Вы находитесь на странице: 1из 33

ªÀÄÄRå ¨sÀzÀævÁ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈvÁ E¯ÁSÉ

PÀæ.¸ÀA ¸ÀA¸ÉÞAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À


ºÉ¸ÀgÀÄ
1. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ ¨sÀzÀævÁ ¸ÁÜ¬Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ PÀbÉÃj, DzÉñÀzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸Áj
¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÀzÀævÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ D¹Û
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈvÁ
¨sÀzÀævÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
E¯ÁSÉUÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ
eÁUÀÈvÁ PÉ.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀæóµÀ×ZÁgÀ
E¯ÁSÉ ±ÁAw£ÀUÀgÀ, ªÀÄÄPÀÛ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß
560027 ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ

1
¸ÀAZÁgÀ (DZÀgÀuÉ) E¯ÁSÉ
PÀæªÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ
Ä Ä ºÉ¸ÀgÀÄ ¼ÀÄ
¸ÀASÉ
å

1 ¨ÉA.ªÀÄ.¸Á.¸ ±ÁAw£ÀUÀg 1) ªÀÄÄRåªÁV ¸ÁjUÉ


ÀA À, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À
ºÉƸÀ /
PÉ.ºÉZï.gÀ¸É vÀAiÀiÁjPÉ
¸ÀAZÁgÀ £ÀÆvÀ£À
Û,
(DZÀgÀuÉ)  ªÀiÁUÀð C«µÁÌgÀzÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆg
±ÁSÉ ¤zsÀðj¸ÀÄ«PÉ ¸ÁjUÉ
ÀÄ-560027
 ªÀiÁUÀð ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À
¸À«ÄÃPÉë ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É.
 C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
DZÀgÀuÁ
ªÉüÁ¥ÀnÖ
 zÀgÀzÀ
ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅz
ÀÄ
 §¸ï
¤®ÄUÀqÉUÀ¼À
UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ
 £ÀªÀÄÆ£É-3
£ÀÄß
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅz
ÀÄ
(C£ÀĸÀÆaUÀ¼

2
À DZÀgÀuÁ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ
CAvÀgÀ)
 £ÀªÀÄÆ£É -
4£ÀÄß
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅz
ÀÄ
 £ÀªÀÄÆ£É-5
£ÀÄß
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅz
ÀÄ
 ªÀiÁUÀðªÁgÀÄ
E.¦.PÉ.JA
zÁR¯ÁwUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ
 ¥ÀwæPÁ
¥ÀæPÀluÉ
GvÀÛgÀ
 ¸ÁjUÉ
CzÁ®vï£À°è
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ
.
 ZÁ®PÀjUÉ ¨É½î
ºÁUÀÆ a£ÀßzÀ
¥ÀzÀPÀ «vÀgÀuÉ
¸ÀA§AzsÀ
CUÀvÀå
ªÀiÁ»wUÀ¼À
PÀÆærüÃPÀgÀt
 CAvÀgÀ
WÀlPÀUÀ¼À

3
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
§UÉÎ ªÀiÁ»w
¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ
Ä.
 eÁvÉæ,
ºÉZÀÄѪÀj
DZÀgÀuÉUÀ½UÉ
¹§âA¢ ºÁUÀÆ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼À
ªÀåªÀ¸ÉÜ.
 C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
¥ÁægÀA¨sÀ,
PÀrvÀ ºÁUÀÆ
¥ÀjµÀÌgÀuÉ §UÉÎ
WÀlPÀUÀ½UÉ
¸ÀÆZÀ£É.
 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
«µÀAiÀÄUÀ¼À
§UÉÎ ¸À®ºÉ,
zˮgˀ Ev猢
§UÉÎ ¥ÀvÀæ
ªÀåªÀºÁgÀ.
 §¸ï ¢£ÁZÀgÀuÉ
¸ÀA§AzsÀzÀ
PÉ®¸À ¤ªÀðºÀuÉ.
 ªÀiÁºÉªÁgÀÄ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
MlÄÖ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
DUÀÄwÛgÀĪÀ
C£ÀĸÀÆaUÀ¼À

4
ºÁUÀÆ
PÀvÀðªÀå
¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪ
À ZÁ®£Á
¹§âA¢AiÀÄ
ªÁ¸ÀÛªÀ ¹ÜwAiÀÄ
PÉÆæÃrüÃPÀj¹z
À ªÀiÁ»w
¸ÀAUÀæºÀuÉ.
 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
zÀgÀ, ¸ÁjUÉ
DzÁAiÀÄ,
ºÀAvÀ/G¥ÀºÀAvÀ,
¹§âA¢, ¸ÀAZÁgÀ
ªÉÄðéZÁgÀPÀg
ÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
aÃn ¥ÀzÀÝw,
eÁvÉæUÀ¼ÀÄ
ºÉZÀÄѪÀj
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
, §¸ï ¤¯ÁÝt, §Azï,
PÀ¼ÁînPÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ
¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ
Ev猢
«µÀAiÀÄUÀ¼À
§UÉÎ

