Вы находитесь на странице: 1из 48

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA


Legezko Gordailua / Depósito Legal BI - 1958 - 1

BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 145 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Laburpena / Sumario
Orrialdea / Página

I. Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Adminis- 145 I. Administración Foral del Territorio Histórico
trazioa: de Bizkaia:
— Batzar Nagusiak — — Juntas Generales
— Foru Aldundia: 145 — Diputación Foral:
— – Xedapen orokorrak 145 — – Disposiciones generales
— – Iragarkiak 148 — – Anuncios
II. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Adminis- 153 II. Administración Local del Territorio Histórico
trazioa de Bizkaia
III. Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Adminis- 167 III. Administración Autonómica del País Vasco
trazioa
IV. Estatuko Administrazio Orokorra 179 IV. Administración General del Estado
V. Justiziako Administrazioa 182 V. Administración de Justicia
VI. Bestelako Herri Administrazioak 192 VI. Otras Administraciones Públicas
VII. Beste zenbait 192 VII. Varios

I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura

ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES

Foru Aldundiaren abenduaren 20ko 101/1994 FORU DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 101/1994,
DEKRETUA, baso landaketen eta finka mugakideen arte- de 20 de diciembre, por el que se determinan las distancias
an utzi beharreko tarteak zehaztuko dituena. entre plantaciones forestales y fincas colindantes.

Basoei eta Babestutako Naturguneen Administrazioari buruz- El Capítulo IV del Título IV de la Norma Foral 3/94, de 2 de
ko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauko IV. kapituluko IV. idazpuruan, junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Prote-
baso landaketek, mugakide dituzten etxebizitza-eraikin, lursail, zelai gidos, regula las distancias que deberán respetar las plantaciones
edo belardi, bide, lugintza eta fruitarbolekiko gorde behar dituzten forestales respecto de edificaciones destinadas a vivienda, praderas,
tarteak araupetu ziren. pastizales, caminos, cultivos y frutales colindantes con ellas, con-
secuencia de la necesaria compatibilización entre ellos.
Foru arau horretako bigarren xedapen gehigarrian xedatuta- La disposición adicional segunda de la citada Norma Foral dis-
koaren arabera, foru araua indarrean jarri eta hurrengo sei hila- pone que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor,
beteetako epearen barruan Foru Aldundiak arauko 105. artikuluan la Diputación Foral determinará mediante Decreto, las distancias
aipatu tarteak finkatuko ditu, dekretu bidez. a que se refiere el artículo 105 de la misma.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 146 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Hori dela bide, ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauko 105. artiku- En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105
luan eta bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat eto- y disposición adicional segunda de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio
rriz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64 de la
Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización,
Foru Arauko 17 eta 64. artikuluen bidez eman zitzaizkidan ahal- Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territo-
menak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldundiak rio Histórico de Bizkaia a propuesta del Departamento de Agricultu-
1994.eko abenduaren 20ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondo- ra y previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de vein-
ren, hauxe te de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
XEDATU DUT: DISPONGO:

1. artikulua Artículo 1
Baso eta nekazaritza-abeltzantzazko ustiategien beharrezko Consecuencia de la necesaria compatibilización de las explo-
bateragarritasunaren ondorioz, hurrengo artikuluan adieraziko taciones forestales y agroganaderas, deberán guardarse las dis-
diren tarteak gorde beharko dira, beti ere jarduera horietarako era- tancias a las que se hace referencia en el artículo siguiente, siem-
bilitako lursailak elkarren mugakide direnean. pre que se trate de parcelas que dedicándose a tales actividades
colinden entre sí.

2. artikulua Artículo 2
1. Basoei eta Babestutako Naturguneen Administrazioari 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y la dis-
buruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauko 105. artikuluan eta biga- posición adicional segunda de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio,
rren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, baso lan- de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos, las
daketek, mugakide dituzten etxebizitza-eraikin, lursail, zelai edo belar- distancias mínimas que deberán respetarse por las plantaciones
di, bide, lugintza eta fruitarbolekiko gorde behar dituzten gutxienezko forestales, en su colindancia con las edificaciones destinadas a vivien-
tarteak hauexek izango dira: da, praderas o pastizales, caminos, cultivos y frutales, serán las
siguientes:
a) Lehendik eraikita zeuden etxebizitza-eraikinekiko, berauek a) Respecto de edificaciones preexistentes cuyo destino
aldi baterakoak izan nahiz izan ez: sea el de vivienda, sea o no de carácter temporal:
Izen zientifikoa Izen arrunta Tartea, metrotan Nombre científico Nombre vulgar Distancia en metros
Pinus pinaster Itsas pinua 45 Pinus pinaster Pino marítimo 45
Pinus nigra Larizio pinua 45 Pinus nigra Pino laricio 45
Pinus radiata Intsinis pinua 45 Pinus radiata Pino radiata 45
Larix spp. Alertzea 45 Larix spp. Alerce 45
Pseudotsuga menziesii Douglas izeia 60 Pseudotsuga menziesii Abeto de douglas 60
Chamaecyparis lawsoniana Lawson altzifrea 45 Chamaecyparis lawsoniana Ciprés de Lawson 45
Betula pendula Urkia 38 Betula pendula Abedul 38
Alnus glutinosa Haltza 38 Alnus glutinosa Aliso 38
Populus spp. Makala 45 Populus spp. Chopos 45
Fagus sylvatica Pagoa 38 Fagus sylvatica Haya 38
Quercus robur Haritza 45 Quercus robur Roble 45
Quercus ilex Artea 26 Quercus ilex Encina 26
Quercus rubra Haritz amerikarra 45 Quercus rubra Roble americano 45
Castanea sativa Gaztainondoa 38 Castanea sativa Castaño 38
Fraxinus excelsior Lizarra 45 Fraxinus excelsior Fresno 45
Acer spp. Astigarra 38 Acer spp. Arce 38
Juglans regia Intxaurrondoa 38 Juglans regia Nogal 38
Prunus avium Gereziondoa 30 Prunus avium Cerezo 30
Eucaliptus spp. Eukalitua 45 Eucaliptus spp. Eucalipto 45
Robinia pseudoacacia Arkazia 30 Robinia pseudoacacia Acacia 30
b) Baso ustiategiek, zelai, belardi, fruitarbola eta lugintzeki- b) Distancia de las plantaciones forestales a los pastizales,
ko gorde beharreko tartea: praderas, frutales y cultivos:
Izen zientifikoa Izen arrunta Tartea, metrotan Nombre científico Nombre vulgar Distancia en metros
Pinus pinaster Itsas pinua 10 Pinus pinaster Pino marítimo 10
Pinus nigra Larizio pinua 10 Pinus nigra Pino laricio 10
Pinus radiata Intsinis pinua 10 Pinus radiata Pino radiata 10
Larix spp. Alertzea 10 Larix spp. Alerce 10
Pseudotsuga menziesii Douglas izeia 14 Pseudotsuga menziesii Abeto de douglas 14
Chamaecyparis lawsoniana Lawson altzifrea 10 Chamaecyparis lawsoniana Ciprés de Lawson 10
Betula pendula Urkia 8 Betula pendula Abedul 8
Alnus glutinosa Haltza 8 Alnus glutinosa Aliso 8
Populus spp. Makala 10 Populus spp. Chopos 10
Fagus sylvatica Pagoa 8 Fagus sylvatica Haya 8
Quercus robur Haritza 10 Quercus robur Roble 10
Quercus ilex Artea 6 Quercus ilex Encina 6
Quercus rubra Haritz amerikarra 10 Quercus rubra Roble americano 10
Castanea sativa Gaztainondoa 8 Castanea sativa Castaño 8
Fraxinus excelsior Lizarra 10 Fraxinus excelsior Fresno 10
Acer spp. Astigarra 8 Acer spp. Arce 8
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 147 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Izen zientifikoa Izen arrunta Tartea, metrotan Nombre científico Nombre vulgar Distancia en metros

Juglans regia Intxaurrondoa 8 Juglans regia Nogal 8


Prunus avium Gereziondoa 7 Prunus avium Cerezo 7
Eucaliptus spp. Eukalitua 10 Eucaliptus spp. Eucalipto 10
Robinia pseudoacacia Arkazia 7 Robinia pseudoacacia Acacia 7
c) Bide eta abereentzako ibilbide publikoei dagokienez, ustia- c) Respecto de los caminos y vías pecuarias públicas, la dis-
tegiek bide horien kanpoko aldearekiko gorde beharreko tartea hiru tancia de las plantaciones al margen exterior de tales vías será de
metrokoa izango da. tres metros.
d) Baso zonaldearen barruko lursailetan egindako landake- d) La distancia entre plantaciones realizadas en parcelas inclui-
teen arteko tarteak ezin izango du izan sekula ere bi metro baino das en la zona forestal nunca podrá ser inferior a dos metros.
laburragokoa izan.
2. Aurreko lerrokadako a) eta b) ataletetako zerrendetan ager- 2. En el caso de plantaciones forestales con especies no con-
tzen ez diren espezieetako baso ustiategietan, batez besteko tar- templadas en los apartados a) y b) del párrafo anterior, las distancias
teak Nekazaritza Sailaren foru agindu baten bidez zehaztuko dira, medias serán determinadas mediante Orden Foral del Departamento
horretarako tramitatutako espedientea egin eta gero. de Agricultura, previo expediente tramitado al efecto.

3. artikulua Artículo 3
1. Baso ustiategiak baino beranduago eraikitako etxebizitzei 1. Las viviendas construidas con posterioridad a las planta-
ezin izango zaie eskatu tarte horiek gorde eta bete ditzaten, ezta ciones forestales no podrán exigir el respeto y guarda de tales dis-
basoa moztu eta gero bertan birlandaketa egingo balitz ere. tancias ni siquiera cuando, una vez talado el monte, se proceda a
su repoblación.
2. Baserrirako tresneria gordetzeko eraikinekiko ez da zertan 2. Tampoco deberá guardarse distancia forestal alguna res-
ere inolako tarterik gorde behar izango eta, ezta ere, oro har, arti- pecto de las edificaciones destinadas a guarda de aperos de labran-
kulu honetako lehen atalean xedatutakoarekin bat etorriz, egoitzarako za y, en general, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
ez den beste edozein eraikinekiko. primero de este artículo, de cualquier construcción cuyo destino
no sea el residencial.
3. Foru dekretu hau ez dagokie bide eta ibai ubideetako er- 3. No se considerarán afectadas por el presente Decreto Foral
tzetako lerrokadura soilak diren ustiategiei, haizearen eragina motel- las plantaciones que constituyan alineaciones simples en los bor-
tzeko egindakoei nahiz finken arteko banaketa eta zedarri gisa egin- des de viales, cauces fluviales, las destinadas a cortavientos o a
dakoei, ezta apaingarrirako direnei ere. separación de fincas y linderos, y las que cumplan una función orna-
mental, siempre que sean pies aislados.

4. artikulua Artículo 4
Aurreko 2. artikuluan aipatu diren gutxienezko tarteak gorde Los titulares de plantaciones que se realicen sin respetar las
gabe egindako ustiategien titularrek, ekainaren 2ko 3/94 Foru Arau- distancias mínimas a las que se refiere el artículo 2, además de
ko VI. idazpuruan xedatutakoaren araberako zehapena ezarriko zaion incurrir en infracción administrativa, cuya sanción se sujetará a lo
administrazio urratzea egiteaz gain, egindako ustiategia foru dispuesto en el Título VI de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio, esta-
dekretu honetan egindakora egokitu behar izango dute eta, ahal rán obligados a ajustar la plantación realizada a lo dispuesto en
izanez gero, behar ez bezala egindakoa kendu. este Decreto Foral y, si no fuera posible a eliminar lo indebidamente
efectuado.

5. artikulua Artículo 5
Baso Sektoreko Lurralde Plan egokia onesten denean, plan Lo dispuesto en este Decreto Foral se referirá, cuando se aprue-
horretan basotzat joko diren eremuei ere ezarriko zaie foru dekre- be el correspondiente Plan Territorial Sectorial Forestal, a las áre-
tu honetan xedatutakoa. as definidas como forestales en el citado Plan.

XEDAPEN IRAGANKORRA DISPOSICION TRANSITORIA

Egun tramitatzen ari diren basoetan gorde beharreko tarteei Los expedientes en tramitación en materia de distancias fores-
buruzko gaietako espedienteetarako, aurreko arautegian xedatu- tales se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior.
takoa izango da aginduzko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA DISPOSICION DEROGATORIA

Baso landaketen eta berauen mugakide diren finken artean utzi Queda derogado el Decreto Foral de la Diputación Foral núme-
beharreko tarteak araupetu zituen Foru Aldundiaren abenduaren ro 136/88, de 28 de diciembre, por el que se regulan las distan-
28ko 136/88 Foru Dekretua indargabeturik geratu da. cias entre plantaciones forestales y fincas colindantes.

AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES

Lehena: Nekazaritzako foru diputatuari ahalmena emana Primera: Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para dic-
zaio, foru dekretu hau ezartzeko beharrezko xedapen guztiak epaiz tar las disposiciones necesarias para la aplicación de este Decre-
ditzan. to Foral.
Bigarrena: Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi- Segunda: El presente Decreto Foral entrará en vigor al día
taratu eta biharamunean jarriko da indarrean. siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbon emana, 1994.eko abenduaren 20an. Dado en Bilbao, a 20 de diciembre de 1994.
Diputatu nagusia, El Diputado General,
JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI

Foru diputatua, El Diputado Foral,


JOSE LUIS GARAI TORRONTEGI JOSE LUIS GARAI TORRONTEGI

(I-2.634) (I-2.634)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 148 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas

ZERGA POLITIKAREN ZERBITZUA SERVICIO DE POLITICA FISCAL.

Abenduaren 12ko 2.801/1994 FORU AGINDUA, Sociedad ORDEN FORAL 2.801/1994, de 12 de diciembre, por la que
Rectora de La Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. sozieta- se concede la aplicación del Plan de Reinversión solici-
teari, berak eskatutako berrinbertsio planaren ezarpena tado por la sociedad Sociedad Rectora de La Bolsa de
emango diona. Valores de Bilbao, S. A.

Sociedad Rectora de La Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. sozie- La sociedad Sociedad Rectora deLa Bolsa de Valores de Bil-
tateak, lortutako ondare gehikuntza 4 urteko epealdian berriro inber- bao, S. A., solicitó un plan para reinvertir en un período de 4 años
titzeko plana eskatu zuen, Sozietaten gaineko Zergari buruzko Arau- el incremento patrimonial obtenido, al amparo de lo previsto en el
dia onetsi zuen irailaren 10ko 98-bis/1985 Foru Dekretuko 137. artículo 137 del Decreto Foral 98-bis/1985, de 10 de setiembre, por
artikuluan ezarritakoaren itzalpean. el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Zerga Ikuskatzailetza Zerbitzuaren txostenarekin bat etorriz, De conformidad con el informe del Servicio de Inspección Tri-
eta Ogasuneko zuzendari nagusiak proposatu ondoren, hauxe butaria, y a propuesta del Director General de Hacienda,

XEDATU DUT: DISPONGO:

Sociedad Rectora de La Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. sozie- Conceder a la sociedad Sociedad Rectora de La Bolsa de Valo-
tateari, berak eskatutako berrinbertsio planaren ezarpena ematea. res de Bilbao, S. A. la aplicación del Plan de Reinversión solicita-
Ezarpen hori, hala ere, planifikatutako inbertsio eta epealdiei etor- do, si bien esta, deberá estar supeditada a que en el futuro se cum-
kizunean eutsi behar izatearen baldintzapean eman da. Izan bedi pla con las inversiones y períodos planificados. Sirva de motivación
foru agindu honen zioa Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzu- a la presente Orden Foral, el informe del Jefe del Servicio de Admi-
ko buruaren txostena. nistración de Tributos Directos.
Bilbon, 1994.eko abenduaren 12an. En Bilbao, a 12 de diciembre de 1994.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua, El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas,
IÑAKI GOIRI BARRON IÑAKI GOIRI BARRON
(I-2.632) (I-2.632)

Iragarkiak / Anuncios

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzapide Saila Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

IRAGARKIA ANUNCIO

GAIA: Obra eta zerbitzuen behin betiko fidantzaren itzulketa ASUNTO: Devolución de fianza definitiva de obras y servicios

1953.eko urtarrilaren 9ko Kontratazio Araudi Orokorraren 88,1 En cumplimiento del artículo 88,1 del Reglamento General de
artikulua betetzeko, behin betiko fidantza itzultzeko espediente bat Contratación de 9 de enero de 1953, se hace saber que se ha ini-
hasi dela jakinarazten da, obra eta zerbitzuen betearazpen kon- ciado expediente para la devolución de la fianza definitiva que para
tratua bermatzeko fidantza hau honako era honetara zelarik: garantizar el contrato de ejecución de las obras y servicios fue-
ron constituidas por:

(KONTRATARIA - OBRA EDO ZERBITZUAREN AZALPENA) (CONTRATISTA - TITULO DE LA OBRA O SERVICIO)

«Bio-Depur, S. L.».—Cardedo ibiaren garbiketa biologikoa «Bio-Depur, S. L.».—Limpieza biológica del río Cardedo en
Zierbenan. Zierbena.
Bermatutako kontratua dela eta aipatutako kontratariei eska Los que crean tener algún derecho exigible a los citados con-
dakiekeen eskubideren bat dutelakoan daudenek, Ingurugiro eta tratistas por razón de contrato garantizado, podrán presentar en
Lurralde Ekintzapideko Zerbitzuetan aurkeztu ahal izango dituz- los Servicios Generales del Departamento de Medio Ambiente y
te bidezko jazarpenak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Acción Territorial, las reclamaciones pertinentes, dentro de los quin-
argitaratu eta hurrengo hamabost (15) egunen barruan. ce (15) días siguientes a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbon, 1994.eko abenduaren 19an.—Ingurugiro eta Lurral- Bilbao, a 19 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral del Depar-
de Ekintzapideko foru diputatuak, Miguel Angel Villanueva Egiak tamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, Miguel Angel Villa-
nueva Eguía
(I-2.669) (I-2.669)

• •
Garraio Saila Departamento de Transportes

SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Leganes-en (Madrid), Puerto Tornava- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
ca, 2-an izan zuen Carrasco ,Rodríguez, Bermejo García C.B.-ri culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Administrazio Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1532-O-94 in-
eta 2 artikuluan aurrikusten den BI-1-1532-O-94 zigorbidezko espe- coado a Carrasco ,Rodríguez, Bermejo García C.B., que tuvo su
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 149 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

dientearen aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, anterior residencia en Leganés (Madrid) Puerto Tornavaca, 2, se
aipatu lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argi- publica el presente edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del cita-
taratzen da, 1994.eko urriaren 21ean garraioetako txartelik gabe do texto legal para que le sirva de notificación de incoación de expe-
Bilbotik Madrilera zura eta makineria garraiatzen zirkulatzeagatik diente, instruido por este Departamento por circular el 21 de octu-
Sail honek hasierazi duen espedientearen jakinerazpen legez balio bre de 1994 transportando madera y maquinaria de Bilbao a Madrid
dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 141 careciendo de la correspondiente tarjeta de transportes con infrac-
B) artikuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenba- ción del artículo 141 B) de la Ley 16/87 de Ordenación de Trans-
kidun Legearen 143 artikuluan xedatutakoaren betekizunean portes, pudiendo dar lugar a la imposición de una sanción de 50.000
50.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley
16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.657) (I-2.657)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Eibarren (Gipuzkoa), Isasi, 9-an izan Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
zuen Ostargui C.B.-ri Administrazio Publikoetako Legebidezko culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Prozedurazko 92/30 nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan aurrikusten den (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1177-O-94 in-
BI-1-1177-O-94 zigorbidezko espedientearen aurrikusitako jaki- coado a Ostargui C.B., que tuvo su anterior residencia en Eibar
nerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu lege testuaren (Gipuzkoa) Isasi, 9, se publica el presente edicto en cumplimien-
59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argitaratzen da, to del artículo 59.4 del citado texto legal para que le sirva de noti-
1994.eko Uztailaren 20an garraioetako txartelik gabe Eibarretik ficación de incoación de expediente, instruido por este Departa-
Bilbora pintura garraiatzen zirkulatzeagatik Sail honek hasiera- mento por circular el 20 de julio de 1994 transportando pintura de
zi duen espedientearen jakinerazpen legez balio dakizun, Eibar a Bilbao careciendo de la correspondiente tarjeta de trans-
Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 141 B) arti- portes del año en curso con infracción del artículo 141 B) de la Ley
kuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenbakidun 16/87 de Ordenación de Transportes, pudiendo dar lugar a la impo-
Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren betekizunean 50.000 sición de una sanción de 50.000 pesetas, en aplicación de lo dis-
pezetazko zigor bat ezarri daitekela. puesto en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.658) (I-2.658)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Bilbon (Bizkaia), Santutxu 32, 5. bakarrean Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
izan zuen Eduardo Martínez Moreno-ri Administrazio Publikoeta- culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
ko Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Prozedu- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
razko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan aurri- 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1156-O-94 incoado a Eduar-
kusten den BI-1-1156-O-94 zigorbidezko espedientearen aurrikusitako do Martínez Moreno, que tuvo su anterior residencia en Bilbao (Biz-
jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu lege testua- kaia) Santutxu 32, 5 unico, se publica el presente edicto en cumpli-
ren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argitaratzen da, miento del artículo 59.4 del citado texto legal para que le sirva de
1994.eko uztailaren 18an 3.100 kg.-tarako baimena izanik 4.100 notificación de incoación de expediente, instruido por este Departa-
kg.-tako osoko pisuarekin Bilbotik Barakaldora porlana garraiatzen mento por circular el 18 de Julio de 1994 transportando cemento de
zirkulatzeagatik Sail honek hasierazi duen espedientearen jaki- Bilbao a Baracaldo con un peso total de 4.100 kgs. estando autori-
nerazpen legez balio dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zen- zado para 3.100 kgs. con infracción del artículo 140 C) de la Ley 16/87
bakidun Legearen 140 C) artikuluaren beharbadazko hausteaga- de Ordenación de Transportes, pudiendo dar lugar a la imposición
tik, aipatu 87/16 zenbakidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren de una sanción de 135.000 pesetas, en aplicación de lo dispuesto
betekizunean 135.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.659) (I-2.659)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 150 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Sestaon (Bizkaia), Los Baños, 16-1 Esku- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
man izan zuen Dionisio Ortiz Ces-eri Administrazio Publikoetako culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Prozeduraz- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
ko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan aurri- 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1126-O-94 incoado a Dio-
kusten den BI-1-1126-O-94 zigorbidezko espedientearen aurriku- nisio Ortiz Ces, que tuvo su anterior residencia en Sestao (Bizkaia)
sitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu lege Los Baños, 16-1 Dcha., se publica el presente edicto en cumplimiento
testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argitaratzen del artículo 59.4 del citado texto legal para que le sirva de notifica-
da, 1994.eko Ekainaren 22an kasuko garraio-txartelik gabe Max ción de incoación de expediente, instruido por este Departamento por
Center-etik (Barakaldo) Sestaora txatarra garraiatzen zirkulatze- circular el 22 de junio de 1994 transportando chatarra de Max Cen-
agatik Sail honek hasierazi duen espedientearen jakinerazpen legez ter (Barakaldo) a Sestao careciendo de la correspondiente tarjeta de
balio dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen transportes con infracción del artículo 141 B) de la Ley 16/87 de Orde-
141 B) artikuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zen- nación de Transportes, pudiendo dar lugar a la imposición de una san-
bakidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren betekizunean 50.000 ción de 50.000 pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
pezetazko zigor bat ezarri daitekela. 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.660) (I-2.660)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Bilbon (Bizkaia), Santa Clara, 9-10ean Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
izan zuen José Luis Colina Pra-ri Administrazio Publikoetako Lege- culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
bidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Prozedurazko 92/30 nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan aurrikusten den (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1083-O-94 in-
BI-1-1083-O-94 zigorbidezko espedientearen aurrikusitako jaki- coado a José Luis Colina Pra, que tuvo su anterior residencia en
nerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu lege testuaren Bilbao (Bizkaia) Santa Clara, 9-10, se publica el presente edicto
59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argitaratzen da, en cumplimiento del artículo 59.4 del citado texto legal para que
1994.eko Ekainaren 22an kasuko garraio-txartelik gabe Igorre- le sirva de notificación de incoación de expediente, instruido por
tik Aparcavisa-ra berebilen materiala garraiatzen zirkulatzeagatik este Departamento por circular el 24 de junio de 1994 transpor-
Sail honek hasierazi duen espedientearen jakinerazpen legez balio tando material de automóviles de Yurre a Aparcavisa careciendo
dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 140 de la correspondiente tarjeta de transportes con infracción de los
A) eta 141 artikuluen beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 artículos 140 A) y 141 de la Ley 16/87 de Ordenación de Trans-
zenbakidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren betekizu- portes, pudiendo dar lugar a la imposición de una sanción de 50.000
nean 50.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley
16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.661) (I-2.661)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea BILBON (Bizkaia), Union Begoñesa, 69 Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
Etxean izan zuen Cristina Bedialauneta Corral-eri Administrazio Publi- culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
koetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Pro- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
zedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1506-I-94 inco-
aurrikusten den BI-1-1506-O-94 zigorbidezko espedientearen ado a Cristina Bedialauneta Corral, que tuvo su anterior residen-
aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu cia en Bilbao (Bizkaia) Unión Begoñesa, 69 Casa, se publica el pre-
lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argita- sente edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del citado texto legal
ratzen da, 1994.eko azaroaren 8an garraio-txartela aldean eraman para que le sirva de notificación de incoación de expediente, ins-
gabe bateriak eta Txanpan-kaxak Arrigorriagatik Bilbora garraia- truido por este Departamento por circular el 8 de noviembre de 1994
tzen zirkulatzeagatik Sail honek hasierazi duen espedientearen jaki- transportando baterías y cajas de champán de Arrigorriaga a Ses-
nerazpen legez balio dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zen- tao sin llevar a bordo la tarjeta de ttes. con infracción del artículo
bakidun Legearen 142 B) artikuluaren beharbadazko hausteagatik, 142 B) de la Ley 16/87 de Ordenación de Transportes, pudiendo
aipatu 87/16 zenbakidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren dar lugar a la imposición de una sanción de 5.000 pesetas, en apli-
betekizunean 5.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. cación de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 151 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.662) (I-2.662)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Gernika-Lumon (Bizkaia), Señorio de Viz- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
caya 76-1 Eskuman izan zuen Voladuras y Obras Santos S.A.-ri culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Administrazio Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-0964-I-94 in-
eta 2 artikuluan aurrikusten den BI-1-0964-O-94 zigorbidezko espe- coado a Voladuras y Obras Santos,S.A., que tuvo su anterior resi-
dientearen aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, dencia en Gernika-Lumo (Bizkaia) Señorío de Vizcaya, 76-1
aipatu lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argi- Dcha., se publica el presente edicto en cumplimiento del artículo
taratzen da, 1994.eko Ekainaren 06an, honekin batera doan akta- 59.4 del citado texto legal para que le sirva de notificación de inco-
ren arabera, baimentzen den gehienezko pisua gainditu eginaz zama ación de expediente, instruido por este Departamento el 06 de Junio
osoko Merkatalgaien Aukerazko Zerbitzu Publikoen hitzarmenagatik de 1994 por contratación de Servicios Públicos Discrecionales de
Sail honek hasierazi duen espedientearen jakinerazpen legez balio Mercancías de carga completa, con exceso de peso máximo auto-
dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 142 rizado, según acta adjunta con infracción del artículo 142 E) de la
E) artikuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenba- Ley 16/87 de Ordenación de Transportes, pudiendo dar lugar a la
kidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren betekizunean imposición de una sanción de 40.000 pesetas, en aplicación de lo
40.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. dispuesto en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 13.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 13 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.663) (I-2.663)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Entrena (Logroño-Rioja), Calvo Sotelo z/g- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
an izan zuen Salvador y otro González Choperena -ri Administra- culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
zio Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1198-O-94 inco-
aurrikusten den BI-1-1198-O-94 zigorbidezko espedientearen ado a Salvador y otro González Choperena, que tuvo su anterior
aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu residencia en Entrena (Logroño-Rioja) Calvo Sotelo s/n, se publi-
lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argita- ca el presente edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del citado
ratzen da, 1994.eko Ekainaren 21ean urteko garraioetako txarte- texto legal para que le sirva de notificación de incoación de expe-
lik gabe Entrena-tik Mercabilbao-ra barazkiak garraiatzen zirku- diente, instruido por este Departamento por circular el 21 de junio
latzeagatik Sail honek hasierazi duen espedientearen jakinerazpen de 1994 transportando hortalizas desde Entrena a Mercabilbao care-
legez balio dakizun, Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Lege- ciendo de la correspondiente tarjeta de transportes del año en cur-
aren 141 B) artikuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 so con infracción del artículo 141 B) de la Ley 16/87 de Ordena-
zenbakidun Legearen 142 artikuluan xedatutakoaren betekizune- ción de Transportes, pudiendo dar lugar a la imposición de una
an 50.000 pezetazko zigor bat ezarri daitekela. sanción de 50.000 pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oroko- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
rraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaiona adie- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
razteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak aportatu edo pro- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
posatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 2.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 2 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.664) (I-2.664)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Arrasaten (Gipuzkoa), Agerre, 3.1 Ezke- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
rran izan zuen Miguel Angel Lorenzo Odriozola-ri Administrazio culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administra- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
zio Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1196-O-94 inco-
artikuluan aurrikusten den BI-1-1196-O-94 zigorbidezko espe- ado a Miguel Angel Lorenzo Odriozola, que tuvo su anterior resi-
dientearen aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez dencia en Mondragón (Gipuzkoa) Aguerre, 3-1 Izda., se publica el
gero, aipatu lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean presente edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del citado texto
ediktu hau argitaratzen da, 1994.eko Ekainaren 21ean urteko legal para que le sirva de notificación de incoación de expedien-
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 152 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

garraioetako txartelik gabe Aretxebaletatik Amorebietara aire giro- te, instruido por este Departamento por circular el 21 de junio de
tuzko moduluak garraiatzen zirkulatzeagatik Sail honek hasie- 1994 transportando módulos de aire acondicionado de Arechavaleta
razi duen espedientearen jakinerazpen legez balio dakizun, Garraio- a Amorebieta careciendo de la correspondiente tarjeta de trans-
en Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 141 B) artikuluaren portes con infracción del artículo 141 B) de la Ley 16/87 de Orde-
beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenbakidun Legearen nación de Transportes, pudiendo dar lugar a la imposición de una
142 artikuluan xedatutakoaren betekizunean 50.000 pezetazko sanción de 50.000 pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el artí-
zigor bat ezarri daitekela. culo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oroko- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
rraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaiona adie- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
razteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak aportatu edo pro- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
posatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 2.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 2 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.665) (I-2.665)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Entrena (Logroño-Rioja), Calvo Sote- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el
lo z/g-an izan zuen Salvador y otro González Choperena -ri Admi- artículo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
nistrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Admi- Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
nistrazio Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 Común (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1195-
eta 2 artikuluan aurrikusten den BI-1-1195-O-94 zigorbidezko espe- O-94 incoado a Salvador y otro González Choperena, que tuvo
dientearen aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez su anterior residencia en Entrena (Logroño-Rioja) Calvo Sote-
gero, aipatu lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean lo s/n, se publica el presente edicto en cumplimiento del artícu-
ediktu hau argitaratzen da, 1994.eko Uztailaren 14an urteko garraio- lo 59.4 del citado texto legal para que le sirva de notificación de
etako txartelik gabe Entrena-tik Mercabilbao-ra barazkiak incoación de expediente, instruido por este Departamento por
garraiatzen zirkulatzeagatik Sail honek hasierazi duen espe- circular el 14 de julio de 1994 transportando hortalizas desde Entre-
dientearen jakinerazpen legez balio dakizun, Garraioen Araupi- na a Bilbao careciendo de la correspondiente tarjeta de trans-
dezko 87/16 zenbakidun Legearen 141 B) artikuluaren behar- portes del año en curso con infracción del artículo 141 B) de la
badazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenbakidun Legearen 142 Ley 16/87 de Ordenación de Transportes, pudiendo dar lugar a
artikuluan xedatutakoaren betekizunean 50.000 pezetazko zigor la imposición de una sanción de 50.000 pesetas, en aplicación
bat ezarri daitekela. de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 2.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 2 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.666) (I-2.666)

• •
SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Astillero-n (Santander), Bernardo Lavin, Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
30-3-an izan zuen José Vicente González Díaz -eri Administrazio culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
Publikoetako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Prozedurazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1226-O-94 inco-
aurrikusten den BI-1-1226-O-94 zigorbidezko espedientearen ado a José Vicente González Díaz, que tuvo su anterior residen-
aurrikusitako jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu cia en Astillero (Santander) Bernardo Lavin, 30-3, se publica el pre-
lege testuaren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argita- sente edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del citado texto legal
ratzen da, 1994.eko Abuztuaren 31an 40.000 kg.-tako g.p.b. para que le sirva de notificación de incoación de expediente, ins-
baten gainean 47.300 kg.-tako osoko pisuaz enborrak Santander- truido por este Departamento por circular el 31 de agosto de 1994
etik Zaragoza-ra garraiatzen zirkulatzeagatik Sail honek hasiera- transportando troncos de Santander a Zaragoza, con un peso total
zi duen espedientearen jakinerazpen legez balio dakizun, Garraio- de 47.300 kgs. sobre un p.m.a. de 40.000 kgs. Exceso de 7.300
en Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 140 C) artikuluaren kgs. con infracción del artículo 140 C) de la Ley 16/87 de Orde-
beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenbakidun Legearen 142 nación de Transportes, pudiendo dar lugar a la imposición de una
artikuluan xedatutakoaren betekizunean 250.000 pezetazko zigor sanción de 250.000 pesetas, en aplicación de lo dispuesto en el
bat ezarri daitekela. artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oro- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
korraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaio- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
na adierazteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak apor- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
tatu edo proposatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 2.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 2 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.667) (I-2.667)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 153 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

SALAKETAREN JAKINERAZPENA NOTIFICACION DE DENUNCIA

Bere lehen helbidea Bilbon (Bizkaia), Malmasin, 9j aretoan izan Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artí-
zuen Exconf. Exclus. de Confiteria S.L. -ri Administrazio Publiko- culo 59, 1.° y 2.° de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
etako Legebidezko Jaurpidezko eta Ohizko Administrazio Proze- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
durazko 92/30 (B.O.E. 92.11.27) Legearen 59.1 eta 2 artikuluan aurri- (B.O.E. 27-11-92), del expediente sancionador BI-1-1507-I-94 inco-
kusten den BI-1-1507-I-94 zigorbidezko espedientearen aurrikusitako ado a Exconf. Exclus. de Confitería S. L., que tuvo su anterior resi-
jakinerazpena ezinezkoa gertatu denez gero, aipatu lege testua- dencia en Bilbao (Bizkaia) Malmasin, 9 lonja, se publica el presente
ren 59.4 artikuluaren betekizunean ediktu hau argitaratzen da, edicto en cumplimiento del artículo 59.4 del citado texto legal para
1994.eko Azaroaren 07an garraio-txartelik izan gabe produktu izoz- que le sirva de notificación de incoación de expediente, instruido
tuak Barakaldotik Kurutzetara garraiatzen zirkulatzeagatik Sail honek por este Departamento por circular el 7 de noviembre de 1994 trans-
hasierazi duen espedientearen jakinerazpen legez balio dakizun, portando productos congelados de Barakaldo a Cruces carecien-
Garraioen Araupidezko 87/16 zenbakidun Legearen 141 B) arti- do de tarjeta de ttes. con infracción del artículo 141 B) de la Ley
kuluaren beharbadazko hausteagatik, aipatu 87/16 zenbakidun Lege- 16/87 de Ordenación de Transportes, pudiendo dar lugar a la impo-
aren 142 artikuluan xedatutakoaren betekizunean 50.000 pezetazko sición de una sanción de 50.000 pesetas, en aplicación de lo dis-
zigor bat ezarri daitekela. puesto en el artículo 142 de la Ley 16/87 citada.
Ediktu hau argitaratzen den datatik hamabost egunetako epea Advirtiéndole que dispone de un plazo de quince días a par-
duzu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioetako Zuzendaritza Oroko- tir de la publicación del presente edicto, para manifestar por escri-
rraren aurrean eta idatziz zure eskubideari komenigarri zaiona adie- to ante la Dirección General de Transportes de la Diputación Foral
razteko, bere kasuan erabiliko dituzun frogabideak aportatu edo pro- de Bizkaia, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo
posatuaz. las pruebas de que, en su caso intente valerse.
Bilbo, 1994.eko abenduak 2.—Garraioetako foru diputatuak, Bilbao, a 2 de diciembre de 1994.—El Diputado Foral de Trans-
Martín Martínez Muñoz portes, Martín Martínez Muñoz
(I-2.668) (I-2.668)

II. Atala / Sección II


Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao

EDIKTUA EDICTO

Udalak jarritako zigorrak Zirkulazioari Sanciones Municipales por infracciones al Reglamento


buruzko Araudi Orokorra hausteagatik General de Circulación
Jakinarazpena.—Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo- expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da BAOn, Herri-Admi- nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas
nistrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar- causas, se hace público el presente anuncio en el «B.O.B.» en cum-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 ata- plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
lean (BOE 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez: cas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. 27.11.92)
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Zioa-Dekretua.—Alkate-Udalburuak zure aurka egin den Motivación-Decreto.—La Alcaldía-Presidencia, en resolu-
salaketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak ción del expediente incoado con ocasión de la denuncia formula-
egindako ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztu- da contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adopta-
tako eran eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jaki- da por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía
narazitako salaketa-proposamena berretsiz. que se especifica en la presente relación ratificando la propues-
ta de denuncia previamente notificada.
Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal iza- realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
teko, ondorengo arauak betez: corres- pondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:
Ordainketa.—Zigorra, A kuotako zenbatekoaz, borondatezko Pago.—La sanción, por importe de la cuota A deberá ser abo-
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren nada en período voluntario desde la fecha de esta publicación has-
behin betikotasunaren osteko hamabost asteguneko epean. ta que transcurra el plazo de quince días hábiles posteriores a la
firmeza de la sanción.
Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe, Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi beran- fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak. vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.
Ordaintzeko tokia.—Bilboko Udaletxeko Borondatezko Diru- Lugar de pago.—En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sec-
bilketarako Sekzioan, Venezuela pl. 2 behesolairua, Bilbao. ción de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela nº 2 bajo, Bilbao.
Aurkibideak.—Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Auzi- Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, podrá interponer en el plazo de dos meses Recurso Contencio-
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 154 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, AAL Legearen 58. so-Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
atalarekin bat etorriz. rior de Justicia del País Vasco, en conformidad con el artículo 58
de la L.J.C-A.
Jakinarazitako egintzaren aurka, eta administrazio-bideari azke- La interposición del Recurso citado contra el acto que se le
na ematen dion aipatutako Errekurtsoa jartzeak, aurkatutako notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación
egintza diktatu duen organoari aldez aurretik jakinarazi beharra dakar. previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará
Horrekin Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientza- cumpli- miento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992
ko Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Legearen 110.3 atalean xedatutakoa betetzen da. Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi- año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
lik etengo dute.320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-04-21) a su ejecución. artículo 18 del R.D. 320/1994 (B.O.E. 21.04.94).

MATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA MATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-5940-AG 01940802901 GONZALO GIL EGUREN 6.000 7.500 BI-4427-BC 01942027742 ANA MARIA ASTOBIETA ACHAERANDIO 6.000 7.500
BI-6317-AT 01942027564 EMILIO PAZOS VAZQUEZ 8.000 10.000 BI-3226-BG 01941988706 PAULA CUADRADO MORALES 6.000 7.500
BI-0556-BB 01941451141 LUIS MARIA ABADES GONZALEZ 8.000 10.000 CC-2760-M 01941877408 AFRICA ROJAS CRIADO 6.000 7.500

Bilbo Udaletxean, 1994.eko abenduaren 28an.—Idazkari Casas Consistoriales de Bilbao, a 28 de diciembre de 1994.—
Orokorrak El Secretario General
(II - 3.704) (II - 3.704)


MATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA MATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-9954-AB 01941497991 ANA M. EGUIZABAL ORTIZ 8.000 10.000 BI-5726-AX 01941438404 FRANCISCO SALMERON GARCIA 6.000 7.500
BI-8440-AF 01941811369 EUGENIO VAZQUEZ SOUTO 6.000 7.500 BI-6974-BB 01941877467 ABELARDO RENDO TARRIO 8.000 10.000
BI-9682-AF 01941115435 MARIA JESUS SABUGO ALVAREZ 9.600 12.000 BI-3756-BG 01941451559 MIREN JERUSALEN ANDUEZA ZABALEGU 6.000 7.500
BI-9365-AJ 01942033904 RAFAEL GARCIA PEREZ 8.000 10.000 BI-7440-BG 01941451605 JOSE LUIS ARTETXE ARANA 9.600 12.000
BI-9623-AS 01941565091 OPERADORA A.J.R. S.A. 6.000 7.500 BI-3295-BK 01942065229 PAULO COLORADO CLEMENTE 9.600 12.000
BI-9623-AS 01941565104 OPERADORA A.J.R. S.A. 6.000 7.500 BI-4710-BP 01942100016 JOSE LUIS VILLA NOVALES 6.000 7.500
BI-8054-AT 01942020047 TEODORO BACAICOA AGUADO -CDTOR- 6.000 7.500 BI-1570-BS 01941625611 T. SANTISTTEBAN-JUANA GARATE-ANA 8.000 10.000
BI-0846-AU 01942100172 JOSE ANTONIO LACA ELORZA 8.000 10.000 BI-0858-BV 01941562946 JUAN FRANCISCO SANZ ANTILLAQUE 8.000 10.000
BI-2049-AX 01941789932 CARLOS IBERGALLARTU FONTECHA 6.000 7.500 VI-1044-G 01941432899 MARIA TERESA RENTERIA GONZALEZ 8.000 10.000

Bilbo Udaletxean, 1994.eko abenduaren 26an.—Idazkari Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de diciembre de 1994.—
Orokorrak El Secretario General
(II - 3.658) (II - 3.658)


EDIKTUA EDICTO

Udalak jarritako zigorrak Trafiko eta Aparkamendua Sanciones municipales por infracciones
Antolatzeko Ordenantzako (TAO) Arauak Hausteagatik a la Ordenanza de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento.
(OTA)
Jakinarazpena.—Trafikoko eta Aparkamendua antolatzeko
Ordenantza (TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi jakina- expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
razten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o
egin, iragarki hau argitaratzen da BAOn, Herri-Administrazioen Lege- conductores de vehículos que a continuación se citan y no
Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruz- habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace públi-
ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 atalean (BOE 92-11- co el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cum-
27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
arauetan xedatutakoa betez: 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, («B.O.E.» 27.11.92)
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Zioa-Dekretua.—Alkate-Udalburuak zure aurka egin den Motivación-Decreto.—La Alcaldía-Presidencia, en resolu-
salaketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak ción del expediente incoado con ocasión de la denuncia formula-
egindako ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztu- da contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adopta-
tako eran eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jaki- da por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía
narazitako salaketa-proposamena berretsiz. que se especifica en la presente relación ratificando la propues-
ta de denuncia previamente notificada.
Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal iza- realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
teko, ondorengo arauak betez: corres- pondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:
Ordainketa.—Zigorra, A kuotako zenbatekoaz, borondatezko Pago.—La sanción, por importe de la cuota A deberá ser abo-
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren nada en período voluntario desde la fecha de esta publicación has-
behin betikotasunaren osteko hamabost asteguneko epean. ta que transcurra el plazo de quince días hábiles posteriores a la
firmeza de la sanción.
Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe, Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi beran- fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak. vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 155 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Ordaintzeko tokia.—Bilboko Udaletxeko Borondatezko Diru- Lugar de pago.—En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección
bilketarako Sekzioan, Venezuela pl. 2 behesolairua, Bilbao. de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela nº 2 bajo, Bilbao.
Aurkibideak.—Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagu- podrá interponer en el plazo de dos meses Recurso Contencioso-
sian, dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, AAL Lege- Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
aren 58. atalarekin bat etorriz. de Justicia del País Vasco, en conformidad con el artículo 58 de
la L.J.C-A.
Jakinarazitako egintzaren aurka, eta administrazio-bideari azke- La interposición del Recurso citado contra el acto que se le
na ematen dion aipatutako Errekurtsoa jartzeak, aurkatutako notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación
egintza diktatu duen organoari aldez aurretik jakinarazi beharra dakar. previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará
Horrekin Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientza- cumplimiento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992
ko Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Legearen 110.3 atalean xedatutakoa betetzen da. Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi- año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-04-21) a su ejecución. artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.» 21.04.94).

MATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

A-6987-AD 74947015080 RICARDO MARTIN DE LAS MULAS NARA 2.000 4.000 BI-2314-AD 74949002066 GASPAR PUENTE GORDO 2.000 4.000
A-6987-AD 74948885177 RICARDO MARTIN DE LAS MULAS NARA 2.000 4.000 BI-2457-AD 74947576189 EBRAHIM TIEB MOHAMED 2.000 4.000
B-6215-DT 74947132248 SUSANA JIMENEZ JIMENEZ 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948861821 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-1434-EU 74947250224 JOSE IGNACIO JAMBRINA MARTIN 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948862169 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-8402-IH 74947212501 JUAN IGNACIO ANTON GONZALEZ 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948862240 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-4384-JP 74948349992 JESUS ESPINA MERINO 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948862410 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-5668-JU 74948563463 JOSE RAMON GARCIA VERA 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948863297 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-7982-LH 74948523593 FRANCISCO JAVIER CASTAÑOS SANCHE 2.000 4.000 BI-3676-AD 74948863564 OSCAR DEGARA REBOLLO 2.000 4.000
B-7517-MV 74947355492 ISAIAS NUÑEZ SALGADO 2.000 4.000 BI-4507-AD 74947268573 ASUNCION VIRUMBRALES ROBLEDO 2.000 4.000
B-3803-NJ 74947251514 VICENTE DEL RIO FELIPE -CDTOR- 2.000 4.000 BI-4507-AD 74948563439 ASUNCION VIRUMBRALES ROBLEDO 2.000 4.000
B-0262-NP 74947995009 GOTZON ARZANEGI PINEDO 2.000 4.000 BI-4646-AD 74948249815 RODOLFO GRAU MARTIN 2.000 4.000
B-0097-OJ 74947268913 ZAIDA MARIA LASA SABORIDO 2.000 4.000 BI-4669-AD 74948352993 FERNANDO DIAZ DE OTAZU MONEO 2.000 4.000
B-0097-OJ 74948823082 ZAIDA MARIA LASA SABORIDO 2.000 4.000 BI-5676-AD 74948264091 KARMELE CARCEDO RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-157180 74947497947 PAUL ZIARSOLO ZUAZUA 2.000 4.000 BI-6940-AD 74948366579 JOSE LUIS LAFARGA SIMON 2.000 4.000
BI-157180 74947891297 PAUL ZIARSOLO ZUAZUA 2.000 4.000 BI-7828-AD 74947107413 MIGUEL MARTIN DELGADO 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948882984 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-8389-AD 74948472379 FRANCISCO JAVIER URIARTE ESTRADA 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948883794 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-8668-AD 74948129381 ANGEL JAVIER SANCHEZ ARTECHE 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948884502 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-8684-AD 74947856017 MA.NIEVES MURGOITIO AYASTUY 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948884766 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-8847-AD 74948607967 ROSARIO PANIAGUA CASTAÑO 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948884901 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-9324-AD 74947891351 MARIA NEREA SANCHEZ GOICOECHEA 2.000 4.000
BI-1124-AB 74948885240 MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER 2.000 4.000 BI-9789-AD 74948264148 VICTORINO RODRIGUEZ SAN FRANCISC 2.000 4.000
BI-2684-AB 74946998071 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000 BI-0693-AF 74948472450 ISMAEL LOPEZ VILLARREAL 2.000 4.000
BI-2684-AB 74947134232 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000 BI-0824-AF 74948406767 MARIA BEGOÑA MONEO REDONDO 2.000 4.000
BI-2684-AB 74947870885 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000 BI-0975-AF 74948564141 ALBERTO SANCHEZ VALLEJO 2.000 4.000
BI-3813-AB 74947133449 JOSE LUIS ECHEZARRAGA VADILLO 2.000 4.000 BI-1204-AF 74947085622 FRANCISCO CARMONA CARMONA 2.000 4.000
BI-4239-AB 74947152150 JULIAN ALONSO ARELLANO 2.000 4.000 BI-1204-AF 74947085762 FRANCISCO CARMONA CARMONA 2.000 4.000
BI-4403-AB 74947132400 MONICA GARCIA HERNANDEZ 2.000 4.000 BI-2147-AF 74947574224 JOSE LUIS BILBAO ALBESTEGUI 2.000 4.000
BI-4446-AB 74948232114 JOSE CAMPO IBARRONDO 2.000 4.000 BI-2304-AF 74947133856 ENRIQUE DELGADO GUILLEN 2.000 4.000
BI-4611-AB 74945058211 ANDRES VILLAMOR VICARIO 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947355263 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-4611-AB 74948507164 ANDRES VILLAMOR VICARIO 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947355786 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-4611-AB 74948507610 ANDRES VILLAMOR VICARIO 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947355891 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-4611-AB 74948509060 ANDRES VILLAMOR VICARIO 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947356014 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-4685-AB 74948847411 JUAN CARLOS ARMENDARIZ ZURRO 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947356090 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-5288-AB 74947291958 ALBERTO A. VERGARA SANCHEZ 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947356979 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-5291-AB 74947554282 JUAN CARLOS ARANA ORTIZ 2.000 4.000 BI-2610-AF 74947357096 GONZAGA ROMEO ABAD 2.000 4.000
BI-5740-AB 74948389242 MARIA VICTORIA ZULOAGA ARTETA 2.000 4.000 BI-3582-AF 74947191155 TAMBU BASSISA .. 2.000 4.000
BI-5759-AB 74948207527 FELISA TARACIDO DIAZ 2.000 4.000 BI-3617-AF 74947290994 AGUSTINA ABAD DOJEN 2.000 4.000
BI-6520-AB 74948350443 TRANSPORTES REUNIDOS DUAL, S.L. 2.000 4.000 BI-3617-AF 74948563277 AGUSTINA ABAD DOJEN 2.000 4.000
BI-6582-AB 74948607614 FRANCISCO VILLA PRADERA 2.000 4.000 BI-5075-AF 74948408140 JAVIER JAUREGUI PALACIO 2.000 4.000
BI-8015-AB 74948885509 MARIA FELICITACION RAMIREZ ORIVE 2.000 4.000 BI-5706-AF 74946711112 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8054-AB 74947576464 PIEDAD LOPEZ ALONSO 2.000 4.000 BI-5706-AF 74946711244 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8148-AB 74948702854 MARIA MERCEDES BILBAO ORTIZ 2.000 4.000 BI-5706-AF 74946712101 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8220-AB 74948471461 JORGE FLORES DANBORENEA 2.000 4.000 BI-5706-AF 74948076767 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948861839 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-5706-AF 74948884677 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948862177 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-5706-AF 74948885461 JOSE LUIS VILLA ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948862258 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-6885-AF 74947134755 ITZIAR AMUNATEGI BARANDIKA 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948862401 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-7096-AF 74947891343 ALVARO SIERRA CASTRO 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948862541 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-7132-AF 74948604411 EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS 2.000 4.000
BI-8554-AB 74948862720 MARIA BEGOÑA MORAL IBARRONDO 2.000 4.000 BI-7674-AF 74948609099 SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI 2.000 4.000
BI-9088-AB 74949040499 MARIA SOLEDAD ORTEGA CILLERO 2.000 4.000 BI-7699-AF 74948472603 RAMON FERNANDEZ DE PINEDO BRAVO 2.000 4.000
BI-0795-AC 74946699805 MARIA ESPERANZA VITORICA VELASCO 2.000 4.000 BI-7699-AF 74948473022 RAMON FERNANDEZ DE PINEDO BRAVO 2.000 4.000
BI-1147-AC 74947251239 JOSEFA FREITAS PALANCA 2.000 4.000 BI-8388-AF 74948349887 MARIA BEGOÑA GUTIERREZ ALONSO 2.000 4.000
BI-1800-AC 74947498358 JUAN CARLOS GOIRIA PUEYO 2.000 4.000 BI-0075-AG 74948473871 MARIA LUISA EGILUZ APOITA 2.000 4.000
BI-1800-AC 74948208434 JUAN CARLOS GOIRIA PUEYO 2.000 4.000 BI-0659-AG 74948108626 JAIME CESAR SAN VICENTE ANTON 2.000 4.000
BI-2323-AC 74948048372 AMALIA MORENO JIMENEZ 2.000 4.000 BI-1158-AG 74948076741 EXCAVACIONES BILBAINAS, S.L. 2.000 4.000
BI-2468-AC 74947918977 JAVIER IBARRECHE GARCIA 2.000 4.000 BI-1422-AG 74948848263 FRANCISCO JAVIER URQUIAGA PEREZ 2.000 4.000
BI-2468-AC 74948644307 JAVIER IBARRECHE GARCIA 2.000 4.000 BI-2210-AG 74947291354 LUIS DOCASAL ALONSO 2.000 4.000
BI-2468-AC 74948767841 JAVIER IBARRECHE GARCIA 2.000 4.000 BI-2210-AG 74947291451 LUIS DOCASAL ALONSO 2.000 4.000
BI-2468-AC 74948847429 JAVIER IBARRECHE GARCIA 2.000 4.000 BI-2237-AG 74948206989 ANTONIO ESPINOSA ORAN 2.000 4.000
BI-2587-AC 74945757399 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-2317-AG 74947152796 RAMON VICENTE ZAMARREÑO 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948327484 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-2321-AG 74947951389 VISITACION VAZQUEZ MELGOSA 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948327654 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-2358-AG 74947014164 MANUEL FERREIRO DOPAZO 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948327671 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-2580-AG 74947351420 FRANCISCO AYALA RAMIREZ 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948327832 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-3090-AG 74947556731 IÑIGO HERNANI SALTO 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948327905 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-3090-AG 74948783641 IÑIGO HERNANI SALTO 2.000 4.000
BI-2587-AC 74948328626 MARIA JOSE GARCES PEREZ 2.000 4.000 BI-3803-AG 74948804339 JOSE MARIA VICENTE ORTEGA 2.000 4.000
BI-2992-AC 74948473910 ALEJANDRO GONDRA ARRI 2.000 4.000 BI-4235-AG 74948388483 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 2.000 4.000
BI-4986-AC 74947014679 JUAN GUERRA PALACIOS 2.000 4.000 BI-4376-AG 74949022768 FRANCISCO ROSILLO RAMIREZ 2.000 4.000
BI-5005-AC 74947497939 CARMELO GARCIA RUIZ 2.000 4.000 BI-4884-AG 74948389897 IRATXE VALIÑO MANZANOS 2.000 4.000
BI-5064-AC 74947993936 JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ 2.000 4.000 BI-5234-AG 74946710604 JOSE VILARIÑO GARCIA 2.000 4.000
BI-5651-AC 74948349097 RAG MUNGUIA S.A. 2.000 4.000 BI-5234-AG 74948702595 JOSE VILARIÑO GARCIA 2.000 4.000
BI-5651-AC 74948349801 RAG MUNGUIA S.A. 2.000 4.000 BI-5561-AG 74947413263 FIDEL ALONSO ALLENDE YOHN 2.000 4.000
BI-5651-AC 74948350541 RAG MUNGUIA S.A. 2.000 4.000 BI-5802-AG 74948078344 MARIA BEGOÑA PALACIO CASTRESANA 2.000 4.000
BI-5651-AC 74948884758 RAG MUNGUIA S.A. 2.000 4.000 BI-5899-AG 74947133341 ESPERANZA SANTAMARIA MARQUINA 2.000 4.000
BI-5882-AC 74948607401 FELIX DONAIRE MEDIAVILLA 2.000 4.000 BI-7201-AG 74948474185 JAVIER BENITO IZA 2.000 4.000
BI-6374-AC 74945756252 LUCIO HERNANDEZ BERMUDEZ 2.000 4.000 BI-8851-AG 74948822434 MARIA ECHEVARRIA MURUAGA 2.000 4.000
BI-6411-AC 74947576677 JAVIER MARIA ANZA UGARTE 2.000 4.000 BI-9145-AG 74948610054 INES ALZUGARAY LOS ARCOS 2.000 4.000
BI-6411-AC 74948473766 JAVIER MARIA ANZA UGARTE 2.000 4.000 BI-9182-AG 74947950471 HIGINIO FUNES GOICOECHEA 2.000 4.000
BI-6411-AC 74948862509 JAVIER MARIA ANZA UGARTE 2.000 4.000 BI-9379-AG 74947497718 NATIVIDAD MARIA ANGELES PEREZ FE 2.000 4.000
BI-6602-AC 74947891661 NURIA VILA GARCIA 2.000 4.000 BI-9794-AG 74948445801 JUAN ZUBIAURRE ARMENDIA 2.000 4.000
BI-6602-AC 74947891947 NURIA VILA GARCIA 2.000 4.000 BI-0141-AH 74948903442 DAMASO LAZCANO LAZCANO 2.000 4.000
BI-6602-AC 74947893257 NURIA VILA GARCIA 2.000 4.000 BI-0141-AH 74948903744 DAMASO LAZCANO LAZCANO 2.000 4.000
BI-7499-AC 74947413930 JESUS CEA GARCIA 2.000 4.000 BI-0996-AH 74947930713 JESUS FALCES EGUSQUIZA 2.000 4.000
BI-7739-AC 74947555173 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1381-AH 74948666963 CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO 2.000 4.000
BI-7739-AC 74947555378 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1451-AH 74948472921 MIGUEL ANGEL ROMANO DIEZ 2.000 4.000
BI-7739-AC 74948703150 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1539-AH 74947575140 JOSE MARIA GONZALEZ BARRANCO 2.000 4.000
BI-7739-AC 74948703320 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1571-AH 74948249556 FELIPE RUBIA GARCIA 2.000 4.000
BI-7739-AC 74948782513 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1571-AH 74948249769 FELIPE RUBIA GARCIA 2.000 4.000
BI-7739-AC 74948782696 JOSE JULIO ANTON LAMO 2.000 4.000 BI-1571-AH 74948745812 FELIPE RUBIA GARCIA 2.000 4.000
BI-8314-AC 74947931752 JUAN AITOR ARRILLAGA LARREA 2.000 4.000 BI-1948-AH 74947919884 MARTIN BEURCO COLON 2.000 4.000
BI-0052-AD 74948725153 MARIA ELISA MATIA SOROZABAL 2.000 4.000 BI-2785-AH 74948144223 VIDAL FUENTE SAN MAMES 2.000 4.000
BI-0509-AD 74947191058 FRANCISCO CORCOBADO VALVERDE 2.000 4.000 BI-2997-AH 74947071079 JOSE AGUSTIN GIMENO MARTINEZ 2.000 4.000
BI-0989-AD 74947133333 TEODORO FERNANDEZ GARCIA 2.000 4.000 BI-3293-AH 74948232343 TOMAS EDUARDO MARTINEZ BARANDA 2.000 4.000
BI-1811-AD 74947775084 MARGARITA DOMINGUEZ BERNANRDEZ 2.000 4.000 BI-3472-AH 74947414049 MA TERESA MORENO ALONSO 2.000 4.000
BI-1811-AD 74947950498 MARGARITA DOMINGUEZ BERNANRDEZ 2.000 4.000 BI-3472-AH 74948306231 MA TERESA MORENO ALONSO 2.000 4.000
BI-1811-AD 74947950897 MARGARITA DOMINGUEZ BERNANRDEZ 2.000 4.000 BI-3677-AH 74948348899 RAFAEL OLAGORTA ITURREGUI 2.000 4.000
BI-1877-AD 74947472715 SANTOS MONTERO ANTOLIN 2.000 4.000 BI-3811-AH 74948350133 LORENZO AZKUENAGA KAMIRUAGA 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 156 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-4512-AH 74947839732 MARTA SANCHEZ ALBERDI 2.000 4.000 BI-9623-AL 74948887986 JOSE MARIA VILA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-5587-AH 74948563331 MANUEL BELLIDO QUESADA 2.000 4.000 BI-9770-AL 74946711554 MARIA ANTONIA GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-5587-AH 74948666815 MANUEL BELLIDO QUESADA 2.000 4.000 BI-9770-AL 74948648051 MARIA ANTONIA GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-5654-AH 74948445509 JOSE MARCOS JIMENEZ CORTES 2.000 4.000 BI-9860-AL 74947892153 JOSE MANUEL ALONSO MORAN 2.000 4.000
BI-6152-AH 74947951001 MARIA PURIFICACION GARCIA VEGA 2.000 4.000 BI-0829-AM 74947554738 JOSE ENRIQUE PEREZ ANDREU 2.000 4.000
BI-6165-AH 74948862649 JUAN ESCALADA LOPEZ 2.000 4.000 BI-0901-AM 74947554576 JOSE IGNACIO BASARRATE SALAZAR 2.000 4.000
BI-6887-AH 74947995840 ENRIQUE HERNANDEZ JIMENEZ 2.000 4.000 BI-1652-AM 74947072890 ALFREDO JAVIER GIL ORTIZ 2.000 4.000
BI-7278-AH 74948350940 AGUSTIN MORENO JIMENEZ 2.000 4.000 BI-1652-AM 74947994011 ALFREDO JAVIER GIL ORTIZ 2.000 4.000
BI-7692-AH 74948350966 AIDA FERNANDEZ GARCIA 2.000 4.000 BI-1776-AM 74948350001 MA. ANGELES LECANDA GARAMENDI 2.000 4.000
BI-7851-AH 74948129861 JOSE MANUEL SOTO BUENO 2.000 4.000 BI-2108-AM 74948472557 JESUS GARCIA HURTADO 2.000 4.000
BI-7933-AH 74947869739 JESUS MARIA BASAÑEZ FERNANDEZ DE 2.000 4.000 BI-2108-AM 74948473961 JESUS GARCIA HURTADO 2.000 4.000
BI-7933-AH 74948884383 JESUS MARIA BASAÑEZ FERNANDEZ DE 2.000 4.000 BI-2108-AM 74948767859 JESUS GARCIA HURTADO 2.000 4.000
BI-7933-AH 74948885231 JESUS MARIA BASAÑEZ FERNANDEZ DE 2.000 4.000 BI-2131-AM 74948471402 CHAKIB BOUSLAMI EL 2.000 4.000
BI-8800-AH 74948804291 MANUEL HERMOSO SANTOS 2.000 4.000 BI-2357-AM 74948961680 PABLO RIAÑO URQUIJO 2.000 4.000
BI-8868-AH 74947919281 ANABEL LOPEZ GARCIA 2.000 4.000 BI-2717-AM 74948782718 ANA LUZ MARTINEZ MUÑOZ 2.000 4.000
BI-9342-AH 74948474061 VICTOR PEDRUEZA GAMBOA 2.000 4.000 BI-2889-AM 74948107689 ARANTZA ITURBE OLAVARRIA 2.000 4.000
BI-9527-AH 74948822744 MANUEL PARAMO LAMAPEREIRA 2.000 4.000 BI-3064-AM 74947234326 MARIA CARMEN VITORIA MONTES 2.000 4.000
BI-0072-AJ 74946712721 JUAN FCO GALVEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-3064-AM 74947236396 MARIA CARMEN VITORIA MONTES 2.000 4.000
BI-0072-AJ 74946712887 JUAN FCO GALVEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-3132-AM 74945859124 BEGOÑA ECHARRI POUSA 2.000 4.000
BI-2698-AJ 74948366676 MARIA DEL PILAR PRIETO ANTAS 2.000 4.000 BI-3132-AM 74947776161 BEGOÑA ECHARRI POUSA 2.000 4.000
BI-3392-AJ 74948941654 FERNANDO OLANO ULIBARRI 2.000 4.000 BI-4291-AM 74947857498 JUAN MANUEL FLORES DAMBORENEA 2.000 4.000
BI-3623-AJ 74947576359 JOSE ESCRICH FERNANDEZ DE ARROYA 2.000 4.000 BI-4309-AM 74948485551 ROBERTO MESA ARTABE 2.000 4.000
BI-3623-AJ 74948089982 JOSE ESCRICH FERNANDEZ DE ARROYA 2.000 4.000 BI-4840-AM 74948472859 RAUL FRANCISCO MARTINEZ PABLOS 2.000 4.000
BI-4693-AJ 74948234486 ROBERTO MARTINEZ ZARRAGA 2.000 4.000 BI-4840-AM 74948983195 RAUL FRANCISCO MARTINEZ PABLOS 2.000 4.000
BI-4783-AJ 74947133597 ANA MARIA QUINTANILLA MARTIALAY 2.000 4.000 BI-5103-AM 74948645435 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ REYERO 2.000 4.000
BI-4783-AJ 74948766178 ANA MARIA QUINTANILLA MARTIALAY 2.000 4.000 BI-5131-AM 74948171247 FELIX CONDE PALACIO 2.000 4.000
BI-5569-AJ 74947497475 ANGEL RIAÑO ESTEBAN 2.000 4.000 BI-5265-AM 74948144568 ENCOFRADOS URRESTI S.A. 2.000 4.000
BI-5699-AJ 74946970223 JOSE IGNACIO JAMBRINA MARTIN 2.000 4.000 BI-5265-AM 74948145394 ENCOFRADOS URRESTI S.A. 2.000 4.000
BI-6477-AJ 74947553383 AURELIO INCHAURTIETA MUGARRA 2.000 4.000 BI-5265-AM 74948145564 ENCOFRADOS URRESTI S.A. 2.000 4.000
BI-6477-AJ 74947554606 AURELIO INCHAURTIETA MUGARRA 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948523577 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-6477-AJ 74947554916 AURELIO INCHAURTIETA MUGARRA 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948523640 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-6477-AJ 74947555009 AURELIO INCHAURTIETA MUGARRA 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948523771 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-7215-AJ 74947191911 MIGUEL ANGEL BATIZ URSUA 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948523879 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-7670-AJ 74948107182 EMILIO LOPEZ DE BUSTOS 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948523917 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-8390-AJ 74947268859 BRUNO MARTIN SANCHEZ 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948524107 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-8499-AJ 74948668567 M. NIEVES DIEZ DIEZ 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948524212 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-8802-AJ 74946970321 EMILIA DIAZ AMOR 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948524425 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-8802-AJ 74946970380 EMILIA DIAZ AMOR 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948524549 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-0461-AK 74948353558 LUIS F. GARATE LOPEZ-TAFALL 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948846104 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-0492-AK 74948703982 VICTOR MANUEL RUIZ DE AZUA VALLE 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948847160 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-0595-AK 74948408191 AUTOS RONTEGI, S.A. 2.000 4.000 BI-5431-AM 74948847381 ANA MARIA URIZAR ANASAGASTI 2.000 4.000
BI-0661-AK 74948231169 URMANIT, S.A. 2.000 4.000 BI-5456-AM 74947839490 MA JOSE NOVO FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-1321-AK 74948025887 JOAQUIN DE JUAN LANDABURU 2.000 4.000 BI-5456-AM 74947839601 MA JOSE NOVO FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-1321-AK 74948026271 JOAQUIN DE JUAN LANDABURU 2.000 4.000 BI-5866-AM 74948389820 ANTONIO AZCONA CASCAN 2.000 4.000
BI-1714-AK 74948884782 ELIAS JAVIER SANTOS SENDINO 2.000 4.000 BI-6937-AM 74947131799 ANGEL FRAILE ESCUDERO 2.000 4.000
BI-2341-AK 74948171671 ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-7006-AM 74948077437 DOMINGO TEJERINA SAN ATILANO 2.000 4.000
BI-3452-AK 74948883930 DOMINGO HERNANDEZ MARTINEZ 2.000 4.000 BI-7055-AM 74947891416 MANUEL GALLARDO BENITEZ 2.000 4.000
BI-3462-AK 74947838736 MARCOS SALCEDO SAN PEDRO 2.000 4.000 BI-7055-AM 74948822701 MANUEL GALLARDO BENITEZ 2.000 4.000
BI-3769-AK 74948326453 INDUSTRIAS GALARZA, S.A. 2.000 4.000 BI-7563-AM 74948406040 JOSE ANT. LARIZGOITIA AQUESOLO 2.000 4.000
BI-4147-AK 74948921882 RAUL PABLO CABEZAS FARIÑAS 2.000 4.000 BI-7901-AM 74948768391 RICARDO HERMOSILLA QUIJADA 2.000 4.000
BI-4648-AK 74948406031 MARIA ANGELES ITURRIAGA ZABALLA 2.000 4.000 BI-8665-AM 74945857938 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-4648-AK 74948406589 MARIA ANGELES ITURRIAGA ZABALLA 2.000 4.000 BI-8665-AM 74947951893 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-4648-AK 74948406694 MARIA ANGELES ITURRIAGA ZABALLA 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948049239 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5428-AK 74945199809 JOSE RAMON DE MIGUEL ECHEBARRIA 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948049743 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5514-AK 74948232688 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARBALLO 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948327182 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5514-AK 74948607231 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARBALLO 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948608602 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5805-AK 74948984159 OSCAR FRANCO CALVO 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948847895 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5805-AK 74948984761 OSCAR FRANCO CALVO 2.000 4.000 BI-8665-AM 74948985511 PEDRO ARROYO PARDO 2.000 4.000
BI-5805-AK 74948984892 OSCAR FRANCO CALVO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947068884 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946969811 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947069040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946970983 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947069368 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946971149 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947069511 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946971378 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947069929 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946972455 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947070137 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74946973087 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947070544 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-5967-AK 74948144932 FERNANDO JOARESTI BILBAO 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947070781 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-6556-AK 74947355671 PEDRO MARIA ZUAZO AGUIRRE 2.000 4.000 BI-8842-AM 74947071052 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SAEZ 2.000 4.000
BI-6575-AK 74948389293 JOSEFA FERNANDEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-9068-AM 74947070609 CARLOS RUI-WAMBA ORTIZ 2.000 4.000
BI-6596-AK 74947508876 EVA PARRADO COLON 2.000 4.000 BI-9114-AM 74946970282 OSCAR SAIZ ORTIZ 2.000 4.000
BI-6952-AK 74948407895 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ 2.000 4.000 BI-9114-AM 74948145301 OSCAR SAIZ ORTIZ 2.000 4.000
BI-6961-AK 74948702927 JOSE MARIA ORDUÑA MORENO 2.000 4.000 BI-9253-AM 74948767786 JOSEFINA GARCIA MARTE 2.000 4.000
BI-7368-AK 74945233110 JULIAN MARTIN DOS SANTOS 2.000 4.000 BI-9253-AM 74948769487 JOSEFINA GARCIA MARTE 2.000 4.000
BI-8073-AK 74948473669 JOSE MANUEL CUESTA BARRIOCANAL 2.000 4.000 BI-9253-AM 74948984299 JOSEFINA GARCIA MARTE 2.000 4.000
BI-8086-AK 74947414375 INDUSTRIAS ZABALONDO,S.A. 2.000 4.000 BI-9253-AM 74948984795 JOSEFINA GARCIA MARTE 2.000 4.000
BI-8171-AK 74946971416 JAVIER RUIZ HERAS DE LAS 2.000 4.000 BI-9807-AM 74948146005 FOYCA, S.A. 2.000 4.000
BI-8171-AK 74948232696 JAVIER RUIZ HERAS DE LAS 2.000 4.000 BI-0714-AN 74947107570 JOSE LUIS URIBARREN GONZALEZ 2.000 4.000
BI-8171-AK 74948850144 JAVIER RUIZ HERAS DE LAS 2.000 4.000 BI-0714-AN 74949024035 JOSE LUIS URIBARREN GONZALEZ 2.000 4.000
BI-9882-AK 74949082876 JUAN IGNACIO ARENZANA MATO 2.000 4.000 BI-0777-AN 74947070358 JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ 2.000 4.000
BI-0066-AL 74945857571 PABLO MIGUEL FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-1218-AN 74948430714 IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI 2.000 4.000
BI-0066-AL 74945857717 PABLO MIGUEL FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-1218-AN 74948983187 IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI 2.000 4.000
BI-0404-AL 74947014938 JOSE FCO. IMARRA RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-1218-AN 74948983390 IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI 2.000 4.000
BI-0404-AL 74948885266 JOSE FCO. IMARRA RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-1218-AN 74948984167 IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI 2.000 4.000
BI-0477-AL 74947234539 FRANCISCO JAVIER HEPPE POMPOSO 2.000 4.000 BI-1859-AN 74948606154 JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-1105-AL 74948129461 JOSE IGNACIO CONDE MIRANDA 2.000 4.000 BI-2087-AN 74948049352 DELFIN RUIBAL RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-1413-AL 74947291257 BILZA, S.A. 2.000 4.000 BI-2759-AN 74948862398 JOSE RAMON JUBERA PILA 2.000 4.000
BI-1515-AL 74948610038 ANA ISABEL LOPEZ PEÑA 2.000 4.000 BI-2850-AN 74948367257 FRANCISCO BETANCOURT ORTIZ 2.000 4.000
BI-1529-AL 74948862754 JOSE ANTONIO FERNANDEZ DELGADO 2.000 4.000 BI-3211-AN 74948846414 MARIA CARMEN BILBAO ARTAL 2.000 4.000
BI-1759-AL 74947950501 MANUEL MIGUEL NAVARRO MARCOS 2.000 4.000 BI-3291-AN 74947496860 FOUAD NAJIB KOUNTAR ... 2.000 4.000
BI-1759-AL 74947950935 MANUEL MIGUEL NAVARRO MARCOS 2.000 4.000 BI-3375-AN 74948350231 EDUARDO JESUS SAEZ DE LAFUENTE A 2.000 4.000
BI-1759-AL 74947951273 MANUEL MIGUEL NAVARRO MARCOS 2.000 4.000 BI-4372-AN 74948847691 FELIPE GARCIA ALONSO 2.000 4.000
BI-1816-AL 74947575352 MARIANO SANCHEZ ORTEGO 2.000 4.000 BI-4403-AN 74948129500 BERNARDO JOSE SOUTO LEGRA 2.000 4.000
BI-2312-AL 74947854391 JOSE DE MIGUEL BENITO 2.000 4.000 BI-4451-AN 74948484857 JULIO JUSTO PLAZA 2.000 4.000
BI-2959-AL 74948608491 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIM 2.000 4.000 BI-4901-AN 74948107867 MARIA ISABEL GARCIA DE CORTAZAR 2.000 4.000
BI-3070-AL 74948431532 ISIDORO GARCIA ELCANO 2.000 4.000 BI-4901-AN 74948767441 MARIA ISABEL GARCIA DE CORTAZAR 2.000 4.000
BI-3664-AL 74948942049 JUAN CARLOS GORSTIZA RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-4901-AN 74948850586 MARIA ISABEL GARCIA DE CORTAZAR 2.000 4.000
BI-3700-AL 74947951567 NORA LLORENTE MOLINER 2.000 4.000 BI-5050-AN 74945858373 MIREN GURENDANE LARRAÑAGA ATUCHA 2.000 4.000
BI-3818-AL 74948610399 FCO.JAVIER SAINZ FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-5288-AN 74945434697 FRANCISCO JAVIER PRIETO SAN EMET 2.000 4.000
BI-3818-AL 74948649210 FCO.JAVIER SAINZ FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-5682-AN 74947151803 ALAZNE LEGARRETA LACHAGA 2.000 4.000
BI-3862-AL 74948249238 URGARBI, S.A.L. 2.000 4.000 BI-5798-AN 74947952032 RAMON MUGICA ALCORTA 2.000 4.000
BI-3862-AL 74948249297 URGARBI, S.A.L. 2.000 4.000 BI-5812-AN 74948249181 MARIA TERESA SALUDES WHITE 2.000 4.000
BI-3862-AL 74948249581 URGARBI, S.A.L. 2.000 4.000 BI-5964-AN 74947015187 IGOR MAZORRIAGA BONACHEA 2.000 4.000
BI-3862-AL 74948249726 URGARBI, S.A.L. 2.000 4.000 BI-6075-AN 74948476404 ISABEL MOYUA CAREAGA 2.000 4.000
BI-3862-AL 74948249751 URGARBI, S.A.L. 2.000 4.000 BI-6940-AN 74947497793 TRANSSERVI, S.L. 2.000 4.000
BI-4057-AL 74947015934 JUAN CARLOS MAGALLON LOPEZ 2.000 4.000 BI-6940-AN 74948207365 TRANSSERVI, S.L. 2.000 4.000
BI-4461-AL 74945058393 JUAN PEDRO SANTISTEBAN SANTOS 2.000 4.000 BI-7352-AN 74946969764 EXTRA 2.000 4.000
BI-4509-AL 74947931027 MARIA FELISA AROCENA AZKUE 2.000 4.000 BI-7352-AN 74948025372 EXTRA 2.000 4.000
BI-4595-AL 74948207608 LUIS IGNACIO RAMOS MARQUES 2.000 4.000 BI-7427-AN 74946739173 EMILIA OYARZABAL LATORRE 2.000 4.000
BI-4603-AL 74948961949 JOSE LUIS IBARGUCHI IRASUEGUI 2.000 4.000 BI-7427-AN 74947659980 EMILIA OYARZABAL LATORRE 2.000 4.000
BI-4603-AL 74948962066 JOSE LUIS IBARGUCHI IRASUEGUI 2.000 4.000 BI-7427-AN 74948804355 EMILIA OYARZABAL LATORRE 2.000 4.000
BI-4603-AL 74948962236 JOSE LUIS IBARGUCHI IRASUEGUI 2.000 4.000 BI-7531-AN 74948485144 SILVIA PANTALEON ALONSO DE ARMIÑ 2.000 4.000
BI-4603-AL 74948962376 JOSE LUIS IBARGUCHI IRASUEGUI 2.000 4.000 BI-7531-AN 74948888061 SILVIA PANTALEON ALONSO DE ARMIÑ 2.000 4.000
BI-4603-AL 74948962562 JOSE LUIS IBARGUCHI IRASUEGUI 2.000 4.000 BI-7531-AN 74948888141 SILVIA PANTALEON ALONSO DE ARMIÑ 2.000 4.000
BI-4681-AL 74948767271 NURIA CALVO RENUNCIO Y RICARDO O 2.000 4.000 BI-7629-AN 74948610933 MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE 2.000 4.000
BI-5289-AL 74947211768 BEGOÑA ONDARROA SANZ -CDTOR- 2.000 4.000 BI-7629-AN 74948984175 MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE 2.000 4.000
BI-5631-AL 74947774487 AITOR AZCORRA ARRINDA 2.000 4.000 BI-7926-AN 74947839121 IGNACIO REDONDO NUIN 2.000 4.000
BI-5631-AL 74948145262 AITOR AZCORRA ARRINDA 2.000 4.000 BI-7926-AN 74948643891 IGNACIO REDONDO NUIN 2.000 4.000
BI-6109-AL 74948445614 SANTIAGO GUTIERREZ CALVO 2.000 4.000 BI-8420-AN 74948025607 GREGORIO FRESNO ARIAS 2.000 4.000
BI-6262-AL 74947554941 VICTOR ARANA BILBAO 2.000 4.000 BI-8539-AN 74949002848 JOSE CARLOS CASTRO VILLAR 2.000 4.000
BI-6262-AL 74948961451 VICTOR ARANA BILBAO 2.000 4.000 BI-9211-AN 74948471429 TRANSPORTES LASTER 1000, S.L. 2.000 4.000
BI-6407-AL 74948004782 ESTEBAN GOMEZ BARRIO 2.000 4.000 BI-9211-AN 74948472760 TRANSPORTES LASTER 1000, S.L. 2.000 4.000
BI-6588-AL 74948767697 DOCUMENTOS PARA ORDENADORES S.A. 2.000 4.000 BI-9211-AN 74948606138 TRANSPORTES LASTER 1000, S.L. 2.000 4.000
BI-7127-AL 74948231959 JOSE IGNACIO GONZALEZ GOMEZ 2.000 4.000 BI-9376-AN 74947351110 M.ROSARIO FERNANDEZ MARDONES 2.000 4.000
BI-8203-AL 74948703273 JESUS MANUEL BASTARDO GONZALEZ 2.000 4.000 BI-9925-AN 74947931302 DELFIN ARREGUI IBARRA 2.000 4.000
BI-8343-AL 74948091146 JOSE IGNACIO GARCIA SAEZ 2.000 4.000 BI-0226-AP 74947291117 VICTOR LEJONA ELORDUY 2.000 4.000
BI-8540-AL 74948471526 JERONIMO UGARTE AGUIRRETXE 2.000 4.000 BI-0226-AP 74947291231 VICTOR LEJONA ELORDUY 2.000 4.000
BI-8828-AL 74947497955 JAIME RAMON BALBOA LOPEZ 2.000 4.000 BI-0339-AP 74948476161 JUAN ANTONIO MOLINA BENITEZ 2.000 4.000
BI-8828-AL 74947498943 JAIME RAMON BALBOA LOPEZ 2.000 4.000 BI-0921-AP 74947013729 JOSUNE PEREA MADARIAGA 2.000 4.000
BI-8828-AL 74948389692 JAIME RAMON BALBOA LOPEZ 2.000 4.000 BI-1570-AP 74948171409 VIZCAINA DE PINTURAS Y SUMINISTR 2.000 4.000
BI-8828-AL 74948446190 JAIME RAMON BALBOA LOPEZ 2.000 4.000 BI-1848-AP 74947891319 MIGUEL ANGEL MONTOYA CALLEJA 2.000 4.000
BI-9610-AL 74947191082 M IZASKUN ZARATE TORRONTEGUI 2.000 4.000 BI-1933-AP 74948863599 RECREATIVOS ARBUYO S.A. 2.000 4.000
BI-9610-AL 74948607959 M IZASKUN ZARATE TORRONTEGUI 2.000 4.000 BI-1938-AP 74947576391 CARLOS CANDANERO CASCALLANA 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 157 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-2018-AP 74948507181 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-1270-AU 74948145068 VADILLO LANDA MARIA VICTORIA 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507237 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-1270-AU 74948145581 VADILLO LANDA MARIA VICTORIA 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507334 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-1479-AU 74947069902 MILAGROS ALONSO SANCHEZ 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507393 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-1957-AU 74947071273 JUAN JOSE BONILLA GUTIERREZ 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507474 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-2274-AU 74948564265 EDUARDO GOMEZ ECHEVARRIA 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507571 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-2400-AU 74947250577 INMACULADA AROSA DEL AMO 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507741 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-3121-AU 74948389889 M.ARATNZAZU CANGA ABAD 2.000 4.000
BI-2018-AP 74948507946 JOSE RAFAEL MARRODAN ESCARDA 2.000 4.000 BI-3227-AU 74945057907 ANA ISABEL BRAZAL PINEDO 2.000 4.000
BI-2045-AP 74949120441 PEDRO PABLO RANGEL TORRADO 2.000 4.000 BI-3227-AU 74948144975 ANA ISABEL BRAZAL PINEDO 2.000 4.000
BI-2311-AP 74948431648 EMEUVE MOBILIARIO, S.A. 2.000 4.000 BI-3361-AU 74948367036 YOLANDA MARTIN ORTEGA 2.000 4.000
BI-2442-AP 74947269073 JUAN CARLOS SAN MARTIN CATRAIN 2.000 4.000 BI-3361-AU 74948368385 YOLANDA MARTIN ORTEGA 2.000 4.000
BI-3311-AP 74948108065 ANA BEGOÑA GARDOQUI CASADO 2.000 4.000 BI-3361-AU 74948961647 YOLANDA MARTIN ORTEGA 2.000 4.000
BI-3703-AP 74948078719 JAVIER DE ZABALA LARRUMBIDE 2.000 4.000 BI-3656-AU 74948025852 JOSE MARIA GARCIA DIAZ 2.000 4.000
BI-3703-AP 74948607363 JAVIER DE ZABALA LARRUMBIDE 2.000 4.000 BI-3944-AU 74947250429 MARIA CARMEN AMEZUA URCELAY 2.000 4.000
BI-3703-AP 74948702901 JAVIER DE ZABALA LARRUMBIDE 2.000 4.000 BI-4004-AU 74947554088 AGUIRRE INCHAUSTI Y OTROS, C.B. 2.000 4.000
BI-3758-AP 74948885371 TOMAS OCHOA MURILLO 2.000 4.000 BI-4238-AU 74948606146 MARIA ELISA RUIZ GARRO 2.000 4.000
BI-3847-AP 74948473049 JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ 2.000 4.000 BI-4398-AU 74948353272 ALOSNO AGUILA AVILA 2.000 4.000
BI-3847-AP 74948474321 JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ 2.000 4.000 BI-4409-AU 74949103512 JOSE LUIS MIRONES RUIZ 2.000 4.000
BI-3847-AP 74948550981 JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ 2.000 4.000 BI-4622-AU 74948608637 LUIS MARIA HERRERO YUSTA 2.000 4.000
BI-3948-AP 74949081241 MIKEL GARMENDIA GARMENDIA 2.000 4.000 BI-4972-AU 74949101307 ANA BARRILERO YARNOZ 2.000 4.000
BI-4074-AP 74948665991 MARTA GONZALEZ ROJO 2.000 4.000 BI-4992-AU 74948847291 BLANCA IBAÑEZ LEZAMA 2.000 4.000
BI-4475-AP 74948445495 JOSE ANTONIO GOMEZ CUEVAS 2.000 4.000 BI-5003-AU 74946699694 CHRISTINE ALBION THOMAS 2.000 4.000
BI-4562-AP 74948649236 JUAN HERNANDEZ PEREZ 2.000 4.000 BI-5570-AU 74948846902 JUAN RAMON IBARRECHE IBARRA 2.000 4.000
BI-4562-AP 74948666793 JUAN HERNANDEZ PEREZ 2.000 4.000 BI-6207-AU 74949061364 LEAKO, S.A. 2.000 4.000
BI-4562-AP 74948768464 JUAN HERNANDEZ PEREZ 2.000 4.000 BI-6340-AU 74947235063 JOSE IGNACIO PEDRO TAMAYO 2.000 4.000
BI-4562-AP 74948768588 JUAN HERNANDEZ PEREZ 2.000 4.000 BI-6767-AU 74947839538 ARRATE SARASUA AREIZAGA 2.000 4.000
BI-4562-AP 74948904601 JUAN HERNANDEZ PEREZ 2.000 4.000 BI-7058-AU 74945433828 LUIS CLEMENTE FERNANDEZ SALAZAR 2.000 4.000
BI-4719-AP 74948407461 REBIL, S.A. 2.000 4.000 BI-7091-AU 74948143987 MARIA GLORIA GALLEGO CABALLERO 2.000 4.000
BI-5146-AP 74947133091 HIDRONORTE INGENIEROS, S.A. 2.000 4.000 BI-7133-AU 74947951303 GREGORIO PEREZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-5211-AP 74947575841 LUIS RAIMUNDO PEREZ 2.000 4.000 BI-7844-AU 74948305847 FERNANDO BARRENA OMAECHEVARRIA 2.000 4.000
BI-5383-AP 74947839350 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-7926-AU 74947497921 DOMINGO ALTUBE GARAY 2.000 4.000
BI-5483-AP 74947235012 VICENTE MARTINEZ CANTERO 2.000 4.000 BI-8055-AU 74947356022 TOMAS PEREZ RUIZ 2.000 4.000
BI-5944-AP 74948351342 MARTIN ALVAREZ GARMENDIA 2.000 4.000 BI-8055-AU 74948473472 TOMAS PEREZ RUIZ 2.000 4.000
BI-6221-AP 74948077534 JOSE ANTONIO GARCIA ALCORTA 2.000 4.000 BI-8374-AU 74948004171 LUIS MARIA ZORROZA MARCAIDA 2.000 4.000
BI-6380-AP 74948847348 SEGUNDO SAN PEDRO EXTREMIANA 2.000 4.000 BI-8490-AU 74946712097 JESUS MARIA GUTIERREZ AROSTEGUI 2.000 4.000
BI-7302-AP 74947250607 MARIA DEL CARMEN LOPEZ GARCIA 2.000 4.000 BI-8719-AU 74947070447 CARLOS MANCERAS CAJA 2.000 4.000
BI-7370-AP 74948885142 ALBERTO ARENAZA ARTABE 2.000 4.000 BI-8726-AU 74947356235 TOMAS MORATINOS OTERO 2.000 4.000
BI-7515-AP 74947555122 MANUEL GARCIA ZURDO 2.000 4.000 BI-9164-AU 74947355271 AITOR AURRECOECHEA CARDAS 2.000 4.000
BI-7515-AP 74947556650 MANUEL GARCIA ZURDO 2.000 4.000 BI-9233-AU 74948089974 ENRIQUE CREO CASTELAO 2.000 4.000
BI-7630-AP 74948665827 JESUS RUIZ PUENTE 2.000 4.000 BI-9233-AU 74948091570 ENRIQUE CREO CASTELAO 2.000 4.000
BI-7941-AP 74948804266 JOSE ORREGO GOMEZ 2.000 4.000 BI-9393-AU 74948108081 ANGEL FERNANDEZ DE AGUIRRE ARGUE 2.000 4.000
BI-8932-AP 74947268999 VICENTE FRANCISCO GUTIERREZ HERN 2.000 4.000 BI-9419-AU 74948129305 GUADALUPE ALVAREZ QUINTANA 2.000 4.000
BI-8932-AP 74947415177 VICENTE FRANCISCO GUTIERREZ HERN 2.000 4.000 BI-9645-AU 74947574241 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CALVO 2.000 4.000
BI-8932-AP 74947732598 VICENTE FRANCISCO GUTIERREZ HERN 2.000 4.000 BI-9655-AU 74948849383 RAFAEL MANUEL AJANGUIZ SANCHEZ 2.000 4.000
BI-9020-AP 74948208817 DIFASE, S.A. 2.000 4.000 BI-9919-AU 74947212331 SERVANDO OROQUIETA UGARTE 2.000 4.000
BI-9490-AP 74947355735 FRANCISCO PINTO ESCALANTE 2.000 4.000 BI-9948-AU 74948473413 AURELIO GARCIA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-9686-AP 74948922706 RAFAEL MONTES MARTINEZ 2.000 4.000 BI-0658-AV 74948171042 ANTONIO CONDE GARCIA 2.000 4.000
BI-9738-AP 74947269049 MANUEL PEREZ GUILLERNA 2.000 4.000 BI-1561-AV 74948606201 AMALIA MARIA ZABALBURU ISASI 2.000 4.000
BI-9738-AP 74947269235 MANUEL PEREZ GUILLERNA 2.000 4.000 BI-1594-AV 74947556111 MARIA JESUS CRESPO BRINGAS 2.000 4.000
BI-0117-AS 74947556048 IPAR INTERNACIONAL, S.A. 2.000 4.000 BI-2094-AV 74948306444 ANDRES HERRERO MACHIN 2.000 4.000
BI-0323-AS 74948863335 JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO 2.000 4.000 BI-2263-AV 74948523429 FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ 2.000 4.000
BI-0323-AS 74948863955 JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO 2.000 4.000 BI-2263-AV 74948523631 FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ 2.000 4.000
BI-0380-AS 74948232181 CARLOS ZAYAS ARENCIBIA 2.000 4.000 BI-2713-AV 74948649112 ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-0705-AS 74949022008 MARIA ROSARIO SAGREDO SAIZ 2.000 4.000 BI-3220-AV 74947555254 JOSE MARIA SANCHEZ MORAL 2.000 4.000
BI-2419-AS 74945276765 ANGEL ENRIQUE TORRECILLA ZARANDO 2.000 4.000 BI-3484-AV 74947150891 LUIS ANTONIO GONZALEZ FLABIANO 2.000 4.000
BI-2451-AS 74947931582 JULIO SANTIAGO ZAPATERO 2.000 4.000 BI-3484-AV 74947356243 LUIS ANTONIO GONZALEZ FLABIANO 2.000 4.000
BI-2451-AS 74947931965 JULIO SANTIAGO ZAPATERO 2.000 4.000 BI-3484-AV 74948884197 LUIS ANTONIO GONZALEZ FLABIANO 2.000 4.000
BI-2451-AS 74947932724 JULIO SANTIAGO ZAPATERO 2.000 4.000 BI-3789-AV 74948804045 RAFAEL BARBADO IBARLUCEA 2.000 4.000
BI-2451-AS 74948368270 JULIO SANTIAGO ZAPATERO 2.000 4.000 BI-3904-AV 74947869917 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2676-AS 74947497491 MARIA TERESA BILBAO IRIONDO 2.000 4.000 BI-3904-AV 74947950749 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2782-AS 74948326861 MARIA INMACULADA LAUCIRICA ZUBEL 2.000 4.000 BI-3904-AV 74948643416 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2843-AS 74947150793 FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ 2.000 4.000 BI-3904-AV 74948643769 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2843-AS 74947190914 FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ 2.000 4.000 BI-3904-AV 74948644102 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2843-AS 74947191112 FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ 2.000 4.000 BI-3904-AV 74948904210 JOSE ANTONIO MACIAS FRAUDO 2.000 4.000
BI-2843-AS 74947191775 FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ 2.000 4.000 BI-3934-AV 74948885185 JUAN ANTONIO VILLASUSO GRACIA 2.000 4.000
BI-2886-AS 74948263516 JOSE IGNACIO LORENZO LOPEZ 2.000 4.000 BI-3949-AV 74947085444 ANGEL A. ARRABAL Y ANGEL GARCIA 2.000 4.000
BI-2886-AS 74948607738 JOSE IGNACIO LORENZO LOPEZ 2.000 4.000 BI-3949-AV 74947085916 ANGEL A. ARRABAL Y ANGEL GARCIA 2.000 4.000
BI-2886-AS 74948608513 JOSE IGNACIO LORENZO LOPEZ 2.000 4.000 BI-3949-AV 74947086653 ANGEL A. ARRABAL Y ANGEL GARCIA 2.000 4.000
BI-5003-AS 74948847224 ASCENSION ANGULO MORALES 2.000 4.000 BI-4622-AV 74948326631 MARIA JOSEFA ZARANDONA BOLLADA 2.000 4.000
BI-5348-AS 74947235047 MOISES PASCUAL ORTIZ 2.000 4.000 BI-4622-AV 74948348911 MARIA JOSEFA ZARANDONA BOLLADA 2.000 4.000
BI-5631-AS 74947150769 JAVIER EXPOSITO BLANCO 2.000 4.000 BI-4622-AV 74948904279 MARIA JOSEFA ZARANDONA BOLLADA 2.000 4.000
BI-5971-AS 74948474312 ALVARO QUINTANO MARTINEZ 2.000 4.000 BI-5570-AV 74948941972 IGNACIO KRUG URIBARRI 2.000 4.000
BI-6289-AS 74947071672 ANTONIO BONILLA PEGUERO 2.000 4.000 BI-5911-AV 74945058008 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6291-AS 74947498196 ANA ISABEL ANGULO HERMOSILLA 2.000 4.000 BI-5911-AV 74947068990 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6291-AS 74947930519 ANA ISABEL ANGULO HERMOSILLA 2.000 4.000 BI-5911-AV 74947555556 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6291-AS 74947930659 ANA ISABEL ANGULO HERMOSILLA 2.000 4.000 BI-5911-AV 74948144819 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6291-AS 74947930942 ANA ISABEL ANGULO HERMOSILLA 2.000 4.000 BI-5911-AV 74948348902 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6291-AS 74947931931 ANA ISABEL ANGULO HERMOSILLA 2.000 4.000 BI-5911-AV 74948904597 JOSE ANTONIO AGUIDAZU ALLENDE 2.000 4.000
BI-6312-AS 74945434085 JUAN CARLOS GARCIA MENENDEZ 2.000 4.000 BI-6585-AV 74947931159 MODESTO HERNANDEZ SAGREDO 2.000 4.000
BI-6435-AS 74948407038 ANGEL EPIFANIO ALVAREZ DIAZ 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947211962 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-6819-AS 74947413255 MARIA BEGOÑA ORMAZA ORMAZA 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212055 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-7280-AS 74948130117 JUAN LUIS TOMAS IGLESIAS 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212306 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-9153-AS 74948327395 JAVIER INCLAN DE LUCAS 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212438 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-9437-AS 74947497742 ALFONSO LOPEZ UTERO 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212543 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-9874-AS 74948608807 ROSA MARIA GONZALEZ GONZALEZ 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212861 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0226-AT 74948822850 LUIS MARIA MARTIN MORATA 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947212951 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0381-AT 74948367320 MONSERRAT PORTILLO TAPIA 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947213124 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0524-AT 74945231699 LUIS ANTONIO MARCO AGOTZ 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947213183 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0673-AT 74948077577 JESUS MANUEL ITUIÑO VILLUENDAS 2.000 4.000 BI-6658-AV 74947233711 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0865-AT 74947774321 JOSE MIGUEL FRANCO MOLINA 2.000 4.000 BI-6658-AV 74948665703 JOSE MARIA MONTEGUI ALVAREZ 2.000 4.000
BI-0901-AT 74948767336 BENITO GOYENECHEA OCHOA 2.000 4.000 BI-7214-AV 74946699597 MARIA PALOMA ALVAREZ ALVAREZ 2.000 4.000
BI-1686-AT 74947930489 ARTEMIA ESCUDERO ISIDRO 2.000 4.000 BI-7559-AV 74948903396 FRANCISCO JAVIER ARTETA RODRIGO 2.000 4.000
BI-1686-AT 74948551775 ARTEMIA ESCUDERO ISIDRO 2.000 4.000 BI-7686-AV 74947070129 ARANTZA TELLERIA DE LA FUENTE 2.000 4.000
BI-1686-AT 74948551961 ARTEMIA ESCUDERO ISIDRO 2.000 4.000 BI-8046-AV 74947355719 JOSE MARIA VIOTA METOLA 2.000 4.000
BI-1686-AT 74948552135 ARTEMIA ESCUDERO ISIDRO 2.000 4.000 BI-8268-AV 74948144703 GABILTZA S.COOP.LTDA. 2.000 4.000
BI-1753-AT 74948368555 EMILIANO DELGADO SANTANO 2.000 4.000 BI-8564-AV 74948665738 MARIA PILAR ALAVA RETES 2.000 4.000
BI-1951-AT 74948846309 MARIA BEGOÑA FERNANDEZ SANCHEZ 2.000 4.000 BI-8897-AV 74947190884 IGNACIO RUIZ MARIN 2.000 4.000
BI-2126-AT 74947269154 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERRERO 2.000 4.000 BI-8897-AV 74947355280 IGNACIO RUIZ MARIN 2.000 4.000
BI-2886-AT 74948089737 JOSE RAMON VALLE BASAGOITI 2.000 4.000 BI-8968-AV 74947497009 FERNANDO TRUJILLO GORBEA 2.000 4.000
BI-2902-AT 74947838965 TERESA GONZALEZ GOMEZ 2.000 4.000 BI-9212-AV 74948665665 LUIS ECHEVARRIA LARRINAGA 2.000 4.000
BI-3049-AT 74948474894 IÑAKI APRAIZ GUTIERREZ 2.000 4.000 BI-9212-AV 74948846961 LUIS ECHEVARRIA LARRINAGA 2.000 4.000
BI-3050-AT 74948351750 HEINRICH REINICKE, S.A. 2.000 4.000 BI-9240-AV 74948129178 JOSE IGNACIO ELDUAYEN CARDAÑO -C 2.000 4.000
BI-3503-AT 74948147028 FLORENTINO MIGUEL MARTINEZ GUTIE 2.000 4.000 BI-9569-AV 74947871725 ALBERTO ALAMEDA MARTINEZ 2.000 4.000
BI-4262-AT 74948231355 AUTONERVION, S.A. 2.000 4.000 BI-9614-AV 74948366749 MARIA DOLORES MARTINEZ LICERANZU 2.000 4.000
BI-4890-AT 74947069953 MAURO DIEZ CRESPO 2.000 4.000 BI-9978-AV 74946970673 DANIEL PRIETO REAL 2.000 4.000
BI-5336-AT 74947892030 AITOR FRANCISCO CID BALENCIAGA 2.000 4.000 BI-9978-AV 74947891912 DANIEL PRIETO REAL 2.000 4.000
BI-6714-AT 74948129879 JOSU MIRENA ANDRACA GOLZARRI 2.000 4.000 BI-9978-AV 74947892196 DANIEL PRIETO REAL 2.000 4.000
BI-6799-AT 74948475149 JOSE MARIA OLASCOAGA BENGOA 2.000 4.000 BI-9978-AV 74947892315 DANIEL PRIETO REAL 2.000 4.000
BI-6834-AT 74947135182 SIRA APODACA ELORRIETA 2.000 4.000 BI-9978-AV 74948144908 DANIEL PRIETO REAL 2.000 4.000
BI-7509-AT 74948004553 ANGELES GARATE IRUETA 2.000 4.000 BI-0072-AW 74948782521 JUAN ANTONIO PEREDA RASINES 2.000 4.000
BI-7913-AT 74948005053 GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA 2.000 4.000 BI-0341-AW 74948882992 M.JOSE VILLANDIEGO ESPESO 2.000 4.000
BI-7968-AT 74947014814 ANTONIO OBREGON HERNANDEZ 2.000 4.000 BI-0719-AW 74948207586 JUAN ANTONIO UNZUETA GOROSTIZA 2.000 4.000
BI-7982-AT 74947213523 ROBERTO AVELINO HERRERO DIEZ 2.000 4.000 BI-0747-AW 74949120841 PABLO GONZALEZ-KAREAGA BENITO 2.000 4.000
BI-8091-AT 74947473096 JOSE ANTONIO CRUZ MANCHEÑO 2.000 4.000 BI-1518-AW 74948445452 MARI JOSE HOYOS JILDOSOLA 2.000 4.000
BI-8091-AT 74947497432 JOSE ANTONIO CRUZ MANCHEÑO 2.000 4.000 BI-1518-AW 74948445754 MARI JOSE HOYOS JILDOSOLA 2.000 4.000
BI-8102-AT 74947553910 JOSE JULIAN ARAS PEÑA 2.000 4.000 BI-2642-AW 74948349691 VICENTE URAGA TORRE 2.000 4.000
BI-8712-AT 74947931175 ANGEL CARAZO GUTIERREZ 2.000 4.000 BI-2689-AW 74946739394 ARTURO MANUEL LAGO URTIAGA 2.000 4.000
BI-8786-AT 74947413573 JUAN CARLOS OTERO LOSA 2.000 4.000 BI-2691-AW 74945858306 NACHED MOHAMED NO TIENE 2.000 4.000
BI-9129-AT 74948407186 IÑAKI LEGARRETA OLEAGA 2.000 4.000 BI-3250-AW 74948473294 MIREN AGURTXANA ICARAN VELLIDO 2.000 4.000
BI-9342-AT 74948004073 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTE 2.000 4.000 BI-3377-AW 74946970398 PEDRO RAUL TRAPOTE REVILLA 2.000 4.000
BI-9342-AT 74948004847 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTE 2.000 4.000 BI-3638-AW 74949041410 AUTOMOVILES VIZCAYA S.A. 2.000 4.000
BI-9342-AT 74948846287 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTE 2.000 4.000 BI-3638-AW 74949041541 AUTOMOVILES VIZCAYA S.A. 2.000 4.000
BI-9342-AT 74948847178 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTE 2.000 4.000 BI-3638-AW 74949041681 AUTOMOVILES VIZCAYA S.A. 2.000 4.000
BI-9342-AT 74948847500 JUAN PEDRO MENDEZ FUENTE 2.000 4.000 BI-3664-AW 74947251310 ROBERTO GUTIERREZ AGUILO 2.000 4.000
BI-9771-AT 74948922587 RENTAUTO, S.A. 2.000 4.000 BI-4007-AW 74947213485 RAFAEL ACEDO LANCHARRO 2.000 4.000
BI-9771-AT 74948922676 RENTAUTO, S.A. 2.000 4.000 BI-4007-AW 74948822825 RAFAEL ACEDO LANCHARRO 2.000 4.000
BI-0289-AU 74947132671 YOLANDA ZUBIAURRE ECHEBARRIA 2.000 4.000 BI-4358-AW 74947930578 TRASQUIMICA S.A. 2.000 4.000
BI-0522-AU 74947838752 CECILIO MARTINEZ OBREGON 2.000 4.000 BI-5334-AW 74948367176 JESUS MARIA PEREZ MANZANO 2.000 4.000
BI-0766-AU 74948352675 IGNACIO LEGORBURU ECHEBARRIA 2.000 4.000 BI-5410-AW 74947508795 JUAN JOSE LOPEZ CEOLLO 2.000 4.000
BI-0833-AU 74947351519 JOSE MIGUEL ALONSO PALENCIA 2.000 4.000 BI-5410-AW 74948745634 JUAN JOSE LOPEZ CEOLLO 2.000 4.000
BI-1270-AU 74948143910 VADILLO LANDA MARIA VICTORIA 2.000 4.000 BI-5818-AW 74947191341 MARINO MUÑOZ VICENTE 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 158 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-5849-AW 74948108278 GERMAN ALONSO RUBIO 2.000 4.000 BI-3356-AZ 74948476731 ANA MARIA GARCIA GONZALEZ 2.000 4.000
BI-6097-AW 74948884952 JOSE IRIONDO EGUIGUREN 2.000 4.000 BI-3404-AZ 74948431168 LUCIA RUIZ URQUIJO 2.000 4.000
BI-7176-AW 74948366765 JOSE MIGUEL LARRAURI SANTAMARIA 2.000 4.000 BI-4219-AZ 74948004693 JOSE MARIA PABLOS BLANCO 2.000 4.000
BI-7560-AW 74946738754 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-4807-AZ 74948473782 LUIS MARIA GALLO, S.A. 2.000 4.000
BI-7560-AW 74948389790 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-4857-AZ 74946972315 DANIEL ORTEGA VILLATE 2.000 4.000
BI-7560-AW 74948884324 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-5211-AZ 74946711384 CARLOS JAVIER OTEO CORTES 2.000 4.000
BI-7560-AW 74948884511 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-5211-AZ 74946711694 CARLOS JAVIER OTEO CORTES 2.000 4.000
BI-7560-AW 74948887013 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-5211-AZ 74948263494 CARLOS JAVIER OTEO CORTES 2.000 4.000
BI-7560-AW 74948887625 GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 2.000 4.000 BI-5211-AZ 74948263800 CARLOS JAVIER OTEO CORTES 2.000 4.000
BI-7673-AW 74947528435 MIREN KAREAGA ESPINIELLA 2.000 4.000 BI-5299-AZ 74948846317 JOSE MARIA CUEVAS BALLESTEROS 2.000 4.000
BI-7673-AW 74947857579 MIREN KAREAGA ESPINIELLA 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947150921 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-7796-AW 74948822451 IÑAKI ORBE ONAINDIA 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947190876 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-8408-AW 74947252600 FERNANDO GUTIERREZ OZA 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947191104 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-9139-AW 74947576154 MARIA ESTRELLA CANSINO FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947191392 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-9305-AW 74947068922 JOSE LUIS RUANO GONZALEZ 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947191651 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-9905-AW 74946970533 CARLOS PEREZ DE MAZQUIA PADRONES 2.000 4.000 BI-5891-AZ 74947191813 JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA 2.000 4.000
