Вы находитесь на странице: 1из 9

School: DepEdClub.

com Grade Level: II


GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am ESTRELLITA S. VINZON Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: AUGUST 19 – 23, 2019 (WEEK 2-DAY3) Quarter: 2ND QUARTER

OBJECTIVES
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH (Art)
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Standard Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Demonstrates Demonstrates the ability Demonstrates Nauunawaan ang Demonstrates
unawa sa kahalagahan unawa sa kahalagahan ng understanding of the to read grade level words understanding of ugnayan ng simbolo at understanding of
ng pagiging sensitibo sa kinabibilangang komunidad relationship of phonetic with sufficient accuracy subtraction and ng mga tunog using two or more
damdamin at principles of Mother speed, and expression to multiplication of whole kinds of lines,
pangangailangan ng iba, Tongue and English to support comprehension. numbers up to 1000 colors and shapes
pagiging magalang sa decode unknown words including money through repetition
kilos at pananalita at in English. and contrast to
pagmamalasakit sa create rhythm
kapwa

B. Performance Naisasagawa ang wasto Malikhaing Analyzes pattern of Reads with sufficient Is able to apply subtraction Nagagamit ang wikang Creates a
Standard at tapat na pakikitungo nakapagpapahayag/ sounds in words for speed, accuracy, and and multiplication of whole Filipino upang madaling composition or
at pakikisalamuha sa nakapagsasalarawan ng meaning and accuracy proper expression in numbers up to 1000 maunawaan at design of a tricycle
kapwa kahalagahan ng reading grade level text including money in maipaliwanag ang mga or jeepney that
kinabibilangang komunidad mathematical problems and kaalaman sa aralin shows unity and
real-life situations. variety of lines,
shapes and colors
C. Learning Naipakikita ang pagiging Naiisa-isa ang mga anyong Engage in a variety of Nakikinig at nakikilahok sa Solves routine and non- Napapantig ang mga Points out the
Competency/ magiliw at palakaibigan lupa sa sariling komunidad ways to share talakayan ng grupo o klase routine problems involving salita contrasts in the
Objectives ng may pagtitiwala sa Natutukoy ang ibat-’ibang information (e.g. role hinggil sa napakinggan at subtraction of whole F2KP-IIc-3 colors, shapes,
Write the LC code for mgapanauhin/bisita, anyong tubig playing, reporting, binasang teksto numbers including money textures between
each. bagong kakilala, taga AP2 KOM-Id-e-7 summarizing, retelling Nakapagsasalaysay muli ng with minuends up to 1000 two or more
ibang lugar and show and tel l) pamilyar na kuwento nang using appropriate problem animals
EsP2P- IIa-b – 6 EN2OL-IIa-e-1.2 may tamang kilos, solving strategies and tools. A2EL-IIc
ekspresyon, at M2NS-IIc-34.2
nakapaglalarawang bagay.
Nagagamit ang mga
ekspresyong angkop sa
ikalawang baitang sa
pagbibigay ng
mahahalagang detalye ng
kuwento
Nailalarawan ang tauhan
ng kuwento ayon sa
kaniyang kilos
MT2OL-IIa-c-10.1
II. CONTENT Aralin 2:Kaibigang Hindi Aralin 3.2- Katangiang Lesson 7: Keep Things IKALABING-ISANG LINGGO Subtraction Aralin 2:Pagpapantig Lines, Shapes and
Kakilala Pisikal ng aking Komunidad Tidy Katangian Ko, Karangalan Lesson 35 ng mga Salita Tex ture
Pagmamahal sa kapwa ng Aking Pamilya “Pangunahing
/ Pagdama at pag- ANYONG TUBIG Kuwento: “Huwarang Direksiyon, Susi sa
unawa sa damdamin ng Mag-aaral” akda ni Lokasyon”
iba (Empathy) Nimpha L. Reyes
LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 CG p.14 K-12 CGp.22 K-12 CG p.24 K-12 CG p.97 K to 12 CG p.21 K to12 Curriculum Guide
page 17
1. Teacher’s Guide 40-42 25-26 10-11 129-134 65 - 66 128-130
pages 98-100
2. Learner’s Materials 88-96 78-83 137-139 82-84 78-82 161 - 162 205-207
pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning Larawan, tarpapel Powerpoint/ larawan, tsart/ Charts,tarpapel Larawan, tarpapel Charts ,flashcards projector, power point, crayon, pencil,
Resource tarpapel speaker drawing paper
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous Ipaawit ang “ Kaibigan Anu-ano ang iba’t-ibang From the bundle of Ipabasa ang mga salita at Ibigay ang sagot sa Pagwasto ng Takdang=- Show a picture of a
lesson or presenting mo Ako “ anyong lupa? twigs below, color those ang kahulugan ng mga ito sumusunod na bilang gamit aralin.Gumuhit ng farm.
