Вы находитесь на странице: 1из 105

ASRO

BULETINUL
STANDARDIZĂRII
Publicaţie oficială a
Organismului Naţional de Standardizare

Mai 2017
CUPRINS

ASRO STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ������������������������� 1


Direcţia Comercială Standarde aprobate ������������������������������������������������������������������������ 1
Director Diana Dorobanţu Standarde anulate���������������������������������������������������������������������������13
Redactare şi tehnoredactare: Serviciul Producţie Standarde europene adoptate iniţial
Management Informatic: Dumitriana Bănică, prin filă de confirmare sau notă de confirmare
Monica Marin, Ştefania Kraus pentru care se publică versiunea română������������������������21
Standarde române originale confirmate��������������������������23
Standarde române originale
care intră în revizuire���������������������������������������������������������������������24
Propuneri de anulare în anchetă publică�������������������������24
Modificări în organizarea şi structura
comitetelor tehnice�����������������������������������������������������������������������25

STANDARDIZAREA EUROPEAN���������������������� 26
Standarde europene CEN aprobate�������������������������������������26
Standarde europene CENELEC aprobate�������������������������30
Standarde europene ETSI aprobate�������������������������������������32
Proiecte de standarde europene CEN
supuse anchetei publice�������������������������������������������������������������77
Proiecte de standarde europene CENELEC
supuse anchetei publice�������������������������������������������������������������82
Proiecte de standarde europene ETSI
supuse anchetei publice�������������������������������������������������������������84

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ������������� 85
Standarde internaţionale ISO aprobate�����������������������������85
Standarde internaţionale IEC aprobate�����������������������������88
Proiecte de standarde internaţionale ISO
supuse anchetei publice�������������������������������������������������������������90
Proiecte de standarde internaţionale IEC
supuse anchetei publice�������������������������������������������������������������96

NOTIFICĂRI��������������������������������������������������������� 99

© Toate drepturile rezervate Asociaţiei de Standardizare din România

Potrivit Legii 163/2015 privind standardizarea naţională în România, ASRO beneficiază de protecţia
drepturilor de autor asupra standardelor naţionale în condiţiile Legii privind drepturile de autor şi
drepturile conexe.

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului
publicaţiilor organismului naţional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic,
fotocopiere, microfilmare) este interzisă, dacă nu există în prealabil, acordul ASRO.

ISSN 2559-4230
STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ
STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna aprilie 2017. Standardele europene şi internaţionale
sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau
metoda notei de confirmare (A). Eratele la standardele europene şi internaţionale sunt notate cu simbolul
(ER). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul
comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin metoda filei de confirmare sau metoda
notei de confirmare, textul standardului nu este publicat în versiune română. Versiunile originale ale acestor
standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România.

În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române.

În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente,
indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv.

Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, 01.080 Simboluri grafice


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.080.10 Simboluri grafice pentru informare publică.
01.040 Vocabulare Semne. Plăci. Etichete
01.040.01 Generalităţi. Terminologie. Standardizare.
Documentare (Vocabulare) SR EN ISO 7010:2012/A6:2017 A
CT 55
SR EN 15273-3+A1:2017 T Simboluri grafice. Culori de securitate şi semne de securitate.
CT 146 Semne de securitate înregistrate. Amendament 6
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă trecere
Inlocuieste: SR EN 15273-3:2013 01.080.20 Simboluri grafice utilizate pe echipamente
specifice
01.040.13 Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate.
(Vocabulare) SR EN ISO 7010:2012/A6:2017 A
CT 55
SR EN ISO 374-1:2017 A Simboluri grafice. Culori de securitate şi semne de securitate.
CT 227 Semne de securitate înregistrate. Amendament 6
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase
şi a microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de SR EN ISO 15223-1:2017 A
performanţă pentru riscurile chimice CT 377
Inlocuieste: SR EN 374-1:2004 Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe
etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care
SR EN ISO 374-5:2017 A trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale
CT 227 Inlocuieste: SR EN ISO 15223-1:2012
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase
şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de 03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII,
performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE.
TRANSPORT. SOCIOLOGIE
01.040.27 Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) 03.080 Servicii
03.080.99 Alte servicii
SR EN 378-1:2017 A
CT 147 SR EN 16992:2017 A
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate CT 332
şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi Competenţe ale reprezentanţilor vamali
criterii de alegere
Inlocuieste: SR EN 378-1+A2:2012

1
Buletinul Standardizării – Mai 2017

03.100 Organizarea şi managementul întreprinderii. 11.060.20 Echipament stomatologic


Sisteme de management
03.100.01 Organizarea şi managementul întreprinderii în SR EN ISO 3964:2017 A
general CT 377
Stomatologie. Dimensiuni de cuplare pentru piese dentare de
SR ISO 37001:2017 T mână
CT 56 Inlocuieste: SR EN 23964:2003
Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare SR EN 23964:2003/AC1:2004

03.120 Calitate SR EN ISO 8871-5:2017 A


03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii CT 377
Elemente de elastomeri pentru administrare parenterală şi
SR EN ISO 22870:2017 A pentru dispozitive de uz farmaceutic. Partea 5: Cerinţe
CT 377 funcţionale şi încercări
Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe Inlocuieste: SR EN ISO 8871-5:2014
referitoare la calitate şi competenţă
Inlocuieste: SR EN ISO 22870:2006 SR EN ISO 9173-1:2017 A
CT 377
03.120.20 Certificarea produselor şi a întreprinderilor. Stomatologie. Cleşti pentru extracţii dentare. Partea 1: Cerinţe
Evaluarea conformităţii generale
Inlocuieste: SR EN ISO 9173-1:2006
SR EN ISO 17034:2017 A
CT 374 11.100 Medicină de laborator
Cerinţe generale pentru competenţa producătorilor de 11.100.01 Medicină de laborator în general
materiale de referinţă
SR EN ISO 22870:2017 A
03.160 Legislaţie. Administraţie CT 377
Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe
SR EN 16992:2017 A referitoare la calitate şi competenţă
CT 332 Inlocuieste: SR EN ISO 22870:2006
Competenţe ale reprezentanţilor vamali
11.180 Ajutoare pentru invalizi sau persoane cu handicap
07 ŞTIINŢE NATURALE ŞI APLICATE 11.180.01 Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane
07.100 Microbiologie cu handicap în general
07.100.30 Microbiologie alimentară
SR EN ISO 9999:2017 A
SR EN ISO 6887-1:2017 A CT 377
CT 95 Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare
Microbiologia lanţului alimentar. Pregătirea probei pentru şi terminologie
analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru Inlocuieste: SR EN ISO 9999:2011
examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale pentru
pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE
Inlocuieste: SR EN ISO 6887-1:2002 13.020 Protecţia mediului
13.020.55 Produse de origine biologică
11 MEDICINĂ
11.040 Echipament medical SR EN 16848:2017 A
11.040.01 Echipament medical în general CT 360
Produse de origine biologică. Cerinţe pentru comunicarea de
SR EN ISO 15223-1:2017 A tip "business to business" a caracteristicilor cu ajutorul unei
CT 377 fişe de date
Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe
etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care 13.040 Calitatea aerului
trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale 13.040.20 Aer ambiant
Inlocuieste: SR EN ISO 15223-1:2012
SR EN 16841-1:2017 A
11.040.40 Implanturi chirurgicale, proteze şi orteze CT 53
Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul
SR EN ISO 5832-3:2017 A înconjurător prin inspecţie în teren. Partea 1: Metoda grilei
CT 377
Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 3: Aliaj SR EN 16841-2:2017 A
deformabil titan-aluminiu 6 -vanadiu 4 CT 53
Inlocuieste: SR EN ISO 5832-3:2012 Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul
înconjurător prin inspecţie în teren. Partea 2: Metoda penei de
11.060 Stomatologie poluant
11.060.15 Implanturi dentare
13.040.30 Aerul la locul de muncă
SR EN ISO 14801:2017 A
CT 377 SR EN 15051-2+A1:2017 A
Stomatologie. Implanturi. Încercarea la încărcare dinamică a CT 53
implanturilor dentare endoosoase Expunere la locul de muncă. Măsurarea gradului de prăfuire al
Inlocuieste: SR EN ISO 14801:2008 materialelor în vrac. Partea 2: Metoda tamburului rotativ
Inlocuieste: SR EN 15051-2:2014

2
Buletinul Standardizării – Mai 2017

13.040.40 Emisii de la surse fixe 13.160 Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra
omului
SR EN 50632-2-11:2017 A
CT 255 SR EN ISO 10326-1:2017 A
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. CT 274
Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru fierăstraie verticale Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
şi fierăstraie sabie vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază
Inlocuieste: SR EN 30326-1:2003
SR EN 50632-2-14:2017 A SR EN 30326-1:2003/A1:2007
CT 255 SR EN 30326-1:2003/A2:2012
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului.
Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele 13.220 Protecţia contra incendiilor
13.220.10 Lupta contra incendiilor
SR EN 50632-2-17:2017 A
CT 255 SR EN ISO 16852:2017 A
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. CT 137
Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de
şi maşini de rectificat încercare şi limite de utilizare
Inlocuieste: SR EN ISO 16852:2010
SR EN 50632-2-19:2017 A
CT 255 13.340 Echipament de protecţie individuală
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. 13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie
Partea 2-19: pentru maşini de mortezat
SR EN ISO 20471:2013/A1:2017 A
SR EN 50632-2-3:2017 A CT 227
CT 255 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. cerinţe. Amendament 1
Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat
beton şi maşini de şlefuit cu disc 13.340.40 Echipamente de protectie pentru mână

SR EN 50632-2-4:2017 A SR EN ISO 374-1:2017 A


CT 255 CT 227
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase
Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit altele şi a microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de
decât tip disc performanţă pentru riscurile chimice
Inlocuieste: SR EN 374-1:2004
SR EN 50632-2-5:2017 A
CT 255 SR EN ISO 374-5:2017 A
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. CT 227
Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru fierăstraie circulare Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase
şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de
SR EN 50632-3-1:2017 A performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor
CT 255
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. SR EN 388:2017 A
Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu CT 227
masă transportabile Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice
Inlocuieste: SR EN 388:2004
SR EN 50632-3-9:2017 A
CT 255 17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. 17.040 Măsurări de lungimi şi unghiulare
Partea 3-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare 17.040.20 Starea suprafeţelor
transportabile
SR EN ISO 16610-31:2017 A
13.060 Calitatea apei CT 58
13.060.70 Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Filtrare. Partea
31: Filtre de profil robuste: Filtre de regresie Gauss
SR EN ISO 10253:2017 A
CT 52 17.040.30 Mijloace de măsurare
Calitatea apei. Test de inhibare a creşterii algelor marine cu
Skeletonema sp. şi Phaeodactylum tricornutum SR EN ISO 10360-12:2017 A
Inlocuieste: SR EN ISO 10253:2006 CT 58
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de
13.080 Calitatea solului. Pedologie recepţie şi de verificare periodică pentru sistemele de măsurat
13.080.20 Proprietăţi fizice ale solurilor în coordonate (SMC). Partea 12: Maşini de măsurat în
coordonate cu braţ articulat (MMC)
SR EN ISO 17892-4:2017 A
CT 361 17.040.40 Specificaţie geometrică pentru produse (GPS)
Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale
solului. Partea 4: Determinarea distribuţiei granulometrice a SR EN ISO 18391:2017 A
particulelor CT 58
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Specificaţie de
SR EN ISO 18674-2:2017 A populaţie
CT 361
Cercetări şi încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in
situ prin aparatură. Partea 2: Măsurarea deplasării de-a lungul
unei linii: extensometer

3
Buletinul Standardizării – Mai 2017

17.200 Termodinamică şi măsurări de temperatură SR EN ISO 8331:2017 A


17.200.99 Alte standarde referitoare la termodinamică CT 108
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi
SR EN 61340-5-1:2017 A materiale plastice. Linii directoare pentru alegere, depozitare,
CT 175 utilizare şi întreţinere
Electrostatică. Partea 5-1: Protecţia dispozitivelor electronice Inlocuieste: SR EN ISO 8331:2014
împotriva fenomenelor electrostatice - Prescripţii generale
Inlocuieste: SR EN 61340-5-1:2008 23.140 Compresoare şi maşini pneumatice

19 ÎNCERCĂRI SR EN 13771-1:2017 A
19.080 Încercări electrice şi electronice CT 147
Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire.
SR EN 61010-2-012:2017 A Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 1:
CT 24 Compresoare pentru fluide frigorifice
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de Inlocuieste: SR EN 13771-1:2004
măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-012: Cerinţe
particulare pentru echipamente de încercări climatice şi de 25 TEHNICI DE FABRICARE
mediu şi alte echipamente de condiţionare climatică 25.040 Sisteme de automatizare industrială
25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale
21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ
GENERAL SR EN 61003-1:2017 A
21.160 Arcuri CT 23
Sisteme de comandă a proceselor industriale. Instrumente cu
SR EN 16983:2017 A intrări analogice şi ieşiri cu două sau mai multe poziţii. Partea
CT 184 1: Metode de evaluare a performanţelor
Arcuri disc. Specificaţii de calitate. Dimensiuni Inlocuieste: SR EN 61003-1:2004

SR EN 16984:2017 A SR EN 61003-2:2017 A
CT 184 CT 23
Arcuri disc. Calcule Sisteme de comandă a proceselor industriale. Instrumente cu
intrări analogice şi ieşiri cu două sau mai multe poziţii. Partea
23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ 2: Îndrumări pentru inspecţii şi încercări individuale de serie
GENERAL Inlocuieste: SR EN 61003-2:2010
23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor
23.020.30 Recipiente sub presiune SR EN 61069-4:2017 A
CT 23
SR EN 13445-2:2014/A1:2017 A Măsurare, comandă şi automatizare în procesele industriale.
CT 152 Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale.
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Partea 4: Evaluarea caracteristicilor de funcţionare ale unui
Materiale sistem
Inlocuieste: SR EN 61069-4:2002
23.020.35 Butelii de gaz
SR EN 62424:2017 A
SR EN ISO 24431:2017 A CT 23
CT 231 Reprezentare a tehnicii de comandă a proceselor. Cereri sub
Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz comprimat şi lichefiat (cu formă de diagrame P&I şi schimburi de date între
excepţia acetilenei) fără sudură, sudate şi compozite. Inspecţie instrumentele P&ID şi PCE-CAE
în momentul umplerii Inlocuieste: SR EN 62424:2010

23.040 Conducte şi accesorii 25.040.99 Alte sisteme industriale de automatizare


23.040.01 Conducte şi accesorii în general
SR EN 62264-5:2017 A
SR EN ISO 15493:2004/A1:2017 A CT 23
CT 108 Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 5:
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii Tranzacţii între sistemele de administrare a conducerii
industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de întreprinderii şi sistemele de fabricaţie
vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată Inlocuieste: SR EN 62264-5:2012
(PVCC). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie
metrică. Amendament 1(ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 25.100 Scule aşchietoare
1:2004) 25.100.50 Tarozi şi filiere
23.040.70 Furtunuri flexibile SR EN ISO 4230:2017 A
CT 59
SR EN ISO 2398:2017 A
Filiere rotunde de mână şi de maşină, pentru filetarea conică a
CT 108 ţevilor. Seria R
Furtunuri de cauciuc, ranforsate cu material textil, pentru aer Inlocuieste: SR EN 24230:1998
comprimat. Specificaţii
Inlocuieste: SR EN ISO 2398:2009 SR EN ISO 4231:2017 A
CT 59
SR EN ISO 7751:2017 A
Filiere rotunde de mâna si de maşina, pentru filetarea cilindrică
CT 108 a ţevilor. Serie G
Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Inlocuieste: SR EN 24231:2004
Epruvete pentru încercarea la oboseală SR EN 24231:2004/AC1:2004
Inlocuieste: SR EN ISO 7751:2003
SR EN ISO 7751:2003/A1:2011

4
Buletinul Standardizării – Mai 2017

25.140 Unelte de mână 27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII


25.140.20 Unelte electrice 27.080 Pompe de căldură

SR EN 50632-2-11:2017 A SR EN 378-1:2017 A
CT 255 CT 147
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru fierăstraie verticale şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi
şi fierăstraie sabie criterii de alegere
Inlocuieste: SR EN 378-1+A2:2012
SR EN 50632-2-14:2017 A
CT 255 SR EN 378-2:2017 A
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. CT 147
Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare
SR EN 50632-2-17:2017 A şi documentaţie
CT 255 Inlocuieste: SR EN 378-2+A2:2012
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului.
Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime SR EN 378-3:2017 A
şi maşini de rectificat CT 147
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
SR EN 50632-2-19:2017 A şi de mediu. Partea 3: Locul de instalare şi protecţia
CT 255 persoanelor
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Inlocuieste: SR EN 378-3+A1:2012
Partea 2-19: pentru maşini de mortezat
SR EN 378-4:2017 A
SR EN 50632-2-3:2017 A CT 147
CT 255 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, mentenanţă, reparare şi
Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat recuperare
beton şi maşini de şlefuit cu disc Inlocuieste: SR EN 378-4+A1:2012

SR EN 50632-2-4:2017 A SR EN 12178:2017 A
CT 255 CT 147
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru
Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit altele indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare
decât tip disc Inlocuieste: SR EN 12178:2004

SR EN 50632-2-5:2017 A 27.200 Tehnica frigului


CT 255
Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului. SR EN 378-1:2017 A
Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru fierăstraie circulare CT 147
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
25.160 Sudare şi lipire şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi
criterii de alegere
SR EN 60974-4:2017 A Inlocuieste: SR EN 378-1+A2:2012
CT 129
Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 4: Inspecţie SR EN 378-2:2017 A
şi încercări periodice CT 147
Inlocuieste: SR EN 60974-4:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare
25.160.40 Materiale de adaos şi documentaţie
Inlocuieste: SR EN 378-2+A2:2012
SR EN ISO 17637:2017 T
CT 39 SR EN 378-3:2017 A
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a CT 147
îmbinărilor sudate prin topire Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
Inlocuieste: SR EN ISO 17637:2011 şi de mediu. Partea 3: Locul de instalare şi protecţia
persoanelor
25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Inlocuieste: SR EN 378-3+A1:2012
25.220.20 Tratarea suprafeţei
SR EN 378-4:2017 A
SR EN 16813:2017 A CT 147
CT 39 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
Pulverizare termică. Măsurarea conductivităţii electrice a şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, mentenanţă, reparare şi
acoperirilor metalice neferoase obţinute prin pulverizare recuperare
termică, prin metoda curenţilor turbionari Inlocuieste: SR EN 378-4+A1:2012

25.220.40 Acoperiri metalice SR EN 12178:2017 A


CT 147
SR EN ISO 19598:2017 A Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru
CT 157 indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare
Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de zinc şi aliaje de Inlocuieste: SR EN 12178:2004
zinc pe fontă sau oţel cu tratament suplimentar fără Cr(VI)

5
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 13215:2017 A 29.220 Acumulatoare şi elemente galvanice


CT 147 29.220.10 Baterii
Unităţi de condensare pentru refrigerare. Condiţii pentru
determinarea caracteristicilor, toleranţelor şi prezentarea SR EN 60086-5:2017 A
performanţelor producătorului CT 161
Inlocuieste: SR EN 13215:2002 Baterii electrice. Partea 5: Securitatea bateriilor cu electrolit
apos
SR EN 13771-1:2017 A Inlocuieste: SR EN 60086-5:2011
CT 147
Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire. 29.240 Reţele de transport şi distribuţie a energiei
Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 1: electrice
Compresoare pentru fluide frigorifice 29.240.99 Alte echipamente referitoare la instalaţii de
transport şi distribuţie a energiei electrice
Inlocuieste: SR EN 13771-1:2004

29 ELECTROTEHNICĂ SR EN 62827-1:2017 A
29.020 Electrotehnică în general CT 375
Transfer de energie electrică fără fir. Management. Partea 1:
SR EN 61340-5-1:2017 A Componente comune
CT 175
29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale
Electrostatică. Partea 5-1: Protecţia dispozitivelor electronice
29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii
împotriva fenomenelor electrostatice - Prescripţii generale
explozive
Inlocuieste: SR EN 61340-5-1:2008
SR EN 50628:2017 A
29.060 Conductoare şi cabluri electrice
29.060.10 Conductoare CT 137
Montarea instalaţiilor electrice în mine subterane
SR EN 60851-4:2017 A
CT 21 31 ELECTRONICĂ
31.020 Componente electronice în general
Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 4:
Proprietăţi chimice
SR EN 60062:2017 A
Inlocuieste: SR EN 60851-4:2003
CT 135
SR EN 60851-4:2003/A1:2004
SR EN 60851-4:2003/A2:2005 Coduri de marcare pentru rezistoare şi condensatoare
Inlocuieste: SR EN 60062:2005
29.120 Accesorii electrice SR EN 60062:2005/AC:2014
29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la
scurtcircuit SR EN 60062:2017/AC:2017 ER
CT 135
SR HD 60364-4-46:2017 A Coduri de marcare pentru rezistoare şi condensatoare
CT 136
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-46: Măsuri de 31.060 Condensatoare
protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţionare şi 31.060.10 Condensatoare fixe
întrerupere
Inlocuieste: SR HD 384.4.46 S2:2004 SR EN 60384-14:2014/A1:2017 A
CT 135
SR HD 60364-5-537:2017 A Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice.
CT 136 Partea 14: Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe de
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi antiparazitare pentru conectare la alimentare
montarea echipamentelor electrice. Dispozitive de protecţie,
secţionare, întrerupere, comandă şi supraveghere. Articolul 31.060.30 Condensatoare cu hârtie şi din materiale
537: Secţionare şi întrerupere plastice
Inlocuieste: SR HD 384.5.537 S2:2003
SR EN 60384-3:2017 A
29.180 Transformatoare. Bobine de inductanţă CT 135
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice.
SR EN 50588-1:2016/A1:2017 A Partea 3: Specificaţie intermediară. Condensatoare
CT 3 electrolitice fixe cu tantal pentru montare pe suprafaţă, cu
Transformatoare de putere medie, 50 Hz, cu tensiunea cea electrolit solid (MnO2)
mai înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea Inlocuieste: SR EN 60384-3:2007
1: Prescripţii generale SR EN 60384-3:2007/AC:2014

SR EN 50629:2016/A1:2017 A 31.080 Dispozitive cu semiconductoare


31.080.01 Dispozitive cu semiconductoare în general
CT 3
Performanţa energetică a transformatoarelor de mare putere
SR EN 60749-44:2017 A
(Um > 36 kV sau Sr ? 40 MVA)
CT 17
29.200 Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercări
mecanice şi climatice. Partea 44: Metodă de încercare pentru
efectele unui singur eveniment (SEE) de iradiere cu fascicul de
SR EN 60700-2:2017 A
neutroni pentru dispozitive cu semiconductoare
CT 36
Ventile cu tiristoare pentru transportul energiei în curent
continuu la înaltă tensiune (HVDC). Partea 2: Terminologie

6
Buletinul Standardizării – Mai 2017

31.180 Plăci şi circuite imprimate SR EN 301 091-3 V1.1.1:2017 A


CT 6
SR EN 61189-2-719:2017 A Dispozitive cu rază scurtă de acţiune Telematică de trafic şi
CT 193 transport (TTT) Echipament radar cu funcţionare în domeniul
Metode de încercare pentru materiale electrice, plăci de la 76 GHz până la 77 GHz. Standard armonizat acoperind
imprimate şi alte structuri de interconectare şi ansambluri. cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU.
Partea 2-719: Metode de încercare a materialelor pentru Partea 3: Sisteme de aplicaţii de detectare a obstacolelor la
structuri de interconectare. Permitivitatea relativă şi tangenta trecerea drumurilor pe calea ferată
unghiului de pierderi (500 MHz până la 10 GHz)
SR EN 301 178 V2.2.1:2017 A
SR EN 61189-5-1:2017 A CT 6
CT 193 Echipament radiotelefonic de frecvenţă foarte înaltă (VHF)
Metode de încercare pentru materiale electrice, plăci pentru serviciul mobil maritim funcţionând în benzile VHF
imprimate şi alte structuri de interconectare şi ansambluri. (numai pentru aplicaţii non GMDSS) Standard armonizat
Partea 5-1: Metode generale de încercare pentru materiale şi acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei
ansambluri. Linii directoare pentru ansambluri cu plăci 2014/53/EU
imprimate Inlocuieste: SR EN 301 178 V2.1.1:2016

31.190 Ansambluri de componente electronice SR EN 301 502 V12.5.2:2017 A


CT 269
SR EN 62739-2:2017 A Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). Echipamentul
CT 193 staţiei de bază (BS). Standard armonizat acoperind cerinţele
Metode de încercare la eroziune a echipamentelor de lipire în esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU
val ce folosesc aliaj topit de lipit fără plumb. Partea 2: Metode Inlocuieste: SR EN 301 502 V12.5.1:2016
de încercare la eroziune pentru materialele metalice cu
procesarea suprafeţei SR EN 301 929 V2.1.1:2017 A
CT 6
31.240 Structuri mecanice pentru echipament electronic Emiţătoare şi receptoare VHF utilizate ca staţii de coastă
pentru GMDSS şi alte aplicaţii din serviciul mobil maritim.
SR EN 62739-2:2017 A Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale
CT 193 Articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU
Metode de încercare la eroziune a echipamentelor de lipire în Inlocuieste: SR EN 301 929-2 V1.2.1:2007
val ce folosesc aliaj topit de lipit fără plumb. Partea 2: Metode
de încercare la eroziune pentru materialele metalice cu SR EN 302 885 V2.2.3:2017 A
procesarea suprafeţei CT 6
Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă
33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în
33.020 Telecomunicaţii în general benzile VHF, cu suport de mână integrat, clasa H DSC.
Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului
SR EN 300 422-2 V2.1.1:2017 A 3.2 şi 3.3(g) din Directiva 2014/53/EU
CT 6 Inlocuieste: SR EN 302 885 V2.1.1:2016
Microfoane fără fir. Audio PMSE până la 3 GHz. Partea 2:
Clasa B de receptoare. Standard armonizat acoperind SR EN 303 406 V1.1.1:2017 A
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU CT 6
Inlocuieste: SR EN 300 422-2 V1.4.1:2015 Dispozitive cu rază scurtă de acţiune). Echipamente de alarme
sociale care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 25
SR EN 300 422-3 V2.1.1:2017 A MHz până la 1000MHz. Standard armonizat acoperind
CT 6 cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU
Microfoane fără fir. Audio PMSE până la 3 GHz. Partea 3:
Clasa C de receptoare. Standard armonizat acoperind 33.060 Radiocomunicaţii
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU 33.060.01 Radiocomunicaţii în general

SR EN 300 440 V2.1.1:2017 A SR EN 302 502 V2.1.1:2017 A


CT 6 CT 220
Dispozitive pentru mică distanţă (SRD) Echipamente radio Sisteme cu acces fără fir (WAS). Sisteme fixe de bandă largă
destinate utilizării în banda de frecvenţe de la 1 GHz până la pentru transmisii de date în banda de 5,8 GHz. Standard
40 GHz. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 ale
Directivei 2014/53/EU Directivei 2014/53/EU
Inlocuieste: SR EN 300 440-1 V1.6.1:2015 Inlocuieste: SR EN 302 502 V.1.2.1:2008
SR EN 300 440-2 V1.4.1:2011
SR EN 303 360 V1.1.1:2017 A
SR EN 301 025 V2.2.1:2017 A CT 6
CT 6 Dispozitive cu rază scurtă de acţiune Telematică de trafic şi
Echipament pentru radiotelefonie VHF pentru comunicaţii transport (TTT) Echipament radar cu funcţionare în domeniul
generale şi echipament asociat pentru apelare selectivă de la 76 GHz până la 77 GHz. Standard armonizat acoperind
digitală de clasa "D" (DSC). Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU.
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 şi 3.3(g) din Directiva Radare de detectare a obstacolelor pentru utilizarea pe nave
2014/53/EU cu rotor cu oameni la bord
Inlocuieste: SR EN 301 025 V2.1.1:2016

7
Buletinul Standardizării – Mai 2017

33.060.20 Echipamente de primire şi de transmitere date SR EN 300 338-6 V1.1.1:2017 A


CT 6
SR EN 62209-1:2017 A Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru
CT 279 echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor
Procedură de măsurare pentru evaluarea ratei de absorbţie selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF
specifice pentru expunerea umană la câmpuri de şi/sau VHF Partea 6: DSC în clasa H
radiofrecvenţă produse de dispozitive de comunicaţie fără fir
ţinute în mână sau purtate în apropierea corpului. Partea 1: SR EN 301 511 V12.5.1:2017 A
Dispozitive utilizate în apropierea urechii (Domeniu de CT 269
frecvenţă de la 300 MHz până la 6 GHz) Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). Echipamente
Inlocuieste: SR EN 62209-1:2007 staţii mobile (MS).Standard armonizat acoperind cerinţele
esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU
SR EN 62803:2017 A Inlocuieste: SR EN 301 511 V12.1.1:2015
CT 6
Echipamente de emisie pentru radiocomunicaţii. Răspuns în 33.100.10 Emisie
frecvenţă a dispozitivelor de conversie opto-electrice în radio
înaltă-frecvenţă pe sistemele de fibre. Metodă de măsurare SR EN 60154-2:2017 A
CT 145
33.070 Servicii mobile
Flanşe pentru ghiduri de undă. Partea 2: Specificaţii aplicabile
33.070.10 Reţele radio transeuropene (TETRA)
referitoare la flanşele pentru ghiduri de undă dreptunghiulare
normale
SR EN 300 392-7 V3.4.1:2017 A
Inlocuieste: SR EN 60154-2:2003
CT 220 SR EN 60154-2:2003/A1:2003
Sistem terestru de radio cu acces multiplu (TETRA). Voce plus
date (V+D). Partea 7: Securitate 33.100.20 Imunitate
Inlocuieste: SR EN 300 392-7 V3.3.1:2012
SR EN 61000-4-9:2017 A
33.080 Reţele integrate de servicii digitale (ISDN)
CT 30
SR EN 300 401 V2.1.1:2017 A Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-9: Tehnici
de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la câmp
CT 269
magnetic de impuls
Sisteme de radiodifuziune. Radiodifuziune audio digitală (DAB)
Inlocuieste: SR EN 61000-4-9:2003
către receptoare mobile, portabile şi fixe
SR EN 61000-4-9:2003/A1:2003
Inlocuieste: SR EN 300 401 V1.4.1:2015

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC) 33.160 Tehnici audio, video şi audiovizuale


33.100.01 Compatibilitate electromagnetică în general 33.160.30 Sisteme audio

SR EN 300 338-1 V1.4.1:2017 A SR EN 62605:2017 A


CT 6 CT 375
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru Sisteme şi echipamente multimedia. Publicare şi cărţi
echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor electronice multimedia. Format de interschimb pentru
selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF dicţionare electronice
şi/sau VHF Partea 1: Cerinţe comune Inlocuieste: SR EN 62605:2012
Inlocuieste: SR EN 300 338-1 V1.3.1:2014
33.200 Telecomandă. Teleconducere
SR EN 300 338-2 V1.4.1:2017 A
SR EN 16836-1:2017 A
CT 6
CT 109
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru
echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless
selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 1: Introducere
şi/sau VHF Partea 2: DSC în clasa A/B şi cadru de standardizare
Inlocuieste: SR EN 300 338-2 V1.3.1:2014
SR EN 16836-2:2017 A
SR EN 300 338-3 V1.2.1:2017 A CT 109
CT 6 Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless
pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 2: Specificaţia
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru
stratului de reţea şi a stivei de protocoale
echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor
selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF
şi/sau VHF Partea 3: DSC în clasa D SR EN 16836-3:2017 A
Inlocuieste: SR EN 300 338-3 V1.1.1:2014 CT 109
Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless
SR EN 300 338-4 V1.2.1:2017 A pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 3: Specificaţia
stratului de aplicaţie dedicat profilului de energie
CT 6
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru
echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor SR EN 60870-5-104:2007/A1:2017 A
selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF CT 140
şi/sau VHF Partea 4: DSC în clasa E Echipamente şi sisteme de teleconducere. Partea 5-104:
Inlocuieste: SR EN 300 338-4 V1.1.1:2014 Protocoale de transmisie - Acces la reţele pentru IEC 60870-5-
101 prin utilizarea de profile de transport standardizate
SR EN 300 338-5 V1.2.1:2017 A
CT 6
Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru
echipamentul de generare, transmisie şi recepţie a apelurilor
selective digitale (DSC) în serviciul mobil maritim MF, MF/HF
şi/sau VHF Partea 5: DSC portabile in banda VHF în clasa H
Inlocuieste: SR EN 300 338-5 V1.1.1:2014
8
Buletinul Standardizării – Mai 2017

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 35.240.50 Aplicaţii IT în industrie


35.080 Software
SR EN 61003-1:2017 A
SR ISO/IEC 12207:2017 FC CT 23
CT 208 Sisteme de comandă a proceselor industriale. Instrumente cu
Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viaţă intrări analogice şi ieşiri cu două sau mai multe poziţii. Partea
al software-ului 1: Metode de evaluare a performanţelor
Inlocuieste: SR ISO/CEI 12207:2000 Inlocuieste: SR EN 61003-1:2004

35.100 Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) SR EN 62424:2017 A


CT 23
SR EN 62264-5:2017 A Reprezentare a tehnicii de comandă a proceselor. Cereri sub
CT 23 formă de diagrame P&I şi schimburi de date între
Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 5: instrumentele P&ID şi PCE-CAE
Tranzacţii între sistemele de administrare a conducerii Inlocuieste: SR EN 62424:2010
întreprinderii şi sistemele de fabricaţie
Inlocuieste: SR EN 62264-5:2012 35.240.99 Aplicaţii IT în alte domenii

35.100.10 Strat fizic SR EN 62827-1:2017 A


CT 375
SR EN 16836-1:2017 A Transfer de energie electrică fără fir. Management. Partea 1:
CT 109 Componente comune
Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless
pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 1: Introducere 43 VEHICULE RUTIERE
şi cadru de standardizare 43.040 Sisteme pentru vehicule rutiere
43.040.30 Indicatoare şi dispozitive de comandă
SR EN 16836-2:2017 A
CT 109 SR EN 16882:2017 A
Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless CT 78
pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 2: Specificaţia Vehicule rutiere. Securitatea sigiliilor mecanice utilizate pe
stratului de reţea şi a stivei de protocoale tahografe. Cerinţe şi proceduri de încercare

35.100.30 Strat reţele 43.080 Vehicule comerciale


43.080.10 Camioane şi remorci
SR EN 16836-2:2017 A
CT 109 SR EN 12642:2017 A
Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless CT 270
pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 2: Specificaţia Fixarea încărcăturilor la bordul vehiculelor rutiere. Structura
stratului de reţea şi a stivei de protocoale caroseriei vehiculelor utilitare. Cerinţe minime
Inlocuieste: SR EN 12642:2007
35.100.70 Strat aplicare
43.100 Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare
SR EN 16836-3:2017 A
CT 109 SR EN 16230-2:2017 A
Sisteme de comunicaţie pentru contoare. Reţea plasă wireless CT 78
pentru schimbul de date cu contoarele. Partea 3: Specificaţia Karturi pentru timpul liber. Partea 2: Cerinţe de securitate
stratului de aplicaţie dedicat profilului de energie pentru facilităţile de karting

35.200 Echipament de interfaţă şi interconectare 43.180 Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi


echipament de încercare
SR EN 62264-5:2017 A
CT 23 SR EN ISO 17268:2017 A
Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 5: CT 147
Tranzacţii între sistemele de administrare a conducerii Dispozitive de conectare pentru alimentarea vehiculelor
întreprinderii şi sistemele de fabricaţie terestre cu hidrogen gazos
Inlocuieste: SR EN 62264-5:2012
45 CĂI FERATE
35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei 45.020 Ingineria căilor ferate în general
35.240.20 Aplicaţii IT pentru birotică
SR EN 15273-3+A1:2017 T
SR EN 62605:2017 A CT 146
CT 375 Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă trecere
Sisteme şi echipamente multimedia. Publicare şi cărţi Inlocuieste: SR EN 15273-3:2013
electronice multimedia. Format de interschimb pentru
dicţionare electronice 45.040 Materiale şi componente pentru căi ferate
Inlocuieste: SR EN 62605:2012
SR EN 14198:2017 A
35.240.30 Aplicaţii IT în informaţie, documentare şi editare CT 146
Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de
SR EN 62605:2017 A frânare a trenurilor tractate de locomotivă
CT 375 Inlocuieste: SR EN 14198:2005
Sisteme şi echipamente multimedia. Publicare şi cărţi
electronice multimedia. Format de interschimb pentru SR EN 16241+A1:2017 A
dicţionare electronice CT 146
Inlocuieste: SR EN 62605:2012 Aplicaţii feroviare. Regulator de timonerie
Inlocuieste: SR EN 16241:2014
9
Buletinul Standardizării – Mai 2017

45.060 Material rulant pentru căi ferate 59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI
59.080 Produse din industria textilă
SR EN 62580-1:2017 A 59.080.40 Ţesături acoperite
CT 4
Echipamente electronice feroviare. Subsisteme feroviare SR EN ISO 4674-1:2017 A
îmbarcate multimedia şi de telematică. Partea 1: Arhitectură CT 103
generală Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.
Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metode cu viteză
SR EN 62864-1:2017 A de rupere constantă
CT 4 Inlocuieste: SR EN ISO 4674-1:2004
Aplicaţii feroviare. Material rulant. Sursă de energie prevăzută
cu sistem îmbarcat de stocare a energiei. Partea 1: Sisteme 65 AGRICULTURĂ
hibride în serie 65.060 Maşini şi echipamente agricole
65.060.25 Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi
49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU împrăştierea îngrăşămintelor
49.060 Echipament electric
SR EN ISO 1401:2017 A
SR EN 4165-013:2017 A CT 108
CT 303 Furtunuri de cauciuc pentru pulverizare în agricultură
Serie aerospaţială. Conectoare electrice, rectangulare, Inlocuieste: SR EN ISO 1401:2002
modulare.Temperatură de funcţionare 175 °C continuu Partea
013: Clemă de strângere 2 şi 4 module pentru conectoare, 65.060.40 Maşini pentru intreţinerea culturilor
serie 2 şi serie 3. Standard de produs
Inlocuieste: SR EN 4165-013:2006 SR EN ISO 1401:2017 A
CT 108
49.090 Echipamente şi instrumente de bord Furtunuri de cauciuc pentru pulverizare în agricultură
Inlocuieste: SR EN ISO 1401:2002
SR EN 4701-002:2017 A
CT 303 65.060.80 Echipamente forestiere
Serie aerospaţială. Conectoare optice rectangulare, modulare,
cu temperatura de utilizare 125 °C, pentru contacte EN 4531- SR EN 50632-2-17:2017 A
101. Partea 002: Specificarea performanţelor CT 255
Inlocuieste: SR EN 4701-002:2013 Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului.
Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime
53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA şi maşini de rectificat
MATERIALELOR
53.020 Instalaţii de ridicat 65.120 Nutreţuri
53.020.99 Alte instalaţii de ridicat
SR EN 16877:2017 A
SR EN 1570-2:2017 A CT 95
CT 85 Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză.
Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 2: Plăci Determinarea conţinutului de toxine T-2 şi HT-2, de
de ridicare care deservesc mai mult de 2 paliere fixe ale unei deoxinivalenol şi de zearalenon, în materiile prime pentru
clădiri, pentru ridicarea bunurilor cu o viteză pe verticală ce nu hrană şi în hrana compusă prin LC-MS
depăşeşte 0,15 m/s
71 CHIMIE
53.040 Echipamente pentru transport continuu 71.040 Chimie analitică
53.040.20 Componente pentru transportoare 71.040.50 Metode de analize fizico-chimice

SR EN ISO 15236-1:2017 A SR EN 16877:2017 A


CT 84 CT 95
Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 1: Cerinţe de Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză.
proiectare, de dimensiuni şi mecanice pentru benzi Determinarea conţinutului de toxine T-2 şi HT-2, de
transportoare de uz general deoxinivalenol şi de zearalenon, în materiile prime pentru
Inlocuieste: SR EN ISO 15236-1:2006 hrană şi în hrana compusă prin LC-MS

53.060 Cărucioare de manipulare 71.100 Produse din industria chimică


71.100.20 Gaze pentru aplicaţii industriale
SR EN 16796-1:2017 A
CT 85 SR EN ISO 17268:2017 A
Eficienţa energetică a cărucioarelor de manipulare. Metode de CT 147
încercare. Partea 1: Generalităţi Dispozitive de conectare pentru alimentarea vehiculelor
terestre cu hidrogen gazos
SR EN 16796-2:2017 A
CT 85 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII
Eficienţa energetică a cărucioarelor de manipulare. Metode de ASOCIATE
încercare. Partea 2: Cărucioare autopropulsate comandate de 75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte
conductor, tractoare şi cărucioare transportoare de sarcini produse petroliere

SR EN 16796-3:2017 A SR EN 13075-1:2017 A
CT 85 CT 187
Eficienţa energetică a cărucioarelor de manipulare. Metode de Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere.
încercare. Partea 3: Cărucioare elevatoare pentru manipularea Partea 1: Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor
containerelor bituminoase cationice, metoda filerului mineral
Inlocuieste: SR EN 13075-1:2009

10
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 13075-2:2017 A 77.120 Metale neferoase


CT 187 77.120.30 Cupru şi aliaje de cupru
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere.
Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor SR EN 1412:2017 A
fine în emulsiile bituminoase cationice CT 171
Inlocuieste: SR EN 13075-2:2009 Cupru şi aliaje de cupru. Sistem european de simbolizare
numerică
SR EN 13587:2017 A Inlocuieste: SR EN 1412:1997
CT 187
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de 77.140 Produse din oţel şi fontă
tracţiune ale lianţilor bituminoşi prin metoda încercării la 77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel
tracţiune
Inlocuieste: SR EN 13587:2010 SR EN 10205:2017 A
SR EN 13703:2004 CT 42
Produse din oţel laminat la rece pentru ambalare. Bandă
75.160 Combustibili neagră
75.160.20 Combustibili lichizi Inlocuieste: SR EN 10205:1994

SR EN 16896:2017 A 77.140.75 Ţevi şi tuburi din oţel pentru utilizări speciale


CT 320
Produse petroliere şi produse conexe. Determinarea SR EN ISO 16440:2017 A
viscozităţii cinematice. Metoda cu viscozimetru Stabinger CT 169
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport
SR EN 16942:2017 T prin conducte. Proiectare, execuţie şi mentenanţă a
CT 320 conductelor manşonate de oţel
Carburanţi. Identificarea compatibilităţii vehiculelor.
Reprezentare grafică pentru informarea consumatorului 77.150 Produse din metale neferoase
77.150.10 Produse din aluminiu
75.200 Maşini şi utilaje pentru transportul produselor
petroliere şi a gazului natural SR EN 12020-2+AC:2017 A
CT 171
SR EN ISO 16440:2017 A Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Profile de precizie extrudate din
CT 169 aliaje EN AW-6060 şi EN AW-6063. Partea 2: Toleranţă la
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport dimensiuni şi de formă
prin conducte. Proiectare, execuţie şi mentenanţă a Inlocuieste: SR EN 12020-2:2008
conductelor manşonate de oţel
77.160 Metalurgia pulberilor
77 METALURGIE
77.040 Încercările metalelor SR EN ISO 3928:2017 A
77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor CT 46
Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
SR EN ISO 148-1:2017 A Epruvete pentru încercarea la oboseală
CT 42 Inlocuieste: SR EN ISO 3928:2006
Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe
epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare 79 INDUSTRIA LEMNULUI
Inlocuieste: SR EN ISO 148-1:2011 79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund

SR EN ISO 148-2:2017 A SR EN 16873:2017 A


CT 42 CT 380
Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe Conservarea patrimoniului cultural. Linii directoare pentru
epruveta Charpy. Partea 2: Verificarea maşinilor de încercare managementul lemnului semiscufundat în apă din locaţiile
Inlocuieste: SR EN ISO 148-2:2009 terestre de interes arheologic

SR EN ISO 148-3:2017 A 79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului


79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului
CT 42
Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe
SR EN 50632-3-1:2017 A
epruveta Charpy. Partea 3: Prepararea şi caracterizarea
epruvetelor Charpy cu crestătură în V pentru verificarea CT 255
indirectă a maşinilor de încercare ciocan pendul Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului.
Inlocuieste: SR EN ISO 148-3:2009 Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu
masă transportabile
SR EN ISO 3928:2017 A
SR EN 50632-3-9:2017 A
CT 46
CT 255
Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
Epruvete pentru încercarea la oboseală Unelte electrice cu motor. Procedură de măsurare a prafului.
Partea 3-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare
Inlocuieste: SR EN ISO 3928:2006
transportabile
SR EN ISO 14577-4:2017 A
CT 42
Materiale metalice. Încercarea de penetrare utilizată pentru
determinarea durităţii şi parametrilor materialelor. Partea 4:
Metodă de încercare pentru acoperiri metalice şi nemetalice
Inlocuieste: SR EN ISO 14577-4:2007

11
Buletinul Standardizării – Mai 2017

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR SR EN 13075-2:2017 A


PLASTICE CT 187
83.040 Materii prime pentru industria cauciucului şi Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere.
industria materialelor plastice Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor
83.040.30 Materiale auxiliare şi aditivi pentru materiale fine în emulsiile bituminoase cationice
plastice Inlocuieste: SR EN 13075-2:2009

SR EN ISO 1043-3:2017 A SR EN 13587:2017 A


CT 108 CT 187
Materiale plastice.Simboluri şi abrevieri.Partea 3: Plastifianţi Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de
Inlocuieste: SR EN ISO 1043-3:2002 tracţiune ale lianţilor bituminoşi prin metoda încercării la
tracţiune
83.080 Materiale plastice Inlocuieste: SR EN 13587:2010
83.080.01 Materiale plastice, în general SR EN 13703:2004

SR EN ISO 1043-3:2017 A 91.140 Instalaţii în clădiri


CT 108 91.140.50 Sisteme de alimentare cu energie electrică
Materiale plastice.Simboluri şi abrevieri.Partea 3: Plastifianţi
Inlocuieste: SR EN ISO 1043-3:2002 SR HD 60364-4-46:2017 A
CT 136
SR EN ISO 15512:2017 A Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-46: Măsuri de
CT 108 protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţionare şi
Materiale plastice. Determinarea conţinutului de apă întrerupere
Inlocuieste: SR EN ISO 15512:2015 Inlocuieste: SR HD 384.4.46 S2:2004

83.140 Produse din cauciuc şi materiale plastice SR HD 60364-5-537:2017 A


83.140.40 Furtunuri flexibile CT 136
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi
SR EN ISO 1401:2017 A montarea echipamentelor electrice. Dispozitive de protecţie,
CT 108 secţionare, întrerupere, comandă şi supraveghere. Articolul
Furtunuri de cauciuc pentru pulverizare în agricultură 537: Secţionare şi întrerupere
Inlocuieste: SR EN ISO 1401:2002 Inlocuieste: SR HD 384.5.537 S2:2003

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII 91.140.65 Aparate de încălzire a apei


91.060 Elemente ale construcţiilor
91.060.40 Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de SR EN 50193-1:2017 A
aerisire CT 238
Încălzitoare de apă electrice instantanee - Metode pentru
SR EN 16475-2:2017 A măsurarea performanţelor. Partea 1: Cerinţe generale
CT 393 Inlocuieste: SR EN 50193-1:2013
Coşuri de fum. Accesorii. Partea 2: Ventilatoare pentru coşuri
de fum. Cerinţe şi metode de încercare 91.180 Finisaje interioare

SR EN 16497-2:2017 A SR EN 233:2017 A
CT 393 CT 324
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum din beton. Partea 2: Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete din hârtie finisată,
Aplicaţii pentru aparate de încălzire etanşe tapete vinilice şi tapete din materiale plastice
Inlocuieste: SR EN 233:2001
91.100 Materiale de construcţii
91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar SR EN 754-2:2017 A
CT 171
SR EN 196-3:2017 A Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea
CT 111 2: Caracteristici mecanice
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea Inlocuieste: SR EN 754-2:2014
timpului de priză şi a stabilităţii
Inlocuieste: SR EN 196-3+A1:2009 93 CONSTRUCŢII CIVILE
93.020 Lucrări de terasament. Excavaţii. Fundaţii. Lucrări
91.100.30 Beton şi produse din beton subterane

SR EN 206+A1:2017 A SR EN ISO 17892-4:2017 A


CT 321 CT 361
Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale
Inlocuieste: SR EN 206:2014 solului. Partea 4: Determinarea distribuţiei granulometrice a
particulelor
91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare
SR EN ISO 18674-2:2017 A
SR EN 13075-1:2017 A CT 361
CT 187 Cercetări şi încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. situ prin aparatură. Partea 2: Măsurarea deplasării de-a lungul
Partea 1: Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor unei linii: extensometre
bituminoase cationice, metoda filerului mineral
Inlocuieste: SR EN 13075-1:2009

12
Buletinul Standardizării – Mai 2017

93.100 Construcţii de căi ferate SR EN 16282-4:2017 A


CT 302
SR EN 16704-2-1:2017 A Echipament pentru bucătării profesionale. Elemente pentru
CT 146 ventilarea bucătăriilor profesionale. Partea 4: Dispozitive de
Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul introducere şi de extragere a aerului; proiectare şi cerinţe de
lucrărilor la cale. Partea 2-1: Soluţii comune şi tehnologie. securitate
Cerinţe tehnice pentru sistemul de avertizare a trenului (TWS)
97.140 Mobilă
SR EN 16704-2-2:2017 A
CT 146 SR EN 12727:2017 A
Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul CT 118
lucrărilor la cale. Partea 2-2: Soluţii comune şi tehnologie. Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Cerinţe de securitate,
Cerinţe pentru bariere rezistenţă şi durabilitate
Inlocuieste: SR EN 12727:2004
SR EN 16704-3:2017 A
CT 146 SR EN 15372:2017 A
Aplicaţii feroviare. Cale. Protecţie şi securitate în timpul CT 118
lucrărilor la cale. Partea 3: Competenţele personalului legate Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru
de lucrul pe cale sau în apropierea căii mese cu alte utilizări decât cele casnice
Inlocuieste: SR EN 15372:2008
SR EN 16725:2017 A
CT 146 97.170 Echipamente pentru îngrijirea corpului
Aplicaţii feroviare. Cale. Repararea inimilor de oţel manganos
SR EN ISO 16409:2017 A
SR EN 16771:2017 A CT 377
CT 146 Stomatologie. Produse pentru îngrijire orală. Periuţe
Aplicaţii feroviare. Infrastructură. Sudarea aluminotermică a interdentare manuale
şinelor cu canal Inlocuieste: SR EN ISO 16409:2007
SR EN ISO 16409:2007/A1:2010
97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.
ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT 97.195 Obiecte de artă şi produse din industria de
PENTRU SPORT artizanat. Bunuri culturale şi patrimoniu cultural
97.040 Echipament de bucătărie
97.040.20 Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi SR EN 16873:2017 A
aparate similare CT 380
Conservarea patrimoniului cultural. Linii directoare pentru
SR EN 60350-1:2017 A managementul lemnului semiscufundat în apă din locaţiile
CT 238 terestre de interes arheologic
Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1:
Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. 97.220 Echipamente şi instalaţii sportive
Metode pentru măsurarea performanţelor 97.220.10 Instalaţii sportive
Inlocuieste: SR EN 60350-1:2014
SR EN 60350-1:2014/A11:2015 SR EN 16230-2:2017 A
CT 78
97.040.99 Alte echipamente de bucătărie Karturi pentru timpul liber. Partea 2: Cerinţe de securitate
pentru facilităţile de karting
SR EN 16282-2:2017 A
CT 302 SR EN 16899:2017 A
Echipament pentru bucătării profesionale. Componente pentru CT 66
ventilarea bucătăriilor profesionale. Partea 2: Hote de ventilare Echipamente pentru sport şi recreere. Echipamente de
pentru bucătării; proiectare şi cerinţe de securitate parkour. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

SR EN 16282-3:2017 A SR EN ISO 20957-9:2017 A


CT 302 CT 66
Echipament pentru bucătării profesionale. Elemente pentru Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate cu
ventilarea bucătăriilor profesionale. Partea 3: Plafoane de mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi metode
ventilaţie pentru bucătării; proiectare şi cerinţe de securitate de încercare suplimentare
Inlocuieste: SR EN 957-9:2004

STANDARDE ANULATE

Standardele române de mai jos au fost anulate în luna aprilie 2017, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de
anulare.

Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, SR EN 374-1:2004


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi
01.040 Vocabulare microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de
01.040.13 Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate. performanţă
(Vocabulare) Inlocuit prin: SR EN ISO 374-1:2017

13
Buletinul Standardizării – Mai 2017

01.080 Simboluri grafice 11.100 Medicină de laborator


01.080.20 Simboluri grafice utilizate pe echipamente 11.100.01 Medicină de laborator în general
specifice
SR EN ISO 22870:2006
SR EN ISO 15223-1:2012 Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT point-of-care-
Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe testing). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă
etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care Inlocuit prin: SR EN ISO 22870:2017
trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale
Inlocuit prin: SR EN ISO 15223-1:2017 11.180 Ajutoare pentru invalizi sau persoane cu handicap
11.180.01 Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane
03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, cu handicap în general
MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE.
TRANSPORT. SOCIOLOGIE SR EN ISO 9999:2011
03.120 Calitate Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Clasificare
03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii şi terminologie
Inlocuit prin: SR EN ISO 9999:2017
SR EN ISO 22870:2006
Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT point-of-care- 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE
testing). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă 13.030 Deşeuri
Inlocuit prin: SR EN ISO 22870:2017 13.030.10 Deşeuri solide

07 ŞTIINŢE NATURALE ŞI APLICATE SR EN 15308:2008


07.100 Microbiologie Caracterizarea deşeurilor. Determinarea bifenililor policloruraţi
07.100.30 Microbiologie alimentară (PCB), din deşeurile solide, utilizând gaz cromatografie
capilară prin captură de electroni sau spectrometrie de masă
SR EN ISO 6887-1:2002 Inlocuit prin: SR EN 15308:2017
Microbiologia alimentelor şi furajelor. Pregătirea probei pentru
analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru 13.030.20 Deşeuri lichide. Nămoluri
examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale pentru
pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale SR EN 15308:2008
Inlocuit prin: SR EN ISO 6887-1:2017 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea bifenililor policloruraţi
(PCB), din deşeurile solide, utilizând gaz cromatografie
11 MEDICINĂ capilară prin captură de electroni sau spectrometrie de masă
11.040 Echipament medical Inlocuit prin: SR EN 15308:2017
11.040.01 Echipament medical în general
13.040 Calitatea aerului
SR EN ISO 15223-1:2012 13.040.30 Aerul la locul de muncă
Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe
etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care SR EN 15051-2:2014
trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale Expunere la locul de muncă. Măsurarea gradului de prăfuire al
Inlocuit prin: SR EN ISO 15223-1:2017 materialelor în vrac. Partea 2: Metoda tamburului rotativ
Inlocuit prin: SR EN 15051-2+A1:2017
11.040.20 Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii
13.060 Calitatea apei
SR EN ISO 8871-5:2014 13.060.70 Determinarea proprietăţilor biologice ale apei
Elemente de elastomeri pentru administrare parenterală şi
pentru dispozitive de uz farmaceutic. Partea 5: Cerinţe SR EN ISO 10253:2006
funcţionale şi încercări Calitatea apei. Test de inhibiţie a creşterii algelor marine cu
Inlocuit prin: SR EN ISO 8871-5:2017 Skeletonema costatum şi Phaeodactylum tricornutum
Inlocuit prin: SR EN ISO 10253:2017
11.040.40 Implanturi chirurgicale, proteze şi orteze
13.080 Calitatea solului. Pedologie
SR EN ISO 5832-3:2012 13.080.10 Proprietăţi chimice ale solurilor
Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 3: Aliaj
deformabil titan-aluminiu 6 -vanadiu 4 SR EN 15308:2008
Inlocuit prin: SR EN ISO 5832-3:2017 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea bifenililor policloruraţi
(PCB), din deşeurile solide, utilizând gaz cromatografie
11.060 Stomatologie capilară prin captură de electroni sau spectrometrie de masă
11.060.15 Implanturi dentare Inlocuit prin: SR EN 15308:2017

SR EN ISO 14801:2008 13.120 Securitatea în locuinţe


Stomatologie. Implanturi. Încercarea implanturilor dentare
endoosoase la oboseală SR EN 60335-2-31:2004
Inlocuit prin: SR EN ISO 14801:2017 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de
11.060.20 Echipament stomatologic bucătărie
Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015
SR EN ISO 9173-1:2006
Stomatologie. Cleşti pentru extracţii dentare. Partea 1: Cerinţe SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009
generale şi metode de încercare Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Inlocuit prin: SR EN ISO 9173-1:2017 Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de
bucătărie şi alte aparate de extragerea fumului de la
SR EN 23964:2003 prepararea alimentelor
Stomatologie. Piese dentare de mână. Dimensiuni de cuplare Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015
Inlocuit prin: SR EN ISO 3964:2017

14
Buletinul Standardizării – Mai 2017

13.160 Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului 23.040.20 Ţevi din materiale plastice

SR EN 30326-1:2003 SR ENV 1453-2:2001


Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru ţevi cu
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază pereţi structuraţi pentru evacuarea apelor menajere (la
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017 temperatură joasă şi la temperatură ridicată) în interiorul
clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2:
SR EN 30326-1:2003/A1:2007 Ghid pentru evaluarea conformităţii
Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. 23.040.45 Racorduri din materiale plastice
Amendament 1
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017 SR ENV 1453-2:2001
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru ţevi cu
SR EN 30326-1:2003/A2:2012 pereţi structuraţi pentru evacuarea apelor menajere (la
temperatură joasă şi la temperatură ridicată) în interiorul
Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2:
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază.
Ghid pentru evaluarea conformităţii
Amendament 2
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
23.040.70 Furtunuri flexibile
13.220 Protecţia contra incendiilor
SR EN ISO 1401:2002
13.220.10 Lupta contra incendiilor
Furtunuri de cauciuc pentru pulverizare în agricultură
SR EN ISO 16852:2010 Inlocuit prin: SR EN ISO 1401:2017
Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de
încercare şi limite de utilizare SR EN ISO 2398:2009
Inlocuit prin: SR EN ISO 16852:2017 Furtunuri de cauciuc, ranforsate cu material textil, pentru aer
comprimat. Specificaţii
13.340 Echipament de protecţie individuală Inlocuit prin: SR EN ISO 2398:2017
13.340.40 Echipamente de protectie pentru mână
SR EN ISO 7751:2003
SR EN 374-1:2004 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi materiale plastice. Raporturi între presiunile de încercare şi
microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de spargere faţă de presiunea de lucru
performanţă Inlocuit prin: SR EN ISO 7751:2017
Inlocuit prin: SR EN ISO 374-1:2017
SR EN ISO 7751:2003/A1:2011
SR EN 388:2004 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice materiale plastice. Raporturi între presiunile de încercare şi de
Inlocuit prin: SR EN 388:2017 spargere şi presiunea de lucru maximă. Amendament 1.
Înlocuirea termenului "presiune de lucru" cu termenul
17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE "presiune de lucru maximă" în întregul text
17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi Inlocuit prin: SR EN ISO 7751:2017
magnetice
17.220.99 Alte standarde referitoare la electricitate şi SR EN ISO 8331:2014
magnetism Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi
materiale plastice. Linii directoare pentru alegere, depozitare,
SR HD 438 S1:2002 utilizare şi întreţinere
Metoda de încercare pentru rezistenţa de izolaţie şi pentru Inlocuit prin: SR EN ISO 8331:2017
rezistivitatea de volum a materialelor electroizolante la
temperaturi ridicate 23.140 Compresoare şi maşini pneumatice
Inlocuit prin: SR EN 62631-1:2012
SR EN 13771-1:2004
21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire.
GENERAL Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 1:
21.100 Lagăre şi rulmenţi Compresoare pentru fluide frigorifice
21.100.10 Cuzineţi Inlocuit prin: SR EN 13771-1:2017

SR ISO 12302:2000 25 TEHNICI DE FABRICARE


Lagăre cu alunecare. Caracteristici de calitate. Control statistic 25.100 Scule aşchietoare
al procedeului (CSP) 25.100.50 Tarozi şi filiere

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ SR ISO 529:2012


GENERAL Tarozi scurţi pentru maşini şi tarozi de mână
23.040 Conducte şi accesorii
23.040.05 Conducte şi părţile lor pentru sistemele de SR ISO 2284:2011
colectare a apelor uzate şi a apelor pluviale Tarozi de mână pentru filete cilindrice şi conice pentru ţevi.
Dimensiuni generale şi marcare
SR ENV 1453-2:2001
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru ţevi cu SR EN 24230:1998
pereţi structuraţi pentru evacuarea apelor menajere (la Filiere rotunde de mână şi de maşină, pentru filetarea ţevilor
temperatură joasă şi la temperatură ridicată) în interiorul conice. Seria R
clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Inlocuit prin: SR EN ISO 4230:2017
Ghid pentru evaluarea conformităţii

15
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 24231:2004 SR EN 13215:2002
Filiere rotunde de mâna si de maşina, pentru filete cilindrice Unităţi de condensare pentru refrigerare. Condiţii pentru
ale ţevilor. Serie G determinarea caracteristicilor, toleranţelor şi prezentarea
Inlocuit prin: SR EN ISO 4231:2017 performanţelor producătorului
Inlocuit prin: SR EN 13215:2017
25.160 Sudare şi lipire
25.160.40 Materiale de adaos SR EN 13771-1:2004
Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire.
SR EN ISO 17637:2011 Încercările performanţelor şi metode de încercare. Partea 1:
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a Compresoare pentru fluide frigorifice
îmbinărilor sudate prin topire Inlocuit prin: SR EN 13771-1:2017
Inlocuit prin: SR EN ISO 17637:2017
29 ELECTROTEHNICĂ
27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII 29.035 Materiale electroizolante
27.080 Pompe de căldură 29.035.01 Materiale electroizolante în general

SR EN 378-2+A2:2012 SR HD 438 S1:2002


Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate Metoda de încercare pentru rezistenţa de izolaţie şi pentru
şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare rezistivitatea de volum a materialelor electroizolante la
şi documentaţie temperaturi ridicate
Inlocuit prin: SR EN 378-2:2017 Inlocuit prin: SR EN 62631-1:2012

SR EN 378-3+A1:2012 29.160 Maşini electrice rotative


Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
şi de mediu. Partea 3: Locul de instalare şi protecţia SR EN 60034-30:2009
persoanelor Maşini electrice rotative. Partea 30: Clase de randament
Inlocuit prin: SR EN 378-3:2017 pentru motoarele asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit, cu
o singură turaţie (Cod IE)
SR EN 378-4+A1:2012 Inlocuit prin: SR EN 60034-30-1:2014
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, mentenanţă, reparare şi 29.280 Echipament pentru tracţiune electrică
recuperare
Inlocuit prin: SR EN 378-4:2017 SR EN 50128:2003
Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicaţii şi
SR EN 12178:2004 de prelucrare de date. Software pentru sisteme de comandă şi
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru de protecţie feroviare
indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare Inlocuit prin: SR EN 50128:2012
Inlocuit prin: SR EN 12178:2017
31 ELECTRONICĂ
27.160 Energie solară 31.080 Dispozitive cu semiconductoare
31.080.01 Dispozitive cu semiconductoare în general
SR EN 62116:2011
SR EN 60749-26:2007
Proceduri de încercare a măsurilor de prevenire a insularizării
invertoarelor pentru sisteme fotovoltaice interconectate la Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare
reţea publică mecanice şi climatice. Partea 26: Încercarea de sensibilitate a
descărcărilor electrostatice (DES). Modelul corpului uman
Inlocuit prin: SR EN 62116:2014
(HCM)
Inlocuit prin: SR EN 60749-26:2015
27.200 Tehnica frigului
31.120 Dispozitive cu afişaj electronic
SR EN 378-2+A2:2012
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate
SR EN 60335-2-31:2004/A1:2007
şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare
şi documentaţie Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de
Inlocuit prin: SR EN 378-2:2017
bucătărie
Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015
SR EN 378-3+A1:2012
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate 31.260 Optoelectronică. Aparate cu laser
şi de mediu. Partea 3: Locul de instalare şi protecţia
persoanelor
SR EN 62572-3:2012
Inlocuit prin: SR EN 378-3:2017
Componente şi dispozitive active cu fibre optice. Standarde de
fiabilitate. Partea 3: Module cu laser utilizate pentru
SR EN 378-4+A1:2012 telecomunicaţii
Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate Inlocuit prin: SR EN 62572-3:2015
şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, mentenanţă, reparare şi
recuperare 33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO
Inlocuit prin: SR EN 378-4:2017 33.020 Telecomunicaţii în general

SR EN 12178:2004 SR EN 300 392-12-4 V1.3.1:2014


Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru Sisteme terestre de radio cu acces multiplu (TETRA). Voce
indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare plus Date (V+D). Partea 12: Nivel 3 de servicii suplimentare.
Inlocuit prin: SR EN 12178:2017 Secţiunea 4: Redirecţionare apel (CF)
Inlocuit prin: SR EN 300 392-12-4 V1.4.1:2016

16
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 300 396-6 V1.5.1:2012 33.060.40 Sisteme de distribuţie prin cablu


Sisteme terestre de radio cu acces multiplu (TETRA). Mod
direct de operare (DMO). Partea 6: Securitate SR EN 50083-10:2003
Inlocuit prin: SR EN 300 396-6 V1.6.1:2017 Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de
televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 10:
SR EN 300 440-2 V1.1.1:2003 Caracteristicile sistemelor pentru calea de întoarcere
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului Inlocuit prin: SR EN 60728-10:2014
radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD).
Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de SR EN 50083-10:2003/AC:2014
frecvenţe de la 1 GHz până la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de
sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 10:
Inlocuit prin: SR EN 300 440-2 V1.1.2:2007 Caracteristicile sistemelor pentru calea de întoarcere

SR EN 300 440-2 V1.1.2:2007 33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)


Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului 33.100.10 Emisie
radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 1 SR EN 55016-1-2:2005
GHz până la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
Inlocuit prin: SR EN 300 440-2 V1.2.1:2008 Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la
perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse
SR EN 300 440-2 V1.2.1:2008 Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului
radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente SR EN 55016-1-2:2005/A1:2006
radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 1 Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
GHz până la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la
Inlocuit prin: SR EN 300 440-2 V1.3.1:2010 perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse
Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014
SR EN 301 908-14 V6.2.1:2013
Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele SR EN 55016-1-2:2005/A2:2007
esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 14: Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
Staţii de bază (BS) pentru acces radio terestru universal perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
evoluat (E-UTRA) Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la
Inlocuit prin: SR EN 301 908-14 V7.1.1:2015 perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse
Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014
SR EN 301 908-3 V6.2.1:2013
Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele SR EN 55016-2-1:2009
esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 3: Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) - Staţii de bază perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1:
(BS) Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările
Inlocuit prin: SR EN 301 908-3 V7.1.1:2015 perturbaţiilor conduse
Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014
SR EN 301 929-2 V1.1.1:2006
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului SR EN 55016-2-1:2009/A1:2011
radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare VHF utilizate ca staţii de Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
coastă pentru GMDSS şi alte aplicaţii din serviciul mobil perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1:
maritim. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările
ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE perturbaţiilor conduse
Inlocuit prin: SR EN 301 929-2 V1.2.1:2007 Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014

SR EN 302 502 V1.1.1:2007 SR EN 55016-2-1:2009/A2:2013


Reţele cu acces radio de bandă largă (BRAN). Sisteme fixe de Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
bandă largă pentru transmisii de date în banda de 5,8 GHz. perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1:
EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările
al Directivei R&TTE perturbaţiilor conduse
Inlocuit prin: SR EN 302 502 V.1.2.1:2008 Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014

SR EN 302 885 V2.1.1:2016 33.100.20 Imunitate


Echipamente de radiotelefonie portabile de foarte înaltă
frecvenţă (VHF) pentru serviciul mobil maritim, operând în SR EN 55016-1-2:2005
benzile VHF, cu suport de mână integrat, clasa D DSC. Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
3.2 şi 3.3(g) din Directiva 2014/53/EU Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la
Inlocuit prin: SR EN 302 885 V2.2.3:2017 perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse
Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014
33.060 Radiocomunicaţii
33.060.30 Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin SR EN 55016-1-2:2005/A1:2006
satelit Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
SR EN 60728-1-1:2010 Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse
semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactibe. Partea Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014
1-1: Cablaj RF pentru reţele domestice bidirecţionale
Inlocuit prin: SR EN 60728-1-1:2015

17
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 55016-1-2:2005/A2:2007 35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI


Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat 35.110 Reţele
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 1-2:
Aparate de măsurat perturbaţiile radio şi imunitatea la SR EN 60728-1-2:2010
perturbaţii. Echipamente auxiliare. Perturbaţii conduse Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune,
Inlocuit prin: SR EN 55016-1-2:2014 semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea
1-2: Cerinţe de performanţă referitoare semnalele furnizate la
SR EN 55016-2-1:2009 priza terminală în funcţionare
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat Inlocuit prin: SR EN 60728-1-2:2015
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1:
Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările 43 VEHICULE RUTIERE
perturbaţiilor conduse 43.020 Vehicule rutiere în general
Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014
SR EN 30326-1:2003
SR EN 55016-2-1:2009/A1:2011 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1: Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările
perturbaţiilor conduse SR EN 30326-1:2003/A1:2007
Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază.
SR EN 55016-2-1:2009/A2:2013 Amendament 1
Specificaţii referitoare la metode şi aparate de măsurat Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
perturbaţiile radio şi imunitatea la perturbaţii. Partea 2-1:
Metode de măsurare a perturbaţiilor şi a imunităţii. Măsurările SR EN 30326-1:2003/A2:2012
perturbaţiilor conduse Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
Inlocuit prin: SR EN 55016-2-1:2014 vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază.
Amendament 2
33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
telecomunicaţii
33.120.10 Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă 43.080 Vehicule comerciale
43.080.10 Camioane şi remorci
SR EN 60728-1-2:2010
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, SR EN 12642:2007
semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea Fixarea încărcăturilor la bordul vehiculelor rutiere. Structura
1-2: Cerinţe de performanţă referitoare semnalele furnizate la caroseriei vehiculelor utilitare. Cerinţe minime
priza terminală în funcţionare Inlocuit prin: SR EN 12642:2017
Inlocuit prin: SR EN 60728-1-2:2015
45 CĂI FERATE
33.160 Tehnici audio, video şi audiovizuale 45.020 Ingineria căilor ferate în general

SR EN 60728-1-2:2010 SR EN 15273-3:2013
Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă trecere
semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea Inlocuit prin: SR EN 15273-3+A1:2017
1-2: Cerinţe de performanţă referitoare semnalele furnizate la
priza terminală în funcţionare SR EN 30326-1:2003
Inlocuit prin: SR EN 60728-1-2:2015 Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază
33.160.01 Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017

SR EN 60728-1-1:2010 45.040 Materiale şi componente pentru căi ferate


Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune,
semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactibe. Partea SR EN 16241:2014
1-1: Cablaj RF pentru reţele domestice bidirecţionale Aplicaţii feroviare. Regulator de timonerie
Inlocuit prin: SR EN 60728-1-1:2015 Inlocuit prin: SR EN 16241+A1:2017

33.180 Comunicaţii prin fibră optică 45.060 Material rulant pentru căi ferate
45.060.01 Material rulant pentru căi ferate în general
SR EN 62572-3:2012
Componente şi dispozitive active cu fibre optice. Standarde de SR EN 14198:2005
fiabilitate. Partea 3: Module cu laser utilizate pentru Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de
telecomunicaţii frânare a trenurilor tractate de locomotivă
Inlocuit prin: SR EN 62572-3:2015 Inlocuit prin: SR EN 14198:2017
33.200 Telecomandă. Teleconducere SR EN 15273-3:2013
Aplicaţii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liberă trecere
SR EN 61970-453:2009
Inlocuit prin: SR EN 15273-3+A1:2017
Interfaţa programului de aplicaţii pentru sisteme de
management al energiei (EMS-API). Partea 453: Schimburi
45.060.10 Material rulant de tracţiune
grafice bazate pe CIM
Inlocuit prin: SR EN 61970-453:2014
SR EN 50128:2003
Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicaţii şi
de prelucrare de date. Software pentru sisteme de comandă şi
de protecţie feroviare
Inlocuit prin: SR EN 50128:2012

18
Buletinul Standardizării – Mai 2017

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII


49.060 Echipament electric ASOCIATE
75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte
SR EN 4165-013:2006 produse petroliere
Serie aerospaţială. Conectoare electrice rectangulare
modulate. Temperatură de funcţionare 175 grade C continuu. SR EN 13075-1:2009
Partea 013: Clemă de strângere 2 şi 4 module pentru Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere.
conectoare, serie 2 şi serie 3. Standard de produs Partea 1: Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor
Inlocuit prin: SR EN 4165-013:2017 bituminoase cationice, metoda filerului mineral
Inlocuit prin: SR EN 13075-1:2017
49.090 Echipamente şi instrumente de bord
SR EN 13075-2:2009
SR EN 4701-002:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere.
Serie aerospaţială. Conectoare optice rectangulare, modulare, Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor
cu temperatura de utilizare 125 grade C, pentru contacte EN fine în emulsiile bituminoase cationice
4531-101. Partea 002: Material Inlocuit prin: SR EN 13075-2:2017
Inlocuit prin: SR EN 4701-002:2017
SR EN 13587:2010
49.140 Sisteme spaţiale, dezvoltare şi operare Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de
tracţiune ale lianţilor bituminoşi prin metoda încercării la
SR EN 13291-3:2004 tracţiune
Asigurarea produselor spaţiale. Cerinţe generale. Partea 3: Inlocuit prin: SR EN 13587:2017
Materiale, componente mecanice şi proceduri
Inlocuit prin: SR EN 16602-70:2017 77 METALURGIE
77.040 Încercările metalelor
53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA 77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor
MATERIALELOR
53.040 Echipamente pentru transport continuu SR EN ISO 148-1:2011
53.040.20 Componente pentru transportoare Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe
epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare
SR EN ISO 15236-1:2006 Inlocuit prin: SR EN ISO 148-1:2017
Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 1: Cerinţe de
proiectare, de dimensiuni şi mecanice pentru benzi SR EN ISO 148-2:2009
transportoare de uz general Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc pe
Inlocuit prin: SR EN ISO 15236-1:2017 epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea maşinilor de încercare
Inlocuit prin: SR EN ISO 148-2:2017
53.100 Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere
SR EN ISO 148-3:2009
SR EN 30326-1:2003/A1:2007 Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc pe
Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea epruvete Charpy. Partea 3: Prepararea şi caracterizarea
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. epruvetelor Charpy cu crestătură în V pentru verificarea
Amendament 1 indirectă a maşinilor de încercare ciocan pendul
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017 Inlocuit prin: SR EN ISO 148-3:2017

SR EN 30326-1:2003/A2:2012 SR EN ISO 3928:2006


Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Epruvete pentru încercarea la oboseală
Amendament 2 Inlocuit prin: SR EN ISO 3928:2017
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
77.040.99 Alte metode de încercări ale metalelor
59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI
59.080 Produse din industria textilă SR EN ISO 14577-4:2007
59.080.40 Ţesături acoperite
Materiale metalice. Încercarea de penetrare utilizată pentru
determinarea durităţii şi parametrilor materialelor. Partea 4:
SR EN ISO 4674-1:2004 Metodă de încercare pentru acoperiri metalice şi nemetalice
Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Inlocuit prin: SR EN ISO 14577-4:2017
Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metode cu viteză
de rupere constantă
77.120 Metale neferoase
Inlocuit prin: SR EN ISO 4674-1:2017 77.120.30 Cupru şi aliaje de cupru
65 AGRICULTURĂ SR EN 1412:1997
65.060 Maşini şi echipamente agricole
Cupru şi aliaje de cupru. Sistem european de simbolizare
65.060.10 Tractoare agricole şi remorci
numerică
Inlocuit prin: SR EN 1412:2017
SR EN 30326-1:2003/A1:2007
Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea 77.140 Produse din oţel şi fontă
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază.
77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel
Amendament 1
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017
SR EN 10205:1994
Bandă neagră laminată la rece destinată fabricaţiei produselor
SR EN 30326-1:2003/A2:2012 plate stanate sau cromate special electrochimic
Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea Inlocuit prin: SR EN 10205:2017
vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază.
Amendament 2
Inlocuit prin: SR EN ISO 10326-1:2017

19
Buletinul Standardizării – Mai 2017

77.150 Produse din metale neferoase SR EN 13587:2010


77.150.10 Produse din aluminiu Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de
tracţiune ale lianţilor bituminoşi prin metoda încercării la
SR EN 754-2:2014 tracţiune
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea Inlocuit prin: SR EN 13587:2017
2: Caracteristici mecanice
Inlocuit prin: SR EN 754-2:2017 SR EN 13703:2004
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea energiei de deformare
SR EN 12020-2:2008 Inlocuit prin: SR EN 13587:2017
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Profile de precizie extrudate din
aliaje EN AW-6060 şi EN AW-6063. Partea 2: Toleranţă la 91.140 Instalaţii în clădiri
dimensiuni şi de formă 91.140.70 Instalaţii sanitare
Inlocuit prin: SR EN 12020-2+AC:2017
SR EN 12764+A1:2008
77.160 Metalurgia pulberilor Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de
barbotare a apei
SR EN ISO 3928:2006 Inlocuit prin: SR EN 12764:2015
Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
Epruvete pentru încercarea la oboseală SR EN 13310:2004
Inlocuit prin: SR EN ISO 3928:2017 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de
încercare
83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR Inlocuit prin: SR EN 13310:2015
PLASTICE
83.040 Materii prime pentru industria cauciucului şi SR EN 13407:2007
industria materialelor plastice Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de
83.040.30 Materiale auxiliare şi aditivi pentru materiale încercări
plastice Inlocuit prin: SR EN 13407:2015
SR EN ISO 1043-3:2002
SR EN 14296:2005
Materiale plastice. Simboluri şi abrevieri. Partea 3: Plastifianţi
Instalaţii sanitare. Lavoare colective
Inlocuit prin: SR EN ISO 1043-3:2017
Inlocuit prin: SR EN 14296:2015
83.080 Materiale plastice
83.080.01 Materiale plastice, în general SR EN 14528:2007
Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
SR EN ISO 15512:2015 Inlocuit prin: SR EN 14528:2015
Materiale plastice. Determinarea conţinutului de apă
Inlocuit prin: SR EN ISO 15512:2017 SR EN 14688:2007
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de
91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII încercare
91.100 Materiale de construcţii Inlocuit prin: SR EN 14688:2015
91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
91.140.80 Sisteme de evacuare a apei
SR EN 196-3+A1:2009
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea SR ENV 1453-2:2001
timpului de priză şi a stabilităţii Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru ţevi cu
Inlocuit prin: SR EN 196-3:2017 pereţi structuraţi pentru evacuarea apelor menajere (la
temperatură joasă şi la temperatură ridicată) în interiorul
SR EN 14216:2004 clădirilor. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2:
Ghid pentru evaluarea conformităţii
Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale
cimenturilor speciale cu căldura de hidratare foarte redusă
91.180 Finisaje interioare
Inlocuit prin: SR EN 14216:2015
SR EN 233:2001
91.100.30 Beton şi produse din beton
Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete din hârtie finisată,
tapete vinilice şi tapete din materiale plastice
SR EN 206:2014
Inlocuit prin: SR EN 233:2017
Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate
Inlocuit prin: SR EN 206+A1:2017
97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.
ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT
91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare PENTRU SPORT
97.040 Echipament de bucătărie
SR EN 13075-1:2009 97.040.20 Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. aparate similare
Partea 1: Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor
bituminoase cationice, metoda filerului mineral SR EN 60335-2-31:2004
Inlocuit prin: SR EN 13075-1:2017 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de
SR EN 13075-2:2009 bucătărie
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea comportării la rupere. Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015
Partea 2: Determinarea duratei de amestecare a particulelor
fine în emulsiile bituminoase cationice SR EN 60335-2-31:2004/A1:2007
Inlocuit prin: SR EN 13075-2:2017 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de
bucătărie
Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015

20
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 60335-2-31:2004/A2:2009 97.200 Echipamente pentru distracţii


Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 97.200.30 Echipament de camping şi terenuri de
Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de camping
bucătărie şi alte aparate de extragerea fumului de la
prepararea alimentelor SR EN 13537:2012
Inlocuit prin: SR EN 60335-2-31:2015 Cerinţe pentru saci de dormit
Inlocuit prin: SR EN ISO 23537-1:2017
97.140 Mobilă SR EN ISO 23537-2:2017

SR EN 12727:2004 97.220 Echipamente şi instalaţii sportive


Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Metode de încercare şi 97.220.10 Instalaţii sportive
condiţii pentru rezistenţă şi durabilitate
Inlocuit prin: SR EN 12727:2017 SR EN 13451-1:2012
Echipament pentru piscine. Partea 1: Cerinţe generale de
SR EN 15372:2008 securitate şi metode de încercare
Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru Inlocuit prin: SR EN 13451-1+A1:2017
mese cu alte utilizări decât cele casnice
Inlocuit prin: SR EN 15372:2017 97.220.30 Echipamente de sport pentru sală

97.170 Echipamente pentru îngrijirea corpului SR EN 957-9:2004


Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate cu
SR EN ISO 16409:2007 mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi metode
Stomatologie. Produse pentru igiena orală. Periuţe de încercare suplimentare
interdentare manuale Inlocuit prin: SR EN ISO 20957-9:2017
Inlocuit prin: SR EN ISO 16409:2017

SR EN ISO 16409:2007/A1:2010
Stomatologie. Produse pentru igiena orală. Periuţe
interdentare manuale
Inlocuit prin: SR EN ISO 16409:2017

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE


CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ

În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de
confirmare şi pentru care se publică varianta română.
Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin
filă de confirmare sau notă de confirmare.

1 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, 13.120 Securitatea în locuinţe


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE
01.040 Vocabulare SR EN 60335-1:2012/A11:2015
01.040.23 Sisteme pentru fluide şi componente de uz Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
general (Vocabulare) Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
Data aprobarii: 29/05/2015
SR EN 736-2:2016 Data traducerii: 28/04/2017
Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 2: Definirea
componentelor aparatelor de robinetărie 19 ÎNCERCĂRI
Data aprobarii: 29/07/2016 19.080 Încercări electrice şi electronice
Data traducerii: 28/04/2017
SR EN 61010-2-040:2016
11 MEDICINĂ Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare,
11.140 Echipament pentru spitale de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare
pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie/spălare utilizate
SR EN 455-3:2015 pentru tratarea materialelor de uz medical
Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerinţe şi Data aprobarii: 31/03/2016
metode de încercare pentru evaluare biologică Data traducerii: 28/04/2017
Data aprobarii: 30/09/2015
Data traducerii: 28/04/2017 23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ
GENERAL
13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE 23.060 Robinetărie
13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor 23.060.01 Robinetărie în general

SR EN 62061:2005/A2:2016 SR EN 736-2:2016
Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de Aparate de robinetărie. Terminologie. Partea 2: Definirea
comandă electrice, electronice şi electronice programabile de componentelor aparatelor de robinetărie
securitate Data aprobarii: 29/07/2016
Data aprobarii: 31/03/2016 Data traducerii: 28/04/2017
Data traducerii: 28/04/2017

21
Buletinul Standardizării – Mai 2017

SR EN 12516-1:2015 SR EN 61000-4-13:2003/A2:2016
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-13: Tehnici
presiune. Partea 1: Metoda tabulară pentru carcasele sub de încercare şi de măsurare. Încercări de imunitate de joasă
presiune ale robinetelor de oţel frecvenţă, pentru armonici şi interarmonici, inclusiv semnale
Data aprobarii: 31/03/2015 transmise prin reţea, la portul de alimentare cu tensiune
Data traducerii: 28/04/2017 alternativă
Data aprobarii: 30/09/2016
23.060.30 Robinete de închidere Data traducerii: 28/04/2017

SR EN 1171:2016 33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de


Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă telecomunicaţii
Data aprobarii: 29/02/2016 33.120.10 Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă
Data traducerii: 28/04/2017
SR EN 50117-4-2:2016
23.060.50 Ventile Cabluri coaxiale. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru
cablurile destinate aplicaţiilor CATV până la 6 GHz utilizate în
SR EN 16767:2016 reţele de distribuţie prin cablu
Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel şi de fontă Data aprobarii: 31/05/2016
Data aprobarii: 30/09/2016 Data traducerii: 28/04/2017
Data traducerii: 28/04/2017
SR EN 50288-9-2:2016
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru
25 TEHNICI DE FABRICARE
comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-2:
25.040 Sisteme de automatizare industrială
Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru
25.040.99 Alte sisteme industriale de automatizare
aplicaţii de la 1 MHz până la 1 000 MHz. Cabluri pentru zona
de lucru, cabluri de conectare şi pentru aplicaţii în centrele de
SR EN 62061:2005/A2:2016 date
Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de Data aprobarii: 30/06/2016
comandă electrice, electronice şi electronice programabile de Data traducerii: 28/04/2017
securitate
Data aprobarii: 31/03/2016 SR EN 50289-4-16:2016
Data traducerii: 28/04/2017 Cabluri de comunicaţii. Specificaţii pentru metodele de
încercare. Partea 4-16: Metode de încercări de mediu.
29 ELECTROTEHNICĂ Integritatea circuitului în condiţii de foc
29.020 Electrotehnică în general Data aprobarii: 31/10/2016
Data traducerii: 28/04/2017
SR EN 62061:2005/A2:2016
Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de 33.120.20 Fire şi cabluri simetrice
comandă electrice, electronice şi electronice programabile de
securitate SR EN 50288-9-2:2016
Data aprobarii: 31/03/2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru
Data traducerii: 28/04/2017 comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-2:
Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru
29.120 Accesorii electrice aplicaţii de la 1 MHz până la 1 000 MHz. Cabluri pentru zona
29.120.20 Dispozitive de conectare de lucru, cabluri de conectare şi pentru aplicaţii în centrele de
date
SR EN 50250:2004/A1:2015 Data aprobarii: 30/06/2016
Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale Data traducerii: 28/04/2017
Data aprobarii: 27/11/2015
Data traducerii: 28/04/2017 55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR
55.200 Maşini de împachetat
29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la
scurtcircuit SR EN 415-3+A1:2010
Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format,
SR EN 50550:2011+AC:2012/A1:2015 umplut şi închis
Dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor de frecvenţă Data aprobarii: 30/09/2010
industrială (POP) pentru aplicaţii casnice şi similare Data traducerii: 28/04/2017
Data aprobarii: 29/05/2015
Data traducerii: 28/04/2017 SR EN 415-5+A1:2010
Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de
33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO împachetat
33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC) Data aprobarii: 30/09/2010
33.100.20 Imunitate Data traducerii: 28/04/2017

SR EN 55020:2007/A12:2016 71 CHIMIE
Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente 71.040 Chimie analitică
asociate. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de 71.040.10 Laboratoare de analize chimice. Echipament de
măsurare laborator
Data aprobarii: 29/11/2016
SR EN 61010-2-040:2016
Data traducerii: 28/04/2017
Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare,
de control şi de laborator. Partea 2-040: Cerinţe particulare
SR EN 55024:2011/A1:2015 pentru sterilizatoare şi aparate de dezinfecţie/spălare utilizate
Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de pentru tratarea materialelor de uz medical
imunitate. Limite şi metode de măsurare Data aprobarii: 31/03/2016
Data aprobarii: 23/12/2015 Data traducerii: 28/04/2017
Data traducerii: 28/04/2017

22
Buletinul Standardizării – Mai 2017

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI


91.060 Elemente ale construcţiilor COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU
91.060.40 Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT
aerisire 97.030 Aparate electrocasnice în general

SR EN 13384-2:2015 SR EN 60335-1:2012/A11:2015
Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.
Partea 2: Coşuri care deservesc mai multe aparate de Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
încălzire Data aprobarii: 29/05/2015
Data aprobarii: 30/09/2015 Data traducerii: 28/04/2017
Data traducerii: 28/04/2017

STANDARDE ROMÂNE ORIGINALE CONFIRMATE

În această rubrică sunt publicate standarde române originale confirmate, rezultate în urma examinării în
cadrul comitetelor tehnice.

CT 118 Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, STAS 4508-80


maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului Mobilier din lemn. Operaţii de prelucrare a lemnului.
Terminologie
SR 1124:2008
Mobilier de lemn curbat. Condiţii tehnice generale de calitate STAS 4632-83
Mobilier. Semne convenţionale
SR 5402:2008
Mobilier. Tapiţerie. Condiţii generale de calitate STAS 6000/5-86
Mobilier de lemn. Finisare transparentă şi opacă.
SR 5223:2008 Determinarea rezistenţei peliculei la şoc termic
Mobilier de lemn. Condiţii generale de ambalare
STAS 6000/8-92
SR9302-2:1994 Mobilier. Finisare transparentă şi opacă. Determinarea
Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea peliculei la imprimare
atmosferică cu produse de protecţie chimică solubile în apă
STAS 6314-90
SR 13154:1993 Mobilier curbat din lemn. Asamblări
Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii
preventive contra ciupercilor care produc albăstreala lemnului STAS 6977-90
de răşinoase Mobilier de lemn. Îmbinarea lemnului masiv. Dimensionarea
elementelor îmbinărilor
SR 13194:1993
STAS 7837-89
Lemn. Luarea eşantioanelor şi confecţionarea epruvetelor
Mobilier şi alte produse finite de lemn. Abateri limită şi ajustaje
pentru încercări biologice
STAS 7855/2-78
STAS 1297-84
Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Brinell
Mobilier pentru construcţii social-culturale. Dulap clasor-fişier
STAS 8022-91
STAS 2410-90 Lemn. Determinarea eficacităţii antiseptizării împotriva
Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte simple cu zăvor. mucegăirii
Dimensiuni
STAS 8023-88
STAS 2419-88 Plăci din fibre de lemn. Plăci moi bitumate şi antiseptizate.
Accesorii metalice pentru tâmplărie. Mânere, butoane, şilduri şi Determinarea conţinutului în pentaclorfenol
rozete
STAS 8049-82
STAS 2642-82 Mobilier şi alte produse finite din lemn. Dimensiuni, toleranţe şi
Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte. Condiţii tehnice ajustaje. Terminologie şi simbolizare
generale de calitate
STAS 8071-89
STAS 2847-87 Plăci din fibre de lemn. Metoda de îmbătrânire accelerată
Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte simple cu bare.
Dimensiuni STAS 8086-86
Accesorii pentru mobilier şi tâmplărie. Clasificare şi
STAS 3489-83 terminologie
Rame şi capace din placaj pentru vase de closet
STAS 8191-82
STAS 4063-71 Lemn. Determinarea permeabiliăţii la lichide
Mobilier pentru creşe. Masa pentru înfăşat (standard primit
pentru analiza) STAS 9204-88
Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de ciuperca
STAS 4352-89 xilofagă Merulius Lacrymans(Wulf) Fr. prin metoda încovoierii
Accesorii metalice pentru mobilier. Demontabile pentru paturi prin şoc cu ciocanul pendul

STAS 4507-80 STAS 9205-88


Mobilier de lemn. Îmbinări. Terminologie Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de către
ciuperci xilofage prin metoda compresiunii paralel cu fibrele

23
Buletinul Standardizării – Mai 2017

STAS 9206-88 STAS 9302/5-90


Protecţia lemnului. Determinarea atacului produs de către Protecţia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea
ciuperci xilofage prin metoda permeabilităţii la gaze atmosferică cu antiseptici uleioşi. Prescripţii tehnice

STAS 9302/1-88 STAS 10975/2-88


Protecţia lemnului. Prescripţii tehnice generale de protecţie Protecţia produselor de lemn împotriva factorilor climatici.
chimică Încercări climatice în condiţii de laborator

STAS 9302/3-88 STAS 10975/3-78


Protecţia lemnului. Impregnare la presiune atmosferică cu Protecţia produselor din lemn împotriva factorilor climatici.
produse fluide. Prescripţii tehnice Încercarea în poligoane

STAS 9302/4-88 STAS 10975/4-80


Protecţia lemnului. Tratamente de suprafaţă. Prescripţii Protecţia produselor de lemn împotriva factorilor climatici.
tehnice Tratarea cu substanţe fungicide a ambalajelor de transport din
lemn

STANDARDE ROMÂNE ORIGINALE CARE INTRĂ ÎN REVIZUIRE

În această rubrică sunt publicate standarde române originale care intră în revizuire, rezultate în urma
examinării în cadrul comitetelor tehnice.

CT 118 Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, STAS 3447-84


maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului Mobilier din lemn pentru creşe. Ţarc

SR 770-2006 STAS 3489-83


Mobilier de lemn. Condiţii tehnice generale de calitate Rame şi capace din placaj pentru vase de closet

STAS 3304-92 STAS 4063-71


Mobilier de lemn pentru creşe. Masă dulap pentru înfăşat Mobilier pentru creşe. Masa pentru înfăşat (standard primit
pentru analiza)

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice
persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârşitul
anchetei publice.
CT 118 Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, STAS 4576-92
maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale bandă
SR 7182-5:1994 STAS 5026-84
Mobilier. Fotolii şi canapele. Determinarea rezistenţei la Accesorii metalice pentru mobilier. Zăvoare
solicitări mecanice
STAS 6000/9-91
SR 7182-6:1994 Mobilier de lemn. Finisare transparentă şi opacă.
Mobilier. Saltele. Determinarea rezistenţei la solicitări Determinarea rezistenţei peliculei la lumină
mecanice
STAS 6601-89
SR 9302-8:1994 Mobilier de lemn. Îmbinarea panourilor din plăci de aşchii de
Protecţia lemnului. Prelevarea eşantioanelor de lemn lemn şi plăci aglomerate de fibre de lemn
impregnat industrial şi confecţionarea epruvetelor în vederea
STAS 7182/9-87
încercărilor biologice
Mobilier. Subansamble glisante. Determinarea rezistenţei la
SR 9854:1994 solicitări mecanice
Elemente de lemn de foioase tari pentru pereţii vagoanelor de
STAS 7182/10-87
călători
Mobilier. Cuiere. Verificarea rezistenţei la solicitări mecanice
STAS 147-88 STAS 7855/1-78
Mobilier din lemn. Mese de lucru şi birouri Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Monnin
STAS 650-85 STAS 7855/3-88
Protecţia lemnului. Determinarea dozei limită de toxicitate a Plăci din aşchii de lemn. Determinarea durităţii Ianka
produselor fungicide folosite la combaterea ciupercilor xilofage
STAS 7986-84
STAS 651/2-85 Accesorii metalice pentru mobilier. Opritoare pentru uşi
Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii preventive a
substanţelor şi produselor de protecţie faţă de unele specii de STAS 8072-84
lyctidae Plăci decorative din hârtie stratificată. Metode de încercări
fizice şi mecanice
STAS 651/4-85
STAS 8082-88
Protecţia lemnului. Determinarea eficacităţii substanţelor şi
Accesorii metalice pentru mobilier. Broaşte semiîngropate cu
produselor de protecţie faţă de termite
cilindru de siguranţă. Dimensiuni
24
Buletinul Standardizării – Mai 2017

STAS 8083-90 STAS 9883-74


Accesorii metalice pentru mobilier. Limitatoare pentru uşi Mese de lucru şi de condiţionare pentru transportul produselor
în vrac. Prescripţii speciale de securitate
STAS 8093-86
Plăci decorative din hârtie stratificată STAS 9899-85
Casete din lemn pentru radioreceptoare, televizoare şi alte
STAS 8200-83 aparate electronice
Mobilier şi alte produse finite din lemn. Profile
STAS 10866-88
STAS 9302/7-88 Accesorii metalice pentru mobilier. Sisteme de asamblare a
Protecţia lemnului. Terminologie mobilierului-corp demontabil

STAS 9782-74 STAS 11163-90


Mobilă pentru biblioteci publice. Dulap fişier tip A Mobilier de lemn. Şezuturi interschimbabile pentru scaune

STAS 9802/1-85 STAS 11556/3-84


Mobilier cu schelet metalic pentru biblioteci publice. Masă de Mobilier. Mobilier comercial. Dimensiuni funcţionale
lectură pentru copii, tip A (standard primit pentru analiza)
STAS 11556/4-84
STAS 9802/2-85 Mobilier. Mobilier pentru spitale. Dimensiuni funcţionale
Mobilier cu schelet metalic pentru biblioteci publice. Masă de
lectură pentru adulţi. Tip A (standard primit pentru analiza) STAS 12033-88
Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale – aruncător
STAS 9841/1-84
Mobilă pentru biblioteci publice. Raft înalt, tip A STAS 12236-84
Accesorii metalice pentru mobilier. Balamale cu pârghii şi
STAS 9841/2-84 arcuri pentru piese de mobilier tapiţate
Mobilă pentru biblioteci publice. Raft de mijloc, tip A
STAS 12935-91
STAS 9841/3-84 Mobilier de lemn. Prefabricate de lemn masiv. Condiţii tehnice
Mobilă pentru biblioteci publice. Raft pentru publicaţii periodice generale
tip A
STAS 12936-91
STAS 9841/4-84 Mobilier de lemn. Prefabricate din panouri. Condiţii tehnice
Mobilă pentru biblioteci publice. Raft de depozitare, tip A generale
STAS 9853-92 STAS 12975-91
Semifabricate de lemn pentru duşumele de vagoane Mobilier de lemn. Mese. Dimensiuni funcţionale
STAS 9867-86
Panouri de cofraj de lemn cu feţe din placaj

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE

În această rubrică sunt publicate informaţii privind activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare
care au suferit modificări în organizare sau structură în luna aprilie 2017.

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice naţionale, structuri fără personalitate
juridică ale organismului naţional de standardizare. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt
prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru
ale comitetelor tehnice.
Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.
Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea
pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme
guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor
factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic
naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.
Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă
contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse
pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările
comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din
domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.
Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice naţionale se pot primi de la
experţii de standardizare din cadrul ASRO (a se vedea www.asro.ro). Adresa de contact a experţilor de
standardizare are următorul format prenume.nume@asro.ro (ex: doina.dragomir@asro.ro).

25
Buletinul Standardizării – Mai 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ
Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN,
CENELEC şi ETSI.
Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos:

EN Standard European
HD Document de armonizare
ENV Prestandard European
CR Raport CEN
CWA Acordul Grupei de Lucru
ETSI EG Ghid ETSI
ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii
ETSI ES Standard ETSI
ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI
ETSI TR Raport tehnic ETSI
ETSI SR Raport special ETSI
FprEN/CLCFpr Proiect final de EN
doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional
dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional
dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale
prEN Proiect de Standard European
prHD Proiect de Document de armonizare
prENV Proiect de Prestandard European
dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal
eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI)
ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI
Ad Data de adoptare

Sectoarele CEN şi CENELEC sunt:

A Servicii
B Clădiri şi construcţii
C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare
F Standarde fundamentale
H Produse electrocasnice şi pentru distracţie
I Inginerie mecanică
M Materiale metalice
N Materiale nemetalice
S Sănătate, mediu şi echipamente medicale
T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje
U Inginerie electronică
W Inginerie electrică
Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

B02 STRUCTURI B05 ÎNCERCĂRI LA FOC

EN 1993-1-5:2006/A1:2017 EN 1366-10:2011+A1:2017
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke
structural elements control dampers
doa: 2017-07-31 dop: 2018-04-30 dow: 2018-04-30 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31

EN 1993-1-6:2007/A1:2017 B09 PROTECŢIE TERMICĂ


Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength
and Stability of Shell Structures EN 16783:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2018-04-30 dow: 2018-04-30 Thermal insulation products - Product category rules (PCR) for
factory made and in-situ formed products for preparing
EN 16853:2017 environmental product declarations
Conservation of cultural heritage - Conservation process - doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
Decision making, planning and implementation
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-30 dow: 2017-10-30
26
Buletinul Standardizării – Mai 2017

B17 CORPURI DE ILUMINAT SI TEHNOLOGIE DE CEN/TR 15316-6-4:2017


MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT Energy performance of buildings - Method for calculation of
system energy requirements and system efficiencies -
EN 15193-1:2017 Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1,
Energy performance of buildings - Energy requirements for Module M3-8-1, M8-8-1
lighting - Part 1: Specifications, Module M9 doa: dop: dow:
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
CEN/TR 15316-6-5:2017
B20 ECHIPAMENTE DE EVACUARE A APEI Energy performance of buildings - Method for calculation of
system energy requirements and system efficiencies -
EN 752:2017 Part 6-5: Explanation and justification of EN 15316-4-2,
Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system Module M3-8
management doa: dop: dow:
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
CEN/TR 15316-6-6:2017
B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR Energy performance of buildings - Method for calculation of
system energy performance and system efficiencies - Part 6-6:
EN ISO 11819-2:2017 Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3,
Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on M8-8-3
traffic noise - Part 2: The close-proximity method doa: dop: dow:
(ISO 11819-2:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 CEN/TR 15316-6-7:2017
Energy performance of buildings - Method for calculation of
B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE system energy requirements and system efficiencies -
Part 6-7: Explanation and justification of EN 15316-4-4,
EN 13967:2012+A1:2017 Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp doa: dop: dow:
proof sheets including plastic and rubber basement tanking
sheet - Definitions and characteristics CEN/TR 15316-6-8:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2019-01-31 Energy performance of buildings - Method for calculation of
system energy requirements and system efficiencies -
EN 14693:2017 Part 6-8: Explanation and justification of EN 15316-4-5 (District
Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete heating and cooling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5,
bridge decks and other concrete surfaces trafficable by M11-8-5
vehicles - Determination of the behaviour of waterproofing doa: dop: dow:
sheets during application of mastic asphalt
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 EN 15316-1:2017
Energy performance of buildings - Method for calculation of
B31 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ÎN CLĂDIRI system energy requirements and system efficiencies - Part 1:
General and Energy performance expression, Module M3-1,
CEN/TR 12831-2:2017 M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Energy performance of buildings - Method for calculation of the doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
design heat load - Part 2: Explanation and justification of
EN 12831-1, Module M3-3 EN 15316-3:2017
doa: dop: dow: Energy performance of buildings - Method for calculation of
system energy requirements and system efficiencies - Part 3:
CEN/TR 12831-4:2017 Space distribution systems (DHW, heating and cooling),
Energy performance of buildings - Method for calculation of the Module M3-6, M4-6, M8-6
design heat load - Part 4: Explanation and justification of doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
doa: dop: dow: EN 15316-4-2:2017
Energy performance of buildings - Method for calculation of
CEN/TR 15316-6-1:2017 system energy requirements and system efficiencies -
Energy performance of buildings- Method for calculation of Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump
system energy requirements and system efficiencies - systems, Module M3-8-2, M8-8-2
Part 6-1: Explanation and justification of EN 15316-1, Module doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
doa: dop: dow: EN 15316-4-4:2017
Energy performance of buildings - Method for calculation of
CEN/TR 15316-6-10:2017 system energy requirements and system efficiencies -
Energy performance of buildings - Method for calculation of Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated
system energy requirements and system efficiencies - cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
M3-7, M8-7
doa: dop: dow: EN 15316-4-8:2017
Energy performance of buildings - Method for calculation of
CEN/TR 15316-6-3:2017 system energy requirements and system efficiencies -
Energy performance of buildings - Method for calculation of Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and
system energy requirements and system efficiencies - overhead radiant heating systems, including stoves (local),
Part 6-3: Explanation and justification of 15316-3, Module Module M3-8-8
M3-6,M4-6, M8-6 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
doa: dop: dow:
CEN/TR 15378-2:2017
Energy performance of buildings - Heating systems and DHW
in buildings - Part 2: Explanation and justification of
EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11
doa: dop: dow:

27
Buletinul Standardizării – Mai 2017

EN 15378-3:2017 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE


Energy performance of buildings - Heating and DHW systems
in buildings - Part 3: Measured energy performance, Module EN 13523-27:2017
M3-10, M8-10 Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 humid poultice (Cataplasm test)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
CEN/TR 15459-2:2017
Energy performance of buildings - Economic evaluation EN ISO 16773-4:2017
procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and
and justification of EN 15459-1, Module M1-14 uncoated metallic specimens - Part 4: Examples of spectra of
doa: dop: dow: polymer-coated and uncoated specimens (ISO 16773-4:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN 16946-1:2017
Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI
Controls and Technical Building Management - Part 1: Module
M10-11 CEN/TS 16986:2016/AC:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 Electronic Fee Collection - Interoperable application profiles for
information exchange between Service Provision and Toll
C01 PRODUSE ALIMENTARE Charging
doa: dop: dow:
EN ISO 6887-1:2017
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, CEN ISO/TS 17429:2017
initial suspension and decimal dilutions for microbiological Intelligent transport systems - Cooperative ITS - ITS station
examination - Part 1: General rules for the preparation of the facilities for the transfer of information between ITS stations
initial suspension and decimal dilutions (ISO 6887-1:2017) (ISO/TS 17429:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 doa: 2017-07-31 dop: dow:

EN ISO 6887-2:2017 F15 ÎNCERCAREA MATERIALELOR, ÎN GENERAL


Microbiology of the food chain - Preparation of test samples,
initial suspension and decimal dilutions for microbiological EN ISO 20339:2017
examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat Non-destructive testing - Equipment for eddy current
and meat products (ISO 6887-2:2017) examination - Array probe characteristics and verification
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 (ISO 20339:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN ISO 6887-3:2017
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, EN ISO 20484:2017
initial suspension and decimal dilutions for microbiological Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary
examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish (ISO 20484:2017)
and fishery products (ISO 6887-3:2017) doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
H09 MOBILĂ
EN ISO 6887-4:2017
Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, EN 16955:2017
initial suspension and decimal dilutions for microbiological Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-
examination - Part 4: Specific rules for the preparation of supporting gas springs for the height adjustment of seating -
miscellaneous products (ISO 6887-4:2017) Test methods and requirements for strength and durability
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31

EN ISO 10273:2017 I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE


Microbiology of the food chain - Horizontal method for the
detection of pathogenic Yersinia enterocolitica EN 14359:2017
(ISO 10273:2017) Gas-loaded accumulators for fluid power applications
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31

EN ISO 12966-2:2017 I11 MAŞINI-UNELTE


Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of
fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters EN ISO 16093:2017
of fatty acids (ISO 12966-2:2017) Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 (ISO 16093:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN ISO 15302:2017
Animal and vegetable fats and oils - Determination of I12 ROŢI SI CURELE DE TRANSMISIE
benzo[a]pyrene - Reverse-phase high performance liquid
chromatography method (ISO 15302:2017) EN ISO 15236-3:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 Steel cord conveyor belts - Part 3: Special safety requirements
for belts for use in underground installations
EN ISO 16654:2001/A1:2017 (ISO 15236-3:2017)
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
method for the detection of Escherichia coli O157 -
Amendment 1: Annex B: Result of interlaboratory studies I13 CONTAINERE DE GAZ
(ISO 16654:2001/Amd 1:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 EN ISO 10297:2014/A1:2017
Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing
EN ISO 22964:2017 - Amendment 1: Pressure drums and tubes
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the (ISO 10297:2014/Amd 1:2017)
detection of Cronobacter spp. (ISO 22964:2017) doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31

28
Buletinul Standardizării – Mai 2017

EN ISO 11114-4:2017 M15 COROZIUNE METALICĂ


Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and
valve materials with gas contents - Part 4: Test methods for EN ISO 9227:2017
selecting steels resistant to hydrogen embrittlement Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
(ISO 11114-4:2017) (ISO 9227:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
I31 ROBINETĂRIE N02 COMBUSTIBIL SOLID

EN ISO 5210:2017 EN ISO 18135:2017


Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments Solid Biofuels - Sampling (ISO 18135:2017)
(ISO 5210:2017) doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
N03 PRODUSE PETROLIERE
EN ISO 5211:2017
Industrial valves - Part-turn actuator attachments EN ISO 6246:2017
(ISO 5211:2017) Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 method (ISO 6246:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
I40 REŢELE DE CONDUCTE INDUSTRIALE
N09 MATERIALE PLASTICE
EN 13480-4:2012/A4:2017
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
EN ISO 15023-1:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-30 dow: 2017-10-30
Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 1:
EN 13480-5:2012/A3:2017 Designation system and basis for specifications
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing (ISO 15023-1:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31 doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31

M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE


FONTEI PROTECŢIE
EN 16689:2017
EN 10222-1:2017
Protective clothing for firefighters - Performance requirements
Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General
for protective clothing for technical rescue
requirements for open die forgings
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
S13 ERGONOMIE
EN 10222-2:2017
Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and
CEN ISO/IEC TR 25060:2017
martensitic steels with specified elevated temperatures
Systems and software engineering - Systems and software
properties
product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
Common Industry Format (CIF) for usability: General
framework for usability-related information
EN 10222-3:2017
(ISO/IEC TR 25060:2010)
Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels
doa: dop: dow:
with specified low temperature properties
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
T02 AERONAUTICĂ
EN 10222-4:2017
EN 4810:2017
Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine
Aerospace series - Flange couplings - Gasket seal with nickel
grain steels with high proof strength
alloy C seal on heat resisting steel plate with 3 fastening holes
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
- Inch series
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN 10222-5:2017
Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic,
T03 VEHICULE RUTIERE
austenitic and austenitic-ferritic stainless steels
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN ISO 12617:2017
Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) refuelling
M05 SUDARE
connector - 3,1 MPa connector (ISO 12617:2015, Corrected
version 2016-01-15)
EN ISO 14343:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires
and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels -
T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)
Classification (ISO 14343:2017)
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN 13803:2017
Railway applications - Track - Track alignment design
EN ISO 18276:2017
parameters - Track gauges 1 435 mm and wider
Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high
strength steels - Classification (ISO 18276:2017)
EN 16586-1:2017
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
Railway applications - Design for PRM use - Accessibility of
persons with reduced mobility to rolling stock - Part 1: Steps
M10 ACOPERIRI METALICE
for access and egress
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
EN ISO 14232-1:2017
Thermal spraying - Powders - Part 1: Characterization and
EN 16586-2:2017
technical supply conditions (ISO 14232-1:2017)
Railway applications - Design for PRM use - Accessibility of
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
persons with reduced mobility to rolling stock - Part 2:
Boarding aids
doa: 2017-07-31 dop: 2017-10-31 dow: 2017-10-31
29
STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

U05 MATERIALE ŞI SISTEME ELECTROIZOLANTE V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE

EN 61857-31:2017 EN 60444-8:2017
Electrical insulation systems - Procedures for thermal Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 8 : Test
evaluation - Part 31: Applications with a designed life of fixture for surface mounted quartz crystal units
5 000 h or less doa: 2017-04-19 dop: 2017-10-19 dow: 2020-01-19
doa: 2017-05-28 dop: 2017-11-28 dow: 2020-02-28
V12 DISPOZITIVE MAGNETICE
U15 ALIAJE MAGNETICE
EN 62211:2017
EN 60404-8-6:2017 Inductive components - Reliability management
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual doa: 2017-05-10 dop: 2017-11-10 dow: 2020-02-10
materials - Soft magnetic metallic materials
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21 V16 REGULATOARE DE PROCES

U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM EN 61010-2-202:2017


Safety requirements for electrical equipment for measurement,
EN 55011:2016/A1:2017 control and laboratory use - Part 2-202: Particular
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency requirements for electrically operated valve actuators
disturbance characteristics - Limits and methods of doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
measurement
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21 EN 61511-1:2017
Functional safety - Safety instrumented systems for the
EN 55014-1:2017 process industry sector - Part 1: Framework, definitions,
Electromagnetic compatibility - Requirements for household system, hardware and application programming Requirements
appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
Emission
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28 EN 61511-2:2017
Functional safety - Safety instrumented systems for the
EN 55016-2-3:2017 process industry sector - Part 2: Guidelines for the application
Specification for radio disturbance and immunity measuring of IEC 61511-1
apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
of disturbances and immunity - Radiated disturbance
measurements EN 61511-3:2017
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28 Functional safety - Safety instrumented systems for the
process industry sector - Part 3: Guidance for the
V09 SEMICONDUCTOARE determination of the required safety integrity levels
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
EN 62435-1:2017
Electronic components - Long-term storage of electronic EN 61987-11:2017
semiconductor devices - Part 1: General Industrial-process measurement and control - Data structures
doa: 2017-05-24 dop: 2017-11-24 dow: 2020-02-24 and elements in -process equipment catalogues - Part 11:
Lists of properties (LOPs) of measuring equipment for
EN 62435-2:2017 electronic data exchange - Generic structures
Electronic components - Long-term storage of electronic doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
semiconductor devices - Part 2: Deterioration mechanisms
doa: 2017-05-28 dop: 2017-11-28 dow: 2020-02-28 EN 61987-16:2017
Industrial-process measurement and control - Data structures
EN 62830-2:2017 and elements in process equipment catalogues - Part 16: Lists
Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy of properties (LOPs) for density measuring equipment for
harvesting and generation - Part 2: Thermo power based electronic data exchange
thermoelectric energy harvesting doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
doa: 2017-05-24 dop: 2017-11-24 dow: 2020-02-24
V17 ECHIPAMENTE PENTRU MĂSURĂRI
EN 62830-2:2017/AC:2017-04 ELECTRONICE
Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy
harvesting and generation - Part 2: Thermo power based EN 61010-2-011:2017
thermoelectric energy harvesting Safety requirements for electrical equipment for measurement,
doa: dop: dow: control, and laboratory use - Part 2-011: Particular
requirements for refrigerating equipment
V10 COMPONENTE ELECTROMECANICE doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21

EN 61587-1:2017 EN 61010-2-020:2017
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for Safety requirements for electrical equipment for measurement,
IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 1: Environmental control, and laboratory use - Part 2-020: Particular
requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, requirements for laboratory centrifuges
racks, subracks and chassis under indoor condition use and doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
transportation
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21

30
Buletinul Standardizării – Mai 2017

V19 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR DE EN 61800-5-2:2017


PROCESARE A DATELOR Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2:
Safety requirements - Functional
EN 60950-22:2017 doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
Information technology equipment - Safety - Part 22:
Equipment to be installed outdoors W11 ACCESORII ELECTRICE
doa: 2017-07-14 dop: 2017-10-14 dow: 2020-04-14
EN 61995-1:2008/A1:2017
V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE Devices for the connection of luminaires for household and
similar purposes - Part 1: General requirements
EN 61215-1-2:2017 doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification
and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing EN 62196-2:2017
of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets -
modules Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28 compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin
and contact-tube accessories
V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
INFORMAŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE
AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - VIZUALE W13 ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU
ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ
CLC/TR 50600-99-1:2017
Information technology - Data centre facilities and EN 60079-30-1:2017
infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace
management heating - General and testing requirements
doa: dop: dow: doa: 2017-09-06 dop: 2018-03-06 dow: 2020-03-06

EN 62766-2-1:2017 W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT


Consumer terminal function for access to IPTV and open
internet multimedia services - Part 2-1: Media formats EN 60838-1:2017
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21 Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and
tests
EN 62766-2-2:2017 doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
Consumer terminal function for access to IPTV and open
internet multimedia services - Part 2-2: HTTP adaptive EN 60838-2-3:2017
streaming Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular requirements
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21 - Lampholders for double-capped linear LED lamps
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
EN 62766-3:2017
Consumer terminal function for access to IPTV and open EN 61347-2-13:2014/A1:2017
internet multimedia services - Part 3: Content metadata Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c.
doa: 2017-07-21 dop: 2017-10-21 dow: 2020-04-21 or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
EN 63044-1:2017
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building EN 61347-2-3:2011/A1:2017
Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c.
requirements and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent
doa: 2017-06-03 dop: 2017-12-03 dow: 2018-03-03 lamps
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
V28 FIBRE OPTICE
EN 62532:2011/A1:2017
EN 60793-1-1:2017 Fluorescent induction lamps - Safety specifications
Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28
procedures - General and guidance
doa: 2017-06-01 dop: 2017-12-01 dow: 2020-03-01 W17 ELEMENTE GALVANICE

W02 TURBINE: Hidraulice, cu abur, eoliene şi energia EN 62281:2017


marină Safety of primary and secondary lithium cells and batteries
during transport
EN 61400-25-6:2017 doa: 2017-04-10 dop: 2017-10-10 dow: 2020-01-10
Wind energy generation systems - Part 25-6: Communications
for monitoring and control of wind power plants - Logical node W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ
classes and data classes for condition monitoring
doa: 2017-04-20 dop: 2017-10-20 dow: 2020-01-20 EN 60317-67:2017
Specifications for particular types of winding wires - Part 67:
W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class
ELECTRICĂ 105
doa: 2017-05-28 dop: 2017-11-28 dow: 2020-02-28
EN 62924:2017
Railway applications - Fixed installations - Stationary energy EN 60317-68:2017
storage system for DC traction systems Specifications for particular types of winding wires - Part 68:
doa: 2017-06-03 dop: 2017-12-03 dow: 2020-03-03 Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class
120
W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE doa: 2017-05-24 dop: 2017-11-24 dow: 2020-02-24

EN 61800-5-1:2007/A1:2017
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1:
Safety requirements - Electrical, thermal and energy
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28

31
Buletinul Standardizării – Mai 2017

EN 60317-69:2017 Z99 NEDETERMINAT


Specifications for particular types of winding wires - Part 69:
Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide EN 60051-1:2017
enamelled rectangular aluminium wire, class 220 Direct acting indicating analogue electrical measuring
doa: 2017-05-24 dop: 2017-11-24 dow: 2020-02-24 instruments and their accessories - Part 1: Definitions and
general requirements common to all parts
doa: 2017-07-28 dop: 2017-10-28 dow: 2020-04-28

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

GS NGP 005 V1.1.1:2017 TS 123 038 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: NGP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Next Generation Protocol (NGP); Next Generation Protocol Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Requirements Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Alphabets and language-specific information (3GPP TS 23.038
TS 102 657 V1.18.1:2017 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: LI
Lawful Interception (LI); Retained data handling; Handover TS 123 040 V14.0.0:2017
interface for the request and delivery of retained data Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 103 268-1 V1.1.1:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: SmartM2M Technical realization of the Short Message Service (SMS)
SmartM2M; Smart Appliances Ontology and Communication (3GPP TS 23.040 version 14.0.0 Release 14)
Framework Testing; Part 1: Testing methodology
TS 123 042 V14.0.0:2017
TS 103 268-2 V1.1.1:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: SmartM2M Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
SmartM2M; Smart Appliances Ontology and Communication Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Framework Testing; Part 2: Protocol Implementation Compression algorithm for text messaging services
Conformance Statement (PICS) pro forma (3GPP TS 23.042 version 14.0.0 Release 14)

TS 103 268-3 V1.1.1:2017 TS 123 053 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: SmartM2M Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
SmartM2M; Smart Appliances Ontology and Communication Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Framework Testing; Part 3: Test Suite Structure and Test Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Purposes (TSS & TP) Tandem Free Operation (TFO); Service description; Stage 2
(3GPP TS 23.053 version 14.0.0 Release 14)
TS 103 268-4 V1.1.1:2017
Comitet Tehnic ETSI: SmartM2M TS 123 066 V14.0.0:2017
SmartM2M; Smart Appliances Ontology and Communication Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Framework Testing; Part 4: Abstract Test Suite (ATS) and Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical
TS 103 281 V1.1.1:2017 realization; Stage 2 (3GPP TS 23.066 version 14.0.0 Release
Comitet Tehnic ETSI: STQ 14)
Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Speech
quality in the presence of background noise: Objective test TS 123 067 V14.0.0:2017
methods for super-wideband and fullband terminals Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 103 335 V1.1.1:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: EMTEL enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption Service
Emergency Communications (EMTEL); Guidelines for alert (eMLPP); Stage 2 (3GPP TS 23.067 version 14.0.0 Release
message content accessibility 14)

TR 103 421 V1.1.1:2017 TS 123 072 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: CYBER Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
CYBER; Network Gateway Cyber Defence Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call
TS 103 491 V1.1.1:2017 Deflection (CD) supplementary service;
Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Stage 2 (3GPP TS 23.072 version 14.0.0 Release 14)
DTS-UHD Audio Format; Delivery of Channels, Objects and
Ambisonic Sound Fields TS 123 078 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 103 521 V1.1.1:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: BRAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
5 GHz RLAN; Receiver Blocking Performance Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic
(CAMEL) Phase 4; Stage 2 (3GPP TS 23.078 version 14.0.0
TR 122 988 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Study on alternatives to E.164 for Machine-Type
Communications (MTC) (3GPP TR 22.988 version 14.0.0
Release 14)

32
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 123 079 V14.0.0:2017 TS 123 093 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Support of Optimal Routeing (SOR); Technical realization Technical realization of Completion of Calls to Busy Subscriber
(3GPP TS 23.079 version 14.0.0 Release 14) (CCBS); Stage 2 (3GPP TS 23.093 version 14.0.0 Release 14)

TS 123 081 V14.0.0:2017 TS 123 094 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Identification supplementary services; Stage 2 (3GPP TS Follow-Me (FM); Stage 2 (3GPP TS 23.094 version 14.0.0
23.081 version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 123 082 V14.0.0:2017 TS 123 096 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Name
Forwarding (CF) supplementary services; Stage 2 (3GPP TS identification supplementary services; Stage 2 (3GPP TS
23.082 version 14.0.0 Release 14) 23.096 version 14.0.0 Release 14)

TS 123 083 V14.0.0:2017 TS 123 097 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services; Multiple Subscriber Profile (MSP) (Phase X); Stage 2 (3GPP
Stage 2 (3GPP TS 23.083 version 14.0.0 Release 14) TS 23.097 version 14.0.0 Release 14)

TS 123 084 V14.0.0:2017 TS 123 108 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multi Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile
Party (MPTY) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS radio interface layer 3 specification, core network protocols;
23.084 version 14.0.0 Release 14) Stage 2 (3GPP TS 23.108 version 14.0.0 Release 14)

TS 123 085 V14.0.0:2017 TS 123 116 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Super-
Closed User Group (CUG) supplementary service; Stage 2 Charger technical realization; Stage 2 (3GPP TS 23.116
(3GPP TS 23.085 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 123 086 V14.0.0:2017 TS 123 119 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Advice Gateway Location Register (GLR); Stage 2 (3GPP TS 23.119
of Charge (AoC) supplementary services; Stage 2 (3GPP TS version 14.0.0 Release 14)
23.086 version 14.0.0 Release 14)
TS 123 122 V14.2.0:2017
TS 123 087 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User- Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station
to-User Signalling (UUS) supplementary service; Stage 2 (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 14.2.0 Release
(3GPP TS 23.087 version 14.0.0 Release 14) 14)

TS 123 088 V14.0.0:2017 TS 123 135 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Multicall supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.135
Barring (CB) Supplementary Services; Stage 2 (3GPP TS version 14.0.0 Release 14)
23.088 version 14.0.0 Release 14)
TS 123 142 V14.0.0:2017
TS 123 090 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Value-added Services for SMS (VAS4SMS); Interface and
Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 2 signalling flow (3GPP TS 23.142 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 23.090 version 14.0.0 Release 14)
TS 123 146 V14.0.0:2017
TS 123 091 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Technical realization of facsimile Group 3 non-transparent
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); (3GPP TS 23.146 version 14.0.0 Release 14)
Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 2
(3GPP TS 23.091 version 14.0.0 Release 14)

33
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 123 153 V14.0.0:2017 TS 124 333 V12.5.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-services (ProSe) Management Objects (MO) (3GPP
Out of band transcoder control; Stage 2 (3GPP TS 23.153 TS 24.333 version 12.5.0 Release 12)
version 14.0.0 Release 14)
TS 124 333 V13.5.0:2017
TS 123 172 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Proximity-services (ProSe) Management Objects (MO) (3GPP
Technical realization of Circuit Switched (CS) multimedia TS 24.333 version 13.5.0 Release 13)
service UDI/RDI fallback and service modification; Stage 2
(3GPP TS 23.172 version 14.0.0 Release 14) TS 124 333 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 123 202 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Proximity-services (ProSe) Management Objects (MO) (3GPP
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 24.333 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Circuit
switched data bearer services (3GPP TS 23.202 version TS 124 337 V14.0.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 123 204 V14.0.0:2017 IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Multimedia Subsystem (IMS) inter-UE transfer; Stage 3 (3GPP
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 24.337 version 14.0.0 Release 14)
Support of Short Message Service (SMS) over generic 3GPP
Internet Protocol (IP) access; Stage 2 (3GPP TS 23.204 TS 124 341 V14.0.0:2017
version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 123 205 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPP TS 24.341
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Bearer-independent circuit-switched core network; Stage 2 TS 124 368 V14.1.0:2017
(3GPP TS 23.205 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 123 218 V14.0.0:2017 Non-Access Stratum (NAS) configuration Management Object
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT (MO) (3GPP TS 24.368 version 14.1.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 124 371 V13.6.0:2017
IP Multimedia (IM) session handling; IM call model; Stage 2 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
(3GPP TS 23.218 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Web Real-Time Communications (WebRTC) access to the IP
TS 123 231 V14.0.0:2017 Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS); Stage 3;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Protocol specification (3GPP TS 24.371 version 13.6.0
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Release 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); SIP-I
based circuit-switched core network; Stage 2 (3GPP TS TS 124 371 V14.3.0:2017
23.231 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 123 259 V14.0.0:2017 Web Real-Time Communications (WebRTC) access to the IP
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS); Stage 3;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Protocol specification (3GPP TS 24.371 version 14.3.0
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Release 14)
Personal Network Management (PNM); Procedures and
information flows; Stage 2 (3GPP TS 23.259 version 14.0.0 TS 124 379 V13.4.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) call control;
TS 123 278 V14.0.0:2017 Protocol specification (3GPP TS 24.379 version 13.4.0
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Release 13)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); TS 124 379 V14.1.0:2017
Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
(CAMEL) Phase 4; Stage 2; IM CN Interworking (3GPP TS LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) call control;
23.278 version 14.0.0 Release 14) Protocol specification (3GPP TS 24.379 version 14.1.0
Release 14)
TS 123 284 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 124 380 V13.4.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Local LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) media plane
Call Local Switch (LCLS); Stage 2 (3GPP TS 23.284 version control; Protocol specification (3GPP TS 24.380 version 13.4.0
14.0.0 Release 14) Release 13)

TS 124 323 V14.0.0:2017 TS 124 380 V14.2.1:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) media plane
3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS) service level tracing control; Protocol specification (3GPP TS 24.380 version 14.2.1
Management Object (MO) (3GPP TS 24.323 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)

