Вы находитесь на странице: 1из 180

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ЗА 2019/2020. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА “ЧАКИ ЛАЈОШ“


Бачка Топола
caki@stcable.net
www.caki.edu.rs
Први део

1. САДРЖАЈ

2. УВОД
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
2.2. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
2.3. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ШКОЛУ

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА


3.1. МАТИЧНА ШКОЛА
3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА


4.1. НАСТАВНИ КАДАР
4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ


5.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
5.2. РИТАМ РАДА
5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА , ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
5.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.7. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ


ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
6.1.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА I-VIII РАЗРЕДА
6.1.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
6.1.4. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
6.1.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
6.1.6. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
6.1.7. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ
6.1.8. ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
6.2.1. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
6.2.2. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА


8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ И
ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8.1.1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА
8.1.2. ПРОГРАМ ДРУШТВЕНИХ, ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ
АКТИВНОСТИ
8.1.3. ПРОГРАМ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ

8.1.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ


2018/2019.ГОДИНИ
8.2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ – УЧЕНИКА ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
9.1.1. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ
9.1.2. АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
9.2.1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
9.2.2. ПЛАН ЛИЧНОГ И СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА
9.2.3 ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
9.2.4. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У УЧЕЊУ
9.2.5.1 ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ НОВОДОШЛИХ УЧЕНИКА
9.2.6. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
9.2.6.1. АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ
2019/2020.ГОДИНИ
9.3. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
9.4. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА ИО У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ
9.5. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
9.6. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
9.7. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
10.3. ПЛАН ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОШ ЧАКИ ЛАЈОШ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ-РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ


11.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
11.1.1. САВЕТ РОДИТЕЉА
11.1.2. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
11.1.3. РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
11.1.4. ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА
11.1.5. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА


13.1. ИНТЕРНИ МАКЕТИНГ
13.2. ЕКСТЕРНИ МАКЕТИНГ
Други део

ПРОГРАМИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ РАДА ШКОЛЕ /


ПРИЛОЗИ

1.ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА


2. ИНДИВИДУАЛНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ НАСТАВНИКА
2.1. РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
2.2. ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
2.3. ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
2.4. ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
3. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
На основу члана 119.став 1 тачка 2) а у вези са чланом 62. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС ", бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и члана 29.Закона
о основном обрзовању и васпитању ("Сл. гласник РС ", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018,
10/2019) и члана 46. став 1 тачка 2) Статута Основне школе "Чаки Лајош" у Б.Тополи, број
117-019/2018 од 08.02.2018.године, Школски одбор Основне школе "Чаки Лајош" на седници
одржаној дана 13.09.2019. године донео је одлуку о усвајању

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ


ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

2. УВОДНИ ДЕО
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

Годишњи план рада сачињен је на основу следећих докумената:

1. Закон о основама система образовања и васпитања,( «Сл.гласник РС», бр.


88/2017, 27/2018, 10/2019)
2. Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018, 10/2019 )
3. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији
АП Војводине за школску 2019/2020. годину бр. 128-610-2/2019-01 («Службени
лист АП Војводине» бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17 )
4. Правилник о стандардима квалитета рада установе («Службени гласник РС»
бр. 14/2018)
5. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову
примену и вредновање («Сл.гласник РС», бр.74/2018)
6. Правилник о оцењивању («Службени гласник РС» бр. 10/2019)
7. Статут школе донесен 08.02.2018. године, дел.бр. 117-019/2018 и пратећи
документи: Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у школи, Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика,
Правила понашања у ОШ «Чаки Лајош», Правилник о мерама, начину и
поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-
васпитног рада и других активности које остварује школа
8. Правилник о општим стандардима постигнућа – Образовни стандарди за крај
обавезног образовања, (Просветни гласник РС,бр.5 5. јул 2010, 55/2017)
9. Правлник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног
образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво
(«Просветни гласник РС», бр.5, 7. јун 2011.)
10. Пословници о раду Школског одбора, Наставничког већа, Савета родитеља,
Ученичког парламента донесени одлуком Школског одбора 10. марта
2010.године
Школски развојни план донет одлуком Школског одбора 20.06.2018.године,за период од
01.09.2018. до 31.08.2022. године.
Школски програм донет одлуком Школског одбора 20.06.2018.године, за период од
01.09.2018. до 31.08.2022. године, дел.бр. 938/01-024/2018.
11. Акциони план за унапређење рада школе , донесен у августу 2019.године.
12. Акциони план за унапређење рада школе , донесен у октобру 2016.године након
екстерног вредновања
13. Анализа реализације Плана рада школе у 2018/2019. школској години.
2.2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Ово је нов начин планирања развоја школе и односи се на временски период од четири
године – од школске 2018/2019. закључно са 2021/2022.годином. Полази од мисије наше
школе да нове генерације ученика заинтересујемо и мотивишемо да усвајају функционална
знања оспособљавајући се за самостално учење и искористе своје потенцијале захваљујући
нашој отворености ифлексибилности. Три приоритетне области развоја :

– Акциони план за унапређење рада школе који је настао након процеса


самовредновања и екстерног вредновања. Његова реализација је
започела у 2015/16. школској години, а наставља се и у овој:

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ: 1. Настава и учење


2. Образовна постигнућа
3. Подршка ученицима
ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Индивидуални развој ученика кроз наставу прилагођену
сваком ученику. Стицање трајних и применљивих знања,
самообразовање.

Неостварен Активности за Носиоци Време Доказ о одржаној


и стандард остваривање стандарда активности реализације активности
1.2
1.2.3 Педагошко-инструктивни Директор, Током 1.и 2. Чек листе,
1.2.4 рад педагога, психолога, Педагог полугодишта Извештаји о
помоћника директора и Психолог посећеним
директора школе Помоћник часовима,
директора упоредне анализе
Просветни
саветник
Наставници
2.2
2.2.5 Педагошко-инструктивни Директор, Током 1.и 2. Чек листе,
рад педагога, психолога, Педагог полугодишта Извештаји о
помоћника директора и Психолог посећеним
директора школе Помоћник часовима,
директора упоредне анализе
Просветни
саветник
Наставници
2.3
2.3.3. Педагошко-инструктивни Директор, Чек листе,
рад педагога, психолога, Педагог Новембар, Извештаји о
помоћника директора и Психолог 1.полугодиште посећеним
директора школе Помоћник часовима,
директора током 2. упоредне анализе
Просветни полугодишта
саветник
2.4.6 Педагошко-инструктивни Директор, Дец.2019.- 1. Чек листе,
рад Педагог пут Извештаји о
педагога, психолога, Психолог посећеним
помоћника директора и Помоћник Фебруар. часовима,
директора школе, посебу директора 2020.год. – упоредне анализе
пажњу обратити на 2.пут
остваривање
стандарда:2.4.7,2.5.6
2.6
2.6.5 Педагошко-инструктивни Директор, Дец.2019.- 1. Чек листе,
рад Директор, Педагог Педагог пут Извештаји о
Психолог Психолог посећеним
Помоћник директора Помоћник Фебруар. часовима,
посебу пажњу обратити на директора 2020.год. – упоредне анализе
остваривање 2.пут
след.стандарда: 2.6.5,2.7.4
3.1.
3.1.3. Наставници предмета из Предметни Септембар Појачана сарадња
3.1.6. којих се полаже завршни наставници 2019. свих чланова
испит анализирају Фебруар,2020. стручних актива на
извештај Завода по планирању и
активима и израђују и изради часова,
израђују план мера провера знања,
унапређења рада на основу анализа
успеха и инструктивног контролних
рада педагога, психолога, задатака.
директора и помоћника Документација
директора. Реализују га до стручних актива –
полагања завршног испита предлог мера
педагога, план
мера стручних
актива, записници,
часови припремне
наставе у
дневницима,
извештаји о
посећеним
часовима у
настави, извештај
завода за
вредновање
квалитета рада о
постигнућима
ученика на
завршном испиту.
4.2.
Анкетирање ученика о Наставници и Јун 2020. Анкете за ученике,
потребама ваннаставних учитељи – План
активности путем анкетирање ваннаставних
отвореног типа питања активности
Израдити програм развоја
социјалних вештина
ученика и поред ЧОС – а Педагог, Август,
предвидети реализацију психолог септембар Програм као
кроз друге облике 2019. независан
ваннаставних активности документ,
Пратити укљученост Годишњи план
ученика у ваннаставне рада школе,
активности у наредној програм
години након организације ваннаставних
која ће бити више у складу активности,
са потребама ученика евиденција о
Поред упознавања Чланови Тима Школска реализацији у
родитеља са понудом за година дневницима в.о.
средњих школа које је у самовредновање 2019/20. од рада и
свакој години присутно и октобра ваннаставних
реализованих радионица активности
школа ће још организовати
реалне сусрете са светом
рада у месту, приказивање
филмова о занимањима Педагог, Мај 2020.год.
психолог, Евиденција и
одељенске документација
старешине 7.и Тима за ПО
8, разреда
4.3.
4.3.4. Школа ће и даље Секретар школе Септембар Дописи
обавештавати просветног 2019. просветном
инспектора о деци која инспектору
нису уписана у школу.
Напредовање ученика за
које је сачињен ИОП ће се
појачати кроз веће Педагог, Јануар 2020. Ревизија ИОП
прилагођавање захтева, психолог, до краја планова, оцене
темпа рада и оцењивања наставници, школске ученика
на часовима. Ревизија учитељи године и у
ИОП-а ће се урадити на наредним
обрасцима предвиђеним годинама
правилником. Израдиће се
компензаторни програм
активности за ученике из Програм као
осетљивих група који ће Психолог, независан
обухватати и активности за педагог, будући Август 2019. документ и део
упис ових ученика у учитељи првих Годишњег плана
школу. разреда рада школе
5.4
5.4.2 Уређивање школског Директор, септембар-јун Ходници школе
простора, ученички Помоћник, 2019/20.
радови, прилагођавање Учитељице,
простора деци са Наставници,
посебним потребама Чланови Тима
за ШРП,
чланови Тима за
писање
пројеката
6.1.1. Директор у договору са Директор Фебруар.2019.- Записници са
6.1.2. радницима одређује јасне Август. седница,
6.1.3. захтеве у вези са задацима, 2020.год. извештајо о
6.1.4. усклађивање самовредновању
самовредновања свих ШРП са
области са новим измењеном
обрасцима и структуром и
правилницима што ће садржајем
чинити основу за нови
ШРП
6.4.
Педагошко-инструктивни Директор, Дец.2019.- 1. Чек листе,
рад педагога, психолога, Педагог пут Извештаји о
помоћника директора и Психолог посећеним
директора школе Помоћник Фебруар. часовима,
директора 2020.год. – упоредне анализе
2.пут

Са циљем даљег унапређења рада, посебно у области постигнућа ученика на завршним


испитима на основу стручног упутства Министарства просвете , у школи ћемо спровести
иницијално тестирање ученика на почетку школске године у циљу планирања рада
наставника, пробни завршни испит и обрадити резултате према упутствима Завода за
вредновање квалитета рада уз помоћ предвиђеног софтвера, а на крају полугодишта и
завршни испит. Тестирање ће се одвијати према следећем распореду :

Време Разред Предмет Трајање Носиоци


3.-14.септембра Од 2. до 8. Матерњи језик 45 Предметни
Математика, минута наставници
Природа и
друштво,Историја
, Биологија,
Географија,
Физика , Хемија
27., 28. март 8.разред Матерњи језик 120 Дежурни
Математика минута наставници
Комбиновани тес
17.,18.,19.јун 8.разред Матерњи језик 120 Дежурни
Математика минута наставници
Комбиновани тест

2.3. Други елементи за полазне основе рада специфичне за школу

Најдиректније план је условљен:


 Наставни планови и програми за основно образовање и васпитање
 Резултатима постигнутим у васпитно-образовном раду са ученицима у
претходној школској години
 Искуствима стеченим у реализовању програмских задатака претходних
година, који и на основу процене о ресурсима којима школа располаже
(наставнички кадар, интелектуални потенцијал и интересовање ученика,
опремљеност наставним средствима…)
 Особеностима и потребама друштвене средине
 Настава се изводи на српском и мађарском наставном језику

У креирању Годишњег плана рада школе, а са намером да и ова школска година буде успешна,
водили смо рачуна и о:
 Сугестијама и закључцима стручних органа и Школског одбора школе
 Саветима и препорукама школских саветника и просветног инспектора.

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА


3.1. ШКОЛА
Основна школа "Чаки Лајош" се налази на адреси Светосавска ул .бр. 9, бр. тел. и факса
је 024/715-443 , а маил caki@stcable.net. Своју делатност обавља на укупној површини од 10
500 m2 од чега затвореног простора има 6687 m2 а отвореног 3812 m2. Школа има 22
специјализоване учионице, 10 кабинета, мулти-медијалну учионицу, 3 просторије за
продужени боравак, 2 информатичка кабинета, једну радионицу, две фискултурне сале,
школску библиотеку, две трпезарије, кухињу, као и друге просторије за потребе школе,
зборницу, канцеларије, просторије за стручну службу и зубара и друге. Отворени део школског
простора чини двориште са спортским теренима и травнати на којем се налази летња
учионица.

Школски простор
ШКОЛСКИ ПРОСТОР БРОЈ
1. Спец. учионица за разредну наставу 7

2. Спец. учионица за предметну и разредну наставу 15

3. Кабинет (физика, хемија, ТО, биологија, информатика, 10


ликовно, муз)
4. Мултимедијална учионица 1

5. Сала за физичко васпитање 2

6. Библиотека 1

7. Зборница за наставнике 1

8. Канцеларија директора 1

9. Канцеларија педагошко-психолошке службе 1

10. Секретаријат и канцеларија информатике 2

11. Соба за продужени боравак 3

12. Стоматолошка амбуланта 1


13. Кухиња и просторија за припрему хране 1

14. Трпезарија 2

15. Радионица 1

16. Спортски терени 2

17. Двориште 2

Летња учионица 1

3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

3.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће


нормативе по предметима је одлична. Проблем је што су важећи правилници из 1990.-
тих година.
3.3.2. Школа не располаже службеним аутомобилима ни другим возилима

3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА


РАДА

Време Место Начин Носиоци


Током шк. године Б. Топола Пројекти Директор

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА


4.1.НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи)
школи М4 ангажовања у
у настави- % норма
Степен ст. спреме

старешин.

Стаж

број Презиме Име Предмет/и


1.
АПРО ЈОЖЕФ мађарски ј. 7 106 0.69 38 100
2.
БАРНА БОГЛАРКА физичко 7 40 0.69 3 20
3.
БЕДЛЕГ МОНИКА математика 7 66.7 0.00 24.5 67
4.
БЕНЧИК МИКЛОШ физичко 7 105 0.69 18 80
5.
БЕНЧИК СЕНКА СРПСКИ+русински 7 111 0.69 21 100
6.
БИЈЕЛИЋ М. ЉИЉАНА српски немат 7 55.6 0.00 28 45
7.
ПАП СЕРБАК АНИКО немачки ј 7 77.8 0.00 8 100
8.
БРКЉАЧ РИТА НРН 6 100 0.60 27.4 100
9.
БРКЉАЧ ДАРИЈА ПРН 7 100 0.69 30 100
10.
БУДАИ Ш. МАРГИТ НРН 6 100 0.60 36 100
11.
ЧЕРНАИ ЧАБА информатика 6 85 0.00 19 100
12.
ЧЕРВЕНАК П. ХАЈНАЛКА немачки ј 7 100 0.00 18 100
13.
ЧОЛАКОВИЋ ТАТЈАНА српски немат 7 111 0.00 29 100
14.
ЋОРКОВИЋ ЕЛЕНА ПРН 7 100 0.69 17 100
15.
ЧОРЛИЈА МИРЈАНА НРН 6 100 0.60 28 100
16.
ЂОРЂЕВИЋ САНДРА географија 7 10 0.00 10 10
17.
ДРЕЊОВСКИ ЂЕНЂИ хемија 7 70 0.00 32 50
18.
ДУДАШ МОНИКА математика 7 111 0.69 29 100
19.
ФАРКАШ МИЛИЦА биологија 7 70 0.60 2.2 70
20.
ФИРСТНЕР ЛЕНКЕ ТИО 7 110 0.69 20.5 100
21.
ГЕРГЕЉ ХАРГИТА ПРН 7 100 0.69 25.5 100
22.
ХИНИЋ МИРОСЛАВ физичко 7 65 0.00 14 60
23.
ХУСАР СИЛВИЈА ПРН 7 100 0.69 24.83 100
24.
ЈАКШИЋ ЕДИТА ПРН 7 100 0.69 28.5 100
25.
ЈАРАМАЗ БРАНКО ТИО 7 50 0.69 13.5 60
26.
ЈУХАС ОЛГА енглески 7 119 0.00 29.6 100
27.
КАДВАЊ ЛИНКА ЛАУРА хемија 7 40 0.00 15 30
28.
КАЛМАН ЈУДИТ НРН 6 100 0.60 25 100
29.
КАТОНА МАРИЈАНА вероучитељ 7 80 0.00 21 85
30.
КЕРТЕС МОНИКА НРН 7 100 0.69 19 100
31.
КИШ ЂЕРЂ биологија 7.2 70 0.00 24.3 60
32.
КОТМАН ЈУЛИАНА историја+ГВ+СВК 7 100 0.69 11 100
33.
ЛЕШЧЕШЕН ИГОР географија 7 60 0.69 7 45
34.
МАНДИЋ ТАМАРА музичка култура 7 50 0.00 12 50
35.
МАЈЛАТ Ш. ГИЗЕЛА НРН 6 100 0.60 40.5 100
36.
МАЛАЦКО ЗОРИЦА ПРН 7 100 0.69 25 100
37.
МАРЈАНОВИЋ МАРТИНА српски језик 7.2 117 0.69 8 100
38.
НАЂ МАЈЛАТ АГОТА мађарски ј. 7 117 0.69 12 100
39.
НИКОЛОВА ШАРА енглески 7 119 0.69 13 50
40.
ПИШЋАК ЗОЛТАН енглески 7 60 0.00 15 50
41.
РАДОВАНАЦ РОЖА ПРН 7 100 0.69 33.3 100
42.
ШКОРИЋ ЂУРЂИЦА ликовно 6 100 0.00 26.9 100
43.
ШУША МАРИЦА НРН 6 100 0.60 41 100
44.
ТАДИЋ БИЉАНА историја+ГВ 7 90 0.69 19.5 70
45.
ТУРУЦ КИНГА ПРН 7 100 0.69 17 100
46.
ВУЈИЧИЋ ВЕСНА ПРН 7 100 0.69 23 100
47.
БЕЦК ИЗАБЕЛА боравак 7 100 0.00 14.5 100
48.
ГЛУШАЦ ВЕСНА математика 7 133 0.69 13.8 100
49.
ГОЈКОВИЋ СВЕТЛАНА српски језик 7 50 0.69 6 40
50.
ДОЗЕТ МАРИНА боравак 7 100 0.00 23.8 100
51.
КОСАНОВИЋ МИЛАН ТИО 7 50 0.00 24 50
52.
КОЧИШ ГАБОР физика, матем 4 84.4 0.00 32.4 50
53.
КРКОВИЋ МИРЈАНА ПРН 7.1 100 0.00 17.1 100
54.
ПАВЛИЦА МИРЈАНА физика 7 40 0.00 24 10
55.
ПАВЛОВИЋ МИЛАНА музичка култура 7 50 0.00 10 50
56.
САВИЋ ТОМИСЛАВ физичко 7 30 0.00 14 50
57.
ХАРКАИ АНИТА енглески 7 40 0.00 2 50
58.
ТУРУЦ ЛАСЛО географија 7 70 0.00 41 50
59.
ШУПИЋ САЊА вероучитељ 7 45 0.00 13 45

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, помоћник директора, стручни сарадници,


секретар, административно особље, техничко особље...):

1.
ВОЈТЕР МОНИКА директор 7 100 20.78 18 100
2.
ХИНИЋ МИРОСЛАВ пом. Директора 7 10 6.06 14 60
3. ВРКИЋ МАЈА педагог 7 100 17.32 12 100
4.
КОВАЧ СИЛВИЈА психолог 7 100 17.32 20 100
5.
ЧИКОШ ВАШ АНДРЕА адм. Фин радник 4 100 8.62 10.33 100
6.
БАСТА ВЕСНА адм. Фин радник 4 50 4.31 25 100
7.
ДАНИЕЛ ЕТЕЛКА спремачица 1 100 6.30 18.75 100
8.
ЂЕРИ ЗОЛТАН домар 4 100 8.62 21 100
9.
ЂЕРИ МОНИКА спремачица 1 100 6.30 20 100
10.
ФАРКАШ АНИКО спремачица 1 100 6.30 3.2 100
11.
ЧЕРВЕНАК МОНИКА спремачица 1 100 6.30 4 100
12.
ХАЈДУ АНИТА сервирка 4 100 6.83 22 100
13.
ХОРВАТ ИРЕН спремачица 1 100 6.30 29 100
14.
ЈАКШИЋ ЕДИТА библиотекар 7 100 17.32 28.5 100
15.
КЕЧКЕМЕТИ ИРЕН спремачица 3 100 6.30 23.2 100
16.
КИНЧЕШ МЕЛИНДА спремачица 1 50 3.15 14 50
17.
КИНЧЕШ МЕЛИНДА сервирка 4 50 3.42 14 50
18.
КОТРО ЕТЕЛКА спремачица 1 100 6.30 25.5 100
19.
КОВАЧ ЖОЛТ домар 4 100 8.62 14 100
20.
МЕНЂАН АГНЕШ спремачица 1 100 6.30 13 100
21.
МИХОВИЋ ТИМЕА спремачица 1 100 6.30 19.8 100
22.
СИРАК СИЛВИЈА спремачица 1 100 6.30 24.62 100
23.
ТОТ ЈУЛИЈА спремачица 1 100 6.30 29 100
24.
ВАДОЦ ЂЕНЂИ спремачица 4 100 6.30 16 100
25.
ЧЕРНАИ ИЛЕШ РОЖА спремачица 4 100 6.30 7 100
26.
СИВЧЕВИЋ МЛАДЕН спремачица 1 100 6.30 4 100

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ


5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА (посебно за матичну школу, посебно за
ИО, посебно за групе припремног предшколског програма, ако школа организује програм)

5.1.1. Матична школа


Разред Број одељења Број ученика ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3
1. 4 72 - 3 -
2. 4 74 1 - -
3. 4 60 1 1 -
4. 4 61 2 2 2
5. 4 72 2 3 -
6. 4 86 2 1 -
7. 4 75 2 2 -
8. 4 93 3 2 -
УКУПНО: 32 558 13 28 2

5.1.5. Продужени боравак


Број група Број ученика
3 90
УКУПНО: 3 90

5.1.6. Приказати укупно бројно стање ученика 13 година уназад (КРЕТАЊЕ


БРОЈА УЧЕНИКА):

Школска година Укупан бројученика у школи


(матична школа и ИО)
2006/2007. 908
2007/2008. 870
2008/2009. 872
2009/2010. 872
2010/2011. 807
2011/2012. 780
2012/2013. 734
2013/2014. 718
2014/2015. 719
2015/2016. 680
2016/2017. 627
2017/2018. 611
2018/2019. 593

5.1.7. Путовање ученика до школе


Број ученика који путују Број ученика пешака који пешаче у једном правцу
аутобуским превозом 3-5 км 6 -10 км Преко 10

104 - - -

5.2. РИТАМ РАДА


Распоред звоњења у школи

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА

1. ЧАС 730 – 815 1330 – 1415


одмор-ужина 815 – 825 1415 – 1425
2. ЧАС 825 – 910 1425 – 1510
одмор-ужина 910 – 920 1510 – 1520
3. ЧАС 920 – 1005 1520 – 1605
одмор 1005 – 1010 1605 – 1610
4. ЧАС 1010 – 1055 1610 – 1655
одмор 1055– 1100 1655 – 1700
5. ЧАС 1100 – 1145 1700 – 1745
одмор 1145 – 1150 1745 – 1750
6. ЧАС 1150 – 1235 1750 – 1835

Распоред смена

Ученици наставу похађају у тзв. једно и по смени, што значи да се за ученике од 5.- 8.
разреда настава изводи пре подне, а да се ученици 1. и 3.разреда месечно смењују са
ученицима 2. и 4. разреда. У зависности од распореда, ученици се по потреби враћају на
информатику и верску наставу.
Дан школе је 27.март

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА


ЗАДУЖЕЊА

Нед.
Фонд
Наст. Предмет који Одељења у којима обавезне Разр
Презиме и име наставника предаје предаје наставе стар.
КРКОВИЋ МИРЈАНА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV Прод. бор. – срп I-IV 20 0
ЦРНОБРЊА ЈАДРАНКА РАЗРЕДНА НАСТ. I – IV Библиотека 20 0
БУДАИ Ш. МАРГИТ РАЗРЕДНА НАСТ. I – IV 1.ц 20 1
ГЕРГЕЉ П. ХАРГИТА РАЗРЕДНА НАСТ. I – IV 1.д 20 1
ЧОРЛИЈА МИРЈАНА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 1.б 20 1
ЈАКШИЋ ЕДИТА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 1.а 20 1
БРКЉАЧ РИТА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 3.ц 20 1
МАЈЛАТ Ш. ГИЗЕЛА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 2.д 20 1
БРКЉАЧ ДАРИЈА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 3.а 20 1
РАДОВАНАЦ РОЖА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 3.б 20 1
ТУРУЦ КИНГА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 2.ц 20 1
КАЛМАН ЈУДИТ РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 3.д 20 1
ВУЈИЧИЋ ВЕСНА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 4.а 20 1
ЋОРКОВИЋ ЕЛЕНА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 4.б 20 1
ХУСАР СИЛВИА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 4.ц 20 1
КЕРТЕС МОНИКА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 4.д 20 1
МАЛАЦКО ЗОРИЦА РАЗРЕДНА НАСТ. I - IV 2.а 20 1
ШУША МАРИЦА ПРОД БОРАВАК I - II 2.б 20 1
ДОЗЕТ МАРИНА ПРОД БОРАВАК I - II Прод. бор. – срп. I-IV 20 0
БЕК ИЗАБЕЛА ПРОД БОРАВАК I - II Прод. бор. - мађ. I-IV 20 0
ПИШЋАК ЗОЛТАН ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV 2.цд, 4.абцд 12 0
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО
ЧОЛАКОВИЋ ТАТЈАНА НЕМАТЕРЊИ 1.цд. 2.цд, 3.цд, 4.цд 20 0
ХАРКАИ АНИТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV 1д, 2а, 3аб 8 0
МАРЈАНОВИЋ МАРТИНА СРПСКИ ЈЕЗИК 5.а, 6.б, 7.а, 7.б,8.б 21 1
ГОЈКОВИЋ СВЕТЛАНА СРПСКИ ЈЕЗИК 5.б , 6.а 10 1
БИЈЕЛИЋ М. ЉИЉАНА СРПСКИ ЈЕЗИК 8.а 4 0
БИЈЕЛИЋ М. ЉИЉАНА СРПСКИ ЈЕЗИК немат 6.цд 4 0
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО
БЕНЧИК СЕНКА НЕМАТЕРЊИ 5.цд, 7.цд, 8.цд 18 1
АПРО ЈОЖЕФ МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 5.д, 6.ц, 7.д, 8.д 18 1
НАЂ М. АГОТА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 5.ц, 6.д, 7.ц, 8.ц 18 1
КОЧИШ ГАБОР ФИЗИКА 6.ацд, 7.д 8 0
ПАВЛИЦА МИРЈАНА ФИЗИКА 7.аб, 8.аб 8 0
ДРЕЊОВСКИ ЂЕНЂИ ФИЗИКА 8. д 4 0
ДРЕЊОВСКИ ЂЕНЂИ ХЕМИЈА 7.цд, 8.абцд 12 0
ЧЕРНАИ ЧАБА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 17 0
ВОЈТЕР П. МОНИКА ДИРЕКТОР 20 0
КАДВАЊ ЛИНКА ЛАУРА БИОЛОГИЈА 8.цд 2 0
КАДВАЊ ЛИНКА ЛАУРА ХЕМИЈА 7.аб 6 0
КИШ ЂЕРЂ БИОЛОГИЈА 5.ацд, 6.цд, 7.цд 14 0
ФАРКАШ МИЛИЦА БИОЛОГИЈА 5.б, 6.аб, 7.аб, 8.аб 14 1
ГЛУШАЦ ВЕСНА МАТЕМАТИКА 5.аб, 6б, 7.аб, 8.б 24 1
КОЧИШ ГАБОР МАТЕМАТИКА 6.а, 8.а 8 0
БЕДЛЕГ МОНИКА МАТЕМАТИКА 8.ц, 6.цд 12 0
ДУДАШ МОНИКА МАТЕМАТИКА 5.цд, 8.д, 7.цд 20 1
ЈУХАС ОЛГА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5.аб,6.аб,7.аб,8.аб 18 0
ЈУХАС ОЛГА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV 1.аб, 2.б 18 0
НИКОЛОВА ШАРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5.цд, 6.цд ,7.цд, 8.цд 18 1
НИКОЛОВА ШАРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV 1ц, 3цд
5. цд, 6.цд, 7.цд,
ТУРУЦ ЛАСЛО ГЕОГРАФИЈА 8.цд 14 0
ЧЕРВЕНАК П. ХАЈНАЛКА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 5.абцд, 6.цд, 7д, 8.цд 18 0
ПАП СЕРБАК АНИКО НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 6.аб, 7.абц, 8аб 14 0
ЂОРЂЕВИЋ САНДРА ГЕОГРАФИЈА 5аб 2 0
ЛЕШЧЕШЕН ИГОР ГЕОГРАФИЈА 6.аб, 7.аб, 8.аб 14 1
ТАДИЋ БИЉАНА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4 групе 6 0
ТАДИЋ БИЉАНА ИСТОРИЈА 5аб, 6.аб, 7.аб, 8.аб 14 1
КОТМАН ЈУЛИАНА ИСТОРИЈА 5.цд, 6.цд, 7.цд, 8.цд 14 1
КОТМАН ЈУЛИАНА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2 групе 2 0
ПАВЛОВИЋ МИЛАНА МУЗИЧКА КУЛТУРА 5.аб, 6.аб, 7.аб ,8.аб 20 0
МАНДИЋ ТАМАРА МУЗИЧКА КУЛТУРА 5.цд, 6.цд, 7.цд ,8.цд 20 0
5.абцд, 6.абцд,
ШКОРИЋ ЂУРЂИЦА ЛИКОВНА КУЛТУРА 7.абцд, 8.абцд 20 0
ФИРСТНЕР ЛЕНКЕ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 5цд, 6.цд, 7.цд, 8.цд 18 1
ФИРСТНЕР ЛЕНКЕ ФИЗИКА 7ц, 8ц 4
ЈАРАМАЗ БРАНКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 6.аб, 7.аб 8 1
ЈАРАМАЗ БРАНКО ФИЗИКА 6б 2
КОСАНОВИЋ МИЛАН ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 5.аб, 7.б, 8.аб 10 0
ХИНИЋ МИРОСЛАВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 5.бд, 6.бд, 7бд, 8ац 12 0
5.ац,6.бд,7.бд, 7.ац,
БЕНЧИК МИКЛОШ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 8.ац 21 1
БАРНА БОГЛАРКА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 6.ц, 8.абцд 8 1
ВЕРОНАУКА - СРПСКО
ШУПИЋ САЊА ПРАВОСЛАВНА 9 група 9 0
КАТОНА МАРИАНА ВЕРОНАУКА - КАТОЛИЧКА 16 група 16 0

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И


СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ (ТАБЕЛА);

Распоред и структура обавеза наставника се налази у документацији школе, тј. у


персоналним досијеима.

5.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

На основу правилника о календару за школску 2019/20. годину за основне школе на


територији Војводине, школа планира:

Радне ненаставне суботе:

14.09.2019. – Учешће на манифестацији «Дани Бачке Тополе» у оквиру Карневала меда


- радна ненаставна субота.

23.05.2020. - Спортске активности - радна ненаставна субота

30.05.2020. - Посета међународном сајму «Путокази» у Новом Саду

Радни дани са измењеним распоредом часова :

- У уторак, 12. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак

- У среду, 20. новембра 2019. године настава изводи према распореду часова за понедељак

- У четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова за петак

Прво и друго полугодиште :

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у


току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у
понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100
наставних дана,
- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Наставни план и програм :

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36


петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за
ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних
дана.

Класификациони периоди :

Класификациони периоди: прво тромесечје - 25.10.2019. ; друго тромесечје - 23.12.2019.;


треће тромесечје - 27.03.2020.; четврто тромесечје - 02.06.2020.-VIII разред, четврто тромесечје
- 16.06.2020.-I-VII разред; Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан. Четврти
квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за
ученике осмог разреда.

Такмичења и припремна настава :


Такмичења ће се организовати и одржавати на основу распореда добијеним од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Организовање припремне наставе за такмичења од 15. септембра 2019. до краја априла
2020.год.
Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда од септембра до 02.06.2019. по од
03.06. 2020. до 12.06.2020. год.

Време саопштавања успеха и владања :

-До 01. 11.2019. за крај првог класификационог периода


-27./30.12.2019. године за крај 1. полугодишта
-До 07.04.2019. за крај трећег класификационог периода
-28.06.2019. године за крај 2. полугодишта
-03.06.2019. године испраћај ученика 8.разреда

У школи се обележава:

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра
2019. године, радни је и наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године
је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и
ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020.
године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни
и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и
ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни дан,
и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и
нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019.
године, радни је и наставни дан.

5.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Налази се у прилогу.
Распоред допунске, додатне наставе и слободних активности ( секција )
2019/2020.
A pótoktatás, emeltszintű oktatás és a szabadaktivitás(szakkör) órarendje
2019/2020.

Додатна настава / Допунска настава / Секција / Szakkör


Наставник/Tanár Emeltszintű Pótoktatás

Apró József понедељак, 0.час – 6,45 h среда, 0.час – 6,45 h четвртак, 0.час – 6,45 h
Barna Boglárka уторак, 7.час - 12,40 h петак, 0.час – 6,45 h 1. субота у месецу
Bedleg Mónika понедељак, 0.час – 6,45 h среда, 0.час – 6,45 Петак у 16 ,00 h
Bencsik Senka четвртак,0. час - 6,45 h среда, 0.час – 6,45 петак, 7.час – 12,40 h
Бенчик Миклош понедељак, 8.час– 13,30 h среда, 8.час – 13,30 h четврак, 8.час – 13,30 h
понедељак,0.час – 6,45
понедељак, 0.час – 6,45 h среда, 0.час – 6,45 h
Бијелић М. Љиљана h
Csеrvеnák P. Hајnаlkа понедељак, 8.час– 13,30 h уторак,7. час - 12,40 h четвртак,7.час – 13,30 h
понедељак, 8. час–13,30
понедељак, 8. час–13,30 h понедељак,7.час – 12,40 h
Drenyovszki Gyöngyi h
Dudás Mónika уторак, 0. час – 6,45 h среда, 0. час – 6,45 h 1. субота у месецу
понедељак, 7.час - 12,40
уторак, 8.час– 12,40 h уторак, 7.час – 12,40 h
Ђорђевић Сандра h
Фаркаш Милица уторак, 0.час– 6,45 h петак, 0.час – 6,45 h среда, 7.час – 13,30 h
четвртак, 8.час – 13,30
четвртак, 8. час – 13,30 h понедељак, 0.час - 6,45 h
Fürsztner Lenke h
Глушац Весна среда, 7.час– 12,40 h четвртак, 7.час– 12,40 h 1.субота у месецу
Хинић Мирослав четвртак, 8.час– 13,30 h среда, 8.час – 13,30 h уторак, 8.час– 13,30 h
уторак, 7.час – 12,40 h
уторак, 7.час– 12,40 h среда, 0. час – 6,45 h
Јарамаз Бранко
понедељак, 7.час – 12,40
среда, 0. час – 6,45 h четвртак, 7.час – 12,40 h
Јухас Олга h
Kadvány Linka Laura четвртак, 7.час– 12,40 h уторак, 15,00 – 15,45 h четвртак,7.час – 13,30 h
Katona Marianna - - понедељак 14,15–15,00h
Киш Ђерђ уторак 16,00 – 17,00 h четвртак, 16,00 – 17,00 h уторак 17,00 – 18,00 h
понедељак, 7. час–13,30
петак, 7.час– 12,40 h среда, 7. час –12,40 h
Кочиш Габор h
Косановић Милан среда, 0. час – 6,45 h петак, 7. час – 12,40 h среда, 7. час – 12,40 h
Kotman Júlianna петак, 8. час – 13,30 h понедељак, 0.час – 6,45 h уторак 14,30 – 16,15 h
Лешчешен Игор среда, 7.час– 12,40 h петак, 0. час – 6,45 h понедељак,7.час-12,40 h
понедељак, 8.час – 13,30
петак, 7.час – 12,40 h четвртак, 0. час –6,45 h
Мандић Тамара h
Марјановић
понедељак, 0.час-6,45 h уторак, 0.час-6,45 h петак, 0.час-6,45 h
Мартина
Nagy Majláth Ágota петак, 0.час-6,45 h четвртак, 0.час - 6,45 h четвртак,16,00 – 17,00 h
Николова Шара четвртак, 7.час – 12,40 h среда, 0.час – 12,40 h петак, 0.час-6,45 h
Павлица Мирјана понедељак, 0.час – 6,45 h среда, 0.час - 6,45 h петак, 0.час-6,45 h
понедељак, 7. час –12,40
уторак, 0.час-6,45 h среда, 0.час - 6,45 h
Павловић Милана h
Савић Томислав уторак, 7.час– 12,40 h среда, 7.час– 12,40 h петак, 7. час –12,40 h
Шкорић Ђурђица петак, 7.час– 12,40 h понедељак, 0.час - 6,45 h петак, 6. час –12,40 h
Шупић Сања - - среда, 7.час – 12,40 h
понедељак, 8.час – 13,30 понедељак, 7.час – 12,40
петак, 7.час – 12,40 h
Тадић Биљана h h
Turuc Laszló среда, 8.час – 13,30 h среда, 7.час – 12,40 h петак, 7. час –12,40 h
понедељак, 8.час – 13,30
уторак, 8.час – 13,30 h среда, 7.час – 12,40 h
Чернаи Чаба h

Додатна настава / Допунска настава / Секција / Szakkör


Наставник/Tanár Emeltszintű Pótoktatás
Малацко Зорица - уторак, 5. час 1. субота месечно
Шуша Марица - понедељак, 5. час четвртак, 5. час
Туруц Кинга - петак, 5.час среда, 5. час
Majlát Süli Gizella - среда, 6.час четвртак, 6.час
Дарија Бркљач - уторак,5.час понедељак, 5. час
Рожа Радованац - уторак, 5. час понедељак, 5. час
Бркљач Рита - петак, 5. час уторак, 4.час
Калман Јутка - петак, 5.час четвртак, 2.час
Вујичић Весна уторак, 5.час понедељак, 5. час уторак, 5.час
Ћорковић Елена уторак, 5.час понедељак, 5. час уторак, 5.час
Хусар Силвиа петак, 5. час петак, 0.час среда, 0.час
Кертес Моника петак, 6.час четвртак, 5.час четвртак, 4.час
Будаи Ш. Маргит четвртак, 5. час четвртак 0.час уторак, 5. час
Paulik Hargita - четвртак, 5. час уторак, 5. час
Чолаковић Татјана четвртак,7.час уторак, 7. час петак,7.час
пре подне пре подне пре подне
Пишћак Золтан среда,7.час среда,7.час среда,7.час
поподне поподне поподне
четвртак, четвртак, четвртак,
Пишћак Золтан 0.час – 12,40 h 0.час – 12,40 h 0.час – 12,40 h
Едита Јакшић - понедељак, 5. час 1. субота у месецу
Мирјана Чорлија - понедељак, 5. час 1. субота у месецу

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И


САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. План и програм рада наставничког већа
а) План седница
Број седница Укупно
1. Полугодиште 2. Полугодиште
4 8 12

б) Програм рада
Програмски садржаји Приближно време Носилац програма
реализације
( у месецу)
1. Планирање и програмирање
Годишњи план рада школе 9. Директор
Програм рада наставног већа 9. Директор
Израда планова, иницијални тестови, 8. и 9. Педагог
упутства, Анализа успеха и предлог мера
Програм рада одељењ. већа, стручних већа и 9. Помоћник директора
актива
Програм рада додатне, допунске, слободних 9. Педагог
активности, такмичења и припремне наставе
Акциони планови рада Тимова 10. Педагог
Правила понашања 9. Психолог
Програм професионалне оријентације 9. Педагог
Програм ђачких екскурзија 9. Директор
2. Организациона проблематика
Организациона шема обављања свих послова 9. Директор
у школи
Подела задужења на почетку школске године: 8. Директор
подела одељења и одељењских
старешинстава
Подела предмета и часова 8. Директор
Организација приредби - свечани пријем 9. Комисија за културну
првака делатност
Пријем првака у Дечји савез 10. Помоћник директора
Школска слава Дан Светог Саве 1. Помоћник директора
Дан школе 3. Директор
Испраћај ученика 8. разреда 6. Управа школе, одељењ.
старешине 7. и 8. разреда
3. Праћење и вредновање
Праћење и вредновање успеха ученика и Помоћник директора
владања
 на 1. кварталу 10. Помоћник директора,
Педагог
 на крају 1. полугодишта 12. Помоћник директора,
Педагог
 на 3. кварталу 3. Помоћник директора,
Педагог
 а на крају 2. полугодишта 6. Помоћник директора,
Педагог
 на крају школске године 8. Помоћник директора,
Педагог
Праћење и вредновање остваривања 1. - 4. Педагог
наставног плана и програма на крају 1. и 2.
полугодишта и надокнаде садржаја
Праћење и вредновање остваривања 1. - 4. Педагог
васпитног задатка на крају 1. и 2.
полугодишта
4. Стручно усавршавање наставника
Новине у закону Током године Педагог, психолог
Новине у правилницима Током године Педагог, психолог
Анализа правилника о оцењивању Током године Педагог, психолог
Прилагођавање наставе потребама ученика Током године Педагог, психолог
5. Психолошко-педагошке анализе,
извештаји, анкете, новине, мере...
Адаптација ученика 5. разреда 10. – 11. месец Педагог, психолог
Професионална орјентација ученика 7. и 8. Током године Педагог, психолог
разреда – организација радионица
Квартални извештај о случајевима насилног Квартално Тим
понашања у школи
Анализе резултата иницијалних тестирања Почетак школске Наставници
ученика – извештај , мере године
Извештаји и анализа успеха ученика са Током године Директор
пробних тестирања , мере
Извештаји са семинара Током године Педагог, психолог
Наставни планови и документација Прво ролугодиште и Педагог, директор
током године
6. Утврђивање резултата рада:
- Наставника разредне и предметне наставе 6. Директор
- Стручних сарадника 6. Директор

