Вы находитесь на странице: 1из 589ĮłōŅŜ
«ĮňĽĿŴŊŎŇŋł ġŋľōŋŏŋňśľţł»

įīĩ 2

Ĉě ĬĦěĝĺĨĬĥĩħ ģ īĮĬĬĥĩħ ĺĢĶĥěİ«ČěħĵģĢğěĭĵ»
2016

ŀŊĽŌŊŎŊŇŚ~ĽijŁ
ń#Ňń@
ōŇŊľŁōļ@ ń# ĿŇļľń^Ńʼnŗ ōŕ&Ł~ʼnʼnļĿW ŎŌŁŃľř~ʼnijZ,
ŭHŝŬŜũũŷz t ūŤŭaũƁť ŭ™hűŶ Ť3
ŝGŪŠůűũŪŞeũũŷűŶ nŮſ1ŲŶ, ŞŶ ũeŨŢš
ũŬaŞŭŮŞšũũŷŨŶ ūŪ ŠŹsũƁź, Ť3
ƈŨŪţŬżũƁź ŧźŝŪŨyŠŬƁšŨŶ ƇŨŶ
ƅųŤŵašŮŭz,
ūŬŪŭŞŹŵašŮŭz Ť3 ŭŪŞšŬŴeũŶ ŝŷŞašŮŶ.

ŎŊňŖ В& .

************************************
ŋšŬšŞšŠšũŪ2 ŭŶ šŧŧƁũŪşŬeųšŭŦŜşw ƄţhŦŜ.
ńŪŜũũ ņŜŬūŜŰŭŦŤť

3
ŋŪ1Ş¢ŭŮŸ ŞŦŬaŮŲ¢ ƅ ŢŤŮƁŤ2 ūŬšūŪŠŪ1ŝũŜşw ǧȍǽȏȇȋȂ ȎǿȂȁȂȊȅȂ
ƂwaũũŜ ŦŜŬūŜfjťŭŦŜşw ȋ Ȏǿ. ǥȋǽȊȊȂ ǧǽȍȌǽȑȎȇȋȉ

Ť4Ţš ŞŪ ŭ™hűŶ nŮŲĮ ũaŴšŨŶ ƂwaũũŹ ŦŜŬūŜfjťŭŦŪŨŶ,


ķŦŮŪ2 Ɖũŷť ŝĮ, ŞŶ Ŧ0š ūŬŪŲŞŹŮaŴš ŞŬeŨz, Ť3 şŠĮ ǫ Ȏǿ. ȋȏȓȂ ȊǽȕȂȉ ǥȋǽȊȊȂ ǧǽȍȌǽȑȎȇȋȉ, ȇȏȋ ȋȊ ǾȘȈ, ǿ
ȇǽȇȋȂ ǿȍȂȉȜ ȌȍȋȓǿȂȏǽȈ, ȀȁȂ ȎȋǿȂȍȕǽȈ ȏȂȔȂȊȅȂ Ȍȋȁ-
ŮšųeũƁš ūŪŠŞŤ1ŢũŤųšŭŮŞŜ ŭŪŞšŬŴaŴš, Ť3 ūŬHųŜz, ±Ţš ƅ ǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ, ȅ [ǿȎȂ] ȌȍȋȔȂȂ, ȇǽȎǽțȖȂȂȎȜ ȂȀȋ, ȊȅȔȂȀȋ
ũeŨŶ, ũšzŞŧſ1ũũŜ ŭyŮŸ. ōƁe Ţš Ů0ųƁź ŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮŞůšŮŶ ȊȂ ȅȄǿȂȎȏȊȋ. ǯȋȈșȇȋ ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ (ƔƐƜƧƝ) DZȋȏȅȆ ȌȅȕȂȏ ȋ
ŰHŮƁť, (ŞŶ tŠŹŧeũƁŤ ŭo7Ŝ, ũŜ ŭŮŬŜũŤ1ŲŹ ŭ…ƀ). ĻũŶ Ţš ȊȂȉ (ǿ 201-ȉ ȔȏȂȊȅȅ): «ǫȊ ȃȂ (ȏȋ ȂȎȏș ǡȅǽȁȋȒ) ǿȋ ȉȊȋȀȋȉ
(ŭŤ1ŬŹųŸ ŠƁŜŠ0űŶ) ŭŧżŠůšŮŶ Ũũ0şw Ť3 Ƃwaũũů ŦŜŬūŜfjťŭ- ȎȈȂȁȐȂȏ ȅ ǥȋǽȊȊȐ ǧǽȍȌǽȑȅȆȎȇȋȉȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȁǽȂȏ ȏǽȇȋȂ
ŦŪŨů, Ť4Ţš Ť3 ŠŜeŮŶ ũŜŠūŤŭaũƁš ŭŞŪE ŮŬůŠY ſ3şw2, ūŤ1ŭŜũ- ȋȀȈǽǿȈȂȊȅȂ ȎǿȋȂȉȐ ȏȍȐȁȐ: "ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȋȂ ȎȈȋǿȋ ȇ ȉȋȊǽ-
ũŪŨů ƈŮżŴŤŮšŧŸũŷŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ūŬŤŴeŠŴŷŨŶ Ť4ũŪ- Ȓǽȉ, ȌȍȅȕȂȁȕȅȉ ȅȄ ǥȊȁȅȅ", ȅ ȅȄȈǽȀǽȂȏ ȎǿȋȂ ȎȈȋǿȋ ǿ Ȏȏǽ
ŦwŨŶ, Ť5Ţš t ƂũŠjŤ, ſ4Ţš ŭeť ŞŶ ŭ0ŮũŤŲŹ şŧŜŞŤ1ţũŶ şŧŜ- ȀȈǽǿǽȒ». — ǟ ȊȅȒ Ȏǿ. ȋȏȂȓ ȋȏȂȔȂȎȇȅ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ȔȅȏǽțȖȅȒ
ş0ŧŶ ŭŞ0ť ŭŦŪũųŜŞašŮŶ, ŞŶ ũŤ1űŢš Ũũ0şw nŮeųšŭŦŤ ųŮy- ǾȘȏș ȎȏȋȆȇȅȉȅ (ƐƎƕƌƜƟƈƜƒƞƒ) ǿ ȌȂȍȂȊȂȎȂȊȅȅ ȎȇȋȍǾȂȆ ȅ
ŵŤűŶ ƈŞŹŵŜŞašŮŶ ŝŧŜşŪŠyŴšŭŮŞŪŞŜŮŤ ŞŶ ŭŦ0ŬŝšűŶ, Ť3 ȅȉȂȏș ȏȂȍȌȂȊȅȂ ǿ ȊǽȒȋȁȜȖȅȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȒ (ƠƛƚƗƈƘƚƠƘ).
ŮšŬūżũƁš Ť3ŨżŮŤ ŞŶ ũŜűŪŠsŵŤűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁzűŶ.

 
4
ŋŬšūŪŠ0ŝũŜşw nŮŲA ũaŴšşw ƂwaũũŜ, ǬȍȂȌȋȁȋǾȊȋȀȋ ȋȏȓǽ ȊǽȕȂȀȋ ǥȋǽȊȊǽ ǧǽȍȌǽȑȎȇȋ-
ſ3ūjŭŦŪūŜ ŦŜŬūŜfjťŭŦŜşw, ŦŪ Ť4ũŪŦwŨŶ Ť5Ţš ŞŪ Ȁȋ ȇ ȉȋȊǽȒǽȉ, ȊǽȒȋȁȅǿȕȅȉȎȜ ǿ ǥȊȁȅȅ, ȌȅȎǽǿ-
ĴũŠjŤ, ūŤŭaŞŴŷŨŶ ſ3ŨY. ȕȅȉ ȇ ȊȂȉȐ.

ĺŮżŴŤŮſŧŸũŷz şŧŜŞŷ6 R. Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ

ō yŵŷŨŶ ũŜ ţšŨŧŤ2 ŲŜŬſ1ŨŶ Şšŭeũũŷ ŲŞŹŮŷ2 ūŬŤũŪŭsŵš


ũżŲŷŤ ūŬŪŭŤ1ŮšŧŤ, ũš Ů0ŦŨw tŞeŬŢšũŤ ũš ŝhŴŜ Ũũ0-
Ǥ ȂȉȊȘȉ ȓǽȍȜȉ ǿȂȎȂȊȊȅȂ ȓǿȂȏȘ ȌȍȂȌȋȁȊȋȎȜ, ȊȂȇȅȂ ȅȄ
ȌȍȋȎȅȏȂȈȂȆ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ǾȘǿǽȈȅ ȋȏǿȂȍȀǽȂȉȘ, Ȋȋ ȅȊȋȆ
ŢŤŲšź, ũŪ Ť3 ũBŦƁz ŞŪŭūŬƁŤŨaűů ŠaŬŷ. ń# žţŶ u5ŝŪ t ȍǽȄ ȎȌȋȁȋǾȈȜȈȅȎș ȅ ȋȎȋǾȂȊȊȘȒ ȁǽȍȋǿ. ǯǽȇ ȅ Ȝ, Ȍȋ ǿǽȕȂȉȐ
ŞaŭŶ ūŪŞšŧżũŶ ŝhŞŶ, ſ3ŠŤ1ũů ŭ0ŮũŤŲů tũżŦůŠů ţŜŤ1Ũ- ȃȂȈǽȊȅț, ȄǽȅȉȎȏǿȋǿǽȊȊȐț ȊȂȀȁȂ ȎȋȏȊȅȓȐ ǾȈǽȀȅȒ ȎȈȋǿȂȎ
ŭŮŞŪŞŜŞŶ, Ť3 ūŬŤũŪŭS ŭŧŪŞeŭŶ Š0ŝŬŷűŶ ŞaŨŶ, ŢŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪ ȌȍȅȊȋȎȜ ǿǽȉ, ȃȅȏȂȈșȎȏǿȋ Ȋǽ ǪȂǾȂȎǽȒ ȅȉȐȖȅȉ, ȁǽ ǾȐȁȐ
ũŜ ũšŝšŭżűŶ Ť3ŨyŵŷŨŶ, ŝŧŜşŪūŬƁsŮšũŶ Ţš ŠŜ ŝyŠů, Ť3 ǾȈǽȀȋȎȇȈȋȊȊȋ ȌȍȅȊȜȏ ȅ ȁǽȍǽ ȉȋȈȅȏǿ ȋȏ ǿǽȎ ȁǽ ȎȌȋȁȋǾ-
ŨŪŧŤ1ŮŞŶ ŠaŬŶ t ŞaŭŶ ŠŜ ŞŪŭūŬƁŤŨY. ȈțȎș.
ʵ. Ł#ŧŤ1Ŧw ūŬŤ1ŭũŷť ſ4ŭŮŸ ŲRŸ ŞŭżűŶ, ũŤ ũŜųaŧŜ, ũŤ 1. ǬȋȎȇȋȈșȇȐ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȂȊ ȂȎȏș dzǽȍș ǿȎȜȔȂȎȇȅȒ, ȊȂ
ŦŪũŲA ŲaŬŭŮŞƁź ŭŞŪšŨY Ť3Ũżz, ŮŪŧŤ1Ŧw ƅ ũeŨŢš Ť3 ƅ ŠŪŝ- ȅȉȂȜ Ȋȅ ȊǽȔǽȈǽ, Ȋȅ ȇȋȊȓǽ dzǽȍȎȏǿȅț ǮǿȋȂȉȐ, ȌȋȎȏȋȈșȇȐ
ŬŪŠżŮšŧšűŶ ŮŬůŠŤ1ŮŤŭz ūŬŪŤţŞŪŧsźŵŷŨŶ ūŬƁwŝŬżŮũ- ȎȂȍȁȂȔȊȂȆȕȂȉȐ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ǾȘȏș ȏȖǽȊȅț Ȑ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȌȋȈȋ-
Ŵů ŝhŮŤ ŭŧůųŤ1ŭz ŮŵaũƁź: ųſ1ŭŮŤ ŝŪ ũŜŭŮŪsŵŜşw ŢŤŮƁS, ȃȅȈȅ ȌȋȍǽǾȋȏǽȏș ȍǽȁȅ ǢȀȋ ȅ ȍǽȁȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ǾȈǽȀȋ-
žŵš Ť3 ƀŹŧw2 ŭyŮŸ ŭŞżŮŧŷť, ŭŶ ũŜŭŮŪsŵŤŨŶ ŢŤŮƁeŨŶ ȐȀȋȁȊȘȒ ǢȉȐ. ǥǾȋ ȌȋȔȂȎȏȅ ȊǽȎȏȋȜȖȂȆ ȃȅȄȊȅ, ȇǽȇ Ȋȅ ǾȐȁș
ŬŜţŪŬsźŮŭz ŞŭsŦw: ŬŜţŠŹŧsšŨŷz Ţš t ŝGŜ ŠŪŭŮHť- ȋȊȅ ǾȈȂȎȏȜȖȅ, ȌȍȂȎȂȇǽțȏȎȜ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȊǽȎȏȋȜȖȂț ȃȅȄȊșț,
ũŷŨŶ žŦŤ ŭŶ ũšŮŧżũƁšŨŶ ŠŜeŨŷ, tũź1ŠŶ (ūŬŤ1ŭũw) ūŬš- ȏȂ ȃȂ, ȇǽȇȅȂ ǞȋȀ ȍǽȄȁȂȈȜȂȏ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ, ȌȍȂǾȘǿǽțȏ ǿȋǿȂȇȅ,
ŝŷŞaźŮŶ. ȏǽȇ ȇǽȇ ȁǽțȏȎȜ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȂȉ.
Ş7. ĽŧŜŢeũũŷť ŠŜŞjŠŶ ūżŭũŸ t ŞŭšS ŠżŧŜz ŮŞaŬŤ 2. ǞȈǽȃȂȊȊȘȆ ǡǽǿȅȁ, ȌȂȎȊș ȏǿȋȍȜ ǞȋȀȐ ȋȏ Ȉȅȓǽ ǿȎȂȆ
ŝGŪŞŤ, ŞŪŭūŪŨzũY žşGŧŷ Ť3 ũšŞŤ1ŠŤŨŷz ŭŤ6ŧŷ Şŭ‰: ŭũŤ1Šš ȏǿǽȍȅ, ȌȋȉȜȊȐǿ ǝȊȀȂȈȋǿ ȅ ǿȎȂ ȊȂǾȂȎȊȘȂ ȎȅȈȘ, ȎȊȅȄȋȕȂȈ
 
5
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ţš ŠaŢš Ť3 ŠŪ ţšŨŧŤ2, ƆŦŪŢš ũŤ ƀŞŹŬeť, ũŤ ŭŦŪŮHŞŶ, ũŤ ȁǽȃȂ ȅ ȁȋ ȄȂȉȈȅ ȅ ȊȂ ȌȍȋȌȐȎȏȅȈ Ȋȅ ȄǿȂȍȂȆ, Ȋȅ Ȏȇȋȏȋǿ, Ȋȅ
ūŮŤ1ŲŶ, ũŤ şaŠwŞŶ ƈŠŜŧsŮŤŭz, ūŪũeŢš ŭŪŮŞ0ŬŴšŨů ūŪ- ȌȂȍȊǽȏȘȒ, Ȋȅ ȌȍȂȎȉȘȇǽțȖȅȒȎȜ, ȌȋȔȅȏǽȜ ȏǽȇȐț ȌȂȎȊș ȋȏ
ŦŧŜũsŮŤŭz, Ť3 t ŭŤ1űŶ ūżũƁź Ũũsŵšŭz, ƆŦw űŪŮS ŞŭE Ȉȅȓǽ ȅȒ ȌȋȇȈȋȊȂȊȅȂȉ ǮȋȏǿȋȍȕȂȉȐ ȅȒ, ȅ ȇǽȇ ǾȘ ȃȂȈǽȜ,
ŝhŞŴšš t ũšşw2 ūŪŠ0ŝũŪš ŭŪŞšŬŴaŮŤ ŞũŪŴeũƁš (ŠaũŸ) Ť3 ȔȏȋǾ ǿȎȜȇǽȜ ȏǿǽȍș ȅȉȂȈǽ ǿ ȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽțȖȅȆ ȂȆ ǿȇȈǽȁ. ǧǽȇ
ŦaŦw Ƈŝw Ť4ũŪŦŶ ŞŦyūŹ ūŬŤũŪŭŤ1Ũŷť ŭŪ ţŧaŮŪŨŶ, Ť4Ţš t ȃȂ ȉȋȊǽȒȐ, ȎȍǽǿȊȅǿǽȂȉȋȉȐ Ȏȋ ȄȈǽȏȋȉ ȎǽȌȑȅȍȎȇȅȉ, ȉȋȃȊȋ
ŭŜūŰjŬŜ, ũš ųyŞŭŮŞŪŞŜŮŤ ŦŪşŠA, Ť3ŧŤ2 ŧŹũŤ1ŮŤŭz ūŬšŮšŬ- ȌȋȄǿȋȈȜȏș ȎȂǾȂ ȋȎȈǽǾȂȏș ȇȋȀȁǽ-ȈȅǾȋ ǿ ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȅ ȅȈȅ
ūŤ1ŮŶ ŦŶ ūŹŭũŪūżũƁź. ȌȋȈȂȊȅȏșȎȜ Ȋǽ ȊȂȀȋ!
G. ĸŦŪŢš ŦůūŤũY ƉşũŸ ƅŝŠšŬŢaŴš, ũš ƅūŜŧsŴš Ţš ź5: 3. ǧǽȇ ȋȀȋȊș ȋǾȊȅȉǽȈ ȇȐȌȅȊȐ, Ȋȋ ȊȂ ȋȌǽȈȜȈ, ȏǽȇ ȅ ȃǽȍ
ŮaŦw Ť3 ūŬƁeŨŴŤűŶ ŠŜŬŪŞaũƁš ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, žŵš Ť3 ŮsŢŦŪ ȏȂȈǽ ȊȂ ǾȂȎȌȋȇȋȅȏ ȅ ȊȂ ȎȇǿȂȍȊȅȏ Ȋȅ ȌȈȋȏȅ, Ȋȅ Ȑȉǽ ǿ ȏȂȒ,
Ť3 ƀŹŧw2 ŮšūŧżťŴš ũ0ŭzŮŶ Ůżŧw, ũŤųŮ0Ţš ūŧ0ŮŤ Ť3ŧŤ2 ȇȋȅ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȁǽȍ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȋȊȅ ȊȋȎȅȈȅ ȏȂȈȋ
ƈŨY ŭŮůŢašŮŶ Ť3ŧŤ2 ŞŬšŠŤ1ŮŶ ŮšūŧŪŮA ŮżŧŜ: şŧaŭŶ ŝŪ ȋȔȂȊș ȏȜȃȂȈȋȂ ȅ ȀȋȍȜȔȂȂ: ȅǾȋ ȀȈǽȎ ǠȋȎȌȋȁǽ ǿȘȎȂȇǽȂȏ
şDũŸ ūŬšŭŹųE ūŧaŨšũŸ ſ3ŭŮšŭŮŞA, ţŜũeŢš űŪŮżũƁš ŝ9Ɓš Ť3 ȌȈǽȉȂȊș (ǬȎ. 28, 7) ȂȎȏȂȎȏǿǽ ȅ ȒȋȏȂȊȅȂ ǞȋȃȅȂ, ȅ ȎȈȋǿȋ ǢȀȋ
ŭŧ0ŞŪ ŭŪšŠŤũſ1ũũŜz ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŬŜţŭŮaŞŤŧŪ ſ4ŭŮŸ. ȍǽȄȁȂȈȜțȏ ȎȋȂȁȅȊȂȊȊȋȂ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ.
Š7. ŇůũA, ŬŜŭŮyŵŤ Ť3 ūaŦŤ ƈŨŜŧsźŵŤŭz, kŞŧsšŮŶ ųš- 4. ǨȐȊǽ, ȏȋ ȐǿȂȈȅȔȅǿǽȜȎș, ȏȋ ȐȉǽȈȜȜȎș, ȅȄȋǾȍǽȃǽȂȏ Ȏȋ-
ŧŪŞżŦŜ ƈŭŮŬŪeũƁš: ũhũŹ Ƈŝw ŠHŝŬŜz ŠżŧŜźŵŜşw, ũh- ȎȏȋȜȊȅȂ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ȏȋ ȁȋǾȍȂ ȁȂȆȎȏǿȐțȖȂȀȋ, ȏȋ ȀȍȂȕǽȖȂȀȋ,
ũŹ Ţš ŭŪşŬŹŴaźŵŜşw, ŮaŢš ūŪŦŜsũƁšŨŶ ūaŦŤ ŮšŦyŵŜşw ȅ ȋȌȜȏș ȔȂȍȂȄ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ǿȎȏȐȌǽțȖȂȀȋ Ȋǽ ȌȐȏș ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
ŦŶ ŢŤ1ţũŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸũŪť. ŎżŨŢš ũš ūŪşŤ1ŝš ƇŨŶ ŭŪ- Ȉȅ. ǰȉ Ȑ ȎȋȀȍȂȕȅǿȕȂȀȋ ȊȂ ȌȋȀȅǾ, ȇǽȇ ȊȂȇȅȂ ȅȄ ȊǽȎ ȁȐȉǽ-
şŬŹŴŤ1ŞŴŜşw, ƆŦŪŢš ũżŲŷŤ ƈ ŞaŭŶ ŨũsŮŶ, ƆŦŪŢš Ť3 ŧů- țȏ, ȏǽȇ ȃȂ, ȇǽȇ ȅ Ȑ ȈȐȊȘ ȊȂ ȏȂȈȋ ȐȉǽȈȅȈȋȎș, ǽ ȎǿȂȏ. ǯǽȇ
ũŷ2 ŮżŧŪ ũš ƈŨaŧŤŭz, ũŪ ŭŞżŮŶ. ľŪţŭŮzŢŜŞašŮŶ Ƈŝw ȔȂȍȂȄ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȔȂȈȋǿȂȇ ȋȌȜȏș ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏ ȎȂǾȂ ȎǿȋȆȎȏ-
ųšŧŪŞżŦŶ ūaŦŤ ŭŞŪź2 ŭŞżŮŧŪŭŮŸ ūŪŦŜsũƁšŨŶ, ƆŦŪŢš Ť3 ǿȂȊȊȐț ȂȉȐ ȎǿȂȏȈȋȎȏș, ȇǽȇ ȅ ȈȐȊǽ ȌȋȎȈȂ ȐȉǽȈȂȊȅȜ ȋȌȜȏș
ŧůũA ūŪ ſ4Ţš ƈŨaŧŤŮŤŭz, t ŭšŝE ŭŞżŮŪŨŶ ƅŠŹŞašŮŭz: ȋǾȈȂȇǽȂȏȎȜ ȋǾȘȔȊȘȉ ȎǿȂȏȋȉ. ǟȂȍȐțȖȅȆ ǿȋ DzȍȅȎȏǽ ȂȎȈȅ ȅ
ŞżŬůzť ŝŪ ŞŪ űrŮA, žŵš Ť3 ƇŨŬšŮŶ, ŢŤ1ŞŶ ŝyŠšŮŶ: Ť3 ȐȉȍȂȏ, ȋȃȅǿȂȏ (ǥȊ. 11, 25). ǥ ȐȄȊǽȂȏȂ, Ȕȏȋ Ǽ, ǠȋȎȌȋȁș,
ƈŞżŭŮŸ, ŬšųE, ƆŦw žţŶ şDŸ şŧŜş0ŧŜűŶ, Ť3 ŭŪŮŞŪŬź2 (ĴšţšŦ. ȎȇǽȄǽȈ Țȏȋ — ȅ ȎȁȂȈǽȈ (ǥȂȄ. 37, 14).
lţ, Š7i).
ſ7. İŵš ŞŪŭŮaŞŴů ũŜ ŮS ŞŶ ŨhŭŧŤ Ũũ0ŢšŭŮŞů ŞŬa- 5. ǧȋȀȁǽ ǿȋȎȎȏǽȊȂȏ Ȋǽ ȏȂǾȜ ȉȘȎȈȂȊȊȋ ȍȋȆ ǿȍǽȃȂȎȇȅȒ
ŢƁŤűŶ ŞŪwŝŬŜŢeũƁť, ūŪŭŧaŝŤŞŶ (ŞŨaŧŹ ƈŭŮůūŤ1ŞŶ) ūŪ- ǿȋȋǾȍǽȃȂȊȅȆ, ȅ ȏȘ, ȌȋȁȁǽǿȕȅȎș ȅȉ, ȌȋǾȂȃȁȂȊ ǾȐȁȂȕș,
ŝŹŠŤ1ŴŤŭz, ŞżŢŠŸ ŭšŝE, ƆŦw ŬŜţŧůųŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ2 ũŜ ŞŬeŨz t ǿȂȁǽȆ, Ȕȏȋ ȏȘ Ȋǽ ǿȍȂȉȜ ȋȏȁȂȈȅȈȎȜ ȋȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ǾȈǽȀȋ-
ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŝlşŪŠaŮŤ. ŎżŨŢš Ť3 ūŬeŠŜũŶ ŝhŧŶ ſ3ŭŤ2 ŞŶ ȁǽȏȅ, ȌȋȔȂȉȐ Ȍȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋȉȐ ȎȐȁȐ ȅ ȌȍȂȁǽȊ ǿ ȍȐȇȅ ȌǽȁȂ-
ŬůŲĮ ūŜŠeũƁz ŮŞŪšşw2, ūŪ ūŬaŞšŠũŪŨů ŭůŠY. ōšşw2 ŬaŠŤ ȊȅȜ ȎǿȋȂȀȋ. ǬȋȁǿȅȄǽȆȎȜ ȃȂ, ȔȏȋǾ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȊȅȇȋȀȁǽ, ȁǽȃȂ
ūŪŠŞŤţaťŭz ũŤŦŪşŠaŢš ũšŬŜŠżũƁšŨŶ ƅŭŮaŞŧšũŶ ŝhŮŤ t Ȋǽ ȉȀȊȋǿȂȊȅȂ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȊȂ ȋȎȏǽǿȈȜȈǽ ȏȂǾȜ Ȅǽ ȊȂȍǽȁȂȊȅȂ
ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ũŤŢE ŦŶ ųšŬŮĮ ŞŬeŨšũš. İŵš Ţš ŞŪţŨ0ŢšŴŤ, ȏǿȋȂ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ, Ȏȏǽǿ ǿȘȕȂ ȌȋȎȇȋȈșȄȊȋǿȂȊȅȜ, ǿȋȄȉȋȃȂȕș
ŧyųŴƁť ūŪūŪŧţũŪŞeũƁz ŝhŞŶ, ūŬšŞţhŮŤ ŭŮżũů ŭŮŬŜŭŮ- ȏȘ ȌȍȂȆȏȅ ȎȏȂȊȐ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȅ ȁȍȐȀ Ȅǽ ȁȍȐȀȋȉ
ũhűŶ ūHŨŷŭŧŶ, Ť3 ų†ŭŮŷz ŭŦŞſ1Ŭũŷz ūŬŤŧ0şŤ ŨũŪşŪyŨƁz ȏȋȈȌȜȖȅȒȎȜ ȎȇǿȂȍȊȘȒ ȌȍȅȈȋȀȋǿ ǿȍǽȃȂȎȇȋȆ ȄȈȋȇȋȄȊȂȊȊȋ-
Ȏȏȅ, ȊȂ ȋȇǽȃȅȎș ȊȂǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊ, ȊȂ ȌȍȅȄȊǽǿ ǿ ȎȂȉ ȁǽȍǽ,
ŞŬŜşHŞŶ. ŠŜ ũš ũš ŬŜţůŨżšŴŤ ŠaŬŶ ŭŞhŴš Šaũũŷť ŮšŝĮ.
 
6
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ĿŧŜş0ŧšŮŶ ŝŪ Ƌū0ŭŮŪŧŶ: ʼnš žţŶ Ţš, ũŪ ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓz, ȎǿȘȕȂ ȏȂǾȂ ȁǽȊȊȋȀȋ; Ȋȋ ȅȎȌȋǿȂȁȐȆ, Ȏ ǽȌȋȎȏȋȈȋȉ ȀȋǿȋȍȜ:
ƆŢš ŭŪ Ũũ0ź, ŮŜŦŪŞŪ2 ŭŪŠżŧŜ ţũaŨšũƁš ūŪŝżŠŷ (ʵ ņŪŬ. ſ7i, ȊȂ Ȝ, Ȋȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȃȅȜ, ȇȋȏȋȍǽȜ Ȏȋ ȉȊȋț (1 ǧȋȍ. 15,
‹), Ť3 t ŞŪŭŮŜź1ŵŤűŶ ũŜ ŨS ŭŦŞeŬũŷűŶ ūŪŨŷŴŧeũƁť ŞŪţ- 10), ȎȋȁȂȈǽȈǽ ǿȋ ȉȊȂ Ȏȅț ȌȋǾȂȁȐ, ȌȋȎȏǽǿȅȈǽ ȉȂȊȜ ǿȘȕȂ
ũšŭe Ũz: Ť3 t ŨyŢŜ ũšūŬaŞšŠũŜ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŠƁaŞŪŧŜ, Ť3 ŞeŮ- ǿȋȎȎȏǽǿȕȅȒ Ȋǽ ȉȂȊȜ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ, ȅ ȋȏ ȉȐȃǽ
űŜşw ųšŧŪŞżŦŜ Ť3ţŝaŞŤ ŨS. ŎżŨŢš ŦŬŤŧ0ŨŶ ŠyűŜ ŞŪţ- ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȋȀȋ, ȏȋ ȂȎȏș ȋȏ ȁȅǽǿȋȈǽ ȅ ȋȏ ǿȂȏȒȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ,
ŞhŭŤŞŭz, Ť3 tūůŵeũŶ ŝhŞŶ t ŮżŧŜ, ŞŪţŨŪş0űŶ ūŪŧšŮżŮŤ ȅȄǾǽǿȅȈ ȉȂȊȜ (ǬȎ. 17, 49). ǬȋȔȂȉȐ ȇȍȘȈǽȉȅ ǡȐȒǽ ȌȋȁȊȜ-
ŞšŬűY ŧŪŞsŵŤűŶ ŝŹŭHŞŶ, ſ4ŨŧźŵŤűŶ ųšŧŪŞżųšŭŦƁť ƇŨŶ ȏȘȆ ȀȋȍȂŌ, ȅ ȋȏȍȂȕȅǿȕȅȎș ȇǽȇ ǾȘ ȋȏ ȏȂȈǽ, ȎȅȈȂȊ Ȝ ǾȘȈ Ȍǽ-
ŭŧŜŠŪŭŮŬaŭŮƁšŨŶ, ſ4Ţš ūŪũůŠŤ1ŮšŧŸũŹ Ť3 ũyŢŠũŹ ūŪwŵ- ȍȅȏș ǿȘȕȂ ȋȒȋȏȜȖȅȒȎȜ Ȅǽ ȉȊȋț ǾȂȎȋǿ, ȋǾȘȔȊȋ ȐȈȋǿȈȜț-
Ŭsźŵš ūŬšŠŧŜşaźŮŶ. ń#ţŞšŠhť ŨS u5ŝŪ t ţšŨŧŤ2 ſ3şį- ȖȅȒ Ȑȉ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȆ ȎȂȏșț ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ, ȅȄǾǽǿȈȂȊȅȂ ȋȏ
ȇȋȏȋȍȋȀȋ ǿȘȉȋȈȅǿȕȅȆ ȎȂǾȂ ǿȄȘǿǽȂȏ: ȅȄǿȂȁȕȅȆ ȉȂȊȜ ȅȄ
ūšŮŭŦƁz, ŭŤ1ŬŹųŸ t ŠůŴšūŪşŤ1ŝšŧŤ ŨƁŬŭŦjz, ŭeť ŮaťũŪź
ȄȂȉȈȅ ǢȀȅȌȂȏȎȇȋȆ, ȏȋ ȂȎȏș ȅȄ ȁȐȕȂȀȐǾȅȏȂȈșȊȋȀȋ ȉȣȍǽ,
ŬůŦ0ź ƅ ŨũĮ ŬaŮůz, ūŪŬŜţŤ2 ƋŨŜŧŤ1ŦŜ, Ť3 ūŪŠŜŠe ŨŤ
ȍȐȇȋț ȏǽȆȊȋț ȍǽȏȐȜ Ȅǽ ȉȂȊȜ, ȌȋȍǽȄȅȈ ǝȉǽȈȅȇǽ ȅ ȋǾȊǽ-
ƈūŪŞaŮŤ, ƆŦw Ť3 ūŬ0ųŷz ŭŦŞeŬũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť kţhŦŤ ūŪ-
ȁȂȃȅȈ ȉȂȊȜ, Ȕȏȋ ȅ ȌȍȋȔȅȂ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȊǽȍȋȁȘ
ŮŬšŝŤ1ŮŶ şDŸ t ŧŤŲA ũaŴšşw (ń#ŭű0Š. ţ7i, Š7i–ƀ7i). ōeť ŝGŶ
ȅȎȏȍȂǾȅȏ ǠȋȎȌȋȁș ȋȏ Ȉȅȓǽ ȊǽȕȂȀȋ (Ȏȉ. ǥȎȒ. 17, 14–16).
ũaŴŶ ŠaŭŮŶ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ Ť3 ŭŤ1ŧů: ũżŲŷŤ ŝŪ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ
ǮȂȆ ǞȋȀ Ȋǽȕ ȁǽȎȏ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș ȅ ȎȅȈȐ: ȅǾȋ ȊȂȇȅȂ ȌȍȂȉȐȁ-
Ƈŝw ūŬƁsŴŜ, ũš Ƈ Ţš Ť3 ŭŤ1ŧů Š¦Ŝ, ŞŪ ſ4Ţš ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ ŞŬŜ- ȍȋȎȏș ȌȋȈȐȔȅȈȅ, Ȋȋ ȊȂ ȅ ȎȅȈȐ ǡȐȒǽ Ȋǽ ȌȋǾȂȃȁȂȊȅȂ ǿȍǽȀȋǿ.
şŤ2. ōeť ŞŪţũšŭeŮŶ şŧŜŞY ŮŞŪź2 ũŜ ŞŬŜşA ŮŞŪšşŪ2, Ť3 ŠaŭŮŶ ǮȂȆ ǿȋȄȊȂȎȂȏ ȀȈǽǿȐ ȏǿȋț Ȋǽȁ ǿȍǽȀǽȉȅ ȏǿȋȅȉȅ ȅ ȁǽȎȏ ȏȂǾȂ
ŮŤ2 ŦŬŤŧB ƆŦw şŪŧůŝŤ6ũŹ, Ť3 ūŪŧšŮżŞŶ ūŪųƁeŴŤ ƈ ŝGŜ ȇȍȘȈșȜ, ȇǽȇ Ȑ ȀȋȈȐǾȜ, ȅ ȌȋȈȂȏȅȕș, ȅ ȌȋȔȅȂȕș Ȑ ǞȋȀǽ (Ȏȉ.
(PŜŧ. ũ7Š, ţ7). ŋŪŧŪŢŤ1ŮŶ şDŸ ŧyŦŶ ŨżŠzũŶ Ũŷ6ŴŲŷ ŮŞŪ‰, ǬȎ. 54, 7). ǬȋȈȋȃȅȏ ǠȋȎȌȋȁș ȉȘȕȓȘ ȏǿȋȅ ȈȐȇȋȉ ȉȂȁȊȘȉ,
ŮŞeŬŠŜ Ť3 ŭŦ0ŬŜ Ť3 ŦŬżūŦŜ ūŪŦŜţyz ŮS ũŜ ŭůūŪŭŮaŮŜ, ȌȋȇǽȄȘǿǽȜ ȏȂǾȜ ȏǿȂȍȁȘȉ, ȎȇȋȍȘȉ ȅ ȎȅȈșȊȘȉ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋ-
Ť3ŭūŤũaz ūŪŠ8 ŮS Şŭ‰ ūŬŪŮŤ1Şzŵŷzŭz ŮšŝĮ (PŜŧ. ţ7i, lſ). Ȝȏș ȎȋȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȓȐ, ȅ Ȍȋȁ ȊȋȀȅ ȏǿȋȅ ȌȋǿȂȍȀǽȜ ǿȎȂȒ ǿȋȎ-
ľŪţŠaŢŠŸ u5ŝŪ şDŞŤ ŝŧŜşŪŠŜŬeũƁš ƅ ųŤŭŮŪŮĮ, ƆŦw ũš ȎȏǽǿȕȅȒ Ȋǽ ȏȂǾȜ (ǬȎ. 17, 35–40). ǟȋȄȁǽȆ ȐǾȋ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂ
ţŜŮŞŪŬŤ1 Ůz ŞŶ ŬůŦaűŶ ū0űŪŮšť ūŧ0ŮŤ ŮŞŪšS Ť3 ŦŬ0Şš, Ť3 ǠȋȎȌȋȁȐ Ȅǽ ȎȋȒȍǽȊȂȊȅȂ ȔȅȎȏȋȏȘ ȏǿȋȂȆ, Ȕȏȋ ȊȂ ȄǽȏǿȋȍȅȈ ǫȊ
ƈūŬŜŢŠũsźŵŤűŭz ŞŶ ŭŤ1űŶ ŮŧšŮŞ0ŬũŷűŶ Ť3 ũšųŤ1ŭŮŷűŶ ȏȂǾȜ ǿ ȍȐȇǽȒ ȌȋȒȋȏȂȆ ȌȈȋȏȅ ȏǿȋȂȆ ȅ ȇȍȋǿȅ ȅ ȁȂȆȎȏǿȐțȖȅȒ
ŠůűHŞŶ, ũŪ ƈŮŞšŬŠŤ1 Ůz ŠšŭũŤ1Ųšź ŭŞŪeź: ŭŪţŤ1ŢŠŤ ſ3ŨY ȔȂȍȂȄ ȊȅȒ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȅ ȏȈȂȏǿȋȍȊȘȒ ȁȐȒȋǿ, Ȋȋ, ȇǽȇ ȎȏȂȊȋț,
nŧŮaŬŸ, ƆŦŪŢš Ť3 Ũwmŭeť ūŪ ſ4Ţš ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ ƋŨŜŧŤ1ŦŜ ȋȀȍǽȁȅȈ ȏȂǾȜ ȁȂȎȊȅȓȂț ǮǿȋȂț. ǮȋȄȅȃȁȅ ǢȉȐ ǽȈȏǽȍș, ȇǽȇ
(ń#ŭű0Š. ţ7i, ſ7i). ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3ŭūŪŞżŨŭz, Ť3 ŞŪŭűŞŜŧź1 Ůz ǩȋȅȎȂȆ Ȍȋ ȋǾȍǽȖȂȊȅȅ ǿ ǾȂȀȎȏǿȋ ǝȉǽȈȅȇǽ (Ȏȉ. ǥȎȒ. 17,
şDŤ, Ť3 Ť4ŨšũŤ ŮŞŪšŨY ŞŪŭūŪź2, ŞšŧŤųaz ŭŤ6ŧŷ ŮŞŪ‰ (PŜŧ. 15), ȅ ǿȋȎȌȋȆ ǢȉȐ: ȌȋȎȂȉȐ Ȝ ȅȎȌȋǿȂȁǽțȎș ǯȂǾȂ ȅ ǿȋȎȒǿǽȈț
ţ7i, }), ƆŦw Ť3ţŝaŞŤŧŶ ſ3ŭŤ2 t ŮŧŤ2 ŢŤŞ0ŮŶ Ũ0ť, Ť3 Ť3ŭűŤ1ŮŤŧŶ ǯȂǾȜ, ǠȋȎȌȋȁȅ. ǥ ǾȐȁȐ ȌȂȏș ǯǿȋȂȉȐ ȅȉȂȊȅ, ǿȂȈȅȔǽȜ ȎȅȈȘ
ŨS ſ3ŭŤ2 t ŭŹŮeť Ť3 ŧŪŞŧeũƁť ƈŠŪŝŪwŝŭŮŪsŮšŧŸũŷz Ť3 ǯǿȋȅ (ǬȎ. 17, 50–51), Ȕȏȋ ȅȄǾǽǿȅȈ ǯȘ ȋȏ ȏȈȅ ȃȅǿȋȏ ȉȋȆ ȅ
ŨũŪşŪwŝŬaţũŷz Ť3 ƇŮŬšũũƁz ƀŧ0ŝŷ. ȌȋȒȅȏȅȈ ȉȂȊȜ ȅȄ ȎȂȏȂȆ ȅ ȐȈȋǿȈȂȊȅȆ ȐȁȋǾȋȋǾȎȏȋȜȏȂȈșȊȋȆ,
ȉȊȋȀȋȋǾȍǽȄȊȋȆ ȅ ȉȊȋȀȋȅȎȇȐȎȊȋȆ ȄȈȋǾȘ.
ƀ7. ľŪţŢŤşaźŮŶ ŞŶ ũaŭŶ ŭŦŞſ1Ŭũŷz ŭŮŬ†ŭŮŤ, Ť3 ƅŝũŪŞ- 6. ǟȋȄȃȅȀǽțȏ ǿ ȊǽȎ ȊȂȔȅȎȏȘȂ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȋǾȊȋǿȈȜțȏ ȅȒ,
ŧsźŮŶ, Ť3 ŞŪţŞŷŴaźŮŶ, Ť3 ƈŨũŪŢaźŮŶ ŧůŦaŞƁŤ ŝżŭŤ: ǿȋȄǿȘȕǽțȏ ȅ ȍǽȄȉȊȋȃǽțȏ ȄȈȘȂ ǾȂȎȘ, ǽ ȍǽȄȉȘȕȈȂȊȅȜ ȋ
ūŪŭŹŵſ1ũƁz Ţš ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŭŧ0ŞŜ, Ť3 ūaųš Ţš ŧƁsũƁšŨŶ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ȎȈȋǿȂ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ Ȏ ȅȄȈȅȜȊȅȂȉ ȎȈȂȄ ǾȘǿǽț-
 
7
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŧeţŶ ŝŷކźŵŜz ŨšŬŮŞŪŮŞŪŬsŮŶ (ƈŨšŬŵŞŧsźŮŶ) ŭŮ- ȖȅȂ, ȐȉȂȍȖǿȈȜțȏ ȅȒ ȅ ȅȎȏȍȂǾȈȜțȏ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȋȊȅ ǾȘȈȅ Ȅǽ-
Ŭ†ŭŮŤ, žŵš Ť3 ŨũŪşŪŞŬeŨšũũŷ ŭyŮŸ, Ť3 ŬŜţŪŬsźŮŶ, Ť3 ūŪ- ȇȋȍȂȊȂȈȘ, ȅ ȉǽȈȋ-ȌȋȉǽȈȐ ȇǽȇ ǾȘ ȊȂ ȎȐȖȅȉȅ ȁȂȈǽțȏ Ȍǽ-
Ũaŧů Ũaŧů ŞŶ ũšŝŷŮƁE ūŬšŞŬŜŵaźŮŶ şůŝŤ1ŮſŧŸũŜz ŠůŴŤ2 ȀȐǾȊȘȂ ȀȍȂȒȋǿȊȘȂ ȁȂȆȎȏǿȅȜ, ȁȐȕȂǿȊȘȂ ȅ ȏȂȈȂȎȊȘȂ: ȏȋȈș-
Ť3 ŮżŧŜ ŭŪşŬŹŴaŮſŧŸũŜz ŠBťŭŮŞƁz: Ů0ųƁź Ũŷ2 ŠŜ ũš ȇȋ ȊȂ ȌȋȈȂȊȅȉȎȜ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ ȐȌȋǿǽȊȅȂȉ, ȊȂȋȎȈǽǾȊȘȉȅ ȅ
ƈũhšŨŶ, ſ4Ţš ŨŪŧŤ1ŮŞŪź Ť3 ƈūŪŞaũƁšŨŶ ũšwŭŧaŝũŷŨŶ Ť3 ȊȂȋȏȎȏȐȌȊȘȉȅ, ȌȍȅȎȂȁȂȏș ǠȋȎȌȋȁȐ.
ŝšţŭŮyŠũŷŨŶ ūŬŤŭŹŠżŮŤ şDŞŤ.
ţ7. ŋŪųŮŪ2 Ť3ţ8 ƇŭŮŶ ƀŧ0ŝŪź ŨŧŜŠeũųšŭŮŞůźŵŤűŶ ŞżŬ- 7. ǡȈȜ ȔȂȀȋ DzȍȅȎȏȋȎ ȅȄ ȐȎȏ ȉȈǽȁȂȊȔȂȎȏǿȐțȖȅȒ ȄȈȋǾȋț
ũŷűŶ, űrŮ0ŭŶ ŭŪŞšŬŴašŮŶ űŞŜŧY; Ŏ0ųƁź ŞŪŤ1ŭŮŤũũů, ŠŜ ǿȂȍȊȘȒ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ ȒǿǽȈȐ? ǧȋȊȂȔȊȋ ȁȈȜ ȏȋȀȋ, ȔȏȋǾ ȌȎǽȈȉȋ-
ūŹŭũŪūżũƁšŨŶ ŬŜţŬůŴŤ1ŮŶ ŞŬŜşA Ť3 ŨeŭŮũŤŦŜ, ŨůųŤ1Ůš- ȌȂȊȅȂȉ ȎȋȇȍȐȕȅȏș ǿȍǽȀǽ ȅ ȉȎȏȅȏȂȈȜ, ȏȅȍǽȊȎȏǿȐțȖȂȀȋ ǾȂȄ
ŧŸŭŮŞůźŵŜ ŞšŧŸŨŤ2: ŞŬŜşA Ƈŝw ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, ŨeŭŮũŤŦŜ ȉȂȍȘ, ǿȍǽȀǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ȉȎȏȅȏȂȈȜ ȄȈȋǾȊȋȀȋ, ȁȅǽǿȋȈǽ.
(ţŜŵŤ1ŮũŤŦŜ) Ţš ƀŧ0ŝŷ ŠƁaŞŪŧŜ. ŎżŨŢš Ť3 Ũŷ2 ŞLŦů ūŬŪ- ǥǾȋ, ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ, ǿȂȈȅȔȅȂȉ ȎȈǽǿȘ ǯǿȋȂȆ ǯȘ ȊȅȄȈȋȃȅȈ
ŭŮŪŮ0ź ŭeŬŠŲŜ ūŪź1ŵš, ŭŪŦŬůŴašŨŶ Ţš Ť3 ŬŜţŬůŴašŨŶ ǿȋȎȎȏǽǿȕȅȒ Ȍȍȋȏȅǿ ǯȂǾȜ (ǥȎȒ. 15, 7) ȅ ȎȐȌȋȎȏǽȏȋǿ,
ŦHţũŤ ŞŬ†ŢƁz: Ũũ0ŢšŭŮŞŪŨŶ ŝŪ ŭŧaŞŷ ŮŞŪšS ŭŮeŬŧŶ ſ3ŭŤ2 ȍǽȏȐțȖȅȒ Ȍȍȋȏȅǿ ȊǽȎ.
ŭůūŪŭŮaŮwŞŶ Ť3 ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŷűŶ, ŬaŮůźŵŤűŶ ũŷ2.
}. İŵš ŦŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ūŪ ŞŤ1Šů Ť4ţŞšŬşŶ, ū0ŧŶ şŧŜş0ŧšŮŭz 8. ǯȋȏ, ȇȏȋ, ȇǽȇ Ȑȍȋȁ (ƈƕƟƜƤƗƌ) ȁȂȑȋȍȉȅȍȋǿǽȈȎȜ ȀȍȂ-
ũhũŹ t ūŧŪŮŭŦŤ1űŶ ūŪzŠaŮŤ, ŠŬůşyź Ţš ū0ŧŶ ŞŶ ŝyŠů- Ȓȋȉ (ƌƗƌƜƟƊƌ), ȊȘȊȂ, ȋȏ ȌȈȋȏȎȇȅȒ (ƞƌƜƕƔƕƇ), ȌȋȂȎȏ
ŵšŨŶ ŞżŲŹ: ūůŮŤ1 ŝŪ ŭŞŪšşw2 ūŧŪŠŷ2 ŦjťŢŠŪ ūŪţũašŮŶ. (ƕƌƟƌƟƜƩƎƐƔ) Ȉȅȕș ȌȋȈȋǿȅȊȐ. ǡȍȐȀȐț ȌȋȈȋǿȅȊȐ (ǿ ǿȅȁȂ
ȊǽȇǽȄǽȊȅȆ (ƛƚƔƘƈƝ)) — ǿ ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ. ǥǾȋ ȇǽȃȁȘȆ Ȍȋ-
ȄȊǽȂȏ ȌȈȋȁȘ ȎǿȋȂȀȋ ȌȐȏȅ.
f7. ŀŪŝŬżťŴšš ūŪŵeũƁš, Ť3 ũš ūŬšŧŸŵaŮŤŭz ŭŮŬŜŭŮŸŨŤ2, 9. ǩȋȊǽȒ ȁȋȈȃȂȊ ȁȂȍȃǽȏșȎȜ ǿȎȂȀȁǽ ȁȋǾȍȂȆȕȂȀȋ ȌȋȖȂ-
ūŬŪŤţŞŪŧsŮŤ Š0ŧŢšũŶ ſ4ŭŮŸ Ť4ũŪŦŶ, Ť3 ŞšŧŤ1ŦŪ ŝšţŨ0ŧŞƁš ȊȅȜ, ȊȂ ȌȍȂȈșȖǽȏșȎȜ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ ȅ ǿȂȈȅȇȋȂ ǿȋȄȁȂȈȘǿǽȏș
ŞŪţŠżŧŪŞŜŮŤ Şhũů. ǾȂȄȉȋȈǿȅȂ.
‹. ʼnšũŜŞŤ1ŠzŵƁŤ ŠyŴŷ ũaŴz ŝżŭŤ ŭŪŞżŮůźŮŶ ũB- 10. ǪȂȊǽǿȅȎȏȊȅȇȅ ȁȐȕ ȊǽȕȅȒ, ǾȂȎȘ, ǿȊȐȕǽțȏ ȊȂȇȅȉ
ŦƁŤŨŶ, ƆŦw ŭŮůŠeũů ũżŦůź ūŪűŞŜŧY ũaŨŶ ŠŜŬŪŞaŮŤ, ǿȋȄȁǽȏș Ȋǽȉ ȇǽȇȐț-ȈȅǾȋ ȊȅȔȏȋȃȊȐț ȌȋȒǿǽȈȐ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ȅ
ŮaŢš ƅ ŭeŨŶ ŞŪţŞšŭšŧŤ1ŮŤŭz ũaŭŶ ūŪŠ8ůŵaźŮŶ. İŵš u5ŝŪ ȊǽȎ ȌȋȁȐȖǽțȏ ȌȋȍǽȁȋǿǽȏșȎȜ ȋ ȏȋȉ. ǢȎȈȅ ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ, ȍǽȎ-
ŬŜţŭŧaŝŤŞŴšŭz ŨũżũƁšŨŶ, ŠaŨŷ ŨżŭŮŪ Ť3 ŮŵšŭŧaŞƁź, ũš ȎȈǽǾȂǿ ȋȏ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅȜ, ȁǽȁȅȉ ȉȂȎȏȋ ȅ ȏȖȂȎȈǽǿȅț, ȏȋ ǿȍǽ-
ƈŮŪŨŧsźŮŭz ūŬ0ųšš ŞŬŜţŤ2 ũaŴŤ ūŧŹũŤ1ŮŤ ũaŭŶ. Ȁǽȉ Ȋǽȕȅȉ ȊȂȉȊȋȀȋ ȐȃȂ ǾȐȁȂȏ ȅ ȏȍȐȁǽ ȎȋǿȎȂȉ ȄǽǾȍǽȏș ȊǽȎ
ǿ ȌȈȂȊ.
ʵi. ŋŬƁŤŨŤ2 ūaųš ŬůşaźŵŜşŪŭz ŮšŝĮ, ũeŢšŧŤ ūŪűŞŜ- 11. ǬȍȅȊȅȉǽȆ ȈȐȔȕȂ ȌȋȊȋȎȜȖȂȀȋ ȏȂǾȜ, ȔȂȉ ȒǿǽȈȜȖȂȀȋ,
ŧsźŵŜşŪ, Ť4Ţš ũŤųŮ0Ţš ŬaţũŭŮŞůšŮŶ ŦŧšũyŵŜşw, ūŤ1ŭŜũŪ ȇȋȏȋȍȘȆ, Ȍȋ ǬȅȎǽȊȅț, ȊȅȔȂȉ ȊȂ ȍǽȄȊȅȏȎȜ ȋȏ ȇȈȜȊȐȖȂȀȋ
ſ4ŭŮŸ. (Ȏȉ. ǬȍȅȏȔ. 27, 14).
Ş7i. Ł#şŠA ƅ ū0ŭŮũŹť ūŪŮŵaŞŭz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, ũeŨŪŵŤ 12. ǧȋȀȁǽ, ȍȂǿȊȋȎȏȊȋ ȌȍȋȒȋȁȜ ȌȋȁǿȅȀ ȌȋȖȂȊȅȜ, Ȍȋ ȊȂ-
ŬaŠŤ ūŪşŬŹŴašŴŤ ſ3S, Ť3 ŭŪŦŬůŴŤ1ŞŶ ŭeŬŠŲš, ũŜ ŝŧŜşŪ- ȉȋȖȅ ȌȋȎȈǽǾȅȕș ȎȂǾȜ ǿ ȊȂȉ, ȏȋȀȁǽ, ȎȋȇȍȐȕȅǿ ȎȂȍȁȓȂ, ȋǾ-
ŠŜŬeũƁš ūŬŤŧŜşašŴŤŭz ŞŭżűŶ ūŬŪŨhŭŧšũũŤŦŜ Ť3 ŭůŠƁŤ2. ȍǽȏȅȎș Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂȉ ȇ ǬȍȋȉȘȎȈȅȏȂȈț ȅ ǮȐȁȅȅ ǿȎȂȒ.
 
8
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

İŵš ŭšşw2 ŬaŠŤ ŭŨŤŬeũũŜ Şhũů ūŪŦŜţyšŴŤ ŭšŝE şDŞŤ, Ť3 ũŤ ǢȎȈȅ ȏǽȇ ǾȐȁȂȕș ǿȎȂȀȁǽ ȎȉȅȍȂȊȊȘȉ ȜǿȈȜȏș ȎȂǾȜ ȌȍȂȁ
ũŜ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŦŪşŠA ųšŧŪŞżŦŜ ŞŪţũšŭeŴŤŭz. ǠȋȎȌȋȁȋȉ, ȏȋ ȊȅȇȋȀȁǽ Ȋȅ ȌȍȂȁ ȋȁȊȅȉ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ ȊȂ ǿȋȄȊȂ-
ȎȂȕșȎȜ.
Gi. ľżŠŜz ŞŬaşŶ ŨŪŧŤ1ŮŞů ũaŨŶ Ƈŝw ŭyŵů ūŪŝ0Ŭũů, 13. ǟȍǽȀ, ȄȊǽȜ, Ȕȏȋ ȉȋȈȅȏǿǽ ȂȎȏș ȎǽȉȋȂ ȌȋǾȂȁȋȊȋȎȊȋȂ
ŮŪŨy Ţš ũŜŞżŮũů, Ť3 tŮ0ŬşũůŮŤ ũaŭŶ t ŭšS Ůŵaŭz, ŞŶ ȁȈȜ ȊǽȎ ȋȍȐȃȅȂ ȅ ȁȈȜ ȊȂȀȋ ȎȋȇȍȐȕȅȏȂȈșȊȋȂ, ȅ ȎȏǽȍǽȜȎș
ŢšŧaũƁš ũaŭŶ ŞŧŜşašŮŶ ſ4ŧŧŤũŭŦŤűŶ ŭŧŪŞeŭŶ, t ũŤ1űŢš t- ǿȎȜȔȂȎȇȅ ȋȏȏȋȍȀȊȐȏș ȊǽȎ ȋȏ ȊȂȂ, ǿȈǽȀǽȂȏ ǿ ȊǽȎ ȅȊȋȀȁǽ ȃȂ-
ŭŮůūŤ1űŪŨŶ, Ť3 ƅ ŭeŨŶ ƈūŬŜŢũsŮŤŭz ūŪŠ8ůŵašŮŶ: ſ3ŨyŢš ȈǽȊȅȂ ȄǽȊȜȏșȎȜ ȂȈȈȅȊȎȇȅȉȅ ȌȅȎǽȊȅȜȉȅ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ȉȘ
ŠŜ ũš ūŪŞŤũeŨŭz, ŠŜ ũš t Ɖŭšť ŭŞŪšşw2 ţšŨŧšŠżŧŸŭŮŞŜ ȋȏȎȏǽȈȅ. Ǫȋ ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȎȈȐȕǽȏșȎȜ ȂȀȋ ǿȊȐȕȂȊȅȆ, ȔȏȋǾ ȊȂ
ţŜŝŧyŢŠŴš, ŞŨżŭŮw ŭŨ0ŦŞŶ Ť3 şŬ0ţŠƁz, ŮeŬũƁš Ť3 ŞŪŧųŲŷ2 ȐȇȈȋȊȅȏșȎȜ ȋȏ ȄǽȇȋȊȋǿ ȅ ȌȋȍȜȁȇȋǿ ȊǽȕȂȀȋ ȁȂȈǽȊȅȜ ȁȐȒȋǿ-
ƅŝšŬeŨŶ: ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ ŝŪ ŨjŬŜ ŭšşw2, ŝyťŭŮŞŪ ƈ ŝGŜ ȊȋȀȋ, ȅ ȊȂ ȎȋǾȍǽȏș ǿȉȂȎȏȋ Ȏȉȋȇǿ ȅ ȀȍȋȄȁȂȆ ǿȅȊȋȀȍǽȁȊȘȒ
ŞŨŹũŤ1ŭz (ʵ ņŪŬ. G, f7i). ȏȂȍȊȅȆ ȅ ǿȋȈȔȓȂǿ. ǥǾȋ ȉȐȁȍȋȎȏș ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ ȂȎȏș ǾȂȄȐȉȅȂ
ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ (1 ǧȋȍ. 3, 19).
Š7i. ŌaŠŪŭŮŸ, şŧŜş0ŧšŮŶ, ŞeŧƁź ŝŧŜşŪŞŹŭŮŞyź ŞaŨŶ, 14. ǭǽȁȋȎȏș ǿȂȈȅȇȐț, — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȊȀȂȈ, — ǿȋȄǿȂȖǽț
ƆŢš ŝyŠšŮŶ ŞŭBŨŶ ŧź1ŠšŨŶ (ŇůŦŤ2 Ş7, ‹), ũš ųaŭŮŤ ŧźŠeť. ǿǽȉ, ȇȋȏȋȍǽȜ ǾȐȁȂȏ ǿȎȂȉ ȈțȁȜȉ (Ǩȇ. 2, 10), ǽ ȊȂ ȔǽȎȏȅ ȊȂ-
ń#, ŞŭS ţšŨŧS ŠŜ ūŪŦŧ0ũŤŮŭz ŮšŝĮ, Ť3 ūŪeŮŶ ŮšŝĮ (PŜŧ. ȇȋȂȆ. ǥ ȂȖȂ: ǿȎȜ ȄȂȉȈȜ ȁǽ ȌȋȇȈȋȊȅȏȎȜ ǯȂǾȂ ȅ ȌȋȂȏ ǯȂǾȂ
…ſ, Š7): ũš ŝŪ2 ūŪŠŪŝašŮŶ ųaŭŮŤ ţšŨŧŤ2. ŋżũƁš Ţš ũżŭŮŸ ŭŪ (ǬȎ. 65, 4), ǽ ȊȂ ȔǽȎȏș ȄȂȉȈȅ. ǬȂȏș ȃȂ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȊȂ
ŭŧšţaŨŤ ŨŪŧsŵŤűŭz, ũŪ ŬaŠůźŵŤűŭz. İŵš Ƈŝw ŭƁ‰ ȎȈȂȄȊȋ ȉȋȈȜȖȅȉȎȜ ȌȋȈȐȔȅȏș Ȕȏȋ, ǽ ȍǽȁȐțȖȅȉȎȜ ȋ ȌȋȈȐ-
ŮaŦw ŭyŮŸ, ũŤŦŪşŠaŢš ŠŜ tųašŨŭz, ũŪ ŝŧŜşŪŠyŴũŤ ũŜ- ȔȂȊȅȅ ȃȂȈǽȂȉȋȀȋ. ǢȎȈȅ Țȏȋ ȏǽȇ, ȏȋ ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȋȏȔǽȅǿǽȏșȎȜ,
ŭŮŪsŵšš ŠŜ ūŬeťŠšŨŶ ŢŤŮƁE, tŭź1Šů Ɖũŷz ŬaŠŪŭŮŤ Ť3 Ȋȋ, ȍǽȁȐȜȎș, ǾȐȁȂȉ Ȍȍȋǿȋȁȅȏș ȊǽȎȏȋȜȖȐț ȃȅȄȊș, ȅȄ Ȏȇǽ-
ŝŧŜşŪŠyŴƁz ūŬƁeŨŧźŵš ŨhŭŧŸ: nŝaųš ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ȄǽȊȊȋȀȋ ȄǽȅȉȎȏǿȐȜ ȌȋǾȐȃȁȂȊȅȂ ȇ ȏǽȇȋȆ ȍǽȁȋȎȏȅ ȅ ǾȈǽȀȋ-
ŭŮŬaűŪŨŶ ŞšŭeŧƁš ŬŜŭŮŞŪŬŤ1ŨŶ, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ: ŬaŠůť- ȁȐȕȅț. ǫȁȊǽȇȋ ȃ, ȎȏȍǽȒȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ ȍǽȎȏǿȋȍȅȉ ȎȅȂ ȍǽȁȋ-
Ůšŭz şDũŤ ŭŶ ŮŬeūšŮŪŨŶ (PŜŧ. Ş7, ʵi). ń$ŝŪ ±Ţš ƅ ŨŜŬjŤ ǿǽȊȅȂ, ȇǽȇ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ ǿ ȁȍȐȀȋȉ ȉȂȎȏȂ: ȍǽȁȐȆȏȂȎș ǠȋȎȌȋȁȐ
ŭŪ ŭŮŬaűŪŨŶ Ť3 ŬaŠŪŭŮƁź ŞeŧƁšź ŝŹŢaŴŜ t şŬ0ŝŜ: ũeşŧŤ Ť3 Ȏ ȏȍȂȌȂȏȋȉ (ǬȎ. 2, 11). ǯǽȇ ȃȂȊȘ, ǾȘǿȕȅȂ Ȏ ǩǽȍȅȂț, Ȏȋ
ũaŭŶ ũżŦŪşŠŜ ŭŞzţyšŮŶ Ť3 ŬaŠŪŭŮŸ, t ŨhŭŧšũũŜşw ȎȏȍǽȒȋȉ ȅ ȍǽȁȋȎȏșț ǿȂȈȅȇȋț ǾȂȃǽȈȅ ȋȏ ǠȍȋǾǽ (Ȏȉ. ǩȑ.
ƈŭŮŬšŨŤ1Ũŭz şŬ0ŝŜ. 劍Şŧsźŭz ŝŪ, žŵš ŝšţ8 ŭŮŬaűŜ, 28, 8). ǩȋȃȂȏ ǾȘȏș ȅ ȉȘ ȇȋȀȁǽ-ȊȅǾȐȁș Ȏȋ ȎȏȍǽȒȋȉ ȅ ȍǽȁȋ-
ţŜũeŢš ũŤŦŮ0Ţš ŝšţşŬżŴšũŶ, žŵš ŝŷ Ť3 Ũwmŭeť, žŵš ŝŷ Ȏȏșț ȋȏ ȉȘȎȈȂȊȊȋȀȋ ȐȎȏȍȂȉȅȉȎȜ ȀȍȋǾǽ. ǥ ȁȅǿȊȋ ǾȐȁȂȏ,
Ť3 ūeŮŬŶ Ƌū0ŭŮŪŧŶ ŝhŧŶ: ũŪ nŝaųš ŞŶ ŮŜŦŪŞhűŶ ŝ9eŭŮ- ȂȎȈȅ ǾȂȄ ȎȏȍǽȒǽ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ǾȂȄȀȍȂȕȂȊ, Ȓȋȏș
ŞšũũŜz ŧźŝŷ2 ūŪŝŹŠŤ1ŞŴŤ, Ş0ũŶ Ť3ţş0ũŤŮŶ ŭŮŬaűŶ ŞŪ ǾȐȁș ǩȋȅȎȂȆ, Ȓȋȏș ǬȂȏȍ ǽȌȋȎȏȋȈ. ǫȁȊǽȇȋ ȃ ǿ ȏǽȇȋǿȘȒ
ŞŬeŨz Ť3ŭű0ŠŜ (ʵ Ĵwaũ. Š7, }i). ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș, ȌȋǾȂȁȅǿ, ǿȋȊ ȅȄȀȋȊȜȂȏ ȎȏȍǽȒ ǿ ȔǽȎ
ȅȎȒȋȁǽ.
ſ7i. ĸŦw žŵš ŞŭŮŬaŭŮšũŶ ŞżŬŪŞŜŞŶ ŞŭšŭšŬŠeųũŹ, Ť3 15. ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȎȏȍǽȎȏȊȘȆ, ȐǿȂȍȋǿǽǿ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȎȂȍȁȓǽ ȅ
ŭŨŤŬŤ1Şŭz, ūŬƁeŨŧšŮŶ ŠŜŬŪŞaũƁš ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, Ť4ŨŜŴŤ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ, ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȁǽȍ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȅȉȂȂȕș
ŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮŞůźŵšš ūŤŭaũƁš: ŠũeŭŸ ŝŪ şŧŜş0ŧšŮŶ, ŭŪ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋ ǿ ǬȅȎǽȊȅȅ. ǪȘȊȂ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș ǾȈǽ-
Ũũ0ź ŝyŠšŴŤ ŞŶ ŬŜŤ2 (ŇůŦŤ2 Ŧ7ş, Ũ7ş): Ť3, ŞżŬŜ ŮŞŪS ŭūŜŭe ȀȋȍǽȄȐȉȊȋȉȐ ȍǽȄǾȋȆȊȅȇȐ, — Ȏȋ ǩȊȋț ǾȐȁȂȕș ǿ ȍǽț (Ǩȇ.
 
9
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ůz, Ť3ŠŤ2 ŞŶ ŨŤ1ŬŶ ŝŧŜŢeũũŹťŴŜşw ŝšţŭŮŬaŭŮƁz (ňŜŬŦ. š7, 23, 43); ȃȂȊȂ ȇȍȋǿȋȏȋȔȅǿȋȆ: ǿȂȍǽ ȏǿȋȜ ȎȌǽȎȈǽ ȏȂǾȜ; ȅȁȅ ǿ
ŧ7Š). ń#, ſ3ŧŤ6ŦŜ ŮŜŦŪŞŪwŝŬ†ţũŜ, Ť3 ŞŶ ŭżŨšũŤ ŭŪţŬżšŮŶ ȉȅȍȂ ǾȈǽȃȂȊȊȂȆȕȂȀȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ (ǩȇ. 5, 34). ǢȎȏș ȅ ȁȍȐ-
şŬ0ţŠŶ: Ť3, ūŪ ŞżŬŹ Şaź ŝyŠŤ ŞaŨŜ (ňŜŮf. f7, Ŧ7f). ȀȅȒ ȌȋȁȋǾȊȘȒ ȉȂȎȏ ȊȂȉǽȈȋ, ȇǽȇ: Ȍȋ ǿȂȍȂ ǿǽȕȂȆ ȁǽ ǾȐȁȂȏ
ǿǽȉ (ǩȑ. 9, 29).
ƀ7i. Ł#şŠA ūŬŤŝŪŧżţũšũũŹ ūŬŪŮŤ1Şů ŭŮŬŜŭŮeŨŶ ƅŝŬŹ- 16. ǧȋȀȁǽ, ȎȏȍȋȀȋ ȋȏȊȋȎȜȎș ȇ ȎȏȍǽȎȏȜȉ, ȎȅȈșȊȂȂ ȋȏ ǾȂ-
Ůaźŵšŭz, ƀżŧŸũŹš ŭŮyŠũŷŨŤ ūŪŨŷŴŧeũŨŤ t ŝŹŭHŞŶ Ȏȋǿ ǾȘǿǽȂȉ ȎȏȐȃǽȂȉȘ ȎȍǽȉȊȘȉȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜȉȅ, ȏȋȀȁǽ
ŭŮůŢašŨŤ ſ3ŭŨŷ2, ŮŪşŠA ũŜŤūaųš ŞŶ ŞżŬŹ şDũšť ƈŮŞšŬŢ- ȊǽȅȌǽȔȂ ȁǽ ȐȏǿȂȍȃȁǽȂȉȎȜ ǿ ǿȂȍȂ ǠȋȎȌȋȁȐ, ȅ ȇȍȂȌȔǽȆȕȂȂ
ŠaŤŨŭz, Ť3 Ť3ţŞżŭŮũŴů t ƅŝŹŮŪŞaũũŷűŶ ŞżųũŷűŶ ŝŧŜ- ȁǽ ǿȋȎȎȏǽǿȈȜȂȉ ǿ ȎȂǾȂ ȐȌȋǿǽȊȅȂ ȋǾȂȏȋǿǽȊȊȘȒ ǿȂȔȊȘȒ
şŤ1űŶ ūŪŦŜţyŤŨŶ ũŜŠeŢŠů, ſ3sŢš ŧŤŴŤ1ŮŤŭz ũaŨŶ ŞŬŜţŤ2, ǾȈǽȀ, ȇȋȏȋȍȘȒ Ȉȅȕȅȏș ȅ ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ȋȏȔȐȃȁȅȏș ȊǽȎ Ȏȏǽ-
Ť3 tųůŢŠŤ1ŮŤŭz ţaŞŤŭŮƁź ŮŵaŮŭz. İŵš ŝŪ ũš ƀŹŧw2 Şš- ȍǽțȏȎȜ ǿȍǽȀȅ Ȋǽȕȅ Ȍȋ ȄǽǿȅȎȏȅ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ ǾȈǽȀǽ Ȏȅȅ ȊȂ ǾȘ-
ŧŤ6ŦŜ ŝhŴŜ ŝhŧŤ ƉũŜ ŝŧŜş†z, ũš ŝhŴŜ ŮŪŧŤ1ŦŪź ţaŞŤŭŮƁź Ȉȅ ȇȍǽȆȊȂ ǿȂȈȅȇȅ, ȏȋ ǾȂȎȘ ȊȂ ȀȋȍȂȈȅ ǾȘ ȏǽȇȋț ȇ Ȋǽȉ Ȅǽ-
ũŜ ũŷ2 ŝżŭŪŞš ŞŪţŢeşŴšŭz, ŭŦŞeŬũŷŨŤ ūHŨŷŭŧŷ ųaŭŮŹ ǿȅȎȏșț ȅ ȊȂ ȐȎȏȍȂȈȜȈȅ ǾȘ ȊǽȎ ȏǽȇ ȔǽȎȏȋ ȎȇǿȂȍȊȘȉȅ Ȍȋ-
ŭŮŬŹŧsŮŤ: ūŪũE ŭŤ1ŨŶ ũšŤ1ŭŮŪŞŭŮŞŪ ŭŞŪE Ť3ţŞżŭŮũŪ ŮŞŪ- ȉȘȎȈǽȉȅ, ȔǽȜ Ȓȋȏș Țȏȅȉ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȅȏș ȄȈȋǾȂ ȎǿȋȂȆ ȅ ȁȐ-
ŬŤ1ŮŤ Ũũsŵš, Ť3 ŦŪ tųazũƁź ũaŭŶ ŭūŪŬŹŞaŮŤ ũšūŵyźŵš, ȉǽȜ ǿȋȀȊǽȏș ȊǽȎ ǿ ȋȏȔǽȜȊȅȂ ȉȊȋȀȋȇȍǽȏȊȘȉ Țȏȅȉ ȅ ȊȂȎȊȋȎ-
ũšŭũ0ŭũŷŨŶ Ť3 Ũũ0şŤŨŶ ŭŮůŢeũƁšŨŶ. ȊȘȉ ȎȏȐȃǽȊȅȂȉ.
ţ7i. ŌaţůŨŶ Ť4ŭŮŤũũŹťŴŶ ũżŲŷŤ ŝhŮŤ ŠŹsũƁš ƅūŬš- 17. ǪȂȇȋȏȋȍȘȂ ȋȌȍȂȁȂȈȜțȏ, Ȕȏȋ ȅȎȏȅȊȊȂȆȕȂȂ ȄȊǽȊȅȂ
ŠŹŧsźŮŶ. ŎŵŤ1Ůŭz u5ŝŪ ũŜŤūaųš Šżŧŷ Ť3 ŞżŬů Ť3 ŬaţůŨŶ ȂȎȏș ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȊȅȂ [Ȍȋ ȅȎȏȅȊȂ ȐȄȊǽȊȊȋȆ]. ǥȏǽȇ, ȎȏǽȍǽȆȏȂȎș
ūŪŦaţŪŞŜŮŤ: ƅ ŬaţůŨŹ ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ŞŪŭŦŤųaŞŷťŭz, ƈ- ȌǽȔȂ ȁȂȈǽȉȅ ȌȋȇǽȄȘǿǽȏș ȅ ǿȂȍȐ ȅ ȄȊǽȊȅȂ; ȅǾȋ ȇȅȔǽȖȅȆȎȜ
ŭŧhŴŤŮŶ, ƆŦw ŝGŜ Ť3ŭūŪŞżŠůźŮŶ ŞżŠŜŮŤ, Ƌ Šżŧŷ t- ȋȁȊȅȉ ȄȊǽȊȅȂȉ ȐȎȈȘȕȅȏ: ȌȋȇǽȄȘǿǽțȏ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȄȊǽțȏ
ŨeŵůŮŭz ſ3şw2. ǞȋȀǽ, ȁȂȈǽȉȅ ȃȂ ȋȏȍȂȇǽțȏȎȜ ǢȀȋ (ǯȅȏ. 1, 16).
}i. ĸŦw ũŜŤŨũ0ŢŜťŴš ŞŪ ŞŬeŨz ūŬaţŠũŤŦwŞŶ Ť3 18. ǞȋȈșȕȂț ȔǽȎȏșț ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȌȍǽȄȁȊȂȎȏǿ ȅ ȎǿȜȏȘȒ Ȏȋ-
ŭŞzŮhűŶ ŭŪŝŬaũƁť, Ť3 ūaųš Ţš ſ3şŠA Ť4ŨŜŮŸ ŦŮŪ2 ŦŶ ŮaťũŹť ǾȍǽȊȅȆ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȃȂ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊǽȉȂȍȂǿǽȂȏȎȜ ȌȍȅȎȏȐȌȅȏș
ŮŬŜūeţŹ ūŬŤŭŮůūaŮŤ, ŮŪşŠA ŭŦŞeŬũŷŨŤ ŨšųŮaũƁŤ Ť3 Ůš- ȇ ǯǽȅȊȎȏǿȂȊȊȋȆ ȏȍǽȌȂȄȂ, ǾȂȎȘ ȎȏǽȍǽțȏȎȜ ȋȎȇǿȂȍȊȅȏș Ȍȋȁ-
ųeũƁšŨŶ ŭżŨšũš ū0ŭŮũŤŦŜ ŝżŭŪŞš ƅŭŦŞšŬũŤ1ŮŤ ŮŵaŮŭz: ǿȅȃȊȅȇǽ ȎȍǽȉȊȘȉȅ ȉȂȔȏǽȊȅȜȉȅ ȅ ȅȎȏȂȔȂȊȅȂȉ ȎȂȉȂȊȅ. Ǫȋ
ũŪ ũŤŢE ŭŤ1ŨŶ ŠŜ ŭŪŦŬůŴaŮŶ, Ť3ŧŤ2 ŬŜţŭŧaŝzŮŶ Şŭ‰ ŮšŬ- ȅ Țȏȅȉ ȊȂ ȐȎȌȂǿǽțȏ ȋȊȅ ȎȋȇȍȐȕȅȏș ȅȈȅ ȍǽȎȎȈǽǾȅȏș Ȋǽ-
ūŹŧŤ1ŞũŹ Ť3 Š0ŝŧšŭŮŞšũũŹ ũŪŭŤ1ŮŤ ƅŝůųeũũŜşŪ: ũŤŢE ŠŜ ǿȘȇȕȂȀȋ ǿȎȂ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏș ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȅ ȉȐȃȂȎȏǿȂȊȊȋ. ǥ
űŞaŧzŮŭz ũŜ ũŷ2 ŠŹŞŪŬŜŭŮŧŤ1ŮšŧŤ, ƆŦw ūŬaŞŤ. ȌȐȎȏș ȊȂ ȒǿǽȎȏǽțȏ Ȋǽ Ȋǽȕ ȎȔȂȏ Țȏȅ ǿ ȁȐȀȐ ȎȀȅǾǽțȖȅȂȎȜ
[ȌȋȁȋǾȊȋ ȄȉȅȜȉ], ǾȐȁȏȋ ȌȍȜȉȘȂ.
f7i. ʼnŬaŞů Ť3 ƈŭeŬŠƁź ŞŬŜţŤ2 tŨŵšŞaźŮŶ, ŬŜţŧŤ1ųũŷŨŤ 19. Ǥǽ ȌȋȎȏȋȜȊȎȏǿȋ ȅ ȍȂǿȊȋȎȏș ǿȍǽȀȅ ȋȏȉȖǽțȏ, ȄǽȐȕǽȜ
Ť3 ũšŤţŬšųeũũŷŨŤ Ť3ŭŦůŴeũŸŨŤ ŠyŴů ţŜůŴaźŵš: t ŭŦŪŬ- ȁȐȕȐ ȍǽȄȈȅȔȊȘȉȅ ȅ ȊȂȎȇǽȄǽȊȊȘȉȅ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉȅ. Ǫȋ ȉȐ-
ŝeť Ţš Ũũ0şŤűŶ Ť3 ũšŤŭūŪŞŹŠŤ1ŨŷűŶ ŞŹũeŲŶ ŮšŝĮ ūŧš- ȃǽȆȎȜ! Ǻȏȅȉȅ ȎȇȋȍǾȜȉȅ ǿȂȈȅȇȅȉȅ ȅ ȊȂȅȎȔȂȏȊȘȉȅ ȎȌȈȂȏǽ-
ŮeŮŭz, Ť3 ŞŶ ũeŨŪŵšűŶ Ţš ŭŪŞšŬŴašŮŭz ŭŤ1ŧŜ űrŮ0ŞŜ (Ş7 ȂȏȎȜ ȏȂǾȂ ǿȂȊȂȓ. ǧ ȏȋȉȐ ȃȂ ǿ ȊȂȉȋȖȅ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ... ȎȅȈǽ
ņŪŬ. Ş7i, f7), Ť3 ŞŶ ūšųaŧŸũŴŤűŶ ƈŭŮŬŪeũƁŤűŶ ūŬŪŲŞŹŮaŮŤ DzȍȅȎȏȋǿǽ (2 ǧȋȍ. 12, 9), ȅ ǿ ȌȂȔǽȈșȊȂȆȕȅȒ ȎȋȎȏȋȜȊȅȜȒ
ƅŝhųš ŝŧŜşŪŠaŮŸ Š¦Ŝ: ŞŪţŭƁs ŝŪ ŞŪ ŮŸŨĮ ŭŞżŮŶ ūŬ†- ȋǾȘȇȈǽ ȌȍȋȓǿȂȏǽȏș ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǡȐȒǽ, ȇǽȇ ȐǿȂȍȜȂȏ ȎȈȋǿȋ
 
10
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞŷŨŶ (PŜŧ. Ŭʵi, Ş7), žŵš Ƈŝw ŠšŬţũŪŞeũƁš Ť3 ūŪűŞŜŧY ȌȍȋȍȋȔȂȎȇȋȂ: ǿȋȄȎȅȜȈ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ, — ǿȋ ȏșȉȂ ȎǿȂȏ Ȍȍǽ-
ƈūŪŞaũƁz ŠaŢš ŠŪ ŦŪũŲA Ť3ţŞżŭŮũů ƈŠeŬŢŤŨŶ. ǿȘȉ (ǬȎ. 111, 4); ȇȋȊȂȔȊȋ, ȂȎȈȅ ȏȋȈșȇȋ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂ ȅ ȐȌȋ-
ǿǽȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȘȉ ȒǿǽȈȅȉȎȜ, ȏǿȂȍȁȋ ȎȋȒȍǽȊȅȉ ȁȋ ȇȋȊȓǽ (Ȏȉ.
Ǣǿȍ. 3, 6).
Ŧ7. ʼnŤųŮ0Ţš ŮaŦw Ť3ŭŮŬšŝŧsŮŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ƅŝhųš, 20. ǪȅȔȏȋ ȏǽȇ ȊȂ ȍǽȎȎȏȍǽȅǿǽȂȏ ȋǾȘȔȊȋ ȁȋǾȍȋȀȋ Ȋǽ-
ƆŦŪŢš ŦŪŵyũŷ, Ť3 ſ4Ţš Ť3şŬaŮŤ, Ť3 ūŬŜţŠũŪŭŧ0ŞƁš. ń# ũŜūŬŪ- ȎȏȍȋȂȊȅȜ, ȇǽȇ ȎȉȂȒȅ, ȕȐȏȇȅ ȅ ȌȍǽȄȁȊȋȎȈȋǿȅȜ. ǥ ȋȌȜȏș Ȋȅ-
ŮŤ1ŞŶ ũŤųŮ0Ţš ŮaŦw ƅŝšŮŴaŞŴůź ƅŝũŪŞŧsšŮŶ ŠyŴů, Ť3 Ȕȏȋ ȏǽȇ ȊȂ ȋǾȊȋǿȈȜȂȏ ȋǾǿȂȏȕǽǿȕȐț ȁȐȕȐ ȅ ȊȂ ȐȀȋȏȋǿȈȜȂȏ
ūŬŤŝŧŤ1ŢŤŮŤŭz ŦŶ ŝGŪŞŤ ƈŭŮŬŪsšŮŶ, ƆŦŪŢš ŭŮŬaűŶ ȇ ȎǾȈȅȃȂȊȅț Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȇǽȇ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ, ȁȋǾȍȋȂ ǿȊȅȉǽȊȅȂ,
ŝ9Ɓť, Ť3 Š0ŝŬŪš ŞũŤŨaũƁš, Ť3 ſ4Ţš ūŪůųaŮŤŭz ũšūŬšŭŮaũũw ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȂ ȌȋȐȔȂȊȅȂ ǿ ȎȈȋǿȂȎǽȒ ǞȋȃȅȅȒ, ǿȋȋȍȐȃȂȊȅȂ
ŭŧŪŞšŭſ1ŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ, Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŪź ŭšŝE ŞŪwŬůŢaŮŤ, Ť3 ŝŠż- ȎȂǾȜ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ ǿȄȘȎȇǽȊȅȂ ȁȋǾȍȋȌȈȋȁȊȋȀȋ ǾȁȂȊȅȜ.
ũƁz ūŬƁwŝŬżŮšũƁš Ť3ţŭŧżŠŪŞŜŮŤ.
Ŧ7Ŝ. ŋŬŤŧŤ1ųũŹťŴš Ŧyūũw Ť3 ūŪŧeţũŪ ŠůŴŤ2, ſ4Ţš ŮŞeŬŠŹ 21. ǥ ȐȁȋǾȊȋ ȅ ǿȉȂȎȏȂ ȁȐȕȂȌȋȈȂȄȊȋ ȏǿȂȍȁȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏș
ũŪŭŤ1ŮŤ ŞŭsŦů ŭŦ0ŬŝŸ, Ť3ŧŤ2 t ųšŧŪŞBŦŶ, Ť3 t ŝŹŭHŞŶ ũŜŞŪ- ǿȎȜȇȐț ȎȇȋȍǾș, Ȉțȁșȉȅ Ȉȅ ȋȊǽ ȌȍȅȔȅȊȜȂȏȎȜ ȅȈȅ ǾȂȎǽȉȅ,
ŠŤ1Ũů, Ť3 ŞżŠŹŮŤ Ť3ţŞżŭŮũw, ƆŦw ŠŪŧŢũŤŲŷ2 ſ3ŭŨŷ2 ƈŠŬů- ȄȊǽȜ, Ȕȏȋ ȉȘ ȄǽȎȈȐȃȂȊȊȋ ȌȋȁȈȂȃȅȉ ǿȎȜȇȋȆ ȏȜȀȋȏȂ ȅ Ȋȅȇȋ-
ųeũƁz. ń# ũŤŦŪş0Ţš Ť3ũ0şŪ, Ů0ųƁź ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŭšŝE ŞŭšşŠA Ȁȋ Ȍȍȅ ȏȋȉ, ȇȍȋȉȂ ȎȂǾȜ ȎǽȉȅȒ Ȅǽ ȏȋ ȊȂ ȐȇȋȍȜȜ. ǡȍȐȀȋȀȋ
ūŪŬŤŲaŮŤ: Ť3ũ0şŪ ŝŪ ƅ ŭŞŪŤ1űŶ ŭŦ0ŬŝũŷűŶ ūŪŬŤŲazť, ūŪ- ȐȇȋȍȜțȖȅȆ ǿ ȎǿȋȅȒ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȜȒ ȐȇȈȋȊȜȂȏȎȜ ȋȏ Ȍȍǽǿȋ-
ūŪŧţeŭz t ūŬaŞšŠũŜşw ūŬŤŧŤ1ųũŪŭŮŤ ŭůŠA. Ȁȋ ȌȋȁȋǾǽțȖȂȀȋ ȎȐȃȁȂȊȅȜ.
Ŧ7Ş. NŞŪşŠA t Ššŭũaşw ųšŧŪŞżŦŶ tŠŞŤ1ŢŤŮŭz (ƈŠŜ- 22. ǞȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȔȂȈȋǿȂȇ ȎȁǿȅȀǽȂȏȎȜ Ȏ ȌȍǽǿȋȀȋ ȎȏȋȜȊȅȜ,
ŧsšŮŭz) ŭŮŪsũƁz, žŵš ŝŷ Ť3 ŮŵŜŧŤ1ŞŶ ŝhŧŶ, ƈŨũ0ŢŤŞ- ȒȋȏȜ ȋȊ ȅ ȎȏǽȍǽȏȂȈȂȊ, ǿȘȎȏȐȌǽȜ ȅȄ ȎǿȋȂȀȋ ȔȅȊǽ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
ŴŷŨŭz Ť3ŭŦůŴeũƁzŨŶ, Ť3ţŭŮůūaz t ŭŞŪšşw2 ųŤ1ũŜ: ţŜ ſ4Ţš ȐȉȊȋȃȅǿȕȅȒȎȜ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ, ȇȋȏȋȍȘȉȅ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǬȅȎǽ-
Şŭeť ſ3şw2, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ūŤŭaũƁš, ūŪşŧŪŵeũũŹť ŝhŮŤ ȊȅȂ, ȅ ǿȎȜ ȉȐȁȍȋȎȏș ȂȀȋ ȌȋȀȈȋȖȂȊǽ ǾȘȈǽ ȅ ǿȎȂ ȅȎȇȐȎȎȏǿȋ
ŨyŠŬŪŭŮŤ Ţš Ť3 űůŠ0ŢšŭŮŞů (PŜŧ. Rƀ, Ŧ7ţ). ĸŦw ŠŜ ũš (ǬȎ. 106, 27). ǬȋȌȐȎȇǽȂȏȎȜ ȎȅȂ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȊǽȁȂȜȏșȎȜ Ȋǽ
ƈūŪŞaźŵš ŝyŠšŨŶ ũŜ ŭS, Ť3 ŠŜ ũš ūŪűŞaŧŤŮŭz Ƃ}ŧŸ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ (2 ǧȋȍ. 1, 9), ȅ ȔȏȋǾȘ ȊȂ ǿȋȄȀȋȍȁȅȈȎȜ ǥȄȍǽ-
şŧŜş0ŧz: ŬůŦA ŨŪS ŭūŜŭe Ũz (ōůŠeť ţ7, Ş7). ʼnŪ ƈūŪŞať ȅȈș… ȀȋǿȋȍȜ: «ȉȋȜ ȍȐȇǽ ȎȌǽȎȈǽ ȉȂȊȜ» (ǮȐȁ. 7, 2). Ǫȋ ȐȌȋ-
ūaŦŤ ƈŭŮŬ0ŤŮŤŭz ŞŶ ūŬeŢũšŨŶ ŦŬaŭũŪŨŶ ƈŭŮŬŪeũƁŤ, ǿǽȆ, Ȕȏȋ ȋȌȜȏș ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȈȂȊ ǾȐȁȂȕș ǿ ȌȍȂȃȊȂȂ ȌȍȂȇȍǽȎ-
tūaŠŴů t ŮšŝE ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ŞšŧżũƁšŨŶ, Ť3 tşũaũů ȊȋȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ, ȇȋȀȁǽ ȌȋǿȂȈȂȊȅȂȉ Ǟȋȃȅȅȉ ȋȏȌǽȁȂȏ ȋȏ ȏȂǾȜ
ŝhŞŴů ŧůŦaŞŪŨů, Ť4Ţš Şŭ‰ Ƈŝw ŭŮŬaŭŮũŹ Ť3 ŞŤ1ŠŹŮŤ Ť3 ȅ ȋȏȋȀȊǽȊ ǾȐȁȂȏ ȈȐȇǽǿȘȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȄǽȎȏǽǿȈȜȂȏ ǿȎȂ ȅ ǿȅ-
ŭŧhŴŜŮŤ ūŪŠ8ůŵašŮŶ, Ť3 ŦŪ şŬŹűY ūŪŝůŢŠašŮŶ: ƅŠšŝš- ȁȂȏș ȅ ȎȈȘȕǽȏș ȎȏȍǽȎȏȊȋ ȅ Ȋǽ ȀȍȂȒ ȌȋȁǿȅȀǽȂȏ; ȋȁȂǾȂȈȅǿ
ŧŤ1ŞŶ Ţš ƇŨŶ ƆŦŪŢš ƉŝŧŜŦŪŨŶ şůŭŮhŨŶ, ŮŞŪŬŤ1ŮŶ Ť3 ȃȂ Ȑȉ ȇǽȇ ǾȘ ȋǾȈǽȇȋȉ ȀȐȎȏȘȉ, ȅ ȌȈȋȏȅ ȁǽȂȏ ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȏș
ūŧ0ŮŸ ƅŵůŵaŮŤ ũšŤţŬšųeũũů ŮzşŪŮy Ţš Ť3 ŝŬeŨz: Ť3 ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȐț ȏȜȀȋȏȐ ȅ ǾȍȂȉȜ; ȅ ǿȍȋȃȁȂȊȊȘȆ ȌȋȉȘȎȈ, ȇȋ-
ŞŭŜŢŠeũũŷť ū0ŨŷŭŧŶ ūŬ0ŭŮŶ ũżŦƁť ŭyŵŶ Ť3 ũšūŬŤ- ȏȋȍȘȆ Ȏǽȉ Ȍȋ ȎȂǾȂ ȌȍȋȎȏ ȅ ȊȂ ȈȐȇǽǿ, ȌȋȁȋǾȊȋ Ȋȋǿȋȍȋȃ-
ŮŞ0ŬšũŶ, ūŪ ūŪŠ0ŝƁź ũŪŞŪŬŪŢŠeũũŷűŶ ŨŧŜŠeũŲſŞŶ, ŬŜţ- ȁȂȊȊȘȉ ȉȈǽȁȂȊȓǽȉ, ȁȂȈǽȂȏ ȉȊȋȀȋȎȋȎȏǽǿȊȘȉ ȅ ȋȔȂȊș ȅȎ-
ŧŤ1ųšũŶ ūŪŦŜţyšŮŶ, Ť3 ƀŹŧw2 ŨũŪşŪŤŭŦyŭšũŶ ŞŭsųšŭŦŜşw ȇȐȎȊȘȉ ǿȋ ǿȎȜȇȋȉ ȀȍȂȒȂ, ȍǽȎȏȈȅǿ ȂȀȋ ȅ ȅȄǿȍǽȏȅǿ ȎȇȈȋȊȂ-
şŬŹűA, ƅŝŜsŞŶ Ť3 ūŬšŞŬŜŮŤ1ŞŶ ŭšşŪ2 ŦŶ ũšųŤŭŮŪŮĮ ūŬŤŦŧŪ- ȊȅȂȉ ȏȋ ȏȐȁǽ, ȏȋ Ȏțȁǽ.
 
11
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ũeũƁšŨŶ.
Ŧ7ş. ľšŧŤ1ŦŜ ũżŦŜz ŞeŵŸ ųšŧŪŞżŦŶ, ŬŜŭŮhť ŞũyŮŬŸ, Ť3 23. ǟȂȈȅȇȋȂ ȊȂȔȏȋ ȂȎȏș ȔȂȈȋǿȂȇ, ǿȋȄȍǽȎȏǽțȖȅȆ ǿȊȐȏȍȅ
ŞšŧŤųašŨŸ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸŨŤ: ũŪ nŝaųš ŭeť ŞšŧŤ1ŦƁť ŝŪŤ1Ůŭz ȅ ǿȂȈȅȔǽȂȉȘȆ Ȅǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ. ǥ, ȋȁȊǽȇȋ ȃ, ȎȂȆ ǿȂȈȅȇȅȆ
şŬŹűA, ƆŦŪŢš ŨhŴŤ ŭŧ0ũŶ, ŠŜ ũš ŦaŦw Ť3ũŷ6ŨŶ ūŬŪūŪ- ǾȋȅȏȎȜ ȀȍȂȒǽ, ȇǽȇ ȎȈȋȊ ȉȘȕȅ, ȁǽǾȘ, ȌȍȋȌȋǿȂȁȐȜ ȁȍȐȀȅȉ,
ŞżŠůz, ŭaŨŶ ũšŦŧźųŤ1ŨŸ ŝyŠšŮŶ (ʵ ņŪŬ. f7, Ŧ7ţ). ȎǽȉȋȉȐ ȊȂ ȋȎȏǽȏșȎȜ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉ (1 ǧȋȍ. 9, 27).
Ŧ7Š. ʼnš Ů0ųƁź ŝŧŤţ8 ŭŦŪũųaũƁz ŨjŬŜ ŠƁaŞŪŧŶ ŭŧŪŞšŭA 24. ǪȂ ȏȋȈșȇȋ ȌȍȂȁ ȎȇȋȊȔǽȊȅȂȉ ȉȣȍǽ ȁȅǽǿȋȈ Ȍȍȋȏȅǿ
ŞŪţşŧŜş0ŧšŮŶ ũŜ ŞhŴũzşŪ (ŀŜũƁŤ1ŧ. ţ7, Ŧ7ſ), ƆŦŪŢš şŧŜ- ǟȎȂǿȘȕȊȂȀȋ ǾȐȁȂȏ ȌȍȋȅȄȊȋȎȅȏș ȎȈȋǿǽ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǡǽȊȅ-
ş0ŧšŮŶ ŠŜũƁŤ1ŧŶ: ũŪ Ƈŝw Ť3 ũhũŹ ũżŦŪşŠŜ ىŢŦƁz ųŬšţ8 ȅȈ (ǡǽȊ. 7, 25); Ȋȋ ȅ ȊȘȊȂ ǾȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȋȊ ȔȂȍȂȄ Ȋǽȕȅ Ȍȋ-
ū0Ũŷŭŧŷ ũaŴz ŠŪ ŭŜŨŜşw2 ŮŪşw2 ũšŝšŭE ŞŪţŭŷŧašŮŶ űůŧŷ6: ȉȘȎȈȘ ǿȋȎȎȘȈǽȂȏ ȏȜȃȇȅȂ ȒȐȈȘ Ȋǽ ȎǽȉȋȂ ǪȂǾȋ, ȅ ǮǽȉȋȀȋ
Ť3 ũŜ ŭŜŨaşŪ űůŧS ŞhŴũzşŪ, Ť3 ũŜ ŭŪţŠaũƁz ſ3şw2, Ť3 ũŜ ǟȎȂǿȘȕȊȂȀȋ ǾȂȎȎȈǽǿȅȏ, ȅ ȎȋȄȁǽȊȅȜ ǢȀȋ ȅ ǮǿȜȏȘȂ DzȍȅȎȏȋ-
ŭ™ŷ6z űrŮHŞŷ نťũŷ. ʼnŪ Ũŷ2 ŞŪŠŬůŢeũŤ ŭyŵš ũŜ ŦaŨšũŤ ǿȘ ǯǽȅȊȎȏǿǽ. ǩȘ ȃȂ, ȏǿȂȍȁȋ ȎȏȋȜȖȅȂ Ȋǽ ȇǽȉȊȂ ǿȂȁȂȊȅȜ,
ŬaţůŨŜ, ŠŜ ũš ƈŝŪŤ1Ũŭz ƅ ŭŤ1űŶ, ũŤ ŠŜ ƈŠŤŞŤ1Ũŭz ƅ ŠeŬ- ȊȂ ȁȋȈȃȊȘ ǾȋȜȏșȎȜ ȎȂȀȋ ȅ ȁȅǿȅȏșȎȜ ȁȂȍȄȋȎȏȅ ȚȏȋȀȋ ȊȂȔȂȎ-
ţŪŭŮŤ ũšųšŭŮŤ1ŞŜşw: ŞżŬů Ţš Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞů ŮeūŧŴů ƈūŪŮ- ȏȅǿȓǽ, Ȋȋ ǿȂȍȋț ȅ ȏȂȌȈȂȆȕȂț ȉȋȈȅȏǿȋț ǿȋȋȍȐȃǽȎș ȅ
Ŭšŝŧsźŵš, Ť3 ŭŞhŴũšš ūŪŭ0ŝƁš ūŪŧůųŤ1ŞŴš tŨŵšŞašŨŶ ǿȘȕȊȂȀȋ ȎȌȋȁȋǾȜȎș ȌȋȎȋǾȅȜ, ȎȉȂȈȋ ȋȏǿȂȖǽȏș ǿȍǽȀȐ.
ŞŬŜşY.
Ŧ7ſ. ŌaŮůz Ť3 ūŪũŪŴaz ŭŶ ŠeŬţŪŭŮƁź ũŜű0ŠŤŮŶ ŞŬaşŶ 25. Ǯ ȐȀȍȋȄȋț ȅ ǾȍǽȊșț ȁȂȍȄȇȋ ȊǽȌǽȁǽȂȏ ǿȍǽȀ Ȋǽ ȁȐȕȐ,
ũŜ ŠyŴů Ť3ţŴeŠŴůź t ŮżŧŜ, ŦŧšŞšŮũŤ1ŦŶ ŝhŞŶ ş0ŬšŦŶ Ţš ȏȋȈșȇȋ Ȕȏȋ ȅȄȕȂȁȕȐț ȅȄ ȏȂȈǽ, ȜǿȈȜȜȎș Ȁȋȍșȇȅȉ ȅ Ȏȏȍǽȕ-
Ť3 ŭŮŬaŴšũŶ ƅ ŭŪşŬŹŴeũũŷűŶ. ʼnŪ ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŞŤ1ŠŹ- ȊȘȉ ȋǾȈȅȔȅȏȂȈȂȉ ǿ ȌǽȁȂȊȅȜȒ ȂȂ. Ǫȋ ȉȋȃȊȋ ǿȅȁȂȏș ȏȋȀȁǽ ȅ
ŮŤ ŮŪşŠA ŝŪşŪŧźŝŤ1Şůź Ť3 ŞżŬũŹťŴůź ŠyŴů, žŵš Ť3 ȏȋ, ȇǽȇ ǾȋȀȋȈțǾȅǿǽȜ ȅ ǿȂȍȊǽȜ ȁȐȕǽ, ȒȋȏȜ ȉȊȋȀȋȇȍǽȏȊȋ
Ũũ0ŢŤŲšź ƈsţŞŧšũŜ ŝhŭŮŸ şŬŹűaŨŤ, ũš ƈŢŜŭaźŵůźŭz ȌȍȂȃȁȂ ȐȜȄǿȈȂȊǽ ǾȘȈǽ ȀȍȂȒǽȉȅ, ȊȂ ǾȋȅȏȎȜ ȂȀȋ ȊǽȌǽȁȂȊȅȆ ȅ
ƉũŜşw ŭŮŬšŨŧeũƁť Ţš Ť3 ūŬšŵeũƁť: ũŪ ūaųš ƈŦŬŹūŧsšŨů ƅ ȐȀȍȋȄ, ǽ ȌǽȔȂ ȂȀȋ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȎȅȈșȊȋț ǿ ǠȋȎȌȋȁȂ, ȋȇȍȘȈȜȂȏȎȜ
şDŹ, Ť3 ŞŪŭŦŬŤŧsšŨů ŬaŠŪŭŮƁź, Ť3 ŠšŬţŪŮŞŪŬŤ1Ũů ũŜŭŮŜŞ- ȍǽȁȋȎȏșț, ǿȋȋȁȐȕȂǿȈȜȂȏȎȜ ȉȐȃȂȎȏǿȋȉ, ǿȅȁȜ ȎȋȌȍȋǿȋȃ-
ŧsźŵŤŨŤ ŭŞzŮhŨŤ ŭŤ1ŧŜŨŤ, Ť3 ƅŭŮŹũsšŨů ŭŞżŮŪŨŶ Şż- ȁǽțȖȅȂ ȂȂ ǪȂǾȂȎȊȘȂ ǮȅȈȘ, ȅ ȇǽȇ ȎȏȂȊȋț ȋȀȍǽȃȁǽțȖȅȆ
Ŭŷ, Ť3 ūŬŪŮŤŞŪŞţŷŞaźŵů ŭŪ Ũũ0şŤŨŶ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ȂȂ ȎǿȂȏ ǿȂȍȘ, ȅ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ ǿȄȘǿǽȂȏ Ȍȍȋȏȅǿ
ŧůŦaŞŪŨů ŠƁaŞŪŧů: ųŮŪ2 ŮšŝĮ Ť3 ũaŨŶ, ųyŢŠŷť ŝGŜ; ųŮŪ2 ȄȈȋȀȋ ȁȅǽǿȋȈǽ: Ȕȏȋ ȏȂǾȂ ȅ Ȋǽȉ, ȔȐȃȁȘȆ ǞȋȀȐ? Ǵȏȋ ȏȂǾȂ ȅ
ŮšŝĮ Ť3 ũaŨŶ, ŝŹŢaŮšŧź ũšŝeŭũŷűŶ Ť3 Ŭaŝš ŧůŦaŞŷť; ũš Ȋǽȉ, ȎǿȂȍȃȂȊȊȘȆ Ȏ ǪȂǾǽ ȅ ȍǽǾ ȈȐȇǽǿȘȆ? ǪȂ ȅȉȂȂȕș ȏȘ
Ť4ŨŜŴŤ Ůŷ2 ŞŧaŭŮŤ ũŜŠ8 ũaŨŤ: űrŮ0ŭŶ ŝŪ ŭũ7Ŷ ŝ9Ɓť, ũŜŠ8 ǿȈǽȎȏȅ Ȋǽȁ Ȋǽȉȅ; ǿȈǽȎȏș Ȋǽȁ Ȋǽȉȅ ȅ Ȋǽȁ ǿȎȂȉ ȅȉȂȂȏ Dzȍȅ-
ũaŨŤ Ţš Ť3 ũŜŠ8 ŞŭżŨŤ ŞŧaŭŮŸ Ť4ŨŜŮŸ: ŮŪŨY ŭŪşŬŹŴŤ1- ȎȏȋȎ, ǮȘȊ ǞȋȃȅȆ; ǢȉȐ ȉȘ ȎȋȀȍȂȕȅȈȅ, ǢȉȐ ȅ ȋȏǿȂȏ ȁǽȁȅȉ,
űŪŨŶ, ŮŪŨY Ť3 tŞżŮŭŮŞŪŞŜŮŤ ŝyŠšŨŶ, ƅŝŬůųeũƁš (ţŜ- ȅȉȂȜ ȍȐȔǽȏȂȈșȎȏǿȋȉ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȂ ǢȀȋ ȇ Ȋǽȉ ȅ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǿ
ŧ0şŶ) Ť3Ũyŵš ſ4Ţš ŦŶ ũaŨŶ ŨŤŧŪŭeŬŠƁz Ť3 ŭūŜŭeũƁz, ŦŬeŭŮŶ ǪȂȉ ǴȂȎȏȊȘȆ ǢȀȋ ǧȍȂȎȏ. ǯȘ ȃȂ ǾȂȀȅ ȁǽȈșȕȂ ȋȏ ȊǽȎ, ȋȇǽ-
ŭšşw2 ųšŭŮũhť. Ŏh Ţš ŝŹŢŤ2 ŠŜŧeųš t ũaŭŶ şůŝŤ1Ůšŧź, ȜȊȊȘȆ. ǪȅȔȏȋȃȂ ȏȂǾȂ ȅ ȍǽǾǽȉ DzȍȅȎȏȋǿȘȉ. ǫȏ ȏǽȇȅȒ ȁȂȍȄ-
ũŤųŮ0Ţš ŮšŝĮ Ť3 ŬŜŝHŨŶ űrŮHŞŷŨŶ. ōƁ‰ şŧŜş0ŧźŵšť ȊȋǿȂȊȊȘȒ ȎȈȋǿ ȁȐȕȅ ȒȍȂǾȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȁǽȎȏ ȁȅǽǿȋȈ, ȍǽȄȁȅ-
ŠůŴŤ2 ŭŶ ŠeŬţŪŭŮƁź, ūŧſŵŤ2 ūŬ0ųšš ŠŜeŮŶ ŠƁaŞŪŧŶ, Ť3 ȍǽțȖȅȆ ȅȎȌȐȎȇǽȜ ȇȍȅȇ, ǿ ǾȂȎȎȅȈȅȅ ȐȎȏȋȜȏș Ȍȍȋȏȅǿ ȅȉȂȊȅ
ŞŪūƁeŮŶ ūŧŜųaŭz: ũš ŞŪţŨ0şŶ ūŬŪŮŤŞŪŭŮaŮŤ Ť4ŨšũŤ DzȍȅȎȏȋǿǽ; ȁȐȕǽ ȃȂ ȌȍȂǿȘȕȂ ȂȀȋ ǾȐȁȐȔȅ ȅ ȌǽȍȜ Ȋǽȁ ǿȍǽ-
 
12
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

űrŮ0Şů. ŋŬšŞhŴŴš Ţš ŭyŵŤ ŠůŴA, ūŜŬŤ1ŮŶ ŞšŬűY ŞŬŜşA, Ȁȋȉ, ȄǽȐȕǽȂȏ ȂȀȋ, ȇǽȇ ȏǽȇ ȊǽȄȘǿǽȂȉȘȆ ǾȘȎȏȍȋȇȍȘȈ ǿȋȍȋ-
ţŜůŴaźŵŤ ſ3şŪ2, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŨŷť ŝŪŬţŪŦŬŤ1ŧŶ ŞŬaũŜ. ń# ȊȐ. ǬȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ȋȊǽ ǿ ȍǽȁȋǿǽȊȅȅ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏȎȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ūŪ ŭŤ1űŶ ŬaŠůźŵŤŭz t ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ žşGŧŶ ūŬšũ0ŭŤŮŭz ȊȘȉȅ ǝȊȀȂȈǽȉȅ ǿ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȂ ȂȆ Ȍȋ ȂȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅț ȉȂ-
ŞŶ ŨŹŭŮA ƅūŬšŠŹŧſ1ũũŜz ſ4ť ūŪ ƈŭŮŬŪeũƁź ſ3S. Ȏȏȋ.
Ŧ7ƀ. ĸŦw Ť3 ŨaŧŷŨŶ ũżŦŤŨŶ Ť3ŭŦůŴeũƁšŨŶ ūŪ ūŪūů- 26. Ǵȏȋ ȅ ȉǽȈȋȂ ȊȂȇȋȂ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ ȅȊȋȀȁǽ Ȍȋ ȌȋȌȐȖȂ-
ŵeũƁź ŞŪţŝŬŜũsšŨŸ ſ4ŭŮŸ ūŬšŠ8ůŭūżŮŤ ŮŵŜŧŤ1Şŷť, ŠŜ Ȋȅț ȌȋȈǽȀǽȂȏ ȌȍȂȌȋȊȐ ǿ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȅ ȍȂǿȊȅȏȂȈț, ȁǽ Ȑȁȋ-
ƈŞŹŬsšŮŶ ŮS, ſ3űšũũƁE (ŦŪŬŜŝŧšŠeŬŢŤŲŜ), ŨŜŧżťŴŜz ȎȏȋǿȂȍȅȏ ȏȂǾȜ ǿ ȎȂȉ ȂȒȂȊȅȅȎ, ȉǽȈȂȆȕǽȜ ȍȘǾȅȓǽ, ȋȁȊȅȉ
ŬhŝŤŲŜ, ŮŸŨaŨŤ ƅŝŬšŨšũeũŶ ŦŪŬaŝŧŸ ūŬŤŦŪŭũŪŞeũƁšŨŶ ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂȉ Ȏǿȋȅȉ ȋȎȏǽȊǽǿȈȅǿǽțȖǽȜ ȏșȉǽȉȅ ǿȂȖȂȆ
ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ƈūŬŜţŠũsźŵŜz, Ť3 ūŬšŠ8ŤŮŤ2 ŞŪţŝŬŜũsźŵŜz, Ť3 ȊǽȀȍȐȃȂȊȊȘȆ ȇȋȍǽǾȈș ȅ ȊȂ ȁǽțȖǽȜ ȂȉȐ ȌȋȁǿȅȀǽȏșȎȜ ǿȌȂ-
ūŪŨzũŤ2 ŞŭsŦw şŧŜş0ŧźŵŜşŪ: ƆŦw žţŶ ŮŪŧŤ1ŦƁť ūavšŧŶ ȍȂȁ; ȌȍȅȌȋȉȊȅ Ȍȍȅ ȏȋȉ ȅ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋ ȎȂǾȂ: Ȝ Ǭǽ-
ſ3ŠŤ1ũŪź Ť3 ŠŞaŢŠŷ ŞŪŭűŪŮżűŶ ūŬƁŤŮŤ2 ŦŶ ŞaŨŶ, Ť3 ŞŪţŝŬŜ- ǿȂȈ, — ȒȋȏȂȈ ȌȍȅȆȏȅ ȇ ǿǽȉ, ȅ ȍǽȄ ȅ ȁǿǽ, Ȋȋ ǿȋȎȌȍȂȌȜȏȎȏ-
ũŤ2 ũaŨŶ ŭŜŮŜũA (ʵ ōŪŧ. Ş7, }i). ʼnŪ ũš ŭšşw2 ŬaŠŤ ŠŜ ǿȋǿǽȈ ȉȊȂ ȎǽȏǽȊǽ (1 DZȂȎ. 2, 18). ǫȁȊǽȇȋ ȃ, ȊȂ ȌȍȅȒȋȁȅ ȋȏ
ŭŨzŮeŴŤŭz, ūŬŪŮŤŞŪūŪŠŞŤţaťŭz Ţš ūaųš ŮšŬūżũƁšŨŶ, Ť3 ȎȂȀȋ ǿ ȎȉȜȏȂȊȅȂ, Ȋȋ ȌǽȔȂ ȌȋȁǿȅȄǽȆȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȂȀȋ Ȏ ȏȂȍȌȂ-
ūŪŧůųŤ1ŴŤ ŝŧŜşŪŠaŮŸ. ȊȅȂȉ ȅ ȌȋȈȐȔȅȕș ǾȈǽȀȋȁǽȏș.
Ŧ7ţ. ń$Ţš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸŨŤ ƀŹŧw2 Ť3ţ8wŝŤ1ŧůzť, žŵš ƈũh- 27. ǧȋȀȁǽ ǾȋȀǽȏȘȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ Ȍȋ ȍǽȄȈȂȊȂȊȅț Ȑȇ-
ũƁšŨŶ ƈŦŧŪũŤ1Ůŭz t ūŪŠŪŝaźŵŜşw, ŞŪŭű0ŠzŮŶ ũŜ ũšşŪ2 ȈȋȊȅȏȎȜ ȋȏ ȁȋȎȏȋȁȋȈȃȊȋȀȋ, ȏȋȀȁǽ ǿȋȎȎȏǽțȏ Ȋǽ ȊȂȀȋ ȎȘȊȘ
ŭhũŪŞš ƀŧhűŶ ŞŪŭŮHŦŶ t ƋŨŜŧŤ1ŦŜ, Ť3 ūaųš Ţš ŨŜŠƁ†ŨŶ ȄȈȘȒ ǿȋȎȏȋȇȋǿ ȋȏ ǝȉǽȈȅȇǽ, ȊǽȅȌǽȔȂ ȃȂ ǩǽȁȅǽȉ (Ȏȉ. ǮȐȁ.,
(ōůŠeť ƀ7), ŝŧůŠŪŧźŝŤ1ŞŜz ŭŤ1ŧŜ, ŭŶ Şšŧŝŧź1Šŷ ŭŞŪŤ1ŨŤ, ȀȈ. 6), ǾȈȐȁȋȈțǾȅǿǽȜ ȎȅȈǽ, Ȏ ǿȂȍǾȈțȁǽȉȅ ȅȒ, ȏȋ ȂȎȏș Ȏȏȍǽ-
ŭŤ1ŬŹųŸ ŭŪ ŭŮŬaŭŮũŷŨŤ ūaŨzŮŸŨŤ, Ť5ŨŢš ũżŭŮŸ ųŤŭŧA, Ť3 ȎȏȊȘȉȅ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜȉȅ, ȇȋȅȉ ȊȂȏ ȔȅȎȈǽ, ȅ ȍǽȎȏȈȂǿǽțȏ
ŬŜţŪŬsźŮŶ Şŭ‰ ūŧŪŠŷ2 ţſŨũhz, ŭŤ1ŬŹųŸ Ť3ţŬsŠũŹťŴŜşw ǿȎȂ ȌȈȋȁȘ ȄȂȉȈȅ, ȏȋ ȂȎȏș ȌȈȋȁȘ ȁȋǾȍȂȆȕȂȀȋ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȊȅȜ
ŠŹsũƁz Ţš Ť3 nŝhųŜz. ń# ŮŪşŠA ūŬ0ųšš ƅŝũŤŵŜŞašŮŶ ȅ ȋǾȘȔǽȜ; ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȔȂȀȋ ȋǾȊȅȖǽǿǽȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ǥȄȍǽȅȈș,
Ƃ}ŧŸ, Ť3 ƀŹŧw2 ŨŜŧŪŠyŴšŭŮŞůšŮŶ, Ť3 ūŪũůŢŠašŨŸ ſ4ŭŮŸ ŞŪ- ǿȌǽȁǽȂȏ ǿ ȉǽȈȋȁȐȕȅȂ ȅ ȌȋȊȐȃȁǽȂȏ ǿȋȄȄǿǽȏș ȇȋ ǠȋȎȌȋȁȐ.
ţŪūŤ1ŮŤ ŦŪ şDů. ń# ŮaŦw ūŪŭŷŧašŮŭz ŭŶ ũšŝšŭE ū0ŨŷŭŧŶ ǯȋȀȁǽ ȌȋȎȘȈǽȂȏȎȜ ȂȉȐ ȎǿȘȕȂ ǾȈǽȀȅȆ ȌȋȉȘȎȈ, Ȍȋȁȍǽȃǽ-
ŝŧaşŶ, şšŠšHũů ūŪŠŬŜŢaźŵŶ Ũũ0şŪź ŞżŬŪź Ť3 ŭŨŤŬšũ- ȏȂȈș ǠȂȁȂȋȊȐ ǿ ǿȂȈȅȇȋȆ ǿȂȍȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȅ [ȅǾȋ ȋȊ
ũŪŨyŠŬƁšŨŶ: ŮhŭzŵŜ ŝŪ ŨŪS, ŬšųE, űyŢŠŴŜ ŞŶ ŨŜũŜŭŭjŤ, ȀȋǿȋȍȅȈ: ȏȘȎȜȔǽ ȉȋȜ ȒȐȁȕǽȜ ǿ ǩǽȊǽȎȅȅ (ǮȐȁ. 6, 15)]; ȅ ȋȊ
ƆŦw ƅūŪŧųŤ1ŮŤŭz ũŜ ŮŪŧŤ6ŦŜz Ũũ0ŢſŭŮŞŜ, ŮŬšŨŤ2 ŭŮŷ2 ȋȌȋȈȔǽȂȏȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȏǽȇȋȀȋ ȉȊȋȃȂȎȏǿǽ ȊǽȌǽȁǽțȖȅȒ Ȏ ȏȍȂ-
ũšŨŪŵũhŨŤ ųšŧŪŞżŦŤ, Ť3 ţũaŨſũƁz ūŪŝżŠŷ ūŬšŭŧaŞũw ȉȜȎȏǽȉȅ ȔȂȈȋǿȂȇ ȊȂȉȋȖȊȘȒ, ȅ Ȍȍȅ ȎȌȋǾȋȍȎȏǿȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ
ūŪŭŮaŞŤŮŤ ũŜ ŭŪūŬŪŮŤ6Şũŷz ŭūŪŝ0ŬŭŮŞŪŨŶ ŝŧŜşŪŠaŮŤ. ȌȍȂȎȈǽǿȊȋ ǿȋȄȁǿȅȀǽȂȏ ȏȍȋȑȂȅ ȌȋǾȂȁȘ Ȋǽȁ ǿȍǽȀǽȉȅ.
Ŧ7Ť. ʼnš Ƈŝw ŞŪţŨ0ŢšŴŤ ũŜ žŭūƁŠŜ Ť3 ŞŜŭƁŧjŭŦŜ ũŜŭŮů- 28. ǪȂ ǿȋȄȉȋȃȂȕș ȏȘ Ȋǽ ǽȎȌȅȁǽ ȅ ǿǽȎȅȈȅȎȇǽ ȊǽȎȏȐȌȅȏș
ūŤ1ŮŤ, Ť3 ūŬHųŜz, žŵš ũš Ũũ0şŪź ŨŪŧŸŝ0ź ŝGŜ ƈŨŪŧŤ1ŞŶ ȅ ȌȋȌȍǽȏș Ȉșǿǽ ȅ ȄȉȂȜ (Ȏȉ. ǬȎ. 90, 13), ȂȎȈȅ, ȁȋȈȀȅȉ ȉȋȈȂ-
ūŬƁŤ1ŨšŴŤ ūŪŝ0ŬũŤŦwŞŶ žşGŧŶ ƅŝŧšşųŜŞaźŵŤűŶ ŮS ŭŞŪ- ȊȅȂȉ ȐȉȋȈȅǿ ǞȋȀǽ, ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȕș ǿ ȎȌȋǾȋȍȊȅȇȅ ȎȂǾȂ ǝȊȀȂ-
Ť1ŨŤ ŬůŦaŨŤ, Ť3 şŪŬĮ ŮS ŮŞŪŬsŵŤűŶ ŮŤŨeũũŜşw ūŬŪŤţ- Ȉȋǿ, ȔȏȋǾ ȋȊȅ, ȌȋȁȗȜǿ ȏȂǾȜ Ȋǽ ȎǿȋȅȒ ȍȐȇǽȒ, ȎȋȁȂȈǽȈȅ ȏȂǾȜ
ŞŪŧeũƁz. ǿȘȎȕȅȉ ǿȎȜȇȋȀȋ ǿȂȖȂȎȏǿȋȈțǾȅǿȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ.
Ŧ7f. Ł#şŠA ŦŮŪ2 ūŪŠŞŤţazŭz ŦŬżūŦw ūŪŝŹŢŠeũŶ Şŷ2 29. ǧȋȀȁǽ ȇȏȋ ȅȄ ȇȍȂȌȇȋ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ ǾȐȁȂȏ ȌȋǾȂȃ-
ŝhŧŶ, ũŤŦŮ0Ţš ŠŜ ūšųaŧůšŮŶ, ũŤŢE ŠŜ ƈŮŪŨŧsšŮŭz: ũŪ ȁȂȊ, ȁǽ ȊȂ ȌǽȁǽȂȏ ȋȊ ȁȐȒȋȉ ȅ ȁǽ ȊȂ ȍǽȎȎȈǽǾȈȜȂȏȎȜ Ȋȍǽǿȋȉ,
 
13
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

şŧŜş0ŧŷ Ť3ŭaƁŤ ŠŜ Ť3ŭūŬaŞŤŮŭz, ŠŜ ŝŧŜşŪŠyŴšŭŮŞůšŮŶ Ȋȋ Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȎȈȋǿ ǥȎǽȅȅ ǿȘȌȍȜȉȜȎș, ȁǽ ǾȈǽȀȋȁȐȕȂ-
ŮŜŦwŞA ũŜūŹŞaz: ňŪşyŵƁŤ ūŪŦŜŬsťŮšŭz! q ŧůŦaŞƁŤ ŝż- ȎȏǿȐȂȏ, ȏǽȇȐț ǿȋȎȌȂǿǽȜ ȌȂȎȊș: ȇȍȂȌȇȅȂ ȌȋȇǽȍȜȆȏȂȎș, ȋ ȈȐ-
ŭŤ, žŵš ŝŪ Ť3 ūaŦŤ ŞŪţŨ0ޚٚ, ūaŦŤ ūŪŝŹŢŠeũŤ ŝyŠšŮš. ń# ȇǽǿȘȂ ǾȂȎȘ! ǢȎȈȅ ȎȊȋǿǽ ȐȇȍȂȌȅȏȂȎș, ȏȋ ȎȊȋǿǽ ǾȐȁȂȏȂ Ȍȋ-
Ť4Ţš žŵš ŭŪŞżŮŶ ŭŪŞŹŵŜŞaŭŮš, ŬŜţŪŬŤ1ŮŶ şDŸ, ƆŦw ŭŶ ȇȋȍȂȊȘ; ȅ ȂȎȈȅ ȄǽȉȘȎȈȅȏȂ ȎȋǿȂȏ, ȍǽȄȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș, ȅǾȋ Ȏ
ũaŨŤ ŝGŶ ſ4ŭŮŸ, ŝGŶ ũŤţŞeŬŢſũũŷz ŞŪţŭŮŜŞŧszť, Ť3 Ȋǽȉȅ ǞȋȀ (ǥȎ. 8, 9–10), ǞȋȀ, ǿȋȎȎȏǽǿȈȜțȖȅȆ ȊȅȄǿȂȍȃȂȊ-
ƈŭŮŬŪszť ŞŬŜşŤ2 ũaŴz ūŧaŦŜŮŤ, ŞũšşŠA ŝhűŪŨŶ Ŧaz- ȊȘȒ ȅ ȄǽȎȏǽǿȈȜțȖȅȆ ǿȍǽȀȋǿ ȊǽȕȅȒ ȍǽȄȁȅȍǽȏșȎȜ ȎȇȋȍǾșț
ŧŤŭz. ȅ ȁȋȎǽȁȋȆ, ȇȋȈș Ȏȇȋȍȋ ȌȋȇǽȂȉȎȜ.
l. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŝšţ8 ūšųaŧŤ ūŬšťŮŤ2 ũŜŦŜţyšŨŪŨů 30. ǪȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȉȅȊȋǿǽȏș ȌȂȔǽȈȅ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ȋǾȐȔǽȂȏȎȜ
ŞŪ Ť3ŭŦůŴeũƁŤűŶ: Ť3 ūŪŭeŨŶ Ũũ0şƁz ŬaŠŪŭŮŤ Ť3ŭūŪŧũsźŮŭz ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉȅ, Ȋȋ ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ǿȂȈȅȇȋȆ ȎȌȋȁȋǾȈȜțȏȎȜ ȍǽȁȋ-
ŮŜŦŪŞjŤ, Ť3 ŭŧeţŶ ŭŧaŠŦŤűŶ, Ť3 ŬŜţůŨżũƁť ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ, Ȏȏȅ ȏǽȇȋǿȘȂ ȅ ȎȈȂȄ ȎȈǽȁȇȅȒ, ȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ſ3ŧŤ1Ųŷ ŞŪţŠżŧŜŴŜ ŝŪŧżţũŸ Ť3 ŭŦ0ŬŝŸ ŞŶ ŭšŬŠŲaűŶ ŭŞŪŤ1űŶ. ȊȘȒ, Ȅǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ǾȋȈȂȄȊȋǿǽȊȅȂ ȅ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ǿȋȄȁȂȈǽȈȅ ǿ
ȎȂȍȁȓǽȒ ȎǿȋȅȒ.
lŜ. İŵš űŪŮS ƂŭŜaŦŶ: Ť3 ŮšųS ũżŦŪşŠŜ Ť3ŭavŶ ŦŶ 31. ǢȎȈȅ Ȋȅ ȒȋȏȜȖȅȆ ǥȎǽǽȇ, Ȋȅ ȏȂȇȐȖȅȆ ǥȎǽǿ ȇ ȃȂ-
ŢšŧaũƁź ŝŧŜşŪŭŧŪŞeũƁz ūŪşŬŹŴŤ1ŭŮŜ (ŌŤ1Ũ. f7, ƀ7i): ŨŤ1- ȈǽȊȊȋȉȐ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅț ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȔǽȂȉȋȀȋ (Ȏȉ. ǭȅȉ. 9,
ŧůźŵŜşw ŝGŜ Ť3 ŝlşŪŭŧŪŞsŵŜşw Š¦ŪŨŶ ūŪŨŜţyźŵŜşw. ʼnš 16), ȏǽȇ, ȇǽȇ ǞȋȀ ȉȅȈȐȂȏ, ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȈȜȂȏ ȅ ǡȐȒȋȉ ȌȋȉǽȄȐȂȏ
ſ3şHŢš Ũŷ2 ŞŭsŦw ŞŪŭűŪŮżűŪŨŶ, ũŪ ſ3ş0Ţš ŝGŶ, ūŬeŢŠš ȊȂ ȏȋȀȋ, ȇȋȀȋ ȉȘ ǿȋȎȒȋȏȂȈȅ, Ȋȋ ȏȋȀȋ, ȇȋȀȋ ǫȊ Ǯǽȉ, ȌȍȂȃȁȂ
ũeŢš ŭŪţŠaŮŤ ūŬšŠ8ůŭŮaŞŤ ŞŶ ŭŧůŢeũƁš. ʼnŤŦaŦŪŢš ŠŜ ȎȋȄȁǽȊȅȜ, ȌȍȂȁȋȌȍȂȁȂȈȅȈ ǿ ȎȈȐȃȂȊȅȂ ǮȂǾȂ; ȏȋ ȋȏȊțȁș ȊȂ
ŭŨzŮeŨŭz ũŤŢE Ƈŝw ţŜŞŤ1ŠŹŮŤ ŠŜ Ť4ŨŜŨŷ, ſ3şŠA ƈŞŤ1- ǾȐȁȂȉ ȎȉȐȖǽȏșȎȜ ȅȈȅ Ȅǽǿȅȁȋǿǽȏș, ȇȋȀȁǽ Ȑǿȅȁȅȉ ȇǽȇȅȒ-
ŠŤŨŶ ŝŬaŮƁź ũżŦůź ƈŨŤ1ŧŸũů Ť3 ŨŜŧżťŴů ŞŶ ŠŪŝŬŪŠż- ȈȅǾȋ ǾȍǽȏȅȆ, ȃǽȈȇȅȒ ȅ ȌȋȎȈȂȁȊȂȆȕȅȒ, ȌȍȂȐȎȌȂǿǽțȖȅȉȅ ǿ
ŮšŧŤ ūŬšŠ8ůŭūżŞŴůź. ōŧhŴŜŧŶ ſ3ŭŤ2 Ť3 şDŜ şŧŜş0ŧźŵŜşŪ: ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ. ǮȈȘȕǽȈ ȏȘ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ȅ ȏȋ, Ȕȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎ-
ŀaŢŠŸ ŭšŨY ŨżŭŮŪ, ƆŦŪŢš ŭżŭŮŤ ŞhŴš (ŇůŦŤ2 Š7i, f7). Ȍȋȁș ǿ ȌȍȅȏȔȂ: ȐȎȏȐȌȅ ȂȉȐ ȉȂȎȏȋ (Ǩȇ. 14, 9), ȔȏȋǾ ǿȋȄȈȂȀ
劍ŞŧsšŨŭz Ţš ūaųš ƅ ŭŤ1űŶ ŭůŠƁŤ2 ūŬšŨyŠŬŹ Ť3 ũšŤţŬš- ȏȐȏ ȏȋȏ, ȇȏȋ ǿȘȕȂ ȏȂǾȜ. ǬȋȁȅǿȅȉȎȜ ȃȂ ȌǽȔȂ Ȍȍȅ ǮȂȉ ǮȐ-
ųeũũw ŭůŠŤ1ŞŴů, ƉũŪŨů u5ŝŪ ŨŜŧżťŴšŨů Ť3 ūŪŭŧżŠũšŨů ȁȅȅ, ȌȍȂȉȐȁȍȋ ȅ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋ ȌȍȅȎȐȁȅǿȕȂȉȐ, ȔȏȋǾ ȏȋȏ,
ūeŬŞšũŭŮŞŪŞŜŮŤ Ť3 ũŜŭŮŜŞŧsŮŤ: ũaŨŶ Ţš ūŪŭŧBŠũŤŨŶ ȉǽȈȂȆȕȅȆ ȅ ȌȋȎȈȂȁȊȂȆȕȅȆ, ȌȂȍǿȂȊȎȏǿȋǿǽȈ ȅ ȌȍȂȁǿȋȁȅ-
ŝhŮŤ, ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŪŨŶ Ť3 ŞŬeŨšũšŨŶ ūaųš ƉũŜşw ūeŬ- ȏȂȈșȎȏǿȋǿǽȈ, ǽ ȉȘ ǾȘȈȅ ȌȋȎȈȂȁȊȅȉȅ, ȒȋȏȜ ȌȂȍǿȂȊȎȏǿȐȂȉ
ŞšũŭŮŞůźŵŷŨŶ. ņŪšŨyŢŠŪ ŝŪ ųšŧŪŞżŦů, ƆŦŪŢš ŬŜţŠŹŧŤ2 Ȋǽȁ Ȋȅȉ ȅ ȌȋȁǿȅȀǽȉȅ ȅ ȈȂȏǽȉȅ. ǧǽȇȐț ȉȂȍȐ ǠȋȎȌȋȁș ȁǽȈ
şDŸ, ŮaŦw Ť3 űŪŠŤ1ŮŤ ŠŜ Ť4ŨŜŨŷ: İŵš ŠyűŪŨŶ ŢŤŞeŨŶ, Šy- ȇǽȃȁȋȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȐ, Ȏ ȏȋț ȅ ȁǽ ȎȋȋǾȍǽȃǽȂȉȎȜ. ǢȎȈȅ ȉȘ
űŪŨŶ Ť3 ŠŜ ű0ŠŤŨŶ (ĿŜŧaŮ. ſ7, Ŧ7ſ), ūŪ ūŤ1ŭŜũũŪŨů. ȃȅǿȂȉ ȁȐȒȋȉ, ȏȋ Ȍȋ ȁȐȒȐ ȅ ȌȋȎȏȐȌǽȏș ȁȋȈȃȊȘ, ȇǽȇ Ȋǽ-
ȌȅȎǽȊȋ (ǠǽȈ. 5, 25).
lŞ. ʼnŤŦŪşŠaŢš ūŬƁeŨŧŤ ŭyŵŜşŪ ŞŶ ūŪŞŤũŪŞeũƁŤ 32. Ǫȅȇǽȇ ȊȂ ȎȋȀȈǽȕǽȆȎȜ, ȇȋȀȁǽ ȊǽȒȋȁȜȖȅȆȎȜ Ȑ ȏȂǾȜ Ȋǽ
ŮŞŪeŨŶ, ŠaŢŠŸ ŨŤ2, şŧŜş0ŧźŵŜ ŮšŝĮ, ŞŧaŭŮŸ ũżŦŪš ŞŬe- ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȅ ȎȇǽȃȂȏ ȏȂǾȂ: ȁǽȆ ȉȊȂ ǿȈǽȎȏș ȊȂȇȋȏȋȍȋȂ ǿȍȂȉȜ
Ũz ũŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, ŭƁź2, Ť3ŧŤ2 ŭƁź2 ŞeŵŸ Ť3ŭŦůŭŤ1ŮŤ, Ť3 ŮaŦw ȁȈȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȌȋȌȘȏǽȏș ȏȋ ȅȈȅ ȁȍȐȀȋȂ ȁȂȈȋ, ȅ ȎȋǿȂȍ-
Ť3ŭūŬaŞŤŮŤ: ŮaŦw ŝŪ şŧŜş0ŧzť, ƆŞŹ ſ4ŭŮŸ, ƆŦw ŭŞŪź2 ŭŪ- ȕǽȏș ȂȀȋ ȏǽȇ ȅ ȏǽȇ. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȜȖȅȆ ȏǽȇ ȜǿȊȋ Ȏǿȋț ǿȋȈț
ŞšŬŴazť Ş0ŧź Ť3 ŠŪŝŬżťŴŜşw ūŪŞŤũŪŞeũƁz ŭŧ0şŤ (ƅŝż-
 
14
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ůŷ) tŨeŵšŮŶ. ȅȎȌȋȈȊȜȏș ȒȋȔȂȏ, ǽ ȄǽǿȂȏȘ ȁȋǾȍȂȆȕȂȀȋ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȜ ȋȏȉȂ-


ȏǽȂȏ.
lş. ōŮŬ†ŭŮŤ Ƈŝw ūŧ0ŮŤ Ť3 ŠůŴŤ2, ƆŦŪŢš ƇţŬŤŴŤ, 33. ǮȏȍǽȎȏȅ ȌȈȋȏȎȇȅȂ ȅ ȁȐȕȂǿȊȘȂ, ȇǽȇ Ȑǿȅȁȅȕș, ǿȍȂ-
ŞŬeŨšũšŨŶ, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ŨaũƁšŨŶ (űŪŮżũƁšŨŶ) ūŪ- ȉȂȊȂȉ ȅ Ǟȋȃȅȅȉ ȉǽȊȋǿȂȊȅȂȉ ȅȎȏȍȂǾȜȏȎȜ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅȒ ȅ
ŮŬšŝsŮŭz, žŵš Ť3 ūŬŤŬŜŵſ1ũŷ (ƈŨũ0Ţšũŷ) ŭyŮŸ: ŨŤ1- ȉȊȋȀȋ ǾȘȈȋ; ȉȅȈȋȎȏș ȃȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȍȂȎȂȔȂȏȎȜ.
ŧŪŭŮŸ Ţš űrŮ0ŞŜ ũŤŦŪşŠaŢš ŬŜţŪŬŤ1Ůŭz: ŨŤ1ŧŪŭŮŸ ŝŪ ǥǾȋ ȉȅȈȋȎȏȗ ȃȂ ǠȋȎȌȋȁȊȜ ȋȏ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ ȅ ȁȋ ǿȂȇǽ ȀȍȜȁȐ-
şDũz, t ŞżŦŜ ŭšşw2 Ť3 ŠŪ ŞżŦŜ ŝyŠůŵŜşw ũŜ ŝŪsŵŤűŭz ȖȂȀȋ Ȋǽ ǾȋȜȖȅȒȎȜ ǢȀȋ (ǬȎ. 102, 17).
ſ3şw2 (PŜŧ. RŞ, ţ7i).
lŠ. ōŪŦŬHŞŤŵŜ Ų†ŬŭŦŜ ƈŨũ0ŢŜŮŭz ţŧaŮŜ, Ť3 ƇŨŪŞš 34. ǮȋȇȍȋǿȅȖȊȅȓȘ ȓǽȍȎȇȅȂ ȊǽȌȋȈȊȜȏȎȜ ȄȈǽȏȋȉ, ǽ ȐȉȘ
ŭyŵŤűŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Ť4ũwŦŶ Ť3ŭū0ŧũzŮŭz ŬaţůŨŜ. ȅȎȏȅȊȊȘȒ ȉȋȊǽȒȋǿ ȅȎȌȋȈȊȜȏȎȜ ǿȂȁȂȊȅȜ.
lſ. NŞŪşŠA ƈųŤ1ŮšŧŸ ŞŶ ŝšţųeŭŮƁš ūŬšŠŜeŮŭz ţŜ Šů- 35. ǞȘǿǽȂȏ ȅȊȋȆ ȍǽȄ, Ȕȏȋ ȐȔȅȏȂȈș ȌȍȂȁǽȂȏȎȜ ǾȂȎȔȂȎȏȅț
ű0ŞũŹ ū0ŧŸţŪŞŜŞŴŤűŭz Ť3ŭŦůŴſ1ũƁz ŮšŬūS: Ũh ŝŪ ȅ ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏȎȜ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉ Ȅǽ ȌȋȈȐȔȅǿȕȅȒ ȋȏ ȊȂȀȋ ȁȐ-
şŧŜş0ŧšŮŶ, ŝšţųeŭŮũŤ Ť3 ŝšţųeŭŮŤŨŤ ūaŦŪŭŮũŤŦŪŨŶ Ť3 ũe- ȒȋǿȊȐț ȌȋȈșȄȐ. ǥǾȋ, Ȁȋǿȋȍȅȏ, ȉȘ ǿ ǾȂȎȔȂȎȏȅȅ, — ǾȂȎȔȂȎ-
ŨŪŵũŤ: Şh Ţš ŭŧaŞũŤ Ť3 ŦŬżūŲŷ ƅ űrŮĮ ſ3ŭŮE (ʵ ņŪŬ. Š7, ȏȅȉȘ ǾȐȁȐȔȅ ȌǽȇȋȎȏȊȅȇȋȉ ȌȈȋȏȅ, — ȉȘ ȊȂȉȋȖȊȘ, ǽ ǿȘ
‹). ȇȍȂȌȇȅ; ǿȘ ǿ ȎȈǽǿȂ... ȋ DzȍȅȎȏȂ (1 ǧȋȍ. 4, 10).
lƀ. ń#ŭŮ0ųũŤŦŶ Ť3 ūŪŠŧ0şŶ (ŞŤũA), ſ4Ţš ūŧ0ŮƁź ŮŧżũƁz 36. ǥȎȏȋȔȊȅȇ ȅ ȋȌȋȍǽ ȍǽȎȏȈȂȊȅȜ ȔȂȍȂȄ ȌȈȋȏș — Ȏȏȍǽ-
ŭŮŬaŭŮũŷť ū0ŨŷŭŧŶ, ſ3ş0Ţš ūŪŦŜsũƁšŨŶ Ť3ţūŬšŠŹŧsšŮŶ ȎȏȊȘȆ ȌȋȉȘȎȂȈ. Ǫȋ ȋȏȍȂȄǿȅǿȕȅȆȎȜ ȌȋȎȈȂ ȌǽȁȂȊȅȜ ȅȄȀȋ-
(Ť3ţş0ũŤŮŶ) t ŠůŴŤ2, ŮŬeţŞšũŶ ŝhŞŷť ūŪ ūŜŠeũƁŤ: Š0ŝŬŹ ȊȜȂȏ ȂȀȋ ȅȄ ȁȐȕȅ ȌȋȇǽȜȊȅȂȉ. ǥǾȋ, ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ, ȈȐȔȕȂ ǾȘ
ŝŪ ūŧaŦŜŭŮš ūaųš, ŠŜ Ť4ţŨšŮŭz t ŭŬšŠŷ2 ŞaŭŶ ūŪŠ8ůŭŮŤ1Şŷť ǾȘȈȋ, ȂȎȈȅ Ǿ ǿȘ ȌȋȌȈǽȇǽȈȅ, ȁǽǾȘ ȅȄȗȜȏ ǾȘȈ ȅȄ ȎȍȂȁȘ ǿǽȎ
ŠżŧŪ ŭƁE ŭŪŠżzŮŤ ŧůŦaŞŷť Ť3 ũšūŪŠ0ŝũŷť ū0ŨŷŭŧŶ (ʵ ȊǽȎȏȍȋȅǿȕȅȆ ǿǽȎ ȎȁȂȈǽȏș ȏǽȇȋȂ ȁȂȈȋ, ȄȈȋȆ ȅ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȆ
ņŪŬ. ſ7, Ş7). ŎżŨŢš ūŧaųŸ ŭŪūŬŪŮŤŞŧsšŮŭz Šyűů ŮŧżũƁz. ȌȋȉȘȎȈ (1 ǧȋȍ. 5, 2). ǯǽȇ ȌȈǽȔ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȅȏ ȁȐȒȐ ȍǽȎȏȈȂ-
ȊȅȜ.
lţ. ņŮŪ2 ŞŪţŞŹŭŮŤ1ŮŶ Ť3ţşũŹŮeũũŪŨů ŝšţŭŧaŞƁšŨŶ Ť3 37. ǧȏȋ ǿȋȄǿȂȎȏȅȏ ȐȀȊȂȏȂȊȊȋȉȐ ǾȂȎȎȈǽǿȅȂȉ ȅ ǾȂȎȎȅȈȅ-
ŝšţŭŤ1ŧƁšŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, ƆŦw ƇţŬŤŮŶ Ƃ}ŭŜ ũš Ů0ųƁź ŞŶ Ȃȉ ȇ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉ, Ȕȏȋ ȋȊ ȐȄȍȅȏ ǥȅȎȐȎǽ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǿ ǾȐ-
ŝyŠůŵšŨŶ, ũŪ Ť3 ţŠĮ ƈŢE ŭŶ ŭŤ1ŧŪź Ť3 ŭŧaŞŪź ŞšŧŤ1ŦŪź ȁȐȖȂȉ, Ȋȋ ȂȖȂ ȄȁȂȎș, Ȏ ȎȅȈȋț ȅ ȎȈǽǿȋț ȉȊȋȀȋț ȀȍȜȁȐȖȂ-
şŬzŠyŵŜ ŦŶ ũšŨY ŝšţŭŮŬaŭŮƁšŨŶ. ĸŦŪŢš ŬšŵŤ2 ƆŦw ŭaŬŬŜ Ȁȋ ȇ ȊȂȉȐ ȔȂȍȂȄ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ? ǯǽȇ Ȕȏȋ, ȌȋȁȋǾȊȋ ǮǽȍȍȂ, ȁȐ-
ŠůŴŤ2 ŞŶ ũšūŧ0ŠŭŮŞŹ ŭŪŭŮŜŬżŞŴšťŭz, Ť3 ūaųš ųazũƁz ȕǽ ȂȀȋ, ȎȋȎȏǽȍȅǿȕǽȜȎȜ ǿ ǾȂȎȌȈȋȁȅȅ ȅ Ȍȋ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅț ȍȋ-
Ŭ0ŢŠŴšť ŭhũŜ ūŬaŞŠŷ, ƆŦw ŭŨżűŶ ŨũĮ ŭŪŮŞŪŬŤ2 ŝGŶ: ȁȅǿȕǽȜ ȊǽȇȋȊȂȓ ȎȘȊǽ ȌȍǽǿȁȘ, ȎȇǽȃȂȏ: ȎȉȂȒ ȎȁȂȈǽȈ ȉȊȂ
ŭŤ1ŬŹųŸ, ŞšŧŤųaťŴů ŬaŠŪŭŮŸ ŠŜŬŪŞA Ũũ0ŢŜťŴŤŨŤ ŧżŮŷ ǠȋȎȌȋȁș (ǞȘȏ. 21, 6), ȏȋ ȂȎȏș ǿȂȈȅȇȐț ȁǽȍȋǿǽȈ ȍǽȁȋȎȏș,
ƅūšųaŧšũũŪŨů ŨũŪşŪŭŮŬaŭŮƁšŨŶ. ń#ŧŤ2 ƆŦŪŢš Ť4ũŶ ŮŪŧŦŪ- ȎȏȋȈș ȉȊȋȀȋ ȈȂȏ ǿ ȌȂȔǽȈȅ ȌȍȂǾȘǿȕȐț Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȉȊȋȀȋ-
ŞaŮšŧŸ Ť3ţŠŜŠE: ŨŧaŠŪŭŮŸ ŨũĮ ŭŪŮŞŪŬŤ2 ŝGŶ: ŭŤ1ŬŹųŸ, ƅŝ- ȎȏȍǽȎȏȅȜ; ȅȈȅ Ȍȋ ȁȍȐȀȋȉȐ ȌȂȍȂǿȋȁȐ: ȉȈǽȁȋȎȏș ȎȋȏǿȋȍȅȈ
ũŪŞŤ1ŭz ƆŦw ƉŬŧz ź4ũŪŭŮŸ ŨŪS (PŜŧ. RŞ, ſ7), ƅŝšŮŴaŞ- ȉȊȂ ǞȋȀ, ȅ ȋǾȊȋǿȅȈǽȎș, ȌȋȁȋǾȊȋ ȋȍȈȐ, țȊȋȎȏș ȉȋȜ (ǬȎ.
ŴŜz ūŬeŢŠš ŞŪ şŬŹŭżűŶ Ť3 ŭŮŬŜŭŮeűŶ ŝšţųeŭŮƁz: ũhũŹ 102, 5). ǥǾȋ ȎȋȎȏǽȍȅǿȕȅȎș ȌȍȂȃȁȂ ǿȋ ȀȍȂȒǽȒ ȅ ȎȏȍǽȎȏȜȒ
ŝŪ ūaŦŤ ŬŪŠŤ1űŭz, Ť3 ūaŦŤ ź4ũŶ ſ4ŭŨŸ Ť3 ŨsşŪŦŶ ƅŢšŭŮŪ- ǾȂȎȎȔȂȏȊȘȒ, ȊȘȊȂ ȎȊȋǿǽ ȍȋȁȅȈǽȎș Ȝ ȅ ȎȏǽȈǽ țȊȋț ȅ ȊȂȃ-
 
15
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ųeũũŷť ūŬeŢŠš ŞšŵšŭŮŞ0ŨŶ, Ť3 şŧaŠŲŹ ŞŤ1ŢŠů ũhũŹ Ȋȋț, ȌȍȂȃȁȂ ǾȘǿȕȅ ȋȀȍȐǾȂȈȋț ȋȏ ǿȂȖȂȎȏǿǽ, ȅ ȈȂȀȇȋ ȐȃȂ
ūŬ0ųšš ±Ţš ŞŶ ŨjŬŹ Şſ1ŵŤ: ūŬƁeŨŸ ſ4Ţš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ūŬ0ŭ- ȊȘȊȂ Ȏȉȋȏȍț Ȋǽ ȉȣȍȎȇȅȂ ĿłŖŅ, ĿŋŎŌōŅŜĿ ŎĿŋņŎŏĿłŊŊŐś
ŮŪš ũšŬŜţŧŤ1ųũŪš ţŠŬaŞů ŝhŞŴů ƈŨY ŨũŪşŪŨŤŧŪŭeŬŠƁšŨŶ ʼnŊł Ōŋ łŎŏłŎŏĿŐ ŌōŋŎŏŋŏŐ Ņ ľłńōĽńňŅŔŊŋŎŏř, ŌŋŎňł ŏŋŀŋ,
ŝ9ƁŤŨŶ. ń# ŝhŭŮŸ ūŧ0ŮŸ ŨŪS ƆŦŪŢš ũššŨaũŜ ŭmŬjŜũŤũŜ, ŇĽŇ Ōŋ ʼnŊŋŀŋľňĽŀŋŐŏōŋľŅś ĞŋŃŅś ńŁōĽĿŘʼn ŎŋŁłňĽňŎŜ Őʼn
ƆŦŪŢš ŨŧŜŠeũŲſŞŶ, ţŜ ſ4Ţš Ť3ţŨhŮŤŭz ŨŤ2 ŞŪ ƂoŬŠaũŹ ʼnŋņ, Ņ Ōňŋŏř ʼnŋŜ ŎŏĽňĽ, ŇĽŇ Ő ĪłłʼnĽŊĽ ĮŅōŅĽŊŅŊĽ, ŌŋŁŋľ-
ŬaţůŨŜ, Ť3 ſ4ŭŨŸ ſ3ŠŤũŪŨhŭŧšũŶ ŝŧŜşŪŠaŮƁź ŝ9Ɓšź, Ť3ţŝaŞ- Ŋŋś ŌňŋŏŅ ʼnňĽŁłŊœłĿ, Ŕōłń ŋʼnŘŏŅł ʼnŋł Ŀ ĥŋōŁĽŊł ĿłŁł-
ŧšũŶ ŭŪŞżŮŜ ƀŨjšŞŜ Ť3 ūŪŧŦA, Ť4űŢš ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŭŮšŭŮŞY ŊŅŜ; ŏłŌłōř Ŝ łŁŅŊŋŊōĽĿŊĽ, Ōŋ ľňĽŀŋŁĽŏŅ ĞŋŃŅłņ ŅńľĽ-
ŭŮzŢaŞŶ ūeŬŞŹš ŨũŪşŪŤŭŦyŭũŷűŶ Ţš Ť3 ŨũŪşŪŞšŵeŭŮŞšũ- ĿŅĿŕŅŎř ŋŏ ʼnŐŁōŋĿĽŊŅŜ ńʼnŅłĿĽ, Ņ ŋŏ ŌŋňŔŅŖĽ ńňŘŒ Ōŋ-
ũŷűŶ ūHŨŷŭŧŶ ƀŧ0ŝŷ. ʼnŘŎňŋĿ, ʼnŊŋŀŋŅŎŇŐŎŊŘŒ Ŀŋ ńňł Ņ ʼnŊŋŀŋĿłŖłŎŏĿłŊŊŘŒ
(ŌŋŀōŐŃłŊŊŘŒ Ŀ ŔŐĿŎŏĿłŊŊŋŎŏř).
lŤ. ľŨŹũŤ2 ŦŶ ŮšŝĮ şŧŜş0ŧŜŮŤ şDů, ƆŦw ŞŪ ŞŬeŨz ũż- 38. ĬōłŁŌŋňŋŃŅ, Ŕŏŋ ĮĽʼn ĠŋŎŌŋŁř ŀŋĿŋōŅŏ ŏłľł: «ğ
ŦŪš tsűŶ t ŮšŝE ŭƁE Ť3 ŭƁE ŠŜŬŪŞaũƁš, ƅ ũŤ1űŢš ũšūŵšŞaŧŶ ŋŁŊŋ ĿōłʼnŜ ļ ŋŏŊŜň Ő ŏłľŜ ŏĽŇŋņ-ŏŋ Ņ ŏĽŇŋņ-ŏŋ ŁĽō, Ŀ Ňŋ-
ſ3ŭŤ2 ƇŨŶ ŮŞ0ť Ť3ţŞżŭŮŞŪŞŜŮŤ Ť3 ūŪųŤŞaŮŤ: ŠaűŶ Ţš ŮšŝĮ ŏŋōŘŒ ŏŘ ŐŁŋĿňłŏĿŋōŜňŎŜ Őʼnŋʼn Ņ ŐŌŋŇŋłĿĽňŎŜ; Ņ ŁĽň ŏłľł
ŞŨżŭŮw ŭŤ1űŶ Ť4ũŪ ŬŜŞũŪŞaŢũŪ ŠŜŬŪŞaũƁš ŭƁE Ť3 ŭƁE. Ŏh Ţš ĿʼnłŎŏŋ ŊŅŒ ŁōŐŀŋł ōĽĿŊŋŎŅňřŊŋł Ņʼn ŁĽōŋĿĽŊŅł ŏĽŇŋł Ņ
t‰ŮŜz Ƈŝw ūŪŨŷŴŧsz: Š†ũũŜz Ţš ūaųš ƉũŹűŶ ũš ŏĽŇŋł. įŘ Ńł, ŁŐʼnĽŜ ŋľ ŋŏŊŜŏŋʼn Ņ Ŋł ŋľōĽŖĽŜ ĿŊŅʼnĽŊŅŜ
ŭŪţŤŬaz, ŠŬsűŧůšŴŤ Ť3 ŝŪŧżţũůšŴŤ Ť3 ūšųaŧƁź ƈzţŞŧsš- ŊĽ ŁĽŊŊŋł ĿʼnłŎŏŋ ŏŋŀŋ, ŎŏłŊĽłŕř, ľŋňłńŊŐłŕř Ņ ŌłŔĽňřś
ŴŤŭz. ʼnŪ ŞšŭšŧŤ1ŴŤ ŨS, ūŬƁeŨŧz ŭŦ0ŬŝŸ t ŨšũE (Ş7 ņŪŬjũ. ŐŜńĿňŜłŕřŎŜ; Ŋŋ ōĽŁŐłŕř ĩłŊŜ, ŌōŅŊŅʼnĽŜ ŎŇŋōľř ŋŏ ĩł-
Ş7, Ş7): ŭŦ0ŬŝŸ ŝŪ ŮŞŪŬź2 žţŶ ũŜ ū0ŧŸţů, ŭūŜŭŮŤ2 ūaųš, Ƌ ũš ŊŜ (2 ħŋō. 2, 2), Ņľŋ ļ ŎŇŋōľř ŌōŅŔŅŊŜś ŊĽ ŌŋňřńŐ, ŎŌĽŎŏŅ
ūŪşůŝŤ1ŮŤ ƈŭŮŬŪsz ŞŨŹũeũũŜşŪ ŨŤ2 ŭhũŜ. ŌĽŔł, Ľ Ŋł ŌŋŀŐľŅŏř ńĽľŋŏŜŎř ŌŋŔŅŏĽłʼnŋŀŋ ŎŘŊŋʼn ĩŊł».
lf. ŃŜūŪŞżŢŠŸ ŭšŝĮ Ť3 ƈţŜŦ0ũŤ ũš ƆŭŮŤ Ŭhŝŷ, Ť3 39. ĪĽňŋŃŅ ŊĽ ŎłľŜ ńĽŌŋĿłŁř Ŋł łŎŏř ōŘľŘ, Ņ ŎʼnŋŏōŅ,
ũŜţŤŬať ūŪ ŭŤ1űŶ, ƆŦw ŦŶ ŢšŧaũƁź Ŭhŝŷ ũšwŭŧaŝũw ŇĽŇ ĿōĽŀ ŌŋŎňł ŏŋŀŋ ŊĽŔŊłŏ ŊłŐŎŏĽŊŊŋ ŀŊĽŏř ŏłľŜ Ň ŌŋŒŋ-
ŞŬaşŶ ūŪŬŹŞašŮŶ ŮS, Ť3 Ůŷ2 ūaŦŤ ūŪŠ0ŝũŹ ŦŶ ũŜŭŧŜŢ- ŏłŊŅś ōŘľŘ. ĥ ŇĽŇ ōĽĿŊŋ Ņ ŏŘ ŎĽʼn ŊłŅŎŏŋĿŋ ŊĽŔŊłŕř
ŠeũƁź ũšŞ0ŧŸũŜşw ŮšŝĮ ũšŤ1ŭŮŪŞũw ŮŵŤ1ŴŤŭz, ƆŦw ŠŜ ŐŎŏōłʼnňŜŏřŎŜ Ňŋ ĿŇŐŕłŊŅś ŏŋŀŋ, Ŕłŀŋ Ņ ŃłňĽŏř ŏłľł Ŋł
ũŜůųašŴŤŭz ƅ ƋŠaŨŧŤűŶ ƅŝŬaţũŹ ŭŧyųŜzűŶ: ŭŧhŴŜŞŶ ŎňłŁŐłŏ, ŁĽ ŅŎŌŘŏĽłŕř ŌōŅʼnłōŊŋ ŎňŐŔŅĿŕłłŎŜ Ŏ ĝŁĽʼnŋʼn;
ŝŪ ƉũŶ, ŠŜ ũš ƆŭŤ t ŭšS ſ3ŠŤ1ũŷz ŞeŵŤ, ũŜ ŭƁź2 ūaųš ŭŪ Ņľŋ Ņ ŋŊ, ŐŎňŘŕĽĿ: «Ŀŋŏ ŋŏ Śŏŋŀŋ ŁōłĿĽ Ŋł łŕř», ŊĽ Śŏŋ
Ũũ0şŤŨŶ ŢšŧaũƁšŨŶ ſ3ŠŤ1ũů tŬšųeũũůź (ŞŪţŝŬŜũeũũůź) ŋŁŊŋ ńĽŌōłŖłŊŊŋł Ņ ŐŎŏōłʼnŅňŎŜ Ŏŋ ĿŎłʼn ŌŋŒŋŏłŊŅłʼn.
ūŪŮšųE.
Ũ7. ń#ũaşŪ Ƈŝw ŬaţůŨŪŨŶ ŝGŶ ŭūŜŭašŮŶ, Ƌ Ť3ũaşŪ ūŬŪ- 40. ĥŊŋŀŋ Ğŋŀ ŎŌĽŎĽłŏ ōĽńŐʼnŊŋŎŏřś, Ľ ŅŊŋŀŋ ŌōŋŎŏŋ-
ŭŮŪŮ0ź Ť3 ũšƀŧ0ŝƁšŨŶ: ŞżŠŹŮŤ ŝŪ Š0ŧŢšũŶ ſ3ŭŤ2, ƆŦw ũš ŏŋś Ņ ŊłńňŋľŅłʼn; Ņľŋ ĿłŁĽŏř ŏłľł ŊĽŁňłŃŅŏ, Ŕŏŋ Ğŋŀ Ŋł
tŬŤ1ũšŮŶ ŝGŶ ũšƀŧ0ŝŤŞŜşŪ. ŋŏōŅŊłŏ ŊłńňŋľŅĿŋŀŋ.
Ũ7Ŝ. Ł#ŧŤ1Ųŷ ŨŪŧŤ1ŮŞů ƀżŧŸũšš ƈūŪŮŬšŝŧsźŮŶ, ŭjŤ t 41. ħŋŏŋōŘł ŎŅňřŊłł ŊĽňłŀĽśŏ ŊĽ ʼnŋňŅŏĿŐ, ŏł ŌŋŁĿłō-
ŭŮŬaŴũŷűŶ Ť3 ŭŞŤŬżūŷűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁť ūŧŹũsšŨŤ ŭyŮŸ. ŀĽśŏŎŜ ľŋňłł ŎŏōĽŕŊŘʼn Ņ ŎĿŅōłŌŘʼn ŅŎŇŐŕłŊŅŜʼn.
Ũ7Ş. İŵš ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ūŬŪŤţŞ0ŧŤŧŶ ſ3ŭŤ2 ƅŠżzŮŤŭz, 42. ĢŎňŅ ŋľňłŖŅŎř Ŀ ľłŎŎŏōĽŎŏŅł ŌōłŁŘńľōĽŊ ŏŘ, Ŋł
ũš ŝšţ8 ūŪūšųeũƁz ŝyŠŤ, ũŪ Ť3 ſ3ŧŤ1ŦŜ ŭŤ1ŧŜ, ŮŵŤ1ŭz ŭƁE ūŪŧů- ŌōłŁĽĿĽņŎŜ ľłŎŌłŔŊŋŎŏŅ, Ŋŋ ŎŇŋňřŇŋ ŎŅň łŎŏř — ŎŏĽōĽņŎŜ
 
16
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ųŤ1ŮŤ: ŞŪţŠŷűašŨŶ ŝŪ, ŞŶ ŢŤŧŤ1ŵš ũaŴš ũšŝeŭũŪš ƅŝŧš- ŁŋŎŏŅŀŊŐŏř łł. ǫȏȏȋȀȋ ȉȘ ȅ ǿȋȄȁȘȒǽȂȉ, ȃȂȈǽȜ ȋǾȈȂȔșȎȜ
ŵŤ1ŭz Ţšŧaźŵš. ŀŜ ūŪŢeŬŮŪ ŝyŠšŮŶ ũš Ů0ųƁź ŮŹŧeŭũŹ ūŪ ǿ ȊȂǾȂȎȊȋȂ ȊǽȕȂ ȃȅȈȅȖȂ; ȔȏȋǾȘ ȎȉȂȍȏȊȋȂ ȌȋȀȈȋȖȂȊȋ
ŭŦŪũųaũƁŤ ŞżŦŜ, ũŪ Ť3 ţŠĮ ƈŢE ŨhŭŧšũũŹ ŞŪ ƅŝŬůųeũƁŤ ǾȘȈȋ ȃȅȄȊșț (2 ħŋō. 5, 2. 4), Ŋł ŏŋňřŇŋ ŏłňłŎŊŋ ĿʼnłŎŏł Ŏŋ
ŨeŬŮŞšũũŪš ŢŤŞŪŮ0ŨŶ (Ş7 ņŪŬ. ſ7, Ş7 Ť3 Š7): ūŪŢeŬŮŜ ŝŪ ŎŇŋŊŔĽŊŅłʼn ʼnţōĽ, Ŋŋ Ņ łŖł ńŁłŎř ŁŐŒŋĿŊŋ, ŇĽŇ ńĽňŋŀ. ĥľŋ
ŝhŭŮŸ ŭŨeŬŮŸ ūŪŝżŠŪź (ʵ ņŪŬ. ſ7i, ũ7Š), Ť3 ūŪŢſ1ŬŮŷ ŝy- ȌȋȀȈȋȖȂȊǽ ȎȉȂȍȏș ȌȋǾȂȁȋț (1 ħŋō. 15, 54). ĥ ŌŋŃłōŏŘ
ŠůŮŶ ŞŭŤ2 ſ3şįūŮzũš ƅŭŦŪŬŝŧsźŵƁŤ ũaŭŶ Ť3 şŪũsŵƁŤ ŞŶ ľŐŁŐŏ ĿŋňŊĽʼnŅ Ŏ ĪłľłŎ ŌŋŎňĽŊŊŋņ ŊĽʼn ŎŅňŘ ĿŎł łŀŅŌŏŜŊł,
ŭŧżŠŶ ũaŭŶ, ŞŪŧũaŨŤ ŭŶ ũšŝšŭE ũaŨŶ ũŤţūHŭŧŜũũŷz ŭŤ6- ŇŋŏŋōŘł, ŀŋŊŜŎř ĿŎňłŁ ŊĽŎ, ŋŎŇŋōľňŜśŏ ŊĽŎ.
ŧŷ.
Ũ7ş. İŵš ţŜŝyŠšŴŤ ŬeŦŴŜşw: ƆŦw ŝŪź1ŭz, ŠŜ ũš ŦaŦw 43. ǢȎȈȅ ȄǽǾȘȈ ȏȘ ȎȇǽȄǽǿȕȂȀȋ: ǾȋțȎȜ, ȁǽǾȘ, ȌȍȋȌȋǿȂ-
Ť3ũŷ6ŨŶ ūŬŪūŪŞżŠůz, ŭaŨŶ ũšŦŧźųŤ1ŨŸ ŝyŠů (ʵ ņŪŬ. f7, ȁȐȜ ȁȍȐȀȅȉ, ȎǽȉȋȉȐ ȊȂ ȋȎȏǽȏșȎȜ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉ (1 ǧȋȍ. 9,
Ŧ7ţ): Ť3 Ũũsťŭz ŭŮŪsŮŤ, ŠŜ ŝŧźŠeŮŭz ŠŜ ũš ūŜŠeŮŶ: Ť3, Ůŷ2 27), ȅ: ȇȏȋ ȁȐȉǽȂȏ, Ȕȏȋ ȋȊ Ȏȏȋȅȏ, ǾȂȍȂȀȅȎș, ȔȏȋǾȘ ȊȂ
Šůű0Şũŷť, ŝŧźŠhť ŭšŝE, ŠŜ ũš Ť3 Ůŷ2 Ť3ŭŦůŴeũŶ ŝyŠšŴŤ (ʵ ȐȌǽȎȏș (1 ǧȋȍ. 10, 12), ȂȖȂ: Ȏȉȋȏȍȅ ȅ Ȅǽ ȎȋǾȋț (ȎȈȋǿȋ ȇ
ņŪŬ. ‹, Ş7i): Ť3 žŵš ţŜŝyŠšŴŤ ŭŪŧŪŨHũŪŞŪ ūŪ ŮŪŧŤ1ŲŹť ȁȐȒȋǿȊȘȉ), ȔȏȋǾȘ ȅ ȏȂǾȂ ȊȂ ǿȌǽȎȏș ǿ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ (ǠǽȈ. 6,
ŝŧŜşŪŠaŮŤ ƈŦŧŪũeũƁš Ť3 ŝšţţŜŦ0ũƁš: Ť3 žŵš ţŜŝŞeũƁź ūŬš- 1), ȂȎȈȅ ȄǽǾȘȈ ȏȘ ȋǾ ȐȇȈȋȊȂȊȅȅ Ȏ ȌȍǽǿȋȀȋ ȌȐȏȅ ȅ ǾȂȄȄǽȇȋ-
ŠaŭŤ ũšųazũũŪš ŞšŧŤ1ŦŜşw ūšŮŬA tŞšŬŢeũƁš (ĿŜŧaŮ. ƀ7, ʵ): ȊȅȜȒ ǮȋȈȋȉȋȊǽ ȌȋȎȈȂ ȏȋȈȅȇȋȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȂȎȈȅ ȌȍȂȁǽȈ ȏȘ
ŞŪţůūŪŞať ũŜ ŬaţůŨŶ ŮŞ0ť, Ť3 ŞšŧšűŞŜŧŤ1ŭz ƅ ŢŤ1ŮšŧŸŭŮ- ȄǽǾǿȂȊȅț ȊȂȋȃȅȁǽȊȊȋȂ ȋȏȍȂȔȂȊȅȂ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ǬȂȏȍǽ, ȏȋ Ȍȋ-
ŞŹ, Ť3 ŞŬeŨšũŤ Ũũ0şŜşw ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ ŮŞŪšşw2 ŞšŧšŨyŠŬ- ȊǽȁȂȆȎȜ Ȋǽ ȎǿȋȆ ȍǽȄȐȉ, ȌȋǿȂȈȅȔǽȆȎȜ ȋǾȍǽȄȋȉ ȃȅȄȊȅ ȎǿȋȂȆ,
ŭŮŞůť, Ť3 ŠaŭŤ ŨżŭŮŪ ş0ŬŠŪŭŮŤ. ʼnŪ ũŤŦaŦŪŢš ŞţũaŦŶ ŠŜ ȌȋȒǿǽȈȅȎș ȁȈȅȏȂȈșȊȋȎȏșț ȏǿȋȂȀȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ ǿȂȈȅ-
ŞŪţŧsşũšŴŤ, q ŝŬaŮš, ŝ0ťŭz Ţš ūaųš, ŠŪũeŧŹŢš Šŷ- ȇȋȀȋ, ȅ ȁǽȆ ȉȂȎȏȋ ȀȋȍȁȘȊȂ. Ǫȋ, ȋ ǾȍǽȏȂ, ȋȏȊțȁș ȊȂ ȍǽȄȈȂ-
űašŴŤ, žŵš Ť3 ŞŶ ųŤŭŧŪ2 ŠŪŭŮŤ1şŧŶ ſ3ŭŤ2 ŨwmŭešŞŷűŶ ŧżŮŶ, ȊȅǿǽȆȎȜ (ȍǽȄǿǽȈȅǿȕȅȎș ȊǽǿȄȊȅȔș) ȅ ȊȂ ȌȍȂȁǽǿǽȆȎȜ ǾȂȎ-
Ť3 ŨŪŧŤ1ŭz, şŧŜş0ŧz: şDŤ, ũš tŞeŬŢŤ ŨšũE ŞŪ ŞŬeŨz ŭŮa- ȌȂȔȊȋȎȏȅ, Ȋȋ ȌǽȔȂ ǾȋȆȎȜ, Ȍȋȇǽ ȂȎȏș ȁȘȒǽȊȅȂ ǿ ȊȋȄȁȍȜȒ
ŬŪŭŮŤ ŨŪšS, ŞũšşŠA ƅŭŦůŠŹŞaŮŤ ŦŬżūŪŭŮŤ ŨŪeť, ũš ȏǿȋȅȒ, ȒȋȏȜ ȏȘ ȁȋȎȏȅȀ ȔȅȎȈǽ ȈȂȏ ǩȋȅȎȂȂǿȘȒ, ȅ ȉȋȈȅȎș, Ȁȋ-
ƅŭŮaŞŤ ŨšũE ŝ9š ŭū7ŭŤ1Ůšŧź Ũ0ť (PŜŧ. o7, f7). ķ ŮšŝĮ ǿȋȍȜ: ǠȋȎȌȋȁȅ, ȊȂ ȋȏǿȂȍȀȊȅ ȉȂȊȜ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȎȏǽȍȋȎȏȅ, ȇȋ-
ūżũƁš ŨŪE Şhũů (PŜŧ. o7, ƀ7). Ȁȁǽ ǾȐȁȂȏ ȋȎȇȐȁȂǿǽȏș ȇȍȂȌȋȎȏș ȉȋȜ, ȊȂ ȋȎȏǽǿș ȉȂȊȜ, Ǟȋ-
ȃȂ, ǮȌǽȎȅȏȂȈț ȉȋȆ! ǫ ǯȂǾȂ ȌȂȎȊș ȉȋȜ ǿȎȂȀȁǽ (ǬȎ. 70, 9.
6).
Ũ7Š. ĿŧŜş0ŧšŮŶ ŮšŝĮ şDŸ, ƆŦŪŢš ŨŜŮfeź, ūŪ ŨũĮ 44. Ǡȋǿȋȍȅȏ ȏȂǾȂ ǠȋȎȌȋȁș, ȇǽȇ ǩǽȏȑȂț: ȎȈȂȁȐȆ Ȅǽ
şŬzŠŤ2. Ŏŷ2 u5ŝŪ ŮŞŪšşw2 ŨũŪşŪŞŪŢŠšŧżũũŜşw ƈŭeŬŠƁšŨŶ ǩȊȋț (ǩȑ. 9, 9). ǢȎȈȅ ȏȂȌȂȍș ȏȘ, ȐȎȂȍȁȊȋ ȏȂȔǽ ǿȎȈȂȁ Ȏǿȋ-
ŞŶ ŭŧżŠŶ ŮšųA ŞLŦŤ, žŵš ũŜ ūůŮŤ2 ŢŤŮeťŭŮŹŨŶ ūŬšŮŦ- ȂȀȋ ȉȊȋȀȋǿȋȃȁȂȈȂȊȊȋȀȋ ǟȈǽȁȘȇȅ Ȍȋ ȌȐȏȅ ȃȅȄȊȅ, ȌȍȂ-
ũeŴŤ ƅ ŦaŨšũŸ ŭŮŬaŭŮšũŶ ũ0şů ŮŞŪź2, Ť3 ūŜŠeŴŤ ŞŪ şŬżűŶ ȏȇȊȂȕșȎȜ ȋ ȇǽȉȂȊș ȎȏȍǽȎȏȅ ȊȋȀȋț ȎǿȋȂț ȅ ǿȊȂȄǽȌȊȋ Ȍǽ-
ũšųazũũw: Ť3ŧŤ2 Ũũ0ŢŤŲšź ŮŤŨBũũŷŨŶ ƅŝŬŹŮaźŵŷŨŭz ȁȂȕș ǿȋ ȀȍȂȒ, ȅȈȅ, ǿȎȏȍȂȔǽȜ ȏȂȊȅȎȏȘȂ ȉȂȎȏǽ, ȌȋȔǽȎȏȐ ȅ
ŨŹŭŮHŨŶ, ƆŦŪŢš ũš űŪŮżŧŶ ſ3ŭŤ2, ūŪūŪŧţũyŧŭz ſ3ŭŤ2 Ť3 ȊȂȒȋȏȜ ǾȐȁȂȕș ȌȋȎȇȋȈșȄǽȏșȎȜ ȅ ȐȌǽȁǽȏș, ȏȋ ȎȇȋȈșȇȋ ȍǽȄ
ūaŧŶ, ſ3ŧŤ1ŢŠŷ žŵš ŭŧůųŤ1Ůŭz ūaŭŮŤ Ţš Ť3 ūŪŨyųŤŮŤ ŮżŧŪ, ȎȈȐȔȅȏȎȜ ȏȂǾȂ ȌǽȎȏș ȅ ǾȋȈș ȉȐȔȅȏȂȈșȊȐț ȌȍȅȔȅȊȅȏș ȏȂȈȐ
ŮŪŧŤ1ŦŪŢŠŷ ŞŪŭŮaŞŶ, ŮżŨŢš ƈŭeŬŠƁšŨŶ ŞŶ ŭŧżŠŶ ŮšŲŷ2 ȎǿȋȂȉȐ, ȎȏȋȈșȇȋ ȃȂ, ǿȎȏǽǿȕȅ, ȋȌȜȏș Ȏ ȌȍȂȃȊȂț ȍȂǿȊȋȎȏșț
 
17
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŞŪšşw2 şDŜ, Š0ũŠšŢš ūŪŭŮŤ1şũšŴŤ ſ3şŪ2. ŎaŦw ŞŪ ŭŞzŮżŨŶ ȏȂȇȅ ǿȎȈȂȁ ǠȋȎȌȋȁǽ ȎǿȋȂȀȋ, Ȍȋȇǽ ȊȂ ȁȋȎȏȅȀȊȂȕș ǢȀȋ. ǯǽȇȋ
ūŪŨŷŴŧeũƁŤ kŞŤ1űŭz ŮšŝĮ, ŞŤ1ŠŹŮŤ ŭūŜŭaźŵůź ŨS ŭŤ1ŧů ǿȋ ȎǿȜȏȂȉ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȅ ȜǿȅȈȎȜ ȇ ǯȂǾȂ, ȔȏȋǾȘ ǿȅȁȂȏș ȎȌǽ-
Ť3 ŭŧaŞů, Ť3 ƅ Ť4ŨšũŤ ŮŞŪeŨŶ şDŤ ŞŪţŠšŢY ŬyŲŹ ŨŪŤ2 (PŜŧ. ȎǽțȖȐț ȉȂȊȜ ȎȅȈȐ ǯǿȋț ȅ ȎȈǽǿȐ ǯǿȋț... ǿȋ ȅȉȜ ǯǿȋȂ Ȍȋȁ-
…Ş, ſ7). ń# ŞŪţŨũź2 Ť3 ŞŪţũšūŵyź ŮyŦŜ Ť3 ŨaŭŮŤ Ť3ŭūŪŧ- ȊȅȉȐ ȍȐȇȅ ȉȋȅ, ȅ ǿȋȄȉȊț ȎȂǾȜ ȇǽȇ ȏȐȇȋȉ ȅ ȂȈȂȂȉ ȅȎȌȋȈ-
ũsŮŤŭz, Ť3 ŞŪţŬaŠůźŮŭz ƈŭŮũĮ ŨŪŤ2 ūŪź1ŵš ŮšŝĮ. ľeŧƁš ȊȂȊȊȘȉ ǾȘȏș ȅ ǿȋȄȍǽȁȐțȏȎȜ ȐȎȏǽ ȉȋȅ ȌȋȜ ȌȂȎȊș ǯȂǾȂ
ŝŪ ŨŤ2 ſ4ŭŮŸ, ƆŦw ūŬŪţŞaűŭz űŬƁŭŮƁaũŤũŶ, ƆŦŪŢš şŧŜ- (ǬȎ. 62, 3. 5. 6). ǟȂȈȅȇȋȂ ȁȈȜ ȉȂȊȜ ȁȋȎȏȋȅȊȎȏǿȋ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ
ş0ŧšŮŶ ŨŤ2 şDŸ Ť3ŭaƁšŨŶ: ľeŧƁš ŮŤ2 ſ4ŭŮŸ, ſ4Ţš ũŜţŞaŮŤŭz Ȝ ȌȋȈȐȔȅȈ ȅȉȜ ȒȍȅȎȏȅǽȊȅȊǽ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȉȊȂ ǠȋȎȌȋȁș ȐȎ-
ŮšŝĮ ŬŜŝ0ŨŶ ŨŪŤ1ŨŶ (ń#ŭaƁŤ Ũ7f, ƀ7). ȏǽȉȅ ǥȎǽȅȅ: ǿȂȈȅȇȋȂ ȁȈȜ ǯȂǾȜ — ȊǽȄǿǽȏșȎȜ ȍǽǾȋȉ ǩȋȅȉ
(ǥȎ. 49, 6).
Ũ7ſ. ʼnżşŠŹ Ƈŝw şŧŜş0ŧšŮŶ, ƆŦw ŠaŭŮŶ ŝŧ†şŜ nŲ7Ŷ 45. ǠȁȂ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ, Ȕȏȋ ǫȏȂȓ ǿǽȕ ǪȂǾȂȎȊȘȆ ȁǽȎȏ ǾȈǽȀǽ
ūŬŪŭsŵŷŨŶ ƈ ũšşw2 (ňŜŮf. ţ7, ʵi): ũżşŠŹ Ţš, ƆŦw ȌȍȋȎȜȖȅȉ Ȑ ǪȂȀȋ (ǩȑ. 7, 11), ǽ ȀȁȂ, Ȕȏȋ ȁǽȎȏ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋ-
ŠaŭŮŶ Š¦Ŝ ŭ™aşŪ ŨŪŧsŵŷŨŭz. ń$ŨŤŢš şŧŜşHŧŷ ŬŜţůŨż- Ȁȋ ȌȍȋȎȜȖȅȉ Ȑ ǪȂȀȋ (Ǩȇ. 11, 13): ȇǽȇȋǿȘȉȅ ȍȂȔȂȊȅȜȉȅ
šŨŶ ũš Ů0ŦŨw ūŬšşŬŹŴeũƁť ƅŭŮŜŞŧeũƁš, ũŪ Ť3 ũŝcũŷűŶ ǿȊȐȕǽȂȏȎȜ, Ȕȏȋ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂ ȀȍȂȒȋǿ, Ȋȋ ȅ ȌȋȁǽȜ-
ŠŜŬŪŞaũƁť ūŪŠŜsũƁš ūŪŧůųaŮŤ ŨŪŧeŝũŤŦwŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ, ȊȅȜ ȊȂǾȂȎȊȘȒ ȁǽȍȋǿ ȎȌȋȁȋǾȈȜțȏȎȜ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȅȇȅ Ǟȋȃȅȅ,
ƈŦŬŹūŧsźŵŷŨŭz ŮŜŦŪŞ0ź ŨhŭŧƁź: ƆŦw ũš ūŬaŞšŠũŤ- ȐȇȍȂȌȈȜȂȉȘ ǾȘǿǽȜ ǿ ȎǿȋȂȉ ȅȎȇǽȊȅȅ ȏȋț ȉȘȎȈȅț, Ȕȏȋ ȊȂ
ŦwŨŶ, ũŪ şŬżŴũŤŦwŨŶ ŮŜŦwŞA ŝŧ†şŜ ƅŝŹŵŜŞašŮŶ şDŸ: ȌȍǽǿȂȁȊȅȇǽȉ, ǽ ȀȍȂȕȊȅȇǽȉ ȋǾȂȏȋǿǽȈ ǠȋȎȌȋȁș ȏǽȇȅȂ ǾȈǽȀǽ:
žŵš ŝŪ Şŷ2, şŧŜş0ŧšŮŶ, ƀŧŤ2 ŭyŵš, ƈŨżšŮš ŠŜ‰ũƁz ŝŧ†şŜ ȂȎȈȅ ǿȘ, ǾȐȁȐȔȅ ȄȈȘ, ȐȉȂȂȏȂ ȁǽȜȊȅȜ ǾȈǽȀȅȂ ȁǽǿǽȏș ȁȂȏȜȉ
ŠŜsŮŤ ųaŠwŨŶ ŞaŴŷŨŶ, ŦŪŧŸŨŤ2 ūaųš nŲ7Ŷ ŞaŴŶ ǿǽȕȅȉ, ȏȂȉ ǾȋȈȂȂ ǫȏȂȓ ǪȂǾȂȎȊȘȆ ȁǽȎȏ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏǽȀȋ
ũšŝeŭũŷť ŠaŭŮŶ ūŬŪŭsŵŷŨŶ ƈ ũšşw2 Š¦Ŝ ŭ™aşŪ (ŇůŦŤ2 ʵi, ȌȍȋȎȜȖȅȉ Ȑ ǪȂȀȋ (Ǩȇ. 11, 13). ǥȏǽȇ, ȌȍȋȎȅ ȊȂȋȏȎȏȐȌȊȋ ȅ Ȏ
Gi). ŋŬŪŭŤ2 u5ŝŪ ũšwŭŧaŝũw, Ť3 ũšŭůŨũżũũŷŨŶ ūŬŪŤţŞŪ- ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȘȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ, ȒȋȏȜ ȊȂȎȋǿȂȍȕȂȊ ȏȘ ǿ ȁȋǾ-
ŧeũƁšŨŶ, žŵš Ť3 űyŠŶ ſ3ŭŤ2 ŞŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸũŪŨŶ ŢŤ1Ůš- ȍȋȁȂȏȂȈșȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ȊȂȉȋȖȂȊ ȅ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂȁȋȎȏȋȅȊ, ȅ Ȍȋ-
ŧŸŭŮŞŹ, Ť3 ƀŹŧw2 ŝšţŭŤ1ŧšũŶ, Ť3 ūaųš ŠŪŭŮ0ŤũŭŮŞŜ, Ť3 ūŬƁ- ȈȐȔȅȕș ǿȂȈȅȇȋȂ.
Ť1ŨšŴŤ ŞšŧŤ6ŦŜz.
Ũ7ƀ. ņaŦw ŝŷ Ũ0şŧŶ ŞżŬŪŞŜŮŤ ũšŞżŬũŷť Ť3ŧŤ2 ŨŜŧŪ- 46. ǡǽ ȌȋȉȘȎȈȅȏ ȊȂǿȂȍ ȅȈȅ ȉǽȈȋǿȂȍ, ȇǽȇ ȉȐȍǽǿȂȆ ȋȇ-
ŞżŬũŷť, ƆŦw ŨŬaŞƁť ŞŪŭŦŬŤŧsšŮŭz, Ť3 ųeŬŞŸ ũżŦƁť ūŮŤ1ŲŜ ȍȘȈȜȂȏȎȜ ȅ ȂȖȂ, ȇǽȇ ȔȂȍǿș ȊȂȇȅȆ ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȌȂȍȊǽȏȘȉ, ȅ
ŝŷŞašŮŶ, Ť3 ƆŦw Ť4ũŜ ŨũHŢŜťŴŜ ūŬšŭŧaŞũw ŝŷŞaźŮŶ ŞŪ ȉȊȋȀȋ ȁȍȐȀȅȒ ȁȅǿȊȘȒ ȜǿȈȂȊȅȆ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ȎȍȂȁȅ ȏǿǽȍȂȆ;
ŮŞaŬŤ: ŠŜ ūŪũE ŮaŦw tŧŪŢŤ1ŞŶ ũšŞżŬƁz ũšŠyşŶ Ť3 ŝšţũŜ- ȔȏȋǾ Ȓȋȏș ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȋȏȈȋȃȅǿ ȊȂȁȐȀ ȊȂǿȂȍȅȜ ȅ ȊȂȔǽȜ-
ŠeŢƁz, ŦŬŤŧĮ Ť3ţŬŜŭŮŤ1ŮŶ ūŬ0ųšš, Ť3 ūŬŪŬŜŵašŮŶ ƆŦw ȊȅȜ, ȋȇȍȘȈȅȏș ȊǽȇȋȊȂȓ ȅ ȌȍȋȍǽȎȏȅȏș, ȇǽȇ ȁȍȂǿȋ, ȌȍȂȎȈǽǿ-
ŠŬeŞŪ ŞŭšűŞaŧŸũŷť ŬaţůŨŶ (ĴšţšŦ. ţ7i, Ŧ7Š). İţŶ ŝŪ ſ4ŭŨŸ, ȊȋȂ ǿȂȁȂȊȅȂ. ǥǾȋ ǝȄ ȂȎȉș, Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș, — ȌȍȋȍǽȖǽ-
şŧŜş0ŧšŮŶ, ŠŬeŞŪ ŭůű0š, ūŬŪŬŜŵazť Ť3 ƅŢŤŞŪŮŞŪŬszť ȜȆ ȁȍȂǿȋ ȎȐȒȋȂ ȅ ȇȋȎȏȅ ȎȐȒȅȜ ȋȃȅǿȋȏǿȋȍȜțȖȅȆ (Ȏȉ. ǥȂȄ.
Ť3ţŭ0űŴŷz ŦHŭŮŤ (ĴšţšŦ. lţ). 17, 24; ǥȂȄ. 37, 4 ȅ 9).
Ũ7ţ. ʼnŤŦaŦŪŢš ūŪŮŬeŝŷ ŬaŠŤ ŮŹŧšŭE ūŪūšųeũƁŤ ŞŪŭűŪ- 47. ǫȏȊțȁș ȁǽ ȊȂ ǿȋȎȒȋȖȂȉ ȍǽȁȅ ȌȋȏȍȂǾȊȋȎȏȂȆ ȏȂȈȂȎ-
ŵŤ1ŨŶ ŮazŮŤ, Şŭeź Ţš ŠůŴeź ƈŞżŬŤŨŶ ŝGŪŞŤ: ƆŦŪŢš ȊȘȒ ȅȎȏǽȜǿǽȏș ǿ ȄǽǾȋȏǽȒ, Ȋȋ ǿȎȂț ȁȐȕȋț ǾȐȁȂȉ ǿȂȍȋǿǽȏș
ũżŦƁť ũżŦŪşŠŜ şŧŜş0ŧŜ ŨyŢŶ ŝŧaşŶ: 媿ŬŤŮš ŝGŪŞŤ, Ť3 ǞȋȀȐ, ȇǽȇ ȊȂȇȅȆ ȊȂȇȋȀȁǽ ȀȋǿȋȍȅȈ ǾȈǽȀȅȆ ȉȐȃ: ǿǿȂȍșȏȂȎș
ƈŞżŬšũŪ ŝyŠšŮŶ ŞaŨŶ. ń# ƆŦŪŢš ūŤ1ŴšŮŶ ŝŧŜŢeũũŷť ǠȋȎȌȋȁȐ, ȅ ǫȊ ǿǿȂȍȅȏȎȜ ǿǽȉ, ȅ, ȇǽȇ ȌȅȕȂȏ ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ
 
18
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ūeŮŬŶ ƋūcŧŶ: ĺŲŹŧŪŨyŠŬŤŮšŭz Ť3 ŮŬšţŞŤ1Ůšŭz ŞŶ ŨŪ- ǬȂȏȍ, ǽȌȋȎȏȋȈ: ǾȐȁșȏȂ ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȘ ȅ ǾȋȁȍȎȏǿȐȆȏȂ ǿ
ŧŤ1ŮŞŜűŶ (ʵ ŋšŮŬA Š7, ţ7): Ť3, Şŭź2 ŞaŴů ūšųaŧŸ ũŜ ŝGŜ ȉȋȈȅȏǿǽȒ (1 ǬȂȏ. 4, 7) — ǿȎȂ ȄǽǾȋȏȘ ǿǽȕȅ ǿȋȄȈǽȀǽȜ Ȋǽ
ŞŪţŞeŬşŴš, ƆŦw Ů0ť ūšųeŮŭz ƅ ŞaŭŶ (ʵ ŋšŮŬA ſ7, ţ7). İŵš ǞȋȀǽ, ȅǾȋ ǫȊ ȌȂȔȂȏȎȜ ȋ ǿǽȎ (1 ǬȂȏ. 5, 7). ǢȎȈȅ ȂȖȂ ȎȋȉȊȂ-
Ţš ſ3ŵE ŭůŨũŤ1ŴŤŭz Ť3 ũš ŞżŬůšŴŤ, ƆŦw tũź1ŠŶ ūšųeŮŭz ǿǽȂȕșȎȜ ȅ ȊȂ ǿȂȍȅȕș, Ȕȏȋ ǫȊ ȌȂȔȂȏȎȜ ȋ ȏȂǾȂ, ȔȏȋǾ ȌȍȂȌȅ-
Ů0ť ƅ ŮšŝĮ, ŞŪ ſ4Ţš ūŬŪūŤŮaŮŤ ŮS, ŞŪţţŬŤ2 ũŜ ūŜůŦA, Ť3 ȏǽȏș ȏȂǾȜ, ȌȋȎȉȋȏȍȅ Ȋǽ ȌǽȐȇǽ ȅ ȍǽȎȎȐȁȅ, ȎȇȋȈșȇȋ ȍǽȄ-
ŬŜţŭŨŪŮŬsť, ŦŪŧŤ1Ŧw ųšŧŪŞżŦŶ ūŜůŦA ŬaţũŭŮŞůšŮŶ, ūŜů- ȊȎȏǿȐȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇ ȋȏ ȌǽȐȇǽ, ȌǽȐȇǽ, Ȁȋǿȋȍț, ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȎȈǽǾȂȂ
ŦA şŧŜş0ŧź, ſ3şHŢš ũŤųŮ0Ţš ũeŨŪŵũŹťŴš, ũŤŢE ŝšţ- ȅ ǾȂȎȎȅȈșȊȂȂ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂȏ. ǝ ȋȊ Ȋȅ ȎȏȜȃǽȊȅȆ ȊȂ ȅȉȂȂȏ, Ȋȅ
ŭŤ1ŧŸũŹťŴš: ŭeť ŞŪ ũŤ ŭŮzކũƁz Ť3Ũżz, ũŤ ųŬšţŨHŬũŜz ȌȋǿȎțȁȊȘȒ ȒȋȃȁȂȊȅȆ ȊȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ, ȊȂ ȎȐȁȅȏȎȜ ȅ ȊȂ ȀȊȂ-
tŴſ1ŭŮŞƁz ŮŞŪŬS, ũŤ ŭůŠsŭz, ũŤ şũżŞŜzŭz, ũŤ ŢŤ6ŮũŤŲŷ ǿǽȂȏȎȜ, ȅ ȇȈǽȁȋǿȘȒ ȊȂ ȅȉȂȂȏ, ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȇȍȋȏȋȎȏȅ ȅ
Ť3Ũżz, ŞŪ ŞŭšŦŪũeųũŹť ŦŬ0ŮŪŭŮŤ Ť3 ŲŹŧŪŨyŠŬƁŤ, Ť3 ŦŬať- ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȅ ȅ ȇȍǽȆȊȂȉ ǾȂȄȉȋȈǿȅȅ Ȍȍȋǿȋȁȅȏ ȃȅȄȊș Ȏǿȋț,
ũŹŨŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ ŭŞŪE ūŪŠ8ŤţŞŪŠS ŢŤŮƁE: tũź1ŠŶ ũŤ ±Ţš ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȇǽȎǽȂȏȎȜ ǾȈȅȃȊȅȒ, ȊȂ ȈțǾȋȌȘȏȎȏǿȐȂȏ, ȋȁȊȋ
ŝŧŤ1ŢũŤűŶ ŧźŝŪūhŮŭŮŞŪŞŜŞŶ, ſ3ŠŤ6ũŜ Ţš ŭŞŪ‰ ŠżťŭŮŞůz, ȎǿȋȂ ȁȂȈǽȂȏ ȅ Ȏǿȋȅȉ ȁȂȈȋȉ ȏȅȒȋ ȅ ǾȂȄȉȜȏȂȃȊȋ ȄǽȊȅȉǽȂȏȎȜ,
ŠżŧŪŨŶ ŭŞŪŤ1ŨŶ ŮŤ1űŪ ũżŦŪš Ť3 ũšŨzŮeŢũŪ ƈūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ȔȂȉ ȅ ȊȂ ȀȋǿȋȍȜ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȈțǾȅȏȂȈȜȉ ǾȂȄȁȂȆȎȏǿȅȜ, Ȕȏȋ ȊȂ
ƈŭŮŬŪeũƁš: Ů0ųƁź Ť3 şŧaŭŶ ũš Ť3ŭūůŵaz ųšŭŮŪŧźŝŤ6ŞŷŨŶ ƅ ȒȋȏȜȖȅȆ ȏȍȐȁȅȏșȎȜ ȊȂ ȁȋȈȃȂȊ ȅ ȂȎȏș, ȉȋȈȔǽȈȅǿ ȃȂ ȋȊ
ūŬaţŠũŪŭŮŤ, ƆŦw ŞŭsŦŶ ųšŧŪŞżŦŶ ūŬaţŠšũŶ ŝhŮŤ űŪŮsť, ȎȏȋȈșȇȋ, Ȕȏȋ ȉȊȋȀȋ ȌȍȂǿȄȋȕȂȈ ȎǽȉȋȀȋ ǬȅȑǽȀȋȍǽ, ȇȋȏȋȍȋ-
ũŤŢE ƆŭŮŤ ŠŜ ŞŪŭű0ŵšŮŶ (Š0ŧŢšũŶ). ŎŪŧŤ1Ŧw Ţš ŨŪŧ- ȉȐ ǾȋȈșȕȂ ǿȎȂȒ ȑȅȈȋȎȋȑȋǿ ȂȈȈȅȊȘ ȁȅǿȜȏȎȜ Ȅǽ ȂȀȋ ȌȋȁǿȅȀ
ųŤ1ŮŶ, ƆŦŪŢš ūmfŜşHŬŜ ūŬšŞŪŭűŪŠŤ1ŮšŧŸũw ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ȜȄȘȇǽ. ǬȅȑǽȀȋȍ ȊȂ Ȏȋ ǿȎȂȉȅ ȀȋǿȋȍȅȈ, Ȋȋ Ȏ
ſ3ŨyŢš ſ4ŧŧŤũŤ ūaųš ŞŭżűŶ ŧźŝŪŨyŠŬŲſŞŶ ƈŠŤŞŧsźŮŭz,
ȌȍȅȜȏȂȈȜȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ ȀȋǿǽȍȅǿǽȈ Ȍȋ ǿȍȂȉȂȊǽȉ ȏǽȆȇȋȉ, ȏǽȇȃȂ
ţŜ ſ4Ţš ŞŪţŠšŬŢaũƁź ƄţhŦŜ Ť3ţ8ůųŤ1ŮŤŭz. ŋmfŜşHŬŶ Ƈŝw
ȇ ǾȘȇǽȉ ȅ ȋȍȈǽȉ ȋǾȍǽȖǽȈ ȅȊȋȀȁǽ ȍȂȔș, ȁȂȈǽȜ ȊȂȔȏȋ ȎȉȂȒǽ
ūŬ0ųšš ũš ŭŪ ŞŭżŨŤ şŧŜş0ŧŜŴš, ũŪ Ƈŝw ŭŶ ŞŪţŧź1ŝŧšũ-
ȁȋȎȏȋȆȊȋȂ ȅ ǾȂȎȎȉȘȎȈȂȊȊȋȂ; ǿȅȊǽ ȎȋǿȎȂȉ ȋȊ ȊȂ ȐȌȋȏȍȂǾ-
ũŹťŴŤŨŤ ſ3ŨY ųšŧŪŞżŦŤ ŝšŭżŠŪŞŜŴš w4ŮŜť ŞŬeŨšũšŨŶ, Ť3
ȈȜȈ ȅ ȌȅȈ ȋȁȊȐ ǿȋȁȐ. ǯǽȇȋȂ ǬȅȑǽȀȋȍȋǿȋ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ
ŞŪŧaŨŶ Ţš Ũũ0ŢŤŲšź Ť3 nŬŧaŨŶ ūŬŪŞŹŵA ŧźŝŪųeŭŮũŹ
ȜȄȘȇǽ ȌǽȐȇ ȌȍȂǿȄȋȕȂȈ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȉ Ȏǿȋȅȉ ǾȂȄȀȈǽȎȅȂȉ;
ŝŧzŠBũƁz ũBŦŜz Ť3 ŝšţyŨŭŮŞwŞŜũƁz. ľƁũa Ţš tũź1ŠŶ
ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȃȂ ȂȀȋ ȋȏ ǿȅȊȋȌȅȏȅȜ — ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȔȐȃȁǽȂȏȎȜ ȅ
ƈŠŜŧszŭz, Ş0Šů ƈūŪŮŬšŝŧsŴš. ōeť Ţš ūŬšŤŨyŵšŭŮ-
ǿȋȁȋȌȅȏȅȜ. ǟ ȏǽȇȋȉ ǾȂȄȉȋȈǿȊȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ
ŞůźŵŤŨŶ Ť3 ŦŬaťũŤŨŶ ŝšţşŧaŭƁšŨŶ ūŬšŞţhŠš ūmfŜşH-
ȎȈǽǾȘȆ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȘȆ ȌǽȐȇ, ȊȂ ȈțǾȜ ǿȘȒȋȁȅȏș ȊǽȍȐȃȐ ȅ
ŬŪŞŪ ƄţhŦŜ ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ţŜūŧšŞa Ţš ŭŶ ŞƁũŪūŤ1ŮƁšŨŶ Ť3
ǾȈȐȃȁǽȏș ȏǽȉ ȅ ȎȜȉ, Ȋȅ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȌȍȂȁǽǿǽȏșȎȜ ȏȍȐȁȐ ȅ
ŞŪŠŪūŤ1ŮƁš. ľŶ ŮŜŦŪŞ0ŨŶ Ţš u5ŝŪ ƈŭŮŬŪeũƁŤ ŝšţŨ0ŧŞũŹ
ȐȏȋȉȈȂȊȅț; ȅ Ȋǽ ǿȘȎȋȏȂ ȃȅǿȐȖȅȆ ȅ Ȋǽ ȎȉȅȍȂȊȊȘȒ
ūŬšŝŷŞaźŵů ũšŨŪŵũ0Ũů Ť3 ŭŨŤŬeũũŪŨů ūŜůŦY, Ť3 ũŤşŠż-
ǿȄȅȍǽțȖȅȆ (ǬȎ.112, 5–6) (ǽ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂȏ ȎȉȅȍȂȊȊȂȂ ȌǽȐȇǽ),
Ţš ŞũĮ ŮšŬūsŵů űŪŠŤ1ŮŤ, ũŤŢE ƉŦŬšŭŮŶ ŭŦŤŮaŮŤŭz ţŠĮ
Ť3 ƉũŠŹ ŨšųŮaŮšŧŸũŹ, ũŤŢE ŮŬůŠŤ1ŮŤŭz Ť3 ƀŧŪŭŮŬŜŠaŮŤ ȌȍȋȎȏȅȍǽȜ ȁǽȃȂ ȁȋ ȊȂȀȋ ȎǿȋȂ ȌȍȋȉȘȕȈȂȊȅȂ, ȌȋȎȘȈǽȂȏ ȂȉȐ
ŝšţŦŪũeųũw, Ť4Ţš ũŜ Şŷŭ0ŦŤűŶ ŢŤŞhť, Ť3 ũŜ ŭŨŤŬſ1ũũŜz ȇǽȃȁȋȁȊȂǿȊȋ ȌȅȏǽȊșȅȓȂ ȊȂȇȋȂ, Ȍȋ ǾȈȅȄȋȎȏȅ ȎȇȅȊȅȆȓȘ
ūŬŤţŤŬazť şDŸ, (ũŤųŮ0Ţš ŝŪ ūŜůŦA ſ4ŭŮŸ ŭŨŤŬeũŴšš), Ť3 ȂȀȋ, ȁǽǿǽȜ ȌȋȌǽȁǽȏșȎȜ ǿ ȎȂȏȅ ȂȀȋ ȁȈȜ ȌȋȏȍȂǾȘ ȂȀȋ ȉǽȈȘȉ
ŠaŢš ŠŪ ŮŪşw2 ūŬŪŭŮŤŬaz ūŬ0ŨŷŭŧŶ: ūŪŭŷŧašŮŶ ŭšŨY ũŜ ȊǽȎȂȇȋȉȘȉ.
ŞŭsŦŶ ŠeũŸ ūŤ1ŵů, ŝŧŤţ8 ŭŦŤ1ũƁťŲŷ ſ3şw2 ƈŭŮŬŪsz ŞūaŠŜŮŤ
ŞŪ ŨŬeŢŷ ŭšşw2, ±Ţš ŦŶ ūŪŮŬeŝŹ Ũ†ŧŜz ŢŤŞHŮũŜ.
 