the new lesson twigs sa LM. ang isip lamang. bahay. Ilagay sa loob Say: This is a
that show unity in the 1. 459 - 300 = ______ nito ang sumusunod na picture of a farm
family. 2. 321 – 200 = _______ bahagi gamit ang mga but there are no
Gabriel helps his sister direksyon na ibinigay. animals yet in the
clean the yard. 1. silid-kainan (hilaga) farm.
Dennis and Sheryl fight 4. kusina (gitna) Ask : Have you
over a petty thing. 2. silid-tulugan been to a farm?
(silangan) 5. Conduct name
Palikuran (timog) game of farm
3. silid-tanggapan animals while the
(kanluran) pupils listen to the
Original File Submitted sound made by
and Formatted by each farm animal.
DepEd Club Member - Ask : Think about
visit depedclub.com for these farm
more animals. What can
you say about its
body covering?
Say : The
roughness or
smoothness of the
body covering is
called texture.
B. Establishing a Ipakita ang larawan. Awit: “ Anyong Tubig “ (Refer to LM, p. 137) Sino ang gusto ninyong Strategy: “THINK AND Ipabasa ang salitang 1.Review how to
purpose for the Pag-usapan ito gayahing artista o mang- SHARE” nagbago. create texture and
lesson aawit? Post on the board this Linangin ang salitang demonstrate to
Bakit ninyo siya gustong problem. ito. the learners how
gayahin?Ano-ano ang Father has a favorite Pantigin ang salitang to do it using water
taglay niyang katangian? number. If you add 8 to it ito. color.
and then subtract 6, you get Magbigay pa ng iba Say : We can
12. What is the number? pang mga salita at create texture in
isagawang muli ang drawing ,coloring
mga ginawang or painting by
hakbang. drawing
lines,curves, spots
and making
shades.
2. Post big pictures
on the board. This
time, these
pictures are not
colored. Challenge
the imagination of
the pupils by
saying :
What is the texture
of the body
covering of each
animal?
Based on real life,
what colors shall
we use to paint the
animal skin of
(frog, rooster, ,
duck, horse,
carabo etc.) How
are we going to
show texture in
the animal skin?
C. Presenting Basahin ang kuwentong Ipakita ang iba’t-ibang Show a picture of a boy Pagbasa ng kuwentong “ Strategy: STORY TELLING Magsagawa ng Gawain 1
examples/ instances “Si Andoy, ang larawan ng Anyong Tubig throwing a banana peel Huwarang Mag-aaral” “Mark is a Grade II pupil of paligsahan sa Tingnan mo ang
of the new lesson Palakaibigan” sa on the ground. LMp.83 Odiongan North Central pagbabaybay ng mga mga larawan ng
modyul pahina 89 - 90 A girl is walking behind. School. He is fond of playing salita. Maaaring ito ay mga hayop.
What do you think will marbles. He has 25 red isahan o pangkatang Punahin ang kulay
happen next? marbles. He lost 12 of his gawain. ng kanilang mga
marbles. How many Muling ipabasa ang “ balat.
marbles were left? Masaya ang Tumulong Sa kulay pa lang
sa Kapwa”. LM pah. mararamdaman
157. mo na ang tekstura
nito.
Pagmasdan kung
paano mo
maipapakita ang
tekstura ng balat
ng isang hayop?
D. Discussing new Talakayin ang kuwento. Pag-usapan ang katangian (Refer to LM, p.138) Pagsagot sa pangganyak Tell the class: Let us analyze Pasagutan ang “Sagutin
concepts and Sino-sino ang mga ng bawat isa. na tanong the story problem. Natin”sa LM, pahina
practicing new skills #1 nakasalamuha ni Andoy Ano-ano ang katangian ni Ask: 161. Isulat pisara ang
ng araw na iyon? Glenda kaya siya ay isang What the steps in solving bawat sagot. Ipabasa
Paano niya huwarang mag-aaral? word problems: ang mga salita.
pinakitunguhan ang Linangin ang bawat
bawat isa sa kanila? Ang salita.
panauhin? ang bago Pumili ng isang salita
niyang kakilala? ang upang pantigin.
mama na hindi Hayaang pantigin ng
niya kilala? mga bata ang ibang
Anong ugali ang salita.
ipinakita ni Andoy?
