Вы находитесь на странице: 1из 1

Lo ýтАто Е ,L GovERf{o

255

Yri

W

I-^пф

Бr*

,*.*,

,,l_ьллlм!L

la uОПtВsСа l* iОrПtвssе, la Lеgiопв d'Oпоrа

ilyisсопtв la llbaronв contda

comt6.

l'онй сайfiеirs.о

c;ltJБ

le viBomtB, della соrопа

lB ьаrоп.

Н |;:::i,rr' !: P::::l;

]а LЁлiоп d'hоппвцr.

q,*&т;;r*аu^ф|и&

i;r;й';;;i;;:;i;;|;!;;фr",*'*

Бi;iйй;;:iiiiiп.'ii"Jii!rЁ'r"м",

i;Ъi;;iliйй','о"",ffi'мrm'

t.ii. пrЬ,iГьlirJ.''- ;;

11ц9,1fuйii;.

;;,'Ъ;;;Ё"l\л',1uiirrrri"|Бiф*,"ь

wМiiffiij'fi

!-fo*ф

'

'

,

,,,-;u.*tф

''Н;НЁ-.пжiitпнЁ;й;;н;!tlii[#'i;;;''-жщ,ф'у,ь*

ilPatrizio

le

patlicieп.

gвпtilhоmmе,

iочrплпа,

сOUtалпа,

ilgвпlilчоmо lя

la tоrопа

la

la

ra ýцI9п.л

l'iпсоrопвziопв lB сOчroппsmеш,

;lrвiчЙШiсапо

!l

dЁ;;;й;

il dеmосrэtiсо

al dеmOсrэtiсО

llpiiilciniJ-

i!ffirr,,, |:,i!u,цr,,,,

i|

РrВdВПВЗrОrе

ilgдшез*оrg lg suссвsпечr.

рrаýчпtiч'

|'hЁriliеr

la

la

la rерчьыiса зочiаtiса

РrЁdёевsrвчг. il ооmшпiЕlfiо

ilcoйrlnigti-

рrЁвоmрtif, i;йrd,й'-

l'йrr.Бiй

gвgr.

спчпisал. i'йierniziin*ra

_-,_,.

tr лuriiniЁrri.""

ffitilБ. рffi*, ,й,;фfu,-*

i,

i;;i?fi;;;;;il

i; ii;iiБ;", ,х";

le dбmocrata.

"sl*r-l*.

i; ;;d;,dЫ.

lgj*i1llЦ

'tB

соmЙчпisп

ж

Wрf*i"тftА)

J;^ryi,y{,,"*_",

ь. каlч,*tlч"lс

le соmmчпistе. ,;{;

iъ;;;i;,'"",

i';;ffii;-. ;р*

i,ййiоitiйЪle , *h-"-**

lg л$iплqlitдti

""

,.:-1::,,:.

lifill}l*il*:*'@

lB lB

fisсismв,

fascisms,

lB faiscBau_

iifiiffi:

lЬЙ;;,

ф"l-L

a-;щL

,;*rlrr*

Ж)УШ

Ж",

"

Щ

Щ

'*r1*".,l*;,Ъ-4

k

ghлrл.

j

ELt|r&

|

,42цп

ф-l"r*iрф

р

w**t+,, *lll*b

t*-)'чr",r**,l*

;kац,r* l'arэd'

,

tпцi,

чоrtg

ileortfuiaпo le

la

rdggiа.

|,_

liJiР't?т''эlIpаlаisroyаl.iъЬ-,.filillffix'

1.1

8z$ulto,ilcotlls7+a

la suitB.

la ýullв.

la Jачешr.

lBfaTori.

la

su;et.

fаsсiзmо

il

iI

il

tasciým0

fascio

ili;;;й,

l.hitlеrigmо

*,-т"у-,-|-,-,.-

_ ,:: :.uullg/t'

tаУOrв

iii;v;;it

ilBuddito

аоефJfuuф2)ъJ'6rJммjЩll

'rЦ*i"{:ц,У

чруiч*'"'"*

ф:*lжж;il*r:,ilgrаdо r:1;:

'-;+i{,*,ф

ЖЖtrБffi

ЖЕЖЖЖ

'fr+л'п'

l

l

'tt

'

Ptilc,T9.'

|Ъ*Ж'

ft#,ffir"

J Ё;Б-

?*ry

Ёж-

''

И::у::yу*

f,i,t,^-;1*-r"r,1,"r*.

ffiiiЩiili:,Hfi

0Wдч*&

riririi.

ia

fuпцri9lrh,tJtlцth;){ч*uлrlhL

i|lT_,,,_l. Йffi;:

il nazista

ilзосiаЙsmо

ilцol|iBmo

l'iпtоrпаziопаliвmо

Ё;ъli:",,' Ж

ii*oЙrlirrr.

ladistinction.

ladistinction

hОПОriliquе.

i;ЙliiЙ;. ,;ф

l'iпiеrлаtiопаfis

i:ilil'.,lii:'"'" J,fi,fflъъ,, iрЁдlътfi de -,*у,lri'wёа

tаs *,**f r*-l

Яrуrr,Цм,л,

,

,

f:

t,,

Твsоrо Н#:гJ-

l_ L

J

le Ьчdgst.

ijiпrni-adiiit* ffi;;;;шfiiй. il пiпistrо dgl

ra la

{qПСПOП,

fопhiоп,

il

il bllrncio

ll_*_iл

Ie fопсliоппаirе, !.:::l:.JT.l l_д

ia fUПZiОпв

lB

ii

ttatale,

йi]йiiri,

lа.сhаце. lB роidsl[а."с,Lал,*l;Ц-"м,h)'лil.*Т,,*

Жfi.uu.Jiil'.ioirl.li,#lТН'ъHffi:';lНffifl:'f;:fillil'W",,щ",*-

ф

|. la_ohrCvhtioa

lt, lt |Па&й

Ноmо| оs

lt, t].: Ипiпiп il. 0.

!.i|;,,,!trii,iirяlаr7аl|rrпфйl'ьi-tiiЙiЙiiýiiпiiiiilnll.

r.I*мф ! Ь* t""*4 +Jr, Жтtr*

l frl:йр

- rмш

l

+,-"'*ffiЖ;ЩЩffi*-т,*.