6.1.2. План рада одељењских већа од I-VIII разреда

План рада одељењског већа првог разреда


План рада одељењског већа 1. разреда 2019/2020

Председник : Мирјана Чорлија, учитељ


РЕД ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН НОСИОЦИ
НИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИ РЕАЛИЗА
БРОЈ ЈЕ ЦИЈЕ
СЕД
НИЦ
Е

1. АВГУСТ 2019. Утврђивање плана рада Дискусија , Чланови


Дискусија о предлогу расподеле учионице договор на одељенских
Планирање распореда часова нивоу већа
Усклађивање рада наставника у одељењу одељенског
договор о дежурству на ходнику већа
Теме за родитељске састанке
припреме за prijem
Предлог програма екскурзија и календара
рада

2. ОКТОБАР Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови


(КРАЈ ПРВОГ одељенских већа одељењских одељенских
КВАРТАЛА) Анализа успеха и владања ученика 1. старешина, већа
разреда на крају првог тромесечја дискусија ,
Предлог ученика за допунску , додатну договор на
наставу нивоу већа
Припреме за прославу Микулаша
Припреме за нову годину

3. ДЕЦЕМБАР Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови


(КРАЈ ПРВОГ одељенских већа одељењских одељенских
ПОЛУГОДИШТ Анализа успеха и владања ученика 1. старешина, већа
А) разреда на крају првог полугодишта дискусија ,
Припреме за прославу Светог Саве договор на
Договори за Дан Школе нивоу већа
Избор ученика за такмичења

4. МАРТ (КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови


ТРЕЋЕГ одељенских већа одељењских одељенских
КВАРТАЛА) Анализа успеха и владања ученика старешина, већа
1.разреда дискусија ,
Предлог ученика за допунску , додатну договор на
наставу нивоу већа
Набавка уџбеника и свесака

5. КРАЈ ДРУГОГ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови


ПОЛУГОДИШТ одељенских већа одељењских одељенских
А - ЈУН Анализа успеха и владања ученика 1. старешина, већа
разреда дискусија ,
похвала ученика договор на
нивоу већа

6. КРАЈ анализа рада одељењског веђа 1. разреда Извештај од Чланови


ШКОЛСКЕ размена искустава одељењских одељенских
ГОДИНЕ - израда плана за наредну школску годину старешина, већа
АВГУСТ дискусија ,
договор на
нивоу већа

План рада одељењског већа 2. разреда 2019/2020

Председник одељенског већа : Туруц Кинга, учитељ

Бр. Време Активности/теме Начин Носиоци


реализациј реализације реализације
е
1. АВГУСТ - договор о раду и избор Договор на 2.а Зорица Малацко
председника Већа нивоу 2.б Марица Шуша
-подела учионица одељенског 2.ц Кинга Туруц
-планирање распореда већа 2.д Гизела Мајлат
часова Шили
- подела дежурства Наставници
- израда годишњег и енглеског језика,
договор око месечних вероучитељи,
планова Татјана Чолаковић
- планирање стручног наст.српског као
усавршавања нем.језика
-припреме за дечју недељу

2. ОКТОБАР - оцењивање и вредновање Договор на 2.а Зорица Малацко


- теме за родитељске нивоу 2.б Марица Шуша
састанке одељенског 2.ц Кинга Туруц
- припреме за Дечју недељу већа 2.д Гизела Мајлат
-уједначавање критеријума Шили
оцењивања Наставници
-теме за родитељске сатанке енглеског језика,
вероучитељи,
Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика
3. ДЕЦЕМБАР -анализа успеха и владања Договор на 2.а Зорица Малацко
на крају првог полугодишта нивоу 2.б Марица Шуша
-договор о допуској настави одељенског 2.ц Кинга Туруц
за време зимског распуста већа 2.д Гизела Мајлат
- деца са потешкоћама у Шили
развоју и учењу Наставници
-избор ученика за енглеског језика,
такмичења вероучитељи,
-договор за прославу Светог Татјана Чолаковић
Саве наст.српског као
-договор за Дан школе нем.језика

4. МАРТ -анализа успеха и владања Договор на 2.а Зорица Малацко


ученика на крају трећег нивоу 2.б Марица Шуша
квартала одељенског 2.ц Кинга Туруц
-владање ученика већа 2.д Гизела Мајлат
-екскурзија,школа у Шили
природи-договор Наставници
-набавка уџбеника и свесака енглеског језика,
за наредну школску годину вероучитељи,
Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика
5. ЈУН -анализа успеха и владања Договор на 2.а Зорица Малацко
ученика на крају школске нивоу 2.б Марица Шуша
године одељенског 2.ц Кинга Туруц
-похвала ученика за већа 2.д Гизела Мајлат
одличан успех и примерно Шили
владање Наставници
енглеског језика,
вероучитељи,
Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика

План рада одељењског већа трећег разреда

Председник одељенског већа : Јудит Калман , учитељ

Бр. Време Активности/теме Начин Носиоци


реализациј реализације реализације
е
1. АВГУСТ - договор о раду и избор Договор на 3.а Радованац Рожа
председника Већа нивоу 3.б Дарија Бркљач
-подела учионица одељенског 3.ц Рита Бркљач
-планирање распореда већа 3.д Калман Јудит
часова Наставници
- подела дежурства енглеског језика,
- израда годишњег и вероучитељи,
договор око месечних Татјана Чолаковић
планова наст.српског као
- планирање стручног нем.језика
усавршавања
-припреме за дечју недељу

2. ОКТОБАР - оцењивање и вредновање Договор на 3.а Радованац Рожа


- теме за родитељске нивоу 3.б Дарија Бркљач
састанке одељенског 3.ц Рита Бркљач
- припреме за Дечју недељу већа 3.д Калман Јудит
-уједначавање критеријума Наставници
оцењивања енглеског језика,
-теме за родитељске сатанке вероучитељи,
Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика
3. ДЕЦЕМБАР -анализа успеха и владања Договор на 3.а Радованац Рожа
на крају првог полугодишта нивоу 3.б Дарија Бркљач
-договор о допуској настави одељенског 3.ц Рита Бркљач
за време зимског распуста већа 3.д Калман Јудит
- деца са потешкоћама у Наставници
развоју и учењу енглеског језика,
-избор ученика за вероучитељи,
такмичења Татјана Чолаковић
-договор за прославу Светог наст.српског као
Саве нем.језика
-договор за Дан школе

4. МАРТ -анализа успеха и владања Договор на 3.а Радованац Рожа


ученика на крају трећег нивоу 3.б Дарија Бркљач
квартала одељенског 3.ц Рита Бркљач
-владање ученика већа 3.д Калман Јудит
-екскурзија,школа у Наставници
природи-договор енглеског језика,
-набавка уџбеника и свесака вероучитељи,
за наредну школску годину Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика
5. ЈУН -анализа успеха и владања Договор на 3.а Радованац Рожа
ученика на крају школске нивоу 3.б Дарија Бркљач
године одељенског 3.ц Рита Бркљач
-похвала ученика за већа 3.д Калман Јудит
одличан успех и примерно Наставници
владање енглеског језика,
вероучитељи,
Татјана Чолаковић
наст.српског као
нем.језика
План рада одељењског већа четвртог разреда

Председник одељенског већа : Моника Кертес , учитељ

Бр Време Активности/теме Начин Носиоци


. реализациј реализације реализације
е
1. Август -подела учионица Разговор и 4.а Весна Вујичић
-планирање распореда дискусија, 4.б Ћорковић
часова предлози и Елена
-договор о дежурству на договор на 4.ц Силвија Хусар
ходнику нивоу 4.д Моника
-договор о правилима одељенског Кертес
понашања на ходнику већа Золтан Пишћак
-деца са потешкоћама у проф.енглеског
учењу Мариана Катона
-теме за родитељске вероучитељ
састанке Сања Шупић
-припреме за дечју вероучитељ
недељу Татјана
-договори о излету Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика
2. Октобар -анализа успеха и Разговор и 4.а Весна Вујичић
владања ученика на крају дискусија на 4.б Ћорковић
првог тромесечја нивоу већа, Елена
-владање ученика извештај 4.ц Силвија Хусар
-припреме за прославу учитеља 4.д Моника
Микулаша Кертес
-припреме за нову годину Золтан Пишћак
проф.енглеског
Мариана Катона
вероучитељ
Сања Шупић
вероучитељ
Татјана
Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика
3. Децембар -анализа успеха и Разговор и 4.а Весна Вујичић
владања ученика на крају дискусија на 4.б Ћорковић
првог полугодишта нивоу већа, Елена
-владање ученика извештај 4.ц Силвија Хусар
-припреме за прославу учитеља 4.д Моника
Светог Саве Кертес
-договори за Дан школе
-деца са потешкоћама у Золтан Пишћак
учењу проф.енглеског
-избор ученика за Мариана Катона
такмичења вероучитељ
Сања Шупић
вероучитељ
Татјана
Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика
4. Март -анализа успеха и Разговор и
владања ученика на крају дискусија, 4.а Весна Вујичић
трeћег квартала предлози и 4.б Ћорковић
-владање ученика договор на Елена
-набавка уџбеника и нивоу 4.ц Силвија Хусар
свесака за наредну одељенског 4.д Моника
школску годину већа, Кертес
-екскурзија извештај Золтан Пишћак
-одлазак на Панонију на учитеља
сусрет песника про.енглеског
Мариана Катона
вероучитељ
Сања Шупић
вероучитељ
Татјана
Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика
5. Јун -анализа успеха и Разговор и 4.а Весна Вујичић
владања ученика на крају дискусија на 4.б Ћорковић
школске године нивоу већа, Елена
-владање ученика извештај 4.ц Силвија Хусар
-похвале ученика за учитеља 4.д Моника
примеран успех и Кертес
примерно владање
Золтан Пишћак
проф.енглеског
Мариана Катона
вероучитељ
Сања Шупић
вероучитељ
Татјана
Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика
6. Јун -анализа рада одељенског Разговор и 4.а Весна Вујичић
већа трeћих разреда дискусија, 4.б Ћорковић
-размена искустава предлози и Елена
-израда плана за наредну договор на 4.ц Силвија Хусар
школску годину нивоу 4.д Моника
одељенског Кертес
већа

Золтан Пишћак
проф.енглеског
Мариана Катона
вероучитељ
Сања Шупић
вероучитељ
Татјана
Чолаковић
проф.раз.наставе
Агота Нађ Мајлат
проф.мађарског
језика

План рада одељењског већа петог разреда

Председник : Сенка Бенчик , наставник српског језика као нематерњег

Бр Месец Садржаји Носиоци Начин Реализација


реализациј реализације
е
1. АВГУСТ - договор о раду и избор председника Већа Чланови Предлози и
- планирање распореда часова одељенских договор на
- израда годишњег и договор око месечних планова већа нивоу
- планирање стручног усавршавања одељенског већа
- организовање рекреативне наставе и екскурзије

2. ОКТОБАР - анализа успеха и владања ученика на крају првог Чланови Разговор на


тромесечја одељенских нивоу
- размена искустава већа одељенског већа
- понашање ученика
- .Реализација наставног плана и програма
-

3. ДЕЦЕМБАР - Резултат виладања и учења у првом полугодишту Чланови Разговор на


- Анализа остварености допунске наставе одељенских нивоу
- Договор о допунској настави за време зимског већа одељенског већа
распуста
- припреме за прославу Светог Саве- усаглашавање
активности и распореда

4. МАРТ - анализа успеха и владања ученика на крају Чланови Разговор на


тромесечја одељенских нивоу
- Дан школе- усаглашавање активности и распореда већа одељенског већа
- размена искустава
- договори о излету,екскурзији
- реализација наставног плана и програма

5. ЈУН - Резултат виладања и учења у првом полугодишту Чланови Разговор на


- размена искустава одељенских нивоу
- анализа рада стручног већа четвртог разреда већа одељенског већа
- похвале ученика за примеран успех и примерно
владање
- реализација наставног плана и програма

План рада одељењског већа шестог разреда

Председник одељенског већа : Јулијана Котман, наставник историје


Р. АКТИВНОСТИ НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ
Б. РЕАЛИЗАЦИЈ РЕАЛИЗАЦИ РЕАЛИЗАЦИ
Е ЈЕ ЈЕ

1. Утврђивање плана рада Дискусија, АВГУСТ- Чланови


Дискусија о предлогу расподеле одељења на договор на одељенских
наставнике ПОЧЕТАК
нивоу већа већа
Утврђивање распореда часова
СЕПТЕМБРА
Утврђивање распореда писмених задатака и других
2019
писмених провера знања
Усклађивање рада наставника у одељењу
Предлог плана усавршавања наставника
Предлог програма екскурзија и календара рада
2. Извештај о остварености плана рада одељенских Извештај од КРАЈ ПРВОГ Чланови
већа одељењских КВАРТАЛА одељенских
Анализа успеха и владања ученика разреда старешина, 2019 већа
Предлог ученика за допунску, додатну наставу дискусија ,
Изрицање мере Укора одељењског већа договор на
Одабир ученика за такмичења нивоу већа
Праћење прилагођавања ученика на рад у вишим
од. Предлог календара такмичења
3. Извештај о остварености плана рада одељенских Извештај од КРАЈ ПРВОГ Чланови
већа одељењских ПОЛУГОДИ одељенских
Анализа успеха и владања ученика разреда старешина, ШТА 2018 већа
Изрицање мере Укора одељењског већа дискусија ,
Утврђивање оцене из владања на основу предлога договор на
разредне старешине нивоу већа
Утврђивање оцена из наставних предмета на
основу предлога предметног наставника
Предлог ученика за додатну и допунску наставу
4. Извештај о остварености плана рада одељенских Извештај од КРАЈ Чланови
већа одељењских ТРЕЋЕГ одељенских
Анализа успеха и владања ученика разреда старешина, КВАРТАЛА већа
Изрицање мере Укора одељењског већа дискусија , 2020.
Извештај о успесима ученика на свим нивоима договор на
такмичења нивоу већа
5. Извештај о остварености плана рада одељенских Извештај од КРАЈ Чланови
већа одељењских ДРУГОГ одељенских
Анализа успеха и владања ученика разреда старешина, ПОЛУГОДИ већа
Изрицање мере Укора одељењског већа дискусија , ШТА - ЈУН
Утврђивање оцене из владања на основу предлога договор на
разредне старешине нивоу већа
Утврђивање оцена из наставних предмета на
основу предлога предметног наставника
Упућивање ученика на поправне испите
Додела похвале ученицима на основу предлога
предметних наставника и разредне старешине
6. Извештај о остварености плана рада одељенских Извештај од КРАЈ Чланови
већа одељењских ШКОЛСКЕ одељенских
Анализа успеха и владања ученика након старешина, ГОДИНЕ већа
поправних испита дискусија ,
Утврђивање оцене из владања на основу предлога договор на
разредне старешине ученицима који су полагали нивоу већа
поправни испит
Утврђивање оцена након поправних испита

План рада одељењског већа седмог разреда

Председник одељенског већа: Биљана Тадић, наставник историје


РБ ВРЕМ НАЧИН НОСИОЦ
Е РЕАЛИ- И
РЕАЛ АКТИВНОСТИ ЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗА
И- -ЦИЈЕ
ЗАЦИ-
ЈЕ
АВГУСТ 2019.

1.Утврђивање плана рада


КРАЈ ПРВОГ КВАРТАЛА

Дискусија , договор
1. 2.Дискусија о предлогу расподеле одељења на наставнике

на нивоу већа
3.Утврђивање распореда часова
4.Утврђивање распореда писмених задатака и других
писмених провера знања Чланови
5.Усклађивање рада наставника у одељењу Одељенски
6.Предлог плана усавршавања наставника х већа
7.Предлог програма екскурзија и календара рада
1.Извештај о остварености плана рада одељенских већа Чланови
2018.

дискусија , договор на нивоу већа старешина, дискусија , договор


2. 2.Анализа успеха и владања ученика разреда Одељенски
КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

Извештај одељењских
3.Предлог ученика за допунску , додатну наставу х већа
4.Изрицање мере Укора одељењског већа

на нивоу већа
5.Одабир ученика за такмичења

1.Извештај о остварености плана рада одељенских већа


2019.

Извештај од одељењских старешина,

3. 2.Анализа успеха и владања ученика разреда


3.Изрицање мере Укора одељењског већа
4.Утврђивање оцене из владања на основу предлога
разредне старешине Чланови
5.Утврђивање оцена из наставних предмета на основу Одељенски
предлога предметног наставника х већа
6.Предлог календара такмичења
КРАЈ ТРЕЋЕГ К
1.Извештај о остварености плана рада одељенских већа

2020.

дискусија , договор
4. 2.Анализа успеха и владања ученика разреда

Извештај од одељењских
3.Предлог ученика за допунску , додатну наставу
4.Изрицање мере Укора одељењског већа

на нивоу већа
5.Извештај о успесима ученика на свим нивоима Чланови
такмичења Одељенски
х већа

старешина,
1.Извештај о остварености плана рада одељенских већа

Извештај од одељењских Извештај од одељењских


ПОЛУГОДИШТА –

договор на нивоу већа


,
2.Анализа успеха и владања ученика разреда

дискусија
ЈУН 2020. КРАЈ ДРУГОГ

5. 3.Изрицање мере Укора одељењског већа


4.Утврђивање оцене из владања на основу предлога
разредне старешине
5.Утврђивање оцена из наставних предмета на основу

старешина,
предлога предметног наставника Чланови
6.Упућивање ученика на поправне испите Одељенски
7.Додела похвале ученицима на основу предлога х већа
предметних наставника и разредне старешине
1.Извештај о остварености плана рада одељенских већа
КРАЈ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ АВГУСТ

старешина, дискусија ,
договор на нивоу већа
6. 2.Анализа успеха и владања ученика након поправних
испита
3.Утврђивање оцене из владања на основу предлога
разредне старешине ученицима који су полагали поправни
испит
4.Утврђивање оцена након поправних испита Чланови
Одељенски
х већа
2020.

План рада одељењског већа осмог разреда

Председник одељенског већа : Фирстнер Ленке, наставник ТИО

РЕДНИ ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН НОСИОЦИ


БРОЈ РЕАЛИЗАЦ РЕАЛИЗАЦ РЕАЛИЗАЦИ
СЕДНИ ИЈЕ ИЈЕ ЈЕ
ЦЕ
1. АВГУСТ Утврђивање плана рада Дискусија , Чланови
2019 Дискусија о предлогу расподеле одељења договор на одељенских
на наставнике нивоу већа већа
Утврђивање распореда часова
Утврђивање распореда писмених задатака
и других писмених провера знања
Усклађивање рада наставника у одељењу
Предлог плана усавршавања наставника
Предлог програма екскурзија и календара
рада
2. КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови
ПРВОГ одељенских већа одељењских одељенских
КВАРТАЛА Анализа успеха и владања ученика старешина, већа
разреда дискусија ,
2019
Предлог ученика за допунску , додатну договор на
наставу нивоу већа
Изрицање мере Укора одељењског већа
Одабир ученика за такмичења
3. КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови
ПРВОГ одељенских већа одељењских одељенских
ПОЛУГОДИ Анализа успеха и владања ученика старешина, већа
ШТА 2019 разреда дискусија ,
Изрицање мере Укора одељењског већа договор на
Утврђивање оцене из владања на основу нивоу већа
предлога разредне старешине
Утврђивање оцена из наставних предмета
на основу предлога предметног
наставника
Предлог календара такмичења
4. КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови
ТРЕЋЕГ одељенских већа одељењских одељенских
КВАРТАЛА Анализа успеха и владања ученика старешина, већа
2020 разреда дискусија ,
Предлог ученика за допунску , додатну договор на
наставу нивоу већа
Изрицање мере Укора одељењског већа
Извештај о успесима ученика на свим
нивоима такмичења
5. КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови
ДРУГОГ одељенских већа одељењских одељенских
ПОЛУГОДИ Анализа успеха и владања ученика старешина, већа
ШТА - ЈУН разреда дискусија ,
Изрицање мере Укора одељењског већа договор на
Утврђивање оцене из владања на основу нивоу већа
предлога разредне старешине
Утврђивање оцена из наставних предмета
на основу предлога предметног
наставника
Упућивање ученика на поправне испите
Додела похвале ученицима на основу
предлога предметних наставника и
разредне старешине
6. КРАЈ Извештај о остварености плана рада Извештај од Чланови
ШКОЛСКЕ одељенских већа одељењских одељенских
ГОДИНЕ - Анализа успеха и владања ученика након старешина, већа
АВГУСТ поправних испита дискусија ,
Утврђивање оцене из владања на основу договор на
предлога разредне старешине ученицима нивоу већа
који су полагали поправни испит
Утврђивање оцена након поправних
испита
ТОКОМ Праћење Записници у дневницима рада и од стране Чланови
ШКОЛС реализације педагога већа, педагог
КЕ рада
ГОДИН одељенског
Е
већа

Aктивности
везани за
ПО
O реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у
електронским дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.

6.1.3. План рада стручних већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Председник стручног већа : Мирјана Крковић , учитељ у продуженом боравку

Чланови :
Едита Јакшић, учитељ 1.а
Мирјана Чорлија, учитељ 1.а
Будаи Шинковић Маргит, учитељ 1.ц
Паулик Харгита, учитељ 1.д
Зорица Малацко, учитељ 2.а
Марица Шуша, учитељ 2.б
Туруц Кинга, учитељ 2.ц
Мајлат Шили Гизела, учитељ 2.д
Бркљач Дарија, учитељ 3.а
Рожа Радованац, учитељ 3.б
Бркљач Рита, учитељ 3ц.
Калман Јудит, учитељ 3.д
Весна Вујичић, учитељ 4.а
Елена Ћорковић, учитељ 4.б
Хусар Силвиа, учитељ 4.ц
Кертес Моника, учитељ 4.д
Мирјана Крковић,
Јадранка Црнобрња, учитељ у библиотеци
Марина Дозет, учитељ у продуженом боравку
Изабела Бек, учитељ у продуженом боравку

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ


АКТИВНОСТИ
VIII -Пријем првака-договор; Сви чланови
-усаглашавање распореда ;
-доношење и усвајање плана рада Стручног већа нижих
разреда;
-договор о броју седница, времену одржавања и садржаја
рада;
-распоред стручног усавршавања;
-дежурство учитеља;
-разно
-Дани меда у Бачкој Тополи
IX Сви чланови
-планирање рекреативне наставе, екскурзија и излета;
-посета музејима;
-избор ученика за допунску наставу и слободне акртивности;
-попис наставних средстава и дидакт. мат. и договор о
набавци нових;
-дечија недеља-план излагања –тема
-пријем првака у Дечији савез;
-усвајање плана стручног усавршавања;
-разно
Х -припрема за обележавање Вуковог рођендана; Сви чланови
-обележавање месеца књиге;
-Ноћ вештица-припрема и договор;
-припрема за „Отворен дан школе“;
-посета песника ;
-разно
XI -договор о уређењу школског простора Сви чланови
и обележавања Микулаша, Нове године;
-анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала;
-извештај о обележавању Вуковог рођендана
-планирање обележавања Дана дечје радости; Педагог
-разно
XII -договор и организација прославе Дана Светог Саве; Сви чланови
-светосавски сабор-тема
-припрема за такмичење из математике и младих рецитатора
-извештај са „Отворених врата школе“
-разно
I -извештај о прослави Св. Саве; Сви чланови
-извештај са „ Отворених врата школе“
-реализација стручног усавршавања;
-разно
II -разговор о уџбеницима за наредну школску годину; Сви чланови
-припрема и подела задужења поводом прославе Дана школе;
-обележавање Дана жена;
-сређивање школе и школског дворишта-подела задатака;
III -такмичење-анализа Сви чланови
-припрема и организација за Дан планете Земље;
-договор о прослави Ускрса;
-припрема за „Отворена врата школе“
-анализа успеха и владања ученика на крају III квартала; Психолог
-разно
IV -Сусрет песника-Панонија -припрема Сви чланови
-извештај „Отворени дан школе“;
-разно
V -реализација екскурзија; Сви чланови
-Сусрет песника-Панонија-реализација;
-Дан заштите човекове околине;
-разно
VI -анализа успеха и владања ученика на крају школске године; Сви чланови
-извештај о реализацији екскурзија и излета;
-анализа рада већа;
-извештај о стручном усавршавању;
-реизбор руководства;
-разно

План рада Стручног већа природних наука

Председник Стручног већа: Весна Глушац - наставник математике

Чланови : Моника Дудаш, наставник математике,


Моника Бедлег, наставник математике,
Киш Ђерђ, наставник биологије,
Милица Фаркаш, наставник биологије,
Дрењовски Ђенђи, наставник хемије и физике,
Кадвањ Линка Лаура, наставник биологије и хемије,
38
Мира Павлица, наставник физике,
Кочиш Габор, наставник физике и математике
Милан Косановић, наставник ТИТ, ТИО
Фирстнер Ленке, наставник физике, ТИТ, ТИО
Бранко Јарамаз, наставник ТИТ, ТИО
Чаба Чернаи, наставник информатике и рачунарства

Време Активности / теме Начин Носиоци


реализације реализације реализације
-август 1.Анализа успеха ученика упућених на -дискусија на -наставници-
поправни испит нивоу већа чланови већа
2.Предлози за стручно усавршавање -педагог
наставника и избор семинара за стручно -психолог
усавршавање
3.Подела одељења и задужења (редовна ,
додатна настава , секције) за чланове Већа
за наредну школску годину
4.Припрема предлога Већа за екскурзије за
наредну школску годину 2018/2019.
-септембар 1.Избор руководства Стручног већа -дискусија на -наставници-
природнох наука нивоу већа чланови већа
2.Усвјање Плана рада Већа за школску -педагог -педагог
2019/2020. -психолог -психолог
3.Планирање и корелација садржаја рада у
оквиру редовне наставе , секција ,
контролних задастака и вежби
4.Стручно усавршавање наставника и избор
семинара за стручно усавршавање
5.Планирање рада са ученицима у ИОПУ

-септембар 1.Анализа уџбеника , приручника и друге -дискусија на -наставници-


-јун потребне литературе за ученике и нивоу већа чланови већа
наставнике
2.Избор уџбеника за наредну школску
годину
3.Предлог за набавку потребних наставних
средстава за кабинете (наставнички ) као и
прибора за социјално угрожене ученике
(прибор уостаје у кабинету)
-октобар 1.Мере за осавремењавање наставе -дискусија на -наставници-
-фебруар 2.Иновације у настави природних наука нивоу већа чланови већа
-март 3.Израда приручних наставних средстава
4.Примена наставних средстава и њихова
набавка
5.Методе ,средства и облици рада
-децембар 1.Анализа успеха ученика и предлог мера -дискусија на -наставници-
-јун за побољшање успеха нивоу већа чланови већа
-новембар 1.Договор око реализовања огледног часа -дискусија на -наставници-
-март 2.Анализа резултата рада наставника нивоу већа чланови већа

-децембар 1.Анализа реализације свих видова -дискусија на -наставници-


-мај наставе-редовна , додатна, допунска,секција нивоу већа чланови већа
2.Анализа композитног теста за ученике
-децембар 1.Извештаји са стручног усавршавања -дискусија на -наставници-
-фебруар наставника нивоу већа чланови већа
2.Извештаји са до сада посећених семинара
39
за стручно усавршавање
3.Анализа тема са семинара и информисање
о новим научним достигнућима
4.Такмичења-припрема школских
такмичења
-фебруар 1.Такмичења-припрема школских -дискусија на -наставници-
-март такмичења нивоу већа чланови већа
2.Извештаји са такмичења
-април 1.Дан планете Земље -22.април, припрема -дискусија на -наставници-
активности нивоу већа чланови већа

-јун 1.Анализа рада Сучног већа -дискусија на -наставници-


нивоу већа чланови већа
-мај 1.Предлог Већа за допринос наставника у -Увид у -наставници-
-јун раду за чланове Већа Правилник о чланови већа
-август 2.План рада Већа за наредну школску наставном
годину 2019/2020. програму у ОШ
3.Припрема предлога Већа за екскурзије за -дискусија на
наредну школску годину 2019/2020. нивоу већа
4.Подела одељења и задужења
(додатна,секције) за чланове Већа за
наредну школску годину
5. Предлог Већа за председника Већа за
наредну школску годину

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Председник стручног већа: Нађ Мајлат Агота-професор мађарског језика

Записничар: Котман Јулијана-мастер историчар

Чланови већа:
-Мартина Марјановић – наставник српског језика
-Антал Александра – наставник српског језика
-Бенчик Сенка-наставник српског као нематерњег језика
-Сандра Ђорђевић-наставник географије
-Биљана Тадић-наставник историје
-Котман Јулијана-наставник историје
-Апро Јожеф-наставник мађарског језика
-Нађ Мајлат Агота-наставник мађарског језика
-Туруц Ласло – наставник географије
-Игор Лешчешен– наставник географије
-Сања Шупић-наставник веронауке
-Катона Маријана-наставник веронауке

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ/ ТЕМЕ НАЧИН НОСИОЦИ


РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

40
СЕПТЕМБАР Предлог мера за наредну школску Дискусија на нивоу Наставници историје
ОКТОБАР годину; Договор око реализовања већа, извештај географије, ликовног,
огледних часова; Усаглашавање српског језика,
планова чланова већа о сакупљању мађарског језика
бодова унутар школе. Преглед теме
секција.
Усаглашавање критеријума
оцењивања, корелација између
предмета; Усаглашавање планова
чланова већа о семинарима,
сакупљању бодова ван школе
НОВЕМБАР Утврђивање метода и средстава Дискусија на нивоу Наставници историје
ДЕЦЕМБАР коришћења адекватне школске већа, извештај географије, ликовног,
опреме, предлагање примене нових српског језика,
метода и начина интерпретације мађарског језика
наставних садржаја
Преглед броја ученика предвиђених
за похађање допунске наставе у току
зимског распуста
ЈАНУАР Одабир активности за прославу Дискусија на нивоу Наставници историје
ФЕБРУАР Светог Саве и подела задужења; већа, извештај географије, ликовног,
избор уџбеника српског језика,
мађарског језика
МАРТ Одабир активности за прославу дана Дискусија на нивоу Наставници историје
АПРИЛ школе и подела задужења већа, извештај географије, ликовног,
Анализа реализације свих видова српског језика,
наставе-редовне, додатне, допунске, мађарског језика
секције
МАЈ Анализа узрока неуспеха ученика у Дискусија на нивоу Наставници историје
савлађивању одређених садржаја већа, извештај географије, ликовног,
програма; Анализа резултата српског језика,
постигнутих на такмичењима мађарског језика
ЈУН Извештај о раду већа; Одабирање Дискусија на нивоу Наставници историје
чланова комисија за полагање већа, извештај географије, ликовног,
поправних испита у августу српског језика,
мађарског језика
АВГУСТ Израда плана рада већа за наредну Дискусија на нивоу Наставници историје
школску годину већа, израда плана географије, ликовног,
српског језика,
мађарског језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Председник : Червенак П. Хајналка

Чланови већа страних језика:

41
Олга Јухас, наставник енглеског језика
Анита Харкаи, наставник енглеског језика
Шара Николова, наставник енглеског језика
Золтан Пишћак, наставник енглеског језика
Хајналка Червенак Прибила, наставник немачког језика
Пап Сербак Анико, наставник немачког језика

Време Начин Носиоци


Активности
реализације реализације реализације
-Утврђиванје облика, метода, и средстава
коришћенја адекватне школске опреме и
наставних средстава
-избор тема за писмене задатке
-израда нових школских програма и наставних
наставници
планова и/ или прилагођавање постојећих
дискусија на енглеског и
-Утвђивање наставних целина и наставних август
нивоу већа немачког
јединица и усаглашаванје оствариванја
језика
наставних садржаја предмета
-Подела одељења и задужења
-Утврђиванје термина контролних вежби и
писмених задатака

август
-праћење остваривања програма образовно- септембар
наставници
васпитног рада октобар
дискусија на енглеског и
-редован састанак наставника, и заједничко децембар
нивоу већа немачког
решење проблема јануар
језика
фебруар
април
- анализа успеха ученика из страних језика на
крају првог полугодишта
- утврђивање градива за допунску наставу током децембар наставници
зимског распуста јануар дискусија на енглеског и
- договор и дискусија о начину и градиву за фебруар нивоу већа немачког
школско такмичење из страних језика јун језика
- анализа понуде уџбеника за наредну школску
годину
наставници
-извештаји са такмичења
март дискусија на енглеског и
-одабирати активности за дани школе и подела
април нивоу већа немачког
задужења такмичења
језика
наставници
-анализа рада стручног већа јун дискусија на енглеског и
нивоу већа немачког
језика

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

Председник: Тамара Мандић , наставник музичке културе

Чланови: 1. Милана Павловић, наставник музичке културе


42
2. Богларка Барна, наставник физичког васпитања
3.Ђурђица Шкорић, наставник ликовне културе
4.Миклош Бенчик, наставник физичког васпитања
5.Мирослав Хинић, наставник физичког васпитања
6.Тома Савић, наставник физичког васпитања
7. Милан Косановић, наставник ТИТ, ТИО
8. Фирстнер Ленке, наставник ТИТ, ТИО
9. Бранко Јарамаз, наставник ТИТ, ТИО
10.Чаба Чернаи, наставник информатике и рачунарства

Временска Садржаји - активности Начин Носиоци


динамика реализације реализације

Септембар 1. Израда и усвајање програма рада Планирање, Сви чланови


стручног већа за шк. 2018/2019. годину. прегледање,
2. Преглед планова и програма рада разговор,
наставника. договор,
3. Преглед и попис постојећеих уџбеника. дискусија
4. Анализа опремљености кабинета за
текућу школску годину.
5. Подела послова у оквиру стручног већа.
6. Договор о динамици одржавња
састанака.
7. Иницијални тестови
8. Дечија недеља
Октобар 1. Анализа договорених активности из Анализа, Сви чланови
претходног месеца. прегледање,
2. Преглед сати стручног усавршавања разговор,
чланова. програмирањ
3. Усаглашавање критеријума за оцењивање е,
ученика.
4. Програмирање рада секције, допунске и
додатне наставе.
5. Безбедност ученика и наставника у кабинету.
6. Праћење одвијања наставе у кабинету.
Новембар 1. Анализа договорених активности из Анализа, Сви чланови
претходног месеца. предлог,
2. Анализа успеха ученика на крају првог разговор,
тромесечја и мере за побојшање. дискусија
3. Размена искустава везаних за планирање и
припремање.
4. Школско такмичење
Децембар 1. Анализа договорених активности из Анализа, Сви чланови
Јануар претходног месеца. попис,
2. Припреме за прославу Школске славе. припреме,
3. Анализа рада стручног већа. разговор,
4. Анализа рада секције,допунске и додатне дискусија
наставе.
5. Размена искустава о примени различитих
дидактичко-методичких решења на часу.
Фебруар 1. Анализа договорених активности из Анализа. Сви чланови
претходног месеца. дискусија,
2. Анализа успеха ученика на крају првог разговор,
полугодишта и мере за побојшање.
3. Остваривање сарадње са педагошко-
психолошком службом.
43
Март 1. Анализа договорених активности из Анализа. Сви чланови
претходног месеца. дискусија,
2. Такмичење ученика. разговор,
3. Планирање и посета школских концерата планирање.
Музичке школе
Април 1. Анализа договорених активности из Анализа. Сви чланови
Мај претходног месеца. дискусија,
2. Анализа успеха ученика на крају трећег разговор,
квартала и мере за побојшање. планирање,
3. Учешће на стручним семинарима. размена
4. Међусобна размена искустава. искустава
5. Припреме око испраћаја матураната.
Јун 1. Анализа договорених активности из Анализа. Сви чланови
Јул претходног месеца. дискусија,
2. Анализа успеха ученика на крају шк.год. разговор,
3. Реализација сарадње са наставницима планирање,
и стручним сарадницима-сугестије за размена
наредну годину. искустава
4. Анализа рада актива-годишњи извештај
5. Предлог подела предмета на наставнике.
Август 1. Анализа договорених активности из Анализа. Сви чланови
претходног месеца. дискусија,
2. Израда годишњег плана активе за разговор,
2019/2020.шк.год. планирање,
3. Предлог уџбеника за наредну шк.год. размена
4. Анализа опремљености кабинета за текућу искустава
школску годину.
5. Предлог набавке основних средстава и
материјала за кабинет.

6.1.4. Програм рада стручних тимова

6.1.4.а) Стручни тим за развој школског програма

Имена чланова актива:

Елена Ћорковић, проф. разредне наставе, председник, Маја Вркић, педагог, Будаи Ш.Маргит,
наставник разредне наставе, Бедлег Моника, наставник математике, Крковић Мирјана, проф.
разредне наставе, Туруц Кинга, проф. разредне наставе, Моника Дудаш, наставник математике, Јухас
Олга, наставник енглеског језика.

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Време Активности Начин Носиоци


реализације теме реализације Реализације

Јун Израда извештаја за 2018 / 19 и Састанак Тима, Чланови Тима


доношење акционог плана за израда извештаја и
шк. годину 2019 / 20. записника
Јун Информисање наставничког Анализа плана Председник Тима
већа о извештају o протеклoj
школскoj години и шеми
акционог плана за наредну
школску годину. Реализација
44
школског програма за период
2018 – 2022. год.

Током године Усвајање делова школског Усвајање на Чланови тима и


програма за 2018/19. школску Наставничком већу, предметни
годину – анекс измене по потреби наставници
Септембар Као анекс додавање школском Усвајање на седници Чланови Тима и
програму нових садржаја и Тима и Наставничког предметни
измене по потреби у складу са већа наставници.
новим правилницима
наставних предмета,
екскурзија, школе у природи,
ваннаставних активности и
осталих садржаја
Крај првог Фонд часова и програма Анализа дневника Чланови тима
полугодишта, наставних предмета
крај другог
полугодишта
Посета часовима, Педагог,психолог
Током целе Циљеви и задаци анализа припрема за
године час
Током целе Изборни наставни предмети Анализа дневника. Чланови тима
године Разговор са
наставницима који
воде изборне
предмете и анализа
годишњег плана
Током целе Обавезни облици васпитно- Анализа дневника. Задужени
године образовног рада Разговор с наставници
(допунска,додатна) наставницима
Током целе Остали облици васпитно- Анализа дневника. Чланови тима
године образовног рада(чос,слободне Разговор с
активности,настава у одељеским
природи,ваннаставне старешинама
активности...)
Јун-август Реализација остварености Седница тима и Чланови тима
акционог плана анализа аккционог
плана

6.1.4.б) Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Имена чланова актива:


Харгита Паулик, проф. разредне наставе, председник, Моника Војтер Пулаи, в.д. директор,
члан, Маја Вркић, педагог, члан, Силвиа Ковач, психолог, члан, Бркљач Дарија, професор
разредне наставе, члан, Чорлија Мирјана, наставник разр. наст., члан, Чернаи Чаба,
информатичар, члан, Игор Лешчешен, наставник географије, члан, Сандра Ђорђевић,
наставник географије, члан, Зорица Малацко, професор разредне наставе, члан, Шара
Николова, наставник енглеског језика, члан, Мирјана Павлица, професор физике, Ивана
Траљић, представник савета родитеља, Милица Племић,8.а представник ученичког
парламента, Наместовски Тинде, представник локалне самоуправе

ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА

45
Развојни циљ 1 УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења


Задатак 1.1.
и јачања професионалних компетенција наставника
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИСХОД
АКТИВНОСТИ

Израда Личног плана наставници септембар 2018. г израђени Лични планови


професионалног развоја стручни (на пет година) професионалног развоја
сарадници
директор
Групно и индивидуално наставници Групно према плану - евиденција о стручном
укључивање наставника у стручна стручног усавршавању наставника
семинаре служба усавршавања за - сертификати о
диртектор 2018. похађању семинара
- план стручног
усавршавања

Примена стечених знања Наставници Први пут у -Припрема за час


у настави полугодишту када -Протокол о праћењу
је похађан семинар часа
и надаље
континуирано
Преношење стечених Наставници и У полугодишту -угледни час – припрема
знања стручна када је похађан за час и протокол о
служба семинар праћењу часа
-предавање – записник са
састанка
-радионице са ученицима
– извештаји, материјали,
продукти рада
Вођење личног Наставници и Континуирана портфолио
портфолија стручна допуна
служба

Размена искустава директор, Према плану Евиденција Стручних


наставника на нивоу председници Стручног већа и ПП службе
школа општине Бачка Стручних усавршавања
Топола већа,
наставници,
ПП служба
Размена искустава на Наставници Према плану Евиденција Стручних
нивоу Стручних већа Стручног већа
усавршавања
Праћење ефеката Педагоги Август упитници, тестови
примене председници 2018. знања,
иновативних метода Разредних већа -документација о
наставе и Стручних праћењу наставе
већа

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И НИВОА


Развојни циљ 2
ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Унапређивања образовно-васпитног рада на основу
Задатак 2.1.
анализе резултата ученика на завршном испиту

46
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ИСХОД
АКТИВНОСТИ ПЛАН
Упознавање наставника са стручна служба почетак шк. год. записник са
резултатима самовредновања 2018. седнице НВ
области „Образовна постигнућа
ученика“ и са захтевима из
стандарда квалитета рада
установе
Анализа на стручним већима: Учитељи, предметни записници са
а) резултати тестирања ученика наставници састанака
4. разреда (у сарадњи са стручних већа
б) анализа пробних композитних стручном службом)
завршних тестова први квартал
ц) анализа завршних испита 2018.
д) планирање начина
унапређивања рада у настави
е) израда заједничких писмених
провера знања
Провера остварености наставници, најмање 3пута материјали
образовних стандарда за предмет стручна служба годишње, за проверу
2018/2019. остваренос
(полугодиште, ти
трећи квартал, задатака и
крај године) стандарда
(достављају
се стручној
служби)
Статистич
ки прикази
након сваке
провере
(доставља
се стручној
служби)
Израда плана припреме за наставници крај септембра планови
завршни испит наставника
Полугодишњи тестови предметни наставници децембар, мај резултати
тестова
Организација диференциране наставници српског септембар-мај извештај и
припремне наставе језика,мађарског језика план
математике, историје, припремне
географије, биологије, наставе
хемије и физике
Мотивисање ученика за учитељи, наставници, током године портфолији
остваривање вишег нивоа родитељи, стручна ученика,
образовних стандарда служба педагошка
документац
ија, анкета
Тимска настава-Организација наставници српског септембар-мај извештај и
тимске припремне наставе језика,мађарског језика план
математике припремне
наставе
Организовање квиза знања за наставници српског почетак 2. документац
ученике 8. разреда у циљу језика,мађарског језика полугодишта ија
мотивисања узченика за математике, историје, наставника
припремање за Завршни испит и географије, биологије,
47
утврђивања нивоа знања хемије, физике и
одељењске старешине

Задатак 2.2. Повећање степена корелације међу наставним предметима

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ИСХОД


АКТИВНОСТИ ПЛАН

Постављање оперативних наставници и Август Извештаји о


планова на заједнички линк учитељи 2018. сачињеној корелацији

Рад на усклађивању наставних сви наставници и Август извештај о урађеном


садржаја међу предметима учитељи 2018. усклађивању
(временски и садржајно)
Тематско планирање наставе наставници и Август Годишњи и месечни
учитељи 2018. планови и припреме
настав ника
Тимска настава - сарадња два наставници током године припрема за
наставника на једној наставној наставну јединицу,
јединици извештај

Задатак 2.3. Већи обим диференцијације наставних садржаја


АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ИСХОД
АКТИВНОСТИ ПЛАН

Иницијални тестови сви наставници и почетак анализа иницијалног


учитељи септембра теста
Организовање наставе на сви наставници и током године припреме
више нивоа имајући у виду учитељи наставника
образовно-васоитне потребе
ученика
Обука наставног кадра – Стручна октобар,новем извештај са
семинари везани за служба,просветни бар одржаних
диференцијацију саветник, предавања,обука,
реализатори семинара
семинара
Посета часова ради праћења стручна служба, током године извештај о
директор инструктивно-
педагошком раду
Организовање угледних и наставници, ПП према плану припрема за час,
огледних часова служба стручног извештај са
усавршавања одржаних часова

Задатак 2.4. Иновирање наставе

НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ
АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ ПЛАН ИСХОД
Индивидуализација наставе стручна служба, током године извештај о
наставници инструктивно-
педагошком раду

48
Угледни часови наставника наставници током године евалуација угледних
који презентују савремене часова
облике наставе
Презентација научених сви запослени током године евалуација, извештај
садржаја са стручних
усавршавања
Тимска настава - сарадња два наставници током године припрема за
наставника на једној наставну јединицу,
наставној јединици извештај
Тематско планирање наставе наставници и Август Годишњи и месечни
учитељи 2018. планови и припреме
2019. настав ника
2020.
2021.
Набавка иновативних директор континуирано извештај о раду
наставних средстава директора

Задатак 2.5. Унапређивање додатне подршке ученицима у настави

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ ИСХОД


АКТИВНОСТИ ПЛАН

Идентификовање ученика наставници први квартал записници са састанака


којима је потребна додатна стручна 2018. ИО тима
подршка служба записници са седница ОВ и
НВ, иницијални тестови,
психолошки тестови
Израда ИОП 1, 2 и 3. ИОП тимови тромесечно ИОП-ови
Сарадња са Интерресорном стручна континуирано Документација за
комисијом, ОИСШ „Жарко служба Интерресорну комисију
Зрењанин“- Суботица и ИОП тим Записници ИОП тимова
Домом здравља Бчка Топола
Предлог мера након анализе стручна на крају првог Извештај о ефектима
успеха служба, квартала и предузетих мера
наставници полугодишта
Транзициони план - сарадња стручна август, Транзициони план,
између наставника и служба септембар извештаји са састанака
учитеља на преласку у 5 одељенског већа
разред
Помоћ деци из осетљивих Учитељи, континуирано Пролазност разреда,
група наставници, извештаји о реализованим
стручна активностима
служба
Израдакомпензаторних стручна август Програми
програма за ученике из служба 2018.
осетљивих група
Радионице "Учење учења"за стручна једном у Извештаји, евалуације,
децу, наставнике и родитеље служба, полугодишту упитник за родитеље
наставници

49
Обавештавања родитеља о одељењске континуирано Извештаји одељењских
(не)похађању и старешине старешина
(не)напредовању у оквиру
редовне, допунске и додатне
наставе
Ангажовање пратилаца Директор август, Ангажовани пратиоци
ученика септембар ученика
2018.

7.Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на


завршном испиту током школске 2018/19 год.

Време
Активност Реализатор Eваулац Напомена
реализације
ија
Реализација иницијалног теста и
анализа постигнућа ученика на
Септембар Наставници
иницијалном тесту у односу на
завршни испит
Израда плана припремне наставе за
Септембар Наставници
ученике 8. разреда
Планирање и реализација
оперативних планова наставе и
припрема за час уз повећање обима
Током године обраде и увежбавања садржаја на Наставници
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа на завршном
испиту - иницијалном тесту
Стручна већа за
Израда плана припремне наставе за природне и
Септембар
ученике који раде по ИОП-у друштвене науке,
инклузивни тим
Реализација и анализа пробних Стручна
Април завршних испита у организацији већа,стручна
Министарства просвете служба,директор
У оквиру припремне наставе
појачавање рада на областима у
Април,мај,јун Наставници
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа
Упоредна анализа резултата Стручна
Јун ученика на пробном завршном већа,стручна
испиту и завршном испиту служба,директор
Анализа усклађености закључних Стручна
Август оцена и постигнутих резултата већа,стручна
ученика на завршном испиту служба
Тим за
Август Евалуација остварених резултата
самовредновање

Циљеви:

50
 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке,
јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у складу са стандардима
постигнућа
 унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
 усвајање трајних и применљивих знања

Задаци:
 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима,
родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз
интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју

8.Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних


прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна
додатна подршка

Време
Активност Реализатор
реализације Еваулација Напомена
Август и Идентификација деце Психолог,секрета
континуирано која су остала ван р
током године система образовања и
2019./ 2020. васпитања образовања
и обезбеђивање њиховог
уписа у школу.
1. квартал Идентификација Наставници,
2019./ 2020. ученика из осетљивих стручна служба
група и даровитих
ученика
Август и 1. Израда ИОП-1, ИОП-2 СТИО „мали
квартал и ИОП-3 тимови“, стручна
2019./ 2020. служба, ИРК.
педагошки
колегијум,
директор,
дефектолози
Током 2019- Пружање бенефиција Директор, ЦСР,
2020. године угроженој деци локална
самоуправа
Током 2019- Стручно усавршавање Директор,
2020. године наставника наставници,
лпкална
самоуправа,
дефектолози
Током 2019- Сарадња са другим Педагог, психолог,
2020. године институцијама: директор
Центар за социјални
рад, Дом здравља,
Интерресорна
комисија, ОИСШ
„Жарко Зрењанин“-
Суботица,Хуманитарн
о друштво Бетежда
Континуирано Набавка бесплатних Библиотекар,
уџбеника у школској наставници
51
библиотеци
Континуирано Ангажовање Директор
, по потреби пратилаца ученика
Током 2018- Укључивање ученика Стручна служба,
2019. године којима је потребна наставници,
додатна подршка у дефектолози
школске ативности:
ваннаставне
активности, тимове,
школске акције и
пројекте
Током 2018- Укључивање родитеља Директор,
2019. године и заједнице у живот стручна служба,
школе и наставни наставници
процес
Август Набавка асистативне Директор,
2018. / 2019. технологије и наставници,
дидактичких стручна служба,
материјала дефектолози

Током 2018- Набавка стручне Директор,


2019. године литературе за рад са наставници,
ученицима из стручна служба,
осетљивих група дефектолози

Циљ:

Подстицање и укључивање ученика из осетљивих група као и ученика којима је потребна додатна
подршка у образовно – васпитни процес.

Задаци:

 Идентификовање деце која су остала ван система образовања и обезбеђивање њиховог уписа у
школу.
 Примена одговарајућих облика подршке.
 Омогућавање уписа деце са непотпуним личним документима у школу.
 По могућности пружање бенефиција угроженој деци (на пример, бесплатне школске оброке и
школски прибор, укључујући уџбенике и превоз).
 Похађање програма стручног усавршавања у следећим областима: индивидуализација наставе,
природа тешкоћа које имају ученици школе и методе рада са њима.
 Континуирана и редовна сарадња са другим институцијама: Центар за социјални рад (у циљу
обезбеђивања редовног похађања школе деце из угрожених средина), Дом здравља,
Интерресорна комисија.
 Укључивање родитеља и заједнице у живот школе и наставни процес.
 Спровођење мера за запошљавања асистената и пратилаца деце у настави за ученике којима је
потребна додатна подршка.
 Набавка асистативне технологије и дидактичких материјала
 Набавка стручне литературе за рад са ученицима из осетљивих група
 Укључивање ученика којима је потребна додатна подршка у школске ативности: ваннаставне
активности, тимове, школске акције и пројекте.

9.Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и


родитељима

52
Циљ ових активности је стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације као спречавање и смањење насиља.

Задаци:
 Стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 Прихватање вештина потребних за боравак и живот у колективу
 Одговорније и ефикасније управљање сопственим понашањем у конфликтним ситуацијама
(избегавање или конструктивно решавање)
 Управљање осеђањима (љутња, фрустрација, срећа...)
 Успостављање и неговање пријатељства
 Оспособљавање за уважавање себе и других
 Неговање тимског рада, сарадње са другим и прихватање разлика.

Време реализације Активност Реализатор


Септембар Анкетирање ученика, родитеља и Педагог, психолог,
2019. наставника о унапређење одељењске сатрешине
безбедноисти у установи
Септембар Неговање праксе поштовања Наставници, ученици и
2019. правила понашања: родитељи
- Упознавање са правилима
понашања у школи (ученици и
родитељи првог и петог разреда)
- Подсећање на правила понашања
у школи
- Заједничко доношење правила
понашања у одељењским
заједницама
Октобар Организација тимских активности одељењске сатрешине,
2019. током Дечје недеље Тим за културну и јавну
делатност
Током школске Оспособљавање ученика за Наставници
2019.године квалитетније коришћење слободног
времена
Током школске Промовисање позитивних облика Наставници
2019.године понашања ученика
Током школске Сарадња са актерима спољашње Директор, стручна
2019.године заштитне мреже (ЦСР, Дом служба, наставници
здравља, МУП, Културни центра,
локални медији...)
Током школске Радионице из пројекта „Школа без Наставници
2019.године насиља“
континуирано Сарадња се Фондацијом Тијана директор, педагог
Јурић
континуирано Заједничко обележавање важних одељењске сатрешине
датума
континуирано Организовање и укључивање у педагог , разредне
хуманитарне акције старешине, директор
континуирано Укључивање ученика у спорска наставници физичког
такмичења на нивоу града- васпитања
формирање школских екипа
Током школске Физичке мере превенције Директор, стручна
2019/20.године (дежурство наставника, адекватно служба, наставници,

53
осветљење, безбедни школско локална самоуправа
двориште и спортски терени,
физичко-техничко обезбеђење)

10.Мере превенције осипања ученика

Циљ ових активности је смањење осипања ученика ромске националности. Ови ученици
нередовно похађају наставу (имају врло велики број неоправданих изостанака). До сада осипање
осталих ученика није запажено.

Задаци:
 Сарадња са родитељима ових ученика
 Упознавање родитеља из осетљивих група са њиховим правима и обавезама
 Сарадња са Центром за социјални рад, локалном самоуправом, Домом здравља, вртићем
 Укључивање ових ученика у слободне активности према њиховим интересовањима
 Сарадња са представницима Националног савета ромске мањине општине Бачка Топола
 Примена индивидуализованог приступа/ИОП-а за ове ученике
 Укључивање волонтера у пружању помоћи у учењу овим ученицима
 Хуманитарне акције
 Укључивање ових ученика у продужени боравак

Време реализације Активност Реализатор


август-септембар Идентификација деце педагог, психолог,
континуирано ромске националности директор
август-септембар Сарадња са педагог, психолог,
континуирано представницима директор
Националног савета
ромске мањине
септембар набавка бесплатних библиотекар
континуирано уџбеника у школској
библиотеци
септембар Набавка школског
континуирано прибора и средстава за
хигијену, гардеробу...-
хуманитарне ације
септембар Сарадња са Центром за директор,психолог
континуирано социјални рад-
обезбеђивање личног
пратиоца
септембар Обезбеђивање педагошког директор,психолог
континуирано асистента
континуирано Подршка у продуженом педагог, психолог,
боравку одељењски старешина
Континуирано Индивидуални Стручна служба,
саветодавни рад са наставници
родитељима чија деца
нередовно похађају
наставу
Континуирано Укључивање ових ученика Директор, наставници
у слободне активности
према интересовањима
Током године Укључивање волонтера у Директор, локална
пружање помоћи у учењу самоуправа

54
11. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржаје појединих наставних предмета

Време реализације Активност Реализатор


септембар Свечани пријем ђака у 1. директор, стручна
разред служба, наставници
током године Укључивање ученика у наставници
додатни рад
два пута у току године Организовање одељењски старешина,
мултикултуралних дана Тим за културну
делатност, библиотекар
септембар Учешће у обележавању одељењски старешина,
Дана града Тим за културну
делатност
септембар Обележавање месеца библиотекар и
књиге наставници
октобар Посета Сајму књига директор, наставници
децембар-јануар Учешће у Божићним одељењски старешина,
активностима у Тим за културну
орагнизацији Дома делатност, библиотекар
културе
континуирано Сарадња са градским одељењски старешина,
музејом Тим за културну
делатност,
библиотекар,директор
континуирано Сатадња са културно- одељењски старешина,
уметничким друштвима- Тим за културну
заједничке активности делатност,
библиотекар,директор
континуирано Сарадња са спортским наставници физичког
клубовима васпитања, директор
континуирано Заједнички пројекти са директор,наставници
побратимљеном школом
из Кишкунмајше-Дан
школе, Спортске
активности
јануар Свечана светосавска директор, Тим за
академија на нивоу града културно-јавну делатност
током године Организација и библиотекар и
реализација књижевних наставници српског језика
сусрета са ученицима
током године Учешће на литерарним и наставници матерњег
ликовним конкурсима језика
мај Прослава мале матуре за директор, наставници
ученике 8. разреда у
школском амбијенту

12.План припреме за завршни испит

Активности Очекивани исходи Носиоци Време Доказ


реализације
Иницијално Процена предходних Пред.наставници Септембар Тестови
тестирање постигнућа
55
Анализа резултата Предузимање мера Пред. Наставник Септембар Извештај
након анализе Одељ. старешина

Упознавање ученика Ученици имају сазнање о Пред.наставници Септембар Извештај,


и родитеља са нивоу знања Одељ.старешина анализа
анализом резултата
Прилагођавање Индивидуализација Пред.наставник Дневно Писана
дневне припреме наставе припрема
наставника ученику
Израда распореда -рапоред за друго пол.и Предм.наставниц септембар Евиденција у
припреме наставе за након завршетка и ГПШ
ЗИ школске године
Припремна настава Виша постигнућа Предметни Од јануара Евиденција у
за ЗИ Развијање наставници Дневнику
самопоуздања осталих
облика
Информисати Увид у процедуру ЗИ Одељенске Друго Увид у
родитеље ученика старешине и полугодиште записнике са
VIII-их разреда о педагог родитељски
полагању ЗИ х састанака
Обезбедити збирке Директор Према плану
тестова МПС
Пробни ЗИ Увид у ниво знања Предметни Према плану евиденција
(Симулација ЗИ) и Развијање наставници МПС
Анализа резултата самопоуздања
Предлог мера за Повећан број бодова на Повећан број Мај - јун Евиденција у
побољшање ЗИ бодова на ЗИ записницима

Формирати базу База података Одељенске Према плану евиденција


података за ученике старешине, МПС
ПП служба

13.План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте

- Сарадња и повезивање школе са другим школама и установама у окружењу или региону


Након успешне вишегодишње сарадње са побратимљеном школом из Кишкунмајше предлаже се
продубљивање сарадње са циљем размене стручних знања и професионалног искуства између
наставника у области образовања и васпитања.
Пратећи савремене трендове у образовању, посебну пажњу имаће размена искуства у области
инклузивног образовања и културе за децу и младе.
Сарадња надаље обухвата узајамне посете наставника и ученика.

-Укључивање у бар један пројекат или програм других организација или школа / установа
-Праћење Међународних пројеката за финансирање опремања школе наставним средствима и
стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора

Институција са Облик Време


Садржај сарадње Реализатори
којом се сарађује сарадње реализације
директор, ПП
Школа из Сарадња и узајамна слижба,
посета март
Кишкунмајше посте наше школе наставници и
учитељице
56
Средња школа директор, ПП
Посета
„Жарко слижба,
учениканаведене посета током године
Зрењанин“ из наставници и
школе нашој школи
Суботице учитељице
Хуманитарно Посета и ликовни директор, ПП
друштво конкурси полазника слижба,
посета током године
„Бетежда“ друштва и ученика наставници и
(„Bethesda”) школе учитељице

16. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе у шк. 2018/2019 године

Време
Активност Реализатор
реализације Еваулација Напомена
током  Одељењски састанци Одељењскe
шк.2018/2019. гог. родитеља старешине

током  Општи родитељски Одељењскe


шк.2018/2019. гог. састанци старешине
током  Састанци групе родитеља Одељењскe
шк.2018/2019. гог. старешине
током  Посете часовима Одељењскe
шк.2018/2019. гог. старешине
 Дани отворених врата
одељењских старешина
нов./дец2018.  Дан отворене школе Одељењскe
март/април 2019. старешине
током  Редовно информисање Одељењскe
шк.2018/2019. гог. родитеља (огласна табла, старешине
сајт школе, летопис,
ученички портфолио,
белешке о детету и сл.)

током  Непосредна комуникација Одељењскe


шк.2018/2019. гог. (сустрети, телефонски старешине
разговори, учешће у
тимовима и пројектима
школе и сл. )

 Активности родитеља
(радионице, семинари,
трибине, спортске
активности, дружења,
прославе, годишњице,
професионална
оријентација и сл.)
током  Активности у Савету Савет родитеља
шк.2018/2019. гог. родитеља

57
Циљ школе је да ученици остваре своје потенцијале на најбољи могући начин. Између осталог,
неопходна је добра сарадња са родитељима. То значи упознавање ученика и из перспективе породичног
окружења, развијење доброг система размене информација са родитељима и примена стечених сазнања
у циљу пружања адекватне подршке. Укључивање родитеља у рад школе односи се и на учешће у
животу школе и у процесу доношења заједничких одлука. Организованим активностима подићи на
виши ниво партнерски однос школе и породице и саветодавним радом јачати родитељске компетенције.

Задаци:

 Успостављање ефикасаног система информисања, размене информација и комуникације на


релицији школа – родитељи;
 Повезивање учења код куће са учењем у школи и подстицање развоја ученика
 Укључивање породице у живот школе
 Изградња духа заједништва и идентитета школе и родитеља
 Заједничко доношење одлука

17.План сарадње и умрежавање са другим школама и установама

-Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се побољша комуникација међу


ученицима, наставницима тј, да се подигне квалитет наставе на виши ниво.
Умрежавањем ће бити обухваћене све школе из окружења, како сеоске тако и градске средње школе, као
и школе које су учесници заједничких пројеката.
Школа ће сарађивати са следећим институцијама: Центром за социјални рад , Националном службом за
запошљавање , Центром за културу , Предшколском установом, Домoм здравља, Црвеним крстом ,
Школском управом у Сомбору, Министарством просвете и науке, Министарством унутрашњих послова...

Институција са Облик Време


Садржај сарадње Реализатори
којом се сарађује сарадње реализације
-позоришна
-наставници
представа -посета -током године
- кићење Божићне -учешће
јелке
Дом културе
- Дани меда -учешће -септембар
Тим за културно
-Светосавска -учешће -јануар
јавну делатност
академија
одељењске
Црвени крст -хуманитарне акције учешће током године старешине,
библиотекар
-културно-уметничке
манифестације
Српски културни
-развијање Тим за културно
центар „Вук учешће током године
прихватањамултикул јавну делатност
Караџић“
туралности и
уважавања
-културно-уметничке
манифестације
Мађарски
-развијање Тим за културно
културни центар учешће током године
прихватања јавну делатност
„Кодаљ Золтан“
мултикултуралности
и уважавања
Русинско -културно-уметничке учешће током године Тим за културно
58
манифестације
културно
-развијање
уметничко
прихватања јавну делатност
друштво „Петро
мултикултуралности
Кузмјак“
и уважавања
-предавања
патронажних Педагог, одељењске
Дом здравља учешће током године
сестара, гинеколога, старешине
зубара
- предавање
припадника МУП-а
о базбедности деце,
о штетности -посета
употребе наркотика и директор,
МУП алкохола током године одељењске
- побољшање старешине, педагог
безбедности ученика
као учесника у
саобраћају

- предавање
припадника
Ватрогасно -посета директор,одељењске
ватрогасног друштва током године
друштво старешине,педагог
о последицама
изазване пожаром
-дан отворених
прво
Војска Србије врата-дан гарнизона -посета учитељице
полугодиште
Бачка Топола
- заједничке
активности поводом
-организација
Дечје недеље
активности
- отворени дани директор,педагог,пс
Предшколска и укључивање
школе септембар-мај ихолог, учитељице,
установа „Бамби“ у
-припрема библиотекар
предшколаца
предшколаца за
у рад школе
полазак у школу
-пријем првака
-ученици са ИОП-ом
-
Школска управа у -случајеви насиља директор,педагог,
комуникација- током године
Сомбору - похвала ученика психолог
саветовање
генерације
- „ТОП ЕКСПО“ –
бициклизам око наставници
језера -Меморијални физичког
Општина Бачка
маратон „Пал - учешће септебрар, мај васпитања,
Топола
Скендеровић“ учитељице,
- Марковдански библиотекар
сусрети песника
Спортска наставници
удружења физичког
-спортска дешавања - учешће током године
општине Бачка васпитања,
Топола учитељице
Основна школа и
-конкурси директор,педагог,
гимназија „Петро
-рецитали - учешће током године психолог, наставник
Кузмјак“ из Руског
-изложбе русинског језика
Крстура
Друштво за -сусрети писаца и - учешће током године директор,педагог,
59
психолог, наставник
русински језик школа
русинског језика
-упознавање са
Етно кућа
етнолошким учитељице
„Бенискал“ Бачка -посета октобар
карактеристикама 4.разреда
Топола
војвођанских кућа

18. Мерила за праћење остваривања развојног плана

Активности Очекивани исходи Носиоци Време Доказ


реализације
Наставници и
Анкетирање
Процена педагошко-
ученика и Мај Анкете
реализације психолошка
наставника
служба
Наставници и
Извештај по
Анализа Процена педагошко-
Мај областима
резултата реализације психолошка
самовредновања
служба
Подношење
педагошко-
извештаја о Извештај,
психолошка Мај
анализи анализа
служба
резултата
Сертификати,
фотографије,
извештаји,
Лични план Унапређење
писане
стручног квалитета наставе Пред.наставници Септембар
припреме за
усавршавања учења
наставни час,
портфолио
наставника
Извештај о Наставници су Август- Сертификати,
Предм.наставниц
стручном унапредили свој септембар фотографије,
и
усавршавању начин рада извештаји
Основни ниво
Провера остварује 80%
Контролни
остварености ученика , средњи Предм.наставниц Септембар-
задаци,
образовних ниво 50% ученика и и јун
извештаји
стандарда напредни ниво 20%
ученика

6.1.4. в) Стручни актив наставника српског језика

Наставници : Марјановић Мартина, Љиљана Бијелић, Светлана Гојковић

60
Тема Време Учесници Начин обраде
реализације теме

61
Усаглашавање планова рада Септембар Александра Антал
за 5,6,7. и 8. разред Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

„Читалачки маратон” Септембар Љиљана Бијелић


Сенка Бенчик Договор
Мартина Марјановић

Анализа завршног испита


на крају основног Александра Антал
образовања и васпитања Септембар Љиљана Бијелић
(стандарда који нису Сенка Бенчик Анализа,
остварени или су Мартина Марјановић договор,
делимично остварени) и дискусија
мере унапређења
Александра Антал
Извођење угледних часова Током школске Љиљана Бијелић
године Сенка Бенчик Договор,анализа,
Мартина Марјановић дискусија

Припрема за такмичење из Александра Антал


језика и књижевности Септембар Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Припрема за такмичење из Александра Антал


рецитовања Септембар Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић
Састављање контролних
задатака Александра Антал
Септембар Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић
Одлазак у биоскоп,
Бачка Топола Октобар Александра Антал
Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Анализа писмених задатака Октобар Александра Антал


Љиљана Бијелић Анализа
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Сарадња са ученицима који Новембар Александра Антал


нису савладали минимум Љиљана Бијелић Дискусија
знања на крају 1. квартала Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Сарадња са ученицима који Децембар Тијана Вукчевић


нису савладали минимум Љиљана Бијелић Дискусија
знања на крају 1. Сенка Бенчик
полугодишта Мартина Марјановић

62
Тијана Вукчевић
Светосавска приредба Јануар Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Сарадња са ученицима који Март Тијана Вукчевић


нису савладали минимум Љиљана Бијелић Дискусија
знања на крају 3. квартала Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

Приредба за Дан школе Март Тијана Вукчевић


Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић
Одлазак у позориште, Тијана Вукчевић
Бачка Топола Април Љиљана Бијелић
(Нови Сад) Сенка Бенчик Договор
Мартина Марјановић

Анализа пробног завршног Тијана Вукчевић


испита Април Љиљана Бијелић Анализа
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић
Завршна приредба осмих
разреда Тијана Вукчевић
Мај Љиљана Бијелић Договор
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић
Секције за наредну годину
Јун Тијана Вукчевић
Љиљана Бијелић
Сенка Бенчик Договор
Мартина Марјановић

Сарадња са ученицима који Јун Тијана Вукчевић


нису савладали минимум Љиљана Бијелић Дискусија
знања на крају другог Сенка Бенчик
полугодишта Мартина Марјановић
Анализа рада Стручног
актива за српски језик Јун Тијана Вукчевић
Љиљана Бијелић Анализа
Сенка Бенчик
Мартина Марјановић

63
6.1.4. г) Стручни актив наставника математике
Време Активности / теме Начин Носиоци
реализације реализације реализације
август- 1.Анализа успеха ученика упућених на поправни
септембар испит из математике на оба наставна језика
2.Осврт на успех ученика осмих разреда на матури из Дискусија Чланови
математике разговор актива
3.Усвaјање Плана рада Стручног актива наставника извештавање
математике за школску 2019/2020.годину
4.Усвaјање годишњег програма рада наставе
математике.
5.Подела одељења и задужења (додатна,секције)
64
члановима актива за наредну школску годину
6.Договор око реализовања огледних и угледних
часова
7.Предлог за набавку потребног прибора за социјално
угрожене ученике (прибор за геометрију- чувао би се у
кабинету ), као и за набавку потребних наставних
средстава за кабинете математике ( плакати ,...)
8.Стручно усавршавање наставника математике и
избор семинара за стручно усавршавање
9.Усаглашавање критеријума оцењивања ученика
10.Планирање рада са ученицима у ИОПУ
11.Интерно стручно усавршавање ( анализирање
семинара и примена наученог ,... )
Децембар - 1.Учешће наставника на семинарима које организује
јануар Министарство просвете – анализирање семинара и
примена наученог Дискусија Чланови
2.Анализа реализовних огледних и угледних часова разговор актива
3.Анализа рада на часовима математике са децом у извештавање
ИОП-у
4.Анализа успеха ученика из математике на првом
полугодишту
5.Припрема и организовање школског и општинског
такмичења
6.Припрема ученика за окружно такмичење
7.Организовање такмичења ** КЕНГУР БЕЗ
ГРАНИЦА **
8.Избор уџбеника за 2018/2019. наставну годину
9.Интерно стручно усавршавање
Март- 1.Извештај о резултатима са одржаних такмичења Чланови
април 2.Анализа успеха на трећем тромесечју из математике Дискусија актива
3.Организација и извођење припремне наставе за разговор
ученике осмог разреда за матуру извештавање
4.Интерно стручно усавршавање ( анализирање
семинара и примена наученог , ...)
Јун 1.Анализа успеха ученика осмог разреда упућених на
поправни испит из математике на оба наставна језика
2.Осврт на успех ученика како у редовном тако и у
раду са децом у ИОП-у
3.Извештај о остварености планом предвиђених
активности рада Стручног актива наставника
математике за школску 2017/2018. годину Дискусија Чланови
4.Избор руководства Стручног актива наставника разговор актива
математике за школску 2019/2020. годину
5.Предлог годишњег програма рада наставе математике
6.Предлог за усвјање Плана рада Стручног актива
наставника математике за школску 2019/2020.годину
7.Предлози за стручно усавршавање наставника
математике и избор семинара за стручно усавршавање
8.Интерно стручно усавршавање ( анализирање
семинара и примена наученог,...)

6.1.4. д) Стручни актив наставника енглеског језика

Чланови актива су:


Олга Јухас, Шара Николова, Золтан Пишћак, Анита Харкаи
65
Први састанак, крај августа 2018.
- Договор о обавештавању родитеља о избору уџбеника за први разред
- Усклађивање програма рада свим вишим одељењимапрема упутствима Министарства
Просвете за школску 2018/19 годину, као и усклађиваје истих са садржајем уџбеника
- Корекција и доношење годишњег програма рада
- Договор о планирању стручног усавршавања
- Договор о организацији такмичења из енглеског језика
- Договор о сазивању 2 стручна актива на општинском нивоу

Други састанак, јануар 2019


- Анализа реализације програма рада од 1. до 8. разреда до краја првог полугодишта
- Договор о организацији школског такмичења пред предстојећег општинског такмичења
- Договор о избору уџбеника за школску 2019/2020 годину
- Договор о примени новина у раду стечених на семинарима и стручним скуповима током
првог полугодишта

Трећи састанак, јун 2019


- Анализа реализације програма рада од 1. до 8. разреда у другом полугодишту и у току
школске године
- Договор о предстојећим поправним или разредним испитима

Четврти састанак, август 2019


- усклађивање програма рада према програму Министартсва Просвете за наступајућу
школску годину
- договор о примени новина у раду стечених на акредитованим семинарима током другог
полугодишта школске године
- Анализа рада актива

Осим предвиђених предлога плана рада актива за 2018/2019 школску годину, чланови актива ће се
састати уколико се за то укаже потреба.

6.1.4. е) Стручни актив наставника биологије

2018/2019 План рада актива


Август Анализа усвојености образовних стандарда
2018. Анализа резултата завршног испита
Септeмбар Разматрање годишњег плана рада из биологије
2018. Анализа реализације годишњег плана за школску 2017/2018
Доношење Плана рада за допунску, додатну наставу и слободне
активности
Планирање стручног усавршавања
Инициално тестирање ученика
Избор теме биолошке секције
Новембар Анализа рада на првом кварталу
Давање сугестије за набавку нових наставних средстава
Децембар Анализа рада у првом полугодишту
Фебруар / Учешће на такмичењима
март Избор уџбеника

Април Анализа рада на трећем кварталу


Организовање разних акција повезаних за заштиту животне средине
самостално или у сарадњи са месном заједницом
Мај / јун Анализа учешћа на акредитованим семинарима за стручно усавршавање
Испитивање усвојености образовних стандарда путем анализе
66
контролних задатака
Израда понуђених тема за ученике за секцију из предмета биологије за
школску годину 2019/2020( сповођење анкете међу ученицима
Током целе Учешће у раду Стручног већа
године

6.1.4. ф) Стручни актив наставника историје

Председник стручног актива: Биљана Тадић-професор историје

Записничар: Котман Јулијана-мастер историчар

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ/ ТЕМЕ НАЧИН НОСИОЦИ


РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР Усаглашавање образовних стандарда и Дискусија на нивоу Наставници историје
ОКТОБАР планова рада за 5.6.7. и 8.разред актива, извештај
упоређивање уџбеника из историје на
српском и на мађарском језику; анализа
резултата комбинованог теста

НОВЕМБАР Анализа контролних задатака и анализа Дискусија на нивоу Наставници историје


постигнућа ученика на крају првог већа, извештај
квартала, почетак припреме за
општинско такмичење
ДЕЦЕМБАР Усаглашавање критеријума оцењивања Дискусија на нивоу Наставници историје
пред крај првог полугодишта, и већа, извештај
анализирање броја ученика којима ће се
одржавати допунска настава у току
зимског распуста

ФЕБРУАР Избор уџбеника за наредну шк.годинуДискусија на нивоу Наставници историје


већа, извештај
МАРТ Анализирање резултата општинског Дискусија на нивоу Наставници историје
АПРИЛ такмичења; анализа успеха на крају већа, извештај
трећег квартала и броја опомена,
припремање ученика на окружно
такмичење

МАЈ Анализирање резултата пробног теста из Дискусија на нивоу Наставници историје


историје, учествовање на окружном већа, извештај
такмичењу
ЈУН Усаглашавање критеријума оцењивања Дискусија на нивоу Наставници историје
пред крај другог полугодишта; преглед већа, извештај
додела специјалних диплома и исписање
похвалница ученицима 8.разреда;
Извештај о раду већа; Одабирање
чланова комисија за полагање
поправних испита у августу
АВГУСТ Израда плана рада актива за наредну Дискусија на нивоу Наставници историје
школску годину већа, израда плана

6.1.4. г) Стручни актив наставника физичког васпитања


МЕСЕЦ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАДУЖЕЊА
Август/Септембар Именовање чланова актива, дорада Миклош Бенчик, Мирослав
наставних планова, подела часова, обука Хинић, Богларка Барна
наставника физичког васпитања у
(уместо Вас Изолда)
67
Суботици, спомен трка Скендеровић Пал,
подела секције,
Октобар Календар такмичења, утврђивање Миклош Бенчик, Мирослав
термина за општинска такмичења, Хинић, Богларка Барна
набавка нових наставних
средстава, справа и
реквизита(конкурси), спортска
недеља
Новембар Селекција мушке и женске екипе, Миклош Бенчик, Мирослав
припрема за општинско Хинић, Богларка Барна
такмичење у одбојци и кошарци
Децембар Такмичење међу ученицима у Миклош Бенчик, Мирослав
разним спортским дисциплинама, Хинић, Богларка Барна
разред против разреда
Јануар/Фебруар Састанак и ток реализације Миклош Бенчик, Мирослав
наставе у текућем периоду, Хинић, Богларка Барна
селекција мушке и женске екипе и
припрема за фудбал
Март Припрема за општинско и Миклош Бенчик, Мирослав
међуокружно такмичење у Хинић, Богларка Барна
фудбалу и атлетици
Април Припрема за школску олимпијаду Миклош Бенчик, Мирослав
у Новом Саду, припремање деце за Хинић, Богларка Барна
крос трчање
Мај РТС крос, Школска олимпијада у Миклош Бенчик, Мирослав
Новом Саду, спортска недеља Хинић, Богларка Барна
Јун Закључивање оцеан, Израда Миклош Бенчик, Мирослав
годишњег извештаја Хинић, Богларка Барна

6.1.4. х) ПЛАН АКТИВА ХЕМИЈЕ

Ативност Планир. време Реализовано:


реализације
Анкетирање ученика о секцијама из хемије септембар
Припремање за отворени дан секције из хемије октобар
(носиоци активности су ученици уз помоћ професора
хемичара)
1. Анализа резултата из хемије на крају првог јануар
полугодишта
2. Анализа похађаности ваннаставних активности из
хемије
Припремање ученика на школско и општинско и Јан, фебруар, март
окружно такмичење из хемије
Доношење предлога уџбеика из хемије за шк. фебруар
2018/2019. год.
Припремање ученика за малу матуру из хемије април, мај, јун
Анализа резултата из хемије на школском нивоуна крају јун, август
другог полугодишта, и анализа резултата мале матуре
на школском и на општинском нивоу
Доношење акционог плана за следећу школску годину август
6.1.4 И) ПЛАН РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

СЕПТЕМБАР-Доношење Плана рада за допунску,додатну наставу и слободне активности.

68
ОКТОБАР-Анализа укључености ученика у секције и предлози за заједничке активности.Усаглашавање тема
контролних задатака и критеријума оцењивања.

ДЕЦЕМБАР-Анализа рада у 1.полугодишту.

ФЕБРУАР;МАРТ-Учешће на такмичењима

-Избор уџбеника

АПРИЛ-Опремљеност кабинета и предлози за следећу школску годину

МАЈ;ЈУН-Анализа рада на крају школске године.

Успешност остваривања плана.

Предлози за следећу школску годину.

6.1.4 Ј) ПЛАН АКТИВА НАСТАВНИКА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА

Чланови актива су: Апро Јожеф и Нађ Мајлат Агота

Први састанак, крај августа 2019


- Усклађивање програма рада свим одељењима према упутствима Министарства Просвете
за школску 2019/2020 годину

- Корекција и доношење годишњег програма рада за све разреде

- Договор о стручном усавршавању

- Договор о подели одељења

- Одређење домаће лектире

- Договор о темама за писмене задатке, као и одређивање датума истих

- Планирање учествовања на јесенским такмичењима

Други састанак, септембар 2019


- Извештај о завршном испиту из мађарског језика за 2018/2019 године

Трећи састанак, јануар 2020.


- Анализа реализације програма рада од 5. до 8. разреда до краја првог полугодишта

- Договор о организацији школског такмичења пред предстојећег општинског такмичења

- Планирање учествовања на такмичењима

- Договор о избору уџбеника за школску 2020/2021. годину

- Планирање распореда припремних часова за завршни испит осмака

- Договор о примени новина у раду стечених на семинарима и стручним скуповима током


првог полугодишта

Четврти састанак, јун 2020.


69
- Анализа реализације програма рада од 5. до 8. разреда у другом полугодишту и у току
школске године

- Анализа резултата са такмичења

- Анализа резултата пробног завршног испита

- Договор о предстојећим поправним или разредним испитима

Осим предвиђених предлога плана рада актива за 2019/2020. школску годину, чланови актива ће се
састати уколико се за то укаже потреба.

К) ПЛАН РАДА АКТИВА ГЕОГРАФИЈЕ

Месец САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДОКАЗИ

- Доношење и усвајање плана рада актива

- Подела предмета и часова


СЕПТЕМБАР

план рада
- Усклађивање планова рада и корелација са другим
свеска сручног већа
предметима записник актива
планови рада наставника
- Анализа уџбеника

- Иницијално тестирање

- Укључивање ученика у секције, додатна, допунска


настава
ОКТОБАР

записник актива
- Оцењивање ученика дневници рада
- Инклузија

- Анализа успеха на крају I квартала


НОВЕМБА

записник актива
- Реализација наставних часова и ваннаставних
Р

дневници рада
активности
ДЕЦ.

- Извештај о реализацији додатне наставе. записник актива

- Анализа успеха у I полугодишту Реализација


планираних часова
ЈАНУАР

записник актива
- Иновације у настави дневници рада
- Договор о школском такмичењу
МАРТ

- Општинска такмичења записник актива

70
- Окружна такмичења

АПРИЛ
записник актива
- Анализа на крају III квартала

- Договор о дипломама, похвалницама за постигнућа


ученика 8.разреда
МАЈ

записник актива
- Анализа рада актива

- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта


ЈУН

Записник актива

Л) ПЛАН АКТИВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Председник: Тамара Мандић


Чланови: 1. Милана Павловић
2.Тамара Мандић

Временска Садржаји - активности Начин Носиоци


динамика реализације реализације

Септембар 1. Израда и усвајање програма рада стручног већа Планирање, Сви


за шк. 2018/2019. годину. прегледање, чланови
2. Преглед планова и програма рада наставника. разговор,
3. Преглед и попис постојећеих уџбеника. договор,
4. Анализа опремљености кабинета за текућу дискусија
школску годину.
5. Подела послова у оквиру стручног већа.
6. Договор о динамици одржавња састанака.
7. Иницијални тестови
8. Дечија недеља
Октобар 1. Анализа договорених активности из Анализа, Сви
претходног месеца. прегледање, чланови
2. Преглед сати стручног усавршавања чланова. разговор,
3. Усаглашавање критеријума за оцењивање програмирањ
ученика. е,
4. Програмирање рада секције, допунске и додатне
наставе.
5. Безбедност ученика и наставника у кабинету.
6. Праћење одвијања наставе у кабинету.
Новембар 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа, Сви
месеца. предлог, чланови
2. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја разговор,
и мере за побојшање. дискусија
3. Размена искустава везаних за планирање и
припремање.
4. Школско такмичење

71
Децембар 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа, Сви
Јануар месеца. попис, чланови
2. Припреме за прославу Школске славе. припреме,
3. Анализа рада стручног већа. разговор,
4. Анализа рада секције,допунске и додатне наставе. дискусија
5. Размена искустава о примени различитих
дидактичко-методичких решења на часу.
Фебруар 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа. Сви
месеца. дискусија, чланови
2. Анализа успеха ученика на крају првог разговор,
полугодишта и мере за побојшање.
3. Остваривање сарадње са педагошко-психолошком
службом.
Март 4. Анализа договорених активности из претходног Анализа. Сви
месеца. дискусија, чланови
5. Такмичење ученика. разговор,
6. Планирање и посета школских концерата Музичке планирање.
школе
Април 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа. Сви
Мај месеца. дискусија, чланови
2. Анализа успеха ученика на крају трећег квартала и разговор,
мере за побојшање. планирање,
3. Учешће на стручним семинарима. размена
4. Међусобна размена искустава. искустава
5. Припреме око испраћаја матураната.
Јун 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа. Сви
Јул месеца. дискусија, чланови
2. Анализа успеха ученика на крају шк.год. разговор,
3. Реализација сарадње са наставницима планирање,
и стручним сарадницима-сугестије за наредну размена
годину. искустава
4. Анализа рада актива-годишњи извештај
5. Предлог подела предмета на наставнике.
Август 1. Анализа договорених активности из претходног Анализа. Сви
месеца. дискусија, чланови
2. Израда годишњег плана активе за разговор,
2019/2020.шк.год. планирање,
3. Предлог уџбеника за наредну шк.год. размена
4. Анализа опремљености кабинета за текућу искустава
школску годину.
5. Предлог набавке основних средстава и материјала
за кабинет.

6.1.4. М) ПЛАН РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ

Актив наставника физике у ОШ “ЧАКИ ЛАЈОШ“ чине наставници, Ђенђика Дрењовски, Кочиш
Габор и Мирјана Павлица.

План активности за школску годину 2019 / 2020.год. је следећи:

1.Договор о раду – месец септембар.


2.Реализација пројекта ”НАУЧНИ ДАН У ПЕТНИЦИ“ – месец октобар.
3.Договор о припремама за такмичење ученика- месец новембар.
4.Анализа рада у првом полугодишту-месец децембар.
5.Препрема ученика за општинско и окружно такмичење – месец фебруар и март.
6.Анализа успеха ученика на такмичењима и анализа задатака-месец април
7.Препремна настава за ученике осмих разреда- месец мај и јун.
72
8.Годишња анализа рада-месец мај и јун.

Н ) План актива учитеља 1. разреда


Бр. Месец Садржаји Учитељице
1. АВГУСТ - подела учионица 1а Едита Јакшић
- планирање распореда часова 1б Мирјана
- договор о дежурству на ходнику Чорлија
- договор о заједничким часовима 1ц Будаи
физичког васпитања Ш.Маргит
- израда годишњег и договор око 1д Паулик
месесечних планова Харгита
- планирање стручног усавршавања

2. СЕПТЕМБАР - договор о правилима понашања 1а Едита Јакшић


на ходнику 1б Мирјана
- деца са потешкоћама у учењу Чорлија
- оцењивање и вредновање 1ц Будаи
- размена искустава Ш.Маргит
- припреме за Дечју недељу 1д Паулик
- договор о екскурзији или настави Харгита
у природи

3. ОКТОБАР - израда месечних планова за 1а Едита Јакшић


новембар 1б Мирјана
- уједначавање критеријума Чорлија
оцењивања 1ц Будаи
- теме за родитељске састанке Ш.Маргит
- размена искустава 1д Паулик
Харгита

4. НОВЕМБАР - израда месечних планова за 1а Едита Јакшић


децембар 1б Мирјана
- анализа успеха и владања ученика Чорлија
на крају првог тромесечја 1ц Будаи
- размена искустава Ш.Маргит
1д Паулик
Харгита

5. ДЕЦЕМБАР - израда месечних планова за 1а Едита Јакшић


јануар 1б Мирјана
- припреме за прославу Микулаша Чорлија
и Светог Саве 1ц Будаи
- припреме за Нову годину Ш.Маргит
- договори за Дан школе 1д Паулик
Харгита

6. ЈАНУАР - израда месечних планова за 1а Едита Јакшић


фебруар 1б Мирјана
- договори за Дан школе Чорлија
- резултати учења и владања у 1ц Будаи
првом полугодишту Ш.Маргит
- планови за индивидуално 1д Паулик
усавршавање Харгита
- размена искустава

7. ФЕБРУАР - израда месечних планова за март 1а Едита Јакшић


73
- договор о Осмом марту 1б Мирјана
- набавка уџбеника за наредну Чорлија
школску годину 1ц Будаи
- договори за Дан школе Ш.Маргит
- избор ученика за такмичења 1д Паулик
- размена искустава Харгита

8. МАРТ - израда месечних планова за 1а Едита Јакшић


април 1б Мирјана
- Дан школе Чорлија
- размена искустава 1ц Будаи
- договори о излету Ш.Маргит
1д Паулик
Харгита

9. АПРИЛ - израда месечних планова за мај 1а Едита Јакшић


- анализа успеха и владања ученика 1б Мирјана
на крају тромесечја Чорлија
- набавка свезака за наредну 1ц Будаи
школску годину Ш.Маргит
- размена искустава 1д Паулик
Харгита

10. МАЈ - израда месечних планова за јун 1а Едита Јакшић


- уједначавање критеријума 1б Мирјана
оцењивања Чорлија
- ескурзија 1ц Будаи
- размена искустава Ш.Маргит
1д Паулик
Харгита

11. ЈУН - размена искустава 1а Едита Јакшић


- анализа рада стручног већа 1б Мирјана
других разреда Чорлија
- похвале ученика за одличан успех 1ц Будаи
и примерно владање Ш.Маргит
1д Паулик
Харгита

Њ) План актива учитеља 2. разреда

Бр. Месец Садржаји Учитељице


1. АВГУСТ - подела учионица 2.а Зорица
- планирање распореда часова Малацко
- договор о дежурству на ходнику 2.б Марица Шуша
- договор о заједничким часовима 2.ц Кинга Туруц
физичког васпитања 2.д Гизела Мајлат
- израда годишњег и договор око Шили
месесечних планова
- планирање стручног усавршавања

2. СЕПТЕМБАР - договор о правилима понашања 2.а Зорица


на ходнику Малацко
74
- деца са потешкоћама у учењу 2.б Марица Шуша
- оцењивање и вредновање 2.ц Кинга Туруц
- размена искустава 2.д Гизела Мајлат
- припреме за Дечју недељу Шили
- договор о екскурзији или настави
у природи

3. ОКТОБАР - израда месечних планова за 2.а Зорица


новембар Малацко
- уједначавање критеријума 2.б Марица Шуша
оцењивања 2.ц Кинга Туруц
- теме за родитељске састанке 2.д Гизела Мајлат
- размена искустава Шили

4. НОВЕМБАР - израда месечних планова за 2.а Зорица


децембар Малацко
- анализа успеха и владања ученика 2.б Марица Шуша
на крају првог тромесечја 2.ц Кинга Туруц
- размена искустава 2.д Гизела Мајлат
Шили

5. ДЕЦЕМБАР - израда месечних планова за 2.а Зорица


јануар Малацко
- припреме за прославу Микулаша 2.б Марица Шуша
и Светог Саве 2.ц Кинга Туруц
- припреме за Нову годину 2.д Гизела Мајлат
- договори за Дан школе Шили

6. ЈАНУАР - израда месечних планова за 2.а Зорица


фебруар Малацко
- договори за Дан школе 2.б Марица Шуша
- резултати учења и владања у 2.ц Кинга Туруц
првом полугодишту 2.д Гизела Мајлат
- планови за индивидуално Шили
усавршавање
- размена искустава

7. ФЕБРУАР - израда месечних планова за март 2.а Зорица


- договор о Осмом марту Малацко
- набавка уџбеника за наредну 2.б Марица Шуша
школску годину 2.ц Кинга Туруц
- договори за Дан школе 2.д Гизела Мајлат
- избор ученика за такмичења Шили
- размена искустава

8. МАРТ - израда месечних планова за 2.а Зорица


април Малацко
- Дан школе 2.б Марица Шуша
- размена искустава 2.ц Кинга Туруц
- договори о излету 2.д Гизела Мајлат
Шили

9. АПРИЛ - израда месечних планова за мај 2.а Мирјана


- анализа успеха и владања ученика Чорлија
на крају тромесечја 2.б Едита Јакшић
- набавка свезака за наредну 2.ц Рита Бркљач
школску годину 2.д Гизела Мајлат
75
- размена искустава Шили

10. МАЈ - израда месечних планова за јун 2.а Зорица


- уједначавање критеријума Малацко
оцењивања 2.б Марица Шуша
- ескурзија 2.ц Кинга Туруц
- размена искустава 2.д Гизела Мајлат
Шили

11. ЈУН - размена искустава 2.а Зорица


- анализа рада стручног већа Малацко
других разреда 2.б Марица Шуша
- похвале ученика за одличан успех 2.ц Кинга Туруц
и примерно владање 2.д Гизела Мајлат
Шили

Чланови Актива других разреда:

2.а Зорица Малацко


2.б Марица Шуша
2.ц Кинга Туруц
2.д Гизела Мајлат Шили

У току школске године могуће су промене рада у складу са околностима.

О) План актива учитеља 3.разреда

Бр. Месец Садржаји Учитељице


1. АВГУСТ - подела учионица 3.а Дарија Бркљач
- планирање распореда часова 3б Рожа
- договор о дежурству на ходнику Радованац
- договор о заједничким часовима 3ц Бркљач Рита
физичког васпитања 3д Калман Јудит
- израда годишњег и договор око
месесечних планова
- планирање стручног усавршавања
2. СЕПТЕМБАР - договор о правилима понашања 3.а Дарија Бркљач
на ходнику 3б Рожа
- деца са потешкоћама у учењу Радованац
- оцењивање и вредновање 3ц Бркљач Рита
- размена искустава 3д Калман Јудит
- припреме за Дечју недељу
- договор о екскурзији или настави
у природи

3. ОКТОБАР - израда месечних планова за 3.а Дарија Бркљач


новембар 3б Рожа
76
- уједначавање критеријума Радованац
оцењивања 3ц Бркљач Рита
- теме за родитељске састанке 3д Калман Јудит
- размена искустава
4. НОВЕМБАР - израда месечних планова за 3.а Дарија Бркљач
децембар 3б Рожа
- анализа успеха и владања ученика Радованац
на крају првог тромесечја 3ц Бркљач Рита
- размена искустава 3д Калман Јудит

5. ДЕЦЕМБАР - израда месечних планова за 3.а Дарија Бркљач


јануар 3б Рожа
- припреме за прославу Микулаша Радованац
и Светог Саве 3ц Бркљач Рита
- припреме за Нову годину 3д Калман Јудит
- договори за Дан школе

6. ЈАНУАР - израда месечних планова за 3.а Дарија Бркљач


фебруар 3б Рожа
- договори за Дан школе Радованац
- резултати учења и владања у 3ц Бркљач Рита
првом полугодишту 3д Калман Јудит
- планови за индивидуално
усавршавање
- размена искустава

7. ФЕБРУАР - израда месечних планова за март 3.а Дарија Бркљач


- договор о Осмом марту 3б Рожа
- набавка уџбеника за наредну Радованац
школску годину 3ц Бркљач Рита
- договори за Дан школе 3д Калман Јудит
- избор ученика за такмичења
- размена искустава

8. МАРТ - израда месечних планова за 3.а Дарија Бркљач


април 3б Рожа
- Дан школе Радованац
- размена искустава 3ц Бркљач Рита
- договори о излету 3д Калман Јудит

9. АПРИЛ - израда месечних планова за мај 3.а Дарија Бркљач


- анализа успеха и владања ученика 3б Рожа
на крају тромесечја Радованац
- набавка свезака за наредну 3ц Бркљач Рита
школску годину 3д Калман Јудит
- размена искустава

10. МАЈ - израда месечних планова за јун 3.а Дарија Бркљач


- уједначавање критеријума 3б Рожа
оцењивања Радованац
- ескурзија 3ц Бркљач Рита
- размена искустава 3д Калман Јудит

11. ЈУН - размена искустава 3.а Дарија Бркљач


- анализа рада стручног већа 3б Рожа
других разреда Радованац
- похвале ученика за одличан успех 3ц Бркљач Рита
77
и примерно владање 3д Калман Јудит

П) План актива учитеља 4.разреда


Бр. Месец Садржаји Учитељице
1. АВГУСТ - подела учионица 4а Весна Вујичић
- планирање распореда часова 4б Елена
- договор о дежурству на ходнику Ћорковић
- договор о заједничким часовима 4ц Хусар Силвиа
физичког васпитања 4д Кертес Моника
- израда годишњег и договор око
месесечних планова
- планирање стручног усавршавања
2. СЕПТЕМБАР - договор о правилима понашања 4а Весна Вујичић
на ходнику 4б Елена
- деца са потешкоћама у учењу Ћорковић
- оцењивање и вредновање 4ц Хусар Силвиа
- размена искустава 4д Кертес Моника
- припреме за Дечју недељу
- договор о екскурзији или настави
у природи

3. ОКТОБАР - израда месечних планова за 4а Весна Вујичић


новембар 4б Елена
- уједначавање критеријума Ћорковић
оцењивања 4ц Хусар Силвиа
- теме за родитељске састанке 4д Кертес Моника
- размена искустава

4. НОВЕМБАР - израда месечних планова за 4а Весна Вујичић


децембар 4б Елена
- анализа успеха и владања ученика Ћорковић
на крају првог тромесечја 4ц Хусар Силвиа
- размена искустава 4д Кертес Моника

5. ДЕЦЕМБАР - израда месечних планова за 4а Весна Вујичић


јануар 4б Елена
- припреме за прославу Микулаша Ћорковић
и Светог Саве 4ц Хусар Силвиа
- припреме за Нову годину 4д Кертес Моника
- договори за Дан школе

6. ЈАНУАР - израда месечних планова за 4а Весна Вујичић


фебруар 4б Елена
- договори за Дан школе Ћорковић
- резултати учења и владања у 4ц Хусар Силвиа
првом полугодишту 4д Кертес Моника
- планови за индивидуално
усавршавање
- размена искустава

7. ФЕБРУАР - израда месечних планова за март 4а Весна Вујичић


- договор о Осмом марту 4б Елена
78
- набавка уџбеника за наредну Ћорковић
школску годину 4ц Хусар Силвиа
- договори за Дан школе 4д Кертес Моника
- избор ученика за такмичења
- размена искустава

8. МАРТ - израда месечних планова за 4а Весна Вујичић


април 4б Елена
- Дан школе Ћорковић
- размена искустава 4ц Хусар Силвиа
- договори о излету 4д Кертес Моника

9. АПРИЛ - израда месечних планова за мај 4а Весна Вујичић


- анализа успеха и владања ученика 4б Елена
на крају тромесечја Ћорковић
- набавка свезака за наредну 4ц Хусар Силвиа
школску годину 4д Кертес Моника
- размена искустава

10. МАЈ - израда месечних планова за јун 4а Весна Вујичић


- уједначавање критеријума 4б Елена
оцењивања Ћорковић
- ескурзија 4ц Хусар Силвиа
- размена искустава 4д Кертес Моника

11. ЈУН - размена искустава 4а Весна Вујичић


- анализа рада стручног већа 4б Елена
других разреда Ћорковић
- похвале ученика за одличан успех 4ц Хусар Силвиа
и примерно владање 4д Кертес Моника

6.1.5. Програм рада педагошког колегијума (педагошки колегијум чине председници стручних већа и два
актива, а председава директор, односно помоћник директора.

Програм рада Педагошког колегијума

Активности Време реализације Начин реализације Носиоци реализације


Осигурање квалитета и Седница Директор, психолог,
унапређивање образовно током године Педагошког педагог, руководиоци
-васпитног рада колегијума стручнихн већа
Остваривање развојног плана април Седница
установе Педагошког Директор
колегијума
Разматрање досадашње
организације рада школе и децембар Седница Диретор, психолог,
квалитета васпитно образовног јун Педагошког педагог, руководиоци

79
рада школе , изношење колегијума стручнихн већа
предлога у циљу побољшања
ученика
Реализација ваннаставних јануар Седница Директор, психолог,
активности Педагошког педагог, руководиоци
колегијума стручних већа
Реализација акционог пана април Седница Директор, психолог,
Педагошког педагог
колегијума
Анализа остварености школског јун Седница
програма Педагошког Директор, педагог
колегијума
Анализа остварености школског јун Седница Директор, психолог
развојног плана Педагошког
колегијума
Усвајање ИО програма континуирано Седница Директор, психолог,
Педагошког педагог, руководиоци
колегијума стручних већа
Чланови педагошког колегијума су:

Моника Војтер Пулаи, директор


Мирјана Чорлија, руководилац одељенског већа првих разреда
Зорица Малацко, руководилац одељенског већа других разреда
Рита Бркљач, руководилац одељенског већа трећих разреда
Елена Ћорковић, руководилац одељенског већа већа четвртих разреда
Сенка Бенчик, руководилац одељенског већа петих разреда
Котман Јулијана, руководилац одељенског већа шестих разреда
Биљана Тадић, руководилац одељенског већа седмих разреда
Фирстнер Ленке, руководилац одељенског већа осмих разреда
Нађ Мајлат Агота, руководилац стручног већа друштвених наука.
Червенак П.Хајналка, руководилац стручног већа страних ј.
Весна Глушац, руководилац стручног већа природних наука
Червенак П. Хајналка, руководилац стручног већа страних језика
Тамара Мандић, руководилац стручног већа вештина
Елена Ћорковић, председник стручног већа за развој школског програма
Паулик Харгита, председник стручног већа за Школски развојни план

Седнице педагошког колегијума сазива и њима руководи директор. На почетку школске године
одређује се записничар који води и стара се о записницима са седница педагошког колегијума.

6.1.6. Програм рада стручних сарадника

6.1.6 а) План и програм рада педагога

Циљ: Остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада применом теоријских, практичних


и истраживачких сазнања у складу са принципима Закона о основама система образовања и
васпитања , Закона о основној школи , као и посебним законима.

Области рада и планиране активности Време Динамика Сарадници


реализа рада
ције

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада Почетак 30 Директор,


и крај сати психолог,
школске недељно наставници,
године учитељи
80
Циљ : Усклађен план рада активности у установи кроз кључна
документа : Годишњи план, Школски програм, Школски
развојни план, Самовредновање рада школе

Задаци: Пружање подршке наставницима и директору у


планирању активности на годишњем нивоу и дуже.
Унапређивање , осавремењивање и усклађивање са законом
процеса планирања и израде докумената.
Учешће у изради:
 Анализа реализације годишњег програма рада школе
 Школског програма
 Годишњег програма рада школе
 Програма рада стручних органа
 Плана и програма одељењ. старешине
 Годишњег плана стручног усавршавања наставника и
стручног сарадника
 Акционих планова - ТИМ-превенција насиља , ШРП, ИО,
самовредновање, реинтеграција
 Програма за рад са децом са посебним потребама
 Програм лицног и социјалног развоја ученика
 Плана и програма посете часовима
 Планирања рада са родитељима
 Годишњих и месечних планова рада наставника
 Иновативни видови планирања наставе
 Формирање одељења и распоређивање ученика
 Израда плана и програма педагога
 Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе

2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада Током 10 сати Психолог,


Циљ: Утврђивање остварености планираних активности године недељно наставници
Задатак: Учествовање у праћењу и вредновању образовно – и учитељи
васпитног рада пружањем помоћи и подршке
 Праћење и вредновање васпитно образовног и наставног
процеса
 Напредовање деце односно ученика
 Праћење реализације образовног рада
 Праћење ефаката иновативних активности и пројеката
 Рад на развијању и примени инструмената за вредновање
и самовредновање
 Учешће у праћењу и остварености општих и посебних
стандарда
 Праћење успеха ученика на класификационим периодима
и предлагање мера за њихово побољшање
 Праћење успеха ученика на иницијалном тестирању и
завршним испитима и предлагање мера за њихово
побољшање
 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима
 Усклађивање програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама деце
 Праћење узрока школског неуспеха ученика и
предлагање решења за побољшање школског успеха
 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
 Увођење приправника у посао, учешће у раду комисије за
проверу савладаности програма
81
 Учешће иу изради годишњег извештаја
3. Педагошко инструктивни рад и сарадња са наставницима Током 10 сати Психолог
на унапређењу образовног васпитног рада године недељно
Циљ: Уношење новина у организацију и осмишљавање
наставних , ваннаставних облика рада и других активности.
Задатак: Пружање помоћи и подршке наставницима и
учитељима у осмишљавању, креирању, планирању и
организовању различитих видова активности.
 Педагошко испитивање деце која полазе у 1. разред и
формирање одељења
 Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда
 Индивидуални и групни рад са ученицима који имају
развојних и васпитних проблема
 Помоћ ученицима са одређеним склоностима и
способностима
 Професионална оријентација
 Рад са ОЗ ученика
 Разматрање педагошког приступа проблему
 Усклађивање програмских захтева са могућностима
појединачног ученика
 Пружање помоћи за унапређење васпитно – образовног рада,
иновације, савременији облици рада
 Укључивање у рад уређења простора у којем бораве деца
 Помоћ и подршка наставницима у имплементацији општих и
посебних стандарда
 Посете часовима и предлози за њихово унапређење
 Преглед дневника и планова наставника и друге педагошке
документације, помоћ и подршка у вођењу
 Упознавање одељенских старешина са релевантним
карактеристикама других ученика
 Подршка наставницима у остваривању задатака
професионалне орјентације
 Координација, стручних већа, тимова, комисија
 Помоћ наставницима у излагањима, огледним часовима и
изради планова, ЧОС-ева, сарадње са породицом,
приправницима, самоевалуацији
4. Рад са ученицима
Циљ: Стварање оптималних услова за целовит развој ученика. Током 5 сати Психолог,
Задатак: Подстицање целовитог развоја детета и ученика кроз године недељно наставници,
пружање подршке и помоћи. учитељи
 Испитивање будућих ученика 1. разреда
 Праћење дечијег развоја и напредовања и оптерећеност
ученика
 Саветодавни рад са ученицима
 Пружање помоћи и подршке ученицима
 Ученички парламент
 Професионална орјентација
 Отклањање и идентификовање проблема у учењу и
понашању
 Мере за унапређивање ваннаставних активности
 Коришћење слободног времена
 Активности у циљу превенције насиља
 Учешће у изради педагошког профила ученика
 Предлози ученика у побољшању рада школе и помоћ у
82
њиховој реализацији
 Учешће у појачаном васпитном раду
 Подстицање развоја предшколске деце на радионицама
програма „Школа пре школе“

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима, односно Током 3 сата Одељенске


старатељима године недељно старешине,
Циљ: Побољшане компетенције родитеља и развијенија психолог
сарадња са установом.

Задатак: Јачање и унапређивање компетенција родитеља.

 индивидуални рад са родитељима


 педагошко-психолошко образовање родитеља
 учешће у раду савета родитеља и сл.
 Родитељски састанци
 Учешће у укључивању у поједине активности у раду установе
 упознавање родитеља са законом
 прикупљање података о деци
6. Сарадња са директором, педагошким асистентом, Током 5 сати Одељенске
пратиоцем детета, стручним сарадницима године недељно старешине,
Циљ: Оптимални услови за целовит развој детета. психолог
Задатак: Остваривање сарадње, пружање помоћи и подршке у
подстицању развоја ученика.
 Анализе, извештаји о образовно – васпитном раду школе –
директор, тимови, комисије, стручни органи
 Упознавање наставника са новинама у школству
 Стратешки документи школе, анализе остварености
планова рада на нивоу школе
 Формирање одељења
 Ефикаснији начини вођења педагошке документације у
установи
 Координација и пружање подршке ученицима за које се
доноси ИОП
 Приговори на оцене из учења и владања
 Учешће у раду општинског актив педагога и психолога
7. Рад у стручним органима, односно тимовима Током 5 сати Психолог,
Циљ: Функционалност стручних органа и усклађеност рада са године недељно наставници,
законом. учитељи,
Задатак: Пружање помоћи и подршке наставницима, директор
учитељима и директору у раду,координирање и предлагање
мера.
 Сарадња са стручним активима, одељенским и
разредним већима и директором у решавању
васпитно-образовних проблема у одељењима
 Информисање стручних органа о резултатима
извршених анализа ( извештаји, прегледи,
истраживања...)
 Учешће у раду тимова у установи ( ШРП, школски
програм, самовредновање, насиље, инклузија,
педагошки колегијум)

 Мере за унапређење рада с. органа у установи


 Учешће у истраживањима које врше друге институције у

83
оквиру школе
8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, Током 3 сата Директор,
удружењима и јединицом локалне самоуправе године недељно психолог
Циљ: Развијена сарадња са другим установама.
Задатак: Иницирање, обавештавање, подстицање сарадње у
складу са потребама ученика, наставника и родитеља.

 Стручни активи
 Сарадња са предшколском установом
 Сарадња са здравстваном установом
 Сарадња са службама и центрима за социјални рад
 Национална служба
 Осмишљавање програма сарадње

9. Рад на стручном усавршавању, припреме за рад , Током 5 сати Психолог,


педагошка документација о властитом раду године недељно одељенске
Циљ: Унапређене професионалне компетенције и евиденција о старешине
раду.
Задатак: Самовредновање, стално стручно усавршавање и
праћење развоја педагошке праксе.
 Припреме за рад са ученицима
 Припреме за рад са наставницима
 Припреме за рад са родитељима
 Протоколи за праћење часова, инструменти за рад са
ученицима, наставницима, родитељима
 Годишњи и месечни план рада
 Документација о раду са ученицима, наставницима и
родитељима
 Дневник рада
 Досије одељења и лист праћења ученика
 Праћење интернета

6.1.6.б) План и програм рада психолога


Циљ: Остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада у установи применом теоријских и
практичних сазнања психологије као науке у складу са циљевима , принципима образовања и
васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система
васпитања и образовања , као и посебним законима.

Област рада Врсте Време


рада реализациј
е

1.Учешће у планирању и програмирању образовног - васпитног рада посредни Почетак и


Циљ : Усклађен план рада активности у установи кроз кључна документа : рад крај
Годишњи план, Школски програм, Школски развојни план, Самовредновање школске
рада школе године

Задаци: Пружање подршке наставницима и директору у планирању


активности на годишњем нивоу и дуже. Унапређивање , осавремењивање и
усклађивање са законспм процеса планирања и израде докумената.
Aктивности:
 Појединих делова годишњег и школског плана рада школе
 Програма рада стручних органа
 Плана и програма одељењ. старешине
84
 Акционих планова- ТИМ-превенција насиља , ШРП, ИО,
самовредновање,стручно усавршавање
 Планирања рада са родитељима-породицом
 План и програм за подршку учењу
 Програм за професионалну оријентацију
 Програм социјалног развоја ученика
 Плана и програма посете часовима
 Програм заштита од насиља
 Израда плана и програма психолога
 План сопственог стручног усавршавања

2.Праћење и вредновање посредни Током


Циљ: Утврђивање остварености планираних активности рад и године
Задатак: Учествовање у праћењу и вредновању образовно – васпитног рада непосред
пружањем помоћи и подршке квалитету рада установе ,праћење постигнућа ни
ученика кроз стандарде дефинисане законом
Aктивности:
 Мотивација ученика за рад и учење
 Развоја и напредовања личности ученика
 Усклађености програмских захтева с индивидуалним могућностима
ученика
 Учешће у изради годишнјег извештаја,програма стручних тимова и
програмапрофесионалног оријентација,социјални развој ученика,посета
часова,сарадња са породицом,самовредновање
 Праћење успеха ученика на иницијалном тестирању и завршним испитима
и предлагање мера за њихово побољшање

3.Сарадња са наставницима на унапређивању васпитно-образовног рада посредни Током


Циљ: Уношење новина у организацију и осмишљавање наставних , рад и године
ваннаставних облика рада и других активности. непосред
Задатак: Пружање помоћи и подршке наставницима и учитељима у јачању ни
наставничких конпетенција и професионалног развоја
Aктивности:
 Саветодавни рад у процесу праћња напредовања ученика и подстицања
њиховог развоја, односно напредовања у учењу

 Пружање подршке у стварању оптималних услова за задовољавање


психолошких и развојних потреба деце неопходних за њихов правилан
развој

 Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног


образовно-васпитног рада са ученицима, избору адекватних техника
учења, стварању подстицајне атмосфере унутар одељења преко развијања
комуникацијских вештина и јачања сарадничких односа

 Пружења подршке јачању наставничких компетенција (комуникацијске


вештине, конструктивно решавање конфликата и проблема, развој
личности ученика)

 Пружање помоћи наставницима у разумевању и прихватању развојних


карактеристика ученика различитог узраста, групне динамике, социјалних
интеракција и психолошких фактора у процесу учења

85
 Саветодавни рад с наставником у процесу индивидуализације образовно-
васпитног рада, односно обављање психолошке процене индивидуалних
карактеристика појединих ученика

 Пружање подршке наставницима у раду с ученицима којима је потребна


додатна образовна подршка и тимско израђивање педагошког профила за
те ученике

 Оснаживање наставника у раду са талентованим и обдареним ученицима

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих група кроз


упознавање са карактеристикама тих ученика и развијањем сарадње са
њиховим породицама

 Пружање подршке и оснаживање наставника у раду са ученицима који


испољавају тешкоће у учењу или понашању

 Оснаживање наставника у њиховом раду с ученицима који је у функцији


њихове професионалне оријентације

 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима/старатељима

 Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о


реализованим посетама часовима, односно давање предлог за
унапређивање образовно-васпитног процеса

 Оснаживање и подстицање наставника за тимски рад и реализацију


заједничких задатака
 Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и
професионалног развоја Пружање стручне подршке наставницима
усмерено на адекватно и пправовремено зад
4.Праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад са посредни Током
ученицима и ученичком популацијом рад и године
Циљ: Стварање оптималних услова за целовит развој ученика. непосред
Задатак: Подстицање целовитог развоја детета и ученика кроз пружање ни
подршке и помоћи.
Aктивности:
 Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и
подршка ученицима у превазилажењу тешкоћа адаптације

 Подстицање развоја предшколске деце на радионицама програма „Школа


пре школе“

 Учешће у праћењу напредовања ученика у учењу и развоју

 Учешће у тимском раду када је у питању идентификовање ученика којој је


потребна подршка у процесу образовања и васпитања, односно
осмишљавање и праћење реализације индивидуализованог приступа рада
са учеником

 Учешће у структуирању одељења првог, а по потреби и других разреда

 Испитивање психичке зрелости деце за превремени и редовни полазак у


сколу ради утврђивања њихових интелектуалних, емоционалних,
социјалних карактеристика - ради уједначавања одељења
( РЕWИСК,ТИП 1,ТЕСТ ЗРЕЛОСТИ ЗА ШКОЛУ )
Испитивање:
86
општих и посебних способности
мотивација за школско учење
особина личности
вредносних оријентација и ставова
групне динамике одељења и статуса појединца
склоности интересовања за одрење профиле и професионалне
зрелости
психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења
 Рад на развоју личности са техником дечја психодрама – са групом
ученика нижих разреда
 Израда инструмената за испитивање знања и осталих карактеристика
личности - праћење адаптације ученика 1. разреда
 Кординисање - Ђачког парламента
 Саветодавно инструктивни рад са децом
 Појачани васпитни рад са ученицима
 Оспособљавање ученика за усвајање рационалних метода учења и
самообразовање
 Активности на професионалном усмеравању ученика који заостају у
психофизичком развоју као и оних који се одликују општим или посебним
врстама обдарености
5.Сарадња и саветодавни рад са родитељима посредни Током
Циљ: Побољшане компетенције родитеља и развијенија сарадња са рад и године
установом. непосред
ни
Задатак: Јачање и унапређивање компетенција родитеља.
Aктивности:
 Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја
за упознавање ученика и праћење његовог развоја

 Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који имају


различите тешкоће у развоју, учењу и понашању

 Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито


информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру
индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања
родитеља

 Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца


врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани
васпитни рад

 Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке


ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану

 Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике


своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на
пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и
усмеравања њиховог општег и професионалног развоја
 Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима,
односно старатељима ученика (општи и групни, односно одељењски
родитељски састанци и друго),
Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су
деца у акцидентној кризи
6. Рад са директором, педагошким асистентом, пратиоцем детета, посредни Током
87
стручним сарадницима рад и године
Циљ: Оптимални услови за целовит развој детета. непосред
Задатак: Остваривање сарадње, пружање помоћи и подршке у подстицању ни
развоја ученика.
Aктивности:
 Анализирање и изучавање општих услова за реализацију васпитно-
образовног рада у школи
 Припрема докумената, анализе, извештаји, радионица, за ученике,
трибина,радионица за родитеље ученика 8.разреда
 Стручна усавршавања
 Жалбе ученика и родитеља по питању оцена из предмета и владања
 Комисије за проверу савладаности програма
 Усаглашавање других послова
 Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на
координацији активности у пружању подршке ученицима који се школују
по индивидуалном образовном плану
 Координација помоћи, подршке и других активности за ученике по ИОП-
у
7.Учешће у раду стручних органа посредни Током
Циљ: Функционалност стручних органа и усклађеност рада са законом. рад и године
Задатак: Пружање помоћи и подршке наставницима, учитељима и директору непосред
у раду,координирање и предлагање мера. ни
Aктивности:
 Сарадња са стручним активима, одељенским и разредним већима и
директором у решавању васпитно-образовних проблема у одељењима
 Информисање стручних органа о резултатима извршених анализа
( извештаји, прегледи, истраживања...)
 Учешће у раду тимова у установи ( ШРП, школски програм,
самовредновање, насиље, инклузија,стручно усавршавање,ИОП )

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и посредни Током


јединицом локалне самоуправе рад и године
Циљ: Развијена сарадња са другим установама. непосред
Задатак: Иницирање, обавештавање, подстицање сарадње у складу са ни
потребама ученика, наставника и родитеља
Aктивности:
 Учешће у раду интерресорне комисије
 Национална служба
 Актив психолога
 Стручни активи
 Сарадња са предшколском установом
 Сарадња са здравстваном установом
 Сарадња са ЦСР
 Сарадња са МУП
 Сарадња са просветном инспектором
 Сарадња са школском управом
 Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама,
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-
васпитног рада и добробити ученика (национална служба за запошљавање,
центар за социјални рад, дом здравља, развојно саветовалиште, институт
за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и унапређење
образовно-васпитног рада и др.)
9.Педагошка документација и стручно усавршавање посредни Током
Циљ: Унапређене професионалне компетенције и евиденција о раду. године

88
Задатак: Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја
педагошке праксе.
Aктивности:
 Документација о раду са ученицима, наставницима и родитељима
 Вођење евиденције о сопственом раду: дневник рада психолога и
психолошки досије (картон) ученика о извршеним анализама,
истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним часовима и др.

 Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и


оперативним плановима рада психолога

 Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који


садржи личне податке о ученицима

 Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике,


учествовањем у активностима струковног удружења (Друштво психолога
Србије, секције психолога у образовању, подружнице), похађањем
акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством
акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других
стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у
образовању
Психолог школе: Ковач Силвиа

89
6.1.7. Годишњи план рада библиотекара

ПРОГРАМ РАДА
БИБЛИОТЕКЕ
школска 2019/2020. година
Задужени за рад библиотеке:
Јадранка Црнобрња, професор РН

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА


За шк. годину 2019/2020.
Функција школске библиотеке је унапређивање свих облика и подручја
образовно-васпитног процеса.

Циљ рада школске библиотеке је остваривање образовно-васпитног


процеса, библиотечко-информационе и културно-јавне делатности.

Образовно-васпитни задаци:

1. Упознавње ученика са радом школске библиотеке, са књижним


фондом библиотеке и мрежом библиотека;
2. Пружање помоћи при избору литературе и друге библиотечке грађе
3. Испитивање потребе и интересовања ученика за књигама и другим библиотечком грађом;
4. Формирање навика за самостално налажење потребних информација и развијање читалачких
способности ученика;
5. Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижним фондом
6. Припремање и реализовање посебних програма намењених посебним групама ученика
( помоћ ученицима и наставницима у остваривању програма секције, ваннаставних активности
и сл.)

Сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима:

- припремање годишњег плана за обраду лектире


- информисање стручних актива, стручних сарадника и директора
школе о набавци нове стручне литературе за поједине образовне
области, као и дидактично-методичке и педагошко-психолошке
литературе
- учешће у изради библиографија и набавци потребе литературе из
области стручног усаврчавања и унапређења образовно-
васпитног рада

Библиотечко-информативна делатност :

1. систематско информисање наставника, ученика и управе Школе о новим књигама,


листовима и часописима
2. припремање тематских изложби о актуелним наставним и ваннаставним активностима у
школи

90
3. вођење библиотечког пословања, инвентарисање, класификација, сигнирање, каталогизација
и други послови
4. израђивање азбучног и стручног каталога

Културна и јавна делатност:

5. Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе;


6. Припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција, књижевних
трибина, сусрета, разговора, прикуплање књига и завичајне грађе и других видова
активности у циљу популаризације књиге;
7. Учествовање у припремању и сакупљању материјала за школска информативна гласила;
8. Остваривање сарадња са организацијама и установама у области културе, које се баве радом
са децом, учешће у литерарним и ликовним конкурсима;
9. Сарадња са новинском-издавачким куђама, радио-телевизијским центрима,позоришним
кућама и сл.

Стручно усавршавање:

10. Перманентно стручно образовање и усавршавање;


11. Праћење педагошке литературе и периодике из области библиотекарства;
12. Учествовање на семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре.

Остали послови:

13. Брига о правилној примени техничких и заштитним мера за чување и одржавање


библиотечког матерјала;
14. Рад у стручним органима и другим телима школе.

месец активности задужења


- ’’ Добродошли прваци '' – организовање
приредбе, добродошлица првацима школе(пријем првака)
- Уређивање школског паноа на истоимену тему
-Организовање акције даривања књига
-Размена књига Библиотекари,
Септембар - Упис нових ученика у школску библиотеку ученици и
- Завођење поклон књига у инвентар књигу наставници
- Евиденција могуће набавке потребних књига
( богаћење књижног фонда)
-Издавање и пријем књига
-Учешће на Карневалу меда-Дани Бачке Тополе ( четврти разред)
- 1. октобар- Светски дан детета- уређење школског паноа на
истоимену тему
- Организовања и реализација програма обележавања Дечије недеље
- Месец књиге- спровођење акције ”Поклони књигу школској Библиотекари,
библиотеци” ученици и
- Посета Сајму књига у Београду наставници
- Дистрибуција дечијих листова
- Издавање и пријем књига
- Акција „Најчитач у нашој школи”( РН)
Новембар - Вук – некад и сада- израда и уређење школског паноа на задату тему Библиотекари,
- Сређивање књижног фонда ученици и
- Припрема за Отворена врата школе наставници
- Књижевни трбина- сусрет са песником
- Дистрибуција дечијих листова
- Издавање и пријем књига
91
- Уређење паноа на тему Новогодишњих празника Библиотекари,
- Дистрибуција дечјих листова ученици,
Децембар - Издавање и пријем књига наставници и
- Организовање и обележавање Дана дечје радости позоришна
група

-Организовање и учешће у реализацији Светосавске свечане академије


-Учешће у активностима организовања Светосавског ђачког сабора
Библиотекари,
- Уређење школског паноа поводом школске славе Светог Саве
Јануар ученици и
- Организовање приредбе поводом Дана школе
наставници
- Дистрибуција дечијих листова
- Издавање и пријем књига
- Дан љубави – уређење школског паноа на тему Св.Трифун и Св.
Библиотекари,
Валентин
Фебруар ученици и
-Сређивање библиотеке и дистрибуција дечјих листова
наставници
- Издавање и пријем књига
- Дан жена- уређење школског паноа на задату тему
- Уређење школског паноа на тему” Пролећу у сусрет” Библиотекари,
Март - Организовање приредбе поводом Дана школе ученици и
- Дистрибуција дечијих листова наставници
- Издавање и пријем књига
- Уређење паноа на тему „ Није мали ко зна да се шали” –априлилили (
изложба литерарних и ликовних радова ученика)
- Изложба радова ученика верске наставе поводом верског празника
Библиотекари,
Ускрса
Април ученици и
- 22. априла – Дан планете Земље- еколошка тема ( уређење паноа)
наставници
- Дистрибуција дечијих листова
- Издавање и пријем књига
- Припрема за Отворена врата школе
- 5. мај – Дан заштите човекове околине ( уређење паноа); литерарни и
ликовнирадови ученика
Библиотекари,
- Дистрибуција дечијих листова
Мај ученици и
- Издавање и пријем књига
наставници
- Сусрет са песницима-Панонија-Марковдански сусрети
- Уређење школског паноа поводом испраћаја осмака
- Организовање и спровођење акције прикупљања уџбеника
коришћених у
протеклој школској години за децу слабијег материјалног статуса
( уџбеници од 5-7 раз.) Библиотекари,
Јун - Упис књига у Инвентар књигу ученици и
- Дистрибуција дечијих листова наставници
- Издавање и пријем књига
- Уређење школског паноа на тему ”Распуст је
пред нама!”

6.1.8 План рада продуженог боравака

92
6.1.8.1. ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ

0600-0740 јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак и доручак


0725-0730 одвођење ученика на наставу
0730-1145 боравак ученика на редовној настави
1115-1145 хигијена и припрема за ручак
1200-1245 ручак
1245-1330 рекреација и боравак на ваздуху
1330-1600 самосталан рад ученика и израда домаћих задатака, реализација планираних
активности по распореду , организовано слободно време

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПОСЛЕ ПОДНЕ

0600-0740 јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак


0745-0810 доручак
0815-1100 јутарња гимнастика, самосталан рад ученика и израда домаћих задатака,
хигијенска припрема за ужину и ужина, реализација планираних активности по
распореду , организовано слободно време
1130-1245 хигијенска припрема за ручак и ручак
1245-1325 рекреација и боравак на ваздуху
1325-1330 одвођење ученика на наставу

6.1.8.2. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ


АКТИВНОСТИ

Редн РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ НЕДЕЉНИ ГОДИШЊИ БРОЈ


и ДНЕВНОГ БОРАВКА БРОЈ РАДНИХ РАДНИХ ЧАСОВА
број ЧАСОВА
Израда домаћих задатака
1. (Српски језик, Математика, Свет око 10 350
нас)
Допунска настава
2. према потреби
(Српски језик, Математика)
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ
ДНЕВНОГ БОРАВКА
3. Наша су деца будућност света 2 72
4. Здрави залогаји 2 72
5. Оловка пише срцем 1 35
6. Моја галерија 2 72
7. Певам, плешем, глумим, рецитујем 2 72
8. Рачунари нам користе 1 36

93
9. Лековито биље 1 36
10. Игре без граница 4 140
11. Лопта трчи улицом 1 36
12. Занимљива географија 1 36
13. Књига је мој најбољи друг 2 72
14. Креативна радионица 1 36
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
Припрема за оброк и исхрана 1 36
15.
УКУПНО 1101

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак


Наша су деца
Игре без Игре без Игре без Игре без
будућност
граница граница граница граница
света
Наша су деца
Креативна Рачунари нам Здрави
будућност Здрави залогаји
радионица користе залогаји
света
Оловка пише
Књига је мој Лопта трчи
срцем Моја галерија Моја галерија
најбољи друг улицом
Активности по Активности по Активности по Активности по Игре без
избору ученика избору ученика избору ученика избору ученика граница
Певам, Певам,
Активности
Књига је мој плешем, плешем,
Лековито биље по избору
најбољи друг глумим, глумим,
ученика
рецитујем рецитујем

Активности предвиђене за боравак у великој учионици-Радионичарска соба


Носиоци свих активности су учитељице продуженог боравка

6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА


6.2.1. а) Програм рада директора школе

Време Сарадници у
Активности
реализације реализацији

I Планирање и програмирање
1. Учешће у изради Извештаја о раду школе за Август/Септемб наставници,
претходну годину ар чланови Тимова
Педагог,
2. Учешће у изради предлога Годишњег плана рада Август/Септемб
наставници,
школе за 2019/20. годину ар
чланови Тимова
II Руковођење
1.Учешће у изради предлога финансијског плана Стручна служба
Септембар
школе Здружене школе
2. Организација спровођења активности за јул- домари
побољшање материјално-техничких услова рада август,септемба „Ем Комерц“ Бачка

94
школе :

-набавка намештаја р, током Топола


-санација школске зграда школске године Војпут, Суботица
-набавка ИТ опреме

3. Израда листа вишкова и потреба и прослеђивање у помоћник


август
ШУ Сомбор директора
4. Подела норме часова, разредног стрешинстванкао Август/Септемб педагог, помоћник
и других задужења у новој школској години ар директора
Правна служба
5. Израда Уговора о раду за запослене Септембар
Здружене школе
6. Израда решења о 40-ој радној недељи и решења о Правна служба,
заради запосленх Септембар Административни
радник
7. Израда Ценуса Септембар Информатичар

III Организациони послови


Август/Септемб Педагог,
1.Учешће у организацији уписа ученика
ар васпитачица
2. Организација и остваривање свих облика Педагог,
Септембар
образовно-васпитног рада школе наставници,Тимови
3. Организација дежурства наставног и ненаставног помоћник
Септембар
особља директора,педагог
4. Предузимање мера наложених од стране Педагог,
током школске
просветног инспектора и просветног саветника, као наставнивници,
године
и санитарног инспектора домари, чистачице
5. Упознавање новопридошлих наставника и
Стручна служба
педагога са организационом структуром школе,
Септембар Здружене школе,
документацијом школе као и са описом радног места
педагог
6. Организација и координација рада Септембар,
информатичар
административних радника,психолога и педагога током године
7. Организација поправних и завршних испита за Педагог, Комисија
Јун, август
ученике за завршне испите
помоћник
8. Подела задужења у инвентарној комисији децембар
директора
Библиотекар,
8. Организација рада и припрема Дана школе и педагог, тим за
03.04. и 27.01.
Светог Саве културно јавну
делатност
Школе домаћини,
9. Организација путовања ученика и наставника на туристичка
Фебруар-јун
такмичења, екскурзије и семинаре организација ,
превозничке радње
10.Организација и подела задужења за послове Домар, ложач,
Током године
текућег одржавања помоћно особље

IV Педагошко - инструктивни и саветодавни рад


1. Педагошко инструктивни увид и надзор у рад
психолог,педагог и
наставника и педагога (увид у педагошку Током године
помоћник директора
документацију)

2. Посета часовима наставе и других облика Током године психолог,педагог и


образовно васпитног рада 20 часова помоћник директора

95
3. Предузимање мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и педагога кроз
Током године Носиоци семинара
планирање стручног усавршавања у оквиру
могућностима школе
Личним примером и
4. Стварање и подржавање позитивне атмосфере,
израдом интерног
толеранције, професионалне сарадње, подршке Током године
плана похваљивања
међу запосленима
и награђивања
5. Инструктивни рад са стручним активима и
Током године Педагог, психолог
тимовима и учешће у њима
Педагог, психолог,
помоћник
6. Саветодавни рад са родитељима ученика Током године
директора,
наставници
Педагог, психолог,
помоћник
7. Саветодавни рад са ученицима Током године
директора,
наставници
V Аналитичко - студијски рад
1.Учешће у анализи остваривања Годишњег плана
Педагог, психолог ,
рада школе, Школског програма , Школског Током године
чланови Тимова
развојног плана,акционих планова
Административни
радник, служба
2. Анализа остваривања финансијског плана Током године
рачуноводства
Здружене школе
Педагог,
3. Израда различитих анализа и извештаја за
администартивни
потребе Министарства просвете, Општинске управе Током године
радник,
и др.
информатичар
4. Израда и подношење различитих извештаја о
По потреби Педагог, психолог
раду школе Савету школе и Школском одбору
Педагог, психолог ,
чланови
5. Праћење извештаја о релаизацији планираног Током године
Тимова,одељенских
већа
VI Рад у стручним органима школе
1. Припремање и вођење седница Наставничког Током године
Педагог, записничар
већа 13 састанака
Током године,
конститутивне
седнице,
2. Сарадња са одељенским већима нижих, виших и Педагог,
кварталне
ученика са посебним потребама председници већа
седнице, на
крају школске
године
3.Припремање материјала и учешће у раду Током године Педагог,
одељењских већа 6 састанака председници већа
4. Извршни послови: рад на спровођењу одлука и
Током године педагог
закључака стручних органа школа
VII Рад са ученицима
Координатор
парламента,
1. Сарадња са Парламентом ученика Током године
библиотекар.педаго
г
2. Стварање климе и услова за уважавање Кроз различита Тим за културно
специфичности и различитости ученика, дешавања у јавну делатност, Тим
међусобног уважавања, помагања, за толаранцију школи, за борбу против
приредбе, насиља, педагог,
обележавање психолог
верских
96
празника
3. Праћење успешности ученика на такмичењима и За време Педагог, психолог ,
промовисање њихових успеха – сајт школе, такмичења, наставници ,
похвале.огласна табла смотри библиотекар

VII Сарадња са родитељима/старатељима


1. Учешће у организовању састанака Савета 4 седница у Председник Савета
родитеља току године родитеља
2. Припремање материјала и учешће у раду Савета
Седнице Савета Педагог,
родитеља
4 пута годишње
на крају
3. Обезбеђивање услова да школа редовно
тромесечја и Разредне
извештава родитеље/старатеље о разултатима и
полугодишта,ка старешине, педагог
напредовању њихове деце
о и на крају
године
Наставници,
4. Пријем родитеља По потреби педагог, психолог,
помоћник директора

VIII Сарадња са друштвеном средином и заједницом


Педагог, психолог,
помоћник
1. Сарадња са другим школама у општини и ван ње Током године
директора,
директори
Радници Дома
културе у Б.Тололи
септембар-
Сајам меда
октобар-Дечија
недеља
СКЦ» Вук
Дан школе и
2. Сарадња са установама културе С.Караџић»
Свети Сава
МКЦ» Кодај Золтан»
Сусрет
русинских
Друштво за
основних и
русински језик,
средњих школа
књижевности и
културу
Лекари и
3. Сарадња са установама здравствене заштите у По утврђеном
патронажна служна
виду систематских прегледа, вакцинација, кроз распореду,
амбуланте Криваја и
предавања патронажне службе, стоматолошких према договору
Дома здравња
прегледа током године
Б.Топола
током године Социјални радници
4. Сарадња са Центром за социјални рад у Б.Тополи Центра, педагог,

97
психолог
,наставници
Тренери,
4. Сарадња са спортским организацијама и
Током године председници
клубовима
клубова
На почетку
школске
Радници полицијске
5. Сарадња са полицијском станицом у Б.Тополи године,током
станице, инспектори
године по
потреби

6. Сарадња са месним заједницом Бачка Топола Током године Председник МЗ

7. Сарадња са Саобраћај „Жабаљ“ за превоз ученика


Директор, референт
и наставника Током године
за издавање карата

IX Рад на педагошкој документацији


психолог ,педагог,
1. Израда Извештаја о раду директора за 2018/19.
Септембар информатичар,
годину
помоћник директора
психолог ,педагог,
2. Израда Плана рада директора 2019/20. годину септембар информатичар,
помоћник директора
3 Израда оперативног програма и плана рада психолог ,педагог,
директора и предлога за унапређивање васпитно- септембар информатичар,
образовног рада помоћник директора
X Стручно усавршавање
Правна служба
Здружене школе,
1. Присуствовање састанцима Актива директора у По потреби
директори школа,
Здруженој школи у Б.Тополи
референт из
Општинске управе
Директори других
2. Присуствовање састанцима у ШУ Сомбор током године
школа
3. Присуствовање саветовањима, предавањима
завршни испит Директори основних
,трибинама
школа
4. Праћење закона и подзаконских аката у области Правна служба
Током године
образовања, радних односа и финансија Здружене школе
XI Остали послови
1. Послови предвиђени програмом Наставничког Педагог,психолог,
Према плану
већа наставници
2. Организовање замене наставника и других Педагог,психолог,по
По потреби
радника моћник директора
Према
3. Учешће у организовању радних акција ученика,
договору, у Председници МЗ-а
пошумљавању
току године
4. Праћење реализације рада према распореду
Током године педагог
часова
5. Праћење реализације дежурства наставника,
Током године педагог
ученика и техничког особља
98
6. Учешће у конкурсима Покрајинског секетаријата
Педагог, правна
за образовање, тражење понуда, потписивање По објави
служба Здружене
Уговора конкурса
школе, извођачи
6. Пријем странака, родитеља, ученика Током године Педагог, наставници
7. Остваривање увида у техничку и хигијенску Домар,помоћно
Током године
припремљеност школске зграде и простора особље

XII Самовредновање
Током године, Тим за екстерну
1. Праћење / вредновање свога рада
на крају године евалуацију
Током године
2. Подстицање процеса самовредновања и помоћ наставницима у педагог, чланови
педагог,
примени поступака самоевалуације тимова
чланови тимова

6.2.1. б) План посете часовима 2019-20.год.

АКТИВНОСТИ Време Разре Облици и методе Извршилац Eвалуација


д задатка
Посета наставницима који су Октобар 1. – Посета часу, Педагог
нови у нашој школи : - 8. Праћење Психолог
 Пап Сербак Анико Новемба емоционалне Директор
 Харкаи Анита р адаптације Помоћник
директора
Адаптација 1. разреда Новемба 1. Протокол о Педагог
 Мирјана Чорлија р посматрању часа, Психолог
 Едита Јакшић Емоционална Директор
 Паулик Харгита зрелост Помоћник
 Будаи Ш. Маргит директора

Учитељице 2. разреда Новемба 1. Протокол о Педагог


 Зорица Малацко р посматрању часа, Психолог
 Марица Шуша Емоционална Директор
 Мајлат Шили Гизела зрелост Помоћник
 Туруц Кинга директора

Учитељице 3. разреда Новемба 1. Протокол о Педагог


 Дарија Бркљач р посматрању часа, Психолог
 Рожа Радованац Емоционална Директор
 Калман Јутка зрелост Помоћник
99
 Туруц Кинга директора

Учитељице 4. разреда Јун 2. Бележење Педагог


 Весна Вујичић протокола о Психолог
 Елена Ћорковић посматрању часа, Директор
 Хусар Силвиа емоционална Помоћник
 Кертес Моника адаптација директора

Мај 5.-8. Протокол о Педагог


Наст. Информатике : посматрању часа Психолог
 Чернаи Чаба Директор
 Јарамаз Бранко Помоћник
директора
Праћење адаптације ученика Октобар 5. Протокол о Педагог
5. разреда посматрању часа, Психолог
 Светлана Гојковић прилагођеност Директор
 Миклош Бенчик новим Помоћник
 Сенка Бенчик предметима и директора
 Апро Јожеф методама рада
Наставници хемије : Март 7.-8. Бележење Педагог
 Кадвањ Линка Лаура протокола о Психолог
 Дрењовски Ђенђи посматрању часа Директор
Помоћник
директора

Посета часовима наставника Током 1. – 8. Посета часовима Педагог


кандидата за полагање године Бележење Психолог
испита за лиценцу - протокола о Директор
провера савладаности посматрању часа, Чланови
програма Мишљење комисије
комисије

Наст. Математике Април 5- 8. Бележење Педагог


 Кочиш Габор протокола о Психолог
 Глушац Весна посматрању часа Директор
 Бедлег Моника Помоћник
 Дудаш Моника директора

Наст. физичког васпитања Април 5- 8. Бележење Педагог


 Барна Богларка протокола о Психолог
 Мирослав Хинић посматрању часа Директор
 Миклош Бенчик Помоћник
 Томислав Савић директора

Наставници матерњег језика: Новемба 5.-8. Бележење Педагог


 Апро Јожеф р протокола о Психолог
 Нађ Мајлат Агота посматрању часа Директор
 Мартина Марјановић Помоћник
 Светлана Гојковић директора

100
 Бијелић Љиљана

Наставници нематерњег Новемба 5.-8. Бележење Педагог


језика : р протокола о Психолог
 Бенчик Сенка посматрању часа Директор
 Љиљана Бијелић Помоћник
 Татјана Чолаковић директора

Наставници енглеског Децемба 5.-8. Бележење Педагог


језика : р протокола о Психолог
 Јухас Олга посматрању часа Директор
 Весна Прибић Помоћник
 Пишћак Золтан директора
 Николова Шара
 Харкаи Анита
Наставници немачког језика : Октобар 5.-8. Бележење Педагог
 Пап Сербак Анико протокола о Психолог
 Червенак Хајналка посматрању часа Директор
Помоћник
директора
Наставници физике : Новемба 5.-8. Бележење Педагог
 Кочиш Габор р протокола о Психолог
 Павлица Мирјана посматрању часа Директор
Помоћник
директора
Наставници биологије : Март 5.-8. Бележење Педагог
 Киш Ђерђ протокола о Психолог
 Милица Фаркаш посматрању часа Директор
 Кадвањ Линка Лаура

Наставници историје и фебруар 5.-8. Бележење Педагог


грађанског васпитања : протокола о Психолог
 Биљана Тадић посматрању часа Директор
 Котман Јулијана Помоћник
директора
Наст. географије март 5- 8. Бележење Педагог
 Игор Лешчешен протокола о Психолог
 Туруц Ласло посматрању часа Директор
 Сандра Ђорђевић Помоћник
директора

Наст. ликовне и музичке март 5- 8. Бележење Педагог


културе протокола о Психолог
 Шкорић Ђурђица посматрању часа Директор
 Милана Павловић Помоћник
 Тамара Мандић директора

Наставници верске наставе : март 1.- 8. Бележење Педагог


 Шупић Сања протокола о Психолог
 Катона Мариана посматрању часа Директор
Помоћник
директора
Посета огледних и угледних Током 1. - 8. Бележење Педагог
часова године протокола о Психолог
101
посматрању часа Директор
Наставници
Учитељи

На основу анализе протокола, најслабије остварени стандарди су:


2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика, 18%
наставника остварује стандард.
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, 27% наставника остварује стандард.

Индикатори који су најмање присутни су:


2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама
сваког ученика
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика

Мере унанапређења квалитета рада:

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика : акредитовани


семинар
Индивидуализација и К2 П3 12 сати семинар школски 2 ДАНА Ресурсни
диференцијација као центар –
модел наставне праксе Знање
176
– примена стеченог знања, обавеза посећивања угледних часова, обука на наставничком већу,
педагошко – инструктивни рад.

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – анализа правилника о оцењивању на


наставничком већу , обликовање обрасца за праћење постигнућа ученика за педагошку
документацију и његова примена у раду свих наставника, анализа остварености образовних
стандарда на седницама Наставничког већа.

6.2.1. в) План адаптације новодошлих наставника

АКТИВНОСТИ Време Разре Облици и Извршилац


д методе задатка

1. Први разговор и сазнања на теме: Конти 1-8. Разговор Педагог,


 Претходног рада нуиран Психолог
 Упознавање карактеристика о
одељења и појединих ученика
 Упутства за рад
 Документација школе,
правилници
 Евиденција
 Информисање о начину рада
школе
 Распоред часова

2. Посета часу Током 1. – 8. Посета, Разговор Педагог ,


прва 3 са одељенским Психолог
месеца Директор
рада

102
3. Препоруке за рад Након 1. – 8 Разговор Педагог ,
посеће Психолог,
ног Директор
часа
4. Педагошко – инструктивни рад Током 1. – 8. Разговори, Педагог и
године саветодавни рад психолог
Током 1. - 8. Посета, Анализа Педагог и
5. Праћење и анализа оцена и успеха године дневника, психолог,
ученика квартал, учитељ,
извештаји на одељенски
нивоу одељења старешина
6. Укљученост и долазност наставника на Током 1. - 8. Евиденција у Директор
ваннаставне активности и седнице у године дневнику,
школи разговор са
наставницима
7. Укљученост и долазност ученика на Током 1. - 8. Евиденција у Педагог ,
ваннаставне активности године дневнику, Психолог,
разговор са Д иректор
наставницима,
ученицима

6.2.2 План рада помоћника директора


Помоћник директора у вршењу своје функције обавља следеће послове:
 педагошко инструктиван рад
 припрема и израда комплетне статистике школе
 учествује у изради поделе предмета и разредних старешинстава
 прави распоред дежурства, распоред учионица и фискултурних сала, распоред ужине,
пријем родитеља
 учествује у организовању родитељских састанака
 контролише рад помочно-техничког особља, куварица и дежурства наставника,
организује и помаже у раду стручних комисија, наставничког већа, председницима
одељењских већа
 води рачуна о распореду наставних средстава као и њиховом коришћењу
 предлаже набавку наставних средстава и резервних делова за наставна средства.
Укупан број часова рада 860.

6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА

6.3.1. Школски одбор

Састав Школског одбора:

Преседник Школског одбора је:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ
ХАРГИТА ПАУЛИК НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
БРАНКО ЈАРАМАЗ НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ЂЕНЂИ ДРЕЊОВСКИ НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ХЕЛА ГАБОР САВЕТ РОДИТЕЉА
ЖОЛТ ХУСАР САВЕТ РОДИТЕЉА
АНДРЕА ЕРДЕЉ КОЧИШ САВЕТ РОДИТЕЉА
ЗДЕНКА ГАРДАШЕВИЋ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ТИНДЕ НАМЕСТОВСКИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
АГНЕШ ФЕКЕТЕ БАНОВ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
103
Програм рада школског одбора

Школски одбор као орган управљања у школи у оквиру своје надлежности у наредној
школској години вршиће следеће послове:

 Доношење годишњег програма рада школе и усвајање извештаја о његовом


остваривању.
 Разматрање успеха ученика и предузимање мера за побољшање услова рада школе и
остваривање образовно васпитног рада.
 Расписивање конкурса за избор наставника и стручних сарадника и давање
мишљења за њихов избор.
 Одлучивање о пословању школе
 Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање.
 Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима радника.
Школски одбор разматра и друга питања битна за живот и рад школе а предвиђена Законом
о основној школи, Статутом школе и Пословником о раду.

7. НДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА – ПРИЛОГ


8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ И


ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

8.1.1. Програм одељењских старешина-ПРИЛОГ

8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних


активности
Планирано
Назив активности Разред часова на Задужени наставник
годишњем
ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ нивоу

УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ И
ПРИЈЕМ ПРВАКА 1.4. 1
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ
ДЕЧЈА НЕДЕЉА 1.-8. 7 КОМИСИЈА ЗА КУЛТ. И ЈАВНУ
ДЕЛАТНОСТ

СВЕТИ НИКОЛА – МИКУЛАШ,


ДРУЖЕЊЕ ОДЕЉЕЊА НА ДВА 1.-8. 2 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
НАСТАВНА ЈЕЗИКА

КОМИСИЈА ЗА КУЛТ. И ЈАВНУ


ШКОЛСКА СЛАВА 1.-8. 5
ДЕЛАТНОСТ

КОМИСИЈА ЗА КУЛТ. И ЈАВНУ


ДАН ШКОЛЕ – ПРИРЕДБА
ДЕЛАТНОСТ

104
СУСРЕТ СА ЗБРАТИМЉЕНОМ
5.-8. 16 УПРАВА ШКОЛЕ
ШКОЛОМ ИЗ КИШКУНМАЈШЕ

КАРНЕВАЛ МЕДА 4. 2 УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ

МАШКАРЕ – Нови Сад 1-4. 1 ДАН УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ

Кићење еколошке јелке-Суботица 1.-4. 4 УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ

ИСПРАЋАЈ УЧЕНИКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И


5.-8. 2
8.РАЗРЕДА ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
УЧЕШЋЕ У„КУКУРУЗИЈАДИ“ у УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ,
1.- 8. 4
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-У


ВЕРОУЧТЕЉ КАТОНА
НА ТАКМИЧЕЊУ У 1.-8. 4
МАРИАНА
РЕЦИТОВАЊУ – „ЗАПОРКА“

КВИЗ „СТАРИ ЗАНАТИ“ 1.-8. 1 „ИЗВИЂАЧИ“ И НАСТАВНИЦИ

ФОТО КОНКУРС 1.-8. 1 „ИЗВИЂАЧИ“ И НАСТАВНИЦИ

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
ШЕТЊА ОКО ЈЕЗЕРА И
МЕМОРИЈАЛНИ МАРАТОН 1.-8. 2 НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ
„ПАЛ СКЕНДЕРОВИЋ“
ШКОЛСКИ КРОС ПРОЛЕЋНИ –
5.-8. 4 НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ
ЈЕСЕЊИ
ИЗЛЕТИ 1.-8. 8 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
“ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ
1.-8. 3 НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ
ДЕТИЊСТВО”
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ –
1.-8. 6 НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ
СПОРТСКА НЕДЕЉА
УЧИТЕЉИЦЕ МАЛАЦКО
„СРБИЈА ХОДА“ 1.-4. 8
ЗОРИЦА И ВЕСНА ВУЈИЧИЋ
ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ УЧИТЕЉИЦЕ, НАСТАВНИЦИ
1.-8. 14
ФРУШКОГОРСКИ МАРАТОН ФИЗИЧКОГ

ПОСЕТА ПЛАНИНАРСКОМ
УЧИТЕЉИЦЕ МАЛАЦКО
ДРУШТВУ «СПАРТАК» 1.-4. 8
ЗОРИЦА И ВЕСНА ВУЈИЧИЋ
СУБОТИЦА

ХУМАНИТАРНЕ
АКАКТИВНОСТИ
АКЦИЈА РАЗМЕНЕ КЊИГА,
5.-8. 1 УЧИТЕЉИ БИБЛИОТЕКЕ
ВАШАР
ДОБРОТВОРНЕ АКЦИЈЕ 1.-8. 6 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
105
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
ИЗЛОЖБА ПЛАКАТА 1.-8. 4 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
ПОСЕТА БИОСКОПСКОЈ
1.-8. 4 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
ПРЕДСТАВИ
ПОСЕТА МУЗЕЈА У СУБОТИЦИ 3.-8. 6 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
ПОСЕТА МУЗЕЈА У БЕЧЕЈУ,
3.-8. 6 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
СРБОБРАН
ПОСЕТА ШКОЛИ У УПРАВА ШКОЛЕ,
5.-8. 2 дана
КИШКУНМАЈШИ НАСТАВНИЦИ
ПОСЕТА „БАСФ“ ПРОМОЦИЈИ НАСТАВНИЦИ ХЕМИЈЕ,
6.-8. 1 дан
НАУКЕ У БЕОГРАДУ ФИЗИКЕ, УПРАВА ШКОЛЕ
ПОСЕТА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ,
ЗАПОШЉАВАЊА У БАЧКОЈ 8. 1 дан НАСТАВНИЦИ, ПЕДАГОГ,
ТОПОЛИ ПСИХОЛОГ

ПОСЕТА САЈМУ „ПУТОКАЗИ“ У ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ,


8. 1 дан
НОВОМ САДУ ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ

ПОСЕТА ПЕТНИЦИ СА
6.- 8. 1 дан АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ
УЧЕНИЦИМА

ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ
1.-8. 4 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
ПРЕДСТАВИ
ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ НАСТАВНИЦИ МАТЕРЊЕГ
5.-8. 1 дан
ПРЕДСТАВИ У НОВОМ САДУ ЈЕЗИКА
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И
МАРКОВДАНСКИ СУСРЕТ НА ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ,
3.-4. 8
ПАНОНИЈИ УЧИТЕЉИ

"ТИЈАНА КЛИК" 7.-8. 3 ДИРЕКТОР


ИНТЕРАКТИВНИ ЧАС МУЗИЧКЕ ДИРЕКТОР, НАСТАВНИЦИ
5.-8. 2
КУЛТУРЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ПОСЕТА МУЗЕЈА У БАЧКОЈ КАТОНА МАРИАНА И
ТОПОЛИ - ИЗЛОЖБА И 7.-8. 2 ПЕДАГОГ МУЗЕЈА У БАЧКОЈ
ПРЕДАВАЊЕ О ХОЛОКАУСТУ ТОПОЛИ
ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД
ДАН ХРАНЕ – ОКТОБАР НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ;
1.-8. 3
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ,
САКУПЉАЊЕ ПЛАСТИКЕ 1.- 4. 10 УЧИТЕЉИ, УЧИТЉИ
БИБЛИОТЕКЕ
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
САКУПЉАЊЕ СТАРЕ ХАРТИЈЕ 1.-8. 10 УЧИТЕЉИ, УЧИТЉИ
БИБЛИОТЕКЕ

ИЗЛЕТИ

106
ПОСЕТА АРХЕОЛОШКОМ
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ,
ПАРКУ „ВИМИНАЦИЈУМСКА 1.-8. 1. дан
УЧИТЕЉИ, НАСТАВНИЦИ
АВАНТУРА“

ПОСЕТА НАУЧНО-ОБРАЗОВНО-
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ,
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ВУК 1.-8. 1.дан
УЧИТЕЉИ, НАСТАВНИЦИ
КАРАЏИЋ“ У ТРШИЋУ

ЕКСКУРЗИЈА 1.-8. 5-10 ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

СЕКЦИЈЕ 5.-8. 36 ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

У оквиру Русинског језика са елементима националне културе реализују се : сусрет са русинским


писцем – отворени час са родитељима, децом и гостима, обележавање св. Николе у цркви уз
пригодан програм, обележавање дана Русина, учешће на смотри рецитатора у Кули, обележавање
годишњице рођења писца Штефана Чакана, учешће у манифестацијама у локалној средини. На
међудржавном нивоу организује се сусрет русинских школа.

Међународни дан мира, 21. септембар

Активности Очекивани Носиоци Време Доказ


исходи реализације
Припрема
Ученици ће бити
презентације на
детаљно упознати Наставници
тему 20.септембар Презентација
са значајнијим историје
међународни дан
одредницама
мира
Чланови
парламента –
поруке мира,
Припремљене Педагог,
радионица, Листићи са
поруке мира за психолог, 20.септембар
договор о порукама
21. септембар директор
заједничким
активостима за
следећи дан
Ученици ће на
креативан начин
кроз ликовне Ликовни
Наставник
Ликовни радови радове приказати 21.септембар радови
ликовне културе
разумевање ученика
значаја овог
датума
Ученици ће на
креативан начин
кроз литерарне Литерарни
Литерарни Наставници
радове приказати 21.септембар радови
радови матерњег језика
разумевање ученика
значаја овог
датума
Писање Ученици позивају
Учитељи 21.септембар
мировних порука на ненасилно Кутак у школи
библиотеке
у школи решавање сукоба
Ученички Ученици путем Ученици и 21.септембар- Дрво у
парламент –– симбола мира школски мајстор јун дворишту
садња дрвета у позивати на у присуству
школском ненасилно директорице
дворишту као решавање сукоба
107
симбола
мира,донација
пољопривредне
школе
Ученички
парламент –
говор Ученици ће овим Председници
председникау путем упознати парламента,
Снимак
локалним вршњаке и друге педагог,
21. септембар локалних
медијима о ученике о значају психолог,
медија
значају превенције наставници
обележавања насиља историје
Међународног
Дана мира
Чланови
Чланови Ученици ће овим
парламента,
парламента, путем позвати Снимак
наставници
поруке мира у вршњаке и друге 21. септембар локалних
историје,
локалним ученике на мирно медија
педагог и
медијима решавање сукоба
психолог

8.1.3. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ

Чланови Тима :

1.Јакшић Едита,професор разредне наставе


2. Мирјана Чорлија,наставник разредне наставе
3. Дозет Марина, професор разредне наставе
4. Ђурђица Шкорић,наставник ликовне културе
5. Павловић Милана, наставник музичке културе
6. Биљана Тадић,наставник историје
7. Катона Мариана, вероучитељ
8. Шупић Сања,вероучитељ
9. Наћ Мајлат Агота, наставник мађарског језика
10.Апро Јожеф, наставник мађарског језика
11. Марјановић Мартина, наставник српског језика
12. Антал Александра, наставник српског језика
13. Бијелић Милошевић Љиљана, наставник српског језика
14. Бенчик Сенка, наставник српског и русинског језика
15. Апро Стефаниа,представник Ученичког парламента

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ


РЕАЛИЗАЦИЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Е

Пријем ученика септембар приредба Комисија за културну и јавну


првог разреда делатност- учитељице 4.
разреда

Карневал меда Разредни


старешина/учитељице
Дечија недеља октобар Организовање Комисија за културну и јавну
културних, делатност
хуманитарних и
спортских
активности

108
Дан отворених новембар , Посета деце и Комисија за културну и јавну
врата април родитеља из делатност- Учитељице од 1 до
предшколске 4.разреда
установе „Бамби“

Организоване децембар Позоришна Ученици од 1. – 4. разреда


представе представа

Школска слава јануар приредба Комисија за културну и јавну


Свети Сава делатност
Смотра Такмичење у Комисија за културну и јавну
рецитатора (на фебруар рецитовање делатност
нивоу школе)
Дан школе март Спортски Комисија за културну и јавну
дан/квиз делатност
Промовисање Током Укљичивање деце Комисија за културну и јавну
инклузивног школске ометене у развоју делатност
образовања године у различите
видове културних
активности
Испраћај ученика јун Приредба Комисија за културну и јавну
осмих разреда делатност,

8.1.4 План и програм рада Ученичког парламента

септембар-
октобар
1. Формирање Ученичког парламента и избор одбора
2. Предлог и усвајање Плана и програма Ученичког парламента
3. Предлози за организацију активности током Дечије недеље
4.Упознавање ученика са акционим планом програма заштите ученика oд
насиља/злостављања/занемаривања за текућу школску годину, ПО, Вршњачки тим – његова улога,
обавезе и могућности превентивног деловања, предлози ученика
5. Избор чланова тима за развојно планирање
______________________________________________________________

новембар-децембар

1. Успех и дисциплина ученика у првом тромесечју


2. Упознавање ученика са акционим планом ШРП за текућу шк. годину
3. Инклузија – једнака права на образовање све деце
4. Самовредновање

фебруар-март
1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
2. Атмосфера у школи, међусобни односи – идеје и предлози
3. Идеје и предлози ученика за активности поводом дана школе
4. Избор уџбеника – предлог
5. Сарадња и посета парламента из ОШ“Никола Тесла“

април
1. Успех на крају трећег класификационог периода
2. Колико смо информисани о упису у средње школе

мај-јун
1. Резултати које смо остварили на такмичењима
109
2. Анализа рада Ученичког парламента и предлози програма за следећу школску годину
3.Успех и владање ученика на крају школске године
4. Посета парламенту из ОШ“Никола Тесла“и сарадња

8.1.5. ВАННАСТАВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (Секције) 2019/20.

Р.БРОЈ НАЗИВ УЧИТЕЉ ОДЕЉЕЊЕ


SOR-
SZÁM NÉV TANITÓ TAGOZAT

1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЕДИТА ЈАКШИЋ 1.а


2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МИРЈАНА ЧОРЛИЈА 1.б
3. SPORTAKTIVITÁS BUDAI S. MARGIT 1.c
4. SPORTAKTIVITÁS PAULIK HARGITA 1.d
5. ПЛАНИНАРСКА МАЛАЦКО ЗОРИЦА 2.а
СЕКЦИЈА
6. СПОРТСКА СЕКЦИЈА ШУША МАРИЦА 2.б
7. NÉPHAGYOMÁNY TURUC KINGAТ 2.c

8. NÉPHAGYOMÁNY MAJLÁT S. GIZELLA 2.d

9. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА ДАРИЈА БРКЉАЧ 3.а


10. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА РОЖА РАДОВАНАЦ 3.б
11. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА BRKLJAČ RITA 3.c
12. SPORTAKTIVITÁS KÁLMÁN JUTKA 3.d
13. СПОРТСКА СЕКЦИЈА ВУЈИЧИЋ ВЕСНА 4.а
14. СПОРТСКА СЕКЦИЈА ЋОРКОВИЋ ЕЛЕНА 4.б
15. ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА HUSZÁR SZILVIA 4.c
16. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА KERTÉSZ MÓNIKA 4.d

Р.БРОЈ НАЗИВ НАСТАВНИК РАЗРЕД


SORSZÁM NÉV TANÁR OSZTÁLY
1. ХОР , ÉNEKKAR МИЛАНА ПАВЛОВИЋ 5-7
ХОР И ОРКЕСТАР, ÉNEK- ÉS ZENEKAR MANDIĆ TAMARA 8.

110
2. „УПОЗНАЈМО ПРИРОДУ“- ISMERJÜK КИШ ЂЕРЂ-KISS GYÖRGY 5.-8.
MEG A TERMÉSZETET
3. SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA DUDÁS MÓNIKA 5. , 7. ,
8.
4. „МЛАДИ БИОЛОЗИ“ ФАРКАШ МИЛИЦА 5.- 8.
5. NAGY CSATÁK ÉS HADVEZÉREK KOTMAN JULIANNA 5. -8 .
6. „ИСТОРИЈСКИ ЗАБАВНИК“ БИЉАНА ТАДИЋ 5.- 8.
7. ОДБОЈКА-RÖPLABDA БЕНЧИК МИКЛОШ-BENCSIK MIKLÓS 5- 8.
8. КОШАРКА-KOSÁRLABDA МИРОСЛАВ ХИНИЋ 5. -8.
9. АЕРОБИК-AEROBIK БАРНА БОГЛАРКА-BARNA BOGLÁRKA 5. -8.
10. СТОНИ ТЕНИС-ASZTALITENISZ БАРНА БОГЛАРКА-BARNA BOGLÁRKA 5.- 8.
11. SZÓRAKOZTATÓ NYELVTAN APRÓ JÓZSEF 5.-8.
12. MAGYAR NÉPHAGYMÁNYOK NAGY M. ÁGOTA 5.-8.
13. ÉPITÉSZET FÜRSZTNER LENKE 5. -8.
14. ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ МИЛАН КОСАНОВИЋ 5.- 8.
БРАНКО ЈАРАМАЗ
15. ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО СВЕТЛАНА ГОЈКОВИЋ 5.-8.
16. ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ ЉИЉАНА БИЈЕЛИЋ M. 5.-8.
17. SZÓRAKOPZTATÓ MATEMATIKA BEDLEG MÓNIKA 6. , 8.
18. ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА КОЧИШ ГАБОР 6-8.
19. ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА ВЕСНА ГЛУШАЦ 5 .-8.
20. МУРАЛ МАРИНА ДОЗЕТ 5. -8.
ЂУРЂИЦА ШКОРИЋ
21. НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – ЛЕТОПИС, СЕНКА БЕНЧИК 5.-8..
ÚJSÁGIRÁS
22. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-NÉMET NYELV ЧЕРВЕНАК ХАЈНАЛКА-CSERVENÁK 5 .-8.
HAJNALKA
23. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-NÉMET NYELV ПАП С. АНИКО-PAPP SZ. ANIKÓ 5.- 8.
24. РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА МАРТИНА МАРЈАНОВИЋ 5.- 8.
25. SZAVALÓ SZAKKÖR- IOP KATONA MARIANNA 1.- 8.
26. МАЛИ ГЕОГРАФИ ИГОР ЛЕШЧЕШЕН 5. -8.
27. МЛАДИ ХЕМИЧАРИ ЂЕНЂИ ДРЕЊОВСКИ-DRENYOVSZKI 7.-8.
KIS VEGYÉSZEK GYÖNGYI
КАДВАЊ Л. ЛАУРА-KADVÁNY L.
LAURA
28. ANGOL NYELV NIKOLOVA SÁRA 5.-8.
29. МЛАДИ ФИЗИЧАРИ-KIS FIZIKUSOK КОЧИШ ГАБОР-KOCSIS GÁBOR 6.-8.
30. ФУТБАЛ- FUTBALL САВИЋ ТОМИСЛАВ 5.-8.
31. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЈУХАС ОЛГА 5.-8.
32. ИНФОРМАТИКА И РОБОТИКА ЈАРАМАЗ БРАНКО 5-.8.
INFORMATIKA ÉS ROBOTIKA ЧЕРНАИ ЧАБА-CSERNAI CSABA

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ СТОНОГ ТЕНИСА

Предмет Физичко васпитање – Време :


Наставник Богларка Барна петак 12, 35 – 13,30 ч
Разред Пети, шести, седми и осми
Ред.б Теме Број часова за тему Динамика рада Број ученика
1. Основни принципи стоног 1 1.недеља септембра 12
Бекенд удараца и одбрану од 4 2-4.нед.септембра и 12
2. истог 1. недеља октобра
3. Форхенд удараца
истог
и одбрану од 6 2-4. нед. октобра и
1-3. недеља новембра
12

4. Серве 5 4. нед. октобра и 12


новембар
5. Контра напад 3 децембар 12
6. Игра 17 јануар - јун 12
Укупан број 36 Септембар - јун 12

111
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ АЕРОБИКА

Предмет Физичко васпитање – Време :


Аеробик
Наставник Богларка Барна Петак 13,30 – 14,15 ч
Разред Пети, шести, седми и осми
Ред.б Теме Број часова за тему Динамика рада Број ученика
Правила аеробика основни 1 1.-4.недеља септембра 20
ставови и кораци са и без 1.-4. недеља октобра
1. реквизита
Побољшање кондиције 4 1.-4. недеља новембра 20
2. ученика 1.-3. недеља децембра

3. Кореографије 6 Јануар - јун 20


Укупан број 36 Септембар - јун 20

ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ ( 5.,6.,7. и 8. разред )

Предмет Физичко васпитање - Време :


Наставник Фудбал
Томислав Савић
Разред шести и осми петак 12, 35 – 13,30 ч

Ред.б Теме Број часова за тему Динамика рада Број


1. Основни принципи фудбала 1 1.субота септембар 10

2. Основни став 2 септембар 10


Додавање 3 10
3. октобар
4. Дриблинг 2 октобар,новембар 10
Шут 5 новембар,децембар 10
5.
6. Одбрана 5 децембар, јануар 10
7. Напад 6 фебруар, март 10
8. Игра 12 март – јун 10
Укупан број часова на годишњем нивоу 36 септембар – јун 10

ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ (ДЕЧАЦИ)

Предмет Физичко васпитање - Време Физичко


Наставник Одбојка
Миклош Бенчик Четвртак Предмет
Наставник васпитање
14,15 – 15,00 ч Актив
Разред наставник
Пети, шест
112
Р Теме седми и ос
Број часов
1. Основни принципи 1
3. Одбијање лопте 5
4. Серве 4
5. Смеч 3
Разред седми и осми 6. Блок 3
7. Напад – одбрана 5
Ред.б Теме Број часова за тему 8. Динамика Игра рада Бр. учени
13
1. Основни принципи одбојке 1 1.недеља септембра У 15
36
2. Основни став 2 2,3 нед. к 15
Одбијање лопте прстима и чекићем 5 септембар4. нед. 15
3. септембар,октобар
4. Серве 4 новембар 15
5. Смеч 3 децембар 15
6. Блок 3 јануар 15
7. Напад – одбрана 5 фебруар,март 15
8. Игра 13 Март - јун 15
Укупан број часова 36 септембар - јун 15
на годишњем

ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ)ПЛАН РАДА

Предмет Физичко васпитање - Време Физичко


Наставник Одбојка
Миклош Бенчик Понедељак Предмет
Наставник васпитање
14,15 – 15,00 Актив
Разред седми и осми ч Разред наставник
Пети, шест
Ред.б Теме Број часова за тему Р Динамика Темерада Број седми и ос
Бр.часов
учени
1. Основни принципи одбојке 1 1. 1.недеља
Основнисептембра
принципи 115
2. Основни став 2 2. Основни
2,3 нед. став 215
Одбијање лопте прстима и чекићем 5 3. Одбијање
септембар 4. нед.лопте 515
3. Серве
4. септембар,октобар 4
Серве 4 5. Смеч
новембар 315
4. 6. Блок 3
5. Смеч 3 7. Напад – одбрана
децембар 515
8. Игра 13
6. Блок 3 јануар У 3615
7. Напад – одбрана 5 фебруар,март к 15
8. Игра 13 Март - јун 15
Укупан број часова 36 септембар - јун 15
на годишњем

ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ ( ДЕЧАЦИ )

113
Предмет Физичко васпитање - Време
Наставник Кошарка
Мирослав Хинић Четвртак 14,15 – 15,00
Разред шести, седми и осми ч
Ред.б Теме Број часова за тему Динамика рада Број
р.1. Основни принципи кошарке 1 1.недеља септембра 16
ученик
2. Кошаркашки став 2 2,3 нед. 16
3. Додавање 2 септембар
4. нед. септембар, 1. 16
4. Дриблинг 2 нед.октобар
2,3. нед.октобар 16
5. Шут 4 4. нед.октобар 1- 16
6. Одбрана 5 4. новембра, децембар, 2. 16
7. Напад 5 нед.
3,4. нед. јануара
јануара, 1,2. нед 16
8. Игра 15 фебруара
фебруар - јун 16
Укупан број часова 36 Септембар-јун Септемба
на годишњем јун

ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ ( ДЕВОЈЧИЦЕ )

Предмет Физичко васпитање - Време :


Наставник Кошарка
Мирослав Хинић Четвртак 13,30 – 14,15 ч
Разред Пети, шести, седми и осми
Ред.б Теме Број часова за тему Динамика рада Број
р.1. Основни принципи кошарке 1 1.недеља септембра 10
ученик
2. Кошаркашки став 2 2,3 нед. 10
3. Додавање 2 септембар
4. нед. септембар, 1. 10
4. Дриблинг 2 нед.октобар
2,3. нед.октобар 10
5. Шут 4 4. нед.октобар 1- 10
Одбрана 5 4. новембра, децембар, 2. 10
6. нед. јануара
Напад 5 3,4. нед. јануара, 1,2. нед 10
7. фебруара
8. Игра 15 фебруар - јун 10
Укупан број часова 36 Септембар-јун 10
на годишњем

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ


Наставни предмет:
Разред :5
КВАРТАЛНИ ФОНД САТИ: 5 сати
Предмет ОФА Време :

ПРВИ КВАРТАЛ: 19.10.2019.


Наставник Богларка Барна, ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
Миклош Бенчик, ЧАСА
ДРУГИ КВАРТАЛ: 07.12.2019.
Мирослав Хинић, ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА
Томислав Савић ТРЕЋИ КВАРТАЛ: 22.02.2020.
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ: 16.05.2020.
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА

Разред Пети

Ред.бр. Теме Број часова за тему Динамика рада Број ученика

114
ОДБОЈКА 5 КРУЖНИ РАД 68
1.

ФУДБАЛ 5 КРУЖНИ РАД 68


2.

КОШАРКА 5 КРУЖНИ РАД 68


3.

РУКОМЕТ 5 КТУЖНИ РАД 68


4.

Укупан број часова на годишњем 20 Септембар - јун


нивоу

Наставни предмет:ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ


Разред :6
КВАРТАЛНИ ФОНД САТИ: 5 сати
Предмет ОФА Време :

ПРВИ КВАРТАЛ: 19.10.2019.


Наставник Богларка Барна, ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
Миклош Бенчик, ЧАСА
ДРУГИ КВАРТАЛ: 07.12.2019.
Мирослав Хинић, ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА
Томислав Савић ТРЕЋИ КВАРТАЛ: 22.02.2020.
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ: 16.05.2020.
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 7:30-13:30
ЧАСА

Разред Пети

Ред.бр. Теме Број часова за тему Динамика рада Број ученика

ОДБОЈКА 5 КРУЖНИ РАД 68


1.

ФУДБАЛ 5 КРУЖНИ РАД 68


2.

КОШАРКА 5 КРУЖНИ РАД 68


3.

РУКОМЕТ 5 КРУЖНИ РАД 68


4.

Укупан број часова на годишњем 20 Септембар - јун


нивоу

8.2 ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Екскурзије, излети, настава у природи су ваннаставни облик образовно – васпитног рада који
се изводи како би ученици упознали све крајеве наше државе, историјске, културне и друге садржаје
из области које се изучавају у оквиру наставе, као и рекреативно – здравствени опоравак ученика.
Програмирање, начин извођења и трајање екскурзија, излета и наставу у природи
реализоваћемо у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о
организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи («Службени
гласник РС» – 30/2019).
115
Екскурзије и излети ће се организовати и извести уз претходну писмену сагласност родитеља
за најмање 60% ученика истог разреда и уколико се обезбеде одговарајући услови за остваривање
циљева и задатака екскурзије и излета.
Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од седам
до десет дана уз претходну писмену сагласност родитеља за најмање 70% ученика одељења. У оквиру
наставе у природи оствариваће се одговарајући садржаји из наставних и ваннаставних активности из
наставног плана и програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно – васпитних,
здравствено – рекреативних и других разлога. Након реализованих екскурзија, излета наставе у
природи стручне вође подносе извештај директору школе са оценом о извођењу и квалитету
пружених услуга. Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а
школском одбору ради разматрања и усвајања. Поднети извештаји су саставни део извештаја о раду
школе.
Одељенска и стручна већа ће доставити план и програм екскурзија, излета и наставе у
природи, а њега ће размотрити и на њега дати сагласност Савет родитеља. За ученике од првог до
четвртог разреда могу се предвидети једнодневни излети или настава у природи, а за ученике
петог,шестог и седмог разреда екскурзија може да траје до два дана, док за ученике осмог разреда
може трајати до три дана. Након давања сагласности на предложене планове за извођење екскурзија,
излета и наставе у природи од стране Савета родитеља школа ће расписати јавни тендер ( у периоду
октобар – новембар) како би се исте могле реализовати у другом полугодишту. Сви потврђени
планови чиниће анекс овог програма и моћи ће се стећи увид у њихово трајање, циљ и план
реализације након усвајања од стране Савета родитеља.
4.ц и 4.д одељења иду сваке школске године на екскурзију у организацији Националног савеза
Мађара на дестинацију и у термину који они одреде.
Школа је добила позив да учествује у оквиру пројекта ИРА-СВС Локални укуси, локалне
вредности у такмичењу «Стари занати» и као резултат тога освојила је студијско путовање у
Опустасер , Мађарска. Организатор је Удружење Пољопривредних произвођача «Пачир» , 24342
Лењинова 33. Посета би била реализована 24.10.2019. Из школе би ишло 54 ученика и 4 наставника.
Прибављена је сагласност родитеља.

Време реализације екскурзија по разредима:


Разред Дестинација Датум/време
Први СОМБОР-ДИДА ХОРЊАКОВ САЛАШ 23. мај
Други ЛУДАШ- РОКА САЛАШ 30. мај
Трећи ЗРЕЊАНИН-ЕЧКА-ЦАРСКА БАРА 16. мај
Четврти ШКОЛА У ПРИРОДИ – РУДНИК мај
Пети ЗРЕЊАНИН- ЕЧКА-ЦАРСКА БАРА 16. мај
Шести ЗАСАВИЦА-С.МИТРОВИЦА-ПЕЋИНЦИ 30. мај
Седми ОПЛЕНАЦ-ТОПОЛА-РИСОВАЧКА П.-АРАНЂ 16. мај
Осми ЂЕРДАП - 2 ДАНА 24-25. април

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ-УЧЕНИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,


ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и


занемаривања у образовно-васпитним установама

Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

1.Војтер Пулаи Моника, Директор


2.Ковач Силвиа,психолог-председник
3. Вркић Маја,педагог
4.Марија Чабрило, секретар школе
5.Бек Изабела, наставник разредне наставе у продуженом боравку
116
6. Червенак П.Хајналка ,наставник разредне наставне
7.Црнобрња Јадранка,професор разредне наставе
8. Бркљач Рита,професор разредне наставе
9.Хинић Мирослав,професор физичког васпитања
10.Пап Сербак Анико ,професор немачког језика
11.Бенчик Сенка, наставник српског и русинског језика
12.Јарамаз Бранко,представник Школског одбора
13.Вишановић Милица,представник Ученичког парламента
14.Новак Кривокапић, представник МУПа
15.Траљић Ивана, представник Савета родитеља

ПРОЦЕНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ

Према анализи упитника добијених у процесу самовредновања и анализе анкете која је


спроведена 2018/19 међу ученицима, извршена је процена ризика по месту и времену:
Најучесталијa ризична места по ученицима : тоалети, школско двориште, степениште и
ходници, улаз у школу, мала сала.
Наставници, ризична места: трчање на ходницима , застарели намештај.
Родитељи, : Јурњава по ходницима, причврстити гол, клизаво степениште и друге површине у
школи. Да се не брише под сваки одмор. Путници су необезбеђени, осветљење код путника на
станици. Деца се пуштају раније са часа.

Са проценом безбедности усклађен је Правилник о дежурству наставног и ненаставног особља у


школи. Донешена су правила понашања у школи од стране Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања и Ученичког парламента.

СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА


СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције:


1. Центар за социјални рад
2. МУП
3. Дом здравља
4. Културни центар
5. Локална самоуправа
6. Спортски савез
7. Школска Управа Сомбор – саветник Градимир Марковић

Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и


спортских потреба ученика.
УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА

Програмом су дефинисана задужења и обавезе носиоца одговорности.

9.1.1. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. год.

AКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ ВРEME ЕВАЛУА НАП


ЦИЈА ОМЕ
117
НА
Анализа стања, праћења насиља, Тим за заштиту ученика од Јул
злостављања и занемаривања, насиља
вредновања квалитета и ефикасности
предузетих мера и активности у
области превенције и интервенције
Обука запослених са Правилником о Психолог школе Август
протоколу поступања установе у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
Формирање Тима за заштиту ученика Директор Септембар
од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања за
наредну школску годину
Анкетирање наставника, ученика и Тим за заштиту ученика од Септембар
родитеља и утврђивање њихових насиља
предлога за унапређивање
безбедности у школи
На основу анализе анкета Тим за заштиту ученика од Септембар
утврђивање и обележавање ризичних насиља
места у школи и школском дворишту
Израда Акционог плана
превентивних активности Тим за заштиту ученика од
Септембар
(имплементација резултата анкете) насиља
за наредну школску годину
Организовање дежурства Помоћник директор и Тим Септембар
запослених- Појачано дежурство за заштиту деце од насиља
наставног особља и помоћно –
техничког особља на ходницима и за
време наставе – предлог.
Усклађивање постојећих
На почетку
подзаконских аката школе са Законом
Секретар школске
и Посебним протоколом за заштиту
године
ученика од насиља
Дефинисање правила понашања и Тим за заштиту деце од На почетку
последица кршења правила насиља, Ученички школске
понашања парламент године
Информисање ученика и родитеља о Одељењске старешине
На почетку
Тиму и његовим активностима и
школске
упућивање у могућност тражења
године
помоћи и подршке од Тима
Предавања за наставнике:
- Примена индикатора за
У току
прелиминарну идентификацију Стручна служба
школске
жртава трговине људима
године
- Како препознати ризичне облике
понашања ученика и како реаговати
Детаљно упознавање ученика, Одељењске старешине Септембар
родитеља и Савета родитеља са
правилом понашања и програмом Тим за заштиту ученика од
заштите ученика од насиља, насиља
злостављања и правилима понашања
који су донели Тим и Ђачки
парламент. Основне ставке које се
односе на родитеље и на ученике
118
истаћи на видно место у ходнику
школе.и занемаривања
Предавање за родитеље : Одељењске старешине
- Како препознати и како се На почетку
понашати уколико ваше дете трпи школске
насиље? године
Формирање вршњачког тима за Координатор ученичког
Септембар
заштиту ученика од насиља парламента
Организовање слободних активности Директор и Тим за заштиту У току
према предлозима Ученичког деце од насиља, школске
парламента Ученички парламент године
Школска спортска такмичења/
спортски дан посвећен безбедном и У току
сигурном школском окружењу Наставници школске
(кошарка, фудбал, рукомет и одбојка) године
На основу предлога чланова Ђачког Ученички парламент и У току
парламента да се организују спортске наставници физичког школске
активности на језеру васпитања године
Коришћење наставних садржаја у Наставници У току
превенцији насиља школске
године
На основу предлога чланова Ђачког Ученички парламент и Oктобар
парламента да се током Дечје недеље библиотека
бира најуређенија учионица
Обележавање 18. октобра- Европски Ученички парламент,
дан дана борбе против трговине Тим за заштиту Октобар
људима ученика од насиља
Ученички парламент,
Обележавање 19. новембра- Светског
Тим за заштиту Новембар
дана борбе против злостављања деце
ученика од насиља
Ученички парламент,
Обележавање Светског дана
наставници грађанског Новембар
толеранције
васпитања и верске наставе
Сусрет са школом из Кишкунмајше Директор, помоћник ТОКОМ
обележен спортским или сличним директора, наставно и ГОДИНЕ
активностима ненаставно особље НЕКОЛИКО
ПУТА
Радионице за ученике: У току
- Ненасилна комуникација Вршњачки Тим школске
- Умеће комуникације године
Групни рад са родитељима на
родитељским састанцима:
-Насиље у школи и породици, Одељенске старешине,
- Ненасилна комуникација и стручна У току
конструктивно решавање служба, директор школе школске год.
конфликата,
-Развојне потребе и проблеми деце
школског узраста
Организација предавања Представници МУП-а и ТОКОМ
представника МУП помоћник директора ГОДИНЕ
Микулаш","Свети Сава"
Обележавање лепим порукама и Комисија за културну и ДЕЦЕМБАР,
сусретом нижих и виших одељења јавну делатност ЈАНУАР
оба наставна језика
119
Промовисање успешних ученика на
сајту школе, на централном Задужене наставници TOKOM
школском паноу, на школском ГОДИНЕ
разгласу ,као и на фејсбук-
страницама наше школе.
Праћење, aнализa рaдa Tима и Извештај о раду, предлози AВГУСТ
реализацијe aкционог плана зa мера за даљи рад
текућу школску годину

120
назив време место учесниц реализатори садржај
реализац реализације и
ије
Актив наставника
трка дефинисана
Пољопривредна Ученици од 1. физичког васп. у
Трка „Пал Скендеровић“ септембар јединственим
средња школа до 8. разреда сарадњи са
правилима
Атлетским клубому

Актив наст.
физ. васп. у
Сви ученици сарадњи са Рекреативно
Зобнатичко од 5.до 8. пешачење (13
Дан пешачења у Србији септембар планинар.
језеро разреда км)
спортс.
клубом
„“Спартак“
Актив кружна трка
Сви ученици
наставника дефинисана
Jесењи крос септембар градски стадион од 5.до 8. физичког јединственим
разреда
васпитања правилима

Актив спортске игре,


Сви ученици
школско наставника шах,
Спортски дан –Дечија недеља октобар од 5.до 8.
двориште физичког традиционална
разреда
васпитања надметања

сви ученици Актив кружна трка


септембар од 5 до 8. наставника дефинисана
Крос РТС-а Градски стадион физичког јединственим
– мај разреда
васпитања правилима
Актив наставника
адекватан сви ученици физичког спортске игре,
март школски од 1 до 8. васпитања у шах,
Спортски дан - Дан школе простор разреда сарадњи са свим традиционална
зависно од осталим надметања
активности репрез Актив
Ревијална утакмица велика фудбалска, кошаркашка,
(ученици - новембар – фискултурна ентаци наставника
наставници) мај сала а физ.вас. и
школе осталим рукометна или
одбојкашка
сви ученици Актив занимљиви
од 5 до 8. наставника полигони,
адекватан физичког
разреда елементарне
школски васпитања
Светски дан здравља,кретање игре и
април – мај простор Актив
за здравље зависно од сви ученици
наставника спортске игре и шах,
Пролећне радости активности од 1 до 8.
физичког пешачке туре
разреда
васпитања
атлетика,
велика Актив наставника
током сви ученици полигони
фискултурна физичког
читаве од 3 до 8. спретности, стони
Спортска такмичења сала или васпитања,
школске разреда тенис, кошарка,
школско учитеља
године одбојка, мали
двориште Актив планинарење, скијање,
током Налази се у наставника клизање; летовања-
Излети – екскурзије Годишњем сви ученици
Летовање – зимовање: читаве физичког камповања, излети
програму од 1 до 8.
школске васпитања, (једнодневни,
школе разреда
године учитеља вишедневни)
Актив
током читаве Предвиђена сви ученици атлетика, стони тенис,
Спортска такмичења на свим Календаром наставника
школске од 5 до 8. , кошарка, одбојка,
нивоима за спортска физичког
године разреда фудбал,
такм. васпитања

9.1.2. АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ


ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАНА И ЗАНЕМАРИВАЊА

121
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТ
НОСИОЦИ

Формирање Тима за заштиту ученика Директор Август


од насиља за наредну школску годину

Анализа стања, праћења насиља,


злостављања и занемаривања,
Тим за заштиту ученика
вредновања квалитета и ефикасности Август
од насиља
предузетих мера и активности у
области превенције и интервенције

Анкетирање наставника, ученика и


родитеља и утврђивање њихових Тим за заштиту ученика Септембар
предлога за унапређивање од насиља
безбедности у школи

Израда Акционог плана превентивних


Тим за заштиту ученика Септембар
активности за наредну школску
од насиља
годину

Организовање дежурства запослених Директор и Тим за Септембар


заштиту деце од насиља

Усклађивање постојећих подзаконских


аката школе са Законом и Посебним
Секретар На почетку школске
протоколом за заштиту ученика од
године
насиља

Дефинисање правила понашања и Тим за заштиту деце од


последица кршења правила насиља, Ученички На почетку школске
понашања парламент године

Информисање ученика и родитеља о Одељењске старешине На почетку школске


Тиму и његовим активностима и године
упућивање у могућност тражења
помоћи и подршке од Тима

Предавање за родитеље : Одељењске старешине


- Како препознати и како се понашати На почетку школске
уколико ваше дете трпи насиље? године

Формирање вршњачког тима за Координатор ученичког


Септембар
заштиту ученика од насиља парламента

Коришћење наставних садржаја у Наставници У току школске године


превенцији насиља

Организовање слободних активности Директор и Тим за


према предлозима Ученичког заштиту деце од насиља, У току школске године
парламента Ученички парламент

Школска спортска такмичења/ Наставници


спортски дан посвећен безбедном и У току школске године
сигурном школском окружењу
(кошарка, фудбал, рукомет и одбојка)

Обележавање Дечје недеље Одељењске старешине, Октобар


ПП служба и Ученички

122
парламент

Ученички парламент,
Обележавање 19. новембра- Светског
Тим за заштиту Новембар
дана борбе против злостављања деце
ученика од насиља

Ученички парламент,
Обележавање Светског дана наставници грађанског Новембар
толеранције васпитања и верске
наставе

Радионице за ученике: Стручна


У току школске године
- Ненасилна комуникација служба,одељењске
- Умеће комуникације старешине

Групни рад са родитељима на


родитељским састанцима:
Одељенске старешине,
-Насиље у школи и породици,
стручна У току школске год.
- Ненасилна комуникација и
служба, директор школе
конструктивно решавање конфликата,
-Развојне потребе и проблеми деце
школског узраста

Умрежавање и сарадња са У току школске год.


релевантним установама (спољашња
Директор,ПП служба,
заштитна мрежа)
одељењске старешине

9.1.3. АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА


СПРЕЧАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи:


(ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди)

Р.б. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ ЕВА НАПО


РЕАЛИЗА ЛУА МЕНА
ЦИЈЕ ЦИЈ
А
Особа која сумња на насиље током
1. Сазнање о школске
дискриминацији и 2019/20.
насиљу- год. , одмах
Евидентирање случајева по сазнању
насиља да постоји
сумња
2. Заустављање насиља Свих запослених у установи током
школске
2019/20.
год.
3. Свих запослених у установи током
Смиривање ситуације школске
2019/20.
год.
4. Обавештавање родитеља О.С. по потреби ПП служба и Директор током
школске
123
2019/20
год.
5. Предузимање хитних Административни радник ,О.С. по потреби током
акција по потреби ПП служба и Директор школске
пружање прве помоћи, 2019/20
обезбеђивање лекарске год.
помоћи, обавештавање
полиције и центра за
социјални рад
5. Предузимање хитних Административни радник, Директор,ПП током
акција по потреби служба школске
(пружање прве помоћи, 2019/20
обезбеђивање лекарске год.
помоћи, обавештавање
полиције и центра за
социјални рад) обавља се
одмах након заустављања
насиља и злостављања.
Уколико родитељ није
доступан или његово
обавештавање није у
најбољем интересу
детета и ученика,
установа одмах
обавештава центар за
социјални рад.

6. Консултације у школи се током


врше ради: Дир школске
разјашњавања ОО О.С.,дежурни наставник, Директор,ПП служба, 2019/20
околности, анализирања Ученички парламент,Тим за заштиту у год.
чињеница на што Нек неким случајевима Министарство просвете,
објективнији начин, Школска управа,ЦСР И Здраствена служба
процене нивоа насиља и
злостављања, нивоа
ризика и предузимања
одговарајућих мера и
активности, избегавања
конфузије и спречавања
некоординисане акције. О
7. Мере и активностиОде током
предузимају се за све О.С. у сарадњи са родитељем,у смислу школске
нивое насиља и појачаног 2019/20
злостављања. васпитног рада са васпитном групом, год.
одељењском заједницом, групом ученика и
активности индивидуално

На првом нивоу
8. На другом нивоу током
О.С. у сарадњи са ПП службом, тимом и школске
директором,уз обавезно учечћа 2019/20
родитеља, Уколико појачани ва год.
васпитни рад није делотворан,
директор покреће васпитни
дис дисциплински поступак

124
9. На трећем нивоу уз о Директор, Тим за заштиту ученика ,родитељ, током
надлежних органи школске
2019/20
год.
10 Примена утврђених Тим за заштиту ученика од насиља током
поступака и процедура у школске
ситуацијама насиља 2019/20
год.
11. Истраживање о врстама Тим за заштиту ученика од насиља током
и учесталости насиља у школске
школи 2019/20.
год.
12. Сарадња са релевантним Директор, ПП служба током
службама школске
2019/20.
год. , након
процене
нивоа
ризика на
седници
Тима
13. Подршка ученицима који ПП служба током
трпе насиље школске
2019/20.
год., одмах
по сазнању
да постоји
сумња на
насиље
14. Рад са ученицима који ПП служба током
врше насиље школске
2019/20.
год.
15. Оснаживање ученика ПП служба током
. који су посматрачи школске
насиља да конструктивно 2019/20.
реагују год., одмах
по сазнању
да постоји
сумња на
насиље и
након
анализе
случаја на
седници
тима и
доношења
плана
заштите
16. Саветодавни рад са ПП служба током
родитељима ученика школске
2019/20.
год., одмах
након
сазнања да
постоји
сумња,
125
након
седнице
тима и
доношења
плана
заштите

Улоге и одговорности запослених и ученика у школи када постоји сумња на дискриминацију,


насиље, злостављање, занемаривање или се наведено догоди :

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
• дежура у складу са распоредом;
• уочава и пријављује случај;
• покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од
стратегија);
• обавештава одељењског старешину о случају;
• евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног понашања;
• сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
• уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
• учествује у процесу заштите деце;
• разговара са учесницима насиља;
• информише родитеље и сарађује са њима;
• по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;
• планира и изводи активности у оквиру ЧОС ;
• прати ефекте предузетих мера;
• евидентира и води документацију о случају; прибавља потпис родитеља
• по потреби, комуницира са релевантним установама.

ТИМ, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ


• уочава случајеве насилног понашања;
• покреће процес заштите детета, реагује одмах;
• обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
• по потреби, разговара са родитељима;
• пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима;
• разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;
• обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;
• по потреби, сарађује са другим установама;
• евидентира случај.

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
• уочава и пријављује случајеве насилног понашања;
• прекида насиље.

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА
• дежурају заједно са наставницима на одморима;
• уочавају случајеве насилног понашања;
• траже помоћ одраслих;
• пријављују одељењском старешини;
• учествују у мерама заштите.

9.1.4.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

126
САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Обука запослених за примену Посебног


протокола за заштиту деце-ученика од
насиља у образовно- васпитним Стручна служба Август
установама (за наставнике који нису
прошли програм обуке )

Предавања за наставнике:
- Примена индикатора за прелиминарну
идентификацију жртава трговине људима Стручна служба У току школске године
- Како препознати ризичне облике
понашања ученика и како реаговати

108
Каталога акредитованих
Изградња добрих односа као фактор
програма стручног У току школске године
превенције насиља у одељењу /групи
усавршавања.

14 Каталога акредитованих
Васпитни проблеми ученика и како их програма стручног У току школске године
превазићи усавршавања.

50
Каталога акредитованих
Обука наставника за решавање програма стручног У току школске године
дисциплинских проблема у усавршавања.
настави

9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

9.2.1. Стручни Тим за професионалну оријентацију


ЧЛАНОВИ ТИМА :
1. Маја Вркић, педагог, председник
2. Силвиа Ковач, психолог
3. Мартина Марјановић, наставник српског језика
4. Шара Николова, наставник енглеског језика

План реализације програма


„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“

Циљ и задаци Активности Сарадни Начин Динами Резултати Документација


ци ка
Дефинисање Доношење Тим за Састанак Јун - Дефинисани Акциони план
редоследа предлога плана ПО , Август кораци имплементације
активности , израда имплементациј наставни увођења
127
акционог плана за е ци програма ПО
школску 2018/19. у рад школе
годину

Информисање Осмишљавање Тим за Седница Август Подела Записник


одељенских и разрађивање ПО наставничк задатака и Наставничког
старешина 7. и 8. предлога плана ог већа дужности већа
разреда и имплементациј Акциони план
предметних е имплементације
наставника о
потреби активног
пружања подршке у
имплементацији
ПО
Информисање свих Упознавање са Директор Излагање - Август Стручни Записници
актера релевантних суштинским , чланови суштинске органи школе стручних органа
за васпитно – идејама и Тима за идеје, су упознати са , Акциони план
образовни процес – обавезама ПО циљеви , значајем имплементације
активирање школе у оквиру обавезе, програма ПО,
ПО – акционим акциони спремни су за
планом и план пружање
предлогом имплемент подршке у
модела ације, реализацији,
Наставничког договори о јасна слика о
већа, Школског моделу, моделу
одбора, Савета предлози и имплементац
родитеља, сугестије ије, сагласни
Ученички од стране за реализацију
парламент колега
Дефинисање броја Разматрање Директор Аргументо Август - Усвојен Записник
ученика предлога да , чланови вање Септемб предлог да
покривених програмом буду Тима за предлога , ар програмом
програмом ПО обухваћени сви ПО дискусија, буду
ученици 7. и 8. разматрање обухваћени
разреда, јер се нових сви ученици
настава одвија предлога 7. и 8. разреда
двојезично , а уколико их
има и ученика има
путника
Формирање Одржавање Тим, Састанак Август - Подељени Програм
распореда радионица на предметн Септемб задаци у радионица
радионица у 7. и 8. часовима и ар оквиру
разреду , анализа према наставни програма
тематске предвиђеном ци,
повезаности распореду одељенск
радионица са е
наставним стареши
предметима не

Информисање Анкетирање Одељенс Писмено Септемб Родитељи су Записник са


родитеља на родитеља ке изјашњава ар - сагласни род. састанка,
родитељским ученика 7. и 8. стареши ње Октобар анкетни
састанцима, разреда не листићи
сагласност
родитеља

128
Део годишњег Саставни део Тим, Уношење Август, Осмишљени ГПРШ
плана рада школе и годишњег Директор или Септемб задаци и
Школског програма плана рада ревизија у ар , начини
школе зависности Октобар подршке у
од реализацији
временског програма ПО
рока
Оснивање На Ученичком Председн Седница Проширен Записник са
вршњачке групе парламенту - ици годишњи седнице
предлозима парламен план , основа парламента
та за даљу
реализацију

Реализација плана Креирање Предмет Радионице, Октобар Добра Месечни


радионица распореда ни састанци укљученост планови
наставни ученика, наставника и о.
ци , наставника, старешина,
Тим , родитеља евиденција у
директор дневницима
рада
Тестирање ученика Примена ПП ЧОС Јануар - Слика Тест профил
стандардизован служба Фебруар интересовања ученика у
ог теста ученика електонској и
интересовања путем штампаној
ТПИ тестирања верзији
Саветодавни рад Анализа ПП ЧОС Март - Сагледавање Тест ,
профил слике у служба Април ПО из више портфолио
поређењу са углова
портфолиом

Имплементација Oрганизација и Тим, Посете , Март - Добра Напомене у


програма реализација Директор родитељск Мај обавештеност дневницима В.
презентација , и састанци ученика и О. рада
средњих школа одељенск родитеља о
ученицима и е средњим
родитељима, стареши школама на
посета не 7. и 8. територији
средњим Разреда општине ,
школама, интензивна
eксперти у сарадња и
школи боља
проходност
информација

Имплементација Разговор у Одељенс Посете Март – Комплетнија Записници о


ПО кроз реалне предузећу, ке Мај слика ученика посетама,
сусрете питања, стареши ( Јун ) о конкретним фотографије
практични не, Тим, занимањима у ученика ,
покушаји рада Директор пракси у свету портфолио
у кратком рада
временском
интервалу
Подршка у Коришћење Тим, Састанак , Током Јасније идеје Записници
имплементацији ресурса Ментори телефонска године, о могућим
ПО менторства комуникац према решењима у
129
током примене ија , заказано пракси
донешеног електронск м
програма у а распоред
конкретним комуникац у
околностима ија састанак
модела, школе а и по
и општине потреби
Сарадња са Извештавање о Тим , Састанци Током Информисано Записници
стручним органима реализацији Директор године ст о квалитету
школе програма, и квантитету
договори о имплементац
даљем току и ије
обавезама

Евиденција Креирање Одељенс Састанци Током Континуитет Записници ,


модела ке и након године у праћењу табела у
евиденције о стареши одржаних резултата рада зборници
реализацији – не, радионица
електронски и предметн
традиционални и
, табеларно на наставни
огласној табли ци , Тим
у зборници и
бележење
реализованих
активности
Извештавање Формирање Тим Састанци Током Креирана Записници ,
извештаја о године и целокупна евиденција ,
реализацији на крају слика о фотографије
целокупног године квалитету и
програма ПО квантитету
имплементац
ије

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – РАСПОРЕД РАДИОНИЦА ЗА 7. раз.


временски оквир реализације: СЕПТЕМБАР– МАЈ 2019/2020. шк. год.

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ


ЧАСОВИ
1. Представљање програма и Час одељењског Одељењске старешине
портфолија за ученике старешине 09. – 13.09 .
2. ПО и договарање о начину (ЧОС) 2019.
рада
3. У свету интересовања Грађанско 16. – 20.09. Наставници грађанског
васпитање/ 2019. васпитања и
Верска настава вероучитељи
4. У свету вештина и ЧОС 6. – 10. 10. Одељењске старешине
способности 2019.
5. Пут способности Биологија 14. – 18. 10. Наставници биологије
2019.
6. У свету вредности Грађанско в. / Наставници грађанског
7. Самоспознаја – аутопортрет Верска настава 21. 10. – 25. 10. в. и верске наставе
2019.
8. У очима других ЧОС 28.10. – 01. 11. Одељењске старешине
2019.
130
9. Какав сам у тиму Грађанско 04. – 08. 11. Наставници грађанског
васпитање / 2019. в./
Верска настава Вероучитељи
10. Мој тип учења ЧОС 11. – 15. 11. Одељењске старешине
2019.
11. Ја за десет година Ликовна култура 18. – 22. 11. Наставник ликовног
2019.
12. За родитеље и децу – Моја Родитељски Треће ТИМ, одељенске
очекивања састанак тромесечје старешине
13. Слика савременог света рада Техничко и инф. 25. – 01. 12. Наставници ТО
14. Прикупљање и начин обраде Образ. 2019.
информација о школама и
занимањима ЧОС . Одељенске старешине
15. Повезивање области рада са ЧОС 02. – Одељенске старешине
занимањима 06.12.2019.
16. Путеви образовања и 10.-
каријере 14.12.2019.
17. Припрема за интервју Српски / 13. – 17. 01. Наставници
18. Спровођење интевјуа Мађарски језик 2020. српског/мађарског језика
19. Припрема сусрета са ЧОС 27. – 01. 02. Одељенске старешине
експертима у нашој школи 2020.
20. Експерти у нашој школи ЧОС 17. - 21. 02. Тим и одељењске
2020. старешине
21. Осврт на резултате ЧОС 26. – 01. 03. Одељењске старешине
информисања 2020.
22. Посета средњој школи ЧОС 3. – 07. 03. Одељенске старешине,
23. Посета предузећу/установи 2020. ТИМ
10.-
16.03.2020.

24. Евалуација програма ПО за ЧОС 17. – 21. 03. Тим и одељењске


7.раз. 2020. старешине

ПРОГРАМ – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – РАДИОНИЦЕ ЗА 8. раз.


временски оквир реализације: СЕПТЕМБАР – МАЈ 2019/20. г.

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ


ЧАСОВИ
7. Представљање програма и Час одељењског Тим и одељењске
портфолија за ученике старешине (ЧОС) 09. – 13. 09. старешине
8. У свету интересовања 2019.
9. Графикон интересовања ЧОС 16. – 20. 09. Одељењске старешине
10. О стереотипима 2019.
11. У свету врлина и Грађанско 23. – 27. 10. Наставници
вредности васпитање / Верска 2019. грађанског / верске
12. Самоспознаја – то сам ја настава наставе

13. Какав сам на први поглед Српски / Мађарски 07. – 11. 10. Наставници српског /
језик 2019. мађарског језика
14. Моја очекивања Ликовна култура 14. – 18. 10. Наставник ликовног
2019.
15. За родитеље и децу – Моја Родитељски друго Тим и одељењске
очекивања - колаж састанак тромесечје старешине
16. Слика савременог света ЧОС 21. – 25. 10. Одељењске старешине
рада и кључне 2019.
131
компетенције за занимање
17. Образовни профили у ЧОС 28. – 01. 11. Одељењске старешине
средњим школама 2019.
18. Мрежа средњих школа Техн. и информ. о. 04.11. – 08. 11. Наставник ТО
2019.
19. Захтеви занимања – ЧОС 13. – 17.11. Одељењске старешине
способности и 2019.
контраиндикације
20. Сазнајем са интернета куда Техн. и информ. о. 18.11. – 22. 11. Наставник
после ОШ 2019. информатике
21. Путеви образовања и
каријере
22. Припрема и спровођење Српски/Мађарски 24.11.- 01. 12. Наставници
интервјуа језик 2019. српског/мађарског
језика
23. Опис занимања помоћу ЧОС 02.12.– 6. 12. Одељенске старешине
мапе ума 2019.
24. Критеријум за избор школе ЧОС 09. – 13.12. Одељењске старешине
2019.
25. Испитивање ставова Грађанско 13. – 18. 01. Наставници
васпитање/ Верска 2020. грађанског/верске
настава наставе
26. Избор занимања и приходи ЧОС 21. 02. – 01. Одељењске старешине
02. 2020.
27. Оријентација ствара јасну Грађанско 03. 02. – 07. Наставници грађанског
слику васпитање / верска 02. 2020. васпитања и верске
настав наставе
28. Опис занимања уз помоћ Родитељски Треће Одељењске старешине ,
мапе ума на родитељском састанак тромесечје Тим
састанку
29. Припрема за реалне ЧОС 11.02. – 14. 02. Одељењске старешине
сусрете 2020.
30. Остварујемо учење путем
реалних сусрета
31. Документација за реалне ЧОС 17. – Одељењске старешине,
сусрете 21.02.2020. Тим
32. Рефлексија учења у оквиру ЧОС 24. - Тим и одељењске
реалних сусрета 01.3.2020. старешине
33. Обука за конкурисање Српски језик/ 03.- Наставници
Мађарски језик 07.03.2020. српског/мађарског
језика
34. На разговору у предузећу ЧОС 10. – 14. 03. Одељенске старешине
2020.
35. Моја одлука о школи и ЧОС 17. 03. – 21. Одељењске старешине
занимању 03. 2020. Стручна служба
36. Саветодавни рад
37. За родитеље и децу – Родитељски март,април Тим и одељењске
стилови васпитања наших састанак 2020. старешине
родитеља

Програм професионалне орјентације на Време Разр Облици и Извршилац задатка


нивоу школе ед методе

132
1. Развијање радних навика и културе Током 1- ЧОС , Учитељи, одељенске
рада тема Радне навике школске 8. Родитељски старешине, педагог,
године састанци психолог
2.Размишљање о избору позива, тема Једног Током 1.- ЧОС , разговор Учитељи, одељенске
дана ја ћу бити...и сл. школске 8. са ученицима, старешине, педагог,
године цртежи, теме у психолог
писменим зад.
3.Информисанње ученика одр. Потребама за Током 8. ЧОС – ЧОЗ ОС – разредне
кадровима, мрежа ср. Школа и начином године старешине и стручни
бодовања за упис у средњу школу сарадници
4. Информисање ученика о постигнућима као Током 8. ЧОС – ЧОЗ Одељенске
фактора избора средње сколе године старешине
5.Спровођење ТПИ и РЕВИСК по потреби Децембар ЧОС – ЧОЗ Педагог и психолог
8. Индивидуални
рад
6. Саветодавни рад са ученицима Фебруар- 8. ЧОС – ЧОЗ Педагог и психолог
Март
7. Теме за родитељске састанке: Улога Април- 8. ЧОС – ЧОЗ Педагог и психолог,
родитеља и фактори избора позива њихове Мај одељенске старешине
деце – радионице
8.Организовање посета представника Мај 8. ЧОС – ЧОЗ Стручни сарадници
средњих школа нашој школи и експерата Родитељски
презентација образовних профила састанак
9.Организовање помоћи ученицима за Јун 8. Припрема Предметни
полагање пријемног испита наставници
10. Посета сајму образовања Септемба 8. Посета Старешине
р, мај, јун
11. Квиз «Стари занати» Током 1-8. ЧОС Старешине и
године «Извиђачи»
12. Ликовни/фото конкурс «Стари занати» Током 1-8. ЧОС Наставница ликовне
године културе, Наставници
ТИТ, Старешине и
«Извиђачи»
13. Пано кутак «Стари занати» Током 1-8. ЧОС, Ђачки Педагог и психолог
године парламент

9.2.2. План личног и социјалног развоја ученика

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РАЗ МЕТОДЕ И ИЗВРШИЛАЦ


РЕД ОБЛИЦИ ЗАДАТАКА
1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА СА Контину Од 1. На основу Наставници,
ТЕШКОЋАМА У ЕМОЦИОНАЛНОМ ирано до 8. разговара са учитељи,педагог и
РАЗВОЈУ И САЗРЕВАЊУ ,ТЕЖИМ током разреда наставним психолог
ПОРОДИЧНИМ ПРОБЛЕМИМА И целе особљем,
ПОРЕМЕЋЕНИМ ПОНАШАЊЕМ школске родитењима и
године ученицима
2 .ОСПОСОБЉАВАЊЕ РОДИТЕЉА ЗА Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
РЕШАБАЊЕ ПРОБЛЕМА КОЈИ СЕ ирано до 8. инструктивни учитељи,
ОДНОСИ НА ПОНАШАЊЕ током разреда рад са наставници и
целе родитељима сарадници Центра
школске за социјални рад
године
133
3. ДАВАЊЕ САВЕТА ЗА РЕШАВАЊЕ Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
ПРОБЛЕМА УЧЕНИКА КОЈИ СУ ирано до 8. инструктивни учитељи,
ПОСЛЕДИЦА ПОРЕМЕЋЕНИХ током разреда рад са наставници и
ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА целе родитељима и сарадници Центра
школске ученицима за социјални рад
године
4. САРАДЊА СА ЗДРАСТВЕНИМ И Контину Од 1. Предавања, Дом Здравља-
СОЦИЈАЛНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ирано до 8. саветодавни саветовалиште за
КОЈЕ ДОПРИНОСЕ ОСТВАРИВАЊУ током разреда разговори и младе,
ЦИЉА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ целе тематско патронажна
РАДА школске едукативне служба ,Центар за
године радионице, социјални рад
контрола
вашљивости
5.ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ Контину Од 1. Након договора Одељенске
ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ (ЗА ирано до 8. са корисником старешине,
УЏБЕНИКЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ, ТРОШКОВЕ током разреда писање дописа секретаријат
ИСХРАНЕ ) целе ЦСР
школске
године
6. ОПГАНИЗАЦИЈА ХУМАНИТАРНИХ Током Од 1. На основу Одељенске
АКЦИЈА-САКУПЉАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ школске до 8. договора са старешине
ЧЕПОВА, ООРГАНИЗАЦИЈА године разреда ученицима
ДАРОДАВНИЦЕ УЏБЕНИКА У ШКОЛИ
7.СОЦИОМЕТРИЈСКИ УПИТНИК У По Од 1. Упитник Одељенске
ОДЕЉЕЊУ потреби до 8. старешине
разреда

