Вы находитесь на странице: 1из 1

Trombone THE SWAN

from "Carnival of the Animals" CAMILLE SAINT-SAENS


for Trombone and Piano * (1835-1921)

Edited by KEITH BROWN


Adagio
œ œ œ œ œ ˙. œ
Bb 6
4 ∑ œ œ ˙ œœ˙ Œ
˙ œœ œœœœœ J‰Œ Œ
p dolce

#œ #œ ˙. œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ n˙. n œ œ œ œ J‰Œ Œ
#˙ œ. #œ #œ œ
6

œ œ œ œ œ bœ
b œ œ œ ˙ œœ˙ Œ œ œ œ ˙ œœ˙ Œ
10
F p

b œ œ œ ˙ œ œ ˙. ˙ œ œ œ b˙. ˙. œ œ
Œ œ œ n˙ œ œ œ œ
14
π

w. , œ œ
b ˙ œœ˙ Œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
19
f

a tempo

b ˙^ . œ œ œ ˙rit.. œ œ œ w. ˙. œ U
J‰Œ Œ ∑.
24
dim. π
*Originally for Cello.

Copyright © 1974 by International Music Company, New York.


Copyright Renewed.