Вы находитесь на странице: 1из 21

SULIT 042

SEKOLAH KEBANGSAAN KEM TERENDAK 2,


KEM TERENDAK, 76200 MELAKA.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019


PENDIDIKAN MORAL/042
1 JAM
SATU JAM
TAHUN 6

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Maklumat untuk calon

1. Bahagian ini mengandungi Bahagian A, B, C, D, E dan F.

2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan


iaitu A,B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Sila jawab semua soalan dalam
Bahagian B, C, D, E dan F.

3. Masa yang dicadangkan untuk soalan ini ialah 1 jam.

4. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab


soalan berikutnya.

5. Serahkan kertas jawapan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

……………………........... ……………………………… ...................................


(SALINA BT. MD.YUNAS) ( ZAIDAH BINTI MANAP )
KP PENDIDIKAN MORAL

TANDATANGAN IBU BAPA/PENJAGA

…………………………………

1
BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH)

ARAHAN: Baca dan jawab semua soalan-soalan berikut dengan teliti. Hitamkan
jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.

1. Kita perlu mensyukuri nikmat kesihatan badan yang dikurniakan oleh ______ .

a. Ibu bapa
b. Tuhan
c. Rakan
d. Guru

2. Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________.

a. Mental
b. Kelas
c. Padang
d. Diri

3. Perbuatan _________ adalah contoh perbuatan menjaga maruah diri yang


digalakkan oleh agama.

a. Beradab sopan
b. Meninggi diri
c. Berlagak sombong
d. Menipu

4. Stephanie rajin ________ pelajaran sebelum peperiksaan untuk mendapat


keputusan yang cemerlang.
2
a. Bercerita
b. Menyesuaikan
c. Mengulangkaji
d. Menyediakan

5. Mereka yang mengamalkan nilai ______ sentiasa beradab sopan dan


menggunakan bahasa yang sopan dalam pergaulan mereka.

a. Kasih sayang
b. Rajin
c. Bertimbang rasa
d. Hemah tinggi

6. Leela dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana menghidap penyakit HIV/AIDS.


Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh rakan-rakan Leela?

I. Mengejek dan mentertawakan Leela


II. Memberi sokongan moral kepada Leela
III. Menceritakan penyakit Leela kepada orang lain
IV. Mengajak Leela bermain bersama-sama

a. I dan II
b. I,II dan IV
c. II dan IV
d. II,III dan IV

7. Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali

a. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling


b. Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah
c. Dapat membantu orang tua dengan ikhlas
d. Dipandang mulia oleh masyarakat

8. Rakyat Malaysia yang baik hati telah _________ bantuan kewangan kepada
mangsa Tsunami di Acheh.

a. Menghulurkan
b. Mengambil
c. Berkongs
d. Menggunakan

3
9. Kita hendaklah ______ di atas jasa dan pengorbanan bapa kemerdekaan negara,
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

a. Bertimbang rasa
b. Mengenang budi
c. Berterima kasih
d. Berkongsi cerita

10. Seorang bapa yang baik tidak akan ______ kasih sayang kepada anak-
anaknya.

a. Memberikan
b. Membeza-bezakan
c. Menghulurkan
d. Memberitahu

11.Jessica berdepan masalah dengan rakan-rakan sekelasnya di sekolah. Tindakan


yang boleh diambil oleh Jessica ialah

I. Meminta pendapat/pandangan ibunya


II. Berkongsi masalah tersebut dengan ayahnya
III. Menceritakan keburukan rakannya kepada guru
IV. Memencilkan diri kerana kesedihan

a. I dan II
b. II dan III
c. I dan IV
d. II dan IV

12. Pilih cara-cara yang menunjukkan seseorang individu menyayangi keluarga


mereka.

I. Bersedia membantu ahli keluarga


II. Patuh nasihat ibu bapa
III. Tidak menghiraukan masalah yang dhadapi oleh ahli keluarga
IV. Menghormati ahli keluarga

4
a. I,II dan III
b. II, III dan IV
c. I,II dan IV
d. I,III dan IV

13. Pemimpin yang ______ sentiasa mengambil berat akan kesusahan dan
masalah yang dihadapi oleh rakyat.

a. Berfikiran terbuka
b. Jujur
c. Amanah
d. Prihatin

14. Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan


nilai-nilai murni dibawah kecuali:

a. Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah


b. Hidup bertolak ansur antara satu sama lain
c. Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga
d. Saling bantu-membantu

15. Antara berikut, yang manakah BUKAN masalah gejala sosial yang melanda
negara kita?

a. Vandalisme
b. Meniru
c. Gengsterisme
d. Buli

16. Antara tindakan berikut, yang manakah BOLEH diambil bagi memastikan
perkara diatas tidak berlaku.

a. Mengitar semula bahan buangan


b. Membela ikan di dalam sungai
c. Membuang botol plastik di dalam sungai
d. Membina kilang berdekatan dengan sungai

17. Berikut adalah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepupusan


KECUALI:

5
a. Pokok bakau
b. Pokok limau
c. Periuk kera
d. Pokok palma

18. Seseorang yang ingin bercuti ke luar negara hendaklah mempunyai ______
terlebih dahulu.

a. Sijil lahir
b. Kad pengenalan
c. Pasport antarabangsa
d. Lesen memandu

19. Antara perlakuan di bawah,yang manakah menunjukkan sikap pemimpin yang


bertanggungjawab kepada negara?

a. Mempertahankan rahsia negara dari pihak luar


b. Memberitahu maklumat sulit kepada negara lain
c. Mendedahkan rahsia negara kepada pihak luar
d. Memburuk-burukkan nama negara

20. Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum?

I. Masyarakat mementingkan diri masing-masing


II. Dapat hidup aman dan damai
III. Mengelakkan ancaman luar
IV. Keharmonian negara

a. I,II dan III


b. II,III dan IV
c. I,II dan IV
d. I,II,III dan IV

6
BAHAGIAN B: 5 SOALAN STRUKTUR (60 MARKAH)

Jawab soalan-soalan berikut.

1. Peperangan membawa banyak kesan negatif. Kita sebagai rakyat Malaysia patut
bersyukur kerana negara kita aman dan damai tanpa peperangan. Tuliskan peta
iThink yang sesuai dengan akibat daripada peperangan.

7
(10 markah)

2. Fahami pantun dan jawab soalan-soalan berikut.

Pergi ke kedai bersama Ramu,

Untuk membeli sebungkus laksa,

Tuntutlah ilmu tanpa jemu,

Jangan mudah berputus asa.

Berehat sebentar di tepi ladang,

Sambil melihat burung berkicauan,

Usaha kecewa jika kecundang,

Sabar menghadapi segala ujian.

Kucing dan anjing berlari-lari,

Sambil mengejar si rama-rama,

Rajin berusaha setiap hari,

Hidup bahagia kejayaan menjelma

8
2. a) Berdasarkan pantun di atas, apakah sifat yang diperlukan oleh seseorang
individu bagi menunjukkan nilai kerajinan.

(2 markah)

i._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ii._________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. b) Nyatakan DUA kebaikan yang akan diperolehi daripada sifat rajin.

I._________________________________________________________________

II._________________________________________________________________

(2 markah)

2. c) Bagaimanakah cara untuk menghadapi kekecewaan dan kegagalan?

i._________________________________________________________________

ii.________________________________________________________________

(2 markah)

2. d) Apakah kesan terhadap individu yang mudah putus asa?

i._________________________________________________________________

ii._________________________________________________________________

(2 markah)

2. e) Pada pendapat anda, apakah akibat murid yang malas?

i._________________________________________________________________

ii._________________________________________________________________

(2 markah)

9
3. Nyatakan cara anda menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga di
bawah.