34
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 124 381 V13.4.0:2017 TS 124 483 V13.4.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) group LTE; Mission Critical Services (MCS) Management Object
management; Protocol specification (3GPP TS 24.381 version (MO) (3GPP TS 24.483 version 13.4.0 Release 13)
13.4.0 Release 13)
TS 124 483 V14.0.0:2017
TS 124 382 V13.3.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT LTE; Mission Critical Services (MCS) Management Object
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) identity (MO) (3GPP TS 24.483 version 14.0.0 Release 14)
management; Protocol specification (3GPP TS 24.382 version
13.3.0 Release 13) TS 124 484 V13.4.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 124 383 V13.4.0:2017 LTE; Mission Critical Services (MCS) configuration
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT management; Protocol specification (3GPP TS 24.484 version
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) Management 13.4.0 Release 13)
Object (MO) (3GPP TS 24.383 version 13.4.0 Release 13)
TS 124 484 V14.1.0:2017
TS 124 384 V13.4.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT LTE; Mission Critical Services (MCS) configuration
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT) configuration management; Protocol specification (3GPP TS 24.484 version
management; Protocol specification (3GPP TS 24.384 version 14.1.0 Release 14)
13.4.0 Release 13)
TS 124 523 V14.0.0:2017
TS 124 390 V12.7.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Core and enterprise Next Generation Network (NGN)
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP interaction scenarios; Architecture and functional description
Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IMS; Stage 3 (3GPP TS 24.523 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 24.390 version 12.7.0 Release 12)
TS 124 524 V14.0.0:2017
TS 124 390 V13.3.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Hosted enterprise services; Architecture, functional description
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP and signalling (3GPP TS 24.524 version 14.0.0 Release 14)
Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IMS; Stage 3
(3GPP TS 24.390 version 13.3.0 Release 13) TS 124 525 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 124 390 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Business trunking; Architecture and functional description
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (3GPP TS 24.525 version 14.0.0 Release 14)
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP
Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IMS; Stage 3 TS 124 604 V14.1.0:2017
(3GPP TS 24.390 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 124 391 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP TS 24.604 version 14.1.0 Release 14)
Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS)
Management Object (MO) (3GPP TS 24.391 version 14.0.0 TS 124 606 V14.0.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 124 481 V13.4.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Message Waiting Indication (MWI) using IP Multimedia (IM)
LTE; Mission Critical Services (MCS) group management; Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP
Protocol specification (3GPP TS 24.481 version 13.4.0 TS 24.606 version 14.0.0 Release 14)
Release 13)
TS 124 608 V14.0.0:2017
TS 124 481 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
LTE; Mission Critical Services (MCS) group management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Protocol specification (3GPP TS 24.481 version 14.0.0 Terminating Identification Presentation (TIP) and Terminating
Release 14) Identification Restriction (TIR) using IP Multimedia (IM) Core
Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS
TS 124 482 V13.3.0:2017 24.608 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
LTE; Mission Critical Services (MCS) identity management; TS 124 610 V14.0.0:2017
Protocol specification (3GPP TS 24.482 version 13.3.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Release 13) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 124 482 V14.0.0:2017 Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia (IM) Core
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS
LTE; Mission Critical Services (MCS) identity management; 24.610 version 14.0.0 Release 14)
Protocol specification (3GPP TS 24.482 version 14.0.0
Release 14)

35
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 124 611 V14.0.0:2017 TR 124 969 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Business trunking; Next Generation Corporate Network
Anonymous Communication Rejection (ACR) and (NGCN) - Next Generation Network (NGN) interfaces
Communication Barring (CB) using IP Multimedia (IM) Core implementation guide (3GPP TR 24.969 version 14.0.0
Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS Release 14)
24.611 version 14.0.0 Release 14)
TR 124 980 V14.0.0:2017
TS 124 615 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT LTE; Minimum requirements for support of Mission Critical
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Push To Talk (MCPTT) service over the Gm reference point
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (3GPP TR 24.980 version 14.0.0 Release 14)
Communication Waiting (CW) using IP Multimedia (IM) Core
Network (CN) subsystem; Protocol Specification (3GPP TS TS 125 102 V14.0.0:2017
24.615 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
TS 124 616 V14.0.0:2017 Equipment (UE) radio transmission and reception (TDD)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT (3GPP TS 25.102 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 125 104 V13.4.0:2017
Malicious Communication Identification (MCID) using IP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base
specification (3GPP TS 24.616 version 14.0.0 Release 14) Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP
TS 25.104 version 13.4.0 Release 13)
TS 124 623 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 125 105 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base
Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Station (BS) radio transmission and reception (TDD) (3GPP
Protocol (XCAP) over the Ut interface for Manipulating TS 25.105 version 14.0.0 Release 14)
Supplementary Services (3GPP TS 24.623 version 14.1.0
Release 14) TS 125 106 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 124 629 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT repeater radio transmission and reception (3GPP TS 25.106
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Explicit Communication Transfer (ECT) using IP Multimedia TS 125 111 V14.0.0:2017
(IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
(3GPP TS 24.629 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Location Measurement Unit (LMU) performance specification;
TS 124 642 V14.0.0:2017 User Equipment (UE) positioning in UTRAN (3GPP TS 25.111
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 125 113 V14.0.0:2017
Completion of Communications to Busy Subscriber (CCBS) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
and Completion of Communications by No Reply (CCNR) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base
using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; station (BS) and repeater electromagnetic compatibility (EMC)
Protocol specification (3GPP TS 24.642 version 14.0.0 (3GPP TS 25.113 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 125 116 V14.0.0:2017
TS 124 647 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); repeater radio transmission and reception (LCR TDD) (3GPP
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 25.116 version 14.0.0 Release 14)
Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM) Core
Network (CN) subsystem (3GPP TS 24.647 version 14.0.0 TS 125 142 V14.0.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base
TS 124 654 V14.0.0:2017 Station (BS) conformance testing (TDD) (3GPP TS 25.142
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 125 143 V14.0.0:2017
Closed User Group (CUG) using IP Multimedia (IM) Core Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Network (CN) subsystem, Protocol Specification (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA
24.654 version 14.0.0 Release 14) repeater conformance testing (3GPP TS 25.143 version 14.0.0
Release 14)
TR 124 930 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 125 153 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA
Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia core repeater conformance testing (LCR TDD) (3GPP TS 25.153
network Subsystem (IMS) based on Session Initiation Protocol version 14.0.0 Release 14)
(SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP
TR 24.930 version 14.0.0 Release 14)

36
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 125 171 V14.0.0:2017 TS 125 224 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Requirements for support of Assisted Global Positioning Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224 version
System (A-GPS); Frequency Division Duplex (FDD) (3GPP TS 14.0.0 Release 14)
25.171 version 14.0.0 Release 14)
TS 125 225 V14.0.0:2017
TS 125 172 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (TDD) (3GPP TS 25.225
Requirements for support of Assisted Galileo and Additional version 14.0.0 Release 14)
Navigation Satellite Systems (A-GANSS) Frequency Division
Duplex (FDD) (3GPP TS 25.172 version 14.0.0 Release 14) TS 125 300 V13.3.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 173 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN); General
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); description; Stage 2 (3GPP TS 25.300 version 13.3.0 Release
Requirements for support of Assisted Galileo and Additional 13)
Navigation Satellite Systems (A-GANSS) Time Division Duplex
(TDD) (3GPP TS 25.173 version 14.0.0 Release 14) TS 125 300 V14.2.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 201 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN); General
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); description; Stage 2 (3GPP TS 25.300 version 14.2.0 Release
Physical layer - general description (3GPP TS 25.201 version 14)
14.0.0 Release 14)
TS 125 301 V14.0.0:2017
TS 125 202 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 7.68 interface protocol architecture (3GPP TS 25.301 version
Mcps Time Division Duplex (TDD) option; Overall description: 14.0.0 Release 14)
Stage 2 (3GPP TS 25.202 version 14.0.0 Release 14)
TS 125 302 V13.3.0:2017
TS 125 211 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Services provided by the physical layer (3GPP TS 25.302
Physical channels and mapping of transport channels onto version 13.3.0 Release 13)
physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211 version 14.0.0
Release 14) TS 125 302 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 213 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Services provided by the physical layer (3GPP TS 25.302
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); version 14.0.0 Release 14)
Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213 version
14.0.0 Release 14) TS 125 303 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 214 V14.1.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Interlayer procedures in Connected Mode (3GPP TS 25.303
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); version 14.0.0 Release 14)
Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214 version
14.1.0 Release 14) TS 125 304 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 215 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); cell reselection in connected mode (3GPP TS 25.304 version
Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS 25.215 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 125 305 V14.0.0:2017
TS 125 221 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Stage
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning
Physical channels and mapping of transport channels onto in UTRAN (3GPP TS 25.305 version 14.0.0 Release 14)
physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221 version 14.0.0
Release 14) TS 125 306 V14.2.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 222 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 14.2.0
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Release 14)
Multiplexing and channel coding (TDD) (3GPP TS 25.222
version 14.0.0 Release 14) TS 125 307 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 223 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Requirements on User Equipments (UEs) supporting a
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); release-independent frequency band (3GPP TS 25.307
Spreading and modulation (TDD) (3GPP TS 25.223 version version 14.0.0 Release 14)
14.0.0 Release 14)

37
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 125 322 V14.0.0:2017 TS 125 411 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 25.322 UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411 version 14.0.0
version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 125 323 V14.0.0:2017 TS 125 412 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS UTRAN Iu interface signalling transport (3GPP TS 25.412
25.323 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 125 324 V14.0.0:2017 TS 125 413 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Broadcast/Multicast Control (BMC) (3GPP TS 25.324 version UTRAN Iu interface Radio Access Network Application Part
14.0.0 Release 14) (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 14.0.0 Release
14)
TS 125 327 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 125 414 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Speed Packet Access (HSPA); Requirements on User Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Equipments (UEs) supporting a release-independent UTRAN Iu interface data transport and transport signalling
frequency band and multi-carrier configuration (3GPP TS (3GPP TS 25.414 version 14.0.0 Release 14)
25.327 version 14.0.0 Release 14)
TS 125 415 V14.0.0:2017
TS 125 331 V12.13.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio UTRAN Iu interface user plane protocols (3GPP TS 25.415
Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS version 14.0.0 Release 14)
25.331 version 12.13.0 Release 12)
TS 125 419 V14.0.0:2017
TS 125 331 V13.6.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol
Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS (SABP) (3GPP TS 25.419 version 14.0.0 Release 14)
25.331 version 13.6.0 Release 13)
TS 125 420 V14.0.0:2017
TS 125 331 V14.2.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio UTRAN Iur interface general aspects and principles (3GPP TS
Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.420 version 14.0.0 Release 14)
25.331 version 14.2.0 Release 14)
TS 125 421 V14.0.0:2017
TS 125 346 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface layer 1 (3GPP TS 25.421 version 14.0.0
Introduction of the Multimedia Broadcast/Multicast Service Release 14)
(MBMS) in the Radio Access Network (RAN); Stage 2 (3GPP
TS 25.346 version 14.0.0 Release 14) TS 125 422 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 367 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN UTRAN Iur interface signalling transport (3GPP TS 25.422
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); version 14.0.0 Release 14)
Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overall
description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 14.0.0 Release TS 125 424 V14.0.0:2017
14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
TS 125 401 V14.0.0:2017 UTRAN Iur interface data transport & transport signalling for
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.424
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); version 14.0.0 Release 14)
UTRAN overall description (3GPP TS 25.401 version 14.0.0
Release 14) TS 125 425 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 402 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN UTRAN Iur interface user plane protocols for Common
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425 version
Synchronisation in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402 version 14.0.0 Release 14)
14.0.0 Release 14)
TS 125 426 V14.0.0:2017
TS 125 410 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport
UTRAN Iu interface: General aspects and principles (3GPP TS signalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426 version
25.410 version 14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

38
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 125 427 V14.0.0:2017 TS 125 462 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN Iub/Iur interface user plane protocol for DCH data UTRAN Iuant interface: Signalling transport (3GPP TS 25.462
streams (3GPP TS 25.427 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 125 430 V14.0.0:2017 TS 125 467 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN Iub Interface: general aspects and principles (3GPP UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB); Stage 2
TS 25.430 version 14.0.0 Release 14) (3GPP TS 25.467 version 14.0.0 Release 14)

TS 125 431 V14.0.0:2017 TS 125 468 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431 version 14.0.0 UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA) signalling
Release 14) (3GPP TS 25.468 version 14.0.0 Release 14)

TS 125 432 V14.0.0:2017 TS 125 469 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN Iub interface: signalling transport (3GPP TS 25.432 UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application Part
version 14.0.0 Release 14) (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 14.0.0 Release
14)
TS 125 434 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 125 470 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
UTRAN Iub interface data transport and transport signalling for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.434 UTRAN Iuh Interface PCAP User Adaption (PUA) signalling
version 14.0.0 Release 14) (3GPP TS 25.470 version 14.0.0 Release 14)

TS 125 442 V14.0.0:2017 TS 125 471 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN implementation-specific O&M transport (3GPP TS UTRAN Iurh interface Radio Network Subsystem Application
25.442 version 14.0.0 Release 14) Part (RNSAP) User Adaption (RNA) signalling (3GPP TS
25.471 version 14.0.0 Release 14)
TS 125 444 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 125 484 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Iuh Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
data transport (3GPP TS 25.444 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Automatic Neighbour Relation (ANR) for UTRAN; Stage 2
TS 125 446 V14.0.0:2017 (3GPP TS 25.484 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); MBMS TR 125 903 V14.0.0:2017
synchronisation protocol (SYNC) (3GPP TS 25.446 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Continuous connectivity for packet data users (3GPP TR
TS 125 450 V14.0.0:2017 25.903 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); TR 125 906 V14.0.0:2017
UTRAN Iupc interface general aspects and principles (3GPP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 25.450 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Dynamically reconfiguring a Frequency Division Duplex (FDD)
TS 125 451 V14.0.0:2017 User Equipment (UE) receiver to reduce power consumption
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN when desired Quality of Service (QoS) is met (3GPP TR
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 25.906 version 14.0.0 Release 14)
UTRAN Iupc interface layer 1 (3GPP TS 25.451 version 14.0.0
Release 14) TR 125 912 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 125 452 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Feasibility study for evolved Universal Terrestrial Radio
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio Access
UTRAN Iupc interface: signalling transport (3GPP TS 25.452 Network (UTRAN) (3GPP TR 25.912 version 14.0.0 Release
version 14.0.0 Release 14) 14)

TS 125 453 V14.0.0:2017 TR 125 914 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
UTRAN Iupc interface Positioning Calculation Application Part Measurements of radio performances for UMTS terminals in
(PCAP) signalling (3GPP TS 25.453 version 14.0.0 Release speech mode (3GPP TR 25.914 version 14.0.0 Release 14)
14)
TR 125 929 V14.0.0:2017
TS 125 460 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Continuous connectivity for packet data users; 1.28 Mcps TDD
UTRAN Iuant interface: General aspects and principles (3GPP (3GPP TR 25.929 version 14.0.0 Release 14)
TS 25.460 version 14.0.0 Release 14)

39
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TR 125 931 V14.0.0:2017 TS 126 071 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
UTRAN functions, examples on signalling procedures (3GPP Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TR 25.931 version 14.0.0 Release 14) Mandatory speech CODEC speech processing functions; AMR
speech Codec; General description (3GPP TS 26.071 version
TR 125 942 V14.0.0:2017 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio TS 126 073 V14.0.0:2017
Frequency (RF) system scenarios (3GPP TR 25.942 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TR 125 943 V14.0.0:2017 ANSI-C code for the Adaptive Multi Rate (AMR) speech codec
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN (3GPP TS 26.073 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Deployment aspects (3GPP TR 25.943 version 14.0.0 Release TS 126 074 V14.0.0:2017
14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 125 951 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Mandatory speech codec speech processing functions;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec test sequences
Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951 version (3GPP TS 26.074 version 14.0.0 Release 14)
14.0.0 Release 14)
TS 126 077 V14.0.0:2017
TR 125 956 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) repeater planning Minimum performance requirements for Noise Suppresser;
guidelines and system analysis (3GPP TR 25.956 version Application to the Adaptive Multi-Rate (AMR) speech encoder
14.0.0 Release 14) (3GPP TS 26.077 version 14.0.0 Release 14)

TR 125 963 V14.0.0:2017 TS 126 090 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Feasibility study on interference cancellation for UTRA FDD Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
User Equipment (UE) (3GPP TR 25.963 version 14.0.0 Mandatory Speech Codec speech processing functions;
Release 14) Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Transcoding
functions (3GPP TS 26.090 version 14.0.0 Release 14)
TR 125 967 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 126 091 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Home Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Node B (HNB) Radio Frequency (RF) requirements (FDD) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(3GPP TR 25.967 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Mandatory Speech Codec speech processing functions;
TR 125 968 V14.0.0:2017 Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Error concealment
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN of lost frames (3GPP TS 26.091 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 1.28
Mcps TDD Home NodeB Radio Frequency (RF) (3GPP TR TS 126 092 V14.0.0:2017
25.968 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 125 992 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Mandatory speech codec speech processing functions;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Comfort noise
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); aspects (3GPP TS 26.092 version 14.0.0 Release 14)
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);
UTRAN/GERAN requirements (3GPP TR 25.992 version TS 126 093 V14.0.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 125 993 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Mandatory speech codec speech processing functions
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Source controlled
Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) and Radio rate operation (3GPP TS 26.093 version 14.0.0 Release 14)
Bearers (RBs) supported by Universal Terrestrial Radio
Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 14.0.0 Release 14) TS 126 094 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TR 125 996 V13.2.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spatial Mandatory speech codec speech processing functions;
channel model for Multiple Input Multiple Output (MIMO) Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Voice Activity
simulations (3GPP TR 25.996 version 13.2.0 Release 13) Detector (VAD) (3GPP TS 26.094 version 14.0.0 Release 14)

TR 125 996 V14.0.0:2017 TS 126 101 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spatial Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
channel model for Multiple Input Multiple Output (MIMO) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
simulations (3GPP TR 25.996 version 14.0.0 Release 14) Mandatory speech codec speech processing functions;
Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec frame structure
(3GPP TS 26.101 version 14.0.0 Release 14)

40
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 126 103 V14.0.0:2017 TS 126 150 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Syndicated Feed Reception (SFR) within 3GPP environments;
Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103 Protocols and codecs (3GPP TS 26.150 version 14.0.0
version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 126 104 V14.0.0:2017 TS 126 171 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
ANSI-C code for the floating-point Adaptive Multi-Rate (AMR) Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
speech codec (3GPP TS 26.104 version 14.0.0 Release 14) Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; General
description (3GPP TS 26.171 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 110 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 126 173 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Codec Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
for circuit switched multimedia telephony service; General Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
description (3GPP TS 26.110 version 14.0.0 Release 14) ANSI-C code for the Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-
WB) speech codec (3GPP TS 26.173 version 14.0.0 Release
TS 126 111 V14.0.0:2017 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 126 174 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Codec Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
for circuit switched multimedia telephony service; Modifications Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
to H.324 (3GPP TS 26.111 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
TS 126 114 V14.3.0:2017 Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec test sequences
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA (3GPP TS 26.174 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media TS 126 177 V14.0.0:2017
handling and interaction (3GPP TS 26.114 version 14.3.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 126 115 V14.0.0:2017 Speech Enabled Services (SES); Distributed Speech
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Recognition (DSR) extended advanced front-end test
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; sequences (3GPP TS 26.177 version 14.0.0 Release 14)
Echo control for speech and multimedia services (3GPP TS
26.115 version 14.0.0 Release 14) TS 126 179 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 126 116 V14.0.0:2017 LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT); Codecs and
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA media handling (3GPP TS 26.179 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Television (TV) over 3GPP services; Video profiles (3GPP TS TS 126 190 V14.0.0:2017
26.116 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 126 131 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Transcoding
Terminal acoustic characteristics for telephony; Requirements functions (3GPP TS 26.190 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 26.131 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 191 V14.0.0:2017
TS 126 132 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Speech and video telephony terminal acoustic test Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
specification (3GPP TS 26.132 version 14.0.0 Release 14) Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Error concealment
of erroneous or lost frames (3GPP TS 26.191 version 14.0.0
TS 126 140 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 126 192 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Multimedia Messaging Service (MMS); Media formats and Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
codecs (3GPP TS 26.140 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
TS 126 141 V14.0.0:2017 Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Comfort noise
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA aspects (3GPP TS 26.192 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 126 193 V14.0.0:2017
IP Multimedia System (IMS) Messaging and Presence; Media Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
formats and codecs (3GPP TS 26.141 version 14.0.0 Release Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-
TS 126 142 V14.0.0:2017 Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Source controlled
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA rate operation (3GPP TS 26.193 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Dynamic and Interactive Multimedia Scenes (DIMS) (3GPP TS
26.142 version 14.0.0 Release 14)

41
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 126 194 V14.0.0:2017 TS 126 244 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi- Transparent end-to-end packet switched streaming service
Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Voice Activity (PSS); 3GPP file format (3GP) (3GPP TS 26.244 version
Detector (VAD) (3GPP TS 26.194 version 14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 126 201 V14.0.0:2017 TS 126 245 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet switched Streaming Service
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi- (PSS); Timed text format (3GPP TS 26.245 version 14.0.0
Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Frame structure Release 14)
(3GPP TS 26.201 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 246 V14.0.0:2017
TS 126 204 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (PSS); 3GPP SMIL language profile (3GPP TS 26.246 version
Speech codec speech processing functions; Adaptive Multi- 14.0.0 Release 14)
Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; ANSI-C code
(3GPP TS 26.204 version 14.0.0 Release 14) TS 126 247 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 126 226 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (PSS); Progressive Download and Dynamic Adaptive
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Streaming over HTTP (3GP-DASH) (3GPP TS 26.247 version
Cellular text telephone modem; General description (3GPP TS 14.1.0 Release 14)
26.226 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 267 V14.0.0:2017
TS 126 230 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); data transfer; In-band modem solution; General description
Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code (3GPP TS 26.267 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 26.230 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 268 V14.0.0:2017
TS 126 231 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); data transfer; In-band modem solution; ANSI-C reference code
Cellular text telephone modem; Minimum performance (3GPP TS 26.268 version 14.0.0 Release 14)
requirements (3GPP TS 26.231 version 14.0.0 Release 14)
TS 126 269 V14.0.0:2017
TS 126 233 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall
Transparent end-to-end Packet-switched Streaming service data transfer; In-band modem solution; Conformance testing
(PSS); General description (3GPP TS 26.233 version 14.0.0 (3GPP TS 26.269 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 126 273 V14.0.0:2017
TS 126 234 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service ANSI-C code for the fixed-point Extended Adaptive Multi-Rate
(PSS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.234 version 14.0.0 - Wideband (AMR-WB+) speech codec (3GPP TS 26.273
Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 126 237 V14.0.0:2017 TS 126 274 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet Switch Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service Audio codec processing functions; Extended Adaptive Multi-
(MBMS) User Service; Protocols (3GPP TS 26.237 version Rate - Wideband (AMR-WB+) speech codec; Conformance
14.0.0 Release 14) testing (3GPP TS 26.274 version 14.0.0 Release 14)

TS 126 243 V14.0.0:2017 TS 126 281 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); LTE; Mission Critical Video (MCVideo); Codecs and media
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; handling (3GPP TS 26.281 version 14.0.0 Release 14)
ANSI-C code for the fixed-point distributed speech recognition
extended advanced front-end (3GPP TS 26.243 version 14.0.0 TS 126 290 V14.0.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Audio codec processing functions; Extended Adaptive Multi-
Rate - Wideband (AMR-WB+) codec; Transcoding functions
(3GPP TS 26.290 version 14.0.0 Release 14)

42
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 126 304 V14.0.0:2017 TS 126 406 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) codec; General audio codec audio processing functions; Enhanced
Floating-point ANSI-C code (3GPP TS 26.304 version 14.0.0 aacPlus general audio codec; Conformance testing (3GPP TS
Release 14) 26.406 version 14.0.0 Release 14)

TS 126 307 V14.0.0:2017 TS 126 410 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Presentation layer for 3GPP services (3GPP TS 26.307 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
version 14.0.0 Release 14) General audio codec audio processing functions; Enhanced
aacPlus general audio codec; Floating-point ANSI-C code
TS 126 346 V12.12.0:2017 (3GPP TS 26.410 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 126 411 V14.0.0:2017
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
and codecs (3GPP TS 26.346 version 12.12.0 Release 12) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 126 346 V13.7.0:2017 General audio codec audio processing functions; Enhanced
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA aacPlus general audio codec; Fixed-point ANSI-C code (3GPP
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 26.411 version 14.0.0 Release 14)
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols
and codecs (3GPP TS 26.346 version 13.7.0 Release 13) TS 126 412 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 126 346 V14.2.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Source code for 3GP file format (3GPP TS 26.412 version
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols 14.0.0 Release 14)
and codecs (3GPP TS 26.346 version 14.2.0 Release 14)
TS 126 430 V14.0.0:2017
TS 126 347 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Timed graphics (3GPP TS 26.430 version 14.0.0 Release 14)
Application Programming Interface and URL (3GPP TS 26.347
version 14.0.0 Release 14) TS 126 441 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 126 401 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Codec for Enhanced Voice Services (EVS); General overview
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (3GPP TS 26.441 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
General audio codec audio processing functions; Enhanced TS 126 442 V12.9.0:2017
aacPlus general audio codec; General description (3GPP TS Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
26.401 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
TS 126 402 V14.0.0:2017 (fixed-point) (3GPP TS 26.442 version 12.9.0 Release 12)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 126 442 V13.4.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
General audio codec audio processing functions; Enhanced Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
aacPlus general audio codec; Additional decoder tools (3GPP Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
TS 26.402 version 14.0.0 Release 14) (fixed-point) (3GPP TS 26.442 version 13.4.0 Release 13)

TS 126 403 V14.0.0:2017 TS 126 442 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
General audio codec audio processing functions; Enhanced (fixed-point) (3GPP TS 26.442 version 14.0.0 Release 14)
aacPlus general audio codec; Encoder specification;
Advanced Audio Coding (AAC) part (3GPP TS 26.403 version TS 126 443 V12.8.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 126 404 V14.0.0:2017 Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA (floating-point) (3GPP TS 26.443 version 12.8.0 Release 12)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 126 443 V13.4.0:2017
General audio codec audio processing functions; Enhanced Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
aacPlus general audio codec; Enhanced aacPlus encoder Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Spectral Band Replication (SBR) part (3GPP TS 26.404 Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
version 14.0.0 Release 14) (floating-point) (3GPP TS 26.443 version 13.4.0 Release 13)
TS 126 405 V14.0.0:2017
TS 126 443 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); ANSI C code
General audio codec audio processing functions; Enhanced
(floating-point) (3GPP TS 26.443 version 14.0.0 Release 14)
aacPlus general audio codec; Encoder specification
parametric stereo part (3GPP TS 26.405 version 14.0.0
Release 14)
43
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 126 444 V12.8.1:2017 TS 126 454 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Test sequences Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Interface to Iu, Uu,
(3GPP TS 26.444 version 12.8.1 Release 12) Nb and Mb (3GPP TS 26.454 version 14.0.0 Release 14)

TS 126 444 V13.3.1:2017 TR 126 902 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Test sequences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 26.444 version 13.3.1 Release 13) Video codec performance (3GPP TR 26.902 version 14.0.0
Release 14)
TS 126 444 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TR 126 903 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Test sequences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 26.444 version 14.0.0 Release 14) Improved video support for Packet Switched Streaming (PSS)
and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) Services
TS 126 445 V13.4.1:2017 (3GPP TR 26.903 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 126 904 V14.0.0:2017
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Detailed Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
algorithmic description (3GPP TS 26.445 version 13.4.1 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Release 13) Improved video coding support (3GPP TR 26.904 version
14.0.0 Release 14)
TS 126 445 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TR 126 905 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Detailed Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
algorithmic description (3GPP TS 26.445 version 14.0.0 Mobile stereoscopic 3D video (3GPP TR 26.905 version 14.0.0
Release 14) Release 14)

TS 126 446 V14.0.0:2017 TR 126 906 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Adaptive Multi- Evaluation of High Efficiency Video Coding (HEVC) for 3GPP
Rate - Wideband (AMR-WB) backward compatible functions services (3GPP TR 26.906 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 26.446 version 14.0.0 Release 14)
TR 126 907 V14.0.0:2017
TS 126 447 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; HTML5 for a new presentation layer in 3GPP services (3GPP
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Error concealment TR 26.907 version 14.0.0 Release 14)
of lost packets (3GPP TS 26.447 version 14.0.0 Release 14)
TR 126 909 V14.0.0:2017
TS 126 448 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on improved streaming Quality of Experience (QoE)
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Jitter Buffer reporting in 3GPP services and networks (3GPP TR 26.909
Management (3GPP TS 26.448 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 126 449 V14.0.0:2017 TR 126 911 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Comfort Noise Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Generation (CNG) aspects (3GPP TS 26.449 version 14.0.0 Codec(s) for Circuit-Switched (CS) multimedia telephony
Release 14) service; Terminal implementor’s guide (3GPP TR 26.911
version 14.0.0 Release 14)
TS 126 450 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TR 126 914 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Discontinuous Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Transmission (DTX) (3GPP TS 26.450 version 14.0.0 Release Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
14) Multimedia telephony over IP Multimedia Subsystem (IMS);
Optimization opportunities (3GPP TR 26.914 version 14.0.0
TS 126 451 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 126 922 V14.0.0:2017
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Voice Activity Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Detection (VAD) (3GPP TS 26.451 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Video telephony robustness improvements extensions;
TS 126 453 V14.0.0:2017 Performance evaluation (3GPP TR 26.922 version 14.0.0
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Speech codec
frame structure (3GPP TS 26.453 version 14.0.0 Release 14)

44
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TR 126 923 V14.0.0:2017 TR 126 949 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Video formats for 3GPP services (3GPP TR 26.949 version
Study on media handling aspects of IP Multimedia Subsystem 14.0.0 Release 14)
(IMS) based telepresence (3GPP TR 26.923 version 14.0.0
Release 14) TR 126 950 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TR 126 924 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Study on Surround Sound codec extension for Packet
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Switched Streaming (PSS) and Multimedia
Multimedia telephony over IP Multimedia Subsystem (IMS); Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TR 26.950
Study on improved end-to-end Quality of Service (QoS) version 14.0.0 Release 14)
handling for Multimedia Telephony Service for IMS (MTSI)
(3GPP TR 26.924 version 14.0.0 Release 14) TR 126 952 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TR 126 935 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Codec for Enhanced Voice Services (EVS); Performance
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); characterization (3GPP TR 26.952 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Packet Switched (PS) conversational multimedia applications; TR 126 953 V14.0.0:2017
Performance characterisation of default codecs (3GPP TR Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
26.935 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Interactivity support for 3GPP-based streaming and download
TR 126 936 V14.0.0:2017 services (3GPP TR 26.953 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 126 957 V14.1.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Performance characterization of 3GPP audio codecs (3GPP Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TR 26.936 version 14.0.0 Release 14) Study on Server And Network-assisted Dynamic Adaptive
Streaming over HTTP (DASH) (SAND) for 3GPP multimedia
TR 126 937 V14.0.0:2017 services (3GPP TR 26.957 version 14.1.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 126 967 V14.0.0:2017
Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
(PSS); Real-time Transport Protocol (RTP) usage model Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(3GPP TR 26.937 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall
data transfer; In-band modem solution (3GPP TR 26.967
TR 126 938 V14.0.0:2017 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 126 969 V14.0.0:2017
Packet-switched Streaming Service (PSS); Improved support Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
for dynamic adaptive streaming over HTTP in 3GPP (3GPP Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 26.938 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall
data transfer; In-band modem solution; Characterization report
TR 126 943 V14.0.0:2017 (3GPP TR 26.969 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 126 975 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Recognition performance evaluations of codecs for Speech Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Enabled Services (SES) (3GPP TR 26.943 version 14.0.0 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Release 14) Performance characterization of the Adaptive Multi-Rate
(AMR) speech codec (3GPP TR 26.975 version 14.0.0
TR 126 944 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 126 976 V14.0.0:2017
End-to-end multimedia services performance metrics (3GPP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TR 26.944 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TR 126 946 V14.0.0:2017 Performance characterization of the Adaptive Multi-Rate
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Wideband (AMR-WB) speech codec (3GPP TR 26.976 version
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user service TR 126 978 V14.0.0:2017
guidelines (3GPP TR 26.946 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 126 947 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Results of the Adaptive Multi-Rate (AMR) noise suppression
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; selection phase (3GPP TR 26.978 version 14.0.0 Release 14)
Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Selection
and characterisation of application layer Forward Error TR 126 980 V14.2.0:2017
Correction (FEC) (3GPP TR 26.947 version 14.0.0 Release Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Multimedia telephony over IP Multimedia Subsystem (IMS);
TR 126 948 V14.0.0:2017 Media handling aspects of multi-stream multiparty
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA conferencing for Multimedia Telephony Service for IMS (MTSI)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (3GPP TR 26.980 version 14.2.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Study on video enhancements in 3GPP multimedia services
(3GPP TR 26.948 version 14.0.0 Release 14)
45
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TR 126 981 V14.0.0:2017 TS 128 402 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
LTE; MBMS Extensions for Provisioning and Content Ingestion Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(3GPP TR 26.981 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management
TR 126 989 V14.0.0:2017 (PM); Performance measurements for Evolved Packet Core
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA (EPC) and non-3GPP access interworking system (3GPP TS
LTE; Mission Critical Push To Talk (MCPTT); Media, codecs 28.402 version 14.0.0 Release 14)
and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS)
enhancements for MCPTT over LTE (3GPP TR 26.989 version TS 128 403 V14.0.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 127 001 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Performance Management
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT (PM); Performance measurements for Wireless Local Area
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Network (WLAN) (3GPP TS 28.403 version 14.0.0 Release
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 14)
General on Terminal Adaptation Functions (TAF) for Mobile
Stations (MS) (3GPP TS 27.001 version 14.0.0 Release 14) TS 128 500 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 127 002 V14.0.0:2017 LTE; Telecommunication management; Management concept,
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT architecture and requirements for mobile networks that include
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); virtualized network functions (3GPP TS 28.500 version 14.1.0
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Release 14)
Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using
asynchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.002 version TS 128 611 V14.0.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 127 003 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); and non-3GPP access interworking system Network Resource
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements
Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using (3GPP TS 28.611 version 14.0.0 Release 14)
synchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.003 version
14.0.0 Release 14) TS 128 612 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 127 005 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; and non-3GPP access interworking system Network Resource
Use of Data Terminal Equipment - Data Circuit terminating Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information
Equipment (DTE - DCE) interface for Short Message Service Service (IS) (3GPP TS 28.612 version 14.0.0 Release 14)
(SMS) and Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 27.005
version 14.0.0 Release 14) TS 128 616 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 127 007 V14.3.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; and non-3GPP access interworking system Network Resource
AT command set for User Equipment (UE) (3GPP TS 27.007 Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set
version 14.3.0 Release 14) (SS) definitions (3GPP TS 28.616 version 14.0.0 Release 14)
TS 127 010 V14.0.0:2017 TS 128 620 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence
Terminal Equipment to User Equipment (TE-UE) multiplexer (FMC) Federated Network Information Model (FNIM) Umbrella
protocol (3GPP TS 27.010 version 14.0.0 Release 14) Information Model (UIM) (3GPP TS 28.620 version 14.0.0
Release 14)
TS 127 060 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 128 622 V11.4.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Packet domain; Mobile Station (MS) supporting Packet Telecommunication management; Generic Network Resource
Switched services (3GPP TS 27.060 version 14.0.0 Release Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information
14) Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 11.4.0 Release 11)
TS 128 062 V14.0.0:2017 TS 128 622 V12.3.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Inband Telecommunication management; Generic Network Resource
Tandem Free Operation (TFO) of speech codecs; Service Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information
description; Stage 3 (3GPP TS 28.062 version 14.0.0 Release Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 12.3.0 Release 12)
14)
TS 128 622 V13.2.0:2017
TS 128 390 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Network Resource
Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information
(FMC); Interface Integration Reference Point (IRP) Solution Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 13.2.0 Release 13)
Profiles (SPs) (3GPP TS 28.390 version 14.0.0 Release 14)
46
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 128 622 V14.0.0:2017 TS 128 633 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Generic Network Resource Telecommunication management; Inventory Management (IM)
Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point
Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 14.0.0 Release 14) (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.633 version
14.0.0 Release 14)
TS 128 623 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 128 651 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Telecommunication management; Generic Network Resource Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio
(SS) definitions (3GPP TS 28.623 version 14.0.0 Release 14) Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM)
Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
TS 128 624 V14.0.0:2017 28.651 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 128 652 V14.0.0:2017
Telecommunication management; State management data Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
definition Integration Reference Point (IRP); Requirements Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 28.624 version 14.0.0 Release 14) Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio
Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM)
TS 128 625 V14.0.0:2017 Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA (3GPP TS 28.652 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; State management data TS 128 653 V14.0.0:2017
definition Integration Reference Point (IRP); Information Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Service (IS) (3GPP TS 28.625 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio
TS 128 626 V14.0.0:2017 Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (3GPP TS 28.653 version 14.0.0 Release 14)
Telecommunication management; State management data
definition Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) TS 128 654 V14.0.0:2017
definitions (3GPP TS 28.626 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 128 627 V13.2.1:2017 Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Network (GERAN) Network Resource Model (NRM)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
Telecommunication management; Self-Organizing Networks 28.654 version 14.0.0 Release 14)
(SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.627 TS 128 655 V14.0.0:2017
version 13.2.1 Release 13) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 128 627 V14.0.0:2017 Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Network (GERAN) Network Resource Model (NRM)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
Telecommunication management; Self-Organizing Networks (3GPP TS 28.655 version 14.0.0 Release 14)
(SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.627 TS 128 656 V14.0.0:2017
version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 128 628 V14.0.0:2017 Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Network (GERAN) Network Resource Model (NRM)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
Telecommunication management; Self-Organizing Networks (3GPP TS 28.656 version 14.0.0 Release 14)
(SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration
Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS TS 128 657 V14.0.0:2017
28.628 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 128 631 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Evolved Universal
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP);
Telecommunication management; Inventory Management (IM) Requirements (3GPP TS 28.657 version 14.0.0 Release 14)
Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point
(IRP); Requirements (3GPP TS 28.631 version 14.0.0 Release TS 128 658 V14.0.0:2017
14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 128 632 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Evolved Universal
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP);
Telecommunication management; Inventory Management (IM) Information Service (IS) (3GPP TS 28.658 version 14.0.0
Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point Release 14)
(IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.632 version
14.0.0 Release 14)

47
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 128 659 V14.0.0:2017 TS 128 674 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Evolved Universal Telecommunication management; Home enhanced Node B
Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM)
Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.659 version 14.0.0 28.674 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 128 675 V14.0.0:2017
TS 128 661 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B
Telecommunication management; Generic Radio Access (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM)
Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.661 (3GPP TS 28.675 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 128 676 V14.0.0:2017
TS 128 662 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B
Telecommunication management; Generic Radio Access (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM)
Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS (3GPP TS 28.676 version 14.0.0 Release 14)
28.662 version 14.0.0 Release 14)
TS 128 680 V14.0.0:2017
TS 128 663 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Wireless Local Area
Telecommunication management; Generic Radio Access Network (WLAN) management; Concepts and requirements
Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration (3GPP TS 28.680 version 14.0.0 Release 14)
Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS
28.663 version 14.0.0 Release 14) TS 128 681 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 128 667 V14.0.0:2017 LTE; Telecommunication management; Wireless Local Area
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Network (WLAN) Network Resource Model (NRM) Integration
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.681
Telecommunication management; Radio Planning Tool Access version 14.0.0 Release 14)
(RPTA) Integration Reference Point (IRP); Requirements
(3GPP TS 28.667 version 14.0.0 Release 14) TS 128 682 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 128 668 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Telecommunication management; Wireless Local Area
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network (WLAN) Network Resource Model (NRM) Integration
Telecommunication management; Radio Planning Tool Access Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS
(RPTA) Integration Reference Point (IRP); Information Service 28.682 version 14.0.0 Release 14)
(IS) (3GPP TS 28.668 version 14.0.0 Release 14)
TS 128 683 V14.0.0:2017
TS 128 669 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE; Telecommunication management; Wireless Local Area
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network (WLAN) Network Resource Model (NRM) Integration
Telecommunication management; Radio Planning Tool Access Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS
(RPTA) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) 28.683 version 14.0.0 Release 14)
definitions (3GPP TS 28.669 version 14.0.0 Release 14)
TS 128 701 V14.0.0:2017
TS 128 671 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Core Network (CN) Network
Telecommunication management; Home Node B (HNB) Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP);
Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Requirements (3GPP TS 28.701 version 14.0.0 Release 14)
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.671
version 14.0.0 Release 14) TS 128 702 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 128 672 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Telecommunication management; Core Network (CN) Network
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP);
Telecommunication management; Home Node B (HNB) Information Service (IS) (3GPP TS 28.702 version 14.0.0
Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Release 14)
Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS
28.672 version 14.0.0 Release 14) TS 128 703 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 128 673 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Telecommunication management; Core Network (CN) Network
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP);
Telecommunication management; Home Node B (HNB) Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.703 version 14.0.0
Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Release 14)
Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS
28.673 version 14.0.0 Release 14)

48
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 128 704 V14.0.0:2017 TS 128 735 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem Telecommunication management; Signalling Transport
(IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Network (STN) interface Network Resource Model (NRM)
Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.704 version 14.0.0 Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
Release 14) (3GPP TS 28.735 version 14.0.0 Release 14)

TS 128 705 V14.0.0:2017 TS 128 736 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem Telecommunication management; Signalling Transport
(IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Network (STN) interface Network Resource Model (NRM)
Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.705 version Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
14.0.0 Release 14) (3GPP TS 28.736 version 14.0.0 Release 14)

TS 128 706 V14.0.0:2017 TS 128 751 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem Telecommunication management; Subscription Management
(IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference
Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.706 Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.751 version 14.0.0
version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 128 707 V14.0.0:2017 TS 128 752 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Telecommunication management; Subscription Management
Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference
(IRP); Requirements (3GPP TS 28.707 version 14.0.0 Release Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.752 version
14) 14.0.0 Release 14)

TS 128 708 V14.0.0:2017 TS 128 753 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Telecommunication management; Subscription Management
Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference
(IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.708 version Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.753
14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 128 709 V14.0.0:2017 TS 129 007 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point General requirements on interworking between the Public
(IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.709 version Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated Services
14.0.0 Release 14) Digital Network (ISDN) or Public Switched Telephone Network
(PSTN) (3GPP TS 29.007 version 14.0.0 Release 14)
TS 128 731 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 129 010 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Telecommunication management; Transport Network (TN) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
interface Network Resource Model (NRM) Integration Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.731 Information element mapping between Mobile Station - Base
version 14.0.0 Release 14) Station System (MS - BSS) and Base Station System - Mobile-
services Switching Centre (BSS - MSC); Signalling Procedures
TS 128 732 V14.0.0:2017 and the Mobile Application Part (MAP) (3GPP TS 29.010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Transport Network (TN) TS 129 011 V14.0.0:2017
interface Network Resource Model (NRM) Integration Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
28.732 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Signalling Interworking for supplementary services (3GPP TS
TS 128 733 V14.0.0:2017 29.011 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 129 016 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Transport Network (TN) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
interface Network Resource Model (NRM) Integration Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
28.733 version 14.0.0 Release 14) General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS
Support Node (SGSN) - Visitors Location Register (VLR); Gs
TS 128 734 V14.0.0:2017 interface network service specification (3GPP TS 29.016
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Signalling Transport
Network (STN) interface Network Resource Model (NRM)
Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
28.734 version 14.0.0 Release 14)

49
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 129 018 V14.0.0:2017 TS 129 139 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3GPP system - fixed broadband access network interworking;
General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS Home (e)Node B - security gateway interface (3GPP TS
Support Node (SGSN) - Visitors Location Register (VLR); Gs 29.139 version 14.0.0 Release 14)
interface layer 3 specification (3GPP TS 29.018 version 14.0.0
Release 14) TS 129 153 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 129 061 V13.7.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Service capability exposure functionality over Ns reference
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); point (3GPP TS 29.153 version 14.1.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) TS 129 154 V14.1.0:2017
supporting packet based services and Packet Data Networks Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
(PDN) (3GPP TS 29.061 version 13.7.0 Release 13) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Service capability exposure functionality over Nt reference
TS 129 061 V14.3.0:2017 point (3GPP TS 29.154 version 14.1.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 129 155 V14.1.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) LTE; Traffic steering control; Representational State Transfer
supporting packet based services and Packet Data Networks (REST) over St reference point (3GPP TS 29.155 version
(PDN) (3GPP TS 29.061 version 14.3.0 Release 14) 14.1.0 Release 14)