Magbigay ng iyong
saloobin.
E. Discussing new Pag-usapan kung paano Tukuyin ang ngalan ng Ask: 1. the children to Pangkatang Gawain Present more practice Ipagawa ang “Gawin Gawain 2
concepts and natin maipakikita ang bawat larawan ng anyong read the story ( Refer to Pangkat 1: KuwentoKo, exercises. Natin” sa LM, pahina Ang larawan sa
practicing new skills pagiging magiliw tubig. Piliin ang sagot sa LM, p. 138) Isalaysay Mo 1. Cristy bought a doll for 161. loob ng kahon B ay
#2 at palakaibigan sa mga loob ng kahon Pangkat 2 : TalentosaPag- Php 690.00. She gave the walang kulay .
panauhin/ bisita, awit, Iparinig Mo! salesclerk Php 1000.00. Bakatin ito sa iyong
bagong kakilala at taga Pangkat 3 How much change did she papel at kulayan
ibang lugar :SertipikongPagkilala! receive? base sa modelo na
Pangkat 4 : Tularan Ko, nasa kahon A.
Huwaran Mo, Pangako Ko

F. Developing Isulat ang anyong tubig na Make them draw their a. Sino ang tauhan sa Refer to LM No. 35- Gawain Ipagawa ang “Sanayin Help the class to
mastery (leads to tinutukoy sa bawat bilang. prediction. kuwento? Ano ang Natin” sa LM, pahina come up with the
Formative Piliin ang titik ng tamang kaniyang katangian? Bakit 162. idea that “We can
Assessment 3) sagot. siya ay isang huwarang paint the drawing
mag-aaral? Pakinggan ang of farm animals to
Pangkat I sa kanilang show the variety of
pagsasalaysay muli ng colors and texture
kuwento. found in the skin
b. Ano ang isinasaulo ni covering of these
Glenda? Paano niya ito animals.”
inawit? Pakinggan at
panoorin ang Pangkat II sa
kanilang pag-awit na may
kilos.
c. Ano kaya ang maaaring
matanggap ni Glenda sa
pagiging huwarang mag-
aaral? Kung bibigyan siya
ng isang Sertipiko ng
Pagkilala, ano kaya ang
nakasulat dito? Pakinggan
ang ulat ng Pangkat III.
d. Bilang mag-aaral, paano
mo tutularan si Glenda?
Ano ang iyong gagawin?
Kung ikaw ay mangangako,
ano ang iyong sasabihin?
Ganito rin ba? Tunghayan
ang ulat ng Pangkat IV.
G. Finding practical Bigyang-diin sa Iguhit ang iba’t-ibang Draw a line to connect Refer to LM No. 35- Gawain Basahin ang Create another
application of talakayan na kakilala o anyong tubig na the idea on the left to “Pahalagahan Natin.” artwork of animals
concepts and skills in hindi, kaibigan o matatagpuan sa komunidad the picture that will LM pah. 161 to show the variety
daily living panauhinay dapat na kinabibilangan. most likely happen. of colors and
nating pakitunguhan ng texture found in
pagiging magiliw. the skin covering
Kaibiganinnatin sila ng of these animals.”.
may pagtitiwala at pag-
iingat. Ipaliwanag kung
bakit kailangan ding 1. The sky is dark.
mag-ingat sa pakikipag- 2. Ryan eats a lot.
kaibigan.
H.Making Kakilala o hindi, kaibigan Anu-ano ang mga Predicting outcomes is Paano ninyo naunawaan How do we analyze and Ano ang natutunan mo Do this by asking
generalizations o panauhin ay dapat halimbawa ng anyong telling or guessing what ang kuwento? Ipabasa ang solve word problems? sa aralin? the following
and abstractions nating pakitunguhan ng tubig? Ilarawan ito? will happen next in the Tandaan sa LM. Step I- Understand the questions:
about the lesson pagiging magiliw. story. problem. How can we show
Kaibiganin natin sila ng Guesses can be made Know what is asked in the the real color of an
may pagtitiwala at pag- through problem. animal?(by
iingat. a. Looking for clues in Step II- Plan what to do painting or
the story Know what the given facts coloring it)
b. Understanding the in the problem. How can we show
events through pictures . Step III – Do the Plan or texture in their
solve to find the answer body covering?(by
Know what operation adding lines, spots
should be used and shades)
Formulate the number
sentence
Step IV- Check your answer
Use your counter if you
want to check your answer.
