Вы находитесь на странице: 1из 6

Name:_______________________________ Date:_________________

Grade: 7th grade

TEST PAPER

1. Make all the changes and additions necessary to produce correct conditional sentences (type I) from
the following sets of words and phrases. Write each sentence in the space provided.

1. I / lend money / you need it.


...................................................................................................................................
2. he / phone you/ have any problems.
...................................................................................................................................
3. Your English / not improve / not speak more in class
...................................................................................................................................
4. you / not be careful / cut your finger.
....................................................................................................................................
5. I / miss the bus / take a taxi.
.................................................................................................................................... (5x6p=30p)

2. A. Underline the odd word in each group.


1. lonely nervous shyness jealous
2. plaster bruise rest bandage
3. burn blood cut break
4. misery happiness nastiness nervousness
5. toes ankle mouth knee (5x2p=10p)

B. Complete each sentence with a suitable word from exercise 2A


1. A foot has five …………………………
2. We wish you great ………………………..
3. She saw her boyfriend with another girl so she is …..................
4. He hasn’t got any friends. He’s very …………….
5. I’ve twisted my …………………………. (5x4p=20p)
3. A good friend is having a party. Use the prompts to write a conversation.

A: Offer to help with the food.


1 .…………………………………………………………………………………….
B: Refuse politely and give reason.
2 …………………………………………………………………………………….
A: Offer to make some CDs.
3 ………………………………………………………………………………………
B: Accept the offer.
4 ………………………………………………………………………………………
A: Ask what time the party starts.
5 ………………………………………………………………………………………
B: Respond.
6 ………………………………………………………………………………………

A: Ask who else is coming to the party.


7 ……………………………………………………………………………………..
B: Respond.
8 ……………………………………………………………………………………..
A: Offer to come earlier and give a reason.
9 ………………………………………………………………………………………
B: Accept the offer.
10 ……………………………………………………………………………………. (10x3p=30p)

Se acordă 10 puncte din oficiu.


BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

I. 5 x 6p = 30p

1. I'll lend you money if you need it.


2. He'll phone you if he has any problems.
3. Your English won't improve if you don't speak more in class.
4. If you are not careful, you'll cut your finger.
5. If I miss the buss, I 'll take a taxi

II. A. 5 x 2p = 10p

1. shyness; 2. bruise; 3. blood; 4. happiness; 5. mouth.

B. 5 x 4p = 20p

1. toes; 2. happiness; 3. jealous; 4. lonely; 5. ankle.

III. 10 x 3p = 30p

2p for language accuracy


1p for content

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat pentru test la 10.
LESSON PLAN

Teacher: Popa Mirela


School: Liceul Tehnologic "Costache Conachi", Pechea
Class: 7th B
No. of students: 17
Textbook: SNAPSHOT - Pre-Intermediate, Longman
Unit : Revision and evaluation
Lesson: EVALUATION
Vocabulary: Parts of the body; Injuries; Nouns and adjectives of emotion
Structures: First conditional
Functions: Talking about future possibility; Offering, accepting or refusing help.
Time: 50’

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE:


 3.1 Identificarea componentelor logice și a succesiunii secvenţelor unui text citit;
 3.3 Extragerea informaţiilor de detaliu dintr-un text citit pentru a îndeplini o sarcină de lucru
 4.4 Oferirea și solicitarea unor informații în scris despre activităţi, persoane, evenimente, experienţe

Objectives:
 To write Type 1 conditional sentences using the prompts;
 To underline the odd word in a group of words;
 To complete sentences with a word related to parts of the body, injuries or emotions
 To write a dialogue offering, accepting and refusing help in a specific situation.

Class description:
The students in this elementary class are between 13-14 years old. They are in the fifth year of English, so
they should be familiar with basic English grammar and vocabulary. They have shown enthusiasm but they
have a lower level of English which makes teaching more challenging than expected.
Anticipated problems: The students may still have problems understanding the tasks so the teacher will give
more explanations
Materials: pencils, worksheets
Teaching techniques: exercises
Interaction: TSs; SsT / individual work
Fișa de interpretare a rezultatelor
testului de evaluare

Profesor: Popa Mirela


Disciplina : Limba Engleza
Clasa evaluată: a 7-a B
Număr de elevi: 17

Competenţe specifice vizate:


 3.1 Identificarea componentelor logice și a succesiunii secvenţelor unui text citit;
 3.3 Extragerea informaţiilor de detaliu dintr-un text citit pentru a îndeplini o sarcină de lucru;
 4.4 Oferirea și solicitarea unor informații în scris despre activităţi, persoane, evenimente, experienţe.

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi - - 2 4 6 3 - 1 1 -

Media: 5,12

Constatări:
- Majoritatea elevilor nu au avut dificultăți în identificarea cuvintelor care nu se potrivesc cu celălalte din
același grup;
- Elevii au reușit în mare parte să înțeleagă din context care este cuvântul potrivit pentru a completa
propozițiile lacunare;
- Foarte mulți elevi au întâmpinat dificultăți în utilizarea structurii specifice condiționale de tipul 1;
- Dificultăți a creat și redactarea dialogului cu suport lexical, elevii neputând să se exprime în scris datorită
vocabularului sărac și folosirii incorecte a structurilor gramaticale.

Măsuri de îmbunătăţire:
- Recapitularea eşalonată a conținuturilor evaluate pentru care elevii au obtinut punctaj mic la test . Se va
pune accent deosebit și pe dezvoltarea competenței de producere a mesajelor scrise;
- Temă pentru acasă pentru aprofundarea acestor conținuturi;
- Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile intelectuale
ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora.