Вы находитесь на странице: 1из 1

lL vlтTo ý9

жWу*' ý,[Y; ilЦi'iЦЩф#


lirp,lnuur,** l w}з,uqпr,i l'чччо affogato,
,;", l yf""* iП СаПiсiа,h*l""jЦrtО
lJ'Ul
lll'|'Buf
Pu'llE' la зрrziе l Ъ фа |i,,t*,l |ёs брiсвs. и*rа.* :h+gJфtу ) йr.,*цl
bazotto :,:: 1т:1
mollet. l'erhe агоmаtiсfiс les fiпез hвtЬез."4Ь,,,)-u*лltу"**l),фl,рф
",-,|. 1',Irn*,
l'uочо
Y|,-
,*,- " i," Д- ,,,* i la ftiМlаLlла"пv, l'оmвlвпв. il sale sBl.ca.,,' l

,t r;
lB
, l lr vordura,
Т{'iY.:,фЧЧ gli rrbaggi

, ii;ffi;,' ! l , ,. l* iisotto. Ia зlпара " |la'i: -r-ry moutardB'

'ili^;iД,',lь'
'ч"lл"+uй,^ф
1'*Щiлл;llr"tлrУА
---r'--L- |
i
i
; llllfi? !\*,Р"
le Pl'golkFv,," ],-,"
palsato)
рЬlзаtо)
lo
r рчrЁв.
la HIT,
de terre,
llr"T""Зlu
la саппвllа
pull,Ilr
:l,":"1i"u'j*le,!xy*
la саппвlls. vф*ц, "'
;*J,r*iу*,ф
{il
- mosФta
РШrё рчrЁв"

jоffiаtЪ
!!ршrё
i!
gonfiato.
'* i|il T;1ЖJx"''".
iltоПiпо
llB souffto.
l.
la посg la
i;Ыii;|й;"*Ф
&,lмлмh; аfи. muscade.

;#:'r*',Y*'Т
*Т,r"л W } il pomodoro tomatB. i;ffilii;ЁйчЬ
|lB
soufft

lo frшttа1 (la frut{a) lBs kuits,


lа'сопзапg,Ь","у"МДМ,фi сOпsеп,в. la mаrmвlЙtа la marmstiJBl. lцr"*
.la ф,4^,лr"
!
.-6_Г-
t
rп+.,!МlL
Ж:;rь* cipolla
ii l9il пrоzrm_оlо
:
l'оigпоп. la сопsапа difrutta la сопfitчrв, *ф,"r)""фф"**rw*"
le pBrsil"
, oBrsil, соmроstа la соmооtв. rл.Ъfui,о",оп,^
la соmооstа r^.ъй- :rr-*;
l
УWrW
l I t

Ж: i
еоmраtа,

x^lJ)'t|cl*Mw'tИ **ta'l*iff# ll рапз саsЫiпgо lB раiп do mýпаgв. iI liruito lB lоvаiп,рtпа,,"iЩЬ |


rАфдмуlgl УlЛlwt* . _ Jr fatta di папв раiп.
la trancha do la ряstа t-У7Щ
' la ptta. ,,t*"о i л"L*r. пu"лл
е'*"'"УР':f:ф : Й;йJ--- miche.
i;;;Й,r. ;л::;:'
la РОlВПtа
'
i; la lr}oirnt, [dB fаriпв
W#ЖW*,т#,^ iiiiiй;i;| dB'mais).na,o,-* lfuчW4ч*
W#о*о.Б iiЦi,t!ЦИ,.,,
пЬл., "1*-,,'K1,"",r* laПo/;iia,l"""tl;rbl,
i; ;ii;Й; , ,
ll:l,ЧlJ:'
'la mie,
lароlапtаdоlсв
|!щt,J]li,И
пяаlаппlппiп la cr0pB de fаriпs'ds
il СаЗtаgпассiо
r***
хлfrи; *l*r* сhЁtвigпв.,rrлz*.t* ц кам+"а.иli иу,ч.
la miвпе, la ttiacciata,b {"*lrr la fouac0.
I

,*,"*" мБ*., rМlr;М.**r,лЬ hЬrtсiо|а,hr"ЬГ,lt,


,|,--"._, | r Jahitel* l
| il tодо lB qчigпоп ie*q*h)
|,(jiji]H i|ffi'пoi,*r, |Нii',rffi],
,r*rr***)вfлt tопа la tапв {tоuпВ}.r.г1,-;uУ*,,"У

!fЖф
]а ttrлмп
rJД
hr*ilв,rл
фJ"r6^Б1 .ф'YtYl
.,, ,:_ 'i,ffli,!Ii.'y"* biscono.
#hЖ^ смарrе|h,/йф|l grашiп. |la il рiпв amhottito.
tопdо. lB sandwich. -,,f,й,]+l
!tЧrСr' r*r" le jl рап *ф-L "*.."flуу,,ф*".,н-*t",wi
":;;.,*--ы*";
;"Б";;,,,л*,l
раiп glill6. il рапiпо rlpiBnв l
;
*"f i! рап
i!
tolta{o , lB
I
6-;"*
toast. i tagliariпi,
L k пuя.1_0ъ

