Вы находитесь на странице: 1из 219

WYE 4474 Musculo cover 17-07-06 13:17 ™ÂÏ›‰·1

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

MYO™KE§ETIKO ™Y™THMA
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·2
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·3
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·4
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·5

Miniatlas

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ·

Με την ευγενική χορηγία της


WYE 4474 Musculo p1-10 21-07-06 12:28 ™ÂÏ›‰·6

™˘ÁÁڷʤ·˜:
Dr. Luis Raùl Lépori

∏ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ‰ËÌÔÛȇıËΠ·fi ÙËÓ E.C. S.A.

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË:
∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∞. °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿

Copyright © 2003 ·fi ÙËÓ E.C. S.A.


ISBN No. 987-20035-7-2
¡ÔÌÈÎÒ˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡.¢. E.E. No. 11,723
www.miniatlas.com
info@miniatlas.com
Copyright© 2006 by Licitelco S.L.(Ec-Europe)
www.ec-europe.com - info@ec-europe.com
Copyright© 2005 (ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ·fi ÙË CCM International ∂.¶.∂.
∫ÔÓ›ÙÛ˘ 3-5, ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ 15125.
∆ËÏ.: 210-6146560, 210-8064231. Fax: 210-8061765

ªÂ ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜.


O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó.

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÎÂÈ̤Ó˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ë


ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
̤ÛÔÓ, Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi (ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
Û¿ÚˆÛË), fiˆ˜ Â›Û˘ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ‹ ‰ˆÚ¿ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË
ÁÚ·Ù‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.

■ 6 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·7

¶ÚfiÏÔÁÔ˜

¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ È·ÙÚfi:

∏ ·ÚÔ‡Û· Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ú·ÎÙÈ΋


Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿ ÙË ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Û·˜
ηıËÎfiÓÙˆÓ.
O ¿ÙÏ·˜ Â›Ó·È Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÛ¤˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· Ì·˙› Û·˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ ÂÔÙÈÎfi
‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Û·˜ ˆ˜
ÚÔ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ∞Ó·ÙÔÌ›·˜, º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜
∞Ó·ÙÔÌÈ΋˜ & ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.
∆· Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û·Ê‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiϘ
ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰‡Ô
·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˘ ·Í›·˜: Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÈӿΈÓ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ
‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ (˘Ô)ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Minatlas.

∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó


Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜.

O ∂ΉfiÙ˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 7 ■
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·8

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
º˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÔÛÙÒÓ ..................................................................10
º˘ÛÈÔÏÔÁ›· Ì˘ÒÓ ....................................................................29
∫ÔÚÌfi˜ Î·È ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋ ™Ù‹ÏË ................................................45
ÕÓˆ ¿ÎÚ· ..............................................................................71
∫¿Ùˆ ¿ÎÚ·..............................................................................97

¶·ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÂÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ................................127


¶·ıÔÏÔÁ›· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ..........................................128
¶·ıÔÏÔÁ›· ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ..........................................................148
¶·ıÔÏÔÁ›· οو ¿ÎÚˆÓ ........................................................166

™ÙÔȯ›· Î·È ÙÈ̤˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ


‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ..........................................................................203
∞ÏÊ·‚ËÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÙÈÌÒÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ................................................218
¢ÈÂıÓ›˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ηٷ¯ˆÚË̤Ó˜ Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‹
ÎfiÌ‚ÔÈ Ô˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË
Û ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.

■ 8 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·9

∆Ô ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·

OÈ ‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤¯Ô˘Ó


ÚˆÙ·Ú¯Èο ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·.

°È· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi


ÔÛÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È Ì˘ÒÓ Ô˘
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

∏ ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÔÛÙ›Ù˘ ÈÛÙfi˜. ∆·


ÔÛÙ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÛÙ›ÙË ÈÛÙfi Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÚfiÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ, ·ÏÏËϤӉÂÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.

∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜


ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Î·È
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
‰˘Ó·ÙÔًوÓ.

∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔ Ì˘˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ Ì˯·Ó‹ Î·È ÁÈ·


Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯ËÌÈ΋
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 9 ■
WYE 4474 Musculo p1-10 17-07-06 13:25 ™ÂÏ›‰·10

º˘ÛÈÔÏÔÁ›·
ÙˆÓ OÛÙÒÓ

■ 10 - Miniatlas
MÂÙˆÈ·›Ô
K˘ÎÏÔÙÂÚ‹˜ Ì˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡
BÚÂÁÌ·ÙÈÎfi
WYETH 4474 Musculo page 11

KÚÔÙ·ÊÈÎfi
M·ÛËÙ‹Ú·˜ Ì˘˜
K¿Ùˆ ÁÓ¿ıÔ˜
K˘ÎÏÔÙÂÚ‹˜ Ì˘˜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜
°ÂÓÂÈ·Îfi˜ Ì˘˜
17-07-06

A˘¯ÂÓÈÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ
TÚ·Â˙ÔÂȉ‹˜ Ì.
KÏ›‰·
ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ ™ÙÂÚÓÔÎÏÂȉÔÌ·ÛÙÔÂȉ‹˜ Ì.
13:41

øÌÔÏ¿ÙË ¢ÂÏÙÔÂȉ‹˜ Ì.

BÚ·¯ÈfiÓÈÔ M›˙ˆÓ ıˆÚ·ÎÈÎfi˜ Ì.


™ÂÏ›‰·1

¶Ï¢ڤ˜ ¶ÚfiÛıÈÔ˜ Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Ì.

£ˆÚ·ÎÈÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ¢ÈΤʷÏÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì.

AÁÎÒÓ·˜
ŒÍˆ ÏÔÍfi˜ ÎÔÈÏÈ·Îfi˜ Ì.
™ÔÓ‰˘ÏÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË
OÛÊ˘˚ÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ¶ÚËÓÈÛÙ‹˜ Ì.

KÂÚΛ‰· µÚ·¯ÈÔÎÂÚÎȉÈÎfi˜ Ì.
øϤÓË
øϤÓÈÔ˜ ηÌÙ‹Ú Ì˘˜
K·Úfi˜ AÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ηÚÔ‡

ª·ÎÚfi˜
·Ï·ÌÈ·›Ô˜
MÂٷοÚÈÔ Ì.
∞ÔÓ‡ڈÛË
·Ï·ÌÈ·›Ô˘ Ì.
ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘
ηÚÔ‡
º¿Ï·ÁÁ˜
Iۯȷ΋ ∆Â›ÓˆÓ ÙËÓ Ï·Ù›·
¿ÚıÚˆÛË ÂÚÈÙÔÓ›· Ì.
IÂÚfi OÚıfi˜ ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì.
ƒ·ÙÈÎfi˜ Ì.
MËÚÈ·›Ô
¶ÚÔÛ·ÁˆÁÔ› Ì.

ŒÍˆ Ï·Ù‡˜ ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì.


ÕÚıÚˆÛË ÁfiÓ·ÙÔ˜

ŒÛˆ Ï·Ù‡˜ ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì.


EÈÁÔÓ·Ù›‰·

KÓ‹ÌË
°·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜ Ì.

¶ÂÚfiÓË ¶ÚfiÛıÈÔ˜
ÎÓËÌÈ·›Ô˜ Ì.

¶Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË ∫·ıÂÎÙÈÎfi˜


ÂÎÙ›ӈÓ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

T·ÚÛfi˜ ∫¿Ùˆ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ‹˜


Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡
MÂٷٿÚÛÈÔ

º¿Ï·ÁÁ˜
EÎÙ›ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Ù¤ÓÔÓÙ˜
M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·13

TÔ Ì˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ


·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÛÙÒÓ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ
·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 600 Ì˘ÒÓ.
OÈ ÔÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜
¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi
Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ·
Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÎÚ·.
OÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛˆÓ
‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. OÈ Ì‡Â˜
‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÚÒÌ·Ù· ηÈ
ÚÔÛʇÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÛÙ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ÛËÌ›· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÈΤ˜
·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ì˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 13 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·14

O ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓËÏ›ÎÔ˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ


·fi 206 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÛÙ¿. ¢È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È
Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: ÛÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘
ÎÔÚÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
O ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 80
ÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ù· ¿ÎÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi
126 ÔÛÙ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. T· ÔÛÙ¿ Ù˘ ˆÌÈ΋˜ ˙ÒÓ˘
Î·È Ù˘ ˘¤ÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙˆÓ ¿Óˆ
Î·È Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ù·
ÂÚÈÊÂÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡. ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘
ÎÔÚÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘
ÎÚ·Ó›Ô˘, ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Ù˘
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚÓÔ˘ ηÈ
ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ.

■ 14 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·15

™ÎÂÏÂÙfi˜ (ÚÔÛı›· ¿Ô„Ë) ■

ªÂÙˆÈ·›Ô µÚÂÁÌ·ÙÈÎfi
∫ÚÔÙ·ÊÈÎfi
∑˘ÁˆÌ·ÙÈÎfi
∫¿Ùˆ ÁÓ¿ıÔ˜ ∞˘¯ÂÓÈ΋ ÌÔ›Ú· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘
∫Ï›‰·
øÌÔÏ¿ÙË
™Ù¤ÚÓÔ µÚ·¯ÈfiÓÈÔ ÔÛÙfi
¶ÏÂ˘Ú¿ £ˆÚ·ÎÈ΋ ÌÔ›Ú·
¶Ï¢ÚÈÎfi˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˜ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘
OÛÊ˘˚΋ ÌÔ›Ú· øϤÓË
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ∫ÂÚΛ‰·
∞ÓÒÓ˘ÌÔ ÔÛÙfi
∫fiÎ΢Á·˜ (Ï·ÁfiÓÈÔ˜ ÌÔ›Ú·)
πÂÚfi ÔÛÙfi
∏‚È΋ Û‡ÌÊ˘ÛË ∫·Úfi˜
ªÂٷοÚÈÔ
º¿Ï·ÁÁ˜
ªËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi

∂ÈÁÔÓ·Ù›‰·

¶ÂÚfiÓË

∫Ó‹ÌË

∆·ÚÛfi˜
ªÂٷٿÚÛÈ·
º¿Ï·ÁÁ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 15 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·16

O ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ÌÂ


ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ
ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ¿ÎÚ·. ∏
ÎÏ›‰· Î·È Ë ˆÌÔÏ¿ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ˆÌÈ΋ ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ
ÔÛÙ¿ ÙˆÓ ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘
‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘. ∆· ÔÛÙ¿ Ù˘
ÔÛʇԘ Î·È ÙÔ ÈÂÚfi ÔÛÙfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ‡ÂÏÔ. ∏ ‡ÂÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹
ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ‚¿ÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi
Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ·
Ù· οو ¿ÎÚ·. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘
Á˘Ó·ÈΛԢ ÛÎÂÏÂÙÔ‡.
O ·Ó‰ÚÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ
Á˘Ó·ÈΛÔ. OÈ Î‡ÚȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ˘¤ÏÔ˘,
ηıÒ˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ‡ÂÏÔ˜ ›ӷÈ
ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

■ 16 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·17

™ÎÂÏÂÙfi˜ (ÔÈÛı›· ¿Ô„Ë) ■

∞˘¯ÂÓÈ΋ ÌÔ›Ú·
· ÛÔÓ

øÌ
∞Î Óı҉˘ fi
· ·

(ıˆÚ·ÎÈÎ ‡ Û Ó
Ô Ô fiÓÈÔ ÔÛÙfi
¶Ï¢Ú
Ú·
Ú ÎÈ΋‹ ÌÔ›Ú·
Ì Ú

Ó‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘

OÛÊ˘˚΋‹ ÌÌÔ›Ú·
Ú Ï€ÓË
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹
∞ÓÒÓ˘ÌÔ Ô ÛÙfi (Ï·Á ∫ Π‰Ú › ·

∫fiÎ΢Á ˜ ·

ªÂÙ · ο ÈÚ Ô
∫ fi˜
·Ú

º¿Ï · ÁÁ˜

›Ô
Ô Ô ÛÙfi

¶ÂÚ

º¿Ï · ÁÁ˜

∆·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 17 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·18

∆· Ì·ÎÚ¿ ÔÛÙ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô


Ù‡Ô˘˜ ÔÛÙÔ‡: Û˘Ì·Á¤˜ ηÈ
ÛÔÁÁ҉˜. ∆Ô Û˘Ì·Á¤˜ ÔÛÙfi
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜
ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ·‚ÂÚÛÈ·ÓÔ‡˜ ۈϋÓ˜ (‹
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Havers), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ·
Ì·ÎÚ¿ ÔÛÙ¿ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ
ÙÔ Ì·ÎÚfi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ·. ∏ ÛÔÁÁ҉˘
Ô˘Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ûˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ
Ì·ÎÚÒÓ ÔÛÙÒÓ ·Ú¿ ÙÔÓ Ì˘ÂÏÈÎfi
ۈϋӷ. ™˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÏÂÙ¤˜
ÔÛÙÈΤ˜ ·Ú·Û¯›‰Â˜, ÙȘ ÔÛÙÈΤ˜
‰ÔΛ‰Â˜.

■ 18 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·19

¢ÔÌ‹ ª·ÎÚÒÓ OÛÙÒÓ ■

∆ÚȯÔÂȉ‹ ÙÔ˘
·‚ÂÚÛÈ·ÓÔ‡ ۈϋӷ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Havers
OÛÙÈΤ˜ ‰ÔΛ‰Â˜
™˘ÁÎÂÓÙÚÈο
ÀÔÂÚÈÔÛÙÈο ÂÙ¿ÏÈ·
·ÊÔÚÈÛÙÈο ÂÙ¿ÏÈ·

∞ÈÌÔÊfiÚÔ ·ÁÁ›Ô
ÙÔ˘ ·‚ÂÚÛÈ·ÓÔ‡
ۈϋӷ
¶ÂÚÈfiÛÙÂÔ

™ÔÁÁ҉˘ ÌÔ›Ú· ÔÛÙÔ‡

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 19 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·20

OÈ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ ·ÙÙ·Ú·


Ô˘ ‚ÈÔÛ˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù·
ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ıÂ̤ÏÈ·˜ Ô˘Û›·˜
ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ÔÛÙÂÔÂȉ¤˜. ∆Ô
ÔÛÙÂÔÂȉ¤˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›Ô
Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ıÂ̤ÏÈ·˜ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ
ÔÛÙÒÓ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÛÙÂÔÂȉ‹ Ì‹ÙÚ·
Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙÈٷӈ̤ÓÔ ÔÛÙfi.
OÈ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹
ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηÈ
ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó
ÔÛÙÈ΋ Ô˘Û›·.
™ÙÔ˘˜ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ ·ÊıÔÓÔ‡Ó
ÙÔ ÂÓ‰ÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô,
Ù· ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈ· Î·È Ù· ÂÎÎÚÈÙÈο ΢ÛÙ›‰È·.
∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

■ 20 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·21

OÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú· Ù‡Ô˘ π ■

OÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˘

¶˘Ú‹Ó·˜
MÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ

∂ÎÎÚÈÙÈο
΢ÛÙ›‰È·

EÓ‰ÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 21 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·22

∆· ÔÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú· Â›Ó·È ÒÚÈÌ· ÔÛÙÈο


·ÙÙ·Ú·.
¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜.
ŸÙ·Ó ÔÈ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÛÙÂÔÂȉԇ˜,
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·‰Ú·ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ÕÏÏÔÈ,
ˆÛÙfiÛÔ, ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·ÔÙÈٷӈ̤ÓË ÔÛÙÈ΋ ıÂ̤ÏÈ· Ô˘Û›· ηÈ
·Áȉ‡ÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÈÏÔًوÓ
ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÛÙÒÓ, Ô˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÓÙ·È
‚ÔıÚ›·.
ŸÙ·Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ıÂ̤ÏÈ· Ô˘Û›·,
·˘Ù¿ Ù· ·ÙÙ·Ú· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È
ÔÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú· Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ôχ
·ÍÈfiÏÔÁÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÛÙÂÚÂÔÔ›ËÛË Ù˘
ÔÛÙÈ΋˜ Ì¿˙·˜.

■ 22 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·23

OÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú· Ù‡Ô˘ ππ ■

OÛÙÂÔ·ÙÙ·ÚÔ

¶˘Ú‹Ó·˜

MÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 23 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·24

OÈ ÔÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·,


ÔÏ˘‡ÚËÓ· ·ÙÙ·Ú· Ì ¿ÊıÔÓÔ
΢ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘
ÌÔÓÔ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ Ê·ÁÔ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¿ÁÓˆÛÙÔ
Â¿Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Û‡ÓÙËÍË ÔÏÏÒÓ
ÌÔÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ‹ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜
ÌÈÙÒÛÂȘ ˘Ú‹ÓˆÓ ÌÔÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ¯ˆÚ›˜
΢ÙÙ·ÚÔÎÈÓËÛ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÛÙÈ΋
Â·Ó·ÚÚfiÊËÛË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ,
ȉ›ˆ˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜
ÔÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˜.

■ 24 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·25

OÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú· Ù‡Ô˘ πππ ■

OÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˘

¶˘Ú‹Ó˜ §˘Ûfiۈ̷

™‡ÛÙËÌ· Golgi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 25 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·26

∆Ô ÔÛÙfi Â›Ó·È ˙ˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜


˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘Ó¯›˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜
fiÔ˘ fiϘ Ì·˙› ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘
ÛÎÂÏÂÙÔ‡, ÙËÓ ÔÛÙÈ΋ Â·Ó·ÚÚfiÊËÛË Î·È ÙËÓ
·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË. ∞˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
.
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ
ÙÔ˘˜ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˜.
OÈ ÔÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ıÂ̤ÏÈ·˜
Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÛÙÔ‡, ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘
Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ô˘Û›·˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ ÈfiÓÙˆÓ
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÈÙ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.
∏ Â·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÔÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ÔÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó
Ôͤ· Î·È Ï˘ÛÔۈ̷ÙÈο ¤Ó˙˘Ì· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘
΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÔÛÙÈ΋
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. T· ¤Ó˙˘Ì· ·Ô‰ÔÌÔ‡Ó ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜
Ù˘ ıÂ̤ÏÈ·˜ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi pH ÚÔηÏ›
‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ηÈ
·Ê·Ï¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÙ›ÙË ÈÛÙÔ‡. ∆Ô ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÌÂٷ͇
ÔÛÙÂÔÁ¤ÓÂÛ˘ Î·È ÔÛÙÂfiÏ˘Û˘ ÂÍ·ÚٿٷÈ
·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘
·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ›ӷÈ
˘‡ı˘Ó· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.

■ 26 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·27

∞Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ OÛÙÒÓ ■

OÛÙÂÔÎÏ¿ÛÙ˘

∞Ô‰fiÌËÛË ıÂ̤ÏÈ·˜ Ô˘Û›·˜ ÔÛÙÔ‡

OÛÙÂÔ‚Ï¿ÛÙ˜

ŒÎÎÚÈÛË Ó·ڋ˜ ıÂ̤ÏÈ·˜ Ô˘Û›·˜

™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÔÛÙÔ‡
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÔÛÙÂÔ‚Ï·ÛÙÒÓ
Û ÔÛÙÂÔ·ÙÙ·Ú·

OÛÙÂÔ·ÙÙ·ÚÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 27 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·28

■ 28 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·29

º˘ÛÈÔÏÔÁ›·
ÙˆÓ ª˘ÒÓ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 29 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·30

TÔ ÛÒÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi


ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 600 ÛÎÂÏÂÙÈÎÔ‡˜
̇˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% ÙÔ˘
ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. TÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi,
ÙÔ˘˜ ̇˜ Î·È ÙÔ ˘Ô‰fiÚÈÔ Ï›Ô˜. O
ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ
̇˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜
Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ,
fiˆ˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÔÛÙ¿ ÙÔ˘
ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÎÔ‡ÛȘ
ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ‰Ú¿Û˘
·ÚÎÂÙÒÓ Ì˘ÒÓ. ∫·ıÒ˜ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ,
ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì‡Â˜ Û˘ÛÒÓÙ·È ÂÓÒ
¿ÏÏÔÈ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó.

■ 30 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·31

∆Ô ª˘˚Îfi ™‡ÛÙËÌ· ■

∫ÚÔÙ·Ê›Ù˘ Ì˘˜
™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ̇˜
ªÂÙˆÈ·›Ô˜ Ì˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡
(ÂÈÎÚ¿ÓÈÔ˜ Ì˘˜)
ª·ÛËÙ‹Ú·˜ Ì˘˜
™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ̇˜ ™ÙÂÚÓÔÎÏÂȉÔÌ·ÛÙÔÂȉ‹˜ Ì˘˜
ÛÙfiÌ·ÙÔ˜

°ÂÓÂÈ·Îfi˜ Ì˘˜ ∆Ú·Â˙ÔÂȉ‹˜ Ì˘˜


¢ÂÏÙÔÂȉ‹˜ Ì˘˜
ªÂ›˙ˆÓ ıˆÚ·ÎÈÎfi˜ Ì˘˜
¶ÚfiÛıÈÔ˜ Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Ì˘˜
¢ÈΤʷÏÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì˘˜
ŒÍˆ ÏÔÍfi˜ (ÎÔÈÏÈ·Îfi˜) Ì˘˜

µÚ·¯ÈÔÓÔÎÂÚÎȉÈÎfi˜ Ì˘˜
™ÙÚÔÁÁ‡ÏÔ˜ ÚËÓÈÛÙ‹˜ Ì˘˜
∫ÔÈÓfi˜ ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Ì˘˜
∂ÈÔÏ‹˜ ÎÔÈÓfi˜ ηÌÙ‹Ú·˜
Ì. ÙˆÓ ‰·ÎهψÓ
∆Â›ÓˆÓ ÙËÓ Ï·Ù›·
ÂÚÈÙÔÓ›· Ì˘˜
¶ÚÔÛ·ÁˆÁÔ› ̇˜
OÚıfi˜ ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì˘˜
ƒ·ÙÈÎfi˜ Ì˘˜

ŒÛˆ Ï·Ù‡˜ Ì˘˜

°·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜ Ì˘˜
¶ÚfiÛıÈÔ˜ ÎÓËÌÈ·›Ô˜

ª·ÎÚfi˜ ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Ì˘˜

∂ÎÙ›ÓÔÓÙ˜
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ̇˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 31 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·32

OÈ ÛÎÂÏÂÙÈÎÔ› ̇˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ


ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ. ∞˘Ù‹ Ë
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ̇˜ Ó·
Û˘ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È fiÙ·Ó ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·È Î·È Ó·
¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› ÙÔ
ÂÚ¤ıÈÛÌ·. ∏ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó·
Û˘ÛÒÓÙ·È ‹ Ó· Û˘ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È (‚Ú¿¯˘ÓÛË
Ù˘ Á·ÛÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜
Ì˘Â˜ Ó· ¤ÏÎÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó·
ÚÔÎÏËı› ΛÓËÛË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÔÌ‹˜,
Ô ÛÎÂÏÂÙÈÎfi˜ Ì˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi
Û˘ÛÙÂÏÏfiÌÂÓ˜ ‰¤Û̘ Ì˘˚ÎÒÓ ÈÓÒÓ.
∞˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜
›Ó˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ Ì˘˚ο ÈÓ›‰È·, Ù· ÔÔ›·
‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Û ۷ÚÎÔÌÂÚ‹, ÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÛÎÂÏÂÙÈÎÒÓ
Ì˘ÒÓ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ (ÂÈ̇ÈÔ,
ÂÚÈ̇ÈÔ Î·È ÂÓ‰Ô̇ÈÔ).

■ 32 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·33

∞Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ °Ú·Ì̈ÙÔ‡ ª˘fi˜ ■

¶ÂÚÈ̇ÈÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 33 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·34

OÈ Ì˘˚Τ˜ ›Ó˜ Â›Ó·È ÛÎÂÏÂÙÈο Ì˘˚ο


·ÙÙ·Ú·, Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ ÂÈÌË΢Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜
(¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 1 – 40 mm). ∫¿ıÂ Ì˘˚΋
›Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi
Ì˘Ô˚Óȉ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÌÈ·
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û·ÚΛÏËÌÌ·.
TÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· Ù˘ Ì˘˚΋˜ ›Ó·˜
·ÔηÏÂ›Ù·È Û·ÚÎfiÏ·ÛÌ·.
∂›Ó·È ÔÏ˘‡ÚËÓ˜ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÌÈÙÔ¯ÔÓ‰Ú›ˆÓ Î·È ¤Ó·
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÓ‰ÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô,
ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Û·ÚÎÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∆·
Ì˘Ô˚Ó›‰È· Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜
ÙˆÓ Ì˘˚ÎÒÓ ÈÛÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÏÂÙfiÙÂÚ˜ ˘ÔÌÔÓ¿‰Â˜, Ù·
·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ· Ì˘˚ο ÓËÌ¿ÙÈ·. OÈ ‰‡Ô
·ÚÈÔÈ Ù‡ÔÈ Â›Ó·È Ù· ·¯¤· Î·È Ù· ÏÂÙ¿
ÓËÌ¿ÙÈ·.

■ 34 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·35

¢ÔÌ‹ Ù˘ ª˘˚΋˜ ÿÓ·˜ ■

¶˘Ú‹Ó·˜

µ·ÛÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

™·ÚΛÏËÌÌ·

™·ÚÎfiÏ·ÛÌ·

ª˘Ô˚Ó›‰ÈÔ

ª˘˚Îfi ÓËÌ¿ÙÈÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 35 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·36

∫¿ıÂ Ì˘˚΋ ›Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ¿Óˆ ÙˆÓ ¯ÈÏ›ˆÓ


˘ÔÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ì˘Ô˚Ó›‰È·
Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·.
∆· Ì˘Ô˚Ó›‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜
·¯¤ˆÓ Î·È ÏÂÙÒÓ ÓËÌ·Ù›ˆÓ Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÛÙ·ÏÙ¤˜
ÚˆÙ½Ó˜ ·ÎÙ›ÓË Î·È Ì˘ÔÛ›ÓË. ∏
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿Ù·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÓËÌ·Ù›ˆÓ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi
Ù˘ Û˘ÛÙÔÏ‹˜: ÙÔ Û·ÚÎÔÌÂÚ¤˜, ÙË
Û˘ÛÙÂÏÏfiÌÂÓË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̈ÙÔ‡
Ì˘fi˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ηÈ
ψڛ‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ·Ó Ô Ì˘˜ Â›Ó·È Û ¯¿Ï·ÛË ‹
Û‡Û·ÛË.

■ 36 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·37

¢ÔÌ‹ ÙˆÓ ª˘Ô˚Óȉ›ˆÓ (ÙÔ˘ °Ú·Ì̈ÙÔ‡ ª˘fi˜) ■

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 37 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·38

ŸÙ·Ó Ë Ì˘˚΋ ›Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË


¯¿Ï·Û˘, Ù· ÏÂÙ¿ ÓËÌ¿ÙÈ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·
·ÎÙ›ÓË ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘
Û·ÚÎÔÌÂÚÔ‡˜ (˙ÒÓË H). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ù·
·¯¤· ÓËÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ì˘ÔÛ›ÓË ‰ÂÓ
ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Z Î·È ·ÏÒ˜
‰ÈÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ˙ÒÓ˜ ∞ ÙÔ˘ Û·ÚÎÔÌÂÚÔ‡˜.
ŸÙ·Ó Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì˘˜ ÏÂÙ¿ ÓËÌ¿ÙÈ·
ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ·¯¤·,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‚Ú¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Û·ÚÎÔÌÂÚÔ‡˜
Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘
ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È ÏˆÚ›‰ˆÓ Ô˘
ÚԷӷʤÚıËηÓ.
∏ ÔÏ›ÛıËÛË ÙˆÓ Ì˘˚ÎÒÓ ÓËÌ·Ù›ˆÓ ÚÔηÏ›
‚Ú¿¯˘ÓÛË Ù˘ Ì˘˚΋˜ ›Ó·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘
·˘Ù‹ Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È. ªfiÏȘ ·‡ÛÂÈ ÙÔ
ÂÚ¤ıÈÛÌ·, Ù· ÓËÌ¿ÙÈ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ Î·È ÙÔ Û·ÚÎÔÌÂÚ¤˜
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˜.

■ 38 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·39

∆Ô ™·ÚÎÔÌÂÚ¤˜ ■
ηٿ ÙË Ì˘˚΋ ¯¿Ï·ÛË Î·È ÙË Û˘ÛÙÔÏ‹

ª˘˜ Û ¯¿Ï·ÛË

™·ÚÎÔÌÌÂÚ€˜
∑ÒÓËË ∑ ∑ÒÓËË ∑

∑ÒÓËË π ∑ÒÓËË ∑ÒÓËË π

ª˘˜˜ ÛÂÂ Û˘ÛÙÔÏ‹

™·ÚÎÔÌÌÂÚ€˜
∑ÒÓËË ∑ ∑ÒÓËË ∑

∑ÒÓËË π ∑ÒÓËË π

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 39 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·40

∫¿ıÂ Ì˘˚΋ ›Ó· Ó¢ÚÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó·


ÎÈÓËÙÈÎfi Ó¢ÚÒÓ·. O ÎÈÓËÙÈÎfi˜ Ó¢ÚÒÓ·˜
Ì·˙› Ì ÙȘ Ì˘˚Τ˜ ›Ó˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ÎÈÓËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·Ø Â›Ó·È Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̈ÙÔ‡
Ì˘fi˜. ª›· Ó¢ÚÔÌ˘˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È Ì›·
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û‡Ó·„Ë Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË
ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÒÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÈÎÔ‡
Ó‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙÈÎfi Ó¢ÚÒÓ· ÛÙËÓ
ÙÂÏÈ΋ ÎÈÓËÙÈ΋ Ͽη Ù˘ Ì˘˚΋˜ ›Ó·˜. ∏
·ÎÂÙ˘ÏÔ¯ÔÏ›ÓË Â›Ó·È Ô Ó¢Úԉȷ‚È‚·ÛÙ‹˜
Û fiϘ ÙȘ Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ Û˘Ó¿„ÂȘ.
∏ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎÔÙÈÓÈÎÔ‡˜
˘ԉԯ›˜ ÙÔ˘ Û·ÚÎÂÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜
Â¿ÁÂÈ ÙË Ì˘˚΋ Û˘ÛÙÔÏ‹.

■ 40 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·41

¡Â˘ÚÔÌ˘˚΋ ™‡Ó·„Ë ■

∫ÈÓËÙÈÎfi˜ Ó¢ÚÒÓ·˜

¡Â˘ÚÔÌ˘˚΋ Û‡Ó·„Ë ∫ÈÓËÙÈ΋ Ͽη

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 41 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·42

∆· ÌÔÚȷο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ì˘˚΋ Û˘ÛÙÔÏ‹


··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ: Ù˘ ·ÎÙ›Ó˘, Ù˘ Ì˘ÔÛ›Ó˘, Ù˘
ÙÚÔÔÌ˘ÔÛ›Ó˘ Î·È Ù˘ ÙÚÔÔÓ›Ó˘, ÈfiÓÙˆÓ
·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÌÔÚ›ˆÓ ATP ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
OÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ Ì˘ÔÛ›Ó˘
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ ÌfiÏȘ Û˘Ó‰Âı›
Ì ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ∞∆ƒ Î·È ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙËÓ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô ·Û‚¤ÛÙÈÔ Ô˘ ÂÎχÂÙ·È ·fi ÙÔ
Û·ÚÎÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÙÚÔÔÓ›ÓË ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ ÓËÌ·Ù›ˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ÙÚÔÔÌ˘ÔÛ›ÓË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı¤ÛË. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜
Ì˘ÔÛ›Ó˘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ ÓËÌ·Ù›ˆÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜
ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ATP Û ADP Î·È Pi.
∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÁÂÓÓ¿ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ
Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ¤ÏÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÙ›ÓË.
∫¿ı ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓË Á¤Ê˘Ú· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙËÓ ·ÎÙ›ÓË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Ó· ¿ÏÏÔ
ÌfiÚÈÔ ATP ‰ÂÛÌ¢ı› Û ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ
Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ʿÛË ËÚÂÌ›·˜.

■ 42 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·43

º˘ÛÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ª˘˚΋˜ ™˘ÛÙÔÏ‹˜ ■

£¤ÛË ËÚÂÌ›·˜
∂ÈÌ‹ÎÂȘ ۈϋÓ˜
ª˘ÔÛ›ÓË ATP ∞ÎÙ›ÓË
ATP
Ca++
∆ÚÔÔÌ˘ÔÛ›ÓË ∆ÚÔÔÓ›ÓË

™‡ÛÙËÌ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ ∆

À‰ÚfiÏ˘ÛË ATP

Pi
™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜
Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ADP
∏ Ì˘ÔÛ›ÓË Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË ‰È¿Û·ÛË ·ÎÙ›Ó˘ – Ì˘ÔÛ›Ó˘
ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ Ca++
450 900 ·ÎÙ›Ó˘ – Ì˘ÔÛ›Ó˘
ATP

¢Ú¿ÛË ËÚÂÌ›·˜ ∏ ¤ÎÏ˘ÛË Ù˘ ʈÛÊÔÚÈ΋˜ Ú›˙·˜


ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ATP (Pi) ÚÔηÏ› ÙË ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË ÙˆÓ
ÎÂÊ·ÏÒÓ Ì˘ÔÛ›Ó˘ Pi

900 500
¢¤ÛÌ¢ÛË ATP

ATP

∏ ÙÂÏÈ΋ ı¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ADP

¶·ÚÔ˘Û›· ATP ADP


∞Ô˘Û›· ATP
500 450

¡ÂÎÚÈ΋ ·Î·Ì„›·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 43 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·44

■ 44 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·45

∫ÔÚÌfi˜ ηÈ
™ÔÓ‰˘ÏÈ΋ ™Ù‹ÏË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 45 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·46

OÈ Ô›ÛıÈÔÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡


Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡. ŒÙÛÈ, ̇˜ fiˆ˜
Ô ÙÚ·Â˙ÔÂȉ‹˜, Ô Ì›˙ˆÓ Î·È Ô ÂÏ¿ÛÛˆÓ
ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÔ˜ Ì˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô Ï·Ù‡˜
Ú·¯È·›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁÈο
ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӈÓ
ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿Óˆ
¿ÎÚˆÓ. OÈ ÏÔÍÔ› ÎÔÈÏÈ·ÎÔ› ̇˜
fiˆ˜ Î·È Ô Ï·Ù‡˜ Ú·¯È·›Ô˜
Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡.

■ 46 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·47

ª‡Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÌÔ‡ ■


O›ÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (Ú¿¯Ë), ÂÈÔÏ‹˜ Â›‰Ô

∆Ú·Â˙ÔÂȉ‹˜˜
Ì˘˜ ™ÙÂÚÓÔÎÏÂȉÔÌ·ÛÙÔÂȉ‹˜ Ì˘˜

ÕηÓı·
Ù˘
∂Ï¿ÛÛˆÓ ÔʇÛÂȘ
ÛÙÚÔÁÁ‡
‰‡ÏˆÓ

ÏÔ˜ Ì˘˜
¢ÂÏÙÔÂȉ‹˜˜

∞ηÓıÒ
·ÔʇÛ
ıˆÚ·ÎÈ
ÛÔÓ‰‡ ˜
˜
ŒÍˆ ÏÔÍ
ÎÔÈÏÈ·Îfi˜ Ì

OÛÊ˘ Î ˚ fi ÙÚ
§·Á Ó fi

·ÎÚÔÏ
¶ÂÚÈÙÔÓ · ›

ªÂ ˙ˆÓ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 47 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·48

OÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÂÓÂÚÁÔ‡Ó


·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÔÏ‹˜ ̇˜ ηÈ
Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÛÏËÓÈÔÂȉ›˜ ̇˜ –
Ô ÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ Î·È Ô ·˘¯ÂÓÈÎfi˜ –
Î·È Ô ËÌȷηÓı҉˘ Ì˘˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ
ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎÔÚÌfi. ∂›Ó·È
Â›Û˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› ̇˜.

■ 48 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·49

ª‡Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÌÔ‡ ■


ƒ¿¯Ë, ̤ÛÔ Â›‰Ô

∞ÓÂÏÎÙ‹Ú·˜ Ì. ˆÌÔÏ¿Ù˘ ∏ÌȷηÓı҉˘ ÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ Ì.


∫ÂÊ·ÏÈÎfi˜
ÛÏËÓÈÔÂȉ‹˜ Ì.
ÕÓˆ Ô›ÛıÈÔ˜
Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Ì
.
ƒÔÌ‚ÔÂȉ‹˜
Ì˘˜ (Û ÙÔÌ‹
ÔÓ›·
ªÂ›˙ˆÓ ÛÙÚÔÁ
Ì˘˜

¶Ï·Ù‡˜
Ú·¯È·›Ô˜ Ì˘˜

ƒ·¯È·›Ô˜
Ï·ÁÔÓÔ-
Ï¢ÚÈÎfi˜ Ì˘˜

ª‹ÎÈÛÙÔ˜ Ì˘˜

Û‡ÛÙËÌ·
(
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ̇˜

∫¿Ùˆ Ô›ÛıÈÔ˜
Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Ì˘˜

ŒÍˆ ÏÔÍfi˜
ÎÔÈÏÈ·Îfi˜ Ì˘˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 49 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·50

ŸÏÔÈ ÔÈ Ì‡Â˜ Ù˘ Ô›ÛıÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜


ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ
Ì˘ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂȉÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ Â›‰Ô, Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, Ë
ÈÔ Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Ù˘
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ
‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ›ӷÈ
ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi
Ù· ÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË.

■ 50 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·51

OÈ ª‡Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÌÔ‡ ■


ƒ¿¯Ë, ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ Â›‰Ô

∫ÂÊ·ÏÈÎfi˜ ÛÏËÓÈÔÂȉ‹˜ Ì. ∏ÌȷηÓı҉˘ ÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ Ì.


Î·È ·˘¯ÂÓÈÎfi˜ ÛÏËÓÈÔÂȉ‹˜ Ì.

ÕÓˆ Ô›ÛıÈÔ˜
Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜

ƒ·¯È·›Ô˜
Ï·ÁÔÓÔÏ¢ÚÈÎfi

ª‹ÎÈÛÙÔ˜ Ì˘
(ıˆÚ·ÎÈ΋

πÂÚÔÓˆÙÈ·›Ô
(

∫¿Ùˆ
Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ Ì˘˜

ŒÛˆ ÏÔÍfi˜
ÎÔÈÏÈ·Îfi˜ Ì˘˜

ŒÍˆ ÏÔÍfi˜
ÎÔÈÏÈ·Îfi˜
(ÛÂ ÙÔÌ‹)

§·ÁfiÓÈ· ·ÎÚ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 51 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·52

™Â Û˘Óı‹Î˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ËÚÂÌ›·˜,


ÔÈ ÚÔÛÔÓ‰˘ÏÈÎÔ› ̇˜ Û·Ó›ˆ˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù›,
˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô ·ÂÚÈÛÌfi˜
Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ Îψ‚Ô‡. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ·,
ÔÈ Ì‡Â˜ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ηÈ
ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ
ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› ̇˜.

■ 52 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·53

ª‡Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÌÔ‡ ■


ƒ¿¯Ë, ÚÔÛÔÓ‰˘ÏÈÎÔ› ̇˜

) O ÂÏ¿ÛÛˆÓ
ÏÔÍfi˜ Ì˘˜ ÔÚıfi˜ ÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ Ì˘˜

O
ÔÚıfi˜ Ì˘˜
›˜ ÙˆÓ ÓÒÙˆÓ
·˘¯ÂÓÈ΋ ÌÔ›Ú·)
∫¿Ùˆ
˜
̇˜
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ›˜
ÙˆÓ ÓÒÙˆÓ Ì‡Â˜
(ıˆÚ·ÎÈ΋ ÌÔ›Ú·)

∞ÓÂÏÎÙ‹Ú˜
ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ

πÂÚÔÓˆÙÈ·›ÔÈ Ì‡
(ÔÛÊ˘˚΋

ŒÍˆ ÌÂÛÂÁοÚ

∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˜
ÔÛÊ˘˚Îfi˜ Ì˘˜

¶ÔÏ˘Û¯È‰‹˜
Ì˘˜ (Û ÙÔÌ‹

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 53 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·54

∏ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ


οıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÌÈ· ¢¤ÏÈÎÙË ‰ÔÌ‹ ·ÊÔ‡
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 24
ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜, ÙÔ ÈÂÚfi ÔÛÙfi Î·È ÙÔÓ
ÎfiÎ΢Á·. OÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÛÔÓ‰˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙȘ
ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ÚÔ˜
Ù· ÚfiÛˆ, ›Ûˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· Ï¿ÁÈ·.

■ 54 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·55

™ÔÓ‰˘ÏÈ΋ ™Ù‹ÏË, ∞ÓÒÓ˘ÌÔ ■


OÛÙfi, πÂÚfi OÛÙfi Î·È ∫fiÎ΢Á·˜

∞˘¯ÂÓÈÎÔ›
ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ

£ˆÚ·ÎÈÎÔ›
ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ

OÛÊ˘˚ÎÔ›
ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ
πÂÚfi ÔÛÙfi

∞ÓÒÓ˘ÌÔ ÔÛÙfi

∫fiÎ΢Á·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 55 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·56

∏ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ


οıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡.
¢È·ÈÚÔ‡ÌÂÓË Û ÌÔ›Ú˜, Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋
ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È ÌÈ· ¢¤ÏÈÎÙË ‰ÔÌ‹
·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 24 ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÈÂÚfi ÔÛÙfi ηÈ
ÙÔÓ ÎfiÎ΢Á·. OÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÛÔÓ‰˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙË
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù·
ÂÌÚfi˜, ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÚÔ˜ Ù·
Ï¿ÁÈ·. ∏ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË ·ÚıÚÒÓÂÙ·È
Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È Ù·
Ï·ÁfiÓÈ· ÔÛÙ¿ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ‰ÔÌ‹. ™Â Ï¿ÁÈ·
¿Ô„Ë, Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ
Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ¤˜: ÙËÓ ·˘¯ÂÓÈ΋, ÙË
ıˆÚ·ÎÈ΋, ÙËÓ ÔÛÊ˘˚΋ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ‹ Ô˘
ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙË
‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË.

■ 56 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·57

Ÿ„ÂȘ Ù˘ ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ ■


¶ÚfiÛıÈ·, Ï¿ÁÈ· Î·È Ô›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

ÕÙÏ·˜ (∞1)
ÕÙÏ·˜

ÕÍÔÓ·˜
ÕÍÔÓ·˜ (∞2)

¶ÚÔ¤¯ˆÓ
∞7 ÛfiÓ‰˘ÏÔ˜
£1

ªÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈ·
ÙÚ‹Ì·Ù·

∞ηÓıÒ‰ÂȘ
·ÔʇÛÂȘ

∂ÁοÚÛȘ
·ÔʇÛÂȘ
£12
O1

∞ηÓıÒ‰ÂȘ
·ÔʇÛÂȘ

O5
ª¤ÛË
ÈÂÚ‹
·ÎÚÔÏÔÊ›·

πÂÚfi ÔÛÙfi ∆Ú‹Ì·Ù·


ÈÂÚÔ‡ ÔÛÙÔ‡ øÙÔÂȉ‹˜
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ∆Ú‹Ì·Ù·
∫fiÎ΢Á·˜ ÈÂÚÔ‡ ÔÛÙÔ‡

πÂÚfi Û¯›ÛÌ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 57 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·58

∫¿ı ÛfiÓ‰˘ÏÔ˜ ·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ


·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚfi ÙÔ˘
‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈˆÓ ‰›ÛΈÓ.
∆· ÛËÌ›· Â·Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙ· ÛÔÓ‰˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù·
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÌÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, Ù· ·ÚıÚÈο
¤Ù·Ï· Î·È ÙȘ ·ÔʇÛÂȘ ÙˆÓ
ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ, ÂÁοÚÛȘ Î·È ·Î·ÓıÒ‰ÂȘ.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÊÈÎÙ¿
ÙÔ˘˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜,
ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ·ÚıÚÒÛÂȘ
Î·È Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ó· ηı›ÛٷٷÈ
¢¤ÏÈÎÙË ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ. ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛˆÓ.

■ 58 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·59

ªÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈ· ÕÚıÚˆÛË ■
OÈÛıÔÏ¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

ÕÓˆ Ï¢ÚÈÎfi
ËÌÈÁÏ‹ÓÈÔ
∞ÎÙÈÓˆÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
∂ÁοÚÛÈ·
·fiÊ˘ÛË
(ÛÂ ÙÔÌ‹)
¶Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ÕÓˆ
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

¶Ï¿ÁÈÔ˜
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂÛÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 59 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·60

ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó


ÙÔ˘˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηÈ
‰È·ÙËÚo‡Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Â›Ó·È Ô ÚfiÛıÈÔ˜
ÂÈÌ‹Î˘ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÈÓ҉˘
Ù·ÈÓ›· Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛıÈ·
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÛÔÓ‰˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ¿˜ Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ
¿ÙÏ·ÓÙ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÈÂÚfi ÔÛÙfi.
OÈ Ô›ÛıȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ
ÛÔÓ‰˘ÏÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ¿ÏÈ Û˘Ó¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ÂÈÌ‹ÎË
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ. OÈ ÌÂÛÂÁοÚÛÈÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ
Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÂÁοÚÛȘ ·ÔʇÛÂȘ
‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. OÈ ˆ¯ÚÔ›
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÛÙÂÓ¿ Ù· ÙfiÍ·
Î·È Ù· ·ÚıÚÈο ËÌÈÁÏ‹ÓÈ· ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ
ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜
ÌÂ۷οÓıÈÔ˘˜ Î·È Â·Î¿ÓıÈÔ˘˜
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ
·Î·ÓıÒ‰ÂȘ ·ÔʇÛÂȘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜
ÛÙ‹Ï˘.

■ 60 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·61

ªÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈ· ÕÚıÚˆÛË ■
¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

¶ÚfiÛıÈÔ˜ ¶Ï¿ÁÈÔ˜ Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜


ÂÈÌ‹Î˘ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂÛ¿ÚıÚÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ÕÓˆ
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

∞ÎÙÈÓˆÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂÛÂÁοÚÛÈÔ˜
ªÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 61 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·62

¶¤Ú· ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·


ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡, ÔÈ ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ
¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛËÌ›· ¿ÚıÚˆÛ˘ ηÈ
Â·Ê‹˜ Ì ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÌÈο ÌfiÚÈ·.
¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ï¢ÚÈÎfi ËÌÈÁÏ‹ÓÈÔ Ô˘
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÛÔÓ‰˘ÏÔÏ¢ÚÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË
Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÎÙÈÓˆÙfi
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¿Óˆ
·ÚıÚÈ΋ ·fiÊ˘ÛË Ë ÔÔ›· ·ÚıÚÒÓÂÙ·È
Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ·ÚıÚÈ΋ ·fiÊ˘ÛË Ô˘
·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Î·ÓıÒ‰Ë ·fiÊ˘ÛË ÙÔ˘
˘ÔΛÌÂÓÔ˘ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘. ∆fiÛÔ Ô
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô Ï¿ÁÈÔ˜
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ʤÚÔÓÙ·È
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÁηÚÛ›ˆÓ ·ÔʇÛÂˆÓ Î·È
ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ. O Ï¿ÁÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜,
ˆÛÙfiÛÔ, ʤÚÂÙ·È ÔÈÛıÔÏ¿ÁÈ·.

■ 62 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·63

™ÔÓ‰˘ÏÔÏ¢ÚÈΤ˜ ∞ÚıÚÒÛÂȘ ■
™ËÌ›· ÚfiÛÊ˘Û˘ ·Ó·ÙÔÌÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ

OÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÌ‹

πÓ҉˘ ı‡Ï·ÎÔ˜

¶ÏÂ˘Ú¿

∞ÚıÚÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·

™ÒÌ· ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘

¶Ï¿ÁÈÔ˜
Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

∞ÎÙÈÓˆÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

¶Ï¢ÚÂÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 63 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·64

OÈ ·˘¯ÂÓÈÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ÂÙ¿.


÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚfi ÛÔÓ‰˘ÏÈÎfi
ÛÒÌ· Î·È ‚Ú·¯Â›· Î·È ‰Èۯȉ‹ ·Î·ÓıÒ‰Ë
·fiÊ˘ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ
ÛfiÓ‰˘ÏÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Î·Óı҉˘
·fiÊ˘ÛË Â›Ó·È ÚÔ¤¯Ô˘Û·. T·
ÛÔÓ‰˘ÏÈο ÙÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·,
ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÂÁοÚÛÈ·
ÙÚ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰›Ô‰Ô Ù˘
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ·ÚÙËÚ›·˜ Î·È ÊϤ‚·˜ ηÈ
ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜.

■ 64 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·65

∞˘¯ÂÓÈÎÔ› ™fiÓ‰˘ÏÔÈ ■
ÕÓˆ ¿Ô„Ë

™ÔÓ‰˘ÏÈÎfi ÛÒÌ·

ÕÓˆ
·ÚıÚÈ΋
·fiÊ˘ÛË

™ÔÓ‰˘ÏÈÎfi
ÙÚ‹Ì·

∞ηÓı҉˘
·fiÊ˘ÛË

™ÔÓ‰˘ÏÈÎfi ÙfiÍÔ

¶ÚfiÛıÈÔ
ʇ̷

O›ÛıÈÔ Ê‡Ì·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 65 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·66

OÈ ıˆÚ·ÎÈÎÔ› ‹ Ú·¯È·›ÔÈ ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È


ÔÈ ‰Ò‰Âη ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜
ÂÙ¿ ·˘¯ÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ¢Ò‰Âη
˙‡ÁË Ï¢ÚÒÓ ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜
ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. T˘Èο, ›ӷÈ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘¯ÂÓÈÎÔ‡˜
ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï¢ÚÈο
ËÌÈÁÏ‹ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ
Ï¢ÚÒÓ. ∆· Ï¢ÚÈο ËÌÈÁÏ‹ÓÈ·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÂÁοÚÛȈÓ
·ÔʇÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ
ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. OÈ ·Î·ÓıÒ‰ÂȘ ·ÔʇÛÂȘ
ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ıˆÚ·ÎÈÎÒÓ ·ÔʇÛˆÓ
Â›Ó·È ÏÂÙ¤˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈο
ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· οو.

■ 66 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·67

£ˆÚ·ÎÈÎÔ› ™fiÓ‰˘ÏÔÈ ■
ÕÓˆ ¿Ô„Ë

·fiÊ˘ÛË

‹ÓË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 67 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·68

OÈ ÔÛÊ˘˚ÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙÂ


ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη
ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó
ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÔÓ‰˘ÏÈÎfi ÛÒÌ· ηıÒ˜ ʤÚÔ˘Ó
ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜. T· ÛÔÓ‰˘ÏÈο ÙÚ‹Ì·Ù· ›ӷÈ
ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ ÔÈ ·Î·ÓıÒ‰ÂȘ
·ÔʇÛÂȘ Â›Ó·È Â›‰˜ ηÈ
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜. OÈ ÂÁοÚÛȘ ·ÔʇÛÂȘ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ
ÔÛÊ˘˚ÎÒÓ ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ.

■ 68 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·69

OÛÊ˘˚ÎÔ› ™fiÓ‰˘ÏÔÈ ■
ÕÓˆ ¿Ô„Ë

ÙfiÍÔ˘

Û
ÙfiÍÔ˘

ÛÒÌ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 69 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·70

■ 70 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·71

ÕÓˆ ÕÎÚ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 71 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·72

O ‰ÈΤʷÏÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ ηÈ


Ô ÎÔÚ·ÎÔ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÔÏ‹˜ ̇˜
Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÂÓÒ Ô ÙÚÈΤʷÏÔ˜
‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ì˘˜
Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ Ô›ÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ù˘Èο
ÁÈ· ÔÁÎÒ‰ÂȘ ̇˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∆Ô
·ÓÙÈ‚Ú¿¯ÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi
Ì˘ÒÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÂ
ηÌÙ‹Ú˜ Î·È ÂÎÙ›ÓÔÓÙ˜, Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó
Û˘ÓÂÚÁÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì˘˚΋˜
‰‡Ó·Ì˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡.

■ 72 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·73

ª‡Â˜ ÙˆÓ ÕÓˆ ÕÎÚˆÓ ■


∂ÈÔÏ‹˜ Â›‰Ô

¢ÂÏÙÔÂȉ‹˜ Ì˘˜

∫ÔÚ·ÎÔ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì˘˜

∆ÚÈΤʷÏÔ˜
‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì˘˜

¢ÈΤʷÏÔ˜
‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì˘˜

µÚ·¯ÈÔÓÔÎÂÚÎȉÈÎfi˜ Ì˘˜

øϤÓÈÔ˜
ηÌÙ‹Ú·˜
ÙÔ˘ ηÚÔ‡

∫ÔÈÓfi˜ ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜

∫ÂÚÎȉÈÎfi˜
ηÌÙ‹Ú·˜
ÙÔ˘ ηÚÔ‡

¶ÚfiÛıÈ· ‹ ·Ï·ÌÈ·›· O›ÛıÈ· ‹ Ú·¯È·›·


ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 73 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·74

O ÚfiÛıÈÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓ Ùˆ


‚¿ıÂÈ Ì˘˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ô˘
ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô ÙÚÈΤʷÏÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜
Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ Ì˘˜
ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô›ÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·. ∞fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜
ÏÂ˘Ú¿˜, ÔÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚Ú·¯›Ô˘
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÚfiÛıÈÔ˘˜ ηÌÙ‹Ú˜
Î·È Ô›ÛıÈÔ˘˜ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ˜. OÈ
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚Ú·¯›Ô˘
ÚÔηÏÔ‡Ó ÚËÓÈÛÌfi ‹ ˘ÙÈ·ÛÌfi Ù˘
¿ÎÚ·˜ ¯Â›Ú·˜.

■ 74 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·75

ª‡Â˜ ÙˆÓ ÕÓˆ ÕÎÚˆÓ ■


∂Ó Ùˆ ‚¿ıÂÈ Â›‰Ô

TÚÈΤʷÏÔ˜ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜
Ì˘˜ (Ì·ÎÚ¿ ÎÂÊ·Ï‹)
¶ÚfiÛıÈÔ˜
‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Ì˘˜

ÀÙÈ·ÛÙ‹˜ Ì˘˜

ª·ÎÚfi˜ ηÌÙ‹Ú·˜ øϤÓÈÔ˜


ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔÓ Î·Úfi

∂Ó Ùˆ ‚¿ıÂÈ ª·ÎÚfi˜ ··ÁˆÁfi˜


ÎÔÈÓfi˜ ηÌÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·
ÙˆÓ ‰·ÎهψÓ
ª·ÎÚfi˜ ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·

¶ÚfiÛıÈ· O›ÛıÈ·
‹ ·Ï·ÌÈ·›· ‹ Ú·¯È·›·
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 75 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·76

∞ÚÎÂÙÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, Ù¤ÓÔÓÙ˜ Î·È Ì‡Â˜,


ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÚıÚÈÎfi˜ ı‡Ï·ÎÔ˜ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÚıÚˆÛË
·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË
ÙÔ˘ ÒÌÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ
Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË Ì ÙÔ
‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÔÛÙfi Î·È ÙËÓ ÎÏ›‰·. O
ÎÔÚ·ÎÔ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÏËÓÔ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔÈ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ
·¯‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ı˘Ï¿ÎÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·fi
ÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË ÛÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÔÛÙfi.
O ÎÔÚ·ÎÔÎÏÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜,
Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ
ÎÏ›‰· ÛÙËÓ ˆÌÔÏ¿ÙË.

■ 76 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·77

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ flÌÔ˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë, Û‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó

∫ÔÚ·ÎÔÎÏÂȉÈÎfi˜
Ú ∞ÎÚˆÌÈÔÎÔÚ·ÎÔÂȉ
Ú ‹˜ Ì˘fi˜˜
Ì
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
∫Ï ‰·
› ( )
∆€ÓÔÓÙ·˜˜

·ÏÈÎfi˜
ÁfiÓÔ
ÙÚÔ

øÌÔÏ¿ÙË
µÚ·
Ú ¯ÈfiÓÈÔÔ Ì˘fi˜˜
ÔÛÙfi ( )

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 77 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·78

∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ¿ÚıÚˆÛË


ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘
ÔÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ˆÌÔÁÏ‹Ó˘ Ù˘
ˆÌÔÏ¿Ù˘. O Âȯ›ÏÈÔ˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˜ ›ӷÈ
ÈÓ҉˘ ¯fiÓ‰ÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʇÂÙ·È ÛÙËÓ
ˆÌÔÁÏ‹ÓË Î·È ‚·ı·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚıÚÈ΋
ÎÔÈÏfiÙËÙ·.
OÈ ·ÚıÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚıÚÈ΋ ο„·,
ÂÓÒ Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÙÔ˘ ÈÓÒ‰Ô˘˜ ı˘Ï¿ÎÔ˘
ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¯Â›ÏË Ù˘ ˆÌÔÁÏ‹Ó˘
¤ˆ˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘ ÙÔ˘
‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ÔÛÙÔ‡.

■ 78 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·79

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ flÌÔ˘ ■


™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹

À·ÎÚˆÌÈ·Îfi˜
πÓ҉˘ ı‡Ï·ÎÔ˜ ÔÚÔÁfiÓÔ˜ ı‡Ï·ÎÔ˜
(ο„·)
∂ȯ›ÏÈÔ˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˜
ˆÌÔÁÏ‹Ó˘

∆¤ÓÔÓÙ·˜
˘ÂڷοÓıÈÔ˘ Ì˘fi˜

∫ÔÈÏfiÙËÙ·
ˆÌÔÁÏ‹Ó˘
(·ÚıÚÈÎfi˜
¯fiÓ‰ÚÔ˜)

∞ÚıÚÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

πÓ҉˘
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

∞ÚıÚÈ΋
ο„·

µÚ·¯ÈfiÓÈÔ ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 79 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·80

™ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È


Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÚÔÁfiÓÔÈ ı‡Ï·ÎÔÈ.
O ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô‰ÂÏÙÔÂȉ‹˜
ı‡Ï·ÎÔ˜ Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘
οو ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙÔÂȉԇ˜ Ì˘fi˜
Î·È Ù˘ ¿Óˆ ÂÈÊ·Ó›·˜ Ù˘ ·ÚıÚÈ΋˜
ο„·˜.
OÈ Ù¤ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ Î·È ÔÈ Ì‡Â˜
Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î¿„·
ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ
ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ
ÔÛÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Ù˘ ˆÌÔÁÏ‹Ó˘
Ù˘ ˆÌÔÏ¿Ù˘.
™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̇˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
Ô ˘ÂڷοÓıÈÔ˜, Ô ÂÏ¿ÛÛˆÓ
ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÔ˜, Ô ˘ÔÏ¿ÙÈÔ˜ ηÈ
Ô ˘·Î¿ÓıÈÔ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
ηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÚÔʤ·. ÕÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜
Ì˘˜ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ‰ÂÏÙÔÂȉ‹˜.

■ 80 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·81

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ flÌÔ˘ ■


™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹ Î·È Ì˘˚ο Â›‰·

∆¤ÓÔÓÙ·˜ (ο„· ¿ÚıÚˆÛ˘)


˘ÂڷοÓıÈÔ˘ Ì˘fi˜

∞ÎÚÒÌÈÔ ÀÔ‰ÂÏÙÔÂȉ‹˜
πÓ҉˘ ı‡Ï·ÎÔ˜
ı‡Ï·ÎÔ˜

∞ÚıÚÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

øÌÔÁÏ‹ÓË
ˆÌÔÏ¿Ù˘

ª·Û¯·ÏÈ·›Ô
∂ȯ›ÏÈÔ˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˜ ÂÓÙ‡ˆÌ·
ˆÌÔÁÏ‹Ó˘
¢ÂÏÙÔÂȉ‹˜ Ì˘˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 81 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·82

TÔ ¿ˆ (‹ οو) ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘


ÔÛÙÔ‡ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ì ٷ ÂÁÁ‡˜ ¿ÎÚ·
Ù˘ ˆÏ¤Ó˘ Î·È Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ ÛÙË
‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ·. OÈ Ï¿ÁÈÔÈ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ù˘ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
·¯‡ÓÛÂȘ (Ù˘ ο„·˜) ÙÔ˘ ÈÓÒ‰Ô˘˜
ı˘Ï¿ÎÔ˘ ÚÔÛÊ˘fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ
·Ú·ÙÚÔ¯›ÏÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÓ‰‡ÏÈ·
·fiÊ˘ÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙ·
ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‹¯˘ Î·È ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ‹
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜. OÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ
·˘ÙÔ› ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÂÎÙfiÈÛË
ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· ÚÔ˜ Ù· Ï¿ÁÈ·.

■ 82 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·83

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ∞ÁÎÒÓ· ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë, Û‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó

µÚ·¯ÈfiÓÈÔ ÔÛÙfi

ÕÚıÚˆÛË ·ÁÎÒÓ· ¶·Ú·ÎÔÓ‰‡ÏÈ·


·fiÊ˘ÛË

¶·Ú·ÙÚÔ¯›ÏÈ·
·fiÊ˘ÛË

ŒÛˆ Ï¿ÁÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ŒÍˆ Ï¿ÁÈÔ˜
\Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

¢·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ‹˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

∫·Ù·Ê˘ÙÈÎfi˜ Ù¤ÓÔÓÙ·˜
ÙÔ˘ ‰ÈΤʷÏÔ˘ øϤÓË
‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ Ì˘fi˜

∫ÂÚΛ‰·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 83 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·84

O ·ÚıÚÈÎfi˜ ı‡Ï·ÎÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È


Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·fi Ï¿ÁÈÔ˘˜
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. ¶ÚÔÛʇÂÙ·È ÛÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ
ÔÛÙfi ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÚÔ¯›ÏÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ
·Ú·ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fiÊ˘ÛË, ÛÙËÓ ÚfiÛıÈ·
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÎÔÚˆÓÔÂȉԇ˜ ·fiÊ˘Û˘
Ù˘ ˆÏ¤Ó˘ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉԇ˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ù˘
ÎÂÚΛ‰·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ·ÚıÚÈÎfi˜ ı‡Ï·ÎÔ˜
ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ·fi ·ÚıÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË
Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙËÓ
ÂÁÁ‡˜ ÎÂÚÎȉˆÏÂÓÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË.

■ 84 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·85

O ∞ÁÎÒÓ·˜ Û ∫¿Ì„Ë 90Æ ■


øϤÓÈ· ¿Ô„Ë, ÂÈÌ‹Î˘ ÙÔÌ‹

øÏ€ÓË

OÚÚÔÁfiÓÔ˜
Á
ı‡Ï·ÎÔ˜˜
ˆÏÂÎÚ¿ÓÔ˘
∫¿„· Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 85 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·86

∏ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ·, fiˆ˜ fiϘ


ÔÈ Á›ÁÁÏ˘Ì˜ ‹ ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ,
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜
ÎÔ›ÏË/΢ÚÙ‹ ·ÚıÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ο̄˘ ηÈ
¤ÎÙ·Û˘. ∞˘Ù‹ Ë ¿ÚıÚˆÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È
·fi ÙÔÓ ·ÚıÚÈÎfi ı‡Ï·ÎÔ, ÙÔ˘˜
·ÚıÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̇˜
Ô˘ ÚÔÛʇÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ÙÔ˘.
ŸÙ·Ó Ô ·ÁÎÒÓ·˜ οÌÙÂÙ·È Î·Ù¿ 90Æ,
ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛˆÓ
¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹.

■ 86 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·87

O ∞ÁÎÒÓ·˜ Û ∫¿Ì„Ë 90Æ ■


øϤÓÈ· ¿Ô„Ë, Û‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó

∫·Ù·Ê˘ÙÈÎfi˜˜ Ù€ÓÔÓÙ·˜
€ Ï ‚ ›

ŒÛˆ
ˆ Ï¿ÁÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 87 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:37 ™ÂÏ›‰·88

™ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ·, Ë ÙÚÔ¯ÈÏ›·


ÙÔ˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ ·ÚıÚÒÓÂÙ·È
Ì ÙËÓ ÙÚÔ¯ÈÏȷ΋ ÂÓÙÔÌ‹ Ù˘ ˆÏ¤Ó˘,
ÂÓÒ Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ÔÛÙÔ‡
·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜.
O ·ÚıÚÈÎfi˜ ˘Ì¤Ó·˜ Ù˘ Á›ÁÁÏ˘Ì˘
(‹ ÁˆÓÈÒ‰Ô˘˜) ¿ÚıÚˆÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ο̄˘ Î·È ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘
·ÁÎÒÓ·. ∂›Û˘, Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜
·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÂÚÎȉÈ΋ ÂÓÙÔÌ‹
Ù˘ ˆÏ¤Ó˘ Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‹¯˘ Î·È ÙÔÓ
ÚËÓÈÛÌfi ‹ ˘ÙÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚Ú·¯›Ô˘
Î·È Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ¯Â›Ú·˜.

■ 88 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·89

∏ ¢È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ∞ÁÎÒÓ· ■


∂Ó‰Ôη„È΋ ¿Ô„Ë

¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë
ŸÚÈ· ·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘ (Û ÙÔÌ‹)
µÚ·¯ÈfiÓÈÔ
ÔÛÙfi ™ÙÚÒÌ·
™ÙÚÒÌ·
Ï›Ô˘˜
Ï›Ô˘˜
∞ÚıÚÈÎfi˜ ˘Ì¤Ó·˜
‹ ·ÚıÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

∞ÚıÚÈÎfi˜
¯fiÓ‰ÚÔ˜

O›ÛıÈ·
¿Ô„Ë
øϤÓË

∫ÂÚΛ‰·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 89 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·90

∏ ¿ÚıÚˆÛË Î·ÚÔ‡ Î·È ¯ÂÚÈÔ‡


ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î¿Ùˆ ÎÂÚÎȉˆÏÂÓÈ΋,
ÙËÓ ˯ÂÔηÚÈ΋ (‹ ÎÂÚÎȉÔηÚÈ΋),
ÙȘ ÌÂÛÔηÚÈΤ˜ Î·È ÙȘ
ηÚÔÌÂٷοÚȘ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ.
T· ¿ÎÚ· Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ Î·È Ù˘ ˆÏ¤Ó˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÛfiÛÙÂË
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, ÂÓÒ Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ηÚÔ‡
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˆÏ¤ÓË Î·È ÙËÓ
ÎÂÚΛ‰· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÌÈ·›ˆÓ ηÈ
Ú·¯È·›ˆÓ ÎÂÚÎȉÔηÚÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó
Î·È ÙÔ˘ ¤Íˆ ‹ ÎÂÚÎȉÈÎÔ‡ Ï¿ÁÈÔ˘ ηÈ
¤Ûˆ ‹ ˆÏ¤ÓÈÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ô̤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ
·ÚıÚÈ΋ ο„·, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ·ÔÙÂÏ›
ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 90 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·91

ÕÚıÚˆÛË Ù˘ ÕÎÚ·˜ Ûڷ˜ ■


ƒ·¯È·›· ¿Ô„Ë

øϤÓË ∫ÂÚΛ‰·

ªÂÛfiÛÙÂÔ˜
˘Ì¤Ó·˜ ƒ·¯È·›Ô˜
ÎÂÚÎȉÔηÚÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

∞ÚıÚÈÎfi˜
ı‡Ï·ÎÔ˜
ƒ·¯È·›Ô˜
(‰È·ÓÔÈÁ̤ÓÔ˜)
ÎÂÚÎȉÔηÚÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ŒÍˆ ‹
ÎÂÚÎȉÈÎfi˜
Ï¿ÁÈÔ˜
ŒÛˆ ‹ ˆÏ¤ÓÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
Ï¿ÁÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ƒ·¯È·›ÔÈ
ηÚÔÌÂٷοÚÈÔÈ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ

ƒ·¯È·›ÔÈ
ÌÂٷοÚÈÔÈ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 91 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·92

∫‡ÚÈ· ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ οو


ÎÂÚÎȉˆÏÂÓÈ΋˜ ¿ÚıÚˆÛ˘ ›ӷÈ
Ô ‰È¿ÚıÚÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜. O ηÚfi˜
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÎÙÒ ÔÛÙ¿ÚÈ·
Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜
ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û˜
·ÚıÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁ‡˜
ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ηÚÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ˆ
ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ηÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÂÁÁ‡˜ Î·È ¿ˆ ÔÛÙÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÛÙ¿
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÌÂÛÔοÚÈÔ˘˜ ηÈ
ÌÂÛfiÛÙÂÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù·
ÔÛÙ¿ Ù˘ ¿ˆ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ηÚÔ‡
·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÌÂٷοÚÈ· ÔÛÙ¿ ÛÙȘ
ηÚÔÌÂٷοÚȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ.

■ 92 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·93

ÕÚıÚˆÛË Ù˘ ÕÎÚ·˜ Ûڷ˜ ■


§ÂÙÔ̤ÚÂȘ

¢È¿Úı
∫¿Ùˆ ÎÂÚÎȉˆÏÂÓÈ΋
‰›ÛÎÔ
¿ÚıÚˆÛË

∫ÂÚÎȉÔηÚÈ΋
(‹ ˯ÂÔηÚÈ΋)
¢È¿Úı
¿ÚıÚˆÛË
ÌËÓ›Û ∫ÂÚΛ‰·

MÂÛÔοÚÈ·
¿ÚıÚˆÛË
ªÂÛfiÛÙÂÔÈ
(ÌÂÛÔοÚÈ È˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ

øϤÓÈÔ
Ï¿ÁÈÔ
Û‡Ó‰ÂÛ

∞ÚıÚÈ΋
ÎÔÈÏfiÙËÙ

Ï¿ÁÈÔ˜
OÛÙ¿ ÌÂٷηÚ›Ô˘
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 93 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·94

∆· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂٷηÚ›Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È


Ì ÙȘ ÂÁÁ‡˜ Ê¿Ï·ÁÁ˜ ÛÙȘ
ÌÂٷηÚÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÔÈ
Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ¯·Ï·Úfi
·ÚıÚÈÎfi ı˘Ï¿ÎÈÔ, ÙÔ˘˜ Ï¿ÁÈÔ˘˜
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù˘
·Ï¿Ì˘.
∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ¿ÚıÚˆÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ Î¿Ì„Ë, ¤ÎÙ·ÛË, ··ÁˆÁ‹,
ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È
ÙËÓ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹.
∂›Û˘, ÔÈ ÂÁÁ‡˜, ̤Û˜ ηÈ
¿ˆ Ê¿Ï·ÁÁ˜ ÙˆÓ ‰·ÎهψÓ
‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
ÛÙȘ ÌÂÛÔÊ·ÏÏ·ÁÁÈΤ˜ ·ÚıÚÒÛÂȘ,
ÔÈ Ôԛ˜ Â›Û˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È
·fi ¯·Ï·Úfi ı‡Ï·ÎÔ Î·È ·Ï·ÌÈ·›Ô˘˜ ηÈ
Ï¿ÁÈÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Î¿Ì„Ë Î·È ¤ÎÙ·ÛË.

■ 94 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·95

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙˆÓ º·Ï¿ÁÁˆÓ ÙˆÓ ¢·ÎÙ‡ÏˆÓ Û ∫¿Ì„Ë ■


ÕÔ„Ë ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ

¶Ï¿ÁÈÔÈ ∂ÁÁ‡˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ê¿Ï·ÁÁ·

∫¿„· ·ÚıÚÈÎÔ‡
ı˘Ï¿ÎÔ˘

¶·Ï·ÌÈ·›Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂٷοÚÈÔ ÔÛÙfi

ª¤ÛË Ê¿Ï·ÁÁ·

Õˆ Ê¿Ï·ÁÁ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 95 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·96

■ 96 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·97

∫¿Ùˆ ÕÎÚ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 97 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·98

OÈ ÂÈÔÏ‹˜ ̇˜ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ


Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· Ó·
·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÂÙڷΤʷÏÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘
Ì˘ Â›Ó·È Ó· ÂÎÙ›ÓÂÈ Ù· οو ¿ÎÚ·, ÏfiÁˆ
Ù˘ ÔÔ›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ì˘˜ ηٿ Ù˘
‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ÕÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ì˘˜ ÙÔ˘
οو ¿ÎÚÔ˘ Â›Ó·È Ô Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜
Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ì„Ë Ù˘
ÎÓ‹Ì˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÌËÚfi Î·È ÛÙËÓ
ÂÏÌ·ÙÈ·›· ο̄Ë.
OÈ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ› ̇˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ¤Ûˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌËÚÔ‡
Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ì˘˚΋ ÔÌ¿‰·
ÙÚÈÒÓ Ì˘ÒÓ (ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓÔ˜, ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ‚Ú·¯¤Ô˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡) Ì ÙËÓ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ
ʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË Ì¤ÛË ÁÚ·ÌÌ‹
(ÚÔÛ¿ÁÂÙ·È).

■ 98 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·99

∫¿Ùˆ ÕÎÚ· ■
∂ÈÔÏ‹˜ Â›‰Ô

§·ÁÔÓÔ-
„Ô˝Ù˘ πÛ¯›Ô
Ì˘˜ πÂÚfi ÔÛÙfi

∆Â›ÓˆÓ ªÂ›˙ˆÓ
ÙËÓ ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô˜
Ï·Ù›· ∫fiÎ΢Á·˜ Ì˘˜
ÂÚÈÙÔÓ›· ∆›ӈÓ
Ì˘˜ ¶ÚÔÛ·ÁˆÁfi˜ ÙËÓ Ï·Ù›·
Ì˘˜ πÛ¯Ófi˜ ÂÚÈÙÔÓ›· Ì˘˜
OÚıfi˜ Ì˘˜
ÌËÚÈ·›Ô˜ ƒ·ÙÈÎfi˜ Ì˘˜
¢ÈΤʷÏÔ˜
Ì˘˜ ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì˘˜
∏ÌÈÙÂÓÔÓÙ҉˘
Ì˘˜
ŒÍˆ
Ï·Ù‡˜
Ì˘˜ ŒÛˆ Ï·Ù‡˜
Ì˘˜
∏ÌÈ˘ÌÂÓ҉˘ Ì˘˜
ªËÚÈ·›Ô
ÔÛÙfi

¢ÈΤʷÏÔ˜
Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜
Ì˘˜

¶ÚfiÛıÈÔ˜
ÎÓËÌÈ·›Ô˜ Ì˘˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˜
ª·ÎÚfi˜ Ù¤ÓÔÓÙ·˜
ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ¶ÂÚfiÓË
∫Ó‹ÌË
Ì˘˜

O›ÛıÈ· fi„Ë
¶ÚfiÛıÈ· fi„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 99 ■
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:38 ™ÂÏ›‰·100

OÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘


Â›Ó·È Â›Û˘ ¢ÌÂÁ¤ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÏfiÁÔ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ì‡Â˜ ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ.
™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÏÔ˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘
ÌËÚÔ‡, ¿ÏÏÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›
̇˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÔÈ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ›, Ô ¤Ûˆ Ï·Ù‡˜ Ì˘˜
Î·È o ¤Íˆ Ï·Ù‡˜ Ì˘˜ Î·È ÛÙËÓ Ô›ÛıÈ·
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô ËÌÈ˘ÌÂÓ҉˘ Î·È Ô
ËÌÈÙÂÓÔÓÙ҉˘ Ì˘˜.
™ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô, ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ̇˜
Â›Ó·È Ô Ì·ÎÚfi˜ ÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ (Ì ÙÔÓ
˘ÔÎÓËÌ›‰ÈÔ Ì˘) Î·È Ô Ì·ÎÚfi˜ ÂÎÙ›ӈÓ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Ì˘˜.

■ 100 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·101

∫¿Ùˆ ÕÎÚ· ■
∂ӉȿÌÂÛÔ Â›‰Ô

ª¤ÛÔ˜
ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô˜
Ì˘˜

¢ÈΤʷÏÔ˜
ÌËÚÈ·›Ô˜ Ì˘˜

ŒÍˆ
Ï·Ù‡˜ Ì˘˜

ÀÔÎÓËÌ›‰ÈÔ˜
Ì˘˜

µÚ·¯‡˜
ÂÚÔÓÈ·›Ô˜ ¶ÂÚfiÓË
Ì˘˜

¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë O›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 101 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·102

OÈ Ì‡Â˜ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·


Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘ÚÔ›, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Û fiÚıÈ· ı¤ÛË
Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‚¿‰ÈÛË.
OÈ Ì‡Â˜ ·˘ÙÔ› ˘ԉȷÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
Â›‰·. ™ÙÔ ÂÓ Ùˆ ‚¿ıÂÈ Â›‰Ô,
ÛÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô ÂÏ¿ÛÛˆÓ ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô˜
Ì˘˜, Ë Ì·ÎÚ¿ Î·È Ë ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹
ÙÔ˘ ‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ Ì˘fi˜,
Ô ÈÁÓ˘·Îfi˜ Ì˘˜, Ô Ì·ÎÚfi˜ ÎÔÈÓfi˜
ηÌÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È
Ô Ì·ÎÚfi˜ ηÌÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ Ì˘˜.

■ 102 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·103

∫¿Ùˆ ÕÎÚ· ■
∂Ó Ùˆ ‚¿ıÂÈ Â›‰Ô

∂Ï¿ÛÛˆÓ
ÁÏÔ˘ÙÈ·›Ô˜ Ì˘˜

ª·ÎÚ¿ ÎÂÊ·Ï‹
‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘
ÌËÚÈ·›Ô˘ Ì˘fi˜
ª¤ÛÔ˜
Ï·Ù‡˜ Ì˘˜

µÚ·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹
‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘
ÌËÚÈ·›Ô˘ Ì˘fi˜
πÁÓ˘·Îfi˜
Ì˘˜

ª·ÎÚfi˜
ÂÚÔÓÈ·›Ô˜ ª·ÎÚfi˜
Ì˘˜ ηÌÙ‹Ú·˜
‰·ÎهψÓ
ª·ÎÚfi˜
Ì˘˜
ηÌÙ‹Ú·˜
ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘

¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë O›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 103 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·104

∏ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È


·fi ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÛÙ¿ıÂÈ·.
T· ÔÛÙ¿ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË
Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·
Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó
ÈÛ¯˘Úfi ·ÚıÚÈÎfi ı‡Ï·ÎÔ ·ÚÎÂÙÔ‡˜
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜.
O Ï·ÁÔÓÔÌËÚÈ·›Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ
ÙË Ï·ÁfiÓÈ· ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡
Ì ÙÔ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi, ÂÓÒ Ô ÈÛ¯ÈÔÌËÚÈ·›Ô˜
Î·È Ë‚ÔÌËÚÈ·›Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó
ÙÔ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi Ì ÙËÓ Èۯȷ΋ ÌÔ›Ú· ηÈ
ÙËÓ Ë‚È΋ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡. O
Ï·ÁÔÓÔÌËÚÈ·›Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ
¤Ó· ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Y Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜.

■ 104 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·105

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ πÛ¯›Ô˘ ■


™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó

¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

§·ÁÔÓÔÌËÚÈ·›Ô˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∏‚ÔÌËÚÈ·›Ô˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂ›˙ˆÓ
ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

∂Ï¿ÛÛˆÓ ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

ªËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 105 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·106

™Â Ô›ÛıÈ· ¿Ô„Ë, Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜


ÔÈ ÈÛ¯ÈÔÌËÚÈ·›ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ÈÛ¯›Ô Ì ÙÔ
ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi. OÚÈṲ̂Ó˜ ›Ó˜ ÙÔ˘
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ·
ÛÙÚÔÁÁ‡ÏË ˙ÒÓË (΢ÎÏÔÙÂÚ›˜ ›Ó˜ ÙÔ˘
·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘).
O ·ÚıÚÈÎfi˜ ı‡Ï·ÎÔ˜ ηχÙÂÈ ·fi ›Ûˆ
ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡
Î·È ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙË
ÌÂÛÔÙÚÔ¯·ÓÙ‹ÚÈ· ·ÎÚÔÏÔÊ›·.

■ 106 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·107

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ πÛ¯›Ô˘ ■


™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó

O›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

πÛ¯ÈÔÌËÚÈ·›Ô˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
§·ÁÔÓÔÌËÚÈ·›Ô˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ªÂ›˙ˆÓ
ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

OÚÔÁfiÓÔ˜
ı‡Ï·ÎÔ˜

A˘¯¤Ó·˜
ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘
πۯȷÎfi ∂Ï¿ÛÛˆÓ ÔÛÙÔ‡
·Úو̷ ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 107 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·108

∏ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ


ÛÙȘ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÌËÚÈ·›Ô
ÔÛÙfi Ì ÙË Ï·ÁfiÓÈ· ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘
ÔÛÙÔ‡. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î¿Ì„Ë, ¤ÎÙ·ÛË,
··ÁˆÁ‹, ÚÔÛ·ÁˆÁ‹, ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
Î·È ÂÚÈ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ.
∞˘Ù‹ Ë ¿ÚıÚˆÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È
·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡
Î·È ÙËÓ ÎÔÙ‡ÏË ÙÔ˘ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡, Ë
ÔÔ›· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÈÓÒ‰Ë ¯fiÓ‰ÚÔ,
ÙÔÓ Âȯ›ÏÈÔ ¯fiÓ‰ÚÔ Ù˘ ÎÔÙ‡Ï˘.
OÈ ·ÚıÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È
‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘,
ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ
Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡,
Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·fi ÙÔ
ı‡Ï·ÎÔ.

■ 108 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·109

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ πÛ¯›Ô˘ ■


™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹

∫ÂÊ·Ï‹ ÌËÚÈ·›Ô˘
∂ȯ›ÏÈÔ˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˜ §·ÁfiÓÈ· ÌÔ›Ú·
(‹ ÎÔÙ˘ÏÈ·›Ô˜ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜)

fi˜
˜

ªË
ÔÛ

∂Ï¿ÛÛˆÓ ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 109 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·110

TÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ


Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜,
Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì˯·ÓÈο ÙËÓ ÎÓ‹ÌË Ì ÙÔÓ ÌËÚfi.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Á›ÁÁÏ˘ÌË ¿ÚıÚˆÛË Ô˘
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ο̄˘ Î·È ¤ÎÙ·Û˘.
¶ÚˆÙ·Ú¯Èο, ·˘Ù‹ Ë ¿ÚıÚˆÛË
Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙÔ˘ ÚfiÛıÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘
Ô›ÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙÔ˘ ¤Ûˆ
Î·È ¤Íˆ Ï¿ÁÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤Ûˆ
Î·È ¤Íˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˘. O ·ÚıÚÈÎfi˜ ı‡Ï·ÎÔ˜
Î·È Ë ·ÚıÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 110 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·111

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


∂ÈÔÏ‹˜ Â›‰Ô, ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

ªËÚÈ·›Ô
ª€ÛÔ˜˜ Ï ÔÛÙfi
Ì˘˜
ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜
Ì˘˜)
ŒÍˆ
Í
Ï·Ù‡˜ ª€ÛÔ˜˜
Ì˘˜ Ï·Ù‡˜
Ì˘˜

∆€ÓÔÓÙ·˜
Ï·ÁÔÓÔÎÓËÌÈÎ €ÓÔÓÙ·˜
Ì˘˜ ÂÙ ·Î€Ê·ÏÔ˘
Ú

ËÚÈ·›Ô˘ Ì˘fi˜

ŒÍˆ
Í ŒÛˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜˜ ÌËÚÈ·›Ô˜˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

∂ÈÁÔÓ·Ù ‰·

∫ÂÊ
Ê·Ï‹
 fiÓ˘
Ú

ŒÛˆ
ª·ÎÚfi˜ ÓËÌÈ·›Ô˜˜
ÂÚÔÓÈ·›Ô˜ fiÓ‰˘ÏÔ˜
Ì˘˜
ÈÁÁÔÓ·ÙȉÈÎfi˜
Ó‰ÂÛÌÔ˜
ª·ÎÚfi˜
ÂÎÙ›ӈÓ
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ Ì˘˜
¶ÚfiÛıÈÔ˜˜ ∫Ó‹ÌË
ÎÓËÌÈ·›Ô˜˜
Ì˘˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 111 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·112

∏ ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È


·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡,
ÙËÓ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰· Î·È ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ
Ù˘ ÎÓ‹Ì˘.
OÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, ÔÈ ÌËÓ›ÛÎÔÈ Î·È
ÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ï›Ô˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛÙËÓ ÔÚı‹ ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ.
∏ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰· ÂÈοıÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚıÚÈ΋
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ οو ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘
ÔÛÙÔ‡. O ·ÚıÚÈÎfi˜ ˘Ì¤Ó·˜ ηχÙÂÈ
ÙÔÓ ·ÚıÚÈÎfi ı‡Ï·ÎÔ Î·È ÙÔÓ
˘ÂÚÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎfi ı‡Ï·ÎÔ
Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 112 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·113

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


∂ÈÌ‹Î˘ ÙÔÌ‹

¢ÈΤʷÏÔ˜
ÌËÚÈ·›Ô˜
Ì˘˜ ªËÚÈ·›Ô
ÔÛÙfi

∆¤ÓÔÓÙ·˜
ÙÂÙÚ·ÎÂÊ¿ÏÔ˘
§È҉˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ Ì˘fi˜
ÈÛÙfi˜

∞ÚıÚÈ΋
∫ÓËÌÈ·›Ô ÌÂÌ‚Ú¿ÓË
Ó‡ÚÔ
ÀÂÚÂÈ-
πÁÓ˘·Î‹ ÁÔÓ·ÙȉÈÎfi˜
ÊϤ‚· ı‡Ï·ÎÔ˜

πÁÓ˘·Î‹ ∂ÈÁÔÓ·Ù›‰·
·ÚÙËÚ›·
∞ÚıÚÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË
¶ÚfiÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÂÈÁÔ-
Ó·ÙȉÈÎÔ›
ı‡Ï·ÎÔÈ
ªËÓ›ÛÎÔÈ
∂ÈÁÔÓ·ÙȉÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ª˘˚Îfi˜ ÀÔÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎfi˜
ÈÛÙfi˜ ÔÚÔÁfiÓÔ˜ ı‡Ï·ÎÔ˜

∫Ó‹ÌË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 113 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·114

∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó


ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜. O Ù¤ÓÔÓÙ·˜ Ù˘
ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘
Ù¤ÓÔÓÙ· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘
Ì˘fi˜. ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰· ηÈ
Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜
ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ê˘ı› ÛÙÔ ÚfiÛıÈÔ ÎÓËÌÈ·›Ô
·Úو̷. O ¤Ûˆ Î·È Ô ¤Íˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˜
Â›Ó·È ‰‡Ô ‰›ÛÎÔÈ ˘·ÏÔÂȉԇ˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˘
ÌËÓÔÂȉԇ˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌËÚÈ·›ˆÓ
ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È Ù˘ ÎÓËÌÈ·›·˜ ÂÊ¿ÓÂÈ·˜
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‚Ï¿‚Ë ·fi
ÙËÓ ÚÔÛÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

■ 114 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·115

∏ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

ŒÛˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

ªËÚÈ·›Ô
ÔÛÙfi

ŒÍˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÂÈÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

∂ÈÁÔÓ·Ù›‰·

ŒÍˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

ŒÍˆ
ÌËÓ›ÛÎÔ˜

∂ÈÁÔÓ·ÙȉÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

¶ÚfiÛıÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ŒÛˆ
ÎÂÊ·Ï‹˜ ÌËÓ›ÛÎÔ˜
ÂÚfiÓ˘

∫Ó‹ÌË
¶ÂÚfiÓË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 115 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·116

O ·ÚÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛÙËÓ Ô›ÛıÈ·


ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Ô›ÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È
·fi ÙÔÓ ¤Ûˆ ÌËÚÈ·›Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ ÛÙËÓ
Ô›ÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÎÓËÌÈ·›·˜
·ÎÚÔÏÔÊ›·˜.
∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô›ÛıÈ· ÚfiÛÊ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÎÓ‹ÌË, ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÌËÓ›ÛÎÔ Ê¤ÚÂÙ·È ÌÈ·
ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÂÛÌ›‰·, Ô Ô›ÛıÈÔ˜
ÌËÓÈÛÎÔÌËÚÈ·›Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ (Ô
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Wrisberg). O Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
·˘Ùfi˜ ÚÔÛʇÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤Ûˆ ÎfiÓ‰˘ÏÔ
ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ ›Ûˆ ·fi
ÙËÓ ÚfiÛÊ˘ÛË ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ¯È·ÛÙÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, ʤÚÂÙ·È
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÙ·È
Ì ÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ¯È·ÛÙfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ.

■ 116 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·117

ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó, Ô›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

ŒÍˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜
ŒÛˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

¶ÚfiÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

O›ÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ŒÛˆ
ÌËÓ›ÛÎÔ˜

O›ÛıÈÔ˜
ÌËÓÈÛÎÔÌËÚÈ·›Ô˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ŒÍˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˜

∫Ó‹ÌË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 117 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·118

O ÚfiÛıÈÔ˜ ¯È·ÛÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜


ʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÌËÚÈ·›Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ
ÛÙË ÌÂÛÔÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·ÎÚÔÏÔÊ›·.
∂͢ËÚÂÙ› ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·fi ÚfiÛıÈÔ
ÂÍ¿ÚıÚËÌ· Ù˘ ÎÓ‹Ì˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi. ∂ÈϤÔÓ, Ô Ô›ÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
ÚfiÏË„Ë Ô›ÛıÈÔ˘ ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘
ÎÓ‹Ì˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi.
∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó
ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘
¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜.
T· ÚfiÛıÂÙ· Τڷٷ ÙÔ˘ ¤Íˆ Î·È ¤Ûˆ
ÌËÓ›ÛÎÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
ÂÁηÚÛ›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜.

■ 118 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·119

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ Û ∫¿Ì„Ë 900 ■


∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

∂ÈÁÔÓ·ÙȉÈ΋ ·ÚıÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·


ŒÍˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

O›ÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜ ŒÛˆ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

¶ÚfiÛıÈÔ˜
¯È·ÛÙfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ŒÛˆ
ÌËÓ›ÛÎÔ˜
ŒÍˆ
ÌËÓ›ÛÎÔ˜

∂ÁοÚÛÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜

¶ÚfiÛıÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
Ù˘ ÂÚfiÓ˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 119 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·120

O ¤Ûˆ Î·È Ô ¤Íˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˜ ÂÈοıÔÓÙ·È


ÛÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÎÓ‹Ì˘, ‚·ı·›ÓÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙȘ ·ÚıÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÁÈ· Ó·
‰Â¯ıÔ‡Ó ÌËÚÈ·›Ô˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. O ¤Ûˆ
Ï¿ÁÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ¤Ûˆ
ÎfiÓ‰˘ÏÔ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ ÛÙÔÓ ¤Ûˆ
ÎfiÓ‰˘ÏÔ Ù˘ ÎÓ‹Ì˘, ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯· Ô
¤Íˆ Ï¿ÁÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ
¤Íˆ ÎfiÓ‰˘ÏÔ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÂÚfiÓ˘. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ
Ï¿ÁÈˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Ù˘
˘ÂÚ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜.

■ 120 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·121

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ Û ∫¿Ì„Ë 900 ■


∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

›Ô ÔÛÙfi

¶ÚfiÛıÈÔ˜ O›ÛıÈÔ˜
È·ÛÙfi˜
¯È·ÛÙfi˜ ‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ŒÛˆ ŒÛˆ
ÌËÚÈ·›Ô˜ ÌËÚÈ·›Ô˜
ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜

∆¤ÓÔÓÙ·˜
ÈÁÓ˘·ÎÔ‡
Ì˘fi˜
ŒÛˆ
ŒÍˆ ÌËÓ›ÛÎÔ˜
ÌËÓ›ÛÎÔ˜
ŒÛˆ
ÎÓËÌÈ·›Ô˜
ŒÍˆ ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜
Ï¿ÁÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ŒÛˆ
Ï¿ÁÈÔ˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
∫ÂÊ·Ï‹
ÂÚfiÓ˘
Ó‹ÌË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 121 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·122

∏ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ Â›Ó·È Á›ÁÁÏ˘ÌË


‹ ÁˆÓÈ҉˘ ¿ÚıÚˆÛË ÁÈ· ο̄Ë
Î·È ¤ÎÙ·ÛË. ™ÙËÓ Î¿Ì„Ë, Ë Ú·¯È·›·
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ fi‰· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜
ÙËÓ ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜,
ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
ÛÒÌ·. ∏ Î¿Ì„Ë ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
Ù¿ÛË ÙˆÓ ÔÈÛı›ˆÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÂÓÒ ˘fi
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜, ·fi ÙËÓ Â·Ê‹
ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÓ‹Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘.
∏ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚfiÛıȘ
‰ÂÛÌ›‰Â˜ ÙˆÓ Ï¿ÁÈˆÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó.

■ 122 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·123

AÛÙÚ·Á·ÏÔÎÓËÌÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË ■
(¤Ûˆ ¿Ô„Ë)

∞¯›ÏÏÂÈÔ˜
Ù¤ÓÔÓÙ·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 123 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·124

™ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜


ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÂÁÁ‡˜ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡
(·ÛÙÚ·Á·ÏÔÙÂÚÓÈ΋ ÕÚıÚˆÛË),
·ÚıÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ˆ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘
Ù·ÚÛÔ‡, Ë ÂÁοÚÛÈ· ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘
Ù·ÚÛÔ‡ (‹ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Chopart),
ÔÈ Ù·ÚÛÔÌÂٷٿÚÛȘ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ
(‹ ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Lisfranc),
ÔÈ ÌÂٷٷÚÛÈÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ ·ÚıÚÒÛÂȘ
Î·È ÔÈ ÌÂÛÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ ·ÚıÚÒÛÂȘ.

■ 124 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·125

¶Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË ■
(Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ)

OÛÙ¿ ÌÂٷٷÚÛ›Ô˘

MÂÛfiÛÙÈÔ˜
ÌÂٷٷÚÛÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
T·ÚÛÔÌÂٷٷÚÛÈ΋
¿ÚıÚˆÛË

™ÊËÓÔÛηÊÔÂȉ‹ MÂÛfiÛÙÈÔ˜
¿ÚıÚˆÛ ÛÊËÓÔÛηÊÔÂȉ‹˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

ÓÔ΢‚ÔÂȉ‹˜
MÂÛfiÛÙÈÔ˜ ˆÛË

ÙÂÚÓÈÎfi˜
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ
ÛηÊÔÂȉ‹˜
ÛË

ÀÔÙ¿ÚÛÈ
¿ÚıÚˆÛ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 125 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·126

■ 126 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·127

¶·ıÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ∂ÚÂÈÛÙÈÎÔ‡
™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 127 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·128

■ ¶·ıÔÏÔÁ›· ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘

™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÛÎÔÏ›ˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË


·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔۂ‚ÏË̤Ó˘
ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. OÈ ·Î·ÓıÒ‰ÂȘ
·ÔʇÛÂȘ ʤÚÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔ›ÏÔ
ÙÔ˘ ΢ÚÙÒÌ·ÙÔ˜. ªfiÏȘ ·Ó·Ù˘¯ı›
Ë ·ÏÏÔ›ˆÛË, Ë ¿ıËÛË Ù›ÓÂÈ Ó·
ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È fiÛÔ Ô ·ÛıÂÓ‹˜
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏ›
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÒÛÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛı›
Ú·¯È·ÏÁ›· ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹.

■ 128 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·129

™ÎÔÏ›ˆÛË Ù˘ ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ ■


O›ÛıÈ· ¿Ô„Ë

™ÎÔÏȈÙÈ΋‹
ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋
ÛÙ‹Ï
‹Ë
(ÛÎÔÏ ˆÛË)

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 129 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·130

∏ ·˘¯ÂÓÈ΋ ÛÔÓ‰‡ÏˆÛË ‹ ·˘¯ÂÓÈ΋


ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ı˘ ÎÏÈÓÈ΋
·ÓˆÌ·Ï›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
·fi ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ Ù˘
·˘¯ÂÓÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜
ÛÙ‹Ï˘. O ÌÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜
˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎʇÏÈÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ
ÂÈÏÔΤ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ
¿ıËÛË.
∏ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È
fiÙ·Ó Ô ÂÎÊ˘ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Û˘ÌȤÛÂÈ
ÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È
·fi ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË
ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

■ 130 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·131

∞˘¯ÂÓÈ΋ ™ÔÓ‰‡ÏˆÛË ■
¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 131 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·132

OÈ ·˘¯ÂÓÈÎÔ› ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È


Û˘¯Ó¿ ·fi ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·
΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ˙ˆ‹. ∏ ¢ÎÈÓËÛ›·
ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·˘¯¤Ó· ηıÈÛÙ¿
ÙËÓ ·˘¯ÂÓÈ΋ ÌÔ›Ú· Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜
ÛÙ‹Ï˘ ÈÔ Â˘ÚfiÛ‚ÏËÙË ÛÙËÓ ÂÎʇÏÈÛË.
∏ ¿ıËÛË ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÓÔ
ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·˘¯¤Ó·,
Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰˘Ûη̄›· ηÈ
ÛÔÚ·‰È΋ ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›· Î·È ˙¿ÏË.

■ 132 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·133

∞˘¯ÂÓÈ΋ ™ÔÓ‰‡ÏˆÛË ■
O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 133 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·134

∆Ô ˘ÂÍ¿ÚıÚËÌ· Ù˘ ·˘¯ÂÓÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜


Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ οΈÛË ·fi ο̄Ë. ¢ÂÓ
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÔÛÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ
Ú‹ÍË ÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ÂÈÌ‹ÎË Û‡Ó‰ÂÛÌÔ.
O ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔ˜ ÛfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ
ÚfiÛıÈ· ·ÚÂÎÙfiÈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ
˘ÔΛÌÂÓÔ Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘
ÌÂ۷οÓıÈÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁÈο,
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÌÂ۷οÓıÈÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›·
Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.

■ 134 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·135

∂Í¿ÚıÚËÌ· ∞˘¯ÂÓÈÎÔ‡ ™ÔÓ‰‡ÏÔ˘ ■


¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

ƒ‹ÍË ˆ¯ÚÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘

¶·ÚÂÎÙfiÈÛË
·˘¯ÂÓÈÎÔ‡
ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 135 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·136

∞ÚÎÂÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ


Ï‹ıÔ˜ ‹ ÛÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÛÙÈÎÒÓ
‰ÔΛ‰ˆÓ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ
ÔÛÙÒÓ ‹ ηٷÁÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È
Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË Ì¤ÙÚÈ·˜ ‹
‚·Ú›·˜ ÌÔÚÊ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È¿ÁÓˆÛË
ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙȘ ‹Ș
ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·ıÒ˜
¿ÙÔÌ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ê‹.

■ 136 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·137

◊È· OÛÙÂÔfiÚˆÛË ■
∞. O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹ µ. ¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

Ú Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 137 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·138

™ÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË Ù· ÔÛÙ¿ ¯¿ÓÔ˘Ó


̤ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ηÈ
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ϤÙ˘ÓÛË ÙÔ˘
ÔÛÙÈÎÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÛÙÈÎÒÓ ‰ÔΛ‰ˆÓ.
™Â ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ
ÛȈËÚ¿ Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È
Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË, Ë ÓfiÛÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È
ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜.

■ 138 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·139

ªÂÙÚ›Ô˘ µ·ıÌÔ‡ OÛÙÂÔfiÚˆÛË ■


∞. O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹ µ. ¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

∞‡ÍËÛË
ÍË Ë Ì€ÁÂıÔ˘˜
ÌÁ ÙÔ˘
ÌÂÛÔÛÔÓ‰‰‡ Ô˘ ‰ Û Ô˘
ÏÈ
È › Î
B
A

∞Ú· ˆÛËË · €Ù˘ÓÛË


› Î È Ï

ÔÛÙ ÒÓ ‰Ô ‰ˆÓ
ÈΠΛ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 139 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·140

O fiÚÔ˜ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ


·ÒÏÂÈ· ·Ï¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ
¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜.
™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ
ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘ÛȷΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÏfiÁˆ
Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÔÈÛÙÚÔÁfiÓˆÓ.
™ÙËÓ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË ‚·Ú›·˜ ÌÔÚÊ‹˜,
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó
Û˘ÌÈÂÛÙÈο ηٿÁÌ·Ù· ÛÙ· ÛÒÌ·Ù·
ÙˆÓ ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ.

■ 140 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·141

OÛÙÂÔfiÚˆÛË µ·Ú›·˜ ªÔÚÊ‹˜ ■


∞. O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹ µ. ¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘

B
A

™˘ÌÈÂÛÙÈÎfi οٷÁÌ·

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 141 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·142

∞Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚ÏËı›


ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ù·
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘
··ÓÙÒÓÙ·È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜
Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ ‹ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
(ÛÒÌ·Ù· ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È ·˘¯¤Ó·˜
ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡). ™Â ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘
ÔÛÊ˘˚΋˜ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜
ÛÙ‹Ï˘, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ηÈ
ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘,
ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ù· Û˘ÌÈÂÛÙÈο
ηٿÁÌ·Ù· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î›ÓËÛË.

■ 142 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·143

OÛÙÂÔfiÚˆÛË ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ ■


O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹

¶·Ú

ÌÂÛÔÛ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 143 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·144

™ÔÓ‰˘ÏÔÏ›ÛıËÛË Â›Ó·È Ë ·ÚÂÎÙfiÈÛË


ÂÓfi˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÚÔ ÌÂ ÚÒÙÔ
Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙË Ï¤ÍË «ÛfiÓ‰˘ÏÔ˜» ηÈ
‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË Ï¤ÍË «ÔÏ›ÛıËÛË», ‰ËÏ·‰‹
·ÚÂÎÙfiÈÛË. ∞ÛıÂÓ›˜ ËÏÈΛ·˜ ÌÂٷ͇
20 Î·È 40 ÂÙÒÓ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ·
Ú·¯È·ÏÁ›· Ë ÔÔ›· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË
‚¿‰ÈÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË
ÔÚıÔÛÙ·Û›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜
ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ¿ÏÁÔ˜ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÏÔ˘ÙÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٿ
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈۯȷÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘.

■ 144 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·145

™ÔÓ‰˘ÏÔÏ›ÛıËÛË ■
¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

∞ÔÛ·ÛÙÈÎfi οٷÁÌ·
Û ÛÔÓ‰˘ÏÔÏ›ÛıËÛË

¶·ÚÂÎÙfiÈÛË ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘
(ÛÔÓ‰˘ÏÔÏ›ÛıËÛË)

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 145 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·146

∏ ÔÛÊ˘˚΋ ÌÔ›Ú· Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜


ÛÙ‹Ï˘ ʤÚÂÈ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi
‚¿ÚÔ˜ ·fi ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·˜,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÎÏÈÓÈο fiÛÔ Î·È
·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈο ÛËÌ›·. ™Ù· ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô fiÓÔ˜ ηÈ,
Û ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÛÙ¿‰È·,
Ë ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈ΋ ÛÎÔÏ›ˆÛË ÏfiÁˆ
ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ÛÙ· ÔÛÙ¿ ηÈ
ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ. ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁÈο,
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ÔÛÙÂÔʇوÓ, ÛÙ¤ÓˆÛË ÙˆÓ
ÌÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈˆÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË – ΋ÏË ÙÔ˘
ÌÂÛÔÛÔÓ‰‡ÏÈÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘,
ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· ΢ÚÈfiÙÂÚ·.

■ 146 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·147

™ÔÓ‰‡ÏˆÛË Oª™™ ■
O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 147 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·148

■ ¶·ıÔÏÔÁ›· ÕÓˆ ÕÎÚˆÓ

∏ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ· Â›Ó·È ÌÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘


ÔÚÔÁfiÓÔ˘ ı˘Ï¿ÎÔ˘ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ
ÂÒ‰˘ÓË Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·. O ÔÚÔÁfiÓÔ˜
ı‡Ï·ÎÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û¯ÈÛÌÔÂȉ‹˜ Û¿ÎÔ˜
Ô˘ ÏËÚÔ‡Ù·È Ì ˘ÁÚfi Î·È Ô ÔÔ›Ô˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ‹ ·ÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜
ÙˆÓ Ù¿ÛˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇
ÙÂÓfiÓÙˆÓ Î·È ÔÛÙÒÓ. O ÔÚÔÁfiÓÔ˜
ı‡Ï·ÎÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ
˘ÁÚfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı›,
ÂÍÔȉ·›ÓÂÙ·È Î·È ÏËÚÔ‡Ù·È Ì Ôχ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘ÁÚfi. ∏ ˘·ÎÚˆÌȷ΋ ‹
Ë ˘Ô‰ÂÏÙÔÂȉ‹˜ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ· ›ӷÈ
¤Ó· ›‰Ô˜ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ·˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
fiÙ·Ó ÂÍÔȉËı› Ô ı‡Ï·ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘.
∏ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ· ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È
Û ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·Ù· ‹ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË Î·È
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ,
fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜
·ıÏËÙÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ.

■ 148 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·149

OÚÔÁÔÓ›Ùȉ· Î·È ∆ÂÓÔÓÙ›Ùȉ· ÙÔ˘ flÌÔ˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë, ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ˘

OÚÔÁÔÓ›Ùȉ· Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ı˘Ï·ÎÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 149 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·150

∏ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È Ìi· ÓfiÛÔ˜


Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔԉ¢ÙÈ΋
·ÒÏÂÈ· ·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘.
∂›Ó·È Ë Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÚıÚÔ¿ıÂÈ·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘
¯fiÓ‰ÚÔ˘ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
Î·È Ô‰ËÁ› Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· Ù˘
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔۂ‚ÏË̤Ó˘
¿ÚıÚˆÛ˘. ™Â ÂÎʇÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡
¯fiÓ‰ÚÔ˘ Ù˘ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÒÌÔ˘,
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿Óˆ
¿ÎÚÔ˘.

■ 150 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·151

OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ flÌÔ˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 151 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·152

™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ÂÁÁ‡˜ ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘


‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ¿ÙÔÌ·
ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ. ∆Ô Ù˘ÈÎfi
ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÒÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô
·ÛıÂÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
Ù· ¿Óˆ ¿ÎÚ· ˆ˜ ̤۷ ÚÔÛÙ·Û›·˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë
fiÙÈ Û ¿ÙÔÌ· ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ê·Ï¿ÙˆÛË
ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Ë ÔÔ›· Ù· ηıÈÛÙ¿ ¢¿ÏˆÙ·
Û ηٿÁÌ·Ù·, ·Ó Î·È fi¯È ··Ú·›ÙËÙ·
ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

■ 152 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·153

∂ÁÁ‡˜ ∫¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ BÚ·¯ÈÔÓ›Ô˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

OÛÙÂÔÔÚˆÙÈÎfi ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 153 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·154

∆· ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· ›ӷÈ


Û˘Ó‹ıË ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿
ÙÔ˘. ∂›Ó·È ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ·È‰È¿
ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ÚÔËÁÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÙÔ
ÂÍ¿ÚıÚËÌ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋
·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ
¿ÏÁÔ˜, ÂȉÈο ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ÂÈÏÔΤ˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜
ÁÈ· οΈÛË Ù˘ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ·ÚÙËÚ›·˜ ηÈ
Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ó‡ÚÔ˘.

■ 154 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·155

O›ÛıÈÔ ∂Í¿ÚıÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÁÎÒÓ· ■


¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

K¿Ùˆ όριο
(πέρας)
‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘
ÔÛÙÔ‡ ÂÎÙfi˜
¿ÚıÚˆÛ˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 155 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·156

O ·ÁÎÒÓ·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË


‚Ú·¯ÈÔÓÔÎÂÚÎȉÈ΋, ÙË ‚Ú·¯ÈÔӈϤÓÈ· ηÈ
ÙËÓ ¿Óˆ ÎÂÚÎȉˆÏÂÓÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË, ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓfi ı‡Ï·ÎÔ.
∂Ô̤ӈ˜, οٷÁÌ· Û οÔÈÔ ‹ οÔÈ·
·fi ·˘Ù¿ Ù· ·Ó·ÙÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ›
Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘. ™Ù· ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ‚Ï·‚ÒÓ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٿÁÌ·Ù· Ù˘ ÙÚÔ¯ÈÏ›·˜,
˘ÂÚÎÔÓ‰‡ÏÈ· ηٿÁÌ·Ù·, Û˘ÓÙÚÈÙÈο
ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘ οو ¤Ú·ÙÔ˜ ÙÔ˘
‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
ˆÏÂÎÚ¿ÓÔ˘. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È
·fi Ô͇ ¿ÏÁÔ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Ó·
ÙÂÏÂÛıÔ‡Ó Û˘Ó‹ıÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 156 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·157

∫¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÁÎÒÓ· ■


¶Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

øϤÎÚ·ÓÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 157 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·158

∏ ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ·ÚıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È ÌÈ·


¯ÚfiÓÈ· ÓfiÛÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌË
ÂȉÈ΋, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹
ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ Ë ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚÔԉ¢ÙÈ΋
ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ
ÂÚÈ·ÚıÚÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ. ∏ ¿ıËÛË
·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ηÈ
·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚıÚÒÛÂȘ
Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ¯Â›Ú·˜, ȉȷ›ÙÂÚ·
ÙȘ ÂÁÁ‡˜ ÌÂÛÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ Î·È ÙȘ
ÌÂٷηÚÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜·ÚıÚÒÛÂȘ,
ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜,
ÙˆÓ Î·ÚÒÓ, ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· Î·È ÙˆÓ
Ô‰ÔÎÓËÌÈÎÒÓ. ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Ù˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉԇ˜ ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ ›ӷÈ
Ë ÚˆÈÓ‹ ‰˘Ûη̄›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ηٿ ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË Î·È ‰È·ÚΛ ¿Óˆ
ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ ‹ ÌÂÙ¿ ·fi
·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·‰Ú¿ÓÂÈ·.

■ 158 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·159

∏ ¶·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÕÎÚ·˜ Ûڷ˜ (ÛÙË ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹ ·ÚıÚ›Ùȉ·) ■

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 159 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·160

∏ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Û˘¯Ó¿


ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·, ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Î·È
‚·ÛÈ΋ ¿ÚıÚˆÛË. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·
ÔÛÙfi ÙÔ˘ ηÚÔ‡ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔÛÙ¿
ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·. ™ÙËÓ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ÔÛÙ¤ÈÓ· Ô˙›·
ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÎهψÓ.
∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
·Á·ψÛË ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ, Ô›‰ËÌ·,
¿ÏÁÔ˜ Î·È ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ Ô˙›ˆÓ.
∏ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓ›·
ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ıËÛË ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÂ
·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÌÂ
Û˘ÓÔ‰fi ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÏÁÔ˜ Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ
ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.

■ 160 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·161

OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· Ù˘ ÕÎÚ·˜ Ûڷ˜ ■


ªÂÛÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ

¢È¿‚ÚˆÛË
·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘

¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
·ÚıÚÒÛˆÓ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 161 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·162

∆Ô Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Î·ÚÈ·›Ô˘ ۈϋӷ ÚÔ·ÙÂÈ


·fi ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ó‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ
·Ï·ÌÈ·›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ηÚÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÂÈÌ‹ÎˆÓ ÙÂÓfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÌÙ‹ÚˆÓ Ì˘ÒÓ ÙÔ˘
·ÓÙÈ‚Ú·¯›Ô˘ Ô˘ οÌÙÔ˘Ó ÙË ¯Â›Ú· Î·È ÙÔ˘
ÂÁοÚÛÈÔ˘ ÂÈÔÏ‹˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ηÚÔ‡.
∏ Û˘Ì›ÂÛË ÚÔηÏ› ·Ú·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ
·Ï·ÌÈ·›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÂÚÎȉÈ΋ ÌÔ›Ú·
Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ¯Â›Ú·˜ Î·È ¿ÏÁÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ ηÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ï¿ÌË˜Ø ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
ÙÔ ¿ÏÁÔ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÂÁÁ‡˜ (ÎÂÓÙÚÔÌfiÏ·) ·fi
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Û˘Ì›ÂÛ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË
ÙÔ ·ÓÙÈ‚Ú¿¯ÈÔ Î·È ÙÔÓ ÒÌÔ. ™˘¯Ó¿, Ô fiÓÔ˜
ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Ó‡ÎÙ·. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó·
Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÈÛıËÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·
(˘·ÈÛıËÛ›·) ÛÙËÓ ·Ï·ÌÈ·›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ
ÚÒÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰·ÎهψÓØ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
·ÙÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì‡Â˜
Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘
·ÓÙ›¯ÂÈÚ·.

■ 162 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·163

™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∫·ÚÈ·›Ô˘ ™ˆÏ‹Ó· ■


∆ÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÚÈ·›Ô˘ ۈϋӷ

˙ÔÓ
ªÂ›˙
ÔχÁˆ
Á ÓÔ
ÔÛÙfi

ŒÏ·ÛÛÔÓ
ÔχÁˆ
Á ÓÔ ª€ÛÔ
ÔÛÙfi Ó‡ÚÔ

ÎÂÚÎȉÈÎÔ‡
ÙÔ˘ ηÚÔ‡
∫ÂʷψÙfi
ÔÛÙfi
øÏ€ÓÈ·
·ÚÙËÚ›·
Î·È Ó‡ÚÔ

¢È·Ì Ú ÛÌ·
Ì€ÚÈ
ηÌÙ‹ÚˆÓ Ì˘ÒÓ
∞ÁÎÈÛÙÚˆÙfi
ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 163 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·164

∆Ô Î¿Ù·ÁÌ· Colle’s ‹ Pouteau-Colle’s


Â›Ó·È ¤Ó· ÂÁοÚÛÈÔ Î¿Ù·ÁÌ· ηٿ Ï¿ÙÔ˜
ÙÔ˘ οو (‹ ¿ˆ) ¤Ú·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜,
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¿Óˆ (‹ ÂÁÁ‡˜) ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
ÔÛÙÔ‡ ʤÚÂÙ·È (·ÚÂÎÙÔ›˙ÂÙ·È) ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ ÙÔ˘ οو ¤Ú·ÙÔ˜ Û·Ó Ì·Ó›ÎÈ. ™˘¯Ó¿
ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ù·ÁÌ· Ù˘
ÛÙ˘ÏÔÂȉԇ˜ ·fiÊ˘Û˘ Ù˘ ˆÏ¤Ó˘.
™˘Óԉ‡ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË
Ù‡Ô˘ I (ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘Ûȷ΋
ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË) Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ
¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ÌÂٷ͇ 50 Î·È 75 ÂÙÒÓ.
O ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηٿÁÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜
Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÏfiÁˆ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÊÏÔÈÔ‡ Î·È ÔÛÙÈÎÒÓ
‰ÔΛ‰ˆÓ (ÛÔÁÁÒ‰Ô˘˜ ÔÛÙÔ‡).

■ 164 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·165

∫¿Ù·ÁÌ· Colle’s ■
∞. ŒÍˆ ¿Ô„Ë. µ. ƒ·¯È·›· ¿Ô„Ë

A
OÛÙÂÔfiÚˆÛË

Õˆ ¿ÎÚÔ
ÎÂÚΛ‰·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 165 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·166

■ ¶·ıÔÏÔÁ›· ∫¿Ùˆ ÕÎÚˆÓ

∏ ÈۯȷÏÁ›· Â›Ó·È ¿ÏÁÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘


Ô›ÛıÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÌËÚÔ‡ ¤ˆ˜ ÙË
Á·ÛÙÚÔÎÓËÌ›·.
∞Ó Î·È ÙÔ ¿ÏÁÔ˜ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›·
ÙÔ˘ ÈۯȷÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘, Û¿ÓÈ·
ÚÔ·ÙÂÈ ·fi οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘
Ó‡ÚÔ˘. ∏ ÈۯȷÏÁ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜
·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi˜ fiÓÔ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÛÙË Û˘Ì›ÂÛË Ù˘ ÔÛÊ˘˚΋˜ ‹ Ù˘ ÈÂÚ‹˜
Ú›˙·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ùfi˜
Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ¿ÏÁÔ˜, ÌÔÚ› Ó·
·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ·È̈‰›Â˜ Î·È ÌÂȈ̤ÓË
Ì˘˚΋ ÈÛ¯‡˜ ÛÙÔ ¿Û¯ÔÓ ÛΤÏÔ˜.

■ 166 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·167

™˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ πۯȷÎÔ‡ ¡Â‡ÚÔ˘ ■


πۯȷÏÁ›·, ÁÏÔ˘ÙÈ·›· ÌÔ›Ú· Ó‡ÚÔ˘

πۯȷÎfi Ó‡ÚÔ

O›ÛıÈÔ
ÌËÚÔ‰ÂÚÌ·ÙÈÎfi
Ó‡ÚÔ

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 167 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·168

∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ


ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘
ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡.
™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘
ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÙ‡ÏË ÙÔ˘
·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ ÔÛÙÔ‡. ∂Í¿ÚıÚËÌ· ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘
ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÙ‡ÏË.
O Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·ÙÔ˜
Â›Ó·È ÙÔ Ô›ÛıÈÔ ÂÍ¿ÚıÚËÌ·.
∆· ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·Ù· ÈÛ¯›Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚÔ¯·›Ô˘
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

■ 168 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·169

∂Í¿ÚıÚËÌ· ÙÔ˘ πÛ¯›Ô˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 169 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·170

∆· ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘


Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Û ¿ÙÔÌ·
ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜. ªÈ· ·fi ÙȘ
Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ Â›Ó·È Ë ÔÛÙÂÔÂÓ›·
ÏfiÁˆ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û οٷÁÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ï‹
ÙÒÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ Î¿Ù·ÁÌ·, Ë ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ô
·˘¯¤Ó·˜ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÚÂÎÙfiÈÛË,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

■ 170 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·171

∫¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ∞˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ªËÚÈ·›Ô˘ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

∫ÂÊ·Ï‹ ÌËÚÈ·›Ô˘
∞˘¯¤Ó·˜ ÌËÚÈ·›Ô˘

ªÂ›˙ˆÓ ÙÚÔ¯·ÓÙ‹Ú·˜

ªËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 171 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·172

TÔ ÈÛ¯›Ô Â›Ó·È Ìi· ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜


ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ·fi ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·.
™ÙËÓ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·, Ô ·ÚıÚÈÎfi˜
¯fiÓ‰ÚÔ˜ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì·Ï·Îfi˜,
Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˘Ô¯fiÓ‰ÚȘ ·ÛÙÂȘ ηÈ
ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÔÛÙfi ÛÎÏËÚ‡ÓÂÙ·È. ™Ù·
¯Â›ÏË Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È
Ù˘Èο ÔÛÙÂfiÊ˘Ù·. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
˘ÂÚÙÚÔÊ›· Ù˘ ·ÚıÚÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘
Î·È ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘
Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
‰˘Ûη̄›· Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù·¯Â›· ÚÔԉ¢ÙÈ΋
ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi
‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ‹
Ù˘ ÎÔÙ‡Ï˘.

■ 172 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·173

OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· πÛ¯›Ô˘ ■
ŒÍˆ ¿Ô„Ë

∞ÓÒÓ˘ÌÔ ÔÛÙfi

¢È¿‚ÚˆÛË
·ÚıÚÈÎÔ‡
¯fiÓ‰ÚÔ˘

∫ÂÊ·Ï‹
ÌËÚÈ·›Ô˘
ÔÛÙÔ‡

∫ÔÙ‡ÏË

ªËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 173 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·174

TÔ ÈÛ¯›Ô Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜


·ÚıÚÒÛÂȘ Ô˘ ˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜
Û˘Óı‹Î˜ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È ÌÈ·
·fi ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ·fi ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·. ∆·
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ ÈÛ¯›Ô˘
ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‡Ô˘Ï·. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÓÔ˜
ȉȷ›ÙÂÚ· ˆ˜ fiÓÔ˜ Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ¯Ú‹ÛË Î·È
˘Ê›ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË. ∆Ô ¿ÏÁÔ˜
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ‰˘Ûη̄›· Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi
Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ™Â
ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÛÙ¿‰È·, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘ ÚÔηÏ› ·Ú·ÌfiÚʈÛË Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 174 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·175

OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ πÛ¯›Ô˘ ■


™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 175 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·176

TÔ Î¿Ù·ÁÌ· ÛÙÔ ¿ˆ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘


ÔÛÙÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù˘Èο ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜
ÌËÚÈ·›Ô˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜, ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÊÔÚ¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜
ηٿÁÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ
¿ÙÔÌ· ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜ ÏfiÁˆ
ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ› Î·È Ó·
Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔ‚·ÚÔ‡
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Â›Ó·È ÛÂ
ο̄Ë. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ,
ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ÈÁÓ˘·Î‹ ·ÚÙËÚ›·.

■ 176 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·177

∫¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¶¤Ú·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªËÚÈ·›Ô˘ OÛÙÔ‡ ■


¶ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

Ùfi

ŒÍˆ
Í ¯ Ï›·
∆ÚÔ¯È
∫fiÓ‰˘ÏÔ (ŒÛˆ
∫fiÓ‰˘ÏÔ˜)

∫ÂÊ·
Ê Ï‹
ÂÚfiÓ˘

ÌË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 177 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·178

™ÙËÓ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜


˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ
¯fiÓ‰ÚˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi
ÂÎʇÏÈÛË Î·È ‰È¿‚ÚˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÓÙȉڿ ÙÔ
˘ÔΛÌÂÓÔ ÔÛÙfi Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜
ÂÚÈÊÂÚÈο ÔÛÙÂfiÊ˘Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ¿ıËÛË
ÚÔηÏ› Ì˯·ÓÈÎfi fiÓÔ Ô˘
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÓÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È
·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË.

■ 178 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·179

OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


∂›Â‰Ô ·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘, ÚfiÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

·›Ô

∞ÚıÚÈÎfi
Ú Ú
ı‡Ï·ÎÔ ÚÈÎfi˜
Ú ˜
‰ÚÔ˜
˜ ÛÙËÓ
ÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·
ª
ªËÓ›Û


ÚfiÓË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 179 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·180

∏ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜ ›ӷÈ


ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÓfiÛÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ
¯fiÓ‰ÚˆÓ. ™Â ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘
ÓfiÛÔ˘, Ë ‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘ ›ӷÈ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ë ÔÛÙÈ΋ ˘ÂÚÙÚÔÊ›·
ÔÚ·Ù‹ Á‡Úˆ ·fi ÙˆÓ ¯Â›ÏË Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ·ÚıÚÈ΋˜
Âȉ›ӈÛ˘, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ηٷϋÁÂÈ
Û ηٷÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯fiÓ‰ÚˆÓ Î·È ÛÙ¤ÓˆÛË
ÙÔ˘ ÌÂÛ¿ÚıÚÈÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Óԉ‡ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ›ÓˆÛË ÙÔ˘
·ÚıÚÈÎÔ‡ ı˘Ï¿ÎÔ˘ Î·È ÂÚÈ·ÚıÚÈ΋
·Ó¿Ù˘ÍË ÔÛÙÂÔÊ‡ÙˆÓ (ÔÛÙÈÎÒÓ
·Î·ÓıÒÓ).

■ 180 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·181

∂ͤÏÈÍË Ù˘ OÛÙÂÔ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


™ÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹

Ì

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 181 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·182

∏ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ· ›ӷ ÌÈ· ÎÏ˘‰¿˙Ô˘Û·


ÂÚ›ÁÚ·ÙË ÂÍÔ›‰ËÛË Ù˘ ·ÚıÚÈ΋˜
ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Ô˘ ηχÙÂÈ ÌÂÚÈΤ˜
·ÚıÚÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë
ÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Û˘Ó‹ı˘ ηÈ
ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÚÈ‚‹ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜
(ÚÔÂÈÁÔÓ·ÙȉÈ΋ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ·)
‹ ÙËÓ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ÙÚÈ‚‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÔÏ‹˜ ÌÔ›Ú·˜
ÙÔ˘ ÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
(˘ÔÂÈÁÔÓ·ÙȉÈ΋ ÔÚÔÁÔÓ›Ùȉ·) ÏfiÁˆ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

■ 182 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·183

OÚÔÁÔÓ›Ùȉ· ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


O‚ÂÏÈ·›· ÙÔÌ‹

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 183 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·184

T· ÔÛÙ¿ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË


ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·ÛÙ·ı‹,
ÂÓÒ Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË –
·ÚÂÎÙfiÈÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È Ì˘ÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù·
ÌfiÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î¿ÎˆÛË ÛÂ
‚›·ÈË Î¿Ì„Ë ‹ ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÓ‹Ì˘ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi. ∆¤ÙÔȘ ηÎÒÛÂȘ
Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ÁÂÓÈο Û ·ıÏËÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜
Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (‹ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜
Ú¿ÁÎÌ˘ Î.Ï.), ÛÙÔ˘˜ ÛÎȤÚ, ηıÒ˜ ÛÂ
ı‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ.
∏ Ú‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÌÔÚ›
Ó· Û˘Ì‚Â› ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·fi ÙË Ì˯·ÓÈ΋
‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ.

■ 184 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·185

¢È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÙÔ˘ °fiÓ·ÙÔ˜ ■


™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 185 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:44 ™ÂÏ›‰·186

∏ ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ·ÚıÚ›Ùȉ· Â›Ó·È Ë


Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ¯ÚfiÓÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘
ÓfiÛÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÚˆÙ·Ú¯Èο ÙȘ
·ÚıÚÒÛÂȘ. ∞Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ
·Ú¯‹ ·Û˘Ìو̷ÙÈ΋, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÁÔ˜, Ô›‰ËÌ· Î·È ÌÂȈ̤ÓË
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘ ηٿ ÙËÓ
ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ™Â ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ë
ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ·ÚıÚ›Ùȉ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È
·fi ˘ÂÚÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Ù˘
·ÚıÚÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÔÍ›·
ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘ ‰ÈÂÚÁ·Û›·. ∫·Ù¿ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ô˘˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜
·Ú¯›˙ÂÈ Ì›· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘
·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘.
™Â ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È
Û ÈÓÒ‰Ë ·Á·ψÛË, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È
ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
·Ú·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 186 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·187

∂ͤÏÈÍË Ù˘ ƒÂ˘Ì·ÙÔÂȉԇ˜ ∞ÚıÚ›Ùȉ·˜ ■


ÕÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜, ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÙÔÌ‹

ªËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi

∞ÚıÚÈÎfi˜
¯fiÓ‰ÚÔ˜

ºÏÂÁÌ·›ÓÔ˘Û·
·ÚıÚÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

ÿÓˆÛË

∫Ó‹ÌË

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 187 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·188

ÀÂÍ¿ÚıÚËÌ· Ù˘ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜


Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÚıÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜
Â›Ó·È Û ÌÂÚÈ΋ Â·Ê‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‚Ï¿‚Ë fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ‹ η΋
·Ó¿Ù˘ÍË ‹ ·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ï·Ù¤Ô˜
Ì˘fi˜. ∏ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÎÂÊ¿ÏÔ˘
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÍ¿ÚıÚËÌ· Ù˘
ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·
ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜
ÂÚÈÂÈÁÔÓ·ÙȉÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜.

■ 188 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·189

∂Í¿ÚıÚËÌ· ∂ÈÁÔÓ·Ù›‰·˜ ■

∂Í¿ÚıÚËÌ· ÂÈÁÔÓ·Ù›‰·˜
(·ÚÂÎÙfiÈÛË Â› Ù· ÂÎÙfi˜
Ù˘ ·ÚıÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡)

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 189 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·190

O Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜ Î·È Ô ˘ÔÎÓËÌ›‰ÈÔ˜ Ì˘˜


ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi Ù¤ÓÔÓÙ·, ÙÔÓ
·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÓÔÓÙ·. OÈ Ì‡Â˜ ·˘ÙÔ›
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô›ÛıÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘
οو ¿ÎÚÔ˘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË
Á·ÛÙÚÔÎÓËÌ›·. O ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÓÔÓÙ·˜
ηٷʇÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÙfi Ù˘ Ù¤ÚÓ·˜. ∏
ÙÂÓÔÓÙ›Ùȉ· ÙÔ˘ ·¯›ÏÏÂÈÔ˘ Ù¤ÓÔÓÙ· ›ӷÈ
ÌÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÓÔÓÙ· Î·È Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ·Èٛ˜.
™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ıËÛË, ÂÍÔȉ·›ÓÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ
Ù¤ÓÔÓÙ· Î·È Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙË ÛÙËÓ
„ËÏ¿ÊËÛËØ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ fiÓÔ
Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‚¿‰ÈÛË
‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË.

■ 190 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·191

∫¿ÎˆÛË ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘ ∆¤ÓÔÓÙ· (∆ÂÓÔÓÙ›Ùȉ·) ■

¢ÈΤʷÏÔ˜
Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ˜
Ì˘˜

ÀÔÎÓËÌ›‰ÈÔ˜
(Î·È Ì·ÎÚfi˜
ÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˘˜)

∞¯›ÏÏÂÈÔ˜
Ù¤ÓÔÓÙ·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 191 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·192

∂Í¿ÚıÚËÌ· Ù˘ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ


Û οΈÛË Ù˘ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ ¿ÚıÚˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜
οٷÁÌ· ÙÔ˘ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘. ªÂÌÔӈ̤ÓÔ
ÂÍ¿ÚıÚËÌ· Ù˘ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘
(¯ˆÚ›˜ οٷÁÌ·) Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ڋ͢ ÙÔ˘ ¤Íˆ Ï·Á›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ηÈ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ
ÎÓ‹Ì˘ Î·È ÂÚfiÓ˘. O Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÚfiÛıÈ· ‹ Ô›ÛıÈ· ÂÍÒıËÛË
ÙÔ˘ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘ ·fi ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË
Û· Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÍÔÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ fi‰È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÂÏÌ·ÙÈ·›· ο̄Ë. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ı·
ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ Î·È ÙË
‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∏
·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÓ¿ÚıÚˆÛ˘ ÂÓÒ Ë
¤Íˆ ÛÙÚÔÊÈ΋ οΈÛË ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË
ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘.

■ 192 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·193

∂Í¿ÚıÚËÌ· ¶Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ ■
∂›Â‰Ô ÔÛÙÒÓ, ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 193 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·194

∆Ô ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÚÈ΋ ‹


ÔÏÈ΋ Ú‹ÍË ÙˆÓ ·ÚıÚÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó. OÈ
ηÎÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ ¤ÛÂÈ
οو ‹ ·Ú··Ù‹ÛÂÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÂÚÈ΋ ÌfiÓÔ Ú‹ÍË ÙÔ˘ ¤Íˆ Ï·Á›Ô˘
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ
‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·.
øÛÙfiÛÔ, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
Ï‹Ú˘ Ú‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ηÈ
ÂÍ¿ÚıÚˆÛË.
O ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È ·ÚÔ‰Èο Ó·
·Ó·ÛÙÚ·Ê› ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ¤ÂÈÙ·
ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË.

■ 194 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·195

¢È¿ÛÙÚÂÌÌ· ¶Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜ ■
™‡ÌÏÂÁÌ· Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 195 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·196

™ÙÔÓ ¿ÎÚÔ fi‰· Ë ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜


·ÚıÚ›Ùȉ· ÚÔηÏ› ÂÒ‰˘Ó˜
·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ fiˆ˜ Ô ‚Ï·ÈÛfi˜ ̤Á·˜
‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜, Ë ÛÊ˘ÚÔ‰·ÎÙ˘Ï›· ηÈ
ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÎÂʷϤ˜ ÌÂٷٷÚÛ›ˆÓ
ÛÙÔ ¤ÏÌ·. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó
¤ÓÙÔÓÔ ¿ÏÁÔ˜ ηٿ ÙË ‚¿‰ÈÛË Î·È ‰ÂÓ
Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο
·Ô‡ÙÛÈ·.
∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÓfiÛÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ
ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
¤ÏÌ·ÙÔ˜ (ÙËÓ Ù¤ÚÓ·) Î·È ÙÔÓ
·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ, ÂÓÒ ÙÂÏÈο ı· ··ÈÙËı›
Â·ÓÔÚıˆÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË
‹ ÚÔÛıÂÙÈ΋ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË.

■ 196 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·197

ƒÂ˘Ì·ÙÔÂȉ‹˜ ∞ÚıÚ›Ùȉ· ■
ªÂÙ·ÚÛÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÊ·Ï·ÁÁÈΤ˜ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜

¢ÈfiÁΈÛË
ÎÂÊ·ÏÒÓ
ÌÂٷٷÚÛ›Ô˘

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 197 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·198

∏ Ù¤ÚÓ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù·


ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË Î·È Ô›ÛıÈ· ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘
Ô‰fi˜. O ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÌÂٷ͇ Ù˘ Ù¤ÚÓ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Ù˘
ÎÓ‹Ì˘.
∏ Ù¤ÚÓ· Â›Ó·È Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ
¤‰·ÊÔ˜. ™Â ηٿÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ΢ÚÙÒÌ·ÙÔ˜
Ù˘ Ù¤ÚÓ·˜, ·˘Ù‹ Ë ÌÔ›Ú· ·ÔÛ¿Ù·È
ÏfiÁˆ ¤Ï͢ ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘ Ù¤ÓÔÓÙ· Ô˘
¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÔÛÙfi ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚÈΤʷÏÔ Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ Ì˘.

■ 198 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·199

∫¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ∫˘ÚÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶Ù¤ÚÓ·˜ ■


∂›Â‰Ô ÔÛÙÒÓ, Ï¿ÁÈ· ¿Ô„Ë

∞¯›ÏÏÂÈÔ˜
Ù¤ÓÔÓÙ·˜ OÛÙfi Ù¤ÚÓ·˜

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 199 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·200

™Â ÂÍ·ÚıÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜


Ô ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ï¿ÁÈ·
·ÚÂÎÙfiÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ‚Ï¿‚Ë
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ûˆ ˘·ÛÙÚ·Á·ÏÈ΋
·ÚÂÎÙfiÈÛË. ∞˘Ù‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi
¤ÓÙÔÓÔ ¿ÏÁÔ˜ ÌÂ ·ÒÏÂÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜
Î·È Û˘ÓÔ‰fi Ô›‰ËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘
¿ÚıÚˆÛ˘ ÏfiÁˆ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ô˘˜
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˘ÁÚÔ‡.
∏ ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘ ÙÔÈο ÂÎχÂÈ fiÓÔ.

■ 200 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·201

À·ÛÙÚ·Á·ÏÈÎfi ∂Í¿ÚıÚËÌ· ■
∂›Â‰Ô ÔÛÙÒÓ, ÚfiÛıÈ· ¿Ô„Ë

M˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· - 201 ■


WYE 4474 Musculo p12-202 17-07-06 14:45 ™ÂÏ›‰·202

■ 202 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·203

º˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜
ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ηÈ
‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ
Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹Û˘

¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ
Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 203 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·204

■ µÈÔ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜

∞ÎÂÙfiÓË ............................................................................0.3-2.0mg/dl
∞ÛÎÔÚ‚ÈÎfi Ô͇ ..................................................................0.4-1.5mg/dl
ÃÔÏÈο Ôͤ· ......................................................................0.2-3mg/dl
º˘ÏÏÈÎfi Ô͇ ......................................................................3.3-20ng/ml
§È·Ú¿ Ôͤ·, ÔÏÈο ..........................................................190-420mg/dl
§È·Ú¿ Ôͤ·, ÂχıÂÚ· ....................................................8-25mg/dl
O˘ÚÈÎfi Ô͇ ........................................................................3-6.6mg/dl
∞Ï‚Ô˘Ì›ÓË (§Â˘ÎˆÌ·Ù›ÓË) ..................................................3.5-5g/dl
· – 1 ·ÓÙÈıÚ˘„›ÓË ............................................................85-213mg/dl
· – 1 ÂÌ‚Ú˘˚΋ ÚˆÙ½ÓË ..................................................1-20ng/ml
· – 2 Ì·ÎÚÔÛÊ·ÈÚ›ÓË..........................................................150-400mg/dl
∞ÌÈÓÔͤ· ..........................................................................3-5.5mg/dl
∞Ì̈ӛ· ............................................................................80-100Ìg/dl
∞ÓÙÈÛÙÚÂÙÔÏ˘Û›ÓË ............................................................¤ˆ˜ 250U Todd
ÃÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË – ÔÏÈ΋ ........................................................0.4-1.2mg/dl
ÃÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË – ¿ÌÂÛË ......................................................¤ˆ˜ 0.4mg/dl
ÃÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË – ¤ÌÌÂÛË ......................................................¤ˆ˜ 0.5mg/dl
∞Û‚ÂÛÙÈ·ÈÌ›· ....................................................................8.5-10.5mg/dl
πÔÓÙÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ ..............................................................4.5-5.5mg/dl
∫·ÚÔÙÂÓÔÂȉ‹ ....................................................................100-300Ìg/dl
CEA (ηÚÎÈÓÔÂÌ‚Ú˘˚Îfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ)........................................<2.5ng/ml
™ÂÚÔ˘ÏÔÏ·ÛÌ›ÓË ..............................................................20-35mg/dl
梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ....................................................................80-150Ìg/dl
∫ÈÙÚÈο ..............................................................................17.5±4mg/l
ÃψÚÈÔ‡¯· ........................................................................345-380mg/dl
¡aCl ..................................................................................550-650mg/dl
÷ÏÎfi˜ ..............................................................................88-150Ìg/dl
∫Ú·ÙÈÓ›ÓË ........................................................................0.5-1.3mg/dl
¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) ............................................24-30mEq/dl
ŒÓ˙˘Ì·
- ·Ï‰ÔÏ¿ÛË ........................................................................1.3-2.2mU/ml
- ·Ì˘Ï¿ÛË ..........................................................................4-25mU/ml

■ 204 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·205

µÈÔ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ■

- ÎÚ·ÙÈÓÈÓÈ΋ – ʈÛÊÔÎÈÓ¿ÛË (CPK)..........................32-162 mU/ml


- fiÍÈÓË ÊˆÛÊ·Ù¿ÛË ..................................................<11 mU/ml
- ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·..................................................<4mU/ml
- ·ÏηÏÈ΋ ʈÛÊ·Ù¿ÛË ..............................................30-110mU/ml
- Á –ÁÏÔ˘Ù·Ì˘ÏÈ΋ ÙÚ·ÓÛÂÙȉ¿ÛË (ÁGT)..................10-41mU/ml
- Á·Ï·ÎÙÈ΋ ·Ê˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÛË (LDH) ..............................130-500mU/ml
- ÙÚ·ÓÛ·ÌÈÓ¿Û˜ ........................................................
- GOT ‹ AST ..............................................................5-32mU/ml ......10-40u.Kamen
- GPT ‹ ALT ..............................................................7-33mU/ml ......10-40u.Kamen
- 5’ – ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ¿ÛË..................................................0.3-3.2U Bodansky
OÍÂÔ‚·ÛÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·
µ¿ÛË (ÔÏÈ΋ ÔÚÔ‡) ....................................................145-160mEq/l
¢ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈο ............................................................21-27mEq/l
pH..............................................................................7.35-7.45
¶ÂÚ›ÛÛÂÈ· ‚¿Û˘........................................................(-3)-(+3)mEg/l
pCO2 ..........................................................................35-45mmHg (Torr)
pO2 ............................................................................75-100mmHg
™›‰ËÚÔ˜......................................................................¿Ó‰Ú˜: 80-150Ìg/dl
™›‰ËÚÔ˜......................................................................Á˘Ó·›Î˜: 60-140Ìg/dl
ºÂÚÚÈÙ›ÓË ..................................................................15-300ng/dl
πÓˆ‰ÔÁfiÓÔ..................................................................200-400mg/dl
ºˆÛÊÔÏÈ›‰È· ............................................................150-250mg/dl
∞ÓfiÚÁ·ÓÔ˜ ʈÛÊfiÚÔ˜ ..............................................2.5-5mg/dl
°·Ï·ÎÙfi˙Ë ..................................................................0-10mg/dl
™Ê·ÈÚ›ÓË ....................................................................2-3g/dl
™¿Î¯·ÚÔ (ÁÏ˘Îfi˙Ë) ·›Ì·ÙÔ˜........................................80-110mg/dl
∞ÙÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ............................................................13-163mg/dl
∞ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÔÚÔ‡ ....................................................2-3mg/dl
∂Ì‚Ú˘˚΋ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ..............................................<2%
°Ï˘ÎÔ˙˘ÏȈ̤ÓË ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ....................................5.5-7.5mg/dl
™›‰ËÚÔ˜ (‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· – TIBC) ....................250-410Ìg/dl

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 205 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·206

■ µÈÔ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜

∞ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚ›Ó˜
- IgA ................................................................................140-290mg/dl
- IgD ................................................................................0.3-40mg/dl
- IgE ................................................................................0.01-0.3mg/dl
- IgM ................................................................................70-250mg/dl
- IgG ................................................................................780-1,500mg/dl
°·Ï·ÎÙÈÎfi ........................................................................5-20mg/dl
ª·ÁÓ‹ÛÈÔ ........................................................................1.8-3.6mg/dl
ªÂı·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ............................................................˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·
Õ˙ˆÙÔ Ô˘Ú›·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ (µUN) ..........................................10-20mg/dl
Õ˙ˆÙÔ ÌË ÚˆÙÂ˚ÓÈ΋˜ ÚÔÂχۈ˜ (NPN) ....................15-35mg/dl
øÛ̈ÙÈÎfiÙ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜..................................................280-300mOsmol/l
C – ÂÙ›‰ÈÔ ....................................................................0.3-3.7Ìg/l
¶˘ÚÔÛÙ·Ê˘ÏÈÎfi ................................................................0.7-1.7mg/dl
∫¿ÏÈÔ ..............................................................................3.5-5mEq/l
∞ÚÙËÚÈ·Îfi˜ ÎÔÚÂÛÌfi˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ......................................96-100%
¡¿ÙÚÈÔ..............................................................................135-142mEq/l
∆Ú·ÓÛÊÂÚÚ›ÓË ..................................................................200-400mg/dl
O˘Ú›· ..............................................................................20-40mg/dl
πÒ‰ÈÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÚˆÙ½ÓË (PBI) ............................4-8Ìg/dl

■ AÈÌԉȿÁÚ·ÌÌ·
∂Ú˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ........................................................¿Ó‰Ú˜: 4.5-5 106/mm3
∂Ú˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ........................................................Á˘Ó·›Î˜: 4-4.5 106/mm3
∞ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ..................................................................¿Ó‰Ú˜: 13-18g/dl
∞ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ..................................................................Á˘Ó·›Î˜: 12-16g/dl
∞ÈÌ·ÙÔÎÚ›Ù˘ ..................................................................¿Ó‰Ú˜: 42-52%
∞ÈÌ·ÙÔÎÚ›Ù˘ ..................................................................Á˘Ó·›Î˜: 37-48%
∆·¯‡ÙËÙ· ηıÈ˙‹Ûˆ˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ................¿Ó‰Ú˜: 1-13mm/h
∆·¯‡ÙËÙ· ηıÈ˙‹Ûˆ˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ................Á˘Ó·›ÎÂ: 1-20mm/h
™È‰ËÚÔ·ÙÙ·Ú· ................................................................0.1-1ò

■ 206 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·207

AÈÌԉȿÁÚ·ÌÌ· ■
¢ÈÎÙ˘ÔÂÚ˘ıÚÔ·ÙÙ·Ú·......................................................5-20ò
MCH ................................................................................27-32Ìg
MCHC ..............................................................................33-37%
MCV ................................................................................86-98Ìm3
§Â˘Î¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ..........................................................5.000-10.000/mm3
§ÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú·..................................................................23-35%
ªÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ..................................................................4-8%
O˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ· ÔÏ˘ÌÔÚÊÔ‡ÚËÓ· ..................................55-65%
O˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ· Ú·‚‰Ô‡ÚËÓ· ..........................................0-5%
∏ˆÛÈÓfiÊÈÏ· ......................................................................0.5-4%
µ·ÛÂfiÊÈÏ· ......................................................................0-2%
∞ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· ....................................................................150.000-400.000/mm3

EÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÈÌÔÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ËÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ■

ÃÚfiÓÔ˜ ‹Íˆ˜................................................................6-8 min (Lee-White)


ÃÚfiÓÔ˜ ÚÔ‹˜ ....................................................................1-4 min (Duke)
ÃÚfiÓÔ˜ ÚÔ‹˜ ....................................................................3-9.5 min (Ivy)
ÃÚfiÓÔ˜ ÚÔıÚÔÌ‚›Ó˘......................................................12-14 sec (Quick)
ÃÚfiÓÔ˜ ÚÔıÚÔÌ‚›Ó˘......................................................85-110%
ÃÚfiÓÔ˜ ıÚÔÌ‚›Ó˘............................................................¯ÚfiÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ± 5 sec
ÃÚfiÓÔ˜ ıÚÔÌ‚›Ó˘............................................................15-20 sec
ÃÚfiÓÔ˜ ÌÂÚÈ΋˜ ıÚÔÌ‚ÔÏ·ÛÙ›Ó˘ ..................................25-28 sec (ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË)
™˘ÛÙÔÏ‹ ıÚfiÌ‚Ô˘ ............................................................15-20 min (¤Ó·ÚÍË)
™˘ÛÙÔÏ‹ ıÚfiÌ‚Ô˘ ............................................................6-24h (Ù¤ÏÔ˜)
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÚÔıÚÔÌ‚›Ó˘ ............................................80% Û ̛· ÒÚ·
¢ÔÎÈÌ·Û›· ÂÚȯÂÈÚ›‰Ô˜ ..................................................ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 10 ÂÙ¤¯ÂȘ
∞ÓÙÈıÚÔÌ‚›ÓË πππ ................................................................20-24mg/dl
FDP ..................................................................................<10Ìg/ml

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 207 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·208

■ ¢ÔÎÈ̷ۛ˜ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
OÏÈ΋ ÚˆÙ½ÓË ................................................................6-8g/dl
§Â˘ÎˆÌ·Ù›ÓË ....................................................................3.5-5.5g/dl
™Ê·ÈÚ›ÓË ..........................................................................2-3g/dl
∏ÏÂÎÙÚÔÊfiÚËÛË
§Â˘ÎˆÌ·Ù›ÓË ....................................................................45-55% Ù˘ ÔÏÈ΋˜
™Ê·ÈÚ›ÓË
- ¿ÏÊ· – 1 ......................................................................5-8%
- ¿ÏÊ· – 2........................................................................8-13%
- ‚‹Ù· ..............................................................................11-17%
- Á¿ÌÌ· ..........................................................................15-25%

■ ¢ÔÎÈ̷ۛ˜ ÏÈȉ›ˆÓ
OÏÈο ÏÈ›‰È· ..................................................................450-1,000mg/dl
§ÈÔÚˆÙ½ÓË
- ¶ÚÔ – ¿ÏÊ·....................................................................<50mg/dl
- ÕÏÊ·..............................................................................120-240mg/dl
- ¶ÚÔ – ‚‹Ù· ....................................................................70-210mg/dl
- µ‹Ù· ............................................................................335-510mg/dl
- Ã˘ÏÔÌÈÎÚ¿......................................................................0mg/dl
OÏÈ΋ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË
- ÂÈı˘ÌËÙ‹......................................................................<200 mg/dl
- oÚÈ·ÎÒ˜ ˘„ËÏ‹ ..............................................................200-239 mg/dl
- ˘„ËÏ‹ ............................................................................≥240 mg/dl
LDL ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË
- ÂÈı˘ÌËÙ‹......................................................................< 130 mg/dl
- oÚÈ·ÎÒ˜ ˘„ËÏ‹ ..............................................................130-160 mg/dl
- ˘„ËÏ‹ ............................................................................> 160 mg/dl
HDL ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË
- Á˘Ó·›Î˜ ........................................................................> 55 mg/dl
- ¿Ó‰Ú˜ ........................................................................> 45 mg/dl
∆ÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È· ..................................................................40-170mg/dl
Ÿ„Ë ÔÚÔ‡ ......................................................................‰È·˘Á‹˜

■ 208 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·209

∂›‰· ·›Ì·ÙÔ˜ ÔÚÌÔÓÒÓ ■


ACTH ..........................................................................15-70pg/ml
ADH ............................................................................2 ± 0.9ng/l
∞‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ..................................................................97 ± 93pg/ml
∞ωÔÛÙÂÚfiÓË................................................................10.5 ± 5.4ng/dl
∞ÁÁÂÈÔÙ·Û›ÓË ππ ............................................................‚·ÛÈ΋ <25pg/ml
∫·ÏÛÈÙÔÓ›ÓË..................................................................0-28pg/ml
∫ÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚfiÓË ..........................................................0.13-2.3Ìg/dl
∫ÔÚÙÈ˙fiÏË ....................................................................Úˆ› 7-8h............. 9-25Ìg/dl
∫ÔÚÙÈ˙fiÏË ....................................................................·fiÁÂ˘Ì· 4-7h......3-12Ìg/dl
DHEA ..........................................................................Á˘Ó·›Î˜: 1.4-8ng/ml
DHEA ..........................................................................¿Ó‰Ú˜: 0.5-5.5ng/ml
11 - ‰ÂÛÔ͢ÎÔÚÙÈ˙fiÏË ..................................................2-25Ìg/l
DHT (‰È˘‰ÚÔÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË)..........................................Á˘Ó·›Î˜: 0.03-0.17ng/ml
DHT (‰È˘‰ÚÔÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË)..........................................¿Ó‰Ú˜: 0.4-0.8ng/ml
DOCA ..........................................................................4-12ng/ml
∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË µ ........................................................<19mU/ml
OÈÛÙÚÔÁfiÓ·
Á˘Ó·›Î˜:
- ˆÔı˘Ï·ÎÈ΋ Ê¿ÛË ......................................................25-120pg/ml
- ˆ¯ÚÈÓÈ΋ Ê¿ÛË ..........................................................50-200pg/ml
¿Ó‰Ú˜ ........................................................................30 ± 20pg/ml
17 – ‚ – ÔÈÛÙÚ·‰ÈfiÏË
Á˘Ó·›Î˜: ....................................................................254 ± 94pg/ml
¿Ó‰Ú˜:........................................................................<60pg/ml
°·ÛÙÚ›ÓË ......................................................................<100pg/ml
°Ï˘Î·ÁfiÓË....................................................................150-250pg/ml
°ÔÓ·‰ÔÙÚfiÔÈ ÔÚÌfiÓ˜
FSH
Á˘Ó·›Î˜:
- ˆÔı˘Ï·ÎÈ΋ Ê¿ÛË ......................................................1.5-11mU/ml
- ˆÔÚÚËÍ›· ..................................................................1.6-18mU/ml
- ˆ¯ÚÈÓÈ΋ Ê¿ÛË ..........................................................1.5-100mU/ml

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 209 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·210

■ E›‰· ·›Ì·ÙÔ˜ ÔÚÌÔÓÒÓ


- ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘ÛÈ·ÎÒ˜ ..................................................50-100mU/ml
¿Ó‰Ú˜:............................................................................3-18mU/ml
πÓÛÔ˘Ï›ÓË ........................................................................6-26ÌU/ml
¡ÔÚ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ..............................................................253 ± 114pg/ml
¶·Ú·ıÔÚÌfiÓË ..................................................................<25pg/ml
C – ÂÙ›‰ÈÔ ....................................................................2.10 ± 0.54ng/ml
PRL..................................................................................10.2 ± 4.8 ng/ml
¶ÚÔÁÂÛÙÂÚfiÓË
Á˘Ó·›Î˜:
- ˆÔı˘Ï·ÎÈ΋ Ê¿ÛË ..........................................................0.2-0.6ng/ml
- ˆÔÚÚËÍ›· ......................................................................0.5-3ng/ml
- ˆ¯ÚÈÓÈ΋ Ê¿ÛË ..............................................................6.5-32ng/ml
- ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘ÛÈ·ÎÒ˜ ..................................................0.15-0.40ng/ml
¿Ó‰Ú˜ ............................................................................0.15-0.40ng/ml
ƒÂÓ›ÓË ..............................................................................1.1 ± 0.9ng/ml/h
™ˆÌ·ÙỔ›ÓË – C ..........................................................0.4-2U/ml
STH..................................................................................3.3 ± 2.8ng/ml
™ˆÌ·ÙÔÛÙ·Ù›ÓË ................................................................67 ± 29 pg/ml
OÏÈ΋ T3 ..........................................................................75-195ng/dL
¶ÚfiÛÏË„Ë ∆3 ..................................................................25-35%
¢ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ∆3 ................................................10 ± 0.04% Ù˘ ÔÏÈ΋˜
∂χıÂÚË ∆3 ....................................................................0.3% Ù˘ ÔÏÈ΋˜
r∆3 ..................................................................................13-53 ng/ml
∆4 ....................................................................................4-11Ìg/dl
∂χıÂÚË ∆4 ....................................................................1-4ng/dl
∆ÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË ..................................................................Á˘Ó·›Î˜: 0.3-1.10ng/ml
∆ÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË ................................................................¿Ó‰Ú˜: 4-11ng/ml
£˘ÚÂÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ................................................................<50ng/dl
∆Ú·ÓÛÎÔÚÙ›ÓË ..................................................................120-280ng/dl
TSH..................................................................................0.5-7.5mU/l

■ 210 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·211

µÈÔ¯ËÌ›· ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ ■

∞ÎÂÙfiÓË ..........................................................................·ÚÓËÙÈÎfi
∆ÈÙÏÔÔÈ‹ÛÈÌË Ô͇ÙËÙ· ....................................................20-40mEq/24h
‰ ∞ÌÈÓÔÏ‚ԢÏÈÓÈÎfi Ô͇....................................................< 7mg/24h
O˘ÚÈÎfi Ô͇ ......................................................................0.5-1g/24h
µ·ÓÈÏ˘ÏÌ·Ó‰ÂÏÈÎfi Ô͇ (VMA) ..........................................1.7-7.5mg/24h
∞‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ......................................................................0.8-7.5Ìg/24h
§Â˘ÎˆÌ·Ù›ÓË ....................................................................<150mg/24h
∞ωÔÛÙÂÚfiÓË ..................................................................5-20Ìg/24h
∞Ì˘Ï¿ÛË ..........................................................................24-76mU/ml
∞Ì̈ӛ· ..........................................................................0.5g/24h
∞Ó‰ÚÔÛÙÂÚfiÓË..................................................................Á˘Ó·›Î˜: 0-3.1mg/24h
∞Ó‰ÚÔÛÙÂÚfiÓË ................................................................¿Ó‰Ú˜: 0.9-6.1mg/24h
ÃÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË ..................................................................·ÚÓËÙÈÎfi
∞Û‚¤ÛÙÈÔ ........................................................................<300mg/24h
ÃψÚÈÔ‡¯·
- Cl ..................................................................................110-250mEq/24h
- NaCl ..............................................................................5-20g/24h
∫ÔÚÙÈ˙fiÏË ........................................................................20-100Ìg/24h
∫Ú·ٛÓË ........................................................................Á˘Ó·›Î˜: <100mg/24h
∫Ú·ٛÓË ........................................................................¿Ó‰Ú˜: < 40mg/24h
∫Ú·ÙÈÓ›ÓË........................................................................1-1.6g/24h
∫ÂÙfiÓ˜ ..........................................................................·ÚÓËÙÈÎfi
17 – ÎÂÙÔÛÙÂÚÔÂȉ‹ ........................................................Á˘Ó·›Î˜: 5-15mg/24h
17 – ÎÂÙÔÛÙÂÚÔÂȉ‹ ........................................................¿Ó‰Ú˜: 10-20mg/24h
17 – OH – ÎÔÚÙÈÎÔÂȉ‹ ....................................................Á˘Ó·›Î˜:2-5mg/24h
17 – O∏ – ÎÔÚÙÈÎÔÂȉ‹ ....................................................¿Ó‰Ú˜: 4-8mg/24h
OÏÈο ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ· ............................................................Á˘Ó·›Î˜: 5-100Ìg/24h
OÏÈο ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ· ............................................................¿Ó‰Ú˜: 4-25Ìg/24h
∂ÙÈÔ¯ÔÏ·ÓÔÏfiÓË ..............................................................Á˘Ó·›Î˜:1.8-4.5mg/24h
∂ÙÈÔ¯ÔÏ·ÓÔÏfiÓË................................................................¿Ó‰Ú˜: 2.5-6mg/24h
ºˆÛÊfiÚÔ˜ ......................................................................0.6-1.2g/24h
°Ï˘Îfi˙Ë............................................................................·ÚÓËÙÈÎfi

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 211 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·212

■ BÈÔ¯ËÌ›· ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ


§˘ÛÔ˙‡ÌË ........................................................................0-2Ìg/ml
∞ÌÈÓÈÎfi ¡ ........................................................................64-199mg/24h
O˘ÚÈÎfi ¡ ..........................................................................3-18g/24h
¶ÔÚÊ˘Ú›Ó˜......................................................................50-300Ìg/24h
- ∫ÔÚÔÔÚÊ˘Ú›ÓË ..........................................................<230Ìg/24h
- O˘ÚÔÔÚÊ˘Ú›ÓË ............................................................<50Ìg/24h
- ¶ÔÚÊÔ¯ÔÏÈÓÔÁfiÓÔ ..........................................................<2mg
∫¿ÏÈÔ ..............................................................................25-100mEq/24h
¶ÚÂÁÓ·Ó‰ÈfiÏË (Á˘Ó·›Î˜)
- ˆÔı˘Ï·ÎÈ΋ Ê¿ÛË: ........................................................0.5-1.5mg/24h
- ˆÔÚÚËÍ›· ......................................................................0.4-3.8mg/24h
- ˆ¯ÚÈÓÈ΋ Ê¿ÛË ..............................................................1.5-5.5mg/24h
- ÌÂÙÂÌÌËÓÔ·˘Ûȷο ......................................................0.2-0.8mg/24h
¡¿ÙÚÈÔ..............................................................................85-260mEq/24h
O˘Ú›· ..............................................................................20-25g/24h
O˘ÚÔ¯ÔÏÈÓÔÁfiÓÔ ..............................................................<4mg/24h

■ O˘ÛÈÒ‰Ë ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ËÁ‹


·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·
O˘ÛÈ҉˜ ıÚÂÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ¶ËÁ‹
µÈÙ·Ì›ÓË ∞ (ÚÂÙÈÓfiÏË) ø˜ ÚÔ‚ÈÙ·Ì›ÓË ∞ (‚ - ηÚÔÙ›ÓË):
ÛÙ· ÔÚÙÔηÏfi¯ÚÔ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù·
ÛÎÔ‡Ú· Ú¿ÛÈÓ· Ï·¯·ÓÈο.
ø˜ ÚÂÙÈÓfiÏË: ¤Ï·ÈÔ ·fi Û˘ÎÒÙÈ
„·ÚÈÔ‡, ÎÚfiÎÔ˜ ·˘ÁÔ‡, ÂÌÏÔ˘-
ÙÈṲ̂ӷ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
µÈÙ·Ì›ÓË D (¯ÔÏÂηÏÛÈÊÂÚfiÏË) ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο,
ÎÚfiÎÔ˜ ·˘ÁÔ‡, Û˘ÎÒÙÈ, ¤Ï·ÈÔ ·fi
Û˘ÎÒÙÈ „·ÚÈÔ‡Ø fï˜, Ë Î‡ÚÈ·
ËÁ‹ Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ
˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
µÈÙ·Ì›ÓË E º˘ÙÈο ¤Ï·È·, Ê˘ÙÈ΋ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË,
(· - ÙÔÎÔÊÂÚfiÏË & ¿ÏϘ ÙÔÎÔÊÂÚfiϘ) ʇÙÚÔ Û›ÙÔ˘, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο,
Ê·ÛfiÏÈ·

■ 212 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·213

O˘ÛÈÒ‰Ë ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ËÁ‹ ■


·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·

OÌ¿‰· ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ K §¿¯·ÓÔ, ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È, Ú¿ÛÈÓ·


(Ê˘ÏÏÔÎÈÓfiÓË & ÌÂÓ·ÎÈÓfiÓË) Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο, ÎÚfiÎÔ˜ ·˘ÁÔ‡,
Û˘ÎÒÙÈ. µÈÙ·Ì›ÓË ∫2 Û˘ÓÙÂıÈ̤ÓË
·fi Ù· Û·ÚfiÊ˘Ù· Ù˘ ÂÓÙÂÚÈ΋˜
¯ÏˆÚ›‰·˜
µÈÙ·Ì›ÓË B1 ª·ÁÈ¿ Ì‡Ú·˜, ÎÚ¤·˜, ÎfiÎÎÔÈ ¯ˆÚ›˜
£ÂÈ·Ì›ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·ÔÍËڷ̤ӷ
ÊÚÔ‡Ù·, Ê·ÛfiÏÈ·, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó·
‰ËÌËÙÚȷο
µÈÙ·Ì›ÓË B2 °¿Ï· Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·,
ƒÈ‚ÔÊÏ·‚›ÓË Û˘ÎÒÙÈ, ÎÚ¤·˜, ·˘Á¿,
ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ ‰ËÌËÙÚȷο
¡È·Û›ÓË ª·ÁÈ¿ Ì‡Ú·˜, Û˘ÎÒÙÈ, „¿ÚÈ,
Ê·ÛfiÏÈ·, ÎfiÎÎÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·,
ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ‰ËÌËÙÚȷο
OÌ¿‰· ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ B6 ª·ÁÈ¿ Ì‡Ú·˜, ÂÓÙfiÛıÈ·, ÎfiÎÎÔÈ
(˘ÚȉÔÍ›ÓË, ˘ÚȉÔ͇, ˘ÚȉÔÍ·Ì›ÓË) ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, Ê·ÛfiÏÈ·, „¿ÚÈ
µÈÙ·Ì›ÓË B7 ™˘ÎÒÙÈ, ÓÂÊÚÔ›, ÎÚfiÎÔ˜ ·˘ÁÔ‡,
µÈÔÙ›ÓË ÎÔ˘ÓÔ˘›‰È, Ì·ÁÈ¿, ·ÔÍËڷ̤ӷ
ÊÚÔ‡Ù·
º˘ÏÏÈÎfi Ô͇ ºÚ¤Ûη Ú¿ÛÈÓ· Ê˘ÏÏÒ‰Ë
Ï·¯·ÓÈο, ÊÚÔ‡Ù·, Û˘ÎÒÙÈ, Ì·ÁÈ¿
µÈÙ·Ì›ÓË B12 (ÎÔ‚·Ï·Ì›ÓË) ∞˘Áfi, ÎÚ¤·˜, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο (ÌfiÓÔÓ
ÚÔ˚fiÓÙ· ˙ˆÈ΋˜ ÚÔÂχۈ˜)
µÈÙ·Ì›ÓË C ∫›ÙÚÔ, ·ÎÙÈÓ›‰ÈÔ, ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÙÔÌ¿Ù˜,
(·ÛÎÔÚ‚ÈÎfi Ô͇) Ï¿¯·ÓÔ, Ú¿ÛÈÓË ÈÂÚÈ¿
∞Û‚¤ÛÙÈÔ °¿Ï· Î·È Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·,
Ê·ÛfiÏÈ·, ‰ËÌËÙÚȷο, ÎÚ¤·˜
梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ™ÙÚ›‰È·, ÎÚ¤·˜, Û˘ÎÒÙÈ, ·˘Áfi,
‰ËÌËÙÚȷο, ÎÚ¤·˜

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 213 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·214

■ O˘ÛÈÒ‰Ë ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ËÁ‹


·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·
ÃÏÒÚÈÔ ∂˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ: ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ
Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ¿Ï·˜
÷ÏÎfi˜ ∞ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·, ÛÙÚ›‰È·,
fiÛÚÈ·, ÂÓÙfiÛıÈ·
ÃÚÒÌÈÔ ª·ÁÈ¿ (Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·) Û˘ÎÒÙÈ,
ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÚ¤·˜, ÎfiÎÎÔÈ
‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, ηڢ·̷ٷ
ºˆÛÊfiÚÔ˜ ∏›ˆ˜ ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤Ó· Î·È Ï‹ÚË
Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, „¿ÚÈ·,
Ô˘ÏÂÚÈο, ÎÚ¤·˜, ‰ËÌËÙÚȷο,
Ê·ÛfiÏÈ·
ºıfiÚÈÔ ∞Ïȇ̷ٷ, Ï·¯·ÓÈο, ‰ËÌËÙÚȷο,
ηʤ˜, ÙÛ¿È, ÊıÔÚȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi
™›‰ËÚÔ˜ ∫Ú¤·˜, ÂÓÙfiÛıÈ·, Ì·Ï¿ÎÈ·,
Ê·ÛfiÏÈ· ÛfiÁÈ·˜, Û·Ó¿ÎÈ. ªfiÓÔÓ Ô
Û›‰ËÚÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ÌË
ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹
‚ÈԉȷıÂÛÈÌfiÙËÙ· (·ÔÚÚfiÊËÛË
10 - 30%)
ª·ÁÓ‹ÛÈÔ ¶Ú¿ÛÈÓ· Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο,
‰ËÌËÙÚȷο, ·ÔÍËڷ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·,
·Ïȇ̷ٷ
ª·ÁÁ¿ÓÈÔ ∫fiÎÎÔÈ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, Ê˘ÏÏÒ‰Ë
Ï·¯·ÓÈο, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·ÓÈο, ÙÛ¿È
ªfiÏ˘‚‰Ô˜ °¿Ï·, Ê·ÛfiÏÈ·, „ˆÌ›, ‰ËÌËÙÚȷο
∫¿ÏÈÔ °¿Ï·, Ì·Ó¿Ó˜, ‰·Ì¿ÛÎËÓ·,
ÛÙ·Ê›‰Â˜, ÎÚ¤·˜
™ÂÏ‹ÓÈÔ ∫Ú¤·˜ Î·È ˙ˆÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓ
Á¤ÓÂÈ. §·¯·ÓÈο, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘
‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËηÓ
¡¿ÙÚÈÔ ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·Ï¿ÙÈ, Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ
Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ
ÚÔ˚fiÓÙ·,
πÒ‰ÈÔ πˆ‰ÈÔ‡¯Ô ·Ï¿ÙÈ, ·Ïȇ̷ٷ,
Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·

■ 214 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·215

K˘ÙÙ·ÚÔΛÓ˜ ■
πÓÙÂÚÏ¢ΛÓË Î˘ÙÙ·ÚÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ÚÔÂχۈ˜ ∫‡ÚȘ ‰Ú¿ÛÂȘ
IL – · IL – ‚: ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, Ì·ÎÚÔÊ¿Á· ➯ ∂Ó‰ÔÁÂÓ¤˜ ˘ÚÂÙÔÁfiÓÔ,
˘ÓËÏ›·, ·ÓÔÚÂÍ›·,
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹
IL - 6 Î·È CSF
IL – 2: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆ ➯ ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ µ Î·È ∆ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ,
·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ ¡∫
IL – 3: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆, Ì·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
·ÈÌÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ
IL – 4: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆, Ì·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔÓ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ µ Î·È ∆
΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ IgE
Î·È IgE4, ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË CD23
IL – 5: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆, Ì·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ˈÛÈÓfiÊÈψÓ. ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ IgA
IL – 6: ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, ÈÓÔ‚Ï¿ÛÙ˜, ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆ ➯ ¶˘ÚÂÙÔÁfiÓÔ, ·Ú·ÁˆÁ‹
Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ ÔÍ›·˜
Ê¿Ûˆ˜, ·Ó¿Ù˘ÍË
·ÈÌÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ
IL – 7: ı‡ÌÔ˜ ·‰‹Ó, Ì˘ÂÏfi˜ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·-
ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ Î·È Ú µ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓˆÚ›ÌˆÓ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ı‡ÌÔ˘
IL – 8: ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, ÂÓ‰ÔıËÏȷο ·ÙÙ·Ú·, ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË ¯ËÌÂÈÔÙ·Í›·,
΢„ÂÏȉÈο Ì·ÎÚÔÊ¿Á· Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∆
΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ
Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈψÓ
IL – 9: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆ ➯ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜
ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ∆ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 215 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·216

■ K˘ÙÙ·ÚÔΛÓ˜
IL – 10: ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ∆, ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ
ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· µ, ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ππ ÙÔ˘
MHC Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÁÔÓÈ΋
·ÚÔ˘Û›·ÛË, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔÓ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ µ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ
IL – 11: ·ÈÌÔÔÈËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ➯ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÌÂÁ·Î·Ú˘Ô΢ÙÙ¿ÚˆÓ,
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÚÔÁfiÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÊ¿ÁˆÓ
IL – 12: ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, Ì·ÎÚÔÊ¿Á·, ÌÂÚÈο
Ì·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· Î·È µ ·ÙÙ·Ú· ➯ ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ IL – 4, ÚÔ-
¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË IgE Î·È IFN - Á
IL – 13: µ ·ÙÙ·Ú· Î·È Ì·ÎÚÔÊ¿Á· ➯ ŒÎÎÚÈÛË IgE
IL – 14: ∆ ·ÙÙ·Ú· ➯ ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó·ه͈˜
ÙˆÓ µ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ
IL – 15: ̇˜, ÌË ÏÂÌÊÈο ·ÙÙ·Ú· ➯ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ
¡∫ Î·È Î˘ÙÙ·ÚÔÙÔÍÈÎfiÙËÙ·
IL – 16: ∆ ·ÙÙ·Ú· ➯ ∞˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ππ ÙÔ˘
MHC, ηٷÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË
ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ HIV
IL – 17: CD4 ·ÙÙ·Ú· ➯ ŒÎÎÚÈÛË G-CSF ·fi ÙÔ
ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ, ·Ú·ÁˆÁ‹
ÈÓÔ‚Ï·ÛÙÒÓ
πÓÙÂÚÊÂÚfiÓ˜ (IFN)
IFN – ·: ÏÂ˘Î¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ➯ ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ fiÁÎˆÓ Î·È ÙÔÓ ÈÈÎfi
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi, ·˘Í¿ÓÂÈ Ù·
·ÙÙ·Ú· ¡∫
IFN – ‚: ÈÓÔ‚Ï¿ÛÙ˜ ➯ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚfiÌÔÈ·
ÌÂ ·ÓˆÙ¤Úˆ
IFN – Á: ∆ ·ÙÙ·Ú·, ¡∫ ·ÙÙ·Ú· ➯ ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË
Ì·ÎÚÔÊ¿ÁˆÓ, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ
Ù¿ÍÂȘ π Î·È ππ ÙÔ˘ MCH

■ 216 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·217

K˘ÙÙ·ÚÔΛÓ˜ ■
¶·Ú¿ÁˆÓ ¡ÂÎÚÒÛˆ˜ ŸÁÎÔ˘ (TNF)
TNF – · ‹ η¯ÂÎÙ›ÓË: Ì·ÎÚÔÊ¿Á·, ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ∞˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ IL, ÚÔ¿ÁÂÈ ÙȘ
΢ÙÙ·ÚÔÙÔÍÈΤ˜ /
΢ÙÙ·ÚÔÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘
GM-CSF, ¤ÎÎÚÈÛË IFN-Á
TNF – ‚ ‹ ÏÂÌÊÔÙÔÍ›ÓË: ∆ ÏÂÌÊÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ∫˘ÙÙ·ÚÔÙÔÍÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ

ªÂÙ·ÙÚÂÙÈÎfi˜ ∞˘ÍËÙÈÎfi˜ ¶·Ú¿ÁˆÓ (TGF)


TGF – ·: ηÚÎÈÓÒÌ·Ù·, Û·ÚÎÒÌ·Ù·, ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÈÔ-
Á¤ÓÂÛË, ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi
ÙˆÓ ÎÂÚ·ÙÈÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ fiÁΈÓ
TGF – ‚: ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·, ·ÙÙ·Ú· µ Î·È ∆, ➯ ™‡ÓıÂÛË ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘ ηÈ
Ï·ÎÔ‡ÓÙ·˜, ÓÂÊÚfi˜ ÈÓÔÓÂÎÙ›Ó˘, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜
ÈÓÔ‚Ï·ÛÙÒÓ, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ µ Î·È ∆
ÃËÌÂÈÔΛÓ˜
C: ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ CD8, Ì·ÛÙÔ·ÙÙ·Ú· ➯ ÃËÌÂÈÔÙ·Í›· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ
∆ Î·È ¡∫
C-C ➯ Ÿˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ
C-X-C ➯ ÃËÌÂÈÔÙ·Í›· ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ∆,
Ì·ÛÙÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ,
ÌÔÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, ˈÛÈÓÔʛψÓ
C-X3-C ➯ ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÓˆÛÙ¤˜
¢ÈÂÁÂÚÙÈÎfi˜ ¶·Ú¿ÁˆÓ ∞ÔÈÎÈÒÓ (CSF)
GM-CSF: ·ÙÙ·Ú· ∆, ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
ÂÓ‰ÔıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· ·ÔÈÎÈÒÓ ÎÔÎÎÈÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È
Ì·ÎÚÔÊ¿ÁˆÓ, Ì·ÎÚÔÊ¿Á·,
·Ú·ÁˆÁ‹ Ï¢ÎÔÙÚÈÂÓÒÓ
G-CSF: ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú·, ÈÓÔ‚Ï¿ÛÙ˜, ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
ÂÓ‰ÔıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· ÎÔÎÎÈÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ
M-CSF: Ÿˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ➯ ¶ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
ÌÔÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ

ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 217 ■


WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·218

■ ¢È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ

Academic Orthopaedic Society American Society for Bone and


http://www.a-o-s.org/ Mineral Research
http://www.asbmr.org/
American Academy of Orthopaedic
Surgeons American Society for Surgery of the
http://www.aaos.org/ Hand
http://www.hand-surg.org/
American Academy of Physical
Medicine & Rehabilitation American Society of Orthopedic
http://www.aapmr.org/ Professionals
http://www.asop.org/
American Association of Heep and
Knee Surgeons Annals of the Rheumatic Diseases
http://www.aahks.org/ http://ard.bmjjournals.com/

American College of Foot and Ankle Arthroscopy Association of North


Surgeons America
http://www.acfas.org/ http://www.aana.org/

American College of Rheumatology Asociación Española de Artroscopia


http://www.rheumatology.org/index.asp http://www.servitel.es/aeartroscopia/

American College of Sports Medicine British Medical Journal


http://www.bmj.com/
http://www.acsm.org/
British Orthopaedic Association
American Fracture Association
http://www.boa.ac.uk/BOAhome.htm
http://homepage.dave-
world.net/~afa4docs/ British Society for Rheumatology
http://www.rheumatology.org.uk/
American Medical Association
http://www.ama-assn.org/ Current Orthopaedics
http://www.harcourt-
American Orthopaedic Association
international.com/journals/cuor/
http://www.aoassn.org/
Food and Drug Administration (FDA)
American Orthopaedic Society for
http://www.fda.gov/
Sports Medicine
http://www.sportsmed.org/

■ 218 - Miniatlas
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·219

International Cartilage Repair Society Orthopaedic Research Society


http://www.cartilage.org/ http://www.ors.org/
International Federation of Sports Orthopedics
Medicine http://www.orthobluejournal.com/
http://www.fims.org/
Osteoarthritis and Cartilage
International League of Associations of http://www.harcourt-
Rheumatology international.com/journals/joca/default.cf
http://www.ilar.org/ m?/
International Osteoporosis Foundation PubMed
http://www.osteofound.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
International Society of Arthroscopy,
Sociedad Española de Cirugía
Knee Surgery and Orthopaedic Sports
Ortopédica y Traumatológica
Medicine
http://www.isakos.com/ http://www.pulso.com/secot/index.html

JAMA Sociedad Española de Reumatología


http://jama.ama-assn.org/ http://www.ser.es/

Journal of Clinical Rheumatology The International Society for the Study


http://www.jclinrheum.com/ of the Lumbar Spine
http://www.issls.org/
Journal of Hand Surgery
http://www.jhandsurg.org/scripts/om.dll/ The Journal of Rheumatology
serve?action=searchDB&searchDBfor= http://www.jrheum.com/
home&id=jhsu
The Lancet
Journal of Shoulder and Elbow Surgery http://www.thelancet.com/
http://www.harcourthealth.com/scripts/o
m.dll/serve?action=searchDB&searchD The New England Journal of Medicine
Bfor=home&id=SE http://content.nejm.org/

North American Spine Society World Health Organization


http://www.spine.org/ http://www.who.int/home-page/

Orthogate WorldOrtho
http://www.orthogate.org/ http://www.worldortho.com/
ª˘ÔÛÎÂÏÂÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· - 219 ■
WYE 4474 Musculo p203-220 17-07-06 13:47 ™ÂÏ›‰·220

■ 220 - Miniatlas

Оценить