Вы находитесь на странице: 1из 218

ČĠīģĺ

«ČĦěĝzĨĬĥĩĠ ÿĩĜīĩĭĩĦĹĜƁĠ»
čĉć 3 (IJěĬĭķ ĝĭĩīěĺ)
(ğĩĪ. ĭĩħ)
ϒϥ ϶ϰϥϧЄϲ϶ϯϳϱ ϭ ϵϸ϶϶ϯϳϱ ЄϬЀϯϥϺ

«ČěħĵģĢğěĭĵɑ
2017

ŀŊĽŌŊŎŊŇŚ~ĽijŁ
ń#Ňń@
ōŇŊľŁōļ@ ń# ĿŇļľń^Ńʼnŗ ōŕ&Ł~ʼnʼnļĿW ŎŌŁŃľř~ʼnijZ,
ŭHŝŬŜũũŷz t ūŤŭaũƁť ŭ™hűŶ Ť3
ŝGŪŠůűũŪŞeũũŷűŶ nŮſ1ŲŶ, ŞŶ ũeŨŢš
ũŬaŞŭŮŞšũũŷŨŶ ūŪ ŠŹsũƁź, Ť3
ƈŨŪţŬżũƁź ŧźŝŪŨyŠŬƁšŨŶ ƇŨŶ
ƅųŤŵašŮŭz,
ūŬŪŭŞŹŵašŮŭz Ť3 ŭŪŞšŬŴeũŶ ŝŷŞašŮŶ.

ŎŊňŖ А& .

************************************
ŋšŬšŞšŠšũŪ2 ŭŶ ſ3ŧŧƁũŪşŬeųšŭŦŜşw ƄţhŦŜ.


þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě

ǬȍȅȉȂȔǽȊȅȂ:
ǬǽȅȎȅȆ ǟȂȈȅȔȇȋǿȎȇȅȆ ȌȂȍȂǿȂȈ ȕȂȎȏș ȅȄ ȎȂȉȅ ȌȍȋȅȄ-
ǿȂȁȂȊȅȆ ȀȍȂȔ. DZȅȈȋȇǽȈȅȅ; ȅ, Ȍȋ ǿȎȂȆ ǿȅȁȅȉȋȎȏȅ, 150 ȀȈǽǿ
ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ Ȋǽ ȎȈǽǿȜȊȎȇȋȉ ȊȂ ȎȐȖȂȎȏǿȐȂȏ. ǭȐȎȎȇȅȆ
ȏȂȇȎȏ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȂȊ ȌȂȍȂǿȋȁǽȉȅ ȍǽȄȊȘȒ ǽǿȏȋȍȋǿ. ǩȘ Ȍȋȁ-
ȌȍǽǿȅȈȅ ȌȂȍȂǿȋȁ «ǯȍȂȒ ȀȈǽǿ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȂȍȁȓǽ»,
«ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ» (ǿ Ȏǽȉȋȉ ȇȋȊȓȂ), ȅ ȎȐȖȂȎȏǿȂȊȊȋ
ȁȋȌȂȍȂǿȂȈȅ Ȍȋ ȀȍȂȔ. ȅ ȎȈǽǿ. ȏȂȇȎȏȐ ȌȅȎșȉȋ «ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏ-
ȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ», ȏǽȇ ȇǽȇ DZȂȋȑǽȊ ǤǽȏǿȋȍȊȅȇ
ȐȍȂȄǽȈ ȎǿȋȆ ȌȂȍȂǿȋȁ.


ō™aşw Ť3 ŝlŢeũũŹťŴŜşw ƋŬűƁšūcŦūŜ fšŭŭŜŧŪũjŮŭŦŜşw ǮǿȜȏȋȀȋ ȅ ǾȈǽȃȂȊȊȂȆȕȂȀȋ ǽȍȒȅȂȌȅȎȇȋȌǽ DZȂȎȎǽ-
şŬŤş0ŬƁŜ ūŜŧŜŨŷ2. ņŶ ųšŭŮũżťŴšť ŞŶ ŨŪũaűŤũzűŶ ȈȋȊȅȇȅȆȎȇȋȀȋ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ, ȇȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ
xeũƁŤ, ƅ ŭŮŬŜŭŮeűŶ Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšűŶ, Ť3 ƅ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ, ȋ ȎȏȍǽȎȏȜȒ ȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ ȅ
ŬŜŢŠašŨŷűŶ t ŭyŵŜşw ŞŪ ƈŨĮ ŝšţŨ0ŧŞƁz. ȋ ȌȈȋȁǽȒ, ȍȋȃȁǽȂȉȘȒ ǿ ȐȉȂ ȋȏ ȐȉȊȋȀȋ ȉȋȈȔǽȊȅȜ.

ōŧ0ŞŪ ʵ. ǮȈȋǿȋ 1.

ň ŪũaŴšŭŦŤ ŢŤ1ŮŤ ƈŭeŬŠŭŮŞůźŵŷŨŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů, ŭŮy-


ŢũŜ ſ4ŭŮŸ ũš Ů0ųƁź ƆŢš ŦŪ Ũũ0şŤŨŶ, ũŪ Ť3 ƆŢš ŦŶ
ǯȂȉ, ȇȏȋ Ȍȋ-ȊǽȎȏȋȜȖȂȉȐ ȃȂȈǽȂȏ ȃȅȏș ȉȋȊǽȕȂȎȇȋȆ ȃȅȄ-
Ȋșț, ȊȂȐȁȋǾȊȋ (ƏƠƞƇƜƐƞƟƒ) ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǿȄǽȅȉȋȁȂȆȎȏǿȅȂ
ŭŜŨżŨŶ ŮżŨŶ ſ3ŠŤũŪũŬ†ŞũŷŨŶ ŝšŭżŠŜ. œaŭŮŪŭŮŸ ŝŪ Ȏȋ ȉȊȋȀȅȉȅ [Ȉțȁșȉȅ], Ȋȋ ȅ ȁǽȃȂ ǾȂȎȂȁǽ Ȏ ȂȁȅȊȋȊȍǽǿȊȘ-
ūŬšŭŹŲašŮŶ ŭŧŜŠųaťŴƁz ŦŪ ŝGů ŝšŭżŠŷ, Ť3 ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũ- ȉȅ. ǥǾȋ ȔǽȎȏȘȆ ȍǽȄȀȋǿȋȍ ȌȍȂȍȘǿǽȂȏ ȐȎȈǽȁȅȏȂȈșȊȐț ǾȂȎȂ-
ũŪŭŮŸ ƈŨA ŞŶ ũeťŢš ŭŪŭŮŪŤ1ŮŶ ŞũyŮŬšũũƁť Ť3 Ť4ŭŮŤũũŷť ȁȐ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȅ ȍǽȎȕȂȌȈȜȂȏ (ƞƢƊƑƐƔ) ȂȁȅȊȎȏǿȋ (ƐƘƔƌƊƚ) Ȑȉǽ, ǿ
ŨŪũaűŶ, ŠŞ0ťŭŮŞšũũů, nŞŪşŠa Ţš Ť3 ŨũŪşŪųaŭŮũů, ŮŞŪ- ȇȋȏȋȍȋȉ ȎȋȎȏȋȅȏ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȆ ȅ ȅȎȏȅȊȊȘȆ ȉȋȊǽȒ, ȊǽȁǿȋȂ, ǽ
ŬŤ1ŮŶ: ŮżŨŢš Ť3 ũżŦƁť nŮeŲŶ ŞŪūŬŪŴašŨŸ, ųšŭŪşw2 ŬaŠŤ ȅȊȋȀȁǽ ȅ Ȋǽ ȉȊȋȃȂȎȏǿȋ ȔǽȎȏȂȆ (ƗƈƜƒ). Ǭȋ ȚȏȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ
ŝŹŢŤ1ŮŶ t ųlŞżŦŶ; ƆŦw ũš ŨŪşY ŭŶ ŝGŪŨŶ ŝhŮŤ, ŭŶ ȋȁȅȊ ȅȄ ȋȏȓȋǿ, ȇȋȀȁǽ ȂȀȋ ȎȌȍȋȎȅȈȅ, ȌȋȔȂȉȐ ȋȊ ȅȄǾȂȀǽȂȏ
ųlŞżŦŤ ŝšŭżŠůz, tŞŹŵA. ń$ũŶ Ţš ũżŦŮŪ, t Ť3ŭŦyŭŜ ŮŜ- ȈțȁȂȆ, ȋȏǿȂȏȅȈ, Ȕȏȋ ȋȊ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȋǾȖǽȜȎș Ȏ
ŦwŞaz ŭŦŜţyz, ũš ŝšŭżŠů Ů0ųƁź, ũŪ Ť3 ŭaŨŪ ŮŪ2 ŞŤŠżũƁš Ȉțȁșȉȅ. ǡȍȐȀȋȆ ȊȂȇȅȆ ȋȏȂȓ, ȀȋǿȋȍȜ ȋǾ Țȏȋȉ ȅȄ ȋȌȘȏǽ, Ȑȏ-
ųlŞżŦwŞŶ ƅŝŞŤũsšŮŶ, ƆŦw ŨŪşyŵŪ ūŪŞŬšŠŤ1ŮŤ ŝlşŪ- ǿȂȍȃȁǽȈ, Ȕȏȋ Ȑ ȌȍǽȇȏȅȇȐțȖȅȒ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȍǽȄ-
ŭŮŪsũũŪŭŮŸ ŮŤŴŤũŷ2 ŭyŵƁz ŞŪ ƈŨĮ ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůź- Ȁȋǿȋȍ Ȏȋ ȉȊȋȀȅȉȅ, Ȋȋ ȁǽȃȂ ȋȁȅȊ ǿȅȁ ȈțȁȂȆ ȉȋȃȂȏ Ȏȏǽȏș
ŵŤűŶ. ȌȍȅȔȅȊȋȆ ȍǽȄȍȐȕȂȊȅȜ ȎȏǽǾȅȈșȊȋȀȋ (ƞƟƌƓƐƜƧƟƒƟƌ) ȌȋȇȋȜ
(ƒƜƐƗƊƌƝ) Ȑȉǽ.
İŵš ŧŤ Ţš ŝŷ ŦŮŪ2 ūŬŤŧżŢũŪ Ť3ŭŮzţaŧŶ, ŮŪ2 Ť3 ūaŨzŮŸ ǢȎȈȅ ǾȘ ȇȏȋ ǿȊȅȉǽȏȂȈșȊȋ ȅȎȎȈȂȁȋǿǽȈ, ȏȋ ȋǾȊǽȍȐȃȅȈ,
ūŬŤŝŧŤŢeũƁz, Ť3 ųazũƁš ūŬŤŴeŭŮŞƁz, Ť3 ŝŷŞaźŵŜşw ŞŶ Ȕȏȋ ȁǽȃȂ ȉȘȎȈș ȋ ȌȍȅǾȈȅȃȂȊȅȅ ȅȈȅ ȋȃȅȁǽȊȅȂ ȔșȂȀȋ-ȈȅǾȋ
ũeŨŶ ŭŪŝšŭżŠŪŞŜũƁz, ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞŪŞŜŮŤ ŭŪŞšŬŴeũũŹ ũš ȌȋȎȂȖȂȊȅȜ ȅ ȍǽȄȀȋǿȋȍǽ ȈȅȕǽȂȏ (ƌơƉƘƐƔ) ȎȌȋȇȋȆȎȏǿȅȜ ȍǽ-
ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ ūŪŨhŭŧšũũŪŭŮŸ ŠŴ7Ť2. Ɗ Ť4Ţš Ť3 ūŤŭaũƁź ŭŧŪ- ȄȐȉȊȋȆ (ƘƚƒƟƔƕƧ) ȔǽȎȏȅ (ƗƈƜƚƝ) ȁȐȕȅ. ǝ ȇȋȏȋȍȘȆ ȄǽȌȅȎȘ-
ŞšŭA ūŬšŠŜsť, ƅŝŬŜŵaŮšŧũŴŤŨŶ ūŪūšųeũƁšŨŶ ƅŝŧŜşa- ǿǽȂȏ ȎȈȋǿǽ — ȋǾȍȂȉȂȊȜȂȏ Ȑȉ ȂȖȂ ǾȋȈșȕȅȉ ǾȂȎȌȋȇȋȆȎȏǿȋȉ
(ƗƈƜƔƗƘƌ). ǯǽȇ, ȂȎȈȅ ȋȊ ȌȍȂȐȎȌȂȈ ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ (ƌƜƐƟƉ) ȅ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

šŮŶ ŭŞ0ť ƇŨŶ: Ť3 žŵš Ƈŝw ſ4ŭŮŸ t ūŬšŠ8ůŭūżŞŴŤűŶ Ť3 ȁȋȎȏȅȀ, Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȄȁȋȍȋǿșȜ ȁȐȕȅ, ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ,
ŭŨhŴŧšũũŷűŶ, ţŠŬaŞƁz ŬaŠŤ ŠŴ7Ť2 Ť3 ŧźŝŞE ŝ9Ɓz, Ť4ŨŜŮŸ ȏȋ, ȒȋȏȜ ȅ ȅȉȂȂȏ ȂȂ ȁȂȆȎȏǿȐțȖȂȆ (ƐƘƐƜƎƒƟƔƕƉ) ȅ ȇȋȀȁǽ Ȍȅ-
Ƈŝw ŭƁź2 Ť3 ūŤŴA ŠżťŭŮŞšũũů, ũŪ ũš ũšūŪŭŬeŠŭŮŞšũũŹ Ť3 ȕȂȏ, Ȋȋ ȋȊǽ ǾȐȁȂȏ ȇȋȎǿȂȊȊȋȀȋ ȅ ȊȂ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ (ƎƘƉƞƔƚ) ȋǾ-
ųŤ1ŭŮŹ: žŵš ŧŤ Ţš t ŞūaŠŜźŵŤűŶ ſ3ŵE ŞŪ ŨũHşŤ ũšŠyşŤ Ť3 ȍǽȄǽ (ƟƜƧƛƚ). Ǫȋ ȂȎȈȅ ȋȊ ȅȄ ȏȂȒ, ȇȏȋ ǿȎȂ ȂȖȂ ȌȋȁǿȂȍȃȂȊ
ŭŮŬ†ŭŮŤ ŠůŴſ1Şũŷ, kŦ0ŞŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ſ4ŭŨŸ žţŶ, Ť3 ŮŬe- ȉȊȋȃȂȎȏǿȐ ǾȋȈȂȄȊȂȆ ȅ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȁȐȕȂǿȊȘȒ, ȇǽȇȋǿ ȅ Ȝ Ȍȋ
ŝůźŵŤűŶ ųaŭŮŹ ŞŪūŤ1ŮŤ ŦŶ ŝGů: Ť3ŭŲŹŧŤ1 ŨS, ƆŦw ŭŪşŬŹ- ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȂȎȏș, ȏȋ ȁȋȈȃȂȊ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ǿȄȘǿǽȏș ȇ ǞȋȀȐ:
ŴŤ1űŶ ŮŤ: ŭšŨY ũżŭŮŸ ŝlşŪŭŧ0ŞũŪ ūŬeŢŠš Ť3ŭŲŹŧeũƁz ƅŭ- «ǥȎȓȂȈȅ ȉȂȊȜ, ȅǾȋ Ȝ ȎȋȀȍȂȕȅȈ ȌȍȂȁ ǯȋǾȋț» (Ȏȍ. ǬȎ. 40, 5),
ŮaŞŤŮŤ ŨŪŧeũƁš, Ť3 ŞŪ Ť3ũ0ŨŶ ũżųšŭŪŨŶ t ŞŭżűŶ Ş0ŧšź ȅ ȏǽȇȋȉȐ ȊȂǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȘȉ ǾȐȁȂȏ, Ȍȋ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȆ ǿȋȈȂ,
ƈūŬŜŢŠũsŮŤŭz: ŦŶ ŭŤ6ŨŶ Ţš, Ť3 ũš ūŬŤŭyŮŭŮŞůźŵŷŨŶ t ȋȎȏǽǿȈȜȏș ȉȋȈȅȏǿȐ ȁȋ [ȌȋȈȊȋȀȋ] ȅȎȓȂȈȂȊȅȜ, ȔȏȋǾȘ ȄǽȊȅ-
ųšŧŪŞBŦŶ ūŤ1ŭŨšũŷ ŝšŭżŠůšŮŶ: Ť3 Ũũ0şŴŷŨŶ ŞŬšŨšũaŨŶ ȉǽȏșȎȜ ȔȂȉ-ȏȋ ȂȖȂ. ǧ ȏȋȉȐ ȃȂ ȔȂȍȂȄ ȄǽȌȅȎȅ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ
Ť3 ųšŧŪŞżŦwŨŶ, nŞŪşŠA Ť3 Ť5ŨŢš ũš ű0ŵšŮŶ, ūŬšūŪŠŜeŮŶ ǾȂȎȂȁǽ Ȏ ȏȂȉȅ, ȇȏȋ ȋȏȎȐȏȎȏǿȐȂȏ, ȅ ȅȊȋȀȁǽ ȊǽȌȅȎǽȊȊȋȂ Ȍȋ-
ŝšŭżŠů: ūŤŭaũƁzŨŶ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹ ƅŝhŦŴŷŨŶ ūŬšŝŷŞaŮŤ ȌǽȁǽȂȏ ǿ ȍȐȇȅ ȏȂȒ, ȇȋȉȐ ȊȂ ȎȈȂȁȐȂȏ ȅȒ Ȕȅȏǽȏș, ǿȂȁș ȌȅȎșȉǽ
Ť3 ūŪ ŭŨeŬŮŤ ũŜūŤŭaŞŴŜşw. ȋǾȘȔȊȋ ȌȂȍȂȃȅǿǽțȏ ȊǽȌȅȎǽǿȕȅȒ. Ǭȋ ȚȏȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ ȉȊȋ-
ȀȅȂ ȋȏȓȘ, ȌȍǽȇȏȅȇȋǿǽǿȕȅȂ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂ, ȊȂ ȃȂȈǽȈȅ ȊȅȔȂȀȋ
ȌȅȎǽȏș, ȒȋȏȜ ȅ ȉȋȀȈȅ ȍǽȄȗȜȎȊȅȏș ǿǽȃȊȘȂ ȅ ȌȋȈȂȄȊȘȂ ǿȂ-
Ȗȅ.
ōšşw2 ŬaŠŤ Ũũ0ţŤ t ŞšŬű0ŞũŷűŶ nŲ7Ŷ Ť5Ţš ŝsűů ŞŶ Ǽ ȍǽȄȁȂȈȜț ȋȎȏȋȍȋȃȊȋȎȏș ȊǽȕȅȒ ȋȏȓȋǿ, ȅȉȂȜ ȌȍȅǿȘȔ-
ŝšţŨ0ŧŞƁŤ, ũŜūŤŭaŮŤ ųŮŪ2 tũź1ŠŶ ũš ŮšŬūżŴŜ: žŵš Ť3 ȇȐ ȌȅȎǽȏș ȏȋȈșȇȋ Ȍȋ ǿȂȈȅȇȋȆ ȊȐȃȁȂ. ǯȂȌȂȍș ȃȂ ȅ ǿȋǿȎȂ
ŞeŧƁz Ť3 ŨũŪşŪūŪŧeţũŜz ŨŪşyŵš ŭŧŪŢŤ1ŮŤ. ŋŪ ŞŭšŨy Ţš ȌȍȋȌǽȈǽ ȋȒȋȏǽ ȌȅȎǽȏș ȅȄ-Ȅǽ ȈțȁȂȆ, ȎȉȋȏȍȜȖȅȒ Ȋǽ ȊȂȇȋȏȋ-
ƉũŹűŶ nūaŭŭŮŞŜ ƅŭŮŜź1ŵŭz žţŶ, Ť3 ūŤŭaŮŤ ƅŝhųŜť ȍȘȂ ȉȋȅ ȄǽȌȅȎȅ ȄǽǿȅȎȏȈȅǿȘȉ ǿȄȀȈȜȁȋȉ ȅ ǿȘȅȎȇȅǿǽțȖȅȒ
Ť3ŨżzűŶ, ūŪ ũyŢŠũŹť ūŪũůŢŠaźŵšť ūŪŮŬeŝŹ. ʼnhũŹ Ţš Ȍȋǿȋȁ, ȔȏȋǾȘ ȌȍȅȔȅȊȅȏș ȉȊȂ ǿȍȂȁ. ǯǽȇȅȂ Ȉțȁȅ, Ȍȋ ǟȂȈȅ-
ŨS ŦŶ ŭšŨY Ť3 ŧżũŪŭŮũŴŜ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŜ, ţŜŞŤ1ŭŮŧŤŞŷŨŤ ȇȋȉȐ ǡȅȋȊȅȎȅț, ǿȗȂȁȈȅǿȋ ȓȂȌȈȜțȏȎȜ ȇ ǾȂȎȎȉȘȎȈȂȊȊȘȉ
nųšŭŷ2 ũżŦŜz t ūŤŭaũƁť ŨŪŤ1űŶ ƈŞŤ1ŠŹŞŴƁŤ, Ť3 ƀŧŪŠżť- (ƢƤƜƊƝ ƘƧƒƗƌ) Ȏȏȍȋȇǽȉ, ȈȅȊȅȜȉ, ȎȈȋȀǽȉ ȅ ȊȂȌȋȊȜȏȊȘȉ
ŭŮŞŜ t ŭŤ1űŶ Ť4ŵůŵƁŤ ŞŤ1ũŶ: Ť5Ţš ūŪ ŞšŧŤ1ŦŪŨů ŠƁoũjŭƁź, ȎȈȋǿǽȉ, ȊȂ ȁȋȎȏȅȀǽțȖȅȉ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȔǽȎȏȅ (ƗƈƜƚƝ) ȅȒ ȁȐȕȅ.
ŞũŤŨaźŮŶ ŭŮƁűjŜŨŶ, Ť3 ųšŬŮaŨŶ ũšŭŨhŭŧſũũŷŨŶ, Ť3 ŭŧ0- Ǻȏȋ Ȍȋ-ȊǽȎȏȋȜȖȂȉȐ ȊȂȈȂȌȋ (ƛƌƜƇƖƚƎƚ), ȄȈȋǾȊȋ (ƕƌƕƧ) ȅ
şwŨŶ Ť3 ŬšųeũƁzŨŶ ũšŞBŠŪŨŷŨŶ, ũš ūŬšűŪŠsŵŷŨŶ ũŜ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȊȂ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐȂȏ ȃȂȈǽțȖȅȉ ȌȋȊȜȏș ǞȋȃȂȎȏ-
ƇŨũŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 Ť4űŶ: Ť3 ſ4ŭŮŸ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝšţŭŧŪŞeŭũŪ Ť3 ǿȂȊȊȋȂ: ȋǾȍǽȖǽȏș ǿȊȅȉǽȊȅȂ Ȋǽ [ȋȏȁȂȈșȊȘȂ ȎȈȋǿǽ], ǽ ȊȂ
ũšŭŨhŭŧšũũŪ, Ť3 ŝ9eŭŮŞſũũŜz ŬŜţůŨŹŞaŮŤ űŪŮsŵŤŨŶ ǿȊȅȉǽȏș ȎȉȘȎȈȐ (ƈƘƘƚƔƌ) ȎȋȁȂȍȃȅȉȋȀȋ. [ǯǽȇȃȂ] Ȓȋȍȋȕȋ
ũŤŦaŦŪŢš ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ: ũš ŭŤ1ŧŹ ŬaţůŨŜ ŞũŤŨaŮŤ, ũŪ ȄȊǽț, Ȕȏȋ ǾȘȈ ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ ȌȋǿȂȍȀȊȐȏ ȇȍȅȏȅȇȂ ȊȂ ȅȄ-Ȅǽ
ŬšųeũƁſŨŶ: ŞżŨŶ Ţš žţŶ ūŬŞdũŹ t ƉũŹűŶ ūŪŬšųſ1ũƁz ūŬš- ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȉȋȅ ȄǽȌȅȎȅ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔǽȏ [ȐȔȂȊȅț] ȋȏȓȋǿ (Ȍȋ
ŮšŬūżŞŶ: ũš ƆŦw ũšŭŪşŧaŭũw nŲ7ſ1ŨŶ ũŜūŤŭaűŶ: ŭƁe ŝŪ, ȉȅȈȋȎȏȅ DzȍȅȎȏǽ Ȝ ȎȋȒȍǽȊȅȈ ȂȀȋ ǿ ȎǿȋȅȒ ȏȍȐȁǽȒ), Ȋȋ Ȍȋȏȋ-
ŝlşŪŠaŮƁź űrŮ0ŞŪź ŭŪŝŧźŠeŭz Ũũ0ź ŞŶ ūŤŭaũƁzűŶ: ũŪ ȉȐ Ȕȏȋ ȌȅȎǽȈ ȋ ȏȋȉ, ȔȂȀȋ ȊȂ ȁȋȎȏȋȅȊ ǾȘȈ ȌȅȎǽȏș, ȇǽȇ ǿȏȋ-
ƆŦw ũŜūŤŭaűŶ ƅ ŮżűŶ, Ť5űŢš ŠŪŭŮ0ŤũŶ ũš ŝżűŶ: Ť4ũŶ nţA ȍȋȆ ǫȄǽ, ȃȂȈǽȜ ȎȌǽȎȏȅ ȎȈȋǿȋȉ ȇȋȈȂȎȊȅȓȐ ȅȎȏȅȊȘ ȋȏ ȐȊȅȔ-
ũeşŧŤ, ŦŪŧšŭũŤ1ŲŹ Ť4ŭŮŤũŷ ŭŧ0ŞŪŨŶ, ūŬšŞŬŜŵašŨŹť ūŪŨŪ- ȏȋȃȂȊȅȜ. ǧȋȊȂȔȊȋ, ȊǽȇǽȄǽȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ Ȝ ȌȍȅȊȜȈ ȋȏ ǞȋȀǽ,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

şaŮŤ ūŪŦůŭŤ1Şŭz: nŝaųš ƆŦw ũš şũżŞŜ, ũŪ ŭŪůŨżŬũŜ ũŜŦŜ- ȎȏǽȈȋ ȊȂ ȌȍȂȁȉȂȏȋȉ ȀȊȂǿǽ, ǽ ȎȋȍǽȄȉȂȍȊȋȀȋ ȊǽȎȏǽǿȈȂȊȅȜ.
ţaũƁz ũŜ ũŷ2 ŝhŭŮŸ ũŜŞšŠeũƁš: ŮżŨŢš ũŤŢE ŞŪţŨŪŵŤ2 ũŜ ǞȈǽȀȋȁǽȍȜ ȔȂȉȐ ȉȋȅ ȌȍȋȏȅǿȊȅȇȅ ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȊȅȇǽȇȋȆ
ũŷ2 Ũ0ŵũŪ ŝhŭŮŸ ũŜŞżŮŪŞŜŞŴŷŨŶ. ʼneşŧŤ Ţš Ť3 ŭƁE ŨŪšşw2 ȌȋȈșȄȘ. ǥ ȂȖȂ, ǿȋȄȉȋȃȊȋ, ȅȄ-Ȅǽ ȉȋȂȀȋ ȊȂȁȋȎȏȋȅȊȎȏǿǽ. ǪȂ
ŝĮ ũšŠŪŭŮ0ŤũŭŮŞŜ. ʼnšŝŪ2 ŝhűŶ žţŶ ŠŪŭŮ0ŤũŶ, ũŤŢE ŠŪ- ǾȘȈ Ȝ ȐȁȋȎȏȋȂȊ, ȇǽȇ ȉȊȂ ȇǽȃȂȏȎȜ, ȅȈȅ ȋȇǽȄǽȈȎȜ ȊȂȎȌȋȎȋ-
Ş0ŧšũŶ, ŦŪ ƆŢš ŨũŤ1Ůŭz, ūŪŭŮŬŜŠaŮŤ ųŮŪ2 ƅ Ť4ŭŮŤũŹ, Ť3 ǾȂȊ ȌȋȎȏȍǽȁǽȏș Ȅǽ ȌȍǽǿȁȐ, ȅ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȊȂ ȎȉȋȀ Ȏ ȍǽ-
ŮaŦw ūŬƁwŝŵŤ1ŮŤŭz ŭŮŬŜŠaũƁſŨŶ ŭ™hűŶ ŭŶ ŬaŠŪŭŮƁź. ȁȋȎȏșț ȌȍȅȋǾȖȅȏșȎȜ ȎȏȍǽȁǽȊȅȜȉ (ƛƌƓƒƗƇƟƤƘ) ȎǿȜȏȘȒ.
œŮ0 ŝŪ, ũš Ť3 ţŧŜŮŪyŭŮŷť ŧŤ nŲ7Ŷ, Ť4Ţš Ť3 ŮżŧŪŨŶ ƅŝ- ǪȂȎȋȉȊȂȊȊȋ, ȊȂ ǾȘȈ Ȉȅ [Ȏǿ. ǥȋǽȊȊ] ǤȈǽȏȋȐȎȏ, ȇȋȏȋȍȘȆ
ŧŪŢeũŶ ſ3ŵE ŭŶ ŲRŦŪŞƁź ūšŬŞŪŬ0ŠũŷűŶ ũŜ ũŝ7ŭżűŶ ŝĮ ǾȐȁȐȔȅ ȂȖȂ ȋǾȈȂȔȂȊȊȘȉ ǿ ȏȂȈȋ, ȎȏǽȈ ȂȁȅȊȘȉ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽȒ Ȏ
ŭŪšŠŤũeũŶ, žŵš [Ť3] ŦŮŪ2 [Ť4ũŶ] ŮŞeŬŠw Ŧyūũw Ť3 Ɔŭũw Ť3 dzȂȍȇȋǿșț ȌȂȍǿȋȍȋȁȊȘȒ, ȅ ȇȏȋ, ȇǽȇ Ȋȅȇȏȋ ȁȍȐȀȋȆ ȁȂȆȎȏ-
ŭŧaŠŲŹ ŭŧŪŞšŭŷ2 ūŤŴA ŝlşŪųeŭŮƁz, ũš ŭeť ŧŤ u5ŝŪ ŮŪŧŤ1ŦƁť, ǿȂȊȊȋ, ȜȎȊȋ ȅ ȎȈǽȁȋȎȏȊȋ ȊǽȌȅȎǽȈ ȎȈȋǿǽ ȋ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȅ, ȊȂ
žŦŤ nŬƁşeũwŞŜ ūŤŴA Ť3 ŨyŠŬŭŮŞůz tŭżųšũŶ ŝhŭŮŸ t ǾȘȈ Ȉȅ ȋȊ ȋȏȈȐȔȂȊ ȋȏ dzȂȍȇǿȅ ȅ ȌȍȅȀȋǿȋȍȂȊ ȇ ȅȄȀȊǽȊȅț Ȍȋ
ŲRŦŞš, Ť3 ũŜ Ť3ţşũaũƁš ƅŭůŢŠeũŶ ŝhŭŮŸ; şlšŮŶ Ţš Ť3 ūeŮŬŶ ȋǾǿȅȊȂȊȅț ǿ ȊǽȌȅȎǽȊȅȅ ȅ ȏȋȈȇȋǿǽȊȅȅ (ơƜƚƘƚƨƞƐ) ȂȍȂȎȅ
ŞšŬű0Şũŷť ŞšŬű0ŞũŜşw ŧŤ1ŦŜ ƈųũ7ŤŦHŞŶ şDũŤűŶ, ƆŦw Ť3 (ƌƊƜƐƞƒ) ǫȍȅȀȂȊǽ? ǝ Ȏǿ. ǬȂȏȍ, ȎȏǽȍȕȅȆ ȅȄ ȌȂȍǿȘȒ ȐȔȂȊȅ-
±Ţš ŞŶ ūŪŭŧaũƁŤűŶ ŞšŧŤ1ŦŜşw ūavŧŜ ũš ƈŠ0ŝŸ ŬŜţ{ŨũŜ, ȇȋǿ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȎȇǽȄǽȈ, Ȕȏȋ ǾȂȄȀȍǽȉȋȏȊȘȂ ȅ ȊȂȎȏȋȆȇȅȂ Ȉțȁȅ
ŮŪşŠaŴũƁŤ ũšũŜůųeũŤ Ť3 ũš ƈŮŞšŬŢŠeũŤ ŬŜţŞŬŜŵaűů ŦŶ ȅȎȇǽȄȅȈȅ ȎȈȋȃȊȘȂ ȋȏȍȘǿȇȅ ǿ ȌȋȎȈǽȊȅȜȒ Ȏǿ. ǬǽǿȈǽ ȅ, ȇǽȇ
ŭŞŪeť ūŪşŤ1ŝšŧŤ Ť5ŨŶ. ȍȂȄȐȈșȏǽȏ, ȌȍȅǿȂȈȅ ȎȂǾȜ ȇ ȌȋȀȅǾȂȈȅ (Ȏȍ. 2 ǬȂȏ. 3, 16).
İţŶ Ţš ţŜ ŨaŧŪš ŭŮůŢeũƁš ũŜ ŨS ūŪŦůŭŤ1ŞŴŤűŭz, žŵš Ǭȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȉȊȋȃȂȎȏǿǽ ȊǽȌǽȁǽțȖȅȒ Ȋǽ ȉȂȊȜ, Ȝ ȌȋȈȋ-
Ť3 ŭŪŝ0ŬũŹ ũŤţŧŪŢeũũŷűŶ, nŝaųš t ſ4Ţš ūŤŭaŮŤ ūŪŨŷŴ- ȃȅȈ ǾȘȈȋ ȎȋǿȎȂȉ ǿȋȄȁȂȍȃǽȏșȎȜ ȋȏ ȌȅȎǽȊȅȜ ȋ ȔȂȉ-ȈȅǾȋ,
ŧsűŶ ƈŠšŬŢaŮŤŭz ŭŪŞšŬŴeũũw. İŵš ũš ŝŷ Ůŷ2 ũũ7Ź, q ȂȎȈȅ ǾȘ ȏȘ, ȁȋȎȏȋȔȏȅȉǽȜ ȉǽȏș, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȊȂ ȌȍȋȎȅȈǽ
ŭŵ7eũũŜz ŭŮaŬŤŲš, ũš ƅŭŮaŞŤŧŜ ſ3ŭŤ2 ŨŪŧsŵŤŭz, Ť3 ūŪŝů- ȉȂȊȜ ȋ ȏȋȉ ȅ ȌȅȎșȉǽȉȅ ȅ ȊǽȌȋȉȅȊǽȊȅȜȉȅ ȔȍȂȄ ȁȍȐȀȅȒ,
ŠŤ1ŮšŧũŷűŶ ūŤŭaũƁť Ť3 ŞŪţŞŹŵeũƁť ƈūŪŮŬšŝŧsźŵŤ, Š0ũ- Ȍȋȇǽ ȊȂ ȐǾȂȁȅȈǽ ȋȌȜȏș ǿȄȜȏșȎȜ Ȅǽ ȎȅȂ ȁȂȈȋ, ǿ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ȅ
ŠšŢš ƈŞŹŵaŧŜ ſ3ŭŤ2 ŭżŮŪŞŜũũŷűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ūaŦŤ ƆŮŤŭz. ȊǽȄȅȁǽȊȅȂ ȅȖȐȖȅȒ ȎȌǽȎȂȊȅȜ. ǡȈȜ ȏȂǾȜ ȎǽȉȋȆ ȊȂ ȏȍȂǾȐțȏ-
İŵš ŮšŝĮ ŭŪŞżŮŪŞŜũƁť Ť3 ũš ƀŹŧw2 ūŪŮŬeŝũŪ ſ4ŭŮŸ: ŭŮz- ȎȜ ȊȅȇǽȇȅȂ ȐǿȂȖǽȊȅȜ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ, ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț DzȍȅȎȏȋ-
ŢaŧŜ ŝŪ ſ3ŭŤ2 ŝlşŪŠaŮƁź űrŮ0ŞŪź, ŭŪ ŭŮaŬŪŭŮƁź ƆŢš ūŪ ǿȋț, ȏȘ Ȏȋ ȎȏǽȍȔȂȎȇȅȉ ǿȋȄȍǽȎȏȋȉ ȎȏȜȃǽȈǽ ȅ ȎȂȁȅȊȐ ȉȐȁ-
Ş0ţŬŜŭŮů, Ť3 ŭyŵůź ŞŶ ŬaţůŨŹ ųeŭŮũŪŭŮŸ, Ť3 ţŜŦ0ũŶ ŭŵ7e- ȍȋȎȏȅ ȅ ȎǿȜȖȂȊȊȘȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ǢǿǽȊȀȂȈșȎȇȅȂ ȅȄȐȔȅȈǽ ȁȋȈ-
ũũŷűŶ ţaūŪŞŹŠšť ŨũŪşŪŧżŮũŷŨŶ ƈŬŜţůŨżŧŜ ſ3ŭŤ2 ŠŹs- ȀȋȈȂȏȊȂț Ȍȋ Ȋȅȉ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏșț, ȁȂȈȜ ȃȅȄȊș Ȏǿȋț ȉȂȃȁȐ
ũƁšŨŶ, ūŪŭŧůŴaũƁź Ť3 ŝšţŨ0ŧŞƁź ŞŪ ŞŬeŨšũŤ ŬŜţŠŹŧŤ1ŞŴŤ ȏȍȐȁǽȉȅ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȜ ȅ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂȉ, ȇȋȅȉȅ, ȐǾȂȈȅǿ ȁȖȅȓȐ
ŮŞŪE ŢŤŮƁE: Ť4ŨŢš ƈşŧaŠŤŞŴŤ ŠůŴeŞũůź ŠŵŤ1Ųů, ūŬŤ- ȁȐȕȅ ȎǿȋȂȆ, ȏȘ ȎȁȂȈǽȈǽ ȂȂ ȎȌȋȎȋǾȊȋț ȌȍȅȊȜȏș ǾȋȃȂȎȏ-
ŧŤ1ųũů ŭŪŮŞŪŬŤ1ŧŜ ſ3ŭŤ2, ŦŪ ſ4Ţš ūŬƁsŮŤ Ť3 ŭŪŝŧźŭŮŤ2 ŝ9eŭŮ- ǿȂȊȊȘȂ ȊǽȔȂȍȏǽȊȅȜ ȅ ȎȋȒȍǽȊȅȏș ȅȒ. Ǫȋ ȁȂȈȋ ȎȅȂ ȏǽȇȋǿȋ,
ŞſũũŜz ũŜųšŬنũƁz. ʼnŪ ƈŝw ŮŜŦŪŞA ſ4ŭŮŸ ŠůŴA tũź1ŠŶ Ȕȏȋ ȁȐȕǽ, ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȌȈȂȊȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿȅț ȇ ȁȐȒȋǿȊȋȉȐ
ƆŮŜ ŝhŞŴŤ Š¦0ŞũŜ ƈųeũƁz ŞŪŢŠšŧżũƁšŨŶ, ũŜŭŷŵeũƁz ȐȔȂȊȅț, ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȊǽȎȘȖȂȊȅȜ ȅȉ. ǬȋȔȂȉȐ
ſ3şw2 ũŤŦŪşŠa Ţš ūŬƁeŨŧšŮŶ. ŎżŨŢš Ť3 ūŬšŨdŬŪŭŮŸ ƅ ŭšŝĮ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋ ȎȂǾȂ: ȜȁȐȖȅȜ ȉȂȊȜ ȂȖȂ ǾȐȁȐȏ
şlšŮŶ: kŠyŵƁz ŨS ſ3ŵE ŞţaŧųůŮŶ. ń# şDŸ ŞŞšŬşazť ŞŶ ǽȈȇǽȏș (Ǯȅȍ. 24, 23). ǥ ǠȋȎȌȋȁș, ǿȎȂȈȜțȖȅȆ ȏǽȇȋȂ ǾȋȃȂ-
ŠyŴů ŝ9eŭŮŞšũũŪš ŭƁE ŞŪŢŠšŧżũƁš, ƅ ŨŜŬjŤ şlšŮŶ ŝlşyź ȎȏǿȂȊȊȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ ǿ ȁȐȕȐ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋ ǩǽȍȅȅ, ȅȄǾȍǽǿȕȂȆ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ųaŭŮŸ ŭƁź2 Ť3ţŝŬaŞŴšť, ƆŦw ũš tŤ1ŨšŮŭz t ũšS. Ŏšŝż Ţš Ȏȅț ǾȈǽȀȐț ȔǽȎȏș, Ȕȏȋ ȋȊǽ ȊȂ ȋȏȊȅȉȂȏȎȜ ȋȏ ȊȂȂ (Ǩȇ. 10,
ũeşŧŤ ŮŜŦŪŞhűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ūŪŮŬeŝũŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŢŤŞyŵŤűŶ 42). ǯȂǾȂ, ǿȌȍȋȔȂȉ, ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș, ȏǽȇȅȂ ȌȅȎǽȊȅȜ ȊȐȃȊȘ ȅ
ŬaŠŤ ūŪŠ8 ŮŪŝ0ź ũŜŦŜţaŮšŧŸũŤŲšź ŠŵeŬšť ŞšŧŤ1ŦŜşw ŲRS. ȁȈȜ ȁȖȂȍȂȆ ǿȂȈȅȇȋȀȋ dzǽȍȜ, ȃȅǿȐȖȅȒ Ȍȋȁ ȏǿȋȅȉ ȌȂȎȏȐȊ-
ń# ūaųš Ţš ŭŤũeŭƁŤ ŬaŠŤ, ź4Ţš t ŮŞŪšşw2 Ŭ0ŠŜ ūŪŠaŮšŧź Ȏȏǿȋȉ, ȅ ȁȈȜ ȊȂǿȂȎȏ, ȇȋȅȒ ȍȂǿȊȐȂȕș ȏȘ ȋǾȐȔȅȏș Ȏ ǾȂȎ-
ũšŮŧżũƁz ƈũšŞżŭŮŤŮŤ ŞŪŢŠšŧŹŞašŴŤ: ſ3ş0Ţš Ƈŝw Ť3 ȎȉȂȍȏȊȘȉ ǣȂȊȅȒȋȉ, ǧȋȂȉȐ ȌȋȁȍǽȃǽȜ ȅ ȏȘ, ȇǽȇ ǫȊ ȍǽȁȅ
ūŪŠŬŜŢaźŵŤ, ƆŦŪŢš ƉũŶ ţŬaŦŶ ũaŴŶ ţŜ ũŷ2 ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ȊǽȎ ȌȍȅȜȈ Ȋǽȕ ǿȋȅȎȏȅȊȐ Ȅȍǽȇ, ȌȍȅȂȉȈȂȕș ȏȂȌȂȍș Ȏǽȉǽ Ȉȅ-
ŞŪŭūŬƁS, ŮaŦw Ť3 Ůŷ2 ŧŤŲE ŞŪŭūŬƁsŧŜ ſ3ŭŤ2 ũhũŹ, ŞŞŪŠŤ1- ȓȂ ȊȋǿȋȊǽȔǽȈșȊȘȒ, ȏȍȂǾȐțȖȅȒ ȐȔȂȊȅȜ. ǬȋȔȂȉȐ ȅ Ȝ, ȊȂ ȇǽȇ
ŨŷűŶ Ť3 ƈųeũƁz ŮŬeŝůźŵŤűŶ. ŎżŨŢš Ť3 žţŶ, žŵš Ť3 ȁȋǿȋȈșȊȘȆ ȇ ȊǽȐȔȂȊȅț ȁȍȐȀȅȒ, ȅ Ȍȍȅ ȏȋȉ ȇ ȏǽȇȋȉȐ ȊǽȐ-
ũżŭŨŸ ŞŪ ŭŧŪŞšŭżűŶ Ť3 ŮŜŦŪŞhűŶ ŭŧŪŞżűŶ Ť3ţŪŝŤ1ŧšũŶ, ũŪ ȔȂȊȅț, Ȋȋ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȜ ȍǽȁȅ ȅ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ȁǽǿǽȏș ȌȍȋȎȜȖȂ-
ūŪŭŧůŴaũƁz ŬaŠŤ, Ť3 ţaūŪŞŹŠŤ, ſ4Ţš ŠŜsŮŤ ūŬŪŭsŵšŨů, t ȉȐ, Ȏ ȀȋȏȋǿȊȋȎȏȅț ȅȎȌȋȈȊț ȁȋȈȀ ȈțǾǿȅ ȋ DzȍȅȎȏȂ, ȅȄ ȏȋȀȋ,
ŮżűŶ ±Ţš Ť4ŨŜŨŶ ũhũŹ, ūŪŦŜţyz ūŬšŠŧŪŢeũƁš, Š0ŧşŶ t- Ȕȏȋ ȅȉȂț ȊȘȊȂ.
ŠaŨŶ ƆŢš ƅ űrŮĮ ŧźŝŞE.