9.2.3 План здравствене заштите ученика

АКТИВНОСТИ Место Разред Време реализације Носиоци

 Систематски Дом здравља 1-8. 1. у току године за Учитељи,


прегледи ученика свако одељење одељенске
премараспореду старешине,
који нам достави Дом здравља
Дом Здравља
 Вакцинација Дом здравља 4. - 8. Током године Учитељи,
према распореду одељенске
Дома здравља у старешине,
Бачкој Тополи Дом здравља
 Зубарски прегледи Школска 1. - 8. . Током године Учитељи,
ученика амбуланта зубар долази у одељенске
школску амбуланту старешине,
Дом здравља
 Контрола косе и Посета 1. - 8. 4 пута током Патронажна
коже главе часовима године служба Дома
ученика здравља

 Едукативна Школа, Дом 8. 1. полугодиште Патронажна


предавања и пано здравља служба Дома
за ученике виших здравља,
разреда , 1. надлежни

134
децембар и лекар
против болести
зависности
( пушење и
алкохолизам )
2. полугодиште

Репродуктивно
здравље

Психоактивне
супстанце

 Предавања за Школа 1. - 7. 2. полугодиште Патронажна


ученике служба Дома
Теме: 1. разред – здравља,
хигијенске навике Хуманитарн
2. разред - о–
болести прљавих руку терапијска
3. разред – заједница
капљичне инфекције „Хосана“
4. разред –
како сачувати здравље

5. разред –
пубертет
6. разред –
туберкулоза
7. разред -
болести зависности

План интегрисања садржаја здравственог васпитања ученика 2. разреда

Тема Садржај Предмет / Наставна јединица Облик Време


активност реализације реализаци
је
1. Шта се
догађа у мом
телу
1. Растем и Свет око Шта нас повезује са дијалошка октобар
развијам се нас породицом илустрација

Кад ниси ни велики дијалошка фебруар


Час ни мали илустрација
одељењског
старешине
2. Ја и моје
здравље
1. Како сачувати Свет око Које делове године фебруар
здравље лети, нас разликујемо (годишња дијалошка
зими и током доба) илустрација
године
3. Дневни
ритам
135
1. Лети и зими Свет око Колико траје дан дијалошка јануар
нас илустрација

дијалошка
Смеха, рада и одмора илустрација фебруар
Час (Дневни режим) игровне а.
одељењског
старешине
2. Како Час Самостално монолошка
препознати умор и одељењског планирање рада, дијалошка октобар
замор старешине учење И одмора илустрација

3. Школа и Свет око Шта нас повезује у монолошка септембар


здравље нас школу дијалошка
Понашање у школу илустрација

4. Лична .
хигијена
1. Значај личне Час Чисто је и лепо и дијалошка новембар
хигијене за одељењског здраво илустрација
очување здравља старешине игровне а.
5. Мој кувар
1. Мој кувар Час Здрава и нездрава дијалошка март
одељењског храна – шта је здраво илустрација
старешине у једној, а нездраво у игровне а.
другој

2. Неправилна Свет око Зашто људи гаје монолошка април


исхрана нас биљке дијалошка
Зашто људи гаје илустрација
домаће животиње

6. Превенција
употребе
алкохола и
дувана
1. Особине Час предавање монолошка март
алкохола и одељењског патронажне сестре дијалошка
никотина старешине илустрација

7.
Занемаривање
и злостављање
деце
1. Социјално Свет око Ко су наши рођаци монолошка октобар
угрожена деца нас дијалошка
илустрација
Кад бих могао
Час помогао бих дијалошка мај
одељењског илустрација
старешине

План интегрисања и реализације здравственог васпитања ученика у 3. разреду

136
Тема Садржај Предмет / Наставна Oблик Време
активност јединица реализације реализ
ације
1. Пубертет 1. Значење развоја, Час 29.Однос мај
сазревања личности у односу одељењско између дечака и
на физички раст са освртом г девојчица
на богатство различитости. старешине
Квалитативне промене у току
биолошког сазревања.
2. Психоемотивни чиниоци - грађанско 4. У свету радионица септем
развојне карактеристике у васпитање игара (мушке и бар
пубертету женске игре)

3. Улога родитеља у грађанско 5. А шта кад се радионица октоба


стварању атмосфере васпитање појави Небојша р
одрастања и функционисања

4. Ментална хигијена и грађанско 9. Изненади радионица октоба


односи са особама из васпитање пажњом р
непосредне околине. (вршњаке
супротног
пола)
2. Сексуално 1. Примарне и секундарне ЧОС 26. Кад ниси ни март
васпитање сексуалне карактеристике. велики ни мали
Сазнање о полности - (интимна
сексуални идентитет. Односи питања)
међу половима. Како сам
дошао на свет.
2.Традиција и здравље. грађанско 6. Има ли радионица октоба
Изграђивање хуманих односа васпитање истине у томе р
међу половима (стереотипи о
дечацима и
девојчицама)
3. Хигијена и физичко 16. Лична октоба
здравље - хигијена васпитање хигијена и р
је здравље хигијена
здравља

4. «Мој здравствени ЧОС 8. Естетско- октоба


профил». Одређивање хигијенски р
сопственог понашања у изглед
области здравља и стила учионице,
живота. Шта за тебе значи радног места,
бити здрав? Лична прибора,
хигијена, хигијена сопствени
простора и околине.. изглед

2. Путеви преношења ЧОС 28.Значај мај


болести – капљичне здравствених
инфекције, болести прљавих установа
руку, храна, инсекти. Болести
које настају због лошег
одржавања хигијене

137
4. : Исхрана – физичко 38.Правилна новемб
Знање и ставови у васпитање исхрана ар
вези са исхраном.
1. Твоје навике у исхрани. родитељск 2. Хигијена, предавање новемб
Болести неправилне исхране и састанак хигијенске ар
- гојазност и мршавост, навике и
анорексија. Узимање хране у правилна
школи и око школе. исхрана
школске деце
2. Недеља здраве исхране. ваннаставн израда плаката октоба
е р
активности
5. Болести ликовна 60. Плакат, април
зависности култура билборд,
ТВ реклама
1. Од радозналости до ЧОС 25. Ми и март
зависности. Основни одрасли
појмови о дрогама. Фактори
ризика за настанак болести
зависности. Понашања у
ситуацији изложености
ризику. Последице
злоупотребе дрога:
здравствене, правне,
социјалне и финансијске.
Превенција злоупотребе.
Буди одлучан и сигуран у
себе.

2. Шта је ХИВ-инфекција? ЧОС 31.Култура мај


Деца, ХИВ и права. Све што понашања
знам о штетности никотина
и алкохола.
6. Повреде и
стања у којима је
могуће указати
прву помоћ
1. Стрес у функцији заштите ЧОС 12.Како октоба
менталног здравља. победити стрес р
Управљање љутњом.

2. Живот без страха и ликовна 67, 68. Ликовне мај


панике. Стрес и психолошка култура поруке као
прва помоћ. Моја душевна могућност
задовољства. споразумевања

План интегрисане реализације здравственог васпитања ученика 4. разреда

Тема Садржај Предмет / Наставна Облик Време


активност јединица реализац реализације -
ије месец
1. Исхрана - врсте Правилна исхрана Природа и Здрава храна Фронталн
хранљивих друштва а
материја групна октобар

138
1. Подела, особине, Природа и Здрава храна Фронталн октобар
улога масти, друштва а
беланчевина, групна
витамина, угљених
хидрата, минерала,
воде.

2. Болести које се Природа и Здрава храна Групна октобар


преносе путем хране. друштва
Опасности од
неконтролисане
примене дијета.
2. Значај Здраво тело здрав дух Слободне Трчање на Фронталн март
рекреације и активности полигону а
спорта групна
1. Зашто се бавимо Слободне Футбал,одбојка Фронталн септембар
спортом? Врсте и активности а
значај рекреације и групна
појединих спортова..

2. Правилна рекреација Слободне Футбал,одбојка Фронталн Новембар


- надзор, исхрана, активности а
хидратација групна
3. Пубертет 1. Значење развоја, чос Претпубертет- Фронталн мај
сазревања личности у карактеристике а
односу на физички развоја овог групна
раст са освртом на узраста
богатство
различитости.
Квалитативне промене
у току биолошког
сазревања.

1. Анатомске и . чос Претпубертет- Фронталн мај


физиолошке промене у карактеристике а
пубертету. Акне у развоја овог групна
пубертету.. узраста

2. Односи међу чос Однос између Фронталн децембар


половима, са освртом дечака и а
на значај продужетка девојчица групна
врсте и здравог Понашање
потомства. вршњака
3. Болести ендокриног Природа и Здрава храна Фронталн
система друштва а
групна
4. Болести дечјег Болести . чос Деца и одрасли Фронталн новембар
доба а
групна
1. Извор инфекције, чос Хигијена Фронталн фебруар
путеви ширења и а
улазно место групна
инфекције. Зоонозе -
139
хигијена и нега у дому
са кућним љубимцима.
Однос деце у сеоским
срединама према
домаћим животињама -
угроженост од болести
које се преносе са
животиња на људе.

2. Болести чос Хигијена Фронталн фебруар


респираторног тракта - а
прехлада, грип, групна
бронхитис.

3. Болести дигестивног Природа и Хигијена Фронталн септембар


тракта - орална друштва а
хигијена, болести зуба, групна
алиментарне
инфекције, паразити,
значај редовног
узимања хране.

4. Болести Физичко Ходање и Фронталн април


локомоторног система васпитање трчање а
- деформитети групна
кичменог стуба,
спуштена стопала.

5. Дечје заразне чоз Шта окупља Фронталн март


болести. Замке и моју а
опасности од тетоваже генерацију групна
и пирсинга. (мода, музика,
спорт…)

5. Прва помоћ Како се односимо Чоз Понашање на Фронталн децембар


према другима Екскурзија излету а
( хигијенски и групна
културни
аспект)
1. Прва помоћ код Чоз Понашање на Фронталн мај
крварења, сунчанице, Екскурзија излету а
колапса. ( хигијенски и групна
културни
аспект)
2. Прва помоћ код Чоз Опасности које Фронталн јун
тровања, алкохолизма, Екскурзија нас вребају- а
повраћања. Физичко лоше друштво, групна
васпитање дрога, секте…)

3. Стрес - последице Чос и у свим Логично Фронталн Целе школске


стреса и превенција у наставним размишљање а године на
циљу подизања предметима групна неким

140
психичке кондиције и часовима
спречавања настанка
болести.

6. Болести чос Опасности које Фронталн Целе школске


зависности Опасности које нас нас вребају- а године на
вребају лоше друштво, групна неким
дрога, секте…) часовима
1. Пушење, чос Опасности које Фронталн март
алкохолизам, нас вребају- а
наркоманија - знања лоше друштво, групна
усвојена у трећем дрога, секте…)
разреду основног
образовања допунити и
проширити у складу са
могућностима ученика
четвртог разреда.

9.2.3. ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРОГЕ ЗА


ШКОЛСКУ

AКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ ВРEME ЕВАЛУА НАПО


ЦИЈА МЕНА
Формирање Тима за превенцију Директор Септембар
наркоманије
Анкетирање ученика и родитеља и Директор на савету Септембар,
утврђивање њихових предлога за родитеља, род. састанци Новембар
унапређивање безбедности у школи
На основу анализе анкете Тим за превенцију Септембар,
утврђивање и обележавање ризичних новембар
места у школи и школском дворишту
Израда Акционог плана
превентивних активности
Тим за превенцију Септембар
(имплементација резултата анкете)
за текућу школску годину
Дефинисање правила понашања и Тим , Ученички парламент Током
последица кршења правила школске
понашања године

Активности са
ученицима
Информисање ученика о Тиму и Одељењске старешине
његовим активностима, На почетку
активностима у школи и упућивање школске
у могућност тражења помоћи и године
подршке од Тима
Презентације ученика на часу
141
биологије , грађанског васпитања и Наставници биологије и Током
верске наставе о штетним утицајима грађанског васпитања године
психоактивних супстанци на здравље
Повезивање наставних садржаја у
оквиру наставних предмета са Предметни наставници Током
стеченим знањима о дроги године
Предавања Дома здравља Бачка Патронажна служба, Током
Топола одабрани стручњаци године
Предавања МУП-а о наркоманији Радници МУП-а Током
године
Кампања борбе против дроге, Педагог, психолог, Током
новембар, месец борбе против директор, Ученички године
зависности – активности У.п. парламент
У току
Радионице за ученике:
педагог, психолог школске
- умеће одрастања, како рећи не
године
Активности са
родитељима
Информисање родитеља о Тиму и Одељењске старешине
његовим активностима,
3. род.
активностима у школи и упућивање
састанак
у могућност тражења помоћи и
подршке
Упознавање родитеља са Одељењске старешине, У току
могућношћу род. састанака у случају педагог, психолог школске
сумње на употребу и злоупотребу године
дрога и позив на већу будност
Предавање за родитеље : Одељењске старешине
- Васпитни стилови, слободно време, 3. или 4.
значај и улога породице Родитељски
састанак
Трибине за родитеље и децу, реч Тим Министарства У току
стручњака школске
године
Активности са
наставницима
Упознавање на Наставничком већу са Педагог, Психолог, На почетку
стручним упутством Министарства, Директор школске
Међународним стандардима године
превенције, програмом и протоколом
који је најављен
Упознавање са корацима превенције Педагог, Психолог, На почетку
и интервенције Директор школске
године

Упознавање са обавезом сарадње са Педагог, Психолог, На почетку


родитељима и одржавању Директор школске
родитељских састанака на ову тему године

142
Одржавање радионица на ЧОС-у на Одељенске старешине На почетку
тему Учионица добре воље, чувари школске
осмеха итд. године

Међупредметне компетенције – Предметни наставници Током


превенцију дроге интегрисати у школске
наставне садржаје и довести у везу са године
исходима
Стручно усавршавање – Креативан Реализатори семинара – Током 2 дана,
рад на превенцији злоупотребе Градски завод за јавно школске 16
психоактивних супстанци, К3, Кат. здравље Београд године бодова
Бр. 247
Организација предавања Представници МУП-а и ТОКОМ
представника МУП-а помоћник директора ГОДИНЕ
Праћење, aнализa рaдa Tима и Извештај о раду, предлози AВГУСТ
реализацијe aкционог плана зa мера за даљи рад
текућу школску годину

Спортске активности у циљу превенције употребе и злоупотребе дрога

назив време место учесниц реализатори садржај


реализац реализације и
ије

Актив наставника
трка дефинисана
Пољопривредна Ученици од 1. физичког васп. У
Трка „Пал Скендеровић“ септембар јединственим
средња школа до 8. разреда сарадњи са
правилима
Атлетским клубому

Актив наст.
Физ. Васп. У
Сви ученици сарадњи са Рекреативно
Зобнатичко од 5.до 8. пешачење (13
Дан пешачења у Србији септембар планинар.
језеро разреда км)
Спортс.
Клубом
„“Спартак“
Актив кружна трка
Сви ученици
наставника дефинисана
Jесењи крос септембар градски стадион од 5.до 8. физичког јединственим
разреда
васпитања правилима

Актив спортске игре,


Сви ученици
школско наставника шах,
Спортски дан –Дечија недеља октобар од 5.до 8.
двориште физичког традиционална
разреда
васпитања надметања

сви ученици Актив кружна трка


септембар од 5 до 8. наставника дефинисана
Крос РТС-а Градски стадион физичког јединственим
– мај разреда
васпитања правилима

143
Актив наставника
адекватан сви ученици физичког спортске игре,
март школски од 1 до 8. васпитања у шах,
Спортски дан – Дан школе простор разреда сарадњи са свим традиционална
зависно од осталим надметања
активности репрез Актив
Ревијална утакмица велика фудбалска, кошаркашка,
(ученици – новембар – фискултурна ентаци наставника
наставници) мај сала а физ.вас. и
школе осталим рукометна или
одбојкашка
сви ученици Актив занимљиви
од 5 до 8. наставника полигони,
адекватан физичког
разреда елементарне
школски васпитања
Светски дан здравља,кретање игре и
април – мај простор Актив
за здравље зависно од сви ученици
наставника спортске игре и шах,
Пролећне радости активности од 1 до 8.
физичког пешачке туре
разреда
васпитања
атлетика,
велика Актив наставника
током сви ученици полигони
фискултурна физичког
читаве од 3 до 8. спретности, стони
Спортска такмичења сала или васпитања,
школске разреда тенис, кошарка,
школско учитеља
године одбојка, мали
двориште Актив планинарење, скијање,
током Налази се у наставника клизање; летовања-
Излети – екскурзије Годишњем сви ученици
Летовање – зимовање: читаве физичког камповања, излети
програму од 1 до 8.
школске васпитања, (једнодневни,
школе разреда
године учитеља вишедневни)
Актив
током читаве Предвиђена Сви ученици атлетика, стони тенис,
Спортска такмичења на свим Календаром наставника
школске од 5 до 8. , кошарка, одбојка,
нивоима за спортска физичког
године разреда фудбал,
такм. васпитања

КОРАЦИ У ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ УПОТРЕБЕ И ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГЕ

Откривање ученика који користе Наставно особље Током


дрогу школске
године
Израда плана појачаног васпитног Одељенске старешине Током
рада школске
године
Сарадња са родитељем Педагог, Психолог, Током
Директор школске
године

Васпитно-дисциплински поступак Педагог, Психолог, Током


Директор школске
године

Упућивање на установу за помоћ Одељенски старешина, Током


Педагог, Психолог, школске
Директор године

Поверљивост података Педагог, Психолог, Током


Директор школске
године

144
Превенција стигматизације и Одељенске старешине Током
етикетирања ученика школске
године

Наставак школовања и боље Одељенске старешине, Током


интеграције у заједницу педагог, психолог, директор школске
године

Родитељски састанак – позив на већу Предметни наставници Током


будност школске
године

Праћење, aнализa рaдa, ефекти Извештај о раду, предлози Током


предузетих мера мера за даљи рад школске
године

145
9.2.4. Програм подршке ученицима у учењу
АКТИВНОСТИ Време Разред Облици и Извршилац
методе задатка

1. На ЧОС у свим разредима теме: Септемб 1.-8. Разговор са Разредни


 Радне навике ар, ученицима старешина
 Методе и технике учења октобар
 Упутства за учење
2. Праћење кварталног успеха ученика и Током 4. - 8. Тестирања, Педагог и
саветодавни рад по потреби са године разговори, психолог
ученицима који имају 2 или више корективни и
опомена на кварталу саветодавни
рад
3. Препознавање ученика којима је Током 1. - 8. индивидуално Педагог,
потребан ИОП године психолог,
наставно
особље
4. Праћење адаптације ученика 1. и 5. Током 1. - 8. Посета Педагог и
разреда године часовима, психолог
Анкетирање
5. Статистичке анализе и извештаји успеха Током 2. - 8. Статистичка Наст.
на школском нивоу квартално- године обрада Информатике
континуирано праћење, напредовање и података педагог
успех ученика на школском нивоу
6. Педагошко образовање родитеља на род. Током 1. - 8. Предавање, Одељенске
Састанцима кроз теме: године дискусије старешине,
 Како правилно учити психолог,
 Домаћи рад ученика педагог
 Оцењивање
 Радне навике ученика
7. Додатни рад и секције за талентоване Током 4. - 8. Васп. обр. рад Предметни
ученике године наставници

Током 1. - 8. Допунска Предменти


8. Допунски рад са ученицима кој спорије године настава наставници
напредују

9. Информисање наставника о начинима Током 1. - 8. Наставничко Стручни Тим за


рада са децом са посебним потребама у године веће, ИО, Педагог,
редовној настави, мере које је потребно индивидуални Психолог
предузети педагошко-
инструктивни
рад
Током 1.-8. Саветодавни Педагог
10.Инструктивни рад са наставницима године инструктивни Психолог
рад
11. Индивидуални саветодавни рад са Током 1.-8. Саветодавни Педагог
родитељима године инструктивни Психолог
рад
12. Консултације са саветницима по потреби Током 1.-8. Саветодавни Педагог
године инструктивни Психолог
рад
9.2.4.1 План адаптације новодошлих ученика

146
АКТИВНОСТИ Време Разре Облици и Извршилац
д методе задатка

1. Први разговор и сазнања на теме: Континуи 1-8. Разговор са Педагог,


 Претходног школовања и успеха рано ученицима, Психолог
ученика родитељима/с
 Места боравка таратељима, а
 Разлога доласка и уписа по потреби
 Породичних прилика сарадња са
 Карактеристика функционисања ЦСР
у школској средини
 Информисање о начину рада
школе
 Распоред часова

2. Распоред ученика у одговарајуће одељење Након 1. – 8. Разговор са Педагог ,


у складу са карактеристикама прелимин одељенским Психолог
арног старешином /
разговора учитељем

3. Упознавање детета родитеља и Након 1. – 8 Разговор са Педагог ,


одељенског старешине и учитеља, прелимин одељенским Психолог,
набавка књига, свесака и потребног арног старешином / Секретар
прибора разговора учитељем

4. Праћење функционисања ученика након Током 1. – 8. Разговори, Педагог и


почетка похађања наставе кроз разговоре године саветодавни психолог
са одељенским старешином / учитељем рад
5. Праћење функционисања ученика кроз Током 1. – 8. Посета Педагог и
посете часовима године психолог

6. Разговор са учеником након месец дана о


навикавању на нову средину
7. Препознавање и идентификовање Током 1. - 8. Информисање Педагог,
ученика којима је потребна подршка у године од стране психолог,
адаптацији или учењу кроз индивидуални родитеља, наставно
или групни рад у наредном периоду учитеља, особље
наставника, на
захтев самог
ученика
Током 1. - 8. Извештаји на Педагог и
8. Праћење и анализа оцена и успеха године нивоу психолог,
ученика, поређење у односу на ранији одељења учитељ,
период школовања одељенски
старешина
9. Функционисање, уклопљеност у одељење Током 1. - 8. Праћење, Дежурни
на школском одмору године посматрање наставници

10. Социометријски статус ученика у По 1. - 8. Упитник Одељенске


одељењу потреби старешине,
током психолог,
године педагог
Током 4. - 8. Васп. обр. Рад Предметни
11. Допунски/додатни рад са ученицима године – додатна / наставници

147
кој спорије/брже напредују допунска
настава
12. Укљученост и долазност ученика на Током 1. - 8. Евиденција у Педагог,
секције у школи године дневнику, Психолог
разговор са
наставницима
Током 1-8. Саветодавни Предметни
10. Активност ученика на часу године инструктивни наставници,
рад Педагог
Психолог
11. Индивидуални разговори са Током 1.-8. Саветодавни Одељенске
родитељима, родитељски састанци године, по инструктивни старешине,
потреби рад Педагог
Психолог
12. Консултације са надлежним службама по Током 1.-8. Саветодавни Педагог
потреби године, по инструктивни Психолог
потреби рад

9.2.4.2. Компензаторни програм

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РАЗ МЕТОДЕ И ИЗВРШИЛАЦ


РЕД ОБЛИЦИ ЗАДАТАКА
1.ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕЦЕ КОЈА СУ Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
ОСТАЛА ВАН СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ирано до 8. инструктивни учитељи
И ВАСПИТАЊА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ током разреда рад са
ЊИХОВОГ УПИСА У ШКОЛУ целе родитељима
школске
године
2.ОМОГУЋАВАЊЕ УПИСА ДЕЦЕ СА Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
НЕПОТПУНИМ ЛИЧНИМ ирано до 8. инструктивни учитељи
ДОКУМЕНТИМА У ШКОЛУ током разреда рад са
целе родитељима
школске
године
3.САРАДЊА СА ДРУГИМ Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
ИНСТИТУЦИЈАМА – ЦСР, ДОМ ирано до 8. инструктивни учитељи
ЗДРАВЉА, ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА, током разреда рад са
ХУМАНИТАРНО ДРУШТВО „БЕТЕЖДА“; целе родитељима
ОИСС „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“, ОИСС школске
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ године
4.НАБАВКА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА У Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ирано до 8. инструктивни учитељи
током разреда рад са
целе родитељима
школске
године
5. ПРИПРЕМА ЗА УПИС И АДАПТАЦИЈА Контину 1. Радионице Учитељи,педагог
КРОЗ ПРОГРАМ „ШКОЛА ПРЕ ШКОЛЕ“ ирано разред и психолог
током
школске
године

148
6.ОСПОСОБЉАВАЊЕ РОДИТЕЉА ЗА Контину Од 1. Саветодавно Психолог, педагог,
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ирано до 8. инструктивни учитељи
У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СА ДЕЦОМ током разреда рад са
целе родитељима
школске
године
7.ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ Контину Од 1. Након договора Одељенске
ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ (ЗА ирано до 8. са корисником старешине,
УЏБЕНИКЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ, УЖИНУ, током разреда писање дописа секретаријат
РУЧАК ) целе ЦСР
школске
године
8. ОПГАНИЗАЦИЈА ХУМАНИТАРНИХ Током Од 1. На основу Одељенске
АКЦИЈА-САКУПЉАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ школске до 8. договора са старешине
ЧЕПОВА, ООРГАНИЗАЦИЈА године разреда ученицима
ДАРОДАВНИЦЕ УЏБЕНИКА У ШКОЛИ
9. УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ Током Од 1. На основу Педагог, психолог,
ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У ПРОДУЖЕНИ школске до 4. договора са одељенске
БОРАВАК године разреда ученицима и старешине и
родитељима учитељима
10. БЕСПЛАТАН РУЧАК ЗА ДЕЦУ Током Од 1. На основу Одељенске
ТОКОМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У школске до 8. сарадње са старешине и
ШКОЛИ године разреда Црвеним учитељи
крстом и
договора са
родитељима
11. КООПЕРАТИВНО УЧЕЊЕ НА ЧАСУ, Током Од 1. Старији Одељенске
ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ И У школске до 8. ученици или старешине и
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ године разреда ученици са учитељи, учитељи
бољим знањем продуженог
помажу у боравка
учењу
ученицима из
осетљивих
група
12. ПОДРШКА У САВЛАЂИВАЊУ Током Од 1. Саветодавно Педагог, психолог,
СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА И СТИЦАЊА школске до 8. инструктивни
РАДНИХ НАВИКА године разреда рад са
ученицима,
учење учења

149
9.2.5. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ:

1.Тадић Биљана, наставник историје


2.Котман Јулиана, наставник историје –председник
3.Глушац Весна, наставник математике
4.Хусар Силвија, професор разредне наставе
5.Калман Јудит, професор разредне наставе
6.Вркић Маја,педагог
7.Траљић Ивана,представник Савета родитеља
8.Сабо Синтиа,представник Ученичког парламента
9.Габор Хела, представник Школског одбора

9.2.5.1. АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ

Кључне области:
1.Настава и учење
2.Етос
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦ ТЕХНИКЕ И ИСХОДИ
РЕАЛИЗА- И ИНСТРУМЕНТИ
ЦИЈЕ АКТИВНО
СТИ
Иницијални тестови Крајем Чланови Тестови знања Сумирањем
септембра тима за резултата
самовредно ствара се
вање јаснија слика о
постигнућима
ученика.
Проверавање После 1. Чланови Посете часовима, Аналаизиране
показатеља у 2. области посете тима – евиденција стручне попуњене чек
Настава и учење педагог и службе, чек листе листе,
психолог упоређен
напредак у
настави и
учењу
Реализација У току Стручна Анализа протокола Имплементација
огледних/угледних школске служба, о посећеним препоручених
часова на нивоу године чланови часовима елемената часа
актива тима (стандадри,
визуелнасредств
а,индивидуализа
ција,диференциј
ација-ИОП)
Провера укључености На почетку Чланови Дневници, Стручна служба
ученика у допунску, и на крају тима, евиденција стручне треба да врши
додатну наставу, у године стручна службе разговор са
ваннаставне служба ученицима са
више од 2
активности
нег.оцене,
наставници,
учитељи треба
150
да укључе децу
са слабим
успехом у
допунску, а
надарену децу у
дод.наставу
Провера постојања Педагошка Образац Систематичан
разрађеног плана за Септембар служба поступак
новопридошле
наставнике и ученике
ради прилагођавања
на нову средину
Правилник за Октобар Чланови Правилник Истаћи и
запослене о Тима подсетити
понашању запослене на
правила

Међусобно Новембар- Чланови Анкете о Прикупљање


уважавање и децембар Тима међ.уважавању, са података и
функционисање неколико питања о решавање
система заштите од могућем школском могућих
насиља насиљу проблема
Промовисање и Током Помоћник Разглас Јачање јавног
подржавање резултата школске директора окружница промовисања
наставника и ученика године

Промовисање Током Наставници Разглас Јачање јавног


резултата ученика са школске , учитењи окружница промовисања
сметњама у развоју године

Уважавање захтева Фебруар Чланови Записник о На основу


Ученичког Тима седницама записника
парламента Парламента проверавати
шта је све
остварено
Сарадња између Током Наставници Чишћење школског Побољшавање
родитеља и школе, школске , учитењи, амбијента, прибора сарадње
њихово укључивање у године чланови између
заједницу тима родитеља и
школе
Школа је центар Током Наставници Семинари, Унапређивање
иновација и школске , учитењи, конкурси, пројектна васпитно-
васпитно-образовне године чланови настава образовне
изузетности тима праксе
наставника,
међусобна
размена
искуства

9.2.6. Стручни тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови :
Војтер Пулаи Моника-директор школе
1.Тадић Биљана-наставник историје
151
2.Павловић Милана – наставник музичке културе
3.Николова Шара-наставник енглеског језика
4.Фаркаш Милица-наставник биологије
5.Мандић Тамара-наставник музичке културе
6.Хинић Мирослав - наставник физичког васпитања
7.Кертес Моника-наставник разредне наставе
8. Ђорђевић Сандра-наставник географије
9. Јакшић Едита- наставник разредне наставе
10.Дозет Марина- наставник разредне наставе у дневном боравку

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Школска управа Сомбор


Школа ОШ“Чаки Лајош“
Место Бачка Топола

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ


(прво полугодиште)
Тема пројекта Божићни колачи и кестени
Област Предузетништво
Време реализације 1.октобар-25. децембар
Биологија,математика, физичко васпитање,ликовно
Наставни предмети са којима је тема
образовање,српски језик,мађарски језик, русински
повезана
језик
Комуникација, Решавање проблема, Сарадња,
Остале међупредметне компетенције
Одговоран однос према околини, Предузимљивост и
чијем развоју доприноси
оријентација ка предузетништву.
Оспособљавање ученика за равијање предузутничког
Циљ пројекта
духа и тимског рада.
Ученик ће бити у стању да: познаје ток производног
Исходи пројекта процеса и активно му доприноси својим радом; да
самостално направи божићне колаче и украсе.
БИОЛОГИЈА-.Истражује особине живих бића према
упутствима наставника и води рачуна о
безбедности током рада;
MAТЕМАТИКА- Ученик ће бити у стању да реши
једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз и примени размеру у
Исходи наставних предмета (1. и 5.) једноставним реалним ситуацијама.
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ-Ученик ће бити у стању
да црта различитим материјалима и на различитим
подлогама и да користи материјал и прибор у складу
са упутствима.
ЈЕЗИЦИ-Ученик примењује основна правописна
правила и пише читко и уредно.
Носиоци активности Наставници и учитељи , ученици 5,6,7 разреда
Практичан рад, Метода цртања и илустрованих
Методе рада
радова
Новчана средства добијена од продаје сирупа од
Материјално – техничка основа
зове(Дечији дан).
Начин праћења и евалуације Фотографије, анкета.

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

152
Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта
Куповина репро материјала за прављења наруквица за Дан школе .(март 2020,год.)

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1: Куповина прехрамбеног материјала и репро материјала.
Активност 2: Обавештавање медија
Активност 3 Сакупљање кестена
Активност 4 Садња нане у току Дечије недеље
Активност 4: Литерарни и ликовни конкурс на тему „Мој идеалан Божић“

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1:Паковање кестена на ЧОС-овима 5-8 разреда.
Активност 2: Прављење божићних колача уочи Божићног вашара ( ученици нижих разреда)
Активност 3: Паковање колача.
Активност 4: Продаја украса и кестена на Божићном вашару.

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Презентација добијених резултата и продуката:
Школски одбор, Наставничко веће , путем друштвених мрежа, као и главног паноа у школском
холу.
Рефлексија о пројекту и евалуција:
фотографије,анкете

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ


(друго полугодиште)

Тема пројекта Уникатне наруквице


Област Предузетништво
Време реализације 15.јануар-22.март
Наставни предмети са којима је тема
Техничко,математика, ,ликовно образовање,
повезана
Комуникација, Решавање проблема, Сарадња,
Остале међупредметне компетенције
Компетенција за целоживотно учење,
чијем развоју доприноси
Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.
Оспособљавање ученика за равијање предузутничког
Циљ пројекта
духа и тимског рада.
Ученик ће бити у стању да: познаје ток производног
Исходи пројекта процеса и активно му доприноси својим радом; да
самостално направи наруквице.
Исходи наставних предмета (1. и 5.) MAТЕМАТИКА- Ученик ће бити у стању да реши
једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз и примени размеру у
једноставним реалним ситуацијама.
153
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ- Ученик ће бити у стању
да гради апстрактне и/или фантастичне облике
користећи одабране садржаје као подстицај за
стваралачки рад

Носиоци активности Наставници и учитељи , ученици 5,6,7 разреда


Методе рада Практичан рад
Новчана средства добијена од продаје божићних
Материјално – техничка основа
колача и украса(Божићни вашар)
Начин праћења и евалуације Фотографије, анкета.

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта


Куповина прехрамбеног материјала за прављење сирупа од зове и нане .(Дечији дан2.6.
2020.год.)

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1: Куповина репро материјала.
Активност 2: Обавештавање медија
Активност 3: Ликовни конкурс на тему „Моја наруквица пријатељства“.

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1:Плетење наруквица на ЧОС-овима.
Активност 2: Прављење амбалаже ( ученици нижих разреда)
Активност 3: Прављење штанда за продају наруквица.
Активност 4: Продаја наруквица за Дан школе.

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Презентација добијених резултата и продуката:
Школски одбор, Наставничко веће , путем друштвених мрежа, као и главног паноа у школском
холу.
Рефлексија о пројекту и евалуција:
фотографије,анкете

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ


(друго полугодиште- Дечији дан)

Тема пројекта Зова зове Нану


Област Предузетништво
Време реализације 15. мај-2.јун.
Биологија,математика, физичко васпитање,ликовно
Наставни предмети са којима је тема
образовање,српски језик,мађарски језик, русински
повезана
језик, немачки језик
Остале међупредметне компетенције Комуникација, Решавање проблема, Сарадња,
чијем развоју доприноси Одговоран однос према околини, Предузимљивост и
154
оријентација ка предузетништву.
Оспособљавање ученика за равијање предузутничког
Циљ пројекта
духа и тимског рада.
Ученик ће бити у стању да: познаје ток производног
процеса и активно му доприноси својим радом; да
Исходи пројекта уочава и препознаје биљку; да уочава лековита
својства зове и нане; да уочава значај зове и нане у
екосистему.
БИОЛОГИЈА-.Истражује особине живих бића према
упутствима наставника и води рачуна о
безбедности током рада;
MAТЕМАТИКА- Ученик ће бити у стању да реши
једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз и примени размеру у
Исходи наставних предмета (1. и 5.) једноставним реалним ситуацијама.
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ-Ученик ће бити у стању
да црта различитим материјалима и на различитим
подлогама и да користи материјал и прибор у складу
са упутствима.
ЈЕЗИЦИ-Ученик примењује основна правописна
правила и пише читко и уредно.
Носиоци активности Наставници и учитељи , ученици 5,6,7 разреда
Практичан рад, Метода цртања и илустрованих
Методе рада
радова
Новчана средства добијена од рециклажног
Материјално – техничка основа
материјала.
Начин праћења и евалуације Фотографије, анкета.

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта


Куповина прехрабеног материјала за божићне колаче.( Божићни вашар )

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1: Куповина прехрамбеног материјала.
Активност 2: Сакупљање амбалаже
Активност 3: Обавештавање медија
Активност 4: Литерарни и ликовни конкурс на тему „Зова зове Нану“

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Активност 1:Брање зове и нане
Активност 2: Прављење сирупа
Активност 3: Продаја сирупа на штанду „Чакијеве чаролије“ 2. јуна ( Дечији дан ).

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта


(Опис, фотографије и материјали)
Презентација добијених резултата и продуката:
Школскои одбор, Наставничко веће ,путем друштвених мрежа, као и главног паноа у школском
холу.
155
Рефлексија о пројекту и евалуција:
фотографије,анкете

9.3. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ЧЛАНОВИ ТИМА :

1.Војтер Пулаи Моника, в.д. Директора


2.Чернаи Чаба, наставник информатике
3.Хинић Мирослав,професор физичког васпитања

ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори Временска


пројекта динамика-трајање
Набавка књига (већином Пом. директора Пом. директора до краја школске
речника) за школску Директор Библиотекари године
библиотеку Наст. информатике
Набавка наставних и Пом. директора Пом. директора до краја школске
дидактичких средстава Наст. информатике Наст. информатике године
(видео пројектори )
Стручно усавршавање - Пом. директора Директор до краја школске
семинари Наст. информатике Педагог године
Психолог
По расписаном конкурсу Пом. директора Пом. директора до краја школске
Наст. информатике Наст. информатике године

9.4. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

1. Нађ Мајлат Агота, наставник мађарског језика - председник


2. Радованац Рожа,професор разредне наставе
3. Мајлат Шили Гизела,професор разредне наставе
4. Фирстнер Ленке, наставник географије
5.Ковач Силвиа,психолог ШЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Област-Информисање Крајњи циљ:


Формирање основе систематског
рада на ИО у школи
Активности носиоци време Исход/очекивана промена и процена
Шема акционог плана за 2о19- Стручни тим за јун Јачање квалитета рада са ученицима
2о20. школску годину ИО који имају тешкоће у напредовању,
процениће Стручни тим за ИО
Информисање наставничког Стручни тим за јун Боља информисаност,
већа ИО
о начину рада током школске
године, обавезама у вези
евиденције, документације,
процедурама, извештају,
акционом плану
156
Информисање родитеља на Директор септембар- Већа учешћа родитеља и боља
родитељским састанцима и на Одељенске, октобар сарадња, процениће Стручни тим за
савету родитеља старешине ИО
учитељи
Сарадња са локалном Представници септембар- Подршка и сарадња у реализацији ИО
самоуправом –округли сто општинског октобар у школи-отварање радног места
актива стручног дефектолога,јачање ране превенције у
сарадника сарадњи са Домом
Здравља,ЦСР,Интерресорна комисија
Информисање Ђачког Педагог, Септембар - Већа мотивација чланова парламента
парламента Психолог октобар за пружање подршке и помоћи
ученицима којима је то потребно, а у
оквиру одељења,
процениће одељенске старешине
Област- Крајњи циљ:
Умрежавање Боља повезаност и
функционалност међу тимовима
Умрежавање са осталим Стручни тим за Август – Тимски рад на нивоу школе,
Тимовима у школи- ИО септембар процениће Стручни тим за Ио
Тим за школски програм, Тим за
самовредновање,
Тим за ШРП,
Тим за заштиту ученика од
насиља

Специјална школа: „Жарко Саветодавни рад дефектолога


Зрењанин“ у Суботици-
дефектолог
Од маја Саветодавни рад дефектолога
Хуманитарно друштво Бетешда- месеца до
дефектолог децембра

Мрежа подршке за ИО –
руководилац Бранка Бешлић, са
стручњацима које обезбеди
ОПШТИНА, ромском
националном заједницом
Сарадња са Интересорном Стручна служба, Континуиран Документација за интересорну
комисијом, Домом здравља ИОП тим о комисију, записници ИОП тимова.
Бачка Топола, Центром за
социјални рад
Израда компензаторних Стручна служба Август Програми
програма за ученике из
осетљивих група
Ангажовање пратилаца ученика Директор Август, Ангажовани пратиоци ученика
септембар
Укључивање ученика којима је Стручна служба Током
потребна додатна подршка у наставници, школске
школске активности, дефектолози године
ваннаставне активности, Додатна подршка ученицима
тимове, школске акције и
пројекте
Пружање бенефиција угроженој Директор, ЦСР, Током године
деци локална Додатна подршка ученицима
самоуправа
Стручно усавршавање Директор, Током године
наставника наставници,
157
локална Додатна подршка ученицима
самоуправа,
дефектолози
Радионице „Учење учења“ за Стручна служба, Једном у Извештаји евалуације, упитник за
децу наставнике и родитеље наставници полугодишту родитеље
Област - Идентификација Крајњи циљ: Подршка ученицима
ученика којима је потребан у учењу и напредовању
ИОП
Препознавање и Одељенске, Током Утврђивање број ученика са
идентификовање ученика са Старешине, школске потребама за ИОП-ом , процениће
потребама за ИОП-ом од 1. до предметни године у Стручни тим за ИО
8. разреда наставници, континуите
учитељи ту на
седницама
педагошког
колегијума
и
наставничк
ог већа
Идентификација ученика Наставници, Први Записници са сатанака ИО тимова.
којима је потребна додатна стручна служба квартал Записници са седница ОВ и НВ,
подршка иницијални тестови, психолошки
тестови.
Предлог мера након анализе Наставници, На крају Извештаји о ефектима предузетих
успеха стручна служба првог мера.
квартала и
полугодиш
та
Транзициони план – сарадња Стручна Прва Транзициони план, извештај са
између наставника и учитеља служба, недеља састанка ОВ.
на преласку у пети разред посебно септембра Сваки разредни старешина води
организовати 5.септемба записник и предаје га председенику
на српском и р актива петих разреда који их
мађарском У 12:30 обједињује у један записник.
језику за
наставнике
Разговори са родитељима, Одељенске, Током Стицање основе за рад у складу са
добијање писмене сагласности Старешине, школске потребама и могућностима детета,
предметни године у процениће стручни тим за ИО
наставници, континуитету
учитељи
Идентификација даровитих Наставници, Први квартал Иницијални тестови
ученика стручна служба
ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3 СТИО „мали Август и ИОП-ови
тимови“, стручна први квартал
служба, ИРК,
педагошки
колегијум,
директор,
дефектолози
Помоћ учитељима и Стручна служба Током Препознавање потреба ученика,
наставницима у изради школе школске процениће стручни тим за ИО
потребне документације и године у
праћењу напредонања ученика у континуитету
настави

Пример инклузивне праксе ИОП Тим за Наставничко Упознавање наставника са радом са


158
одређено дете веће у августу децом са тешкоћама која прелазе из
2017. разредне у предметну наставу.
Упућивање ученика на Стручни Тим за Током Рад са учеником у складу са
интерресорну комисију ИО школске потребама , процениће стручни тим
године у за ИО
континуитету
Област - Формирање ИОП Крајњи циљ:
тимова Систематска подршка ученицима у
образовању и функционисању у
школском окружењу
Именовање ИОП тима за свако Школски Тим за Током Стварање оптималних услова за
дете за које је добијена ИО школске израду ИОП-а, стручни тим за ИО
сагласност родитеља. године у
континуитету
Процена потребе за додатном Стручни Тим за Током Уважавање и задовољање потреба
помоћи/подршком ИО школске детета, стручни Тим за ИО
године у
континуитету
Израда и усвајање ИОП Стручни Тим за Током Реализација ИОП програма, стручни
програма ИО, педагошки школске Тим за ИО
колегијум године у
континуитету
Област - Евалуација Крајњи циљ:
Напредак ученика у складу са
потребама и могућностима
Праћење реализације и Стручни Тим за Током Осмишљавање адекватних мера и
евалуирање ИОП програма ИО школске благовремено подлезање ИОП-а
године ревизији стручни Тим за ИО

9.5. Стручни тим за критичко мишљење и решавање проблема


Чланови :
1.Чернаи Чаба – наставник информатике
2.Глушац Весна – наставник математике
3.Марјановић Мартина-наставник српског језика
4.Фаркаш Милица-наставник биологије
5.Лешчешен Игор – наставник географије
6. Кадвањ Линка Лаура – наставник хемије

План Стручног тима за критичко мишљење и решавање проблема 2019/2020.

Начин
Садржај Време Носиоци
реализације
Завршетак пројекта : Презентација на Октобар/новембар Чланови тима
„Чувајмо наше реке” Наставничком већу 2019.
Договор о новом пројекту и Рад на терену, на Други и трећи квартал Чланови тима,
начину његове реализације на часовима, разговор са школске 2019/2020. наставник ликовне
тему : челницима „Комграда” културе , наставник
„Екологија моје околине'” техничког, наставник
физике...
Дан планете Земље – 22. Рад на терену, на Април 2020. Чланови тима;
април; набавка контејнера за часовима, разговор са Наставничко веће;
рециклажу за школу; челницима „Комграда” ученици
Рециклирај – профитирај
(конкурс за најбољи ликовни
и литерарни рад)
Завршетак пројекта: Презентовање на Јун 2020. Чланови тима
„Екологија моје околине” Наставничком већу
Израда предлога Плана рада

159
стручног Тима за критичко
мишљење и решавање
проблема за 2020 /2021.
Извештај
Извештај остварености плана Презентовање Август – септембар Чланови тима
стручног Тима за критичко остварености плана на 2020.
мишљење и решавање Наставничком већу
проблема за 2019 /2020.

9.6. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

Чланови Тима :

1.Војтер Пулаи Моника-директор


2.Хинић Мирослав - наставник физичког васпитања
3.Весна Вујичић – професор разредне наставе
4. Будаи Шинковић Маргит - професор разредне наставе
5.Јарамаз Бранко – наставник техннике и технологију
6.Чернаи Чаба-наставник информатике

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НАЧИН НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ


РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пријем ученика септембар фотографисање чланови тима


првог разреда објава на фејсбуку
и сајту школе

Карневал меда
Дан пешачења септембар фотографисање чланови тима
објава на фејсбуку
и сајту школе
Пал Скендеровић септембар фотографисање чланови тима
маратон објава на фејсбуку
и сајту школе
Јесењи крос октобар фотографисање чланови тима
објава на фејсбуку
и сајту школе
Дечија недеља октобар фотографисање чланови тима
објава на фејсбуку
и сајту школе
Дан отворених октобар-април фотографисање чланови тима
врата-пријем објава на фејсбуку
будућих првака и сајту школе

Школска слава јануар фотографисање чланови тима


Свети Сава објава на фејсбуку
и сајту школе
Дан школе април у току школске чланови тима
године
Испраћај ученика јун Приредба чланови тима
осмих разреда

Организоване у току школске фотографисање чланови тима


представе, и године објава на фејсбуку
приредбе посете и сајту школе
160
осталим видовим а
културних
дешавања
испортских
манифестација
Учешће у току школске фотографисање чланови тима
налитерарним и године објава на фејсбуку
ликовним и сајту школе
конкурсима
Учешће на у току школске фотографисање чланови тима
такмичењима, године објава на фејсбуку
промоција и сајту школе
успешних ученика
Ученичке у току школске фотографисање чланови тима
екскурзије године објава на фејсбуку
и сајту школе
Праћење у току школске фотографисање чланови тима
еколошких године објава на фејсбуку
активности школе и сајту школе
Промоција добре у току школске фотографисање чланови тима
педагошке праксе године објава на фејсбуку
и сајту школе

9.7. СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПОРСТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Чланови Тима :

1.Хинић Мирослав - наставник физичког васпитања


2. Бенчик Миклош - наставник физичког васпитања
3.Савић Томислав - наставник физичког васпитања
4.Барна Богларка – наставник физичког васпитања
5.Пишћак Зочтан- наставник енглеског језика
6.Весна Вујичић – професор разредне наставе

назив време место учесниц реализатори садржај


реализац реализације и
ије

Актив наставника
трка дефинисана
Пољопривредна Ученици од 1. физичког васп. У јединственим
Трка „Пал Скендеровић“ септембар
средња школа до 8. разреда сарадњи са правилима
Атлетским клубому

Актив наст.
Физ. Васп. У
Сви ученици сарадњи са Рекреативно
Зобнатичко од 5.до 8. пешачење (13
Дан пешачења у Србији септембар планинар.
језеро разреда км)
Спортс.
Клубом
„“Спартак“
Актив кружна трка
Сви ученици
наставника дефинисана
Jесењи крос септембар градски стадион од 5.до 8. физичког јединственим
разреда
васпитања правилима
161
Актив спортске игре,
Сви ученици
школско наставника шах,
Спортски дан –Дечија недеља октобар од 5.до 8.
двориште физичког традиционална
разреда
васпитања надметања

сви ученици Актив кружна трка


септембар наставника дефинисана
Крос РТС-а Градски стадион од 5 до 8. физичког јединственим
– мај разреда
васпитања правилима
Актив наставника
адекватан сви ученици физичког спортске игре,
март школски од 1 до 8. васпитања у шах,
Спортски дан – Дан школе простор разреда сарадњи са свим традиционална
зависно од осталим надметања
активности репрез Актив
Ревијална утакмица велика фудбалска, кошаркашка,
(ученици – новембар – фискултурна ентаци наставника
наставници) мај сала а физ.вас. и
школе осталим рукометна или
одбојкашка
сви ученици Актив занимљиви
од 5 до 8. наставника полигони,
адекватан физичког
разреда елементарне
школски васпитања
Светски дан здравља,кретање игре и
април – мај простор Актив
за здравље зависно од сви ученици
наставника спортске игре и шах,
Пролећне радости активности од 1 до 8.
физичког пешачке туре
разреда
васпитања
атлетика,
велика Актив наставника
током сви ученици полигони
фискултурна физичког
читаве од 3 до 8. спретности, стони
Спортска такмичења сала или васпитања,
школске разреда тенис, кошарка,
школско учитеља
године одбојка, мали
двориште Актив планинарење, скијање,
током Налази се у наставника клизање; летовања-
Излети – екскурзије Годишњем сви ученици
читаве физичког камповања, излети
Летовање – зимовање: програму од 1 до 8.
школске васпитања, (једнодневни,
школе разреда
године учитеља вишедневни)
Актив
током читаве Предвиђена Сви ученици атлетика, стони тенис,
Спортска такмичења на свим Календаром наставника
школске од 5 до 8. , кошарка, одбојка,
нивоима за спортска физичког
године разреда фудбал,
такм. васпитања

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

10.1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И


СТРУЧНИХ САРАДНИКА (Програм стручног усавршавања треба да садржи све садржаје
усавршавања који се реализују и на нивоу школе-стручна већа, као и ван школе. Садржаји треба
да су усклађени са планираним садржајима усавршавања на нивоу стручних већа). Узети у обзир
одредбе Правилника о стручном усавршавању и обавезе које из њега произилазе.

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ЧЛАНОВИ ТИМА :

1.Дрењовски Ђенђи, наставник хемије – председник


2.Шуша Марица, наставник разредне наставе
3.Фирстнер Ленке, наставник технике и технологије
4.Хусар Силвија, професор разредне наставе
162
5.Харкаи Анита, професор енглеског језика
6. Бркљач Рита, професор разредне наставе

Шема акционог плана ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Активности носиоци време Исход/очекивана Евалуација


промена и процена
Доношење акционог ТИМ уз сагласност Јун - Подела улога и
плана за школску 2018/ 19 наставничког већа август задатака
Прикупљање планова ТИМ , педагог, Јун, Подстицање
интерног стручног психолог, директор август, наставника Tима за
усавршавања наставника септембар планирање и
и планова акредитованих реализовање
семинара од стручних стручног
већа усавршавања
Информисање Руководилац тима Август, Већа
наставничког већа о септембар информисаност
реализацији активности наставника,
процениће Тим
Август, Веће учешће
План отворених часова, Педагог септембар наставника и
план за угледне часове родитеља у
активностима
школе, боља
сарадња, процениће
Стручни тим за ИО
Ревизија плана бодовања ТИМ Током Подршка и сарадња
по потреби – 44 сата године наставницима у
реализацији
интерног с. у.
Организација трибине Тим Током Повезивање са
године другим Тимовима,
подстицање рада
наставника
Праћење реализације Тим Током Тимски рад на нивоу
планова стручног године школе, процениће
усавршавања чланови Тима

Пружање подршке Педагог, психолог Током Оспособљавање


наставницима у систему године наставника за
бодовања саветодавним примену система
радом бодовања,
процениће Тим
Преглед реализованих Тим Јун Утврђивање
активности, евалуација за остварености
2018/19 годину, извештај акционог плана,
процениће ТИМ

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи и ваншколским


институцијама општински, градски стручни активи, семинари, конгреси, сабори,....
Стручно усавршавање у школи планирано је у оквиру рада Стручних већа.

РАЗРЕДНА НАСТАВА

163
СТРУЧНО ВЕЋE ПРВОГ ЦИКЛУСА - ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2018 / 19. год:

КАТАЛОШК КОМПЕТ НАЗИВ ПРЕДАВАЧ БРОЈ БРОЈ


И БРОЈ ЕНЦИЈЕ ДАНА БОДОВА

174 К2 П2 Аугментативна и Школа за


алтернативна основно и
комуникација- средње
израда средстава и образовање – 1 ДАН 8
примена у пракси Милан
Петровић са
домом ученика
К2 П3 Индивидуализациј Песурсни
176 аи центар –Знање 2 ДАНА 12
диференцијација
као модел
наставне праксе
К3 П4 Вршњачко насиље Центар за
17 и шта са њим? младе КАПТА 1 ДАН 8
ЕДУКА
Међународни К3 Превенција Канцеларија за 4 ДАНА 32 сата
ниво Вршњачког образовање у
насиља – пројекат Мађарској
за пограничну
сарадњу

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

На основу каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача,


стручних сарадника за школску 2018/19.годину , чланови Стручног актива природних наука , дали
су своје предлоге семинара које би похађали . По предметима то изгледа овако :

План стручног усавршавања чланова Стручног Већа природних наука за 2019 /2020.годину
по активима :

Ред. Наставник и Назив семинара време трајање /


број предмет реализације бодови
1.Актив наставника Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
математикеВесна алтернативнакомуникација –
Глушац, Моника израдасредстава и примена у
Бедлег, Моника пракси
Дудаш, Кочиш Габор Индивидуализација и 2019/2020. 12 БОДОВА
диференцијацијакаомоделнаста
внепраксе
Вршњачконасиље и 2019/2020. 8 БОДОВА
штасањим?
Летња академија-успешно 2020. 24 БОДА
образовање, учење , едукација
просветних радника на
мађарском језику - Суботица
2.Актив наставника Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
биологије алтернативнакомуникација –
Милица Фаркаш израдасредстава и примена у
Киш Ђерђ пракси
164
Индивидуализација и 2019/2020. 12 БОДОВА
диференцијацијакаомоделнаста
внепраксе
Вршњачконасиље и шта са 2019/2020. 8 БОДОВА
њим?
3.Актив наставника Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
техничко и алтернативнакомуникација –
информатичко израдасредстава и примена у
образовање пракси
Фирстнер Индивидуализација и 2019/2020. 12 БОДОВА
Ленке,Милан диференцијацијакаомоделнаста
Косановић,Бранко внепраксе
Јарамаз

4.Актив наставника
информатикеЧаба Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
Чернаи, Бранко алтернативнакомуникација –
Јарамаз израдасредстава и примена у
пракси
2019/2020. 12 БОДОВА
Индивидуализација и
диференцијацијакаомоделнаста
внепраксе
5.Актив наставника
хемије Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
Ђенђи Дрењовски , алтернативнакомуникација –
Кадвањ Линка израдасредстава и примена у
Лаура пракси
2019/2020. 12 БОДОВА
Индивидуализација и
диференцијацијакаомоделнаста
внепраксе
6.Актив наставника
физике Аугментативна и 2019/2020. 8 БОДОВА
Мирјана Павлица, алтернативнакомуникација –
Бранко Јарамаз, израдасредстава и примена у
Кочиш Габор пракси
Индивидуализација и 2019/2020. 12 БОДОВА
диференцијацијакаомоделнаста
внепраксе

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Чланови стручног већа:


-Сенка Бенчик-наставник српског језика
-Светлана Лаловић-наставник српског језика
-Ђурђица Шкорић-наставник ликовне културе
-Котман Јулијана-наставник историје
-Биљана Тадић-наставник историје
165
-Aпро Јожеф-наставник мађарског језика
-Нађ Мајлат Агота- наставник мађарског језика
-Туруц Ласло-наставник географије
-Јелена Павловић- наставник географије
-Игор Лешчешен- наставник географије
-Сања Шупић, наставник веронауке
-Катона Маријана, наставник веронауке

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ


Стручна Компетенци Ниво: Начин
Облик стручног актива ја Назив / стр. бр. сати учествова
усавршавања К1, К2 К3, тема већа, ња
К4 активи, (присуство,
тимови, излагање)
пед.
колегиј.
..
Стручна Компетенци Ниво: Начин
Облик стручног актива ја Назив / стр. бр. сати учествова
усавршавања Веће К1, К2 К3, тема већа, ња
Одобрени друштвених К4 активи, (присуство,
програми наука тимови, излагање)
стручног пед.
усавршавања колегиј.
..
К1 Обука пед 3 дана, 24 присуство
наставника колегиј бодова
за
реализацију
наставе
оријентисан
е ка
исходима
учења
К1 П3 1060Добар пед 3 дана, 24 присуство
наставни колегиј бодова
план –
успешна
настава
К3П3 1137Деца пед 1 дан, 8 присуство
21.века колегиј бодова

К2 П3 1139ЈАЧАЊ пед 1 дан, 8 присуство


Е ПИСА колегиј бодова
КОМПЕТЕН
ЦИЈА

К1 П3 395Искористи пед 1 дан, 8 присуство


час колегиј бодова

К2П2 174Аугментатив пед 1 дан, 8 присуство


на и колегиј бодова
алтернативна
комуникација –
израда
средстава и
примена у
пракси

166
К2П3 176Индивид. и пед 2 дана, 12 присуство
диференц. као колегиј бодова
модел наставне
праксе
К3П4 17 Вршњачко пед 1 дан, 8 присуство
насиље и шта са колегиј бодова
њим?
Наставници К1 П3 1117Хура Актива 1 дан, 8 присуство
историје историја историч бодова
ара
К1 П3 Актива 1 дан, 8 присуство
историч бодова
ара

Стручни скупови

Летње и зимске Наставници К2 П3 Актива 1 дан, 8


1142Припре
школе мађарског језика наст.мађа бодова
мање рског
педагога за језика
примену уџб
из мађ.ј за 5.
и 6. разред

Стручна и студиј-
ска путовања

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

НАЗИВ СТРУЧНОГ У.У УСТАНОВИ ВРЕМЕ ТРАЈАЊЕ


Посматрање Током школске године 3x1
часа
Организација и реализација Април 5x2
међународног такмичења GLOBAL
HIPPO 2020
Седнице актива наставника енглеског и Током школске године 6x1
немачког језика
Учествовање на седницама стручног већа Током школске године 4x1
страних језика
Учествовање на општинском такмичењу Фебруар 1 дан
из енглеског и немачког језика

НАЗИВ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


Начини заштите младих од опасности и Током школске године 3 дана
злостављања на интернету
Pearson Семинари Током школске године 4x1 дан
174.Аугментативна и алтернативна 1 дан
комуникација-израда средстава и 2019/20
примена у пракси (Школа за основно и
средње образовање – Милан Петровић
са домом ученика) К2 П2
176.Индивидуализација и 2019/20 2 дана
диференцијација као модел наставне
праксе (Ресурсни центар – Знање) К2 П3

17.Вршњачко насиље и шта са њим? К3 2019/20 дана: 1


П4 , ФАПТА ЕДУКА бодова: 8
167
СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

Председник: Тамара Мандић , наставник музичке културе

Чланови: 1. Милана Павловић, наставник музичке културе


2. Богларка Барна, наставник физичког васпитања
3.Ђурђица Шкорић, наставник ликовне културе
4.Миклош Бенчик, наставник физичког васпитања
5.Мирослав Хинић, наставник физичког васпитања
6.Тома Савић, наставник физичког васпитања
7. Милан Косановић, наставник ТИТ, ТИО
8. Фирстнер Ленке, наставник ТИТ, ТИО
9. Бранко Јарамаз, наставник ТИТ, ТИО
10.Чаба Чернаи, наставник информатике и рачунарства

На основу каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних


сарадника за школску 2019/20.годину , чланови Стручног већа вештина , дали су своје предлоге
семинара које би похађали . По предметима то изгледа овако :

План стручног усавршавања чланова Стручног већа вештина за 2019 /2020.годину по


активима :

Ред. Наставник и Назив семинара време трајање / бодови


број предмет реализације
1. Тамара Мандић – Популарна музика у настави 2019/2020 8
музичка култура музичких и општеобразовних
предмета
Присуство и примена музике у 8
медијима
Индивидуализација и 12
диференцијација као модел наставне
праксе
2. Милана Присуство и примена музике у 2019/2020 8
Павловић - медијима
музичка култура Популарна музика у настави 2019/2020 8
музичких и општеобразовних
предмета

3. Ђурђица Ликовно стваралаштвоу школислика и 2019/2020 16


Шкорић- ликовна прилика –визуелна писменост и
култура наслеђе
Учитељи у свету линија, боја облика 8

3. Богларка Барна - Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8


физичко комуникација – израда средстава и
васпитање примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел 12
наставне праксе
Вршњачко насиље и шта са њим? 8

Физичко и здравствено васпитање 2019/2020 8

168
4. Миклош Бенчик Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8
-физичко комуникација – израда средстава и
васпитање примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел 12
наставне праксе
Вршњачко насиље и шта са њим?
8
Физичко и здравствено васпитање 2019/2020 8

5. Мирослав Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8


Хинић-физичко комуникација – израда средстава и
васпитање примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел
наставне праксе Аугментативна и 12
алтернативна комуникација – израда
средстава и примена у пракси
Индивидуализација и
диференцијација као модел наставне
праксе
Вршњачко насиље и шта са њим?
8
Физичко и здравствено васпитање 2019/2020 8
6. Тома Савић Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8
-физичко комуникација – израда средстава и
васпитање примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел н
Аугментативна и алтернативна 12
комуникација – израда средстава и
примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел
наставне праксе
Вршњачко насиље и шта са њим?
Физичко и здравствено васпитање
аставне праксе 8
8
7. Милан Косановић Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8
- техничко и комуникација – израда средстава и
информатичко примена у пракси
образовање Индивидуализација и 2019/2020 12
диференцијација као модел наставне
праксе
8. Фирстнер Ленке- Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8
техничко и комуникација - израда средстава и
информатичко примена у пракси
образовање Индивидуализација и 2019/2020 12
диференцијација као модел наставне
праксе
Вршњачко насиље и шта са њим? 8

9. Бранко Јарамаз- Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8


техничко и комуникација - израда средстава и
информатичко примена у пракси
образовање Индивидуализација и 2019/2020 12
диференцијација као модел наставне
праксе
Вршњачко насиље и шта са њим? 2019/2020 8
10. Чаба Чернаи- Аугментативна и алтернативна 2019/2020 8
информатика комуникација - израда средстава и
примена у пракси Индивидуализација
и диференцијација као модел
наставне праксе 12
Вршњачко насиље и шта са њим?

8
11. Превенција Вршњачког насиља – 2019/2020 32
пројекат за пограничну сарадњу

12.
169
ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

Садржај и каталошки Област Начин Ниво Време Реализатор


број усавршавања реализације (ваншколско реализације
(тема или назив или на
семинара) нивоу школе
прецизирати
стр. веће)
Аугментативна и К2 П2 8 сати семинар школски 1 ДАН Школа за
алтернативна основно и
комуникација-израда средње
средстава и примена у образовање –
пракси Милан
174 Петровић са
домом
ученика
Индивидуализација и К2 П3 12 сати семинар школски 2 ДАНА Ресурсни
диференцијација као центар –
модел наставне праксе Знање
176
Вршњачко насиље и К3 П4 8 сати семинар школски 1 ДАН Центар за
шта са њим? младе
17 ФАПТА
ЕДУКА

Превенција К3 32 сата workshop међународни 4 ДАНА Канцеларија


Вршњачког насиља – за образовање
пројекат за пограничну у Мађарској
сарадњу

10.2. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

Посебно скрећемо пажњу на обавезу планирања и реализацију огледних часова. Огледне


часове и др. из Правилника предвидети следећом табелом:

Садржај и каталошки Област Начин Ниво Време Реализатор


број усавршавања реализације (ваншколско реализације
(тема или назив или на
семинара) нивоу школе
прецизирати
стр. веће)

170
Аугментативна и К2 П2 8 сати семинар школски 1 ДАН Школа за
алтернативна основно и
комуникација-израда средње
средстава и примена у образовање –
пракси Милан
174 Петровић са
домом
ученика
Индивидуализација и К2 П3 12 сати семинар школски 2 ДАНА Ресурсни
диференцијација као центар –
модел наставне праксе Знање
176
Вршњачко насиље и К3 П4 8 сати семинар школски 1 ДАН Центар за
шта са њим? младе
17 ФАПТА
ЕДУКА

Превенција К3 32 сата workshop међународни 4 ДАНА Канцеларија


Вршњачког насиља – за образовање
пројекат за пограничну у Мађарској
сарадњу

10.3. ПЛАН ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“ ЗА ШКОЛСКУ


2019/20. ГОДИНУ-РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Садржај Област Начин Ниво Време Реализатор


(тема или назив) усавршавања реализације (ваншколс реализације
ко или на
нивоу
школе
прецизир
Математика на српском Математика, Наставни час атинивоу
На стр. октобар Актив наставника
наставном језику 8.разред школе математике
Математика на Математика, Наставни час На нивоу октобар Актив наставника
мађарском наставном 8.разред школе математике
језику језик
Српски Српски језик, Наставни час На нивоу новембар Актив наставника
8.разред школе српског језика
Мађарски језик Мађарски језик, Наставни час На нивоу новембар Актив наставника
8.разред школе мађарског језика
Биологија Биологија, Наставни час На нивоу децембар Актив наставника
8.разред школе биологије
Физика Физика, Наставни час На нивоу Фебруар Актив наставника
8.разред школе физике
Хемија Хемија, Наставни час На нивоу фебруар Актив наставника
8.разред школе хемије
Историја Историја, Наставни час На нивоу март Актив наставника
8.разред школе историје
Географија Географија, Наставни час На нивоу март Актив наставника
8.разред школе географије

171
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1 .САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА


11.1.1. САВЕТ РОДИТЕЉА

Чланови Савета родитеља по одељењима:


Представник
Име u презиме
одељења:
Маја Михајловић 1.a
Јелена Павићевић 1.б
Мајор Золтан 1.ц
Лилиом Амела 1.д
Магдалена Деак Ђукић 2.а
Ивана Траљић 2.б
Корнелиа Мирић Наместовски 2.ц
Андреа Кишимре 2.д
Сања Новаковић 3.а
Сања Вишановић 3.б
Рожа Силвиа 3.ц
Кишимре В. Беата 3.д
Владимир Ижаки 4.а
Марина Клобушицки 4.б
Ринд Келемен Корнелиа 4.ц
Апро Хеди 4.д
Виолета Видојковић 5.а
Адриана Ђукић 5.б
Далиборка Чизовски 5.ц
Бриндза Адриана 5.д
Весна Маравић 6.а
Драган Рончевић 6.б
Хела Габор 6.ц
Хусар Жолт 6.д
Стеван Бајић 7.а
Иванка Ташковић 7.б
Агоштон Илдико 7.ц
Естер Копуновић 7.д
Дејана Племић 8.а
Анкица Кличковић 8.б
Бркић Катица 8.ц
Рената Чузди 8.д

11.1.2. План рада Савета родитеља

Савет родитења школе чине представници одељења.


Савет родитеља ради у седницама (најмање 4 годишње) на којима се решавају питања која се
односе на проблеме целе школе а у свој програм за ову школску годину планира и уноси следеће
задатке:

1. Седница (октобар)

1. Конституисање Савета родитеља


2. Извештај о реализацији васпитно-образовног задатка у протеклој школској години.
3. Усвајање програма рада савета родитеља за ову школску годину.
172
4. Разматрање понуда за осигурање ученика, ексурзије и фотографисање

2. Седница (децембар)

1. Успех ученика на првом тромесечју и мере за унапређивање рада.


2. Укључивање родитеља у васпитно-образовни процес школе (списак родитеља по
одељењима за помоћ у ваннаставним активностима.
3. Формирање радних група за отклањање недостатака и текућих проблема у школи (зидари,
столари, молери и сл.).

3. Седница ( фебруар)

1. Реализација програма и резултати рада у 1. полугодишту.


2. Рад одељењских заједница и дечјег савеза.
3. Текући проблеми

4. Седница ( април)

1. Резултати на крају 3. квартала


2. Припремање за екскурзије ученика
3. Рад савета родитеља школе у протеклој школској години.
4. Ангажовање родитеља на уређењу школе за време летњег распуста.

11.1.3 Родитељски састанци

Планирано је 4 родитељска састанка тематског и информативног карактера за сваки разред


током године. Носиоци реализације су учитељи и одељенске старешине, а сарадња са ПП службом
школе се одвија континуирано и по потреби, као и са Домом здравља. По позиву одељенског
старешине или учитеља реализује се сарадња, а такви родитељски састанци се тада делом одвијају
путем предавања, дискусије и размене искустава. Теме по разредима за родитељске састанке су
следеће:
1.разред

1. Социјализација ученика-Упознавање родитеља са кућним редом и програмом заштите од


насиља, злостављања и занемаривања, акциони план, инклузивно образовање – једнако право
на образовање све деце
2. Адаптација на први разред – радне навике и учење
3. Најчешћа обољења школске деце.
4. Психофизичке карактеристике деце од 7 - 9 година

2.разред

1. Социјализација ученика - кућни ред и програмом заштите од насиља , злостављања и


занемаривања, акциони план, инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Улога породице у стицању и развијању радних навика код деце.
3. Најчешћа обољења школске деце.
4. Психофизичке карактеристике деце од 7 - 9 година

3.разред

1. Упознавање ученика са кућним редом и програмом заштите ученика од насиља, злостављања и


занемаривања, акциони план, Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Хигијена и хигијенске навике школске деце
3. Стилови васпитања наших родитеља
4. Развијање културних навика код деце

173
4.разред

1. Кућни ред, програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, акциони


план, Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Домаћи рад ученика
3. Културно понашање ученика у породици, школи и на јавним местима
4. Прелаз са разредне на предметну наставу – педагог и психолог

5.разред

1. Упознавање родитеља са кућним редом и програмом заштите ученика од насиља, злостављања и


занемаривања, акциони план, Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Како треба учити - методе и технике учења,упутство за учење
3. Aдаптација ученика
4. Проблем оцењивања
5. Похвале, награде и казне.

6.разред

1. Кућни ред, програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, акциони план,
Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Радне навике ученика
3. Психичке промене у пубертету
4. Опасности које вребају нашу децу
7.разред

1. Упознавање родитеља са кућним редом и програмом заштите ученика од насиља, злостављања


и занемаривања, акциони план, Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. За родитеље и децу – Моја очекивања , радионица ПО
3. Aлкохолизам и наркоманија
4. Односи међу половима и проблеми другарства,

8.разред

1. Упознавање родитеља са кућним редом и програмом заштите ученика од насиља, злостављања


и занемаривања, акциони план, Инклузивно образовање – једнако право на образовање све деце
2. Слободно време ученика и његово правилно коришћење ( стресогене ситуације)
3. За родитеље и децу – Моја очекивања - колаж
4. За родитеље и децу – стилови васпитања наших родитеља

11.1.4 ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА за школску 2019/20. годину

Садржај Област Начин Ниво Време Реализатор


(тема или реализације (ваншколско реализациј
назив) или на нивоу е
школе прециз

174
Пријем првака Ваннаставне Школска Ваншколски септембар Учитељице
активности приредба библиотеке,
учитељице првог
Представа Активности Ван установе , Ваншколски Током првог Учитељице
продуженог у ПУ „Бамби“ полугодишта продуженог боравка и
боравка ученици учесници
Представа Активности У школи Ваншколски Током првог Учитељице
продуженог полугодишта продуженог боравка и
боравка ученици учесници
Радионице за Припрема деце У школи Ваншколски Током године Учитељице
ученике за полазак у библиотеке, учитељи ,
прешколце школу педагог, психолог
Током посете
Бициклистичка Ваннаставне Вожња Ваншколски септембар- Наставник физичког
тура око језера активности бициклом око октобар васпитања Ваш
језера у Б. Изолда
Тополи у
Школска слава Ваннаставне Школска Ваншколски јануар Учитељице
Св. Сава активности приредба библиотеке и уеници,
комисија за културну
и јавну делатност
Пешачење око Ваннаставне Пешачење на Ваншколски април-мај Наставник физичког
језера активности понуђеним васпитања
стазама
Испраћај ученика Ваннаставне Завршна Ваншколски Јун Комисија за културну
8.разреда активности приредба и јавну делатност,
учитељи библиотеке,
одељенске старешине
8.разреда, наставник
Припрема за Језик Радионице Ваншколски 1-2 пута музичке
Педагог културе
предшколце Графомоторика месечно Психолог
Крупна током године Учитељи библиотеке
моторика Учитељи продуженог
Ликовно боравка
изражавање

11.1.5. Индивидуални контакти

Распоред пријема родитеља 2019/2020.

175
Szülőfogadás órarendje 2019/2020.

Разред/Osztály Наставник/Tanár Дан/Nap, час и сат

5.d Apró József среда, 2.час - 8,25 h


6.ц Barna Boglárka четвртак, 2. час - 8,25 h
Bedleg Mónika понедељак, 4. час – 10,10 h
5.c Bencsik Senka уторак, 5. час – 11,00 h
5.a Бенчик Миклош понедељак, 2. час – 8,25 h
Бијелић М. Љиљана понедељак, 2.час - 8,25 h
Csеrvеnák P. Hајnаlkа понедељак, 6.час - 11,50 h
Чолаковић Татјана петак, 6. час - 11,50 h
Drenyovszki Gyöngyi петак, 2. час – 8,25 h
7.d Dudás Mónika понедељак, 4. час – 10,10 h
6.a Фаркаш Милица четвртак, 5. час - 11,00 h
8.c Fürsztner Lenke понедељак, 5. час – 11,00 h
7.а Глушац Весна уторак, 5. час – 11,00 h
5.б Гојковић Светлана четвртак, 2.час – 8,15 h
Хинић Мирослав понедељак, 6. час - 11,50 h
Јарамаз Бранко среда, 5.час - 11,00 h
6.б Јухас Олга понедељак, 3. час – 9,20 h
Kadvány Linka Laura среда, 4. час – 10,10 h
Katona Marianna понедељак, 2. час поподне -14,15 h
Киш Ђерђ среда, 2. час – 9,10 h
Косановић Милан петак, 2.час - 9,20 h
6.d Kotman Julianna четвртак, 3. час – 9,20 h
Кочиш Габор понедељак, 2. час – 8,25 h
8.а Лешчешен Игор петак, 3. час – 9,20 h
Мандић Тамара петак, 5. час – 11,00 h
8.б Марјановић Мартина среда, 2.час - 8,25 h
7.c Nagy Majláth Ágota уторак, 4.час - 10,10 h
8.d Николова Шара среда, 4.час - 10,10 h
Павлица Мирјана уторак, 2.час - 8,25 h
Павловић Милана среда, 6.час - 11,50 h
Пап Сербак Анико четвртак, 5.час – 11,00 h
Савић Томислав уторак, 5. час – 11,00 h
Шкорић Ђурђица четвртак, 3.час – 9,20 h
Шупић Сања среда, 7. час – 12,40 h
7.б Тадић Биљана петак, 4. час – 10,10 h
Turuc Laszló понедељак, 5.час - 11,00 h
Чернаи Чаба четвртак, 4.час - 10,10 h
176
Обавештавамо родитеље да је посебна Értesítjük a kedves szülőket, hogy a szülőfogadót az
просторија у холу предвиђена за пријем и iskola folyosójából nyíló külön helyiségben tartjuk.
молимо да се тога придржавају. Наставнике и Kérjük, hogy a tanárokat a könyvtár előtt várják
учитеље молимо сачекати испред библиотеке. meg.
Разр./Os
ztály Наставник/Tanár Дан/nap Време/пре подне Време/после подне
уторак четвртак
1.а Едита Јакшић уторак/четвртак 1.час-7,30 h 2.час- 14,20 h
1.б Мирјана Чорлија уторак 2.час – 8,15 h 2.час- 14,15 h
уторак уторак понедељак
1.c Budai S. Margit понедељак 4.час – 10,10 h 2. час - 14,15 h
среда среда понедељак
1.d Paulik Hargita понедељак 4.час – 10,10 h 2. час - 14,15 h
2.а Малацко Зорица уторак 3.час– 9,20 h 1. час - 13,30 h
2.б Шуша Марица уторак 2.час – 8,25 h 2. час - 14 h

2.c Туруц Кинга среда 4.час – 10,10 h 4.час - 16,15 h


2.d Majlát Süli Gizella понедељак 5. час – 11,00 h 5. час - 17,00 h
3.а Дарија Бркљач понедељак 3.час– 9,20 h 3. час - 15,15 h
3.б Рожа Радованац среда 3.час– 9,20 h 3.час - 15,15 h
3.c Brkljač Rita среда 2.час – 8,25 h 2. час - 14,20 h

3.d Kálmán Judit уторак 2.час – 8,25 h 2.час- 14,20 h

4.а Вујичић Весна понедељак 3. час – 9,20 h 3. час - 15,15 h


4.б Ћорковић Елена среда 2. час – 8,25 h 2. час - 14,20 h

4.c Huszár Szilvia уторак 3. час – 9,25 h 3. час - 15,15 h


4.d Kertész Mónika среда 3. час – 9,25 h 3. час - 15,15 h
Црнобрња Јадранка библиотека
Крковић Мирјана продужени боравак
Чолаковић Татјана петак 6.час - 11,50 h 6.час - 11,50 h
пре подне поподне
Пишћак Золтан понедељак 7.час – 12,40 h 6.час – 17,45 h
Харкаи Анита понедељак 2. час – 8,25 h 2. час - 14,20 h
Обавештавамо родитеље да је посебна
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a szülőfogadót az
просторија у холу предвиђена за пријем и
iskola folyosójából nyíló külön helyiségben tartjuk.
молимо да се тога придржавају. Наставнике и
Kérjük, hogy a tanárokat a könyvtár előtt várják meg.
учитеље молимо сачекати испред библиотеке.

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Институцијa ca Облик Време


Садржај сарадње Реализатори
којом се сарађује сарадње реалшације
Црквени органи Током верских празника Посете Децембар, Вероучитељи
одлазак на литургију и мису Јануар и
током године
Полицијска станица Упознавање ученика са Предава Током године милиционери,
законским одредбама у ња, дојаве директор

177
Војска Демонстрације рада и Посете За време учитељи
делова машина и Дечије
упознавање са занимањем недеље
Ватрогасно друштво Демонстрације рада машина Посете За време учитељи
и упознавање са занимањем Дечије
Дом културе Позоришне и биоскопске Посете недеље
Током године Учитељи,
представе, посете музеју, наставници
такмичење у рецитовању,
предавања и семинари
Библиотека Радионице, такмичење у Посете Током године Учитељи,
рецитовању наставници
Црвени крст Такмичење из прве помоћи, Посете Током године Наставници
предавања
Дом здравља Предавања, радионице Доласци Током године Патр. Сестре,
контролни и систематски здрав. радници
прегледи, конкурси, наступ радника у саветовалишта,
ученика на отврању школу, посете педагог, психолог
СКЦ „Вук Караџић“ Културне манифестације Жири, Током године Учитељи,
школе подршка у директор
организаци
МКЦ „Кодаљ Културне манифестације Жири, Током године Учитељи,
Золтан“ школе подршка у директор
организаци
„Бетежда“ Хуманитарне акције, ји , посете
Посете Током године Учитељи,
упознавање ученика и директор
„Бениксал“ корисника
Етно кућа, ствари, обичаји, Посете За време Учитељи,
некадашњи начин живот а у Дечије директор
локалној средини недеље
ПУ „Бамби“ Упознавање будућих Посете Током године Учитељи, ПП
ученика са школом, дани предшколс служба ,
отворених врата, гостовање ких група, директор
на културним родитељски
манифестацијама, састанци
предавања, радионице,
Спортски клубови представе,
Учешће на припрема
турниримадеце за ТакмичењаТоком године Директор,
наставници
физичког
васпитања
ОШ из Мађарске, Боравак, дружење ученика и Међусобне Друго Директор,
место Кишкунмајша наставника, културни посете полугоди наставници,
програм, упознавање града ште помоћник
директора,
ученици
Извиђачи Квиз, фото – конкурс, Посета нашој Током године Директор,
наградна екскурзија школи наставници
музичке школе,
наставници,
ученици наше
школе

178
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Као полазиште користити развојни план школе; Приручник за самовредновање и вредновање рада
школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору.

План праћења и евалуације годишњег програма рада школе


Садржај праћења и Начини праћења Носиоци праћења
и вредновања Време и вредновања
вредновања

* Квантитативна и квалитативна анализа реализације годишњег плана рада школе је саставни део
извештаја о раду школе. Да би се квантитативна анализа лакше спровела један од предлога је
да уз сваки програм рада приказан табеларно додате колоне: реализовано и није реализовано и
током школске године пратећи реализацију означите остварене садржаје програма, а за
неостварене у напомени дате коментар.

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ: Од садржаја предвиђених за интерни маркетинг планирано је:

1. Да наши ученици на такмичењима и смотрама у најлепшем светлу представљају школу


2. Да на екскурзијама ученици и наставници добијају похвале домаћина и превозника за лепо
понашање.
3. Све манифестације у школи ће се трајно документовати
4. У ходнику школе ће се налазити и табло најуспешнијих ученика осмих разреда школске
2013/2014.године.
Школски лист ''Друг –Пајташ'' ће изаћи из штампе поводом Дана школе.

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: Са свим што ће се у школи дешавати, а важно је за ширу јавност
Управа школе ће се оглашавати преко локалне радио-станице "Радио регије", затим преко
телевизије ''Еx-press channel'', ''Oмега” Бачка Топола лично или путем саопштења.
Школа има своју wеб презентацију на адреси: www.caki.edu.rs која је актуелизована .
Школа има своју Facebook страницу која се скоро свакодневно ажурира са најновијим
информацијама.
Такође ће се бројни ученички радови и ликовни и литерарни, слати дечијим листовима "Јо
Пајташ" и "Дечије новине"

179
ДЕО II

ПРОГРАМИ КОЈИ ТРЕБА ДА ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА


ШКОЛЕ/ ПРИЛОЗИ
1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА које треба оперативно разрадити пo разредима,
кроз садржаје и време реализације, као и сараднике у реализацији садржаја. - ПРИЛОГ

2. ИНДИВИДУАЛНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ НАСТАВНИКА - ПРИЛОГ


2.1. Редовне наставе
2.2. Допунске наставе
2.3. Додатне наставе
2.4. Припремне наставе

3. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ (оперативно и прецизно


планиране активности, временска динамика и носиоци активности) - ПРИЛОГ

Бачка Топола, Директор школе

12.09.2019. године Војтер П. Моника

Дел број: 1313-024/2019 Председник Школског одбора

Паулик Харгита

180

Вам также может понравиться