Вы находитесь на странице: 1из 1

lL vlтTo

ý9

жWу*'

lirp,lnuur,**

,;",

l

yf""*

",-,|.

Y|,-

,*,-

"

1',Irn*,

i," Д- ,,,*

,t l r;

Т{'iY.:,фЧЧ

l

w}з,uqпr,i ý,

Y

[

;

i

l'чччо affogato,

СаПiсiа,h*l""jЦrtО

ilЦi'iЦЩф#

l'uочо

bazotto

lJ'Ul Pu'llE'

'|'Buf mollet.

l

ll

:,:: 1т:1

la ftiМlаLlла"пv, l'оmвlвпв.

, lr vordura,

gli rrbaggi

la зрrziе

l

Ъ

|i,,t*,l |ёs брiсвs. и*rа.* :h+gJфtу ) йr.,*цl

les

l'erhe агоmаtiсfiс

il sale

фа

fiпез hвtЬез."4Ь,,,)-u*лltу"**l),фl,рф

lB sBl.ca.,,' l

ii;ffi;,' ! l , ,. l* iisotto.

llllfi? !\*,Р" r HIT,

Pl'golkFv,,"

i! !!ршrё

РШrё

le

{il рЬlзаtо)

{il

gonfiato.

palsato)

],-,"

jоffiаtЪ

iltоПiпо

T;1ЖJx"''".

il

i|

il

pomodoro

lo pull,Ilr

Ia зlпара

" |la moutardB' -r-ry

'i:

la

:l,":"1i"u'j*le,!xy*

саппвlls. vф*ц,

"'

,

i

i

;

'*

}

;

de terre,

llr"T""Зlu

la саппвllа

la посg mosФta

i;ffilii;ЁйчЬ

lo frшttа1

(la

la mаrmвlЙtа

la сопsапа difrutta

la соmроstа

la соmооstа

t-У7Щ

'

;л::;:'

РОlВПtа

la

'ili^;iД,',lь'

1'*Щiлл;llr"tлrУА

'ч"lл"+uй,^ф

---r'--L-

|

la рчrЁв.

la

рчrЁв"

l.

llB

|lB

.la

soufft

-

l'оigпоп.

le oBrsil,

pBrsil"

;*J,r*iу*,ф

;#:'r*',Y*'Т

*Т,r

.-6_Г-

t W

rп+.,!МlL

Ж:;rь*

Ж:

x^lJ)'t|cl*Mw'tИ

rАфдмуlgl

УlЛlwt*

е'*"'"УР':f:ф

souffto.

tomatB. сOпsеп,в.

la muscade. &,lмлмh; аfи.

i;Ыii;|й;"*Ф

la marmstiJBl. lцr"*

la сопfitчrв,

соmооtв. r^.ъй- :rr-*;

la еоmраtа,

rл.Ъfui,о",оп,^

frut{a) lBs kuits, ф,4^,лr"

la

:

! lа'сопзапg,Ь","у"МДМ,фi

i

i

i

cipolla

l9

il пrоzrm_оlо ,

УWrW

le

*ф,"r)""фф"**rw*"

l

I l

t

|

.

**ta'l*iff# ll рапз саsЫiпgо lB раiп do mýпаgв. iI liruito

.

_

:

Jr fatta di

Й;йJ---

i;

папв

iiiiiй;i;|

la trancha do

раiп. la

la miche.

i;;;Й,r.

ряstа

iiЦi,t!ЦИ,.,,

laПo/;iia,l"""tl;rbl,

i; ;ii;Й;

,

,

'

I

'

lB lоvаiп,рtпа,,"iЩЬ |

la ptta. ,,t*"о i л"L*r.

пu"лл

lr}oirnt, [dB fаriпв

W#ЖW*,т#,

^

W#о*о.Б

пЬл.,

хлfrи;

"1*-,,'K1,"",r*

*l*r*

,|,--"

,*,"*"

,r*rr***)вfлt

фJ"r6^Б1

#hЖ^

dB'mais).na,o,-* lfuчW4ч*

|!щt,J]li,И r***

la

cr0pB

de

fаriпs'ds

сhЁtвigпв.,rrлz*.t*

ц

кам+"а.иli иу,ч.

Jahitel* l

ttrлмп

ll:l,ЧlJ:' lароlапtаdоlсв

la mie,

qчigпоп

|,(jiji]H

il пяаlаппlппiп

il СаЗtаgпассiо

la ttiacciata,b

]а tопа

мБ*., rМlr;М.**r,лЬ hЬrtсiо|а,hr"ЬГ,lt, la miвпе,

,

|

rJД

r

il tодо

lB

{"*lrr la fouac0.

ie*q*h)

I

l

la tапв {tоuпВ}.r.г1,-;uУ*,,"У

Нii',rffi],

-,,f,й,]+l

*ф-L

.,, ,:_ !fЖф

ф'YtYl

hr*ilв,rл

i|ffi'пoi,*r,

рiпв

'i,ffli,!Ii.'y"* |la

i! !tЧrСr' r*r"

i! рап tolta{o ,

il to_rlo,1,r,"hlto{o

]r

biscono. il

amhottito. |

tопdо.

le grашiп.

lB toast. glill6.

lB hisсчit. biscone.