5
¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼À
£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
 ¸ÀAZÁgÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ
ªÁ¶ðPÀ
PÁAiÀÄðAiÉÆÃd
£É vÀAiÀiÁgÀÄ
WÀlPÀªÁgÀÄ
C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
Ä, ªÀUÀðªÁgÀÄ,
ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ
¹§âA¢
CªÀ±ÀåPÀvÉ,
Q.«ÄÃ.PÁAiÀiÁðZ
ÀgÀuÉ ºÁUÀÆ
¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃP
ÁzÀ
DzÁAiÀÄ/¥Àæw
Q.«ÄÃ. DzÁAiÀÄ
¤UÀ¢¥Àr¸ÀÄ«PÉ.
 EAzsÀ£À ºÁUÀÆ
vÀÄnÖ¨sÀvÉå
zÀgÀUÀ¼À°è
KjPÉ ºÁUÀÆ
EvÀgÉ
ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
¸ÉÃjzÀAvÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
ªÉZÀÑzÀ
ºÉZÀѼÀ¢AzÀ

6
GAmÁUÀĪÀ
DyðPÀ ºÉÆgÉ
¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ §¸ï
zÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É.
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¸ÁjUÉUÀ¼À£ÀÄß
d£À¦æAiÀÄUÉÆ
½¸À®Ä
¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀg
À zÀgÀ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É.
 J¯Áè ªÀUÀðzÀ
¥Á¸ÀÄUÀ¼À
zÀgÀ ¤UÀ¢,
«£Áå¸À,
«vÀgÀuÉ.
 ¸ÀAZÁgÀ
E¯ÁSÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
ºÉƸÀ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ
¼ÀÄ.
 ¸ÀAZÁgÀ ¤Ãw
PÀÄjvÀAvÉ
«µÀAiÀÄUÀ¼À
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É.
 J¯Áè
«µÀAiÀÄUÀ¼À°è
¸ÀPÁðgÀzÉÆA¢U

7
É ¥ÀvÀæ
ªÀåªÀºÁgÀ
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ J¯Áè
C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ
¼À GavÀ
¥ÀæAiÀiÁt ¥Á¸ÀÄ,
¹§âA¢ ªÀÄPÀ̼À
GavÀ ¥ÀæAiÀiÁt
¥Á¸ÀÄ,
¹§âA¢UÀ¼À
PÀÄlÄA§ ¥Á¸ÀÄ
«vÀgÀuÉAiÀÄ
¥ÀæQæAiÉÄ.
 ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ
zÀÆgÀªÁtÂ
ªÀÄÆ®PÀ,
PÁ¯ï¸ÉAlgï, °TvÀ
ºÁUÀÆ F-ªÉÄïï
ªÀÄÆ®PÀ
¹éÃPÀj¸ÀĪÀ
zÀÆgÀÄUÀ½UÉ
¸ÀàAzÀ£ÉAiÀÄ
ªÀiÁ»w.
 «zsÁ£À¸À¨sÉ/
¥ÀjµÀwÛ£À
C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼
À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
¸ÀPÁðgÀPÉÌ
GvÀÛgÀ
¸À°è¸À®Ä J¯Áè
±ÁSÉAiÉÆA¢UÉ

8
¸ÀºÁAiÀĪÀwðAiÀ
Ä PÁAiÀÄð
¤ªÀðºÀuÉ.
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ J¯Áè
¸ÀAZÁgÀ
ªÉÄðéZÁgÀPÀg
ÀÄ ºÁUÀÆ
ZÁ®£Á
¹§âA¢AiÀÄ
ªÀUÁðªÀuÉ.
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¥Á¸ÀÄzÁgÀjUÉ,
nPÉlÄzÁgÀjUÉ
ºÁUÀÆ
UÀÄwÛUÉ
DzsÁgÀ &
¸ÁAzÀ©üðPÀ
M¥ÀàAzÀzÀ
¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjU
É «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀå
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀu
É.
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¤AiÀÄAvÀæuÁ
PÉÆoÀrAiÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀu
É.
 C¥ÀWÁvÀ
±ÁSÉAiÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀu
É.