BI-0007-AX 74947133538 MARIA BEGOÑA GARRO VESCA 2.000 4.000 BI-6065-AZ 74947236566 M. MERCEDES VAZQUEZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-0487-AX 74949004255 JOSE MANUEL NAVEIRA MOSQUERA 2.000 4.000 BI-6103-AZ 74947856190 JOSE IGNACIO HERREROS RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-0869-AX 74948089834 PEDRO HERNAN EUGENIO LARRERE CAS 2.000 4.000 BI-6103-AZ 74947870508 JOSE IGNACIO HERREROS RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-1024-AX 74946972277 MANUEL DOMINGUEZ MARQUEZ 2.000 4.000 BI-6230-AZ 74948608793 ROBERTO ZAMANILLO ARNAIZ 2.000 4.000
BI-1062-AX 74949004778 JAIONE ORUE ASTOBIETA 2.000 4.000 BI-6786-AZ 74948667242 MARIA ITZIAR FRANCO MOLINA 2.000 4.000
BI-1330-AX 74947070684 MANUEL RUIZ MUÑOZ 2.000 4.000 BI-6903-AZ 74948356697 UNINTER LEASING, S.A. 2.000 4.000
BI-1429-AX 74948366498 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ 2.000 4.000 BI-7099-AZ 74946972960 MIGUEL EDUARDO BARINAGA EREZUMA 2.000 4.000
BI-1594-AX 74947854782 M. AMELIA SAN-CRISTOBAL IGUARAN 2.000 4.000 BI-7225-AZ 74948130729 JOSE MANUEL NAVARRETE IGLESIAS 2.000 4.000
BI-1594-AX 74947855444 M. AMELIA SAN-CRISTOBAL IGUARAN 2.000 4.000 BI-7301-AZ 74948666424 GREGORIO BUSTO MARTINEZ 2.000 4.000
BI-1594-AX 74947855533 M. AMELIA SAN-CRISTOBAL IGUARAN 2.000 4.000 BI-7346-AZ 74947350334 IRENE BORGE BRETON 2.000 4.000
BI-1734-AX 74947774568 JAVIER QUECEDO GIL 2.000 4.000 BI-7528-AZ 74948431656 FELIX SANCHEZ GONZALEZ 2.000 4.000
BI-1840-AX 74948129313 BENITO PEREDA PEREDA 2.000 4.000 BI-7703-AZ 74947857706 PRESTACIONES SANITARIAS, S.A. 2.000 4.000
BI-2331-AX 74948004464 CERADUR S.L. 2.000 4.000 BI-7703-AZ 74948645401 PRESTACIONES SANITARIAS, S.A. 2.000 4.000
BI-2331-AX 74948847453 CERADUR S.L. 2.000 4.000 BI-8150-AZ 74948368491 MIREN ITZIAR MARTINEZ VILLATE 2.000 4.000
BI-2588-AX 74948351083 TOMAS RUIZ ORIVE 2.000 4.000 BI-8169-AZ 74948350796 MARIA BEGOÑA GONZALEZ DE MIGUEL 2.000 4.000
BI-2601-AX 74948473324 ABRA SERVICIOS, S.A. 2.000 4.000 BI-8417-AZ 74948563374 BEGOÑA URETA RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-2814-AX 74948562807 DOLORES FERNANDEZ GANDARA 2.000 4.000 BI-8417-AZ 74948563587 BEGOÑA URETA RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-2890-AX 74948328472 JUAN CARLOS OTERO PUERTAS 2.000 4.000 BI-8417-AZ 74948903752 BEGOÑA URETA RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-2992-AX 74948349607 ANA MARIA ACILLONA LECANDA 2.000 4.000 BI-8892-AZ 74947234920 AGUSTIN GARCIA CABALLERO 2.000 4.000
BI-3237-AX 74948884634 YON APODACA MARTIN 2.000 4.000 BI-8892-AZ 74947235080 AGUSTIN GARCIA CABALLERO 2.000 4.000
BI-3570-AX 74948703311 NICOLAS TOTORICA ATUCHA 2.000 4.000 BI-8940-AZ 74946219501 JOSE ANTONIO FERNANDEZ PASCUAL 2.000 4.000
BI-4073-AX 74948431184 MA ELVIRA AGUIRRE ARETXABALA 2.000 4.000 BI-8965-AZ 74947355344 RAKEL MORAL PEREZ 2.000 4.000
BI-4423-AX 74948922625 FRANCISCO DIESTRO PACHECO 2.000 4.000 BI-8965-AZ 74947356154 RAKEL MORAL PEREZ 2.000 4.000
BI-4912-AX 74948605166 JOSE RAMON CARRILERO URRUTICOECH 2.000 4.000 BI-8965-AZ 74947356359 RAKEL MORAL PEREZ 2.000 4.000
BI-5029-AX 74947212349 MARIA PURIFICACION ONRAITA MENDI 2.000 4.000 BI-9093-AZ 74948563005 ANA ISABEL REOLA ANDUEZA 2.000 4.000
BI-5376-AX 74949120476 JOSE MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-9403-AZ 74947838728 MIGUEL ANGEL EGUREN ARIZNABARRET 2.000 4.000
BI-6184-AX 74948406911 MA JOSE HERRERO ALVAREZ 2.000 4.000 BI-9674-AZ 74947085584 IGNACIO LLAGUNO ARRILLAGA 2.000 4.000
BI-6340-AX 74948665851 IGNACIO VALERO HERNANDEZ 2.000 4.000 BI-9948-AZ 74945459347 JORGE TARANCO IRIONDO 2.000 4.000
BI-6378-AX 74947085801 JUAN CARLOS URTIAGA JIMENEZ 2.000 4.000 BI-9948-AZ 74945459444 JORGE TARANCO IRIONDO 2.000 4.000
BI-6400-AX 74948368113 ANA MONICA ZUAZO GONZALEZ 2.000 4.000 BI-0165-BB 74948703184 BERNARDO GUTIERREZ ORTIZ 2.000 4.000
BI-6726-AX 74947212187 ANDRES VERA OBRADOR 2.000 4.000 BI-0434-BB 74948406732 ALFONSO J ABASCAL GARCIA 2.000 4.000
BI-6800-AX 74948767671 JOSU IRIARTE PEREDA 2.000 4.000 BI-0883-BB 74948941069 IKUS BIDEO AUDIO TEC S COOP LTDA 2.000 4.000
BI-7149-AX 74945459932 ARRIQUIBAR CONSTRUCCIONES, S.A. 2.000 4.000 BI-1766-BB 74948564290 ELOINA ZATORRE ALCACER 2.000 4.000
BI-7149-AX 74949120816 ARRIQUIBAR CONSTRUCCIONES, S.A. 2.000 4.000 BI-2302-BB 74948390429 ALVARO CORREA LASTERRA 2.000 4.000
BI-7149-AX 74949120867 ARRIQUIBAR CONSTRUCCIONES, S.A. 2.000 4.000 BI-2932-BB 74948025640 JOSE JAVIER SALGUEIROS VARELA 2.000 4.000
BI-7500-AX 74947069015 MARIA CARIDAD BACIGALUPE RODRIGU 2.000 4.000 BI-3026-BB 74947931191 JUAN JOSE ARMENTIA DE LA CAL 2.000 4.000
BI-7567-AX 74947499451 JON KOLDO BERASTEGUI GALDOS 2.000 4.000 BI-3727-BB 74947107715 JOSE CHUECA LITAGO 2.000 4.000
BI-8034-AX 74947553375 SOCIEDAD ANONIMA LABORAL LANKIDE 2.000 4.000 BI-3761-BB 74948766186 EDUARDO DE LUIS GANCHEGUI 2.000 4.000
BI-8229-AX 74947085118 TERESA LACASA ESTARELLAS 2.000 4.000 BI-4170-BB 74948233102 IMPENOR, S.A. 2.000 4.000
BI-8229-AX 74949024086 TERESA LACASA ESTARELLAS 2.000 4.000 BI-4205-BB 74947950480 ELADIO ABADIN CATOYA 2.000 4.000
BI-8272-AX 74948005185 MARGARITA ESCRIBANO LOLO 2.000 4.000 BI-4205-BB 74947950536 ELADIO ABADIN CATOYA 2.000 4.000
BI-8875-AX 74948089541 ISABEL BAJO LUCAS 2.000 4.000 BI-4272-BB 74945233080 ROBERTO BIENZOBAS GARATE 2.000 4.000
BI-9332-AX 74946710591 ANTONIO MARTINEZ DE OSABA ECHEVA 2.000 4.000 BI-4325-BB 74948350559 ANA LLANTADA ZAPIRAIN 2.000 4.000
BI-9786-AX 74948846651 JESUS IG. INCHAUSTI ITURBE 2.000 4.000 BI-4325-BB 74948351024 ANA LLANTADA ZAPIRAIN 2.000 4.000
BI-0173-AY 74946969845 ESTHER ORTIZ LOPEZ 2.000 4.000 BI-4325-BB 74948883778 ANA LLANTADA ZAPIRAIN 2.000 4.000
BI-0173-AY 74946970274 ESTHER ORTIZ LOPEZ 2.000 4.000 BI-4341-BB 74948608475 MIGUEL ANGEL CASTRO LOPEZ 2.000 4.000
BI-0173-AY 74947774371 ESTHER ORTIZ LOPEZ 2.000 4.000 BI-4950-BB 74947556269 ALICIA SAINZ TAMAYO 2.000 4.000
BI-0173-AY 74947774479 ESTHER ORTIZ LOPEZ 2.000 4.000 BI-5396-BB 74948766062 ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU 2.000 4.000
BI-0235-AY 74947069988 HORACIO PARRAVICINI . 2.000 4.000 BI-5396-BB 74948767361 ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU 2.000 4.000
BI-0235-AY 74947070170 HORACIO PARRAVICINI . 2.000 4.000 BI-5396-BB 74949081268 ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU 2.000 4.000
BI-0235-AY 74948850519 HORACIO PARRAVICINI . 2.000 4.000 BI-5994-BB 74947497025 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000
BI-0563-AY 74948476323 JOSE ANTONIO FERRERA MARQUEZ 2.000 4.000 BI-6486-BB 74947250291 MARIA ETXEANDIA BERNAOLA 2.000 4.000
BI-1020-AY 74948208078 JOSE ANTONIO CENDON FARIÑAS 2.000 4.000 BI-6486-BB 74947251573 MARIA ETXEANDIA BERNAOLA 2.000 4.000
BI-1127-AY 74948884391 SECUNDINO RAMOS RAMOS 2.000 4.000 BI-6511-BB 74948647306 JOSE H. VILLANUEVA ALONSO 2.000 4.000
BI-1322-AY 74947356146 ANA CARMEN ARANA RUIZ 2.000 4.000 BI-6534-BB 74947554011 JUAN MANUEL SAEZ GAY 2.000 4.000
BI-1428-AY 74947553952 TRINITARIO PRIETO GARCIA 2.000 4.000 BI-6534-BB 74947554711 JUAN MANUEL SAEZ GAY 2.000 4.000
BI-2152-AY 74947930977 JOSE VICENTE, ANGEL Y EMILIANO R 2.000 4.000 BI-6604-BB 74947017813 IGARREGUN, S.A. 2.000 4.000
BI-2776-AY 74948473456 MARIA LUISA TORRONTEGUI DE LA IG 2.000 4.000 BI-6687-BB 74948485403 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMPO 2.000 4.000
BI-2919-AY 74948508390 MARIA BEGOÑA PETRA ABAD CALZADA 2.000 4.000 BI-7240-BB 74948507997 ELENA LOPEZ BRAVO 2.000 4.000
BI-2919-AY 74948509388 MARIA BEGOÑA PETRA ABAD CALZADA 2.000 4.000 BI-7755-BB 74948025739 JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO 2.000 4.000
BI-2919-AY 74948962619 MARIA BEGOÑA PETRA ABAD CALZADA 2.000 4.000 BI-7755-BB 74948026093 JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO 2.000 4.000
BI-3157-AY 74948648728 JUAN PRIETO PEREZ 2.000 4.000 BI-7755-BB 74948026263 JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO 2.000 4.000
BI-3653-AY 74947356057 JUAN CARLOS FERNANDEZ OUTOMURO 2.000 4.000 BI-7755-BB 74948026425 JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO 2.000 4.000
BI-3656-AY 74948484792 JOSE RAMON GARCIA SOUTO 2.000 4.000 BI-8628-BB 74947016671 VIRGINIA DE LA SOTA GUIMON 2.000 4.000
BI-3739-AY 74948904007 VICTOR JAUSSI NIEVA 2.000 4.000 BI-8731-BB 74947930934 LUIS FERNANDO AGUIRREGABIRIA ANG 2.000 4.000
BI-3766-AY 74948208752 RAFAEL IÑIGO ANITUA SASIA 2.000 4.000 BI-8765-BB 74948445991 JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR 2.000 4.000
BI-4457-AY 74948208329 ROBERTO LASTRA GOMEZ 2.000 4.000 BI-8804-BB 74948767590 GISELA FELDMANN ORT 2.000 4.000
BI-4457-AY 74948208671 ROBERTO LASTRA GOMEZ 2.000 4.000 BI-8804-BB 74948885002 GISELA FELDMANN ORT 2.000 4.000
BI-4545-AY 74947072636 ISMAEL ROMANO VIEYTEZ 2.000 4.000 BI-9092-BB 74948563307 RECREATIVOS SMAS SOS S.L. 2.000 4.000
BI-4638-AY 74948766593 PABLO JURADO RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-9255-BB 74947553863 JOSE MARIA VAZQUEZ EGUSKIZA 2.000 4.000
BI-4842-AY 74948231282 JENARO AZCONA SOLANA 2.000 4.000 BI-9362-BB 74948049514 ENRIQUE PEREZ GONZALEZ 2.000 4.000
BI-4842-AY 74948232157 JENARO AZCONA SOLANA 2.000 4.000 BI-9362-BB 74948130371 ENRIQUE PEREZ GONZALEZ 2.000 4.000
BI-4936-AY 74948804380 GUTIERREZ ANGULO, S.A. 2.000 4.000 BI-9433-BB 74946738738 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5089-AY 74949082736 MIREN LOURDES GOTI AZUMENDI 2.000 4.000 BI-9433-BB 74946739092 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5110-AY 74945434191 SOTERO FERNANDEZ CARRERA 2.000 4.000 BI-9433-BB 74946739491 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5110-AY 74949024329 SOTERO FERNANDEZ CARRERA 2.000 4.000 BI-9433-BB 74946739564 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5441-AY 74948610585 JOSMAN HOSTELERIA, S.L. 2.000 4.000 BI-9433-BB 74948348872 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5543-AY 74946712364 ESCUBI, S.L. 2.000 4.000 BI-9433-BB 74948349305 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-5572-AY 74946971700 JUAN MELERO GOMEZ 2.000 4.000 BI-9433-BB 74948389412 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-6261-AY 74947576596 M. HELENA SANTANA ALVAREZ 2.000 4.000 BI-9433-BB 74948445657 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-6261-AY 74947855657 M. HELENA SANTANA ALVAREZ 2.000 4.000 BI-9433-BB 74948883964 MARIANO RIVERA VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-6530-AY 74948328243 MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ PEÑA 2.000 4.000 BI-9458-BB 74948471593 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA-OUBI 2.000 4.000
BI-6581-AY 74948883832 EXCAVACIONES CANTABRICAS, S.A. 2.000 4.000 BI-9479-BB 74947153318 JESUS TAPIA PARREÑO 2.000 4.000
BI-6646-AY 74947015781 GRUPO IMPACTO Y ASOCIADOS, S.A. 2.000 4.000 BI-9742-BB 74948484687 M.BEGOÑA ROSA. CASTRILLO MACHO 2.000 4.000
BI-6646-AY 74948646296 GRUPO IMPACTO Y ASOCIADOS, S.A. 2.000 4.000 BI-9742-BB 74948484784 M.BEGOÑA ROSA. CASTRILLO MACHO 2.000 4.000
BI-6646-AY 74949082663 GRUPO IMPACTO Y ASOCIADOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0667-BC 74948263524 RICARDO ALTUNA PEÑA 2.000 4.000
BI-6831-AY 74948077411 LUIS MENCHACATORRE EGAÑA 2.000 4.000 BI-0889-BC 74948984141 IFAMAR, S.A. 2.000 4.000
BI-6966-AY 74948863670 ISABEL ITURRIAGA NIEVA 2.000 4.000 BI-1017-BC 74947575735 EDUARDO MARTINEZ LARRAÑAGA 2.000 4.000
BI-7088-AY 74945858667 CARLOS GONZALEZ MERINO 2.000 4.000 BI-1536-BC 74947554304 GERMAN BRUÑA PEREZ 2.000 4.000
BI-7307-AY 74948848115 PEDRO PEREZ ULECIA 2.000 4.000 BI-1607-BC 74948645541 JULIAN PEREZ HERNANDEZ 2.000 4.000
BI-8223-AY 74948983179 HILARIO ZUBIRI IBARRONDO 2.000 4.000 BI-2021-BC 74947855134 ANGEL LIZARRALDE BENGOECHEA 2.000 4.000
BI-8223-AY 74948983462 HILARIO ZUBIRI IBARRONDO 2.000 4.000 BI-2065-BC 74947086378 SUSANA DIEZ PUENTE 2.000 4.000
BI-8246-AY 74948523674 CIRILO MEDIAVILLA AMAYAS 2.000 4.000 BI-2572-BC 74947133422 JULIO SOTO, S.L. 2.000 4.000
BI-8982-AY 74948666076 FERNANDO GARCIA ANUNCIBAI 2.000 4.000 BI-2805-BC 74948765996 JOSE SALVADOR GALIANO 2.000 4.000
BI-9362-AY 74947553413 ALBERTO BARAÑANO GONZALEZ 2.000 4.000 BI-3383-BC 74947135409 JOSE MANUEL ARREGUI MONASTERIO 2.000 4.000
BI-9809-AY 74948645079 JUAN JOSE ESCAÑUELA SANZ 2.000 4.000 BI-3495-BC 74946711341 MANUEL GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-9809-AY 74948847305 JUAN JOSE ESCAÑUELA SANZ 2.000 4.000 BI-3495-BC 74946711970 MANUEL GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-9854-AY 74947870141 IGNACIO CARDAÑO ERRAZQUIN 2.000 4.000 BI-3495-BC 74948145505 MANUEL GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-0169-AZ 74948848301 JUAN ANDRES DIEZ DE ULZURRUN MOR 2.000 4.000 BI-3495-BC 74948263681 MANUEL GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-0227-AZ 74947086271 JULIAN RAMON MARAÑON MONTALBAN 2.000 4.000 BI-3495-BC 74948263869 MANUEL GARCIA PEREZ 2.000 4.000
BI-0411-AZ 74948004910 CLEMENTE GARCIA FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-3696-BC 74947871008 JORGE ALBERTO FIGUEROA .. 2.000 4.000
BI-0516-AZ 74948507563 GORKA MENCHACA GASCON 2.000 4.000 BI-3765-BC 74947951346 LIMPIEZAS INDUSTRIALES ALFUS, S. 2.000 4.000
BI-0917-AZ 74948766585 KOLDO URRIZ BEASKOETXEA 2.000 4.000 BI-3843-BC 74947351624 IÑIGO GARCIA BRINCAS 2.000 4.000
BI-0939-AZ 74947351403 IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL 2.000 4.000 BI-3843-BC 74948644552 IÑIGO GARCIA BRINCAS 2.000 4.000
BI-1392-AZ 74945233233 MARINO GAÑAN HERNANDEZ 2.000 4.000 BI-5088-BC 74946710914 MIGUEL LOPATEGUI CORTAJARENA 2.000 4.000
BI-1533-AZ 74948352594 JUAN EUSEBIO GUISASOLA ARRIZABAL 2.000 4.000 BI-5666-BC 74948782742 JOSE CANDIDO GARCIA ACHA 2.000 4.000
BI-2201-AZ 74948745588 MARIA EVANGELINA ESTEVEZ ELORDUY 2.000 4.000 BI-5666-BC 74948783048 JOSE CANDIDO GARCIA ACHA 2.000 4.000
BI-2201-AZ 74948745693 MARIA EVANGELINA ESTEVEZ ELORDUY 2.000 4.000 BI-5918-BC 74947839210 NORTE COMERCIAL ORGANIZACION, S. 2.000 4.000
BI-2201-AZ 74948745821 MARIA EVANGELINA ESTEVEZ ELORDUY 2.000 4.000 BI-5940-BC 74948665657 GARBIÑE CUBAS EGUILEOR 2.000 4.000
BI-2201-AZ 74948745855 MARIA EVANGELINA ESTEVEZ ELORDUY 2.000 4.000 BI-6050-BC 74947854685 MARIA GORETTY GONZALEZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-2375-AZ 74948353311 IÑIGO URIBE AZAOLA 2.000 4.000 BI-6468-BC 74948472417 COMERCIAL NIVEL DOS, S.L. 2.000 4.000
BI-2903-AZ 74947133651 JOSEBA ANDONI RUIZ GOLVANO 2.000 4.000 BI-6620-BC 74947252383 ANA ISABEL FERNANDEZ CASADO 2.000 4.000
BI-3022-AZ 74948145343 PERSIANAS PEDRO ACERO S.L. 2.000 4.000 BI-6732-BC 74948605468 ANTONIO MORAIS .. 2.000 4.000
BI-3307-AZ 74948983241 MIGUEL ANGEL ROMERO IBAÑEZ 2.000 4.000 BI-6828-BC 74948231495 LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ 2.000 4.000
BI-3307-AZ 74948983420 MIGUEL ANGEL ROMERO IBAÑEZ 2.000 4.000 BI-7053-BC 74948863815 ALBERTO ALCIBAR LAYUNO 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 159 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-7463-BC 74948847356 COMERCIAL INTERCOMUNICACION Y EL 2.000 4.000 BI-3803-BG 74948390020 JORGE JUAN ASOLO ECHANANDIA 2.000 4.000
BI-7469-BC 74948766224 MARTA GOMEZ GARAYO 2.000 4.000 BI-3845-BG 74948231720 DAMIAN COLLANTES GONZALEZ 2.000 4.000
BI-7643-BC 74948605930 EUKALTRONIC S.A. 2.000 4.000 BI-3906-BG 74947930535 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ VAZQU 2.000 4.000
BI-7670-BC 74948350923 BEGOÑA BEASCOECHEA DE LA FUENTE 2.000 4.000 BI-4247-BG 74948367214 JAVIER PIQUERES CALVO 2.000 4.000
BI-7856-BC 74947211997 LUIS ANGEL PRADO LOMAS 2.000 4.000 BI-4798-BG 74948146781 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BLANCO 2.000 4.000
BI-7918-BC 74948702897 MARIA OLGA VILLASANTE CRESPO 2.000 4.000 BI-4965-BG 74948406678 JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS 2.000 4.000
BI-7929-BC 74947919515 SORAYA LOPEZ TRABUDUA 2.000 4.000 BI-4965-BG 74948406945 JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS 2.000 4.000
BI-7929-BC 74947919914 SORAYA LOPEZ TRABUDUA 2.000 4.000 BI-5349-BG 74947355778 DAMASO ELGUEZABAL LARRINAGA 2.000 4.000
BI-7929-BC 74948846252 SORAYA LOPEZ TRABUDUA 2.000 4.000 BI-5422-BG 74947191619 F JAVIER CALDERON BRAVO 2.000 4.000
BI-8842-BC 74948078824 JAIME EMILIO MARCOS SAINZ-MAZA 2.000 4.000 BI-5605-BG 74947234245 HILARIO JURADO RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-9068-BC 74948563200 MARIA JESUS ARAMBARRI GARACHENA 2.000 4.000 BI-6178-BG 74947072946 JESUS ALBIZU SORIANO 2.000 4.000
BI-9087-BC 74947014733 JULIO MANUEL GARCIA LLOPIS 2.000 4.000 BI-6607-BG 74949002163 P. FELISA FERNANDEZ LEON 2.000 4.000
BI-9087-BC 74947498439 JULIO MANUEL GARCIA LLOPIS 2.000 4.000 BI-6642-BG 74947250551 JOSE MARIA JACA MINTEGUIA 2.000 4.000
BI-9149-BC 74948446289 IGNACIO VITERI GARCIA DE LAS BAY 2.000 4.000 BI-7269-BG 74945058181 JESUS RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-9234-BC 74948961574 JUAN CARLOS SARACHAGA ARANA 2.000 4.000 BI-7269-BG 74947951338 JESUS RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-9750-BC 74947072989 JOSE IGN. LASAGABASTER ZABALA 2.000 4.000 BI-7269-BG 74947952521 JESUS RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-9764-BC 74945756503 FICHET, S.A. 2.000 4.000 BI-7269-BG 74948432024 JESUS RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-0240-BD 74948884367 BAÑO IDAL, S.L. 2.000 4.000 BI-7286-BG 74947951265 PERQUIN ELMER HISPANIA, S.A. 2.000 4.000
BI-0316-BD 74948446602 ATECSA CUBIERTAS, S.L. 2.000 4.000 BI-7503-BG 74948143944 JULIAN MIGUEL ASTORKIZA GABICAGO 2.000 4.000
BI-1045-BD 74948903451 IZE AUDITORES, S.A. 2.000 4.000 BI-7722-BG 74948472255 LAU CARPINTERIA DE ALUMINIO, S.L 2.000 4.000
BI-1581-BD 74948610496 SERVICIOS FOTOGRAFICOS, S.L. 2.000 4.000 BI-7906-BG 74948171425 INSTALADORA OHMIO, S.L. 2.000 4.000
BI-2324-BD 74948884456 GERMAN MARTINEZ MATEO 2.000 4.000 BI-8085-BG 74948606120 JOSE RAMON LINARES COTERA 2.000 4.000
BI-2484-BD 74947235128 MARIA JESUS MUÑIZ ORDOÑEZ 2.000 4.000 BI-8455-BG 74947152290 CARLOS VEGA FLORES 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947268514 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-8610-BG 74947838655 MARIA ANGELES VELASCO QUINTANILL 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947268743 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-8610-BG 74947839180 MARIA ANGELES VELASCO QUINTANILL 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947268808 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-8610-BG 74947839996 MARIA ANGELES VELASCO QUINTANILL 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947268921 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-8770-BG 74947413875 JOSE RAMON ANTUNEZ VAZQUEZ 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947269031 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-9802-BG 74948389455 AUTOMATICOS FLOMAR, S.A. 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947269677 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0050-BH 74949002155 OTILIA VARONA APARICIO 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947269821 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0658-BH 74948078573 MARIA LUZ BARINAGA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947269901 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0885-BH 74948232335 FERNANDO ORTIZ LLANO 2.000 4.000
BI-2528-BD 74947269995 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0968-BH 74948232823 FERNANDO URRESTI REQUEJO 2.000 4.000
BI-2528-BD 74948822671 IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A. 2.000 4.000 BI-0968-BH 74948233013 FERNANDO URRESTI REQUEJO 2.000 4.000
BI-2580-BD 74945276960 HOSISER, S.A. 2.000 4.000 BI-1276-BH 74945232831 FRANCISCO GARCIA PETEIRO 2.000 4.000
BI-2619-BD 74948606022 MARIA TERESA URRUTICOECHEA MADAR 2.000 4.000 BI-1397-BH 74948609358 LUIS FRONTELA TRIANA 2.000 4.000
BI-2725-BD 74948607924 JOSE RAMON HERNANDEZ PARRAGA 2.000 4.000 BI-1712-BH 74947892641 MANUEL SENLLE LOPEZ 2.000 4.000
BI-3368-BD 74947871881 ANA ISABEL TERMENON GARCIA 2.000 4.000 BI-1712-BH 74948445959 MANUEL SENLLE LOPEZ 2.000 4.000
BI-3506-BD 74948563234 FRANCISCO SANCHEZ SIERRO 2.000 4.000 BI-1783-BH 74948145602 MANUEL ANGEL BURRIEZA PIEDRA 2.000 4.000
BI-3714-BD 74945857865 VICENTE RIPOLL LLORET 2.000 4.000 BI-1861-BH 74948745596 EMPRESA TECNICA DE LIMPIEZA EMTE 2.000 4.000
BI-3714-BD 74948025763 VICENTE RIPOLL LLORET 2.000 4.000 BI-1917-BH 74947355549 DICOMAN VIZCAYA SERVICIO ASISTEN 2.000 4.000
BI-3778-BD 74947070790 MECAPREN, S.L. 2.000 4.000 BI-1917-BH 74948823457 DICOMAN VIZCAYA SERVICIO ASISTEN 2.000 4.000
BI-5084-BD 74948231711 SERVICIOS VIZCAINOS, S.A. 2.000 4.000 BI-1965-BH 74947931698 JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-5129-BD 74948405736 TRANSPORTES LONI, S.A. 2.000 4.000 BI-1965-BH 74948445487 JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-5779-BD 74947234709 MARIA LUZ MORO GONZALEZ 2.000 4.000 BI-1965-BH 74948605573 JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-6272-BD 74948963089 INVERSORA INMOBILIARIA IMBISA, S 2.000 4.000 BI-2060-BH 74947212420 MARIA SONIA MEDIAVILLA HERAS 2.000 4.000
BI-6705-BD 74948863696 CIMENTACIONES DEL CANTABRICO, S. 2.000 4.000 BI-2060-BH 74947236574 MARIA SONIA MEDIAVILLA HERAS 2.000 4.000
BI-6705-BD 74948863777 CIMENTACIONES DEL CANTABRICO, S. 2.000 4.000 BI-2062-BH 74948847542 MARIO FERNANDEZ Y MANUEL GALDOS, 2.000 4.000
BI-6754-BD 74947869771 INDUSTRIAS ALBOR, S.A. 2.000 4.000 BI-2451-BH 74948644668 CONSTRUCCIONES CABISA S.A. 2.000 4.000
BI-6824-BD 74948389927 ISIDORO LANDABURU GARCIA 2.000 4.000 BI-2557-BH 74947133228 FELIX ALEJANDRE VELAR 2.000 4.000
BI-7307-BD 74945755337 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-2652-BH 74948862321 FELIX CORRALES ZAMORANO 2.000 4.000
BI-7307-BD 74947554479 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3261-BH 74945231567 OSCAR MACHO ANTOLIN 2.000 4.000
BI-7307-BD 74948326739 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3428-BH 74948886742 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA 2.000 4.000
BI-7307-BD 74948523364 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3471-BH 74948523585 JOSE MIGUEL SUAREZ PARDO 2.000 4.000
BI-7307-BD 74948703001 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3558-BH 74947870214 MARIA BEGOÑA VIAR ECHEBARRIA 2.000 4.000
BI-7307-BD 74948846236 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3799-BH 74948369063 MEDICAL RADIO PROTECCION, S.A. 2.000 4.000
BI-7307-BD 74948847313 CARLOS MELENDEZ LATORRE 2.000 4.000 BI-3816-BH 74948129887 DOMINGO GORDO SAEZ 2.000 4.000
BI-7380-BD 74945756015 MAITENA GABIOLA ZUMALACARREGUI 2.000 4.000 BI-3816-BH 74948130524 DOMINGO GORDO SAEZ 2.000 4.000
BI-7928-BD 74947133937 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMPO 2.000 4.000 BI-3966-BH 74946711490 DOMINICA F. LAIZ SUAREZ 2.000 4.000
BI-7956-BD 74945459541 JOSE IGNACIO CRESPO CAJIGAS 2.000 4.000 BI-3966-BH 74946970762 DOMINICA F. LAIZ SUAREZ 2.000 4.000
BI-8590-BD 74948609501 JOSE MANUEL MAGRA SAENZ DE BURUA 2.000 4.000 BI-4032-BH 74947133465 MARIA TERESA ALONSO PEÑA 2.000 4.000
BI-8640-BD 74948608742 CONSTRUCCIONES H RIVERO S.A. 2.000 4.000 BI-4475-BH 74947574968 LEONISA GONZALEZ GONZALEZ 2.000 4.000
BI-8954-BD 74947919035 JOSE RAMON GARAY VILLAFAFILA 2.000 4.000 BI-5003-BH 74948107948 M B A DEL NORTE, S.A. 2.000 4.000
BI-8963-BD 74947151285 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-5145-BH 74947191805 LUIS ANGEL ARCE LARRINAGA 2.000 4.000
BI-8963-BD 74947170573 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-5186-BH 74945058172 ABEL UNDA OLAZABAL 2.000 4.000
BI-8963-BD 74947170590 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-5597-BH 74947290986 MARIA CARMEN CANALES GOROSTIZA 2.000 4.000
BI-8963-BD 74947528699 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-5621-BH 74948507202 LIMPIEZAS ORME, S.L. 2.000 4.000
BI-8963-BD 74947528851 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-6190-BH 74947892498 GUILLERMO TENA PITARCH 2.000 4.000
BI-8963-BD 74948109070 JOSU ZARANDONA RUIZ 2.000 4.000 BI-6899-BH 74948608521 BLANCA SAN EMETERIO URIARTE 2.000 4.000
BI-9473-BD 74948407631 ANA MARIA LOPEZ MUNILLA 2.000 4.000 BI-6999-BH 74947350431 BITTOR ATRISTAIN ZUGADI 2.000 4.000
BI-9594-BD 74947252511 CARMEN MUNSURI GONZALEZ REGUERAL 2.000 4.000 BI-7152-BH 74948235695 ROYAL LIFE CIA.ESPAÑOLA SEGUROS 2.000 4.000
BI-0071-BF 74947191244 MARIA TERESA VARELA SANTOS 2.000 4.000 BI-7152-BH 74948368776 ROYAL LIFE CIA.ESPAÑOLA SEGUROS 2.000 4.000
BI-1297-BF 74948941115 ALFONSO FELIX GARCIA DE CORTAZAR 2.000 4.000 BI-7288-BH 74947014989 LIMIA DECORACIONES S.L 2.000 4.000
BI-1668-BF 74948562858 JUAN LOPEZ BILBAO 2.000 4.000 BI-7560-BH 74947577339 JUAN CARLOS GOMEZ MURUA 2.000 4.000
BI-1672-BF 74948129356 FERMIN F. RUIZ GOMEZ 2.000 4.000 BI-7643-BH 74948607941 JOSE MANUEL HERNANDEZ MARIN 2.000 4.000
BI-2753-BF 74949002287 MARIA BEGOÑA CALVO ALVAREZ 2.000 4.000 BI-7643-BH 74948647403 JOSE MANUEL HERNANDEZ MARIN 2.000 4.000
BI-3433-BF 74948846724 CARLOS JAVIER BRAVO URRECHI 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947268522 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-3530-BF 74948004871 ANA MARIA RIBACOBA GORBEA 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947268867 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-3728-BF 74947132621 MARIA MERCEDES LOPEZ VEGA 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947268930 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-3818-BF 74947575506 JOSE IGNACIO LAUCIRICA BETOLAZA 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947269065 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-4236-BF 74948234826 MIKEL JOSEBA ISUSI DOMINGUEZ 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947269146 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-4287-BF 74947190817 JOSE ANTONIO JIMENEZ AMAYA 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947269341 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-4727-BF 74948349089 FRANCISCO JAVIER JAIME MARTIN 2.000 4.000 BI-7689-BH 74947290960 IGNACIO COBOS ZALBIDE 2.000 4.000
BI-4841-BF 74945433801 REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A. 2.000 4.000 BI-8118-BH 74947499397 MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN 2.000 4.000
BI-4841-BF 74947508345 REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A. 2.000 4.000 BI-8118-BH 74947499575 MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN 2.000 4.000
BI-4841-BF 74947508515 REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A. 2.000 4.000 BI-8118-BH 74947499788 MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN 2.000 4.000
BI-4841-BF 74947508892 REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A. 2.000 4.000 BI-8625-BH 74948847933 MARIANO BRIONES LAZARO 2.000 4.000
BI-4841-BF 74947950714 REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A. 2.000 4.000 BI-8652-BH 74947233931 JAIME MURUAGA ENDEMAÑO 2.000 4.000
BI-5357-BF 74947414022 MARIA DEL CARMEN ROQUE SAN PEDRO 2.000 4.000 BI-9155-BH 74948472581 JOSE MARIA RAIGADAS ARCE 2.000 4.000
BI-5357-BF 74948666149 MARIA DEL CARMEN ROQUE SAN PEDRO 2.000 4.000 BI-9155-BH 74949081233 JOSE MARIA RAIGADAS ARCE 2.000 4.000
BI-5488-BF 74945858195 BIZKAIA INFORMATICA, S.A. 2.000 4.000 BI-0284-BJ 74947930471 JOSE MARQUEZ CASTIÑEIRA 2.000 4.000
BI-5488-BF 74945858268 BIZKAIA INFORMATICA, S.A. 2.000 4.000 BI-0284-BJ 74947931914 JOSE MARQUEZ CASTIÑEIRA 2.000 4.000
BI-5488-BF 74945858926 BIZKAIA INFORMATICA, S.A. 2.000 4.000 BI-0284-BJ 74948474118 JOSE MARQUEZ CASTIÑEIRA 2.000 4.000
BI-5513-BF 74948077101 DOMINIQUE MONNOT PERRY 2.000 4.000 BI-0480-BJ 74948077259 ABELARDO RUIZ ESTRADA 2.000 4.000
BI-5513-BF 74948077542 DOMINIQUE MONNOT PERRY 2.000 4.000 BI-0876-BJ 74947191163 JULIAN MARTINEZ LAZARO 2.000 4.000
BI-5543-BF 74947014024 FRANCISCO VARELA MONTES 2.000 4.000 BI-1031-BJ 74948249394 PABLO CARMONA GARCIA 2.000 4.000
BI-5601-BF 74948609510 JESUS GRISALEÑA URRECHO 2.000 4.000 BI-2542-BJ 74947553855 FRANCISCO J. BARRENECHEA PEREZ 2.000 4.000
BI-5834-BF 74947952482 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 2.000 4.000 BI-2654-BJ 74948782793 AITOR RODRIGUEZ SAINZ 2.000 4.000
BI-5834-BF 74947952814 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 2.000 4.000 BI-4695-BJ 74947919892 AITOR MARTIN BAYER 2.000 4.000
BI-6207-BF 74948206741 EDORTA IMANOL BILBAO URQUIOLA 2.000 4.000 BI-4800-BJ 74948647721 IÑAKI LAVIN ATOZQUI 2.000 4.000
BI-6434-BF 74948884260 ELECTRICIDAD TELBI, S.L. 2.000 4.000 BI-4978-BJ 74947356162 ANA MARIA RUIZ CARRETERO 2.000 4.000
BI-7047-BF 74947355999 MANUEL GARCIA MARTINEZ 2.000 4.000 BI-5231-BJ 74948389285 NICOLAS ANGULO TORRE 2.000 4.000
BI-7485-BF 74947350865 RAFAEL IRIONDO ALEGRIA 2.000 4.000 BI-5313-BJ 74947017309 IGARREGUN, S.A. 2.000 4.000
BI-7561-BF 74948349933 SEDICAL, S.A. 2.000 4.000 BI-6128-BJ 74948004472 MARIA JESUS BELAUSTEGUIGOITIA ZU 2.000 4.000
BI-8087-BF 74945756147 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ COLLA 2.000 4.000 BI-6128-BJ 74948004677 MARIA JESUS BELAUSTEGUIGOITIA ZU 2.000 4.000
BI-8439-BF 74948093734 CIA.ESPAÑOLA DE FINANCIACION Y L 2.000 4.000 BI-6128-BJ 74948004961 MARIA JESUS BELAUSTEGUIGOITIA ZU 2.000 4.000
BI-8589-BF 74947839813 JESUS ANGEL GOMEZ ARROYO 2.000 4.000 BI-6287-BJ 74948886271 IGNACIO ELORZA MORATALLA 2.000 4.000
BI-8589-BF 74948171093 JESUS ANGEL GOMEZ ARROYO 2.000 4.000 BI-6323-BJ 74948367303 IGNACIO FCO. NUEVO VELA 2.000 4.000
BI-9001-BF 74946739513 IBON URRUELA GONZALEZ 2.000 4.000 BI-6552-BJ 74947268824 SANTIAGO SANCHO TOME 2.000 4.000
BI-9045-BF 74947069872 MA BEGOÑA BERGANTIÑOS FREIRE 2.000 4.000 BI-6752-BJ 74947133635 JOSE IGNACIO FERNANDEZ DE NOGRAR 2.000 4.000
BI-9164-BF 74947070919 JOSE GARCIA FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-6893-BJ 74948048895 ONDOAN, S.C.L. 2.000 4.000
BI-9371-BF 74948431508 JUAN FRANCISCO MARTIN LOPEZ 2.000 4.000 BI-6893-BJ 74948049077 ONDOAN, S.C.L. 2.000 4.000
BI-9586-BF 74948350834 IÑAKI SERRANO BARRUECO 2.000 4.000 BI-7126-BJ 74948088927 JUAN JOSE SILVA LOPEZ 2.000 4.000
BI-9594-BF 74948326828 JOSE MANUEL ABANS GARAI 2.000 4.000 BI-7444-BJ 74948474959 EDUARDO DIEGO BARRENA 2.000 4.000
BI-9972-BF 74948348970 ALFREDO JOSE LOPEZ DOMINGUEZ 2.000 4.000 BI-7486-BJ 74948076660 MARIA TERESA ORUE GOICURIA 2.000 4.000
BI-0343-BG 74947575476 ANA PEREZ SAITUA 2.000 4.000 BI-7629-BJ 74947085673 MARIA JOSEFA MARCAIDA MARCAIDA 2.000 4.000
BI-0343-BG 74947576669 ANA PEREZ SAITUA 2.000 4.000 BI-8017-BJ 74948249173 JOSE RAMON GALARZA PEñA 2.000 4.000
BI-0368-BG 74946739114 M. CARMEN LOPEZ-BAILO FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-8089-BJ 74948349763 CONSTRUCCIONES URASA, S.A. 2.000 4.000
BI-0514-BG 74948077003 JOSE ANGEL VALERO IGLESIAS 2.000 4.000 BI-8368-BJ 74947069023 IÑIGO LLARENA BADILLO 2.000 4.000
BI-0884-BG 74947854863 YON ARECHABALETA GUEREDIAGA 2.000 4.000 BI-8368-BJ 74947839970 IÑIGO LLARENA BADILLO 2.000 4.000
BI-1199-BG 74948171221 MARIA MILAGROS MUGICA ALAÑA 2.000 4.000 BI-8996-BJ 74948647012 MARIA ASUNCION LARIA DE LAS MUÑE 2.000 4.000
BI-1199-BG 74948171280 MARIA MILAGROS MUGICA ALAÑA 2.000 4.000 BI-9207-BJ 74948609218 JOSE IGNACIO BETES RUIZ 2.000 4.000
BI-1685-BG 74947191724 CELESTINO RUIZ CALVO 2.000 4.000 BI-9472-BJ 74948471372 ANDAMIAJES EGUINTZA, S.A. 2.000 4.000
BI-1731-BG 74947930896 IMANOL DE MAIDAGAN LARRUMBIDE 2.000 4.000 BI-9599-BJ 74948884430 GREGORIO URRUTICOECHEA LLORCA 2.000 4.000
BI-1877-BG 74948326844 IGNACIO J. GRANDE VICARIO 2.000 4.000 BI-0059-BK 74948145483 GORKA LLONA GUEMEZ 2.000 4.000
BI-2006-BG 74947414588 JUAN PABLO VENTURA RUIZ 2.000 4.000 BI-0214-BK 74948249475 FRANCISCO JAVIER CARRO AHEDO 2.000 4.000
BI-2037-BG 74947192810 MARTA ODRIOZOLA PEREZ 2.000 4.000 BI-0233-BK 74948608785 JOSE CARLOS FERNANDEZ BRANDIN 2.000 4.000
BI-2259-BG 74947291494 BALTASAR CARRASCO ANDRADE 2.000 4.000 BI-0965-BK 74947839333 MARIA DEL CARMEN CABALLERO REY 2.000 4.000
BI-2444-BG 74947070757 JOSE LUIS ELORRIAGA ORIBE 2.000 4.000 BI-1084-BK 74946972358 JAVIER CALVO GANZABAL 2.000 4.000
BI-2588-BG 74947070960 AUTOMOVILES VADI, S.A. 2.000 4.000 BI-1327-BK 74948004111 LUIS ENRIQUE ORTUZAR CORTAZAR 2.000 4.000
BI-2730-BG 74947251565 ANTONIO AGUIRRE MONTIEL 2.000 4.000 BI-1658-BK 74947556684 JOSE MARTIN PASCUAL GUEMES 2.000 4.000
BI-3441-BG 74948473626 M.AMPARO BOSQUE PEREZ 2.000 4.000 BI-2103-BK 74948524638 CRISTINA MARTINEZ MOYA 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 160 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-2206-BK 74948407216 MARIA ASUNCION SANCHO VALDIVIELS 2.000 4.000 BI-0242-BN 74948922366 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000
BI-2402-BK 74948232441 JAN ANTON SEEGELKEN ICHAZO 2.000 4.000 BI-1023-BN 74948609161 M.DOLORES TRUJILO JARQUE 2.000 4.000
BI-2408-BK 74947132523 CRISTOBAL MOLINA BAENA 2.000 4.000 BI-1023-BN 74949002961 M.DOLORES TRUJILO JARQUE 2.000 4.000
BI-2456-BK 74947250330 LUIS MARIA ORTIZ VILLAMOR 2.000 4.000 BI-1023-BN 74949003119 M.DOLORES TRUJILO JARQUE 2.000 4.000
BI-2989-BK 74948108014 MA BEGOÑA RIVERO ZARANDONA 2.000 4.000 BI-1147-BN 74948608963 JOSE MANUEL TABOADA IGLESIAS -CD 2.000 4.000
BI-3016-BK 74948206849 MANUEL GOMEZ RUIZ 2.000 4.000 BI-1196-BN 74948048933 IBERLINEA, S.A. 2.000 4.000
BI-3016-BK 74948207063 MANUEL GOMEZ RUIZ 2.000 4.000 BI-1996-BN 74947151111 AITOR CASTILLERO CANO 2.000 4.000
BI-3041-BK 74947132191 FRANCISCO JAVIER OTAOLEA AURRECO 2.000 4.000 BI-2301-BN 74946712658 AINGERU RECUBRIMIENTOS INDUSTRIA 2.000 4.000
BI-3201-BK 74947414383 OIANE, S.A. 2.000 4.000 BI-2398-BN 74947268590 JAVIER CARMELO LAISECA MONEO 2.000 4.000
BI-3201-BK 74948985023 OIANE, S.A. 2.000 4.000 BI-2580-BN 74947575328 JAVIER IBARROLA ALTUNA 2.000 4.000
BI-3680-BK 74948349364 JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI 2.000 4.000 BI-2651-BN 74948208604 JUAN FELIX PEÑA PEREZ 2.000 4.000
BI-3680-BK 74948351229 JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI 2.000 4.000 BI-2874-BN 74947931981 JOSE TORRADO GONZALEZ 2.000 4.000
BI-4128-BK 74946997954 JOSE MANUEL MARTIN GARCIA 2.000 4.000 BI-3546-BN 74948983535 ANTON ILARDUYA CANALES 2.000 4.000
BI-4418-BK 74947774550 ENRIQUE SOTOMAYOR ANDUIZA 2.000 4.000 BI-4178-BN 74948846384 JUAN GONZALEZ DE SASIA GONZALEZ 2.000 4.000
BI-4436-BK 74948904252 JOSE ALBERTO GOIRI DIGON 2.000 4.000 BI-4339-BN 74947212322 TIBURCIO CARBALLO GUTIERREZ 2.000 4.000
BI-4595-BK 74948389641 MARIA JOSE PINA VALERA 2.000 4.000 BI-4340-BN 74948390712 JOSE RAMON CUADRADO ALTAMIRA 2.000 4.000
BI-4913-BK 74947414502 MERCEDES VELASCO LASO 2.000 4.000 BI-4525-BN 74947932066 AITOR GOICURIA LARRAZABAL 2.000 4.000
BI-5012-BK 74948609285 SUMELEC VIZCAYA, S.L. 2.000 4.000 BI-5683-BN 74948666874 MARIA VICTORIA LAZCANO URRA 2.000 4.000
BI-5012-BK 74949061399 SUMELEC VIZCAYA, S.L. 2.000 4.000 BI-5867-BN 74948129062 ASOCIACION DE AMIGOS Y COMPAÑERO 2.000 4.000
BI-5124-BK 74948472611 VICTORINO JUEZ GARCES 2.000 4.000 BI-5895-BN 74948207683 SUSANA RODRIGUEZ MARTIN 2.000 4.000
BI-5235-BK 74948349330 JULIAN ZABALETA RUIZ 2.000 4.000 BI-6081-BN 74947932783 TAMARA LINACISORO OCHOA 2.000 4.000
BI-5235-BK 74948352888 JULIAN ZABALETA RUIZ 2.000 4.000 BI-7011-BN 74948207039 JOSE CARLOS CORNEJO ECHAURI 2.000 4.000
BI-5521-BK 74948090697 RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE 2.000 4.000 BI-7266-BN 74946739041 PUNTA BEGOÑA, S.A. 2.000 4.000
BI-5676-BK 74946971408 IMPERIAL BILBAINA, S.A. 2.000 4.000 BI-7336-BN 74948643653 LUIS ALBERTO SOTO GARRO 2.000 4.000
BI-6649-BK 74946699759 ISMAEL REDONDO ROJO 2.000 4.000 BI-7566-BN 74947498242 JOSE JULIO MARTINEZ GOMEZ 2.000 4.000
BI-7161-BK 74947554037 EDUARDO LOPEZ VALLADOLID 2.000 4.000 BI-7920-BN 74947951494 SERACO SERVICIOS A COMUNIDADES, 2.000 4.000
BI-7294-BK 74948349003 ADOLFO LASARTE ARLANZON 2.000 4.000 BI-8237-BN 74948004090 MARIA BEGOÑA SAN JUAN ZABALLA 2.000 4.000
BI-7294-BK 74948351270 ADOLFO LASARTE ARLANZON 2.000 4.000 BI-8671-BN 74948004812 ANGEL MUÑOZ URIARTE 2.000 4.000
BI-7384-BK 74947013915 GEMOLSA INMUEBLES, S.A. 2.000 4.000 BI-8816-BN 74947131985 JAIME OSTOLAZA MARIN 2.000 4.000
BI-7520-BK 74948885011 JOSE JAVIER MUNIAIN MENA 2.000 4.000 BI-0221-BP 74948025836 MELIX ESPAÑA, S.L. 2.000 4.000
BI-7621-BK 74946711074 M. DEL PILAR SANZ MUÑOZ 2.000 4.000 BI-0221-BP 74948703176 MELIX ESPAÑA, S.L. 2.000 4.000
BI-7814-BK 74948484989 BULTZ CONSULTER, S.L. 2.000 4.000 BI-0258-BP 74948849910 MARIA CRUZ TAMAYO BRAVO 2.000 4.000
BI-7814-BK 74948485021 BULTZ CONSULTER, S.L. 2.000 4.000 BI-0471-BP 74947235306 JORGE GONZALEZ PAREDES 2.000 4.000
BI-7814-BK 74948485365 BULTZ CONSULTER, S.L. 2.000 4.000 BI-0765-BP 74948446017 MARIA ISABEL BARRAGAN MARTINEZ 2.000 4.000
BI-7943-BK 74947733021 DATA-SERVICE GRUPO MICROMA, S.L. 2.000 4.000 BI-0975-BP 74948862789 INDAUCAR, S.A. 2.000 4.000
BI-8290-BK 74948389757 AGUSTINA MARZANA UNCILLA 2.000 4.000 BI-1164-BP 74947291800 IRATXE TERRADO MARTINEZ 2.000 4.000
BI-8290-BK 74948883883 AGUSTINA MARZANA UNCILLA 2.000 4.000 BI-1164-BP 74947892480 IRATXE TERRADO MARTINEZ 2.000 4.000
BI-9002-BK 74948562815 IGONE SAGARNA PEREZ 2.000 4.000 BI-1510-BP 74948432113 MIREN AMAIA MAURIZ ECHAVE, MAITE 2.000 4.000
BI-9124-BK 74947509601 TEOFILO CHAPARRO GARCIA 2.000 4.000 BI-1706-BP 74948326879 FCO JAVIER ALDUNATE ZAPATA 2.000 4.000
BI-0388-BL 74948885941 JUAN MANUEL FERNANDEZ IRADI 2.000 4.000 BI-2124-BP 74947108096 JESUS ANGEL MATA LOPEZ 2.000 4.000
BI-0458-BL 74945755957 IBEREUROPA Y ASOCIADOS, S.L. 2.000 4.000 BI-2124-BP 74947153130 JESUS ANGEL MATA LOPEZ 2.000 4.000
BI-1834-BL 74947250488 JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ 2.000 4.000 BI-2531-BP 74947107758 PILAR PEREZ GONZALEZ 2.000 4.000
BI-1962-BL 74947234172 ANA MARIA BOCANEGRA AGUNDEZ 2.000 4.000 BI-2801-BP 74947774843 ANTONIO GALAN CABALLERO 2.000 4.000
BI-2249-BL 74948144592 JACINTO SANCHEZ GOMEZ DE CADIÑAN 2.000 4.000 BI-2847-BP 74948206971 FLORES PINTURA PUBLICITARIA, S.A 2.000 4.000
BI-2298-BL 74948351946 ALFONSO MARIA DE LECEA AGUIRRE 2.000 4.000 BI-3142-BP 74947950579 JESUS MARIA CRESPO MANSO 2.000 4.000
BI-2537-BL 74947498005 ELECTRICIDAD TELBI, S.L. 2.000 4.000 BI-4292-BP 74948430510 CARLO GONZALO RAVELI -CDTOR- 2.000 4.000
BI-3346-BL 74948026166 MOISES DIEZ MARCOS 2.000 4.000 BI-4739-BP 74947015454 JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE 2.000 4.000
BI-3553-BL 74948781771 JUAN LUIS SANZ PAZ 2.000 4.000 BI-5474-BP 74948609561 LUCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-3847-BL 74948473880 EXCLUSIVAS DURANGO, S.A. 2.000 4.000 BI-5474-BP 74948610305 LUCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-4376-BL 74947069911 WILLIAM HERRAN BAZ 2.000 4.000 BI-5474-BP 74948703338 LUCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ 2.000 4.000
BI-4577-BL 74947132566 NIEVES GONZALEZ PEÑA 2.000 4.000 BI-5520-BP 74947355085 JOSE MARIA ERQUIAGA CILLONIZ 2.000 4.000
BI-4600-BL 74948702781 JUAN MARIA AZKUENAGA URIZAR 2.000 4.000 BI-5520-BP 74948130826 JOSE MARIA ERQUIAGA CILLONIZ 2.000 4.000
BI-4601-BL 74948431010 PILAR VIVAR RAMOS 2.000 4.000 BI-5536-BP 74948647128 BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-4750-BL 74946219901 JESUS JAVIER TORIO DEL VAL 2.000 4.000 BI-5536-BP 74948647241 BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-5296-BL 74949260987 AURELIO RUIZ-ESCUDERO CANTALAPIE 2.000 4.000 BI-5536-BP 74948648981 BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-5513-BL 74948264890 DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS FIKA 2.000 4.000 BI-5672-BP 74948090891 ORBERE, S.L. 2.000 4.000
BI-5807-BL 74947134470 JUAN JOSE MAGAÑA PEREZ 2.000 4.000 BI-6138-BP 74948350656 M. JOSE LOPEZ LO-COCO 2.000 4.000
BI-5807-BL 74947234903 JUAN JOSE MAGAÑA PEREZ 2.000 4.000 BI-6702-BP 74948903931 JOSE MANUEL LOPEZ VIVO 2.000 4.000
BI-6543-BL 74948648078 FLORENTINO PARDO ANTOÑANA 2.000 4.000 BI-7304-BP 74947132931 FERNANDO HERNANDEZ IBAÑEZ 2.000 4.000
BI-6820-BL 74945233861 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 2.000 4.000 BI-7304-BP 74947234768 FERNANDO HERNANDEZ IBAÑEZ 2.000 4.000
BI-6820-BL 74945756376 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 2.000 4.000 BI-7639-BP 74947414324 FERNANDO LUIS PEREZ VAN KONINGSL 2.000 4.000
BI-6820-BL 74947252642 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 2.000 4.000 BI-7672-BP 74947553618 ARTURO GOMEZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-6820-BL 74948509574 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 2.000 4.000 BI-7916-BP 74948905658 JUAN URGOITI MARTIN 2.000 4.000
BI-6820-BL 74948703460 HORACIO EMILIO RAINERI MECA 2.000 4.000 BI-8118-BP 74948862517 JAVIER MACIAS MARTINEZ 2.000 4.000
BI-6894-BL 74947251000 GENARO MORALES PUENTE 2.000 4.000 BI-9513-BP 74949004271 JOSE LUIS GONZALEZ SALGUEIRO 2.000 4.000
BI-7452-BL 74947070331 LUIS AREIZAGA EGUSQUIZA 2.000 4.000 BI-0013-BS 74948983306 JOSE FCO. RODENAS OSORIO 2.000 4.000
BI-7452-BL 74947070595 LUIS AREIZAGA EGUSQUIZA 2.000 4.000 BI-0977-BS 74946970479 M. PILAR DIAZ GAMBERO 2.000 4.000
BI-7681-BL 74948349038 CONSTRUCCIONES DUDEA, S.A. 2.000 4.000 BI-1053-BS 74945199558 MARIA PILAR ALDAZABAL GARCIA 2.000 4.000
BI-7936-BL 74948077119 RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA 2.000 4.000 BI-1173-BS 74947575697 MIGUEL ANGEL Y M. LUISA COLINAS 2.000 4.000
BI-7936-BL 74948389803 RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA 2.000 4.000 BI-1225-BS 74948476773 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE EU 2.000 4.000
BI-8089-BL 74948107620 URBANO RESINES CABIA 2.000 4.000 BI-1225-BS 74948902713 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE EU 2.000 4.000
BI-8290-BL 74947250798 SUSANA MARIA FERRERAS FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-1225-BS 74948905747 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE EU 2.000 4.000
BI-8290-BL 74947931809 SUSANA MARIA FERRERAS FERNANDEZ 2.000 4.000 BI-1271-BS 74948884278 MARIA ROSARIO SANTACARA SANCHEZ 2.000 4.000
BI-8350-BL 74947069881 MARTIN HERNANDEZ OTAOLA 2.000 4.000 BI-1442-BS 74947290951 AGUSTIN NOLASCO LEON 2.000 4.000
BI-8365-BL 74947190906 ANA ISABEL FERNANDEZ ALONSO 2.000 4.000 BI-1442-BS 74947291915 AGUSTIN NOLASCO LEON 2.000 4.000
BI-8365-BL 74947190990 ANA ISABEL FERNANDEZ ALONSO 2.000 4.000 BI-1482-BS 74947235489 JOSE ANGEL CASAL ARICHA 2.000 4.000
BI-8623-BL 74946971017 DOMINGO VAZQUEZ IGLESIAS 2.000 4.000 BI-2807-BS 74948005983 MIGUEL ANGEL DEL HORNO RUIZ 2.000 4.000
BI-8946-BL 74948076643 MIGUEL COLLIGA ESCRIBANO 2.000 4.000 BI-3642-BS 74947892234 JOSE ANTONIO ALVAREZ FUENTES 2.000 4.000
BI-9302-BL 74948472794 RAQUEL ITURRIOZBEITIA BEASKOETXE 2.000 4.000 BI-4355-BS 74947931299 FRANCISCO JAVIER RUIZ DE AGRA -C 2.000 4.000
BI-9303-BL 74948005479 MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ ZUBIAGA 2.000 4.000 BI-4701-BS 74948171131 JOSE MARIA GOMEZ ANDRES 2.000 4.000
BI-0259-BM 74947085754 JUAN CARLOS VELASCO ATANES 2.000 4.000 BI-4807-BS 74948048305 JULIO PEREGRINA JIMENEZ 2.000 4.000
BI-0344-BM 74948883492 JESUS BENITO LLORENTE 2.000 4.000 BI-4903-BS 74948848000 JORGE ECHEVARRIA ECHEANDIA 2.000 4.000
BI-1522-BM 74948607541 ALFREDO JIMENEZ ESTEBANEZ 2.000 4.000 BI-4905-BS 74948349593 JESUS ALVARO PALACIO CASTRESANA 2.000 4.000
BI-1796-BM 74948431028 M. JOSE BENITO ZUBIETA 2.000 4.000 BI-4905-BS 74948484873 JESUS ALVARO PALACIO CASTRESANA 2.000 4.000
BI-1800-BM 74947993944 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREIRA 2.000 4.000 BI-5140-BS 74948608645 FRANCISCO JAVIER ALVARO BRAVO 2.000 4.000
BI-1800-BM 74947996005 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREIRA 2.000 4.000 BI-5319-BS 74948089311 FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ 2.000 4.000
BI-1800-BM 74948606065 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREIRA 2.000 4.000 BI-5750-BS 74948769070 PEDRO CARLOS SOLA SANTAMARIA 2.000 4.000
BI-1949-BM 74948471453 MARCELO HORACIO ESPINOSA SANDOVA 2.000 4.000 BI-5855-BS 74948234958 AURELE IRUNE ARCARAZO IZARCELAYA 2.000 4.000
BI-2133-BM 74947013711 MARIA PILAR MURGA ORTEGA 2.000 4.000 BI-6082-BS 74948523836 RAMON IGNACIO ZUBIRI FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-2253-BM 74947233923 MARIA CARMEN PEREZ VEGA 2.000 4.000 BI-6247-BS 74948005258 DECORACIONES LOTOS, S.A.L. 2.000 4.000
BI-2273-BM 74948604488 ADOLFO RAFAEL PEREZ URIBARRI 2.000 4.000 BI-6427-BS 74947575816 JOSE MARIA PIEROLA VICENTE 2.000 4.000
BI-2656-BM 74947414065 MARIA T.M. TRUEBA,M.LOURDES C.AZ 2.000 4.000 BI-6458-BS 74946739734 JULIO CESAR DIEZ QUIJANO 2.000 4.000
BI-2656-BM 74948231916 MARIA T.M. TRUEBA,M.LOURDES C.AZ 2.000 4.000 BI-6590-BS 74946712089 ALBERTO CARBAJO IBAÑEZ 2.000 4.000
BI-2656-BM 74948367265 MARIA T.M. TRUEBA,M.LOURDES C.AZ 2.000 4.000 BI-6878-BS 74949120506 FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-3123-BM 74947930756 MARIO SEGUNDO MONTORIO ARANA 2.000 4.000 BI-7515-BS 74947252316 MARIO JAUREGUI JUARRERO 2.000 4.000
BI-3569-BM 74947574305 MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT 2.000 4.000 BI-7944-BS 74947775904 MARIO MAIDAGAN MORO 2.000 4.000
BI-3569-BM 74947575191 MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT 2.000 4.000 BI-7979-BS 74946970541 IÑIGO MAGUREGUI VILLALAIN 2.000 4.000
BI-3569-BM 74947575778 MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT 2.000 4.000 BI-8094-BS 74947151188 ENEDINO MUGA PEREZ 2.000 4.000
BI-3569-BM 74948306045 MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT 2.000 4.000 BI-8598-BS 74948645206 FRANCISCO JOSE MOYA MARTINEZ 2.000 4.000
BI-4748-BM 74946711503 SUPERMERCADO SANTURTZI, S.L. 2.000 4.000 BI-9473-BS 74948471500 JOSE ARCELAY ASTORECA 2.000 4.000
BI-4748-BM 74946712071 SUPERMERCADO SANTURTZI, S.L. 2.000 4.000 BI-9786-BS 74948767603 JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN 2.000 4.000
BI-5373-BM 74946969748 SANDRA GIL INVERNON 2.000 4.000 BI-9806-BS 74948145548 MARTA GUTIERREZ FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-5684-BM 74947574291 MARIA DEL MAR GARCIA GONZALEZ 2.000 4.000 BI-2646-BT 74947191872 JUAN LUIS PARDO FACAL 2.000 4.000
BI-5927-BM 74948767930 FRANCISCO GUTIERREZ BAHAMONDE 2.000 4.000 BI-3090-BT 74948445738 JOSE ANDRES MARTIN ZURIMENDI 2.000 4.000
BI-6036-BM 74947574950 EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI 2.000 4.000 BI-3206-BT 74949022211 JAVIER SIERRA CAMARA 2.000 4.000
BI-6036-BM 74947855461 EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI 2.000 4.000 BI-3733-BT 74948766747 SONIA HUIDOBRO SANTAMARIA 2.000 4.000
BI-6036-BM 74947994592 EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI 2.000 4.000 BI-3733-BT 74948883981 SONIA HUIDOBRO SANTAMARIA 2.000 4.000
BI-6051-BM 74948088765 MARIANO EMILIANO PEREA RODRIGUEZ 2.000 4.000 BI-4128-BT 74945233004 JUAN MANUEL VAZQUEZ DEL VAL 2.000 4.000
BI-6095-BM 74946971335 ANTONIO GOMEZ MONTERO 2.000 4.000 BI-4165-BT 74947013745 ROBERTO ZUINAGA CARRETERO 2.000 4.000
BI-6166-BM 74948822884 TEODORO CAMARGO MARTIN 2.000 4.000 BI-4165-BT 74947014458 ROBERTO ZUINAGA CARRETERO 2.000 4.000
BI-7876-BM 74948473481 JUAN ANTONIO LOPEZ CARRASCAL 2.000 4.000 BI-4171-BT 74947839805 PEDRO RUIZ BILBAO 2.000 4.000
BI-7876-BM 74948903523 JUAN ANTONIO LOPEZ CARRASCAL 2.000 4.000 BI-4554-BT 74947014237 ENRIQUE ARAUZO GARCIA 2.000 4.000
BI-8148-BM 74947952130 ESTIBALIZ ZABALETA GONZALEZ 2.000 4.000 BI-5257-BT 74947870095 MCA DE MONTAJES, S.A. 2.000 4.000
BI-8408-BM 74947855690 LOGOGRAPH, S.A. 2.000 4.000 BI-5257-BT 74948666394 MCA DE MONTAJES, S.A. 2.000 4.000
BI-8413-BM 74948005975 CULLASA, S.A. 2.000 4.000 BI-5386-BT 74947919639 M.BEGOÑA GILSANZ BRAVO 2.000 4.000
BI-8553-BM 74945277362 EMILIANO JULIAN MAILLO GUTIERREZ 2.000 4.000 BI-5645-BT 74948472310 M. DEL CARMEN GARAITAGOITIA ZUGA 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947854367 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-5762-BT 74947234776 MARIA BEGOÑA BARBERA BLAZQUEZ 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947854626 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-5802-BT 74948562734 AITOR PEÑALVER BARREIRO 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947994053 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-6780-BT 74947414740 MARIA TERESA PEREZ PRIETO -CDTOR 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947994363 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-7267-BT 74947576693 JOSE MANUEL GOMEZ LAYA 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947994916 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-8173-BT 74947085720 ADELAIDA TIERRO VEIGA 2.000 4.000
BI-8866-BM 74947995149 JUAN CRUZ TABOADA JUARROS 2.000 4.000 BI-9135-BT 74948884995 PATRICIA CIGARAN FUSTER 2.000 4.000
BI-9172-BM 74945858161 ADRIAN SANCHEZ MENCHACA 2.000 4.000 BI-9439-BT 74947214767 COFILE AUTOINTERLEASING, S.A. 2.000 4.000
BI-9295-BM 74948904163 LUIS ANTONIO RUIZ RUIZ 2.000 4.000 BI-9763-BT 74946970177 MARIA JOSE TOLOSANA IDIRIN 2.000 4.000
BI-9588-BM 74947413344 FCO JAVIER FERNANDEZ ECHEVARRIA 2.000 4.000 BI-9763-BT 74946970860 MARIA JOSE TOLOSANA IDIRIN 2.000 4.000
BI-0101-BN 74947085495 JUANA GALLARDO ZAMORA 2.000 4.000 BI-9986-BT 74947151048 DIEGO GIL RAIMONDEZ 2.000 4.000
BI-0242-BN 74948048976 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000 BI-0974-BU 74947269111 ERNESTO SANTOS CALATAYUD, GUILLE 2.000 4.000
BI-0242-BN 74948049131 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000 BI-1121-BU 74947016035 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LOPEZ 2.000 4.000
BI-0242-BN 74948648493 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000 BI-1657-BU 74947251476 MARGARITA PASCUAL FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-0242-BN 74948922102 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000 BI-1743-BU 74947290943 DAVID BARBERO DOPAZO 2.000 4.000
BI-0242-BN 74948922269 GONZALO LARRUMBIDE CALDERON 2.000 4.000 BI-2100-BU 74946712461 JUAN RAMON MUÑOZ HORTIGUELA 2.000 4.000
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 161 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA ATRIKULA ORDAINAGIRI ZK. ZERGADUNA A KUOTA B KUOTA
MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B MATRICULA NUM. RECIBO CONTRIBUYENTE CUOTA A CUOTA B