ōŧ0ŞŪ Ş7. ǮȈȋǿȋ 2.


ĸŦw ſ4ŭŮŸ ũżŦŜz Ť3 ŠůŴŤ2 ŭŨeŬŮŸ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȑ ȁȐȕȅ, ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȋȆ Ȍȋ
ŝšţŭŨeŬŮũŷz ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ. ȌȍȅȍȋȁȂ, ȂȎȏș ȎȉȂȍȏș.

ľżŢŠŸ u5ŝŪ, ŭŵ7eũũŜz ŭŮaŬŤŲš, ūaųš Ţš ŮŪŝ0ź ŠŜ ǤȊǽȆ, ȁȋȎȏȋȔȏȅȉǽȜ ȉǽȏș, ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ ȁǽ ȌȋȄȊǽțȏ ȔȍȂȄ
ũŜůųaźŮŭz ūŬŪŤţŞHŧŤŞŴŷz ūŪ ŝGů ŢŤ1ŮŤ nŮŬŪŦŪŞŤ6Ųŷ, ȏȂǾȜ ȅȄǾȍǽǿȕȅȂ ȃȅȏș Ȍȋ ǞȋȀȐ ȋȏȍȋȇȋǿȅȓȘ, Ȕȏȋ ȅ Ȑ ȁȐȕȅ
ƆŦw Ť3 ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ ŭŨeŬŮŸ, ŝšţŭŨeŬŮũŷz ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ. ȂȎȏș ȎȉȂȍȏș, ȒȋȏȜ ȋȊǽ ǾȂȄȎȉȂȍȏȊǽ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ. ǯǽȇ ȅ ǿȋȄ-
ŎaŦw ŝŪ Ť3 ŞŪţŧź1ŝŧšũũŷť ŝGŪŭŧ0ŞŶ şlšŮŶ: ſ4ŭŮŸ şŬżűŶ ŦŶ ȈțǾȈȂȊȊȘȆ ǞȋȀȋȎȈȋǿ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȂȎȏș ȀȍȂȒ ȇ ȎȉȂȍȏȅ… ȅ
ŭŨeŬŮŤ, Ť3 ſ4ŭŮŸ şŬżűŶ ũš ŦŶ ŭŨeŬŮŤ. ōŨeŬŮŸ ţŠĮ tũź1ŠŶ ȂȎȏș ȀȍȂȒ ȊȂ ȇ ȎȉȂȍȏȅ (1 ǥȊ. 5, 16–17), ȍǽȄȐȉȂȜ ȄȁȂȎș ȇȋ-
ŠůŴeŞũůź şlz. ń# ŞšŧŤ1ŦƁť ūavšŧŶ: ūšųaŧŸ, şlšŮŶ, ŨjŬŜ ȊȂȔȊȋ ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ. ǥ ǿȂȈȅȇȅȆ ǬǽǿȂȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȌȂȔǽȈș
ŭšşw2, ŭŨeŬŮŸ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ. ōŨeŬŮŸ tũź1ŠŶ ŠůŴeŞũůź. ń# ȉȣȍȎȇǽȜ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȎȉȂȍȏș (2 ǧȋȍ. 7, 10), ȇȋȊȂȔȊȋ
ūaŦŤ: ŞŪŭŮaũŤ ŭūsť, Ť3 ŞŪŭŦŬšŭũŤ2 t ŨeŬŮŞŷűŶ, Ť3 ƅŭŞŹ- ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ. ǥ ȋȌȜȏș: ǿȎȏǽȊș, ȎȌȜȖȅȆ, ȅ ǿȋȎȇȍȂȎȊȅ ȅȄ
ŮŤ1ŮŶ ŮS űrŮ0ŭŶ. T ŦjŤűŶ ŨeŬŮŞŷűŶ ŞŪŭŮaŮŤ ūŪŝůŢ- ȉȂȍȏǿȘȒ, ȅ ȋȎǿȂȏȅȏ ȏȂǾȜ DzȍȅȎȏȋȎ (Ǣȑ. 5, 14). ǥȄ ȇǽȇȅȒ
ȉȂȍȏǿȘȒ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ȋȊ ǿȋȎȇȍȂȎȊȐȏș? ǟȎȂȇȋȊȂȔȊȋ ȅȄ
ŠašŮŶ; ľŭsŦw t ƈŨšŬŵŞŧeũũŷűŶ ūŧŪŮŭŦŤ1ŨŤ ūŪűŪŮŨŤ2,
ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȊȘȒ ȌȈȋȏȎȇȅȉȅ ȌȋȃȂȈǽȊȅȜȉȅ, ȇȋȅ ǿȋțțȏ Ȋǽ
±Ţš ŞŪź1źŮŶ ũŜ ŠyŴů. ŎżŨŢš Ť3 şDŸ, ŨeŬŮŞŷŨŤ ũŜŬšųE
ȁȐȕȐ (1 ǬȂȏȍ. 2, 11). ǬȋȔȂȉȐ ȅ ǠȋȎȌȋȁș ȉȂȍȏǿȘȉȅ ȊǽȄǿǽȈ
ŞŶ ŭyšŮũŹŨŶ ŭeŨŶ ŨjŬŹ ŢŤŞyŵŷz. ĺųšũŤŦy ŝŪ ūŬŪ-
ȃȅǿȘȒ Ȍȋ ȁȐȒȐ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ ȎȐȂȏȊȋȀȋ, ȇȋȀȁǽ ȋȁȊȋȉȐ ȅȄ ȐȔȂ-
ŭŤ1ŞŴšŨů ūŪŤŮŤ2 ũŜ ūŪşŬšŝeũƁš nŮŲA ŭŞŪšşw2, ũš ūŪūůŭŮŤ2,
Ȋȅȇȋǿ ǮǿȋȅȒ, ȌȍȋȎȅǿȕȂȉȐ ȌȋȆȏȅ ȌȋȀȍȂǾȎȏȅ ȋȏȓǽ ȎǿȋȂȀȋ
ũŪ ūŪŞšŧĮ ŞŶ ŭŧżŠŶ Ť3ŮŤ2, ƅŭŮaŞŧŸŴů Ũſ1ŬŮŞŷz ūŪşŬš-
ȊȂ ȁǽȈ Ȋǽ ȏȋ ȌȋȄǿȋȈȂȊȅȜ, Ȋȋ ȌȋǿȂȈȂȈ Ȅǽ ǮȋǾȋț ȎȈȂȁȋǿǽȏș,
ŝaŮŤ ŭŞŪS ŨšŬŮŞšŲŷ2. ňeŬŮŞŷŨŤ Ƈŝw ţŠĮ Ť3 ŢŤŞŷ6z
ȋȎȏǽǿȜ ȉȂȍȏǿȘȉ ȌȋȀȍȂǾǽȏș ȎǿȋȅȒ ȉȂȍȏǿȂȓȋǿ. ǩȂȍȏǿȘȉȅ
Ɖũŷz Ť3ŨšũŪŞA şDŸ, ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ƆŦw ŠůŴeź ƈŨšŬŵŞŧeũ-
ȊǽȄǿǽȈ ǠȋȎȌȋȁș ȏȂȒ, ȂȖȂ ȃȅǿȐȖȅȒ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ȇǽȇ ȐȉȂȍȕȅȒ
ũŷ.
ȁȐȕȂț.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ņaz ŭƁz ſ4ŭŮŸ ŭŨeŬŮŸ; ĸŦŪŢš ŝŪ ŬŜţŧůųeũƁš ŠůŴŤ2 t ǧǽȇǽȜ ȂȎȏș Țȏǽ ȎȉȂȍȏș? ǥǾȋ ȇǽȇ ȋȏȁȂȈȂȊȅȂ ȁȐȕȅ ȋȏ ȏȂ-
ŮżŧŜ, ŭŨeŬŮŸ ſ4ŭŮŸ ŮŹŧšŭŤ2, ŮaŦw [Ť3] ŬŜţŧůųeũƁš ŝGŜ t Ȉǽ ȂȎȏș ȎȉȂȍȏș ȏȂȈǽ, ȏǽȇ ȋȏȁȂȈȂȊȅȂ ǞȋȀǽ ȋȏ ȁȐȕȅ ȂȎȏș
ŠůŴŤ2, ŭŨeŬŮŸ ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2. ōƁs ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ŭŨe- ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ. ǥ Țȏȋ ȂȎȏș ȀȈǽǿȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȎȉȂȍȏș, ȎȉȂȍȏș
ŬŮŸ, ŠůŴeŞũŜz. ōƁź1 ŝŪ kŞŧsŴš Ť3 ţaūŪŞŹŠƁź ƆŢš ŞŶ ȁȐȕȅ. Ǫǽ ȊȂȂ ȐȇǽȄȘǿǽȈ ǞȋȀ, ȅ ȇȋȀȁǽ, ȁǽǿǽȜ ȄǽȌȋǿȂȁș ǿ ȍǽț,
ŬŜŤ2, ſ3şŠA şlŜ ŝGŶ ŦŪ ƋŠaŨů: Ƌ ŞŶ ƉũŸ Ţš žŵš ŠeũŸ ŭũżŭŤ ȎȇǽȄǽȈ ǝȁǽȉȐ: ǿ ȇǽȇȋȆ ȁȂȊș ǿȇȐȎȅȕș ȋȏ ȄǽȌȍȂȖȂȊȊȋȀȋ
t ŞŪţŝŬŜũeũũŜşw ŠŬeŞŜ, ŭŨeŬŮƁź ƇŨŬšŴŤ. ŎŪşŠa ŝŪ ȁȍȂǿǽ, ȎȉȂȍȏȅț ȐȉȍȂȕș (ǞȘȏ. 2, 17). ǥǾȋ ȏȋȀȁǽ ȐȉȂȍȈǽ
ƈŨšŬŮŞŤ1ŭz ŠůŴA ſ3şw2, ūŬšŭŧůŴaũƁšŨŶ ŬŜţŧůųŤ1ŞŴŤŭz t ȁȐȕǽ ȂȀȋ, ȔȍȂȄ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ ȋȏȁȂȈȅǿȕȅȎș ȋȏ ǞȋȀǽ; Ȍȋ ȏȂ-
ŝGŜ. ŎżŧŪŨŶ ŝŪ ŢŤ1ŞŶ ūŬšŝhŭŮŸ tŮ0ŧŹ Ť3 ūŪŮ0ŨŶ ŠŪ ȈȐ ȃȂ ȋȊ ȌȍȋȁȋȈȃǽȈ ȃȅȏș Ȏ ȏȋȀȋ ȔǽȎǽ ȅ ȁǽȈȂȂ ȁȋ ȁȂǿȜȏȅ
ŠšŞzŮŤŭ0ŮŶ Ť3 ŮŬŤ1ŠšŭzŮŤ ŧżŮŶ. Ȏȋȏ ȏȍȅȁȓǽȏȅ ȈȂȏ (ǞȘȏ. 5, 5).

ōŧ0ŞŪ G. ǮȈȋǿȋ 3.
ĸŦw ŭƁS ŠůŴeŞũŜz ŭŨeŬŮŸ, Ť3 ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȁȐȕȂǿȊǽȜ ȎȉȂȍȏș ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ
ŮŹŧeŭũŷz ŞŤũ0ŞũŜ ŝhŭŮŸ ŭŨeŬŮŤ. ȌȍȅȔȅȊȋȆ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ȏȂȈȂȎȊȋȆ.

ʼnŪ ƆŢš ūŬšŭŧůŴaũƁz ŬaŠŤ ŞŶ ŠyŴů ūŬŤŴeŠŴŜz Ǫȋ ȎȉȂȍȏș, ȌȍȅǾȘǿȕǽȜ ȔȍȂȄ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ, ȊȂ ȁȐȕȐ
ŭŨeŬŮŸ, ũš ŠyŴů ƅũšŮŬeŝŭŮŞůšŮŶ Ů0ųƁź, Ť3 ūŬ0ŦŧzŮŜ ȏȋȈșȇȋ ȎȁȂȈǽȈǽ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȋț ȅ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȌȋȁȇȈȜȏǿȂȊȊȘȉ,
ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ, ũŪ Ť3 ŭaŨŪ ŮŪ2 ŮżŧŪ ŨũŪşŪŮŬyŠũŪ Ť3 ǽ ȅ ȏȂȈȋ, ȎȋȁȂȈǽǿ ȉȊȋȀȋǾȋȈȂȄȊȂȊȊȘȉ ȅ ȉȊȋȀȋȎȏȍǽȎȏȊȘȉ,
ŨũŪşŪŭŮŬŜŠaŮšŧŸũŪ Ť3 ŮŧżũũŪ ŭŪŠżŧŜŞŴŤ, ũŜŦŪũeŲŶ ŭŨe- ȌȍȂȁǽȈǽ ȊǽȇȋȊȂȓ ȎȉȂȍȏȅ: ȅǾȋ ȏȋȀȁǽ ȃȂ ǿȎȈȂȁ Ȅǽ ȐȉȂȍȏǿȅȂȉ
ŬŮŤ ūŬšŠŜeŮŶ. ŎŪşŠa ŝŪ ūŪ ƈŨšŬŵŞŧeũƁŤ ŞũyŮŬšũũzşw ǿȊȐȏȍȂȊȊȜȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȔȍȂȄ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ, ȌȂȍȎȏȊȘȆ ǝȁǽȉ
ųšŧŪŞżŦŜ ſ4Ţš t ūŬšŭŧůŴaũƁz, ƈŭŧhŴŜ ūeŬŭŮũŷť ƋŠaŨŶ, ȐȎȈȘȕǽȈ: ȌȍȋȇȈȜȏǽ ȄȂȉȈȜ ǿ ȁȂȈǽȒ ȏǿȋȅȒ… ȏȂȍȊȅȜ ȅ ǿȋȈȔ-
ƆŦw: ūŬŪŦŧsŮŜ ţšŨŧS ŞŶ ŠżŧŹűŶ ŮŞŪŤ1űŶ, Ůſ1ŬũƁz Ť3 ȓȘ ǿȋȄȍǽȎȏȅȏ ȏȂǾȂ… ǿ ȌȋȏȂ Ȉȅȓǽ ȏǿȋȂȀȋ ǾȐȁȂȕș ȂȎȏș
ŞŪŧųŲŷ2 ŞŪţŬŜŭŮŤ1ŮŶ ŮšŝĮ. ń#, ŞŶ ū0ŮŹ ŧŤŲA ŮŞŪšşw2 ŭũż- ȒȈȂǾ, ȁȋȇȋȈȂ ȊȂ ǿȋȄǿȍǽȏȅȕșȎȜ ǿ ȄȂȉȈț, ȅȄ ȇȋȏȋȍȋȆ ȏȘ
ŭŤ űŧżŝŶ ŮŞ0ť, Š0ũŠšŢš ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŴŤŭz ŞŶ ţeŨŧź, t ǿȄȜȏ, ȅǾȋ ȌȍǽȒ ȏȘ ȅ ǿ ȌȍǽȒ ǿȋȄǿȍǽȏȅȕșȎȜ (ǞȘȏ. 3, 17–19).
ũšsŢš ŞţsŮŶ ſ3ŭŤ2: ƆŦw ţšŨŧS ſ3ŭŤ2, Ť3 ŞŶ ţeŨŧź tŤ1ŠšŴŤ.

ōŧ0ŞŪ Š7. ǮȈȋǿȋ 4.


ĸŦw Ť3 Şżųũŷz ŭŨeŬŮŤ ŞŤũ0ŞũŜ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȁȐȕȂǿȊǽȜ ȎȉȂȍȏș ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ
ŭƁS ŝŷŞašŮŶ. ȌȍȅȔȅȊȋȆ ǿȂȔȊȋȆ ȌȋȀȅǾȂȈȅ.

İŵš Ţš Ť3 ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ ƉũŪŨŶ ūŜŦŤŝŷŮƁŤ2 ŞŶ ŞŪŭ- ǢȎȈȅ ǿ ǾȐȁȐȖȂȉ ȋȊȋȉ ȌǽȇȅǾȘȏȅȅ, Ȏ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂȉ
ŦŬšŭeũƁŤ ūŬŞdũŷűŶ, ŮŹŧšŭA ŝšţţŜŦ0ũũŷűŶ Ť3 şŬżŴũŷűŶ Ť3 ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ ǿȋȎȇȍȂȎȊȐȏ ȏȂȈȂȎǽ ȅ ǾȂȄȄǽȇȋȊȊȘȒ ȅ ȀȍȂȕȊȅȇȋǿ,
ŞŪŭŮŜź1ŮŶ, ũŪ ŞŪ ſ4Ţš ūŬšŠaŮŤŭz ŞŮŪŬ0ť ŭŨeŬŮŤ, ŨyŲŹ ȏȋ Ȉȅȕș ȁȈȜ ȏȋȀȋ, ȔȏȋǾ ǾȘȏș ȌȍȂȁǽȊȊȘȉȅ ǿȏȋȍȋȆ ȎȉȂȍȏȅ,
ƉũŪť ŞżųũŪť, ũšůŭŷūašŨŪŨů ųeŬŞƁź, ŭŦŬeŢšŮů ţůŝHŞŶ, — ȉȐȇȂ ȋȊȋȆ ǿȂȔȊȋȆ, ȔȂȍǿț ȊȂȐȉȅȍǽțȖȂȉȐ, ȎȇȍȂȃȂȏȐ
ŦŬŪŨżŴũŹť Ť3 ƅŭzţašŨŹť ŮŨĮ, ŨŬaųũŹť Ť3 ŦŬŪŨżŴũŹť ȄȐǾȋǿ, ȏșȉȂ ȇȍȋȉȂȕȊȋȆ, ȉȍǽȔȊȋȆ ȀȂȂȊȊȂ ȋȀȊȂȊȊȋȆ ȊȂȐȀǽ-
şšeũũŹ ƉşũšũũŹť, ūŪ ūŬbŬ0Ŧů şlźŵšŨů: ƆŦw ŭŪŢşyŮŭz ȎȅȉȋȆ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ Ǭȍȋȍȋȇǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ǾȐȁȐȏ Ȏȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŝšţţŜŦHũũŤŲŷ Ť3 şŬżŴũŤŲŷ ŞŦyūŹ, Ť3 ũš ŝyŠšŮŶ ƈşŜ- ȃȃȂȊȘ ǿȉȂȎȏȂ ǾȂȄȄǽȇȋȊȊȅȇȅ ȅ ȀȍȂȕȊȅȇȅ, ȅ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ Ȍȋ-
Ŵazť. ōƁe ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŞŮŪŬaz ŭŨeŬŮŸ, ƆŦŪŢš ƂwaũũŶ t- ȀǽȎȅȏ (ǥȎ. 1, 31). ǥǾȋ Țȏȋ ȂȎȏș ǿȏȋȍǽȜ ȎȉȂȍȏș, ȇǽȇ ȊǽȐȔȅȈ
ŦŬŪŞeũƁšŨŶ ũŜůųŤ2 ũaŭŶ. ōŧhŴŤ Ţš Ť3 ŞšŧŤ1ŦŜşw ūavŧŜ ȊǽȎ Ȏǿ. ǥȋǽȊȊ ȔȍȂȄ ȋȏȇȍȋǿȂȊȅȂ. ǬȋȎȈȐȕǽȆ ȅ ǿȂȈȅȇȋȀȋ
şlźŵŜ: žŵš ūŪ ūŧ0ŮŤ ŢŤŞšŮE, Ť4ŨŜŮš ƈŨŬeŮŤ: žŵš ŧŤ ǬǽǿȈǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȂȎȈȅ ȃȅǿȂȏȂ Ȍȋ ȌȈȋȏȅ, ȏȋ Ȑȉ-
Š¦ŪŨŶ ŠŹ‰ũƁz ūŧŪŮŭŦaz ƈŨšŬŵŞŧsšŮš, ŢŤ1ŞŤ ŝyŠšŮš. ȍȂȏȂ, ǽ ȂȎȈȅ ȁȐȒȋȉ ȐȉȂȍȖǿȈȜȂȏȂ ȁȂȈǽ ȌȈȋȏȎȇȅȂ, ȏȋ ȃȅǿȘ
łŤŞ0ŮŶ ŝŪ ţŠĮ Ť3 ŭŨeŬŮŸ, ź4Ţš ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ ŞżŲŹ ǾȐȁȂȏȂ (ǭȅȉ. 8, 13). ǫ ȃȅȄȊȅ ȅ ȎȉȂȍȏȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊ ȏȂȒ, ȇȋȅ
şlšŮŶ: ŢŤŞ0ŮŶ Ƈŝw, ũŜŭŧŜŢŠeũƁš ūŬŤŭũŪŭyŵũŜşw ŲrŮ- ǾȐȁȐȏ ǿ ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ, ȃȅȄȊȅț ȊǽȄȘǿǽȜ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ǿȂȔ-
ŞŜ: ŭŨeŬŮŸ Ţš Şżųũůźŵůź Ɖũů ŨyŦů. ŎżŨŢš ūŬšŭŮůū- ȊȋȀȋ ȓǽȍȎȏǿǽ, ǽ ȎȉȂȍȏȅț — ǿȂȔȊȐțȖȐț ȋȊȐț ȉȐȇȐ. ǯǽ-
ŧeũƁš ţaūŪŞŹŠŤ ŝ9Ɓz, ŞŤũ0Şũw ŝŷŞašŮŶ ŞŭsŦƁz ŭŨeŬŮŤ ȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ǞȋȃȅȂȆ ȜǿȈȜȂȏȎȜ
Ť3 ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů, Ť3 ŭyŵƁz ŞŶ ũhũŹŴũšŨŶ ŞżŲŹ, Ť3 [ŮŪS] ȌȍȅȔȅȊȋț ǿȎȜȇȋȆ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ȁȈȜ ȁȐȕȅ ȅ ȁȈȜ ȏȂȈǽ, ȅ ȏȋȆ,
ƆŢš ŞŶ ŝšţŦŪũeųũŹť ƉũŪť ŨyŲŹ. ōƁs ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŭŞ0ťŭŮ- ȇȋȏȋȍǽȜ ǾȘǿǽȂȏ ǿ ȎȂȉ ǿȂȇȂ, ȅ ȏȋȆ, ȇȋȏȋȍȐț ȎȋȎȏǽǿȅȏ ȊȂ-
ŞšũũŹ ŭŨeŬŮŸ ƉũŜ, ſ4Ţš ŬŜŭūŬzŵŤ1ŭz ŠůŴĮ ŝ9eŭŮŞšũũŷz ȎȇȋȊȔǽȂȉǽȜ ȋȊǽȜ ȉȐȇǽ. ǥ ǿȋȏ ȊǽȎȏȋȜȖǽȜ ȎȉȂȍȏș, ȇȋȀȁǽ
ŝlşŪŠaŮŤ, Ť3 şŬŹűY ŭŪūŬzŵŤ1ŭz. ōƁS ƇŨŶ Ť3ŨyŵŷŨŶ, ȁȐȕǽ ȍǽȄȗȂȁȅȊȜȂȏȎȜ Ȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋț ǾȈǽȀȋȁǽȏȅț ȅ ȎȋȔȂ-
ŝżşŭŮŞŜ ŠŪŭŮ0ťũŜ ſ4ŭŮŸ ŞŪŤ1ŭŮŤũů Ť3 ŭŮŬŜŴũA ŭŨeŬŮŸ: ŭƁS ȏǽǿǽȂȏȎȜ Ȏ ȀȍȂȒȋȉ. ǥȉȂțȖȅȂ Ȑȉ ȁȋȈȃȊȘ ȅȄǾȂȀǽȏș ȏǽȇȋȆ
ŝŧŜşŪŨyŠŬŭŮŞůźŵŷŨŶ Ť3 ƆŢš ŞŶ şšeũũŹ ŨyŦŤ şŬ0ţũŴŜ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ȎȏȍǽȕȅȏșȎȜ. ǡȈȜ ȁȋǾȍȂ ȉȐȁȍȎȏǿȐțȖȅȒ ȋȊǽ
ſ4ŭŮŸ. ōšS Ť3 Ũŷ2 ŝŹŢŤ1ŨŶ Şŭeź ŭŤ1ŧŪź, Şŭ‰ ūŪŞeŬŢŤŨŶ, ȎȏȍǽȕȊȂȂ ȎǽȉȋȆ ȉȐȇȅ ȀȂȂȊȎȇȋȆ. ǢȂ ȅ ȉȘ ǿȎȂȐȎȅȈșȊȋ ȅȄǾȂ-
Şŭ‰ ƅŭŮaŞŤŨŶ, ŞŭżűŶ tŬšŲeŨŭz, Ť3 ƈŭŞŪeũƁť Ť3 ŠŹsũƁť Ť3 Ȁǽȏș ǾȐȁȂȉ. ǟȎȂ ǾȍȋȎȅȉ, ǿȎȂ ȋȎȏǽǿȅȉ, ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȋȏȍȂȔȂȉȎȜ ȅ
űŪŮżũƁť, ſ3ŧŤ6ŦŜ ũŤţŞŧŜųaźŮŶ Ť3 ŬŜţŭŮŜŞŧsźŮŶ t ŝGŜ, Ť3 ǿȋ ǿȄǽȅȉȊȘȒ ȋȏȊȋȕȂȊȅȜȒ, ȅ ǿ ȁȂȈǽȒ, ȅ ǿ ȃȂȈǽȊȅȜȒ, Ȕȏȋ
ŮŜŦŪŞyź ŭŪŭŮŜŞŧsźŮŶ ŭŨeŬŮŸ. ōšs ŝŪ ƈŝŪsŞŷťŭz Ť3 ŭŪ- ȋȏǿȈȂȇǽȂȏ ȅ ȋȏȁȂȈȜȂȏ ȊǽȎ ȋȏ ǞȋȀǽ ȅ ȏǽȇȐț ȌȍȅȔȅȊȜȂȏ
űŬŜũŤ1Şŷťŭz, ūŧŪŮŭŦjz ũš ƈŝŪsŞŷťŭz ūŬŤűŪŠsŵƁz ŭŨeŬ- ȎȉȂȍȏș. ǧȏȋ ǾȐȁȂȏ ǾȋȜȏșȎȜ ȎȂȆ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ǾȂȍȂȔșȎȜ ȋȏ ȊȂȜ,
ŮŤ, ŞŭeŧũŤŦŜ Ť3Ũżz Ť4ŭŮŤũũŷť ŢŤŞ0ŮŶ, Ť4Ţš ŭŨeŬŮƁź ȏȋȏ ȊȂ ȐǾȋȅȏȎȜ ȌȍȅǾȈȅȃȂȊȅȜ ȎȉȂȍȏȅ ȏȂȈȂȎȊȋȆ, ȅȉȂȜ ȋǾȅ-
ũŜŤūaųš ūŬŤŭŮzŢŜŞašŮŶ ũšteŨŧšŨŪŭŮŸ. ĸŦŪŢš ŝŪ Šů- ȏǽțȖȂț ǿ ȎȂǾȂ ȅȎȏȅȊȊȐț ȃȅȄȊș, ȇȋȏȋȍǽȜ ȊǽȅȌǽȔȂ ȎȉȂȍ-
ŴeŞũŜz ŭŨeŬŮŸ ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ƉũŜ ŭŨeŬŮŸ ſ4ŭŮŸ: ŮaŦw Ť3 ȏȅț ȌȍȅȋǾȍȂȏǽȂȏ ȊȂȋȏȗȂȉȈȂȉȋȎȏș. ǥǾȋ ȇǽȇ ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ
ŢŤŞ0ŮŶ ŠůŴŤ2, ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ſ4ŭŮŸ ŢŤŞ0ŮŶ. łŤŞ0ŮŶ Ţš ȂȎȏș ȊǽȎȏȋȜȖǽȜ ȎȉȂȍȏș, ȏǽȇ ȅ ȃȅȄȊș ȁȐȕȅ ȂȎȏș ȊǽȎȏȋȜȖǽȜ
ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2, ŭŪšŠŤũeũƁš ŭŶ ŝGŪŨŶ: ƆŦŪŢš Ť3 ŮżŧŜ, ŭŪšŠŤ- ȃȅȄȊș. ǣȅȄȊș ȃȂ ȁȐȕȅ ȂȎȏș ȂȁȅȊȂȊȅȂ Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȇǽȇ ȃȅȄȊș
ũeũƁš ŭŶ ŠůŴeź. ȏȂȈǽ — ȂȁȅȊȂȊȅȂ ȂȀȋ Ȏ ȁȐȕȂț.

ōŧŪŞŪ ſ7. ǮȈȋǿȋ 5.


ņjť ſ4ŭŮŸ Ť4ŭŮŤũũŷť ŠůŴŤ2 ŢŤŞ0ŮŶ. ǧǽȇǽȜ ȂȎȏș ȅȎȏȅȊȊǽȜ ȃȅȄȊș ȁȐȕȅ.
ĸŦŪŢš ŝŪ ūŬšŭŮůūŧeũƁšŨŶ ţaūŪŞŹŠŤ, ŝGŜ ŬŜţŠŹŧŤ1Ş- ǥǾȋ ȇǽȇ ȔȍȂȄ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ȋȏȁȂȈȅǿȕȅȎș ȋȏ
ŴŤŭz ŠůŴA ƈŨšŬŮŞŤ1ŭz, ŮaŦw ūŪŭŧůŴaũƁšŨŶ ţaūŪŞŹŠŤ, ǞȋȀǽ, ȁȐȕǽ ȐȉȂȍȏǿȅȈǽȎș, ȏǽȇ ȔȍȂȄ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ,
ŭŶ ŝGŪŨŶ ūaŦŤ ŭŪšŠŤũŤ1ŞŴŤŭz, ƅŢŤŞŪŮŞŪŬsšŮŭz. ōšşw2 ȎȋȂȁȅȊȅǿȕȅȎș ȋȌȜȏș Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȋȊǽ ȋȃȅǿȋȏǿȋȍȜȂȏȎȜ. ǮȂȀȋ
ŬaŠŤ şlšŮŶ ŞŪ ſ3ŽŧƁŤűŶ şDŸ: ƆŦw şlŷ, ±Ţš žţŶ şlź ŞaŨŶ, ȍǽȁȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ ǠȋȎȌȋȁș: ȎȈȋǿǽ, ȇȋȏȋȍȘȂ Ǽ Ȏȇǽ-
Š¦Ŷ ŭyŮŸ Ť3 ŢŤŞ0ŮŶ ŭyŮŸ. ōƁe Ţš Ť3 ūeŮŬŶ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ȄǽȈ ǿǽȉ, Țȏȋ ȁȐȒ, ȅ Țȏȋ ȃȅȄȊș (ǥȊ. 6, 63). ǥȎȌȘȏǽǿ ȎȅȂ
ƈŬŜţůŨżŞŷť ŦŶ ũšŨY şlŜŴš: ƆŦw şlŷ ŢŤŞŪŮA ŞżųũŜşw ȋȌȘȏȊȋ, Ȏǿ. ǬȂȏȍ ȎȇǽȄǽȈ ǢȉȐ: ȅȉȂȂȕș ȀȈǽȀȋȈȘ ǿȂȔȊȋȆ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

Ť4ŨŜŴŤ. ʼnŪ şlŷ ŢŤŞŪŮA ŞżųũŜşw ŭyŮŸ, ūŪŭŧůŴaũƁšŨŶ: ȃȅȄȊȅ (ǥȊ. 6, 68). Ǫȋ ȋȊȅ ǾȘǿǽțȏ ȀȈǽȀȋȈǽȉȅ ȃȅȄȊȅ ȁȈȜ
ūŬšŭŧyŴŜźŵŷŨŶ Ţš, ţaūŪŞŹŠŸ ŢŤŞŪŮA ŭƁS ŝŷŞašŮŶ, ŞŶ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȎȈȐȕǽțȏȎȜ ȅȒ, ȁȈȜ ȏȂȒ ȃȂ, ȇȋȅ ȌȍȂȎȈȐȕǽțȏ, Ȅǽ-
ŭŨeŬŮŸ. ŎaŦw ŝŪ Ť3 ƋūcŧŤ, űrŮ0ŞŪ ŝlşŪůűaũƁš ŭyŵš, ƉŞŹŨŶ ȌȋǿȂȁș ȃȅȄȊȅ ǾȘǿǽȂȏ ǿ ȎȉȂȍȏș. ǯǽȇ ȅ ǝȌȋȎȏȋȈȘ, ǾȐȁȐȔȅ
Ƈŝw ŝżŴŜ ŞŪũS ŭŨeŬŮũŜz ŞŶ ŭŨeŬŮŸ: ƉŞŹŨŶ Ţš, ŞŪũS ǾȈǽȀȋȐȒǽȊȅȂȉ DzȍȅȎȏȋǿȘȉ, ȁȈȜ ȋȁȊȅȒ ǾȘȈȅ ȄǽȌǽȒȋȉ
ŢŤŞ0ŮũŜz ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ. ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȘȉ ǿ ȎȉȂȍȏș, ǽ ȁȈȜ ȁȍȐȀȅȒ ȃȅǿȅȏȂȈșȊȘȉ Ȅǽ-
ȌǽȒȋȉ Ȋǽ ȃȅȄȊș (2 ǧȋȍ. 2, 15–16).

ōŧ0ŞŪ ƀ7. ǮȈȋǿȋ 6.


ĸŦw ŢŤŞ0ŮŶ ŭeť Ť3 ŮżŧŪ ƅŝšţŭŨšŬŮŞŧsšŮŶ. ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Țȏǽ ȃȅȄȊș ȁȂȈǽȂȏ ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȘȉ ȅ ȏȂȈȋ.

łŤŞ0ŮŶ Ţš ūaŦŤ ŭeť, ũš ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ Ů0ųƁź, ũŪ Ť3 ŮżŧŜ: ǣȅȄȊș ȎȅȜ ȋȌȜȏș ȂȎȏș ȃȅȄȊș ȊȂ ȁȐȕȅ ȏȋȈșȇȋ, Ȋȋ ȅ ȏȂ-
ƅŝšţŭŨšŬŮŞŧsšŮŶ ŝŪ Ť3 ŭƁE ŞŪŭŦŬšŭeũƁšŨŶ. ʼnš ŨeŬŮŞŪŭŮŤ Ȉǽ: ȅǾȋ ȋȊǽ ȋǾȂȄȎȉȂȍȏǿȈȜȂȏ ȅ ȂȀȋ ȔȍȂȄ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ, ȊȂ
Ů0ųƁź Ť3ţŝŜŞŧsźŵŤ, ŭŶ ŭeź Ţš, Ť3 ũŤŦŪşŠaŢš ūŬšŭŮŜź1ŵƁz ȏȋȈșȇȋ ȋȏ ȎȉȂȍȏȊȋȎȏȅ ȅȄǾǽǿȈȜȜ, Ȋȋ ȅ ȋȏ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂȌȍȂ-
ŭŨeŬŮŤ, ŝyŠůŵƁz ŨyŦŤ Ɖũŷz. ŀaŬůšŮŶ ŝŪ Ť3 ŮŪŨY ūŬŤ- ȎȏǽțȖȂȆ ȎȉȂȍȏȅ, ǾȐȁȐȖȂȆ ȋȊȋȆ ǽȁȎȇȋȆ ȉȐȇȅ. ǫȊǽ ȅ ȂȉȐ
ŭũŪŭyŵũŷť ƅ űrŮĮ ŢŤŞ0ŮŶ, ŝšţŝŪŧżţũšũũŷť, ŝšţũšŠyŢ- ȁǽȂȏ ǿȂȔȊȐț ǿȋ DzȍȅȎȏȂ ȃȅȄȊș, ǾȂȄȏȍȐȁȊȐț, ǾȂȄǾȋȈȂȄȊȂȊ-
ũŷť, ŝšţūšųaŧũŷť, ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝšţŭŨeŬŮũŷť. ĸŦŪŢš ŝŪ ȊȐț ȅ ǾȂȄȌȂȔǽȈșȊȐț ǿȋ ȅȎȏȅȊȐ ǾȂȄȎȉȂȍȏȊȐț. Ǫȋ ȇǽȇ Ȅǽ
ŠůŴeŞũŹť ŭŨeŬŮŤ, Ů0šŭŮŸ ūŬšŭŮůūŧeũƁź Ť3 şŬŹűY, ŭŨeŬŮŸ ȎȉȂȍȏȅț ȁȐȕȅ, ȏ. Ȃ. Ȅǽ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂȉ ȅ ȀȍȂȒȋȉ, ȎȉȂȍȏș
ŮŹŧeŭũŜz ū0ŭŧŹŢŠš ūŬŤūŪŭŧżŠŭŮŞŪŞŜ, Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ţeŨŧź ȏȂȈǽ ȌȋȎȈȂ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȈǽ, ǽ Ȏ ȊȂț ȅ ǿ ȄȂȉȈț ȋȏȗȅȏȅȂ ȅ ȌȍȂ-
ŬŜţŬŹŴŤ1ŮŤŭz Ť3 ŝhŮŤ ūeŬŭŮŸ, Ť3 ŮŹŧeŭũŹť ŭŨeŬŮŤ ūaŦŤ, ǿȍǽȖȂȊȅȂ ǿ ȌȂȍȎȏș, Ȅǽ ȏȂȈȂȎȊȋț ȃȂ ȎȉȂȍȏȅț ȋȌȜȏș ȎȉȂȍȏș
ſ4Ţš ŞŪ žŠŹ ƅŭůŢŠeũƁš ŠůŴŤ2: ŮaŦw Ť3 ŞŪŭŦŬšŭeũƁź ŠůŴŤ2, ȁȐȕȅ ǿȏȋȍǽȜ, ȋȎȐȃȁȂȊȅȂ ȂȂ ǿȋ ǽȁ: ȏǽȇ ȅ Ȅǽ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂȉ
ƆŢš ŞeŵŸ ſ4ŭŮŸ ūŪŭŧůŴaũƁšŨŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ţaūŪŞŹŠšť ȁȐȕȅ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȂȎȏș ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅȂ ȂȂ ȇ ǞȋȀȐ ȔȍȂȄ ȅȎȌȋȈȊȂ-
ŦŶ ũšŨY ƅŝŬŜŵeũƁš, ŮŹŧšŭE ū0ŭŧŹŢŠš ūŪŭŧżŠŭŮŞŪŞŜŮŤ ȊȅȂ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ, ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ ȏȂȈǽ ȌȋȎȈȂ Ȍȋ-
Ť4ŨŜŮŸ ŞŪŭŦŬšŭeũƁš, ŭŪšŠŤũŤ1ŞŴŜşwŭz ūaŦŤ ŭŶ ŠůŴeź. ń# ȎȈȂȁȐȂȏ, ȇȋȀȁǽ ȋȊȋ ȋȌȜȏș ȎȋȂȁȅȊȅȏȎȜ Ȏ ȁȐȕȂț; Ȅǽ ǿȋȎȇȍȂ-
ŞŪŭŦŬšŭeũƁź ŭšŨY ŞŪŭūŪŭŧżŠŭŮŞůšŮŶ Ť4ŭŮŤũũŪš ũšŮŧżũƁš, ȎȂȊȅȂȉ ȃȂ Ȏȅȉ ȌȋȎȈȂȁȐȂȏ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ǾȂȄȎȉȂȍȏȅȂ ȅ ȎȋǿȂȔȊ-
Ť3 ſ4Ţš ūŬšŝŷŞaŮŤ ŞŪ ŞżŦŤ ŠŪŭŮHťũŷŨŶ ŝhŞŴŷŨŶ ŭŪ ȎȏǿȋǿǽȊȅȂ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȁȋȎȏȋȆȊȘȒ ȏȋȀȋ, ȎȋȁȂȈǽǿȕȅȒȎȜ ȁȐȒȋǿ-
ŝGŪŨŶ: Š¦HŞũŷŨŶ ŝhŞŴŷŨŶ ŞŨżŭŮw ūŧŪŮŭŦŤ1űŶ, Ť3 ƆŦw ȊȘȉȅ ȅȄ ȌȈȋȏȎȇȅȒ ȅ Ȏȏǽǿȕȅȉȅ, ȌȋȁȋǾȊȋ ǝȊȀȂȈǽȉ Ǟȋȃȅ-
žşGŧwŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ ŢŤ1ŮšŧŭŮŞůźŵŷŨŶ ũŜ ũŝ7ŭŤ2. ȅȉ, ȃȅȏș Ȋǽ ȊȂǾȂ ȎȌȋȎȋǾȊȘȉȅ (Ȏȉ. ǩȑ. 22, 30).

ōŧ0ŞŪ ţ7. ǮȈȋǿȋ 7.


ĸŦw Ť3 ŞŪţũšŭyŮŭz ƆŦŪŢš ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȃȅǿȐȖȅȂ ȃȅȄȊșț DzȍȅȎȏȋǿȋȆ
Ť3 şDŸ, ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŪŞŜŞŴŷz ūŪ űrŮY. ǿȋȄȊȂȎȐȏȎȜ ȇǽȇ ȅ ǠȋȎȌȋȁș.

ľŪŭűŤ1ŵšũŤ ŝŪ ŝyŠšŨŶ, şlšŮŶ, ũŜ ƉŝŧŜŲŹűŶ ŞŶ ŭŬż- ǟȋȎȒȅȖȂȊȘ ǾȐȁȂȉ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȌȋȎȏȋȈ, Ȋǽ ȋǾȈǽȇǽȒ ǿȎȏ-
ŮšũƁš şDũš ũŜ ŞŪţŠyŭŹ, Ť3 ŮaŦw ŞŭšşŠA ŭŶ şDšŨŶ ŝyŠšŨŶ. ȍȂȔǽȏș ǿ ǿȋȄȁȐȒȂ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȅ ȏǽȇ ǿȎȂȀȁǽ Ȏ ǠȋȎȌȋȁȋȉ ǾȐȁȂȉ
ĸŦŪŢš ŝŪ ŭũ7Ŷ ŝ9Ɓť, ųlŞżŦŶ ŝhŞŶ ţŜ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁš, ƇŨŬš (1 DZȂȎ. 4, 17). ǧǽȇ ǮȘȊ ǞȋȃȅȆ, ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȜ ȍǽȁȅ ȎȋȁȂ-
ūŧ0ŮƁź: ŬŜţŧůųŤ1ŞŴšťŭz Ƈŝw ŠůŴŤ2 ſ3şw2 t ŮżŧŜ, ũš ŬŜţ- ȈǽǿȕȅȆȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ, ȐȉȂȍ ȌȈȋȏȅț, ȔȍȂȄ ȋȏȁȂȈȂȊȅȂ ȁȐȕȅ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŧůųŤ1ŞŴšťŭz Ţš ŝŢcŮŞA. ŎżŨŢš Ť3 ŮżŧŪ ŞŪŭŦŬšŭŤ1ŞŶ ŭŞŪE, ǢȀȋ ȋȏ ȏȂȈǽ, ǾȂȄ ȋȏȁȂȈȂȊȅȜ ȋȁȊǽȇȋȃȂ ȋȏ ǪȂȀȋ ǞȋȃȂȎȏǿǽ,
ŞŪţũšŭE ũŜ ũŝ7Ū ŞŪ ŭŧaŞŹ, ŮaŦw Ť3 ūŪ ŝGů ţŠĮ ŢŤ1ŞŴƁŤ. ȌȋȔȂȉȐ ȅ, ǿȋȎȇȍȂȎȅǿ ȏȂȈȋ ǮǿȋȂ, ǫȊ ǿȄȜȈ ȂȀȋ Ȋǽ ȊȂǾȋ ǿȋ
ľũšşŠa ŝŪ ŬŜţŧůųaŮŤŭz ŮŹŧšŭE, ŝGŜ ũš ŬŜţŧůųaźŵšŭz, ŞŶ ȎȈǽǿȂ: ȏǽȇ ȅ ȌȋȃȅǿȕȅȂ ȄȁȂȎș Ȍȋ ǞȋȀȐ, Ȍȍȅ ȋȏȁȂȈȂȊȅȅ ȋȏ
ŞŪŭŦŬšŭeũƁŤ Ť3 ŮżŧŪŨŶ ŞŪţũšŭyŮŭz ŦŶ ŝGů, ŭŪŞŴeŠŴš ŭŶ ȏȂȈǽ ȊȂ ȋȏȁȂȈȜțȖȅȂȎȜ ȋȏ ǞȋȀǽ, ǿ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ ǿȋȄȉȐȏ ȅ
ŬaŠŪŭŮƁź ũšŤţşlş0ŧŜũũŪź, Ť3ŠżŢš ūŬšŠŮeųŜ ƅ ũaŭŶ ŞũŤ1Šš ȏȂȈȋ ȇ ǞȋȀȐ, ǿȒȋȁȜ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ǫȅȉ ǿ ȍǽȁȋȎȏȅ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȆ
Ƃ}ŭŶ. ń# űŪŮsŵƁz kŞŧsŮŤŭz ŭŧaŞŷ ƅ űrŮĮ ŭũŜŭŧŜŢ- ȏȐȁǽ, ȇȐȁǽ ȌȍȂȁȏȂȔȂț Ȅǽ ȊǽȎ ǿȋȕȂȈ ǥȅȎȐȎ (Ǣǿȍ. 6, 20),
Šaźŵšŭz. ʼnš ŝŪ2 ŞŪŭŦrũƁz ſ3ŠŤ1ũŜ, ũŪ Ť3 ŞŪţũšŭeũƁz şDũz ȔȏȋǾ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ǫȅȉ ȊǽȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȅ ȅȉȂțȖȂț ǿȋ DzȍȅȎȏȂ
ƉŝŵũŤŲŷ ŝyŠůŮŶ, Ť3 ŞŭsŦƁz ŝGŪŞŤ1Šũŷz ŢŤ1ţũŤ. ʼnŪ ũš Ť3 ȋȏȇȍȘȏșȎȜ ȎȈǽǿȋț. ǥǾȋ ȋȊȅ ȊȂ ȋȁȊȋȀȋ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȜ, Ȋȋ ȅ
ūŪ ūŧ0ŮŤ ŢŤ1ŞŴƁŤ ţŠĮ, Ť3 ũŤšŠŤ1ũŪ ƅŝŬżŮŴƁŤŭz nŝŵeũƁš ǿȋȄȊȂȎȂȊȅȜ ǠȋȎȌȋȁȊȜ ȅ ǿȎȂȆ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ ǢȀȋ ǾȐ-
Ť3Ũyŵš ŦŶ ŝGů ŞŶ ųaŭŶ Ť3ŭű0ŠŜ. İŵš ŝŪ Ť3 ŞŭŤ2 ŞŪŭŦŬeŭũůŮŶ, ȁȐȏ ȎȋȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇǽȉȅ, Ȋȋ ȊȂ ȅ ȌȋȃȅǿȕȅȂ ȄȁȂȎș ȌȈȋȏȎȇȅ ȅ
ũŪ ŦjťŢŠŪ, şlšŮŶ, ŞŪ ŭŞŪeŨŶ ųŤũY. ń$Ţš Ƈŝw Š¦ŪŨŶ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȅȎȒȋȁǽ ȋȇǽȄǽǿȕȅȂȎȜ Ȋȅ ȇǽȇȋȀȋ ȋǾȖȂȊȅȜ ȊȂ
ŠŹ‰ũƁz ūŧŪŮŭŦ†z ţŠĮ ƈŨšŬŮŞŤ1Şŷť, ŮaŨw ŢŤ1ŮŤ Ť4ŨŜŮŸ ȅȉȂțȖȅȉȅ Ȏ ǞȋȀȋȉ. ǥǾȋ ȒȋȏȜ ȅ ǿȎȂ ǿȋȎȇȍȂȎȊȐȏ, Ȋȋ ȇǽȃ-
ŝ9eŭŮŞšũũŪź ŭŪ űrŮ0ŨŶ Ť3 ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ūŬŤŭũŪŭyŵũŪź ȁȘȆ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȌȋȎȏȋȈ, ǿ ȎǿȋȂȉ ȔȅȊȐ: ȁȐȒȋȉ ȁȂȜȊȅȜ
ŢŤ1ţũƁź. Ɗ Ť4Ţš ū0űŪŮŨŤ ūŧ0ŮŤ Ť3 ŭŮrŮŨŤ, ŠyűŶ ţŠĮ ȌȈȋȏȎȇǽȜ ȐȉȂȍȏǿȅǿȕȅȆ ȄȁȂȎș — ȏǽȉ ǾȐȁȂȏ ȃȅȏș Ȏȋ Dzȍȅ-
ƈŨšŬŮŞŤ1Şŷť, Ť4ŨŜŮŸ, ƈŞŷ2 ŨũĮ, ŭŶ ŭŪŠżŮšŧšŨŶ Ť3 ŞŤ- Ȏȏȋȉ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋț ȅ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ǿȂȔȊȋț ȃȅȄȊȅț; ȌȋȒȋȏȜ-
ũ0ŞũŷŨŶ ƀŧ0ŝŷ ŮaŨw ŭŪwŭůŢŠaŮŤŭz, Ť3 ũšŭŮšŬūŤ1ŨŪť Ť3 ȉȅ ȃȂ ȌȈȋȏȎȇȅȉȅ ȅ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ ȁȐȒ ȐȉȂȍȏǿȅǿȕȅȆ ȄȁȂȎș —
ũšūŬšŭŮaũũŪť ŨyŲŹ ūŬšŠŜsŮŤŭz. ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŞŮŪŬaz ŭŨe- ȏǽȉ, ȐǿȘ! ȅȉȂȂȏ ǾȘȏș ȋȎȐȃȁȂȊ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȒȐȁȋȃȊȅȇȋȉ ȅ ǿȅ-
ŬŮŸ, Ť3 ŝšţŦŪũeųũŜ. ȊȋǿȊȅȇȋȉ ǿȎȜȇǽȀȋ ȄȈǽ, ȅ ȌȍȂȁǽȊ ȊȂȎȏȂȍȌȅȉȋȉȐ ȅ ȊȂȌȍȂ-
ȎȏǽțȖȂȉȐ ȉȐȔȂȊȅț: Ȕȏȋ ȂȎȏș ǿȏȋȍǽȜ, ȊȂ ȅȉȂțȖǽȜ ȌȍȂȂȉ-
Ȏȏǿǽ, ȎȉȂȍȏș.

ōŧ0ŞŪ }. ǮȈȋǿȋ 8.
ĸŦw t ţŠżŴũŤűŶ ūŬƁeŨŧšŮŶ ũŜųaŧŪ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȅ ǿ ȄȂȉȊȋȆ ȃȅȄȊȅ ȔȂȈȋǿȂȇ
ŞŶ ųšŧŪŞżŲŹ Şżųũŷť ŢŤŞ0ŮŶ. ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ȊǽȔǽȈȋ ǿȂȔȊȋȆ ȃȅȄȊȅ.

ĿŠż ŝŪ ūŬƁsŮŶ ũŜųaŧŪ Ť4ŭŮŤũũŜz ŭŨeŬŮŸ, ŮŞŪŬŤ1Ůšŧ- ǠȁȂ ȃȂ ȊǽȔǽȈȋ ȅȉȂȈǽ ȅȎȏȅȊȊǽȜ ȎȉȂȍȏș, ȌȋȍȋȁȅȏȂȈșȊȅ-
ũŜz Ť3 ŞŤũ0ŞũŜz Ť3 ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů, Ť3 ūŬŤŞŬeŨšũũŷz Ť3 Şżų- ȓǽ ȅ ǿȅȊȋǿȊȅȓǽ ǿȍȂȉȂȊȊȋȆ ȅ ǿȂȔȊȋȆ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ȁȈȜ ȁȐȕȅ ȅ
ũŷz ŭŨeŬŮŤ, ũš ŞŶ ŨżŭŮŹ ŧŤ ŢŤ1ţũŤ; ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 žŝƁš, ȁȈȜ ȏȂȈǽ? ǪȂ ǿ ȋǾȈǽȎȏȅ Ȉȅ ȃȅȄȊȅ? — ǬȋȔȂȉȐ, ȐǿȘ! ȔȂȈȋ-
ƈŞŷ2, ųšŧŪŞżŦŶ, t ŬŜS ŝ9Ɓz ƅŭůŢŠeũŶ ŝhŭŮŸ Ť3ţşũa- ǿȂȇ ȏȋȏȔǽȎ ȅ ȅȄȀȊǽȊ ǾȘȈ ȅȄ ȍǽȜ ǞȋȃȅȜ Ȅǽ ȌȍȂȁȂȈȘ ȂȀȋ, ȇǽȇ
ũƁšŨŶ, ƆŦw ŭŨšŬŮŪũ0ŭšũŶ Ť3 ũšūŬŤŧŤ1ųšũŶ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȐț ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ȍǽț ȊȂ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐț-
ŬŜź2 ŭŮzŢaŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ. ŎżŨŢš Ť3 Ť4ŭŮŤũũŷť ŢŤŞ0ŮŶ, Ť3 ȖȐț ȎȏȜȃǽǿȕȅȆ ȃȅȄȊș. ǯǽȇȅȉ ȃȂ ȋǾȍǽȄȋȉ ȅ ȅȎȏȅȊȊǽȜ
ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů ŞŤũ0Şũŷť ŝšţŭŨeŬŮũŜşw Ť3 ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŢŤ- ȃȅȄȊș, ǿȅȊȋǿȊȅȓǽ ȅȎȏȅȊȊȋȆ ȅ ǿȂȔȊȋȆ ȃȅȄȊȅ ȅ ȁȈȜ ȁȐȕȅ,
ŞŪŮA, ŞŶ ŨżŭŮŹ ŭeŨŶ ŭŨeŬŮũŹŨŶ Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ ũŜ- ȅ ȁȈȜ ȏȂȈǽ, ȁȋȈȃȊǽ ȌȋȈȐȔȅȏș ȊǽȔǽȈȋ ǿ ȎȂȆ ȋǾȈǽȎȏȅ ȎȉȂȍȏȅ.
ųaŧŪ: Ť3 ũš Ůŵaťŭz ŭŮzŢaŮŤ ŮŪşŪ2 ŞŶ ŠůŴŤ2 ţŠĮ, ŠŜ ũš ǥ ȊȂ ȍȂǿȊȐțȖȅȆ ȎȏȜȃǽȏș ȂȂ Ȍȋ ȁȐȕȂ ȄȁȂȎș ȁǽ ȊȂ ȋǾȋȈș-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŮŵŤ1ŨŤ ũŜŠeŢŜŨŤ ūŬšŧŵašŮŶ ŭšŝE, ƆŦw ūŬƁŤ1ŨšŮŶ ŮŪşŪ2 ȖǽȂȏ ȎȂǾȜ ȌȐȎȏȘȉȅ ȊǽȁȂȃȁǽȉȅ ȌȋȈȐȔȅȏș ȂȂ ȏǽȉ, ȅȈȅ ȇǽȇ-
ŮaŨw: ũŤŢE ŠŜ ũŜŠżšŮŭz ūŬƁsŮŤ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁš ŝ9Ɓš ŞŪ ȊȅǾȐȁș ȎȌȋȁȋǾȅȏșȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȜ ǞȋȃȅȜ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȋŌȊȋ.
ƉũŪ ŞŬeŨz: ŮŪşŠa ŝŪ, ŞŬeŨz ŞŪţŠŜsũƁz Ť3 tŨŵeũƁz, Ƌ ũš ǥǾȋ ȏȋȀȁǽ ǾȐȁȂȏ ǿȍȂȉȜ ȌȍǽǿȂȁȊȋȀȋ ǿȋȄȁǽȜȊȅȜ, ǽ ȊȂ ȉȅȈȋ-
ŨŤŧŪŭeŬŠƁz Ť3 ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁz: ŞŬeŨz tŦŬŪŞeũƁz ƆŬŪŭŮŤ Ť3 ǿǽȊȅȜ ȅ ȖǽȁȂȊȅȜ, ǿȍȂȉȜ ȀȊȂǿǽ ȅ ȋȏȇȍȋǿȂȊȅȜ ȌȍǽǿȂȁȊȋȀȋ
şũżŞŜ Ť3 ūŬŜŞŪŭyŠƁz ŝ9Ɓz: ŞŬeŨz ũŜŦŜţaũƁz ŦŬżūŦƁz Ť3 ȎȐȁǽ ǞȋȃȅȜ (ǭȅȉ. 2, 5), ǿȍȂȉȜ ȌȋȇǽȄǽȊȅȜ ȍȐȇȅ ȇȍȂȌȇȋȆ ȅ
Şŷŭ0ŦƁz ŬůŦŤ2, ŠŞŤ1ŢŤŨŷz ŞŶ ŨůųeũƁš ũš ūŪŦŪŬŤ1ŞŷűŶ. ǿȘȎȋȇȋȆ, ǿǿȂȍȀǽțȖȂȆ Ȋǽ ȉȐȇȐ ǿ ǽȁ ȊȂȌȋȇȋȍȅǿȘȒ (ǬȎ. 135,
Ŀ0Ŭš ŞūaŠŴšŨů ŞŶ ŬyŲŹ ŝGŜ ŢŤ1ŞŜ. Ŀ0Ŭš ūŬƁeŨŧźŵšŨů 12). ǠȋȍȂ ȅȉȂțȖȂȉȐ ǿȌǽȎȏș ǿ ȍȐȇȅ ǞȋȀǽ ȃȅǿȋȀȋ! (Ǣǿȍ. 10,
ŮaŨw Ť3ŭŦyŭŶ ƆŬŪŭŮŤ şDũz, Ƌ ũš tŭź1Šů t ŭŮŬaűŜ Ť4Ţš ŦŶ 31). ǠȋȍȂ ȅȉȂțȖȂȉȐ ȏǽȉ ȅȎȌȘȏǽȏș ȀȊȂǿ ǠȋȎȌȋȁȂȊș, ǽ ȊȂ
ŝGů ūŪţũaŞŴšŨů ŠšŬŢaŞů şũżŞŜ ſ3şw2, Ť3 Šżŧŷ ūŬšŠ8wŝ- ȄȁȂȎș ȋȏ ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ ȌȋȄȊǽǿȕȂȉȐ ȎȅȈȐ ȀȊȂǿǽ ǢȀȋ (ǬȎ. 89,
ŬyųŴšŨů ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁš ſ3şŪ2: ŭšşH ŝŪ ſ4ŭŮŸ ũŜŭŮŪsŵšš ŞŬe- 11), ȅ ȁȂȈǽȉȅ ȊȂ ȅȎȒȋȁǽȏǽȆȎȏǿȋǿǽǿȕȂȉȐ ȎȂǾȂ ȔȂȈȋǿȂȇȋ-
Ũz. ŃŜ ŭƁE u5ŝŪ Ť3 ŢŤŞ0ŮŶ ŭeť ŝGŶ ūŪūůŭŮŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ũaŨŶ, ȈțǾȅȜ ǞȋȃȅȜ! — Ǻȏȋ ȁȂȈȋ ȊǽȎȏȋȜȖǽȀȋ ǿȍȂȉȂȊȅ. ǡȈȜ ȏȋȀȋ
ŨżŭŮŪ ūŪŦŜsũƁź ūŪŠŜS. ŃŜũE žŵš ŝŷ ũš ŭƁE ŝhŧŪ, žŝƁš ȅ ȃȅȄȊș Ȏȅț ȐȎȏȍȋȅȈ Ȋǽȉ ǞȋȀ, ȔȏȋǾ ȁǽȏș ȉȂȎȏȋ ȌȋȇǽȜȊȅț.
ŭŪşŬŹŴaz ųšŧŪŞżŦŶ, Ť3 ŢŤŞŪŮA ŭšşw2 ŧŤŴŤ1ŧŭz ŝŷ, Ŧaz ŝŪ ǢȎȈȅ Ǿ ȚȏȋȀȋ ȊȂ ǾȘȈȋ, ȏȋ ȔȂȈȋǿȂȇ ȎȋȀȍȂȕȅǿȕȅȆ ȏȋȏȔǽȎ
ŝŷ2 ŝŷŧA ū0ŧŸţŜ ſ3şw2; ȈȅȕǽȈȎȜ ǾȘ ȅ ȃȅȄȊȅ ȎȂȆ. ǥǾȋ ȇǽȇǽȜ ǾȘȈǽ ǾȘ ȋȏ ȊȂȆ ȌȋȈș-
Ȅǽ, ȅȈȅ ȇǽȇǽȜ ǿ ȊȂȆ ȊȐȃȁǽ?

ōŧ0ŞŪ f7. ǮȈȋǿȋ 9.


ĸŦw ũŤŦaŦŪŢš Ť4ŨŜŮŸ ŨżŭŮŜ ǫ ȏȋȉ, ȔȏȋǾȘ ǿ ȔȂȈȋǿȂȇȂ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ
ŞŶ ųšŧŪŞżŲŹ tųazũƁš. ǾȘȈȋ ȉȂȎȏǽ ȋȏȔǽȜȊȅț.

ŎżŨŢš tũź1ŠŶ ũŤŢE tųazũƁš Ť4ŨŜŮŸ ŨżŭŮŪ ŞŶ ųšŧŪ- Ǻȏȋ — ȏȋ, ȌȋȔȂȉȐ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȁȋȈȃȂȊ ȋȏȔǽȅǿǽȏșȎȜ; ȒȋȏȜ
ŞżŲŹűŶ, žŵš ŧůŦaŞŷť Ť3 ŬŜţŧŤ1ųũŹ ūŪŠŨeŵšŮŶ ŭƁE, ũš ȈȐȇǽǿȘȆ ȉȊȋȀȋȋǾȍǽȄȊȋ ȌȋȇȐȕǽȂȏȎȜ ǿǿȂȍȀǽȏș ǿ ȊȂȀȋ ȊȂ
Ů0ųƁź ũšŬŜŠŤ1Şw ŢŤŞyŵŷŨŶ, ũŪ nŞŪşŠA Ť3 ūŪŠŞŤţaź- ȏȋȈșȇȋ ȊȂȍǽȁȅǿȋ ȃȅǿȐȖȅȒ, Ȋȋ ȅ ȁȋǾȍȂ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȅȒȎȜ.
ŵŷŨŭz. ŋŪũeŢš ŝŪ ŞŬeŨz ūŪŦŜsũƁz ſ4ŭŮŸ ŞŬeŨz ŭƁE ǬȋȂȈȅȇȐ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ǿȍȂȉȜ ȃȅȄȊȅ ȂȎȏș ǿȍȂȉȜ ȌȋȇǽȜ-
ŢŤŞŪŮA, ŭaŨŪ ŭƁE ſ4Ţš ŢŤ1ŮŤ ſ3ŵE ŭŪşŬŹŴŤ1ŞŴšŨů, űŪŮs- ȊȅȜ, ȏȋ ȐȃȂ ȏȋ ȎǽȉȋȂ, Ȕȏȋ ȎȋȀȍȂȕȅǿȕȅȆ ȂȖȂ ȃȅǿ, ȎȈȐȃȅȏ
ŵšŨů ƅŝŬŜŵaŮŤŭz ŦŶ ŝGů, ƅŝŹŵšŞašŮŶ ſ4Ţš t ũšşw2 ȁȈȜ ȊȂȀȋ, ȂȎȈȅ ȋȊ ȌȋȃȂȈǽȂȏ ȋǾȍǽȏȅȏșȎȜ ȇ ǞȋȀȐ, ȍȐȔǽȏȂȈș-
ūŬƁsŮƁš. ŃŠżŴũšŨů ŝŪ ŢŤŞŪŮY ŭŜŨŪŞŧaŭŮƁš ŭŪŭyŮŭŮŞů-
Ȏȏǿȋȉ, Ȕȏȋ ǾȐȁȂȏ ǥȉ ȉȅȈȋȎȏȅǿȋ ȌȍȅȊȜȏ. ǥǾȋ ǿ ȊǽȎȏȋȜȖȂȆ
šŮŶ ūŬŤ1ŭũw. ōŜŨŪŞŧaŭŮƁź Ţš ūŪŠŧšŢŤ1ŮŶ ƆŦw ŞšŵšŭŮŞŪ2,
ȃȅȄȊȅ ȎǽȉȋǿȈǽȎȏȅȂ ǿȎȂȀȁǽ ǿ ȎȅȈȂ; ȎǽȉȋǿȈǽȎȏȅț ȃȂ, ȇǽȇ
ūyŮŸ ŞŷŴšūŪŦaţŜũũŜşw ŢŤŞŪŮA Ť3 ŭŨeŬŮŤ, Ŧ0šŧŤŝŪ t
ȌȍȂȁȉȂȏ, ȌȋȁȈȂȃȅȏ ȌȐȏș ǿȘȕȂ ȐȇǽȄǽȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ ȅ ȎȉȂȍȏȅ,
ŭŤ1űŶ ŦjťŢŠŪ t ųšŧŪŞżŦŶ űŪŮżŧŶ ŝŷ Ť3ţŝŬaŮŤ Ť3ŧŤ2 ƈ-
ȅȄ ȇȋȅȒ ȋȊ ȉȋȃȂȏ ȅȄǾȍǽȏș ȅȈȅ ȋȏǿȂȍȀȊȐȏș, ȇǽȇȋȆ ȒȋȔȂȏ,
ŝŹşŮŤ2. ĸŦw Ũ0ŵũŪ ŭyŵŪ ŭŮzŢaŮŤ kŦŪŞŪ2 t ŠŞŪź2 ű0-
ȇǽȇ ȁȂȈȋ ȁȋȎȏȅȃȅȉȋȂ. ǠȁȂ ȃȂ ȏȐȏ ȊǽȆȏȅ ȉȂȎȏȋ ȋȏȔǽȜȊȅț,
ŵšŮŶ. ĿŠĮ u5ŝŪ Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ ŨżŭŮŪ tųazũƁš, ŞŭšşŠA Ť3
ŞŭBŨŶ ŨŪşyŵŷŨŶ ŞũšşŠA ŝhŴŜ űŪŮżŧŤ Şżųũŷť ŭŮzŢa- ȇȋȀȁǽ ǿȎȂȀȁǽ ȅ ǿȎȂ ȅȉȂțȏ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏș, ȂȎȈȅ ȄǽȒȋȏȜȏ, ȎȏȜ-
ŮŤ ŢŤŞ0ŮŶ. ȃǽȏș ȃȅȄȊș ǿȂȔȊȐț?
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ōŧ0ŞŪ ‹. ǮȈȋǿȋ 10.


ķ ŝ9eŭŮŞšũũŹŨŶ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁŤ. ǫ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȅ.