19
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ũ7Ť. ʼnŪ ũeşŧŤ ŬšųeŮŶ ŦŮŪ2 t şŪŬŮŜũŪŝżŭƁšŨŶ ūŪŬŜŝŪ- 48. ǩȋȃȂȏ ǾȘȏș, ȇȏȋ ȅȄ ȌȋȍǽǾȋȖȂȊȊȘȒ ȀȋȍȏǽȊȋǾȂȎȅț
ŵeũũŷűŶ, ƆŦw žţŶ ƀŹŧw2 Ũũ0şw ƆŨŶ, Ť3 ūŪũeŢš Ũũ0şw ȎȇǽȃȂȏ: Ȝ ȉȊȋȀȋ Ȃȉ, ȅ ȇǽȇ ȉȊȋȀȋ Ȍȋȏȋȉ ȏȍǽȔȐȎș, ȏȋ ȉȊȂ
Ť3ŢŠŤŞŤ1ŮšŧšũŶ ſ4ŭŨŸ, ũyŢŠŜ ŨŤ2 ſ4ŭŮŸ ŝšţųŤ1ŭŧšũũŷŨŤ ŢŤ- ȊȂȈșȄȜ ȊȂ ǿȌȈȂȏǽȏșȎȜ ǿȋ ȉȊȋȀȅȂ ȃȅȏȂȆȎȇȅȂ ȒȈȋȌȋȏȘ ȅ
ŮeťŭŦŤŨŤ ŦyūŧzŨŤ ƅŝsţŪŞŜŮŤŭz. ʼnŪ Ť3 ŭeť ŠŜ ŭŨŪŮ- ȎȁȂȈȇȅ. Ǫȋ ȅ Țȏȋȏ ȌȐȎȏș ȌȋȎȉȋȏȍȅȏ Ȋǽ ȇȅȏȋǿ ǿȂȈȅȇȅȒ, Ȍǽ-
ŬsšŮŶ ŦŤ1Ůŷ ŞšŧŤ6ŦƁz ŞŪ ƋŮŧŜũŮjťŭŮŹť ūŜŭyŵŷzŭz ūů- ȎȋȉȘȒ ǿ ǝȏȈǽȊȏȅȔȂȎȇȋȉ ȋȇȂǽȊȂ, ȇǽȇ ȅȄȋǾȅȈșȊȋ ȌȅȏǽȂȉȘ
ųŤ1ũŹ t ŝGŜ Ť3ţ8oŝŤ1ŧŸũw ūŤŮaſŨŷz, Ť3 ũŤŦŪşŠaŢš şŧaŠŜ ȋȊȅ ǾȘǿǽțȏ ȋȏ ǞȋȀǽ ȅ ȊȅȇȋȀȁǽ ȀȋȈȋȁǽ ȊȂ ȅȎȌȘȏȘǿǽțȏ, Ȓȋ-
Ť3ŭŦyŭŶ ūŬƁeŨŴŷz. ŎŪŧŤ1Ŧw ŞŪ ŦjťŢŠŪ t ŮżűŶ ƀŞBŬŸ ȏȜ ȇǽȃȁȘȆ ȅȄ ȚȏȅȒ ȄǿȂȍȂȆ ȎȏȋȈșȇȋ ȌȋȂȁǽȂȏ ȍȘǾȘ, ȎȇȋȈșȇȋ
ūŪşŧŪŵašŮŶ Ŭŷ6ŝŷ, ſ3ŧŤ1Ŧw ũŤŢE şŬaŠŶ ũżŦƁť ŨũŪşŪųšŧŪ- ȁǽȃȂ ȎǽȉȘȆ ȉȊȋȀȋȈțȁȊȘȆ Ȁȋȍȋȁ ǿ ȁȂȊș ȌȋȏȍȂǾȅȏș ȊȂ ȉȋ-
ŞżųšũŶ ũŜ ŞŭsŦŶ ŠeũŸ Ť3ŢŠŤ1ŮŤ Ũ0ŢšŮŶ. ľŭ‰ ŦŶ ŮšŝĮ ȃȂȏ. ǟȎȂ ȋȃȅȁǽțȏ ȋȏ ǯȂǾȜ ȌȅȖȅ, ȔȏȋǾȘ ǯȘ ȁǽȈ ȅȉ
ųaźŮŶ, ŠaŮŤ ūŤ1ŵů Ť5ŨŶ ŞŪ ŝŧaşŪ ŞŬeŨz (PŜŧ. Rş, Ŧ7ţ). ǾȈǽȀȋǿȍȂȉȂȊȊȋ, — ȌȋȂȏ ȎǿȜȏȋȆ Ȍȍȋȍȋȇ (ǬȎ. 103, 27). Ǭȋ-
ŎżŨŢš Ť3 ŨũŪşŪzŠyŵŜşŪ, Ť3 ŨŜŧŪūŤ1ŵũŜşŪ ŝGŶ ſ4ŭŮŸ ūŤ- ȔȂȉȐ ȉȊȋȀȋ Ȉȅ ȇȏȋ ȎȗȂȁǽȂȏ ȅȈȅ ȉǽȈȋ — ȏȋȀȋ ȅ ȁȍȐȀȋȀȋ Ȍȅ-
Ůazť. ōƁ‰ ŭŧhŴŜŞŶ Ť3 ŭaŨŶ ŴŤŬ0ŦŪš Ť3 ūŬŪŭŮŬaũũŪš Ť3Ũhť ȏǽȂȏ ǞȋȀ. ǮȈȘȕǽ ȎȅȂ, ȅ ȏȘ, ȕȅȍȋȇȋȂ ȅ ȌȍȋȎȏȍǽȊȊȋȂ ȔȍȂǿȋ
ųŬeŞŪ, ŝGŪŞŤ Ť3 ŞżŬŹ ūŬ0ųšš ŞŭšşŪ2 ŭšŝE ŞŪţŧŪŢŤ2, ŞŭsųšŭŦŪš ȅȉȂțȖȅȆ, ǿȎȂȀȋ ȎȂǾȜ ǿȋȄȈȋȃȅ Ȋǽ ǞȋȀǽ ȅ ǿȂȍȐ, ȋȏȍȜȎȕȅ
tŮŬsŭŶ ŨƁŬŭŦ0š ūŪūšųeũƁš, Ť3 ƇŨŶ ŨũŪşŪūŪūšųŤ1ŮšŧšũŶ, Ť3 ǿȎȜȇȐț ȉȣȍȎȇȐț ȄǽǾȋȏȐ ȅ Ȑȉ ȉȊȋȀȋȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȘȆ, ȅ ȊȂ
ũš ŝyŠŤ ũš ŞżŬšũŶ, ũŪ ŞżŬšũŶ. ǾȐȁș ȊȂǿȂȍȂȊ, Ȋȋ ǿȂȍȂȊ.
Ũ7f. İŵš ű0ŵšŨŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝŧŜşŪůşŪŠŤ1ŮŤ ŝGů, Ť3 ŝŧŜ- 49. ǢȎȈȅ ȃȂȈǽȂȉ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȐȀȋȁȅȏș ǞȋȀȐ ȅ ǾȈǽȃȂȊȊȂȆ-
ŢeũũŹťŴŤŨŶ ŞŪţŧź1ŝŧšũŤ ŝhŮŤ ŧźŝŧeũƁšŨŶ, ũaşŶ ƇŨŶ ȕȂț ǿȋȄȈțǾȈȂȊȘ ǾȘȏș ȋȏ ǪȂȀȋ ȈțǾȋǿșț, ȌȍȂȁȎȏǽǿȅȉ Ǟȋ-
ũaŴŶ ŝGŪŞŤ ūŬšŠŭŮaŞŤŨŶ, ũŤųŤ1ŨŢš ūŬŤŞŧŜųŤ1ŨŸ ūŬŤŭy- ȀȐ Ȑȉ Ȋǽȕ ȊǽȀȅȉ, ȊȅȔȂȀȋ ȋȏ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ ȊȂ ǿȈȂȇȐȖȅȉ Ȏ Ȏȋ-
ŵŜşw ŞżŦŜ, ũŤ űůŠ0ŢšŭŮŞŪŨŶ, ũŤ ŬaţůŨŪŨŶ, ũŤ Ť3ţŨyŠ- Ǿȋț ȅ ǿ ȎȂǾȂ, Ȋȅ ȅȎȇȐȎȎȏǿǽ, Ȋȅ ȄȊǽȊȅȜ, Ȋȅ ȎȋȑȅȎȏȅȔȂȎȇȋȀȋ
ŬŭŮŞŪŞŜũƁšŨŶ, ũŤ ŭŧŪŞŪwūŬŜŞŠaũƁšŨŶ, žŵš Ť3 Şŭeť ũŜŦa- ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȉȘ ȅȄȐȔȅȈȅ ǿȎț ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș
ţŜũŤ ŝyŠšŨŶ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ ŨjŬŜ. TŞŬŜŵašŮŭz ŝŪ ŝGŶ ŭŶ ȉȣȍȎȇȐț. ǥǾȋ ǞȋȀ ȋȏǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȋȏ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȌȍȅȎȏȐȌǽȂȏ Ȏ
ŨũżŮšŧŸũŷŨŶ ũŬaŞŪŨŶ ūŬŤŭŮůūaźŵŤűŶ ŦŶ ũšŨY, Ť3 ȎǽȉȋȉȊȅȏȂȈșȊȘȉ Ȋȍǽǿȋȉ, ȐȌȅȏǽȊ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂȉ ȅ ȊǽȁȉȂȊ.
ŮŵšŭŧaŞƁšŨŶ ƈūŤŮŜŞašŨŷűŶ Ť3 ũŜŠŨeũũŷűŶ: Š0ŝŬŹ ŝŪ ǡȋǾȍȂ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȎȏȋȈȇȋǿǽȏȂȈȅ ȊǽȄǿǽȈȅ ȎȐȂȏȊȋȂ Ȏǽȉȋ-
ũżŲŷŤ t ŭŦŜţaŮšŧšť, ƈūŤŮaŮšŧŸŭŮŞŪ Ť3 ŠŨeũƁš, ŭyšŮũŪš ȉȊȂȊȅȂ ȐȌȅȏǽȊȅȂȉ ȎȂǾȜ ȎȋǾȋț ȅ ȁȉȂȊȅȂȉ.
Ť3ţŠŜŠ0ŴŜ ŨũżũƁš.
ũ7. ņaŦw ŞŪţŨŪşŧŤ2 ŝhűŪŨŶ ŝŪŬeũƁšŨŶ ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ 50. ǧǽȇ ȉȋȃȂȉ ȉȘ ȌȍȂȋȁȋȈȂȏș ȐȇȋȍȂȊȅǿȕȅȆȎȜ ȌȍȂȃȁȂ
ūŬšŠ8ůŠšŬŢaŞŴƁť şŬżűŶ; ũyŢŠŷ ūŪŮŬeŝŜ: ŨyŢŶ ŝŪ, şŧŜ- ȀȍȂȒ? ǪȐȃȊȋ ȎǽȉȋȌȍȅȊȐȃȁȂȊȅȂ (ȅȈȅ ȊǽȎȅȈȅȂ ȁȂȈǽȏș ȃȂ-
ş0ŧšŮŶ, ŞŪ ŮŬůŠżűŶ ŮŬůŠŤ1Ůŭz, Ť3 ūŪũůŢŠašŮŭz ūŪşŤ1ŝšŧŸ ȈǽȊȅȜȉ ǿȋȈȅ ȎǿȋȂȆ). ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ȏȍȐȁȜȖȅȆȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇ
ŭŞŪź2 ŧźŝŪūŬsŭz ŞŭšşŠA ŞŪţŬŹŞaŮŤ ŦŶ ŭ™hũŹ ŭŞŪŤ1űŶ ȏȍȐȁȅȏȎȜ... ȅ ȅȄǾǽǿȈȜȂȏȎȜ ȋȏ ȎǿȋȂȆ ȌȋȀȅǾȂȈȅ (Ȏȉ. ǬȍȅȏȔ.
ūHŨŷŭŧŶ. ʼnyŢŠŪź Ţš ũyŢŠů ŬŹŴŤ1ŮŤ ũš tŬšųeũŪ ſ4ŭŮŸ 16, 26), ǿȎȂȀȁǽ ȈțǾȋȌȍȜȎȜ ǿȋȄǿȋȁȅȏ ȌȋȉȘȎȈȘ Ȏǿȋȅ ȀȋȍȂŌ ȇ
ţŜŦ0ũŷ. ŋŬ0ųšš žŵš Ƈŝw Ť3 Şũ0ŭŤŨŶ ũyŢŠů ũżŦŪšşw ȎǿȜȏȘȊȂ. ǪǽȎȅȈȅȂ ȊǽȎȅȈȅȂȉ ȍǽȄȍȐȕǽȏș ȊȂ ǿȋȎȌȍȂȖȂȊȋ Ȅǽ-
ŮŵaŮšŧŸŭŮŞŜ, žŵš Ť3 ũšŨŪŵũżťŴů, ƅŢŤŠašŨŶ Ţš ūŬ0ųšš ȇȋȊǽȉȅ (ȏ. Ȃ. ȊǽȎȅȈȅȂ ȀȍȂȒǽ ȊǽȎȅȈȅȂȉ ȁȋǾȍȘȒ ȎȏȍȂȉȈȂ-
Ť3Ũyŵŷz ũŜťŮŤ2 ũŜ ũŷ2 ŭŶ ŞŷŭŪŮŷ2 ŭŤ6ŧŷ, ŭŹŠsŵš ŞŪ ȊȅȆ). ǧȋȀȁǽ ǿȊȋȎȅȉ ȎǽȉȋȌȍȅȊȐȃȁȂȊȅȂ ȇ ȇǽȇȋȉȐ-ȈȅǾȋ
ƂšŬůŭŜŧŤ1ŨŹűŶ (ŇůŦŤ2 Ŧ7Š, Ũ7f), ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŶ ũšūŬšŭŮaũũŹť ȁȋǾȍȋȉȐ ȏȖǽȊȅț (ȏ. Ȃ. Ȏǽȉȅ ȎȂǾȜ ȊǽȎȅȈșȊȋ ȄǽȎȏǽǿȈȜȂȉ ǿ
 
20
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŨŪŧŤ1ŮŞŹ Ť3 Ť3ũżűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ: ŦŪşŠA ūŬƁŤ1ŠšŮŶ ŦŶ ȁȂȈȋ ȌȍȋȅȄǿȂȎȏȅ ȁȋǾȍȋȂ ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȂ), ȏȋȀȁǽ ȋȃȅȁǽȂȉ Ȍȍȋ-
ũaŨŶ ũyŢŠŪź ŦŬżūŦŪź, ũŤŢe ŝŪ ũšŨŪŵũżťŴšź, ūŪ ȔȂȂ ȅȉȂțȖȐț ȌȍȅȆȏȅ ȇ Ȋǽȉ Ȏ ǿȘȎȋȏȘ ȎȅȈȐ, ȎȅȁȜ ǿ ǥȂȍȐ-
ũaŴšť ũyŢŠŹ ŠżŧŜźŵšź, ũŪ ũyŢŠŪź ũżŦŪšź Ť3ţşŧŜ- ȎǽȈȅȉȂ (Ȏȉ. Ǩȇ. 24, 49), ȏȋ ȂȎȏș ǿ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȆ ȌȍȂǾȘǿǽȜ
ş0ŧŜŮŤŭz ũš ŨŪşyŵšź ūŧŪŮŭŦŤ1ŨŜ ƈŭŮũaŨŜ: ūŪŝŹŢŠaź- ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ǿ ȌȍȋȔȅȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ, Ȍȋȇǽ ȌȍȅȅȁȂȏ ȇ Ȋǽȉ ȎȅȜ
ŵšź Ũũ0şŪź ŠšŬŢaŞŪź (ŦŬżūŪŭŮƁź) Ť3 ƅŠŪŧŹŞaźŵšź ȎȅȈǽ ȁȂȍȃǽǿȊǽȜ, ȁȂȆȎȏǿȐțȖǽȜ ȊȂ ȇǽȇ Ȋǽȕȅ ȊȂȉȋȖȊȘȂ
ƀŧżťŴƁť Ţš ũŬaŞŶ Ť3 ŝŹŭ0ŞŭŦŪš ƅƀŧŪŝŧeũƁš: ūŪŝŹŢŠaź- ȐȎȅȈȅȜ, Ȋȋ ȏǽȇǽȜ, ȇȋȏȋȍȋȆ ȊȂȈșȄȜ ǿȘȍǽȄȅȏș ȏȂȈȂȎȊȘȉȅ ȐȎ-
ŵšź Ţš Ť3 ŦŶ ş0ŬŴšŨů ƈŦŧŪũeũƁš ŠyŴŶ ũaŴŤűŶ, ūŪŝŹŢ- ȏǽȉȅ, ȉȋȖȊȋ ȌȋǾȂȃȁǽțȖǽȜ ȅ ȋȁȋȈȂǿǽțȖǽȜ ȅ ȀȍȂȒȋǿȊȘȆ
Šaźŵšź Ţš Ť3 ũšūŪŠHŝũŜz ŮŹŧšŭE ŠŞŤŢſ1ũƁz. ĽhŭŮŸ ŝŪ, Ȋȍǽǿ, ȅ ȄȈȋǾȐ ǾȂȎȋǿ, ȌȋǾȂȃȁǽțȖǽȜ ȅ ȊǽȇȈȋȊȊȋȎȏș ȊǽȕȅȒ
şŧŜş0ŧšŮŶ, ŴyŨŶ ŭŶ ũšŝšŭE ƆŦw ũŪŭŤ1Ũů ŠŷűaũƁź ŝyŬũů ȁȐȕ ȇ ȒȐȁȋȉȐ, ȌȋǾȂȃȁǽțȖǽȜ ȅ ǿȎȂ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȂ ȁǿȅȃȂ-
(ŀżzũ. Ş7, Ş7): ŠŜ Ť3ţŞeŬŢšŮŶ ƀŧ0ŝů ūŬŤ1ŭũw ũŜ ş0ŬŴšš ȊȅȜ ȏȂȈȂȎȊȘȂ. ǥ ȎȁȂȈǽȈȎȜ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ, — ǿȊȂȄǽȌȊȋ Ȏ ȊȂǾȂȎ
ũyŠzŵůź ũaŭŶ. ȕȐȉ, ȇǽȇ ǾȘ ȋȏ ȊȂȎȐȖȂȀȋȎȜ ȎȅȈșȊȋȀȋ ȁȘȒǽȊȅȜ [ǿȂȏȍǽ]
(ǡȂȜȊ. 2, 2), ȔȏȋǾ ȊȐȁȅȏȂȈșȊȋ ȅȄȀȊǽȏș ȅȄ ȊǽȎ ȄȈȋ, ǿȎȂȀȁǽ
ȊȐȁȅȏȂȈșȊȋ ȊǽȎ ǿȈȂȇȐȖȂȂ ȇ ȒȐȁȋȉȐ.
ũ7Ŝ. ŇŪŞŤ1ŮŶ ŞŬaşŶ, ƆŦw ŧeŞŶ ŞŪ ƅşŬaŠŹ ŭŞŪeť (PŜŧ. 51. Ǯȅȁȅȏ ǿȍǽȀ ǿ ȄǽȎǽȁȂ, ȇǽȇ ȈȂǿ ǿ ȈȋȀȋǿȅȖȂ ȎǿȋȂȉ (ǬȎ.
f7, l), Ť3 ŦŬhšŮŶ ũaŨŶ ŭBŮŤ Ť3 ŨŬſ1ŢŤ ūHŨŷŭŧŶ ũšųŤ1ŭ- 9, 29–30), ȎȇȍȘǿǽȜ ȁȈȜ ȊǽȎ ȎȂȏȅ ȅ ȉȍȂȃȅ ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȊȂȔȅȎ-
ŮŷűŶ Ť3 ũšųšŭŮŤ1ŞŷűŶ: ũŪ Ť3 Ũŷ2 žŵš ũš ŭūŤ1ŨŶ, ŞŪţŨ0ŢšŨŶ ȏȘȒ ȅ ȊȂȔȂȎȏȅǿȘȒ. Ǫȋ ȅ ȉȘ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȎȌȅȉ, ȉȋȃȂȉ ȂȖȂ
ŝ0ŧŸŴŷ Ť3 ŧźŮżťŴŷ ŮŪŨY ūŪŭŮŜŞŧsŮŤ ŭBŮŤ Ť3 ŨŬſ1ŢŤ Ť3 ǾȋȈșȕȅȂ ȅ ȋȌǽȎȊȂȆȕȅȂ ȁȈȜ ȊȂȀȋ ȌȋȎȏǽǿȅȏș ȎȂȏȅ, ȏȂȊȂȏǽ ȅ
ūŪŠŭ†Šŷ: ŨŪŧŤ1ŮŞŜ ŝŪ Ť3 pŜŧ0ŨŶ, ŝŠżũƁš Ţš Ť3 ŭŨŤŬšũ- ȄǽȎǽȁȘ. ǥǾȋ ȉȋȈȅȏǿǽ ȅ ȌȎǽȈȋȉ, ǾȁȂȊȅȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁ-
ũŪŨyŠŬƁš, Ť3 ſ4Ţš ŦŶ ŝŧŤ6ŢũŤŨŶ ŭŧůŢeũƁš, Ť3 ŨŤ1ŧŪŭŮŸ, Ť3 ȍȅȂ, ȌȋȎȈȐȃȂȊȅȂ ǾȈȅȃȊȅȉ ȅ ȉȅȈȋȎȏș, ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂ ȅ Ǟȋ-
ŝŧŜşŪŠŜŬeũƁš, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ŭŧhŴŜũƁš, ūŪŠŭa- ȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȈȋǿȂȎ ȎȈȐȕǽȊȅȂ — ǿȋȏ ȄǽȎǽȁǽ ǿȍǽȀȐ: ȅ ȎȂȏș,
ŠŜ ŞŬŜşY Ť3 ŭżŮŸ Ť3 ƆŨŜ Ť3 Ŭ†ũŷ Ť3 ƈŠaŞŜ Ť3 ŨŬſ1Ţŷ ȅ Ȝȉǽ, ȅ ǾȅȔȅ, ȅ ȏȂȊȂȏǽ, ȅ ȐȁǽǿȈȂȊȅȂ.
ŝŷŞaźŮŶ.
ũ7Ş. ľŪ Ũũ0ţŹ (Ũũ0şŤŨŶ ŞŬeŨšũšŨŶ) ƀŹŧw2 Ş0ţŬŜŭ- 52. ǥȎȌȋȈȊȂȊȊȘȆ ȈȂȏ ȉȊȋȀȅȒ, ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǡǽǿȅȁ,
ŮŪŨŶ ūŬšŠ8ůŭūżŞŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŠŜŞjŠŶ, ŝŧŜşŪŠŜŬS Ť3ţ- ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ǞȋȀǽ, ȅȄǾȍǽǿȕȂȀȋ ȂȀȋ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȇ ȇȋȊȓȐ ȎǿȋȂȀȋ
ŝŬaŞŴšŨů Ť5 ŝGů, şŧŜş0ŧšŮŶ ƅ ŦŪũeųũŷűŶ ŝŧŜşŪŭŧŪŞeũƁz: ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȜ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȆ ǞȋȃȅȅȒ: ȊȘȊȂ ȋǾȍȂȈ ȍǽǾ
ƆŦw ũhũŹ ƅŝŬżŮš ŬaŝŶ ŮŞ0ť ŭeŬŠŲš ŭŞŪE ūŪŨŪŧŤ1ŮŤŭz ǯǿȋȆ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂ ȌȋȉȋȈȅȏȅȎȜ ǯȂǾȂ ȉȋȈȅȏǿȋț ȎȂț. Ǻȏȋ
ŨŪŧŤ1ŮŞŪź ŭeź. ōƁe Ţš Ŭšųeŭz, ŠŜ Ũŷ2 ƈŬŜţůŨżšŨŶ, ƆŦw ȎȇǽȄǽȊȋ, ȔȏȋǾ ȁǽȏș Ȋǽȉ ȐȍǽȄȐȉȂȏș, Ȕȏȋ ȏȍȂǾȐȂȏȎȜ ǿȂȈȅȇȅȆ
Ũũ0şŜ ū0ŠŞŤşŜ Ť3 ŞŬeŨšũš ūŪŮŬeŝŜ ŞŶ ŨŪŧŤ1ŮŞŜűŶ. ĸŦw ŠŜ ȌȋȁǿȅȀ ȅ ȉȊȋȀȋ ȌȋȏȍȂǾȊȋ ǿȍȂȉȂȊȅ ȌȍȋǿȂȎȏȅ ǿ ȉȋȈȅȏǿǽȒ,
ſ3ŠŞA ƅŝŬsŵšŨŶ ũšŭŮůŢašŨŪš ƈŨA ƈŭŮŬŪeũƁš, Ť4ũŪ ũżŦŪš ȔȏȋǾ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȊǽȔǽȏȇȋǿ ǾȂȄȉȜȏȂȃȊȋȀȋ ȐȎȏȍȋȂȊȅȜ ȎȂȍȁ-
ŭšŬŠeųũŪ ũeŝŪ, Ť3ŠżŢš ŢŤŞeŮŶ űrŮ0ŭŶ, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ȓǽ, ȎȂȀȋ ȁȍȐȀȋȀȋ ȊȂȇȋȂȀȋ ȊȂǾǽ ȎȂȍȁȂȔȊȋȀȋ, ȀȁȂ ȋǾȅȏǽȂȏ
ƋūcŧŶ: ń#ŧŤ2 ũš ţũašŮš, ƆŦw Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŭŶ ŢŤŞeŮŶ ŞŶ ŞaŭŶ; DzȍȅȎȏȋȎ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǽȌȋȎȏȋȈ: ȅȈȅ ǿȘ ȊȂ ȄȊǽȂȏȂ ȎǽȉȅȒ
(Ş7 ņŪŬ. Gi, ſ7) ȎȂǾȜ, Ȕȏȋ ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ǿ ǿǽȎ (2 ǧȋȍ. 13, 5).
ũ7ş. İŵš űrŮ0ŭŶ ũaŨŶ ŝhŭŮŸ ūŬaŞŠŜ Ť3 ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ, Ť3 53. ǢȎȈȅ DzȍȅȎȏȋȎ ȎȁȂȈǽȈȎȜ ȁȈȜ ȊǽȎ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅț ȋȏ
ūŬHųŜz: ƆŞŹ, ƆŦw Ť3 ūŪŦ0ť (ʵ ņŪŬ. ʵ, l). ŋŬƁŤŠŤ1Ůš ŝŪ, ǞȋȀǽ, ȌȍǽǿȂȁȊȋȎȏȅț ȅ ȋȎǿȜȖȂȊȅȂȉ ȅ ȅȎȇȐȌȈȂȊȅȂȉ (1 ǧȋȍ.
 
21
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

şŧŜş0ŧšŮŶ, ŦŪ ŨũĮ ŞŭŤ2 ŮŬůŢŠaźŵƁŤŭz Ť3 ƅŝŬšŨšũeũũƁŤ, Ť3 1, 30), ȏȋ ȜǿȊȋ, Ȕȏȋ ȅ ȐȌȋȇȋȂȊȅȂȉ. ǥǾȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȌȍȅȆȁȅȏȂ
žţŶ ƈūŪŦ0ź Şŷ2 (ňŜŮf. ʵi, Ŧ7Ť). ŀ0ŝŬŹ u5ŝŪ Ŭšųeŭz, ƆŦw ȇȋ ǩȊȂ ǿȎȂ ȏȍȐȃȁǽțȖȅȂȎȜ ȅ ȋǾȍȂȉȂȊȂȊȊȘȂ, ȅ Ǽ ȐȎȌȋȇȋț
ŭůŝŝHŮŜ, ŭŤ1ŬŹųŸ ūŪŦ0ť, ųšŧŪŞżŦŜ ŬaŠŤ ŝhŭŮŸ: ŞŶ ŭa- ǿǽȎ (ǩȑ. 11, 28). ǡȋǾȍȂ ȌȋȏȋȉȐ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȉȋȃȊȋ, Ȕȏȋ ǫȊ
ŨŪŨŶ ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŪŨŶ űrŮĮ ūŪŦ0ť ūŪŧyųŤŮŶ ųšŧŪŞżųšŭŦƁť ȎȋȁȂȈǽȈȎȜ ȁȈȜ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȎȐǾǾȋȏȋț, ȏȋ ȂȎȏș ȐȌȋȇȋȂȊȅȂȉ.
Ŭ0ŠŶ. ǥǾȋ ȍȋȁ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȆ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȂȁȅȊȋȉ DzȍȅȎȏȂ ȌȋȇȋȆ ȋǾ-
ȍȂȎȏȅ ȉȋȃȂȏ.
ũ7Š. ĸŦŪŢš ſ4ŭŮŸ ųaŴŜ ūŜŠeũƁz Ť3 ųaŴŜ ƆŬŪŭŮŤ, ŮaŦw 54. ǧǽȇ ȂȎȏș Ȕǽȕǽ ȌǽȁȂȊȅȜ ȅ Ȕǽȕǽ ȀȊȂǿǽ, ȏǽȇ ȂȎȏș ȅ
ſ4ŭŮŸ Ť3 ũeŨŪŵŤ ųaŴŜ, ź4Ţš ŞţeŨŸ t ũaŭŶ şDŸ ŞŶ ūŬŤ- Ȕǽȕǽ ȊȂȉȋȖȅ, ȇȋȏȋȍȐț, ȌȍȅȜǿ ȋȏ ȊǽȎ, ǠȋȎȌȋȁș ǿ Ȍȋȁȋ-
ŧŤ1ųšŭŮŞůźŵšš ŞŬeŨz, ŠŜeŮŶ ŞŶ ŬyŦŤ ŞŬ†şŶ ũaŴŤűŶ: ŠŜ ǾǽțȖȂȂ ǿȍȂȉȜ ȁǽȂȏ ǿ ȍȐȇȅ ǿȍǽȀȋǿ ȊǽȕȅȒ, ȔȏȋǾȘ ȌȍȋȔȂȂ ȊȂ
ūŬ0ųšš ũš ŦŮŪŨY Ũŷ2, ũŪ ŝżŭŤ Ť3ţũšŨŪşaźŮŶ Ť3 ūaŠŜźŮŶ. ȉȘ, ǽ ǾȂȎȘ ȊȂȉȋȖȂȎȏǿȋǿǽȈȅ ȅ ȌǽȁǽȈȅ.
ũ7ſ. ĸŦŪŢš ŞŪ ŞũżŴũŤűŶ ŞšŵeűŶ ŭyŮŸ ŮŪŬŢũŤŲŷ2 55. ǧǽȇ ǿȋ ǿȊȂȕȊȅȒ ȁȂȈǽȒ ȂȎȏș ȉȂȊȜȈȘ, ȏȇǽȔȅ, ȌȏȅȓȂ-
(ūżũzŢũŤŲŷ) ŮŦaŮšŧŤ, ŧŪŞŲŷ2, ŬaŮũŤŲŷ, ŭŪoŬůŢŤ1ŮšŧŤ: ȈȋǿȘ, ǿȋȅȊȘ, ȎȏȍȋȅȏȂȈȅ; ȏǽȇ ȍǽȄȐȉȂȆ ȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȒ ȁȂȈǽȒ,
ŮaŦw Ť3 ŞŪ ŞũyŮŬšũũŤűŶ ŬŜţůŨŹŞať, ƆŦw ŭyŮŸ Ť3 ŞŶ Ȕȏȋ ȂȎȏș ȅ ǿ ȌȋȉȘȎȈǽȒ ǽȄǽȍȏȊȘȂ ȅȀȍȋȇȅ, ȋȏȍǽǿȅȏȂȈȅ, ȉȋȍ-
ūŪŨŷŴŧeũƁŤűŶ, ŦŪŮHŬũŤŲŷ, ƅŝŜŞaŮšŧŤ, ŨŪŬŭŮjŤ ŬŜţŝ0ť- ȎȇȅȂ ȍǽȄǾȋȆȊȅȇȅ, ȄǿȂȍȋȈȋǿȘ, ǾȈȐȁȊȅȇȅ, ȐǾȅȆȓȘ ȅ ȌȋȁȋǾ-
ũŤŲŷ, ŧŪŞŤ1ŮšŧŤ, ŭŦŞšŬũŤ1ŮšŧŤ, ƈŝjťŲŷ, Ť3 ūŬHųŜz: Ť5űŢš ȊȘȂ; ȇǽȇȋǿȘȒ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȏȋȏȔǽȎ ȅȄȀȋȊȜȏș ǿȋȊ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅ-
ūŪŠŪŝašŮŶ ŭŦ0Ŭw ūŬšŠţŜŮŞŪŬsŮŤ (ūŬšŠŞŪţŝŬŜũsŮŤ) ǿȘȉ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔȅȂȉ ȅ ȉȋȈȅȏǿȋț, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ǾȈȐȁȊȘȒ
ŞũĮ ŝŧŜşŪųšŭŮŤ1ŞŷŨŶ ŭŪūŬŪŮŤŞŪŬżųƁšŨŶ Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŪź, Ť3 ȎȇǿȂȍȊȅȏȂȈȂȆ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȎȇǿȂȍȊȅȈȅ ȎǿȜȏȋȀȋ ȉȂȎȏǽ ȅ ȊȂ ȁȂȈǽ-
ūaųš Ţš ŭŦŞšŬũŤ1Ůšŧšť: ŠŜ ũš ƅŭŦŞšŬũsŮŶ ŭ™0š ŨżŭŮŪ, Ť3 Ȉȅ ȉȂȍȄȇȅȉ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ǞȋȃȅȜ.
ŠŜ ũš ƅŭŦŞšŬũsŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ ŝ9Ɓz.
ũ7ƀ. ʼnš Ů0ŦŨw ƄţhŦŪŨŶ ŬŜţŝ0ťũŤųšŭŮŞůšŨŸ ſ4ŭŮŸ şDŸ, 56. ǪȂ ȏȋȈșȇȋ ȎȈȋǿȋȉ ȌȍȂȇȈȋȊȜȂȏȎȜ ǠȋȎȌȋȁș Ȋǽ ȁǽȍȋ-
ŦŪ ſ4Ţš ŭūŜŭŮŤ2, ƆŦŪŢš ũŜ ŬŜţŝ0ťũŤŲŹ ŝhŭŮŸ, Ť4Ţš ǿǽȊȅȂ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȇǽȇ ǾȘȈȋ Ȏ ȍǽȄǾȋȆȊȅȇȋȉ, ǿȋȌȅȜǿȕȂȉ ȇ
ŞŪūƁsŴš t ŦŬšŭŮA, ũŪ Ť3 ū0ŨŷŭŧŪŨŶ: şŧŜş0ŧŜŴš ŝŪ, ŬšųE, ǪȂȉȐ Ȏȋ ȇȍȂȎȏǽ, Ȋȋ ȅ ȌȋȉȘȎȈȋȉ. ǯǽȇ ȇȍȋǿȋȏȋȔȅǿǽȜ ȎȇǽȄǽ-
ŞŶ ŭšŝĮ ŦŬŪŞŪŮŪųŤ1ŞŜz, žŵš ūŬŤŦŪŭũyŭz ŞŪŭŦŬŤ1ŧƁź ŬŤ1ţŶ Ȉǽ ǿ Ȏ ȂǾȂ (ȏ. Ȃ. ȌȋȉȘȎȈȅȈǽ Ȏ ǿȂȍȋț): ȂȎȈȅ ȏȋȈșȇȋ
ſ3şw2, ŭūŜŭeũŜ ŝyŠů. ń# ŬaŝŶ ƋŞŬŜaŨŪŞŶ ƅ ŬšŞeŦŦŹ şŧŜş0ŧz ȌȍȅȇȋȎȊȐȎș ȇ ȋȁȂȃȁȂ ǢȀȋ, ǿȘȄȁȋȍȋǿȂț {ȎȌǽȎȂȊǽ ǾȐȁȐ}
ŝGŪŞŤ ŞŪ ƈŨĮ (ĽŷŮ. Ŧ7Š, ſ7i). (ǩȑ. 9, 21); ȅ ȍǽǾ ǝǿȍǽǽȉȋǿ ȀȈǽȀȋȈțȖȐ ǿȋ ȐȉȂ ȎǿȋȂȉ ȇ
ǞȋȀȐ ȋ ǭȂǿȂȇȇȂ (Ȏȉ. ǞȘȏ. 24, 15).
ũ7ţ. ĸŭũŹ ŭaŨŪť Ů0ť şŬżűŶ ŦŶ ŝGů ūŬŤŞ0ŠŤŮŶ 57. ǮȋȁȂȜȊȊȘȆ ȀȍȂȒ ȌȋȔȏȅ ȏȋȏȔǽȎ Ȏǽȉ ȀȋȊȅȏ ȇǽțȖȂȀȋ-
ŬŜŭŦŜzŞaźŵŜşŪŭz, ųyŞŭŮŞŪ ūŬƁeŨŧźŵŜşŪ ƀŧŪŭŨŬaŠƁz Ť3 ȎȜ ȇ ǞȋȀȐ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ȋȊ ȌȍȅȉȂȏ ǿ ȔȐǿȎȏǿȋ ȄȈȋǿȋȊȅȂ, ȏȜȀȋ-
ŮsŢšŭŮŤ Ť3 ũšŤ1ŭŮŪŞŭŮŞŜ ſ3şw2: ũš űŪŮsŵŜşŪ Ţš ŦŶ ūŪ- ȏȐ ȅ ȊȂȅȎȏȋǿȎȏǿȋ ȀȍȂȒǽ. ǧȏȋ ȃȂ ȊȂ ȒȋȔȂȏ ȌȍȂȇȈȋȊȅȏșȎȜ Ȋǽ
ŦŜsũƁź ūŬšŦŧŪũŤ1ŮŤŭz, ũš ūŬŤŞ0ŠŤŮŶ ŦŶ ŝGů: ƈ ŭšŝe Ţš ȌȋȇǽȜȊȅȂ, ȏȋȀȋ ȊȂ ȀȋȊȅȏ ȋȊ ȇ ǞȋȀȐ, ǽ ȐȁȂȍȃȅǿǽȂȏ Ȍȍȅ ȎȂǾȂ
ūaųš ŠšŬŢA, ƇţŜŨŤ ũšŬŹŴŤ1ŨŷŨŤ ŭŞzţyšŮŶ, ŦŬżūŧŸŴŜ Ť3 ȅ ǿȜȃȂȏ ȂȀȋ ȊȂȍǽȄȍȂȕȅȉȘȉȅ ȐȄǽȉȅ, ȁȂȈǽȜ ȎȅȈșȊȂȆȕȅȉȅ ȅ
ŧźŮżťŴŜ ūŬ0ųšš Ţšŧ†ũƁz ūŪşŤ1ŝšŧŤ ŠżŧŜz. ȈțȏȂȆȕȅȉȅ ȌǽȀȐǾȊȘȂ ȌȋȃȂȈǽȊȅȜ.
ũ7Ť. ľũšŨŧŤ2 ŭšŝĮ t ųŜŬHŞŶ ƂšţŜŞeŧŤũŷűŶ (Š7 ŒŜŬ. f7, 58. ǞȈțȁȅ ȎȂǾȜ ȋȏ Ȕǽȍ ǥȂȄǽǿȂȈȅȊȘȒ (Ȏȉ. 4 dzǽȍ. 9, 22),
Ŧ7Ş), ±Ţš ūaųš ŭyŮŸ ū0Ũŷŭŧŷ, ŦŤųſ1ũƁz Ť3 ŭ{šŮũŷz ŭŧ†Şŷ. ȅȄ ȇȋȅȒ ȈțȏȂȆȕȅȂ ȎȐȏș ȌȋȉȘȎȈȘ ȇȅȔȂȊȅȜ ȅ ȎȐȂȏȊȋȆ ȎȈǽ-
 
22
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ľŪţŨ0ŢšŴŤ Ţš ŭƁ‰ ƅŠŪŧżŮŤ ŝŧŜşŪŠaŮƁź ŝ9Ɓšź, ƈũŤųŤ- ǿȘ. ǥȄǾǽǿȅȏșȎȜ ȃȂ ȋȏ ȊȅȒ ȉȋȃȂȕș ȏȘ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț Ǟȋȃȅ-
Ţaz ŠyŴů, Ť3 ƅűůŢŠaz ŮY, Ť3 ūŪŞšŬşaz ŭšŝE ūŬšŠ8 şDšŨŶ, Ť3 Ȃț, ȂȎȈȅ ǾȐȁȂȕș ȐȊȅȔȅȃǽȏș ȅ ȋȒȐȃȁǽȏș ȁȐȕȐ Ȏǿȋț, ȅ Ȍȋ-
ūŬŤţŷŞaz ſ3şŪ2, ŞŪ ſ4Ţš ūŪŨŪŵŤ2 ŮšŝĮ, Ť3 ŞżŠŜz, ƆŦw ǿȂȍȀǽȏș ȎȂǾȜ ȌȍȂȁ ǠȋȎȌȋȁȋȉ, ȌȍȅȄȘǿǽȜ ǢȀȋ ȌȋȉȋȔș ȏȂǾȂ ȅ
ũšŝſ1ŭũŜ ŭyŮŸ ŠŜŬŪކũƁz. ŎżŨŢš şŧŜş0ŧšŮŶ: ũŤŦŮ0Ţš Ũ0- ȅȎȌȋǿȂȁȐȜ, Ȕȏȋ ȅȎȇȋȉȋȂ ȏȋǾȋț ȅȄǾǽǿȈȂȊȅȂ ȂȎȏș ȊȂǾȂȎȊȋȂ
ŢšŮŶ ūŬƁŤŨaŮŤ ũŤųšŭHŢš, žŵš ũš ŝyŠšŮŶ ŠŜũŪ2 ſ3ŨY ŭŶ ȁǽȍȋǿǽȊȅȂ. ǬȋȔȂȉȐ ȅ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇ ȊȅȔȂȀȋ
ũšŝšŭE (ĴwŜũ. G, Ŧ7ţ). ȌȍȅȊȅȉǽȏș Ȋǽ ȎȂǾȜ, ȂȎȈȅ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȁǽȊȋ ȂȉȐ Ȏ ȊȂǾǽ (ǥȊ. 3,
27).
ũ7f. ĿŧŜş0ŧšŮŶ ţŜŦ0ũŶ: žŵš Ţš ŝyŠůŮŶ ŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮ- 59. ǞȘǿǽȂȏ ȅȊȋȀȁǽ, Ȕȏȋ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȐȔȍȂȃȁȂȊȅȜ Ǿȍǽȏȅȅ,
ŞŪŞŜŞŴš ſ3ŨY, Ť3 ũš ūŪŮŬšŝŤ1ŮŶ ſ3şŪ2, ŠŜ tŠaŭŮŶ. NŞŪşŠA ũŜ ȌȍȋȍȘǿǽȂȏȎȜ ȏȖȂȎȈǽǿȊȘȆ ȌȋȉȘȎȈ ȎȇǽȄǽȏș Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȊȂ ǿȋ-
ƈųŬšŢŠeũƁŤ ūŬšŠŭŦaųšŮŶ ŮŵšŭŧaŞũŷť ū0ŨŷŭŧŶ ŞŪţ- ǿȍȂȉȜ; ǽȊȀȂȈșȎȇȅȂ ȃȂ ȌȋȉȘȎȈȘ ǿȊȐȕǽțȏ ȏȂǾȂ ȌȍȋȀȊǽȏș
şŧŜş0ŧŜŮŤ űŪŮS ŞũĮ ŞŬeŨšũš: ţŜŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮŞůźŮŶ Ţš Țȏȋȏ ǾȋȈȏȈȅǿȘȆ ǾȂȄǿȍȂȉȂȊȊȘȆ ȌȋȉȘȎȂȈ. ǥȏǽȇ, ȂȎȈȅ ȏȘ ȊȂ
ŮšŝĮ žşGŧŸŭŮƁŤ ū0Ũŷŭŧŷ ūŪŮŬšŝŤ1ŮŤ ŝŧzŠŪŧźŝŤ1Şŷť Ť3 ȌȍȋȀȋȊȅȕș ȂȀȋ ȁȋǾȍȘȉ ȉȋȈȔǽȊȅȂȉ, ǽ ȌȋȄǿȋȈȅȕș ȂȉȐ
ŝšţŞŬeŨšũũŷť ū0ŨŷŭŧŶ. İŵš Ƈŝw ũš ūŪŮŬšŝŤ1ŴŤ ſ3şŪ2 ȌȍȋȆȏȅ ȊǽȍȐȃȐ, ȊǽȌȘȖȂȊ ǾȘǿ ȇȅȔȂȊȅȂȉ, ȏȋ ȁȋȈȃȂȊ ǾȐ-
ŝŧŜşŤ1ŨŶ ŨŪŧųaũƁšŨŶ, ũŪ ūŪūyŭŮŤŴŤ ſ3ŨY ūŬŪŤţhŮŤ ũŜ ȁȂȕș ȌȋȊȂȎȏȅ ȒȐȁȘȂ ȋȏ ȏȋȀȋ ȌȋȎȈȂȁȎȏǿȅȜ, — ȌȍǽǿȂȁȊȋ
ŞũżŴũšš, ũŜūŷŵeũŶ ŝhŞŶ ŦŤųeũƁšŨŶ, ŮŪşŠA ūŬ0ųšš ŞŪţ- ȌȍȂȁǽȊ ǾȐȁȐȔȅ ȅȈȅ ǾȋŌȈșȕȂȉȐ ȂȖȂ ȀȍȂȒȐ, ȅȈȅ ǿȊȂȕȊȅȉ
ŠaŭŤ Š0ŧşŶ, Ť3ŧŤ2 şŬŹűY ŞšŧŤ1Ŧů ŭůŠ0ŨŶ ūŬeŠŜũŶ ŝhŞŶ, Ť3ŧŤ2 ȇǽȇȅȉ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȜȉ, ȅȈȅ ȏȜȃȂȈȘȉ ȊȂȌȍȅȜȏȊȋȎȏȜȉ Ȏȋ
ŮsŢŦŤŨŶ ũBŦŤŨŶ ŝŪŧżţũšŨŶ ŮŹŧſ1ŭũŷŨŶ: Ť3ŧŤ2 ų†ŭ- ȎȏȋȍȋȊȘ ǾȍǽȏȅȆ, ȅȈȅ ȉȐȔȂȊȅț ǿ ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ: ȅǾȋ ȅ ȋ
ŮŷŨŶ ŝŬaŮƁť ūŬŤŬŜŢeũƁzŨŶ: Ť3ŧŤ2 ſ4Ţš ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ Şż- ȌȍǽȄȁȊȋȉ ȅ ȏȖȂȎȈǽǿȊȋȉ ȎȈȋǿȂ, ȌȍȋȅȄȊȂȎȂȊȊȋȉ Ȍȋ ȊȂȋǾȐ-
ŲŹ ŨůųeũƁź: Ť4ŝŪ Ť3 ƅ ūŬaţŠũŹ Ť3 ŮŵšŭŧaŞũŹ ŭŧ0ŞŹ ŭŧ0ŞŪ ȔȂȊȊȋȎȏȅ ȜȄȘȇǽ, ȋȏȁǽȁȅȉ ȉȘ ȋȏȔȂȏ; ȌȋȔȂȉȐ ȏȖǽȏȂȈșȊȋ
ŞŪţŠaŨŷ ţŜ ƄţhŦŜ ũšũŜŦŜţaũƁš: ŮżŨŢš ūŪŠŪŝašŮŶ ȁȋȈȃȊȋ ǾȈțȎȏȅ ȜȄȘȇ ȎǿȋȆ.
ƄţhŦŶ ũaŴŶ ŮŬeţŞšũũŹ űŬŜũŤ1ŮŤ.
…. Ł#ŧŤ1Ųŷ ŭŧŜŭŮŸŨŤ2 Ť3ŭŦůŴašŨŤ ŭyŮŸ Ť3 ƆŬŪŭŮŸŨŤ Ť3 60. ǧȋȏȋȍȘȂ ȅȎȇȐȕǽțȏȎȜ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȐȏȂȒǽȉȅ, ȀȊȂ-
ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁšŨŶ Ť3 ūŬ0ųŤŨŤ, ŭjŤ şŧŜş0ŧźŮŭz ŭ0ŧũŲšŨŶ Ƈŝw ǿȋȉ, ȎȈǽǿȋȈțǾȅȂȉ ȅ ȁȍȐȀȅȉȅ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ȋ ȏȂȒ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ,
ŞŪ ŠũŤ2 ƅŢŤşaŮŤŭz, ũ0ŵƁź Ţš ŧůũ0ź (PŜŧ. RŦ, ƀ7). ŋŪŨŪ- Ȕȏȋ ȋȊȅ ȁȊȂȉ ȃȂȀȋȉȘ ǾȘǿǽțȏ ȎȋȈȊȓȂȉ, ǽ ȊȋȔșț ȈȐȊȋț
ŧŤ1ŭz u5ŝŪ ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ūŪŦŬŪŞeũŶ ŝhŮŤ ŬŪŭŪŤŭūůŵaź- (Ȏȉ. ǬȎ. 120, 6). ǥȏǽȇ, ȉȋȈȅȎș, ȁǽ ȋȎȂȊȅȏ ȏȂǾȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ŵŤŨŶ ƉŝŧŜŦŪŨŶ, ƆŦw ŠŜ ţũ0z ŞŬŜşHŞŶ ƈŝŹŢŤ1ŴŤ. ȊȋȂ ȍȋȎȋȅȎȌȐȎȇǽȏȂȈșȊȋȂ ȋǾȈǽȇȋ, ȔȏȋǾ ȅȄǾȂȃǽȏș ǿȍǽȃȂȎȇȋ-
Ȁȋ ȃȃȂȊȅȜ.
…Ŝ. ʼnŤŦaŦŪŢš ũŜ ŮS ŠšŬţũŪŞeũƁš ŠaŢŠŸ ūƁsũŭŮŞŜ ţŜ- 61. ǫȏȊțȁș ȊȂ ȁǽǿǽȆ ȎȉȂȈȋȀȋ ȇ ȎȂǾȂ ȁȋȎȏȐȌǽ ȈțǾȅȏȂ-
ŵŤ1ŮũŤŦwŨŶ Ť3 ŬŜŝHŨŶ ŝšţųŤ1ũũŷz ŮŬŜūeţŷ, ũŤŢE ŭŶ ȈȜȉ ȌșȜȊȎȏǿǽ ȅ ȍǽǾǽȉ ǾȂȎȔȅȊȊȘȒ ȏȍǽȌȂȄ, Ȋȅ ȏȂȉ, ȇȋȅ ȋȒȋ-
ŝšţŭŮyŠƁšŨŶ şŧŜş0ŧŜŮŤ ŭŶ ŮŪŝ0ź űŪŮsŵŷŨŶ, žŵš ŝŷ Ť3 Ȕȅ Ȁȋǿȋȍȅȏș ǾȂȎȎȏȘȁȊȘȂ ȍȂȔȅ. DzȋȏȜ ǾȘ ȋȊȅ ǾȘȈȅ ȐǾȂȈȂȊȘ
ŭżŠŷ ŧŤŲeŨŶ ŝhŧŤ, žŵš ŝŷ Ť3 Ũũ0şŪ ŞŬeŨz Ť3ŨżŧŤ ŞŪ ȎȂȁȅȊǽȉȅ, ȅ ȒȋȏȜ ǾȘ ȁȋȈȀȋȂ ǿȍȂȉȜ ǿȂȈȅ ȉȋȊǽȕȂȎȇȐț
Ť4ũŪųšŭŮŹŨŶ ŢŤŮƁŤ2, ŠŜ ũš ūŪ ūŤŭaũƁź, şũŤ1ŧŪŭŮŸ ūŪŦŬh- ȃȅȄȊș; ȔȏȋǾ ȅȒ ȀȊȅȈȋȎȏș ȊȂ ȌȋȇȍȘȈǽ ȅ ȏȂǾȜ, ȅ ȏȘ ȊȂ Ȍȍȅ-
šŮŶ ŮS, Ť3 ũšųŤ1ŭŮŷŨŤ Ť3 ŭeŬŠŲšŨŶ ũšwŝŬżţŜũũŷŨŤ ȔȏȂȊ ǾȘȈ ȇ ȊȂȔȅȎȏȘȉ ȅ ȊȂȋǾȍȂȄǽȊȊȘȉ ȎȂȍȁȓȂȉ.
ŭŞšŠeũŶ ŝyŠšŴŤ.
 
23
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

…Ş. ŋŬeŢŠš ŞŬůųŤ1ŴŜŭz ūšŮŬY ŦŧźųŤ2, ŮaŢš ūŪūůŵeũŶ 62. ǬȍȂȃȁȂ ǬȂȏȍȐ ǿȍȐȔǽțȏȎȜ ȇȈțȔȅ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ȌȋȌȐȎȇǽ-
ŝhŭŮŸ ūaŭŮŤ ŞŪ tŞšŬŢeũƁš, ƆŦŪŢš ƈŲŹŧŪŨyŠŬŤŮŤŭz ȂȏȎȜ ȂȉȐ ǿȌǽȎȏș ǿ ȋȏȍȂȔȂȊȅȂ ȋȏ DzȍȅȎȏǽ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȔȏȋǾ Ȍǽ-
ūŜŠeũƁšŨŶ ŨůŠŬŪŞaũƁź. ń# Ůŷ2 u5ŝŪ, žŵš ŬŜţůŨżũƁz ȁȂȊȅȂȉ ȏǽȇȅȉ ȐȓȂȈȋȉȐȁȍȅȏș ȂȀȋ ȋ ȎȂǾȂ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ. ǯǽȇ ȅ
Ŧŧź1ųŸ ūŬƁeŨŸ. Ť3 ŞŶ ŬŜţŧŤ1ųũŷ ū0Ũŷŭŧŷ ŞūaŠŜšŴŤ, ũš ȏȘ, ȂȎȈȅ, ȌȋȈȐȔȅǿ ȇȈțȔ ȍǽȄȐȉȂȊȅȜ, ȌȋȁȌǽȁȂȕș ȍǽȄȊȘȉ
ƈŢŜŭaťŭz: ŭŧaŞŤ Ţš ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ūŬšŨyŠŬŜşŪ ũaŴšşŪ şDŜ, ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉ, ȊȂ ȁȅǿȅȎș ȎȂȉȐ, Ȋȋ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȆ ȂȁȅȊȋȀȋ
ūŜŠeũƁŤ ƅŝůţŠaźŵŜşŪ ŨũżũƁš ŞŪŭűŪŠsŵšš ũŜ ŝ9eŭŮ- ȌȍȂȉȐȁȍȋȀȋ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȌǽȁȂȊȅȜȉȅ ȋǾȐȄȁȘǿǽțȖȂȀȋ Ȏǽȉȋ-
ŞšũŴƁť ŬaţůŨŶ, Ť3ŭŦůŴſ1ũƁz ŝŪ ƈţŠA ŭyŮŸ ƅŝůţŠŪŞaŮŤ ȉȊȂȊȅȂ, ȊǽȒȋȁȜȖȂȂ ǿ ȎȈȂȁ Ȅǽ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ǿȂȁȂȊȅȂȉ:
ŨŪşyŵŜ ųšŧŪŞżųšŭŦŪš ŠŨeũƁš ūŬ0ŨŷŭŧŪŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ. ȅǾȋ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜ ȎȐȏș ȐȄȁǽ, Ȍȋ Ǟȋȃȅț ȌȍȋȉȘȕȈȂȊȅț, ȉȋ-
ȀȐȖǽȜ ȋǾȐȄȁǽȏș ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȂ ȊǽȁȉȂȊȅȂ.
…ş. İŵš ŠHŝŬŜz Ũũ0ŢŤŲšź t ũaŭŶ teŨŧšŮŶ şDŸ 63. ǢȎȈȅ ǠȋȎȌȋȁș ȔǽȎȏȋ ȋȏȊȅȉǽȂȏ Ȑ ȊǽȎ ǾȈǽȀǽ, ȇǽȇ, Ȋǽ-
ƆŦŪŢš ŝŪşaŮŭŮŞŪ ƃwŞŧš: ĿDŸ ŝŪ ŠŜŠE, şDŸ ŞţsŮŶ (ĵwŞŜ ʵ, ȌȍȅȉȂȍ, ǾȋȀǽȏȎȏț Ȑ ǥȋǿǽ; ȅǾȋ ǠȋȎȌȋȁș ȂȀȋ ȁǽȈ, ǠȋȎȌȋȁș ȅ
Ŧ7Ŝ): ŞŭsŦw ũżşŠŹ Ť3 ƀŧ†z, ±Ţš ũaŨŶ ũŜŞšŠE Şżųũŷť, t ǿȄȜȈ (Ȏȉ. ǥȋǿ. 1, 21), ȏȋ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ǿȄȜȏȋ ǾȐȁȂȏ ȅȄ ȍȐȇ Ȋǽ-
ŬůŦŤ2 ũaŴšz Ş0ţŨšŮŶ: ŝŧŜş†z ŝŪ, şŧŜş0ŧšŮŶ, Ť3 ƀŧ†z t ȕȅȒ ȅ ȄȈȋ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȊǽǿȂȈ Ȋǽ ȊǽȎ ǟȂȔȊȘȆ; ȅǾȋ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ
şDŜ. ń# ũŜŞŪŠsť ũŜ ũŷ2 ƀŧ†z, Ů0ť ũŜŞšŠeŮŶ ũŜ ũŷ2 Ť3 Şżų- ȌȍȂȉȐȁȍȘȆ, ǾȈǽȀȋȂ {ȁȋǾȍȋȂ} ȅ ȄȈȋȂ {ȒȐȁȋȂ}... ȋȏ ǠȋȎȌȋȁǽ
ũŪš ŞšŭeŧƁš ŭŪ ŭŧaŞŪź ŞżųũŪź. ĸŦŪŢš ŝŪ ŝŠżűŶ, şŧŜ- (Ǯȅȍ. 11, 14). ǥ ȊǽǿȋȁȜȖȅȆ Ȋǽ ȊǽȎ ȄȈȋȂ, ǫȊ ȃȂ ȁǽȍȐȂȏ Ȋǽȉ
ş0ŧšŮŶ şDŸ, ŞŪ ſ4Ţš ũŤţŞŬŜŮŤ1ŮŤ, Ť3 ƀŧŪ2 ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŞaŨŶ, Ť3 ȅ ǿȂȔȊȐț ȍǽȁȋȎȏș Ȏȋ ȎȈǽǿȋț ǿȂȔȊȋț. ǧǽȇ Ȝ ǾȁȂȈ, Ȁȋǿȋȍȅȏ
ūaŦŤ ŭŪţŤ1ŢŠů, Ť3 ũš ũŤţŧŪŢY, Ť3 ũŜŭŜŢŠY Ť3 ũš Ť3ŭŮ0Ŭşũů. ŀŜ ǠȋȎȌȋȁș, ȔȏȋǾ ȍǽȄȋȍȅȏș ǿǽȎ, ȅ ȄȈȋ Ȏȋȏǿȋȍȅȏș ǿǽȉ, ȏǽȇ ȅ
ŨŪŧųŤ1ŮŶ u5ŝŪ ũŜŬ0ŠũŜz şŧŜş0ŧźŵŤ ūŬŤ1ŮųŜ: tũeŧŹŢš ǿȋȎȎȋȄȅȃȁȐ, ȅ ȐȃȂ ȊȂ ȍǽȄȋȍț, ȊǽȎǽȃȁȐ ȅ ȐȃȂ ȊȂ ȅȎȏȋȍȀȊȐ.
ƀŧĮ, ũżŭŮŸ Š0ŝŬŹ. ʼnŜ ş0ŬŴšš ŝŪ Ť3ţŨŹũŤ1Şŷť Şſ1ŵŤ şDŸ, ǡǽ ȐȉȋȈȇȊȂȏ ȃȂ ȊǽȍȋȁȊȋȂ ȌȍȅȎȈȋǿȅȂ, ȀȈǽȎȜȖȂȂ: ȇȋȈș Ȏȇȋ-
Ũ0ŢšŮŶ ŞŭsŦw ŭƁ‰ ūaŦŤ ũŜ ŭŞŹŮŧżťŴšš ũšųazũũw ūŬš- ȍȋ ȎȏǽȈȋ ȊȂȁȋǾȍȂ, ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȐȃȂ ȁȋǾȍȂ. ǥǾȋ ȅȄȉȂȊȅǿȕȅȆ
ŧŜşaŮŤ. ȁȂȈǽ Ȋǽȕȅ Ȋǽ ȒȐȁȕȂȂ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ȉȋȃȂȏ ȋȌȜȏș ȊȂȋȃȅȁǽȊȊȋ
ȌȍȂȈȋȃȅȏș ȅȒ ǿ ȎǿȂȏȈȂȆȕȂȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ.
…Š. ń$Ţš ũŜ ŝżŭŷ Ť3ŧŤ2 ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŨŪŧŤ1ŮŞŪź, 64. ǮȅȈșȊȂȂ ȅ ȌȋǾȂȁȋȈțǾȊȂȂ ȊǽȌǽȁǽțȖȅȆ Ȋǽ ǾȂȎȋǿ
Ť3 ŞŭsŦŪź ŠŪŝŬŪŠżŮšŧƁź ƀżŧŸũŹš Ť3 ŬŹŮŤ1ŮšŧŸũŹš ũŜűŪ- ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȅȈȅ ȉȋȈȅȏǿȋț, ȅȈȅ ȁȍȐȀȋț ȇǽȇȋț ȁȋǾȍȋ-
Šsť, şŧyŝŴŷ t ũŤ1űŶ Ŭ†ũŷ ŞŪŭūŬƁŤ1ŨšŮŶ, Š0ũŠšŢš Ť3 ŞŶ ȁȂȏȂȈșț, ȅ Ȏǽȉ ȋȏ ȊȅȒ ȌȋȈȐȔȅȏ ȀȈȐǾȋȔǽȆȕȅȂ ȍǽȊȘ, ȁȋ ȏȋ-
ŝšţũŜŠeŢƁš ūŬƁŤŮŤ2: ƅŭůŢŠeũƁš Ũhŭŧšũũŷz ŭŨeŬŮŤ Ȁȋ, Ȕȏȋ ȁǽȃȂ ǿ ǾȂȄȊǽȁȂȃȅȂ ȌȍȅȁȂȏ, ȌȋȁȋȄȍȂǿǽȜ, ȊȂ ȈȂȃȅȏ
ƈŭŨŪŮŬŹŞaz ŞŶ ŭŞŪeť ŠůŴŤ2, ƆŦŪŢš ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ şŧŜ- Ȉȅ Ȋǽ ȁȐȕȂ ȂȀȋ ȋȎȐȃȁȂȊȅȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋȆ ȎȉȂȍȏȅ, ȅ ǿȘȊȐȃ-
ş0ŧŜŮŤ ſ3ŨY: ŦŮ0 Ũz Ť3ţŝaŞŤŮŶ t ŮżŧŜ ŭŨeŬŮŤ ŭšS; ȁȂȊ ǾȘǿǽȜ ǿȄȘǿǽȏș: ȇȏȋ ȅȄǾǽǿȅȏ ȉȂȊȜ ȋȏ ȎȂȀȋ ȏȂȈǽ
(ŌŤ1Ũ. ţ7, Ŧ7Š) ūŪũůŢŠašŨŸ ŝŪ ſ4ŭŨŸ ũšŞ0ŧŸũw ūŪŞŤũŪ- ȎȉȂȍȏȅ (ǭȅȉ. 7, 24); ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǿȍǽȀ Ȍȍȋȏȅǿ ǿȋȈȅ ȄǽȎȏǽǿ-
ŞaŮŤŭz ţŜŦ0ũwŨŶ ŭůūŪŭŮaŮŜ. ȈȜȂȏ ȉȂȊȜ ȌȋǿȅȊȋǿǽȏșȎȜ ȄǽȇȋȊǽȉ Ȏǿȋȅȉ.
…ſ. ʼnš ūŬ0ŭŮŹ ūŬšŠũŜūŤ1ŭŜũŪ ŝhŭŮŸ, ƆŦw ũżŲŷŤ ŦŶ 65. ǪȂ ȌȍȋȎȏȋ ȊǽȌȅȎǽȊȋ ȌȍȂȃȁȂ, ȇǽȇ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ Ȁȋǿȋ-
ŭšŝĮ şŧŜş0ŧŜűů: ŞŪŭŮaũŤŮš, Ť3 ūŬƁŤ1ŠšŨŶ ŦŶ ŧź1ŠšŨŶ ȍȅȈȅ ȁȍȐȀ ȇ ȁȍȐȀȐ: ǿȎȏǽȊșȏȂ, ȌȋȆȁȂȉ ȇ ȊǽȍȋȁȐ, ȃȅǿȐȖȂ-
ƈūŪŞaźŵŷŨŶ ũŜŠeŢŠšź Ť3 ŨŪŧųaŵŷŨŶ (ōyŠšť }i, f7). ń# ȉȐ Ȏ ȐȌȋǿǽȊȅȂȉ {ȊǽȁȂȃȁȋț, ǾȂȎȌȂȔȊȋ}, ȅ ǿ ȌȋȇȋȂ ȌȍȂǾȘ-
ūaŦŤ: ŋŬƁŤŠŤ1Ůš ŞŪţŴeŠŴš ŭŪŝšŭżŠůŤŨŶ ŭŶ ũŤ1ŨŤ Ƅţh- ǿǽțȖȂȉȐ (ǮȐȁ. 18, 9–10); ȅ ȂȖȂ: ȌȍȅȅȁȅȏȂ ǿȄȋȆȁȂȉ ǿ ǥȐ-
 
24
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŦŪŨŶ ƇŨũŷŨŶ ŧeŭŮũŷŨŶ, Ť3 tŞŬŜŮŤ1ŨŶ | ŦŶ ũaŨŶ t ȁȂț, ȅ ȎȀȋǿȋȍȅǿȕȅȎș Ȏ Ȋȅȉȅ ȜȄȘȇȋȉ ȈȐȇǽǿȘȉ, ȋǾȍǽȏȅȉ ȅȒ
Ť4ŭŮŤũŷ (ń#ŭaƁŤ ţ7, ƀ7). Ňź1ŮƁŤ ŝŪ ŝżŭŪŞš ƅŝŷŦ0ŴŜ ųŬšţ8 Şŭź2 ȇ ȎȂǾȂ ȋȏ ȅȎȏȅȊȘ (ǥȎ. 7, 5–6). ǯǽȇ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȅ ȄȈȘȂ ǾȂ-
ŢŤ1ţũŸ ũŜ ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞŴŤűŶ ŝšţŨ0ŧŞũŪš ŢŤŮƁE Ť3ţ8wŵŬsŮŤ ȎȘ Ȍȍȋȏȅǿ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȅȄǾȍǽȈȅ ǾȂȄȉȋȈǿȊȋȂ ȌȍȂǾȘǿǽȊȅȂ, ǿȋ
ŨšųŤ2 Ť3ŭŦůŴeũƁť, Ť3 ũšŤ1ŭŮŪŞũŹš ũŜŤūaųš ũŜ ŝŧŜşŪşŪŞżť- ǿȎț ȃȅȄȊș ȅȒ ȏȋȔǽȏ ȉȂȔȅ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ. ǥ Ȋǽ ȏȂȒ, ȇȋȅ ǾȋȈȂȂ
ũŹťŴŷz Ţš Ť3 ŝŧŜşŪųšŭŮŤ1ŞŹťŴŷz Ş0ŤũŭŮŞŪ ƈŭŮŬšŨ- ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȆȊȘ ȅ ǾȋȀȋǾȋȜȄȊȂȊȊȘ, Ȏ ǾȋȈșȕȅȉ ȊȂȅȎȏȋǿȎȏǿȋȉ
ŧsŮŤ ŭŜŨŤ1ŨŶ ŮżŨŶ ŠżŧŪŨŶ ŞŶ şŬżűŶ Ŭżźŵš ŭŤ1űŶ ȊǽȌǽȁǽțȏ, ȐǿȈȂȇǽȜ ȅȒ Ȋǽ ȀȍȂȒ Ȍȋ ȌȋǿȋȁȐ ȎǽȉȘȒ ȁȂȈ ǾȈǽȀȋ-
ŬaŮŸŨŤ ũšŭũ0ŭũŷŨŤ. ŀŜ ũeşŧŤ ūŪũE ŮaŦw ŞŪţŨ0şůŮŶ t ȔȂȎȏȅȜ, ǾȍǽȊȜȉȅ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉȅ; ȔȏȋǾ Ȓȋȏș ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
ƆŢš ŞŪ űrŮA ŞżŬŷ Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŷ Ť3 ŝŧŜşŪũŜŠeŢƁz ƅŭŮaŞŤŮŤ Ȅȋȉ ȋȏȇȈȋȊȅȏș ȅȒ ȋȏ ǿȂȍȘ ǿȋ DzȍȅȎȏǽ, ȋȏ ȉȋȈȅȏǿȘ ȅ ǾȈǽȀȋ-
ŬaŮwŞŜũũŷz. ʼnŪ Ũŷ2, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ŠŞ7ŠŶ, ũš tŭŮy- ȐȌȋǿǽȊȅȜ, ȌȍȂȌȋǾȂȁȅǿ ȅȒ. Ǫȋ ȉȘ, ǠȋȎȌȋȁȅ, ȀȋǿȋȍȜ Ȏ ǡǽ-
ūŤŨŶ t ŮšŝE, Š0ũŠšŢš ƈŵeŠŬŤŴŤ ũŷ2, Ť3 ƈŠŜŧsŮŭz t ǿȅȁȋȉ (Ȏȉ. ǬȎ. 79, 19), ȊȂ ȋȏȎȏȐȌȅȉ ȋȏ ǯȂǾȜ, ȁȋȊȁȂȃȂ
ũaŭŶ ūŪşŧŪŵaźŵƁŤ ũŷ2 (PŜŧ. o7f, f7i). ʼnš tŭŮyūŤŨŶ t ȐȖȂȁȍȅȕș ȊǽȎ, ȅ ȐȁǽȈȜȏȎȜ ȋȏ ȊǽȎ ȌȋȀȈȋȖǽțȖȅȂ ȊǽȎ; ȊȂ
ŮšŝE, Š0ũŠšŢš ūŪŞšŧŤ1ŴŤ tŤŮŤ2 t ũaŭŶ Ť3ŭŦůŴaźŵŷŨŶ ȋȏȎȏȐȌȅȉ ȋȏ ǯȂǾȜ, Ȍȋȇǽ ȊȂ ȌȋǿȂȈȅȕș ȋȏȋȆȏȅ ȋȊ ȊǽȎ ȅȎ-
ũŷ2, Ť3 ƅŢŤŞeŨŶ ŮšŬūżũƁšŨŶ Ť3 ŦŬżūŦŤŨŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁšŨŶ. ȇȐȕǽțȖȅȉ ȊǽȎ, ȅ ȉȘ ȊȂ ȋȃȅǿȋȏǿȋȍȅȉȎȜ ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȅ
ŃŜũeŢš Ť3ŭŦůŴeũƁš ſ4ŭŮŸ ŢŤŮƁE ųšŧŪŞżŦů, Ť3 ŞŪ ŞŬeŨz ȏǿȂȍȁȘȉ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂȉ. ǥǾȋ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ ȂȎȏș ȃȅȏȅȂ ȔȂȈȋ-
ƈųŤũeũũŪ Ũũ0ŢŤŲšź ūŪŠ8 ũ0şŤ ųůŢŠhűŶ ūaŠŜŮŤ ƈşŪŮŪŞ- ǿȂȔȂȎȇȋȂ ȅ ȔǽȎȏȋ, ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȂ, ȋȏ ǮǽȉȋȀȋ Ǭȋȁ-
ŧsšŮŭz t ūŪŠŞŤşŪūŪŧ0ŢũŤŦŜ. ľšŧŤŦŪŠyŴũŷz Ţš ŠůŴŤ2 Ť3 ǿȅȀȋȌȋȈȋȃȊȅȇǽ ȌȋȌȐȎȇǽȂȏȎȜ Ȋǽȉ Ȍǽȁǽȏș Ȍȋȁ ȊȋȀȅ ȔȐȃȁȘȒ,
Š0ŝŧšŭŮŞšũũŷz ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ũš tųŜzŞaŮŤŭz ŞŶ Ȋȋ ȁȐȕȂ ǿȂȈȅȇȋȆ ȅ ȁȋǾȈȂȎȏȊȋȆ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȊȂ ȋȏȔǽȅǿǽȏș-
ũŜūaŭŮŹűŶ. ȎȜ ǿ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȘȒ ȎȈȐȔǽȆȊȋȎȏȜȒ.
…ƀ. İŵš ŮŪŧŤ1Ŧw Ũ0ŢšŮŶ ŝżŭŶ, ƆŦw Ť3 ũš űŪŮsŵů ųš- 66. ǢȎȈȅ ȎȏȋȈșȇȋ ȎȅȈȂȊ ǾȂȎ, Ȕȏȋ ȉȋȃȂȏ, ȅ ȇȋȀȁǽ ȊȂ Ȓȋ-
ŧŪŞżŦů ūŬšŭŮŬŪsŮŤ ŭšşŪ2, Ť3 ūŬšŞŪŠŤ1ŮŤ ŦŶ ŭŞŪšŨY ŭŮŬšŨ- ȔȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇ, ȌȍȂȇȈȋȊȜȏș ȂȀȋ ȅ ȌȂȍȂȏȜȀȅǿǽȏș Ȋǽ Ȏǿȋț ǿȋȈț,
ŧeũƁź, t ſ4Ţš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY Ť3ţŭŮyūŧŸŴŜ ŝŧŜşaşw ƈŭŮŬŪe- Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ǿȘȎȏȐȌȈȂȊȅȜ ȂȀȋ ȅȄ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ȎǿȋȂȀȋ Ȍȋ ȂȎȏȂ-
ũƁz: ŦŪŧŤ1Ŧw Ũ0ŢšŮŶ žşGŧŶ ŞŪ ƅūŬšŠŹŧeũũŪš ŞŬeŨz ūŪŞš- ȎȏǿȐ ȔȅȊǽ; ȏȋ ȎȇȋȈșȇȋ ǾȋȈȂȂ ȎȅȈȂȊ ǝȊȀȂȈ, ǿ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȂ
ŧżũƁš ŝ9Ɓš ūŬƁeŨŸ, ŞŭE ũŜ ŧyųŴšš ūŬšŞšŭŮŤ2 ųšŧŪŞżųš ǿȍȂȉȜ ȌȍȅȜǿ ȌȋǿȂȈȂȊȅȂ ȋȏ ǞȋȀǽ, ǿȎȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ ȔȂȈȋ-
ţŜŞŹŵaũƁš (ţŜŧ0şŶ): İŵš ŞŭšűŧaŠũŷť ŭżŞšŬŶ ŮŪŧŤ1Ŧw ǿȂȇǽ ȌȂȍȂǿȂȎȏȅ Ȋǽ ȈȐȔȕȂȂ? ǥ ȂȎȈȅ ȎȂǿȂȍ ǿȎȂȒȈǽȁȊȘȆ
ŞŪţŨ0Ţš, ƆŦw ŞŶ ŦaŨšũũůź ŢšŭŮ0ŦŪŭŮŸ ūŬšŮŞŪŬŤ1ŮŤ ȎȏȋȈșȇȋ ȎȅȈȂȊ, Ȕȏȋ ȉȜȀȔǽȆȕȂȂ ȂȎȏȂȎȏǿȋ ǿȋȁȘ ȌȍȂǿȍǽȖǽȂȏ
ŨzşųaťŴšš ŞŪŠŷ2 ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2: ųŮŪ2 Ƈŝw ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ Ůšū- ǿ ȏǿȂȍȁȋȎȏș ȇǽȉȂȊȊȐț, ȏȋ ȔȂȀȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȁȂȈǽȏș ȏȂȌȈȂȆ-
ŧżťŴƁť ź4şŶ; İŵš ŞŪţŠyűŶ ƀŹŧw2 ƅűŧŜŢŠeũŶ, Şŭ‰ ŭšŝĮ ȕȅȆ țȀ. ǢȎȈȅ ǿȋȄȁȐȒ, ȇȍǽȆȊȂ ȋȒȈǽȃȁȂȊȊȘȆ, ǿȎȂ ȎȂǾȂ Ȍȋȁ-
ūŪŞŤũyŮŤ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ: ŦŮ0 ŝŪ ūŪŭŮŪŤ1ŮŶ ūŬŪŮŤ1Şů ŧŤŲA ŨŬa- ȔȅȊȜȂȏ ȅ Ȏǿȋȅȉ ȒȋȈȋȁȋȉ ȅȎȌȋȈȊȜȂȏ: ȅǾȋ ȌȍȂȁ ȒȋȈȋȁȋȉ…
ţŜ (PŜŧ. ŬŨ7ţ): ŦaŦw Ƈŝw ŦŶ ŭšŝĮ ŮšūŧŪŮA Şŭ‰ ũš ȇȏȋ ȐȎȏȋȅȏ? (ǥȎ. 147, 6). ǯȋ ȇǽȇ ȏȂȌȈȋȏȂ ȊȂ ȌȍȂȈȋȃȅȏș
ūŬšŧŜşašŮŶ: ŦŮ0 ŝŪ ūŪŭŮŪŤ1ŮŶ ūŬŪŮŤ1Şů ŧŤŲA ŮšūŧŪŮŷ2; ǿȎȂȀȋ Ȍȋ ȎǿȋȆȎȏǿȐ ȎǿȋȂȉȐ? ǥǾȋ ȅ Ȍȍȋȏȅǿ Ȉȅȓǽ ȏȂȌȈȋȏȘ
ŞżŬůŤŨŶ u5ŝŪ, űŧaŠũŷť Ţš Ť3 ųeŬũŷť ƇşŧŸ ƈŨA ũaŴšşw ȇȏȋ ȐȎȏȋȅȏ? ǞȐȁȂȉ ȃȂ ǿȂȍȋǿǽȏș, Ȕȏȋ ȅ ȒȈǽȁȊȘȆ ȅ ȔȂȍȊȘȆ
ū0ţŠŹ ũżŦŪşŠŜ, Ť3ŧŤ2 ŭŦŪŬżš, şŪŬsŵŸ Ţš Ť3 ŭŞŹŮŪŞŤ1ŠŹũŶ ȐȀȈș Ȑȉǽ ȊǽȕȂȀȋ ȌȋȄȃȂ ȇȋȀȁǽ-ȊȅǾȐȁș ȅȈȅ ȎȇȋȍȂȂ, ȎȏǽȊȂȏ
ŝhŮŤ ūŬŤŧ0şŪŨŶ ŝ9eŭŮŞšũũŹťŴŜşw nşũS. ȀȋȍȜȔȅȉ ȅ ȎǿȂȏȋǿȅȁȊȘȉ ȋȏ ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
ȋȀȊȜ.
 
25
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

…ţ. Ł$ŭŮŸ ũżŦŪš Ť3 ŞŶ ũŜŭŮŪsŵšŨŶ ƈŭŮŬŪeũƁš, ŭŞŤŠż- 67. ǢȎȏș ȅ ǿ ȊǽȎȏȋȜȖȂȉ ǿȂȇȂ Ȏ ǿȂȍȊȘȉ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋȉ
ŮšŧŸŭŮŞŪ Ť3 ţũaŨšũƁš ũaŴšŨů ŞŮaťũŹ ƂHŭŤŰů ūŪŧŜşašŨŪ ȅ ȌȍȅȄȊǽȇǽȉȅ ȌȍȋȜǿȈȜțȖȂȂȎȜ ǿ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȉ ȊǽȕȂȉ ǥȋ-
ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ſ3ŠŤ1ũŪ ſ3ŭŨŷ2, Ť4ŨŢš ƇŨŶ Ť3ţŴeŠŶ t ſ3şįūŮŜ, ȎȅȑȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ǿ ȇȋȂȉ Ȑȉ Ȋǽȕ, ȅȄȕȂȁȕȅ ȅȄ
teŨŧšŮŭz Ƈŝw ŭŮŬaŭŮũŷűŶ ŝŬšŨeũŶ, Ť3 ƆŦw ŞŶ ũ0ŵŤ ǢȀȅȌȏǽ, ȋȏȎȏǽȂȏ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ǿȈȂȔȂȊȅȆ ȅ ȎȇȍȘȏȊȋȀȋ
ŭŮyŠũŹťŴƁz ŬŜŝ0Ůŷ, ƄţhŦŜ Ţš, ſ3şHŢš ũš ŞżŠzŴš, ȎȍǽȉȊȂȆȕȂȀȋ ȍǽǾȎȏǿǽ, ȅ ȎȈȘȕȅȏ ȜȄȘȇ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȊȂ ȄȊǽȈ,
ŭŧhŴŤŮŶ, ũš ŦŮŪŨY ƄţhŦŜ ŝŹŭHŞŶ ŭŦŞeŬũŜ Ť3 ŮŧŤ1ŮšŧŸũŜ ȊȂ ȜȄȘȇ ǾȂȎȋǿ, ȊȂȔȅȎȏȘȆ ȅ ȍǽȎȏȈȂǿǽțȖȅȆ ȄȁȍǽǿȋȂ ȍǽȄȐ-
ūŬaŞŜşw ŬaţůŨŜ (ƈŨA), ũŪ ƄţhŦŜ ŭŞsŮŜ ŭŞŹŮŪũ0ŭũŷűŶ ȉȂȊȅȂ, Ȋȋ ȎǿȜȏȋȆ ȜȄȘȇ ǝȊȀȂȈȋǿ, ȌȍȂȋǾȍǽȄȐțȖȅȒ Ȑȉ ȅȄ ȏȂ-
žşGŧŶ, ūŬšwŝŬŜŢaźŵŤűŶ ƇŨŶ t ŮżŧŜ ũŜ ŝšţŮŹŧeŭũŪš, ȈȂȎȊȋȀȋ ǿ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȘȆ ȜȄȘȇ, ȌȍȋȎǿȂȏȅȏȂȈșȊȘȆ ȁȈȜ Ȍȍȅ-
ƄţhŦŜ ūŬŪŭŞŹŮŤ1ŮšŧŸũŜ ūŬƁeŨŧźŵƁz ŠůŴŤ2. ȂȉȈțȖȂȆ ȂȀȋ ȁȐȕȅ.
…Ť. ōŧhŴŜűŶ ũżŦƁŤűŶ ŝŬaŮƁť ũšŠyşůźŵŤűŶ ŮżŧŪŨŶ 68. ǮȈȘȕǽȈ Ȝ ȊȂȇȋȏȋȍȘȒ ǾȍǽȏȅȆ, ȏȜȃȇȋ ǾȋȈȜȖȅȒ ȏȂ-
ũšwŭŧaŝũw, Ť3 ũš ŨŪşyŵŤűŶ ƈūŪŮŬšŝŤ1ŮŤ ūŪŵeũƁz, ŬeŦ- Ȉȋȉ ȅ ȊȂ ȉȋȀȐȖȅȒ ȁȂȍȃǽȏș ȌȋȖȂȊȅȜ, ȋǾȍǽȏȅǿȕȅȒȎȜ ȇȋ
ŴŤűŶ ŦŪ ŨũĮ: ŦaŦw Ũ0ŢšŨŶ ŝšţ8 ūŪŵeũƁz Ť3ţŝaŞŤŮŤŭz ȉȊȂ Ȏ ǿȋȌȍȋȎȋȉ: «ǧǽȇ ȉȋȃȂȉ ȉȘ ǾȂȄ ȌȋȖȂȊȅȜ ȅȄǾǽǿȅȏșȎȜ
ŠƁaŞŪŧŜ Ť3 ŭŮŬŜŭŮeť; ņŶ ũŤ6ŨŢš şŧŜş0ŧŜŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ȋȏ ȁȅǽǿȋȈǽ ȅ ȎȏȍǽȎȏȂȆ?» ǯǽȇȋǿȘȉ ȊǽȁȋǾȊȋ ȋȏǿȂȔǽȏș, Ȕȏȋ
ƆŦw ũš Ů0ŦŨw ƅŴazũƁšŨŶ ŭũżŠũŷűŶ, ũŪ Ť3 Ş0ūŧšŨŶ ȊȂ ȋȁȊȅȉ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȋȏ ȜȎȏǿ, Ȋȋ ȅ ǿȋȌȈȂȉ ȇ ǞȋȀȐ ȅȄ
ŭeŬŠŲŜ ūŪŮŬšŝŤ1ŮŤ Ť3 Ť3ţşũaŮŤ ŞŪţŨ0ޚٚ ƀŧ†z Ţš Ť3 ȎȂȍȁȓǽ ȉȋȃȂȏȂ ǿȘ ȅȎȏȍȂǾȈȜȏș ȅ ȌȍȋȀȋȊȜȏș ȊȂȁȋǾȍȘȂ ȁǿȅ-
ƀŧhűŶ ūŪŠŨeŮũŤŦŤ: ľŪţţŞaŴŜ ŝŪ, şŧŜş0ŧšŮŶ, ŦŪ şDů, ȃȂȊȅȜ ȅ ȏȂȒ, ȇȋȅ ǿȋȄǾȐȃȁǽțȏ ȅȒ. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ǿȋȄȄǿǽȈȅ
ŞũšşŠA ŭŦŪŬŝżŮŤ Ť5ŨŶ, Ť3 Ť3ţŝaŞŤ Ť5űŶ (PŜŧ. Rƀ, ƀ7), Ť3 ūaŦŤ ȇȋ ǠȋȎȌȋȁȐ ǿ ȎȇȋȍǾȅ ȎǿȋȂȆ, ȅ ǫȊ ȅȄǾǽǿȅȈ ȅȒ ȋȏ ȊȐȃȁȘ ȅȒ
ūŤ1ŭŜũŪ ſ4ŭŮŸ: ń#ţ8 ųŬeŞŜ žŠŪŞŜ Ş0ūŧŸ Ũ0ť, ƈŭŧhŴŜŧŶ ſ3ŭŤ2 (ǬȎ. 106, 6); ȅ ȂȖȂ ȊǽȌȅȎǽȊȋ: ȅȄ ȔȍȂǿǽ ȌȍȂȅȎȌȋȁȊȂȆ Ȝ
şŧaŭŶ Ũ0ť: Ť3 ŠŜ ŞţhŠšŮŶ Ť3ţ8 Ť3ŭŮŧżũƁz ŢŤŞ0ŮŶ Ũ0ť ǿȋȄȋȌȅȈ, ȅ ǯȘ ȐȎȈȘȕǽȈ ȀȋȈȋȎ ȉȋȆ; Ȋȋ ǿȄȘȁȂȏ ȅȄ ȅȎȏȈȂȊȅȜ
(ĵwũŜ Ş7, G Ť3 ţ7). ŎżŨŢš, Š0ũŠšŢš ūŬeťŠšŮŶ ŝšţţŜŦ0ũƁš, ȃȅȄȊș ȉȋȜ (ǥȋȊǽ. 2, 3. 7). ǬȋȔȂȉȐ Ȍȋȇǽ ȊȂ ȌȍȋȆȁȂȏ, — Ȁȋ-
ŭŤ1ŬŹųŸ ŭŮůŢeũƁš şŬŹűA, ŞŪţţŪŞY, şŧŜş0ŧšŮŶ, ŦŶ ŝGů ǿȋȍȅȏ, — ǾȂȄȄǽȇȋȊȅȂ, ȏȋ ȂȎȏș ȎȏȐȃȂȊȅȂ ȀȍȂȒǽ, ǿȋȄȄȋǿȐ ȇ
ŞhŴũšŨů (PŜŧ. ũ7ƀ, Ş7 Ť3 G), ƆŦw ŠŜ ŞšŧŤųaťŴšš ŝŧŜşŪ- ǞȋȀȐ ǟȘȕȊȂȉȐ (ǬȎ. 56, 2–3), ȁǽ ȌȋȁǽȜ ȉȊȂ ǿȂȈȅȔǽȆȕȂȂ
ŠŹsũƁš ŠaŬůz, Ť3 ŭaŨŷť Ů0ť ūŬŤŧ0şŶ şŬŹűA Ť3ŭŮŬšŝŤ1ŮŶ ǾȈǽȀȋȁȂȜȊȅȂ, ȅȎȏȍȂǾȅȏ ǫȊ ȎǽȉȘȆ ȌȍȅȈȋȀ ȀȍȂȒǽ ǿȈǽȎȏșț
ŭŞŪeź ŞŧaŭŮƁź, Ť3 ŭŮŬaŭŮũŜşw ƈŨA ƃŠwŧŷ Ť3ţşŧaŠŤŮŶ, Ť3 ǮǿȋȂț ȅ ȅȄȀȈǽȁȅȏ ȅȁȋȈȋǿ ȎȏȍǽȎȏȊȋȀȋ Ȑȉǽ ȅ ǾȂȄȗȅȁȋȈșȊȘȉ
ŝšţ8jŠwŧŸũŷ (ŝšţŭŮŬaŭŮũŷ) ūŪŦaŢšŮŶ, ±Ţš ƈ ũaŭŶ ū0ŧ- ȌȋȇǽȃȂȏ Ȋǽȕȅ ȌȋȈȊȘȂ ȅȁȋȈȋǿ ȊȂȉȋȖȅ. ǥȏǽȇ, ȂȎȈȅ ȏȘ ȊȂ
ũŷ ƃŠwŧŶ (ŨšųŮaũƁť) ũeŨwŵŤ. İŵš Ƈŝw ũš ūŬƁsŧŶ ſ3ŭŤ2 ȌȋȈȐȔȅȈ ȁǽȍǽ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ, ȏȋ ǿȂȁǽȆ, Ȕȏȋ ǠȋȎȌȋȁș ȍǽȁȅ
ŠŜŬŪŞaũƁz ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ŞżŢŠŸ, ƆŦw ŨŪŧŤ1ŮŞŪź Ť3 ƈūŪ- ȉȋȈȅȏǿȘ ȏǿȋȂȆ ȅ ȐȌȋǿǽȊȅȜ ȒȋȔȂȏ ȐȎȈȘȕǽȏș ȏȂǾȜ, ȇȋȀȁǽ
ŞaũƁšŨŶ ű0ŵšŮŶ ŮS şDŸ ƈŭŧhŴŜŮŤ ŨŪŧsŵŜŭz. ŋŪţũaŞŶ ǿȋȄȄȋǿȂȕș ȇ ǪȂȉȐ. ǰȄȊǽǿ ȏȂȌȂȍș ȏǽȇȋȂ ǠȋȎȌȋȁȊȂ ȋ ȏȂǾȂ
u5ŝŪ ŞLųũźź ŭůŠŸŝY, ũš ūšųaŧůť ƅ ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ Ť3ţũšŨŪ- ȌȍȅȎȐȃȁȂȊȅȂ, ȊȂ ȏȐȃȅ ȋ ȎǿȋȂȉ ǾȂȎȎȅȈȅȅ ȇ ȌȋȁȗȜȏȅț Ȍȋȁ-
ŢeũƁŤ: ūaųš Ţš ūŪŮŵŤ1ŭz Ť3ţŝhŮŤ t ŞŬŜşA ŨŪŧŤ1ŮŞŪź Ť3 ǿȅȀǽ ȌȋȖȂȊȅȜ, Ȋȋ ȌǽȔȂ ȌȋȏȖȅȎȜ ȅȄǾǽǿȅȏșȎȜ ȋȏ ǿȍǽȀǽ ȉȋ-
ŮšŬūżũƁšŨŶ ŝlşŪŠaŬũŷŨŶ. İŵš Ƈŝw ş0ũzŮŶ Şŷ2 ūHŨŷŭ- Ȉȅȏǿȋț ȅ ǾȈǽȀȋȁȐȕȊȘȉ ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȌȋȉȘȎȈȘ
ŧŷ ũeŨŪŵŤ Ť3 ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁz t şŬaŠŜ ū0ŭŮũŤųšŭŦŜ, ŝż- ȊȂȉȋȖȅ ȅ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȜ ǾȐȁȐȏ ȀȊǽȏș ǿǽȎ ǿ ȋȁȊȋȉ ȀȋȍȋȁȂ
şŜťŮš ŞŶ ŠŬůşjť, ŭŤ1ŬŹųŸ, ŞŶ ŨŪŧŤ1ŮŞů Ť3 ŝŧŜşŪŠŜŬeũƁš. ȌȋȖȂȊȅȜ, ǾȂȀȅȏȂ ǿ ȁȍȐȀȋȆ (ǩȑ. 10, 23), ȏȋ ȂȎȏș ǿ Ȁȍǽȁ ȉȋ-
ȈȅȏǿȘ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȜ.
 
26
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

…f. ĿŧŜş0ŧŜ ŰŜŬŜHũŶ ŨŪŧsŭz, ŠŜ tŤ1ŨšŮŶ ŝGŶ t ŨšũE 69. Ǡȋǿȋȍȅȏ ȑǽȍǽȋȊ, ȉȋȈȜȎș: ȁǽ ȋȏȘȉȂȏ ǞȋȀ ȋȏ ȉȂȊȜ
ŭŨeŬŮŸ ŭƁź2, Ť3 ƈŭŧhŴŜũŶ ŝhŭŮŸ: ūŪŠ0ŝũŹ Ţš Ť3 ŞżŭŤ, ŨŪ- ȎȉȂȍȏș Ȏȅț, — ȅ ǾȘȈ ȐȎȈȘȕǽȊ; ȏǽȇȃȂ ȅ ǾȂȎȘ, ȌȍȋȎȅǿȕȅȂ
ŧŤ1ŞŴƁŤ şDŜ, ŠŜ ũš ŞŪ şŧůŝŤũY ū0ŭŧŜũŤ ŝyŠůŮŶ, ūŪŧůųŤ1ŴŜ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȁǽ ȊȂ ȌȋǿȂȈȅȏ ȅȉ ȅȁȏȅ ǿ ǾȂȄȁȊȐ, ȌȋȈȐȔȅȈȅ Ȍȍȋ-
ūŬŪŴeũƁš: ŦŪŧŸŨŤ2 ūaųš ƈŭŧhŴŜũŶ ŝyŠšŮŶ űŬƁŭŮƁaũŤũŶ ȎȅȉȋȂ. ǪȂ ȏȂȉ Ȉȅ ȌǽȔȂ ȐȎȈȘȕǽȊ ǾȐȁȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇ-
ųšŧŪŞżŦŶ, ŨŪŧsťŭz ŭŞŪŝ0Šů ūŪŧůųŤ1ŮŤ t Ũhŭŧšũũŷz ȒȍȅȎȏȅǽȊȅȊ, ȉȋȈȜȖȅȆȎȜ ȋǾ ȅȄǾǽǿȈȂȊȅȅ ȋȏ ȉȘȎȈȂȊȊȋȆ
ŭŨeŬŮŤ. ȎȉȂȍȏȅ.
o7. ń$Ţš ŞŬeŨz ũżŦŪš t ŝ9eŭŮŞšũũŷz ūŬŪŭŞŹŵašŨŷť 70. ǟȍȂȉȜ ȊȂȇȋȂ ȌȍȋȎǿȂȖǽȂȉȘȆ ȅ ȐȌȋȇȋȂǿǽȂȉȘȆ Ǟȋ-
Ť3 ƈūŪŦŪšŞašŨŷť ŝĮ ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ūŪ ŭūŬsŮŜũƁŤ Ţš ŭšS, ŞŶ ȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț, Ȍȋ ȐȉǽȈȂȊȅȅ ȃȂ ȂȂ ǿȌǽȁǽțȖȅȆ ǿ
ūŜŬſ1ũƁz Ť3 ŭŦŞſ1Ŭũŷ ŞūaŠŜzť, Ť3 ŬŪūŵať ŭšşw2 ŬaŠŤ, Ť3 ũš ȌǽȍȂȊȅȂ Ȑȉǽ ȅ ǿȈȂȔȂȊȅȜ ȊȂȌȋȁȋǾȊȘȂ, ȅ ȍȋȌȖȐȖȅȆ Ȅǽ ȏȋ,
ŨůŢazťŭz ŨŪŧeũƁšŨŶ ūaŦŤ ŞŪţţŞaŮŤ ŭūŜŭŤ1ŮšŧŸũŪš ƉũŪ ȅȈȅ ǾȂȎȌȋȈȂȄȊȋȉȐ ȐȊȘȊȅț ȌȍȂȁǽțȖȅȆȎȜ, ǽ ȊȂ ȍȂǿȊȐț-
Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁš, ũŪ ũšşŪŠyzť: ūŪŠ0ŝšũŶ ſ4ŭŮŸ ũŤ1ŵů ūŬƁ- ȖȅȆ ȉȐȃȂȎȏǿȂȊȊȋ ȉȋȈȅȏǿȋț ȋȌȜȏș ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȅȏș ǿ ȎȂǾȂ
eŨŴů ŨŤ1ŧŪŭŮŷũź t ūŜŧaŮŷ, Ť3 ũšůŠ0ŝŸ ŮšŬūsŵů, ţŜũeŢš ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȂ ȏȋ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂ, ȌȋȁȋǾȂȊ ǾȂȁȊȋȉȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ,
ũš ŞũŤ1Šš ŞũyŮŬŸ ŭūŪwŝżŠŜŮŤ ŲŜŬeŞŤ (ūŪwŝżŠŜŮŤ ŭŶ ȌȋȈȐȔȅǿ ȉȅȈȋȎȏȘȊț ȅȄ ȌǽȈǽȏȘ ȓǽȍȎȇȋȆ, ȊȂȀȋȁȐȂȏ, Ȕȏȋ ȊȂ
ŲŜŬeŨŶ). ǿǿȂȁȂȊ ǾȘȈ ǿȊȐȏȍș, ȔȏȋǾ ǿȋȄȈȂȃǽȏș Ȅǽ ȓǽȍȎȇȋț ȏȍǽȌȂȄȋț.
o7Ŝ. ĽŧŜŢeũŤ ũš ŞŤ1ŠŹŞŴƁŤ ŨS, Ť3 ŞżŬŪŞŜŞŴš (Ĵwaũ. Ŧ7, 71. ǞȈǽȃȂȊȊȘ ȊȂǿȅȁȂǿȕȅȂ, ȅ ȐǿȂȍȋǿǽǿȕȅȂ (ǥȊ. 20, 29),
Ŧ7f), ƆŦŪŢš ŝŧŜŢeũŤ Ť5Ţš ŞŶ ŭūŬsŮŜũƁŤ ŝlşŪŠaŮŤ ũš ȇǽȇ ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȅ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ, Ȍȋ ȐȉǽȈȂȊȅȅ ȁȂȆȎȏǿǽ ǾȈǽȀȋ-
ƅŝŬŹŮaźŵƁŤ ƈŮŹŴeũƁz ŞŶ ŭšŝĮ, ūaųš Ţš ūŬŪŮzŢeũƁš ȁǽȏȅ, ȊȂ ȊǽȒȋȁȜ ȐȏȂȕȂȊȅȜ ǿ ȎȂǾȂ ȎǽȉȅȒ, ǽ, ȊǽȌȍȋȏȅǿ,
ŞŤ1ŠzŵƁŤ ŭŦ0ŬŝũŷűŶ Ť3 ŮŸŨY ŮsŢŦů, Ť3 ũš tųŜzŞaź- ǿȎȏȍȂȔǽȜ ȔȂȍȂȁȋǿǽȊȅȂ ȎȇȋȍǾȂȆ ȅ ȏșȉȐ ȀȈȐǾȋȇȐț, ȊȂ Ȍǽȁǽ-
ŵƁŤŭz: ũŪ ŞżŬŪź ƈŦŬŹūŧsźŵƁŤŭz, ŞũšşŠA ũšūŵšŞaŮŤ țȏ ǿ ȊȂȔǽȜȊȅȂ, Ȋȋ ǿȂȍȋț ȐȇȍȂȌȈȜȜȎș, ȁȋǾȈȂȎȏȊȋ ȏȂȍȌȜȏ ǿ
ŞŤ1ŠŹŮŤ ũšŞŤ1ŠŤŨŜşŪ, Ť3 ŮšŬūżŮŤ Š0ŝŧšŭŮŞšũũŹ. ȐǿȂȍȂȊȊȋȎȏȅ, Ȕȏȋ ǿȅȁȜȏ ǪȂǿȅȁȅȉȋȀȋ.
o7Ş. Ł$Ţš ŝŧŜşŪŠaŮƁź ŞŪ ŭŞŪE ŞŬeŨz ūŪ Ũũ0ţŹűŶ 72. ǮȉȅȍȂȊȅȂ, ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ǞȋȃȅȂț ǿ ȎǿȋȂ ǿȍȂȉȜ, ȌȋȎȈȂ
ū0ŠŞŤţŹűŶ Ť3 ūšųaŧŤ Ť3 ŭŧšţaűŶ ŠŜeŨŪš ŭŶ ũšŝšŭE Ť4ŵů- ȉȊȋȀȅȒ ȌȋȁǿȅȀȋǿ, ǾȋȍȂȊȅȆ ȅ ȎȈȂȄ ȎǿȘȕȂ ȌȋȁǽȂȉȋȂ ȅȖȐ-
ŵŷŨŶ ŭšşw2 ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš, ŦŬżūŧŸŴš ūŪ ūŬšŞŪŭűŪŢ- Ȗȅȉ ȂȀȋ, ȊȂȎȍǽǿȊȂȊȊȋ ȎȅȈșȊȂȂ ȅ ǿȘȕȂ ȎȉȅȍȂȊȅȜ, ǾȘǿǽț-
ŠeũƁź Ť3 ŝ0ŧŸŴšš ſ4ŭŮŸ ŭŨŤŬeũƁz tūaŠŴŤűŶ t ŠŪŝŬŪŠż- ȖȂȀȋ Ȑ ȋȏȌǽȁǽǿȕȅȒ ȋȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ. ǮȌȋȁȋǾȅǿȕȅȂȎȜ ȂȀȋ
ŮšŧŤ: ſ3şHŢš ŭūŪŠ0ŝŧŸŴƁŤŭz, ŭŪŞšŬŴeũũŤ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŭyŮŸ ȎȐȏș ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȉȐȃȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȂ.
ŨyŢƁš Ť3 ũšŭŮůŢašŨŤ.
o7ş. Ł#şŠA ƅŭŮaŞŤ ŠƁaŞŪŧŶ şDŜ, ŮŪşŠA ūŬƁŤŠ0ŴŜ žşGŧŤ, 73. ǧȋȀȁǽ ȁȅǽǿȋȈ ȋȎȏǽǿȅȈ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȏȋȀȁǽ ǝȊȀȂȈȘ
Ť3 ŭŧůŢaűů ſ3ŨY (ňŜŮf. Š7, Ŝ7i): ūŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ŞżŠŹŮŤ, ȌȍȅȎȏȐȌȅȈȅ ȅ ȎȈȐȃȅȈȅ ǢȉȐ (ǩȑ. 4, 11). ǥ ȏǽȇ, ȇǽȇ ȊȂ Ȋǽ-
ţŜũE ƆŦŪŢš ũš ūŤ1ŭŜũŪ ſ4ŭŮŸ, ŞũšşŠA Ť3ŭŦůŴašŨŸ ŝsŴš Ů0ť, ȌȅȎǽȊȋ, Ȕȏȋ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜ ǠȋȎȌȋȁǽ ȌȍȅȎȐȖȅ ǾȘȈȅ
ƆŦw ūŬŤŭŮůūŤ1ŴŜ žşGŧŤ: ŮaŦw Ť3 ũaŨŶ Ť3ŭŦůŴaſŨŷŨŶ, ŞŪ ǝȊȀȂȈȘ, ȏǽȇ ȇȋȀȁǽ ȉȘ ǾȘǿǽȂȉ ȅȎȇȐȕǽȂȉȘ ǿ ȇǽȇȋȂ-ȈȅǾȋ
ŞŬeŨz ũżŦŪš tű0ŠzŮŶ ũš ŠŜŧeųš žşGŧŤ ŝ9ƁŤ, ŮaŢš ūŪ ǿȍȂȉȜ, ȋȏȎȏȐȌǽțȏ ȊȂȁǽȈȂȇȋ ǝȊȀȂȈȘ, Ȍȋȏȋȉ Ȍȋ ȐȁǽȈȂȊȅȅ
tŴeŭŮŞƁŤ Ť3ŭŦůŴaźŵŤűŶ, ūŬŤű0ŠzŮŶ ŦŶ ũaŨŶ, ūŬšŠ- ȅȎȇȐȕǽțȖȅȒ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ȇ Ȋǽȉ ȅ ȎȈȐȃǽȏ Ȋǽȉ, ȌȋȁǽȜ ǞȋȃȂ-
ŭŮŜŞŧsźŵš ŝ9eŭŮŞſũũŜz ŬŜţůŨBũƁz: ƈŮŞšŬŢŠeũƁš, ȎȏǿȂȊȊȘȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ, ȐȏǿȂȍȃȁȂȊȅȂ, ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȂ, Ȏȋ-
ūŬŪŭŞŹŵeũƁš, ƈŨŤŧeũƁš, ƈŮŹŴeũƁš, ŮšŬūżũƁš, ƈŭŧŜŢ- ȇȍȐȕȂȊȅȂ, ȐȏȂȕȂȊȅȂ, ȏȂȍȌȂȊȅȂ, ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ȅ ǿȎȂ, Ȕȏȋ
 
27
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠeũƁš, Ť3 ſ3ŧŤ6ŦŜ ŭūŜŭaźŮŶ, ƈŦŬŹūŧsźŮŶ, Ť3 ŞŪţŭŮzŢŜ- ȎȌǽȎǽȂȏ, ȐȇȍȂȌȈȜȂȏ ȅ ǿȋȎȎȋȄȅȁǽȂȏ ȁȐȕȐ, ȌȋȏȍȐȁȅǿȕȐțȎȜ ǿ
ŞaźŮŶ ŠyŴů ƈŮŬůŢŠeũũů, Ŭšųeŭz ŝŪ ũŜfŜũŜŤ1ŧů: ƆŦw ǾȋȍșǾȂ. ǪǽȑǽȊǽȅȈȐ ȎȇǽȄǽȊȋ ǾȘȈȋ: ȋȏȊȘȊȂ ǾȐȁȂȏȂ ǿȅȁȂȏș
ƇţŬŤŴŤ žşGŧŷ ŞŪŭűŪŠsŵŷz Ť3 ũŤŭűŪŠsŵŷz ũŜŠ8 ŭũ7Ŝ ȊȂǾȋ ȋȏǿȂȍȎȏȘȉ, ȅ ǝȊȀȂȈȋǿ ǞȋȃȅȅȒ, ǿȋȎȒȋȁȜȖȅȒ ȅ ȊȅȎȒȋ-
ųlŞżųšŭŦŜşŪ (Ĵwaũ. ʵ, ũ7Ŝ), ŭŤ1ŬŹųŸ, ũŜ Ŭ0ŠŶ ųšŧŪŞżųšŭŦƁť ȁȜȖȅȒ ȇ ǮȘȊȐ ǴȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȉȐ (ǥȊ. 1, 51), ȏȋ ȂȎȏș ȋȏȎȂȈȂ Ȋǽ
ŭŧůŢeũƁš žşGŧwŞŶ Ť3 ū0ŨŪŵŸ ŝŪşaŮũŹ Ť3ţŧƁeŮŭz. ȍȋȁ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȆ ǾȋȀǽȏȋ ȅȄȋȈșȂȏȎȜ ȎȈȐȃȂȊȅȂ ȅ ȌȋȉȋȖș
ǝȊȀȂȈȋǿ.
o7Š. ŋŪŨzũŤ2 ƋŬűƁšŬeŜ ƉũŜşŪ, ſ3şHŢš nŠšŭũyź ŭŮA 74. ǬȋȉȊȅ ǽȍȒȅȂȍȂȜ ȋȊȋȀȋ, ȋȁȂȎȊȐț ȇȋȂȀȋ ȎȏǽȈ ȁȅǽǿȋȈ,
ŠƁaŞŪŧŶ ūŬŪŮŤ1ŞŤŮŤŭz ſ3ŨY (ŃŜűaŬ. G, ʵ), ŞŭsŦŪŨů, ŭŤ1- ȔȏȋǾ ȎȋȌȍȋȏȅǿȈȜȏșȎȜ ȂȉȐ (Ȏȉ. ǤǽȒ. 3, 1), ȏȋ ȂȎȏș ǿȎȜȇȋȉȐ
ŬŹųŸ, Ššŭũ0Ũů ūŪŨŷŴŧeũƁź Ť3 ŭŧ0Şů Ť3 Šżŧů, ƆŦw ŠŜ ũš ȌȍǽǿȋȉȐ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅț, ȎȈȋǿȐ ȅ ȁȂȈȐ, — ȁǽ ȊȂ ȅȄȐȉȅȕșȎȜ,
ƈŢaŭũšŴŤŭz ƅ ŭŧůųaźŵŤűŭz. ȇȋȀȁǽ ȎȈȐȔȅȏȎȜ Ȕȏȋ ȌȋȁȋǾȊȋȂ.
o7ſ. ľżŠŜŮŤ ūŬŤŧŤ1ųšŭŮŞůšŮŶ Ť4ũŪŦů, ųŮŪ2 Ƈŝw ſ4ŭŮŸ 75. ǟȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȅȊȋȇȐ, Ȕȏȋ ȂȎȏș ȊȂȉȋȖș, ȇǽȇ ǿ
ũeŨŪŵŸ; ƆŦŪŢš ſ4Ţš, ūŪŨŤ1ŧůť ŨS, ƆŦw ũeŨŪŵšũŶ ſ4ŭŨŸ. ȎȈȋǿǽȒ: ȌȋȉȅȈȐȆ ȉȂȊȜ, ǠȋȎȌȋȁȅ, ȅǾȋ Ȝ ȊȂȉȋȖȂȊ (ǬȎ. 6, 3),
œŮ0 Ţš tŭŮůūŧeũƁš t ŝGŜ, Ť4Ţš ũšŠyşŶ ſ4ŭŮŸ ŠƁaŞŪŧŸ Ť3 ȅ Ȕȏȋ ȂȎȏș ȋȏȎȏȐȌȈȂȊȅȂ ȋȏ ǞȋȀǽ, — ȎȅȜ ǾȋȈȂȄȊș ȁȅǽǿȋȈǽ ȅ
žşşšŧwŞŶ ſ3şw2; ǽȊȀȂȈȋǿ ȂȀȋ.
o7ƀ. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ ŢšŧżţŪ ũšūŬŤŦŪŭũŪŞeũũŪ ŮŞŪ- 76. ǧǽȇ ȃȂȈȂȄȋ ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȊȂȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȊȘȉ ȋȏ Ȍȍȋ-
ŬŤ1ŮŶ nşũS ŭŪŞŪŦůūŧeũƁš: ŮaŦw ų†ŭŮŷz ŨlŮŞŷ ŦŬżūŧŸŴŸ ȊȅȇȊȋǿȂȊȅȜ ȂȀȋ ȋȀȊȂȉ, ȏǽȇ ȔǽȎȏȘȂ ȉȋȈȅȏǿȘ ȉȋȖȊȂȆȕȅȉ
ƈŭŮŬŪsźŮŶ ƇŨŶ ũŜ ŝŬaũŸ ŞŬaŢƁź. ŮżŨŢš Şŭeź ŭŤ1ŧŪź ȁȂȈǽțȏ Ȑȉ Ȋǽ ǾȍǽȊș Ȏ ǿȍǽȀȋȉ, ȌȋȔȂȉȐ ǾȂȎȘ ǿȎȂȉȅ ȎȅȈǽȉȅ
ŧżũŪŭŮŸ ũaŨŶ ŭŪŮŞŪŬsŮŤ ŮŵaŮŭz ƅ ŨŪŧŤ1ŮŞŷ ūŬŤŭŹ- ȅ ȎȏǽȍǽțȏȎȜ ȈȂȊȋȎȏșț ȍǽȎȎȈǽǾȈȜȏș ȊǽȎ Ȋǽ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋȂ
ŠżũƁŤ, ŞżŠzŵš ŭƁź2, ŭšŝĮ Ƈŝw ũŜŞżŮũů, ƈŨy Ţš ūŪ- ȌȍȂǾȘǿǽȊȅȂ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȄȊǽȜ, Ȕȏȋ ȋȊǽ ȇ Ȋȅȉ ǿȍǽȃȁȂǾȊǽ, ȅ
ŝ0Ŭũů. ȐȉȐ ȎȌȋǾȋȍǽȏȂȈșȊǽ ǿ ǾȍǽȊȅ.
o7ţ. ŋŬƁsŮŶ ŠŜŞjŠŶ ƈŭeŬŠƁš ŭŪŤţŴeŠŴŤűŶ ŭŶ ũŤ1ŨŶ t 77. ǡǽǿȅȁ ȌȍȅȊȜȈ ȐȎȂȍȁȅȂ (Ȏ ȇǽȇȅȉ ȋȊȅ ȌȋȕȈȅ) ǿȘ-
ŭšŦšŧaşŜ ũŜ Ť3ũŪūŧšŨeũũŤŦŤ, žŵš Ť3ţũšŨ0şŴš Ť3 ƅŭŮaŴŜŭz ȕȂȁȕȅȒ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ ȅȄ ǮȂȇȂȈǽȀǽ Ȍȍȋȏȅǿ ȅȊȋȌȈȂȉȂȊȊȅ-
ũŜ ūŪŮ0ŲŹ ŞŪŭ0ŬŪŞŹ: ŞŪţŞŬŜŮŤ1Şŭz ŝŪ ŦŶ ũŤ6ŨŶ ŭŶ ūŪŝż- ȇȋǿ, ȒȋȏȜ ȋȊȅ, ȅȄȊȂȉȋȀȕȅ, ȅ ȋȎȏǽȈȅȎș Ȋǽ ȌȋȏȋȇȂ ǟȋȎȋȍ
ŠŪź, ƆŢš ũŜ ŞaŬŞŜŬŷ, Ť3 ŭŧhŴŜŞŶ şŧŜş0ŧźŵŤűŶ, ƆŦw ũš (ȁǿȂȎȏȅ ȅȄ ȕȂȎȏȅȎȋȏ) (Ȏȉ. 1 dzǽȍ. 30, 9–10). ǬȋȔȂȉȐ ǿȋȄ-
ūŪŠŪŝašŮŶ ŠaŮŤŭz ųaŭŮŤ t ūŧżũŜ, ŭŹŠżŞŴŷŨŶ t ŬŜţ- ǿȍǽȏȅǿȕȅȎș Ȏ ȌȋǾȂȁȘ Ȋǽȁ ǿǽȍǿǽȍǽȉȅ ȅ ȐȎȈȘȕǽǿ, ȇǽȇ ȅȊȘȂ
ŭŧŜŝŧeũƁz ũŜ ūŪŮ0ŲŹ: Ť3 ŮżŨŶ ŭŮŷŠsŵŷŨŭz Ť3 ũŤųŮ0Ţš ȀȋǿȋȍȅȈȅ, Ȕȏȋ ȊȂ ȎȈȂȁȐȂȏ ȁǽǿǽȏș ȔǽȎȏȅ ȅȄ ȁȋǾȘȔȅ Țȏȅȉ,
ȎȅȁȂǿȕȅȉ ȋȏ ȅȄȊȂȉȋȃȂȊȅȜ Ȍȍȅ ȌȋȏȋȇȂ, ȅ ǿȅȁȜ, Ȕȏȋ ȋȊȅ
şŧŜş0ŧźŵŷŨŶ. tŞżŮŭŮŞůšŮŶ ƅ ũŤ1űŶ ŝŧŜŢeũũŹťŴƁť
ȐȎȏȘȁȅȈȅȎș, ȊȂ ȅȉȂȜ Ȕȏȋ ȎȇǽȄǽȏș, ǾȈǽȀȋȎȏȊȂȆȕȅȆ ǡǽǿȅȁ
ŠŜŞjŠŶ, şŧŜş0ŧz: ƆŦw ūŬŤ ŭŪŭyŠŹűŶ ūŪŭŜŢŠeũŤ ŝhŴŜ
ȄǽȖȅȏȅȈ ȅȒ, ȀȋǿȋȍȜ: ȋȊȅ ǾȘȈȅ ȌȋȎǽȃȂȊȘ Ȍȍȅ ǿȂȖǽȒ, ȔȏȋǾ
ŝŧźŠyŵš, ŮżŨŢš Ť3 ŬaŞũůź ŮBŨŶ ŠŜŠE ųaŭŮŸ ŭŶ ŠaũũŪź
ǾȂȍȂȔș ȅȒ; ȅ ȋȏȁȂȈȅȈ Ȋǽ ȊȅȒ ȔǽȎȏș, ȍǽǿȊȐț ȏȋȆ, ȇǽȇȐț ȁǽȈ
ŨyŢšŭŮŞſũũŷŨŶ Ť3 ŝŧŜşŪŠ{ŴũŷŨŶ ŬaŮũŤŦwŨŶ (ʵ ŒŜŬ. ȍǽȏȊȅȇǽȉ, ȉȐȃȂȎȏǿȂȊȊȋ ȅ ǾȈǽȀȋȁȐȕȊȋ ǿȋȂǿǽǿȕȅȉ (1 dzǽȍ.
l). ōŨŪŮŬŤ2 u5ŝŪ, ŠŜŝŷ2 Ť3 ƅ ŝŬaŮŹ ũżŦŪšŨŶ, ũŜųaŧŪ Ƈŝw 30, 21–25). ǭǽȎȎȐȁȅ ȏȂȌȂȍș, Ȕȏȋ, ȂȎȈȅ ǿ ǾȍǽȏȂ ȇǽȇȋȉ-ȈȅǾȋ,
ŮeūŧŪ ūŪŦŜţaŞŴšŨŶ, ū0ŭŧŹŢŠš Ţš ŞŨaŧŹ ƅŝŧŹũŤ1ŞŴšŨ- ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȌȋȇǽȄȘǿǽǿȕȂȉ ȀȋȍȜȔȐț ȍȂǿȊȋȎȏș [ȇ ȌȋȁǿȅȀǽȉ
ŭz, ŭŪŭyŠŤ ŭūŜŭeũƁz ŬŜţůŨżŧŤŭz, ŞżŬŜ Ť3 ŬŜŭŦazũƁš, ȌȋȎȏǽ, ǾȁȂȊȅȜ ȅ ȌȍȋȔ.) ȅ Ȍȋȏȋȉ ȊȂȉȊȋȀȋ ȋȎȈǽǾȂǿȕȂȉ ǿ
 
28
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŨŤŬeũƁš Ť3 ūŧaųŸ, ŮšŬūżũƁš Ť3 ƈūŪŞaũƁš, Ť3 ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁš, ȊȅȒ, ȌȍȂȁȌȋȈȋȃȅȏș ȎȋȒȍǽȊȂȊȊȘȉȅ ǿȂȖȅ ȂȀȋ (ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȂ
Ť3 ūŬHųŜz, ŞŶ ũŤ1űŢš ŦŮŪ2 ũeŨŪŵšũŶ ũŬaŞŪŨŶ ūŬŤŭŹŠżŞŶ, ȁȋǾȍȘȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ) — ǿȂȍȐ, ȍǽȎȇǽȜȊȅȂ, ȎȉȅȍȂȊȅȂ,
Ť3 ūŪŮšŬūżŞŶ, ſ4Ţš ƅ űrŮĮ ųazũƁšŨŶ: ƆŦŪŢš ŧżūŪ ſ4ŭŮŸ, ȌȈǽȔ, ȏȂȍȌȂȊȅȂ, ȐȌȋǿǽȊȅȂ, ǿȂȈȅȇȋȁȐȕȅȂ ȅ ȌȍȋȔ.; ȏȋ Țȏȋȏ,
ūŪŧůųašŮŶ ũżŦƁť ŞżųšũŶ ŠaŬŶ. ȌȍȅȎȂȁȜȖȅȆ ȅȉ ȅ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ǿ ȊȅȒ ȌȍȂǾȘǿǽțȖȅȆ ǿ ȔǽȜ-
Ȋȅȅ ȋ DzȍȅȎȏȂ ǥȅȎȐȎȂ ǠȋȎȌȋȁȂ, ȒȋȏȜ ȅ ȎȈǽǾ ǿ ȌȋȁǿȅȀǽȒ Ȝǿ-
ȊȘȒ, ȐȈȐȔȅȏ, ȇǽȇ ȌȋȁȋǾǽȂȏ, ȊȂȇȅȆ ǿȂȔȊȘȆ ȁǽȍ.
o7Ť. ŇšvjŮŷ Ƈŝw Ť3 ŭŞzŵeũũŤŲŷ ũŜŬšŦ0ŴŜŭz, Ť5Ţš 78. ǨȂǿȅȏǽȉȅ ȅ ȅȂȍȂȜȉȅ ȊǽȄǿǽȊȘ ȏȂ, ȇȋȅ ǿȎȂȒ ȎȂǾȜ ǿȎȂ-
ŞŭżűŶ tũź1ŠŶ ŭšŝE ŝGŪŞŤ ŞŪţŧŪŢŤ1ŞŴƁŤ Ť3 ŠŹsũƁšŨŶ Ť3 ȓȂȈȋ ȌȋȎǿȜȏȅȈȅ ǞȋȀȐ, ȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏșț ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ; ǽ
ŞŤŠżũƁšŨŶ: ŭŦ0ŮŤ Ţš ŧšvjŮŭŮƁŤ ũŜŬŤŲaźŮŭz, Ť5Ţš ũš ŨŪ- Ȏȇȋȏǽȉȅ ȈȂǿȅȏȎȇȅȉȅ (ǴȅȎ., ȀȈ. 3) ȊǽȄȘǿǽțȏȎȜ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ,
şyŵƁŤ Ƈŝw (ũš) űŪŠŤ1ŮŤ ŞŶ ŭŧżŠŶ ŭŮŬŜŭŮeť: ŢšŧaźŵƁŤ ȒȋȏȜ ǾȂȎȎȅȈșȊȘ ȊȂȐȇȈȋȊȊȋ ȕȂȎȏǿȋǿǽȏș ȌȐȏȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
Ţš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, Ť3 ƅ ŭeť ūŪ ŞŨżŭŮũŪŨů ƈŭeŬŠŭŮŞůźŵƁŤ, ȈȂȆ, ȋȁȊǽȇȋ ȃ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽțȏȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȃȂȈǽțȏ ȂȂ
Ť3 ŭšS ŢšŧaźŵƁŤ ŞŭšşŠA, žŵš Ť3 ūŪşŬŹŴaźŮŶ Ũũ0ŢŤŲšź, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȅ ȍȂǿȊȐțȏ ȋ ȊȂȆ ȌȋȎȅȈșȊȋ, ȒȋȏȜ ȊȂ ǿȎȂȀȁǽ
ţŜ ſ4Ţš t ƀŧ0ŝŷ Ť3ţŢŤ6ŧšũũŷŨŶ ŝhŮŤ. ūŪŠŪŝašŮŶ Ţš ŞŪ ȐȎȌȂǿǽțȏ ǿ ȏȋȉ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȒȐȁǽ, ȋȏȊȅȉǽțȖȂȀȋ Ȑ ȊȅȒ Ȏȅ-
ŞŬeŨz ūŬŤŧŤ1ųšŭŮŞůźŵšš, Ť3 ŭŤ6ŨŶ ŠŜŬŪŞaũƁš ūŬƁsŮŤ ȈȘ. Ǫȋ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȌȋȁȋǾǽțȖȂȂ ȅ ȋȊȅ, ȉȋȃȊȋ ȊǽȁȂȜȏșȎȜ, Ȍȋ-
ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ųšŧŪŞŹŦŪŧź1ŝƁšŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ: Ţšŧa- ȈȐȔǽȏ ȁǽȍȋǿǽȊȅȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, Ȍȋ ȋȁȊȋȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅț
ũƁš ŝŪ ƈŝ0şŤűŶ ƈŭŧhŴŜ şDŸ. Ǟȋȃȅț. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ȃȂȈǽȊȅȂ ȐǾȋȀȅȒ ǯȘ ȐȎȈȘȕǽȈ,
ǠȋȎȌȋȁȅ (ǬȎ. 9, 38).
o7f. ĸţŞŷ, ±Ţš ũŜŞ0ŠŤŮŶ ũŜ ũŷ2 ŞŬaşŶ Ť3ŧŤ2 ƆŞŹ 79. ǰȁǽȍȘ, ȇǽȇȅȂ ȊǽȊȋȎȅȏ Ȋǽȉ ǿȍǽȀ ȜǿȊȋ ȅ ȊȂ ȜǿȊȋ, ȉȘ
ŞŤ1ŠŤŨw, Ũũ0ŢŤŲšź ŬŜţůŨżšŨŶ Ť3 ŞŤ1ŠŤŨŶ: Ũůųſ1ũƁz Ţš Ť3 ȔǽȎȏȋ ȄǽȉȂȔǽȂȉ ȅ ǿȅȁȅȉ; ȉȐȔȂȊȅȜ ȃȂ ȅ ȁȋȎǽȃȁȂȊȅȜ, ȇǽȇȅȂ
ŝŪŧBţũŤ, ±Ţš t ũaŭŶ ŮeŬūŤŮŶ, Ť3ŭūŬŜŞŧsźŵŷŨŶ ũaŨŶ ȋȊ ȋȏ ȊǽȎ ȏȂȍȌȅȏ, ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȅȈȅ ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȂȉ ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
nŞŪşŠA ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ, Ť3ŧŤ2 ŬŜŭŦŜzŞaźŵŷŨŭz ƅ ūŬšşŬŹ- Ȉȅ, ȅȈȅ ȇǽȂȉȎȜ ǿ ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȜȒ, ȅȈȅ ȌȂȍȂȊȋȎȅȉ ȋȎȇȋȍǾȈȂ-
ŴeũƁŤűŶ, Ť3ŧŤ2 ŠŪŧşŪŠyŴšŭŮŞůźŵŷŨŶ, Ť3 ŮšŬūsŵŷŨŶ ƅ ȊȅȜ, ȅȈȅ ǾȈǽȀȋȁȐȕȂȎȏǿȐȂȉ ǿ ȊȂȎȔǽȎȏȅȜȒ, ȅȈȅ ȌȍȂǾȘǿǽȂȉ ǿ
ūŬŤŦŧźųeũƁŤűŶ, Ť3ŧŤ2 ŨŪŧsŵŷŨŭz, Ť3 ūŬHųŜz ƈűŤŵŬsź- ȉȋȈȅȏǿǽȒ, ȅȈȅ ȇǽȇȅȂ ȁȍȐȀȅȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȉ ȁȂȈǽ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ,
ŵŷŨŶ, ƅ ũŤ1űŢš Ů0ť ŬŜţūŷűašŮŭz Ť3 ŨyųŤŮŭz, Ť3 ūŧaųšŮŶ ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ȋȊ ȍǽȄȁȅȍǽȂȏȎȜ, ȉȐȔȅȏȎȜ, ȌȈǽȔȂȏ ȅ ȍǽȎȎȂȁǽȂȏ-
Ť3 ŬŷŠašŮŶ: ŭƁ‰ Şŭ‰ Ũŷ2 ūŪ ŭŨŪŮŬeũƁź ũš ŞŤ1ŠŤŨŶ, ŠŜ ũš ȎȜ, — ȚȏȋȀȋ ǿȎȂȀȋ ȉȘ, Ȍȋ ȎȉȋȏȍȂȊȅț Ǟȋȃȅț, ȊȂ ǿȅȁȅȉ,
ŦaŦw ƅŭŧŜŝżšŨŶ: ūŬaŞšŠũŪ ŝŪ, şŧŜş0ŧšŮŶ, ƈ ŝGŜ ŞŪţ- ȔȏȋǾ ȊȂ ȊǽȁȉȅȏșȎȜ. ǥǾȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋ ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ, — ȇǽȇ Ȁȋ-
ŠaŮŤ ŭŦ0ŬŝŸ ƅŭŦŪŬŝŧsźŵŷŨŶ ũaŭŶ. ǿȋȍȅȏ ǽȌȋȎȏȋȈ, — ȋȎȇȋȍǾȈȜțȖȅȉ ǿǽȎ ǿȋȄȁǽȏș ȎȇȋȍǾșț (2
DZȂȎ. 1, 6).
ū7. İŵš ŭŪŭŮŜŬżŞŴƁťŭz ũŜ ţšŨŧŤ2 Ť3 ũŜ ŦaŨšũŤ ūżũŸ, t 80. ǢȎȈȅ ȐȎȏǽȍȂǿȕȅȆ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ȅȈȅ Ȋǽ ȇǽȉȊȂ ȌȂȊș ȋȏ
ŞŪũŤ2 ŞŪŠũhz ūŬŪŬŜŵašŮŶ ƆŦw ũŜŞŪŭŜŢŠeũũŷť: ŞŧżūŪŮů ǿȋȁȊȋȆ ǿȈǽȀȅ ȁǽȂȏ ȋȏȍȋȎȏȇȅ, ȇǽȇ ȊȋǿȋȊǽȎǽȃȁȂȊȊȋȂ, ȏȋ
ſ4ŭŮŸ Ť3 ũaŨŶ ŞŪţŝůŢŠaźŵŷŨŭz ŭŤ1ŧŪź ŭ™aşw Š¦Ŝ, ŞŪţ- ǿȋȄȉȋȃȊȋ ȅ Ȋǽȉ, ȇȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȉ ȋȃȅǿȈȜȂȉȘ ȎȅȈȋț ǡȐȒǽ
ŬŜŭŮŤ1ŮŤ ũšŮŧżũƁš, ſ4Ţš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ūŬƁsűŪŨŶ, Ť3 ŭŪŮŞŪ- ǮǿȜȏȋȀȋ, ȌȍȋȅȄȍǽȖǽȏș ȊȂȏȈȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȌȍȅȜȈȅ ȉȘ Ȍȋ
ŬŤ1ŮŤ ŢaŮŞů ƆŦw ũŪŞŪŭŜŢŠeũƁš, žŵš Ť3 ŞŶ ŞeŮűŜşŪ ũŤţ- ȂȎȏȂȎȏǿȐ, ȅ ȁǽǿǽȏș ȌȈȋȁ, ȇǽȇ ȁǽȂȏ ȊȋǿȋȊǽȎǽȃȁȂȊȊȋȂ, ȒȋȏȜ
ūŜŠ0űŪŨŶ ųšŧŪŞżŦŜ. ȉȘ ȊȅȎȌǽȁǽȈȅ ǿ ǿȂȏȒȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ.
 
29
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ū7Ŝ. ņŪ tųazŞŴšť ŭšŝE ţŜ ūŬšűŪŢŠeũƁš Ť3ŭŦůŴeũƁť Ť3 81. ǧ ȁȐȕȂ, ȋȏȔǽȅǿǽțȖȂȆȎȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȋǾȅȈȅȜ ȅȎȇȐ-
şŬŹűHŞŶ Ũũ0ŢšŭŮŞŪ ŠůŴŤ2, Ť3 şŧŜş0ŧźŵšť: ŋŪşŤ1ŝš ũŜ- ȕȂȊȅȆ ȅ ȉȊȋȃȂȎȏǿǽ ȀȍȂȒȋǿ, ȅ ȀȋǿȋȍȜȖȂȆ: ȌȋȀȅǾȈǽ ȊǽȁȂȃ-
ŠeŢŠŜ ũaŴŜ, ƈŝƁeũŷ ŝhűŪŨŶ, ŬšųeũŪ ŝhŭŮŸ t ũštųŜz- ȁǽ, ȐǾȅȏȘ ȉȘ, ȎȇǽȄǽȊȋ ȊȂ ȋȏȔǽȅǿǽțȖȅȉȎȜ ǿȋ ȎȌǽȎȂȊȅȅ
ŞaźŵŜşw ŭūŜŭeũƁš ũaŴš, ŝGŜ, ſ4Ţš ŢŤ1ŞŤ ŝyŠŤŮš, Ť3 ƈŞżŭ- ȊǽȕȂȉ ǞȋȀȋȉ: ǫȃȅǿȂȏȂ, ȅ ȐȄȊǽȂȏȂ, Ȕȏȋ Ǽ — ǠȋȎȌȋȁș
Ůš, ƆŦw žţŶ ſ4ŭŨŸ şDŸ (ĴšţšŦ. lţ, ƀ7): ŦŶ ũšŠŪůŨŹŞaźŵšť (ǥȂȄ. 37, 6). ǧ ȁȐȕȂ ȃȂ, ȊȂȁȋȐȉȂǿǽțȖȂȆ, ȇǽȇ ȅ ȎȅȈȋț ȇǽ-
Ţš ŠůŴŤ2, ŦaŦw Ƈŝw ŞŪţŨ0ŢšŮŶ ŞšŧŤ1ŦŤŨŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ- ȇȅȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ǿȋȄȉȋȃȂȏ ȋȊǽ ȎȊȋǿǽ ȍȋȁȅȏșȎȜ ǿȋ Dzȍȅ-
ŨŤ ŬŪŠŤ1ŮŤ űrŮA; şŧŜş0ŧŜũŪ ŝhŭŮŸ: Š¦Ŷ ŭ™hť ũaťŠšŮŶ ũŜ ȎȏȂ, ȎȇǽȄǽȊȋ: ǡȐȒ ǮǿȜȏȘȆ ȊǽȆȁȂȏ Ȋǽ ǯȂǾȜ (Ǩȇ. 1, 35). ǠȁȂ
ŮS (ŇůŦŤ2 ʵ, lſ): Ƌ Ť3ŠżŢš ſ4ŭŮŸ Š¦Ŝ ŭ™Ŝ ūŬŤŴeŭŮŞƁš, ŠŜ ũš ȃȂ ȌȍȅȎȐȖ ǡȐȒ ǮǿȜȏȋȆ, ȏǽȉ ȊȂ ȅȖȅ ȄǽȇȋȊǽ ȂȎȏȂȎȏǿǽ ȅ
ŞţhŵšŴŤ ūŬ0ųšš ſ3ŭŮšŭŮŞA Ť3 nŝhųŜz ūŪŭŧżŠŪŞŜũƁz, Ť3 ȋǾȘȔȊȋȀȋ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȊȅȜ ȌȍȅȔȅȊ ȅ ȁȂȆȎȏǿȅȆ. ǥǾȋ ǿȎȂȉȋ-
ţŜŦ0ũŜ: ŞŭšŭŤ1ŧšũŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ūŪŦŧ0ũũŷť Ť3 ŭ™hť Š¦Ŷ, Ť3 ũš ȀȐȖ ȌȋȇȈȋȊȜȂȉȘȆ ǮǿȜȏȋȆ ǡȐȒ ȅ ȊȂ ȉȋȀȐȖȂȂ ȎǾȘȏșȎȜ Ȍȋ
ŭ{ŵŜz ŞŶ ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 ūŬŪŤţŞ0ŠŤŮŶ ŮšŝĮ, ƆŦw ŠŜ ƈŠŤŞŤ1- ȂȎȏȂȎȏǿȐ ȌȍȋȅȄǿȂȁȂȏ ǿ ȏȂǾȂ ȎȅȈȋț ǮǿȋȂț, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȏȘ ȅȄȐ-
ŴŤŭz: ũŪ Ť3 ūŪŝŹŠŤ1Ůšŧz ũhũŹ ūŪŦŜţyšŮŶ ƈŨA, Ť4Ţš ȉȅȕșȎȜ. ǧȍȋȉȂ ȏȋȀȋ, ȂȖȂ ȅ ȌȋǾȂȁȅȏȂȈȂȉ Ȝǿȅȏ ǫȊ ȏȂȌȂȍș
ūŬeŢŠš ūŪŝŹŢŠaŴšŭz. ōŞhŴš ŝŪ şŬzŠhť ũŜ ũŷ2 ţŜ ŝŧŜ- Ȑȉ ȏǿȋȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȌȍȂȃȁȂ ǾȘȈ ȌȋǾȂȃȁǽȂȉ. ǥǾȋ ȎǿȘȕȂ
şŪůŮŬ0ŝƁš ƈŮżŴŤŮšŧŸ, ũŜŠ8 ŞŭżŨŤ ſ4ŭŮŸ: ũŜŠ8 ŞŭżŨŤ ŝŪ ȊȅȎȒȋȁȜȖȅȆ Ȋǽ ȊǽȎ ǰȏȂȕȅȏȂȈș ǿȘȕȂ ǿȎȂȀȋ ȂȎȏș ȅ ȏȂǾȜ Ȍȋ-
ŮS ūŪŭŮŜŞŧsšŮŶ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŷŨŤ ŠŞŤŢeũŨŤ Ť3 ŝŹŭ0Şŭ- Ȏȏǽǿȅȏ ǿȘȕȂ ǿȎȂȒ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȁǿȅȃȂȊȅȆ ȅ ǾȂȎȋǿȎȇȅȒ
ŦŤŨŤ ŭŮŬŜŭŮŸŨŤ2. ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ū7Ş. ŋŪŠŞŤţaťŭz ŞŪ ŞŧŜŠhųšŭŮŞšũũŹŨŶ ŮŞŪeŨŶ ŭŞŹ- 82. ǬȋȁǿȅȄǽȆȎȜ ȎȋȒȍǽȊȅȏș ȊȂǿȍȂȁȅȉȘȉ ȎǿȂȏȋȄǽȍȊȋȎȏș
ŮŪţaŬƁš űŬŜũŤ1ŮŤ ũšŞŬšŠŤ1ŨŪ. İŵš ũaųũšŴŤ ūŪ ŭŮŬaŭŮŤ Ȑȉǽ ȏǿȋȂȀȋ ǿȈǽȁȘȔȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ. ǢȎȈȅ ȊǽȔȊȂȕș ȎȏȍǽȎȏȊȋ
ţŬżŮŤ, ƅŨŬŜųŤ1 Ůz şDŸ, Ť3 ūŪŭŧA ƈţŠY ŧŤŲY ŮŞŪšŨY, Ť3 ȎȉȋȏȍȂȏș Ȋǽ ǿȎȂ, ȄȊǽȔȅȏ, ǠȋȎȌȋȁș ȋȉȍǽȔȅȈ ȏȂǾȜ, ȊǽȈȋȃȅȈ
ŭŞżŮŶ ƉųƁź ŮŞŪſ1ź ũżŭŮŸ ŭŶ ŮŪŝ0ź (PŜŧ. lţ, ʵi), ũŪ žŵš Ȍȋȇȍȋǿ Ȋǽ Ȉȅȓȋ ȏǿȋȂ, — ȅ ȎǿȂȏǽ ȋȔȂȆ ȏǿȋȅȒ ȊȂȏ Ȏ ȏȋǾȋț
ŭƁ‰ Ť3 ŮaŦw ŭyŮŸ, ŠŜ ũš ƈŮŪŨŤ1ŴŤŭz, ũŤŢE ƅŭŧŜŝżšŴŤ (Ȏȉ. ǬȎ. 37, 11). ǫȁȊǽȇȋ ȃ, ȂȎȈȅ ȅ ȏǽȇ Ȑ ȏȂǾȜ Țȏȋ ȂȎȏș, ȊȂ
ŨŪŧsŭz ŭŪ ŭ™hŨŶ ŠŜŞjŠŪŨŶ: ŋŪŭŧŤ2 ŭŞżŮŶ ŮŞ0ť Ť3 Ť4ŭŮŤũů ȄȊǽȆ ȐȏȋȉȈȂȊȅȜ ȅ ȊȂ ȋȎȈǽǾȂǿǽȆ, ȉȋȈȜȎș Ȏȋ ȎǿȜȏȘȉ ǡǽǿȅ-
ŮŞŪź2, ŨũĮ ŠŬsűŧůźŵů, ŭūŜŭeũƁš ŧŤŲA ŨŪšşw2, Ť3 ŝGŶ Ũ0ť ȁȋȉ: ȌȋȕȈȅ ȎǿȂȏ ǯǿȋȆ ȅ ȅȎȏȅȊȐ ǯǿȋț ȉȊȂ, ȋȉȍǽȔȂȊȊȋȉȐ
(PŜŧ. Ũ7Ş, G Ť3 ſ7): ŋ0ŭŧšŴŤ ŝŪ Š¦Ŝ ŮŞŪšşŪ2, Ť3 ŭŪţŤ1ŢŠůŮŭz, ȐȊȘȊȅȂȉ, ȎȌǽȎȂȊȅȂ Ȉȅȓǽ ȉȋȂȀȋ ȅ ǞȋȀ ȉȋȆ (ǬȎ. 42, 3. 5); Ȍȋ-
Ť3 ƅŝũŪŞŤ1ŴŤ ŧŤŲE ţšŨŧŤ2 (PŜŧ. Rş, l). ȎȈȂȕș ǡȐȒǽ ǯǿȋȂȀȋ, ȅ ǾȐȁȐȏ ȎȋȄȁǽȊȘ, ȅ ȋǾȊȋǿȅȕș ȈȅȓȂ
ȄȂȉȈȅ (ǬȎ. 103, 30).
ū7ş. ĽŧŜŢeũŶ Ť4Ţš ũšŭhŮũw Ť4ŨŜŮŸ ƆŭŮŤ Ť3 ūŤ1ŮŤ ŨŪ- 83. ǞȈǽȃȂȊ, ȇȏȋ ȊȂȊǽȎȘȏȊȋ ȜȎȏ ȅ ȌȅȂȏ ȉȋȈȅȏǿȘ ȅ
ŧŤ6ŮŞŷ Ť3 pŜŧŨŷ2 ţŠĮ ũ0ŵŸ Ť3 ŠeũŸ, Ť3 ƈŦŬŹūŤ1ŮŶ ŭšŝE ȌȎǽȈȉȘ ȄȁȂȎș ȁȂȊș ȅ ȊȋȔș, ȅ ȐȇȍȂȌȈȜȂȏ ȎȂǾȜ ȎȈǽǿȊȘȉ ȔȏȂ-
ŭŧaŞũŷŨŶ ūŤŭaũƁz ųŮeũƁšŨŶ: ŮŜŦŪŞ0š ŝŪ ūŬŤųŜŵeũƁš Ť3ţ- ȊȅȂȉ ǬȅȎǽȊȅȜ; ȅǾȋ ȏǽȇȋȂ ȌȍȅȔǽȖȂȊȅȂ ȁȋȎȏǽǿȅȏ ȁȐȕȂ ǿ
ŬŜŭŮŤ1ŮŶ ŠůŴŤ2 ũšůŞzŠašŨŪ ŞšŭeŧƁš ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ ŞżŲŹ. ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ ȊȂȅȎȏȋȖȅȉȋȂ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂ.
ū7Š. ľŭeź ŭŤ1ŧŪź ƈŮŞšŬŢŠaťŭz ũš ūaŠŜŮŤ: ūaŠŜŮŤ ŝŪ, 84. ǟȎȂȉȅ ȎȅȈǽȉȅ ȇȍȂȌȅȎș ȊȂ Ȍǽȁǽȏș; ȅǾȋ ȇȍȂȌȇȋȉȐ
ũš ūŪŠŪŝašŮŶ ŦŬżūŦŪŨů ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦů: žŵš Ţš ŭŧůųŤ1Ůŭz ǾȋȍȓȐ ȊȂ ȌȋȁȋǾǽȂȏ Ȍǽȁǽȏș; ȂȎȈȅ ȃȂ ȎȈȐȔȅȏȎȜ ȌǽȎȏș, ȎȇȋȍȂȂ
ūaŭŮŤ, žŝƁš ŞŪţŭŦŪųŤ2, Ť3 ŭŮaũŤ ūaŦŤ ŞŶ Š0ŝŬŪŨŶ ū0ŠŞŤţŹ. ǿȎȏǽǿǽȆ ȅ ȎȏȋȆ ȋȌȜȏș ǿ ȁȋǾȍȋȉ ȌȋȁǿȅȀȂ. DzȋȏȜ ǾȘ ȏȘȎȜȔȂ-
İŵš Ť3 ŮŨŪŬŤ1Ųšź ŭƁE ŭŧůųŤ1Ůŭz ŭūŬsŮŜũƁšŨŶ ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ȇȍǽȏȊȋ ȎȈȐȔȅȈȋȎș Ȏ ȏȋǾȋț ȌȂȍǿȋȂ Ȍȋ ȋȏȎȏȐȌȈȂȊȅț ǾȈǽȀȋ-
 
30
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŮŨŪŬŤ1Ųšź Ť3 ƉũŪ ŠŜ ŝyŠšŮŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ ſ4Ţš ŞŪŭŮaũƁz, Ť3 ŠŪ ȁǽȏȅ, ȏȘȎȜȔȂȇȍǽȏȊȋ ȁǽ ǾȐȁȂȏ Ȑ ȏȂǾȜ ȅ ǿȏȋȍȋȂ (ȏ. Ȃ. ǿȋȎȎȏǽ-
ŭŦŪũųaũƁz ŮŞŪšşw2. ŋŤ1ŭŜũŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ: ƆŦw žŵš ŭšŠŨšŬŤ1Ųšź ȊȅȂ). ǥ ȏǽȇ ȁȋ ȇȋȊȓǽ ȃȅȄȊȅ ȏǿȋȂȆ. ǥǾȋ ȊǽȌȅȎǽȊȋ, Ȕȏȋ, ȂȎ-
ūŜŠeŮŶ ūŬaŞšŠũŤŦŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ ųŬšţ8 ŞŭE ŢŤŮƁE, ŭšŠŨšŬŤ1Ųšź Ȉȅ ȎȂȉș ȍǽȄ ȐȌǽȁȂȏ ȌȍǽǿȂȁȊȅȇ, ȎȂȉș ȍǽȄ ȅ ǿȎȏǽȊȂȏ
Ť3 ŞŪŭŮaũšŮŶ (ŋŬŤ1Ůų. Ŧ7Š, ƀ7i). ŀŪũeŧŹŢš ŠšŬŢŤ1ŴŤ nŬyŢƁš (ǬȍȅȏȔ. 24, 16). Ǭȋȇǽ ȁȂȍȃȅȕș ȋȍȐȃȅȂ ȎǿȜȏȋȆ ȎȒȅȉȘ (ȏȋ
ŭ™aşw w4ŝŬŜţŜ, ŭŪ ŭŧšţaŨŤ Ť3 ŨŪŧeũƁšŨŶ ſ4Ţš ŦŶ ŝGů, ŞŶ ȂȎȏș ȍȂȕȅȉȋȎȏș ȎȈȐȃȅȏș ǞȋȀȐ), Ȏȋ ȎȈȂȄǽȉȅ ȅ ȐȉǽȈȅǿǽȊȅȂȉ
ŭŮŪsŵŤűŶ ŞŨŹũsšŴŤŭz, žŵš Ť3 Ũũ0ŢŤŲšź ūaŧŶ ſ3ŭŤ2: ǞȋȀǽ, ȁȋȏȋȈȂ ȎȔȅȏǽȂȕșȎȜ ȏȘ ǿ ȍȜȁȐ ȎȏȋȜȖȅȒ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅ
ŠŪũeŧŹŢš ūŬšŝŷŞašŴŤ ŭŪ Ť4ũŪŦŤ, ƆŦw ŨyŢšŭŮŞšũŶ Ş0ŤũŶ ȔǽȎȏȋ ȌǽȁǽȈ. Ǭȋȇǽ ȌȍȂǾȘǿǽȂȕș Ȏ ȅȊȋȇǽȉȅ, ȇǽȇ ȉȐȃȂȎȏ-
ũŜ ūŬeŠũŤűŶ ūŬƁeŨŧšŴŤ ƆţŞŷ, Ť4ŨŤŢš Ť3 ūŪűŞŜŧeũŶ ǿȂȊȊȘȆ ǿȋȅȊ, ȌȋȈȐȔǽȂȕș ȍǽȊȘ ȎȌȂȍȂȁȅ, Ȅǽ ȇȋȏȋȍȘȂ ȅ Ȍȋ-
ŝyŠšŴŤ ūaųš, ƆŦw ũŤŢE ƈzţŞŧsšŨŸ ūŬšŮšŬūżŧŶ ſ3ŭŤ2 ȒǿǽȈȂȊ ǾȐȁȂȕș, Ȕȏȋ, ȅ ǾȐȁȐȔȅ ȐȜȄǿȈȜȂȉ, ȊȂ ȐȎȏȐȌȅȈ, ȊȂ
ūŬšŠaŮŤ Ť3ŧŤ2 tŭŮůūŤ1ŮŤ. İŵš Ţš tŭŮyūŤŴŤ t Ť4ũŪŦwŞŶ: ȌȋȁȁǽȈȎȜ ȅ ȊȂ ȋȏȎȏȐȌȅȈ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȋȏȎȏȐȌȅȕș ȋȏ ȅȊȋȇȋǿ, ȏȋ
ūŪ ūŧšŵaŨŶ ƈzţŞŧsšŴŤŭz ūŬ0ųšš ƆŦw ŝŹşyũŶ Ť3 ǾȐȁȂȕș ȌȋȈȐȔǽȏș ȍǽȊȘ ȐȃȂ ȎȄǽȁȅ, ȇǽȇ ǾȂȀȈȂȓ ȅ ȏȍȐȎ, ȍǽȎ-
ŝŪzţŧŤ1ŞŶ Ť3 ųŤũŪwŭŮaŞŤŮšŧŸ Ť3 ŝšţŠšŬţũŪŞeũšũŶ. ȏȂȍȜǿȕȅȆȎȜ ȅ ȋȎȏǽǿȅǿȕȅȆ ȎȏȍȋȆ.
ū7ſ. ҟٿš, t ſ4Ţš ŭŪşŬŹŴaŮŤ, ſ4ŭŮŸ, ſ4Ţš tųŜzŞa- 85. ǫȏȔǽȅǿǽȏșȎȜ ǾȂȁȎȏǿȂȊȊȂȂ, ȔȂȉ ȎȋȀȍȂȕǽȏș. ǥȐȁǽ-
ŮŤŭz: ƂyŠŜ ŝŪ ūŬšŠaŮšŧŸ ŨŜŧŪŠyŴšũŶ ŝĮ Ť3 ũšŤŭŦůŭŪ- ȌȍȂȁǽȏȂȈș ǾȘȈ ȉǽȈȋȁȐȕȂȊ ȅ ȊȂȅȎȇȐȎȂȊ ǿ ǾȍǽȊȅ, ȌȋȔȂȉȐ
ŝŬaũšũŶ, Ť3 ŭšşw2 ŬaŠŤ ũŜ tųazŞŴŜŭz ŮŪşŪ2 ūŬŤŮeŦŶ ǿȌǽȈ ǿ ȋȏȔǽȜȊȅȂ, ȅ ǿȍǽȀ, ȊǽǾȂȃǽǿ, ȊǽǾȍȋȎȅȈ Ȋǽ ȊȂȀȋ ȌȂȏȈț.
ŞŬaşŶ, ŭŤŧŪ2 ŞŪţŧŪŢŤ2: ŋeŮŬŶ Ţš ŦaŨšũŸ ŮŞeŬŠŷť ŭŮŬaŴ- ǬȂȏȍ ȃȂ, ȎȂȆ ȇǽȉȂȊș ȏǿȂȍȁȘȆ, ȌȋȁǿȂȍȀȕȅȎș ȎȏȍǽȕȊȋȉȐ
ũŷŨŶ ūŜŠeũƁšŨŶ ũŤţŞšŠeũŶ ŝhŞŶ, ƆŦw Ť3ŭŦůŭŪŝŬaũšũŶ ũš ȌǽȁȂȊȅț, ȇǽȇ ȅȎȇȐȎȊȘȆ ǿ ǾȍǽȊȅ, ȊȂ ȐȌǽȈ ȁȐȒȋȉ ȅ ȊȂ ȋȏȔǽ-
ƅŭŧŜŝĮ ũŤŢE tųazŭz ūšųaŧšũŶ ŝhŞŶ, ũŪ ŞŪţŭŦŪųŤ1ŞŶ ȜȈȎȜ ǿ ȇȍǽȆȊȂȆ ȎȇȋȍǾȅ ȎǿȋȂȆ, Ȋȋ, ǿȎȇȋȔȅǿ, ȅȄȈȅȈ ȀȋȍȜȔǽȆ-
ūŬŤũšŭE şŪŬųaťŴz ŭŧeţŷ t ŭeŬŠŲŜ ŭŦŪŬŝsŵŜ Ť3 ŭŨŤŬeũũŜ: ȕȅȂ ȎȈȂȄȘ ȋȏ ȎȂȍȁȓǽ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȋȀȋ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȀȋ, ȅ ȎȐȌȋ-
Ť3 žŝƁš ŭůūŪŭŮaŮŶ ũaŴŶ ŞŤ1ŠŹŞŶ ŭƁ‰ ƆŦw ūŧaŨšũŨŤ Ȏȏǽȏ Ȋǽȕ, ǿȅȁȜ ȎȅȂ, ȇǽȇ ȎȅȈșȊȂȆȕȅȉ ȌȈǽȉȂȊȂȉ ȌǽȈȅȉȘȆ ǿ
ƀżŧŸũŹťŴŤŨŤ ũŜ ţŬaŲŹűŶ ūŜŧŤ1ŨŸ, tŭŦŪųŤ2 ŝŹŢA ŠŜŧeųš, Ȉȅȓȋ, ȏȋȏȔǽȎ ȋȏȎȇȋȔȅȈ ȅ ȐǾȂȃǽȈ ȁǽȈȂȇȋ, ȈțȏȘȂ ȅȎȌȐȎȇǽȜ
Ť3 ŧź1ŮŹ ūŧŜųšŞ0ūŧŸŭŮŞůz. ǿȋȌȈȅ.
ū7ƀ. ŋŬŪŮŤ1Şů ŭŤ6ŨŶ ŮŬƁeŨŶ ũŜŤūaųš Ť4ũŪųšŭŮŞůzť, 86. Ǭȍȋȏȅǿ ȎȈȂȁȐțȖȅȒ ȏȍȂȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȉȋȊǽȒ ȁȋȈȃȂȊ ȁȋ
ŝŬaũŸ Ť3ŨżŮŤ Š0ŧŢšũŶ ſ4ŭŮŸ ũšūŬŤŨŤŬŤ1ŮšŧŸũů: ūŬŪŮŤ1Şů ȇȋȊȓǽ ȊȂȌȍȅȉȅȍȅȉȐț ǿȂȎȏȅ ǾȍǽȊș: Ȍȍȋȏȅǿ ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȜ,
ųŬšŞŪũšŤ1ŭŮŪŞŭŮŞů, Ť3 ūŬŪŮŤ1Şů ŝšţūŬƁwŝŬżŮšũũŪť ŭŧaŞŹ, Ȍȍȋȏȅǿ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ ȅ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȂȎȏș
Ť3 ūŬŪŮŤ1Şů ūŹũzţŪŧź1ŝƁź (ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁź), ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ƂŠw- ȅȁȋȈȋȎȈȐȃȂȊȅȂ.
ŧŪŭŧůŢeũƁš.
ū7ţ. ŒaŬŸ ũżŦƁť ƂŭŬaŤŧŸŮzũŤũŶ, ŮŬwşŧŪŠįŮzũŶ 87. dzǽȍș ȊȂȇȅȆ ȅȄȍǽȅȈșȎȇȅȆ ȌȋǾȂȁȅȈ Ȋǽȍȋȁ ȏȍȋȀȈȋȁȅ-
kţhŦŶ Ť3 Ť3ũŷ6z ŞaŬŞŜŬŷ, pŜŧŨŷ2 Ť3 ūżũƁŤ Ť3 ūżŭũŸŨŤ ȏȋǿ ȅ ȁȍȐȀȅȒ Ȏ Ȋȅȉȅ ǿǽȍǿǽȍȋǿ Ȍȍȅ ȌȎǽȈȉǽȒ ȅ ȌȂȊȅȜȒ, ȅ
Šůű0ŞũŷŨŤ ūŪŝŹŠŤ2, ŞŪ ŭŧŪŞšŭżűŶ Ť3 nŬşaũŹűŶ ŠŜŞjŠŪ- ȌȂȎȊȜȒ ȁȐȒȋǿȊȘȒ, ȌȂȏȘȒ Ȋǽ ȋȍȀǽȊǽȒ ǡǽǿȅȁǽ ȅ ȎȈȋǿǽȉȅ ȂȀȋ
ŞŷűŶ (Ş7 ŋŜŬŜŧ. Ş7i, G: Ş7 ŋŜŬŜŧ. Ŧ7, Ŧ7Ş): Ť4ŨŜŴŤ Ť3 Ůŷ2 (2 Ǭǽȍ. 12, 3. 2 Ǭǽȍ. 20–22). ǥȉȂȂȕș ȅ ȏȘ ǿǽȍǿǽȍȋǿ ȏȍȋȀ-
ŞaŬŞŜŬŷ ŮŬwşŧŪŠįŮzũŷ, ŞŶ ų{ŞŭŮŞŜ ŮŞŪ‰ Ť3 ƈŠšŭA Ȉȋȁȅȏȋǿ, ǾȂȎȋǿ, ǿ ȔȐǿȎȏǿǽ ȏǿȋȅ ȅ ȔȈȂȊȘ ȌȍȋȏȂȎȊȜțȖȅȒȎȜ
ŞűŪŠsŵŷz ŝżŭŷ, Ť3 ūŧ0ŮŸ ŨyųŜŵŷz ŬŜŢŠšŢeũƁšŨŶ, Ť3 ȅ ȌȈȋȏș ȏȋȉȜȖȅȒ ȍǽȄȃȃȂȊȅȂȉ, ȅ ȊǽȎȏȍǽȅǿǽțȖȅȒ ȏȂǾȜ
ƈŭŮŬŪsźŵŷz ŮS ŭŮŬaŭŮũw ţŬżŮŤ Ţš Ť3 ŭŧhŴŜŮŤ, Ť3 ȎȏȍǽȎȏȊȋ ȎȉȋȏȍȂȏș, ȎȈȐȕǽȏș ȅ ȋǾȋȊȜȏș, Ȁȋǿȋȍȅȏș ȊȂȌȋ-
 
31
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ƅŝŪũzŞaŮŤ, Ť3 şŧŜş0ŧŜŮŤ ũšūŪŠ0ŝũŷ şŧŜş0ŧŷ, Ť3 ƉųŤ ȏȍȂǾȊȘȂ ȍȂȔȅ, ȋȔȅ ȅȉȂȏș ȌȋȈȊȘȂ ǾȈȐȁǽ, ȅ ǾȘȏș ȎȉȜȏȂȊȊȐ
ū0ŧũŷ Ť3ŨżŮŤ ūŬšŧźŝŪŠŹsũƁz, Ť3 ŭŨůŵaŮŤŭz ŞũyŮŬŸ Ť3 ȅ ǿȊȐȏȍȅ ȅ ǿȋ ǿȊȂ, Ȍȋ-ǿǽǿȅȈȋȊȎȇȅ. ǬȋȄǽǾȋȏșȎȜ ȃȂ ȅ ȏȘ
ŞũĮ ƆŦw ŞŜŞmŧHũŭŦŜz ūeŵŸ. ŋŪūšŲhŭz u5ŝŪ Ť3 ŭaŨŶ Şż- ǿȇȋȊȂȓ ȅȎȏȍȂǾȅȏș ȚȏȅȒ ȄȈȋȁȂȆȎȏǿȐțȖȅȒ ǿ ȏȂǾȂ ȏȍȋȀȈȋȁȅ-
ŬŪź ŞeŧƁšź Ť3 pŜŧŨŷ2 Ť3 ūżũƁŤ Ť3 ūżŭũŸŨŤ Šůű0ŞũŷŨŤ, ȏȋǿ ǿȂȍȋț ǿȂȈȅȇȋț, ȅ ȌȎǽȈȉǽȉȅ, ȅ ȌȂȎȊȜȉȅ, ȅ ȌȂȊȅȜȉȅ
ŠżťŭŮŞůźŵŤűŶ ƀŧ†z ŮŬwşŧŪŠįŮzũŶ Şũšţaūů Ť3ŭŮŬšŝŤ1- ȁȐȒȋǿȊȘȉȅ.
ŮŤ.
ū7Ť. ĸŦŪŢš ųšŧŪŞżŦů ųŬšţ8 ųšŧŪŞżŦŜ ŭūŜŭaŮŤŭz ű0- 88. ǧǽȇ ǠȋȎȌȋȁș ȒȋȔȂȏ, ȔȏȋǾ ȔȂȈȋǿȂȇ ȔȂȍȂȄ ȔȂȈȋǿȂȇǽ
ŵšŮŶ şDŸ, ŮaŦw Ť3 ųšŧŪŞżŦů ųŬšţ8 ųšŧŪŞżŦŜ ūŪşŤ1ŝũůŮŤ ȎȌǽȎǽȂȉ ǾȘȈ, ȏǽȇ ȁȅǽǿȋȈ ȐȎȅȈȅǿǽȂȏȎȜ, ȔȏȋǾ ȔȂȈȋǿȂȇ ȔȂȍȂȄ
ŮŵŤ1Ůŭz ŭŜŮŜũA. ŎżŨŢš ũš ūŪŠŪŝašŮŶ ūŬŤŧŹūŧsŮŤŭz ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȌȋȀȐǾȈȜȂȉ ǾȘȈ. ǬȋȔȂȉȐ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ȌȍȅȈȂȌȈȜȏș-
ŨyŢů ūŬšţŬŤ1Ůšŧź Ť3 ŧůŦaŞů (ƀŧŪyŨũů), Ť3 ũš űŬŜũsŵů ȎȜ ȇ ȉȐȃȐ ȌȍȂȄȋȍȈȅǿȋȉȐ, ȄȈȋȐȉȊȋȉȐ ȅ ǾȋȈȏȈȅǿȋȉȐ, ȔȏȋǾ
ƄţhŦŜ, ŠŜ ũš ŭŶ ũŤ1ŨŶ ŞŶ ŨyŦů tŤ1ŠšŴŤ: ſ3ŠŞa ŝŪ ŦŮŪ2 ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ ȊȂ ȌȋȌǽȎȏș ǿ ǽȁ. ǥǾȋ ȅ Ȏ ȌȍǽǿȂȁȊȘȉ ȇȏȋ
ūŬaŞšŠũŪŨů ūŬŤŝŧŤŢazŭz ŭūŜŭeũƁš ūŪŧůųašŮŶ. İŵš Ţš ȎǾȈȅȃǽȜȎș, Ȃȁǿǽ ȐȈȐȔǽȂȏ ȎȌǽȎȂȊȅȂ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȇȏȋ Ȏ ȈȐȇǽǿ-
ŦŮŪ2 ŭŶ ŧůŦaŞũůźŵŤŨŶ ŭŪwŝŬŜŵaŮŤŭz ŝyŠšŮŶ, ũš ũŜ- ȊȐțȖȅȉ ȎȏǽȊȂȏ ȋǾȖȅȏșȎȜ ǾȂȄ ȋȌǽȎȂȊȅȜ, ȏȋ, ȇǽȇ ȄǽȍǽȄȐ ȅ
ŝŧźŠaz ŭS, ƆŦw şůŝŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪ Ť3 ūŬŪŦaţů şŪŮ0ŞŪ ƅŝŬs- ȌȍȋȇǽȄȐ, ȎȍȂȏȅȏ ȇȋȍǽǾȈȂȇȍȐȕȂȊȅȂ. ǥ ȇȏȋ ǾȐȁȂȏ ȃǽȈȂȏș Ȏ
ŵšŮŶ Ť3ŭŮŪūŧeũƁš (ŦŪŬŜŝŧšŦŬůŴeũƁš): Ť3 ŦŮŪ2 ūŬ0ųšš ūŪ- ǿȂȎȂȈȘȉ Ȉȅȓȋȉ ȌȋȁȎȏȐȌǽțȖȂȀȋ ȇ ȁȍǽȇȋȊȐ? ǞȂȀǽȆ ȃȂ ȊȂ-
ŨŤ1ŧůšŮŶ, ŬaŠŪŭŮũŹ ūŬŤŝŧŤŢaźŵŜşŪŭz ŦŪ ƀŨjź; ĽżşŜť ȋǾȐȔȂȊȊȘȒ ǿȈǽȁȂȏș ȜȄȘȇȋȉ, ȎȂȜȏȂȈȂȆ ȍǽȄȁȋȍȋǿ ȅ ȉȜȏȐ-
u5ŝŪ ũšũŜŦaţŜũũŷűŶ ƄţhŦŪŨŶ Ť3 ŬŜŮŪŭŬŜţŤ1Ůšŧšť, Ť3 ŭŨů- ȖȅȒȎȜ ǿȊȐȏȍȅ ȅ ǿȋ ǿȊȂ.
ŵašŨŷűŶ ŞũyŮŬšũũŤŨŤ Ť3 ŞũżŴũŤŨŤ ƈŠšŭŷ2.
ū7f. ņŮŪ2 ŨyŠŬŶ, Ť3 ŬŜţyŨšũŶ, Ť3 ŠŬyşŶ ŝ9Ɓť ũŜŬšŵŤ1ŭz 89. ǧȏȋ ȒȋȔȂȏ, ȔȏȋǾ ȂȀȋ ȌȍȋȄǿǽȈȅ ȉȐȁȍȘȉ ȅ ȍǽȄȐȉȊȘȉ,
űŪŮS, ŠŜ ŠyŴů ŭŞŪź2 ūŪŮŵŤ1Ůŭz ūŬšŠŭŮaŞŤŮŤ şDŞŤ ŮŜ- ȅ ȁȍȐȀȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ, ȏȋȏ ȁǽ ȌȂȔȂȏȎȜ ȐȎȂȍȁȊȋ ȁȐȕȐ Ȏǿȋț
ŦŪŞY, kŦŪŞY ŮY ūŬƁsŮŶ t ũšşw2 ųŤ1ŭŮů Ť3 ũšůsţŞŧšũů, Ť3 ȌȍȂȁȎȏǽǿȅȏș ǠȋȎȌȋȁȐ ȏǽȇȋț, ȇǽȇȋț ȋȏ ǪȂȀȋ ȌȍȅȜȈ ȂȂ ȔȅȎ-
Şŭź2 ũšūŪŬ0ųũů, Ť3 ŭšşw2 ŬaŠŤ ŠŜ ƈŞŹũųašŮŭz ũŜ ũšŝšŭżűŶ, ȏȋț, ȊȂȐȜȄǿȈȂȊȊȋț ȅ ǿȎț ȊȂȌȋȍȋȔȊȋț. Ǥǽ Țȏȋ ȐǿȂȊȔǽȊ ȋȊ
Ť3 t žşGŧŶ ƈŝŧŜŢeũŶ ŠŜ ŝyŠšŮŶ. ǾȐȁȂȏ Ȋǽ ǪȂǾȂȎǽȒ ȅ ȐǾȈǽȃȂȊ ǝȊȀȂȈǽȉȅ.
§. Ł#ŠŤ1ũŶ şŧŜş0ŧŶ ŝŧaşŶ ŭŦŞeŬũŜşŪ ũżŦŪşŠŜ ƉũŜşŪ 90. ǫȁȊȋ ȁȋǾȍȋȂ ȎȈȋǿȋ ȎȁȂȈǽȈȋ ȊȂȇȋȀȁǽ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋȀȋ
ŬŜţŝ0ťũŤŦŜ, ųŤ1ŭŮŜ Ť3 ŭŞsŮŜ ŭŪŠżŧŜ, Ť3 ŞŶ Ŭať ŞŞšŠE, Ť3 ȋȊȋȀȋ ȍǽȄǾȋȆȊȅȇǽ ȔȅȎȏȘȉ ȅ ȎǿȜȏȘȉ ȅ ǿ ȍǽȆ ǿǿȂȈȋ ȂȀȋ. ǥ
ſ3ŠŤ1ũŶ şŧŜş0ŧŶ ũšūŪŠ0ŝšũŶ, ŞŪţŝŬŜũŤ2 ŨwmŭeŪŞŤ ţeŨŧź ȋȁȊȋ ȊȂȁȋǾȍȋȂ ȎȈȋǿȋ ȄǽȀȍǽȁȅȈȋ ǩȋȅȎȂț ǿȒȋȁ ǿ ǤȂȉȈț
ƅŝŹŮŪŞaũƁz, ŠŜ ũš Ƈŝw ŨaŧŶ ũšŠyşŶ ƄţŷŦŪŞ0ŧƁš ŞŨŹ- ȋǾȂȏȋǿǽȊȊȐț. ǪȂ ǾȐȁȂȉ ȃȂ ȌȋȔȅȏǽȏș ȜȄȘȇȋǾȋȈȅȂ ȉǽȈȋț
ũŤ1ŨŶ: ŠŪŭŜŠŪŧź1ŝŲŷ ŝŪ Ť3 ŝŧzŠŪŭŧ0ŞŲŷ ţŜŮŞŪŬsźŮŶ ŭšŝĮ ǾȋȈȂȄȊșț: ȅǾȋ ȄȈȋȍȂȔȅǿȘȂ ȅ ȎȐȂȎȈȋǿȘȂ ȄǽȇȈțȔǽțȏ ȁȈȜ
ŲaŬŭŮŞƁš ũšŝeŭũŪš: ţŜũeŢš ŨyŢŶ ƄţhųšũŶ žŵš ŝŷ Ť3 ţŠĮ ȎȂǾȜ dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ. ǴȂȈȋǿȂȇ ȄȈȋȜȄȘȔȊȘȆ ȒȋȏȜ ȄȁȂȎș
Ť3ŭūŬaŞŤŧŶ, ũŪ ŮaŨw ũš Ť3ŭūŬaŞŤŮŭz, ūaųš Ţš ţŜūũeŮŭz, Ť3 ȅ ȉȋȃȂȏ ȂȖȂ ȇǽȇȋȆ-ȈȅǾȋ ȐȎȌȂȒ ȅȉȂȏș, ȏǽȉ ȃȂ — ȊȅȇǽȇȋȀȋ,
ƀŧ†z ƈŧŪŞsŮŶ Ť5 ŞŪ Ť3ŭŮŧżũƁš (PŜŧ. Ŭlf, Ş7i). ŀ0ŝŬŹ u5ŝŪ Ȋȋ ȄȈȋ ȐȈȋǿȅȏ ȂȀȋ ǿ ȅȎȏȈȂȊȅȂ {ȌȋȀȅǾȂȈș} (ǬȎ. 139, 12).
şŧŜş0ŧŜŴš ūŬšŨyŠŬŶ ũżŦƁť ŨyŢŶ: ƆŦw ŧyųŴš ſ4ŭŮŸ ǡȋǾȍȂ ȎȇǽȄǽȈ ȊȂȇȅȆ ȉȐȁȍȘȆ ȉȐȃ, Ȕȏȋ ȈȐȔȕȂ ȐȌǽȎȏș Ȏ ǿȘ-
ūaŭŮŤ t ŞŷŭŪŮŷ2 ũŜ ţeŨŧź, ũeŢšŧŤ t ƄţhŦŜ. ľżŬŪŞŜŮŤ ȎȋȏȘ Ȋǽ ȄȂȉȈț, ȊȂȃȂȈȅ ȋȏ ȜȄȘȇǽ. ǪǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ ȌȋȏȋȉȐ
Ƈŝw ūŪŠŪŝašŮŶ ƂaŦwŞů Ƌū0ŭŮŪŧů ūŤ1ŴůŵšŨů: ŀŜ ŝyŠšŮŶ ȌȋȎȈȐȕǽȏșȎȜ ȎǿȜȏȋȀȋ ǥǽȇȋǿǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȌȅȕȂȏ: ȁǽ ǾȐȁȂȏ
 
32
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞŭsŦŶ ųšŧŪŞżŦŶ ŭŦ0ŬŶ ƈŭŧhŴŜŮŤ, Ť3 Ŧ0ŭšũŶ şŧŜş0ŧŜŮŤ ǿȎȜȇȅȆ ȔȂȈȋǿȂȇ Ȁȋȏȋǿ ȎȈȐȕǽȏș, ȊȂ Ȏȇȋȍ Ȋǽ ȎȈȋǿǽ (ǥǽȇ. 1,
(ĴaŦwŞ. ʵ, f7i). 19).
§Ŝ. ĸŦw ŠŜ ũš ūŜŬŤ1ŨŶ ūŬšŧŸŵašŨŤ t ųyŞŭŮŞŶ ƅ ŭůš- 91. ǴȏȋǾ ȊȂ Ȍǽȍȅȏș Ȋǽȉ ȅ ȊȂ ȍǽȎȎȂȅǿǽȏșȎȜ, ȌȍȂȈșȖǽȜȎș
ŮĮ, ŠŪŝŬŪ2 ŞũŤŨaŮŤ şŧŜş0ŧźŵšŨů: ń#ŠŤ1Ůš ŧź1ŠƁš ŨŪŤ2, ȎȐȂȏȊȋȎȏșț, Ȓȋȍȋȕȋ ǿȊȅȉǽȏș ȌȍȋȍȋȇȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ:
ŞũŤ1ŠŤŮš ŞŶ űŬaŨŤũů ŭeŬŠŲŜ ŞaŴšşw, ŭŪŦŬŪŞeũũůź Şŭs- ȅȁȅ, Ȋǽȍȋȁ ǩȋȆ, ǿȋȆȁȅ ǿ Ȍȋȇȋȅ ȏǿȋȅ, ǿ ȒȍǽȉȅȊȐ ȎȂȍȁȓǽ
ŦŪŨů ųyŞŭŮŞšũũŪŨů ūŪŨŷŴŧeũƁź, ŞŶ ŝšţŞŤ1Šũůź Ɖũů ǿǽȕȂȀȋ, ȎȋȇȍȘȏȐț ȋȏ ǿȎȜȇȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǿȌȂȔǽȏȈȂȊȅȜ,
nŝŤ1ŮšŧŸ, ūŬŪŭŞŹŵašŨůź ŝšţŭŮŬaŭŮƁšŨŶ Ţš Ť3 ƅŭŹũe- ǿ ȋȊȋȂ ȋǾȅȏǽȈȅȖȂ ǾȂȄȋŌǾȍǽȄȊȋȂ, ȋȎȅȜǿǽȂȉȋȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂȉ
ũƁšŨŶ ŭ™hz ŝŧŜşŪŠaŮŤ: ţŜŮŞŪŬŤ1Ůš ŠŞſ1ŬŤ ŭŞŪ‰ ŞŭBŨŶ ȅ ȋȎȂȊȂȊȅȂȉ ȎǿȜȏȋȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, Ȅǽȏǿȋȍȅ ȁǿȂȍȅ Ȏǿȋȅ ȋȏ ǿȎȂ-
ŞŤ6ŠŤŨŷŨŶ: ƈŦŬhťŮšŭz Ũaŧw ſ3ŧŤ1Ŧw ſ3ŧŤ1Ŧw: ŨŜŧa ŝŪ Ȁȋ ǿȅȁȅȉȋȀȋ, ȐȇȍȋȆȎȜ Ȋǽ ȉǽȈȋȂ ȉȀȊȋǿȂȊȅȂ, — ȅǾȋ ȅ ǿȎȜ
ſ4ŭŮŸ ŞŭS ųšŧŪŞżųšŭŦŜz ŢŤ1ţũŸ. ń# ūŪŭeŨŶ şŧŜş0ŧšŮŶ: ȃȅȄȊș ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇǽȜ ȉǽȈǽ, ȅ ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ȌȍȅȈǽȀǽȂȏ: Ȍȋȇǽ
ŀ0ũŠšŢš ŨŤŨŪŤ1ŠšŮŶ şũżŞŶ şDũŸ (ń#ŭaƁŤ Ŧ7ƀ, Ŧ7). ĸŦŪŢš ȉȅȊȐȂȏ ȀȊȂǿ ǠȋȎȌȋȁȂȊș (ǥȎ. 26, 20), ȇǽȇ ȁȍȐȀȋȆ ȊȂȇȏȋ Ȏȇǽ-
Ť4ũŶ şŧŜş0ŧŜ: ŀ0ũŠšŢš ūŬeťŠšŮŶ ŝšţţŜŦ0ũƁš (PŜŧ. ũ7ƀ, Ş7): ȄǽȈ: Ȍȋȇǽ ȊȂ ȌȍȋȆȁȂȏ ǾȂȄȄǽȇȋȊȅȂ (ǬȎ. 56, 2). ǥǾȋ ȅ ǾȂȄȄǽ-
şũżŞŶ ŝŪ şDũŸ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŝšţţŜŦ0ũƁš, ũeşŧŤ Ƈŝw ŝżŭŪŞš Ť3 ȇȋȊȅȂ, ǽ ȎȈȂȁȋǿǽȏȂȈșȊȋ ȅ ǾȂȎȘ, ȅ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȅ ȀȍȂȒȅ ȎȐȏș
ŭŮŬ†ŭŮŤ Ť3 şŬŹűŤ2, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ŦŪ ŝGů Ť3ŭaƁŜ: ōE Ůŷ2 ȀȊȂǿ ǞȋȃȅȆ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȇ ǞȋȀȐ ǥȎǽȅȜ: ǿȋȏ ǯȘ ȌȍȋȀȊȂǿǽȈ-
ŬŜţşũżŞŜŧŭz ſ3ŭŤ2, Ť3 Ũŷ2 ŭŪşŬŹŴŤ1űŪŨŶ (ń#ŭaƁŤ …Š, ſ7). ȎȜ Ȅǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ȉȘ ȎȋȀȍȂȕȅȈȅ (ǥȎ. 64, 5). ǥȄǾȂȀǽȂȏ ȃȂ ȎȂȀȋ
ĺŝŹşašŮŶ Ţš şũżŞŜ ŭšşw2 ųšŧŪŞżŦŶ, ŞũšşŠa ŞũŤŨaz ȀȊȂǿǽ ȔȂȈȋǿȂȇ, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ǿȊȅȉǽȜ ȎȂȍȁȓȐ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȅ
ŭeŬŠŲů ŨŪŧŤ1ŮŞŪź, Ť3 ŞũyŮŬŸ ŝhŮŤ ũšŞű0ŠũŷűŶ ŧźŝŪ- ȐȎȂȍȁȊȋ ǾȋȍȜȎș ǾȘȏș ǿȊȐȏȍș, ǿȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȆ ȎǿȋȂȆ ȊȂȌȍȅ-
ūŬsŭz: ūŬŤŞŧšŲh ŝŪ, şŧŜş0ŧšŮŶ, ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ ūaųš ŞũyŮ- ȎȏȐȌȊȋȆ ȒȍǽȉȅȊȂ. ǥǾȋ ȌȍȅǿȈȂȇȅ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȊȂȇȏȋ, ȌȍȂȉȐȁ-
ŬšũũŹťŴŤűŶ: ţŜũeŢš ŞŭS ŭŧaŞŜ ŠŵeŬš ŲŜŬeŞŷ ŞũyŮŬŸ ȍȋȎȏș ǿȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȆȕǽȜ ȏǿȋȜ (Ȏȍ. ǬȍȅȏȔ. 8, 12; Ǯȅȍ. 45,
(PŜŧ. Ũ7Š, Š7i). ŎŬůŢŠaźŭz Ţš, Š0ũŠšŢš ŞũŤ1Šů ŞŪ ŭ™Ť1ŧŪ 31; 51, 18); ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǿȎȜ ȎȈǽǿǽ ǡȖȂȍȅ dzǽȍȜ ǿȊȐȏȍȅ (ǬȎ.
ŝ9Ɓš (PŜŧ. o7Ş, ţ7i), Ť3 ŞŶ ş0Ŭů ŠŪŭŮŪsũƁz, şŧŜş0ŧšŮŶ, ŞŶ 44, 14), Ȁȋǿȋȍȅȏ ȁȍȐȀȋȆ, ȌȍȅȈǽȀǽȜ: Țȏȋ ǾȘȈȋ ȏȍȐȁȊȋ ȉȊȂ,
şŪŮ0ŞŪš ŢŤŧŤ1ŵš, ſ4Ţš ŭŪŠżŧŜŧŶ ſ3ŭŤ2 şDŤ, ŭ™hũź, ź4Ţš Ȍȋȇǽ Ȝ ȊȂ ǿȋȕȂȈ ǿȋ ȎǿȜȏȅȈȅȖȂ ǞȋȃȅȂ (ǬȎ. 72, 16–17), ȅ ǿ
ƈşŪŮ0ŞŜŭŮŹ ŬyŲŹ ŮŞŪŤ2. ȀȋȍȐ ȁȋȎȏȋȜȊȅȜ (Ȏȉ. ǬȎ. 67, 17), ǿ ȀȋȏȋǿȋȂ ȃȅȈȅȖȂ (Ȏȉ.
ǬȎ. 32, 14), ȇȋȏȋȍȋȂ ȎȋȁȂȈǽȈ ǯȘ, ǠȋȎȌȋȁȅ, ǿȋ ȎǿȜȏȘȊț,
ȇȋȏȋȍȐț ȐȀȋȏȋǿǽȈȅ ȍȐȇȅ ǯǿȋȅ (Ȏȉ. ǬȎ. 77, 54).
§Ş. őŪŮsť ŞŪŤ1ŭŮŤũũů tŬšŵŤ1ŭz, ŝŧŜŢeũũŪŨů ŠŜ ūŪ- 92. ǣȂȈǽțȖȅȆ ȅȎȏȅȊȊȋ ȋȏȍȂȖȅȎȜ ȋȏ ȉȣȍǽ, ȁǽ Ȍȋȁȍǽ-
ŠŬŜŢašŮŶ ūŬŪŬ0Ŧů ſ3ŧƁŭŭeź, ũŤ ſ3ŠŤ1ũů ŭšŝĮ ƅŭŮaŞŧŸ ŞeŵŸ ȃǽȂȏ ǾȈǽȃȂȊȊȋȉȐ ȌȍȋȍȋȇȐ ǢȈȅȎȂț, Ȋȅ ȋȁȊȋȆ ǿȂȖȅ ȅȄ
Ũũ0ţŹŨŶ Ť3 nşũšūŧaŨšũũŷŨŶ ſ4Ţš ŦŶ ŝGů ŬŜųeũƁšŨŶ. ľŭ‰ ȅȉȂȊȅȆ ȎǿȋȅȒ Ȏ ȎȋǾȋț ȊȂ ǿȄȜǿȕȂȉȐ, Ȍȋ ǿȂȈȅȇȋȆ, ȇǽȇ ȌȈǽ-
u5ŝŪ Ť3ŨBũƁz ŭŞŪ‰ ŠŜ ŬŜţŠaŭŮŶ ŮŬeŝůźŵŷŨŶ, Ť3 ŮaŦw ȉȂȊȂȉ ȍǽȎȌǽȈȜǿȕȂȆ ȂȀȋ ȈțǾǿȅ ȇ ǞȋȀȐ. ǟȎȂ, Ȕȏȋ ȂȎȏș Ȑ ȊȂ-
ūŪũeŭŶ ŦrŮŶ şDũŸ ūŬšŠŧŪŢeũƁšŨŶ, ŠŜ ūŪũůŢŠašŮŭz ũŜ Ȁȋ, ȌȐȎȏș ȍǽȄȁǽȎȏ ȋȊ ȊȐȃȁǽțȖȅȉȎȜ, ȅ ȌȋȁȗȜǿ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
Ş0ŧŸũůź ŭŨeŬŮŸ ŞŤũ0Şũů ŝŷŞaźŵů ŞżųũŜşw ŲaŬŭŮŞƁz. Ȅȋȉ ǧȍȂȎȏ ǠȋȎȌȋȁȂȊș, ȁǽ ȏȂȔȂȏ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂȉ Ȋǽ ǿȋȈșȊȐț
ȎȉȂȍȏș — ǿȅȊȋǿȊȅȓȐ ǿȂȔȊȋȀȋ dzǽȍȎȏǿȅȜ.
§ş. Ł#şŠA ŠŪŭŮŤ1şũšŴŤ ƈŬŜţůŨżŮŤ, ƆŦw ƋŨŪŬŬeť ŞŪţ- 93. ǧȋȀȁǽ ǿȋȎȔȐǿȎȏǿȐȂȕș, Ȕȏȋ ǝȉȉȋȍȂȆ ǿȋȄȉȋȀǽȂȏ ǿ
ŨŪşašŮŶ ŞŶ ŮšŝĮ ƆŦw ŠyŝŶ: ūŪŨŪŧŤ1ŭz şDŞŤ ūŬŤŧżŢũw, ȏȂǾȂ, ȇǽȇ ȁȐǾ, ȌȍȅȈȂȃȊȋ ȉȋȈȅȎș ǠȋȎȌȋȁȐ, ȁǽ ȅȎȎȐȕȅȏ ǫȊ
 
33
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠŜ Ť3ţŭůŴŤ1ŮŶ ūŧ0ŠŶ ſ3şw2ƊŨŪŬŬešŞŶ. ŭŞeŬűů, ŭŤ1ŬŹųŸ Šż- ȌȈȋȁ ȂȀȋ ȎǿȂȍȒȐ (ȏ. Ȃ. ȁȂȈȋȉ ȎȋǿȂȍȕǽȂȉȘȆ ȀȍȂȒ) ȅ ȇȋȍȊȅ
zŮšŧŸũŷť şŬżűŶ: Ť3 ŦŪŬſ1ũƁz ſ3şw2 tŤ1ŭūŪŠů, ŭŤ1ŬŹųŸ ũš- ȂȀȋ ȎȊȅȄȐ (ȊȂȔȅȎȏȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ). ǥ ȁǽ ȋȏȃȂȊȂȏ ǠȋȎȌȋȁș
ųŤ6ŭŮŷz ū0Ũŷŭŧŷ. ń# ŠŜ tŤ1ŨšŮŶ şDŤ ƋŨŪŬŬeŜ t ŧŤŲA ǝȉȋȍȍȂȜ ȋȏ Ȉȅȓǽ ȏǿȋȂȀȋ!
ŮŞŪšşw2.
§Š. ʼnš ūŪŠŪŝašŮŶ ƈŢŜŭaŮŤŭz, ŞũšşŠA žŵš ŞŤ1ŠŤŮš 94. ǪȂ ȎȈȂȁȐȂȏ ȔȐȁȅȏșȎȜ, ȇȋȀȁǽ ȐǿȅȁȅȏȂ ȌȋȎȉȂǿǽțȖȅȒ-
ūŪŭŨŹŞaźŵŤűŭz ŝšţŨ0ŧŞƁź ũaŴšŨů, ũšŨŪşyŵŤűŶ ŝšţ- ȎȜ ǾȂȄȉȋȈǿȅț ȊǽȕȂȉȐ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȏǽȉȅ ȊȂ ȉȋȀȐȏ ǾȂȄȉȋȈ-
Ũ0ŧŞŭŮŞŪŞŜŮŤ: ūaųš Ţš ū0ťŮš ũŜ ũS, nŝaųš ũš ƀŧŪ- Ȏȏǿȋǿǽȏș; ȈȐȔȕȂ ȌȂȊȅȂȉ ȋȏȍǽȄȅȏȂ ȁȐȍȊȋȂ ȋȏ ȊȅȒ ǿȌȂȔǽȏ-
ū0Ũũzŵš, Ť3 ſ4Ţš ŦŶ ŝGů ūŪŞŤũŪŞeũƁš ŞaŴš ƀżŧũŴš ūŬŪ- ȈȂȊȅȂ, ȋȁȊǽȇȋ ȃ ǾȂȄ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿǽ, ǿȋȎȎȏǽǿȈȜȜ ǿ ȎȂǾȂ
ŮŤ1Şw ūŪŭŮaŞŤŮš Ť5ŨŶ, ŞŪūƁź1ŵš ŞũšşŠA ūżŮŤ: nŝaųš ǿȜȖȕȂȂ ǞȋȀȐ ȌȋǿȅȊȋǿȂȊȅȂ ǿǽȕȂ, ȅ ǿȄȘǿǽȜ ǿ ȌȂȊȅȅ: ȏȋȈș-
ŝGŪŞŤ ūŪŞŤũŤ1ŭz ŠůŴE ŨŪS (PŜŧ. …Ŝ, ƀ7): ŞŨżŭŮw ŝŪ ſ4Ţš ȇȋ ǞȋȀȐ ȌȋǿȅȊȐȆȎȜ, ȁȐȕǽ ȉȋȜ (ǬȎ. 61, 6); ȅǾȋ ǿȉȂȎȏȋ ȏȋȀȋ,
ŧźŝŤ1ŮŤ ŨS, ƅŝŪŧşaűů ŨS, žţŶ Ţš ŨŪŧsűŭz (PŜŧ. RŤ, Š7), ȔȏȋǾȘ ȈțǾȅȏș ȉȂȊȜ, ȋȊȅ ȈȀǽȈȅ Ȋǽ ȉȂȊȜ, — ǽ Ȝ ȉȋȈȅȈȎȜ
ƅ ŨŪeŨŶ Ţš Ť3 ƉũŹűŶ Ť3ŭŲŹŧeũƁŤ. (ǬȎ. 108, 4), ȋǾ ȅȎȓȂȈȂȊȅȅ ȅ ȉȂȊȜ ȎǽȉȋȀȋ, ȅ ȅȒ.
§ſ. ʼnš ŠűũyŞŴů ũŜ Ũ0Ŭš ŞżŮŬů ŢšŭŮ0Ŧů, ũš Ƈŝw 95. ǢȎȈȅ ȊȂ ȁȋȒȊȂȏ Ȋǽ ȉȋȍȂ ȎȅȈșȊȘȆ ǿȂȏȂȍ, ȊȂ ȌȋȜǿȅȏ-
ƈŞŤ1ŠŤŮŭz ŞŪŧũA, Ť3 ũš ũŜŴeŠŴů ũŜ ũŷ2 ŝżŭů, ũš Ť4ŨŜŮŸ ȎȜ ǿȋȈȊȂȊȅȂ; ȅ ȂȎȈȅ ȊȂ ȊǽȌǽȁȂȏ Ȋǽ ȊǽȎ ǾȂȎ, ȊȂ ǿȄǿȋȈȊȐȂȏȎȜ
ƅŝůŬšŞaŮŤŭz ŭŮŬŜŭŮŸŨŤ2 ŠůŴA ũŤŢE ŮżŧŪ. ȎȏȍǽȎȏșȉȅ Ȋȅ ȁȐȕǽ, Ȋȅ ȏȂȈȋ.
§ƀ. İŵš ŭŪşŬŹŞašŴŤŭz ūŬŤ1ŭũw ŨŪŧŤ1ŮŞŪź Ť3 ŝ9eŭŮ- 96. ǢȎȈȅ ȏȘ ǿȎȂȀȁǽ ǾȘǿǽȂȕș ȎȋȀȍȂǿǽȂȉ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ
ŞšũũŪź2 ŝŧŜşŪŠaŮƁź, şŧŜş0ŧšŮŶ ŦŶ ŮšŝĮ ŝ9eŭŮŞšũũŪš ūŤ- ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏșț, ȏȋ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ
ŭaũƁš, ƆŦw ŦŪ ƅŝŧšųeũũŪŨů ŞŪ nŬ{ŢƁz ŭŞżŮŜ: ŮŞŪe Ţš ǬȅȎǽȊȅȂ, ȏȘ ȋǾȈȂȔȂȊ ǿȋ ȋȍȐȃȅȂ ȎǿȂȏǽ. ǯǿȋȂ ȋȁȂȜȊȅȂ ȏȂȌ-
ƅŠŹsũƁš ŮšūŧŪ2: ŞŬŜţŤ1 ŝŪ ŮŞŪŤ2 ƆŦŪŢš ŞŶ ŭůşyŝŪ ƅŠŹs- Ȉȋ, ǿȍǽȀȅ ȏǿȋȅ ȋǾȈȂȔȂȊȘ, ȇǽȇ ǿ ȁǿȋȆȊȐț ȋȁȂȃȁȐ, ǿ ȎȏȘȁ ȅ
ũƁš, ŞŶ ŭŮyŠŶ ƅŠżzŴŜŭz Ť3 ŠŬŪŢaũƁš. ȁȍȋȃǽȊȅȂ ȋȏ ȒȋȈȋȁǽ.
§ţ. ŋaŨzŮŸ ūŬƁeŨŧz ūŬšşŬŹŴeũƁť ŮŞŪŤ1űŶ, ũš ŧŹũŤ1ŭz 97. ǡȂȍȃǽ ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȂ ȋ ȎǿȋȅȒ ȌȋȀȍȂȕȂȊȅȜȒ, ȊȂ ȈȂ-
ŝŤ1ŮŤ ūſ1ŬŭŤ, ƆŦw ŠŜ ŮŜŦŪŞhŨŤ ƈzţŞŧeũŨŤ ŦŜŨšũũŪŭŹŵŤ2 ȊȅȎș ȐȁǽȍȜȏș ǿ ȌȂȍȎȅ Ȏǿȋȅ, ȔȏȋǾ ȏǽȇȅȉȅ Ȑȁǽȍǽȉȅ ȍǽȄǾȅȏș
Ť4ŨŜŴŤ ƅŦŜŨšũeũũŪš ŭeŬŠŲš: Ť3 ƅŝŬsŵšŴŤ ŦŬůŴeŲŶ Ũŷ- ȅ ȐȉȜȀȔȅȏș ȋȇǽȉȂȊȂȈȋȂ ȎȂȍȁȓȂ, ȇǽȇ ȇǽȉȂȊȖȅȇȅ ȍǽȄǾȅǿǽțȏ
ŮŜŬeŞŜşw ţŧaŮŜ, Ť3 ŞŪţŬaŠůšŴŤŭz ƅ ŝŪşaŮŭŮŞŹ Ůať- ȉȂȏǽȈȈȋȊȋȎȊȐț ȌȋȔǿȐ; ȅ ȋǾȍȂȏȂȕș ǿ ȊȂȉ ȃȅȈȐ ȄȈǽȏǽ, ȅ
ũŹŨŶ. ǿȋȄȍǽȁȐȂȕșȎȜ ȋ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȉ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ.
§Ť. ĻşũŸ ŨŪŧeũƁť ƅ ŧyųŴŤűŶ, Ť3 ŭ™aşw ūŪůųeũƁz ŭŧŪ- 98. ǫȀȋȊș ȃȂȈǽȊȅȜ ǿȘȎȕȅȒ ǾȈǽȀ ȅ ȎǿȜȏȋȀȋ ǾȋȀȋȉȘȎȈȅȜ
ŞeŭŶ Š¦Ŝ, ŠŜ şŪŬŤ1ŮŶ Şhũů ũŜ ŢeŬŮŞšũũŤŲŹ ŠůŴŤ2 ŮŞŪšS ȋ ȎȈȋǿȂȎǽȒ ǡȐȒǽ ȁǽ Ȁȋȍȅȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ Ȋǽ ȃȂȍȏǿȂȊȊȅȇȂ
(ŇšvjŮ. ƀ7, Ş7i). ȁȐȕȅ ȏǿȋȂȆ.
§f. İŵš ūŬŤ1ŭũw ŮŵŤ1ŴŤŭz ƅŝyŮŤ ũ0ţŹ ŞŪ ƈşŪŮ0ŞŜ- 99. ǢȎȈȅ ǿȎȂȀȁǽ ǾȐȁȂȕș ȎȏǽȍǽȏșȎȜ ȋǾȐǿ ȊȋȀȅ ǿ Ȁȋȏȋǿ-
ũƁš ŝŧŜşŪŞŹŭŮŞŪŞaũƁz ŨŤ1ŬŜ (Ł#Űšŭ. ƀ7, ſ7i), ŭŪţŤ1ŢŠšŴŤ ȊȋȎȏș ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȋǿǽȏș ȉȅȍ (Ǣȑ. 6, 15), ȏȋ ǿȎȂȇȋȊȂȔȊȋ
ŞŭsŦw Ť3 ŭŞ0ť ŭŤ2 Š0ŨŶ Ť3 ŝŧŤ1Ţũzşw ŮŞŪšşw2: žŵš Ţš ȐȎȏȍȋȅȕș ȁȋǾȍȂ ȅ ȎǿȋȆ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ ȁȋȉ, ȅ ȁȋȉ ǾȈȅȃȊȂȀȋ
ƈũhšŴŤ, ƅūŧšŞaũŶ ŝyŠšŴŤ ũšŞŤ1ŠŤŨw, Ť3 ūŪ ţŜŦ0ũů ũŜ- ȏǿȋȂȀȋ. ǢȎȈȅ ȃȂ ǿȋȄȉǽȈȋȁȐȕȂȎȏǿȐȂȕș [Ȍȍȅ ǿȎȏȍȂȔȂ ȊȂ-
ŭŧżŠŤŴŤ Ť4Ũz Ť3ţyŮŜşw Ť3ţ8 ŭŜūŪşA (ľŮŪŬ. Ŧ7ſ, f7 Ť3 ‹). ȌȍȅȜȏȊȋȎȏȂȆ], ȏȋ ȋȌȈȂǿǽȊ ǾȐȁȂȕș ȊȂǿȅȁȅȉȋ, ȅ Ȍȋ ȄǽȇȋȊȐ
ȊǽȎȈȂȁȐȂȕș ȅȉȜ... ȍǽȄȐȏȋȀȋ ȅȄ ȎǽȌȋȀǽ (ǟȏȋȍ. 25, 9. 10).
 
34
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ Ǯȏȋ ȐȏȂȕȅȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ
__________________________________________________

R. İŵš ūŪ Ƃwaũũů, ŝGŶ ŧźŝŷ2 ſ4ŭŮŸ: ŧźŝsť ŞŶ ŝţ7Ź 100. ǢȎȈȅ, Ȍȋ ǥȋǽȊȊȐ, ǞȋȀ ȂȎȏș ȈțǾȋǿș, ȏȋ ȈțǾȜȖȅȆ ǿ
ūŬšŝŷŞašŮŶ, Ť3 ŝGŶ ŞŶ ũeŨŶ (ĴwŜũ. Š7, } Ť3 ƀ7i). ʼnšũŜŞŤ1Šzť ǞȋȀȂ ȌȍȂǾȘǿȂȏ ȅ ǞȋȀ ǿ ȊȂȉ. ǧȏȋ ȃȂ ȊȂȊǽǿȅȁȅȏ ǾȈȅȃȊȂȀȋ ǿ
Ţš ŝŧŤ1ŢũzşŪ ŞŶ ŧźŝŞE ŬŜŭūŬzŢeũƁŤ, ƆŞŹ, ƆŦw ũeũŜ- ȍǽȄȍȘǿȂ ȎȋțȄǽ ȈțǾǿȅ, ȏȋȏ ȋȔȂǿȅȁȊȋ ǿȉȂȎȏȋ ȈțǾǿȅ ǿȋȎ-
ŞŤŭŮŸ ŭŪŭŮŜŞŧsšŮŶ. ʼnšũŜŞŤ1Šzť u5ŝŪ ŮŪŢŠšŬ0ŠũŜşŪ ŞŶ ȌȍȅȜȈ ȊȂȊǽǿȅȎȏș. ǪȂȊǽǿȅȁȜȖȅȆ ȐǾȋ ȋȁȊȋȍȋȁȊȋȀȋ ȎȂǾȂ ȁǽ-
ŬŜţŭŮŪsũƁŤ t ŝGŜ ſ4ŭŮŸ, ūŪũeŢš ŝGŶ ŧźŝŷ2 ſ4ŭŮŸ, Ť3 ūŬš- ȈȂȇȋ ȋȏȎȏȋȅȏ ȋȏ ǞȋȀǽ, ȂȎȈȅ ǞȋȀ ȂȎȏș ȈțǾȋǿș, ȅ ȌȍȂǾȘǿǽț-
ŝŷŞazť ŞŶ ŧźŝŞŤ2, ŞŶ ŝţ7Ź ūŬšŝŷŞašŮŶ, Ť3 ŝGŶ ŞŶ ũeŨŶ. ȖȅȆ ǿ ȈțǾǿȅ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ǞȋȀȂ, ȅ ǞȋȀ ǿ ȊȂȉ (1 ǥȊ. 4, 16).
ŎŪŨY ŭŧaŞŜ Ť3 ŠšŬŢaŞŜ, ũhũŹ Ť3 ūŬŤ1ŭũw, Ť3 ŞŪ ŞżŦŤ ǢȉȐ ȎȈǽǿǽ ȅ ȁȂȍȃǽǿǽ ǿȋǿȂȇȅ. ǝȉȅȊș.
ŞŹŦHŞŶ, ƋŨŤ1ũŸ.

ņŪũeŲŶ şŧŜŞaŨŶ ŦũŤ1şŤ. ǧȋȊȂȓ ȀȈǽǿǽȉ [ȇȊȅȀȅ].


 
35


ĽŧŜŢeũũŜşw ƂwaũũŜ ŦŜŬūŜfjťŭŦŜşw, ŭŧ0ŞŪ ǥȃȂ ǿȋ ȎǿȜȏȘȒ ȋȏȓǽ ȊǽȕȂȀȋ ǥȋǽȊȊǽ ǧǽȍȌǽȑȅȆ-
ū0ŭŮũŤųšŭŦŪ Ť3 ƀŹŧw2 ƈŮżŴŤŮšŧŸũŪ ŦŶ ūŪŝů- ȎȇȋȀȋ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȅ ȋȔȂȊș ȐȏȂȕȅ-
ŠŤ1ŞŴŷŨŶ ‹ t ƂũŠjŤ Ť4ũŪŦwŨŶ. ȏȂȈșȊȋȂ ȇ ȋǾȍǽȏȅǿȕȅȉȎȜ [ȇ ȊȂȉȐ] ȉȋȊǽȒǽȉ ȅȄ
ǥȊȁȅȅ, ǿȋȎȌȋȈȊȜțȖȂȂ ȔȅȎȈȋ Ȏȏǽ ȀȈǽǿ

ʼn ŤŦŪşŠaŢš ŠŜ ŞŪŭű0ŵšŴŤ ūaųš Ť4ũŪŦŜ, ŨƁŬzũŤ1ũŜ ƈŝŧŜ-


ŢŤ1ŮŤ, Ť3ŨyŵŜ ŢšũY Ť3 ŠżŮŤ, Ť3 ŬaŠůźŵŜŭz ţŜ ſ4Ţš Ǫ ȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ǿȄȁȐȉǽȆ ȎȔǽȎȏȈȅǿȂȂ ȉȋȊǽȒǽ ȎȔȅȏǽȏș
ȉȣȍȜȊȅȊǽ, ȅȉȂțȖȂȀȋ ȃȂȊȐ ȅ ȁȂȏȂȆ ȅ ȐǿȂȎȂȈȜțȖȂȀȋȎȜ
ŝŧŜşŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ Ũũ0ţŹŨŶ Ť3 Ť3ţ8oŝŤ1ŧŸũw ŨŤ1ŧŪŭŮŷũź ŠżŧŜ- ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȉȊȋȀȅȉ ȋȊ ȁȂȈǽȂȏ ȁȋǾȍȋ, ȅ ȖȂȁȍȋ ȏǿȋȍȅȏ ȉȅȈȋ-
ŮŤ, Ť3 tũź1ŠŶ ũŤŢE t ŝŹŭHŞŶ Ť3ŭŦůŴaŮŤŭz, ŞŨŹũsz ŭšŝE ȎȏȘȊț, ȅ ǿȋǿȎȂ ȊȂ ȏȂȍȌȅȏ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ ȋȏ ȁȂȉȋȊȋǿ, — [ȊȂ
t ƉũŜşw ŝhŮŤ ŨeũŸŴŜ ŞŪ ŝlşŪůşŪŢŠeũƁŤ ŝ9ƁŤ. ʼnŤŢE ȁȐȉǽȆ ȏǽȇ,] ȌȍȅȄȊǽǿǽȜ ȎȂǾȜ ȊȅȃȂ ȂȀȋ Ȍȋ ǾȈǽȀȋȐȀȋȃȁȂȊȅț
ƅŦŜzŞať ŭšŝE ƆŦw ūŪşŤŝaźŵŸ. ʼnš şŧŜş0ŧź ŝŪ, ƆŦw ũš- ǞȋȀȐ, ȅ ȊȂ ȋȇǽȂǿǽȆ ȎȂǾȜ ȇǽȇ ȌȋȀȅǾǽțȖȂȀȋ. ǟȂȁș Ȝ ȊȂ Ȁȋǿȋ-
ūŪŬ0ųũw ŢŤŞeŴŤ, ŮšŬūS ŞŪ Ť4ũŪŲŹűŶ, ũŪ žŵš Ť3 ƀŹŧw2 ȍț, Ȕȏȋ ȏȘ ȃȅǿȂȕș ǾȂȄȐȇȋȍȅȄȊȂȊȊȋ, ȋȎȏǽǿǽȜȎș ǿ ȉȋȊǽȒǽȒ.
şŬżŴšũŶ ſ3ŭŤ2: ŭŦ0ŬŝŸ ŠůŴŤ2 ŮŞŪšS Ť3 ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš ųeŭŮũ- Ǫȋ ȂȎȈȅ ȏȘ ǾȘǿǽȂȕș ȅ ȋȔȂȊș ȀȍȂȕȊȘȉ, ȏȋ ȎȇȋȍǾș ȁȐȕȅ
Ŵš ſ4ŭŮŸ ƈ ŝGŜ, ūŬšŞŪŭűŪŠsŵƁz ŢŤŮeťŭŦŜşw ŠŪŝŬŪŠżŮš- ȏǿȋȂȆ ȅ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂ ȁȋȍȋȃȂ ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ, ȊȂȃȂȈȅ ǿȘ-
ŧŤ. ŋšųaŧŸ ŮŞŪS Ũũ0şŜz Ť3 ŢŜŧżũƁš, Ť3 ŞŪţŠŷű†ũƁz, Ť3 ȁǽțȖǽȜȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȉȣȍȜȊȅȊǽ. ǬȂȔǽȈș ȏǿȋȜ ǿȂȈȅȇǽȜ,
ŭżŮŪŞŜũƁš, Ť3 ŭŧeţŷ, Ť3 ŨůųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪ ŭ0ŞŹŭŮŤ, Ť3 ũšŠŪ- ȐȊȘȊȅȂ, ǿȋȄȁȘȒǽȊȅȜ, ȏȋȉȈȂȊȅȂ, ȎȈȂȄȘ, ȉȐȔȂȊȅȂ ȎȋǿȂȎȏȅ,
ůŨżũƁš ū0ŨŷŭŧŜ, Ť3 ſ4Ţš ƅŭůŢŠaŮŤŭz ŨhŭŧƁź, Ť3 ŬŷŠaũƁš, ȊȂȁȋȐȉȂȊȅȂ ȌȋȉȘȎȈǽ, ȎǽȉȋȋȎȐȃȁȂȊȅȂ ȉȘȎȈȅț, ǿȋȌȈș ȅ
Ť3 ūŧaųŸ ƈŨA, Ť3 ūŧŜųšŞ0ūŧŸŭŮŞƁš ŭeŬŠŲŜ, Ť3 ŭŪŦŬůŴeũƁš, Ť3 ȌȈǽȔ Ȑȉǽ, ȍȘȁǽȊȅȂ ȎȂȍȁȓǽ, ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ, ǾȂȁȎȏǿȂȊȊȋȎȏș,
ŭŨůŵeũƁš, Ť3 ƅŦŜšŞaũƁš, Ť3 ŠŬsűŧŪŭŮŸ Ť3 ƈũŤųŤŢeũƁš, ŭƁ‰ ȎȉȐȖȂȊȅȂ, ȐȊȅȔȅȃȂȊȅȂ — ǿȎȂ Țȏȋ ȅ ȎȂȉȐ ȌȋȁȋǾȊȋȂ, Ȕȏȋ
Şŭ‰ Ť3 ŮŜŦwŞaz, ±Ţš Ũũ0ŢŤŲšź ŭŧůųaźŮŭz ŞŶ Ţšŧżţũůź ȔǽȎȏȋ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ Ȏ Ȉțȁșȉȅ, ǿȉȂȏǽȂȉȘȉȅ ǿ ȃȂȈȂȄȊȐț ȌȂȖș
ūeŵŸ Ť3ŭŦůŴeũƁť ŞŞšŬşaſŨŷŨŶ, ųſ1ŭŮũŴŜ Ť3 ŝŧŜşŪūŬƁs- ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ, ǾȘǿǽȂȏ ȓȂȊȊȂȂ ȅ ȊȂȎȍǽǿȊȂȊȊȋ ǾȈǽȀȋȌȍȅȜȏȊȂȂ
ŮũŴŜ ūŪ ūŬšŞŪŭűŪŢŠeũƁź t ŝŧŜşŪůşŪŢŠeũƁz ŨƁŬzũŤ1ũŪŞŜ. ǾȈǽȀȋȐȀȋȃȁȂȊȅȜ ȉȅȣȜȊȅȊǽ. ǥȏǽȇ, ǿȊȅȉǽȆ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ Ȍȋȁ-
ľũšŨŧŤ2 u5ŝŪ, ŠŜ ũš ūŪŠūŜŠeŴŤ ūŪ ŬšųeũƁź şŧŜş0ŧźŵŜşw ǿȂȍȀȊȐȏșȎȜ ȏȂǾȂ ȌȋȍȅȓǽȊȅț ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǬȅȎǽȊȅȜ, Ȁȋ-
ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ūŤŭaũƁz t ŧŤŲA ŮŞŪšşw2: ĸŦw ųŮ0 ŝŪ ǿȋȍȜȖȂȀȋ ȋȏ ȏǿȋȂȀȋ Ȉȅȓǽ: «ǧǽȇȐț ȌȋȈșȄȐ ȅȄǿȈȂȇȈȅ ȉȘ,
ū0ŧŸţŪŞŜűŪŨŭz ŨŪŧŤ1ŮŞšũũŤŲŷ ŴeŠŴš ūŬšŠ8 şDšŨŶ, Ť3 ŞŶ ȌȋȕȂȁȕȅȂ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȅȇǽȉȅ ȌȍȂȁ ǠȋȎȌȋȁȋȉ (Ǯȍ.: ǩǽȈ. 3,
 
36
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

ŠŪŨY ſ3şw2 ūŬšŝŷŞaźŵš ūŬŤ1ŭũw; ĸŞŹ Ţš, ƆŦw ŞŭsŦŶ ŬaŝŶ 14) ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȌȍȂǾȘǿǽțȖȅȂ ǿ ȁȋȉȂ ǢȀȋ?» ǫȔȂǿȅȁȊȋ, Ȕȏȋ
ŝŧŤ1ţŶ ŭhť Š0Ũů ŞŧŜŠhŦŤ, ŮŪşŠA Ť3 ŝƁſ1ũƁz ūŬƁeŨŧšŮŶ, Ť3 ǿȎȜȇȅȆ ȍǽǾ, ȊǽȒȋȁȜȎș ǿǾȈȅȄȅ ȁȋȉȋǿȈǽȁȘȇȅ, ȅȊȋȆ ȍǽȄ Ȍȋ-
ţŜůŴſ1ũƁz, Ť3 ƈŦŪŬŤ6ţũŷ (ūŪŬšųſ1ũƁz) Ť3 ūŪũŪŴſ1ũƁz: Şũż ȈȐȔǽȂȏ ȅ ȐȁǽȍȘ ǾȅȔǽ ȅ ȄǽȐȕȂȊȅȜ, ǿȘȀȋǿȋȍȘ ȅ ȐȌȍȂȇȅ, ǽ
Ţš ŭyŵƁŤ ūŬ0ųšš ŠŜŧeųš ŭyŮŸ t ƆţŞŶ, ƆŦw ųyŢŠŤ Ť3ŧŤ2 ȊǽȒȋȁȜȖȅȂȎȜ ǿȊȂ [ȂȀȋ ȁȋȉǽ] ǿȎȂ ǿȍȂȉȜ ǾȘǿǽțȏ ǿȁǽȈȅ ȋȏ
ŮŜŤ1ŨŤųŤŵũŤ (ūŬšŧźŝŪŠżťųŤŵũŤ), Ť3ŧŤ2 ũšŝŬšş0ŨŤ. œŮŪ2 Ȑȁǽȍȋǿ ȇǽȇ ȔȐȃȅȂ ȅȈȅ ȋȎȏǽǿȈȜȂȉȘȂ ǿ ȌȍȂȊȂǾȍȂȃȂȊȅȅ.
u5ŝŪ ū0ŧŸţŪŞŜűŪŨŭz, şŧŜş0ŧźŮŶ; Ũŷ2 Ƈŝw ŞŶ ŭŦHŬŝũŜz «ǯǽȇ ȇǽȇȐț ȌȋȈșȄȐ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ [ȉǽȈȋȁȐȕȊȘȆ], — ȌȋȈȐ-
ŞūaŠŜźŵš ŠůŴeź Ţš Ť3 ŮżŧŪŨŶ, Ť5Ţš ŞŭšşŠA ŨŪŧsŵƁŤŭz ȔȅȈȅ ȉȘ, ȌȋȁǿȂȍȀǽȜȎș ȎȇȋȍǾȜȉ ȁȐȕȋț ȅ ȏȂȈȋȉ, ȉȘ, ǿȎȂȀȁǽ
Ţš Ť3 ūŪź1ŵƁŤ: ŮjŤ Ţš ũŤ ŨŪŧsŵƁŤŭz, ũŤ ŝŠsŵƁŤ Ŭa- ȉȋȈȜȖȅȂȎȜ ȅ ȌȋțȖȅȂ, ȉȂȃȁȐ ȏȂȉ ȇǽȇ ȏȂ, ȊȂ ȉȋȈȜȎș, ȊȂ
ŠůźŮŭz Ť3 ŞšŭšŧsŮŭz, Ť3 ŝŧŜşŪūŪŭūżŴũŤ ŭyŮŸ, Ť3 ŝŧŜşŪ- ǾȋȁȍȎȏǿȐȜ, ȍǽȁȐțȏȎȜ, ǿȂȎȂȈȜȏȎȜ, ǾȘǿǽțȏ ȎȔǽȎȏȈȅǿȘ ȅ ǾȈǽ-
ŠyŴũw ūŬŪŤţŞ0ŠzŮŶ ŢŤŮƁE. ń# ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ūŬŪŬ0ŦŶ: ȀȋȁȐȕȊȋ ȌȍȋǿȋȁȜȏ ȃȅȄȊș?» ǥ ǿȋȏ ȎȋȄȅȁǽțȏȎȜ ȁȋȉǽ ȔȐ-
ōE ŭŪţŤŠaźŮŭz Š0Ũŷ ųyŢŠŤ, Ť3 Ũŷ2 ŝŧŜŢŤ1ŨŶ ųůŢŠŤ1űŶ. ń# ȃȅȂ, ȉȘ ȔȐȃȅȒ ȎȔȅȏǽȂȉ ǾȈǽȃȂȊȊȘȉȅ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ Ȍȍȋ-
ũŜŞ0ŠŤŮŶ şŧŜş0ŧz: ōƁ‰ ŬšŦ0ŴŜ ŬŜŝŤ2 ŝ9ƁŤ, Ť3ŨyŵƁŤ ȍȋȇ ȅ ȌȍȅǾǽǿȈȜȂȏ, ȀȋǿȋȍȜ, Ȕȏȋ Țȏȋ ȎȇǽȄǽȈȅ ȍǽǾȘ Ǟȋȃȅȅ,
ŬaţůŨŶ. ʼnŪ nŝaųš ūŪŠŪŝašŮŶ ŞżŠŹŮŤ, ƆŦw ũŤųŮ0Ţš ȅȉȂțȖȅȂ ǿȂȁȂȊȅȂ (Ǯȍ.: ǩǽȈ. 3, 15–16). Ǫȋ, ȋȁȊǽȇȋ, ȎȈȂȁȐ-
ŭŮŬaũũŪ ŭŮŬaŢŠůŮŶ ƅŭŦŪŬŝŧsšŨŤ, Ť3 ŬŜţŧŤ1ųũw ƅūšųŜ- Ȃȏ ȄȊǽȏș, Ȕȏȋ ȊȅȔȂȀȋ ȎȏȍǽȊȊȋȀȋ ȋȊȅ ȊȂ ȏȂȍȌȜȏ, ȇȋȀȁǽ, ȐȏȂȎ-
ŧsšŨŤ, ±Ţš ŞLŦŤ ŭŞŪšşw2 ŮšŬūsŵš Ũũ0şŤŨŤ Ť3ŭŦůŴeũŸŨŤ: ȊȜȂȉȘȂ ȅ ȍǽȄȈȅȔȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȋȀȋȍȔǽǿǽȂȉȘȂ, ȌȂȍȂȊȋȎȜȏ
ŭŧhŴŜŴŜ ŝŪ ſ3şŪ2 şŧŜş0ŧźŵŜ ŞŪ ſ3ŽŧƁŤűŶ: ƊŨŤ1ũŸ, ƋŨŤ1ũŸ ǿȋȈț ȎǿȋȂȀȋ ǟȈǽȁȘȇȅ ȌȐȏȂȉ ȉȊȋȀȅȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ. ǥǾȋ ȋȊȅ
şŧŜş0ŧź ŞaŨŶ, ŞŪŭūŧaųšŮšŭz Ť3 ŞŪţŬŷŠašŮš Şŷ2 ŝŧŤ1ŢũƁŤ ȎȈȘȕǽȈȅ, ȇǽȇ ǫȊ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ: «ǥȎȏȅȊȊȋ Ȁȋǿȋȍț
ŨŪŤ2, Ƌ ŨjŬŶ ŞŪţŬaŠůšŮŭz (Ĵwaũ. ƀ7i, Ŧ7): ſ3ŵE Ũaŧw, Ť3 ǿǽȉ: ǿȘ ǿȋȎȌȈǽȔȂȏȂ ȅ ǿȋȄȍȘȁǽȂȏȂ, ǾȈȅȃȊȅȂ ȉȋȅ, ǽ ȉiȍ
ūŪŭŹŵY Şŷ2 ƈŮżŴŤŮšŧšŨŶ, Ť3 Ť3ŢŠšũY ƈũhũƁš ŞaŴš, Ť3 ǿȋȄȍǽȁȐȂȏȎȜ» (ǥȊ. 16, 20), Ȋȋ ȂȖȂ ȊȂȉȊȋȀȋ — ȅ Ǽ ȌȋȎȂȖȐ
ŞŪţŞšŭšŧź2 Şŷ2 ū0Ũŷŭŧŷ ũšŝeŭũŜşw ŢŤŮƁS, Ť3 ƈūŪŦŪeũƁz, Ť3 ǿǽȎ ȔȂȍȂȄ ǰȏȂȕȅȏȂȈȜ, ȅȄȀȋȊț ȐȊȘȊȅȂ ǿǽȕȂ, ȋǾȍǽȁȐț
ŭŧšţaŨŤ ŭŧaŠŦŤŨŤ, Ť4űŢš Ũaŧŷ ŠũŤ6 ŧŤŴeũŤ ŝhŭŮš Ť3ŭŦů- (ϷƘƌƕƟѠƞƚƗƌƔ) ǿǽȎ ȐȌȋǿǽȊȅȜȉȅ (ƖƚƎƔƞƗƚһƝ) Ȋǽ ȊȂǾȂȎȊȐț
ŴašŨŤ: Ť3 ŞŪţŠaŨŶ ŞaŨŶ ŨţŠY (ŭŪŭeŲŶ) ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŨŪšS, ȃȅȄȊș ȅ ȌȋȇȋȆ ȅ ȎȈǽȁȇȅȉȅ ȎȈȂȄǽȉȅ, ȇȋȏȋȍȘȒ ǿȘ ȈȅȕǽȈȅȎș
ƆŦŪŢš ŨaŮšŬŸ ŨŧŜŠeũŲů ūŧaųůŵšŨů, Ť3 ƈŦŬŹūŧź2 Şŷ2 ƆŢš ǿ ȏȂȔȂȊȅȂ ȊȂȎȇȋȈșȇȅȒ ȁȊȂȆ, ǾȐȁȐȔȅ ȅȎȇȐȕǽȂȉȘ; ȅ ȁǽȉ ǿǽȉ
ŭŞhŴš ŭŤ1ŧŪź, Ť3ţũšŨ0şŴŷz ţŜ ſ4Ţš ŞũšşŠA ŬaŮŪŞŜŮŤŭz: Ť3 ȀȍȐȁș ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ǩȋȂȆ, ȇǽȇ ȉǽȏș ȍȘȁǽțȖȂȉȐ ȉȈǽȁȂȊȓȐ, ȅ
ƈŭŧŜŢŠY Şŷ2 ƅşŪŬųeũũŷz, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ƂšŬšŨjŜ ŞŶ ȐȇȍȂȌȈț ǿǽȎ, ȅȄȊȂȉȋȀȕȅȒ ǿ ǾȍǽȊȅ, ȎȅȈȋț ȎǿȘȕȂ, ȅ ȐȎȈǽ-
ūŧaųŹ ƅ ŮaťũŹŨŶ ŭŞŪeŨŶ ƂšŬůŭŜŧŤ1ŨŹ: Ť3 ƈţŬź2 Şŷ2, Ť3 ȃȁȐ ǿǽȎ, ȋȀȋȍȔȂȊȊȘȒ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǥȂȍȂȉȅȜ ǿ ǬȈǽȔȂ ȋ
ŞŪţŬaŠůšŮŭz ŭeŬŠŲš ŞaŴš ŮaťũŷŨŶ ūŪŭŹŵeũƁšŨŶ, Ť3 ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉ ȏǿȋȂȉ ǥȂȍȐȎǽȈȅȉȂ (Ǯȉ.: ǬȈǽȔ 1, 20), ȏǽȇ Ȕȏȋ
ŭŦ0ŬŝŸ ŞaŴŜ ŞŶ ŬaŠŪŭŮŸ ūŬšŧŪŢŤ1Ůŭz, Ť3 ŬaŠŪŭŮŤ ŞaŴšz «ȐǿȅȃȐ ǿǽȎ, ȅ ǿȋȄȍǽȁȐȂȏȎȜ ȎȂȍȁȓȂ ǿǽȕȂ ȋȏ ȏǽȆȊȋȀȋ ȌȋȎȂ-
ũŤŦŮ0Ţš ŞŪţŨ0ŢšŮŶ ŞţsŮŤ (Ĵwaũ. Ŧ7Ş). ȖȂȊȅȜ, ȅ ȌȂȔǽȈș ǿǽȕǽ ȌȍȂǿȍǽȏȅȏȎȜ ǿ ȍǽȁȋȎȏș, ȅ ȍǽȁȋȎȏȅ
ǿǽȕȂȆ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȎȉȋȃȂȏ ȄǽǾȍǽȏș» (ǥȊ. 16, 22. 20).
ŀŜ ũš u5ŝŪ ŭŪŨŢŤ1ŨŶ, ũŤŢE ŞŪţŭŧŹūŪŮŭŮŞyŤŨŶ, ƈŝŧŜ- ǥȏǽȇ, ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȎȉȂȃǽȏș ȋȔȂȆ ȎǿȋȅȒ, ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȎȈȂȌȋȏ-
Ţaźŵš ūaųš ũaŭŶ ŨƁŬsũŶ: ũŪ ŞżŠŜz ŬŜţŧŤ1ųƁš Ť4ŭŮŷűŶ Ȏȏǿȋǿǽȏș, ȎȔȅȏǽȜ ȉȣȍȜȊȅȊǽ ȎȔǽȎȏȈȅǿȂȂ ȎȂǾȜ; Ȋȋ, ȌȋȊȅȉǽȜ
ŭŷũHŞŶ Ť3 ūŬšŧźŝŪŠżťųŤŵŶ, ūaųš ŞŪţŧź1ŝŤŨŶ ŨũŤ1ŨŪš ȍǽȄȈȅȔȅȂ ȉȂȃȁȐ ȄǽȇȋȊȊȘȉȅ ȎȘȊȋǿșȜȉȅ ȅ ȊȂȄǽȇȋȊȊȋȍȋȃ-
ȁȂȊȊȘȉȅ (Ǯȍ.: Ǣǿȍ. 12, 8), ǿȋȄȈțǾȅȉ ȈȐȔȕȂ ȉȊȅȉȋȂ ȐǾȋ-
 
37
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

Ť4ũŪŦwŞŶ ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš Ţš Ť3 ƀżŧŸũŪš ƈŠŬůųeũƁš, ſ3şHŢš ȃȂȎȏǿȋ (ϷƓƖƔѤƟƒƟƌ) ȅ ȎȅȈșȊȋȂ ȐȏȍȐȃȁȂȊȅȂ ȉȋȊǽȒȋǿ, ȇȋȊȂȓ
ŦŪũeŲŶ ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ ŞżųšũŶ ŭŝŷŞašŮŭz Ť3 ŞŶ ũšůŞzŠaš- ȇȋȏȋȍȋȀȋ Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ȇ ǿȂȔȊȋȆ ȃȅȄȊȅ ȅ ȇ «ȊȂȐǿȜȁǽȂȉȋȉȐ
Ũŷť ŭŧaŞŷ şDũŤ ŞŹũeŲŶ. ŋŬƁŤ1ŨšŨŶ ŨũsŵŤűŭz şŬżŴ- ǿȂȊȓȐ ȎȈǽǿȘ» ǠȋȎȌȋȁȊȂȆ (1 ǬȂȏ. 5, 4). ǟȋȄȈțǾȅȉ ȌȋȚȏȋȉȐ
ũŷűŶ ūHŭŮũŤŦŶ, ŠŜ ũš şŧŜş0ŧź ūŬaŞšŠũŷűŶ ƀŧŪŭŮŬŜ- ȏȂȎȊȘȆ ȌȐȏș (ƟƌƖƌƔƛƤƜѢƌƘ) ȌȋȁǿȅȃȊȅȇȋǿ, [ȚȏȅȒ] ȉȊȅȉȘȒ
ŠaũƁš. ń# ſ4Ţš ūŬŤŨšŮaŮŤŭz ŞŶ ŠŪŨY ŝ9ƁŤ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŶ ȀȍȂȕȊȅȇȋǿ — ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȎȇǽȄǽȏș ȌȍǽǿȂȁȊȅȇȋǿ, — [ǿȋȄȈț-
Ǿȅȉ] «ȌȋǿȂȍȀǽȏșȎȜ ǿ ȁȋȉȂ ǞȋȀǽ», ȏȋ ȂȎȏș ǿ ȎȋȊȉȂ ȊȂȌȍȂ-
ųŤ1ũŹ ŬŜŝ0ŮŜźŵŤűŶ ũšūŬšŭŮaũũw űrŮ0ŞŤ: Ƌ ũš ŢŤ1ŮŤ ŞŶ
ȎȏǽȊȊȋ ȎȈȐȃǽȖȅȒ DzȍȅȎȏȐ, ǽ ȊȂ «ȃȅȏș ǿ ȎȂȈȂȊȅȜȒ ȀȍȂȕȊȅ-
ŭšŧeũƁŤűŶ şŬżŴũŤųŤűŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŪwŝŬŜŵaŮŤŭz (ūŬšŝŷŞaŮŤ)
ȇȋǿ» (ǬȎ. 83, 11) ȅȈȅ ǿȍǽȖǽȏșȎȜ ȎȍȂȁȅ ȉȣȍȜȊ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅ
ŭŶ ŨƁŬŭŦŤ1ŨŤ, žŵš Ť3 ŞšŧŤ6ŦƁz ŮŞŪŬsŮŶ ūŬ†ŞŠŷ. ĿŧŜş0ŧšŮŶ ȋȊȅ ȎȋǿȂȍȕǽȈȅ ǿȂȈȅȇȅȂ [ȌȋȁǿȅȀȅ] ȌȍǽǿȂȁȊȋȎȏȅ. ǥǾȋ ȏȂǾȂ,
ŝŪ ŦŶ ŮšŝĮ, q Ť4ũŪųš, nŲ7Ŷ ŮŞ0ť ũšŝeŭũŷť, ūŬšŧźŝsť ŮS, ȉȋȊǽȒ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ǫȏȂȓ ȏǿȋȆ ǪȂǾȂȎȊȘȆ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȈțǾȜȖȅȆ
Ť3 ƅŭŦŪŬŝŧszť, Ť3 ƈŠŬůųazť ŮS ŬŜţŧŤ1ųũŷŨŤ Ť3ŭŦůŴeũƁz- ȏȂǾȜ ȅ ȐȏȂȎȊȜțȖȅȆ ȅ ȐȁȍȐȔǽțȖȅȆ ȏȂǾȜ ȍǽȄȊȋȋǾȍǽȄȊȘȉȅ
ŨŤ: ŀ0ŝŬŹ ŞżŢŠŸ, Ť4ũŪųš ŮšŬūŹŧŤ1Şš, ţŜũE ƆŦŪŢš ųŬšţ8 ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉȅ: «ǞȐȁș ȐǿȂȍȂȊ, ǾȂȁȎȏǿȐțȖȅȆ ȅȊȋȇ, Ȕȏȋ, ȇǽȇ
ūŬŪŬ0ŦŜ şŧŜş0ŧŜűŶ: ŝyŠů ŮšŝĮ ũŜŦŜţaŮšŧŸ (ķŭjŤ ſ7, Ş7), Ť3 Ǽ ȎȇǽȄǽȈ ȔȂȍȂȄ Ȍȍȋȍȋȇǽ, Ǽ ǾȐȁȐ ȏǿȋȅȉ ȍȐȇȋǿȋȁȅȏȂȈȂȉ (ǫȎ.
ŭŬsŵů ŮS ũŜ ūůŮŤ2 ſ3şįūšŮŭŮŹ, ŭŦ0ŬŝũŷŨŤ ŮS ƅŝůųaz: Ť3 5, 2), ȅ ǿȎȏȍȂȔȐ ȏȂǾȜ Ȋǽ ȌȐȏȅ ȂȀȅȌȂȏȎȇȋȉ, ȅȄȋȖȍȜȜ ȏȂǾȜ
ūůŮŤ6 ūŪŬHųũŷz (ƈŦHŬũŷz) ţŜşŬŜŢŠY ŮeŬũƁšŨŶ ŨŪšşw2 ȎȇȋȍǾȜȉȅ, ȅ ȌȐȏȅ ȏǿȋȅ, ȁȋȎȏȋȆȊȘȂ ȌȋȍȅȓǽȊȅȜ, Ǽ ȋȀȍǽȊȅȔȐ
ūŬ0ŨŷŭŧŜ, ŝŪŠhť ũŜūaŭŮŸŨŤ ũšųazũũŷŨŤ Ť3 ŞŪţŝŬŜũsz, ȌȍȂȀȍǽȁȋȆ (ǫȎ. 2, 8) ǩȋȂȀȋ ȌȍȋȉȘȎȈǽ, ȌȋȍǽȃǽȜ ȊȂȋȃȅȁǽȊ-
ŠŜ ũš ±Ţš ű0ŵšŴŤ ũšŭŨhŭŧšũũŷŨŶ ŭeŬŠŲšŨŶ, ŭƁ‰ ŞŭsŦw ȊȘȉȅ ȊȂȎȔǽȎȏȅȜȉȅ ȅ ȌȍȂȌȜȏȎȏǿȐȜ Ȍȍȅǿȋȁȅȏș ȍȂȕȅȏȂȈș-
ȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ǿ ȁȂȈȋ ȏȋ, ȔȂȀȋ ȏȘ ȃȂȈǽȂȕș ȊȂȍǽȄȐȉȊȘȉ
Ť3 ŞŶ ŠżŧŪ ūŬŪŤţŞ0ŠŤŴŤ (ķŭjŤ Ş7, ƀ7). ń# ţŜşŬŜŢŠY Ũ0Ŭš
ȎȂȍȁȓȂȉ; ȅ Ǽ ȄǽȀȍǽȃȐ ȉȋȍȂ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȏǿȋȅȒ ǿȍǽȏǽȉȅ (Ǯȍ.:
ŭŮŬŜŭŮeť ŮŞŪŤ1űŶ, ŞŬŜŮŷ2 ŵšŠŬ0ŮŶ ŨŪŤ1űŶ. ń# ŝyŠů ŮšŝĮ
ǥȋǿ 38, 8) ǩȋȂȀȋ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȜ (ƚУƕƟƔƜƗӗƘ); Ǽ ǾȐȁȐ ȁȈȜ ȏȂǾȜ,
ƆŦw ūŜũfŤ1ŬŸ, ūŪzŠaz ŮS ū0ŨŷŭŧŜŨŤ ūŪŬšųeũƁz, Ť3 ţŜ-
ȇǽȇ ȌǽȊȏȂȍǽ (ǫȎ. 13, 7), ȎȗȂȁǽțȖǽȜ ȏȂǾȜ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ Ȍȋ-
ţŬżũƁz Ť3 ŬŜŭŦazũƁz ŞŶ ŭ0ŞŹŭŮŤ ũšůŞżŠŹũũŷűŶ ŮŪŝ0ź ȍȅȓǽȊȅȜ, ȋȎȐȃȁȂȊȅȜ ȅ ȍǽȎȇǽȜȊȅȜ Ȍȍȅ ȎȋȄȊǽȊȅȅ ȄǽǾȈȐȃȁȂ-
(ķŭjŤ Gi, ţ7. }, Ť3 ŭŧżŠ.): ŭƁ‰ Ţš Şŭ‰ ŭŦHŬŝũŜz, ŞšŧŤųať- ȊȅȆ ȏǿȋȅȒ. — (ǟȎȂ ȃȂ Țȏȅ ȎȇȋȍǾȅ — ǿȂȈȅȔǽȆȕǽȜ ȉȅȈȋȎȏș
ŴŜz ſ4ŭŮŸ ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓz. ʼnš Ů0ŦŨw Ţš ūŜũfŤ1ŬŸ, ũŪ Ť3 ǞȋȃȅȜ.) — Ǫȋ Ǽ ǾȐȁȐ ȁȈȜ ȏȂǾȜ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȌǽȊȏȂȍȋȆ, Ȋȋ ȅ
nŭŮeũŶ ŮšŝĮ ŝyŠů, ū0Ũŷŭŧŷ ƈŨŤŧeũƁz ƈzţŞŧsz ŮS, Ť3 ȃǽȈȋȉ (ǫȎ. 5, 12), ȐȜȄǿȈȜțȖȅȉ ȏȂǾȜ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ ȎȋȇȍȐ-
ŝŪŧżţũŨŤ ŭšŬŠeųũŷŨŤ. ń# ũš ƅŭŦůŠżšŮŶ ŝŪŧżţũŸ t Š0Ũů ȕȂȊȅȜ, ȎȏȍǽȁǽȊȅȜȉȅ ȎȂȍȁȂȔȊȘȉȅ, ȅ ȎȇȋȍǾș ȋȏ ȁȋȉǽ ȏǿȋȂ-
ŮŞŪšşw2, ŭŤ1ŬŹųŸ t ŠůŴŤ2 Ť3 ŮżŧŜ Š0ŝŬŹ Ť3 ūŪŧeţũŹ ŭŮŬy- Ȁȋ ȊȂ ȌȍȂȇȍǽȏȅȏȎȜ (ǫȎ. 5, 13), — ȋȔȂǿȅȁȊȋ ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ
ŢšŨŷűŶ ŝ9ƁŤŨŤ ŭŧaŠŦŤŨŤ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Ť3 ŨšŠŪŤŭŦaūŜŮš- ȁȐȕǽ ȅ ȏȂȈȋ ȌȍȂȇȍǽȎȊȋ ȅ Ȏ ȌȋȈșȄȋȆ ȌȋȎȂȖǽțȏȎȜ
ŧŸũŷŨŤ ŨůųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŷ. ņŪũeŲŶ Ţš ŨůųeũƁť Ť3 ŝŪŧżţũšť Ť3 (ƙƐƘƚƗўƘƤƘ – ǾȐȇǿ. «ȋǾȏȂȎȘǿǽțȏȎȜ») ȅȎȏȅȊȊȋ ȎȈǽȁȇȅȉȅ ȅ
ŭŨzŮeũƁz Ť3 ŭŬaŨŜ Ť3 ŭŮŬaűwŞŶ Ť3 tųŜzŞaũƁť ūŬŤŦŧź- ȉȂȁȋȏȋȔȊȘȉȅ ȊǽȇǽȄǽȊȅȜȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ. ǧȋȊȓȋȉ ȃȂ ȊǽȇǽȄǽ-
ȊȅȆ, ȏȍȐȁȋǿ, ȎȉȐȖȂȊȅȜ, ȎȏȘȁǽ, ȎȏȍǽȒȋǿ ȅ ȋȏȔǽȜȊȅȆ, ȋǾȘȇ-
ųaŮŤŭz ƅŝhŦŴŤűŶ, ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŪŞŜŮŤ ūŬšŠŧŪŢŤ1ŞŴŷŨŶ,
ȊȋǿȂȊȊȋ ȎȈȐȔǽțȖȅȒȎȜ Ȏ Ȉțȁșȉȅ, ȍȂȕȅǿȕȅȉȅȎȜ Ȍȋȁǿȅ-
ŭŤ1űŶ ŞŭżűŶ ūšųaŧŸũŷűŶ ŦŪũeŲŶ: ŬaŠŪŭŮŸ ſ4ŭŮŸ ũšŝeŭũŜz,
ȄǽȏșȎȜ, — ȇȋȊȓȋȉ ǿȎȂȒ ȚȏȅȒ ȉȍǽȔȊȘȒ [ȜǿȈȂȊȅȆ] ǾȘǿǽȂȏ
Ť3 ũŜŭŧŜŢŠeũƁš ũšŭŦŜţaũũŪ, Ť3 ŭŧaŠŪŭŮŸ ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŜ, Ť3 ȊȂǾȂȎȊǽȜ ȍǽȁȋȎȏș, ȊȂȅȄȗȜȎȊȅȉȋȂ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȂ, ȊȂȎȇǽȄǽȊ-
ŬaŠŪŞŜũƁš ũšūŬšŭŮaũũŪš. ōšşH ŝŪ ŬaŠŤ ƅŭŦŪŬŝŤ1űŶ ŮS, ȊǽȜ ȎȈǽǿǽ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽțȖȂȂ ǿȂȎȂȈȅȂ. — ǥǾȋ ȅȄ-Ȅǽ ȏȋȀȋ, —
 
38
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

şŧŜş0ŧšŮŶ, ŠŜ ũŜūŤŮaź ŮS ŨaũũŪź ŬaţůŨŜ, Ť3 şŧaŠŪŨŶ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǫȊ, — Ǽ ȐȏȂȎȊȅȈ ȏȂǾȜ, ȔȏȋǾȘ ȊǽȌȅȏǽȏș ȏȂǾȜ
ūŬŤŠŜŞŤ1űŶ ŮS, ŠŜ ŝŧŜşŪŭŪŮŞŪŬź2 ŮšŝĮ ũŜūŪŭŧżŠŪŦŶ, Ť3 ŞŶ ȉǽȊȊȋȆ ȌȋȄȊǽȊȅȜ, ȅȎȏȋȉȅȈ ȏȂǾȜ ȀȋȈȋȁȋȉ (Ǯȍ.: ǟȏȋȍ. 8, 3.
ş0Ŭũšš ŲaŬŭŮŞŪ ŞŞšŠY ŮS. ŎŪşŠa ŝŪ ŞţŷşŬašŮš ŭŨŤŬeũŴŤ 16), ȔȏȋǾȘ ȋǾȈǽȀȋȁȂȏȂȈșȎȏǿȋǿǽȏș ȏȂǾȜ ǿȌȋȎȈȂȁȎȏǿȅȅ ȅ
Ť4ũŪŲŷ, ƆŦŪŢš ŮšŧŸŲŷ2 ŬŜţŬŹŴeũũŤ t ƇţŶ, t ŭŮŬŜŭŮeť ǿǿȂȎȏȅ ǿ ȀȋȍȊȂȂ ȓǽȍȎȏǿȋ. ǥǾȋ ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ ȏȂȈșȓȘ, ȋȏǿȜȄǽȊ-
ūŧ0ŮŤ Ť3 t Ť3ŭŦůŴeũƁz ŞŬŜşHŞŶ: Ť3 ŮŪşŠA ūŪūšŬeŮš ȊȘȂ ȋȏ ȐȄ, ǿȄȘȀȍǽȂȏȂ ǿȘ, ȎȉȅȍȂȊȊȘȂ ȅȊȋȇȅ, [ȋȏȍȂȕȂȊ-
ȊȘȂ] ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȌȈȋȏȅ ȅ ȋȏ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ ǿȍǽȀȋǿ, ȅ ȏȋȀȁǽ ǿȘ
ŝšţţŜŦHũũŷz ŝżŭŷ, ũhũŹ ŞaŭŶ ūŪūŤŬaźŵŷz, Ť3 ŝyŠůŮŶ
ǾȐȁȂȏȂ ȌȋȌȅȍǽȏș ȊȂȔȂȎȏȅǿȘȒ ȁȂȉȋȊȋǿ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȘȊȂ Ȍȋ-
ƆŦw ūeūšŧŶ ūŪŠ8 ũŪşaŨŜ ŞaŴŤŨŜ. İŵš ŝŪ ŝŧŜşŪųšŭŮŤ1ŞŶ Ť3
Ȍȅȍǽțȏ [ǿǽȎ], ȅ ȋȊȅ ǾȐȁȐȏ ȌȍǽȒȋȉ Ȍȋȁ ȊȋȀǽȉȅ ǿǽȕȅȉȅ
ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬŶ ſ3ŭŤ2, ũš ūŬšŞŪţũŪŴazŭz ŭyšŮũŷŨŶ ŠŨe- (Ǯȍ.: ǩǽȈ. 3, 20–21 [4, 2–3 ȎȈǽǿ.])». ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȏȘ ǾȈǽȀȋȔȂȎ-
ũƁšŨŶ, ũŤŢE ūŬŪŠšŬţaz, ũŪ ŭŪŦŬůŴeũŶ ŭeŬŠŲšŨŶ, Ť3 ȏȅǿ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍ, ȊȂ ȌȍȂǿȋȄȊȋȎȅȕșȎȜ ȎȐȂȏȊȋț Ȋǽȁ-
ŞŨŹũsz ŭšŝE ũšŦŧźųŤ1ŨŜ ŬŜŝA ŝhŮŤ, Ť3 ŭŪŦŬůŴeũŶ Šy- ȉȂȊȊȋȎȏșț, ȊȂ ȋȌȍȋȉȂȏȔȅǿ, Ȋȋ ȎȋȇȍȐȕȂȊ ȎȂȍȁȓȂȉ, ȎȔȅȏǽ-
űŪŨŶ: žŵš ŮŜŦ0ŞŶ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬŶ ſ3ŭŤ2, ŧyųŴš ſ4ŭŮŸ ŮŞŪE, Ȃȕș ȎȂǾȜ Ȅǽ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋȀȋ ȍǽǾǽ (Ǯȍ.: Ǩȇ. 17, 10) ȅ ȎȉȅȍȂȊ
q Ť4ũŪųš, ūŬšşŬŹŴeũƁš ūŬaŞŠŷ ŨƁŬŭŦŤ1űŶ, Ť3 ũyŢŠũŹťŴŷ ȁȐȒȋȉ, — ȂȎȈȅ, ǾȐȁȐȔȅ ȏǽȇȋǿ, ȏȘ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍ, ȏȋ ȏǿȋȂ
ŮŞŪ‰ ŭŦŞſ1Ŭũŷ ūaųš ŞšŧŤ1ŦŜşw ŢŤŮeťŭŦŤűŶ ƅųŤŵeũƁz. ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȂ, ȉȋȊǽȒ, ȌȍȂȁȌȋȔȏȅȏȂȈșȊȂȂ ȌȍǽǿȂȁȊȋȎȏȅ
œŮ0 ŝŪ ſ4ŭŮŸ, ſ3şHŢš ŬaŠŤ ŭŦŪŬŝŤ1ŴŤ; ľŭsŦw ūŪŬ0ŦŶ ſ4ŭŮŸ ȉȣȍȜȊ ȅ ȏǿȋȅ ȊȂȔȅȎȏȋȏȘ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȂȂ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ȋȔȅȖȂȊȅȜ
ūŬŤŦŧźųŤ1ŞŴƁťŭz. ʼnŪ ŞŤ1ŢŠŸ ũżŦŪšşŪ ųšŧŪŞżŦŜ ƅŭŨŪŧŤ1Ş- ȃȅȏȂȆȎȇȅȒ [ȈțȁȂȆ]. ǟȂȁș Ȕȏȋ ȏǽȇȋȂ ȏȋ, ȅȄ-Ȅǽ ȔȂȀȋ ȏȘ
ŴŜŭz ŬůŦaŨŜ, ŨaŧŷŨŶ ſ3ŧešŨŶ ƅųŤ1ŭŮŤŞŴŜŭz: Ũũ0şw ȎȇȋȍǾȅȕș? ǧȋȊȂȔȊȋ, [Țȏȋ] Ȍȋȍȋȇ, Ȋȋ ȎȈȐȔǽȆȊȘȆ
(ЇƛƔƞƠƗƍќƝ); ǽ ȌȋȎȉȋȏȍȅ, ȇǽȇ ȇǽȇȋȆ-ȊȅǾȐȁș ȔȂȈȋǿȂȇ, ȅȎ-
Ƈŝw ūaųš Ůŷ2 Ũ0ŢšŴŤ ƅųŤ1ŭŮŤŮŤŭz ŨŤ1ŧŪŭŮƁź ŝ9Ɓšź.
ȌǽȔȇǽǿȕȅȆ Ȏǿȋȅ ȍȐȇȅ ȎȉȋȈȋț, ȋȔȅȎȏȅȈȎȜ Ȍȍȅ ȌȋȉȋȖȅ
ĸŦŪŢš ŝŪ ŮšŝĮ ũżŭŮŸ ũšůŠ0ŝũŪ ƅŨhŮŤ ŮŞŪź2 ŬŤ1ţů, ŮaŦw
ȉǽȈȋȀȋ ȇȋȈȅȔȂȎȏǿǽ ȉǽȎȈǽ. ǯǽȇ ȏȘ ȀȋȍǽȄȁȋ ǾȋȈȂȂ ȉȋȃȂȕș
Ũũ0şw ūaųš ũżŭŮŸ ũšůŠ0ŝũŪ şDšŞŤ ƅŨhŮŤ ŮS t ŞŭsŦŜşw
ǾȘȏș ȋȔȅȖȂȊ ȉȅȈȋȎȏȅț ǞȋȃȅȂȆ. ǟȂȁș ȇǽȇ ȏȂǾȂ ȊȂȏȍȐȁȊȋ
ūŪŬ0ŦŜ, žŵš Ť3 ũŜ ŞŭsŦŶ ŠeũŸ, ƆŦŪŢš ūŪŠ0ŝũŪ (ŞŹŬŪsŮũŪ) ǿȘȉȘȏș ȏǿȋț ȋȁȂȃȁȐ, ȏǽȇ ǿ ȀȋȍǽȄȁȋ ǾȋȈșȕȂȆ ȎȏȂȌȂȊȅ
ſ4ŭŮŸ, ūŬŤŦŧźųašŮŭz t ũyŢŠŷ Ť3ŭŦůŴeũƁť. ľũšşŠa ŝŪ ǠȋȎȌȋȁȐ ȈȂȀȇȋ ȋȉȘȏș ȏȂǾȜ ȋȏ ǿȎȜȇȋȀȋ Ȍȋȍȋȇǽ, ȒȋȏȜ ǾȘ
şŧŜş0ŧŜŮŤ ŮšŝĮ: ŭŪşŬŹŴŤ1űŶ şDŞŤ! tŞżŮŶ ŠŜeŮŭz: tūů- ȂȃȂȁȊȂǿȊȋ, ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ, ȌȋȊȂǿȋȈȂ ȅ ȎȈȐȔǽȈȋȎș ȅȎȇȐȕȂ-
ŵaźŮŭz şŬŹŭŤ2 ŮŞŪŤ2. İţŶ ſ4ŭŨŸ Ť3ţşŧŜŢŠazť, Ť3 ũš ūŪŨz- ȊȅȂ. ǥǾȋ ǿ ȏȋ ǿȍȂȉȜ, ȇȋȀȁǽ ȏȘ Ȁȋǿȋȍȅȕș: «Ǽ ȎȋȀȍȂȕȅȈ
ũY. Ł#ŧŤ1Ŧw ŝŪ tŭŮŪsŮŶ ŞŪŭŮ0Ųŷ t ţ†ūŜŠŶ, ƈŠaŧŤŧŶ t ȌȍȂȁ ǠȋȎȌȋȁȋȉ», — ȁǽȂȏȎȜ ȋȏǿȂȏ: «ǫȏȌȐȎȇǽțȏȎȜ ȏǿȋȅ
ŮšŝE şŬŹűŤ2 ŮŞŪ‰ (PŜŧ. RŞ, Ş7i). ń# ƆŦŪŢš ŵeŠŬŤŮŶ nŮeŲŶ ȀȍȂȒȅ (Ǯȍ.: ǩȑ. 9, 2). ǝȄ ȂȎȉș ȅȄȀȈǽȃȅǿǽțȖȅȆ [ȅȒ] ȅ ȊȂ
ŭhũŷ, žţŶ ƈŵšŠŬsź ŮšŝE: Ů0ųƁź Ůŷ2 ŠŜ ũš tŭŮyūŤŴŤ, ȌȋȉȜȊȐ (ǥȎ. 43, 25). ǥǾȋ ȇǽȇ ȁǽȈȂȇȋ ȋȏȎȏȋȅȏ ǿȋȎȏȋȇ ȋȏ
ũŤŢE tŭŦ0ųŤŴŤ Ť3ţŝŬaŞŴŜşw ŮS, ŞŪ ſ4Ţš ūżŮŤ Ť3 ŨŪ- ȄǽȌǽȁǽ, ȏǽȇ ȐȁǽȈȅȈ Ǽ ȋȏ ȏȂǾȜ ǾȂȄȄǽȇȋȊȅȜ ȏǿȋȅ, ȅ ȇǽȇ ȋȏȂȓ
ŧŤ1ŮŤŭz. ʼnŪ ūŬŤŧŹūŤ1ŭz ŦŶ ũšŨY ŞŪ ŞŭeŨŶ ŢŤŞŪŮĮ ȉȅȈȐȂȏ ȎȘȊȋǿ, ȏǽȇ Ǽ ȉȅȈȐț ȏȂǾȜ (Ǯȍ.: ǬȎ. 102, 12. 13)».
ǯȋȈșȇȋ ȏȘ ȊȂ ȋȏȎȏǽǿǽȆ ȅ ȊȂ ȋȏȎȏȐȌǽȆ ȋȏ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ȅȄǾȍǽȈ
ŮŞŪeŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ųŤ1ŭŮŷŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŝšţŭŮyŠƁšŨŶ
ȏȂǾȜ Ȋǽ ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȂ ȅ ȉȋȈȅȏǿȐ, Ȋȋ ȌȍȅȈȂȌȅȎș ȇ ǪȂȉȐ ǿȋ
ŝŧŜşŪųšŭŮŤ1ŞŷŨŶ Ť3 ŦŬżūŦŤŨŶ ŮŪŨY Ť3ŭūŪŞżŠŜzŭz, Ť3 Ů0ť
ǿȎț Ȏǿȋț ȃȅȄȊș ȅȈȅ ȔȅȎȏȘȉ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ, ȅȈȅ ǾȈǽȀȋȔȂȎ-
ŮS ƅųŤ1ŭŮŤŮŶ ŭŞŪŤ1ŨŶ ŨaũƁšŨŶ. ś%Ţš ŝŪ ŝGŶ űŪŮżũƁšŨŶ ȏȅǿȘȉ ȊȂȌȋȎȏȘȁȎȏǿȋȉ ȅ ȏǿȂȍȁȘȉ ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȂȉ ǢȉȐ. ǥ
ŭŞŪŤ1ŨŶ ƅųŤŵašŮŶ, ũŤŢE ŭaŨŶ ūeŮŬŶ ŞšŬű0Şũŷť ƅŭŦŞšŬ- Ǯǽȉ ǫȊ ȋȔȅȖǽȂȏ ȏȂǾȜ Ǯǿȋȅȉ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȉ ȉǽȊȋǿȂȊȅȂȉ.
 
39
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

ũŤ1ŮŤ ŞŪţŨ0ŢšŮŶ, Ť3ŧŤ2 ƅŭůŠŤ1ŮŤ: Ŭšųeŭz ŝŪ ŦŶ ũšŨY: ś%Ţš ǥǾȋ Ȕȏȋ ǞȋȀ ȋȔȅȖǽȂȏ Ǯǿȋȅȉ ȒȋȏȂȊȅȂȉ, ȏȋȀȋ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ǿ Ȏȋ-
ŝGŶ ƅųŤ1ŭŮŤŧŶ ſ4ŭŮŸ, Ůŷ2 ũš ŭŦŞšŬũŤ2 (ŀŹsũ. ‹, ſ7i). İŵš ŝŪ ȎȏȋȜȊȅȅ ȅ Ȏǽȉ ǿȂȈȅȇȅȆ ǽȌȋȎȏȋȈ ǬȂȏȍ ȌȍȅȄȊǽȏș ȊȂȔȅȎȏȘȉ
ŝGŶ ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš ŭŞŪŤ1ŨŶ ųšŧŪŞŹŦŪŧź1ŝƁšŨŶ ƅūŬŜŞŠŤ1Şŷť ȅȈȅ ȋȎȐȁȅȏș. ǥǾȋ ȎȇǽȄǽȊȋ ȂȉȐ: «Ǵȏȋ ǞȋȀ ȋȔȅȎȏȅȈ, ȏȋȀȋ
ũaŭŶ, ŦŮ0 ſ3ŭŮŸ ƅŭůŢŠazť ũŷ2; (ŌŤ1Ũŧ. }, lŠ) ŋŬŤţŷ- ȏȘ ȊȂ ȌȋȔȅȏǽȆ ȊȂȔȅȎȏȘȉ» (ǡȂȜȊ. 10, 15). ǟȂȁș ȍǽȄǿȂ ȊȂ
ŞaźŵŷŨŶ ŝŪ ũaŨŶ Ť4Ũz şDŜ ũaŴšşw Ƃ}ŭŜ űrŮA, ĺŠ0ŝŸ ǞȋȀ ȋȌȍǽǿȁǽȈ ȊǽȎ Ǯǿȋȅȉ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȂȉ? ǧȏȋ ȃȂ ǾȐȁȂȏ
ȋȎȐȃȁǽȏș ȊǽȎ? (Ǯȍ.: ǭȅȉ. 8, 34) ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȌȍȅȄȘǿǽȂȉ
ƅųŤŵašŮŭz ŭ0ŞŹŭŮŸ ũaŴŜ. ń# ũŤųŮ0Ţš ŬŜţŠŹŧsšŮŶ
ȅȉȜ ǠȋȎȌȋȁǽ ȊǽȕȂȀȋ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ, ȏȋ ȈȂȀȇȋ ȋȔȅȖǽȂȏȎȜ
ŨšŢŠY ũaŨŤ Ţš Ť3 ūŬŪŬ0ŦŤ, Ť3 ūŬ0ųƁŤŨŤ ŭ™hŨŤ: ũš ŝŪ2 ūŪ-
ȎȋǿȂȎȏș Ȋǽȕǽ, ȅ [ȏȋȀȁǽ] ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ ȊȅȇǽȇȋȆ ȍǽȄȊȅȓȘ ȉȂȃ-
ŧŪŢŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ũaŭŶ ŝGŶ ŞŪ şũżŞŶ, ũŪ ŞŶ ŭũŜŝŠżũƁš, şDšŨŶ ȁȐ Ȋǽȉȅ ȅ Ȍȍȋȍȋȇǽȉȅ ȅ ȌȍȋȔȅȉȅ ȎǿȜȏȘȉȅ. «ǥǾȋ ǞȋȀ ȋȌȍȂ-
ũaŴŤŨŶ Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŨŶ ƈŨeŬŴŤŨŶ ţŜ ũŷ2. ŀŜ žŵš ŝ0ŠŬŭŮ- ȁȂȈȅȈ ȊǽȎ ȊȂ Ȋǽ ȀȊȂǿ, Ȋȋ ȇ ȌȋȈȐȔȂȊȅț [ȎȌǽȎȂȊȅȜ] ȔȂȍȂȄ
ŞůšŨŶ ŞŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ, žŵš ŭūŤ1ŨŶ ūŪ ũżŦŪšŨů ƅŝ- ǠȋȎȌȋȁǽ ȊǽȕȂȀȋ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ, ȐȉȂȍȕȂȀȋ Ȅǽ ȊǽȎ, ȔȏȋǾȘ
ŭŮŪsũƁź, ƆŦŪŢš ūŪŠ0ŝũŪ (ŞŹŬŪsŮũŪ) ſ4ŭŮŸ ŞŶ ũżŦƁŤűŶ ȉȘ, ǾȋȁȍȎȏǿȐȂȉ Ȉȅ ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ, ȅȈȅ ȎȌȅȉ Ȍȋ ȊȂȇȋȂȉȐ
ƈŨŜŧeũƁŤűŶ, ŞŦyūŹ ŭŪ űrŮ0ŨŶ ŢŤ1ŞŤ ŝyŠšŨŶ, ŦŶ ũšŨY ȋǾȎȏȋȜȊȅț, ȇǽȇ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ Ȍȍȅ ȊȂȇȋȏȋȍȘȒ ȎȈǽǾȋȎȏȜȒ,
ŞţŤŬaźŵš ŭŶ ŞšŧŤ1ŦŤŨŤ ŭŮšũaũƁŤ, Ť3 ūŧaųůŵšŭz ũšūŬšŭ- ȃȅȈȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏȋ DzȍȅȎȏȋȉ» (1 DZȂȎ. 5, 9. 10), ǿȄȅȍǽȜ Ȋǽ ǪȂ-
Ůaũũw, Ť3 ŮŪşŪ2 ŞŪţŠhŴůŵš. Ȁȋ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉȅ ȎȏȂȊǽȊȅȜȉȅ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȘȉ ȌȈǽȔȂȉ ȅ ǥȉ
ȁȘȕǽ.
ķŝŧšŲeŨŭz u5ŝŪ ŞŶ ŝŬŪũź2 ŞżŬŷ, Ť3 ŞŪŭūŬƁŤ1ŨšŨŶ ǥȏǽȇ, «ȋǾȈȂȔȂȉȎȜ ǿ ǾȍȋȊț ǿȂȍȘ» ȅ ǿȋȄșȉȂȉ «ȕȈȂȉ Ȋǽ-
ŴŧeŨŶ, ũŜŠeŢŠů ŭūŜŭeũƁz, ŠŜ ũš ƅŝŬsŵůŮŶ ūŬŤŞű0ŠŜ ȁȂȃȁȘ ȎȌǽȎȂȊȅȜ» (1 DZȂȎ. 5, 8), ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȊǽȕȈȅ ȁȋȎȏȐȌǽ ȇ
ŭŮŬżŧŷ tųazũƁz Ť3 ŝšţũŜŠeŢŠƁz. ʼnŪ Ůŷ2 şŧŜş0ŧšŴŤ ƆŦw Ȋǽȉ ȎȏȍȂȈȘ ȋȏȔǽȜȊȅȜ ȅȈȅ ǾȂȄȊǽȁȂȃȊȋȎȏȅ. Ǫȋ ȏȘ Ȁȋǿȋȍȅȕș
şũżŞŜźŭz, ſ3şŠA ŞŤ1ŢŠů ũŤųŤ1ŨŢš Ť3ŭŦůŴašŨŷűŶ ŨƁŬsũŶ, ȋȌȜȏș: «Ǽ ȎȂȍȃȐȎș ǿȎȜȇȅȆ ȍǽȄ, ȇȋȀȁǽ ǿȅȃȐ, Ȕȏȋ ȉȣȍȜȊȂ
Ť3 ŧź1ŮŹ ŬŜŭūŷűaźŭz. ʼnŪ ŞżŢŠŸ, ŞŪţŧź1ŝŧšũũš, ƆŦw ūŪ- ȊȅȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ ȌȋȁǿȂȍȀǽțȏȎȜ ȅȎȇȐȕȂȊȅț, ȅ ȎȅȈșȊȋ ȍǽȄ-
ŮŬeŝŷ ũš Ť4ŨŜŮŸ ŭŜŮŜũA Ť3ŭŦůŴaŮŤ ŭŜŨŪŤŭŦůŴašŨŷűŶ, Ť3 ȁȍǽȃǽțȎș». ǯǽȇ ȄȊǽȆ, ǿȋȄȈțǾȈȂȊȊȘȆ, Ȕȏȋ ȎǽȏǽȊǽ ȊȂ ȅȉȂȂȏ
ūŬŤ1ŭũw ũŜ ŠHŧŸũzz ŞŧšŦ0ŨŷűŶ ŢŤŮeťŭŦŤŨŤ ŞšŵŸŨŤ2. ȊǽȁȋǾȊȋȎȏȅ ȅȎȇȐȕǽȏș ȏȂȒ, ȇȏȋ Ȏǽȉ ȎȂǾȜ ȅȎȇȐȕǽȂȏ ȅ ȃȅ-
ľżŢŠŸ Ţš Ť3 ŭƁE, ƆŦw Ť3ŭŦůŴaſŨŷŨŶ ū0ųſŭŮŤ tŧŜşaźŮŭz ȏȂȆȎȇȅȉȅ ȁȂȈǽȉȅ ȐǿȈȂȇǽȂȏȎȜ ǿȎȂȀȁǽ ȇ ȄȂȉȊȋȉȐ. ǬȋȄȊǽȆ
ȏǽȇȃȂ ȅ ȏȋ, Ȕȏȋ ȅȎȇȐȕǽȂȉȘȉ ȐȀȋȏȋǿǽȊȘ ȊǽȀȍǽȁȘ ȅ ǿȂȊȓȘ,
Ť3 ŞŹũŲŷ2: ũš ŝŪ2 ũš ūšŦyŵŷŨŭz ƅ ŝţ7Ź, Ť3 ŞţũaŦŶ ŧš-
ȇȋȊȂȔȊȋ, ȊȂ ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȂ ȁȐȉǽțȏ ȋ ǞȋȀȂ, ȅ ȊȂ ȏȂȉ
ŢaŵŷŨŶ Ť3 űŬaūŧźŵŷŨŶ ŨƁŬsũwŨŶ. ʼnŪ žţŶ, şŧŜş0ŧšŴŤ,
ȉȣȍȜȊǽȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȈȂȃǽȏ Ȋȅȓ ȅ ȒȍǽȌȜȏ. «Ǫȋ Ȝ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ
Ũũ0şw ƀŹŧw2 Ť3ŭŦůŴašŨŸ ſ4ŭŨŸ, Ť3 ŧ‰ŠŞƁz ŨŪ‰ ũŜūŪŧ-
[ȉǽȈȋȁȐȕȊȘȆ], — ȏȂȍȌȈț ȎȈȅȕȇȋȉ ȉȊȋȀȋ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ,
ũsźŮŭz ūŪŬůşaũƁť, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ūŬŪŬ0ŦŶ, Ť3 ŭŮŬŜ- ȅǾȋ ȔȍȂȎȈǽ ȉȋȅ ȌȋȈȊȘ ǿȋȎȌǽȈȂȊȅȆ (ǬȎ. 37, 8), ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ
ŠaũƁš ſ4ŭŮŸ Ť3 ŭŧzųeũƁš, Ť3 ũżŭŮŸ ŞŪ ūŧ0ŮšűŶ Ť3ŭŲŹŧeũƁz Ť3 Ȍȍȋȍȋȇ, ȅ [ȏȋȈșȇȋ] ǾȂȁȎȏǿȅȂ ȅ ȐȀȊȂȏȂȊȅȂ, ȅ ȊȂȏ ȅȎȓȂȈȂȊȅȜ
ūŬŤŧŹŢaũƁz ƅ ŦŪŭŮeűŶ: ũŪ Ƈŝw ŝŧŤ1ţŶ ŞšŧŤ1ŦƁť ŮŪ- ȁȈȜ ȌȈȋȏȅ ȅ ȌȋȌȂȔȂȊȅȜ ȋ ȇȋȎȏȜȒ (Ǯȍ.: ǬȎ. 37, 4 + ǬȍȅȏȔ. 3,
ŨŤ1ŨŷűŶ ŞŬaųŸ ūŬŤŭyŮŭŮŞůšŮŶ, ūŪũšŭhť ũeŨwŵŤ, ũaŴz, 8)». Ǫȋ ǿȂȁș ȂȎȏș ǿǾȈȅȄȅ ǿȂȈȅȇȅȆ ǟȍǽȔ ȎȏȍǽȃȁȐȖȅȒ, Ȍȋ-
Ť3 ƆţŞŪź ŭŞŪeź Ť3ŭŲŹŧŤ1Şŷť ũaŭŶ Ť3 Ť3ŭŲŹŧszť: ūŬŤŭyŮŭŮ- ȊȂȎȕȅȆ Ȋǽȕȅ ȊȂȉȋȖȅ ȅ ȎȏȍǽȁǽȊȅȂȉ Ǯǿȋȅȉ ȅȎȓȂȈȅǿȕȅȆ
ŞůšŮŶ Ť3 ũhũŹ, ũŜŧŪŢŤ1ŞŶ ŭūŜŭŤ1ŮſŧŸũŷz ŧŹųŝŷ6: İţŶ ŝŪ, ȊǽȎ (Ǯȍ.: ǥȎ. 53, 4. 5 + ǩȑ. 8, 17) ȅ ȅȎȓȂȈȜțȖȅȆ; ȌȍȂȁ-
şŧŜş0ŧšŮŶ, ūŪŬŜţŤ1űŶ ƅŭŮŜŞŧeũƁšŨŶ, žţŶ Ť3 Ť3ŭŲŹŧź2: u5ŝŪ Ȏȏȋȅȏ ǫȊ ȅ ȏȂȌȂȍș, ȊǽȈǽȀǽȜ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȘȂ ȈȂȇǽȍȎȏǿǽ. «ǥǾȋ
 
40
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

ŠŜ ũš ƈŝŪŤ1ŴŤŭz: ſ3şŠa ŝŪ şũżŞŶ ƆŬŪŭŮŤ ŨŪšS ƈŦaũšŮŶ, Ǽ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǫȊ, — ȌȋȍǽȄȅȈ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂȉ, Ǽ ȅ ȅȎȓȂȈț
ūaŦŤ Ť3ŭŲŹŧź2. ĸŦŪŢš ŝŪ ũš ţŜŝyŠšŮŶ ŢšũA, ſ4Ţš ūŪ- (ǟȏȋȍ. 32, 39). ǥȏǽȇ, ȊȂ ǾȋȆȎȜ; ȅǾȋ, ȇȋȀȁǽ ȜȍȋȎȏș ȀȊȂǿǽ
ŨŤ1ŧŪŞŜŮŤ Ť3ŭųaŠƁz ųŬeŞŜ ŭŞŪšşw2, ŮaŦw ũŤŢE žţŶ ţŜŝyŠů ǩȋȂȀȋ ȅȎȏȂȔȂȏ, Ǽ ȋȌȜȏș ȐǿȍǽȔȐț (ǥȎ. 7, 4). ǟȂȁș ȇǽȇ ȃȂȊǽ
ŮšŝE, şŧŜş0ŧšŮŶ şDŸ (ń#ŭaƁŤ Ũ7f, ſ7i). İŵš ŝŪ ƈŮŬHŝŷ ȊȂ Ȑȏȍǽȏȅȏ ȔȐǿȎȏǿǽ ȃǽȈȋȎȏȅ ȇ Ȕǽȁǽȉ ȔȍȂǿǽ ȎǿȋȂȀȋ, ȏǽȇ
ūŮŤ1Ųŷ Ť3ţŧŤŞaźŮŭz ŦŶ ūŮšũŲſ1ŨŶ ſ3S, Ť3 ũŜ ŞŭsŦŶ ųaŭŶ ȅ Ǽ ȊȂ ȄǽǾȐȁȐ ȏȂǾȜ, — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș (ǥȎ. 49, 15). —
ūŪŭŹŵašŮŶ |, Ť3 ūŬŤşŧŜŴašŮŭz ŦŶ ũŤ6ŨŶ, Ť3 ūŤ1ŵů ƈŭŮŷ2 ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȈțǾȋǿș ȌȏȅȓȘ ȅȄȈȅȏǽ Ȋǽ ȌȏȂȊȓȋǿ ȂȂ ȅ ȋȊǽ ȂȃȂ-
ȔǽȎȊȋ ȌȋȎȂȖǽȂȏ ȅȒ, ȋǾȍǽȖǽȂȏ ȇ Ȋȅȉ ȎǿȋȆ ȀȋȈȋȎ ȅ ȌȋȁǽȂȏ
ŮBŨŶ ūŪŠŜŞašŮŶ: Ũũ0şw ūaųš ŵšŠŬHŮŷ ŨŪ‰ Ť3ţŧƁŞaźŮ-
ȌȅȖȐ ǿ ȐȎȏǽ ȅȒ, ȏȋ ȄȊǽȔȅȏȂȈșȊȋ ǾȋȈȂȂ ǩȋȅ ȉȅȈȋȎȏȅ ȅȄȈȅ-
ŭz ũŜ ŭŪţŠ†ũƁz ŨŪ‰, Ť3 Ũũ0şw Ũũ0ŢŜš ƈŮŬHŝŷ ŨŪ‰ ũŜ
ǿǽțȏȎȜ Ȋǽ ǩȋȅ ȎȋȄȁǽȊȅȜ, ȅ ǩȋȜ ǾȈǽȀȋȎȏș (ƞƛƖќƎƢƘƌ) Ȁȋ-
ŮS Ť3ţŧŤŞaźŮŭz, Ť3 ūŪŭŹŵaź ŮS ƉŮŜť, Ť3 ŝšŭżŠůź ŦŶ Ůš-
ȍǽȄȁȋ ǾȋȈȂȂ ȅȄȈȅȏǽ Ȋǽ ȏȂǾȜ: Ǽ ȏǽȆȊȋ ȌȋȎȂȖǽț ȏȂǾȜ, ȉȘȎ-
ŝĮ ŞŪ ƈŨĮ, Ť3 ūŤ1ŵů ŨhŭŧŤ ŞŧŜşaź, ţŤ1ũůŞŴšť ƆŦw ŨaŧŪť ȈȂȊȊȋ ǾȂȎȂȁȐț Ȏ ȏȋǾȋț ȅ ǿȈǽȀǽț ȌȅȖȐ ǿ ȋȏǿȂȍȎȏȘȆ ȏǿȋȆ
ŧaŭŮŪŞŤŲŹ: ūŤ1ŵů ŝŪ ŮšŝĮ ūŪŠŜź2 ŭŮŬaűŜ ŧyųŴŜşw, Ť3 ȍǽȄȐȉ, ȇǽȇ ȉǽȈȋȆ ȈǽȎȏȋȔȇȂ. ǟȂȁș Ǽ ȁȋȎȏǽǿȈȜț ȏȂǾȂ ȌȅȖȐ
ūŤ1ŵů ŢšŧaũƁz ũšŝeŭũŜ, Ť3 ūŤ1ŵů ŞŪţŠŷűaũƁť ƈŮŹŴeũƁz, Ť3 ȎȏȍǽȒǽ ȌȍȂȁ ǮȅȈșȊȂȆȕȅȉ, ȌȅȖȐ ȃȂȈǽȊȅȜ ȊȂǾȂȎȊȋȀȋ, ȌȅȖȐ
ūŤ1ŵů ƈŨŤŧeũƁz, Ť3 ūŤ1ŵů ūŹŭũŪūżũƁz, Ť3 ūŤ1ŵů ŬaţůŨŜ ǿȋȄȁȘȒǽȊȅȆ ȋǾ ȐȏȂȕȂȊȅȅ, ȌȅȖȐ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȜ, ȌȅȖȐ ȎȈǽȁ-
şŧůŝŪųaťŴŜ, Ť3 ūŤ1ŵů ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ũżŦƁŤűŶ نŤũŶ: ŭƁ‰ ȇȋȌȂȊȅȜ, ȌȅȖȐ ǾȋȈȂȂ ȀȈȐǾȋȇȋȀȋ ȄȊǽȊȅȜ, ȌȅȖȐ ȊȂȇȋȏȋȍȘȒ
şŧŜş0ŧz ŮšŝĮ ŞLŦŜ ŮŞ0ť Ť3 nŲ7Ŷ, ƅŝŧŤųaź Ť3 ţŜŭŮůūaź. ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȏǽȅȊȎȏǿ. ǢȎȈȅ ȃȂ Ǽ, ȏǿȋȆ ǟȈǽȁȘȇǽ ȅ ǫȏȂȓ,
ōƁ‰ Ƈŝw şDŸ ũaŨŶ ūŬŤ1ŭũw ŝšŭżŠůšŮŶ ūŪŨŷŴŧeũƁŤ. ȈȀȐ, ȀȋǿȋȍȜ ȏȂǾȂ Țȏȋ, ȏȋ ȏȘ ȋǾȈȅȔȅ ǩȂȊȜ, ȅ Ǽ ȌȋȏȂȍȌȈț»,
— ǿȋȏ ȋ ȔȂȉ ǿȎȂȀȁǽ ǾȂȎȂȁȐȂȏ Ȏ Ȋǽȉȅ ǠȋȎȌȋȁș ȉȘȎȈȂȊȊȋ.
İţŶ Ţš ŞżŨŶ, ƆŦw ūŬšŞţŷŠ0űŶ ŨżŬů, ŨũHşŜ ūŤŭaŞŶ, ǬȋȊȅȉǽț, Ȕȏȋ Ȝ ȌȍȂȎȏȐȌȅȈ ȉȂȍȐ, ȉȊȋȀȋ ȊǽȌȅȎǽǿȕȅ. Ǫȋ
ũŪ Şŷ2 ūŪŠŞŤş0ŭŮš ŨS ŭƁE ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ: ŬŜŭūŬŪŭŮŬŜũŤ1űŶ Ţš ǿȘ ȄǽȎȏǽǿȅȈȅ ȉȂȊȜ Țȏȋ ȎȁȂȈǽȏș. ǭǽȎȌȍȋȎȏȍǽȊȅȈȅ ȃȂ ȉȘ
ŭŧ0ŞŪ ƈŮŞšŬŢŠeũƁz ŬaŠŤ ŝżŠŭŮŞůźŵŤűŶ t ŨŜŧŪŠyŴƁz Țȏȋ ȎȈȋǿȋ ȁȈȜ ȐȏǿȂȍȃȁȂȊȅȜ ȏȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȋȁǿȂȍȀǽȈȅȎș
ūaŭŮŤ. ŃŜũeŢš ƅŝŬŹŮ0ŴŜŭz, ƆŦŪŢš ūŤŭaŭŮš ŨŤ2, ƈ ŞaŭŶ ȋȌǽȎȊȋȎȏȅ ȌǽȎȏș ȋȏ ȉǽȈȋȁȐȕȅȜ. ǯǽȇ ȇǽȇ ȊǽȕȈȅȎș, ȇǽȇ ǿȘ
ŭyŵŤűŶ ŞŪ ƂũŠjŤ ũżŲŷŤ t ŝŬaŮƁť ūaųš ųazũƁz, ƀŹŧw2 ȌȅȎǽȈȅ ȉȊȂ, Ȑ ǿǽȎ, ȃȅǿȐȖȅȒ ǿ ǥȊȁȅȅ, ǿȋȌȍȂȇȅ ȋȃȅȁǽȊȅț,
ƅŮzşųeũũŤ Ť3ŭŦůŴeũƁŤ, Ť3 tŬŤŲaźŵšŭz Ť3 ŢŤŮƁS Ť3 ūŬš- ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ Ǿȍǽȏȅȅ, ȋȔȂȊș ȋǾȍȂȉȂȊȂȊȊȘȂ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉȅ
ŝŷŞaũƁz Ť4ũŪŦwŞŶ, şŧŜş0ŧźŵš ŝhŮŤ ŮŪ2 ƈŮŹŭũeũũŪ Ť3 ȅ ȋȏȇǽȄȘǿǽțȖȅȂȎȜ ȅ ȋȏ ȃȅȄȊȅ, ȅ ȋȏ ǾȘȏǽ ȉȋȊǽȒȋǿ, ȀȋǿȋȍȜ,
ŮŸŨŪŝżŠŭŮŞšũũŪ: Ť3 ƆŦw ƆŞŹ ŨƁŬŭŦŤ1űŶ Ƈŝw ƈŝŧŜŢŤ1ŴŜ, Ȕȏȋ ȋȊ ȐȁȐȕȈȅǿ ȅ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏ ǾȂȄȁȊȐ ȋȌǽȎȊȋȎȏȂȆ, ȅ ȋȊȅ
ūŪŬšŦ0ŴŜ Ţš (Ť3) ŠeũŸ, ŞŶ ƉũŸŢš w4ŝŬŜţŶ ūŬƁsŴŜ. ōšşw2 ȜǿȊȋ ȎȔȅȏǽȈȅ ȉȣȍȜȊ ȎȔǽȎȏȈȅǿȘȉȅ ȅ ȌȋȍȅȓǽȈȅ ȁȂȊș, ǿ ȇȋ-
ŬaŠŤ Ť3 žţŶ ūŪũyŠŤűŭz ŠŪŧŢaťŴšš ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ ũŜŭŮŪsŵšš ȏȋȍȘȆ ȋȊȅ ȌȍȅȊȜȈȅ [ȅȊȋȔȂȎȇȅȆ] ȋǾȍǽȄ (ƞƢҭƗƌ), — ȏȋ Ȍȋ-
ŭŧ0ŞŪ, Ť3 şŧaŠŦŤŨŤ şŧŜş0ŧŷ, ƆŦŪŢš ŨŪŵŤ2 Ť3 ũšŞżŢŠŹ Ť3 ũš ȚȏȋȉȐ Ȏȋ ȎǿȋȂȆ ȎȏȋȍȋȊȘ Ȝ ǿȘȊȐȃȁȂȊ ǾȘȈ ȎȁȂȈǽȏș ǾȋȈȂȂ
ŦũŤ1ŢũŪŨů şŧŜş0ŧſŨŜz ŬŜţůŨżŮŤ. ōšşw2 ŬaŠŤ ŨũHşŜ ȁȈȅȊȊȘȉ ȊǽȎȏȋȜȖȂȂ ȎȈȋǿȋ ȅ ȍǽȎȌȍȋȎȏȍǽȊȅȏș ȂȀȋ ǿ ǾȋȈȂȂ
ũŜūŤŭaűŶ, ŠŜ ūŬ0ųšš ũš ŦŮŪŨY ŨƁŬzũŤ1ũŜ, ũŪ ŭŜŨżűŶ ŭšŝE ȀȈǽȁȇȅȒ ǿȘȍǽȃȂȊȅȜȒ, ȔȏȋǾȘ ȅ ȊȂȌȋȎǿȜȖȂȊȊȘȆ ȔȂȈȋǿȂȇ ȅ
Ů0ųƁź ƈŝŧŜŢaźŮŶ Ť4ũŪŲŷ, Ť5Ţš ŝšţ8 ŞŭsŦŜşw ūŬšŦŪŭŧ0ŞƁz ȊȂȐȔȂȊȘȆ ȉȋȀ ȐȍǽȄȐȉȂȏș ȏȋ, ȋ ȔȂȉ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ. ǟȋȏ ȌȋȔȂȉȐ
ŧyųŴŷ ŭyŮŸ ŠƁŜŠŤ1Ũŷ ũŜ şŧŜŞĮ ũŪŭsŵŤűŶ, Ť3 ŭŞżŮŧŹť- Ȝ ȊǽȌȅȎǽȈ ȉȊȋȀȋ, ȔȏȋǾȘ Ȋǽ ǾȐȁȐȖȂȂ ǿȍȂȉȜ ȉȋȊǽȒȅ ȐȃȂ ȊȂ
Ŵŷ, Ť3 ŭŧaŞũŹťŴŷ, ƆŦw ŝGů ūŬŤ1ŭũw ūŬŤŭŹŠsŵš. ȉȣȍȜȊȅȊǽ ȎȔȅȏǽȈȅ ȎȔǽȎȏȈȅǿȘȉ, Ȋȋ ȏȋȈșȇȋ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ, ȏǽȇ

 
41
ăĩěĨĨ ąěīĪěįĬĥģĤ
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
__________________________________________________

ȇǽȇ ȋȊȅ, ǾȂȄ ǿȎȜȇȋȀȋ ȎȋȉȊȂȊȅȜ, ȎȅȈșȊȂȂ ȓǽȍȂȆ, ȊȋȎȜȖȅȒ


ȁȅǽȁȂȉȘ Ȋǽ ȀȋȈȋǿȂ ȎǿȋȂȆ, ȅ ȎǿȂȏȈȂȂ ȅ ȎȈǽǿȊȂȂ ȅȒ ȇǽȇ Ȍȍȅ-
ȎȂȁȜȖȅȂ ǿȎȂȀȁǽ ǞȋȀȐ.
İţŶ Ţš ŭƁ‰ ũŜūŤŭaŞŶ, ŨŪŧź2 ŞaŴů ŧźŝ0ŞŸ, ūaŨzŮŸ Ǽ ȃȂ, ȊǽȌȅȎǽǿȕȅȆ Țȏȋ, ȐȉȋȈȜț ǿǽȕȐ ȈțǾȋǿș ȏǿȋȍȅȏș
ŨŪź2 ŞŶ ŨŪŧŤ1ŮŞŜűŶ ŞŭšşŠA ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, ƆŦŪŢš ŭūŪŠ0ŝŤŮŤŭz ȌǽȉȜȏș ȋ ȉȊȂ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ǿ ȉȋȈȅȏǿǽȒ, ȔȏȋǾȘ ȉȊȂ, ȐǾȋȀȋ-
ŨũĮ nŦŜsũũŪŨů ŝlşŪŠaŮŤ şDũŤ, ũŜ ŠŪŝŬżťŴƁť Ť3 ŝŧŜşjť ȉȐ, ȐȁȋȎȏȋȅȏșȎȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ǠȋȎȌȋȁȊȂȆ, ȎȇȋȊȔǽȏș ȊǽȎȏȋȜ-
ŦŪũeŲŶ ƅūŬšŠŹŧŤ1ŮŤ ũŜŭŮŪsŵůź ŢŤ1ţũŸ. NŲ7Ŷ Ţš ŵšŠ- ȖȐț ȃȅȄȊș ǿ Ȏǽȉȋȉ ȈȐȔȕȂȉ ȅ ǾȈǽȀȋȉ ȅȎȒȋȁȂ. «ǫȏȂȓ ȃȂ
Ŭ0ŮŶ Ť3 ŝGŶ ŞŭsŦƁz ƈŮżűŤ (Ş7 ņŪŬ. ʵ, G) ūŪŠaŭŮŶ ŞaŨŶ ȖȂȁȍȋȏ ȅ ǞȋȀ ǿȎȜȇȋȀȋ ȐȏȂȕȂȊȅȜ» (2 ǧȋȍ. 1, 3) ȁǽ ȌȋȁǽȎȏ
ƈŮŹŴeũƁš ŞżųũŪ, Ť3 ƈūŪŞaũƁš ŝŧaşŪ (Ş7 ōŪŧ. Ş7, ƀ7i) ƅ űrŮĮ ǿǽȉ «ȐȏȂȕȂȊȅȂ ǿȂȔȊȋȂ ȅ ȊǽȁȂȃȁȐ ǾȈǽȀȐț» (2 DZȂȎ. 2, 16)
Ƃ}ŭŹ şDŹ ũaŴšŨŶ, ſ3ŨyŢš ŭŧaŞŜ Ť3 ŠšŬŢaŞŜ, ŞŪ ŞżŦŤ ŞŹ- ǿȋ DzȍȅȎȏȂ ǥȅȎȐȎȂ, ǠȋȎȌȋȁȂ ȊǽȕȂȉ, ǧȋȏȋȍȋȉȐ ȎȈǽǿǽ ȅ
ŦHŞŶ, ƋŨŤ1ũŸ. ȁȂȍȃǽǿǽ ǿȋ ǿȂȇȅ ǿȂȇȋǿ. ǝȉȅȊș.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42
ŀŤŜŠŪű ŐŪŮŤŦŤťŭŦŤť

43
[ņŬŜ1ŮŦŪš ŢŤŮƁš2 Ť31Ţš ŞŪ ŭŮ7ŷ1űŶ o3Ų7Ŝ2 ũŜ1Ŵšşw ǧȍǽȏȇȋȂ ȎǿȂȁȂȊȅȂ ȋ ǡȅǽȁȋȒȂ DZȋȏȅȇȅȆȎȇȋȉ
ŠƁŜŠ0űŜ ŰwŮƁŦjťŭŦŜşw.]

˳ Ţš ŞŪ ŭ™hűŶ nŮeŲŶ ũaŴŶ ŠƁŜŠ0űŶ, ũŜŬšųeũũŷť ſ3ūjŭ-


ŦŪūŶ ŰwŮƁŦjťŭŦƁť, ŭyŵƁť ŞŶ ŠŬeŞũšŨŶ ſ3ūjŬŹ Ƃŧŧm-
Ǯ ǿȜȏȋȆ ȋȏȂȓ Ȋǽȕ ǡȅǽȁȋȒ, ȅȉȂȊȐȂȉȘȆ ȂȌȅȎȇȋȌȋȉ DZȋ-
ȏȅȇȅ, Ȕȏȋ ǿ ǡȍȂǿȊȂȉ ǺȌȅȍȂ ǥȈȈȅȍȅȆȎȇȋȉ, ȃȅȈ ȍǽȊȂȂ
ŬjťŭŮŹŨŶ: ŭƁE Ƈŝw, ƆŦw ƉũŶ ŝĮ ŠŬeŞũƁť (nŮeŲŶ) Ť3 7-Ȁȋ ǿȂȇǽ. Ǻȏȋ ȉȋȃȊȋ ȄǽȇȈțȔȅȏș (ȎȁȂȈǽȏș ǿȘǿȋȁ) ȅȄ ȌȅȎǽ-
ūŬeŢŠš ŭšŠŨaşw ŞżŦŜ, Ũ0ŢšŮŶ ŞŭsŦŶ ƈŬŜţůŨżŮŤ Ť3ţ8 ȊȅȆ ȎǿȜȏȋȀȋ ǩǽȇȎȅȉǽ, ǿ ȇȋȏȋȍȘȒ ȋȊ ȐȌȋȉȅȊǽȂȏ ȋ ȀȈǽǿǽȒ
ŭŧŪŞeŭŶ ŭ™aşw ŨŜxjŨŜ, ŞŶ ũŤ1űŢš ƈūŪŨŤũašŮŶ ƉũŶ ƅ ǡȅǽȁȋȒǽ. ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȏǿ. ǫȏȂȓ Ȋǽȕ ǡȅǽȁȋȒ ǾȘȈ ȉȐȃ ȉȐȁ-
şŧŜŞŤ1ţũŜűŶ ŠƁŜŠ0űŪŞŷűŶ. ķ Ů0ŨŢš, ƆŦw ŝsŴš ŨyŢŶ ȍȘȆ ǿ ȁȂȜȊȅȅ (ƛƜƇƙƒ) ȅ ȎǿȂȏȈȘȆ ǿ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȅ (ƓƐƤƜƊƌ),
ūŬšŨyŠŬŶ ŠżŧŪŨŶ Ť3 ƈŨŪţŬżũƁšŨŶ ŭƁsźŵŶ, ŞŭsŦŪŨů Țȏȋ ǿȎȜȇȋȉȐ ȃȂȈǽțȖȂȉȐ ȉȋȃȊȋ ȐȄȊǽȏș ȅȄ ȁȋȕȂȁȕȂȀȋ ȁȋ
ŢšŧaźŵšŨů ƈŬŜţůŨżŮŤ ŞŪţŨ0ŢƁź Ť3ţ8 ŭŪűŬŜũeũũŜşw ŭš- ȊǽȎ ǿ ȎȋȒȍǽȊȊȋȎȏȅ ȎȈȋǿǽ ȎȂȀȋ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȋȊ ȌȍȂȇȍǽȎȊȋ Ȏȋ-
şw2 ŭŧ0ŞŜ ſ3şw2: ſ3şHŢš Ũũ0şŤŨŶ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ŧźŝŪŨyŠŬŭŮ- ȎȏǽǿȅȈ, ȌȋȔȂȍȌǽȜ ȁȐȒȋǿȊȐț ȉȐȁȍȋȎȏș ȅȄ ȁȋȈȀȋǿȍȂȉȂȊȊȋȀȋ
Şůz, Ť3 ŝ9eŭŮŞſũũŜz ŞŪŭűŪŢŠſ1ũƁz ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŭŮzŢaŞŶ, ȋȌȘȏǽ ȎǿȋȂȀȋ ȅ ȅȄ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȆ ȎȂȍȁȓǽ
Ť3ţŬsŠũŹ ũŜūŤŭA, ũŜ ŭŮ0 Ţš şŧŜŞŤ1ţũŶ ŬŜţŠŹŧŤ2: Ť3 Ɖũŷz, ȎǿȋȂȀȋ. ǭǽȄȁȂȈȅǿ ȂȀȋ Ȋǽ Ȏȏȋ ȀȈǽǿ, ȋȊ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȏȖǽȊȅȂȉ ȍǽȎ-
ŮaŦw ŬšŵŤ2, şŧůŝŪųaťŴŷz نŤũŭŮŞŜ ŞŪŢŠšŧżũũŷz ŠŪŝ- ȇȍȘǿǽȂȏ ǿ ȊȅȒ ȎǽȉȘȂ ȀȈȐǾȋȔǽȆȕȅȂ ȏǽȆȊȘ ȃȂȈǽȊȊȋȆ ȁȋǾ-
ŬŪŠżŮšŧŤ ŭŪ ŞŭsŦŤŨŶ ŮŵaũƁšŨŶ tŦŬŷ2, Ť3 ũš Ů0ųƁź, ũŪ Ť3 ȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȜȜ ȅȒ Ȍȍȅȏȋȉ ȔǽȎȏȘȉȅ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏ-
ŭŧŪŞšŭŷ2 ūŤŭaũƁz Ť3 ŞŤŠżũƁzŨŤ Ť3ţŞżŭŮŞŪŞŜũũŜşw ŬaţůŨŜ ǿǽȉȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǬȅȎǽȊȅȜ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜȉȅ ȌȍȋȎǿȂ-
ƈŨũ0ŢŤŞŶ, ƆŦw ũżŦŪš ūšŬŞŪwŝŬaţũŪš ŭŞzŵeũũŜşw ŮŬš- ȖȂȊȊȋȀȋ ǿȂȍȋț ȍǽȄȐȉǽ. ǩȋȃȊȋ ȎȇǽȄǽȏș, Ȕȏȋ ǿ ȎȂȉ ȎȈȋǿȂ
ţŞżũƁz ƈųeũƁš Ť3ţ8 ŞŭżűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ŭŪŭŮaŞŧšũũŪš ȋȊ ȋȎȏǽǿȅȈ ȁȈȜ ǿȎȂȒ, ȎȈȂȁȋǿǽǿȕȅȒ Ȅǽ Ȋȅȉ ȏȍȂȄǿȂȊȊȅȇȋǿ ȅ
ŞŭBŨŶ ŭyŵŷŨŶ ŭŶ ŭŶ ũŤ1ŨŶ ŮŬeţŞšũũŤŦwŨŶ Ť3 ŝGŪũHŭ- ǾȋȀȋȊȋȎȊȘȒ ȋȏȓȋǿ, ȋǾȍǽȄȓȋǿȋȂ ȐȔȂȊȅȂ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȉ ȏȍȂȄ-
ũŷŨŶ nŮŲſ1ŨŶ ƅŭŮaŞŤ. ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 Ũũ0şŤűŶ Ť3ţ8 ũŤ1űŶ ǿȂȊȅȅ ȎȋǿȉȂȎȏȊȋ Ȏȋ ǿȎȂȉȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ. ǬȋȔȂȉȐ ȊǽȆ-
ƅŝŬsŵšŴŤ Ũũ0ŢŤŲšź ũŜ şŧŜŞŷ6 ƆŦw ũŜ ŭŪŦŬŜŵſ1ũũŷz: ȁȂȕș, Ȕȏȋ ȋȔȂȊș ȉȊȋȀȅȂ ȅȄ ȊȅȒ ȋǾȍǽȖǽțȏȎȜ ȇ Ȏȅȉ ȀȈǽǿǽȉ,
ŮŵaũƁšŨŶ ŭŪŠBŧŜũũŜz ŞţŤŬaźŵŤűŶ, Ť3 t ũŤ1űŶ ŞŤũŷ2 ȇǽȇ ȇ ȎǽȉȘȉ ǿȂȍȊȘȉ ȐȇǽȄǽȏȂȈȜȉ ȅȎȏȅȊȘ, ȅ ȌȍȅǿȋȁȜȏ ȅȄ
ŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮŞŜ ŭaŨŷŨŤ ƉũŷŨŤ ŬšųeũƁzŨŤ ŞŶ Ť3ţŧŪŢſ1ũ- ȊȅȒ ȁȋȎȈȋǿȊȘȂ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿǽ ǿ ȎǿȋȅȒ ȌȅȎǽȊȅȜȒ ȋ ȏȍȂȄǿȂ-

 
44
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǧȍǽȏȇȋȂ ȎǿȂȁȂȊȅȂ
__________________________________________________

ũŷz Ť4ŨŤ ŮŬšţŞBũƁz ūŬŤŞŪŠsŵŤűŶ. ľŪŭūŪŨŤũašŮŶ Ţš ƅ Ȋȅȅ. ǥȒ ȐȌȋȉȅȊǽȂȏ ȅ ȎǿȜȏȋȆ DZȋȏȅȆ, ȀȋǿȋȍȜ ȋ ȊȅȒ ȏǽȇ (ǿ
ŭŤ1űŶ Ť3 ŰHŮƁť, ŮaŦw şŧŜş0ŧz ŞŶ ųŮeũƁŤ ©Ŝ, ũŜ ŭŮŬ. ŭ…ş: ȔȏȂȊȅȅ 201, Ȏȏȍ. 263): «ȌȋȎȈȂ ȁȂȎȜȏȅ ȌȍȂȁȂȈȋǿ ȊǽȒȋȁȅȏȎȜ
ŋŪŠ8 ŭŤ1ŨŤ Ƈŝw (ţŜ ŠšŭzŮƁź2 ūŬšŠżŧŜŨŤ) ŭŮŪ2 şŧŜŞŤ1ţũŶ 100 ȀȈǽǿ, ȅ Țȏȋ ȎȈȋǿȋ ȌȍȂȉȊȋȀȋ ȌȋȈȂȄȊȋ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ ȅ
ūŪŧŪŢŤ2, Ť3 ŭŧ0ŞŪ ŭƁE ŞŪ ŝlş0š ŭŧyŢŤŮŶ ūŪŞŤţaźŵŤŨŭz Ť3 ȁȈȜ ȏȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȁȋȈȀȅȉ ȐȌȍǽȃȊȂȊȅȂȉ ȌȍȅȋǾȍȂȈȅ ȊǽǿȘȇ ǿ
ūŪŠŞŤţaŞŴŤŨŭz ŞŶ ũŤ1űŶ ŭŪŞšŬŴšũũŪŮŞ0ŬũŷŨŤ ŠŹsũŨŤ, ȁȂȈǽȊȅȜȒ, ǿȂȁȐȖȅȒ ȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐ, ȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏ Ȋȅ-
ũš ŝšţ8 ƆŭũŪŭŮŤ Ť3ţŧŜşašŨŪ... ō0ŝŬŜũũŷť Ţš ŞŶ ūŬŤŭyŮŭŮ- ȔȂȀȋ ȊȂȜȎȊȋȀȋ… ǯǽȇ ȁȂȈǽȈȅ ȌȋȎȈȂ ǾȘǿȕȂȀȋ Ȍȍȅ ǝȊȁȍȋ-
ŞƁŤ ƋũŠŬŪũjŦŜ ūŜŧšŪŧ0şŜ ŭŪŝ0ŬŶ, şŬŤş0ŬƁť fšŭŭŜŧŪũjŮŭŦƁť, ȊȅȇȂ ǬǽȈȂȋȈȋȀȂ ǮȋǾȋȍǽ ǠȍȅȀȋȍȅȆ ȅ ǮȅȉȂȋȊ ǮȋȈȐȊȎȇȅȂ,
ŭmŨšHũŶ fšŭŭŜŧŪũjŮŭŦƁť, şŬŤş0ŬƁť ŭƁũŜŤ1ŮŶ, ŭŞzŮżťŴƁť ǠȍȅȀȋȍȅȆ ǮȅȊǽȅȏ, ȎǿȜȏȂȆȕȅȆ ǧǽȈȈȅȎȏ ȅ ȉȊȋȀȅȂ ȁȍȐȀȅȂ,
ŦaŧŧƁŭŮŶ, Ť3 Ť3ũjŤ Ũũ0ţŤ ũšůŦŪŬŤ1ţũšũũw ƅ ũŤ1űŶ ŭŞŤŠż- ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐȜ ȏȂȉ ȋ ǾȂȄȐȇȋȍȅȄȊȂȊȊȋȎȏȅ ȂȀȋ ȐȔȂȊȅȜ. Ǯȋ-
ŮšŧŸŭŮŞŪŞŜűů. ō0ŮšũũŜz Ţš şŧŜŞŤ1ţũŜ, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ȏǽȜ ȃȂ ȀȈǽǿǽ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ DZȋȏȅȆ, ȒȋȏȜ ȅ ȇǽȃȂȏȎȜ ȁȋȎȏȋȆ-
ŰHŮƁť, žŵš Ť3 ŨũŤ1Ůŭz ŝhŮŤ ƈŦŪŬeũƁz ŠŪŭŮ0ťũŜ, nŝaųš ȊȋȆ ȌȋȍȅȓǽȊȅȜ (ƐƛƔƖƉƣƔƗƚ), ȋȁȊǽȇȋ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǩǽȇ-
ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŨŜxjŨŶ ŞŤũŷ2 (ź5) Ť3ţŝŜŞŧsšŮŶ, ŦŶ ūŬaŞŪ- Ȏȅȉ ȅȄǾǽǿȈȜȂȏ ȊǽȎ ȋȏ ȎȋȉȊȂȊȅȆ (ƌƗơƔƍƚƖƊƌ), ȅȎȏȋȈȇȋǿȘǿǽȜ
Ũů ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ũŜŨżŬšũƁź ƇŨŶ ſ3S ƈŭŮŬšŨŧsz, ƆŦŪŢš (ƐƜƗƒƘƐƨƚƘƟƌƝ) ȂȂ ȄȊǽȔȂȊȅȂ (ƈƘƘƚƔƇ) ȎȋȀȈǽȎȊȋ ȌȍǽǿȅȈșȊȋȆ
ŞŶ ŦŪũŲĮ ŭŤ1űŶ ţŬŤ1Ůŭz. ȓȂȈȅ (ƞƕƚƛƧ) ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ, ȇǽȇ Țȏȋ ȌȋȇǽȄǽȊȋ [ȄȁȂȎș] ǿ ȇȋȊ-
ȓȂ ȀȈǽǿ.

 
45


ĽlŢeũũŜşw ŠƁŜŠ0űŜ, ſ3ūcŦūŜ ŰwŮƁŦjťŭŦŜşw ǞȈǽȃȂȊȊȋȀȋ ǡȅǽȁȋȒǽ, ȂȌȅȎȇȋȌǽ DZȋȏȅȇȅ ȐȇǽȄǽ-


ƂŧŧmŬjŦŜ ŭŧŪŞšŭA ū0ŭŮũŤųſŭŦŜz şŧŜŞŤ1ţũŶ, R: ȊȅȂ ȌȋȎȈȂȁȊȅȒ ȌȍȂȁȂȈȋǿ ȅȈȅ ǿȂȍȒǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏ-
ūŬšŠBŧŶ Ţš ŠeŭzŮŸ ūŬšŠşŧŜş0ŧšŨŤ. ǿǽ ȀȈǽǿȊȂȆȕȅȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ

ŋ eŬŞŷť ūŬšŠżŧŶ ŞżŬŷ, ŨhŭŧŸ ƅ ŝţ7Ź ŝšţŭŮŬaŭŮƁz.


Ǭ ȂȍǿȘȆ ȌȍȂȁȂȈ (ǿȂȍȒ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ) — ǿȂȍȘ: ǾȂȎȎȏȍǽ-
ȎȏȊǽȜ ȉȘȎȈș ȋ ǞȋȀȂ.
ľŮŪŬhť ūŬšŠżŧŶ ũŜŠeŢŠŷ, Ť3ţŴeŭŮŞƁš ƈŨA ŦŪ ƈūŪ- 2-ȋȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȐȌȋǿǽȊȅȜ: ȅȎȕȂȎȏǿȅȂ Ȑȉǽ [ǿ ȈțǾǿȅ] ȇ
ŞaſŨŷŨŶ. ȐȌȋǿǽȂȉȘȉ (ȔǽȂȉȘȉ) [ǾȈǽȀǽȉ].
ŎŬeŮƁť ūŬšŠżŧŶ ŮšŬūżũƁz, ũšŞŤ1ŠŤŨŜşw ƆŦw ŞŤ1ŠŤ- 3-ȅȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȏȂȍȌȂȊȅȜ: ȊȂǿȅȁȅȉȋȀȋ Ȝȇȋ ǿȅȁȅȉȋȀȋ
ŨŜşw ţŬsŵš ŨhŭŧšũũŷŨŜ nųŤ1ŨŜ, ũšwŭŦyŠũw ŮšŬūżŮŤ. ȄȍȜ ȐȉȊȘȉȅ ȋȔǽȉȅ, ȊȂȐȇȈȋȊȊȋ ȎȏȋȜȏș ǿ ȏȂȍȌȂȊȅȅ.
œšŮŞeŬŮŷť ūŬšŠżŧŶ ũš ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz, ŮaŦw űŪٿٍ 4-ȘȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȊȂȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏȅ: ȏǽȇ ȃȂȈǽȏș ȊȂ
ſ4Ţš ũš Ť3ŨżŮŤ, ƆŦŪŢš űŪٿٍ ſ4Ţš Ť3ŨżŮŤ. ȅȉȂȏș, ȇǽȇ ȅȊȋȆ ȃȂȈǽȂȏ ȅȉȂȏș.
ŋsŮŷť ūŬšŠżŧŶ ŬaţůŨŜ, ũš ŬŜţůŨżŮŤ ŭšŝE, ŞũšşŠA 5-ȘȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȍǽȄȐȉȂȊȅȜ: ȊȂ ǿȂȁǽȏș ȎȂǾȜ ǿ ȅȎȎȏȐȌȈȂ-
Ť3ţŭŮůūŤ1ŮŤ ŦŪ ŝGů. Ȋȅȅ (ȅȈȅ ǿȎȂȓȂȈȋȉ ȐȎȏȍȂȉȈȂȊȅȅ) ȇ ǞȋȀȐ.
ŔšŭŮhť ūŬšŠżŧŶ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz, ţŜŝŞeũƁš Ť3ŭūŬŜŞ- 6-ȋȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȜ: ȍȂȕȅȏȂȈșȊȋȂ ȄǽǾǿȂ-
ŧeũƁť ŞũŤŨaŮšŧŸũŪš. ȊȅȂ ȎǿȋȅȒ ȁȋǾȍȘȒ ȁȂȈ (ȌȋȁǿȅȀȋǿ).
ōšŠŨhť ūŬšŠżŧŶ ŝšţşũżŞƁz, ŢšŧaũƁš Ũũ0şŪ ſ4Ţš ũš 7-ȋȆ ȌȍȂȁȂȈ — ǾȂȄȀȊȂǿȅȜ: ǿȂȈȅȇȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ ȊȂ ȀȊȂ-
şũżŞŜŮŤŭz. ǿǽȏșȎȜ.
NŭŨhť ūŬšŠżŧŶ ųŤŭŮŪŮŷ2, ųyŞŭŮŞŪ ūŬŤŧŹūŧeũŪ ŝGů. 8-ȋȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȔȅȎȏȋȏȘ: ȔȐǿȎȏǿȋ, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȌȍȅȈȂ-
ȌȈȂȊȊȋȂ ȇ ǞȋȀȐ.
ŀšŞsŮŷť ūŬšŠżŧŶ ŧźŝŞE, ŞŪţŬŜŵeũƁš ŧźŝŧeũƁz ŦŶ 9-ȘȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȈțǾǿȅ: ȐȉȊȋȃȂȊȅȂ ȁȍȐȃȂȎȇȋȀȋ ȍǽȎȌȋ-
ŠŪŭŜŢŠaźŵŷŨŶ. ȈȋȃȂȊȅȜ ȇ ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȋȎȇȋȍǾȈȜțȏ ȅ ȌȋȊȋȎȜȏ.
ŀšŭsŮŷť ūŬšŠżŧŶ ŭŪŞšŬŴeũũŜşw Ť3ţŨŹũeũƁz, ŞŪ 10-ȘȆ ȌȍȂȁȂȈ — ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȀȋ ȅȄȉȂȊȂȊȅȜ: ǿ ȎȈǽȁȋȎȏ-
ŭŧaŠŪŭŮŤ ŝ9Ɓšť, Ť3 ŬaŠŪŭŮŸ ŞŨŹũsŮŤ ŮsŢšŭŮũŪš ŭŨeŬŮŤ. Ȋȋȉ ǿȇȐȕȂȊȅȅ ǞȋȀǽ ǿȉȂȊȜȏș ǿ ȍǽȁȋȎȏș ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏș
ȎȉȂȍȏȅ.

 
46
ĽlŢeũũŜşw ŠƁŜŠ0űŜ, ſ3ūcŦūŜ ŰwŮƁŦjťŦŜşw ǞȈǽȃȂȊȊȋȀȋ ǡȅǽȁȋȒǽ, ȂȌȅȎȇȋȌǽ DZȋȏȅȇȅ, Ȕȏȋ ǿ
ĴŧŧmŬjŦŜ, şŧŜŞŤ6ţũŷ ŠżzŮšŧŸũŷ ŬaţůŨŜ Ť3 ȁȍȂǿȊȂȉ ǺȌȅȍȂ ǥȈȈȅȍȅȆȎȇȋȉ, ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ
ȎȈȋǿȋ, ȍǽȄȁȂȈȂȊȊȋȂ Ȋǽ Ȏȏȋ ȀȈǽǿ ȁȂȜȏȂȈșȊȘȒ,
ŬŜţŭůŢŠeũƁz Šůű0ŞũŜşw, R: Ŧ0šşw ŬaŠŤ
ȅȎȌȋȈȊȂȊȊȘȒ ǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȜ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ,
ūŪŠŪŝašŮŶ ŬaţůŨŜ, ŞŶ ūŬšŠ8zŞŧeũũŪš, şDů
ȇǽȇȅȉ ȄȊǽȊȅȂȉ ȊǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ, Ȍȋ ȌȐȏȂǿȋȁȅȏȂȈș-
ũŜŭŮŜŞŧsźŵů ũaŭŶ, ŠŪŭūżŮŤ ŭŪŞšŬŴeũƁš, ŠŜ
ȎȏǿȐ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȌȍȂȁȗȜǿȈȂȊȊȋȀȋ ȎȋǿȂȍ-
ŦjťŢŠŪ Ť4Ţš ūŪ w4ŝŬŜţů ſ3ŽŧŸŭŦƁz ūŬŤ1ŮųŤ
ȕȂȊȎȏǿǽ, ȔȏȋǾȘ ȇǽȃȁȘȆ ȅȄ ȊǽȎ ȌȈȋȁȋȊȋȎȅȈ ȎȂȉȜ
ŭŧŪŞeŭũŪš ŭżŨz ūŧŪŠŪũ0ŭŮŞůšŨŶ.
ȎȈȋǿǽ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ ȋǾȋȄȊǽȔȂȊȊȘȒ ǿ ȂǿǽȊȀȂȈșȎȇȋȆ
ȌȍȅȏȔȂ (Ȏȉ. ǩȑ. 13, 8. ǩǽȍȇ. 4, 8. Ǩȇ. 8, 5–15)

ľ ŭsŦŜşw u5ŝŪ Šůű0ŞũŜşw ŝŬaŮƁš, ŞŤŠżũƁz, ŠŜ ūŬšŠ-


Şű0ŠŤŮŶ ŞżŬŜ, ũŜŠeŢŠŜ, ŧźŝ0ŞŸ, ŞsŵŴš Ţš ŧźŝ0ŞŸ.
ǡȐȒȋǿȊȘȉ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ, ǾȍǽȏȅȂ, ȁǽ ȌȍȂȁǿȋȁȅȏȂȈșȎȏǿȐțȏ
ǿȂȍǽ, ȊǽȁȂȃȁǽ ȅ ȈțǾȋǿș — ȅ ȊǽȅȌǽȔȂ ȈțǾȋǿș; ȅǾȋ ȏȂ
ĻŞŜ ŝŪ ūŬšwŝŤ1ŠŹŮŤ ƈųŤ1ŮŶ ŞŤ6ŠŤŨŜz ŠHŝŬŜz: ŧźŝ0ŞŸ (ȁǿȂ — ǿȂȍǽ ȅ ȊǽȁȂȃȁǽ) ȊǽȐȔǽțȏ ȏȋȈșȇȋ ȌȍȂȄȅȍǽȏș ǿȅȁȅ-
Ţš Ť3 ŭaŨůź ŠyŴů ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸŨŤ ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŶ ŝGů, ȉȘȂ ǾȈǽȀǽ, ǽ ȈțǾȋǿș ȎǽȉȐț ȁȐȕȐ ȔȍȂȄ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȎȋȔȂ-
ŞŤŠżũƁšŨŶ ƇŨũŷŨŶ ũšŞŤ1ŠŤŨŜşŪ ūŪŭŮŤţaźŵŤ. ȏǽǿǽȂȏ Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȐȉȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȌȋȎȏȅȀǽȜ ǪȂǿȅȁȅȉȋȀȋ.
Ş7. Ł#ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ŝŧaşŶ ſ3ŠŤ1ũŶ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ, ŝŷŞašŮŶ Ţš Ť3 2. Ǭȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ ǾȈǽȀ ǢȁȅȊ ǞȋȀ. Ǫȋ ȅ ȔȂȈȋǿȂȇ ǾȘǿǽȂȏ
ųšŧŪŞżŦŶ t ūŬŤŧŹŢaũƁz, w4ŝŬŜţŶ ŝŧaşŶ ŭyŵŜşw ŬaŠŤ ǾȈǽȀȅȉ ȔȍȂȄ ȍȂǿȊȋȎȏȊȋȂ ȏȖǽȊȅȂ ȋ ǾȈǽȀȅȒ ȊȍǽǿǽȒ, ǾȐȁȐȔȅ
ŝŧaşŜ, ŞŪ ſ4Ţš ũżŭŮŸ Ť3ţŨŹũsšŨŸ. Ł#şŠA ŠůŴA ūŬŤŧŹŢa- ȅȄȉȂȊȜȂȉ ǿ ȏȋ, ȔȂȉ ȊȂ ȂȎȏș Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ, ǯȂȉ, ǧȏȋ ȎȐȖȂȎȏ-
ũƁz ŬaŠŤ Š0ŝŬŜşw, ŮŪŧŤ1Ŧw ŝyŠšŮŶ ŞŶ ŝţ7Ź, ſ3ŧŤ1Ŧw ŮŪS ǿȂȊȊȋ ǾȈǽȀ, ȇȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȔȍȂȄ ȍȂǿȊȋȎȏȊȋȂ ȏȖǽȊȅȂ ȋ ȁȋǾȍȂ
ŭŤ1ŧŜ ŠżťŭŮŞůźŵŤ ű0ŵšŮŶ: ĽyŠŤŮš ŝŪ, ŬšųE, ŝŧaţŤ Ť3 ȊǽȎȏȋȈșȇȋ ȎȋȁȂȈǽȂȏȎȜ ȎȐȖȂț ǿ ǞȋȀȂ, ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ȋȊǽ Ȍȋ Ȏȅ-
ŵeŠŬŤ, ƆŦŪŢš Ť3 nŲ7Ŷ ŞaŴŶ Ť4Ţš ũŜ ũšŝšŭżűŶ (ŇůŦŤ2 ƀ7, lƀ). ȈȂ ȎǿȋȂȆ ǿȋȄȃȂȈǽȂȏ ȏȋȀȋ ȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋ ǿȄȘȖȂȏ; ȅǾȋ ȎȇǽȄǽȊȋ:
ǾȐȁșȏȂ ǾȈǽȀȅ ȅ ȉȅȈȋȎȂȍȁȘ, ȇǽȇ ȅ ǫȏȂȓ ǿǽȕ, ǧȋȏȋȍȘȆ Ȋǽ
ǪȂǾȂȎǽȒ (Ǩȇ. 6, 36; ǩȑ. 5, 48).
 
47
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

G. IJŧ0š ũŤŢE ŞŶ ſ3ŭŮšŭŮŞĮ ſ4ŭŮŸ, ũŤŢE Ƈŝw ſ3ŭŮšŭŮ- 3. ǤȈǽ ȊȂȏ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȂ, ȅ ȊȂȏ ȊȅȇȋȀȋ, ȄȈȋȀȋ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ,
Ş0ŨŶ ŦŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ƀ0ŧŶ, ƀŧ0š ŝŪ ũŤųŮ0Ţš ŝGŶ ŭŪŮŞŪŬŤ2: ſ3şŠa ȅǾȋ ǞȋȀ ȊȂ ȎȋȏǿȋȍȅȈ ȊȅȔȂȀȋ ȄȈȋȀȋ. Ǫȋ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ Ȏ ȌȋȒȋȏȂ-
Ţš ŞŶ ŢšŧaũƁš ŭeŬŠŲŜ ŞŤ1ŠŶ ŞũšŭeŮŶ ſ4Ţš ũš ŞŶ ŭůŵšŭŮŞĮ, ȊȅȂȉ ȎȂȍȁȂȔȊȘȉ ǿȊȋȎȅȏ ǿ ȎȂǾȜ ȋǾȍǽȄ ȄȈǽ, ȏȋȀȁǽ ȋȊȋ, ȊȂ-
ŮŪşŠA ũŜųaŧŪ ūŬƁeŨŧšŮŶ ƀŧ0š. İŵš ŧŤ Ƈŝw ŭƁE Ť3ŭŮŬšŝŤ1ŮŤ ȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ȊȂ ȂȎȏș ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȂ, ȊǽȔȅȊǽȂȏ ǾȘȏș, ǿ ȏǽ-
ű0ŵšŮŶ, Š0ŧŢšũŶ ŭyŵŤ ŞŶ ūŬŤţŷŞaũƁŤ Ť4ŨšũŤ ŝ9Ɓz ƈū- ȇȋȉ ǿȅȁȂ, ȇǽȇ ǿȋȄȃȂȈǽȈ ȎȂȀȋ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȏǽȇ ȁȂȈǽȂȏ. ǬȋȔȂȉȐ
ŬŜŢũsŮŤŭz, Ť3 ŝŧźŭŮŤ1ŭz nŝhųŜz ƀŧaşw, ŭŤ1ŧŸũŹťŴŤ ŝŪ ȁȋȈȃȊȋ, Ȏȋ ǿȎȂȉ ȏȖǽȊȅȂȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȌǽȉȜȏȐȜ ȋ ǞȋȀȂ, ȊȂ
ſ4ŭŮŸ ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 Š0ŝŬŜşw nŝhųŜz t ƀŧaşw: ūŪũeŢš ƉŞŪ ǿȊȅȉǽȏș ȋǾȘȔȊȘȉ ȌȋȄȘǿǽȉ Ȋǽ ȄȈȋ; ȅǾȋ ȁȋǾȍȋ, ȎȐȖȂȂ ǿ ȂȎ-
Ƈŝw ſ4ŭŮŸ, ƉŞŪ Ţš ũżŭŮŸ, ŬaţŞŹ Ů0ųƁź, ŞũšşŠA ŭŪŠŹ- ȏȂȎȏǿȂ, ȉȋȀȐȖȂȎȏǿȂȊȊȂȂ ȄȈǽ, ȌȍȅǾȘǿǽțȖȂȀȋ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȋ
ŞašŮŭz. ȎȋǿȊȂ ȔȍȂȄ ȊǽǿȘȇ, — ȏǽȇ ȇǽȇ ȏȋ ȂȎȏș, ǽ ȚȏȋȀȋ ȊȂȏ, — ȍǽȄǿȂ
ȏȋȈșȇȋ ȇȋȀȁǽ ȎȋȁȂǿǽȂȏȎȜ.
Š7. ľŭŤ2 ųšŧŪŞżŲŷ ūŪ w4ŝŬŜţů ſ3ŭŨŷ2 ŝ9Ɓź, ƇŨũŷŨŶ Šů- 4. ǟȎȂ ȉȘ Ȉțȁȅ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ Ǟȋȃȅț ȂȎȉȘ[, ȐȉȊȘȉ ȁȐȕȅ
ŴŤ2 ŠŞŤŢeũƁšŨŶ, Ƌ ſ4Ţš ūŪ ūŪŠ0ŝƁź, ƉũŹűŶ ſ3ŠŤ1ũŹűŶ ſ4ŭŮŸ, ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ]; ǾȘȏș ȃȂ Ȍȋ ȌȋȁȋǾȅț Ǟȋȃȅț ȂȎȏș ȌȍȅȊǽȁ-
Ť5Ţš Ũũ0şŪź ŧźŝ0ŞƁź ŭŞŪź2 ŭŞŪŝ0Šů ūŪŬŜŝ0ŮŤŞŴŤűŶ ŝGů. ȈȂȃȊȋȎȏș ȋȁȊȅȒ ȏȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ Ȍȋ ǿȂȈȅȇȋȆ ȈțǾǿȅ ȎǿȋǾȋȁȐ
Ł#şŠa ŝŪ ũżŭŨŷ ŭšŝĮ, ŮŪşŠA ūŪŠ0ŝũŤ ſ3ŭŨŷ2, Ť4Ţš ũaŭŶ ŭš- Ȏǿȋț ȌȋȍǽǾȋȏȅȈȅ ǞȋȀȐ. ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȊȂ ǾȘǿǽȂȉ Ȏǿȋȅȉȅ
ŝĮ ŧźŝ0ŞƁź ūŬŤŨŤŬŤ1ŞŴšŨů: ſ3şHŢš Ƈŝw ũŤŦŮ0Ţš ũš ūŪ- Ȏǽȉȅȉ ȎȂǾȂ, ȋȏǿȂȍȀǽȂȉȎȜ ȎȂǾȜ, ȏȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȉ ȌȋȁȋǾȊȘ ǯȋ-
ŧůųŤ1ŮŶ, žŵš ũš ūŪŦŪŬŤ1ŮŶ ŭŞŪE ŢšŧaũƁš, ƅ ŢŤŮeťŭŦŪť ȉȐ, ǧȏȋ Ȍȋ ȈțǾǿȅ ǮǿȋȂȆ ȌȍȅȉȅȍȅȈ ȊǽȎ Ȏ ǮȋǾȋț; — ȔȂȀȋ
ŭŧaŞŹ ŞšŭŸŨA ũšŝŬšŵŤ2. Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș, ȂȎȈȅ ȊȂ ȐǾȂȁȅȏ ȁȐȕȅ ȎǿȋȂȆ ȊȂ
ȐǿȈȂȇǽȏșȎȜ ȌȍȂȈȂȎȏȜȉȅ ȃȅȄȊȅ ȎǽȉȋȁȋǿȋȈșȊȋȆ ȅ Ȏǽȉȋ-
ȐȀȋȁȈȅǿȋȆ.
ſ7. ōŜŨŪŞŧaŭŮƁš ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2 ŭŧŪŞeŭũŷz űŪŮżũƁš, ŞŭŦ0- 5. ǮǽȉȋǿȈǽȎȏȅȂ ȂȎȏș ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȁȐȕȅ, Ȏ
ŬŹ ŠŞŤţašŨŪ ŞŪ ſ4Ţš Ƈŝw žŵš ű0ŵšŮŶ, ũŪ Ũŷ2, ſ4Ţš ƅ ȀȋȏȋǿȊȋȎȏȅț ȐȎȏȍȂȉȈȜțȖȂȂȎȜ ȇ ȔȂȉȐ Ȋȅ ȄǽȒȋȔȂȏ. ǯǽȇȋǿȋȂ
ſ3ŠŤ1ũŪŨŶ Š0ŝŬŪŨŶ, şŪŮ0Şů ŝhŮŤ ŠŜ ūŪŞŤũeŨŶ, ŠŜ ūŬŤ1ŭũw ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂ ȉȘ ǾȐȁȂȉ ȅȉȂȏș ȀȋȏȋǿȘȉ Ȋǽ ȋȁȊȋ ȏȋȈșȇȋ
ŝŧŜşŤ1ŨŤ ŨhŭŧŸŨŤ, ūaŨzŮŸ ūŪŮŬšŝŧsšŨŶ ƀŧaşw. ȁȋǾȍȋ, ȂȎȈȅ ǿȎȂȀȁǽ ǾȈǽȀȅȉȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜȉȅ ǾȐȁȂȉ ȅȎ-
ȏȍȂǾȈȜȏș ǿȎȜȇȅȆ ȄȈȋȆ ȌȋȉȘȎȈ.
ƀ7. ōŞżŮŶ ſ4ŭŮŸ ŬaţůŨŜ Ť4ŭŮŤũũŜşw, ſ4Ţš ŬŜţŭůŢŠaŮŤ 6. ǮǿȂȏ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȂȎȏș — ȊȂȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ
ŞũŤŨaŮšŧŸũŹ Š0ŝŬŪš t ƀŧaşw: Ů0ť ŝŪ ūŬaŞŷť ūyŮŸ, ƇŨŶ ȍǽȄȈȅȔǽȏș ȁȋǾȍȋ ȋȏ ȄȈǽ. ǥ ȏȋȀȁǽ (ȇȋȀȁǽ ȏ. Ȃ. ȏǽȇȋȂ ȍǽȄȈȅ-
tŞŪŠsť ŦŶ ŭ0ŧũŲů ūŬaŞŠŷ ŝGů, ŞŞ0ŠŤŮŶ ſ3şŪ2 ŞŶ ŝšţŦŪ- ȔȂȊȅȂ ȂȎȏș ȅ Ȍȋ ȊȂȉȐ ȐȎȏȍȋȜȂȏȎȜ ȎǽȉǽȜ ȃȅȄȊș) ȌȐȏș Ȍȍǽ-
ũeųũŪš ƉũŪš ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ŬaţůŨŜ, ƆŦw ŭŪ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ǿȘȆ, ǿȋȄǿȋȁȜ Ȑȉ ȇ ǮȋȈȊȓȐ ȌȍǽǿȁȘ, ǞȋȀȐ, ǿǿȋȁȅȏ ȂȀȋ ǿ ǾȂȎ-
ūŬ0ųšš ŧźŝ0ŞŸ Ť4ŵůŵŜ. ŋŪŠŪŝašŮŶ Ƈŝw ũš şũżŞũŪź ƆŬŪ- ȌȍȂȁȂȈșȊȋȂ ȋȊȋȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋȂ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȂ, — ȇǽȇ Ȏ ȁȂȍȄ-
ŭŮƁź ŞŪŭűŤŵaŮŤ ūŬaŞšŠũŪš, t Ť5Ţš ŠŪŭŜŢŠaŮŤ ŠšŬţaź- ȊȋǿȂȊȅȂȉ (ǿȂȍȋț ȅ ȐȌȋǿǽȊȅȂȉ) ǿȄȘȎȇǽǿȕȂȀȋ ȊǽȇȋȊȂȓ Ȃȁȅ-
ŵŤűŶ: ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ŝŪ ŬŞeũƁš, ũš ũšũŜŞŤ1ŠŤŨŷűŶ, ũŪ ȊȋȆ ȈțǾǿȅ. ǯȋŌ, Ȕȏȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋ, ȁȋȈȃȊȋ ȅȎȒȅȖǽȏș ȅȄ ȍȐȇ
ƅŝŧŤųašŨŷűŶ ūŪŝżŠů kŞŧsšŮŶ. ȌȋȊȋȎȜȖȅȒ ȏȋŌ ȅ ȌȋȌȅȍǽțȖȅȒ, Ȏ ǾȂȄȀȊȂǿȊȘȉ ǿȋȋȁȐȕȂǿȈȂ-
ȊȅȂȉ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȍȂǿȊȋȎȏș Ȍȋ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅț ȋȁȂȍȃȅǿǽȂȏ
ȌȋǾȂȁȐ ȊȂ ȊȂȊǽǿȅȁȂȊȅȂȉ [ȀȊȂǿȊȘȉ], ǽ ȋǾȈȅȔȂȊȅȂȉ ȅ ȐǾȂ-
ȃȁȂȊȅȂȉ [ȈțǾȋǿȊȘȉ].
 
48
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ţ7. ŀ¦0ŞũŪš ŭŧ0ŞŪ, ƇŨũŪš ųyŞŭŮŞŪ Ť3ţŞŹŵašŮŶ, ŞŶ 7. ǡȐȒȋǿȊȋȂ ȎȈȋǿȋ ǿȊȋȎȅȏ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȅȏȂȈșȊȋȂ ȐǾȂȃ-
ŠżťŭŮŞŹ ŝŪ ŧźŝŞE t ŝGŜ ũ0ŭŤŮŭz: ŮżŨŢš Ť3 ũšŨyŮšũŶ ȁȂȊȅȂ ǿ ȐȉȊȋȂ ȔȐǿȎȏǿȋ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊȋ (ȎȈȋǿȋ) ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ
ũaŴŶ ƇŨŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ ŞŶ ŝGŪŭŧ0ŞƁz ŞŪŧũaűŶ. ʼnš ŝŪ2 ȈțǾǿȅ ȅȎȒȋȁȅȏ ȋȏ ǞȋȀǽ. ǬȋȔȂȉȐ ȏȋȀȁǽ Ȑȉ Ȋǽȕ ǾȂȄ ȏȍȐȁǽ ȅ
ŭŮŬaŢŠšŮŶ ŮŪşŠA ƈŝ0ŢšŭŮŞŪŨŶ ūšųaŧŸ ũŪŭsŵŷŨŶ, ȏȜȃȂȎȏȅ ȁǿȅȃȂȏȎȜ ǿ ǿȋȈȊǽȒ ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȏǿȋǿǽȊȅȜ, ȊȂ ȏȂȍȌȜ
ūŪũeŢš ŮŪŧŤ1Ŧw ŞŤŠżũŨŤ Ť3ţ8wŝŤ1ŧůšŮŶ, ſ3ŧŤ1Ŧw ŧźŝŞE Šżť- ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȆ ȅ ȋȄǽǾȋȔȅǿǽțȖȂȆ ȎȇȐȁȋȎȏȅ ȎǿȂȏȈȘȒ Ȍȋ-
ŭŮŞů ŢšŧašŮŶ. ŀŪŝŬŪ2 Ƈŝw ūŬŤ1ŭũw ŞżŬŹ ūŬŤŧŹŢaŮŤ, ȉȘȕȈȂȊȅȆ. ǟ Țȏȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ ȋȊ ȎǿȋǾȋȁȊȋ ȊȋȎȅȏȎȜ ǿ ȉȊȋ-
ŧźŝ0ŞƁź ŠżťŭŮŞůźŵšš ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ŞŪ ſ4Ţš şŧŜş0ŧŜŮŤ: ȀȋȋǾȗȜȏȊȘȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜȒ, ȎȇȋȈșȇȋ ȃȂȈǽȂȏ ȏȋȀȋ ȁȂȆȎȏǿȋ
ũŤųŮ0Ţš ŝŪ ũŤŵeŮũŹš ū0ŨŷŭŧŜ, ŝšţ8 ŝGŜ ŧźŝŪŨyŠŬŭŮ- ȈțǾǿȅ. ǡȋǾȍȋȂ ȐǾȋ ȁȂȈȋ ȂȎȏș — ȁȈȜ ǾȂȎȂȁȘ ȋ ǞȋȀȂ ǿȎȂȀȁǽ
ŞůźŵŜ ±Ţš ŝ9Ɓz. Ȏ ǿȂȍȋț ȋȃȅȁǽȏș ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȐȂȉȋȀȋ ȈțǾȋǿȅț ȐȉȊȋȀȋ Ȍȍȋ-
ȎǿȂȖȂȊȅȜ; ȅǾȋ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂȏ ȎȇȐȁȊȂȂ Ȑȉǽ, ȇȋȀȁǽ ȋȊ ǾȂȄ ǞȋȀǽ
ǾȂȍȂȏȎȜ ȈțǾȋȉȐȁȍȎȏǿȋǿǽȏș ȋ ǞȋȀȂ.
}. ʼnŤŢE ũš ūŬŪŭŞŹŵeũũů ŭyŵů, ūŪŠŪŝašŮŶ ŦŜŭaŮŤŭz 8. ǧǽȇ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ȊȂ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊ ǿ ȁȐȒȂ, ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ȇǽ-
Šůű0ŞũŷűŶ ŞŤŠżũƁť, ũŤŢE Ƈŝw ŝŪşaŮũŹ ƅŭƁzŞašŨŪŨů t ȎǽȏșȎȜ ȁȐȒȋǿȊȘȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ, ȏǽȇ ȅ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ǾȋȀǽȏȊȋ
ŝlşŪŭŮŤ Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ, ũŜ şŧŜş0ŧŜũƁš ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ: Ť3ŠżŢš ȋȎȅȜǿǽȂȏȎȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȊȂ ȌȋȁȋǾǽȂȏ Ȍȍȅ-
ŝŪ ƈŝ0ŢšŭŮŞŪ ũšŞżŠŹũƁš ūŬŤũ0ŭŤŮŶ, Ƌ Ť3ŠżŢš ŝŪşaŮ- ȎȏȐȌǽȏș ȇ ǾȂȎȂȁȂ ȋ ȊȅȒ: ȅǾȋ ȏǽȉ ȎȇȐȁȋȎȏș ȎǿȂȏȈȘȒ Ȍȋ-
ŭŮŞŪ, ũš ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ ſ4Ţš şŧŜş0ŧŜŮŤ. ĺūŤ1ŞŴŤŭz ŝŪ ŮŪş- ȉȘȕȈȂȊȅȆ ȋǾȈȂȇǽȂȏ Ȑȉ ȉȍǽȇȋȉ ȊȂǿȂȁȂȊȅȜ, ǽ ȄȁȂȎș ȋǾȅȈȅȂ
ŠA ŠůŴA ŧźŝ0ŞƁź ŝ9eŭŮŞšũũŪź, ŨŪŧųaŮšŧŸũŷŨŶ şŧa- ȅȒ ȊȂ ȁǽȂȏ Ȁȋǿȋȍȅȏș, ȏǽȇ ȇǽȇ ǿ ȚȏȐ ȌȋȍȐ ȁȐȕǽ, ȐȌȅǿǽȜȎș
ŭŪŨŶ ŢšŧašŮŶ ũŜŭŧŜŢŠaŮŤŭz ŭŧaŞŷ ŝ9Ɓz: ŭŬšŠy Ţš Ƈŝw ȈțǾȋǿȅț ǞȋȃȅȂț, ȃȂȈǽȂȏ ǾȂȄȉȋȈǿȊȋ ȊǽȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȎȈǽ-
ŠżťŭŮŞƁz ţŬsŵš, ūŪŠŪŝašŮŶ ŞŪ ŭŧŪŞšŭA ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ ŝGŪ- ǿȋț ǠȋȎȌȋȁǽ. ǥȏǽȇ ȇ ǾȋȀȋȀȈǽȀȋȈȂǿȘȉ ȎȈȋǿȂȎǽȉ (ȇ ǾȂȎȂȁȂ ȋ
şŧŜşHŧŤŞŜz. ōƁS Ƈŝw ŨżŬŜ ŞŤ1ŠŶ ũżŦƁť ŭŧŪŞeŭŶ ūŬš- ǞȋȀȂ) ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȌȍȅȎȏȐȌǽȏș ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȄǽȉȂȔǽȂȏȎȜ ȎȍȂȁ-
ŭŧaŞũŷűŶ ŠůŴŤ2 ŠaŬůšŮŶ, ƅŭƁsũƁz Ţš ŝŪşaŮŭŮŞŪ, ŞżŬů ȊȜȜ ȉȂȍȊȋȎȏș ǿ ǿȋȄǾȐȃȁȂȊȅȅ ȁȐȒȋǿȊȋȉ; ȅǾȋ ȏǽȇǽȜ ȉȂȍǽ
ūŤŮašŮŶ şŧŜş0ŧźŵšŨů ŞŶ ŞżŬŹ: ŠŜ ūeŬŞŹš ƈųať ūŧ0ŠŶ ȁȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȁȐȕȂ ȊȂȇȅȆ ȋǾȍǽȄ ȌȍȂȎȈǽǿȊȘȒ ȎȈȋǿȂȎ [ȏȋȔȊȋ ȅ
ŞŦyŭŤŮŶ, ŧźŝ0ŞƁź ŬaţůŨŜ: ŮŬůŢŠaźŵšŨůŝŪŭz, ŬšųE, Šż- ȜȎȊȋ ȅȄȋǾȍǽȃǽțȖȅȒ ȊȂǿȅȁȅȉȘȂ ȁȐȒȋǿȊȘȂ ȌȍȂȁȉȂȏȘ],
ŧŜŮšŧź, ūŪŠŪŝašŮŶ ūŬeŢŠš t ūŧŪŠHŞŶ ŞŦůŴaŮŤ (Ş7 ŎƁŨ. ȉȂȃȁȐ ȏȂȉ ȇǽȇ ǿ ȏȋ ȃȂ ǿȍȂȉȜ ǿȋȃȁȂȈȂȊȊȋȂ ȋȎȅȜȊȅȂ ȁȐ-
Ş7, ƀ7). ȒȋǿȊȋȂ ȌȅȏǽȂȏ ǿȂȍȐ ȀȋǿȋȍȜȖȂȀȋ ǿ ǿȂȍȂ, ȔȏȋǾ ȐȔǽȖȅȆ ȌȂȍ-
ǿȘȉ ǿȇȐȎȅȈ ȋȏ ȌȈȋȁǽ ǿȂȁȂȊȅȜ, ȅȎȏȋȔǽȂȉȋȀȋ ȈțǾȋǿȅț:
ȏȍȐȁȜȖȂȉȐȎȜ ȄȂȉȈȂȁȂȈșȓȐ ȌȂȍǿȋȉȐ ȁȋŌȈȃȊȋ ǿȇȐȎȅȏș ȋȏ
ȌȈȋȁȋǿ (2 ǯȅȉ. 2, 6)
f7. Ł#ŠŤ1ũŜşw Ƈŝw ŭ™aşw Š¦Ŝ ſ4ŭŮŸ ŠŜŬŪŞaũƁš, Ť3 ūŬš- 9. ǢȁȅȊȋȀȋ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ ȂȎȏș ȁǽȍ ȅ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș ȅ ǿȂ-
ŨyŠŬŪŭŮŸ, Ť3 ŬaţůŨŶ, ƆŦŪŢš Ť3 Şŭ‰ ŝ9eŭŮŞſũũŜz, nŭ0ŝũw ȁȂȊȅȂ, ȇǽȇ ȅ ǿȎȂ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜ; Ȋȋ ȇǽȃȁȘȆ ȅ ȅȄ
Ţš Ŧ0šťŢŠŪ Ť4űŶ ŠżťŭŮŞŪ Ť4ŨŜŮŸ: ŮżŨŢš Ƈŝw Ť3ũ0Ũů ȎȅȒ ȁǽȍȋǿ, ȇǽȇ ȅ ȅȄ ǿȎȂȒ ȁȍȐȀȅȒ, ȎǿȋȂ ȋȎȋǾȋȂ ȅȉȂȂȏ ȁȂȆȎȏ-
ŠŜeŮŭz ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ, ŠŬůş0Ũů Ţš ŬaţůŨŶ, ƅ Ů0ŨŢš Š©Ź ǿȋ (ȚȊȂȍȀȅț). ǬȋȔȂȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈ ȅ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐȂȏ, Ȕȏȋ
(ʵ ņŪŬ. Ş7i, }), Ƌū0ŭŮŪŧŶ ŭŞŤŠżŮšŧŸŭŮŞůšŮŶ. ŌaţůŨŶ ŝŪ ȅȊȋȉȐ ȁǽȂȏȎȜ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș, ǽ ȅȊȋȉȐ ǿȂȁȂȊȅȂ (Ȏȉ. 1 ǧȋȍ.
Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ ŝGŪŞŤ, ŞŪ ŭŧŪŞšŭA Şs- 12, 8). ǟȂȁȂȊȅȂ ȋȌȘȏȊȋ (ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ) ȎȋȔȂȏǽǿǽȂȏ ȁȐȕȐ Ȏ
 
49
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŵŴŷz (ŞšŵeŭŮŞſũũŷz) ŠyŴů ũš ūŪŠŞŤ1ŢšŮŶ: ŮżŨŢš Ť3 ǞȋȀȋȉ, Ȋǽ ǾȂȎȂȁȋǿǽȊȅȂ ȃȂ ȋ ȎȂȉ ȅ ȁȍȐȀȅȒ ǿȂȖǽȒ ȁȐȒȋǿȊȘȒ
ũżŲŷŤ, t Ť5Ţš Ť4ũŪųšŭŦŪš ŢŤŮƁE, ŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞůźŵŤűŶ, ȊȂ ȌȋȁǿȅȀǽȂȏ ȁȐȕȅ; ȌȋȔȂȉȐ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ ȈțǾȋȉȐȁȍȋ
ūŬŪŭŞŹŮŧsšŨŤ Ƈŝw t ŮŪşw2 ŞŶ ųyŞŭŮŞŹ, ŞŪ ŭŧŪŞšŭA ȌȍȋȒȋȁȜȖȅȒ ȐȂȁȅȊȂȊȊȅȔȂȎȇȐț ȃȅȄȊș ȒȋȏȜ ȌȍȋȎǿȂȖǽțȏȎȜ
ŝ9eŭŮŞſũũŜz ũš ūŬŤűŪŠsŵš: ŨyŠŬŪŭŮŸ Ţš, žŵš Ƈŝw ŭŶ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ǿȂȁȂȊȅȂȉ, Ȋȋ ȇ ȎȈȋǿȂȎǽȉ ȋ ǿȂȖǽȒ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ
ŭŤ1ŨŶ, ŞŪ ŭŮŬaŭŹ ŠŜeŮŭz ũżŦŪŮŪŬŪŨů, ŭŦyŠũŪ Ţš ŭƁE, ȊȂ ȌȍȅȎȏȐȌǽțȏ. ǬȍȂȉȐȁȍȋȎȏș ȃȂ, ȂȎȈȅ ȋȊǽ ȁǽȂȏȎȜ ȇȋȉȐ
ŭ†ŨŜz ŠBťŭŮŞŜ ƅŝ8zŞŧsźŮŶ ŬaţůŨŜ ŞŶ ŧźŝŞŤ2: ūŪũeŢš ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǿȂȁȂȊȅȂȉ ȎȏȍǽȒǽ ȍǽȁȅ ǞȋȃȅȜ (Ȕȏȋ ȍȂȁȇȋ ǾȘǿǽȂȏ),
ƉŞŜ Ƈŝw ŠżťŭŮŞƁšŨŶ, ƉŞŜ Ţš ŭŧ0ŞŪŨŶ ūŬŪŭŞŹŵaŮŤ Ȏ ȈțǾȋǿȅț ȍǽȎȇȍȘǿǽȂȏ ȎǽȉȘȂ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȂ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȜ
ƅŝhųš. ʼnŪ u5ŝŪ ŬaţůŨŶ ŨŪŧŤ1ŮŞŜ ūŬŤũ0ŭŤŮŶ, Ť3 Ũũ0şŪš (ȚȊȂȍȀȅȅ) ǿȂȁȂȊȅȜ; ȌȋȂȈȅȇȐ ȏȋŌ (ǿȂȁȂȊȅȂ) ȋǾȘȔȊȋ ȌȍȋȎǿȂ-
ŨŪŧųaũƁš, ŞŶ ŝšţūšųaŧƁŤ ŦŪũeųũŹŨŶ: ŨyŠŬŪŭŮŸ Ţš ũš ȖǽȂȏ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȉ, ǽ Țȏǽ (ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș) ȎȈȋ-
ŮŵšŭŧaŞũŪš ūŪůųeũƁš ŭŧŪŞeŭŶ ŝ9ƁŤűŶ, ũŜŤūaųš Ţš ŝŧŜ- ǿȋȉ. ǡȋȎȏȅȀǽțȏȎȜ ȃȂ ȋȊȅ ȏǽȇ: ǿȂȁȂȊȅȂ ȌȍȅȊȋȎȜȏ ȉȋȈȅȏǿǽ
şŪŠaŮŸ ŠŜź1ŵŜşw ŝGŜ. ȅ ǿȂȈȅȇȋȂ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂ Ȍȍȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȉ ǾȂȎȌȋȌȂȔȂȊȅȅ; ǽ
ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș — ȊȂȏȖȂȎȈǽǿȊȋȂ ȅȄȐȔȂȊȅȂ ȎȈȋǿȂȎ ǡȐȒǽ,
ȊǽȅȌǽȔȂ ȃȂ — ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǿȎȂȌȋȁǽțȖȂȀȋ ǞȋȀǽ.
‹. Ł#şŠA ƆŬŪŭŮũŪš ŠůŴŤ2 ŠŞŤ1ŢšŮŭz ũŜ ŭŮŬ†ŭŮŤ, ŞżŠŹ- 10. ǧȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȀȊȂǿȋȉ ȌȋȁǿȅȀǽȂȏȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȏȍǽȎȏȂȆ,
ŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ƆŦw ŨŪŧųaũƁz ŝhŮŤ ŞŬeŨz: ş0ŠŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ǿȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ, Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȔǽȏș, ȅǾȋ ȏȋŌ ȂȎȏș ȔǽȎ
ŝŪŬŸŝŷ2. Ł#şŠa Ţš ũšůŭŮaŞŭŮŞŪ ƉũŪš ŞŤ1ŠŤŮŶ ŦŮŪ2, Ť3ŧŤ2 ŨŪ- ǾȍǽȊȅ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ Ȑǿȅȁȅȏ ȇȏȋ, Ȕȏȋ Țȏȋ ǿȋȄȉȐȖȂȊȅȂ ȉȋȈȅȏ-
ŧŤ1ŮŞŪź Ť3ŧŤ2 ŨŤ1ŧŪŭŮŷũšź ŞŶ ŮŤŴŤũY ŞŪţŞŬŜŵaźŵššŭz, ǿȋț Ȉȅ ȅȈȅ ȉȅȈȋȎȏȘȊȂț ȐȈȂȀȈȋȎș, ȏȋȀȁǽ ȌȐȎȏș ȐȎȏȐȌǽȂȏ
ŠŜ ŠŞŤ1ŢšŮŭz ŬŜųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪŨŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŭŧŪŞeŭŶ, ǿȈȂȔȂȊȅț ȈțǾǿȅ ȇ ȅȄȍȂȔȂȊȅț ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȈȋǿȂȎ,
ŞŪ ƈţŤ1ŧŤŵŤ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz, ±Ţš ƈŨA ţŜŮŞŪŬsz ŦŬŷ- ȎȁȂȍȃȅǿǽȜ ȋȁȊǽȇȋ ȃ ȇȍȘȈșȜ Ȑȉǽ ȐȄǽȉȅ ȎȉȅȍȂȊȅȜ; ȅǾȋ ȂȎ-
ŧĮ: žŵš ŝŪ ŦŮŪ2 ŭšŝE ũš ƈũŤųŤŢŤ1ŮŶ ƀŹŧw2, ũš Ũ0ŢšŮŶ ƅ Ȉȅ ȇȏȋ ȊȂ Ȏȉȅȍȅȏ ȎȂǾȜ ȇȍǽȆȊȂ ȎǽȉȋȐȊȅȔȅȃȂȊȅȂȉ, ȏȋ ȊȂ
ŞšŧŤ1ųšŭŮŞŹ ŝ9ƁŤ şŧŜş0ŧŜŮŤ. ȉȋȃȂȏ ȁȋȎȏȋȆȊȋ ȍǽȄȀȈǽȀȋȈșȎȏǿȋǿǽȏș ȋ ǿȂȈȅȔȅȅ ǞȋȃȅȂȉ.
ʵi. ŀůű0ŞũŪš ŭŧ0ŞŪ, ũš ŮŵšŭŧaŞũů ŞũšşŠA ŠyŴů űŬŜ- 11. ǮȈȋǿȋ ȁȐȒȋǿȊȋȂ ȒȍǽȊȅȏ ȁȐȕȐ ȊȂȏȖȂȎȈǽǿȊȋț; ȅǾȋ,
ũŤ1ŮŶ. ŞŤŠżũƁšŨŶ ŝŪ ŭŞżŮŜ Şŭ‰ ſ3S ƇŠŷ ŝŧŜşŪŠżťŭŮŞůz, ȅȎȌȋȈȊȜȜ ǿȎȂ ȔǽȎȏȅ ȂȂ ȋȖȐȖȂȊȅȂȉ ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ ȎǿȂȏǽ ȁȐȒȋǿ-
ſ4Ţš t ųšŧŪŞBŦŶ ųeŭŮŤ, Ůyź ūŬšţŤŬaŮŤ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ: ŮżŨŢš ȊȋȀȋ, ȁȂȈǽȂȏ ȏȋ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ȊȅȇǽȇȋȆ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȌȋȏȍȂǾȊȋȎȏȅ ǿ
u5ŝŪ Ť3 ũšŨšųŮaŮšŧŸũů ūŬŤ1ŭũw ŭŪŝŧźŠašŮŶ ŨhŭŧŸ, ƆŦw ȔȂȎȏȅ ȈțȁȎȇȋȆ. ǬȋȔȂȉȐ ȋȊȋ ȅ Ȑȉ ȎȋǾȈțȁǽȂȏ ǿȎȂȀȁǽ ȊȂ-
Ť3ţŨŹũsz Ůyź Şŭź2 ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ŝ9Ɓź: Ƌ ſ4Ţš ŨyŠŬŪŭŮŤ ȉȂȔȏǽȏȂȈșȊȘȉ, ȅȄȉȂȊȜȜ (ȌȋȀȍȐȃǽȜ) ȂȀȋ ǿȂȎș ǿ ȈțǾȋǿș Ǟȋ-
ŨƁŬŭŦjz ŭŧ0ŞŪ, ŞŪ ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁš ūŬŤ1ŭũw ūŬŤţŷŞašŮŶ ųšŧŪ- ȃȅț. ǮȈȋǿȋ ȃȂ ȉȐȁȍȋȎȏȅ ȉȣȍȎȇȋȆ ǿȎȂȀȁǽ ȌȋȄȘǿǽȂȏ ȔȂȈȋ-
ŞżŦŜ, ūŪũeŢš ŝŪ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ųyŞŭŮŞšũũŷŨŶ ŝŧŜşŪŠżťŭŮ- ǿȂȇǽ ȇ ȎȈǽǿȋȈțǾȅț; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊȋ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ǿȋȄȉȋȃȊȋ-
ŞŪŞŜŮŤ ũš Ũ0ŢšŮŶ, űŞŜŧeũƁŤ ŧźŝŧeũƁš ŭŞŪŤ1ŨŶ ſ3şŪ2 ŠaŬů- Ȏȏȅ ȁǽȏș ȔȐǿȎȏǿȐ ȋȌȘȏȊȋ ȋȖȐȏȅȏș ǾȈǽȀȋ ȋȏ ȎȂǾȜ (ȇȋȏȋȍȋȂ
šŮŶ, ƆŦw ŧŢA ŭyŵŤ ŮŵšŭŧaŞũŷűŶ ųšŧŪŞBŦŶ. ŀŜ Ƈŝw ȊǽȎȘȖǽȈȋ ǾȘ ȎȂȍȁȓȂ) ȅ ǿȄǽȉȂȊ ȏȋȀȋ ȁǽȍȅȏ Ȏǿȋȅȉ Ȍȅȏȋȉ-
ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŭŧ0ŞŜ ţŜŧ0şŶ ũš ŧeŭŮũŹ ŬŜţůŨżŤŨŶ: žŵš ȓǽȉ ȈțǾȋǿș ȇ ȌȋȒǿǽȈǽȉ ȈțȁȎȇȅȉ, ǾȐȁȐȔȅ ȅ Ȏǽȉȋ ȅȄȋǾȍȂ-
ŝŪ ŞŶ ŝšţūšųaŧũŹŨŶ ŨŪŧųaũƁŤ ūŬšŝŷŞaźŵš, Ť3 ſ4Ţš şŧŜ- ȏȂȊȅȂȉ ȈțȁȂȆ ȏȖȂȎȈǽǿȊȘȒ. ǯǽȇȋǿȋȂ ȎǿȋȆȎȏǿȋ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ
ş0ŧŜŮŤ ŞŬeŨz ũš Şŭyš Ť3ţũůŬsšŨŶ, ũŪ ŞŶ ŮeūŧŹť ūaŨzŮŤ ǮȈȋǿǽ ǞȋȃȅȜ ȉȘ ȅ Ȏǽȉȅ ȊȂȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ ȌȋȄȊǽȂȉ, ȂȎȈȅ
ŝ9Ɓšť Ť3 ƈŭeŬŠƁŤ ƀżŧŸũŹŨŶ. ȔǽȎȘ, ǿ ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȂ ȅȉȂȂȉ ȊȐȃȁȘ Ȁȋǿȋȍȅȏș, ǾȐȁȂȉ Ȍȍȋǿȋ-
 
50
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ȁȅȏș ǿ ȏȂȌȈȋȆ ȌǽȉȜȏȅ ǞȋȃȅȂȆ Ȍȍȅ ǾȂȎȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȋȉ


ȉȋȈȔǽȊȅȅ.
Ş7i. ń$Ţš ŭšŝE ŧźŝsť, ŝGŜ ŧźŝŤ1ŮŤ ũš Ũ0ŢšŮŶ: Ƌ Ť4Ţš 12. ǧȏȋ ȎȂǾȜ ȈțǾȅȏ, ȏȋȏ ǞȋȀǽ ȈțǾȅȏ ȊȂ ȉȋȃȂȏ, ǽ ȇȏȋ
ŭšŝE ũš ŧźŝsť ūŬšŞŪŭűŪŠsŵŜşw ŬaŠŤ ŝŪşaŮŭŮŞŜ ŧźŝŞE ȎȂǾȜ ȊȂ ȈțǾȅȏ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȌȍȂȅȄȋǾȅȈșȊȋȀȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ
ŝ9Ɓz, ŭeť ŝGŜ ŧź1ŝŤŮŶ: ŮżŨŢš Ƈŝw ŮŜŦŪŞhť ũš ŭŞŪź2 ȈțǾǿȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȏȋȏ ȏȋȈșȇȋ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȅ ǞȋȀǽ ȈțǾȅȏ. ǯǽȇȋ-
Ť4ŵšŮŶ ŭŧaŞů ŦŪşŠA, ũŪ ŝ9Ɓź: ń$Ţš ŝŪ ŭšŝE ŧźŝsť, ŭŞŪź2 ǿȋȆ ȊȅȇȋȀȁǽ ȐȃȂ ȊȂ ȅȖȂȏ ȎȈǽǿȘ ȎǿȋȂȆ, Ȋȋ ǿȎȂȀȁǽ — ȋȁȊȋȆ
ŭŧaŞů Ť4ŵšŮŶ, Ƌ Ť4Ţš ŝGŜ ŧźŝsť ŭŪŮŞ0ŬŴŜşŪ, ŮŪşw2 ŭŧaŞů ȎȈǽǿȘ ǞȋȃȅȂȆ. ǥǾȋ ȇǽȇ ȎȂǾȜȈțǾȅǿȘȆ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ ȅȖȂȏ
ŧź1ŝŤŮŶ. ŀůŴŤ1 ŝŪ ŬŜţyŨũŷz Ť3 ŝGŪŧźŝŤ1Şŷz ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ, ȎǿȋȂȆ ȎȈǽǿȘ, ȏǽȇ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȘȆ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ ȅȖȂȏ ȅ ȈțǾȅȏ
ŭŧaŞů Ƈŝw Ť3ŭŦaŮŤ ūŬŤ1ŭũw ŝ9Ɓź, ŞŪ ŞŭżűŶ ±Ţš ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ȎȈǽǿȐ ǮȋȄȁǽȏȂȈȜ ȎǿȋȂȀȋ. ǡȐȕȂ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȋȆ, ȔȐǿȎȏǿǽ Ǟȋ-
ţaūŪŞŹŠšűŶ, ūŪũeŢš ŭŞŪŤ1ŨŶ ŭŨŤŬeũƁšŨŶ ŞšŭšŧŤ1Ůŭz. ĸŦw ȃȅȜ ȅȎȌȋȈȊȂȊȊȋȆ, ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ǿ ȅȎȌȋȈȊȂȊȅȅ ǿȎȂȒ ȏǿȋȍȅ-
ŝGů Ƈŝw ŭŧaŞŜ, ŞšŧŤ1ųƁz ŬaŠŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ųšŧŪŞżŦů Ţš, ȉȘȒ Ȃț ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ȅȎȇǽȏș ȂȁȅȊȋȆ ȎȈǽǿȘ ǞȋȃȅȂȆ, ȋȏȊȋȎȅ-
ŭŨŤŬeũƁz ŬaŠŤ, ŠŜ ŮżŨŶ ūŬŤŭŞ0ŤŨŭz ŝGů: žŵš Ƈŝw ȏȂȈșȊȋ ȃȂ ȎȂǾȜ — ȐȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ. ǥǾȋ ǞȋȀȐ ȍǽȁȅ
ŮaŦw ŮŞŪŬŤ1ŨŶ, Ť3 Ũŷ2, ƆŦŪŢš ŭ™hť ƂwaũũŶ ŦŬšŭŮŤ1ŮšŧŸ, ǿȂȈȅȔȅȜ ǢȀȋ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȎȈǽǿǽ, ǽ ȔȂȈȋǿȂȇȐ — ȎȉȅȍȂȊȅȂ, ȔȏȋǾ
ŬaŠůźŵšŭz ŭŧaŞŹ şDũšť, ũšūŬšŭŮaũũw şŧŜş0ŧŜŮŤ ũaų- ȔȍȂȄ ȊȂȀȋ ȎȋȁȂȈȋǿǽȏșȎȜ Ȋǽȉ Ȏǿȋȅȉȅ ǞȋȀȐ: Ȕȏȋ ȂȎȈȅ Ȓȋȏȅȉ
ũšŨŶ: ƉũŪŨů ūŪŠŪŝašŮŶ ŬŜŭŮŤ2, Ũũż Ţš ŨaŧŤŮŤŭz (Ĵwaũ. ȏǿȋȍȅȏș ȅ ȉȘ, ȏȋ, Ȍȋ ȌȍȅȉȂȍȐ Ȏǿ. ǥȋǽȊȊǽ ǧȍȂȎȏȅȏȂȈȜ, ȍǽ-
G, l). ȁȐȜȎș ȋ ȎȈǽǿȂ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȎȏǽȊȂȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ Ȁȋǿȋȍȅȏș: ǢȉȐ
ȁȋŌȈȃȊȋ ȍǽȎȏȅ, ǽ Ȋǽȉ ȐȉǽȈȜȏșȎȜ (ǥȊ. 3, 30).
Gi. ľŤ1ŠŹűŶ žţŶ ũżŦŪŮŪŬŜşŪ, ŮŪŧŤ1Ŧw ŝGŜ ŧź1ŝzŵŜ, Ť3 13. ǟȅȁȂȈ Ȝ ȊȂȇȋȂȀȋ, ȇȋȏȋȍȘȆ ǿȎȂ ȌȂȔǽȈȅȈȎȜ ȅ ȌȈǽȇǽȈ,
ſ3ŵE ŬŷŠaźŵŜ, ƆŦw ũš ŧź1ŝŤŮŶ ƆŦŪŢš ű0ŵšŮŶ: ƆŦw Ȕȏȋ ȊȂ ȈțǾȅȏ ǞȋȀǽ, ȇǽȇ ǾȘ ȃȂȈǽȈ, ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ȏǽȇ ȈțǾȅȈ
ũšūŬšŭŮaũũw ŮŪşw2 ŠůŴŤ2 ŞŶ ŮŜŦŪŞ0ŨŶ ŝhŮŤ ũżŦŪšŨŶ ǢȀȋ, Ȕȏȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȂ ȊȋȎȅȈ ǿ ȁȐȕȂ ȎǿȋȂȆ ȌȈǽȉȂȊȊȋȂ ȃȂ-
ŢšŧaũƁŤ, ƆŦw ŝGŜ Ƈŝw ŞŶ ŭšŝĮ ŭŧaŞŤŮŤ: ŭšŝe Ţš, ƆŦw ȈǽȊȅȂ, ȔȏȋǾȘ ȋȁȅȊ ǞȋȀ ȎȈǽǿȅȈȎȜ ǿ ȊȂȉ, Ȏǽȉ ȃȂ ȋȊ ǾȘȈ ȇǽȇ
ũŤŢE ŭyŵŜ ŝhŮŤ. ōeť ŝŪ ũŤŢE ŞżŭŮŸ ŝŷŮƁE ŭŞŪE, ųŮ0 ȊȅȔȏȋ. ǯǽȇȋǿȘȆ ȊȂ ǿȂȁǽȂȏ, Ȕȏȋ ȏǽȇȋȂ ȋȊ ȂȎȏș, ȅ ȎǽȉȘȉȅ
ſ3ŭŮŸ, ũŤŢE ŞŶ ŭaŨŷűŶ ūŪűŞŜŧsźŵŤűŶ ŭŧŪŞšŭżűŶ: Ũũ0- ȌȋȒǿǽȈǽȉȅ, ȂȉȐ ȅȄȍȂȇǽȂȉȘȉȅ, ȊȂ ȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ. ǥǾȋ ǿ ǿȂ-
şŤŨŶ ŝŪ ŢšŧaũƁšŨŶ ŭŨŤŬeũƁz, ŭŞŪšşw2 ũš ŬŜţůŨŹŞašŮŶ Ȉȅȇȋȉ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȅ ȎȉȅȍȂȊȅȜ ȋȊ ȊȂ ȌȋȊȅȉǽȂȏ ȎǿȋȂȀȋ ȁȋȎ-
ŠŪŭŮŪsũƁz: ũŪ ŭŧyŢŤŮŶ Ƈŝw ŝGů ƆŦw ţŜŦ0ũũŷť ŭŞzŵeũ- ȏȋȅȊȎȏǿǽ, Ȋȋ ȎȈȐȃǽ ǞȋȀȐ, ȇǽȇ ȄǽȇȋȊ ȌȋǿȂȈȂǿǽȂȏ ȅȂȍȂȜȉ,
ũŤŦŶ, Ũũ0şŪź Ţš ũżŦŪŮŪŬŪź ŝGŪŧź1ŝƁz ŧźŝ0ŞƁź, ŦŬaŠšŮŶ ȎȅȈșȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ ȇ ǾȋȀȋȈțǾȅț ȋȇȍǽȁǽȂȏ
ūaŨzŮŸ ŭŞŪšşw2 ŠŪŭŮŪsũƁz, ŞŪ şŧůŝŤũĮ ũżşŠŹ ŧźŝŞE ȌǽȉȜȏș ȋ ȎǿȋȂȉ ȁȋȎȏȋȅȊȎȏǿȂ, ȊȂȀȁȂ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȂ ȈțǾǿȅ ȇ
ŝ9Ɓz, Ť4Ţš t ŮŪS ŭŦŬŷŞaz ūŪűŞŜŧY ŞŶ ŠyŭŹ ŭŨŤŬeũƁz: ŠŜ ǞȋȀȐ ȐȇȍȘǿǽȜ ȌȍȅȎȐȖȂȂ ȏȋȉȐ ȌȋȒǿǽȈȂȊȅȂ ǿ ȁȐȒȂ ȎȉȅȍȂ-
ŬaŝŶ ũżŦƁť ũšūŪŮŬeŝšũŶ t ŭšŝE ŞŭšşŠA ŨhŭŧƁź kŞŧsšŮ- ȊȅȜ, ȔȏȋǾ ǿ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȅ ȎǿȋȂȉ ǿȎȂȀȁǽ ȇǽȄǽȏșȎȜ ȌȍȂȁ Ȏȋ-
ŭz, ƆŦw ųyŢŠŸ ŭhť ŭŞŪšşw2 ŠŪŭŮŪsũƁz ŧźŝŧeũƁšŨŶ ŭŨŤ- Ǿȋț ȊȂȇȅȅȉ ȊȂȇȈțȔȅȉȘȉ ȍǽǾȋȉ, ȇǽȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȔȐȃȁȋ-
ŬeũƁz, ſ4Ţš ūŪŠŪŝašŮŶ Ť3 ũaŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, ŞŭsųšŭŦŤ ųeŭŮŤ Ť3 ȉȐ ȏȍȂǾȐȂȉȋȀȋ ȋȏ ȊȂȀȋ ȁȋȎȏȋȅȊȎȏǿǽ, Ȍȋ ȎȅȈșȊȋȉȐ ǿȋȃȁȂ-
ŭŧaŞŷ ŨƁŬŭŦaşw ūŬšŧŸŵeũƁz tŝŹşaŮŤ, ūŬšŞŪŭűŪŠsŵŜşw ȈȂȊȅț ȎȉȅȍȂȊȅȜ. ǯǽȇ ȁȂȆȎȏǿȐȜ, ȅ Ȋǽȉ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ǾȂȀǽȏș
ŬaŠŤ ŝŪşaŮŭŮŞŜ ŧźŝŞE, ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ũaŭŶ ŞŪţŧźŝŤ1ŞŴŜşŪ ǿȎȜȇȋȆ ȔȂȎȏȅ ȅ ȎȈǽǿȘ ȍǽȁȅ ȌȍȂȅȄȋǾȅȈșȊȋȀȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ
şDŜ. ȈțǾǿȅ ȇ ǠȋȎȌȋȁȐ, ȎȏȋȈșȇȋ ȊǽȎ ǿȋȄȈțǾȅǿȕȂȉȐ.
 