BI-2257-BU 74948605999 MARIA ASUNCION CUEVAS UNAMUNO 2.000 4.000 M-0721-FS 74945199485 MARIA PILAR BELLOSO FRANCISCO 2.000 4.000
BI-3096-BU 74948026085 MARIA CARMEN RIBECHINI SALABERRI 2.000 4.000 M-1264-FS 74946970894 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-3525-BU 74946739777 AGUSTIN JAVIER UNDA BARTUREN 2.000 4.000 M-1264-FS 74946971963 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-4345-BU 74948523453 JUAN CARLOS CASTAÑOS LOPEZ 2.000 4.000 M-1264-FS 74947508850 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-4409-BU 74948005002 ALEJANDRO DE PABLO BUSTO 2.000 4.000 M-1264-FS 74947774622 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-5142-BU 74949004263 JESUS CARLOS MUÑOZ CARDIEL 2.000 4.000 M-1264-FS 74947774720 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-5319-BU 74948605514 FRIO VIZCAYA, S.L. 2.000 4.000 M-1264-FS 74947774975 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-5849-BU 74947017261 SPORT GESTION, S.L. 2.000 4.000 M-1264-FS 74947950447 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-5884-BU 74948264954 ROBERTO ABAJAS BAÑOS 2.000 4.000 M-1264-FS 74948848280 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-5944-BU 74948605611 EVELIO GARCIA PASCUAL Y OTROS, C 2.000 4.000 M-1264-FS 74949002341 JOSE LUIS FERRER MARTINEZ 2.000 4.000
BI-6509-BU 74948606278 FAUSTO MARCIANO GONZALEZ HIDALGO 2.000 4.000 M-0639-FX 74945234337 ELVIRA ISABEL ANIA MOLINERO 2.000 4.000
BI-6593-BU 74948431575 FEDERICO CORRALES POZO 2.000 4.000 M-0639-FX 74948078794 ELVIRA ISABEL ANIA MOLINERO 2.000 4.000
BI-6689-BU 74948473642 JOSE PERNIA SAN PEDRO 2.000 4.000 M-0639-FX 74948078883 ELVIRA ISABEL ANIA MOLINERO 2.000 4.000
BI-7206-BU 74948508969 ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ-SERRAN 2.000 4.000 M-0639-FX 74948079022 ELVIRA ISABEL ANIA MOLINERO 2.000 4.000
BI-7287-BU 74948643947 MARTIN MELENDEZ ALBERDI -CDTOR- 2.000 4.000 M-0845-FZ 74948231436 JON MACIAS MARTINEZ 2.000 4.000
BI-9020-BU 74948645168 TALLERES ELECTROMECANICOS HERMAN 2.000 4.000 M-0845-FZ 74948232173 JON MACIAS MARTINEZ 2.000 4.000
BI-9700-BU 74947855851 ADELAIDA TIERRO VEIGA 2.000 4.000 M-0845-FZ 74948366935 JON MACIAS MARTINEZ 2.000 4.000
BI-0089-BV 74948367371 MANUEL HERZOG HERZOG 2.000 4.000 M-0845-FZ 74948367273 JON MACIAS MARTINEZ 2.000 4.000
BI-0089-BV 74948782505 MANUEL HERZOG HERZOG 2.000 4.000 M-3580-GW 74947070366 VICENTE GAVILAN PASTOR 2.000 4.000
BI-0089-BV 74948783081 MANUEL HERZOG HERZOG 2.000 4.000 M-1285-IL 74948805009 ALBERTO ROQUERO ARAMBARRI 2.000 4.000
BI-0089-BV 74948783323 MANUEL HERZOG HERZOG 2.000 4.000 M-5078-IM 74947499508 SOLDADURAS DEL NORTE, S.L. 2.000 4.000
BI-0721-BV 74948263486 DANIEL GARCIA CALVO 2.000 4.000 M-8154-IN 74945232024 CARLOS STUBER BERNARDINO 2.000 4.000
BI-1933-BV 74947554720 ENRIQUE SAN JUAN ASTARLOA -CDTOR 2.000 4.000 M-9824-IN 74948903574 MARIA BARRILERO YARNOZ 2.000 4.000
BI-3025-BV 74947919060 LEANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 M-0655-IP 74948848484 ALFREDO VILLECAS GARCIA 2.000 4.000
BI-3025-BV 74947919388 LEANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 M-0508-IV 74947732661 M. JOSE DEL CERRO VILLADANGOS 2.000 4.000
BI-3025-BV 74947919752 LEANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ 2.000 4.000 M-4013-IV 74947233940 JUAN CARLOS LLARENA PEREIRA 2.000 4.000
BI-3812-BV 74947069732 ARSENIO MARIÑAN ARROYUELO 2.000 4.000 M-8632-JF 74948606332 EVELIO GARCIA PASCUAL Y OTROS, C 2.000 4.000
BI-3812-BV 74947070463 ARSENIO MARIÑAN ARROYUELO 2.000 4.000 M-7080-JJ 74948004049 FRANCISCO JOSE BARRAL RUIZ 2.000 4.000
BI-4882-BV 74947069767 ALBERTO FLOTATS BARBESA -CDTOR- 2.000 4.000 M-2837-KC 74947775025 SANDRA MARIA GALVEZ LAVIN 2.000 4.000
BI-5134-BV 74946739858 JOSE ANDRES IBAÑEZ DE GARAYO REG 2.000 4.000 M-8101-KT 74948130591 MAGDALENA ESTEBAN CASTRO 2.000 4.000
BI-5346-BV 74947013931 DIAL SPANIA, S.A. 2.000 4.000
M-7981-LK 74948648621 REYNALDO ROALES MEMBIBRE 2.000 4.000
BI-5351-BV 74948649953 COFILE AUTOINTERLEASING, S.A. 2.000 4.000
M-6716-LS 74948473227 JUAN IGNACIO URQUIZU LOPEZ 2.000 4.000
BI-5694-BV 74948607622 FERNANDO LAORDEN GOMEZ 2.000 4.000
M-6958-LT 74948351351 BELEN DURO ARTIACH 2.000 4.000
BI-5896-BV 74948984353 MARIA JOSE MEJUTO ALONSO 2.000 4.000
M-2818-LV 74948388564 PEDIR A TRAFICO 2.000 4.000
BI-6052-BV 74948850110 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 2.000 4.000
M-2818-LV 74948389552 PEDIR A TRAFICO 2.000 4.000
BI-6052-BV 74948850471 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 2.000 4.000
M-2818-LV 74948389714 PEDIR A TRAFICO 2.000 4.000
BI-6724-BV 74948550574 JOSE SABATER, S.L. 2.000 4.000
BI-7896-BV 74948146951 GOIUR, S.L. 2.000 4.000 M-1203-MM 74947414766 ANDRES ROQUE LOPEZ 2.000 4.000
BI-7979-BV 74948645591 ADOLFO GARCIA GONZALEZ 2.000 4.000 M-1203-MM 74948005088 ANDRES ROQUE LOPEZ 2.000 4.000
BI-8296-BV 74947014610 CARGOMAIR, S.L. 2.000 4.000 M-2971-NL 74947085959 ALBERTO FANARRAGA FERNANDEZ 2.000 4.000
BI-8477-BV 74947070196 MASTER L.LIMITADA AUTOMATICOS 2.000 4.000 M-7969-OL 74947576022 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
BI-8810-BV 74948847461 VICENTE LOPEZ SAEZ 2.000 4.000 M-7969-OL 74948077445 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
BI-9224-BV 74947291699 MARIA ESTHER GARCIA ABADIN 2.000 4.000 M-7969-OL 74948077640 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
BI-9277-BV 74947931671 JOSE MARIA ARRIAGA SAEZ 2.000 4.000 M-7969-OL 74948077968 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
BI-9960-BV 74948563447 FRANCISCO ORTEGA VALLE 2.000 4.000 M-7969-OL 74948078123 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
BI-0234-BW 74947932040 AXIER JESUS SALUTREGUI MENCHACA 2.000 4.000 M-7969-OL 74948079006 JORGE POU GOMEZ 2.000 4.000
M-8379-BW 74948646989 MOISES SANCHEZ MARTIN 2.000 4.000 MA-0659-AK 74947268875 FRANCISCO JAVIER CUBERO RODRIGUE 2.000 4.000
M-8379-BW 74948647977 MOISES SANCHEZ MARTIN 2.000 4.000 NA-7896-AD 74948430790 VICTOR LOPEZ CARMONA 2.000 4.000
M-6764-DJ 74945057991 JUAN JOSE UGARTE TRECU 2.000 4.000 NA-0618-AK 74948367184 ANA MARIA URRESTI ZABALLA 2.000 4.000
M-6764-DJ 74948445983 JUAN JOSE UGARTE TRECU 2.000 4.000 SE-3076-BH 74948472565 SUMINAN, S.L. 2.000 4.000
M-4981-DT 74947555831 RAUL MARTINEZ PEREZ 2.000 4.000 SS-1458-AD 74947252251 ANGEL ZULUETA CASTEJON 2.000 4.000
M-3317-EJ 74947357045 PEDRO MARIA DE OSA ACHIAGA 2.000 4.000 V-6923-BM 74947211881 GORKA SANTOS LAS HERAS 2.000 4.000
M-4021-FB 74946738771 MA LUZ AURRE ALVARE 2.000 4.000 V-6337-DB 74948766399 AINARA MADARIAGA IDIRIN 2.000 4.000
M-7707-FD 74948745618 TOMAS BILBAO OROZCO 2.000 4.000 V-6337-DB 74948766879 AINARA MADARIAGA IDIRIN 2.000 4.000
M-0196-FL 74948232882 INCOMEX,S.A. 2.000 4.000 Z-9767-AL 74945276803 SERGIO ARTEAGABEITIA RANDEZ 2.000 4.000