ʼnŪ ţŬŤ1ŴŤ ŧŤ ŞšŧŤ1ųƁš ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁz ŝ9Ɓz; ľŶ ũŜųaŧŹ ǪȂ ǿȅȁȅȕș Ȉȅ, ȇȋȈș ǿȂȈȅȇȋ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȂ ǞȋȃȅȂ?! ǟ
ũš ŦaţũŸ ūŬaŞšŠũů ƈūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ũŜ ũŷ2 ũšūŪŦ0ŬŴƁzŭz: ȊǽȔǽȈȂ ȊȂ ȌȋȈșȄȐȂȏȎȜ ǫȊ ȌȍǽǿȂȁȊȘȉ ȎȐȁȋȉ Ȍȍȋȏȅǿ ȊǽȕȂȆ
ũŪ ŠŪŧşŪŮšŬūS, ūŪŠŜeŮŶ ŞŬeŨz ūŪŦŜsũƁz. ľŪ ŞŬeŨz ŭƁE ȊȂȌȋȇȋȍȅǿȋȎȏȅ, Ȋȋ ȁȋȈȀȋ ȏȂȍȌȜ, ȁǽȂȏ ǿȍȂȉȜ ȁȈȜ ȋǾȍǽȖȂ-
ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁz, ŞŧaŭŮŸ ŠŜeŮŶ ũaŨŶ, žŵš ŞŪŭű0ŵšŨŶ ŭŷ- ȊȅȜ. ǟ ȎȅȂ ǿȍȂȉȜ ȁȋȈȀȋȏȂȍȌȂȊȅȜ ȁǽȂȏ ǫȊ Ȋǽȉ ǿȈǽȎȏș ȎȘ-
ũŪŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤŭz ŭšŨY. [ń#] ųŮŪ2 şlź ŭŷũŪŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤŭz; ōŪ- Ȋǽȉȅ ǢȉȐ ȎȋȁȂȈǽȏșȎȜ (ǥȊ. 1, 12), ȂȎȈȅ Ȓȋȏȅȉ. Ǵȏȋ Ȝ Ȁȋǿȋ-
šŠŤũŤ1ŮŤŭz ŭŶ ŭŤ1ŨŶ, Ť3 ſ3ŠŤ1ũŶ Š¦Ŷ ŝhŮŤ ŭŶ ũŤ1ŨŶ. ʼnŪ Ť3 ŞŪ ȍț — ȎȘȊǽȉȅ ǢȉȐ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ? ȎȋȂȁȅȊȅȏșȎȜ Ȏ Ǫȅȉ ȅ ǾȘȏș
ŞŬeŨz ŭƁE ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁz, žŵš ūŬŪŮŤ1ŞũŷŨŶ Ũŷ2 ŴeŭŮŞŪ- ȋȁȅȊ ȁȐȒ Ȏ Ǫȅȉ (1 ǧȋȍ. 6, 17). ǟ Țȏȋ ȃȂ ǿȍȂȉȜ ȁȋȈȀȋȏȂȍȌȂ-
ŞŜŮŤ ŝyŠšŨŶ ūůŮeŨŶ, Ť3 ŞŪţŧź1ŝŤŨŶ ŭŨeŬŮŸ ūaųš Ť4ŭŮŤũ- ȊȅȜ, ȂȎȈȅ ȉȘ ȅ ȌȍȋȏȅǿȊȘȉ ǢȉȐ ȌȋȆȁȂȉ ȌȐȏȂȉ ȅ ǿȋȄȈțǾȅȉ
ũŜşw ŢŤŞŪŮA, Ů0ť Šaũũŷz ŞŧaŭŮŤ ũš teŨŧšŮŶ: Ť3 ũš ȎȉȂȍȏș ȌǽȔȂ ȅȎȏȅȊȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ǫȊ ȊȂ ȋȏȗȂȉȈȂȏ ȁǽȊȊȋȆ Ȋǽȉ
Ů0ųƁź ũš teŨŧšŮŶ, ũŪ Ť3 ŞŪţţŷŞašŮŶ. ń# ƅŝű0ŠŤŮŶ Ť3ŵA Ť3 ǿȈǽȎȏȅ, ȅȈȅ ȎǿȋǾȋȁȘ ǿȋȄǿȍǽȏȅȏșȎȜ ȇ ǪȂȉȐ, ȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ
ƅŝŬŜŵaz ŦŶ ŠŹŧHŨŶ ŢŤ1ţũŤ, ūŪ ūŬŤ1ŮųŤ ŞƁũŪşŬaŠŜ, t ȋȏȗȂȉȈȂȏ ȏǽȇȋȆ ǿȈǽȎȏȅ, Ȋȋ Ǯǽȉ ǿȋȄȄȘǿǽȂȏ ȊǽȎ ȋǾȍǽȏȊȋ ȅ
ƇŮŬŜ ŠaŢš Ť3 ŠŪ ŭaŨŜşw ŮŪşw2 ŞeųšŬŜ ŢŤŮƁS. ʼnŪ ŦŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ȋǾȒȋȁȅȏ ȅȖǽ, ȇǽȇ ǾȘ ȋǾȍǽȏȅȏș ȇ ȁȂȈǽȉ ȃȅȄȊȅ, Ȍȋ ȌȍȅȏȔȂ ȋ
ţŪŞhť Ţš Ť3 ũŜeŨŧzť; NŲ7Ŷ şDŜ ũaŴšşw Ƃ}ŭŜ űrŮA, Ť3 ŝGŶ ȁȂȈǽȏȂȈȜȒ ǿȅȊȋȀȍǽȁǽ, Ȏ Ȑȏȍǽ ȁȋ ȎǽȉȋȀȋ ǿȂȔȂȍǽ ȃȅȄȊȅ (ǩȑ.
ŞŭsŦƁz ƈŮżűŤ. ņŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ŞŶ ƉũŸ Ţš ūŬŤţŷŞašŮŶ ŦŶ 20, 1–16). Ǫȋ ȇȏȋ ȄȋǿȂȏ ȅ ȊǽȊȅȉǽȂȏ? — ǫȏȂȓ ǠȋȎȌȋȁǽ Ȋǽ-
ŠżŧŜũƁź ŞƁũŪşŬaŠŶ; ōũ7Ŷ ŝ9Ɓť, ŬšŦjť, žţŶ ſ4ŭŨŸ ŧŪţA. ń$ŝŪ ȕȂȀȋ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ ȅ ǞȋȀ ǿȎȜȇȋȀȋ ȐȏȂȕȂȊȅȜ. ǧȏȋ ǿȅȊȋ-
ũŤŦŮ0Ţš Ũ0ŢšŮŶ ŦŪ űrŮY ūŬƁŤŮŤ2, ƆŦŪŢš Ů0ť ŬšųE ŞŪ Ȁȍǽȁ, ȇ ȁȂȈǽȊȅț ǿ ȇȋȂȉ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ǫȊ? — ǮȘȊ ǞȋȃȅȆ,
ſ3ŽŧƁŤűŶ, žŵš ũš nŲ7Ŷ ūŬŤŞŧšųeŮŶ ſ3şŪ2. ņjŤ Ţš Ŭ0ŢŠƁš; ňŷ2, ȎȇǽȄǽǿȕȅȆ: Ǽ ȂȎȏș ȈȋȄǽ (ǥȊ. 15, 1). ǥǾȋ ȇȋ DzȍȅȎȏȐ ȅ Ȍȍȅ-
ŮŪş0 ŝŪ ūaŦŤ ƈŭŧhŴŤ şlźŵŜ: Şŷ2 ſ3ŭŮE Ŭ0ŢŠƁš. NŲ7Ŷ Ũ0ť ȁȏȅ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ, ȇǽȇ Ǯǽȉ ǫȊ ȎȇǽȄǽȈ ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ,
ŠżŧŜŮšŧŸ ſ4ŭŮŸ. ȂȎȈȅ ǫȏȂȓ ȊȂ ȌȍȅǿȈȂȔȂȏ ȂȀȋ (ǥȊ. 6, 44). ǝ ǿȂȏǿȅ ȇȏȋ? ǩȘ;
ȅǾȋ ȌȋȎȈȐȕǽȆ, Ȕȏȋ ȏȋȏȔǽȎ ȄǽȏȂȉ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǫȊ: ǿȘ ǿȂȏǿȅ, ǽ
ǫȏȂȓ ǩȋȆ ǿȅȊȋȀȍǽȁǽȍș (ǥȊ. 15, 1–5).
NŲ7Ŷ u5ŝŪ ŭũ7ŪŨŶ ūŬŤŨŤŬsz ŭšŝĮ ũaŭŶ, ũš ŞŨŹũsz ŭŪ- ǫȏȂȓ ȔȍȂȄ ǮȘȊǽ ȌȍȅȉȅȍȜȂȏ ȊǽȎ Ȏ ǮȋǾȋț, ȊȂ ǿȉȂȊȜȜ
şŬŹŴeũƁť ũaŴŤűŶ, ũš ƆŦw ūŬŤŧšŢaŵŤűŶ ŠŹŧHŨŶ ŝšţ- Ȋǽȉ ȀȍȂȒȋǿ (2 ǧȋȍ. 5, 19), ȅ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ȊȂ ȇǽȇ ȌȍȅȈȂȃǽȖȅȒ
ŨBŭŮũŷŨŶ, ũŪ ƆŦw ūŬaţŠũŷűŶ ūŬŤţŷŞašŮŶ: žŵš Ť3 ȁȂȈǽȉ ȊȂȌȋȏȍȂǾȊȘȉ, ǽ ȇǽȇ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȁȂȈǽțȖȅȒ ȅ ȌȍǽȄȁȊȋ
ūŬaţŠũŪŭŮŸ şŬżűŶ ſ4ŭŮŸ: Ť3 ƅ ūŬaţŠũŹ ŝŪ ŭŧ0ŞŹ, ŭŧ0ŞŪ ȎȏȋȜȖȅȒ, ȒȋȏȜ ȅ ȌȍǽȄȁȊȋȎȏș ȂȎȏș ȀȍȂȒ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȅ Ȅǽ ȌȍǽȄȁ-
ŠaŨŷ. ʼnŪ ſ4Ţš ŬżűŶ, ūŬeŢŠš ŝŷ6ŞŴŜz ŦjŤŨŢŠŪ şŬŹűŤ2 ŝGŶ ȊȋȂ ȎȈȋǿȋ ȉȘ ǿȋȄȁǽȁȅȉ ȎȈȋǿȋ (ǩȑ. 12, 36). ǞȋȀ, ȇǽȇ Ȝ Ȏȇǽ-
ūŬšţŤŬaz, ūaŦŤ Ť3 ūaŦŤ ūŬŤţŷŞašŮŶ, ţŪŞeŮŶ Ţš, ũżųŮŪ ȄǽȈ, ȌȍȂȄȅȍǽȜ ȌȍȂȃȁȂ ȎȋȁȂȈǽȊȊȘȂ ȇǽȃȁȘȉ ȀȍȂȒȅ, Ȍǽȇȅ ȅ
Ť3ŨyŵŤűŶ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ, Ť3ŨyŵŤűŶ ŠżŧŜŮŤ ŞŶ ŞƁũŪşŬaŠŹ. Ȍǽȇȅ ȌȍȅȄȘǿǽȂȏ ȊǽȎ. Ǵȏȋ ȃȂ ȁȂȈǽȏș ȄȋǿȂȏ ǫȊ? — ǭǽǾȋȏǽȏș
ōƁe Ţš ſ4ŭŮŸ, ŮŬůŠŤ1ŮŤŭz ƅ Ŭ0ŢŠƁŤ, ŭŤ1ŬŹųŸ ƅ ŭšŝĮ. ŎaŢš, ǿ ǿȅȊȋȀȍǽȁȊȅȇȂ. ǝ Țȏȋ ȄȊǽȔȅȏ ȏȍȐȁȅȏșȎȜ Ȋǽȁ ǿȂȏǿȜȉȅ, ȏ. Ȃ.
qŧš ũšůūŪŠŪŝŤ1ŨŜşw ŞšŧŤ1ųƁz ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁz, Ť3 ŨţŠY ũaŨŶ Ȋǽȁ ȎȋǾȋț. Ǭȋȏȋȉ, — ȋ ȎȇȋȈș ȊȂȌȋȎȏȅȃȅȉȋ ǿȂȈȅȇȋ ȔȂȈȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ƅŝŹŵšŞašŮŶ Ť3 ŠŜeŮŶ, ƅ ŭšŝĮ ŭŜŨżűŶ ŮŬůŠsŵŷŨŭz. ǿȂȇȋȈțǾȅȂ ǞȋȃȅȂ! — ȅ ȊǽȀȍǽȁȐ Ȋǽȉ ȋǾȂȖǽȂȏ ȅ ȁǽȂȏ, — Ȅǽ
ŋŬƁŤŠŤ1Ůš, şlšŮŶ, ūŬƁŤŨŤ1Ůš ŢŤ1ţũŸ Şżųũů t ŨšũE Ť3ţŪŝŤ1ŧ- ȏȋ, Ȕȏȋ ȌȋȏȍȐȁȅȈȅȎș Ȋǽȁ Ȏǽȉȅȉȅ ȎȋǾȋț ȅ ȁȈȜ ȎȂǾȜ ȎǽȉȅȒ.
ũŹ ūŪŠŜŞašŨů: Ť3 ŮŬůŠA ūůŮšŴeŭŮŞƁz, Ť3 ŭŜŨŜşw2 ŮŪşw2 ǬȍȅȅȁȅȏȂ, Ȁȋǿȋȍȅȏ, ȌȋȈȐȔȅȏȂ ȃȅȄȊș ǿȂȔȊȐț, ȋȏ ǩȂȊȜ Ǿȋ-
ſ4Ţš ŞŪŭűŪٿٍ ŭƁź2 t ŨšũE ūŬƁsŮŤ, ƆŦw ŭaŨŶ Š0ŧŢšũŶ ȀǽȏȊȋ ȌȋȁǽȂȉȐț. ǥ Ȅǽ ȏȍȐȁ ȕȂȎȏǿȅȜ ȎȂȀȋ ȇ ȃȅȄȊȅ ȅ ȎǽȉȋȂ
ŭhť ŞŪţŠaŨŶ ŨţŠY. ņjť ũš Š0ŧŢšũŶ ſ4ŭŮŸ ŠaŬŶ Ť3ţŝaŞŤ- ȃȂȈǽȊȅȂ ȌȋȈȐȔȅȏș ȂȂ ȋȏ ǩȂȊȜ, Ȅǽ ǿȎȂ, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȅȇ, ȐȌȈǽ-
Ůšŧź t ŭŨeŬŮŤ! ȔȐ ȊǽȀȍǽȁȋț.
ņŮŪ2 ũš Ť3ŭūŪŞżŠůšŮŶ ŝlşŪŠŹsũƁť ŠaŞŲů ŢŤ1ţũŤ! ōeť Ť3 ǧȏȋ ȊȂ ȅȎȌȋǿȂȎȏș ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ȅ ȊȂ ǿȋȄȁǽȎȏ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂȊȅȜ
ŧŤ1ŴŴš ūŪŠaŮŤ ƅŝŹŵŜŞašŮŶ ŨţŠY, Ť3 ŨţŠY ũšŤţŬšųeũũů: ǥȄǾǽǿȅȏȂȈț ȋȏ ȎȉȂȍȏȅ ȅ ǬȋȁǽȏȂȈț ȃȅȄȊȅ? — ǝ ǫȊ ȂȖȂ ȅ
žţŶ ŝŪ ūŬƁŤŠ0űŶ, şlšŮŶ, ŠŜ ŢŤŞ0ŮŶ Ť4ŨůŮŶ, Ť3 ŧŤ1ŴŴš ȊǽȀȍǽȁȐ ȋǾȂȖǽȂȏ ȌȍȅȈȋȃȅȏș ȅ ȊǽȀȍǽȁȐ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȐț. Ǽ,
Ť4ŨůŮŶ. œŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ŧŤ1ŴŴšš; ſ4Ţš ũš Ů0ųƁź ŭŶ ũaŨŤ ŝhŮŤ Ť3 Ȁȋǿȋȍȅȏ, ȌȍȅȕȂȈ ȁȈȜ ȏȋȀȋ, ȔȏȋǾȘ ȅȉȂȈȅ ȃȅȄȊș ȅ ȅȉȂȈȅ Ȏ
ŞŦyūŹ ŢŤ1ŮŤ, ũŪ Ť3 ŞŪ ŝŬaŮƁź ŭšŝĮ ŭŪŠżzŮŤ Ť3 ŭũŜŭŧżŠũŤ- ȅȄǾȘȏȇȋȉ (ǥȊ. 10, 10). Ǵȏȋ Țȏȋ ȈȅȕȕȂ? ǪȂ ȌȍȂǾȘǿǽȏș
ŦŤ. ōƁE Ƈŝw ŧŤ1ŴŴšš, ƆŦŪŢš ŨũŤ1Ůŭz, ŨţŠA ſ4ŭŮŸ ŠŜeŨŜz ȏȋȈșȇȋ ȅ ȃȅȏș ȎȅȈȋț ǢȀȋ, Ȋȋ ȅ ǾȘȏș ǢȉȐ ǾȍǽȏșȜȉȅ ȅ Ȏȋ-
ūŬŤŮeŦŴŷŨŶ ŦŶ ŢŤŞŪŮŞŪŬsŵšť ŧŪţĮ, Ť3 ŬŪţşA ŝhŞŴŷŨŶ ȊǽȎȈȂȁȊȅȇǽȉȅ. ǮȅȂ ȈȅȕȕȂȂ ȂȎȏș ȊǽȀȍǽȁǽ, ȁǽȂȉǽȜ ȏȂȉ, ȇȋȅ
ſ3S, Ť3 ƅ ŭšŝĮ ŭŜŨżűŶ ūŪŮŬůŠŤ1ŞŴŷŨŭz, Ť3 ŭŜŨżűŶ ŭšŝE ȌȍȅȏȂȇǽțȏ ȇ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȋȆ ȈȋȄȂ ǿȅȊȋȀȍǽȁȊȋȆ ȅ ǾȘǿǽțȏ
Š0ŝŬŹ ŞŪţŠżŧŜŞŴŷŨŶ. œŮŪ2 ŭŪŠżzŞŴŷŨŶ; ŋŬeŢŠš Ƈŝw, ǿȂȏȇǽȉȅ Ȋǽ ȊȂȆ, ȇȋȅ Ȋǽȁ Ȏǽȉȅȉȅ ȎȋǾȋț ȏȍȐȁȜȏȎȜ ȅ ȎȂǾȜ
ƅŝŬżţŜŞŴŷŨŶ ŞŭE ſ4Ţš ŧŤ1ŴŴš Ť3 ũš ūŪŧeţũŪ ſ4ŭŮŸ, ũŪ Ť3 ȎǽȉȅȒ ǿȋȄȁȂȈȘǿǽțȏ. Ǵȏȋ ȁȂȈǽȜ? ǫȏȎȂȇǽȜ ȋȏ ȎȂǾȜ ǿȎȂ, Ȕȏȋ
ŞŪţŝŬŜũsźŵŪ ŞŪ ſ4Ţš ūŬŤũšŭŮŤ2 ūŧŪŠŷ2 ŠŪŭŮHťũŷ ŝ9eŭŮ- ȂȎȏș ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂȊȐȃȊȋȀȋ ȅ ǾȂȄȌȋȈȂȄȊǽȀȋ, Ȋȋ ȅ ȌȍȂȌȜȏȎȏ-
Şšũũŷz ŢŤ1ŮũŤŲŷ. ņaz ŭƁ‰; ŝŪşaŮŭŮŞŪ, ũŜŭŧŜŢŠeũƁš, ǿȐțȖǽȀȋ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ȌȈȋȁȘ, ȁȋȎȏȋȆȊȘȂ ȃȅȏȊȅȓȘ ǞȋȃȅȂȆ.
ŭŧaŞů ŭyšŮũůź, Şŭ‰ ŮšŦ{ŵŜz Ť3 ūŬšűŪŠ‰ŵŜz: ŞŭsŦů Ǵȏȋ ȃȂ Țȏȋ ȏǽȇȋȂ? — ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ, ȐȏȂȒȅ, ȎȈǽǿǽ ȎȐȂȏȊǽȜ, ǿȎȂ
ŭŮŬaŭŮŸ ŠůŴŤ1 Ţš Ť3 ŮżŧŜ ŨeŬţŭŦů Ť3 ŧůŦaŞů: ŞŭsŦw ſ4Ţš ȏȂȇȐȔȂȂ ȅ ȌȍȂȒȋȁȜȖȂȂ, ǿȎȜȇǽȜ ȎȏȍǽȎȏș ȁȐȕȂǿȊǽȜ ȅ ȏȂȈȂȎ-
ŞŶ ūŜŬeũƁŤ ƈŨA (ŨhŭŧŤ) űŞŬaŭŮƁš: ŞŭsŦw ŭŧhŴŜũƁš Ť3 ȊǽȜ, ȎȍǽȉȊǽȜ ȅ ȄȈȋǿȍȂȁȊǽȜ, ǿȎȜȇȋȂ ȎȈȘȕǽȊȅȂ ȅ ǿȅȁȂȊȅȂ ȅ
ŞŤŠżũƁš, Ť3 ŞŭsŦw ŭŧ0ŞŪ, ŞŬeŠŶ ūŬšūŪŭŧaŮŤ ŨŪşyŵŪ ŞŶ ǿȎȜȇȋȂ ȎȈȋǿȋ, ǿȍȂȁ ȁȐȕȂ ȌȍȅȔȅȊȅȏș ȉȋȀȐȖȂȂ. ǥǾȋ ȇȏȋ
ŠyŴů. İŵš ŝŪ ũš ŭƁ‰ ŦŮŪ2 tŭŹŲaŮŤ, Ť3 ƅŝŬżţŪŞŜŮŤ t- ǿȎȂȀȋ ȚȏȋȀȋ ȊȂ ȋȏȎȂȔȂȏ ȅ ȎȂȍȁȓǽ Ȏ ȊǽȅǿȂȈȅȔǽȆȕȅȉ ȏȖǽȊȅ-
ŬŜŭŧŸ ŭeŬŠŲŜ ŭŶ ŞšŧŤųaťŴŤŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ŮŵaũƁšŨŶ, Ȃȉ ȊȂ ȋȔȅȎȏȅȏ ȋȏ ȏǽȇȅȒ ȌȍȅȍȋȎȏȇȋǿ, ȏȋȏ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȍȅȊȂ-
ūŧ0ŠŶ ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ ŞżųšũŶ ũŤŦŪşŠaŢš ūŬŤũšŭeŮŶ. ň0ŵũŪ ȎȂȏ ȌȈȋȁǽ ȁȈȜ ȃȅȄȊȅ ǿȂȔȊȋȆ. ǩȋȃȊȋ ȅ ǿ ȎȐȌȍȐȃȂȎȏǿȂ ȃȅ-
ſ4ŭŮŸ ŞŪŤ1ŭŮŤũů Ť3 ŞŶ ŭůūŬyŢšŭŮŞŹ ŢŤŞyŵŷŨŶ ųŤŭŮŪŮY ǿȐȖȅȉ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȏǽȇȋȆ ȔȅȎȏȋȏȘ, Ȋȋ ǿȂȎșȉǽ Ȏ ǾȋȈșȕȋț
ƈŭŞŪzŞaŮŤ ŭƁź2, ũŪ ŭŶ ſ3ŧŤ1ŦŤŨŶ Ũũ0ŢŜťŴŤŨŶ ũšůŠ0ŝ- ȏȍȐȁȊȋȎȏșț.
ŭŮŞŪŨŶ.

ōŧ0ŞŪ ʵi. ǮȈȋǿȋ 11.


ķ ŠżŞŭŮŞŹ. ǫ ȁȂǿȎȏǿȂ.

ōšşw2 ŬaŠŤ ŞŭŤ2 ſ3ŧŤ1Ųŷ t ź4ũŪŭŮŤ ƈŨŤŧŪŭŮŤŞŧeũƁšŨŶ ǬȋȔȂȉȐ ǿȎȂ, ȋȏ țȊȋȎȏȅ ǾȈǽȀȋǿȋȈȂȊȅȂ ǞȋȃȅȂ ȐȈȐȔȅǿ-
ŝ9ƁŤŨŶ ūŪŧůųŤ1ŞŴš, ŝhŭŮŬŴŤŨŶ ƈŨA ƉŦŪŨŶ ŦŪ ƉũŪŨů ȕȅȂ, ȋȎȏȍȂȆȕȅȉ ȋȇȋȉ Ȑȉǽ ǿȄȅȍǽȜ Ȋǽ ȋȊȐț ȃȅȄȊș ȅ ǾȈǽȀ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŞŪţţŬżŮŤ ŢŤŞŪŮY, Ť3 ŭyŵŤűŶ ŞŪ ƉũŹŨŶ ŝŧ†şŶ ŬŜųŤ1ŮšŧŤ ȏǽȉȋȕȊȅȒ ȎȁȂȈǽǿȕȅȎș ȈțǾȅȏȂȈȜȉȅ, ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋ ǾȂȀǽțȏ
ŝhŴŜ, ŮŪ2 Ť3 ŝŬaŦŜ ūŬŤŧŤ1ųũŹ ŝżşŜźŮŶ, ūŪũeŢš Ť3 ŞŶ Ǿȍǽȇǽ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȅ ǿ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȈ ǠȋȎȌȋȁș, Ȋȅ
ŞŪŭŦŬšŭeũƁš, ƆŦŪŢš şDŸ ŬšųE, ũŤ ŢeũzŮŭz, ũŤ ūŪŭzşaźŮŶ, ȃȂȊȜȏȎȜ, Ȋȅ ǿȘȒȋȁȜȏ ȄǽȉȐȃ, Ȋȋ ȌȍȂǾȘǿǽțȏ, ȇǽȇ ǝȊȀȂȈȘ
ũŪ ƆŦw žşGŧŤ ŝ9ƁŤ ŭyŮŸ. ń$Ţš u5ŝŪ ƆŦw žşGŧŶ ŝhŮŤ Ǟȋȃȅȅ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽȒ (ǩȑ. 22, 30). ǧȏȋ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȃȂȈǽ-
ű0ŵšŮŶ ŝ9Ɓť, ŮŪ2 ţŠĮ, ƆŢš ŭhũŪŞš ŞŪŭŦŬšŭeũƁz ƉũŜşw, Ť3 Ȃȏ ǾȘȏș ǝȊȀȂȈȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ, ȏȋȏ ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ ȂȖȂ ȄȁȂȎș, Ȍȋ-
ūŬŤŨŹŴeũƁz ŮŹŧeŭŶ ŞhŴŴŜ ŭšŝE ūŬaŞšŠũŹ ūŪŭŮŜŞŧs- ȁȋǾȊȋ ȎȘȊǽȉ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȜ ȋȊǽȀȋ, ȁȂȍȃȅȏ ȎȂǾȜ ǿȘȕȂ ȏȂ-
šŮŶ. ŋaųš Ţš Ť3 ŞŤũA şŬŹűA, t ŭůūŬyşŤ ŞŤũY Ť4ŨŜŮŸ ŞŶ ȈȂȎȊȋȀȋ ȎȉȂȕȂȊȅȜ. ǧȏȋȉȐ ȃȂ Ȍȋǿȋȁ ȇȋ ȀȍȂȒȐ ȌȂȍǿȋȊǽ-
ũŜųaŧŹ. TŬŤŲaŮŤŭz u5ŝŪ ūŪŠŪŝašŮŶ ŭůūŬyŢšŭŮŞŜ, űŪŮs- ȔǽȈșȊȋ ȅȎȒȋȁȅȈ ȋȏ ȃȂȊȘ. ǬȋȔȂȉȐ ȃȂȈǽțȖȅȉ — ȊȅȇȋȀȁǽ
ŵŷŨŶ ũŤšŠŤ1ũůŢš ũŤŦwşŠaŢš ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŤŦů ūŪŠaŮŤ t ȊȅȇǽȇȋȀȋ ȊȂ ȁǽǿǽȏș ȎȐȌȋȎȏǽȏȐ ȎȈȐȔǽȜ ȇ ȎȋǾȈǽȄȊȐ — ȎȈȂȁȐ-
ŭšŝE ŞŤũY. Ȃȏ ȋȏȇǽȄȘǿǽȏșȎȜ ȋȏ Ǿȍǽȇǽ.
İŵš ŧŤ Ţš Ť3 ŮżŧŪ ŭƁE ũšůŠŪŝŪwŝyţŠũŪ Ť3 ũšůŠŪŝŪ- ǢȎȈȅ Țȏȋ ȏȂȈȋ Ȏǽȉȋ Ȍȋ ȎȂǾȂ ȏȍȐȁȊȋ ȐȁȂȍȃȅȉȋ ȅ ȏȍȐȁȊȋ
ŞŪţţ0ŞũŪ ŦŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, ūaųš Ţš Ť3 ƆŦw ŞŭŜŢŠeũũŪ ȎȇȈȋȊȅȉȋ ȇ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȅ ȉȘ, ȇǽȇ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȎȍȋȎ-
ūŬŪŮŤŞŪūŪŧ0ŢũŪ ũ0ŭŤŮŶ ŮŪ2, ųŮŪ2 u5ŝŪ ūŪŭŮŬaŢŠšŨŶ, Ť3 ūŪ- ȕȂȀȋȎȜ Ȏ Ȋǽȉȅ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȓǽ ȊȋȎȅȉ ȂȀȋ ǿȋȇȍȐȀ ȎȂǾȜ, ȏȋ
šŧŤ1Ŧů ſ4Ţš ŦŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ũšůŠ0ŝŭŮŞŪ ŞŪţŬŜŭŮŤ1ŨŶ, ŭŶ ȎȉȋȃȂȉ Ȉȅ ȇȋȀȁǽ Ȍȋȇȋȍȅȏș ȂȀȋ, ȅ ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ȐǿȂȈȅȔȅȉ Ȅǽ-
Ũũ0şŤŨŤ Ť3 ŬŜţŧŤ1ųũŷŨŤ ŭŞzţaŞŴŤŭz ŮŹŧšŭŷ2! ņaŦw Ţš ȏȍȐȁȊȂȊȅȜ ǿ ȁȂȈȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȎǿȜȄǽȊȘ ǾȘǿǽȜ ȉȊȋȀȅȉȅ ȅ
Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŨŶ ŭŞŪŝ0Šů, ŦŶ ũeťŢš ŮŵaŮŤŭz Ť3ŭūŪŞżŠů- ȍǽȄȊȘȉȅ ȏȂȈǽȉȅ (ȃȂȊǽ, ȁȂȏȅ, ȌȍȅȎȈȐȀǽ)? ǥ ȇǽȇ ȎǿȋǾȋȁȐ
šŮŶ, ſ3ŭŮšŭŮŞA ƇţŜŨŤ ŦŶ ŨyŢů Ť3 ŦŶ ųaŠwŨŶ, Ť3 ŦŪ ŞŭBŨŶ ǾȐȁȂȏ ȅȉȂȏș, ȋ ȇȋȏȋȍȋȆ ȍȂǿȊȋǿǽȏș ȌȍȅȊȜȈǽ ȄǽȌȋǿȂȁș, ȏǽ,
Ť5Ţš ŞŶ ŭŬ0ŠŭŮŞŹ ŭŞzţaŞŴŜzŭz; ņaŦw Ţš ŝšţ8 ūŪūšųeũƁz ȇȋȏȋȍǽȜ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȎǿȜȄǽȊǽ ȐȄǽȉȅ Ȏ ȉȐȃȂȉ, ȁȂȏșȉȅ ȅ
ūŬŤŭŹŠżŮŤ Ť4ŨŜŮŸ şDŞŤ, ƅ ŮŪŧŤ1ŦŤűŶ ūŪūšųſ1ũƁz ŞŪŭūŬƁ- ǿȎȂȉȅ ȂȁȅȊȋȇȍȋǿȊȘȉȅ? ǧǽȇ ǾȂȄȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȋ ȉȋȃȂȏ Ȍȍȅ-
eŨŴŜz; ņaŦw Ţš Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ ŝšţŨzŮeŢũŪŭŮŸ Ũũ0- ȎȂȁȂȏș ǠȋȎȌȋȁȐ ȏǽ, ȇȋȏȋȍǽȜ ǿȄȜȈǽ Ȋǽ ȎȂǾȜ ȄǽǾȋȏȐ ȋ ȎȏȋȈș-
ŢšŭŮŞŷ ŭŪŠšŬŢŤ1ŨŜ ŝhŞŴŤ; ȇȅȒ ȈȅȓǽȒ? ǧǽȇ ȌȍȂǾȘȏș ȂȆ ǾȂȄ ȎȉȐȖȂȊȅȆ ȅ ȏȍȂǿȋȀ, ȇȋȀȁǽ
ȋȊǽ ȋȇȍȐȃȂȊǽ ȏǽȇȅȉȅ ȏȋȈȌǽȉȅ?

ōŧ0ŞŪ Ş7i. ǮȈȋǿȋ 12.


ĸŦw ūŪŠŪŝašŮŶ ŠżŞŹ ŝżşŜŮŤ ǫ ȏȋȉ, ȇǽȇ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȁȂǿȂ ȅȄǾȂȀǽȏș
Ť5Ţš ūŪ ūŧ0ŮŤ ŭŬHŠũŤŦŶ. ȍȋȁȎȏǿȂȊȊȅȇȋǿ Ȍȋ ȌȈȋȏȅ.