1.
__________________________________________________________________

2.
__________________________________________________________________

3.
__________________________________________________________________

4.
__________________________________________________________________

5.
__________________________________________________________________

6.
__________________________________________________________________

7.
__________________________________________________________________

8.
__________________________________________________________________

(8 markah)

10
4. Fahami kempen di bawah dan jawab soalan berikut.

KEMPEN “CINTAILAH SUNGAI KITA”

4. a) Apakah yang anda faham tentang kempen di atas?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2 markah)

4. b) Nyatakan EMPAT tindakan anda untuk memastikan kempen di atas berjaya.

I._________________________________________________________________

II._________________________________________________________________

III.________________________________________________________________

IV.________________________________________________________________

(8 markah)

4. c) Apakah faedah yang diperolehi oleh generasi akan datang jika sungai di

negara kita tidak tercemar?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2 markah)

11
5. Dengan berpandukan gambar dibawah ini, jawab soalan-soalan yang diberi.

5. a) Apakah yang sedang dilakukan oleh penduduk kampung di atas ?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 markah)
b) Apakah dua faktor yang menyebabkan mereka berbuat demikian.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(8 markah)
c) Senaraikan tiga (3) nilai murni yang diamalkan oleh penduduk kampung
tersebut.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(6 markah)
d) Nyatakan perasaan anda sekiranya dapat melibatkan diri dalam aktiviti seperti
di atas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 markah)
12
KERTAS SOALAN TAMAT
SMY/2016

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU, BUKIT MERTAJAM


14000 PULAU PINANG
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 6
NAMA :__________________________________KELAS:__________________
BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH)
ARAHAN: Baca dan jawab semua soalan-soalan berikut dengan teliti. Hitamkan jawapan anda
pada kertas jawapan yang disediakan.
1. Kita perlu mensyukuri nikmat kesihatan badan yang dikurniakan oleh _________

a. Ibu bapa
b. Tuhan
c. Rakan
d. Guru

13
2. Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________.

a. Mental
b. Kelas
c. Padang
d. Diri

3. Perbuatan _________ adalah contoh perbuatan menjaga maruah diri yang digalakkan oleh agama.

a. Beradab sopan
b. Meninggi diri
c. Berlagak sombong
d. Menipu

4. Stephanie rajin ________ pelajaran sebelum peperiksaan untuk mendapat keputusan yang
cemerlang.

a. Bercerita
b. Menyesuaikan
c. Mengulangkaji
d. Menyediakan

5. Mereka yang mengamalkan nilai ______ sentiasa beradab sopan dan menggunakan bahasa yang
sopan dalam pergaulan mereka.

a. Kasih sayang
b. Rajin
c. Bertimbang rasa
d. Hemah tinggi

6.
Leela dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana menghidap penyakit HIV/AIDS

14
Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh rakan-rakan Leela?
I. Mengejek dan mentertawakan Leela
II. Memberi sokongan moral kepada Leela
III. Menceritakan penyakit Leela kepada orang lain
IV. Mengajak Leela bermain bersama-sama

a. I dan II
b. I,II dan IV
c. II dan IV
d. II,III dan IV

7. Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali

a. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling


b. Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah
c. Dapat membantu orang tua dengan ikhlas
d. Dipandang mulia oleh masyarakat

8. Rakyat Malaysia yang baik hati telah _________ bantuan kewangan kepada mangsa Tsunami di
Acheh.

a. Menghulurkan
b. Mengambil
c. Berkongsi
d. Menggunakan

9.

Kita hendaklah ______ di atas jasa dan pengorbanan bapa kemerdekaan negara, Tunku Abdul
Rahman Putra Al-Haj.

a. Bertimbang rasa
b. Mengenang budi
c. Berterima kasih
d. Berkongsi cerita

10. Seorang bapa yang baik tidak akan ______ kasih sayang kepada anak-anaknya.

a. Memberikan

15
b. Membeza-bezakan
c. Menghulurkan
d. Memberitahu

11.

Jessica berdepan masalah dengan rakan-rakan sekelasnya di sekolah

Tindakan yang boleh diambil oleh Jessica ialah

I. Meminta pendapat/pandangan ibunya


II. Berkongsi masalah tersebut dengan ayahnya
III. Menceritakan keburukan rakannya kepada guru
IV. Memencilkan diri kerana kesedihan

a. I dan II
b. II dan III
c. I dan IV
d. II dan IV

12. Pilih cara-cara yang menunjukkan seseorang individu menyayangi keluarga mereka.

I. Bersedia membantu ahli keluarga


II. Patuh nasihat ibu bapa
III. Tidak menghiraukan masalah yang dhadapi oleh ahli keluarga
IV. Menghormati ahli keluarga

16
a. I,II dan III
b. II, III dan IV
c. I,II dan IV
d. I,III dan IV

13. Pemimpin yang ______ sentiasa mengambil berat akan kesusahan dan masalah yang dihadapi
oleh rakyat.

a. Berfikiran terbuka
b. Jujur
c. Amanah
d. Prihatin

14. Kita boleh mengamalkan nilai semangat bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai murni
dibawah kecuali:

a. Memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah


b. Hidup bertolak ansur antara satu sama lain
c. Tidak mengambil tahu perihal jiran tetangga
d. Saling bantu-membantu

15. Antara berikut, yang manakah BUKAN masalah gejala sosial yang melanda negara kita?

a. Vandalisme
b. Meniru
c. Gengsterisme
d. Buli
16.

Antara tindakan berikut, yang manakah BOLEH diambil bagi memastikan perkara diatas tidak
berlaku.

a. Mengitar semula bahan buangan


b. Membela ikan di dalam sungai
c. Membuang botol plastik di dalam sungai
d. Membina kilang berdekatan dengan sungai

17
17. Berikut adalah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepupusanKECUALI:

a. Pokok bakau
b. Pokok limau
c. Periuk kera
d. Pokok palma

18. Seseorang yang ingin bercuti ke luar negara hendaklah mempunyai ______ terlebih dahulu.

a. Sijil lahir
b. Kad pengenalan
c. Pasport antarabangsa
d. Lesen memandu

19. Antara perlakuan di bawah,yang manakah menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggungjawab
kepada negara?

a. Mempertahankan rahsia negara dari pihak luar


b. Memberitahu maklumat sulit kepada negara lain
c. Mendedahkan rahsia negara kepada pihak luar
d. Memburuk-burukkan nama negara

20. Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum?

I. Masyarakat mementingkan diri masing-masing


II. Dapat hidup aman dan damai
III. Mengelakkan ancaman luar
IV. Keharmonian negara

a. I,II dan III


b. II,III dan IV
c. I,II dan IV
d. I,II,III dan IV

JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF (20 MARKAH)

18
1.B 11.A
2.D 12.C
3.A 13.D
4.C 14.C
5.D 15.B
6.C 16.A
7.C 17.B
8.A 18.C
9.C 19.A
10.B 20.B

BAHAGIAN A

Baca soalan dengan teliti. Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

1. Kita dapat mensyukuri anugerah yang diberi Tuhan dengan cara seperti berikut

kecuali....

A). menjaga harta benda dan wang C). menjaga kesihatan diriB). menjaga hubungan baik dengan D).
menjaga kebersihan dirisesama anggota keluarga2. Sivakumar ___________ sampah yang terdapat di
laluan kaki lima kelas.A). membiarkan C). mengutipB). melemparkan D). membakar3. Mengapa kita
perlu menjaga kesihatan diri kita ?A). kerana mahu kaya C). kerana suka-
sukaB). takut dimarahi ibu bapa D). sebagai tanda mensyukuri nikmat Tuhan4. Camelia
sering ___________ adiknya kerana adiknya merupakan seorang
yang kurangupaya.A). membantu C). memarahiB). menengking D). mengganggu5. Sebagai seorang
pelajar, kita haruslah lebih bersikap ____________ dan pro
aktif.A). malas C). lekaB). cuai D). positif 6. Sikap kendiri yang positif akan dapat melahirkan masyarakat
yang aman dan _________ .A). huru-hara C). harmoniB). negatif D). rosak akhlak 7. Seorang pelajar
yang baik akan ________________ .A). mengejek orang tua C). menghormati guru-
guruB). memaki hamun sesuka hati D). memarahi ibu bapa8. Nilai kendiri yang positif haruslah dipupuk
dan diamalkan ___________ .A). kadang kala C). bermusimB). setiap masa D). mengikut minat9. Kita
hendaklah bersedia ______________ secara ikhlas dan terbuka jika terdapat salahseorang rakan
kita yang melakukan kesilapan secara tidak
sengaja.A). bergaduh C). memarahiB). mengherdik D). memaafkan