Bilbo Udaletxean, 1994.eko abenduaren 28an.—Idazkari Casas Consistoriales de Bilbao, a 28 de diciembre de 1994.—
Orokorrak El Secretario General
(II - 3.705) (II - 3.705


Basauriko Udala Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko abenduaren 13an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión extraordinaria
ez-ohizko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, «Kultur celebrada el día 13 de diciembre de 1994 adoptó, entre otros, el
Etxea» Erakunde Autonomoaren 1/1994 Kreditu Gehikuntzaren espe- acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de crédito adicio-
dienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen. nal número 1/1994 del Organismo Autónomo Casa de la Cultura.
Guzti hau argitaratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
Toki-Elkarteen Aurrekontuei buruzko 2/1991 martxoaren 21eko Foru- artículo 34.3 y 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Pre-
Arauaren 34.3 eta 15.artikuluan aurrikusitako ondorioak eragin di- supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
tzan et horrela, interesatuek espedientea aztertu eta egoki leriz- kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
kien erreklamazioak aurkezteko aurkera izan dezaten, iragarki hau diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hastia hamabost el plazo de quince días a partir de la inserción del presente anun-
egunetako epean. cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak aztertu egingo ditu aur- Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resolverá las
keztutako erreklamazioak, eta egoki liratekeen behin betiko era- reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos
bakiak hartuko ditu. Erreklamazioak ez balitz aurkeztuko, ordurarte que procedan. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo, has-
behin behinekoa lizatekeen erabakia, handik aurrera behin beti- ta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado.
koa dela ulertuko da.
Guzti hau argitaratzen da, denek ezagutu desaten eta bidez- Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
ko diren ondorioak eran ditzan.
Basauri, 1994.eko abenduaren 22an.—Alkatea, Roberto Basauri, 22 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
Otxandio Izagirre dio Izagirre
(II-3.692) (II-3.692)
• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko abenduaren 13an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión celebrada el día
ez-ohizko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, «Kirolaren Udal 27 de septiembre de 1994 adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
Erakundea» Erakunde Autonomoaren 1/1994 Kreditu Gehikunt- bar inicialmente el expediente de crédito adicional número 1/1994
zaren espedienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen. del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 162 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Guzti hau argitaratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki- Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
Elkarteen Aurrekontuei buruzko 2/1991 martxoaren 21eko Foru- artículo 34.3 y 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Pre-
Arauaren 34.3 eta 15.artikuluan aurrikusitako ondorioak eragin di- supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
tzan et horrela, interesatuek espedientea aztertu eta egoki lerizkien kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
erreklamazioak aurkezteko aurkera izan dezaten, iragarki hau Biz- diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hastia hamabost egu- el plazo de quince días a partir de la inserción del presente anun-
netako epean. cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak aztertu egingo ditu aur- Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resolverá las
keztutako erreklamazioak, eta egoki liratekeen behin betiko era- reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos que
bakiak hartuko ditu. Erreklamazioak ez balitz aurkeztuko, ordurarte procedan. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo, hasta enton-
behin behinekoa lizatekeen erabakia, handik aurrera behin betikoa ces provisional, se entenderá definitivamente adoptado.
dela ulertuko da.
Guzti hau argitaratzen da, denek ezagutu desaten eta bidez- Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
ko diren ondorioak eran ditzan.
Basauri, 1994.eko abenduaren 22an.—Alkatea, Roberto Basauri, 22 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
Otxandio Izagirre dio Izagirre
(II-3.693) (II-3.693)

• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko abenduaren 13an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión extraordinaria
ez-ohizko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, «Kirolaren Udal celebrada el día 13 de diciembre de 1994 adoptó, entre otros, el
Erakundea» Erakunde Autonomoaren 1/94 Kreditu Gehikuntzaren acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de crédito adicio-
espedienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen. nal número 1/1994 del Organismo Autónomo Instituto Municipal del
Deporte.
Guzti hau argitaratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki- Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
Elkarteen Aurrekontuei buruzko 2/1991 martxoaren 21eko Foru- artículo 34.3 y 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Pre-
Arauaren 34.3 eta 15.artikuluan aurrikusitako ondorioak eragin di- supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
tzan et horrela, interesatuek espedientea aztertu eta egoki lerizkien kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
erreklamazioak aurkezteko aurkera izan dezaten, iragarki hau Biz- diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hastia hamabost egu- el plazo de quince días a partir de la inserción del presente anun-
netako epean. cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak aztertu egingo ditu aur- Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resolverá las
keztutako erreklamazioak, eta egoki liratekeen behin betiko era- reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos que
bakiak hartuko ditu. Erreklamazioak ez balitz aurkeztuko, ordurarte procedan. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo, hasta enton-
behin behinekoa lizatekeen erabakia, handik aurrera behin betikoa ces provisional, se entenderá definitivamente adoptado.
dela ulertuko da.
Guzti hau argitaratzen da, denek ezagutu desaten eta bidez- Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
ko diren ondorioak eran ditzan.
Basauri, 1994.eko abenduaren 22an.—Alkatea, Roberto Basauri, 22 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
Otxandio Izagirre dio Izagirre
(II-3.694) (II-3.694)

• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko abenduaren 13an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión extraordinaria
ez-ohizko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, «Zaharren Egoi- celebrada el día 13 de diciembre de 1994 adoptó, entre otros, el
tza» Erakunde Autonomoaren 1/94 Kreditu Gehikuntzaren espe- acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de crédito adicio-
dienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen. nal número 1/1994 del Organismo Autónomo Residencia de An-
cianos.
Guzti hau argitaratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki- Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
Elkarteen Aurrekontuei buruzko 2/1991 martxoaren 21eko Foru- artículo 34.3 y 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Pre-
Arauaren 34.3 eta 15.artikuluan aurrikusitako ondorioak eragin di- supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
tzan et horrela, interesatuek espedientea aztertu eta egoki lerizkien kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
erreklamazioak aurkezteko aurkera izan dezaten, iragarki hau Biz- diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hastia hamabost egu- el plazo de quince días a partir de la inserción del presente anun-
netako epean. cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak aztertu egingo ditu aur- Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resolverá las
keztutako erreklamazioak, eta egoki liratekeen behin betiko era- reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos que
bakiak hartuko ditu. Erreklamazioak ez balitz aurkeztuko, ordurarte procedan. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo, hasta enton-
behin behinekoa lizatekeen erabakia, handik aurrera behin betikoa ces provisional, se entenderá definitivamente adoptado.
dela ulertuko da.
Guzti hau argitaratzen da, denek ezagutu desaten eta bidez- Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
ko diren ondorioak eran ditzan.
Basauri, 1994.eko abenduaren 22an.—Alkatea, Roberto Basauri, 22 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
Otxandio Izagirre dio Izagirre
(II-3.695) (II-3.695)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 163 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko irailaren 27an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión celebrada el día
osoko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, Aurrekontua Egi- 27 de septiembre de 1994 adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
karitzeko Udal Arauaren 5. artikuluari eta «Programa eta Ardura- bar inicialmente la modificación del artículo 5 de la Norma Muni-
dunen» eranskinari behin behineko onespena ematea erabaki zuen, cipal de Ejecución Presupuestaria y del anexo «Relación de Pro-
zeinak hitzez-hitzez honela dioen: gramas y Responsables», conforme al siguiente tenor literal:

«5. artikulua. Lotespen juridikoak «Artículo 5. Vinculaciones jurídicas


1.1. Artikulu honetako hirugarren pasarteko idazkian hone- 1.1. Donde la redacción actual del párrafo tercero de este artí-
la dio: culo dice:
“Udalaren Aurrekontuko 1. kapituluko kredituak, Arlo eta “Los créditos del capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamien-
kapitulu mailan, lotetsiko dira.” to se vincularán a nivel de Area y capítulo.”
Aipatu pasartea honela idatzia geratuko da hitzez-hitz: Dicho párrafo quedará redactado del siguiente tenor literal:
“Udalaren Aurrekontuko 1. kapituluko kredituak, kapitulu mai- “Los créditos del capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamien-
lan, lotetsiko dira.” to se vincularán a nivel de capítulo.”
1.2. Artikulu honetako azken pasarteko idazkian hone- 1.2. Donde la redacción actual del párrafo último de este artí-
la dio: culo dice:
“2, 3 eta 9 kapituluei dagozkien diru-ataletako kredituak, pro- “Los créditos de partidas correspondientes al capítulo 2, 3 y
grama eta kapitulu mailan lotetesiko dira.” 9 se vincularán a nivel de programa y capítulo.”
Aipatu pasartea honela idatzia geratuko da hitzez-hitz: Dicho párrafo quedará redactado del siguiente tenor literal:
“2, 3 eta 9 kapituluei dagozkien diru-ataletako kredituak, pro- “Los créditos de las partidas correspondientes a los capítulos
grama eta kapitulu mailan lotetesiko dira, hurrengo salbuespen haue- 2, 3 y 9 se vincularán a nivel de programa y capítulo, con las excep-
kin: ciones siguientes:
22101 (elektrizitatearen kontsumoa), 22201 (telefono kontsumoa) Los créditos de los subconceptos económicos 22101 (consumo
eta 22701 (garbitzea eta txukuntzea), azpikontzeptu ekonomiko- de energía eléctrica), 22201 (consumo telefónico) y 22701 (gas-
ek, horietako bakoitzak lotespen juridikoko multzo bakarra osatu- tos de limpieza y aseo), formarán, cada uno de ellos, una única
ko dute.” bolsa de vinculación jurídica.”

2. ERANSKINA 2. ANEXO
PROGRAMA ETA ARDURADUNEN ZERRENDA RELACION DE PROGRAMAS Y RESPONSABLES

Azken pasarte bat gehitzen zaio Programa eta Arduradunen Se añade un último párrafo a la relación de Programas y Res-
zerrendari, hurrengo testu honekin: ponsables, con el siguiente texto:
“Aurrekoarekin zerrikurik gabe, ondoren aipatzen diren azpi- “Con independencia de lo anterior, los subconceptos econó-
kontzeptu ekonomikoek hurrengo aurrekontu-arduradunak izango micos que a continuación se indican tendrán los siguientes res-
dituzte: ponsables presupuestarios:
Aurrekontu-arduraduna Responsable presupuestario

22101 Azpikontzeptua (elektrizitate Subconcepto 22101 (consumo de


kontsumoa) energía eléctica):
1212 Programa (Udaletxeko Udal Programa 1212 (Oficinas munici-
bulegoak, Udal Etxebizitzak eta pales en Casa Consistorial,
Udaltzaintza) ....................... Barne Arubideko A.B. Pisos municipales y Policía Mu-
nicipal ................................... J. S. de Régimen Interior
4221 Programa (ikastetxe publi- Programa 4221 (colegios públi-
koak) ................................... Kulturako A.B. cos) ..................................... J. S. de Cultura
4323 Programa (argiteri publi- Programa 4323 (alumbrado públi-
koa) ..................................... Obrak eta Zerbitzuak A.B. co) ....................................... J. S. de Obras y Servicios
Gainontzeko programak .......... Erosketako B.B. Resto de los Programas .......... J. N. de Compras
22201 Azpikontzeptua (telefono kon- Subconcepto 22201 (consumo tele-
tsumoa) .................................... Erosketako B.B. fónico) ..................................... J. N. de Compras
22701 Azpikontzeptua (eraikinak gar- Subconcepto 22701 (gastos por lim-
bitzeko gastuak) ....................... Obra eta Zerbitzuak A.B. pieza de edificios) .................... J. S. de Obras y Servicios
Halaber, I. kapituluko diru-atal guztien aurrekontu-arduradu- Así mismo, el responsable presupuestario de todas las parti-
na (pertsonaleko gastuak) Barne Araubideko Atal-Burua izango da. das presupuestarias del capítulo 1 (gastos de personal) , será el
Jefe de la Sección de Régimen Interior.
Aurrekontua egikaritzeko Udal Arauan dauden erreferentzia Todas las referencias contenidas en la Norma Municipal de Eje-
guztiak, programen arduradunei dagokienez hain zuzen ere, cución Presupuestaria, respecto a los responsables de los programas
aurreko pasarteetan zehaztutako aurrekontu-ardureadunei aipu egi- se entenderán referidas a los responsables presupuestarios defi-
ten diela ulertuko da.”» nidos en los anteriores apartados.”»
Aurreko guzti hori argitartatzen da, interesatuek espedien- Lo que se hace público al efecto de que los interesados pue-
tea aztertu eta egoki lerizkien erreklamazioak aurkezteko auke- dan examinar el expediente y presentar las alegaciones o recla-
ra izan dezaten hamabost eguneko epean, iragarki hau Bizkai- maciones que estimen oportuno en el plazo de quince días a par-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unetik hasita. Adierazitako tir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
epea igaro ondoren, Udalbatzak ebazpena emango die aurkez- Bizkaia». Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resol-
tu diren erreklamazioei eta bidezkoak liratekeen behin betiko era- verá las reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos defi-
bakiak hartuko ditu. Errekalmaziorik ez balitz aurkeztuko, ordu- nitivos que procedan. De no presentarse reclamaciones, el acuer-
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 164 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

rarte behin behinekoa zen erabakia, behin betirako hartutazat, do, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente
joko da. adoptado.
Basauri, 1994.eko abenduaren 1ean.—Alkatea, Roberto Basauri, 1 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
Otxandio Izagirre dio Izagirre
(II-3.696) (II-3.696)

• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994ko irailaren 27an egindako oso- El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión celebrada el día
ko bilkuran, beste erabaki batzuen artean, 4/94 zenbakidun urte- 27 de septiembre de 1994 adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
askotako espedienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen, bar inicialmente el expediente plurianual número 4/1994, a instancia
hori Kultura Arloko Ordezkariak eskatu zuen eta zenbatekoa, de la Delegación de Area de Cultura, por importe de 6.200.000 pese-
6.200.000,- pezetara igotzen zen, jarraian zehazturik agertuko den tas, conforme al siguiente detalle:
gisan.

Nondik finantziatzen den Diru-atala 95.erako aurrikusitakoa Fuente de financiación Partida Compromiso año 95

Norberaren baliabideak. 95.06.4211.22104 4.350.000 Recursos propios ...... 95.06.4211.22104 4.350.000


Guztira ............. 4.350.000 Total ................. 4.350.000

Aurreko guzti hori jendaurreko egiten da, horrela interesatuek Lo que se hace público al efecto de que los interesados pue-
espedientea aztertzeko aukera izan eta hamabost eguneko epe- dan examinar el expediente y presentar las alegaciones o recla-
an egoki lerizkien alegazioak edo murtziloak aurkez ditzaten, ira- maciones que estimen oportuno en el plazo de quince días a par-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitartzen denetik hasita. tir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak, aurkeztutako erreklamazioei, Bizkaia». Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resol-
ebazpena emango die, eta hor behin betiko erabakiak hartuko ditu. verá las reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos defi-
Erreklamaziorik ez balitz aurkeztuko epe horretan, erabakia, ordu- nitivos que procedan. De no presentarse reclamaciones el acuer-
rarte behin behinekoa zena, une horretatik aurrera behin betiko- do, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente
tzat hartuko da. adoptado.
Basauri, 1994.eko abenduaren 1a.—Alkatea, Roberto Otxan- Basauri, 1 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
dio Izagirre dio Izagirre
(II-3.697) (II-3.697)

• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994ko azaroaren 15an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión celebrada el día
osoko bilkuran, beste erabaki batzuen artean, 5/1994 zenbakidun 15 de noviembre de 1994 adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
urteaskotako espedienteari hasierako onespena ematea erabaki bar inicialmente el expediente plurianual número 5/1994, a instancia
zuen, hori Kultura Arloko Ordezkariak eskatu zuen eta zenbatekoa, de la Delegación de Area de Cultura, por importe de 5.000.000 de
5.000.000 pezetara igotzen zen, jarraian zehazturik agertuko den pesetas, conforme al siguiente detalle:
gisan.

Nondik finantziatzen den Diru-atala 95.erako aurrikusitakoa Fuente de financiación Partida Compromiso año 95

Norberaren baliabideak. 95.06.3231.22704 5.000.000 Recursos propios ...... 95.06.3231.22704 5.000.000


Guztira ............. 5.000.000 Total ................. 5.000.000

Aurreko guzti hori jendaurreko egiten da, horrela interesatuek Lo que se hace público al efecto de que los interesados pue-
espedientea aztertzeko aukera izan eta hamabost eguneko epe- dan examinar el expediente y presentar las alegaciones o recla-
an egoki lerizkien alegazioak edo murtziloak aurkez ditzaten, ira- maciones que estimen oportuno en el plazo de quince días a par-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitartzen denetik hasita. tir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak, aurkeztutako erreklamazioei, Bizkaia». Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resol-
ebazpena emango die, eta hor behin betiko erabakiak hartuko ditu. verá las reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos defi-
Erreklamaziorik ez balitz aurkeztuko epe horretan, erabakia, ordu- nitivos que procedan. De no presentarse reclamaciones el acuer-
rarte behin behinekoa zena, une horretatik aurrera behin betiko- do, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente
tzat hartuko da. adoptado.
Basauri, 1994.eko abenduaren 1a.—Alkatea, Roberto Otxan- Basauri, 1 de diciembre de 1994.—El Alcalde, Roberto Otxan-
dio Izagirre dio Izagirre
(II-3.698) (II-3.698)

• •
IRAGARKIA ANUNCIO

Basauriko Udalbatzak, 1994.eko abenduaren 27an egindako El Ayuntamiento de Basauri Pleno, en sesión ordinaria cele-
ohizko bilkuran, beste zenbait erabakiren artean, 1995 urterako Basau- brada el 27 de diciembre de 1994 adoptó, entre otros, el acuerdo
riko Udalaren Aurrekontu Orokorrari hasierako onespena ematea de aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamien-
erabaki zuen. to de Basauri para el ejercicio 1995.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 165 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Guzti hau argitaratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki- Lo que se hace público a los efectos previstos en el párrafo
Elkarteeen Aurrekontuei buruzko 2/1.991 martxoaren 21eko Foru- 1 de artículo 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Pre-
Arauaren 15. artikuluko 1. pasrtean aurrikusitako ondorioak era- supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
gin ditzan eta horrela, interesatuek espedientea aztertu eta egoki kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
lerizkien erreklamazioak aurkezteko aurkera izan dezaten, iragar- diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en el
ki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita hama- plazo de quince días a partir de la inserción del presente anuncio
bost egunetako epean. en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Epe hori agortutakoan, Udalbatzak aztertu egingo ditu aur- Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento Pleno resolverá las
keztutako erreklamazioak, eta egoki liratekeen behin betiko era- reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos que
bakiak hartuko ditu. Erreklamaziorik ez balitz aurkeztuko, Aurre- procedan. De no presentarse reclamaciones, el Prespueto Gene-
kontu Orokorra Betiko dela ulertuko da. ral se entenderá definitivamente adoptado.
Guzti hau argitaratzen da, denek ezagutu dezaten eta bidez- Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
ko diren ondorioak eragin ditzan.
Basauri, mila bederatziehun larogeita hamalauko abenduaren Basauri, a veintiocho de diciembre de mil novecientos noven-
hogeita zortzian.—Alkatea, Roberto Otxandio Izagirre ta y cuatro.—El Alcalde, Roberto Otxandio Izagirre
(II-3.699) (II-3.699)
• •
Gordexolako Udala Ayuntamiento de Gordexola

EDIKTUA EDICTO
1961eko azaroaren 30eko Arautegiaren 30.2 a/ eta 1963ko mar- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 a/ del Regla-
txoaren 15eko Instruzioaren 4-4 artikuluetan erabakitzen denaren mento de 30 de noviembre de 1961, y 4-4.o de la Instrucción de
betetzean, herri honetako Zubiete auzoko 28 A, B eta C-n dauden 15 de marzo de 1963, se somete a información pública el expe-
hamaika etxebizitzetan berogailu zerbitzurako gasoleo C-eko gor- diente que se tramita a instancia de Larrondo, S. L., para la lega-
dailu Larrondo, S. L.-k eskatuta bideratzen den espedientea jen- lización de un depósito de gasóleo C, de 7.500 litros de capaci-
daurrean jartzen da. dad para servicio de calefacción en las once viviendas sitas en el
barrio Zubiete, número 28 A, B y C, de esta localidad.
20 egunetako epean, B.A.O-n ediktu hau ezartzen den hurren- Durante el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la inser-
go egunetik espedientea bulego hauetan erabilgarri izango du jen- ción de este edicto en el «B.O.B.» el expediente se haya a disposición
deak, ihardueragatik bere burua eraginda jotzen dutenek azter eta del público en las oficinas municipales a fin de que quienes se consi-
beharrezko alegazio edo behaketak atera ditzaten. deren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso,
las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.
Gordexolan, 1994eko urriaren 26.—Alkateak, Eusebio Rodrí- En Gordexola, a 26 de octubre de 1994.—El Alcalde, Euse-
guez Inchaurza bio Rodríguez Inchaurza
(13.483 zk.) (Núm. 13.483)
• •
EDIKTUA EDICTO
1961eko azaroaren 30eko Arautegiaren 30.2a/ eta 1963ko En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2 a/ del Regla-
martxoaren 15eko Instruzioaren 4-4 artikuluetan erabakitzen dena- mento de 30 de noviembre de 1961 y 4-4.o de la Instrucción de 15
ren betetzean, Madaria de Gordejuela, S. L.-k eskatuta herri hone- de marzo de 1963, se somete a información pública el expediente
tako Sandamendi auzoko 77an zaldiak hazteko eta hezteko ekin- que se tramita a instancia de Madaria de Gordejuela, S. L., para la
tzen legeztapenerako bideratzen den espedientea jendaurrean legalización de la actividad de recría y doma de ganado caballar a
jartzen da. realizar en el barrio Sandamendi, número 77, de esta localidad.
20 egunetako epean, B.A.O.-n Ediktu hau ezartzen den Durante el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la inser-
hurrengo egunetik espedientea bulego hauetan erabilgarri izango ción de este Edicto en el «B.O.B.» el expediente se haya a disposición
du jendeak, ihardueragatik bere burua eraginda jotzen dutenek azter del público en estas oficinas a fin de que quienes se consideren afec-
eta beharrezko alegazio edo behaketak atera ditzaten. tados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las ale-
gaciones u observaciones que tengan por conveniente.
Gordexolan, 1994eko urriaren 26.—Alkateak, Eusebio Rodrí- En Gordexola, a 26 de octubre de 1994.—El Alcalde, Euse-
guez Inchaurza bio Rodríguez Inchaurza
(13.483 zk.) (Núm. 13.483)
• •
Akordioa, Elkartea Zibilen Udal Erregistroa sortzeari Acuerdo relativo a la creación del Registro Municipal de
buruzkoa Uniones Civiles
Gordexolako Udalak 1994ko abuztuaren 4ean egin zuen ohiz- De conformidad con el acuerdo tomado por el Pleno del Ayun-
ko osoko bilkuran hartutako akordioaren arabera, elkartea zibilen tamiento de Gordexola en la sesión ordinaria del día 4 de agosto
udal erregistroa sortzen da. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean de 1994, se crea en este Ayuntamiento el Registro Municipal de
argitaratzeko erabakia hartzen da. Uniones Civiles para lo cual se dispone su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».
Gure legeetako funtsezko printzipioak dira nortasunaren gara- El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la Ley,
pen librea eta legeekiko berdintasuna. Herri-agintariek ahaleginak que constituyen principios fundamentales de nuestro ordenamiento
egin behar dituzte hiritarren eta hiritar horiek osatzen dituzten tal- jurídico y social, demandan de todos los poderes públicos la promoción
deen askatasuna eta berdintasuna, egiazkoak eta emankorrak izan de las condiciones para que esa libertad e igualdad de los ciudada-
daitezen. Horretarako, gaitasun horiek oso-osoan lortzeko eragozpen nos y ciudadanas y de los grupos en que se integran sean reales y
izan daitzkeen oztopoak kendu egin behar dira (Espainiako Kons- efectivas, debiendo ser removidos los obstáculos que impidan o difi-
tituzioko 1.1, 9.2, 10.1 eta 14. atalak). culten su plenitud (artículos.1.1, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución).
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 166 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Gizakiek, beren autonomia pertsonala libreki eta legeetan jasot- Todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de
zen denaren arabera erabiliz, elkarbizitza egiteko eskubidea dute, su autonomía personal, tienen derecho a constituir, mediante una
horretarako, amodioz eta iraunkortasunez elkartuko direla. Elkar- unión afectiva y estable, una comunidad de vida que, completada
bizitza horrek, nahiz haurrekin, nahiz haurbarik, familia bat sorta- o no con hijos, de lugar a la creación de una familia, cuya protec-
raztea dakar eta horren aldeko babes sozial, ekonomiko eta juri- ción social, económica y jurídica deben asegurar los poderes públi-
dikoa herri-agintariek bermatu behar dute. (Konstituzioa, 39.1. atala). cos (artículo 39.1 de la Constitución).
Amodiozko elkarketa iraunkor hori ezkontza-bidez instituzionali- El matrimonio es la forma institucionalizada en la que históri-
zatu izan da historian zehar. Hala ere, gaurregun, elkarbizitza- camente se ha manifestado esa unión afectiva y estable, pero hoy
moduak hainbat eratakoak dira eta bikote batzuk ezkontzaz kanpo elkar- los modos de convivencia se expresan de manera muy plural y exis-
bizitza iraunkorra, hau da, familia sortzea, gauzatzeko aukera egiten ten muchas parejas que optan, o se ven obligadas, por estable-
dute edo egin behar izaten dute. Hori horrela izan arren, harreman pert- cer su comunidad permanente de vida, es decir, por crear una fami-
sonal horiek ez dira jo behar okerragotzat, ez giza-mailan eta ez gizar- lia, al margen del matrimonio, sin que por ello deban estimarse de
te mailan ere. Ez da pentsatu behar, aita-ama mailako eta seme-ala- peor calidad humana y social sus relaciones personales o de mayor
ba mailako eginbeharrek lege mailan beheragoko izakera dutenik. entidad jurídica sus obligaciones paterno-filiales.
Ezkontzaz kanpoko bateraketak osatzen dituzten bikote Esas parejas, que constituyen uniones no matrimoniales, y las
horien eta bikote horiek osatzen dituzten familien aldeko babes sozia- familias que de ellas derivan deben gozar de la misma protección social,
la, ekonomikoa eta juridikoak eta ezkontza-bidezko bikoteen eta económica y jurídica que las uniones matrimoniales y las familias por
horiek sortzen dituzten familien aldeko babesak, berdinak izan behar ellas originadas, a fin de garantizar el respeto y la promoción de los
dute, era honetan, funtsezko printzipiotzat jo diren nortasun eta ber- antedichos principios fundamentales de libre desarrollo de la perso-
dintasunarekiko errespetoa eta sustapena bermatu ahal izateko. nalidad y de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Sexu berdineko bikoteek osatzen dituzten amodiozko baterake- Esa protección constitucional debe alcanzar, por los mismos
ta iraunkorrei konstituzio mailako babesa eman behar zaie lehen aipa- fundamentos, a uniones estables y afectivas constituídas por pare-
tu diren fundamentuak kontutan hartuta. Horretarako, sexu berdineko jas del mismo sexo, una vez superados los injustificables reparos
beste pertsona batekin elkarbizitza egiteko aukera sexuala egin duten morales que han venido marginando e incluso criminalizando, a
pertsonak bazter uzteko eta, baita ere, kriminalizatzeko egon diren erre- quienes por su opción sexual demandan una vida en comun con
paro moralak, justifikaziorik gabekoak noski, gainditu beharko dira. Gure otra persona del mismo sexo, situación absolutamente ignorada
legeetan ez da jasotzen era honetako bikoteei buruzko araurik. en nuestro ordenamiento jurídico.
Esandakoekin bat dator Europako Legebiltzarra eta, ondorioz, En este sentido se ha manifestado el Parlamento Europeo reco-
sexu-aukerak direla eta, ez egiteko bereizkeriarik eskatzen du eta mendando el fin de las discriminaciones por motivo de opción sexual
sexu berdineko pertsonek osatutako bikoteak ezkontzarekin ber- y la equiparación a los matrimonios, de las parejas conformadas
dintzeko gomendioa egiten du (A3-0028/94). por personal del mismo sexo. (A3-0028/94).
Ezkontzaz kanpoko bateraketei bai legeek, bai epailariek eman La respuesta legal y judicial a esta realidad social de uniones
dieten babesa, ahula, zalantzaz betea, osotasunik gabekoa eta no matrimoniales, sean o no del mismo sexo las personas que lo
zatikakoa izan da eta, behin baino gehiagotan, kontraesanez josi- conformen, es tímida, vacilante, incompleta, fragmentaria y en dema-
takoa. Egoera honek, hainbat eta hainbat herritar lege mailako siadas ocasiones, contradictoria, y ello supone para muchos ciu-
babesik gabe gelditzea ekarri du eta, tamalez, benetako injus- dadanos y ciudadanas situaciones de auténtico desamparo jurí-
tiziak jasan beharra sortu die, bai zibil, bai administrazio, bai gizar- dico y de penosas injusticias en ámbitos tan distintos como el civil,
te eta bai penal mailan ere. el administrativo, el social o el penal.
Konstituzioak herri-agintariei ezartzen die berdintasuna eta aska- La exigencia constitucional de igualdad y libertad está dirigida a todos
tasuna bermatzeko obligazioa eta, hori dela medio, lege-xedapenak los poderes públicos y por ello, y mientras no se promulgen las dispo-
eman arte eta gure garaiko errealitate sozialari dagokion analogiaz- siciones legales pertinentes, y sin perjuicio de la aplicación analógica o
ko aplikazioa egin dadinaren edo epailariek bidezko interpretazioa egin de una interpretación judicial acorde a la realidad social de nuestro tiem-
dezatenaren kaltetan gabe (Kode Zibileko 3. eta 4. atalak), bidezkoa po (artículos 3 y 4 del Código Civil), parece procedente ofrecer, aún en
da, ezkontzaz kanpoko, sexu berdineko edo sexu ezberdineko bate- el reducido ámbito de la Administración Municipal, un instrumento jurí-
raketen bidez sortu diren familientzako, sozial, ekonomi eta juridiko mai- dico que favorezca la igualdad y garantice la protección social, econó-
lako berdintasuna eta babesa bermatuko duen araubide juridikoa eskaint- mica y jurídica de las familias constituídas mediante uniones no matri-
zea, udal administrazioaren eremu txikiaren barruan bada ere. moniales, sean o no del mismo sexo las personas que las forman.
Horretarako, honako hau xedatu du Udal honek: A tal efecto este Ayuntamiento dispone por unanimidad:
1. Elkarketa zibilen udal erregistroa sortzea administrazio mai- 1.o La creación en este Ayuntamiento de un Registro Municipal
lako izakera izango duena . Dekretu hau eta honen garapenbide de Uniones Civiles, que tendrá caracter administrativo y se regirá por
izango diren gainontzeko xedapenak izango dira araubide. el presente Decreto y demás disposiciones y se regirá por el presen-
te Decreto y demás disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo.
2. a) Elkarketa zibilen udal erregistroan ezkontzaz kanpoko, 2.o a) En el Registro Municipal de Uniones Civiles se podrán
sexu berdineko edo ezberdineko bateraketen sorrera-deklarazio- inscribir las declaraciones de constitución de uniones no matrimoniales
ak inskribatu ahal izango dira. Bateraketa amaitu egin dela ere jaso entre parejas, sean o no del mismo sexo, así como las de termi-
ahal izango da bertan, dadina dadila horren zioa. nación de esa unión, cualquiera que sea la causa.
b) Elkarketa horien kideen arteko pertsona eta ondare mailako b) También se podrán inscribir, mediante transcripción literal,
harremanak arautzen dituzten kontratuak ere inskribatu ahal izango dira los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimo-
erregistro honetan, hitzez-hitzezko transkripzioa egingo dela bertan. niales entre los miembros de esas uniones.
c) Ezkontzaz kanpoko elkarketa horien gain eragina duten ger- c) Así mismo podrán inscribirse otros hechos o circunstan-
takari edo zirkunstantziak ere inskribatu ahal izango dira. cias relevantes que afecten a la unión extramatrimonial.
3. Elkarketa zibilen udal erregistroan egin daitezkeen ins- 3.o Las inscripciones que puedan practicarse en el Registro
kripzioak, ezkontzaz kanpoko elkarketako bi kideek batera eska- Municipal de Uniones Civiles, lo será a instancia conjunta de los
tuta egingo dira. Kideetariko batek behintzat, udalerri honetan enpa- dos miembros de la unión no matrimonial.Al menos uno de los miem-
dronatuta egon beharko du. bros de la unión deberá estar empadronado en este municipio.
Elkarketa zibila amaitu egin denaren aipamena jasotzen duten Las inscripciones que hagan referencia a la extinción de la unión
inskripzioak, kide batek bakarrik eskatuta egin ahal izango dira. civil, podrán efectuarse a instancia de uno solo de sus miembros.
4. Elkarketa zibilen udal erregistroaren publizitateak, ziurta- 4.o La publicidad del Registro Municipal de Uniones Civiles
giriak egiteko bakarrik balioko du, elkarketako edozein kidek, epai- quedará limitada exclusivamente a la expedición de certificaciones
larik edo zuzentzako epaitegik eskatuta. de sus asientos a instancia de cualquiera de los miembros de la
unión interesada o de los Jueces y Tribunales de Justicia.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 167 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

5. Elkarteka zibilen udal erregistroan inskribatuta dauden ezkont- 5.o En este Ayuntamiento, todas las uniones no matrimonia-
zaz kanpoko elkarketa guztiek eta ezkontza-bidezko elkarteek, harre- les, sean o no del mismo sexo las personas que las forman, ins-
ra berdina izango dute udal honetan, bai juridiko mailan eta bai admis- critas en el Registro Municipal de Uniones Civiles, sin detrimento
trazio mailan ere,elkarketa horiek osatzen dituzten pertsonak, nahiz sexu de otras formas de prueba, tendrán la misma consideración jurí-
berdinekoak, nahiz sexu ezberdinekoak izan. Hori, beste froga-modu- dica y administrativa que las uniones matrimoniales.
ren batzuren kalketan gabe.
6. Udaletxeko idazkaritza nagusiak izango du elkarketa zibi- 6.o El Registro Municipal de Uniones Civiles estará a cargo de la
len udal erregistroaren ardura. Egin daitezkeen inskripzioak eta eman secretaría General del Ayuntamiento. Las inscripciones que se prac-
daitezkeen ziurtagiriak doangoak izango dira. tiquen y las certificaciones que se expidan serán totalmente gratuitas.
AZKEN XEDAPENA DISPOSICION FINAL

Akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publi-
nean jarriko da indarrean. cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Gordexolan, 1994eko urriaren 26.—Alkateak, Eusebio Rodrí- En Gordexola, a 26 de octubre de 1994.—El Alcalde, Euse-
guez Inchaurza bio Rodríguez Inchaurza
(13.483 zk.) (Núm. 13.483)

III. Atala / Sección III


Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Departamento de Trabajo y Seguridad Social Grupo 4 (personal subalterno): Ordenanza, mecánico, lava-
coches, engrasador, botones, personal de limpieza.
DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Con-
venio Colectivo los supuestos previstos en el artículo 1.3 del Esta-
tuto de los Trabajadores.
Visto: El texto del Convenio Colectivo de ámbito Provincial para
el Sector de Autoescuelas de Bizkaia, con código de convenio núme- Art. 3.—Ambito temporal
ro 480255, suscrito, de una parte, por las Centrales Sindicales ELA- Este Convenio entrarán en vigor en la fecha de su firma, si
STV y FETE-U.G.T., y por la otra APAVI, el día 27 de octubre de bien su efectos económicos se retrotraeran al 1 de enero de 1994,
1984, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la y tendrá una duración de hasta el 31 de diciembre de 1994.
Ley 8/80, de 10 de marzo, que aprobó el Estatuto de los Traba-
jadores, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/81, de Art. 4.—Denuncia
2 de marzo, y Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero
de Trabajo, sobre creación y organización del Registro de Con- Si no mediare denuncia expresa de cualquiera de las partes con
venios Colectivos. tres meses de antelación como mínimo a la fecha de su vencimiento,
el Convenio se entenderá tácitamente prorrogado de año en año.
Esta Delegación Territorial de Trabajo,
Art. 5.—Condiciones más beneficiosas
ACUERDA
Las situaciones implantadas en las empresas que impliquen
1.o Ordenar su inscripción en el Registro de Convenio Colec- condiciones más beneficiosas con respecto a las convenidas, sub-
tivos de esta Sección Territorial, con notificación a la Comisión Nego- sistirán para aquellos trabajadores que vinieran disfrutándolas.
ciadora.
2.o Proceder a su correspondiente depósito en la Secretaría Art. 6.—Traslados
General de esta Delegación. El tiempo de traslado de una sección a otra será considera-
3.o Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». do como tiempo de trabajo a todos los efectos. El importe del tras-
lado será a cuenta de la empresa.
En Bilbao, a 20 de diciembre de 1994.—El Delegado Terri-
torial de Trabajo, Pedro José Jordán Urzáiz Art. 7.—Ascensos
Convenio Autoescuelas de Bizkaia Los auxiliares administrativos, al cumplir cinco años de anti-
güedad en la empresa pasarán automáticamente a la categoría
Artículo 1.—Ambito territorial y funcional de oficial administrativo.
El presente Convenio afecta a todos los centros de trabajo Art. 8.—Vacaciones
que impartan la enseñanza especializada denominada «autoes-
cuelas» en todo el territorio de Bizkaia. Todo el personal tendrá derecho a disfrutar de un mes de vaca-
ciones o, al menos, veintiséis días laborales, considerándose labo-
Art. 2.—Ambito personal rales los sábados a efectos de este cómputo.
Las normas del presente Convenio se aplicarán a todo el per- Cada trabajador podrá elegir la fecha de disfrute de forma con-
sonal que en razón de su relación jurídica laboral se halle vincu- secutiva de la mitad, al menos, de las vacaciones, excepto si la
lado a una autoescuela. autoescuela cerrara para que disfruten simultáneamente sus vaca-
ciones todos los empleados, siempre que sea verano, en cuyo caso
El personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de
se amoldará a las fechas fijadas con carácter general.
este Convenio se clasifica en los siguientes grupos:
En caso de que el trabajador deseara modificar las fechas de
Grupo 1 (personal directivo): Director. sus vacaciones por él elegidas, lo deberá comunicar a la empre-
Grupo 2 (personal docente): Profesor. sa con un mes de antelación como mínimo.
Grupo 3 (administrativo): Jefe administrativo o encargado, jefe Las retribuciones de las vacaciones estarán integradas por
de negociado, oficial, auxiliar, aspirante. los siguientes conceptos:
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 168 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

a) Personal directivo, administrativo y subalterno: salario base, Asimismo, advertirá a la Autoescuela de las anomalías obser-
complemento y antigüedad. vadas en el funcionamiento del vehículo.
b) Personal docente: salario base y antigüedad.
Art. 12.—Retribuciones
Así mismo se considerarán días no laborales los días com-
pletos de Nochebuena y Nochevieja. Los trabajadores percibirán durante 1994 las retribuciones seña-
ladas en el anexo del presente Convenio.
En el caso de que durante alguno de estos dos días la Direc-
ción General de Tráfico programe exámenes de conducir, aque- Art. 13.—Plus de actividad
llos trabajadores que tengan que hacer presencia en los mismos
Los profesores de prácticas percibirán un plus de Actividad de
disfrutarán este descanso en otros días a pactar con la empresa.
179 pesetas, por hora trabajada, dentro del horario laboral.
Si no hubiera acuerdo, será el empresario quien designe los días
de descanso. También se percibirá el mismo plus de actividad por cada hora
que el profesor de prácticas esté a disposición de la Autoescuela
Art. 9.—Jubilaciones en los días de examen.
Las partes acuerdan recomendar a todos aquellos trabajadores
Art. 14.—Plus de matriculación
afectados por el presente Convenio que tuvieran asegurada una
pensión de jubilación, opten por el pase a esa situación como máxi- El personal administrativo percibirá un plus de 313 pesetas,
mo a los 65 años. por cada alumno que se matricule en la Autoescuela.
Las partes, asimismo, acuerdan recomendar a las empresas Art. 15.—Pagas extraordinarias
y trabajadores afectados por este Convenio, la utilización del sis-
tema especial de jubilación a los 64 años, al 100% de sus dere- Los trabajadores del sector tendrán derecho a tres pagas extra-
chos, con la simultánea contratación de otros trabajadores o que ordinarias, de verano, navidad y beneficios.
se hallen inscritos como desempleados en la Oficina de Empleo, La cuantía de cada una de estas pagas será de una mensualidad
a tenor del Real Decreto 1.994/85, y asimismo, la puesta en prác- de acuerdo con las tablas salariales del Anexo y que se integrará
tica de la jubilación parcial a los 62 años, con contrato relevo al por los siguientes conceptos:
amparo del Real Decreto 1991/84. La aplicación de estas dos vías A) En el Personal directivo, administrativo y subalterno: Sala-
debería de efectuarse por mutuo acuerdo. rio base, complemento y antigüedad.
El trabajador que al jubilarse legalmente cuente con una anti- B) En el Personal docente: Salario base y antigüedad. La paga
güedad mínima de quince años en la empresa, percibirá de ésta de Verano se abonará con anterioridad al 15 de julio, la de Navi-
el importe íntegro de tres mensualidades, incrementando en una dad antes del 15 de diciembre y la de Beneficios antes del 1 de
mensualidad más por cada fracción de cinco años que exceda a abril del año siguiente.
los quince de referencia.
C) Prorrateo de las 3 pagas extraordinaria. Se acepta que por
Si al cumplir la edad de jubilación voluntaria el trabajador, reu- acuerdo entre las partes se las puedan prorratear entre las 12 men-
niendo el requisito del párrafo anterior, se jubilará en un plazo de sualidades ordinarias.
tres meses, percibirá cuatro mensualidades de salario base,
siempre que esta cantidad no sea inferior a la que resulta de la apli- Art. 16.—Enfermedad y accidente no laboral
cación del párrafo anterior, ya que si así ocurriese, se le abonará
en la forma expuesta en dicho párrafo. Los trabajadores en situación de Incapacidad Laboral Tran-
sitoria derivada de enfermedad o accidente laboral, percibirán de
Art. 10.—Jornada laboral la empresa durante los tres meses siguientes al comienzo de la
baja, el complemento necesario hasta completar el 100% del pro-
A) Personal docente o Profesores:
medio salarial bruto obtenido en los tres meses inmediatos ante-
Tendrán una jornada de treinta y cinco horas semanales, fiján- riores a la fecha de la baja, con excepción de las horas extraordi-
dose el horario marco diario entre las 8 y 21 horas. narias.
Se establece la posibilidad de trabajar en jornada continua-
da, de mañana o tarde. La jornada de mañana no comenzará des- Art. 17.—Seguridad en el trabajo
pués de las 10 horas y la de la tarde no comenzará después de En caso de retirada temporal del permiso de conducir a un pro-
las 16 horas. fesor de Autoescuela, se considerará el tiempo no trabajado equi-
En el caso de jornada partida, para comer se darán dos horas parable a todos los efectos a un período de excedencia volunta-
como mínimo y cuatro como máximo, dentro del horario normal de ria.
comidas, sin que sea antes de las 12 horas o cuatro horas por la Póliza de Seguro: las Autoescuelas contratarán pólizas de segu-
mañana y de tres o cuatro horas por la tarde. ro por accidente para el personal docente afectado por el Conve-
La empresa atenderá las necesidades de trabajo, confeccio- nio con una cobertura de 3.000.000 de pesetas por muerte y de
nando el horario de mutuo acuerdo con los trabajadores. 5.000.000 de pesetas por invalidez.
En el día del examen, el horario quedará supeditado a las exi- Art. 18.—Mejoras sociales
gencias de la Jefatura de Tráfico, y si no se completaran las horas
reglamentarias, éstas se complementarán por la tarde, dentro del Gratitud de clases para familiares en 1.er grado: los familiares
horario marco fijado. en 1.er grado de los trabajadores afectados por el presente Con-
venio tendrán derecho a gratuidad de clases lectivas así como de
B) Personal No Docente: las prácticas siempre y cuando éstas sean impartidas fuera de las
Tendrán una jornada de cuarenta horas semanales, con posi- horas de trabajo obligatorias por el trabajador cuyo familiar sea bene-
bilidad de librar el sábado, que tendrá el carácter de «Fiesta recu- ficiario o por otro trabajador de la propia empresa que aceptara tal
perable». responsabilidad.
Se seguirán los mismos criterios que para el horario de los pro- La empresa cederá el vehículo, así como la utilización de demás
fesores. medios necesarios, debiendo de ir las tasas oficiales a costa del
trabajador.
Art. 11.—Cuidado del vehículo
Ropa de trabajo: Se proveerá a todos los trabajadores que lo
El profesor no tiene la obligación de lavar el vehículo, pero si solicitaran por escrito, de manera individual, y que efectúen su labor
de adecentarlo y llevarlo a lavar en horas laborables. en la calle, de ropa de trabajo (traje de agua), adecuada y en con-
Deberá comprobar y reponer, si fuera preciso, los niveles (acei- diciones, con el compromiso de que la utilicen efectivamente y en
te, agua, etc.), revisará la presión de los neumáticos y se ocupa- labores propias de su profesión, con el compromiso de mantenerlo
rá de las operaciones elementales en ruta, como son el cambio de en condiciones. Esta ropa se repondrá en la medida en que se de
neumáticos y de la correa del ventilador, etc. deterioro manifiesto en el estado de la misma o cada dos años.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 169 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Art. 19.—Garantías sindicales Art. 23.—Fiesta de la Autoescuela


En las empresas con menos de 6 trabajadores se nombrará Será festivo retribuido para todo el personal afectado por el
un Delegado, elegido por aquellos, para las relaciones con la direc- presente Convenio el primer martes del mes de octubre de cada
ción, aunque no gozarán de las garantías establecidas en el ar- año, pudiendo trasladar este día, por criterio de unificación, a la
tículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. fecha que marque la Federación de Euskadi de Autoescuelas, siem-
Cada Central Sindical legalizada que acredite tener una afi- pre que el mismo no coincida con sábado, domingo o día festivo.
liación mínima del 10% de los trabajadores del sector computable
Art. 24.—Normas supletorias
a tal efecto, podrá nombrar Delegados Sindicales por cada 25 tra-
bajadores afiliados. Para todo lo previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto
Ningún afiliado a una Central Sindical podrá ser sancionado en la Ordenanza Laboral de 25-9-74, para los Centros de Ense-
ñanza, si bien se acuerda la necesidad y el compromiso de ir inte-
disciplinariamente, sin la participación de aquella en el correspondiente
grándolo en el texto del Convenio con las actualizaciones que se
expediente.
consideren oportunas.
Los Delegados de las Centrales Sindicales no podrán ser res-
A estos efectos dentro del ámbito temporal del siguiente Con-
ponsabilizados por su actividad sindical en el marco de la Ley vigen-
venio, y dentro de las responsabilidades de la Comisión Paritaria,
te durante el ejercicio de sus funciones, ni en los doce meses siguien-
se avanzará en la discusión del texto definitivo.
tes a la expiración de su mandato.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Las empresas procurarán facilitar periódicamente a los Dele-
gados Sindicales una información general sobre la marcha, fun- La Póliza de Seguro, recogida en el artículo 17 del presente
cionamiento y situación de la empresa. Convenio, en el caso de que la Póliza General se modificara al alza,
serán automáticamente readecuadas las cantidades recogidas en
Art. 20.—Faltas y sanciones el presente texto.
Se realizarán las siguientes puntualizaciones de Faltas y San- DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
ciones de la Orden Laboral: Las partes signatarias del presente Convenio adquieren el com-
Artículo 63, d), f) g), queda redactado así: promiso de analizar en la negociación del Convenio Colectivo de
1995, la globalidad del mismo, en cuanto que, salvo las tablas sala-
«Se consideran faltas leves las siguientes: riales, el articulado no ha sido objeto de valoración alguna.
d) No comunicar al centro de trabajo los cambios de domici- Asimismo, las partes se comprometen a analizar y, en su caso,
lio cuando de ello se derive un perjuicio para el funcionamiento de materializar un Convenio Colectivo cuyo ámbito territorial afecte
la Autoescuela que no pueda ser reparado a base de comunicar a toda la Comunidad Autónoma Vasca.
el cambio en el momento de la sanción.
Tablas salariales para el año 1994
f) Faltas sistemáticas de aseo y limpieza personal, cuando de
ello se derive una situación desagradable para los alumnos. Salario Comple- Plus Plus Trienios
Categoría
g) Reiterados descuidos en la conservación del materia.» base mento actividad matriculac.

Artículo 67, se acuerda la siguiente redacción: Personal directivo


«Corresponde a las empresas la facultad de imponer sanciones. Director 141.800 32.480 — — 6.233
De toda sanción se dará traslado por escrito al interesado, quien Personal docente
deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación, excep- Profesor 092.644 — 179 — 6.183
to cuando indique a una Central Sindical que se haga cargo de este Personal administrativo
acuse, sirviendo para ello una carta certificada con acuse de reci- Jefe Admvo. o encargado 082.726 25.425 — 313 5.521
bo.» Jefe Negociado 069.826 21.250 — 313 4.656
Oficial 065.927 20.977 — 313 4.395’
Artículo 13, b) del Anexo I: «Especialidades de las Autoes-
Auxiliar 065.927 10.144 — 313 5.074
cuelas.» Aspirante 040.570 03.381 — 313 2.707
«Se considerarán faltas graves, además de las tipificadas en Personal subalterno
el Artículo 64 de la Ordenanza, las siguientes: Conserje 069.826 21.250 — — 4.646
b) Utilización del vehículo de las horas de trabajo sin autori- Celador 065.927 13.524 — — 4.395
zación previa del empresario.» Personal limpieza 065.927 10.143 — — 4.395
Botones 040.570 03.381 — — 2.707
Art. 21.—Comisión paritaria
Comisión interpretativa mixta del Convenio Colectivo Provin-
Quedará constituida una Comisión Paritaria, formada por los cial de Autoescuelas de Bizkaia
componentes de la mesa negociadora, que se reunirá a petición
En base a lo regulado en el vigente Convenio Colectivo de Auto-
de una de las partes.
escuelas de Bizkaia, se constituye la comisión paritaria mixta del
Sus funciones serán las de interpretación, vigilancia y control mismo, adjudicándose en el mismo dos miembros a la parte eco-
de este Convenio. nómica, y dos miembros a la parte social, delegando en cada una
de ellas el nombramiento de las personas a desempeñar esta fun-
Art. 22.—Realización de horas extras ción en el plazo de 15 días a partir de la firma del Convenio, ase-
Horas extras: Ante la grave situación de paro existente en nues- gurando a cada una de las organizaciones firmantes del mismo como
tro País, y con el objetivo de propiciar una política social más soli- mínimo una persona en la referida comisión paritaria.
daria, se recomienda a todas las partes afectadas por el presen- En Bilbao, a 27 de octubre de 1994.—Parte Económica.—Par-
te Convenio, la utilización restrictiva del recurso a las horas te Social
extraordinarias.
(III-828)
A efectos de cuantificar el valor de las mismas, se utilizará el
porcentaje 1,75 sobre el valor de la hora ordinaria, que se esta- •
blecerá en base a las siguientes variables: salario base mensual,
11 meses de trabajo efectivo, y según jornadas mensuales reco- Expte.: 109/94
gidas en el artículo 10 a) y b) del presente Convenio. Visto: El texto del Convenio Colectivo de ámbito Provincial para
En el caso de necesidad de impartir horas extraordinarias los el Sector de Materiales y prefabricados para la construcciones de
trabajadores fijos tendrán preferencia sobre los trabajadores con- Bizkaia, con código de convenio número 4801535, suscrito, de una
tratados por horas (Pluriempleo). Se excluye aquel caso en que parte, por las Centrales Sindicales CC.OO, ELA-STV, y U.G.T., y
ello suponga cambio del profesor para el alumno. por la otra AMYP, el día 1 de diciembre de 1994, y de conformi-
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 170 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

dad con lo dispuesto en el art. 90.2 3 de la Ley 8/1980, de 10 de Artículo 6. Garantía de las condiciones laborales
Marzo, que aprobó el Estatuto de los Trabajadores, en relación con A) Una vez admitido el trabajador en la empresa y después
el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, y Orden de superado el período de prueba, la misma extenderá un certifi-
de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, sobre cre- cado en el que consten los datos de identificación y afiliación a la
ación y organización del Registro de Convenios Colectivos. Seguridad Social, inscripción en el Libro de Matrícula y haciendo
Esta Delegación Territorial de Trabajo, constar su especialidad y Categoría Profesional.
ACUERDA B) Todos aquellos trabajadores afectados por el presente con-
1.o Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios venio estarán adscritos con el carácter de fijos (después de haber
Colectivos de esta Seccion Territorial, con notificación a la Comi- superado el período de prueba) a un centro de trabajo concreto
sión Negociadora. de la empresa, no pudiendo ser trasladados sino de acuerdo a la
2.o Proceder a su correspondiente depósito en la Secretaria legalidad vigente.
General de esta Delegación. C) En cuanto a los salarios percibidos, se considerará como
3.o Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». prueba fehaciente de los mismos, el recibo que preceptivamente
deba entregarse al trabajador, de acuerdo con las normas esta-
En Bilbao, a 19 de diciembre de 1994.—El Delegado territo-
blecidas al efecto en el presente convenio.
rial, Pedro José Jordán Urzaiz
Artículo 7. Salario global
Convenio provincial de materiales y prefabricados
para la construcción de Bizkaia Se prohíbe el abono de las condiciones económicas pactadas
en el presente Convenio, prorrateandolas por horas, días, sema-
Artículo 1. Ambito de aplicación nas o mes, salvo pacto entre partes.
Funcional Así mismo se prohíben los trabajos a destajo.
El presente convenio será de aplicación a todas las empre- Artículo 8. Rendimientos de trabajo
sas que efectúen las actividades comprendidas en el artículo 2 apar-
tado C), E), y F) y desarrollados en el anexo número 1, extremos Por el abono de los salarios del presente convenio la empre-
III, V y VI de la vigente Ordenanza de Trabajo de la Construcción, sa podrá exigir en cualquier momento un rendimiento de trabajo
Vidrio y Cerámica, del 28 de agosto, de 1970. correspondiente a la actividad mínima ( 60 puntos Bedaux o equi-
Territorial valente a sistemas peculiares establecidos ).
El presente convenio se extenderá al Señorío de Bizkaia, que- Artículo 9. Puntualidad
dando incluidos en el mismo los centros de trabajo a que se refie-
re su ámbito funcional y que se hallen emplazados dentro de este Se entiende por puntualidad a los efectos del presente con-
Señorío de Bizkaia. Los trabajadores que sean trasladados des- venio, la que señala el Estatuto de los Trabajadores.
de Bizkaia a otra provincia cualquiera, se acogerán al convenio más La puntualidad es de necesaria observancia y se exigirá a todos
beneficioso de los concurrentes, mientras permanezcan en tal situa- los trabajadores comprendidos en el presente convenio.
ción, esto es, fuera de Bizkaia. El mismo criterio se aplicará respecto a cualquier interrupción
Personal legal o pactada que se produzca dentro de la jornada laboral.
Quedan comprendidos dentro del presente convenio todas las
Artículo 10. Comité de Seguridad e Higiene
personas que ostenten la cualidad de trabajadores por cuenta de
las empresas afectadas por el mismo. Se conviene que en todas las empresas de 50 o más traba-
jadores, el Comité de Seguridad e Higiene que, preceptivamente,
Artículo 2. Entrada en vigor se debe de constituir, esté integrado en forma paritaria por el siguien-
El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 1994 te número de personas:
—de 50 a 100 trabajadores: 2 por los trabajadores y 2 por la
Artículo 3. Duración y prórroga empresa.
La duración del presente Convenio se fija hasta el 31 de diciem- —de 100 a 250 trabajadores: 3 por los trabajadores y 3 por
bre de 1994 y el mismo se considerará denunciado automática- la empresa.
mente en esa fecha.
Las empresas que tengan más de 2 centros de trabajo se
La negociación del próximo convenio se iniciará obligatoria- aumentarán los miembros por las dos partes, en tantos como cen-
mente el 1 de diciembre de 1994. tros de trabajo supere esa cifra.
Artículo 4. Absorción y compensación En los centros de trabajo que no alcancen los 50 trabajadores
y tengan más de 5, existirá el «Vigilante de Seguridad». Este será
Las condiciones económicas pactadas en este Convenio for- elegido de conformidad con lo establecido en la Ordenanza del ramo.
marán un todo o unidad indivisible y a efectos de su aplicación prác- La terna a que se hace referencia en el artículo 167 de la Ordenanza
tica serán considerados globalmente y en su computo anual. del ramo será propuesta por los propios trabajadores, siempre que
En las presentes condiciones económicas quedan absorbidas y reúnan las condiciones exigidas en el referido artículo. Los miembros
compensadas en su totalidad las que anteriormente rigieran por impe- del Comité de Seguridad e Higiene que representen a la empresa serán
rativos legales, jurisprudencia, Contencioso Administrativo, Convenio designados por la Dirección y los que representen a los trabajado-
o Pacto de cualquier clase, salvo las que por mutuo acuerdo entre ambas res serán elegidos por los mismos, debiendo ser al menos uno de
partes se abonen por realizar trabajos especiales, tanto en lo que se ellos Delegado de Personal o Miembro del Comité de Empresa. Los
refiere a su duración como a responsabilidades, etc. miembros del Comité de Seguridad e Higiene y el Vigilante de Segu-
Respecto a las disposiciones legales futuras que representen un ridad, dispondrán de hasta 6 horas mensuales y dentro de su jorna-
aumento en todo o en alguno de los conceptos retributivos, queda- da de trabajo, y sin perdida de retribución por el ejercicio de sus fun-
rán asumidos estos automáticamente, en las condiciones pactadas ciones, y las reuniones que sean necesarias a tal efecto. Deberán
en el presente convenio, si las mismas globalmente consideradas fue- atender de forma habitual y efectiva a la comprobación de las media-
ran de cuantía superior, en el computo anual, excepto las que figu- das de seguridad e higiene en el centro de trabajo.
ran en el párrafo anterior como acuerdos mutuos entre las partes. Los derechos y obligaciones de los Miembros del Comité de
Seguridad e Higiene en el centro de trabajo serán los que se deter-
Artículo 5. Garantía personal minan a continuación:
Se respetan las condiciones superiores que pudieran tener acre- A) podrán proponer para aquellos puestos de trabajo donde
ditadas con carácter personal los trabajadores afectados por el pre- hubiera riesgos para la salud, presuntos o demostrados, que se
sente convenio, consideradas en computo anual y cuantía global. adopten medidas de vigilancia.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 171 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

B) Podrán informar a los trabajadores de los estudios que se Con carácter supletorio y en lo no previsto por este Conve-
realicen sobre su medio ambiente laboral. nio, se aplicarán las disposiciones de la mencionada Ordenanza
Los trabajadores tendrán derecho a una revisión médica obli- de Trabajo y demás Normas de carácter general concordante.
gatoria y gratuita anualmente, en horas de trabajo, debiendose CAPITULO II
entregar al interesado el resultado de la revisión, si el mismo lo Condiciones de trabajo
pidiera.
C) Podrán solicitar información de los materiales empleados, Artículo 14. Jornada laboral
la tecnología y demás aspectos en el proceso productivo que sean
Se establece una jornada laboral de 40 horas semanales, dis-
necesarios para el conocimiento de los riesgos de la salud deri-
vados del trabajo. También respecto a la conocimiento de la infor- tribuidas de Lunes a Viernes, que en computo anual suponen un
mación que obre en poder de la empresa sobre los riesgos reales total de 1.776 horas realmente trabajadas, durante el año 1994.
o potenciales del proceso productivo y los mecanismos de su inter- Jornada continuada: para los trabajadores que realicen su hora-
vención. La información recogida por estos Servicios no podrá tener rio en régimen de jornada continuada, la jornada será de 39 horas
otra finalidad que la protección de la salud del trabajador, guardandose semanales. A efectos económicos el Sábado tendrá carácter de
a otros fines el debido secreto profesional. día laborable.
D) Participarán en las actividades de los Servicios de Medi- Artículo 15. Calendario
cina, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la empresas, a los fines
del cumplimiento de aquellos aspectos relacionados con la salud En las empresas afectadas en el presente Convenio y para
del trabajador. una mayor clarificación de la jornada, fiestas y vacaciones, que se
disfrutarán preferentemente entre Junio y Septiembre, ambos inclu-
E) estarán obligados a cumplir y hacer cumplir a los trabaja-
sive, se elaborará un calendario anual de trabajo entre la empre-
dores las medidas de seguridad e higiene pertinentes, para cada
sa y los representantes de los trabajadores. Este calendario se con-
tipo de trabajo.
feccionará cada año antes del 31 de enero. En el caso de no llegarse
F) Informarán a los trabajadores de los acuerdos tomados sobre a un acuerdo se arbitrará el mismo a través del Preco II.
medidas preventivas, etc., en sus reuniones mensuales. Las reu-
niones del Comité de Seguridad e Higiene estarán dentro del lími- Artículo 16. Fiestas
te de horas anteriormente establecido en este artículo.
Las fiestas a disfrutar serán las que se determinen en el calen-
Comprobarán el estado de los vestuarios, lavabos, duchas, dario laboral elaborado cada año oficialmente de acuerdo con la
etc., de los centros de trabajo, preocupándose de que reúnan las Legislación vigente.
condiciones de higiene exigidas en la Ordenanza Laboral de la Cons-
Estas fiestas se abonarán de acuerdo con el Salario Base que
trucción.
para cada nivel figura en las tablas salariales del Anexo I.
De no reunir las condiciones exigidas, lo harán saber para que
Así mismo serán considerados como festivos los días 24 y 31
a la vista de lo expuesto y de su comprobación, la empresa sub-
de diciembre, que se considerarán como no laborables y se abo-
sane las anomalías. Caso de que la empresa no las subsanara,
narán con Salario Base, Plus de Actividad, Plus Extrasalarial y la
deberán acudir a las Autoridades competentes. En las empresas
Antigüedad, si procede.
o centros de trabajo donde exista Comité de Seguridad e Higie-
ne, el Delegado de personal, miembro de este Comité, será el encar- Artículo 17. Vacaciones
gado de efectuar las reclamaciones que correspondan. En las que
solo exista el Vigilante de Seguridad, este elevará a el o los Dele- Todos los trabajadores, dentro del ámbito del presente con-
gados de Personal la información de las anomalías observadas venio, tendrán derecho al disfrute de 30 días naturales de vaca-
para que los mismos efectúen la correspondiente reclamación. Se ciones al año, siempre y cuando se lleve un año trabajando en la
concede un plazo de un mes a partir de la firma del presente con- empresa, o a la parte proporcional que le corresponda si no lle-
venio para adoptar todas y cada una de las medidas de Seguri- van el año. El período de disfrute de las vacaciones será el que
dad e Higiene reguladas legalmente en la Ordenanza de la Cons- figura en el calendario anual pactado entre los trabajadores y la
trucción. empresa (ver artículo 15), siendo preferentemente entre los
meses de junio y septiembre.
Artículo 11. Reconocimiento médico Si por conveniencia del trabajo, la empresa necesitase modi-
Las empresas a través de su Mutua Patronal y dentro de las ficar algún período de vacaciones ya establecido en el calenda-
horas laborables deberán pasar dentro de la vigencia de este Con- rio, el personal afectado por vacaciones pactará con la empresa
venio, una revisión médica preventiva, con informe escrito de los la fecha de su disfrute.
resultados para cada trabajador. Este reconocimiento comprenderá El disfrute de las vacaciones no podrá sustituirse por com-
como mínimo: Sangre, Orina, Vista y Oídos, y será así mismo obli- pensación alguna.
gatorio para todos los trabajadores.
Si durante el período de disfrute de las vacaciones, el traba-
Artículo 12. Vinculación a la totalidad jador entrase en situación de I.L.T. como consecuencia de acci-
dente no laboral, que requiriese hospitalización, dichas vacacio-
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo nes quedarán interrumpidas en el momento de la hospitalización
orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán y por el tiempo que dure la misma.
considerados globalmente y en computo anual.
El disfrute de los días así interrumpidos se efectuará tras el
En el supuesto que la Autoridad Administrativa pertinente, hacien- alta médica o en las fechas que de común acuerdo se fije entre
do uso de sus facultades, no homologara algunos de sus artícu- empresa y trabajador y siempre dentro del año natural.
los o parte de su contenido, el presente convenio quedará nulo y
sin efectividad alguna, debiendo procederse a su reconsideración CAPITULO III
total. Condiciones económicas
Artículo 13. Prelación de normas
Artículo 18. Conceptos retributivos
Las Normas contenidas en el presente Convenio regularán las
relaciones entre las empresas y su personal trabajador con carác- Las condiciones retributivas del personal afectado por este con-
ter preferente y prioritario a otras disposiciones de carácter gene- venio serán las que se contienen en las tablas anexas números
ral que no sean de Derecho Necesario. Incluso aquellas en que 1,2,3 y 4. y que contemplan un aumento del 5,1% sobre las tablas
por el presente Convenio Colectivo se establecen especialidades del año 1993.
en la regulación de determinadas condiciones y en forma diferente Las retribuciones correspondientes a salario base y plus de
a las que efectúen la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerá- actividad serán satisfechas por hora efectivamente trabajada en
mica. jornada normal. Atendida la distribución horaria de la jornada labo-
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 172 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ral semanal pactada en el presente convenio y al objeto de que El importe de estas gratificaciones será el de las tablas ane-
las retribuciones obedezcan a principios de claridad y simplifica- xas sea cual fuere la cuantía de las remuneraciones devengadas
ción administrativa, se detallan en los anexos de referencia las per- con anterioridad y la modalidad de trabajo, incrementadas en la
cepciones del personal con detalle diario de los diversos concep- antigüedad que corresponda, cuando el salario base por 30 días
tos retributivos que la integran. Los cuadros de retribución que figuran más la antigüedad, supere las tablas.
unidos al presente convenio como anexo n.o 1, forman parte inte-
grante e inseparable del mismo, vinculan y tienen la misma fuer- Artículo 24. Participación en beneficios
za de obligar que el resto del convenio, y en cada una de las acti- La participación de Beneficios prevista en el artículo 121 y
vidades referidas en el artículo 1. siguiente de la Ordenanza Laboral, se hará efectiva mensualmente
prorrateandose entre todos los meses del año. El importe será el
Artículo 19. Salario base
que se especifique para cada nivel y categoría en las tablas sala-
El salario base del personal afectado por el presente conve- riales anexas, en las cuales ya está incluida la antigüedad corres-
nio es el que se especifica en la tabla salarial anexa número 1, para pondiente.
cada una de las categorías. Las cuantías del salario base a que El personal que ingrese o cese en el transcurso del año natu-
se refiere el párrafo anterior se devengarán por hora efectivamente ral percibirá la parte proporcional a los días trabajados. En el momen-
trabajada en jornada normal, percibiendo también la parte proporcional to del cese se le abonará con la liquidación correspondiente.
del domingo.
Sobre dicho salario base se calcularán los premios de anti- Artículo 25. Plus extrasalarial
güedad, determinados en el artículo 105 de la Ordenanza, de acuer- En el mismo se incluyen los conceptos indemnizatorios
do con lo que se prevee en el artículo siguiente y todos los demás siguientes:
complementos salariales que deben calcularse porcentualmente.
—Plus de Transporte Urbano.
Artículo 20. Antigüedad —Plus de Distancia.
Los aumentos por años de servicio consistirán en dos bienios El Plus Extrasalarial se devengará por día efectivamente tra-
del 5% cada uno y en quinquenios del 7%, calculados ambos sobre bajado, en jornada normal y su cuantía figura en las tablas ane-
el salario base pactado en el presente convenio. No se computa- xas abonandose las mismas a todos los trabajadores.
rá a efectos del los premios de antigüedad, los períodos de apren- Los pluses de distancia y transporte se devengarán hasta una
dizaje. distancia de 10 kms, computables desde el límite del casco urba-
Su cuantía no podrá ser compensada con otros conceptos, pero no de la población de residencia del trabajador, regulandose el exce-
podrá ser absorbible con las mejoras que por este mismo concepto so por lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de
puedan tener establecidas las empresas. febrero de 1958, y demás disposiciones concordantes.
Artículo 21. Plus de actividad y asistencia Los límites del casco urbano serán fijados por la Alcaldía y cual-
quier duda sobre su interpretación será resuelta, previos los ase-
Se establece un plus de asistencia y actividad en la cuan- soramientos que se considere necesario, por la Autoridad Labo-
tía que para cada categoría fijan las tablas salariales anexas. Este ral competente.
plus de actividad y asistencia se devengará por hora efectiva-
En el caso de que el trabajador, previa autorización de la empre-
mente trabajada en jornada normal y con un rendimiento normal
y correcto. sa, utilice medios propios de locomoción para dirigirse al centro de
trabajo en las condiciones recogidas en los apartados anteriores
Artículo 22. Horas extraordinarias del presente artículo, y en concepto de Plus Extrasalarial se abo-
narán los Kms. a razón de 27 ptas el km.
Se considerarán como horas extraordinarias las trabajadas a
partir de la jornada laboral normal, así como las trabajadas en sába- Artículo 26. Ropa de trabajo
dos, domingos y festivos. Los Comités de Empresa o Delegados
de Personal tendrán una información exacta de las horas extra- Las empresas acogidas al presente convenio entregarán a
ordinarias que se realicen en su empresa, información que será cada trabajador, después de superado el período de prueba, lo
facilitada por la misma mensualmente. siguiente:
Las horas extraordinarias se utilizarán solo y exclusivamen- A) Un par de botas o calzado adecuado para su seguridad.
te para casos de fuerza mayor, fortuitos y situaciones excepcio- Un buzo o mono, o en su lugar, un pantalón y una camisa. Un par
nales. Su cuantía será la que figura en las tablas anexas. de guantes.
El abono de las horas extraordinarias trabajadas por causas Este material se renovará cada 6 meses.
señaladas en el punto anterior, serán percibidas mediante su abo- B) Ropa de trabajo para las inclemencias del tiempo, un par
no efectivo o con un descanso aumentado en el 75% (por una hora, de botas de agua y un traje de agua.
una hora y 45 minutos). Este descanso se disfrutará en las fechas La periodicidad de la entrega de la ropa podrá ser menor en
comprendidas entre los 8 y 30 días después de realizarse los tra- aquellos casos que, a juicio del Comité de Seguridad e Higiene y
bajos extras (el cobro o disfrute de estas horas extras se pactará la empresa lo requieran.
entre empresa y trabajadores). Cuando dichos trabajos se produzcan
en Domingo, impidiendo con ello que el trabajador pueda disfru- Artículo 27. Dietas
tar del descanso semanal, este descanso se disfrutará el primer
1. Dieta Completa: El personal afectado por este Convenio que
día laborable siguiente, aplicándose como en el caso anterior, los
estando desplazado tenga que pernoctar fuera de su residencia,
porcentajes de aumento de estas horas extraordinarias, salvo pac-
tendrá derecho a una cantidad en concepto de dieta completa. El
to en contrario entre ambas partes.
importe de esta dieta será de 4.175 pesetas.
Artículo 23. Gratificaciones extraordinarias de Navidad 2. Media Dieta:
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio ten- A) tendrán derecho a media dieta los trabajadores que por cual-
drán derecho a dos pagas extraordinarias, que se harán efectivas, quier causa sean desplazados de su centro de trabajo a otro cen-
respectivamente, en la primera quincena del mes de Julio y antes tro diferente, fuera del termino municipal de aquel y cuando, a la
del 22 de diciembre de cada año. hora habitual de la comida, se encuentre fuera de su centro de tra-
Estas gratificaciones se devengarán día a día y se harán efec- bajo.
tivas por semestres. El personal que ingrese en el trabajo o cese El importe de esta media dieta será de 1.085 ptas o comida
en el mismo en el transcurso de cada semestre percibirá la parte a cuenta de la empresa. En caso de que estos trabajadores paren
proporcional de las gratificaciones correspondientes al tiempo tra- a comer 45 minutos después de su hora habitual, tendrán dere-
bajado efectivamente. cho a un complemento de 543 pesetas.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 173 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

B) En caso de que los trabajadores paren a comer 45 minu- la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación
tos después de su horario habitual, estando en el centro de tra- a que pudiera tener derecho el trabajador por haber trabajado y coti-
bajo, tendrán derecho a media dieta de 1.085 pesetas o comida zado en cualquiera empresa o régimen que den lugar a los mismos.
a cuenta de la empresa. Las empresas se comprometen a dar todas las facilidades para que
C) tendrán derecho a media dieta los trabajadores que por estos trabajadores puedan acceder a su jubilación.
motivos de su ocupación terminen su jornada después de las 22 Cuando un trabajador con coeficientes reductores llegue a los
horas. Esta media dieta será de 1.085 pesetas o cena a cuen- 64 años de edad y solicite su jubilación, la empresa vendrá obli-
ta de la empresa. gada a jubilarle por aplicación del Real Decreto 1.194/85 de 17 de
3. Dieta para Desayuno: Todos aquellos trabajadores afecta- Julio, con derecho al 100%. En este caso no percibirá indemnización
dos por el presente Convenio, que por causas excepcionales ten- alguna.
gan que comenzar la jornada laboral una hora antes de su entra-
Artículo 31. De la mujer trabajadora
da habitual, tendrán derecho a percibir una dieta de desayuno de
408 pesetas. Equiparación salarial entre el hombre y la mujer. Supresión de
las categorías femeninas y de las trabas a la mujer en la promo-
Artículo 28. Indemnización por muerte o incapacidad ción profesional. Cuando una trabajadora se encuentre en esta-
Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio ten- do de embarazo tendrá derecho al cambio de puesto de trabajo
drán derecho a las siguientes percepciones en los supuestos que cuando este entrañe dificultades para la madre o el niño. Así mis-
se expresan a continuación: mo tendrá derecho a excedencia por Maternidad con reintegración
automática en la empresa, tras dicha excedencia.
—Fallecimiento por muerte natural y accidente no laboral:
348.205 pesetas. No se computarán como días de baja para la aplicación del
despido por causas objetivas los días utilizados en el embarazo,
Esta indemnización sustituye a la establecida en el artículo 139 parto o postparto.
de la Ordenanza.
—Fallecimiento por accidente de trabajo: 6.306.000 pesetas. Artículo 32. Preaviso del cese por el trabajador
—Incapacidad Permanente Absoluta derivada de accidente El trabajador que desee cesar voluntariamente en la empre-
Laboral o enfermedad profesional: 6.306.000 pesetas. sa, deberá comunicarlo a la misma con la siguiente antelación :
Estas indemnizaciones comenzarán a aplicarse respecto de —Titulados: 1 mes
aquellas situaciones que se produzcan en la misma forma en que —Empleados, Administrativos y Técnicos: 1 mes
hasta la fecha se venía aplicando, por ser una continuidad de lo
establecido en el Convenio anterior. —Encargados y Capataces: 1 mes
—Personal Obrero: 2 semanas.
Artículo 29. Complementos en situaciones de I.L.T.
La notificación del cese se realizará mediante boletín que faci-
por enfermedad y/o accidente
litará la empresa y que el trabajador firmará por duplicado, devol-
En las bajas por I.L.T. derivadas de accidente de trabajo, enfer- viendose un ejemplar con el «enterado». La no observancia de este
medad común o accidente no laboral, las empresas complementa- preaviso determinará la perdida o descuento en la liquidación labo-
rán hasta el 100% las percepciones correspondientes a las pagas extra- ral de la remuneración correspondiente a las horas que en jorna-
ordinarias. Este complemento no tendrá carácter de cotizable. da laboral ordinaria hayan dejado de preavisar.
Las empresas encuadradas en el presente convenio com-
plementarán en las bajas por accidente de trabajo, que no sean Artículo 33. Pago y recibo de su salario
lumbalgias o similares ni tampoco accidentes «in itinere», las siguien- El pago de los salarios se efectuará mensualmente y con pun-
tes cuantías: tualidad, de acuerdo con las fechas habituales de paga que ten-
—del 0 al 0,5% de absentismo el 100% del salario bruto. ga establecida la empresa. Las retribuciones serán abonadas pre-
ferentemente por medio de talón o cheque bancario, contra
—del 0,51 al 0,75% de absentismo el 95% del salario bruto.
entidad bancaria que disponga de oficinas en el lugar del centro
—del 0,76 al 1,00% de absentismo el 90% del salario bruto de trabajo o en el domicilio del trabajador, o por medio de trans-
—del 1,01 al 1,25% de absentismo el 85% del salario bruto ferencia a la cuenta bancaria o libreta de ahorro que designe el tra-
—del 1,26 al 1,50% de absentismo el 80% del salario bruto. bajador, según lo regulado en Decreto Ley.
El índice de absentismo se obtendrá dividiendo las horas per- Si por disposición de la empresa se realizase el pago de los
didas por accidente de trabajo entre las horas normales teóricas salarios mediante talón bancario, este tendrá que venir conformado
de trabajo, dentro de cada trimestre natural anterior, y multiplica- por la entidad bancaria de la cual proceden los citados talones. El
do por 100. incumplimiento de esta clausula dará derecho al trabajador al dis-
frute de 1 hora de permiso para el cobro del talón recibido para el
Estos complementos se percibirán desde el primer día de la pago de los salarios.
baja.
Los trabajadores podrán optar por el cobro total del salario o
Artículo 30. Jubilación anticipada voluntaria percibir anticipos quincenales a cuenta del total del salario men-
sual, salvo pacto en contrario.
Con objeto de facilitar la jubilación voluntaria de aquellos tra-
bajadores que lo soliciten, las empresas afectadas por el presente Los recibos de pagos de los salarios se extenderán prefe-
convenio abonarán las indemnizaciones a continuación expresa- rentemente de acuerdo con el modelo que se detalla como ane-
das, en los siguientes supuestos de jubilación: xo número 5, en el que figuran claramente los diferentes concep-
tos retributivos.
—A los 60 años de edad : 878.077 ptas.
Estos recibos se entregarán al trabajador el día laborable ante-
—A los 61 años de edad : 689.968 ptas. rior al día de cobro para que pueda estudiarlos y si hubiera error,
—A los 62 años de edad : 564.506 ptas. en la confección de los mismos, se resolverá en el plazo de 10 días,
—A los 63 años de edad : 439.043 ptas. sin perjuicio del derecho a reclamar judicialmente si procediese.
—A los 64 años de edad : 313.656 ptas. CAPITULO IV
Es requisito imprescindible para el uso de las indemnizacio- Disposiciones varias
nes recogidas en este artículo, el tener un mínimo de antigüedad
en la empresa de 8 años. Artículo 34. Capacidad disminuida y retirada del carnet de conducir
Estas indemnizaciones se abonarán en función de la edad que Cuando por causas de accidente de trabajo, enfermedad pro-
resulte al trabajador, en la fecha de su cese en la empresa, después fesional, enfermedad común o accidente no laboral, los trabajadores
de haber tenido en cuenta las posibles bonificaciones derivadas de queden afectados por una «Incapacidad Permanente Parcial o Total»,
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 174 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

la empresa procurará adaptar al trabajador a un puesto de traba- A) Los permisos necesarios para concurrir a exámenes fina-
jo donde pueda desarrollar una actividad laboral acorde a sus con- les y demás pruebas oficiales de aptitud y evaluación, sin altera-
diciones físicas. ción ni disminución alguna de sus derechos laborales. El tiempo
Cuando un conductor al servicio de la empresa sea privado máximo retribuido a salario base será de 30 días naturales.
temporalmente del permiso de conducir por causas que no sean B) Los trabajadores a efectos de lo anterior, tendrán derecho
de embriaguez o de imprudencia temeraria, y como consecuen- a distribuir sus vacaciones como mejor les convenga, poniendolo
cia de conducir un vehículo por cuenta y orden de la empresa, no previamente siempre en conocimiento de la empresa y de los repre-
se extinguirá automáticamente la relación laboral, sino que se rein- sentantes de los trabajadores (Delegados de Personal y Comités
tegrará, al trabajador sancionado, a un puesto de trabajo distinto de Empresa) siempre y cuando la empresa no cierre por vacaciones.
del habitual, procurando que sea el que más se acomode a sus C) Para tener derecho a lo reconocido en los párrafos ante-
cualidades y condiciones físicas, cobrando el trabajador el sala- riores, deberá acreditar ante la empresa la debida inscripción o matri-
rio correspondiente al nuevo puesto de trabajo, durante el tiempo culación oficial, pudiendo asistir a dos convocatorias anuales de
que dure su ocupación en el mismo. Una vez terminado el perío- las previstas oficialmente para un mismo curso, y si se tratase
do de retirada del carnet, el trabajador se reincorporará automá- de oposiciones tendrá el límite de tres opciones para presentarse
ticamente a su anterior puesto de trabajo, que ocupaba antes de a las mismas.
la sanción. Este párrafo será revisable en el supuesto de que las
D) El tiempo que disfrute de acuerdo con el apartado A), será
Normas relativas a la retirada del Carnet de Conducir sufran modi-
independiente de los días que le correspondan por vacaciones.
ficación legal.
E) Perderá el derecho de lo contemplado en el apartado A),
En el supuesto de discrepancias sobre las causas de impru-
quienes sean suspendidos en la mitad de las asignaturas de las
dencia temeraria, se estará a la interpretación de la Comisión Pari-
que se encuentre matriculado. Se entenderá como suspendidas
taria del Convenio.
a estos efectos aquellas asignaturas a las que se hubieran presentado
La empresa abonará todos los gastos que ocasione a los tra- a examen.
bajadores la renovación del Carnet de Conducir, siempre que el
También producirá la privación de estos beneficios la no apro-
trabajo habitual de los mismos sea la conducción de vehículos de
bación de una misma asignatura en dos convocatorias consecu-
la empresa. Así mismo la empresa efectuará las gestiones nece-
tivas.
sarias que conlleve su tramitación.
Artículo 39. Promoción profesional
Artículo 35. Período de prueba
Con el fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos pro-
Se establece como período de prueba :
fesionales el trabajador tendrá derecho, una vez cada dos años,
—Titulados: 6 meses a la asistencia de un cursillo especializado dentro de su profesión
—Empleados, Administrativos y Técnicos: 2 meses en centros oficiales o sindicales. Este curso se programará den-
—Encargados y Capataces: 2 meses tro del horario de trabajo, en su caso, sin que se modifique ni se
reduzca el salario. En el supuesto de que este curso lleve apa-
—Personal Obrero: 2 Semanas rejado la obtención de un certificado al final del mismo, este se
—Aprendices: 1 mes tendrá en cuenta a la hora de ascenso o promoción dentro de la
Durante este período se puede rescindir la relación laboral de empresa.
cualquiera de las partes, sin derecho a indemnización. La situa- Para el disfrute de los derechos recogidos en el presente
ción de Incapacidad Laboral Transitoria interrumpirá el período de artículo, así como en el 13, se establecerá un porcentaje máxi-
prueba entendiendose que el acuerdo, a que se refiere el artícu- mo de un 10% del total de los trabajadores fijos de la empresa, cal-
lo 17.1 de la Ley de Relaciones Laborales, existe con la firmeza culado anualmente. En todo caso, se precisará una antigüedad míni-
del contrato por las partes interesadas. ma de 2 años.
Los representantes de los trabajadores (Delegados de Per-
Artículo 36. Trabajos en el exterior
sonal y Comité de Empresa) vigilarán el cumplimiento de todo lo
Cuando el trabajador preste sus servicios fuera del centro de expuesto, tanto en este artículo como en el anterior.
trabajo, delegación o representación de la empresa, el tiempo inver-
tido en los desplazamientos al lugar de trabajo se computará como Artículo 40. Permisos
de jornada, de acuerdo con la Ordenanza. El trabajador, avisandolo con la posible antelación y/o justi-
Los gastos ocasionados por desplazamientos correrá a car- ficandolo adecuadamente, podrá faltar al trabajo, con derecho a
go de la empresa y si el trabajador tuviera que utilizar vehículo pro- remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo que
pio para ello, se le abonará a razón de 32 ptas./km. En caso de a continuación se expone:
utilización de autopista se le abonará el importe de la misma, pre- 1. Durante 15 días naturales, en caso de matrimonio, siem-
via presentación del correspondiente recibo. pre y cuando haya superado el período de prueba.
Artículo 37. Turnos de trabajo 2. Durante 5 días naturales en caso de alumbramiento de la
esposa.
Todos aquellos trabajadores que trabajen en régimen de 3 ó
4 turnos, cobrarán por ese concepto una prima de turno de 53 ptas. A) Durante 5 días naturales en caso de fallecimiento de cón-
por día realmente trabajado. yuge o hijos.
Los trabajadores que trabajen a 4 turnos cobrarán una prima Del tiempo que se necesite por enfermedad grave u hospita-
de 2.102 ptas. por cada día de fiesta, sábado o Domingo que les lización del cónyuge o hijos, siempre y cuando no se superen los
toque trabajar, dentro de su jornada normal. 5 días naturales.
Tanto la modificación como la implantación de sistemas de tur- B) Durante 3 días naturales por fallecimiento del padre, madre,
nos de trabajo se efectuará de común acuerdo entre la empresa hermanos, abuelos y nietos de uno u otro cónyuge.
y los representantes de los trabajadores. En todo caso, se comu- Del tiempo que se necesite por enfermedad grave u hospi-
nicará a la Autoridad Laboral , quien en el supuesto de disconfor- talización del padre, madre, hermanos, abuelos o nietos,de uno
midad entre las partes, resolverá lo que proceda. u otro cónyuge, siempre y cuando no se superen los 3 días natu-
rales.
Artículo 38. Obtención del título académico o profesional
Los días contemplados en los apartados A) y B), se aumen-
Los trabajadores que se inscriban en cursos organizados y con- tarán en otros dos, cuando el trabajador necesite desplazarse fue-
vocados por un centro oficial o reconocido y tan solo para la obten- ra de Bizkaia a una distancia superior a los 50 kms. desde el lími-
ción de un título académico o profesional, así como los concernientes te de Bizkaia y un día más para aquellos que se desplacen a más
a oposición en general, tendrán derecho a: de 500 kms. del límite de Bizkaia.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 175 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

En el caso de que el trabajador se encuentre desplazado a Tanto si existe acuerdo unánime entre la Dirección de la Empre-
más de 50 kms. del límite de Bizkaia, se incrementarán los dos días sa y los Delegados de Personal o Comité de Empresa, como si hubie-
previstos en el apartado 2A) en dos días naturales más. ra disconformidad entre ambas partes, el Delegado de Trabajo com-
C) Estos permisos se utilizarán a continuación del momento petente, previos los informes de la Inspección de Trabajo y del
en que se produzcan los hechos con un margen de 1 día, por los Gabinete Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dicta-
posibles retrasos en la comunicación de los mismos al trabajador. rá resolución en la cual fijará los puestos que en la correspon-
diente empresa hayan de ser considerados como excepcionalmente
3. Durante 3 días naturales por traslado de su domicilio habi- penosos, tóxicos o peligrosos.
tual a otra localidad por motivos de trabajo.
Contra el acuerdo de las Delegaciones de Trabajo, podrán las
4. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber partes interponer recurso de alzada, en un plazo de 15 días ante
inexcusable de carácter público personal impuesto por las dispo- la Dirección General de Trabajo y por conducto de la Delegación
siciones vigentes en cada momento. que haya dictado la resolución.
5. Durante 1 día en caso de matrimonio de padres, hijos o her- Las bonificaciones iguales o superiores a las señaladas en este
manos, a celebrar dentro de Bizkaia y 2 días fuera de ella. artículo que están establecidas o que se establezcan en las
Los conceptos retributivos a tener en cuenta en estos casos, empresas, serán respetadas, siempre que quede plenamente
serán los correspondiente a Salario Base más el Plus de Activi- demostrado que los expresados pluses han sido concedidos por algu-
dad y antigüedad si procede. no de los tres conceptos de penosidad, toxicidad o peligrosidad, en
cuyo caso no será exigible el abono de las bonificaciones fijadas
Artículo 41. Excedencia voluntaria en este artículo.
Todo trabajador fijo con más de un año en la empresa, podrá Tampoco vendrán obligados a satisfacer las citadas bonifica-
solicitar una excedencia de duración superior a 6 meses e inferior ciones aquellas empresas que las tengan incluidas en igual o supe-
a 5 años. La solicitud escrita irá dirigida a la Dirección de la empre- rior cuantía en el salario de calificación del puesto de trabajo.
sa con un mes de antelación, expresando claramente la causa que Si por la mejora de las instalaciones o de procedimiento desa-
lo motiva, dandose conocimiento de ello a los representantes de parecieran las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad,
los trabajadores en la empresa. una vez comprobada esta circunstancia por la Inspección de Tra-
Será preceptivo el informe de los representantes de los tra- bajo, con los preceptivos informes del Gabinete de Seguridad e Higie-
bajadores para la denegación de la misma. La petición será con- ne en el Trabajo y Organismos pertinentes y los asesoramientos
testada dentro de los 20 días de recibido el informe de los repre- técnicos que procedan, dejarán de abonarse las citadas bonifica-
sentantes de los trabajadores, siendo justificada en caso denegatorio ciones.
y pudiendo ser recurrida esta decisión ante la jurisdicción laboral
competente. Artículo 45. Plus de nocturnidad

Si la excedencia es utilizada para otra razón distinta para la Al personal que preste sus servicios en horas comprendidas
que fue solicitada, se entenderá que el trabajador rescinde volun- entre las 10 horas de la noche y las 6 horas de la mañana, deven-
tariamente la relación laboral y perderá todos los derechos. gará por este concepto las siguientes retribuciones:
—25% del sueldo base de su categoría.
Artículo 42. Reingreso tras excedencia voluntaria
No tendrán derecho a este complemento aquellos trabajado-
El trabajador solicitará el reingreso en la empresa por lo menos res que hayan sido contratados exclusivamente para realizar tra-
con 30 días de antelación a la finalización de la excedencia, per- bajos nocturnos, siempre que exista una calificación del puesto de
diendo en caso contrario el derecho al reingreso en la misma, dan- trabajo en el sentido de nocturnidad, o que el salario se haya esta-
do aquella comprobante a tal solicitud. blecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno.
El trabajador que solicite su reingreso dentro del límite fijado, Si por causas excepcionales después de una jornada normal
tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en de trabajo las horas extraordinarias llegasen a rebasar las 2 horas
su categoría. Si la vacante producida fuese de una categoría infe- de la mañana, se abonarán la noche entera hasta las 6, 7 u 8 de
rior a la suya, podrá optar entre esperar a que se produzca una la mañana, según la entrada habitual de la mañana siguiente, tenien-
vacante de su categoría u ocupar la de inferior categoría, con el do ese día la jornada completa de descanso, que será retribuida
salario a ella designado, hasta el momento en que se produzca una en su totalidad.
vacante de su misma categoría, momento en el cual tendrá dere-
cho preferente a ocuparla. Artículo 46. Garantía sobre cantidades no satisfechas a su vencimiento
Toda cantidad devengada por el trabajador y que no haya sido
Artículo 43. Excedencia forzosa
abonada por la empresa en su vencimiento, será gravada en un
Dicha situación se concederá en los siguientes supuestos: 30% anual a partir del primer día de su moratoria, en concepto de
A) Nombramiento para cargos públicos de naturaleza políti- interés sobre el capital e indemnización por daños y perjuicios.
ca en el ámbito estatal, provincial o municipal, que impida la asis- CAPITULO V
tencia al trabajo. Derechos sindicales
B) El ejercicio en cargo en Organismos de la Seguridad Social
y Políticos que hagan imposible la asistencia al trabajo. Artículo 47. Asambleas
C) El ejercicio de cargo Sindical de ámbito provincial o supe- La empresa proporcionará los locales adecuados para las reu-
rior. niones y asambleas del personal en el centro de trabajo.
Todas las asambleas serán fuera de las horas de trabajo, sal-
Artículo 44. Trabajos penosos, tóxicos y peligrosos
vo las que la empresa considere oportuno autorizar, debido a la indo-
A los trabajadores que tengan que realizar labores penosas, le específica de los temas a tratar y previa solicitud del Comité.
tóxicas o peligrosas, se les incrementará en un 20% sus salarios
diarios. Artículo 48. Garantías sindicales
Si estas funciones se realizaran durante la mitad de la jorna- Los Delegados de Personal o Miembros del Comité de
da o en menos tiempo, el incremento será del 10%, o de mutuo Empresa disfrutarán del siguiente número de horas para el desa-
acuerdo, en tales casos, se podrá reducir la jornada en un 10% rrollo de sus funciones:
en caso de ser todo el día o en un 5% en caso de ser menor. La —Hasta 100 trabajadores : 20 horas mensuales
Dirección de la empresa juntamente con los Delegados de Personal —de 101 a 250 trabajadores : 25 horas mensuales
o Comités de Empresa propondrán los puestos que consideren excep-
cionalmente penosos, tóxicos o peligrosos a la Delegación de Tra- —de 251 a 500 trabajadores : 35 horas mensuales
bajo competente para su aprobación, si procede. —de 501 trabajadores en adelante : 40 horas mensuales.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 176 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Estas horas podrán ser rebasadas en un máximo de 24 horas, a cualquier otro medio de que pudieran valerse, y sin perjuicio de
por una sola vez al año y en un mes natural, sin que en ningún caso, ningún derecho irrenunciable.
se pueda rebasar el computo anual señalado anteriormente, refe- Durante la vigencia del presente Convenio, y siguiendo su carác-
rido al año natural. ter experimental, la Comisión Paritaria asumirá las funciones de
Artículo 49. Secciones sindicales
velar por el cumplimiento de la Ordenanza Laboral de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, en las empresas afectadas por el Convenio.
La empresa reconoce todas las Secciones Sindicales ope-
rantes en la misma. Las Secciones Sindicales con representa- Artículo 51. Preco II
ción en el Comité de empresa dispondrán del tiempo necesario
para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con la Legisla- La Comisión Negociadora del Convenio asume el acuerdo sobre
ción vigente. procedimiento de resolución de Conflictos y la Negociación Colec-
tiva , publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco».
Las Secciones Sindicales tendrán derecho a difundir publici-
dad, publicaciones y avisos sindicales en los locales de la empre- Este acuerdo será de aplicación en el ámbito del presente Con-
sa en los lugares señalados al efecto. venio, tanto en lo referente a la Negociación Colectiva como a la
resolución de conflictos.
Las Secciones Sindicales con representación en el Comité
de empresa serán informadas mensualmente de la marcha de la Artículo 52. Inclemencias de tiempo
empresa, de acuerdo con la Legislación vigente.
En caso de que como consecuencia de inclemencias del tiem-
Las Secciones Sindicales podrán celebrar asambleas siem- po, la empresa decida la suspensión de la actividad laboral, las horas
pre que lo consideren oportuno, fuera de las horas de trabajo, pre- perdidas al efecto se abonarán como realmente trabajadas. Si la
via solicitud a la empresa y en los locales de la misma. empresa decide que dichas horas se recuperen, los trabajadores
Artículo 50. Comisión mixta de interpretación del convenio, estarán obligados a recuperarlas siempre y cuando sea dentro de
Comisión mixta paritaria los 3 meses siguientes y respetando la Ley de Jornada Máxima
Legal. Las 24 primeras horas que se recuperen de esta manera,
La Comisión Paritaria prevista en el artículo 11 de la Ley de se abonarán al 70% de la hora normal.
38/1973, será el Organo de interpretación, arbitraje, conciliación
y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio. Se estable- Artículo 53. Contratos y finiquitos
ce la Comisión Paritaria del Convenio que estará constituida de la
siguiente forma: Las empresas facilitarán a todos los trabajadores una copia
firmada del contrato en el mismo momento de su firma.
Vocales: Tres miembros por cada parte. Todos los vocales goza-
rán de voz y voto. Estos miembros serán designados por la Mesa En el caso de cese de cualquier trabajador, toda empresa afec-
Negociadora. tada por el presente Convenio, estará obligada a facilitar un docu-
mento o fotocopia del finiquito liquidatorio, por lo menos con un pla-
El nombramiento efectivo del Presidente y Secretario se lle-
zo de tres días de antelación.
vará a cabo en la primera reunión de la Comisión Paritaria cons-
tituida. Ambos gozarán de voz, pero sin voto. Siendo el Presidente Artículo 54. Ordenanza laboral
el moderador de las reuniones.
A las reuniones de la Comisión podrá asistir con voz, pero sin El artículado de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio
y Cerámica, de 28 de agosto de 1970, y publicado en el «Boletín
voto, los asesores de las respectivas representaciones. A la Comi-
Oficial del Estado» en los días 5, 7, 8 y 9 de septiembre de 1970,
sión Paritaria se dirigirán todos aquellos que tuvieran que some-
tendrá efectos vinculantes en el ámbito de aplicación del presen-
ter alguna cuestión, siendo la Comisión la que tome las posturas
te Convenio, durante la vigencia del mismo.
que correspondan.
Son funciones de la Comisión Paritaria, las que asigne expre-
samente la Ley 38/1.973 y disposiciones concordantes y espe- DISPOSICIONES ADICIONALES
cialmente las siguientes: Primera.—La Comisión negociadora del presente Conve-
A) La interpretación del Convenio nio en lo que se refiere al tema de jubilación, recuerda y reco-
mienda la aplicación prevista en el Real Decreto 1.194/85 de
B) El arbitraje de las cuestiones que las partes sometan a su
17 de julio, sobre anticipación de la edad de jubilación a los 64
consideración.
años con derecho al 100% de sus bases, siempre que se sus-
C) Vigilar e inspeccionar la situación de las empresas en todo tituya al jubilado con otro trabajador con contrato como míni-
lo concerniente a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, para lo cual mo de 1 año.
llevará a cabo los análisis pertinentes y la formulación de las corres-
pondientes proposiciones de organización y reforma sobre su actual Segunda.—Todo tipo de contrato eventual que se realice duran-
regulación. te la vigencia del presente Convenio, tendrá como mínimo una dura-
ción superior a seis meses.
La Comisión Paritaria se reunirá, por lo menos una vez al tri-
mestre, con carácter ordinario y con carácter extraordinario, siem- Tercera.—Si durante la vigencia del presente Convenio se redu-
pre que lo solicite cualquiera de las partes, a partir de la fecha de jese la jornada por disposiciones de derecho necesario, el Con-
vigencia del Convenio. venio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, comu-
nicando su deseo a la otra parte para negociar las condiciones
Y sus acuerdos necesitarán para tener validez la conformidad económicas pactadas.
de la mitad más uno de los vocales presentes. Todas las convo-
catorias serán llevadas a cabo por el Secretario. Cuarta.—La entrada en vigor de las nuevas cantidades
indemnizatorias contenidas en el artículo 28, será a partir de los
Tanto los vocales como los asesores serán convocados por 5 días de la fecha de la firma del presente Convenio.
carta certificada, en primera convocatoria y en segunda convoca-
toria, y con una antelación mínima de 3 días al de la celebración Quinta.—Se recuerda la vigencia del artículo 68 de la Ley de
de la reunión. Contrato de Trabajo.
Si en la primera reunión no asistieran la totalidad de los voca- «En caso de enfermedad justificada con aviso al empre-
les, se celebrará una reunión en segunda convocatoria, una hora sario, y sin perjuicio de los derechos que por otras disposiciones
más tarde respecto de la primera. legales se reconozcan, el trabajador percibirá el 50% de su sala-
Los acuerdos de esta segunda convocatoria serán validos siem- rio, sin que este beneficio pueda exceder de cuatro días cada
pre que concurran como mínimo la mitad más uno. Ambas partes año.
convienen en acudir a la Comisión Paritaria del Convenio para resol- Los cuatro medios días a que hace referencia el apartado ante-
ver cuantas dudas, discrepancias y cuestiones se presenten res- rior se acumularán en los dos primeros días de la primera baja por
pecto de la interpretación y la aplicación del mismo, con prioridad enfermedad común o accidente no laboral.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 177 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

ANEXO 1

Horas extras
Grupo Plus Plus Pagas
Categoría Base Vacac. Beneficios Total
Tarifa Activ. Extra. Extras
Ord. Fest.

Personal Titulado
Arquitecto,Ingeniero,Licenciado 01 2636 4227 139 173806 238495 106951 2598314 2227 2540
Aparejador,Perito Indust., Facult.
Minas, ayudante Ingeniero 02 2508 3787 139 159006 230531 103515 2407269 2062 2349
Grad. Social, Ayte. Técnico Sanitario, Praticante 02 2378 3366 139 145250 222434 103772 2228896 1912 2181
Empleados
A) Técnicos
Encargado General 03 2378 3683 139 152915 222629 100403 2320046 1987 2269
Delineante Proyect., Jefe Taller 04 2313 3484 139 145898 213690 100567 2227681 1909 2172
Delin. 1.a,Técn. Organ. 1.a 04 2137 3454 139 139885 204516 093253 2137807 1835 2094
Delin. 2.a, Tecn. Organ. 2.a 04 2091 3128 139 130657 197038 093429 2916993 1727 1973
Calcador 07 1677 2444 139 092409 162261 087336 1612013 1295 1476
Aspirante 11 1010 1777 139 064676 123947 055655 1107562 0951 1087
B) Administrativos
Jefe de 1.a 03 2378 3366 139 145250 222434 103772 2228896 1912 2181
Jefe de 2.a 03 2137 3454 139 139885 204516 093253 2137807 1835 2094
Jefe de Personal 03 2378 3989 139 160313 222409 098185 2409005 2068 2359
Oficial de 1.a 05 2137 3275 139 135697 204575 094737 2086884 1792 2042
Oficial de 2.a 05 1889 3063 139 122904 188507 091865 1913438 1641 1873
Auxiliar de 1.a 07 1705 2838 139 111729 179074 088725 1758773 1509 1717
Auxiliar de 2.a 07 1679 2074 139 092413 162265 087343 1511013 1292 1476
Telefonista 07 1679 2074 139 092413 162265 087343 1511013 1292 1476
Aspirante 11 1010 1774 139 064679 123947 056033 1107562 0951 1087
C) Subalternos
Conserje, Cobrador, Ordenanza, Portero,
Enfermero 06 1705 2756 139 109765 179225 82532 1735912 1489 1695
Botones de 16/18 años 11 0856 1697 139 058190 117612 49784 1015542 0877 0998
Botones de 18/20 años 11 1010 1774 139 064679 123947 56033 1107562 951 1087
A) Oficios Clásicos
Encargado 04 2313 3484 139 145898 213690 100567 2227681 1909 2172
Jefe de Equipo 08 2106 3217 139 133256 195965 093778 2048688 1760 2001
Oficial de 1.a 08 2089 3193 139 131990 195965 092559 2033403 1743 1987
Oficial de 2.a 08 1889 2853 139 117767 188297 089576 1848410 1586 1809
Oficial de 3.a, Ayudante 09 1705 2756 139 109765 179255 082532 1735912 1489 1695
Peón Especializado 09 1694 2736 139 108874 170962 082033 1716078 1478 1682
Peón Ordinario 10 1682 2698 139 107646 162592 081404 1692600 1345 1539
Aprendiz 4.º/3.º año 11 1010 1774 139 064679 123947 056033 1107562 0951 1087
Aprendiz de 2.º/1.ºaño 12 0856 1697 139 058190 117612 049784 1015542 0877 0998
Pinche 17/18 años 11 1010 1774 139 064679 123947 056033 1107562 0951 1087
Pinche 16/17 años 11 0856 1697 139 058190 117612 049784 1015542 0877 998
C) Auxiliares
Listero 06 1705 2756 139 109765 179255 82532 1735912 1489 1695
Almacenero 06 1705 2838 139 111729 179015 81110 1758773 1489 1715
Guarda Jurado, Vigilante 06 1705 2838 139 111729 179015 81110 1758773 1489 1715
Operario de limpieza 10 1682 2698 139 107646 162592 81404 1692600 1345 1539

Horas Extras
Grupo
Categorías 5% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 52% 59%
Tarifa
Ord. Fest.

Personal Titulado
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado 1 2227 2540 40 81 136 194 250 308 364 421 477
Aparejador,Perito Indust.,Facult.
Minas, ayudante Ingeniero 12 2062 2349 39 76 131 182 235 291 346 399 455
Grad. Social, Ayte. Técnico Sanitario, Praticante 2 1912 2181 35 73 123 173 226 276 326 379 428
Empleados
A) Técnicos
Encargado General 3 1987 2269 35 73 123 173 226 276 326 379 428
Delineante Proyect., Jefe Taller 4 1909 2172 35 70 121 170 218 269 320 370 420
Delin. 1.a,Técn. Organ. 1.a 4 1835 2094 32 65 110 158 203 249 294 342 387
Delin. 2.a, Tecn. Organ. 2.a 4 1727 1973 32 63 109 152 199 243 289 334 378
Calcador 7 1295 1476 24 51 88 123 159 195 232 268 306
Aspirante 11 951 1087
B) Administrativos
Jefe de 1.a 3 1912 2181 35 73 123 173 226 276 326 379 428
Jefe de 2.a 3 1835 2094 35 70 121 170 218 269 320 370 420
Jefe de Personal 3 2068 2359 35 73 123 173 226 276 326 379 428
Oficial de 1.a 5 1792 2042 32 65 110 158 203 249 294 342 387
Oficial de 2.a 5 1641 1873 27 58 96 139 178 220 259 302 342
Auxiliar de 1.a 7 1509 1717 24 51 89 126 161 199 235 273 309
Auxiliar de 2.a 7 1292 1476 24 51 88 118 159 195 232 268 306
Telefonista 7 1292 1476 24 51 88 118 159 195 232 268 306
Aspirante 11 951 1087
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 178 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Horas Extras
Grupo
Categorías 5% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 52% 59%
Tarifa
Ord. Fest.

C) Subalternos
Conserje, Cobrador, Ordenanza, Portero,
Enfermero 6 1489 1695 23 49 82 118 151 186 219 255 290
Botones de 16/18 años 11 877 998
Botones de 18/20 años 11 951 1087
A) Oficios Clásicos
Encargado 4 1909 2172 40 82 139 198 256 313 372 429 489
Jefe de Equipo 8 1760 2001 32 65 109 153 200 245 290 335 379
Oficial de 1.a 8 1743 1987 32 65 109 153 200 245 290 335 379
Oficial de 2.a 8 1586 1809 27 58 96 139 178 220 246 293 343
Oficial de 3.a, Ayudante 9 1489 1695 24 51 89 126 161 199 234 274 309
Peón Especializado 9 1478 1682 24 51 89 126 161 199 234 274 309
Peón Ordinario 10 1345 1539 24 51 88 118 159 195 232 268 306
Aprendiz 4.º/3.º año 11 951 1087
Aprendiz de 2.º/1.ºaño 12 877 998
Pinche 17/18 años 11 951 1087
Pinche 16/17 años 11 877 998
C) Auxiliares
Listero 6 1489 1695 24 51 89 126 161 199 235 273 309
Almacenero 6 1489 1717 24 51 88 118 159 195 232 268 306
Guarda Jurado, Vigilante 6 1489 1717
Operario de limpieza 10 1345 1539

Grupo
Categorías Vacaciones 5% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 52% 59%
Tarifa

Personal Titulado
Arquitecto,Ingeniero,Licenciado 1 173806 4058 8117 13796 19757 25161 30843 36523 42206 47889
Aparejador,Perito Indust.,Facult.
Minas, ayudante Ingeniero 2 159006 3860 7723 13127 18533 23941 29346 34751 40158 45489
Grad. Social, Ayte. Técnico Sanitario, Praticante 2 145250 3664 7328 12459 17590 22439 27848 32978 38109 43240
Empleados
A) Técnicos
Encargado General 3 152915 3664 7328 12459 17590 22439 27848 32978 38109 43240
Delineante Proyect., Jefe Taller 4 145898 3563 7127 12116 17104 22093 27083 32073 37061 42052
Delin. 1.a,Técn. Organ. 1.a 4 139885 3293 6583 11192 15800 20408 25674 29626 34233 38842
Delin. 2.a, Tecn. Organ. 2.a 4 130657 3221 6443 10951 15463 19973 24477 28992 33503 38007
Calcador 7 092409 2585 5171 8791 12413 16033 19654 23272 26894 30515
Aspirante 110 064676 1559 3118
B) Administrativos
Jefe de 1.a 3 145250 3664 7328 12459 17590 22439 27848 32978 38109 43240
Jefe de 2.a 3 139885 3293 6583 11192 15800 20408 25674 29626 34233 38842
Jefe de Personal 3 160313 3664 7328 12459 17590 22439 27848 32978 38109 43240
Oficial de 1.a 5 135697 3293 6583 11192 15800 20408 25674 29626 34233 38842
Oficial de 2.a 5 122904 2907 5827 9892 13965 18038 22111 26185 30260 34332
Auxiliar de 1.a 7 111729 2623 5252 8927 12603 16280 19956 23633 27307 30983
Auxiliar de 2.a 7 092413 2588 5176 8801 12424 16049 19672 23295 26916 30542
Telefonista 7 092413 2588 5176 8801 12424 16049 19672 23295 26916 30542
Aspirante 110 064679 1559 3118
C) Subalternos
Conserje, Cobrador, Ordenanza, Portero
Enfermero 6 109765 2623 5252 8927 12603 16280 19956 23633 27307 30983
Botones de 16/18 años 110 058190
Botones de 18/20 años 110 064679
A) Oficios Clásicos
Encargado 4 145898 3564 7131 12124 17116 22108 27101 32092 37086 42078
Jefe de Equipo 8 133256 3244 6490 11031 15575 20116 24661 29203 33785 38287
Oficial de 1.a 8 131990 3217 6439 10943 15452 19957 24464 28970 33479 37988
Oficial de 2.a 8 117767 2907 5827 9892 13965 18078 2211 26185 30260 34332
Oficial de 3.a, Ayudante 9 109765 2623 5252 8927 12603 16280 19956 23633 27307 30983
Peón Especializado 9 108874 2609 5220 8870 12527 16179 19831 23486 27139 30789
Peón Ordinario 100 107646 2593 5186 8818 12446 16076 19705 23336 26968 30598
Aprendiz 4.º/3.º año 110 064679
Aprendiz de 2.º/1.º año 120 058190
Pinche 18/17 años 110 064679
Pinche 16/17 años 110 058190
C) Auxiliares
Listero 6 109765 2628 5255 8936 12616 16295 19975 23653 27335 31012
Almacenero 6 111729 2628 5255 8936 12616 16295 19975 23653 27335 31012
Guarda Jurado, Vigilante 6 111729 2628 5255 8936 12616 16295 19975 23653 27335 31012
Operario de Limpieza 100 107646 2593 5186 8818 12446 16076 19705 23336 26968 30598

(III-829)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 179 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

IV. Atala / Sección IV


Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Quinto: La subasta será única, si bien podrá extenderse a dos
licitaciones como máximo, separadas por un intervalo de 45 minu-
tos, en el que los interesados podrán: 1.o Solicitar, durante un pla-
Tesorería General de la Seguridad Social zo de 15 minutos, adjudicación directa de los lotes ofrecidos, por
un importe igual o superior a aquel en que fueron valorados para
DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA primera licitación, así como para hacer nuevas posturas por escri-
to en pliego cerrado. 2.o Agotado el plazo de 15 minutos se abri-
rá otro nuevo de 30 minutos en el que se podrán constituir los depó-
Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 sitos preceptivos para ser licitador en la segunda, así como para
presentar posturas en sobre cerrado.
EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Sexto.—Que el adjudicatario perderá el importe de su depó-
(ART. 137 DEL REAL DECRETO 1.517/91) sito si no completa el pago hasta el importe de la adjudicación, en
el acto o al día hábil siguiente, quedando además obligado a resar-
Don Javier Martínez Bao, en funciones de Recaudador Ejecutivo cir a la Tesorería General de la Seguridad Social de los perjuicios
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 de Bilbao. que de tal incumplimiento se deriven.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apre- Séptimo: Que la subasta podrá ser suspendida si por el deu-
mio número 93/125 y 94/1 que para la exacción de cuotas se siguen dor, acreedores hipotecarios o pignoraticios se liberan los bienes
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Radio Ortega, S.A., embargados, pagando el importe total de la deuda, intereses, recar-
quien presenta unos débitos de 3.062.416 pesetas de principal más gos y costas antes de la adjudicación.
recargo y 300.000 pesetas que se estiman para costas del pro- Octavo: Que la Dirección Provincial de la Tesorería General
cedimiento, se ha dictado la siguiente de la Seguridad Social, podrá ejercitar el derecho de tanteo, a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social, durante el plazo
Providencia de venta de bienes por el sistema de subasta de treinta días después de la adjudicación al mejor postor, lo que
se deberá de anunciar en el mismo acto.
Providencia: Habiendo sido autorizada por el Sr. Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha, Noveno: Que será entregado un pliego con las condiciones
24/11/94, la venta en pública subasta de los bienes muebles de titu- reguladoras de la subasta a toda persona que lo solicite, estando
laridad de Radio Ortega, S.A., embargados por diligencia de fecha a su disposición en el domicilio de la Unidad embargante y en la
5/7/94, según el expediente administrativo de apremio seguido en Tesorería General de la Seguridad Social (Gran Vía, 89-4.o) Sec-
esta Unidad a mi cargo, contra dicho deudor, procédase de con- ción de Procedimientos Concursales.
formidad con lo establecido en el artículo 137 y siguientes del RD Décimo: Que no se conocen cargas reales que afecten a los
1517/91, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau- bienes y deban quedar subsistentes.
dación de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, a la cele-
Decimoprimero: Que por el presente Edicto se tiene por noti-
bración de Pública subasta, el día 16/02/95, a las 10,15 horas, en
ficados, a todos los efectos legales, los deudores con domicilio des-
la calle Viuda de Epalza, 3, en el que serán ofrecidos a los posi-
conocido.
bles licitadores los bienes embargados en la expresada diligencia.
Decimosegundo: Que la presente subasta se regirá conforme
Notifíquese esta Providencia al deudor, al depositario y si los
al R.D. 1517/91, por el que se aprueba el Reglamento General de
hubiere, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios.
Recaudación de los Recursos del Sistema de Seguridad Social,
En cumplimiento de dicha Providencia, se publica el presen- BOE de 25-10-91, así como por la Orden de 8 de abril de 1992,
te edicto, con la advertencia a los posibles licitadores de lo siguien- BOE de 15-04-92, que sirve de desarrollo al texto reglamentario
te: citado.
Primero: Que los bienes embargados son los que a continuación En Bilbao, a 15 de diciembre de 1994.—El Recaudador eje-
se detallan cutivo en funciones, Javier Martínez Bao
Lote único: (Núm. 13.897)
—Vehículo Mercedes MB-120, Matrícula NA-5284-Y
—Vehículo Mercedes MB-120, Matricula SS-0063-AC

Tasación:
Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02
Tipo Primera Licitación: 812.000 pesetas.
Tipo Segunda Licitación: 609.000 pesetas. CORRECION DE ERRORES
(ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES)
Segundo: Que los bienes se encuentran depositados en la calle
Jaén n.o 11 de Bilbao, pudiendo ser examinados, por cuantas per- (RD 1.517/91)
sonas estén interesadas en ello, durante los tres días anteriores
a la subasta. Doña María José Llorente Bañuelos, Jefe de la Unidad de Recau-
Tercero: Que se ha señalado para la celebración de pública dación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.
subasta, el día 16/2/95 a las 10,15 horas, en los locales de la Uni- Hago saber: Que en el expediente administrativo de apre-
dad de Recaudación Ejecutiva 48/01, sito en Bilbao, calle Viuda mio número 6.305/93, que se instruye en esta Unidad a mi cargo
de Epalza, 3, quien se ha constituido como unidad embargante. contra el deudor Industrias del Muelle, S.L., se publicó Edicto de
Cuarto: Que toda persona interesada en licitar, habrá de cons- Subasta de Bienes Muebles número 97/94 del 29-11-94, habién-
tituir ante la Mesa de Subasta o ante el Recaudador Ejecutivo de dose detectado un error en el tipo fijado para la subasta, siendo
la Unidad embargante, el importe en metálico, cheque conforma- éste 29.290.433 pesetas para la primera licitación y 21.967.825 pese-
do, visado o certificado, extendido a nombre de «Unidad de Recau- tas para la segunda licitación.
dación Ejecutiva de la Seguridad Social, 48/01», por, al menos un Y para que conste y sirva de notificación al deudor Industrias
25%, del tipo mínimo expresado para cada licitación. del Muelle, S.L., y a los demás interesados , según artículo 116.4
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 180 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

del R.D. 1517/91 de 11 de octubre, por el que se aprobó el Regla- da al Tipo de la Subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otro
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de u otras posturas.
la Seguridad Social, expido el presente. 8.o Que el rematante deberá entregar, en el acto de adjudicación
En Bilbao, a 19 de diciembre de 1994.—La Recaudadora Eje- de los Bienes o al siguiente día hábil, la diferencia entre el depo-
cutiva, María José Llorente Bañuelos sito constituido y el precio de la liquidación.
(Núm. 14.152) 9.o En todas las Subastas desde el anuncio hasta su celebración,
• podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, consignándose
ante el Recaudador el importe del depósito.
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 10.o Que la Subasta se suspenderá si se abona la deuda y las
(RD 1.517/91)
costas de procedimiento antes de la adjudicación de los Bienes.
11.o Que en caso de no ser enajenados la totalidad o par-
Doña María José Llorente Bañuelos, Jefe de la Unidad de Recau- te de los mencionados Bienes en primera o segunda licitación,
dación Ejecutiva 48/02 de Bilbao. se celebrará Almoneda durante los tres días siguientes al de la
Hago saber: 1.o Que en el expediente administrativo de última Subasta.
apremio número 6612/93 MB, que se instruye en esta Unidad a 12.o Se advierte a los deudores con domicilio desconocido de
mi cargo contra el deudor BRAHI, S.A., en reclamación de deu- que se les tiene por notificados a todos los efectos legales
das por impago de sus obligaciones con la Seguridad Social en mediante el presente anuncio.
cantidad de 2.597.469 pesetas, he acordado en Providencia de En Bilbao, a 14 de diciembre de 1994.—La Recaudadora Eje-
fecha 14-12-94 sacar en Pública Subasta los Bienes embarga- cutiva, María José Llorente Bañuelos
dos al deudor y que son los que a continuación se detallan:
(Núm. 14.151)
—1 impresora Dubuit n.o 4311
—1 máquina transfer marca Firsan (lisa) •
—1 máquina transfer marca Firsan (para forros)
—1 impresora textil manual con 6 pantallas de 6 colores Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/06
—1 impresora textil manual con 4 pantallas de 4 colores ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
—1 impresora automática de 6 colores con secadores inter- (ART. 59.4 LEY 30/92)
medios
La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
—1 túnel de secado va de Durango 48/06, de la Dirección Provincial de Bizkaia.
—1 máquina de termoimpresión IMA Hace saber: 1. Que, en expediente administrativo de apre-
—1 carretilla elevadora mio número 515/90, que se instruye en esta Unidad a mi cargo
Tasación: 8.327.000 pesetas. contra la empresa o sujeto responsable Marcos Ormaechea, S.A.,
Tipo de la subasta en 1.a licitación: 8.327.000 pesetas. en reclamación de deudas por impago de sus obligaciones con
la Seguridad Social en cantidad de 108.426.620 pesetas, he acor-
Tipo de la subasta en 2.a licitación: 6.245.250 pesetas.
dado en providencia de fecha 21/11/94, sacar a pública subas-
2.o Los Bienes se hallan depositados en la empresa sita en ta los bienes embargados a la misma y que son los que a con-
Dr. Entrecanales, 73 (48002 Bilbao), donde se podrán ver y exa- tinuación se detallan:
minar por todos los que deseen participar en la Subasta, el día hábil
inmediatamente anterior a la fecha fijada para la Subasta en hora- Lote único:
rio de 9 a 13 horas. Descripción de los bienes: Por su extensión no se detalla. Se
3.o A quien lo solicite le será entregado un pliego de condiciones encuentra una relación de la misma la la Unidad de Recaudación
por el que ha de regirse la Subasta, personándose en la Dirección ejecutiva 48/06 de Durango, calle Tronperri, 3
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social C/ Gran Tasación: 33.399.565 pesetas.
Vía 89 4 Planta (48011 Bilbao) o en la Unidad de Recaudación Eje- 2. Los bienes se hallan depositados en Gernika, La Vega, 10,
cutiva 48/02 calle General Eguía 5 (48010 Bilbao). donde se podrán ver y examinar por todos los que deseen parti-
4.o Para la celebración de la Subasta, que tendrá lugar en cipar en la subasta, el día hábil inmediatamente anterior a la fecha
calle General Eguía 5 Bajo (48010 Bilbao), se ha señalado el día fijada para la subasta, en horario de 9 a 13 horas.
27-02-95 a las 10 horas. 3. A quien lo solicite le será entregado un pliego de condicio-
5.o La presente Subasta se regirá por lo dispuesto en los Artí- nes por el que ha de regirse la subasta, perdonándose en la Direc-
culos 137 al 140 del Real Decreto 1.517/91 de 11 de octubre del ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Gran
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste- Vía, 89-4.a Planta - Bilbao, o en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
ma de la Seguridad Social (B.O.E. de 25-10-91) y por su Orden 48/06, con domicilio en Durango, calle Tronperri, 3 y 5.
de desarrollo de 08-04-92. 4. Para la celebración de la subasta, que tendrá lugar en Duran-
6. Para tomar parte en la Subasta los licitadores deberán con- go, Tronperri, 3 y 5, se ha señalado las 10 h. del día 17/2/95.
signar, ante la Mesa de la Subasta, un depósito (en metálico o che- 5. La presente subasta se regirá por lo dispuesto en los ar-
que conformado) de, al menos, un 25% del Tipo de la Subasta en tículos 135 a 144 del Real Decreto 1517/91 de 11 de octubre (Regla-
la que deseen participar. mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
El deposito para ser licitador, podrá realizarse desde la publi- la Seguridad Social, B.O.E. del 25.10.91) y por su Orden de desa-
cación de los anuncios de la Subasta hasta el momento de la cons- rrollo de 8 de abril de 1992.
titución de la Mesa, pudiendo efectuarse tanto en metálico como 6. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subas-
mediante cheque certificado, visado o conformado por el librado ta fianza, al menos, del 25 por 100 del tipo de aquella, depósi-
por su total importe, a nombre de la Unidad de Recaudación Eje- to éste que se ingresará en firme en la Tesorería si los adjudi-
cutiva de la Seguridad Social 48/02. catarios no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de
A efectos de posibles adjudicaciones, en el resguardo justifi- la responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios
cativo de deposito constituido, se hará constar la hora y minuto en que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la
que el mismo se haya realizado así como el número de orden que adjudicación.
le haya correspondido. 7. La presente subasta quedará suspendida si el apremiado
7.o Constituido deposito para cualquier licitación, se conside- abona la deuda y las costas del procedimiento antes de la adju-
rará que el depositante ofrece la postura mínima que correspon- dicación.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 181 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

8. El presente anuncio supone la manifestación a los deudo- Todo depositante al constituir el depósito, podrá, además, for-
res con domicilio desconocido de tenerse por notificados a todos mular posturas superiores a la mínima acompañando al sobre que
los efectos legales. contenga el depósito, otro cerrado, en el que incluya dicha postu-
En Durango, a 21 de diciembre de 1994.—La Recaudadora ra superior y exprese el lote o lotes a que está referida, sin nece-
Ejecutiva, M.a de la O Prieto Toscano sidad de incrementar la cuantía del depósito realizado para su admi-
sión como licitador.
(IV-137)
Si antes de la celebración de la subasta se abonase la tota-
• lidad del débito se procederá a la devolución de los depósitos cons-
tituidos el primer día hábil siguiente al del pago del débito.
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Asimismo deberán presentar la documentación necesaria que
(ART. 59.4 LEY 30/92) se expresa en el pliego de condiciones por el que se ha de regir-
se la misma.
La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecuti- 3.o Que la subasta se suspenderá antes de la adjudicación de
va de Durango 48/06, de la Dirección Provincial de Bizkaia. los bienes si se hace el pago de las deudas y costas.
Hace constar: Que en expediente administrativo de apre- 4.o Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudi-
mio, que se instruye en esta Unidad a mi cargo, se ha dictado con cación de bienes, o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
fecha 22 de noviembre de 1994, la siguiente, entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
Providencia: Autorizada por el Director Provincial de la Teso- 5.o Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
rería General de la Seguridad Social con fecha 15-9-1994, la subas- piedad de los inmuebles abriéndoos en el expediente, sin derecho
ta de los bienes inmuebles propiedad de Construcciones Mecáni- a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la Dirección
cas Zumárraga, S.A., embargados por diligencia de fecha 21de mayo Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Gran Vía,
de 1992 en procedimiento administrativo de apremio número 47/88, 89-4.a planta (Sección de Procedimientos Concursales), hasta el día
seguido contra dicho deudor por deudas a la Seguridad Social en hábil anterior al señalado para la celebración de la subasta.
cuantía de 340.487.943 pesetas.
En el caso de no existir títulos de propiedad de los rematan-
Procédase a la celebración de la subasta el día 16/2/95 a las tes de los inmuebles afectados, podrán promover su inscripción
10 horas, en Bilbao, Gran Vía, 89 - 3.o, y observándose en su trá- en el Registro de la Propiedad por los medios establecidos en el
mite y realización las prescripciones de los artículos 129 a 149 del Título VI de la Ley Hipotecaria.
capítulo III, y en cuanto les sea de aplicación del Real Decreto 1517/91 6.o Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
del 11 de octubre(Reglamento General de Recaudación de los Recur- Seguridad Social se reserva el derecho de pedir la adjudicación
sos del Sistema de la Seguridad Social, B.O.E. del 25/10/91), y por de los inmuebles que no hubiesen sido objeto de remate en la subas-
su Orden de desarrollo de 8 de abril de 1992 (B.O.E. 15/04/92).
ta, conforme al apartado g) del artículo 147 del Reglamento Gene-
Notifíquese esta Providencia al deudor (y, en su caso, a los ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor). Social.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presen- 7.o Que a quien lo solicite le será entregado un pliego de con-
te anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha diciones por el que ha de regirse la subasta, personándose en la
subasta lo siguiente: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
1.o Que los bienes a enajenar responden al siguiente detalle: - Gran Vía, 89-4.a planta, Bilbao, o en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de Durango, con domicilio en Tronperri, 3-5, siendo nece-
Descripción de los bienes: sario para participar en la subasta aportar la documentación que
Urbana: Parcela de terreno, solar edificable, situado en el se indica en el mismo.
barrio de Goyerri, de la anteiglesia de Zaldibar, y sobre la mis- Advertencias:
ma pabellón.
A) Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 del
Referencia registral: tomo 437, folio 150-152, finca 728, ins- Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
cripciones 1.a y 2.a. ma de la Seguridad Social en la práctica de las notificaciones.
Tasación: 256.870.000 pesetas B) El presente anuncio supone la manifestación a los deudo-
Cargas reales que han de quedar subsistentes: sin cargas res con domicilio desconocido de tenerse por notificados e todos
los efectos legales.
Tipo de la subasta en primera licitación: 256.870.000 pese-
tas. En Durango, a 20 de diciembre de 1994.—La Recaudadora
Ejecutiva, M.a de la O Prieto Toscano
Tipo de la subasta en segunda licitación: 192.652.500 pese- (IV-138)
tas.
2.o Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de •
Subasta un depósito (en metálico o cheque conformado) de, al
menos, un 25% del tipo mínimo de los bienes que deseen pujar, ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
que coincidirá con el calor de tasación. El depósito para ser lici- (ART. 59.4 LEY 30/92)
tador, podrá realizarse desde la constitución de la Mesa, pudien-
do efectuarse tanto en metálico como mediante cheque certifi- La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
cado, visado o conformado por el librado por su total importe, a va de Durango 48/06, de la Dirección Provincial de Bizkaia.
nombre de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Hace constar: Que en expediente administrativo de apre-
Social correspondiente. mio, que se instruye en esta Unidad a mi cargo, se ha dictado con
A efectos de posibles adjudicaciones, el resguardo justifica- fecha 21 de diciembre de 1994, la siguiente,
tivo de depósito constituido, se hará constar la hora y minuto en Providencia: Autorizada por el Director Provincial de la Teso-
que el mismo se halla realizado así como el número de orden que rería General de la Seguridad Social con fecha 22/12/94, la subas-
le haya correspondido. ta de los bienes inmuebles propiedad de Talleres Eléctricos
Constituido depósito para cualquier licitación se considerará Andia, S.A., embargados por diligencia de fecha 2/4/93 en proce-
que el depositante, ofrece la postura mínima que corresponda al dimiento administrativo de apremio número 51/89, seguido contra
tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras dicho deudor por deudas a la Seguridad Social en cuantía de
posturas, bien en sobre adjunto al que contenga el depósito con- 85.451.449 pesetas.
forme a lo dispuesto en el párrafo siguiente, o bien durante las lici- Procédase a la celebración de la subasta el día 16/2/95 a las
taciones correspondientes. 10,15 horas, en Bilbao, Gran Vía, 89 - 3.o, y observándose en su
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 182 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

trámite y realización las prescripciones de los artículos 129 a 149 ra superior y exprese el lote o lotes a que está referida, sin nece-
del capítulo III, y en cuanto les sea de aplicación del Real Decre- sidad de incrementar la cuantía del depósito realizado para su admi-
to 1517/91 del 11 de octubre(Reglamento General de Recaudación sión como licitador.
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, B.O.E. del Si antes de la celebración de la subasta se abonase la tota-
25/10/91), y por su Orden de desarrollo de 8 de abril de 1992 (B.O.E. lidad del débito se procederá a la devolución de los depósitos cons-
15/04/92). tituidos el primer día hábil siguiente al del pago del débito.
Notifíquese esta Providencia al deudor (y, en su caso, a los Asimismo deberán presentar la documentación necesaria que
acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor). se expresa en el pliego de condiciones por el que se ha de regir-
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presen- se la misma.
te anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha 3.o Que la subasta se suspenderá antes de la adjudicación de
subasta lo siguiente: los bienes si se hace el pago de las deudas y costas.
1.o Que los bienes a enajenar responden al siguiente detalle: 4.o Que el rematarte deberá entregar en el acto de la adjudi-
Descripción de los bienes: cación de bienes, o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
Parcela de terreno en barrio Arane de Gernika de dos mil ocho-
cientos ochenta y nueve metros cuadrados, sobre esta parcela se 5.o Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
han edificado dos pabellones industriales. piedad de los inmuebles abriéndoos en el expediente, sin dere-
cho a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Referencia registral: Tomo 427, libro 63 de los de Gernika, folio
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
123, finca 7.531.
Gran Vía, 89-4.a planta (Sección de Procedimientos Concursa-
Tasación: 109.105.375 pesetas. les), hasta el día hábil anterior al señalado para la celebración
Cargas reales que han de quedar subsistentes: 244.625 pe- de la subasta.
setas. En el caso de no existir títulos de propiedad de los rematan-
Tipo de la subasta en primera licitación: 109.105.375 pese- tes de los inmuebles afectados, podrán promover su inscripción
tas. en el Registro de la Propiedad por los medios establecidos en el
Título VI de la Ley Hipotecaria.
Tipo de la subasta en segunda licitación: 81.829.031 pese-
tas. 6.o Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social se reserva el derecho de pedir la adjudicación
2.o Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de
de los inmuebles que no hubiesen sido objeto de remate en la subas-
Subasta un depósito (en metálico o cheque conformado) de, al
ta, conforme al apartado g) del artículo 147 del Reglamento Gene-
menos, un 25% del tipo mínimo de los bienes que deseen pujar,
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
que coincidirá con el calor de tasación. El depósito para ser lici-
Social.
tador, podrá realizarse desde la constitución de la Mesa, pudien-
do efectuarse tanto en metálico como mediante cheque certifi- 7.o Que a quien lo solicite le será entregado un pliego de con-
cado, visado o conformado por el librado por su total importe, a diciones por el que ha de regirse la subasta, personándose en la
nombre de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
Social correspondiente. - Gran Vía, 89-4ª planta, Bilbao, o en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de Durango, con domicilio en Tronperri, 3-5, siendo nece-
A efectos de posibles adjudicaciones, el resguardo justifica- sario para participar en la subasta aportar la documentación que
tivo de depósito constituido, se hará constar la hora y minuto en se indica en el mismo.
que el mismo se halla realizado así como el número de orden que
le haya correspondido. Advertencias:
Constituido depósito para cualquier licitación se considerará A) Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 106 del
que el depositante, ofrece la postura mínima que corresponda al Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras ma de la Seguridad Social en la práctica de las notificaciones.
posturas, bien en sobre adjunto al que contenga el depósito con- B) El presente anuncio supone la manifestación a los deudo-
forme a lo dispuesto en el párrafo siguiente, o bien durante las lici- res con domicilio desconocido de tenerse por notificados e todos
taciones correspondientes. los efectos legales.
Todo depositante al constituir el depósito, podrá, además, for- En Durango, a 21 de diciembre de 1994.—La Recaudadora
mular posturas superiores a la mínima acompañando al sobre que Ejecutiva, M.a de la O Prieto Toscano
contenga el depósito, otro cerrado, en el que incluya dicha postu- (IV-139)