Ь,"ц"l"lrhrrГ il to_rlo,1,r,"hlto{o
'i:;r:;Ж;,лЬ,{,u* ]r fatta bitcottaв ta biscone. lB
lo Ьiчеttiпв
почillвs. ,i"л***,**_
lles ,"-".,""
rж:;л* у "t*
l,""
;iФ-],"r,j,,iля,ll,,'чуl^1,* У,|,!r:LУр,!.ф" lB hisсчit. glispaghBtti les spaghenis.-;:;;-,x*l"**t-*4.*,
ф,*rт*саlйоtу ,Jйriйй-
Дli"Ar" . ' ' itffi#f;Дf;ff св quB l'оп mапgв i mассhеrопi Iвs mасаrопiв,яа.l,адяия
ьwфqffi avei le раiп iн"fii?'ili'л*Я',i:,iii{г.,Нffifu""жжW^"*,,
"rw,жW#xr-iiiiltii*E", ,|i
*rЖЖSffiiffi**ууr"-iliапiпо1;,ДfiЙ,r
i
р:lч:lllрт:;&лм,*
rачiйis.йа,- ;,[Ь* iiliГ'llli
le рвrh раiп. i,l.:ilц.,
rayiolT lBs
|

"уУ:,r*!"УЩ fl;gll!,. |,,cloissanl iLXXXilIi, fiiilllil,li;t"Щtr


tr:tr*
'.л*Ы{ il trсrоЬапt}
r |l iпglаsq . la
, ll
iaalppaiпglsýg.
croisýaпt !а zчрра |а sочре
ýOчре апglаisв.r,L,п";*ьiuр"
ап1цlаltl.а*iа.айхьi
dolcв |в gitBau.
|jД:,r"**,"*M,+{rlM ,л*1J
'
lo zаЬаiопg,ЙрЪфrм le sаЬауоп. с"Я,itло,,r^ц-;ф*pа,,hi"-л*ь*-
il
,tilяйu
W!'**;!;ф
*:,,.'#*
'*r ll [iXT;,Jj
r lr hiocha l [Ь
gltBau

brioche.
|pBrit|. ilmапарапв'
il рапвttопе Il,',T,iж ry'
ilr'#'iiiЁi,"r,r 1,"t-,"
rft*,|
,+pfuL b4,L{W
frittвlla heignat. ilрапfоrtВ
.,

Ы,,'dý;; h""tЬ l _
lr le il п_i.п,.! le рапfоrtе (еsрЁоа dB
й;цй;,,-Ь*
ж'"11""' brigiaiй
;г;;iiй;,
il flвuаutrв, iltоrrопв
+"у,Yy,yй почgh aj Siвп'пii.
i;-.ъrй й;;"tL-,щц4лл4LwIы,l*lм4п_.
q)"*^*r*"У '- il fОrПriО, |le Uuulallgtsl' lo zшсеhаrо lB sчсlg.с"l,я l t r^^^rb l[
Сr*"**,*rф il PЭnattiarб l'' boulangBr. il rлrпfBtto,tочrфft; la drBgбB. вrlцr*;чt**t.,r,лlА*wtч
:*л""ф., -4".-* il РrЛiссdrо lo рitisзiег. la chicca l, JI"JL le hопЬоп. й,Ъц"",'|r*: ,J*,*
'

*Аr&');4Дпл*:h'*w;lrr*
'itОПа '-"' -'-l- la саrаmвllа
p .,*,_ ';.
lB fОur le hопЬоп, lB Ьаrаmеl. '|'--f-'-'ol ЩryРМДl
" _ laii farini.
fariпs Urn4e) ,,
|boulangBlie).
riiиi. ciocBolattno
ilciocBolattno "ал-rrl;rr"1,"ц)tq,i,l*ir_
o**-n,,
Ы";;S;;
,*l
l l
, l^!,_,,^
0
lаfаriпа,:
Щ#) 18
,
уvвtБ[о, аt rrмlrk
tt Ь",у"t
il
t^ й*rАt^ mnlлJevq/
lB r,UllUUIl
hопЬоп Ёu chocolat.*i
ач UlluuulЁl, Jta--.**,,
chocolat. Gq,itaJer[a,f
lts , *^ 3_
йf'* i *,--,tr
У:: , 1 ,lЫ w#ф *r+цJffi l";*-й
уrуW i цfuоhф,.t _.,!_!_l,_ lI_.___ л , -:Щ-уущiч!!ry l Ila, ;

П'rл,;; ,л,rrtk Ъ,,i,Ц' ' u

!!"Jl^,l"*ll, фiЦ*