Вы находитесь на странице: 1из 1

200 LЕТТЕПАТURА Е SТАМFА

|',rlh'* il"|"* п.фяrаL Ф14пl4Ja. t)щL

la liьrgriа la liьrаiriв" 'i,М У. гёdiлiоп,ffiЖ,з**ц''-l


llЖ'?ll:,fi' "о"
|lвьочччiпiяе
la bibliotBca 'la ЬiЬliоФёqчв. la riзИmра tl"LLh"l
!i:,:{:i:#* i:::ж!Ж,ж,;)лиллш,lrцмо
|а rбimр'rеssiоп."Jа*.ллir*l;Ы,*,,,,-,.
щ it hibliotocario lB hibliothбcairo.
i! dadicj
hibliothбiairo. la dadica ti
lя iЙicuii.-йЙ}b Ilonl1
dбdicacB. Il'ou,l1
dl
о'

il lBgatorB lB leliBur. la пrвfадiопа "*lй,:h


lа оrмвiе.пмл,-k,lй"*)/Ьдhлш
Ч*:* la lвgаtчrаlифit"lф|а rctiurB. ]'iпrоdчziопво//,Ь
r:ry*i*t-Y)Ч*е u$Br*l"Ju-r,ф
rl+ф l'iпirоdчшiоh./,аЬ,,,
la сорвпiпа ' la соччвпulg. al capitolo 1l'*lt},"o1
liмАll+wj цьоФr4д,|у )

ф*llф;л
ff--^.
il taglio . . , lo trвпсhs. |'indicB
]в chapitrB.
*rц,- y*)фr-"
"
la rabtb dвs mпiёйs.о.irДп-а iq,t
il l,'*LhП dos. @L*") !
7,а,hulь,,,!g,ц+
'
Таluпв. la listв.tл,",tl hйй\lм)ц+,,иhuJ(Дщ,!)
dогsо lB l'еlвпво
ry*r*л*
v,hд ctllю
i iз"tлЦw 'LЖ le ta sэgпаtчrа la coto.
--""?r rfuЬФi,уч
cb'l'*
il'
Рrеýýе. radio. tбlёчisiоп гtмсw.t-цотй,rl-цr*l

ьРФа)ьуlл,и} ) cДlL |а вtаmра la рrOýý8. h#d:r.rо. |,,rru, ur1,


la rtamperiB l'imцimeliB, l'tпалмiо,l'ом.^л l'аппопш.ýъlJпuм "W"Ж-r"*iMш&,
G'фLl,;"J';ф,*!i:ф**
ЩrY"rtJ/|лМlL
'*Р.
ч*,фМ
l t_ _

il'r':ЖП цwJ")
giornaJiзý
i! giРrПаJiф'-
[dH; з[;$;;,'{аппчпсi}
joumalistB. l'iпsепiопв |tBs
RBtitBs ,ппоп,,,.уfu,,дsh*;
,frffi,;,ilJ;,фJьLщl)ай
dB
lB l'iпsвпiоп.r.,lz,,,-а,fъЙ;Llt**,lБ:,*мц,,*
l'iпsвпiоп.,,.<z,,",а
rffi; lo mаrсhапd lr ry]:ri:l
- л,*,*".Jrts роlёmjqчd,,аr.и*r,оfuф)._,
.{ул""J4*уч
l0UП8OХ.
iekiosque !].f;IlPh::#|,irhl:Ytцffi
il
l,edico.'a,,tb!,o
lo зtrilloae tB crieur dB jочmачх, |'аррвпdiвч.'lа
рчпtаti ,, |* fечillешп.*,r..
ilil *ьllаhлrа+-.-t,ll---l-.;Jл -:-.:_а; ._
ta ___-_--_ l
соllаhоrатЪчr. 1_
COllaborotorъlй"lMP --lt*ь-.л._... la riчiзtа. rвssвgпа la rвччв.".ап.J,Дi,Ы #,"il
il ;*Ж: ,ороп"Н*fiilt'
l(а ll'lН,,],]#'kt4,^manch.nB.
iж#ы^|ii]]{Ёi,*W
k"
cBrrtteri cubitali} l
'|'anicle. il ouotidiano lв вuаtidtеh,i-ЖН*
jl jBttjmanale rll,Йkl|'hBbdomadairB |**"ф4,ъ*,й )M*la-l+яl*
la '
|'впiсо|о1l;ft"lл1
СОJОППа la соlоппв. la рчЬЬliсаziопа la рчhliсаtiоп. ф"*"lk,.r"r",Ь!*lЙt"*l
la Пotiria
ПOtill8 поччеllе. l'iпtsrdiziопs
la пOuчеIls.
ls l'iitеldiсliоп.ъj1",цi,r*Ь *NЫiу*;
l'iпtsrЁiziопs l'iпtеrdiсtiоп.и.{ir-у,""z,?"Ь Чfulr*)
|'iПfОrmаziопg , ]'iпfоrmаIiоп. la sозрвпsiопе la sчsовпsiоп{ ф;*l;l;,-цаJ,фуuпш j
,lа ctiliealvah"t*1 clitiquB. la il ввqiезtrаШ,l|;"*Й la sаiiiв,л,ця**l мJл"!,"-r,*l ЧЖ-
"
la СrOпаса в]ttаdiпа la сhrопiqчв localo. l'аЬЬопаmвпtо' l'аЬоппgrr{впl."?*J*",*;Лl*1м'rд,Oаqл+*м
|а сrgпава. 1l sвпiriо |е repпltage. l'азsосiаziопs
l
[а souscription.**'*!r**i ф];);![;:ф
Ia radiocronacatlilb"y.}, radioreponago. l'аЬЬопаtо |'аЬоппЁ.оЯ",,-- ,l*
|'iПtВпistа '**Т{пtепiвw. |'аsзосlаtо lB souscliplgur.-y!*r"ntlШlМrtх!,,э"у|лll
la сопfвrsпrа-stаmра lасопfбlвпсвdврrвssв. lв ditluзlопеШiу"Ыi tB Вiiisiii,-1*ц!rj"**,1ц-
;l'всо,ф3J*Lu*п^* |'ёсhо, l'iпflчапrа..l]dчqрq,"tl'iпf]чепсе. l-r,hiЪ,пй*JJjt*Tpat+fyt
р,lа ruЁibaltrto,-bl la rubrique,
rubrique. ______!yly",ffle оrочrаmmв Ф*jь,*Wy*,r+*'_
llprograйJi;a;ii;
'*r|i;hT['r{ff'*"' ,]'
.,
li,JJffr.,T*'
dB

