Вы находитесь на странице: 1из 1

50

LONGITUDINAL SECTION OF BEAM

1:25

A 4 5 Ø12 Ø12 5 4 B C 13,75 3,75 11 46 Ø12/10 46
A
4
5
Ø12
Ø12
5
4
B
C
13,75
3,75
11
46
Ø12/10
46
Ø12/10
11
46
Ø12/10 11
9
46
Ø12/10
46
Ø12/10
9
46
Ø12/10
9
10 46 Ø12/10
46
Ø12/10
10
46
Ø12/10
10
7,5
15
Ø16
2
1
1
2
Ø16
450
B
C
450
A
25
2140
2140
2140
25
2190
PLAN
1:25
9
46 Ø12/10
9
46 Ø12/10
9
46 Ø12/10
10 46 Ø12/10
10 46 Ø12/10
10 46 Ø12/10
25
25
2190
90
12
50
2525
50
50
15
20
25
25
2525
 

BAR BENDING SHEDULE

 
 

DIAMETER

         

L=420

ITEM NO

Ø

DISTANCE

UNIT

 

Shape

Length

 

mm

cm

 

(m)

Ø8

Ø10

Ø12

Ø14

Ø16

 

1 16

-

8

 

1200

12.00

       

96.00

 

2 16

-

8

 

1080

10.80

       

86.40

         

75

           

3 16

-

4

49

2.00

8.0

76

 

4 12

-

14

 

1200

12.00

   

168.0

   
 

5 12

-

14

 

1060

10.60

   

148.40

   
         

61

           

6 12

-

10

17

1.40

14.0

62

         

75

           

7 16

-

4

49

2.00

8.0

76

         

46

           

8 12

10

155

10

10

1.00

155.00

20

 

17

17

 

9 12

10

155

 

14

14

16

2.60

   

403.00

   

20

100

16

100

   

10

   

15

15

           

10 12

155

35

35

1.70

263.50

20

12

46

12

   

10

   

24

46

24

           

11 12

20

155

35

35

2.00

310.00

18

18

 

12

                 
     

155

             
 

TotalL Lenght

m.

 

-

-

1461.90

-

198.40

 

Unit Weight Kg/m.

 

0.395

0.617

0.888

1.208

1.578

 

Total Weight Kg.

 

-

-

1298.20

-

313.10

 

Total Weight

Kg.

   

1611.30

SECTION A-A

1:10

50 15 20 15 7 Ø16 6 Ø16 3 Ø16 25 25 50 90 15
50
15
20
15
7
Ø16
6
Ø16
3
Ø16
25
25
50
90
15
7,5
50
13,753,75

SECTION B-B

1:10

50 15 20 15 11 Ø12/10 1 2 1 2 5 4 4 5 8
50
15
20
15
11
Ø12/10
1
2
1 2
5
4
4
5
8
Ø12/10
5
4
4
9
Ø12/10
5
4
4
5
5
4
10
Ø12/10
1
2
1 2
25
25
50
90
15
7,5
50
13,753,75

SECTION B-B

1:10

50 15 20 15 11 Ø12/20 1 2 1 2 5 4 4 5 8
50
15
20
15
11
Ø12/20
1
2
1 2
5
4
4
5
8
Ø12/20
5
4
4
9
Ø12/20
5
4
4
5
5
4
10
Ø12/10
1
2
1 2
25
25
50
90
15
7,5
50
13,753,75

STANDARD HOOK DETAILS IN ACCORDANCE WITH AASHOTO

     

STIRRUP

DIAMETER

STANDARD

HOOKS

8-16

6xdb

4xdb

18-25

6xdb

6xdb

28-32

8xdb

8xdb

MATERIALS:

CONCRETE:

PRECAST PRESTRESSING BEAM FOUNDATION AND ELEVATIONS LEAN CONCRETE

: fc= 40 N/mm2 (CYCLINDRICAL COMPRESSIVE STRENGTH AT 28 DAY) : fc= 25 N/mm2 (CYCLINDRICAL COMPRESSIVE STRENGTH AT 28 DAY) : fc= 14 N/mm2 (CYCLINDRICAL COMPRESSIVE STRENGTH AT 28 DAY)

STEEL

: fy= 420 N/mm2 (YIELD STRENGTH)

LOAD CLASS

: H30 - S24

REPUBLIC OF IRAQ

(AS-BUILT)