Вы находитесь на странице: 1из 1

Ïåðâ. ïðèìåí.

966.5.ÇÂÝÍ.310.000.000Ã3

1 8 2 9 7 3 10 16 18 19 11

Êîíòåéíåð
Ñïðàâ. ¹

ÃÏÝÀ
Ïîäï. è äàòà

12 13 6 14 15 4 17 5 20
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

1 - êëàïàí îòñå÷íîé ãàçîâûé, 2 - ôèëüòð, 3 - ñ÷åò÷èê ãàçà, 4 - êîìáèíèðîâàííûé ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ, 5 - äâîéíîé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí,
6, 7 - êëàïàí ýëåêòðîìàãíèòíûé, 8-11 - ìàíîìåòð, 12-19 - êðàí øàðîâûé, 20 - ãèáêàÿ ïîäâîäêà
Ïîäï. è äàòà

966.5.ÇÂÝÍ.310.000.000Ã3
Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà Ñõåìà ñèñòåìû
Ðàçðàá. Ðîìàíîâ È - -
Ïðîâ. òîïëèâíîé
Èíâ. ¹ ïîäë.

Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ 1


Í.êîíòð.
Óòâ. ×åðíûøåâ
ÎÀÎ "ÇÂÅÇÄÀ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ"
Êîïèðîâàë Ôîðìàò A3