TS 129 078 V14.0.0:2017 TS 129 162 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic Interworking between the IM CN subsystem and IP networks
(CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part (CAP) (3GPP TS 29.162 version 14.2.0 Release 14)
specification (3GPP TS 29.078 version 14.0.0 Release 14)
TS 129 163 V13.9.0:2017
TS 129 079 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network
Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP
(IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 14.0.0 Release 14) TS 29.163 version 13.9.0 Release 13)

TS 129 108 V14.0.0:2017 TS 129 163 V14.3.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Application of the Radio Access Network Application Part Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(RANAP) on the E-interface (3GPP TS 29.108 version 14.0.0 Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network
Release 14) (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP
TS 29.163 version 14.3.0 Release 14)
TS 129 116 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 129 164 V14.0.0:2017
LTE; Representational state transfer over xMB reference point Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
between content provider and BM-SC (3GPP TS 29.116 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Interworking between the 3GPP CS domain with BICC or ISUP
TS 129 118 V13.6.0:2017 as signalling protocol and external SIP-I networks (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 29.164 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Mobility Management Entity (MME) - Visitor Location Register TS 129 165 V11.20.0:2017
(VLR) SGs interface specification (3GPP TS 29.118 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
13.6.0 Release 13) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 129 118 V14.0.0:2017 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 29.165 version 11.20.0 Release 11)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Mobility Management Entity (MME) - Visitor Location Register TS 129 165 V12.15.0:2017
(VLR) SGs interface specification (3GPP TS 29.118 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 129 119 V14.0.0:2017 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 29.165 version 12.15.0 Release 12)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
GPRS Tunnelling Protocol (GTP) specification for Gateway TS 129 165 V13.8.0:2017
Location Register (GLR) (3GPP TS 29.119 version 14.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 129 120 V14.0.0:2017 Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 29.165 version 13.8.0 Release 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Mobile Application Part (MAP) specification for Gateway
Location Register (GLR) (3GPP TS 29.120 version 14.0.0
Release 14)
50
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 129 165 V14.3.0:2017 TS 129 219 V14.1.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS Policy and charging control: Spending limit reporting over Sy
29.165 version 14.3.0 Release 14) reference point (3GPP TS 29.219 version 14.1.0 Release 14)

TS 129 168 V14.0.0:2017 TS 129 231 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved Packet Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 14.0.0 Release 14) Application of SIP-I Protocols to Circuit Switched (CS) core
network architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.231 version 14.0.0
TS 129 202 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); TS 129 232 V14.0.0:2017
Signalling System No. 7 (SS7) signalling transport in core Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
network; Stage 3 (3GPP TS 29.202 version 14.0.0 Release Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway (MGW)
TS 129 204 V14.0.0:2017 interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version 14.0.0 Release
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); TS 129 235 V14.0.0:2017
Signalling System No. 7 (SS7) security gateway; Architecture, Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
functional description and protocol details (3GPP TS 29.204 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Interworking between SIP-I based circuit-switched core
TS 129 205 V14.0.0:2017 network and other networks (3GPP TS 29.235 version 14.0.0
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Application of Q.1900 series to bearer independent Circuit TS 129 240 V14.0.0:2017
Switched (CS) core network architecture; Stage 3 (3GPP TS Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
29.205 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
3GPP Generic User Profile (GUP); Stage 3; Network (3GPP
TS 129 212 V13.9.0:2017 TS 29.240 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 129 275 V14.0.0:2017
Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 29.212 version 13.9.0 Release 13) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and Tunnelling
TS 129 212 V14.3.0:2017 protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275 version 14.0.0 Release
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP TS 129 276 V14.0.0:2017
TS 29.212 version 14.3.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 129 213 V14.3.0:2017 3GPP Evolved Packet System (EPS); Optimized handover
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT procedures and protocols between E-UTRAN access and
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); cdma2000 HRPD Access; Stage 3 (3GPP TS 29.276 version
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 14.0.0 Release 14)
Policy and charging control signalling flows and Quality of
Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213 version TS 129 277 V14.0.0:2017
14.3.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 129 214 V13.9.0:2017 Optimised handover procedures and protocol between
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT EUTRAN access and non-3GPP accesses (S102); Stage 3
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (3GPP TS 29.277 version 14.0.0 Release 14)
Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS
29.214 version 13.9.0 Release 13) TS 129 278 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 129 214 V14.3.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic
Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS (CAMEL) Phase 4; CAMEL Application Part (CAP)
29.214 version 14.3.0 Release 14) specification for IP Multimedia Subsystems (IMS) (3GPP TS
29.278 version 14.0.0 Release 14)
TS 129 215 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 129 279 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point; Mobile IPv4 (MIPv4) based mobility protocols; Stage 3 (3GPP
Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 14.1.0 Release 14) TS 29.279 version 14.0.0 Release 14)

TS 129 217 V14.1.0:2017 TS 129 280 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Policy and Charging Control (PCC); Congestion reporting over Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface (MME to
Np reference point (3GPP TS 29.217 version 14.1.0 Release MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS 29.280
14) version 14.0.0 Release 14)
51
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 129 282 V14.0.0:2017 TS 129 468 V14.1.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Mobile IPv6 vendor specific option format and usage within Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE);
3GPP (3GPP TS 29.282 version 14.0.0 Release 14) MB2 reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.468 version 14.1.0
Release 14)
TS 129 292 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 129 658 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 14.0.0 Release 14) SIP Transfer of IP Multimedia Service Tariff Information;
Protocol specification (3GPP TS 29.658 version 14.0.0
TS 129 305 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 129 909 V14.0.0:2017
InterWorking Function (IWF) between MAP based and Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305 version 14.0.0 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter-based protocols usage and recommendations in
TS 129 311 V14.0.0:2017 3GPP (3GPP TR 29.909 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 129 935 V14.0.0:2017
Service Level Interworking (SLI) for messaging services Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
(3GPP TS 29.311 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Study on User Data Convergence (UDC) data model (3GPP
TS 129 332 V14.0.0:2017 TR 29.935 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 129 949 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Gateway Control Function (MGCF) - IM Media Gateway; Mn Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
interface (3GPP TS 29.332 version 14.0.0 Release 14) Study on technical aspects on roaming end-to-end scenarios
with Voice over LTE (VoLTE) IP Multimedia Subsystem (IMS)
TS 129 335 V14.0.0:2017 and other networks (3GPP TR 29.949 version 14.0.0 Release
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TR 129 994 V14.0.0:2017
User Data Convergence (UDC); User data repository access Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
protocol over the Ud interface; Stage 3 (3GPP TS 29.335 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Recommended infrastructure measures to overcome specific
TS 129 343 V14.1.0:2017 Mobile Station (MS) and User Equipment (UE) faults (3GPP
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TR 29.994 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Proximity-services (ProSe) function to ProSe application TS 131 101 V14.1.0:2017
server aspects (PC2); Stage 3 (3GPP TS 29.343 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
14.1.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
UICC-terminal interface; Physical and logical characteristics
TS 129 364 V14.0.0:2017 (3GPP TS 31.101 version 14.1.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 131 102 V10.14.1:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Server (AS) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
service data descriptions for AS interoperability (3GPP TS Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module
29.364 version 14.0.0 Release 14) (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 10.14.1 Release
10)
TS 129 368 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 131 102 V11.11.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Tsp interface protocol between the MTC Interworking Function Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(MTC-IWF) and Service Capability Server (SCS) (3GPP TS Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module
29.368 version 14.1.0 Release 14) (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 11.11.0 Release
11)
TS 129 405 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT TS 131 102 V12.12.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Nq and Nq' Application Protocol (Nq-AP); Stage 3 (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
29.405 version 14.0.0 Release 14) Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module
(USIM) application (3GPP TS 31.102 version 12.12.0 Release
TS 129 414 V14.0.0:2017 12)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Core TS 131 102 V13.7.0:2017
network Nb data transport and transport signalling (3GPP TS Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
29.414 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module
TS 129 415 V14.0.0:2017 (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 13.7.0 Release
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Core
network Nb interface user plane protocols (3GPP TS 29.415
version 14.0.0 Release 14)
52
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 131 102 V14.2.0:2017 TS 131 121 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module
(USIM) application (3GPP TS 31.102 version 14.2.0 Release (USIM) application test specification (3GPP TS 31.121 version
14) 14.0.0 Release 14)

TS 131 102 V8.21.0:2017 TS 131 122 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module Universal Subscriber Identity Module (USIM) conformance test
(USIM) application (3GPP TS 31.102 version 8.21.0 Release specification (3GPP TS 31.122 version 14.0.0 Release 14)
8)
TS 131 124 V13.7.1:2017
TS 131 102 V9.18.1:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile Equipment (ME) conformance test specification;
Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module Universal Subscriber Identity Module Application Toolkit
(USIM) application (3GPP TS 31.102 version 9.18.1 Release (USAT) conformance test specification (3GPP TS 31.124
9) version 13.7.1 Release 13)

TS 131 103 V14.1.1:2017 TS 131 124 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile Equipment (ME) conformance test specification;
Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module Universal Subscriber Identity Module Application Toolkit
(ISIM) application (3GPP TS 31.103 version 14.1.1 Release (USAT) conformance test specification (3GPP TS 31.124
14) version 14.0.0 Release 14)

TS 131 104 V14.0.0:2017 TS 131 130 V13.3.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Characteristics of the Hosting Party Subscription Identity Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Module (HPSIM) application (3GPP TS 31.104 version 14.0.0 (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API
Release 14) for Javaâ„¢ Card (3GPP TS 31.130 version 13.3.0 Release 13)

TS 131 111 V14.2.0:2017 TS 131 130 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API
Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 14.2.0 Release 14) for Javaâ„¢ Card (3GPP TS 31.130 version 14.0.0 Release 14)

TS 131 115 V14.0.0:2017 TS 131 131 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; C-language binding to (U)SIM API (3GPP TS 31.131 version
Secured packet structure for (Universal) Subscriber Identity 14.0.0 Release 14)
Module (U)SIM Toolkit applications (3GPP TS 31.115 version
14.0.0 Release 14) TS 131 133 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 131 116 V13.1.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) Application
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Programming Interface (API); ISIM API for Java Cardâ„¢
Remote APDU Structure for (U)SIM Toolkit applications (3GPP (3GPP TS 31.133 version 14.0.0 Release 14)
TS 31.116 version 13.1.0 Release 13)
TS 131 213 V14.0.0:2017
TS 131 116 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Test specification for (U)SIM; Application Programming
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interface (API) for Java Cardâ„¢ (3GPP TS 31.213 version
Remote APDU Structure for (U)SIM Toolkit applications (3GPP 14.0.0 Release 14)
TS 31.116 version 14.0.0 Release 14)
TS 131 220 V14.0.0:2017
TS 131 120 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the Contact Manager for 3GPP UICC
UICC-terminal interface; Physical, electrical and logical test applications (3GPP TS 31.220 version 14.0.0 Release 14)
specification (3GPP TS 31.120 version 14.0.0 Release 14)
TS 131 221 V14.0.0:2017
TS 131 121 V13.6.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Contact Manager Application Programming Interface (API);
UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module Contact Manager API for Java Card (3GPP TS 31.221 version
(USIM) application test specification (3GPP TS 31.121 version 14.0.0 Release 14)
13.6.0 Release 13)

53
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TR 131 900 V14.0.0:2017 TS 132 126 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
SIM/USIM internal and external interworking aspects (3GPP Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TR 31.900 version 14.0.0 Release 14) Telecommunication management; Advanced Alarm
Management (AAM) Integration Reference Point (IRP);
TR 131 901 V14.0.0:2017 Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.126 version 14.0.0
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Review of dedicated 3GPP UICC features (Red_UCe) (3GPP TS 132 140 V14.0.0:2017
TR 31.901 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 132 101 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Telecommunication management; Subscription Management
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (SuM) requirements (3GPP TS 32.140 version 14.0.0 Release
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 14)
Telecommunication management; Principles and high level
requirements (3GPP TS 32.101 version 14.0.0 Release 14) TS 132 141 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 132 102 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Telecommunication management; Subscription Management
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (SuM) architecture (3GPP TS 32.141 version 14.0.0 Release
Telecommunication management; Architecture (3GPP TS 14)
32.102 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 150 V14.1.0:2017
TS 132 107 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence Telecommunication management; Integration Reference Point
(FMC) Federated Network Information Model (FNIM) (3GPP (IRP) Concept and definitions (3GPP TS 32.150 version 14.1.0
TS 32.107 version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 132 111-1 V14.0.0:2017 TS 132 151 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Fault Management; Part 1: Telecommunication management; Integration Reference Point
3G fault management requirements (3GPP TS 32.111-1 (IRP) Information Service (IS) template (3GPP TS 32.151
version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 132 111-2 V14.0.0:2017 TS 132 152 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Fault Management; Part 2: Telecommunication management; Integration Reference Point
Alarm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IRP) Information Service (IS) Unified Modelling Language
(IS) (3GPP TS 32.111-2 version 14.0.0 Release 14) (UML) repertoire (3GPP TS 32.152 version 14.0.0 Release 14)

TS 132 111-6 V14.0.0:2017 TS 132 153 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Fault Management; Part 6: Telecommunication management; Integration Reference Point
Alarm Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) (IRP) technology specific templates, rules and guidelines
definitions (3GPP TS 32.111-6 version 14.0.0 Release 14) (3GPP TS 32.153 version 14.0.0 Release 14)

TS 132 121 V14.0.0:2017 TS 132 154 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Advanced Alarm Telecommunication management; Backward and Forward
Management (AAM) Integration Reference Point (IRP): Compatibility (BFC); Concept and definitions (3GPP TS 32.154
Requirements (3GPP TS 32.121 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 132 122 V14.0.0:2017 TS 132 155 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Advanced Alarm Telecommunication management; Requirements template
Management (AAM) Integration Reference Point (IRP): (3GPP TS 32.155 version 14.0.0 Release 14)
Information Service (IS) (3GPP TS 32.122 version 14.0.0
Release 14) TS 132 181 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; User Data Convergence
(UDC); Framework for Model Handling and Management
(3GPP TS 32.181 version 14.0.0 Release 14)

54
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 182 V14.0.0:2017 TS 132 274 V14.1.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; User Data Convergence Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(UDC); Common baseline information model (CBIM) (3GPP Telecommunication management; Charging management;
TS 32.182 version 14.0.0 Release 14) Short Message Service (SMS) charging (3GPP TS 32.274
version 14.1.0 Release 14)
TS 132 240 V14.3.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 275 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; Telecommunication management; Charging management;
Charging architecture and principles (3GPP TS 32.240 version MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275
14.3.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 132 250 V14.0.0:2017 TS 132 276 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; Telecommunication management; Charging management;
Circuit Switched (CS) domain charging (3GPP TS 32.250 Voice Call Service (VCS) charging (3GPP TS 32.276 version
version 14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 132 251 V14.2.0:2017 TS 132 277 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management;
Telecommunication management; Charging management; Proximity-based Services (ProSe) charging (3GPP TS 32.277
Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 14.2.0 Release 14)
version 14.2.0 Release 14)
TS 132 278 V14.0.0:2017
TS 132 253 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE; Telecommunication management; Charging
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; management; Monitoring event charging (3GPP TS 32.278
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); version 14.0.0 Release 14)
Telecommunication management; Charging management;
Control Plane (CP) data transfer domain charging (3GPP TS TS 132 280 V14.0.0:2017
32.253 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 260 V14.1.0:2017 Telecommunication management; Charging management;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Advice of Charge (AoC) service (3GPP TS 32.280 version
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; IP TS 132 293 V14.0.0:2017
Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
version 14.1.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 270 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Charging management;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Proxy function (3GPP TS 32.293 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 132 295 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Charging management; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Multimedia Messaging Service (MMS) charging (3GPP TS Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
32.270 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management;
TS 132 271 V14.0.0:2017 Charging Data Record (CDR) transfer (3GPP TS 32.295
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 132 296 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Charging management; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Location Services (LCS) charging (3GPP TS 32.271 version Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management;
TS 132 272 V14.0.0:2017 Online Charging System (OCS): Applications and interfaces
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA (3GPP TS 32.296 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 132 297 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Charging management; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Push-to-talk over Cellular (PoC) charging (3GPP TS 32.272 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management;
TS 132 273 V14.0.0:2017 Charging Data Record (CDR) file format and transfer (3GPP
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 32.297 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management;
Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) charging
(3GPP TS 32.273 version 14.0.0 Release 14)

55
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 298 V12.13.0:2017 TS 132 301 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; Telecommunication management; Configuration Management
Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS (CM); Notification Integration Reference Point (IRP);
32.298 version 12.13.0 Release 12) Requirements (3GPP TS 32.301 version 14.0.0 Release 14)

TS 132 298 V13.7.0:2017 TS 132 302 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; Telecommunication management; Configuration Management
Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS (CM); Notification Integration Reference Point (IRP);
32.298 version 13.7.0 Release 13) Information Service (IS) (3GPP TS 32.302 version 14.0.0
Release 14)
TS 132 298 V14.2.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 306 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Charging management; Telecommunication management; Configuration Management
Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS (CM); Notification Integration Reference Point (IRP): Solution
32.298 version 14.2.0 Release 14) Set (SS) definitions (3GPP TS 32.306 version 14.0.0 Release
14)
TS 132 299 V10.20.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 311 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Generic Integration
10.20.0 Release 10) Reference Point (IRP) management; Requirements (3GPP TS
32.311 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 299 V11.20.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 312 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Generic Integration
11.20.0 Release 11) Reference Point (IRP) management; Information Service (IS)
(3GPP TS 32.312 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 299 V12.13.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 316 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Generic Integration
12.13.0 Release 12) Reference Point (IRP) management; Solution Set (SS)
definitions (3GPP TS 32.316 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 299 V13.8.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 321 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Test management
13.8.0 Release 13) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
32.321 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 299 V14.3.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 322 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Test management
14.3.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
(3GPP TS 32.322 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 299 V9.24.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 326 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Charging management; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version Telecommunication management; Test management
9.24.0 Release 9) Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions
(3GPP TS 32.326 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 300 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 331 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Configuration Management Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(CM); Name convention for Managed Objects (3GPP TS Telecommunication management; Notification Log (NL)
32.300 version 14.0.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
32.331 version 14.0.0 Release 14)
56
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 332 V14.0.0:2017 TS 132 366 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Notification Log (NL) Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration
Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS
(3GPP TS 32.332 version 14.0.0 Release 14) 32.366 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 336 V14.0.0:2017 TS 132 371 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Notification Log (NL) Telecommunication management; Security Management
Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions concept and requirements (3GPP TS 32.371 version 14.0.0
(3GPP TS 32.336 version 14.0.0 Release 14) Release 14)
TS 132 341 V14.0.0:2017
TS 132 372 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; File Transfer (FT)
Telecommunication management; Security services for
Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
32.341 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 32.372 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 342 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 376 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; File Transfer (FT) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) Telecommunication management; Security services for
(3GPP TS 32.342 version 14.0.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
(3GPP TS 32.376 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 346 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 381 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; File Transfer (FT) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N
(3GPP TS 32.346 version 14.0.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
32.381 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 351 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 382 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Communication Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N
Requirements (3GPP TS 32.351 version 14.0.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
(3GPP TS 32.382 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 352 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 386 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Communication Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N
Information Service (IS) (3GPP TS 32.352 version 14.0.0 Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
Release 14) (3GPP TS 32.386 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 356 V14.0.0:2017 TS 132 391 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Communication Telecommunication management; Delta synchronization
Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Solution Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
Set (SS) definitions (3GPP TS 32.356 version 14.0.0 Release 32.391 version 14.0.0 Release 14)
14)
TS 132 392 V14.0.0:2017
TS 132 361 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Delta synchronization
Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.361 (3GPP TS 32.392 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 132 396 V14.0.0:2017
TS 132 362 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Delta synchronization
Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS (3GPP TS 32.396 version 14.0.0 Release 14)
32.362 version 14.0.0 Release 14)
57
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 401 V14.0.0:2017 TS 132 416 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management Telecommunication management; Performance Management
(PM); Concept and requirements (3GPP TS 32.401 version (PM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS)
14.0.0 Release 14) definitions (3GPP TS 32.416 version 14.0.0 Release 14)

TS 132 404 V14.0.0:2017 TS 132 421 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management Telecommunication management; Subscriber and equipment
(PM); Performance measurements; Definitions and template trace; Trace concepts and requirements (3GPP TS 32.421
(3GPP TS 32.404 version 14.0.0 Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 132 405 V14.0.0:2017 TS 132 422 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management Telecommunication management; Subscriber and equipment
(PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio trace; Trace control and configuration management (3GPP TS
Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 14.0.0 32.422 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 132 423 V14.0.0:2017
TS 132 406 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscriber and equipment
Telecommunication management; Performance Management trace; Trace data definition and management (3GPP TS
(PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet 32.423 version 14.0.0 Release 14)
Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 14.0.0
Release 14) TS 132 426 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 132 407 V14.0.0:2017 LTE; Telecommunication management; Performance
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Management (PM); Performance measurements Evolved
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426 version 14.0.0
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Release 14)
Telecommunication management; Performance Management
(PM); Performance measurements; Core Network (CN) Circuit TS 132 432 V14.0.0:2017
Switched (CS) domain; UMTS and combined UMTS/GSM Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
(3GPP TS 32.407 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 408 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Performance measurement:
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA File format definition (3GPP TS 32.432 version 14.0.0 Release
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management TS 132 435 V14.0.0:2017
(PM); Performance measurements; Teleservice (3GPP TS Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
32.408 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 409 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Performance measurement;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA eXtensible Markup Language (XML) file format definition
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (3GPP TS 32.435 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management TS 132 436 V14.0.0:2017
(PM); Performance measurements; IP Multimedia Subsystem Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
(IMS) (3GPP TS 32.409 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 410 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Performance measurement:
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) file format definition
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (3GPP TS 32.436 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Key Performance Indicators TS 132 441 V14.0.0:2017
(KPI) for UMTS and GSM (3GPP TS 32.410 version 14.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 411 V14.0.0:2017 Telecommunication management; Trace Management
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 32.441 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management TS 132 442 V14.0.0:2017
(PM) Integration Reference Point (IRP): Requirements (3GPP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 32.411 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Trace Management
Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS)
(3GPP TS 32.442 version 14.0.0 Release 14)

58
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 446 V14.0.0:2017 TS 132 506 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Trace Management Telecommunication management; Self-configuration of
Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions network elements Integration Reference Point (IRP); Solution
(3GPP TS 32.446 version 14.0.0 Release 14) Set (SS) definitions (3GPP TS 32.506 version 14.0.0 Release
14)
TS 132 450 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 508 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Telecommunication management; Key Performance Indicators Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(KPI) for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(E-UTRAN): Definitions (3GPP TS 32.450 version 14.0.0 Telecommunication management; Procedure flows for multi-
Release 14) vendor plug-and-play eNode B connection to the network
(3GPP TS 32.508 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 451 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 509 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Telecommunication management; Key Performance Indicators Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(KPI) for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(E-UTRAN); Requirements (3GPP TS 32.451 version 14.0.0 Telecommunication management; Data formats for multi-
Release 14) vendor plug and play eNode B connection to the network
(3GPP TS 32.509 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 452 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 511 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Telecommunication management; Performance Management Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(PM); Performance measurements Home Node B (HNB) Telecommunication management; Automatic Neighbour
Subsystem (HNS) (3GPP TS 32.452 version 14.0.0 Release Relation (ANR) management; Concepts and requirements
14) (3GPP TS 32.511 version 14.0.0 Release 14)

TS 132 453 V14.0.0:2017 TS 132 531 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Performance Management Telecommunication management; Software management
(PM); Performance measurements Home enhanced Node B (SwM); Concepts and Integration Reference Point (IRP)
(HeNB) Subsystem (HeNS) (3GPP TS 32.453 version 14.0.0 Requirements (3GPP TS 32.531 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 132 532 V14.0.0:2017
TS 132 454 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Software management
Telecommunication management; Key Performance Indicators (SwM); Integration Reference Point (IRP); Information Service
(KPI) for the IP Multimedia Subsystem (IMS); Definitions (IS) (3GPP TS 32.532 version 14.0.0 Release 14)
(3GPP TS 32.454 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 536 V14.0.0:2017
TS 132 455 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
LTE; Telecommunication management; Key Performance Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Indicators (KPI) for the Evolved Packet Core (EPC); Definitions Telecommunication management; Software management
(3GPP TS 32.455 version 14.0.0 Release 14) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions
(3GPP TS 32.536 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 500 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 132 541 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Telecommunication management; Self-Organizing Networks Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(SON); Concepts and requirements (3GPP TS 32.500 version Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
14.0.0 Release 14) Telecommunication management; Self-Organizing Networks
(SON); Self-healing concepts and requirements (3GPP TS
TS 132 501 V14.0.0:2017 32.541 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 132 551 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Self-configuration of Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
network elements; Concepts and requirements (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
32.501 version 14.0.0 Release 14) Telecommunication management; Energy Saving
Management (ESM); Concepts and requirements (3GPP TS
TS 132 502 V14.0.0:2017 32.551 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 132 571 V14.0.0:2017
Telecommunication management; Self-configuration of Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
network elements Integration Reference Point (IRP); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Information Service (IS) (3GPP TS 32.502 version 14.0.0 Telecommunication management; Home Node B (HNB) and
Release 14) Home eNode B (HeNB) management; Type 2 interface
concepts and requirements (3GPP TS 32.571 version 14.0.0
Release 14)

59
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 132 572 V14.0.0:2017 TS 132 600 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Home Node B (HNB) and Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Home eNode B (HeNB) management; Type 2 interface models Telecommunication management; Configuration Management
and mapping functions (3GPP TS 32.572 version 14.0.0 (CM); Concept and high-level requirements (3GPP TS 32.600
Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 132 581 V14.0.0:2017 TS 132 601 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Telecommunication management; Home Node B (HNB) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Operations, Administration, Maintenance and Provisioning Telecommunication management; Configuration Management
(OAM&P); Concepts and requirements for Type 1 interface (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP);
HNB to HNB Management System (HMS) (3GPP TS 32.581 Requirements (3GPP TS 32.601 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 132 602 V14.0.0:2017
TS 132 582 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Telecommunication management; Home Node B (HNB) Telecommunication management; Configuration Management
Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP); Information
(OAM&P); Information model for Type 1 interface HNB to HNB Service (IS) (3GPP TS 32.602 version 14.0.0 Release 14)
Management System (HMS) (3GPP TS 32.582 version 14.0.0
Release 14) TS 132 606 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 132 583 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management
Telecommunication management; Home Node B (HNB) (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP); Solution
Operations, Administration, Maintenance and Provisioning Set (SS) definitions (3GPP TS 32.606 version 14.0.0 Release
(OAM&P); Procedure flows for Type 1 interface HNB to HNB 14)
Management System (HMS) (3GPP TS 32.583 version 14.0.0
Release 14) TS 132 611 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 132 584 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Configuration Management
Telecommunication management; Home Node B (HNB) (CM); Bulk CM Integration Reference Point (IRP):
Operations, Administration, Maintenance and Provisioning Requirements (3GPP TS 32.611 version 14.0.0 Release 14)
(OAM&P); XML definitions for Type 1 interface HNB to HNB
Management System (HMS) (3GPP TS 32.584 version 14.0.0 TS 132 612 V14.0.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 132 591 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Telecommunication management; Configuration Management
LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node (CM); Bulk CM Integration Reference Point (IRP): Information
B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Service (IS) (3GPP TS 32.612 version 14.0.0 Release 14)
Provisioning (OAM&P); Concepts and requirements for Type 1
interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS 133 105 V14.0.0:2017
TS 32.591 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 132 592 V14.0.0:2017 3G Security; Cryptographic algorithm requirements (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA 33.105 version 14.0.0 Release 14)
LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node
B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and TS 133 106 V14.0.0:2017
Provisioning (OAM&P); Information model for Type 1 interface Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
32.592 version 14.0.0 Release 14) 3G security; Lawful interception requirements (3GPP TS
33.106 version 14.0.0 Release 14)
TS 132 593 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 133 107 V13.6.0:2017
LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Provisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1 interface 3G security; Lawful interception architecture and functions
HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS (3GPP TS 33.107 version 13.6.0 Release 13)
32.593 version 14.0.0 Release 14)
TS 133 107 V14.1.0:2017
TS 132 594 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node 3G security; Lawful interception architecture and functions
B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and (3GPP TS 33.107 version 14.1.0 Release 14)
Provisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1 interface
HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS TS 133 108 V13.5.0:2017
32.594 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI)
(3GPP TS 33.108 version 13.5.0 Release 13)

60
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 133 108 V14.0.0:2017 TS 133 259 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 33.108 version 14.0.0 Release 14) Key establishment between a UICC hosting device and a
remote device (3GPP TS 33.259 version 14.0.0 Release 14)
TS 133 110 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 133 303 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Key establishment between a Universal Integrated Circuit Card Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(UICC) and a terminal (3GPP TS 33.110 version 14.0.0 Proximity-based Services (ProSe); Security aspects (3GPP TS
Release 14) 33.303 version 14.0.0 Release 14)

TS 133 141 V14.0.0:2017 TS 133 328 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Presence service; Security (3GPP TS 33.141 version 14.0.0 IP Multimedia Subsystem (IMS) media plane security (3GPP
Release 14) TS 33.328 version 14.0.0 Release 14)

TS 133 179 V13.4.0:2017 TS 133 401 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
LTE; Security of Mission Critical Push To Talk (MCPTT) over Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
LTE (3GPP TS 33.179 version 13.4.0 Release 13) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security
TS 133 187 V14.0.0:2017 architecture (3GPP TS 33.401 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 133 402 V14.1.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Security aspects of Machine-Type Communications (MTC) and Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
other mobile data applications communications enhancements Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 33.187 version 14.0.0 Release 14) 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security aspects
of non-3GPP accesses (3GPP TS 33.402 version 14.1.0
TS 133 203 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 133 905 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
3G security; Access security for IP-based services (3GPP TS Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
33.203 version 14.0.0 Release 14) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Recommendations for Trusted Open Platforms (3GPP TR
TS 133 204 V14.0.0:2017 33.905 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 133 916 V14.1.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
3G Security; Network Domain Security (NDS); Transaction Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Capabilities Application Part (TCAP) user security (3GPP TS Security Assurance Methodology (SCAS) for 3GPP network
33.204 version 14.0.0 Release 14) products (3GPP TR 33.916 version 14.1.0 Release 14)

TS 133 222 V14.0.0:2017 TR 133 919 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Generic Authentication Architecture (GAA); Access to network 3G Security; Generic Authentication Architecture (GAA);
application functions using Hypertext Transfer Protocol over System description (3GPP TR 33.919 version 14.0.0 Release
Transport Layer Security (HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 14)
14.0.0 Release 14)
TR 133 924 V14.0.0:2017
TS 133 223 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Identity management and 3GPP security interworking; Identity
Generic Authentication Architecture (GAA); Generic management and Generic Authentication Architecture (GAA)
Bootstrapping Architecture (GBA) Push function (3GPP TS interworking (3GPP TR 33.924 version 14.0.0 Release 14)
33.223 version 14.0.0 Release 14)
TR 133 926 V14.0.0:2017
TS 133 224 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE; Security Assurance Specification (SCAS) threats and
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; critical assets in 3GPP network product classes (3GPP TR
Generic Authentication Architecture (GAA); Generic 33.926 version 14.0.0 Release 14)
Bootstrapping Architecture (GBA) push layer (3GPP TS
33.224 version 14.0.0 Release 14) TR 133 937 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 133 234 V14.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Study of mechanisms for Protection against Unsolicited
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Communication for IMS (PUCI) (3GPP TR 33.937 version
3G security; Wireless Local Area Network (WLAN) 14.0.0 Release 14)
interworking security (3GPP TS 33.234 version 14.0.0 Release
14)

61
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TR 133 980 V14.0.0:2017 TS 134 123-1 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol
Liberty Alliance and 3GPP security interworking; Interworking conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 14.0.0
of Liberty Alliance Identity Federation Framework (ID-FF), Release 14)
Identity Web Services Framework (ID-WSF) and Generic
Authentication Architecture (GAA) (3GPP TR 33.980 version TS 134 123-2 V12.7.0:2017
14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
TR 133 995 V13.0.1:2017 Equipment (UE) conformance specification; Part 2:
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Implementation conformance statement (ICS) proforma
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; specification (3GPP TS 34.123-2 version 12.7.0 Release 12)
Study on security aspects of integration of Single Sign-On
(SSO) frameworks with 3GPP operator-controlled resources TS 134 123-2 V13.0.0:2017
and mechanisms (3GPP TR 33.995 version 13.0.1 Release Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
13) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
Equipment (UE) conformance specification; Part 2:
TR 133 995 V14.0.0:2017 Implementation conformance statement (ICS) proforma
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA specification (3GPP TS 34.123-2 version 13.0.0 Release 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Study on security aspects of integration of Single Sign-On TS 134 123-2 V14.0.0:2017
(SSO) frameworks with 3GPP operator-controlled resources Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
and mechanisms (3GPP TR 33.995 version 14.0.0 Release Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
14) Equipment (UE) conformance specification; Part 2:
Implementation conformance statement (ICS) proforma
TS 134 108 V13.0.0:2017 specification (3GPP TS 34.123-2 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 134 123-3 V12.6.0:2017
Common test environments for User Equipment (UE); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 13.0.0 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User
Release 13) Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract
test suite (ATS) (3GPP TS 34.123-3 version 12.6.0 Release
TS 134 108 V14.0.0:2017 12)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 134 124 V14.0.0:2017
Common test environments for User Equipment (UE); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 14.0.0 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);
Release 14) Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for mobile
terminals and ancillary equipment (3GPP TS 34.124 version
TS 134 109 V14.0.0:2017 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); TS 134 131 V14.0.0:2017
Terminal logical test interface; Special conformance testing Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
functions (3GPP TS 34.109 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 134 121-1 V13.2.0:2017 Test Specification for C-language binding to (Universal)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Subscriber Interface Module ((U)SIM) Application
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Programming Interface (API) (3GPP TS 34.131 version 14.0.0
Equipment (UE) conformance specification; Radio Release 14)
transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance
specification (3GPP TS 34.121-1 version 13.2.0 Release 13) TS 134 229-1 V12.12.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 134 121-2 V13.0.0:2017 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
Equipment (UE) conformance specification; Radio Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance
transmission and reception (FDD); Part 2: Implementation specification; Part 1: Protocol conformance specification
Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version (3GPP TS 34.229-1 version 12.12.0 Release 12)
13.0.0 Release 13)
TS 134 229-1 V13.2.0:2017
TS 134 121-2 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on
Equipment (UE) conformance specification; Radio Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
transmission and reception (FDD); Part 2: Implementation Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance
Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version specification; Part 1: Protocol conformance specification
14.0.0 Release 14) (3GPP TS 34.229-1 version 13.2.0 Release 13)

TS 134 123-1 V13.0.0:2017 TS 134 229-2 V13.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on
conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 13.0.0 Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
Release 13) Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance
specification; Part 2: Implementation Conformance Statement
(ICS) specification (3GPP TS 34.229-2 version 13.2.0 Release
13)

62
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 134 229-3 V12.2.0:2017 TS 135 208 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An
Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description example algorithm set for the 3GPP authentication and key
Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 4:
specification; Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS Design conformance test data (3GPP TS 35.208 version
34.229-3 version 12.2.0 Release 12) 14.0.0 Release 14)

TS 134 229-3 V13.2.0:2017 TS 135 215 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance Algorithms UEA2 & UIA2; Document 1: UEA2 and UIA2
specification; Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS specifications (3GPP TS 35.215 version 14.0.0 Release 14)
34.229-3 version 13.2.0 Release 13)
TS 135 216 V14.0.0:2017
TR 134 926 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Electromagnetic compatibility (EMC); Table of international Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
requirements for mobile terminals and ancillary equipment Algorithms UEA2 & UIA2; Document 2: SNOW 3G
(3GPP TR 34.926 version 14.0.0 Release 14) specification (3GPP TS 35.216 version 14.0.0 Release 14)

TS 135 201 V14.0.0:2017 TS 135 217 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
integrity algorithms; Document 1: f8 and f9 specification (3GPP Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
TS 35.201 version 14.0.0 Release 14) Algorithms UEA2 & UIA2; Document 3: Implementors' test
data (3GPP TS 35.217 version 14.0.0 Release 14)
TS 135 202 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 135 218 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
integrity algorithms; Document 2: Kasumi specification (3GPP Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 35.202 version 14.0.0 Release 14) Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
Algorithms UEA2 & UIA2; Document 4: Design conformance
TS 135 203 V14.0.0:2017 test data (3GPP TS 35.218 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 135 221 V14.0.0:2017
3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
integrity algorithms; Document 3: Implementors' test data Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(3GPP TS 35.203 version 14.0.0 Release 14) Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
Algorithms EEA3 & EIA3; Document 1: EEA3 and EIA3
TS 135 204 V14.0.0:2017 specifications (3GPP TS 35.221 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 135 222 V14.0.0:2017
3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
integrity algorithms; Document 4: Design conformance test Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
data (3GPP TS 35.204 version 14.0.0 Release 14) Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
Algorithms EEA3 & EIA3; Document 2: ZUC specification
TS 135 205 V14.0.0:2017 (3GPP TS 35.222 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 135 223 V14.0.0:2017
3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
example algorithm set for the 3GPP authentication and key Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity
General (3GPP TS 35.205 version 14.0.0 Release 14) Algorithms EEA3 & EIA3; Document 3: Implementors' test data
(3GPP TS 35.223 version 14.0.0 Release 14)
TS 135 206 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 135 231 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
example algorithm set for the 3GPP authentication and key Specification of the TUAK algorithm set: A second example
generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2: algorithm set for the 3GPP authentication and key generation
Algorithm specification (3GPP TS 35.206 version 14.0.0 functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: Algorithm
Release 14) specification (3GPP TS 35.231 version 14.0.0 Release 14)

TS 135 207 V14.0.0:2017 TS 135 232 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An Specification of the TUAK algorithm set: A second example
example algorithm set for the 3GPP authentication and key algorithm set for the 3GPP authentication and key generation
generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 3: functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2:
Implementors' test data (3GPP TS 35.207 version 14.0.0 Implementers’ test data (3GPP TS 35.232 version 14.0.0
Release 14) Release 14)

63
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 135 233 V14.0.0:2017 TS 136 101 V14.3.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Specification of the TUAK algorithm set: A second example User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP
algorithm set for the 3GPP authentication and key generation TS 36.101 version 14.3.0 Release 14)
functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Design
conformance test data (3GPP TS 35.233 version 14.0.0 TS 136 104 V13.7.0:2017
Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TR 135 909 V14.0.0:2017 Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA 36.104 version 13.7.0 Release 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: an TS 136 104 V14.3.0:2017
example algorithm set for the 3GPP authentication and key Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 5: LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Summary and results of design and evaluation (3GPP TR Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS
35.909 version 14.0.0 Release 14) 36.104 version 14.3.0 Release 14)

TR 135 919 V14.0.0:2017 TS 136 106 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; FDD repeater radio transmission and reception (3GPP TS
Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity 36.106 version 14.0.0 Release 14)
Algorithms UEA2 & UIA2; Document 5: Design and evaluation
report (3GPP TR 35.919 version 14.0.0 Release 14) TS 136 111 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TR 135 924 V14.0.0:2017 LTE; Location Measurement Unit (LMU) performance
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA specification; Network based positioning systems in Evolved
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)
Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity (3GPP TS 36.111 version 14.0.0 Release 14)
Algorithms EEA3 & EIA3; Document 4: Design and Evaluation
Report (3GPP TR 35.924 version 14.0.0 Release 14) TS 136 112 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TR 135 934 V14.0.0:2017 LTE; Location Measurement Unit (LMU) conformance
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA specification; Network based positioning systems in Evolved
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)
Specification of the TUAK algorithm set: A second example (3GPP TS 36.112 version 14.0.0 Release 14)
algorithm set for the 3GPP authentication and key generation
functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 4: Report on TS 136 113 V14.2.0:2017
the design and evaluation (3GPP TR 35.934 version 14.0.0 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Release 14) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Base Station (BS) and repeater ElectroMagnetic Compatibility
TR 135 935 V14.0.0:2017 (EMC) (3GPP TS 36.113 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 136 116 V14.0.0:2017
Specification of the TUAK algorithm set: A second example Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
algorithm set for the 3GPP authentication and key generation LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 5: Relay radio transmission and reception (3GPP TS 36.116
Performance evaluation (3GPP TR 35.935 version 14.0.0 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 136 117 V14.0.0:2017
TR 135 936 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Relay
Specification of the TUAK algorithm set: A second example conformance testing (3GPP TS 36.117 version 14.0.0 Release
algorithm set for the 3GPP authentication and key generation 14)
functions f1, f1*, f2 ,f3, f4, f5 and f5*; Document 6: Security
assessment (3GPP TR 35.936 version 14.0.0 Release 14) TS 136 133 V12.15.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 136 101 V11.20.0:2017 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Requirements for support of radio resource management
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); (3GPP TS 36.133 version 12.15.0 Release 12)
User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP
TS 136 133 V13.7.0:2017
TS 36.101 version 11.20.0 Release 11)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 136 101 V12.15.0:2017
Requirements for support of radio resource management
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
(3GPP TS 36.133 version 13.7.0 Release 13)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP
TS 136 133 V14.3.0:2017
TS 36.101 version 12.15.0 Release 12)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 136 101 V13.7.0:2017
Requirements for support of radio resource management
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
(3GPP TS 36.133 version 14.3.0 Release 14)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 136 141 V13.7.0:2017
TS 36.101 version 13.7.0 Release 13) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141
version 13.7.0 Release 13)

64
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 136 141 V14.3.0:2017 TS 136 214 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 version
version 14.3.0 Release 14) 14.2.0 Release 14)