":;;.,*--ы*";

;"Б";;,,,л*,l

jl рап

смарrе|h,/йф|l

*"f

lB sandwich.

il рапiпо rlpiBnв

tagliariпi, glispaghBtti lo Ьiчеttiпв

i

; "* "flуу,,ф*".,н-*t",wi

lB раiп

6-;"* L k пuя.1_0ъ

'i:;r:;Ж;,лЬ,{,u*

;iФ-],"r,j,,iля,ll,,'чуl^1,*

Дli"Ar" .

'

'

ф,*rт*саlйоtу

ьwфqffi

Ь,"ц"l"lrhrrГ

fatta bitcottaв ta

lles почillвs. ,i"л***,**_

l,"" ,"-".,"" rж:;л*

У,|,!r:LУр,!.ф"

,Jйriйй-

itffi#f;Дf;ff

les spaghenis.-;:;;-,x*l"**t-*4.*, "t*

у

Iвs mасаrопiв,яа.l,адяия

quB

св

avei le

раiп

l'оп

mапgв i mассhеrопi

iн"fii?'ili'л*Я',i:,iii{г.,Нffifu""жжW^"*,,

i rayiolT

i,l.:ilц., р:lч:lllрт:;&лм,* |

lBs rачiйis.йа,- ;,[Ь*

iLXXXilIi,

iaalppaiпglsýg.

zчрра

fiiilllil,li;t"Щtr

la ýOчре

sочре

iпglаsq

.

апglаisв.r,L,п";*ьiuр"

ап1цlаltl.а*iа.айхьi

lo zаЬаiопg,ЙрЪфrм '

l

le sаЬауоп. с"Я,itло,,r^ц-;ф*pа,,hi"-л*ь*-

ry'

Il,',T,iж

ilr'#'iiiЁi,"r,r 1,"t-,"

,

l

dB

+"у,Yy,yй

"rw,жW#xr-iiiiltii*E",

*rЖЖSffiiffi**ууr"-iliапiпо1;,ДfiЙ,r

'.л*Ы{

iiliГ'llli

le рвrh раiп.

,|i

|

|в gitBau.

gltBau

"уУ:,r*!"УЩ fl;gll!,. |,,cloissanl

tr:tr*

il rсrоЬапt} l

il t

croisýaпt

dolcв

r

,л*1J

[iXT;,Jj ,tilяйu

lr hiocha l

lr frittвlla

;г;;iiй;,

h""tЬ l

il fОrПriО, brigiaiй

il

|jД:,r"**,"*M,+{rlM il

W!'**;!;ф

*:,,.'#*

Ы,,'dý;;

,+pfuL

.,

b4,L{W

й;цй;,,-Ь*

ж'"11""' q)"*^*r*"У

Сr*"**,*rф

:*л""ф., -4".-*

'*r

ll

r

|pBrit|. ilmапарапв'

rft*,|

[Ь brioche. il рапвttопе

le

heignat.

il п_i.п,.!

_

ilрапfоrtВ почgh aj Siвп'пii.

iltоrrопв

le

рапfоrtе

i;-.ъrй

(еsрЁоа

l

flвuаutrв,

|le

l''

й;;"tL-,щц4лл4LwIы,l*lм4п

t

boulangBr. lo zшсеhаrо

Uuulallgtsl'

farini.

riiиi.

|boulangBlie).

'-"' -'-l-

lI

lB sчсlg.с"l,я

r^^^rb l[

'|'--f-'-'ol

'- il PЭnattiarб

il rлrпfBtto,tочrфft;

la chicca l,

JI"JL

la саrаmвllа

la drBgбB. вrlцr*;чt**t.,r,лlА*wtч

le hопЬоп. й,Ъц"",'|r*: ,J*,*

le

hопЬоп, lB Ьаrаmеl.

РrЛiссdrо ' lo рitisзiег.

il

'itОПа

"

lB fОur

lаfаriпа

18

fariпs

Urn4e) _

Щ#) ,

rrмlrk

,,

tt Ь",у"t уvвtБ[о, аt

,lЫ w#ф

ii

la

цfuоhф,.t

*Аr&');4Дпл*:h'*w;lrr*

,*l

Ы";;S;;

l

,

l^!,_,,^

l

p

.,*,_

0

';

,:

.

уrуW У::

,

1

i

"ал-rrl;rr"1,"ц)tq,i,l*ir_

Jta--.**,,

Gq,itaJer[a,f

o**-n,,

йf'*

i

, *^ 3_

*,--,tr

ЩryРМДl

ilciocBolattno ciocBolattno lB

il

lB

t^ й*rАt^ mnlлJevq/

*r+цJffi l";*-й

hопЬоп ач chocolat.*i

lts r,UllUUIl Ёu UlluuulЁl,

hопЬоп ач chocolat.

l Ila, ;

,!_!_l,_

л , -:Щ-уущiч!!ry

П'rл,;; ,л,rrtk Ъ,,i,Ц' ' u

!!"Jl^,l"*ll, фiЦ*