Вы находитесь на странице: 1из 1

APPLlcMloNE Е coNDoTTA 35

о*}*,*п*,*uЫЙ.hДч Pl[T0' lBJMt I


paressgux.
ur*Д;,,чW- ly.ie1 рOItrOпе l
distrпttп. disattento,
laiя,uit"
lbadato
rtorditol*оt }"k
I

бtourdi,
*,rвlапtе zбlЁ.
diligentt,
;
I

sOlgпеUх.
-Jccurat0 l

пвgligвпtе. l

*trrýcillalo |пёgligвп.
огdiпаtо бJ.*) пrdоппё. - l* J^*M
riзреttоsо l
reýpectuвilx. h'l ,*лrj*па (**!l
disordinatct/" *ъl dёsоrdоппё. educato /,&,' у J^"Ч )
Ьiвп ёlеv6.ъР"о Ъr*."r*,,I,ЬJr,r*йш I й

W*,l цllуа|е tY**l *-,,};Тji#ffY,'Y'


ll,,, }
lаdguоlе, йлИ,- р J*^" 11оц,х6\i.*rlБi,
"
ропсtчоl.
,rrr,.
_biasimovolg lw аЬ""9 i
ЬlimаЬlе, и.йr;Д.q*"л** ,r.*r"**! l ъдlшt

*:l r/yL,,
l l
l
t,,.j.?:::]: |::i.y,i,:фl
iпdulgапiв1,I.,"+Ьl iпdчlgепt.l***,"r*;
h|^п-Ь;
оЬбissапt. л-Л,*М*л**"*l7ъvMll'
dЁsоЬёiзsапt. gхуg7g1,1рфу*,1l sЁчёrв,йлпuй !щh"l"йfuмmА*,it
lбgаr.
sýlieur
giusto rl -И,9 ,_
jчыв.
"у:Ъф"r' ,ф,r 1n!*."t

traпquillB,
сOrrесt {саlmsl. --аSSаПtе |ч+,*l!л,ьwl аьsепI.
lи Jп"*,лt -rr*^r,t"*
"u"k*k

*$rлr*,аr"rr pБ-ц ,lrлЪ-п*" м"lоrИЮ

iW
рУ""" ьу-r,бi
+ау-FtЧйrJJ,
fцtrdLv"Luyil_
I"A"JL
lаyorаrа Ь
"е,k
Й,.смъм.чц lravailler.
wl"r"М)чрфмс
ф"ь"l,:ф"**ь,Ф'Ьуt
л+фh|.J,аа)r,vlt, 1 аJмkлI

Рrr**
+*?*
;пуЬфьЪJо 1*L"*u,l,"
{"Lа hл*а"t" n*, y|
lл :,
CMal1.ъSlfJ ; ф,Jъqjсl. ,1а

--+LллL;lффr"л*"t
цЪш*. lьамащiьм,
ф",',
ъу|,Ь"t
"r* сопdчrsi |aп.|.kмtпяtьjl . . зсоrаggiаrе 1-и"i
}+*uЯ х4й-r,, compoПaisi i,*b,J,;
СOПШ'lrе,
k n* ,*fu- nJoU реrmrпэrе {irr.)
chiarso
ISe
,'far {irr.} lairB dц hruit, _proibirB. чiеtаrв
сhiасghiаrаrе. l. аwвгtirв,
Сiаrlаrо, |,* *, *J"l, 10avarler, , аmmопirв
0,|r!аrуl;оиу,дr" с.ачýеr,
-sgridаrе
-diзtцrtаrв miпэссiаrе
|

dЁrапgвl
tacorB (irr.}, biasimarB
sе taire.
rtпr {irг.) zitto I рчпirэ.
ýе tairs {арlёs avoir +attigarB
пhеtагsi

-*,),, -riptt8re
раrtё}.
riсопрапзаго, I

týýgr рrO]пOýý0
;;;i;;""" I rёсоmрвпsеr.


I

loda.le louer. osser rimапdаtо


t ,fi,.L+yr*n{BrllarE, rпёritеl. озsеr bocciato
лl ,i lпсOrаg9lаrе епсOчrаg8r. вssвlв аsсlчsошilа
-
,lrMrIлl
"

,"hУа*"у"*t!1"у*
h t ц+м" tJ4-t ццl t aflotee
aM,b,al"u
ьцrеl frфu.^t,,
w.}alo
Еsэеr brayo iп itаliапо. Ёtrв fоп еп itаliвп.
Jla profitbto molto. ll а fait Ьаачсочр dоO-wа"luулu l фЯ
-Aver
цп Ьчоп voto, Ачпir uпв hоппе поtе. рrоglёs, h
тrлrdд-tцчt yru*"'t уБ
n

_ Ачеr поче iп рrоfiпо. Ayoil печf еп рrоgrёs. 0igci сgп lode. Dix avec fбlicitatioпs.p , *J,л;
"""b-rr