Вы находитесь на странице: 1из 2

TABEL EJAAN PINYIN

TABEL KOMBINASI VOKAL DAN KONSONAN DALAM BAHASA MANDARIN

A o E E I -i -i U U ai Ei ao Ou Ia ie Ua Uo Ue Iao
A o e e i -i -i u u ai ei ao ou ya ye wa wo yue you
B Ba bo Mu bai bei bao bou bie Biao
P pa po Pu pai pei pao pou pie Piao
M ma mo me Mu mai mei mao mou mie Miao
F fa fo Fu fei fou
D da De di du dai dei dao dou die duo Diao
T ta Te ti tu tai tao tou tie tuo Tiao
N na ne ni nu nu nai nei nao nou nie nuo nian
L la le li lu lu lai lei lao lou lia lie Liao
G ga ge gu gai gei gao gou guo
K ka ke ku kai kei kao kou Kuo
H ha he hu hai hei hao hou Huo
J Ji Jue Jiao
Q Qi Que Qiao
x xi xue Xiao
Z za ze zi zu zai zei zao zou zuo
C ca ce ci cu cai cao cou Cuo
S sa se si su sai sao sou Suo
Zh zha zhe zhi zhu zhai zhei zhao zhou zhuo
Ch cha zhe chi chu chai chao chou chuo
Sh sha She shi shu Shai shao shou Shuo
R Re ri Ru Rao rou ruo
iou uai uei An ian uan uan En in Uen un Ang iang uang Eng Ing ueng ong Iong
you wai wei yan wan yuan yin wen yun yang wang ying weng Yong
B Ban Bian Ben Bin Bang Beng Bing
P Pan Pian Pen Pin Pang Peng Ping
M Miu Man Mian Men Min Mang Meng Ming
F Fan Fen Fang Feng
D Diu Dui Dan Dian Duan Den Dun Dang Deng Ding Tong
T Tiu Tui Tan Tian Tuan Tun Tang Teng Ting Dong
N Niu Nan Nian Nuan Nen Nin Nang Niang Neng Ning Nong
L Liu Lan Lian Luan Lin Lun Lang Liang Leng Ling Long
G Guai Gui Gan Guan Gen Gang Guang Geng
K Kuai Kui Kan Kuan Ken Kang Kuang Keng
H huai hui Han Huan Hen Hang Huang Heng
J Jiu Jian Juan Jin Jun Jiang Jing Jiong
Q Qiu Qian Quan Qin Qun Qiang Qing Qiong
x Xiu Xian Xuan Xin Xun xiang xing xiong
Z Zui Zan Zuan Zen Zun Zang Zeng Zong
C Cui Can Cuan Cen Cun Cang Ceng Cong
S Sui San Suan Sen Sun Sang seng Song
Zh Zhuai Zhan Zhuan Zhen Zhun Zhang Zhuang Zheng Zhong
Ch Chuai Chan Chuan Chen Chun Chang Chuang Cheng chong
Sh Shuai Shan Shuan Shen Shun Shang shuang Sheng
R Ruan Ren Run Rang rong