51
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Š7i. ń$Ţš ŞŪ ƅŵůŵeũƁŤ ŭeŬŠŲŜ ŧźŝsť ŝGŜ, Ů0ť ūŪţũaŭz 14. ǧȏȋ ȈțǾȅȏ ǞȋȀǽ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȍȁȓǽ, ȏȋȏ ȌȋȄȊǽȊ ȂȎȏș
t ũšşw2: ſ3ŧŤ1Ŧw ŝŪ žŵš ŦŮŪ2 ŞŶ ŬaţůŨŹ ŠůŴŤ2 ūŬƁeŨŧšŮŶ ȋȏ ǪȂȀȋ. ǥǾȋ ȌȋȇȋȈȅȇȐ ȇȏȋ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȍȁȓǽ ǿȋȎȌȍȅȂȉȈȂȏ
ŧźŝ0ŞŸ ŝ9Ɓź, ŮŪŧŤ1Ŧw ŝŷŞašŮŶ ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ſ3şw2. ŎżŨŢš ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ, ȌȋȏȋȈȅȇȐ ȅ Ȏǽȉ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ȈțǾǿȅ Ǟȋȃȅ-
ūŬ0ųšš ūŬŪŭŞŹŵeũƁz ŬŜţyŨũŜşw ŞŶ ŬŜųeũƁŤ ƀżŧŸũŹŨŶ ȂȆ. ǬȋȔȂȉȐ ȏǽȇȋǿȋȆ ȊȂ ȌȂȍȂȎȏǽȂȏ ǿ ȎȅȈșȊȋȉ ȊȂȇȋȂȉ ȍǿȂ-
ũżŦŪšŨŶ ŭŤŲšŞhť Ţšŧaz ũš ūŬšŭŮŜeŮŶ, Š0ũŠšŢš Ƈŝw Ȋȅȅ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȏș ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȜ ǿ ȍǽȄȐȉȂ ȅ ȎȏȍȂȉȅȏȎȜ ȇ ȊȂ-
ŭaŨŪš Ů0š Ŧ0ŭŮũŜşw ųyŞŭŮŞŜ Ť3ţũůŬeũƁš ƅŵůŮŤ1ŮŶ: ũš ȉȐ Ȏ ȏǽȇȅȉ ȊǽȌȍȜȃȂȊȅȂȉ, Ȕȏȋ ȅȊȋȆ ȍǽȄ ȔȐǿȎȏǿȐȂȏ ȎȋǿȂȍ-
ŦŮŪŨY ţũaz ŭšŝE, ũŪ tũź1ŠŶ t ŧźŝŞE ŝ9Ɓz ŬŜŭūŜŧsšŨŸ, Ť3 ȕȂȊȊȋȂ ȅȎȏȋȖǽȊȅȂ ȎǽȉȋȆ ȎȅȈȘ ȇȋȎȏȂȆ ȎǿȋȅȒ, ȁȂȈǽȜȎș ȐȃȂ
Ť3ţŨŹũeũŶ ŞeŭŸ. ŎŜŦŪŞhť Ţš Ť3 ſ4ŭŮŸ ŞŪ ţŠżŴũšŨŶ ŢŤŮƁŤ2 ȊȂȄȊǽțȖȅȉ ȎȂǾȜ, Ȋȋ ǿȂȎș ȅȄȉȂȊȂȊ ȅ ȌȋȀȈȋȖȂȊ ǾȘǿǽȜ Ȉț-
Ť3 ũżŭŮŸ, Ť3 ŞŪ ƉũŪŨŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ ũšŭŪŞšŬŴeũũw: Ť3 ſ3ŵe Ǿȋǿȅț ȇ ǞȋȀȐ. ǧȏȋ ȏǽȇȋǿ, ȏȋȏ ȅ ȂȎȏș ǿ ȃȅǿȋȏȂ ȎȂȉ, ȅ ȊȂ
ŝŪ ũš Ť3ţŴeŠŶ ŭŞŪšşw2 ŮżŧŜ, Ť3ŭű0ŠŤŮŶ ŧźŝ0ŞƁź ŠŞŤŢe- ȂȎȏș; ȏǽȇ ȇǽȇ ȂȖȂ ȎȏȍǽȊȎȏǿȐȜ ǿ ȏȂȈȂ ȎǿȋȂȉ, ȁȐȕȂǿȊȘȉ
ũƁšŨŶ ŠůŴeŞũŷŨŶ ũšūŬšŭŮaũũw ŦŪ ŝGů. ʼnštŧ0ŢũŹ ŝŪ ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ ǿ ȎȅȈȐ ȈțǾǿȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȋȏȒȋȁȅȏ ȋȊ ȇ ǞȋȀȐ
ūŬ0ųšš nşũeŨŶ ŧźŝŞE ŭeŬŠŲš ŞŪţŢŤţaz, ũyŢŠšź ũżŦŪšź — ȅ ȎȏȍǽȊȊȋ ȌȍȅȂȉȈȂȏȎȜ Ȑ ǪȂȀȋ. ǥǾȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȀȋȍȜ ǿ
Ť3 ŢšŧaũƁšŨŶ ūŬŤŧŹūŧsšŮŭz ŝGů, ƆŦw Ť3ţŭŮůūŤ1ŞŶ ſ3ŠŤ1ũŪź ȎȂȍȁȓȂ ȊȂȅȎȏȋȖȅȉȘȉ ȋȀȊȂȉ ȈțǾǿȅ, ȋȊ Ȍȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȎȏȅ
ŭŞŪšşw2 ŧźŝŧeũƁz ŧźŝ0ŞƁź ŝ9Ɓšź. İŵš ŝŪ Ť3ţůŨŤ1űŪŨŭz, ȎȂȍȁȂȔȊȋ ȌȍȅȈȂȌȈȂȊȊȘȉ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȇ ǞȋȀȐ, ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ
ŬšųE, ŝGů: žŵš Ţš ŲŹŧŪŨyŠŬŭŮŞůšŨŶ, ŞaŨŶ (Ş7 ņŪŬ. ſ7, Gi). ȋȏȍȂȕȅǿȕȅȎș ȋȏ ȈțǾȈȂȊȅȜ ȎȂǾȜ ȎȅȈȋț ȎȂȆ ȇ ǞȋȀȐ ȈțǾǿȅ.
ǥǾȋ ȂȎȈȅ, Ȁȋǿȋȍȅȏ, ȉȘ ǿȘȒȋȁȅȉ ȅȄ ȎȂǾȜ, ȏȋ ȁȈȜ ǞȋȀǽ; ȂȎȈȅ
ȃȂ ȎȇȍȋȉȊȘ, ȏȋ ȁȈȜ ǿǽȎ (2 ǧȋȍ. 5, 13).
ſ7i. Ł#şŠA ũaųũšŮŶ ŦŮŪ2 ŝŪşaŮũŹ ƅŵůŵaŮŤ ŧźŝ0ŞŸ 15. ǧȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊǽȔȊȂȏ ǾȋȀǽȏȋ ȋȖȐȖǽȏș ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ,
ŝ9Ɓź, ŮŪşŠA ũŜųŤũašŮŶ ŞŶ ŬaţůŨŹ Š¦0ŞũŪŨŶ Ť3 ŝŧŤ1Ţ- ȏȋȀȁǽ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȁȐȒȋǿȊȋȉ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȋȊ ȅ ǾȈȅȃȊȂȀȋ Ȉț-
ũzşŪ ŧźŝŤ1ŮŤ: ŭƁs ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŧźŝ0ŞŸ, ƅ ũeťŢš ŞŭsŦŪš ŭ™0š Ǿȅȏș, ȅ ȊǽȔǽǿȕȅ, ȊȂ ȌȍȂȎȏǽȂȏ: ȏǽȇȋǿǽ ȈțǾȋǿș, ȋ ȇȋȂȆ Ȁȋǿȋ-
ūŤŭaũƁš şŧŜş0ŧšŮŶ, ſ4Ţš ŝŪ ūŪ ūŧ0ŮŤ ŧźŝŧeũƁš, ƀŹŧw2 ȍȜȏ ǿȎȂ ǮǿȜȏȘȂ ǬȅȎǽȊȅȜ. ǨțǾȋǿș ȌȈȋȏȎȇǽȜ, ȊȂ ǾȐȁȐȔȅ
ƈŠ0ŝŸ ŬŜţŬůŴašŮŭz, ŨaŧŹť ũżŦŪšť ƅŝŬżŮŴšťŭz ŞŤũĮ: ȎǿȜȄǽȊǽ ȁȐȒȋǿȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ȌȍȂȁȎȏǽǿȅȏȎȜ ȇǽ-
ŬaţůŨŪŨŶ ŝŪ ũš ŭŞzţyźŮŭz Š¦0ŞũŷŨŶ. ŎŪşw2 ŬaŠŤ žŵš Ť3 ȇȋȆ ȁǽȃȂ ȊȂȄȊǽȔȅȏȂȈșȊȘȆ Ȍȋǿȋȁ, ȋȔȂȊș ȈȂȀȇȋ ȅȎȌǽȍȜȂȏȎȜ.
ŭŧůųŤ1Ůŭz t ũżŦƁŤűŶ ŬŜţŠŬŜŢeũƁš ŝhŮŤ ũŜ ŭŪŠżťŭŮŞůš- ǨțǾȋǿș ȃȂ ȁȐȒȋǿȊǽȜ ȊȂ ȏǽȇȋǿǽ: Ȋȋ, ȒȋȏȜ ȎȈȐȔȅȏȎȜ ȌȋȏȂȍ-
Ũůź t ŝGŜ ŠyŴů, nŝaųš ũš ŬŹŴŤ1Ůŭz t ŮŪS ŭŪź1ţŶ ȌȂȏș ȇǽȇȋȂ ȋȀȋȍȔȂȊȅȂ, ǿ ȁȐȕȂ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȋȆ, ȎȋȎȏȋȜȖȂȆ
ŧźŝŞE: ŮšūŧŪŮ0ź ŝŪ ŧźŝŞE ŝ9Ɓz ŞŪŭūŜŧsźŵŤ ŭšŝE, žŝƁš Ȍȋȁ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȂȉ Ǟȋȃȅȅȉ, ȎȋțȄ ȈțǾǿȅ ȊȂ ȌȍȂȎȂȇǽȂȏȎȜ:
ŞŪ ŝŧŜş0š ŞŪţŞŬŜŵašŮŭz ŞŭŦ0ŬŹ, Ť3 ŭŶ ŞšŧŤ1ŦŪź ŬaŠŪŭŮƁź ȅǾȋ ǿȋȄȀȍȂǿȕȅ ȎȂǾȜ ȏȂȌȈȋȏȋț ȈțǾǿȅ ȇ ǞȋȀȐ, ȋȊǽ ȏȋȏȔǽȎ
ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ŦŪ ŝŧŤ1ŢũšŨů, žŵš Ť3 ŞšŧŸŨŤ2 t ŮŪşw2 ŠŪŭŜŢ- ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȇ ǾȈǽȀȋȉȐ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅț ȅ Ȏ ǿȂȈȅȇȋț ȍǽȁȋ-
ŠašŮŭz, Ť3ŧŤ2 ŮŵšŮY ūŬƁeŨŧšŮŶ: ŞŪ ŭŧaŠŪŭŮŤ ŝŪ ŝ9Ɓšť, Ȏȏȅț ǿȋȎȌȍȅȂȉȈȂȏ ȈțǾȋǿș ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅ ȊȂ ȉǽ-
ş0ŬšŭŮũŪš ŞŭsųšŭŦŤ Ť3ţũůŬsšŮŶ ŧźŝŪūŬżũƁš. ȈȋȂ ȋȏ ȊȂȀȋ ȌȋȈȐȔȂȊȋ ǾȘȈȋ ȋȎȇȋȍǾȈȂȊȅȂ, ȅȈȅ ȌȋȊȂȎȂȊ
ǾȋȈșȕȋȆ ǿȍȂȁ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ȎȈǽȁȋȎȏȅț ǞȋȃȅȂț Ȏȋ-
ǿȂȍȕȂȊȊȋ ȌȋȀȈȋȖǽȂȏȎȜ ȀȋȍȂȔș ȍǽȄȈǽȁǽ.
ƀ7i. ʼnŤŦŮ0Ţš Ũ0ŢšŮŶ, ũš ƈŝŪsŞŭz ŝGŜ ŞŶ ŬaţůŨŹ 16. Ǫȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǿȋȄȈțǾȅȏș ǞȋȀǽ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȎȂȍȁȓǽ,
ŭeŬŠŲŜ, ŞŪţŧźŝŤ1ŮŤ ŦŪşŪ2 t Şŭšşw2 ŭeŬŠŲŜ: ŠżťŭŮŞƁšŨŶ ŝŪ ȊȂ ǿȋȄȀȍȂǿ ȌȍȂȃȁȂ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȍȁȓǽ ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ; ȅǾȋ
 
52
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŮŬaűŜ ƅųŤŵašŨŪ Ť3 ƈŨzşųŜŞašŨŪ, ƆŦw ŠůŴA ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ȁȐȕǽ ǿ ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȐț ȈțǾȋǿș ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ ȐȃȂ,
ŠżťŭŮŞůšŨůź ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ʼnš ūŬƁŤ1ŠšŮŶ Ţš Ƈŝw ŦŮŪ2 ŞŪ ȇǽȇ ȋȔȅȎȏȅȏȎȜ ȅ ȐȉȜȀȔȅȏȎȜ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ. ǟ
ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť ŬšųeũũŷŨŶ w4ŝŬŜţŪŨŶ, žŵš ũš ŞŭżűŶ ȎȏȍǽȒ ȃȂ ǞȋȃȅȆ, Ȏȋ ȎȇǽȄǽȊȊȘȉ ȌȈȋȁȋȉ ȋȏ ȊȂȀȋ, Ȋȅȇȏȋ ȊȂ
ŢŤŮeťŭŦŤűŶ ŞũĮ ŝyŠšŮŶ ūŪūšųeũƁť. Ł#şŠa ŝŪ ŞŶ ŨŪŧųaũƁŤ ȉȋȃȂȏ ȌȍȅȆȏȅ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȎȏǽȊȂȏ ǿȊȂ ǿȎȂȒ ȃȅȏȂȆȎȇȅȒ ȌȋȌȂ-
ŞšŧŤ1ŲŹ Ť3 ŝšţūšųaŧƁŤ ŝyŠšŮŶ ƇŨŶ, ŮŪşŠA ūŪŠŞŤ1ŢšŮŶ ſ3şŪ2 ȔȂȊȅȆ; ȅǾȋ ȏȋȈșȇȋ ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ Ȑȉ ȐȎȌȋȇȋȅȏȎȜ ǿ ȌȋȈȊȋȉ ǾȂȄ-
ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť, ƅųŤŵaz ŮŪşŪ2 ŞŶ ųyŞŭŮŞŹ Ũũ0ţŹ t Şŭs- ȉȋȈǿȅȅ ȅ ǾȂȎȌȋȌȂȔȂȊȅȅ, ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋ ǿȋȄȁȂȆȎȏ-
ŦŜşw ţšŨŧšũaşw ŠšŝšŧŸŭŮŞA, ŠŜ ŭŤ1Ųš ŮŪşŪ2 ŞŞšŠeŮŶ ŞŶ ǿȋǿǽȏș Ȋǽ ȊȂȀȋ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ, ǿ ȎȅȈșȊȋȉ ȔȐǿȎȏǿȂ ȋȔȅȖǽȜ
ŞšŧŤ1Ŧůź ŧźŝ0ŞŸ ŝŧaşŪŭŮŤ ŝ9Ɓz. ŎżŨŢš Ƈŝw ŭŮŬaűŶ ſ3ŵE ȂȀȋ ȋȏ ǿȎȜȇȋȆ ȄȂȉȊȋȆ ȁȂǾȂȈȋȎȏȅ, ȔȏȋǾ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ǿȋȄ-
ųŤ1ŭŮzŵŤűŭz ſ4ŭŮŸ ŭŶ ūŪŭŬeŠũŤŨŶ ŧźŝŞE, ŭŪŞšŬŴeũũŜz ǿȂȎȏȅ ȂȀȋ ǿ ȌȋȈȊȐț ȈțǾȋǿș ȇȋ ǿȎȂǾȈǽȀȋȉȐ ǞȋȀȐ. ǯǽȇ Ȕȏȋ
Ţš ŧźŝ0ŞŸ ƈŢE ƅųŤŵeũũŷűŶ, ŞŶ ũŤ1űŢš ũš ŦŮŪŨY ſ4ŭŮŸ ȎȏȍǽȒ ȂȎȏș ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȊȋȎȏș ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ, ȏȋȈșȇȋ ȂȖȂ ȋȔȅ-
ŭŮŬaűŶ: ŭŪŞšŬŴeũũŜz ŝŪ ŧźŝ0ŞŸ, ŬšųE, Ş0ũŶ Ť3ţş0ũŤŮŶ ȖǽȂȉȘȒ, ǿ ȇȋȅȒ ȇǽȔȂȎȏǿȐȂȏ ȎȍȂȁȊȜȜ ȉȂȍǽ ȈțǾǿȅ, ǽ ȎȋǿȂȍ-
ŭŮŬaűŶ (ʵ Ĵwaũ. Š7, }i): nŝŪsŢš ūŬaŞšŠũŷűŶ ŭyŮŸ ſ3ŠŤ1- ȕȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș ȂȎȏș ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȊȋȎȏș ȐȃȂ ȋȔȅȖȂȊȊȘȒ, ǿ
ũŹűŶ, Ť4Ţš ŠżťŭŮŞƁšŨŶ Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ, ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ ȇȋȅȒ ȊȂȏ ȎȏȍǽȒǽ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș ǿȋȊ ȅȄȀȋȊȜ-
ŭŪŠŹŞaźŮŶ. ń# ŭšşw2 ŬaŠŤ Ƈŝw şŧŜş0ŧšŮŶ ūŤŭaũƁš: ŝ0ť- Ȃȏ ȎȏȍǽȒ (1 ǥȊ. 4, 18). ǯȋ ȃȂ ȅ ȁȍȐȀȋȂ ǾȘǿǽȂȏ ȏȋȈșȇȋ Ȑ
Ůšŭz şDŜ ŞŭŤ2 ŭ™jŤ ſ3şw2 (PŜŧ. lş, ‹). Ť4ũŠš Ţš: ŞŪţŧźŝŤ1Ůš ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ, ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ ȌȍȋȒȋȁȜȖȅȒ ȁȋǾȍȋ-
şDŜ ŞŭŤ2 ūŬšūŪŠ0ŝũƁŤ ſ3şw2 (PŜŧ. l, Ŧ7Š). ŀŜ ũŜŞhŦũšŨŶ ȁȂȏȂȈȅ. ǬȋȔȂȉȐ ȅ ǬȅȎǽȊȅȂ, ȀȁȂ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ǾȋȆȏȂȎș ǠȋȎȌȋȁǽ
ƆŞŹ, ƆŦw Ť3 ſ3ŵE ųŤ1ŭŮzŵŤűŭz ūŬaŞšŠũŷűŶ, ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť ǿȎȂ ȎǿȜȏȘȂ ǢȀȋ (ǬȎ. 33, 10), ǽ ȀȁȂ: ǿȋȄȈțǾȅȏȂ ǠȋȎȌȋȁǽ ǿȎȂ
ſ4ŭŮŸ, ŭŪ ŭŬeŠũŤŨŶ ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz ŧźŝŞE ƅųŤŵeũũŷűŶ Ţš, ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȘȂ ǢȀȋ (ǬȎ. 30, 24), — ȁǽǿǽȜ Ȋǽȉ ȜȎȊȋ ȐȍǽȄȐ-
ŭŪŞšŬŴeũũŜz ŧźŝ0ŞŸ, ŞŶ ũŤ1űŢš ũš ŦŮŪŨY ſ4ŭŮŸ ūšųaŧŸ ȉȂȏș, Ȕȏȋ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊ ȏȋȈșȇȋ ȂȖȂ ȋȔȅȖǽț-
ŭŮŬaűŜ Ŧ0šşw, ũŪ şŪŬżũƁš ũšūŬšŭŮaũũŪ, Ť3 ūŬŤŧŹūŧeũƁš ȖȅȉȎȜ ȌȍǽǿȂȁȊȅȇǽȉ Ȏ ȎȍȂȁȊȂț, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ, ȉȂȍȋț ȈțǾ-
ŠůŴŤ2 ŦŪ ŝGů ŠżťŭŮŞƁšŨŶ ŭ™aşw Š¦Ŝ, ūŪ şŧŜş0ŧźŵšŨů: ǿȅ, ȌȍǽǿȂȁȊȅȇǽȉ ȃȂ ȋȔȅȎȏȅǿȕȅȉȎȜ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊǽ ȎȋǿȂȍ-
ūŬŤŧŸūE ŠůŴA ŨŪS ūŪ ŮšŝĮ, Ũšũe Ţš ūŬƁsŮŶ ŠšŭũŤ1ŲŜ ȕȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș; ȅ ǿ ȊȅȒ ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ ȐȃȂ ȊȅȇǽȇȋȀȋ Ȏȏȍǽȕ-
ŮŞŪS (PŜŧ. …Ş, f7). ȈȅǿȋȀȋ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ, ǽ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȋȁȊȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȂ Ȁȋ-
ȍȂȊȅȂ ȅ ȌȍȅȈȂȌȈȂȊȅȂ ȁȐȕȅ ȇ ǞȋȀȐ, ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ǡȐȒǽ ǮǿȜ-
ȏȋȀȋ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ Ȍȍȋȍȋȇ: ȌȍȅȈșȊȐȈǽ ȁȐȕǽ ȉȋȜ ȇ ǯȂǾȂ, ǽ
ȁȂȎȊȅȓǽ ǯǿȋȜ ǿȋȎȌȍȅȜȈǽ ȉȂȊȜ (ǬȎ. 62, 9).
ţ7i. ĸŦŪŢš ŭŧůųaźŵŷŨŭz Ůżŧů ƆţŞŜŨŶ, ſ3şŠA Ƈŝw 17. ǧǽȇ ȍǽȊȘ, ȎȈȐȔǽțȖȅȂȎȜ ǿ ȏȂȈȂ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȌȍȋȔȅȎȏȅȏș
ƅŧšŠšũżŞŴŷŨŶ, Ť3 ŞŶ ũšŝŬšŢeũƁŤ ŝhŞŴŷŨŶ Ť5ŨŶ, ŮŪşŠA ȅȒ ȅ ȊȂ ȌȋȁȀȋȏȋǿȅȏș, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ, ȊȂ ȔȐǿȎȏǿȐțȏ ȌȍȅȈǽȀǽȂ-
Ť3 ūŧaŭŮŷŬź ūŬŤũŪŭŤ1Ũů ŮBŨŶ t ŞŬŜųſ1ŞŶ ũš ƅŵůŵa- ȉȘȒ ȇ Ȋȅȉ ǿȍǽȔǽȉȅ ȈȂȇǽȍȎȏǿ; ǽ ȇȋȀȁǽ ȋȔȅȖȂȊȘ ǾȘǿǽțȏ,
ŮŤŭz: ƅųŤŵſ1ũũŷŨŶ Ţš, ŠżťŭŮŞƁš ŬŜţůŨŹŞašŮŭz ūŧaŭ- ȔȐǿȎȏǿȐțȏ ȁȂȆȎȏǿȅȂ ȈȂȇǽȍȎȏǿ ȅ ȔȍȂȄ ȏȋ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ǿ ȎȋǿȂȍ-
ŮŷŬz, Ť3 ŞŪ Ť3ŭŲŹŧeũƁš ŞŭŦ0ŬŹ tŭź1Šů ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ. ōŤ1Ųš Ť3 ȕȂȊȊȋȂ ȅȎȓȂȈȂȊȅȂ: ȏǽȇ ȅ ȁȐȕǽ, Ȍȋȇǽ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ȊȂȍǽȁȅǿȋț
ŠůŴA, Š0ũŠšŢš Ƈŝw ũšūŬŤŧŹŢaŮšŧŸũŜ ŝŷŞašŮŶ, Ť3 t ȅ ȌȋȇȍȘȏǽ ǾȘǿǽȂȏ ȌȍȋȇǽȄȋț ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ, ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ
ūŬŪŦaţŷ ŧźŝŪŭŮŬaŭŮƁz ŞŭS ūŪŦŬŷŞašŨŜ, ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȏș ȊȂ ȉȋȃȂȏ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȇȏȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȏȋȈȇȋǿǽȈ
ƈŞżŠŹŮŤ ũš Ũ0ŢšŮŶ: žŵš ŝŷ Ť3 ũšūŬšŭŮaũũŹ ŦŮŪ2 ŞŪţ- ȂȆ ȋ ȎȏȍǽȕȊȋȉ ȅ ȊȂȐȉȘȏȊȋȉ ȎȐȁȅȈȅȖȂ ǞȋȃȅȂȉ; ǽ ȇȋȀȁǽ
 
53
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞŹŵaŧŶ ſ4ť ŭŮŬaŴũŪš Ť3 ŭŤ1ŧŸũŪš ŝ9Ɓš ŭůŠŤ1ŵš, ũšŝŬšŢeŮŶ ȊǽȔȊȂȏ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȌȋȈȊȋȀȋ ȇ ȎȂǾȂ ǿȊȅȉǽȊȅȜ ȋȔȅȖǽȏșȎȜ,
ƅ Ů0ŨŶ. Ł#şŠa Ţš Ƈŝw ũŜųũeŮŶ Ũũ0şŤŨŶ ŞũŤŨaũƁšŨŶ ȏȋȀȁǽ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȏș, ȇǽȇ ȃȅǿȅȏȂȈșȊȋȂ ȊȂȇȋȂ ǿȍǽ-
ųŤ1ŭŮŤŮŤŭz, ŮŪşŠA, ƆŦw ŲŹŧŸŝY ũżŦůź ŭyŵů ŢŤŞ0Ůũůź, ȔȂǿȎȏǿȋ, ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ, ȌȂȍȂȃȅȀǽțȖȅȆ ȂȂ, ȇǽȇ ǿ ȋȀȊȂ ȊȂȇȋ-
ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŭŮŬaűŶ ūŪţũŜŞašŮŶ, ƆŦŪŢš ŠżťŭŮŞƁšŨŶ Ȃȉ, ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȋǾȈȅȔȂȊȅȆ, ȅ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȉǽȈȋ-ȌȋȉǽȈȐ
ƅŝŧŤųŤ1ŮšŧŸ ŞŪŭūŜŧsźŵŶ Ůyź ŞŪ nşũŤ2 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz: ȋȔȅȖǽȜȎș, ȁȋȎȏȅȀǽȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȀȋ ȋȔȅȖȂȊȅȜ.
ŮżŨŢš ūŪ ųaŭŮŤ ƅųŤŵašŨŜ, ŞŶ ŭŪŞšŬŴeũũůź ųŤŭŮŪŮY Ǭȍȅ ȎȂȉ ǿ ȊȂȆ ȎȇȋȈșȇȋ ȌȍȅȈǽȀǽȂȏȎȜ ȈțǾǿȅ, ȎȏȋȈșȇȋ ȃȂ
ŠŪŭūŹŞašŮŶ, ŮŪŧŤ1Ŧw ŧźŝŞŤ2 ūŬŤŧŜşaźŵŤŭz, ſ3ŧŤ1Ŧw ƈŨŜ- ȐȉǽȈȜȂȏȎȜ ȎȏȍǽȒ, Ȍȋȇǽ ȌȍȅȁȂȏ ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȐț ȈțǾȋǿș, ǿ
ŧsšŮŭz ŭŮŬaűŶ, ŠŜ ŭŤ1Ųš ŞŶ ŭŪŞšŬŴeũũůź ŧźŝ0ŞŸ ŠŪŭūż- ȇȋȂȆ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ, ȊȂȏ ȎȏȍǽȒǽ, Ȋȋ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ǾȂȎȎȏȍǽ-
šŮŶ, ŞŶ ũeťŢš ŭŮŬaűŜ ũżŭŮŸ, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz: ũŪ ŝšţŭŮŬaŭ- ȎȏȅȂ, ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȎȈǽǿȘ ǞȋȃȅȂȆ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȉȋȂ. ǞȐȁȅ ȃȂ
ŮƁš ŞŭsŦŪ, ŭŧaŞŪź ŝ9Ɓšź ŭŪŠŹŞašŨŪš. ŀŜ ŝyŠšŮŶ Ƈŝw Ȋǽȉ ǿ ȌȋȒǿǽȈȐ ȌȋȒǿǽȈ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȐț, ǿȋ-ȌȂȍǿȘȒ, ȎȏȍǽȒ
ũaŨŶ ŞŪ űŞŜŧY űŞŜŧaŨŶ ũšūŬšŭŮaũũw, ūeŬŞŹš Ƈŝw ŭŮ- ǞȋȃȅȆ, ǽ Ȋǽ ȇȋȊȂȓ, ȈțǾȋǿș, — ȌȋȈȊȋȏǽ ȄǽȇȋȊǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊ-
ŬaűŶ ŝ9Ɓť: ūŪŮ0ŨŢš ŧźŝ0ŞŸ ŭŮzŢaŮŤ: Ť3 Ť3ŭūŪŧũeũƁš ſ4Ţš Ȏȏǿǽ ǿȋ DzȍȅȎȏȂ.
ƅ űrŮĮ ŭŪŞšŬŴeũƁz ŠŪŭŮŤ1şũůŮŤ.
}i. ŀůŴA ũš ŭŞŪŝŪŠŤ1ŞŴŤŭz ŨƁŬŭŦŤ1űŶ ūŪūšųeũƁť, ũŤŢE 18. ǡȐȕǽ, ȊȂ ȋȎǿȋǾȋȁȅǿȕȅȎș ȋȏ ȉȣȍȎȇȅȒ ȄǽǾȋȏ, Ȋȅ ǞȋȀǽ
ŝGŜ ŞŪţŧź1ŝŤŮŶ Ť4ŭŦŬšũũŹ, ũŤŢE ŠƁaŞŪŧŜ ŞŪţũšũŜŞŤ1ŠŤŮŶ ȊȂ ǿȋȄȈțǾȅȏ ȅȎȇȍȂȊȊȋ, Ȋȅ ȁȅǽǿȋȈȋȉ ȊȂ ǿȋȄȉȂȍȄȅȏ, ȇǽȇ
ŠŪŭŮ0ťũŹ: ūŪŦŬŷŞaŧŪ ŝŪ Ť4ŨŜŮŸ tũź1ŠŶ ŮsŢŦŪ, ūšųaŧŸ ȁȋȎȏȋȆȊȋ. ǬȋȌȂȔȂȊȅȂ ȋ ȃȅǿȋȏȂ ȎȂȉ ȈȂȃȅȏ Ȋǽ ȊȂȆ ȇǽȇ ȏȜ-
ŭšşw2 ŢŤŮƁS. ŎżŨŢš ƇŨŶ ūŬŤ ŮŜŦŪŞhűŶ ũš Ũ0ŢšŮŶ ŬŜ- ȃȂȈȋȂ ȌȋȇȍȘǿǽȈȋ, ȅ Ȑȉ ȂȂ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȐȎȏǽȊȋǿȅȏș ǿ ȎȂǾȂ
ţůŨżŮŤ ŭŞŪE ƅŭůŢŠeũƁš, ŠŜ t ŭšŝE Ť3ŭŦyŭŤŮŶ ũšŧżŭŮũŹ ȎǿȋȂȀȋ ȋ ȎȂȉ ȎȐȁȅȈȅȖǽ, ȔȏȋǾ Ȑ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ
Ť3ţŬšųeũƁš ŭůŠA: ţŜ ŭƁE ŞŭżűŶ Ƈŝw ƅŴazũƁš ūŬŤŦŧaŠũŪ ȎȈȘȕǽȏș ǾȂȄȋȕȅǾȋȔȊȘȂ ȌȍȅȀȋǿȋȍȘ ȎȐȁǽ [ȎȋǿȂȎȏȅ]. ǬȋȔȂ-
ſ4ŭŮŸ. ȉȐ ǿȎȜȔȂȎȇȅ ȌȋȏȍȂǾȊȋ ȐȁǽȈȂȊȅȂ ȋȏ ȉȣȍǽ.
f7i. ŀůŴŤ2 ųŤ1ŭŮŷz ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ, ŭŧ0ŞŪ Ƈŝw ũšţŜ- 19. ǡȐȕȂ ȔȅȎȏȋȆ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘ ȎȈȋǿȋ ȊȂȄǽǿȅȎȏȊȋȂ, ȍǿȂ-
ŞŤ1ŭŮũŪ, ŬŞeũƁš ũšƀŧ0ŝŤŞŪš, ŬŜųeũƁš Ţš ũšūŬšŭŮaũũŪ şDũŤ ȊȅȂ ȊȂȄȈȋǾȅǿȋȂ ȅ ȍǽȔȂȊȅȂ ȋ ȎȈǽǿȂ ǠȋȎȌȋȁǽ ȊȂȌȍȂȎȏǽțȖȂȂ.
ŭŧaŞŷ: ŮŪşŠa ŝŪ Ť3 ƇŨŶ nūaŭũŹ ŬŜţųŤŮašŮŶ ŭŞŪ‰ ŨBŬŤ- ǯȋȀȁǽ (ȇȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȔȅȎȏǽ) ȅ Ȑȉ ǿȂȍȊȋ ȐȎȏǽȊȋǿȈȜȂȏ Ȏǿȋȅ
ŧŜ, ƆŦw ŞŶ ųŤ1ŭŮŹŨŶ ŭůŠŤ1ŵŤ, ŞŪ ŭŞŪeť ŭyŵŤ ŨhŭŧŤ. Ȕǽȕȅ (ȇǽȇ ȐȎȏǽȊȋǿȈȜțȏȎȜ Ȋǽ ǿȂȎǽȒ Ȕǽȕȅ ǿȂȎȋǿȘȂ), ȅ ȏȍȂȄ-
ǿȂȊȊȘȉ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ȎǿȋȂȉ ȋ ǿȎȂȉ ȎȐȃȁȂȊȅȅ, ȇǽȇ Ȋǽ ȔȅȎ-
ȏȂȆȕȂȉ ȅ ȊȂȌȋȁȇȐȌȊȋȉ ȎȐȁȅȈȅȖȂ.
Ŧ7. ľżŬŜ ŝšţ8 ŠżŧŶ, Ť3 ŠżŧŪ ũšŞżŬũŪ, ūŬaţŠũŪ ſ4ŭŮŸ: 20. ǟȂȍǽ ǾȂȄ ȁȂȈ, ȅ ȁȂȈǽ ǾȂȄ ǿȂȍȘ ȋȁȅȊǽȇȋǿȋ ȊȂ ȉȋȀȐȏ
ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ŝŪ w4ŝŬŜţŪŨŶ Ť3ŭŦyŭzŮŭz: ūŪŠŪŝašŮŶ ŝŪ ŞżŬũů ǾȘȏș ȋȁȋǾȍȂȊȘ. ǟȂȍȐțȖȂȉȐ, ȔȏȋǾ ȁȋȇǽȄǽȏș Ȏǿȋț ǿȂȍȐ,
ŞżŬů ūŪŦŜţyźŵů, Şſ1ŵŤ ŝGů ūŬŤũŪŭŤ1ŮŤ: ũŤŢe ŝŪ nŲ7Y ȁȋȈȃȊȋ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ǠȋȎȌȋȁȐ ȁȂȈǽ. ǥ ȋȏȓȐ ȊǽȕȂȉȐ ǝǿȍǽǽȉȐ
ũaŴšŨů ƋŞŬŜaŨů ŞŪ ūŬaŞŠů ŞŨŹũŤ1ŧŜŭz ŝŷ ŞżŬŜ, žŵš ũš ǿȂȍǽ ȊȂ ǾȘȈǽ ǾȘ ǿȉȂȊȂȊǽ ǿ ȌȍǽǿȁȐ, ȂȎȈȅ Ǿ ȋȊ ȊȂ ȌȍȅǿȂȈ
ŝŷ2 ūŧŪŠA ſ3S ƉŮŬŪŦŜ ūŬŤŞeŧŶ (ĽŷŮ. ţ7i, ƀ7i). ȌȈȋȁǽ ȂȂ — ȎȘȊǽ ȎǿȋȂȀȋ Ȋǽ ȃȂȍȏǿȐ ǞȋȀȐ.
Ŧ7Ŝ. ń$Ţš ŧźŝsť ŝGŜ, Ť3 ŞżŬůšŮŶ Ť4ŭŦŬšũũŹ, Ť3 ŠŹŧA Şż- 21. ǨțǾȜȖȅȆ ǞȋȀǽ ȅ ǿȂȍȐȂȏ ȅȎȇȍȂȊȊȋ, ȅ ȁȂȈǽ ǿȂȍȘ Ȏȋ-
Ŭŷ ŭŪŞšŬŴašŮŶ ūŬšūŪŠ0ŝũŹ: Ƌ Ť4Ţš ŞżŬůzť Ů0ŦŨw, ũš ǿȂȍȕǽȂȏ ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋ. ǟȂȍȐțȖȅȆ ȃȂ ȏȋȈșȇȋ, ǽ ȊȂ ȌȍȂǾȘ-
ŭyŵŤ Ţš ŞŶ ŧźŝŞŤ2, ũŤŢE ŭaŨůź ŞżŬů Ť4ŨŜŮŸ, ź4Ţš ŨũŤ1ŮŶ ǿǽțȖȅȆ ǿ ȈțǾǿȅ ȅ ȎǽȉȋȆ ȏȋȆ ǿȂȍȘ, ȇȋȏȋȍȐț ȇǽȃȂȏȎȜ
 
54
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ť3ŨżŮŤ. ľŶ ŧeşŦŪŭŮŤ ŝŪ ũżŦŪšť ŞżŬůšŮŶ ƇŨŶ, ƆŦw t ȅȉȂțȖȅȉ, ȊȂ ȅȉȂȂȏ. ǫȊ ǿȂȍȐȂȏ Ȏ ȊȂȇȋț ȈȂȀȇȋȏȋț Ȑȉǽ, ȊȂ
ŮsŢšŭŮŤ ŨƁŬŭŦ0ť ŭŧaŞŷ ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ũš ŠżťŭŮŞůšŨŸ: ŞżŬŜ ȊȋȎȜ ǿ ȎȂǾȂ ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȋȀȋ (ȐȎȏǽȊȋǿȈȜțȖȂȀȋ ȂȀȋ Ȋǽ Ȃȁȅ-
Ƈŝw ŧźŝ0ŞƁź ŭŪŠżťŭŮŞůšŨŜ, ŞšŧŤ1ŦŜ şŧŜŞŤ1ţũŜ ŠŪŝŬŪŠż- Ȋȋȉ) ȋȏǿȂȎǽ ȌȍȂȎȈǽǿȊȋȆ ȈțǾǿȅ. Ǫȋ ǿȂȍǽ, ȁȂȆȎȏǿȐțȖǽȜ
ŮšŧšŨŶ. ȈțǾȋǿșț (ǠǽȈ. 5, 6), ȂȎȏș ǿȂȈȅȇǽȜ ȀȈǽǿȅȄȊǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ.
Ŧ7Ş. ľżŬŷ şŧůŝŤ1ũŜ Ť3ŭūŷŮyšŨŜ, Ƈŝw ŞŪŧũyšŮŭz: ūŬŪŭ- 22. ǥȎȎȈȂȁȐțȖȅȆ ȀȈȐǾȅȊȐ ǿȂȍȘ ȋǾȐȍȂǿǽȂȏȎȜ ǿȋȈȊǽȉȅ
ŮhŨŶ Ţš ţŜŧ0şŪŨŶ ţŬsŵŜzŭz, ƈŮŤŴašŮŭz. ŃŜŝŞeũƁš ŝŪ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ, ǽ ȎȋȄȂȍȓǽțȖȅȆ ȂȂ ǿ ȌȍȂȎȏȋȎȂȍȁȂȔȊȋȉ ȍǽȎ-
ƀŧŷ6ŨŶ ŭyŵŤ ŞŪŠA, şŧůŝŤũY ŞżŬŷ ũš ŮšŬūŤ1ŮŶ t ŧůŦa- ȌȋȈȋȃȂȊȅȅ ȊǽȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȎȈǽȁȋȎȏȊȋț ǿȊȐȏȍȂȊȊȂț ȏȅȕȅ-
ŞŷűŶ Ũhŭŧšť ţŬżŮŤŭz: ūŬŪŭŮŪŮ0ź Ƈŝw ŨhŭŧŤ, ŞŶ ŮżűŶ Ȋȋț. ǠȈȐǾȅȊǽ ǿȂȍȘ, ǾȐȁȐȔȅ ǿȋȁȋț ȄǽǾǿȂȊȅȜ, ȊȂ ȏȂȍȌȅȏ,
ŠŜ ūŧaŞŜšŨŶ ŞŪŠaŨŤ ŬšųeũũŷŨŤ, ŠŜ ŞŪ ūŬŤŭŮaũŤŵš ŭŤ1Ųš ȔȏȋǾ ǿ ȊȂȂ ȎȉȋȏȍȂȈȅ ȅȈȅ ȂȂ ȐȄȍȂǿǽȈȅ ȈțǾȋȌȘȏȊȘȉȅ Ȍȋ-
ŠŪŭūżšŨŶ ŝ9Ɓz űŪŮżũƁz. ȉȘȕȈȂȊȅȜȉȅ. ǞȐȁȂȉ ȃȂ ǿ ȌȍȋȎȏȋȏȂ Ȑȉǽ ȌȈȘȏș Ȍȋ ǿȋȁǽȉ
Ȏȅȉ, ȔȏȋǾ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȁȋȎȌȂȏș ǿ ȌȍȅȎȏǽȊș ǿȋȈȅ Ǟȋȃȅ-
ȂȆ.
Ŧ7ş. ʼnŤŦŮ0Ţš Ũ0ŢšŮŶ ŧźŝŤ1ŮŤ, Ť3ŧŤ2 ŞżŬŪŞŜŮŤ Ť4ŭŦŬšũ- 23. Ǫȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȅȎȇȍȂȊȊȋ ȈțǾȅȏș ȅȈȅ ǿȂȍȋǿǽȏș
ũŹ, ŬaţŞŹ žŵš Ť4ŨŜŮŸ ŭŜŨŜşŪ2 ŭšŝE ƅşŧŜş0ŧŸũŤŦŜ. Ł#şŠa ŝŪ ȅȊǽȔȂ, ȇǽȇ ȂȎȈȅ ȋȊ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ ȋȎȐȁȅȏȂȈȂȉ ȎȂǾȜ.
ŭ0ŞŹŭŮŸ ũaŴŜ ŭšŝE ƅŝŧŤųeũŨŤ ŞŪţŨůŵašŮŶ, ũš ŦŮŪŨY ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȎȋǿȂȎȏș Ȋǽȕǽ ȏȍȂǿȋȃȅȉǽ ǾȘǿǽȂȏ Ȏǿȋȅȉȅ ȋǾȈȅ-
ƇŨŶ ūŪūůŵašŮŭz ŞŪũź2 ūŬšŨjŬũŷűŶ ŝŧ†şŶ ƅŵůŵaŮŤ, ũŪ ȔȂȊȅȜȉȅ, ȏȋȀȁǽ ȐȉȐ ȊȂ ȌȋȌȐȎȇǽȂȏȎȜ ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȏș ǾȈǽȀȋ-
žŝƁš ŞŶ ŭŪŨũżũƁš ŠżŧŤŮŭz, ŮeūŧŹ Ƈŝw ŠŞŤţaŮŤŭz ūŬšŠ- ȐȒǽȊȅȜ ȌȍȂȉȣȍȊȘȒ ǾȈǽȀ, Ȋȋ ȋȊ ȏȋȏȔǽȎ ȃȂ ȍǽȄȁǿȋȜȂȏȎȜ Ȏȋ-
ŞŜŬŤ1ŞŴŤŨŶ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ŞżŬŷ Ţšŧaz: ũš ŨŪşjť Ţš Ůyź ŞŶ ȉȊȂȊȅȂȉ: ǿ ȎȅȈȐ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȋǿǽǿȕȅȒ ȋȌȘȏȋǿ ǿȂȍȘ ȏȂȌȈȘȉ
ųyŞŭŮŞŹ ŭeŬŠŲŜ ŧźŝ0ŞƁź ūŬƁsŮŤ, ŬŜţŧŤ1ųũŷűŶ ŬaŠŤ ŭŮ- ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ ǿȋȃȁȂȈȂȊȊȋ ȐȎȏȍȂȉȈȜȂȏȎȜ ȋȊ ȇ Ȋȅȉ, Ȋȋ ȐȃȂ ȊȂ
ŬŹŦaũƁť, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ƅŝŧŤųaźŵšť ŭ0ŞŹŭŮŤ: nŝaųš ȉȋȃȂȏ ȈțǾȋǿȊȋ ǿȋȎȌȍȅȜȏș ȅȒ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȍȁȓǽ Ȍȋ ȌȍȅȔȅ-
ƅųŤ1ŵŴš ŭšŝE ŮšūŧżťŴŤŨŶ ŞũŤŨaũƁšŨŶ, ŭŪ Ũũ0ŢŜť- ȊȂ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ȔǽȎȏȘȒ ȐȀȍȘȄȂȊȅȆ ȋǾȈȅȔǽțȖȂȆ ȎȋǿȂȎȏȅ.
ŴŤŨŶ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ, ŭŪ ŝGŪŨŶ ŢšŧašŨŪš ũaųũšŨŶ. ǟȌȍȋȔȂȉ, ȂȎȈȅ ȉȘ ȋȔȅȎȏȅȉ ȎȂǾȜ ȏȂȌȈȂȆȕȂț ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ
ǿȊȅȉǽȊȅȂȉ, ȏȋ ȋȌȜȏș ȐȈȐȔȅȉ ȎȅȂ ǿȋȃȁȂȈȂȊȊȋȂ ǾȈǽȀȋ, ȂȖȂ
Ȏ ǾȋŌȈșȕȅȉ ȋȌȘȏȊȘȉ ǿ ǞȋȀȂ ǿȇȐȕȂȊȅȂȉ ȂȀȋ.

Ŧ7Š. ĸŦŪŢš ŦŪ ŨũŤ6ŨŷŨŶ ũaŨŶ ŠHŝŬŷŨŶ, ũyŢŠũŹ ũż- 24. ǧǽȇ ȇ ǿȅȁȅȉȘȉ Ȋǽȉ ǾȈǽȀǽȉ ȊȂǿȋȈșȊȋ ȊȂȇǽȇȋ ǿȈȂ-
ŦŜşw ŮŹŧſ1ŭũŜz ūŬšŠ8ůŝŹŢŠaźŮŶ ų{ŞŭŮŞŜ: ŭŤ1Ųš ŦŶ ũš- ȇȐȏ ȊǽȎ ȏȂȈȂȎȊȘȂ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȏǽȇ ȇ ǾȈǽȀǽȉ ȊȂǿȅȁȅȉȘȉ ȋǾȘȇ-
ŞŤ6ŠŤŨŷŨŶ ũaŨŶ ŝŧŜşŤ6ŨŶ ƇŨũŪš ŠŞŤţaũƁš ƅŝhųš, ſ3şŠA ȊȋǿȂȊȊȋ ȍȐȇȋǿȋȁȅȏ ȊǽȎ ȔȐǿȎȏǿȋ ȐȉȊȋȂ — ȁȐȒȋǿȊȋȂ, ȇȋȀȁǽ
ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŞŦyŭŤŮŶ ŝŧaşŪŭŮŤ, ũŜŭŮŜŞŧsŮŤ ŭŞŪE ųyŞ- ǿȇȐȎȅȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ǾȈǽȀȋȎȏȅ. ǟȎȂ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȂȏ ȎȍȋȁȊȋ-
ŭŮŞŪ. ņ0šŨŢŠŪ ŝŪ ŭŞŪšşŪ2 ŭŬ0ŠƁz ŞŭsųšŭŦŤ ŢšŧašŮŶ, ŠůŴA Ȁȋ ȎȂǾȂ: ȁȐȕǽ, ȇǽȇ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊǽȜ, — ȊȂǾȂȎȊȘȒ ǾȈǽȀ, ǽ ȏȂȈȋ,
Ƈŝw, ƆŦw ŝšţūŧ0ŮũŜ, ũšŝeŭũŷűŶ ş0ŬũŤűŶ ŝŧ†şŶ: ŮżŧŪ ȇǽȇ ȌȂȍȎȏș ȋȏ ȄȂȉȈȅ, — ȄȂȉȊȘȒ ȎȈǽȎȏȂȆ. ǥȏǽȇ, ǿ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ
Ţš, ƆŦw ūeŬŭŮŸ, ţšŨŧšũhz ŭŧaŠŪŭŮŤ. ŋŪŠŞŤ1şũšŨŭz u5ŝŪ ȋȌȘȏȊȋ ǿȇȐȕǽȏș ȊȂǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȊȂȄǽǾȈȐȁȊȋ ȁȋȎȏȅȀȊȂȉ
ŞũŤ1ŮŤ ŞŪ Ť3ŭŦyŭŶ ũšŞšŵeŭŮŞšũũŜşw ųyŞŭŮŞƁz ũšūŬšŧeŭŮ- ȉȘ, ȂȎȈȅ ȏȍȐȁǽȉȅ ȐȏȋȊȔȅȉ ȔȂȍȎȏǿȋȂ ȏȂȈȋ ȎǿȋȂ.
ũŹ, ūŬšŞhŴš ŞšŵeŭŮŞšũũŜşw, ŮŬůŠŷ6 ŮŪũųaťŴŤŨŤ.
 
55
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ŧ7ſ. Ł#ŠŤ1ũŪ u5ŝŪ ŝhŮŤ ųyŞŭŮŞŪ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŪ, ŭaŨŪš 25. Ǵȏȋ ȔȐǿȎȏǿȋ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȋȁȊȋ, ȎȂȉȐ ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ
ŠżťŭŮŞŪ ƈųŤ1ŮŶ ŭ™aşw ŬaţůŨŜ, ŞŪ ŠŞa Ţš ŠBťŭŮŞŜ ȎǽȉȋȂ ȁȂȆȎȏǿȋ (ȚȊȂȍȀȅȜ) ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ (ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȊȘȆ
ūŬ0ųšš, ūŬšŭŧůŴaũƁz ŬaŠŤ ƋŠaŨŪŞŜ ŬŜţŠŹŧŤ1ŭz, ŠŬůş0š Ţš ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ȍǽȄȐȉ). ǬȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂȉ ǝȁǽȉȋǿȋȉ ȋȊȋ ȍǽȄȁȂ-
ūŬŪŭŮ0š, ſ4Ţš t ŭ™aşw Š¦Ŝ ŭŤ1ŧŷ ŝŷŞašŮŶ, ſ3ş0Ţš ũš ŞŭsŦŶ ȈȅȈȋȎș Ȋǽ ȁǿǽ ȁȂȆȎȏǿǽ (ȚȊȂȍȀȅȅ); Ȋȋ ǮǿȜȏȘȉ ǡȐȒȋȉ ȋȊȋ
Ũ0ŢšŮŶ ŞżŠŹŮŤ, ŬaţŞŹ ſ3ŠŤ1ũŤ, Ť5Ţš ŢŤŮƁS ŭšşw2 Ũaũũů, ȋȌȜȏș ȎȋȁȂȈȋǿǽȂȏȎȜ ȂȁȅȊȘȉ ȅ ȌȍȋȎȏȘȉ. ǺȏȋȀȋ ȋȁȊǽȇȋ ȃ
ũŜŠeŢŠŷ ŬaŠŤ ŝyŠůŵŤűŶ ŝŧ†şŶ ūŬšţŬżŞŴš ŭŧaŠŲŹ, Ť3 Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȐǿȅȁȂȏș ǿ ȎȂǾȂ, ȇȍȋȉȂ ȏȂȒ ȋȁȊȅȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ,
Şŭ‰ ŮŹŧeŭũŷűŶ ųyŞŭŮŞŶ Ţšŧ†ũƁz ŞŶ ŞŪţŠšŬŢaũƁŤ ǿ ȔǽȜȊȅȅ ǾȐȁȐȖȅȒ ǾȈǽȀ, ȋȒȋȏȊȋ ȋȏȍȂȕǽțȏȎȜ ȋȏ ǾȈǽȀ ȃȅȄ-
Ť3ţŭůŴŤ1ŴŜ. ľŶ ŭŤ1űŶ ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŹűŶ ŝŧŜşŪŨ0ŵũŹ ƇŨŶ ŝšţ- Ȋȅ ȎȂȆ ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȅȎȎȐȕǽțȏ ǿȎȜȇȋȂ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ ȏȂ-
ūšųaŧƁšŨŶ ŠŞŤ1ŢŤŨŸ ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŝŧaşŪŭŮŤ ũšŤţŬšųſ1ũ- ȈȂȎȊȘȒ ȔȐǿȎȏǿ. ǥǾȋ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȏǽȇȋǿȘȒ Ȑȉ, Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
ũŷz ŬŜţůŨżŮŤ Ũ0ŢšŮŶ: ŮżŨŢš ūŪ ŨżŬŹ ŭŞŪšşw2 ūŬš- ȌȋȈȊȋȀȋ ǾȂȎȌȋȌȂȔȂȊȅȜ, Ȅȁȍǽǿȋ ȅ ǾȋȁȍȂȊȊȋ ȎȋǿȂȍȕǽȜ Ȏǿȋȅ
ŭūżzũƁz, Ť3 Ůżŧů ŮŪşŠA ūŬšūŪŠŜeŮŶ ŭŞŪ‰ ŬaŠwŭŮŤ, ŝšţ- ȁǿȅȃȂȊȅȜ, ȉȋȃȂȏ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋ ǿȇȐȕǽȏș ǾȋȃȂȎȏ-
ŨżŬũŷŨŶ ũżŦƁŤŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ŧźŝŞE Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁz ŬaŠůz- ǿȂȊȊȐț ǾȈǽȀȋȎȏȘȊț, ȅ ǿ ȏȋ ȃȂ ǿȍȂȉȜ Ȍȋ ȉȂȍȂ ȎǿȋȂȀȋ ȌȍȂ-
ŭz. ʼnŜ ŮŪş0 ŝŪ ŬšųE, ƈūŪŞA ŭeŬŠŲš ŨŪE, Ť3 ūŪŨ0Ţš ŨŤ2: Ť3 ȎȌȂȜȊȅȜ ȎȋȋǾȖǽȏș Ȏǿȋȅ ȍǽȁȋȎȏȅ ȅ ȏȂȈȐ, ǾȂȄȉȂȍȊȘȉ ȊȂȇȅ-
ūŬŪŲŞŹŮE ūŧ0ŮŸ ŨŪS, Ť3 Ş0ŧšź ŨŪeź Ť3ŭūŪŞżŨŭz ſ3ŨY ȅȉ ȎȈȋǿȋȉ ǿ ȈțǾǿȅ ȅȄȗȜǿȈȜȜ ȎǿȋȂ ȋǾȍǽȁȋǿǽȊȅȂ ȅȎȌȋǿȂȁǽ-
(PŜŧ. Ŧ7ţ, ţ7): ŮŪşŠa ŝŪ ŝhŞŴŜz ŬaŠŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů ȊȅȂȉ, ȀȋǿȋȍȜ: Ȋǽ ǪȂȀȋ ȐȌȋǿǽȈȋ ȎȂȍȁȓȂ ȉȋȂ, ȅ ǫȊ ȌȋȉȋȀ
ŞŪŭūŪŨŤũaũƁš ſ4ŭŮŸ ũšŧeŭŮũŪ ũšŮŧżũũŜşw ŢŤŮƁS. ȉȊȂ, ȅ ȌȍȋȓǿȂȈǽ ȌȈȋȏș ȉȋȜ, ȅ ȋȒȋȏȊȋ ȅȎȌȋǿȂȁǽț ǢȀȋ (ǬȎ.
27, 7). ǯǽȇȋǿȋȂ ȋǾȍǽȁȋǿǽȊȅȂ, ǾȘǿǽțȖȂȂ ǿ ȎȂȉ ȎȈȐȔǽȂ ǿ
ȁȐȕȂ ȅ ȏȂȈȂ, ȂȎȏș ȊȂȈȂȎȏȊȋȂ ȊǽȌȋȉȅȊǽȊȅȂ ȋ ǿȂȔȊȋ ȊȂȏȈȂȊ-
Ȋȋȉ ȃȅȏȅȅ.
Ŧ7ƀ. ʼnšŞŪŧũyšŨů ūŬŤ1ŭũw ūŪŠŪŝašŮŶ űŬŜũŤ1ŮŤ ŨhŭŧŸ 26. ǬȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ ȊǽȁȋǾȊȋ ǿȎȂȀȁǽ ȎȋǾȈțȁǽȏș ȉȘȎȈș
ūŪŠŞŤţaźŵŷŨŭz, ŠŜ ƆŦŪŢš ŞŶ Ůyź ŮšŦyŵŷz ū0Ũŷŭŧŷ Ȏǿȋț ȊȂǿȋȈȊȐțȖȂțȎȜ, ȔȏȋǾȘ Ȑȉ ǿȂȍȊȋ ȉȋȀ ȍǽȄȈȅȔǽȏș Ȋǽ-
ƇŨŶ ŬŜţŭůŢŠaz ŠHŝŬŷz u5ŝŪ Ť3 ŝGŪūHŭŧŜũũŷz, ŞŶ ǾȂȀǽțȖȅȂ ȌȋȉȘȎȈȘ, ȅ ȍǽȄȈȅȔǽȜ, ȁȋǾȍȘȂ ȅ ǾȋȀȋȌȋȎȈǽȊȊȘȂ
ŭŪŦŬ0ŞŤŵŜűŶ ūaŨzŮŤ ūŪŧŜşašŮŶ: ŭŮŬHūŪŮũŷz Ţš Ť3 ŝŹ- ǿȈǽȀǽȈ ǿ ȎȋȇȍȋǿȅȖȊȅȓȐ ȌǽȉȜȏȅ, ǽ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȂ ȅ ȁȂȉȋȊ-
ŭŪŞŤ6Šũŷz ŞũĮ ũżşŠŹ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŷűŶ ŭŪŦŬ0ŞŤŵŶ tŨe- ȎȇȅȂ ȅȄǿȂȍȀǽȈ ǿȋȊ ȅȄ ǿȈǽȀǽȈȅȖ ȂȎȏȂȎȏǿǽ. ǥ ȉȋȍȂ, ȇȋȀȁǽ
ŵšŮŶ. ń# ŞŶ Ũ0ŬŤ ŝŪ ƈŮŤŴašŨŪŨŶ, ŠaŢš ŠŪ şŧůŝŤũŷ2 Ȏȏȋȅȏ ȌȋȇȋȆȊȋ, ǾȘǿǽȂȏ ǿȅȁȊȋ ȁȈȜ ȍȘǾȋȈȋǿȋǿ ȁȋ ȎǽȉȘȒ
ŮŪşw2 ŠŞŤŢeũƁz t Ť5Ţš Ŭhŝŷ ŧŪŞsŵŤűŶ ţŬŤ1Ůŭz, ƆŦw ũŤ ȌȋȎȈȂȁȊȅȒ ȀȈȐǾȅȊ ȎǿȋȅȒ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ȊȂ ȐȇȍȘǿǽȂȏȎȜ ȋȏ
ſ3ŠŤ1ũŜ ŮBŨŶ ũŤŦaŦŪŢš ƈŮŜŤ1Ůŭz ŮŪşŠA, Ť5Ţš ŮaŨw ūŬš- ȊȅȒ Ȋȅ ȋȁȊǽ ȌȋȔȏȅ ȅȄ ȁǿȅȃȐȖȅȒȎȜ ȏǽȉ ȃȅǿȘȒ ȏǿǽȍȂȆ; ȇȋ-
űŪŠsŵŤűŶ ŢŤŞ0ŮũŷűŶ ŭŮšţS. Ł#şŠa Ţš ŝŪ t ŝyŬŤ ŞŪţ- Ȁȁǽ ȃȂ ȋȊȋ ǿȄǿȋȈȊȋǿȘǿǽȂȏȎȜ ǿȂȏȍǽȉȅ, ȏȋȀȁǽ ȎȇȍȘǿǽȂȏ ǿ
ŨůŵašŮŭz, ŭŪŦŬŷŞašŮŶ ŭŨůŵſ1ũƁz ŠŬsűŧŪŭŮƁź, ±Ţš ŞŪ ȊȂȌȍȋȊȅȓǽȂȉȋȆ ȉȐȏȊȋȎȏȅ ȎǿȋȂȆ ȏȋŌ, Ȕȏȋ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȌȍȅȜȏ-
ŭŨŤŬeũƁŤ ŮŤŴŤũŷ2 ţŬżŮŤŭz ŧźŝŪųeŭŮŞŪŞŜŴš. ŮżŨŢš Ť3 ȊȋȆ ȏȅȕȅȊȘ ȖȂȁȍȋ ȁǽǿǽȈȋ ǿȅȁȂȏș; ȋȏ ȔȂȀȋ ǿ ȏȐ ȌȋȍȐ ȅȎ-
ūŬaţŠũů ŭyŵů űŤ1ŮŬŪŭŮŸ ŮŪşŠA ŞŤ1ŠŤŨŶ, Ť5Ţš ŧŪŞŤ1ŮŞŷ ȇȐȎȎȏǿȋ ȍȘǾȋȈȋǿȊȋȆ ȒȅȏȍȋȎȏȅ ȐȎȏȍȋȜțȖȅȒ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ǾȂȄ
ŦHţũŤ ūŬŪŭŮŤŬaźŵŤűŶ. Ł$Ţš Ƈŝw Ť3 ƈŨY ţŬŤ1ŮšŧŸũů ūŬŤ- ȁȂȈǽ. Ǻȏȋ ȃȂ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ ȌȍȂȏȂȍȌȂǿǽȏș ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȉȐ
ŦŧźųašŮŭz ŞŭsŦw ŭŮŬŜŠaŮŤ: ũŜŤūaųš ſ3şŠA t şũżŞŜ ȐȉȐ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȇȋȀȁǽ ȀȈȐǾȅȊǽ ȁȐȕȅ ǿȋȄȉȐȖǽȂȏȎȜ ȀȊȂǿȋȉ
ũšūŬaŞšŠũŜ, şŧůŝŤũA ŠůŴeŞũŜz ŭŨůŵašŮŭz. ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȘȉ.
 
56
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ŧ7ţ. ňaŧŷűŶ ſ4ŭŮŸ ƀŹŧw2, ſ4Ţš Şŭ‰ ŭŞŪ‰ nūaŭũw ŞżŠŹ- 27. ǫȔȂȊș ȊȂȉȊȋȀȋ ȏǽȇȅȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȏȋȔȊȋ ȄȊǽțȏ ǿȎȂ
ŮŤ ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz, Ť3 ŮżűŶ, Ť4űŢš ũŤŦŪşŠa Ţš ƇŨŶ ŞŪŭ- Ȏǿȋȅ ȌǽȁȂȊȅȜ ȅ ȇȋȏȋȍȘȒ Ȑȉ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȋȏȏȋȍȀǽȂȏȎȜ ȋȏ Ȍǽ-
űŤŵašŮŭz t ūaŨzŮŤ ŝ9Ɓz. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ ƉųŤ ũaŴŤ ȉȜȏȋǿǽȊȅȜ ȋ ǞȋȀȂ. ǧǽȇ ȏȂȈȂȎȊȘȂ Ȋǽȕȅ ȋȔȅ, ȇȋȀȁǽ ȄȁȍǽǿȘ,
ŮŹŧſ1ŭũŷz, ſ3şŠA Ƈŝw ţŠŬaŞŭŮŞůźŮŶ, Şŭ‰ ţŬżŮŤ ŠaŢš Ť3 ȉȋȀȐȏ ǿȎȂ Ȓȋȍȋȕȋ ǿȅȁȂȏș ȁȋ ȉǽȈȂȆȕȅȒ ȇȋȉǽȍȋǿ ȅ ȉȐȕȂȇ,
ŧšŮaſŨŷz ŦŪŨŜŬŤ2 Ť3ŧŤ2 Ũ{ŴŤŲŷ ūŪ ŞŪţŠyűů Ũ0şůŮŶ: ſ3şŠa ȈȂȏǽțȖȅȒ ǿ ǿȋȄȁȐȒȂ; ǽ ȇȋȀȁǽ ǾȘǿǽțȏ ȄǽȌȋȍȋȕȂȊȘ ȅȈȅ
Ţš t ŨyŮũŪŭŮŤ Ť3ŧŤ2 Ť3ţŧŤ1ŮƁz ũżŦŪšşw ūŪŦŬŷŞašŨŤ ŭyŮŸ, ǿȈǽȃȊȘȉ ȔȂȉ ȌȋȇȍȘȏȘ, ȏȋȀȁǽ Ȕȏȋ ǿȂȈȅȇȋ ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȅȉ
žŵš Ƈŝw Ť3 ŞšŧŤ1ŦŪ ųŮŪ2 ŝyŠšŮŶ t ŭŤ1űŶ ŭŬŹŮašŨŷűŶ, ŮŪ2 Ť3 ǿȎȏȍȂȔǽȂȏȎȜ, ȏȋ ǿȅȁȜȏ, Ȓȋȏș ȎȈǽǾȋ, ǽ Ȕȏȋ ȉǽȈȋ, ȏȋȀȋ ȎȋǿȎȂȉ
ŭƁE Ů0ũŲŹ ţŬsŮŶ: Ũ†ŧŜz Ţš Ť3 ũš ŬŜţůŨŹŞaźŮŶ ųyŞŭŮ- ȊȂ ȋȖȐȖǽțȏ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȄȍȂȊȅȜ: ȏǽȇ ȅ ȁȐȕǽ, ȇȋȀȁǽ ǿȊȅȉǽ-
ŞŪŨŶ ŞŤ1ŠŤŮšŧŸũŷŨŶ. ōŤ1Ųš Ť3 ŠůŴA, žŵš Ƈŝw ſ4Ţš t ȊȅȂȉ ȇ ȎȂǾȂ ȌȍȋȀȋȊȅȏ ȋȉȍǽȔȂȊȅȂ, ȎȈȐȔǽțȖȂȂȎȜ Ȏ ȊȂț ȋȏ
ŨƁŬŪŧź1ŝƁz ŭeť ŭŧůųŤ1ŞŴššŭz ūŪŨŬŜųeũƁš, ŞũŤŨaũƁšŨŶ Ť3ŭ- ȉȣȍȋȈțǾȅȜ, ȏȋȀȁǽ ȅ ȉǽȈȘȂ Ȏǿȋȅ ȌǽȁȂȊȅȜ ȌȋȔȅȏǽȜ ȋȔȂȊș
ŮŪũųŜŞašŮŶ, Ť3 ±Ţš ƀŹŧw2 ŭšS Ũ†ŧŜz ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz, ƆŦw ǿȂȈȅȇȅȉȅ, ȎȈȂȄȘ ȇ ȎȈȂȄǽȉ ȌȍȅȈǽȀǽȂȏ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ǾȈǽȀȋȁǽ-
ŞšŧŤ6ŦŜ ŞŨŹũsźŵŤ, ŭŧeţŷ ũŜ ŭŧeţŷ ŞŪ Ũũ0ţŹ ŝŧŜşŪŠŜ- ȍȂȊȅȂȉ, ȎȋȇȍȐȕǽȜȎș ȋ ȏȋȉ, — ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ: ȌȍǽǿȂȁȊȘȂ ǾȐ-
ŬeũƁŤ ũšūŬšŭŮaũũw Ť3ţũ0ŭŤŮŶ: ūŬaŞšŠũƁŤ ŝŪ, ŬšųE, Ť3ŭūŪ- ȁȐȏ ȅȎȌȋǿȂȁȘǿǽȏș ȅȉȜ ǯǿȋȂ (ǬȎ. 139, 14); ǽ ȇȋȀȁǽ ȋȁȂȍ-
ŞżŠzŮŭz Ť4ŨšũŤ ŮŞŪšŨY (PŜŧ. Ŭlf, Š7i). İŵš ŧŤ Ţš ŞŶ ȃȅȉǽ ǾȘǿǽȂȏ ȉȣȍȋȈțǾȅǿȘȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ, ȏȋȀȁǽ ȂȎȈȅ
ŨƁŬŭŦ0ť ŨŪŧŞĮ ūŬšŝŷŞašŮŶ ŧźŝ0ŞũŹ, ŮŪşŠa ŝŪ, žŵš ųŮŪ2 ȎȋǿȂȍȕȅȏ ȐǾȅȆȎȏǿȋ, ȅȈȅ ȁȍȐȀȋȂ Ȕȏȋ ȁȋȎȏȋȆȊȋȂ ȊǽȇǽȄǽȊȅȜ,
Ť3 ƈŝjťŭŮŞšũũŪ, Ť3ŧŤ2 Ũũ0şŜşw ŠŪŭŮ0ťũŪ ŨůųeũƁz ŭŪŠŹ- ȔȐǿȎȏǿȐȂȏ ȂȖȂ ȊȂȉȊȋȀȋ, ȁȍȐȀȅȒ ȃȂ ȌǽȁȂȊȅȆ ȊȅȇǽȇȅȒ ȅ Ȅǽ-
ŞašŮŶ, ŮŪ2 Ť3 ŭƁE ſ3ŠŞA ţũašŮŶ: Ť3ũ†z Ţš ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz ũŤŢE ȉȂȏȅȏș ȊȂ ȉȋȃȂȏ, ȁǽȃȂ ȊȂȍȂȁȇȋ ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȅȒ Ȅǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
ũŜţũaŨšũŜŮŤ Ũ0ŢšŮŶ: ũŪ ƆŦw Ť3ŭūŬŜŞŧſ1ũƁz ŭƁ‰ Ũũ0şŜŵŤ Ȉȅ ȅ ȊȂ ȎȏȘȁȅȏȎȜ Ȏ ȃǽȍȋȉ ȄǽȖȅȖǽȏș ȅȒ, ȊȂȎȔǽȎȏȊǽȜ.
ŞŨŹũsšŮŶ: ŮżŨŢš ƅ ŮżűŶ Ť3 ūŬŤŧżŢũŹš ŭŧ0ŞŪ ŮŞŪ-
ŬsŵŤ, nŦŜsũũŜz, ũš ŭŮŷŠŤ1Ůŭz.
Ŧ7Ť. ĹŨŶ ƅųŤ1ŭŮŤŮŤ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŭ™0Ũů Š¦ů ſ4ŭŮŸ ŭŞ0ťŭŮ- 28. ǫȔȅȎȏȅȏș Ȑȉ ȏȋȈșȇȋ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ ȂȎȏș ȁȂȈȋ. ǥǾȋ
ŞšũũŪ. İŵš ŝŪ ũš ŞũŤ1ŠšŮŶ ŦŬżūŦƁť, Ť3 ūŧŹũŤ1ŮŶ Ť3 ŭŞs- ȂȎȈȅ ȊȂ ȌȍȅȁȂȏ ǧȍȂȌȈșȕȅȆ ǮȂȆ, ȊȂ ȌȋȆȉǽȂȏ ȅ ȊȂ ȎǿȜȃȂȏ
ŢšŮŶ űŤ1ŵũŤŦŜ, ũŤŦaŦŪŢš ūŧżũŶ ŭŞŪŝŪŠŤ1Ůŭz. ŋŪŠŪŝašŮŶ ȒȅȖȊȅȇǽ ȋȊȋȀȋ (Ȏȉ. Ǩȇ. 11, 22), ȏȋ ȌȋȒȅȖȂȊȊȋȂ ȅȉ Ȋȅȇǽȇ
u5ŝŪ ŞŭżŨŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸŨŤ, ũŜŤūaųš Ţš ŨŤ1ŬŪŨŶ ŠůŴeŞ- ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș ǿȘȎǿȋǾȋȃȁȂȊȋ. ǬȋȁȋǾǽȂȏ ȐǾȋ ǿȎȜȇȅȉȅ
ũŷŨŶ ūŪŦ0ŤŮŤ Š¦Ŷ ŭ™hť, ŠŜ ŭŞŹŮŤ1ŧŸũŤŦŶ ŬaţůŨŜ Ť4ŨŜ- ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ, ȊǽȅȌǽȔȂ ȃȂ ȉȅȍȋȉ ȁȐȕȂǿȊȘȉ ȐȌȋȇȋȂǿǽȏș
Ũŷ ŞŶ ũaŭŶ kŞŧsšŨŜ ŞŭšşŠA: ŭƁsźŵů ŝŪ ŮŪŨY ũšūŬšŭ- ǿ ȎȂǾȂ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ, ȔȏȋǾ ȅȉȂȏș ǿ ȎȂǾȂ ȎǿȂȏȅȈșȊȅȇ ȍǽȄȐȉǽ
Ůaũũw ŞŪ űŬŜũŤ1ŧŸũŤŲŜűŶ ŠůŴeŞũŷűŶ, ũš Ů0ŦŨw kŞŧsš- ǿȎȂȀȁǽ ȎǿȂȏȜȖȅȉ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȇȋȀȁǽ ȋȊ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȎǿȂ-
ŨŤ ŝŷŞaźŮŶ ŞŪ ƈŨĮ ş0ŬŲƁŤ ƉũƁŤ Ť3 ŮeŨũƁŤ t ŝŹŭHŞŶ ȏȅȏ ǿ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȎȏȜȒ ȁȐȕȅ, ȏȋȀȁǽ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȜǿȊȘ ǾȘǿǽțȏ
ūŬŤŧ0ţŤ, ũŪ Ť3 Ť3ţũšŨŪşaźŮŶ ƀŹŧw2, ƅŝŧŤųašŨŤ t ŭ™aşw ǿ ȐȉȂ ȁǽȃȂ ȉǽȈȘȂ ȏȂȉȊȘȂ ȌȍȅȈȋȀȅ ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ, Ȋȋ ȅ ǾȂȄ-
ƉũŜşw ŭŞżŮŜ. ōšşH ŝŪ ŬaŠŤ Ť3 Ƌū0ŭŮŪŧŶ şŧŜş0ŧšŮŶ: Š¦Ŝ ũš ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȘ ȅ ȊȂȐȎȏȋȆȔȅǿȘ, ǾȐȁȐȔȅ ȋǾȈȅȔǽȂȉȘ ǮǿȜȏȘȉ
ƈşŜŴaťŮš (ʵ ōŪŧ. ſ7, f7i): ŞŨżŭŮw ũš ƀŧŪŠżťŭŮŞůźŵš, ȋȊȘȉ ȅ ȌȍȂȎȈǽǿȊȘȉ ǮǿȂȏȋȉ. ǬȋȔȂȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ:
Ť3ŧŤ2 ƀŧŪ2 ūŪŨŷŴŧsźŵš, ƅūšųŜŧsšŮš ŭ™aşw Š¦Ŝ ŝŧaşŪŭŮŸ: ǡȐȒǽ ȊȂ ȐȀǽȕǽȆȏȂ (1 ǮȋȈ. 5, 19), ȏ. Ȃ. ȊȂ ȋȎȇȋȍǾȈȜȆȏȂ (Ǣȑ.
ŠŜ ũš ŧŤŴŤ1Ůšŭz ŭūŪŝ0ŬũŤŦŜ Ɖũŷz ŭŞŹŵŤ2. ʼnš ŝŪ2, Ť4Ţš 4, 30) ǾȈǽȀȋȎȏȘȊȅ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ ȄȈȘȉȅ ȁȂȈǽȉȅ ȅȈȅ Ȍȋ-
ūŬŤŭũŪŭyŵũŷť Ť3 ŢŤŞŪŮŞ0Ŭũŷť, ƈşŜŭašŮŶ: ũŪ ƉũŜşw ȉȘȕȈȂȊȅȜȉȅ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȈȅȕȅȏșȎȜ ǿȎȂȌȋǾȂȁȅȏȂȈșȊȋȀȋ ȋȊȋȀȋ
 
57
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ƅūšųŜŧeũƁš, ŭŤ1ŬŹųŸ tŞŬŜŵeũƁš ŠŬsűŧŶ, Ť3 ũšŭƁsŮšŧšũŶ ȎǿȂȏȅȈșȊȅȇǽ. ǥǾȋ ȊȂ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘȆ ȅ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȘȆ ȐȀǽ-
ƇŨŶ ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ ŬaţůŨŜ. ȎǽȂȏ Ȍȍȅ ȎȂȉ ǡȐȒ, Ȋȋ ǢȀȋ ȋȌȂȔǽȈȂȊȅȂ, ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ ȋȏǿȍǽ-
ȖȂȊȅȂ, ȋȎȏǽǿȈȜȂȏ Ȑȉ Ȋǽȕ ȋȃȂȎȏȂȈȘȉ ȅ ȔȐȃȁȘȉ ȎǿȂȏǽ ǿȂ-
ȁȂȊȅȜ.
Ŧ7f. Ł#ŠŤ1ũŪ u5ŝŪ, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ųyŞŭŮŞŪ ŝhŮŤ ſ3ŭŮeŭŮ- 29. ǢȁȅȊȋ ȂȎȏș, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ǿ ȁȐȕȂ ȔȐǿ-
ŞšũũŪ ŠůŴŤ2, ūsŮŸ ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŪź ŮżŧŜ ũaŴšşw ŬaţũŭŮŞŤ- Ȏȏǿȋ[, ȅǾȋ ȅȄǿȂȎȏȊȘȂ ȌȜȏș ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȔȐǿȎȏǿ ȎȐȏș ȋȎȋǾȋȂ
ŴŜŭz ūŪŮŬeŝŜŨŤ, Şŭšŭ™hť Ť3 ųšŧŪŞŹŦŪŧźŝŤ1Şŷť ƇųŤŮŶ ȁȂȈȋ; ȋȊȅ ȎȈȐȃǽȏ ȌȋȏȍȂǾȊȋȎȏȜȉ ȏȂȈǽ, ȇǽȇ ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ ǿȎȂ-
ũaŭŶ Š¦Ŷ ŝ9Ɓť: ŭŪŬŜţŠŹŧsšŮŭz Ţš ŭƁE t ūŬšŭŧůŴaũƁz ȎǿȜȏȋȆ ȅ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅǿȘȆ ǡȐȒ ǞȋȃȅȆ]; Ȋȋ ȋȊȋ ȊȘȊȂ ǿ
ūŬŤŝhŞŴŜşw ŬaŠŤ ūŪūŪŧţũŪŞeũƁz ƈŨA, ŭaŨŷŨŤ ŠůŴeŞ- ȌȍȋȜǿȈȂȊȅȜȒ ȁǿȅȃȂȊȅȆ ȁȐȕȅ ȍǽȄȁȂȈȜȂȏȎȜ ȊǽȁǿȋȂ Ȍȋ Ȍȍȅ-
ũŷŨŤ ŠŞŤŢeũŸŨŤ. ōšşw2 ŬaŠŤ ƉŞŪ u5ŝŪ ŭŮŬaŭŮũŪť ŭŪt- ȔȅȊȂ ȌȋȌȋȈȄȊȋǿȂȊȅȜ Ȋǽ ȊȂȁȋǾȍȋȂ, ȌȍȅȍǽȄȅǿȕȂȂȎȜ ȇ ȐȉȐ
Ş0ŠŤŮŭz ſ3S ųaŭŮŤ, tũź1ŠůŢš ŞŬeŨšũũŷűŶ ŝŧŜşŤ1űŶ ŭŧa- ȔȍȂȄ ȌȍȂȎȈȐȕǽȊȅȂ. ǬȋȔȂȉȐ, ȏȋ ȋȊȋ ǿȈȂȔȂȏȎȜ ȎȏȍǽȎȏȊȋț
ŠŪŭŮũŹ ųyŞŭŮŞůšŮŶ: ƉŞŪ Ţš ŭŧŪŞeŭũŪŨů ſ3S Ť3 ƇŨũŪŨů ȔǽȎȏȅț ȁȐȕȅ, — ȋȏ ȔȂȀȋ ȉȘ ȎȈǽȁȋȎȏȊȋ ȎȋȔȐǿȎȏǿȐȂȉ ǾȈǽ-
Ũũ0şŜŢŠŷ ŭŪŬaŠůšŮŭz ŠŞŤŢeũƁź, ūŪũeŢš ŦŶ ũšŝſ1ŭũŷŨŶ Ȁǽȉ ȃȅȏȂȆȎȇȅȉ; ȏȋ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȍǽȄȐȉȊȋȉȐ ȉȘȎȈȂȊȊȋ-
ŠŪŝŬ0ŮŜŨŶ, ſ3şŠA ŲŹŧŪŨyŠŬŭŮŞůšŨŶ, ƇŨŶ ũaŴŶ ŮšŵŤ2 ȉȐ ȂȂ ȁǿȅȃȂȊȅț, — ȌȋȇȋȈȅȇȐ Ȑȉ Ȋǽȕ, ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȓȂȈȋ-
ŢšŧašŮŶ. İŵš u5ŝŪ ŞŪ nŝhųŜť ūŬƁŤ1ŠšŨŶ, ſ4Ţš ūŬšw- ȉȐȁȍȎȏǿȐȂȉ, Ȏ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ ȐȎȏȍȂȉȈȜȂȏȎȜ ȏȂȖȅ ȇ ȊȂǾȂȎ-
ŝŤ1ŠŹŮŤ ŨjŬŜ ŭšşw2 ŝŪşaŮŭŮŞŪ: ŮŪşŠA ŞŪţŨ0ŢšŨŶ Ť3 ţšŨ- ȊȘȉ ȇȍǽȎȋȏǽȉ. ǢȎȈȅ ȌȋȏȋȉȐ ȉȘ ȌȍȅȁȂȉ ǿ ȊǽǿȘȇ ȌȍȂȄȅȍǽȏș
ŧšũ0š ŠůŴŤ2 ŢšŧaũƁš, ŭŧŪŞeŭũŪŨů ſ3S ţŜŧ0şů ŭŪŞŪŦůūŤ1ŮŤ, ǾȈǽȀǽ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ, ȏȋ ȎȉȋȃȂȉ ȊǽȇȋȊȂȓ ȅ ȄȂȉȊȋȂ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ
ūŬƁwŝŵeũƁź Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ ŭƁE ƈŭŮŬŪsźŵů ŞŶ ũaŭŶ. İŵš ȁȐȕȅ ȌȍȅǿȂȎȏȅ ǿ ȎȋȀȈǽȎȅȂ Ȏ ȍǽȄȐȉȊȘȉ ȂȂ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂȉ, ǿ
ŝŪ ũš ŮŪşw2 ŝ9šŭŮŞŪ2 ŠżťŭŮŞšũũŹ, ±Ţš ŭeŬŠŲŜ ũaŴšşw ȎȅȈȐ ȋǾȖȂȊȅȜ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ, ȎȅȂ ǿ ȊǽȎ ȁȋȉȋȎȏȍȋȅȏȂȈșȎȏ-
űŬŜũŤ6ŧŤŵŜ ƅţŜŬŤ1ŮŶ, ũš ŞŪţŨ0ŢšŨŶ u5ŝŪ ŞŪ ũšŬŜţŠżŧŸ- ǿȐțȖȂȀȋ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ ǢȀȋ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȋ ȊȂ ȋȄǽȍȅȏ
ũŹ ųyŞŭŮŞŹ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŭšŲżŧŷŨŶ ţŜŧ0şŪŨŶ ŞŦůŭŤ1ŮŤ ŝŧŜ- ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȎȏȂȆ ȊǽȕȂȀȋ ȎȂȍȁȓǽ, ȏȋ ȉȘ ȊȂ ǿȋȄȉȋȃȂȉ ȊȂ-
şaşw. ȍǽȄȁȂȈșȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ, ȏ. Ȃ. ǿȎȂȓȂȈȘȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ ȁȐ-
ȕȅ, ǿȇȐȎȅȏș ǪȂǾȂȎȊȋȀȋ ǾȈǽȀǽ.
l. œyŞŭŮŞŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨA, ŞŦůŴeũƁš nūaŭũw ŬŜţŭůŢŠaš- 30. ǴȐǿȎȏǿȋ Ȑȉǽ ȂȎȏș ǿȇȐȎ ȂȀȋ, ǿȂȍȊȋ ȍǽȄȈȅȔǽțȖȅȆ ȁȐ-
ŨŷűŶ. ń$ŨŢš ŝŪ w4ŝŬŜţŪŨŶ ŞŦůŭŤ1ŮšŧŸũŷŨŶ ũaŴŤŨŶ ȒȋǿȊȘȂ ǿȂȖȅ. ǧǽȇ ȏȂȈȂȎȊȘȉ Ȋǽȕȅȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ǿȇȐȎǽ ǿ
ųyŞŭŮŞŪŨŶ ŮżŧŜ, ŠHŝŬŜz t ƀŧhűŶ ũšŧeŭŮũŹ ŞŪ ŞŬeŨz Ȅȁȍǽǿȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ ȊȂȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ ȍǽȄȈȅȔǽȜ ȒȋȍȋȕȂȂ
ţŠŬaŞƁz ŬŜţŭůŢŠaźŵš, ŝŧŜşŤ1űŶ ŢšŧašŨŶ: ŮaŦw Ť3 ƇŨŶ ȋȏ ȊȂȒȋȍȋȕȂȀȋ, ȌȍȅȜȏȊȋȀȋ ȃȂȈǽȂȉ (ȋȏ ȊȂȌȍȅȜȏȊȋȀȋ ȃȂ ȋȏ-
ũaŴŶ, ſ3şŠA ŝlşŪŨ0ŵũŹ, Ť3 ŞŪ Ũũ0ţŹ ŝšţūšųaŧƁŤ ŠŞŤţa- ǿȍǽȖǽȂȉȎȜ): ȏǽȇ ȅ Ȑȉ Ȋǽȕ, ȇȋȀȁǽ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȏș ǿ
ŮŤŭz ũaųũšŮŶ, Ũ0ŢšŮŶ Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ƈŮŹŴeũƁz ȁȋǾȍȋȉ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȅ ȅ ǿ ȌȋȈȊȋȉ ǾȂȎȌȋȌȂȔȂȊȅȅ ȋ ȌȍȂȒȋȁȜ-
ŝŪşaŮũŹ ŬŜţůŨżŮŤ, Ť3 t ūŬŪŮŤ1ŞũŜşw ũŤŦŪşŠaŢš ŭŪŞŪŭűŤ- ȖȂȉ, ȉȋȃȂȏ ǾȋȀǽȏȋ ȋȖȐȖǽȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ȅ
ŵaŮŤŭz. ĸŦŪŢš ŝŪ ŮżŧŪ, ţšŨũhűŶ ŞŦůŴaz ŭŧaŠŪŭŮšť ȊȅȉǽȈȋ ȊȂ ǾȘȏș ȐǿȈȂȇǽȂȉȘȉ ȊȅȔȂȉ ȌȍȋȏȅǿȊȘȉ ȏȋȉȐ. ǥǾȋ
Ť4ŨŜŮŸ Ť3ŭŦyŭŶ ųyŞŭŮŞƁz ŝšţ8 ūŪşŬŹŴeũƁz: ŭŤ1Ųš Ť3 ƇŨŶ, ȇǽȇ ȏȂȈȋ, ȄȂȉȊȘȒ ǿȇȐȕǽȜ ȎȈǽȎȏȂȆ, ȌȍȅȋǾȍȂȏǽȂȏ ȋȌȘȏȊȋȎȏș
ſ3şŠA ŞhŴŴš ūŧŪŮŭŦaşw ű0ŠŤŮŶ ŨůŠŬŪŞaũƁz, Ũ0ŢšŮŶ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȉ ǾȂȄȋȕȅǾȋȔȊȐț, ȏǽȇ ȅ Ȑȉ, ȇȋȀȁǽ ȌȋȁȊȅȉǽȂȏ-
ŞŦůŴaŮŤ ũšŧeŭŮũŹ ƈŮŹŴeũƁš ŭ™aşw Š¦Ŝ: ŞŦůŭŤ1Ůš ŝŪ, ȎȜ ǿȘȕȂ ȌȈȋȏȎȇȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ, ȉȋȃȂȏ ȊȂȈȂȎȏȊȋ ǿȇȐȕǽȏș
 
58
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŬšųE, Ť3 ŞŤ1ŠŤŮš, ƆŦw ŝŧaşŶ şDŸ (PŜŧ. lş, f7): Ť3 Ť3ŨżŮŤ ȅ ȍǽȄȈȅȔǽȏș ȐȏȂȕȂȊȅȂ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȇǽȇ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ǿȇȐ-
ūaŨzŮŸ ŞŦůŴeũƁz, ŠżťŭŮŞƁz ŬaŠŤ ŧźŝŞE ũšwŭŦyŠũŹ, ȎȅȏȂ ȅ ȐǿȅȁȅȏȂ, ȇǽȇ ǾȈǽȀ ǠȋȎȌȋȁș (ǬȎ. 33, 9), ȅ ȅȉȂȜ Ȍǽ-
ŞũšşŠA Ť3ŭŦůŴaŮŤ ũšūŪşŬżŴũŹ ŬaţũŭŮŞůſŨŜz ūŪ şŧŜş0- ȉȜȏș ȋ ȎȂȉ ǿȇȐȕȂȊȅȅ Ȍȋ ȁȂȆȎȏǿȐ ȈțǾǿȅ ȊȂȄǽǾǿȂȊȊȋț, ȊȂ-
ŧźŵšŨů ŭ™0Ũů Ƌūcŧů: Ť3 ƅ ŭeŨŶ ŨŪŧź2, ŠŜ ŧźŝ0ŞŸ ŞaŴŜ ȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ ȍǽȄȈȅȔǽȏș ȈȐȔȕȂȂ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ Ȏǿ. ǝȌȋȎȏȋȈǽ:
ſ3ŵE ūaųš Ť3 ūaųš Ť3ţŝhŮŪųšŭŮŞůšŮŶ ŞŶ ŬaţůŨŹ, Ť3 ŞŪ ȅ ȉȋȈțȎș ȋ ȏȋȉ, ȔȏȋǾȘ ȈțǾȋǿș ǿǽȕǽ ȂȖȂ ǾȋȈȂȂ ȅ ǾȋȈȂȂ
ŞŭsŦŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ, ŞŪ ſ4Ţš Ť3ŭŦůŴaŮŤ ũaŨŶ ŬaţũŭŮŞůſ- ǿȋȄȍǽȎȏǽȈǽ ǿ ȌȋȄȊǽȊȅȅ ȅ ǿȎȜȇȋȉ ȔȐǿȎȏǿȂ, ȁǽǾȘ ȐȄȊǽǿǽȏș
ŨŜz (ŐƁŧƁū. ʵ, f7). ǿǽȉ ȈȐȔȕȂȂ (DZȈȌ. 1, 9).
lŜ. Ł#şŠA ƇŨŶ ũaŴŶ ũŜųũeŮŶ ƅŵůŵaŮŤ Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ 31. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ ȊǽȔȊȂȏ ȋȖȐȖǽȏș ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ
ƈŮŹŴeũƁš, ŮŪşŠA Ť3 ŭŜŮŜũA ƆŞŧŸŭz ŞŪ ŭŧaŠŲŹ ũżŦŪŮŪ- ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȏȋȀȁǽ ȅ ȎǽȏǽȊǽ ȎǿȋȂ ǿȈǽȀǽȂȏ ǿ ȁȐȕȐ ȐȏȂȕȂ-
ŬŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ ŞŶ ũŪŵũżŨŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ, ſ3şŠA ŦŮŪ2 ƆŦŪŢš ȊȅȂ ǿ ȇǽȃȐȖȂȉȎȜ ȎȈǽȁȇȅȉ ȔȐǿȎȏǿȂ, ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȊȋȖȊȘȒ ȐȎ-
ŞŶ ŭ0ũũŪš ũżŦŪš Ů0ũŦŪš ūŬŤű0ŠŤŮŶ ūŬšŧŪŢeũƁš, Ť3 ŠyŴů ȌȋȇȋȂȊȅȆ, ǿ ȉȋȉȂȊȏ ȏȋȊȔǽȆȕȂȀȋ ȊȂȇȋȂȀȋ ȎȊǽ [ȅȈȅ ȄǽȎȘȌǽ-
ƈŮŹŴašŮŶ. ń# žŵš Ƈŝw ŞŶ ŮeūŧŹť ƀŹŧw2 ūaŨzŮŤ ȊȅȜ]. ǢȎȈȅ ǿ Țȏȋ ǿȍȂȉȜ Ȑȉ ȋȇǽȃȂȏȎȜ ȁȂȍȃǽȖȅȉ ǿ ȏȂȌȈȂȆ-
ƅŝŬsŵšŮŭz ƇŨŶ, ŭŪŠšŬŢať ŭ™0š Ť4Ũz şDŜ Ƃ}ŭŜ, Ť3 ƆŦŪŢš ȕȂȆ ȌǽȉȜȏȅ ȎǿȜȏȋȂ ȅȉȜ ǠȋȎȌȋȁǽ ǥȅȎȐȎǽ, ȅ ȇǽȇ ǿȂȍȊȘȉ
nŬyŢƁšŨŶ ƅūŪŧųašŮŭz ũŜ ūŬeŧšŭŮŸ Şŭšŭ™hŨŶ Ť3 ūŬšŭŧaŞ- ȋȍȐȃȅȂȉ Ȍȍȋȏȅǿ ȌȍȂȈȂȎȏȅ ǿȋȎȌȋȈșȄȐȂȏȎȜ Ȏȅȉ ȌȍȂȎǿȜȏȘȉ ȅ
ũŷŨŶ Ť4ŨšũšŨŶ ƉũŹŨŶ: tű0ŠŤŮŶ Ƈŝw ŧŭŮeŲŶ ūŬeŧšŭŮŤ, ȌȍȂȎȈǽǿȊȘȉ ȅȉȂȊȂȉ, ȏȋ ȈȐȇǽǿȘȆ ȋǾȋȈșȎȏȅȏȂȈș ȋȊȘȆ ȏȋȏ-
ūŬ0ųšš Ţš ŞŪ ŬaŮŸ kŞŧeũũů ŞŪţşŜŬašŮŭz ũŜ ŠyŴů: ŮżŨ- ȔǽȎ ȐȁǽȈȜȂȏȎȜ, Ȋȋ Ȅǽ ȏȋ ǿȋȄȀȋȍǽȂȏȎȜ ȊǽȇȋȊȂȓ ǾȍǽȊȅț Ȍȍȋ-
Ţš ƇŨŶ ŬŜţůŨŹŞaz nūaŭũŹťŴš ŧeŭŮŸ ŧůŦaŞŜşw, Ũũ0ŢŜš ȏȅǿ ȁȐȕȅ Ȏǿȋȅȉ Ȉȅȓȋȉ[, ǽ ȊȂ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ]. ǯǽȇ Ȑȉ, ȏȋȔȊȋ
ŞŪ Ť3ŭŦyŭŶ ūŬšŭūŹŞašŮŶ ŬŜţŭůŢŠeũƁz. ȍǽȎȌȋȄȊǽǿǽȜ ȋǾȉǽȊȔȅǿȘȂ ȌȍȂȈȂȎȏȅ ȈȐȇǽǿȋȀȋ, ǾȋȈȂȂ ȅ Ǿȋ-
ȈȂȂ ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȂȏ ǿ ȍǽȄȈȅȔȂȊȅȅ ȁȐȒȋǿȊȘȒ ǿȂȖȂȆ.
lŞ. ĽŧŜş0š ƈŮŹŴeũƁš, Ť3ŧŤ2 ŝŠsŵů Ůżŧů ŝŷŞašŮŶ, Ť3ŧŤ2 32. ǞȈǽȀȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ǾȘǿǽȂȏ ȅȈȅ ǿ ǾȋȁȍȎȏǿȂȊȊȋȉ Ȏȋ-
Ť3 ŞŶ ŭ0ũũŪš ũżŦŪš űŪŮsŵů ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ ţũaŨšũƁš, ſ3şŠA ŦŮŪ2 ȎȏȋȜȊȅȅ ȏȂȈǽ, ȅȈȅ Ȍȍȅ ȌȋȀȍȐȃȂȊȅȅ ȂȀȋ ǿ ȎȋȊ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ǿ
ŞŶ ŮeūŧŹť ūaŨzŮŤ ŝ9Ɓšť, ƆŦw ūŬŤŧŹūŧeũŶ ŝyŠšŮŶ ŮŪşw2 ȏȂȌȈȋȉ ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȅ ȋ ǞȋȀȂ ȇǽȇ ǾȘ ȌȍȅȈȂȌȈȂȊ ǾȘǿǽȂȏ Ȉț-
ŧźŝŞŤ2: ŧeŭŮũŪš Ţš, ŞŶ Ů0ũŪŦŶ ũżŦƁť ūŬŤ1ŭũw, ƆŦŪŢš Ǿȋǿșț ȇ ǪȂȉȐ; ǽ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ȋǾȉǽȊȔȅǿȋȂ, ȌȍȂȈșȎȏȅȏȂȈșȊȋȂ,
ŬżűŶ, ŭ0ũŶ ūŬŤűŪŠsŵů ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦů, ŭŪ ŭŬeŠũšź ūaŨzŮƁź ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ǾȘǿǽȂȏ ǿȎȂȀȁǽ ǿ ȏȋ ǿȍȂȉȜ, ȇǽȇ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇ
ŝ9Ɓšź. ĻŞŪ Ƈŝw ƆŦw t ŝGŜ ŭyŵŤ, kŞŧeũũw ŠyŴŷ Ť5Ţš ȌȍȅȒȋȁȅȏ ǿ ȏȋȊȇȋȂ ȊȂȇȋȂ ȁȍȂȉǽȊȅȂ, ȅȈȅ ȄǽǾȘȏșȂ, Ȍȍȅ Ȍǽ-
ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦwŞŶ ŞŪ Ť3ţŧƁsũƁŤ Ũũ0ţŹ ŠůŴŤ2, ȉȜȏȋǿǽȊȅȅ ȋ ǞȋȀȂ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȂȊȊȋȉ. ǯȋ, ȌȍȋȅȎȒȋȁȜ ȋȏ ǞȋȀǽ,
ƈŮŹŴaŮŤ ŦŶ ŧźŝŞŤ2 ű0ŵšŮŶ: ƉŞŪ Ţš, ūŪũeŢš ũŜ ŞżŮŬŹ ȜǿȊȋ ǿȈȂȔȂȏ ȁȐȕȅ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇȋǿ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ ǿ ȈțǾǿȅ Ǟȋ-
ũżŦŪšŨŶ, ūŬeŧſŭŮŤ ŬŜţŞŹŞaŮŤ ŠyŴů ƅŝhųš, ƈŦŬŜŠaŮŤ ȃȅȂȆ ǿ ȎȅȈșȊȋȉ ȅȄȈȅȜȊȅȅ ȁȐȕȂǿȊȘȒ ȔȐǿȎȏǿ; ǽ Țȏȋ ȋǾȘȇ-
ŭũ0ŨŶ ŮŹŧeŭũŷŨŶ Ť3ŭŦyŭŶ ųyŞŭŮŞƁz, ţŠŬaŞŭŮŞůźŵŜşw ȊȋǿȂȊȊȋ ȋǾǿȂǿǽȂȏ ȁȐȕȐ ȊȂȇȅȅȉ ǿȂȏȍȋȉ ȋǾȉǽȊȔȅǿȋȆ ȌȍȂ-
ƈŨA ƅ ūaŨzŮŤ ŝ9Ɓšť ũŜųŤũašŮŶ. İŵš Ƈŝw ƅŝŬsŵšŮŭz ȈȂȎȏȅ ȅ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȎȊǽ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȌȋȇȐȕǽȂȏȎȜ ȌȋȒȅȏȅȏș ȔȐǿ-
ƇŨŶ, ƆŦŪŢš ŬżűŶ, ŞŪŭūŪŨŤũaz ųŜŭŮżťŴš şDŜ Ƃ}ŭŜ, ŬŜŭ- Ȏȏǿȋ ǿȇȐȕȂȊȅȂȉ ȔȂȀȋ-ȏȋ ȌȍȅȜȏȊȋȀȋ, ȊȂȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ ȏȋ, Ȕȏȋ
ŮŪųašŮŶ Ƈŝw ŠŷűaũƁš ƉũŪš ŭŧŜŠŦŪŞŤ1ŠũŪš ŞŬaŢƁš: Ŭa- Ȑȉ ǿ ȅȄǿȂȎȏȊȋȆ ȉȂȍȂ ȄȁȍǽǿȎȏǿȐȂȏ ǿ ȋȏȊȋȕȂȊȅȅ ȇ ȌǽȉȜȏȋ-
Šůzŭz Ţš, ŞŪ ſ4Ţš ũŜ ŮŪşŪ2 ŠŞŤ1ŢšŮŭz ŬaŮŸ, ƆŦw nŬyŢƁš ǿǽȊȅț ȋ ǞȋȀȂ. — ǥȏǽȇ, ȂȎȈȅ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, Ȑȉ ȋȇǽȃȂȏȎȜ ǿ
Ť3Ũżz ūŬ0ųšš Ššŭũ0š ŭŪ ŝŧŜşŪŠaŮƁź, ź4Ţš t Ť3ŭŦyŭŜ ūŪűŞŜ- ȏǽȇȋȂ ǿȍȂȉȜ ȏȍȂȄǿȂȊȊȋ ȌǽȉȜȏȐțȖȅȉ ȋ ǠȋȎȌȋȁȂ ǥȅȎȐȎȂ, ȏȋ
 
59
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŧY. ȏȋȏȔǽȎ ȍǽȎȎȂȅǿǽȂȏ Țȏȋ ȋǾȉǽȊȔȅǿȋ ȇǽȃȐȖȂȂȎȜ ȌȍȅȜȏȊȘȉ


ȁȘȒǽȊȅȂ ǿȍǽȀǽ, ȅ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț ǿȘȎȏȐȌǽȂȏ Ȋǽ ǾȋȍșǾȐ Ȏ Ȋȅȉ,
ȅȉȂȜ ȀȋȏȋǿȋȂ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȂȀȋ ȋȍȐȃȅȂ, Ȍȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ǿ ȌȍȂ-
ȒǿǽȈșȊȋȆ ȋȌȘȏȊȋȎȏȅ ȎǿȋȂȆ ȁȐȒȋǿȊȋȆ.
lş. İŵš ũšŭŪŨũżũũŷŨŶ Ť3 ũšŨšųŮaŮšŧŸũŷŨŶ ŠŞŤŢe- 33. ǢȎȈȅ ȁȐȕǽ ȊȂȇȋȈȂǾȈțȖȅȉȎȜ ȅ ȊȂȉȂȔȏǽȏȂȈșȊȘȉ
ũƁšŨŶ ŠůŴA ŦŶ ŧźŝŞŤ2 ŞŪţŢŤţaŮŤŭz ũaųũšŮŶ ŝ9Ɓšť, ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ ǿȋȎȌȈǽȉȂȊȅȏȎȜ ȇ ȈțǾǿȅ ǞȋȃȅȂȆ, ǿȈȂȔǽ ȊȂȇǽȇȋ
ŞŧšŦyŵŤ ƆŦw Ť3 ŮżŧŪ ŞŪ şŧůŝŤũY ŧźŝŞE Ɖũŷz ũšŤţŬš- ǿ ȀȈȐǾȅȊȐ ȎȂȆ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȅ ȎǽȉȋȂ ȏȂȈȋ, — ǿ
ųeũũŷz, Ť3ŧŤ2 ŝŠsŵŤ, Ť3ŧŤ2, Ť4ŨŢš ŬżűŶ w4ŝŬŜţŪŨŶ, ŞŶ ŭ0ũŶ ǾȋȁȍȎȏǿȋǿǽȊȅȅ Ȉȅ ȏȋ, ȅȈȅ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, Ȍȍȅ ȌȋȀȍȐȃȂȊȅȅ ǿ
şŬzŠyŵů, Ť4Ţš t ŭ™hz ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŠżťŭŮŞůšŨů, ũŤųŮ0Ţš ȎȋȊ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȐȂȉȋȀȋ ȎǿȜȏȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ȌȋȁǿȅȃȊȅȇǽ,
Ť4ũŪ ŮŪşŠA ŬŜţůŨŹŞaźŵŤ, ŬaţŞŹ ŭƁE Ů0ųƁź, ŞŶ ũeŨŢš ſ4Ţš ȉȂȃȁȐ ȏȂȉ ȇǽȇ ȁȐȕǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ Ȋȅ ȋ ȔȂȉ ȁȍȐȀȋȉ ȊȂ Ȍȋ-
ŠŞŤ1ŢšŮŭz, ŞżŠŹŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ŭ™aşw Š¦Ŝ ŝhŮŤ ŠżťŭŮ- ȉȘȕȈȜȂȏ, ȇȍȋȉȂ ȏȋȀȋ ȋȁȊȋȀȋ, ȇ ȔȂȉȐ ǿȋȄǾȐȃȁȂȊǽ; — ȏȋ
ŞƁš: ƈŭŧŜŢŠašŨŜ ŝŪ ŞŭS t Ɖũŷz ũšŤţŬšųeũũŷz ŭŧaŠŪŭ- ǿȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ, Ȕȏȋ Țȏȋ ȂȎȏș ȁȂȆȎȏǿȋ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ. ǞȐ-
ŮŤ, ũŤųŮ0Ţš Ť4ũŪ Ũ0ŢšŮŶ ŮŪşŠA ŬŜţůŨżŮŤ: ūŪũeŢš ũš- ȁȐȔȅ ǿȎȜ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȂȊǽ ȌȍȅȜȏȊȘȒ ȔȐǿȎȏǿ ȋȏ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȆ
ūŬšŭŮaũũŪź ũżŦŪšź ŞšŭšŧŤ1Ůŭz ŬaŠŪŭŮƁź. İŵš ŧŤ ŭŪŨũż- ȋȊȋȆ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎȈǽȁȋȎȏȅ, ȋȊǽ ȅ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǿ ȏȐ ȌȋȍȐ
ũƁš tũź1ŠŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŦŞeŬũůź ũżŦŪŮŪŬůź ŨhŭŧŸ ƇŨŶ ŮŪşŠA ȌȋȉȘȕȈȜȏș Ȋȅ ȋ ȔȂȉ ȁȍȐȀȋȉ, ǽ ȏȋȈșȇȋ ȔȐǿȎȏǿȐȂȏ ȎȂǾȜ ȋǾ-
ŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤ ũŜųũeŮŶ, Ť3ŧŤ2 žŵš Ť3 ŭ™0š ūŬƁeŨŧšŮŶ Ť4Ũz ŦŪ ȍǽȁȋǿǽȊȊȋț ȊȂȅȎȏȋȖȅȉȋț ȊȂȇȋȂț ȍǽȁȋȎȏȅț. ǢȎȈȅ ȃȂ
tşũaũƁź ƀŧaşw, Ƌ ũš ūaųš ŦŶ ŧźŝŞŤ2 Ů0ŦŨw ŝ9Ɓšť, ūŪŠŪ- Ȍȍȅ ȏǽȇȋȉ ǿȋȄǾȐȃȁȂȊȅȅ Ȑȉ ǿȋȎȌȍȅȅȉȂȏ ȇȋȈȂǾǽȊȅȂ ȊȂȇȋȂ
ŝašŮŶ ŬŜţůŨżŮŤ, ƆŦw t ūŬšŧeŭŮũŤŦŜ ſ4ŭŮŸ ƉũŪš ƈŮŹ- ȎȋȉȊȅȏȂȈșȊȋȂ, ȅȈȅ ȊȂȔȅȎȏȋȂ ȇǽȇȋȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂ, ȅ ȂȎȈȅ
ŴeũƁš, ŬaŠŪŭŮŤ ţũaŨšũƁš: ŬaŠŪŭŮŸ Ţš ƉũŜ ũšŤţŞżŭŮũŜ Ȍȍȅ ȎȂȉ ǮǿȜȏȘȉ ǠȋȎȌȋȁȊȅȉ ȅȉȂȊȂȉ ǾȐȁȂȏ ȌȋȈșȄȋǿǽȏșȎȜ
ſ4ŭŮŸ Ť3 ũšŦŬŹūŦA ŞŭS űŪŮsŵů ūŬšŧźŝŪŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤ Šů- ȁȈȜ ȋȏǿȍǽȖȂȊȅȜ ȄȈǽ, ǽ ȊȂ ȌǽȔȂ Ȍȋ ȋȁȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȇ ǞȋȀȐ; —
ŴŤ2 ũaŴšz ŞŬŜşY. Ł#şŠa ŝŪ ŞŤ1ŠŤŮŶ ƈŨA Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ŭŞŪšşw2 ȏȋ ǿȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ, Ȕȏȋ ȐȏȂȕȂȊȅȂ Țȏȋ — ȋȏ ȌȍȂȈșȎȏȅȏȂȈȜ,
ųyŞŭŮŞƁz nūaŭũŹ űŞaŧzŵŜŭz, ŮŪşŠA ƈŮŹŴeũŸŨŤ ȅ ȂȎȏș ȏȋȈșȇȋ ȌȍȅȄȍǽȇ ȍǽȁȋȎȏȅ. ǭǽȁȋȎȏș ȏǽȇǽȜ ȎȋǿȊȂ ȊǽǿȂ-
ũżŦƁŤŨŤ, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ŝlşŪzŞŧeũũŷŨŤ ūŬŤţŷŞašŮŶ Šy- ǿǽȂȏȎȜ, ȅ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȊȂ ȇǽȇ ȇǽȔȂȎȏǿȋ ȅ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȂ ȍǽȎȌȋȈȋ-
Ŵů, ŠŜ ŬŜţũeŭŴŤŭz ŞŶ ŭšŝĮ t ŭŧaŝŷz Ɖũŷz Ť3 Ũ0ŦŬŷz ȃȂȊȅȂ ȁȐȕȅ; ǿȅȁȅȉȋ, ȏȐȏ ǿȍǽȀ ȒȋȔȂȏ ȋȌȍȂȈțǾȋȁȂȆȎȏǿȋ-
(ŞŧaŢũŷz) ŭŧaŠŪŭŮŤ, ũš ūŪţũŜŞašŨŪ ſ4ť ŝyŠšŮŶ ūŬŤŨŹ- ǿǽȏș ȁȐȕȐ. ǟȅȁȜ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȌȍȋȜǿȈȜȏș ǿȂȍȊȐț
ŴeũƁš ŧŸŭŮŤ1ŞŜşw: t ŭšşw2 Ƈŝw ŠŜ ŬŜţůŨżšŨŶ Š¦Ŷ Ť4ŭ- ȋȌȘȏȊȋȎȏș ȎǿȋȂȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȋȊ ȅ Ȏǿȋȅȉȅ ȊȂȇȅȅȉȅ ȐȏȂȕȂ-
ŮŤũũŷť, Ť3 Š¦Ŷ ŧeŭŮųƁť. ʼnš Ũ0ŵũŪ Ţš Ƈŝw, Ť3ŧŤ2 ŝ9eŭŮ- ȊȅȜȉȅ, ȇǽȃȐȖȅȉȅȎȜ ǾȈǽȀȅȉȅ, ȌȋȁȎȏȐȌǽȂȏ ȐȏȂȕǽȏș ȁȐȕȐ,
Şšũũŷz ŝŧaşŪŭŮŤ ŞŶ ŬaţůŨŹ ŞŦůŭŤ1ŮŤ ŦŪŨY, Ť3ŧŤ2 ŝŹŭHŞŭ- ǿ ȋȃȅȁǽȊȅȅ, Ȕȏȋ ȋȊǽ, ǾȐȁȐȔȅ ȍǽȄǿȈȂȇǽȂȉǽ Țȏȋț ǾȈǽȃȊȋț
ŦƁz ş0ŬſŭŮŤ ŬŜţyŨũŹ Ť3ŭŮzţaŮŤ, žŵš ŦŮŪ2 ŭšŝE ũš Ť3ţŞŹŭ- ȉǽȇȍȋȏȊȋț ȎȈǽȎȏȅț, ȊȂ ȍǽȎȌȋȄȊǽȂȏ ȎǿȋȂȀȋ ȎȉȂȕȂȊȅȜ Ȏ
ŮŤ1ŮŶ: ŝŧŜşŪŠaŮŤ Ƈŝw ŞŪ şŧůŝŤũY ƈŨA ŞŭšŧŤ1ŮŤŭz, ŧů- ȋǾȋȈșȎȏȅȏȂȈȂȉ. Ǭȋ Ȏȅȉ ȌȍȅȄȊǽȇǽȉ ȉȋȃȂȉ ȉȘ ȍǽȎȌȋȄȊǽ-
Ŧ†ŞŷŨŶ Ţš ŠůűŪŞHŨŶ ūŬŤ ƈŠšŭżűŶ ŭšŬŠeųũŷűŶ şũŹţ- ǿǽȏș ȁȐȒǽ ȅȎȏȅȊȘ ȅ ȁȐȒǽ ȋǾȋȈșȕȂȊȅȜ {ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȜ} (1
ŠŤ1ŮŤŭz: ūŪũeŢš ũŤŦŪşŠa Ţš űŪŮsŮŶ t ųšŧŪŞBŦŶ ūŪ- ǥȊ. 4, 6). — ǪȅȇȋȉȐ, ǿȌȍȋȔȂȉ, ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ Ȋȅ ǾȋȃȂȎȏ-
ţũaŮŤŭz Ɔŭũw ŝżŭŪŞš, ŠŜ ũš ƇŨŶ ŭƁE ŭaŨŪš ƅŵůŮŤ1ŮŶ, Ť3 ǿȂȊȊȋȆ ǾȈǽȀȋȎȏȅ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ǿȇȐȎȅȏș, Ȋȅ ȀȋȍȂȎȏȅ ǾȂȎȋǿȎȇȋȆ
ƈŞżŠŹŞŶ nūaŭũŹ, ūaŨzŮƁź ŝ9Ɓšź ũŜ ŮżűŶ ŞŪwŬůŢašŮ- ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ ȅȎȌȘȏǽȏș; ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȊȂ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȅȏȎȜ ǿ ȎȂǾȂ,
 
60
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭz. Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȂ Ȑȉǽ ȂȀȋ ȎȋȏǿȋȍȅȈǽ ȎȂǾȂ ȋǾȅȏȂȈș,


ǽ ȄȈȘȂ ȁȐȒȅ ȀȊȂȄȁȜȏȎȜ ȊȂȀȁȂ ȋȇȍȂȎȏ ȔȈȂȊȋǿ ȎȂȍȁȓǽ. ǞȂȎȘ
ȃȂ ȋȏȊțȁș ȊȂ ȒȋȏȜȏ, ȔȏȋǾ Ȉțȁȅ ȇǽȇ-ȊȅǾȐȁș ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȜ-
ȈȅȎș ǿ Țȏȋȉ, ȁǽǾȘ Ȑȉ, ǿȂȍȊȋ ȄȊǽȜ Țȏȋ, ȊȂ ǿȋȋȍȐȃǽȈȎȜ Ȍȍȋ-
ȏȅǿ ȊȅȒ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋț ȌǽȉȜȏȅț ȋ ǞȋȀȂ.
lŠ. ń$ũŜ ſ4ŭŮŸ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŜz ŧźŝ0ŞŸ ŠůŴŤ2, Ť3 Ť4ũŜ ƆŢš 34. ǢȎȏș ȈțǾȋǿș ǿ ȁȐȕȂ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊǽȜ, ȅ ȂȎȏș ȋȏ ǮǿȜȏȋ-
t ŭ™aşw Š¦Ŝ ſ4ť ūŬŤŝŷŞašŮŶ. ĻŞŜ Ƈŝw, ſ3şŠA ű0ŵšŨŶ, t Ȁȋ ǡȐȒǽ ǿ ȊȂȂ ȅȄȈȅǿǽȂȉǽȜ. ǯǽ, ȂȎȈȅ ȄǽȒȋȏȅȉ, ȌȍȅȒȋȁȅȏ ǿ
ũaŴšz Ş0ŧŤ ƈŨżŬšũũŹ ŠŞŤ1ŢŤŮŭz: ŮżŨŢš Ť3 ƈŠ0ŝũŹ t ȎȋȍǽȄȉȂȍȊȋȂ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȅ ȋȏ ȊǽȕȂȆ ǿȋȈȅ; ȌȋȔȂȉȐ ȐȁȋǾȊȋ
ŧůŦaŞŷűŶ ŠůűHŞŶ, ſ3şŠA ũš ŦŬżūŦw ŠšŬŢŤ1ŨŶ, ũaŴš ūŬŪ- ȍǽȎȒȅȖǽȂȏȎȜ ȄȈȘȉȅ ȁȐȒǽȉȅ, ȇȋȈș Ȏȇȋȍȋ ȌȂȍȂȎȏǽȂȉ ǿ ȐȎȅ-
ŤţŞŪŧeũƁš ŬŜŭűŤŵašŮŭz. ĻŞŜ Ţš ŮŪŧŤ1Ŧw ŞŪŭūŜŧsšŮŶ Šy- ȈȂȊȊȋȉ ȊǽȌȍȜȃȂȊȅȅ ȁȂȍȃǽȏș ȎǿȋȂ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂ. ǝ Țȏǽ
Ŵů ŦŶ ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť, ƆŦw Şŭ‰ ŮŪşŠA ſ4Ţš ŠůŴŤ2 ų†ŭŮŤ ȏǽȇ ȌȈǽȉȂȊȅȏ ȁȐȕȐ ȈțǾȋǿȅț ȇ ǞȋȀȐ, Ȕȏȋ ǿȎȂ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ
ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ŢšŧaũƁź ūŬŤŧŹūŧsźŮŭz ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŪź ȌȍȅȈȂȌȈȜțȏȎȜ ȇ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȆ ȎȈǽȁȋȎȏȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
ŝŧaşŪŭŮƁź, ŞŶ ŝšţŨżŬũŹť ũżŦŪšť ūŬŪŭŮŪŮĮ ţŜŧšŢaũƁz ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅȜ ǿ ǾȂȄȉȂȍȊȋȆ ȊȂȇȋȂȆ ȌȍȋȎȏȋȏȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ;
(ţŜŞŹŵaũƁz): ƆŦw ŝŪ ŞŶ ţŜųaŮƁŤ t Š¦0ŞũŜşw ŠżťŭŮŞƁz ȅǾȋ ȏȋȀȁǽ Ȑȉ, ȇǽȇ ǾȘ ȔȍȂǿǽȏ (ȎȌȋȎȋǾȊȘȉ Ȍȋȍȋȃȁǽȏș) ǾȘ-
ƇŨŶ ŮŪşŠA ŝhŞŶ, Ť3ŭŮ0ųũŤŦŶ ũżŦƁť ŧźŝŞE Ť3ŭŮŪųašŮŶ, Ť3 ǿǽȜ ȋȏ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ (ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȋȀȋ) ȁȂȆȎȏǿǽ (ȚȊȂȍȀȅȅ), ȅȎȏȋ-
ŬaŠŪŭŮŸ ũšŧŤŲšŨżŬũůź. ȔǽȂȏ ȋǾȅȈșȊȘȆ ȊȂȇȅȆ Ȍȋȏȋȇ ȈțǾǿȅ ȅ ȍǽȁȋǿǽȊȅȜ.
lſ. ĸŦŪŢš Ũ0Ŭš, ſ3şŠA ŞŪţŨůŵašŮŭz, ŞŪţŧŤŞašŨů Ũaŭ- 35. ǧǽȇ ȉȋȍȂ ǿȋȈȊȐȂȉȋȂ, ȇȋȀȁǽ ǿȋȄȈȅǿǽțȏ Ȋǽ ȊȂȀȋ ȂȈȂȆ
ŧů, ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 ŭŞŪE ŞżŭŮŸ ūŪŦŜŬsŮŤ, ŨaŭŮƁź ŮŪşw2 ūŪŝŹŢ- (ȉǽȎȈȋ), ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȎȏȅȒǽȂȏ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏȐȔȊȋȎȏș
Šaz ŝyŬź: ŭŤ1Ųš Ť3 ŠůŴA ũaŴŜ, ſ3şŠA t ŝŧaşŪŭŮŤ ũŜūŪsšŮ- (ȌȈȋȏȊȋȎȏș) ȂȈȂȜ ȌȍȂȌȋǾȂȃȁǽȂȏ ȎȅȈȐ ǿȋȄȁȘȉǽțȖȂȆ ǿȋȈȊȘ
ŭz ŭ™aşw Š¦Ŝ, ŭŧaŠŪŭŮũŹ ƈŮŤŴašŮŭz, ŬaŠůźŵŤŭz ŝŪ ǾȐȍȅ: ȏǽȇ ȅ ȁȐȕǽ Ȋǽȕǽ, ȐȉǽȖǽȂȉǽȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ǮǿȜȏȋȀȋ
ūŪŝŹŢŠašŮŭz, ūŪ şŧŜş0ŧźŵšŨů ŭ™0Ũů: nŝaųš ŝGů ūŪŞŤ- ǡȐȒǽ, ȎȈǽȁȋȎȏȊȋț ȅȎȌȋȈȊȜȂȏȎȜ ȏȅȕȅȊȋț; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ, Ȍȋ
ũŤ1ŭz, ŠůŴE ŨŪS (PŜŧ. …i, ƀ7): ƅŭŹũsźŵů Ůyź ƉũŪź ȎȈȋǿȐ Ȍȍȋȍȋȇǽ: ȏȋȈșȇȋ ǞȋȀȐ ȌȋǿȅȊȐȆȎȜ, ȁȐȕǽ ȉȋȜ (ǬȎ. 61,
ŝŧŜş0ź Ť3 ũšŤţŬšųeũũŪź ŝŧaşŪŭŮƁź. ōšşw2 ŬaŠŤ Ƈŝw ŮŪş- 6), — ȏȋȀȁǽ ȇ ȋǾȍǽȁȋǿǽȊȅț ȂȂ ȌȍȂȎȂȇǽȂȏȎȜ ǿȎȜȇȋȂ ǿ ȊȂȆ
ŠA, ŦŜŦŪކz ŧŤ1ŝŪ ŬŜţŠŬŜކũƁz ŝżŭŪŞš ũŤ ƈűŤŵŬsźŮŶ ǿȋȈȊȂȊȅȂ, ȐȎȏȐȌǽȜ ȌȍȅȋȎȂȊȜțȖȂȆ ȂȂ ǾȈǽȀȋȎȏȘȊȅ ǡȐȒǽ ȅ
ũŜ ŠyŴů, ũš şũŹŞŧŤ1ŞŜ Ť3 ŝšţ8 ŭŨůŵeũƁz ūŬšŝŷŞašŮŶ, Ť3 ȌȋȍȋȃȁǽȂȉȋȉȐ ȏȂȉ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅț. ǬȋȔȂȉȐ ȇǽȇȅȂ ǾȘ ȌȋȏȍȜ-
ŞŭsŦƁz Ť3ŭū0ŧũšũŜ ŬaŠŪŭŮŤ: ŞŶ ŭƁe Ţš ŮaŦw ũš ūŬŤű0ŠŤŮŶ, ȎȂȊȅȜ Ȋȅ ȌȋȇȐȕǽȈȅȎș ǿ ȏȐ ȌȋȍȐ ȌȍȋȅȄǿȂȎȏȅ ǿ ȁȐȕȂ ǾȂȎȘ,
ũŤ ūŬšŝŷŞašŮŶ, žŵš ũš ŭŮŬaűŪŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ ŭŞŪź2 ŠyŴů ȋȊǽ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȉȅȍȎȏǿȐțȖȂț ǿ ȎȂǾȂ ȅ ȌȋȈȊȋț ǿȎȜȇȋȀȋ
ũšūŬšŭŮaũũŹ ƈŭŧŜŠŤ1ŮŶ: ūŪŠŞŤţaźŵŷŨŭz ŝŪ ŞŤ1ŠŶ ũżŦƁť ȍǽȁȋǿǽȊȅȜ. Ǫȋ ǿ ȏǽȇȋȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȌȍȅȆȏȅ,
ūŬŤũ0ŭŤŮŶ ųŤŭŮŪŮŷ2 ŭŮŬaűŶ şDŜ Ƃ}ŭŜ: ŭŮŬaűŶ ŝŪ, ŬšųE, Ȋȅ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ȊȂȉ, ȂȎȈȅ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȋȏȍȂȄǿ-
şDũŸ ųŤ1ŭŮŶ, ūŬšŝŷŞazť ŞŪ ŞżŦŶ ŞżŦŜ (PŜŧ. }i, ‹). ȈȜȏș ȅ ȐȎȈǽȃȁǽȏș ȁȐȕȐ Ȏǿȋț ȎȏȍǽȒȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ; ȅǾȋ ȎȏȍǽȒ
ǠȋȎȌȋȁȂȊș ȌȍȅȊȋȎȅȏ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ ȊȂȇȅȆ ǿȅȁ ȊȂȌȋȍȋȔ-
ȊȋȎȏȅ ȅ ȔȅȎȏȋȏȘ. ǮȏȍǽȒ ǠȋȎȌȋȁȂȊ — ȔȅȎȏ, Ȁȋǿȋȍȅȏ Ȍȍȋ-
ȍȋȇ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿȋ ǿȂȇ ǿȂȇǽ (ǬȎ. 18, 10).

 
61
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

lƀ. ʼnŤŦŮ0Ţš ŭŧhŴŜ ųyŞŭŮŞŪ ƈŨA, ŞŤ1ŠŤŨŹť ŮŪŨY 36. Ǫȅȇȏȋ, ȎȈȘȕǽ ȋ ȔȐǿȎȏǿȂ Ȑȉǽ, ȁǽ ȊȂ ǿȋȋǾȍǽȃǽȂȏ,
ŭŧaŞŹ ŝ9Ɓšť kŞŤ1ŮŤŭz ŠŜ ƈūŪŞašŮŶ: ƅŵůŵaŮŤ ŝŪ Ŭż- ǾȐȁȏȋ ȎȈǽǿǽ ǞȋȃȅȜ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȂȉȐ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋ. ǩȘ Ȁȋǿȋȍȅȉ,
űŪŨŶ, ſ3şŠA ƅųŤŵašŮŶ ŠyŴů, ŞŪ ũšŤţŬšųeũũŹŨŶ ũżŦŪšŨŶ Ȕȏȋ ȁȐȕǽ, ȇȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȏ ȔȅȎȏǽ, ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ
ŞŦůŴeũƁŤ ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ƈŮŹŴeũƁz ũš kŞŧsŮŤŭz Ţš ŭeť ǿȇȐȕȂȊȅȂȉ ȋȖȐȖǽȂȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, Ȋȋ ȊȂ ȏǽȇ,
ųŮŪ2 ũšŞŤ1ŠŤŨŷűŶ: ūŪũeŢš ũhũŹ ŞżŬŪź ű0ŠŤŨŶ, ƆŦŪŢš ȔȏȋǾ Ȍȍȅ ȎȂȉ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋ ȜǿȈȜȈȋȎș ȂȆ Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȊȂǿȅ-
ŝŧŜŢeũũŷť ūavšŧŶ şŧŜş0ŧšŮŶ, Ƌ ũš ŞŤŠżũŨŤ (Ş7 ņŪŬjũ. ſ7, ȁȅȉȋȀȋ; ȅǾȋ ȊȘȊȂ ȉȘ Ȓȋȁȅȉ ǿȂȍȋț, ǽ ȊȂ ǿȅȁȂȊȅȂȉ, ȇǽȇ Ȁȋ-
ţ7). İŵš u5ŝŪ kŞŤ1Ůŭz ũżŦŪŮŪŬŪŨů t ūŪŠŞŤţaźŵŤűŭz, ǿȋȍȅȏ ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ǬǽǿȂȈ (2 ǧȋȍ. 5, 7). ǬȋȔȂȉȐ, ȇȋȀȁǽ ȇȋ-
Ť3ŧŤ2 ŭŞżŮŶ, Ť3ŧŤ2 w4ŝŬŜţŶ Ŧjť nşũšŞŤ1ŠšũŶ, Ť3ŧŤ2 şŧaŭŶ, ȉȐ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ ȜǿȅȏȎȜ ȎǿȂȏ, ȅȈȅ Ȅȍǽȇ ȇǽȇȋȆ
ũŤŦŪşŠaŢš ŠŜ ūŬƁŤ1ŨšŮŶ ŮŜŦŪŞ0š ŞŤŠżũƁš: ūŬeŧšŭŮŸ ŝŪ ȋȀȊȂǿȅȁȊȘȆ, ȅȈȅ ȀȈǽȎ, ȌȐȎȏș ȋȊ Ȋȅ Ȍȋȁ ȇǽȇȅȉ ǿȅȁȋȉ ȊȂ
ſ4ŭŮŸ kŞŧeũũŜ ŞŬaŢƁz: ſ4Ţš Ƈŝw Ũũ0ţŤ ūŪŭŮŬŜŠaŞŴš ƆŦw ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ Ȅǽ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ȏǽȇȋȂ ȜǿȈȂȊȅȂ. ǥǾȋ Țȏȋ ȜǿȊȋ ȂȎȏș
t ũšŞżŠŹũƁz, ūŬšŞŬŜŮŤ1ŴŜŭz ūůŮŤ2 Ť4ŭŮŤũũŜşw. ňh Ţš ȌȍȂȈȂȎȏș ǿȍǽȃȅȜ, — ȅ ȉȊȋȀȅȂ, Ȏ ȇȋȏȋȍȘȉȅ Țȏȋ ȎȈȐȔǽȈȋȎș,
ŭƁ‰ ŬŜţůŨŹŞaźŵš ŠŜ ŝyŠšŨŶ: ƆŦw ſ3ŧŤ1Ŧw ű0ŠŤŨŶ ŞŪ Ȍȋ ȊȂǿȂȁȂȊȅț ȎǾȅǿǽȈȅȎș Ȏ ȌȐȏȅ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ. ǩȘ ȃȂ ȄȊǽȂȉ,
ŮŧżũũŪŨŶ ŭeŨŶ ŮżŧŹ, tű0ŠŤŨŶ ŝGŜ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŤ1ŠŤŨw, Ť3 Ȕȏȋ Ȍȋȇǽ ȃȅǿȂȉ ȎȏȍǽȊȊȅȔȂȎȇȅ ǿ ȏȈȂȊȊȋȉ ȏȂȈȂ ȎȂȉ, ȐȎȏȍǽ-
ŭŜŨżűŶ ŬeŦŴš ũšŝeŭũŷűŶ ſ3şw2 ųůŠeŭŶ ţŬżŮŤ ũš Ũ0ŢšŨŶ. ȊȜȂȉȎȜ {ȐȁǽȈȜȂȉȎȜ} ȋȏ ǞȋȀǽ (Ȏȉ. 2 ǧȋȍ. 5, 6), — ȏ. Ȃ. ȊȂ
ȅȉȂȂȉ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ ǿȅȁȅȉȋ ǿȅȁȂȏș Ȋȅ ǢȀȋ, Ȋȅ ȁȅǿȊȘȒ
ǿȂȖȂȆ ǢȀȋ ȌȍȂȊȂǾȂȎȊȘȒ.
lţ. ń%Ţš ŝŪ ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť kŞŧsſŨŜz ŠůŴŤ2 ŭHũƁz 37. ǮȊȘ, ȜǿȈȜțȖȅȂȎȜ ȁȐȕȂ Ȍȋ ȈțǾǿȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȎȐȏș ȊȂ-
ţŠŬaŞŭŮŞůźŵƁz ŠůŴŤ2 ũżŦŜŦw ŭyŮŸ ũšŧeŭŮũƁŤ Ť3ţ8zŞŤ1Ůš- ȋǾȉǽȊȔȅǿȘȂ ȐȇǽȄǽȏȂȈȅ ȄȁȍǽǿȅȜ ȁȐȕȂǿȊȋȀȋ. ǫȊȅ ȊȂ ȅȄȉȂ-
ŧƁš: ŮżŨŢš ũŤŢE t Ť3ũaşw w4ŝŬŜţŜ ŞŪ ŠŬůşjť w4ŝŬŜţŶ ȊȜțȏȎȜ ȅȄ ȋȁȊȋȀȋ ȋǾȍǽȄǽ ǿ ȁȍȐȀȋȆ, ȊȂ ȊǽǿȋȁȜȏ ȎȏȍǽȒǽ, ȊȂ
ūŬšŧŜşaźŮŭz, ũŤŢE Ƈŝw ƈŭŮŬŜŴaźŮŶ ųyŞŭŮŞŪ, ũŤŢE ǿȋȄǾȐȃȁǽțȏ ȎȉȂȒǽ ȅȈȅ ǿȊȂȄǽȌȊȋȀȋ ȋȌȂȔǽȈȂȊȅȜ, Ȋȋ Ȍȍȅ-
ŭŨŹź1Ůŭz, Ť3ŧŤ2 ŠŬsűŧŤ ŝŷŞaźŮŶ Şũšţaūů, ũŪ ŭŪ ŞŭsŦŪź ȎȏȐȌǽțȏ ȇ ȁȐȕȂ Ȏȋ ǿȎȂț ȏȅȒȋȎȏȅț ȅ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȜțȏ ȂȂ ȁȐ-
ŦŬ0ŮŪŭŮƁź ŠůŴŤ2 ūŬŤŝŧŤŢaźŮŭz, Šůű0ŞũŜşw Ůyź Ť3ŭūŪŧ- ȒȋǿȊȋȀȋ ȍǽȁȋǿǽȊȅȜ; ȌȋȔȂȉȐ ȁȐȕǽ, ȅ Ȍȋ ȌȍȋǾȐȃȁȂȊȅȅ ȏȂȈǽ,
ũsźŮŶ ŞšŭeŧƁz: ŮżŨŢš Ť3 ūŪ ŞŪţŝůŢŠeũƁŤ ŮżŧŜ, Ũũ0- Ȏȋ ǿȎȂȉ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ ȅȖȂȏ ȚȏȋȀȋ ȅȎȌȘȏǽȊȊȋȀȋ ǿȋ ȎȊȂ ȋǾ-
şŤŨŶ ŢšŧaũƁšŨŶ Ť4ŵšŮŶ ŠůŴA ŬaŠŪŭŮŤ ŭũA, ŝŹŭHŞŭŦŜz ȍǽȁȋǿǽȊȅȜ. ǰ ǾȂȎȋǿȎȇȅȒ ȉȂȔȏǽȊȅȆ ǿȎȂ ǾȘǿǽȂȏ ȌȍȋȏȅǿȊȋ
Ţš ŨšųنũƁz, ŞŪ ŞŭżűŶ ūŬŪŮŤ1Şũw Ť4ŨůŮŶ: ũš ŝŪ2 ūŬšŝŷ- ȎȂȉȐ, — ȊȂ ȌȍȂǾȘǿǽțȏ ȋȊȅ ǿ ȋȁȊȋȉ ȅ ȏȋȉ ȃȂ ȋǾȍǽȄȂ, ȅ
ŞaźŮŶ ŞŶ Ů0ŨŢŠš w4ŝŬŜţŹ, ũŤŢE ţŬaŦŶ ũšŨzŮeŢšũŶ ŞŪ ǿȅȁǽ ȎǿȋȂȀȋ ȊȂ ȌȋȇǽȄȘǿǽțȏ ȁȋȈȀȋ ȊȂ ȎȉȜȏȂȊȊȘȉ; ȌȋȏȋȉȐ
Ũũ0ţŹ ūŪŦŜţyźŮŶ. Ł$Ţš ŝŪ t ūŬŪŤţŞŪŧeũƁz Ƈŝw ũš Ť3Ũy- Ȕȏȋ ȏȂȉ, ȔȂȀȋ ȊȂȏ ǿ ȅȒ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȅ, Ȋȋ Ȕȏȋ ȄǽȅȉȎȏǿȐțȏ
ŵš, t ŭŞŪšs Ţš ūŬƁeŨŧźŵš Ů0ųƁź ūŬeŧšŭŮŤ, ƈŠŪŞŧšŮŞŪ- ȋȊȅ ȅȄ ȎǿȋȂȆ ȏȋȈșȇȋ ȈȃȅǿȋȎȏȅ, ȁȋȈȀȋ ȁȋǿȋȈșȎȏǿȋǿǽȏșȎȜ
ŬŤ1ŮŤ ŮżŨŤ ũŜ Ũũ0ţŹ ũš Ũ0şůŮŶ: ũŪ Ť3 ŞšŧŤ6ŦŜz şŧŜş0- ȋȊȅ ȊȂ ȉȋȀȐȏ. Ǭȍȅ Țȏȋȉ ȋȊȅ ȉȊȋȀȋ ȀȋǿȋȍȜȏ ȅ ȋǾȂȖǽțȏ ǿȂ-
ŧźŮŶ, Ť3 ūŬšŮsŮŶ Ţš މŵŴŜz, ŞŶ Ş0ŤũŭŦƁť ŞŤ1ŠŶ ŭšŝE ȈȅȇȋȀȋ, ǽ ȂȖȂ ǾȋȈșȕȂ ȐȀȍȋȄǽȉȅ ȎȏȍǽȖǽțȏ, ȌȍȅȊȅȉǽȜ Ȋǽ
Ũũ0şŜŢŠŷ ūŬšwŝŬŜţyźŵš, Ť3ũŪşŠa Ţš Ť3 ūŬŤūŹŞaźŮŶ ŭŪ ȎȂǾȜ ȊȂȍȂȁȇȋ ǿȅȁ ǿȋȅȊȋǿ; ȅȊȋȀȁǽ ȌȍȅȌȂǿǽțȏ ȁȐȕȂ ȅ
ŞŪŭŦŧŤŲaũƁšŨŶ ŠůŴĮ: ŮżŨŢš ūŪţũŜŞaz ŮżűŶ ƇŨŶ, ſ3şŠA Ȕȏȋ-ȊȅǾȐȁș ȈșȎȏȅǿȋȂ Ȏ ȕȐȉȊȘȉ ȇȍȅȇȋȉ. ǰȉ, ȇȋȀȁǽ ȔȅȎȏ
ŮŬšţŞŤ1Ůŭz, ŞŶ ŞŪŭŮ0ŬţŹ ŝhŞŶ ŞŪţŝůŢŠašŮŶ ŮżŧŪ: Ť3ũŪ- ǾȘǿǽȂȏ, Ȏȇȋȍȋ ȍǽȎȌȋȄȊǽȂȏ ȅȒ, ȅ — ȅȊȋȀȁǽ ȉȘȎȈȂȊȊȘȉ Ȋǽ-
şŠa Ţš Ť3 ŬaŠůšŮŭz, ƆŦw ŧeŭŮŸ ŮżűŶ ŬŜţůŨżŮŤ ŞŪţŨ0şŶ: ȌȍȜȃȂȊȅȂȉ ȌȍȋǾȐȃȁǽȂȏ ȏȂȈȋ, ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȋȒȋȏȊȂȂ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ǿ
 
62
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭšşw2 ŬaŠŤ ŞŶ ŭaŨŪŨŶ Ů0ŨŶ ŭũĮ Ũũ0şŜŢŠŷ ƅŝŧŤųaz ȏȋȉ ȃȂ ȌȋȈȋȃȂȊȅȅ, ȍǽȁȐȜȎș, Ȕȏȋ ǿȋȄȉȋȀ ȍǽȎȌȋȄȊǽȏș ȅȒ ȈȐ-
ŮżűŶ, ŞŪ şũżŞŶ ŮżűŶ ŞšŧŤ1ŦŶ ūŪŠŞŤ1ŢšŮŶ. Nŝaųš ſ4ŭŮŸ, ȇǽǿȎȏǿȋ, ȅ ǿ ȏȋȉ ȃȂ ȎȊȂ ȋǾȈȅȔǽȜ ȅȒ ȅ ȏȂȉ ȌȋȁǿȅȀǽȜ ȅȒ Ȋǽ
ſ3şŠA Ť3 ŝŧŜţjŤ ŭũŷ2, ŬaŠŪŭŮŸ Ƈŝw ũš ūŬŤũ0ŭzŮŶ ŠůŴĮ, ǿȂȈȅȇȅȆ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȂǾȜ ȀȊȂǿ. — ǞȘǿǽȂȏ, ǿȌȍȋȔȂȉ, Ȕȏȋ ȅ ȁȋǾ-
ŭŦ0ŬŝŸ Ţš ſ4ť nŭ0ŝũůź ŮŞŪŬsŮŶ, Ť3 ũšŝŪŧżţũšũů ŭŧeţů: ŭƁe ȍȘȂ ȎȊȘ ȊȂ ȍǽȁȋȎȏș ȌȍȅȊȋȎȜȏ ȁȐȕȂ, ǽ ȌȂȔǽȈș ȊȂȇȐț ȎȈǽ-
Ţš ŝŷŞašŮŶ ūŬŤ ƉũŹűŶ, Ť5Ţš ŞŪ Ũũ0şŪš ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš ȁȋȎȏȊȐț, ȅ ȎȈȂȄȐ ȊȂǾȋȈȂȄȊȂȊȊȐț. Ǻȏȋ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ Ȏ ȏȂȉȅ,
ūŬŤŭūŹŞaźŵŤűŶ. ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȂȐȎȌȂȈȅ ȐȃȂ ǿ ǿȂȈȅȇȋȉ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȅ.
lŤ. ŌżűŪŨŶ Ţš Ũŷ2, ƆŦw t Ť5Ţš ŞŪ Ť3ŭŦyŭŹ ŝhŞŴŤűŶ 38. ǩȘ ȅȄȈȋȃȅȈȅ, ȇǽȇ ȍǽȄȈȅȔǽȏș ȎȊȘ ȒȋȍȋȕȅȂ ȅ ȒȐ-
ŭŧhŴŜűŪŨŶ, ŠHŝŬŷŨŶ Ť3 ƀŧŷ6ŨŶ ŭũHŨŶ ŬŜţŭůŢŠeũƁš: ȁȘȂ, ȋȎȊȋǿȘǿǽȜȎș Ȋǽ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȏǽȉȅ ȎȈȘȕǽȈȅ ȋȏ ȋȌȘȏȊȘȒ
ũaŨŶ Ţš ŠŪŞŧżšŮŶ ŦŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŞšŧŤ1ŦŪť, ſ4Ţš ũŤ ȎȏǽȍȓȂǿ. ǡǽ ȁȋǿȈȂȂȏ ȋȁȊǽȇȋ ȃ Ȋǽȉ ȌǽȔȂ, ȇǽȇ ǿȂȈȅȇǽȜ ȁȋǾ-
ſ3ŠŤ1ũŪŨů tũź1ŠŶ ūŪŞŤũŪŞaŮŤŭz ŨšųŮaũƁź: ŭHũƁz ŝŪ ƆŦw ȍȋȁȂȏȂȈș, ȏȋŌ ȌȍǽǿȅȈȋ, ȔȏȋǾ ȋȏȊțȁș ȊȂ ǿȂȍȅȏș ȊȅȇǽȇȋȉȐ
ŞsŵŴš ũŤųŮ0Ţš Ť4ũŪ ŭyŮŸ, ũŪ ƃŠwŧŤ ūHŨŷŭŧŶ ŧeŭŮũŷűŶ, ȎȋȊȊȋȉȐ ȉȂȔȏǽȊȅț. ǥǾȋ ȎȊȘ ȊǽȅǾȋȈșȕȂț ȔǽȎȏȅț ǾȘǿǽțȏ
Ť3ŧŤ2 ūaŦŤ, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ŝŹŭHŞŭŦŜz ũŜŬůş†ũƁz. Ł#şŠa Ţš Ȋȅ Ȕȏȋ ȅȊȋȂ, ȇǽȇ ȅȁȋȈȘ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȅȀȍǽ ǿȋȋǾȍǽȃȂȊȅȜ ȅȈȅ
žŵš Ť3 t ŝ9Ɓz ŝŧaşŪŭŮŤ ū0ŭŧšŮŭz ũaŨŶ ŞŤŠżũƁš ŦŪşŠA, Ť3 ȂȖȂ, ȇǽȇ Ȝ ȐȃȂ ȀȋǿȋȍȅȈ, ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ Ȋǽȁ Ȋǽȉȅ ȊǽȍȐȀǽȊȅȜ ȅ
ũš ūŬƁeŨŧšŨŶ Ů0š, ũš Ƈŝw ũŜ ũŷ2 Ť4Ţš ŨũŪşŪŧźŝŤ1Ũŷť Ƃ}ŭŶ ȄǽǾǽǿȘ. ǢȎȈȅ, ȁȂȍȃǽȎș ȎȂȀȋ ȌȍǽǿȅȈǽ, ȉȘ ȅȊȋȀȁǽ ȊȂ Ȍȍȅ-
şDŸ ūŬŪşũżŞŜšŮŭz ţŜ ŭƁE: ŞżŭŮŸ ŝŪ, ƆŦw ūŬšŧŸŵeũƁť ȉȂȉ ȏǽȇȋȀȋ ȎȊȋǿȅȁȂȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȌȋȎȈǽȊȋ ǾȐȁȂȏ Ȋǽȉ ȋȏ Ǟȋ-
ŬaŠŤ ŝŹŭ0ŞŭŦŤűŶ ŞŶ ŭƁE ūŬŤű0ŠŤŨŶ. ŋŬšŠŬšųeũũŪš u5ŝŪ Ȁǽ, ȏȋ ȊȂ ȌȋȀȊȂǿǽȂȏȎȜ Ȅǽ Țȏȋ Ȋǽ ȊǽȎ ȈțǾǿȂȋǾȅȈșȊȘȆ ǠȋȎ-
ŬŜţŭůŢŠeũƁš ƆŞŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ, ūŬŤŧůųašŮŭz Ţš Ť3 t ŭŪ- Ȍȋȁș ǥȅȎȐȎ, ǿȂȁǽȜ, Ȕȏȋ ȉȘ ȁȂȍȄǽȂȉ Ȋǽ Țȏȋ ȅȄ ȋȌǽȎȂȊȅȜ ǾȂ-
ŞŪŭűŤŵeũƁz ũżŦŪšşw ũšŞżŠŹŮšŧŸũŹ ƅŭŦŞšŬũŤ1ŮŤŭz Šů- ȎȋǿȎȇȅȒ ȇȋȄȊȂȆ. ǥǾȋ ȒȋȏȜ ȌȍȂȁȍȂȔȂȊȊȘȆ ȎȌȋȎȋǾ ȍǽȄȈȅȔȂ-
ŴŤ2: ſ3şHŢš Ť3 ŦŬŪŨĮ ũŤŦŮ0Ţš, ƆŦŪŢš Ũũź2, ƅŝŬsŵšŮŭz ȊȅȜ ȎȊȋǿ ǿȂȍȂȊ; ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ ȋȁȊǽȇȋ ȃ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ, Ȍȋ ȊȂȇȋȂ-
ūŪşůŝŤ1ŮŤ ŭŧżŠŶ nūaŭũŜşw ŬŜţůŨżũƁz, Ť3 ŞżŬŪŞŜŮŤ ȉȐ ǿȋȎȒȅȖȂȊȅț ǿȍǽȃșȂȉȐ ȊȂȔȐǿȎȏǿȅȏȂȈșȊȋ ȅ ȊȂȌȍȋȅȄ-
ƀŧŷ6ŨŶ ƆŦw ŠHŝŬŷŨŶ. ǿȋȈșȊȋ ǾȐȁȐȔȅ ȋȎȇǿȂȍȊȂȊǽ, — ǾȂȄ ȔȂȀȋ, ȇǽȇ ȁȐȉǽț, Ȋȅȇȏȋ
ȊȂ ȋǾȒȋȁȅȏȎȜ, — ȏȂȍȜȂȏ ȎȈȂȁ ǿȂȍȊȋȀȋ ȍǽȄȈȅȔȂȊȅȜ ȅ ǿȂȍȅȏ
ȎȊǽȉ ȊȂȁȋǾȍȘȉ, ȇǽȇ ȁȋǾȍȘȉ.
lf. ŀŜ ŝyŠšŮŶ Ţš ŦŪ ƈŦŜţaũƁź ũaŨŶ ŞeŵŸ ūŬŤ1Ůųšź: 39. ǡǽ ȌȋȎȈȐȃȅȏ Ȋǽȉ ǿ ȁȋȇǽȄǽȏȂȈșȎȏǿȋ ȎȇǽȄǽȊȊȋȀȋ ȎȈȂ-
ŬaŝŶ, t ŞŧŜŠhŦŤ ŞŶ ũŪŵŤ2 ūŪ tŴeŭŮŞƁŤ Ť3ţ8 Š0Ũů ŭŞŪšşw2, ȁȐțȖȅȆ ȎȈȐȔǽȆ: ȀȋȎȌȋȁȅȊ ȌȋȎȈȂ ȁȋȈȀȋȀȋ ȋȏȎȐȏȎȏǿȅȜ, ǿȋȄ-
Ť3 ūŪ Ũũ0ţŹŨŶ ŦŪŭũżũƁŤ ūŬšŠ8 ŞŬŜŮŷ2 űŬaŨŤũŷ ţŪŞyŵƁť, Ť3 ǿȍǽȏȜȎș ȁȋȉȋȆ, Ȏȏȋȅȏ ȊȋȔșț Ȑ ǿȋȍȋȏ ȅ ȄȋǿȂȏ ȍǽǾǽ, ȔȏȋǾ ȋȏ-
Ť3ţŞżŭŮũŹ ũš ūŪţũŜŞaz, ſ3ŨyŢš tŞšŬţeũƁš ŠŞšŬeť ŞšŭŸŨA ǿȋȍȅȈ; ȍǽǾ, ȊȂ ȍǽȎȌȋȄȊǽǿǽȜ ȏȋȔȊȋ, ȀȋȎȌȋȁȅȊ Ȉȅ Țȏȋ, ȍȂȕȅ-
tŞeŬŢš ŬaŝŶ: ŝŪsŴšŭz ŝŪ, ŠŜ ũš ūŪŠ0ŝƁšŨŶ ŮŪşw2 şŧaŭŜ ȏȂȈșȊȋ ȋȏȇǽȄȘǿǽȂȏ ȂȉȐ ǿ Țȏȋȉ, ǾȋȜȎș, ȔȏȋǾ, ȋǾȉǽȊȐǿȕȅȎș
ŭŪŞŪŭűŤ1ŮŤŞŭz, ƀŧŪŠżz ūŬƁŤ1ŨšŮŶ, Ť3 ūŬšŠaŮšŧŸ kŞŤ1Ůŭz, ȎȒȋȁȎȏǿȋȉ ȀȋȈȋȎǽ, ȊȂ ǿȌȐȎȏȅȏș ȄȈȋȁȂȜ ȅ ȊȂ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ ȌȍȂ-
Ť4Ţš ſ3ŨY ŞŞżŬšũũŷűŶ Ť3ŨżũƁť. ʼnaũŸŢš ũš Ů0ŦŨw ũš ȁǽȏȂȈȂȉ ǿǿȂȍȂȊȊȋȀȋ ȂȉȐ ȀȋȎȌȋȁȅȊȋȉ ȅȉȐȖȂȎȏǿǽ; ȅ ȀȋȎȌȋ-
ŬŜţşũżŞŜŭz şŪŭūŪŠŤ1ũŶ ſ3şw2, ŠũeŞŤ ŝhŞŴů, ũŪ Ť3 ŨũHşŤŨŶ ȁȅȊ, ȇȋȀȁǽ ȊǽȎȏǽȈ ȁȂȊș, ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȍǽȄȀȊȂǿǽȈȎȜ Ȅǽ Țȏȋ Ȋǽ
ūŪűŞŜŧaŨŶ ŭūŪŠ0ŝŤ, ƆŦw Ť3 ŞŧŜŠhųũŷť şŧaŭŶ, ūŬeŧšŭŮŸ ȊȂȀȋ, Ȋȋ ȊǽȌȍȋȏȅǿ ǿȂȈȅȇȅȉȅ ȌȍȂǿȋȄȊȂȎ ȂȀȋ ȌȋȒǿǽȈǽȉȅ Ȕȏȋ
ŝhŮŤ ũšūŵšŞA, ũš űŪŮS ųŮŪ2 ŮŪşw2 Ť3ŨżũƁť ūŪşůŝŤ1ŮŤ. ȀȋȈȋȎ ȂȀȋ ȎǽȉȋȀȋ ȎȔȂȈ ȋǾȉǽȊȋȉ, ȊȂ ȃȂȈǽȜ Ȑȏȍǽȏȅȏș
Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȂȀȋ ȅȉȐȖȂȎȏǿǽ.
 
63
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ũ7. Ł#şŠa ŝŪ ƇŨŶ ũŜųũeŮŶ ųaŭŮw t ŝ9eŭŮŞšũũŜşw 40. Ǵȏȋ Ȑȉ Ȋǽȕ, ȇȋȀȁǽ ȊǽȔȊȂȏ ǿ ȊȂȉ ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ ȁȂȆ-
ŭŞżŮŜ ŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤŭz kŞŧeũũŹ, ŮŜŦ0ŞŶ ŞeŭŸ ŝŷŞašŮŶ, Ȏȏǿȋǿǽȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ȎǿȂȏ, ȎȋȁȂȈȋǿǽȂȏȎȜ ǿȂȎș ȎǿȂȏȈȘȉ,
ƆŦŪŢš ŭŞ0ť ŭŞżŮŶ ŭaŨŷť ŝŪşaŮũŹ ţŬżŮŤ, ũš ūŪŠŪŝašŮŶ ȏǽȇ Ȕȏȋ Ȏǽȉ ǾȋȀǽȏȋ ǿȅȁȅȏ ȎȂȆ ȎȐȖȅȆ ǿ ȊȂȉ ȎǿȂȏ, ǿ Țȏȋȉ ȊȂ
ƅ Ů0ŨŶ ŭŪŨũżŮŤŭz: ŭƁe ŝŪ ŞšŭŸŨA ŝŷŞašŮŶ, ſ3şŠA ŭŤ1ŧŜ ȁȋȈȃȊȋ ȎȋȉȊȂǿǽȏșȎȜ. ǯǽȇ ǿȎȂȀȁǽ ǾȘǿǽȂȏ, ȇȋȈș Ȏȇȋȍȋ ȁȐȕǽ
ŠůŴŤ2 ŞŪţ8wŝŧŜŠašŮŶ ŭŮŬŜŭŮŸŨŤ2. Ɗ Ť4Ţš ŞŭsŦw ſ4Ţš ŞŪ ȎȅȈșȊȋ ǿȋȄȀȋȎȌȋȁȎȏǿȐȂȏ Ȋǽȁ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ. Ǫȋ ǾȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ
w4ŝŬŜţŹ ŮŪŨY kŞŧsšŨŪ, Ť3ŧŤ2 ŭŞżŮŶ Ť3ŧŤ2 ƆŦw ƉşũŸ, t ȊȂȔȏȋ ȌȋȁȋǾȊȋȂ ȌȍȅȄȍǽȔȊȋ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ǿ ȐȉȂ ȅ ȋȏ ȄȈȋȇȋȄȊȂȊ-
ŞŬaŢƁz ƀŧŪűŤ1ŮŬŭŮŞŜ ŝŷŞašŮŶ: ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŝŪ ūavšŧŶ ȊȋȎȏȅ ǿȍǽȃȂȎȇȋȆ, ȏȋ ȇǽȇ ȎǿȂȏ, ȏȋ ȇǽȇ ȋȀȊș, ȇǽȇ ȐȔȅȏ ǾȋȃȂ-
ŭŦŜţyšŮŶ ƆŞŹ, ŞŪ žşGŧŜ ŭŞżŮŧŜ ŮŪşŪ2, şŧŜş0ŧšŮŶ, ūŬš- ȎȏǿȂȊȊȘȆ ǬǽǿȂȈ, ȀȋǿȋȍȜ, Ȕȏȋ ȅ ȎǽȏǽȊǽ ȅȊȋȀȁǽ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ
wŝŬŜŢaŮŤŭz (Ş7 ņŪŬ. ʵi, Š7i). ʼnš ūŪŠŪŝašŮŶ ƅ ŮŜŦŪŞ0ť ǿȅȁ ǝȊȀȂȈǽ ȎǿȂȏǽ (2 ǧȋȍ. 11, 14). ǬȋȔȂȉȐ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ǿ ȏǽ-
ũŜŠeŢŠŤ ŦŪŨY ƈŮŞšŬŢŠaŮŤŭz ū0ŭŮũŤųšŭŦŪš ūŬŪŞŪŢŠaź- ȇȋȆ ȊǽȁȂȃȁȂ, [ȏ. Ȃ. ǿ ȊǽȁȂȃȁȂ ǿȅȁȂȏș ȎǿȂȏ ǿ ȎȂǾȂ,] ȌȍȅȎȏȐ-
ŵŷŨŶ ŢŤŮƁE, ŠŜ ũš ŭŜŮŜũA şŪŮ0Şů ƅŝŬsŵšŮŶ ŠyŴů Ȍǽȏș ȇ ȌȍȋȒȋȃȁȂȊȅț ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȀȋ ȃȅȏȅȜ, ȔȏȋǾ Ȏǽȏǽ-
tŭź1Šů ŞŶ ŞŪŭűŤŵeũƁš: ũŪ ŠŜ ŠŪŭūżšŨŶ Ů0ųƁź ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ Ȋǽ ȊȂ ȊǽȕȂȈ ȌȋȚȏȋȉȐ ȁȐȕȅ ȌȍȂȁȐȀȋȏȋǿǽȊȊȋț ȇ ǿȋȎȒȅȖȂ-
ųyŞŭŮŞŹ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ŭeŬŠŲŜ ŞŪţŧźŝŤ1ŮŤ ŝGŜ, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ Ȋȅț ȂȂ ǿ ȌȍȂȈȂȎȏș ȅ ȊȂ ǿȋȎȒȅȏȅȈ ǿ Ȏǽȉȋȉ ȁȂȈȂ. Ǫȋ ȁȋȈȃȊȋ
Şŭeź ŠůŴeź, Ť3 ŞŭżŨŶ ŭeŬŠŲšŨŶ, Ť3 Şŭeź ŨhŭŧƁź. ń$Ţš ŝŪ ȏȋŌ ȋȁȊȋ ȅȉȂȏș Ȍȍȅ ȎȂȉ ǿ ǿȅȁȐ, ȔȏȋǾ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȈțǾǿȅ ȇ
ŞŶ ŭƁE ŠŪŭūżŞŷť, ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŝ9Ɓšť ŭŪŠżťŭŮŞůźŵšť, ǞȋȀȐ ǿȎȂȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȅ Ȏ ȌȋȈȊȘȉ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȂȉ ȎȂȍȁȂȔ-
ŮŜŦŪŞhť tű0ŠŤŮŶ ŨjŬŜ, žŵš Ť3 ūŪŭŬšŠĮ ŨjŬŜ ű0ŠŤŮŶ. ȊȘȉ, — Ȕȏȋ ȅ ȂȎȏș ȈțǾȅȏș ǞȋȀǽ ǿȎȂț ȁȐȕȋț, ǿȎȂȉ ȎȂȍȁ-
ȓȂȉ ȅ ǿȎȂȉ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂȉ (Ȏȉ. Ǩȇ. 10, 27). ǟ ȇȋȉ ȁȂȆȎȏǿȐ-
ȂȏȎȜ ȎȅȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ǞȋȃȅȂț, ȏȋȏ, ȃȅǿȜ ǿ ȉȣȍȂ, ȔȐȃȁ ǾȘ-
ǿǽȂȏ ȉȣȍǽ.
Ũ7Ŝ. ŋŪŭŧůŴaũƁš, ūeŬŞŪš Ƈŝw ŞŪ ŞŭżűŶ ţaūŪŞŹŠšűŶ 41. ǬȋȎȈȐȕǽȊȅȂ ȂȎȏș, ȇǽȇ ȁȋȎȏȋǿȂȍȊȋ ȅȄǿȂȎȏȊȋ, ȌȂȍǿȋȂ
ũŪŞŪũŜų†ŧŸũŷŨŶ, ŠŪŝŬŪ2 ſ4ŭŮŸ ŬŜţůŨżŮŤ: ūŪũeŢš ŝŪ tŧŜ- ǿ ȔȅȎȈȂ ǿǿȋȁȊȘȒ (ȊȋǿȋȊǽȔǽȈșȊȘȒ) ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȁȋǾȍȋ;
şašŮŶ ŦŤųeũƁš, ŬŜŢŠašŮŶ Ţš ũaŨŶ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš: Ůż- ȅǾȋ ȋȊȋ ȋȏȎȂȇǽȂȏ ȇȅȔȂȊȅȂ ȅ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ ǿ ȊǽȎ ȎȉȅȍȂȊȊȋ-
ŨŢš Şű0ŠŶ Ť3 ŠŞeŬŸ ŝŷŞašŮŶ, Ť4Ţš ŮŪşw2 ŠšŬŢaŵŷŨŭz ȉȐȁȍȅȂ. ǬȋȔȂȉȐ ǾȘǿǽȂȏ ǿȒȋȁȊȋț ȁǿȂȍȅț ȈțǾǿȅ ȇȋ Dzȍȅ-
ŭŧaŠŲŹ, ſ4Ţš ŦŪ ŝGů ŧźŝŞE. ōƁE tŧŪŢŤ2 ƋŠaŨŶ, ŞŪ şŧůŝ0ŦƁť ȎȏȐ ǞȋȀȐ ȁȈȜ ȏȂȒ, ȇȋȅ Ȏ ȎȂȍȁȂȔȊȘȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ ȁȂȍ-
ūŪūŪŧţeŭz ŮaŬŮŜŬŶ: ŭšŨyŢš ŬŜųŤ1ŮšŧŸ ŝhŞŶ şDŸ, ŭŨŪŮ- ȃǽȏȎȜ ȂȀȋ. ǫȏȈȋȃȅǿ ȂȀȋ, ǝȁǽȉ ȊȅȎȌǽȈ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȐ ǽȁǽ.
ŬeũƁz ŭŧ0ŞŪŨŶ ŠaŢš ŠŪ ŦrŮA Ť3 ŭŨeŬŮŤ ūŪŭŧůŴŧŤ1ŞŶ ŝhŞŶ ǠȋȎȌȋȁș ȃȂ, ǿȋȄȈțǾȅǿ ȂȀȋ, ǿ ȎȅȈȐ ȁȋȉȋȎȏȍȋȅȏȂȈșȎȏǿǽ Ȋǽ-
ŭŞŪšŨY nŲ7Y (ŐƁŧƁū. Ş7, }), žŵš Ť3 ũŤ ŞŶ ųšŭ0ŨŢš ŭhť Ũeũ- ȕȂȀȋ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȌȋȎȈȐȕȈȅǿ ǾȘȈ ǫȏȓȐ ǮǿȋȂȉȐ ȁǽȃȂ ȁȋ
ŴŤ ŮŪşHŢŠš ŞšŧŤ1ųšŭŮŞƁz ŝ9šŭŮŞA: ũŪ ŠŜ ųšŧŪŞżųſŭŦŜz ȇȍȂȎȏǽ ȅ ȎȉȂȍȏȅ (Ȏȉ. DZȈȌ. 2, 8), — ȅ Țȏȋ ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ Ȋȅ ǿ
ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz t ūŬšŭŧůŴaũƁz, ŭŞŪšşw2 ŬaŠŤ ūŪŭŧůŴaũƁz, ȔȂȉ ȊȂ ȉȂȊșȕȂ ǾȘȈ ǿȂȈȅȔȂȎȏǿǽ ǢȀȋ, — ȔȏȋǾ, Ȏǿȋȅȉ Ȍȋ-
ŬŜţŬůŴŤ1ŞŶ, ŞŪ ŝŧŜŢeũũůź Ť3 Şżųũůźŵůź, Ť4Ţš ŞŶ ūŪ- ȎȈȐȕǽȊȅȂȉ ȄǽȀȈǽȁȅǿ ǿȅȊȐ ȌȍȂȎȈȐȕǽȊȅȜ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȀȋ,
ŭŧůŴaũƁŤ ŢŤ1ŞŴŷz ŞŪţŞšŠeŮŶ ŢŤ1ţũŸ. ŋŬeŢŠš Ƈŝw ŭšŨY ȏȂȒ, ȇȋȅ ȌȋȃȅǿȐȏ ǿ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȅ, ǿȋȄǿȂȎȏȅ ȇ ǾȈǽȃȂȊȊȋȆ ȅ
ūŬŤŧŹŢaŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, Ť5Ţš ŦŪ şŪŬŠhũŤ ŠƁaŞŪŧŸŭŦŪť ǿȂȔȊȐțȖȂȆ ȃȅȄȊȅ. ǥȏǽȇ, ȏȂȉ, ȇȋȅ ǿȋȎȌȍȅȂȉȈțȏ ǾȋȍșǾȐ Ȏ
ūŬƁeŨŧźŵŷŨŶ ŝŪŬŸŝY: ūŪŦaŢšŮŶ ŝŪ ƆŞŹ ũaŨŶ ŭeť ūŬšŠ- ȀȋȍȁȘȊȂț ȁȅǽǿȋȈșȎȇȋț, ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȂȀȋ ȁȋȈȃȊȋ ǿȋȄȍȂǿȊȋ-
ŞŪŠŤ1ŮšŧŸ, ũšūŬšŧeŭŮũŹ Şŭ‰ŦƁz ŭŮſţŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ. ǿǽȏș ȋ ȎȂȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, — ȅ ȋȊǽ, ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȜ, ȊȂȄǽǾȈȐȁ-
Ȋȋ ȌȋȇǽȃȂȏ ȅȉ Ȍȋȏȋȉ ǿȎȂ ȎȏȂȄȅ ȁȋǾȍȂȁȂȏȂȈȂȆ.
 
64
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ũ7Ş. ľŪţŠšŬŢaũƁš, Ɖŝŵšš ſ4ŭŮŸ ŞŭżűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť 42. ǟȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȂȎȏș ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȊȋȎȏș ǿȎȂȒ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŮšţŪŤŨšũŤ1ŮŭŮŞŪ: ūŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ŞŪţŠšŬŢaŵšŨůŭz, Şŭš- ȏȂȈȂȆ; ȌȋȔȂȉȐ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇ ȁȋȈȃȂȊ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ǿȋȄȁȂȍȃȅ-
şŠA ŞŪţŠšŬŢaŮŤŭz. ĸŦŪŢš ŝŪ ųšŧŪŞżŦů ųŮ0ŧŤŝŪ ŮŪũųať- ǿǽȏșȎȜ (1 ǧȋȍ. 9, 25). ǧǽȇ, ȇȋȀȁǽ ȋȏȊȜȏ ǾȐȁȂȏ ȇǽ-
ŴŤűŶ ƈŠHŞŶ tsŮŪ ŝyŠšŮŶ, ŞŭE ųšŧŪŞżŦů, žŵš Ť3 Ũaŧw ȇȋȆ-ȊȅǾȐȁș ȊǽȅȉǽȈȂȆȕȅȆ ȔȈȂȊ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȀȋ ȏȂȈǽ, ǿȂȎș
ŝyŠšŮŶ ŧŤŴašŨŪ w4ŝŬŜţŜ, ũšŧżūŜ ŞŭšşŪ2 ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ: ǿȅȁ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȁȂȈǽȂȏȎȜ ǾȂȄȋǾȍǽȄȊȘȉ, ȇǽȇ Ȋȅ ǾȐȁș ȉǽȈȋ ȏȋŌ,
ŭŤ1Ųš Ť3 ſ3ŠŤ1ũů ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ƅŭŮŜŞŧsz, ŞŭE, ƆŦw ũš ŞżŭŮŸ ȔȂȀȋ ǿ ȊȂȉ ȊȂ ȁȋȎȏǽȂȏ: ȏǽȇ ȅ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȋǾ ȋȁȊȋȆ Ȉȅȕș ȇǽ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŝŧŜşŪŧżūƁš. ŋŪŮŬeŝŜ ſ4ŭŮŸ ȇȋȆ ǿȋȄȊȂȍǽȁȅȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȍǽȎȎȏȍǽȅǿǽȂȏ ǿȎȂ ǾȈǽȀȋȈȂȌȅȂ
u5ŝŪ ũš Ů0ŦŨw ƅ ŮŹŧeŭũŷűŶ ŧźŝŪŮŬůŠŤ1ŮŤŭz ŠŪŝŬŪŠż- ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ, ȒȋȏȜ ȅ ȊȂ ǿȅȁȅȏ ȏȋȀȋ. ǬȋȔȂȉȐ ȁȋȈȃȊȋ ȊȂ
ŮšŧšűŶ, ũŪ Ť3 ƅ ±Ţš ŞũyŮŬšũũzşŪ ũaŴšşŪ ųšŧŪŞżŦŜ ƅųŤ1ŭ- ȏȋȈșȇȋ ȏȂȈȂȎȊȘȂ ȈțǾȋȏȍȐȁȊȋ ȌȍȋȒȋȁȅȏș ȁȋǾȍȂȁȂȏȂȈȅ, Ȋȋ
ŮŤŮŤ ŨŪşyŵŤűŶ. ņaz ŝŪ ū0ŧŸţŜ ŝyŠšŮŶ, Ť4Ţš ŮżŧŪ ŭŪ- ȅ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȅȉȂțȏ ȎȅȈȐ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȀȋ ȊǽȕȂȀȋ ȋȔȅȖǽȏș
űŬŜũŤ1ŞŴů ŠżŞŭŮŞšũũw, žŵš ŠůŴeź ūŬšŧźŝŪŠżťŭŮŞůšŮŶ ȔȂȈȋǿȂȇǽ. ǥǾȋ ȇǽȇǽȜ ȌȋȈșȄǽ ȏȂȈȋ ȎȋǾȈțȁǽȏș ȁȂǿȎȏǿȂȊȊȘȉ,
t ūŬšŧŸŵeũƁz ŝŹŭ0ŞŭŦŜşw; ń#ŧŤ2 ŦaŦw ŞŹũųašŮŭz, Ť4Ţš ȇȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ǾȈȐȁȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ Ȏ ǾȂȎȋȉ ȊȂȌȋȎȈȐȕǽȊȅȜ? ǥȈȅ
ųŬšŞŪwŝ8zŠeũƁz Ƈŝw Ť3 ŞŭsŦŜşw ŮŹŧeŭũŜşw ūŪűŪŮżũƁz ȇǽȇ ȐǿȂȊȔǽȂȏȎȜ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȋȏ ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȜ ȅ ǿȎȜȇȋȆ ȁȍȐȀȋȆ
ƈŠšŬŢaŞŭz, şŪŬŠhũŤ Ţš Ť3 ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz ũš ūŪŮŵaŧŭz Ť3ŭŮ- ȌȋȒȋȏȅ ȏȂȈȂȎȊȋȆ ǾȈțȁȂȏ ȎȂǾȜ, ǽ ȋ ȇȅȔȂȊȅȅ ȅ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȅ
ŬšŝŤ1ŮŤ; ũŤŢE Ũaŧůź ŮšŬūS ŭŦ0ŬŝŸ, ±Ţš ŭŞżŮŶ ūŬaŞſŠ- ȊȂǾȍȂȃȂȏ, ȊȂ ȎȏȂȍȌȂǿǽȜ ȁǽȃȂ ȅ ȉǽȈȂȆȕȂȀȋ ȋȎȇȋȍǾȈȂȊȅȜ;
ũŷŨŶ ű0ŵšŮŶ ƅŲŹũsŮŤ ŞŶ ŨżŬŤŧŹ, Ť5Ţš ŠŹŧA ūŬaŞŠŷ ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ǿȂȁǽȂȏ, Ȕȏȋ ȎǿȂȏ ȌȍǽǿȁȘ ȅȉȂȂȏ ȐȍǽǿȊȋǿȂȎȅȏș
ŭŪŠżzŞŴŷŨŶ ŞŶ ŠyŭŹ ŭŨŤŬeũƁz; ȔǽȕȐ [ǿȋȄȁǽȜȊȅȜ] Ȏ ȁȂȈǽȉȅ ȌȍǽǿȁȘ ȏȋȈșȇȋ ȏȂȒ, ȇȋȅ Ȏȋ-
ǿȂȍȕǽȈȅ ȅȒ ǿ ȁȐȒȂ ȎȉȅȍȂȊȅȜ?
Ũ7ş. ľŭ‰ Ƈŝw ŝšţŭŧŪŞſ1ŭũŜz ūŪűŪŮBũƁz ŮaŦw ūŪŠŪ- 43. ǟȎȂ ǾȂȎȎȈȋǿȂȎȊȘȂ ȌȋȒȋȏȅ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ ȏǽȇ
ŝašŮŶ ŞŪţũšũŜŞŤ1ŠŹŮŤ ūŪŠŞŤţaźŵŷŨŭz, ƆŦw ŞŪ nŝhųŜŤ ȁȋȈȃȊȋ ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȂȏș, ȔȏȋǾ Țȏǽ ȊȂȊǽǿȅȎȏș ȇ Ȋȅȉ ȋǾȍǽȏȅ-
ſ4Ţš ŦŶ ŮBŨŶ ũeũŜŞŤŭŮŸ ŭŮzŢaŮŤ. Ɗ ſ4Ţš ƅ ŝŬaŴũŹűŶ ȈǽȎș Ȑ ȊȅȒ ǿ ȊǽǿȘȇ. ǟȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȃȂ ǿ ȌȅȖȂ ȏǽȇ ȊǽȁȈȂȃȅȏ
ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ŭŤ1Ųš ūŪŠŪŝašŮŶ ŭŪűŬŜũsŮŤ, ŠŜ ũš ŞŶ ŨeŬ- ȎȋǾȈțȁǽȏș, ȔȏȋǾ Ȋȅȇȏȋ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȁȋȒȋȁȅȈ ȁȋ ȌȋȔȅȏǽȊȅȜ
ţŪŭŮŸ ũżŦŪŮŪŬŷűŶ ūŬƁŤ1ŠšŮŶ ŦŮŪ2 ŦŪşŠA: ŭƁe ŝŪ Ť3 ūŬ0Ŧ- ȉȂȍȄȇȅȉ ȇǽȇȋȀȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȜȎȏǿ. Ǻȏȋ ǾȂȎȋǿȎȇȋȂ ȁȂȈȋ ȅ ȂȎȏș
ŧzŮŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŝŹŭ0ŞŭŦŪš ƈŨŷŴŧeũƁš. ʼnš ŝŪ2 ƆŦw ƀŧhűŶ ȇȈȜȏǿȘ ǾȈȅȄ. ǥǾȋ ȉȘ ȊȂ ȌȋȏȋȉȐ ǿȋȄȁȂȍȃȅǿǽȂȉȎȜ ȋȏ ȊȂȇȋ-
ŮżűŶ tŨeŵšŨŶ, ũš ŝyŠŤ ŮŪ2: ũŪ ŠŜ Ũũ0şŤűŶ ūŤ1ŵŸ ŭšŝE ȏȋȍȘȒ ȜȎȏǿ, Ȕȏȋ ȋȊȅ Ȍȋ ȌȍȅȍȋȁȂ ȄȈȘ, — ȁǽ ȊȂ ǾȐȁȂȏ! — Ȋȋ
ƈŠŜŧsźŵš, ūŜŧŤ6Ũŷz ƇŠŷ ūŧ0ŮŤ ũaŴšz ŞŶ ŨżŬů ŮŪ- ȁȈȜ ȏȋȀȋ ȔȏȋǾ, ǿȋȄȁȂȍȃȅǿǽȜȎș ȋȏ ȊȅȒ, ȎȋȍǽȄȉȂȍȊȋ Ȑȇȍȋ-
ŨŤ1ŨŶ. ŋŬ0ųšš Ţš, ŠŜ ũaŴš, ſ4Ţš ūŬšŤţŧŤ1Ŵũšš ŞŪ ƈūŪŮ- ȏȅȏș ȌȈǽȉȂȊȂțȖȅȂ ȔȈȂȊȘ ȌȈȋȏȅ; ȂȖȂ ȃȂ ȅ ȁȈȜ ȏȋȀȋ, ȔȏȋǾ
ŬšŝŧeũƁš ŠŪŞ0ŧŸũŪ ŝyŠšŮŶ ũŤ1ŵŷŨŶ, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŧźŝŞE ųŤ1ŭ- ȋȎȏǽțȖǽȜȎȜ Ȑ ȊǽȎ ȋȏ ȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȜ ȌȅȖǽ ǾȘȈǽ ȋǾȍǽȖǽȂȉǽ ǿ
Ůŷz ţũaŨšũƁš. ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȅȂ ȊǽȎȐȖȊȋȆ ȊȐȃȁȘ ǾȂȁȊȘȒ, — Ȕȏȋ ȂȎȏș
ȌȍȅȄȊǽȇ ȅȎȇȍȂȊȊȂȆ ȈțǾǿȅ.
Ũ7Š. Ł$Ţš t ŞŭżűŶ ūŬšŠŭŮŜŞŧsšŨŷűŶ, Ť3ŧŤ2 ųeŬūŧšŨŷűŶ 44. ǫȏ ǿȎȂȀȋ ȌȍȂȁȈǽȀǽȂȉȋȀȋ ȁȈȜ ȜȎȏȅȜ ȅ ȌȅȏȅȜ ȂȎȏș ȅ
ƆŭŮƁť Ť3 ūŤ1ŮƁť, ŝŧŜşŪŠŜŬsŵŷŨŶ ŝGŜ, ũŤŦaŦŪŢš ūŬaŞŤŧŷ Ȍȅȏș Ȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂȉ ǞȋȀȐ ȊȅȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ ȌȍȋȏȅǿȊȋ Ȅǽȇȋ-
ŬaţůŨŜ ŬaŠůźŮŭz, Şŭ‰ ŝŪ ŠŪŝŬ† ƀŹŧw2: Ƌ ſ4Ţš ŭŧaŠŦŤűŶ Ť3 ȊȐ ǿȂȁȂȊȅȜ; ȅǾȋ ǿȎȜ ǿ ȎȋȄȁǽȊȅȜȒ ǞȋȃȅȅȒ ǿȂȎșȉǽ Ȓȋȍȋȕȋ
ŨŜŭŮŤ1ŮŷűŶ ŭŧaŠŲŹ ƈŦŧŪũsŮŤŭz, ŬŜţŭůŠŤ1ŮšŧŸũŹťŴŤűŶ (ǞȘȏ. 1, 31). Ǫȋ ȎǽȉȋȋȒȋȏȊȋ ǿȋȄȁȂȍȃȅǿǽȏșȎȜ ȋȏ ȉȊȋȀȋȜȁȂ-
 
65
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ſ4ŭŮŸ Ť3 ŬŜţyŨũŹťŴŤűŶ: ũš u5ŝŪ Ţš ũŜŭŮŪ‰ŵŜz ŭŧ†ŠŦŜz ȊȅȜ ȅ ȎȈǽȁȇȋȜȁȂȊȅȜ ǿȂȎșȉǽ ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȋ ȅ ȌȍȂȉȐȁȍȋ. —
ŭŧaŠŲŹ ūŬšwŝŤ1ŠŤŨŶ, žŵš Ţš ŝ9Ɓz ŭŧaŠŪŭŮŤ ŞŭżŨŶ ǯȋȈșȇȋ ȋȏȇǽȄȘǿǽȏșȎȜ ȏǽȇ ȎǽȉȋȋȒȋȏȊȋ ȋȏ ȌȍȂȁȈȂȃǽȖȅȒ
ŬaţůŨŪŨŶ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁšŨŶ ŞŦyŭŤŨŶ. ȎȈǽȎȏȂȆ ȉȘ ȊȂ ȉȋȃȂȉ, ȂȎȈȅ ȎǽȉȘȉ ȁȂȈȋȉ ȅ ȋȌȘȏȋȉ ȊȂ
ǿȇȐȎȅȉ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎȈǽȁȋȎȏȅ ǿȎȂȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ.
Ũ7ſ. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ t Ũũ0ŢšŭŮŞŜ ŭũżŠšť ƅŮzşųŜ- 45. ǧǽȇ ȉȊȋȃȂȎȏǿȋȉ ȜȎȏǿ ȋǾȍȂȉȂȊȂȊȋ ǾȐȁȐȔȅ, ȏȂȈȋ
ŞašŨŪ ŮżŧŪ, ŝŪsţũŤŞŶ ũżŦƁť, Ť3 ƀŧŪŠŞŤ1ŢŤŨŸ, ƇŨŶ ŭŪŠŹ- ȊǽȕȂ ȁȂȈǽȂȏ Ȑȉ ȇǽȇȅȉ-ȏȋ ǾȂȎȌȂȔȊȘȉ ȅ ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȘȉ, ȏǽȇ
ŞašŮŶ: ŭŤ1Ųš Ť3ţũšŨŪşašŨŷť ƇŨŶ t Ũũ0şŜ ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ȅ ǾȐȁȐȔȅ ȅȄȉȋȃȁȂȊȋ ȔȍȂȄȉȂȍȊȘȉ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ, ȎȋȁȂȈȋ-
ŠŬsűŧů ũżŦůź Ť3 ũšŧźŝŤ1ŮšŧŸũů ŭŧ0ŞŜ, ţŬŤ1ŮšŧŸũůź ŠůŴŤ2 ǿǽȂȏ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȐț ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ȐȊȘȈȋț ȅ ȊȂȎȈȋǿȋȈțǾȅ-
ũŜŦŪũųŜŞašŮŶ ųaŭŮŸ. ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ūŬsŨw ŮŹŧeŭũŷűŶ ǿȋț {ȊȂ ȋȒȋȔȂț ȍǽȎȎȐȃȁǽȏș}. ǬȋȁȋǾǽȂȏ ȐǾȋ ȋǾȍǽȄ Ȍȅȏǽ-
ŠŞŤŢeũƁť, Ť3 ūŤ1ŵů ŝŧŜşŪůŭŮŬŪsŮŤ, ŠŜ ſ3şŠA Ƈŝw ţŠŬaŞ- ȊȅȜ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȎȋȍǽȄȉȂȍȜȏș Ȏ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂȉ ȎȅȈ ȅ ȇȍȂȌȋȎȏȅ
ŭŮŞůšŮŶ, ƈŮŪŨŧsŮŤ ūŪŨaŧů: ſ3şŠa Ţš ŧŤ ŝŪŧŤ1ŮŶ, ŠŜ ȏȂȈǽ: ȇȋȀȁǽ ȋȊȋ Ȅȁȋȍȋǿȋ, ȐȏȂȎȊȜȏș ȂȀȋ, ȎȇȋȈșȇȋ ȌȋȏȍȂǾȊȋ, ǽ
ƅŮůųũšŞašŮŭz ƈŨżŬšũũŹ. ʼnš ūŪŠŪŝašŮŶ ŝŪ ƅŭŧŜŝŹŞaŮŤ ȇȋȀȁǽ ȊȂȉȋȖȂȎȏǿȐȂȏ, ȌȋȎȈǽǾȈȜȏș ȂȉȐ ȊȂȎȇȋȈșȇȋ. Ǭȋȁǿȅ-
ŮżŧŪŨŶ ūŪŠŞŤţaźŵšŨůŭz, ũŪ ſ3ŧŤ1Ŧw ŨŪŵŤ2 ŦŶ ū0ŠŞŤşů ȄǽțȖȂȉȐȎȜ ȊȂ ȎȈȂȁȐȂȏ ȍǽȎȎȈǽǾȂǿǽȏș ȏȂȈȋȉ, Ȋȋ ǾȘȏș ǿ Ȏȅ-
ŠŪŞŧżŮŤ, ŠŜ ūŪũE ŮŬůŠŷ2 ŮŹŧeŭũŷŨŤ ŠůŴA ŧżūŪŮũŹ ȈȂ, ȎȇȋȈșȇȋ ȏȍȂǾȐȂȏȎȜ ȁȈȜ ȌȋȁǿȅȀǽ, ȔȏȋǾ ȒȋȏȜ ȏȂȈȂȎȊȘȉȅ
ƅųŤŵašŮŭz. ȏȍȐȁǽȉȅ ȋȔȅȖǽȈǽȎș ȊǽȁȈȂȃǽȖȂ ȅ ȁȐȕǽ.
Ũ7ƀ. Ł#şŠA ŮŵšŭŧaŞƁš ŞšŧŸŨŤ2 ŞŪŭūŜŧsšŮŭz ũŜ ũŷ2 46. ǧȋȀȁǽ, Ȍȍȅ ȌȍȅȒȋȁȂ ȇǽȇȅȒ-ȈȅǾȋ ǾȍǽȏȅȆ ȅȈȅ ȇǽȇȋ-
ūŪŵeũƁz ŬaŠŤ, Ť3 ŝŬaŮƁŤ ũżŦŪšz ūŬŤŴeŭŮŞƁšŨŶ ŭŮůŢaz Ȁȋ-ȈȅǾȋ ȎȏȍǽȊȊȅȇǽ, ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ, ȌȋȈșȄȐȜȎș Ȏȅȉ ȎȈȐȔǽȂȉ,
ũaŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŦŜŦŪŞ0ŧŤŝŪ ŭŮŬaũũŪ ŞŶ ŞŤũY ŭŞŪšS ƀŧ0ŝŷ ȌȍȅȁȂȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȅ, ȊǽȁȘȉǽȜ ȊǽȎ Ȏǿȋȅȉ Ȝȁȋȉ, ȎȏǽȊȂȏ
Ť3ţ8wŝŬŹŮaz, Ť3 ūŪŠŭŮŬŹŦaz, ŠŜ ũš ŬŜţŪŬŤ1ŨŶ ƈŭŮaŞŜ ŭŞŪ- ȌȋȁȎȏȍȂȇǽȏș ȊȂ ȊǽȍȐȕǽȏș ȎǿȋȂȀȋ ȋ ȌȅȖȂ ȐȎȏǽǿǽ; ȏȋȀȁǽ
šşw2, ŠŪŝŬŪ2 ŮŪşŠA ſ4Ţš ƈŨżŬšũũŪš ƅŭŮŜŞŧsŮŤ, Ť3 ƅŝhų- ȊǽȅȌǽȔȂ ǾȈǽȀȋȌȋȏȍȂǾȊȋ ȌȋȎȈǽǾȅȏș ȊȂȎȇȋȈșȇȋ ȉȂȍȐ ȋǾȘȔ-
ũŪŨů ūŤ1ŵŤ ƈŭŮaŞů ƈŭůşyŝŤŮŤ: Ť4ŝŪ Ť3 ŝŹŭHŞŭŦŜ ũŜ- ȊȋȀȋ ȌȅȖȂȌȍȅȜȏȅȜ. ǥǾȋ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȉȘ ȅ ǾȂȎǽ ȋȏȋ-
ųŤũ†ũƁz ŝšţŠBŧŸũŜ ūaųš Ť3 ŬŷŠaźŵz tŭŧeŨŶ, Ť3 ƈŭŮaŞŶ ȕȈȂȉ ȋȏ ȎȂǾȜ Ȏ ȋȌȈǽȇȅǿǽȊȅȂȉ ǾȂȄȐȎȌȂȕȊȋȎȏȅ ȎǿȋȂȀȋ Ȍȋ-
ŧźŝŞE ŧyųŴš Ť3ũhűŶ Ť3ŭū0ŧũŤŨŶ: Ť3 Ůaťũů ŞŪţŠšŬŢaũƁz ȇȐȕȂȊȅȜ, ȅ ȄǽȇȋȊ ȈțǾǿȅ ȍǽȎȎȐȁȅȏȂȈșȊȋ ȅȎȌȋȈȊȅȉ, ȅ ȏǽȆ-
ũšzŞŧeũũů ŭűŪŢŠeũƁz ŬaŠŤ ŭŪűŬŜũŤ1ŨŶ. ȊȐ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ȊǽȕȂȀȋ ȔȍȂȄ ȌȋȎȈǽǾȈȂȊȅȂ ȂȀȋ ȎȋȒȍǽȊȅȉ
ȊȂǿȘȇǽȄǽȊȊȋț.
Ũ7ţ. ŋ0ŭŮŶ Ť4ŨŜŮŸ Ƈŝw ūŪ ŭšŝĮ ūŪűŞŜŧY, ũŪ ũš ŦŪ ŝGů: 47. ǬȋȎȏ, ȒȋȏȜ ȇǽȇ ȋȍȐȁȅȂ, ǾȈǽȀȋȐȎȏȍȋȜțȖȂȂ ȒȋȏȜȖȅȒ
ŠżŧŜŮšŧŸũŤŲŜ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ƆŦw ŞŶ ŲŹŧŪŨyŠŬƁš ŞųŤũsz ȇ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅț, ȅȉȂȂȏ ȓȂȊȐ, Ȋȋ ȊȂ ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ. ǬȋȔȂȉȐ
Ť3ţ8zŞŧsźŵŤűŶ ſ3şŪ2, ũš ūŪŠŪŝašŮŶ Ţš Ƈŝw ƅ Ů0ŨŶ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇǽȉ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ǿȘȎȋȇȋȐȉȎȏǿȋǿǽȏș
ŞšŧŤŦŪŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŮŤ, Ť4Ţš ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦwŨŶ: Ȍȋ ȌȋǿȋȁȐ ȂȀȋ, Ȋȋ ȋȏ ȂȁȅȊȋȆ ǿȂȍȘ ǿ ǞȋȀǽ ȔǽȜȏș ȁȋȎȏȅȃȂ-
ƅŢŤŠaŮŤ Ţš Ů0ŦŨw ŞŶ ŞżŬŹ ŝ9Ɓšť, ŦŪũeŲŶ ũaŴšz ȊȅȜ ȎǿȋȂȆ ȓȂȈȅ. ǥ ȉǽȎȏȂȍǽ Ȍȋ ȇǽȇȋȉȐ-ȈȅǾȋ ȅȎȇȐȎȎȏǿȐ ǿ
ŨhŭŧŤ. ʼnŤŢe ŝŪ űůŠHŢũŤŲŷ ŦŜŦŪŞhűŶ ŧŤ1ŝŪ űŤ1ŮŬŪŭŮšť, ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȂ ȎǿȋȂȆ ȅȎȇȐȎȊȋȎȏȅ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȜțȏ ȊȂ ȁȋǾȍȋȏ-
t nŬyŠƁz ƅŝŹŵaũƁz ŭŪŞšŬŴeũƁš űŞaŧzŮŶ ŦŪşŠA, ũŪ ȊȋȎȏȅț ȎǿȋȅȒ ȋȍȐȁȅȆ, Ȋȋ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȄǽȇǽȊȔȅǿǽțȏ ȇǽ-
ƅŢŤŠašŮŶ ŭŤ1űŶ ŦjťŢŠŪ, ŞŤ1ŠŜ ũŜųŤũaũƁz, ŠŜ t ƉũŜşw ȇȋȂ-ȈȅǾȋ ȅȄȁȂȈȅȂ, ȅ ȋȊȋ ȐȃȂ ȎȈȐȃȅȏ ȌȋȇǽȄǽȏȂȈȂȉ, Ȋǽ-
ſ4Ţš Ť3ţŞżŭŮũŪš űŤ1ŮŬŪŭŮŤ ūŪŦaŢšŮŭz. ȎȇȋȈșȇȋ ȋȊȅ ȅȎȇȐȎȊȘ ǿ ȎǿȋȂȉ ȉǽȎȏȂȍȎȏǿȂ.
 
