You are on page 1of 1

Woensdag 17 november 2010

Cobouw 206 OPINIE · 9


CARTOON / TOM INSTALLATIE Maak afspraken
over oplevering
Onlangs stond in een landelijk ochtendblad het bericht dat ventilatiesystemen in
nieuwbouwwoningen ‘een zootje zijn’. In het bericht wordt verwezen naar
onderzoek, dat uitwijst dat de ventilatiecapaciteit in een groot deel van de
woningen niet voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau.

Er worden onder andere fouten zaakt door het ontbreken van goede
gemaakt in het ontwerp, de afspraken tussen opdrachtgever,
bouwkundige voorzieningen zijn aannemer, opdrachtnemer en
onvoldoende, er is sprake van consument. Dat bleek uit onderzoek
ondeskundige installatie en van dat Uneto-VNI begin dit jaar
onjuist gebruik en inregeling van onderzoek heeft laten uitvoeren
het systeem. Bovendien klagen veel door OTB, het onderzoeksbureau
bewoners over geluidsoverlast. van TNO. De belangrijkste aanbeve-
Het laatste probleem wordt ling van het Delftse bureau is om
aangepakt in het Bouwbesluit. afspraken te maken tussen
Vanaf 2012 geldt een maximum van opdrachtgever, aannemer en
30 dB(A). Bij de andere gesignaleer- installateur over een technische
de knelpunten gaat het vooral om oplevering van de installatie. Instal-
de naleving van het Bouwbesluit. lateurs zouden moeten controleren
Uneto -VNI vindt het belangrijk om of hun installatie de vereiste
de gesignaleerde problemen met prestaties haalt. Deze oplevering
ventilatiesystemen in de nieuw- zou nogmaals moeten plaatsvin-
bouw aan te pakken. Juist in goed den in het bijzijn van de opdracht-
geïsoleerde nieuwbouwwoningen gever die vervolgens een rapport
zijn goed functionerende ventilatie- met de resultaten krijgt overhan-
systemen cruciaal voor het realise- digd.
ren van een goed binnenmilieu. Afgelopen voorjaar heeft Uneto-
Mits goed ontworpen, geïnstal- VNI overleg gevoerd met onder
leerd, onderhouden en bediend, andere het toenmalige ministerie
zorgt een ventilatiesysteem voor van VROM, Bouwend Nederland
een comfortabel en gezond en de Neprom om afspraken te

Bouw moet waarde


binnenklimaat. maken over de oplevering van
Een deel van de problematiek is te ventilatiesystemen. Helaas
wijten aan ondeskundigheid van de hebben de besprekingen tot nu
consument, die vaak niet weet hoe toe geen tastbaar resultaat
een ventilatiesysteem correct moet opgeleverd. Gezien de uitkomsten
worden gebruikt. Daarom heeft van het onderzoek dat in op-

achteraf bepalen Uneto-VNI een ict-tool ontwikkeld,


waarmee de installateur bij de
overdracht van het huis aan de
klant een gebruikshandleiding op
maat kan overhandigen. Deze ict-
dracht van VROM is uitgevoerd, is
het nu hoog tijd om echte
maatregelen te nemen. Ik nodig
mijn collega’s in de bouwkolom
uit om samen met Uneto-VNI de
Geld is hiërarchische (markt)positie te behouden, waardebepalingachteraf.nl) gaat tool is voor de aangesloten leden nu handschoen op te pakken.
smeerolie en de motor van ontwikkelen organisaties een over het toevoegen van waarde voor al beschikbaar.
spinnenweb van bureaucratische iedereen die bij de samenwerking De meeste problemen met ventilatie- Ir. Marcel Engels
de bureaucratie. Maar, stelt procedures en regels. Maar betrokken is. Het is een andere systemen worden echter veroor- Voorzitter Uneto-VNI
Menno Lammers, deze diezelfde bureaucratie werkt manier van samenwerken dan de
bureaucratie werkt verstik- verstikkend, legt collectieve bouwsector gewend is. Uurtarieven
intelligentie lam en verhindert en aanneemsom laat je vooraf los
kend en staat ondernemers-
zin en innovatieve oplossin-
innovaties. Talentvolle ambitieuze
medewerkers stuiten hier dagelijks
en spreek je af met je samenwer-
kingspartner. Achteraf wordt
COLUMN / DE BOER
gen in de weg. op en zien hun innovatieve ideeën bepaalt wat het waard is. De vorm,
om innovaties te creëren stranden. hoeveel en wanneer de transactie Naming, no shaming

D
Stel je voor, de talentvolle medewer- Gelukkig kan behoudzucht nooit achteraf plaatsvindt is afhankelijk
ker Jeroen is werkzaam bij een meer zijn dan een tijdelijke van de geleverde toegevoegde e kwaliteit in de bouw dr. Judith van Erp, die er vorig
bouwonderneming en ziet kansen strategie om als organisatie te waarde. staat onder druk. Dat zijn jaar een boek over schreef. “Liever
maatschappelijke waarde te overleven. Wanneer de economi- Gezien de verschuiving naar een niet mijn woorden maar vertienvoudigen ze de financiële
creëren in een woonwijk. Met een sche situatie ingrijpend verandert– netwerk- en informatiesamenle- die van Stichting Bouwkwaliteit straf als ze daarmee negatieve
tijdsinvestering – naast zijn zoals dat nu het geval is – is er vroeg ving, past waardebepaling achteraf en KOMO, vorige week in deze publiciteit kunnen voorkomen.”
bijdrage als werkvoorbereider van of laat geen plaats meer voor de in onze ontwikkeling van ons krant. Eigenlijk zijn er weinig VNO-NCW en MKB Nederland
de te bouwen school – kan Jeroen eens zo succesvolle behoudzuchtige denken over werk, geld verdienen partijen die het níét vinden. Dat sluiten namen noemen niet
met de mensen die hij heeft organisatie. Succesvolle organisa- en samenwerken. Maakt de bleek ook uit de reacties op het B- helemaal uit, maar zijn niet
gesproken een goede slag slaan. Op ties anticiperen op tijd door hun bouwsector (inclusief opdrachtge- Tower-ongeluk. De oorzaak is een enthousiast. En Bouwend
kantoor bespreekt Jeroen het idee organisatie om te bouwen naar vers) de overstap van “geld voor cocktail van versnipperde Nederland kennende staan
met zijn manager Marga. Marga bijvoorbeeld een netwerkorganisa- tijd” naar “geld voor waarde”, dan verantwoordelijkheden en die ook niet te springen.
vraagt Jeroen om zijn visie op tie. Een netwerkorganisatie waar de zullen we snel tot de ontdekking een voorliefde voor veel voor Natuurlijk, voorzichtigheid
papier te zetten, die hij diezelfde controlesystemen worden inge- komen – voor zover dat nu al niet weinig. Over de oplossing is geboden. Maar, zou het
dag nog aanlevert. Marga neemt ruild voor eigen verantwoordelijk- wordt ervaren –dat vooraf de is minder consensus. En ondanks alle mitsen en
geen beslissing, want ze wil het met heid, het afrekenen niet meer plaats geleverde waarde vaststellen heel dát vergroot de kans maren voor de bouw ook
haar leidinggevende bespreken. vindt op basis van tijd maar op moeilijk, zo niet onmogelijk is. dat die van buiten de geen fantastische káns zijn?
Een paar weken later krijgt Jeroen resultaat en kennis delen centraal branche zal komen. Is het geen ultiem teken van
het plan terug met de opmerkingen staat. Vraagstukken en projecten Makkelijker Nederland loopt kracht en vertrouwen als je
van het hoogste echelon; interes- zullen worden aangestuurd door Achteraf de waarde vaststellen is langzaam warm als branche en als bedrijf
sant plan, toets uw ideeën nog even informele leiders op basis van veel makkelijker. De logische voor naming and bereid bent om zélf openlijk
binnen de organisatie en wat kost intrinsieke motivatie. Daarnaast consequentie is dat je in veel shaming. Groot- je fouten te benoemen: ‘Dit
het precies? Jeroen baalt van de heeft het management puur een gevallen beter achteraf kunt Brittannië en de VS is niet goed gegaan, dit heb-
trage hiërarchische besluitvorming faciliterend karakter, zodat de onderhandelen over beloning. deden dat al ben we ervan geleerd en dit
en dominantie van geld. Doordat talentvolle medewerkers volop De 21e eeuw is de bouwsector eerder. Ook gaan we voortaan anders
geld dominant is geworden als de kunnen ondernemen en hun ingegaan met geld- en organisatie- toezichthouders doen.’ Iedereen maakt
meeteenheid van waarde, zijn geld creativiteit optimaal kunnen structuren uit de 20e eeuw. De hier willen vaker dan fouten; het verschil zit
en waarde praktisch synoniem inzetten om waarde te creëren. huidige economische situatie heeft nu de namen van alleen in de manier waarop
geworden. Geld en hiërarchie ons laten inzien dat deze structu- overtreders bekendma- je ermee omgaat.
houden elkaar in een verlammende Verdwijnen ren aan vernieuwing toe zijn. Geef ken. Dat bleek in Eerlijkheid bepaalt onze
wurggreep, want budgetten Door deze netwerkstructuur zal de mensen zoals Jeroen de ruimte om augustus uit een relatie met anderen, met
worden doorgaans van bovenaf bureaucratie flink afnemen en te ondernemen en maatschappe- rondgang langs de AFM, collega’s, opdrachtgevers,
vastgesteld. De besluitvorming mogelijk zelfs verdwijnen. Hoe lijke waarde te creëren voor de de Opta, de Consumen- leveranciers, vrienden en
loopt via de hiërarchie en geld is kunnen we waarde laten domine- toekomst. tenautoriteit en de familie. Wie zelf publieke-
een belangrijk middel waarmee de ren in plaats van geld? Dit kan door Voedsel en Waren lijk zijn fouten benoemt,
hogere hiërarchische lagen macht waardebepaling achteraf toe te Menno Lammers Autoriteit. Vooral de hoeft zich nergens
uitoefenen op de lagere. Vanuit die passen. Waardebepaling achteraf Vernieuwing Bouw vrees voor imagoschade voor te schamen.
behoefte om de verworven (voor meer informatie: www. info@vernieuwingbouw.nl heeft een “krachtige Integendeel.
nalevingbevorderende
werking”, zoals de Opta het
noemt. Ir. Remco de Boer
REAGEER OP COBOUW Voor financiële instellingen is
negatieve publiciteit zelfs de
Directeur De Boer
Communicatie – techniek &
Martin Hoogelander, coördinator opinie Cobouw, stelt uw reacties zeer op prijs. grootste angst, zegt criminologe wetenschap, Amsterdam
U kunt e-mailen: m.hoogelander@sdu.nl of bellen: 070-3780274. Ook op internet kunt u reageren. De rubriek ‘Opinie & Weblogs’ is
te vinden onder Nieuws (www.cobouw.nl). Columns en artikelen op deze pagina moeten gelezen worden als de mening van de Wilt u reageren? U kunt Remco de Boer mailen via r.boerde@sdu.nl
auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvatting van de krant weer.

Related Interests