I. Evaluating learning Isulat ang anyong tubig na Encircle the letter that Isulat ang letra ng wastong Read and analyze the Isulat nang papantig When can we say
tinutukoy sa bawat bilang. tells what will happen sagot sa sagutang papel. following problems. ang mga salita. Isagawa that our drawings
Piliin ang titik ng tamang next. 1. Laging binabati ni Elsie Applying the steps in solving ang”Linangin Natin” are imaginary?
sagot. 1. Joel jumped out of ang kaniyang mga guro at word problems, find the LM pah. 162. Let the learners
1.Anyong tubig na bed and looked at the kamag-aaral. Palagi din correct answer. read
napapaligiran ng lupa. clock. “Oh! I’m late,” he siyang nakangiti sa kanila. 1. There are 84 eggs in a ISAISIP MO: Sa
a. ilog b. lawa c. dagat said. He dressed up Marami siyang kaibigan tray. Fifty-eight are broken. ating pagkukulay
as fast as he could. Then dahil sa katangian niyang How many eggs are not sa iginuhit na
he took his cap and ito.Sino ang pinag-uusapan broken? larawan ng hayop
basketball and went out sa sitwasyong nabanggit? What is asked in the na matatagpuan sa
of the house. a. mga guro b. si Elsie c. problem? bukid ay
a. Joel is late for the kamag-aaral What are given in the makapagpapakita
church. problem? tayo ng iba‘t ibang
b. Joel was going to What operation should be kulay at tekstura
watch a baseball game. used? na matatagpuan
c. Joel was going to play What is the Number natin sa balat ng
basketball. sentence? mga hayop na ito.
What is the correct answer?
__
J. Additional activities Gumuhit/ o magdikit ng Practice reading short Refer to the LM 35 – Pantigin ang Return the artwork
for application or larawan ng iba’t-ibang stories at home. Gawaing Bahay sumusunod: to the pupils and
remediation anyong tubig sa inyong Kaibigan, magkasama, tell them to cut
kwaderno. nagtutulungan and post the
artwork on the
farm mural then
work on
Ipagmalaki Mo.
Kunin ang iyong
kinulayang larawan
ng hayop.
Lagyan ng ___
kung Oo ang sagot
at ___ kung Hindi.
Isulat sa
kuwaderno ang
iyong sagot.
1.Napalabas ko ba
ang tunay na kulay
ng hayop?
2.Malinis ba ang
aking ginawang
pagpipinta
3.Nakapagpakita
ba ako ng tekstura
sa balat ng hayop?
4.Gumamit ba ako
ng tamang kulay
base sa tunay na
kulay ng balat ng
hayop?
5.Gumamit ba ako
ng iba‘t ibang kulay
sa pagpipinta?
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B.No. of learners
who require
additional activities
for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners who
have caught up with
the lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my Stratehiyang dapat Stratehiyang dapat Strategies used that Stratehiyang dapat Strategies used that work Stratehiyang dapat Strategies used
teachingstrategies gamitin: gamitin: work well: gamitin: well: gamitin: that work well:
worked well? Why __Koaborasyon __Koaborasyon ___ Group collaboration __Koaborasyon ___ Group collaboration __Koaborasyon ___ Group
did these work? __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain ___ Games __Pangkatang Gawain ___ Games __Pangkatang Gawain collaboration
__ANA / KWL __ANA / KWL ___ Solving __ANA / KWL ___ Solving Puzzles/Jigsaw __ANA / KWL ___ Games
__Fishbone Planner __Fishbone Planner Puzzles/Jigsaw __Fishbone Planner ___ Answering preliminary __Fishbone Planner ___ Solving
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga ___ Answering __Sanhi at Bunga activities/exercises __Sanhi at Bunga Puzzles/Jigsaw
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture preliminary __Paint Me A Picture ___ Carousel __Paint Me A Picture ___ Answering
__Event Map __Event Map activities/exercises __Event Map ___ Diads __Event Map preliminary
__Decision Chart __Decision Chart ___ Carousel __Decision Chart ___ Think-Pair-Share (TPS) __Decision Chart activities/exercises
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart ___ Diads __Data Retrieval Chart ___ Rereading of __Data Retrieval Chart ___ Carousel