9
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
ºÉƸÀ
ªÁºÀ£ÀUÀ¼À
£ÉÆAzÀtÂ
ºÁUÀÆ vÉjUÉ
¥ÁªÀw.
 ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀr
PÉÆÃjgÀĪÀ
«µÀAiÀÄUÀ½UÉ
ªÀiÁ»w
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ

GUÁæt ªÀÄvÀÄÛ Rjâ E¯ÁSÉ

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð


«¼Á¸À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸುಮಾರು ಬಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಯು
1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉ.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ,
6092 ಕ್ಕ ಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಜ್ನತೆಗೆ
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ,
¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ವಾಹನ ಬಲವನ್ನು ಮತವಯ ಯ ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ
27 ಹಿಂದಿದ್ದು , ಸುಮಾರು ಸ್ಥು ೀಹಿ, ಸುರಕ್ಿ ತ ಮತ್ತಿ
32000 ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ಸುಸಿೆ ರ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಬಲದಿಂದಿಗೆ ನಗರದ ನೀಡುವುದಕ್ಕಕ
ಕಿಂದರ ಭಾಗದಿಿಂದ 36 ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದು ,
ಕ್.ಮೀ. ತ್ರರ ಜ್ಯ ದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ನು
ವಾಯ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ರೂಪ್ತಸಿಕಿಂಡು, ಈ
ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ರಿ ದೆ. ಕ್ಕಳಕಂಡ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸುಮಾರು ನವಗಹಣಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು
583 ನಗರ ಹಾಗೂ 1785 ನರಂತರವಾಗಿ
ಹರವಲಯ ಉತಿ ಮಪಡಿಸಿಕಳ್ಳು ವುದ್ದ.
ಮಾಗಗಗಳಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ತಿಂತ್ರರ ಕ ಮತ್ತಿ
ಕ್.ಮೀ ಹಾಗೂ 79083 ಕಾರ್ಯಗಚರಣೆ
ಸುತ್ತಿ ವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನರಂತರ
ಬಸುು ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧ
ಕಾರ್ಯಗಚರಣೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡುತ್ರಿ ದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಾಧಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ, ಸಾರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಹರವಲಯದ ಕ್ಕಿ ೀತರ ದಲ್ಲಿ ನವೀನ

10
ಜ್ನತೆಯ ಸಂಚಾರದ ನವಗಹಣಾ ನೀತ್ರಗಳನ್ನು
ಆವಶ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿ,
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪರ ಯೀಗಕ್ಕಕ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ರಿ ದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು
ವಭಿನು ಸಿ ರಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.
ಪರ ರ್ಯಣಿಕರಿದ್ದು ಗೂಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ವಗಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ನಗರದ ಕೌಶ್ಲಯ ಹೆಚಿ ಳ ಮತ್ತಿ
ಉದು ಗಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಹಕ ನವಗಹಣೆ
ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಸವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತೂ ಕ
ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾವಗಜ್ನಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದ್ದ
ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಒಿಂದ್ದ ಸಾವಗಜ್ನಕರ ಸಲಹೆಗಳ
ಆಕರ್ಗಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ
ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು ಗಿ ಬಸುು ಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದೆ. ಸಾವಗಜ್ನಕ ಉತಿ ಮ ಪಡಿಸುವುದ್ದ.
ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಕ್ಕಳಗೆ ತ್ರಳಿಸಿರುವ
ಹಿಂದಿರುವ ಮಹತವ ವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ, ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ತನು
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್ತಿ ಪರಿಸರ ನೀತ್ರಗಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಆಳವಡಿಕ್ಕಗೆ ಒಿಂದ್ದ ನವಗಹಿಸುತ್ರಿ ದೆ :
ಪುರಾವೆರ್ಯಗಿದೆ. ಅಲಿ ದೆ ನಗರದ ಸುತಿ ಮುತಿ ಲ್ಲನ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಮಾಹಿತ್ರ ಹರವಲಯ
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಪರ ದೇಶ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಕಿಂಪು
ಪರ ರ್ಯಣಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಫಲಕದ ಬಸುು ಗಳ
ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯ ವಯ ವಸಿೆ ತ ಆಚರಣೆಯ
ಸಮೂ ಲನದಿಂದಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕಗ
ಪರ ರ್ಯಣಿಕರಿಗೆ ಉತಿ ಮ ಕಲ್ಲಪ ಸುತ್ರಿ ದೆ.
ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು ನೀಡಲು ನಗರದ ಎಲಾಿ ಪರ ಮುಖ
ಶ್ರ ಮಸುತ್ರಿ ದೆ. ಇದ್ದ ಜ್ನನಬಿಡ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಕಪುಪ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಬಸ್ ಹಲಗೆ ಬಸುು ಗಳ
ಆಚರಣೆಯ ಉಸುಿ ವಾರಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು
ಮತ್ತಿ ಸೇವಾ ಒದಗಿಸುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಕನರ್ಟ ನಲುಗಡೆಯುಳು
ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಬಸುು ಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ
ಸಹಕಾರಿರ್ಯಗಿದೆ. ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಸಾವಗಜ್ನಕರ ಪರ ರ್ಯಣಿಕರ
ಕ್ರ ರ್ಯತೂ ಕ ಸಪ ಿಂದನೆಯು ಅಮೂಲಯ ವಾದ
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸೇವಾ ಸಮಯವನ್ನು
ಅಚರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.
ಉತಿ ಮಪಡಿಸಲು ಸುಖಾಸಿೀನ ಹಾಗೂ
ನೆರವಾಗುತ್ರಿ ದೆ.ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುವ
ಸದಯ ೀಭ್ವರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪುರ್ಪ ಕ್ ಬಸುು ಗಳನ್ನು
ಪರ ರ್ಯಣಿಕರ ಒದಗಿಸುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.