ōšşw2 ŬaŠŤ Ť4ŭŮŤũũŜz ŠżŞŜ Ť3 ƈūŪŠŪŝŧsźŵŤŭz ŠŞ7ŭŮ- Ǭȋ ȎȂȆ ȌȍȅȔȅȊȂ ȅȎȏȅȊȊǽȜ ȁȂǿǽ, ȃȂȈǽȜ ȐȌȋȁȋǾȅȏșȎȜ Ȏǿ.
ŞšũũŤŦů Ť3 t ŠŞ7ŷ, Ť3 ±Ţš ŞŶ ŠżŞŭŮŞŹ ūŪŠŪŝaŮšŧũŹ ūŪ- ǡȂǿȂ ȅ ǮȘȊȐ ȋȏ ǡȂǿȘ, ȃȂȊȅȒȐ ǿ ȁȂǿȎȏǿȂ ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȋ Ȍȋ-
ŢŤ1ŞŴŤűŶ ŠyŴŶ ŢšũŤűY, ũš ūŧŪŮŭŦaşw ŭůūŬyŢšŭŮŞŜ Ů0- ȃȅǿȕȅȒ ȁȐȕ, ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȌȈȋȏȎȇȋȀȋ ȎȐȌȍȐȃȂȎȏǿǽ ȐǾȂȀǽȂȏ,
ųƁź, ũŪ Ť3 ŨƁŬŭŦjz ŠŬůŢŤ1ũŷ ŝżşŜšŮŶ, ŭŬHŠũŤŦŶ ŞŭżűŶ Ȋȋ ȅ ǿȎȜȇȋȀȋ ȎȋȃȅȏȂȈșȎȏǿǽ ȉȣȍȎȇȋȀȋ, ȋȏȇǽȄǽǿȕȅȎș ȋȏ ǿȎȂȒ
tŬeŦŴŤŭz. ĸŦw ŠŜ Ť4ŨŜŮŸ ŭŶ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ şlŜŮŤ ŭŶ ȎȍȋȁȊȅȇȋǿ: ȏǽȇ Ȕȏȋ Ȏ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ ȉȋȃȂȏ Ȁȋǿȋȍȅȏș Dzȍȅ-
ūšŮŬ0ŨŶ ŦŪ űrŮY: [ŭE] Ũŷ2 ƅŭŮaŞŤűŪŨŶ Şŭ‰, Ť3 ŞŶ ŭŧżŠŶ ȎȏȐ Ȏ ǬȂȏȍȋȉ: ǿȋȏ, ȉȘ ȋȎȏǽǿȅȈȅ ǿȎȂ ȅ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȈȅ Ȅǽ ǯȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŮšŝE Ť3Š0űŪŨŶ. œŮ0 Ţš ŝŷ Ť3 ũŪŞŪŧżūũŪ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŧŜ, žŵš Ǿȋț (ǩȑ. 19, 27). ǥ Ȕȏȋ ȊȋǿȋȈȂȌȊȋȀȋ ȁȂȈǽȂȏ ȋȊǽ, ȂȎȈȅ Ȍȋ-
ţšŨũ0ť ũšŞżŭŮŹ nŮŲA Ť3 ŨaŮšŬŸ ƅŭŮaŞŧŴšť, ŮŧżũũŜ ȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȄȂȉȊǽȜ ȊȂǿȂȎȏǽ ȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȋȏȓǽ ȅ ȉǽȏȂȍș
ŬaŠŤ ŢšũŤűA, Ť3 ūŬŤŧŹūŧsźŵšťŭz ƉũŪŨů, ūŪ ūŤŭaũƁź, ŮA ȍǽȁȅ ȏȈȂȊȊȋȀȋ ȃȂȊȅȒǽ ȅ ȇ ȊȂȉȐ ȌȍȅȈȂȌȈȜȂȏȎȜ, Ȍȋ ǬȅȎǽ-
ŭƁE ŭŪŠżŧŜŧŜ ŝŷ2, ūŬšŨjŬũŜ ŬaŠŤ ųšŬŮ0şŜ Ť3 ŢšũŤűA, ŭŤ1űŶ Ȋȅț, ȋȊǽ ȏȋ ȃȂ ȎǽȉȋȂ ȁȂȈǽȂȏ ȁȈȜ ȌȍȂȉȣȍȊȋȀȋ ȔȂȍȏȋȀǽ
ƅŭŮaŞŧŴŤ; ņaŦw Ţš Ť3 ŭŬ0ŠŭŮŞŪ Ũ0ŵũŪ Ť3ŨżŮŤ ũŜ ţšŨŧŤ2, ǾȍǽȔȊȋȀȋ ȅ ȃȂȊȅȒǽ, ȋȎȏǽǿȅǿ ȅȒ? ǥ ǾȘȈȋ Ȉȅ ǾȘ ȐȉȂȎȏȊȋ
ſ3sŢš ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŪ ſ4ŭŮŸ ũŜ ũŝ7ŭżűŶ; ņaŦw Ţš ƆŢš ũš ūŧ0ŮŤ ȅȉȂȏș ȍȋȁȎȏǿȋ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ȏȂȉ, ȇȋȅȒ ȃȅȏȂȈșȎȏǿȋ Ȋǽ ȊȂǾȂ-
ŭyŵŜz ųaŠŪ, ũŪ Š¦Ŝ, ūŧ0ŮŭŦŜ Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ nŮŲA, Ť3ŧŤ2 ȎǽȒ? (DZȈȌ. 3, 20). ǧǽȇ, ǾȐȁȐȔȅ Ȕǽȁȋȉ ȊȂ Ȍȋ ȌȈȋȏȅ, ǽ ȁȐȒǽ,
ŨaŮšŬŸ, Ť3ŧŤ2 ŭyŵŤűŶ ūŪ ŦŬ0ŞŤ ŭŬHŠũŤŦŶ; ņaŦw Ţš ƆŢš Ť3 ǾȐȁȂȏ ȋȊǽ ȅȉȂȏș ȌȈȋȏȎȇȋȀȋ ȋȏȓǽ, ȅȈȅ ȉǽȏȂȍș ȅ ȎȍȋȁȊȅȇȋǿ
ŭŞŪšşw2 ŮżŧŜ ŝŹŢaŞŴŜz, Ť3 ūŬŤ1ŭũw ŝżşŜźŵŜz ūŪ ŭŤ1ŧŹ, ȇȍȋǿȊȘȒ? ǧǽȇ, ȋȏȔȐȃȁȅǿȕȅȎș ȋȏ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȏȂȈǽ ȅ ȋȏ-
ƆŢš ŢŤŮƁE ſ4Ţš ūŪ ūŧ0ŮŤ tŧŜşaźŵŜz, ƈŭŞŪeũƁš tũź1ŠŶ ȔȐȃȁǽȜȎș, Ȍȋ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ, ȇǽȇ ȋȏȈȋȃȅǿȕǽȜ ȌȈȋȏȎȇȐț
Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ ŦŶ ũš ŭŞŪŤ6ŨŶ ŮŹŧšŭſ1ŨŶ; İŵš ŧŤ Ţš Ť3 ȃȅȄȊș, ǾȐȁȂȏ ȋȊǽ ȅȉȂȏș ȎȋȋȏȊȋȕȂȊȅȂ ȇǽȇȋȂ-ȈȅǾȋ Ȏ ȏȂȈǽȉȅ
ūŪŠ0ŝƁš, ƆŦw Ţš şlšŮŶ, ſ4ŭŮŸ ŧźŝŧeũƁš, Ť3 ūŪŠ0ŝũŪš ŧź- ȔȐȃȅȉȅ? ǢȎȈȅ ȏȂȌȂȍș, ȇǽȇ ȀȋǿȋȍȜȏ, ȐȌȋȁȋǾȈȂȊȅȂ ȂȎȏș Ȏȋ-
ŝŤ1ŨŪ ŝŷŞašŮŶ ŞŭE, ƈūŪŠ0ŝŤŮŭz ŧź1ŝzŵŷŨŭz ŠżŞŜ, Ť3 ȁȍȐȃȂȎȏǿȋ ȅ ȈȋǾȘȄǽȂȏ ǿȎȂ ȌȋȁȋǾȊȋȂ, ȏȋ ȅ ȁȂǿǽ ȐȌȋȁȋǾȅȏȎȜ
ŞūŜŠeŮŶ ŞŶ ũšŠyşŶ ŨƁŬŪŧź1ŝƁz ūaŦŤ; Ňźŝh Ţš ŨjŬŜ ŭšşw2, ȏȂȉ, Ȏ ȇȋȅȉȅ ȎȁȍȐȃȅȏȎȜ ȅ ǿȌǽȁȂȏ ǿ ǾȋȈȂȄȊș ȉȣȍȋȈțǾȅȜ.
ŞŬŜŢŠA ũŜ ŝGŜ [ſ4ŭŮŸ], şlšŮŶ ūavšŧŶ, ũšŞŹŭŮŪŦŬŜŭŤ1ŮšŧŸ ǡȍȐȃǾǽ Ȏ ȉȣȍȋȉ ȂȎȏș ǿȍǽȃȁǽ Ȍȍȋȏȅǿ ǞȋȀǽ (ǥǽȇ. 4, 4),
Š¦0ŞũŜşw ųšŬŮ0şŜ. ŎżŨŢš ũš Ů0ųƁź ŬŜŭūŬzŵŤ1ŭz ŝżŠŭŮ- ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȅ ǬǽǿȂȈ, ȊȂǿȂȎȏȋǿȋȁȅȏȂȈș ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ȔȂȍȏȋȀǽ
ŞŪŞŜŮŤ Ť4ŨŜŮŸ, ũŪ Ť3 ŞŪ ŞŬŜŢŠE ūŬšŨjŬũŜşw ŢšũŤűA ŝhŮŤ. ǾȍǽȔȊȋȀȋ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȋȊǽ ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏȎȜ ȋȌǽȎȊȋȎȏȅ ȊȂ
ń# ŠŜ ũš ƈŠŤŞŤ1ŴŤŭz, ũŤŢE ŬŜţŭŧaŝŤŴŤŭz, žŵš ŮBŨŶ ȏȋȈșȇȋ ȍǽȄȋȍǿǽȏș ǾȍǽȔȊȘȆ ȎȋțȄ ȎǿȋȆ Ȏ ȌȍȂȉȣȍȊȘȉ ǣȂȊȅ-
±Ţš ŭyŮŸ [Ƈŝw] ŞŶ ŭůūŬyŢšŭŮŞŹ t ūŤŭaũƁz ūŪŬšųeũƁš Ȓȋȉ, Ȋȋ ȅ Ȏȏǽȏș ǿȋ ǿȍǽȃȁȂǾȊȋȂ ȇ ǪȂȉȐ ȌȋȈȋȃȂȊȅȂ. ǪȂ ȁȅ-
ũš ūŬŤŝŷŞašŮŶ ūšŦyŵŷŨŭz ƅ ŨƁŬŭŦŤ1űŶ, Ƌ ũš ƅ şDũŤűŶ. ǿȅȎș ȅ ȊȂ ȇȍȐȔȅȊșȎȜ, ȂȎȈȅ ǿȎȏȐȌȅǿȕȅȉ ǿ ȃȅȏȂȆȎȇȅȆ Ǿȍǽȇ,
ŀżŞŭŮŞŪ Ţš ƅŝŹŵaŞŴŷŨŶ ŝGŪŞŤ, tũź1ŠŶ Ť3 ūŬŤŦŜŭaŮŤŭz Ȍȋ ǬȅȎǽȊȅț, ȊȂ ȎȈȐȃȅȏ ǿ ȐȇȋȍȅȄȊȐ, ȂȎȈȅ ȋȊȅ ȌȂȇȐȏȎȜ ȋ
ŭyŵŤűŶ ŞŶ ŨjŬŹ ŞŪţŝŬŜũeũũŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŢŤ1ŮŤ ŞŪ tŬaŠŹ ȉȣȍȎȇȋȉ, ǽ ȊȂ ȋ ǠȋȎȌȋȁȊȂȉ (1 ǧȋȍ. 7, 32–34); ȏȂȉ ȃȂ, ȇȋȅ
tũź1ŠŶ ũš ūŪūůŭŮŤ1ŭz. İŵš ŦŶ ŭyŵŷŨŶ Ť3 ŞŶ ŭůūŬyŢš- ȁǽȈȅ ǞȋȀȐ ȋǾȂȏ ȁȂǿȎȏǿǽ, ȁǽȃȂ ȇǽȎǽȏșȎȜ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȉȣȍȎȇȋȀȋ
ŭŮŞŹ ŞŪţşŧŜŴašŮŶ ūavšŧŶ: ŞŬeŨz ūŬšŦŬŜŵeũũŪ ſ4ŭŮŸ ȄǽȌȍȂȖȂȊȋ, ȅ ȃȅȏș ȐȏȂȕȊȋ ȎȋǿȎȂȉ ȊȂ ȌȋȄǿȋȈȜȂȏȎȜ. ǟȌȍȋ-
ūŬ0ųšš, ŠŜ Ť3 Ť3ŨyŵƁŤ Ţš1ũŷ, ƆŦw Ţš ũš Ť3ŨyŵƁŤ ŝyŠůŮŶ. ń# ȔȂȉ, ȅ ȇ ǾȍǽȔȊȘȉ Ȏǿ. ǬǽǿȂȈ ȏǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ǿȍȂȉȜ ȐȃȂ ȇȋ-
ŮŬeŝůźŵƁŤ ŨjŬŜ ŭšşw2, ƆŦw ũš ŮŬeŝůźŵš. ſ4Ţš, t ū0ŠŞŤşŜ ȍȋȏȇȋ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȅȉȂțȖȅȂ ȃȂȊ ȁȋȈȃȊȘ ǾȘȏș, ȇǽȇ ȊȂ
Ť4Ţš ŞŶ ŠżŞŭŮŞŹ ũšůŠŪŝŪŤŭūŬaŞũŴŪ žţŶ ŞŨŹũsź. ń# ȅȉȂțȖȅȂ... ȅ ȌȋȈșȄȐțȖȅȂȎȜ ȉȣȍȋȉ Ȏȅȉ, ȇǽȇ ȊȂ ȌȋȈșȄȐț-
ūŪŵeũƁš ŝŪ t ŭyŵŜşw ŞŶ ũŜŭŧŜŢŠeũƁŤ Ť3 ūŤŮƁŤ2 ŞŪţŠšŬ- ȖȅȂȎȜ (1 ǧȋȍ. 7, 29–31). Ǵȏȋ, ȇǽȇ Ȝ ȌȋȈǽȀǽț, ȀȋȍǽȄȁȋ ȏȍȐȁ-
ŢaũƁz, ƈŠ0ŝũŴŪ ŝhŮŤ ūŪŦŜţyšŮŶ Ť3ŭŦyŭŶ. ń# ŬeŦŧŶ ŝŷ ȊȂȂ ȌȋȁǿȅȀǽ ȁȂǿȎȏǿǽ. ǫȌȘȏ ȏǽȇȃȂ ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȌȋȎȏ
ŦŮŪ2 ūŬaŞſŠũŜ Ť3 Ť4ŭŮŤũũŜ: ƆŦw žŵš Ƈŝw ũšūŬŪŤţŞ0ŧŤŧŶ ȐȁȋǾȊȂȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ǿ ȌȅȖȅ ȅ Ȍȅȏȅȅ. ǩȋȃȂȏ ǾȘȏș, ȅ ǿȋ-
ŝŷ ŦŮŪ2 ŭūŜŭŮŤ1ŭz, ŭŧ0ŞŪ ŦŶ ũšŨY ũaŨŶ ũŤšŠŤ1ũŪ. İŵš ŧŤ ȋǾȖȂ ǿȂȍȊȋ ȅ ȌȍǽǿȂȁȊȋ ȎȇǽȄǽȈ ǾȘ ȇȏȋ, Ȕȏȋ ȇȏȋ ȊȂ ȂȉȈȂȏȎȜ
Ţš ŦŮŪ2 ūšųeŮŭz ƅ ŭŞŪeŨŶ ŭūŜŭeũƁŤ, ŭeť ŠŜ ŞżŭŮŸ ſ4Ţš ŞŶ Ȅǽ ȁȂȈȋ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȇ ȏȋȉȐ ȊȂ ȂȁȅȊȋ ȃȂ Ȑ ȊǽȎ ȎȈȋǿȋ; ȇȏȋ ȃȂ
ŠżŞŭŮŞŹ ŢŤŮƁE, Ũũ0şw ŭŨżŭũŜşw ūŪŧeţũŴŪ ŭyŵŪ Ť3 ŝšţ- ȌȂȔȂȏȎȜ ȋ ȎǿȋȂȉ ȎȌǽȎȂȊȅȅ, ȏȋȏ ȁǽ ǿȂȁǽȂȏ, Ȕȏȋ ȃȅȄȊș ǿ ȁȂǿ-
ŮŬyŠũŴŪ. ȎȏǿȂ ȀȋȍǽȄȁȋ ȅȎȌȋȈȊȅȉȂȂ ȅ ȉǽȈȋȏȍȐȁȊȂȂ ȃȅȄȊȅ ǾȍǽȔȊȋȆ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ʼnŪ ŭƁ‰ Ƈŝw ƅŭŮaŞŤŨŶ. ĻũŪ Ţš ŞŪ ƇŨŶ ūŬƁŤŨŤ1 ŨŤ Ǫȋ ȋȎȏǽǿȅȉ Țȏȋ. ǯȘ ȃȂ ȁȂȍȃȅ ȉȊȂ ǿ ȐȉȂ, ȁȂǿǽ, ȊȂǿȂȎȏǽ
ŠżŞŪ, ũšŞżŭŮŪ űrŮ0ŞŜ, Ŭ0ţşů ŧŪţŷ2 ŢŤŞŪŮA, ſ4Ţš ŞhŴš DzȍȅȎȏȋǿǽ, ǿȂȏǿȅ ȈȋȄȘ ȃȅȄȊȅ, Ȕȏȋ ȎȇǽȄǽȊȋ ǿȘȕȂ. — ǯǽȇ
Ŭšųeŭz, şlšŮŶ ŝŪ şDŸ: žţŶ ſ4ŭŨŸ ŧŪţA, Şh Ţš Ŭ0ŢŠƁš. NŲ7Ŷ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș: Ǽ ȂȎȏș ȈȋȄǽ, ǿȘ ȃȂ ǿȂȏǿȅ, ǽ ǫȏȂȓ ǩȋȆ
Ũ0ť ŠżŧŜŮšŧŸ ſ4ŭŮŸ. ľŭsŦů Ŭ0ţşů ƅ ŨũĮ ŮŞŪŬsŵůź — ǿȅȊȋȀȍǽȁǽȍș. ǟȎȜȇȐț ǿȂȏǿș Ȋǽ ǩȊȂ, ȌȍȅȊȋȎȜȖȐț ȌȈȋȁ,
ūŧ0ŠŶ, ƅŮŬšŝŤ1ŮŶ ź5, ŠŜ Ũũ0ŢŜťŴƁť ūŧ0ŠŶ ūŬŤũšŭeŮŶ. ȋȔȅȖǽȂȏ, ȔȏȋǾȘ ǾȋȈȂȂ ȌȍȅȊȂȎȈǽ ȌȈȋȁǽ (ǥȊ. 15, 1–5). ǯǽ-
ŃũaŨšũƁš Ƈŝw ŮŞŪŬŤ2 ſ4Ţš ƅ ŮšŝĮ ŭƁE ūŬŤŧšŢaũƁš, ūŧŪŠA ȇȋȂ ȋ ȏȂǾȂ ȌȋȌȂȔȂȊȅȂ ȌȋȔȅȏǽȆ ȐȇǽȄǽȊȅȂȉ Ȋǽ ȌȈȋȁ ȁȂǿȎȏǿǽ
ŠżŞŭŮŞŜ ŮŞŪšşw2, Ť3 ſ4Ţš ŦŶ ŮšŝĮ ŧźŝŧeũƁz ŢšũŤű0ŞŜ. ń# ȏǿȋȂȀȋ ȅ Ȋǽ ȈțǾȋǿș ȇ ȏȂǾȂ ǣȂȊȅȒǽ ȏǿȋȂȀȋ; ȅ ȍǽȁȐȆȎȜ ȎȂȉȐ
ŬaŠůťŭz ūaųš, Ť3 ŞŪŭūŪŦŜţyť ſ4Ţš ŦŶ ũšŨY ūŪŦŪŬeũƁš. ŋaųš ȉȊȋȀȋ, ȅ ȌȋȌȂȇȅȎș ǿȋȄȁǽȏș ǢȉȐ Ȅǽ ȎȅȂ ȌȋȈȊȂȆȕȂț ȌȍȂ-
Ţš, Ť3 ţŧaŮŪ Ƈŝw ŨżŠŤ ũżŦůź ŭŨżŴŜũũŪŭŮŸ ūŬƁeŨŴŪ, ȁǽȊȊȋȎȏȅț. ǮȇǽȃȐ ȅ ȁȍȐȀȋȂ ȊȂȔȏȋ: ȄȋȈȋȏȋ, Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȉȂȁ-
ũšųŤ1ŭŮŪ ũŜŬŤŲašŮŭz: ŨżŠŸ Ţš ūŬšŮŪūŧeũŪ ţeŬũŪ (ƅūŤ1ŧ- ȊȋȂ ǿ ȎȉȂȕȂȊȅȂ Ȏ ȎȋǾȋț ȌȍȅȜǿȕȂȂ, ȊǽȄȘǿǽȂȏȎȜ ȑǽȈșȕȅ-
ŦŤ) ūŬƁeŨŴš ţŧaŮŜ, ŭŞżŮŧŴŜ ŭšŝĮ ƈŞŤ1ŠŤŮŭz Ť3 ƆŭũŴŜ. ǿȘȉ; ǽ ȉȂȁș, ȋǾȈȋȃȂȊȊǽȜ ȄȋȈȋȏȋȉ, ȅȈȅ ȌȋȄȋȈȋȔȂȊȊǽȜ Ȝǿ-
ŎaŦw Ƈŝw ŮšŝE Ť3 ŮŞŪŤ1űŶ ŞŪŢŠšŧŹŞaŮŤ ƉũŹŨŶ, q ŠżŞŪ, ȈȜȂȏȎȜ ǾȋȈȂȂ ȎǿȂȏȈȋț ȅ ǾȈȂȎȏȜȖȂț, ȔȂȉ Ȏǽȉǽ ȂȎȏș: ȏǽȇ,
ũš ŠżŞŜŨŶ ŭyŵŷŨŶ ŭŧaŞŜ ſ4ŭŮŸ: Ůšŝż Ţš ŝšţųeŭŮƁš ūŬŤ- ȁȂǿǽ, ȏȂȉ, ȇȋȅ ȊȂ ȎȐȏș ȁȂǿȎȏǿȂȊȊȅȓȘ, ȃȂȈǽȏș ȏȂǾȜ ȅ ȏǿȋȂ-
ũ0ŭŤŮŶ ŞŪŢŠšŧŹŞaŮŤ ƉũŹűŶ: ƅŝŬŜŵašŮŶ ŝŪ ŮS ūaŦŤ Ȁȋ, ȒǿǽȈǽ ȂȎȏș; ǽ ȁȈȜ ȏȂǾȜ ȃȂȈǽȏș ȅȒ ȅ ȅȒȊȜȀȋ, ȂȎȏș ǾȂȄȔȂȎ-
ŞŪŢŠšŧżũƁš ŭƁE ŞŶ ŨjŬŶ. ĻŞŪ Ƈŝw, ƆŦw ŦŶ ŢŤŞyŵŷŨŶ ȏȅȂ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȔȍȂȄ Țȏȋ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ ȏǿȋȂ ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏ ȏȂ-
ŞŶ ŨjŬŹ ƈŭŞŪeũƁš Ť3Ũyŵů, Ť3 ŢŤŞyŵů ŭŪ ƉũŹŨŤ, ƈŨeŬ- ǾȜ ǿ ȉȣȍ — ȏȋ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȏȘ ǿȎȏȐȌǽȂȕș ǿ ȎȊȋȕȂȊȅȂ Ȏ ȏȂȉȅ,
Ŵůź ŨjŬŪŞŤ. ĻŞŪ Ţš, ƆŦw ūŬŤűŪŠŤ1ŮŤ ŦŶ ŭŤ6ŨŶ, űŪŮsŵů, ȇȋȅ ǿ ȉȣȍȂ ȅ ȃȅǿȂȕș Ȏ Ȋȅȉȅ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ, ȇǽȇ ȐȉȂȍȈǽ ȉȣȍȐ,
Ť4űŢš Ť3 ŮjŤ űŪŮżŧŤ ŝhŴŜ ŭšŝĮ, Ť3 ŭŬHŠũŤŦwŨŶ ŭŞŪŤ6ŨŶ, — ȏȋ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȃȂȈǽȂȕș ȐȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȏȂȉ ȃȂ, ȔȂȉ ȋȊȅ ȅ
Ť3ţŪŝŤ1ŧƁz ŞŭsųšŭŦŤűŶ ŭyŵŤűŶ ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭeŨŶ, ŝŪşaŮŭŮŞŜ, ȎȍȋȁȊȅȇȅ ȅȒ ȅ Ȕȏȋ ȎȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȁȋǿȋȈșȎȏǿȋ ȃȅȏȂȆȎȇȋȂ, ȇǽ-
ŭŧaŞŷ, ŭŞżŮŧŪŭŮŤ, Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ŭŤ1űŶ ŝŧŜşŪŠyŴƁz. ń# ŮaŦw ȇȋǿȘ — ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ, ȄȊǽȏȊȋȎȏș, ȎȈǽǿǽ, ȐȏȂȒȅ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
ŭŧůųŤ1Ůŭz ŮŤ2, űŪŮżũƁz ŢšũŤűA ŮŞŪšşw2 tūaŭŮŤ. ōƁ‰ ŝŪ Ȅȋȉ, ȊǽȇȋȊȂȓ, ȎȈȐȔȅȏȎȜ, Ȕȏȋ ȏȘ ȋȏȌǽȁȂȕș ȋȏ ǿȋȈȅ ǣȂȊȅȒǽ
Şŭ‰, ƆŭũŹ ƉũŶ ŞŪ ſ3ŽŧƁŤűŶ ƅŦŜzŞašŮŶ, şlz: Ŀ0Ŭš ŝŪşŜ- ȎǿȋȂȀȋ. ǥǾȋ ǿȎȂ ȏǽȇȋȂ ȜǿȊȋ ȋȇǽȜǿǽȂȏ ǫȊ ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ, Ȁȋ-
ŮsŵŷŨŭz. Ŀ0Ŭš ŭŨŹź1ŵŷŨŭz. Ŀ0Ŭš ũŜŭhŵšũũŷŨŶ. Ŀ0Ŭš, ǿȋȍȜ: «ǠȋȍȂ ǿǽȉ, ǾȋȀǽȏȘȂ! ǠȋȍȂ ǿǽȉ, ȎȉȂțȖȅȂȎȜ! ǠȋȍȂ
ſ3şŠA Š0ŝŬŹ ŬšŦyŮŶ ŞaŨŶ ŞŭŤ2 ųšŧŪŞżŲŷ. ǿǽȉ, ȌȍȂȎȘȖȂȊȊȘȂ! ǠȋȍȂ ǿǽȉ, ȇȋȀȁǽ ǿȎȂ Ȉțȁȅ ǾȐȁȐȏ Ȁȋǿȋ-
ȍȅȏș ȋ ǿǽȎ Ȓȋȍȋȕȋ! (Ǩȇ. 6, 24-26)»
ņaŦw u5ŝŪ ƅŦŜzŞašŮŶ ŭŤ1űŶ; ʼnš ƆŦw ŧŤ ŠůŴeź ƈŨšŬ- ǧǽȇ ȃȂ ǫȊ ȋȇǽȜǿǽȂȏ ȅȒ? ǪȂ Ȝȇȋ Ȉȅ ȐȉȂȍȕȅȒ ȁȐȕȂț?
ŵŞŧeũũŷűŶ; ņ0š u5ŝŪ ũšŞżŭŮŹ ŢŤŞŪŮA ŭŬ0ŠŭŮŞŪ ſ4ŭŮŸ ŦŶ ǪȂǿȂȎȏȂ ȃȂ ȃȅȄȊȅ ȇǽȇȋȂ ȎȍȋȁȎȏǿȋ Ȏ ȉȂȍȏǿȘȉȅ? ǧȋȂ Ȏȋ-
Ũſ1ŬŮŞŷŨŶ; ņ0š ŭŪŞŪŦůūŧeũƁš ŦŶ űŪŠsŵŷŨŶ ŭŪūŬŪŮŤ1Ş- ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂ Ȏ ȏȂȉȅ, ȇȋȅ ȕȂȎȏǿȐțȏ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȘȉ
ũŷŨŤ ūůŮŤ2; ŔŤŬ0ŦŶ ŝŪ Ť3 ūŬŪŭŮŬaũšũŶ ſ4ŭŮŸ [ūyŮŸ], ȌȐȏȂȉ? ǬȐȏș, ȇȋȅȉ ȋȊȅ ȊȂȎȐȏȎȜ, ȌȍȋȎȏȍǽȊȂȊ ȅ ȕȅȍȋȇ; ȅ
Ť4ŨŢš nũĮ Ş0ŠzŮŭz: Ť3 žŵš ũš ƈŠšŬŢaŮŶ ŭšŝE, t ŮŞŪŤ1űŶ ȂȎȈȅ ȊȂ ȐȁȂȍȃǽȏ ȎȂǾȜ, ȌȍȅȉȂȕǽǿ ȇ ȎȂǾȂ ȊȂȔȏȋ ȋȏ ȏǿȋȂȀȋ,
ųŮŪ2 ūŬŤŨżŴŴš, tūŜŠyŮŶ ŭŪŞšŬŴeũũw ŞŶ ūŪşŤ1ŝšŧŸ. Ŏh ȏȋ ȎȋǿȎȂȉ ǿȌǽȁȐȏ ǿ ȌǽȀȐǾȐ; ǽ ȏȘ ȐȄȇȅȉȅ ǿȍǽȏǽȉȅ ȅ ȏȂȎȊȘȉ
Ţš ƇţŦŤŨŤ Ť3 ŮżŭũŷŨŤ ŞŬŜŮŷ2 Ť3 ūůŮeŨŶ ŦŶ ŢŤŞŪŮY ȌȐȏȂȉ ǿȒȋȁȅȕș ǿ ȃȅǿȋȏ (ǩȑ. 7, 13). ǰȄȇȅȉȅ ȃȂ ǿȍǽȏǽȉȅ ȅ
Şű0ŠŤŴŤ. ĹţŦŤŨŤ Ţš ŞŬŜŮŷ2 Ť3 ūůŮeŨŶ, ũŤ ŮsŢšŭŮŸ ȏȂȎȊȘȉ ȌȐȏȂȉ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȌȍȋȒȋȁȅȏș, ȊǽȁȘȉǽȜȎș ȎȈǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŭŧaŞŷ, ũŤ ŭŧaŭŮŤ ŬŜţŧƁsũƁš, ũŤ ŝŬeŨz Ť3ŨeũƁť Ť3 ŭŮzŢaũƁť ǿȋț, ȍǽȄȈȅǿǽȜȎș ǿ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȜȒ ȅ ȋǾȍȂȉȂȊȜȜ ȎȂǾȜ ǾȋȀǽȏ-
ŞŪţŧŪŢŤ1ŞŶ ŦŮŪ2 ũŜ ŭšŝE ūŬŪŤŮŤ2 Ũ0şŧŶ ŝŷ. Ȏȏǿȋȉ ȅ ȅȉȐȖȂȎȏǿǽȉȅ.
ʼnŪ Ƈŝw ŴŤŬ0ŦŶ ƈŭŧhŴŜŞŴŤ ƉũŶ ūyŮŸ ŢŤŮƁS, Ǫȋ ȎȈȘȕǽ, Ȕȏȋ ȏȋȏ ȌȐȏș ȃȅȄȊȅ ȕȅȍȋȇ, ȊȂ ȁȐȉǽȆ, ȔȏȋǾ
ũšŝšţūšųaŧšũŶ ŞŨŹũsť: ŨũŪşŪŝżŠŭŮŞšũũŹťŴŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ, ȋȊ ǾȘȈ ǾȂȄȌȂȔǽȈȂȊ, ȅǾȋ ȋȊ ȌȋȈȋȊ ȉȊȋȀȅȉȅ ȅ ȏȜȃȇȅȉȅ
Ť3 ŮzŢŦŪŝżŠŭŮŞšũũŹťŴŶ. ŔŤŬŪŦA Ţš, şlšŮŶ, Ť3 ūŬŪŭŮ- ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȜȉȅ; ȕȅȍȋȇȅȉ ȃȂ ȅ ȌȍȋȎȏȍǽȊȊȘȉ ȊǽȄȘǿǽțȏ
ŬaũũŜ ŮŪşŪ2, ƆŦw Ũũ0ţŤ ŭyŮŸ ūŬŪűŪŠsŵƁŤ Ť4ŨŶ, Ť3 ŭŤ1űŶ ȂȀȋ ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȉȊȋȀȋ ȅȁȐȖȅȒ Ȍȋ ȊȂȉȐ, ȅ ȇǽȃȁȘȆ ȅȄ ȊȅȒ
ŦjťŢŠŪ, Ũũ0şŤŨŶ űŞŬaŭŮƁšŨŶ ŮšŦyŵŜşw ƅŠżzũŶ Şšŵš- ȋǾȈȋȃȂȊ ǾȋȈșȕȂț ȉǽȎȎȋț ȌȍȂȒȋȁȜȖȅȒ ǿȂȖȂȆ. ǯǿȋȆ ȃȂ,
ŭŮŞA. ŎŞ0ť Ţš ũŜ Ť3ūaųš ƇţŪŦŶ ſ4ŭŮŸ ŠżŞŪ: ŞŦyūŹ ŝŪ ȁȂǿȋ, ȌȐȏș ȋȔȂȊș ȏȂȎȂȊ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȅ ȁǿȐȒ, ǿȉȂȎȏȂ ȅȁȐȖȅȒ, ȊȂ
ŠŞŪŤ1űŶ şŬzŠyŵŤűŶ ũšŞŨŹŵašŮŶ. ōƁ‰ u5ŝŪ Ť3 ŨũHşƁz t ǿȉȂȖǽȂȏ. ǬȋȔȂȉȐ ȉȊȋȀȅȜ ȅȄ ȏǽȇȅȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȂȃȁȂ ȄǽȊȜ-
ūŬšŢŠšsŮŷűŶ t ŨjŬŜ, ūŪ ſ4Ţš ƈšŠŤũŤ1ŮŤŭz t ŭůūŬyşwŞŶ, ȏȘ ǾȘȈȅ ȉȣȍȋȉ, ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ, ȇǽȇ ȌȋȏȂȍȜȈȅ ȉȐȃȂȆ ȅ ȋȎȏǽ-
ūŪ ŬeŞũŪŭŮŤ ŮŞŪšşw2 ūŬšŨjŬũŜşw ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŜ tŞeŬşŴšŭz ȈȅȎș ȋȁȊȅ, Ȍȋ ȍȂǿȊȋȎȏȅ ȇ ȌȍȂȉȣȍȊȋȉȐ ȋǾȍǽȄȐ ȃȅȄȊȅ ȏǿȋȂȆ,
ŨjŬŜ, ŮŞŪŤ1ŨŶ ūŬŪŤţŞ0ŧŤŴŜ űŪŠŤ1ŮŤ, ƆŦw ŠŜ Ť3 ŞŹũŲſ1ŞŶ ȋȏȍȂȇȕȅȎș ȋȏ ȉȣȍǽ, ǿȄȜȈȅȎș ȏǿȋȅȉ ȌȐȏȂȉ ȕȂȎȏǿȋǿǽȏș, ȔȏȋǾ
ūŬƁwŝŵaŮŭz: ±Ţš Ť3 ųŮŤ1ŮŤ ţŜūŪŞżŠůšŮŶ ūavšŧŶ, ƆŦw ȅ ǿȂȊȓȋǿ ȏǽȇȅȒ ȃȂ ȎȌȋȁȋǾȅȏșȎȜ? ǯǽȇȋǿȘȒ Ȏǿ. ǬǽǿȂȈ ȄǽȌȋ-
ŮšŬūsŵš ŞŶ ŨlŤ1ŮŞŜűŶ Ť3 ŨŪŧeũƁzűŶ, ŭŪ ƈūŪŞaũƁšŨŶ ũŜ ǿȂȁȐȂȏ ȌȋȔȅȏǽȏș, ȇǽȇ ȌȍȅȈȂȃǽȖȅȒ ȉȋȈȂȊȅȜȉ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽȉ,
ŝGŜ. İŵš ŝŪ ųŮŪ2 ŮŜŦŪŞ0Ũů ŢŤ1ŮšŧŭŮŞů Ť3 ūŬŤű0ŠŤŮŶ ūš- Ȏ ȐȌȋǿǽȊȅȂȉ Ȋǽ ǞȋȀǽ (1 ǯȅȉ. 5, 3–5). ǢȎȈȅ Ȕȏȋ ȅ Ȋǽ Țȏȋȉ
ųaŧũŪ, ũŪ Ť3 ŭƁE ƈŮŹŴeũƁz ŮŞŪŬŤ1ŮšŧũŪ, Ť3 ŲrŮŞŜ ũŝcũŜ ȌȐȏȅ ǿȎȏȍȂȔǽȂȏȎȜ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȂ, ȏȋ ȅ ȋȊȋ ȁȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȎǿȋȂȀȋ
ūŪŠaŮšŧũŪ, Ť3 ŭūŜŭeũƁz ŞŤũ0ŞũŪ. ĻŞŜşw Ţš Ť3 ŞšŭeŧŪŭŮŸ Ť3 ȍȋȁǽ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, ȇ ȌȋȈȐȔȂȊȅț dzǽȍȎȏǿȅȜ ǪȂǾȂȎȊȋȀȋ ȎȌȋ-
ūšųaŧũŪŭŮŸ, ŭŨšŬŮŪũ0ŭũŜ ſ4ŭŮŸ. ŋšųaŧŸ ŝŪ şlšŮŶ, ŨjŬŜ ȎȋǾȎȏǿȐȂȏ ȅ ǿȅȊȋǿȊȋ ǾȘǿǽȂȏ ȎȌǽȎȂȊȅȜ; ȏȋȀȋ ȃȂ ȌȐȏȅ ȅ
ŭšşw2, ŭŨeŬŮŸ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ: Ƌ ūšųaŧŸ ƆŢš ūŪ ŝţ7Ź, ūŪŦŜs- ȌȍȅȜȏȊȋȂ ȅ ȎȇȋȍǾȊȋȂ ȋȁȅȊǽȇȋǿȋ ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȋ. ǥǾȋ, Ȁȋǿȋ-
ũƁš ũšŬŜŭŦazũũŪ ŞŪ ŭūŜŭeũƁš. ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 ūŬŪŮŤ6ŞũŜz ȍȅȏȎȜ, ȌȂȔǽȈș ȉȣȍȎȇǽȜ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȎȉȂȍȏș, ǽ ȌȂȔǽȈș, Ȍȋ
ŭyŵŷŨŶ ŞŶ ŨjŬŹ ŠHŝŬŷŨŶ, ŝlŢŤ1ŮŶ şDŸ, şlz, ŝlŢeũŤ ǞȋȀȂ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȊȂȅȄȉȂȊȊȋȂ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȇȋ ȎȌǽȎȂȊȅț (2
ũŤ1ŵƁŤ Š¦ŪŨŶ: ƆŦw ŮżűŶ ſ4ŭŮŸ ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš. ǧȋȍ. 7, 10). ǬȋȔȂȉȐ ǠȋȎȌȋȁș ȐǾȈǽȃǽȂȏ ȏȋ, Ȕȏȋ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋ-
ȈȋȃȊȋ ǾȈǽȀǽȉ ȉȣȍǽ, ȀȋǿȋȍȜ: ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȊȅȖȅȂ ȁȐȒȋȉ, ȅǾȋ
ȅȒ ȂȎȏș dzǽȍȎȏǿȋ ǪȂǾȂȎȊȋȂ (ǩȑ. 5, 3).

ōŧ0ŞŪ Gi. ǮȈȋǿȋ 13.


ŋŪųŮŪ2 ũŤ1ŵŤűŶ Š¦ŪŨŶ ŝlŢŤ1ŮŶ şDŸ. Ǭȋ ȇǽȇȋȆ ȌȍȅȔȅȊȂ ǠȋȎȌȋȁș
ǾȈǽȀȋȁȂȏȂȈșȎȏǿȐȂȏ ȊȅȖȅȉ ȁȐȒȋȉ

ŋŪųŮ0 Ţš ŬeŦŶ, ŝlŢeũŤ ũŤ1ŵƁŤ, ūŬŤŧŪŢŤ2 Š¦ŪŨŶ; ŀŜ ǡȈȜ ȔȂȀȋ Țȏȋ, ȎȇǽȄǽǿȕȅ: ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȊȅȖȅȂ, ȌȍȅǾǽǿȅȈ
ūŪŦaŢšŮŶ, ŨżŬũŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 ƈŝŧŜŢaz Ť3 ūŪűŞŜŧsz. ŋŪųŮ0 ǫȊ ȂȖȂ: ȁȐȒȋȉ? ǴȏȋǾ ȌȋȇǽȄǽȏș, Ȕȏȋ ȐǾȈǽȃȂȊȅȜ ȁȋȎȏȋȆȊȋ
Ţš ũš ŬšųE, ŝlŢeũŤ ũŤ1ŵƁŤ ũŜ ŠyŭŹ, Ť3 ŮaŦw ŝŪ kŞŤ1ŧŶ ŝŷ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋ ȎȉȅȍȂȊȅȂ ȁȐȕȅ, ȅ Ȕȏȋ ȒȋȏȜ ȅ ȏȂȈȂȎȊǽȜ ȊȅȖȂȏǽ
ŨżŬũŪŭŮŸ ŨůŠŬŪŞaũƁz: ũŪ ŝlŢeũŤ ũŤ1ŵƁŤ Š¦ŪŨŶ; ĸŦw ŠŜ ǾȈǽȃȂȊȊǽ ȅ ǿȂȁȂȏ ǿ dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ; Ȋȋ ȂȎȈȅ ȂȂ ȎȋȌȍȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ũŜůųŤ1ŮŶ ũaŭŶ ŝlŢeũũů ŝhŮŤ Ť3 ƆŢš ŞŶ ŮżŧŹ ũŤŵšŮY, Ť3 ǿȋȃȁǽȂȏ ȎȉȅȍȂȊȅȂ ȁȐȕȂǿȊȋȂ, ȂȎȈȅ ȋȊǽ Ȏ Ȋȅȉ ȏȂȎȊȋ ȎȋȂȁȅ-
ūŪŠaŮšŧũů ũŝcũŜşw ŲrŮŞŜ, ũŪ ſ3şŠA ŠůŴeŞũŜşw ŬaŠŤ ŭŨŤ- ȊȂȊǽ ȅ ȋȏ ȊȂȀȋ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȊǽȔǽȈȋ. ǯǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȐǾȈǽȃȅǿ
ŬeũƁz ŭŪŞšŬŴašŮŭz, Ť3 ŭŶ ŭŤ1ŨŶ ŭŪšŠŤũeũŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 t ŭšşw2 ȊȅȖȅȒ ȁȐȒȋȉ, ǠȋȎȌȋȁș ȁȅǿȊȋ ȌȋȇǽȄǽȈ, ȀȁȂ ȇȋȍȂȊș ȅ Ȍȍȅ-
Ť4ŨŜŮŸ ũŜųaŧŪ. ĺŝlŢŤ1ŞŶ ŝŪ ũŤ1ŵŷz ŠyűŪŨŶ, ŠŤ1ŞũŹ ūŪ- ȔȅȊǽ ǿȅȁȅȉȋȆ ȊȅȖȂȏȘ ȎǿȜȏȘȒ, ȏ. Ȃ. ǿ ȁȐȒȂ ȅȒ. ǡȐȒ, ȌȍȅȜǿ
ŦŜţA, Ŧjť ſ4ŭŮŸ žŦŤ Ŧ0ŬšũŸ Ť3 ŞŤũ0ŞšũŶ ũŤŵšŮŷ2 kŞŧsź- ǿ ȊȂȁȍȋ ȎǿȋȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǢǿǽȊȀȂȈșȎȇȋȆ ȌȍȋȌȋǿȂȁȅ, ǿȋȄȁǽȂȏ
ŵƁzŭz ŞŪ ŭ™hűŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ, ŠyűŶ ƉũŹűŶ. ōeť ŝŪ ſ3ŽŧŸŭŦƁz ȋȏ ȎȂǾȜ ȅȎȏȋȔȊȅȇ ȊȅȖȂȏȘ, ȋȍȋȕǽțȖȅȆ ȈȅȓȂ ȄȂȉȈȅ (ǞȘȏ. 2,
ūŬ0ūŪŞŹŠŤ ŞũżŠŬŤŞŶ ŝlşŪŠaŮŸ, Ť3ŭŮ0ųũŤŦŶ ũŤŵšŮŷ2 Ť3ţ- 6), ȏ. Ȃ. ǿȊȂȕȊȜȀȋ ȊǽȕȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȅ ȎȋȁȂȈȋǿǽțȖȅȆ ȂȀȋ
ŠŜeŮŶ t ŭšŝE, ũŜūŜsźŵŶ ŞŭE ŧŤŲE ţšŨŧŤ2 ũaŴšz, ŞũżŴ- ȍǽȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ. ǯǽȇǽȜ ȊȅȖȂȏǽ ȁȋȎȏȋȆȊǽ ȐǾȈǽȃȂȊȅȜ ȋȏ
ũzşw ŭŤ1ŬŹųŸ ųšŧŪŞżŦŜ, Ť3 Ŭať ŮŪşŪ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŭŪŞšŬ- ǞȋȀǽ. ǺȏȐ ȇȍǽȏȇȐț ȍȂȔș, Ȍȋ ǬȍȋȍȋȇȐ ǥȎǽȆȂ, ǠȋȎȌȋȁș ȁǽȈ
ŴaźŵŶ. ŎŜŦŪŞaz ŝŪ ũŤŵšŮA, t ŝGŜ ŝlŢeũũŜ. ōŧ0ŞŪ Ţš ȈțȁȜȉ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ (ǥȎ. 10, 23), ȔȏȋǾȘ ȌȋȇǽȄǽȏș ȌȍȅȔȅȊȐ
ŭŪŦŬŜŵeũũŪ, ūŪ ūŬbŬ0Ŧů, ŠŜS şDŸ ũŜ ţšŨŧŤ2, ŞŤũY Ş0ŧŸũŷz ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȋȆ ȅ ȉȊȋȀȋȋǾȍǽȄȊȋȆ ȊȅȖȂȏȘ; ȅ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ ȇǽȇ
Ť3 ŨũŪşŪŞŤ1Šũŷz ũŤŵšŮŷ2, Ť3 ſ4Ţš ŭšS ŞŤũ0ŞũŪ ūŪŦŜţaŞŶ Ţš ȌȋȇǽȄǽȈ ȅ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȅȈ, ȋǾȗȜȈ Țȏȅȉȅ ȎȈȋǿǽȉȅ ǿȎȂ ȍȂȄȐȈș-
Ť3 ƈŝlŢŤ1ŞŶ, ŨũHşŜ ŭ{ŵŜ ŞŤũŤ6ŨŜz ŭŪwŝŸsŮŶ, ŞŦŬaŮŲŹ ȏǽȏȘ (ƌƛƚƟƐƖƈƞƗƌƟƇ), ȇȍǽȏȇȋ ȊǽȐȔȅǿ ȋǾȋ ǿȎȂȉ.
ũŜůųŤ1ŞŶ ƅ ŞŭżűŶ.
ň0ŢšŮŶ ŝŪ ũšŭŮzŢaŮšŧŸ ŝhŮŤ, ũŪ Ť3 űyŠŶ, Ť3 ŞŪţ- ǥǾȋ ȅȊȋȆ ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș ȊȂȎȏȜȃǽȏȂȈȂȊ ȅ ȊȅȖ, ȅ Ȍȍȅ ȏȋȉ
ŠeŬŢũŤŦŶ, ŠŜ ſ3ŵE Ş0ŧšź, ũŪ ŭŧaŞŷ ŬaŠŤ ųšŧŪŞżŦwŞŶ. ŎŜ- ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋ, Ȋȋ ȎȈǽǿȘ ȍǽȁȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ. ǯǽȇȋǿȘȆ ȊȂ
ŦŪŞhť u5ŝŪ ũżŭŮŸ ŠyűŪŨŶ ũŤ1ŵŸ. ŇŤŲšŨżŬƁš Ƈŝw, t ȊȅȖ ȁȐȒȋȉ, ǽ ȈȅȓȂȉȂȍȅȏ. ǨȅȓȂȉȂȍȅȂ ȃȂ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȋȏ Ȏǽ-
ŞŪţũŪŴeũƁz ŬŜŢŠašŮŭz: ŭƁe Ţš, ũŤŵšŮĮ ƆŢš ŞŶ ŠyŭŹ, ȉȋȉȊȂȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȌȍȋȏȅǿȊȋ ȊȅȖȂȏȂ ȁȐȒȋȉ. ǧȏȋ ȅȉȂȂȏ
ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŪ. ōŪŦŬůŴeũŶ Ţš Ť3ŨyŵšŨů, Ť3 ŨżŬšũŶ, Ť3 ŭŨŤ- ȁȐȒ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȘȆ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȘȆ, ȏȋȉȐ ȊȂ ǿȋȄȉȋȃȊȋ ȊȂ ȍǽ-
ŬeũŶ, ŠyűŶ, t ũšŞŪţŨ0ŢũŷűŶ ſ4ŭŮŸ, ũš Ť3 ƅ ŞŤ1ŠŤŨŪť ȁȋǿǽȏșȎȜ ǿȅȁȅȉȋȆ ȊȅȖȂȏȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅț, ȅǾȋ ȋȊ ȎȔȅȏǽȂȏ
ŬaŠŪŞŜŮŤŭz űyŠŪŭŮŤ Ţš Ť3 ŭŨŤŬeũƁŤ. ōŧaŞŷ ŝŪ, Ť3 ũŜŭŧŜŢ- ȎȂǾȜ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ȎȈǽǿȘ, ȁȋǿȋȈșȎȏǿǽ, ȐȏȂȕȂȊȅȆ ȅ ǿȎȂȀȋ
ŠeũƁz, Ť3ţŪŝŤ1ŧƁz Ţš, Ť3 ŞŭżűŶ ŮŜŦŪŞhűŶ, ũšŠŪŭŮ0ťũŜ ŭeť ȏǽȇȋȀȋ. ǬȋȔȅȏǽțȖȅȆ ȎȂǾȜ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ǿȎȂȀȋ ȚȏȋȀȋ ȅ ȂȎȏș
ũšūŵyšŮŶ ŝhŮŤ ŭšŝE. ń# ŭeť ŝGŪŨŶ ŝlŢŤ1ŨŶ ſ4ŭŮŸ ũŤ1ŵƁť, ȐǾȈǽȃǽȂȉȘȆ ǞȋȀȋȉ ȊȅȖȅȆ. ǥ ȏǽȇȋȆ ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȂȎȏș ȊȅȖȅȆ,
Ť4Ţš ũšŠŪŭŮ0ťũŜ ŭŤ1űŶ ŭšŝE ũšūŵyzť ŝhŮŤ. ń# ŭeť ŞŪŤ1ŭ- ȊȂ ǿ ȌȋȈȋǿȅȊȐ ȄǽȎȈȐȃȅǿǽțȖȅȆ ȎȅȂ ȅȉȜ. ǥ ǿȎȂ ȏǽȇȅȂ ȎȐȏș
ŮŤũũů ſ4ŭŮŸ ũŤ1ŵƁť, ũš Ť3ŭūŪŧY Ť4Ũz ƈŭŞŪsz. ŎżŨŢš Ť3 ȅȄ ȔȅȎȈǽ ȎȈȘȕǽǿȕȅȒ ȅ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽǿȕȅȒ Ȅǽ ǠȋȎȌȋȁȋȉ ǥȅ-
ŧůŦA ŝ9eŭŮŞšũũŷť, ŝlŢeũŤ, ŬšųE, ũŤ1ŵƁŤ, ũŪ ūŬŤŧŪŢŤ1ŞŶ, ȎȐȎȋȉ, ǮȘȊȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ, ȅ ǢȉȐ ǿȋȎȌȋȁȍǽȃǽǿȕȅȒ, ȅǾȋ ǫȊ
ŠyűŪŨŶ. ōjŤ ŝŪ ŭyŮŸ ƈŭŧhŴŜŞŴƁŤ Ť3 ūŪŭŧżŠŪŞŜŞŴƁŤ, Ť3 ȎȇǽȄǽȈ: ȊǽȐȔȅȏȂȎș ȋȏ ǩȂȊȜ, ȅǾȋ Ǽ ȇȍȋȏȋȇ ȅ ȎȉȅȍȂȊ ȎȂȍȁ-
ƈūŪŠ0ŝŧŴƁŤŭz ŭũ7ů ŝ9Ɓź, şlźŵšŨů: ũŜůųŤ1Ůšŭz t ŨšũE ȓȂȉ, ȅ ȊǽȆȁȂȏȂ ȌȋȇȋȆ ȁȐȕǽȉ ǿǽȕȅȉ (ǩȑ. 11, 29). ǬȋȔȂȉȐ
ƆŦw ŦŬ0ŮŪŦŶ ſ4ŭŨŸ, Ť3 ŭŨŤŬeũŶ ŭeŬŠŲšŨŶ: Ť3 ƅŝŬsŵšŮš ȅȒ ȂȎȏș dzǽȍȎȏǿȅȂ ǞȋȃȅȂ, ȅǾȋ ȋȊȅ ȎȐȏș ȎȋȊǽȎȈȂȁȊȅȇȅ Dzȍȅ-
ūŪŦ0ť ŠůŴaŨŶ ŞaŴŷŨŶ: ŮżŨŢš ŮżűŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŲrŮŞƁš ȎȏȋǿȘ (ǭȅȉ. 8, 17).
ũŝcũŪš: ŭũŜŭŧżŠũŤŲŷ ŝŪ ŭyŮŸ űrŮY.
ŎŬŤųaŭŮũŹť Ţš ŭyŵšť ŠůŴŤ2, Ť3 ŞŶ ŮŬeűŶ ŭŤ1ŧŜűŶ ƈŭ- ǡȐȕǽ ȏȍȂȒȔǽȎȏȊǽ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȂȏȎȜ ǿ ȏȍȂȒ ȎȅȈǽȒ: ȉȘȎȈȅ-
ŨŪŮŬŹŞašŨŹť, ŞŶ ŭŧŪŞeŭũŹť ųaŭŮŤ, ƆŬŪŭŮũŹť Ţš Ť3 Ţš- ȏȂȈșȊȋȆ, ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȃȂȈǽȏȂȈșȊȋȆ. ǟȎȂȉȅ ȅȉȅ ȋȊǽ
ŧaŮšŧũŹť, Ť3 ũšŠyşůźŵšť ŞŭżŨŤ ŭŤ1ŨŤ, ŞŧżūŪŮů ŭƁź2 Ť3ŭ- ǾȋȈșȊǽ; ȅ DzȍȅȎȏȋȎ — ǿȍǽȔ ȂȂ — ȊǽȔȅȊǽȂȏ ǿȍǽȔȂǿǽȊȅȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŲŹŧszť űrŮ0ŭŶ, t ūŪŭŧżŠũƁz, t ŢšŧaũƁz, ũŜųaŮŶ ŞŬŜųš- ǮǿȋȂ Ȏ ȌȋȎȈȂȁȊȂȆ, ȏ. Ȃ. Ȏ ȃȂȈǽȏȂȈșȊȋȆ ȎȅȈȘ. ǬȅȖȂț ȀȊȂǿȐ
ŞaũƁš. ŃŜũE ŞšŵšŭŮŞŪ2 Ƈŝw ƆŬŪŭŮŸ ſ4ŭŮŸ, ŢšŧaũƁš ūŪ- (ȁȂȈȐ ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȆ ȎȅȈȘ) ȎȈȐȃȅȏ ȌȋȃȂȈǽȊȅȂ (ȁȂȈȋ
şŬŹŴaźŵŪ (ŝšţŬŜţŭyŠũw): ŞŪţũŪŴeũƁz Ţš ƈŨA, ƉŝŜ ŭƁ‰ ȃȂȈǽȏȂȈșȊȋȆ ȎȅȈȘ); ȋȊȅ ȃȂ ȋǾȂ Ȍȍȅ ȁȐȍȊȋȉ ȊǽȌȍǽǿȈȂȊȅȅ
ƅŝŬŹŮ†źŵŜŭz ƀŧĮ: Ť3 ũš ŝŷ2 ŦŪşŠA ţŠŬaŞŪ ƈŞŤ1ŠŹŧŪŭz, Ȍȅȏǽțȏ ȀȋȍȁȋȎȏș Ȑȉǽ (ȁȂȈȋ ȉȘȎȈȅȏȂȈșȊȋȆ ȎȅȈȘ). ǬȋȔȂȉȐ
ũŤ ƆŬŪŭŮũŪŭŮŸ ŠůŴŤ2, ŢšŧaũƁź ūeŬŞŴšŨů ũšŤŭŲżŧŴůŭz, ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ Ȑǿȅȁȅȕș Ȅȁȍǽǿȋț ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȐț ȎȅȈȐ ȁȐ-
ũŤ ūŪŨhŭŧšũũŪŭŮŸ, nŝ0ŤŨŶ ŭŤ6ŨŶ ũš ũš ūŬšŠ8ůŞŬŜųšŞaũ- ȕȅ ȌȍȂȃȁȂ ȐǿȍǽȔȂǿǽȊȅȜ ȚȏȅȒ ȋǾȂȅȒ.
ũŷŨŶ.

ōŧ0ŞŪ Š7i. ǮȈȋǿȋ 14.


ķ ŧźŝŪŭŮzŢaũƁŤ. ǫ ȈțǾȋȎȏȜȃǽȊȅȅ.

łšŧaŮšŧũŷz Ţš ųaŭŮŤ ūeŬŞŪš ŧůŦaŞŪš ŬŪŢŠeũƁš, ŧź- ǢȎȈȅ ȅȄȎȈȂȁȐȂȕș, ȊǽȆȁȂȕș, Ȕȏȋ ȌȂȍǿȋȂ ȄȈȋȂ ȌȋȍȋȃȁȂ-
ŝŪŭŮzŢaũƁš Ť3ŭŮzţaŞŴŤ ƅŝŬŹŧa ŝŷ ſ3ŭŤ2. ņŶ ŢŤŞŪŮy ŝŪ ȊȅȂ ȌȋȃȂȈǽȊȅȜ ȂȎȏș ȈțǾȋȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏș. ǬȋȃȂȈǽȊȅȜ, Ȏȋ-
ŭŪŠżťŭŮŞůźŵƁz ųšŧŪŞżŦwŨŶ Ţšŧ†ũƁz, ũš ŭyŮŸ ūŪŞŤ6ũũŷ. ȁȂȆȎȏǿȐțȖȅȂ ȈțȁȜȉ ǿ ȒȍǽȊȂȊȅȅ ȅ ȐȎȏȍȋȂȊȅȅ ȃȅȄȊȅ, ȊȂ-
ŎżŨŢš Ť3 t ŨsşŦŤűŶ ũŪşŮeť ŬŪŠŤ1ŴŜŭz ŭ8 ũaŨŤ. ōŬšŝŬŪ- ȌȋȍȋȔȊȘ; ȌȋȔȂȉȐ Ȏ țȊȘȒ ȊȋȀȏȂȆ ȜǿȈȜțȏȎȜ ȎȍȋȖȂȊȊȘȉȅ Ȏ
ŧź1ŝƁš Ţš Ũaŧw ū0ŭŧŹŢŠš ūŬŤŧŹūŧsšŮŭz nŮŬŪŦHŨŶ ſ3ŵE Ȋǽȉȅ. ǮȍȂǾȍȋȈțǾȅȂ ȃȂ ȊȂȉȊȋȀȋ ȌȋȎȈȂ ȌȍȅȍǽȎȏǽȂȏ ȇȋ
ŭyŵŷŨŶ, ŮżŨŢš ŨũŤ1Ůŭz ŝhŮŤ, ƆŦw ũš t ſ3ŭŮšŭŮŞA, ũŪ t ǿȎȂȉ, ȐȃȂ ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȅȉ. ǥȄ ȔȂȀȋ ǿȅȁȊȋ, Ȕȏȋ ȋȊȋ ȊȂ ȅȄ
ūŬŪŤţŞŪŧeũƁz Ť4ŨŜŮŸ ũŜųaŧŪ. ņ0ŬšũŸ Ţš ŮŪ2 ŞŭżűŶ ƀŧhűŶ ȂȎȏȂȎȏǿǽ, ǽ ȋȏ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ ȅȉȂȂȏ ȎǿȋȂ ȊǽȔǽȈȋ. ǥ ǮǿȜȏȘȆ
ūŬaŞšŠũŹ Ť3ŨšũŪŞA ŝ9eŭŮŞšũũŷť ūavšŧŶ. ŃŜũE, ƉŞŤ Ƈŝw ǬǽǿȂȈ ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ ȊǽȄǿǽȈ ȂȀȋ ȇȋȍȊȂȉ ǿȎȂȒ ȄȋȈ (1 ǯȅȉ. 6,
t ƀŧhűŶ, ŭƁE ƅŝhųš ŬŜŢŠaŮŤ, ŭŦyūwŭŮŤ, ŦŪŬųſ1ŨŭŮŞŜ, 10). ǪȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ ȄȋȈ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȅȉ ȌȋȍȋȃȁǽȂȉȘȒ
űŤŵſ1ũƁz, ŮŜŮŝŷ6, Ť3 ūŬ0ŭŮŹ ŞŭsŦŶ ŞŤ1ŠŶ ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŜ, ſ4Ţš ȎȐȏș ȎȈȂȁȐțȖȅȂ: ȎȇȐȌȋǿǽȏȋȎȏș, ȏȋȍȀǽȕȊȅȔȂȎȏǿȋ, ȒȅȖȊȅ-
ŞŮŪŬhŨŶ ƂŠŪŧwŭŧůŢeũƁšŨŶ Ů0ťŢš ũŜŬšųE. ŌŜŢŠaſŨŷŨŶ ȔȂȎȏǿȋ, ǿȋȍȋǿȎȏǿȋ ȅ ǿȋȋǾȖȂ ǿȎȜȇȅȆ ǿȅȁ ȈȅȒȋȅȉǽȊȅȜ, ȇȋ-
Ţš t ŭšŝE, ƆŞŹ ŞŭBŨŶ ūŪŠŜeŮŶ ŞšŵšŭŮŞŪ2 ŭŪŭŮŜŞŧeũƁz. ȏȋȍȋȂ ȏȋȏ ȃȂ ǝȌȋȎȏȋȈ ȊǽȄǿǽȈ ǿȏȋȍȘȉ ȅȁȋȈȋȎȈȐȃȂȊȅȂȉ
(ǧȋȈ. 3, 5). ǯȂȉ ȃȂ, ȇȋȅ ȊȂ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ ȋȊȋ, ȌȋȔȏȅ ǿȎȂȉ
ȁȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ȌȅȖȐ ȅ ȌȋȁȁȂȍȃȇȐ.
ōƁ‰ Ţš Şŭ‰, ſ3ŧŤ6ŦŜ t ŞšŵšŭŮŞŪŧź1ŝƁz ŬŜŢŠaźŮŭz, ǟȎȂ ȃȂ ȎȅȂ, ȋȏ ǿȂȖȂȈțǾȅȜ ȍȋȃȁǽțȖȂȂȎȜ, ȎȏȍǽȎȏȅ ȎȐȏș
ŭŮŬ†ŭŮŤ ŭyŮŸ ŠůŴŤ2, şŪŬsųšŭŮŤ ũš Ť3ŨyŵƁz ŦŶ ŝlşŪŠżŧƁź. ȁȐȕȅ, ȊȂ ȅȉȂțȖȂȆ ȍȂǿȊȋǿǽȊȅȜ ȋ ȁȋǾȍȋȁȂȈǽȊȅȅ. ǟȋȋǾȖȂ
ōŮŬŜŭŮeť ŝŪ t ſ3ŭŮšŭŮŞA Ť3ŨyŵŤűŶ ũŜųaŧŪ, ±Ţš t ūŬŪŤţ- ȎȏȍǽȎȏȅ, ȋȏ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ ȄǽǿȅȎȜȖȅȂ, ȐȁȋǾȊȂȂ ǿȍǽȔȐțȏȎȜ,
ŞŪŧeũƁz, ƈŠŪŝŪŤţŝaŞũŴŤ ŭyŮŸ: ũš ƈŠŪŝŪtŨeŮũŷ Ţš ȔȂȉ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȅȉȂțȖȅȂ ȊǽȔǽȈȋ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȂ; Ȋȋ ȎȏȍǽȎȏȅ,
ŭŮŬ†ŭŮŤ, ±Ţš t ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz, ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ, ũšŞżŬƁš ƅ ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂȉ ȌȋȍȋȃȁǽȂȉȘȂ, ȏȍȐȁȊȋ ȌȋǾȂȁȅȉȘȉȅ ȁȂȈǽȂȏ
ūŬ0ŨŷŭŧŹ ŝ9ƁŤ. ōšŨy ŝŪ ũšŞżŬůzť, ũŜ ūBũzţŤ ƈūŪ- ȊȂǿȂȍȅȂ ǿ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ǬȍȋȉȘȕȈȂȊȅȂ. ǪȂǿȂȍȐțȖȅȆ ǿ
ŞašŮŶ. ń# şDŜ şlźŵŜ ŭŧhŴŜ: ƈŠ0ŝŹš ſ4ŭŮŸ ŞšŧŝyŠů ŭŦŞŪ- ǬȍȋȉȘȕȈȂȊȅȂ ȎȅȂ Ȋǽ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ȋȌȅȍǽȂȏȎȜ ȊǽȁȂȃȁȋț Ȏǿȋ-
ţĮ Ť3şŧŤũŷ2 ƇŴŤ ŞũŤ1ŮŤ, ũeŢš ŝŪşaŮů ŞŶ ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš: ȂȆ. ǯǽȇȋȆ, ȒȋȏȜ ȎȈȘȕȅȏ ȎȈȋǿǽ ǠȋȎȌȋȁǽ, Ȕȏȋ ȐȁȋǾȊȂȂ ǿȂȍǾ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

Ů0ť ŞŶ ũŤųŮ0Ţš ŞŨŹũŤ1ŞŶ ŲrŮŞŪ, Ť3 ŲrŮŞŪ ũŝcũŪ Ť3 ūŬŤ- ȈțȁȐ ȌȍȋȆȏȅ ȎȇǿȋȄș ȅȀȋȈșȊȘȂ Ȑȕȅ, ȊȂȃȂȈȅ ǾȋȀǽȏȋȉȐ
ŭũŪŭyŵũŪ, ŞŪŢŠšŧŹŞašŮŶ ŝŪşaŮŭŮŞŜ ţeŨũŜ Ţš Ť3 ŬŜŭŮš- ǿȋȆȏȅ ǿ dzǽȍȎȏǿȋ ǞȋȃȅȂ (ǩȑ. 19, 24), Ȋȋ Ȋȅ ǿȋ Ȕȏȋ ǿȉȂ-
ŦaźŵŜŭz: ŝŪşaŮŭŮŞŜ, ſ4Ţš žŵš Ť3 ũš ūŬŤŭyŮŭŮŞůšŮŶ ŞŪŢ- ȊȜȜ dzǽȍȎȏǿȅȂ, ȅ Ȍȍȅȏȋȉ dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ ȅ ǿȂȔȊȋȂ, ǿȋ-
ŠšŧŹŞaźŵŷŨŶ, ŭŜŨżŨŶ ŮżŨŶ ſ4Ţš ŞŪŢŠšŧŹŞašŨŪ ŝhŮŤ, ȃȁȂȈȂǿǽȂȏ ȄȂȉȊȋȀȋ ȅ ȏȂȇȐȔȂȀȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ, ȇȋȏȋȍȋȂ, ȅ ȇȋȀȁǽ
tŵšŮŹŞašŮŶ ŞšŧŤųaťŴš. ľūaŠŜźŮŶ ŝŪ ŞŶ ũŜū†ŭŮŤ Ť3 ȊȂ ȅȉȂȂȏȎȜ ǿ ȍȐȇǽȒ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽțȖȅȒ ȂȀȋ, ȎǽȉȘȉ ȏȂȉ, Ȕȏȋ
ŭBŮŤ ŠƁ†ŞŪŧz, ƆŦŪŢš şlšŮŶ ūavšŧŶ, ŢšŧaźŵƁz ŝŪşŜ- ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȂȏȎȜ, ǿȂȈȅȔǽȆȕȅȆ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ǿȍȂȁ. ǥǾȋ, ȃȂ-
ŮŤ1ŮŤŭz. ʼnŪ Ť3 ūŬŤŴeŠŴŪ, ŭaŨŪ ƅ ŭšŝE ūŪŦŜţA, ũŤųŮ0Ţš ȈǽțȖȅȂ ȋǾȋȀȋȖǽȏșȎȜ ǿȌǽȁǽțȏ ǿ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜ ȅ ȎȂȏȅ ȁȅǽ-
ŭyŵŪ, ſ3ŵE ƆŦw ũšūŬŤŭyŵŪ, ŢšŧašŨŪ t ũŤŢE Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ǿȋȈșȎȇȅȂ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǬǽǿȂȈ (1 ǯȅȉ. 6, 9). ǫȊȋ, ȅ ȇȋȀȁǽ
ŬaţůŨŶ ūŬƁeŨŴŤűŶ. ʼnšŝŪ2 t ŭŦůŠ0ŭŮŤ ſ4ŭŮŸ ƀŧŪŬŜųŤ1ŨŪš ȌȍȅȎȐȖȂ, — ȅȉȂȂȏȎȜ ǿ ȍȐȇǽȒ, ȁȋȉǽ, — ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ Ȏǿȋț
ŭƁE ŬŜųeũƁš, ŭƁsŢš t ũšşw2 ſ4ŭŮŸ ũŜŤūaųš, Ů0 Ţš ſ4ŭŮŸ t ȊȅȔȏȋȃȊȋȎȏș ȏȂȉ, Ȕȏȋ, ȊȂȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ ȎǿȋȂ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ, ǿȎȂ
ŝšţyŨƁz: t ũšşHŢš Ť3 ũŤţŧŜşazť ŢŤ6ŮũŤŲŷ ƉũŶ, Ť3 ŝ0ŧŸ- ȂȖȂ ȃǽȃȁȂȏȎȜ ȊȂȍǽȄȐȉȊȘȉȅ, ȇȋȅȒ ȊȂ ȐȉȐȁȍȜȂȏ ȁǽȃȂ
ŴŜz ŭŪţŤŠazť, t ƉŝŵŜşw ŞLŦŤ űrŮA ūŬaŞšŠũŹťŴš ũŜ- ȋȌȘȏ. ǥǾȋ Țȏǽ ȊȂȎȔǽȎȏȊǽȜ ȎȏȍǽȎȏș ȊȂ ȋȏ ǾȂȁȊȋȏȘ, ǽ ȎȇȋȍȂȂ
ŬŤŲašŮŭz. ǾȂȁȊȋȏǽ (ȔȐǿȎȏǿȋ ǾȂȁȊȋȏȘ) ȋȏ ȊȂȂ; Ȏǽȉǽ ȃȂ ȋȊǽ ȋȏ ǾȂȄȐ-
ȉȅȜ, Ȍȋ ȇȋȏȋȍȋȉȐ ǿȂȎșȉǽ ȌȍǽǿȂȁȊȋ ȋȏ ȋǾȖȂȀȋ ǟȈǽȁȘȇȅ
ǿȎȜȔȂȎȇȅȒ DzȍȅȎȏǽ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȅȉȜ ȅ ȋȊȘȆ, ȈȋȉǽțȖȅȆ ȃȅȏ-
ȊȅȓȘ Ȏǿȋȅ ȅ ȎȏȍȋȜȖȅȆ ǾȋŌȈșȕȅȂ (Ǩȇ. 12, 18).
ņaŦw ŝŪ ũżŭŮŸ ŝšţyŨšũŶ, Ť4Ţš ŬaŠŤ ũŤųŤ1ŨŶ ŭū0ŧţŪ- ǥǾȋ, ȇǽȇ ȊȂ ǾȂȄȐȉȂȊ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȍǽȁȅ ǿȂȖȂȆ, ȊȅȇǽȇȋȆ ȎȐ-
ŞŜŮŤ ŨŪşyŵŤűŶ: ũŤŦŪŨy ŝŪ t Ť3ţŝhŮŦŜ ŢŤŞ0ŮŶ ſ3şw2 ſ4ŭŮŸ ȖȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȌȋȈșȄȘ ȌȍȅȊȂȎȏȅ ȊȂ ȉȋȀȐȖȅȒ, ȅǾȋ ȃȅȄȊș ȔȂ-
t Ť3ŨżũƁť ſ3şw2. ōŤ1űŶ u5ŝŪ ŬaŠŤ, ūŪŧſ1ţũŹťŴŜz ūŬŪŠŜeŮŶ, ȈȋǿȂȇǽ ȊȂ ȄǽǿȅȎȅȏ ȋȏ ȅȄȋǾȅȈȅȜ ȂȀȋ ȅȉȂȊȅȜ (Ǩȇ. 12, 15), —
Ť3 ũšŝŷŞašŮŶ ūŬšŨyŠŬŶ ŦůūeŲŶ, Ť3 t ŭaŨŷűŶ ũyŢũŷűŶ ūŪ ȋȏȍȂȇǽȂȏȎȜ ȋȏ ǿȂȖȂȆ, ȉȋȀȐȖȅȒ ȌȍȅȊȂȎȏȅ ȂȉȐ ǾȋȈșȕȐț
ŭŤ1ŧŹ ƈeŨŧz, Ť3 ūŬŤŧŜşaz ŦŪ şŧŜŞĮ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŨũŪşŪŤţŪ- ȌȋȈșȄȐ? ǢȉȐ ȊȂ ȐȁǽȂȏȎȜ Ȏȏǽȏș ȉȐȁȍȘȉ ȏȋȍȀȋǿȓȂȉ, ȁǽȃȂ
ŝŤ1ŧũŷz Ť3 ŨũŪşŪūŬƁwŝŬżŮũŷz ŦyūŧŤ, Ť3ŧŤ2 ţšŨŧšŠżŧƁz. ȌȍȋȁǽǿǽȜ ȌȍȂȁȉȂȏȘ ȌȂȍǿȋȆ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȎȏȅ, ȔȏȋǾȘ ȌȋȈȐ-
ŃšŨŧšŠżŧƁz, ſ4Ţš, Ť3 ūŬeŢŠš ũeŢš ũŜŭŮaŮŤ ŞŬeŨšũŤ ŢaŮ- Ȕǽȏș ȋȏ ȏȋȀȋ ȌȍȅǾȘȈș; ȅȈȅ Ȏȏǽȏș ȄȂȉȈȂȁȂȈșȓȂȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ
Şŷ, ŞŪ ŭŮŪ2 ƈŨũŪŢašŮŶ ūŪŭżzũũŪš, ŭŤ1ŬŹųŸ ūŬšŠūŪŦŜ- ȋȃȅȁǽȂȏ ȎȏȋȇȍǽȏȊȘȆ ȌȍȅǾȘȏȋȇ ȋȏ ȎǾȋȍǽ ȐȍȋȃǽȜ, ȒȋȏȜ
ţyźŵŪ ŝyŠůŵšš ūŬƁwŝŬżŮšũƁš, Ť3 ſ4Ţš ŞŪ ŞŬeŨz şŪŝţŪ- ȋȃȅȁǽȂȉǽȜ ȌȍȅǾȘȈș ǿȂȎșȉǽ ȊȂȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊǽ ȅ ȊȂ ȀǽȍǽȊȏȅ-
ŞaũƁz, Ŧ0ŧŸ ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŪ Ť3 ũšŠŪŨhŭŧšũũŪ, Ť3 ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ȍȋǿǽȊǽ. ǥ ȈțǾȋȌȘȏȊȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ȔȂȉ ȉȂȊșȕȂ ȎȇȈǽȁ, Ȏ ȇȋȏȋȍȋ-
ūŬšŭŧaŞũŹťŴšš, ſ3ŧŤ1Ŧw t ŮżŭũŴŤűŶ ŝyŠůŮŶ ŢŤ1ŮũŤŲŶ Ȁȋ ȌȋȈȐȔȂȊȘ ȎȂȉȂȊǽ, ȏȂȉ ǾȋȈșȕȂ ǾȐȁȂȏ ȐȍȋȃǽȆ. Ǫȋ ǾȈǽȀȋ-
ŭżŨšũŜ: ŮaŦw ũŤŢE ũŜ ŝŧaşŪ ųšŧŪŞżŦwŨŶ ŞŤũA ŢšŧaũƁz ȏǿȋȍȅȏȂȈșȊȋȎȏș (ƌƎƌƓƚƐƜƎƊƌ) ȊȂ ȜǿȈȜȂȏȎȜ ȌȍȅȔȅȊȋȆ ȁȈȜ
ſ4Ţš ŝŪşŜٿٍ ƅŭŮA: ũŪ ŭŦyŠŪŭŮŸ ƈŭŨŪŮŬŹŞaźŮŶ, ūŬŤ- [ȎȏȍǽȎȏȊȋȀȋ] ȃȂȈǽȊȅȜ Ȏȏǽȏș ǾȋȀǽȏȘȉ. Ǫǽ Ȏǽȉȋȉ ȁȂȈȂ Ȉțȁȅ
ŧŪŢŤ1ŮŤ ƅŝŹŵaŞŴšŨů ţŠBŴũzz Şŭ‰ Ť3ŵyŵŷŨŶ ŲrŮŞƁz ǾȋȜȏȎȜ ǾȘȏș ǾȂȁȊȘȉȅ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȑ ȊȅȒ ȊȂȏ ǿȂȍȘ ǿ ǯȋȀȋ,
ŝ9Ɓz, ũš ŞŭsŦw ŞżŬůźŵš, Ť3 ŭƁź2 ſ3ŠŤ1ũů Ť3Ũyŵš ŞŤũY, žŵš ǧȏȋ ȋǾȂȖǽȈ ȌȍȅȈȋȃȅȏș ǿȎȂ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȂ ȏȂȉ, ȇȏȋ ȅȖȂȏ
Ť3 ŞŭżŨŤ ƅŝŧŜşašŨŤ ŝŷŞaźŮŶ, ũšŠůşŪŞaŮŜşw Ť3 ūŪ- dzǽȍȎȏǿȅȜ ǞȋȃȅȜ (Ȏȍ. ǩȑ. 6, 33). ǥ ȋȁȊȋ Țȏȋ ȅȉȂȜ ȌȍȅȔȅ-
şŤ1ŝšŧũŜşw ŢšŧaũƁz ũŤŦŪşŠaŢš ƅŝŧšşųeũƁš ūŬƁeŨŧźŮŶ, ũŪ ȊȋȆ (ƌơƚƜƗƉ), ȁǽȃȂ ȇȋȀȁǽ Ȑ ȊȅȒ ȂȎȏș ǿȎȂ, ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȋȎǿȋ-
ūŬŤ1ŭũw ŭŪŝŤŬaźŵš, ũŜ ŭšŝE ŞŪţŧŜşaźŮŶ ŝŬeŨz ŝšţūŪŧeţ- Ǿȋȃȁǽțȏ ȎȂǾȜ ȋȏ ȚȏȋȀȋ ǾȋȈȂȄȊȂȊȊȋȀȋ ȅ ȀȐǾȅȏȂȈșȊȋȀȋ ȃȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ũŪ, ūaųš Ţš ũŪŞżťŴŶ ſ3ŵE ŢŤŞyŵŷŨŶ şŬ0ŝŶ ƅŝŧŜşaźŮŶ. ȈǽȊȅȜ. Ǫȋ ȌȍȋȁȋȈȃǽțȏ ȊǽȇǽȌȈȅǿǽȏș [ǾȋȀǽȏȎȏǿǽ], ȊǽȀȍȐ-
ŃŜũE ūŬ0ŭŮŹ Ƈŝw ŞŶ ţšŨŧŤ2, ųšŧŪŞżŲŷ ŨeŬŮŞƁŤ ţŜşŬš- ȃǽțȏ ȎȂǾȜ ǾȂȎȌȋȈȂȄȊȘȉ ȀȍȐȄȋȉ ȅȈȅ, Ȕȏȋ ȂȖȂ Ȍǽȍǽȁȋȇ-
ŝašŨŤ ŝŷŞaźŮŶ. ľŪ ţŧŜŮżť Ţš ūeŬŭŮŤ, ŢŤŞaşw ųlŞżŦŜ ȎǽȈșȊȂȂ (ƛƌƜƇƏƚƙƚ), ȄǽȇȈțȔǽțȏ ȎȂǾȜ ǿ ȀȍȋǾ, ǾȐȁȐȔȅ ȂȖȂ
ƇŨŶ. ȃȅǿȘȉȅ.
ń# ƀŧŪŭŨŬaŠũŴŶ ſ4ŭŮŸ ŭeť şŬ0ŝŶ t ƉũŜşw, ţŠŬ†ŞŷŨŶ ǩȂȍȏǿȘȂ Ȉțȁȅ ȌȍȋȎȏȋ ȌȋȒȋȍȋȊȂȊȘ ǿ ȄȂȉȈȂ, Ȋȋ Ȑȉ ȃȅ-
ųyŞŭŮŞŜŨŤ: Ť3 ŮŪŧŤ1Ŧw ūaųš, ſ3ŧŤ1Ŧw Ũũ0ŢŜš ũŜŧŪŢŤ1ŮŶ ǿȘȒ ȎȇȐȌȓȋǿ ȌȋȀȍȂǾȂȊ ǿ ȄȋȈȋȏȋȆ ȄȂȉȈȂ. ǥ Țȏǽ ȉȋȀȅȈǽ Ǿȋ-
ūeŬŭŮŸ ŭƁź2. ŋŬšŞŪŭű0ŠŤŮŶ ŝŪ, ūŪşŬšŝeũũŷűŶ ƉũŹűŶ ƅŦŜ- ȈȂȂ ǿȋȊțȔǽ (ƍƜƤƗƐƜƧƝ), ȔȂȉ Ȑ ȏȂȒ, Ȕșȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ
sũũŷűŶ ƆţŞŜ, Ť3 ŠaŢš ŠŪ ũŝ7ŭE ŞŪũS ŭƁS ũ0ŭŤŮŭz, Ť3 (ƛƘƐƠƗƌƟƔƕƈƝ) ȔȐǿȎȏǿǽ ȄȁȍǽǿȘ. ǥ Țȏǽ ȉȋȀȅȈǽ ǿȋȊȜȂȏ Ȋǽ-
žşGŧwŞŶ ŝ9ƁŤűŶ, Ť3 ŝGŜ. ŎżŨŢš Ť3 ŨeŬţŲŷ ŝŷŞaźŮŶ, Ť3 ȎȏȋȈșȇȋ ȎȅȈșȊȂȂ, ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ǾȋȈșȕȂ ȂȂ ȌȋȇȍȘǿǽȂȏ ȄȋȈȋȏȋȆ
tŞŬŜŵeũƁŤ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ųšŧŪŞżŲŷ, ŠŞ7jŠŭŦŤ ŬšŵŤ2, t ŧŤŲA ȄȂȉȈȅ. ǥǾȋ Ȑ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȌȋȀȍȂǾȂȊȊȘȒ ȄȈȋǿȋȊȅȂ ȜȄǿȘ
ŝšţyŨƁz ŭŞŪšşw2 ŞŪţŭŨšŬŠżŞŴšŭz. ń#ţŝŜŞŧsšŮŶ Ţš ųšŧŪ- ȌȍȋȊȅȇǽȂȏ ȎȇǿȋȄș ȏȋȈȖȐ ȀȍȋǾǽ ȅ ȁȋȎȏȅȀǽȂȏ ȁǽȃȂ ȁȋ ȊȂǾǽ,
ŞżŦŤ, t ƀŧŪŭŨŬaŠũŷz Ť3 ŨšŬŮŞŪŮŞ0Ŭũŷz ŭšS ŭŮŬaŭŮŤ, ǝȊȀȂȈȋǿ ȅ ǞȋȀǽ. ǫȏ ȚȏȋȀȋ ȋȊȅ ǾȘǿǽțȏ ȋȉȂȍȄȅȏȂȈșȊȘȉȅ ȅ
ſ4Ţš ũš ūŪ ųšŧŪŞŹŦŪůş0ŠƁź Ş0ŧŸũŪš ũšŭŮzŢaũƁš, Ů0ŢŠš Ţš ǿ Ȏǽȉȋȉ ȁȂȈȂ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉȅ ȋȏǿȍǽȖȂȊȅȜ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ, Ȍȋ
ŬšŵŤ2 ƆŢš ŞŶ ŠyŭŹ ũŤŵšŮA, ź4Ţš şDŸ ƈŝlŢŤ2. ȎȈȋǿǽȉ ǡǽǿȅȁǽ, ȋȏ ǾȂȄȐȉȅȜ ȎǿȋȂȀȋ ǿȋȎȎȉȂȍȁȂȈȅ (ǬȎ. 37,
6). ǝ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȋȂ ȊȂȎȏȜȃǽȊȅȂ, ǾȂȄ ȓȂȈȅ ȔȂȈȋǿȂȇȋȐȀȋȃ-
ȁȂȊȅȜ, ȅȄǾǽǿȈȜȂȏ ȈțȁȂȆ ȋȏ ȄȈȋǿȋȊȊȋȆ ȅ ȉȂȍȏǿȋȏǿȋȍȊȋȆ
ȎȂȆ ȎȏȍǽȎȏȅ; [ǿȂȁș] ȋȊȋ ȏȋȃȁȂȎȏǿȂȊȊȋ ȏȋȆ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȊȅȖȂ-
ȏȂ, ȇȋȏȋȍȐț ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȅȈ ǠȋȎȌȋȁș.
ňŪũaűů ŭŮŬaŭŮŸ ŭƁź2 Ť3Ũyŵů, ūŪŞŤũyŮŤŭz ũšŞŪţŨ0Ţ- ǩȋȊǽȒȐ, ȅȉȂțȖȂȉȐ Ȏȅț ȎȏȍǽȎȏș, ȌȋȎȈȐȕȈȅǿȘȉ ǾȘȏș
ũŪ ſ4ŭŮŸ. İŵš ŧŤ Ţš ūŬšŝŷŞašŮŶ ŭŪűŬŜũsz ƀŹŧw2, Ũũ0şŶ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȋȊ ȐȌȋȍȊȋ ǾȐȁȂȏ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȜȏș ȂȆ,
ſ4ŭŮŸ ŭŮŬaűŶ, ŠŜ ũE Ť3 ŞŶ ũšŤŭŲBŧũŜ ŮżŧŪŨŶ ūŜŠeŮŶ ƀŧ†. ȏȋ ǿȂȈȅȇǽȜ ȌȍȂȁȈȂȃȅȏ ȂȉȐ ȋȌǽȎȊȋȎȏș ȊȂȅȄȈȂȔȅȉȋ ȌȋȎȏȍǽ-
ĿƁšţjť, Ť3 ƂyŠŜ, t ŞeŮűŜ Ť3 ũ0ŞŜ ţŜŞżŮŜ, ŠŪŞHŧũŜ ƈŦŜţ†- ȁǽȏș Ȅǽ ȏȋ ȅ ȏȂȈȋȉ. ǠȅȂȄȅȆ ȅ ǥȐȁǽ, ȅȄ ǟȂȏȒǽȀȋ ȅ ǪȋǿǽȀȋ
ũƁz. ŃŜũE, ŮŪŨY Ƈŝw ūŬŪŦaţŜ ūŬŪŲŞŹŮĮ, ţũaŨšũƁš ũšŤŭ- ǤǽǿȂȏǽ, — ȐǾȂȁȅȏȂȈșȊȘȂ ȏȋȉȐ ȌȍȅȉȂȍȘ. ǰ ȏȋȀȋ ȌȍȋȇǽȄǽ
Ųżŧũŷz ŠůŴŤ2: ŭeť Ţš ũŜ ŭšŧŪ2 ŦŬ0Şš t ƈŠŜŞŧeũƁz ŴeŠŶ, ȌȍȋȓǿȂȈǽ ǿ ȐȇǽȄǽȊȅȂ Ȋǽ ȊȂȅȄȈȂȔȅȉȋȎȏș ȁȐȕȅ, ǽ Țȏȋȏ Ȋǽ ȎȂ-
ũŤ1ŲŶ ūŬŪŭżŠŹŭz ūŪŭŬšŠĮ, Ť3 Ť3ţŧƁsŭz ƈŮŬ0ŝŜ ſ3şw2. İŵš ȈȂ ȇȍȋǿȅ, ȎȋȍǿǽǿȕȅȎș Ȏ ȌȂȏȈȅ ȅ ȐȌǽǿ ȀȋȈȋǿȋȆ ǿȊȅȄ, ȍǽȎȎȂȈ-
ŧŤ Ţš tŬšųeũƁš ūŬšŠŞŜŬsšŮŶ ūŪŞŤũŪŞeũƁz, ŦaŦw ŝyŠšŮŶ ȎȜ, ȅ ǿȘȌǽȈȅ ǿȎȂ ǿȊȐȏȍȂȊȊȋȎȏȅ ȂȀȋ (ǡȂȜȊ. 1, 18). ǫȏȍȂȔȂ-
ūŬeŢŠš ūŬšŠŞŜŬsźŵƁz ŞeŵŤ ūŪŭŧżŠůźŵŜz. İŵš Ţš Ť3 ȊȅȂ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅț; ȅ ǾȂȄ ȌȂȍǿȋȀȋ
ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŜ ŨŪũaŴšŭŦŜşw žŦŤ ŭŮƁűjťũŪ ũŜųaŧŪ ŝhŭŮŸ ŭƁE, ȌȋȎȈȂȁȊȂȉȐ ȊȂȏ ȉȂȎȏǽ. ǫȊȋ ȂȎȏș ȚȈȂȉȂȊȏǽȍȊȋȂ ȊǽȔǽȈȋ ȉȋ-
ŦaŦw ŝŷ Ť4ũŶ ũżŦƁť ūŬšŮšŬūżŧŶ Š0ŝŬŹ Ť4Ţš ŞŶ ũeŨŶ ȊǽȕȂȎȇȋȆ ȃȅȄȊȅ; ȅ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ȌȍȂȃȁȂ ȊȂ ȋȏȍȂȇȎȜ ȋȏ ǿȎȜȇȋ-
ū0ŠŞŤşŶ, Ť3ŨżũƁť ũš tŬšŦjťŭz ūeŬŞŹš; œŮ0 ŝŪ, žŵš Ť3 ŦŶ Ȁȋ ȎȏȜȃǽȊȅȜ, ȇǽȇ ȌȋȁȗȜȏș ȁȍȐȀȋȆ ȇǽȇȋȆ-ȈȅǾȋ ȌȋȁǿȅȀ ȏǽȇȋȆ
ūŪŞŤũŪŞeũƁź ŮŜŦŪŞhť ũš Ť3ŭŦůŭeũŶ, ũŪ ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞŪŞŜŮŤ ȃȅȄȊȅ? ǮȇǽȃȂȏ ȇȏȋ: Ȕȏȋ Ȅǽ ǾȂȁǽ, ȂȎȈȅ ȋȊ ȊȂȎȌȋȎȋǾȂȊ ȇ Ȍȋ-
Ť4ŨŜŮŸ ƅ ŭšŝĮ ŞŶ ŦeŧŧƁŤ, ũŜšŠŤ1ũŹ ūŬšŝŷŞaz, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŹ ȎȈȐȕǽȊȅț? — Ǫȋ ȋȊ ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȋǿǽȏș ȎȏǽȊȂȏ, ȋȁȅȊ Ȏǽȉ Ȍȋ
ŞũŤŨaz; ʼnŪ Ť3ŠżŢš ſ4ŭŮŸ ŭŪŦŬ0ŞŤŵš ŮŞŪE, şlšŮŶ şDŸ, ŮY ȎȂǾȂ ȃȅǿȜ ȅ ȌȍȅȈȂȃǽ ȉȋȈȅȏǿȂ. — ǡǽ ȎȈȘȕȅȏ ȏǽȇȋǿȘȆ, Ȕȏȋ
ŝyŠšŮŶ Ť3 ƇŨŶ ŮŞ0ť. ņaŦw u5ŝŪ ƇŨũŹ ŞŪţţŬŤ1ŮŶ ŦŪ Ť4Ţš ȎȇǽȄǽȈ ǠȋȎȌȋȁș: ȀȁȂ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ ǿǽȕȂ, ȏǽȉ ǾȐȁȂȏ ȅ ȎȂȍȁȓȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ƅŠšŭũyź ŞšŧŤ1ųšŭŮŞƁz ũŜ Şŷŭ0ŦŤűŶ ŭŹŠsŵšŨů, ũŜ ţšŨŧŤ2 ǿǽȕȂ (ǩȑ. 6, 21). ǧǽȇ ȃȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋ ȌȍȋȎȏȍȂȏȎȜ ȇ ǮȂȁȜȖȂ-
ŭŪŦŬ0ŞŤŵšŭŮŞůz; ņaŦw Ţš ũŜŭŧżŠŤŮŶ ŲrŮŞƁš, ſ4Ţš ũŤ ŞŪ ȉȐ Ȍȋ ȌȍǽǿȐț ȎȏȋȍȋȊȐ ȌȍȂȎȏȋȈǽ ǿȂȈȅȔȂȎȏǿǽ Ȋǽ ǿȘȎȋȏȂ
ƇŨŶ ųŤ1ŭŮŹ ūŬƁsŮŤ t ŭŮŬaŭŮŤ ūŪūůŵašŨŸ ſ4ŭŮŸ; ōšşw2 (Ǣǿȍ. 1, 3) ȏȋȏ, ȇȏȋ ȎȋȇȍȋǿȅȖǽ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂȎȏǿȐȂȏ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ?
ŬaŠŤ, ŝlŢeũŤ ũŤ1ŵƁŤ ŠyűŪŨŶ: ƆŦw ŮżűŶ ſ4ŭŮŸ ŲrŮŞƁš ǥ ȇǽȇ ȊǽȎȈȂȁȐȂȏ dzǽȍȎȏǿȅȂ ȏȋȏ, ȇȋȉȐ ȁǽȃȂ Ȑȉ ȔȅȎȏȋ ǿȄȜȏș
ũŝcũŪš. ŃŬŤ1ŴŤ ŧŤ ſ3ŧŤ6ŦŤ ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ŝlŢeũŭŮŞŪŨŶ tŭšųE şDŸ ȂȀȋ ȊȂ ȌȋȄǿȋȈȜȂȏ ȎȏȍǽȎȏș ȈțǾȋȅȉǽȊȅȜ? ǬȋȏȋȉȐ ȅ ȎȇǽȄǽȊȋ:
ŭŮŬaŭŮŤ; ʼnŪ Ƈŝw, ũš ŭƁŤ2 Ů0ųƁź, ūŪũeŢš Ť3 ūeŬŞŪš ŬŪŢŠeũƁš ǞȈǽȃȂȊȊȘ ȊȅȖȅȂ ȁȐȒȋȉ, ȅǾȋ ȅȒ ȂȎȏș dzǽȍȎȏǿȋ ǪȂǾȂȎȊȋȂ
ŧůŦaŞŜşw ŢšŧaũƁz, ŞšŵšŭŮŞŪŧź1ŝƁš ŬżűŪŨŶ. Ł$ŭŮŸ ŝŪ ſ3ŨY (ǩȑ. 5, 3). ǟȅȁȅȕș, ȎȇȋȈșȇȋ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȋȏȎȂȇ ǠȋȎȌȋȁș Țȏȅȉ
Ť3 ŞŮŪŬ0š ŝżşŭŮŞŜ ŠŪŭŮ0ťũŴŪ, Ť3 ŮŬeŮƁš ƀŧ0ŝŪź ũš ŨeũŴš. ȋȁȊȅȉ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿȋȉ? Ǫȋ ȈțǾȋȅȉǽȊȅȂ ȂȎȏș ȏȋȈșȇȋ ȌȂȍǿȋȂ
ņŪeŢš ſ4ŭŮŸ ŞŮŪŬ0š; ōŧŜŞŪŧź1ŝƁš. ȌȋȍȋȃȁȂȊȅȂ ȄȈǽȀȋ ȌȋȒȋȏȂȊȅȜ. ǰ ȊȂȀȋ ȂȎȏș ȅ ǿȏȋȍȋȂ, ȇȋȏȋ-
ȍȋȀȋ ȂȖȂ ǾȋȈȂȂ Ȋǽȁȋ ȅȄǾȂȀǽȏș, ȅ ȏȍȂȏșȂ ȊȂ ȉȂȊȂȂ ȄȈȋȂ. ǧǽ-
ȇȋȂ ȃȂ ǿȏȋȍȋȂ? — ǮȈǽǿȋȈțǾȅȂ.

