Вы находитесь на странице: 1из 2

SONGSHAN SHAOLIN FORM LIST:

HAND FORMS:

1. Xiao Hong Quan (Small Red Fist) 2. Da Hong Quan (Large Red Fist) 3. Lian Huan Quan (Linked
Boxing) 4. Shaolin Guding Quan (Shaolin Preserve Boxing) 5. Tong Bi Quan (Through Arm Fist) 6. Qi
Xing Quan (Seven Star Fist) 7. Changhu Xin Yi Men Quan (Forever preserve the heart-mind link/door) 8.
Luohan Quan (Arahan Fist) 9. Xiao Luohan Quan (Small Arahan Fist) 10. Luohan Shi Ba Shou (Arahan 18
Hands) 11. Mei Hua Quan (Plum Blossom Fist) 12. Xiao Pao Quan (Small Cannon Fist) 13. Pao Quan
(Cannon Fist) 14. Jingang Quan (Jingang Fist) 13. Taizu Chang Quan (Taizu Long Fist) 15. Liu He Quan
(Six Harmonies Fist) 16. Xin Yi Ba (Heart and Mind Sections)

IMITATIVE (XIANG XING) BOXING:

1. Wu Xing Quan (Five Animal Fist) 2. Wu Xing Ba Fa (Five Animals and Eight Methods) 2. Wu Xing
Shi Liu Fa (Five Animals and Sixteen Methods) 3. Ying Zhao (Eagle Claw) 4. Tang Lang Quan (Praying
Mantis Form) 5. Bao Quan (Leopard Fist) 6. Hou Quan (Monkey Boxing) 7. She Quan (Snake Fist) 8.
Long Quan (Dragon Form)

WEAPON FORMS:

Staff: 1. Yin Shou Gun (Fire Hand Cudgel) 2. Shao Huo Gun (Tending Fire Cudgel) 3. Qi Mei Gun
(Eyebrow Height Cudgel) 4. Damo Gun (Dharma Cudgel) 5. San Jie Gun (Three Section Staff) 6. Feng
Huo Gun (Wind and Fire Cudgel)

Sword: 1. Shaolin Jian (Shaolin Sword) 2. Damo Jian (Dharma Sword) 3. Long Xing Jian (Dragon Shape
Sword) 4. Qing Long Jian (Green Dragon Sword) 5. Qi Xing Jian (Seven Star Sword) 6. Shuang Shou
Jian (Double-Handed Sword)

Broadsword: 1. Shaolin Dao (Shaolin Broadsword) 2. Mei Hua Dao (Plum Blossom Broadsword) 3.
Heihu Dao (Black Tiger Broadsword) 4. Si Men Dao (Four Road Broadsword) 5. Chan Tou Dao 6.
Shuang Dao (Double Broadswords) 7. Pu Dao (Pu Broadsword) 8. Dan Dao (Single Broadsword)

Spear: 1. Shaolin Qiang (Shaolin Spear) 2. Mei Hua Qiang (Plum Blossom Spear) 3. Liu He Qiang (Six
Harmonies Spear) 4. Luo Jia Qiang

Chain: 1. Jiu Jie Bian (Nine-Part Chain) 2. Shaolin Bian (Shaolin Chain) 3. Shuang Bian (Double Chain)

Other: 1. Sheng Biao (Meteor Hammer-Rope Dart) 2. Shuang Gou (Twin Hooks) 3. Yue Ya Chan
(Creasent Moon Spade) 4. Damo Guai Zi (Damo Cane)

QI GONG:
1. Ba Duan Jin (Eight Section Brocade) 2. Yi Jin Jing (Muscle & Tendon Changing Classic)

DUI LIAN: Liu He Quan - Dui Lian (Six Harmonies Fist - Two Person) Luohan Shi Ba Shou - Dui Lian
(Arahan 18 Hands - Two Person) Guai Zi vs Qiang - Dui Lian (Crutch vs Spear - Two Person) Shaozi
Gun vs Qiang - Dui Lian (Cudgel vs Spear - Two Person)

Оценить