66
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ũ7Ť. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ ţšŨŧS ŞŶ ŨżŬů u5ŝŪ ũŜūŜsšŨŜ, 48. ǧǽȇ ȄȂȉȈȜ ȐȉȂȍȂȊȊȋ ȊǽȌǽȜȂȉǽȜ, Ȏ ǾȋȈșȕȅȉ Ȍȍȅ-
ųŤ1ŭŮŪš Ţš ŞŨŹŮašŨŪ ŞŶ Ůyź ŭżŨz, ŭŪ Ũũ0şŤŨŶ ūŬŤ- ȌȈȋȁȋȉ ȅȄȍǽȖǽȂȏ ǿȉȂȏǽȂȉȋȂ ǿ ȊȂȂ ȔȅȎȏȋȂ ȎȂȉȜ, ǽ ȐȌȋȜȂ-
ŝhŮŦŪŨŶ ūŧ0ŠŶ ŞŪţŠŜeŮŶ: t Ũũ0şŤűŶ Ţš ƈūŪsšŨŜ ŠŪŢ- ȉǽȜ ȎȈȅȕȇȋȉ ȋǾȅȈșȊȘȉȅ ȁȋȃȁȜȉȅ ȌȍȅȊȋȎȅȏ ȏȋȈșȇȋ ȏȂȍ-
Šſ1ŞŶ, ŮeŬũƁš Ť3ţũ0ŭŤŮŶ Ů0ŦŨw Ť3 ŞŪŧųeŲŶ. ōŤ1Ųš Ť3 ţšŨŧS ȊȅȜ ȅ ǿȋȈȔȓȘ, ȏǽȇ ȅ ȄȂȉȈȜ ȎȂȍȁȓǽ, ȇȋȀȁǽ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȂȉ ǿȅ-
ŭšŬŠeųũŜz, žŵš Ƈŝw ŞŶ ŨżŬů ūŤŮƁE ūŬƁeŨŧšŮŶ, ųŤ6ŭŮŜ Ȋǽ ǿ ȉȂȍȐ, ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȂ Ȏǿȋȅ ȎȂȉȂȊǽ ȜǿȈȜȂȏ ȔȅȎȏȘȉȅ, ǽ
ſ3ŭŮeŭŮŞſũũŜz ŭŞŪ‰ ūŪŦŜţyšŮŶ ŭżŨšũŜ, Ť3 ±Ţš t ŭ™aşw ǿȎȂǿǽȂȉȘȂ ǿ ȊȂȂ ǡȐȒȋȉ ǮǿȜȏȘȉ ȅȄȊȋȎȅȏ ȁȋǾȍȋȈȅȎȏǿȂȊ-
Š¦Ŝ ŞŶ Ůyź ŞŨŹŮ†šŨŜz, ūŬŪţzŝašŮŶ ƀŹŧw2, Ť3 Ť3ţũ0ŭŤŮŶ ȊȘȉȅ ȅ ȉȊȋȀȋȌȈȋȁȊȘȉȅ; ȇȋȀȁǽ ȃȂ ȔȍȂȄ ȉȂȍȐ ȋȁȋȃȁȅȉ ȂȂ
ŨũŪşŪūŧHŠũŜz: žŵš ŧŤ Ţš ūŬšwŠŪŢŠeũũŜ t Ũũ0şŜşw ȉȊȋȀȋȌȅȏȅȂȉ, ȅȄȊȋȎȅȏ ȏȋȈșȇȋ ȏȂȍȊȅȜ ȅ ǿȋȈȔȓȘ ǿȎȂȉȅ Ȍȋ-
ūŤŮƁS ŝyŠšŮŶ, ŮeŬũƁš ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Ť3ţũŪŭŤ1ŮŤ ũaųũůŮŶ Şŭ‰ ȉȘȎȈǽȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ.
ſ3S ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz Ť3 ŞŪŧųeŲŶ.
Ũ7f. Ł#şŠa ŝŪ ƇŨŶ ũaŴŶ, Ť4Ţš Ũũ0şŜşw ūŤŮƁS ūŪşŬů- 49. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ Ȋǽȕ ȌȈǽǿǽȂȏ ǿ ǿȋȈȊǽȒ ȉȊȋȀȋȌȅȏȅȜ, ȏȋȀȁǽ
ŢašŮŭz ŞŪŧũaŨŤ, ũš Ů0ųƁź ſ4Ţš t ŝŹŭHŞŶ ŞŪ ŭũĮ Ť3ţ8wŝ- ȊȂ ȏȋȈșȇȋ Ȋǽ ȋǾȍǽȄȘ, ǿȋ ȎȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȉȘȂ ȂȉȐ ǾȂȎǽȉȅ,
ŬŜŢaſŨŷz ŦůŨjŬŷ ŭŮŬaŭŮũŹ ţŬŤ1ŮŶ, ũŪ Ť3 ŞŶ ŭšŝĮ ţŬaŦŤ Ȏȉȋȏȍȅȏ ȎȏȍǽȎȏȊȋ, Ȋȋ ȅ, Ȏǽȉ ǿ ȎȂǾȂ ȍȅȎȐȜ ȊȂȇȅȂ ȇȍǽȎȅǿȘȂ
ũBŦƁz ūŬŤŮŞŪŬsz ũšūŪŠHŝũŷz, ŭŞŪŤ1ŨŤ ŨšųŮaũŨŤ ƆŦw Ȉȅȓǽ, ȏǽȇȅȉȅ ȉȂȔȏǽȊȅȜȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ, ȇǽȇ ȇǽȇȅȉȅ ȃȅǿȘȉȅ
ŬŜųŤ1ŮšŧŸũŷŨŤ ũżŦƁŤŨŤ Ť4ŨŜŮŸ ŬŜŢŠšŢeũƁš. ŌŜţŢŤţ†š- ȎȐȖȂȎȏǿǽȉȅ, ȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ Ȏ ȍǽȃȁȂȃȂȊȅȂȉ. ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ Ȍȋ-
ŨŷŨŶ Ţš ŭŨŹŭŤ6ŮšŧŸũŷŨŶ ƈŠHŨŶ t Şjũũŷz ŮšūŧŪŮŷ2, ȒȋȏȊȘȂ ȔǽȎȏȅ ȏȂȈǽ ȍǽȄȋȀȍȂțȏȎȜ ȋȏ ǿȅȊȊȋȆ ȏȂȌȈȋȏȘ, ȏȋȀȁǽ
ũyŢŠŜ ŞŭsŦw ūŬšŠŭŮaŞŤŮŤ ŭŜŨŪŨY ƈŨY ŭżũŸ ŭŮŬaŭŮŤ ȊȐȃȁȂȊȅȂ ȊȂȇȋȂ ȊǽȈȂȀǽȂȏ Ȋǽ Ȑȉ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȏș ǿ ȎȂǾȂ ȎȈǽ-
ŭŧaŠŪŭŮƁź. ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ƈŨżŬšũũŪš ũaŨŶ ūŬƁŤŨaŮŤ, ȎȏȋȈțǾȊȋ ȏǽȇȅȂ ȏȂȊȅ ȎȏȍǽȎȏȅ. ǬȋȔȂȉȐ ȊǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ, Ȏȋ-
ſ4Ţš ŝŷ t ūŬšůŨũŪŢeũƁz ƈŝŹŢaŮŤ ŞŬšŢŠeũƁz. Ł#şŠa ŝŪ ǾȈțȁǽȜ ȉȂȍȊȋȎȏș, ȅȄǾȂȀǽȏș ǿȍȂȁǽ ȋȏ ȅȄȈȅȕȂȎȏǿǽ ǾȘǿǽț-
ũš Ť4ŨŜŮŸ ƇŨŶ ūŪŠŞŢŤşaźŵƁz ŮŪşw2 ŭŧaŠŪŭŮŤ ŦŶ ŢŤŞŪ- ȖȂȀȋ. ǯȋȀȁǽ Ȑȉ, ȊȂ ȅȉȂȜ ȌȋȁǿȅȀǽțȖȂȆ ȂȀȋ Ȋǽ ȃȅǿȋȌȅȎǽ-
ūŤŭaũƁź şŬŹűA, ũšŨšųŮaŮšŧšũŶ ŞeŭŸ ūŬšŝŷŞašŮŶ: Ť3 ſ4Ţš ȊȅȂ ȀȍȂȒǽ ȎȈǽȎȏȅ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿȂȎș ȊȂȉȂȔȏǽȏȂȈșȊȘȉ ȅ, Ȕȏȋ
ŧyųŴš, Ť3 ũšŭŧaŠŪŭŮšũŶ. ȂȖȂ ȈȐȔȕȂ, ǾȂȎȎȈǽȎȏȊȘȉ.
ũ7. ľŭ‰ ±Ţš ŭŪŭŮŬHšũũŜz ūŤŮƁ‰, Ť4űŢš ūŬšŠūŤ6ŞũŜz ũŜ- 50. ǣȂȈǽțȖȅȉ Ȑȇȍȋȏȅȏș ǿȋȄȁȘȉǽțȖȅȂȎȜ ȔȈȂȊȘ ȏȂȈǽ
ŬŤ1ųůŮŶ, Ť5Ţš ŭšşw2 űŤŮŬšŲŷ2 ƈŨŷŴŧeũƁz, ƆŦw ŨũŤ1Ůŭz ţŜ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ȇǽȎǽȏșȎȜ ȅȎȇȐȎȎȏǿȂȊȊȋ ȌȍȅȀȋȏȋǿȈȜȂȉȘȒ ȊǽȌȅȏ-
ſ4Ţš ũŜŭŮŜŞŧsŮŤ ŞŪ ƈŮŬ0ŝů Ũũ0ŢšŭŮŞŪ ŝŬaŴšũŶ: ũš ūŪ- ȇȋǿ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȒȅȏȍȂȓǽȉȅ ȏǽȇȋȀȋ ȅȄȋǾȍȂȏȂȊȅȜ ȊǽȄȘǿǽțȏȎȜ
ŠŪŝašŮŶ ن şŪũŤ1ŮŤ, űŪŮsŵŷŨŶ ŭŧ†ŭŮũŷz ƇŠŷ ŮżŧŜ ȌȍȂȁȌȅȏȅȂȉ Ȍȋ ȏȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȌȍȋȈǽ-
ŭŨŤŬŤ1ŮŤ. ʼnš ŝŪ2 Ů0ŦŨw ŦaųšŭŮŞŪ ŭŤ1űŶ ũŜ ŞŬeŠŶ ūŪŠŞŤ- Ȁǽțȏ ǿ ȔȍȂǿȋ ȌȐȏș ȉȊȋȃȂȎȏǿȐ ȜȎȏǿ. ǥǾȋ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȇǽȔȂȎȏ-
ţaźŵŷŨŭz ŮŹŧšŭſ1ŨŶ ŝŷŞašŮŶ, ũŪ Ť3 ŭaŨŪš ŮŪ2 ųŬšţ8 ŭŧŪ- ǿȋ ȅȒ ǾȘǿǽȂȏ ǿȋ ǿȍȂȁ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ ȏȂȈǽȉ, Ȋȋ ȅ ȎǽȉȋȂ
ŞeŭũŪš ŭŤ1űŶ ŬŜŭŮŞŪŬeũƁš, ŭŨůŵašŮŶ ƀŹŧw2 ŝGŪũ0ŭũůź ŭ0- ǾȂȄȉȘȎȈȂȊȊȋȂ ȎȉȂȕȂȊȅȂ ǿȒȋȁȜȖȅȒ ǿ ȅȒ ȎȋȎȏǽǿ ǿȂȖȂȎȏǿ
ŞŹŭŮŸ. œŮ0 ŝŪ ſ4ŭŮŸ, ſ3şHŢš ŧŤŴašŨŪ Ƈŝw ŞjũũŪš ſ3ŭŮšŭŮ- ȎȅȈșȊȋ ȌȋȍǽȃǽȂȏ ǾȋȀȋǾȋȜȄȊȂȊȊȐț ȎȋǿȂȎȏș. ǥǾȋ ȔȂȀȋ ȏǽȇȋ-
ŞŪ2; Ů0ŦŨw ŠŜ ŬŜţŧŤ1ųũŷűŶ ŭŧaŠŪŭŮšť ūŬŤŨŹŴeũƁš, ŭšşw2 Ȁȋ ȊȂ ȁȋȎȏǽȂȏ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȂ ǿȅȊǽ, ȔȏȋǾ ȊȐȃȁǽ ȊǽȈȂȃǽȈǽ Ȍȍȅ-
ŦŬżūŪŭŮŸ ƈŨzşųŤ1ŮŶ. ȉȂȕȂȊȅȂȉ ȍǽȄȊȘȒ ȎȈǽȎȏȂȆ ȎȉȜȀȔǽȏș ȂȀȋ ȇȍȂȌȋȎȏș?
ũ7Ŝ. ĿDŸ ũaŴŶ, Ť3 ŭšşw2 ŭŵ7eũũŜşw ŢŤ1ŮšŧŸŭŮŞŜ ƈųŤ1ŮšŧŸ 51. ǠȋȎȌȋȁș Ȋǽȕ, ȅ ȎȂȀȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȀȋ (ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋ-
Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŭŶ, ƉŲŮŪŨŶ ũŜūŪeũŶ ŝhŭŮŸ ŞŪ ŞŬeŨz ŭŮŬŜ- Ȁȋ) ȃȅȏȅȜ ǰȔȅȏȂȈș, ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ȋȓȏȋȉ ǾȘȈ ȊǽȌȋȂȊ ǿȋ
 
67
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠaũƁz ŭŞŪšşw2, t ŭŧůŢaŵŤűŶ ŠƁaŞŪŧŸŭŦŪŨů ūŪŞšŧżũƁź: ǿȍȂȉȜ ȎȏȍǽȁǽȊȅȜ ǮǿȋȂȀȋ ȋȏ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȎȈȐȃȅȈȅ ȌȋǿȂȈȂȊȅȜȉ
ŨũĮ ŨũŤ1Ůŭz, ŠŜ ƅŭŮaŞŤŮŶ ƆŞŹ ũaŨŶ w4ŝŬŜţŶ, ŭŵ7eũ- ȁȅǽǿȋȈǽ, ȔȏȋǾ ȋȎȏǽǿȅȏș Ȋǽȉ, ȇǽȇ ȉȊȂ ȇǽȃȂȏȎȜ, ȜȎȊȘȆ ȋǾȍǽ-
ũŷűŶ ţŜŧ0şŜ. ʼnš ūŪŠŪŝašŮŶ ŝŪ, ŬšųE, ŭŧ†ŠŦŜz ūŬƁŤŨaŮŤ ȄȂȓ, Ȏ ȇǽȇȅȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ ȁȋȈȃȊȘ ȉȘ ȌȍȋȒȋȁȅȏș ȎǿȜ-
ūŤŮƁ‰, Ť3ŧŤ2 ŭũżŠƁť, ūŪŠŞŤţaźŵŷŨŶ ŮS ũŜ şŬżűŶ, ũŪ ūaųš ȖȂȊȊȘȂ ȌȋȁǿȅȀȅ. Ǯȅȉ ȋȊ ȇǽȇ ǾȘ ȎȇǽȄǽȈ: ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȉȎȜ
ş0ŬšŭŮũŷz ŝŬaũŤ ŭŶ ŮšŬūżũƁšŨŶ ŠšŬŢaŮŤŭz: ūŬŤŧŪŢŤ1ŭz Ȍȍȋȏȅǿ ȀȍȂȒǽ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȏș ȎȈǽȁȇȅȒ ȜȎȏǿ ȅȈȅ
Ţš Ť3 v3ŭŭHūŶ şyŝŹ ŠŪŭŜŢŠeũƁz, ƆŦw Ƈŝw ŠŜ ŭŪŞšŬŴeũũŹ ȌȅȏȅȆ, Ȋȋ ȌǽȔȂ ȁȋȈȃȊȋ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏș ȀȋȍȂȔș Ǿȍǽ-
ŞũšŭeŮŭz ŭŪ ūŬŤŦŧaŠŪŨŶ w4ŝŬŜţŶ ũaŴšşw ƅųŤŵeũƁz, ƉŞŪ Ȋȅ. ǩȋȃȊȋ ȌȍȅȈȋȃȅȏș ȅ ȄȊǽȔȂȊȅȂ ȅȎȎȋȌǽ ȇ ȀȐǾȇȂ, ȔȏȋǾ
ŝŪ, ŧź1ŮŪš ū0ŠŞŤşwŞŶ ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ: ƉŞŪ Ţš, ųŤŭŮŤ1ŮšŧŸũŪš ȔȍȂȄ ȏȋȏ ȅ ȁȍȐȀȐț ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȂȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȅȏș ȋǾȍǽȄ ȊǽȕȂȀȋ
ŭŜŨaşw ŭŪŞšŬŴeũƁz. ȋȔȅȖȂȊȅȜ. ǯȋȏ, ȇǽȇ ǿȂȖș ȃȂȎȏȇǽȜ, ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏ ȎǿȋȆȎȏǿȋ
ȌȋȁǿȅȀȋǿ, ǽ Țȏǽ, ȇǽȇ ǿȂȖș, ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȂȉǽȜ Ȍȍȅ ȋȉȋǿȂȊȅȜȒ,
ȊǽȌȋȉȅȊǽȂȏ ȋ ȌȋȈȊȋȉ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȂ ȋȔȅȖȂȊȅȜ.
ũ7Ş. Ł$Ţš ŞŶ ŝaũź ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ, ũš u5ŝŪ ŮŪ2 şŬŹŴũŪ2, Ť3ŧŤ2 52. Dzȋȁȅȏș ǿ ǾǽȊț Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȎȋȔȏȂȏ ȀȍȂȕȊȘȉ ȅȈȅ ȊȂȍǽ-
ųŬšţŭŧŪŞeŭũŪ kŞŧsšŮŭz: Ƌ ſ4Ţš Ƈŝw ŞŪţŠšŬŢaũƁz ŬaŠŤ Ť3 ȄȐȉȊȘȉ, Ȋȋ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ȍǽȁȅ ȐȁǽȈȜȏșȎȜ ȅ ȋȏ ȚȏȋȀȋ Ȝ Ȋǽ-
ŭšS ƈŠŜŧsŮŤŭz, Ť3 ŨyŢšŭŮŞšũũŪ, şŧŜş0ŧź, Ť3 ŲŹŧŪŨyŠ- ȄȘǿǽț ȁȂȈȋȉ ȅ ȉȐȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȅ ȓȂȈȋȉȐȁȍȂȊȊȂȆȕȅȉ. ǥǾȋ
ŬšũũŪ. ʼnŤŢe ŝŪ ŮżŧŪ ũaŴš ƅŭŧŜŝŹŞašŮŶ ŭŧaŠŪŭŮũŪź ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ Ȋȅ ȏȂȈȋ ȊǽȕȂ ȊȂ ȍǽȄǾȈǽȃǽȂȏȎȜ ȎȈǽȎȏȊȘȉ
ƉũŪź ŨŪŦŬ0ŮŪź, ũŤŢE Ƈŝw ũŜ ŞŪŭūŪŨŤũaũƁš ūŬŤű0ŠŤŨŶ ȋȊȘȉ ȋȉȋǿȂȊȅȂȉ, Ȋȅ ǿ ȁȐȕȂ ȊȂ ǿȋȄǾȐȃȁǽȂȏȎȜ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽ-
ŝšţŭŧaŞũŜşw ū0ŮŜ ƋŠaŨŪŞŜ, ũŪ ŠŜ ƅ ŮŪşw2 ŧŤ1ŭŮŞƁŤ ūŪūš- ȊȅȂ ȋ ǾȂȎȎȈǽǿȊȋȉ ȋǾȊǽȃȂȊȅȅ ǝȁǽȉǽ, ȔȏȋǾ ȌȋȁȋǾȊȋ ȂȉȐ
ųeŨŭz ũšūŵšŞaũƁť, ŞŪ ſ4Ţš ūŪŦŬhŮŤ ŞŮŪŬhť ŭŮyŠŶ: Ƌ ȄǽǾȋȏȅȏșȎȜ ȋ ȈȅȎȏǿȅȜȒ ȁȈȜ ȌȍȅȇȍȘȏȅȜ ǿȏȋȍȋȆ ȎȍǽȉȋȏȘ
ũŜŤūaųš Ť4Ţš t ŨƁŬŭŦaşw ũhũŹ ūŬŤŴeŠŴŤűŶ ţŜŝŧůŢ- ȋǾȊǽȃȂȊȅȜ. ǫȎȋǾȂȊȊȋ Țȏȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ ȁȈȜ ȊǽȎ, ȇȋȏȋȍȘȂ,
ŠeũƁz, Ť3 ũšţŬżũƁz ŬaŠŤ ŭŞŪšS ũŜşŪŮŷ2, ŠŪŝŬ0ŮŹ ŲŹŧŪ- ȊȂȁǽǿȊȋ ǿȘȎǿȋǾȋȁȜȎș ȅȄ ȌǽȀȐǾȊȋȀȋ ȍǽȎȏȈȂȊȅȜ ȃȅȄȊȅ ȎȂȆ,
ŨyŠŬƁz ūŬƁšŠŤũŤ1ŮŤŭz Š0ŧŢũŤ ſ3ŭŨŷ2. ȁȋȈȃȊȘ ǿȎȜȔȂȎȇȅ ȎȏǽȍǽȏșȎȜ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ȊȂȍǽȄȈȐȔȊȋȉ
ȂȁȅȊȂȊȅȅ Ȏ ȇȍǽȎȋȏȋț ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȜ ȊȂȌȋȍȋȔȊȋț ȔȅȎȏȋȏȋț
ȎǿȋȂȀȋ ȏȂȈǽ.
ũ7ş. ľŬŜųŤ2 ūŬŤţŷŞaŮŤ ŞŪ ŞŬeŨz ũšŠyşŜ, ũŤųŮ0Ţš ſ4ŭŮŸ 53. ǟȍǽȔǽ ȌȍȅȀȈǽȕǽȏș ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȊȂȁȐȀȋǿ ȊȅȔȏȋ ȊȂ ȌȍȂ-
ŞŪţŝŬŜũsšŨŪ, ūŪũeŢš ŝŪ űŪŮsŴšŭz Ť3ũŪşŠA Ť3 t ųšŧŪ- ȌȜȏȎȏǿȐȂȏ. ǞȋȀ ȌȍȋǿȅȁȂȈ, Ȕȏȋ ǾȐȁȂȏ ȊȐȃȁǽ ǿȋ ǿȍǽȔȂǿǽ-
ŞżųšŭŦŜşw Ť3ŭŦyŭŜ ŭŪŝŤŬaŮŤŭz űŤ1ŮŬŪŭŮŤ, ŮŪşw2 ŬaŠŤ ȏȂȈșȊȋȉ ȅȎȇȐȎȎȏǿȂ ȅ ǾȈǽȀȋǿȋȈȅȈ, ȔȏȋǾ ȋȊȋ ȊǽȇȋȊȂȓ ȎȋȎȏǽ-
ūŬeŠŜũŤ ŝhŴŜ ŧŹųŝŷ6: nŝaųš ũš ŮŬeŝŹ ſ4ŭŮŸ ũŜ ŮżűŶ ǿȅȈȋȎș Ȋǽ ȋȎȊȋǿǽȊȅȅ ȋȌȘȏȋǿ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȒ; ȁȈȜ ȏȋȀȋ Ȋǽ-
Ť3ŨżŮŤ ũŜŠeŢŠů Ť3ŭŲŹŧeũƁz, ũŪ ũŜ Ť4ŭŮŤũũŜşŪ ũaŴšşŪ ŭū7ŭŜ ȌȂȍȂȁ ȁǽȈ ǾȘȏȅȂ ȅ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿǽȉ ǿ ȍȜȁȐ ȏǿȋȍȂȊȅȆ. ǟȌȍȋȔȂȉ,
Ť3 ŞŬŜųA Ƃ}ŭŜ űrŮA. ōƁ‰ Ţš şŧŜş0ŧź, Ť5Ţš ŞŪ nŝŵšŢŤ1Ůš- ȊȂ Ȋǽ ȊȅȒ ȁȋȈȃȊȋ ȌȋȈǽȀǽȏș ȊǽȁȂȃȁȐ ȐǿȍǽȔȂǿǽȊȅȜ, Ȋȋ Ȋǽ
ŧŸŭŮŞŹ, Ť3ŧŤ2 ŞŪ şŬaŠŹűŶ ŨhŭŧŸ ŞŪţŠšŬŢaũƁz Ť3ŭūŬŜŞŧsź- ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ȊǽȕȂȀȋ ǟȍǽȔǽ ȅ ǮȌǽȎȅȏȂȈȜ, ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ.
ŵŷŨŶ, ţŜ ſ4Ţš ũš ŞŪţŨ0ŢũŪ ŮBŨŶ t ūŬŤŦŧźųaźŵŤűŭz Ǻȏȋ ȋȁȊǽȇȋ ȃ Ȝ Ȁȋǿȋȍț ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȃȅȄȊș ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂ-
ũŜūaŭŮšť ũšūŬšŭŮaũũw Ť3ŨżŮŤ ŧźŝŞE ŬaŠŤ ŠżťŭŮŞŪ Şż- ȎȇȐț ȌȍȋǿȋȁȜȏ ǿ ȇȅȊȋǿȅȜȒ ȅȈȅ ǿ ȀȋȍȋȁǽȒ, Ȍȋ ȏȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ,
Ŭŷ: ŠŬůş0š Ţš, ţŜ ſ4Ţš Ť3 ŞŪ ŮŵšŭŧaŞƁš Ť3 Ť3ŭŦůŴeũƁš Ȕȏȋ ȋȊȅ, ȎȐȁȜ Ȍȋ ȏȂȔȂȊȅț ȌȍȅȇȈțȔǽțȖȅȒȎȜ Ȏ Ȋȅȉȅ ȋǾ-
ŠƁaŞŪŧŸŭŦŪš ŮBŨŶ ũš ŞūŜŠaŮŤ, t ũŤ1űŢš ũżŲŷŤ ŮżűŶ ȎȏȋȜȏȂȈșȎȏǿ, ȊȂ ǿȎȂȀȁǽ ȉȋȀȐȏ ȅȉȂȏș ȊȂȌȍȂȎȏǽțȖȅȉ ȁȂȆȎȏ-
 
68
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞŬŜųeť ũš ŮŬeŝŪŞŜŮŤ ūŬŤ Ũũ0ţŹűŶ ƅŝŹŵŜŞaźŮŭz. İŵš ǿȋ ǿȂȍȘ, ǾȐȁȐȔȅ ȋȇȍȐȃȂȊȘ ȈțǾȋǿȅț, — ǽ ȏȋ — ȅ Ȍȋ ȏȋȆ,
Ţš ŦŮŪ2 tŴeŧũŤųšŭŦŪš ŢŤŮƁE ŞŶ ūůŭŮhũũŷűŶ ŨżŭŮŹűŶ ȔȏȋǾ ȊȂ ǿȌǽȁǽȈȅ ȋȊȅ ǿ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ ȅ ǿ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ ȁȅǽǿȋȈǽ,
ūŪŭŬšŠĮ ŠŞŪź2 Ť3ŧŤ2 ŮŬƁeűŶ ſ3ŠŤũŪŨhŭŧšũũŷűŶ ŝŬaŮƁť Ť3ŭ- Ȍȋ ȇȋȏȋȍȘȉ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ ȊȅȒ Ȍȍȅ ȉȊȋȀȅȒ ȋǾȗȜǿȈȜțȏ, Ȕȏȋ
ūŬŜŞŧsšŮŶ, şDŞŤ ŲŹŧsŵšŨů ũaŴŶ ŞŭsŦŶ ũšŠyşŶ Ť3 ŞŭsŦů ȊȂ ȅȉȂțȏ ȊȐȃȁȘ ǿȋ ǿȍǽȔǽȒ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȇȏȋ ȋȏȕȂȈșȊȅȔȂȎȇȐț
Ɔţź, ŞŶ ŞżŬů ŭšŝE ŠŜ ūŬŤŞ0ŠŤŮŶ, žŵš ŦjŤŨŧŤŝŪ ƅŠšŬ- ȃȅȄȊș Ȍȍȋǿȋȁȅȏ ǿ ȉȂȎȏǽȒ ȌȐȎȏȘȊȊȘȒ Ȏ ȁǿȐȉȜ ȅȈȅ ȏȍȂȉȜ
ŢŤ1ŨŸ ŝyŠšŮŶ ũšŠyşŪŨŶ. ń$ŨŜŮŸ ŝŪ ŝŪŧżţũšŨŶ ŭŞŪŤ6ŨŶ ȂȁȅȊȋȊȍǽǿȊȘȉȅ ǾȍǽȏȅȜȉȅ, ȏȋ ȇǽȇȅȉ ǾȘ ȊȂȁȐȀǽȉ Ȋȅ Ȍȋȁ-
ŠŪŞ0ŧŸũŪš ƈŮŹŴeũƁš ūůŭŮhũź ūŪ şDŹ, ŮżŨŢš ŮŜŦŪŞhť ǿȂȍȀǽȈȎȜ ȋȊ, ȁǽ ȌȍȂȁǽȎȏ ȎȂǾȜ ǢȁȅȊȋȉȐ ǠȋȎȌȋȁȐ, dzȂȈȅȏȂȈț
ũŤŢE ŠżťŭŮŞƁz ŞżŬŷ ŧŤŴašŮŭz ŦŪşŠA: ūŪũeŢš ŭŪŦŬŪŞeũ- ǿȎȜȇȋȆ ȊǽȕȂȆ ǾȋȈȂȄȊȅ ȅ ȊȂȉȋȖȅ. Ǭȋ ǠȋȎȌȋȁȂ ȋȊ ǿ ȎǽȉȋȆ
ũŹ Ť3 ũšzŞŧeũũŹ, ſ4Ţš t ŮšŬūżũƁz ƅŝŬŹŮaźŮŶ ŠŪŝŬŪŠż- ȌȐȎȏȘȊȅ ȅȉȂȂȏ ȁȋǿȋȈșȊȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ǿ ǾȋȈȂȄȊȜȒ, ȇ ȏȋȉȐ
ŮšŧŸ, ūůŭŮhũź Ť3ŨżšŮŶ Š0ŝŬŷť ŦŬ0ŞŶ: ŭŤ1űŶ ŝŪ ŬaŠŤ şDŸ ȃȂ, ȇǽȇ ȁȂȆȎȏǿȋ ǿȂȍȘ ȉȋȃȂȏ Ȑ ȊȂȀȋ ȊȂ ȋȎȇȐȁȂȏș ȊȅȇȋȀȁǽ,
ŞŭšŧsšŮŶ ſ3ŠŤũŪŨŷ6ŭŧšũũŷz ŞŶ Š0ŨŶ (PŜŧ. …ţ, ţ7). ȏǽȇ ȅ ǿȘȎȏǽǿȅȏș ȊǽȌȋȇǽȄ Ȏǿȋț ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȏȂȍȌȂȊȅȜ ȊȂ
ȅȉȂȂȏ ȋȊ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ, ǾȐȁȐȔȅ ȌȍȅȇȍȘȏ ȁȋǾȍȋț ȄǽǿȂȎȋț
ȌȐȎȏȘȊȅ. ǡȈȜ ȎȂȀȋ-ȏȋ ǠȋȎȌȋȁș ȅ ǿȎȂȈȜȂȏ ȂȁȅȊȋȉȘȕȈȂȊ-
ȊȘȒ [Ȏ Ǫȅȉ] ǿ ȁȋȉ (ǬȎ. 67, 7).
ũ7Š. Ł#şŠA ƅ ūŬŤŦŧźųaźŵŤűŭz ũaŨŶ Ůżŧů ŭŮŬ0ūŪŮ- 54. ǧȋȀȁǽ ȉȘ ȇȍǽȆȊȂ ȏȜȀȋȏȅȉȎȜ ȌȍȅȇȈțȔǽțȖȅȉȅȎȜ
ũŷűŶ ŭŦŪŬŝŤ1ŨŶ, ŞżŠŹŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ƆŦw ŠůŴA ũaŴŜ Ȋǽȉ ȍǽȎȎȏȍȋȆȎȏǿǽȉȅ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȄȁȍǽǿȅȜ, ǿȂȁǽȏș ȁȋȈȃȊȋ,
ſ3ŵE ūŪŬŜŝŪŵašŮŭz ūŪűŪŮżũŨŤ ŮŹŧeŭũŷŨŤ: ŮżŨŢš Ƈŝw Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ȊǽȀǽȜ ȂȖȂ ȌȋȍǽǾȋȖȂȊǽ ȏȂȈȋȈțǾȅț. ǬȋȔȂȉȐ ȇǽȇ
Şſ1ŵũŜz ŢšŧaźŵƁť ŝŧŜşŪŠſ1ũŭŮŞƁz, ũŤŢE ƅŭŮaŞŤŮŤ ŢŤ- ǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȜ ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȆ, ȊȂ ȒȋȔȂȏ ȋȊǽ ȋȏ-
ŮeťŭŦŤűŶ ŝŧ†şŶ ű0ŵšŮŶ: ũŪ Ť3 ũyŢŠů ŞšŧŤ1Ŧů ŞŨŹũsšŮŶ ȍȂȕȅȏșȎȜ ȋȏ ȃȅȏȂȆȎȇȅȒ ǾȈǽȀ, ȏǽȇ ǿȂȈȅȇȋț ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȏȜȀȋ-
ſ4Ţš ũš ŨŪŵŤ2 ŬaŠŤ ũšŠyşŜ ūŬƁŤŨaŮŤ ţšŨũ†z ŭŧ†ŠŦŜz. ȏȋț — ȊȂ ȅȉȂȏș Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ǾȋȈȂȄȊȂȆ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ ȌȋȈș-
İŵš ŧŤ Ţš ŝŧŜşŪŠaŬũŹ ūŬƁeŨŧšŮŶ ũšŠyşŤ Ť3 ŝŪŧBţũŤ, ȄȋǿǽȏșȎȜ ȌȍȅȜȏȊȘȉȅ ȁȈȜ ȌȈȋȏȎȇȋȆ ȃȅȄȊȅ ǿȂȖǽȉȅ. — ǢȎȈȅ
ŮŜŦŪŞhť ũš ŠŜŧeųš ŭyŵŤ ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ūŬšŠżŧwŞŶ ūŪŦŜ- ȃȂ ȋȊǽ Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȍȊȋȎȏșț ȌȂȍȂȊȋȎȅȏ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȅ ȅȄ-Ȅǽ
ţyšŮŭz: ŮżŨŢš Ť3 ŭŨeŬŮŸ ƆŦw ūaųš ŞŤũ0Şũů ŭyŵů ŢŤŞŪ- ǾȋȈȂȄȊȅ, ȏȋ Țȏȋ ȄȊǽȇ, Ȕȏȋ ȋȊǽ ȊȂȁǽȈȂȇȋ ȋȏ ȌȍȂȁȂȈȋǿ ǾȂȎ-
ŮA Ť4ŭŮŤũũŜşw ŮŪşŠA ųašŮŶ. ȎȏȍǽȎȏȅȜ. ǬȋȔȂȉȐ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț ȋȃȅȁǽȂȏ ȋȊǽ ȏȋȀȁǽ ȅ ȎǽȉȋȆ
ȎȉȂȍȏȅ, ȇǽȇ ǿȅȊȋǿȊȅȓȘ ǿȎȏȐȌȈȂȊȅȜ ǿ ȅȎȏȅȊȊȐț ȃȅȄȊș.
ũ7ſ. ʼnš u5ŝŪ ŞŪŢŠšŧżšŮŶ ŠůŴA ŬŜţŧůųŤ1ŮŤŭz ŮżŧŜ, 55. ǡȐȕǽ ȊȂ ǿȋȄȃȂȈǽȂȏ ȍǽȄȍȂȕȅȏșȎȜ ȋȏ ȏȂȈǽ, ȂȎȈȅ ȊȂ
žŵš ũżŦƁť ţŜŧ0şŶ ŦŶ ŞŪţŠyűů ŭšŨY Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ, Şŭ‰ ȎȁȂȈǽȂȏȎȜ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȍǽǿȊȋȁȐȕȊȋț ȇ ǿȋȄȁȐȒȐ ȎȂȉȐ (ȏ. Ȃ.
ŝŪ ų{ŞŭŮŞŜ ŮŹŧſ1ŭũŜz ŞżŬŹ ŭŪūŬŪŮŤŞŧsźŮŭz: ūŪũeŢš ȇȋ ǿȎȂȉȐ ȃȅȏȂȆȎȇȋȉȐ ȅ ȉȣȍȎȇȋȉȐ). — ǟȎȂ ȔȐǿȎȏǿǽ ȏȂȈȂȎ-
ŭƁ‰ Ƈŝw ũŜŭŮŪsŵŤűŶ ŬaŠŤ ŝŷŞaźŮŶ: ƉŞŜz Ţš ŝyŠů- ȊȘȂ ȎȋȌȍȋȏȅǿȈȜțȏȎȜ ǿȂȍȂ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȔȐǿȎȏǿǽ ǿȇȐȕǽȏș ȅȖȐȏ
ŵŤűŶ ŝŧ†şŶ ƅŝŹŵŜŞaźŮŶ ŝŪşaŮŭŮŞŪ. ŋŬŤŦŧaŠũw u5ŝŪ ȏȋȈșȇȋ ȊǽȎȏȋȜȖȂȀȋ — ȌȍȅȎȐȖȂȀȋ, ǽ ǿȂȍǽ ȋǾȂȖǽȂȏ ǾȋȀǽȏȎȏ-
ūŪŠŞŤţaźŵšŨůŭz, ũš ƅ ŠŬšŞšŭżűŶ ũżŦƁŤűŶ ŝŧŜşŪŞżŮ- ǿȋ ǾȈǽȀ ǾȐȁȐȖȅȒ. ǬȋȔȂȉȐ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȂȉȐȎȜ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ
ŞšũũŷűŶ Ť3ŧŤ2 ŭżũũŷűŶ, Ť3ŧŤ2 Ť3ŭŮ0ųũŤŲŹűŶ, ŠŪŝŬŪŮ0ųũŷűŶ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȌȋȉȘȕȈȜȏș Ȋȅ ȋ ȁȍȂǿȂȎǽȒ ǿȂȏǿȅȎȏȘȒ ȅ ȏȂȊȅ-
Ť3ŧŤ2 ƅ nŞ0ŵũŤŲŹűŶ ŬŜţŧŤ1ųũŷűŶ Ť3 ŝŧŜşŪŲŞżŮũŷűŶ, Ť3ŧŤ2 ȎȏȘȒ, Ȋȅ ȋǾ ȅȎȏȋȔȊȅȇǽȒ ȁȋǾȍȋȏȂȔȊȘȒ, Ȋȅ ȋ ȈȐȀǽȒ ȁȋǾȍȋ-
ūŜŧaŮŜűŶ ŝŧŜşŪŧżūũŷűŶ: ũŤŢE ƅ ŭŬ0ŠũŤųšŭŦŤűŶ ŠŪŭŮ0- ȓǿȂȏȊȘȒ, Ȋȅ ȋ ȁȋȉǽȒ ǾȈǽȀȋȈȂȌȊȘȒ, Ȋȅ ȋ ǾȂȎȂȁǽȒ Ȏ ȍȋȁȊȘ-
 
69
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŤũŭŮŞŜűŶ ŞŪŭūŪŨŤũaŮŤ ŦŪşŠA, ũŤŢE ŮŪŬŢeŭŮŞšũũŷŨŤ ȉȅ ȌȍȅȜȏȊȘȒ, — ȍǽǿȊȋ ȇǽȇ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȏș ȅ ȋ ǾȋȀǽȏȘȒ Ȍȍȅ-
ƈųŬšŢŠaŮŤŭz ŧźŝŪųeŭŮƁŤ, ũŪ ŠšŬŢaŮŤŭz Ƈŝw ũyŢŠ- ȊȋȕȂȊȅȜȒ, ȂȎȈȅ ȎȈȐȔǽȈȋȎș ǾȘȏș ȅȉȅ ȌȋȔȏȂȊȊȘȉ. Ǫȋ ȂȉȐ
ũŷűŶ ŝŧŜşŪŠaŬŭŮŞšũũŹ, ūyŮŸ Ţš žŦŤ ũżŦƁť ŭŮŬaũšũŶ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ, ȌȋȈșȄȋǿǽȏșȎȜ Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȍ-
ŞŨŹũsŮŤ ŢŤŮƁE ŭƁE, ŞŭsŦŜşw ƈşŪŢŠeũƁz ūŧŪŮŭŦaşw ȊȋȎȏȅț, ȃȅȄȊș ȃȂ Ȏȅț ȌȋȔȅȏǽȏș ȊȂȇȅȅȉ ȎȏȍǽȊȊȅȔȂȎȇȅȉ
ūyŭŮŶ. ōŤ1Ųš ŝŪ žŵš ŞšŭŸŨA ŭŮŹŭũŤ1ŨŶ ũaŴů ŨhŭŧŸ, ŞŪ ȌȐȏȂȉ, ȔȐȃȁȘȉ ǿȎȜȇȋȀȋ ȌȈȋȏȎȇȋȀȋ ȐȏȂȕȂȊȅȜ. ǥǾȋ ȏȋȈșȇȋ
ŭŧżŠŶ Ůyź Şŭź2 ƅŝŬŜŮŤ1ŨŶ Şżųũŷz ŢŤ1ţũŤ. ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȎȏȂȎȊȅǿ Ȏǿȋț ȉȘȎȈș, ǿȋȄȉȋȃȂȉ ȉȘ ȋǾȍǽ-
ȏȅȏș ȂȂ ǿȎț Ȋǽ ȎȏȂȄț, ǿȂȁȐȖȐț ǿ ȃȅǿȋȏ ǿȂȔȊȘȆ.
ũ7ƀ. ĸŦw Ƈŝw ŞŦůŴeũƁź ŞŤŠżũƁš ūŬšŠű0ŠŤŮŶ, ŭŤ1Ųš Ť3 56. Ǵȏȋ ȄȍȂȊȅȂ, ǿȇȐȎ ȅ ȌȍȋȔȅȂ ȔȐǿȎȏǿǽ ȍǽȎȎȂȅǿǽțȏ Ȍǽ-
ūŬHųŜz ųyŞŭŮŞſũũŜz ūŪŨŬŜųaźŮŶ ūaŨzŮŸ ŭšŬŠeųũůź, ȉȜȏș ȎȂȍȁȓǽ, ȇȋȀȁǽ ȌȋȈșȄȐȂȉȎȜ ȅȉȅ ǾȂȄ ȉȂȍȘ, ȋǾ Țȏȋȉ
ſ3şŠA ŭƁ‰ ũšŬŜţŭyŠũŹ ūŬƁeŨŧšŨŶ, ūeŬŞŜz ſ4vŜ ũaŨŶ Ť3ŭūŪ- ȌȂȍǿǽȜ ǿȋȄǿȂȖǽȂȏ Ȋǽȉ Ǣǿǽ. ǥǾȋ Ȍȋȇǽ ȊȂ ǿȄȀȈȜȊȐȈǽ ȋȊǽ Ȋǽ
ŞżŠůšŮŶ ŮŜŦŪŞ0š. ŀ0ũŠšŢš ŝŪ ũš ŞŪţţŬĮ nųŤ1ŨŜ ũŜ ţŜūŪ- ȄǽȌȋǿȂȁǽȊȊȋȂ ȁȍȂǿȋ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȊȋ, ȁȋȏȋȈȂ ȏȖǽȏȂȈșȊȋ Ȍȋȉ-
ŞżŠŜũũŪš ŠŬeŞŪ ŭŧaŠŲŹ (ĽŷŮ. G, ƀ7), ūaŨzŮŪŞŜŴš ŝ9eŭ- ȊȅȈǽ ȄǽȌȋǿȂȁș Ǟȋȃȅț: ȔȂȀȋ ȍǽȁȅ ȇǽȇ ǾȘ ȌȋȇȍȘǿǽȂȉǽȜ
ŮŞšũũŪš ūŪŞšŧżũƁš ūŬŤŧżŢũŹ: ŭšşw2 ŬaŠŤ ƆŦŪŢš ŦŬŤŧ0ŨŜ ȇȍȘȈǽȉȅ ȈțǾǿȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȊȂ ǿȂȁǽȈǽ ȋȊǽ ȅ ȊǽȀȋȏȘ ȎǿȋȂȆ.
ſ3ŵE ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ŬŜųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪŨŶ ūŪŦŬŷŞaŴšŭz, t- ǧȋȀȁǽ ȃȂ ǿȋȄȄȍȂȈǽ Ȋǽ ȏȋ ȁȍȂǿȋ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȊȋ, ȇȋȎȊȐȈǽȎș
ŭź1Šů ŭŞŪšS ũš ŬŜţůŨżźŵŤ ũŜşŪŮŷ2. Ɗ ſ3şŠA ŭŨŪŮŬŤ1ŞŴŤ ȂȀȋ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ȌȋȒȋȏȂȊȅȂȉ ȅ ȊǽȇȋȊȂȓ ǿȇȐȎȅȈǽ ȋȏ ȌȈȋȁǽ ȂȀȋ
ŠŬeŞŪ ūŬŤŭŮŬaŭŮũŹ, Ť3 ŭŪ Ũũ0şŤŨŶ ŮŪŨY ūŬŤŦŪŭũyŭz Ȏ ȊȂȐȁȂȍȃȅȉȘȉ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ, ȏȋȏȔǽȎ ǿȋȎȌȍȅȜȈǽ ȎȇȈȋȊ-
ŢšŧaũƁšŨŶ, Ť3 ūŬ0ųšš ſ4Ţš t ŮŪşw2 ūŧŪŠA ŭŪŠżťŭŮŞůźŵšź ȊȋȎȏș ȇ ȌȈȋȏȎȇȋȉȐ ȎǽȉȋȐȎȈǽȃȁȂȊȅț ȅ, ȇǽȇ ȋǾȊǽȃȂȊȊǽȜ
ũżŦŪšź ŭŧaŭŮƁź ŞŦůŭŤ1ŞŴŤ, žŝƁš Ƈŝw ƈŭŧŜŠŤ1ŭz ŦŶ ŮŹ- ȎȋȔȂȏǽǿȕȅȎș Ȏ ȎȂț ȎȏȍǽȎȏȅț, ǿȎȂ ȎǿȋȂ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ ȌȍȂȁǽ-
ŧeŭũŪŨů ūŬŤūŧšŮeũƁź, ƆŦw ƅŝũŜŢŤ1ŭz ƉũŜşw ūŪŦŬ0ŞŜ, Ť3 Ȉǽ ǿȄȘȎȇǽȊȅț ǿȇȐȕȂȊȅȜ ȊǽȎȏȋȜȖȅȒ ȐȏȂȒ, ȌȍȅȉȂȎȅǿȕȅ Ȍȋ
ŭŮŬaŭŮŤ ŭŪŞŪŦyūŧŸŴŤŭz: ŞŭE ŭŞŪE ŢšŧaũƁš, ŞŶ ũŜŭŮŪs- ȁȂȆȎȏǿȅț ǿȅȁȅȉȋȆ ȌȍȅǿȈȂȇǽȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȌȈȋȁǽ ȇ ȎǿȋȂȉȐ
ŵŤűŶ ūŪūšųeũƁš tŠŜŠE, ūŬŤŨŹŭŤ1ŞŴŤ ūŧŪŠ0ŨŶ ŭŧŜŭŮŪzŞ- ȌǽȁȂȊȅț ȅ ȌǽȁȂȊȅȂ ǝȁǽȉǽ; ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȔȂȀȋ ȐȉȐ ȔȂȈȋǿȂȔȂ-
ŧeũũŷŨŶ ŭŞŪšŨY Ť3 ƋŠaŨŪŞů ŭŪşŬŹŴeũƁź: ŮżŨŢš ũšůŠ0ŝŸ ȎȇȋȉȐ ȎȏǽȈȋ ȄǽȏȍȐȁȊȅȏȂȈșȊȋ ȌǽȉȜȏȋǿǽȏș ȋ ǞȋȀȂ ȅȈȅ ȋ Ȅǽ-
ųšŧŪŞżųšŭŦƁť ƇŨŶ ūŪŨzũyŮŤ ŝGŜ Ũ0ŢšŮŶ, Ť3ŧŤ2 ŮŪşw2 ȌȋǿȂȁȜȒ ǢȀȋ. ǩȘ ȃȂ, ǿȎȂȀȁǽ Ȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋț ȌǽȉȜȏȅț ȋ
ţaūwŞŹŠŤ. ňŷ2 Ƈŝw ŞŪ şŧůŝŤũY ūŬŤ1ŭũw ŭeŬŠŲŜ ţŬsŵš, ǞȋȀȂ ǿȄȅȍǽȜ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȐ ȎȂȍȁȓǽ ȎǿȋȂȀȋ, ǾȐȁȂȉ Ȍȍȋǿȋȁȅȏș
ŭŶ ūaŨzŮƁź ũšūŬšŭŮaũũŪź şDŜ Ƃ}ŭŜ ŞţŷŭŦyšŨŶ, ŨjŬŪŞŤ Ȏȅț ȌǽȁȇȐț Ȋǽ ȌȍȂȈȂȎȏȅ ȃȅȄȊș, ȇǽȇ ȎȈȂȌȘȂ ȋȔǽȉȅ; ȅǾȋ
ŭšŨY ũš ŞũŤŨaźŵš, ƆŦw ƅŭŧŹūŧeũũŷŨŤ ţŬaŦŤ, ŞŶ ŧźŝŪ- ȈțǾȋȉȐȁȍȅț ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȁȐȒȋǿȊȋȉȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ǿȎȂȀȁǽ
ūŬšŧeŭŮũŹŨŶ ŭeŨŶ ŠŜ ūŬšŝŷŞašŨŶ ŢŤŮƁŤ2. ŇźŝŪŨyŠŬƁz ȎȋȒȍǽȊȜȏș [ǿ ȊǽȎ] ȌȋȒȋȏș (ƈƜƤƟƌ) ȋȔȂȎ ȊȂȋȇȍȘȈȂȊȊȋț.
ŝŪ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Šůű0ŞũŜşw ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ, ũš ŞŪŭŦŬŤŞŧeũũŪ ǺȏȋȉȐ ȅ ȉȊȋȀȋȋȌȘȏȊȂȆȕȅȆ ǥȋǿ ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ, ȀȋǿȋȍȜ: ȂȎȈȅ
ūŬŤ1ŭũw ŬŜųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪ ŭŪűŬŜũsŮŤ ţŬaŦŶ: ŭƁe Ţš Ť3 ŨũŪşŪ- ȎȂȍȁȓȂ ȉȋȂ ȎȈȂȁȋǿǽȈȋ Ȅǽ ȀȈǽȄȋȉ ȉȋȅȉ… (Ȏȉ. ǥȋǿ. 31, 7).
ŤŭŦyŭũŷť ƃwŞŶ ƇųŤŮŶ şŧŜş0ŧz: žŵš Ť3 nųŤ1ŨŜ ŨŪŤ1ŨŜ ūŪ- ǯǽȇȋȂ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȊȅȂ ȂȎȏș ǿȂȍȊȘȆ ȌȍȅȄȊǽȇ ȇȍǽȆȊȂȀȋ ǿȋȄ-
ŭŧżŠŪŞŜ ŭeŬŠŲš ŨŪE, ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŦŪũeųũŜşw ŞŪţŠšŬŢaũƁz ȁȂȍȃǽȊȅȜ.
ſ4ŭŮŸ ŞŤũA ŭŦŜţyšŨŪš.
ũ7ţ. ń$Ţš Şű0ŠŤŮŶ ūŬŤ1ŭũw ŞŪ ŭŞŪE ŭeŬŠŲš, Ť3ţ8eŨŧšŮŭz 57. ǟȎȂȀȁǽ ȌȍȂǾȘǿǽțȖȅȆ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂȉ ȁǽȈȂȇ ȋȏ ǿȎȂȒ
ŞŭsŦw ŢŤŮeťŭŦŤűŶ ŦŬŜŭ0ŮŶ, ŞŶ ŠyŭŹ ŝŪ űŪŠsť ūŧŪŮ- ȇȍǽȎȊȘȒ ȃȅȄȊȅ ȎȂȆ ǿȂȖȂȆ; ȅ ȒȋȁȜ ȁȐȒȋȉ, ȌȋȒȋȏȂȆ ȌȈȋȏ-
 
70
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŦŤ1űŶ ŢšŧaũƁť ŞżŠŹŮŤ ũš Ũ0ŢšŮŶ: ūŪũeŢš ūŬ0ųšš ŞŪ ȎȇȅȒ ȅȄǿȂȁȘǿǽȏș ȊȂ ȉȋȃȂȏ. ǬȋȂȈȅȇȐ, ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ, ȏǽ-
ţŬŤ1ŮšŧŸũŹŨŶ ƈŭŮŬŪeũƁŤ űŪŢŠeũƁš ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, ŭƁE ƆŦw ȇȋǿȋȆ ȕȂȎȏǿȅȂ ȎǿȋȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ ǿ ȋȀȍǽȃȁȂȊȅȅ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŠŞeŬũŤŦŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧſŨŶ Ť3Ũżz, ţŜŝŞeũƁš şŬŜŢŠaũŭŮŞŜ ȏȂȈșȉȅ, Ȏȅȅ ȎǽȉȘȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅȉȂȜ ȇǽȇ ǾȘ ȌȍȅǿȍǽȏȊȘ-
Ť3 ŠŪŭŮ0ŤũŭŮŞŜ ţšŨũaşw. ōšşw2 ŬaŠŤ ƈŢE Ť3 ŝšţŠżŧŸũŜ ȉȅ Ȏȏȍǽȃǽȉȅ ȎǿȋȂȀȋ Ȁȍǽȁǽ ȔȅȎȏȋȏȘ, ȏȋ ǿȎȂ ȇȋȄȊȅ ǾȂȎȋǿ
ūŬ0ųšš ±Ţš t ŝŹŭHŞŶ ŦŪކŬŭŮŞƁz ŝŷŞaźŮŶ ũŜ ŮŪşŪ2, žŵš Ȍȍȋȏȅǿ ȊȂȀȋ ȋȎȏǽțȏȎȜ ǾȂȄȐȎȌȂȕȊȘȉȅ, ȒȋȏȜ ȅȊȋȆ ȍǽȄ ȎȏȍȂ-
ŠaŢš Ť3 ŠŪ nŦ0ũſŲŶ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŷűŶ ūŪŠŭŮŬŹŦaźŵš ŨƁŬ- ȈȘ ȎȂȆ ȋǾȖȂȆ ǿȎȂȉ ȌȋȒȋȏȅ ȁȋȎȏȅȀǽțȏ ȁǽȃȂ ȁȋ ȋȇȋȊ ȂȎȏȂ-
ŭŦŤ1ŨŶ ŬŜųŤ1ŮšŧŸŭŮŞŪŨŶ, ūůŵaźŮŶ ũaũŸ ŭŮŬżŧŷ. Ȏȏǿǽ.
ũ7Ť. Ł#şŠA ũaųũšŮŶ ũaŴŜ ŠůŴA ƅŭŮŜŞŧsŮŤ ūŪűŪŮBũƁz 58. ǧȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȊǽȔȊȂȏ ȐȃȂ ȊȂ ȌȋȒȋȏȂǿǽȏș ȇȍǽȎȊȘȒ
ţšŨũhűŶ ūŬŤŭŮŬaŭŮƁť, ŮŪşŠA ƈũhŮšŧšũŶ ũżŦŪŮŪŬŷť ȄȂȉȊȘȒ ǿȂȖȂȆ, ȏȋȀȁǽ ȌȍȋȇȍǽȁȘǿǽȂȏȎȜ ǿ ȊȂȂ ǾȋȈșȕȂț ȔǽȎ-
ƆŦw ũŜ Ũũ0ţŹ ƇŨŶ ŭeť ūŪŠű0ŠŤŮŶ, ũŤŢE ŭŧůŢeũƁź ȏȅț ȊȂȇȅȆ ȐȊȘǿȊȘȆ ȁȐȒ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȋȅ ȋȒȋȏȊȋ ȌȋȏȍȐȁȅȏșȎȜ
ƅŭŮŜŞŧsz ŭŧaŠŲŹ ūŪŭŧůŢŤ1ŮŤ, ũŤŢE Ɔŭũw ŝyŠůŵŤűŶ ǿ ȎȈȐȃȂȊȅȅ ȎȈȋǿǽ ȊȂ ȁȋȌȐȎȇǽȂȏ ȂȂ, Ȋȅ ȏǿȂȍȁȋȀȋ ȃȂȈǽȊȅȜ
ŝŧ†şŶ ŢšŧaũƁš ŭeť ūŪūůŵaz Ť3ŨżŮŤ: ũŪ Ť3 ŞŬeŨšũũůź ŭƁź2 ǾȐȁȐȖȅȒ ǾȈǽȀ ȊȂ ȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ǿ ȊȂȆ, ȂȖȂ ȃȂ ȅ ȚȏȐ ȌȍȅǿȍȂ-
ŢŤ1ţũŸ ŝšţŨżŬũŹ ũšūŪŮŬeŝũů ŮŞŪŬS, ƆŦw ũšŤŨyŵůź ȉȂȊȊȐț ȃȅȄȊș ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏ ȇȍǽȆȊȂ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋț, ȇǽȇ ȊȂ
ŠżŧŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŠŪŭŮ0ťũŜ, Ť3 ŭaŨŷť Ů0ť ŬaţůŨŶ ƈũŤ- ȅȉȂțȖȐț ȁȋȎȏȋȆȊȘȒ ȁȂȈ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȅ ȎǽȉȋȂ ǿȂȁȂȊȅȂ
ųŤŢaz, ƆŦw Ť3 ŠŬůşŤ6ŨŶ ƈŢE ŨũHşŤŨŶ Šaũũŷť, Ť3ŧŤ2 ũŤ ȐȊȅȔȅȃǽȂȏ, ȇǽȇ ȁǽȍȋǿǽȊȊȋȂ ȅ ȁȍȐȀȅȉ ȉȊȋȀȅȉ ȅȈȅ ȊȅȔȂȀȋ
ſ3ŠŤ1ũŪ ųŮŪ2 ŭŪŞšŬŴeũũŪš ţŜŞŹŵŜŞaźŵŶ ũaŨŶ. ōšs Ţš ȋȎȋǾȂȊȊȋȀȋ Ȋǽȉ ȊȂ ǿȋȄǿȂȖǽțȖȂȂ. ǮȂȆ ȏȂȌȈȋȒȈǽȁȊȋȆ ȅ
ŞŬsŵƁz Ť3 ƈũŷŧŪŮŞ0Ŭũŷz Ť3ţŝŹŢŤ1ŨŶ ŭŮŬaŭŮŤ, žŵš Ƈŝw ȍǽȄȈȂȊȜțȖȂȆ ȎȏȍǽȎȏȅ ȉȘ ȅȄǾȂȃȅȉ, ȂȎȈȅ ǿ ȇȍǽȆȊȂ ȏȂȎȊȘȂ
ŞŶ ŮżŭũŷűŶ Ť3 ƀŹŧw2 ūŬŤŭŦ0ŬŝũŷűŶ ūŬšŠżŧŹűŶ ūŪŭŮa- ǿȎȏǽǿȅȉ ȌȍȂȁȂȈȘ ȊǽȕȐ ȉȘȎȈș, ȁȂȍȃǽ ǿȋ ǿȊȅȉǽȊȅȅ ȋȁȊȐ
ŞŤŨŶ ũaŴů ŨhŭŧŸ, ŦŪ ſ3ŠŤ1ũŪť ūaŨzŮŤ ŝ9Ɓšť ŞţŤŬaźŵš: ȌǽȉȜȏș Ǟȋȃȅț; ȅǾȋ ȏȋȈșȇȋ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȁȐȒ, ǿȋȎȏȂȇȕȅ
ŭŤ1Ųš ŝŪ Ů0ųƁź ƇŨŶ ŞŪŭŮeŦŶ ŞŪ ŭŞŪź2 ŮšūŧŪŮY, ũšųyŞŭŮ- ǿ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋȂ ȂȉȐ ȀȋȍȂȊȅȂ, ȉȋȃȂȏ ȋȏȀȊǽȏș ȋȏ ȎȂǾȜ ȊȂȍǽ-
ŞƁz ƉũŜşw ŝšţŭŧŪŞeŭũŜşw ŭŞŪŝŪŠŤ1ŮŤŭz ŞŪţŨ0ŢšŮŶ. ȄȐȉȊȋȂ ȋȊȋȂ ȍǽȄȈȂȊȂȊȅȂ.
ũ7f. ŋŬ0ŭŤŮŶ ũaŴŶ ŞŭsŦw ƇŨŶ, ſ3şŠA ŮŪŨY Şŭ‰ Ť3ŭ- 59. ǰȉ Ȋǽȕ, ȇȋȀȁǽ ȌǽȉȜȏȅț ǞȋȃȅȂț Ȅǽȏǿȋȍȅȉ ȂȉȐ ǿȎȂ
ű0Šŷ ţŜŮŞŪŬŤ1ŨŶ ūaŨzŮƁź ŝ9Ɓšź, ŠżŧŪ Š0ŧŢũŪš ſ3ŨY ȅȎȒȋȁȘ, ȅȉȂȂȏ ȊȐȃȁȐ, ȔȏȋǾ ȂȉȐ ȁǽȊȋ ǾȘȈȋ ȁȂȈȋ ȇǽ-
Ť3ţŞŹŭŮŤ1ŮŤ ŭŦŪŬŪŮšųeũƁz. ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ŮŪŨY ŠŜŞaŮŤ, ȇȋȂ-ȊȅǾȐȁș, ȋǾȜȄǽȏȂȈșȊȋȂ ȁȈȜ ȊȂȀȋ, ǿ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȅȂ ȂȀȋ
ſ4Ţš şDŤ Ƃ}ŭš Ů0ųƁź ŞŪ ŞŭšŲżŧŪš ŠżŧŪ ŨhŭŧŤ: ũŤŦŮ0Ţš ŝŪ, ȌȍȅȎȊȋȁǿȅȃȊȋȎȏȅ. ǢȉȐ ȁȋȈȃȊȋ ȁǽȏș ȏȋȈșȇȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȂ
ŬšųE, şŧŜş0ŧšŮŶ şDŜ Ƃ}ŭŜ, Ů0ųƁź Š¦ŪŨŶ ŭ™hŨŶ (Ş7 ņŪŬ. Ş7i, ǥȉȜ ǠȋȎȌȋȁǽ ǥȅȎȐȎǽ, ǧȋȏȋȍȘȉ ȅ ȌȐȎȏș ǿȎȂȓȂȈȋ ȐȁȋǿȈȂ-
G). ʼnŪ ŭŤ1Ųš ŮżŭũŹ ŬšųeũƁš Şhũů ŞŪ ŭŞŪeŨŶ ŭŪŦŬ0ŞŤŵŤ ŠŜ ȏǿȋȍȜȂȏ ȋȊ Ȏǿȋț ȍȂǿȊȋȎȏș ǿ ȁȋȎȏȅȃȂȊȅȅ ȌȍȂȁȌȋȈȋȃȂȊȊȋȆ
ţŬŤ1Ůŭz, ŠŜ ũš ŞŶ ŨſųŮaũƁz ũBŦŜz ūŬšŞŬŜŮŤ1Ůŭz. Ł#ŧŤ1Ųŷ ȓȂȈȅ. Ǫȋ ǿȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ, Ȕȏȋ, ȇǽȇ ǝȌȋȎȏȋȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȋȅ-
ŝŪ ŭšŨY ŭ™0Ũů Ť3 ŭŧaŞũŪŨů Ť4ŨšũŤ ŞŪ şŧůŝŤũĮ ŭŞŪeť ȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȊǽȄǿǽȏș ǥȅȎȐȎǽ ǠȋȎȌȋȁȋȉ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ǡȐ-
ŭšŬŠeųũŹť ũšūŬšŭŮaũũw ūŪůųaźŮŭz, ŭjŤ ŭŞżŮŶ ŭŞŪšşw2 Ȓȋȉ ǮǿȜȏȘȉ (1 ǧȋȍ. 12, 3). Ǯ ȊǽȕȂȆ ȎȏȋȍȋȊȘ ȏȍȂǾȐȂȏȎȜ,
ƈŨA Ũ0şůŮŶ ũżŦŪşŠŜ ţŬżŮŤ: ŮżŭũŪź ŝŪ ūaŨzŮƁź t ȔȏȋǾ ȎȇǽȄǽȊȊȋȂ ȍȂȔȂȊȅȂ (ǠȋȎȌȋȁȅ ǥȅȎȐȎȂ DzȍȅȎȏȂ ȅ ȌȍȋȔ.)
ŨhŭŧŤ ŭŪŠšŬŢŤ1ŨŸ, Şŭź2 ūŬŤŝŧŤŢašŨůź ŭŦŞeŬũů ŠůŴŤ2 ŞŶ Ȑȉȋȉ ǿ ȎȂǾȂ ȐȏȂȎȊȜțȖȅȉȎȜ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ǾȘȈȋ ȅȄȍȂȇǽȂȉȋ
ųyŞŭŮŞŹ ŠŪŞ0ŧŸũŹ ūŪūŜŧsšŮŶ, Ť4ŝŪ ŝGŶ ũaŴŶ, ŬšųE, ƉşũŸ ǿ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȎȏȜȒ ȂȀȋ ȏǽȇ, ȔȏȋǾ Ȍȍȅ Țȏȋȉ ȋȊ ȊȂ ȐȇȈȋȊȜȈȎȜ
ūŪzŠazť ƀŧ0ŝů (Ł#ŞŬ. Ş7i, Ŧ7f). ŎżŨŢš ūŬ0ųšš ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ Ȋȅ ǿ ȇǽȇȅȂ ȎȏȋȍȋȊȊȅȂ ȉȂȔȏǽȊȅȜ. ǧȋȏȋȍȘȂ ȎȅȂ ȎǿȜȏȋȂ ȅ
 
71
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ũũ0şů ŭŞŪšS ŭŧaŞŷ ūŬŤţŷŞašŮŶ şDŸ: ţŜŦŪŭũŹŞaz ŝŪ ȌȍȂȎȈǽǿȊȋȂ ǥȉȜ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȎȋȁȂȍȃǽȏ ȉȘȎȈȂȊȊȋ ǿȋ ȀȈȐ-
ŭŧaŞũŪš ƉũŪš Ť3 ŨũŪşŪŧźŝŤ1ŨŪš Ť4Ũz ūaŨzŮƁź ƈŨA ŞŶ Ůš- ǾȅȊȂ ȎȂȍȁȓǽ ȎǿȋȂȀȋ, ȏȂ ȉȋȀȐȏ ǿȅȁȂȏș ȅ ȎǿȂȏ Ȑȉǽ ȎǿȋȂȀȋ
ūŧŪŮĮ ŭšŬŠeųũŹť, nŝhųŜť ũaŨŶ ŞŭsŦw ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ŞŪ ſ4Ţš (ȜȎȊȋȎȏș ȉȘȎȈȅ, ȅȈȅ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȂ ȎȋȄȊǽȊȅȂ ǿȎȂȒ ǿȊȐȏ-
ŧźŝŤ1ŮŤ ŮŪşw2 ŝŧŜşŪŭŮhũź, ũŤųšŭŪŨy ŝŪ ūŬ0ųšš ŭū0ũů ȍȂȊȊȅȒ ȁǿȅȃȂȊȅȆ). ǥ ȂȖȂ: ȎȅȂ ȁȅǿȊȋȂ ǥȉȜ, ǾȐȁȐȔȅ Ȏ Ȋǽ-
ŮŞŪŬsŵů. ōeť ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŝŤ1ŭšŬŶ ŨũŪşŪŲżũũŷť, ſ3ş0Ţš, ūŬŪ- ȌȍȜȃȂȊȊȋț ȄǽǾȋȏȈȅǿȋȎȏȅț ȎȋȁȂȍȃȅȉȋ ȉȘȎȈȅț, ȋȔȂȊș
ŠaŞŶ Şŭ‰ Ť3ŨBũƁz ŭŞŪ‰ ŦŮŪ2, ŭŮzŢaŮŤ Ũ0ŢšŮŶ, Ť3 Ť3ŨżŮŤ ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ ȌȋȌǽȈȜȂȏ ǿȎȜȇȐț ȎȇǿȂȍȊȐ, ȌȋȜǿȈȜțȖȐțȎȜ ǿ
ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũůź ƅ ƅŝŬżŮšũƁŤ ſ3şw2 ŬaŠŪŭŮŸ. ȁȐȕȂ. ǥǾȋ ǞȋȀ Ȋǽȕ ȂȎȏș ȋȀȊș ȌȋȜȁǽțȖȅȆ ǿȎȜȇȋȂ ȄȈȋ, ȇǽȇ
Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȌȋȎȏȋȈ (Ǣǿȍ. 12, 29). ǫȏȎțȁǽ ȊǽȇȋȊȂȓ ǠȋȎȌȋȁș
Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ȁȐȕȐ ǿ ǿȂȈȅȇȋȂ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅȂ ȎȈǽǿȘ ǮǿȋȂȜ; ȅǾȋ
ȌȍȂȎȈǽǿȊȋȂ ȏȋ ȅ ȉȊȋȀȋǿȋȃȁȂȈȂȊȊȋȂ ǥȉȜ, ȐȇȋȎȊȂǿǽȜ ȔȍȂȄ
ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȂ ȋ ȊȂȉ Ȑȉǽ ǿ ȏȂȌȈȋȉ ȎȂȍȁȓȂ, ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ ǿ ȊǽȎ
ȊǽǿȘȇ ȈțǾȅȏș ǾȈǽȀȋȎȏȘȊț ǢȀȋ ǾȂȎȌȍȂȌȜȏȎȏǿȂȊȊȋ; ȌȋȏȋȉȐ
Ȕȏȋ ȊȂȔȂȉȐ ȐȃȂ ȏȋȀȁǽ ȌȋȈǽȀǽȏș ȏȋȉȐ ȌȍȂȌȋȊȐ. ǥ ȎȅȂ-ȏȋ
ȂȎȏș ǾȅȎȂȍ ȋȊȘȆ ȉȊȋȀȋȓȂȊȊȘȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȎȏȜȃȂǿǽțȏ, Ȍȍȋ-
ȁǽǿ ǿȎȂ ȎǿȋȂ ȅȉȂȊȅȂ Ȏ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋț ȍǽȁȋȎȏȅț ȋǾ ȋǾȍȂȏȂ-
Ȋȅȅ ǢȀȋ.
…. ń$ũŜ ſ4ŭŮŸ ũŪŞŪũŜųaŧŸũŜz ŬaŠŪŭŮŸ, Ť3 Ť4ũŜ ŭŪŞšŬŴšũ- 60. ǥȊǽȜ ȂȎȏș ȍǽȁȋȎȏș ȊǽȔǽȈȋǿǿȋȁȊǽȜ, ȅ ȅȊǽȜ ȄǽǿȂȍȕȅ-
ũŪŮŞ0ŬũŜz: ƉŞŜ Ƈŝw ŨšųŮaũƁź ũš ŝŷŞašŮŶ ũšūŬŤ- ȏȂȈșȊǽȜ: ȏǽ ȊȂ ȊȂȌȍȅȔǽȎȏȊǽ ȉȂȔȏǽȊȅȆ [ȋ ȎȂǾȂ], ǽ Țȏǽ ȎȅȈș-
ųaŭŮũŜ, ƉŞŜ Ţš ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz Ť4ŨŜŮŸ ŭŤ1ŧů: ūŪŭŬšŠż Ţš Ȋǽ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂȉ; ȌȋȎȍȂȁȂ ȃȂ ȅȒ — ȌȂȔǽȈș ǾȋȀȋȈț-
ŭŤ1űŶ ūšųaŧŸ ŝŪşŪŧźŝŤ1ŞŜ, Ť3 ũšŝŪŧżţũšũũŜz ŭŧšţA. ľŪ ǾȅǿǽȜ ȅ ȊȂǾȋȈȂȄȊȂȊȊȘȆ ȌȈǽȔ. ǬȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǿȋ ȉȊȋȀȋȆ
Ũũ0ŢšŭŮŞŹ ŝŪ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŨyŠŬŪŭŮŤ, Ũũ0ŢšŭŮŞŪ ŬaţůŨŜ, ȉȐȁȍȋȎȏȅ ȉȊȋȀȋ ȌȂȔǽȈȅ; ȅ ȇȏȋ ȐȉȊȋȃǽȂȏ ȌȋȄȊǽȊȅȜ, Ȑȉ-
Ť3 ūŬŤŧŜşašŨů ŬaţůŨů, ūŬŤŧŜşaźŮŭz ŝŪŧBţũŤ (Ł#ŦŦŧšŭ. ʵ, ȊȋȃǽȂȏ ȎȇȋȍǾș (ǢȇȇȈ. 1, 18). ǮȂȀȋ ȍǽȁȅ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȌȍȂȃȁȂ
}i). ōšşw2 ŬaŠŤ Ƈŝw ūeŬŞŹš ūŪŠŪŝašŮŶ ũŪŞŪũŜųaŧŸũŪź ȊǽȔǽȈȋǿǿȋȁȊȋț ȍǽȁȋȎȏȅț ȌȍȅȄǿǽȏș ȁȐȕȐ ȇ ȌȋȁǿȅȀǽȉ; Ȍȋ-
ŬaŠŪŭŮƁź ŦŶ ūŪŠŞŤşHŨŶ ūŬŤţŞaŮŤ ŠyŴů, Ť3 ƅŝŧŤųŤ1ŮŤ ȏȋȉ ȌȍȂȁǽȏș ȂȂ ȋǾȈȅȔȂȊȅț ȅ ȅȎȇȐȕȂȊȅț ȅȎȏȅȊȋț ǡȐȒǽ
Ůyź, Ť3 Ť3ŭŦůŭŤ1ŮŤ ūŬ0ųšš t Ť4ŭŮŤũŷ ŭ™aşw Š¦Ŝ, ƅ Ť4űŢš ǮǿȜȏȋȀȋ, ȇǽȇ ȋ ȌȍȂȃȁȂ ȎȋȁȂȜȊȊȘȒ ȀȍȂȒǽȒ, ȏǽȇ ȅ ȋ ȎȋȁȂǿǽȂ-
ŭŪŠżz ƀŧhűŶ, Ť3ŧŤ2 Ť3 ſ3ŵE ŠżšŮŶ ŦŤųeũƁšŨŶ ŞŪŠŤ1ŨŸ: ŞŪ ȉȘȒ ȂȖȂ ȌȋȌȋȈȄȊȋǿȂȊȅȜȒ ǿ ȎǽȉȋȄǽǾǿȂȊȅȅ. ǫǾȈȅȔȂȊȅȜȉȅ
ƅŝŧŤųeũƁŤ ŝŪ, ŬšųE, ƅ ŝšţţŜŦ0ũƁŤ ũŜŦŜţaŧŶ ſ3ŭŤ2 ųšŧŪŞżŦŜ, Ȅǽ ǾȂȄȄǽȇȋȊȅȂ ǯȘ ȊǽȐȔǽȈ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȅ ȎȋȇȍȐȕȅȈ ȇǽȇ ȌǽȐȏȅȊȐ
Ť3 Ť3ŭŮazŧŶ ſ3ŭŤ2 ƆŦw ūŜůųŤ1ũů ŠyŴů ſ3şw2 (PŜŧ. lŤ, Ş7i): ŠŜ ȁȐȕȐ ȂȀȋ (ǬȎ. 38, 12). ǴȏȋǾ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ ȇǽȇ ȋǾȈȅȔȂȊȅȂ Ǟȋ-
ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů Ůyź ƅŝŧŤųeũƁź Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴů, ƆŦŪŢš ŞŶ şŪŬ- ȃȅȂ ȅȎȇȐȎȅȏ ȂȂ, ȇǽȇ ǿ ȀȋȍȊȅȈȂ, ȋȊǽ ǿȋȎȌȍȅȜȈǽ ȁȂȆȎȏǿȋ ȊȂ-
ũŤ1ŧŹ, ŭŤ1Ųš ŠżťŭŮŞƁš ūŬƁŤ1ŨšŮŶ ũšŨšųŮaŮšŧŸũŷz ŬaŠŪŭ- ȉȂȔȏǽȏȂȈșȊȋȆ ȍǽȁȋȎȏȅ ǿ ȏȂȌȈȋȉ ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȅ ȋ ǞȋȀȂ.
ŮŤ, ŞŪ ŮeūŧŹť ūaŨzŮŤ ŝ9Ɓšť.
…Ŝ. Ł#şŠA t şũżŞŜ ŠůŴA ŭŨůŵašŮŭz, Ť3ŧŤ2 t ūŤ1ŵŶ 61. ǧȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ǿȋȄȉȐȖǽȂȏȎȜ ȀȊȂǿȋȉ, ȅȈȅ ȋȏȜȀȔǽȂȏȎȜ
ŨzŮeŮŭz, Ť3ŧŤ2 t ŧźŮŪsŬŪŭŮƁz Ũ0ŧŞŤŮŭz, ũš Ũ0ŢšŮŶ ȉȊȋȀȋȜȁȂȊȅȂȉ, ȅȈȅ ȎȅȈșȊȋț ȌȂȔǽȈȅț ȋȉȍǽȔǽȂȏȎȜ, ȏȋȀȁǽ
ƇŨŶ ŠšŬŢaŮšŧŸ ŝhŮŤ ŝ9Ɓz ūaŨzŮŤ, žŵš Ť3 ŞŭsŦŤŨŤ Ȑȉ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȁȂȍȃǽȏș ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȜ ȋ ǞȋȀȂ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅ Ȍȋ-
 
72
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

w4ŝŬŜţŷ ŭšŝE ũyŠŤŮŶ: ūŪŮšŨũŹŞašŨŷť ŝŪ ŞeŭŸ ŭhť t ȊȐȃȁǽȂȉ ǾȘȈ ȇ ȏȋȉȐ ȇǽȇ-ȊȅǾȐȁș. ǥǾȋ ǿȂȎș ǾȐȁȐȔȅ ȋȉȍǽ-
ŧź1ŮŪŭŮŤ ŭŮŬŜŭŮeť, ųyŢŠŸ ŭŞŪšşw2 ŝŷŞašŮŶ ųyŞŭŮŞŜ. ŎŪ- ȔȂȊ ȈțȏȋȎȏȅț ȎȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǾȘǿǽȂȏ ȋȊ ȏȋȀȁǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ
şw2 ŬaŠŤ ũš Ť4ŨŜŮŸ ŢšŧaũƁz şŠĮ ŞŪwŝŬŜţŤ1ŮŤ ŭŞŪź2 ūš- ȔȐȃȁ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ; ȌȋȔȂȉȐ ȃȂȈǽȊȅȂ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȀȁȂ
ųaŮŸ, ŠŜ ŞũšŭeŮŶ ƇŨŶ ũšwŭŦůŠŹŞašŨŷť ŞŤ1ŠŶ ūŪůųeũƁz, ȊǽȈȋȃȅȏș Ȏǿȋț ȌȂȔǽȏș, ȔȏȋǾ ȔȍȂȄ ȏȋ Ȑȉ ȉȋȀ ȊȋȎȅȏș ȊȂȄǽǾ-
ƅŢšŭŮŪųeũũŹť ūaŨzŮŤ Ũhŭŧšť t ŭŮŬaŭŮŤ ŝhŞŴšť ǿȂȊȊȘȉ ȅ ȊȂȅȄȉȂȊȊȘȉ ǿȅȁ ǾȋȀȋȉȘȎȈȅȜ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȏȋȀȁǽ Ȍǽ-
ŭůŬŪŞŭŮŞA. İŵš ŧŤ Ţš ŭŤ1űŶ ŦŬŪŨĮ ŝyŠšŮŶ, žŵš Ũaŧw t ȉȜȏș ȂȀȋ ȋȀȍȐǾȂǿǽȂȏ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȎȐȍȋǿȎȏǿǽ ȎȏȍǽȎȏȂȆ. —
ţŜŝŞeũƁz Ť3 ƈŦŬaŠšŮŭz ŢšŧašŨŪš, žŝƁš ūaŦŤ ƇŨŶ ŭŞŪE ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊǽ ǾȘǿǽȂȏ ȎǿȋǾȋȁȊǽ ȋȏ ȏǽȇȅȒ ǿȋȄȉȐȖȂȊȅȆ, ȏȋ-
ŮšųeũƁš ūŬƁeŨŶ, ŮeūŧŹš ſ4ŨŧšŮŭz ŨũŪşŪŧźŝŤ1Ũŷz Ɖũŷz Ť3 Ȁȁǽ, ȂȎȈȅ ȅȊȋȀȁǽ ȅ ȐȎȌȂȂȏ ȄǽǾǿȂȊȅȂ Ȋǽ ȉȀȊȋǿȂȊȅȂ ȐȇȍǽȎȏș
ŭūŜŭŤ1ŮšŧŸũŷz ŧŪŞŤ1ŮŞŷ: Ť4ŨŜŮŸ ŝŪ ŭaŨůź Ůyź ŝŧŜşŪ- ȉȘȎȈș ȋ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȊȋȉ ǠȋȎȌȋȁȂ, Ȑȉ, ǿȋȎȌȍȅȜǿ Ȏǿȋț ȚȊȂȍ-
ŠaŮŸ, ŭūŪůųŜŞaźŵůź ŭƁź2 ŠyŴů, Ť3 ŭŪŞţŷŞaźŵůź, ſ4Ţš, Ȁȅț ȅ ȃȅǿȋȎȏș, ȏȋȏȔǽȎ ȋȌȜȏș Ȏ ȃǽȍȋȉ ȂȉȈȂȏȎȜ Ȅǽ ȉȊȋȀȋ-
şDŤ Ƃ}ŭš. ĸŦŪŢš Ƈŝw ŨaŮŤ ƈųŤ1ŮŶ Ť3 ūaŦŤ ŭūŪůųŜŞašŮŶ ǿȋȃȁȂȈȂȊȊȐț ȋȊȐț ȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȐț ȈȋǿȅȏǿȐ; ȅǾȋ ȏȋȀȁǽ
ŭŞŪšşŪ2 nŮŬŪųaŮš, ſ4Ţš ƉŮųšš Ť4Ũz, Š0ũŠšŢš ŞŪ nŝhųŜť Ů0š Ȏǽȉǽ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȅ ȎǾȋȀȋȉȘȎȈșȎȏǿȐȂȏ ȁȐȕȂ ȅ ȎȋǿȄȘǿǽȂȏ:
ūŬŤŞšŠeŮŶ, ŞŨżŭŮw Ť3ũhz ŦŜŦŪŞhzŧźŝŪ ŨŧŜŠŪūŪŠ0ŝũŷz ǠȋȎȌȋȁȅ ǥȅȎȐȎȂ DzȍȅȎȏȂ! ǬȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȉǽȏș, ȐȔǽ ȁȅ-
ŝšŭżŠŷ, ƆŭũŹ nŮŲA, žŵš Ť3 ŭūŤ1ŮŶ, ũŜŬŤŲaŮŤ. ōšşw2 ŬaŠŤ ȏȜ ȎǿȋȂ, ȉȊȋȀȋȇȍǽȏȊȋ ȌȋǿȏȋȍȜȂȏ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ ȅȉȜ — ȋȏȂȓ,
Ƌū0ŭŮŪŧŶ şŧŜş0ŧšŮŶ, ŭŤ1Ųš Ţš Ť3 Š¦Ŷ ŭūŪŭ0ŝŭŮŞůšŮŶ ũaŨŶ Ȍȋȇǽ ȊȂ ȁȋǿȂȁȂȏ ȂȀȋ ȁȋ ȊǽǿȘȇǽ ǿȉȂȎȏȋ ǿȎȜȇȋȀȋ ȁȍȐȀȋȀȋ,
ŞŶ ũeŨŪŵšűŶ ũaŴŤűŶ: ƅ ųšŭ0ŨŶ ŝŪ ūŪŨ0ŧŤŨŭz, ƆŦŪŢš ȌȋȁȎȅȈșȊȋȀȋ ȁȅȏȜȏȅ ȎȈȋǿǽ, ȜȎȊȋ ȌȍȋȅȄȊȋȎȅȏș — ȋȏȂȓ, ȁǽ-
ūŪŠŪŝašŮŶ, ũš ŞżŨŷ, ũŪ ŭaŨŶ Š¦Ŷ űŪŠaŮŜťŭŮŞůšŮŶ ƅ ȃȂ ȅ ǿȋ ȎȊȂ. ǬȋȎȂȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ, — Ȕȏȋ Ǯǽȉ ǡȐȒ
ũaŭŶ ŞŪţŠŷűaũƁŤ ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŷŨŤ (ŌŤ1Ũ. }, Ŧ7ƀ). ŋŪ- ȌȋȁȇȍȂȌȈȜȂȏ ǿ ȊȂȉȋȖǽȒ ȊǽȕȅȒ: ȅǾȋ ȉȘ ȊȂ ȄȊǽȂȉ, ȋ ȔȂȉ
ũeŢš Ũŷ2 ŨŧŜŠeũųšŭŮŞůšŨŶ ŦŶ ŨŪŧŤ1ŮŞŹ Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ Ȋǽȉ ȉȋȈȅȏșȎȜ, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ; Ȋȋ Ȏǽȉ ǡȐȒ ȒȋȁǽȏǽȆȎȏǿȐȂȏ
ŭŪŞšŬŴeũƁź, ŮŪşw2 ŞŭsųšŭŦŤ ŮŬeŝůšŨŶ ū0ŨŪŵŤ: ŠŜ t Ȅǽ ȊǽȎ ǿȋȄȁȘȒǽȊȅȜȉȅ ȊȂȅȄȀȈǽȀȋȈǽȊȊȘȉȅ (ǭȅȉ. 8. 26). ǥǾȋ,
ŮŪşw2 ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŷz ŭŧaŠŪŭŮŤ ūŪŨŷŭŧHŨŶ ũaŴŷŨŶ ȏǽȇ ȇǽȇ ȉȘ ȉȈǽȁȂȊȔȂȎȏǿȐȂȉ ȌȍȂȁ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋȉ ȎȂȆ ȉȋ-
ŭŪŠšŬŢŤ6ŨŷŨŶ Ť3 ƈŭŧŜŢŠaſŨŷŨŶ, t Şŭšşw2 ŢšŧaũƁz ŦŪ ȈȅȏǿȂȊȊȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȏȋ ǿȎȂȇȋȊȂȔȊȋ ȅȉȂȂȉ ȊȐȃȁȐ ǿ
şDŜ Ť3 nŲ7A ũaŴšşw ūaŨzŮŤ Ť3 ŧźŝŞŤ2 ūŬƁŤŮŤ2 ŞŪţŨ0ŢšŨŶ. ǢȀȋ ȌȋȉȋȖȅ; ȔȏȋǾ, ȇȋȀȁǽ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊǽȜ ǢȀȋ ȎȈǽȁȋȎȏș ȋǾȘ-
ōšşw2 ŬaŠŤ ŞŶ Ů0ŨŢŠš, ƆŦŪŢš ŭaŨŶ ŠŤ1Şũŷť ūavšŧŶ ŬšųE, ȉȂȏ ȅ ȐȎȈǽȁȅȏ ǿȎȂ Ȋǽȕȅ ȌȋȉȘȎȈȘ, ȉȘ ǿȎȂȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅ-
ţŪŞeŨŶ ſ3şŠA ŭŜŨżŨŶ ŮżŨŶ ŝGŜ nŲ7A: ŝŧŜşŪŞųŤũsšŨŭz Ȃȉ ȌȋȁǿȅȀȈȅȎș ȌǽȉȜȏȋǿǽȏș ȋ ǞȋȀȂ ȅ ǫȏȓȂ ȊǽȕȂȉ ȅ ȈțǾȅȏș
ũŜŬŤŲaŮŤ ũšūŬšŭŮaũũw, žŞŞŜ nŲ7Ŷ. ǢȀȋ. ǬȋȔȂȉȐ, ȇǽȇ ȏȋȏ ȃȂ ȁȅǿȊȘȆ ǬǽǿȂȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ, ǧȋȏȋȍȘȉ
ȉȘ ǿȄȘǿǽȂȉ: «ǝǿǿǽ, ǫȏȔȂ!» (ǭȅȉ. 8, 15), ȇȋȀȁǽ ǥȉ ǾȈǽȀȋ-
ȊǽȎȏȍȋȜȂȉȘ ǾȘǿǽȂȉ ȌȍȅȄȘǿǽȏș ǞȋȀǽ ǫȏȓǽ.

…Ş. ĸŬŪŭŮŸ ŞeŵũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť ŭŨůŵaŮŤ ƅŝhųš Ť3 62. ǠȊȂǿ ǾȋȈșȕȂ ǿȎȂȒ ȁȍȐȀȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ
ŨzŮeŢŤŮŤ ŠyŴů, ſ4ŭŮŸ Ţš ſ3şŠA Ť3 ŞšŧŤ1Ŧw ū0ŧŸţůźŮŶ ǿȎȏȍȂǿȋȃȅǿǽȂȏ ȅ ǿ ȎȉȜȏȂȊȅȂ Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ȁȐȕȐ, Ȋȋ ȂȎȏș ȎȈȐ-
Ůyź. Ł#şŠa ŝŪ ũŜ ũšųeŭŮŞůźŵŜşŪ, Ť3ŧŤ2 ŦaŦw ŧź1ŝŪ ŝšţ- Ȕǽȅ, ȇȋȀȁǽ ȋȊ ȇȍǽȆȊȂ ȁȈȜ ȊȂȂ ȌȋȈȂȄȂȊ. ǯǽȇ, ȇȋȀȁǽ ȊȂȎȉȐ-
ŭŮyŠŭŮŞůźŵŜşŪ, ũš ŨzŮeŢũŹ ūŬƁeŨŧšŨŶ ƆŬŪŭŮŸ, ŠŜ Ť3ŧŤ2 ȖȂȊȊȋ ȀȊȂǿǽȂȉȎȜ Ȋǽ ȊȂȔȂȎȏǿȐțȖȅȒ, ȅȈȅ ȁȍȐȀȅȉ ȇǽȇȅȉ
ŭūŜŭeŮŭz, Ť3ŧŤ2 ūŪŭŮŷŠŤ1Ůŭz, ūŬŤŝhŮŪŦŶ ŭšŨY Ť3ŭűŪŠaŮŜť- ȋǾȍǽȄȋȉ ǾȂȎȎȏȐȁȎȏǿȐțȖȅȒ, ȁǽ ȎȌǽȎȐȏȎȜ ȅȈȅ Ȍȋ ȇȍǽȆȊȂȆ
 
73
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŮŞůšŨŶ ŦŬ0ŮŪŭŮŤ: ŨhŭŧƁź ŝŪ ŞŭsŦw ūŬaŞŠŹ Ť3 ŝŧaşŪŭŮŤ ȉȂȍȂ ȐȎȏȘȁȜȏȎȜ, ȏȋȀȁǽ ȁȐȕȂ ȊǽȕȂȆ ȁȋȎȏǽǿȈȜȂȉ ȏȋ ȃȂ, Ȕȏȋ
ŝ9Ɓšť ŭūŪŭūŹŴašŨŶ, ũŪ Ť3 ŭŧaŝŪŭŮŸ ſ3şw2, ŮsŢŲŹ şũżŞŜź- ȇȍȋȏȋȎȏș; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ ǿȎȜȔȂȎȇȅ ȎȌȋȎȌȂȕȂ-
ŵšŭz ũŜ şŬżűŶ, ũŜ ŨyŢšŭŮŞŪ ūŪŠŞŤ1şũšŨŶ Ũũ0şŜŢŠŷ: Ƌ ȎȏǿȐȂȉ ȓȂȈȜȉ ǞȋȃȅȂȆ ȌȍǽǿȁȘ ȅ ǾȈǽȀȋȎȏȅ. ǯǽȇȃȂ ȇȋȀȁǽ
ũŜŤūaųš, Ť3 ŭŜŨŪŨY ŮŧżũƁz Š¦ů ţŜūŬšŵaźŵš, ſ3şŠA ŞŪ ȌȋȁȊȅȉǽțȏȎȜ ǿ ȁȐȕȂ ȃȂȊȋȈțǾȅǿȘȂ ȁǿȅȃȂȊȅȜ, ȏȋȀȁǽ, ȍǽȄ-
Ũũ0ţŹ ŝšţşũżŞƁŤ ſ3ŭŨŷ2, ŭŨeŬŮũŪź ŨyŠŬŭŮŞůšŨŶ ūŪűŞŜ- ȀȊȂǿǽǿȕȅȎș ȌȋȎȅȈșȊȂȂ Ȋǽ Țȏȋȏ ȀȍȂȒ, ȋȏȍȂȄǿȈȜȂȉ ȊȂȍȂȁȇȋ
ŧ0ź. ʼnš ūŪŠŪŝašŮŶ ŝŪ ŠŞŪšŨhŭŧšũũů ŝhŮŤ ƈŨY, ſ4Ţš ŝŪ Ť3 ȁȐȕȐ ȅ ȌȍȅȁǽȂȉ ȂȆ ȉȐȃȂȎȇȐț ȎȅȈȐ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȜȏș ȂȉȐ. ǝ
şDŸ ŭŪŮŞŪŬŤ2, ŠŜ ũŜyųŤŮŶ ũaŭŶ: ŠŞaŢŠŷ ŞŶ Š©Ź žŠů ţŜ- Ȕȏȋ, ȊǽȒȋȁȜȎș ǿ ȇȍǽȆȊȂȉ ȍǽȎȎȏȍȋȆȎȏǿȂ ȁȐȒǽ, ȉȋȃȂȉ ȉȘ,
ūŬšŮŤ1ŞŶ Ť3 ŞŪţŨůŮŤ1ŞŶ ŭšŝE, ũŪ ũšŨzŮeŢũŷŨŶ űŪŮżũƁ- ȄǽȌȍȂȏȅǿ ȀȊȂǿȊȋ ȎǽȉȋȉȐ ȁȐȒȐ ȍǽȎȎȏȍȋȅȏȂȈț, ǿȋȄǿȘȕǽȏșȎȜ
šŨŶ, Ů0ŦŨw Şŭ‰ ſ3ŧŤ6ŦŜ ű0ŵšŮŶ ŮŞŪŬsť, ŭŤ1Ųš Ť3 ŧaţŜŬšŞů ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂȉ ȁǽȃȂ Ȋǽȁ ȐȃǽȎǽȉȅ, ȇȋȅȉȅ ȒǿǽȈȅȏȎȜ Ȍȋȁǽǿ-
ŠyŴů ŞŪţŞŬŜŮŤ2 Ůżŧů. ĸŦŪŢš ŨũĮ ŨũŤ1Ůŭz, ŞŪ nŬyŢƁš ȈȜȏș ȊǽȎ ȎȉȂȍȏș, ǿ Țȏȋȉ ȊȂ ȁȋȈȃȊȋ ȎȋȉȊȂǿǽȏșȎȜ: Ȕȏȋ ȃȂȈǽȜ
ūaųš ūŬaŞŠŷ ſ3ŭŮšŭŮŞY ũaŴšŨů ŲŹŧŪŨyŠŬšũũŜz ƆŬŪŭŮŸ, ȌȋȇǽȄǽȏș Ȋǽȉ, ǠȋȎȌȋȁș, Ȍȍȅ ǿȋȎȇȍȂȕȂȊȅȅ ǨǽȄǽȍȜ, ȎȊǽȔǽȈǽ
t ŭŪţŠaŞŴŜşw ũaŭŶ ŝGŜ ŠŜŠeŭz: ź4Ţš žŵš ŝŷ ũŜ ƀŨjz ȄǽȌȍȂȏȅȈ ǿ ȁȐȒȂ ǽȁȐ ȅ ȋǾȋȁȍȅȈ ȎȂǾȜ ȅ Ȍȋȏȋȉ ȐȃȂ ȊȂȎȉȜ-
ſ4vŜ ūŬƁsŧŜ Ůyź, ũš ŝŷ2 Ƈŝw t Ɖũŷz ŭŮŬaŭŮũŷz ūŪŝŹ- ȏȂȊȊȋț ǿȋȈȂț, ȇǽȇ ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȁȂȈǽȈ ǿȎȂ, Ȕȏȋ Ȋȅ ȁȂȈǽȈ, ǿȋȄ-
ŠŤ1ŧŜŭz ŭŧaŠŪŭŮŤ, ƆŦŪŢš ŨũĮ ŨũŤ1Ůŭz. ń$Ţš ŝŪ ŬŞeũƁz ǿȍǽȏȅȈ ȏȂȈȐ ǨǽȄǽȍȂǿȐ ȁȐȕȐ. ǯǽȇ Ȕȏȋ, ȇǽȇ ȉȊȂ ȇǽȃȂȏȎȜ, ȓȂ-
ŬaŠŤ ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ƆŬŪŭŮŸ ŲŹŧŪŨyŠŬšũũŹ Ť4ŨŜŮŸ, Ť3ŭŦyŭ- ȈȋȉȐȁȍȘȆ ȀȊȂǿ ȁǽȊ ȂȎȏȂȎȏǿȐ ȊǽȕȂȉȐ ǮȋȄȁǽǿȕȅȉ ȊǽȎ Ǟȋ-
ũŹťŴƁť ŞŭsŦw ƅŝŬsŵšŮŭz ŞŶ ŞŪţŠŜsũƁŤ ŨżŬŤŧŜ, t Ť4Ţš Ȁȋȉ ǾȋȈȂȂ ȇǽȇ ȋȍȐȁȅȂ ȌȍǽǿȁȘ; ȅ ȂȎȈȅ ǾȘ Ǣǿǽ ǿȋȎȌȋȈșȄȋǿǽ-
ũŤŦaŦŪŢš ŠŞŤŢeũƁz ƇŨũŜşw ŦŶ ƆŬŪŭŮŤ Ť3ŨyŵŜşw: ƉŞŶ ȈǽȎș ȅȉ Ȍȍȋȏȅǿ ȄȉȅȜ, ȏȋ ȊȂ ȌȋȁȌǽȈǽ ǾȘ ȌǽȀȐǾȊȋȉȐ ȁȂȆȎȏ-
ŝŪ ũšwŝůųeũũŜ ųšŧŪŞżųšŭŦŤűŶ ũŬaŞwŞŶ ŞŭaŠũŤŦŜ Ť3ŨżŮŤ ǿȅț ȎȏȍǽȎȏȊȋȀȋ ȋȊȋȀȋ ȌȋȒȋȏȂȊȅȜ. ǬȋȔȂȉȐ ȌȋȈǽȀǽț, Ȕȏȋ
ŨũŤ1Ůŭz, ƉŞŶ Ţš ũŜ Ŧ0ũšűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦŶ ȌȋȈșȄȐțȖȅȆȎȜ ȓȂȈȋȉȐȁȍȂȊȊȋ ȀȊȂǿȋȉ Ȍȋ ȍȂǿȊȋȎȏȅ ȇ ǾȈǽ-
ũ0ŭŤŮŭz ūŪŭŬšŠĮ ŝŹŭ0ŞŭŦŜşw ūŪŧŦA, ŞŪţŠšŬŢaũƁz ūŬŤ1ŭũw ȀȋȔȂȎȏȅț, ǾȋȈȂȂ ȋȁȋǾȍȅȏȂȈșȊȘȉ ȋȇǽȃȂȏȎȜ Ȋǽ ǿȂȎǽȒ Ȍȍǽ-
ƅŝůųŜŞaz ŞŶ ŭŮŬaŭŹ ŝ9ƁŤ ųšŮŞšŬŪŦ0ũũŤŲů, ź4Ţš ŦŪŧšŭ- ǿȂȁȊȋȀȋ ǿȋȄȁǽȜȊȅȜ, ȊȂȃȂȈȅ ȏȋȏ, ȇȏȋ Ȍȋ ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȋȎȏȅ
ũŤ1Ųů ƂŭŬaŤŧšŞů ŞŶ ŞŪţũšŭeũƁŤ ŠŤ1ŞũŜşw Ť3ŧƁŤ2 t ūŤŭaũƁz Ȑȉǽ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȋȁǿȅȀǽȂȏȎȜ Ȋǽ ȀȊȂǿ; ȏǽȇ ȇǽȇ Ȑ ȚȏȋȀȋ, ȂȀȋ
Ŭšųeũũůź ƅŝŬŹŮašŨŶ. ŋŪũeŢš ūſ1ŬŞŷŨŶ ƂůŠewŨŶ ƅ ųš- ȌȍǽǿȅȏȂȈș ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȒ ȉȘȎȈȂȆ ȅ ȔȐǿȎȏǿ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ȊȂȋǾȐ-
ŮhŬšűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ ŬŜţŧŤ1ųũŹ kŞŧsšŮŭz ŝšŭżŠŪŞŜŞŶ ȔȂȊȊȘȉ, ǽ ȏȋȏ, Ȋǽ ȇȋȊȜȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ǿȋȎȎȂȁȜ, ǿȎȂȀȁǽ ǿ
ŝGŶ: ŭšşw2 ŬaŠŤ ŞeŭŸ Ť3 ũŜ ŦŪŧšŭũŤ1ŲŹ ƉşũšũũŹť ŞŪţũšŭeŭz, ǾȋȍșǾȂ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȅ ȊȋȎȅȏȎȜ ȎȍȂȁȅ ȌȋȈȔȅȖ ǾȂȎȋǿȎȇȅȒ, ȊȂ-
Ť4Ţš ŮŪŧŤ1ŦƁť ŨyŠŬŪŭŮŤ, Ť3 ŨyŢšŭŮŞŜ, Ť3 ūŬaŞŠŷ ŞŪŭūŤ- ȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȋǾȐȔǽȜ ǿ ȎȏȍǽȒȂ ǞȋȃȅȂȉ ȔȂȏǿȂȍȋȇȋȊȊȅȓȐ ǿȋȄ-
ŮaŮšŧŸ, ƆŦŪŢš Ŧ0ŤŨŤ ŨũĮ ŨũŤ1Ůŭz ŭŞŪŤ1ŨŤ ŲŹŧŪŨyŠŬšũ- ȁȂȍȃǽȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȐț Ǯǿ. ǬȅȎǽȊȅȂ ȊǽȄǿǽȈȋ ȇȋȈȂȎȊȅȓȂț ǥȄ-
ũŷŨŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸŨŤ ūŬƁsŮŶ ŝhŞŶ, ŞũšşŠA ŞŪŭűŤŵeũů ȍǽȅȈȂǿȋț, ȇǽȇ ȊǽȒȋȁȅȉ ǿ ȋȌȅȎǽȊȅȅ ǿȄȜȏȅȜ Ȋǽ ǪȂǾȋ ǾȋȃȂ-
ŮŪŨY ŝhŞŴů ŞŶ ŠŷűaũƁŤ nşũS ŠyűŪŨŶ. ȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǥȈȅȅ (Ȏȉ. 4 dzǽȍ. 2, 12). ǥȐȁȂȂǿ ȌȂȍǿȘȒ ǞȋȀ
ȉȊȋȀȋȍǽȄȈȅȔȊȋ ȋǾȐȔǽȈ ȔȂȏȘȍȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉ; ȌȋȔȂȉȐ ȅ
ǿȄȜȏ ǾȘȈ Ȋǽ ǪȂǾȋ ȏǽȇȋǿȋȆ ȅ ȏȋȈȅȇȅȆ ȌȅȏȋȉȂȓ ȉȐȁȍȋȎȏȅ[,
ȉȐȃȂȎȏǿǽ, ȌȍǽǿȁȘ ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ], ȇȋȊȜȉȅ ȅȉȂȜ, ȇǽȇ ȉȊȂ
ȇǽȃȂȏȎȜ, Ȏȅȅ ȁȋǾȍȂȁȂȏȂȈȅ Ȏǿȋȅ, ȇȋȀȁǽ ǿȄȜȈ ȂȀȋ ȁȐȒ ǿ ǿȂȜ-
Ȋȅȅ ȋȀȊȜ.
 
74
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

…ş. ń$Ţš ŬaţůŨů ūŬƁwŝŵŤ1Şŭz ŭ™0Ũů, Ť3 ŭŧaŠŪŭŮŤ ŞŦů- 63. ǮȌȋȁȋǾȅǿȕȅȆȎȜ ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ǿȇȐȎȅǿȕȅȆ ȎȈǽ-
ŭŤ1Şŷť ŝ9Ɓz, ũŤŢE ŭůŠŤ1ŮŤ Š0ŧŢšũŶ ſ4ŭŮŸ, ũŤŢE ŠŞŤţaŮŤ ȁȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ Ȋȅ ȏȜȀǽȏșȎȜ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȁȋȈȃȂȊ (ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ
ŭyŠŶ tũź1ŠŶ ŦŶ ũżŦŪšŨů, žŵš Ť3 ŭaŨůź ź4Ţš ƅŝŧŜųŤ1ŮŶ Ȋǽ ȊȂȀȋ ȃǽȈȋǾȐ ȌȋȁǽȂȏ), Ȋȅ Ȏǽȉ ȌȋȁȊȅȉǽȏș Ȍȍȋȏȅǿ ȇȋȀȋ
ŬŤ1ţů Ş0ţŨšŮŶ ŦŮŪ2: Ŧũzţeť ŝŪ ŞżŦŜ ŭšşw2 ūŬaŞŠŜ, ȏȜȃǾȐ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȇȏȋ ȎȏȜȊȐȈ Ȏ ȊȂȀȋ ȋȁȂȃȁȐ, ǿ ȇȋȏȋȍȐț ȋȁȂȏ;
ūŪŝŹŢŠašŮŭz ŞŭsŦw ūŬaŞŠŪź ŝ9Ɓšź, ūaųš Ţš ũŤųŮ0Ţš ȅǾȋ Ȍȍǽǿȁǽ ǿȈǽȎȏȂȆ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ ȊȅȃȂ ȌȍǽǿȁȘ ǞȋȃȅȂȆ, —
ſ4ŭŮŸ ŬaŞũŪ ūŬaŞŠŹ ŝ9Ɓšť. ŋŪũeŢš ŦŪŧŤ1ŦŪš ŬaţũŭŮŞŪ ūŪ- ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ, ȋȊǽ ȊȅȔȏȋ ȌȍȂȁ Ȍȍǽǿȁȋț ǞȋȃȅȂț; ȁǽ ȅ ȇǽȇȋȂ
ŭŬšŠĮ ų†ŠŶ ŝ9ƁŤűŶ, Ť3 ŞżŦŜ ŭšşw2 ųšŧŪŞBŦŶ: ŬaţŞŹ ſ4Ţš ȍǽȄȈȅȔȅȂ ȉȂȃȁȐ Ȕǽȁǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ ȅ Ȉțȁșȉȅ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ, ȂȎ-
ŭŤ1űŶ ūŬaŞšŠũŪš ũšŭŪŞšŬŴeũũŪ ŭyŵŤ, ſ4Ţš ŦŪ ƉũŹűŶ Ȉȅ ȊȂ ȏȋŌ, Ȕȏȋ Ȍȍǽǿȁǽ ȚȏȅȒ ȌȋȎȈȂȁȊȅȒ ȊȂȆȁȂȏ ǿ ȎȍǽǿȊȂȊȅȂ Ȏ
ūŬaŞŠŹ ŨũŤ1Ůŭz: ŮżŨŢš u5ŝŪ, ƉŞŪ şŧŜş0ŧšŮŶ ųšŧŪŞżųš- Ȍȍǽǿȁȋț ȏȂȒ ȌȂȍǿȘȒ; ȌȋȔȂȉȐ ȅ ȊǽȄȘǿǽȂȏȎȜ ȏǽ Ȍȍǽǿȁȋț ȔȂ-
ŭŦŪš ūŬaŞšŠũŪš, ƉŞŪ Ţš ŝ9eŭŮŞšũũŜz ūŬaŞŠŜ. ōŤ1Ųš u5ŝŪ ȈȋǿȂȔȂȎȇȋț, ǽ Țȏǽ Ȍȍǽǿȁȋț ǞȋȃȅȂț. ǯǽȇ ȅ ǠȋȎȌȋȁș Ȋǽȕ
şDŸ Ƃ}ŭŶ ũŤŢE ũŜŬůşašŨŸ tŞŹŵŜŞaŴš, ũŤŢE ŭŮŬŜŢŠA Ȋȅ ȄȈȋȎȈȋǿȅȈ ǿȄǽȅȉȊȋ, ǾȐȁȐȔȅ ȄȈȋȎȈȋǿȅȉ, Ȋȅ ȐȀȍȋȃǽȈ,
ūŬšŵaŴš, ũŪ Ť3 ŞţsŮƁš ŬŤ1ţŶ ŨŪŧųS ŮšŬūsŴš: ŠŜ ŝ0ŧŸŴšš ȎȏȍǽȁǽȜ (1 ǬȂȏ. 2, 23); ǽ ȊǽȌȍȋȏȅǿ, ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȎȊȜȏȅȂ ȋȁȂ-
Ţš ŬšŦY, Ť3 ƅ ŭūŜŭeũƁŤ ƀŧŪŠżťŭŮŞůźŵŤűŶ ſ3ŨY, nŲ7A ŨŪ- ȃȁȘ ȌȂȍȂȊȂȎ ǿ ȉȋȈȔǽȊȅȅ, Ȋȋ, Ȕȏȋ ȊȂȎȍǽǿȊȂȊȊȋ ǿȘȕȂ, ȉȋ-
ŧsŴš. ňƁŬŭŮjŤ Ţš ųšŧŪŞżŲŷ ũš u5ŝŪ ūŪŮzţaŮŤŭz ūŬš- ȈȅȈȎȜ ǫȏȓȐ ȋ ȎȌǽȎȂȊȅȅ ȄȁȋȁȂȆȎȇȅ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽǿȕȅȒ Ȍȍȋȏȅǿ
ŮaũůŮŶ, žŵš ũš ŭŶ ūŬŤŝhŮŦŪŨŶ ũżŦƁŤŨŶ ŭůŠŤ1ŨŷűŶ ūŬƁ- ǪȂȀȋ. Ǩțȁȅ ȃȂ ȉȣȍǽ ȊȂ ȌȂȍȂȎȏǽȊȐȏ ȏȜȀǽȏșȎȜ, Ȍȋȇǽ Ȏ ȈȅȒ-
Ť1ŨůŮŶ Şſ1ŵŤ: ũŜŤūaųš ſ3şŠA ūŬeŢŠš Š0ŧşŜ ŧŤ1űŞŷ Ť3ŭŮzţy- ǿȋț ȊȂ ȌȋȈȐȔǽȏ ȅȎȇȋȉȋȀȋ ȋȏ ȏȂȒ, Ȏ ȇȋȅȉȅ ȏȜȀǽțȏȎȜ, ȋȎȋ-
źŮŶ, ƆŦw ŝhŮŤ Ť5ŨŶ ŞŤũHŞũŷŨŶ, ŞŨżŭŮw ūŬaŞšŠũŜşw, ǾȂȊȊȋ ȇȋȀȁǽ ȅȖȐȏ ȍȋȎȏǽ Ȋǽ ȁȋȈȀ: ȏǽȇ Ȕȏȋ ȅȒ Ȍȍǽǿȁǽ ǾȘǿǽȂȏ
ũŜųaŧŪ Ũũ0şŜŢŠŷ ŞšŧŤ1ŦŪť ũšūŬaŞŠŹ. ȔǽȎȏȋ ȊǽȔǽȈȋȉ ǿȂȈȅȇȋȆ ȊȂȌȍǽǿȁȘ.
…Š. ōŧhŴŜűŶ, ŬšųE, ũżŦŪŮŪŬŷűŶ şŧŜş0ŧźŵŤűŶ ŝŧŜşŪ- 64. ǮȈȘȕǽȈ Ȝ, ȇǽȇ ȊȂȇȅȂ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅǿȘȂ ȀȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ
şŪŞżťũŷűŶ, ƆŦw ũE ūŪŠŪŝašŮŶ ƅŭŮŜŞŧsŮŤ ŦHŤŨŧŤŝŪ ȊȂ ȁȋŌȈȃȊȋ ǿȎȜȇȋȉȐ ȌȋȄǿȋȈȜȏș ȍǽȎȒȅȖǽȏș ȏȋŌ, Ȕȏȋ ȅȉȂȂȉ
ŬŜŭűŤŵaŮŤ ±Ţš ũŜ ŭŞŪź2 ūŪŮŬeŝů, Ť3ŧŤ2 ŦŶ ūŪŦ0ź ƈŝH- ȁȈȜ ȎǿȋȂȀȋ ȎȋȁȂȍȃǽȊȅȜ ȅ ȁȈȜ ȐȌȋȇȋȂȊȅȜ ǾȂȁȊȘȒ; ȔȏȋǾȘ,
şŤŨŶ Ť4ŨŜŨŷ: ũŜŤūaųš Ţš, žŵš t űŬƁŭŮƁaũŶ ŭƁE ŭŮŬaŢ- ȎȊȅȎȒȋȁȜ ȏǽȇȋȉȐ ȄȈȐ, ȊȂ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ Ȋǽȉ ǿȅȊȋǿȊȘȉȅ ǿȋ
ŠšŨŶ, ŠŜ ũš şŬŹűY űŪŠaŮŜŤ ƅŝŤ1ŠzŵŷŨŶ ũaŭŶ ƅŝŬsŵšŨ- ȀȍȂȒȂ ȋǾȅȃǽțȖȅȒ ȊǽȎ, ȅ ȋȎȋǾȂȊȊȋ, ȇȋȀȁǽ ȏȂȍȌȅȉ Țȏȋ ȋȏ
ŭz, Ť4űŢš Ť3 ũšƀŧŪū0ŨũŤŨŤ ūŬšŝyŠšŨŶ: ŭƁe Ţš ũŤųŮ0Ţš Ť4ũŪ ȒȍȅȎȏȅǽȊ. — Ǫȋ ȏǽȇ ȌȋȎȏȐȌǽȏș Ȋȅ Ȕȏȋ ȁȍȐȀȋȂ ȂȎȏș, ȇǽȇ
ſ4ŭŮŸ, ŬaţŞŹ Ş0ŧŤ ŭŞŪšS Ť3ŭūŪŧũeũƁš ŭŪ ŝšţŭŧŪŞeŭũŷŨŶ Ť3ţ- ȃȂȈǽȏș ȎȌǽȎǽȏș ǾȋȈșȕȂ ȎǿȋȂ, ȔȂȉ ȎȂǾȜ ȎǽȉȅȒ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ Ȝ,
ŞżŮŪŨŶ. İŵš ŝŪ ƅŭŮaŞŧŸ ±Ţš ŨŪŧŤ1ŮŤŭz, Ť3 ŞũŤŨaŮŤ ȋȎȏǽǿȜ ȉȋȈȅȏǿȐ ȅ ǿȊȅȉǽȊȅȂ ȎǿȋȂȉȐ ȎȂȍȁȓȐ, ȊǽȔȊȐ ȅȎȇǽȏș
ŭŞŪšŨY ŭeŬŠŲů, ŭyŠŶ Ţš şŧŜş0ŧŜŮŤ ŦŶ űŪŮsŵŷŨŶ ũŜūa- ȎȐȁǽ Ȋǽ ȋǾȅȁȂǿȕȅȒ ȉȂȊȜ ȅ ȇȋȍȌȂȏș (ȐȎȂȍȁȊȋ ȄǽȊȅȉǽȏșȎȜ) ǿ
ŭŮŞŪŞŜŮŤ, ūŪŨaŧŹ Ţš ũŜųũY Ť3 ŭůŠŤ6ŵũŷŨŶ ŠŞŪŬHŨŶ ȎȂȊȜȒ ȎȐȁȅȈȅȖ, ȏȋ ȜǿȊȋ, Ȕȏȋ ȁȈȜ ȉȂȊȜ ȅȎȇȋȉȋȂ ȀȋȍǽȄȁȋ
ūŬŤŭŹŠżŮŤ, ƆŞŹ, ƆŦw ūŬšŠŬšųſ1ũũŜz ŝHŧŸŴŜ ŞŨŹũsź, ȁȋȍȋȃȂ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȉȋȂȀȋ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȎȇǽȄǽȏș, ȅ
ūaųš ŭŞŪšşw2 ŭūŜŭeũƁz, ŠŜ ũš ŬšŦY Ť3 ŭŜŨŜşw2 ŭū7ŭŤ1Ůšŧz ȎǽȉȋȆ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȆ ȄǽȌȋǿȂȁȅ. ǥ ȇǽȇ ȜǿȈțȎș Ȝ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽ-
ţaūŪŞŹŠšť. ņaŦw ŝŪ ūŪŭŧżŠůź ſ3ŽŧŸŭŦŪŨů ūŪŞšŧżũƁź, ȏȂȈȂȉ ǢǿǽȊȀȂȈșȎȇȋȆ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ȌȋǿȂȈȂǿǽțȖȂȆ ȉȊȂ: ȅ ȋȏ
ūŪŞšŧŹŞaźŵšŨů ŨũĮ Ť3 t ŞţeŨŧźŵŜşw ŨŪ‰ tũź1ŠŶ ũš ǿȄȜǿȕȂȀȋ ȏǿȋȂ ȊȂ ȏȍȂǾȐȆ ȊǽȄǽȁ (Ǩȇ. 6, 30), ȂȎȈȅ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ
Ť3ŭŮzţaŮŤ; žŵš ũš ŭŶ ŬaŠŪŭŮƁź ŮšŬūS ūŪ Ƌū0ŭŮŪŧŸŭŦŪŨů ǝȌȋȎȏȋȈșȎȇȋȉȐ, ȊȂ ȎȏǽȊȐ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț ȌȍȅȊȅȉǽȏș ȍǽȄ-
ŭŧŪŞšŭŤ2, ŭyŵŤűŶ ŨŤ2 Ť3ŨżũƁť ŬŜŭűŤŵeũƁš, ſ3şŠA Ť3 ŦŬŪŨĮ ȀȍǽǾȈȂȊȅȂ ȅȉȂȊȅȆ ȎǿȋȅȒ (Ǣǿȍ. 10, 34), ȇȋȀȁǽ ȋȊǽ (ȄǽȌȋǿȂȁș)
 
75
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭůŠA ŦŮŪ2 ūŬƁŤ1ŨŶ, ſ3ŧŤ1Ŧw ƈŢE űŪŮsŴš, şŬŹűA ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŜ ȅ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ Ȍȋ ȎȐȁȐ ȋǾȍǽȏȊȋ ȌȋȈȐȔǽȂȏ, ǿ ȔȂȉ ȊǽȎȅȈȋǿǽȊ, ȊȂ
ũš ŭŞŪŝŪŢŠašŮŭz: ūŪũeŢš ŮŧBũũŜz ŭůŠŤ6ŧŤŵŜ, ũšŮŧżũũŪš ȋȎǿȋǾȋȃȁǽȂȏ ȋȏ ȀȍȂȒǽ ȈȅȒȋȅȉǽȊȅȜ? ǯȈȂȊȊȘȂ (ǿȍȂȉȂȊȊȘȂ,
ŝ9Ɓš ŭůŠŤ1ŵš ƅūŬšŠŹŧsŮŤ ũš Ũ0şůŮŶ. ōƁe ŝŪ ŞŭsŦw ȅȈȅ ȏȈȂȊȊȘȉȅ ȋ ȏȈȂȊȊȘȒ ǿȂȖǽȒ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȉȘȂ ȎȐȁȅȈȅȖǽ)
ţŜŦ0ũŷ ŞŤũHŞũŷ (Š0ŧŢũŷ) Ť3ŭūŪŧũsŮŤ, t ũŤ1űŢš Ť3 ũš ȊȂ ȉȋȀȐȏ ȋȏȉȂȊȅȏș ȊȂȏȈȂȊȊȋȀȋ ǞȋȃȅȜ ǮȐȁǽ; ȅ ǿȅȊȋǿȊȘȆ
űŪŮS tŞŹŵaŮŤ ŮŪŨY ŭŧůųašŮŭz: ŮżŨŢš ŠŪŝŬŪ2 ſ4Ţš t ȏȂȉ ȄǽȇȋȊǽȉ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȜȏș ȁȋȈȃȂȊ, ȇȋȏȋȍȘȉ ȌȋȁȈȂȃȅȏ
űŪŮsŵŤűŶ ũaŭŶ ƅŝŤ1ŠŹŮŤ, ŮšŬūżŮŤ ũyŢŠů, Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ȂȀȋ ȁȂȈȋ ȅ Ȍȋ ȇȋȏȋȍȘȉ ȂȉȐ ȎȈȂȁȐȂȏ ȄǽȖȅȖǽȏșȎȜ. ǡȋǾȍȋȂ
ƅ ũŤ1űŶ, ŠŜ ūŪŦŜsũƁz ŬaŠŤ tūyŭŮŤŮŭz Ť5ŨŶ ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŜ ȐǾȋ ȂȎȏș ȁȂȈȋ ȌȂȍȂȏȂȍȌȂǿǽȏș ȊǽȎȅȈȅȂ ȋȏ ȒȋȏȜȖȅȒ ȋȊȂ-
ūŬšşŬŹŴeũƁš, Ƌ ũš ŞŪţŠŜsũƁz ŬaŠŤ, Ť4ŨŢš ũaŭŶ ƅŝŤ1ŠŹŴŜ. Ȍȍǽǿȁȋǿǽȏș ȊǽȎ, ȅ ȉȋȈȅȏșȎȜ ȋ ȊȅȒ, ȔȏȋǾȘ ȍǽȁȅ ȅȒ ȌȋȇǽȜ-
ōƁe ŝŪ ű0ŵšŮŶ ūŬaŞŠŜ ŝ9Ɓz ŠŜ ũš ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞšũũw ūŬƁ- ȊȅȜ, ǽ ȊȂ ȍǽȁȅ ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅȜ ȅȉȅ Ȋǽȉ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȋȊȅ Ȑ ȊǽȎ
Ť1ŨšŮŶ ŦŪşŠA: ũŪ ŠŜ ŧŤűŪŤ1ŨŲŜ t ūŬšşŬŹŴeũƁz, ūŪŦŜsũƁz ȌȋȒȅȏȅȈȅ, ȋȏȌȐȖȂȊȋ ǾȘȈȋ ȅȉ ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȂ ȈȅȒȋȅȉȎȏǿǽ.
ŬaŠŤ ŭŞŪŝ0ŠũŜ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ. ǥǾȋ Ȍȍǽǿȁǽ ǞȋȃȅȜ ȒȋȖȂȏ, ȔȏȋǾ ȉȘ ȎǽȉȋȀȋ ȈȅȒȋȅȉȓǽ, ǽ ȊȂ
ȋȈȅȒȋȅȉȎȏǿȋǿǽȊȊȋȂ ȅȉ, ȊȂȇȋȀȁǽ ȌȍȅȜȈȅ ȎǿȋǾȋȁȊȘȉ ȋȏ
ȀȍȂȒǽ ȔȍȂȄ ȌȋȇǽȜȊȅȂ.
…ſ. IJŹŧw2 ūŬŤŦŧaŠũŪ Ť3 ŞŪ ŞŭeŨŶ ūŪŧeţũŪ ūŪţũaŞŴŷŨŶ 65. ǫȔȂȊș ȌȍȅȀȋȁȊȋ ȅ ȌǽȔȂ ǿȎȂȀȋ ȁȐȕȂȌȋȈȂȄȊȋ, ȌȋȄȊǽǿ
ũaŨŶ ūyŮŸ ŝŧŜşŪųeŭŮƁz, žŵš Şŭ‰ ŭ{ŵŜz ũ†ŴŜ ūŬŪŠaŮŤ, ȅȎȏȅȊȊȘȆ ȌȐȏș ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ, ȏȋȏȔǽȎ ǿȎȂ ȎǿȋȂ ȍǽȎȌȍȋȁǽȏș ȅ
Ť3 ±Ţš t ŭŤ1űŶ Ť3ŨBũƁz ŬŜţŠaŮŤ ūŪ ţaūŪŞŹŠŤ şDũŤ (ŇůŦŤ2 ȍǽȄȁǽȏș ȌȋȈȐȔȂȊȊȋȂ ȋȏ ȏȋȀȋ ȊȅȖȅȉ, Ȍȋ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ǠȋȎȌȋȁǽ,
Ş7i, lş), Ť3 ũš Ť3ţŞżŮŪŨŶ ƆŦŪŝŷ ŞŭšşŠA űŪٿٍ ŨŤ1ŧŪŭŮŷũź ǽ ȊȂ ȋȎȈȐȕǽȏșȎȜ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȆ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, Ȍȋȁ ȌȍȂȁȈȋȀȋȉ
ŮŞŪŬŤ1ŮŤ Ť3 ūŬšŭŧyŴŜŮŤ ŭū7ŭŤ1ŮšŧšŞŪ ūŪŞšŧżũƁš: ŝyŠšŮŶ ŝŪ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȀȋ ȃȂȈǽȊȅȜ ȎȋǿȂȍȕǽȏș ȄǽȌȋǿȂȁȅ (ȉȅȈȋȎȏȘȊȅ).
ũaŨŶ t ŭšşw2, ūeŬŞŪš Ƈŝw ŦŪšŨyŢŠŪ Š0ŝŬŪš ŝšţūšųaŧƁš, Ť3 ǫȏ ȎȂȀȋ ǾȐȁȂȏ Ȑ ȊǽȎ, ǿȋ-ȌȂȍǿȘȒ, ȁȋǾȍȋȂ ǾȂȎȌȋȌȂȔȂȊȅȂ, ǽ
tŭź1Šů ūŬ0ųšš ũšũŜŞżŭŮũŪ ƈŝ0ŢšŭŮŞŪ, ſ4Ţš ŞŭsŦƁz ũš- ȋȏȎțȁǽ Ȍȋȏȋȉ ȊȂ ȌȋȁȈȂȃǽȖǽȜ ȊǽǿȂȏǽȉ ȊȅȖȂȏǽ, ȇȋȏȋȍǽȜ
ūŬaŞŠŷ, Ť3 ŞŭsŦŜşw ŭůŠA ŞhŴŴš ŨyŠŬŭŮŞůšŮŶ, ţŜ ſ4Ţš ũš Ȏǽȉǽ ȀȋȍȊȜȜ ȉȐȁȍȎȏǿȐȂȏ, ȅ ȁȍȐȀȅȉ ȊȂ ȌȋȁǽȂȏ Ȍȋǿȋȁǽ ȇ ȊȂ-
Ť3ŨżŮŤ ũaŨŶ ŦŮŪŨY ŞeŵŸ, ƉşũŸ ŧŤűŪŤ1ŨŲſŞŶ ŞŪŭūŜ- ȌȍǽǿȘȉ ȅȎȇǽȉ Ȋǽ ȊǽȎ, ȇȋȀȁǽ Ȑ ȊǽȎ ȊȅȔȂȀȋ ȐȃȂ ȊȂ ǾȐȁȂȏ,
ŧsźŵůź. ōŪşŬżšŮŶ Ţš ũaŭŶ ŮŪşŠA ŞsŵŴš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ȔȂȉ ȉȋȀ ǾȘ ǿȋȎȌȈǽȉȂȊȜȏșȎȜ ȋȀȊș ȈȅȒȋȅȉǽȊȅȜ Ȑ ȈȅȒȋȅȉ-
ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz, Ť3 ŞŪ ŭŞŪŤ1űŶ ũżŠŬŹűŶ ƆŦw ũŜşŤ1űŶ ȓȂǿ. ǮȋȀȍȂȂȏ ȃȂ ȊǽȎ ȏȋȀȁǽ, ȌǽȔȂ ǿȎȂȒ ȁȍȐȀȅȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
ŭyŵŤűŶ ƈūŪŦ0ŤŮŶ: ƆŦŪŢš ŨaŮŤ ŭŞŪ‰ ŠżŮŤ ũŜ ŭŞŪŤ1űŶ ȈȂȆ, ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂ ȅ ǿ ȎǿȋȅȒ ȊȂȁȍǽȒ ȐȌȋȇȋȅȏ, ȇǽȇ Ȋǽ-
ŬůŦaűŶ ūŬšŠŞţeŨŧźŵŤ ƅŝ8eŨŧšŮŶ, ſ3şŠA ŨŧŜŠeũųšŭŦƁz Ŭa- ȀȅȒ; ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȉǽȏș, ǿȄȜǿ Ȋǽ ȍȐȇȅ ȁȅȏȜ ȎǿȋȂ, ȐȌȋ-
ŠŤ ūŬŪŭŮŪŮŷ2, ŭŞŪź2 ŭŪŞŧeŦŴŤ ŬŤ1ţů ŠŜŧeųš ũżşŠŹ ūŪŞeŬş- ȇȋȂǿǽȂȏ ȅ ȎȋȀȍȂǿǽȂȏ ȂȀȋ ǿ ȋǾȜȏȅȜȒ ȎǿȋȅȒ, ȇȋȀȁǽ ȋȊȋ, Ȍȋ
ũšŮŶ, ũŜşŪŮ0ź ūaųš Ũũ0şŜşw ŬaŠŤ ŝšţƀŧ0ŝƁz, ũeŢšŧŤ ȉȈǽȁȂȊȔȂȎȇȋȆ ȌȍȋȎȏȋȏȂ ȎǿȋȂȆ, ȎȇȅȊȐǿ ȋȁȂȜȊȅȂ ȎǿȋȂ, ȁǽȈȂ-
ŬŜţŧŤ1ųƁšŨŶ ŬŤ1ţŶ ŦŬŜŭyzŭz: űŬŜũŤ1ŮŶ ŝŪ, ŬšųE, ŨŧŜŠeũŲŷ ȇȋ ȋȏǾȍǽȎȘǿǽȂȏ ȂȀȋ ȋȏ ȎȂǾȜ, Ȍȋ ǿȂȈȅȇȋȉȐ ȊȂȄȈȋǾȅț ȎǿȋȂȉȐ
şDŸ: ŭŨŤŬŤ1űŭz, Ť3 ŭūŜŭe Ũz (PŜŧ. ŬŠ7i, ƀ7). ȊǽȒȋȁȜ ǾȋȈȂȂ ȁȈȜ ȎȂǾȜ ȌȍȅȜȏȊȋț ȊǽȀȋȏȐ, ȔȂȉ ȌȂȎȏȍȋȏȊȐț
ȇȍǽȎȋȏȐ ȋȁȂȜȊȅȜ ȎǿȋȂȀȋ. ǥǾȋ ȎȇǽȄǽȊȋ: ȒȍǽȊȅȏ ȉȈǽȁȂȊȓȂǿ
ǠȋȎȌȋȁș, Ǽ ȎȉȅȍȅȈȎȜ, ȅ ǫȊ ȎȌǽȎ ȉȂȊȜ (ǬȎ. 114, 5).
…ƀ. ŋŪũeŢš Ť4ŨŜŨŷ, ŞŭsŦw şDŸ t ũaŭŶ Ť3ŭŮsŢšŮŶ 66. ǠȋȎȌȋȁș ȌȋȏȍȂǾȐȂȏ ȋȏ ȊǽȎ ȋȏȔȂȏǽ ǿ ȉȅȈȋȎȏȘȊȂȌȋ-
ŨŤ1ŧŪŭŮŷũŤ ŭŧ0ŞŪ, Ƌ ũš ƆŦŪŢš ũš Ť4ŨŜŨŷ: žŵš u5ŝŪ ſ4Ţš ȁǽȜȊȅȅ, Ȍȋ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ Ȕȏȋ ȅȉȂȂȏ, ǽ ȊȂ Ȍȋ ȏȋȉȐ, ȔȂȀȋ ȊȂ
 
76
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ť3ŨżűŶ ŠŜsŮŤ ŞŪ ŨũHşŜ ŧBŮŜ, ŭƁ‰ ŞŶ ŨaŧŹ ŞŬeŨšũŤ ȅȉȂȂȏ (1 ǧȋȍ. 8, 12). ǬȋȎȂȉȐ ȂȎȈȅ Ȝ, ǿ ȎȏȍǽȒȂ ǞȋȃȅȂȉ Ȏ
ŭŮŬaűŜ ŬaŠŤ ŝ9Ɓz ŝŧŜşŤ1ŨŶ ūŬŪŤţŞŪŧeũƁšŨŶ ŬŜŭŮŪųY: ƅ ȀȋȍȜȔȅȉ ǾȈǽȀȋȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ, ȌȋȇȋȍȎȏǿȐȜ ȌȋǿȂȈȂȊȅț
ųšŭ0ŨŶ Ť3 ſ3ŵE ƈŦŪŬź1ŭz, ũŤųšŭ0Ţš Ť3Ũżz; ʼnŪ ŬšųeŮŶ ŦŮŪ2: ǠȋȎȌȋȁǽ, ǿȎȂ, Ȕȏȋ ȅȉȂȈ ǾȘ ȍǽȄȁǽǿǽȏș ȉȊȋȀȅȂ ȀȋȁȘ, ȍǽȄȁǽȉ
tŦyŠů Ƈŝw ūŪŨŤ1ŧŪŞŜũŤ ŝyŠůŮŶ ūŬ0ųšš, Ť5Ţš t ũaŴŤűŶ ǿ ȇȋȍȋȏȇȋȂ ǿȍȂȉȜ, ǿ ȔȂȉ ȂȖȂ ǾȐȁȐ ȐȇȋȍȜȂȉ, ȇȋȀȁǽ ȐȃȂ Ȋȅ-
ūŪŠŜsũƁť ƅŝhŦŴƁŤ ūŪŨaŧů ŦŪŬŨŤ1ŮŤŭz ƈŝ0ţƁŤ; ŀŜ ȔȂȀȋ ȊȂ ȅȉȂț? — Ǫȋ ȎȇǽȃȂȏ ȇȏȋ: [ȂȎȈȅ ǿȎȂ ȍǽȄȁǽȁȅȉ], ȋȏ-
ũŜŞhŦũšŮŶ ŮŜŦŪŞhť, Ť3ţŞżŮŪŨŶ ŭŞŪšşw2 ŧźŝŪŤŨżũƁz, ũš ȇȐȁǽ ȃȂ Ȍȋȏȋȉ ǾȐȁȐȏ ȌȋȈȐȔǽȏș ȉȅȈȋȎȏȘȊț ǾȂȁȊȘȂ, ȇȋȏȋ-
ūŪũŪŴaŮŤ ŝGů: ũš ŧŤŴŤ1ŮŶ ŝŪ ŝGŶ ŭŞŪź2 ŮŞaŬŸ ƆŦŪŢš ȍȘȂ ȏȂȌȂȍș ȇȋȍȉȜȏȎȜ ȋȏ ȊǽȕȅȒ ȌȋȎȅȈșȊȘȒ ȌȋȁǽȜȊȅȆ? —
Ť3ţũŜųaŧŜ ƈŭŮŬŪsźŵŤ, ũŤŢe ŝŪ ūŬeŢŠš ŭšşw2 Ť3ŧŤ2 ƉũŜşw, ǯǽȇȋǿȋȉȐ ǿȋȏ ȇǽȇȋȆ ȌȍȅȈȅȔȂȊ Ȑȍȋȇ: ȊȂ ȁȂȍȄǽȆ ȊȂȔȏȋ
ŠŜź1ŵŤűŶ ŨŤ1ŧŪŭŮŷũź, ŧŤŴašŨŤ ŝsűů ūŤ1ŵŤ, Ť3ŧŤ2 ŦŬ0ŞŜ ȐȇȋȍȊȋȂ ȁȈȜ ǞȋȀǽ ȌȍȅȉȘȕȈȜȏș ȁȈȜ ȌȍȅȇȍȘȏȅȜ ȎǿȋȂȀȋ Ȉț-
ũŤ1ŵƁŤ. ŀŪŝŬŪ2 Ƈŝw ſ4Ţš t ŭaŨŜşw ŬaţůŨŜ Ť4ŭŮŤũŷ, ŭŪ ŝŧŜ- ǾȋȅȉǽȊȅȜ. ǪȂ ȋȎȇȐȁȂțȏ Ȑ ǞȋȀǽ ȎȌȋȎȋǾȘ ȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȋ
şŤ1ŨŶ ŭŧůŢeũƁšŨŶ tŞŬšŵŤ2, ſ4Ţš t ŝŪşaŮŭŮŞŜ ŝšţŭŧŪ- ǾȈǽȀȋȐȎȏȍȋȜȏș ȎȋȄȁǽȊȅȂ ȎǿȋȂ, ȇǽȇ ȁȂȈǽȈ ȎȅȂ ȋȏ ȊǽȔǽȈǽ. ǥ
ŞeŭũŪš Ţš ŨůŠŬŪŞaũƁš Ť3 ūŪűŞŜŧY, ŭŞŪ‰ ūŪűŪŮBũƁz ŞŪţũš- ȌȍȂȃȁȂ, ȔȂȉ ȎȂȆ ȅȈȅ ȋȊȘȆ ǾȘȈȅ ǿȋȄǾȐȃȁȂȊȘ ȇ ȉȅȈȋȎȏȘ-
ũŜŞŤ1ŠŹŞŴů, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŞţŷŭŦaŮŤ ŭŞŪź2 ŠyŴů, ŠŜ ũš ŦŮŪŨY ȊȂȌȋȁǽȜȊȅț, ȋȎȏǽǿǽȈȅȎș Ȉȅ ǾȂȁȊȘȂ ǾȂȄ ȌȅȖȅ ȅȈȅ ȋȁȂȃ-
ŬaŠůźŵšŭz ƅ ŞŭšşŠaŴũšŨŶ ūŪŠŜsũƁŤ, Ť3 ƈũŤųŤŢŤ1ŨŶ ȁȘ? ǞȐȁș ȐǾȋ ȐǿȂȍȂȊ, Ȕȏȋ ȀȋȍǽȄȁȋ ȈȐȔȕȂ ȏȋȏȔǽȎ Ȍȋ ȌȋȄȊǽ-
ŭaŨŤ ŭšŝE ƀŹŧw2, ƆŦw ũŤųšŭ0Ţš ŠŪŝŬA ŮŞŪŬsŵš. ŀ0ũŠšŢš Ȋȅȅ ȅȎȏȅȊȘ ǾȈǽȀȋȎȏȊȋ ȅȃȁȅȏș ǿȎȂ Ȋǽ ȌȋȎȈȐȃȂȊȅȂ ǾȂȁȊȘȉ,
u5ŝŪ ŞŪ Ť3ŨżũƁŤ, ŝŧaşw Ť3Ũyŵš ſ3ŭŨŷ2 ūŬšŝŷŞašŨŶ, ũŪ Şš- ȋȏȍȅȊȐǿ ǿȊȐȕǽȂȉȋȂ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂȉ ȇ ǾȋȀǽȏȎȏǿȐ ȊȂȍǽȄȐȉȊȋȂ
ŧŤ1ŦŪ Ƈŝw ſ4ŭŮŸ ŞŶ ũaŭŶ ŝŧŜşŪŠeũŭŮŞƁš, žŵš ŬaŠůšŨŭz ƅ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȅ ȀȋȍȁȂȈȅǿȋȎȏș ȅ ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȂǿ Ȏǿȋȅ ȌȋȒȋȏȂ-
ŭŤ1űŶ ŬŜŭŮŪųeũƁŤ, ƆŦw ŮŤ1űw ŭŧůŢaŵš ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ūŪ- ȊȅȜ, — Ȕȏȋ ȅ ȄȊǽȔȅȏ — ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȂȏș ȁȐȕȐ Ȏǿȋț, ȔȏȋǾȘ
ŞšŧżũƁź: Ť3 ūŪũeŢš Ƈŝw Şŭ‰ Ť3ŭŮŪŵŤ1űŪŨŶ, ŭŨŤŬeũƁš ũaŨŶ Ȍȋȏȋȉ, ȊȂ ȅȉȂȜ ȐȃȂ Ȍȋǿȋȁȋǿ ȍǽȁȋǿǽȏșȎȜ ǿ ȎǽȉȋǿȋȎȒǿǽȈȂ-
ŝšţŨżŬũŪš Ť3 ƈŨŤŧeũƁš ūŬŤŞű0ŠŤŮŶ, ƆŦw ũŤųšŭ0Ţš ūŬaŞ- Ȋȅȅ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȉȐ ȍǽȄȁǽǿǽȊȅț ȅȉȂȊȅȆ, ȐȊȅȃǽȈȅ ȉȘ ȎȂǾȜ,
Šŷ ŠŪŭŮ0ťũŪ ŠżźŵŷŨŶ. ŎżŨŢš ūŬ0ųšš ŞŶ ŭšŝĮ ƅŝŬŜ- ȇǽȇ ȊȅȔȂȀȋ ȁȋǾȍȋȀȋ ȊȂ ȁȂȈǽțȖȅȂ. ǥǾȋ Ȍȋȇǽ ȅȄȋǾȅȈȐȂȉ
ŵašŮŭz ŠůŴA, ŞŪ Ũũ0ţŹ ŭŨŤŬeũƁŤ Ť3 ŭŪŦŬůŴeũƁŤ, ŠŜ ſ4Ţš ǾȋȀǽȏȎȏǿȋȉ, ȉȊȋȀȋ ȐȎȈǽȃȁǽȂȉȎȜ ȍǽȄȁǽȜȊȅȂȉ ȂȀȋ, ȇȋȀȁǽ
ũš Ť4ŨŜŮŸ ūŬŤŮzŢŜŞaŮŤ ũŜ ŞŭsŦŶ ŠeũŸ ŨŤ1ŧŪŭŮŷũšź, ŭƁE ǾȘǿǽȂȏ Ȋǽ ȏȋŌ ȋȒȋȏǽ, ȇǽȇ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț ȅȎȌȋȈȊȜțȖȅȂ ǾȋȃȂ-
t ŮŬyŠũŷz ŨŪŧŤ1ŮŞŷ Ť3 ŮšŬūżũƁz Ť3 ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz ȎȏǿȂȊȊȋȂ ȌȋǿȂȈȂȊȅȂ; ȇȋȀȁǽ ȃȂ ȅȃȁȅǿȂȉ ǿȎȂ, ȅȎȌȋȈȊȜȂȉȘ
ū0ŭŧŹŢŠš ŭšŝĮ ūŬŤŮŞŪŬŤ1ŮŶ. ʼnŤ1ŵŶ ŝŪ Ť3 ƈŝ0şŶ ŞŪŭűŞa- ǾȘǿǽȂȉ ȎȉȅȍȂȊȊȘȉȅ ȅ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȘȉȅ ȔȐǿȎȏǿǽȉȅ, ȇǽȇ Ȋȅ-
ŧzŮŶ Ť4Ũz ŮŞŪE şDŤ (PŜŧ. o7ş, Ŧ7Ŝ). ʼnŤŢE u5ŝŪ ŭŧ0ŞŜ ȔȂȀȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋȀȋ ȊȂ ȏǿȋȍȜȖȅȂ. ǟȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȎȂȀȋ ȁȐȕǽ ǿ ǿȂ-
ŠŜŬŪŞaũƁš ƈşŪŮŪŞŧsšŮŭz ŦŪŨY t ŝGŜ, žŵš ŦŮŪ2 ŭšŝE ũš Ȉȅȇȋȉ ȎȉȅȍȂȊȅȅ ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ǿ ȎȂǾȜ, ȔȏȋǾȘ ȔȂȀȋ ȊȂ ȉȋ-
ƈşŪŮ0ŞŤŮŶ ŞŭżűŶ ŭŞŪŤ1űŶ ŭyŵŤűŶ tŬšŵŤ1ŭz, ŭŧaŞŷ ŬaŠŤ ȃȂȉ ȐȃȂ ȎȏȜȃȂǿǽȏș ȇǽȃȁȋȁȊȂǿȊȘȉ ȉȅȈȋȎȏȘȊȂȍǽȄȁǽȜȊȅȂȉ,
ſ3ŽŧƁz ŝ9Ɓz: ŠŜ ŞŶ ŝGŪŧź1ŝũŪŨŶ ƈŝ0ŢšŭŮŞŹ, ŝŧŜşŪŞŹŭŮ- ȏȋȀȋ ȎȌȋȁȋǾȈȜȏșȎȜ ȌȍȅȈȂȃȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț, ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȅ
ŞyšŮŭz ŝŪşaŮŭŮŞŪ ŲrŮŞƁz ŝ9Ɓz. ŌšŦjť ŝŪ: ƈşŪŮ0ŞŜŧŶ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂȉ; ȅǾȋ ȎȇǽȄǽȊȋ: ȊȅȖȅȆ ȅ ȐǾȋȀȅȆ ǿȋȎȒǿǽ-
ſ3ŭŤ2 ŝŧaşŪŭŮƁź ŮŞŪeź ũŤ1ŵšŨů ŝ9š. ń# ūaŦŤ ũŜŞšŠE: ĿDŸ ȈȜȏ ȅȉȜ ǯǿȋȂ (ǬȎ. 73, 21). ǧ ȏȋȉȐ ȃȂ ȅ ȁǽȍ ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȏǿȋ-
ŠaŭŮŶ şŧŜş0ŧŶ ŝŧŜşŪŞŹŭŮŞyźŵŷŨŶ ŭŤ1ŧŪź Ũũ0şŪź (PŜŧ. ǿǽȊȅȜ ȊȅȇȋȉȐ ȊȂ ȐȀȋȏȋǿȈȜȂȏȎȜ ȋȏ ǞȋȀǽ, ȇȍȋȉȂ ȏȂȒ, ȇȋȅ Ȋǽ-
…ţ, ʵi. Ş7i): ŭƁE ƆŞŹ ũŜţũaŨšũůšŮŶ. ȌȂȍȂȁ ȍǽȎȌȋȈǽȀǽțȏ ȎȂǾȜ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȎǿȋȂȀȋ ȋȏȍȂȖȅȎș ȍǽȁȅ
ȎȈǽǿȘ ǢǿǽȊȀȂȈȅȜ ǞȋȃȅȜ, ȔȏȋǾ ǿ ǾȋȀȋȈțǾȂȄȊȋȆ ȊȅȖȂȏȂ
 
77
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȋǿǽȏș ȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿȂ dzǽȍȎȏǿȅȜ ǞȋȃȅȜ. ǮȅȂ ȁǽȂȏ


ȍǽȄȐȉȂȏș ȍȂȇȕȅȆ: ǯȘ, ǞȋȃȂ, Ȍȋ ǾȈǽȀȋȎȏȅ ǯǿȋȂȆ, ȌȍȅȀȋ-
ȏȋǿȅȈ [ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȂ] ȊȅȖȂȉȐ, ȅ ȌȍȅȎȋǿȋȇȐȌȅǿȕȅȆ ȇ ȎȂ-
ȉȐ: ǠȋȎȌȋȁș ȁǽȎȏ ȎȈȋǿȋ ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȐțȖȂȉȐ ǿȂȈȅȇȋț Ȏȅ-
Ȉȋț (ǬȎ. 67, 11. 12).
…ţ. ľŭ‰ u5ŝŪ ŠŜŬŪކũƁz ŝGŜ ũaŴšşw, ŠwŝŬA ƀŹŧw2, Ť3 67. ǟȎȂ ȁǽȍȘ ǞȋȀǽ ȊǽȕȂȀȋ ȁȋǾȍȘ ǿȂȈșȉȅ ȅ ǿȎȂǾȈǽȀȋ-
ŞŭsŦƁz ŝŧaşŪŭŮŤ ūŪŠaŮſŧŸũŜ: ũŪ ũŤųŮ0Ţš ŭŤ1Ųš ŞŪŭūŜ- ȌȋȁǽȏȂȈșȊȘ, Ȋȋ Ȋȅ ȋȁȅȊ ȅȄ ȊȅȒ ȏǽȇ ȊȂ ǿȋȎȌȈǽȉȂȊȜȂȏ ȅ ȊȂ
ŧsšŮŶ Ť3 ŠŞŤ1ŢšŮŶ ũaŴš ŭeŬŠŲš ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ŮŪşw2 ŝŧaşŪŭ- ȌȋȁǿȅȀǽȂȏ ȎȂȍȁȓǽ ȇ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅț ǢȀȋ ǾȈǽȀȋȎȏȅ, ȇǽȇ ǾȋȀȋ-
ŮŤ, ƆŦŪŢš ŝŪşŪŭŧ0ŞƁš: ūŧ0ŠŶ ŝŪ ŭyŵŤ ŭeť ŬaŞšũŶ ŝ9eŭŮ- ȎȈȋǿȎȏǿȋǿǽȊȅȂ. ǥǾȋ ȋȊȋ, ǾȐȁȐȔȅ ȌȂȍǿȂȆȕȅȉ ȌȋȍȋȃȁȂȊȅȂȉ
Şšũũŷz ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ūŬſ1Šũzz Ť3ţ8zŞŧsšŮŶ, Ť3 ŠaŬŶ ŠaŬů- ǾȈǽȀȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȌȂȍǿȂȆȕȅȂ ȅ ȁǽȍȘ ȌȋȁǽȂȏ ȁȐȕȂ:
šŮŶ ŠůŴŤ2. ŋeŬŞŹš ŝŪ ƈŭŮŬŪsšŮŶ ũaŭŶ, ŞŭsŦŪš ŢŤŮeťŭ- ǿȋ-ȌȂȍǿȘȒ, ȋȊȋ ȍǽȎȌȋȈǽȀǽȂȏ ȊǽȎ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț ȌȍȂȄȅȍǽȏș
ŦŪš ŧźŝŧeũƁš ŭŶ ŬaŠŪŭŮƁź ūŬšwŝŤ1ŠŹŮŤ, ƆŦw Ť3Ũyŵš ǿȎȜȇȅȂ ȌȍȅȜȏȊȘȂ ȐȏȂȒȅ ȃȅȏȂȆȎȇȅȂ, ȏǽȇ ȇǽȇ ǿ ȊȂȉ ȉȘ ȅȉȂ-
ŞŨżŭŮw ŮŧżũũŷűŶ ŢšŧaũƁť, ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŪš ŝŪşaŮŭŮŞŪ Ȃȉ ǿȉȂȎȏȋ ȌȍȂȒȋȁȜȖȅȒ ȐȏȂȒ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȂ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ȎȈȋ-
ŭŧŪŞšŭE ŝ9Ɓz: ŮaŢš nşũeŨŶ Ť3ţŨŹũeũƁz ƇŨŶ ũaŴŶ ƅţŜ- ǿȂȎ ǞȋȃȅȅȒ; ǽ Ȍȋȏȋȉ ȋȊȋ ȋȀȊȂȊȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ ȅȄȉȂȊȂȊȅȂȉ
ŬsšŮŶ, ŮżŨŢš ŮŪşŪ2 Ť3 ūŬŤųaŭŮũŤŦŜ ŭŧůŢeŝũŷŨŶ Š¦Ū- Ȑȉ Ȋǽȕ ȋȄǽȍȜȂȏ ȅ ȔȍȂȄ ȏȋ ȁȂȈǽȂȏ ȂȀȋ ȋǾȖȊȅȇȋȉ ȎȈȐȃȂǾ-
ŞHŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ. ń$ŭŦŬšũũŹ Ƈŝw Ť5Ţš ŞŶ ŭƁE ūŬšŠ8ůşŪŮ0ŞŧŸ- ȊȘȒ ȁȐȒȋǿ. ǡȋȎȏȋȁȋȈȃȊȋ ȐǾȋ ȌȍȅȀȋȏȋǿȅǿȕȅȎș, ǿȋȄȈțǾ-
ŴƁŤŭz, ŭŤŲšŞyź ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ŞŪŢŠšŧżŤŨŶ, ŞŪţŧź1ŝŧšũ- ȈȂȊȊȘȂ, ȌȋȏȂȔȂȉ ȇ ȎȂȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ǾȈǽȀȋȈȂȌȊȋȆ, ǿȎȂȄȍȅ-
ũƁŤ, ŝŧŜşŪŧżūŪŮũůź, ŞŭšţŬŤ1ŮšŧŸũůź, ŞŭsŦŜşw ŝšţūšųa- ȏȂȈșȊȋȆ, ǿȎȜȇȋȂ ȌȋȌȂȔȂȊȅȂ ȄȂȉȊȋȂ ȌȋȎȂȇǽțȖȂȆ, ǿ ȋȄǽȍȂ-
ŧƁz űŪŠaŮŜťŭŮŞšũũůź, ŞŪ ƅţŜŬeũƁŤ ŭŞżŮŜ ũšŤţŬšųeũũŜşw Ȋȅȅ ȎǿȂȏǽ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȀȋ Ȑȉ ȌȅȏǽțȖȂȆ ȎȈȋǿȂȎǽȉȅ Ǟȋ-
ƇŨŶ ūŤŮaźŵůź, ŭŧ0ŞŜ ŝ9Ɓz, ŝGŜ ŭŧ0ŞŜ: ŠŜ ũš ŨũHşŜz ȃȅȅȉȅ, ȅ, — ȔȏȋǾ ȊȂ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȉȊȋȀȋ, — ȎȈȋǿȂȎȊȐț — ȍǽ-
şŧŜş0ŧź, ŭŧŪŞeŭũŷz ŠůŴŤ2 ŠaŬŪŨŶ ūŬŪŬ0ųšŭŮŞŜ ūŪų- ȄȐȉȊȐț ȁȐȕȐ ȇ ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋȉȐ ȋǾȖȂȊȅț Ȏ ǞȋȀȋȉ ǮȈȋǿȋȉ
ŮŤ1ŞŴŤ, Ť3 ŦŪ ƅŝŵeũƁź ŭŪųšŮaŞŴŤ ũšŬŜţŠżŧŸũw, q ųůŠš- ǾȈǽȀȋȐȎȏȍȋȜțȖȂȆ ȔȍȂȄ Ȏǿǿ. Ȍȍȋȍȋȇȋǿ. ǡǽ ȅ ǿ ȁȐȕǽȒ ȔȂȈȋ-
ŭE! ŠŜ Ť3 t ųšŧŪŞBŦŶ, ŝŪşŪŞŤ6Šũŷz ŞŹŵaŮšŧŤ ŢšũŤűŪŞ- ǿȂȇȋǿ, — ȋ ȁȅǿȊȋȂ ȔȐȁȋ! — ȐȎȏȍȋȅǿ ǾȋȀȋȀȈǽȎȊȘȂ ȌȂȎȊȅ,
Ş0ŠũŤŲŜ ŭŪųšŮašŮŶ, ŝ9eŭŮŞſũũŜz Ɔŭũw ūŪź1ŵš ŞšŧŤ6ųƁz ȎȅȜ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȊȂǿȂȎȏȋǿȋȁȅȏȂȈșȊȅȓǽ ȌȋȂȏ Ȁȍȋȉȇȋ ǿȂ-
ŝ9Ɓz. ȈȅȔȅȂ ǞȋȃȅȂ.
…Ť. ĹŨŶ ũaŴŶ, ŨũHşŜz Ƈŝw, ±Ţš ŞŶ ŨŪŧŤ1ŮŞŹ, 68. ǰȉ Ȋǽȕ ǾȋȈșȕȂț ȔǽȎȏȅț ȉǽȈȋ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊ ǾȘǿǽȂȏ
ƈūŬŜŢŠũſ1ũƁz ƀŧŪŭŮŬŜŠaŮšŧŸũŹ Ť4ŨŜŮŸ, ŮŹŭũŪŮŷ2 ŬaŠŤ Ť3 ȇ ȉȋȈȅȏǿȂ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȐȏȂȎȊȂȊȅȜ ȂȀȋ ȅ ȋȀȍǽȊȅȔȂȊȅȜ ȉȋ-
ŭŪŝŬaũƁz ŨŪŧŤ1ŮŞšũũŷz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ: ŞŶ ŝŪşŪŭŧ0ŞƁš Ţš ȈȅȏǿȂȊȊȋț ȁȋǾȍȂȁȂȏȂȈȅț; ǿ ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȏǿȋǿǽȊȅȂ ȃȂ ȋȊ
ŬaŠůzŭz ŭšŝE ūŬšŠŜeŮŶ, ūŬŪŭŮŬaũŭŮŞŜ ŬaŠŤ Ť3 ŭŞŪŝ0ŠũŪŭ- ȋȒȋȏȊȂȂ ǿȁǽȂȏȎȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȌȍȋȎȏȋȍǽ ȅ ȊȂȋȀȍǽȊȅȔȂȊȅȜ
ŮŤ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŝŪşŪşŧŜş0ŧŜũƁť. ŀŜ ũš u5ŝŪ ūyŮŸ ŮŪŨY ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ. ǥȏǽȇ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȁǽǿǽȏș Ȓȋȁǽ ȂȀȋ
ŠaŨŷ, ſ4Ţš Ũũ0şw şŧŜş0ŧŜŮŤ, Ť3ŧŤ2 ūaųš ŨżŬŷ ŞŪŭŦŬŤ- ȎǿȋǾȋȁȊȋȉȐ ǿ ȎȂǾȂ ȍǽȄȀȈǽȀȋȈșȎȏǿȋǿǽȊȅț ȅ ȊȂ ȌȋǾȈǽȃǽȏș
ŧsŮŤŭz ŮŪşŪ2 ƅŭŮaŞŤŨŶ ŬaŠŪŭŮƁź, ũŪ ŨŪŧŤ1ŮŞŪź ŞsŵŴš ȂȀȋ ȋȒȋȏȂ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȌȍȂȁǽǿǽȏșȎȜ ǿȘȎȌȍȂȊȊȅȉ ȌǽȍȂȊȅȜȉ,
Ť3 ūżũƁšŨŶ, Ť3 ūŤŭaũƁť ūŬŪųŤŮaũƁšŨŶ ƈūŬŜţŠũŤ1ŨŶ: ũŤŢE ǾȐȁȂȉ ȐȌȍǽȃȊȜȏșȎȜ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȅ ȅ
ŧźŝŪŭŧŪŞeŭũŷűŶ ŨůŢeť ŮŞŪŬeũƁš ūŬšţŤŬaźŵš, Ť4űŢš ŞżŬŜ ȔȏȂȊȅȅ ǬȅȎǽȊȅȆ, ȊȂ ȌȍȂȄȅȍǽȜ Ȍȍȅȏȋȉ ȅ ȏȋȈȇȋǿǽȊȅȜ ȈțǾȋ-
 
78
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŧŪŞšŭŷ6 ūŪţũŜŞašŮŭz: ũŤŢe ŝŪ t ŭšŝE ƈŭŮŬŪsźŵš şŧŜ- ȉȐȁȍȘȒ ȉȐȃȂȆ, ȇȋȅȒ ȎȈȋǿȂȎǽ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȂȊȘ ȅȎȏȅȊȊȘȉ
ş0ŧŷ, ūŬŤŨšŮaŮŤ ŭŧŪŞšŭſ1ŨŶ ŝŧŜşwŠaŮũŷŨŶ: ũŤŢE Ƈŝw ǿȂȁȂȊȅȂȉ ǿȂȍȘ. ǡȂȆȎȏǿȐȜ ȏǽȇ, ȉȘ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȁǽȁȅȉ ȂȉȐ
t ŮŵšŭŧaŞƁz ŞŧšŵŤ1ŭz, Ť3 ŬŜţŭhūŜŮŤŭz, Ũũ0şƁz ŬaŠŤ Ȏǿȋȅ ȍȂȔȂȊȅȜ ȌȍȅȉȂȕȅǿǽȏș ȇ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȘȉ ȎȈȋǿȂȎǽȉ ȅ ȊȂ
ŭŧaŠŪŭŮŤ Ť3 ŨũŪşŪŭŧ0ŞƁz, ūŪūyŭŮŤŨŶ, ũŪ Ť3 ŞŭsŦŜşw Ũšų- ȌȋȌȐȎȏȅȉ ȂȉȐ, ȐǿȈȂȇǽȜȎș ȏȖȂȎȈǽǿȅȂȉ, ȍǽȎȎȂȅǿǽȏșȎȜ ǿ Ȍǽ-
ŮaũƁz ŦŬŪŨĮ, Ů0ť ŞŪ ŞŬeŨz ŞŤŠżũƁz ŭŪűŬŜũŤ1ŨŶ: Ť3 ȍȂȊȅȜȒ Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȎǽȉȋȁȋǿȋȈșȎȏǿǽ ȅ ȎȈȋǿȋȋȒȋȏȈȅǿȋ-
ūŬ0ŭŮw ŬšŵŤ2, ŭŧſ1ţũŷz ŮŪŨY ŞŭsŦw t ŭšşw2 Ũŷ6ŭŧŤ ŭŪŮŞŪ- Ȏȏȅ; Ȋȋ ȅ ȊǽȐȔȅȉȎȜ ȎȋȒȍǽȊȜȏș ȂȀȋ ǾȂȄȉȂȔȏǽȊȊȘȉ ǿȋ ǿȍȂȉȜ
ŬŤ1ŨŶ. ŋŪųŤŞazť ŝŪ ŞŪ ŞŬšŨšũżűŶ ŨŪŧųaũƁz, Ť3 ƈŭŧŜŢ- ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜ ȅ ǿȎȂ ȌȋȔȏȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȂȀȋ ȎȁȂȈǽȂȉ ȎȈȂȄȋ-
ŠašŨŸ t ŨŪŧŤ1ŮŞŷ ūaųš ŭŧaŠŪŭŮŤ, ũš Ů0ŦŨw ūŬšŠŬšųeũ- ȏȋȔȊȘȉȅ. ǰȌȋȇȋȂǿǽȜȎș ǿ ȎȂǾȂ ǿ ȔǽȎȘ ǾȂȄȉȋȈǿȅȜ, ȊǽȅȌǽȔȂ
ũŷűŶ ŞŤ1ũŶ ŦŬŪŨĮ ŝŷŞašŮŶ, ũŪ ŞsŵŴš Ť3 ŞsŵŴš ūŪũŪŞ- ȃȂ ȐȌȋȂǿǽȜȎș ȎȈǽȁȋȎȏȜȉȅ ȉȋȈȅȏǿȘ, ȋȊ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȁȂȈǽȂȏȎȜ
ŧsšŮŭz, ŞŪ ſ4Ţš ŝhŭŮŬŹ Ť3 ŝšţ8 ŮŬůŠA ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ȎǿȋǾȋȁȊȘȉ ȋȏ ȐȇǽȄǽȊȊȘȒ ȌȍȂȁ Ȏȅȉ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ȁǿȅȃȂȊȅȆ,
ūŬŤŧŜşaŮŤŭz ŞŤŠżũƁſŨŶ, Ť3 ūŪŭŮŤşaŮŤ ŞŶ ŬŜţŭůŢŠeũƁš, Ť3 Ȋȋ ȅ, ȌǽȔȂ ȋǾȊȋǿȈȜȜȎș, ȎȅȈȘ ǿȋȎȌȍȅȂȉȈȂȏ ȈȂȀȇȋ ȅ ǾȂȎ-
ūŬšŠ8ůŭūŹŞaŮŤ ŞŪ Ũũ0ţŹ ŭŨŤŬeũƁŤ: nŝaųš ūŪŠŪŝašŮŶ Şż- ȏȍȐȁȊȋ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜȒ, ȌȍȂȐȎȌȂ-
ŠŹŮŤ, ƆŦw ŨŪŧŤ1ŮŞŜ ŞŭsŦƁz ŴŤŬŪŮŷ2 ŞhŴŴŤ ſ4ŭŮŸ: Ť3 ŭƁS ǿǽȜ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ ȅ ǿ ȄȍȜȔȂȉ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȅ (ȌȍǽȇȏȅȔȂȎȇȋȆ
ƉũŹűŶ ſ3ŠŤ1ũŷűŶ ſ4ŭŮŸ, Ť5Ţš ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ Ť3 ȉȐȁȍȋȎȏȅ) Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ. ǟȂȁǽȏș ǿȌȍȋȔȂȉ ȌȋȁȋǾǽ-
Ť3ţŞŹŵeũƁŤ Ť3ŭŦyŭũŷűŶ, Ť3ŭū0ŧũšũũŷűŶ ŭ™hz ŝŧŜşŪŠaŮŤ. Ȃȏ, Ȕȏȋ ȉȋȈȅȏǿǽ ǿȘȕȂ ǿȎȜȇȋȆ ȕȅȍȋȏȘ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ; Ȏǽȉǽ
ȃȂ ȋȊǽ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊǽ ȏȋȈșȇȋ ȏȂȉ, ȇȋȅ ǿȋ ǿȎȜȇȋȉ ȔȐǿȎȏǿȂ ȅ
ȅȄǿȂȖȂȊȅȅ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȂȊȘ ȎǿȜȏȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț.
…f. ĽŧŜşŪŠaŮŸ ŞŶ ũŜųaŧŹ ŬaţůŨŪŨŶ Ũũ0şŤŨŶ ŠyŴů 69. ǞȈǽȀȋȁǽȏș ǿȊǽȔǽȈȂ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȋȄǽȍȜȂȏ ȁȐȕȐ Ȏǿȋ-
ŭŞŪŤ1ŨŶ ƅŝhųš ƅţŜŬsŮŤ ŭŞżŮŪŨŶ, ūŬšŠ8ŤŠyŵŷŨŶ Ţš ȅȉ ȎǿȂȏȋȉ Ȏ ȎȅȈșȊȘȉ ȏȋȀȋ ȋȖȐȖȂȊȅȂȉ; ǽ ȇȋȀȁǽ ȐȎȌȂȒȅ ǿ
ū0ŠŞŤşwŨŶ, ũšŠŪŞżŠŪŨŹ ŨũHşŜz ŠżťŭŮŞůšŮŶ ŝŪşŪŭŧ0Ş- ȁȐȒȋǿȊȋ-ȒȍȅȎȏȅǽȊȎȇȋȆ ȃȅȄȊȅ ȌȋȁǿȅȊȐȏȎȜ ǿȌȂȍȂȁ, ȏȋȀȁǽ
ũŹť ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS نŤũŭŮŞŜ: ŮŪşŠA Ƈŝw ũaŭŶ ŬaŠůźŵŤű- ȋȊǽ ǾȋȈșȕȂț ȔǽȎȏȅț ȊȂǿȂȁȋȉȋ ȁȈȜ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȋȆ ȁȐȕȅ
ŭz, ŞŪ ŭŧżŠŶ ūŬŤŧŪŢŤ1ŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŞŤŠżũƁť, ƆŦw t Ȏǿȋȅ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ ǿ ȊȂȆ ȏǽȅȊȎȏǿǽ: ȔȏȋǾȘ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ (Ȍȋ
ũšŞżŠŹũƁz ŞŶ ŬaţůŨŶ ūŬŤţŷŞašŨŷűŶ, ūŪŭŬšŠż Ţš ūHŠ- ȐȉȅȍȋȏǿȋȍȂȊȅȅ ȁȐȕȅ) ǿǿȂȎȏȅ ȊǽȎ ǿ ȍǽȁȋǿǽȊȅȅ Ȋǽ ȎȏȂȄț
ŞŤşŶ, ũš ŮŵšŭŧaŞšũŶ ũaŴŶ ŬaţůŨŶ ŭŪűŬŜũsšŮŶ. ŋŪŠŪŝa- ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ, ȇǽȇ ǾȐȁȏȋ ǾȘ ȉȘ ȏȋȈșȇȋ Ȕȏȋ
šŮŶ u5ŝŪ ŭŦŪŬŝżŮŤ ũaŨŶ ŞŶ ŨżŬů ƆŦw ƅŭŮaŞŧſũũŷŨŶ, ȌȍȅȄȘǿǽȂȉȘ ǾȘȈȅ ȅȄ ȊȂǿȂȁȂȊȅȜ ǿ ǿȂȁȂȊȅȂ, ȌȋȎȍȂȁȅ ȃȂ
ŠŜ ŞsŵŴš ŭŨŤŬŤ1Ũŭz Ť3 ūŪŦŪŬŤ1Ũŭz ŭŧaŞŹ şDũŤ: ŬaŠŪŞŜ- ȌȋȁǿȅȀȋǿ (ȋǾ ȐȉȅȍȂȊȅȅ ȁȐȕȅ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ) ǾȈțȎȏȅ Ȋǽȕ
ŮŤŭz Ţš ŝŧŜşŪŞŬeŨšũũŹ, ŝŧŜş0ź ũŜŠeŢŠŪź ŞŪŭŦŬŤŧsſ- ȌȋȉȘȎȈ ȊȂ ȏȖȂȎȈǽǿȊȘȉ. ǬȋȁȋǾǽȂȏ Ȋǽȉ ǿ ȉȂȍȐ ǾȘȏș ǿǿȂȍ-
ŨŷŨŶ: ƆŦŪŢš ŝŪ Ũũ0şŜz ŭŦ0ŬŝŸ ŞŶ ŝšţũŜŠeŢƁš Ť3 ũšŞżŬƁš ȀǽȂȉȘȉȅ ǿ ȌȂȔǽȈș, ȇǽȇ ǾȘ ȉȘ ǾȘȈȅ ȋȎȏǽǿȈȂȊȘ ǾȈǽȀȋȁǽ-
ŠyŴů ūŪŞšŬşašŮŶ, ŭŤ1Ųš Ť3 Ũũ0şŜz ŬaŠŪŭŮŸ, ŞŶ ŦŤųeũƁš ȏȅț, ȁǽ ȌǽȔȂ ȎȉȅȍȅȉȎȜ ȅ ȊǽȐȔȅȉȎȜ ȌȋȇȋȍȎȏǿȋǿǽȏș ǠȋȎ-
Ůyź ūŬŤţŷŞašŮŶ. ķ Ť5Ţš ŝŪ ſ3ŵE ŨŧŜŠeũųšŭŮŞůźŵŤűŶ ȌȋȁȊȅȉ ȋ ȊǽȎ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȅȜȉ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ǾȈǽȀȋǿȍȂȉȂȊȊȋ ǿȒȋ-
şŧŜş0ŧź, ūŬŪŭŞŹŵeũƁz Ť3 ƅŭŮŜŞŧeũƁz ŭŬšŠA, Ť3ŭŦůŴeũƁš: ȁȅȏș ǿ ȍǽȁȋȎȏș, ǾȈǽȀȋț ȋȇȍȘȈȜȜȎș ȊǽȁȂȃȁȋț: ȅǾȋ ȇǽȇ
ŭŦ0ŬŝŤ Ţš Ť3 ŬaŠŪŭŮŤ ŭŬšŠA, ũŜŠeŢŠŜ: ŮšŬūs ŝŪ, ŬšųE, ūŪ- ǾȂȄȉȂȍȊǽȜ ȌȂȔǽȈș ǿǿȋȁȅȏ ȁȐȕȐ ǿ ȊȂȔǽȜȊȅȂ ȅ ǾȂȄȊǽȁȂȃȅȂ,
ŮšŬūżűŶ şDŜ, Ť3 ŞũsŮŶ ŨŤ2 (PŜŧ. lf, Ş7). ń# ūaŦŤ: ūŪ ȏǽȇ ȅ ȔȍȂȄȉȂȍȊǽȜ ȍǽȁȋȎȏș Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ȂȂ ȇ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅț ȅ
Ũũ0ŢšŭŮŞů ŝŪŧżţũšť ŨŪŤ1űŶ, ƈŮŹŴſ1ũƁz ŮŞŪ‰ ŞŪţŞšŭš- ȇȅȔȂȊȅț. Ǡȋǿȋȍț — ȋ ȉȈǽȁȂȊȔȂȎȏǿȐțȖȅȒ ȂȖȂ ȃȅȄȊȅț ȅ
 
79
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŧŤ1ŴŜ ŠyŴů ŨŪź2 (PŜŧ. §ş, f7i). ȍǽȄȐȉȋȉ. ǩȂȃȁȐ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȂȉ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ȅ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂȉ
ȎȍȂȁȅȊǽ — ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ, ǽ ȉȂȃȁȐ ȌȂȔǽȈȅț ȅ ȍǽȁȋȎȏȅț ȎȍȂ-
ȁȅȊǽ — ȊǽȁȂȃȁǽ. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ: ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȐȌȋǿǽȈ Ȝ Ȋǽ
ǠȋȎȌȋȁǽ, ȅ ǫȊ ǿȊȜȈ ȉȊȂ (ǬȎ. 39, 2), — ȅ ȂȖȂ: Ȍȍȅ ȐȉȊȋȃȂ-
Ȋȅȅ ȎȏȍǽȁǽȊȅȆ ȉȋȅȒ, ȐȏȂȕȂȊȅȜ ǯǿȋȅ ǿȂȎȂȈȅȈȅ ȁȐȕȐ ȉȋț
(ǬȎ. 93, 19).
o7. ĸŦŪŢš ŞŶ ŝaũŤ ųaŭŮw tŞšŬţ†šŨŷŨŶ ŠŞeŬšŨŶ, ź4Ţš 70. ǧǽȇ ȁǿȂȍȅ ǿ ǾǽȊȂ ȔǽȎȏȋ ȋȏǿȋȍȜȂȉȘȂ Ȏȇȋȍȋ ǿȘȌȐȎ-
ŞũyŮŬŸ ŮšūŧŪŮY Ť3ţşŪũsšŮŶ Ş0ũŶ: ŭŤ1Ųš Ť3 ŠůŴA, ſ3şŠA ȇǽțȏ ǿȊȐȏȍȂȊȊțț ȏȂȌȈȋȏȐ ǿȋǿȊȂ: ȏǽȇ ȅ ȁȐȕǽ, ȇȋȀȁǽ ȉȊȋȀȋ
ű0ŵšŮŶ Ũũ0şw şŧŜş0ŧŜŮŤ, žŵš Ť3 Şŭ‰ ŠHŝŬŜz şŧŜş0ŧšŮŶ, ȇȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȀȋǿȋȍȅȈ ǿȎȂ ȒȋȍȋȕȂȂ, ȅȎȌȐȎȇǽȂȏ Ȍǽ-
ŭŞŪź2 ūaŨzŮŸ şŧaŭũŷŨŤ ŞŬŜŮŷ6 ŬŜţũ0ŭŤŮŶ, ŮżŨŢš ūŬ0ųšš ȉȜȏș Ȏǿȋț (ȎȋȄȊǽȏȂȈșȊȋȂ ȎȏȋȜȊȅȂ ǿ ȎȏȍȋȂ ȁȐȒȋǿȊȘȒ ǿȂ-
u5ŝŪ ŧŤŴašŮŭz ųŤŭŮżťŴŤűŶ Ũhŭŧšť: ŭaŨŪź Ţš ŭŧŪŞeŭŶ ȖȂȆ) ȎȈȋǿȂȎȊȋț ȁǿȂȍȅț. ǫȏ ȎȂȀȋ Ȑȉ ȈȅȕǽȂȏȎȜ ȊǽȇȋȊȂȓ
ƆţŞŪź ŨzŮeŢũŹ ũżŦŜŦw ŦŪ ūŬŤŧyųŴŷŨŭz ŝšŭżŠůšŮŶ, ȔȅȎȏȂȆȕȅȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ȅ Ȍȋ ǾȂȎȌȋȍȜȁȋȔȊȋȉȐ ȊǽȌȈȘǿȐ
ūŪũeŢš ũŤŢE ŭ™aşw Š¦Ŝ ūŬ0ųšš Ť4ŨŜŮŸ, ũš ŨšųŮaŮšŧŸũů ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȎȉȜȏȂȊȊȐț ǿȂȁȂȏ ȍȂȔș ȇ ȌȍȅȈȐȔȅǿȕȅȉȎȜ. ǟ ȏǽ-
ŞŶ Ů0ť ŭŪŝŧźŠaźŵŜ ŨhŭŧŸ: ŝŹŢŤ1ŮŶ ŝŪ ūŬŤ1ŭũw ŝŧŜş0š ȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ ȋȊ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȐȃȂ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ, ȒȍǽȊȜȖȂȀȋ Ȋǽ-
ŨũŪşŪŭŧ0ŞƁz, ƆŦw ŨzŮeŢŜ ŭyŵŤ Ť3 ŞŭsŦŜşw ŨšųŮaũƁz ȕȐ ȉȘȎȈș ǿ ȊȂȉȂȔȏǽȊȅȅ: ȅǾȋ ȎȂȆ ǡȐȒ ǾȈǽȀȅȆ, ȇǽȇ ȔȐȃȁȘȆ
ŞŤũ0ŞũŪ. ŀŪŝŬŪ2 u5ŝŪ ŝŧŜşŪŞŬeŨšũũŪ ŨŪŧųaũƁš, ũŤųŮ0Ţš ǿȎȜȇȋȀȋ ȉȜȏȂȃǽ ȅ ȉȂȔȏǽȊȅȜ, ǾȂȀǽȂȏ ȉȊȋȀȋȎȈȋǿȅȜ. — ǩȋȈ-
Ť4ũŪ ŭyŵŤ, ŬaţŞŹ ŨaŮŤ Ũ{ŠŬŷŨŶ ūŪŨŷŭŧHŨŶ. ȔǽȊȅȂ ȃȂ ȊǽȌȍȋȏȅǿ ǾȈǽȀȋȏǿȋȍȊȋ, ǾȐȁȐȔȅ ȉǽȏȂȍȅț ȌȍȂ-
ȉȐȁȍȘȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ.
o7Ŝ. ňũ0şw Ƈŝw ŝŪşŪŭŧ0Şũůź ŠyŴů ŞŶ ũŜųaŧŹ 71. Ǯǽȉȋ ȎȈȋǿȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ, Ȕȏȋ ǿȊǽȔǽȈȂ Ȋǽ
Ũ0ŧŞzŮŶ, ŭaŨŪš ũaŭŶ ŭŧ0ŞŪ ŬaţůŨŜ ƈųŤ1ŮŶ, ŭŮŬaŭŮŤ: ǾȋȀȋȈțǾȅǿȐț ȁȐȕȐ[, ǿȎȏȐȌȅǿȕȐț Ȋǽ ȌȐȏș ǾȋȀȋȐȀȋȃȁȂ-
ŞsŵŴš Ţš ŞŭżűŶ ƆŬŪŭŮŸ, Ť3 ũšũaŞŤŭŮŸ, ŭƁe Ţš ŭŮŬaŢ- ȊȅȜ,] ȉȊȋȀȅȂ ȏȋȈȌȋț ȊǽȌǽȁǽțȏ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȃȂ ȀȊȂǿ
ŠšŮŶ, ũš ŮŪŧŤ1Ŧw ŬaŠŤ ŠżťŭŮŞůźŵŤűŶ ŭƁ‰ ŝŹŭHŞŶ, ſ3ŧŤ1- ȅ ȊȂȊǽǿȅȎȏș. ǬȋȁǿȂȍȀǽȂȏȎȜ ȃȂ ȋȊǽ ȎȂȉȐ ȊȂ ȎȏȋȈșȇȋ Ȍȋ
Ŧw ŭŞŪšşw2 ŬaŠŤ ūŬšŠ8ůŭūżzũƁz. ŀŪũeŧŹŢš ŝŪ ŨjŬŜ ŭšşw2 ȁȂȆȎȏǿȅț ȄȈȘȒ ȁȐȒȋǿ, ȎȇȋȈșȇȋ Ȍȋ ȌȋȍȜȁȇȐ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ ȂȂ
ŨůŠŬŪŞaũƁšŨŶ Ş0ŠŤŮŭz: žŵš Ť3 ŞŤ1ŠŤŮŶ ŦŜŦŪŞŪ2 Ƈŝw ūŬa- ǿ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ. ǥǾȋ Ȍȋȇǽ ȁȐȕǽ ȉȣȍȎȇȅȉ ǿȋȁȅȏȎȜ ȉȐȁ-
ŞšŠũŪš t ũżŦŪŮŪŬŷűŶ ūŪūŤŬašŨŪ, ũšŠŞŤ1ŢŤŨŜ Ť3 ũšŨz- ȍȋǿǽȊȅȂȉ, ȁȋȏȋȈȂ ȒȋȏȜ ȅ ǿȅȁȅȏ ȌȍǽǿȁȐ ȇǽȇ-ȊȅǾȐȁș ȌȋȌȅ-
ŮeŢũŜ ūŬšŝŷŞašŮŶ: ŭŞŪŤ1ŨŤ ŝŪ ūŪűŪŮŸŨŤ2 ūšŦyŵŤŭz, ƅ ȍǽȂȉȋț ȅȊȘȉȅ, ȍǽǿȊȋȁȐȕȊȋț ȇ ȏȋȉȐ ȋȎȏǽȂȏȎȜ: ȅǾȋ ȄǽȊȜȏǽ
ūŬaŞšŠũŹŨŶ ũšŬŜŠŤ1ŮŶ. Ł#şŠa Ţš ŞhŴŴš ŭŞŪŤ1űŶ ŭŮŬŜŭŮeť ǾȐȁȐȔȅ ǿȎȜ Ȏǿȋȅȉȅ ȌȋȒȋȏȂȊȅȜȉȅ, ȋ ȌȍǽǿȁȂ ǞȋȃȅȂȆ ȊȂ
ũaųũšŮŶ ŝŷŞaŮŤ, ūŬšwŝŤ1ŠŹũƁz ŬaŠŤ ũŜŭŮŪsŵŤűŶ, Ť3 ȅȉȂȂȏ ȌȋȌȂȔȂȊȅȜ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊǽ ȊǽȔȊȂȏ ǾȘȏș ǿȘȕȂ ȎǿȋȅȒ
ŧźŝŞE ŬaŠŤ ŝ9Ɓz, ũŤŢE ŞŪ ŭũĮ ŭŜŨ0ŨŶ, Ů0š ūŬaŞšŠũŪš ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȌȋȒȋȏȂȆ, ȏȋȀȁǽ, ȅ Ȍȋ ȋȏȍȂȕȂȊȅț ȋȏ ȊǽȎȏȋȜȖȅȒ
ūŬšţŤŬašŨŪ ŞŤ1ŠŹŮŤ ŮeŬūŤŮŶ: ũŪ şũżŞŜšŮŭz ũŜ ƀŧŪŠżť- ǿȂȖȂȆ ȅ Ȍȋ ȈțǾǿȅ ȇ ǞȋȀȐ, ȋȊǽ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȐȃȂ ȍǽǿȊȋȁȐȕȊȋ
ŭŮŞůźŵŷz, Š0ũŠšŢš ŞŤ1ŠŤŮŶ ŠŪŭŜŠŤ1ŮšŧŤ ūŬaŞŠŷ, ŝŧŜşŪ- ǿȅȁȂȏș ȁǽȃȂ ǿȋ ȎȊȂ ȌȍǽǿȁȐ Ǟȋȃȅț ȋȎȏǽǿȈȜȂȉȋț, Ȋȋ ȀȊȂǿǽ-
ųšŭŮŤ1ŞŷŨŶ ū0ŨŷŭŧŪŨŶ ŭšS ūŪŦŪŬŤ1ŞŴŤűŭz ŠŪŭŮ0ŤũŭŮŞů: ȂȏȎȜ ȅ ǿȋȄȉȐȖǽȂȏȎȜ Ȋǽ ȄȈȋȏǿȋȍȓȂǿ, Ȍȋȇǽ ȊȂ Ȑǿȅȁȅȏ ȚȏȅȒ
ŭšşw2 ŬaŠŤ Ƈŝw ũšūŬŜŞŠŤ6Şŷz ũšũŜŞŤ1ŠŤŮŶ, ūŬaŞſŠũŷz ȎǽȉȘȒ ȋȎȇȋȍǾȅȏȂȈȂȆ ȌȍǽǿȁȘ ȄǽȖȅȖǽțȖȅȉȅ ȂȂ ȁȋȎȏȋȅȊ-
Ţš ūaųš ŧź1ŝŤŮŶ. ʼnš ŭŪŞŪŭűŤŵeũũŪ ŝŪ ŞŭsųšŭŦŤ ƉŦŪ Šů- Ȏȏǿȋ Ȍȋ ȁȂȆȎȏǿȅț ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅǿȋȀȋ ȌȋȉȘȎȈǽ (ȌȍȅȕȂȁȕȅ ǿ
 
80
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŴeŞũŪš ŝŷŞašŮŶ, ŞũšşŠA ŭŞŪź2 ţŜŞżŭů, ŮżŧŪ şŧŜş0ŧź, ŞŶ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ ȅ ȌȋȇǽȜǿȕȅȎș). ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȋȊǽ ȂȎȏȂȎȏ-
Ů0ũŦŪŭŮŸ ŞšŧŤ1Ŧů ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ Ť3ţŮųeŮŶ: nŝaųš ŝ0ŧŸŴš ǿȂȊȊȋ ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȘȒ ȊȂȊǽǿȅȁȅȏ, ǽ ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ ȇȍȂȌȇȋ Ȉț-
ſ4ŭŮŸ, Ť3 ũŜŤūaųš ũšũŜŞŤŠżũƁz ũšūŬaŞšŠũŷűŶ, ſ4Ţš ūŧaŦŜ- Ǿȅȏ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȇȋ ȁȐȕȅ ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ ȋȇȍǽȁǽȂȉȋ (ȐǿȈȂȇǽȂ-
ŮŤ ŮżűŶ ũšųyŞŭŮŞŪ: žŵš ŝŪ nũŤ2 Ť3 ũšũŜŞŤŠżũƁz ŭyŮŸ ȉȋ Ȋǽ ȊȂȌȍǽǿȋȂ ǿȋȄȄȍȂȊȅȂ), ȇȋȀȁǽ ȂȂ ȄǽǿȂȎǽ, — ȏȂȈȋ, —
ŠŪŭŮ0ťũŤ, ũŪ ŝŪşŪŧźŝŤ1ŞŪť ŠůŴĮ ƇŨŶ ũš ű0ŵšŮŶ t ǾȘǿǽȂȏ ȐȏȋȊȔȂȊȋ ȇȍǽȆȊȅȉ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ. ǟȌȍȋȔȂȉ, Ȁȋ-
ũeũŜŞŤŭŮŤ ŨzŮeŢŤŮŤŭz, ţŜũeŢš ūŬŤŭyŵšť ũeũŜŞŤŭŮŤ ŞŶ ȍǽȄȁȋ ȈȐȔȕȂ ȋȌȈǽȇȅǿǽȏș ȊȂȔȐǿȎȏǿȅȂ ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȘȒ, ȔȂȉ
ŠůŴĮ, ũš ŠżťŭŮŞůšŮŶ ŬaţůŨŶ. ȊȂȊǽǿȅȁȂȏș ȅȒ: ȅǾȋ ȒȋȏȜ ȋȊȅ ȅ ȁȋȎȏȋȆȊȘ ȊȂȊǽǿȅȎȏȅ, Ȋȋ
ȎȈȋǿȋ ȅȎȏȅȊȘ ȊȂ ȋȁȋǾȍȜȂȏ, ȔȏȋǾ ǾȋȀȋȈțǾȅǿǽȜ ȁȐȕǽ ǾȘȈǽ
ǿȋȄȉȐȖǽȂȉǽ ȊȂȊǽǿȅȎȏȅț, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ, ȇȋȀȁǽ ǿ ȁȐȕȂ ȊȂȊǽ-
ǿȅȎȏș, ȅȎȏȅȊȊȋȂ ǿȂȁȂȊȅȂ ǾȂȄȁȂȆȎȏǿȂȊȊȋ.
o7Ş. ĽŪşŪŭŧ0ŞšŲŶ t ŭaŨŷűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ŝ9ƁŤűŶ ƈŭŧŜŢŠaz 72. ǰȉ ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȇȅȆ, ȎǽȉȘȉȅ ȎȈȋǿȂȎǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ ȐȎ-
ŠyŴů Ť3 ŬŜţŢŤţaz, Ť4Ţš ŦŪ ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ūŬŤŨeŵšŮŭz Ũż- ȈǽȃȁǽȂȉȘȆ ǿ ȁȐȕȂ ȅ ȌǽȈȅȉȘȆ, ȁȋȎȏȅȀǽȂȏ ȎǿȋȅȒ ȉȂȍ ǾȂȎ-
ŬŜŨŶ ŞŪ ŝŧŜşŪŞŬeŨšũũŷűŶ ŴŤŬŪŮaűŶ: ŭŧŪŞšŭa ŝŪ şDũz, ȎȏȍǽȎȏȅȜ ǿ ȁȋȎȏǽȏȋȔȊȋȆ ȕȅȍȋȏȂ. ǥǾȋ ȎȈȋǿǽ ǠȋȎȌȋȁȊȅ, ȇǽȇ
ŭŧŪŞšŭA ųŤ6ŭŮŜ, ŭŬšŝŬŪ2 ŬŜţŢŢeũŪ, Ť3ŭŦůŴeũŪ ţšŨŧŤ2 (PŜŧ. ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ, ȎȈȋǿǽ ȔȅȎȏȘȂ, ȎȂȍȂǾȍȋ ȍǽȎȌȈǽǿȈȂȊȊȋȂ, ȅȎȌȘ-
ʵi, ţ7). ŌŜţyŨũŷť ŝŪ, Ť4Ţš ūŪ ŠżťŭŮŞů t Ť3ŭŦyŭŜ Ť3ţŞŹ- ȏǽȊȊȋȂ ǿ ȄȂȉȈȂ (ǬȎ. 11, 7). ǝ Ȑȉ ȄȊǽȏȂȈșȊȘȆ, ȐȏǿȂȍȃȁǽȜȎș
ŵašŨŸ, ŞhŴŴš ŭŮŬŜŭŮeť ŝŷŞašŮŶ: ūŪŧůųŤ1ŮŶ Ţš Ť3 ŝŪ- Ȋǽ ȅȎȌȘȏǽȊȅȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȘȒ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȆ, ǾȘǿǽȂȏ ǿȘȕȂ
şŪŭŧ0ŞšŲŶ, žŵš u5ŝŪ ŭŨŤŬeũũŹťŴŜ ŭšŝE ūŪŧŪŢŤ1ŮŶ Ť3ŭŦyŭŜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ. ǟȇȐȕǽȂȏ ȅ ǾȋȀȋȎȈȋǿ ȋȌȘȏǽ ȄȊǽȏȂȈșȊȋȀȋ, ȂȎȈȅ
ŬŜţůŨŤ1ųũŜşw. ń# ŬŜţyŨũŷť, žŵš ũšūŪşŬŹŴŤ1ŮšŧŸũů ŞŶ ȎȉȅȍȂȊȊȂȆȕȅȂ ǿȋȁǿȋȍȅȏ ǿ ȎȂǾȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ, ȌȍȅȔǽȖǽ-
ŬŜţŭůŢŠeũƁŤ Ť4ŨŜŮŸ ųaŭŮŸ ŠůŴŤ2, ŞŤ1ŠŹŮšŧŸũŷz ūŪŨaŧů ȂȏȎȜ ȅ ȄȊǽȏȂȈș ǿ ȊȂȇȋȂȆ ȉȂȍȂ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ūŬŤųŜŵašŮŭz. ŀŞyűŶ ŝŪ ũš ŭŧůųašŮŭz ŦŪš- Ȉȅ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋț ȅȉȂȂȏ ȍǽȎȎȐȁȅȏȂȈșȊȐț ȔǽȎȏș
ŨyŢŠŪ t ŭŪŞšŬŴeũũŷűŶ ūŬŤŭŮzŢaŮŤ ŠŜŬŪŞaũƁť, ŠŜ ȁȐȕȅ. ǥǾȋ ȋǾǽ Ȏȅȅ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜ ȊȂ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ ȇǽȃȁȋȉȐ ȎȏȜ-
nŝŪŤ1ŨŜ ųůŠsŵšŨŜŭz, ŞŪ ſ4Ţš ŦjťŢŠŪ ŦŪšş0ŢŠŪ Ť3ţŧŤ1Ŵš- ȃǽȏș ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȂ; ȔȏȋǾ ȇǽȃȁȘȆ ȅȄ ȅȉȂțȖȅȒ ȋȁȊȋ ȅȄ
ŭŮŞůšŮŶ, ŭŨŤŬšũŪŨyŠŬƁš ŝŪ ŞŶ ŮżűŶ ŭŪ ŬŞeũƁšŨŶ ūŬaŞŠŷ ȊȅȒ, ȁȅǿȜȎș ȏȋȉȐ, ȔȂȉ ȌȍȂǿȋȎȒȋȁȅȏ ȂȀȋ ȁȍȐȀȋȆ, ȌȍȂȐȎȌȂ-
ƈŨũŪŢašŮŭz. ōšşw2 ŬaŠŤ ƋūcŧŶ şŧŜş0ŧšŮŶ: ƉŞŪŨů Ƈŝw ǿǽȈ ǿ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȅ Ȏ ȍȂǿȊȋȎȏȅț ȋȌȍǽǿȁǽȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ.
ŠŜeŮŭz ŠyűŪŨŶ ŭŧ0ŞŪ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ, ŠŬůş0Ũů Ţš ŭŧ0ŞŪ ǬȋȔȂȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȋȁȊȋȉȐ ȁǽȂȏȎȜ ǡȐȒȋȉ ȎȈȋǿȋ
ŬaţůŨŜ, ƅ Ů0ŨŢš Š©Ź (ʵ ņŪŬ. Ş7i, }). ȉȐȁȍȋȎȏȅ, ȁȍȐȀȋȉȐ ȎȈȋǿȋ ȄȊǽȊȅȜ, ȏȂȉ ȃȂ ǡȐȒȋȉ (1 ǧȋȍ.
12, 8).
o7ş. Ł#şŠA ŞŶ şŪŝţŪŞaũƁŤ ŝyŠšŮŶ ŠůŴA ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŷűŶ 73. ǧȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ ȅȄȋǾȅȈȐȂȏ ȌȈȋ-
ūŧŪŠHŞŶ, ŞšŧšşŧaŭũŹťŴš Ť3 ūżũƁš ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, Ť3 şŧŜŭHŨŶ ȁǽȉȅ, ȏȋȀȁǽ ǿȂȈȂȀȈǽȎȊȂȆȕȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ ȅ ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȂ
ūaųš ű0ŵšŮŶ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz, ſ3şŠa Ţš ŧŤ t ŭ™aşw Š¦Ŝ ŞŪţ- ȎǿȋȂ, ȅ ǾȘǿǽȂȏ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊǽ ȉȋȈȅȏșȎȜ ȊǽȅȌǽȔȂ ȀȈǽȎȋȉ.
ŠżťŭŮŞůšŮŭz, ŭŪ ŞŭsŦŪź tŬaŠŪź Ť3 ŭŧaŠŪŭŮƁź ūŪŨ0ŧŤŮŭz ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊǽ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȐȂȉǽ ǾȘǿǽȂȏ ǡȐȒȋȉ ǮǿȜȏȘȉ, ȏȋȀȁǽ
ŞŪ ſ3ŠŤ1ũŪŨŶ ŭeŬŠŲŹ: ūŪŭŧżŠůšŮŶ Ţš ƉũŪŨů ţŜŧ0şů, Ŭa- Ȏȋ ǿȎȂț ȋȏȍǽȁȋț ȅ ȎȈǽȁȋȎȏȅț ȌȋȂȏ ȅ ȉȋȈȅȏȎȜ ǿ ȋȁȊȋȉ
ŠŪŭŮŸ ŨšųŮaŮšŧŸũŜ, ƉŞŪŨů Ţš Šůű0ŞũŜz ŭŧšţA, Ť3 ūŪ ŭŤ1űŶ ȎȂȍȁȓȂ. Ǥǽ ȌȂȍǿȘȉ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂȉ ȎȈȂȁȐȂȏ ȍǽȁȋȎȏș ȉȂȔȏǽ-
ŞšŭeŧƁš ũżŦŪš ŧźŝŪŨšųŮaŮšŧŸũŪ. ŎeūŧŜz ŝŪ ūaŨzŮŸ ȏȂȈșȊǽȜ (ȋȏ ȎǽȉȋȁȋǿȋȈșȎȏǿǽ); ǽ Ȅǽ ǿȏȋȍȘȉ — ȎȈȂȄǽ ȁȐȒȋǿ-
 
81
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

şŧaŭũŷz ŬaŠŤ ŨżŬŷ ūŬšŝŷŞaźŵŤ, ŭŧšţŪŞŤ6Šũŷz ũBŦƁz Ť3 ȊǽȜ, ȅ Ȍȋȏȋȉ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂ ȊȂȇȋȂ ǾȂȄȉȋȈǿȂ ȈțǾȅǿȋȂ: ȅǾȋ Ȍǽ-
ŦŬHŮŦƁz Ũŷ6ŭŧŤ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŞŭšşŠA ƈŭŮŬŪsšŮŶ ũŪŭŤ1ŮŤ: ȉȜȏș, Ȍȍȅ ȐȁȂȍȃǽȊȅȅ ȀȈǽȎǽ, ȌȍȂǾȘǿǽȜ ȏȂȌȈȋț, ȊǽȎȏȍǽȅǿǽ-
ŮżŨŢš ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ſ4ŭŮŸ ŞŤ1ŠŹŮŤ ŭżŨšũŜ ŨŪŧŤ1ŮŞŷ ŭżſŨŜ Ȃȏ ȎȂȍȁȓȂ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏș ȎȈȂȄȋȏǿȋȍȊȘȂ ȊȂȇȅȂ ȅ ǿ ȎȂǾȜ ȐȀ-
ŞŶ ţšŨŧŤ2 ŭšŬŠeųũŹť, ũŜŠeŢŠŷ, ŬaŠŤ ŢaŮŞšũũŷz ŬaŠŪŭ- ȈȐǾȈȜțȖȅȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ. ǟ Țȏȋȉ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȉȋȃȊȋ ǿȅȁȂȏș
ŮŤ. Nŝaųš ſ3şŠA t ŨũŪşŪūšųaŧƁz ƅŮzşųŜŞašŨŤ ſ3ŭŨŷ2, ȎȂȉȂȊǽ ȉȋȈȅȏǿȘ, Ȏȋ ȎȈȂȄǽȉȅ, ȍǽȁȋȎȏȊȋ ȋȁȊǽȇȋ ȃ, ȎȂȂȉȘȂ
ūŪŠŪŝašŮŶ Ũaŧw ŝ0ŧŸŴŤŨŶ şŧaŭŪŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ũaŨŶ ūż- Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ȎȂȍȁȓǽ ǿ ǿȂȍȊȋȆ ȊǽȁȂȃȁȂ ȋǾȅȈșȊȋȆ ȃǽȏǿȘ (ǬȎ.
ũƁš, ũŜŠeŢŠŷ ŬaŠŪŭŮƁź ŞŹŵaũƁz ŠyŴů ŞŪţ8ůŠŜŬsź- 125, 5). ǟȌȍȋȔȂȉ, ȇȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȉ ȌȋȁǽǿȈȜȂȉȘ ǾȋȈșȕȂț ȌȂ-
ŵŷŨŶ, Š0ũŠšŢš ƉŝŧŜŦŶ Ɖũŷť ŮsŢŦƁť t ŞżŮŬwŞŶ şŧaŭŜ ȔǽȈȅț, ȏȋȀȁǽ Ȋǽȁȋ ȊȂȉȊȋȀȋ ȀȍȋȉȔȂ ȎȋǿȂȍȕǽȏș ȎǿȋȂ ȌȎǽȈ-
ŬŜţŢŠšũeŮŭz. ȉȋȌȂȊȅȂ, ȍǽȁȋȎȏȅț ȊǽȁȂȃȁȘ ȌȋȁǽǿȈȜȜ ȎȇȋȍǾȊȘȂ ǿȋȌȈȅ
ȁȐȕȅ, Ȍȋȇǽ Țȏȋ ȏȜȃȂȈȋȂ ȋǾȈǽȇȋ ȌȂȔǽȈȅ ȊȂ ȍǽȄǿȂȂȏȎȜ ǿȂȏ-
ȍȋȉ ȌȎǽȈȋȉȎȇȋȆ ȉȂȈȋȁȅȅ.

o7Š. Ł#şŠA ŞŪ ŭŞŪeŨŶ ŬaţůŨŹ ŠůŴA ŝyŠšŮŶ, Ť3ţũ0ŭŤŮŶ 74. ǧȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȌȍȅȁȂȏ ǿ ȌȋȄȊǽȊȅȂ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȆ, ȏȋȀȁǽ
Ť3ţ8 ŭšŝE ŮšūŧŪŮY ũżŦůź Ť3 ŝŪşŪŧźŝeţũŪš ŭŮŷŠżũƁš: ũš ȋȊǽ ȅ ȅȄ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȆ ȅȄȊȋȎȅȏ ȏȂȌȈȋȏȐ ȊȂȇȐț ȅ ȎȏȘȁȂȊȅȂ
ŭŨůŵašŨŜ ŝŪ t ūšųaŧšť ŢŤŮeťŭŦŤűŶ, ŬŜųŤ1Ůšŧz ũżŦŪšşw ǾȋȀȋȈțǾȅǿȋȂ: ȅǾȋ, ȊȂ ǾȐȁȐȔȅ ǿȋȄȉȐȖǽȂȉǽ ȄǽǾȋȏǽȉȅ ȃȅ-
ŬŜŢŠašŮŶ ŭŨŤŬeũƁz, ūŪ ŨżŬŹ ŝGŜ ŞţŷŭŦyźŵŷŨŶ, ŠaŬů- ȏȂȆȎȇȅȉȅ, ȋȊǽ ȈțǾȋǿș ȊȂȇȐț [ȇ ǞȋȀȐ] ȋȏȍȋȃȁǽȂȏ (ȌȍȋȅȄ-
šŮŭz ŭŨŤŬeũƁš: ũŪ ŭƁE u5ŝŪ ŞŭŦ0ŬŹ Ť3ţŨŹũsšŮŭz, Ť3ŧŤ2 t ǿȋȁȅȏ) ȅȄ ȎȂǾȜ ǿ ȉȣȍȂ (ȇ ȉȣȍȐ), ȎȋȍǽȄȉȂȍȊȋ ǿȄȘȎȇȐȜ ǞȋȀǽ
ųyŞŭŮŞŶ ūŬšŠŜeŨŹť ūaŨzŮŤ, Ť3ŧŤ2 Ť3 ūŪzŠaźŵů ſ3ŭŮšŭŮŞY ȉȅȍǽ; Ȋȋ Țȏȋ ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȂ (ȋ ǞȋȀȂ ǿȄȘȎȇȐȂȉȋȉ) Ȏȇȋȍȋ ȍǽȎ-
ŞŭŦ0ŬŹ ŭŞŪe ŭŤ ƈŝ0ŢšŭŮŞŪŨŶ Š0ŝŬŷűŶ ŠŹsũƁť. ŎżŨŢš ȎȂȅǿǽȂȏȎȜ, ȅȈȅ ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ǿȌȂȔǽȏȈȂȊȅȜ ȔȐǿȎȏǿ ȋȇȍǽȁǽțȏ
Ť5Ţš t ſ4ŧŧŤũŶ ūŬšŨyŠŬƁŤ ŭƁE ŞŪţŠšŬŢaũƁz ŬaŠŤ ūŪŧůųŤ1ŮŤ Ȏȅț ȌǽȉȜȏș, ȅȈȅ ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȂȎȏȂȎȏǿȋ Ȍȋ ȎȇȐȁȋȎȏȅ ȎǿȋȂȆ
ũšūŵšŞaűů, ſ4Ţš ũš Ť3ŨżŴŜ, ƆŦŪŢš ūŪŠŪŝaŴš: ţŜ ſ4Ţš ũš Ȏȇȋȍȋ ȅȃȁȅǿǽȂȏ ȎǿȋȂ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȂ ȁȋǾȍȋ. ǬȋȔȂȉȐ ȚȈȈȅȊ-
ŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤŭz ƈŨY Ť4űŶ t ūŬŤ1ŭũŷz Ť3 ŞŭšŤ1ŭŮŤũũŷz ȎȇȅȂ ȉȐȁȍȂȓȘ, ȔȂȀȋ ȒȋȏȂȈȅ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȔȍȂȄ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ,
ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ. Ɗ ƆŢš t Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ ŮšūŧŪŮA ūŬŤũŪ- ȏȋȀȋ ȊȂ ȅȉȂȈȅ ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȑȉ ȅȒ ȊȂ ǾȘȈ ǿȋȄ-
ŭŤ1ŨŜz ŭeŬŠŲů, ūeŬŞŹš Ƈŝw ŨŤ1ŬũŜ ſ4ŭŮŸ ŞŭS, Ť3 ũšūŬš- ȁȂȆȎȏǿȐȂȉ ȋȏ ǿȂȔȊȋȆ ȅ ǿȎȂȅȎȏȅȊȊȋȆ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ. ǡȐȒȋȉ
ŭŮŜź1ŵŜ, Ť3 ŞŭĮ ų†ŭŮŤ ŠůŴŤ2 ŞŶ ŝ9Ɓź ŧźŝ0ŞŸ ūŬŤţŷ- ȃȂ ǮǿȜȏȘȉ ȌȋȁǽȂȉǽȜ ȎȂȍȁȓȐ ǾȋȀȋȈțǾȅǿǽȜ ȏȂȌȈȋȏǽ,
ŞaźŵŜ, Ť3 ũŤŢE ŞũŹyŠů ŭeŬŠŲŜ ŬŜţůŨŹŞašŨŜ, ŭŪŝ0ź Ţš ǿȋ-ȌȂȍǿȘȒ, ȉȅȍȊǽ ǿȎȜ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽțȖǽ; Ȍȋȏȋȉ ȋȊǽ ǿȎȂ ȔǽȎ-
ūaųš Şŭšşw2 ųšŧŪŞżŦŜ, ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ũżŦůź ŝšţŨżŬũůź ȏȅ ȁȐȕȅ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ȇ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅț ǞȋȀǽ ȅ ǿȋǿȊȂ ȎȂȍȁȓǽ
ŞŧšŦyŵŤ Ť3 ŬaŠŪŭŮŸ: ūŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ŬŜţůŨżŞŴŷŨŶ Ɖũů, ȊȂ ȌȋȍȘǿǽȂȏȎȜ, Ȋȋ Ȏǽȉǽ ȎȋǾȋț ǿȎȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȋǾǿȂȎȂȈȜȂȏ
ŞŶ ŭaŨůź ŮY ŠŪŭūżŮŤ, ţŠŬaŞŭŮŞůźŵŜşw ŝŪ, ŦaŦw Ƈŝw ȈțǾȋǿȅț ȊȂȇȋȂț ǾȂȄȉȂȍȊȋț ȅ ȍǽȁȋȎȏȅț. ǢȂ-ȏȋ ȁȋȎȏȅȀ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ ſ3ŭŮšŭŮŞA, ūŪţũaũƁš ſ4ŭŮŸ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŷz ȊȐȏș ȅ ȁȋȈȃȊȘ ȎȏǽȍǽȏșȎȜ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȋȄȊǽȈȅ ȂȂ. ǥǾȋ ȂȎ-
ŧźŝŞE, ŬŜŭūŜŧŤ1ŮŤ Ţš ƇŨŶ ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ƆŦŪŢš Šůű0Ş- ȏȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș ȂȎȏș ȌȍȅȄȊǽȇ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȂȎȏȂȎȏǿȋ ȊȂȇǽȇȋ
ũŜz ŧźŝ0ŞŸ, ũš Ũ0ŢšŮŶ. ȄȁȍǽǿȎȏǿȐȂȏ ȔȍȂȄ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, Ȋȋ ȋȊǽ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǿȋȄǿȂȎȏȅ
Ȑȉǽ ǿ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ, ȇǽȇ ȁȂȈǽȂȏ ȈțǾȋǿș ȁȐȒȋǿȊǽȜ (ǾȈǽȀȋ-
ȁǽȏȊǽȜ).
 
82
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

o7ſ. ĸŦŪŢš ŞŪţŠyűŶ ŭeť, Ť4Ţš ŬaŠŤ ũaŭŶ ŭŪŮŞŪŬeũũŷť, 75. ǧǽȇ ȋȇȍȐȃǽțȖȅȆ ȊǽȎ ǿȋȄȁȐȒ, ȇȋȀȁǽ ȁȐȂȏ ȎȂǿȂȍȊȘȆ
ŠhŴůŵů ŭżŞšŬů, ųŤ1ŭŮŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ, ŞżŮŬšũũŜşw ŬaŠŤ ǿȂȏȂȍ, ǾȘǿǽȂȏ ȔȅȎȏ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȏȋȊȇȋȎȏȅ ȊȂȇȋȂȆ ȅ ȋȎǿȂ-
Ů0ũŦŜ ũżŦŪšşw Ť3 ųŤ1ŭŮŜ ſ3ŭŮšŭŮŞA: ź4şů Ţš ŠhŴůŵů, ŞeŭŸ ȃǽțȖȂȀȋ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ȎȂȀȋ ǿȂȏȍǽ, ǽ ȇȋȀȁǽ ȁȐȂȏ ǿȂȏȂȍ țȃȊȘȆ,
ƆŦŪŢš ŠšŝeŧŶ ŝŷŞašŮŶ ŞżŮŬŜ ŭšşw2 ŨşŧŪŮŞ0ŬũŷŨŶ ſ3ŭŮš- ȏȋȀȁǽ ȋȊ ȇǽȇ ǾȘ ȎȀȐȖǽȂȏȎȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȇǽȇȋȀȋ-ȏȋ ȋȏȜȃȂ-
ŭŮŞ0ŨŶ, ŭŧ0şŪŨŶ ũżŦƁŤŨŶ ŭŬ0ŠŭŮŞŜ, t ŭŞŪŤ1űŶ ſ3ŨY ų†ŭ- ȈȂȊȅȜ ȂȀȋ ȋȏ ȎȂȀȋ ǿȂȏȍǽ, ȅȄ ȎǿȋȅȒ ȂȉȐ ȎȏȍǽȊ ȅȄȊȋȎȜȖȂȀȋ ȅ
Ůŷz ƉŝŧŜŦŤ ũŜũŪŭsŵů ũŜ Şŭź2 Şŭšŧeũũůź. ōŤ1Ųš Ť3 ŠůŴA, Ȋǽ ǿȎț ǿȎȂȈȂȊȊȐț ȊǽȊȋȎȜȖȂȀȋ ȊȂȇȅȆ ȎȐȒȋȆ ȏȐȉǽȊ: ȏǽȇ ȅ
ſ3şŠA u5ŝŪ t Ť4ŭŮŤũũŜşw Ť3 Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ ŠŷűaũƁš ŠżťŭŮ- ȁȐȕǽ, ȇȋȀȁǽ ȌȍȅȂȉȈȂȏ ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȂ ȋȏ ǿȂȜȊȅȆ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ȅ
ŞůšŮŭz, ŦŬŪŨĮ ŝŹŭ0ŞŭŦƁz ŞŭsŦƁz Ũşŧŷ2 ƅŝŬŹŮašŮŭz: ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȏȋȀȁǽ ǿȎȜ ǾȘǿǽȂȏ ǿȊȂ ǾȂȎȋǿȎȇȋȀȋ ȋȉȍǽȔȂ-
ſ3şŠa Ţš t ŠyűŜ ŧŸŭŮŤ1ŞŜ ƀżŧŸũŹ ŠhŴůŵŜz, t ƉŝŧŜŦŜ ȊȅȜ, ǽ ȇȋȀȁǽ ȎȅȈșȊȋ ȋǾǿȂǿǽȂȏȎȜ ȁȐȒȋȉ ȌȍȂȈȂȎȏȅ, ȏȋȀȁǽ ǿȎȜ
şŬŹű0ŞũŜşw ŞŭS ūŪŦŬŷŞašŮŭz. ŋŪŮŬeŝŜ u5ŝŪ ũaŨŶ ūŬšŠ- ȌȋȇȍȘǿǽȂȏȎȜ ȋǾȈǽȇǽȉȅ ȀȍȂȒǽ. ǥȏǽȇ, ȊǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ ǿȎȂȀȁǽ
ŧŪŢeũƁš ūŬŤ1ŭũw t ŞŭšS ŦŬżūŪŭŮŤ ƅŝŬŜŵaŮŤ, ŦŶ ųŤŭ- ȎǿȋȂ ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȂ ǿȎȂȐȎȅȈșȊȋ ȋǾȍǽȖǽȏș ȇ ȋȔȅȎȏȅȏȂȈșȊȋȉȐ
ŮŤ1ŮšŧŸũŪŨů Ť3 ŢŤŞŪŮŞ0ŬũŪŨů ŠŷűaũƁź Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ, ȅ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȋȉȐ ǿȂȜȊȅț ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ, ȏ. Ȃ. ȇ ȏȋȉȐ ǡȐȒȐ,
ŭŤ1ŬŹųŸ, ſ4Ţš ŞŤ1ŠŹ ūŬŪŬ0ŦŶ ƂšţšŦjŤŧŸ, t ŭżŞšŬŜ şŬzŠyŵŸ ǧȋȏȋȍȋȀȋ Ȍȍȋȍȋȇ ǥȂȄȂȇȅȅȈș ǿȋ ȎǿȂȏȂ ǿȂȁȂȊȅȜ ǿȅȁȂȈ ȀȍȜ-
ŞŪ ŭŞżŮŹ ŬaţůŨŜ (ĴšţšŦ. ʵ, Š7), ŠŜ ųŤŭŮA ũaŴŜ ūŬŤ1ŭũw ȁȐȖȅȉ Ȏ ǮȂǿȂȍǽ (Ȏȉ. ǥȂȄȂȇ. 1, 4), ȔȏȋǾȘ ǿȎȂȀȁǽ ȔȅȎȏȋț
ŠůŴšţŬŤ1ŮšŧũŜz ũŜŤūaųš ūŬšŝŷŞašŮŶ ųaŭŮŸ, ſ4Ţš ũš ȌȍȂǾȘǿǽȈǽ ȊǽȅȌǽȔȂ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊǽȜ ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ȊǽȕȂȆ, ȅ
ŧeŭŮũŹ ũaŨŶ ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ ŦŪ ŝ9eŭŮŞſũũŷŨŶ ŞŤŠżũƁſŨŶ, ȉȘ ȎȌȋȁȋǾȈȜȈȅȎș ȊȂȈȂȎȏȊȋ ǿȒȋȁȅȏș ǿ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ǿȅ-
ŞŶ ŞŪţŠyŭŹ ŭŞŹŮŪţaŬũŹ, ƆŢš ūŬŪŭŞŹŵašŮŶ ţŬsŵŤűŶ: ȁȂȊȅȜ, ǿ ǿȋȄȁȐȒȂ ȎǿȂȏǽ ȄȍȜ ȏȋ, Ȕȏȋ ǿȋ ȎǿȂȏȂ. Ǻȏȋ ȅ ȂȎȏș ȎǿȂȏ
ŭeť ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŭŞżŮŶ Ť4ŭŮŤũũŜşw ŬaţůŨŜ. ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ.
o7ƀ. ʼnżŲŷŤ ƈŨŷŴŧsźŵš ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŞŦyūŹ Ť3 şŬżűŶ, 76. ǪȂȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȅȁȐȉǽȈȅ, ǾȐȁȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȅ ȀȍȂȒ, ȏ.
ŭŤ1ŬŹųŸ, ŠyűŶ Ť4ŭŮŤũŷ, Ť3 ŠyűŶ ŧeŭŮŤ, ūŬŤ ŦŬšŵašŨŷűŶ Ȃ. ǡȐȒ ȅȎȏȅȊȘ ȅ ȁȐȒ ȌȍȂȈȂȎȏȅ, ǿȉȂȎȏȂ ȐȇȍȘǿǽțȏȎȜ ǿ ȐȉȂ
ŭŪŦŬŷŞaŮŤŭz ŞŪ ƈŨĮ: ŮżŨŢš Ŭšųeŭz, ſ3ŠŤ1ũŪ u5ŝŪ ŧŤŲE ŞŶ ȇȍȂȖǽȂȉȘȒ, ȌȋȔȂȉȐ, ȀȋǿȋȍȜȏ, ȋȁȊȋ Ȉȅȓȋ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ Ȑȉ ȇ
ŠHŝŬŜz ūŬŤţŷŞašŮŶ ƇŨŶ, ŠŬůş0š Ţš žŝƁš ŦŶ ŭŪūŬŪ- ȁȋǾȍȐ, ǽ ȁȍȐȀȋȂ — ȇ ȌȍȋȏȅǿȊȋȉȐ ȏȋȉȐ. Ǽ ȃȂ ȅȄ ǞȋȃȂȎȏ-
ŮŤ6ŞũŷŨŶ. İţŶ Ţš t ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ūŤŭaũƁť, Ť3 t ŭaŨŜşw ǿȂȊȊȘȒ ǬȅȎǽȊȅȆ ȅ ȅȄ ȎǽȉȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ Ȑȉǽ ȌȋȎȏȅȀ, Ȕȏȋ
ŬŜţůŨżũƁz ƈŨA ūŪŭŮŤş0űŶ, ƆŦw ūŬeŢŠš Ƈŝw ŭ™aşw ȌȍȂȃȁȂ ȇȍȂȖȂȊȅȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȎȋǿȊȂ ȊǽȌȍǽǿȈȜȂȏ ȁȐȕȐ Ȋǽ
ŦŬšŵeũƁz t ŞũŹyŠů ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŦŶ ŠHŝŬŷŨŶ ūŬšůŝŹŢ- ȁȋǾȍȋ, ǽ ȎǽȏǽȊǽ ȀȊȂȄȁȅȏȎȜ ǿ ȎǽȉȘȒ ȀȈȐǾȅȊǽȒ ȂȂ, ȌȋȇȐȕǽȜȎș
ŠašŮŶ ŠyŴů: ũšūŬƁsţũŸ Ţš şũŹţŠŤ1Ůŭz ŞŶ ŭaŨŷűŶ şŧů- ȌȍȂȀȍǽȃȁǽȏș ȐȉȐ ǿȎȂ ȌȍǽǿȘȂ ȅȎȒȋȁȘ; Ȏ ȏȋȀȋ ȃȂ ȔǽȎǽ, ȇǽȇ
ŝŤũaűŶ, Şŭ‰ Ššŭũŷ6z Ť3ŭű0Šŷ ƈŨY ţŜŮŞŪŬsŮŤ ŮŵŤ1Ůŭz. T ǿȋȄȍȋȃȁǽȂȉȎȜ ǿ ȇȍȂȖȂȊȅȅ, ǾȂȎ ǾȘǿǽȂȏ ǿȊȂ, ǽ ǾȈǽȀȋȁǽȏș
ŭaŨŜşw ŝŪ ŮŪşw2 ųŜŭA, Ş0ũŸŢš Ƈŝw ūŪŬŪŠŤ1Ũŭz, Ť3ţŞũĮ ǿȊȐȏȍȅ. ǬȋȔȂȉȐ ȅ ȊǽȒȋȁȅȉ, Ȕȏȋ ȇǽȇ ȁȍȂǿȈȂ ȀȋȎȌȋȁȎȏǿȋǿǽ-
u5ŝŪ ũšūŬƁsţũŸ ŝŷŞašŮŶ, ŞũyŮŬŸ Ţš ŝŧŜşŪŠaŮŸ: ŮżŨŢš Ȉǽ Ȋǽȁ ȁȐȕȋț ȌȍȂȈȂȎȏș, ȏǽȇ Ȍȋ ȇȍȂȖȂȊȅȅ ȀȋȎȌȋȁȎȏǿȐȂȏ
ƅŝŬŹŮašŨŶ, ţŜũE ƆŦŪŢš ūŬeŢŠš ƅŝŧŜŠaŴš ŧeŭŮŸ ŠyŴů, Ȋǽȁ ȊȂț ȅȎȏȅȊǽ. ǡȂȆȎȏǿȐȂȏ ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ȅ ȎǽȏǽȊǽ Ȋǽ ȁȐȕȐ,
ŭŤ1Ųš ūŪ ŦŬšŵeũƁŤ ŮŪS, ƅŝŧŜŠašŮŶ Ť4ŭŮŤũŜ. ŀżťŭŮŞůšŮŶ ȇǽȇ ȅ ȌȍȂȃȁȂ, ǽ ȊȂȍȂȁȇȋ ȁǽȃȂ ȀȋȍȕȂ ȏȋȀȋ, Ȋȋ ȊȂ ȇǽȇ Ȏȋ-
Ţš Ť3 ũšūŬƁsţũŸ ŠůŴeź, Ť3 ūŪ ŭeŨŶ ƆŦŪŢš Ť3 ūŬeŢŠš Ť3 ȌȍȅȎȐȖȅȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ — ȁǽ ȊȂ ǾȐȁȂȏ! — ǽ ȁȘȉȜ ȇǽȇ ǾȘ
ş0ŬŴš Ũũ0ŢŜš, ũŪ ũš ƆŦw ŭyŵŤ ŭŪ ŝŧŜşŪŠaŮƁź, ũš ŝyŠŤ ȌȍȂȁ Ȑȉȋȉ ȔȍȂȄ ȉȋȇȍȋȏȊȋȎȏș ȏȂȈǽ, ȌȍȅȜȏȊȋȎȏȅț ǾȂȎȎȈȋ-
ŮŪ2, ũŪ ƆŦw ŞŪţŠŷŨŧsz ƈŨY ŭŧaŝŪŭŮƁź ŮŹŧeŭũŪź, ŭŧa- ǿȂȎȊȘȒ ȎȈǽȎȏȂȆ. ǞȘǿǽȂȏ ȃȂ ȎȅȂ Ȍȋ ȌȋȌȐȖȂȊȅț Ǟȋȃȅț,
 
83
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠŪŭŮŸ ŝšţŭŧŪŞeŭũŷűŶ ŭŧŜŭŮeť: ūŪūůŵeũƁš Ţš ŝ9Ɓš ŭƁE ȔȏȋǾ ȔȂȈȋǿȂȇ ȁȋȎȏȅȀǽȈ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ ȁȋǾȍȋȉ ȊȂ ȅȊǽȔȂ, ȇǽȇ
ŝŷŞašŮŶ, ŠŜ ŨzŮeŢšŨŶ Ť3 nşũeŨŶ Ť3 Ť3ŭŦůŴeũƁšŨŶ ūŬŪűŪ- ȌȍȋȒȋȁȜ ȔȍȂȄ ǾȐȍț, ȋȀȊș ȅ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅȏȂȜ:
ŠS ųšŧŪŞżŦŶ, ŭŤ1Ųš žŵš ű0ŵšŮŶ ŞŶ ŞŪŭūŬƁsŮƁŤ ŝyŠšŮŶ ȌȍȋȕȈȅ ȉȘ ȔȍȂȄ ȋȀȋȊș ȅ ǿȋȁȐ, ȅ ǯȘ ǿȘǿȂȈ ȊǽȎ ǿ ȌȋȇȋȆ (ǬȎ.
ŝŧŜşaşw: ūŬŪŤŠ0űŪŨŶ ŝŪ, ŬšųE, ŭŦŞŪţĮ ƉşũŸ Ť3 Ş0Šů, Ť3 65, 12).
Ť3ţŞeŧŶ ũŷ2 ſ3ŭŤ2 ŞŶ ūŪŦ0ť (PŜŧ. …ſ, Ş7i).
o7ţ. ĽŧŜşŪŠaŮŸ, ƆŦŪŢš ŬżűŶ, t ŭaŨŜşw ŮŪşw2 ųŜŭA, ŞŶ 77. ǞȈǽȀȋȁǽȏș, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, Ȏ ȎǽȉȋȀȋ ȏȋȀȋ ȉȋȉȂȊȏǽ, ȇǽȇ
ƉũŸŢš ŦŬšŵašŨŭz, ŞŶ ŭaŨŪť Ů0ť şŧůŝŤũĮ ƈŨA ŭŦŬŷ- ȌȍȅȂȉȈȂȉ ȇȍȂȖȂȊȅȂ, ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ
ŞašŮŭz, ŞŶ ŭaŨŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ ſ3şw2 ŦŬhźŵŤ ŭŞŪE ūŬŤŴeŭŮ- ȎǽȉȋȆ ȀȈȐǾȅȊȂ Ȑȉǽ (ȁȐȒǽ), ȐȏǽȅǿǽȜ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ ȎǿȋȂ ȋȏ
ŞƁš: ſ3şŠa Ţš Ƈŝw ũŜųŤũašŮŶ ŦŮŪ2 t Şŭšşw2 ūŬšŠŧŪŢeũƁz ȎǽȉȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ ȂȀȋ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȊǽȔȊȂȏ ȇȏȋ ȈțǾȅȏș ǞȋȀǽ ȋȏ
ŢšŧaŮŤ ŝGŜ, ŮŪşŠA ũšŤţŬšųeũũŷŨŶ ũżŦƁŤŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ, ǿȎȂȀȋ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ [ȎȂȍȁȓǽ] ȎǿȋȂȀȋ, ȏȋȀȁǽ ȋȊǽ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊ-
ƇŨũŜşw ŬaŠŤ ŬaţůŨŜ ŝšŭżŠůšŮŶ ŠůŴŤ2 ųaŭŮŸ ũżŦŪŮŪŬŜz ȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ ȎȈȋǿȋȉ ǾȂȎȂȁȐȂȏ ȇ ȁȐȕȂ ȔȍȂȄ ȔȐǿȎȏǿȋ Ȑȉǽ,
ŭŞŪŤ1űŶ ſ3S ŝŧ†şŶ, ŮżŨŢš ŞŶ ŢšŧaũƁš ūŬ0ųšš ƅŝŬżŮšũƁz ȔǽȎȏș ȊȂȇȐț ǾȈǽȀ ȎǿȋȅȒ ȎȋȋǾȖǽȜ ȂȆ. ǟȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȎȂȀȋ, ȇȏȋ
ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ń$Ţš ŭƁE tũź1ŠŶ űŪŮsť nūaŭũw ŠšŬŢaŮŤ, ſ4Ţš ǿȋȎȒȋȖȂȏ ȊǽǿȎȂȀȁǽ ȇȍȂȌȇȋ ȐȁȂȍȃǽȏș ǿ ȎȂǾȂ ȎȅȂ ȋǾȍȂȏȂȊȅȂ,
Şŭ‰ ũŜŭŮŪ‰ŵŜz ŝŧŜş†z ŭŪ Ũũ0ź ŬaŠŪŭŮƁź Š0ŧŢšũŶ ȏȋȏ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȇ ȃȂȈǽȊȅț ȋȏȍȂȖȅȎș Ȏ ǿȂȈȅȇȋț ȍǽȁȋȎȏȅț
tŞŬšŵŤ2, ŠŜ ŭšŧŪ2 ŭyŵŤ ŭŮsŢšŮŶ, ŞŶ ũeŨŢš ƅŝŬŹŮašŮŭz ȋȏ ǿȎȂȒ ȊǽȎȏȋȜȖȅȒ ǾȈǽȀ, ȔȏȋǾ ȎȋǿȎȂȉ ȌȍȅȋǾȍȂȎȏȅ ȏȋ ȌȋȈȂ,
ŭŪŦŬŪŞeũũŪ ŭŪŦŬ0ŞŤŵš ŢŤ1ţũŤ. Ł#şŠa ŝŪ ŦŮŪ2 ŞŭE tŧŪŢŤ1ŮŶ Ȋǽ ȇȋȂȉ ȊǽȕȂȈ ȋȊ ȎȋȇȍȘȏȘȉ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ ȃȅȄȊȅ (Ȏȉ. ǩȑ.
ŢŤŮeťŭŦŪš ŝŪşaŮŭŮŞŪ, ŮŪşŠA ƅŝŬŹŮašŮŶ ŨżŭŮŪ, ŞŶ 12, 44). ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȋȏȍȂȔȂȏȎȜ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȃȅȏȂȆȎȇȋȀȋ Ǿȋ-
ũeŨŢš ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓz ŦŬhšŮŭz: ūŪ ūŬšŭūżzũƁź ŝŪ Šů- ȀǽȏȎȏǿǽ, ȏȋȀȁǽ ȋǾȍȂȏǽȂȏ ǿ ȎȂǾȂ ȏȋŌ ȉȂȎȏȋ, ǿ ȇȋȂȉ ȐȇȍȘȈǽȎș
ŴŤ2, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŪš ŠŜŬŪŞaũƁš ƈŨY ŭŞŪź2 kŞŧsšŮŶ ŝŧŜşŪ- ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȃȅȜ. ǤǽȏȂȉ, Ȍȋ ȉȂȍȂ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ ȁȐȕȅ, ȅ
ŭŮhũź. ľsŵŴš Ţš ŮŪşŠA t ŝŹŭHŞŶ ŠyŴů ŭŨůŵaŮŤ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ȁǽȍ [ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ] ȋǾȊǽȍȐȃȅǿǽȂȏ ǿ ȐȉȂ Ȏǿȋț
ūŪūůŵašŮŶ şDŸ, ŠŜ Ť3 ŬŜţŭůŢŠeũƁź Ůyź ūŪŠ0ŝũŹ ũŜů- ǾȈǽȀȋȎȏȘȊț (ǾȈǽȀȋȏǿȋȍȊȋȎȏș), Ȋȋ ȏȋȀȁǽ ȃȂ ȅ ǾȂȎǽȉ ȌȋȌȐ-
ųŤ1ŮŶ, ŠŪŝŬy Ţš Ť3 ƀŧY Ť3 ŭŨŤŬeũũŹťŴů ŮY ŭŪŠżŧŜšŮŶ: ţŜ ȖǽȂȏ ǠȋȎȌȋȁș ǾȋȈȂȂ ǾȂȎȌȋȇȋȅȏș ȁȐȕȐ, ȔȏȋǾȘ ȅ ȊǽȐȔȅȏș ȂȂ
ſ4Ţš Ũũ0şŪ ſ4ť ŭŮŷŠżũƁš, ſ3şŠA ŬŜţůŨŹŞašŮŶ t ŝŹŭ0Şŭ- ȍǽȎȎȐȁȅȏȂȈșȊȋȉȐ ȍǽȄȈȅȔȂȊȅț ȁȋǾȍǽ ȅ ȄȈǽ, ȅ ȎȋȁȂȈǽȏș
ŦŤűŶ ŝhŮŤ ūHŨŷŭŧŶ ūŬŤũŪŭŤ1Ũůź ŨeŬţŪŭŮŸ. ȎȉȅȍȂȊȊȂȆȕȂț, Ȍȋ ȏȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ, Ȕȏȋ, ȇȋȀȁǽ ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏȎȜ
ȋȊǽ ȏǽȇȅȉ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȉ, ȏȋȀȁǽ ǿȂȈȅȇȅȉ ȌȋȇȍȘǿǽȂȏȎȜ ȎȏȘ-
ȁȋȉ ȋȏ ȎȍǽȉȋȏȘ ǾȂȎȋǿȎȇȅȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ.
o7Ť. ŋŪ w4ŝŬŜţů ſ3ŭŨŷ2 ŝ9Ɓź ƇŨũŷŨŶ ŠůŴŤ2 ŠŞŤŢeũƁ- 78. ǩȘ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ Ǟȋȃȅț ȂȎȉȘ, ȐȉȊȘȉ (ȁȐȒȋǿȊȘȉ)
šŨŶ: ŮżŧŪ ŝŪ ƆŦŪŢš Š0ŨŶ ŭeť ſ4ŭŮŸ, ūŪũeŢš t ūŬš- ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ ȁȐȕȅ; ȏȂȈȋ ȃȂ ȇǽȇ ǾȘ ȁȋȉ ȂȂ ȂȎȏș. Ǫȋ ȏǽȇ ȇǽȇ
ŭŮůūŧeũƁz ƋŠaŨŪŞŜ, ũš Ů0ŦŨw w4ŝŬŜţŤ ũŜųšŬŮaũƁz Šů- ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂȉ ǝȁǽȉȋǿȘȉ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȒǽȍǽȇȏȂȍȅȎȏȅȔȂȎȇȅȂ
ŴeŞũŜşw ƅŭŦŞšŬũŤ1ŴŜŭz, ũŪ Ť3 ŮżŧŪ ũaŴš ŮŧżũƁź ūŪŠ- ȔȂȍȏȘ ȁȐȕȅ ȋȎȇǿȂȍȊȅȈȅȎș, Ȋȋ ȅ ȏȂȈȋ ȊǽȕȂ ȌȋȁȌǽȈȋ ȏȈȂ-
ūŜŠE. ōšşw2 ŬaŠŤ ŭ™0š ŝ9Ɓš ŭŧ0ŞŪ ŞŪūŧŪŮŤ1ŭz, Ş0Šů ũaŨŶ Ȋȅț, ȏȋ ǟȎȂȎǿȜȏȘȆ ǞȋȀ ǮȈȋǿȋ ǿȋȌȈȋȏȅȈȎȜ ȅ, ȇǽȇ ǞȋȀ, ȔȍȂȄ
ŭūŜŭeũƁz ŭŞŪŤ1ŨŶ ŦŬšŵeũƁšŨŶ ƆŦw ŝGŶ ŞŶ ūŪŬŪŢŠeũƁš ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȂ ǮǿȋȂ ǧȍȂȖȂȊȅȂ ȁǽȍȋǿǽȈ Ȋǽȉ ǿȋȁȐ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǿ
ŠŜŬŪŞaŞŶ, ŠŜ ūŪŬŪŠŤ1Ũŭz Ţš ŞŪŠ0ź, ŠżťŭŮŞƁšŨŶ ŭ™aşw Ť3 ǿȋȄȍȋȃȁȂȊȅȂ: ȅǾȋ ȉȘ ǿȋȄȍȋȃȁǽȂȉȎȜ ǿ ǿȋȁȂ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ
ŢŤŞŪŮŞŪŬsŵŜşw Š¦Ŝ: ŮżŨŢš žŝƁš Ť3 ŠyŴů Ť3 ŮżŧŪ, žŵš ǮǿȜȏȋȀȋ ȅ ǣȅǿȋȏǿȋȍȜȖȂȀȋ ǡȐȒǽ, ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȔȂȀȋ ȏȋȏȔǽȎ
 
84
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ƈŝw t ŞŭšŲżŧŜşw ţŜŧ0şŜ ūŬŤű0ŠŤŮŶ ŦŮŪ2 ŦŶ ŝGů, ȋȔȅȖǽȂȉȎȜ ȅ Ȍȋ ȁȐȕȂ ȅ Ȍȋ ȏȂȈȐ, ȂȎȈȅ ȌȍȅȎȏȐȌǽȂȉ ȇ ǞȋȀȐ Ȏ
ƅųŤŵašŨŶ: ŭ™0Ũů Ƈŝw Š¦ů ŞŶ ũaŭŶ Şŭšŧsźŵůŭz, şŬŹűy ȌȋȈȊȘȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ. Ǭȍȅ ȎȂȉ ǡȐȒ ǮǿȜȏȘȆ ǿȎȂȈȜȂȏȎȜ ǿ
Ţš t ŮŪşw2 ŝŹŢaŵů. ʼnš ŝŪ2 ſ4ŭŮŸ Ũ0ŵũŪ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŭyŵů, Ť3 ȊǽȎ, ǽ ȀȍȂȒ [ȅȈȅ ȋȏȂȓ ȀȍȂȒǽ] ȅȄȀȋȊȜȂȏȎȜ ǥȉ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȊȂǿȋȄ-
ūŬ0ŭŮů ũŜųšŬŮaũƁź ŠůŴŤ2, ŠŞŹŨA ŧŤ1ŲŜŨŤ ŞŶ Ů0ť ŝhŮŤ, ȉȋȃȊȋ, ȔȏȋǾȘ Ȍȍȅ ȂȁȅȊȎȏǿȂ ȅ ȌȍȋȎȏȋȏȂ — ȒǽȍǽȇȏȂȍȅȎȏȅ-
ƆŦŪŢš ũżŲŷŤ ũšūŵšŞaŴŜ: ŝ9eŭŮŞšũũŹť ŝŪ ŝŧŜşŪŠaŮŤ ȔȂȎȇȅȒ ȎǿȋȆȎȏǿǽȒ ȁȐȕȅ, — ǿ ȊȂȆ ȎȋȌȍȂǾȘǿǽȈȅ ȁǿǽ Țȏȅ Ȉȅ-
ŭŪųšŮŜŞaźŵšť ŭšŝE ŭ™hŨŶ ŦŬšŵeũƁšŨŶ, ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ũżŦŪšť ȓǽ, ȇǽȇ ȁȐȉǽȈȅ ȊȂȇȅȂ. ǧ ȏȋȉȐ ȃȂ, ȇȋȀȁǽ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ǾȈǽ-
ũšūŪŭŮŤŢŤ1ŨŹť, ūŪ w4ŝŬŜţů, Ť4Ţš ūŬŤ ƅŝŬůųeũƁŤ, ƆŦŪŢš Ȁȋȁǽȏș ȔȍȂȄ ǮǿȜȏȋȂ ǧȍȂȖȂȊȅȂ ȎȋȔȂȏǽǿǽȂȏ ȎȂǾȜ ǿ ǾȂȄȉȂȍ-
ūŤŭaũƁšŨŶ ƈŮŞšŬŢŠaźŵšŭz, şŠĮ ŮaŨw Ũ0ŢšŮŶ ŞŨŹ- ȊȋȆ ȊȂȇȋȂȆ ȈțǾǿȅ Ȏ ȔȂȍȏǽȉȅ ȋǾȍǽȄǽ ǞȋȃȅȜ ǿ ȄǽȈȋȀ Ȍȋȁȋ-
ŭŮŤ1ŮŤ ŧůŦaŞŪš ŧŤŲE, ũŤ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ũŜŤūaųš ūŬƁoŝŵeũƁź ǾȅȜ, ȀȁȂ ȌȋȉȂȎȏȅȏșȎȜ ȈȅȓȐ ȈȐȇǽǿȋȀȋ, — ȏǽȇ ȇǽȇ ȊȂȏ Ȋȅȇǽ-
ŭŞżŮŜ ŦŪ ŮŸŨĮ ŭyŵŤ: ŞżŬůšŨŶ u5ŝŪ Ť3ţŞŬšŵŤ1ŭz ŮŪŨY t ȇȋȀȋ ȋǾȖȂȊȅȜ ȎǿȂȏǽ Ȏȋ ȏșȉȋț? (Ȏȉ. 2 ǧȋȍ. 6, 14). ǥȏǽȇ ȉȘ,
ŭŪŦŬ0ŞŤŵŸ ƈŨA, ŝaũŤ ŬaŠŤ ũšŮŧżũƁz. Ɗ Ť5Ţš ŭŞzŵeũ- ȏȂȇȐȖȅȂ ȌȐȏȂȉ ȎǿȜȖȂȊȊȘȒ ȌȋȁǿȅȀȋǿ, ǿȂȍȐȂȉ, Ȕȏȋ ǾǽȊȂț
ũŷűŶ ūHŠŞŤşŶ ŮŵaŮšŧƁš ƈŭeŬŠũƁŤ, ŮaŦw Ť3 ƀŨjŤ ŨũŪ- ȌǽȇȅǾȘȏȅȜ (ȇȐȌȂȈșț ǿȋȄȍȋȃȁȂȊȅȜ) (ǯȅȉ. 3, 5) ȎȇǿȂȍȊȋ-
şŪwŝŬaţũƁŤ Ť3 ũš ųůŠŤ1Ũŭz, ųšŭw2 ŬaŠŤ ūŪ ŦŬšŵeũƁŤ ūaŦŤ, ȋǾȍǽȄȊȘȆ ȄȉȅȆ ȅȄǿȂȍȀǽȂȏȎȜ ȅȄ ȀȈȐǾȅȊ Ȑȉǽ; Ȍȍȅ ǿȎȂȉ ȏȋȉ
ŭŶ Š0ŝŬŷŨŤ ƀŧ†z ūŪŨŷŴŧsšŨŶ: ŝaũz ŝŪ ŭŞzŮhũŤ ƉŞŪ ȊȂ ȁȅǿȅȉȎȜ, Ȕȏȋ ȅ ȌȋȎȈȂ ȇȍȂȖȂȊȅȜ ȋȌȜȏș Ȏ ȁȋǾȍȘȉȅ Ȍȋ-
u5ŝŪ teŨŧšŮŶ t ũaŭŶ ŭŦŞeŬũů ŭŪşŬŹŴeũƁť, ƉŞŪ Ţš ȉȘȎȈǽȉȅ ȅȎȌȘȏȘǿǽȂȉ ȅ ȒȐȁȘȂ. ǥǾȋ ǾǽȊȜ ȋȎǿȜȖȂȊȅȜ, ȒȋȏȜ
ŭůşyŝŪš Ş0ŧŤ ũaŴšz ũhũŹ ũš Ť3ţŨŹũsšŮŶ. ʼnŤŢE u5ŝŪ ȋȏȗȂȉȈȂȏ ȎȇǿȂȍȊȐ ȀȍȂȒǽ, Ȋȋ ȁǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋȎȏȅ ȌȋȃȂȈǽȊȅȆ
ŝŹŭHŨŶ ſ4Ţš ŝŪŬŤ1ŮŤ ũaŭŶ, Ť3ŧŤ2 ŧſ1ŭŮũŷz ūŬŪŞŹŵŜŞaŮŤ ȊǽȕȅȒ ȊȂ ȐȊȅȔȏȋȃǽȂȏ, ȅ ǾȂȎǽȉ ǿȋȂǿǽȏș Ȍȍȋȏȅǿ ȊǽȎ ȅ
şŧŜş0ŧŷ ŞŪţŝŬŜũsšŮŶ: ŠŜ ±Ţš ũš ŭŪűŬŜũŤ1űŪŨŶ ſ3ŭŮeŭŮ- ȋǾȋȈșȎȏȅȏȂȈșȊȘȂ ȎȈȋǿǽ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȇ Ȋǽȉ ȊȂ ǿȋȄǾȍǽȊȜȂȏ,
Şšũũw ŭyŵš, nŬyŢƁš ūŬaŞŠŷ ūŬƁeŨŴš ŭƁ‰ ŞŶ ŭŤ1ŧŹ ŝ9Ɓšť ȔȏȋǾ ȔȂȀȋ ȊȂ ȎȋȒȍǽȊȅȈȅ ȉȘ, ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ȋȊȋȉ ȊǽȒȋ-
ŭŪűŬŜũŤ1ŨŶ. ȁȜȎș ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ, ȏȋ ȒȍǽȊȅȈȅ ȎȅȈȋț ǞȋȃȅȂț, ǿȋȎȌȍȅȜǿ
ȋȍȐȃȅȜ ȌȍǽǿȁȘ.
o7f. ōŜŮŜũA, ƆŦŪŢš ŬżűŶ, ŭ™hŨŶ ŦŬšŵeũƁšŨŶ Ť3ţŞšŬ- 79. ǮǽȏǽȊǽ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȈ Ȝ, ǮǿȜȏȘȉ ǧȍȂȖȂȊȅȂȉ ȅȄǿȂȍȀǽ-
şašŮŭz t ŠůŴŤ2, ūŪūůŵašŮŭz Ţš ŮŪŨY ūŬšŠŬšųeũũŷűŶ ȂȏȎȜ ȅȄ ȁȐȕȅ, Ȋȋ ȂȉȐ ȌȋȌȐȎȇǽȂȏȎȜ Ȍȋ ȐȇǽȄǽȊȊȘȉ ǿȘȕȂ
ŬaŠŤ ŞŤ1ũŶ, ŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤ ŭŞŪ‰ ŦHţũŤ ũŜŠ8 ƉũŪź ųŬšţ8 Ůż- ȌȍȅȔȅȊǽȉ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȏș Ȋǽ ȊȂȂ ȔȍȂȄ ȏȂȈȋ. ǞȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȃȅȜ
ŧŪ: ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŞŪ ŝ9Ɓz ŞŶ ŭaŨůź ŮY şŧůŝŤũY ŠůŴŤ2, ǿȎȂȈȜȂȏȎȜ ǿ ȎǽȉȐț ȀȈȐǾȅȊȐ ȁȐȕȅ, ȏ. Ȃ. ǿ Ȑȉ. ǥǾȋ, ȇǽȇ Ȁȋ-
ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŪ ƇŨŶ ŞŭšŧsšŮŭz: Şŭs ŝŪ, ŬšųE, ŭŧaŞŜ ŠŵeŬš ǿȋȍȅȏȎȜ, ǿȎȜ ȎȈǽǿǽ ǡȖȂȍȅ dzǽȍȜ ǿȊȐȏȍȅ, ȊȂǿȅȁȅȉǽ ȁȈȜ ǾȂ-
ŲReŞŷ ŞũůŮŬŸyŠů (PŜŧ. Ũ7Š, Š7i), ũš kŞŧsšŨŜ ŝŹŭHŨŶ. Ȏȋǿ (ǬȎ. 44, 14). ǬȋȔȂȉȐ, ȇȋȀȁǽ ȏȂȌȈȂ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȂȉ ȋ ǞȋȀȂ,
ŎżŨŢš t ŭaŨŷz ŮŪS şŧůŝŤũŷ2 ŭeŬŠŲŜ ũaŴšşw, ŬŜţůŨŹ- ȏȋ ȔȐǿȎȏǿȐȂȉ, Ȕȏȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș ȇǽȇ ǾȘ Ȍȋȏȋȇȋȉ
ŞašŨŶ ƆŦŪŢš ŮšŦyŵůź ŝ9eŭŮŞšũũůź ŧźŝ0ŞŸ, ſ3şŠA Ůeū- ȅȎȏȋȍȀǽȂȏȎȜ ȅȄ ȎǽȉȋȆ ȀȈȐǾȅȊȘ ȎȂȍȁȓǽ ȊǽȕȂȀȋ; ȁȐȒȅ ȃȂ
ŧŹ ŝGŜ ŞŪŭūŪŨŤũašŨŶ: ŧůŦaŞƁŤ Ţš ŠyŭŤ ūŬ0ųšš ųyŞŭŮŞŷ ȄȈȘȂ Ȋǽ ȔȐǿȎȏǿǽ ȏȂȈȂȎȊȘȂ ȊǽȌǽȁǽțȏ ȅ ǿ ȊȅȒ ȀȊȂȄȁȜȏȎȜ,
ŮŹŧeŭũŷŨŤ Şű0ŠzŮŶ Ť3 şũŹţŠsŮŭz, ŭŧaŝŪŭŮŤ ŬaŠŤ ūŧŪŮ- ȐȁȋǾȊȋ ȁȂȆȎȏǿȐȜ ȔȍȂȄ ȌȋȁȍȐȔȊȐț ȅȉ ȌȈȋȏș, Ȋǽ ȏȂȒ, ȇȋȅ
ŭŦjz ŠżťŭŮŞůźŵš, ūŬŤ Ť5Ţš ſ3ŵE ŨŧŜŠeũųšŭŮŞůźŵŤűŶ ȉȈǽȁȂȊȔȂȎȏǿȐțȏ ȂȖȂ ȁȐȕȋț. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ Ȑȉ Ȋǽȕ, Ȍȋ
ŠůŴeź: ŭŤ1Ųš u5ŝŪ ƇŨŶ ũaŴŶ ūŬŤ1ŭũw ūŪ Ƌūcŧů ũŜŭŧŜŢ- ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈȐ, ǿȎȂȀȁǽ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȄǽȇȋȊȐ
ŠašŮŭz ţŜŦ0ũŪŨŶ Šůű0ŞũŷŨŶ, ųyŞŭŮŞƁz Ţš ūŧ0ŮŤ ƈŨz- ǡȐȒǽ; ȔȐǿȎȏǿǽ ȃȂ ȌȈȋȏȎȇȅȂ ȋȒȋȏȊȋ ȐǿȈȂȇǽțȏȎȜ ȎȈǽȎȏȋȈț-
 
85
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

şųeũũŷŨŤ ŭŧŜŭŮŸŨŤ2 ŭŪtŞŪŠŤ1ŮŤŭz Ş0ŧzŵš (ŌŤ1Ũŧ. ţ7, }i). ǾȅǿȘȉȅ ȎȇȈȋȊȊȋȎȏȜȉȅ (Ȏȉ. ǭȅȉ. 7, 18). ǫȏ ȏȋȀȋ ǿ ȏȂȒ, ȇȋȅ
ŎżŨŢš u5ŝŪ ŝŧŜşŪŠaŮŸ ƇŨũŜşw ŬaŠŤ ųyŞŭŮŞƁz, ŮżŧŪ ŞŶ ȍȂǿȊȋȎȏȊȋ ȌȍȂȐȎȌȂǿǽțȏ ǿ ǿȂȁȂȊȅȅ, ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȔȍȂȄ ȔȐǿȎȏǿǽ
ŬaŠŪŭŮŸ ũšŤţŬšųeũũůź ūŬšŤŮŤ2, ūŬšŠ8ůŭūŹŞaźŵŤűŶ Ŭaţů- Ȑȉǽ ȅ ȎǽȉȋȂ ȏȂȈȋ ȋǾǿȂȎȂȈȜȂȏ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂȉ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ;
ŨŪŨŶ ŞšŭšŧŤ1ŮŶ: ŝżŭŪŞš Ţš ųyŞŭŮŞŷ ŮŹŧeŭũŷŨŤ, ũŜŤūaųš ȇȋȀȁǽ ȃȂ ȊȂȍǽȁȅǿȋ ȅ ǾȂȎȌȂȔȊȋ ȏȂȔȂȉ ȌȐȏȂȉ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ,
ſ3şŠA ũaŭŶ ƅŝŬsŵůŮŶ ŨŜŧŪŠyŴũŹ ŮšųeũƁš ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ȏȋ ǾȂȎȘ, ȊǽȒȋȁȜ ȊǽȎ ȏǽȇȅȉȅ, ȌȈȂȊȜțȏ ȁȐȕȐ ȊǽȕȐ ȔȍȂȄ
ŴeŭŮŞůźŵŤűŶ, ŠyŴů ūŧŹũsźŮŶ, ũyŢŠũŹ Ůyź, ŞŪ ±Ţš ȔȐǿȎȏǿǽ ȏȂȈȂȎȊȘȂ, ȊǽȎȅȈșȎȏǿȂȊȊȋ ȌȍȅȄȘǿǽȜ ȂȂ, ȐǾȅȆȓȘ, ȇ
ũš ű0ŵšŮŶ, ūŪŠŞŤ1Ţůŵš ƈŝjťŲŷ. ȏȋȉȐ, ȔȂȀȋ ȋȊǽ ȊȂ ȃȂȈǽȂȏ.
ū7. ĿŧŜş0ŧźŵŷz ŞŦyūŹ ŠŞA ŧŤŲ†, ŝŧŜşŪŠaŮŤ, Ť3 şŬŹűA 80. ǠȋǿȋȍȜȖȅȂ, Ȕȏȋ ȁǿǽ Ȉȅȓǽ, ȏ. Ȃ. ȁȐȒ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ȅ ȁȐȒ
ŞBŬũŷŨŶ ŞŶ ŭšŬŠŲaűŶ ŝhŮŤ, t ſ4Ţš ŬšŵŤ2 ſ3ŽŧjŭŮů, ȀȍȂȒǽ, ǿȉȂȎȏȂ ȎȋȌȍȂǾȘǿǽțȏ ǿ ȎȂȍȁȓǽȒ ǿȂȍȐțȖȅȒ, ǿ Ȍȋȁ-
ŭŞżŮŶ ŞŪ ŮŸŨĮ ŭŞżŮŤŮŭz, Ť3 ŮŸŨA ſ3şw2 ũš ƅŝ8sŮŶ (Ĵwaũ. ȏǿȂȍȃȁȂȊȅȂ ȎȂȀȋ ȉȊȂȊȅȜ ȎǿȋȂȀȋ ȅȄ ȎȈȋǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȎȏǽ: ȅ
ʵ, ſ7), t ŮŪşw2 ŭŪŭŮŜŞŧsŮŤ űŪŮsŮŶ ŭŞŪE ŨũżũƁš, şŧŜş0ŧź- ȎǿȂȏ ǿȋ ȏșȉȂ ȎǿȂȏȅȏ, ȅ ȏșȉǽ ȊȂ ȋǾȗȜȈǽ ȂȀȋ (ǥȊ. 1, 5),
ŵš: ũŤŦaŦŪŢš ŝ9eŭŮŞšũũŹť ŭŞżŮŧŪŭŮŤ t ſ4Ţš ŧůŦaŞŪŨů ǿȘǿȋȁȜȏ, Ȕȏȋ ȎǿȂȏȈȋȎȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȊȅȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ ȋȎȇ-
ŭŪūŬšŝŷŞaũƁz ŭŦŞšŬũŤ1ŮŤŭz, žŵš ŦŜŦŪŞhŨŧźŝŪ w4ŝŬŜţŪŨŶ ǿȂȍȊȜȂȏȎȜ ȋȏ ȎȋȌȍȂǾȘǿǽȊȅȜ Ȏ ȈȐȇǽǿȘȉ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȎǿȂȏ Ǿȋ-
Ť3 ūŬŤŝŧŤŢašŮŭz, ŬšųE, ŞŶ ŠůŴŤ2 ŭŞżŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷť ȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ȊȂȇǽȇȋ ȅ ȌȍȅǾȈȅȃǽȈȎȜ ȇȋ ȏșȉȂ ǾȂȎȋǿȎȇȋȆ. Ǫȋ
ŮŸŨĮ ŝŹŭ0ŞŭŮŹť. T ŭaŨŜşw Ţš ŬšųeũƁz ſ3ŽŧŸŭŦŜşw, ȏȋ ȃȂ ǢǿǽȊȀȂȈșȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ ȋǾȈȅȔǽȂȏ ȏǽȇȋǿȘȒ, Ȕȏȋ ȋȊȅ
ƅŝŧŤųaźŮŭz ŞũĮ ŭ™hűŶ ūŤŭaũƁť ŨyŠŬŭŮŞůźŵƁŤ: ūŪũeŢš ȉȐȁȍȎȏǿȐțȏ ȊȂ ȎȋȀȈǽȎȊȋ Ȏ ǮǿȜȏȘȉȅ ǬȅȎǽȊȅȜȉȅ. ǥǾȋ ȏǽȇ
ŝŪ ŭŧ0ŞŪ ŝ9Ɓš ŭŞżŮŶ Ť4ŭŮŤũũŷť, ŞŪ ūŧ0ŮŤ kŞŤ1ŮŤŭz ȇǽȇ ǞȋȀ ǮȈȋǿȋ, ȎȂȆ ǮǿȂȏ ȅȎȏȅȊȊȘȆ, ǾȈǽȀȋǿȋȈȅǿ ȜǿȅȏȅȎȜ
Ť3ţŞ0ŧŤ ŭŞŪeť ŮŞaŬŤ, ŝšţŨżŬũŷŨŶ ŭŞŪŤ1ŨŶ ųšŧŪŞŹŦŪ- ȏǿǽȍȅ ǿȋ ȌȈȋȏȅ ǮǿȋȂȆ, Ȍȋ ǾȂȄȉȂȍȊȋȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅț
ŧź1ŝƁšŨŶ ŭŞżŮŶ ŭŞ0ť ŞŶ ũaŭŶ ŞŢeşŶ ŭ™aşw ŬaţůŨŜ: ǮǿȋȂȉȐ ǿȋȄȃȂȀ ǿ ȊǽȎ ȎǿȂȏ ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ǮǿȋȂȀȋ, ȉȐȁȍȋ-
ŨůŠŬŪŞaũƁš Ţš ŨƁŬŭŦ0š, ŭŞżŮŜ ŝ9Ɓz ũš ūŪŭŮŤ1Ţš: ūŪũeŢš ǿǽȊȅȂ ȃȂ ȉȣȍǽ ȊȂ ȋǾȗȜȈȋ (ȏ. Ȃ. ȊȂ ȌȋȄȊǽȈȋ) ȎȂȀȋ ǮȋǿȂȏǽ
ŨůŠŬŪŞaũƁš ūŧŪŮŭŦ0š ŞŬŜŢŠA ũŜ ŝGŜ (ŌŤ1Ũŧ. }, ţ7): ŮŪşw2 ǞȋȃȅȜ, ȌȋȂȈȅȇȐ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȌȈȋȏȎȇȋȂ ǿȍǽȃȁǽ Ȍȍȋȏȅǿ
ŬaŠŤ ŝŪşŪŭŧ0ŞŶ ŮŜŦŪŞhť ūŬƁsŮŶ şŧŜş0ŧŶ. ŎżŨŢš ūŪŨa- ǞȋȀǽ (ǭȅȉ. 8, 7): ȏȋ Ȍȋ ȎȂȆ ȌȍȅȔȅȊȂ ǞȋȀȋȎȈȋǿ ȅ ȐȌȋȏȍȂǾȅȈ
ŧŹ ŠŤ1Şũŷť, kŭũżťŴš ũŜ ŭŬšŠY Ť3ţũŪŭS, ũŜŞšŠE: ĽĮ, ŬšųE, ȏǽȇȋȂ ȎȈȋǿȋ; ȅ ȄǽȏȂȉ, ȎȇǽȄǽǿ ȂȖȂ ȊȂȎȇȋȈșȇȋ ȎȈȋǿ, Ȋǽǿȋȁȅȏ
ŭŞżŮŶ Ť4ŭŮŤũũŷť, Ť4Ţš ūŬŪŭŞŹŵašŮŶ ŞŭsŦŜşŪ ųšŧŪŞżŦŜ ȎȂȆ ȁȅǿȊȘȆ ȉȐȃ: — ǾȘȈ ȎǿȂȏ ȅȎȏȅȊȊȘȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȍȍȋ-
şŬzŠyŵŜşŪ ŞŶ ŨjŬŶ (Ĵwaũ. ʵ, f7): ŞŨżŭŮw ſ4Ţš ũŜŭŮŜeŮŶ ȎǿȂȖǽȂȏ ǿȎȜȇȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ȌȍȅȒȋȁȜȖȂȀȋ ǿ ȉȣȍ, — ǿȉȂȎȏȋ:
Ť3 ŢŤŞŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ. ľŶ ŨjŬŹ ŝĮ, Ť3 ŨjŬŶ ŮżŨŶ ŝhŭŮŸ, Ť3 ȍȐȇȋǿȋȁȅȏ ȅ ȃȅǿȋȏǿȋȍȅȏ. ǟ ȉȣȍȂ ǾȘȈ, ȅ ȉȣȍ ȅȉ ȌȋȈȐȔȅȈ
ŨjŬŶ ſ3şw2 ũš ūŪţũA. ľŪ ŭŞŪ‰ ūŬƁŤ1Šš, Ť3 ŭŞŪŤ2 ſ3şw2 ũš ūŬƁsŴŜ. ǾȘȏȅȂ, ȅ ȉȣȍ ǢȀȋ ȊȂ ȌȋȄȊǽȈ. ǬȍȅȕȂȈ ȇ Ȏǿȋȅȉ, ȅ Ȏǿȋȅ ǢȀȋ ȊȂ
Ł#ŧŤ1Ųŷ Ţš ūŬƁsŴŜ ſ3şŪ2, ŠŜŠE Ť5ŨŶ ŞŧaŭŮŸ ųaŠwŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ ȌȍȅȊȜȈȅ. ǝ ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȅȊȜȈȅ ǢȀȋ, ǿȂȍȐțȖȅȉ ǿȋ ȅȉȜ
ŝhŮŤ, ŞżŬůźŵŷŨŶ ŞŪ Ť4Ũz ſ3şw2. ĿŧŜş0ŧšŮŶ Ţš Ť3 ūŬš- ǢȀȋ, ȁǽȈ ǿȈǽȎȏș, ȎȋȁȂȈȘǿǽȏșȎȜ Ȕǽȁǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ (ǥȊ. 1,
ŨyŠŬŷť ūavšŧŶ, ŭŦŜţyz ſ4Ţš ũš ūŪŭŮŤ1Ţš, ũš ƆŦw ƈŢE 9-12). ǥ ȌȍȂȉȐȁȍȘȆ ǬǽǿȂȈ ǿ ȋǾȜȎȊȂȊȅȂ ȎȂȀȋ ȃȂ ȍȂȔȂȊȅȜ:
ūŬƁsűŶ, Ť3ŧŤ2 ſ4Ţš ŭŪŞšŬŴŤ1űŶ, şŪũź1 Ţš, ŬšųE, ŠŜ ŠŪŭŮŤ1şũů, ȊȂ ȌȍȅȜȕǽ (Ǝ ƕƌƟƈƖƌƍƚƘ – ȊȂ ȌȋȄȊǽȈȅ), Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȊȂ Ȍȋȏȋ-
ŞŶ ũeŨŢš Ť3 ūŪŭŮŤ1Ţš Ť3 ūŪŭŮŤŢeũŶ ŝhűŶ t űrŮA Ƃ}ŭŜ ȉȐ, ȔȏȋǾȘ Ȝ ȐȃȂ ȁȋȎȏȅȀ, ȅȈȅ ȐȎȋǿȂȍȕȅȈȎȜ; Ȋȋ ȎȏȍȂȉȈțȎș,
(ŐƁŧƁū. G, Ş7i): ŎżŨŢš ŭŜŮŜũY, şŧŜş0ŧšŮŶ ŝŧŜşŪŞżŭŮ- ȊȂ ȁȋȎȏȅȀȊȐ Ȉȅ ȅ Ȝ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȁȋȎȏȅȀ ȉȂȊȜ DzȍȅȎȏȋȎ ǥȅȎȐȎ
ũŤŦŶ, ũš ūŪŭŮŤ1şũůŮŤ ŭŞżŮŶ Ť4ŭŮŤũŷ, Ť3ţ8 ũŜųaŧŜ ŞŪ ųyŢŠŸ (DZȈȌ. 3, 12). ǥȏǽȇ, ȊȂ ȋ ȎǽȏǽȊȂ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǢǿǽȊȀȂȈȅȎȏ, Ȕȏȋ ȋȊ
 
86
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŮŪşw2 ſ4ŭŮŸ: ūŪũeŢš ŞŶ Ů0ŨŶ ũŤŢE ŭŞżŮŤŮŶ, ũŪ ŭŧhŴŜ- ȊȂ ȌȋȄȊǽȈ ȎǿȂȏǽ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ, — ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊ ȋȏ ȊǽȔǽȈǽ
ŵŷz ųšŧŪŞżŦŤ ŭŤ6ŧŷ Ť3 ųůŠšŭA ŝ9Ɓz, ũš űŪŮsŵŷz Ţš ūŬŤ- ǾȘȈ ȔȐȃȁ ȂȀȋ, — Ȋȋ ȁȋȎȏȋȆȊȋ ȌȋȍȅȓǽȂȏ Ȏȅȉ ȎȈȋǿȋȉ Ȉț-
ŝŧŤ1ŢŤŮŤŭz ūŪŮšŨũeũũŜşw ŬaŠŤ Ť4űŶ ŭeŬŠŲŜ ŭŞżŮů Ŭaţů- ȁȂȆ, ȇȋȏȋȍȘȂ, ȎȈȘȕǽ ȋ ȎȅȈǽȒ ȅ ȔȐȁȂȎǽȒ ǞȋȃȅȅȒ, ȊȂ ȒȋȏȜȏ
ŨŜ ſ3şw2 (ŝ9Ɓz), ŭŧ0ŞŪŨŶ ŠŪŭŮ0ťũŹ ŝšţųeŭŮŞůšŮŶ. ȋȁȊǽȇȋ ȃ ȌȍȅȎȏȐȌȅȏș ȇ ȎǿȂȏȐ ǿȂȁȂȊȅȜ ǢȀȋ, Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
ȋȉȍǽȔȂȊȅȜ ȎȂȍȁȓǽ ȅȒ.
ū7Ŝ. ŀŞA Ŭ0ŠŜ ŝhŮŤ. ƆŦŪŢš ŭŧ0ŞŪ ũaŭŶ ƈųŤ1ŮŶ ŬaţůŨŜ, 81. ǮȈȋǿȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ, Ȕȏȋ ȂȎȏș ȁǿǽ ȍȋȁǽ ȄȈȘȒ
ŧůŦaŞŷűŶ ŠůűHŞŶ, ƉŞŜ u5ŝŪ t ŮżűŶ ŭyŮŸ ŮŪũų†ťŴŜ, ƉŞŜ ȁȐȒȋǿ: ȋȁȊȅ ǾȋȈȂȂ ȏȋȊȇȅ, ȁȍȐȀȅȂ ǾȋȈȂȂ ȀȍȐǾȋǿȂȖȂȎȏǿȂȊ-
Ţš ŞšŵeŭŮŞſũũŹťŴŜ: ŮŪũų†ťŴŜz Ƈŝw ŠyŴů ŝŪŬŤ1ŮŤ, ȊȘ. ǯȋȊȔǽȆȕȅȂ ǿȋțțȏ Ȋǽ ȁȐȕȐ, ǽ ȀȍȐǾȂȆȕȅȂ ȌȈȋȏș ȋǾȘȇ-
Ť4ũũŜz (ŞšŵeŭŮŞšũũŹťŴŜz) Ţš ūŧ0ŮŸ ƈŨŜŵeũũŷŨŤ ũż- ȊȋǿȂȊȊȋ ȌȈȂȊȜțȏ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȎȍǽȉȊȘȒ ȊȂȇȅȅȒ ȎȈǽȎȏȊȘȒ
ŦŪŮŪŬŷŨŤ ƈŮŹŴeũŸŨŤ ūŧŹũsŮŤ ƅŝŷŦ0ŴŜ, ŮżŨŢš Ť3 ŭŪ- ȁǿȅȃȂȊȅȆ; ȌȋȔȂȉȐ ǿȎȂȀȁǽ ȁȍȐȀ ȁȍȐȀȐ ȌȍȋȏȅǿȜȏȎȜ ȁȐȒȅ, Ȋǽ
ūŬŪŮŤ1ŞũŹ Ť4ŨůŮŶ ŦŶ ŭšŝĮ ŬŜţŠŹŧeũƁš, Ť5Ţš ŠyŴů ŝŪ- ȁȐȕȐ ȊǽȌǽȁǽțȖȅȂ, ȅ ȁȐȒȅ, ȊǽȌǽȁǽțȖȅȂ Ȋǽ ȏȂȈȋ, ȒȋȏȜ ȇ
Ŭź1ŵƁŤ ŝżŭŪŞš Ť3 Ť4Ţš ŮżŧŪ: Ƌ ŞŪ ſ4Ţš ŞŬšŠŤ1ŮŤ ųšŧŪŞżŦŤ, ȏȋȉȐ, ȔȏȋǾȘ ǿȍȂȁȅȏș ȈțȁȜȉ, ȍǽǿȊȋȂ ȅȉȂțȏ ȍǿȂȊȅȂ. ǧȋȀȁǽ
ŬaŞũw Ť4ŨůŮŶ ūŬšŠŧŪŢeũƁš. Ł#şŠA Ƈŝw ŝŧŜşŪŠaŮŸ ũš ŞŪ- ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȊȂ ȋǾȅȏǽȂȏ ǿ ȔȂȈȋǿȂȇȂ, ȁȐȒȅ ȄȈȘȂ ȊǽȌȋȁȋǾȅȂ
ŠŞŪŬsšŮŭz ŞŶ ųšŧŪŞżŲŹ, ŮŪşŠA ŞŪ şŧůŝŤũY ŭeŬŠŲŜ w4ŝŬŜ- ȄȉȅȆ ȀȊȂȄȁȜȏȎȜ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȂ ȎȂȍȁȓǽ, ȊȂ ȁǽǿǽȜ ȁȐȕȂ ǿȋȄȄȍȂȏș
ţŪŨŶ ŭyŵŤ ƀŨƁſ1ŞŶ ŞŪţşũŹţŠsŮŭz, ũš ƅŭŮŜŞŧsźŵš t- ȇ ǿȋȄȃȂȈǽȊȅț ȁȋǾȍǽ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋ ǿȋ-
ũź1ŠŶ ŞŪţţŬżŮŤ ŠyŴů ŦŪ ŢšŧaũƁź Š0ŝŬŜşw: ſ3şŠa Ţš ŞŪ ȄȋǾȅȏǽȂȏ ǿ ȐȉȂ, ȏȋȀȁǽ ȋȊȅ, ȇǽȇ ȋǾȈǽȇǽ ȊȂȇȅȂ ȏȂȉȊȘȂ, Ȍȍȋ-
ƈŨĮ ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŭŪŦŬŷŞašŮŭz, ŮŪşŠA Ƈŝw ƆŦw ƉŝŧŜŲŷ ȉȂȈșȇǽțȏ Ȍȋ ȔǽȎȏȜȉ ȎȂȍȁȓǽ, ȌȍȂȋǾȍǽȄȐȜȎș ǿ ȎȏȍǽȎȏȅ ȀȍȂ-
ũżŲŷŤ ŨŬaųũƁŤ, ūŬ0ųšš ųŜŭŮŸŨŤ2 ŭšŬŠeųũŷŨŤ ŬŜŭŮŤ1ųůŮ- ȒȋǿȊȘȂ ȅ ǿ ȌȍȅȄȍǽȔȊȘȂ ȉȂȔȏǽȊȅȜ ȍǽȄȊȋȋǾȍǽȄȊȘȂ, ȔȏȋǾȘ
ŭz ŞŪ ŭŮŬaŭŮŸ şŬŹűA, Ť3 ŞŶ ŞŪţũŪŴſ1ũƁz ŬŜţŧŤ6ųũŜz ūŬš- ȔȂȍȂȄ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȂ ȍǽȄǿȈȂȇǽȜ ȉȂȔȏǽȊȅȜȉȅ Ȑȉ, ȋȏȏȋȍȀ-
wŝŬŜţyźŵŷzŭz, ŠŜ ūaŨzŮŸ ƈŨA ŭŨůŵaźŵš, ſ4Ţš ŦŪ ȊȐȏș ȂȀȋ ȋȏ ȎȋǾȂȎȂȁȋǿǽȊȅȜ Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț. ǥȏǽȇ, ȇȋȀȁǽ ȉȘ
ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŮŪşw2 ŝšŭżŠŷ tŮ0ŬşũůŮŶ. Ł#şŠA Ƈŝw Ũŷ2 t ȁȐȒǽȉȅ, Ȋǽ ȁȐȕȐ ȊǽȌǽȁǽțȖȅȉȅ, ȇ ȁȐȕȂǿȊȘȉ ȍǽȄȃȅȀǽȂȉȎȜ
ŝŹŭHŞŶ, Ť5Ţš ŠyŴů ŭŨůŵaźŵŤűŶ, ŞŶ ŠůŴſ1Şũŷz ŞŪţşŜ- ȎȏȍǽȎȏȜȉ, ȊǽȅȌǽȔȂ ȃȂ ȇ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅț ȅ ȀȋȍȁȘȊȂ, ȎȂȆ ȉǽȏȂ-
ŬašŨŭz ŭŮŬ†ŭŮŤ, ũŜŤūaųš ŞŶ şŪŬŠhũź, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŨaŮŤ ȍȅ ǿȎȂȒ ȄȋȈ, ȏȋȀȁǽ, ȌȍȅǿȋȁȜ Ȋǽ ȌǽȉȜȏș ȍǽȄȈȋȃȂȊȅȂ ȏȂȈǽ
ŞŭżűŶ ŭŮŬŜŭŮeť, ŮŪşŠA ŬŜţŬůŴeũƁš ŮżŧŜ ũaŴšşw ūŪ- ȎǿȋȂȀȋ, ȐȎȏȘȁȅȉ Țȏȋ ȊǽȁȉȂȊȅȂ ȎȈǽǿȋȈțǾȅǿȋȀȋ ȎǽȉȋǿȋȄ-
ŨŷŴŧsźŵš, Ɖũůź ŞŷŭŪŮY ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz ūŪŭŬŜŨŤ1ŨŶ: Ů0Ţ- ȊȋȕȂȊȅȜ. ǯȋ ȃȂ ȁȋȈȃȊȋ ȁȂȈǽȏș, ȅ ȇȋȀȁǽ ǾȂȎȘ, Ȋǽ ȏȂȈȋ
Šš Ţš ūŪŠŪŝašŮŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, ſ3şŠA Ť5Ţš Ť3 ŮżŧŪ ŬaŮůźŵƁŤ ǿȋțțȖȅȂ, ȌȋȁȀȋȏȋǿȈȜțȏ ȎȂȍȁȓȂ ȊǽȕȂ ȇ ǿȋȎȇȅȌȂȊȅț
ŝżŭŪŞš, ŞŶ ŭŮ{ŠũŜz ūŪűŪŮBũƁz ŭeŬŠŲš ũaŴš ŞŪţŞŜŬŤ1ŮŤ ȎȍǽȉȊȘȉȅ ȌȋȒȋȏȜȉȅ: ȅǾȋ Țȏȋ ȋȁȊȋ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȂ ȎȅȈșȊȋ
ƈŭŮŬŪsźŮŶ: ŭƁe ŝŪ, ŞŭsŦŪš ŬŜţŧŤ1ųƁš ŧůŦaŞŷűŶ ŠůűHŞŶ, ȍǽȎȎȏȍȋȅȏ ǿȎȜȇȅȂ ȌȋȇȐȕȂȊȅȜ ȄȈȘȒ ȁȐȒȋǿ ǿ ȎǿȜȄȅ Ȏ ȌǽȉȜ-
ſ3ŠŤ1ũŪ ŞŪŭūŪŨŤũaũƁš Ť4Ũšũš ŝ9Ɓz ŞŶ ŮŬeţŞŹť ūaŨzŮŤ ȏȅț ǞȋȃȅȂț. ǟ ȎȈȐȔǽȂ ȃȂ, ȂȎȈȅ Ȍȋ ȌȋǿȋȁȐ ȏǽȇȋȀȋ ǿȋȎȌȋ-
ƈūŬŜţŠũŤ1ŮŤ Ũ0ŢšŮŶ. İŵš ŧŤ Ţš t ŮŪşw2 ŞŪŭūŪŨzũyŮƁz ȉȅȊǽȊȅȜ ȁȐȕȂǿȊȘȂ ǾȂȎȘ ȊǽȔȊȐȏ ǿȈǽȀǽȏș ȉȘȎȈș ȋ ǾȂȄȉȂȍ-
ūaŦŤ űyŠŪŭŮŸ ũaŨŶ ŝšţŨżŬũů ųšŧŪŞżųšŭŦŜşw ſ3ŭŮšŭŮŞA, ȊȋȆ ȊȅȔȏȋȃȊȋȎȏȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȀȋ ȂȎȏȂȎȏǿǽ, ȇǽȇ ȊȅȇǽȇȋȀȋ
ūŪŠŧŜşaŮŤ Ť4ŨůŮŶ ŠůŴeŞũƁŤ ŝżŭŪŞš, ƆŦw ũŤųšŭŪşw2 ŭyŵů ȁȋȎȏȋȅȊȎȏǿǽ ȊȂ ȅȉȂțȖȂȀȋ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȍǽȄȈȋȃȂȊȅȜ ȌȈȋȏȅ
ŠŪŭŮ0ťũů: tųazũƁz ŝŪ ŬaŠŤ ŭƁE ŧź1ŝzŮŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ: ſ3şŠa (ȅǾȋ ȏǽȇ ȈțǾȜȏ ȋȊȅ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȏș, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊǽȔȊȂȏ ȅȒ Ȏǽ-
ŝŪ ŮżűŶ ŦŮŪ2 ūŬšűŤŮŬŤ1ŮŤ ű0ŵšŮŶ, ŭŤŲšŞ0ź ŨhŭŧƁź ūŬ0- ȉȅȒ ȉȐȔȅȏș ȏǽȇȅȉ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂȉ), — ȌȍȅǿȂȁȂȉ Ȋǽ ȌǽȉȜȏș
 
87
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ųšš ũšŝeŭũŜşw ŲaŬŭŮŞƁz ųeŭŮŸ Ť3 ŭŧaŞů ŠŜ ŞŪŭūŪŨŤũašŨŶ: ȔȂȎȏș ȅ ȎȈǽǿȐ ǪȂǾȂȎȊȋȀȋ dzǽȍȎȏǿȅȜ, ȊȂ ȄǽǾȘǿǽȜ Ȍȍȅ ȎȂȉ
ũŤŢE ş0ŬŦŪš Ť3 şŬ0ţũŪš ũšŧŤŲšŨżŬũŪš ŭůŠŤ1ŵš ŠŜ ţŜŝŷ- ȁȂȍȃǽȏș ǿ ȉȘȎȈȅ ȅ ȀȍȋȄȊȋȎȏș ȊȂȈȅȓȂȉȂȍȊȋȀȋ ǮȐȁǽ ǞȋȃȅȜ;
ŞašŨŶ, ŠŜ ƉŞŹŨŶ Ƈŝw ūšųaŧŸ ũaŴů ƈŮŹŴaźŵš, ƉŞŹŨŶ ȔȏȋǾȘ ȏȂȉ ȉȈǽȁȋȁȐȕȊȋȂ ȊȂȔǽȜȊȅȂ ȌȍȂȁȋȏǿȍǽȏȅȏș, ǽ Țȏȅȉ
Ţš ūŪūŪŧţũŪŞeũƁš ūŧ0ŮŤ ũaŴšz ŞŪŭŮsşũšŨŶ. ȈȂȀȇȋȉȐ ȅ ȎȇȋȍȋȉȐ Ȋǽ ȌȋȒȋȏȅ ȎȂȍȁȓȐ ȊǽȕȂȉȐ Ȍȍȅȁǽȏș
ȏǿȂȍȁȋȎȏȅ ȅ ȎȅȈȘ ȇ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȜȊȅț.
ū7Ş. ĿDŸ ŞŪ ŝŧŜşŪŞżŭŮƁŤ ũaŭŶ ƇųŤŮŶ, ƆŦw, ſ3şŠA Ƈŝw 82. ǠȋȎȌȋȁș ȊǽȐȔǽȂȏ ȊǽȎ ǿȋ Ȏǿ. ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ ǮǿȋȂȉ, Ȕȏȋ
ŞŪţŞŬŜŮŤ1Ůŭz, ƅŝŬsŵšŮŶ ūŪŨšŮeũŶ Ť3 ƈūŬŜţŠũeũŶ ŭŞ0ť ȇȋȀȁǽ ȎǽȏǽȊǽ, ǿȋȄǿȍǽȏȜȎș, ȊǽȆȁȂȏ ȁȋȉ ȎǿȋȆ ǿȘȉȂȏȂȊȊȘȉ ȅ
Š0ŨŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ ũšūŧ0ŠũŪš ŭeŬŠŲš, ŭŜŮŜũA, ŮŪşŠA ūŪeŨŧšŮŶ ȌȐȎȏȘȉ, ȊǽȆȁȂȏ ȏ. Ȃ. ȎȂȍȁȓȂ ǾȂȎȌȈȋȁȊȘȉ, ȏȋȀȁǽ ǾȂȍȂȏ ȁȍȐ-
ŠŬůşŤ1űŶ ŭeŠŨŸ ŠůűHŞŶ, Ť3 Şű0ŠŤŮŶ ŞŶ Ů0ť, Ť3 ŞŪţşũŹţ- ȀȅȒ ȎȂȉș ȁȐȒȋǿ, ȄȈȂȆȕȅȒ ȂȀȋ, ǿȒȋȁȅȏ ǿ ȊȂȀȋ ȅ ȀȊȂȄȁȅȏȎȜ
ŠŤ1Ůŭz: Ť3 ş0ŬŴšš ūeŬŞŷűŶ, ±Ţš ūŪŭŧBŠũzz ųšŧŪŞżŦů ȏǽȉ, ȁȂȈǽȜ ȌȋȎȈȂȁȊȂȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȏȋȀȋ ȒȐȃȂ ȌȂȍ-
ŮŞŪŬsŴš (ŇůŦŤ2 ʵi, Ŧ7ſ). ŎżŨŢš ūŪŠŪŝašŮŶ ŬŜţůŨżŮŤ, ǿȋȀȋ (Ȏȉ. Ǩȇ. 11, 25). ǫȏȎțȁǽ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȐȍǽȄȐȉȂȏș, Ȕȏȋ Ȍȋ-
ſ3ŧŤ1Ŧw Š¦Ŷ ŭ™hť ŞŶ ũaŭŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ, ũš Ũ0ŢšŮŶ ŭŜŮŜũA ȇǽ ǡȐȒ ǮǿȜȏȘȆ ȋǾȅȏǽȂȏ ǿ ȊǽȎ, ȁȋȏȋȈȂ ȎǽȏǽȊǽ ȊȂ ȉȋȃȂȏ
ŞŴeŠŶ ŞŪ şŧůŝŤũY ŠůŴŤ2 ūŬšŝŷŞaŮŤ. ʼnŪ Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷť ǿȋȆȏȅ ǿ ȀȈȐǾȅȊȐ ȁȐȕȅ ȅ ȋǾȅȏǽȏș ȏǽȉ. Ǫȋ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ
ūavšŧŶ ƆŞŹ ũaŭŶ ŮŜŦŪŞ0Ũů ƈųŤ1ŮŶ ƈŨA ŞŤŠżũƁź, t ǬǽǿȂȈ ȐȔȅȏ ȏǽȇȋȉȐ ȃȂ ȌȋȊȅȉǽȊȅț ȎȂȀȋ ǿȋȄȄȍȂȊȅȜ Ȋǽ Țȏȋ
ȁȂȈȋ, — ȇȋȀȁǽ ȅȄ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȀȋ (ȋȌȘȏȊȋȀȋ) ȎǿȂȁȂȊȅȜ
ūŪŠŞŤ1ŢũŜşw ŝŪ Ť3ŭŦyŭŜ ŬŜţůŨżŞŶ w4ŝŬŜţŶ ŞŤũŷ2, ŭŤ1Ųš
ȐǿȅȁȂǿ ȎȐȖȂȎȏǿȋ ȁȂȈǽ ȎȂȀȋ, (ȇǽȇȋǿȋ ȏ. Ȃ. ȋȊȋ ȅ ȇǽȇ ȂȎȏș
şŧŜş0ŧšŮŶ: ōŪůŭŧŜŢŠaźŭz ŝŪ ţŜŦ0ũů ŝ9Ɓź ūŪ ŞũyŮŬšũ-
ǿȋȅȎȏȅȊȐ), ȏǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊ: ȅǾȋ Ȍȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȐ
ũšŨů ųšŧŪŞżŦů, ŞŤ1ŢŠů Ţš Ť4ũŶ ţŜŦ0ũŶ ŞŪ ƇŠŹűŶ ŨŪŤ1űŶ,
ȊǽȒȋȃȐ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȂ ǿ ȄǽȇȋȊȂ ǞȋȃȅȂȉ; Ȋȋ ǿ ȔȈȂȊǽȒ ȉȋȅȒ
ūŬŪŮŤ1Şů ŞŪź1źŵŶ ţŜŦ0ũů ƈŨA ŨŪšşw2, Ť3 ūŧŹũsźŵŶ ŨS
ǿȅȃȐ ȅȊȋȆ ȄǽȇȋȊ, ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȐțȖȅȆ ȄǽȇȋȊȐ Ȑȉǽ ȉȋȂȀȋ
ţŜŦ0ũŪŨŶ şŬŹű0ŞũŷŨŶ ŭyŵŤŨŶ ŞŪ ƇŠŹűŶ ŨŪŤ1űŶ (ŌŤ1Ũ.
ȅ ȁȂȈǽțȖȅȆ ȉȂȊȜ ȌȈȂȊȊȅȇȋȉ ȄǽȇȋȊǽ ȀȍȂȒȋǿȊȋȀȋ, ȊǽȒȋȁȜ-
ţ7, Ŧ7ş). ʼnŜŞšŬŴašŮŶ Ţš: ʼnŤ ſ3ŠŤ1ũŪ u5ŝŪ ũhũŹ, ŬšųE, ȖȂȀȋȎȜ ǿ ȔȈȂȊǽȒ ȉȋȅȒ (ǭȅȉ. 7, 22. 23). ǫ ȌȍȂȐȎȌȂǿȕȅȒ ȃȂ ǿ
ƅŭůŢŠeũƁš ŭyŵŷŨŶ ƅ űrŮĮ Ƃ}ŭŹ, ũš ūŪ ūŧ0ŮŤ űŪŠs- ȃȅȄȊȅ Ȍȋ ȁȐȒȐ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȁǽȈȂȂ: ȊȂȏ ȊȘȊȂ ȊȅȇǽȇȋȀȋ ȋȎȐȃ-
ŵŷŨŶ, ũŪ ūŪ Šyűů: ţŜŦ0ũŶ ŝŪ ŠyűŜ ŢŤ1ţũŤ ƅ űrŮĮ Ƃ}ŭŹ ȁȂȊȅȜ ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ǿȋ DzȍȅȎȏȂ ǥȅȎȐȎȂ ȃȅǿȐȏ ȊȂ Ȍȋ ȌȈȋ-
ŭŞŪŝŪŠŤ1ŧŶ ŨS ſ4ŭŮŸ t ţŜŦ0ũŜ şŬŹű0ŞũŜşw Ť3 ŭŨeŬŮŤ ȏȅ, Ȋȋ Ȍȋ ȁȐȒȐ. ǬȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȄǽȇȋȊ ȁȐȒǽ ȃȅȄȊȅ ǿȋ DzȍȅȎȏȂ
(ŌŤ1Ũ. }, ʵ). ĿŧŜş0ŧšŮŶ Ţš Ť3 Ť4ũŠŹ: ŠŜ ūaŦŤ ũŜůųŤ1ŮŶ ǥȅȎȐȎȂ ȋȎǿȋǾȋȁȅȈ ȉȂȊȜ ȋȏ ȄǽȇȋȊǽ ȀȍȂȒǽ ȅ ȎȉȂȍȏȅ (ǭȅȉ. 8,
ũaŭŶ, ƆŦw ųŬšţ8 ŮżŧŪ ŬaŮůšŮŶ ŭŜŮŜũA ŠyŴů ūŬƁwŝŵaź- 1. 2). ǥ ǿ ȁȍȐȀȋȉ ȉȂȎȏȂ ȋȌȜȏș, ȔȏȋǾ ȌȋȇǽȄǽȏș, Ȕȏȋ ȅȄ ȏȂȈǽ
ŵůźŭz ŭ™0Ũů Š¦ů. ōŮaũŤŮš Ƈŝw, ŬšųE, ūŬšūŪsŭŜŞŴš ǿȋțȂȏ ȎǽȏǽȊǽ Ȋǽ ȁȐȕȐ, ȎȋȁȂȈǽǿȕȐțȎȜ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȓȂț ǮǿȜ-
ųŬšŭŧA ކŴŜ Ť4ŭŮŤũŪź, Ť3 ƅŝ0ŧŦŴšŭz ŞŶ ŝŬŪũS ūŬaŞŠŷ Ť3 ȏǽȀȋ ǡȐȒǽ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊ: ȅȏǽȇ ȎȏǽȊșȏȂ, ȌȍȂȌȋȜȎǽǿ ȔȍȂȎȈǽ
ƅŝyŞŴš ũ0ţŹ ŞŪ ƈşŪŮ0ŞŜũƁš ŝŧŜşŪŞŹŭŮŞŪŞaũƁz ŨŤ1ŬŜ: ǿǽȕȅ ȅȎȏȅȊȋț ȅ ȋǾȈȂȇȕȅȎș ǿ ǾȍȋȊț ȌȍǽǿȂȁȊȋȎȏȅ, ȅ ȋǾȐǿ
ũŜŠ8 ŞŭżŨŤ Ţš ŭŤ1ŨŤ ŞŪŭūŬƁŤ1ŨŴš ŵŤ1ŮŶ ŞżŬŷ, ŞŶ ũeŨŢš ȊȋȀȅ ǿ ȀȋȏȋǿȊȋȎȏș ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȋǿǽȏș ȉȅȍ; ǽ ȌǽȔȂ ǿȎȂȀȋ
ŞŪţŨ0ޚٚ Şŭ‰ ŭŮŬżŧŷ ŧůŦaŞŜşw ŬŜţŢſ1ũũŷz ƈşŜŭŤ1ŮŤ: ǿȋȄșȉȅȏȂ Ȗȅȏ ǿȂȍȘ, ȇȋȏȋȍȘȉ ǿȋȄȉȋȃȂȏȂ ȐȀǽȎȅȏș ǿȎȂ
Ť3 ŴŧeŨŶ ŭūŜŭeũƁz ŞŪŭūŬƁŤŨŤ1Ůš, Ť3 ŨeųŸ Šůű0Şũŷť, Ť4Ţš ȍǽȎȇǽȈȂȊȊȘȂ ȎȏȍȂȈȘ ȈȐȇǽǿȋȀȋ; ȅ ȕȈȂȉ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǿȋȄșȉȅ-
ſ4ŭŮŸ şŧŜş0ŧŶ ŝ9Ɓť (Ł#Űšŭ. ƀ7, ţ7i). ń$ũŪ ſ4ŭŮŸ ūŧŹũeũƁš, Ť3 ȏȂ, ȅ ȉȂȔ ȁȐȒȋǿȊȘȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȂȎȏș ǮȈȋǿȋ ǞȋȃȅȂ (Ǣȑ. 6,
Ť4ũŪ ŝŪŬŸŝA: ūŪũeŢš ƉŞŪ Ƈŝw ũyŢŠũŜşw tŞšŠeũƁz ſ4ŭŮŸ 14–17). Ǫȋ ȅȊȋȂ ȁȂȈȋ ȂȎȏș ȌȈȂȊȂȊȅȂ, ȅ ȅȊȋȂ — ǾȋȍșǾǽ; ȏǽȇ
ũŜţũaŨšũŜŮšŧŸũŪ, ƉŞŪ Ţš ŬŜŞũŪŨ0ŵũŜşw ũżŦŪšşw ū0Š- ȇǽȇ ȏȋŌ ȋȄȊǽȔǽȂȏ ȊǽȎȅȈșȎȏǿȂȊȊȋȂ ȊȂȇȋȂ ǿȄȜȏȅȂ ǿ Ȏǿȋț
 
88
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞŤşŜ kŞŤ1ŮšŧŸũŪ: ŭšşH ŝŪ ŬaŠŤ Ť3 ŭŮŬŹŧaŨŤ ŬŜţŢŢeũũŷŨŤ ǿȈǽȎȏș, ǽ Țȏǽ ȐȇǽȄȘǿǽȂȏ Ȋǽ ȍǽǿȊȋȎȅȈșȊȋȂ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȋ.
ũŜ űrŮŪŧźŝŤ6Şŷz ŠyŴŷ ũŜűŪŠŤ1ŮŤ ŠƁaŞŪŧŜ, şŧŜş0ŧšŮŶ ǬȋȔȂȉȐ ǝȌȋȎȏȋȈ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ ȁȅǽǿȋȈ ȋȀȊȂȊȊȘȉȅ ȎȏȍȂ-
Ƌū0ŭŮŪŧŶ. ń$Ţš ŞŪ ũš ŨŪşjť ŭŬŜţŤ1ŮŤŭz Ť3 ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ ŭŞŪšşŪ2 Ȉǽȉȅ ȊǽȌǽȁǽȂȏ Ȋǽ ȁȐȕȅ, ȊȋȎȜȖȅȂ ǿ ȎȂǾȂ DzȍȅȎȏǽ ǠȋȎȌȋȁǽ.
ūŬŪŮŤŞŪūŪŠŞŤ1ŢũŤŦŜ, ŮŪşŠA ŭŮŬżŧŷ ũŜ ŮŪşŪ2 ƈūŪŮŬšŝ- ǥǾȋ ȅ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȏǽȇ ǾȘǿǽȂȏ, — Ȕȏȋ ȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȍȐ-
ŧsšŮŶ ŠŜ ſ4Ţš Ť3ţŠŜŧeųš ŮŪŨY ŬaŮůšŨŪš, ŦŬŤŧ0ŨŶ ƈŧŪ- ȇǽȉȅ ȁȋȎȏǽȏș ȎǿȋȂȀȋ ȌȍȋȏȅǿȊȅȇǽ, ȏȋȏ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȂȏ Ȍȍȋȏȅǿ
ŞŤ1ŮŤ ŭŮŬżŧŸũŷŨŶ ŞŪţŨ0ŢšŮŶ: ūŪũeŢš ūŬŤŴeŭŮŞƁz ŬaŠŤ ȊȂȀȋ ȎȏȍȂȈȘ, ȔȏȋǾ ȅȄȁǽȈȅ ǿȂȁȐȖȂȀȋ Ȏ Ȋȅȉ ǾȍǽȊș ǿȍǽȀǽ
ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ŞŪţşũŹţŠŤ1ŮŤŭz ƆŦŪŢš ūŬeŢŠš ŞŶ ūŪŠŞŤţaź- ȐȜȄǿȅȏș ȌȋȈȂȏȋȉ ȎȏȍȂȈ, ȏǽȇ ȅ ȎǽȏǽȊǽ, ȌȋȂȈȅȇȐ ȊȂ ȉȋȃȂȏ,
ŵŤűŭz ƇŨŶ ũš Ũ0ŢšŮŶ, ŭŧaŭŮƁź ūŬ0ųšš ŧšŮašŮŶ, Ť3 ȇǽȇ ȌȍȂȃȁȂ, ȀȊȂȄȁȅȏșȎȜ ǿ ȐȉȂ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
ŞŪţşũŹţŠsšŮŭz ŞŶ ŮżŧŪ, ŠŜ ŮŪşw2 ūŬaţŠũŪŭŮƁź ŠyŴů ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȜ ǿ ȊȂȉ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȏȋ ȇǽȇ ȀȊȂȄȁȜȖȅȆȎȜ ǿ ȏȂȈȂ,
ȊǽȈȂȏǽȂȏ Ȋǽ ȌȋȒȋȏȊȐț ȉȋȇȍȋȏȊȋȎȏș, ȔȏȋǾ ȂȂ ǿȈȂȔȂȊȅȂȉ
ƈŧŸŭŮŤ1ŮŶ. ŎŪşw2 ŬaŠŤ ūŪŠŪŝašŮŶ ƈŠŬůųaŮŤ Ů0š ŞŶ Ũż-
ȌȍȂȈșȎȏȅȏș ȁȐȕȐ. ǬȋȔȂȉȐ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȅȎȎȐȕǽȏș ȏȂȈȋ, ȔȏȋǾ
Ŭů, ŠŜ ũš ŮŪşw2 ŭŧaŭŮƁź ūŪūŪŧţũeŮŭz ƇŨŶ ŞŶ ŨŜŭ-
Ȑȉ, ȌȋȒȋȏȊȋț ȉȋȇȍȋȏȋț ǿȈȂȇȋȉȘȆ, ȊȂ ȌȋȎȇȋȈșȄǽȈȎȜ Ȋǽ
ŮŤ1Ůũŷz ŭŧaŠwŭŮŤ. T ŮŪşH ŝŪ Ƌū0ŭŮŪŧŸŭŦŜşw ŬšųeũƁz
ȌȍȅȉǽȊȇȅ ȎȈǽȁȋȎȏȍǽȎȏȅȜ ȅ ȊȂ ȌǽȁǽȈ. ǥȄ ȎǽȉȋȀȋ ȍȂȔȂȊȅȜ
ūŬŤŦŧaŠũŪ ſ4ŭŮŸ ŬŜţůŨŹŞaŮŤ, ƆŦw ƇŨŶ Ƈŝw ūŪŠ-
ǽȌȋȎȏȋȈșȎȇȋȀȋ ȈȂȀȇȋ ȐǾȂȁȅȏșȎȜ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ
ŞŤ1ŢũŤŦŶ t ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŭŞżŮŜ ŠżťŭŮŞůšŮŭz, ŮżŨŢš
ȎȋȎȏȋȅȏ Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǮǿȂȏǽ, ȌȋȔȂȉȐ
Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ţŜŦ0ũů ŬŜŝ0ŮŜšŮŶ Ť3 ƈŭŧŜŢŠašŮŭz: ȍǽǾȎȏǿȐȂȏ ǤǽȇȋȊȐ Ǟȋȃȅț ȅ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȂȉȐ; ǽ ȌȈȋȏș,
ūŧ0ŮŸ Ţš ŞŶ ŧůŦ†ŞŜz ŭŧŜŠŤ1Ůŭz, Ť3 Ůŷ6z ƈŠ0ŝũŹ ūŬƁeŨ- Ȍȋ ȎǿȋȂȆ ȌǽȁȇȋȎȏȅ Ȋǽ ȄȈȋ, ȄȈȘȉ ȌȋȁȔȅȊȜȂȏȎȜ ȁȐȒǽȉ, ȌȋȔȂ-
ŧšŮŶ ŠyűŤ, ŭšşw2 ŬaŠŤ Ť3 ūŬŤŞŧŜųŤ1Ůŭz ũżŦŪşŠŜ ŬŜŝ0ŮŜŮŤ ȉȐ ǿȈȂȔȂȏȎȜ ȍǽǾȋȈȂȌȎȏǿȋǿǽȏș ȅȒ ȄȈȘȉ ǿȊȐȕȂȊȅȜȉ. ǥȄ ȎȂȀȋ
ŮżűŶ ŧůŦaŞŭŮŞƁź. ŎżŨŢš ūaųš ŨũŤ1Ůŭz, ũš ŝhŮŤ Ɖŝŵšš Ȏǽȉȋ ȎȋǾȋț ǿȅȁȊȋ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȊȂ ȂȎȏș ȊȂȇȋȂ ȋǾȖȂȂ ȋǾȅȏǽȈȅȖȂ
Ŧ0š ŭšŧeũƁš ƇŨŶ ŝGů, Ť3 ŠƁaŞŪŧů: ūŪũeŢš, ŦaŦw ŝŷ ƈŨ0ŨŶ ȁȈȜ ǞȋȀǽ ȅ ȁȅǽǿȋȈǽ: ȅȊǽȔȂ ȇǽȇ ǾȘ Ȝ Ȑȉȋȉ ȉȋȅȉ ȍǽǾȋȏǽȈ
ŬŜŝ0ŮŜŧŶ ţŜŦ0ũů ŝ9Ɓź, ūŧ0ŮƁź Ţš ţŜŦ0ũů şŬŹű0ŞũŪŨů, ǤǽȇȋȊȐ Ǟȋȃȅț, ǽ ȌȈȋȏȅț ȄǽȇȋȊȐ ȀȍȂȒȋǿȊȋȉȐ, ȂȎȈȅ ǾȘ Ȑȉ
žŵš ũš ŝŷ2 ƇŨŶ Ũ0ť ŞŪ ŞŭsŦŪť ŭŞŪŝ0ŠŹ ŭŮŪsŧŶ ŦŶ ŝŪŬŸ- ȉȋȆ Ȏȋ ǿȎȂț ȎǿȋǾȋȁȋț ȊȂ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȋǿǽȈ ȁȂȉȋȊǽȉ,
ŝĮ ŝŹŭ0ŞŭŮŹť, ŝŧaşŪŭŮƁź ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŭŧaŠŲŹ ūŪŬŜŝŪ- ȋȒȋȏȊȋ ȌȋȇȋȍȎȏǿȐȜ ǾȈǽȀȋȉȐ ȁȂȆȎȏǿȅț Ȋǽ ȊȂȀȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ,
ŵašŨŸ; ŮżŧŪ Ţš ŭŧaŠŲŹ ŞŪũź2 ūŬƁeŨŧšŮŶ ŝšţŭŧŪŞeŭũŷűŶ ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ȏȂȈȋ ǿ ȏȋ ȃȂ ǿȍȂȉȜ ȐǿȈȂȇǽȂȏȎȜ ȌȍȅȜȏȊȋț ǿȋȊȂț
ŭŧŜŭŮeť, ţŜ ſ4Ţš ŦŶ ŮŪŨY, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ūŪūůŭŮŤ1ŮŤŭz, ǾȂȎȎȈȋǿȂȎȊȘȒ ȎȈǽȎȏȂȆ, Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ȌȋȌȐȖȂ-
ūŬŤūŧŹŮaŮŤŭz ūŬŤ ūŪŠŞŤţaźŵŤűŭz ŧůŦaŞŷz ūŬeŧšŭŮŤ ȊȅȜ ȀȊȂȄȁȅȏșȎȜ ǿ ȊȂȉ Ȑ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ ȄȈȘȉ ȁȐȒǽȉ?
ŠůűŪŞHŨŶ: ŞżŨŶ, ŬšųE, ƆŦw ũš ŢŤŞeŮŶ ŞŪ ŨũĮ, ŭŤ1ŬŹųŸ ǝȌȋȎȏȋȈ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȄȊǽț, Ȕȏȋ ȊȂ ȃȅǿȂȏ ǿȋ ȉȊȂ, ȏȋ ȂȎȏș
ŞŪ ūŧ0ŮŤ ŨŪeť ŝŧŜş0š (ŌŤ1Ũ. ţ7, }i), ũŪ ƆŦŪŢš ūŪŭŬšŠĮ ǿ ȌȈȋȏȅ ȉȋȂȆ, ȁȋǾȍȋȂ (ǭȅȉ. 7, 18). ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ Ȑ ȏȂȒ,
ũżŦƁz ŬaŮŤ, ū0ŠŞŤţŤ ŭŪūŬŪŮŤ1ŞzŵŤűŭz şŬŹűY. ʼnš t ŭšŝe ȇȋȅ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȌȋȁǿȅȀȋǿ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȜȏ ȀȍȂȒȐ (ȅǾȋ ǝȌȋ-
ŝŪ ŭƁE şŧŜş0ŧšŮŶ Ƌū0ŭŮŪŧŶ, ƆŦw ƇŨŶ Ƈŝw ŬaŮůźŮŶ ŝż- ȎȏȋȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ Țȏȋ ȊȂ ȋ ȎȂǾȂ), ȁȂȉȋȊȘ Ȏ Ȑȉȋȉ ǾȋȍțȏȎȜ, ǽ
ŭŪŞš, ūŧ0ŮŸ Ţš ŨŜŭŮŤ1ŮŷŨŤ ƈŮŹŴeũŸŨŤ ŦŶ ŨsşŦŪŨů ȌȈȋȏș ȍǽȄȊȂȃȅǿǽțȖȅȉȅ ȌȍȅȜȏȊȘȉȅ ȁǿȅȃȂȊȅȜȉȅ Ȏȏǽȍǽ-
ŭŧŜŭŮeť ũŜųŤũaźŮŶ ūŬšŦŧŪũsŮŤ: ūŪūůŭŮŤ1ŭz ŝŪ ŭƁE ſ3ŠŤ1- țȏȎȜ ȍǽȎȎȈǽǾȅȏș ȅ ȐǿȈȂȔș ȇ ȌȋȒȋȏȎȏǿȋǿǽȊȅț; ȅǾȋ ȅȉ, Ȍȋ
ũŪź ūŪ ūŬaŞšŠũŪŨŶ ŭůŠĮ ŝ9ƁŤ, ūŬŪũŤŲaŮŤ Ť5ŨŶ ŞŪ şŧůŝŤ- ȌȍǽǿȂȁȊȋȉȐ ȎȐȁȐ, ȌȋȌȐȎȇǽȂȏȎȜ ȐȇȍȘǿǽȏșȎȜ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȂ ȏȂ-
Ȉǽ ȅ Ȑ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȇȍȂȌȇȋ ȌȋȁǿȅȄǽțȏȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȀȍȂȒǽ, ȌȋȏȋȉȐ
ũŷ6 ŮŹŧſ1ŭũŷz, ūŬŤ Ť5Ţš Ť3 ŦŬżūŲŹ ūŪŠŞŤţaźŵŤűŭz ũŜ
Ȕȏȋ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ ǿȎȂȀȁǽ Ȏȋ-
şŬżűŶ: ţŜ ſ4Ţš ūŪŠ8 Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ŝhŮŤ ūŬŤ1ŭũw ŭŜŨŪŞŧaŭŮ-
 
89
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ũŪŨů ųšŧŪŞżųšŭŦŜşw ŨůŠŬŪŞaũƁz. İŵš Ţš ŞŪţŨ0ŢšŮŶ Ȏȏȋȅȏ Ȍȋȁ ȅȎȇȐȎȋȉ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȇȏȋ ǿȋȄȉȋȃȂȏ ȂȖȂ ǿ ȎȂȆ ȃȅȄ-
ŦŮŪ2, ŢŤ1ŞŶ ſ3ŵE ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭeŨŶ, ŮŬůŠHŞŶ ŬaŠŤ ƈŨŬeŮŤ, Ȋȅ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȅȒ ȏȍȐȁȋǿ ȐȉȂȍȂȏș, ȏȋȀȁǽ
ūŬ0ųšš ŞeŭŸ ŝŷŞašŮŶ Š0ŨŶ ŭ™aşw Š¦Ŝ: ūŬeŢŠš ŝŪ ȋȊ ǿȂȎș ȊǽȇȋȊȂȓ ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȁȋȉȋȉ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ; ȅǾȋ ȏǽȇȋ-
ƈŨeŬŮŞƁz ŮŜŦŪŞhť ƈŢE ŞŪŭŦŬeŭš, ŦŜŦ0ŞŶ ŝĮ Ť3 ŭaŨŶ ǿȋȆ ȌȍȂȃȁȂ ȎȉȂȍȏȅ ȐȃȂ ǿȋȎȇȍȂȎ, — ȇǽȇȋǿȘȉ ǾȘȈ ȅ Ȏǽȉ
ŝŧŜŢeũũŷť ūavšŧŶ, Ť3 ſ3ŧŤ1Ųŷ ŭŪŞšŬŴeũũŹ ūŪŠŞŤţaŴŜŭz, Ť3 ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ǬǽǿȂȈ ȅ ȇǽȇȋǿȘȉȅ ǾȘȈȅ ȅ ǾȘǿǽțȏ ǿȎȂ, ȎȋǿȂȍ-
ūŪŠŞŤţaźŮŭz ūŬŪŮŤ1Şů şŬŹűA. ȕȂȊȊȘȉ ȌȋȁǿȅȀȋȉ ȌȋȁǿȅȄǽǿȕȅȂȎȜ ȅ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȂȎȜ Ȍȍȋ-
ȏȅǿ ȀȍȂȒǽ.
ū7ş. ń#ţũ0ŭŤŮŶ Ƈŝw ŭeŬŠŲš Ť3 t ŭšŝE ū0Ũŷŭŧŷ ŠHŝŬŷz 83. ǥȄȊȋȎȅȏ ȎȂȍȁȓȂ ȅ Ȏǽȉȋ ȅȄ ȎȂǾȜ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȁȋǾ-
Ţš Ť3 ũšŠHŝŬŷz, ũš ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ Ţš ūŧŪŠŪũ0ŭŮŞůz ſ4Ţš ũš ȍȘȂ ȅ ȊȂȁȋǾȍȘȂ: ǿȌȍȋȔȂȉ, ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȊȂȁȋǾȍȘȂ ȌȍȋȅȄ-
ŠHŝŬŷz Ũŷ6ŭŧŤ: ũŪ ƆŦŪŢš ŞŪ nŝhųŜŤ Ť3Ũżz ūeŬŞŷz ŬaŠŤ ȍǽȖǽȂȏ ȋȊȋ ȊȂ ȅȄ ȂȎȏȂȎȏǿǽ ȎǿȋȂȀȋ, Ȋȋ ȅȊȘȂ ȅȄ ȊȅȒ ȅȉȂȂȏ
ſ3ŠŤ1ũŷz ūŬeŧšŭŮŤ, ūaŨzŮŸ ũšŠ0ŝŬŜşw, Ƌ ŨũHşƁz Ţš Ť3 ȋȊȋ ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȌǽȉȜȏș ȋ ȊȂȁȋǾȍȋȉ ȋǾȍǽȏȅȈǽȎș ǿ ȊȂȆ ǿ
ŧůŦ†Şŷz, t ŝŹŭ0ŞŭŦƁz ţŜųŤũašŮŶ ş0ŬšŭŮŤ, ŞŭżűŶ Ţš Ũŷ2, ȊǽǿȘȇ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȌȍȂȃȊȅȒ ȌȍȂȈșȖȂȊȅȆ, ǾȋȈșȕȐț ȃȂ
ƆŦw t ŭeŬŠŲŜ ūŬŪŤŭűŪŠsŵŤűŶ ŬŜţůŨŹŞašŨŶ: Ť3 ŭšşw2 ȔǽȎȏș ȅȒ, ȅ Ȍȍȅȏȋȉ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ȄȈȘȒ, ȄǽȔȅȊǽȂȏ ȋȊȋ ȋȏ ȄȈȋ-
ŬaŠŤ ũżŲŷŤ ƈŨhŭŧŤŴŜ, ŞŪ ƈŨĮ ŝhŮŤ ŞŦyūŹ ŭŪ ŞŧŜ- ȁȂȆȎȏǿǽ ȁȂȉȋȊȋǿ. ǩȘ ȃȂ ǿȎȂ ȅȒ ȔȐǿȎȏǿȐȂȉ ȅȎȒȋȁȜȖȅȉȅ
ŠhŦŪź Ť3 şŬżűŶ. ōšşw2 ŬaŠŤ şŧŜş0ŧźŮŶ Ť3 şDŜ ŬeŦŴŜ: ȇǽȇ ǾȘ ȅȄ ȎȂȍȁȓǽ; ȌȋȔȂȉȐ ȊȂȇȅȂ ȌȋȁȐȉǽȈȅ, Ȕȏȋ ǿ ȐȉȂ Ȋǽ-
Ť3ŭűŪŠ‰ŵŜz t ƇŭŮŶ, t ŭeŬŠŲŜ Ť3ŭű0ŠzŮŶ, Ť3 نz ŭŦŞšŬ- ȕȂȉ ǿȉȂȎȏȂ ȌȍȂǾȘǿǽțȏ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȅ ȀȍȂȒ, ȌȍȅǿȋȁȜ ǿ Ȍȋȁ-
ũsŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ: t ŭeŬŠŲŜ ŝŪ Ť3ŭű0ŠzŮŶ ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz ŧů- ȏǿȂȍȃȁȂȊȅȂ ȎȂȀȋ ȅ ȎȈȋǿǽ ǠȋȎȌȋȁǽ: ǽ ȅȎȒȋȁȜȖȂȂ ȅȄ ȐȎȏ —
Ŧ†ŞŜz, ŧźŝŪŠBťŭŮŞŜ, ūŬšŧźŝŪŠŹ‰ũƁz (ňŜŮf. ſ7i, }i), Ť3 ȅȄ ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȒȋȁȅȏ, ȅ Țȏȋ ȋȎȇǿȂȍȊȜȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇǽ. ǥǾȋ ȅȄ
ūŬHųŜz. ʼnš ŬŜţůŨżŴŜ Ţš, ƆŦw ƇŨŶ ũaŴŶ, Ů0ũŦŜ ũż- ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȒȋȁȜȏ ȄȈȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ, ȐǾȅȆȎȏǿǽ, ȌȍȂȈțǾȋȁȂȜȊȅȜ,
ŦŪšşw ųyŞŭŮŞŜ Ť3Ũżz ŠżťŭŮŞŪ, ŭaŨŷť Ţš t ŧůŦaŞŷűŶ ȈțǾȋȁȂȜȊȅȜ ȅ ȌȍȋȔ. (ǩȑ. 15, 18. 20). ǪȂ ȄȊǽțȏ ȃȂ ȋȊȅ, Ȕȏȋ
ŠůűHŞŶ ūŪŠŧŜşašŨŷť ŮŪŨY ū0ŨŷŭŧŶ ƈŭŞŪsšŮŶ, ŞsŵŴš Ȑȉ Ȋǽȕ Ȍȋ ȁȂȆȎȏǿȐ ȏȋȊȔǽȆȕȂȀȋ ȊȂȇȋȂȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ ȏȂȒ
ŭƁ‰ ūŬŤũŪŭsŵš ŬŜŭŮŞŪŬeũƁz ŬaŠŤ ŠůŴŤ2, ƆŦŪŢš ũš ŞżŨŷ, ȄȈȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȇȋȅ ǿȈǽȀǽțȏȎȜ ǿ ȊȂȀȋ ȄȈȘȉȅ ȁȐȒǽȉȅ, ȁȂ-
ƆŦŪŢš Ť3 ūŧ0ŮƁź, ŠżťŭŮŞŪ ƈŠ0ŝũŪš Ůżŧů: ūŪũeŢš ŝšţ- ȈǽȂȏȎȜ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȅȇȋȉ; ȏǽȇ ȇǽȇ Ȍȋ ȁȂȆȎȏǿȐ ȌȈȋȏȅ ȏȂȈȋ,
ŨżŬũŹ ŧź1ŝŤŮŶ ūŧ0ŮŸ, ſ4Ţš t ūŬeŧšŭŮŤ ŧŜŭŦaŮŤŭz, Ť3 ŭšşw2 ȌǽȁȇȋȂ Ȋǽ ȐȀȋȃȁȂȊȅȂ ȎȂǾȂ, Ȋǽ Țȏȋ ȌǽȔȂ, ȊȂ ȄȊǽȂȉ ȇǽȇ, Ȑǿ-
ŬaŠŤ Ť5Ţš Ť3 t ŝŹŭHŞŶ ŞŭŹŞašŨƁŤ ū0Ũŷŭŧŷ, t ŭeŬŠŲŜ ȈȂȇǽȂȏ ȁȐȕȐ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȎȍǽȎȏǿȋȍȂȊȅȜ ȎǿȋȂȀȋ Ȏ ȊȂț; ȅǾȋ
Ť3ŭűŪŠŤ1ŮŤ ŨũsŮŭz, ŭŞŪŤ1ŨŤ Ţš ŵŤŮašŨŶ ŮżűŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũ- ȌȈȋȏș ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȈțǾȅȏ ȈǽȎȇǽȏȂȈșȎȏǿǽ ȌȍȂȈȂȎȏȅ. Ǭȋ ȎȂȆ
ũů, ſ3şŠA Ƈŝw ŮżŨŤ ŭŪůŭŧŜŢŠaŮŤŭz ű0ŵšŨŶ, ſ4Ţš Ť3 şDŸ ȌȍȅȔȅȊȂ ȅ ȌȋȉȘȎȈȘ, ǿȎȂǿǽȂȉȘȂ ǿ ȁȐȕȐ ȁȂȉȋȊǽȉȅ, ȇǽȃȐȏ-
ƈŦŪŬsz, ƆŦŪŢš ŭaŨŪš Ů0š ŝ9eŭŮŞšũũŪš kŞŧsšŮŶ ŭŧ0ŞŪ, ȎȜ ȅȎȒȋȁȜȖȅȉȅ ȅȄ ȎȂȍȁȓǽ, ȐȎǿȋȜȂȉ ȃȂ ȉȘ ȅȒ ȎȂǾȂ, ȇȋȀȁǽ
ūŬšŠŬšųeũũŷť şŧŜş0ŧŶ ūŬƁeŨŸ, ŬšųE: ŭŪůŭŧŜŢŠazťŭz ŝŪ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȂȉ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȅȉȅ: Ȕȏȋ ȐȇȋȍȜȜ, ǠȋȎȌȋȁș,
Ť5Ţš t ŧůŦaŞŭŮŞƁz ŭŜŮŜũŤ1ũŭŦŜşw ŮŪŨY ūŪŠŧŜşaſŨŷŨŶ ȇǽȇ Ȏǽȉȋ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȜǿȈȜȂȏ ȎȈȋǿȋ, ȅ ȅȄȍȂȇ ǿȘȕȂȌȍȅǿȂ-
ūŪŨŷŭŧHŨŶ, Ť3 ūaŨzŮŸ Ť4űŶ ƆŦŪŢš ũŜūŤŭyz ŞŪ ŭŞŪeŨŶ ȁȂȊȊȘȂ ȀȈǽȀȋȈȘ. ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȎȋȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȌȋȉȘȎȈǽ-
ŭeŬŠŲŹ, ũš ũšzŞŧeũũw ūŬ0ųšš, ƆŦw t ŭŞŪšS ŮżűŶ ūŧŪ- ȉȅ, ȈȐȇǽǿȘȉ ȎǽȏǽȊȋț ǿ ȊȂȀȋ ǿȎȂǿǽȂȉȘȉȅ, ȅ ȌǽȉȜȏș ȋ ȊȅȒ
ŠŪũ0ŭŭŮŞůšŮŶ ŨhŭŧŤ. ȇǽȇ ǾȘ ȊǽȌȅȎȐȂȏ ǿ ȎǿȋȂȉ ȎȂȍȁȓȂ, ȊȂ ȜǿȊȋ Ȉȅ, Ȕȏȋ Ȍȋȏȋȉ ȋȊ
ȅȄ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎǿȋȂȆ ȌȍȋȅȄȍǽȖǽȂȏ ȅȒ ȉȘȎȈȅ?
 
90
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ū7Š. ĿŧŜş0ŧšŮŶ ŞŪ ŝŧŜşŪŞżŭŮƁŤ şDŸ, ƆŦw ũš ŞŪţŨ0ŢũŪ 84. ǠȋȎȌȋȁș Ȁȋǿȋȍȅȏ ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ, Ȕȏȋ ȎȅȈșȊȘȆ ȊȂ ȉȋ-
Ť3ţşũaŮŤ ŦŬżūŦŜşŪ Ť3ţ8 Š0Ũů ſ3şw2, žŵš ũš ŦŬŹūųaťŴƁť ſ3şw2 ȃȂȏ ǾȘȏ ȅȄǿȂȍȀȊȐȏ ȅȄ ȁȋȉǽ ȎǿȋȂȀȋ, ȂȎȈȅ ȎȅȈșȊȂȆȕȅȆ ȂȀȋ
ŭŞzţaŞŶ ŮŪşŪ2 Ť3 ūŧŹũŤ1ŞŶ, Ť3ŢŠšũeŮŶ (ňaŬŦ. G, Ŧ7ţ). ņaŦw ȊȂ ȎǿȜȃȂȏ ȂȀȋ, ȊȂ ȍǽȎȒȅȏȅȏ ǿȎȂȀȋ, Ȕȏȋ Ȑ ȊȂȀȋ, ȅ ȊȂ ǿȘǾȍȋ-
Ƈŝw Ũ0ŢšŮŶ Ť4Ţš ŭŶ ŮŪŧŤ1ŦŤŨŶ ŭŮůŠ0ŨŶ Ť3ţŞeŬŢšũũŷť, Ȏȅȏ ȂȀȋ ǿȋȊ (Ȏȉ. ǩȑ. 12, 29). ǧǽȇ ȃȂ ȉȋȃȂȏ, ȌȋȎȈȂ ȏǽȇȋȀȋ
ūaŦŤ ŞũŤ1ŮŤ, Ť3 ŭŪūŬšŝŷŞaŮŤ, Ť4ŭŮŤũũŪŨů Š0Ũů ŞLŲŹ, ŞŪ ȌȋȎȍǽȉȈȂȊȅȜ, Țȏȋȏ ȅȄǿȂȍȃȂȊȊȘȆ ȋȌȜȏș ǿȋȆȏȅ ǿȊȐȏȍș ȅ
ŭŞŪeŨŶ, ƆŦŪŢš ű0ŵšŮŶ, ūŪųŤŞašŨů Š0ŨŹ: ũŤŢe ŝŪ ŲaŬŸ, ȌȍȂǾȘǿǽȏș ȏǽȉ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȅȎȏȅȊȊȘȉ ȁȋȉȋǿȈǽȁȘȇȋț, ǿ Ȏǿȋ-
ŭŪūŬŪŮŤ1ŞzŵŜşŪŭz ŮŪŨY ũšūŬƁsŮšŧz ūŪŝŹŠŤ1ŞŶ, ūaŦŤ Ȃȉ ȁȋȉȂ ȐȌȋȇȋȂǿǽțȖȅȉȎȜ, ȇǽȇ ȂȉȐ ǾȈǽȀȋȐȀȋȁȊȋ? ǥ ȇǽȇȋȆ
ŭŪūŬšŝŷŞaŮŤ ŮŪşŪ2 ŭšŝĮ ŞŪ ŲaŬŭŦŤűŶ ŠŞ0ŬŹűŶ ƈŭŮŬ0ŤŮŶ, ȓǽȍș, ȌȋǾȂȁȅǿ ǿȋȎȎȏǽǿȕȂȀȋ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȂȀȋ ȏȅȍǽȊǽ, ȄǽȒȋȔȂȏ,
ũŪ ūaųš žŝƁš ţŜŦ0ŧšŮŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŞzţaŞŴŤ ŦŪ ŦŪŭũżťŴšŨů ȔȏȋǾ ȋȊ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ ǿȍǽȖǽȈȎȜ ǿ ȂȀȋ ȓǽȍȎȇȅȒ ȌȋȇȋȜȒ? ǪȂ
ŨůųeũƁź, Ť3 ũyŢũŹťŴšť ŭŨeŬŮŤ, nŦŜsũũŹ ūŬšŠaŭŮŶ ŭŞŪ- ȌǽȔȂ Ȉȅ ȏȋȏȔǽȎ ȄǽȇȋȈȂȏ ȂȀȋ, ȅȈȅ ȎǿȜȄǽǿ, ȌȍȂȁǽȎȏ Ȏǿȋȅȉ
Ť1ŨŶ Ş0ſŨŶ. ǿȋȅȊǽȉ Ȋǽ ȁȋȈȃǽȆȕȂȂ ȉȐȔȂȊȅȂ ȅ ȃǽȈȔǽȆȕȐț ȎȉȂȍȏș?
ū7ſ. İŵš ŦŮŪ2, ţŜ ſ4Ţš ŠHŝŬŜz ũaŨŶ ŞŦyūŹ Ť3 ƀŧ†z 85. ǢȎȈȅ ȇȏȋ Ȋǽ ȏȋȉ ȋȎȊȋǿǽȊȅȅ, Ȕȏȋ ȉȘ ȎȋǿȉȂȎȏȊȋ Ȍȋ-
ūŪŨŷŴŧsŮŤ, ŭ™0Ũů Š¦ů, Ť3 ŠƁaŞŪŧů ŞŦyūŹ ŢŤ1ŮŤ ŞŪ ƈŨĮ ȉȘȕȈȜȂȉ ȅ ȋ ȒȐȁȋȉ ȅ ȋ ȁȋǾȍȋȉ, ȄǽȇȈțȔǽȂȏ Ȕȏȋ ǡȐȒ ǮǿȜ-
ŨũŤ1ŮŶ: ŠŜ ũŜŞhŦũšŮŶ ŮŜŦŪŞhť, ƆŦw ŭƁE ŝŷŞašŮŶ, ţŜ ȏȘȆ ȅ ȁȅǽǿȋȈ ǿȉȂȎȏȂ ȋǾȅȏǽțȏ ǿ ȐȉȂ, ȁǽ ǿȂȁǽȂȏ ȏǽȇȋǿȋȆ,
ſ4Ţš ũš u5 ũaŨŶ ŞŦůŭŤ1ŮŤ, Ť3 ŞŤ1ŠŹŮŤ ƆŦw ŝŧaşŶ şDŸ (PŜŧ. Ȕȏȋ ȎȅȂ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ Ȏ Ȋǽȉȅ ȋȏ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȉȘ ȊȂ ǿȇȐȎȅȈȅ ȂȖȂ
lş, f7). ŋeŬŞŹš Ƈŝw, ƆŦŪŢš Ť3 ŞhŴŴš ŬżűŶ, ŭŪŦŬŷŞašŮŶ ȅ ȊȂ ȐǿȅȁȂȈȅ, ȇǽȇ ǾȈǽȀ ǠȋȎȌȋȁș (ǬȎ. 33, 9). ǥǾȋ Ȋǽ ȌȂȍǿȘȒ
ŭŞŪE ūŬŤŴeŭŮŞƁš ūŬŤ ŦŬšŵašŨŷűŶ ŝŧŜşŪŠaŮŸ, ƅŢŤŠaźŵŤ ȌȋȍǽȒ, ȇǽȇ Ȝ ȅ ǿȘȕȂ Ȑȃ ȀȋǿȋȍȅȈ, ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȎȋȇȍȘǿǽȂȏ
ŠůŴeŞũŪš ūŬšŠŧŪŢeũƁš: ſ3şŠa Ţš Ƈŝw ƅŝŬŜŮŤ1Ůŭz ŞeŭŸ ųš- ȎǿȋȂ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ Ȑ ȇȍȂȖǽȂȉȘȒ, ȋȃȅȁǽȜ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ
ŧŪŞżŦŶ ŦŪ şDů, ŮŪşŠA ũšŤţŬšųeũũŷŨŶ ũżŦƁŤŨŶ ųyŞŭŮ- ȁȐȕȅ; ȇȋȀȁǽ ȃȂ ǿȎȂȓȂȈȋ ȋǾȍǽȏȅȏȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇ ȇ ǞȋȀȐ, ȏȋȀȁǽ
ŞŪŨŶ ūŬŤŴeŭŮŞƁš ŭŞŪE kŞŧsšŮŶ ŭeŬŠŲů, Ť3 ūaŦŤ ƅŢŤ- ȋȊǽ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȋȏȇȍȘǿǽȂȏ ȎȂȍȁȓȐ
ŠašŮŶ ŠůŴeŞũŜşw ŠŞŤŢeũƁz, ūŪūůŵaźŵŤ Ƈŝw ŝŹŭHŞŭ- ȎǿȋȂ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ; ȅ ȋȌȜȏș ȋȃȅȁǽȂȏ ȁǿȅȃȂȊȅȜ ȁȐȕȅ, Ȍȋ-
ŦƁz ŭŮŬżŧŷ, ŠaŢš ŠŪ şŧůŝ0ŦŜşw ſ3S ŠŪŭūżŮŤ ųyŞŭŮŞŜ, ŠŜ ȌȐȎȇǽȜ ȉȂȃȁȐ ȏȂȉ ǾȂȎȋǿȎȇȅȉ ȎȏȍȂȈǽȉ ȁȋȎȏȅȀǽȏș ȁȋ ȎǽȉȋȆ
ŮšūŧżťŴŤŨŶ ūŬšŠŧŪŢeũƁšŨŶ Ť3 ŭŨŤŬeũũŷŨŶ ţŜŧ0şŪŨŶ ȀȈȐǾȅȊȘ ȂȂ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȔȏȋǾ ȋȊǽ Ȏ ȏȂȌȈȂȆȕȅȉ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅ-
ŞţhŵšŮŶ ŝGŜ. İŵš ŧŤ Ƈŝw ũaųũšŮŶ ūŬ0ųšš ūŬŤŭűŪŠŤ1ŮŤ Ȃȉ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȂȆȕȅȉ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ ǿȄȘȎȇǽȈǽ ǞȋȀǽ. ǢȎȈȅ
űŬŜũeũƁšŨŶ ţaūŪŞŹŠšť, Ť3 ũšūŬšŭŮaũũw ūŬŤţŷŞaŮŤ şDŜ ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȎȂȀȋ ȊǽȔȊȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȔȂȈȋǿȂȇ Ȏ ȏǿȂȍȁȋț ȍȂȕȅ-
Ƃ}ŭŜ, ŮŪşŠA Ť3 ƅ ŞũżŴũŤűŶ ųyŞŭŮŞŜűŶ ŭeŬŠŲŜ ƉşũŸ ŞŪţ- ȉȋȎȏȅț ȌȋȁǿȅȀǽȏșȎȜ ǿȌȂȍȂȁ ǿ ȎȋǾȈțȁȂȊȅȅ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ȅ
şŪŬŤ1Ůŭz ŭ™hz ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ŮeŬũƁš ųšŧŪŞżųšŭŦƁz ţšŨŧŤ2 ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȌȍȅȄȘǿǽȏș ǠȋȎȌȋȁǽ ǥȅȎȐȎǽ, ȏȋȀȁǽ ȋȀȊș ȎǿȜ-
Ť3ţŞżŭŮũŹ ūŪūŜŧsźŵŶ: ŮżŨŢš Ť3 ŝŹŭ0ŞŭŮƁŤ ũŜŞżŮŷ ȏȋȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ȌȍȋȎȏȅȍǽȂȏȎȜ ȅ Ȋǽ ǿȊȂȕȊȅȂ ȔȐǿȎȏǿǽ ȎȂȍȁȓǽ,
ŠŜŧeųš ũżşŠŹ ŮŪşŠA tŭŮůūaźŮŶ ƉũŹűŶ ŨżŭŮŶ, ŮŤ1űw ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ ȌȋȂȁǽȜ ȏȂȍȊȅȜ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ ȄȂȉȈȅ, ȋȏ ȔȂȀȋ
ūŬ0ųšš ūŪŠŭŮŬŹŦaźŵš ŭŮŬaŭŮũŪš ŠůŴŤ2. Ł#şŠa Ţš Şŭ‰ŦƁz ȅ ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ ȎȋǿȂȏȘ ȅ ǿȊȐȕȂȊȅȜ ȁǽȈȂȇȋ ȊȂȀȁȂ ȋȎȏǽȊǽǿȈȅ-
ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ Ť4Ţš ŞŶ ū0ŠŞŤţŹ ųšŧŪŞżŦŶ Ť3ŭūŬaŞŤŮŶ, ǿǽțȏȎȜ ȋȏ ȏȋȀȋ ȉȂȎȏǽ (ȀȁȂ ȎȂȍȁȓȂ Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț), Ȉȅȕș
ũŜŤūaųš Ţš ŭŪŞšŬŴeũũŪš ũšŭŮzŢaũƁš, ŮŪşŠA ŞŭE ſ3şw2 ȎȈȂȀȇǽ ȄǽȏȍǽȀȅǿǽȜ ȎȏȍǽȎȏȊȐț ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȔȂȈȋ-
ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 şŧůŝŪųaťŴŤŨŶ ŬaţůŨŪŨŶ ƅţŜŬŤ1ŮŶ, ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ǿȂȇ ȌȋȁǿȅȀǽȉȅ ǿȋ ǿȎȂ ȋǾȈȂȔȂȏȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȅ ȋȎȋǾȂȊȊȋ
ŮŪşw2 ūŬ0ųšš Ũũ0şůź ŭŪşŬŹŞaźŵŤ ŝ9Ɓź, ŮżŨŢš Ť3 ŞũŹyŠů ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȐț ȊȂȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏș, ȏȋȀȁǽ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǿȎȂ ȂȎ-
 
91
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŮŹŧeŭũŜşw ųyŞŭŮŞŜ ŮŪşŠA ŝŹŭHŞŭŦŜz ŭŮŬŹŧsũƁz ūŪşŜ- ȏȂȎȏǿȋ ȂȀȋ ȋȄǽȍȜȂȏ ǿ ȀȈȐǾȋȔǽȆȕȂȉ ȊȂȇȋȂȉ ȔȐǿȎȏǿȂ, ǿȋȄ-
ŭaźŮŶ: ŠŷűaũƁš ŝŪ Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ, ŦŶ ŞżŮŬwŨŶ ŭŨŤŬeũƁz ȀȍȂǿǽȜ ǿ ȊȂȉ ȏȂȌȈȂȆȕȐț ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ; ȏȋȀȁǽ ȅ ȎȏȍȂȈȘ
ūŪŠŞŤ1ŢšŮŶ ŭeŬŠŲš, Ť4Ţš nşũšũ0ŭũŜşw ŝżŭŜ ũŜ ŞŪţŠyŭŹ ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ ȐȀǽȎǽțȏ ȂȖȂ ǿȊȂ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȏǽȇ ȇǽȇ
ſ3ŵE ũŪŭŤ6Ũŷz ūŪşŜŴašŮŶ ŭŮŬżŧŷ. Nŝaųš Ť4Ţš Ť3 ŞŶ ŭƁź2 ǿȂȜȊȅȂ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ ȎȂȍȁȓȂ ȌȋȌȋȈȊȜȂȏ ȀȈȐǾȋȇȅȉ ȉȅȍȋȉ,
ŨżŬů ŠŪŭūżŞŴŜşŪ, ūŪūůŵašŮŶ ũżŦŪşŠŜ ŝGŶ ƀŧ0ŝŹ ŝŹ- ȋȀȊȂȊȊȘȂ ȃȂ ȎȏȍȂȈȘ ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ ȌȋȀǽȕǽȂȏ, ȂȖȂ ȇȋȀȁǽ ȋȊȅ
ŭ0ŞŭŮŹť ūŬŤūŧŹŮaŮŤŭz, ũš ūŬŪŭŞŹŵeũŶ ŮŪşw2 ŮŪşŠA ȊȂȎȐȏȎȜ Ȍȋ ǿȋȄȁȐȒȐ. ǟȌȍȋȔȂȉ, ȅ ǿ Ȏȅț ȉȂȍȐ ȁȋȎȏȅȀȕȂȀȋ
ƇŨŶ ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ, ŠŜ ŭŜŨŪŞŧaŭŮũŪš ũaŴš ŞŪ ŞŭeŨŶ ũš ȌȋȌȐȎȇǽȂȏ ȅȊȋȀȁǽ ǞȋȀ ȌȋȁǿȂȍȀǽȏșȎȜ ȄȈȋȉȐ ȁȂȆȎȏǿȅț ǾȂ-
ŝyŠšŮŶ ŭŞsţŜũŪ ƇţŜŨŤ ŝŧŜşŪŠaŮŤ: ũš Ů0ŦŨw ţŜ ſ4Ţš t Ȏȋǿ, ȋȎȏǽǿȈȜȜ ȏȋȀȁǽ Ȑȉ ȂȀȋ ȊȂȋȎǿȂȖȂȊȊȘȉ, ȔȏȋǾ ȎǽȉȋǿȈǽ-
ū0ŠŞŤşŶ ūŪŝŹŠŤ1ŮŤ şŬżűŶ, ũŪ ţŜ ſ4Ţš Š0ŧŢũŪ ŝhŮŤ Ť3 ſ3ŵE ȎȏȅȂ ȊǽȕȂ ȊȂ ǾȘȈȋ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȎǿȜȄǽȊȋ ȐȄǽȉȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ,
ūŬšŠůŭūŹŞaŮŤ ŞŶ Šůű0Şũŷť Ť3ŭŦyŭŶ ųšŧŪŞżŦů. İŵš ŝŪ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȏȋȀȋ ȍǽȁȅ, Ȕȏȋ ȀȍȂȒ ȁȋȈȃȂȊ ǾȘȏș ȌȋǾȂȃȁȂȊ Ȍȋȁ-
ũŜŦŜţyšŨŤ, ŨũŤ1ŨŪš ŭŪŞšŬŴeũũŪš, ũšŭŪŞšŬŴeũũw ſ3ŵE ǿȅȀǽȉȅ, Ȋȋ ȅ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȔȂȈȋǿȂȇȐ ȂȖȂ ȅ ȂȖȂ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȌȍȂ-
ũšūŵyšŨŶ ŦŶ ŝŪşaŮŭŮŞů ũŜŦŜţyźŵšŨů ŝGů, ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ȐȎȌȂǿǽȏș ǿ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȋȌȘȏȊȋȎȏȅ: ȅǾȋ ȔȏȋŌ ȌȋȔȅȏǽȂȏȎȜ Ȏȋ-
ſ3şw2 ŝŧŜşŪųeŭŮƁz: žŵš Ť3 Şŭź2, Ť4Ţš ƂaŦwŞů ūŪŦaţŜũũůź ŧż- ǿȂȍȕȂȊȊȘȉ ǿ ȋǾȐȔǽȂȉȋȉ, ȏȋŌ ȊȂȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ǿ ȎȍǽǿȊȂȊȅȅ Ȏ
ŭŮŞŤŲů, ŞţhŮŤ ŦŮŪ2 ŞŪţŨ0ŢšŮŶ ūŬšůŭūżzũƁšŨŶ ŮŬů- ǾȋȀǽȏȎȏǿȋȉ ȋǾȐȔǽțȖȂȀȋ ǞȋȀǽ ǿ ȍȂǿȊȐțȖȂȆ ȋ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȅ
ŠHŞŶ. ȈțǾǿȅ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȇȏȋ, ȏȍȐȁȜȎș Ȋǽȁ Ȏȅȉ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȂȉ, ǿȄȋ-
ȕȂȈ Ȋǽ ȎǽȉȘȆ ǿȂȍȒ ȌȋȇǽȄǽȊȊȋȆ ǥǽȇȋǿȐ ȈȂȎȏǿȅȓȘ.
ū7ƀ. ĿDŸ ŭaŨŶ şŧŜş0ŧšŮŶ, ŭŜŮŜũY ŭŶ ũšŝeŭŶ ƆŦw Ũ0ŧ- 86. Ǯǽȉ ǠȋȎȌȋȁș Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ ȎǽȏǽȊǽ ȎȌǽȈ Ȏ ȊȂǾǽ (Ǩȇ.
ũƁź ŭūaŭŮŤ (ŇůŦŤ2 ‹, }i), ŠŜ ũš ţŬŤ1ŮŶ ŨeŬţŪŭŮũŷť ŞŶ 10, 18), ȔȏȋǾ ȊȂ ǿȅȁȂȈ ǾȂȄȋǾȍǽȄȊȘȆ ȎȂȆ ȋǾȅȏǽȈȅȖ ȎǿȜȏȘȒ
ŭšŧſ1ũƁz ŭŞzŮhűŶ žşGŧŶ. ń# žŵš Ƈŝw Š0ŝŬŷűŶ ŬŜŝHŞŶ ǝȊȀȂȈȋǿ: ȇǽȇ ȃȂ ȋȊ, ȊȂȐȁȋȎȏǽȅǿǽȂȉȘȆ ȋǾȖȂȊȅȜ Ȏ ȁȋǾȍȘ-
nŝŵeũƁz ũš ŭūŪŠŪŝŧsšŨŸ, ŦaŦw Ũ0ŢšŮŶ Ɖŝŵšš ŢŤŧŤ1ŵš ȉȅ ȍǽǾǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ, ȉȋȃȂȏ ȅȉȂȏș ȋǾȖȅȉ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȋǾȅȏǽ-
ŭŶ ŝGŪŨŶ ųšŧŪŞżųšŭŦƁť ƇŨŶ Ť3ŨżŮŤ; ʼnŪ ŬšŦyŮŶ, ƆŦw ūŪ ȈȅȖȂȉ Ȑȉ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȆ? ǢȎȈȅ ȅ ȎȇǽȃȐȏ, Ȕȏȋ Țȏȋ ǾȘǿǽȂȏ
ūŪūůŵeũƁź ŭƁE ŝŷŞašŮŶ; ŞsŵŴš Ţš ũŤųŮ0Ţš ŬšŦyŮŶ: ũŪ Ȍȋ ȌȋȌȐȖȂȊȅț, ȏȋ Țȏȅȉ ȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȜȏ ȊȅȔȂȀȋ ȁȋȇǽȄǽȏȂȈș-
Ƈŝw Ť3 ũŜŦŜţaŮšŧŸũŪš ūŪūůŵeũƁš ũŤŦaŦŪŢš ŠyŴů ŝ9eŭŮ- ȊȋȀȋ. ǥǾȋ ȌȋȌȐȖȂȊȅȂ ȋǾȐȔȅȏȂȈșȊȋȂ Ȋȅȇǽȇ ȊȂ ȈȅȕǽȂȏ ȁȐ-
ŞšũũŜşw ŭŞżŮŜ ŧŤŴašŮŶ, ŭŪŦŬŷŞašŮŶ Ţš Ů0ŦŨw ŭŞŪE ȕȐ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǮǿȂȏǽ, ǾȘǿǽȂȏ ȃȂ Ȍȍȅ ȎȂȉ ȏȋȈșȇȋ ȏȋ,
ūŬŤŴeŭŮŞƁš ŝŧŜşŪŠaŮŸ, ƆŦw ƈŢE Ť3 ŬżűŶ, ũŪ ŠżťŭŮŞů Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș, ȇǽȇ Ȝ ȐȃȂ ȀȋǿȋȍȅȈ, ȎȇȍȘǿǽȂȏ ȋȏ Ȑȉǽ ȎǿȋȂ
ŭŞŪšşw2 ŞšŧŤ1ųšŭŮŞƁz, ŠŜ ƆŦw ūŪŠŞeŬşũšŮŶ ŠyŴů ş0ŬšŭŮŤ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ, ȔȏȋǾȘ ȀȋȍȂȔȅț ǾȂȎȋǿȎȇȋț ȌȋȁǿȅȀȊȐȏș ȁȐȕȐ
ŝŹŭ0ŞŭŮŹť, ţŜ ſ4Ţš ŝŷ ŭŪ ŞŭsŦŤŨŶ ŭŮŬaűŪŨŶ, Ť3 Ũũ0şŤŨŶ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȎȏȍǽȒȋȉ ȅ ǿȂȈȅȇȅȉ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ǿȄȘȎȇǽȏș ȌȋȉȋȖȅ
ŭŨŤŬeũƁšŨŶ ŞţŷŭŦaŮŤ Ů0ť ū0ŨŪŵŤ t ŝGŜ, Ť3 kŭũżš ŞŬŜşA ȋȏ ǞȋȀǽ, ȅȎȌȘȏȘǿǽȜ ǿ ȎȂǾȂ ȄȈȋȂ ȁȂȆȎȏǿȅȂ ǿȍǽȀǽ. ǯǽȇ ȉǽȏș
ŭŞŪšşw2 ŬŜţůŨŹŞaŮŤ ƀŧ0ŝů. ń$ŨŢš Ƈŝw w4ŝŬŜţŪŨŶ ŨaŮŤ, ȁȅȏȜ ȎǿȋȂ, ǾȂȎȔȅȊȎȏǿȐțȖȂȂ Ȍȋ ȊȂȒȋȏȂȊȅț ȌȋȁȔȅȊȜȏȎȜ ȐȎ-
ŝšţųŤ1ũũůźŵšš ŭŞŪE nŮŬŪųA ƅ ƈŭŮaŞŹűŶ ŨŧšŦŪūŤŮaũƁz, ȏǽǿǽȉ ȉȈȂȇȋȌȅȏǽȊȅȜ, Ȋǽ ȇȍǽȏȇȋȂ ǿȍȂȉȜ ȎȌȐȎȇǽȂȏ ȅȄ ȋǾȜȏȅȆ
Ũaŧw ŭŞŪŤ1űŶ ŬyŦŶ tŬŹŞašŮŶ, ŠŜ, ƈŭŮŬŜŴašŨŪ t ũżŦŪ- ȎǿȋȅȒ, ȔȏȋǾ ȋȊȋ, ȐǾȋȜǿȕȅȎș ȋȇȍȐȃǽțȖȅȒ ȂȀȋ ǾȂȄȋǾȍǽȄ-
ŮŪŬŷűŶ ūŬšŠŭŮŪsŵŤűŶ ŮŪŨY ƀŧŪŞŤ1ŠũŷűŶ ųšŧŪŞBŦŶ, Ť3ŧŤ2 ȊȘȒ ȔȐȃȅȒ ȈțȁȂȆ ȅȈȅ ȄǿȂȍȂȆ ȇǽȇȅȒ-ȈȅǾȋ, ǿ ȎȏȍǽȒȂ ǿȂȈȅ-
ƀŞŹŬeť ŦŜŦŪŞhűŶŧŤŝŪ, ŭŪ ŭŮŬaűŪŨŶ Ũũ0şŤŨŶ Ť3 ŭŧšţaŨŤ ȇȋȉ ȅ ȎȈȂȄǽȒ ǿ ȉǽȏȂȍȊȅȂ ȋȌȜȏș ȌȋȏȜȊȐȈȋȎș ǿȋȄǿȍǽȏȅȏșȎȜ
ŦŪ ŨaŮſŬũŤŨŶ ŞŪţŞŬŜŮŤ1Ůŭz ũżŠŬwŨŶ: Ƌ ſ4Ţš ūŪ tŞŬŜ- ȋǾȗȜȏȅȜ. ǬȋȌȐȖȂȊȅȂ ȃȂ, Ȍȋ ȋȏǿȍǽȖȂȊȅț ǾȘǿǽțȖȂȂ, ȁȐ-
 
92
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŵeũƁź ŝŷŞašŨŪš ūŪūůŵeũƁš, ƆŦw ŭŞsţũŤŦŜ ūŬšŠŜeŮŶ ŝŹ- ȕȐ, ȊȂ ȃȂȈǽțȖȐț ȅȉȂȏș ǞȋȀǽ, ȇǽȇ ǾȘ ȎǿȜȄǽȊȊȋț ȌȍȂȁǽȂȏ
ŭŪŞHŨŶ ũš űŪŮsŵůź ŠyŴů Ť3ŨżŮŤ ŝGŜ. ňh Ţš ũżŭŨŷ ȁȂȉȋȊǽȉ. Ǫȋ ȉȘ — ȊȂ ȌȋȁȉȂȏȊȘȂ Ȕǽȁǽ, Ȋȋ ȇǽȇ ǿȂȍȐȂȉ,
ŭŮŬaűů ų†ŠŜ, ŠŜ ũš ŝyŠšŮŶ: ũŪ nŮŬŪų†ŮŜ ŝŧŤ6Ţũzz ŝ9Ɓz ȂȎȉȘ ȅȎȏȅȊȊȘȂ ȁȂȏȅȖǽ ǞȋȃȅȂȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȍȂȁȇȅȉȅ Ȍȋ-
ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŝhŮŤ ŞżŬůšŨŶ, ŨaŧŷŨŤ ūŪūůŵeũŸŨŤ, Ť3 ȌȐȖȂȊȅȜȉȅ ȅ ȔǽȎȏȘȉȅ ȐȏȂȕȂȊȅȜȉȅ Ȃț ȉȈȂȇȋȌȅȏǽȂȉȘȂ,
ųaŭŮŷŨŤ ƈŮŹŴeũŸŨŤ t ũšS ƆŦŪŢš ŨŧšŦ0ŨŶ ūŤŮašŨŤ: ȁǽ Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȏǽȇȋǿȋȆ ȂȂ ȇ Ȋǽȉ ǾȈǽȀȋȎȏȘȊȅ ȁȋȎȌȂȂȉ
ŠŜ ŮŪS ŝŧaşŪŭŮƁź ƅŦŪŬŨŧsšŨŤ, ŠŪŭūżšŨŶ ūŬƁŤŮŤ2 ŞŶ ȌȍȅȆȏȅ ǿ ȉȐȃǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȀȋ, ǿ ȉȂȍȐ ȌȋȈȊȋȀȋ ǿȋȄȍǽȎȏǽ
ŨyŢŜ ŭŪŞšŬŴeũũŜ, ŞŶ ŨżŬů Ş0ţŬŜŭŮŜ Ť3ŭūŪŧũeũƁz űrŮ0ŞŜ DzȍȅȎȏȋǿǽ (Ǣȑ. 4, 13).
(Ł#Űšŭ. Š7, ş7i).
ū7ţ. ʼnŜŦŜţaŮšŧŸũŪš ūŪūůŵeũƁš ūŬŤũ0ŭŤŮŶ Ƈŝw ŭŦ0ŬŝŸ 87. ǬȋȌȐȖȂȊȅȂ ȋǾȐȔȅȏȂȈșȊȋȂ ȎȊǽȔǽȈǽ ȌȋȍǽȃǽȂȏ ȁȐȕȐ
Ũũ0şů Ť3 ŭŨŤŬeũƁš, Ť3 ŝšţŠšŬţũŪŞeũƁš ƈŨżŬšũũŪš ŠůŴŤ2, ŠŜ ǿȂȈȅȇȋț ȎȇȋȍǾȅț, ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȐȊȅȃȂȊȅȜ ȅ ȊȂȇȋȏȋȍȋț ȉȂ-
ƆŢš ŭŧŜŞŪŧź1ŝũŜz ŮŪS Ť3 ƈŠ0ŝŸ ŠeŬţŜz ųaŭŮŸ, ƈŠ0ŝũŹ ȍȋț ǾȂȄȊǽȁȂȃȅȜ, ȔȏȋǾ Ȍȋȁǽǿȅȏș ǿ ȊȂȆ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ ȅ ȃȂȈǽ-
ŞŪ ŭŨŤŬeũƁš ūŬƁŤ1ŠšŮŶ, žŝƁš Ţš ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť Ť3 ŭŧšţA Ť3ŭūŪ- ȊȅȂ ȅȄȐȉȈȜȏș ȎȋǾȋț ȅ ȌȍȅǿȂȎȏȅ ȂȂ ǿ ȌȋȁȋǾǽțȖȂȂ ȎȉȅȍȂ-
ŞżŠŜũƁz ũaťŠšŮŶ ŭeŬŠŲů, Ť3 Š0ŝŬŜşw ŨŪŧųaũƁz Ũũ0şŪš ȊȅȂ. Ǫȋ ȏȋȏȔǽȎ Ȍȋȏȋȉ Ȋǽǿȋȁȅȏ ȋȊȋ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȐȉȅȈȂȊȊȘȆ
ŢšŧaũƁš: Ƌ ſ4Ţš ūŪ tŞŬŜŵeũƁź ŝ9Ɓź ŝŷŞašŨŪš, ŝšţũŜŠeŢ- ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ ȅ ȎȈȂȄȊȐț ȅȎȌȋǿȂȁș, ȅ ǿȂȈȅȇȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ ȁȋǾ-
ŠƁz ŞŦyūŹ Ť3 ũšŞżŬƁz, Ť3 ş0ŬŠŪŭŮŤ Ť3 şũżŞŜ ŠyŴů Ť3ŭū0ŧ- ȍȂȆȕȂȀȋ ȉȋȈȔǽȊȅȜ. ǝ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂ, Ȍȋ ȋȏǿȍǽȖȂȊȅț Ǟȋȃȅț
ũŤŮŤŭz ūŪūůŵašŮŶ. ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ũaŨŶ ŞżŠzŵŷŨŶ ǾȘǿǽțȖȂȂ, ȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȁȐȕȐ ȎǽȉȋȆ ȎȂǾȂ, ȅ ȋȊǽ ȅȎȌȋȈȊȜȂȏȎȜ
Ť3ŭŦyŭŶ nŝŪź2 ūŪūůŵeũƁź, ūŪ ŦŪšşHŢŠŪ w4ŝŬŜţů ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ ȋȏȔǽȜȊȅȂȉ ȅ ȊȂǿȂȍȅȂȉ, ȊǽȁȉȂȊȅȂȉ ȅ ȀȊȂǿȋȉ. ǪǽȁȈȂȃȅȏ
ŦŶ ŝGŪŞŤ, nũaŨw Ƈŝw ŝŧŜşŪŠŜŬeũƁš ŭŪ tŞŹŵaũƁšŨŶ ūŬŤ- ȐǾȋ Ȋǽȉ, ȄȊǽȜ ȏȋ ȅ ȁȍȐȀȋȂ ȌȋȌȐȖȂȊȅȂ ȅ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂ, ǿȋ
ũŪŭŤ1ŮŤ Š0ŧŢũŤ ſ3ŭŨŷ2 ŮŪŨY, ƆŦw ũŬaŞŜ ũaŴšşw ŝŧyŠũŪš, ǿȍȂȉȜ ȅȒ ȌȍȅȎȏȐȌǽȏș ȇ ǞȋȀȐ ȎȋȋǾȍǽȄȊȋ Ȏȋ ȎǿȋȆȎȏǿǽȉȅ ȇǽ-
ƈūŬŜŢŠũeũƁšŨŶ (tsŮƁšŨŶ) ƈŮŹŴeũƁz ŨyųŜŵů, ŠŜ ŠŪ- ȃȁȋȀȋ ȅȄ ȊȅȒ: ȏǽȉ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂ ȅ ȋǾȂȏȘ ȁȋȈȃȊȘ ȉȘ Ȍȍȅ-
ŝŬŪŠżŮšŧŤ Ť3 ƀŧ0ŝŷ, ƆŦw nŮeŲŶ ŝŧaşŶ ũŜůųŤ1ŮŶ ũaŭŶ ȊȋȎȅȏș ǢȉȐ, Ȝȇȋ ȉȅȈȋȎȏȅǿȋ ȊǽȇǽȄȐțȖȂȉȐ ȊȂȋǾȐȄȁǽȊȊȋȎȏș
ŬŜţŧŤ1ųƁź, ţŠż Ţš, Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁš ŭŪşŬŹŴeũƁŤ ũšūŬšŭŮaũũw, ȊǽȕȂȀȋ Ȋȍǽǿǽ ȈȅȕȂȊȅȂȉ ȐȏȂȕȂȊȅȜ, ȔȏȋǾ ȋȏȂȔȂȎȇȅ ȊǽȐȔȅȏș
Ť3 ŭŧšţY ũšwŭŦyŠũů, Ť3 ƈšŠŤũeũƁš ŞsŵŴš: ƆŦw ŠŜ ŭŤ1Ųš ȊǽȎ Ȅȁȍǽǿȋ ȍǽȄȈȅȔǽȏș ȁȋǾȍȋȂ ȋȏ ȒȐȁȋȀȋ; ǽ ȄȁȂȎș ȊȂȌȍȂ-
Ƈŝw ŞŪţŨ0ŢšŨŶ ūŬŤŧŪŢeũƁšŨŶ ŮŬůŠHŞŶ ƈŨŪŧŤ1ŮŤ ŝGŜ, ȎȏǽȊȊȋȂ ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȂ ȀȍȂȒȋǿ, ȊȂȌȍȂȍȘǿȊȘȂ ȎȈȂȄȘ ȅ ǾȋȈș-
ūŬŤţŬżŮŤ ƆŦŪŢš ūŬeŢŠš ŞŶ ŭšŬŠŲA ũ†ŴŜ. Nŝaųš ūŪŠŪ- ȕȂȂ ȐȂȁȅȊȂȊȅȂ, ȁǽ, ȒȋȏȜ ȏǽȇȅȉ ȌȍȅȈȋȃȂȊȅȂȉ ȏȍȐȁȋǿ, ǿȋȄ-
ŝašŮŶ ŞżŠŹŮŤ ƆŦw ūŬŪŮŤ1ŞŶ ŠůŴeŞũŜşw ŨyŢšŭŮŞŜ, Ť3 ȉȋȃȂȉ ȐȉȋȈȅȏș ȅ ȌȍȂȇȈȋȊȅȏș ǞȋȀǽ ȌȍȅȄȍȂȏș, ȇǽȇ ȌȍȂȃȁȂ,
ŭŜŮŜũĮ ŬaŮŪŞŜŮŤ ūŪūůŭŦašŮŭz: ūŬŤ ũŜŦŜţaŮšŧŸũŪŨŶ, Ȋǽ ȎȂȍȁȓǽ Ȋǽȕȅ. ǟȂȁǽȏș ǿȌȍȋȔȂȉ ȁȋȈȃȊȋ, Ȕȏȋ ȇȋȀȁǽ Ȍȍȅ
şŧŜş0ŧź ūŪūůŵeũƁŤ, ŭŦŬŷŞašŮŶ Ƈŝw ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŭšŝE, ȋǾȐȔȅȏȂȈșȊȋȉ ȌȋȌȐȖȂȊȅȅ ǾȘǿǽȂȏ Ȑ ȁȐȕȅ Ȏ ȎǽȏǽȊȋț Ǿȋȍș-
ƆŦŪŢš ŬżűŶ, ũšŞżŠŪŨŹ Ţš ŠůŴŤ2 ŭūŪŭūŹŴšŭŮŞyšŮŶ ū0- Ǿǽ ǿ ȎȒǿǽȏȇȂ Ȉȅȓȋȉ ȇ ȈȅȓȐ, ȏȋȀȁǽ ǾȈǽȀȋȁǽȏș, ȒȋȏȜ ȎȇȍȘǿǽȂȏ
ŨŪŵƁź, ŠŜ ūŪŝżŠů ŠůŴŤ2 ŝhŮŤ ſ3ŠŤ1ũŷz ūŪŦaŢšŮŶ ŞŬŜ- ȎȂǾȜ, Ȋȋ ȊȂǿȂȁȋȉȘȉ ȌȋȉȋȀǽȊȅȂȉ ȎȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ȁȐȕȂ, ȔȏȋǾ
şHŨŶ ſ3S. ȌȋȇǽȄǽȏș ǿȍǽȀǽȉ ȂȂ, Ȕȏȋ ȌȋǾȂȁǽ Ȋǽȁ Ȋȅȉȅ ȂȎȏș ȁȂȈȋ ȋȁȊȋȆ
ȁȐȕȅ.
ū7Ť. ĸŦŪŢš ſ3şŠA ŦŮŪ2 ŞŶ ţŤ1Ũũšš ŞŬeŨz, ŞŶ ũšūŪŦŬŪ- 88. ǧǽȇ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ǿ ȄȅȉȊțț ȌȋȍȐ, ȎȏȋȜ Ȋǽ ȋȏȇȍȘȏȋȉ
ŞeũũŹ ŭŮaŞŶ şŠĮ ŨżŭŮŹ, ţŬs Ţš ŦŶ ŞŪŭŮ0ŦwŨŶ ŞeŭŸ ȀȁȂ-ȊȅǾȐȁș ȉȂȎȏȂ, ȋǾȍǽȏȅȏȎȜ Ȉȅȓȋȉ ȇ ǿȋȎȏȋȇȐ ǿ ȊǽȔǽȈȂ
 
93
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠeũŸ: t ƇŮŬŜ Ƈŝw ūŬſ1ŠũƁz ŮŪşw2 ų†ŭŮŤ Şŭ‰ t ŭ0ŧũŲŜ ȁȊȜ, ȌȂȍȂȁȊȅȂ ȂȀȋ ȔǽȎȏȅ ǿȎȂ ȋǾȋȀȍȂǿǽțȏȎȜ ȎȋȈȊȓȂȉ, ǽ Ȅǽȁ-
ŭŪşŬŹŞaźŮŭz, ţ†Šũzz Ţš ŮŪşw2 Şŭ‰ ŧŤŴaſŨŜ ŭyŮŸ Ůšū- ȊȅȂ ȔǽȎȏȅ ȂȀȋ ǿȎȂ ȋȎȏǽțȏȎȜ ȊȂȌȍȅȔǽȎȏȊȘȉȅ ȎȋȈȊȂȔȊȋȆ ȏȂ-
ŧŪŮŷ2, ţŜ ſ4Ţš ũš ŝhŮŤ ũŜŠ8 şŧŜŞ0ź ſ3şw2 ŭ0ŧũŲů. ōŤ1Ųš Ť3 Ť4Ţš ȌȈȋȏȘ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȎȋȈȊȓȂ ȏȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȏ ȊȂ Ȋǽȁ ȀȋȈȋǿȋț
ŞŶ ũŜųaŧŹ ŭyŵŤ Šůű0ŞũŜşw ŠżťŭŮŞƁz, ŭŪşŬŹŞašŮŭz Ƈŝw ȂȀȋ: ȏǽȇ ǾȘǿǽȂȏ ȅ Ȏ ȏȂȉȅ, ȇȋȅ ȊǽȒȋȁȜȏȎȜ ȂȖȂ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȁȐ-
t ųaŭŮŤ Ť3ũŪşŠA t ŭŞzŮhz ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŭeŬŠŲš, ŮżŨŶ Ţš Ť3 ȒȋǿȊȋȆ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏȅ, ȅȉȂȊȊȋ: ȎȂȍȁȓȂ ȅȒ ȋȏȔǽȎȏȅ ȎȋȀȍȂǿǽ-
ŠůűHŞũŜz ŮŪşŠA ƇŨŶ Ť4űŶ ūŧŪŠŪũŪŭŤ1ŮŤ ũaųũšŮŶ ŨůŠ- ȂȏȎȜ ȅȊȋȀȁǽ ȎǿȜȏȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț, ȌȋȔȂȉȐ Ȑȉ ȅȒ ȊǽȔȅȊǽȂȏ
ŬŪކũƁz: ŞŤ6ŠŤŨŷz ŮŪşw2 ų†ŭŮŤ ūŬšŝŷŞaźŮŶ ūŪ ūŧ0ŮŤ ȏȋȀȁǽ ȌȈȋȁȋȌȍȅȊȋȎȅȏș ȁȐȒȋǿȊȘȂ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ, Ȋȋ ǿȊȂȕȊȅȂ
ŨyŠŬŭŮŞůźŵš, ţŜ ſ4Ţš ũš u5 ŞŭBŨŶ ƈŠHŨŶ ŭšŬŠſ1ųũŷŨŶ ȔǽȎȏȅ ȎȂȍȁȓǽ ȅȒ ǿȎȂ ȂȖȂ ȋȎȏǽțȏȎȜ ȉȐȁȍȎȏǿȐțȖȅȉȅ Ȍȋ
ŞŪ şŧůŝ0ŲŹ ŬaţůŨŹ t ŭŞzŮaşw ŭŞżŮŜ ŝŧŜşŪŠaŮŤ ƅţŜ- ȌȈȋȏȅ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȊȂ ǿȎȂ ȂȖȂ ȔǽȎȏȅ ȎȂȍȁȓǽ ǿ ȀȈȐǾȋȇȋȉ
ŬŤ1ŮŤŭz, ſ4Ţš ũżŲŷŤ ũš ŬŜţůŨżŞŴš ŠŞA ŭwŭŮaŞŜ ũšūŵš- ȔȐǿȎȏǿȂ ȋȄǽȍȜțȏȎȜ ȎǿȜȏȘȉ ȎǿȂȏȋȉ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, — (ȔȂȀȋ ȊȂ-
ŞaŴŜ ŞŶ ŭšŝĮ, ƆŦŪŢš ŭŪūŬŪŮŤ1ŞŶ ŭŮŪsŵŤűŶ ŞŪ ƈŨĮ ūŪ- ȇȅȂ ȊȂ ȌȋȊȅȉǽȜ, ȌȍȅȁȐȉǽȈȅ, ǾȐȁȏȋ ǿ ȐȉȂ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ
ŠŞŤţaźŵŤűŭz ŝhŮŤ. ōŤ1Ųš u5ŝŪ Ť3 ŞŶ ŭaŨŪš Ů0š ŨşũŪŞeũƁš, ȊǽȒȋȁȜȏȎȜ ȁǿǽ Ȉȅȓǽ, ǿȄǽȅȉȊȋ ȁȍȐȀ ȁȍȐȀȐ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏ-
Ť3 ŠHŝŬŜz Ť3 ũš ŠHŝŬŜz ūŬŤŧůųaźŮŭz ŠůŴŤ2 ūŪŨŷŴŧsŮŤ, ǿȐțȖȅȂ). ǟȋȏ ȋȏ ȔȂȀȋ ȅ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ǿ ȋȁȊȋ ȅ ȏȋ
ūŪ w4ŝŬŜţů ŞŷŴšūŤ1ŭŜũũŷz ūŬŤ1ŮųŤ: ųšŧŪŞżŦŶ, ŬšųE, ŞŶ ȃȂ ǿȍȂȉȜ ȌȋȉȘȕȈȜȂȏ ȅ ȁȋǾȍȋȂ ȅ ȒȐȁȋȂ, ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ ȇǽȇ
ŭaŨŪŨŶ ūŬŤŝŧŤŢeũƁŤ, Ť3 ŭŮůŠšũżšŮŶ, Ť3 ŭŪşŬŹŞašŮŭz. ǿ ȌȍȂȁȈȋȃȂȊȊȋȉ ǿȘȕȂ ȌȍȅȉȂȍȂ, ȔȂȈȋǿȂȇ ǿ ȋȁȊȋ ȅ ȏȋ ȃȂ
TũeŧŹŢš ŝŪ ƇŨŶ ũaŴŶ ŞŶ ŭůşyŝũŪš ŬaţůŨŜ ūŪūŪŧţeŭz, ȉȀȊȋǿȂȊȅȂ ȋȖȐȖǽȂȏ ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂ ȅ ȒȋȈȋȁǽ ȅ ȏȂȌȈȋȏȘ.
ũyŢŠů Ť4ŨŜŮŸ tŮ0ŧŹ, žŵš Ť3 ũš ű0ŵšŮŶ, ŞŶ ŭaŨŷť Ů0ť ǥǾȋ Ȑȉ Ȋǽȕ Ȏ ȏȂȒ Ȍȋȍ, ȇǽȇ ȎȋȎȇȋȈșȄȊȐȈȎȜ ǿ ȁǿȋȆȎȏǿȂȊ-
ųŜŭeŲŶ, Ť3 ŠHŝŬŜz Ť3 ƀŧ†z Ť3ţũŪŭŤ1ŮŤ ŬŜţŨŷŴŧſ1ũƁz: ũŜŤ- ȊȋȎȏș ǿȂȁȂȊȅȜ, ȊȐȃȁȂȊȅȂ ȊȂȇȋȂ ȅȉȂȂȏ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȅ ȊȂ ȒȋȏȂȈ,
ūaųš Ţš ūŬŤ ƉũŹűŶ, Ť5Ţš ŞŶ Ů0ũŦŪŭŮŸ ŬŜţŭůŢŠeũƁz ūŬŤ- ǿ ȋȁȊȋ ȅ ȏȋ ȃȂ ȉȀȊȋǿȂȊȅȂ ȌȋȉȘȕȈȜȏș ȒȐȁȋȂ ȅ ȁȋǾȍȋȂ,
űŪŠsŵŤűŶ, ƆŦŪŢš ŝŪ ŭūŹŴŤ1Ůŭz ūŬŤ1ŭũw ſ4Ţš Š0ŝŬŪš ūŪ- ȋȎȋǾȂȊȊȋ Ȑ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȁȋȎȏȅȀǽțȏ ȏȋȊȇȋȎȏȅ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȜ.
ŨŷŴŧsŮŤ, žŝƁš Ť3 ƀŧ0š ū0ŨũŤŮŶ: ūŪũeŢš ŞŶ ŭůşyŝũůź ǬȋȔȂȉȐ ȇǽȇ Ȋȅ ȎȏǽȍǽȂȏȎȜ ȋȊ ǿȎȂȀȁǽ ȌȋȉȘȕȈȜȏș ȁȋǾȍȋȂ,
ũżŦŪŮŪŬůź ŨhŭŧŸ ŬŜţŠŹŧŤ1ŭz ūaŨzŮŸ t ƋŠaŨŪŞŜ ūŬš- ȏȋȏȔǽȎ ȌȍȅȌȋȉȅȊǽȂȏȎȜ ȂȉȐ ȅ ȒȐȁȋȂ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȌǽȉȜȏș
ŭŧůŴaũƁz. İŵš Ƈŝw ũaųũšŨŶ ŮeūŧŷŨŶ ŬŞeũƁšŨŶ ţaūw- ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇǽȜ ȋȏ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȜ ǝȁǽȉȋǿǽ ȊȂȇǽȇȋ ȍǽȄȁȂȈȅ-
ŞŹŠŤ ŝ9Ɓz ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, Şŭ‰ ũ†ŴŜ ūŬ0ųšš ų{ŞŭŮŞŜ ŞŶ şŧů- ȈǽȎș Ȋǽ ȁǿȋȜȇȋȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂ. Ǫȋ ȂȎȈȅ ȉȘ Ȏ ȀȋȍȜȔȂț ȍȂǿ-
ŝ0ŲŹ ũżŦŪšŨŶ ŬaţůŨŹ ūŬŪŭŞŹŵaźŵŤ ŝŧŜşŪŠaŮŸ, şŬŹ- ȊȋȎȏȅț ȊǽȔȊȂȉ ȅȎȌȋȈȊȜȏș ȄǽȌȋǿȂȁȅ Ǟȋȃȅȅ, ȏȋȀȁǽ ǾȈǽȀȋ-
űHŞũŜz Ƈŝw ƆŦŪŢš ƉşũŸ ūŪūŜŧsšŮŶ ŞŪŭūŪŨŤũ†ũƁz, ȁǽȏș, ȋȎǿȂȖǽȜ ǿȎȂ Ȋǽȕȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ǿ ȀȈȐǾȋȇȋȉ ȊȂȇȋȂȉ ȋȖȐ-
ƈŭŧŜŢŠaźŵŤ Ţš ũ†ŴŜ ŭšŬŠŲA ŞŪ ŭŨŤŬeũƁŤ ũżŦŪšŨŶ ȖȂȊȅȅ, ǾȐȁȂȏ ȌȋȌǽȈȜȏș ǿȎȂ Ȋǽȕȅ ȀȍȂȒȋǿȊȘȂ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽ-
ŧźŝŧeũƁz ũšūŬšŭŮaũũŜşw, ŠůűHŞũŜz ũBŦŜz Ť3 ũš ŦŮŪŨY ȊȅȜ, ȎȂȍȁȓȂ ȃȂ ȊǽȕȂ ȐȎȈǽȃȁǽȜ ȊȂȇȅȅȉ ȉȅȍȋȉ ȈțǾǿȅ ȊȂ-
ūŪ ūŧ0ŮŤ ūŪŨŷŴŧsŮŤ ũaŭŶ ƈŭŮŬŪsšŮŶ: ŭƁe Ţš ūŬŤŝŧŤ- ȌȍȂȎȏǽțȖȂȆ, ǾȐȁȂȏ ȌȍȅȐȔǽȏș ȊǽȎ ȇ ȏȋȉȐ, ȔȏȋǾ ȌȋȉȘȕȈȜȏș
ŢaźŵŷŨŭz ŦŶ ŭŪŞšŬŴeũƁź ųaŭŮw ƀŹŧw2 ŭŧůųašŮŭz, Ť5Ţš ȁȐȒȋǿȊȋȂ, ǽ ȊȂ ȌȈȋȏȎȇȋȂ. ǮȅȂ ȋȔȂȊș ȔǽȎȏȋ ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ Ȏ
ũšūŬšŭŮaũũw Ť4ŨůŮŶ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ūaŨzŮŸ şDŜ Ƃ}ŭŜ. ȌȍȅǾȈȅȃǽțȖȅȉȅȎȜ ȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐ, ȇȋȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȐț
ȅȉȂțȏ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂȉ ȌǽȉȜȏș ȋ ǠȋȎȌȋȁȂ.
ū7f. ŀŞA ũaŨŶ Š0ŝŬŹ ŭŞzŮaz ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŦŬšŵeũƁšŨŶ 89. ǡǿǽ ǾȈǽȀǽ ȌȋȁǽȂȏ Ȋǽȉ ȎǿȜȏǽȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȔȍȂȄ ǿȋȄȍȋ-
ūŬŤŮŞŪŬsšŮŶ ūŪŬŪŢŠſ1ũƁz, t ũŤ1űŢš ſ3ŠŤ1ũŪ ŝšţŨżŬũw ȃȁǽțȖȂȂ ȊǽȎ ȇȍȂȖȂȊȅȂ, ȅȄ ȇȋȏȋȍȘȒ ȋȁȊȋ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȌȍȂ-
 
94
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŠŬůşaşw ūŬšŞŪŭű0ŠŤŮŶ, ũŪ Ƈŝw ſ3ŠŤ1ũŪ žŝƁš ŠaŬůšŮŭz: ǿȋȎȒȋȁȅȏ ȁȍȐȀȋȂ. Ǫȋ ȋȁȊȋ ȌȋȁǽȂȏ ȋȊȋ ȏȋȏȔǽȎ; ȅȉȂȊȊȋ, — ǿ
ƅŝũŪŞŧsšŮŶ ŝŪ ũaŭŶ ŞŶ ŭaŨŪť Ů0ť ŞŪŠĮ, Ť3 Şŭ‰ w4ŝŬŜţŷ ȎǽȉȋȆ ǿȋȁȂ ȋǾȊȋǿȈȜȂȏ, ȅ ǿȎȂ ȔȂȍȏȘ ȁȐȕȅ, ȎȋȎȏǽǿȈȜțȖȅȂ
ŠůŴſ1Şũŷz, ŭŤ1ŬŹųŸ, ſ4Ţš ūŪ w4ŝŬŜţů, ŭŞŹŮŧżš ŞŭsŦƁz ȋǾȍǽȄ ǞȋȃȅȆ, ȌȍȋȎǿȂȏȈȜȂȏ, ȎȉȘǿǽȜ Ȏ ȊǽȎ ǿȎȜȇȐț ȎȇǿȂȍȊȐ
ŭŦŞſ1Ŭũŷz ūŬšşŬŹŴſ1ũƁz ũ†ŴŜ ƅŨŷŞaz: ŠŬůş0š Ţš ƅŢŤ- ȀȍȂȒȋǿȊȐț; ǽ ȁȍȐȀȋȂ ȋȃȅȁǽȂȏ ȌȍȋȅȄǿȂȎȏȅ ǿ ȊǽȎ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ŠašŮŶ, ŠŜ ŭŶ ũaŨŤ ŠżťŭŮŞůšŮŭz, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ūŪ ūŪŠ0ŝƁź. Ȋǽȉȅ: Țȏȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ȎȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȌȋȁȋǾȅȂ ǞȋȃȅȂ. — ǥȏǽȇ, ȇȋ-
Ł#şŠA Ƈŝw ũaųũšŮŶ ƇŨŶ ŞŪ Ũũ0ţŹ ŬaţůŨŹ ŝhŮŤ Ȁȁǽ Ȑȉ ȊǽȔȊȂȏ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ǿȇȐȕǽȏș ǾȈǽȀǽ ǟȎȂȎǿȜ-
ŝŧŜşŪŠaŮŤ ūŬšŭ™aşw Š¦Ŝ, ŮŪşŠA Š0ŧŢũŤ ſ3ŭŨŷ2 ŞżŠŹŮŤ, ȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȏȋȀȁǽ ǿȂȁǽȏș ȉȘ ȁȋȈȃȊȘ, Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȊǽȔȅ-
ƆŦw ũŜųŤũašŮŶ ŝŧŜşŪŠaŮŸ ƆŦw ŢŤŞŪūŤŭaŮŤ, ſ4Ţš ūŪ ȊǽȂȏ ȇǽȇ ǾȘ ȃȅǿȋȌȅȎǽȏș Ȋǽ ȔȂȍȏǽȒ ȋǾȍǽȄǽ ǞȋȃȅȜ ȔȂȍȏȘ
w4ŝŬŜţů Ť3 ūŪ ūŪŠ0ŝƁź: Ť4ŨŢš ŝŪ w4ŝŬŜţŪŨŶ ŢŤŞŪūŤ1ŭŲŷ, ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȜ. ǥǾȋ ȇǽȇ ȃȅǿȋȌȅȎȓȘ ȎȊǽȔǽȈǽ ȋȁȊȋț ȇǽȇȋț
ūeŬŞŹš Ƈŝw ſ3ŠŤ1ũŷŨŶ ŴaŬŪŨŶ ũŜųšŬŮŜŞaźŮŶ w4ŝŬŜţŶ ȇȍǽȎȇȋț ȊǽȔȂȍȏȘǿǽțȏ ȋǾȍǽȄ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ȉǽ-
ųšŧŪŞżŦŜ: ŴaŬŶ Ţš ŴaŬŪŨŶ ūŪŨaŧů ŬŜţŲŞŹųaźŵš, ŭŤ1Ųš Ȉȋ-ȌȋȉǽȈȐ ȇȍǽȎȇȐ Ȅǽ ȇȍǽȎȇȋț ȊǽȇȈǽȁȘǿǽȜ, ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜțȏ
Ť4Ţš ūŪŠŪŝŪūŤ1ŴšŨŜşw, ŠaŢš Ť3 ŠŪ Şŧ†ŭŶ ūŪŭŮŤ1ŢšŮŶ ŞŤ1ŠŶ. ȋǾȍǽȄ ȏȋȀȋ, ȇȋȀȋ ȃȅǿȋȌȅȎȐțȏ, ȎȒȋȁȊȘȆ Ȏ Ȋȅȉ ȁǽȃȂ ȁȋ ǿȈǽ-
ŎaŦw Ť3 ŭ™az ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓz, ūeŬŞŹš Ƈŝw ŦŬšŵeũƁšŨŶ Ȏȋǿ; ȏǽȇ ȅ ȎǿȜȏǽȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȃȅȜ ȎȊǽȔǽȈǽ ȔȍȂȄ ȇȍȂȖȂȊȅȂ
ŞŪ ſ4Ţš ŝĮ, ūŬeŢŠš ūŬšŭŮůūŧeũƁz ūŪųŮeũŶ ŝhŭŮŸ ųšŧŪ- ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȈȜȂȏ ǿ ȔȂȈȋǿȂȇȂ ȔȂȍȏȘ ȋǾȍǽȄǽ ǞȋȃȅȜ, ȌȋȎȏǽǿȈȜȜ
ŞżŦŶ, ŝŧŜşŪŞųŤũsšŮŶ ſ4Ţš ūŪ w4ŝŬŜţů: ſ3şŠa Ţš ũaŭŶ ȂȀȋ ǿ ȏȋ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ, ǿ ȇȋȂȉ ȋȊ ǾȘȈ, ȇȋȀȁǽ ǾȘȈ ȎȋȄȁǽȊ; ǽ ȇȋ-
ŞŤ1ŠŤŮŶ t Şŭšşw2 ūŬšŠŧŪŢeũƁz ŢšŧaźŵŤűŶ ŠŪŝŬ0Ůŷ ūŪ- Ȁȁǽ Ȑǿȅȁȅȏ, Ȕȏȋ ȉȘ ǿȎȂȉ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂȉ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȂȉ
Š0ŝƁz, Ť3 ŭŮŪsŵŤűŶ ũaţŹűŶ, Ť3 ŨyŢšŭŮŞšũũŹ ŞŪwŬůŢŤ1Ş- ȇȍǽȎȋȏȘ ȌȋȁȋǾȅȜ ǞȋȃȅȜ ȅ Ȏȏȋȅȉ ȊǽȀȅȂ ȅ ȊȂǾȋȜȄȊȂȊȊȘȂ ǿ
ŴŤűŭz ſ4Ţš ŦŶ ŮŪS ūŪŠŞŤşHŨŶ: ŮŪşŠA ŠŪŝŬŪŠżŮšŧƁź ȂȂ ȁȂȏȂȈȅȖȂ (ȉǽȎȏȂȍȎȇȋȆ), ȏȋȀȁǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș Ȅǽ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ũŜŲŞŹŮaźŵŤ, Ť3 t ŭŧaŞŷ ŞŪ ŭŧaŞů ŠůŴeŞ- ȏȂȈȅț ȍǽȎȓǿȂȔȅǿǽȜ ǿ ȁȐȕȂ, ȅ ȋȏ ȎȈǽǿȘ ǿ ȎȈǽǿȐ Ȉȅȇ ȂȂ ǿȋȄ-
ũŷť ŞŤ1ŠŶ ŞŪţũŪŭsŵŤ, ũŜųšŬŮaũƁš ūŪŠ0ŝƁz ŭeť ūŬŤŮŞŪ- ǿȋȁȜ, ȌȍȅȁǽȂȏ ȂȆ ȔȂȍȏȘ ȌȋȁȋǾȅȜ ǞȋȃȅȜ: ȌȍȅȔȂȉ ȔȐǿȎȏǿȋ
ŬsšŮŶ (ŠůŴĮ): ŮżŨŢš Ƈŝw ŬaţůŨŶ kŞŧsšŮŶ ũaŨŶ ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ, ȇǽȇ ȋȏȋǾȍǽȃǽțȏȎȜ ǿ ȊǽȎ ȔȂȍȏȘ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȜ,
Ť3ţ8wŝŬŜţŤ1ŮŤ ſ4Ţš ūŪ ūŪŠ0ŝƁź, Ƌ ſ4Ţš ŭŪŞšŬŴeũũŪš ūŪŠ0ŝƁš, ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋ ȃȂ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȜ ȐȄȊǽȂȉ ȅȄ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȜ
t ūŬŪŭŞŹŵeũƁz ŠŜ ŬŜţůŨżšŨŶ. ľŭsŦƁť ŝŪ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȋȀȋ. ǰȉ, ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȜ ǿ ȊȂȇȋȂȆ ȉȂȍȊȋȎȏȅ ȅ ȊȂȅȄ-
ŞŤ1ŠŶ, ƇŨŶ ūŪ ŨżŬŹ ũżŦŪšť Ť3 ŝŧŜşŪŞųŤũeũƁŤ ũšŤţŬš- ȍȂȔȂȊȊȋȆ ȀǽȍȉȋȊȅȅ, ȔȐǿȎȏǿȋȉ ǿȋȎȌȍȅȂȉȈȂȏ ǿȎȂ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ųeũũŹŨŶ, ŬaţůŨŪŨŶ ūŬšŠ8ůŭūŹŞaz ŞŪŭūŬƁeŨŧšŮŶ: Šůű0Ş- ȏȂȈȅ; Ȋȋ ȈțǾǿȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȏȜȃǽȏș, ȂȎȈȅ
ũůź Ţš ŧźŝ0ŞŸ ũš Ũ0ŢšŮŶ ŦŮŪ2 ŭŮzŢaŮŤ, žŵš ũš ŞŪ ȊȂ ȌȍȋȎǿȂȏȅȏȎȜ ǮǿȜȏȘȉ ǡȐȒȋȉ ǿȋ ǿȎȂȆ ȌȋȈȊȋȏȂ ȋȖȐȏȅ-
ŞŭsŦŪŨŶ Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ūŬŪŭŞŹŮŤ1Ůŭz t ŭ™aşw Š¦Ŝ. İŵš ŝŪ ȏȂȈșȊȋ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ Ȑȉ ȊȂ ȌȍȅȅȉȂȏ ȋȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǮǿȂȏǽ
ũšŭŪŞšŬŴeũũŹ ſ4Ţš ūŪ ūŪŠ0ŝƁź ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŭŞżŮŶ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȀȋ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȜ, ȏȋ ȒȋȏȜ ȋȊ ǿȎȂ ȁȍȐȀȅȂ ȁȋǾȍȋ-
ūŬƁŤ1ŨšŮŶ ƇŨŶ, Şŭ‰ŦƁz Ƈŝw Ť3ũŷ6z ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ ūŪ ŬsŠů ȁȂȏȂȈȅ ǿȋȄȘȉȂȏș ȉȋȃȂȏ, Ȋȋ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȋȎȏǽȂȏȎȜ
Ť3ŨżŮŤ Ũ0ŢšŮŶ, ŭŪŞšŬŴeũũŷz Ţš ŧźŝŞE, ſ3ŵE ũš ūŬŤųaŭ- ȂȖȂ ȊȂȌȍȅȔǽȎȏȊȘȉ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏȋȈșȇȋ ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ ȔȂȈȋǿȂȇ
ŮšũŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ: ſ3şŠa Ţš Ƈŝw ƈūŪŠ0ŝŤŮŭz ŠŪŝŬŪŠż- ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȐȌȋȁȋǾȅȏȎȜ ǞȋȃȅȂȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ (Ȁȋǿȋȍț ȋ
ŮšŧƁź ŝGů, ƆŦŪŢš Ũ0ŢšŮŶ ųšŧŪŞżŦŶ, şŧŜş0ŧź, ƈūŪŠ0ŝŤ- ǿȉȂȎȏȅȉȋȉ ȁȈȜ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȌȋȁȋǾȅȅ ǞȋȀȐ), ȊȋȎȅȏ ȋȊ ȅ Ȍȋȁȋ-
ŮŤŭz ŝGů: ŮŪşŠA Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŧźŝŞE ũ0ŭŤŮŶ ūŪŠ0ŝƁš. ǾȅȂ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ. ǧǽȇ ȇȋȀȁǽ ȌȅȕȐȏ Ȏ ȇȋȀȋ Ȍȋȍȏ-
ĸŦŪŢš ūŬŤ ūŪŠŪŝŪūŤ1ŴšŨŷűŶ, ſ4Ţš ŭŞŹŮŧżťŴšš ŞŭżűŶ ȍȂȏ, ȎǽȉǽȜ ȌȍȅȜȏȊǽȜ ȅȄ ȇȍǽȎȋȇ ȇȍǽȎȇǽ ȅ ȎǽȉȋȊȐȃȊȂȆȕǽȜ ȅȄ
 
95
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŴŜŬHŞŶ, ūŬŤŧŪŢeũũŪš w4ŝŬŜţů Ť3ŭŦyŭŭŮŞŪ űůŠ0ŢšŭŮŞŜ, ȔȂȍȏ ȔȂȍȏǽ, ǾȐȁȐȔȅ ȌȍȅȈȋȃȂȊȘ ȇ ȊǽȍȅȎȋǿǽȊȊȋȉȐ ȈȅȇȐ, ȁȂ-
ŠaŢš Ť3 ŞŪţŭŦŧaŝŤŮŤŭz ūŪŭŮŤ1ŢšŮŶ ūŪŠŪŝŪūŤ1ŴšŨŜşw ūŪ- Ȉǽțȏ ȂȀȋ ȁǽȃȂ ȁȋ ȐȈȘǾȇȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȌȋȒȋȃȅȉ Ȋǽ ȏȋȀȋ,
Š0ŝƁš: ŭŤ1Ųš Ť3 ūŬŤ Ť5Ţš ŞŪ ŝ9eŭŮŞšũũŪš ūŪŠ0ŝƁš t ŝ9eŭŮ- ȇȋȀȋ ȃȅǿȋȌȅȎȐțȏ: ȏǽȇ ȅ ȇȋȀȁǽ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏș
Şšũũŷz ŝŧŜşŪŠaŮŤ ŢŤŞŪūŤ1ŴšŨŷűŶ, ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ŧźŝŞE ȃȅǿȋȌȅȎȐȂȏ ǿ ȇȋȉ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȂ, ȎǿȂȏȈǽȜ ȔȂȍȏǽ ȈțǾǿȅ ǾȐ-
ūŬŤŧŪŢŤ1ŭz, ŞŶ ūŪŠ0ŝƁš ŞŭšŭŪŞšŬŴeũũŜşw ŝŧŜşŪŧżūƁz, ȁȐȔȅ ȌȍȅȈȋȃȂȊǽ, ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȔȂȍȏȘ ȋǾȍǽȄǽ ǞȋȃȅȜ
kŞŧsšŮŶ ŝhŮŤ ſ4Ţš ūŪ w4ŝŬŜţů Ť3 ūŪ ūŪŠ0ŝƁź. ʼnŤŢe ŝŪ ǿȎȂȓȂȈȋ ǿȋȄǿȂȁȂȊȘ ǿ ǾȈǽȀȋȈȂȌȅȂ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȅȜ. ǥ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ŝšţŭŮŬaŭŮƁš Ť3ũaz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ Ũ0ŢšŮŶ ūŬŤŮŞŪŬŤ1ŮŤ ȎȏȅȜ (ȋȔȅȖȂȊȅȜ ȅ ȎǿȋǾȋȁȘ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ) ȊȅȇǽȇǽȜ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŠůŴŤ2, ŬaţŞŹ ŧźŝ0ŞŸ ſ3ŠŤ1ũŜz, Ť3ŭūŪŧũeũƁš ūŪ ţŜŦ0ũů ŧźŝŷ2 ȏȂȈș ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȁȋȎȏǽǿȅȏș ȁȐȕȂ, ȇȍȋȉȂ ȂȁȅȊȋȆ ȈțǾǿȅ: ȅǾȋ
(ŌŤ1Ũ. ş7i, ‹): ŮżŨŢš Ƈŝw ƅŝũŪŞŧsšŮŭz ŠeũŸ t ŠũE ȅȎȌȋȈȊȂȊȅȂ ȄǽȇȋȊǽ ȂȎȏș ȈțǾȋǿș (ǭȅȉ. 13, 10); ȏǽȇ Ȕȏȋ ȒȋȏȜ
ŞũyŮŬšũũƁť ũaŴŶ ųšŧŪŞżŦŶ ŞŪ ŞŦůŴeũƁŤ ŧźŝŞE, Ť3 ŞŪŭű0- ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȆ Ȋǽȕ ȔȂȈȋǿȂȇ ȇǽȃȁȋȁȊȂǿȊȋ ȋǾȊȋǿȈȜȂȏȎȜ ǿȇȐ-
ŠŤŮŶ ſ4ź, Ť3 ūŪŭŮŤţašŮŶ ŞeŬűŶ ŭŪŞšŬŴeũƁz. ȕȂȊȅȂȉ ȈțǾǿȅ, ǿ ȌȋȈȊȋȏȐ ȃȂ ǿȋȄȍǽȎȏǽ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȏȋȈșȇȋ
ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȌȋȈȊȘȉ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋȉ ȈțǾǿȅ.
§. ľŦůŴaŮŤ u5ŝŪ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ūŬšŭ™hť Š¦Ŷ, ŞŶ ũŜųaŧŹ 90. ǡȐȒ ǮǿȜȏȘȆ ǿ Ȏǽȉȋȉ ȊǽȔǽȈȂ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ, ȂȎȈȅ Ȁȋ-
ūŬšŠ8ůŭūżzũƁz, žŵš Ƈŝw ŮeūŧŹ ŞŪŢŠšŧżšŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮš- ȍȜȔȋ ǿȋȄȈțǾȅȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș Ǟȋȃȅț, ȁǽȂȏ ȁȐȕȂ ȌȋȈȊȘȉ
ŧŤ ŝ9Ɓz, ŠyŴů ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ ŬaţůŨŹ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ŭŧaŠŪŭ- ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȅ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȅȏȂȈșȊȋ ǿȇȐȎȅȏș ȎȈǽȁȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ,
ŮŤ ŝ9Ɓz, ŠŜ Ť4ŨŜŮŸ ŞżŠŹŮŤ ƇŨŶ ŞŪ nūaŭũŹ ŬŜţůŨżũƁŤ ȔȏȋǾȘ Ȑȉ ȏȋȔȊȋ ȅ ȋȌȍȂȁȂȈȅȏȂȈșȊȋ ȌȋȄȊǽȈ, ȎȇȋȈș ǿȂȈȅȇ
ŭŪŞšŬŴeũũŪš ũŜŮŬŤŢũeũƁš ŝŪşŪŧźŝŤ1ŞŷűŶ ŮŬůŠHŞŶ: ŭŦ- ȌȈȋȁ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȘȒ ȏȍȐȁȋǿ; Ȋȋ Ȍȋȏȋȉ ȊǽȁȋȈȀȋ ȎȇȍȘǿǽȂȏ
ŬŷŞašŮŶ Ţš ūŬ0ųšš ũŜ Ũũ0ţŹ ŢŤŞŪŮŞ0ŬũŜşw ŭšşw2 ŠaŬŜ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ȎȂȀȋ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȋȀȋ ȁǽȍǽ, ȔȏȋǾȘ ȉȘ, ȒȋȏȜ ǿȋ
ǿȎȂȒ ȌȍȂȐȎȌȂȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ, ȁȐȉǽȈȅ ȋ ȎȂǾȂ, Ȕȏȋ ȉȘ Ȋȅ-
ŝŪşaŮŭŮŞŪ, ŠŜ žŵš Ƈŝw Ť3ũŷ6z ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ Şŭ‰ ŭŪŠżŧŜ-
Ȕȏȋ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȊȂ ǿȅȁȅȉ ǿ ȎȂǾȂ, ȔȏȋǾ ȎǿȜȏǽȜ ȈțǾȋǿș ȋǾ-
šŨŶ, ũŤųšŭ0Ţš tũź1ŠŶ ŭšŝE ŬŜţůŨżšŨŶ ŝhŮŤ: ţŜ ſ4Ţš ŝŪ
ȍǽȏȅȈǽȎș Ȑ ȊǽȎ ǿ ȌȋȎȏȋȜȊȊȘȆ Ȋȍǽǿ. ǥǾȋ ǿ ȏȐ ȌȋȍȐ ǾȘǿǽȂȏ,
ũš u5 ƆŦŪŢš ŞŪ nŝhųŜŤ Ť3ŨżŮŤ ŭ™yź ŧźŝ0ŞŸ, ŭŤ1Ųš ŮŪşŠA
Ȕȏȋ ǾȂȎ ȊȂȈțǾȅȜ ȅȊȋȀȁǽ Ȏ ȏǽȇȋț ȎȅȈȋț ȊǽȈȂȀǽȂȏ Ȋǽ ȁȐȕȅ
ŞsŵŴš, Ť4Ţš ũeũŜŞŤŭŮŤ ŝżŭŶ ŭŮůŢašŮŶ ūŪŠŞŤţaźŵŷŨ- ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȊȂȌȍȅȜȄȊȂȊȊȋ ȋȏȊȋȎȜȏȎȜ ȁǽȃȂ ȇ
ŭz ŠůŴaŨŶ, ƆŦw Ť3 ŭ†Ũŷz ŧź1ŝzŵŷz ŮżűŶ ŦŪ ũeũŜŞŤŭŮŤ ȏȂȉ, ȇȋȅ ȈțǾȜȏ ȅȒ, ȅ ȁǽȃȂ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȌȍȅǿȂȏȎȏǿȅȜ ȅ ȓȂȈȋ-
ƅŦŧšŞšŮŪŞaŮŤ: Ť3 ūŬ0ŭŮw ŬšŵŤ2, ŠaŢš Ť3 ŠŪ ŲŹŧŪŞaũƁz ũŪ- ǿǽȊȅȜ ȁȂȍȃǽȏ Țȏȋ ȏȈȂȏǿȋȍȊȋȂ ȁȂȆȎȏǿȋ ȊȂȌȍȅȜȄȊȅ. ǫȏ ȎȂȀȋ
ŭŤ1ŮŤ ŮŧŹŮŞ0ŬũŪš ũeũŜŞŤŭŮŤ ŠżťŭŮŞƁš. ŎżŨŢš ŞsŵŴš ȁȐȕǽ ȎȅȈșȊȋ ȎȇȋȍǾȅȏ ȅ ǾȋȈȂȄȊȐȂȏ, Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ǿ ȌǽȉȜȏȅ
ŝŪŧżţũůšŮŶ ŠůŴA, ũŪŭsŵŤ Ƈŝw ūaŨzŮŸ Šůű0Şũŷz ŧźŝ- ȊȋȎȅȏ ȈțǾȋǿș ȁȐȒȋǿȊȐț (ȎȋȄȊǽȂȏ ȋǾȜȄǽȏȂȈșȎȏǿȋ ȈțǾǿȅ),
ŞE, ũš ŨŪşyŵŤ Ţš Ůyź ŞŶ ųyŞŭŮŞŹ ŭŮzŢaŮŤ ŭŪŞšŬ- ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǿȋȄȘȉȂȏș ȂȂ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ, ȇǽȇ ȂȆ ȇǽ-
ŴeũũŷűŶ ŬaŠŤ ŮŬůŠHŞŶ ƅŭŦůŠżũƁz: ūŪŮŬeŝŜ u5ŝŪ ūŪ ȃȂȏȎȜ, ȊȂȁȋȎȏǽȏȋȔȊȋȎȏȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȂȆȕȅȒ ȏȍȐȁȋǿ. ǬȋȔȂȉȐ
ũyŢŠŹ Ůyź ƆŦw ŝŷ ŭŪŠżŧŪŞŜŮŤ, ŠŜ ŞŪ ŞŦůŴeũƁš ŮŪS ŞŪ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ Ȋǽȉ Ȍȋȇǽ ȊȐȃȁȂȊȅȂȉ ȊǽȎȅȈșȎȏǿȂȊȊȘȉ Ȅǽ-
ŞŭsŦŪŨŶ ŬaţůŨŹ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ŠŪŭŮŤ1şũšŨŶ. Ł$Ţš ŝŪ ȎȏǽǿȈȜȏș ȎȂǾȜ ȎȋǿȂȍȕǽȏș ȁȂȈǽ ȈțǾǿȅ, ȔȏȋǾȘ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
ŭŪŞšŬŴeũũŪš ŮŪS ũŤŦŮ0Ţš ŞŪ ūŧ0ŮŤ ŭhť: ŭƁE Ũ0ŢšŮŶ Ȅȋȉ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ǿȇȐȕȂȊȅȜ ȂȂ ȅ ȌȋȈȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ Ȏ Ȑȁȋ-
ŭŮzŢaŮŤ, ŬaţŞŹ ſ3ŠŤ1ũƁŤ Ť5Ţš ŠaŢš ŠŪ ŨůųeũƁz Ť3 ŭŪŞšŬ- ȎȏȋǿȂȍȅȏȂȈșȊȘȉ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȅȂȉ; ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȂ ȃȂ
ŴeũũŜşw Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁz ūŬŤŴeŠŴƁŤ ŭŞzŮjŤ: ūŪũeŢš ŭƁE Ȋȅȇȏȋ ȅȄ ȎȐȖȅȒ ǿȋ ȌȈȋȏȅ ȎȂȆ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȏȜȃǽȏș ȂȂ, ȇȍȋȉȂ
ȏȂȒ ȎǿȜȏȘȒ, ȇȋȅ ȁȋȕȈȅ ȁȋ ȉȐȔȂȊȅȔȂȎȏǿǽ ȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȀȋ
 
96
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ūŪŧůųŤ1Şŷť, Ť3ţŨŹũsšŮŭz tũź1ŠŶ, Ť3 ũŤŢE ūŤ1ŵŤ ƈŠ0ŝũŹ ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȜ, — ȔȂȀȋ ȁȋȎȏȅȀȕȅȆ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȅȄȉȂȊȜȂȏȎȜ
ŢšŧašŮŶ: t ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŝŪ ŧźŝŞE ūŤŮašŨů, Ŧ0š ſ4ŭŮŸ ȅ ȁǽȃȂ ȇ ȌȅȖȂ ȊȂȋȒȋȏȊȋ ȌȍȅȎȏȐȌǽȂȏ; ȅǾȋ Ȑ ȌȅȏǽȂȉȋȀȋ Ǿȋ-
ūŪűŪŮżũƁš Ť5Ţš ŞŶ ŨjŬŹ Š0ŝŬŷűŶ; ōšşw2 ŬaŠŤ ūŬšŨyŠŬŷť ȃȂȎȏǿȂȊȊȋț ȈțǾȋǿȅț ȇǽȇȋȂ ȂȖȂ ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș ȌȋȒȋȏȂȊȅȂ
ūavšŧŶ, ŞšŧŤ1ŦŪš ūŬƁsŮšŧŤŵš ŬaţůŨŜ, ŝyŠůŵšť ūŤ1ŵŤ ǾȈǽȀ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ? ǮȂȀȋ ȍǽȁȅ ȌȍȂȉȐȁȍȘȆ ǬǽǿȂȈ, ȎȅȂ ǿȂȈȅȇȋȂ
ūŬaŞšŠũŷűŶ, ũaŭŶ t ŭŞŪšşw2 Ť3ţŞżŭŮƁz ũŜůųŤ1ŮŤ ŝŧŜşŪ- ǿȉȂȎȏȅȈȅȖȂ ǿȂȁȂȊȅȜ, ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȐȜ Ȋǽȉ ȋ ǾȐȁȐȖȅȒ ȐȏȂ-
ŞŹŭŮŞyz, ŭŤ1Ųš şŧŜş0ŧšŮŶ: ʼnżŭŮŸ ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš ŝŬaŴũŪ Ť3 ȕȂȊȅȜȒ ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ, Ȍȋ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ǿ ȏȋȉ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂ-
Ȋȅț, Ȁȋǿȋȍȅȏ: dzǽȍȎȏǿȅȂ ǞȋȃȅȂ ȊȂ ȂȎȏș ȌȅȖǽ ȅ ȌȅȏȅȂ, Ȋȋ
ūŤŮƁE, ũŪ ūŬaŞŠŜ Ť3 ŨŤ1ŬŶ Ť3 ŬaŠŪŭŮŸ ŞŶ Š©Ź ŭ™Ź, ±Ţš
Ȍȍǽǿȁǽ (ƏƔƕƌƔƚƞƨƘƒ), ȉȅȍ ȅ ȍǽȁȋȎȏș ǿȋ ǮǿȜȏȋȉ ǡȐȒȂ (ǭȅȉ.
ŭyŮŸ ūŧ0ŠŶ ŭŪŞšŬŴeũũŷz ŧźŝŞE (ŌŤ1Ũ. Š7i, ţ7i). ŎżŨŢš
14, 17), ȇȋȅ ȎȐȏș ȌȈȋȁ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
Ƈŝw ŞŦůŴaŮŤ ŮŪS tŭź1Šů ųaŭŮw, Ť5Ţš ŞŶ ŭŪŞšŬŴeũƁš
Ȅȋȉ ȔǽȎȏȋ ȄȁȂȎș ǿȇȐȕǽȏș ȁȂȆȎȏǿȋ ȈțǾǿȅ ȉȋȀȐȏ ȌȍȂȐȎȌȂ-
ūŬšŠ8ůŭūŹŞaźŵƁŤ Ũ0şůŮŶ: ŭŪŞšŬŴeũũŹ Ţš Ůyź ũŤŦŮ0Ţš ǿǽțȖȅȂ ǿ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ǿ ȌȋȈȊȋȉ ȃȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȂ
Ũ0ŢšŮŶ ŭŮzŢaŮŤ, žŵš Ƈŝw ũš ūŪŢŬeŮŭz ŭŪŞšŬŴeũũŹ ȎȏȜȃǽȏș ȂȂ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ, ȂȎȈȅ Ȑ ȊȂȀȋ ȊǽȌȂȍȂȁ ȊȂ ǾȐȁȂȏ
ŨeŬŮŞšũũŪš t ŢŤŞŪŮA. ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȌȋȀȈȋȖȂȊȋ ȎȉȂȍȏȊȋȂ ȃȅȄȊșț (2 ǧȋȍ. 5, 4).
§Ŝ. ŋŪŞżŠŜ ŨŤ2 ũżŦŮŪ t Ť5Ţš ũšŭhŮŷŨŶ ũżŦƁŤŨŶ 91. ǬȋǿȂȁǽȈ ȉȊȂ ȊȂȇȏȋ ȅȄ ȊȂȊǽȎȘȏȅȉȋ ȈțǾȜȖȅȒ ǞȋȀǽ:
ũŬaŞŪŨŶ ŧźŝsŵŤűŶ ŝGŜ, ƆŦw ŞŪŢŠšŧżŞŴů ŨŤ2, ŬšųE, ȇȋȀȁǽ Ȝ ǿȋȄȃȂȈǽȈ ȋȖȐȏȅȏȂȈșȊȋ ȅȄǿȂȁǽȏș ȈțǾȋǿș Ǟȋȃȅț,
Ť3ũŪşŠA Ť3ţŞżŭŮũw ŬŜţůŨżŮŤ ŧźŝ0ŞŸ ŝ9Ɓź: Ť3 ūŪŠŜŠe ŨŤ ȁǽȍȋǿǽȈ ȉȊȂ Țȏȋ ǿ ȌȋȈȊȋȉ ȔȐǿȎȏǿȂ ȅ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȅȏȂȈșȊȋ-
ŭƁE ŞŶ ųyŞŭŮŞŹ Ũũ0ţŹ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ŝŧŜşjť şDŸ. ń# ŮŪ- Ȏȏȅ ǾȈǽȀȅȆ ǠȋȎȌȋȁș; ȅ Ȝ ǿ ȏǽȇȋȆ ȎȅȈȂ ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȈ ȁȂȆȎȏǿȅȂ
ŧŤ1Ŧw, ŬšųE, ŮŜŦŪŞaşw ŠżťŭŮŞƁz ŬŜţůŨżűŶ ƆŦw ŮŵaŮŤŭz ȎȅȂ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ȉȋȜ ȏȋȀȁǽ ȃȂȈǽȈǽ Ȏ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋț ȊȂȇȋț
Ƈŝw ũżŦŪşŠŜ ŠůŴŤ2 ŭŶ ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŪź ũżŦŪšź ŬaŠŪŭ- ȍǽȁȋȎȏȅț ȅ ȎȏȍȂȉȅȏȂȈșȊȋȎȏȅț ȅȄȘȏȅ ȅȄ ȏȂȈǽ ȅ ȋȏȋȆȏȅ ȇȋ
ŮƁź Ť3 ŧźŝ0ŞƁź, Ť3ţhŮŤ t ŮżŧŜ, Ť3 tŤŮŤ2 ŦŪ şDů, ƆŦŪŢš ũš ǠȋȎȌȋȁȐ ȅ ȎȋǿȎȂȉ ȄǽǾȘȏș ȔȅȊ ȎȂȆ ȌȍȅǿȍȂȉȂȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ. ǥ
ŞżŠŹŮŤ w4ŝŬŜţŜ ŞŬeŨšũũŷz ŭšS ŢŤ1ţũŤ. Ɗ Ť4Ţš ŝŪ ŭšS
ǿȎȜȇȅȆ, ȅȎȌȘȏǽǿȕȅȆ ȁȂȆȎȏǿȋ ȏǽȇȋȆ ȈțǾǿȅ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȏȘȎȜ-
ŧźŝŞE ŞŪ Ť3ŭŦyŭŹ ŝhŞŶ, žŵš Ť3 ŮŸŨaŨŤ t ũżŦŪšşw ŠŪŭŜ-
Ȕȅ ȋǾȅȁ ȅ ȈȅȕȂȊȅȆ ȌȋȏȂȍȌȂȈ ȋȏ ȇȋȀȋ, ȊȂ ȀȊȂǿǽȂȏȎȜ Ȋǽ ȊȂ-
ŠŤ1Ůŭz, Ť3ŧŤ2 tŮŵšŮŤ1Ůŭz, ŠaŢš žŵš Ť3 ūŬŤŦŧźųŤ1Ůŭz
Ȁȋ, Ȋȋ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ȁȐȕȂǿȊȋ ȌȍȅȈȂȌȈȂȊȊȘȉ ȇ ȋȎȇȋȍǾȈȜțȖȂȉȐ
Ť3ŨżŮŤ ŮŪŨY ſ3ŵE ŮŜŦŪŞ0š ũżŦŪŮŪŬŪš űŪŮsŵšš ŝŪŧżţũŸ
ūŬŤũŪŭŤ1ŮŤ, ũš şũżŞŜšŮŭz ũŜ ŮŪşŪ2: ũŪ ūŬšŝŷŞašŮŶ ƆŦŪŢš ȅ ȋǾȅȃǽțȖȂȉȐ ȂȀȋ; ǿȋȄȀȋȍǽȂȏȎȜ ȃȂ ȋȊ ȍȂǿȊȋȎȏȅț ȏȋȈșȇȋ
ūŬŤŧŹūŧeũŶ ŠŪŭŜŢŠaźŵšŨů Ť3 tŮŵšŮŤ1ŞŴšŨů ſ3şŪ2 ŠůŴŤ2. Ȍȍȋȏȅǿ ȏȂȒ, ȇȋȅ Ȋǽ ǾȂȁȊȘȒ ȊǽȌǽȁǽțȏ ȅȈȅ Ȋǽ ǞȋȀǽ ȀȈǽȀȋ-
ʼnŜ ƉũŹűŶ Ţš ſ3ŠŤ1ũŷűŶ ŞŪţşŜŬašŮŭz, Ť5Ţš Ť3ŧŤ2 ũŜ ƈŝHşƁz Ȉțȏ ȊȂȌȍǽǿȁȐ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǬȅȎǽȊȅȂ (ǬȎ. 74, 6), ȅȈȅ ȅȊǽȔȂ
ũŜű0ŠzŮŶ, Ť3ŧŤ2 ũŜ ŝGŜ, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŮŶ ŭ™0š ūŤŭaũƁš, ȇǽȇ ȃȅǿȐȏ ȊȂȁȋǾȍȂ. ǥǾȋ ȈțǾȜȖȅȆ ǞȋȀǽ ȉȊȋȀȋ ȌǽȔȂ ȎȂǾȜ
şŧŜş0ŧźŮŶ ũšūŬaŞŠů (PŜŧ. o7Š, ƀ7), Ť3ŧŤ2 Ť4ũŜŦw ŦaŦw ȅȈȅ ȎȋǿȎȂȉ ȊȂ ȈțǾȜȖȅȆ ȎȂǾȜ, ǽ ȋȁȊȋȀȋ ȏȋȈșȇȋ ǞȋȀǽ, ȐȃȂ
ŢŤŞyŵš ŧůŦaŞũŹ. ń$Ţš ŝŪ ūaųš ŭšŝE ŧźŝsť ŝGŜ, ūaųš Ţš Ť3 ȊȂ ȄǽȎȏȐȌǽȂȏȎȜ Ȅǽ Ȏǿȋț ȔȂȎȏș, ǽ ȋȁȊȋȀȋ ȏȋȀȋ ȒȋȔȂȏ, ȔȏȋǾ
ũš ŦŮŪŨY ŭšŝE ŧźŝsť, ũŪ ŝGŜ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ, ŮŜŦŪŞhť ũš ŦŮŪŨY ȌȋȔȅȏǽȂȉǽ ǾȘȈǽ Ȍȍǽǿȁǽ ǬȋȔȏȅǿȕȂȀȋ ȂȀȋ ȔȂȎȏȅț ǿȂȔȊȋț.
ţŜ ŭŞŪź2 ųeŭŮŸ tŨŵašŮŶ, ũŪ Ů0ŦŨw ūŪųeŮŴŜşw ŮŪşŪ2 ǥ ȚȏȋȀȋ ȃȂȈǽȂȏ ȋȊ ȊȂ ȈȂȀȇȅȉ ȇǽȇȅȉ ȅ ȎȇȋȍȋȌȍȂȒȋȁȜȖȅȉ
ųeŭŮƁź ŞżųũŪź, ű0ŵšŮŶ ūŪųŤŮaŮŤ ūŬaŞŠů: ŭƁe Ţš ũš ȃȂȈǽȊȅȂȉ, Ȋȋ ȅȉȂȂȏ ȏǽȇȋȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂ ǿ ȇǽȔȂȎȏǿȂ ȊȂȅȄ-
ŦŮŪŨY t ŨaŧŜ ũżŦŪšşw űŪŮżũƁz Ť4ŨŜŮŸ, ũŪ ƆŦŪŢš ŞŪ ȉȂȊȊȋȀȋ Ȋȍǽǿǽ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȌȋȈȊȋȀȋ ǿȇȐȕȂȊȅȜ ȈțǾǿȅ ȇ
nŝhųŜŤ ūŬ0ųšš Ť4ŨŜŮŸ ŮŜŦŪŞhť ţŜŧ0şŶ, Ũũ0şŜşw ŬaŠŤ ǞȋȀȐ. ǧ ȏȋȉȐ ȃȂ ǿȂȁǽȏș ȊǽȁȈȂȃȅȏ, Ȕȏȋ ǞȋȀȋȉ ǿȋȄǾȐȃȁǽȂ-
 
97
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

Ť3ŭŦyŭŜ ŝ9Ɓz ŧźŝŞE. ņŶ ŭŤ6ŨŶ Ţš ūŪŠŪŝašŮŶ ŞżŠŹŮŤ, ƆŦw ȉȘȆ ȇ ȏǽȇȋȆ ȈțǾǿȅ ǾȘǿǽȂȏ ǿȘȕȂ ȎǽȉȋȆ ǿȂȍȘ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȏǽ-
Ť4Ţš ŞŶ ŮŪŧŤ1Ŧů ŧźŝ0ŞŸ ŠżťŭŮŞůšŨŸ t ŝGŜ, ŞhŴŴš Ť3 Şż- ȇȋȀȋ ȁȂȆȎȏǿǽ ǿ ȊȂȉ ȈțǾǿȅ, ȇǽȇ ȐȃȂ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȎȂȍȁȓǽ ȌȋȈ-
Ŭŷ ŝŷŞašŮŶ ŞŪ ŞŬeŨz ŮŜŦŪŞaşw ŠżťŭŮŞƁz, ƆŦw ŞŶ Ȋȋț ȈțǾȋǿȅț ȁȂȍȃǽȖȅȆ ǴȏȅȉȋȀȋ ǿȂȍȋț. Ǻȏȋ ȜȎȊȋ Ȑȇǽ-
ųyŞŭŮŞŹ ūŬ0ųšš ŭšŬŠeųũŹŨŶ ŠšŬŢA Ũũ0şƁz ŬaŠŤ ŧźŝŞE ȄȘǿǽȂȏ Ȋǽȉ Ȏǿ. ǬǽǿȂȈ, ȇȋȀȁǽ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȏȂȌȂȍș ȃȂ ȌȍȂǾȘ-
ŞżŬŪź ūŪųeŮŴŜşŪ, ſ4Ţš ũaŨŶ ũŜţũaŨšũůšŮŶ kŞŧeũũŹ ǿǽțȏ Ȏȅȅ ȏȍȅ: ǿȂȍǽ, ȊǽȁȂȃȁǽ, ȈțǾȋǿș; Ȋȋ ȈțǾȋǿș ȅȄ ȊȅȒ
ŭ™hť ūavšŧŶ şŧŜş0ŧz: ũhũŹ Ţš, ŬšųE, ūŬšŝŷŞaźŮŶ ŮŬŤ2 ǾȋȈșȕȂ (1 ǧȋȍ. 13, 13). ǥǾȋ ȇȏȋ ȁȂȍȃȅȏ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ǞȋȀǽ
ŭƁ‰, ŞżŬŜ, ũŜŠeŢŠŜ, ŧźŝŷ2, ŝ0ŧŸŴŤ Ţš ŭŤ1űŶ ŧźŝ0ŞŸ (ʵ
ǿ ǾȋȀǽȏȎȏǿȂ ȈțǾǿȅ, ȏȋȏ ǿ ȏȋ ǿȍȂȉȜ ǾȘǿǽȂȏ ȀȋȍǽȄȁȋ ǾȋȈșȕȂ
ņŪŬ. Gi, Gi). ń$Ţš ŝŪ ŞŶ ŝŪşaŮŭŮŞŹ ŧźŝŞE, ƆŦŪŢš ŬżűŶ,
ȎǿȋȂȆ ǿȂȍȘ, ȇǽȇ ȎȐȖȅȆ ǿȂȎș ǿ ȈțǾǿȅ.
ŠšŬŢať ŝGŜ, ŝ0ŧƁť ſ4ŭŮŸ Ũũ0şw ŮŪşŠA ŭŞŪšS ŞżŬŷ, ƆŦw
ŞeŭŸ ŭhť ŞŶ ŧźŝŞŤ2.
§Ş. ōŬšŠA ŠżťŭŮŞŜ ŭ™aşw ŬaţůŨŜ, ũš Ũaŧw ũaŭŶ ŭŦŪŬ- 92. ǡȂȆȎȏǿȋ ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ, Ȍȋ ȎǿȋȆȎȏǿȐ ȎǿȋȂȉȐ, ȊȂ-
ŝżŮŤ ƈŭŮŬŪsšŮŶ, ſ3şŠA t ŬŜţŠŬŜŢeũƁz ũżŦŪšşw ŠŪŭŜ- ȉǽȈȋ ȎȇȋȍǾȂȏș ȄǽȎȏǽǿȈȜȂȏ ȊǽȎ, ȇȋȀȁǽ, Ȍȋ ȊȂȇȋȂȉȐ ȍǽȄȁȍǽ-
ŠŤ1ŞŴš ũżŦŪŮŪŬŪŨů, ŞŬŜşA ŮŪşŪ2 ƈŭŮŬ0ŤŨŶ ŭšŝĮ, ŮżŨŢš ȃȂȊȅț ȁȋȎǽȁȅǿ ȇȋȉȐ-ȈȅǾȋ, ȎȋȁȂȈȋǿǽȂȉ ȂȀȋ ǿȍǽȀȋȉ ȎȂǾȂ.
Ƈŝw ũŤŦŪşŠA ūŬšŭŮŜeŮŶ ūŪŠŭŮŬŹŦaźŵŤ ŭ0ŞŹŭŮŸ ũaŴů, Ǥǽ Țȏȋ ȋȊȋ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȂȍȂȎȏǽȂȏ ȐȜȄǿȈȜȏș ȎȋǿȂȎȏș ȊǽȕȐ,
ŠŪũeŧŤŢš Ũũ0şŜşw ŬaŠŤ Ť3ţŞŹŵeũƁz ŞŪ ŠŬeŞũŹť ŞŪţŞš- Ȍȋȇǽ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȋǾȗȜȎȊȂȊȅȆ ȅ ȅȄǿȅȊȂȊȅȆ ȊȂ ȐȎȌȂȂȉ ǿȋȄ-
ŠeŨŶ ţŜŧ0şŶ ŠŪŭŜŠŤ1ŞŴŜşŪ: Ƌ ſ4Ţš ŦŪũeųũŹš ŭšşw2 ƈŨŤ- ǿȂȎȏȅ ȋȎȇȋȍǾȈȂȊȊȋȀȋ ǿ ȌȍȂȃȊȂȂ ȇ Ȋǽȉ ǾȈǽȀȋȍǽȎȌȋȈȋȃȂ-
ŧeũƁš ūŬŤű0ŠŤŮŶ, ſ3şŠA Ť3 ũšūŬaŞšŠũŹ ŦŮŪ2 t ųšŧŪŞBŦŶ ũŜ ȊȅȂ. Ǯ ȋȎȋǾȂȊȊȋț ȃȂ ȎȅȈȋț ȏǽȇȋȂ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ȌȍȋȜǿȈȜȂȏ-
ũaŭŶ ūŬŪşũżŞŜšŮŭz, ūšųaŧŤŮŤŭz ũaŨŶ Ť3 ūšŵŤ1ŭz ƅ ũeŨŶ ȎȜ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȅȄ ȈțȁȂȆ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ ȌȍȋȀȊȂǿȈȜȂȏȎȜ Ȋǽ ȊǽȎ, Ȓȋ-
ƀŹŧw2 ŮŞŪŬŤ1ŮŶ: ūŪũeŢš tũź1ŠŶ ũšūŵyšŨŶ ūŬšŮŦũŪŞeũƁš ȏȜ ǾȘ ȏȋ ȅ ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȋ. Ǻȏȋ ȇȍǽȆȊȂ ȏȜȀȋȏȅȏ ȊǽȎ ȅ ȋȄǽǾȋȔȅ-
ũżŦŪš ƅ ũaŴšşw ūŬŜţŠũŪŭŧ0ŞƁz ūŪŠaŮŤ ŮŪŨY, ŮżŨŢš Ť3 ǿǽȂȏ, ȏǽȇ ȇǽȇ ǿȎȜȇȋ ȉȘ ȌȋȎȈȐȃȅȈȅ ȂȉȐ ǿ ȎȋǾȈǽȄȊ ȅ ȌȍȂ-
ūŬaţŠšũŶ ŮŪşŠA ƅ ŞŤŠżũƁŤ ƇŨŶ ŝŷŞašŮŶ. ŇźŝŞe ŝŪ ȏȇȊȋǿȂȊȅȂ. ǫȏ ȎȂȀȋ ȅ Ȑȉ Ȋǽȕ ȏȋȀȁǽ ȋȇǽȄȘǿǽȂȏȎȜ ȊȂȎȌȋȎȋǾ-
ŭyŵŤ ŬŜţyŨũŷz, ŭŧ0ŞŪ ŞŭE ũš ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ ŨhŭŧŸ ŬŜţ- ȊȘȉ ȇ ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȏǿȋǿǽȊȅț; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǿȂȁȂȊȅȂ, Ȍȋ ȎȐȖȂ-
ŴŤŬŤ1ŮŤŭz ŦŶ ţŜųaŮƁź ŞŤŠżũƁť ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ, žŵš ũš ȎȏǿȐ ȎǿȋȂȉȐ ǾȐȁȐȔȅ ǿȎȂȓȂȈȋ ȈțǾȋǿȅț, ȊȂ ȌȋȌȐȎȇǽȂȏ ȉȘȎ-
ūŬeŢŠš ūŬƁŤ1ŨšŨŶ ŞŶ ŧźŝŞŤ2, Ť4Ţš Ť3 Şŭyš şũżŞŜźŵŜŭz ũŜ Ȉȅ ȊǽȕȂȆ ȍǽȎȕȅȍȅȏșȎȜ ǿ ȌȋȍȋȃȁȂȊȅȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ Ȏȋ-
ũŷ2: žŵš ŧŤ Ţš ƉũŶ ũš ű0ŵšŮŶ ŭšŨY ŝhŮŤ, Ť3ŧŤ2 tŭŮyūŤŮŶ ȄȂȍȓǽȊȅȆ, ȂȎȈȅ ȌȍȂȃȁȂ ȊȂ ȌȍȅȉȂȉ ǿ ȈțǾǿȅ ȅ ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȋ
ũaŴŤűŶ ŢŤŧŤ1ŵŶ, ŮŪşŠA ūŬ0ųšš ũŜųšŬŮaũƁšŨŶ ŮŪşw2 ŧŤŲA ȀȊȂǿǽțȖȂȀȋȎȜ Ȋǽ ȊǽȎ. ǟ ȎȈȐȔǽȂ, ȂȎȈȅ ȏȋȏ ȊȂ ȒȋȔȂȏ ȚȏȋȀȋ,
ūŬŤŦŧaŠũw ŞŶ ũšŧŤŲšŨżŬũŹŨŶ ŠůŴŤ2 Ť3ţŧŤ1ŮƁŤ, ūŬŤŧŪ- ȅȈȅ ȐȁǽȈȅȈȎȜ ȋȏ ȊǽȕȅȒ ȉȂȎȏ, ȊǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ, ȌȍȅȜǿ ȊǽȔȂȍ-
ŢŤ1ŮŤ ŮŪşŪ2 ŭŞŪšŨY ţŜŧ0şů ŧźŝŞE: ŭŤ1Ųš ŞŪ şŧůŝŤũĮ ŭeŬŠŲŜ, ȏǽȊȅȂ Ȉȅȓǽ ȂȀȋ ǿ ȎǿȋȂ ǾȈǽȀȋȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂ Ȏ ȊȂȎȁȂȍȃȅǿǽȂ-
ŧźŝŞE Ť3ŭū0ŧũŤŮŤ ţŜŦ0ũŶ. ŋŪŠŪŝašŮŶ ŝŪ, ŬšųE, Ť3 şũżŞŜ- ȉȘȉ ȅȄȈȅȜȊȅȂȉ ȁȐȕȅ, ȏǽȇ ǿȋ ȀȈȐǾȅȊȂ ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȌȋȈȊȅȏș
źŵŤűŭz ŝšţŞŬeŨšũũŹ ŧŤ1ŲŜ, ũš ŨzŮeŢũŪź ŨhŭŧƁź ŞŪ ȄǽȇȋȊ ȈțǾǿȅ. ǥǾȋ ȏȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȃȂȈǽțȏ ȅȉȂȏș ǿȂȁȂȊȅȂ ȋ
ŭŞŪeŨŶ ţŬżŮŤ ū0ŨŷŭŧŹ, űŪŮsŵŷŨŶ Ť3ŨżŮŤ ŬaţůŨŶ ǞȋȀȂ, ȁȋȈȃȊȋ ȅ Ȉȅȓǽ ȊȂȌȍǽǿȋ ȀȊȂǿǽțȖȅȒȎȜ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȏș
ŝ9Ɓť: ŭšŨy Ţš ŝhŞŴů, ũš Ů0ŦŨw ƅ ŝGŪŭŧ0ŞƁŤ ƇŨŶ ũaŴŶ ǿ ȐȉȂ Ȏ ǾȂȄȀȊȂǿȊȘȉ ȌȋȉȘȎȈȋȉ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ Țȏȋ ǾȐȁȂȏ, ȏȋȀȁǽ
ũš ŭŪşŬżŴũŹ ūŪŠŞŤ1şũšŮŭz, ũŪ Ť3 ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ŝ9Ɓź ŭŪ Ȑȉ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȋǾȈǽȎȏȅ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȜ ȎȏǽȊȂȏ ȊȂȌȋȀȍȂȕȅ-
Ũũ0şŤŨŶ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ŞţhŠšŮŶ, ƆŦw t ũŤ1Ţũzşw ȏȂȈșȊȋ ǿȍǽȖǽȏșȎȜ, Ȋȋ ȅ ǿ ȁȂȈȂ ȈțǾǿȅ Ȏ ȌȋȈȊȘȉ ȁȂȍȄȊȋǿȂ-
 
98
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŮeūšũš, ũŜ ŞhŴŴƁť ŝšţ8 ūŬšūsŮŭŮŞƁz ŞŪŭűŪŠS. ȊȅȂȉ ǿȋȄǿȘȎȅȏȎȜ, ȇǽȇ ǾȘ ǿȋȎȒȋȁȜ Ȏȋ ǿȏȋȍȋȆ ȎȏȂȌȂȊȅ Ȋǽ
ȌȂȍǿȐț.
§ş. ŀŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ūyŮŸ, ũŜųŤũaźŵŷŨŶ Ƈŝw ŢšŧaŮŤ 93. ǬȐȏș ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȁȈȜ ȊǽȔȅȊǽțȖȅȒ ȈțǾȅȏș ǾȈǽȀȋ-
ūŬaŞŠŷ, ŢeŭŮŪŦŶ Ť3 ŠŬsűŧŶ ŨũŤ1Ůŭz, ũš ţŜ ſ4Ţš ƉũŪŨů ŮŜ- ȔȂȎȏȅȂ ȇǽȃȂȏȎȜ ȃȂȎȏȋȇȅȉ ȅ ȌȍȅȎȏȍǽȕȊȘȉ, ȊȂ ȌȋȏȋȉȐ ȔȏȋǾ
ŦŪŞ0Ũů ŝhŮŤ, ũŪ ţŜ ſ4Ţš ųšŧŪŞżųšŭŦŪŨů ſ3ŭŮšŭŮŞY žŝƁš t ȋȊ ǾȘȈ Ȏǽȉ Ȍȋ ȎȂǾȂ ȏǽȇȋǿ, Ȋȋ ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȂ ȂȎ-
ųŬeŞŜ ŨaŮšŬũz, ūŬŪŭŮŬaũŭŮŞŪŨŶ ŭŧŜŭŮeť ŢŤ1ŮŤ ŭŞ0ťŭŮ- ȏȂȎȏǿȋ Ȏ ȎǽȉȋȀȋ ȅȎȒȋȁǽ ȅȄ ȔȍȂǿǽ ȉǽȏȂȍȊȜ ȌȍȅǿȘȇǽȂȏ ȃȅȏș
ŞšũũŪ: ŭyŵŷŨŶ Ţš ŭŬšŠY ŮŪşw2 ūŬšŴeŠŴŷŨŶ, ŭŧaŠŪŦŶ ȌȍȋȎȏȍǽȊȊȋ ǿ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȜȒ; ǽ ȁȈȜ ȏȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȐȎȌȂȈȅ
ŞeŭŸ Ť3 tŬaŠšũŶ ūŪŦŜţyšŮŭz. ŀ0ŝŬŷŨŶ nŝhųŜšŨŶ ƀŧ0š ȌȍȋȆȏȅ ȐȃȂ ȁȋ ȎȍȂȁȅȊȘ ȂȀȋ, ȋȊ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ǿȂȎș ǾȈǽȀȅȉ ȅ ȋȏ-
ūŪŦŪŬeũŪ ŠżťŭŮŞƁz ŬaŠŤ ŝŧŜşaşw, ŝšţŭŧŪŞeŭũŪš ŭŧŜŭŮeť ȍǽȁȊȘȉ: ȅǾȋ ȇȋȀȁǽ ȊȂȁȋǾȍȘȂ ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȜ Ȋǽȕȅ ǾȘǿǽțȏ
ţŜşŧŜŢŠašŮŭz ŞŶ ūaŨzŮŤ: ŮżŨŢš ūŬ0ųšš ŭŧaŠŲŹ ŠůŴA ȌȋȁǽǿȈȂȊȘ ȁȋǾȍȘȉȅ ȊǽǿȘȇǽȉȅ, ȏȋȀȁǽ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȏȅȉ ȅȎȔȂ-
ūŬŪű0ŠŤŮŶ ŞŭsŦƁz ŭŮſţŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť. ōšşw2 ŬaŠŤ şDŸ ȄǽȂȏ ȅ ȎǽȉǽȜ ȌǽȉȜȏș ȋ ǾȂȎȎȈȋǿȂȎȊȘȒ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȜȒ;
ŞŞŪŠS ũaŭŶ ŞŶ ūyŮŸ ŭūŜŭeũƁz şŧŜş0ŧšŮŶ, ųŮŪ2 ŮBŭũŜz ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȔȂȀȋ ȁȐȕǽ ȐȃȂ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȂȉ ȕȂȎȏ-
ŞŬŜŮA Ť3 ūŬŤŭŦ0Ŭŝũŷť ūyŮŸ, ŞŞŪŠsť ŞŶ ŢŤ1ţũŸ, Ť3 Ũaŧŷ ǿȐȂȏ Ȍȋ ǿȎȂȉ ȎȏȂȄȜȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ. ǬȋȎȂȉȐ ǠȋȎȌȋȁș, ǿȘ-
ŮżŨŶ ū0ťŠůŮŶ (ňŜŮf. ţ7, Š7i): ŦŶ űŪŮsŵŷŨŶ Ţš ǿȋȁȜ ȊǽȎ Ȋǽ ȌȐȏș ȎȌǽȎȂȊȅȜ, Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ ȏȂȎȂȊ ȅ ȌȍȅȎȇȋȍ-
ŮŞeŬŠŷŨŶ ūŬšŠŧŪŢeũƁšŨŶ ūŬŪűŪŠŤ1ŮŤ ŭ™hűŶ ſ3şw2 ţaūŪ- ǾȂȊ ȌȐȏș, ǿǿȋȁȜȖȅȆ ǿ ȃȅǿȋȏ, ȅ ȉǽȈȋ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȅȁȐȏ ȅȉ (Ȏȉ.
ŞŹŠšť űŬŜũeũƁš, ŬšųE: Ť4şŪ ŨŪE ŝŧaşŪ, Ť3 ŝŬeŨz ŨŪE ŧšşŦŪ2 ǩȑ. 7, 14); ȇ ȏȂȉ ȃȂ, ȇȋȅ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȍǿȂȊȅȂȉ ȃȂȈǽțȏ Ȍȍȅ-
ſ4ŭŮŸ (ňŜŮf. ʵi, l). ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ t ũŜųaŧŜ ū0ŠŞŤşŜ, ȎȏȐȌȅȏș ȇ ȒȍǽȊȂȊȅț ȎǿȜȏȘȒ ǢȀȋ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ǫȊ:
ũyŢŠũŷŨŶ ũżŦƁŤŨŶ űŪŮżũƁšŨŶ, ŭ™ŷ6z ŝ9Ɓz ŭŪŠżŧŪŞŜŮŤ ȅȀȋ ǩȋȂ ǾȈǽȀȋ, ȅ ǾȍȂȉȜ ǩȋȂ ȈȂȀȇȋ (ǩȑ. 11, 30). ǬȍȂȁȈȂ-
ţaūwŞŹŠŤ: ŠŜ ŞŤ1ŠŹŞŶ ŝŧŜşjť şDŸ ŨhŭŧŸ ũaŴů Ť3 ŮŬyŠŶ Ť3 ȃȅȏ ȐǾȋ Ȋǽȉ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȌȋȁǿȅȀǽ ȊǽȕȂȀȋ ȊǽȎȅȈȐȂȉȋț ȊȂȇȋ-
ūŪūšųeũƁš ƅ Ů0ŨŶ, ŭŧaŠŲŹ ƀŹŧw2 ũŤţū0ŭŧšŮŶ űŪŮżũƁš Ȃț ǿȋȈȂț ȅȎȌȋȈȊȜȏș ȎǿȜȏȘȂ ǤǽȌȋǿȂȁȅ Ǟȋȃȅȅ, ȔȏȋǾ ǾȈǽȀȅȆ
ūŬŤŧŹŢaŮŤ ŮŪşŪ2 ţaūŪŞŹŠšŨŶ: t şDŜ ŝŪ ŮŪşŠA ƈşŪŮŪŞ- ǠȋȎȌȋȁș, ȐǿȅȁȂǿ ȁȋǾȍȋȂ ȊǽȉȂȍȂȊȅȂ ȊǽȕȂ ȅ ȏȍȐȁ, ȁǽȍȋǿǽȈ
ŧsšŮŭz űŪŮżũƁš (ŋŬŤŮų. }, lſ), ƆŦw ŞŪ Ũũ0ţŹť ũżŦŪšť Ȋǽȉ ȀȋȏȋǿȊȋȎȏș ȅ ǿȋȈșȊȐț ǿȋȈț Ȏ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȂȉ ȌȍȋȔȂȂ
ŬaŠŪŭŮŤ ŭŪŠżŧŪŞŜŮŤ ũaŨŶ ũšūŬšŭŮaũũw ŝŧŜş0š: ŮŪşŠa ŝŪ ȌȋȇȋȍȎȏǿȋǿǽȏș ȌȍȂȎȈǽǿȊȘȉ ǢȀȋ ǿȋȈȂȊȅȜȉ: ȅǾȋ ȃȂȈǽȊȅȂ
ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŬŜţůŨżšŨŶ, ƆŦw ŝGŶ ſ4ŭŮŸ ŠżťŭŮŞůzť ŞŶ ȐȀȋȏȋǿȈȜȂȏȎȜ ȋȏ ǠȋȎȌȋȁǽ (ǬȍȅȏȔ. 8, 35). ǬȋȎȈȂ ȔȂȀȋ ȊǽȔ-
ũaŭŶ, Ť3 ſ4Ţš űŪٿٍ, Ť3 ſ4Ţš ŠżzŮŤ ƅ ŝŧŜşŪŞŪŧeũƁŤ ŝ9ƁŤ ȊȂȉ ȐȃȂ ȉȘ Ȏ ǿȂȈȅȇȋț ȍǽȁȋȎȏȅț ȎȋǿȂȍȕǽȏș ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ
(ŐƁŧƁū. Ş7, Gi). ǾȈǽȀȋȂ; ȅ ȏȋȀȁǽ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ǿȋȎȔȐǿȎȏǿȐȂȉ, Ȕȏȋ ǞȋȀ ȌȍȋȅȄǿȋ-
ȁȅȏ ǿ ȊǽȎ ȅ ȒȋȏȂȊȅȂ, ȅ ȁȂȆȎȏǿȅȂ Ȍȋ ǮǿȋȂȉȐ ǾȈǽȀȋǿȋȈȂȊȅț
(DZȈȌ. 2, 13).
§Š. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ ũš ŬŜţşŬżzũŶ Ť3 ũšůŨzşųeũŶ 94. ǧǽȇ ȊȂȍǽȄȋȀȍȂȏȘȆ ȅ ȊȂȐȉȜȀȔȂȊȊȘȆ ǿȋȎȇ ȊȂ ȉȋȃȂȏ
Ş0ŭŦŶ, ŭŞżŮŧw ũš Ũ0ŢšŮŶ ũŜŧŜşašŨůź ŮŪŨY ūšųaŮŸ ȁȋǾȍȂ ȋȏȌȂȔǽȏȈȂȏș ȊǽȈǽȀǽȂȉȐț Ȋǽ ȊȂȀȋ ȌȂȔǽȏș, ȏǽȇ ȅ ȔȂȈȋ-
Ť3ţ8wŝŬŜţŤ1ŮŤ: ŭŤ1Ųš Ť3 ųšŧŪŞżŦŶ, žŵš ũš ŮŬůŠŷ2 Ť3 ũeŨŪŵŨŤ ǿȂȇ, ȂȎȈȅ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȅȎȇȐȕȂȊ ȏȍȐȁǽȉȅ ȅ ȊȂȉȋȖǽȉȅ, ȊȂ ȉȋ-
Ť3ŭŦyŭŤŮŭz, ũš Ũ0ŢšŮŶ ŞŨŹŭŮŤ1ŮŤ ŝ9Ɓz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ȃȂȏ ǿȉȂȎȏȅȏș ȌȂȔǽȏȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ǞȋȃȅȂȆ. ǬȋȎȂȉȐ ǠȋȎ-
ūšųaŮŸ: ŭšşw2 ŬaŠŤ u5ŝŪ şDŸ şŧŜş0ŧšŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů Ȍȋȁș Ȁȋǿȋȍȅȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ǬǽǿȈȐ: ȁȋǿȋȈșȊȋ ȁȈȜ ȏȂǾȜ
ūavŧů: ŠŪŞŧżšŮŶ ŮŤ2 ŝŧŜşŪŠaŮŸ ŨŪS: ŭŤ1ŧŜ ŝŪ ŨŪS ŞŶ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ǩȋȂȆ, ȅǾȋ ȎȅȈǽ ǩȋȜ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ǿ ȊȂȉȋȖȅ (2
 
99
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ũeŨŪŵŤ ŭŪŞšŬŴašŮŭz (Ş7 ņŪŬ. Ş7i, f7). ōaŨŶ Ţš ƋūcŧŶ ǧȋȍ. 12, 9). Ǯǽȉ ȃȂ ǝȌȋȎȏȋȈ ȏǽȇ ȒǿǽȈȅȏȎȜ, ȀȋǿȋȍȜ: Ȝ Ȁȋ-
űŞaŧŤŮŭz şŧŜş0ŧz: ōŧaŠŲŹ Ƈŝw ūŪűŞŜŧź1ŭz ūaųš ŞŶ ȍǽȄȁȋ ȋȒȋȏȊȂȂ ǾȐȁȐ ȒǿǽȈȅȏșȎȜ Ȏǿȋȅȉȅ ȊȂȉȋȖǽȉȅ, ȔȏȋǾȘ
ũeŨŪŵšűŶ ŨŪŤ1űŶ, ŠŜ ŞŭšŧŤ1Ůŭz ŞŶ ŨS ŭŤ1ŧŜ űrŮ0ŞŜ. ʼnŪ Ť3 ȋǾȅȏǽȈǽ ǿȋ ȉȊȂ ȎȅȈǽ DzȍȅȎȏȋǿǽ (2 ǧȋȍ. 12, 9). ǯǽȇ ȃȂ ȅ ǿ
ŞŪ ūŬŤ1ŮųŜűŶ ūŤ1ŭŜũŪ ſ4ŭŮŸ: ſ3ş0Ţš ŧź1ŝŤŮŶ şDŸ, ũŜŦŜţyšŮŶ: ǬȍȅȏȔǽȒ ȊǽȌȅȎǽȊȋ: ȇȋȀȋ ȈțǾȅȏ ǠȋȎȌȋȁș, ȏȋȀȋ ȊǽȇǽȄȘǿǽ-
ŝƁeŮŶ Ţš ŞŭsŦŜşŪ ŭhũŜ, ſ3ş0Ţš ūŬƁeŨŧšŮŶ (ŋŬŤŮų. G. Ş7i). Ȃȏ, ǾșȂȏ ȃȂ ǿȎȜȇȋȀȋ ȎȘȊǽ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ (ǬȍȅȏȔ.
Ť3 ƋūcŧŶ Ƈŝw ũeŨwŵŤ, şŧŜş0ŧšŮŶ, ŞŪŭنũƁz ŞŬ†şŶ ŦrŮA 3, 12). ǝȌȋȎȏȋȈ ȊȂȉȋȖǽȉȅ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ǿȋȎȎȏǽȊȅȜ ǿȍǽȀȋǿ
ƆŢš ųaŭŮw ŮŪŨY, Ť3 ŞŭBŨŶ ŮŪşŠA ŭ™ŷ6ŨŶ ūŬŤŧůųaűůŭz, ǧȍȂȎȏǽ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȔǽȎȏȋ ȏȋȀȁǽ ȎȈȐȔǽȈȅȎș ȅ Ȏ Ȋȅȉ ȅ Ȏȋ ǿȎȂȉȅ
ŠŜ ũš ūŬšŞŪţũ0ŭzŮŭz, ƆŦŪŢš ŭaŨŶ şŧŜş0ŧšŮŶ, ūŬšŞŪŭűŪŢ- ȎǿȜȏȘȉȅ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȌȍȂǿȋȄȊȋȎȅȈȅȎș, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊ, ȌȍȂȅȄ-
ŠeũƁšŨŶ tŦŬŪŞeũƁť (Ş7 ņŪŬ. Ş7i, ţ7): ũŪ ūaųš ŠŜ ūŬšŝŷŞaźŮŶ ǾȘȏȇȋȉ ȋȏȇȍȋǿȂȊȅȆ (Ȏȉ. 2 ǧȋȍ. 12, 7); Ȋȋ ȌǽȔȂ ȌȍȂǾȘǿǽȈȅ
ŭŨŤŬeũƁz ŬaŠŤ ŞŪ w4ŝŬŜţŹ ŭŪŞšŬŴeũƁz ųaŭŮŷűŶ ŬaŠŤ ȔȍȂȄ ȎȉȅȍȂȊȅȂ ǿ ȋǾȍǽȄȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ, ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋ ȎȋȒȍǽ-
ƈũŤųŤŢeũƁť, ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŠaŬŶ ūŬšūŪŠ0ŝũŹ ŭŪŝŧźŠaź- ȊȜȜ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ȁǽȍ ȔȍȂȄ ȔǽȎȏȘȂ ȐȊȅȔȅȃȂȊȅȜ. ǩȘ ȃȂ
ŵš: Ũh Ţš ũhũŹ ũeŨwŵŤ, ŧůŦ†Şŷz ū0Ũŷŭŧŷ şŧŜş0ŧšŨŶ, ȊȂȉȋȖǽȉȅ ȊǽȄȘǿǽȂȉ ȈȐȇǽǿȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ ȅ ȏȂȈȂȎȊȘȂ ȍǽȎ-
Ť3 ŮŹŧſ1ŭũŜz ūŪŠŭŮŬšŦaŮſŧŸŭŮŞŜ. ŎŪşŠa ŝŪ, ūŪũeŢš Ɔţ- ȎȏȍȋȆȎȏǿǽ. ǥǾȋ ȏȋȀȁǽ ȏȂȈǽ ȎǿȜȏȘȒ, ȌȋȁǿȅȄǽǿȕȅȒȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ
ŞŜŨŶ ŭŨšŬŮŪũHŭũŷŨŶ, Ť3 ŬŜţŧŤ6ųũŷŨŶ Ť3ũŷ6ŨŶ ŭŦ0ŬŝšŨŶ ȀȍȂȒǽ, ǾȐȁȐȔȅ ȌȍȂȁǽǿǽȂȉȘ ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȘȉ ȐȜȄǿȈȂȊȅȜȉ ȅ
ŮŹŧšŭA, Ť5Ţš ũŜ şŬżűŶ ūŪŠŞŤţaźŵŤűŭz ŭ™hűŶ ūŬšŠŜ- ȍǽȄȊȘȉ ȁȍȐȀȅȉ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȜȉ, ǾȘȈȅ ȉȊȋȀȋ ǿȘȕȂ Ȏȏȍǽ-
Şaűůŭz, ŞhŴŴš ŝsűů ŭŮŬŜŭŮeť, Ť4Ţš ųšŧŪŞżųšŭŦŪŨů ſ3ŭ- ȎȏȂȆ, ȔȍȂȄ ȀȍȂȒ ȌȍȅǿȕȂȁȕȅȒ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȋ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȂ; ȊȘ-
ŮšŭŮŞY t şŬŹűA ūŬŤŞŴeŠŴŤűŶ: ũhũŹ Ţš ūŪũeŢš ŨŤ1ŬŶ ȊȂ, ȌȋȂȈȅȇȐ ȉȅȍ ȓȂȍȇǿȂȆ ȐȉȊȋȃǽȂȏȎȜ ȍǽȁȅ ǠȋȎȌȋȁǽ,
ŲšŬŦŞaŨŶ Ũũ0ŢŤŮŭz ƅ şDŹ, ŮŪşw2 ŬaŠŤ ūŪŠŪŝašŮŶ ȁȋȈȃȊȋ, ȔȏȋǾȘ ȏȂȈȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇȋǿ ǾȘȈȋ ȅȎȌȘȏȘǿǽȂȉȋ
ųaŭŮŷŨŤ ūŪŠŭŮŬŹŦaŮšŧŸŭŮŞŷ Ůżŧů, ū0Ũŷŭŧŷ Ţš ŧůŦa- ǾȂȎȌȍȂȎȏǽȊȊȘȉȅ ȍǽȎȎȏȍȋȆȎȏǿǽȉȅ, ǽ ȁȐȕȅ — ȈȐȇǽǿȘȉȅ
ŞŷŨŤ ŠůŴaŨŶ ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦwŞŶ ŝŧŜşŪųeŭŮƁz Ť3ŭŦůŴaŮŤŭz: ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȏȂȒ ȅȄ ȊȅȒ, Ȑ ȇȋȅȒ ǿȂȁȂȊȅȂ ȎȅȈșȊȋ-
ũŜŤūaųš Ţš ŞŶ ũŤ1űŢš ŬaţůŨŶ ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ Ť3 ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȋ Ȏȋ ǿȎȜȇȅȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȅ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȂȉ, ȔȏȋǾ
Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ŠżťŭŮŞůšŮŶ, ŠŜ Ť3 ŞŭsŦŜşw ŮŵšŭŧaŞƁz Ť3 ŦŤ- ȋȊȅ ȅ ȏȖȂȎȈǽǿȅț Ȏ ǿȘȎȋȇȋȐȉȅȂȉ ȊȂ ȌȋȁȌǽȈȅ, ȅ ȉȋȀȈȅ,
ųeũƁz ŦŬŪŨĮ ŝyŠůŮŶ: Ť3 ŞŪţŨ0şůŮŶ ŞŨŹŭŮŤ1ŮŤ ŞŶ ŭšŬŠŲA ȍǽȁȅ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ȎȉȅȍȂȊȅȜ, ǿȉȂȎȏȅȏș, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ǿ ȎȂȍȁȓǽȒ
ŭŞŪŤ2 ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, Ũũ0şŤŨŶ ŭŨŤŬeũƁšŨŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷz ȎǿȋȅȒ ȌȂȔǽȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȇȍǽȎȋȏȘ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ȎǿȜȏȋȀȋ
ŠŪŝŬ0Ůŷ ūšųaŮŸ, ūŪ şŧŜş0ŧźŵšŨů ūŬŪŬ0Ŧů: ŃũaŨšũŜŭz ũŜ Ȍȍȋȍȋȇǽ: ȋȏȌȂȔǽȏȈȂȈȎȜ Ȋǽ ȊǽȎ ȎǿȂȏ Ȉȅȓǽ ǯǿȋȂȀȋ, ǠȋȎȌȋȁȅ
ũaŭŶ ŭŞżŮŶ ŧŤŲA ŮŞŪšşw2 şDŤ (PŜŧ. Š7, ţ7). ŋŪŠŪŝašŮŶ (ǬȎ. 4, 7). ǬȋȁȋǾǽȂȏ ȐǾȋ Ȏ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȂȉ ȌȍȂȏȂȍȌȂǿǽȏș
Ƈŝw ŭŪ ŝŧŜşŪŠŜŬeũƁšŨŶ ŮšŬūżŮŤ ŭŪŞżŮŶ şDũŸ: ŮŪşŠa ŝŪ ȏǽȇȋǿȋȆ ȋ ȊǽȎ ȎȋǿȂȏ ǠȋȎȌȋȁȂȊș; ȅ ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ǾȋȈȂȄȊȅ, ȏǽȇ ȅ
ũaŨŶ ŞŨżŭŮw ŞŮŪŬaşw ŨůųeũƁz ŞŨŹũŤ1Ůŭz, ſ4Ţš ų†ŭŮŷz ǾȋȍșǾǽ Ȏ ȁȂȉȋȊȎȇȅȉȅ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ ǿȉȂȊȅȏȎȜ Ȋǽȉ ǿȋ ǿȏȋȍȋȂ
ũšŠyşŤ, Ť3 ƆŢš ŦŶ ŝŹŭŪŞŤ6ŠũŷŨŶ ūŪŨŷŭŧHŨŶ ŝŬaũŸ. ȉȐȔȂȊȅȔȂȎȏǿȋ. ǥǾȋ ȀȋǿȋȍȅǿȕȅȆ ǿ ȏȂ ǿȍȂȉȂȊǽ ȐȎȏǽȉȅ ǾȂȄ-
ĿŧŜş0ŧzť ŝŪ ŮŪşŠA ŭ™ŷ6ŨŶ ŨyųšũŤŦwŨŶ, ŝšţţŜŦ0ũũŷŨŤ ȄǽȇȋȊȊȘȒ ȊǽȔǽȈșȊȅȇȋǿ ȎǿȜȏȘȉ ȉȐȔȂȊȅȇǽȉ: ȋȏȍȂȇȅȏȂȎș
ƉũŷŨŤ ŦũsţŤ tŬšŵŤ1ŭz űrŮA, ŞŪţŧźŝŤ1ŮŤ Ţš ŢŤŮeťŭŦůź DzȍȅȎȏǽ ȅ ǿȋȄȈțǾȅȏȂ ȎȈǽǿȐ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ, ȏȋŌ ȃȂ ȅ ȊȘȊȂ Ȏǽȉ Ȁȋ-
ŭŧaŞů, Ť3 ũhũŹ ũŜŭŮŪŤ1ŮŶ ŭŪŝ0ź ŬŜŝHŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ, نzŢŠš ǿȋȍȅȏ ȍǽǾǽȉ Ǟȋȃȅȅȉ; ȉȐȔȅǿȕȅȆ ȏȋȀȁǽ ȏȂȈǽ ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ ȅ
ũšūŬšŭŮaũũw şŧŜş0ŧz. ń$Ţš ŮŪşŠA ƈzţŞŧszť ŮŹŧšŭA ȇȍǽȆȊȂ ȌȋȊȋȎȅǿȕȅȆ ȔȂȎȏȊȘȒ ȐȔȅȏȂȈȂȆ ȔȍȂȄ ȎȈȐȃȅǿȕȅȒ
ūŬaŞšŠũŷűŶ, Ť3 ŠŪŭŜŢŠazť ųšŭŮũŷ6ŨŶ ƈųŤ1ŮšŧſŨŶ, ųŬšţ8 ȁȅǽǿȋȈșȎȇȅȉ ȋȊȘȉ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜȉ, ȋȊ ȃȂ ȅ ȊȘȊȂ Ȋǽǿȋȁȅȏ
 
100
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŭŧůŢaŵŤűŶ ŠƁaŞŪŧŸŭŦŪŨů ƉũŪŨů ŨůŠŬŪŞaũƁź, Ů0ťŢš Ť3 ȍǽȄȊȘȂ ȎȏȍǽȁǽȊȅȜ Ȋǽ ȅȎȌȋǿȂȁȊȅȇȋǿ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ Ȏ ǿȂȈȅȇȅ-
ũhũŹ ŝŧŜşŪųeŭŮƁz Ť3ŭūŪŞżŠũŤŦwŨŶ ũŜŞ0ŠŤŮŶ ŬŜţŧŤ6ų- ȉȅ ȌȋȊȋȕȂȊȅȜȉȅ ȅ ȐȊȅȔȅȃȂȊȅȜȉȅ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȇȋȀȁǽ ȋȊȅ
ũŷz ŭŮŬ†ŭŮŤ (Ũůųſ1ũƁz ŭŦHŬŝŤ), ŭŶ ŠŪŭŜŢŠeũŸŨŤ Ũũ0şŤ- ȎȈǽǿȘ ȍǽȁȅ ǠȋȎȌȋȁǽ Ȏ ǿȂȈȅȇȋț ȎȅȈȋț ȌȋȉȋȀǽțȏ ȐȀȊȂȏǽȂ-
ŨŤ Ť3 ƈũŤųŤŢeũŸŨŤ: ũŜŤūaųš Ţš, ſ3şŠA Ũũ0şŪź ŭŤ1ŧŪź ȉȘȉ ǾȂȁȊȘȉ. ǮȂȀȋ ȍǽȁȅ ȊǽȁȈȂȃȅȏ Ȋǽȉ Ȏȋ ǿȎȂȉ ȋȌǽȎȎȏǿȋȉ
ƅŝŤ6ŠŤŨŷŨŶ ƈŝHşŤŨŶ ŭŧaŞŷ ŬaŠŤ şDũŤ ūŪŨŪşaźŮŶ. ń# ȅ ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȎȋȄȅȁǽȏș ǿ ȎȂǾȂ ȏǽȇȋȂ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋ ȎȋǿȂȎȏȅ
ŭšşw2 ŬaŠŤ ūŪŮŬeŝŜ ŭŪ nūaŭŭŮŞŪŨŶ Ť3 ŮšŬūżũƁšŨŶ, ŨůųeũƁš ȌȍȂȁ Ȉȅȓȋȉ ǞȋȀǽ: ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȐȌȋǿǽȈ Ȝ Ȋǽ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȅ ǫȊ
ũaŴšz ŭ0ŞŹŭŮŤ ŭŪŠżŧŪŞŜŮŤ ūŬšŠ8 ŝGŪŨŶ. ŎšŬūs ŝŪ, ŬšųE, ǿȊȜȈ ȉȊȂ (ǬȎ. 39, 2).
ūŪŮšŬūżűŶ şDŜ, Ť3 ŞũsŮŶ ŨŤ2 (PŜŧ. lf, Ş7).
§ſ. ʼnš ƈŠ0ŝŸ ūŬŤűŪŠŤ1ŨŜz ŞeŵŸ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš: 95. ǪȂ ȈȂȀȇȋ ȌȍȅȋǾȍȂȏǽȂȉȋȂ ȁȂȈȋ ȂȎȏș ȎȉȅȍȂȊȅȂ: ȅǾȋ
ſ3ŧŤ1Ŧw ŝŪ ŞšŧŤ1ŦŪ ſ4ŭŮŸ, ŮŪŧŤ1Ŧw ŭŪ Ũũ0şŤŨŤ ū0ŠŞŤşŤ Ť3ŭ- ȔȂȉ ǿȘȕȂ ȋȊȋ, ȏȂȉ ǾȋȈșȕȅȒ ȏȍȐȁȋǿ ȏȍȂǾȐȂȏ ȎȏȜȃǽȊȅȂ ȂȀȋ.
ūŬŜŞŧsšŮŭz, ūŬŤű0ŠŤŮŶ Ţš ūŬŤųaŭŮũŤŦwŨŶ ŭ™aşw Ŭaţů- ǬȍȅȒȋȁȅȏ ȃȂ ȋȊȋ ȇ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇǽȉ ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȁǿȐȉȜ
ŨŜ ūŪ ŠŞŪź2 w4ŝŬŜţů: ſ3şŠA Ƈŝw ŞŪ ŭŬšŠĮ ſ4ŭŮŸ Šůű0ŞũŜşw ȎȌȋȎȋǾǽȉȅ: ȇȋȀȁǽ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ ȊǽȒȋȁȅȏȎȜ ǿ
Ť3ŭŦyŭŜ Ť4Ţš ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦŶ, ŮŪşŠA Ť3ŧŤ2 ũeŨŪŵŤ ȎȍȂȁȅȊȂ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ, ȏȋȀȁǽ ȎȉȅȍȂȊȊȂȆȕȂȂ ȋ
ŬaŠŤ ŮŹŧeŭũŷz, Ť3ŧŤ2 ŞŬŜŢŠyźŵŤűŶ ŬaŠŤ ŝšţŞŬeŨšũũw, ȎȂǾȂ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȁȂȍȃȅȏȎȜ Ȑ ȊȂȀȋ ȅȈȅ ȍǽȁȅ ȊȂȉȋȖȅ ȏȂ-
ȈȂȎȊȋȆ, ȅȈȅ ȍǽȁȅ ȊȂȌȍȅȜȏȊȋȎȏȂȆ Ȏȋ ȎȏȋȍȋȊȘ ǿȍǽȃȁȐțȖȅȒ
ţŜ ſ4Ţš ūŬaŞšŠũŪš ŮŪŨY ŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŮŤ, Ť3ŧŤ2 ŧůŦaŞŷűŶ
Ȋǽ ȍȂǿȊȅȏȂȈȂȆ ȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ȅȈȅ ȍǽȁȅ ȈȐȇǽǿȘȒ Ȍȋ-
ŬaŠŤ ūŪŨŷŴŧeũƁť, ŭŨŤŬeũũŹťŴšš ũżŦŜŦw Ť4ŨŜŮŸ ŨůŠŬŪ-
ȉȘȎȈȋǿ; ȇȋȀȁǽ ȃȂ Ȑȉ ǿ ȌȋȈȊȋȉ ȔȐǿȎȏǿȂ, ȅ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȅ-
ŞaũƁš. Ł#şŠa Ţš ŞŶ ŬaţůŨŹ Ũũ0ţŹ Ť3 Ť3ţŞŹŵeũƁŤ ƇŨŶ t
ȏȂȈșȊȋ ȋȄǽȍȅȏȎȜ ȎǿȜȏȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț, ȏȋȀȁǽ ȁȐȕǽ ȊǽȔȅȊǽȂȏ
ŭ™hz ŝŧŜşŪŠaŮŤ ƅţŜŬŤ1Ůŭz, ŮŪşŠA, ƆŦŪŢš ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2, ȅȉȂȏș ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂ ȇǽȇ ǾȘ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȉ Ȏǿȋȅȉ ȍǽȎ-
Ť4ŨŜŮŸ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš ŠůŴA: ũŜūŪsšŨŜ ŝŪ t ŝ9eŭŮŞšũ- ȌȋȈȋȃȂȊȅȂȉ. ǥǾȋ, ǾȐȁȐȔȅ ȊǽȌǽȜȂȉǽ ȅ ȊǽȎȘȖǽȂȉǽ ǾȋȃȂȎȏ-
ũŷz ŝŧŜşŪŠaŮŤ, ũš Ũ0ŢšŮŶ ŦŶ ŮŪŨY ŞŶ ŞŷŭŪŮY ŭŧŜŞŪ- ǿȂȊȊȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț Ȍȋ ǾȈǽȀȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȐȃȂ
ŧź1ŝƁz ŞŪţũŪŭŤ1ŮŤŭz, žŵš Ť3 ũšūŬšŭŮaũũw ŭŪŠŹŞašŮŶ ţa- ȋȊǽ ȊǽȁȘȉǽȏșȎȜ ȅ ȊǽȌȘȖǽȏșȎȜ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȂȉ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȊȂ-
ūwŞŹŠŤ ŝ9Ɓz, ŭŨŤŬeũũŹťŴůź Ţš ŭšŝE ūaųš ŞŭżűŶ ŞŨŹ- ȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȅȎȌȋȈȊȜȈǽ ȄǽȌȋǿȂȁȅ Ǟȋȃȅȅ, Ȋȋ ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȎȂǾȜ
ũsšŮŶ, ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŬaŠŤ ŦŬ0ŮŪŭŮŤ ūŬƁwŝŵeũƁz: Ť4ŨŜŮŸ ȊȅȔȏȋȃȊȂȆȕȂț ȌǽȔȂ ǿȎȂȒ, ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȋǾȖȂȊȅȜ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊ-
Ţš ƉũŪš Ƈŝw ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš, ŭŦ0ŬŝŸ ūŪ Ũũ0şů Ť3 ūšųaŧŸ, ȊȋȆ ǾȈǽȀȋȎȏȘȊȅ[, ȏ. Ȃ. Ȕȏȋ ȋȊǽ ȏǽȇȋǿǽ Ȍȋ ȉȅȈȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ].
ŭƁe Ţš ŬaŠŪŭŮŸ ŭŪ ŭŮŷŠżũƁšŨŶ ŞŭšŨyŠŬŷŨŶ. ŎżŨŢš ƉŞŪ ǯȋŌ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂ ȎȋȌȍȋǿȋȃȁǽȂȏȎȜ ǾȋȈșȕȂț ȔǽȎȏȅț
Ƈŝw ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, Ť4Ţš ŞŪ ŭŬšŠĮ ū0ŠŞŤşwŞŶ ŭyŵŷŨŶ ȌȂȔǽȈȅț ȅ ȐȌǽȁȇȋȉ ȁȐȒǽ, ǽ Țȏȋ ȍǽȁȋȎȏȅț Ȏȋ ȎȏȘȁȂȊȅȂȉ
ūŬšŝŷŞašŮŶ: ƉŞŪ Ţš ūŬŤŝŧŤŢaźŵŷŨŭz ŭŪŞšŬŴeũƁź ũŤţ- ǿȎȂȉȐȁȍȘȉ; ȏȋŌ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȇ ȏȂȉ, ȇȋȅ ȊǽȒȋ-
ūŪŭŷŧašŮŭz. ōšşw2 ŬaŠŤ ƉŞŪ Ƈŝw t ŢŤŮeťŭŦŤűŶ ŝŧŜşŪ- ȁȜȏȎȜ ȌȋȎȍȂȁȅȊȂ ȌȋȁǿȅȀȋǿ, ǽ Țȏȋ ȊȅȎȌȋȎȘȈǽȂȏȎȜ ȌȍȅǾȈȅ-
ŠŹsũƁť Ũũ0şŜŢŠŷ ūŬšūŤũašŮŭz: ŭƁe Ţš, žŵš Ť3 Şŭ‰ ȃǽțȖȅȉȎȜ ȐȃȂ ȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐ. ǬȋȔȂȉȐ ȏȋŌ ȊȂȍȂȁȇȋ ȋȏ
ȃȅȏȂȆȎȇȅȒ ǾȈǽȀȋȌȋȎȌȂȕȂȊȅȆ ȊȂȇǽȇȋ ȌȋȁǽǿȈȜȂȏȎȜ, ǽ Țȏȋ,
Ų†ŬŭŮŞƁz ŨjŬŜ ŦŶ ŮŪŨY ūŬŤŞšŠeŮŶ, ũŤŢE ŝŪŤ1Ůŭz, ũŤŢE
ȒȋȏȜ ǾȘ ȇȏȋ ȌȍȂȁȈȋȃȅȈ ȂȉȐ ǿȎȂ ȓǽȍȎȏǿǽ ȉȣȍǽ, ȊȂ ȇȋȈȂǾ-
tũź1ŠŶ ŭŮŬżŧŶ şŬŹű0ŞũŷűŶ ƅŵůŵašŮŶ: Šůű0ŞšũŶ ŝŪ
ȈȂȏȎȜ ȅ ȎǽȉȘȒ ȎȏȍǽȕȊȘȒ ȎȏȍȂȈ ȀȍȂȒǽ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ǾȋȅȏȎȜ,
ŞeŭŸ ŝhŞŶ, ũš ŬŜţůŨŹŞašŮŶ ŞŭsŦw ŮŹŧeŭũŷz ŭŧaŞŷ. ŋŪ-
Ȋȋ ȁǽȃȂ ȅ ȎȋǿȎȂȉ ȊȂ ȔȐǿȎȏǿȐȂȏ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ǾȐȁȐȔȅ ǿȎȂȁȐ-
ŠŪŝašŮŶ Ƈŝw t ƉũŜşw ŞŭsŦŤŨŶ w4ŝŬŜţŪŨŶ ūŬšŴeŠŴšŨů
ȒȋǿȊȋ, ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȐȃȂ ȋȊȋ ȔȐǿȎȏǿǽ ȁȈȜ ǿȊȂȕȊȂȆ ȎȈǽǿȘ. ǡȋ-
 
101
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ūŪŠŞŤ1ŢũŤŦů, ũŜ ŭƁE ūŬƁŤŮŤ2: žŵš ŝŪ ũš ƉũŜşw ũŜũŪŴeũƁ- Ȓȋȁȅȏ ȋȁȊǽȇȋ ȃ ȁȋ ȎȂȀȋ ȌȋȎȈȂȁȊȂȀȋ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇ ȊȂ ȅȊǽȔȂ,
šŨŶ ũŜŦŜţaŮšŧŸũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť (ŨůųeũƁť ŭŦŪŬŝeť) Ť3ŭŦů- ȇǽȇ ȌȍȋȕȂȁȕȅ ȔȍȂȄ ȏȋŌ ȌȂȍǿȋȂ ǿȎȜȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ: ȅǾȋ ǾȈǽȀȋ-
ŭŤ1ŮšŧŸũŹ, Ƌ ũš ũyŢŠũŹ, ŭŜŨŪŞŧaŭŮũŪš ũaŴš ūŬŪůŨzş- ȁǽȏș ȊȂ ȁǽȎȏ Ȋǽȉ ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ ǿȏȋȍȋȀȋ, ȂȎȈȅ ȊǽȌȂȍȂȁ ȊȂ
ųŤ1ŮŶ ŝŧŜşŪŠaŮŸ: ŭšşw2 Ƈŝw ũaŨŶ ũš ŠaŬůšŮŭz ŝŪ- ȐȉȜȀȔȅȏ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ ȊǽȕȂȀȋ ȅȎȌȘȏǽȊȅȜȉȅ, ȔȍȂȄ ȋǾȐȔȅ-
şaŮŭŮŞŪ. ȏȂȈșȊȋȂ ȌȋȌȐȖȂȊȅȂ ȌȍȅȍǽȃȂȊȅȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǿ ȌȂȍȅȋȁ ȌȂȍ-
ǿȋȀȋ.
§ƀ. ń%Ţš ũŜŭŮŪsŵŜşw ŢŤŮƁS ŭŧŜŠŪŭŮŬaŭŮũŜşw ŠŬyţŤ, 96. ǨțǾȅȏȂȈȅ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȆ ȊǽȎȏȋȜȖȂȀȋ ǿȂȇǽ ȋȏ ȌȋȉȘ-
t ūHŨŷŭŧŶ ũŜ ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz ūŬŤű0ŠzŮŶ: ũšŬŜţŭyŠũŷŨŶ ȎȈȋǿ ȌȂȍȂȒȋȁȜȏ ȇ ȌǽȁȂȊȅȜȉ. ǪȋȎȅȉȘ ǾȐȁȐȔȅ ǾȂȄȍǽȎȎȐȁ-
ŝŪ ũŬaŞŪŨŶ ũŪŭŤ1ŨŤ, Şŭ‰ ŭŞŪ‰, ŭŤ1ŬŹųŸ, ŭŮŬ†ŭŮũŷz ȊȘȉ ȌǽȍȂȊȅȂȉ, ȋȊȅ ǿȎȂ ȌȋȔȏȅ Ȏǿȋȅ ȎȏȍǽȎȏȊȘȂ ȄǽȉȘȎȈȘ Ȏ
Ũŷ6ŭŧŤ, ŞŪ ŭŧŪŞšŭA ŝšţţŜŦHũũŷz Ť3 ŠŹŧA ũšūŬšūŪŠHŝũŜz ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ ǿȘȍǽȃǽțȏ ȅȈȅ ǿ ȎȈȋǿǽȒ ȊȂȌȋȁȋǾȊȘȒ, ȅȈȅ ǿ
ŧź1ŝzŮŶ ūŬšũŪŭŤ1ŮŤ: Ƌ Ť5Ţš ū0ŭŮũŤųšŭŦŪš ũŜųŤũaźŵƁŤ Ť3ŭ- ȁȂȈǽȒ ǾȂȄȄǽȇȋȊȊȘȒ. ǝ ȍȂȕǽțȖȅȂȎȜ ȅȎȌȍǽǿȊȋ ǿȂȎȏȅ Ȍȋȁ-
ūŬŜŞŧsŮŤ ŢŤŮƁE, t ŭŪşŬŹŴeũƁť ŞŶ ŧůŦ†Şŷz ū0Ũŷŭŧŷ, ǿȅȃȊȅȔȂȎȇȐț ȃȅȄȊș ȋȏ ȌǽȁȂȊȅȆ ȌȂȍȂȒȋȁȜȏ ȇ ȄȈȘȉ Ȍȋ-
Ť3ŧŤ2 ŞŶ ŧůŦ†Şŷz ũBŦƁz Ť3 ūaŦwŭŮũŷz ūŬŤű0ŠzŮŶ şŧŜ- ȉȘȎȈǽȉ, ȅȈȅ ȇ ȄȈȘȉ ȅ ǿȍȂȁȋȊȋȎȊȘȉ ȍȂȔǽȉ (ȋȏ ȒȐȁȘȒ ȁȂȈ
ş0ŧŷ. İŵš ŝŪ ŝżŭŪŞš ŮŜŦŪŞhűŶ ŞŤ1ŠzŮŶ Ť5űŶ, Ť3ŧŤ2 Ŭů- ȋȏȎȏǽȈȅ, Ȋȋ ȂȖȂ ȋȎȏǽțȏȎȜ ǿ ȋǾȈǽȎȏȅ ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȅ ȍȂȔȂȆ ȊȂ-
şaŮŤŭz ŠŬůşŤ6ŨŶ Ť3ŨyŵŤűŶ ŭŧaŠŲŹ, Ť3ŧŤ2 ūŬaţŠũŜ ũBŦŜz Ť3 ȁȋǾȍȘȒ). ǥ ǾȂȎȘ, ȂȎȈȅ ȐǿȅȁȜȏ ȏǽȇȋǿȘȒ ȅȈȅ ǿȁǽțȖȅȉȅȎȜ ǿ
ŝšţşHŠũŜz ŝšŭżŠůźŵŤűŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŨŹź1ŵŤűŭz, ƆŦŪŢš ũš ȌȂȍȂȎȐȁȘ ȅ ȌȋȊȋȕȂȊȅȜ, ȅȈȅ ǿȂȁȐȖȅȉȅ ȌȐȎȏȘȂ ȅ ȊȂȐȉȂȎȏ-
ūŪŠŪŝašŮŶ, Ť3ŧŤ2 kŬsŵŤűŭz ŝšţŨżŬũw, Ť3ŧŤ2 Ůŵjz Ť3 ŭyšŮ- ȊȘȂ ǾȂȎȂȁȘ, ȅȈȅ ȎȉȂțȖȅȉȅȎȜ, ȇǽȇ ȊȂȁȋȈȃȊȋ, ȅȈȅ ȀȊȂ-
ũŷz ŢšŧaźŵŤűŶ ŭŧaŞŷ, ŮŪşŠA ũŜ ũŤ1űŶ ſ3ŠŤũŪŠyŴũw ǿǽțȖȅȉȅȎȜ ǾȂȄȉȂȍȊȋ, ȅȈȅ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽțȖȅȉȅ ȏȖȂȏȊȋȆ ȅ
ƅūŪŧųaźŮŭz: ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁš ŝŪ ũŜŤūaųš ƆŦw w4ŝŬŜţŶ ŭŞŪšS ȌȐȎȏȋȆ ȎȈǽǿȘ, ȏȋȏȔǽȎ ȏȋȈȌȋț ȊǽȌǽȁǽțȏ Ȋǽ ȊȅȒ. ǟȄȜǿ ǿ Ȍȋ-
Ť4űŶ ƀŧ0ŝŷ ūŬƁeŨŧźŵš, Ů0ź ƆŦw ũżŦŪšź ŭŦŞaŢŤũŪź ŮeŨ- ǿȋȁ ȇ ȎǿȋȂȉȐ ȄȈȋȁȂȆȎȏǿȐ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ, ȅ ȔȍȂȄ ȊȂȀȋ, ȇǽȇ ȔȍȂȄ
ũŪź ŞŭŦŪųŤ1ŞŴš, ŠyŴů ŬŜŭűŤŵaźŮŶ. ŋŪŮŬeŝŜ u5ŝŪ űŪŮs- ȁǿȂȍș ȇǽȇȐț ȏȂȉȊȐț, ǿȎȇȋȔȅǿ, ȋȊȅ ȍǽȎȒȅȖǽțȏ ȁȐȕȅ ȅȒ.
ŵŷŨŶ ŭŪųšŮaŮŤŭz Ũũ0ŢšŭŮŞů ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, ũŤŢE ŭŧa- ǬȋȁȋǾǽȂȏ ȐǾȋ ȏȂȉ, ȇȋȅ ȌȍȂȁǽțȏ ȎȂǾȜ ȎȏȜȃǽȊȅț ȁȋǾȍȋȁȂ-
Şŷ ŢšŧaŮŤ, ũŤŢE Ũũ0şŜşw şŧŜş0ŧŜũƁz, ũŤŢE Ť3ŭűŪŢŠeũƁz ȏȂȈȂȆ, Ȋȅ ȎȈǽǿȘ ȊȂ ȃȂȈǽȏș, Ȋȅ ȎȋǾȂȎȂȁȋǿǽȊȅȜ Ȏȋ ȉȊȋȀȅȉȅ
ųaŭŮw Ť3ŨżŮŤ, Ť3ŧŤ2 ŬůşaŮŤŭz ũBŦƁŤŨŶ, žŵš Ť3 ŠŪŭŮ0ťũŤ ȊȂ ȅȎȇǽȏș, Ȋȅ ȔǽȎȏȘȉȅ ǿȘȒȋȁǽȉȅ ȅ ȌȍȋȀȐȈȇǽȉȅ ȊȂ ȌȋȈșȄȋ-
ŭyŮŸ ũŜŬůşaũƁz ŬůşašŨƁŤ, ũŤŢE Ũũ0şw ŝšŭżŠŪŞŜŮŤ, žŵš ǿǽȏșȎȜ, Ȋȅ ȌȋȊȋȎȅȏș ȇȋȀȋ-ȈȅǾȋ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȇȏȋ ȅ ȁȋȎȏȋȅȊ ǾȘȈ
Ť3 Şŭ‰ ŠHŝŬŜz şŧŜş0ŧŜŮŤ Ũ0şůŮŶ: ŨũŪşŪŭŧ0ŞƁš ŝŪ ŝšţ- ȌȋȊȋȕȂȊȅȜ, Ȋȅ ȉȊȋȀȋȎȈȋǿȅȏș, ȒȋȏȜ ǾȘ ȉȋȀȈȅ Ȁȋǿȋȍȅȏș
ŨżŬũŪš ŬŜţŭŹŞašŮŶ ƇŨŶ, ũš Ů0ųƁź ŦŪ Šůű0ŞũŪŨů ŠżŧŜ- ȋȁȊȋ ȒȋȍȋȕȂȂ; ȅǾȋ ȉȊȋȀȋȎȈȋǿȅȂ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȍǽȎȎȂȅǿǽȂȏ Ȑȉ ȅ
ũƁź ūŬaţŠũŜ ŮŪşŪ2 ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ, ũŪ Ť3 ƈũhũƁz ŝżŭů ŮŪşŪ2 ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȇ ȁȐȒȋǿȊȋȉȐ ȁȂȈǽȊȅț ȁȂȈǽȂȏ ȂȀȋ ȊȂȎȌȋȎȋǾȊȘȉ,
ūŬšŠŜeŮŶ: Ť4Ţš ſ3şŪ2 ūŪşŬůŢaz ŝšţŨżŬũŹ, ūŪŭŧŹŠŤ1 Ţš Ȋȋ ȅ ȌȍȂȁǽȂȏ ǿ ȍȐȇȅ ǾȂȎǽ ȐȊȘȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȘȆ, ȉǽȈȋ-ȌȋȉǽȈȐ
ŭyŵŷŨŶ ūšųaŧŤ Ť3 şũżŞŜ ūŬ0ųšš ūŬšŠŜeŮŶ ŝŹŭŪŞHŨŶ. ȍǽȎȎȈǽǾȅǿ ȂȀȋ, ȌȂȍȂȁǽȂȏ Ȍȋȏȋȉ ȂȀȋ ǾȂȎȐ ǾȂȄȉȂȍȊȋȆ ȌȂȔǽȈȅ,
ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ūŬŤ1ŭũw ŞŶ űŬŜũeũƁŤ ţaūŪŞŹŠšť ŭ™hűŶ ǽ ȊǽȇȋȊȂȓ ȅ ǾȂȎȐ ȀȊȂǿǽ. ǬȋȔȂȉȐ ȁȋȈȃȊȋ ǿȎȂȀȁǽ ȐȌȍǽȃȊȜȏș
ƈūŬŜŢũsŮŤ ƇŨŶ, Ť3 ŞŪ şŧůŝ0ŲŹť ūaŨzŮŤ şDŜ Ƃ}ŭŜ ŭŧa- Ȑȉ ǿ ȎȋǾȈțȁȂȊȅȅ ȎǿȜȏȘȒ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ȅ ǿ ȀȈȐǾȋȇȋȉ ȌǽȉȜȏȋ-
Şŷ: űŬŜũsť ŝŪ, ŬšųE, ţaūwŞŹŠŤ, ũš ƈŞżŭŮŸ şŧŜş0ŧŶ ŧů- ǿǽȊȅȅ ȎȈǽǿȘ ǠȋȎȌȋȁǽ. ǥǾȋ ȒȍǽȊȜȖȅȆ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, Ȁȋǿȋȍȅȏ
ŦaŞŶ (Ł#ŦŦŧ. }, ſ7), ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŪ ƀŧŷ6z ū0Ũŷŭŧŷ Ť3ŧŤ2 ŭŧŪŞšŭA
 
102
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ũš ūŬšŞŬŜŮŤ1Ůŭz. ǬȅȎǽȊȅȂ, ȊȂ ȐȄȊǽȂȏ ȈȐȇǽǿȋȀȋ ȎȈȋǿǽ (ƖƧƎƚ) (ǢȇȇȈ. 8, 5) ȏ. Ȃ.


ȊȂ ȐȇȈȋȊȅȏȎȜ ȇ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȉ ȌȋȉȘȎȈǽȉ ȅȈȅ ȎȈȋǿǽȉ.
§ţ. Ł#şŠA ŭŶ ŮeūŧŪź ũżŦŪŮŪŬŪź ŝŪŧżţũƁź ŭeŬŠŲŜ 97. ǧȋȀȁǽ ȎȂȍȁȓȂ Ȏ ȃȀȐȔȂț ȊȂȇȋȂț ǾȋȈșț ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ
ūŬƁeŨŧšŮŶ ŭŮŬŹŧsũƁz ŝŹŭHŞŭŦŜz, ƆŦw ŨũżŮŤ ŭƁ‰ ŮšŬ- ǾȂȎȋǿȎȇȅȂ ȎȏȍȂȈȜȊȅȜ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ǾȋȍȅȉȋȉȐ ȁȐȉǽȂȏȎȜ, ǾȐȁȏȋ
ūżŮŤ ŭŮŬżŧŷ ŬaŮůšŨŪŨů, ũšũŜŞŤ1ŠŤŮŶ ŭŪ ŮŬůŠ0ŨŶ ŠůŴA ȋȊ ȊȋȎȅȏ ȎǽȉȘȂ ȎȏȍȂȈȘ, — Țȏȋ ȄȊǽȇ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ȎȏǽȈǽ ȍȂȏȅ-
ŭŮŬ†ŭŮŤ: ƆŦw ũŜųŤũaźŵŜz ƅųŤŵaŮŤŭz: žŵš ũš ūŪŝŪ- ǿȋ ȊȂȊǽǿȅȁȂȏș ȎȏȍǽȎȏȅ. ǥ Țȏȋ ȂȎȏș ȊǽȔǽȈȋ ȋȔȅȖȂȊȅȜ ȂȂ.
ŧŤ1ŮŶ ŞšŧŸŨŤ2 ƅ ŝšţŭŮyŠŭŮŞŹ şŬŹű0ŞũŹŨŶ, ũš ŞŪţ- ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȋȊǽ ȊȂ ȌȋȏȂȍȌȅȏ ǿȂȈȅȇȅȒ ǾȋȈȂȆ ȋȏ ǾȂȎȎȏȘȁȎȏǿǽ
Ũ0ŢšŮŶ ŞŪţŬaŠŪŞŜŮŤŭz ŝŪşaŮũŹ ƅ ūŬaŞŠŹ ŝŧaşŪŭŮŤ. ȀȍȂȒǽ, ȏȋ ȊȂ ǿȋȄȉȋȃȂȏ Ȍȋȏȋȉ ǾȋȀǽȏȊȋ ȌȋȍǽȁȋǿǽȏșȎȜ ȅ ȋ
ń$Ţš Ƈŝw űŪŮsť ŭŞŪE ƅųŤ1ŭŮŤŮŤ ŭeŬŠŲš, ūaŨzŮƁź şDŜ ǾȈǽȀȋȏǿȋȍȊȋȎȏȅ ȌȍǽǿȁȘ. ǬȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ȃȂȈǽțȖȅȆ ȋȔȅȎȏȅȏș
Ƃ}ŭŜ ŞŭšşŠA ŬŜŢŠŤţať Ů0š, ŭƁE ſ3ŠŤ1ũŪ ūŪůųeũƁš Ť3 ŠżŧŪ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂ ȁǽ ȍǽȄȋȀȍȂǿǽȂȏ ȂȀȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȌǽȉȜȏȅț ȋ
ũšūŬšŭŮaũũw Ť3Ũżť: ũš ŝŪ2, ŦŪşŠA Ƈŝw ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ūŪ- ǠȋȎȌȋȁȂ ǥȅȎȐȎȂ, ȅȉȂȜ Țȏȋ ȋȁȊȋ ȌȍȂȁȉȂȏȋȉ ǾȋȀȋȉȘȎȈȅȜ ȅ
ŠŪŝašŮŶ, nŞŪşŠa Ţš ũŤ2, ŭŞŪź2 şũŤ1ŧŪŭŮŸ tŞŬšŵŤ2 űŪŮs- ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȘȉ ȁȐȒȋǿȊȘȉ ȁȂȈǽȊȅȂȉ. ǥǾȋ ȃȂȈǽțȖȅȉ ȎǾȍȋ-
ŵŷŨŶ: ũŪ ūŬŤ1ŭũw ŞŶ ŨlŮŞŹ ƈūŬŜŢũsŮŤŭz ŞŪ ŝŧźŠeũƁŤ Ȏȅȏș Ȏ ȎȂǾȜ ȀȊȅȈȋȎȏș Ȏǿȋț ȊȂ ȏǽȇ ȎȈȂȁȐȂȏ ǿȂȎȏȅ ȎȂǾȜ, ȔȏȋǾ
ƈŨA, žŵš Ť3 ŞũĮ ŞŪŠŞŪŬsšŮŭz ũżşŠŹ ŨŪŧŤ1ŮŞšũũŷűŶ ȅȊȋȀȁǽ ȉȋȈȅȏșȎȜ, ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȊȂȏ, Ȋȋ ǿȎȂȀȁǽ ȁȋȈȃȊȋ ȐȌȍǽȃ-
űŬŜŨHŞŶ. ń$ŨŢš w4ŝŬŜţŪŨŶ Ť4Ţš űŪŮsť ƅųŤ1ŭŮŤŮŤ ţŧaŮŪ, ȊȜȏșȎȜ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ Ȏ ǾȈțȁȂȊȅȂȉ Ȑȉǽ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȃȅȈ ȁǽȈȂȇȋ
žŵš Ť3 ŞŨaŧŹ ƅŭŮaŞŤŮŶ ƉşũŸ ƈūŬŜţŠũŤ1ŮŤŭz t şŪŬũŤ1ŧŜ, ȊȂȀȁȂ ȋȏ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȘȒ ȁȋȉȋǿ. ǥǾȋ ȇǽȇ ǿȄȜǿȕȅȆȎȜ ȋȔȅ-
ƅŢšŭŮżũƁš ūaŦŤ ųŤŭŮsŵšťŭz ŞeŵŤ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ: ŭŤ1Ųš Ť3 Ť4Ţš Ȏȏȅȏș ȄȋȈȋȏȋ, ȂȎȈȅ Ȓȋȏș Ȋǽ ȇȋȍȋȏȇȋȂ ǿȍȂȉȜ ȋȎȏǽǿȅȏ ȀȋȍȊȅ-
nŞŪşŠA Ƈŝw ŞŪŭūŪŨŤũazť ŝGŜ, nŞŪşŠa Ţš ũŤ2, Ť3 ſ4Ţš Ȉȋ ǾȂȄ ȋȀȊȜ, ȁȂȈǽȂȏ, Ȕȏȋ ȋȔȅȖǽȂȉǽȜ ȍȐȁǽ ȋȌȜȏș ȋȃȂȎȏȂǿǽ-
ŨũŤ1Ůŭz ŭŮzŢaŮŤ ŨŪŧŤ1ŮŞŪź, ŭƁE ūŪşůŝŤ1ŮŶ ūŬaţŠũŪŭŮƁź. Ȃȏ: ȏǽȇ ȅ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȅȊȋȀȁǽ ȌǽȉȜȏȐȂȏ ȋ ǞȋȀȂ, ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȊȂȏ,
ňyŢů ŝŪ ŧźŝŪŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸũů ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ, ſ4Ţš ȔȏȋŌ, ȇǽȃȂȏȎȜ, ȌȍȅȋǾȍȂȏǽȂȏ ȉȋȈȅȏǿȋț, ȏȋŌ ȏȂȍȜȂȏ ȌȍȂȎȂȔȂ-
ūŬŤ1ŭũw ūaŨzŮƁź ŝ9Ɓšź ţšŨũ0š ŨůŠŬŪŞaũƁš ŭeŬŠŲŜ ūŪ- ȊȅȂȉ ȂȂ. Ǫȋ ȉȐȃȐ, ȈțǾȅȏȂȈț ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ
ŮŬšŝŧsŮŤ: ŠŜ ŭŤ1Ųš ūŪzŠašŨů ƀŧ0Ũů, t nşũS ŝŧŜşaşw ǿȎȂȀȁǽȕȊȂț ȌǽȉȜȏȅț ȋ ǞȋȀȂ ȌȋȏȍȂǾȈȜȏș ȄȂȉȈȜȊȋȎȏș ȎȂȍȁ-
ūaŨzŮŤ şDŜ Ƃ}ŭŜ, ŠůŴA ŭŪŞšŬŴeũũŹ ŭŶ ŞsŵŴšź ŭŧaŞŪź ȓǽ, ȔȏȋǾ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ Ȍȍȅ ȌȋȎȏȂȌȂȊȊȋȉ ȅȎȌǽȍȂȊȅȅ ȒȐȁǽ
ŞŪ ŭŞŪź2 ſ3ŭŮeŭŮŞšũũůź ŞţhŠšŮŶ ŭŞżŮŧŪŭŮŸ. Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȋȀȊȜ ǾȈǽȀȋȀȋ ȌǽȉȜȏȋǿǽȊȅȜ, ȁȐȕǽ Ȏ ȌȋȈȊȋț
ȎȈǽǿȋț ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ǿȋȎȏȂȇȈǽ ȇ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎǿȋȂȆ ȎǿȂȏ-
ȈȋȄǽȍȊȋȎȏȅ.
§Ť. ĽšţŭŮŬaŭŮƁš ſ4ŭŮŸ, ũš ſ4Ţš ũš ŝŪŬŤ1ŮŤŭz t ŝŹŭHŞŶ, 98. ǞȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȂȎȏș ȊȂ ȏȋŌ, ȔȏȋǾ ȊȂ ǾȘȏș ǾȋȍȅȉȐ ȋȏ ǾȂ-
ūŪũeŢš Ƈŝw Š0ŧŢũŤ ſ3ŭŨŷ2 Ť3ţhŮŤ ūŪ Ƌū0ŭŮŪŧů t ŨjŬŜ (ʵ Ȏȋǿ, ȅǾȋ ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ ȊǽȁȈȂȃǽȈȋ ǾȘ Ȋǽȉ, Ȍȋ ǝȌȋȎȏȋȈȐ,
ņŪŬjũ. ſ7, ‹), ũŪ ſ4Ţš ŬaŮůſŨŷŨŶ t ũŤ1űŶ, ũš ūŬšŝŪŬŤ6ŨŷŨŶ ǿȘȆȏȅ ȅȄ ȉȣȍǽ (1 ǧȋȍ. 5, 10); Ȋȋ ȏȋŌ, ȔȏȋǾ ȇȋȀȁǽ ȋȊȅ Ǿȋȍțȏ
ūŬšŝhŮŤ. ń$ŝŪ ŢšŧŹţũŪũ0ŭũƁŤ ŬaŮũŤŲŷ, ŭŮŬŹŧsźŮŭz ȊǽȎ, ȌȍȂǾȘǿǽȏș ȊȂ ǾȋȍȅȉȘȉȅ; ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ǿ ȈǽȏȘ
Ƈŝw t ŭŪūŬŪŮŤŞŪŝHŬũŤŦŶ, Ť3 ŴyŨŶ ŭŮŬŹŧsũƁz ŭŧh- ȋǾȈȂȔȂȊȊȘȂ ǿȋȅȏȂȈȅ ȅ ȎȏȍȂȈȜȊȅț ȌȍȋȏȅǿȊȅȇȋǿ ȌȋȁǿȂȍȀǽ-
ŴŜŮŶ, ũŪ Ť3 ŭ†Ũŷz ũŜ ũŤ1űŶ ūŪŭŷŧaſŨŷz ŭŮŬżŧŷ Şŭ‰ țȏȎȜ, ȅ ȎȈȘȕǽȏ ȄǿȐȇ ȋȏ ȈȂȏȜȖȅȒ ȎȏȍȂȈ, ȅ ǿȅȁȜȏ ȁǽȃȂ Ȏǽ-
Ɔŭũw ŞŤ1ŠŤŮŶ, ũš ƈzţŞŧsźŮŭz Ţš ŬaŮũŤųšŭŦŤűŶ ŬaŠŤ ȉȘȂ ȎȏȍȂȈȘ, Ȋǽ ȊȅȒ ȅȎȌȐȎȇǽȂȉȘȂ, ȊȂȐȜȄǿȈȜȂȉȘ ȋȁȊǽȇȋ ȃ
nŠeŢŠŶ ŮŞeŬŠŪŭŮŤ: ũŪ nũŤ2 Ƈŝw ŢšŧżţŪŨŶ űŬŜũŤ1ŨŤ ǾȘǿǽțȏ ȅȉȅ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȏǿȂȍȁȋȎȏȅ ǿȋȅȊȎȇȋȆ ȋȁȂȃȁȘ Ȏǿȋ-
 
103
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ŞũšşŠA ŝŬaŮŤŭz, ſ4Ţš ũšūŪŝŪŬŤ1ŨŪš Ť4ŨůŮŶ, Ũh Ţš ŭ™aşw ȂȆ. Ǫȋ Țȏȅ ȃȂȈȂȄȋȉ ǾȐȁȐȔȅ ȋȀȍǽȃȁȂȊȘ, ȊȂ ȌȋȁǿȂȍȀǽțȏȎȜ
ŭŞżŮŜ nŬyŢƁšŨŶ, ŭūŜŭeũƁz ŴŧeŨŪŨŶ, ŞŭżűŶ ŬaŠŤ Š0ŝ- ȐȜȄǿȈȂȊȅț ǿȋ ǿȍȂȉȜ ǾȍǽȊȅ; ȉȘ ȃȂ, ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȁȂȈǽȊȅȜ
ŬŷűŶ ŠżŧŶ ŞŪwŬyŢŴšŭz, Ůſ1Ũũŷz ūŪŧŦŤ2 ŝŹŭHŞŶ ŬŜţ- ȁȋǾȍȘȒ ȁȂȈ — ȋǾȈȂȇȕȅȎș ǿȋ ǿȎȂȋȍȐȃȅȂ ȎǿȜȏȋȀȋ ȎǿȂȏǽ ȅ ǿ
ŭŹŲeŨŶ. ʼnš ŝŪ2, ſ4Ţš Ů0ųƁź ũš ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŦŮŪŨY ƀŧ†z, ųŤŭ- ȕȈȂȉ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ǾȐȁȂȉ ȍǽȎȎȂȅǿǽȏș ȏȂȉȊȘȂ ȁȂȉȋȊȎȇȅȂ ȑǽ-
ŮŪŮY ūŬŤũ0ŭŤŮŶ: ũŪ ūŬŤŧŹŢaũƁšŨŶ Š0ŝŬŷűŶ, Şŭeź ŭŤ1ŧŪź ȈǽȊȀȅ: ȅǾȋ ȊȂ ȋȁȊȋ ȏȋŌ ȌȍȅȊȋȎȅȏ ȔȅȎȏȋȏȐ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȁȂȈǽȏș
tŬŤ1ũůŮŤ ƀŧ†z. ǾȋȈȂȂ ȄȈǽ, Ȋȋ ȌǽȔȂ ȏȋŌ, ȔȏȋǾ ǿȎȂȐȎȅȈșȊȋț ȍȂǿȊȋȎȏȅț ȋ ȁȋ-
ǾȍȂ ǿȇȋȊȂȓ ȌȋȏȍȂǾȅȏș ǿ ȎȂǾȂ ȄȈȋȂ.

§f. Ł#şŠA Ƈŝw ƈŭŮŬ0ŤŮŭz, ŭŤ1ŬŹųŸ, Şŭ‰ ŭŮŬ†ŭŮŤ ūŪ- 99. ǧȋȀȁǽ ȔȂȈȋǿȂȇ ǞȋȃȅȆ ǿȎȂ ȌȋȔȏȅ ȌȋǾȂȁȅȏ ǿ ȎȂǾȂ
ŝŹŠŤ1ŮŶ ŝ9Ɓť ųšŧŪŞżŦŶ, ŠŞA ŝBŭŜ ŭŶ ũŤ1ŨŶ ƅŭŮŜź1ŮŶ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȁǿǽ ǾȂȎǽ ȋȎȏǽțȏȎȜ ȂȖȂ ȍǽȏȐțȖȅȉȅ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȂȀȋ,
ŬaŮůźŵšŭz, t ũŤ1űŢš ƉŞŶ Ƈŝw ŠůŴŤ2 ŭŮůŢašŮŶ, t Ũũ0- ȅȄ ȇȋȅȒ ȋȁȅȊ ȁȐȕȐ ȏȋȉȅȏ, ǿȋȄǾȐȃȁǽȜ ȂȀȋ Ȍȋ ǿȂȈȅȇȋȉȐ Ǿȋ-
şŜşw ŝGŪŧź1ŝƁz ŬŞeũƁš ŝšţş0ŠũŪš ūŬŤũŪŭS, ƆŦw űŪٿٍ ȀȋȈțǾȅț ȇ ȊȂȌȋȉȂȍȊȋȆ ȍȂǿȊȋȎȏȅ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȋȊ ȊȂ ȒȋȔȂȏ ȁȋ-
ſ3ŨY ŞŭżűŶ ūŬšŞţhŮŤ ƈşŪŢŠeũƁšŨŶ ŝGŪŞŤ: ƉŞŶ Ţš ŮżŧŪ ȌȐȎȏȅȏș, ȔȏȋǾ ȁȍȐȀȋȆ ȇȏȋ ȐȀȋȁȅȈ ǞȋȀȐ ȌǽȔȂ ȊȂȀȋ, ǽ ȁȍȐȀȋȆ
ŞŶ ū0űŪŮŸ ŭŨŹŴeũƁz ŮŪS, ƉşũšũũŷŨŶ ũżŦŪŮŪŬŷŨŶ ūŪŠ- — ȏȂȈȋ, ǿȋȄǾȐȃȁǽȜ ȂȀȋ ȋȀȊȂȊȊȘȉ ȊȂȇȅȅȉ ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ ȇ
ŞŤ1ŢšŮŶ ŠżťŭŮŞŪŨŶ. ōƁe Ţš ūŬŤŦŧźųašŮŭz Ůżŧů, ūeŬŞŹš ȌȋȒȋȏȂȊȅț ȌȈȋȏȎȇȋȉȐ. ǞȘǿǽȂȏ ȃȂ ȎȅȂ Ȏ ȏȂȈȋȉ ǿȋ-ȌȂȍǿȘȒ
Ƈŝw ţŜ ſ4Ţš ſ3ŭŮšŭŮŞA ŝhŮŤ ŭƁS ŭŧaŭŮŸ ŭŞ0ťŭŮŞšũũŜz, ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȏǽȇǽȜ ȎȈǽȎȏș ȌȋȒȋȏȊǽȜ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊǽ ȂȎȏȂȎȏǿȐ
ƆŦŪŢš ŠŹŮŪŬ0ŠƁz ŬaŠŤ, Ť3 ŭšşw2 ŬaŠŤ ƈŠ0ŝũŹ ūŪŝŹŢ- ȊǽȕȂȉȐ, ȇǽȇ ǿȈȋȃȂȊȊǽȜ ǿ ȊȂȀȋ ȔǽȁȋȍȋȁȅȜ ȍǽȁȅ, ȌȋȔȂȉȐ
ŠašŨů: ūŬ0ųšš Ţš Ť3 ūŪūůŵeũƁz ŬaŠŤ ŝ9Ɓz, ſ3şŠA ŞŤ1ŠŤŮŶ ȋȊǽ ȅ ȊȂȐȁȋǾș ȌȋǾȂȃȁǽȂȉǽ; ǽ Ȍȋȏȋȉ ȅ Ȍȋ ȌȋȌȐȖȂȊȅț Ǟȋ-
ŦŪşŪ2 t ūŪŠŞŤ1ŢũŷűŶ şDŸ ŞšŧŸŨŤ2 şŪŝţyźŵŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ȃȅț. ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ǠȋȎȌȋȁș Ȑǿȅȁȅȏ ȇȋȀȋ ȅȄ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇȋǿ
Ũũ0ŢšŭŮŞŪŨŶ, ūŪūůŵašŮŶ ŮŪşŪ2 ũżŦŪşŠŜ t ŮŜŦŪŞaşw ȎȈȅȕȇȋȉ ǿȘȎȋȇȋ ǿȋȎȒȋȁȜȖȅȉ ǿ ȌȍȂȐȉȊȋȃȂȊȅȅ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŭŦŞšŬũŤ1ŮŤŭz ŝżŭŜ, ŠŜ ŞŭżűŶ ŢŤŞyŵŤűŶ ųšŧŪŞBŦŶ űů- ȏȂȈȂȆ; ȏȋȀȁǽ ȌȋȌȐȎȇǽȂȏ ȂȉȐ ȅȊȋȆ ȍǽȄ ǾȘȏș ǿȋȄȉȐȖǽȂȉȐ
ŠżťŴŜ ŭšŝE ũšūŵyšŮŶ: ŮżŨŢš Ť3ŧŤ2 ūŪŭŧżŠůšŮŶ ŨzŮeŢŶ Ȏȅȉ ȎȇǿȂȍȊȘȉ ǾȂȎȋȉ, ȔȏȋǾ ȋȊ ȌȋȔȅȏǽȈ ȎȂǾȜ ȒȐȁȂȆȕȅȉ
ŭŮŬaŭŮũŷť Ť3ŭūŬŜŞŧeũƁſŨŶ, Ť3ŧŤ2 Ť3 ūŬšŠŞŜŬsšŮŶ ŭƁ‰ ŦŪşŠA, ǿȎȂȒ ȃȅǿȘȒ ȈțȁȂȆ. ǯǽȇȋȂ ȊǽȌǽȁȂȊȅȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȎȂȆ ȅȊȋȀȁǽ
ŠŜ ūŬŤŧŪŢeũƁšŨŶ Ť3 ũŜũŪŴeũƁšŨŶ ŭŮŬaŭŮŤ, ũšŦŧźųŤ1Ũůź ǾȘǿǽȂȏ ȌȋȎȈȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȅȜ ȁȋǾȍȘȒ ȁȂȈ, ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȌȍȂȃȁȂ
ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ ŠyŴů ŨũżŮŤŭz, žŵš Ť3 ŦŜŦŪŞA ŞšŧŤ1ŦŜ ŝyŠůŮŶ ȏȋȀȋ, ȔȏȋǾ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȎȂȆ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ Ȉȅ ȋȊȋ
ŮŪS Ť3ŭūŬŜŞŧſ1ũƁz. ʼnŪ ƉŞŜşŪ Ƈŝw, ŞŪ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁŤ ȁȂȈǽȉ ȅȈȅ ȌȋȎȈȂȁȐȂȏ, ȄǽȎȏǽǿȈȜȈȋ ȁȐȕȐ ȇǽȄǽȏșȎȜ ȌȍȂȁ Ȏȋ-
Ũũ0ţŹ Ť3 ŧźŝŞŤ2, ŠŜ ŬaŮůšŨŶ: ƉŞŜşŪ Ţš, ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ Ť3 Ǿȋț ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȂȆȕȂț, ȇǽȇ ǾȘ Ȋȅ ǾȘȈȅ ǿȂȈȅȇȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊ-
ŝšţşũżŞƁšŨŶ, Ť3 şŧůŝ0ŦŤŨŶ ūŪŨŷŴŧeũƁšŨŶ ŭŨeŬŮŤ: ŠŜ ȊȘȂ ȂȀȋ ȁȂȈǽ. — Ǫȋ Ȍȍȋȏȅǿ ȌȂȍǿȋȀȋ [ǾȂȎǽ, ȔȍȂȄȉȂȍȊȐț
ũšūŬšŭŮaũũw tŭź1Šů, ŠBťŭŮŞƁz ŬŜţůŨŹŞaźŵš ūŬšŭ™aşw ȍȂǿȊȋȎȏș ǿȋȄǾȐȃȁǽțȖȂȀȋ,] ǾȐȁȂȉ ǾȋȍȋȏșȎȜ ȐȎȐȀȐǾȈȂȊȅȂȉ
Š¦Ŝ, ŞhŴŴš Ť3 ŭŤ1űŶ ŭŮŬŜŭŮeť ŝyŠšŨŶ ƅ şDŹ. ȎȉȅȍȂȊȅȜ ȅ ȈțǾǿȅ, ǽ Ȍȍȋȏȅǿ ǿȏȋȍȋȀȋ [ǾȂȎǽ ȌȋȒȋȏȅ ȌȈȋȏ-
ȎȇȋȆ] — ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ, ǾȂȄȀȊȂǿȅȂȉ ȅ ȐȀȈȐǾȈȂȊȊȋț ȌǽȉȜ-
ȏȅț ȋ ȎȉȂȍȏȅ, ȔȏȋǾ ȔȍȂȄ Țȏȋ, ȔȐǿȎȏǿȐȜ ǿ ȎȂǾȂ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ
ȁȂȆȎȏǿȋ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȎȋȁȂȈǽȏșȎȜ Ȋǽȉ ǿ ǠȋȎȌȋȁȂ ǿȘȎȕȅ-
ȉȅ ȅ ȚȏȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
 
104
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

R. Ł#ŧŤ1Ųŷ ŭ™aşw ŬaţůŨŜ ŝŷŞašŨŶ ūŬŤųaŭŮũŤŲŷ, Ť3 ƅ 100. ǯȂ ȅȄ ȊǽȎ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȎȋȁȂȈǽȈȅȎș ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇǽȉȅ
ũšŞ0ŧŸũŷűŶ ūŜŬeũƁŤűŶ tŞżŮŶ ŞŪţŠaŨŷ: Ŭšųe ŝŪ ƃwŞŶ, ȎǿȜȏȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ, ǿȎȂȇȋȊȂȔȊȋ ȁȋȈȃȊȘ ǾȐȁȐȏ ȁǽȏș ȋȏȔȂȏ ȅ
ũŜţũaŨšũŪŞŜűŶ ŝŪ, ųŮŪ2 Ť3 ũšŞ0ŧšź ūŬšŭŮůūŤ1űŶ, Ť3 ŞŪ ǿȋ ǿȎȂȒ ȊȂǿȋȈșȊȘȒ ȌǽȍȂȊȅȜȒ Ȑȉǽ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǥȋǿ: ǯȘ
ūŬaŞŠů. İŵš ŝŪ ũš ŝŷ2 ūŬšŭŮaŧŶ ŦŮŪ2 ſ4Ţš ūŬŤ1ŭũw ŞŪŭ- ȋȏȉȂȏȅȈ ȏȋŌ, Ȕȏȋ Ȝ ȊȂǿȋȈșȊȋ ȌȍȂȎȏȐȌȅȈ (ǥȋǿ. 14, 17), ȅ
ūŪŨŤũaŮŤ ŝGŜ, Ť3 ŭ™ŷ6ŨŶ ſ3şw2 ũš ũš ūŬŤŧŹŢaŮŤ ţaūŪ- ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȇȏȋ ǾȐȁȂȏ ǿȎȂȀȁǽ ȄǽȊȜȏ ȌǽȉȜȏȋǿǽ-
ŞŹŠšŨŶ: ũš ŝŷ2 u5ŝŪ Ť3ŧŤ2 Ş0ŧŸũŪŨů Ť3ŧŤ2 ũšŞ0ŧŸũŪŨů ūŪŠ- ȊȅȂȉ ȋ ǞȋȀȂ ȅ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȊȂǾȍȂȔș ȋ ȎǿȜȏȘȒ ǢȀȋ ȄǽȌȋǿȂȁȜȒ,
ȏȋȏ Ȋȅ ǿ ȊȂǿȋȈșȊȘȆ, Ȋȅ ǿ ǿȋȈșȊȘȆ ȀȍȂȒ ȊȂ ǿȌǽȁȂȏ. ǪǽȁȈȂ-
ūŜŠaŧŶ ŭŪşŬŹŴeũƁź. ŋŪŠŪŝašŮŶ Ƈŝw žŝƁš Ť3 ƅ ũšŞ0ŧŸ-
ȃȅȏ ȐǾȋ Ȋǽȉ ȏȋȏȔǽȎ ȅ ȋ ȊȂǿȋȈșȊȘȒ ȌǽȁȂȊȅȜȒ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȋȂ
ũŷűŶ ūŬšşŬŹŴeũƁŤűŶ Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁš ŭŶ ŦŬżūŪŭŮƁź ūŬŤũŪ-
ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȂ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ǟȈǽȁȘȇȂ, ȌȍȅȈǽȀǽȜ ȂȀȋ ȇ ȎȋǿȂȍ-
ŭŤ1ŮŤ ŝGŪŞŤ, ŭŤ1ŬŹųŸ ƅ ŭŪŞšŬŴeũƁŤ nŝhųũŜşw ūŬaŞŤŧŜ. ʼnš
ȕȂȊȅț ȋǾȘȔȊȋȀȋ ȊǽȕȂȀȋ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȋȀȋ ȌȍǽǿȅȈǽ. ǯǽȇ ȇǽȇ
ŞŪţŨ0ŢũŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ųšŧŪŞżŦů ŭyŵů, ũš ŭŪşŬŹŴaŮŤ ųšŧŪ- ȔȂȈȋǿȂȇȐ ȊȂȈșȄȜ ȊȂ Ȍǽȁǽȏș ǿ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȂ ȌȋȀȍȂȕȂȊȅȜ,
ŞżųſŭŦŜz, Š0ũŠšŢš Ť3ţŞŹŭŮŤ1Ůŭz ŭ0ŞŹŭŮŸ ũaŴŜ ŞŪ ŭŧš- (ȏȋ ȅ ȎȈȂȁȐȂȏ ǿȎȂȀȁǽ ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȂ ȋ ȊȅȒ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ǟȈǽ-
ţaűŶ ŧźŝŞE ƅ ŭŤ1űŶ ƅŭŮŜŞŧeũƁš: žŵš ŝŪ, ŬšųE, Ť3ŭūŪŞż- ȁȘȇȂ), Ȍȋȇǽ ȎȋǿȂȎȏș ǿ ȎȈȂȄǽȒ ȈțǾǿȅ ȊȂ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȅȏȎȜ ǿ
ŠůšŨŶ ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz ũ†ŴŜ, ŞżŬšũŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ūŬaŞšŠšũŶ, ŠŜ ȌȍȋȖȂȊȅȅ ȅȒ: ȅǾȋ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ Ȏǿ. ǥȋǽȊȊ: ȂȎȈȅ ȅȎȌȋǿȂȁȐ-
ƅŭŮaŞŤŮŶ ũaŨŶ ŭƁ‰, Ť3 ƅųŤ1ŭŮŤŮŶ ũaŭŶ t ŞŭsŦƁz ũš- Ȃȉ ȀȍȂȒȅ Ȋǽȕȅ, ȏȋ ǫȊ, ǾȐȁȐȔȅ ǿȂȍȂȊ ȅ ȌȍǽǿȂȁȂȊ, ȌȍȋȎȏȅȏ
ūŬaŞŠŷ (ʵ Ĵwaũ. ʵ, f7). ľũŤŨaŮŤ Ţš ūŪŠŪŝašŮŶ ũšwŭŦyŠ- Ȋǽȉ ȀȍȂȒȅ Ȋǽȕȅ ȅ ȋȔȅȎȏȅȏ ȊǽȎ ȋȏ ǿȎȜȇȋȆ ȊȂȌȍǽǿȁȘ (1 ǥȊ.
ũŹ ŬaţůŨů Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁz, ŠŜ ũš ŦaŦw Ƈŝw ŭ0ŞŹŭŮŸ ũaŴŜ 1, 9). ǬȋȔȂȉȐ ȊǽȁȋǾȊȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ǿȊȅȉǽȏș ȔȐǿȎȏǿȐ Ȏȋ-
ƅ ŭšŝĮ ŧŢeŮŶ, ũšūŵšŞaŞŴŤ ŠŪŞ0ŧŸũŪ ŝhŮŤ Ť3ŭūŪŞżŠŜ- ȇȍȐȕȂȊȊȋȀȋ ȅȎȌȋǿȂȁǽȊȅȜ (Ȍȅȏǽȏș ȎȅȂ ȔȐǿȎȏǿȋ), ȔȏȋǾ Ȏȋ-
ŮŤŭz ŝGŪŞŤ: ƆŦw Ũũ0şw ŝ0ŧŸŴŤ ſ4ŭŮŸ ŝ9Ɓť ŭyŠŶ ūaųš ǿȂȎȏș Ȋǽȕǽ ȇǽȇ-ȊȅǾȐȁș ȊȂ ȋǾȉǽȊȐȈǽ ȎȂǾȜ, ȌȋȁȐȉǽǿ, Ȕȏȋ
ũaŴšz ŭ0ŞŹŭŮŤ, žŵš Ť3 ũŤųšŭHŢš ŭšŝE ŦŮŪ2 ŞŪ ŞŭeŨŶ ȐȃȂ ȁȋǿȋȈșȊȋ ȎȋȇȍȐȕǽȈǽȎș ȅ ȅȎȌȋǿȂȁȋǿǽȈǽȎș ǞȋȀȐ. ǥǾȋ
ŞżŭŮŸ Ť3ţŞŹŵeũƁŤ, ƆŦŪŢš ŨyŠŬŷť ũaŭŶ ūavšŧŶ ƈųŤ1ŮŶ ǮȐȁ ǞȋȃȅȆ ȀȋȍǽȄȁȋ ȎȏȍȋȃȂ ȎȐȁǽ ȊǽȕȂȆ ȎȋǿȂȎȏȅ, ȒȋȏȜ ǾȘ
şŧŜş0ŧz: ũŪ ũŤųšŭHŢš ŭšŝE ŭůŢŠY: ũŤųŮ0Ţš ŝŪ ŭšŝE ȇȏȋ ȅ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȄȊǽȈ Ȅǽ ȎȋǾȋț ȒȐȁȋȀȋ Ȏ ȌȋȈȊȘȉ ȐȁȋȎȏȋǿȂ-
ȍȂȊȅȂȉ, ȇǽȇ ȐȔȅȏ ȌȍȂȉȐȁȍȘȆ Ȋǽȕ ǬǽǿȂȈ, ȀȋǿȋȍȜ: Ȋȋ ȅ Ȏǽȉ
ŭŞżŨŶ, ũŪ ũŤ ƅ ŭeŨŶ ƅūŬŜŞŠaźŭz: ŭůŠsť ŨS, ſ4ŭŮŸ ŝGŶ
ȊȂ ȎȐȃȐ ȋ ȎȂǾȂ; ȅǾȋ ȒȋȏȜ Ȝ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȄȊǽț Ȅǽ ȎȋǾȋț, Ȋȋ
(ʵ ņŪŬ. Š7, Š7). İŵš ŝŪ ũšŭŪŞšŬŴeũũŹ Ť3 ƅ ŮżűŶ Ť3ŭūŪ-
ȏȂȉ ȊȂ ȋȌȍǽǿȁȘǿǽțȎș; ȎȐȁȅȜ ȃȂ ȉȊȂ ǠȋȎȌȋȁș (1 ǧȋȍ. 4,
ŞżŨŷŭz, ŝŪsţũŸ ũżŦůź ũšzŞŧeũũů ŞŪ ŞŬeŨz Ť3ŭű0ŠŜ
3–4). ǢȎȈȅ ȃȂ ȉȘ ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȁȋȎȏȋȁȋȈȃȊȋ ȅ ȋǾ ȚȏȅȒ [ȊȂ-
ũaŴšşw t ũŤ1űŶ ƅŝŬsŵšŨŶ. ŋŪŮŬeŝŜ Ţš ũaŨŶ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz
ǿȋȈșȊȘȒ ȅ ȊȂǿȂȁȋȉȘȒ] ȀȍȂȒǽȒ ȅȎȌȋǿȂȁȋǿǽȏșȎȜ, ȏȋ ǿȋ ǿȍȂ-
ŧź1ŝzŵŷŨŶ şDŜ, ŦŬŪŨĮ ŞŭsŦŜşw ŭŮŬaűŜ ŮŪşŠA ƅŝŬŹ- ȉȜ ȅȎȒȋȁǽ ȊǽȕȂȀȋ ȎȏȍǽȒ ȊȂȇȅȆ ȊȂȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȘȆ ȊǽȆȁȂȉ ǿ
ŮaŮŤŭz: Ť4Ţš ŝŪ ŞŪ ŭŮŬaŭŹ ƅŝŬŹŮazťŭz ŮŪşŠA, ŭŞŪŝ0Š- ȎȂǾȂ. ǝ Ȋǽȉ, ȈțǾȜȖȅȉ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȃȂȈǽȏș ȅ ȉȋ-
ũŷŨŶ w4ŝŬŜţŪŨŶ نŬŮŜŬŭŦƁz ŦũsţŤ ũš ūŬeťŠšŮŶ, ƆŦw ŝŪ ȈȅȏșȎȜ, ȔȏȋǾ ǿ ȏȋŌ ǿȍȂȉȜ ȋȇǽȄǽȏșȎȜ ȊȂȌȍȅȔǽȎȏȊȘȉȅ Ȋȅȇǽ-
ŭūŪŭūżŴũŤŦŜ Ť4ŨůŮŶ ŭŞŪeť ƀŧ0ŝŹ, Ɖũůź ŠyŴů ƆŢš ȇȋȉȐ ȎȏȍǽȒȐ: ȅǾȋ ȇȏȋ ȏȋȀȁǽ ǾȐȁȂȏ ȊǽȒȋȁȅȏșȎȜ ǿ ȎȏȍǽȒȂ, ȏȋȏ
ŝŪsţũŸ Ť3ŨyŵŤ. Ɗ ƆŢš ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť ŬaŠůźŵŤŭz ȊȂ ȌȍȋȆȁȂȏ ȎǿȋǾȋȁȊȋ ȉȅȉȋ ȇȊȜȄȂȆ ǽȁȎȇȅȒ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȚȏȐ
ŠůŴA, ŞŶ ųaŭŶ ŬŜţŧůųeũƁz t ŮŹŧšŭE ŞhŴŴš ŞŭżűŶ ŮeŨ- ǾȋȜȄȈȅǿȋȎȏș ȁȐȕȅ ȋȊȅ ȎȔȅȏǽțȏ Ȅǽ ȌȍȅȄȊǽȇ ȎȋȐȔǽȎȏȅȜ ȂȂ ǿ
ũŷűŶ ƅūŪŧųeũƁť, ŭŪ žşGŧŷ ŨŤ1ŬŜ ũ0ŭŤŮŭz: ŞŪŭŦŬŤŧsšŮŭz ȅȒ ȄȈȂ, ȇǽȇ Țȏȋ ǿ ȊȅȒ ȎǽȉȅȒ ȂȎȏș. ǫǾȍǽȁȋǿǽȂȉǽȜ ȃȂ ȈțǾȋ-
ŝŪ ƆŦw ŦŬŤŧaŨŤ Šůű0ŞũŪź ŧźŝ0ŞƁź, ƆŦw ũšoŭŦyŠũŹ ǿȅț ǞȋȃȅȂț ȁȐȕǽ ǿ ȔǽȎ ȍǽȄȍȂȕȂȊȅȜ ȋȏ ȏȂȈǽ Ȏ ǝȊȀȂȈǽȉȅ
 
105
üĦěġĠĨĨĶĤ ÿģěğĩİ
__________________________________________________ ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, 100 ȀȈǽǿ
__________________________________________________

ũŪŭsŵŤ Ť3ŭūŪŧũeũƁš ţŜŦ0ũũŪš ŧźŝ0ŞŸ: ŮżŨŢš Ť3 ŞŪ ūŬŤ- ȉȅȍǽ ȊȂȎȂȏȎȜ ǿȘȕȂ ǿȎȂȒ ȏȂȉȊȘȒ ȌȋȈȔȅȖ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏǽ-
ŴeŭŮŞƁš şDũš ŭŪ ŞŭżŨŤ ŭ™hŨŤ, Ť5Ţš ŭŶ ŮŜŦŪŞhŨŶ ȇǽȜ ȁȐȕǽ ȊȂȇǽȇȋ ȋȇȍȘȈȂȊǽ ǾȘǿǽȂȏ ȁȐȒȋǿȊȋț ȈțǾȋǿȅț,
ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ Ť3ŭűŪŠsŵƁŤ t ŢŤŮƁS ŭšşw2, ŞŪŭűŤ1ŮzŮŭz. Ɗ ȅȉȂȜ ǿ ȎȂȆ ȈțǾǿȅ ȌȋȈȊȋȂ ǾȂȄ ǿȎȜȇȋȀȋ ȊȂȁȋȎȏǽȏȇǽ ȅȎȌȋȈ-
Ť4Ţš žŵš Ť3 Ũaŧw ŝŪsŵšŭz ŞŪ ŞŬeŨz ŭŨeŬŮŤ, ŞŪ Ũũ0- ȊȂȊȅȂ ȄǽȇȋȊǽ. ǬȋȔȂȉȐ ȅȎȒȋȁȜȖȅȂ ȅȄ ȎȂȆ ȃȅȄȊȅ Ȏ ȏǽȇȅȉ
ŢšŭŮŞŹ ŞŭżűŶ Ť3ũhűŶ ųšŧŪŞBŦŶ ƅŭŮŜŞŧsźŮŭz, ƆŦŪŢš ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ ȅ ǿȋ ǿȏȋȍȋȂ ȌȍȅȕȂȎȏǿȅȂ ǠȋȎȌȋȁȊȂ ǿȋȎȒȅ-
ūŪŠ8 ŭůŠ0ŨŶ ŭyŵš: ŠŜ ũŜ ŭůŠĮ Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴšŭz, ūŪ Ť4űŶ ŠŹs- ȖȂȊȘ ǾȐȁȐȏ Ȏȋ ǿȎȂȉȅ ȎǿȜȏȘȉȅ. ǯȂ ȃȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ǿȋ ǿȍȂȉȜ
ȎȉȂȍȏȅ ȒȋȏȜ ȉǽȈȋ ȌȋȍǽȃǽȂȉȘ ǾȘǿǽțȏ ȎȏȍǽȒȋȉ, ǾȐȁȐȏ ȋȎ-
ũƁź, Š0ŧŢũŷť Ť5ŨŶ ūŬƁŤ1ŨůŮŶ ŢŬeŝƁť, t ŝŧŜşaşw ŝGŜ Ť3
ȏǽǿȈȂȊȘ ȏȋȀȁǽ ǿ ȏȋȈȌȂ ǿȎȂȒ ȁȍȐȀȅȒ ȈțȁȂȆ, ȇǽȇ ȎȋȎȏȋȜȖȅȂ
ŲRS ũaŴšşw Ƃ}ŭŜ űrŮA ƆŦw Ů0ť ſ4ŭŮŸ ŝGŶ ūŬaŞŠŷ, Ť3 ŮŪşw2
Ȍȋȁ ȎȐȁȋȉ, ȔȏȋǾ, ȅȎȌȘȏǽȊȘ ǾȘǿ ȋȀȊȂȉ ȎȐȁǽ, ȁȋȈȃȊȘȆ ȅȉ
ſ4ŭŮŸ ũŜ ũaŭŶ ŧź1ŝzŵŤűŶ ſ3şŪ2 ŝŪşaŮŭŮŞŪ ŝŧaşŪŭŮŤ ŲaŬŭŮ-
Ȍȋ ȁȂȈǽȉ ȅȒ ȐȁȂȈ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȋȊȅ ȋȏ ǾȈǽȀȋȀȋ ǞȋȀǽ ȊǽȕȂȀȋ ȅ
ŞƁz ſ3şw2 ŞŪ ŞżŦŶ, Ť3 ŞŪ ŞżŦŤ ŞŹŦHŞŶ, ƋŨŤ1ũŸ. dzǽȍȜ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ. ǥǾȋ ǫȊ ȂȎȏș ǞȋȀ ȌȍǽǿȁȘ, ȅ ǢȀȋ ȂȎȏș
Ȋǽ ȊǽȎ ȈțǾȜȖȅȒ ǢȀȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ǾȈǽȀ dzǽȍȎȏǿȅȜ ǢȀȋ, ǿ ǿȂȇ ȅ
ǿȋ ǿȎȂ ǿȂȇȅ ǿȂȇȋǿ. ǝȉȅȊș.

***
Ǯǿ. ǩǽȇȎȅȉǽ ȅȎȏȋȈȇȋǿǽȊȅȂ, Ȍȋ ǿȋȌȍȋȎȐ ȊȂȇȅȅȒ, ȎȈȂ-
ȁȐțȖȅȒ ȎȈȋǿ ȊǽȎȏȋȜȖȂȆ ȎȋȏȋȆ ȀȈǽǿȘ: «ȔȏȋǾ ȅȎȌȘȏǽȊȘ
ǾȘǿ ȋȀȊȂȉ ȎȐȁǽ...» ȅ ȌȍȋȔ.: «ǮȏȜȃǽǿȕȅȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȐț
ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ ȅ ȇȍȘȈșȜ ȁȐȕȅ ȔȍȂȄ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȎȋȁȂȈǽǿ-
ȕȅȂ ȈȂȀȇȋ ȌǽȍȅȏȂȈșȊȘȉȅ, ǿȋȎȒȅȖǽȂȉȘ ǾȘǿǽțȏ, Ȍȋ ǝȌȋ-
ȎȏȋȈȐ, Ȋǽ ȋǾȈǽȇǽȒ, ȅ Ȋǽ ȎȐȁ ȊȂ ȌȍȅȒȋȁȜȏ; ȊȂ ȁȋȎȏȅȀȕȅȂ ȃȂ
ȏǽȇȋȀȋ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ, ȅ Ȍȍȅ ȁȂȈǽȒ ȁȋǾȍȘȒ ȊȂ ȔȐȃȁȘȂ ȅ
ȀȍȂȒȋǿ, Țȏȅ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ǿ ȎȐȁȅȈȅȖȂ ȎȐȁǽ, ȅ ȏǽȉ ȔȍȂȄ ȅȎȎȈȂ-
ȁȋǿǽȊȅȂ ȅȒ ȁȋǾȍȘȒ ȅ ȒȐȁȘȒ ȁȂȈ, ȇǽȇ ǾȘ ȋȀȊȂȉ ȅȎȌȘȏȐțȏ-
ȎȜ; ȂȎȈȅ Ȕǽȕǽ ȁȋǾȍȘȒ ȁȂȈ ȌȂȍȂȏȜȊȂȏ, ȋȊȅ ȅȄǾǽǿȈȜțȏȎȜ ȋȏ
ȊǽȇǽȄǽȊȅȜ».

 
106
ʼnŤŦŤŮŜ ōŮŤŰŜŮ

107
ŋŪ1Ş¢ŭŮŸ ŞŦŬaŮŲ¢ ƅ ŢŤŮƁŤ2 ūŬšūŪŠŪ1ŝũŜşw ǬȍȂȌȋȁȋǾȊȘȆ Ǫȅȇȅȏǽ Ǯȏȅȑǽȏ
ũƁŦŤ1Ůŷ ŭŮŤfaŮŜ ǧȍǽȏȇȋȂ ȎǿȂȁȂȊȅȂ ȋ ȊȂȉ

ʼn ƁŦŤ1ŮŜ, ūŬšūŪŠ0ŝũŹťŴƁť ūŬšŭŞįŮšŬŶ ŭŮůŠjťŭŦƁz nŝŤ1-


ŮšŧŤ, Ť4Ţš Ť3 ŭŮŤfaŮŶ ũŜŬŤŲašŨŷť, ŝĮ ŞŶ ŧżŮŪ t Ǭ ȍȂȌȋȁȋǾȊȘȆ Ǫȅȇȅȏǽ, ȌȍȂȎǿȅȏȂȍ ǮȏȐȁȅȆȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ,
ȊǽȄȘǿǽȂȉȘȆ Ǯȏȅȑǽȏ, ȃȅȈ ȋȇȋȈȋ 1030 Ȁȋȁǽ ȋȏ ǭȋȃȁȂ-
ŬŢcŮŞA űrŮ0ŞŜ ŮhŭzŵŜ ŮŬeűŶ ŭ0ŮŪš, ƈųšũŤ1ŦŶ ŭhť ŭm- Ȏȏǿǽ DzȍȅȎȏȋǿǽ; ȋȊ ǾȘȈ ȅȎȏȅȊȊȂȆȕȅȆ (ƎƘƉƞƔƚƝ) ȐȔȂȊȅȇ Ȏǿ.
ŨšHũŜ ũ0ŞŜşw ŝGŪŭŧ0ŞŜ ŝŧŤŢaťŴŶ. T ũšşHŢš ŨũHşŤŨŶ ǮȅȉȂȋȊǽ ǪȋǿȋȀȋ ǞȋȀȋȎȈȋǿǽ. ǫȏ ȊȂȀȋ ȃȂ ǾȘȈ ȊǽȐȔȂȊ ȉȊȋ-
ũŜůųeũŶ ŝĮ Šůű0ŞũŜşw ŧźŝŪŨyŠŬƁz ŮaŤũŭŮŞſũũŷŨŶ Ȁȅȉ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȘȉ ȐȔȂȊȅȜȉ (ƗƌƓƉƗƌƟƌ) ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ȈțǾȋ-
ƈųeũƁzŨŶ, Ť3 ŮŪŧŤ1Ŧw ŮŪşw2 ūŪŠŬŜŢA ŠŪŝŬŪŠżŮšŧzŨŶ, ȉȐȁȍȅȜ, ȅ ǿ ȏǽȇȋȆ ȉȂȍȂ ȌȋȁȍǽȃǽȈ ȂȀȋ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉ, Ȕȏȋ
ƆŦw ŠŬůş0Ũů ŞŪŤ1ŭŮŤũũů kŞŤ1ŮŤŭz ƈųŤ1Ůšŧz ŭ0ŧũŲů, Şŭż- ȇǽȃȂȏȎȜ, ǿȋȅȎȏȅȊȐ, ȜǿȈȜȈȎȜ ȂȖȂ ȋȁȊȅȉ ȎȋȈȊȓȂȉ ȍȜȁȋȉ Ȏȋ
ŨŤ, ƆŦw ŠŜ ŬšųeŨŶ, ŧůųšţaŬũŷŨŤ ūŬšŧŪŨŧeũƁŤ ŮŪşw2 ŠŜ- Ȏǿȋȅȉ ȐȔȅȏȂȈȂȉ, ȋȏȍǽȃǽțȖȂȉ ǿ ȁȐȕȂ ȎǿȋȂȆ ǿȎȂ ȈȐȔȂȄǽȍ-
ŬHŞŶ Ť3 ūŪůųeũƁť ŞŶ ŠůŴĮ ſ3şw2 ŞŪţŭƁsŞŴů. ĺ ũšşHŢŠš ȊȘȂ ȌȍȂȈȋȉȈȂȊȅȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȘȒ ȁǽȍȋǿ ȂȀȋ ȅ ȐȔȂȊȅȆ. — Ǭȋ-
ȏȋȉ [ȅ Ȏǽȉ Ȍȋ ȎȂǾȂ,] Ȏ ȊȂȐȎȘȌȊȘȉȅ ȏȍȐȁǽȉȅ, ȐȀȈȐǾȈȜȜȎș ǿ
ŮŬůŠŷ2 ũšůŮŪŨŤ1ŨŷŨŤ ŞŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞůz
ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ǬȅȎǽȊȅȜ, ȎȋǾȅȍǽȈ ȉȊȋȀȋȔȅȎȈȂȊȊȘȂ ȅ ȅȄȘ-
ūŤŭaũƁzűŶ, ūŬšŨũHşŜz Ť3 Ť3ţŬ‰ŠũŹťŴŜz ŨũBũƁz ŭŪ-
ȎȇǽȊȊȘȂ ȄȊǽȔȂȊȅȜ ȅȄ ȊȅȒ, ȅȊȋȂ ȃȂ ȅ ȁȂȈȋȉ ȅȎȌȘȏǽǿ ȅ ȌȂ-
ŝŬaŞŶ, ŭyŮŸ Ţš ±Ţš Ť3 Ť3ŭŦyŭŪŨŶ Ť3 ŝŧŜŢeũũŷŨŶ ŬšŞũŪ-
ȍȂȃȅǿ, ȎȋǾȍǽȈ ȋȊ ȌȍȂȉȊȋȃȂȎȏǿȋ ȌȍȂȇȍǽȎȊȂȆȕȅȒ ǿȋȄȄȍȂ-
ŞaũƁšŨŶ ũš Ů0ųƁź Ť3ţůųŤ1ŞŶ, ũŪ Ť3 ƅŵůŮŤ1ŞŶ ن, Ť3 ƆŦw
ȊȅȆ Ȋǽ ȌȋȍȜȁȇȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ȅ ȎȁȂȈǽǿ ȔȍȂȄ ǿȎȂ ȎȅȂ Ȑȉ
ŭyŵƁť ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ Ť3 ūŬššŭŮeŭŮŞšũũŷűŶ Ũhŭŧšť ŭŞ0ť
ȎǿȋȆ ȇǽȇ ǾȘ ȔȍȂǿǽȏȘȉ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȅ ȌȍȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȒ
ŬaţůŨŶ t ŞŭżűŶ ŭŤ1űŶ ŭŪŠżŧŜŞŶ: ŞŷŭHŦŜz Ť3 ūŬšŨyŠ- ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ, ȌȋȍȋȁȅȈ ǿȘȎȋȇȅȂ ȅ ȌȍȂȉȐȁȍȘȂ ȅȄȍȂȔȂȊȅȜ,
ŬŹťŴŜz ŮŞŪŬſ1ũƁz kŞŤ2, ƆŦw Ũ0ŵũŪ ŭůŠŤ1ŮŤ űŪŮsŵŷŨŶ ȇǽȇ ȃȂȈǽțȖȅȉ ȉȋȃȊȋ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȅȏșȎȜ ȅȄ ȌȍȂȁȈǽȀǽȂȉȘȒ
Ť3ţ8 ūŬšŠŧšŢaŵŤűŶ ŮŬeűŶ ŭ0ŮũŤŲŶ ſ3şw2. ń$űŢš Ť3ţŞżŭŮũŪ ȏȍȂȒ ȎȋȏȊȅȓ ȅȒ; ȇȋȏȋȍȘȂ, ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȊǽȄȋǿȂȏ ȏȋȔȊȘȉ Ȍȍǽǿȅ-
ūŬaŞŤŧŪ ŠŹsũƁz Ť3 ŢŤ1ţũŤ ŝGŪŧźŝeţũŹťŴƁz ŭŪŞšŬŴeũƁš, Ť3 Ȉȋȉ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ȍȐȇȋǿȋȁȎȏǿȋȉ ȇ ȊȂȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈș-
ŭŪŝ0ŬũŹ ŬšŵŤ2, űŬŜũŤ1ŧŤŵš ŝŪşŜŮżťŴšš ũŬŜŞŪůųeũƁz, Ť3 ȊȋȉȐ ǿȂȁȂȊȅț, — ȄȂȍȓǽȈȋȉ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ ǾȋȀȋȌȋȁȋǾȊȋȆ
Ť3ũŪŭŦŜţaŮšŧŸũŜ w4ŝŬŜţŜ ũŜŬšŦjť ŦŮŪ2, Şŭź2 ŬšųeŮŶ Ť4ŭŮŤũů. ȃȅȄȊȅ, ȋȁȊȅȉ ȎȈȋǿȋȉ, ǾȋȀǽȏȂȆȕȂȆ ȎȋȇȍȋǿȅȖȊȅȓȂȆ Ȋȍǽǿ-
ŎaŦw ŝŪ ŭyŮŸ Şŷŭ0ŦŤ ŨhŭŧzŨŤ: ŮaŦŪŢš ŞšŧŤŦŪŭŦŜţaŮš- ȎȏǿȂȊȊȘȒ Ȑȍȋȇȋǿ ȅ ȐȉȋȄȍȅȏȂȈșȊȘȒ ȅȁȂȆ, ȏȋȏ ȎȇǽȃȂȏ ȋ ȊȅȒ
 
108
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǧȍǽȏȇȋȂ ȎǿȂȁȂȊȅȂ
__________________________________________________

ŧŸũŷ ŝŧŜşŪŬżųƁšŨŶ ŭŧŪŞeŭŶ, ƆŦw ŭůŨũżũũů ŝhŮŤ, t ȊǽȎȏȋȜȖȐț ȅȎȏȅȊȐ. ǫȊȅ, ȇǽȇ ǿȘȎȋȇȅ Ȍȋ ȉȘȎȈȜȉ, ȏǽȇ ǾȈǽ-
ŭyŵŜşw ŧŤ ŞŶ ũŤ1űŶ ŭŨhŭŧŜ, Ť3ŧŤ2 t ŧżūŪŮŷ ŬšųeũƁš ŮŪ- ȀȋȈȂȌȊȘ ȅ Ȍȋ ȇȍǽȎȋȏȂ ǿȘȍǽȃȂȊȅȆ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȊȂȁȋȐȉȂǿǽȂȕș,
ŧŤ1Ŧů ŞšŭeŧƁź ŬŜŢŠaŮŤŭz ŞŶ ŠůŴĮ ųŮyŵŜşw. ȉȘȎȈș Ȉȅ ǿ ȊȅȒ ȄǽȇȈțȔǽțȖǽȜȎȜ, ȅȈȅ ȇȍǽȎȋȏǽ ȅȄȈȋȃȂȊȅȜ
ȏǽȇȋȂ ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ǿȈȅǿǽțȏ ǿ ȁȐȕȐ ȔȅȏǽțȖȅȒ.

 
109
ōŨŤŬeũũŜşw ũƁŦŤ1Ůŷ ŨŪũaűŜ Ť3 ūŬšŭŞŽŮšŬŜ ǪȅȇȅȏȘ ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋȀȋ ȉȋȊǽȒǽ ȅ ȌȍȂȎǿȅȏȂȍǽ
ŭŞzŮżťŴƁz nŝŤ1ŮšŧŤ ŭŮŤfaŮŜ ŭŮůŠjťŭŦŜşw, ȎǿȜȏȂȆȕȂȆ ȋǾȅȏȂȈȅ ǮȏȐȁȅȆȎȇȋȆ, —
ƈųšũŤŦA ŭmŨšHũŜ ũ0ŞŜşw ŝGŪŭŧ0ŞŜ.
ŋeŬŞŜz ŠżzŮšŧŸũŷűŶ şŧaŞŶ ŭ0ŮũŤŲŜ. ȁȂȜȏȂȈșȊȘȒ ȀȈǽǿ ȎȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ

œ šŮhŬš ũšūŵyź ŞŤũŷ6 ŝhŮŤ ŞŶ ŮŬbŲŹ ŭŪŞšŬŴeũũŹť


ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, ūŪŠŞŤ6ŢůŵŜz ŦŪ ſ4Ţš ūŤŭaŮŤ ūŪŧſ1ţ- Ǵ
ȂȏȘȍȂ, ȌȋȈǽȀǽț, ȂȎȏș ȌȍȅȔȅȊȘ, ȌȋǾȐȃȁǽțȖȅȂ ȌȅȎǽȏș
ȋ ȁȐȕȂȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȘȒ ǿȂȖǽȒ. ǬȂȍǿǽȜ ȂȎȏș ȎǿȋǾȋȁǽ, Ȏǽ-
ũŜz, ũhũŹ ŭŬeŠũšš ũŜųaŧŜ ūŬšŞŪţũŤ1ŦŴŜşw, Ť3 ŦŶ ŮŬbŲŹ ȉȋȂ, ȍǽȄȐȉȂț, ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȁȐȕȅ, ȔȂȍȂȄ ȌȍȅȏȍȐȁȊȋȂ
ŮaŤũŭŮŞšũũŜşw ŠŪŭŮŤ1şŴŜşw ŝGŪŭŧ0ŞƁz. ń# ūeŬŞůź Ƈŝw ȁȂȈǽȊȅȂ ȁȋȎȏȅȀȕȂȂ ȁȋ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜ ȏǿȋȍȂȊȅȜ
ŝhŮŤ ŭŞŪŝ0Šů, ŭaŨŪ ŮŪ2 şŧŜş0ŧź ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ŠůŴŤ2 t ȅ ȋȏȏȋȈȂ ǿȎȏȐȌȅǿȕȂȂ ǿ ȉȍǽȇ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȜ. ǟȏȋȍǽȜ, ȎȈȂȄǽȉȅ
ūŬŤŝŪŧżţũšũũŜ ŠŹsũƁz ũŜ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŪš ūŬšŠ8ůŭūżŞŴšš ȅ ȉȋȈȅȏǿȋț ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȉǽȜ, ȔȅȎȏȋȏǽ Ȑȉǽ, ȋȏ ȇȋȂȆ ȍȋȃȁǽȂȏ-
ŞŤŠżũƁš ŮŞaŬŤ, Ť3 ŞŪ ŨŬaŦŶ ŝGŪŭŧ0ŞƁz ŞŴeŠŴšš toũyŠů. ȎȜ ȎȈȋǿȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȋȂ, ȅ ȅȎȏȋȔǽțȏȎȜ ȎȏȍȐȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȘȒ
ľŮŪŬyź Ţš, ƆŢš t ŭŧeţŶ Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŷ ƈŨA ųŤŭŮŪŮY: t ȍǽȄȐȉȂȊȅȆ. ǯȍȂȏșȜ — ǿȎȂȈȂȊȅȂ ǿ ȊǽȎ ǮǿȜȏȋȆ ǯȍȋȅȓȘ, ȋȏ
ũšşHŢš ŭŧ0ŞŪ ŬŜŢŠašŮŭz ŝŧŜşŪŠaŮŤ, Ť3 ŭŮŬůŤ6 Ť3ŭŮšŦaźŮŶ ȇȋȂȆ ȅȎȒȋȁȅȏ ȎǿȂȏȋȈȅȏȅȂ ǡȐȒǽ Ȋǽ ȌȋȈșȄȐ ǿȎȜȇȋȉȐ ȅȄ ȋȔȅ-
ŬŜţůŨżũƁť. ŎŬeŮƁź, ſ4Ţš ŞŶ ũaŭŶ ŭ™hz ŮŬbŲŷ ŞŭšŧeũƁš: t
ȖǽȂȉȘȒ, ȁȈȜ ȌȍȋȜǿȈȂȊȅȜ ȏǽȅȊ dzǽȍȎȏǿȅȜ ǪȂǾȂȎȊȋȀȋ ȅ ȋȏ-
ũšşHŢš ŭŞŹŮŪŧŤ6ŮƁz Š¦Ŝ ũŜ ū0ŧŸţů ŞŶ Ŧ0šŨŢŠŪ ƅųŤ-
ȇȍȋǿȂȊȅȜ ȎȋȇȍȘȏȘȒ ǿ ȁȐȕȂ ȎȋȇȍȋǿȅȖ ǞȋȃȅȅȒ. ǴȂȏǿȂȍȏǽȜ
ŵašŨŷűŶ ŝŷކźŵŜz, kŞŧeũƁš نŤũŶ ŲaŬŭŮŞƁz ũšŝeŭ-
— ȈȂȃǽȖȅȆ Ȋǽ ȇǽȃȁȋȉ ȌȋȈȐȔȅǿȕȂȉ ȏǽȈǽȊȏ ȎȈȋǿȋ ȄȊǽȊȅȜ
ũŜşw, Ť3 tŦŬŪŞeũƁš ŭŪŦŬŪŞeũũŷűŶ ŞŶ ŠůŴŤ2 ŭŪŦŬ0ŞŤŵŶ
(1 ǧȋȍ. 12, 8) ȁȋȈȀ, Ȍȋ ȎȉȘȎȈȐ ȐȀȍȋȄȘ ǞȋȃȅȂȆ, ȀȈǽȎȜȖȂȆ:
ŝ9ƁŤűŶ. œšŮŞeŬŮůź, ũŜŧšŢaŵůź ũyŢŠů ŞŭsŦŪŨů ūŬƁeŨ-
ȈȐȇǽǿȘȆ ȍǽǾ ȅ ȈȂȊȅǿȘȆ… ȊǽȁȈȂȃǽȈȋ ȏȂǾȂ ȋȏȁǽȏș ȎȂȍȂǾ-
ŴšŨů ŮŜŧaũŮŶ ŭŧ0ŞŜ ŬaţůŨŜ, ūŬšŵeũƁz ŝ9Ɓz, ŧůŦaŞŷť
Ŭaŝš, şŧŜş0ŧźŵŜşw, Ť3 ŧŹũŤ1Şŷť, ūŪŠŪŝaŴš ŮšŝĮ ŞŠaŮŤ ȍȋ ȉȋȂ ȏȋȍȀȐțȖȅȉ, ȅ Ȝ, ȌȍȅȁȜ, ȌȋȈȐȔȅȈ ǾȘ ȉȋȂ Ȏ ȌȍȅǾȘ-
ŭŬšŝŬŪ2 ŨŪE ŮŪŬŢũŤŦHŨŶ: Ť3 žţŶ ūŬŤŴeŠŶ, Ť3ŭŮzţaŧŶ Ȉșț (ǩȑ. 25, 26–27); Ȍȋ ȇǽȇȋǿȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ȅ ǡǽ-
ŝhűŶ ŭŞŪE ŭŶ ŧŤ1űŞŪź (ňŜŮf. Ŧ7ſ, Ŧ7ƀ. Ŧ7ţ). ſ3şHŢš ŬaŠŤ ǿȅȁ ȀȋǿȋȍȅȈ: ǿȋȏ, ȐȎȏǽȉ ȉȋȅȉ ȊȂ ǿȋȄǾȍǽȊț. ǯȘ, ǠȋȎȌȋȁȅ,
Ƈŝw Ť3 ŠŜŞjŠŶ ūaųš ŝŪsŭz, şŧŜş0ŧŜŴš: ōE ƈŭŮũaŨŶ ȄȊǽȂȕș. ǬȍǽǿȁȘ ǯǿȋȂȆ Ȝ ȊȂ ȎȇȍȘǿǽȈ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȉȋȂȉ, ȅȎȏȅ-
ŨŪŤ6ŨŶ ũš ŞŪţŝŬŜũź2: şDŤ, Ůŷ2 ŬŜţůŨżŧŶ ſ3ŭŤ2. ŋŬaŞŠů ȊȐ ǯǿȋț ȅ ȎȌǽȎȂȊȅȂ ǯǿȋȂ Ȝ ǿȋȄǿȂȖǽȈ, ȊȂ ȎȇȍȘǿǽȈ ȉȅȈȋȎȏȅ
ŮŞŪź2 ũš ŭŦŬhűŶ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŨŪeŨŶ, Ť4ŭŮŤũů ŮŞŪź2 Ť3 ŭūŜ- ǯǿȋȂȆ ȅ ȅȎȏȅȊȘ ǯǿȋȂȆ ȋȏ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ȎȋǾȍǽȊȅȜ (ǬȎ. 39, 10,
ŭeũƁš ŮŞŪE ŬżűŶ, ũš ŭŦŬhűŶ ŨŤ1ŧŪŭŮŸ ŮŞŪź2 Ť3 Ť4ŭŮŤũů ŮŞŪź2 11).
t ŭ0ũŨŜ Ũũ0şŜ (PŜŧ. lf, ‹ Ť3 Ş7i).
 
110
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

Ş7. ʼnŜųaŧŪ ſ4Ţš ūŪ ŝţ7Ź ŢŤŮƁS, ŭŪŞšŬŴeũũŪ ŨjŬŜ ŝżşŭŮ- 2. ǪǽȔǽȈȋ ȃȅȄȊȅ Ȍȋ ǞȋȀȐ — ǿȎȂȓȂȈȋȂ ȐȁǽȈȂȊȅȂ ȋȏ
ŞŪ: ŭe Ţš ſ4ŭŮŸ tŞšŬŢeũƁš Ş0ŧšť ŠůŴŤ2, Ť3 ūeŬŭŮũŜşw ŨůŠ- ȉȣȍǽ. ǰȁǽȈȂȊȅȂ ȃȂ ȎȅȂ ȂȎȏș ȋȏǿȂȍȃȂȊȅȂ ȌȋȃȂȈǽȊȅȆ ȁȐȕȅ
ŬŪŞaũƁz ūŬšŧŪŢeũƁš. ń$ŨŢš ũŜ ŝ9eŭŮŞšũũŪš ŞŪŭűŪŠsŵš ȅ ȋȏȉȂȊȂȊȅȂ ȄȂȉȊȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ: ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȔȂȀȋ, ǿȋȎȏȂ-
ŨůŠŬŪŞaũƁš, Šůű0ŞũŤ t ūŧŪŮŭŦŤ1űŶ ŝŷŞašŨŶ: ƈŨšŬŵŞ- ȇǽȜ ȇ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅț, ȎȋȁȂȈȘǿǽȂȉȎȜ ȉȘ ȅȄ
ŧsšŨŤ Ƈŝw ūŧ0ŮŤ Ť3 ŨjŬŪŞŤ, ŢŤŞŪŮŞŪŬŤ1ŨŤ Ţš ŠůŴeź Ť3 ȌȈȋȏȎȇȅȒ ȁȐȒȋǿȊȘȉȅ, ȐȉȂȍȖǿȈȜȂȉȘ ǾȘǿǽȜ ȌȈȋȏȅ ȅ ȉȣȍȐ,
Š¦ŪŨŶ ƅ űrŮĮ. ȋȃȅǿȋȏǿȋȍȜȂȉȘ ȃȂ ǿ ȁȐȕȂ, ǿȋ DzȍȅȎȏȂ ȅ ǡȐȒȂ.
G. ľżŠŹũƁš ŠůŴŤ2 ƅ ŝţ7Ź ũš ŧ0ŢũŪ, Ť3 ŞżŬŜ ţŜŞŹŵa- 3. ǟȂȁȂȊȅȂ ȋ ǞȋȀȂ ȊȂȈȋȃȊȋȂ, ǿȂȍǽ ȀȈȐǾȋȇȋ ǿȊȂȁȍȂȊȊǽȜ,
ŮšŧŸũŜ, ūŬšţŬżũƁšŨŶ ŞŤ1ŠŤŨŷűŶ, Ť3 ŠŹsũƁš ŠŪŝŬŪŠżŮš- Ȍȍȅ ȌȍȂȄȍȂȊȅȅ ǿȎȂȀȋ ǿȅȁȅȉȋȀȋ, ȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȋȂ ȁȂȆȎȏ-
ŧšť, ŭŜŨŪŧź1ŝƁz ŞŭsŦŜşw tŧůųeũũw, ŮŬšūŧšŮeũŜ, ūŪ ŭŪŧŪ- ǿȋǿǽȊȅȂ, ȔȐȃȁȋȂ ȎǽȉȋȈțǾȅȜ — ȎȂ ȏȍȂȌȈȂȏȊǽȜ ǿȂȍǿș, ȇȋȏȋ-
ŨHũů, ŞeŬŞŸ (Ł#ŦŦŧšŭ. Š7, Ş7i), ƆŢš ŭŦ0Ŭw ũš ŬŜŭŮ0ŬşũšŮŭz ȍǽȜ, Ȍȋ ǮȋȈȋȉȋȊȐ, ȊȂ Ȏȇȋȍȋ ȌȋȍǿȂȏȎȜ (ǢȇȇȈ. 4, 12) ȋȏ ȁȐ-
t ŠůűHŞŶ ŧůŦaŞŭŮŞƁz. Ȓȋǿ ȈȐȇǽǿȎȏǿȅȜ.
Š7. ľżŬŪź ŞŪţŨſ1ţŠƁz ŮŬůŠHŞŶ ŞŪŭūŬƁsŮŤ ƈūŪŞašŨŶ: 4. ǟȂȍȋț ȔǽȂȉ ȌȋȈȐȔȅȏș ǿȋȄȁǽȜȊȅȜ Ȅǽ ȏȍȐȁȘ; ȌȋȏȋȉȐ
ŮżŨŢš Ť3 ŮeŬūŤŨŶ ŮŬůŠŷ2 ƈŠ0ŝũŹ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, t ȈȂȀȇȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȉ ȏȍȐȁȘ ȁȋǾȍȋȁȂȈǽȊȅȜ. ǡȐȒȋȉ ȃȂ ǮǿȜȏȘȉ
ŝ9eŭŮŞšũũŜşw Ť3ţŞŹŭŮŞyšŨŤ Š¦Ŝ ŧźŝ0ŞƁź ŞŪŭŦŬŤŧsšŨŭz ǾȐȁȐȔȅ ǿ ȎȂȉ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȜȂȉȘ, ȈțǾȋǿȅț ǿȋȎȌǽȍȜȂȉ ȇ ǞȋȀȐ.
ŦŶ ŝGů.
ſ7. ʼnš ſ3şŠA t ūHŨŷŭŧŶ ŭŮůŢašŨŤ ſ3ŭŨŷ2 ũšųŤ1ŭŮŷűŶ, 5. ǪȂ ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ ȏȂȍȌȅȉ ȌȍȅȍǽȃȂȊȅȜ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȌȋȉȘ-
ƈŢE Ť3 ŠżťŭŮŞůźŵŤűŶ ƀŧ†z, ųŤ1ŭŮŤ ŝŷŞašŨŶ. ʼnŪ ſ3şŠA t ȎȈȋǿ, ǾȘǿǽȂȉ ȉȘ ȐȃȂ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃǽȖȅȉȅ ȅ ȇ ȔǽȎȏȅ ȏȂȒ, ȇȋȅ
ŦŬżūŪŭŮŤ ŭŞŪšS ƅŭŧŜŝżŞŴŤ ŠůŴA, Ť3 ƇŨŶ t ŞŪţũšŬŜ- ȁȂȈǽțȏ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋȂ. Ǫȋ ȏȋȀȁǽ, Ȍȋ ȋȎȈǽǾȈȂȊȅȅ ǿ ȁȐȕȂ
ŠżũũŜ Ť3 ũšŞŪţŠeŬŢũŜ ūŬšŝŷŞaũƁz, ŭŨůŵeũũŜ Ť3ŨżŮŤ ŝy- ȐȎȅȈȅȆ ȍȂǿȊȋȎȏȅ ȋ ȁȋǾȍȋȉ, ȅ Ȑȉ, ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȊȂǾȍȂȃȊȋȀȋ
ŠšŮŶ Ť3 ŭŹũ0ŞũŜ ŨšųنũƁz, Ť3 ŮŬůŠŷ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŧżũŪŭ- ȅ ǾȂȎȌȋȍȜȁȋȔȊȋȀȋ ȌȋǿȂȁȂȊȅȜ, ȊǽȔȊȂȏ ǿȍǽȖǽȏșȎȜ ǿ ȎȉȐȏȅ-
ŮƁź ūŬŤŧŹŢaũƁz Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŷ ūŬƁwŭŦůŠżźŮŶ: ŮŪşŠA Ť3 ũš ȏȂȈșȊȘȒ ȅ ȋȉȍǽȔȅȏȂȈșȊȘȒ ǿȋȋǾȍǽȃȂȊȅȜȒ, ȅ ȏȍȐȁȘ Ȍȋ
ŠżźŵŤ ƀŧ†z, ŞŶ ŭŮŬŜũĮ ŞŶ ŭŧŜŭŮeűŶ Ş0ŧšź ŝŧŜŮŪŞŜ- ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, Ȍȍȅ ȈȂȊȋȎȏȅ ȇ ǾȋȀȋȉȘȎȈȅț ȅ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȌȍȂ-
ŧsźŵŤűŭz ŞųŤũŤ1Ũŭz. ȎȏǽȊȐȏ. ǯȋȀȁǽ, ȅ ȊȂ ȁȂȈǽȜ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋȀȋ, ȔȅȎȈȅȉȎȜ ȉȘ Ȋǽ
ȎȏȋȍȋȊȂ ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋ ǿǽȈȜțȖȅȒȎȜ ǿ ǾȈǽȏȂ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȎȈǽ-
ȎȏȂȆ.
ƀ7. ŌŜţŬŹŴſ1ũũŷŨŶ Ţš ŝhŞŴŷŨŶ ŝŬŪţŠaŨŶ ŞŧŜŠh- 6. ǧȋȀȁǽ ȋȎȈǽǾȊȐȏ ǾȍǽȄȁȘ ǿȈǽȁȘȔȂȎȏǿȂȊȊȂȆȕȅȒ (ǿȘȎ-
ųšŭŮŞšũũŹťŴŤűŶ ųyŞŭŮŞŶ, žŝƁš Ť3 ŭŮŬŜŭŮeť ŞŪŭŮaũƁš ŝŷ- ȕȅȒ) ȔȐǿȎȏǿ, ȏȋȀȁǽ ȏȋȏȔǽȎ ȌȋȁȊȅȉǽȂȏȎȜ ǿȋȎȎȏǽȊȅȂ Ȏȏȍǽ-
ŞašŮŶ, Ť3 ŬŜŝŪŧżūũŹťŴŤűŶ ųyŞŭŮŞŶ ŠŞŤ1ŢšŮŭz ŠżťŭŮŞŪ: ȎȏȂȆ ȅ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȁȂȆȎȏǿȋ ȍǽǾȋȈȂȌȊȂȆȕȅȒ
ƅŝhųš ŝŪ ũżŦŜŦw ŭŤ1űŶ ŝšţŭŧŪŞeŭƁš, ŞŪţŠšŬŢaũƁz ŬŜţŬŹ- (ȊȅȄȕȅȒ) ȔȐǿȎȏǿ. ǥǾȋ ȋǾȘȔȊȋ ȊȂȍǽȄȐȉȊȘȉ Ȏȅȉ (ȔȐǿȎȏ-
ŴŤ1ŞŴŪŭz ƇţŶ, ŦŶ ŞŤũaŨŶ ūŬŤŧŜşaŮŤŭz ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3 ǿǽȉ), ȍǽȄȍȂȕǽȎș ȋȏ ȐȄ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ (ȅȈȅ ȐȁȂȍȃǽȊȅȜ ȅ
ƆŦŪŢš ŞŶ ŭŨeŬŮũŷűŶ ŞŶ ŮżűŶ ūŜŭŮŤ1ŭz ūaŢŤŮšűŶ, Ť3 ŮŪ- ȋǾȐȄȁǽȊȅȜ), ǾȍȋȎǽȏșȎȜ Ȋǽ ȌȍȂȁȉȂȏȘ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȌǽȎȏȅȎș Ȋǽ
ŧŤ1Ŧw ūaųš, ſ3ŧŤ1Ŧw Ť3 ƅŭŧŜŝżũƁš ŦŪŭũŤ1ŮšŧŸũŹš ūŬŪŮzţašŮ- ȊȅȒ, ȇǽȇ Ȋǽ ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȘȒ ȌǽȃȅȏȜȒ, ȅ Țȏȋ ȏȂȉ ȊȂȊǽȎȘȏȊȂȂ,
ŭz: ũš ŝŪ2 ŮšŬūŤ1ŮŶ, ũŜ ũsŢš ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹ Ť4ŨŜŮŸ ūŪűŪŮż- ȔȂȉ ȁȋȈȂȂ ȌȍȋȁȋȈȃǽȂȏȎȜ ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ȅȉȅ; ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȊȂ
ũƁš, ŬŜţŬŹŴŤ1ŞŴŪŭz ŝŬ0ţŠŶ, ūŬƁoŝŵeũƁš tŬŜţŤ1ŮŤ. ȉȋȀȐȏ, ȇȋȀȁǽ ȎǿȋǾȋȁȊȘ ȋȏ ȐȄ, ȐȁȂȍȃȅǿǽȏșȎȜ ȋȏ ǿȇȐȕȂȊȅȜ
ȏȋȀȋ, ȇ ȔȂȉȐ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȅȉȂțȏ ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȂ.
 
111
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ţ7. T ųyŞŭŮŞŶ ƉŞŜ Ƈŝw Ť4űŶ ŭŧŪŞſ1ŭũŜ ŭyŮŸ, ţŬżũƁš, 7. ǥȄ ȔȐǿȎȏǿ ȋȁȊȅ, — ȅȉȂȊȊȋ ȄȍȂȊȅȂ ȅ ȎȈȐȒ, — ȎȈȋ-
ŭŧyűŶ, Ť3 Ť3ũhűŶ ŧźŝŪŨůŠŬżťŴŜ Ţš Ť3 ŞŧŜŠhųšŭŮŞšũũŹť- ǿȂȎȊȘ ȎȐȏș ȅ ȌǽȔȂ ȁȍȐȀȅȒ ȈțǾȋȉȐȁȍȂȊȊȂȆȕȅ ȅ ǿȈǽȁȘȔȂ-
ŴŜ: ƉŞŜ Ţš ŝšţŭŧŪŞſ1ŭũŜ Ť3 ŭŦHŮũŜ, ŞŦyŭŶ, ƅŝŪũsũƁš, ȎȏǿȂȊȊȂȆȕȅ; ǽ ȁȍȐȀȅȂ, — ȅȉȂȊȊȋ ǿȇȐȎ, ȋǾȋȊȜȊȅȂ ȅ ȋȎȜȄǽ-
ƅŭzţaũƁš, ŦŶ ūŪŭŧůŢeũƁź ŭŧŪŞeŭũŷűŶ: ţŬŤ1ŨŶ ŝŪ ūeŬŞŹš Ť3 ȊȅȂ, — ǾȂȎȎȈȋǿȂȎȊȘ ȅ ȃȅǿȋȏȊȘ, ȊǽȄȊǽȔȂȊȊȘȂ ȎȈȐȃȅȏș
ŭŧhŴŤŨŶ, Ť3 ŮaŦw ŭŧ0ŞŪŨŶ ŠŞŤ1ŢŤŨŭz, ūŬŤŦŜŭašŨŭz Ţš ȎȈȋǿȂȎȊȘȉ. ǥǾȋ ȎȊǽȔǽȈǽ ǿȅȁȅȉ ȅ ȎȈȘȕȅȉ, ǽ Ȍȋȏȋȉ, ȁǿȅ-
ūŬšŠŧšŢaŵŜşw: Ť3 ƅŝŪũsźŵš ŞŦůŴeũƁź ŠŜeŨŶ. ŎżŨŢš Ť3 ȃȅȉȘȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂȉ, ȋȎȜȄǽȂȉ ȌȍȂȁȈȂȃǽȖȅȆ ȌȍȂȁȉȂȏ ȅ
ŠŞŪź2 ŭŦHŮũŹťŴŜ ŭyŮŸ ŮŬŤ2, Ť3 ƆŞŭŮŞšũũŹ ŬŜŝŪŧBūũŹť- Ȍȋ ȋǾȋȊȜȊȅȅ ȌȍȂȁǽȂȉ ǿȇȐȎȐ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȏȍȅ ȌȋȎȈȂȁ-
ŴŜ. ķ ũŤ1űŢš t ūaŭŮŞšũũŷűŶ Ť3 ƀŞŹŬeť ųŬšŞŪũšŤ1ŭŮŪŞ- ȊȅȂ ȔȐǿȎȏǿǽ ǾȋȈȂȂ ȎȇȋȏȊȘ ȅ ǾȂȎȌȍȂȇȋȎȈȋǿȊȂȂ ȍǽǾȋȈȂȌȊȘ,
ũŹťŴŜz Ť3 ŭŪųšŮaŮšŧŸũŹťŴŜz ŮŬůŠsŮŭz ūaųš: ųŬšţ8 ŞeŭŸ ȔȂȉ ȁǿǽ ȌȂȍǿȘȂ; ȅ ȌȍȂȅȉȐȖȂȎȏǿȂȊȊȋ Ȋǽȁ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȅ-
ŝŪ ŠeũŸ Ť3 ũ0ŵŸ, Ť3ŧŤ2 ūŤ1ŵŤ ũšŭhŮũŹ ũŜŭŷŵšŞaźŮŭz, Ť3ŧŤ2 Ȃȉ ȅȒ ȏȍȐȁȜȏȎȜ ȏȂ ȅȄ Ȏȇȋȏȋǿ ȅ ȄǿȂȍȂȆ, ȇȋȏȋȍȘȂ ǾȋȈȂȂ ȔȍȂ-
ŦŶ ŭŪųšŮaũƁſŨŶ ƈŭŮŬšŨŧsźŮŭz. ǿȋȊȂȅȎȏȋǿȘ ȅ ǾȋȈȂȂ ȌȋȒȋȏȈȅǿȘ, ȁȂȊș ȅ ȊȋȔș ȅȈȅ ȌȅȖȂț
ȊȂȊǽȎȘȏȊȋ ȎȂǾȜ ȊǽȌȋȈȊȜȈȅ, ȅȈȅ ȊȂȐȁȂȍȃȅȉȋ ȅȖǽ ȎȋȅȏȅȜ.
}. ń$Ţš ŠBťŭŮŞƁz ŞũżŴũŤűŶ ųyŞŭŮŞŶ ŦŪ Şũ{ŮŬšũ- 8. ǧȏȋ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ǿȊȂȕȊȅȒ ȔȐǿȎȏǿ ȌȂȍȂȉȂȊȜȂȏ ȇ ȔȐǿȎȏ-
ũŤŨŶ ūŬšŧŪŢŤ1Şŷť ųyŞŭŮŞŜŨŶ, Ť3 ţŬżũƁš Ƈŝw, ŦŪ ƈŨY ǿǽȉ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȉ: ȄȍȂȊȅȂ — ȐȎȏȍȂȉȈȂȊȅȂȉ Ȑȉǽ ȇ ȄȍȂȊȅț
ţŬsŵšŨů ŭŞżŮŶ ŢŤŞŪŮA ūŬŪŭŮŬhť, ŭŧyűŶ Ţš, ŦŶ ŬaţůŨů ȎǿȂȏǽ ȃȅǿȋȏȊȋȀȋ (ȏ. Ȃ. ȐȉȐ, ǿȅȁȜȖȂȉȐ ȎǿȂȏ ȃȅȄȊȅ), ȎȈȐȒ
ŠůŴŤ2, ŞŦyŭŶ Ţš, ŦŶ ŬŜţŭůŢŠeũƁź ŭŧŪŞšŭE, ƅŝŪũsũƁš Ţš ŦŶ — ǿȊȅȉǽȊȅȂȉ ȁȐȕȂǿȊȘȉ, ǿȇȐȎ — ȍǽȄȐȉȊȘȉ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅ-
ŨhŭŧŤ ƈŨA, ƅŭzţaũƁš Ţš, ŦŶ ŭšŬŠeųũŪť ūŬšŠŞŤ1şũůŞŷť Ȃȉ, ȋǾȋȊȜȊȅȂ — ȐȉȊȘȉ ȌȋȎȏȅȃȂȊȅȂȉ (ȋȖȐȖȂȊȅȂȉ, ȔȐǿ-
ŝ0ŠŬŪŭŮŤ: žşGŧŸŭŦů ŢŤ1ţũŸ ũŜ ţšŨŧŤ2 ŭŪŞšŬŴašŮŶ, ųšŧŪ- Ȏȏǿȋȉ), ȋȎȜȄǽȊȅȂ — ǾȋȁȍȂȊȊȘȉ ȏȍȂȄǿȂȊȅȂȉ ȎȂȍȁȂȔȊȘȉ,
ŞżŦŶ Ƈŝw ųšŧŪŞżŦwŨŶ Ť3 ŭhť Ť3 ŞŤ1ŠŤŨŸ: İşGŧŶ Ţš ȏȋȏ ǽȊȀȂȈșȎȇȐț Ȋǽ ȄȂȉȈȂ Ȍȍȋǿȋȁȅȏ ȃȅȄȊș; ȁȈȜ ȈțȁȂȆ ȋȊ ȅ
žşGŧwŨŶ ŭūŬšŝŷŞaz Ť3 ŬŜţůŨŹŞašŨŸ. ȂȎȏș ȅ ǿȅȁȅȏȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ, ȁȈȜ ǝȊȀȂȈȋǿ ȃȂ ȅ ȂȎȏș ȅ ȌȋȊȅ-
ȉǽȂȏȎȜ ǝȊȀȂȈȋȉ.
f7. ľŤ1ŠzŵŷŨŶ Ƈŝw ƈŨ0ŨŶ ŭŞżŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷz 9. ǰȉȋȉ, ȄȍȜȖȅȉ ȎǿȂȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ǿȂȁȂȊȅȂ
ŢŤ1ţũŤ, ŭŪŦŬŪŞeũũŷűŶ نŤũŶ ŝ9ƁŤűŶ ŬaţůŨŶ ūŬƁeŨŧšŨŶ: ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȘȒ ȏǽȅȊ ǞȋȃȅȅȒ; ȁȐȕȂǿȊȘȉ ǿȊȅȉǽȊȅȂȉ ǿȋȎȒȋ-
ŬaţůŨŪŨŶ Ţš ŠůŴŤ2, ŞŪŭűŪŢŠeũƁz ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ūHŨŷŭŧŶ ȃȁȂȊȅȂ (ǿȋȄȊȅȇȊȋǿȂȊȅȂ) ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȍǽȎȌȋȈǽȀǽȂȉ
ŬŜŭūŪŧŜşašŨŶ ŭŶ ŞżŠŹũƁšŨŶ, ŬŜţŧŤųaźŵš t ŧyųŴŤűŶ Ȏ ȍǽȄȐȉȋȉ (ȅȈȅ ȍǽȎȌȋȍȜȃǽȂȉȎȜ ȅȉȅ, ȍǽȄȈȅȔǽȜ ȒȋȍȋȕȅȂ ȋȏ
ş0ŬŴŷz, ŬŜţŭůŢŠeũƁšŨŶ Ţš ŭŧ0ŞŜ, ŞŤ1Šŷ ŬŜţůŨżũƁť ŞŦů- ȒȐȁȘȒ); ȍǽȄȐȉȊȘȉ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȂȉ, ȇǽȇ ǿȇȐȎȋȉ, ȍǽȎȌȋȄȊǽȂȉ
ŴašŨŶ. ń# ±Ţš Ƈŝw t ş0ŬŸŦŜ Ť3ţŬŜŭنźŵŜz Ŧ0Ŭšũš, Ť3ŧŤ2 ǿȅȁȘ ȍǽȄȐȉȂȊȅȆ, ȅ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȋȅȄȍǽȎȏǽțȏ ȅȄ ȀȋȍșȇȋȀȋ
ūŬšŮŞŪŬsšŨŶ ũŜ ŭŧaŠŦŪš Ť3ţŞŜŬeũƁš ŠůŴŤ2, Ť3ŧŤ2 ŞŭsųšŭŦŤ ȇȋȍȊȜ, ȅȈȅ ȌȍȂȋǾȍǽȄȐȂȉ ǿ ȎȈǽȁȇȐț ȁȈȜ ȁȐȕȅ ȌȅȖȐ, ȅȈȅ
tŨeŵšŨŶ, ŭyŵŷz Ţš t ŝhŧƁz ūŬŤŧŤ6ųũŜ Ť3 ƀŧ†ųũŜ ūŬƁeŨ- ȎȋǿȎȂȉ ȋȏǾȍǽȎȘǿǽȂȉ, ǽ ȇȋȏȋȍȘȂ ȋȏ ǾȘȈȅȆ ȁȋǾȍȘȒ ȅ ȄȈǽȔ-
ŧšŨŶ: ŞŭsŦŪ ŬŜţůŨżũƁš ūŧŹũsźŵš ŞŶ ūŪŭŧůŴaũƁš űrŮ0- ȊȘȒ ȋȀȍǽȃȁǽțȏȎȜ, ȏȂ ȌȍȅȂȉȈȂȉ, ǾȂȍȜ ǿ ȌȈȂȊ ǿȎȜȇȋȂ Ȍȋ-
ŞŪ. ňhŭŧƁź Ţš ƈŨA, ŨhŭŧšũũŪš ŨįŬw Šůű0Şũŷz ŝŧŜşŪ- ȉȘȕȈȂȊȅȂ ǿ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ (ȁȈȜ ȌȋȇȋȍȂȊȅȜ) DzȍȅȎȏȐ (2 ǧȋȍ.
ŠaŮŤ ƅŝŪũsšŨŶ, ŞšŭeŧƁz Ť3 ŬaŠŪŞŜũƁz ŭšŬŠeųũŜşw Ť3ŭūŪŧ- 10, 5); ȐȉȊȘȉ ȌȋȎȏȅȃȂȊȅȂȉ ȋǾȋȊȜȂȉ ȉȘȎȈȂȊȊȋȂ ȉȅȍȋ
ũsźŵšŭz. Ľ0ŠŬŷŨŶ Ţš ŭeŬŠŲšŨŶ, ƅŬŪŴaźŵŜşw ŭŞhŴš ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ǡȐȒǽ, ȅȎȌȋȈȊȜȜȎș ǿȂȎȂȈȅȂȉ ȅ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂȉ ȎȂȍ-
ȁȂȔȊȘȉ; ǾȋȁȍȂȊȊȘȉ ȏȍȂȄǿȂȊȅȂȉ ȎȂȍȁȓǽ ǾȈǽȀȋȐȉȊȋ ȋȖȐ-
Š¦Ŝ ūŧaŨšũŸ ŢšŧaũƁz ũaŭŶ Š0ŝŬŷűŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŪşŬŹŞaźŵŜşw
 
112
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

Ť3ţŭŮůŠŤ1ŞŴŷzŭz ŭŤ1ŧŷ ũaŴz űŧaŠŪŨŶ ŭŮŬŜŭŮeť, ŝŧŜşŪ- ȖǽȂȉ, ȇǽȇ ȎǿȘȕȂ ǡȐȒ ȋȍȋȕǽȂȏ ȌȈǽȉȂȊș ȊǽȕȅȒ ȁȋǾȍȘȒ
ŬaţůŨũw ƅŵůŵašŨŶ. ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȆ ȅȈȅ ȎȋȀȍȂǿǽȂȏ Ȋǽȕȅ ȁȐȕȂǿȊȘȂ (ƣƠƢƔƕƈƝ) Ȏȅ-
ȈȘ, ȄǽȉȋȍȋȃȂȊȊȘȂ ȋȏ ȒȋȈȋȁǽ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
‹. ĸŦŪŢš ŮŹŧšŭŤ2 ũaŴšŨů ų{ŞŭŮŞŜ ŭyŮŸ ūsŮŸ: ţŬżũƁš, 10. ǯǽȇ ȃȂ, ȇǽȇ Ȑ ȏȂȈǽ ȂȎȏș ȌȜȏș ȔȐǿȎȏǿ – ȄȍȂȊȅȂ, ȎȈȐȒ,
ŭŧyűŶ, ŞŦyŭŶ, ƅŝŪũsũƁš, ƅŭzţaũƁš: ŮaŦw Ť3 ŠůŴĮ ūŪ ŮŪ- ǿȇȐȎ, ȋǾȋȊȜȊȅȂ ȅ ȋȎȜȄǽȊȅȂ, ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȂȊȊȋ ȏǽȇ ȃȂ ȅ ǿ ȁȐ-
ŨyŢŠš ųŤŭŧY ūsŮŸ ųyŞŭŮŞŶ ŭyŮŸ: ƇŨŶ, ŭŧ0ŞŪ, ųyŞŭŮŞŪ ȕȂ ȌȜȏș ȔȐǿȎȏǿ: Ȑȉ (ƘƚƠ), ȍǽȄȐȉ (ƖƚƎƔƕƧ), ȍǽȄȐȉȊȋȂ ȔȐǿȎȏ-
ƇŨũŪ, ŬaţůŨŶ, Ť3 ŞżŢšŭŮŞŪ: ŞŶ ŮŬŤ1 Ţš ŞŶ ŠůŴĮ ŠBťŭŮ- ǿȋ, ȄȊǽȊȅȂ (ƎƘƩƞƒ) ȅ ȊǽȐȇǽ (ƐƛƔƞƟƉƗƒ). ǬȜȏș ȔȐǿȎȏǿ ȋǾȗȂ-
ŞŜ ŭƁ‰ ŭŪŝŤŬaźŮŭz: ŞŪ ƇŨŶ, ŞŶ ŭŧ0ŞŪ, ŞŶ ųyŞŭŮŞŪ. ń# ȁȅȊȂȊȘ ǿ ȏȍȅ ȁȂȆȎȏǿǽ ȁȐȕȅ: Ȑȉ (ƘƚƠ), ȍǽȄȐȉ (ƖƚƎƔƕƧ) ȅ ȍǽ-
ƈŨ0ŨŶ Ƈŝw ŬŜţŨŷŴŧeũƁz, ŭŧ0ŞŪŨŶ Ţš ŭŦŜţ†ũƁz, ųyŞ- ȄȐȉȊȋȂ ȔȐǿȎȏǿȋ (ƘƚƐƜƉ ƌƊƞƓƒƞƒ). Ǯ ȌȋȉȋȖșț Ȑȉǽ ȉȘ ȍǽȄ-
ŭŮŞŪŨŶ Ţš ŨšųنũƁz ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŞżŢšŭŮŞŜ Ť3 ŬaţůŨŜ ȉȘȕȈȜȂȉ (ƏƔƌƘƚƉƗƌƟƌ), Ȏ ȌȋȉȋȖșț ȍǽȄȐȉǽ ȅȎȏȋȈȇȋǿȘǿǽ-
ūŬƁeŨŧšŨŶ. Ȃȉ (ƐƜƗƒƘƐƊƐƝ), ǽ Ȏ ȌȋȉȋȖșț ȍǽȄȐȉȊȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ ȉȘ Ȍȍȅ-
ȊȅȉǽȂȉ ȑǽȊȏǽȄȅȅ (ơƌƘƟƌƞƊƐƝ) ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȊǽȐȇȅ ȅ ȄȊǽ-
ȊȅȜ (ƎƘƩƞƐƤƝ).
ʵi. ń$Ţš ƇŨŶ Ť3Ũhť ŬŜţŨŷŴŧſ1ũƁz ū0ŨŷŭŧwŞŶ ŝŧŜşŪ- 11. ǥȉȂțȖȅȆ Ȑȉ ȉȋȃȂȏ ȍǽȄȉȘȕȈȜȏș ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȋ, ȅ
ŬŜţŭůŢŠaźŵŶ, Ť3 ŝ9eŭŮŞſũũŜz ŬŜţůŨBũƁz ųŤ1ŭŮŹ ūŬƁeŨ- ǾȐȁȐȔȅ ȔȅȎȏȘȉ [Ȑȉȋȉ] ȌȍȅȊȅȉǽȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ȎȉȘȎȈȘ
ŧźŵŶ, ŭŧ0ŞŪ Ţš Ť3ŭŮŪŧŦyźŵŪ ſ3ŭŮſ1ŭŮŞšũũŜz ŠŞŤŢſ1ũƁz (ƘƚƉƗƌƟƌ); ȍǽȄȐȉ (ƖƚƎƔƕƧ) ȉȋȃȂȏ ȅȎȏȋȈȇȋǿȘǿǽȏș ȂȎȏȂȎȏ-
ŞŤ1ŠŤŨŜşw Şŭšşw2 ŭŪţŠaũƁz, ŞŤũŷ6 ŭŤ1ŬŹųŸ ŭyŵŤűŶ ƈzŭ- ǿȂȊȊȘȂ ȁǿȅȃȂȊȅȜ ǿȎȂȀȋ ǿȅȁȅȉȋȀȋ ȏǿȋȍȂȊȅȜ, ȏȋ ȂȎȏș ȉȋȃȂȏ
ũsźŵŪ, ƇŨũŪš Ţš ųyŞŭŮŞŪ, ūŪŠ8eŨŧźŵšš ũšŝeŭũŷz ūŬš- ȜȎȊȋ ȋǾȗȜȎȊȅȏș ȌȍȅȔȅȊȘ ȎȐȖȂȎȏǿȋǿǽȊȅȜ ǿȂȖȂȆ; ȍǽȄȐȉȊȋȂ
ŨyŠŬŪŭŮŤ Ť3 ŬaţůŨŜ ŞżŢšŭŮŞŪ, ƅŭƁsũŸŨŤ ŭ0ŧũŲŜ ūŬaŞŠŷ, ȔȐǿȎȏǿȋ ȉȋȃȂȏ ǿȋȎȌȍȅȊȅȉǽȏș ȊǽȐȇȐ (ƐƛƔƞƟƉƗƒ) ȊȂǾȂȎȊȋȆ
ŞŭsŦŪ ūŬšŴeŠŶ ųyŞŭŮŞŪ, ŞŪ ſ4Ţš ūaųš ųyŞŭŮŞŜ ŠŪŭŮŤ1Ţš, Ť3 ȉȐȁȍȋȎȏȅ ȅ ȄȊǽȊȅȜ (ƎƘƩƞƐƤƝ), ȋȎȅȜǿǽȂȉȋȂ ȈȐȔǽȉȅ ǮȋȈȊȓǽ
ũšŞŤ1ŠŤŨŷűŶ ũŜŭŧŜŢŠašŮŭz ŭŧaŠŪŭŮŤ. ǬȍǽǿȁȘ. ǟȎȜȇȅȆ ȌȍȂǿȋȎȒȋȁȜȖȅȆ [ǿȊȂȕȊȂȂ] ȔȐǿȎȏǿȋ ȁȋȎ-
ȏȅȀǽȂȏ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȈȂȃȅȏ Ȅǽ ȂȀȋ ȌȍȂȁȂȈǽȉȅ, ȊǽȎȈǽȃȁǽȜȎș
ȎȈǽȁȋȎȏșț ȊȂǿȅȁȅȉȘȒ ǿȂȖȂȆ.
Ş7i. ʼnŜųaŧŸũŹťŴŷz ŭŤ6ŧŷ ƈŨA ŭyŮŸ ųšŮhŬš: ŬaţůŨŶ, 12. ǠȈǽǿȊȘȒ (ȍȋȁȊȂȆȕȅȒ, ȋȎȊȋǿȊȘȒ) ȎȅȈ Ȑȉǽ ȔȂȏȘȍȂ:
nŭŮŬŪyŨƁš, ūŪŭŮŤţaũƁš, Ť3 ŮŞšŬŠŪŨhŭŧƁš. ń$Ţš ŝŪ ŭŤ6ŨŶ ȌȋȊȜȏȈȅǿȋȎȏș (ƞƨƘƐƞƒ), ȌȍȋȊȅȓǽȏȂȈșȊȋȎȏș {ȄȋȍȇȋȎȏș Ȑȉǽ}
ūŬŤŭŪŞŪŦůūŤ1Şŷť ūeŬŞŹťŴŷz ŠůŴŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ, Ť3 Ŭa- (ƚƙƨƘƚƔƌ), ǿȋȎȌȍȅȅȉȔȅǿȋȎȏș (ƌƘƟƊƖƒƣƒ) ȅ ȏǿȂȍȁȋȎȏș Ȑȉǽ
ţůŨů Ƈŝw ƈŨA ŲŹŧŪŨyŠŬƁš ŠůŴŤ2 ūŬŤŧŪŢŤ1Şŷť, nŭŮŬŪ- {ȉǽȎȏȂȍȎȏǿȋ, ȈȋǿȇȋȎȏș} (ƐƛƔƏƐƙƔƧƟƒƟƌ). ǢȎȈȅ ȇ Ȋȅȉ ȌȍȅȎȋ-
yŨƁź Ţš ŨyŠŬŪŭŮŸ, ūŪŭŮŤţaũƁź Ţš ūŬaŞŠů: ŮŞšŬŠŪ- ǿȋȇȐȌȅȏș ȔȂȏȘȍȂ ȀȈǽǿȊȘȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȁȐȕȅ, ȎǿȜȄȘǿǽȜ
ŨhŭŧƁź Ţš ŨyŢšŭŮŞŪ ŭŪšŠŤũŤ1Şŷť, ŦŪŧšŭũŤ1Ųů ūŧaŨšũũů Ť3 ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȂ — Ȏ ȌȋȊȜȏȈȅǿȋȎȏșț Ȑȉǽ, ȍǽȎȎȐȁȅȏȂȈșȊȋȎȏș
ũšŝŪŮeųũů ŭšŝĮ ŭůşyŝw ŭŪŭŮaŞŤ, ũŜ ŮŬŤ2 ūſ1ŬŞŹťŴŜz — Ȏ ȂȀȋ ȌȍȋȊȅȓǽȏȂȈșȊȋȎȏșț, ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋȎȏș — Ȏ ȂȀȋ
ũŜų†ŧŜ Ť3 ŭŤ6ŧŷ ƅūŪŧųſ1ũƁz ŭŮŬŜŭŮeť: ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz, ŭŧŜ- ǿȋȎȌȍȅȅȉȔȅǿȋȎȏșț ȅ ȉȐȃȂȎȏǿȋ — Ȏ ȂȀȋ ȏǿȂȍȁȋȎȏșț Ȑȉǽ
ŭŮŪŧź1ŝƁz, Ť3 ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz. {ȉǽȎȏȂȍȎȏǿȋȉ}; ȏȋ ȉȋȃȊȋ ȌȋȎȏȍȋȅȏș ȌȈǽȉȂȊȊȐț ȅ ȊȂǾȂȎ-
ȊȋȏȂȇȐȖȐț (ƚƠƜƌƘƚƛƧƜƚ) ȁǿȋȜȇȐț ȇȋȈȂȎȊȅȓȐ, ȁȈȜ ǾȋȍșǾȘ
Ȏ ȏȍȂȉȜ ȀȈǽǿȊȘȉȅ ȊǽȔǽȈǽȉȅ ȅ ȎȅȈǽȉȅ (ƏƠƘƇƗƐƤƘ) ȋȌȋȈ-
 
113
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ȔǽțȖȅȒȎȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ: ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂȉ, ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂȉ ȅ ȎȈǽ-


ǿȋȈțǾȅȂȉ.
Gi. ń$Ţš ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁš ūŪŭŮŤŢeũƁšŨŶ ţŜŦ0ũũŷz ūŬaŞŠŷ, 13. ǯȋȏ, ȇȏȋ ȌȋǾȂȁȅȈ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂ ǿȋȎȌȍȅȅȉȔȅǿȋȎȏșț
ƆŢš ſ4ŭŮŸ ŦŶ ŮŪŢŠšŬ0ŠũŪŨů ŨŤ1ŧŪŭŮŤŞũŪ ŭŪŭŮŬŜŠaũƁš, ūŪ- ȄǽȇȋȊǽ ȌȍǽǿȁȘ (ƈƘƘƚƗƒ ƏƔƕƌƔƚƞƨƘƒ,), ȇȋȏȋȍǽȜ ȂȎȏș ȉȅȈȋ-
ŝŹŠŤ1Şŷť, ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁš Ţš, ŝŧŜşŪŬŜţyŨũŷŨŶ ŲŹŧŪŨyŠ- ȎȏȘȊȜ ȅ ȎȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂ ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ; ȌȋǾȂȁȅȈ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ
ŬƁšŨŶ, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ƅŝŠšŬŢŤ1ŮšŧŸũŪš ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ƅŠŪŧż- ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȘȉ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȂȉ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȂȎȏș ȏȖǽȏȂȈșȊȋȂ
Şŷť, ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁš Ţš nŭŮŬŪyŨƁšŨŶ Ť3 ŨyŠŬŪŭŮƁź, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ; ȅ ȋȁȋȈȂȈ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȂ ȌȍȋȊȅȓǽȏȂȈșȊȋȎȏșț
ŝŧŜşŪŬŜţyŨũŪš ŬŜţŭůŢŠeũƁš ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ Ť3 ųšŧŪŞżųš- (ȌȍȋȄȋȍȈȅǿȋȎȏșț) ȅ ȉȐȁȍȋȎȏșț (ơƜƧƘƒƞƒ), ȇȋȏȋȍǽȜ ȂȎȏș
ŭŦŤűŶ Şšŵeť, ƆŦw ũšŨŪŵũżťŴšš ūŪŮŬšŝŤ1Şŷť, Ť3 ŦŬaŭũŷ- Ȋȅ Ȕȏȋ ȅȊȋȂ, ȇǽȇ ȍǽȄȈȅȔȂȊȅȂ ǿȂȖȂȆ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȒ ȅ ǞȋȃȂ-
ŨŤ ũŪşaŨŤ ƆŦw ūeŬŭŮũŪ ŭƁE, Ť3 ũŤųšŭŪŨyŢš ŠŪŭŮ0ťũŪ ȎȏǿȂȊȊȘȒ,] ȌȋȌȅȍǽȜ ȈțǾȋǿș ȇ ȎȈǽǿȂ ȊȋȀǽȉȅ, ȇǽȇ ȊȅȔȂȀȋ
ūŪūŬaŞŷť, ūeŬŭŮũŪš ŨůŠŬŪŞaũƁš ƅŠŪŧĮ ūŧ0ŮŤ, Ť3 ŮŪŧŤ1Ŧw, ȊȂȄȊǽȔǽȖȐț ȅ ǾȂȎȌȋȈȂȄȊȐț, ȋȁȋȈȂǿǽȜ ȌȂȍȎȏȊȋȂ ȉȐȁȍȋǿǽ-
ƆŦw ţŜŦ0ũŶ ŠyűŜ ŢŤ1ţũŤ ūŬšŧŪŢŤ1ŮŤ ŮŪ2, Ť3 ţŜŦ0ũŜ Ũů- ȊȅȂ ȌȈȋȏȅ. [ǯȋȏ] ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ, ȇǽȇ ȄǽȇȋȊ ǡȐȒǽ ȃȅȄȊȅ ǿȋȄȋǾ-
ųŤ1ŮšŧŸŭŮŞůźŵƁz ūŧ0ŮŤ, ŭŞŪŝ0Šũw ŭŪŠżŧŜŮŤ Ť3 ŬšŵŤ2: ȈǽȁǽȂȏ Ȋǽȁ ǿȊȂȕȊȅȉ ȄǽȇȋȊȋȉ ȌȈȋȏȅ, ȎȁȂȈǽǿȕȅ [ȂȀȋ] Ȏǿȋ-
ĽŧŜşŪŠŜŬź2 ŝGŜ, ƆŦw ţŜŦ0ũŶ Š¦Ŝ ŢŤ1ţũŤ ŭŞŪŝŪŠŤ1ŧŶ ŨS ǾȋȁȊȘȉ, ȉȋȃȂȏ ȎȇǽȄǽȏș: ǞȈǽȀȋȁǽȍț (űƠƢƌƜƔƞƟƩ) ǞȋȀǽ, Ȕȏȋ
ſ4ŭŮŸ t ţŜŦ0ũŜ ŬŜŝ0Ůŷ ŭŨeŬŮŤ (ŌŤ1Ũŧ. ţ7, Ŧ7ſ. ŌŤ1Ũŧ. }, Ş7). ȄǽȇȋȊ ǡȐȒǽ ȃȅȄȊȅ ȋȎǿȋǾȋȁȅȈ ȉȂȊȜ ȋȏ ȄǽȇȋȊǽ ȍǽǾȎȏǿǽ
(ƏƚƠƖƐƊƌ) ȅ ȎȉȂȍȏȅ (Ȏȍ. ǭȅȉ. 8, 2. ǭȅȉ. 7, 25).
Š7i. ń$Ţš ŭŧaŞů ųšŧŪŞżųšŭŦů ƆŦw ŭyŵů, ũŤŦaŦŪŢš ŭyŵů 14. ǧȏȋ ȎȈǽǿȘ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ, ȇȋȏȋȍǽȜ ȊȅȔȏȋȃȂ ȂȎȏș,
ƈŭŞŪszť, Ť3 ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁš ũšŭhŮŭŮŞŜ ŬaŠŤ ŠůŴŤ2 ƅŝ8eŨ- ȅȖȂȏ, ȇǽȇ ǾȘ ȋȊǽ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȎȏȋȅȈǽ, ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ ȈȋǾȘȄǽ-
ŧzť, Ť3 ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŜ ŬaŠŤ ŠšŬŢaťŭz, Ť3ŧŤ2 Ȃȏ Ȏ ȁȐȕȂǿȊȋț ȊȂȊǽȎȘȏȅȉȋȎȏȅț ȅ ȈțǾȋȅȉȂȊȊȋ ȌȍȂȁǽȂȏȎȜ
ŝŹŭ0ŞŭŮŞšũŶ ŨũżũƁšŨŶ Ť3 şŪŬŠhũšź ŭŪŮŞŪŬsšŮŭz, Ť3ŧŤ2 ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅț; ȏȋȏ ȅȈȅ ǿ ȁȂȉȋȊǽ ȌȍȂǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȔȍȂȄ ǿȘȎȋ-
ŭŦ0ŮšũŶ ŭŧŜŭŮŸŨŤ2 ųŬeŞŜ Ť3 ūŪŠųŬeŞũŷűŶ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŭz, ȇȋȐȉȅȂ ȅ ȀȋȍȁȘȊț, ȅȈȅ Ȏȇȋȏǽȉ ȐȌȋȁȋǾȈȜȂȏȎȜ ȔȍȂȄ Ȍȋȍǽ-
Ť3ŧŤ2 ƀŞżŬŭŮŞšũŶ ŝŷŞašŮŶ ŝŧŤ6ŢũŤŨŶ, ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞšũũŷŨŶ ǾȋȖȂȊȅȂ ȌȋȒȋȏȜȉ ȔȍȂǿǽ ȅ ȌȋȁȔȍȂǿȊȘȒ ȔǽȎȏȂȆ, ȅȈȅ ȄǿȂȍȂȉ
Ť3 ŝšţųšŧŪŞżųũŷŨŶ ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁšŨŶ. TūaŠŜz Ƈŝw t ƆŢš ȁȈȜ ǾȈȅȃȊȅȒ ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȔȍȂȄ ȊȂȊǽȎȘȏȅȉȋȂ ȅ ǾȂȎȔȂȈȋǿȂȔȊȋȂ
ŦŶ ŝGů ŞżŬŷ, ţŜ ſ4Ţš ūŬƁŤŨaŮŤ ŭŧaŞů t ųšŧŪŞBŦŶ ūŪ ŭŧŪ- ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂ. ǥǾȋ ȏǽȇȋǿȘȆ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ǠȋȎȌȋȁȊț, ȋȏȌǽȁǽȂȏ
ŞšŭŤ2 şDũź, Ť3 ƈŦŧŪũszŭz t ŲŹŧŪŨyŠŬƁz Ť3 ųŤŭŮŪŮŷ2, ţŜ ȋȏ ǿȂȍȘ ǿ ǞȋȀǽ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȎȈǽǿȐ ȋȏ ȔȂȈȋǿȂȇȋǿ ȌȍȅȂȉȈȂȏ
ſ4Ţš ŞŪţŢŤşaŮŤ ũšŭhŮŭŮŞŪŨŶ ūŪŠųŬſ1ŞũŜz, Ť3 ŝšţųŤ6ũ- (Ȏȉ. ǥȊ. 5:44), — ȋȏǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȋȏ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȜ ȅ ȔȅȎȏȋȏȘ,
ũŷŨŶ ūŪŦŜŬsŮŤŭz ŭŮŬšŨŧeũƁšŨŶ, Ť3 ƈŦŧŪũszŭz t ŧźŝŞE, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȊȂȊǽȎȘȏȊȋ ȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȃȃȂȊȅȂȉ ȌȋȁȔȍȂǿȊȘȒ
ţŜ ſ4Ţš ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŭšŝĮ űŬŜũŤ1ŮŤ Ť3 ũš ŠŜsŮŤ ūżũzţŤ ȔǽȎȏȂȆ ȅ ȌȋȁȔȅȊȜȂȏȎȜ ȎȍǽȉȊȘȉ ȅȒ ǿȈȂȔȂȊȅȜȉ, — ȋȏȏȋȍȀǽ-
ŮŬeŝůźŵŷŨŶ ŝŧŤ6ŢũŤŨŶ. ń# ŮaŦw ŨũŪşŪwŝŬaţšũŶ ũżŦƁť ȂȏȎȜ ȋȏ ȈțǾǿȅ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋǾ ȋȁȊȋȉ ȎȂǾȂ ȌȂȔȂȏȎȜ, ǾȈȅȃ-
ƀŞżŬŸ t Ũũ0şŤűŶ ŭŧŪŢeũŷűŶ ŭŜŨżŨŶ ŭšŝĮ ŭŪūŬŪŮŤ1Ş- Ȋȅȉ ȃȂ ȊȐȃȁǽțȖȅȉȎȜ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȐȁȂȈȜȂȏ ȅȄ ȎǿȋȅȒ ȅȉȂ-
ũŷűŶ ŮŜŦŪŞhť ŞŤ1ŠŤŨŸ ſ4ŭŮŸ, ŝGů Ť3 ųšŧŪŞżŦwŨŶ Ť3 ŭŦŪ- ȊȅȆ: ȔȍȂȄ Ȕȏȋ ǿȎȂ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȔȐȁȋǿȅȖȂȉ ȊȂȇȅȅȉ, ȅȄ ȉȊȋȀȅȒ
ŮHŨŶ ũšūŬŤŨŤŬŤ1ŮšŧšũŶ. ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȋȎȏȂȆ ȎȈȋȃȅǿȕȅȉȎȜ, ȅ ǿȍǽȃȁȂǾȊȘȉ ȅ Ǟȋ-
ȀȐ, ȅ ȈțȁȜȉ, ȅ Ȏȇȋȏǽȉ.

 
114
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ſ7i. ĸŬŪŭŮŸ Ť3 ŢšŧaũƁš Ť3 ŭŧŪŞeŭŮŞŪ ƈŨA, žŵš Ƈŝw ūŪ 15. ǠȊȂǿ, ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ ȅ ȍǽȄȐȉȊǽȜ ȎȅȈǽ Ȑȉǽ, ȇȋȀȁǽ ǿ ȂȎ-
ſ3ŭŮšŭŮŞY ŞŶ ŭšŝĮ ŭŮŪsŮŶ Ť3 ŠŞŤ1ŢůŮŭz, Şŭšşw2 ŝ9eŭŮŞšũ- ȏȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ȎǿȋȂȉ ȔȅȊȂ ȎȏȋȜȏ ȅ ȁȂȆȎȏǿȐțȏ; ȏȋȀȁǽ ȎȋȁȂȈȘ-
ũŜ ũżŦŪšşŪ Ť3 ŝGŪŞŤ1ŠũŜ ųšŧŪŞżŦŜ ŭŪŠżŧŪŞŜźŮŶ, ţŠŬaŞw ǿǽțȏ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ǿȎȂȀȋ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȊȂȇǽȇȋ ȅ ǾȋȀȋǿȅȁȊȘȉ,
ŭŤ1ŬŹųŸ ŠŞŤ6ŢŤŨŜ, Ť3 ũŤŦaŦŪŧźŝŪ t ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŜşw ŭŮŪs- ǿȎȂȀȁǽ Ȅȁȍǽǿȋ ȁȂȆȎȏǿȐțȖȅȉ ȅ ȋȏȊțȁș ȊȂ ȐȇȈȋȊȜțȖȅȉȎȜ
ũƁz ƈŦŧŪũsźŵŜŭz. İŵš ŧŤ Ţš ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŭŮšŭŮŞA t ȋȏ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȂȉȐ ȎȏȐȌǽȊȅȜ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊȅ ǿ Ȍȍȋȏȅǿ-
ūŪŠ0ŝũŜşw ūŬšŞŬŜŮsŮŭz, Ť3 t ŭŞŪšşw2 tŠŞŤ1şũůŮŭz ſ3ŭŮš- ȊȋȎȏș ȂȎȏȂȎȏǿȐ ȐȇȈȋȊȜțȏȎȜ ȋȏ ȊǽȁȈȂȃǽȖȂȀȋ ȋǾȍǽȄǽ ȁȂȆȎȏ-
ŭŮŞA ŨũŪşŪwŝŬaţũŜ ũżŦŪšşw ŭšşw2 (ųšŧŪŞżŦŜ), ƆŦŪŢš ǿȋǿǽȊȅȜ ȅ ȌȍȅȊȅȉǽțȏ ȁǿȅȃȂȊȅȜ (ȅȈȅ ȊǽȌȍǽǿȈȂȊȅȜ), ȊȂ-
Ŭšųeŭz, Ť3 t Ũũ0şŤűŶ ŭŜŨżűŶ ŭšŝĮ ŭŪūŬŪŮŤŞŧsźŵŤűŭz ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘȂ ȅȒ ȂȎȏȂȎȏǿȐ, ȏȋȀȁǽ ȜǿȈȜțȏ ȂȀȋ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ,
ŭŧŪŢeũũŜ ūŪŦŜţyźŮŶ. ȔȐȁȋǿȅȖȂȉ ȊȂȇȅȅȉ, ȅȄ ȉȊȋȀȅȒ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȋȎȏȂȆ ȎȈȋ-
ȃȅǿȕȅȉȎȜ.
ƀ7i. ĸŬŪŭŮŸ, ŨšŢŠŪūŬšŠżŧƁš ſ4ŭŮŸ ŢšŧaũƁz Ť3 ŭŧŪŞeŭŮŞŜ 16. ǠȊȂǿ Ȏȏȋȅȏ ǿ ȉȂȃȁȐȌȍȂȁȂȈȅȅ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȜ ȅ ȍǽȄȐȉ-
ŠůŴŤ2, ƆŦŪŢš nŬyŢƁš ŦŪŨyŢŠŪ ŭyŵŤ ŞŪ ſ4Ţš ūŬŪŮŤ1Şů ȊȋȆ ȎȅȈȘ ȁȐȕȅ, ȎȈȐȃǽ ȁȈȜ ȇǽȃȁȋȆ ȅȄ ȎȅȒ ȎȅȈ ȋȍȐȃȅȂȉ, Ȍȋ
ſ3ŭŮšŭŮŞA Ť3ŧŤ2 Ť3 ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŠŞŤŢeũƁŤ ŭŞŪeŨŶ. ŀŞŤ1ŢŤŨů ȂȎȏȂȎȏǿȐ Ȉȅ ȋȊȅ ȁȂȆȎȏǿȐțȏ, ȅȈȅ ȌȍȋȏȅǿȋȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ. ǧȋ-
ŝŪ ŢšŧaũƁź Ť3 ŭŧŪŞeŭŮŞů ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ũŜ ŝ9eŭŮŞſũũŜz, Ȁȁǽ ǿȋȃȁȂȈȂȏȂȈșȊǽȜ ȅ ȍǽȄȐȉȊǽȜ ȎȅȈǽ ȁȐȕȅ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ Ȍȋ
nŬyŢƁš ſ4ŭŮŸ ƆŬŪŭŮŸ ŦŪŨyŢŠŪ ūŬaŞŠŷ ũŜ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŭŞŤŬż- ȂȎȏȂȎȏǿȐ, ȊǽȌȍǽǿȈȜȜȎș ȇ ǿȂȖǽȉ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ, ȏȋȀȁǽ ȀȊȂǿ
ūŹźŵŜşŪ Ť3 ũŜŧ0şŭŮŞůźŵŜşŪ ŮżŨŶ ƀŨjz ūŬŤųŜŵeũƁš ȁȈȜ ȇǽȃȁȋȆ ȅȄ ȊȅȒ ȎȈȐȃȅȏ ȋȍȐȃȅȂȉ ȌȍǽǿȁȘ Ȍȍȋȏȅǿ ȄȈȋǾ-
ŭŧŜŭŮeť ūŧ0ŮŤ, Ť3 ŭŧaŞŷ ųšŧŪŞżųšŭŦƁz ũŜŭŧŜŢŠeũƁš: ūŬš- ȊȋȀȋ ȄȉȅȜ, ȊǽȕȂȌȏȘǿǽțȖȂȀȋ ȅȉ ȅ ȌȍȂȁȈǽȀǽțȖȂȀȋ ǿȇȐ-
ŞŬŜŵaźŵŷŨŶ Ţš t ſ4Ţš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŠŞŤŢſ1ũƁz, Ť3 ūŬš- Ȏȅȏș ȋȏ ȎȈǽȎȏȂȆ ȌȈȋȏȅ ȅ ȐȏȂȕȅȏșȎȜ ȎȈǽǿȋț ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋț.
ŧŜşaźŵŷŨŶ ŞŪ ſ4Ţš ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŭŮšŭŮŞA ŭŤ1ŧů, Ť3 t ƈūŬŜţŠ- ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊȅ ȐȇȈȋȊȜțȏȎȜ ȋȏ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȅȉ ȁǿȅȃȂȊȅȜ
ũeũƁz ƅ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŞšŵeűŶ ũŜ ųšŧŪŞżųſŭŦŜz ūŬšũŪ- ȅ ȋǾȍǽȖǽțȏȎȜ ȇ ȌȍȋȏȅǿȋȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ, ȅ ȎǿȋȆ ȏȍȐȁ ȅ Ȅǽ-
ŭŤ6ŨŷŨŶ: nŬyŢƁš ſ4ŭŮŸ ũšūŬaŞŠŷ ŞŶ şŬżűŶ, Ů0ź ŬaŮůź- ȊȜȏȅȜ ȋȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ǿȂȖȂȆ ȌȂȍȂȊȋȎȜȏ Ȋǽ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȂ,
ŵŷŨŶ Ť3 ũŜūŜŠaźŵŷŨŶ ũŜ ŞŪŭūzŵaźŵŷz ŭŮŬšŨŧſ1ũƁz Ť3 ȏȋȀȁǽ ȋȊ ȎȈȐȃȅȏ ȁȈȜ ȊȅȒ ȋȍȐȃȅȂȉ ȊȂȌȍǽǿȁȘ, ȇȋȏȋȍȘȉ ȋȊȅ
ūŪűŪŮBũƁz Ť4űŶ. ĸŦw tŭź1Šů Ť3ŧŤ2 ŠżzŮšŧŸũů Ť3 ţŬŤ1ŮšŧŸũů ǾȋȍțȏȎȜ ȅ ǿȋțțȏ Ȏȋ ǿȎȂȉȅ, ȇȏȋ ȌȋȈǽȀǽȂȏ ȅȉ ȌȍȂȀȍǽȁȐ ǿ ȅȒ
Ť3 ŝGŪŭŧŪŞeŭũŹťŴů ūŪŦŜţaŮŤŭz ųšŧŪŞżŦů ŮŪŨY, ūŪŭŬšŠĮ ȌȋȒȋȏȂȊȅȜȒ ȅ ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȜȒ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȔȂȈȋǿȂȇ ǿ ȎȍȂȁȂ ȓȂȍȇ-
ŲeŬŦŞš ŞżŬũŷűŶ, ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŠŞŤ1ŢŤŨů, Ť3ŧŤ2 ŭŦ0Ůũů Ť3 ǿȅ ǿȂȍȊȘȒ, ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȅȈȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȘȉ, ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȘȉ ȅ
ƀŞżŬŭŮŞšũũů Ť3 ŝŹŭ0ŞŭŮŞšũũů, ŞŪ ſ4Ţš ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŭŮšŭŮŞA ǾȋȀȋȎȈȋǿȎȏǿȐțȖȅȉ, ȇȋȀȁǽ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ, ȅȈȅ
ūŬšŧŜşaźŵůŭz. ȎȇȋȏȊȘȉ, ȄǿȂȍȋȊȍǽǿȊȘȉ ȅ ȁȂȉȋȊȋȌȋȁȋǾȊȘȉ, ȇȋȀȁǽ ȐȇȈȋ-
ȊȜȂȏȎȜ ȇ ȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȌȍȋȏȅǿȋȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ.
ţ7i. İŵš ŦŮŪ2 ũš ūeŬŞŹš ŭŤ1ŧŷ ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS ūŬŤŝŪŧżţ- 17. ǢȎȈȅ ȇȏȋ ȌȍȂȃȁȂ ȁȐȕȂǿȊȘȒ ȎǿȋȅȒ ȎȅȈ ǾȋȈȂȄȊȂȊ-
ũšũũŷŨŶ ūŪŦŜsũƁšŨŶ Ť3 ŦŬżūŦŤŨŶ ūŬŤŧŹŢaũƁšŨŶ ŮŜŦŪ- ȊȘȉ ȌȋȇǽȜȊȅȂȉ ȅ ȐȎȅȈȂȊȊȘȉȅ ȌȋȁǿȅȀǽȉȅ ȊȂ ȌȍȂȋǾȍǽȄȅȏ ȅ
Şŷ2 ƅŝŬŜŮŤ1ŞŶ ŭŪŞšŬŴŤ1ŮŶ, kŦŪŞŷ2 ũaŨŶ t ũŜųaŧŜ ŠŜŠE ȊȂ ȎȁȂȈǽȂȏ ȏǽȇȅȉȅ, ȇǽȇȅȉȅ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȁǽȈ ȅȒ Ȋǽȉ ǞȋȀ, ȇȋȀȁǽ,
ŝGŶ, ƋŠaŨŜ ŭŪţŠaŞŶ, Ť3 ŠŷűaũƁš ŢŤ1ţũŤ ŞŠyũůŞŶ Ş0ũŸ: ȎȋȄȁǽǿ ǝȁǽȉǽ, ǿȁȐȊȐȈ ǿ ȊȂȀȋ ȁȘȒǽȊȅȂ ȃȅȄȊȅ: ȏȋ Ȋȅ ȎǽȉȋȀȋ
ũŤŢE ŭšŝE ūŪţũaŮŤ ŞŪţŨ0ŢšŮŶ ŦŪşŠA, ũŤŢE ū0ŨŷŭŧŜ ȎȂǾȜ ȌȋȄȊǽȏș ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȇȋȀȁǽ-ȈȅǾȋ, Ȋȅ ȎȏȜȃǽȏș ȌȋȉȘȎȈ
ŭŜŨŪŠeŬŢŲŜ ŭŮŬŜŭŮeŨŶ, ŝšţ8 ŦŤųeũƁz, ũš ŧźŝŪūhŮũŜ, ũš ǿȈǽȁȘȔȂȎȏǿȂȊȊȘȆ Ȋǽȁ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ȊȂ ȇȅȔȈȅǿȘȆ, ȊȂ ȌȘȏȈȅ-
 
115
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ŧůŦaŞũŜ, ūŬ0ŭŮŜ, ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬŜ, ţaŞŤŭŮŤ Ť3 ŦŧšŞšŮŷ2 ǿȘȆ, ȊȂ ȈȐȇǽǿȘȆ, ȌȍȋȎȏȋȆ, ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȘȆ, ȔȐȃȁȘȆ Ȅǽ-
ųyŢŠŜ, ŭŮzŢaŮŤ: ŞŭsŦŪ ŬŜţůŨżũƁš ūŧŹũsźŵŜ ŞŶ ūŪŭŧů- ǿȅȎȏȅ ȅ ȇȈȂǿȂȏȘ, — ȔȂȍȂȄ ȌȈȂȊȂȊȅȂ ǿȎȜȇȋȀȋ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ
ŴaũƁš űrŮ0ŞŪ. ʼnŪ ũŤŢE ŠyŴů ŭŞŪź2 ŞŪţŢŤşašŨů, Ť3 ŞŪŭūŜ- ǿ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ DzȍȅȎȏȋǿȋ. Ǫȋ ȅ ȁȐȕȅ ȎǿȋȂȆ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ǾȐ-
ŧsšŨů ƅŝŬsŵšŮŶ ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ ŝ9Ɓź, ũŤŢE ūŬšŠżŧŷ ŞŪţ- ȁȂȏ ȋȊ ȅȉȂȏș ȀȋȍȜȖȂț ȅ ȌȈǽȉȂȊȂțȖȂț ȈțǾȋǿȅț ȇ ǞȋȀȐ,
ŠšŬŢaũƁz ūŬšŞŪŭűŪŠsŵů, Ť3 ŠŪŞ0ŧŸũů ŭyŵů ūŬšŠŧšŢa- ȊȂ ȌȍȂȎȏȐȌǽțȖȂț ȌȍȂȁȂȈȋǿ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ, ȁȋǿȋȈșȎȏǿȐț-
ŵŤŨŤ, Ť3 ŭ™hűŶ Ţšŧaźŵů ƈūŪŦŪeũƁz. ń# žŵš ũš ŭŤ1Ųš ȖȂțȎȜ ȌȍȂȁȈǽȀǽȂȉȘȉ ȅ ȃȂȈǽțȖȂț ȐȌȋȇȋȂȊȅȜ ȎǿȜȏȘȒ.
ŭŮsŢšŮŶ ŭƁ‰: ũŤ ŭeŬŠŲš ŭŞŪE ŦŬ0ŮŦŪ, ŨŤ1ŬũŪ, ŝšţşũżŞũŪ, ǢȎȈȅ ȃȂ ȋȊǽ ȚȏȋȀȋ ȊȂ ȎȏȜȃȂȏ, ȏȋ ȅ ȎȂȍȁȓǽ ȎǿȋȂȀȋ ȊȅȇȋȀȁǽ
ŝŧaşŪ, ũšŬaŮůšŨŪ, Ť3ŭū0ŧũšũŪ ŨŤ1ŧŪŭŮŤ Ť3 ŮŤ1űŪŭŮŤ, ŭŮz- ȊȂ ǿȋȄȉȋȃȂȏ ȅȉȂȏș ȇȍȋȏȇȅȉ, ȎȉȅȍȊȘȉ, ǾȂȄȀȊȂǿȊȘȉ, ǾȈǽ-
ŢaŮŤ ŦŪşŠA ŞŪţŨ0ŢšŮŶ. ŎaŦw ŦŬŜŨ0ŧŸŭŮŞůźŵšť ũŜ ŭšŝE Ȁȅȉ, ȊȂ ȄǽȁȋȍȊȘȉ, ȌȋȈȊȘȉ ȉȅȈȋȎȏȅǿȋȎȏȅ ȅ ȍǽȁȐȕȅȜ, Ȍȋ-
ŠůŴŤ2, Ť3 ŭŨůŵeũƁz ŬaŠŤ ŭŤ1ŧŶ, ũšŞŨŹŵaŮšŧŸũŪť ūŬšŝŷ- ȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ȋȊǽ ȏǽȇ ȊǽǿȂȏȐȂȏ Ȏǽȉǽ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȂǾȜ ȅ ȏǽȇ
Şaźŵšť ŧůųeť ŠyűŜ. ȍǽȎȎȏȍǽȅǿǽȂȏ Ȏǿȋȅ ȎȅȈȘ, Ȕȏȋ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȊȂȎȌȋȎȋǾȊȋț ǿȉȂ-
Ȗǽȏș ǿ ȎȂǾȂ ȈȐȔȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ.
}i. ń$Ţš ũš ŭŤ1Ųš ŠŬeŞũzşw ŝŧŜşŪŬ0ŠƁz ŞŪŭūŬƁeŨŧzť ŞŶ 18. ǧȏȋ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȊȂ ǿȋȎȌȍȅȅȉȂȏ ǿ ȎȂǾȂ ȎȊȋǿǽ
ŭšŝĮ ŝŧŜşŪŧżŮƁš, Ť3 ũŜųšŬŮaũƁz ũš ŞŪţ8wŝŬŜŢazť ūŬŤ1ŭũw ȌȂȍǿȋȊǽȔǽȈșȊȋȀȋ ǾȈǽȀȋȈȂȌȅȜ ȅ ȊȂ ǿȋȋǾȍǽȄȅȏ ȋȏȈȅȔȅȏȂȈș-
w4ŝŬŜţŜ, Ť4Ţš t ũŜųaŧŜ ŮŪşw2 ūŪ ūŪŠ0ŝũŪ ŭŞŪšŨY ŭŪţ- ȊȘȒ ȔȂȍȏ ȋǾȍǽȄǽ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȎȋȄȁǽȈ ȂȀȋ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ
ŠaŞŴŜşw, ŦaŦw Ũ0ŵũŪ ŦŪşŠA ŭŪšŠŤũŤ1ŮŤŭz ŭŶ ŮżŨŶ, ǮǿȋȂȉȐ, ȏȋȉȐ ȇǽȇ ǿȋȄȉȋȃȊȋ ȇȋȀȁǽ-ȈȅǾȋ ȎȋȂȁȅȊȅȏșȎȜ Ȏ
ſ3şHŢš ŬŜţŧůųŤ2 ŭšŝE, ũŜųšŬŮaũƁť ũšūŪŠ0ŝƁšŨŶ: Ť3 ſ3ŨyŢš ǯȂȉ, ȋȏ ǧȋȀȋ ȋȊ ȋȏȁǽȈȅȈȎȜ ȊȂȌȋȁȋǾȅȂȉ ȋȏȈȅȔȅȏȂȈșȊȘȒ
ŭŞżŮŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ƈşŜŴeũŶ ŝhŭŮŸ, ŭŞżŮů ūŬŪŮŤ1ŞũŪš ŞŶ ȔȂȍȏ, ȅ ǧȋȂȉȐ, ǮǿȂȏȐ ȎȐȖȂȉȐ, ȌȋȀǽȎȅǿ ȎǿȋȆ ȎǿȂȏ, ȌȍȅǿȈȂȇ
ŭšŝE ūŬŤŮ0ŬŢš. ʼnš ŭŪšŠŤũŤ1Şŭz Ţš ŭŶ ŮżŨŶ, t ũšşHŢš ȇ ȎȂǾȂ ȌȍȋȏȅǿȊȋȂ (ȏșȉȐ)? ǪȂ ȎȋȂȁȅȊȅǿȕȅȆȎȜ ȃȂ Ȏ ǯȂȉ, ȋȏ
1
ũŜųaŧŪ Ť4ŨŜŮŸ ŭŪŭŮaŞŜ, Ť3 t ũšşHŢš t ũš ŭyŵŤűŶ ŞŪţ- ǧȋȀȋ ȌȋȈȐȔȅȈ ȊǽȔǽȈȋ ǾȘȏȅȜ, ȅ ȅȄ ȊȂ ȎȐȖȂȀȋ ȎȏǽȈ ȎȐȖȅȉ ,
1
ţŞaŭz , Ť3 ŭyŵŤŨŤ ƅŝŧŜŠašŮŶ, ŭeť Ƈŝw ūŪŭżųšũŶ ŝhŞŶ, ȅ Ȋǽȁ ȎȐȖȅȉȅ ȌȋȈȐȔȅȈ ǿȈǽȎȏș, ȇȐȁǽ ǿǿȂȍȃȂȊ ǾȐȁȂȏ, ȇǽȇ ȊȂ
ƆŦw ũš ūŪŠ0ŝšũŶ ŭŪŮŞ0ŬŴšŨů ŞŞeŬŢšũŶ ŝyŠšŮŶ, ŞżŭŮũŪ ȌȋȁȋǾȊȘȆ ǮȋȄȁǽǿȕȂȉȐ ȂȀȋ, Ȍȋ ȋȏȎȂȔȂȊȅȅ ȋȏ ǪȂȀȋ? ǮȅȂ
ſ4ŭŮŸ ţŬsŵŷŨŶ, žŵš Ť3 žţŶ ƈŨŪŧųY. ȜǿȊȋ ǿȅȁȜȖȅȉ, ȒȋȏȜ Ȝ ȌȍȋȉȋȈȔȐ.
f7i. ŀ0ũŠšŢš Ƈŝw ŞšŵšŭŮŞA ŞŶ ŭšŝĮ Ť4ŨŜŨŷ ŭŮŬŜŭŮeť 19. Ǭȋȇǽ ȅȉȂȂȉ ȉȘ ǿ ȎȂǾȂ ǿȂȖȂȎȏǿǽ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȌȍȅȔȅ-
Ť3 ŞŤũŷ2 ŭŤ1űŶ ŭŜŨŪű0ŮũŹ űŬŜũŤ1ŨŶ, tŮŬzŭŮŤ2 ŭŤ1űŶ ũš ȊȘ ȅȒ ȎǽȉȋȋȒȋȏȊȋ ȈȂȈȂȂȉ, ȊȂ ȌȍȋȅȄǿȋȈȜȜ ȋȏȏȍȜȎȏȅ ȅȒ, ȁȋ-
ūŬŪŤţŞŪŧsźŵš: ŞŪţŨŪşašŮŶ ŮżűŶ ũŜ ũŷ2 Ť3 ŭŤ1ŧŜ, ŦŬż- ȏȋȈȂ ȎȅȈǽ ȅȒ ȌȍȂǿȋȄȉȋȀǽȂȏ Ȋǽȁ Ȋǽȉȅ, ȌȍȅȂȉȈȜ ǿȈǽȎȏș Ȋǽ ȏȋ
ūŪŭŮŸ ūŬƁeŨŧźŵš ŭŤ1ŬŹųŸ t ũaŭŶ. ŋŪŞũšşŠa Ţš ŭƁ‰ t ŭšŝE ȋȏ ȊǽȎ ȃȂ ȎǽȉȅȒ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȉȘ ȋȏǿȂȍȀȊȂȉ ȅȒ ȋȏ ȎȂǾȜ ȅ
tŞeŬŢšŨŶ, Ť3 ŭeŬŠŲš ŭŧšţaŨŤ ūŪŦŜsũƁz ƅųŤ1ŭŮŤŨŶ ŞŪţũš- ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂ ȋȔȅȎȏȅȉ ȎȈȂȄǽȉȅ ȌȋȇǽȜȊȅȜ, ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȂǿ ȅ
ũŜŞŤ1ŠŹŞŴš Ť3 ŞŤ1ŠŤŨŷűŶ ūŬeŧšŭŮŸ, ŮŪşŠA ƈŮżŴŤŮšŧšŞŜ ȋǾȋȈșȖȂȊȅȂ ǿȅȁȅȉȘȉȅ ǿȂȖǽȉȅ, ȏȋȀȁǽ ȎȋȁȂȈȘǿǽȂȉȎȜ Ȍȍȅ-
ūŬŤŴeŭŮŞƁz ŞŶ ūŬŤųŜŵeũƁŤ ŝŷŞašŨŶ: ŝGŜ ţŬsŵš, ŞŶ ȔǽȎȏȊȘȉȅ ȌȍȅȎȂȖȂȊȅȜ ǡȐȒǽ ǰȏȂȕȅȏȂȈȜ, ǞȋȀǽ ȄȍȜ ȅ ȄȍȅȉȘ
ŭŞżŮŹ ūŬŤŭũŪŭyŵũŹ, Ť3 ţŬŤ1ŨŤ t ũšşw2. ǾȘǿǽȜ ȋȏ ǪȂȀȋ.
Ŧ7. ń$Ţš ŞŭšŨjŬũŜşw ųyŞŭŮŞŜ ŬŜţŮ0ŬşŴƁŤ Ƈţŷ, ŞŶ 20. ǫȏȍȂȕȅǿȕȅȂȎȜ ȋȏ ȐȄ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȜ ȇ ȉȣȍȐ ȌȍȂǾȘǿǽ-
ŭŞŪŝ0ŠŹ ŞŭsŦƁz ŬŜŝ0Ůŷ ūŬšŝŷŞaźŮŶ ųyŞŭŮŞŶ, ſ3ŠŤ1ũŪŨů țȏ ǿ ȎǿȋǾȋȁȂ ȋȏ ǿȎȜȇȋȀȋ ȌȋȍǽǾȋȖȂȊȅȜ ȔȐǿȎȏǿǽȉ, ǢȁȅȊȋȉȐ
 
1 1
ŞŶ ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 ūŬŪŤţŞšŠeũŶ ŝhŭŮŸ. ǞȘȈ ȌȍȋȅȄǿȂȁȂȊ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȋ {ǾȘȈ ȋȎȐȖȂȎȏǿȈȂȊ}.
 
116
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ŠyűŪŞŤ ŢŤŞyŵš, Ť3 ŮŪŨY ŭŪŝšŭżŠůźŵš, ƆŦw t ƉũŜşw ǡȐȒȐ ȃȅǿȜ ȅ Ȏ Ǫȅȉ ȎȋǾȂȎȂȁȐȜ, Ȝȇȋ ȁǿȅȃȅȉȘȂ ȋȏ ǪȂȀȋ, ȔȂ-
ŠŞŤ1ŢŤŨŤ. ń%ŨŢš Ť3 ŭŶ ŭŪšŠŤũŪŭyŵũŷŨŜ nŲ7eŨŶ Ť3 ŭŧ0ŞŪŨŶ ȍȂȄ ǧȋȂȀȋ ȋȊȅ ȋǾȘȔȊȋ ȎȋȔȂȏǽǿǽțȏȎȜ ȅ Ȏ ǫȏȓȂȉ ȅ ǮȈȋǿȋȉ,
ŭŪšŠŤũsŮŤŭz ũżŦŜŦw ƅŝŷŦ0ŴŜ, Ť3 ſ3ŠŤ1ũŶ ŠyűŶ, ūŪ ūavŧů, ȂȁȅȊȋȎȐȖȊȘȉȅ ǢȉȐ — ȂȁȅȊ ȁȐȒ, Ȍȋ ȎǿȜȏȋȉȐ ǬǽǿȈȐ, Ȏ
ŭŪŞšŬŴaŮŤŭz. ń%Ţš Ť3 ũš Ů0ųƁź ũš ƆŮŤ ŭyŮŸ ŝżŭŷ, ũŪ Ť3 Ǫȅȉȅ ǾȘǿǽȜ. ǯǽȇȋǿȘȂ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȐȈȋǿȅȉȘ ǾȘǿǽțȏ ȁȈȜ
ŭŮŬaŴũŤ, ƆŦw ūŬŤųŜŭŮŤ1ŞŴšŭz ŝ9eŭŮŞšũũŜşw nşũS, Ť3 ȁȂȉȋȊȋǿ, Ȋȋ ȅ ȎȏȍǽȕȊȘ, ȇǽȇ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
ƉşũŸ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝhŞŴš. ȋȀȊȜ ȅ Ȏǽȉȅ ȋȀȊȂȉ ȎȋȁȂȈǽǿȕȅȂȎȜ.
Ŧ7Ŝ. ķŭzţaũƁš, ũš t ųaŭŮŤ ųŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2 ŞŪ 21. ǫȎȜȄǽȊȅȂ ȂȎȏș ȊȂ ȔǽȎȏȊȋȂ ȊȂȇȋȂ ȔȐǿȎȏǿȋ, ǿ ȋȁȊȋȆ
ſ3ŠŤ1ũŪť ųaŭŮŤ ŭŞŪE ŠżťŭŮŞŪ ƆŦŪŢš ūŬHųŜz t ųyŞŭŮŞŶ ȇǽȇȋȆ ȔǽȎȏȅ ȏȂȈǽ ȁȂȆȎȏǿȋ ȎǿȋȂ ȌȍȋȜǿȈȜțȖȂȂ, Ȋȋ ȔȐǿȎȏǿȋ
Ť3ŨyŵŪ, ũŪ ƅŝŠšŬŢŤ1ŮšŧŸũŪ ũżŦŪš, Ť3 ūŪ ŞŭšŨY ŮŹŧšŭŤ2. ȋǾȖȂȂ, Ȍȋ ǿȎȂȉȐ ȏȂȈȐ ȍǽȎȌȍȋȎȏȍǽȊȂȊȊȋȂ. ǬȋȔȂȉȐ, ȇȋȀȁǽ
Ł#şŠA Ƈŝw ũš ūŪ ūŪŮŬeŝŹ ūŬŤŦ0ŭũšŮŭz ųšŭŪşw2, ſ3ŵE ȋȊȋ ȋȎȜȃȂȏ ǾȂȄ ȊȐȃȁȘ Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ, ȌȅȏǽȜ ȂȖȂ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ ȇ
ŭŮŬaŢŠůŵŪ ŦŶ şŧaŠŦŪŭŮšŨŶ, ŦŪŧšŝaŮŤŭz ƈŨY t ūH- ǿȂȖǽȉ ȊȂȃǽȖȅȉ, ȏȋȀȁǽ ȇȋȈȂǾȈȂȏ Ȑȉ ȎȏȍǽȎȏȊȘȉȅ ȌȋȉȘȎ-
ŨŷŭŧŶ ŞŭŮŬaŭŮŞšũũŷűŶ, ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ: ſ3şŠa Ţš ūŪ ūŪ- Ȉǽȉȅ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȇȋȎȊȂȏȎȜ ȔȂȀȋ Ȍȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȆ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊ-
ŮŬeŝŹ ũyŢŠũŹť ſ3ŭŮšŭŮŞY, ũżŢũŪŭŮšť tŬšųeŮŭz, Ť3 ųyŞ- ȊȋȆ ȌȋȏȍȂǾȂ, ȋȏȍȂȕȅǿȕȅȎș ȐȃȂ ȋȏ ǿȎȜȇȅȒ ȊȂȃȊȋȎȏȂȆ ȅ
ŭŮŞŪ ūŬšŞŪţũŤ1ŦũšŮŶ, ũš ƅŝhųš ŦŪŧšŝaŮŤ ŠůŴſ1ŞũŜz ų{Ş- ȌȍȂȋȁȋȈȂǿ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȎȏș, ȏȋȀȁǽ ȋȊȋ ȊȂ ȎȉȐȖǽȂȏ ȋȍȀǽȊȘ
ŭŮŞŜ. ȔȐǿȎȏǿ ȁȐȕȅ.
Ŧ7Ş. ĺŨY ŞŪ ±Ţš ūaųš ſ3ŭŮšŭŮŞA ūŬŤŴeŠŴů, ų{ŞŭŮŞŜ 22. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ ȌȍȂȎȂȈȅȏȎȜ ȇ ǿȂȖǽȉ ȎǿȂȍȒȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉ,
ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŭŮŪsŵŜ, ŝšţŭŮŬaŭŮũŹ ŭŶ ŞŤũaŨŤ ŭŪwŝŬŜ- ȏȋȀȁǽ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȎȋȎȏȋȜ ǿ ȎǿȋȂȉ ȔȅȊȂ, ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȊȋ ǿȒȋȁȜȏ ǿ
ŵaźŮŭz: ŭŧŪŞšŭA Ů0ŦŨw Ť3 ſ3ŭŮšŭŮŞA Ť4űŶ Ť3ŭūŷŮyźŵŜ, Ť3 ȎȋȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂ Ȏ ȌȍȂȁȉȂȏǽȉȅ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȅȎȎȈȂȁȐȜ Ȉȅȕș
ũšŧ0Ţũw ŬŜţŭůŢŠaźŵŜ ŠBťŭŮŞƁz ŭŤ1űŶ ŞŦyūŹ Ť3 ŦaųſŭŮ- ȌȍȅȔȅȊȘ ȅȒ ȅ ȌȍȅȍȋȁȐ ȅ ǿȂȍȊȋ ȋȌȍȂȁȂȈȜȜ ȅȒ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ȅ
ŞŜ. ʼnš ūŬŤŭŮŬaŭŮŞůźŵŜ, Ť3ŧŤ2 ƈŭŞŪŤ1ŮšŧŸũŹ ūŬŪŮŤ1Şů ȎǿȋȆȎȏǿǽ, ǾȂȄ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȜ ȇ Ȋȅȉ ȅ ǾȂȄ ȎȇȈȋȊȂȊȅȜ ȇ Ȋȅȉ
ſ3ŭŮšŭŮŞA ŠŞŤ1ŢŤŨŜ ŦŶ ũŤ6ŨŶ. ȃȂȈǽȊȅȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȂȎȏȂȎȏǿǽ.
Ŧ7ş. ŋ0ŠŞŤţŤ Ť3 ŮŬůŠŷ2 Šůű0ŞũƁŤ ŬŜŢŠaźŮŶ ŠůŴĮ 23. ǬȋȁǿȅȀȅ ȅ ȏȍȐȁȘ ȁȐȒȋǿȊȘȂ ȍȋȃȁǽțȏ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂ
ŞšŭeŧƁš, ŨŤ1Ŭů ŭŤ1ŬŹųŸ ūŬšŠŞŜŬŤ1ŞŴů ŭŮŬ†ŭŮŤ. Ł$Ţš Ƈŝw ȁȐȕȂǿȊȋȂ, ȇȋȂȉȐ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȐȉȅȍȂȊȅȂ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ŭyŵŷŨŶ ūŪŠ8 ųyŞŭŮŞŪŨŶ ũšůŠ0ŝũŪ: ŭƁE ŠůŴĮ ŮŬůŢŠaź- ǟȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȎȂȀȋ, Ȕȏȋ ȁȈȜ ȈțȁȂȆ, ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȎȏȅ ȌȋȍǽǾȋ-
ŵšťŭz, Ť3 ŧźŝ0ŞŸ t ŭŞzŵeũũŷűŶ ū0ŠŞŤşwŞŶ ŦŶ ŝGů ŭŮz- ȖȂȊȊȘȒ, ȏȜȃȇȋ ȅ ȊȂȌȍȅȜȏȊȋ, ȏȋ ȁȈȜ ȁȐȕȅ, ǿ ȁȐȒȋǿȊȘȒ
ŢaŞŴšť, Ť3 ƈsţŞŧšũũŪť ŝ9eŭŮŞšũũŜ ŬaţůŨŜ ŬŜųeũƁšŨŶ, ȏȍȐȁǽȒ ȌȍȂǾȘǿǽțȖȂȆ ȅ ȎǿȜȖȂȊȊȘȉȅ Ȍȋȏǽȉȅ ȈțǾȋǿș ȇ
ƈŠ0ŝũŪš, Ť3 ūaųš ŭŧŜŠųaťŴš. ĻũŹŨŶ ŝŪ Ƈŝw ŮŬůŠŷ2 Ť3 ǞȋȀȐ ȎȏȜȃǽǿȕȂȆ ȅ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ
ū0ŠŞŤţŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, žŦŤ ūŪŦ0ź ŮżŧŜ Ť3 ŭŧŜŭŮeť ũŜ- ȐȜȄǿȈȂȊȊȋȆ, ȈȂȀȇȋ ȅ ǿȂȎșȉǽ ȎȈǽȁȋȎȏȊȋ. ǡȈȜ ȏȂȒ, ȇǽȇ ȌȍȂ-
ŭŧŜŢŠeũƁź ūŬŤŧŹŢaŵŷŨŶ ũšůŠ0ŝũŤ ŭyŮŸ, Ť3 ƀŹŧw2 Ũũs- ȁǽȊȊȘȒ ȐȌȋȇȋȂȊȅț ȏȂȈǽ ȅ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅț ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉȅ
Ůŭz ŝhŮŤ ŢšŭŮ0Ųŷ, ũš ūŬšŠūŪůųŤ1ŞŴŷŨŭz ŭŧaũŪŭŮŸ ŭŧŜ- ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȜȉȅ, ȏȍȐȁȘ ȅ ȌȋȁǿȅȀȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȊȂȌȍȅȜȏ-
ŭŮeť ūŪŮŪūŤ1ŮŤ ŭŮŬůsŨŤ ŭŧeţŶ. ōeť Ţš ŞŪţşũůŴaŞŴšťŭz ȊȘ ȅ ȃȂȎȏȋȇȅ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȋȊȅ ȊȂ ȌȍȂȁȌȍȅȊȅȉǽȈȅ ȎȈǽȁȋȎȏș
ŭŧŜŭŮeť, ŞŤũ0ŞũŷűŶ ŝŪŧżţũšť, Ť3 ŝŧŜşŪŭŮŬaŭŮƁš tŮŬsŭ- ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȆ ȎȅȒ ȋȏȉȘǿǽȏș Ȍȋȏȋȇǽȉȅ ȎȈȂȄ; ǽ ȁȈȜ ȚȏȋȆ
Ŵšť, ŭŶ ŭŜŨŪŧź1ŝƁšŨŶ ŮŹŧeŭũŷŨŶ, ſ3ŠŤ1ũŪ ūšųaŧŸũŪ, ƅŭ- (ȁȈȜ ȁȐȕȅ, ȍǽǾȋȏǽțȖȂȆ ǞȋȀȐ) ȋȊȅ ǿȋȃȁȂȈȂȊȊȘ ȅ ȎȈǽȁȋȎȏ-
ŧaŝŜ ŮŬůŠHŞŶ, Ť3 ū0ŠŞŤşwŞŶ ūŬaţŠũŪŭŮŸ. Ł$Ţš Ƈŝw ŞŤ- ȊȘ. ǯǽȇ ȇǽȇ ȋȊǽ ȉȂȍȄȅȏ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȜȉȅ, ȌȍȅȔȅȊȜțȖȅȉȅ
 
117
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ũ0ŞũŪ ƉũŹŨŶ ſ4ŭŮŸ ŞŶ ŞšŭeŧƁš ŮŹŧeŭũŪ, ŭƁE ŠůŴĮ ūŬšŧŪ- ȂȆ ȄȈȋ, ȅ ȋȏȍȜȎȈǽ ǿȎȜȇȋȂ ȇ Ȋȅȉ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ, ȅ ǿȎȜȇȋȂ Ȏǽ-
ŢŤ1ŞŴšť Ţšŧ†ũƁz ũŜ ŝ9eŭŮŞſũũŜz, ūšųaŧŤ ŞŤũ0ŞũŪ: Ť3 ſ4Ţš ȉȋȈțǾȅǿȋȂ ȐȀȋȃȁȂȊȅȂ ȏȂȈȐ, ȏȋ ȁȈȜ ȊȂȂ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋ ȋȁȊȋ
ŭeť ŞšŭeŧƁz ŞŤũ0ŞũŪ Šůű0ŞũŜ, ƉũŹŨŶ ŞŪţŠŷűaũƁť Ť3 ŝŪ- — ȌȋȇȋȆ ȋȏ ȏȍȐȁȋǿ ȅ ȌȍȂȎȂȔȂȊȅȂ ȌȋȁǿȅȀȋǿ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
ŧżţũŤ ſ4ŭŮŸ ŞŤũ0ŞũŪ. Ȅȋȉ, ȔȏȋŌ ȁȈȜ ȏȂȒ ȎȈȐȃȅȏ ȇ ȌȈȋȏȎȇȋȉȐ ǿȂȎȂȈȅț, ȏȋŌ ȁȐȕȂ,
ǿȎȂȓȂȈȋ ȍǽȎȌȋȈȋȃȅǿȕȂȆȎȜ ȇ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ, ȌȍȅȔȅȊȜȂȏ
ȎȇȋȍǾș, ǽ Ȕȏȋ ȂȆ ȁȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȁȐȒȋǿȊȋȂ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂ, ǿ ȏȋȉ
ȁȈȜ ȏȂȒ ȌȍȅȔȅȊǽ ǿȋȄȁȘȒǽȊȅȆ ȅ ȉȐȔȂȊȅȆ.
Ŧ7Š. ŎŬůŠŷ2, ŨũsŮŭz Ƈŝw t ũŜųaŧŶ, ŝŪŧżţũšť ŝhŮŤ 24. ǯȍȐȁȘ ȉȐȔȅȏȂȈșȊȘȉȅ ȇǽȃȐȏȎȜ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȁȈȜ ǿȎȂȒ,
Ť3ŭŮ0ųũŤŲŷ ŞŭBŨŶ ŞŞŪŠŤ6ŨŷŨŶ ŞŶ ū0Ůŷ Ť3 ū0ŠŞŤşŤ ǿǿȋȁȅȉȘȒ ǿ ȌȋȏȘ ȅ ȌȋȁǿȅȀȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȋȊȅ ȊǽȔ-
Šůű0Şũŷ. ŮŵaŵŷŨŭz Ţš ŦŶ ūŬƁůŨũŪŢeũƁź ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ȊȐȏ ȋȒȋȏȊȋ ȐȌȍǽȃȊȜȏșȎȜ ǿ ȊȅȒ ȁȁȜ ǿȋȄȍǽȖȂȊȅȜ ǿ ȎȂǾȂ ȁȋ-
Ť3 ŦŶ ŭŬšŠĮ ūŬŪŭŮŤŬaźŵŷŨŭz ŮŪS ŭŧaŠŪŭŮŤ ũżŦƁz Ť3 ǾȍȘȒ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȆ, ȅ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏ ȁȋ ȎȍȂȁȅȊȘ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ
ųyŠũŷz tŬaŠŷ. ľũšşŠa Ţš ŨeŬŮŞšũũŪš ŭƁE ūŪŢŬeŮŭz ǿ ȏȋȉ, ȏȋȀȁǽ ȏȍȐȁȘ Ȏȅȅ ȜǿȈȜțȏȎȜ ȁȈȜ ȊȅȒ ȅȎȏȋȔȊȅȇȋȉ
ŨůŠŬŪŞaũƁš ūŧ0ŮŤ t ŝšţŭŨeŬŮũŜşw ŢŤŞŪŮA ūŬŤŝŷŞaź- ȁȅǿȊȋȆ ȊȂȇȋȂȆ ȋȏȍǽȁȘ ȅ ȐȏȂȕȂȊȅȜ. ǝ ȇȋȀȁǽ, ȊǽȇȋȊȂȓ,
ŵŜşw ūŬŤŴeŭŮŞƁšŨŶ ŠyűŜ ŞŶ ūŬŪŭŮŤŬaźŵŤűŭz ŞŪŤ1ŭŮŤũ- ȉȂȍȏǿȂȊȊȋȂ ȎȅȂ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȌȈȋȏȅ ȌȋȃȍȂȏȎȜ ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȋț
ũů ŦŶ ŦŪũŲeŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ŮŬůŠaŨŤ, ŬaŠŪŭŮŤ ũšŤţŬš- ȃȅȄȊȅț, ȌȋȁǽȂȉȋț ȌȍȅȎȂȖȂȊȅȂȉ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ, ǿ ȏȂȒ,
ųeũũŷz Ť3 ŞšŭeŧƁz: ŬŜţŴŤŬŤ1ŞŴůŭz ŮżŨŶ ŭŤ1ŬŹųŸ Ť3ŭŮ0ų- ȇȋȅ, ȌȍȂǾȘǿǽȜ ǿ ȊȂȐȏȋȉȅȉȘȒ ȏȍȐȁǽȒ, ȌȍȋȎȏȅȍǽțȏȎȜ ȇ Ȍȋ-
ũŤŦů ųŤ1ŭŮŪŨů ŭŧeţŶ, Ť3 ŭŧaŠŦŪť ŭŮŬůŤ2 ŭŞhŴš ũŜ ũS ȎȈȂȁȊȅȉ ȌȍȂȁȂȈǽȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ; ȏȋȀȁǽ Ȉȅȓǽ ȏǽȇȅȂ ȅȎȌȋȈ-
ƅŠŪŢŠŤ1ŞŴšťŭz ƈŨŤŧeũƁz. ȊȜțȏȎȜ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋț ȍǽȁȋȎȏȅț ȅ ǿȂȎȂȈȅȂȉ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ
ȔȂȍȂȄ Țȏȋ ǿ ȊȅȒ ȎǽȉȅȒ ȋȏȇȍȘǿǽțȏȎȜ ȔȅȎȏȘȆ ȅȎȏȋȔȊȅȇ ȎȈȂȄ
ȅ ȎȈǽȁȇȅȂ ȎȏȍȐȅ ȎǿȘȕȂ ȁȋȃȁȂȉ ȈșțȖȂȀȋȎȜ ȐȏȂȕȂȊȅȜ.
Ŧ7ſ. İŵš ű0ŵšŴŤ ũŜ ūŬšŠżŧŷ ŞţhŮŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, Ť3 25. ǢȎȈȅ ȃȂȈǽȂȕș ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȌȋȎȈȂȁȊȅȒ ȌȍȂȁȂȈȋǿ
ŦŶ ŝGů ŞšŠyŵƁť ūyŮŸ ƅŝŬŹŭŮŤ2 ũšţŜŝŧyŠũŹ, ũš ŠaŢŠŸ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅ ȊȂȌȋȀȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ ȋǾȍȂȎȏȅ ȌȐȏș, ǿȂȁȐȖȅȆ ȇ
ŭũA nųŤ1ŨŜ ŮŞŪŤ1ŨŜ, ũŤ ŠŬšŨaũƁz ŞżŢŠŪŨŜ ŮŞŪŤ1ŨŜ, Ť3ŧŤ2 ǞȋȀȐ, ȊȂ ȁǽǿǽȆ ȎȊǽ ȋȔǽȉ Ȏǿȋȅȉ, ȅ ȁȍȂȉǽȊȅȜ ǿȂȇǽȉ Ȏǿȋȅȉ,
ūŪŦ0z ŭŦŬŜũƁaŨŜ ŮŞŪŤ1ŨŜ, Š0ũŠšŢš ŮŬůŠŷ2 Ũũ0şŤŨŤ Ť3 ŭŧš- ȅȈȅ ȌȋȇȋȜ ǿȅȎȇǽȉ Ȏǿȋȅȉ (ǬȎ. 131, 4), Ȍȋȇǽ ȉȊȋȀȅȉȅ ȏȍȐ-
ţaŨŤ ŨżŭŮŪ ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ƅŝŬsŵšŴŤ ƈŠŬůųeũũŪť ŠůŴŤ2 ȁǽȉȅ ȅ ȎȈȂȄǽȉȅ ȊȂ ȋǾȍȂȏȂȕș ȉȂȎȏǽ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȁȈȜ ȅȄȉȋ-
ŮŞŪeť, Ť3 ŞũŤ1ŠšŴŤ ŞŪ ŭŞzŮŤ1ŧŤŵš ŬaţůŨŜ ŝ9Ɓz Ť3 v3ūŪŭŮaŭ- ȃȁȂȊȊȋȆ ȁȐȕȅ ȏǿȋȂȆ ȅ ȊȂ ǿȊȅȁȂȕș ǿ ȎǿȜȏȅȈȅȖȂ ǿȂȁȂȊȅȜ
ũŪź ūŬšŨyŠŬŪŭŮƁź ſ3şw2 ŞŶ ūŪŭŧBŠũzz ŦŪũųŤ1ũŷ ųšŧŪŞż- ǞȋȃȅȜ ȅ ȔȂȍȂȄ ȅȌȋȎȏǽȎȊȐț ǬȍȂȉȐȁȍȋȎȏș ǢȀȋ ȊȂ ȌȍȋȄȍȅȕș
ųšŭŦŤűŶ Şšŵeť ŭŶ ŬaţůŨŪŨŶ ūŪţŬŤ1ŴŤ, Ť3 ŠHŧũzz ūŬš- ȍǽȄȐȉȊȋ ǿ ȌȋȎȈȂȁȊȅȂ ȇȋȊȓȘ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȒ ȁȂȈ, ȅ, ȌȍȂȄȍȂǿ
ţŬżŞŶ, ũŜ ŞŷŭHŦƁz ş0Ŭŷ ŞŤŠżũƁz, ƆŦŪŢš ſ3ŧeũŸ, Ť3 ŭaŨŶ ȁȋȈșȊȜȜ, ȃǽȃȁǽȏȂȈșȊȂȆȕȂ ȌȋȁȋǾȊȋ ȂȈȂȊț ȊȂ ǿȋȎȏȂȔȂȕș
ŢaŢŠũŹťŴš ŞŪŭŮšųeŴŤ. Ȋǽ ǿȘȎȕȅȂ ȀȋȍȘ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜ.
Ŧ7ƀ. ŋyŮŸ ŭŦ0ŬŶ ŦŶ ŞŪţũšŭeũƁź ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, ŨŪŧųaũƁš 26. ǧȍǽȏȇȅȆ ȌȐȏș ȇ ȎȏȜȃǽȊȅț ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȁȈȜ ȊǽȔȅ-
ſ4ŭŮŸ ũŪŞŪũŜų†ŧŸũŷŨŶ ƈŭŮeũŶ, Ť3 ŭŨŹŢeũƁš ƉųƁź, Ť3 ȊǽțȖȅȒ ȂȎȏș ȉȋȈȔǽȊȅȂ ȐȎȏ, ȎȉȂȃȂȊȅȂ ȋȔȂȆ ȅ ȐȕȂȆ ȁȋ
ƇŴƁź şŧůűŪŮA: ūŬƁeŨŸ ŝŪ tŭź1Šů ƇŨŶ ŭŤ1űŶ ūŬaţŠũŪŭŮŸ, ȀȈȐȒȋȏȘ ȄǽȏȇȊȐȏȅȂ. ǥǾȋ Ȑȉ, ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȎȂȀȋ ȌȋȈșȄȐȜȎș
ŞũBŴũƁz ŞŶ ŭšŝĮ ţŜŮŞŪŬŤ1ŞŶ Şű0Šŷ, ŭŨŪŮŬżŮŤ ŭšŝE ǾȂȄȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȎȅȒ ȔȐǿȎȏǿ ȅ ȄǽȇȈțȔȅǿ ǿȒȋȁȘ ȇ ȎȂǾȂ ȎȋǿȊȂ,
 
118
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ũŜųŤũašŮŶ, Ť3 ŭŞŪ‰ ŠŞŤŢſ1ũƁz. ń# Ŧaz Ƈŝw ŭyŮŸ žŝƁš Ť3ŭ- ȊǽȔȅȊǽȂȏ ǿȎȉǽȏȍȅǿǽȏșȎȜ ǿ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ ȅ ǿ Ȏǿȋȅ ȁǿȅȃȂȊȅȜ,
ūŷŮyšŮŶ ±Ţš ŞŶ ŨhŭŧšũũŹŨŶ Ũ0ŬŤ ū0ŨŷŭŧwŞŶ ūŧ†- ȅ ȏȋȏȔǽȎ ȅȎȎȈȂȁȐȂȏ, ȇǽȇȅȂ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜ ȌȈǽǿǽțȏ Ȍȋ ȉȘȎ-
ŞŜźŵŜz ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz; ņaz Ţš ±Ţš ŞŶ şŪŬũŤ1ŧŪ ŨhŭŧŤ ȈȂȊȊȋȉȐ ȉȋȍț ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȅ ȇǽȇȅȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ǿǿȂȍȀǽțȏ-
ſ3şw2 ŞŧŜşaſŨŜz ŬŜţůŨBũƁz; œŤŭŮa ŧŤ Ţš Ť3 ũš ūŬŤŨżŭũŜ ȎȜ ǿ ȀȋȍȊȅȈȋ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȜ ȂȀȋ, ȁȈȜ ȁȋȄȊǽȊȅȜ, ȔȅȎȏȘ Ȉȅ
ŭżŨšũŶ ş0ŬŸŦŤűŶ, Ť3 t žşGŧŜ ŭŞżŮŜ, Ť3ŧŤ2 ūŧeŞšŧŤ ūŬŤŨżŭ- ȋȊȅ ȅ ȊȂ ȎȉȂȕǽȊȘ Ȏ Ȁȋȍșȇȅȉȅ ȎȂȉȂȊǽȉȅ, Ȝȇȋ ȋȏ ǝȊȀȂȈǽ
ũŤ Ţš Ť3 ūŧżŞũŤ Ť3 t ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŷűŶ ŭŞżŮů. ń# ŭŤ1Ųš ƆŦŪŢš ȎǿȂȏǽ ȌȋȁǽȂȉȘȂ ȅȈȅ ȎȐȏș ȌȈȂǿȂȈȘ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȂ, ǿȎȂǿǽȂ-
ũżŦƁť ŞŧŜŠhŦŜ ŭŜŨŪŠeŬŢšŲŶ ūŪŭŬšŠĮ ŭŮŪS, ŨhŭŧšŨŶ ȉȘȂ ȎǿȂȏȐ ȌȍȋȏȅǿȊȘȉȅ, ȏȂȉȊȘȉȅ ȎȅȈǽȉȅ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ
ŭůŠS, Ť3 ŬŜţŠŹŧsz ŧyųŴŷz ū0Ũŷŭŧŷ t ş0ŬŴŤűŶ. ń# ƉŞŜ ȋȊ, ȇǽȇ ǾȘ ȊȂȇȅȆ ȎǽȉȋȁȂȍȃǽǿȊȘȆ ǿȈǽȁȘȇǽ, ȎȏȋȜ ȌȋȎȍȂȁȅ
Ƈŝw, t ŞŧŜşašŨŷűŶ ūŬƁeŨŧz ſ4Ţš t ũšşw2 ƅŝůųeũƁšŨŶ Ť3 ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ, ȋǾȎȐȃȁǽȂȏ ȅȒ ȅ ȍǽȄȁȂȈȜȂȏ ȈȐȔȕȅȂ ȌȋȉȘȎȈȘ
ŠŞŤŢeũƁšŨŶ ŞŪ ƇŨũŷz ŞŧŜşašŮŶ ŢŤ6ŮũŤŲŷ, nşũeŨŶ ȋȏ ȒȐȁȕȅȒ, ȅ ȋȁȊȅ ȅȄ ȊȅȒ ǿȈǽȀǽȂȏ ǿ ȉȘȎȈȂȊȊȐț ȃȅȏȊȅȓȐ
Ť3ŭūeŦŴŜŭz ŠyűŜ Ť3 ŞŪŠŷ2 ŝ9eŭŮŞšũũŷz Ť3ŭūHŧũšũũŜ, t Ȏǿȋț, ȇǽȇ ȒȈȂǾȘ ȊȂȇȅȂ, Ȋǽ ǿȋȁȂ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȄǽȉȂȕǽȊ-
ũŤ1űŢš Ť3 ūŤŮašŨŸ, ŞŪţŨŪşašŮŶ Ť3 Ť3ŭūŪŧũsšŮŭz ŭŞżŮŜ: ȊȘȂ ȅ ȋȀȊȂȉ ǡȐȒǽ ȅȎȌȂȔȂȊȊȘȂ, ȇȋȅȉȅ ȌȅȏǽȜȎș, ǿȋȄȉȋȀǽȂȏ
ƉŞŜ Ţš tŭŷŧašŮŶ ŞŪ şŧůŝŤũY ţŜŝŞeũƁz, ş0ŬšŭŮŸ ŭŤ1űŶ ȅ ȎǿȂȏȋȉ ȊǽȌȋȈȊȜȂȏȎȜ, ǽ ȁȍȐȀȅȂ ȋȏȎȘȈǽȂȏ ǿ ȀȈȐǾȅȊȐ ȄǽǾ-
tŮŬzŭaz. ōe Ţš ſ3ŠŤ1ũŜşw ŠżŧŪ ſ4ŭŮŸ ƉũŜşw ƇŨũŹ ǿȂȊȅȜ, ȎȏȍȜȎǽȜ Ȏ ȎȂǾȜ ȀȋȍȂȔș ȅȒ. Ǻȏȋ, ǿȌȍȋȔȂȉ, ǾȘǿǽȂȏ ȁȂ-
ŦŪŭũyŞŴŜşwŭz ŞšŠyŵŜşw ŦŶ ũšŝšŭeŨŶ Ť3 ŝGů ũšţŜŝŧyŠũw, Ȉȋȉ ȋȁȊȋȀȋ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȁȐȒȋǿȊȋ ǿȎȏȐȌȅȈ Ȋǽ ȌȐȏș, ȊȂȄǽǾȈȐȁ-
Ť3 ūŧŜųeŞũŷz ŬŤ1ţŷ ŮeŨũŷűŶ ŭŪŞŧeŦŴŜşwŭz ŭŮŬŜŭŮeť. Ȋȋ ǿȂȁȐȖȅȆ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽ ȅ ȇ ǞȋȀȐ, ȎȋǿȈȂȇȕȅȎș ȌȈǽȔȂǿȊȋȀȋ
ȍȐǾȅȖǽ ȏȂȉȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
Ŧ7ţ. ŀůŴA ƆŢš ſ3ŠŤ1ũŪź tŞeŬşŴŜz ŧůŦaŞŭŮŞŪ Ť3 ŧźŝŪ- 27. ǡȐȕǽ, ȍȂȕȅȏȂȈșȊȋ ȋȏǿȂȍȀȕǽȜ ȈȐȇǽǿȎȏǿȋ ȅ ȊȂȌȋ-
ūhŮũŪš ŨůŠŬŪŞaũƁš ƀŧżťŴŜşw ŦŤųeũƁz, ūŬŪŭŮhŨŶ Ţš Ť3 ȏȍȂǾȊȋȂ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȊȂȍǽȄȐȉȊȂȆȕȂȀȋ ȇȅȔȂȊȅȜ, ǿȉȂȎȏȋ ȃȂ
ũšƀŧ0ŝŤŞŷŨŶ ŭeŬŠŲšŨŶ t ūŬŤŴeŭŮŞƁz ƈŮżŴŤŮšŧz ȏȋȀȋ ȋǾȋȀǽȏȂǿȕǽȜ ȌȍȋȎȏȘȉ ȅ ȊȂȄȈȋǾȅǿȘȉ ȎȂȍȁȓȂȉ Ȍȋȁ
ƅŝŪşŜŮżŞŴŜz, žŝƁš ŞŶ ŝţ7Ź Ţš Ť3 ŞŶ ŭšŝĮ ŝŷŞašŮŶ. ń# ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȌȍȅȎȂȖȂȊȅȜ ǰȏȂȕȅȏȂȈȜ, ǿȎȂȀȁǽ ǾȘǿǽȂȏ ǿȎȜ ǿ
±Ţš ţŬŤ1ŮŶ Ť3 ŭŧhŴŤŮŶ, ŞżŬũŜ Ť3 Ť4ŭŮŤũũŜ ũšūŵyšŮŶ ũš- ȎȂǾȂ ȅ ǿ ǞȋȀȂ, ȅ ǿȎȂ, Ȕȏȋ ǿȅȁȅȏ ȅ ȎȈȘȕȅȏ [ǿ ȋǾȈǽȎȏȅ ǿȂȍȘ],
ŭůŨũżũũw, ƆŦw ūŬšŞŪţŴeŠŴŜz ŧź6Ůŷz ũšŞżŬƁz ūŬHūŜŭ- ȌȋȔȅȏǽȂȏ ǿȂȍȊȘȉ ȅ ȅȎȏȅȊȊȘȉ ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋ, ȇǽȇ ȌȂȍȂȎȏȐ-
ŮŤ, Ť3 ŞhŴš žŠŜ ţaŞŤŭŮŤ ũŪŭŤ1ŨŜz. ȌȅǿȕǽȜ ȔȂȍȂȄ ȌǽȀȐǾȊȘȂ ȌȍȋȌǽȎȏȅ ȊȂǿȂȍȅȜ ȅ ȊȋȎȜȖǽȜȎȜ
ǿȘȕȂ ǽȁȎȇȋȆ ȄǽǿȅȎȏȅ.
Ŧ7Ť. ľŭĮ ŠŪŝŬŪŠBŮšŧŤ ūŬšŠŞŜŬsšŮŶ Ť3ţŞŹŵeũũŜz Şż- 28. ǟȋ ȀȈǽǿȂ ǿȎȂȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȕȂȎȏǿȐȂȏ ȅȎȇȍȂȊȊȜȜ
ŬŜ, ſ3şŠA ũšŭůŨũżũšũŶ ŭŪŞżŮŶ ūŬŤũ0ŭŤŮŶ ŠůŴA, Ť3 Şŭs- ǿȂȍǽ, Ȍȍȅ ȇȋȂȆ ȁȐȕǽ ȊȂ ȇȋȈȂǾȈțȖȂțȎȜ ǿȋȁȅȏȎȜ ȉȘȎȈȅț,
ųšŭŦŤ tŨeŵšŮŶ ŭŜŨŪŧź1ŝƁš. ʼnŤųŮ0Ţš ŝŪ ŮaŦw Ť4ũŪ ŭŤ1ŧŸũŪ Ȋȋ ǿȎȂȓȂȈȋ ȋȏȉȂȏǽȂȏ ȎǽȉȋȈțǾȅȂ. ǥǾȋ ȏȋȈșȇȋ Ȕȏȋ ǿȘȎȏȐ-
ſ4ŭŮŸ ũhũŹ ŦŶ ū0ŠŞŤşwŨŶ ŭŪŞŧeŦŴŜşŪŭz ŞŪţŝŬŜũsŮŤ t ȌȅǿȕȂȉȐ Ȋǽ ȌȋȁǿȅȀȅ ȊȅȔȏȋ ȏǽȇ ȊȂ ȌȍȂȌȜȏȎȏǿȐȂȏ ȅȎȌȋȈ-
ŠżŧŜũƁz ţaūŪŞŹŠšť, ƆŦŪŢš Şŭšƀŧ0ŝũŹťŴšš ŭŜŨŪŧź1ŝƁš. ȊȜȏș ȁȂȈȋȉ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ȇǽȇ ǿȎȂȄȈȋǾȊȂȆȕȂȂ ȎǽȉȋȈțǾȅȂ (ȃǽ-
ōƁE ſ4ŭŮŸ ūŬšūsŮƁš ūŬšŠŭūżzũƁz ŮŵŜŧŤ1ŞŷűŶ. ōƁE ũšŠyşŤ ȈȂȊȅȂ ȌȈȋȏȅ). ǫȊȋ ȎȈȐȃȅȏ ȌȍȂȌȋȊȋț ȇ ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅț ȁǽȃȂ
ŮżŨŶ ūŪŠŨeŵšŮŶ, Ť3 ũšůŠŪŝŪŤŭŲBŧŸũŷ ŭŮŬ†ŭŮŤ ŮżŧŜ, ȅ ȍȂǿȊȋȎȏȊȘȉ. ǫȊȋ ǿȈǽȀǽȂȏ ǿ ȊȅȒ ȉȘȎȈș ȋ ȊȂȅȎȓȂȈșȊȘȒ
Ť4ŨŤŢš ŮšūŧŪŮY ŠůŴŤ2 ŭŮůŠeũů ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ, Ť3 ſ4Ţš ƀŧŪ- ǾȋȈȂȄȊȜȒ ȅ ȎȏȍǽȁǽȊȅȜȒ ȏȂȈǽ (ȂȎȈȅ ȎȏǽȊȐȏ ȎȏȍȋȀȋ ȃȅȏș) ȅ
ūŪŭŮŬŜŠaŮŤ ƅ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ũyŠŤŮŶ ƅŭŮŜŞŧsŮŤ ƆŦw ũŜ- ȏȂȉ ȋȒȈǽȃȁǽȂȏ ȃǽȍ ȍȂǿȊȋȎȏȅ ȁȐȕȂǿȊȋȆ ȅ ȎȇȈȋȊȜȂȏ ȂȂ ȋȏ-
 
119
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ŞżŮŶ ŝŧŜşŪūŪŦ0ťũŷz ŢŤ1ţũŤ. ōŜŨŪŧź1ŝƁš Ţš ſ4ŭŮŸ, ŝšţ- ȇǽȄǽȏșȎȜ ȋȏ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȆ (ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ ȈȅȕȂȊȅȆ) ȍǽȁȅ
ŭŧŪŞeŭũŪš ŧźŝŧeũƁš ŮżŧŜ: ſ4Ţš Ť3 ŭŜŨŪŧźŝŤ1ŞŜ ŭŪŮŞŪŬsźŵŤ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȇǽȇ ȊǽǿȂȏǽ Ȍȍȋȏȅǿ ȎǽȉȋȐȀȋȁȈȅǿȋȆ ȃȅȄȊȅ.
Ť4ũŪŦŜ, ŭŤ1ŬŹųŸ, ŠůŴšŧźŝŤ1ŞŜ Ť3 ŮŹŧŪŧźŝŤ1ŞŜ, ƈŠŜŧsšŮŶ ǢȎȏș ȃȂ ȎǽȉȋȈțǾȅȂ ȊȂȍǽȄȐȉȊǽȜ ȈțǾȋǿș ȇ ȏȂȈȐ, ȅȈȅ Ȏǽȉȋ-
ſ3şŪ2 t ŝGŜ Ť3 ŲaŬŭŮŞƁz ſ3şw2, ūŪ ūŬšūŪŠ0ŝũŪŨů ŭŧŪŞšŭŤ2: Ť4Ţš ȃǽȈȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȁȂȈǽȂȏ ȉȋȊǽȒǽ ȎǽȉȋȈțǾȅǿȘȉ, ȁȐȕȂȈț-
ŧź1ŝŤŮŶ ŠyŴů ŭŞŪź2, ūŪşůŝŤ1ŮŶ ź5 (Ĵwaũ. Ş7i, Ŧ7ſ). ǾȅǿȘȉ ȅ ȏȂȈȋȈțǾȅǿȘȉ, ȅ ȋȏȁǽȈȜȂȏ ȂȀȋ ȋȏ ǞȋȀǽ ȅ dzǽȍȎȏǿȅȜ
ǢȀȋ, Ȍȋ ȎȈȂȁȐțȖȂȉȐ ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋȉȐ ȎȈȋǿȐ: ȈțǾȜȖȅȆ ȁȐȕȐ
Ȏǿȋț ȌȋȀȐǾȅȏ ȂȂ (ǥȊ. 12, 25).
Ŧ7f. ń$Ţš ŝŪŧżţũšũũŹ ũŜųeũŴƁť ŠżŧŜũƁš ţaūŪŞŹŠšť 29. ǧȏȋ ȏȍȐȁȋȈțǾȊȋ ȊǽȔǽȈ ȅȎȌȋȈȊȜȏș ȄǽȌȋǿȂȁȅ Ǟȋȃȅȅ
ŝ9ƁŤűŶ, Ť3 ŮeūŧŷŨŶ ŬŜųeũƁšŨŶ ŧeşŦƁť kŬeŨŶ Ť4ũŪųšŭŮŞŜ ȅ Ȏ ȏȂȌȈȘȉ ȍǽȔȂȊȅȂȉ ǿȄȜȈ Ȋǽ ȍǽȉȂȊǽ Ȏǿȋȅ ȈȂȀȇȅȆ ȜȍȂȉ
ũŜ Şhź ŞţeŨŴƁť, ũš ŵŜŠŤ1ŮŶ ţŠŬaŞƁz ŮŹŧeŭũŜ, ũŤ ŞŶ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ, ȏȋȏ ȊȂ Ȗǽȁȅȏ ȄȁȋȍȋǿșȜ ȏȂȈǽ, ȊȂ ȐȃǽȎǽȂȏ-
ŢšŭŮ0ŦŪŭŮŤ ŠżŧŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ Ť3ţũšŨŪşašŮŶ, ũŤ ŞŶ ŮŬů- ȎȜ ȏȜȃȂȈȋȎȏȅ ȁȂȈ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȊȂ ȋȏȎȏȐȌǽȂȏ ǿ ǾȋȈȂȄ-
ŠżűŶ ūšųaŧůšŮŶ, ũš ţŬŤ1ŮŶ ŦŶ Ť3ũ0Ũů ŦŪŨY ƈũhŧw ƅ ȊȂȊȊȋȉ ȎȏȍǽȒȂ ȌȍȂȁ ȏȍȐȁǽȉȅ ȅ ȊȂ ȌȋȎȉǽȏȍȅǿǽȂȏ Ȋǽ ȁȍȐȀȋ-
ū0ŠŞŤţŹűŶ Ť3 ũšŬŜŠŤ1ŞŹ Ũhŭŧzŵů: ũŪ şŪŬsŵšź ŧźŝ0ŞƁź Ȁȋ ȇȋȀȋ, ȊȂȍǽȁȅǿȋ ȅ ǾȂȎȌȂȔȊȋ ȋȏȊȋȎȜȖȂȀȋȎȜ ȇ ȌȋȁǿȅȀǽȉ,
ŝŬŜţŠY ŭŹųeŮŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁŤ, Ȋȋ Ȏ ȀȋȍȜȔȅȉ ȃȂȈǽȊȅȂȉ ȕȂȎȏǿȐȂȏ ȎȏȂȄȂț ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ǿȋ
ŦŶ ŭšŝĮ Ů0ŦŨw ţŬS, Ť3 ŦŶ ŝ9ƁŤŨŶ ţaūŪŞŹŠšŨŶ: Ť3 ũŜ ǿȎȜȇȋȉ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȅ (Ȍȍȅ ǿȎȜȇȅȒ ȈȅȕȂȊȅȜȒ), ȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ
ŞŭsŦŶ ŠeũŸ ŭŪ ŭŧšţaŨŤ ŭżŨšũŜ ŭŞŪ‰ Š0ŧů ŨšŮašŮŶ ŞŪ ȎȂǾȜ ȋȁȊȋȀȋ ȅ Ȋǽ ȄǽȌȋǿȂȁȅ Ǟȋȃȅȅ, ȅ ȇǽȃȁȋȁȊȂǿȊȋ ǾȍȋȎǽȂȏ
ŭŮŬaũŹ ŢŤŞhűŶ, Š0ũŠšŢš ūŬŪţsŝũšŮŶ ŮŪŨY ƀŧaŦŶ ŝšţ- ǿ ȎȈȂȄǽȒ ȎȂȉȂȊǽ Ȏǿȋȅ Ȋǽ ȌȋȈȂ ȃȅǿȘȒ, Ȍȋȇǽ ȌȋȍȋȁȅȏȎȜ ǿ
ŭŮŬaŭŮƁz, Ť3 ŞŶ ŭŮeŝŧŸ ŞŪţŬŜŭŮeŮŶ ŬaţůŨŜ ŝ9eŭŮŞšũũŜ, ȊȂȉ ȄȈǽȇ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ǿȋȄȍǽȎȏȂȏ ǿ ȎȏȂǾȂȈș ǿȂȁȂȊȅȜ ǾȋȃȂ-
Ť3 ŦŧaŭŶ ūŬŤũšŭeŮŶ ţeŬũŪ ŭŧ0ŞŜ ūŬŤũŪŭsŵŸ, Ť3 ūŬƁŤ1ŠůŮŶ ȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȅ ȁǽȎȏ ȇȈǽȎ, ȌȍȅȊȋȎȜȖȅȆ ȄȂȍȊȋ ȎȈȋǿǽ ȅ Ȍȋȍȋȃ-
ŢŤ6ŮŜ ūŬaŞŠŷ ſ3şw2. ȁȂȊȅȜ ȌȍǽǿȁȘ.
l. ʼnŤ tŦyŠů Ţš ŮaŦw Ũũź2 ūŬšŠŭūżzũƁź ŝhŮŤ ŠůŴŤ2 30. Ǫȅ ȋȏ ȔȂȀȋ, ȁȐȉǽț, ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȂ ȁȐȕȅ ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ
ŭŦ0Ŭů Ť3 ŭŪŦŬŜŵeũũů, ƆŦŪŢš t ſ3ŠŤ1ũŷz ŞżŬŷ, ŞżŬŷ Ţš, ũŤ ȏǽȇ Ȏȇȋȍȋ ȅ ȌȋȎȌȂȕȊȋ, ȇǽȇ ȋȏ ȂȁȅȊȋȆ ǿȂȍȘ, Ȋȋ ǿȂȍȘ ȊȂ ȏȋȆ
ƆŢš ŞŶ ŝGŜ Ů0ŦŨw, Ť3 ŞŶ ſ3ŠŤũŪŬ0ŠũŜşŪ ſ3şŪ2 ŭũ7Ŝ, ũŪ Ť3 ȏȋȈșȇȋ, ȇȋȂț ǿȂȍȐțȏ ǿ ȂȁȅȊȋȀȋ ǞȋȀǽ ȅ ǢȁȅȊȋȍȋȁȊȋȀȋ ǮȘ-
Ť3ţŞŹŵeũũŷz: ŭŶ ũeźŢš ŞżŬůšŨŶ Ť4ŭŮŤũũŜ ŝhŮŤ ƅŝŹŮŪ- Ȋǽ ǢȀȋ, Ȋȋ ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȏȋȆ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȆȕȂȆ ǿȂȍȘ, ȇȋȂț ǿȂȍȐ-
ކũƁz űrŮHŞŜ, ±Ţš ƅŝŹŵA Ť3 ƈşŪŮ0ŞŜ ŧź1ŝzŵŷŨŶ ſ3şŪ2, Ť3 Ȃȉ, Ȕȏȋ ȇǽȇ ǿȎȂ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȜ DzȍȅȎȏȋǿȘ, ȇǽȇȅȂ ȋǾȂȏȋǿǽȈ ȅ
ūŬšŵſ1ũƁz Ť3 Ũ{ŦŤ žŠwŞŷ ƈşŪŮHŞŜũũŷz ŠƁaŞŪŧů Ť3 ŠżŧŜ- ȐȀȋȏȋǿǽȈ ǫȊ ȈțǾȜȖȅȉ ǢȀȋ, ȏǽȇ ȅ ȐȀȍȋȄȐ ȅ ȉȐȇȅ ǽȁȎȇȅȂ,
ŮšŧſŨŶ ſ3şw2. ōƁS ŞżŬŜ Ť3ţŞŹŭŮŞyšŮŶ ŠyŴů ƈūŪŞaŮŤ ŞŶ ȇȋȅ ȐȀȋȏȋǿǽȊȘ ȁȅǽǿȋȈȐ ȅ ȍǽǾǽȉ ȂȀȋ, ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋ ȅȎȏȅȊȊȘ.
ū0ŠŞŤţŹ ŭyŵů ūŪŧůųŤ1ŮŤ ƈŭŮŬŪeũƁš ŭ™hűŶ, ŝŧŜŢeũũŪš ǯǽȇǽȜ ǿȂȍǽ ȐǾȂȃȁǽȂȏ ȁȐȕȐ, ǿ ȌȋȁǿȅȀȂ ȎȐȖȐț, ȐȌȋǿǽȏș, Ȕȏȋ
Ť4űŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, Ť3 ŞŪŭŮšŵŤ2 ŦŶ ŞŷŭŪŮĮ ŭŞzŮhũŤ Ť4űŶ, Ť3 ȁȋȎȏȅȀȊȂȏ ȐȎȏȍȋȂȊȅȜ ȎǿȜȏȘȒ ȅ ǾȈǽȃȂȊȊȋȀȋ ȅȒ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ũŜŭŧżŠũŤŲŹ ſ4ť ŭŶ ũŤ1ŨŤ ŝhŮŤ ŲaŬŭŮŞƁz ŝ9Ɓz. ōŤ1Ųš Ţš ȎȏȅȜ, ǿȋȎȏȂȔȂȏ Ȋǽ ǿȘȎȋȏȐ ȎǿȜȏȋȎȏȅ ȅȒ ȅ ȎȋȁȂȈǽȂȏȎȜ ȎȋȊǽ-
Ť3ţŞŹŭŮŞyšŨŜ, ŬŜųŤ1ŮšŧŸũŹ ŦŶ ŠżŧŜũƁź ţaūŪŞŹŠšť ƈŭŮ- ȎȈȂȁȊȅȓȂț Ȏ Ȋȅȉȅ dzǽȍȎȏǿȅȜ ǞȋȃȅȜ. ǞȐȁȐȔȅ ȃȂ ȏǽȇ Ȑȁȋ-
ŬšŨŧsšŮŭz, ũš ŭŪŨũsŵŤŭz ŞŶ ŭšŝĮ, ũŪ ūŪŠŬŜŢaźŵŤ ȎȏȋǿȂȍȜȂȉǽ, ȋȊǽ ȍȂǿȊȋȎȏȊȂȂ ȐȎȏȍȂȉȈȜȂȏȎȜ ȇ ȁȂȈǽȊȅț Ȅǽ-
ŮŬůŠaŨŶ ƉũŹűŶ, Ť3 ūŪŠ0ŝũŷŨŤ ū0ŠŞŤşŤ şŪũsŵŤ ūŪŭŮŤ1ş- ȌȋǿȂȁȂȆ, ȅ Ȋȅ ȉǽȈȋ ȊȂ ȇȋȈȂǾȈȜȎș, ȎȏǽȍǽȂȏȎȜ Ȍȋȁȍǽȃǽȏș
ũůŮŤ ŭŪŞšŬŴeũŭŮŞŪ Ť4űŶ. ȏȍȐȁǽȉ ȅȒ, ǿ ȔǽȜȊȅȅ ȌȋȁȋǾȊȘȉȅ ȅȒȊȅȉ ȌȋȁǿȅȀǽȉȅ ȁȋȎ-
ȏȅȀȊȐȏș ȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ ȅȒ.
 
120
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

lŜ. ōŪŤţŨŹũsŮŤŭz nŝhųš ŞũżŴũšš ŧŤŲA ƈŭŮŬŪeũƁš 31. ǫǾȘȔȊȋ (ȏ. Ȃ. ǿ ȌȋȍȜȁȇȂ ǿȂȖȂȆ) ǿȊȂȕȊȂȉȐ ǿȅȁȐ Ȉȅ-
ŭŶ ŞũyŮŬšũũŤŨŶ ŠůŴŤ2 ƈŭŮŬŪeũƁšŨŶ, kŦŪŞ0 ŝŪ ƇŨũŪš ȓǽ ȅȄȉȂȊȜȏșȎȜ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȂȊȊȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅț
ŠŞŤŢeũƁš ſ3S ŠżŧŜũƁš Ť4ŨŜŮŸ, ŮŜŦŪŞŪ2 Ť3 ţŬaŦŶ ŧŤŲA ţŬs- ȁȐȕȅ. ǥǾȋ ȇǽȇȋȂ ȁȂȈǽȊȅȂ ȅȉȂȂȏ ȉȘȎȈȂȊȊȋȂ ȂȂ ȁǿȅȃȂȊȅȂ,
ŵŷŨŶ Ť3ţ8zŞŧsšŮŶ ŭŞŪE ŬŜŭūŪŧŪŢeũƁš: ŭŶ ŠżťŭŮŞůźŵŤŨŤ ȏǽȇȋȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂ ȜǿȈȜȂȏ ǿ ȎȂǾȂ ȁȈȜ ȎȏȋȜȖȅȒ ȅ Ȅȍǽȇ
ŝŪ ū0Ũŷŭŧŷ ŭŪţŜŞŹŵŜŞŜsťŭz Ť3 ŭŪŤţŨŹũsšŨŸ, nŞŪşŠA (ǿȄȀȈȜȁ, ǿȅȁ) Ȉȅȓǽ. ǮȋȍǽȎȌȋȈǽȀǽȜȎș ȅ ȎȋȅȄȉȂȊȜȜȎș ȎȋȋǾ-
Ƈŝw ţŬŤ1Ůŭz ŭŞżŮšŧŶ, ŭeŬŠŲů Şšŭšŧsŵůŭz, ƅ ŞŪŭűŪŢ- ȍǽȄȊȋ Ȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȌȋȉȘȎȈ, ȅȊȋȀȁǽ ǿȅ-
ŠeũƁŤ ŝŧŜşŤ1űŶ ūŪŨŷŴŧeũƁť Ť3 ŬŜţŨŷŴŧeũƁť ƅ ŝţ7Ź: nŞŪş- ȁȅȏȎȜ ȋȊ ȎǿȂȏȈȘȉ, ȇȋȀȁǽ ȎȂȍȁȓȂ ǿȂȎȂȈȅȏȎȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
Ša Ţš ŠŬsűŧŶ Ť3 ŨŬaųšũŶ, ƅ ū0ŨŷŭŧŹűŶ ŝšţŨżŭŮƁz ƅşŪŬ- ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȜ ǾȈǽȀȅȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ȅ ȍǽȄȉȘȕȈȂȊȅȆ (Ɵƒ
ųŜŞašŨŸ. ľŶ ũŤ1űŢš Ť3 ƈŮŜŤ1ŮŤŭz ũżŭŮŸ ŞŪţŨ0ŢũŪ Šżť- ƗƐƖƈƟƒ) ȋ ǞȋȀȂ; ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȌȋȎȐȌȈȂȊȂȂȏ ȅ ȉȍǽȔȊȂȂȏ, ȇȋȀȁǽ
ŭŮŞůšŨŪŨů t Ť3ŨyŵŤűŶ ųyŞŭŮŞŜ ŠůŴŤ2 ƅŝůųſ1ũũŜ: ţŜũE, ȋȀȋȍȔǽțȏ ȊȂȐȉȂȎȏȊȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ. ǬȋȔȂȉȐ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ
Ť3ŧŤ2 Ť3ţŨżũŜ ſ4ŭŮŸ ŠšŭũŤ1Ųŷ ŞhŴũzşw: ƆŞũŜ ſ4ŭŮŸ ŮżŨŶ, Ȑȏǽȅȏș ȁǿȅȃȂȊȅȆ ȅ ȔȐǿȎȏǿ, ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȖȅȒ ǿȊȐȏȍȅ, ȋȏ ȏȂȒ
ƆŦw ţũašŨŜ Ť3 ŧźŝeţũŜ, ſ4źŢš ūŪŬ0ŢŠŴšŭz t Š¦Ŝ ŭŞhŴš, (ȈțȁȂȆ), Ȕșȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ȋǾȐȔȂȊȘ. ǫǾȘȔȊȋ Țȏȋ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ
ŭŞżŮŶ Ť3 ŭ0ŧŸ ŝhŴŜ ŝŧŤ6ŢũŤŨŶ. ń#ŧŤ2 ŦŬŜŨŪŧŷ2 ſ4ŭŮŸ ŭŤ1ŧŶ Ť3 ȅȈȅ ȋȏ ȌȍǽǿȋȆ ȍȐȇȅ ǟȎȂǿȘȕȊȂȀȋ, ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȅ ȔȂȀȋ ȋȊȅ
ŭŨůŵeũƁz ūŪŨŷŭŧHŞŶ: ƆŞŭŮŞšũũŪ ũżŦŪš ſ4ŭŮŸ ŭŤ6ŨŶ, ǿȋȄȍȋȃȁǽțȏȎȜ ǿ ȁȐȒȂ, ȎȏǽȊȋǿȜȎș ȎȋȈșț ȄȂȉȈȅ ȅ ȎǿȂȏȋȉ
ŭŤ1ŬŹųŸ, tŨeŵůŵŷŨŶ ŮŪ2, Ť3 ũŜųšŬŮaũƁš w4ŝŬŜţŜ ŭũ7Ŝ ŝ9Ɓz ȉȣȍǽ (ǩȑ. 5, 13–14); ȈȅǾȋ Țȏȋ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ ȋȏ ǿȋȎȎȏǽȊȅȜ
ũŜ ŭšŝĮ ũŪŭsŵŷŨŶ ŭŞŹŮŧżťŴŪ ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŤ ŠŜŬŪŞa- ȄȈȘȒ ȎȅȈ ȅ ȎȉȜȏȂȊȅȜ (ȎȉȐȖȂȊȅȜ) ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȅ Țȏȋ ȏȋȃȂ
ũƁŤ. ȋȔȂǿȅȁȊȋ ȁȈȜ ȊȅȒ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȋȊȅ ȋȏǿȂȍȀǽțȏ ȏȋŌ (ȎȋȌȍȋȏȅǿȈȜ-
țȏȎȜ ȚȏȋȉȐ), ȊǽȔȂȍȏǽȊȅȂ (ȋȏȌȂȔǽȏȋȇ) ȋǾȍǽȄǽ ǮȘȊǽ ǞȋȃȅȜ
ȊȋȎȜȖȅȂ ȎǿȂȏȈȋȎȏȊȋ ǿ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜȒ.
lŞ. ľũyŮŬšũũšš ŠżŧŜũƁš, Ť3ŧŤ2 ŞŹũŲſ1ŞŶ ŞŤũ0ŞũŪ ŝŷ- 32. ǟȊȐȏȍȂȊȊȂȂ ȁȂȈǽȊȅȂ ȅȈȅ ǿȂȊȓȘ ȄǽȎȈȐȃȅǿǽȂȏ ȁȐȕȂ,
ŞašŮŶ ŠůŴŤ2, Ť3ŧŤ2 ŮŪŨŧeũƁť Ť3 ŨyŦŶ: ţŜũE žŵš Ƈŝw ƅ ȅȈȅ ȇǽȄȊȅ ȅ ȉȐȇȅ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȋȊȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȄǽȊȅȉǽ-
ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŞeŵšűŶ ƈūŬŜŢũsšŮŭz, Ť3 ŭŨŤŬšũũŪŨyŠ- ȂȏȎȜ ǿȂȖǽȉȅ ȅ Ȏ ȈțǾȋǿȅț ȐȁȋǾȍȜȂȏ ȌȋȈȂ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁ-
ŬƁz ŧźŝŪůŠŪŝŬsšŮŶ ŨŹŭŮA: Ť4ŨŜŮŸ ũŜūŪeũƁš ŭŞhŴš ŭŧeţ- ȍȅȜ, ȏȋ, ȅȉȂȜ ȎȈȂȄȊȋȂ ȎǿȘȕȂ ȋȍȋȕȂȊȅȂ, ǿȋȄȁȂȈȘǿǽȂȏ ȇ Ǟȋ-
ũŪš, Ť3 ŞŪţŠżŧŪŞŜšŮŶ ŧźŝ0ŞŸ ƆŢš ŦŶ ŝGů, Ť3 ŞżŬů, Ť3 ſ4Ţš ȀȐ ȈțǾȋǿș ȅ ǿȂȍȐ, ǽ ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ ȎȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂ, ȔȂȍȂȄ ȇȋȅ
ŦŶ ŝŧŤ1ŢũšŨů ŭŪŭŮŬŜŠaũƁš. ń$ŨŤŢš ŠůŴA ŞŪţ8wŝŬŜţyź- ȁȐȕǽ, ȋȏȋǾȍǽȃǽȜ ǿ ȎȂǾȂ ȇȍǽȎȋȏȐ ȋǾȍǽȄǽ DzȍȅȎȏȋǿǽ, ǾȘǿǽȂȏ
ŵŤŭz ŞŶ ŠŪŝŬ0Ůů w4ŝŬŜţŜ űrŮ0ŞŜ, ŭŞżŮŶ ŝŷŞašŮŶ ųšŧŪ- ȎǿȂȏȋȉ ȁȈȜ ȈțȁȂȆ, ȈȐȔǽȉȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȌȍȅǿȈȂȇǽȜ ȇ ȎȂǾȂ
ŞżŦwŨŶ, Ť3 ŧůųaŨŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ūŬŤŞŧŜųŤ1ŮŶ ŦŶ ŭšŝĮ ǿȄȋȍȘ ȅȒ ȅ ǿȎȂȒ ǿȋȄǾȐȃȁǽȜ ȇ ȎȈǽǿȋȎȈȋǿȅț ǞȋȀǽ. ǢȎȈȅ ȃȂ
ţŬBũƁz Ť4űŶ, Ť3 ūŪŠŞŤ1ŢŤŮŶ ŞŭżűŶ ŦŶ ŭŧŜŞŪŭŧ0ŞƁź ŝ9Ɓź. ȋȊȋ ȄǽȊȅȉǽȂȏȎȜ ǿȂȖǽȉȅ ȁȋȈșȊȅȉȅ ȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȉȅ, ȅ
İŵš Ţš ƅ Š0ŧŸũŷűŶ Ť3 ųšŧŪŞżųšŭŦŤűŶ, Ť3 ŬŪŞſ1ũũŷz ŨŹŭŮA ȌȋȁȄȂȉȊȘȂ ȌȍȋȇǽȌȘǿǽȂȏ ȅ ǿȄȍȘǿǽȂȏ ȉȅȊȘ ȀȍȂȒǽ, ȏȋ, ȋǾȁǽ-
ŞŪţŨůŵašŮŶ Ť3 ŞŪţŢŤţašŮŶ şŬżűŶ, ŭũŤ1ţů Ť3ŨyŵŤ ƀŧŪ- ǿǽȂȉȋ ǾȐȁȐȔȅ ȎȊȅȄȐ Ȏȉȍǽȁȋȉ ȅ ȉȍǽȇȋȉ, ǿȋȄȁȂȈȘǿǽȂȏ ȊȂ-
ŭŨŬaŠƁš Ť3 ŨŬaŦŶ: ŞŪţŠżŧŪŞŜšŮŶ ũeũŜŞŤŭŮŸ Ť3 tŞŬŜŵeũƁš ȊǽǿȅȎȏș ȅ ȋȏǿȍǽȖȂȊȅȂ ȇ ȁȋǾȍȐ, ȔȂȍȂȄ ȇȋȅ ȁȐȕǽ, ȋȏȋǾȍǽȃǽȜ
ŝŧŜşaşw Ť4ŨŢš, ūeŬŭŮũŷŨŶ ŞŪwŝŬŜţyźŵŤŭz Ť3 ŝšţ8wŝŬaţ- ǿ ȎȂǾȂ ȌȂȍȎȏȊȘȆ ȅ ǾȂȄȋǾȍǽȄȊȘȆ ȋǾȍǽȄ ǿȂȏȒȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ,
ũŷŨŶ w4ŝŬŜţŪŨŶ ŞeŮűŜşw, ŮŸŨA ŞŭsųšŭŦŤ ūŬŤŝŧŤŢaź- ȉȍǽȇȋȉ ǿȎȂȓȂȈȋ ǾȘǿǽȂȏ ȁȈȜ ȌȍȅǾȈȅȃǽțȖȅȒȎȜ, ȊȂȌȋȏȍȂǾ-
ŵŷŨŭz ŝŷŞašŮŶ: Ť3 ŠżŧŜũƁšŨŶ ƀŧhűŶ, Ť3 ŝšŭżŠŪź ŬŜŭ- ȊȘȉȅ ȁȂȈǽȉȅ ȅ ǾȂȎȂȁǽȉȅ ȍǽȄǿȍǽȖǽȜ ȊȂȄȈȋǾȅǿȘȂ ȅ ȊȂȐȏ-
 
121
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ŮŧŹŞašŮŶ ŠyŴŷ ũšŧeŭŮũŷ Ť3 ũšůŮŞšŬŢŠeũŷ, Ť3 ūŪŠ- ǿȂȍȃȁȂȊȊȘȂ ȁȐȕȅ ȅ ǿȋȄǾȐȃȁǽȜ ȒȐȈȘ Ȋǽ ǞȋȀǽ. ǟ ȇȋȊȓȂ ȃȂ
ŞŤ1ŢšŮŶ ũŜ ŝGŜ űůŧY. ń# ŮaŦw ŞŶ ũŤ1űŢš u5ŝŪ ŭŨeŬŮƁź ǿȎȂȀȋ, ǿ ȇǽȇȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ ȄǽȎȏȅȀȊȐȏǽ ǾȐȁȂȏ ȁȐȕǽ ȎȉȂȍȏȅț,
ūŪŭŮŤŢeũŜ ŝyŠšŮŶ ŠůŴA, Ť3 ŞŪţŠŜsũƁš ūŪ ŬaŞšũŭŮŞů ȎȋȋǾȍǽȄȊȋȂ Ȏ ȏȂȉ ȌȋȈȐȔȅȏ ȅ ǿȋȄȁǽȜȊȅȂ.
ƅŝŬŹŮašŮŶ.
lş. ľŪţŠżŧŪŞŜŮšŧŸ ƀŧhűŶ Ũhŭŧšť, ŨŬaųũŷ ŭŞŪ‰ ŮŞŪ- 33. ǟȋȄȁȂȈȘǿǽȏȂȈș ȒȐȁȘȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ȉȍǽȔȊȘȉ ȅ ȌȂ-
ŬŤ1ŮŶ Ť3 ŠŬsűŧŷ ŞũBŴũƁz ţŬaŦŤ, Ť3 ŝšţşŧaŭšũŶ ƄţhŦŶ ȔǽȈșȊȘȉ ȁȂȈǽȂȏ ǿȊȂȕȊȅȆ ǿȅȁ Ȉȅȓǽ ȎǿȋȂȀȋ, ȜȄȘȇ — ȊȂȎȌȋ-
Ť4ŨŜŮŸ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ūżŭũšť, Ť3 ũšůŠŪŝŪŭŬżŮšũŶ ſ4ŭŮŸ ȎȋǾȊȘȉ ȇ ȌȂȊȅț ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȌȂȎȊȂȆ ȅ ȎȂǾȜ — ȁȈȜ ǿȎȂȒ
ŞŭBŨŶ ŞŶ ŝšŭżŠů. ľŪţŠżŧŜŮšŧŸ Ţš ŝŧŜşŤ1űŶ Ť3 ŝšţŭŨeŬŮ- ȊȂȌȍȅȜȏȊȘȉ ȅ ȊȂȃȂȈǽȊȊȘȉ ǿȎȏȍȂȔȊȅȇȋȉ ȅ ȎȋǾȂȎȂȁȊȅȇȋȉ.
ũŷűŶ ŭŜŠHŞŶ ŭeŬŠŲŜ, ŬŜŠŪŭŮŪŞţ0ŬũŪ Ť3 ŞŪţŬaŠŪŞŜũũŪ ǟȋȄȁȂȈȘǿǽȏȂȈș ȃȂ ǾȈǽȀȅȒ ȅ ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȘȒ ȌȍȋȅȄȍǽȎȏȂȊȅȆ ǿ
Ť4ŨŜŮŸ ŧŤŲE, ŭŧŜŠŦŪūżŭũŤŞŶ Ţš ŞŶ ŨŪŧſ1ũƁz ƄţhŦŶ ŭŞ0ť, ȎȂȍȁȓȂ ȍǽȁȐțȖȂȂȎȜ ȅ ȐȈȘǾǽțȖȂȂȎȜ ȅȉȂȂȏ Ȉȅȓȋ, ȅ ȎȈǽȁȇȋ-
Ť3 ŞŭšşŪ2 ŭšŝE ŞŶ ŝšŭżŠů ŭŧŜŠųaťŴŜ. ĸŦw kŞŧeũũů ŝhŮŤ Ť3 ȄǿȐȔȊȘȆ ǿ ȉȋȈȅȏǿǽȒ ȜȄȘȇ, ȅ ȁȈȜ ǿȎȂȒ ǿȎȂȀȁǽ ǾȘǿǽȂȏ Ȍȍȅ-
ŝŷŞaŮŤ ţŬsŵŷŨŶ tŭź1Šů Š0ŝŬŹ Ť3 ŭŜŨŪŨY ŮŪŨY ūŪŠ8 ȜȏȊȘȉ ȎȋǾȂȎȂȁȊȅȇȋȉ. ǯǽȇ Ȕȏȋ ȋȏȎțȁǽ ȁȈȜ ǿȎȂȒ, ǿȅȁȜȖȅȒ
ŬŜŝ0ŮŪź ſ3ŵE ũšųŤ1ŭŮŷűŶ ŭyŵšŨů ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3 ūŪŠ8 ũyŢ- ȁȋǾȍȂ, ȜǿȊȋ ȂȎȏș ȅ ǾȘǿǽȂȏ, ȇȏȋ ȅȄ ȏǽȇȋǿȘȒ ȊǽȒȋȁȅȏȎȜ ȂȖȂ
ŠŪź ţŜŦ0ũŜ ŭyŵšŨů ţšŨũaşw ŨůŠŬŪŞaũƁz: Ť3 ŭŞŪŝ0ŢŠ- ǿ ȍǽǾȎȏǿȂ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȅ ȎȋȎȏȋȅȏ Ȍȋȁ ȊȂǿȋȈșȊȘȉ
ŴšŨůŭz ŮŜŦŪŞhz ŬŜŝ0Ůŷ, ţŜŦ0ũŪŨŶ ŠyűŜ, ūŪ ūŬšŨyŠ- ȄǽȇȋȊȋȉ ȄȂȉȊȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ, ȅ ȇȏȋ ȋȎǿȋǾȋȃȁȂȊ ȋȏ ȏǽȇȋȀȋ
ŬŪŨů ŭŪŧŪŨHũů: ŭeŬŠŲů Şšŭšŧsŵůŭz, ŲŞŹŮeŮŶ ŧŤŲE: ŞŶ ȍǽǾȎȏǿǽ ȄǽȇȋȊȋȉ ǡȐȒǽ, Ȍȋ ȌȍȂȉȐȁȍȋȉȐ ǮȋȈȋȉȋȊȐ: Ȍȍȅ
ūšųaŧšűŶ Ţš ŭyŵů, ŭżŮůšŮŶ (ŋŬŤŮų. ſ7i, Gi). ǿȂȎȂȈȣȅ ȎȂȍȁȓǽ ȈȅȓȂ ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ ȓǿȰȏȐȖȅȉȗ, ǽ ǿȗ ȌȂȔǽȈȅ
ȋȊȋ ȁȰȈǽȂȏȎȜ ȐȊȘȈȘȉȗ (ǬȍȅȏȔ. 15, 13)
lŠ. ŀżzŮšŧŸũŹ ŭŪŞšŬŴaſŨŷz ŭŮŬ†ŭŮŤ, ŠżzŮšŧŸũŹ Ť3 34. ǡȂȈǽȉȅ ȐȇȋȍȂȊȜțȖȅȂȎȜ, ȎȏȍǽȎȏȅ ȁȂȈǽȉȅ ȃȂ Ȍȍȋȏȅ-
Ť3ŭŲŹŧsźŮŭz. ĸŦŪŢš ŝŪ ũšŞŪţŠšŬŢaũƁš ŭŧaŭŮŸ, Ť3 ƅŝ8zŠe- ǿȋȌȋȈȋȃȊȘȉȅ ȅȉ ȅ ǿȍǽȔȐțȏȎȜ. ǥǾȋ ȇǽȇ ȊȂǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ,
ũƁš Ť3 ŢŤŮƁE ũšŬŜŠŤ1ŞŪ Ť3 ŬŜţŧƁsũũŪ, ƅŭŮŬaŭŮŞšũũŹťŴšš ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ ȅ ȋǾȗȜȁȂȊȅȂ, ȃȅȄȊș ȅȄȊȂȃȂȊȊǽȜ ȅ ȍǽȎȎȂȜȊ-
ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ŭŪŞšŬŴaźŮŶ ŞŶ ŠůŴŤ2, Ť3 ũŜŠBzũƁz ŝšţ- ȊǽȜ ȋǾȍǽȄȐțȏ ǿ ȁȐȕȂ ȎȏȍǽȎȏȊȋȂ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂ ȅ ǿȂȁȐȏ ȂȂ ȇ
ŨBŭŮũŜ ŮY ŞšŠyŮŶ: ŮaŦw ƈŮŹŭũeũƁš Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ȁȂȈǽȉ ȊȂȐȉȂȎȏȊȘȉ; ȏǽȇ ȐȏȂȎȊȂȊȅȂ ȎȂǾȜ ǿȋ ǿȎȂȉ ȅ ǿȋȄȁȂȍ-
ŮŬůŠŷ2 Ť3 ū0ŠŞŤţŤ Šůű0ŞũƁŤ, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ŭũŜŝŠŹŞaźŮŶ ȃǽȊȅȂ, ȏȍȐȁȘ ȅ ȌȋȁǿȅȀȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ ȎȊǽǾȃǽțȏ ȂȂ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ſ4ť, Ť3 t ūŬŤŭŮŬaŭŮƁz ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ŮY ūŬŤŞ0ŠzŮŶ. ȎȏȅȂȉ ȅ ȅȄ ȎȋȎȏȋȜȊȅȜ ȎȏȍǽȎȏȊȋȀȋ ȌȂȍȂǿȋȁȜȏ ȂȂ ǿ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ
ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȊȋȂ.
lſ. Ł#şŠA, t ūŬŤŝŪŧżţũšũũŜ ŦŮŪ2 Ť3 ŦŬżūŦŜ ūŪŠŞŤ1Ţ- 35. ǧȋȀȁǽ ȇȏȋ ȔȂȍȂȄ ȌȍȅȏȍȐȁȊȋȂ ȅ ȐȎȅȈȂȊȊȋȂ Ȍȋȁǿȅȃ-
ũŤųšŭŮŞŜ, ŠŜŬŪŞaũƁť ŞšŧŤ1ŦŤűŶ t ŝGŜ ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁšŨŶ ȊȅȔȂȎȏǿȋ Ȍȍȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȅ ȎȌȋȁȋǾȅȏȎȜ ȋȏ ǞȋȀǽ ǿȂȈȅ-
ŭūŪŠ0ŝŤŮŭz, ŮaŢš ũŤţŞŧšųeũŶ ŝhŞŶ toũyŠů, ŭŮŬŜŭŮeŨŶ ȇȅȒ ȁǽȍȋǿ, ǽ Ȍȋȏȋȉ, ȌȋȎȏȐȌȅǿȕȅȎș ȋȏȏȐȁǽ, ȌȍȂȁǽȊ ǾȐȁȂȏ
ūŬeŠŜũŶ ŝyŠšŮŶ Ť3 ŝŹŭHŨŶ: ũŜŦŜţaŮšŧšŨŶ ŠŜ ŞżŭŮŸ ŭšŝE ȎȏȍǽȎȏȜȉ ȅ ȁȂȉȋȊǽȉ ȊǽȇǽȄǽȏȂȈȜȉ, ȁǽ ǿȂȁǽȂȏ ȏǽȇȋǿȋȆ, Ȕȏȋ
ŞŪţŞhŭŤŞŴŜŭz, Ť3 ŞšŧŤ6ŦŜ ƅ ŭšŝĮ ŞŪţŨũżŞŴŜ, Ť3 ũŜ Ť3ũżűŶ ȌȍȂǿȋȄȊȂȎȎȜ ȅ ǿȂȈȅȇȋȂ ȊȂȔȏȋ ȋ ȎȂǾȂ ǿȋȄȉȂȔȏǽȈ, Ȏ ȌȍȂȄȍȂ-
ŞŪţũeŭŴŜŭz. ʼnŤ tŦyŠů Ţš u5ŝŪ tŤ1ũůŠů ŮŜŦŪŞhť ƅŝŬs- ȊȅȂȉ ȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ ȁȍȐȀȅȒ. ǪǽȔǽȈȋ ȀȍȂȒǽ — ȀȋȍȁȘȊȜ (Ǯȅȍ. 10,
ŵšŮŶ Ť3ŭŲŹŧeũƁš Ť3 ŭŞŪŝŪŢŠeũƁš t ŭŪŠšŬŢaŵŤűŶ ŢŤŞ0ŮŶ 15). ǥ ȂȉȐ Ȋȅ ǿ ȔȂȉ ȁȍȐȀȋȉ ȊȂ ȊǽȆȏȅ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿǽ ȅ ȅȄǾǽǿ-
ſ3şw2, ŬaţŞŹ Ů0ųƁź ƅ ſ4Ţš ŞŪŭŮšŵŤ2 ſ3ŨY ūŪŦŜsũƁšŨŶ ŞŶ ȈȂȊȅȜ ȋȏ ȋǿȈǽȁȂǿȕȅȒ ȂȀȋ ȃȅȄȊșț ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȁȂȉȋȊȋǿ, ȇǽȇ
 
122
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ūeŬŞŪš ƈŭŮŬŪeũƁš, Ť3 ƈūŪŮŬšŝŤ1ŮŤ űŪŠaŮŜz Š0ŝŬŹ, ŭŨŤ- ǿ ǿȋȄǿȂȁȂȊȅȅ ȎȂǾȜ ǿ ȌȍȂȃȊȂȂ ǾȈǽȀȋȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂ ȔȂȍȂȄ Ȍȋ-
ŬeũƁš Ť3 ūŪţũaũƁš ŭŞŪŤ1űŶ ŨżŬŶ: Ť4ŨŤŢš ŞŭsŦŶ ŭŮŪsť ȇǽȜȊȅȂ, ȅȄǾȍǽǿ ȎȂǾȂ ǿ ȌȋȎȍȂȁȊȅȇȅ Ȍȍȅ ȎȂȉ ȁȋǾȍȘȂ — Ȏȉȅ-
Š0ŝŬŹ ũŜ ƅŭũŪŞaũƁŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, Ť4ŨŜŮŸ ŭšŝE ūŪŠ8 Şŭeź ȍȂȊȅȂ ȅ ȎȋȄȊǽȊȅȂ ȎǿȋȅȒ ȉȂȍ, Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȇȋȅȒ ǿȎȜȇȅȆ,
ŮŞaŬƁź. ȁȋǾȍȂ ȎȏȋȜȖȅȆ Ȋǽ ȋȎȊȋǿǽȊȅȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȎȂǾȜ
ȊȅȄȕȅȉ ǿȎȜȇȋȆ ȏǿǽȍȅ.
lƀ. ŌaŞũŪ ƀŧŪ2 ſ4ŭŮŸ ūŬšŠ8 ŝGŪŨŶ Ť3 ųšŧŪŞżŦŤ ŢŤŞyŵŤŨŤ 36. ǭǽǿȊȋȂ ȄȈȋ ȂȎȏș ȅ ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ ȅ ȌȍȂȁ Ȉțȁșȉȅ, ǿȋ
ūŪ ŝţ7Ź, ſ4Ţš Ť3 ŞŭŮŬaŭŮŞšũũů ŦŪŨY ŝhŮŤ ŠŹsũƁŤ ūŬŪŤţ- DzȍȅȎȏȂ ȃȅǿȐȖȅȉȅ, ȇǽȇ ȏȋ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȎȏȍǽȎȏȂȊ ȁȂȈǽȉȅ, ȏǽȇ
ŞŪŧeũƁz ũšůŠšŬŢaũƁšŨŶ, Ť3 ŞŪţşŪŬŠżŞŴůŭz ŞŶ ŠŪŝŬŪŠż- ȅ ȏȋ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊǽȁȉȂȊ ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ ȁȐȒȋȉ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅȜ.
ŮšŧšűŶ ŠyűŪŨŶ ŨũżũƁz. ń$ŨŢš ŝŪ w4ŝŬŜţŪŨŶ ūeŬŞŜşw ǥǾȋ ȇǽȇ ȋ ȁȂȈǽȒ ȌȂȍǿȋȀȋ ȅ ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȑ ȊȂȀȋ ǾȘǿǽȂȏ ȏǽȆ-
ŠżzŮšŧŸũŹ Ť3 ƉŮŜť ŝŷŞaźŵŜz ŭŬaŨũŪ ſ4ŭŮŸ Ť3 şŧŜş0ŧŜŮŤ: Ȋȋ, ȎȏȘȁȊȋ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏș (Ǣȑ. 5, 12): ȏǽȇ ȅ ǿȘȎȋȇȋȎȂȍȁȅȂ
ŮaŦw Ť3 ŞŮŪŬaşw ŞŪţŞŷŴeũƁz ŭeŬŠŲŜ, ŨeŬţwŭŮŤ ŭyŮŸ ǿȏȋȍȋȀȋ ȉȂȍȄȋȎȏș ȂȎȏș ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ (Ȏȉ. ǬȍȅȏȔ. 16, 5); ȅ ȇǽȇ
ūŬšŠ8 ŝGŪŨŶ. ń# ƆŦŪŢš ƉũŶ ũšũŜŞŤ1ŠŤŨŸ ſ4ŭŮŸ ŝGů ŞŶ ūŪŦ0ť, ȏȋȏ ȋȏǿȍǽȏȅȏȂȈȂȊ ǞȋȀȐ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ǫȊ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȅȉȂȏș ǿ ȊȂȉ
ţŜ ſ4Ţš ŝhŮŤ ſ3ŨY ūŧ0ŮŸ ūŪ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ŭŧŪŞšŭŤ2: ŮaŦw ȌȋȇȋȜ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊ ȌȈȋȏș, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ Ǟȋȃȅț (Ȏȉ. ǞȘȏ. 6,
Ť3 ŭeť ūŬšŠ8 şDšŨŶ ũšųŤ1ŭŮŶ, ţŜ ſ4Ţš ŝhŮŤ ſ3ŨY ş0ŬŠů. 3), ȏǽȇ ȅ Țȏȋȏ ȊȂȔȅȎȏ ȌȍȂȁ ǠȋȎȌȋȁȋȉ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȁȋȍȁ.
lţ. ʼnš ŝŪ2 ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŭŮŬaŭŮŸ, ŭƁE Ť3 ŠżzŮšŧšũŶ şŬżűŶ, 37. ǪȂ ȏǽȇ, Ȕȏȋ ȂȎȈȅ ȎȏȍǽȎȏș, ȏȋ Ȑȃ ȅ ȀȍȂȕȊȋȂ ȁȂȈȋ; Ȋȋ
ũŪ Ť4ũŪ ŭƁE, Ť3 ŠŬůş0š ƉũŪ. ŋŬ0ųšš ŭŮŬaŭŮŸ Ƈŝw ſ4ŭŮŸ, ŞŶ ȅȊȋ Țȏȋ, ȅ ȅȊȋ ȏȋ: ȎȏȍǽȎȏș ǿ ȁȐȕȂ ȁǿȅȃȂȏȎȜ, ǽ ȁȂȜȊȅȂ ȀȍȂ-
ŠůŴŤ2 ŠŞŤ1ŢŤŨŜz: ŠŹsũƁš Ţš şŬŹűA ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2 ţŬŤ1ŨŪš. ȒȋǿȊȋȂ ȏȂȈȋȉ ǿȅȁȅȉȋ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ. ǯǽȇ — ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ,
ōŤ1ŬŹųŸ, ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁš, ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁš Ť3 ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁš, ŭŮŬaŭŮŤ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂ ȅ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȂ ȎȐȏș ȌǽȀȐǾȊȘȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȁȐ-
ŧź1Ůŷ ŭyŮŸ ŠůŴŤ2: ŝŧyŠŶ Ţš Ť3 ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŪ Ť3 nŝŤ1ŠŜ, ȕȂǿȊȘȂ, ǽ ǾȈȐȁ, ȈȅȒȋȅȉǽȊȅȂ ȅ ȊȂȌȍǽǿȁǽ ȎȐȏș ȀȍȂȒȋǿȊȘȂ
ŠŹ‰ũƁz şŬBŴũŜ ūŧ0ŮŤ. ľŪŢŠšŧżũƁš, ƆŬŪŭŮŸ, Ť3 şŪŬŠhũz ȁȂȜȊȅȜ; ȌȋȒȋȏș, ȀȊȂǿ ȅ ȀȋȍȁȋȎȏș ȎȐȏș ȎȏȍǽȎȏȅ ȁȐȕȂǿȊȘȂ,
ŭŮŬ†ŭŮŤ ŭyŮŸ ŠůŴŤ2, ŞũĮ ſ3ŭŮšŭŮŞA ŭŤ1ŧŜŨŶ ſ3S ŠŞŤ1Ţů- — ȎȈȂȁȎȏǿȅȜ ȌȍȋȏȅǿȋȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȁǿȅȃȂȊȅȜ ȎȅȈ ȂȂ, ǽ
ŵŷŨŭz: ūŬšŧźŝŪŠŹsũƁš Ţš, Ť3 ƈŝjťŭŮŞŪ, Ť3 ŮŜŮŸŝA, Ť3 ǾȈȐȁ, ȐǾȅȆȎȏǿȋ, ȇȍǽȃǽ, ȌșȜȊȎȏǿȋ ȅ ȁȍȐȀȋȂ Ȕȏȋ, ȌȍȋȏȅǿȋȄǽ-
ūƁsũŭŮŞŪ, Ť3 žŵš ųŮŪ2 Ť4ũŪ ŮżŧŪŨŶ ŭŪŠŹŞašŨŪ, ŠŹ‰ũƁz ȇȋȊȊȋ ȏȂȈȋȉ ȎȋǿȂȍȕǽȂȉȋȂ, ȎȐȏș ȌȈȋȏȎȇȅȂ ȁȂȜȊȅȜ ȀȍȂȕȊȘȂ
şŬBŴũŜ, Ť3 ŧźŮA ŭyŮŸ ūŧ0ŮŤ. ȅ ȌǽȀȐǾȊȘȂ.
lŤ. ŎŬŤ2 ŭyŮŸ ūeŬŞŹťŴƁŤ ŞŭżűŶ ŭŮŬŜŭŮeť ũŜų†ŧŸ- 38. ǢȎȏș ȏȍȅ ȀȈǽǿȊȂȆȕȅȒ ȊǽȔǽȈșȊȅȇǽ ǿȎȂȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ
ũŤŲŷ, Ť3 ŮŬŤ2 ±Ţš ũŜ ũŤ1űŶ ƅūŪŧųſ1ũƁz, Ť3 ŮŬŤ2 ūŪŝŹŢŠaź- ȏȍȅ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȅȒ ȋȌȋȈȔȂȊȅȜ, ȅ ȏȍȅ ȔȅȊǽ Ȉȅȓ, ȇȋȅ ǾȋȍțȏȎȜ Ȏ
ŵƁŤ Ţš ŭŤ1űŶ Ť3 ũŤţŧŜşaźŵƁŤ, ũŪŞŪũŜųaŧŸũŷť, ŭŬeŠũƁť, Ȋȅȉȅ ȅ ȊȅȄȈǽȀǽțȏ ȏȍȂȒȀȈǽǿȋȀȋ ȁȍǽȇȋȊǽ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ,
ŭŪŞšŬŴeũũŷť, ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁz, ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz Ť3 ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz, ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȜ ȅ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȜ: ȊȋǿȋȊǽȔǽȈșȊȘȆ, ȎȍȂȁȊȅȆ ȅ
ŮŬšşŧaŞũŜşw ƀŨjz. ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȆ.
lf. ʼnš ſ3ŠŤ1ũŶ Ť3 Ů0ťŢŠš ū0ŠŞŤşŶ ŮŬƁeŨŶ ũŜŠ8 ŮŬšŨS 39. Ǫǽ ȍǽȄȊȘȒ ȚȏǽȌǽȒ [ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ȌȐȏȅ] ȊȂ ȋȁȅȊ ȅ ȏȋȏ
ũŜųaŧŜŨŤ Ť3 ŭŤ1ŧŜŨŤ ƅŝŧŜŠaźŵŜşw ŠyűŜ, ũŪ Ť4ũŶ, Ť3 Ť4ũŶ. ȃȂ ȌȋȁǿȅȀ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉ Ȍȍȋȏȅǿ ȏȍȂȒ ȎȅȈ ȅ ȊǽȔǽȈ ȈȐȇǽǿȋȀȋ
ń#ũaŦw ŞŪź1šŨů ſ3ŠŤ1ũŪŨů Ť3 ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŭŤ1űŶ ũŜųaŧů, ŦjŤŨŢŠŪ (ƛƚƘƒƜƚƨ) ȁȐȒǽ, ȂȎȏș ȋȏȈȅȔȅȂ ǿ ǾȋȍșǾȂ Ȍȍȋȏȅǿ ȋȁȊȋȀȋ ȅ
ūŬŪŮŤ1Şũw ŝŬaũŤ ŮŪşw2 ŭŮŪsŵŷŨŶ Ť3 ŞŪwŬůŢaźŵŷŨŭz ȁȍȐȀȋȀȋ. ǟ ǾȍǽȊȅ Ȍȍȋȏȅǿ ȇǽȃȁȋȀȋ ȅȄ ȏȍȂȒ ȊǽȔǽȈ ȂȎȏȂȎȏ-
ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹ ūŬaŞšŠũŪź ƆŬŪŭŮƁź. ǿȂȊȊȘȉ (ơƠƞƔƕƧ) ȋȍȐȃȅȂȉ ǿȘȎȏȐȌǽȂȏ ȌȍǽǿȂȁȊȘȆ ȀȊȂǿ.
 
123
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

Ũ7. ń$Ţš ūeŬŞŹš ŦŶ ūŪŠŞŤşHŨŶ ŝŧŜşŪųeŭŮƁz ŭŪŞŧšŦjťŭz 40. ǧȏȋ ȏȂȌȂȍș ȏȋȈșȇȋ ȋǾȊǽȃȅȈȎȜ ȁȈȜ ȌȋȁǿȅȀȋǿ ǾȈǽȀȋ-
Ť3 ŞŞŪŠŤ1ŨŸ ŭhť ŦŪ ƅūŪŧųeũƁź ũŜ ŭŮŬ†ŭŮŤ, ũŜ ŠyűŜ ŭŧŜŭŮŪ- ȔȂȎȏȅȜ ȅ ǿǿȋȁȅȏȎȜ ǿ ȋȌȋȈȔȂȊȅȂ Ȍȍȋȏȅǿ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȏȋȏ ǿȎț
ŧź1ŝƁz Şŭź2 ŞţeŨŧšŮŶ ŝŬaũŸ ŭŞŪź2, Ť3 ŭŤ1ŧŸũŹ ŞŭsŦŤŨŶ ƀŧŪ- ǾȍǽȊș Ȏǿȋț ȐȎȏȍȂȉȈȜȂȏ Ȍȍȋȏȅǿ ȁȐȒǽ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ, ȅ ȎȅȈș-
ŭŮŬŜŠaũƁšŨŶ ũaũŸ ŞŪź1šŮŶ. ŋŧ0ŮŸ Ƈŝw ũšzŠeũƁšŨŶ Ť3ŭ- Ȋȋ ȌȋȍǽȃǽȂȏ ȂȀȋ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ǿȎȜȇȋȀȋ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȜ, —
ŮŜšŞaz, Š0ŧů ŧšşaũƁšŨŶ, ŝŠżũƁšŨŶ, Ť3 Şŭšũ0ŵũŷŨŤ ŨŪ- ȌȈȋȏș ȅȄȉȋȃȁǽȜ ȊȂȜȁȂȊȅȂȉ, ȎȌǽȊȅȂȉ Ȋǽ ȀȋȈȋȆ ȄȂȉȈȂ, ǾȁȂ-
ŧeũŨŤ: ŠyŴů Ţš ŭŪŦŬůŴaz ūaŨzŮƁź žŠŪŞŷűŶ ŮŪŨŧeũƁť, ȊȅȜȉȅ ȅ ǿȎȂȊȋȖȊȘȉȅ ȉȋȈȅȏǿǽȉȅ, ǽ ȁȐȕȐ ȎȋȇȍȐȕǽȜ Ȍȋ-
Ť3 ŬŜţŨŷŴŧeũƁšŨŶ ŭŨeŬŮŤ, Ť3 ŭeŬŠŲš ƅųŤŵaz t ŭŦŞeŬũŷ Ť3 ȉȘȕȈȂȊȅȂȉ ȋǾ ǽȁȎȇȅȒ ȉȐȇǽȒ ȅ ȌǽȉȜȏșț ȎȉȂȍȏȊȋț, ȅ
ŭŪųšŮaũƁť Ť3 ŭŪŭŧŪŢeũƁť ŭŧšţaŨŤ ūŪŦŜsũƁz. ȎȂȍȁȓȂ ȋȏ ȋȎȇǿȂȍȊȂȊȅȜ ȎȋȔȂȏǽȊȅȂȉ ȅ ȎȋȎȈȋȃȂȊȅȂȉ ȋȉȘǿǽȜ
ȎȈȂȄǽȉȅ ȌȋȇǽȜȊȅȜ.
Ũ7Ŝ. ń$Ţš ŦŶ ŭŬšŠĮ, ũŜųaŧŜ ūŬšŧŪŢŤ1Şŷť ŞŪŭűŪŢeũƁš, Ť3 41. ǧȏȋ ȎȏȐȌǽȊȅȂ ȎǿȋȂ ȋȏ ȊǽȔǽȈǽ ȌȍȋȎȏȂȍ ȁȋ ȎȍȂȁȘ, ȅ
ū0ŠŞŤşŤ, Ť4Ţš ũŜ ŭŧŜŭŮŪŧźŝŤ1ŞŜşŪ ŠyűŜ şyŝŪź ūeŬŞŜşw ȌȋȏȘ ȋȏ ǾȋȍȂȊȅȜ Ȏ ȁȐȒȋȉ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ ȋȏȂȍ ȀȐǾȇȋț ǾȂȎ-
ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ƅŮeŬŷť, ũhũŹ Ţš nųŤ1ŨŜ ſ3şw2 tŦŬŪŞeũŪ ȎȏȍǽȎȏȅȜ (ȌȍȋȀȊǽȈ ȎȂȀȋ ȁȐȒǽ), ȅ ȋȏȇȍȘȏȘȉȅ ȋȔǽȉȅ ȊǽȔǽȈ
ŝhŭŮŸ, Ť3 ſ3ŭŮšŭŮŞA ţŬżŮŤ ŭyŵŤűŶ ũŜųaŞŷť: ũŜ ŠyűŜ ũš- ȎȉȋȏȍȂȏș Ȋǽ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ǿȂȖȅ, ȏȋȏ ȏȂȌȂȍș ȌȋȁȊȅȉǽȂȏ
ŞżŬũŜşŪ ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz ŞţeŨŧšŮŶ nŬ{ŢƁz ŞżŬŷ. ĹŨŶ ŝŪ ȋȍȐȃȅȂ ǿȂȍȘ Ȍȍȋȏȅǿ ȁȐȒǽ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȜ, ǿȂȍȘ ȊȂ ȅȉȂțȖȂ-
ŞŪţŞŷŴaz ŭŞ0ť ūŪŧůųeũƁšŨŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ Şšŵeť, ŭŧ0- Ȁȋ, Ȑȉ ǿȋȄǿȘȕǽȜ ȇ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅț ȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ǿȂȖǽȒ,
ŞŪŨŶ Ţš ūŬŤŦŜŭazŭz ŭŧŪŞšŭſ1ŨŶ ŮŞaŬŤ, Ť3 ŞŪ ſ4Ţš ſ3ŭŮš- ȍǽȄȐȉ ȐȎȏȍȂȉȈȜȜ ȇ ȐȍǽȄȐȉȂȊȅț ȄȊǽȔȂȊȅȜ ȏǿǽȍȂȆ ȅ ȇ ȅȄȗ-
ŭŮŞA Ť4űŶ ŭŦaţŪŞŜŮŤ ƈzŭũsz: ŠyŴů Ţš ŞŪţŞŪŠS ŞżŬŪź ȜȎȊȂȊȅț ȎǿȋȆȎȏǿ ȅȒ, ǽ ȁȐȕȐ ǿȋȄǿȋȁȜ ǿȂȍȋț ȋȏ ǿȅȁȅȉȋȀȋ
t ŞŤ1ŠŤŨŷűŶ, ũŜ ŞŷŭwŮŷ2 ũšŞŤ1ŠŤŨŷűŶ, Ť3 ŞżŬůz, ŭŜŨŜşŪ2 Ȋǽ ǿȘȎȋȏȐ ȊȂǿȅȁȅȉȋȀȋ, ȌȅȏǽȜ ȐǾȂȃȁȂȊȅȂ, Ȕȏȋ ǞȋȀ, Ȍȍȅ-
ŝhŮŤ ūŬŪŨŷŴŧsźŵŜ ƅ ŠżŧŹűŶ ŭŞŪŤ1űŶ, Ť4Ţš t ũšŝŷŮƁS ǿȂȁȕȅȆ ǿȎȂ ȅȄ ȊȂǾȘȏȅȜ ǿ ǾȘȏȅȂ, ǫȊ ȃȂ ȂȎȏș ȅ ǬȍȋȉȘȎȈȅ-
ŞŶ ŝŷŮƁE ŞŭS ūŬŤŞeŠŴŜşŪ ŝGŜ, Ť3 Şŭź2 ũŜŠeŢŠů ŮŞŪŬS ȏȂȈș ȋ ȎǿȋȅȒ ȌȍȋȅȄǿȂȁȂȊȅȜȒ, ȅ ȊǽȁȂȃȁȋț ȋȇȍȘȈȜȜȎș ȇ
ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŢŤ1ţũŤ. ȁȋȎȏȅȃȂȊȅț ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ.
Ũ7Ş. ń$Ţš ŭŬeŠů ŞŤŠżũƁšŨŶ Ť3 ŝšţŭŮŬaŭŮƁšŨŶ ūŬšŴe- 42. ǧȏȋ Ȏ ȌȋȉȋȖșț ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜ ȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȌȍȋȕȂȈ
Šŷť, Ť3 ūŬšŧeŭŮũŪš ŞŪţũŤ1ŦƁť ŞŭšŨjŬũŜşw ųyŞŭŮŞŜ, ũhũŹ ȎȍȂȁȅȊȐ ȅ, ȉȅȊȋǿǽǿ ȌȍȂȈȂȎȏȅ ȉȣȍȎȇȋȀȋ ȔȐǿȎȏǿǽ, ǿȎȏȐȌȅȈ Ȏ
Ţš ŭŧ0ŞŪŨŶ ŬaţůŨŜ Ť3 v3ūŪŭŮaŭũŷz ŝ9Ɓz ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ, ŞŪ ȌȋȉȋȖșț ȎȈȋǿǽ ȍǽȄȐȉǽ ȅ ȅȌȋȎȏǽȎȊȋȆ ǬȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ Ǟȋȃȅ-
ŨŬaŦŶ ŝGŪŭŧ0ŞƁz ŞŴeŠŷť, ũŜ ŠyűŜ ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz ŞţeŨŧšŮŶ ȂȆ ǿȋ ȉȍǽȇ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȜ, ȏȋȏ ȎȅȈȋț ȎȉȅȍȂȊȅȜ ȌȋȁȊȅȉǽȂȏ
ŭŤ1ŧŪź ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz nŬyŢƁz. ŀyŴů ŭŞzŵeũũŷŨŤ t- ȏȂȌȂȍș ȋȍȐȃȅȂ Ȍȍȋȏȅǿ ȁȐȒǽ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȜ, ȁȐȕȐ ȎȋȇȍȐȕǽȜ
ŦŬŪŞeũŨŤ ƈŨŤŧsz, Ť3 ŭŧeţŷ ūŬŪŧŤŞaŮŤ ũšŝŪŧżţũšũũŤ ȎǿȜȖȂȊȊȘȉȅ ȋȏȇȍȋǿȂȊȅȜȉȅ ȅ ȄǽȎȏǽǿȈȜȜ ȂȂ ȊȂǾȋȈȂȄȊȂȊȊȋ
ŮŞŪŬS: ŨůŠŬŪŞaũƁš Ţš ſ3S ūaŨzŮƁź ũŤţţŠŜşaz ųšŧŪŞż- ȌȍȋȈȅǿǽȏș ȎȈȂȄȘ, ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ ȃȂ ȎǿȋȂ ȊȅȄȈǽȀǽȜ ȌǽȉȜȏȋǿǽ-
ųšŭŦƁz ũeŨŪŵŤ, Ť3 ŞŪţŞŷŴaz ŮŪ2 ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŬaţůŨŜ ȊȅȂȉ ȋ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ ȊȂȉȋȖȅ ȅ ǿȋȄǿȘȕǽȜ ȂȀȋ ȍǽȄȐȉȂȊȅȜ-
ŬŜţůŨżũƁť. ȉȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȍǽȄȐȉǽ.
Ũ7ş. ŋŪŵeũŨŤ Ƈŝw Ť3 ŝŠżũŨŤ Ť3 ŨŪŧŤ1ŮŞŜŨŤ, ŠŪŧů- 43. ǬȋȎȏǽȉȅ, ǾȁȂȊȅȜȉȅ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽȉȅ, ȎȌǽȊȅȂȉ Ȋǽ Ȁȋ-
ŧšşaũŨŤ Ţš Ť3 ŮŬůŠŷ2 ŮŹŧeŭũŷŨŤ, Ť3 tŭŹųeũƁšŨŶ Ş0ŧšť ŞŪ ȈȋȆ ȄȂȉȈȂ, ȏȍȐȁǽȉȅ ȏȂȈȂȎȊȘȉȅ ȅ ȋȏȎȂȔȂȊȅȂȉ ȎǿȋȂȆ ǿȋȈȅ ǿ
ŭŨŤŬeũƁŤ ŠůŴŤ2, ũšŠżťŭŮŞšũũŜ ŭŪŠŹŞašŨŶ ŠyűŜ ŭŧŜŭŮŪ- ȎȉȅȍȂȊȅȅ ȁȐȕȂǿȊȋȉ Ȏȏǽǿȅȉ ȉȘ ȁȐȒǽ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ ǾȂȄȐȎ-
ŧź1ŝƁz. Ł$ŨŧšŨŶ Ţš ſ3şŪ2 ŭŧšţaŨŤ ūŪŦŜsũƁz, Ť3 ŦŪ ƈţŤ1ŧŤŵŤ ȌȂȕȊȘȉ; ȌȋȍǽǾȋȖǽȂȉ ȂȀȋ ȎȂǾȂ ȎȈȂȄǽȉȅ ȌȋȇǽȜȊȅȜ, ȅ ǿǿȋȁȜ
 
124
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

ŞšŠyŵš ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ũšŠŞŤ1ŢũŜ ŭšşŪ2 Ť3 ũšŠżťŭŮŞšũũŜ ǿ ȐȄȅȈȅȖȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ, ȁȂȈǽȂȉ ȊȂȁǿȅȃȅȉȘȉ ȅ ǾȂȄȁȂȆȎȏ-
ŭŪŞšŬŴašŨŶ, ŞŪ ŮŵŜŧŤ1ŞŷűŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ, ŠŞŤţaźŵŤűŭz ŭŮŪ- ǿȂȊȊȘȉ, — ȍǽȄȐȉȂȂȏȎȜ ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ Ȏǽȉȅ ȎȋȎȏȋȅȉ ǿ ȋȌȋȈȔȂ-
sŵš ƅūŪŧųeũƁŤ. Ȋȅȅ ȍȂǿȊȋȎȏȊȘȒ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇȋǿ.
Ũ7Š. ľżŬŷ nŬyŢƁšŨŶ Ť3 ŨšųeŨŶ Šůű0ŞũŷŨŶ, Ť4Ţš ſ4ŭŮŸ 44. ǫȍȐȃȅȜȉȅ ǿȂȍȘ ȅ ȉȂȔȋȉ ȁȐȒȋǿȊȘȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȂȎȏș
şŧŜş0ŧŶ ŝ9Ɓť, ŠyűŜ ŭŬšŬŪŧź1ŝƁz ūŪŝŹŠŤ1ŞŴš, ţŜŦŜŧašŨŶ: ȎȈȋǿȋ ǞȋȃȅȂ (Ǣȑ. 6, 17), ȌȋǾȂȁȅǿ ȁȐȒǽ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȜ, Ȅǽ-
ũhũŹ ŦŶ ŞŤŠżũƁź ŭyŵŤűŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ ŞŪŭŮeŦ- ȇǽȈǽȂȉ ȂȀȋ, ȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ Ȏ ȌȋȉȋȖșț ȎȈȋǿǽ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ
Ŵš, Ť3 ūŬšŞhŴŴš ŭŨŤŬeũƁz ŝhŞŴš ŞŤ1ŠŤŨŷűŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ǿȋȎȏȂȇǽȂȉ ȇ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅț ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȂȀȋ, ȎȈȋǿȋȉ ȍǽȄȐȉǽ
ŬaţůŨŜ, Ť3 ŞŶ ŲaŬŭŦŤűŶ ŠŪŨżűŶ ŧźŝŞE ŭŶ ŨũŪşŪŝŪşaŮ- ȎȏǽȊȋǿȅȉȎȜ ǿȘȕȂ ȊȅȔȏȋȃȂȎȏǿǽ ǿȅȁȅȉȘȒ ǾȈǽȀ, ȅ ǿ ȓǽȍȎȇȅȒ
ũŷŨŤ ŭŪŦŬ0ŞŤŵŤ ũŜŠeŢŠŷ ƆŢš ũŜ ŝGŜ ŞũyŮŬŸ ūŪųŤ1ŞŴš. ȁǿȋȍǽȒ ȈțǾǿȅ ȐȌȋȇȋȂǿǽȂȉȎȜ Ȍȋȁ ȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȉȊȋȀȋǾȋȀǽȏȘȒ
ȎȋȇȍȋǿȅȖ ȐȌȋǿǽȊȅȜ.
Ũ7ſ. ņŬŤŧŷ2 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz Ť3 ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz ũŜ ŞŪţ- 45. Ǫǽ ȇȍȘȈșȜȒ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȜ ȌȈǽǿǽȜ
ŠyŭŹ ŮaŤũŮŞšũũŜşw ŝGŪŭŧ0ŞƁz ūŧaŞŜźŵš, Ť3 ŞŶ ş0Ŭũźź ǿ ǿȋȄȁȐȒȂ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȜ ȅ ǿȒȋȁȜ ǿ ȀȋȍȊțț
şŧůŝŤũY ŬaţůŨŜ ŮaŤũŶ ŝ9ƁŤűŶ ŭŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ Š¦ŪŨŶ ȀȈȐǾȅȊȐ ǿȂȁȂȊȅȜ ȏǽȅȊ ǞȋȃȅȅȒ ȁȂȆȎȏǿȋȉ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
ŞűŪŠsŵš, Ũ0ŧũƁzŨŤ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŠŪşŨaŮŶ Ť3 ŬŜţů- ǡȐȒǽ, ȉȋȈȊȅȜȉȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȁȋȀȉǽȏȋǿ ȅ ȍǽȄȐȉȂȊȅȆ
ŨżũƁť, ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁz ūŪūŜŧsšŨŶ ŠyűŜ. ŎyųŜŨŤ Ţš ŭŧżţŶ Ť3 ȌȋȌǽȈȜȂȉ ȁȐȒǽ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȜ; ǿȄȅȍǽȜ ȃȂ Ȋǽ ȇȋȊȂȓ ȔȂȈȋǿȂȔȂ-
ŬŹŦaŨŤ ƈŨŤŧeũƁz ũŜ ŦŪũųŤ6ũŷ ųšŧŪŞżųšŭŦŤűŶ Şšŵeť ȎȇȅȒ ȁȂȈ, ȁȋȃȁȂȉ ȎȈȂȄ ȅ Ȍȋȏȋȇǽȉȅ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȜ ȌȋȏȋȌȈȜȂȉ
ţŬsŵš, ŮŬƁŭŮaŮŷ ſ3şw2 ūŪŮŪūŧsšŨŶ ŝżŭŷ, ŨũżũƁšŨŶ Ť3 ǾȂȎȋǿ ȂȀȋ ȏȍȅȎȏǽȏȋǿ, ǿȋțțȖȅȒ Ȍȍȋȏȅǿ ȊǽȎ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅȂȉ,
ŮŵšŭŧaŞƁšŨŶ Ť3 şŪŬŠhũšź ũŜ ũŷ2 ŞŪź1źŵŷz. ȏȖȂȎȈǽǿȅȂȉ ȅ ȀȋȍȁȘȊȂț.
Ũ7ƀ. ń$Ţš ū0űŪŮŸ ūŧŪŮŭŦyź, Ť3 ū0űŪŮŸ nųeŭŶ, Ť3 ş0Ŭ- 46. ǧȏȋ ȌȋȒȋȏș ȌȈȋȏȅ, ȌȋȒȋȏș ȋȔȂȎ ȅ ȀȋȍȁȋȎȏș ȃȅȏȂȆ-
ŠŪŭŮŸ ŢŤŮeťŭŦůź, ŨƁŬŭŦ‡z ŭƁ‰ ũšūŬ†ŞŠŷ, Ť4űŢš ŧźŝŧe- ȎȇȐț — ȉȣȍȎȇȅȂ Ȏȅȅ ȊȂȌȍǽǿȁȘ, Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȈțǾȈȂȊȅȜ ȇȋ-
ũƁšŨŶ ŞŬŜţŤ2 ŝŷŞašŨŶ ŝGů, t ŠůŴŤ2 ŞŪţũšũŜŞŤ1ŠŹŞŷť, Ť3 ȅȒ ǾȘǿǽȂȉ ȉȘ ǿȍǽȀǽȉȅ ǞȋȀȐ, — ȁȐȕȂǿȊȋ ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȂȈ ȅ
ŭŤ1űŶ tŬšŦjťŭz: ŨjŬů ŭšŝE ŬŜŭūS, Ť3 Ů0ť ŬŜŭūsŭz ſ3ŨY, ŬŜ- ȋȏȍȂȇȎȜ ȋȏ ȊȅȒ, ȏȋȏ ȍǽȎȌȜȈ ȎȂǾȂ ȉȣȍ ȅ Ȏǽȉ ȍǽȎȌȜȈȎȜ ȉȣȍȐ,
ţŪŬŤ1ŞŶ ŝhŞŴůź ŨšŢŠY ŝGŪŨŶ Ť3 ŠůŴeź ŞŬŜŢŠY ŞŪ ūŧ0ŮŤ ȍǽȄȍȐȕȅǿ ǿȋ ȌȈȋȏȅ ȎǿȋȂȆ ǿȍǽȃȁȐ ȉȂȃȁȐ ǞȋȀȋȉ ȅ ȁȐȕȋț,
ŭŞŪeť, Ť3 ŭŪŮŞŪŬŤ1ŞŶ ŞŪ nŝŪŤ1űŶ ŨŤ1ŬŶ: Ť4Ţš ŝŪ ŭŤ1ŨŶ ŞŶ ȅ Ȏȋȏǿȋȍȅǿ ǿ ȋǾȋȅȒ ȉȅȍ. ǥǾȋ ȐȉȂȍȕȅȆ Ȏȅȉ ǿ ȎȋǿȈȂȔȂȊȅȅ
ŭŪŞŧšųeũƁŤ ūŧŪŮŭŦaşw ŨůŠŬŪŞaũƁz ƈŨšŬŮŞŤ1Şŷťŭz, ūŬŤ- ȌȈȋȏȎȇȋȀȋ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȜ ȌȍȅȉȅȍȅȈ ȎȂǾȜ Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȐǾȅǿ ǿȍǽ-
ŨŤŬŤ1ŭz ŭŶ ŝGŪŨŶ, ƈŝŤ1ŞŶ ŞŬŜŢŠY ŨjŬŜ ƈŨšŬŵŞŧeũƁšŨŶ ȃȁȐ ȉȣȍǽ ǿ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȅ ȎȈǽȎȏȂȆ ȔȂȍȂȄ ȍǽȎȌȜȏȐț ȉȣȍȐ
ŭŧŜŭŮeť, ŬŜŭūsŮŪź ŨjŬŪŞŤ ŢŤ1ţũƁź, Ť3 ŧźŝ0ŞŸ ŭŪ Ƃ}ŭŪŨŶ ȃȅȄȊș, ȅ ȋǾȈȋǾȘȄǽȈ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅȂ ǥȅȎȐȎǽ. ǬȋȔȂȉȐ ȏǽȇȋ-
ŧŪŝŷţA. ʼnš ŦŮŪŨY u5ŝŪ ŮŜŦŪŞhť ŞŬaşŶ, ƆŦw ŠŬyşŶ ǿȋȆ ǾȘǿǽȂȏ ȐȃȂ ȊȂ ǿȍǽȀ ǞȋȃȅȆ, ȇǽȇ ȁȍȐȀ ȉȣȍǽ, Ȋȋ ȁȍȐȀ Ǟȋ-
ŨjŬŪŞŤ, ũŪ ŠŬyşŶ ŝ9Ɓť ŝŷŞašŮŶ, ƆŦw ŬŜŭūsŭz ŨjŬŪŞŤ, Ť3 ȃȅȆ, ȇǽȇ ȍǽȎȌȜǿȕȅȆȎȜ ȉȣȍȐ ȅ ȉȋȀȐȖȅȆ Ȁȋǿȋȍȅȏș: ȁȈȜ ȉȂȊȜ
ŨŪşjť şŧŜş0ŧŜŮŤ: ŨũĮ ŨjŬŶ ŬŜŭūsŭz, Ƌ žţŶ ŨjŬů (ĿŜŧaŮ. ȉȣȍ ȍǽȎȌȜȏ, ȅ Ȝ ȁȈȜ ȉȣȍǽ (ǠǽȈ. 6, 14).
ƀ7, Š7i).
Ũ7ţ. ľŭsŦw ūŪŠŞŤţaźŵŷŨŭz ūŪūůŵeũƁš ŭŤ1űŶ ŬaŠŤ 47. ǟȎȜȇȋȂ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț
ŝŷŞaŮŤ ƅŝhųš: ŮŵšŭŧaŞƁz ŬaŠŤ, ƅŭůŢŠeũƁz ŬaŠŤ ŦŪ ǾȘǿǽȂȏ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ Ȅǽ ȎȈȂȁȐțȖȅȂ ǿȅȊȘ: Ȅǽ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ,
ŝŧŤ1ŢũšŨů, Ť3 ŞŪţũŪŴeũƁz ŬaŠŤ ſ4Ţš ƅ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ. Ȅǽ ȋȎȐȃȁȂȊȅȂ ǾȈȅȃȊȂȀȋ ȅ ȊǽȁȉȂȊȅȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ. Ǭȋ-
 
125
Ĉģĥģĭě Čĭģįěĭ
__________________________________________________ ǮȋȏȊȅȓǽ ȌȂȍǿǽȜ
__________________________________________________

İŵš Ƈŝw ųŮŪ2 t ŭŤ1űŶ ŞŶ ŠůŴaűŶ ūŪŠŞŤţaźŵŤűŭz ūŬŤ- ȔȂȉȐ ȇȋȈș Ȏȇȋȍȋ Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȎȂȀȋ ȋȇǽȃȂȏȎȜ ǿȋȕȂȁȕȅȉ ǿ
ŝŧŤ1ŢŤŞŴŤŭz ūŬšŠŞŜŬŤ1ŮŶ, t ŝGŜ ŭŤ1ŨŶ ƅŭŮŜŞŧeũƁz ŞŤũ0ź ȁȐȕȅ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ, ȏȋ Țȏȋ ȌȍȅȔȅȊȜȂȏ ȅȉ ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȂ ȋȏ
ŝŷŞašŮŶ. ń# ŭšşw2 Ƈŝw ūŬaŞšŠũŜşw ƅ ūŜŠeũƁŤűŶ ũš Ť3ţŝŹ- ǞȋȀǽ; ȅ ȊȂ ȅȄǾȂȃǽȏș ȅȉ ȌȍǽǿȂȁȊȋȀȋ ȋȎȐȃȁȂȊȅȜ Ȅǽ Țȏȋ Ȍȍȅ
ŢaŮŶ ŭůŠA, Š0ũŠšŢš ūŬšŠŞŜŬŤ1ŞŴůź ŞŤũY ƅŭŮŜŞŧeũƁz ȌǽȁȂȊȅȜȒ, Ȍȋȇǽ ȋȏǿȂȍȀȕȅ ȏȋ, Ȕȏȋ ǾȘȈȋ ȌȍȂȃȁȂ ȌȍȅȔȅȊȋț
tŞeŬşŴš, ŦŶ űŬaŨů ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁz ūŬŤŝżşũůŮŶ. ȋȎȏǽǿȈȂȊȅȜ, ȊȂ ȐǾȂȃǽȏ Ȋǽ ǿȘȎȋȏȐ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȜ.
Ũ7Ť. ʼnš ŝŪ2 ſ4Ţš ũš ŝhŮŤ ųŤ1ŭŮů t ŞŭŮŬaŭŮŞšũũŷűŶ 48. ǪȂ ȏȋ ȏȋȈșȇȋ ȂȎȏș ȊȂȔȅȎȏȋȏǽ ȅ ȋȎȇǿȂȍȊȂȊȅȂ ȁȐȕȅ,
ūŪŨŷŴŧeũƁť, ŭƁE ſ4ŭŮŸ Ů0ųƁź ŭeŬŠŲŜ ũšųŤŭŮŪŮA, Ť3 ŭŦŞeŬũŜ ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊȂȔȅȎȏ ǾȘǿǽȂȏ ȋȏ ȎȇǿȂȍȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ȌȋȉȘȕ-
ŠůŴŤ2: ũŪ Ť3 ſ4Ţš ƅ Ũũ0ŢšŭŮŞŹ Ť3ŭūŬŜŞŧeũƁť ŞŪţũŪŭŤ1ŮŤŭz, ȈȂȊȅȆ, Ȋȋ ȅ ȏȋ, ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȌȍȂǿȋȄȊȋȎȅȏȎȜ ǿȎȂȀȁǽȕȊȂț ȅȎ-
Ť3 ſ4Ţš ƅ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ ŦŤųŤ1ŮŤŭz, Ť3 ſ4Ţš ŞeŧƁz ŨũżŮŤ ȌȍǽǿȊȋȎȏȅț ȌȋǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ȊǽȁȘȉǽȂȏȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ;
ŭšŝE ƅ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ Ť3 ŬaţůŨŹ ŝ9ƁŤ, Ť3 ſ4Ţš ƈŦŪŬsŮŤ t ȏǽȇȃȂ, ȇȋȀȁǽ ȉȊȋȀȋ ȁȐȉǽȂȏ ȋ ȎǿȋȂȆ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ ȅ ȎǿȋȂȉ
ŝŬaŮƁŤ ŧŹũŤ6Şŷz Ť3 ũšŬŜŠŤ6Şŷz: Ť3 nũŪ2 Ƈŝw ƆŞŭŮŞšũũŪ ȌȋȄȊǽȊȅȅ ǞȋȀǽ ȅ ȋȎȐȃȁǽȂȏ ȇǽȃȐȖȅȒȎȜ ǾȂȎȌȂȔȊȘȉȅ ȅ ȊȂ-
ſ4ŭŮŸ t ŰŜŬƁŭešŞŷ Ť3 ŨŷŮŜŬeŞŷ ūŬŤ1ŮųŤ. ȍǽȁȅǿȘȉȅ ǾȍǽȏȅȆ. Ǻȏȋ ǿȅȁȊȋ ȅȄ ȌȍȅȏȔȅ ȋ ȉȘȏǽȍȂ ȅ ȑǽȍȅ-
ȎȂȂ.
Ũ7f. ʼnš ŨũŤ2 t ŭŮŬŜŭŮeť ƅŭŧaŝů ūŬƁsŮŤ, Ť3 ŝhŞŴŤűŶ 49. ǪȂ ȁȐȉǽȆ ȌȋȈȐȔȅȏș ȋȎȈǽǾȐ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȅȄǾȂȃǽȏș
toũyŠů ŭŮŬaŭŮũŷűŶ ūŪŨŷŴŧeũƁť ŭŦŞeŬũŷ Ť3ţŝŹŢaŮŤ, ȋȎȇǿȂȍȊȂȊȅȜ ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȖȅȉȅ ȋȏ ȊȅȒ ȎȏȍǽȎȏȊȘȉȅ ȌȋȉȘȕ-
ş0ŬŠŪ ſ3ŵE Ť3Ũhť ŨůŠŬŪŞaũƁš Ť3 ũŜŠŨŹŞaźŵššŭz ƅ ŠŪŝŬŪ- ȈȂȊȅȜȉȅ, ȊȋȎȜ ȂȖȂ ǿ ȎȂǾȂ ȀȋȍȁȋȎȏȊȋȂ ȅ ȁȉȜȖȂȂȎȜ ȋ ȁȋǾ-
ŠżŮšŧšűŶ. ʼnš ŝŪ2 ƇţŬŤŴŤ ŨŤ1ŬŜ Š0ŨŶ, ŞŪ ŝŧŜşŪŭŮhũŤ ȍȋȁȂȏȂȈȜȒ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ. ǪȂ ȐǿȅȁȂȏș ȏȂǾȂ ȁǿȋȍǽ ȉȅȍǽ ǿ ǾȈǽ-
ūŪŨŷŭŧHŞŶ, ũŤŢE ŞŪ űŬaŨŶ ŧźŝŞE ŞũŤ1ŠšŴŤ ŭŶ ŬaŠŪŭŮƁź ȀȋȎȏȘȊȂ ȌȋȉȘȎȈȋǿ ȅ ȊȂ ǿȋȆȏȅ ǿ Ȓȍǽȉ ȈțǾǿȅ Ȏ ȍǽȁȋȎȏȅț
ŞŪ ŞŭsŦŪť ŝŧaşŪ