11
ಅಹವಾಲುಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಉದಿು ಮೆಗಳ್ಳ,
ಪರ ತ್ರಕ್ರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತಿ
ಆಲ್ಲಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ರಿ ಗೆ
ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪಕಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಿಂಡಿರ್ಯಗಿ ಒಿಂದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ವಶ್ವ ಮಟ್ಟ ದ ಒದಗಿಸುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.
ನಯಂತರ ಣ ಸಮಾಜ್ದ ವವಧ ವಗಗದ
ಕಿಂದರ ವನ್ನು ಸಾೆ ಪ್ತಸುವ ಜ್ನತೆಗೆ ರಿರ್ಯಯಿತ್ರ
ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನು ದರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ
ಹಿಂದಿದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು
ನೀಡುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.
ಮಾಸಿಕ ಸಾಪ್ತಿ ಹಿಕ ಮತ್ತಿ
ದೈನಕ ಪ್ತಸು
ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಜ್ಞರಿಗೆ
ತಂದಿದೆು ೀವೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ಥು ೀಹಿರ್ಯದ
ಪರಿಸರ ವಾಹಿನ
ವಾಹನಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಿದೆು ೀವೆ.
ಅಧಿಕ ಪರ ರ್ಯಣಿಕರು
ಪರ ರ್ಯಣಿಸಲು
ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತಹ
ಜಂಟಿ ವಾಹನ (ವೆಸಿಟ ಬುಲ್
ವಾಹನ) ಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ
ಮಾಡುತ್ರಿ ದೆು ೀವೆ.
ನಗರ ಹರವಲಯದ
ದೂರ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಮನ
ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿು ಪಡಿಸಲು
ವೀಲ್ವವ ವಾಹನಗಳನ್ನು
ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರಿ ದೆ.
ಬಿಂಗಳೂರು
ಅಿಂತರಾಗಷ್ಟಟ ರೀಯ
ವಮಾನ ನಲಾು ಣಕ್ಕಕ
ವಾಯು ವಜ್ರ
ಬಸುು ಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ರಿ ದೆ.
ನಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ
ಕೂಯ ರಿಟಿಬಾ ಮಾದರಿ
ವಾಹನವನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

12
ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
PÀ ¸ÀA¸É «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
æªÀ ÜAiÀÄ
Ä ºÉ¸ÀgÀ
¸ÀA Ä
SÉå
¨ÉAUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C¢üP
¼ÀÆg ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ Áj ªÀÄvÀÄÛ¹§âA¢U
1 ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ, PÉÃAzÀæ À¼À ªÀÈwÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ J®è
ªÀĺÁ£ PÀbÉÃj, P˱À®å, C¢üPÁj ºÁUÀÆ
ÀUÀgÀ Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä ªÀåQÛvÀé ¹§âA¢UÀ¼À ªÀÈwÛ
¸ÁjUÉ ¸ÁjUÉ ¸ÀAQÃtð «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ P˱À®å ªÀÈ¢ÞUÁV
¸ÀA¸É C£ÉPÀëgï ©°ØAUï, PÁAiÀÄðPÀëªÀÄv ªÀåQÛvÀé
Ü- 3£Éà ªÀĺÀr, É PÁ¥ÁqÀ®Ä «PÀ¸À£ÀPÁÌV
ªÀiÁ£À PÉ.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ, CªÀ±Àå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ
ªÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ, vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£À MmÁÖgÉ
¸ÀA¥À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-27 Äß PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ
£ÀÆä DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀ ºÉaѸÀ®Ä
® Ä. CªÀ±ÀåPÀ
C©üªÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄ
È¢Þ ß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
E¯ÁSÉ
.

ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ E¯ÁSÉ

PÀæ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ


¸ÀA ºÉ¸ÀgÀÄ

1 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ «®ì£ï UÁqÀð£ï, 1.ºÉÆgÀ & M¼ÀÀ ªÀµÀðzÀ MmÁÖgÉ


aQvÁì®AiÀÄ PÉÃA¢æÃAiÀÄ £ÉÆAzÀt zÁR¯Áw zÁ¸ÁÛ¤£À ¨ÉÃrPÉ
PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÁUÀÆ DAiÀÄ
ºÀwÛgÀ, ¤ªÀðºÀuÉ. ªÀåAiÀÄ ¥ÀnÖ.
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ 2. JA N AiÀÄÄ ¤ªÀðºÀuÉ.
aQvÁì®AiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À
gÉÆÃVUÀ½UÉ
±ÁAw£ÀUÀgÀ, ¤ªÀðºÀuÉ.
aQvÉì
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 3. SÁ¸ÀV
D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ /
27.
¸ÀÄvÉÆÛ¯É ¸ÀASÉå ¸ÀtÚ ±À¸ÀÛç aQvÉì
1203 ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
¢:01/7/1999 gÀ
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀÄ vÀÄvÀÄð

13
PÀqÀvÀUÀ¼À ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è
¤ªÀðºÀuÉ. G£ÀßvÀ
4.ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ /
ªÀÄÄAUÀqÀzÀ ¸ÀàµÁ°n
PÀqÀvÀUÀ¼À (1059)
¤ªÀðºÀuÉ. D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ
5. PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ & ²Ã¥sÁgÀ¸ÀÄì
¨ÉA.ªÀÄ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
£ËPÀgÀgÀ
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ SÁ¸ÀV
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ©°è£À D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è
zÁR¯Áw aQvÉì ¥ÀqÉzÀ
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
6. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑzÀ
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀÄ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw
PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀqÀvÀ
£ËPÀgÀgÀ ºÁUÀÆ
CªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÀgÀ
(¸ÀÄvÉÆÛïÉ
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀASÉå:1203
ªÉZÀÑzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À ¢:01/07/1999) ºÁUÀÆ
¤ªÀðºÀuÉ. JA.N.AiÀÄÄ
7.ªÀµÀðzÀ MmÁÖgÉ PÀqÀvÀUÀ½UÉ
zÁ¸ÁÛ¤£À ¨ÉÃrPÉ
ºÁUÀÆ DAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ
ªÀåAiÀÄ ¥ÀnÖ. ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
¤ªÀðºÀuÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè
8.mÉAqÀgï DqÀ½vÀ
OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
¥ÉÆgÉÊPÉ DUÀĪÀ
OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ
zÁR¯Áw ¥ÀĸÀÛPÀ
¤ªÀðºÀuÉ.
9.OµÀ¢üUÀ¼À
zÁ¸ÁÛ¤£À
G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À
zÁR¯Áw ¥ÀĸÀÛPÀ
¤ªÀðºÀuÉ.
10.OµÀ¢
«vÀgÀuÉAiÀÄ
ªÉÇÃZÀgÀUÀ¼ÀÄ
(²§¤, «§¤, PÉA§¤ & PÁ-
17) PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ.
11.J¯Áè
aQvÁì®AiÀÄUÀ¼À
zÁ¸ÁÛ¤£À ¨ÁQ ºÁUÀÆ
¥ÉÆgÉÊPÉAiÀÄ

14
PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ.
12.ªÁgÀPÉƪÀÄä
¨ÉÃrPÉ ¥ÀvÀæPÉÌ
ªÉÊzÀågÀ ¸À»
¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ¸ÁÛ¤£À
«vÀgÀuÉ ¤ªÀðºÀuÉ.
13.ºÉÆgÀ
gÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì
& J®è vÀÄvÀÄð
aQvÉìUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ.
14.ºÉÆgÀ
gÉÆÃVUÀ¼À
£ÉÆÃAzÀtÂ
¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ
(¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ &
PÀgÁgÀ¸Á¸ÀA¸ÉÜ
£ËPÀgÀgÀ & CªÀgÀ
CªÀ®A©vÀgÀ)
¤ªÀðºÀuÉ.
15.ºÉÆgÀ gÉÆÃV
£ÉÆÃAzÀtÂ
¥ÀĸÀÛPÀ
(ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÄÝ)
¤ªÀðºÀuÉ.
16.J¯Áè
aQvÁì®AiÀÄUÀ¼À
CAQ CA±ÀUÀ¼À
PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ.
17.aQvÁì®AiÀÄzÀ
¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw
¤ªÀðºÀuÉ.
18.zÉÊ»PÀ
CºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæzÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ.
19.ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
C©üÃ¥ÁæAiÀÄ
PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ.

20.vÀÄvÀÄð
gÉÆÃVUÀ½UÉ
DåA§Ä¯Éãïì

15
ªÁºÀ£ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉ.
21.¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ
AiÉÆÃd£É & PÀ¯Áåt
¤¢ü PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ.