TS 136 143 V14.0.0:2017 TS 136 216 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143 version Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
14.0.0 Release 14) Physical layer for relaying operation (3GPP TS 36.216 version
14.0.0 Release 14)
TS 136 171 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 136 300 V13.7.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Requirements for Support of Assisted Global Navigation LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
Satellite System (A-GNSS) (3GPP TS 36.171 version 14.0.0 and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Release 14) UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300
version 13.7.0 Release 13)
TS 136 201 V13.3.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 136 300 V14.2.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE physical layer; General description (3GPP TS 36.201 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
version 13.3.0 Release 13) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300
TS 136 201 V14.1.0:2017 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TS 136 302 V13.5.0:2017
LTE physical layer; General description (3GPP TS 36.201 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
version 14.1.0 Release 14) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Services provided by the physical layer (3GPP TS 36.302
TS 136 211 V11.7.0:2017 version 13.5.0 Release 13)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TS 136 302 V14.2.0:2017
Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
11.7.0 Release 11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Services provided by the physical layer (3GPP TS 36.302
TS 136 211 V12.9.0:2017 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TS 136 304 V13.5.0:2017
Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
12.9.0 Release 12) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPP TS
TS 136 211 V13.5.0:2017 36.304 version 13.5.0 Release 13)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TS 136 304 V14.2.0:2017
Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
13.5.0 Release 13) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPP TS
TS 136 211 V14.2.0:2017 36.304 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TS 136 305 V14.1.0:2017
Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
14.2.0 Release 14) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Stage 2 functional specification of User Equipment
TS 136 212 V13.5.0:2017 (UE) positioning in E-UTRAN (3GPP TS 36.305 version 14.1.0
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Release 14)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212 version TS 136 306 V13.5.0:2017
13.5.0 Release 13) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 136 212 V14.2.0:2017 User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN 36.306 version 13.5.0 Release 13)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212 version TS 136 306 V14.2.0:2017
14.2.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 136 213 V13.5.0:2017 User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPP TS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN 36.306 version 14.2.0 Release 14)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 13.5.0 TS 136 307 V14.2.0:2017
Release 13) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 136 213 V14.2.0:2017 Requirements on User Equipments (UEs) supporting a
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN release-independent frequency band (3GPP TS 36.307
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); version 14.2.0 Release 14)
Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 14.2.0
Release 14)

65
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 136 314 V14.0.0:2017 TS 136 410 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Layer 2 - Measurements (3GPP TS 36.314 version 14.0.0 UTRAN); S1 general aspects and principles (3GPP TS 36.410
Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 136 321 V13.5.0:2017 TS 136 411 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP UTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 14.0.0 Release
TS 36.321 version 13.5.0 Release 13) 14)

TS 136 321 V14.2.0:2017 TS 136 412 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412 version
TS 36.321 version 14.2.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 136 322 V13.3.0:2017 TS 136 413 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413
36.322 version 13.3.0 Release 13) version 14.2.0 Release 14)

TS 136 322 V14.0.0:2017 TS 136 414 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS UTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414 version 14.0.0
36.322 version 14.0.0 Release 14) Release 14)

TS 136 323 V13.5.0:2017 TS 136 420 V14.0.1:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification UTRAN); X2 general aspects and principles (3GPP TS 36.420
(3GPP TS 36.323 version 13.5.0 Release 13) version 14.0.1 Release 14)

TS 136 323 V14.2.0:2017 TS 136 421 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification UTRAN); X2 layer 1 (3GPP TS 36.421 version 14.0.0 Release
(3GPP TS 36.323 version 14.2.0 Release 14) 14)

TS 136 331 V12.13.0:2017 TS 136 422 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP UTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422 version
TS 36.331 version 12.13.0 Release 12) 14.0.0 Release 14)

TS 136 331 V13.5.0:2017 TS 136 423 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) (3GPP TS 36.423
TS 36.331 version 13.5.0 Release 13) version 14.2.0 Release 14)

TS 136 355 V14.1.0:2017 TS 136 424 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355 version UTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424 version 14.0.0
14.1.0 Release 14) Release 14)

TS 136 360 V13.1.0:2017 TS 136 425 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol (LWAAP) Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
specification (3GPP TS 36.360 version 13.1.0 Release 13) UTRAN); X2 interface user plane protocol (3GPP TS 36.425
version 14.0.0 Release 14)
TS 136 360 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 136 440 V14.0.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol (LWAAP) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
specification (3GPP TS 36.360 version 14.0.0 Release 14) UTRAN); General aspects and principles for interfaces
supporting Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS)
TS 136 401 V14.0.0:2017 within E-UTRAN (3GPP TS 36.440 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- TS 136 441 V14.0.0:2017
UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401 version Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
14.0.0 Release 14) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Layer 1 for interfaces supporting Multimedia
Broadcast Multicast Service (MBMS) within E-UTRAN (3GPP
TS 36.441 version 14.0.0 Release 14)
66
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 136 442 V14.0.0:2017 TS 136 464 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Signalling Transport for interfaces supporting UTRAN) and Wireless LAN (WLAN); Xw data transport (3GPP
Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) within E- TS 36.464 version 14.0.0 Release 14)
UTRAN (3GPP TS 36.442 version 14.0.0 Release 14)
TS 136 465 V14.0.0:2017
TS 136 443 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- UTRAN) and Wireless LAN (WLAN); Xw interface user plane
UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP) (3GPP TS 36.443 protocol (3GPP TS 36.465 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 136 508 V14.1.0:2017
TS 136 444 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments
UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP) (3GPP TS 36.444 for User Equipment (UE) conformance testing (3GPP TS
version 14.0.0 Release 14) 36.508 version 14.1.0 Release 14)

TS 136 445 V14.0.0:2017 TS 136 509 V13.3.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
UTRAN); M1 data transport (3GPP TS 36.445 version 14.0.0 and Evolved Packet Core (EPC); Special conformance testing
Release 14) functions for User Equipment (UE) (3GPP TS 36.509 version
13.3.0 Release 13)
TS 136 455 V14.1.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 136 521-1 V13.4.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455 version LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
14.1.0 Release 14) User Equipment (UE) conformance specification; Radio
transmission and reception; Part 1: Conformance testing
TS 136 456 V14.0.0:2017 (3GPP TS 36.521-1 version 13.4.0 Release 13)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 136 521-1 V14.2.0:2017
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
UTRAN); SLm interface general aspects and principles (3GPP LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 36.456 version 14.0.0 Release 14) User Equipment (UE) conformance specification; Radio
transmission and reception; Part 1: Conformance testing
TS 136 457 V14.0.0:2017 (3GPP TS 36.521-1 version 14.2.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 136 521-2 V13.4.0:2017
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
UTRAN); SLm interface layer 1 (3GPP TS 36.457 version LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
14.0.0 Release 14) User Equipment (UE) conformance specification; Radio
transmission and reception; Part 2: Implementation
TS 136 458 V14.0.0:2017 Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2 version
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN 13.4.0 Release 13)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- TS 136 521-2 V14.2.0:2017
UTRAN); SLm interface signalling transport (3GPP TS 36.458 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
version 14.0.0 Release 14) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
User Equipment (UE) conformance specification; Radio
TS 136 459 V14.0.0:2017 transmission and reception; Part 2: Implementation
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2 version
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- 14.2.0 Release 14)
UTRAN); SLm interface Application Protocol (SLmAP) (3GPP
TS 36.459 version 14.0.0 Release 14) TS 136 521-3 V12.12.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 136 461 V14.0.0:2017 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN User Equipment (UE) conformance specification; Radio
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- transmission and reception; Part 3: Radio Resource
UTRAN) and Wireless LAN (WLAN); Xw layer 1 (3GPP TS Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3
36.461 version 14.0.0 Release 14) version 12.12.0 Release 12)

TS 136 462 V14.0.0:2017 TS 136 521-3 V13.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
UTRAN) and Wireless LAN (WLAN); Xw signalling transport User Equipment (UE) conformance specification; Radio
(3GPP TS 36.462 version 14.0.0 Release 14) transmission and reception; Part 3: Radio Resource
Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3
TS 136 463 V14.1.0:2017 version 13.2.0 Release 13)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- TS 136 521-3 V14.0.1:2017
UTRAN) and Wireless Local Area Network (WLAN); Xw Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
application protocol (XwAP) (3GPP TS 36.463 version 14.1.0 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Release 14) User Equipment (UE) conformance specification; Radio
transmission and reception; Part 3: Radio Resource
Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3
version 14.0.1 Release 14)

67
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 136 521-3 V14.1.0:2017 TR 136 912 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE; Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA
User Equipment (UE) conformance specification; Radio (LTE-Advanced) (3GPP TR 36.912 version 14.0.0 Release 14)
transmission and reception; Part 3: Radio Resource
Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3 TR 136 913 V14.0.0:2017
version 14.1.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Requirements for further advancements for Evolved
TS 136 523-2 V13.4.0:2017 Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (LTE-Advanced)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN (3GPP TR 36.913 version 14.0.0 Release 14)
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) TR 136 921 V14.0.0:2017
conformance specification; Part 2: Implementation Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Conformance Statement (ICS) proforma specification (3GPP LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
TS 36.523-2 version 13.4.0 Release 13) FDD Home eNode B (HeNB) Radio Frequency (RF)
requirements analysis (3GPP TR 36.921 version 14.0.0
TS 136 523-2 V14.1.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) TR 136 922 V14.0.0:2017
and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
conformance specification; Part 2: Implementation LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
Conformance Statement (ICS) proforma specification (3GPP TDD Home eNode B (HeNB) Radio Frequency (RF)
TS 36.523-2 version 14.1.0 Release 14) requirements analysis (3GPP TR 36.922 version 14.0.0
Release 14)
TS 136 523-3 V12.8.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TR 136 927 V14.0.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
conformance specification; Part 3: Test suites (3GPP TS Potential solutions for energy saving for E-UTRAN (3GPP TR
36.523-3 version 12.8.0 Release 12) 36.927 version 14.0.0 Release 14)

TR 136 903 V12.13.0:2017 TR 136 931 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- Radio Frequency (RF) requirements for LTE Pico Node B
UTRAN); Derivation of test tolerances for Radio Resource (3GPP TR 36.931 version 14.0.0 Release 14)
Management (RRM) conformance tests (3GPP TR 36.903
version 12.13.0 Release 12) TR 136 932 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TR 136 903 V13.1.0:2017 LTE; Scenarios and requirements for small cell enhancements
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN for E-UTRA and E-UTRAN (3GPP TR 36.932 version 14.0.0
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Release 14)
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Derivation of test tolerances for Radio Resource TR 136 933 V14.0.0:2017
Management (RRM) conformance tests (3GPP TR 36.903 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
version 13.1.0 Release 13) LTE; Study on Context Aware Service Delivery in RAN for LTE
(3GPP TR 36.933 version 14.0.0 Release 14)
TR 136 904 V12.4.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TR 136 942 V14.0.0:2017
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);
UTRAN); Derivation of test tolerances for User Equipment Radio Frequency (RF) system scenarios (3GPP TR 36.942
(UE) radio reception conformance tests (3GPP TR 36.904 version 14.0.0 Release 14)
version 12.4.0 Release 12)
TS 137 104 V13.5.0:2017
TR 136 904 V13.1.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR)
UTRAN); Derivation of test tolerances for User Equipment Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS
(UE) radio reception conformance tests (3GPP TR 36.904 37.104 version 13.5.0 Release 13)
version 13.1.0 Release 13)
TS 137 104 V14.3.0:2017
TR 136 905 V13.2.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR)
UTRAN); Derivation of test points for radio transmission and Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS
reception conformance test cases (3GPP TR 36.905 version 37.104 version 14.3.0 Release 14)
13.2.0 Release 13)
TS 137 105 V13.4.0:2017
TR 136 905 V14.2.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) transmission
and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- and reception (3GPP TS 37.105 version 13.4.0 Release 13)
UTRAN); Derivation of test points for radio transmission and
reception conformance test cases (3GPP TR 36.905 version
14.2.0 Release 14)

68
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 137 105 V14.0.0:2017 TS 137 544 V14.1.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) transmission Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
and reception (3GPP TS 37.105 version 14.0.0 Release 14) (E-UTRA); User Equipment (UE) Over The Air (OTA)
performance; Conformance testing (3GPP TS 37.544 version
TS 137 114 V13.2.0:2017 14.1.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 137 571-1 V13.3.0:2017
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Electromagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 37.114 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
version 13.2.0 Release 13) Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
TS 137 114 V14.0.0:2017 (UE) conformance specification for UE positioning; Part 1:
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Conformance test specification (3GPP TS 37.571-1 version
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 13.3.0 Release 13)
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS)
Electromagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 37.114 TS 137 571-1 V14.1.0:2017
version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 137 141 V13.6.0:2017 Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (UE) conformance specification for UE positioning; Part 1:
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conformance test specification (3GPP TS 37.571-1 version
E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) 14.1.0 Release 14)
Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 37.141
version 13.6.0 Release 13) TS 137 571-2 V12.7.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 137 141 V14.3.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 2:
E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR)
Protocol conformance (3GPP TS 37.571-2 version 12.7.0
Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 37.141
Release 12)
version 14.3.0 Release 14)
TS 137 571-2 V13.2.0:2017
TS 137 145-1 V13.2.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) conformance
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
testing; Part 1: conducted conformance testing (3GPP TS
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 2:
37.145-1 version 13.2.0 Release 13)
Protocol conformance (3GPP TS 37.571-2 version 13.2.0
TS 137 145-1 V14.0.0:2017 Release 13)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 137 571-2 V14.0.0:2017
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) conformance Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
testing; Part 1: conducted conformance testing (3GPP TS Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
37.145-1 version 14.0.0 Release 14) Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
TS 137 145-2 V13.2.0:2017 (UE) conformance specification for UE positioning; Part 2:
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Protocol conformance (3GPP TS 37.571-2 version 14.0.0
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Release 14)
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) conformance
testing; Part 2: radiated conformance testing (3GPP TS TS 137 571-3 V12.9.0:2017
37.145-2 version 13.2.0 Release 13) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
TS 137 145-2 V14.0.0:2017 Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (UE) conformance specification for UE positioning; Part 3:
Active Antenna System (AAS) Base Station (BS) conformance Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS
testing; Part 2: radiated conformance testing (3GPP TS 37.571-3 version 12.9.0 Release 12)
37.145-2 version 14.0.0 Release 14)
TS 137 571-3 V13.2.0:2017
TS 137 171 V14.1.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
(E-UTRA); User Equipment (UE) performance requirements (UE) conformance specification for UE positioning; Part 3:
for RAT-Independent Positioning Enhancements (3GPP TS Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS
37.171 version 14.1.0 Release 14) 37.571-3 version 13.2.0 Release 13)

TS 137 320 V14.0.0:2017 TS 137 571-3 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment
measurement collection for Minimization of Drive Tests (MDT); (UE) conformance specification for UE positioning; Part 3:
Overall description; Stage 2 (3GPP TS 37.320 version 14.0.0 Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS
Release 14) 37.571-3 version 14.0.0 Release 14)

69
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 137 571-4 V12.6.0:2017 TS 142 043 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA Support of Localised Service Area (SoLSA); Service
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment description; Stage 1 (3GPP TS 42.043 version 14.0.0 Release
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 4: Test 14)
suites (3GPP TS 37.571-4 version 12.6.0 Release 12)
TS 142 056 V14.0.0:2017
TS 137 571-4 V13.2.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; Service
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA description; Stage 1 (3GPP TS 42.056 version 14.0.0 Release
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment 14)
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 4: Test
suites (3GPP TS 37.571-4 version 13.2.0 Release 13) TS 142 068 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 137 571-5 V12.7.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Voice Group Call Service (VGCS); Stage 1 (3GPP TS 42.068
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; version 14.0.0 Release 14)
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment TS 142 069 V14.0.0:2017
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 5: Test Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
scenarios and assistance data (3GPP TS 37.571-5 version Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
12.7.0 Release 12) Voice Broadcast Service (VBS); Stage 1 (3GPP TS 42.069
version 14.0.0 Release 14)
TS 137 571-5 V13.2.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 143 005 V14.0.0:2017
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
(E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment Technical performance objectives (3GPP TS 43.005 version
(UE) conformance specification for UE positioning; Part 5: Test 14.0.0 Release 14)
scenarios and assistance data (3GPP TS 37.571-5 version
13.2.0 Release 13) TS 143 010 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TR 137 900 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (3GPP TS 43.010 version 14.0.0 Release 14)
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;
Radio Frequency (RF) requirements for Multicarrier and TS 143 013 V14.0.0:2017
Multiple Radio Access Technology (Multi-RAT) Base Station Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
(BS) (3GPP TR 37.900 version 14.0.0 Release 14) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Discontinuous Reception (DRX) in the GSM system (3GPP TS
TR 137 902 V14.0.0:2017 43.013 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; TS 143 020 V13.5.0:2017
Measurements of User Equipment (UE) radio performances for Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
LTE/UMTS terminals; Total Radiated Power (TRP) and Total Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Radiated Sensitivity (TRS) test methodology (3GPP TR 37.902 Security related network functions (3GPP TS 43.020 version
version 14.0.0 Release 14) 13.5.0 Release 13)

TR 137 976 V14.0.0:2017 TS 143 020 V14.2.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Measurement of radiated performance for Multiple Input Security related network functions (3GPP TS 43.020 version
Multiple Output (MIMO) and multi-antenna reception for High 14.2.0 Release 14)
Speed Packet Access (HSPA) and LTE terminals (3GPP TR
37.976 version 14.0.0 Release 14) TS 143 022 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TR 137 977 V14.3.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; group receive mode (3GPP TS 43.022 version 14.0.0 Release
Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved 14)
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Verification of
TR 143 026 V14.0.0:2017
radiated multi-antenna reception performance of User
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Equipment (UE) (3GPP TR 37.977 version 14.3.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Multiband operation of GSM / DCS 1800 by a single operator
TR 141 031 V14.0.0:2017
(3GPP TR 43.026 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 143 030 V14.0.0:2017
Fraud Information Gathering System (FIGS); Service
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
requirements; Stage 0 (3GPP TR 41.031 version 14.0.0
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Release 14)
Radio network planning aspects (3GPP TR 43.030 version
14.0.0 Release 14)
TS 141 101 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 143 045 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN- Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
based 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 14.0.0 Release Technical realization of facsimile group 3 transparent (3GPP
14) TS 43.045 version 14.0.0 Release 14)

70
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 143 050 V14.0.0:2017 TS 143 246 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Transmission planning aspects of the speech service in the Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) in the
GSM Public Land Mobile Network (PLMN) system (3GPP TS GERAN; Stage 2 (3GPP TS 43.246 version 14.0.0 Release
43.050 version 14.0.0 Release 14) 14)

TS 143 051 V14.0.0:2017 TS 143 318 V14.1.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GSM/EDGE Overall description; Stage 2 (3GPP TS 43.051 Generic Access Network (GAN); Stage 2 (3GPP TS 43.318
version 14.0.0 Release 14) version 14.1.0 Release 14)

TS 143 052 V14.0.0:2017 TR 143 901 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; Lower Feasibility Study on generic access to A/Gb interface (3GPP
Layers of the CTS Radio Interface, Stage 2 (3GPP TS 43.052 TR 43.901 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TR 143 902 V14.0.0:2017
TS 143 055 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Enhanced Generic Access Networks (EGAN) study (3GPP TR
Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055 version 43.902 version 14.0.0 Release 14)
14.0.0 Release 14)
TR 143 903 V14.0.0:2017
TR 143 058 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); A-interface over IP study (AINTIP) (3GPP TR 43.903 version
Characterisation, test methods and quality assessment for 14.0.0 Release 14)
handsfree Mobile Stations (MSs) (3GPP TR 43.058 version
14.0.0 Release 14) TS 144 001 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 143 059 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General aspects and principles (3GPP TS 44.001 version
Functional stage 2 description of Location Services (LCS) in 14.0.0 Release 14)
GERAN (3GPP TS 43.059 version 14.0.0 Release 14)
TS 144 003 V14.0.0:2017
TS 143 064 V14.1.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) Interface
General Packet Radio Service (GPRS); Overall description of Channel Structures and Access Capabilities (3GPP TS 44.003
the GPRS radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.064 version version 14.0.0 Release 14)
14.1.0 Release 14)
TS 144 004 V14.0.0:2017
TS 143 068 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); GSM/EDGE Layer 1; General Requirements (3GPP TS 44.004
Voice Group Call Service (VGCS); Stage 2 (3GPP TS 43.068 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 144 005 V14.0.0:2017
TS 143 069 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); GSM/EDGE Data Link (DL) Layer; General aspects (3GPP TS
Voice Broadcast Service (VBS); Stage 2 (3GPP TS 43.069 44.005 version 14.0.0 Release 14)
version 14.0.0 Release 14)
TS 144 006 V14.0.0:2017
TS 143 073 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface;
Support of Localised Service Area (SoLSA); Stage 2 (3GPP Data Link (DL) layer specification (3GPP TS 44.006 version
TS 43.073 version 14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 143 129 V14.0.0:2017 TS 144 012 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Packet-switched handover for GERAN A/Gb mode; Stage 2 Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB) support on
(3GPP TS 43.129 version 14.0.0 Release 14) the mobile radio interface (3GPP TS 44.012 version 14.0.0
Release 14)
TS 143 130 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 144 013 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
GSM/EDGE Iur-g interface; Stage 2 (3GPP TS 43.130 version Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
14.0.0 Release 14) Performance requirements on the mobile radio interface
(3GPP TS 44.013 version 14.0.0 Release 14)

71
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 144 014 V14.0.0:2017 TS 144 064 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Individual equipment type requirements and interworking; Mobile Station - Serving GPRS Support Node (MS-SGSN);
Special GSM/EDGE conformance testing functions (3GPP TS Logical Link Control (LLC) Layer Specification (3GPP TS
44.014 version 14.0.0 Release 14) 44.064 version 14.0.0 Release 14)

TS 144 018 V13.5.0:2017 TS 144 065 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Mobile radio interface layer 3 specification; GSM/EDGE Radio Mobile Station (MS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);
Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version Subnetwork Dependent Convergence Protocol (SNDCP)
13.5.0 Release 13) (3GPP TS 44.065 version 14.0.0 Release 14)

TS 144 018 V14.1.0:2017 TS 144 068 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Mobile radio interface layer 3 specification; GSM/EDGE Radio Group Call Control (GCC) protocol (3GPP TS 44.068 version
Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 14.0.0 Release 14)
14.1.0 Release 14)
TS 144 069 V14.0.0:2017
TS 144 021 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Broadcast Call Control (BCC) protocol (3GPP TS 44.069
Rate adaption on the Mobile Station - Base Station System version 14.0.0 Release 14)
(MS - BSS) interface (3GPP TS 44.021 version 14.0.0 Release
14) TS 144 071 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 144 031 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN GSM/EDGE Location Services (LCS); Mobile radio interface
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); layer 3 LCS specification (3GPP TS 44.071 version 14.0.0
Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Release 14)
Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol
(RRLP) (3GPP TS 44.031 version 14.0.0 Release 14) TS 144 118 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 144 035 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Control (RRC) protocol; Iu mode (3GPP TS 44.118 version
GSM/EDGE Location Services (LCS); Broadcast network 14.0.0 Release 14)
assistance for Enhanced Observed Time Difference (E-OTD)
and Global Positioning System (GPS) positioning methods TS 144 160 V14.0.0:2017
(3GPP TS 44.035 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 144 056 V14.0.0:2017 General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) -
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control /
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Medium Access Control (RLC/MAC) protocol Iu mode (3GPP
GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS radio TS 44.160 version 14.0.0 Release 14)
interface layer 3 specification (3GPP TS 44.056 version 14.0.0
Release 14) TS 144 318 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 144 057 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface layer 3
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); specification (3GPP TS 44.318 version 14.0.0 Release 14)
GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS
supervising system layer 3 specification (3GPP TS 44.057 TR 144 901 V14.0.0:2017
version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 144 060 V13.5.0:2017 GSM/EDGE External Network Assisted Cell Change (NACC)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN (3GPP TR 44.901 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - TS 145 001 V14.1.0:2017
Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control / Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
44.060 version 13.5.0 Release 13) GSM/EDGE Physical layer on the radio path; General
description (3GPP TS 45.001 version 14.1.0 Release 14)
TS 144 060 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TS 145 002 V13.5.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control / GSM/EDGE Multiplexing and multiple access on the radio path
Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS (3GPP TS 45.002 version 13.5.0 Release 13)
44.060 version 14.0.0 Release 14)
TS 145 002 V14.1.0:2017
TS 144 064 V13.4.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); GSM/EDGE Multiplexing and multiple access on the radio path
Mobile Station - Serving GPRS Support Node (MS-SGSN); (3GPP TS 45.002 version 14.1.0 Release 14)
Logical Link Control (LLC) Layer Specification (3GPP TS
44.064 version 13.4.0 Release 13)

72
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 145 003 V14.1.0:2017 TR 145 903 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GSM/EDGE Channel coding (3GPP TS 45.003 version 14.1.0 Feasibility study on Single Antenna Interference Cancellation
Release 14) (SAIC) for GSM networks (3GPP TR 45.903 version 14.0.0
Release 14)
TS 145 004 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN TR 145 912 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
GSM/EDGE Modulation (3GPP TS 45.004 version 14.0.0 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Release 14) Feasibility study for evolved GSM/EDGE Radio Access
Network (GERAN) (3GPP TR 45.912 version 14.0.0 Release
TS 145 005 V13.4.0:2017 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 145 913 V14.0.0:2017
GSM/EDGE Radio transmission and reception (3GPP TS Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
45.005 version 13.4.0 Release 13) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Optimized transmit pulse shape for downlink Enhanced
TS 145 005 V14.0.0:2017 General Packet Radio Service (EGPRS2-B) (3GPP TR 45.913
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GSM/EDGE Radio transmission and reception (3GPP TS TR 145 914 V14.0.0:2017
45.005 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 145 008 V13.5.0:2017 Circuit switched voice capacity evolution for GSM/EDGE Radio
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Access Network (GERAN) (3GPP TR 45.914 version 14.0.0
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Release 14)
GSM/EDGE Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008
version 13.5.0 Release 13) TR 145 926 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 145 008 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Solutions for GSM/EDGE Base Transceiver Station (BTS)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); energy saving (3GPP TR 45.926 version 14.0.0 Release 14)
GSM/EDGE Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008
version 14.0.0 Release 14) TS 146 001 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 145 009 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Full rate speech; Processing functions (3GPP TS 46.001
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); version 14.0.0 Release 14)
GSM/EDGE Link adaptation (3GPP TS 45.009 version 14.0.0
Release 14) TS 146 002 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 145 010 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Half rate speech; Half rate speech processing functions (3GPP
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 46.002 version 14.0.0 Release 14)
GSM/EDGE Radio subsystem synchronization (3GPP TS
45.010 version 14.0.0 Release 14) TS 146 006 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 145 015 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Half rate speech; ANSI-C code for the GSM half rate speech
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); codec (3GPP TS 46.006 version 14.0.0 Release 14)
GSM/EDGE Release independent Downlink Advanced
Receiver Performance (DARP); Implementation guidelines TS 146 007 V14.0.0:2017
(3GPP TS 45.015 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TS 145 022 V14.0.0:2017 Half rate speech; Test sequences for the GSM half rate
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN speech codec (3GPP TS 46.007 version 14.0.0 Release 14)
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GSM/EDGE Radio link management in hierarchical networks TS 146 008 V14.0.0:2017
(3GPP TS 45.022 version 14.0.0 Release 14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 145 050 V14.0.0:2017 Half Rate Speech; Performance Characterization of the GSM
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Half Rate speech codec (3GPP TS 46.008 version 14.0.0
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Release 14)
GSM/EDGE Background for Radio Frequency (RF)
requirements (3GPP TR 45.050 version 14.0.0 Release 14) TS 146 010 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 145 056 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Full rate speech; Transcoding (3GPP TS 46.010 version
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); 14.0.0 Release 14)
GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS-FP
Radio subsystem (3GPP TS 45.056 version 14.0.0 Release TS 146 011 V14.0.0:2017
14) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
TR 145 902 V14.0.0:2017 Full rate speech; Substitution and muting of lost frames for full
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN rate speech channels (3GPP TS 46.011 version 14.0.0
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Release 14)
GSM/EDGE Flexible Layer One (FLO) (3GPP TR 45.902
version 14.0.0 Release 14)

73
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 146 012 V14.0.0:2017 TS 146 060 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Full rate speech; Comfort noise aspect for full rate speech Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (3GPP TS
traffic channels (3GPP TS 46.012 version 14.0.0 Release 14) 46.060 version 14.0.0 Release 14)

TS 146 020 V14.0.0:2017 TS 146 061 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Half rate speech; Half rate speech transcoding (3GPP TS Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate
46.020 version 14.0.0 Release 14) (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.061 version
14.0.0 Release 14)
TS 146 021 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 146 062 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Half rate speech; Substitution and muting of lost frames for Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.021 version Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech
14.0.0 Release 14) traffic channels (3GPP TS 46.062 version 14.0.0 Release 14)

TS 146 022 V14.0.0:2017 TR 146 076 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Half rate speech; Comfort noise aspects for the half rate Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Study phase report
speech traffic channels (3GPP TS 46.022 version 14.0.0 (3GPP TR 46.076 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 146 081 V14.0.0:2017
TS 146 031 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate
Full rate speech; Discontinuous Transmission (DTX) for full (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.081 version
rate speech traffic channels (3GPP TS 46.031 version 14.0.0 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TS 146 082 V14.0.0:2017
TS 146 032 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR)
Full rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for full rate speech traffic channels (3GPP TS 46.082 version 14.0.0
speech traffic channels (3GPP TS 46.032 version 14.0.0 Release 14)
Release 14)
TR 146 085 V14.0.0:2017
TS 146 041 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Subjective tests on the interoperability of the Half Rate / Full
Half rate speech; Discontinuous Transmission (DTX) for half Rate / Enhanced Full Rate (HR/FR/EFR) speech codecs,
rate speech traffic channels (3GPP TS 46.041 version 14.0.0 single, tandem and tandem free operation (3GPP TR 46.085
Release 14) version 14.0.0 Release 14)

TS 146 042 V14.0.0:2017 TS 148 001 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Half rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for half rate Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS
speech traffic channels (3GPP TS 46.042 version 14.0.0 - MSC) interface; General aspects (3GPP TS 48.001 version
Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 146 051 V14.0.0:2017 TS 148 002 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions; Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS
General description (3GPP TS 46.051 version 14.0.0 Release - MSC) interface; Interface principles (3GPP TS 48.002
14) version 14.0.0 Release 14)

TS 146 053 V14.0.0:2017 TS 148 004 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS
codec (3GPP TS 46.053 version 14.0.0 Release 14) - MSC) interface; Layer 1 specification (3GPP TS 48.004
version 14.0.0 Release 14)
TS 146 054 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 148 006 V14.0.0:2017
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Test sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
speech codec (3GPP TS 46.054 version 14.0.0 Release 14) Signalling transport mechanism Specification for the Base
Station System - Mobile Services Switching Centre (BSS -
TR 146 055 V14.0.0:2017 MSC) interface (3GPP TS 48.006 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Performance characterization of the GSM Enhanced Full Rate
(EFR) speech codec (3GPP TR 46.055 version 14.0.0 Release
14)

74
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 148 008 V14.0.0:2017 TS 148 056 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC -
interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version BTS) interface; Layer 2 specification (3GPP TS 48.056 version
14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 148 014 V14.0.0:2017 TS 148 058 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC -
(BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN) interface; Gb BTS) Interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.058 version
interface Layer 1 (3GPP TS 48.014 version 14.0.0 Release 14) 14.0.0 Release 14)

TS 148 016 V14.0.0:2017 TS 148 060 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System In-band control of remote transcoders and rate adaptors for full
(BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN) interface; rate traffic channels (3GPP TS 48.060 version 14.0.0 Release
Network service (3GPP TS 48.016 version 14.0.0 Release 14) 14)

TS 148 018 V13.5.0:2017 TS 148 061 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System In-band control of remote transcoders and rate adaptors for
(BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN); BSS GPRS half rate traffic channels (3GPP TS 48.061 version 14.0.0
protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018 version 13.5.0 Release Release 14)
13)
TS 148 071 V14.0.0:2017
TS 148 018 V14.2.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Location Services (LCS); Serving Mobile Location Centre -
General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System Base Station System (SMLC-BSS) interface; Layer 3
(BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN); BSS GPRS specification (3GPP TS 48.071 version 14.0.0 Release 14)
protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018 version 14.2.0 Release
14) TS 148 103 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 148 020 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Base Station System - Media GateWay (BSS-MGW) interface;
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); User plane transport mechanism (3GPP TS 48.103 version
Rate adaption on the Base Station System - Mobile-services 14.0.0 Release 14)
Switching Centre (BSS - MSC) interface (3GPP TS 48.020
version 14.0.0 Release 14) TS 149 008 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT
TS 148 031 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Application of the Base Station System Application Part
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); (BSSAP) on the E interface (3GPP TS 49.008 version 14.0.0
Location Services (LCS); Serving Mobile Location Centre - Release 14)
Serving Mobile Location Centre (SMLC - SMLC); SMLCPP
specification (3GPP TS 48.031 version 14.0.0 Release 14) TS 149 031 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 148 049 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Location Services (LCS); Base Station System Application
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Part LCS Extension (BSSAP-LE) (3GPP TS 49.031 version
Base Station Controller - Cell Broadcast Centre (BSC-CBC) 14.0.0 Release 14)
interface specification; Cell Broadcast Service Protocol
(CBSP) (3GPP TS 48.049 version 14.0.0 Release 14) TR 149 995 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
TS 148 051 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN General Packet Radio Service (GPRS); Interworking between
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); modified Public Land Mobile Network (PLMN) supporting
Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC - GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 49.995 version
BTS) interface; General aspects (3GPP TS 48.051 version 14.0.0 Release 14)
14.0.0 Release 14)
TS 151 010-1 V12.9.0:2017
TS 148 052 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:
Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC - Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 12.9.0
BTS) interface; Interface principles (3GPP TS 48.052 version Release 12)
14.0.0 Release 14)
TS 151 010-2 V12.8.0:2017
TS 148 054 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:
Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC - Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
BTS) interface; Layer 1 structure of physical circuits (3GPP TS proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 12.8.0
48.054 version 14.0.0 Release 14) Release 12)

75
Buletinul Standardizării – Mai 2017

TS 151 010-2 V13.4.0:2017 TS 155 236 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2: Specification of A8_V MILENAGE Algorithm: An example
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) algorithm for the key generation function A8_V (3GPP TS
proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 13.4.0 55.236 version 14.0.0 Release 14)
Release 13)
TS 155 241 V14.0.0:2017
TS 151 010-4 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Specification of the GIA4 integrity algorithm for General Packet
Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4: Radio Service (GPRS); GIA4 specification (3GPP TS 55.241
Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit version 14.0.0 Release 14)
conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version
14.0.0 Release 14) TS 155 242 V14.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 151 013 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Specification of the GIA4 integrity algorithm for General Packet
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Radio Service (GPRS); Implementers' test data (3GPP TS
Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) 55.242 version 14.0.0 Release 14)
Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP
TS 51.013 version 14.0.0 Release 14) TS 155 243 V13.0.0:2017
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 151 021 V14.0.0:2017 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Specification of the GIA4 integrity algorithm for General Packet
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Radio Service (GPRS); Design conformance test data (3GPP
Base Station System (BSS) equipment specification; Radio TS 55.243 version 13.0.0 Release 13)
aspects (3GPP TS 51.021 version 14.0.0 Release 14)
TS 155 243 V14.0.0:2017
TS 151 026 V14.0.0:2017 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Specification of the GIA4 integrity algorithm for General Packet
Base Station System (BSS) equipment specification; Part 4: Radio Service (GPRS); Design conformance test data (3GPP
Repeaters (3GPP TS 51.026 version 14.0.0 Release 14) TS 55.243 version 14.0.0 Release 14)

TS 152 021 V14.0.0:2017 TS 155 251 V14.0.0:2017


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Network Management (NM) procedures and messages on the Specification of the GEA5 and GIA5 encryption algorithms for
A-bis interface (3GPP TS 52.021 version 14.0.0 Release 14) General Packet Radio Service (GPRS); GEA5 and GIA5
algorithm specification (3GPP TS 55.251 version 14.0.0
TS 155 205 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 155 252 V14.0.0:2017
Specification of the GSM-MILENAGE algorithms: An example Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
algorithm set for the GSM Authentication and Key Generation Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
Functions A3 and A8 (3GPP TS 55.205 version 14.0.0 Specification of the GEA5 encryption and GIA5 integrity
Release 14) algorithms for General Packet Radio Service (GPRS);
Implementers' test data (3GPP TS 55.252 version 14.0.0
TS 155 216 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TS 155 253 V14.0.0:2017
3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specifications (3GPP TS Specification of the GEA5 encryption and GIA5 integrity
55.216 version 14.0.0 Release 14) algorithms for General Packet Radio Service (GPRS); Design
conformance test data (3GPP TS 55.253 version 14.0.0
TS 155 217 V14.0.0:2017 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); TR 155 919 V14.0.0:2017
3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM);
GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for
55.217 version 14.0.0 Release 14) GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for
GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR
TS 155 218 V14.0.0:2017 55.919 version 14.0.0 Release 14)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); ES 201 980 V4.1.2:2017
3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS
GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification
GPRS; Document 3: Design conformance test data (3GPP TS
55.218 version 14.0.0 Release 14) ES 202 784 V1.6.1:2017
Comitet Tehnic ETSI: MTS
TS 155 226 V14.0.0:2017 Methods for Testing and Specification (MTS); The Testing and
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Test Control Notation version 3; TTCN-3 Language
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Extensions: Advanced Parameterization
3G Security; Specification of the A5/4 Encryption Algorithms
for GSM and ECSD, and the GEA4 Encryption Algorithm for
GPRS (3GPP TS 55.226 version 14.0.0 Release 14)

76
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ES 203 228 V1.2.1:2017 EN 302 017 V2.1.1:2017


Comitet Tehnic ETSI: EE EEPS Comitet Tehnic ETSI: ERM TG17
Environmental Engineering (EE); Assessment of mobile Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM)
network energy efficiency sound broadcasting service; Harmonised Standard covering
the essential requirements of article 3.2 of Directive
EN 300 472 V1.4.1:2017 2014/53/EU
Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS
Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying EN 302 018 V2.1.1:2017
ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams Comitet Tehnic ETSI: ERM TG17
Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM)
EN 301 178 V2.2.2:2017 sound broadcasting service; Harmonised Standard covering
Comitet Tehnic ETSI: ERM TG26 the essential requirements of article 3.2 of Directive
Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone 2014/53/EU
equipment for the maritime mobile service operating in the
VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised EN 302 885 V2.2.3:2017
Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Comitet Tehnic ETSI: ERM TG26
Directive 2014/53/EU Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone
equipment for the maritime mobile service operating in the
EN 301 908-14 V11.1.2:2017 VHF bands with integrated handheld class H DSC;
Comitet Tehnic ETSI: MSG TFES Harmonised Standard covering the essential requirements of
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU;
Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) EN 303 146-4 V1.1.2:2017
Base Stations (BS) Comitet Tehnic ETSI: RRS 2
Reconfigurable Radio Systems (RRS); Mobile Device (MD)
EN 301 908-18 V11.1.2:2017 information models and protocols; Part 4: Radio Programming
Comitet Tehnic ETSI: MSG TFES Interface (RPI)
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; EN 303 423 V1.1.1:2017
Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Comitet Tehnic ETSI: EE
Radio (MSR) Base Station (BS) Environmental Engineering (EE); Electrical and electronic
household and office equipment; Measurement of networked
EN 301 908-3 V11.1.3:2017 standby power consumption of Interconnecting equipment;
Comitet Tehnic ETSI: MSG TFES Harmonised Standard covering the measurement method for
IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the EC Regulation 1275/2008 amended by EU Regulation
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; 801/2013
Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din
România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul
standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. Pentru proiectele aflate în faza de vot formal,
identificate prin indicativul Fpr XXXXX, comentariile pot fi numai de natură editorială.

prEN ISO 15952 B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR


Calitatea solului. Efectele poluanţilor asupra melcilor juvenili
(Helicidae). Determinarea efectelor asupra creşterii prin prEN 12259-12
contaminarea solului Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente
dea: 2017-07-03 pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 12:
Pompe
FprCEN/TS 16931-3-2 dea: 2017-07-20
Facturare electronică. Partea 3-2: Corespondenţă sintactică cu
factura şi nota de credit ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) B02 STRUCTURI
dea: 2017-06-29
prEN 17114
FprCEN/TS 16931-3-3 Conservarea patrimoniului cultural. Protecţia suprafeţei
Facturare electronică. Partea 3-3: Corespondenţă sintactică cu materialelor anorganice poroase. Fişe de date tehnice şi
UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B chimice a produselor hidrofuge
dea: 2017-06-29 dea: 2017-07-06

FprCEN/TS 16931-3-4 B03 BETON


Facturare electronică. Partea 3-4: Corespondenţă sintactică cu
UN/EDIFACT INVOIC D16B prEN 12390-10
dea: 2017-06-29 Încercare pe beton întărit. Partea 10: Determinarea rezistenţei
la carbonatare a betonului la nivelurile atmosferice de dioxid
de carbon
dea: 2017-06-29

77
Buletinul Standardizării – Mai 2017

B04 CIMENT prEN ISO 12944-5


Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a
prEN 196-6 structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea vopsire
fineţii dea: 2017-07-20
dea: 2017-07-13
prEN ISO 12944-6
B07 STICLĂ Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a
structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de
prEN 16613 încercare de laborator pentru evaluarea performanţei
Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat ?i geam de securitate dea: 2017-07-10
stratificat. Determinarea proprietă?ilor mecanice ale unui strat
intermediar prEN ISO 12944-9
dea: 2017-07-06 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a
structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 9: Sisteme de
B08 UŞI ŞI FERESTRE vopsire de protecţie şi metode de încercare a performanţelor
în laborator pentru structurile maritime şi conexe
prEN 16759 dea: 2017-06-15
Geamurile exterioare etan?e (VEC) pentru u?i, ferestre ?i
pere?i cortină. Verificarea proprietă?ilor mecanice de F02 UNITĂŢI DE MĂSURĂ ŞI SIMBOLURI
aderen?ă la suprafe?ele de aluminiu ?i o?el
dea: 2017-07-13 prEN ISO 80000-1
Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi
B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR dea: 2017-07-07

FprCEN/TS 12697-50 F08 STAREA SUPRAFEŢELOR


Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 50: Rezisten?a la zgâriere prEN ISO 25178-607
dea: 2017-07-13 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea
suprafeţei: areal. Partea 607: Caracteristici nominale ale
prEN 13880-7 instrumentelor fără contact (microscopie confocală)
Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 7: dea: 2017-06-23
Încercarea funcţională a colmatării rosturilor
dea: 2017-07-13 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI

B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE prEN ISO 12052


Informatică medicală. Imagine digitală şi comunicaţie în
prEN 508-2 medicină (DICOM), inclusiv fluxul şi managementul de date
Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. dea: 2017-07-07
Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel,
aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 2: Aluminiu prEN ISO 13606-1
dea: 2017-06-29 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice
de sănătate. Partea 1: Model de referinţă
B28 ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU PARDOSELI dea: 2017-07-05

