Вы находитесь на странице: 1из 1

LA G,UЕпFА.

тЕRвЕýтRЕ

il ýапв0 di: tOrý lg"ýat i tнlý. ilftýltв


il,rаtсб di slbbir ls ,sac
dg,ýablB. lr poririorro
lаJgrjtпir h criiileau. la liпеа
l'uslaвotc l'obstaclo. il sВltоrcД|uw+tо ls sвсtsчr.
llсЬlь.ttцЕ ltahntir; il pofio d'dscolto le postB d'
lo. ýprllu lо,лglчg. l6'tatroviB lBs airi}rej. &l*
il раlш la piquct. la miм, |а miй. ,/Jл}@
lв des|ruzioпe,l" ЙJ-
;rРу*L la prliкad*-
lo, ýtg0Ёаt0 |а destrlistion.
t|:ýi1!{,:Prffi
.il rвlieоlsto ii*l'F: |!озрlосiчо,tЧ""*
ls rЁзеач de fil de lег. tai,iiiii-*^l;
|:'Bx!.losii

lieýOaYari&na, l'0пtопшlr: lo sваYаmёпtо


iJ razzo illчmiпапtо la tчsбе ёсlаilапts" la topoЙafii
La guBrte de siёgе
Ia fo(s)аа la tortsTeяig, |'iпýrмsа/tlhhо,урt
)cф*zlzшl чкttллlнш ý tOrtifiCarione lа fortiiiвdoп, lt aВgаф&ir1,12рлl"L )^чu***о"фФ-"
*Tr
|;-1,1"- l! I'аsзэdiо
|'аssеdiапtв
lв siigв.
l:itкi60Bant.
lь с apltolaziо$ ь i,о,у!ф
la сопqчistа
Щ'
la сопqчЁtв.
l:nýradiЁtý l'аsэiЁ96. il ЁOпqшiýtаtorя le
['iпiаstimвпt0 |'invBstisssmeпt, la dечаstаziпле,
il: tri:пtgtЕmsпtо .ls rеtlапсhеmеm- lИh.уъ,,h",й'
il пatciiýla le mвtýr.iвl.
il засqhlO0iо".l
ф tац,м4 @r\ь4'
i|: ý6,ýliqng,: .la fвшusп,, il praddtg{l;иv,l)
lа,mчк, [э+ пчtаil|s*. il ЬgвiпоU.w^.l
i! flrte Ie tоп, la distгцziопt :
y**"olrM', lrБrl j fu" )dr",l"'
i|: tortiliriol l]аrпiЁпlаmsЕtý
Ile fопiп.
fопiпt чr ý|
п*
i[ lBl rяppt9.grglie,
72iyllyу,,
I l r tll; rs,,
lE caýrшiýtlri la саtе$аtg. зgоmtеrшr, _es.
lo,
|, бч асuаliоп. афФi4у!|4 шi,f+ч hJаLцнuа
(
l
ьfu,hлl" л
la] ctlpOlr |а cougolt, t'gташаziчлв gоflФф{lhй )rLе},Jдiц |ллмц l; i*w*l
lo gfрl|апrsпlо,
; +,,rl; r.цл}" il fo,*tato .lg fо*rЁ.
"1,+лrч,,
**,! Бл"",*, iц,8,"^k
gli аррtоtеi la_ýtйv0ш( d'аррФсhв il risкlto
:У* tM W,, шлw J, л|ф hу,lу
1^'; ,illbomhada,rnmý [ё Ь0{пhЁr{'ýmвпt. |''ogtaggio !|
"::i2* |,аJл.аМЁ
|',оtаgе, ' l "l"M
ф4144л
l'офчgпаriопя la plisэ dlassaut, il рсtсвсапв!
|9 п,i,iП{чr
dв guBrr в. муо,И,л i
ф; hr*"; лУ**,,.",r"{и *уь
|а рrаsа rinEOttalOгB cYly*,
A,"nY*iy"* уЬ ф
1а рtЪs, |' ассаFаrвur. ;
";rrл,#- ;Ч,r,*н"& , ,

дnJEcTlFý
tnttica tacllgii0: disgBrso
ýtrat9ýico ýratёgi{us.- чgсiýо
,шр8ilOrs slrрбiiЁur:,
'ditlotiosoi
'iпJетiоrв iлfбгiвur, ýEýпfafi0
prrtico {dBl, lчоgо} qoi сOппOtl,tlsý li*Url, ЁеЕiзiчд.
тeqrtiзito r.6.qцititiqпп*. rigolutilro
(litl"}]. IlаiЫя. cýйdinýt0
liпlЬеllъ fortificBts,
|роlrоп.
digarniatu., I
fiineeT*to
dбsаrmЁ.
[iп*rmе (|itt,lJ I s ргоча Ёi ЬOfiЬЁ
gчеm$]о ýцеfiЕai *tаgп0
.gUёrrЕýOý dt gчеrrа- tamtfJal{i
malzialg mапiаl, mазеhеrаtЕ.
'рrcйs vaiilaпl йimEtiиat0
valillosg hrаче, riparoto
Ёrtiсо hбrniquB- ]ýca,ill$Mhtl
digprtorg dёsвпsчr. sфп,rgltо
ýsп.gчiп*ýý, *tabilirваto
l, sanolant.
сrчепtо (lirl} l
ditocйto, ь;;фынtu"ал
iппrчепiо {l'itl.} поп ýапg|апt.
,sftantýllato
лieidislb fiвufirjеl. clrtndato
[кrilлmв lпdо,mла, introllthilg
]|, LB lsýui!.
7. y\it Хlй3 ýliИёlit ).

iLr;лL Rф цыйм Mtjfu

-ж;"/L,4YJ4! иlлrf,,l
tcl,r,rt ,Lфц
;';;, жж"- ) й,аА м *ш
tl
d
Ц l'*-"t /*k "-",yl!,"ft
Ь lrjb-,l""e ylу*ry***