Вы находитесь на странице: 1из 4

Report

Batas Pambansa blg. 232- An act providing for the establishment and maintenance of an
integrated system of education.

PROMULGATED: SEPT. 11, 1982

LEGAL BASIS: CONSTITUTION OF 1973

REPUBLIC ACT NO. 7798 AN ACT AMENDING SECTION 25 OF BATAS PAMBANSA BLG 232 ALSO KNOWN
AS THE EDUCATION ACT OF 1982.

Section 1. title. This act shall be known as the “ education act of 1982”

Section 2. coverage. This act shall apply to and govern both formal and non-formal systems in public
and private schools in all levels of the entire educational system.

Chapter 2. declaration of basic state policy and objectives

Ang estado ay dapat isulong ang karapatan ng bawat individual na kaugnay na kalidad ng education,
hindi alintana ng kasarian,edad pananampalataya, socio ekonomiyang katayuan, pisikal at mental na
kondisyon, lahi o etnikong pinagmulan, pampulika o iba pang kaakibat. Ang estado ay dapat samakatwid
maisulong at mapanatili ang pagkapantay pantay ng access sa edukasyon pati na rin sa kasiyahan ng
mga benepisyo ng edukasyon sa pamamagitan ng lahat ng mamayan nito.

Section 4. declaration of objectives (Basahin ang mga objectives)

Ang lahat ng mga pang edukasyon na institution ay layunin upang itanim sa sa isip ang pag ibig sa
bansa, ituro ang mga tungkulin ng mga mamamayan at bumuo ng moral character, personal na
disiplina, at pang agham, teknolohiko, at bokasyonal na kahusayan

II educational technology

Chapter 1 preliminary

2. Maisulong at pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng


pagtukoy ng kanilang mga karapatan at obligasyon, na ayon sa kanila pribilehiyo, at naghihikayat sa
pagtatatag ng mga tunog na relasyon sa pagitan ng mga ito at ang iba pang mga kasapi ng komunidad
ng paaralan.

SECTION 6 DEFINITIONS AND COVERAGE. “ EDUCATIONAL COMMUNITY” REFERS TO THOSE PERSONS


OR GROUP OF PERSONS AS SUCH, OR ASSOCIATED IN INSTITUTIONS INVOLVED IN ORGANIZED
TEACHING AND LEARNING SYSTEMS.

THE MEMBERS AND ELEMENTS OF THE EDUCATION COMMUNITY ARE:


PARENTS, STUDENTS, SCHOOL PERSONNEL, AND NON-ACADEMIC(TEACHING OR ACADEMIC
STAFF,SCHOOL ADMINISTRATORS, ACADEMIC NON-TEACHING PERSONNEL,NON ACADEMIC
PERSONNEL AND SCHOOL.

SECTION 7. COMMUNITY PARTICIPATION

1.ADMINISTRATION

2. STUDENT ORGANIZATION

3. FACULTY ORAGANIZATION

4. PTA

CHAPTER 2. RIGHTS

SECTION 8. RIGHTS OF PARENTS

1. THE RIGHT TO ORAGANIZE BY THEMESELVES AND/OR WITH THE TEACHERS FOR THE PORPUSE OF
PROVIDING A FORUM FOR THE DISSCUSSION OF MATTERS RELATING TO THE TOTAL SCHOOL
PROGRAM, AND FOR ENSURING THE FULL COOPERATION OF PARENTS AND TEACHERS IN THE
FORMULATION AND EFFICIENT IMPLEMENTATION OF SUCH PROGRAMS.

2. THE RIGHT TO ACCESS TO ANY OFFICIAL RECORD DIRECTLY RELATING TO THE CHILDREN WHO ARE
UNDER THEIR PARENTAL RESPONSIBILITY.

1. THE RIGHT TO RECEIVE, PRIMARILY, THROUGH COMPETENT INSTRUCTION, RELEVANT QUALITY


EDUCATION IN THE LINE WITH NATIONAL GOALS AND CONDUCTIVE TO THEIR FULL DEVELOPMENT AS
PERSONS WITH HUMAN DIGNITY.

2. THE RIGHT TO FREELY CHOOSE THEIR FIELD OF STUDY SUBJECT

3. RIGHT TO PUBLISH A STUDENT NEWSPAPER

4. RIGHT TO ACCESS HIS OWN SCHOOL RECORDS THE CONFIDENTIALITY OF WHICH THE SCHOOLSHALL
MAINTAIN AND PRESERVE

5. RIGHT OF ISSUANCE OF OFFICIAL CERTIFICATE DIPLOMAS, TOR,GRADES, TRANSFER CREDENTIAL.

6. RIGHT TO FREE EXPRESSION OF OPINIONS

7. RIGHT TO JOIN, ESTABLISH, FORM AND PARTICIPATE IN ORGANIZATION.

SECTION 10. RIGHTS OF ALL SCHOOL PERSONNEL.

. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at mga suhestiyon, at sa mga epektibong mga
channels ng komunikasyon na may naaangkop na akademiko at administrative katawan ng paaralan o
institusyon.
2. Ang karapatan na ibinigay sa libreng legal na serbisyo sa pamamagitan ng naaangkop na tanggapan
ng pamahalaan sa kaso ng mga pampublikong mga tauhan ng paaralan, at sa pamamagitan ng
awtoridad ng paaralan nababahala sa kaso ng mga pribadong mga tauhan ng paaralan, kapag sisingilin
sa isang administrative, sibil at / o mga kriminal na paglilitis sa pamamagitan ng partido iba pang
kaysa sa paaralan o regulasyon na awtoridad-aalala para sa mga aksyon na nakatuon direkta sa legal
na naglalabas ng mga propesyonal na mga tungkulin at / o sa pagtatanggol ng mga patakaran ng
paaralan.

3. Ang karapatan upang magtatag, sumali at mapanatili ang mga organisasyon ng manggagawa at / o
mga propesyonal at self-ipinaguutos na samahan ng kanilang pinili upang itaguyod ang kanilang
kapakanan at ipagtanggol ang kanilang mga interes.

4. Ang karapatan na maging libre mula sa mga hindi sinasadya kontribusyon maliban sa mga ipataw sa
pamamagitan ng kanilang sariling mga organisasyon.

SECTION 12.SPECIAL RIGHTS OF SCHOOL ADMINISTRATION

1. Ang karapatan na maging libre mula sa sapilitan na takdang-aralin na hindi nauugnay sa kanilang
mga tungkulin bilang tinukoy sa kanilang mga tipanan o mga kontrata sa trabaho, maliban kung bayad
doon, conformably sa umiiral na batas.

2. Ang karapatan sa intelektuwal na ari-arian na pare-pareho sa mga naaangkop na mga batas.

3. Ang mga guro ay dapat na itinuturing na mga tao sa kapangyarihan kapag ang naglalabas ng mga
legal na tungkulin at responsibilidad, at dapat, samakatuwid, ay accorded angkop na paggalang at
proteksyon.

4. Guro ay dapat accorded ang pagkakataon na pumili ng alternatibong mga linya ng karera alinman
sa paaralan pangangasiwa, sa pagtuturo sa silid-aralan, o sa iba, para sa mga layunin ng pagsulong ng
karera.
SECTION 13. RIGHTS OF THE SCHOOL

1. Ang karapatan ng kanilang mga namamahala board o mga legal na awtoridad upang magbigay ng
para sa tamang pamamahala ng paaralan at gamitin at ipatupad ang mga administrative o
pamamahala ng mga sistema.

2. Ang karapatan para sa mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral upang matukoy sa mga mga
akademiko lugar na ay admitido upang pag-aralan, na maaaring magturo, at kung ano ang magiging
paksa ng pag-aaral at pananaliksik.
CHAPTER 3 DUTIES AND OBLIGATIONS