PÉÃA¢æÃAiÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀ-1

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ


¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉƸÀ ªÁºÀ£À
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ PÀªÀZÀ ¤ªÀiÁðt,
¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ, J¥sï.¹ ºÁUÀÆ
PÉÃA¢æÃAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ
PÁAiÀiÁðUÁgÀ- ªÁºÀ£ÀUÀ¼À
1, PÉ.ºÉZï zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸À,
gÉÆÃqï, C¸ÉA©èUÀ¼À
±ÁAw£ÀUÀgÀ GvÁàzÀ£Á
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- PÉ®¸À,
27 mÉÊgïUÀ¼À
jÃPÀArõÀ£ï
PÉ®¸À EvÁå¢.

PÉÃA¢æÃAiÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀ-2

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ


¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
01 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À
PÉÃA¢æAiÀÄ £À«ÃPÀgÀt, £À«ÃPÀgÀt,
PÁAiÀiÁðUÁgÀ- ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À
02 zÀÄgÀ¹Ü PÉ®¸À zÀÄgÀ¹Ü PÉ®¸À
PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- mÉÊgïUÀ¼À mÉÊgïUÀ¼À
16. ªÀÄgÀÄ M¥Àà ªÀÄgÀÄ M¥Àà
16
PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ

PÉÃA¢æÃAiÀÄ «¨sÁUÀ
PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀ
¸ÀASÉå
2£Éà ªÀĺÀr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ GvÀÛÀªÀÄ, ¥ÀæA
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀ
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝt, ¸ÀÆPÀÛ «±Áé¸À
01
¸ÀA¸ÉÜ:PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀĨsÁµï ¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ¸ÁjUÉ ¸Ëd£À
«¨sÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸Ë®¨ÀåªÀ£ÀÄß «ÄvÀª
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ
WÀlPÀ-07 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸Éßû
WÀlPÀ-07 ¸ÀĨsÁµÀ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸Ë®¨sÀ
02 PÉÃA¢æÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀéAiÀÄ MzÀV¸
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
09 ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ
WÀlPÀ-13 DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉ
WÀlPÀ-13
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
PÉÃA¢æÃAiÀÄ PÀwæUÀÄ¥Éà
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-18 WÀlPÀ-18
03 PÉÃA¢æÃAiÀÄ L n ¦ J¯ï
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-25
WÀlPÀ-25 ºÉZï J¸ï Dgï
04 PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¯Éà Omï
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
102
WÀlPÀ-28 WÀlPÀ-28
05 PÉÃA¢æÃAiÀÄ ºÉ¨Áâ¼À
«¨sÁUÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥ÀƪÀ𠫨sÁUÀ

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ


¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
1 «¨sÁVÃAiÀÄ «¨sÁVÃAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ GvÀÛÀªÀÄ,
PÀbÉÃj PÀbÉÃj, 6£Éà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ºÁUÀÆ
¥ÀƪÀ𠫨sÁUÀ ªÀĺÀr, ¸ÀÆPÀÛ
zÉƪÀÄä®ÆgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ¸ÁjUÉ

17
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸Ë®¨ÀåªÀ£ÀÄß
560 071 MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
WÀlPÀ-06 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
2 EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀéAiÀÄ
WÀlPÀ-19 J¯ÉPÁÖç£ï¹n ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
3 J¯ÉPÁÖç£ï¹n ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉ
WÀlPÀ-24 PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
4 PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-29 PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA
5 PÉ Dgï ¥ÀÄgÀA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-32 ¸ÀÆAiÀÄð£ÀUÀgÀ
6 ¸ÀÆAiÀÄð£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-38 aPÀÌ£ÁUÀªÀÄAUÀ®
7 aPÀÌ£ÁUÀªÀÄAUÀ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-39 ºÉƸÀPÉÆÃmÉ
8 ºÉƸÀPÉÆÃmÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
WÀlPÀ-41 UÀÄAdÆgÀÄ
9 UÀÄAdÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥À²ÑªÀÄ «¨sÁUÀ

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
1 ¨ÉªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÆzÀ®£Éà ªÀĺÀr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ GÛªÀÄ ¸ÁªÀð
«¨sÁVÃAiÀÄ PÉAUÀ¯ï
zÀgÀzÀ°è, GÛªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸
PÀbÉÃj, ¥À²ÑªÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAAiÀÄå
«¨sÁUÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀAQÃtð, C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ MzÀV
PÉAUÉÃj,
¸ÁjUÉ ¸ÉÃªÉ ¸ÀA¸É
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-60
2 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ WÀlPÀ-12.

