Вы находитесь на странице: 1из 8

Universitate “Dunarea de Jos” din Galati

Facultatea: S.I.A.
Specializarea: C.E.S.A

PLAN DE AUDIT

Profesor: Conf.Dr.Ing. Daniela Borda

Masterand: Cozma Cezar-Bogdan

Anul universitar 2011-2012


Vel Pitar
Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie si morarit şi
un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de
cofetărie şi produse de patiserie.
Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investiţii Broadhurst Investments
Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), achiziţionează două
mari companii de morărit şi panificaţie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti. În
decembrie 2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de
morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi
Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea.
Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a
divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A.,
morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activităţi s-au
dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiţiile necesare pentru a
funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităţile
oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct
veniturile obţinute.
Tehnologie Modernă
Grupul Vel Pitar a schimbat modul în care, în România, se fac afacerile în industria de
morărit şi panificaţie. Sunt primii care a investit masiv în tehnologii moderne, inovatoare, pentru
a oferi clienţilor noştri produse de cea mai bună calitate. De aceea Grupul Vel Pitar este lider
absolut din toate punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografică, cifră de afaceri, nivel de
profit, număr de clienţi, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne şi respectarea normelor
legislaţiei europene.
Grupul Vel Pitar îşi preţuieşte clienţii, punând întotdeauna calitatea produselor şi
respectul pentru oameni pe primul plan.
Sunt renumiţi pentru calitate, siguranţă alimentară, diversitate sortimentală, adaptarea
produselor la cerinţele consumatorilor, seriozitatea serviciilor, modernitate.
Compania Vel Pitar este certificată în:
 MANAGEMENTUL CALITĂŢII (ISO 9001/2000);
 SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ( HACCP - ISO 22000/2005);
 SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ (OHSAS 18001/2004);
 MEDIU (ISO 14001/2004).

Tehnologia Keine Touch


Keine Touch = produs neatins
Tehnologia Keine Touch garantează că eşti prima fiinţă care atinge pâinea. Producţia şi
ambalarea sunt realizate cu instalaţii automate – igienă perfectă. La cumpărare verificaţi ca
ambalajul să fie intact.
Panificatia ambalata de la Vel Pitar are la baza utilizarea conceptului revolutionar
KEINE TOUCH - produs neatins. Este vorba de cea mai moderna tehnologie care a impus un
nou standard in panificatie.
Pornind de la selectarea tipurilor de faina superioara si continuand cu framantarea,
dospirea, coacerea,racirea si ambalarea, procesul este controlat in intregime de calculator. Painea
rezultata, toast sau speciala, este ambalata in pungi inchise ermetic, intr-un mediu complet
igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar consumatorul final.
Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că politica referitoare la Calitate,
Mediu, Siguranţa Alimentului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Declaraţia preşedintelui şi
obiectivele SMI sunt cunoscute, înţelese şi implementate de întreg personalul, la toate nivelurile
SC. VEL PITAR S.A.
Managementul de la cel mai înalt nivel din SC. VEL PITAR S.A. se angajează să menţină şi
să îmbunătăţească sistemul integrat implementat şi principalele obiective ale organizaţiei prin:
 Recertificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMI implementat conform standardelor de
referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 22000:2005, ISO
OHSAS 18001:2008.
 Orientarea proceselor şi produselor către clienţi, menţinerea încrederii celor tradiţionali şi
câştigarea de noi clienţi
 Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, mediu, siguranţa alimentului,
sănătate şi securitate ocupaţionale prin analize de management anuale şi prin actualizarea
planificată a documentaţiei SMI
 Funcţionarea în condiţii optime a organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în
vederea obţinerii de produse sigure şi de calitate, conform specificaţiilor tehnice stabilite
în concordanţa cu cerinţele clienţilor;
 Evaluarea periodică a satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii şi
siguranţei produselor şi serviciilor ;
 Conformarea cu cerinţele legale si de reglementare aplicabile a aspectelor legate de
calitate, siguranţa alimentului, mediu şi a factorilor legaţi de sănătatea şi securitatea
angajaţilor, respectarea cerinţelor generale de funcţionare a organizaţiei, precum şi a
regulilor şi regulamentelor;
 Monitorizarea eficienţei proceselor identificate, a punctelor critice şi a aspectelor de
mediu în vederea reducerii impactului asupra mediului şi a riscului de contaminare al
produselor;
 Perfecţionarea angajaţilor în domeniul profesional, al calităţii, mediului, siguranţei
alimentare, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin instruiri, participări la seminarii şi
simpozioane;
 Asigurarea unui număr optim de resurse umane şi financiare în vederea realizării
obiectivelor;
 Comunicarea către clienţi şi autorităţi a informaţiilor relevante privind produsele obţinute
şi performanţa de mediu.
Auditul calitǎţii:
 ȋn funcţie de scop:audit intern
 ȋn funcţie de obiectiv:auditul calitǎţii procesului
Obiective:
 Conformitate procese şi rezultate
 Conformitatea unor elemente
 Evaluarea eficienţei
 Identificare deficienţe
 Iniţierea măsurilor corective
 Urmărirea aplicării măsurilor corective

Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor

Perioada auditului: din 27/05/2012 pânã la 27/05/2012

Instructiuni pentru sedinta de dechidere Instructiuni pentru sedinta de inchidere


1. Prezentarea echipei de audit 1. Multumiti clientului pentru cooperare,
2.Confirmarea domeniului certificat, prezentati elementele pozitive si negative
standardul si orice excluderi depistate
3. Confirmarea confidentialitãtii 2. Explicati cã toate elementele depistate sunt
4. Explicarea felului în care auditorii vor fi confidentiale
repartizati 3. Cereti ca întrebãrile sã fie puse dupã
5. Asigurarea disponibilitãtii ghizilor si a finalizarea sumarului
instruirii lor 4. Reamintiti domeniul de certificare si
6. Confirmarea programului si explicarea cã standardul de referintã
acesta poate fi modificat 5. Explicati categoriile de neconformitãti
7. Explicarea metodei de audit 6. Explicati faptul cã neconformitãti mai pot
8. Explicarea categoriilor de neconformitãri exista
& felul în care vor fi prezentate la sedinta de 7. Prezentati sumarul auditului (nr. de
închidere neconformitãti în fiecare categorie) &
9. Confirmarea pregãtirilor (prânz, salã recomandãri
conferinte) 8. Auditorii prezintã fiecare neconformitate
10. Confirmarea datei/orei/participantilor la 9. Întrebãri
sedinta de închidere 10. Explicarea actiunilor ulterioare si a
11. Întrebãri pentru clarificare procedurii de
închidere
RAPOARTE DE NECONFORMITĂŢI

Unitate : Vel Pitar S.A. Galati


Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012

Clauza: Proces de aprovizionare

Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare

Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii


Pe parcursul auditului s-a constatat ca in sectorul Societatea a primit un volum mare de
de aprovizionare sacii cu materia prima (faina) erau materie prima, neavand paleti suficienti
depozitati direct pe pardoseala, in plus s-a observat pentru intreaga cantitate.
si fecale de rozatoarein diferite locuri din depozit. Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea nu a
fost facuta la timp de catre societatea
responsabila.

Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog Auditor:Cozma Cezar Bogdan

Semnatura: Semnatura:

Categorie neconformitate: Minora


Actiune corectivã: Data propunerii:27.05.2012
Propus de :
Intreg lotul este stivuit pe paleti de material
Semnatura:
plastic (PVC) pentru a nu fi in contact direct cu
pardoseala.
Personalul Compartimentului Aprovizionare va
fi instruit privind importanta stivuirii sacilor pe Termen implementare: 14 zile
paleti. Responsabil:
Efectuarea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare Semnatura:
a incintei.

Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor:


Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata

Semnatura……………………………… La data de …………………………………


Unitate : Vel Pitar S.A. Galati
Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012

Clauza: Dozare materii prime si auxiliare

Comp./Dept. Compartimentul de productie

Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii


In urma verificarii inregistrarilor s-a constatat ca nu In vederea obtinerii unor profituri mai
se respecta cantitatile de materii prime si auxiliare in mari, producatorul reduce unele cantitati de
procesul ce intra in compozitia painii. materii prime.

Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog Auditor: Cozma Cezar Bogdan

Semnatura: Semnatura:

Categorie neconformitate: Minora


Actiune corectivã: Data propunerii:27.05.2012
Propus de :
Respectarea cantitatilor de materii prime si
Semnatura:
auxiliare in procesul tehnologic de fabricare painii,
precum si gramajul produsului finit.
Reinstruirea personalului privind GMP.
Termen implementare: 14 zile
Responsabil:
Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor:


Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata

Semnatura……………………………… La data de …………………………………


Unitate : Vel Pitar S.A. Galati
Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012

Clauza: Depozitare produs finit

Comp./Dept. Compartimentul de depozitare

Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii


Pe parcursul auditului s-a constatat cǎ Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea
temperatura si umiditatea în spaţiul de produselor.
depozitare nu sunt monitorizate.

Auditat: Vasile Ionescu, operator Auditor: Cozma Cezar Bogdan

Semnatura: Semnatura:

Categorie neconformitate: Medie


Actiune corectivã: Data propunerii:27.05.2012
Propus de :
Instruirea responsabilului privind cerintele
Semnatura:
speciale de depozitare a produselor în cadrul
depozitului.
Termen implementare: 14 zile
Responsabil:
Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de cãtre auditor:


Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata

Semnatura……………………………… La data de …………………………………


RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: Echipa de audit: ............................................. Standard dereferinta:


............................................................................ ISO 22000:2005
27.05.2012
............................................................................
Zone audiate (Domeniu):
Compartimentul de aprovizionare Nr. neconformitati: 3
Compartimentul de productie
Compartimentul de depozitare
Nr. observatii: 3

Functii intervievate in timpul auditului: Ion Popescu, inginer tehnolog


Vasile Ionescu, operator

Rezumatul constatarilor:
In urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformitati de categorie medie, insa pot
influenta in mod direct siguranta alimentara, periclitand sanatatea consumatorilor.
Concluzii/Recomandari:
Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariţia neconformităţii în funcţie de gravitatea
acestora; termen de rezolvare 14 zile.
De asemenea se recomandă efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul
unitǎţii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare
14 zile.
Difuzarea raportului Anexe: Semnatura auditorului