Вы находитесь на странице: 1из 1

vlTA Dl ýoOlETA

*rжbMl# 8Ессагв. dаr


sBccarsi,
faBtidio вппuygr,

;;ffi;;;l
W',фryt
ffiщ,
l

tiгr.) поiа
|s'вппчyвr,
gёпвr.
^trr,i,!-|YH- infastidilB
$а1
imропчпвr. licBnziarsi lРi;;Ы,;Х'!,Уl;,Ж "'*У
abbordarB g,n abordBr Ьrusqчвmвпt. апdаr (lrr.} via рДвii.рlАl;rуrе
atrЕoýtalýi'aтn/?c abordgr, fiспOýtGI. .плdаrsэпа (iir.l з'еп аIlgr', y",s;,aix",*;llyyy
rimhгOttаro
' rаЬrочвr. ritiraшi sB retirBr,Й*l'p*i;yl"Mla;l*y*lyrЦ,yr,,,*;

,e**^f{'
зрассiаrзi роr, sB fairв pвýsвr рOчг. gtlastarsio* 1и
о.tr*l
sa Ьrочillвr.,.r*рм"+'h*r* r*n
ь";ф"рlйй,!lrq*,"r"r,l
"
Y*Ч .
"фЩiffitrЖ)
ж#!Р
фаtщ)аrаr,пu,lп,{,{а i

t"rу*м+вЬ*r* ,оrчffiЖr*6-1trф**'*iqд^ъfftr'llF'
"Jy-'lry "?и
-
|

W"йЁW"*чф
h"rr;Lhц t"""Lй""Ъ ami.izia li,' ,ччr.ф,МЬ-,,я
hr**уЬ"""* Аr) },,1l:i,lýi]]i;. |],,'JT:,T,'Jloi;' tJуii:"" |su
dlsmitiЁ

*fr*" fur riоаmhiаrв)чпаyisitа. visita. |Рrепdrа cofisct Bt ýg

ФмLfuhЧБ,Б"'| С'Ё {ё iп саsа) il ýigпоr Мопsiечr Balbi дffiаtаrзi сOп чп0. |familiaTisBr
Б'l'grglJ' avBo {.",*.w;иiwвмеrи
Balbiz sп.il сhвz lui? |ЦuеlЦu'ч.п.
S'accorder.
ifuф**
\rУмr.,,wму^,t'| RiBBvB oggi? HB9oh.il aujourd'hui? %*-;*,.d*a, IS'еПВПdrВ, э"-,у*"Ь,@ф
fro ytr, мп r,",+
у?l.i;i{noпЁin,.','|ttвstsоni'DаrеilЬenvвnuto.ii'1{lЖl]'WI
е,.а

Fаr соmрlimвпti,
trьww-эау"uа, CapitatB (capita} mаlе. Vous tоmЬеr mаl.
faqons,
,|aire
dBs
Б-А-^L!ф
!"л"l", }ч*ч LaBcBr6 ilbigliatto. " ""'" "
', 'r'r#"r, "rr.
FачоritО ffаvоriзваl.
|Епtrвl
dопс |taltes
%4,@ушk'Л,
-\я"r,flмь"-";"М |,1,|i|,ч..
l8l accomod.l,
l_" .'"'.
рвiпв
la Р9"iЧ
""" rЧ
i[)оппеl-чOчý
tН*'.',,1i;i. l::Щ,Hliiillli.
i;;;;Ц
va,r
гl,алдwl, Рцломй,l*, voleta {ччпl} fаvоriтв , ;fiiУЁ'rЁРВrisgВr
fuy*y,a*| ъ-,"f;i,L",

ф*rr--"
l;;;i;;,,
aBCOmOdrteYj'
' ll.. _ Еачпriiд
FavoritB lfлчпri<паl
(favorisca} Vэпillдr mв iпппаr
VBuillBz mп a;-,i,.-l lль-ь|h-.,..
dоппвr Фф4п|$ч4+)млц

СffiЩ-*t ]".:*::",. |H",IJ,T:::_ 1,1i::*;,,"' ;,,ff:[";**,Ж#


vцлfuй чrýivrlьйЧ
Н,l'Ё:ji.'"iJ-Хlt,пф;;"J'fi1., i,T.'T,i,lHi: IMittB паrчопs Jт,ч's"**lм*хф"",*
ffi'Б
iv,t-Ml**L
ь*чw
::lsl,ТЁi[i,Нi ili[Т',}t* :::::::::т,:".tJ"фI:::::::т,,:,:

Ж;:--
I;l,:lTrn.'',a"I l;хll,чirо,п.'"ао*Б||:l:*.,*ж
'llLh,erП|ф.1].ашl
;;:;::_llжl}iп,саро,|::::,::::1.._. о", i,.,,.,,*,....
r:y_lT.l_чi l;:JIiT,T",
presenтarml, tiil{дiilll*,
Оа*у.м,м- Fоliсiвзimо |
l
Uп pezao g]Osso. Uп пrпs ib^",lфi",i
!nnng1...*,**,t,"

(tапtо piacBrB}. |ЕПСlrаПrЁ, a*r, un


orrin. ::":::::" {*uо'*-3ЖЖ.ч*,_
Jliv,a,M"-t lbя*l|a l mieiossequi,ýignora,
grаП
Шfir*il"n"
ib,e;'"uJ""ib|n
iТЩЖЦ: ЖЖ#!Щ*
Я.r{м;gмl.Ь{l"rоgl*
*ф-щ
l а
Bffil.nl,,lТ.
ВчOпа nottB l
ilH.#l Соmраrirв.{й*f*1"7
ýсоmраrirе.
i[:i{:*;:;:пWжуffi
Faire ,mаччаisе ligure, p,БJfu,ffiii;+,y,
ЬлЪбц{ул,*
44б;,п,-,
а" J-yr** fllllilili',
Ё]ilrЪi;Ьl.
l:'ППеПuh,
rвчоir. щJ:',:l,,:frl1"]I,1r,;H;,,;y#*Ы:Ж
ýalvar сарrа в cavolo. |'";;,'l.;ллЖ;,;-фопГ- r,l l
|Ач
0i сhв счвл зi tratta? gBluoi B,agh.il? о4*,у*у?
Ч^f-! Т,рЪ"| дddio {ciao}l. дdiец, dirв. t",Г*,р^l;м,iуJ",1,"l
гy-*у comodo l-''""'
ýtate {Btial
Hai uп bal Тц tв Ьвач il,rB.
Ha*la ЬаГДllВftа
ilБ.iriБrоti ||t{e vous dёrвпgеz
(сопоdа)" _ л"*Фчл*".^t".
|l а lt шоt рошr rirо,
lt*fr"Mr;M"b!
раs, рr.пtа.
Т+у^Цу,"t,а" r{"! (поп vi sсоmоdаtв}" I Ё чп чоm0 facBto. C'Bst чп hоmmв jovial. Фч,,.,*,ЧЧu;

ррууtлз,раrgолпе.dвралitеssоrоri.lапшilв.ý/J.
ЖУЖ:Ж*r* kffir"'-*
i- '-, )" 'l- ,
1_.
2. аёlоtплuоп lапiliёп ф rBhiaro = oselave. ?"м,алfu"и|rпl,
-;r-
,6|l2J,O-ф *"t
Е df fu

,ж*:W,,щ*#""WtWж#