18
WÀlPÀ-12 ¨ÉA.ªÀÄ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ, MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ K½UÉ
PÉAUÉÃj,
PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀæªÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-60.
3 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ªÀÄÄÛ PÉÊUÉ
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ WÀlPÀ-16, ¢Ã¥ÁAd° ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß £ËPÀg
WÀlPÀ-16 £ÀUÀgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-26 C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄA

4 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, CzÀgÀAvÉ ¸ÀPÁ®


WÀlPÀ-17, ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ZÀAzÁæ¯ÉÃOmï
WÀlPÀ-17 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- DqÀ½vÁäPÀ
560040 PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß
5 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
WÀlPÀ-21,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ gÁdgÁeÉñÀéj
WÀlPÀ-21 £ÀUÀgÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
560098
6 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA,
WÀlPÀ-31,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ²æÃUÀAzsÀPÁªÀ®Ä,,
WÀlPÀ-31 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
560058
7 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA,
WÀlPÀ-35, PÀ£Àß°è,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ «±Àé¤ÃqÀA CAZÉ,
WÀlPÀ-35 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
56009

8 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA,
WÀlPÀ-36,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ
ºÁgÉÆúÀ½î gÀ¸ÉÛ,
WÀlPÀ-36
C§â£ÀPÀÄ¥Éà, ©qÀ¢,
9¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
9 ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ WÀlPÀ-37, PÉAUÉÃj-
WÀlPÀ-37 2, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
60.

GvÀÛgÀ «¨sÁUÀ

19
PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
01 GvÀÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ GvÀÛÀªÀÄ, ¥À
«¨sÁUÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ, GvÀÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ¸ÁjUÉ «±Á
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ «¨sÁUÀ, ¸Ë®¨ÀåªÀ£ÀÄß ¸Ëd
¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ «¨sÁVÃAiÀÄ PÀbÉÃj, MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ «Ä
£É® ªÀĺÀr, ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÁU
AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸Éß
n.n.JA.¹ PÀlÖqÀ, ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¸Ë®
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-22 ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ Mz
ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ DqÀ½vÀ
02 WÀlPÀ-08 WÀlPÀ-08 ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
GvÀÛgÀ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

WÀlPÀ-09 WÀlPÀ-09
GvÀÛgÀ ¦Ãtå 2£Éà ºÀAvÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

03 WÀlPÀ-10 WÀlPÀ-10
GvÀÛgÀ ºÉtÆÚgÀÄ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
04 WÀlPÀ-11 WÀlPÀ-11
GvÀÛgÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
05 WÀlPÀ-14 WÀlPÀ-14
Dgï.n £ÀUÀgÀ
GvÀÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
«¨sÁUÀ
06 WÀlPÀ-22 WÀlPÀ-22
GvÀÛgÀ ¦Ãtå 2£Éà ºÀAvÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
07 WÀlPÀ-23
GvÀÛgÀ WÀlPÀ-23
«¨sÁUÀ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
08 WÀlPÀ-26 WÀlPÀ-08

20
GvÀÛgÀ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
09 WÀlPÀ-30 WÀlPÀ-30
GvÀÛgÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
10 WÀlPÀ- 40 WÀlPÀ- 40
GvÀÛgÀ zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
11 WÀlPÀ- 43 WÀlPÀ- 43
GvÀÛgÀ ²ªÀ£À¥ÀÄgÀ
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

zÀQët «¨sÁUÀ
PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DqÀ½vÀ ±ÁSÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À M¼


ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ & ºÉÆg
£ÉÆAzÀtÂ, CAZ
¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ. ¸ÀA¸ÉÜ, zÀQët «¨sÁUÀ,
PÀbÉÃjUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
±ÁAw£ÀUÀgÀ,
PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-27 PÉÃAzÀæ
PÀbÉÃjUÉ
WÀlPÀUÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀvÀæUÀ¼À
g˻磃,
¥ÀvÀæUÀ¼À
§lªÁqÉ.
¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼
¤ªÀðºÀuÉ, ¥ÀvÀæ
ªÀåªÀºÁgÀ

21
¹§âA¢ ±ÁSÉ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀ
gÀeÁSÁvÉ
¥ÀĸÀÛPÀ
ªÀÄvÀÄÛ
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ,
ªÀÄÄA§rÛ,
G¥ÀzsÀ£À,
ªÀiÁºÉªÁgÀÄ
¹§âA¢UÀ¼À
¹ÜwUÀw,
¥ÀjÃPÀëuÁyð
¸ÉêÉAiÀÄ ªÉÄï
¤AiÉÆÃd£É,
£ÉêÀÄPÁwUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®¸
PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ,
SÁAiÀÄA
¸ÉêÉAiÀÄ ªÉÄï
¤AiÉÆÃd£É, ªÀiÁ»
ºÀPÀÄÌ
C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ.