__I –Search __I –Search ___ Think-Pair-Share __I –Search Paragraphs/ __I –Search ___ Diads
__Discussion __Discussion (TPS) __Discussion Poems/Stories __Discussion ___ Think-Pair-
___ Rereading of ___ Differentiated Share (TPS)
Paragraphs/ Instruction ___ Rereading of
Poems/Stories ___ Role Playing/Drama Paragraphs/
___ Differentiated ___ Discovery Method Poems/Stories
Instruction ___ Lecture Method ___ Differentiated
___ Role Playing/Drama Why? Instruction
___ Discovery Method ___ Complete IMs ___ Role
___ Lecture Method ___ Availability of Materials Playing/Drama
Why? ___ Pupils’ eagerness to ___ Discovery
___ Complete IMs learn Method
___ Availability of ___ Group member’s ___ Lecture
Materials Cooperation in Method
___ Pupils’ eagerness to doing their tasks Why?
learn ___ Complete IMs
___ Group member’s ___ Availability of
Cooperation in Materials
doing their tasks ___ Pupils’
eagerness to learn
___ Group
member’s
Cooperation in
doing their tasks
F. What Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking __ Bullying among pupils Mga Suliraning aking __ Bullying among pupils __Kakulangan sa __ Bullying among
difficulties did I naranasan: naranasan: __ Pupils’ naranasan: __ Pupils’ behavior/attitude makabagong pupils
encounter which my __Kakulangan sa __Kakulangan sa behavior/attitude __Kakulangan sa __ Colorful IMs kagamitang panturo. __ Pupils’
principal or supervisor makabagong makabagong kagamitang __ Colorful IMs makabagong kagamitang __ Unavailable Technology __Di-magandang pag- behavior/attitude
can help me solve? kagamitang panturo. panturo. __ Unavailable panturo. Equipment (AVR/LCD) uugali ng mga bata. __ Colorful IMs
__Di-magandang pag- __Di-magandang pag-uugali Technology __Di-magandang pag- __ Science/ Computer/ __Mapanupil/mapang- __ Unavailable
uugali ng mga bata. ng mga bata. Equipment uugali ng mga bata. Internet Lab aping mga bata Technology
__Mapanupil/mapang- __Mapanupil/mapang- (AVR/LCD) __Mapanupil/mapang- __ Additional Clerical works __Kakulangan sa Equipment
aping mga bata aping mga bata __ Science/ Computer/ aping mga bata Kahandaan ng mga (AVR/LCD)
__Kakulangan sa __Kakulangan sa Internet Lab __Kakulangan sa bata lalo na sa __ Science/
Kahandaan ng mga bata Kahandaan ng mga bata lalo __ Additional Clerical Kahandaan ng mga bata pagbabasa. Computer/
lalo na sa pagbabasa. na sa pagbabasa. works lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro Internet Lab
__Kakulangan ng guro __Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa sa kaalaman ng __ Additional
sa kaalaman ng kaalaman ng makabagong kaalaman ng makabagong makabagong Clerical works
makabagong teknolohiya teknolohiya teknolohiya
teknolohiya __Kamalayang __Kamalayang __Kamalayang
__Kamalayang makadayuhan makadayuhan makadayuhan
makadayuhan

G. What innovation or __Pagpapanuod ng __Pagpapanuod ng video Planned Innovations: __Pagpapanuod ng video Planned Innovations: __Pagpapanuod ng Planned
localized materials video presentation presentation __ Localized Videos presentation __ Localized Videos video presentation Innovations:
did I use/discover __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __ Making big books __Paggamit ng Big Book __ Making big books from __Paggamit ng Big __ Localized Videos
which I wish to share __Community Language __Community Language from __Community Language views of the locality Book __ Making big
with other teachers? Learning Learning views of the locality Learning __ Recycling of plastics to __Community books from
__Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __ Recycling of plastics __Ang “Suggestopedia” be used as Instructional Language Learning views of the
__ Ang pagkatutong __ Ang pagkatutong Task to be used as __ Ang pagkatutong Task Materials __Ang “Suggestopedia” locality
Task Based Based Instructional Materials Based __ local poetical __ Ang pagkatutong __ Recycling of
__Instraksyunal na __Instraksyunal na material __ local poetical __Instraksyunal na composition Task Based plastics to be used
material composition material __Instraksyunal na as Instructional
material Materials
__ local poetical

Оценить