V. Atala / Sección V
Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia «Propuesta de providencia, S.S.a la Secretaria Judicial, doña
Inés Valor Nevado, Secretaria sustituta.—En Bilbao, a veintiocho
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.—Visto el orden
EDICTO
de señalamiento de este Juzgado, se cita a las partes a los actos
(CEDULA DE CITACION) de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
Doña Inés Valor Nevado, Secretario sustituta de Secretario Judi- de lo Social sito en Bilbao, Bombero Etxaniz, 1, el día dieciocho
cial del Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia. de enero de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve y vein-
Hago saber: Que en autos número 81/94, de este Juz- te (9,20) horas de su mañana.
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel García Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
de Marín Palomares, don Mariano Sánchez Merino y don Juan Pérez a la demandada. Se advierte a las partes que deberán concurrir
de la Cámara, contra la empresa Señalizaciones Europeas, S.A., al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente: así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 183 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se Notifíquese a las partes esta resolución.
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las ale- Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
gaciones hechas por la contraria en relación con la prueba admi- sentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
tida si no se presentaran sin causa justificada. siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
Se advierte que si los demandantes, citados en legal forma, la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Pro-
no compareciesen ni alegasen justa causa que motive la suspen- cedimiento Laboral).
sión del juicio, se les tendrá por desistidos de su demanda y que Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
la incomparecencia injustificada de la demandada no impedirá la
Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada, doña Susana Castaños
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
del Molino.—La Secretaria Judicial.»
rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez cum-
plimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán a los «Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo
autos de su razón. acordado y a notificar la presente en la forma prevista en los artícu-
los 55 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral, acompañando copia
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes: se tiete por hecha
de la demanda y demás documentos en su caso a los demandados.»
la manifestación. Líbrese cédula para confesión judicial.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Bronwn and
Notifíquese esta resolución.
Sons, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre- ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
sentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
En Bilbao, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noven-
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
ta y cuatro.
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral). Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
Y para que le sirva de citación en legal forma a Señalizacio- taria Judicial
nes Europeas, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para (V-1.938)
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noven- •
ta y cuatro.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones Juzgado de lo Social número 2 de Vigo
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre- EDICTO
taria Judicial
Doña Rosa Rodríguez Rodríguez, Magistrada-Juez del Juz-
(V-1.937) gado de lo Social número 2 de Vigo.
• Hao saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha
en el proceso seguido a instancias de don Manuel Barreiro Rodrí-
EDICTO guez, contra la empresa Albacora, S.A., en reclamación por Sala-
(CEDULA DE CITACION) rios, registrado con el número 1.039/94, se ha acordado citar a la
empresa Albacora, S.A., en ignorado paradero, a fin de que com-
Doña Inés Valor Nevado, Secretaria sustituta de Secretario Judi- parezca el día uno de febrero de mil novecientos noventa y cua-
cial del Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia. tro, a las diez y cinco (10,05) horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación, y en su caso, de juicio, que
Hago saber: Que en autos número 541/94, de este Juz-
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Angel Salazar Fuen-
Puerta del Sol, n.o 11-2.a planta, Vigo, debiendo comparecer per-
te, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesore-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
ría General de la Seguridad SOcial y Bronwn and Sons, S.A., sobre
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
prestación, se ha dictado la siguiente:
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
«Propuesta de providencia, S.S.a la Secretaria Judicial, doña derán por causa injustificada de asistencia.
Inés Valor Nevado, Secretaria sustituta.—En Bilbao, a veintinue-
Y para que sirva de citación a la empresa Albacora, S.A., se
ve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.—Por pre-
expide la presente cédula, para su publicación en el «Boletín Ofi-
sentada la anterior demanda; se admite a trámite. Regístrese y fór-
cial de Bizkaia», y colocación en el tablón de anuncios.
mense los correspondientes autos. Cítese a las partes para el acto
de juicio en única convocatoria, señalándose en la Sala de En Vigo, a veintidós de diciembre de mil novecientos noven-
Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en Bilbao, Bombe- ta y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
ro Etxaniz, 1, el día veintiséis de enero de mil novecientos noven- (Núm. 14.383)
ta y cinco, a las diez y diez (10,10) horas de su mañana. Hágase
entrega a los demandados de las copias presentadas. Se advier- •
te a las partes que deberán concurrir al acto de juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, no suspendiéndo- Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao
se por incomparecencia de los demandados, y si el demandante, (Juzgado de Familia)
citado en legal forma, no compareciera ni alegare justa causa que
a juicio del Magistrado, motive la suspensión del juicio, se le ten- EDICTO
drá por desistido de su demanda (arts. 82 y 83 de la Ley de Pro- Don Angel Gutiérrez Polo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
cedimiento Laboral). Instancia número 5 de los de Bilbao (Juzgado de Familia).
Tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese a Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el
la entidad gestora o, en su caso, servicio común, la remisión del número 501/92-A, se siguen autos de separación ejecución, a ins-
expediente original o copia del mismo y, en su caso, informe de tancias del Procurador de los Tribunales, Sr. Monge Pérez, en repre-
los antecedentes que posean en relación con el contenido de la sentación de doña María Teresa López Llorente, contra don José
demanda, dentro del plazo de los diez (10) días siguientes a la recep- Alberto Lera Abásolo, en el que por resolución de esta fecha se
ción del oficio. Si se remitiese el expediente original, será devuel- ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de
to a la entidad, firme que sea la sentencia dejándose nota de ello veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, senalándose para
(art. 141 de la Ley de Procedimiento Laboral). el acto del remate las diez (10) horas, del día ocho de febrero de
En cuanto a los otrosíes de la demanda: se tiene por hecha mil novecientos noventa y cinco, en la Sala de Audiencias de este
la manifestación. Líbrese cédula para confesión judicial. Juzgado, con las prevenciones siguientes:
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 184 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
terceras partes del avalúo. sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
Segunda.—Que para tomar parte en la subasta, los licitado- dinero en metálico o cheques.
res deberan consignar previamente en la cuenta n.o 4.709 del Ban- Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali-
co Bilbao Vizcaya, de la que es titular este Juzgado, al menos una dad de ceder el remate a terceros.
cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) del tipo de licita- Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
ción, haciéndose constar el número y año del procedimiento; no bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
se aceptarán antregas de dinero en metálico o cheques. do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Tercera.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali- Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
dad de ceder el remate a terceros. piedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, don-
Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta la cele- de podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acep-
bración podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien- ta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente. y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin desti-
Quinta.—Los autos y la certificación registral que supla los títu- narse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rema-
los de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juz- tante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
gado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici- mismas.
tador acepta como bastante la titulación existente y que las cartas Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein-
sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá tisiete de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el seten-
que el remanante las acepta y queda subrogado en la responsa- ta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta,
bilidad de las mismas. siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Para el supuesto de que no hubiera postores en la primera Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
subasta se señala para la celebración de una segunda el día quin- res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
ce de marzo e mil novecientos noventa y cinco, a las diez (10) horas, tercera, el día veintisiete de abril, a las diez (10) horas, cuya subas-
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
para la primera, siendo de aplicación las demás prevenciones de tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
la primera. sirvió de base para la segunda.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiera licitado- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de la ter- celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
cera, el día veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cin- se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
co, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción los sábados.
a tipo, debiendo de consignar quien desee tomar parte en la mis-
Bienes que se sacan a subasta y su valor
ma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la
segunda. Urbana. Una cincuenta ava parte de la lonja segunda a la dere-
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudieran cele- cha entrando del portal de la planta baja, de la casa doble señala-
brarse en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el da con el n.o 6 de la Plaza de la Castilla (antes Plaza de Calvo Sote-
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. lo), de Bilbao, inscrita al tomo 1.314, folio 185, finca n.o 49.438-A,
inscripción 1.a.
Bienes objeto de subasta y valor Precio: trescientas mil (300.000) pesetas.
Urbana: Local señalado con el n.o 18 de planta sótano, des- Dado en Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noven-
tinado a garaje, sito en la calle Gabriel Aresti, n.o 2 de Bilbao, ins- ta y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
crito en el Registro de la Propiedad número 6 de los de Bilbao, al (Núm. 14.136)
tomo 1.231, libro 631 de Begoña, folio 82, finca n.o 34.498.
Valorado en un millón ochocientas mil (1.800.000) pesetas.

Dado en Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noven- EDICTO
ta y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario (CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO)
(Núm. 14.135) En autos de tercería de mejor derecho número 723/94, sobre
• tercería de mejor derecho, a instancia de doña Jasone Güena Matu-
rana, doña Pilar Antolín Unamuno y don Santiago Martínez Aya-
la, contra Banco Central Hispano Americano, S.A. y don Francis-
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao co Elorriaga Ansuátegui, se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
EDICTO «Propuesta de resolución de la Secretaria, doña Marta Blan-
co Etxebarria.
Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 de Bilbao. Providencia del Magistrado-Juez, don Ignacio Olaso Azpiroz.—
En Bilbao, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cua-
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 183/94 tro.—Por ratificados en la demanda doña Jasone Güena Maturana,
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancias de Espe- doña Pilar Antolín Unamuno y don Santiago Martínez Ayala y desig-
cialidades Eléctricas Lausan, S.A., contra don Juan Antonio Arrin- nado domicilio de emplazamiento de los demandados, tramítese el
da Alvarez, en el que por resolución de esta fecha se ha acorda- expediente de que es objeto. Se admite a trámite la tercería de mejor
do sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) derecho, que se sustanciará en pieza separada y por los trámites del
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto juicio de cognición, continuándose el procedimiento de apremio has-
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, ta realizar la venta de los bienes embargados, y su importe se depo-
el día veintisiete de febrero, a las diez (10) horas, con las prevenciones sitará en el establecimiento destinado al efecto, para hacer pago a
siguientes: los acreedores por el orden de preferencia que se determine en la
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos sentencia del juicio de tercería.
terceras partes del avalúo. Emplácese a los demandados con entrega de las copias de
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas- la demanda y de los documentos presentados, para que en el tér-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado mino de seis (6) días comparezcan y contesten, por medio de Abo-
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.748, una cantidad igual, por gado y Procurador, apercibiéndoles que de no verificarlo, se les
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que tendrá por contestada.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 185 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Líbrese la correspondiente comunicación al Banco Central His- Bienes que se sacan a subasta y su valor
panoamericano y a don Francisco Elorriaga Ansuátegui, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 1.535 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vivienda piso 1.o derecha izquierda de la casa n.o 12 de la calle
Juan de Urbieta de Bilbao, inscrito en el Registro de la Propiedad
Testimóniese copia de esta resolución, y únase al procedimiento número 5 de Bilbao, al libro 103, folio 76 vuelto, finca 6.414, ins-
131 de la Ley Hipotecaria número 29/94, a fin de que quede en cripción 6.a.
suspenso la entrega de las cantidades consignadas.
Se tasa a efectos de primera subasta en diez millones dos-
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo
cientas mil (10.200.000) pesetas.
de tres (3) días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe. Dado en Bilbao, a veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
Conforme: El Magistrado-Juez.—La Secretaria.»
(Núm. 14.206)
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado
don Francisco Elorriaga Ansuátegui, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación y emplazamiento.

En Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa EDICTO
y cuatro.—La Secretaria Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
(Núm. 14.249) mera Instancia número 8 de Bilbao.
• Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 697/94
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame-
ricano, S.A., contra don Carlos Blanco Mouriz y doña Francisca Mar-
cos Galán, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por reso-
EDICTO lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri- primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se
mera Instancia número 8 de Bilbao. dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 409/94 Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veinticuatro de febre-
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancias de don ro, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
Rubén Vidorreta Carboneras, contra don José Luis Calvo Barre- Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
ro, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar de la subasta.
a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días, Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.749, oficina 1.290-3, una canti-
día veintisiete de febrero, a las diez (10) horas, con las prevenciones dad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los
siguientes: bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del pro-
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
terceras partes del avalúo. entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas- Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado te a terceros.
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.749, sucursal 1.290-3, una Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refie-
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques. re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali- manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
dad de ceder el remate a terceros. licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las car-
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele- gas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien- al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente. el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
piedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, don- Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acep- subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein-
ta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores ticuatro de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el seten-
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin desti- ta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta,
narse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rema- siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
tante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
mismas. res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera tercera, el día veintiuno de abril, a las diez (10) horas, cuya subas-
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein- ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tisiete de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el seten- tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
ta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, sirvió de base para la segunda.
siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado- celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
tercera, el día veintisiete de abril, a las diez (10) horas, cuya subas- los sábados.
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
sirvió de base para la segunda.
Bienes que se sacan a subasta
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que Vivienda izquierda del piso o planta alta 4.a de la casa cuá-
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando druple del n.o 17 del camino de Larraskitu. Inscrita al tomo 1.530,
los sábados. libro 70 de Bilbao, finca 2.569, inscripción 1.a.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 186 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Tipo de subasta: cinco millones seiscientas cuatro mil cuarenta Bienes que se sacan a subasta
y dos (5.604.042) pesetas.
Urbana.—Lonja o tienda de la planta baja, de la casa seña-
Dado en Bilbao, a veintidós de diciembre de mil novecientos lada con el n.o 9, de la calle de La Cruz, de Bilbao, con entrada
noventa y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario por dicha calle y comunicación directa con el zaguán o portal de
(Núm. 14.315) entrada de dicha casa, que tiene una superficie de ciento sesen-
ta y siete metros y noventa decímetros cuadrados (167,90 m2),
• y con inclusión de sus patios, tiene una superficie total de dos-
cientos tres metros y setenta y cuatro decímetros cuadrados
(203,74 m2), y linda: al este, con la calle de La Cruz o frente de
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao entrada a la tienda; al oeste, o por la espalda, en parte más al
fondo, con patio de la casa del señor Marqués de Casa Torre;
al norte, o derecha entrando, con casa n.o 11, de dicha calle La
EDICTO Cruz, y patio de luces común con propiedad contigua del señor
Conde de Valdelagrana, de cuyo patio pertenece a la lonja que
Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri- se describe una zona de ochenta centímetros (80 cm) de anchu-
mera Instancia número 10 de Bilbao. ra, que constituye una superficie de cinco metros y treinta y cin-
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número co decímetros (5,35 m), igual a sesenta y nueve pies cuadrados
553/94 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del (69 p2); y por el sur, izquierda entrando, con la casa n.o 7 de dicha
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco de San- calle de La Cruz, propiedad de herederos de don Guillermo Magui-
tander, S.A., contra Pielo, S.A., en reclamación de crédito hipo- regui y el zaguán de la escalera de esta finca.
tecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado Inscripción: Registro de la Propiedad número 7 de Bilbao, al
sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) tomo 1.311, libro 62, folio 60, finca n.o 4.449, inscripción 2.a.
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzga- Tipo de subasta: setenta y un millones novecientas treinta y
do, el día cinco de abril, a las diez (10) horas, con las preven- cinco mil setecientas ochenta y dos (71.935.782) pesetas.
ciones siguientes: Dado en Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noven-
ta y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta. (Núm. 14.207)

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas-


ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juz-

gado en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n. o 4.724, una can-
tidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o che- EDICTO
ques en el Juzgado. Doña María Rosa Aragonés Aragonés, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Bilbao.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
te a terceros. Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 716/94,
se sigue a instancias de doña María Cristina Saldaña Galíndez,
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta expediente para la declaración de ausencia de doña Esperanza
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego Galíndez Hurtado, natural de Bizkaia, vecina de Bilbao, nacida el
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia ante- día dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, hija
riormente. de José y de Andelina, de estado civil separada, quien se ausen-
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se tó de su último domicilio, calle General Eguía, n.o 8, 1.o D, de esta
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están Villa, no teniéndose noticias de ella desde el año mil novecientos
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que noventa y uno, ignorándose su paradero. Lo que se hace público
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que para que los que tengan noticias de la desaparecida puedan poner-
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubie- las en conocimiento en el Juzgado.
re— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose Dado en Bilbao, a catorce de noviembre de mil novecientos
que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon- noventa y cuatro.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
(V-1.754)
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la pri- •
mera subasta, se señala para la celebración de una segun-
da, el día cinco de mayo, a las diez (10) horas, sirviendo de
tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la EDICTO
primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones Doña María Rosa Aragonés Aragonés, Magistrada-Juez del Juz-
de la primera. gado de Primera Instancia número 14 de Bilbao.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado- Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una 484/1994, se sigue a instancias de don José Antonio Rodríguez
tercera, el día cinco de junio, a las diez (10) horas, cuya subasta Ramos, natural de Barakaldo, y vecino de Bilbao, nacido el día quin-
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee ce de febrero de mil novecientos cincuenta y seis quien abando-
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que nó en enero de 1987 el domicilio en el qu residia como arrenda-
sirvió de base para la segunda. tario, sito en Bilbao calle Zamacola número 29, 1.o derecha, no
teniéndose noticias de el, ignorándose su paradero.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que Lo que se hace público para que los que puedan dar noti-
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando cias del desaparecido puedan comparecer en el Juzgado para ser
los sábados. oídos.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para Bilbao, a diecinueve de octubre de mil novecientos noventa
el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subas- y cuatro.—La Magistrada-Juez
tadas. (Núm. 12.021)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 187 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistrado-Juez del Juz- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
gado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo. celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número y par- los sábados.
tes de la justicia gratuita dte. número 123/93, sobre exigencia de
escrituras públicas, a instancia de doña María Angeles Segade Mon- El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
ge, representada por la Procuradora Sra. doña María Concepción caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Imaz Nuere, contra doña Lourdes Cano Pascual, se tramita justi-
Bienes que se sacan a subasta
cia gratuita y en dichos autos se ha acordado citar a doña Lour-
des Cano Pascual, para que, si le conviniere, comparezca a la cele- Vivienda izquierda del piso 2.o (elemento n.o 8), de la casa
bración del juicio sobre justicia gratuita que se celebrará en este señalada con el n.o 75 de la calle Chávarri de Sestao. Inscripción
Juzgado el día veinticuatro de febrero, a las diez (10) horas, con al libro 171, de Sestao, tomo 719, folio 145, finca 13.924, inscrip-
apercibimiento, caso de incomparecencia, que será declarada en ción 2.a.
situación legal de rebeldía procesal, continuando la tramitación del Tipo de subasta: diez millones trescientas noventa y cinco mil
juicio en su ausencia. (10.395.000) pesetas.
Dado en Barakaldo, a veinte de diciembre de mil novecien- Dado en Barakaldo, a doce de diciembre de mil novecientos
tos noventa y cuatro.—El Secretario noventa y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
(Núm. 14.251) (Núm. 14.141)
• •
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo EDICTO
Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistrado-Juez del Juz-
EDICTO gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo.
Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 233/94
Instancia número 2 de Barakaldo. se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número de la Ley Hipotecaria, a instancia de don Rafael Rioja Carcedo y
525/94 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del doña María del Carmen Rojo Aguero, contra doña María Angeles
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Laboral Mateos Quintana, en reclamación de crédito hipotecario, en el que
Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada, contra por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subas-
doña Marta María Romero Sánchez y don Manuel Mera Pardo, ta por primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que lue-
en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución go se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por pri- en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veintidós de febre-
mera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se ro, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veintiuno de febre- de la subasta.
ro, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas-
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
de la subasta. en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.686, una cantidad igual,
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas- por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.686, una cantidad igual, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de te a terceros.
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema- bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
te a terceros. do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele- Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refie-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien- re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente. manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las car-
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están gas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubie- de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
re— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon- subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio tidós de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta
del remate. y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, sien-
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera do de aplicación las demás prevenciones de la primera.
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein- Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
tiuno de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, sien- tercera, el día veintiséis de abril, a las diez (10) horas, cuya subas-
do de aplicación las demás prevenciones de la primera. ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado- tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una sirvió de base para la segunda.
tercera, el día veinticuatro de abril, a las diez (10) horas, cuya subas- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 188 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
los sábados. caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas. Bienes que se sacan a subasta
Casa señalada con el n.o 38, antes 6 de la calle Andicollano de
Bienes que se sacan a subasta Lutxana (Barakaldo). Inscripción al libro 81 de Barakaldo, tomo 104
Vivienda izquierda izquierda del piso 3.o, de la casa n.o 1 de del archivo, folio 118 vuelto, finca n.o 3.403, inscripción 4.a.
la calle Egusquiaguirre de Barakaldo, es de tipo A. Forma parte Tipo de subasta: trece millones quinientas mil (13.500.000) pe-
de la finca siguiente: edificio compuesto por dos casas cuádruples, setas.
sitas en la calle Egusquiaguirre del término municipal de Barakal- Dado en Barakaldo, a doce de diciembre de mil novecientos
do. Inscripción al tomo 428, libro 331 de Barakaldo, folio 175 vuel- noventa y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
to, finca n.o 22.282-A, inscripción 5.a del Registro de la Propiedad
(Núm. 14.143)
de Barakaldo.
Tipo de subasta: cuatro millones cuatrocientas cincuenta mil
(4.450.000) pesetas.

Dado en Barakaldo, a catorce de diciembre de mil novecien- Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo
tos noventa y cuatro.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
(Núm. 14.142)
En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dicta-
• da en el procedimiento de juicio ejecutivo número 801/92, sobre
reclamación de cantidad, a instancia de Banco Central Hispano-
EDICTO americano, S.A., representado por el Procurador Sr. Fuente, con-
Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera tra don José López Méndez y doña María José Ochoa Millán, me
Instancia número 2 de Barakaldo. dirijo a usted, a fin de que se hace constar que la tercera subas-
ta tenga lugar el día diez de marzo de mil novecientos noventa y
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 136/94 cinco, a las doce (12) horas.
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Urquijo, S.A., contra En Barakaldo, a quince de diciembre de mil novecientos noven-
don Francisco Aguila Avila y doña María Olga Alvarez Fernández, ta y cuatro.—El Magistrado-Juez
en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de (Núm. 14.210)
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, seña- •
lándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día veinte de febrero, a las diez Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao
(10) horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo EDICTO
de la subasta. En virtud de lo acordado con esta fecha en juicio de faltas núme-
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas- ro 1.192/94, seguido por agresión e insultos, hechos ocurridos el
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, siendo
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.686, una cantidad igual, denunciante don Juan Carlos Torres Dávila, que se encuentra en
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que ignorado paradero, comparecerá el día uno de febrero, y hora de
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, las doce y cuarenta y cinco (12,45) horas, en la Sala de Audien-
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de cias de este Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, sita en
dinero en metálico o cheques en el Juzgado. calle Buenos Aires, n.o 6-planta 2.a, Sala de Vistas 10, con el fin
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema- de asistir a la celebración del referido juicio, con los medios de prue-
te a terceros. ba de que intente valerse, y pudiendo venir acompañado de Letra-
do, bajo apercibimiento de que su incomparecencia no suspenderá
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
la celebración de dicho juicio, parándole el perjuicio a que hubie-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
re lugar en derecho.
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
En Bilbao, a veintidós de diciembre de mil novecientos
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refie-
noventa y cuatro, para su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
kaia».—El Magistrado-Juez
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las car- (Núm. 14.398)
gas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que

el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate. Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein- EDICTO
te de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta y Don Juan Tomás Gomeza Lorenzo, Secretario del Juzgado de Ins-
cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, sien- trucción número 7 de los de Bilbao.
do de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Hago saber: Que en el juicio de faltas número 591/94, se
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado- ha dictado resolución citando a don Francisco Antonio Jiménez Gaba-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una rre, mediante cédula que es del tenor literal siguiente:
tercera, el día veinticuatro de abril, a las diez (10) horas, cuya subas-
CEDULA DE CITACION
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
sirvió de base para la segunda. número 7 de Bilbao, en resolución de esta fecha dictada en juicio
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera de faltas número 591/94, seguido en este Juzgado por robo, man-
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que da citar a don Francisco Antonio Jiménez Gabarre, hoy en des-
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando conocido paradero, para que el próximo día dieciséis de enero, a
los sábados. las nueve y treinta (9,30) horas, comparezca ante este Juzgado,
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 189 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

a fin de asistir a la celebración del juicio de faltas número 591/94, Y para que conste y sirva de citación a don Eduardo Fernán-
debiendo comparecer con todos los medios de prueba de que inten- dez Lobarán, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
te valerse, y apercibiéndole que de no comparecer ni alegar jus- cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
ta causa que se lo impida, le parará el perjuicio a que hubiere lugar En Barakaldo, a veintidós de diciembre de mil novecientos noven-
en derecho. ta y cuatro.—El Secretario
Y para que sirva de citación a don Francisco Antonio Jimé- (Núm. 14.325)
nez Gabarre, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
expido la presente. •
En Bilbao, a veintidós de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.—El Secretario Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
(Núm. 14.216) de Getxo
• EDICTO
Don José Ramón Blanco Fernández, Magistrado-Juez del Juzga-
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao
do de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Getxo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 152/91
CEDULA DE CITACION se tramita procedimiento de inter. obra nueva, a instancias de don
El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núme- Jesús López Lázaro, contra doña María del Pilar Ibarra Alfonso y
ro 9 de los de la Villa de Bilbao, en resolución de esta fecha, dicta- don Antonio Muñoz Silio, en el que por resolución de esta fecha
da en juicio de faltas número 1.052/94, seguido en este Juzgado, por se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y térmi-
lesiones en agresión, manda citar a don José Manuel Mora García, no de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándo-
con domicilio en Sestao (Bizkaia), y hoy en desconocido paradero, se para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
para que el próximo día ocho de febrero de mil novecientos noven- cia de este Juzgado, el día treinta y uno de enero, a las doce y treinta
ta y cinco y hora de las nueve y treinta (9,30) de su mañana, com- (12,30) horas, con las prevenciones siguientes:
parezca ante este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 1.a planta, Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
entrando por la parte posterior, a fin de asistir a la celebración del jui- terceras partes del avalúo.
cio de faltas número 1.052/94, debiendo comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y apercibiéndole que de Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas-
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, le parará el ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.767, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
Y para que sirva de citación a don José Manuel Mora García, sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» expido la pre- sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
sente. dinero en metálico o cheques.
En Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noventa Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali-
y cuatro.—El Secretario dad de ceder el remate a terceros.
(Núm. 14.323) Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
• bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro-
Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo piedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde
podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como
EDICTO bastante la titulación existente y que las cargas anteriores y las pre-
ferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su
Don Miguel Angel Gabancho, Oficial en funciones de Secretario
extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las
del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 883/94, Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
se ha acordado citar a: subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein-
tiocho de febrero, a las doce y treinta (12,30) horas, sirviendo de
CEDULA DE CITACION tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la pri-
mera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la
El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de
primera.
Barakaldo, ha acordado citar a usted, a fin de que el próximo día
catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las nue- Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
ve y treinta (9,30) horas, asista a la celebración del juicio de fal- res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tas número 883/94, seguido por hurto en Max Center, en calidad tercera, el día treinta de marzo, a las doce y treinta (12,30) horas,
de denunciado. cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%)
Se le hace saber que deberá comparecer con todos los medios del tipo que sirvió de base para la segunda.
de prueba de que intente valerse en el acto del juicio (testigos, docu-
mentos, peritos,...). Asimismo se le hace saber que podrá venir asis- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
tido de Letrado, si bien éste no es preceptivo. celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
Apercibiendo a las partes y testigos que residan en el térmi- los sábados.
no municipal, que de no comparecer ni alegar justa causa que se
lo impida, podrá imponérsele una multa, parándoles el perjuicio a Bienes que se sacan a subasta y su valor
que hubiere lugar en derecho.
Ciento cincuenta botellas de Conde Valdemar, cosecha 1982,
Los inculpados que residan fuera del término municipal, podrán ciento noventa y una mil (191.000) pesetas. Ciento veinte botellas
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra per- de Conde Valdemar, cosecha 1981, ciento cincuenta y seis mil
sona para que presente en este acto las pruebas de descargo que (156.000) pesetas. Dieciséis botellas de Bordon, cosecha 1981 (Gran
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 966 de la Ley de Enjui- Reserva), veinte mil cuatrocientas (20.400) pesetas. Cuarenta
ciamiento Criminal. botellas de Bordon, cosecha 1985, treinta y cuatro mil (34.000) pese-
En Barakaldo, a veintidós de diciembre de mil novecientos noven- tas. Cinco botellas de Cava Raimat (Brut), cuatro mil doscientas
ta y cuatro.—El Secretario cincuenta (4.250) pesetas. Catorce botellas de Otoñal, cosecha 1980,
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 190 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

dos mil trescientas ochenta (2.380) pesetas. Doce botellas de Rai- que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon-
mat Rosado, 1989, diez mil doscientas (10.200) pesetas. Quinientas sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
dieciocho botellas de Conde Valdemar, 1987, trescientas diez mil del remate.
ochocientas (310.800) pesetas. Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
Total: setecientas veintinueve mil (729.000) pesetas. subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día diez
Dado en Getxo, a veinte de diciembre de mil novecientos noven- de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve y trein-
ta y cuatro.—El Juez.—El Secretario ta (9,30) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%)
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás
(Núm. 14.256)
prevenciones de la primera.
• Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
CEDULA DE CITACION tercera, el día diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, a
El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción las nueve y treinta (9,30) horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
número 2 de Getxo, en resolución de esta fecha dictada en juicio ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con la mis-
de falta número 583/94, seguido en este Juzgado por estafa, man- ma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la
da citar a don Ricardo Núñez Barro, domiciliado últimamente en segunda.
Getxo, y hoy en desconocido paradero, para que el próximo día Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
treinta de enero, y a las nueve y treinta y cinco (9,35) horas de su celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
mañana, comparezca ante este Juzgado, sito en la Urgull, s/n, a se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
fin de asistir a la celebración del juicio de faltas número 583/94, los sábados.
debiendo comparecer con todos los medios de prueba de que inten- El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
te valerse, y apercibiéndole que de no comparecer ni alegar jus- caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
ta causa que se lo impida, le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho. Bienes que se sacan a subasta
Y para que sirva de citación al expresado don Ricardo Núñez
Vivienda izquierda o tipo A que tiene su acceso por el portal
Barro, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» expido
n.o 6 de la planta alta 4.a, de ciento treinta y siete metros con vein-
la presente.
ticinco decímetros cuadrados (137,25 m2), forma parte del bloque
En Getxo, a catorce de diciembre de mil novecientos noven- n.o 3 que consta de dos portales, señalados provisionalmente con
ta y cuatro.—El Secretario los n.os 5 y 6 del Conjunto Residencial del Angel de Getxo, situa-
(Núm. 14.217) do entre los n.os 12 y 24 de la Avenida del Angel de Getxo y detrás
• del bloque 1, con fachada a dicha avenida, hoy señalado con los
n.os 7 y 5 de la calle Amboto, respectivamente.
Tipo de subasta: veintidós millones (22.000.000) de pesetas.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 Dado en Getxo, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos
de Getxo noventa y cuatro.—La Juez.—El Secretario
(Núm. 14.257)
EDICTO
Doña Reyes Castresana García, Juez del Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción número 3 de Getxo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 347/94 de Gernika-Lumo
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame-
ricano, S.A., contra don Miguel de Oza Arizcuren y doña Juana Una- EDICTO
nua Etayo, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por reso- Doña María José Muñoz Hurtado, Juez del Juzgado de Primera
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por Instancia e Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 278/94
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día diez de febrero de mil de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame-
novecientos noventa y cinco, a las nueve y treinta (9,30) horas, con ricano, S.A., contra don Jesús María Ituarte Bengoechea, en recla-
las prevenciones siguientes: mación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término
de la subasta. de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas- que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado Juzgado, el día veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.790, una cantidad igual, cinco, a las once (11) horas, con las prevenciones siguientes:
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, de la subasta.
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas-
dinero en metálico o cheques en el Juzgado. ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema- en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.769, Sucursal de Ger-
te a terceros. nika-Lumo, una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele- (20%) del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose cons-
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien- tar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente. admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que te a terceros.
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubie- bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
re— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 191 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se perativa, para la celebración del acto de juicio que ha de tener lugar
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están el día ocho de marzo, a las diez (10) horas.
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que Y para que conste, y sirva la presente de citación en legal for-
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que ma a Embotelladora Internacional, Sociedad Cooperativa, en la per-
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubie- sona de su legal representante, don Miguel Angel del Campo Vivas,
re— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se expide la pre-
que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon- sente.
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. En Aranda de Duero, a trece de diciembre de mil novecien-
tos noventa y cuatro.—El Secretario, José Luis Gómez Arroyo
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subas-
(Núm. 14.218)
ta, se señala para la celebración de una segunda, el día veinticin-
co de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las once (11) horas,
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado

para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
ciones de la primera.
Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una EDICTO
tercera, el día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y Doña Joaquina Fuentes Asensio, Magistrada-Juez del Juzgado de
cinco, a las once (11) horas, cuya subasta se celebrará sin suje- lo Penal número 3 de Bilbao.
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con la mis- Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 337/93
ma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la se tramita procedimiento de ejecutoria, contra don Mario Antonio
segunda. Piris Carrillo, en el que por resolución de esta fecha se ha acor-
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera dado sacar a pública subasta por primera vez y término de vein-
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que te (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz-
los sábados. gado, el día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cin-
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el co, a las doce (12) horas, con las prevenciones siguientes:
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas. Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Bienes que se sacan a subasta Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subas-
Las dos viviendas del piso 2.o de la siguiente finca urbana: ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4.734, una cantidad igual, por
Casa conocida con el nombre de «Limongua», señalada con
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
el n.o 27 de la calle de Garramiola, hoy Calle Kale Haundi, de Onda-
rroa, por donde tiene su entrada, que linda al este o izquierda entran- sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
do, con casa de José Bedialuneta; al sur o espalda, con la calle sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
de Cruceño, denominada actualmente calle Erribera; al oeste o dere- dinero en metálico o cheques.
cha, con casa de Jerónimo Zabala, y al norte o frente, con la calle Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali-
Kale Haundi. Ocupa la planta solar noventa y un metros y treinta dad de ceder el remate a terceros.
centímetros cuadrados (91,30 m2), y consta de planta baja de una Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele-
vivienda, 1.er piso también de una sola vivienda, piso 2.o de dos vivien- bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, hacien-
das, derecha e izquierda y desván. do el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Titulo: Adquirió don Jesús María Ituarte Bengoechea la vivien- Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
da de la izquierda entrando del piso 2.o, así como la vivienda de subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día vein-
la derecha entrando piso 2.o, en virtud de la escritura de acepta- te de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las doce (12) horas,
ción de herencia, otorgada por fallecimiento de su padre don Del- sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado
fin Ituarte Arambarri, el día de hoy ante el infrascrito Notario, bajo para la primera subasta, siendo de aplicación las demás preven-
el número anterior inmediato de mi protocolo. ciones de la primera.
Referencia registral: Se citan como datos conocidos para la vivien- Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitado-
da de la izquierda entrando del piso 2.o, el tomo 225, libro 28 de Onda- res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
rroa, folio 196 vuelto, finca 261, inscripción 1.a. y para la vivienda tercera, el día dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cin-
de la derecha entrando del piso 2.o, lo son el tomo 235, libro 31 co, a las doce (12) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a
de Ondarroa, folio 176, finca 261, inscripción 13.a. tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma, el vein-
Tipo de subasta: diecinueve millones cinco mil (19.005.000) pe- te por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la segunda.
setas. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
Dado en Gernika-Lumo, a veinte de diciembre de mil nove- celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
cientos noventa y cuatro.—La Juez.—El Secretario se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
(V-1.927) los sábados.

• Bienes que se sacan a subasta y su valor


Vehículo Alfa Romeo modelo Alfa 33, 1.5 S, con matrícula BI-
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 6.774 AN, en las condiciones certificadas por la policía municipal
de Aranda de Duero (Burgos) (aparentemente el estado exterior del mismo es normal, desco-
nociendo si pudiera tener algún problema mecánico), a disposición
de esta autoridad en Basauri, calle Axular, frente al callejón exis-
La Sra. Juez de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
tente en el portal n.o 2.
número 2 de Aranda de Duero y su Partido, doña María Soledad
Escolano Enguita y en autos de juicio verbal civil, sobre beneficio Tasado pericialmente en trescientas cincuenta mil (350.000) pe-
de justifica gratuita, seguidos bajo el número 326/94, a instancia setas.
de doña Candelas Perdiguero Rodríguez, representada por la Pro- Dado en Bilbao, a veinte de diciembre de mil novecientos noven-
curadora Sra. doña Sonia Arranz Arauzo, contra Embotelladora Inter- ta y cuatro.—La Magistrada-Juez, Joaquina Fuentes Asensio.—
nacional, Sociedad Cooperativa y doña Begoña Palomero del Cura, El Secretario, Emiliano José del Vigo García
ha acordado citar a Embotelladora Internacional, Sociedad Coo- (Núm. 14.328)
BAO 4. zk. 1995, urtarrilak 5. Osteguna — 192 — BOB núm. 4. Jueves, 5 de enero de 1995

VI. Atala / Sección VI


Bestelako Herri Administrazioak / Otras Administraciones Públicas
Consorcio Estribaciones del Gorbea Visto que en esta Mancomunidad existen bases de datos con
Murguía (Alava-Araba) soporte informático que contienen datos de carácter personal, por
lo que es procedente su regulación y registro, de acuerdo con la
ANUNCIO citada Ley Orgánica y normas que la desarrollan.
La Asamblea General del Consorcio Estribaciones del Gor- A la vista de todo lo cual, como Presidente de la Mancomunidad
bea, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 1994, acordó y de conformidad con las facultades que legalmente corresponde.
la aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para
RESUELVE
el ejercicio de 1995.
Primero.—Los ficheros automatizados de esta Mancomuni-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Nor-
dad, en los que se contienen y procesan datos de carácter per-
ma Foral 9/91, de 25 de marzo, Presupuestaria de las Entidades
locales, dicho expediente queda expuesto al público durante el pla- sonal, que se describen en los Anexos correspondientes a esta
zo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, Resolución, son los siguientes:
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Territo- A) Anexo I.—Registro de Entrada y Salida de Documentos.
rio Histórico de Alava-Araba», durante los cuales los interesados B) Anexo II.—Personal de la Mancomunidad.
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea. C) Anexo III.—Contabilidad de la Mancomunidad.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si du- D) Anexo IV.—Personal de la Sociedad Pública Badesa.
rante el citado plazo no se presentasen reclamaciones. E) Anexo V.—Contabilidad Sociedad Pública Badesa.
F) Anexo VI.—Contabilidad Vertedero Residuos Industriales
Lo que se publica para general conocimiento y efectos opor- Inertes.
tunos.
Segundo.—La responsabilidad sobre los ficheros automati-
En Murguía, a 23 de diciembre de 1994.—El Presidente, José zados, comprendidos en los Anexos, corresponde a los Organos
María Ibáñez Loyo de Gobierno de la Mancomunidad, sin perjuicio de la responsa-
(VI - 45) bilidad directa del personal administrativo que gestione y custo-
• die los mismos.
Tercero.—Los datos de carácter personal registrados en los
Mancomunidad del Bajo Deba ficheros automatizados de esta Mancomunidad, a los que se refie-
Eibar (Gipuzkoa) re el apartado primero, solo serán utilizados para los fines expre-
samente previstos y por el personal debidamente autorizado.
ANUNCIO Cuarto.—Los afectados por los datos de carácter personal,
Con fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y contenidos en los ficheros descritos en los Anexos, podrán ejer-
cuatro, el Sr. Presidente de la Mancomunidad del Bajo Deba, ha citar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos
adoptado la siguiente Resolución de Presidencia: cuando proceda, ante el Organo competente para ello.
Visto que la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgá- Quinto.—La presente resolución deberá publicarse en el «Bole-
nica 5/92, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento auto- tín Oficial de Gipuzkoa y en el de Bizkaia», cumplimentando lo ante-
matizado de los datos de carácter personal, establece la obliga- rior deberán notificarse a la Agencia de Protección de Datos los
ción de las Administraciones Públicas de adoptar una disposición citados ficheros automatizados para su inscripción en el Registro
de regulación o adaptación de los ficheros automatizados existentes General de Protección de Datos, a través del modelo normaliza-
con anterioridad a su entrada en vigor. do aprobado por Resolución de la Agencia de 22 de junio de 1994.
Visto que el Real Decreto Ley 20/93, de 22 de diciembre, pro- En Eibar, a 12 de diciembre de 1994.—El Presidente, Iñaki
rrogó por 6 meses, el plazo establecido en la citada Disposición Arriola López
Adicional Segunda. (VI - 44)

VII. Atala / Sección VII


Beste zenbait / Varios
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES Doña Elena Acuña Cordero, don Carlos Aja Arroyo, don Manuel
DE BIZKAIA Ansuategui Larrondo, don Ricardo Carranza Saenz, don Juan Angel
de Cos Terreros, don Iñaki Etxeandia Salcedo, don Jesús Freire
García, doña Rosario Garrido Méndez, don Miguel Angel Heras Garo,
EDICTO doña M.a Teresa Iglesias Cisneros, don Luis Miguel Juez Osoro,
don Juan Ignacio Obieta Zarraga, don Basilio Puch Amigo, don Juan
De conformidad con lo dispuesto en el título V, artículo 25 del
Carlos Rodríguez Galindo, don Alvaro Soroa Eguiraun, don San-
Reglamento de Régimen Interior del Colegio Oficial de Agentes
tiago Soroa Eguiraun, don Miguel Angel Zalbide Arana, don
Comerciales, la Junta de Gobierno de este Colegio de Bizkaia, pro-
Ernesto Zorrilla Pérez.
cede a dar de baja en el mismo y a anular el carnet que les habi-
lita para el ejercicio de la profesión de un modo automático, el 31 En Bilbao, a 31 de diciembre de 1994.—La Junta de
de diciembre de 1994, a las personas que figuran en la siguiente Gobierno
relación, por hallarse incursos en lo que señala la citada norma: (VII - 89)

Administrazioari dagozkion eskutitzak La correspondencia referente a la Administración


Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio. se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBAO. 53. Postakutxa. Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA