Вы находитесь на странице: 1из 2
\Vaiend pani redaktorko, vé#eny pane redaktore, 2 povéfeni prediviich lidickych d&ti Vam posilam jejich oteveny dopis, ve kterém oznamui pierugeni své spoluprace 5 pfispévkovou organizaci ministerstva kultury GR Pamétnik Lidice a vysvétluji své bolestné divody, které je k tomuto velmi neobvyklému, a pro né tézkému, kroku vedly. Dopis byl ped nékolika dny zaslan nejvy3sim uistavnim éinitelim Ceské republiky. Predivii lidické d&ti o€ekavaji, Ze nejvySsi Ustavni ginitelé projevi zdjem o to, co se v prispavkové organizaci Pamatnik Lidice, v Ceské televizi a v Radé pro rozhlasové a televiznt vysiléni jako nejvys8im spravnim organu voblasti audiovizudinich médifch daje a jakym zpusobem se k nim tyto instituce chovaji v okamiiku, kdy jsou o jejich pohnutych tivotech sifeny nepravdy a uvedene instituce odmitaji tyto nepravdy uvést na pravou miru. PFezivsl lidické déti odmitajf jakoukoliv skandalizaci celé situace, ale velmi by si pidly, aby jim nejvy88i stavni Cinitelé pomohli pro né netinosnou, bolestnou ponizujici situaci, do které se dostaly ne svou vinou. Prezivsi lidické d&ti mé povéiily, abych informovala, ie se dale nebudou wiadfovat pro média. Dokud nebude ze strany nejvyssich Ustavnich ginitelii situace feSena, budou nadéle pokraéovat v besedach s obéany, studenty i Zéky, ovSem nikoli ve spolupraci s prispévkovou organizaci ministerstva kultury CR Pamatnik Lidice. Kaidy, kdo se ma zajem setkat €i spojit se s lidickymi détmi, mize kontaktovat — vyhradné mym prostfednictvim — pfimo pana Pavia Horesovského, nejmladsi z pfezivsich lidickych d&ti Pan HoreSovsky bude pak bude se zajemcem jednat. Jako starostka obce Lidice a jako vnuéka lidické Zeny si dovoluji upozornit, Ze se s obsahem dopisu plné ztotoziiuji, a Ze stejné jako prezivai lidické d&ti véFim, Ze nezistane bez odezvy nna pfislugnych mistech, a Ze predivsi lidické d&ti ve véku 78 az 87 se nebudou nuceny obracet na soudy, ani nebudou nuceny provadét védecko-vyzkumné ukony, jak jim doporuéila Rada pro rozhlasové a televizni vysilani. Pokud se rozhodnete tento otevieny dopis zverejnit, budu vam vdbend, Detailni podklady a komentd# k otevfenému dopisu jsou k dispozici na webovjch strénkéch CSBS Lidice, sekce Zédéme ndpravu, Zédéme vysvétleni (http://www.csbslidice.cz/zadame- fapravu-zadame-vysvetleni/). Rozhovor s pani Marii Supikovou, pfezivsim lidickym ditétem, Nejen o aktualni situaci v Pamétniku Lidice je k dispozici na webovych strankdch internetové televize XTV. Veronika Kellerova “a Wl : Otevieng dopis nejyy88im Gstavnim éinitekim Eeské republiky a ministru kultury Ceské republiky \azeny pane prezidente Ceské republiky, \Vateny pane pfedsedo Senatu Parlamentu Ceské republiky, \Vazeny pane pfedsedo Postanecké snémovny Ceské republiky, \Vaéeny pane pedsedo Viady Ceské republiky, Vazeny pane ministte kuitury Ceské republiky, My, kte?i jsme pfedill vyvrazdéni a vypdlent obce Lidice némeckjmi nacisty, Vam timto otevienym dopisem davame na védomi, Ze shlubokou litosti a s pocity nespravedinosti a paléivé Kfivdy pferugujeme spolupraci sPamatnikem Lidice, ktery ma z povéteni Geskeho stétu chrdnit vzpominku na vyhlazeni na8i obce a na utrpent lidickych obéant. Zérovelt se pfipojujeme k rozhodnuti pani Jarmily Dolezalové, posledni prezivsi z Lezaku,, ktera spolupraci s Pamatnikem Lidice pferusila jiz pred del8i dobou. K tomuto bolestnému rozhodnuti nas vede zkuSenost s feditelkou M. Lehmannovou, které je naSe konkrétni lutrpeni a utrpent nagich rodin naprosto Ihostejné, a které nezna, necti a prekrucuje fakta © lidické tragédli. Za téchto okolnost! je dal8i spoluprace s Pamatnikem v rozporu s osobnim svédomim kazdého z nés. Po utrpeni, které jsme prozili, ao kterém pfes nezmémou bolest cely Zivot vypravime na besedach smiad&imi generacemi, jsme se snastupem nové feditelky, dosazené bjvaljm ministrem Hermanem, stali jen trpénjm, bezvyznamnym a znevazovanym doplitkem ginnosti Pamétniku navenek. Nechceme nadale bezmocné pfinlizet zvetejfiovéni nepravdivich informaci, polopravd ‘a wslovnjch Izi. Srdce se nam svird pfi vetejném odsuzovani nasich mrtvych matek, které se nemohou brénit, a které se snazime, zatim bezvisledné, brénit my sami. Sizy ném teéou na hrobé lidickych muzi, kterym prvni pomnik postavili v éervnu 1945 vojaci Rudé armady, a kde si dnes Pamatnik ,nepfeje" pfi pietni vzpomince pfitornost lidi s napisy v azbuce na ‘odévech. A co citime ve chvilich, kdy d&ti i uéitele ,vzdéldva" jménem stétniho Pamatniku Lidice historik, ktery povySenecky uvadi, Ze ,byft lidickou Zenou se postupem doby stalo povolénim’, na to pfi vzpomince na vypravéni nagich matek o krutostech nacistu v Gymnaziu Kladno, v koncentraku a pfi pochodech smrti slova nestadi Psat otevieny dopis nejvyssim ustavnim dinitelm je pro nés opravdu velice tézké. Cinime tak a2 poté, co ném jeden z Ustfednich organéstatni spravy v reakci na nasi stiznost doporudil, abychom prokazatelné I2i a nepravdy 0 lidické tragédii, o nas a nagich rodinach Fedili na Grovni ,historicko-védeckého zkouméni", popfipadé se pro nase zemtelé predky doméhali spravedinosti u soudu. Podotykéme, Ze nejmiad8imu z nas je 77 let! Tvafi v tvar této aroganci a Ihostejnosti Vas 2dame, abyste v ramci svych pravomoci, svéfenych am obéany, urychlené zjednali ve statni organizaci Pamatnik Lidice napravu. Jen tak se snad je&t8 budeme moci s éistym svédomim navratit ke spolupraci s Pamatnikem a byt Zivou soudésti pfipominky némeckého nacistického zvérstva, které se uz nikdy nesmi opakovat. \Vazeni Ustavni éinitelé, zéroveit vas chceme ujistit, Ze se besedam a setkanim s mladezi a obéany naéi viasti nebranime a i nadéle budeme sdilet vzpominky na naéi smutnou minulost, avéak ne v tuto chvili ve spolupraci s Pamétnikem Lidice. V Lidicich, dne 14, Hina 2019 Véra Cepelova, 84 let Veronika Rymonové, 77 let ag Jana Hanzlikova, 77 let B Libuse Soutkov4, 77 let Pavel HoreSovsky, 77 let Marie Supikova, 87 let Jiti Pitin, 7 let Vaclav Zelenka, 81 let