²¸ÀÄÛ ±ÁSÉ «¨sÁUÀzÀ J¯Á


¹§âA¢UÀ½UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
²¸ÀÄÛ/C¥ÀgÁzsÀ
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À

22
PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ «¨sÁUÀzÀ
±ÁSÉ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ
ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
PÁAiÀið¤ªÀðºÀuÉ

CAQCA±À ±ÁSÉ «¨sÁUÀzÀ


CAQCA±ÀUÀ¼À
«µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀAZÁgÀ ±ÁSÉ «¨sÁUÀzÀ J¯Á


ªÀiÁUÀðUÀ¼À
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

«¨sÁVÃAiÀÄ GUÁæt ±ÁSÉ «¨sÁUÀzÀ


PÁAiÀiÁðUÁgÀ,WÀlPÀ- «¨sÁVÃAiÀÄ
PÀbÉÃj,
02 gÀ DªÀgÀt
«¨sÁVÃAiÀÄ
PÁAiÀiÁðUÁgÀ
ºÁUÀÆ J¯Á
WÀlPÀUÀ½UÉ
CUÀvÀå
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

«¨sÁVÃAiÀÄ PÀbÉÃj vÁAwæPÀ ±ÁSÉ «¨sÁUÀPÉÌ


¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Á
WÀlPÀUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À

23
¤ªÀðºÀuÉ

WÀlPÀ-02

PÀæªÀÄ
¸ÀASÉå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &


ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀP
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
WÀlPÀ-02.
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ
¨ÉA.ªÀÄ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ, ¹§âA¢ ±ÁSÉ
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛP
1 ±ÁAw£ÀUÀgÀ,
WÀlPÀ-02 PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
27. ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &
±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

24
WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉU
GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆ
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀ

WÀlPÀ-03

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &


ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀPÉÌ)
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
WÀlPÀ-03, ¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ±ÁAw£ÀUÀgÀ
1 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
WÀlPÀ-03 ¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
27
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ,
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &


±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀuÉ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ ¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ

25
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉUÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆa
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

WÀlPÀ-04

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &


ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, ¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
WÀlPÀ-04, EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀPÉÌ
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ
1 ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
WÀlPÀ-04 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
560040 £À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ,
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &

26
±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀuÉ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉUÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆa
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

WÀlPÀ-15

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &


¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ WÀlPÀ-15, ¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
1
WÀlPÀ-15 PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, EvÁå¢ü J¯Áè
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀP
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

27
¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &


±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆ
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀ

WÀlPÀ-20

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
WÀlPÀ-20, PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ §£À±ÀAPÀj,
1 ¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &
WÀlPÀ-20 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
EvÁå¢ü J¯Áè

28
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ,
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &


±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀuÉ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉUÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆa
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

WÀlPÀ-27

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, C£ÀĸÀÆaUÀ¼À


1 §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
WÀlPÀ-27 WÀlPÀ-27, PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

29
fUÀtÂ, ¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀuÉ
EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ,
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw &


±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ

aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀuÉ


aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉUÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆa
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

WÀlPÀ-33

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ

30
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼À &


ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀtÂ,
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀgÀu
EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀlPÀP
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ,
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀ

¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdgÁw


¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ ±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ
1 WÀlPÀ-
WÀlPÀ-33 33,GvÀÛgÀºÀ½î, aÃn aîUÀ¼À «vÀgÀ
aÃn ±ÁSÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. & ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±ÁSÉ


GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼
¥ÀÆgÉÊPÉ

¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĸÀÆ
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ªÀðº

31
WÀlPÀ-34

PÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
«¼Á¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ

C£ÀĸÀÆaUÀ¼À
§¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀð
PÁAiÀiÁðZÁgÀuÉ

¥ÀvÀæUÀ¼À N¼
ºÉÆgÀ £ÉÆAzÀt
¥Á¸ÀÄUÀ¼À «vÀ
EvÁå¢ü J¯Áè
DqÀ½vÀ ±ÁSÉ
¥sÁåPÀÖjUÉ(WÀ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À
£À«ÃPÀgÀt

¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀ
gÀeÁSÁvÉ ¥ÀĸÀ
¹§âA¢ ±ÁSÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀ
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA, WÀlPÀ- PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ª
¨ÉAªÀĸÁ¸ÀA¸ÉÜ 34,
1
WÀlPÀ-34 PÉÆvÀÛ£ÀÆgÀ£ÀÄ¢Ý, ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ¹§âA¢UÀ¼À ºÁdg
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-. ±ÁSÉ ªÉÃvÀ£À ¤ªÀðºÀu

aÃn aîUÀ¼À «
aÃn ±ÁSÉ
& ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ
¸ÀAUÀæºÀuÉ

vÁAwæPÀ ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ¼À ¤ªÀð

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
EAzsÀ£À ±ÁSÉ §¸ÀÄìUÀ½UÉ
vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀ

WÀlPÀzÀ J¯Áè ±
GUÁæt ±ÁSÉ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛU
¥ÀÆgÉÊPÉ

32
¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀ
zÉÊ£ÀA¢£À C£À
¨sÀzÀævÁ ±ÁSÉ
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¤ª

33