ōŧ0ŞŪ ſ7i. ǮȈȋǿȋ 15.


ķ ŭŧŜŞŪŧź1ŝƁŤ. ǫ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȅ.

ŋŬšŠ8ŤŠyŵů ŝŪ Ş0ţŬŜŭŮů, ūeŬŞŹš ūŧŪŮŪŧź1ŝƁz ƈŭŬŹ- ǥǾȋ, ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȜ ǿȋȄȍǽȎȏȋȉ, ȌȍȂȃȁȂ ȌȈȋȏȎȇȋȆ ȈțǾǿȅ,
ŮašŮŶ ŭƁS ŭŮŬaŭŮŸ ſ3ŵE ź4ũŷŨŶ ŭyŵŷŨŶ, žŦŤ ũŜųaŧŪ ƀŧA ȇȋȀȁǽ ȋȁȊǽȇȋȃ ȉȘ ǾȘǿǽȂȉ ȂȖȂ țȊȋȕǽȉȅ, ȎȍȂȏǽȂȏ ȊǽȎ
ƉũŜşw. ōŧŜŞŪŧź1ŝƁz Ţš ŞŤ1ŠŶ, ƉũŶ şlź ũhũŹ, Ť4Ţš ŦŪ ƈŠŪ- ȎȏȍǽȎȏș ȎȈǽǿȋȈțǾȅȜ, ȇǽȇ ȊȂȇȋȂ ȄȈȋȂ ȌȍȂȁȊǽȔǽȏȅȂ ȂȂ. Ǽ
ŝŬeũƁſŨŶ ŭŨŪŮŬŤ1ŮŶ ŮŹŧeŭŶ, Ť3 ŨũŪşŪŲżũƁſŨŶ nŠeŢŠŶ, ȄȁȂȎș ȍǽȄȐȉȂț ȏȋȏ ǿȅȁ ȎȈǽǿȋȈțǾȅȜ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȎȋȎȏȋȅȏ ǿ
ſ4Ţš Ť3 ŨƁŬŭŦŤ1ŨŶ ŮŵšŭŧaŞƁšŨŶ nŲ7ŷ2 ũŜŬŤŲaźŮŶ. ŀŬůşjť ŝŪ ȋȒȋȍǽȕȅǿǽȊȅȅ ȏȂȈǽ ȅ ǿ ȖȂȀȋȈȜȊȅȅ ȊǽȍȜȁǽȉȅ, ȅ ȇȋȏȋȍȘȆ
ŞŤ1ŠŶ ŮŵšŭŧaŞƁz, ŞŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ūŬšŮšŬūżŞŴŤűŶ ũŜ- ȋȏȓȘ ȊǽȄȘǿǽțȏ ȉȣȍȎȇȅȉ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂȉ. ǡȍȐȀȋȆ ȃȂ ǿȅȁ ȏȖȂ-
ŞżŮůšŮŶ, ŭũŪŞŤ1Šzŵš Ť3 ŞŪţũŪŴeũƁš Ť3 ŧŤŲšŨżŬƁš, Ť4ŨŤŢš ȎȈǽǿȅȜ ȅȉȂȂȏ ȉȂȎȏȋ ǿ ȋȏȈȅȔǽțȖȅȒȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅț ȅ
ūŧŹũŤ1ŮŤ Ť3 ŬŜŭŮŪųŤ1ŮŤ Š¦0ŞũŪš ŝŪşaŮŭŮŞŪ ŞŬaşŶ ƈűŤŵ- ǿȈȂȔȂȏ Ȏ ȎȋǾȋț ȎȋȉȊȂȊȅȂ ȅ ȈȅȓȂȉȂȍȅȂ, ȇȋȅȉȅ ǿȍǽȀ ȌȋȇȐ-
ŬsšŮŶ. ȕǽȂȏȎȜ ȋȇȍǽȎȏș ȅ ȍǽȄȎȂȜȏș ȁȐȒȋǿȊȋȂ ȊǽȕȂ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ.
ōƁ‰ Şŭ‰, ŭŪŞšŬŴeũũŪš ūŪŧůųaŮŶ Ť3ŭŲŹŧeũƁš, ƅŵůŵeũƁ- ǟȎȂ Ȏȅȅ ȎȏȍǽȎȏȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ȊǽȒȋȁȜȏ ǿȍǽȔȂǿǽȊȅȂ ǿ
šŨŶ Ť3 ŞŪŢŠšŧżũƁšŨŶ ŞhŴũƁz ųeŭŮŤ, ŭŪ ſ4Ţš ũšŠŪŭŮ0ťũů ȔȐǿȎȏǿȂ ȅ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȅȅ ǿȘȕȊȂȆ ȌȋȔȂȎȏȅ, Ȏ ȌȋȔȅȏǽȊȅȂȉ
Ɖũŷz ŭšŝE ŞŨŹũsŮŤ ŞŪŢŠšŧŹŞaźŵůź, Ť3 ƆŢš t ųšŧŪ- Ȍȍȅ ȎȂȉ ȎȂǾȜ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ȂȂ, ȅ ǿ ȌȂȍȂȊȂȎȂȊȅȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂ-
ŞBŦŶ űyŠŪŭŮŤ ŮšŬūżũƁšŨŶ, ŭŪ ſ4Ţš ŠŪŭŮ0ťũŪ ŮŪS ŞŨŹ- ȎȇȋȀȋ ȐȊȅȔȅȃȂȊȅȜ, Ȏ ȌȋȔȅȏǽȊȅȂȉ ȎȂǾȜ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ȏȋȀȋ, ȅ
ũsŮŤ. ņŶ ŭŤ1ŨŢš, Ť3 ſ4Ţš ŭŞŪšS ŭŧaŞŷ ūŬšŠūŪųŮeũũů ŞŨŹ- ȇȍȋȉȂ ȏȋȀȋ ȂȖȂ ǿ ȌȍȂȁȌȋȔȏȂȊȅȅ ȎȈǽǿȘ ǞȋȃȅȂȆ ȎȈǽǿȂ ȔȂ-
ũsŮŤ ŭŧaŞů ŝ9Ɓź, ūŪ şlźŵšŨů: ũš ũaŨŶ şDŤ, ũš ũaŨŶ, ũŪ ȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ Ǭȍȋȍȋȇǽ: ȊȂ Ȋǽȉ, ǠȋȎȌȋȁȅ, ȊȂ Ȋǽȉ;
Ť4ŨšũŤ ŮŞŪšŨY ŠaŢŠŸ ŭŧaŞů. ń# žŵš ųŮŪ2 [Ť3] t ūŪűŞaŧ- Ȋȋ ȅȉȂȊȅ ǯǿȋȂȉȐ ȁǽȆ ȎȈǽǿȐ (ǬȎ. 113, 9), — ȇȋȀȁǽ ȃȂ ȎȋȄȊǽ-
ũŷűŶ ŭŪŠżŧŜŞŴŜ ŞżŭŮŸ ŭšŝE, ŝGŪŞŤ ŞŨŹũsŮŤ ŞŤũY Ť3ŭ- ȂȏȎȜ ȎȁȂȈǽȊȊȘȉ Ȕȏȋ-ȈȅǾȋ ȌȋȒǿǽȈșȊȋȂ, ǿ ȌȍȅȌȅȎȘǿǽȊȅȅ
ūŬŜŞŧeũƁz ŭšşw2: Ť3 ŭƁE ƈūŪŮŬšŝŧsŮŤ, Ť3 ƅ ŭeŨŶ ŭŧaŞů ǞȋȀȐ ȎȋȁȂȈǽȊȅȜ ȏȋȀȋ, ȅ ǢȉȐ Ȅǽ ȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȍȊȋȉ ǿȋȄȎȘȈǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŝlşŪŬŜţyŨũw ŞŪţŭŷŧaŮŤ [ŝGŪŞŤ], Ƌ ũš ŭšŝĮ. ŎaŦw ŝŪ Ȋȅȅ ȎȈǽǿȘ, ǽ ȊȂ ȎȂǾȂ ȂȂ ȐȎǿȋȂȊȅȅ. ǯǽȇȋǿȘȆ ȍǽȁȋǿǽȏșȎȜ ǾȐ-
ŞŪţŬaŠůšŮŭz Ƈŝw ƆŦw ŠaŬŶ ūŬƁeŨŸ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, ũš ȁȂȏ, Ȕȏȋ ȌȋȈȐȔȅȈ ǿ ȁǽȍ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȅ ȊȂ ȎȏǽȊȂȏ ȌȍȂǿȋȄȊȋ-
ŞŪţũšŭeŮŭz Ţš, ƆŦw t ŭšŝE ũŤųŮ0Ţš Ť3Ũżz: ũŪ Ť3 ŭŨŤ- ȎȅȏșȎȜ Ȃț, ȇǽȇ ȊȅȔȂȀȋ ȎǿȋȂȀȋ ȊȂ ȅȉȂțȖȅȆ, ǽ ȌǽȔȂ Ȏȉȅ-
ŬŤ1Ůŭz, ƉųŤ ƈŨA Ť3Ũżz ŦŪ ŝGů ŠeũŸ Ţš Ť3 ũ0ŵŸ, ƆŦw ƉųŤ ȍȜȏșȎȜ, ȉȘȎȈȂȊȊȘȜ ȋȔȅ Ȏǿȋȅ ȋǾȍǽȖȂȊȊȘȉȅ ȇ ǞȋȀȐ ȅȉȂȜ
ŬŜŝhũŤ, pŜŧ0ŨŭŦŤ ŬšŵŤ2, ŞŶ ŬůŦY şŪŭūŪŢŤ2 ŭŞŪšS: ŝŪsŭz, ȁȂȊș ȅ ȊȋȔș, ȇǽȇ ȋȔȅ ȍǽǾȘȊȅ, ȀȋǿȋȍȜ ȌȎǽȈȋȉȎȇȅ, Ȋǽ ȍȐȇȐ
ŠŜ ũš ſ3ŠŤ1ũŜşw Ť3 ŠaŞŴŜşw Ť3 ŭŪŠšŬŢaŵŜşw ŞŶ Š0ŝŬŹŨŶ ȀȋȎȌȋȃȅ ȂȂ (ǬȎ. 122, 2), ȅȄ ȋȌǽȎȂȊȅȜ, ȇǽȇ ǾȘ ȍǽȄȗȂȁȅȊȜȜȎș
ŬŜŭūŬsşŭz, ŞŶ ūŬ0ūŜŭŮŸ ƀŧ0ŝŷ ũŤţŞšŠeũŶ ŝyŠšŮŶ. ōƁe ŝŪ ǿ ȁȋǾȍȂ Ȏ ȁǽțȖȅȉ ȅ ǾȈțȁȐȖȅȉ ȂȀȋ, ȊȂ ȊȅȄȍȅȊȐȏșȎȜ ǿ
ŭŮŬaŢŠšŮŶ, ŨũżũƁź ŬŜŝ0ŮŜzť Ť3 ŮŵšŭŧaŞƁź. ōŪŠżťŭŮ- ȌȍȋȌǽȎȏș ȄȈǽ. ǥǾȋ ȎȅȂ ȋǾȘȔȊȋ ȎȏȍǽȃȁȐȏ ȍǽǾȘ ȎȋȉȊȂȊȅȜ ȅ
ŞůšŮŶ Ţš ŦŶ ŭŤ1űŶ Ť3ŭŲŹŧeũƁź Ť3ţŬsŠũŹ Ť3 tŴeŧŭŮŞŪ, Ť3 ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ. ǮȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ȇ ȐǿȍǽȔȂǿǽȊȅț ȏǽȇȋǿȘȒ ȋȎȋǾȂȊȊȋ
ſ4Ţš ũŜšŠŤ1ũŹ ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŪŞŜŮŤ, Ť3 ŞŶ ŦeŧŧƁŤ ūŬšŝŷŞaŮŤ. ȐȁǽȈȂȊȅȂ ȋȏ ȎȋȋǾȖȂȎȏǿǽ Ȏ ȁȍȐȀȅȉȅ, ȃȅȄȊș ȊǽȂȁȅȊȂ ȅ Ȏȅ-
ķŵůŮŤ1ŞŴů Ƈŝw ūŬŪŤţŞŪŧeũƁz ŭŞŪšşw2 ũeŨŪŵŸ, Ť3 ũš- ȁȂȊȅȂ ǿ ȇȂȈȈȅȅ, Ȏ ȎȋȄȊǽȊȅȂȉ ȊȂȉȋȖȊȋȎȏȅ ȎǿȋȂȀȋ ȌȍȋȅȄǿȋ-
ŠŪŞ0ŧũŜ ũšūŵyźŵŤ ŭšŝE ŭŨżŴŤŞŜŮŤŭz ŭŶ ųšŧŪŞżŦŤ. ōƁ‰ ȈȂȊȅȜ ȅ ȌȋȔȅȏǽȊȅȂȉ ȎȂǾȜ ȊȂ ȎȅȈșȊȘȉ ȃȅȏș ǿ ȎȉȂȕȂȊȅȅ Ȏ
Ţš ųŮŪ2 Ť4ũŪ ŭyŮŸ, Ů0ųƁź ƆŢš ŞŶ ŠyŭŹ ũŤŵšŮA, ź4Ţš şDŸ ȁȍȐȀȅȉȅ. Ǻȏȋ ȃȂ Ȕȏȋ ȁȍȐȀȋȂ ȂȎȏș, ȇǽȇ ȊȂ ȊȅȖȂȏǽ ȁȐȒȋȉ,
ƈŝlŢŤ2. ȇȋȏȋȍȐț ȐǾȈǽȃȅȈ ǠȋȎȌȋȁș?
İŵš ŧŤ Ţš ŦŮŪ2 ŞŪ ƇŨŶ ūŬƁŤ1ŨšŮŶ Ť3 ƅŝhŦŴŷz ūŬŤ- ǢȎȈȅ ȇȏȋ ȏǽȇȃȂ ǿȋȄșȉȂȏ ǿ Ȑȉ ȌȋȎȍǽȉȈȂȊȅȜ, ȋǾȘȇȊȋ-
ŝŷŞaŮŤ t ŭaŨŷz ŮŪS ŭŮŬaŭŮŤ ŝšţųſ1ŭŮƁz, ŝŹŢaŮŤ ǿȂȊȊȋ ȎȋȌȍȋǿȋȃȁǽțȖȅȂ Ȏȅț ȎȏȍǽȎȏș, ȏȋ ȎȏǽȊȂȏ ȅȄǾȂȀǽȏș
Ť4ŨŜŮŸ ŮŵšŭŧaŞƁz ſ3ŧŤ1Ŧw ŭŤ1ŧů Ť4ŨŜŮŸ. ľŪŢŠšŧŹŞaz ŝŪ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ, ȎȇȋȈșȇȋ ȂȎȏș ȎȅȈ. ǥǾȋ ȅȖȐȖȅȆ ȎȈǽǿȘ ȋȏ Ȉț-
ƆŢš t ųšŧŪŞBŦŶ ŭŧaŞŷ, t ŭaŨŷűŶ ƆŢš ƅ ũeť ŠżŧŶ, ŞŶ ȁȂȆ, ȋȏ ȎǽȉȘȒ ȍǽȁȅ ȂȂ ȁȂȈ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ǿȎȏȍȂȔǽȂȏ ǾȂȄȎȈǽ-
ŝšţŭŧaŞƁš ŞūŜŠeŮŶ. ǿȅȂ.

ōŧ0ŞŪ ƀ7i. ǮȈȋǿȋ 16.


ķ ƈŠŪŝŬeũƁŤ. ǫ ȐȇȍǽȕǽȏȂȈșȎȏǿȂ.

ķ ŦŬŜŭŪŮż ŝŪ ūŬŤŧŹŢaz, Ť3 ŞeŧƁš ŨyŠŬŭŮŞůz ƅ ūŬŜ- ǤǽǾȋȏȜȖȅȆȎȜ ȋ ȇȍǽȎȋȏȂ, ȉȊȋȀȋ ȁȐȉǽțȖȅȆ ȋ ȎȂǾȂ Ȍȋ
ŬŪŠŤ1Ůšŧšť ŝŧŜşŪŭŧaŞƁŤ, Ť3 ƅ ŦŬŜŭũŪŴaŬƁŤ ƅŠŹsũƁť Ť3 ȄȊǽȏȊȋȎȏȅ ȌȍȂȁȇȋǿ, Ȍȋ ǾȈȂȎȇȐ ȋȁȂȃȁ, ȅ Ȍȋ ȁȍȐȀȅȉ ȏǽȇȅȉ
Ť3ũżűŶ ŮŜŦŪŞhűŶ, ŞŪţũŪŴazŭz, ƆŞũŜ ŭšŝE ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, ŨŧŜ- ǿȂȖǽȉ, ȋǾȈȅȔǽȂȏ ǿ ȎȂǾȂ ȁȂȏȎȇȐț ȊȂȄȍȂȈȋȎȏș Ȑȉǽ, ȅǾȋ ǿȎȂ
ŠeũųšŭŦŤŨŶ ſ3ŵE ŨůŠŬŪŞaũƁšŨŶ ƈŠšŬŢaũŜ: Ť4ŝŪ ŭƁ‰ ŞŦy- ȏǽȇȋȂ — ȌȍǽȒ; ȌȍǽȒǽ ȃȂ Ȕȏȋ ȊȅȔȏȋȃȊȂȂ? — ǯǽ ȃȂ, ȇȋȏȋȍǽȜ
ūŹ Şŭ‰, ūeŬŭŮŸ ŭyŮŸ: ųŮ0 Ţš ūeŬŭŮŤ ſ4ŭŮŸ ŝšţųeŭŮũŴš; ʼnš ȊȂ ȁȈȜ ȌȋȇȍȘȏȅȜ ȅ ȎȋȀȍȂǿǽȊȅȜ ȏȂȈǽ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȂȏ ȋȁȂȃȁȐ, ǽ
ūŪŦŬ0ŞŜ Ţš ŬaŠŤ Ť3ŧŤ2 ŭŪşŬżzũƁz ƈūŪŮŬšŝŧsźŵŜz ƅŠŹs- ȁȈȜ ȌȋȇǽȄȊȋȎȏȅ ȅ ȖȂȀȋȈȜȊȅȜ ȅȄȜȖȂȎȏǿȋȉ ȅ ȓǿȂȏȊȋȎȏșț
ũƁz ŮŹŧeŭũŜşw, ũŪ ƈūŬŜŢŠũsźŵŜzŭz ƅ ŨsşŦŪŭŮšűŶ Ť3 ȅȒ, ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǾȂȄȌȈȋȁȅȂ ȁȐȕȅ ȋǾȊǽȍȐȃȅǿǽȂȏ ȌȍȂȁ Ȏȉȋȏ-
ŝŧšŵaũƁŤűŶ, ũš Ů0ųƁź ŝšţūŧ0ŠƁš ŭŞŪšS ŠůŴŤ2, ţŬsŵŷŨŶ ȍȜȖȅȉȅ Ȋǽ ȊȂȂ, Ȋȋ ȌȋȇȍȘǿǽȂȏȎȜ ȅ ǾȂȄȎȏȘȁȎȏǿȋȉ ǾȈȐȁȊȅ-
ŞŪţŞŹŵašŮŶ, ũŪ ŦŭšŨY, Ť3 ŝŧyŠŭŮŞůźŵŤűŶ ŝšţ8ŪŝŬaţƁš ȔȂȎȇȅȉ. ǡǽ ȎȈȘȕȅȏ ȏǽȇȋǿǽȜ ȅ ȏǽȇȋǿȘȆ, ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ȎȇǽȄǽȈ:
ūŬŤŧŜşašŮŶ. ŋaųš Ţš Şŭšşw2 ŠŜ ŭŧhŴŤŮŶ şlźŵŜşw: ƆŦw ǿȋȏ, ȊȋȎȜȖȅȂ ȉȜȀȇȅȂ ȋȁȂȃȁȘ — ǿ ȁȋȉǽȒ ȓǽȍȂȆ (ǩȑ. 11,
Ť4Ţš Ũ‰şŦŜz ũŪŭsŵƁŤ, ŞŶ ŠŪŨżűŶ ŲaŬŭŦŤűŶ ŭyŮŸ. ʼnaŴš 8). ǪǽȕȂ ȃȂ ȃȅȏȂȈșȎȏǿȋ — Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽȒ (DZȈȌ. 3, 20), Ȁȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

Ţš ŢŤŮƁE ũŜ ũŝ7ŭżűŶ ŝhŮŤ şlšŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷť ūavšŧŶ. ǿȋȍȅȏ Ǯǿ. ǬǽǿȂȈ. ǪȂ ȁȋȌȐȎȏȅȉ ȃȂ ȎȂǾȜ, ȍǽȁȅ ȉȜȀȇȋȎȏȅ
ŀŜ ũš u5ŝŪ ŨsşŦŪŭŮŤ ŬaŠŤ ƆŢš ŞŪ ƅŠeŢŠŜűŶ, ŭŶ ũŝ7ŭE, ŞŶ ȋȁȂȃȁ, Ȏ ȊȂǾǽ ȊȅȄȍȅȊȐȏȘȉȅ ǾȘȏș ǿ ȇȍȋǿȘ ȇȊȜȄȜ ǿȂȇǽ ȎȂȀȋ
ŢŤŧŤ6ŵŜ ŨƁŬŪŠšŬŢŤ1Ůšŧz ŮŨŷ2 ŞżŦŜ ŭšşw2, ũŤţŞeŬŢšũŤ (Ȏȉ. Ǣȑ. 6, 12).
ŝyŠšŨŶ.

ōŧ0ŞŪ ţ7i. ǮȈȋǿȋ 17.


Ł#ŵE ƅ ŮŵšŭŧaŞƁŤ. ǢȖȂ ȋ ȏȖȂȎȈǽǿȅȅ.

