Вы находитесь на странице: 1из 1

966.5.ÇÂÝÍ.340.000.

000Ã3
Ïåðâ. ïðèìåí.
3 9 8 4 5

Êðûøà
êîíòåéíåðà
Ñïðàâ. ¹

6
2

1
Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

1 - ÃÏÝÀ; 2 - êîìïåíñàòîð ñèëüôîííûé; 3 - ïåðåïóñêíàÿ êàìåðà; 4 - ãëóøèòåëü;


5 - óòèëèçàöèîííûé òåïëîîáìåííèê; 6- êðàí ñëèâíîé; 7 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû;
8 - çàãëóøêà ãëóøèòåëÿ; 9 - çàãëóøêà óòèëèçàöèîííîãî òåïëîîáìåííèêà
Ïîäï. è äàòà

966.5.ÇÂÝÍ.340.000.000Ã3
Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà Ñõåìà
Ðàçðàá. Ðîìàíîâ - -
Ïðîâ. ñèñòåìû âûïóñêà
Èíâ. ¹ ïîäë.

Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ 1


Í.êîíòð.
Óòâ. ×åðíûøåâ
ÎÀÎ"ÇÂÅÇÄÀ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ"
Êîïèðîâàë Ôîðìàò A3