р"rчr*' rajiofinico |le


Rrоgrаmmе dB radio'
il tеlвgiоrпаlв lB jочrпаl tёlёчisё.ь*,л^,1ул*;БйаЬЬ
radiocronigta
radiocronista, д, il tэlescrjuents
tеlеsсriчепtе , tЁlвsсriрtвчr. ьltмя/i
t^rуф il hrJhAi;
19 rаdiоrеппrtеr.
[е rgdiorepoger. lп t
le i{lязпriпtпrrr

тr."Ф,"б,,,* r
Р"ф * **,vk,1L *w^л,"t MyvotUto улма,t",tфа,l
|д4uА4тц-
флr,t_ wал*tл
cjlф hл

AпJEcтltý

Ророlаrcli",*l"u/ populaila. iпfогmа iпtоrmв.f+"9r1,,*и,ч,;i qл*и}u-а;;йап{+*rьй


rВliglОsо.,засiо religieux. sасг6. didttticod&h,) ._ didасtiquе.!1ф*о^*l'iуБ*riуr*л1 ! l !
бОПОrtLЪ,1. J ýаvапt. рооtiсоrДй""11Ьь.rtl роёtiquЬ."Ы*4,Jt*-L) ,лrп**ur*ч)
lВflёJаtaЦ(ЬПliТ-l liПЁrаirе. protglcoltl-l рrоsаiquв.,,,1"р,,ur**t|ьш) фwzщчимi' М*""r;
Bstltico ,, l впhбtiqчв. 1_1icolL*"My);rl"kLl Ерiquе'.^ik!fод*J);l};p*"i**
clasBlco,l"y'-r/o,1+o" blassique. lir|;ец.tЬрцЬ) ,d,JплмllуiОUе. *,,|ил"л"-l("rтР );а.урхлл.lчаJ lмлм
*\ж::уj!,т!l, mmапtiquв, lB].futДvo{tt,l"tttTp),
)
i'",rф,,"йwАllцул
;.' ::yllT_r,*-/l
|$|l|ап.uЁU IL'wf / IUlПаflI|чЦs. lпslauСIll.у"lуw,1,1hфщ:
rOПOПZЕ8С0 r0mаПеýqus. шпoristicorl *-"Й1 lT::,:j:Iз:з*
humolistiqub,ю"",1*"-"и|nkt,h",o*'l l''
""уу;а"l+н;11*;lцу,с{а
l'
I

cavallBrescooLъ,Bl,p1 chevateresque. iпtеrвsmпtе чii,1-1 iпtбrеssапi.*-аJ"r"l ro*ni'


еrоiсоmiпо
ЕrOaGOmi0O hёrоIсоmiqче.
ftЁrОiСОmiцuв. соmmочепtв t"ц
соmmочепtв.1 l" .йЬ1 ,4r- kль"+; hr"уч"-l l wc"a|wl )
ёmоччапt.rlr-!"r"лi;t";,учitwс",,с|wl
ёmоччапt.
srmрliсе simp]e. аwiпеЁпtв rl цуфд,lл
1

)
РrеПаПt.уl"i"*лл,й;р,rlавJ.ач; ryЬ1
finito асhечЁ. арравsiопапtg1,,l",i**уlгаssiопdапr.рJ-l.*"*},
@
xlmonig3g, ,a,,,'hac' hаrmопiвur. l;| 'Мо'
ц,4,,,,,
drammaticc drаmаriччв.fi* *r"лiфу*",: ууц'Ъuu;
^
lr,r!;ыl,-лr^l; qLп-ь. ,.l - ,,,,,,,-!,,: !,, ,.--- ,- t;..,. l,,-^ l "L-,"-,,,- ^
,,,. ,,.---- .l ?f^n"*r"