Вы находитесь на странице: 1из 5

 ИСПОЛНИТЕЛЬНА СО КАНѠНОМЪ ЕУХАРИСТЇИ  гласъ 

 КАНѠНЪ ЕУХАРИСТЇИ 

гласъ ¬ ни S
< K uuS
S u¹¶
ни

à ни
о
6
спо ди по ми и лѹи

;qqzq z u
zq uB
%B% qu¹ °
à о
6
спо ди по о ми и и лѹи

wtqiw wwre
w eI uu% jµ
ни

à дї
о
6
спо ди по ми и и и и лѹи

; q]q©u © u¹·
©u
ке

à па
о спо ди по ми
ни
и и лѹи

LuuiqZub %b % O¶
à о спо
ни
6 6
ди по ми и и и лѹи

% u uo% 8úu u¹¶


7
7u
ð 6ни
о о даи Го спо о ди

; zP
z 8u o% k°
ð о
ни
6
даи Го спо ди

\ irrw
r wb % I ÷u% ½ µ
ð 6о да аи Го о спо о ди
 ИСПОЛНИТЕЛЬНА СО КАНѠНОМЪ ЕУХАРИСТЇИ  гласъ 

%
дї ке

§SSuui°
°
% u½ ·
ð дї
о даи Го о спо о о ди

uMzgz Iui°
zg °% u½ µ
ð о даи
ни
Го о спо о о ди

V% uuo% zw
z u% wõu% zj
z o%°
°u
°
% ½¶
ð 6 6 о
ни
о даи Го о о о о спо о о о ди

q Mzgz ui°
zg °u½
° % ¶
ô ни
е бѣ Го о спо о о ди

q ½¶
Á минъ

% u uui
ни
q 7u
7 i 8úu uz~
z ¶
z~
í ни
6
Дѹ ѹ хо о ви Тво е е мѹ

q wtwV V jµqqj÷ j÷u


j÷÷u% \ u
ï т
6
ца и Сы на
дї
и Свѧ та го о Дѹ
ни
ѹ

u% j°
° ©u
©
I u uu
ukk
u k8úuI ugµq K
k
4 6 %
ѹ ха Тро и цѹ є ди но сѹ щнѹ ѹ ю и не

uSS
S%
Suui°
°
% u½¶
е раз
з дѣ ел
д нѹ ѹ ѹ ю

 иное забавное 

ни дї
q wtw
wGuuAgµ qqw
w wr
w
ï 6
т ца
6
и Сы ы ы ы на и Свѧ т
та а
 ИСПОЛНИТЕЛЬНА СО КАНѠНОМЪ ЕУХАРИСТЇИ  гласъ 

V% zqz u% V% uo%° °uj


° % µMz! z!
z!I uuuk
го о о Дѹ ѹ ѹ ѹ ѹ ха Тро
4
и цѹ є ди

% zw
Buzw
B z u ukG
% o% bw ÷6u% zqz u% B %
6но о сѹ 6ѹ ѹ ѹ 6ѹ ѹ ѹ щнѹ є ди и но
S% uui° °u¿µqj,zw
° %
па
z ни u% B
zw Bu%
6
сѹ ѹ щнѹ ѹ ѹ ю и не раз д
дѣ е е е

sgzu
z u% w6w
zu wuu
w u Gu g½¶
6 % 6
е ел нѹ ѹ ѹ и не раз д
дѣ ел нѹ ю

V% zq
ни
Åu
u rV z u% qµeg uo% 8úu u
ì и
6
ло остъ
остъ ми
6 и и ра жер твѹ хва ле нї ї

z ¶
z~
ѧ

wtw
ни
w8 úu u g B
w % ãµ
Bu
í 6
% q rXu% zj
со
6 6
Дѹ ѹ ѹ хомъ
хом Тво
Т о имъ

eujB Buq
B z o% °
% u ½µ
дї

í 6
ма ми ко о Го о о о спо о о о дѹ

qMúu
дї
uug,zw
I %
z þu% B
zw Busgzu %
z þu% B
zu
па ни

Ä о сто о ои но и пра а а а а а ве е е

u u Guzu
z uã ¶
zu
6 6
е и пра а ве е дно

qMzu
zu wrXu% V% uui°
zuI ug w i°

% u
дї

Ä о
6
стои но о и пра а а а ве е дно о о
 ИСПОЛНИТЕЛЬНА СО КАНѠНОМЪ ЕУХАРИСТЇИ  гласъ 

j µqqWuh
hk
h kB% u wqk°
ни дї


% ur
6 6 6
єсть по кла нѧ ти сѧ О от цѹ и Сы ы ыы

wrV% zq
hµqq w z u% V% uo% °
°u
% jµ
6
нѹ и Свѧ то о мѹ ѹ ѹ Дѹ ѹѹ ѹ ѹ хѹ

x§g
§ g gI ggB
B%
Bu u 8úuI uzÔ
z µqK uS

ни

6 6
Тро и цѣ є ди но о сѹ ѹ ѹ щнѣи и не е ра

z o% °
zg °u
% ½¶
д е
дѣ е ел нѣи
% B % u% B
ни
% u uo% 8úu ugr
7u
7 rB BuB Buu
Ó вѧ ѧт
ѧтъ
тъ свѧ
6
свѧт
ѧтъ
тъ свѧ
свѧт
ѧтъ
%
тъ Го о спо одь Са ав ва а а ѡ
6
q µ qw
дї
wrwB
w B % zu
Bzu z u SS Su
S % uI o% °
% u
6 6
ѡѳъ и спо олнь не е бо о и зе е е е ем

jµ j ,zw % u
z u% wB
zw Bu
B uzj
% zj
па
z o% °
% u
ни

6
лѧ сла вы Тво о о о о о е е е е

j¶<e
< guo% w b B
<e % zu
Bzu
z £ µu k B %
дї

ѧ
6
ѡ сан на во о вы
6ы ы шных
ых
ых
хъ
4
ъ бла го
6сло
uzw %
z u% wB
Buu
B %
u% V uo% °
% u ¿µwB
ке
%
B
6 6
о ве е е е е енъ грѧ а а а а дыи во и

ub
b %
% B
Bzu
z uSzg
zu z o% °
zg
дї
% u¿·uMzu
zuI u
zu
и и и мѧ а Го спо о о днѣ ѡ сан на а

gwwbwÿe ¹u u% f zu
z uuã
ни
G ¾
6 ы ы шны ы ы зы
во вы з ы ы ых
ыхъ
хъ
 ИСПОЛНИТЕЛЬНА СО КАНѠНОМЪ ЕУХАРИСТЇИ  гласъ 

ни
$½ ¶
Á ни
минь

Iuu þzg
z o% °
zg % u½ ¶
Á 6а а а а а а а а минь

% u
ни
jB
Bu
B u8úu uz~ %
z ¶wtr8uugB
z~ B
ô 66е бе е по о о емъ Те е бе бла а го сло

u u% B j µjB
BI
BhVV% uzu
z uw
zu %
wrwB
w B
дї

6 6
о о ви имъ Те бѣ бла го о да а ри и и имъ
па
z I ui°
zg °u¿µqx
°
% < u zu
<u zu
uug ,
Го спо о о ди и мо о лимъ ти сѧ
ни
u% V% uo% °
z u% wúu
zw °u
% ½¶
6
Бо о о о о же е е е е нашъ

Оценить