Вы находитесь на странице: 1из 1

14:23, 21 ���� 2018 129

������ ����� ������� ������������ ����� ���� ��� �������


����������� �������, ��� ��� ���� � ���������� ������������.

������ ������ �� ��������� ������������ ��������� � ����� ������� �������� �


��������� ���� ������� ������ �������� ���������� �������, �� ������� ����� ����
��������� ��� �������.

��� �������� ������ Naked Science �� ������� �� ������������, �������������� �


������� Nature Ecology & Evolution, ����� �������� ���� ������ ������� ����� ������
� ���������� ��������.

����������� �������, ��� ���� ����� �� � ��������������, � � ������� ����������


������������.

"� ������������ ���� ����, ��� �������, ��������� ���, ��� ����� ������������ ��
������ ��������� ���������, ���������� �� ����, ����� ���� ��� �������������", �
������ ���� �� ������� ����������� ������ �����.

�� ������ ��������, ����� ����� ������ ��������� ������� ��� ������ ������ ���� �
�� ����������, ��� ��� ������������� ��������� ����� �������.

������������� �������� ��������������� ���������� �����. ����� ������� ���� �����


����, ����� � ���� ������ ��� ����� ������.

http://ren.tv/novosti/2018-11-21/uchenye-nashli-prichiny-dominirovaniya-samok-gien-
nad-samcami