10. Salah seorang rakan kamu telah tertinggal wang sakunya di rumah. Apakah yang bolehkamu lakukan
sebagai rakannya ?A). Berkongsi bekal yang dibawa. C).
Melaporkan kepada guru disiplin.B). Mengejeknya bersama rakan lain. D). Tidak menghiraukannya.11. S
ebagai seorang pengawas sekolah yang ditugaskan menjaga kawasan pintu masuk sekolah, apakah yang

19
akan kamu lakukan jika rakan baik kamu lewat sampai ke sekolah
?A). Membiarkan sahaja rakan kamu C). Mencatat namanya dan memarahinya.masuk.B). Bertanya tenta
ng masalah yang D). Memarahi ibu bapanya yang menyebabkandihadapinya dan menasihati untuk rakan
menjadi lewat hadir.tidak mengulangi perbuatan tersebut.12. Rakan kamu mendapat tempat pertama
di dalam kejohanan sukan sekolah sedangkankamu hanya mendapat tempat kedua. Apakah tidakan
kamu terhadap rakan kamu itu ?A). Mengatakan yang dia menipu. C).
Berasa iri hati dengan kejayaannya.B). Bergaduh dan memburukkannya D). Mengucapkan tahniah di ata
s kejayaannya.kepada rakan-rakan.13. Apabila kita diberi teguran oleh rakan atau guru, kita haruslah
___________________ .A). menerima dengan hati terbuka C).
menangis dan bersedihB). bergaduh dengan orang yang D). mengutuk dan mencacimenegur
kita14. Pelajar yang kerap melakukan kesalahan adalah tergolong dari kalangan pelajar yangkurang
______________ .A). idea C). ajaranB). harga diri D). masa15. Berikut adalah merupakan ciri-ciri pelajar
yang mempunyai harga diri yang baik

kecuali .

A). suka membantu guru C). suka bersenamB). suka mengumpat dan mengata D).
suka berkawan16. Orang yang rendah harga dirinya ialah orang yang ___________ .A).
suka memburukkan orang lain C).
suka menasihati rakanB). suka membantu rakan D). merendah diri dengan kelebihan yang ada17. Untuk
mencapai sesuatu kejayaan, setiap orang haruslah mempunyai cita-cita, keazaman,usaha dan
______________ yang tinggi dalam melakukan
sesuatu.A). keusahawanan C). keyakinanB). kelapangan D). keramahan

18. Maruah diri dapat dipelihara dengan _____________


.I. bersopan santunII. bertutur dengan lemah lembutIII. bergaul bebasIV. bercakap benarA). I, II, dan III C
). II, III, dan IVB). I, II,dan IV D). I, II, III, dan IV19. Pilih pernyataan yang melambangkan sikap yang

positif.

A). Nina merasakan bahawa buku yang hilang itu adalah berpunca dari kelalaiannya.B). Ravindran
merasakan bahawa Imran mendapat markah yang tinggi adalah disebabkandia meniru.C). Chynthia
berasa iri hati dengan kejayaan adiknya di dalam peperiksaan.D). Karim mengejek rakannya yang kurang
upaya.20. Kadir lemah di dalam subjek Matematik, dia perlu _____________
.A). berputus asa C). berusaha dengan lebih gigihB). ponteng kelas tersebut D). terus menjadi pemalas

20
21