EN 1307:2014+A1:2016/prA2 prEN ISO 13606-2


Acoperitoare textile de sol. Clasificare Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor de sănătate
dea: 2017-07-06 informatizate. Partea 2: Specificarea schimburilor arhetipurilor
dea: 2017-07-10
B30 PARDOSELI ŞI FINISAREA SUPRAFEŢELOR
prEN ISO 13606-3
prEN 14836 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice
Suprafeţe sintetice pentru terenuri de sport în aer liber. de sănătate. Partea 3: Arhetipuri de referinţă şi liste de termeni
Expunere la îmbătrânire artificială dea: 2017-07-10
dea: 2017-06-29
prEN ISO 13606-4
B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON Informatică medicală. Comunicaţii privind datele în format
electronic ale pacientului. Partea 4: Securitate
prEN 13369 dea: 2017-07-10
Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton
dea: 2017-06-29 prEN ISO 13606-5
Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice
C01 PRODUSE ALIMENTARE de sănătate. Partea 5: Specificaţie de interfaţă
dea: 2017-07-11
prEN ISO 22000
Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe prEN ISO 18750
pentru orice organizaţie din lanţul alimentar Sisteme inteligente de transport. Sisteme ITS. Hărţi dinamice
dea: 2017-07-03 locale.
dea: 2017-06-27
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE
F19 OPTICĂ
prEN ISO 6504-1
Vopsele şi lacuri. Determinarea puterii de acoperire. Partea 1: prEN ISO 11990
Metoda Kubelka - Munk pentru vopsele albe şi vopsele Laseri şi echipamente asociate laserilor. Determinarea
deschise rezistenţei la radiaţia laser a axei şi garniturilor tuburilor
dea: 2017-07-05 traheice
dea: 2017-06-29

78
Buletinul Standardizării – Mai 2017

H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE prEN ISO 19901-9


Industria petrolului şi gazelor naturale. Cerinţe specifice pentru
prEN 913 structurile marine. Partea 9: Managementul integrităţii
Echipamente de gimnastică. Cerinţe generale de securitate şi structurale
metode de încercare dea: 2017-07-19
dea: 2017-07-13
prEN ISO 24817
prEN 17109 Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Reparaţii
Trasee cu cabluri la înălţime. Sistem de siguran?ă individuală. cu material compozit pentru conducte. Calificare şi proiectare,
Cerin?e de securitate ?i metode de încercare instalare, încercări şi inspecţie
dea: 2017-06-29 dea: 2017-06-27

FprCEN ISO/TR 20183 I35 ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITĂŢILE RECREATIVE


Instalaţii şi echipament de sport şi alte activităţi de recreere. ŞI DE DIVERTISMENT
Defini?ii ?i praguri de vătămare ?i siguran?ă. Orientări pentru
includerea lor în standarde prEN 17115
dea: 2017-07-13 Tehnologii pentru spectacole. Specificaţii relative la
proiectarea şi fabricarea armăturilor din aluminiu şi oţel
H09 MOBILĂ dea: 2017-07-13

prEN 1022 I40 REŢELE DE CONDUCTE INDUSTRIALE


Mobilier de uz casnic. Scaune. Determinare a stabilităţii
dea: 2017-07-13 EN 13480-5:2012/prA4
Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări
H32 USTENSILE DE BUCĂTĂRIE dea: 2017-07-13

prEN ISO 8442-9 M01 OŢEL


Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare.
Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 9: prEN ISO 4957
Cerinţe referitoare la cuţitele ceramice Oţeluri pentru scule
dea: 2017-07-03 dea: 2017-07-03

I06 RECIPIENTE SUB PRESIUNE prEN ISO 6149-4


Racorduri pentru transmisii hidraulice şi aplicaţii generale.
EN 13445-3:2014/prA7 Orificii şi dopuri filetate cu filet metric ISO 261 cu etanşare cu
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: garnitură inelară. Partea 4: Dimensiuni, proiectare, metode de
Proiectare încercare şi cerinţe pentru dopurile cu cap hexagonal sau cu
dea: 2017-07-13 locaş hexagonal pentru orificii
dea: 2017-07-11
I08 MAŞINI AGRICOLE
prEN ISO 9443
prEN ISO 4254-6 Clase de calitate pentru suprafaţa barelor şi sârmelor
Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi de semifabricat laminate la cald
distribuit îngrăşăminte lichide dea: 2017-06-28
dea: 2017-07-13
prEN ISO 21809-1
prEN ISO 28139 Industria petrolului şi gazelor naturale. Acoperiri exterioare
Echipament de protecţie a culturilor. Pulverizatoare de ceaţă conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de
purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de transport prin conducte. Partea 1: Acoperiri pe bază de
securitate şi de mediu şi metode de încercare poliolefine (PE trei straturi şi PP trei straturi)
dea: 2017-07-13 dea: 2017-07-12

I11 MAŞINI-UNELTE M05 SUDARE

prEN 12012-4 prEN 560


Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri
mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe
maşinile de aglomerare dea: 2017-07-06
dea: 2017-07-20
prEN 1011-3
I12 ROŢI SI CURELE DE TRANSMISIE Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice.
Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile
prEN ISO 20238 dea: 2017-07-13
Benzi transportoare. Încercări de frecare de tambur
dea: 2017-06-27 prEN ISO 5173
Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice.
I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ Încercări la îndoire
dea: 2017-07-04
prEN ISO 18797-1
Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Protecţia prEN ISO 10042
împotriva corziunii exterioare a coloanelor prin acoperiri ?i Sudare. Îmbinări de aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate cu
căptu?eli. Partea 1: Sisteme de acoperire elastomerice - arc electric. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni
policloropren sau EPDM dea: 2017-06-30
dea: 2017-07-20
prEN ISO 10675-2
prEN ISO 19008 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de
Sistem standard de codare a costurilor pentru producţia de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu
gaz şi petrol şi instalaţiilor de tratament şi aliajele acestuia
dea: 2017-07-20 dea: 2017-06-24

79
Buletinul Standardizării – Mai 2017

prEN ISO 17677-1 prEN ISO 24576


Sudare electrică prin presiune. Vocabular. Partea 1: Sudare în Geosintetice. Metodă de încercare pentru determinarea
puncte, în relief şi în linie rezistenţei barierelor geosintetice polimerice la fisurare din
dea: 2017-07-10 condiţii de mediu
dea: 2017-07-12
M11 METALURGIA PULBERILOR
N09 MATERIALE PLASTICE
prEN ISO 3923-1
Pulberi metalice. Determinarea densităţii aparente. Partea 1: prEN ISO 2555
Metoda pâlniei Materiale plastice. Răşini în fază lichidă sau în emulsie sau
dea: 2017-07-18 dispersie. Determinarea viscozităţii aparente după metoda de
încercare cu vîscozimetru rotativ de tip cu un cilindru
prEN ISO 3927 dea: 2017-06-27
Pulberi metalice, cu excepţia pulberilor pentru aliaje dure
sinterizate. Determinarea compresibilităţii prin presare prEN ISO 11357-3
uniaxială Materiale plastice. Analiza calorimetrică diferenţială (DSC).
dea: 2017-07-19 Partea 3: Determinarea temperaturii şi entalpiei de topire şi de
cristalizare
M15 COROZIUNE METALICĂ dea: 2017-06-29

prEN ISO 2081 prEN ISO 11357-6


Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri Materiale plastice. Calorimetria de scanare diferenţială (DSC).
electrochimice de zinc pe fontă sau oţel, cu tratament Partea 6: Determinarea perioadei de inducţie a oxidării (OIT
suplimentar izoterm) şi a temperaturii de inducţie a oxidării (OIT dinamic)
dea: 2017-07-20 dea: 2017-06-29

prEN 13144 prEN ISO 14855-2


Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Metoda de Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor
verificare cantitativă a aderenţei prin încercare la tracţiune plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin
dea: 2017-06-29 analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 2: Determinarea
gravimetrică a dioxidului de carbon degajat în timpul încercării
prEN ISO 15589-1 la scară de laborator
Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Protecţia dea: 2017-06-30
catodică a sistemelor de transport prin conducte. Partea 1:
Conducte terestre N13 PIELE
dea: 2017-07-06
prEN ISO 17231
prEN ISO 18086 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Determinarea coroziunii impermeabilităţii la apă a pieilor pentru îmbrăcăminte
cauzată de curentul alternativ. Criterii de protecţie dea: 2017-07-08
dea: 2017-07-06
N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC
prEN ISO 20728
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Determinarea rezistenţei prEN ISO 11296-4
aliajelor de magneziu la fisurarea prin coroziune Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea
dea: 2017-07-19 reţelelor de evacuare îngropate, fără presiune. Partea 4:
Tubare continuă prin polimerizare la locul de instalare
M16 ÎNCERCĂRI MACANICE ALE METALELOR dea: 2017-06-23

prEN ISO 10113 prEN ISO 11297-4


Materiale metalice. Table şi benzi. Determinarea coeficientului Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru repararea
de anizotropie plastică reţelelor de canalizare şi evacuare îngropate sub presiune.
dea: 2017-07-10 Partea 4: Tubare continuă prin polimerizare la locul de
instalare
N04 MATERIALE REFRACTARE dea: 2017-06-23

prEN 993-1 S05 STOMATOLOGIE


Metode de încercare pentru produse refractare fasonate
dense. Partea 1: Determinarea densităţii aparente, porozităţii prEN ISO 7494-1
deschise şi porozităţii totale Stomatologie. Unituri dentare fixe şi fotolii stomatologice.
dea: 2017-07-13 Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare
dea: 2017-07-03
prEN 993-6
Metode de încercare pentru produse refractare fasonate prEN ISO 10477
dense. Partea 6: Determinarea modulului de rupere prin Stomatologie. Produse pe bază de polimeri pentru coroane şi
încovoiere la temperatura ambiantă punţi
dea: 2017-07-06 dea: 2017-07-05

N05 TEXTILE prEN ISO 10650


Stomatologie. Activatori electrici pentru polimerizare
prEN ISO 20418-1 dea: 2017-07-05
Materiale textile. Analiza proteomică calitativă ?i cantitativă a
anumitor fibre de păr pentru animale. Partea 1: Detec?ia prEN ISO 20569
peptidelor utilizând LC-ESI-MS cu reducerea proteinei Stomatologie. Freză de trepanare
dea: 2017-07-05 dea: 2017-07-14

prEN ISO 20570


Stomatologie. Mâner bisturiu pentru chirurgie orală
dea: 2017-07-18

80
Buletinul Standardizării – Mai 2017

S07 ECHIPAMENT PENTRU ANESTEZIE ŞI RESUSCITARE prEN ISO 23500-2


Linii directoare pentru prepararea şi managementul calităţii
EN ISO 80601-2-13:2012/prA2 fluidelor pentru hemodializă şi terapii asociate. Partea 2:
Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de Echipament pentru tratarea apei pentru aplicaţii în hemodializă
securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru sisteme de şi terapii asociate
anestezie dea: 2017-06-30
dea: 2017-07-03
prEN ISO 23500-3
S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ Linii directoare pentru prepararea şi managementul calităţii
fluidelor pentru hemodializă şi terapii asociate. Partea 3: Apă
prEN ISO 10704 pentru hemodializă şi terapii asociate
Calitatea apei. Activităţi alfa globale şi beta globale. Metoda de dea: 2017-06-30
înercare prin depunerea unei surse fine
dea: 2017-07-03 prEN ISO 23500-4
Linii directoare pentru prepararea şi managementul calităţii
EN ISO 11348-1:2008/prA1 fluidelor pentru hemodializă şi terapii asociate. Partea 4:
Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate
apa asupra luminiscen?ei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii dea: 2017-06-30
luminiscente). Partea 1: Metoda cu bacterii proaspat preparate
dea: 2017-07-13 prEN ISO 23500-5
Linii directoare pentru prepararea şi managementul calităţii
EN ISO 11348-2:2008/prA1 fluidelor pentru hemodializă şi terapii asociate. Partea 5:
Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de Calitatea fluidelor de dializă pentru hemodializă şi terapii
apă asupra luminiscenţei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii asociate
luminiscente). Partea 2: Metoda cu bacterii deshidratate dea: 2017-06-30
dea: 2017-07-13
T06 RECIPIENTE DE METAL ŞI DE MATERIAL PLASTIC
EN ISO 11348-3:2008/prA1
Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de prEN 13317
apă asupra luminiscenţei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii Containere-cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase.
luminiscente). Partea 3: Metoda cu bacterii liofilizate Echipamente de serviciu pentru containere-cisternă. Capace
dea: 2017-07-13 pentru gurile de vizitare
dea: 2017-06-29
S10 IMPLANTURI CHIRURGICALE
prEN 14596
prEN ISO 14607 Containere-cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase.
Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe Echipamente de serviciu pentru containere- cisternă. Supapă
particulare de suprapresiune accidentală
dea: 2017-07-06 dea: 2017-06-29

S13 ERGONOMIE prEN 17110


Containere-cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase.
prEN ISO 9241-220 Echipamente de serviciu pentru containere-cisternă. Valvă de
Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 220: Procese pentru aerisire pentru vapori
activarea, executarea ?i evaluarea proiectării centrate pe om dea: 2017-06-29
în cadrul organiza?iilor
dea: 2017-06-15 T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)

prEN ISO 24505 EN 14198:2016/prA1


Ergonomie. Proiectare accesibilă. Metodă de creare de Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de
combinaţii de culori care să ţină cont de schimbările legate de frânare a trenurilor tractate de locomotivă
vârstă în vederea cromatică umană dea: 2017-07-06
dea: 2017-07-20
prEN 15329
S24 CALITATEA SOLULUI Aplicaţii feroviare. Frânare. Portsaboţi şi pană pentru saboţi de
frână
prEN ISO 15175 dea: 2017-07-06
Calitatea solului. Caracterizarea solurilor în relaţie cu protecţia
la pânza de ape freatice EN 16185-1:2014/prA1
dea: 2017-07-13 Aplicaţii feroviare. Sisteme de frânare pentru trenuri
automotoare. Partea 1: Cerinţe şi definiţii
S99 DIVERSE dea: 2017-07-06

FprEN ISO 10555-6 EN 16186-1:2014/prA1


Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Aplicaţii feroviare. Cabină de conducere. Partea 1: Date
Partea 6: Porturi subcutanate implantate antropometrice şi vizibilitate
dea: 2017-06-29 dea: 2017-07-06

prEN ISO 23500-1 EN 16452:2015/prA1:2017


Linii directoare pentru prepararea şi managementul calităţii Aplicaţii feroviare. Frânare. Saboţi de frână
fluidelor pentru hemodializă şi terapii asociate. Partea 1: dea: 2017-07-13
Cerinţe generale
dea: 2017-06-30

81
Buletinul Standardizării – Mai 2017

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din
România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul
standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect. Pentru proiectele aflate în faza de vot formal,
identificate prin indicativul Fpr XXXXX, comentariile pot fi numai de natură editorială.

U04 FLUIDE ELECTROIZOLANTE prEN 61158-4-X:2017


Reţele de comunicaţie industriale. Specificaţii ale magistralei
prEN 61125:2017 de câmp. Partea 4-X: Specificaţie a protocolului stratului
Lichide electroizolante. Metode de încercare pentru stabilitatea legătură de date. Elemente de tip X
la oxidare. Metodă de încercare pentru evaluarea stabilităţii la dea: 2017-06-16
oxidare a lichidelor electroizolante neinhibate ?i 6 inhibate
(fostul IEC 61125 partea C) prEN 61784-5-x:2017
dea: 2017-07-21 Industrial communication networks - Profiles -- Part 5-X:
Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF X
U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM dea: 2017-07-07

EN 55016-1-4:2010/prA3:2017 (fragment 1) V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI


Specification for radio disturbance and immunity measuring ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI
apparatus and methods -- Part 1-4: Radio disturbance and AUDIO - VIZUALE
immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for
radiated disturbance measurements prEN 61938:2017
dea: 2017-07-14 Sisteme multimedia. Ghid referitor la caracteristicile
recomandate ale interfeţelor analogice în scopul obţinerii
V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU interoperabilităţii
TELECOMUNICAŢII dea: 2017-07-07

prEN 50441-5:2017 V28 FIBRE OPTICE


Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de
interior. Partea 5: Cabluri până la 2200 MHz pentru o pereche FprEN 60794-2:2017
şi celelalte perechi până la 1000 MHz Cabluri cu fibre optice. Partea 2: Cabluri cu fibre optice de
dea: 2017-07-21 interior. Specificaţie intermediară
dea: 2017-06-09
V09 SEMICONDUCTOARE
W01 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE
FprEN 60749-43:2017
Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercări prEN 60276:2017
mecanice şi climatice. Partea 43: Linii directoare referitoare la Definiţii şi termeni pentru perii de cărbune, portperii colectoare
planurile de calificare ale fiabilită?ii IC şi inele colectoare
dea: 2017-05-26 dea: 2017-06-30

prEN 60749-13:2017 W03 ECHIPAMENTE PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ


Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi
climatice. Partea 13: Atmosferă salină prEN 50388-1
dea: 2017-07-07 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe şi material rulant. Criterii
tehnice pentru coordonarea între alimentarea cu energie
V11 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE electrică de tracţiune şi materialul rulant pentru realizarea
interoperabilităţii. Partea 1: Generalităţi
prEN 62884-2:2017 dea: 2017-07-07
Tehnici de măsurare a oscilatoarelor piezoelectrice, dielectrice
şi electrostatice. Partea 2: Metoda de măsurare a jitterului de prEN 50388-2:2017
fază Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe şi material rulant. Criterii
dea: 2017-07-14 tehnice pentru coordonarea între alimentarea cu energie
electrică de tracţiune şi materialul rulant pentru realizarea
V16 REGULATOARE DE PROCES interoperabilităţii. Partea 2: Stabilitate şi armonici
dea: 2017-07-07
prEN 60534-1:2017
Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 1: W05 TRANSFORMATOARE DE PUTERE
Terminologia robinetelor de reglare şi consideraţii generale
dea: 2017-07-21 prEN 60076-22-1:2017
Transformatoare de putere ?i fitinguri ale reactorului. Partea
prEN 60534-3-1:2017 22-1: Dispozitive de protecţie
Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-1: dea: 2017-07-07
Dimensiuni. Dimensiuni de la o faţă la cealaltă pentru robinete
de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, cu cap drept şi prEN 60076-22-2:2017
dimensiuni de la o faţă la axă pentru robinete de reglare cu Transformatoare de putere şi echipamente de răcire a
ventil, cu două căi, cu flanşe, în echer reactorului. Partea 22-2: Radiatoare deta?abile
dea: 2017-07-07 dea: 2017-07-07

82
Buletinul Standardizării – Mai 2017

prEN 60076-22-3:2017 prEN 62386-216:2017


Transformatoare de putere şi echipamente de răcire a Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 216:
reactorului. Partea 22-3: Lichid izolant pentru schimbătoarele Prescripţii particulare pentru aparataj de comandă. Referirea
de căldură cu aer încărcării (dispozitiv de tipul 15)
dea: 2017-07-07 dea: 2017-07-07

prEN 60076-22-4:2017 prEN 62386-217:2017


Transformatoare de putere şi echipamente de răcire a Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 217:
reactorului. Partea 22-4: Lichid izolant pentru schimbătoarele Prescripţii particulare pentru aparataj de comandă. Protecţia
de căldură cu apă termică a aparatului (dispozitiv de tipul 16)
dea: 2017-07-07 dea: 2017-07-07

W08 CABLURI ELECTRICE prEN 62386-218:2017


Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 218:
EN 60332-3-21:2009/prA2:2017 Prescripţii particulare pentru aparataj de comandă. Selectarea
Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. curbei de dimming (dispozitiv de tipul 17)
Partea 3-21: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a dea: 2017-07-07
flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie
verticală Categoria A F/R prEN 62386-222:2017
dea: 2017-07-14 Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 222:
Prescripţii particulare pentru aparataj de comandă. Protecţia
EN 60332-3-22:2009/prA2:2017 termică a lămpii (dispozitiv de tipul 21)
Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. dea: 2017-07-07
Partea 3-22: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a
flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie EN 62554:2011/prA1:2017
verticală. Categoria A Prepararea eşantioanelor pentru măsurarea nivelului de
dea: 2017-07-14 mercur în lămpile fluorescente
dea: 2017-07-07
EN 60332-3-23:2009/prA2:2017
Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. EN 62612:2013/prA2:2017
Partea 3-23: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general
flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie funcţionând la tensiuni de alimentare mai mari de 50 V.
verticală. Categoria B Cerinţe de performanţă
dea: 2017-07-14 dea: 2017-07-07

EN 60332-3-24:2009/prA2:2017 FprEN 63013:2017


Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Pachete cu LED-uri. Proiec?ie privitoare la conservarea
Partea 3-24: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a fluxului luminos pe termen lung
flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie dea: 2017-06-09
verticală. Categoria C
dea: 2017-07-14 W22 ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL MAŞINILOR UNELTE

EN 60332-3-25:2009/prA2:2017 prEN 61496-3:2017


Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie
Partea 3-25: Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a electrosensibile. Partea 3: Cerinţe specifice pentru dispozitive
flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie de protecţie optoelectronice active sensibile la reflexie difuză
verticală. Categoria D (AOPDDR)
dea: 2017-07-14 dea: 2017-07-07

W10 ELECTRONICĂ DE PUTERE W24 SISTEME DE COMANDĂ LA DISTANŢĂ

FprEN 62040-1:2017 FprEN 61970-452:2017


Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerinţe Interfaţa programului de aplicaţii pentru sisteme de
de securitate management al energiei (EMS-API). Partea 452: Profilele
dea: 2017-05-26 modelului de reţea de transmisie statică CIM
dea: 2017-06-09
W11 ACCESORII ELECTRICE
FprEN 62488-2:2017
prEN 50642:2017 Sisteme de comunicaţii pe linii de energie electrică pentru
Sisteme de management al cablurilor. Metodă de încercare aplicaţiile companiilor de electricitate. Partea 2: Terminale de
relativă la conţinutul de halogeni curenţi purtători analogici de alimentare
dea: 2017-07-21 dea: 2017-06-09

W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT W25 PERFORMANŢELE APARATELOR


ELECTROCASNICE
EN 61347-2-11:2001/FprA1:2017
Aparataj pentru lămpi. Partea 2-11: Prescripţii particulare prEN 60665:2017
pentru circuite electronice diverse utilizate cu corpurile de Ventilatoare de ventila?ie ?i regulatoare de curent alternativ
iluminat pentru uz casnic ?i scopuri similare. Metode de măsurare a
dea: 2017-05-26 performan?elor
dea: 2017-07-07
prEN 62386-207:2017
Interfaţă cu adresare numerică pentru iluminat. Partea 207:
Prescripţii particulare pentru aparataj de comandă. Module
LED (dispozitiv de tip 6)
dea: 2017-07-07

83
Buletinul Standardizării – Mai 2017

W33 APARATAJ DE COMUTAŢIE DE JOASĂ TENSIUNE FprEN 62683-1:2017


Aparataj de joasă tensiune. Date şi proprietăţi ale produselor
prEN 61439-7:2017 pentru schimb de informaţii
Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 7: dea: 2017-06-09
Ansambluri de aparataj pentru aplicaţii specifice cum ar fi
porturi, campinguri, pie?e publice, sta?ii de încărcare a
vehiculelor electrice
dea: 2017-07-14

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din
România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul
standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.

EN 301 598 V2.0.5 EN 301 893 V1.8.5


Comitet Tehnic ETSI: BRAN Comitet Tehnic ETSI: BRAN
White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential
operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Harmonised Standard covering the essential requirements of dea: 2017-07-27
article 3.2 of Directive 2014/53/EU
dea: 2017-07-23

84
Buletinul Standardizării – Mai 2017

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ
Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC).
În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se
publică în versiunea originală (engleză).

STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO APROBATE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

ISO/IEC 11695-3:2017 ISO 9538:2017


Identification cards -- Optical memory cards -- Holographic Aerospace series -- Hydraulic tubing joints and fittings --
recording method -- Part 3: Optical properties and Planar flexure test
characteristics
ISO 16192:2017
ISO/IEC 14496-12:2015/A1:2017 Space systems -- Experience gained in space projects
DRC Extensions (lessons learned) -- Principles and guidelines

ISO/IEC 18013-3:2017 ISO 18487-1:2017


Information technology -- Personal identification -- ISO- Aerospace series -- Titanium tube for 35 MPa operating
compliant driving licence -- Part 3: Access control, pressure -- Part 1: Inch series
authentication and integrity validation
ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE
ISO/IEC 19514:2017
Information technology -- Object management group systems ISO 6624-1:2017
modeling language (OMG SysML) Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 1: Keystone
rings made of cast iron
ISO/IEC TR 19788-11:2017
Information technology -- Learning, education and training -- ISO 6624-3:2017
Metadata for learning resources -- Part 11: Migration from Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Keystone
LOM to MLR rings made of steel

ISO/IEC 24759:2017 ISO/TS 15830-5:2017


Information technology -- Security techniques -- Test Road vehicles -- Design and performance specifications for the
requirements for cryptographic modules WorldSID 50th percentile male side-impact dummy -- Part 5:
Dummy design updates
ISO/IEC 27003:2017
ISO/TS 17242:2014/A1:2017
Information technology -- Security techniques -- Information
security management systems -- Guidance
ISO 18243:2017
Electrically propelled mopeds and motorcycles -- Test
ISO/IEC TS 29125:2017
specifications and safety requirements for lithium-ion battery
Information technology -- Telecommunications cabling
systems
requirements for remote powering of terminal equipment
ISO 22241-3:2017
ISO/IEC TR 29181-8:2017
Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 3:
Information technology -- Future Network -- Problem statement
Handling, transportation, and storage
and requirements -- Part 8: Quality of Service
ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI
ISO/IEC TR 29181-9:2017
FORESTIERE
Information technology -- Future Network -- Problem statement
and requirements -- Part 9: Networking of everything ISO 5682-1:2017
Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 1:
ISO/IEC TS 33030:2017 Test methods for sprayer nozzles
Information technology -- Process assessment -- An exemplar
documented assessment process ISO 5682-2:2017
Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 2:
ISO/TC 4 RULMENŢI Test methods to assess the horizontal transverse distribution
for hydraulic sprayers
ISO 15243:2017
Rolling bearings -- Damage and failures -- Terms, ISO 5682-3:2017
characteristics and causes Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 3:
Test method to assess the performance of volume/area
adjustment systems

ISO 11681-2:2011/A1:2017

85
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 24 SITE, CERNERE ŞI ALTE METODE DE ISO/TS 11819-3:2017


SEPARARE GRANULOMETRICĂ Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on
traffic noise -- Part 3: Reference tyres
ISO 20998-3:2017
Measurement and characterization of particles by acoustic ISO/TS 13471-1:2017
methods -- Part 3: Guidelines for non-linear theory Acoustics -- Temperature influence on tyre/road noise
measurement -- Part 1: Correction for temperature when
ISO/TC 27 COMBUSTIBILI MINERALI SOLIZI testing with the CPX method

ISO 14180:2017 ISO 18405:2017


Solid mineral fuels -- Guidance on the sampling of coal seams Underwater acoustics -- Terminology

ISO/TC 29 SCULE MICI ISO 18406:2017


Underwater acoustics -- Measurement of radiated underwater
ISO 4229:2017 sound from percussive pile driving
Assembly tools for screws and nuts -- Single-head engineer's
wrenches for lower torque applications -- Maximum outside ISO 26101:2017
dimensions of heads and test torques Acoustics -- Test methods for the qualification of free-field
environments
ISO 26622-1:2017
Modular taper interface with ball track system -- Part 1: ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE
Dimensions and designation of shanks
ISO 3580:2017
ISO/TC 31 ANVELOPE, JANTE ŞI VALVE Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal
arc welding of creep-resisting steels -- Classification
ISO 4251-1:2017
Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural ISO 19828:2017
tractors and machines -- Part 1: Tyre designation and Welding for aerospace applications -- Visual inspection of
dimensions, and approved rim contours welds

ISO 4251-2:2017 ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ


Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural
tractors and machines -- Part 2: Tyre load ratings ISO/TS 15453:2017
Gas cylinders -- Seamless steel and aluminium-alloy gas
ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE cylinders -- Evaluation of existing gas cylinders and
consideration of their safe use in other jurisdictions
ISO 3656:2011/A1:2017
ISO/TC 59 CONSTRUCŢII IMOBILIARE
ISO 10273:2017
Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the ISO 15686-7:2017
detection of pathogenic Yersinia enterocolitica Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part
7: Performance evaluation for feedback of service life data
ISO 16654:2001/A1:2017 from practice
Annex B: Result of interlaboratory studies
ISO/TC 60 ANGRENAJE
ISO 22964:2017
Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the ISO 14104:2017
detection of Cronobacter spp. Gears -- Surface temper etch inspection after grinding,
chemical method
ISO/TC 37 TERMINOLOGIE ŞI ALTE RESURSE
LINGVISTICE ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE

ISO 18587:2017 ISO 4589-1:2017


Translation services -- Post-editing of machine translation Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index
output -- Requirements -- Part 1: General requirements

ISO/TC 41 ROŢI ŞI CURELE (INCLUSIV CURELE ISO 4589-2:2017


TRAPEZOIDALE) Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index
-- Part 2: Ambient-temperature test
ISO 5295:2017
Synchronous belts -- Calculation of power rating and drive ISO 4589-3:2017
centre distance Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index
-- Part 3: Elevated-temperature test
ISO/TC 42 FOTOGRAFIE
ISO 9370:2017
ISO/TS 19264-1:2017 Plastics -- Instrumental determination of radiant exposure in
Photography -- Archiving systems -- Image quality analysis -- weathering tests -- General guidance and basic test method
Part 1: Reflective originals
ISO/TC 69 APLICAŢII ALE METODELOR STATISTICE
ISO/TC 43 ACUSTICĂ
ISO 7870-8:2017
ISO 3745:2012/A1:2017 Control charts -- Part 8: Charting techniques for short runs and
small mixed batches
ISO 11819-2:2017
Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on ISO 21748:2017
traffic noise -- Part 2: The close-proximity method Guidance for the use of repeatability, reproducibility and
trueness estimates in measurement uncertainty evaluation

86
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 70 MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ ISO/TC 147 CALITATEA APEI

ISO 8178-1:2017 ISO 5667-16:2017


Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust Water quality -- Sampling -- Part 16: Guidance on biotesting of
emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement samples
systems of gaseous and particulate emissions
ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE
ISO 8178-4:2017
Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust ISO 14708-3:2017
emission measurement -- Part 4: Steady-state and transient Implants for surgery -- Active implantable medical devices --
test cycles for different engine applications Part 3: Implantable neurostimulators

ISO/TC 79 METALE UŞOARE ŞI ALIAJELE LOR ISO/TC 158 ANALIZA DE GAZE

ISO 16220:2017 ISO 12963:2017


Magnesium and magnesium alloys -- Magnesium alloy ingots Gas analysis -- Comparison methods for the determination of
and castings the composition of gas mixtures based on one- and two-point
calibration
ISO/TC 102 MINEREU DE FIER ŞI MINEREU DE FIER
SARACIT ISO/TC 159 ERGONOMIE

ISO/TR 4688-1:2017 ISO 9241-333:2017


Iron ores -- Determination of aluminium -- Part 1: Flame atomic Ergonomics of human-system interaction -- Part 333:
absorption spectrometric method Stereoscopic displays using glasses

ISO/TC 106 STOMATOLOGIE ISO/TC 163 PERFORMANŢA TERMICĂ ŞI UTILIZAREA


ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI
ISO 9873:2017
Dentistry -- Intra-oral mirrors ISO 19467:2017
Thermal performance of windows and doors -- Determination
ISO/TC 107 ACOPERIRI METALICE ŞI ALTE ACOPERIRI of solar heat gain coefficient using solar simulator
ANORGANICE
ISO/TC 165 STRUCTURI DE LEMN
ISO 14713-1:2017
Zinc coatings -- Guidelines and recommendations for the ISO/TR 21136:2017
protection against corrosion of iron and steel in structures -- Timber structures -- Vibration performance criteria for timber
Part 1: General principles of design and corrosion resistance floors

ISO 14713-3:2017 ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ


Zinc coatings -- Guidelines and recommendations for the
protection against corrosion of iron and steel in structures -- ISO 11979-8:2017
Part 3: Sherardizing Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 8:
Fundamental requirements
ISO/TC 118 COMPRESOARE, SCULE ŞI MAŞINI
PNEUMATICE ISO 20711:2017
Optics and photonics -- Environmental requirements -- Test
ISO 28927-1:2009/A1:2017 requirements for telescopic systems
Cupped wire brushes
ISO/TR 22979:2017
ISO/TC 123 LAGĂRE Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Guidance on
assessment of the need for clinical investigation of intraocular
ISO 10129:2017 lens design modifications
Plain bearings -- Testing of bearing metals -- Resistance to
corrosion by lubricants under static conditions ISO/TC 176 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII
ISO 12308:2017
Plain bearings -- Quality assurance of sample types -- ISO 10007:2017
Definitions, applications and testing Quality management -- Guidelines for configuration
management
ISO 13778:2017
Plain bearings -- Quality assurance of thin-walled half bearings ISO/TC 182 GEOTEHNICĂ
-- Selective assembly of bearings to achieve a narrow
clearance range ISO 22476-11:2017
Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part
ISO/TC 127 MAŞINI DE TERASAMENT 11: Flat dilatometer test

ISO 5006:2017 ISO/TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZARI INDUSTRIALE ŞI


Earth-moving machinery -- Operator's field of view -- Test STRUCTURI DE INTEGRARE
method and performance criteria
ISO 20140-5:2017
ISO/TC 131 SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMETICE Automation systems and integration -- Evaluating energy
efficiency and other factors of manufacturing systems that
ISO/TR 16194:2017 influence the environment -- Part 5: Environmental
Pneumatic fluid power -- Assessment of component reliability performance evaluation data
by accelerated life testing -- General guidelines and
procedures ISO 22400-2:2014/A1:2017
Key performance indicators for energy management

87
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 194 EVALUARE BIOLOGICĂ A DISPOZITIVELOR ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ


MEDICALE
ISO/IEEE 11073-10417:2017
ISO 10993-4:2017 Health informatics -- Personal health device communication --
Biological evaluation of medical devices -- Part 4: Selection of Part 10417: Device specialization -- Glucose meter
tests for interactions with blood
ISO/TC 220 RECIPIENTE CRIOGENICE
ISO/TC 202 ANALIZE MICROBIENE
ISO 23208:2017
ISO 19214:2017 Cryogenic vessels -- Cleanliness for cryogenic service
Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy --
Method of determination for apparent growth direction of ISO/TC 238 BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI
wirelike crystals by transmission electron microscopy
ISO 14780:2017
ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT Solid biofuels -- Sample preparation

ISO 24102-1:2013/A1:2017 ISO 18125:2017


Solid biofuels -- Determination of calorific value
ISO 24102-3:2013/A1:2017
ISO 19743:2017
ISO 24102-5:2013/A1:2017 Solid biofuels -- Determination of content of heavy extraneous
materials larger than 3,15 mm
ISO 29281-1:2013/A1:2017
ISO/TC 249 MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ CHINEZEASCĂ
ISO/TC 206 CERAMICĂ TEHNICĂ
ISO 19610:2017
ISO 19628:2017 Traditional Chinese medicine -- General requirements for
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical industrial manufacturing process of red ginseng (Panax
ceramics) -- Thermophysical properties of ceramic composites ginseng C.A. Meyer)
-- Determination of specific heat capacity
ISO/TC 258 MANAGEMENTUL PROIECTELOR
ISO 19810:2017 PROGRAMELOR ŞI PORTOFOLIILOR
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics) -- Test method for self-cleaning performance of ISO 21505:2017
semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting Project, programme and portfolio management -- Guidance on
environment -- Measurement of water contact angle governance

ISO/TC 207 MANAGEMENTUL MEDIULUI ISO/PC 277

ISO/TS 14027:2017 ISO 20400:2017


Environmental labels and declarations -- Development of Sustainable procurement -- Guidance
product category rules

STANDARDE INTERNAŢIONALE IEC APROBATE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

IEC/TC 8 ASPECTE ALE SISTEMULUI DE FURNIZARE A IEC/TC 23 ACCESORII ELECTRICE


ENERGIEI ELECTRICE
IEC 61386-1:2008/A1:2017
IEC TS 62786:2017 Conduit systems for cable management - Part 1: General
Distributed energy resources connection with the grid requirements

IEC/TC 13 MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE, TARIFE ŞI IEC 61386-1:2008+A1:2017 CSV


CONTROLUL SARCINII Conduit systems for cable management - Part 1: General
requirements
IEC 62056-8-6:2017
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite IEC/TC 29 ELECTROACUSTICĂ
- Part 8-6: High speed PLC ISO/IEC 12139-1 profile for
neighbourhood networks IEC TS 60318-7:2017
Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 7:
IEC/TC 20 CABLURI ELECTRICE Head and torso simulator for the measurement of air-
conduction hearing aids
IEC 60287-2-3:2017
Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-3: IEC 61252:1993/A2:2017
Thermal resistance - Cables installed in ventilated tunnels Amendment 2 - Electroacoustics - Specifications for personal
sound exposure meters
IEC/TC 22 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE PENTRU
ELECTRONICA DE PUTERE IEC 61252:1993+A1:2000+A2:2017 CSV
Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure
IEC 61954:2011/A2:2017 meters
Amendment 2 - Static var compensators (SVC) - Testing of
thyristor valves IEC 61260-2:2016/A1:2017
Amendment 1 - Electroacoustics - Octave-band and fractional-
IEC 61954:2011+A1:2013+A2:2017 CSV octave band filters - Part 2: Pattern evaluation tests
Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor valves

88
Buletinul Standardizării – Mai 2017

IEC 61260-2:2016+A1:2017 CSV IEC 60335-2-36:2017


Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave band Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
filters - Part 2: Pattern evaluation tests 36: Particular requirements for commercial electric cooking
ranges, ovens, hobs and hob elements
IEC 61672-2:2013/A1:2017
Amendment 1 - Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: IEC 60335-2-37:2017
Pattern evaluation tests Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
37: Particular requirements for commercial electric doughnut
IEC 61672-2:2013+A1:2017 CSV fryers and deep fat fryers
Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern
evaluation tests IEC 60335-2-39:2012/A1:2017
Amendment 1 - Household and similar electrical appliances -
IEC TR 63079:2017 Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial
Code of practice for hearing-loop systems (HLS) electric multi-purpose cooking pans

IEC/TC 33 CONDENSATOARE DE PUTERE ŞI APLICAŢIILE IEC 60335-2-39:2012+A1:2017 CSV


LOR Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
39: Particular requirements for commercial electric multi-
IEC 60143-1:2015/C1:2017 purpose cooking pans
Corrigendum 1 - Series capacitors for power systems - Part 1:
General IEC 60335-2-42:2002/A2:2017
Amendment 2 - Household and similar electrical appliances -
IEC/TC 34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial
electric forced convection ovens, steam cookers and steam-
IEC 60570:2003/A1:2017 convection ovens
Amendment 1 - Electrical supply track systems for luminaires
IEC 60335-2-42:2002+A1:2008+A2:2017 CSV
IEC 60570:2003+A1:2017 CSV Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
Electrical supply track systems for luminaires 42: Particular requirements for commercial electric forced
convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens
IEC 60598-2-4:2017
Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable IEC 60335-2-47:2002/A2:2017
general purpose luminaires Amendment 2 - Household and similar electrical appliances -
Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial
IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE electric boiling pans

IEC 60749-5:2017 IEC 60335-2-47:2002+A1:2008+A2:2017 CSV


Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
- Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test 47: Particular requirements for commercial electric boiling
pans
IEC 62951-1:2017
Semiconductor devices - Flexible and stretchable IEC 60335-2-48:2002/A2:2017
semiconductor devices - Part 1: Bending test method for Amendment 2 - Household and similar electrical appliances -
conductive thin films on flexible substrates Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial
electric grillers and toasters
IEC/TC 57 CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTRICE DE
PUTERE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII IEC 60335-2-48:2002+A1:2008+A2:2017 CSV
ASOCIAT Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
48: Particular requirements for commercial electric grillers and
IEC 61968-3:2017 toasters
Application integration at electric utilities - System interfaces
for distribution management - Part 3: Interface for network IEC 62115:2017
operations Electric toys - Safety

IEC 62325-451-4:2017 IEC/TC 64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA


Framework for energy market communications - Part 451-4: ÎMPOTRIVA ŞOCULUI
Settlement and reconciliation business process, contextual
and assembly models for European market IEC 60364-7-708:2017
Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements
IEC/TC 59 APTITUDINILE DE FUNCŢIONARE ALE for special installations or locations - Caravan parks, camping
APARATELOR ELECTROCASNICE parks and similar locations

IEC 60704-2-3:2017 IEC 60364-7-712:2017


Household and similar electrical appliances - Test code for the Low voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements
determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV)
requirements for dishwashers power supply systems

IEC/TC 61 SECURITATEA APARATELOR ELECTRICE DE IEC/TC 77 COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ


UZ CASNIC
IEC 61000-3-11:2017
IEC 60335-2-24:2010/A2:2017 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits -
Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker
Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating in public low-voltage supply systems - Equipment with rated
appliances, ice-cream appliances and ice makers current ≤ 75 A and subject to conditional connection

IEC 60335-2-24:2010+A1:2012+A2:2017 CSV


Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-
24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-
cream appliances and ice makers

89
Buletinul Standardizării – Mai 2017

IEC/TC 78 LUCRĂRI SUB TENSIUNE - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library
construction
IEC TR 61328:2017
Live working - Guidelines for the installation of transmission IEC 62090:2017
and distribution line conductors and earth wires - Stringing Product package labels for electronic components using bar
equipment and accessory items code and two-dimensional symbologies

IEC/TC 80 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE IEC/TC 100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI


RADIOCOMUNICAŢII ŞI NAVIGAŢIE MARITIMĂ MULTIMEDIA

IEC 62287-1:2017 IEC 62394:2017


Maritime navigation and radiocommunication equipment and Service diagnostic interface for consumer electronics products
systems - Class B shipborne equiment of the automatic and networks - Implementation for ECHONET
identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division
multiple access (CSTDMA) techniques IEC 62766-4-2:2017
Consumer terminal function for access to IPTV and open
IEC/TC 82 SISTEME DE CONVERSIE FOTOVOLTAICĂ A internet multimedia services - Part 4-2: Examples of IPTV
ENERGIEI SOLARE protocol sequences

IEC TS 62916:2017 IEC/TC 105 TEHNOLOGII REFERITOARE LA CELULE DE


Photovoltaic modules - Bypass diode electrostatic discharge COMBUSTIE
susceptibility testing
IEC 62282-4-102:2017
IEC/TC 87 ULTRASUNETE Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for
industrial electric trucks - Performance test methods
IEC 60500:2017
Underwater acoustics - Hydrophones - Properties of IEC/TC 114 ENERGIE MARINĂ. CONVERTOARE DE
hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz ENERGIE A VALURILOR ŞI MAREELOR

IEC/TC 91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII COMPONENTELOR IEC TS 62600-100:2012/C1:2017


ELECTRONICE Corrigendum 1 - Marine energy - Wave, tidal and other water
current converters - Part 100: Electricity producing wave
IEC 61188-7:2017 energy converters - Power performance assessment
Printed boards and printed board assemblies - Design and use

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE


ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din
România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul
standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.

