Вы находитесь на странице: 1из 5

School: DepEdClub.

com Grade Level: IV


GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Sir BIENVINIDO C. CRUZ JR Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: SEPTEMBER 30 – OCTOBER 4, 2019 (WEEK 8) Quarter: 2ND QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


MUSIC ARTS P.E. HEALTH HEALTH
I. Objectives Nakagagawa ng sariling -Nailalarawan ang mga 1.Natatalakay ang larong Lawin at 1.Naipapakita ang mga 1.Naipapakita ang mga
likhang melody (MU4ME-IIg- katangian ng isang sariling sisiw at ang mga alintuntunin at pamamaraan kung paano pamamaraan kung paano
7) pamayanan sa pamamagitan ng mga kasanayan nito. mapanatiling malusog ang mapanatiling malusog ang
malikhaing pangmaramihang 2.Nakapaglalarawan ng mga katawan at pagsugpo sa katawan at pagsugpo sa
talakayan. alintuntunin at kasanayan sa laro karaniwang nakakahawang karaniwang nakakahawang
-Napahahalagahan ang ayon sa pamantayan. sakit. sakit.
pamayanang kultural sa 3.Nasusunod sa wastong paraan
pamamagitan ng mga likhang- ng laro na may pag-iingat at
sining. naipakikita ang sportsmanship sa
-Naibabahagi ang sariling paglalaro.
pananaw sa nasaliksik nang
impormasyon at karanasan
batay sa mga likhang-sining na
ginawa.

Demonstrates understanding of
a.Content Standards Recognizes the musical lines, color, shapes, space, and Demonstrates understanding Understand the nature and Understand the nature and
symbols and demonstrates proportion through drawing. ofparticipation and assessment of prevention of common prevention of common
understanding of concepts _Demonstrates understanding physical activities and physical communicable diseases. communicable diseases.
pertaining to melody. of lines, color, shapes, space and fitness.
proportion through drawing.
Analyzes melodic movement -Sketches and paints a Participates and assess Consistently practices personal Consistently practices personal
and range and be able to landscape or mural using shapes performance in physical activities. and environmental measures to and environmental measures to
b. Performance Standards create and perform simple and colors appropriate to the prevent and control common prevent and control common
melodies. way of life of the cultural communicable diseases. communicable diseases.
community.
_realizes that the choice of
colors to use in a landscape
gives the mood of feeling of a
painting.
_sketches and paints a
landscape OR MURAL using
shapes and colors appropriate
to the way of life of the cultural
community
-Realize that the choice of colors
to use in a landscape gives the
mood or feeling of a painting.

Performs his/her own created Identifies areas for improvement


melody. (MU4ME-IIg-7) (PE4PF-IIb-h-22)
c. Learning Competencies/ Tells story or relates Enumerates the different Enumerates the different
Objectives. Write the LC Code for experiencies about cultural elements in the chain of elements in the chain of
each communities seen in the infections..(H4DD-IIb-10) infections..(H4DD-IIb-10)
landscape..(A4EL-IIh)

II.CONTENT ARALIN8: Likhang Melody ARALIN 8: Malikhaing ARALIN 8:Lawin at Sisiw ARALIN 8: Pag-iwas ay Gawin ARALIN 8: Pag-iwas ay Gawin
Pagpapahayag upang Di-Maging Sakitin upang Di-Maging Sakitin
III.LEARNING RESOURCES
A.References
1.Teacher’s Guide pages TG p.76-79 TG p.254-256 TG p.41-43 TG p.142-145 TG p.142-145
2.Learner’s Materials pages LM p.61-63 LM p.204-206 LM p.110 -115 LM p.302-313 LM p.302-313
3.Textbook pages
4.Additional Resources from
Learning Resources (LR) Portal
Larawan/myural ng mga Tsart ng mga gawain, mag Tsart, larawan, manila paper, Tsart, larawan, manila paper,
B. Other Learning Resources Manila paper, pentel pen, pamayanang kultural,CD larawan, panyo pentel pen, plaskard pentel pen, plaskard
tsart at tsart ng awit,CD/CD Cassette,Awitin ng Bandang
player,musical instrument Asin na “Kapaligiran”

IV.PROCEDURES
Balik-aralan ang nakaraang Itanong: Itanong: Balik-aralan ang nakaraang Balik-aralan ang nakaraang
A.Review previous lesson or aralin. Ano-ano ang dapat mong Nasisiyahan ba kayo sa mga aralin. aralin.
presenting the new lesson. Ano-ano ang mga pagitan ng isaalang alang sa paggawa ng ginawa natin noong nakaraan? Tanong: Tanong:
tono.. myural? Ano-ano ang mga sangkap ng Ano ang tamang paghuhugas ng Ano ang tamang paghuhugas ng
Original File Submitted and physical fitness ang iyong kamay? Ipakita ang tamang kamay? Ipakita ang tamang
Formatted by DepEd Club napaunlad/ paghuhugas ng kamay. paghuhugas ng kamay.
Member - visit depedclub.com Dapat bang panatilihing malakas
for more ang katawan? Bakit?

Magpakita ng isang tula na Magpakita ang guro ng Magpakita ng larawan ng isang Magpakita ng larawan.at Magpakita ng larawan.at
B. Establishing the purpose to the may apat na linya sa isang dalawang larawan ng ibat-ibang laro at ipahula kong anong laro magtanong tungkol sa larawang magtanong tungkol sa larawang
lesson. saknong. tanawin sa pamayanang ang nasa larawan.Ipaalala sa mga kanilang nakikita.Ipahambing kanilang nakikita.Ipahambing
LM p.77 Pagganyak kultural.Picture analysis. bata ang mga dapat tandaang mga sa mga bata ang nakitang sa mga bata ang nakitang
Tanong: Masdan ninyong mabuti at sangkap ng Physical fitness. larawan. larawan.
Ipalakpak ang rhythmic suriin ang bawat larawan na Itanongangmgasumusunod: *Wastong pagtapon ng basura *Wastong pagtapon ng basura
pattern ng tula inyong ginawa. -Anong laro ang nasa larawan? *Pagpapagawa ng malinis na *Pagpapagawa ng malinis na
I-chant ang bawat linya ng Itanong: -Ano ang kasanayan ng isang palikuran palikuran
tula habang pinakikinggan ng Ano ang iyong nararamdaman larong ito?
mga bata. ng naipakita muli ang iyong Word Puzzle game LM p. 111
Ipaulit ito sa mga bata. maiguhit na likhang –sining?
Maaring lagyan ng guro ng
himig ang tula ayon sa sukat
nito.
Ipakita ang score ng Panlinang na Gawain Panlinangna Gawain: Ipagawa ang akting –aktingan Ipagawa ang akting –aktingan
C. Presenting examples/ instances awit.”Tayo’y Magsaya”. LM Sabihin: Magpakita ng isang kwento Ipapantomina ang mga Ipapantomina ang mga
of the new lesson p.77 Ngayon ay magsasagawa tayo tungkol sa Lawin at Sisiw.Ipabasa sumusunod: sumusunod:
ng paglalakbay-aral ditto mismo sa mga bata ang kwento na ito. Pag-ubo Pag-ubo
sa ating silid.Pupuntahan natin Talakayin ang mga mga kaisipan Nagkakamot ng braso Nagkakamot ng braso
ang mga ibat-ibang uri ng tungkol sa larong lawin at sisiw at Paghuhugas ng kamay Paghuhugas ng kamay
pamayanang kultural . ang mga alintuntunin nito. LM Paghatsing Paghatsing
(Bigyan ng pagkakataon ang p.113 Pagwawalis ng bakuran. Pagwawalis ng bakuran.
mga bata na makapaglibot sa
gallery sa kanilang silid aralan)

Itanong: Itanong: -Batay sa kwento bakit dinaggit ng Itanong: Itanong:


D. Discussing new concepts and -Ano ang unang ginawa ng -Ano ang inyong nararamdaman lawin ang Sisiw? Ano ang ipinakita sa bawat Ano ang ipinakita sa bawat
practicing new skills # 1 guro bago ipaawit ang habang kayo ay naglilibot at Gusto nyo bang subukin ang pantomime? pantomime?
lunsarang awit? (Itinapik ang nakikita ang ibat-ibang uri ng larong ito ayon sa kwento na Paano makaiwas sa bawat Paano makaiwas sa bawat
rhythmic pattern) sining sa pamayanang kultural. inyong binasa? sakit? sakit?
-Ano pa ang paraan ginawa -Ano-ano ang mga likhang sining
upang madaling malaman ang ang inyong nakikita?
daloy ng melodic pattern?
(Pag chant ng lyrics ng awit).