ISO/IEC JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC DIS 20071-23


Information technology -- User interface component
ISO/IEC 13818-1:2015/DA9 accessibility -- Part 23: Guidance on the visual presentation of
Ultra-Low Latency and 4k and higher resolution support for audio information (including captions and subtitles)
transport of JPEG 2000 video Data limita de vot: 2017-07-21
Data limita de vot: 2017-07-11
ISO/IEC DIS 20248
ISO/IEC 14496-15:2017/DA1 Information technology -- Automatic identification and data
Handling of unspecified NAL unit types and other capture techniques -- Data structures -- Digital signature meta
improvements structure
Data limita de vot: 2017-07-11 Data limita de vot: 2017-07-04

ISO/IEC DIS 14763-4 ISO/IEC DIS 22275


Information technology -- Implementation and operation of Information Technology -- Programming languages, their
customer premises cabling -- Part 4: Measurement of end-to- environments, and system software interfaces -- ECMAScript®
end (E2E)-Links Specification Suite
Data limita de vot: 2017-07-10 Data limita de vot: 2017-07-05

ISO/IEC DIS 18039 ISO/IEC DIS 22425


Information technology -- Mixed and augmented reality (MAR) Information technology -- Telecommunications and information
reference model exchange between systems -- NFC-SEC Test Methods
Data limita de vot: 2017-06-28 Data limita de vot: 2017-07-04

ISO/IEC DIS 19784-1 ISO/IEC 23003-1:2007/DA4


Information technology -- Biometric application programming Reference software for MPEG surround extension for 3D audio
interface -- Part 1: BioAPI specification Data limita de vot: 2017-07-11
Data limita de vot: 2017-07-12

90
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/IEC DIS 23006-1 ISO/DIS 22433


Information technology -- Multimedia service platform Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' -- Dynamic beam seal
technologies -- Part 1: Architecture end for elbows, tees and crosses -- Geometric configuration
Data limita de vot: 2017-07-19 Data limita de vot: 2017-07-12

ISO/IEC 23008-1.2/DA2 ISO/DIS 22436


MMT Enhancements for mobile environments Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' -- Thread end --
Data limita de vot: 2017-07-19 Geometric configuration
Data limita de vot: 2017-07-12
ISO/IEC 23008-2/DA1
Additional colour representation code point ISO/DIS 22437
Data limita de vot: 2017-06-27 Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -- Nut
for welded ferrule
ISO/IEC 23008-2/DA2 Data limita de vot: 2017-07-12
Main 10 still picture profile
Data limita de vot: 2017-07-11 ISO/DIS 22438
Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' in titanium alloy --
ISO/IEC DIS 24752-8 Thrust wires
Information technology -- User interfaces -- Universal remote Data limita de vot: 2017-07-12
console -- Part 8: User interface resource framework
Data limita de vot: 2017-07-19 ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE

ISO/IEC DIS 29110-3-2 ISO/DIS 17840-4


Systems and software engineering -- Lifecycle profiles for Very Road vehicles -- Information for first and second responders --
Small Entities (VSEs) -- Part 3-2: Conformity certification Part 4: Propulsion energy identification
scheme Data limita de vot: 2017-07-06
Data limita de vot: 2017-07-03
ISO/DIS 21308-1
ISO/IEC DIS 30140-1.3 Road vehicles -- Product data exchange between chassis and
Information technology -- Underwater acoustic sensor network bodywork manufacturers (BEP) -- Part 1: General principles
(UWASN) -- Part 1: Overview and requirements Data limita de vot: 2017-07-13
Data limita de vot: 2017-06-02
ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI
ISO/TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ FORESTIERE

ISO/DIS 19897 ISO/DIS 4254-6


Ships and marine technology -- Marine evacuation systems -- Agricultural machinery -- Safety -- Part 6: Sprayers and liquid
Testing under conditions of icing fertilizer distributors
Data limita de vot: 2017-07-19 Data limita de vot: 2017-07-13

ISO/DIS 20313 ISO/DIS 5687


Ships and marine technology -- Cathodic protection of ships Equipment for harvesting -- Combine harvesters --
Data limita de vot: 2017-06-27 Determination and designation of grain tank capacity and
unloading device performance
ISO/TC 12 MĂRIMI, UNITĂŢI, SIMBOLURI, FACTORI DE Data limita de vot: 2017-06-30
CONVERSIUNE
ISO/DIS 10625
ISO/DIS 80000-1 Equipment for crop protection -- Sprayer nozzles -- Colour
Quantities and units -- Part 1: General coding for identification
Data limita de vot: 2017-07-10 Data limita de vot: 2017-07-13

ISO/TC 17 OŢEL ISO 11783-7:2015/DA1


Data limita de vot: 2017-07-18
ISO/DIS 4954
Steels for cold heading and cold extruding ISO/DIS 13772
Data limita de vot: 2017-07-03 Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Non-manually
actuated chain brake performance
ISO/DIS 4957 Data limita de vot: 2017-07-10
Tool steels
Data limita de vot: 2017-07-03 ISO/DIS 25358.2
Crop protection equipment -- Droplet-size spectra from
ISO/DIS 9443 atomizers -- Measurement and classification
Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod Data limita de vot: 2017-06-16
Data limita de vot: 2017-06-28
ISO/TC 27 COMBUSTIBILI MINERALI SOLIZI
ISO/TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU
ISO/DIS 20336
ISO/DIS 20894 Solid mineral fuels -- Determination of total sulfur by Coulomb
Aircraft -- LED based taxiing lightsystem -- General titration method
requirements Data limita de vot: 2017-07-10
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE
ISO/DIS 22431
Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' -- Dynamic beam seal ISO/DIS 22000
end for ferrule, welded -- Geometric configuration Food safety management systems -- Requirements for any
Data limita de vot: 2017-07-12 organization in the food chain
Data limita de vot: 2017-07-04

91
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI ISO/DIS 4666-4


Rubber, vulcanized -- Determination of temperature rise and
ISO/DIS 6504-1 resistance to fatigue in flexometer testing -- Part 4: Constant-
Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part stress flexometer
1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints Data limita de vot: 2017-06-28
Data limita de vot: 2017-07-05
ISO/DIS 9631
ISO/DIS 12944-5.2 Rubber seals -- Joint rings for pipelines for hot-water supply up
Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures to 110 °C -- Specification for the material
by protective paint systems -- Part 5: Protective paint systems Data limita de vot: 2017-07-13
Data limita de vot: 2017-06-20
ISO/DIS 20463
ISO/DIS 12944-6 Rubber and rubber products -- Determination of combustion
Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures energy and carbon dioxide emission from biobased and
by protective coating systems -- Part 6: Laboratory nonbiobased materials
performance test methods Data limita de vot: 2017-07-19
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/TC 46 INFORMARE ŞI DOCUMENTARE
ISO/DIS 12944-9.2
Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures ISO/DIS 20247
by protective paint systems -- Part 9: Protective paint systems Information and documentation -- International library item
and laboratory performance test methods for offshore and identifier(ILII)
related structures Data limita de vot: 2017-07-05
Data limita de vot: 2017-06-15
ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ
ISO/TC 38 TEXTILE
ISO 11515:2013/DA1
ISO/DIS 20418-1 Data limita de vot: 2017-07-13
Textiles -- Qualitative and quantitative proteomic analysis of
some animal hair fibres -- Part 1: Peptide detection using LC- ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE
ESI-MS with protein reduction
Data limita de vot: 2017-07-05 ISO/DIS 2555
Plastics -- Resins in the liquid state or as emulsions or
ISO/DIS 20754 dispersions -- Determination of apparent viscosity using a
Textiles -- Man-made fibres -- Determination of shape factors single cylinder type rotational viscometer method
in cross section Data limita de vot: 2017-06-27
Data limita de vot: 2017-07-21
ISO/DIS 11357-3
ISO/TC 41 ROŢI ŞI CURELE (INCLUSIV CURELE Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 3:
TRAPEZOIDALE) Determination of temperature and enthalpy of melting and
crystallization
ISO/DIS 20238 Data limita de vot: 2017-06-29
Conveyor belts -- Drum friction testing
Data limita de vot: 2017-06-27 ISO/DIS 11357-6
Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 6:
ISO/TC 43 ACUSTICĂ Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and
oxidation induction temperature (dynamic OIT)
ISO/DIS 12913-2 Data limita de vot: 2017-06-29
Acoustics -- Soundscape -- Part 2: Data collection and
reporting requirements ISO/DIS 14855-2
Data limita de vot: 2017-07-11 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials under controlled composting conditions -- Method by
ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE analysis of evolved carbon dioxide -- Part 2: Gravimetric
measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale
ISO/DIS 5173 test
Destructive tests on welds in metallic materials -- Bend tests Data limita de vot: 2017-06-30
Data limita de vot: 2017-07-04
ISO/DIS 15033
ISO/DIS 10042 Plastics -- Determination of caprolactam and its cyclic and
Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- linear oligomers by HPLC
Quality levels for imperfections Data limita de vot: 2017-06-30
Data limita de vot: 2017-06-30
ISO/DIS 18485
ISO/DIS 17677-1 Peel test for the determination of interlaminar fracture
Resistance welding -- Vocabulary -- Part 1: Spot, projection toughness of flexible packaging laminates
and seam welding Data limita de vot: 2017-07-15
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/DIS 20975-2
ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE Carbon-fibre-reinforced plastics -- Methods for measurement
ELASTOMERI of through-thickness laminate properties -- Part 2: Considering
size effects by flexural test
ISO/DIS 48 Data limita de vot: 2017-07-18
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of
hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)
Data limita de vot: 2017-07-21

92
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI ISO/DIS 18195


MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI Method for the justification of fire partitioning in water cooled
GAZELOR NATURALE NPP
Data limita de vot: 2017-07-11
ISO/DIS 19901-9
Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements ISO/TC 91 AGENŢI ACTIVI DE SUPRAFAŢĂ
for offshore structures -- Part 9: Structural integrity
management ISO/DIS 19619
Data limita de vot: 2017-07-19 Surface active agents -- Determination of free propylene oxide
content in propylene oxide adduct surfactants -- GC method
ISO/TC 71 BETON, BETON ARMAT ŞI BETON Data limita de vot: 2017-06-26
PRECOMPRIMAT
ISO/TC 94 SECURITATEA PERSOANEI- ÎMBRĂCĂMINTE
ISO/DIS 17785-2 ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE
Testing methods for pervious concrete -- Part 2: Density and
void content ISO/DIS 22610.2
Data limita de vot: 2017-07-03 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical
devices, for patients, clinical staff and equipment -- Test
ISO/TC 76 APARATURĂ DE TRANSFUZIE, PERFUZIE, method to determine the resistance to wet bacterial
INJECŢIE, PENTRU UTILIZARE MEDICALĂ ŞI penetration
FARMACEUTICĂ Data limita de vot: 2017-06-05

ISO 11418-2:2016/DA1 ISO/TC 96 MAŞINI DE RIDICAT


Data limita de vot: 2017-07-18
ISO/DIS 8686-2
ISO 11418-3:2016/DA1 Cranes -- Design principles for loads and load combinations --
Data limita de vot: 2017-07-18 Part 2: Mobile cranes
Data limita de vot: 2017-07-19
ISO/TC 83 ECHIPAMENTE PENTRU SPORT ŞI RECREERE
ISO/TC 102 MINEREU DE FIER ŞI MINEREU DE FIER
ISO/DIS 21924-1 SARACIT
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 1:
General requirements and test methods ISO/DIS 4701
Data limita de vot: 2017-07-10 Iron ores and direct reduced iron -- Determination of size
distribution by sieving
ISO/DIS 21924-2 Data limita de vot: 2017-07-05
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 2:
Additional requirements and test methods for instep protectors, ISO/TC 106 STOMATOLOGIE
shin protectors and forearm protectors
Data limita de vot: 2017-07-10 ISO/DIS 7494-1
Dentistry -- Stationary dental units and dental patient chairs --
ISO/DIS 21924-3 Part 1: General requirements and test methods
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 3: Data limita de vot: 2017-07-03
Additional requirements and test methods for trunk protectors
Data limita de vot: 2017-07-10 ISO/DIS 10477
Dentistry -- Polymer-based crown and veneering materials
ISO/DIS 21924-4 Data limita de vot: 2017-07-10
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 4:
Additional requirements and test methods for head protectors ISO/DIS 10650
Data limita de vot: 2017-07-10 Dentistry -- Powered polymerization activators
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/DIS 21924-5
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 5: ISO/DIS 20569
Additional requirements and test methods for genitial Dentistry -- Trephine burs
protectors and abdominal protectors Data limita de vot: 2017-07-14
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/DIS 20570
ISO/DIS 21924-6 Dentistry -- Oral surgical scalpel handle
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 6: Data limita de vot: 2017-07-18
Additional requirements and test methods for breast protectors
for females ISO/DIS 20608
Data limita de vot: 2017-07-10 Dentistry -- Powder jet handpieces and powders
Data limita de vot: 2017-07-13
ISO/DIS 21924-7
Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 7: ISO/TC 107 ACOPERIRI METALICE ŞI ALTE ACOPERIRI
Additional requirements and test methods for hand and foot ANORGANICE
protectors
Data limita de vot: 2017-07-10 ISO/DIS 2081.2
Metallic and other inorganic coatings -- Electroplated coatings
ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ of zinc with supplementary treatments on iron or steel
Data limita de vot: 2017-06-20
ISO/DIS 4037-3
X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE
and doserate meters and for determining their response as a
function of photon energy -- Part 3: Calibration of area and ISO/DIS 18437-6
personal dosemeters and the measurement of their response Mechanical vibration and shock -- Characterization of the
as a function of energy and angle of incidence dynamic mechanical properties of visco-elastic materials --
Data limita de vot: 2017-07-14 Part 6: Time-temperature superposition
Data limita de vot: 2017-07-10

93
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 114 CEASORNICĂRIE ISO/DIS 23500-1


Guidance for the preparation and quality management of fluids
ISO/DIS 10553 for haemodialysis and related therapies -- Part 1: General
Horology -- Procedure for evaluating the accuracy of quartz requirements
watches Data limita de vot: 2017-06-30
Data limita de vot: 2017-07-10

ISO/TC 119 METALURGIA PULBERILOR ISO/DIS 23500-2


Guidance for the preparation and quality management of fluids
ISO/DIS 3923-1 for haemodialysis and related therapies -- Part 2: Water
Metallic powders -- Determination of apparent density -- Part 1: treatment equipment for haemodialysis applications and
Funnel method related therapies
Data limita de vot: 2017-07-18 Data limita de vot: 2017-06-30

ISO/TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE ŞI ISO/DIS 23500-3


REANIMARE Guidance for the preparation and quality management of fluids
for haemodialysis and related therapies -- Part 3: Water for
ISO 80601-2-13:2011/DA2 haemodialysis and related therapies
Data limita de vot: 2017-07-03 Data limita de vot: 2017-06-30

ISO/TC 122 AMBALAJE ISO/DIS 23500-4


Guidance for the preparation and quality management of fluids
ISO/DIS 14375 for haemodialysis and related therapies -- Part 4: Concentrates
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical for haemodialysis and related therapies
products -- Requirements and testing Data limita de vot: 2017-06-30
Data limita de vot: 2017-06-30
ISO/DIS 23500-5
ISO/DIS 28862 Guidance for the preparation and quality management of fluids
Packaging -- Child-resistant packaging -- Requirements and for haemodialysis and related therapies -- Part 5: Quality of
testing procedures for non-reclosable packages for non- dialysis fluid for haemodialysis and related therapies
pharmaceutical products Data limita de vot: 2017-06-30
Data limita de vot: 2017-06-30
ISO/TC 156 COROZIUNEA METALELOR ŞI ALIAJELOR
ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE MATERIALE
PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR ISO/DIS 20728
Corrosion of metal and alloys -- Determination of resistance of
ISO/DIS 11297-4 magnesium alloys to stress corrosion cracking
Plastics piping systems for renovation of underground Data limita de vot: 2017-07-19
drainage and sewerage networks under pressure -- Part 4:
Lining with cured-in-place pipes ISO/TC 159 ERGONOMIE
Data limita de vot: 2017-06-26
ISO/DIS 9241-220.2
ISO/TC 146 CALITATEA AERULUI Ergonomics of human-system interaction -- Part 220:
Processes for enabling, executing and assessing human-
ISO/DIS 16000-34 centred design within organizations
Indoor air -- Part 34: Strategies for the measurement of Data limita de vot: 2017-06-15
airborne particles
Data limita de vot: 2017-06-29 ISO/TC 161 ARZATOARE CU COMBUSTIBIL GAZOS SAU
LICHID ŞI DISPOZITIVE PENTRU ARZATOARE
ISO/TC 147 CALITATEA APEI CU COMBUSTIBIL LICHID SAU GAZOS

ISO/DIS 10704 ISO 23551-8:2016/DA1


Water quality -- Gross alpha and gross beta activity -- Test Overheating safety devices
method using thin source deposit Data limita de vot: 2017-07-03
Data limita de vot: 2017-07-03
ISO/DIS 23551-2
ISO 11348-1:2007/DA1 Safety and control devices for gas burners and gas-burning
Data limita de vot: 2017-07-13 appliances -- Particular requirements -- Part 2: Pressure
regulators
ISO 11348-2:2007/DA1 Data limita de vot: 2017-07-03
Data limita de vot: 2017-07-13
ISO/TC 163 PERFORMANŢA TERMICĂ ŞI UTILIZAREA
ISO 11348-3:2007/DA1 ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI
Data limita de vot: 2017-07-13
ISO/DIS 9869-2
ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE Thermal insulation -- Building elements -- In-situ measurement
of thermal resistance and thermal transmittance -- Part 2:
ISO/DIS 14607 Infrared method for frame structure dwelling
Non-active surgical implants -- Mammary implants -- Particular Data limita de vot: 2017-06-29
requirements
Data limita de vot: 2017-07-10 ISO/TC 164 ÎNCERCĂRI MECANICE ALE METALELOR

ISO/DIS 19227.2 ISO/DIS 10113


Implants for surgery -- Cleanliness of orthopedic implants -- Metallic materials -- Sheet and strip -- Determination of plastic
General requirements strain ratio
Data limita de vot: 2017-06-20 Data limita de vot: 2017-07-10

94
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 165 STRUCTURI DE LEMN ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT

ISO/DIS 16696-1 ISO/DIS 13185-3


Timber structures -- Cross laminated timber -- Part 1: Intelligent transport systems -- Vehicle interface for
Component performance and production requirements provisioning and support of ITS Services -- Part 3: Unified
Data limita de vot: 2017-07-10 vehicle interface protocol (UVIP) server and client API
specification
ISO/DIS 19323.2 Data limita de vot: 2017-06-26
Timber structures -- Joist hangers -- Test methods
Data limita de vot: 2017-05-30 ISO/DIS 17572-2
Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for
ISO/TC 167 STRUCTURI DE OŢEL ŞI ALUMINIU geographic databases -- Part 2: Pre-coded location references
(pre-coded profile)
ISO/DIS 17607 Data limita de vot: 2017-06-28
Steel structures -- Execution of structural steelwork
Data limita de vot: 2017-07-10 ISO/DIS 18750
Intelligent transport systems -- Co-operative ITS -- Local
ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ dynamic map
Data limita de vot: 2017-06-27
ISO/DIS 11990
Lasers and laser-related equipment -- Determination of laser ISO/TC 207 MANAGEMENTUL MEDIULUI
resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs
Data limita de vot: 2017-06-29 ISO/DIS 14080
Greenhouse gas management and related activities --
ISO/DIS 13666 Framework and principles for methodologies on climate
Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Vocabulary actions
Data limita de vot: 2017-07-21 Data limita de vot: 2017-07-21

ISO/DIS 17915 ISO/TC 211 INFORMAŢII GEOGRAFICE


Optics and photonics -- Measurement method of
semiconductor lasers for sensing ISO/DIS 19165
Data limita de vot: 2017-07-05 Geographic information -- Preservation of digital data and
metadata
ISO/TC 180 ENERGIE SOLARĂ Data limita de vot: 2017-07-21

ISO/DIS 9060 ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ


Solar energy -- Specification and classification of instruments
for measuring hemispherical solar and direct solar radiation ISO/DIS 13606-1
Data limita de vot: 2017-07-10 Health informatics -- Electronic health record communication --
Part 1: Reference model
ISO/TC 183 MINEREURI ŞI CONCENTRATE DE CUPRU, Data limita de vot: 2017-07-10
PLUMB, ZINC ŞI NICHEL
ISO/DIS 13606-2
ISO/DIS 12743 Health informatics -- Electronic health record communication --
Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Sampling Part 2: Archetype interchange specification
procedures for determination of metal and moisture content Data limita de vot: 2017-07-10
Data limita de vot: 2017-07-11
ISO/DIS 13606-3
ISO/TC 186 USTENSILE DE BUCĂTĂRIE, DE MASA ŞI Health informatics -- Electronic health record communication --
DECORATIVE, CU ACOPERIRI METALICE Part 3: Reference archetypes and term lists
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/DIS 8442-9
Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and ISO/DIS 13606-4
table holloware -- Part 9: Requirements for ceramic knives Health informatics -- Electronic health record communication --
Data limita de vot: 2017-07-03 Part 4: Security
Data limita de vot: 2017-07-10
ISO/TC 190 CALITATEA SOLULUI
ISO/DIS 13606-5
ISO/DIS 15175 Health informatics -- Electronic health record communication --
Soil quality -- Characterization of contaminated soil related to Part 5: Interface specification
groundwater protection Data limita de vot: 2017-07-10
Data limita de vot: 2017-07-13
ISO/TC 221 GEOSINTETICE
ISO/DIS 15952
Soil quality -- Effects of pollutants on juvenile land snails ISO/DIS 24576
(Helicidae) -- Determination of the effects on growth by soil Geosynthetic -- Test method for determining the resistance of
contamination polymeric geosynthetic barriers to environmental stress
Data limita de vot: 2017-07-03 cracking
Data limita de vot: 2017-07-12
ISO/DIS 20130
Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil ISO/TC 249 MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ CHINEZEASCĂ
samples using colorimetric substrates in micro-well plates
Data limita de vot: 2017-06-27 ISO/DIS 21371
Traditional Chinese medicine -- Labelling requirements of
ISO/TC 197 TEHNOLOGII PENTRU HIDROGEN products intended for oral or topical use in and as traditional
Chinese medicine (TCM)
ISO/DIS 19880-3.2 Data limita de vot: 2017-06-30
Gaseous hydrogen -- Fueling stations -- Part 3: Valves
Data limita de vot: 2017-06-12

95
Buletinul Standardizării – Mai 2017

ISO/TC 282 RECICLAREA APEI ISO/DIS 38200


Chain of custody of wood and wood-based products
ISO/DIS 20426 Data limita de vot: 2017-06-26
Guidelines for health risk assessment and management for
non-potable water reuse ISO/TC 290
Data limita de vot: 2017-07-20
ISO/DIS 20488
ISO/PC 287 Online consumer reviews -- Principles and requirements for
their collection, moderation and publication
Data limita de vot: 2017-07-10

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE


IEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2017.04.01 – 2017.04.30

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de Standardizare din
România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul
standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.

IEC/CISPR COMITET INTERNAŢIONAL SPECIALIZAT ÎN IEC/TC 20 CABLURI ELECTRICE


INTERFERENŢA RADIO
IEC 60332-3-21/AMD1 ED1
CISPR 16-1-4/AMD3/FRAG1 ED3 Amendment 1 - Tests on electric cables under fire conditions -
Amd 3 (f1) - Specification for radio disturbance and immunity Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio bunched wires or cables - Category A F/R
disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling Data limita de vot: 2017-07-14
devices for disturbance measurements
Data limita de vot: 2017-07-14 IEC 60332-3-22/AMD2 ED1
Amendment 2 - Tests on electric cables under fire conditions -
IEC/TC 2 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
bunched wires or cables - Category A
IEC 60276 ED2 Data limita de vot: 2017-07-14
Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-
holders, commutators and slip-rings IEC 60332-3-23/AMD2 ED1
Data limita de vot: 2017-06-30 Amendment 2 - Tests on electric cables under fire conditions -
Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
IEC/TC 10 FLUIDE PENTRU APLICAŢII ELECTROTEHNICE bunched wires or cables - Category B
Data limita de vot: 2017-07-14
Insulating liquids - Test methods for oxidation stability - Test
method for evaluating the oxidation stability of insulating IEC 60332-3-24/AMD2 ED1
liquids in the delivered state (former IEC 61125 Part C) Amendment 2 - Tests on electric cables under fire conditions -
Data limita de vot: 2017-07-21 Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
bunched wires or cables - Category C
IEC/TC 13 MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE, TARIFE ŞI Data limita de vot: 2017-07-14
CONTROLUL SARCINII
IEC 60332-3-25/AMD2 ED1
IEC 62055-41 ED3 Amendment 2 - Tests on electric cables under fire conditions -
Electricity metering systems - Part 41: Standard transfer Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted
specification (STS) - Application layer protocol for token carrier bunched wires or cables - Category D
systems Data limita de vot: 2017-07-14
Data limita de vot: 2017-07-14
IEC/TC 25 MĂRIMI ŞI UNITĂŢI
IEC/TC 14 TRANSFORMATOARE DE PUTERE
ISO 80000-1 ED2
IEC 60076-22-1 ED1 Quantities and units - Part 1: General
Power transformer and reactor fittings - Part 22-1: Protective Data limita de vot: 2017-07-07
devices
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC/TC 28 COORDONAREA IZOLAŢIEI

IEC 60076-22-2 ED1 IEC 60071-2 ED4


Power transformer and reactor fittings - Part 22-2: Radiators Insulation co-ordination - Part 2: Application guide (Proposed
Data limita de vot: 2017-07-07 horizontal standard)
Data limita de vot: 2017-06-09
IEC 60076-22-3 ED1
Power transformer and reactor fittings - Part 22-3: Liquid to air IEC/TC 34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT
coolers
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC 62386-207 ED2
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular
IEC 60076-22-4 ED1 requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Power transformer and reactor fittings - Part 22-4: Liquid to Data limita de vot: 2017-07-07
water coolers
Data limita de vot: 2017-07-07

96
Buletinul Standardizării – Mai 2017

IEC 62386-207 ED2 IEC/TC 45 APARATURĂ NUCLEARĂ


Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular
requirements for control gear - LED modules (device type 6) IEC 62945 ED1
Data limita de vot: 2017-07-07 Radiation protection instrumentation - Measuring the imaging
performance of X-ray computed tomography (CT) security
IEC 62386-216 ED1 screening systems
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular Data limita de vot: 2017-07-21
requirements for control gear - Load referencing (device type
15) IEC/TC 46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UNDĂ,
Data limita de vot: 2017-07-07 CONECTOARE DE RADIOFRECVENŢĂ,
COMPONENTE ŞI ACCESORII PASIVE PENTRU
IEC 62386-216 ED1 MICROUNDE ŞI RADIOFRECVENŢĂ
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular
requirements for control gear - Load referencing (device type IEC 61196-1-206 ED2
15) Coaxial communication cables Part 1-206: - Environmental
Data limita de vot: 2017-07-07 test methods - Climatic sequence
Data limita de vot: 2017-07-14
IEC 62386-217 ED1
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular IEC 61196-6-2 ED1
requirements for control gear - Thermal gear protection (device Coaxial communication cables-Part 6-2: Detail specification for
type 16) 75-4 type CATV drop cables
Data limita de vot: 2017-07-07 Data limita de vot: 2017-07-14

IEC 62386-217 ED1 IEC 61196-6-3 ED1


Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular Coaxial communication cables-Part 6-3: Detail specification for
requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 75-5 CATV drop cables
type 16) Data limita de vot: 2017-07-14
Data limita de vot: 2017-07-07
IEC 61196-6-4 ED1
IEC 62386-218 ED1 Coaxial communication cables-Part 6-4: Detail specification for
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular 75-7 type CATV drop cables
requirements for control gear - Dimming Curve Selection Data limita de vot: 2017-07-14
(device type 17)
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC 62153-4-9 ED2
Metallic cables and other passive components test methods -
IEC 62386-218 ED1 Part 4 - 9: Electro Magnetic Compatibility (EMC) - Coupling
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular attenuation of screened balanced cables, triaxial method
requirements for control gear - Dimming Curve Selection Data limita de vot: 2017-07-21
(device type 17)
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC/TC 47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE

IEC 62386-222 ED1 IEC 60749-13 ED2


Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods
requirements for control gear - Thermal lamp protection - Part 13: Salt atmosphere
(device type 21) Data limita de vot: 2017-07-07
Data limita de vot: 2017-07-07
IEC/TC 49 DISPOZITIVE PIEZOELECTRICE ŞI
IEC 62386-222 ED1 DIELECTRICE PENTRU REGLAJUL ŞI SELECŢIA
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular FRECVENŢEI
requirements for control gear - Thermal lamp protection
(device type 21) IEC 62884-2 ED1
Data limita de vot: 2017-07-07 Measurement techniques of piezoelectric, dieletric and
electrostatic oscillators - Part 2: Phase jitter measurement
IEC 62554/AMD1 ED1 method
Sample preparation for measurement of mercury level in Data limita de vot: 2017-07-14
fluorescent lamps
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC/TC 59 APTITUDINILE DE FUNCŢIONARE ALE
APARATELOR ELECTROCASNICE
IEC 62612/AMD2 ED1
Amendment 2 - Self-ballasted LED lamps for general lighting IEC 60665 ED2
services with supply voltages > 50 V - Performance A.C. ventilating fans and regulators for household and similar
requirements purposes – Methods for measuring performance
Data limita de vot: 2017-07-07 Data limita de vot: 2017-07-07

IEC/TC 44 SIGURANŢA APARATELOR - ASPECTE IEC/TC 65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN PROCESELE


ELECTROTEHNICE INDUSTRIALE

IEC 61496-3 ED3 IEC 60534-1 ED4


Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Industrial-process control valves - Part 1: Control valve
Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic terminology and general considerations
Protective Devices responsive to Diffuse Reflection Data limita de vot: 2017-07-21
(AOPDDR)
Data limita de vot: 2017-07-07 IEC 60534-3-1 ED2
Industrial-process control valves - Part 3-1: Dimensions -
Face-to-face dimensions for flanged, two-way, globe type,
straight pattern and centre-toface dimensions for flanged, two-
way, globe-type, angle pattern control valves
Data limita de vot: 2017-07-07

97
Buletinul Standardizării – Mai 2017

IEC 61158-3-X ED4 IEC 62702-1-2 ED1


Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Audio Archive System - Part 1-2 : Blue-ray disk and data
Part 3 - X: Data-link layer service definition - Type X elements migration for long term audio data storage (TA6)
Data limita de vot: 2017-06-16 Data limita de vot: 2017-07-14

IEC 61158-5-X ED4 IEC/TC 110 DISPOZITIVE DE AFIŞARE PLANE


Industrial communication networks - Fieldbus specifications -
Part 5-X: Application layer service definition - Type X elements IEC 62715-6-1 ED2
Data limita de vot: 2017-06-16 Flexible display devices - Part 6-1: Mechanical test methods –
Deformation tests
IEC 61784-1 ED5 Data limita de vot: 2017-07-14
Industrial communication networks - Profiles Part 1: Fieldbus
profiles IEC 62906-5-4 ED1
Data limita de vot: 2017-06-16 Laser display devices - Part 5-4: Optical measuring methods of
colour speckle
IEC 61784-2 ED4 Data limita de vot: 2017-07-14
Industrial communication networks - Profiles - Part 2:
Additional fieldbus profiles for real-time networks based on IEC/TC 121 APARATE ŞI ANSAMBLURI DE APARATE DE
ISO/IEC 8802-3 JOASĂ TENSIUNE
Data limita de vot: 2017-06-16
IEC 61439-7 ED1
IEC 61784-5-X ED4 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7:
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-x: Assemblies for specific applications such as marinas, camping
Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF x sites, market squares, electrical vehicles charging stations
Data limita de vot: 2017-07-07 Data limita de vot: 2017-07-14

IEC/TC 100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI


MULTIMEDIA

IEC 61938 ED3


Multimedia systems - Guide to the recommended
characteristics of analogue interfaces to achieve
interoperability (GMT)
Data limita de vot: 2017-07-07

98
În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde şi reglementări tehnice,
adresate Secretariatului O.M.C. în temeiul Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea Comerţului
(TBT). Rubrica răspunde totodată şi obligaţiilor referitoare la transparenţă menţionate în art. 2 al Acordului
TBT.

Notificări referitoare la proiecte de standarde


primite de la Secretariatul OMC până la data de 31.05.2017

Canada

G/TBT/N/CAN/526 Consultation of Radio Standards Specification (RSS)-252, issue 1, Intelligent


Transportation Systems – Dedicated Short Range Communications (DSRC) - On-Board
Unit (OBU)

Chile

G/TBT/N/CHL/403 Chilean Standard No. 427/1:2016, Construction - Steel structures - Part 1: Requirements
for calculating steel structures for buildings

China

G/TBT/N/CHN/1201 State Standard of the People's Republic of China: Indoor Decorating and Refurbishing
Materials—Limit of Formaldehyde Emission of Wood-based Panels and Finishing
Products

Costa Rica

G/TBT/N/CRI/167 Costa Rican Standard (NCR) No. 23:1990: Alcoholic beverages, nomenclature and
classification

Israel

G/TBT/N/ISR/947 SI 54 - Bases for preparation of drinks

Jamaica

G/TBT/N/JAM/56 Jamaican Standard Specification for Motor vehicle brake fluid.


G/TBT/N/JAM/57 Jamaican Standard Specification for Pneumatic tyres for passenger cars
G/TBT/N/JAM/58 Jamaican Standard Specification for Pneumatic tyres for vehicles other than passenger
cars

Kenya

G/TBT/N/KEN/581 KS 2676:2017 Herbal and Fruit infusions – Specification


Mexic

G/TBT/N/MEX/357 Emergency Mexican Official Standard NOM-EM-003-ASEA-2016: Industrial safety,


operational safety and environmental protection specifications and technical criteria for
the design, construction, pre-start up, operation and maintenance of onshore petroleum
storage facilities, other than those used for liquefied petroleum gas

Nicaragua

G/TBT/N/NIC/152 Nicaraguan Mandatory Technical Standard (NTON) No. 03 104-17: Robusta green coffee.
Grading and quality specifications

Sfânta Lucia

G/TBT/N/LCA/50 SLNS 27: 2016 Specification for Labelling of Tobacco products

Statele Unite ale Americii

G/TBT/N/USA/1289 Safety Standard Addressing Blade-Contact Injuries on Table Saws


G/TBT/N/USA/1291 United States Standards for Beans

Taipeiul Chinez

G/TBT/N/TPKM/273 Draft for Mandatory Requirement of Water Efficiency Labelling Products and Their
Standard Specifications

Tanzania

G/TBT/N/TZA/100 AFDC 09 (5196) P3 Cattle feed supplements – Specification


G/TBT/N/TZA/101 AFDC 09 (5197) P3 Compounded poultry feeds – Specification
G/TBT/N/TZA/102 AFDC 09 (4841) P3 Dairy cattle premix – Specification
G/TBT/N/TZA/103 AFDC 09 (4842) P3 Pig feed premixes – Specification
G/TBT/N/TZA/104 AFDC 09 (4843) P3 Poultry feed premixes – Specification
G/TBT/N/TZA/105 AFDC 09 (5200) P3 Compounded pig feed – Specification
G/TBT/N/TZA/106 CDC 17 (5216) P3: Engine Coolants– Specification
G/TBT/N/TZA/107 CDC 17 (5217) P3: Automotive service greases - Specification
G/TBT/N/TZA/108 AFDC 13(4866) P3 Fruit wine – Specification
G/TBT/N/TZA/110 AFDC 17 (4722) P3 Refined sugar – Specification
G/TBT/N/TZA/111 AFDC 17 (4723) P3 Brown sugar – Specification
G/TBT/N/TZA/112 AFDC 17 (4724) P3 Stinging bee honey – Specification
G/TBT/N/TZA/113 AFDC 17(5177) P3 Icing sugar - Specification

Uganda

G/TBT/N/UGA/665 DUS 1751:2017, Standard Test Method for Determination of Ethanol and Methanol
Content in Fuels Containing Greater than 20% Ethanol by Gas Chromatography
G/TBT/N/UGA/666 DUS 1752:2017, Standard Practice for Mixing and Handling of Liquid Samples of
Petroleum and Petroleum Products
G/TBT/N/UGA/667 DUS 1753:2017, Standard Test Method for Acidity in Ethanol and Ethanol Blends by
Titration
G/TBT/N/UGA/668 DUS 1754:2017, Standard Practice for Sampling Industrial Chemicals
G/TBT/N/UGA/669 DUS 1755:2017, Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl
Fischer Titration
G/TBT/N/UGA/670 DUS 1725:2017, Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables
G/TBT/N/UGA/671 DUS 1732:2017, Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products

Responsabil Punct de Informare OMC / ASRO – Mihaela Vorovenci,


e-mail: mihaela.vorovenci@asro.ro, Tel: 4021 316 90 54
Deveniţi membru ASRO ACUM !
FACILITĂŢI ACORDATE MEMBRILOR ASRO
ACCES PRIORITAR LA SERVICIILE OFERITE DE ASRO

REDUCERI DE TARIFE

…… 25% din preţul abonamentului la


standardele române, indiferent de
mărimea acestuia
…… 30% din preţul aplicaţiei la
achiziţionarea produsului
InfoStandard WEB REDUCERE LA TAXA DE MEMBRU ÎN
COMITETELE TEHNICE ALE ASRO
…… 30 % din preţul unei perioade de
acces la produsul Catalog CLOUD.
…… 57 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru
La lansarea produsului Catalog
persoane juridice fără scop lucrativ, cu excepţia
CLOUD membrii ASRO vor primi
persoanelor juridice fără scop lucrativ care
o lună de acces gratuit la acest
promovează şi apără interese cu caracter social
produs. Accesul se acordă în urma
(de protecţie a muncii, familiei, copilului, a
unei solicitări prealabile.
intereselor consumatorilor etc.), cultural, de
…… 10% din valoarea tarifului pentru protecţie a mediului,
cursurile organizate de ASRO,
…… 226 lei+TVA (faţă de 510 lei+TVA) pentru
inclusiv în sistem e-learning
persoane juridice constituite în vederea
…… 25% din tariful perceput desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ.
la certificarea unui produs
* Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul ASRO
(acordarea dreptului de www.asro.ro secţiunea Standardizare/condiţii devenire
utilizare a mărcilor naţionale membru in CT ASRO.
de conformitate cu standardele
naţionale, respectiv marca SR sau
marca SR-S) pentru următoarele PRODUSE/SERVICII GRATUITE
etape: solicitare iniţială, elaborare
şi semnare contract, analiza …… Pentru membrii persoane juridice cu scop pa-
documentaţiei solicitantului, trimonial, cât si pentru membrii Colegiului E (a
redactare raport final, eliberare, căror cotizaţie este de 2.000 lei/an) se acordă un
eliberare Licenţă pentru serviciu anual ce constă în punerea la dispoziţie a
certificare. Revistei Standardizarea – format electronic
…… În limita sumei de 5% din
valoarea cotizaţiei anuale, …… Reclamă instituţională în revista “Standardizarea”
achitată integral pentru anul (în limita a şase pagini de revistă/număr)
în curs, membrul ASRO poate …… Curs de iniţiere în domeniul standardizării naţio-
beneficia gratuit, o dată pe an, nale pentru câte un reprezentant din partea fie-
la solicitarea acestuia, de orice cărui membru, în scopul unei mai bune cunoaş-
serviciu oferit de ASRO (preţul teri a sistemului de standardizare, a angrenajelor
standardelor române comandate şi funcţionării lui.
la ASRO, aplicaţia Infostandard,
Nota: Membrii ASRO beneficiază de facilităţi numai după achitarea
Revista Standardizarea etc.). integrală a cotizaţiei pe anul în curs.
Informaţii detaliate referitoare la standardele române se pot obţine consultând aplicaţia Infostandard Web cât şi
publicaţiile ASRO: revista „Standardizarea”, „Buletinul Standardizării”.
Procurarea standardelor române, a publicaţiilor şi a CD-urilor ASRO se poate face la:

ASRO – Direcţia Publicaţii, str. Mendeleev 21-25, sect. 1, Bucureşti, Serviciul Abonamente – Vânzări: tel: 021/316.77.25,
fax: 021/317.25.14, 021/312.94.88 sau în ţară la:
Centrele Zonale de Informare în domeniul standardizării din:

CCI BRAŞOV CCI VÂLCEA CCI TIMIŞOARA CCI BIHOR


Bd M.Kogălniceanu 18-20 Bl.1 K Str. Regina Maria nr. 7 Pţa Victoriei nr. 3 Str. Roman Ciorogariu 65
BRAŞOV cod 500173 RM VÂLCEA cod 240151 TIMIŞOARA cod 300030 ORADEA 410009
Sorina Blejan, Răzvan Kos Genoveva Chirca Cătălin Mirea Mihaela Secară
0268-547075, 0268-474170 0250-733449 0374-160403 0259-417807
sorina.blejan@ccibv.ro standarde@ccivl.ro cmirea@cciat.ro mihaela@ccibh.ro
razvan.kos@ccibv.ro
standarde@ccibv.ro CCI MARAMUREŞ CCIA BACĂU CCIA GALAŢI
Bd Unirii nr.16 Str. Libertăţii nr. 1 Str. Mihai Bravu nr.46
CCIA CLUJ BAIA-MARE cod 430232 BACĂU cod 600052 GALATI 800208
Str. Horea nr. 3 Mihai Mărăşescu Ştefan Popa Mariana Ionescu
CLUJ-NAPOCA cod 400174 0262-221510 0234-570010 0236-0460545
Lucia Boariu 0262-225794 0234-571070 ccn@cciagl.ro
0364-730992 cci_mm@ccimm.ro ccibc@ccibc.ro
luci@ccicj.ro CCI DOLJ
CCIA MUREŞ CCIA SUCEAVA Str. Brestei Nr.21
CIA IAŞI Str. Primăriei nr. 1 Str.Universităţii 15-17 CRAIOVA 200420
Bd. Carol I nr. 27 TG MUREŞ cod 540026 SUCEAVA 720229 Tereza Vladu Suvaiana
IASI cod 700507 Mihail Moldovan Monica Horatau 0251-418876
Ilona Vitan 0365-566968 0230-521506 office@ccidj.ro
0232-268001 office@cciams.ro 0230-520099
asro@cciasi.ro monica.horatau@ccisv.ro

CCIA BISTRIŢA NĂSĂUD


Str Petre Ispirescu nr. 15 A
BISTRIŢA cod 420081
Mihaela Cotoi
0263-230400
comp.marketing@cciabn.ro

ASRO
Bucureşti, Sector 1, Cod 010362, Str. Mendeleev nr. 21 – 25
Tel: 021/316 32 96
Fax: 021/316 08 70
e-mail: vanzari@asro.ro, marketing@asro.ro
www.asro.ro

© ASRO 2017
Editura Standardizarea 2017

Вам также может понравиться