Pangkatang Gawain: Gawaing Pansining: Pangkatang Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa Pangkatin ang mga mag-aaral sa
E. Discussing new concepts and Magpangkat sa tatlo ang Pangkatin sa tatlo.Ang unang Pangkatin ang mga bata sa tatlong grupo. Bigyan ng tatlong grupo. Bigyan ng
practicing new skills # 2 buong klase. pangkat ay tatawaging Pangkat dalawang grupo isagawa ng larong kanikaniyang Gawain ang bawat kanikaniyang Gawain ang bawat
Gawain 2 Pangkatang Gawain Luzon.Ang Ikallawa ay pangkat Lawin at sisiw ayon sa alintuntunin kasapi nito. LM p 306 kasapi nito. LM p 306
LM p.62 Visayas at pangkat Mindanao ng laro. -Unang pangkat: -Unang pangkat:
naman ang ikatlo. Umupo kayo Pangalawang pangkat: Pangalawang pangkat:
sa pabilog at magkaroon ng Pangatlong pangkat: Pangatlong pangkat:
talakayan at pagbabahagi ukol
sa pansariling karanasan hinggil
sa mga lugar na ating
pinuntahan kanina.
Magpatugtug ng isang awitin
“Kapaligiran”
Sabihin: Ipagagawa ang hakbang sa Bumuo ng pangkat na may apat o
F. Developing Mastery (Leads to Ang paglikha ng isang melody paggawa sa Gawain LM p.204- limang kasapi. Gumawa ng ulat
Formative Assessment 3 ay nakatutulong sa pagiging 205 tungkol sa larong Lawin at Sisiw na
malikhain upang maipakita inyong nilaro at ipakita ito sa
ang kahusayan at pag-unawa harapan.
sa musika.
Mahalaga sa isang awit ang Itanong: Itanong: Itanong:
G. Finding practical applications of melody upang maunawaan 1.Ano ang iyong naramdaman 1.Ano ang naidulot ng -ano ang maidudulot na
concepts and skills in daily living ang daloy ng note at ang isang habang isinasagawa ang pagsasagawa ng mga pagsubok na panganib kung hindi malunasan
paraan nito ay ang pag chant pagbabahagi ng inyong nabanggit? ang isang sakit?
ng lyrics ng awit o di kayay karanasan? 2.Ano ang kahalagahan ng bawat -Ano ang dapat gawin upang
pagtapik sa mga rhythmic pagsubok sa ating katawan? makaiwas sa sakit ?
pattern. 2. Ano ang nakatutuwang 3.Paano mo hihikayatin ang iyong -Paano mo mapanatiling mabuti
karanasan mo habang mag-aaral na ayaw isagawa ang ang iyong kalusugan upang
isinasagawa ang paglalakbay sa pagsubok na nabanggit? makaiwas sa nakakahawang
gallery ng mga likhang sining? 4.Anong kakayahan ang kailangan sakit?
upang mapaunlad ang kasanayan
nasabing laro?

H. Making generalizations and -Ano ang naramdaman mo - Ano ang inspirasyon ng mga Bakit mahalaga na malinis ang
abstractions about the lesson nang ikaw ay nakalikha ng pilipinong manlilikha ng sining Anong uri ng laro na ang layunin ating katawan lalo na ang ating
isang musika?Bakit? sa paghubong at pagpapaunlad nito ay hablutin ang panyo na mga kamay?
ng sariling ating sining? nakasabit sa buntot sa panhuling Ano ang iyong gagawin kung
Napahalagahan ba ang sariling manlalaro kung makuha nito sila walang tubig at sabon upang
nating sining?Bakit? ang panalo. mahugasan ang iyong mga
Anong katangian ang iyong kamay?
gagamitin sa pagkuha ng panyo Ano ang mga paraan upang
bilang buntot ng kalaban sa larong maiwasan o masugpo ang mga
Lawin at Sisiw? nakakahang sakit?
(Pagiging mabilis at maliksi, lakas
at tatag ng kalamnan)

-Sumanggunisa TG, Pagtataya Sumangguni sa LM SURIIN NATIN -Sumangguni sa LM,p. 313


I.Evaluating learning p.79 -Sumanggunisa LM, SURIIN p.115 Panghuling Pagtataya. I
p.206
Magkaroon din ng panahon sa
J. Additional activities for pagsasaliksik kung ano pang mga
application or remediation ibat-ibang uri ng Invasion game.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa
aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin:
ang nakatulong ng lubos? Paano ito __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon
nakatulong? __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain
__ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL
__Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture
__Event Map __Event Map __Event Map __Event Map __Event Map
__Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart
__I –Search __I –Search __I –Search __I –Search __I –Search
__Discussion __Discussion __Discussion __Discussion __Discussion
F. Anong suliranin ang aking naranasan Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan:
na nasolusyunan sa tulong ng aking __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong
punungguro at superbisor? kagamitang panturo. kagamitang panturo. kagamitang panturo. kagamitang panturo. kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng mga __Di-magandang pag-uugali ng mga __Di-magandang pag-uugali ng mga __Di-magandang pag-uugali ng mga
mga bata. bata. bata. bata. bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga
bata bata bata bata bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng mga __Kakulangan sa Kahandaan ng mga __Kakulangan sa Kahandaan ng mga __Kakulangan sa Kahandaan ng mga
mga bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya ng makabagong teknolohiya ng makabagong teknolohiya ng makabagong teknolohiya ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan

G. Anong kagamitan ang aking __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga presentation presentation presentation presentation presentation
kapwa ko guro? __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material