ōƁE ŭaŨŪš ŭŮŬaŢŠůŮŶ, Ť3 Ť5Ţš ŭŧaŞŷ ŬaŠŤ ųšŧŪŞż- ǯȋȃȂ ȎȏȍǽȃȁȐȏ ȅ ȏȂ, ȇȋȅ ȎȈǽǿȘ ȍǽȁȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ ȁȋ-
ųšŭŦƁz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ūŬŪűŪŠsŵƁŤ. łŬeŝƁšŨŶ ŝŪ ūŬƁeŨŴƁŤ ǾȍȘȜ ȁȂȈǽ ȁȂȈǽțȏ. ǥǾȋ ȏǽȇȋǿȘȂ, ȌȋȈȐȔȅǿ ȃȍȂǾȅȆ —
ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŪ Ť3ŨżŮŤ ũŜ ũŝ7ŭżűŶ, ŞŭšŧsźŮŶ, ƈŞŷ2, ŞŶ ūeŬ- ȅȉȂȏș ȃȅȏȅȂ Ȋǽ ȊȂǾȂȎȂȒ, ȎȈǽǿȐ Ȏǿȋț, ȐǿȘ! — ǿȎȂȈȜțȏ ǿ
ŭŮŸ ŭŧaŞů ŭŞŪź2, ŠŞ7jŠŭŦůź ŦŧsŮŞů ũŜ ŭšŝE ūŬŤŞŧšŦaźŵš. ȌȍǽȒ (ǬȎ. 7, 6), ȊǽǿȈȂȇǽȜ Ȋǽ ȎȂǾȜ Ȏȅț ǡǽǿȅȁȎȇȐț ȇȈȜȏǿȐ.
ʼnŤŢe ŝŪ ŨŪŧŤ1ŮŞŜ Ť4űŶ ŞŪŭű0ŠŤŮŶ ũŜ ũŝ7Ū, Ť3 ŞŭE ŮŵaŮš- ǥ ȉȋȈȅȏǿǽ ȅȒ ȊȂ ǿȋȎȒȋȁȅȏ ȇ ȊȂǾȂȎǽȉ, ȅ ǿȎȜȇȋȂ ȍǽȔȂȊȅȂ ȅȒ
ŧŭŮŞŪ Š0ŧů ūaŠŜšŮŶ, ŦŬŤŧ0ŨŜ ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŧźŝŞE ŞŷŭŪ- ȊȅȎȌǽȁǽȂȏ ȁȋȈȐ, ȊȂ ǾȐȁȐȔȅ ȋǾȈȋȃȂȊȋ ȇȍȘȈǽȉȅ ǾȋȃȂȎȏ-
ŦA ±Ţš ũŜ ţšŨŧŤ2 ŠŹ‰ũƁz ũ†ŴŜ ŮŞŪŬsŵƁz, ũš ƅŝŧŜşašŨŪ. ǿȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ, ȇȋȏȋȍǽȜ ȄȂȉȊȘȂ ȁȂȈǽ Ȋǽȕȅ ȁȂȈǽȂȏ ȀȋȍȂ —
ŎżŨŢš Ť3 ŮŬůŠŷ2 ūŬšŮšŬūŹŞaźŮŶ, Ť3 ŨeţŠŶ ūŧŪŠŪũšūŬƁ- ǿȋȎȒȋȁȅȉȘȉȅ: ȏǽȇ Ȕȏȋ ȋȊȅ ȏȍȐȁȘ ȌȋȁȗȂȉȈțȏ, ǽ ȊǽȀȍǽȁȘ
eŨŧźŮŶ. ń# ųŮŪ2 şlź ŝšţūŧ0ŠƁš ŨeţŠŶ; ŋŧŪŠŪūŬƁeŨŧźŮŶ ȊȂ ȎȏȜȃǽǿǽțȏ. Ǫȋ Ȕȏȋ Ȝ Ȁȋǿȋȍț ȋǾ ǾȂȎȌȈȋȁȅȅ ȏȍȐȁȋǿ ȅȒ.
Ƈŝw, ũŪ ŭŮyŠŶ, Ť3 ūHŨŷŭŧŶ ũšūŪŭŮŪsũŭŮŞŪ, Ť3 ŨhŭŧŤ ǫȊȅ ȌȍȅȊȋȎȜȏ ȌȈȋȁ, — Ȋȋ ȇǽȇȋȆ? ȌȋȎȍǽȉȈȂȊȅȂ, ȊȂȌȋȎȏȋ-
ūŧŹũeũƁš Ť3 ŭŨůŵeũƁš. ĿDŸ ŝŪ şlšŮŶ, ŬŜţŭhūŜ ŦHŭŮŤ ųšŧŪ- ȜȊȎȏǿȋ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȌȈȂȊȂȊȅȂ ȅ ȎȉȜȏȂȊȅȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ. ǥǾȋ
ŞŹŦŪůş0ŠũŤŦwŞŶ: ūŪŭŮŷŠżŴŜŭz, ƆŦw ŝGŶ ƈũŤųŤŢŤ2 Ť5űŶ. ǞȋȀ ȍǽȎȎȘȌǽȈ ȇȋȎȏȅ ȔȂȈȋǿȂȇȋȐȀȋȁȊȅȇȋǿ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȌȎǽȈȋȉ,
ȐȎȏȘȁȅȈȅȎș, ȅǾȋ ǞȋȀ ȐȊȅȔȏȋȃȅȈ ȅȒ (ǬȎ. 52, 6).
ōƁS ŭŮŬaŭŮŸ, ŮŪũųaťŴŜ ſ4ŭŮŸ ŞŭżűŶ ŭŮŬŜŭŮeť. ŎżŨ- ǮȏȍǽȎȏș Țȏǽ ȂȎȏș ȎǽȉǽȜ ȏȋȊȇǽȜ ȅȄ ǿȎȂȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ. ǬȋȔȂ-
Ţš ūŪŠŪŝašŮŶ ŭŪūŬŪŮŤŞŪŝŪŬź1ŵšŨůŭz, ũš ŭŪųšŮaũƁš Ť3ŭ- ȉȐ ȌȋȁǿȅȄǽțȖȂȉȐȎȜ ȁȋȈȃȊȋ ȊȂ ȎȋǾȂȎȂȁȋǿǽȊȅȜ ȋȎȏȂȍȂ-
ŮsţŪŞŜŮŤ, Ť3ŧŤ2 ŭŧŪŢeũƁz ŝżşŜŮŤ: ũŪ [Ť3] ŭaŨŷť Ů0ť ȀǽȏșȎȜ, ȅȈȅ ȊȂ ȎȋȎȈȋȃȂȊȅȜ ǾȂȀǽȏș, Ȋȋ ȎǽȉȘȆ ȌȍȅȈȋȀ ȌȋȔȅ-
ūŬŤŧ0şŶ, ƆŦw ŭŧŪŢeũƁš ŞŨŹũsŮŤ Ţš Ť3 űŬŜũŤ1ŮŤŭz [ſ3şw2]. ȏǽȜ ȐȃȂ ȎȈȋȃȂȊȅȂȉ, ǾȂȍȂȔș ȎȂǾȜ ȋȏ ȊȂȀȋ. ǥǾȋ ȅ ȏǽȇ ȁȂȆȎȏ-
Ł#ŠŞa ŝŪ ŮaŦw ŭŦ0ŬŪŭŮŸ ūŪŝŹŢŠeũƁz ūŬšŮšŦŧa ŝŷ: Ť3 žŵš ǿȐȜ, Ȃȁǿǽ ȐȎȌȂȂȏ ȋȊ ȐȌȍȂȁȅȏș ȎȇȋȍȋȎȏș ȌǽȁȂȊȅȜ. Ǫȋ ȒȋȏȜ ȅ,
Ƈŝw ŮaŦw ŭŪŠŹŞašŮŶ ŮŬšţŞsŭz, ūŬŤŧ0şŶ ŝŷŞašŮŶ ƈ- ȏǽȇ ǿȊȅȉǽȜ ȎȂǾȂ, ǾȐȁȂȏ ȋȊ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȏș, ȌȍȅȈȋȀ ȌȍȅȔȅȊȜȂȏ
ŨŤŧeũƁz ŞŤũ0ŞšũŶ: žŵš ŧŤ Ţš ũŤ2, ş0ŬŠŪŭŮŤ ŨżŭŮŪ ƈşŪ- ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȊȂȏ, ȏȋ Țȏȅȉ ȐȀȋȏȋǿȈȜȂȏȎȜ ȉȂȎȏȋ ȁȈȜ
ŮŪŞŧsšŮŭz. ōƁź1 Ţš ūŬƁeŨŷť, ũšůŠŪŝŪŞŪţţ0ŞũŹ, ūaųš Ţš Ť3 ȀȋȍȁȋȎȏȅ. ǧȏȋ ȃȂ Ȏȅț ȌȍȅȅȉȂȏ, ȏȋȀȋ ȏȍȐȁȊȋ ȋǾȍǽȄȐȉȅȏș,
ũšŤŭŲżŧũŹ ƅŝŬŹŮašŮŭz. ŀƁaŞŪŧŭŦŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ūŜŠeũƁš ŭƁE. ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ ȏȋȏ ȎȏǽȊȋǿȅȏșȎȜ ȊȂȅȎȌȍǽǿȅȉȘȉ. ǥǾȋ Țȏȋ ȁȅǽ-
ʼnŪ Ť3 ūŬeŢŠš ŭšşw2, ŭŮŬaŭŮŸ ųšŧŪŞŹŦŪůş0ŠƁz, ŮŪŧŤ1ŦŶ ūŪ- ǿȋȈșȎȇȋȂ ȌǽȁȂȊȅȂ. Ǫȋ ȅ ȌȍȂȃȁȂ ȎȂȀȋ, ȎȏȍǽȎȏș ȔȂȈȋǿȂȇȋ-
ųšŬūašŮŶ Ť3ŨyŵŷŨŶ, ŞŬeŠŶ, ƆŦw Ť3 ƅ ŭaŨŪť ŞżŬŹ Ť3ŭŮŪū- ȐȀȋȁȅȜ ȏǽȇȋȆ ȎȏȜȃǽǿȕȅȉ ȂȂ ȌȍȅȔȅȊȜȂȏ ǿȍȂȁ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȁǽȃȂ
ŧeũƁš ŭŮŬŜŠaŮŤ, ūŪ ŬeŦŴšŨů: ŦaŦw Ũ0ޚٚ ŞżŬŪŞŜŮŤ ŞŶ ȅ ǿ ȋȏȊȋȕȂȊȅȅ ȇ ǿȂȍȂ ȏȂȍȌȜȏ ȇȍȐȕȂȊȅȂ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ǠȋȎȌȋȁǽ,
ŨS, ŭŧaŞů t ųšŧŪŞBŦŶ ūŬƁeŨŧźŵš, Ť3 ŭŧaŞŷ, ƆŢš t ſ3ŠŤ1- ȍȂȇȕȂȀȋ: ǧǽȇ ȉȋȃȂȏȂ ǿȘ ȐǿȂȍȋǿǽȏș, ȂȎȈȅ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏȂ
ũŜşw ŝGŜ ũš Ť4ŵůŵš; ȎȈǽǿȐ ȁȍȐȀ ȋȏ ȁȍȐȀǽ, ǽ ȎȈǽǿȘ, ȇȋȏȋȍǽȜ ȋȏ ȂȁȅȊȋȀȋ ǞȋȀǽ,
ȊȂ ȅȖȂȏȂ? (ǥȊ. 5, 44).
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

œŮ0 Ţš ŮšŝĮ Ť3 ųšŧŪŞżųšŭŮŹť ŭŧaŞŹ, q ųšŧŪŞżųš, Ǵȏȋ ȏȂǾȂ ǿ ȎȈǽǿȂ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȆ, ȋ ȔȂȈȋǿȂȇ, ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ ǿ
ūaųš Ţš ŮŵeŨů ŭŧaŞŷ Ť4ŨšũŤ, Ť3 ũš ŧŤŴeũũŪŨů Ů0ųƁź, ũŪ Ť3 ȌȐȎȏȋȉ ȅȉȂȊȅ ȎȈǽǿȘ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȏȋȀȋ,
ŧŤŴaŮšŧũŪŨů ŞeŵŤ ŭƁS. ń# ũš ŭƁS Ů0ųƁź, ũŪ ŭŶ ūŬ0ŮųƁŤŨŤ Ȕȏȋ ȅȉȂȊȐȂȏ, Ȋȋ ȅ ȈȅȕǽȂȏ ȏȋȀȋ? ǥ ȊȂ Țȏȋ ȏȋȈșȇȋ, Ȋȋ Ȍȍȅ
ŬŜŢŠaŮšŧũŪŨů Ť3 ţaŞŤŭŮŤ. ŃaŞŤŭŮŤ, ŭŤ1ŧŪź: ƈŝjťŭŮŞŜ, Ť3 ȁȍȐȀȅȒ ȄȈȋǿȍȂȁȊȋȎȏȜȒ, ȂȖȂ ȄǽǿȅȎȏș ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ, — ȄǽǿȅȎȏș
ŞŤũ0Şũŷz ūeŬŞŜşw ŭŦŞšŬũŪůŝjťŭŮŞŜ, Ť3 ūŪŭŧżŠũzşw ŝGŪ- ȍǽǿȊȋȎȅȈșȊȐț ȐǾȅȆȎȏǿȐ, — ȌȍȅȔȅȊȐ ȌȂȍǿȋȀȋ ȎȉȂȍȏȋ-
ůŝjťŭŮŞŜ. U5ŝŪ ŧŤ ŭŪŞũ0ŭŤŮŶ ųŮŪ2 ſ3ŭŮšŭŮŞY, ŭŪŠšŬŢaŵŪ ȐǾȅȆȎȏǿǽ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ȅ ǾȋȀȋȐǾȅȆȎȏǿǽ? ǬȋȈȂȄȊǽ Ȉȅ ȋȊǽ ǿ ȔȂȉ
Ť3ŧŤ2 űŬŜũsŵŪ, Ť3ŧŤ2 ūŪşŬŹŴaźŵŪ ŞŪŭūŬƁeŨŧźŵŪ ũżŦŜŦw ȈȅǾȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ? ǬȋȁȁȂȍȃȅǿǽȂȏ Ȉȅ ȂȀȋ ȅ ȒȍǽȊȅȏ, ȅȈȅ, ȌȍȅȜǿ
ŮŪ2 Ť3 Ť3ŭŲŹŧsźŵŪ; Tũź1ŠŶ ũš ŝŷ2 Ũ0şŧŶ ŦŮŪ2 ŬšŵŤ2, ƆŦw. ʼnŪ ȂȀȋ ȌȋǿȍȂȁȅǿȕȅȉȎȜ ȇǽȇ-ȈȅǾȋ, ǿȍǽȔȐȂȏ Ȉȅ? Ǫȅȇȏȋ, ȇȋȊȂȔ-
Ũũź2 Ť3 ŭƁE ŝhŮŤ, Ť3 ŭyŵŤűŶ ŞŪ Ť3ţŞŤũeũƁŤ ƀŧŪůūŪŮŬšŝŧeũƁť, Ȋȋ, Țȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȇǽȄǽȏș Ȍȍȋ ȊȂȂ. ǥ Ȝ ȁȐȉǽț Țȏȋ ȌȋȇǽȄȘ-
ƅŝŧŤųeũƁš. İŵš Ţš ŦŮŪ2 ūŬŤŧżŢũw Ť3ŭŮzţaŮŤ ŞŪŭű0ŵšŮŶ, ǿǽȂȏ ǾȂȄȋȎȊȋǿǽȏȂȈșȊȋȎȏș ǿ ȋȌȍǽǿȁǽȊȅȅ ȄȈȋȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȆ.
ŮyźŢŠš ŧeŭŮũŹ ƅŝŬsŵšŮŶ ŞŤũ0Şũů ŝŷŞaźŵů, Ť3 t ǪǽȌȍȋȏȅǿ, ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȄǽȒȋȔȂȏ ȏȖǽȏȂȈșȊȋ ȅȄȎȈȂȁȋǿǽȏș ǿȎȂ ȋ
ŭŮyŠũŹťŴŤűŶ Ũũ0ŢŜťŴŤűŶ, Ť3 ƅŝŧŤųaźŵů [ŮŪ2], Ť3 ŧŤ- ȊȂȆ, ȏȋ ȊǽȆȁȂȏ, Ȕȏȋ ȋȊǽ ǾȋȈșȕȂț ȔǽȎȏȅț ǾȘǿǽȂȏ ȈȐȇǽǿȋț
ųŤ1ũů ŝšţŭŮyŠũŹ tŧŜşaźŵů nŞŪşŠA Ť3 ţŠĮ, Ť3 ŬŜųŤ1Ůšŧšť ȎȋǿȂȏȊȅȓȂț ǿ ȁȂȈǽȒ ȎȍǽȉȊȘȒ, ȎȍȘǿǽȜ ǾȂȎȎȏȘȃȐț ȉǽȎȇȐ ȅ
ūŪŭŬŜŨŧsźŵů: žŵš ſ4ŧŧŤũŭŦŤűŶ ŠŪşŨaŮwŞŶ ũŜŭŮaŞũŤŲŷ, ȌȋȎȍǽȉȈȜȜ ȈțǾȅȏȂȈȂȆ ȎǿȋȅȒ. — ǺȈȈȅȊȎȇȅȒ ȐȔȂȊȅȆ Ȍȍȋ-
Ť3 ũŤšŠŤ1ũŪ ŝšţ8 ũšS t ŭyŵŤűŶ ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭeŨŶ Ť3ŭūŬŜŞŧeũƁť, ȌȋǿȂȁȊȅȇȅ ǿȊȐȕǽțȏ, Ȕȏȋ ǾȂȄ ȊȂȂ ȊȅȔȂȀȋ ȁȋǾȍȋȀȋ ȊȂ ǾȘȈȋ
ŨũsŮŶ ŝhŮŤ. ĺŞŷ2 ūŬeŧšŭŮŤ ŭšS, ƆŦw ũŤŢE ŭŬŜŨŧsźŮŭz ǾȘ ǿ ȃȅȄȊȅ. ǫ ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȜ ȅȒ!
şŧŜş0ŧźŵš.
ʼnŪ Ũŷ2 ũšŮaŦw ũŜůųŤ1űŪŨŭz, Ť3ŭŮŤũũŪŤŨeũũŹ ŮšţŪ- Ǫȋ ȊȂ ȏǽȇ ȊǽȐȔȂȊȘ ȉȘ, ȊȋȎȜȖȅȂ ȎȈǽǿȊȋȂ ȅȉȜ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ
ŤŨeũũƁŤ ŭŪŝ0ź ũaŴš ųlŞŹŦŪŧź1ŝũŹ ūŪŨaţŜŞŴŜşw. ʼnŪ ŮŪ- ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȊȋ ȌȋȉǽȄǽȈ ǮȋǾȋț ȂȎȏȂȎȏǿȋ ȊǽȕȂ. ǢȀȋ ȅȉȂȂȉ
şŪ2 Ť4ŨŜŨŷ ŭŪŠŹŞašŨŷűŶ ţŬŤ1Ůšŧz: ŦŶ ũšŨy Ţš ţŬsŵƁŤ, Ť3 ȉȘ ȄȍȅȏȂȈȂȉ ȁȂȈ ȊǽȕȅȒ. Ǫǽ ǪȂȀȋ ǿȄȅȍǽȜ, ǥȉ ȅ ȁȈȜ ǪȂȀȋ
ūŬŤ1ŭũw ŦŶ ŭšŨY ţŬŤ1ŨŶ, Ť3 ŮżŨŶ, Ť3 ŮŪşw2 ŬaŠŤ, ŞŭE ſ4Ţš ȁȂȈǽȂȉ ȉȘ ǿȎȂ ȊǽȅȈȐȔȕȂȂ, ȅ ǿȎȂ ǿȋ ȎȈǽǿȐ ǢȀȋ ȊǽȌȍǽǿȈȜȂȉ,
ſ4ŭŮŸ ŠŪŝŬżťŴšš, Ť3ŭūŬŜŞŧsźŮŶ. ľŭ‰ ŞŪ ŭŧaŞů ŝ9Ɓź ŮŞŪ- ȎȋǿȎȂȉ ȊȂ ȅȉȂȜ ǿ ǿȅȁȐ ȐȀȋȃȁȂȊȅȜ ȈțȁȜȉ, ȎȈȂȁȐȜ ȎǿȜȏȋȉȐ
Ŭsŵš, Ť3 tũź1ŠŶ ųšŧŪŞżŦwŨŶ ƈşŪŢŠaŮŤ ũš Ţšŧaźŵš, ǬǽǿȈȐ, ǿȂȍȒȋǿȊȋȉȐ ȏǽȅȊȊȅȇȐ ǤǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȊȅȇǽ ȊǽȕȂȀȋ, ȅ
ūaųš Ţš ũŤ ƈşŪŢŠaźŵš, ūŪ ūavŧů ŞšŬű0ŞũŪŨů ŮŜŤ1ũũŤŦů ȊǽȕȂȉȐ ǤǽȇȋȊȋȁǽȏȂȈț, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ: ȂȎȈȅ ǾȘ Ȝ ȅ Ȍȋ-
ţŜŦŪũŪūŪŧ0ŢũŤŦŜ Ť3 ţŜŦŪũŪŠaŞŲů ũaŴšŨů. İŵš ŝŪ ŝhűŶ ȊȘȊȂ ȐȀȋȃȁǽȈ ȈțȁȜȉ, ȏȋ ȊȂ ǾȘȈ ǾȘ ȍǽǾȋȉ DzȍȅȎȏȋǿȘȉ
ſ3ŵE, şlšŮŶ, ųšŧŪŞżŦwŨŶ ƈşŪŢŠaŧŶ, űrŮ0ŞŶ ŬaŝŶ ũš (ǠǽȈ. 1, 10). ǡǽǿǽȆȏȂ ȏȂȌȂȍș ȌȋȎȉȋȏȍȅȉ, ǾȐȁȂȏ Ȉȅ ȏȍȂȏȅȆ
ŝhűŶ Ƈŝw ŝhŧŶ. ʼnŪ Ƈŝw ŠŜ ƈŞŤ1ŠŤŨŶ Ť3 ŮŬeŮƁť tŬ0ŠŶ ȋȏȌȍȘȎȇ ȄȈȋȀȋ ȃȂȈǽȊȅȜ ȐȊȅȔȏȋȃȂȊ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȊȋț [ȋȏ
ƀŧaşw ŢšŧaũƁz, ŝlŢŤ1ŨŪź ƈŝŤŞašŨŸ ŧŤ ſ4ŭŮŸ ũŤŵšŮ0ź. ǠȋȎȌȋȁǽ] ȊȅȖȂȏȋȆ.

ōŧ0ŞŪ }i. ǮȈȋǿȋ 18.


ķ ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁŤ. ǫ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȅ.
ŎŬeŮƁš u5ŝŪ ŬŪŢŠšŭŮŞŪ2 ŞŶ ŢšŧaũƁŤ ũšŠyşůźŵƁz Šů- ǯȍȂȏșȂ ȌȋȒȋȏȂȊȅȂ ǾȋȈȜȖȂȆ ȌȋȒȋȏȂȊȅȂȉ ȁȐȕȅ ȂȎȏș
ŴŤ2, ſ4ŭŮŸ ųŬšŞŪŝżŭƁš, t ũšşHŢš ſ4ŭŮŸ ŞŭsŦŜ ũšųŤŭŮŪŮA ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȂ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȋȀȋ ǿȎȜȇǽȜ ȌȈȋȏȎȇǽȜ ȊȂȔȅȎȏȋȏǽ. Ǭȋ-
ūŧ0ŮŭŦŜ. ņaŦw Ţš ŮŪ2 ŮŬeŮƁš Ť3 ūŪŭŧżŠũšš şlšŨŶ, žŵš Ť3 ȔȂȉȐ ȃȂ ȉȘ ȊǽȄȘǿǽȂȉ ȂȀȋ ȏȍȂȏșȅȉ ȅ ȌȋȎȈȂȁȊȅȉ, ȇȋȀȁǽ ȋȊȋ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŞŭŜŢŠeũũŪ ŞŶ ũŷ2 ŭyŵŪ t ŭaŨŜşw ŬŪŢŠeũƁz; ʼnš ŝŪ2 Ů0ųƁź ǿȊȂȁȍȂȊȋ ǿ ȂȎȏȂȎȏǿȋ ȊǽȕȂ ȋȏ ȎǽȉȋȀȋ ȍȋȃȁȂȊȅȜ, ȍǽǿȊȋ ȇǽȇ
ŭƁE, ũŪ Ť3 ſ3ŭŮeŭŮŞſũũŜz ųŜŠŪŬ0ŠƁz ŬaŠŤ ŠŞŤŢſ1ũƁz kŞŧs- ȅ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ȁǿȅȃȂȊȅȜ, ȋȏȊȋȎȜȖȅȂȎȜ ȇ ȁȂȏȋȍȋȃȁȂȊȅț.
źŮŶ ũŜ ūŪŠŭŪŭeŲũŷűŶ ſ3ŵE ŭyŵŤűŶ ƉŮŬŪŲŹűŶ. ņaŦw u5ŝŪ ǬȋȔȂȉȐ ȃȂ ȅ ȉȘ Ȋǽ ȌȋȎȈȂȁȊȂȉ ȉȂȎȏȂ ȌȋȈǽȀǽȂȉ ȌȈȋȏȎȇȋȂ
Ũŷ2 ūŪŭŧżŠšũŶ ŝhŮŤ ũšūŵyšŨŶ ūŧŪŮŭŦjz ū0űŪŮŤ ũšŠyşŶ; ȌȋȒȋȏȂȊȅȂ? ǬȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Țȏȋ ȂȎȏș ȊǽȕȂȀȋ ȂȎȏȂȎȏǿǽ ȌȍȅȊǽȁ-
ŋŪũeŢš o6ũŜ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ŭyŮŸ ŞŶ ũaŭŶ: ũš ţŜţHŬũŜ Ţš ȈȂȃȊȋȎȏș. Ǵȏȋ ȃȂ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ, ȏȋ ȊȂǿȅȊȊȋ, ȇǽȇ ǾȈǽȀȅȉ
ŭyŮŸ ſ3ŭŮeŭŮŞſũũŜz t ŝlşaşw ŝGŜ ŭŪŮŞŪŬſ1ũŜ, ŠŜ ŮżŨŤ ŞŶ ǞȋȀȋȉ ȎȋȏǿȋȍȂȊȊȋȂ, ȔȏȋǾ ȉȘ ȌȋȈșȄȋǿǽȈȅȎș ȏȂȉ Ȋǽ ȁȋǾȍȋ.
ŠżŧŹűŶ ŝlşŤ1űŶ űŪŠŤ1ŮŤ Ť4ŨŜŨŷ. ŎżŨŢš ũš ŭyŮŸ ţũaŨſ- ǢȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ȎȂȀȋ ȍǽȁȅ ȁǿȅȃȂȊȅȜ ȊȂ ȐȇǽȄȘǿǽțȏ Ȋǽ Ǿȋ-
ũƁz ŠůŴŤ2 ũšŠyşůźŵƁz. IJŧż Ţš ƈūŪŮŬšŝŧsźŵŤŨŤ, ŮŜŦŪ- ȈȂȄȊș ȁȐȕȅ. ǞȋȈșȊȋț ȋǾȈȅȔǽȂȏȎȜ ȁȐȕǽ ǿ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȄȈȋ-
ŞA ŭƁ‰ ŝŷŞaźŮŶ. ń# ŞũšşŠA u5ŝŪ ūŧ0ŮŤ ūŬŪŨŷŴŧeũƁz ȐȌȋȏȍȂǾȈȜțȏ ȅȉȅ. ǧȋȀȁǽ ȉȘ ȌȋȌȂȔȂȊȅȜ ȋ ȌȈȋȏȅ ȌȍȂǿȍǽ-
ŮŞŪŬŤ1ŨŶ ŞŶ ū0űŪŮŤ, ŮŪşŠA Ƈŝw ƀŧA ſ4ŭŮŸ ŭŮŬaŭŮŸ ŭƁS, Ť3 ȖǽȂȉ ǿ ȌȋȒȋȏȅ (ǭȅȉ. 13, 14), ȏȋȀȁǽ Țȏȋ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ —
ūŧŪŮŭŦŤ1űŶ ŭŮŬŜŭŮeť ũŜųaŧŪ, Ť3 ŠůŴŤ2 ũšŠyşŶ ſ4ŭŮŸ ŭŧŜŭŮŪ- ȀȍȂȕȊǽȜ ȎȏȍǽȎȏș, ȊǽȔǽȈȋ ȌȈȋȏȎȇȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȅ ǾȋȈȂȄȊș
ŧź1ŝƁš. ŎżŨŢš ŞŶ ŮŜŦŪŞhűŶ ūšŬŞŪŭŮŬaŭŮšũŶ ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ. ȁȐȕȅ, ȅǾȋ ȋȊȅ ȒȋȏȜ ȎȋǿȊȂ ǿȒȋȁȜȏ, Ȋȋ ȐȎǿȋȜțȏȎȜ ȁȐȕȋț ȅ
ŎżŨŢš Ť3 ƆŦw t ŨhŭŧŤ ūeŬŞŷz ƈŭŮŬšŨŧsźŵŤŨŭz ŧů- ȁȂȈǽțȏȎȜ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȂȂ. ǬȋȔȂȉȐ ǠȋȎȌȋȁș Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ
Ŧ†ŞŷŨŶ ŭŮŬŜŭŮeŨŶ, şlšŮŶ şDŸ: ƆŦw t ŭeŬŠŲŜ Ť3ŭű0ŠzŮŶ ȅȄ ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȒȋȁȜȏ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȄȈȘȂ, ȇȋȏȋȍȘȜ ȅ ȎȇǿȂȍȊȜȏ
ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz ƀŧ†z, Ť3 ƉũŜ ŭyŮŸ ŭŦŞšŬũ‰ŵŜz ųšŧŪŞżŦŜ. ń# ȂȀȋ (ǩȑ. 15, 19–20). ǥ ȌȍȂȃȁȂ ǢǿǽȊȀȂȈȅȜ, ȄǽȇȋȊ Ȁȋǿȋȍȅȏ:
ţŜŦ0ũŶ Ť4Ţš ūŬeŢŠš ſ3ŽŧƁz şlšŮŶ: ŞũšŨŧŤ2 ŭšŝĮ ŠŜ ũš ŦŪşŠA ǿȊȅȉǽȆ ȎȂǾȂ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ ǿȋȕȈǽ ȏǽȆȊȋ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȏǿȋȂ ǾȂȄȄǽ-
ŝyŠšŮŶ ŭŧ0ŞŪ ŮaťũŪ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŮŞŪeŨŶ ŝšţţŜŦ0ũƁz. İŵš ȇȋȊȊǽȜ ȉȘȎȈș (ǟȏȋȍ. 15, 9). ǬȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȄȈȘȂ ȅȄ ȁȐȕȅ,
ŝŪ Ť3 ūeŬŞŪť ƇŨŶ ſ4ŭŮŸ ŭŧŪŢŤ1Şŷťŭz ƀŧĮ, ũŪ t Š0ŧů ųyŞ- Ȋȋ ǿ ȁȐȕȐ ȊǽǾȅȍǽțȏȎȜ ȋȊȅ ȎȊȅȄȐ ȔȍȂȄ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ ȁȂȍȃǽȏȎȜ
ŭŮŞŜŨŤ ŞŪŭūŬƁeŨŸ ŨšųŮaũƁš ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ ŮŹŧeŭŶ, ŮaŦw ǿ ǿȋȋǾȍǽȃȂȊȅȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȒ ǿȂȖȂȆ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȌȍȅǿȋȁȅȏȎȜ ǿ
ŦŪ ƉũŹŨŶ ŭŧŪŢŤ1ŭz, Ť3 ūaųš Ţš nųŤ1ŨŜ ūeŬŞŷŨŤ ŨŪşyŵŤŨŤ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȋȌȜȏș ȔȐǿȎȏǿǽȉȅ ȃȂ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȀȈǽȄǽȉȅ, ȇȋȏȋ-
Ť3 t ŠŜŧeųš ŭŦŞeŬũů ūŬŤŮ0ŬşũůŮŤ, ŦŪ ƀŧŪůūŪŮŬšŝŧeũƁź ȍȘȂ ȅȄȁǽȈȅ ȉȋȀȐȏ ȌȍȅǿȈȂȇǽȏș ȎȈȐȃǽȖȂȂ ȇ ȋȎȇǿȂȍȊȂȊȅț;
ŞŪţũ0ŭŤŮŭz: Ť3 ŭšşw2 Ɔŭũw ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞŪ ūŬŜŨaŮŤ ŝhŭŮŸ ȔȂȉȐ ȜǿȊȋȂ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏ ȌȍǽȉǽȏȂȍș Ȋǽȕǽ,
ſ4vŜ. ŋŬeŢŠš ŝŪ ŞŤ1ŠŹ ƆŦw ŠŪŝŬŪ2 ŞŪ ŞŤŠżũƁš, Ť3 ŦŬŜŭũŪ2 Ǣǿǽ. ǥǾȋ ȋȊǽ ȌȍȂȃȁȂ ȐǿȅȁȂȈǽ, Ȕȏȋ Ȓȋȍȋȕȋ ȂȎȏș ȂȃȂ ǿȅȁȂȏș
ſ4ŭŮŸ ſ4Ţš ƈŬŜţůŨżŮŤ, Ť3 ŮŪşŠA ŭŪŭŧŪŢŤ1ŞŴŤŭz ŭeŬŠŲšŨŶ, ȅ ȂȃȂ ȌȍȂȇȍǽȎȊȋ ȍǽȄȐȉȂȏș (ǞȘȏ. 5, 6), ȅ ȏȋȀȁǽ ȐȃȂ ȎȋȎȈȋ-
ŦŪŭũyŭz Ť3 ŞŦůŭŤ2 t ŞŪţŝŬŜũeũũŜşw ŠŬeŞŜ. ŀ0ŝŬŹ u5ŝŪ ȃȅȈǽȎș Ȏ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂȉ ȎȂȍȁȓǽ, ȇȋȎȊȐȈǽȎș ȅ ǿȇȐȎȅȈǽ ȋȏ
şŧŜş0ŧŜűŪŨŶ, ƆŦw ūeŬŞŴŪ ſ4ŭŮŸ Ť3 ũŜųaŧŪ, ſ4Ţš ŦŶ ŠŪŝ- ȄǽȌȍȂȖȂȊȊȋȀȋ ȁȍȂǿǽ. ǬȋȏȋȉȐ ȉȘ ȁȋǾȍȂ ȎȇǽȄǽȈȅ, Ȕȏȋ ȌȋǾȂ-
Ŭ0ŮŜŨŶ ŮŹŧeŭŶ ūŪŝŹŢŠeũƁš, t ŭŮyŠũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť. ȁȂ ȎȍǽȉȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȌȍȂȈșȖȂȊȅȂ ȇȍǽȎȋȏȋț
ŎżŨŢš Ť3 nŮeųšŭŦŜ ſ4ŭŮŸ ţaūŪŞŹŠŸ, ŠŪŝŬ0Ůů ųyŢŠŷűŶ ǿȂȖȂȆ ȅ Ȉȅȓ ȔȍȂȄ ȋȔȅ. ǫȏȎțȁǽ ȋȏȂȔȂȎȇǽȜ ȄǽȌȋǿȂȁș ȊȂ Ȅǽ-
ŮŹŧeŭŶ ũš ƈŬŜţůŨŹŞaŮŤ, Ť3 ƅ ŭŞŪeť ũš ƈŭŧŜŢŠaŮŤŭz. ȎȉǽȏȍȅǿǽȏșȎȜ Ȋǽ ȇȍǽȎȋȏȐ ȔȐȃȅȒ ȏȂȈ, ȅ ȎǿȋȂț ȊȂ ȐȎȈǽȃ-
ȁǽȏșȎȜ.
ŎżŨŢš ūŬeŢŠš ŞŭŮŬaŭŮŞšũũŷz ŨhŭŧŤ, žŵš ſ3ŭŮeŭŮ- ǬȍȂȃȁȂ ȔȂȉ Ȑȉ ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ ȌȈȂȊȊȅȇȋȉ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȇȋȏȋ-
ŞšũũŹ Ť3 ƈŭŨŪŮŬŹŞaźŮŭz ŞŪ ƉŮŬŪŲŹűŶ ŭŮŬ†ŭŮŤ, ũŪ ũš ȍȘȂ ȋȏ ȌȍȅȍȋȁȘ ȎȐȖȂȎȏǿȐțȏ Ȑ ȁȂȏȂȆ ȅ ȎȋȄȁǽȊȘ ȊȂ ȁȈȜ
ŭŪŠżťŭŮŞůźŮŶ ŦŪ şŬŹűY, ũŪ ŦŶ ſ3ŭŮšŭŮŞA ŭŪŭŮŜŞŧeũƁź: ȀȍȂȒǽ, ȋȊ (Ȑȉ) ȊǽȒȋȁȅȏȎȜ ȊȂ ǿȋ ȄȈȂ. Ǫȋ ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȌȈȋȏ-
ŮżŨŢš, ũŤŢE ŧůŦ†Şŷ ŮŪşŠA ŭƁ‰ ŭyŮŸ. ʼnŪ ūŪũeŢš Ť3 ūŧŪŮ- ȎȇȅȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȄǽȔȅȊǽțȏȎȜ ȅ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȋȏ Ȍȋ-
ŭŦjš ŭŮŬ†ŭŮŤ, t ŭŮŬaŭŮũŜşw ƈŨA ūŬƁeŨŧźŮŶ ũŜųaŧŪ, t ȉȘȕȈȂȊȅȆ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ, ȏȋ ȋȏ ȊȅȒ Ȋǽȁȋ ȊǽȔǽȏș ȅ ǿȍǽȔȂǿǽȊȅȂ
ŮŪşw2 ūŪŠŪŝašŮŶ Ť3 ŞŬŜųšŞaũƁš ũŜųŤũaŮŤ. ĸŦw Ţš ŝŪ ƅ ȅȒ. ǥǾȋ, ȇǽȇ Ȍȍȅ ȌȋȃǽȍȂ, ȂȎȈȅ ȃȂȈǽțȖȅȆ ȌȋȀǽȎȅȏș ȂȀȋ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ūŪŢaŬŹ, Ť4Ţš ƈşŜŭŤ1ŮŤ ŭšşw2 ƈŭeŬŠŭŮŞůzť, žŵš ūŧaŨšũŸ ȎȏǽȊȂȏ ȇǽȇ-ȊȅǾȐȁș ȌȍȂȎȂȇǽȏș ȌȈǽȉȜ ȎǿȂȍȒȐ, ȊȅȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ
ūŬšŭŹŲašŮŶ ŭŞhŴš, ŭŪŞšŬŴŤ2 ũŤųŮ0Ţš: žŵš ŧŤ1 Ţš Şšŵš- ȐȎȌȂȂȏ ǿ ȁȂȈȂ ȌȋȀǽȕȂȊȅȜ; ȂȎȈȅ ȃȂ ȋȏȏȋȍȀȊȂȏ ǿȂȖȂȎȏǿȋ Ȁȋ-
ŭŮŞŪ2 ūŪŠ8ŤţŞŧeŦŧŶ ŝŷ2, žŝƁš ūŪŢaŬŶ ƈŞzŠE. ŎaŦw Ť3 ƅ ȍțȔȂȂ, Ȍȋȃǽȍ ȏȋȏȔǽȎ ȐȉǽȈȅȏȎȜ ȅ ȎȏȅȒȊȂȏ: ȏǽȇ ȅ ǿ ȋȏȊȋȕȂ-
ŝŧyŠũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeűŶ, žŵš ũš Ť3ŭŮ0ųũŤŦŶ ūHŨŷŭŧŪŞŶ Ȋȅȅ ȇ ǾȈȐȁȊȘȉ ȎȏȍǽȎȏȜȉ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȅȄȎȐȕȅȏș ȅȎȏȋȔȊȅȇǽ
ŞũyŮŬŸ Ť3ţŭůŴŤ1ŴŤ ŨlŤ1ŮŞŪź Ť3 ŭŨŤŬeũƁšŨŶ, ſ3ŠŤ1ũŤŨŶ Ţš ȌȋȉȘȎȈȋǿ ǿȊȐȏȍȅ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ, ǽ ȏȋȈșȇȋ Ȍȋ-
ūŪŭŮ0ŨŶ Ť3 ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁšŨŶ ŮżŧŜ ŞŪwŬůŢašŴŤŭz ũŜ ũS, Ȏȏȋȉ ȅ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȂȉ ȏȂȈǽ ǿȋȋȍȐȃȅȏșȎȜ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȅȒ, ȏȋ
ŭyšŮũŹ ŮŬůŠŤ1ŴŤŭz: žŵš ŧŤ Ţš Ŧ0ŬšũŸ ƅŭ™Ť1ŴŤ ŭŨŤŬe- ǾȂȄȐȎȌȂȕȊȋ ǾȐȁȂȕș ȏȍȐȁȅȏșȎȜ; ȂȎȈȅ ȃȂ ȅȎȏȋȔȊȅȇ ȋȎǿȜ-
ũƁšŨŶ Ť3 ŨlŤ1ŮŞŪź, ƆŦŪŢš ŬżűŪŨŶ, Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŴŤ Ť3 ŞŪ ȏȅȕș ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ȅ ȉȋȈȅȏǿȋț, ȇǽȇ ȉȘ ȎȇǽȄǽȈȅ, ȏȋ ȎȋȋǾ-
ŞũżŴũŤűŶ ŭ™hũź. ń# ŭšŨy ŨŤ ŨũŤ1Ůŭz Ť3 ƋūcŧŭŦŪš ƉũŪ Ȗȅȕș ȋȎǿȜȖȂȊȅȂ ȅ ǿȊȂȕȊȂȉȐ ȏȂȈȐ. Ǻȏȋ ȃȂ, ȉȊȂ ȇǽȃȂȏȎȜ,
ƈųŤ1ŮŤ ŭŧ0ŞŪ, şlźŵšš, ūŬšūŪsŭŷŞŜŮŤŭz ųŬšŭŧHŨŶ ũa- ȅ ǝȌȋȎȏȋȈșȎȇȋȂ ǿȊȐȕǽȂȏ ȎȈȋǿȋ, ȄǽȌȋǿȂȁǽțȖȂȂ ȋȌȋȜȎǽȏș
ŴŤŨŶ Ť4ŭŮŤũŪź. ĸŦŪŢš Ť3 ũżŦŤŨŶ t nŮſ1ŲŶ ŠŪŝŬżťŴš ȔȍȂȎȈǽ Ȋǽȕȅ ȅȎȏȅȊȋț (Ǣȑ. 6, 14), ȇǽȇ ȅ ȊȂȇȋȂȉȐ ȅȄ ȋȏȓȂǿ
ŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŭz. ĸŦw ţŬŤ1ŮšŧũŪť ųaŭŮŤ, ūŪűŪٿٚŧ- ȌȋȈțǾȋȉȐȁȍȎȏǿȋǿǽȈȋȎș, Ȕȏȋ ȇȋȀȁǽ ȐȉȋȄȍȅȏȂȈșȊǽȜ ȎȅȈǽ
ũůź ŭŪŭŮzşaźŵšť Ť3 ŭūŬsŮůźŵšť ƆŢš ūŪŠ8 ųŬeŭŧŜŨŤ Ť3 Ȑȇȍȋȏȅȏ ȌȋȒȋȏȊȐț, ȏȋȀȁǽ ȎȏȅȒǽțȏ ȅ ȎȏȍǽȎȏȅ ȌȋȁȔȍȂȎȈȂȊ-
ųŬeŞŪŨŶ ŭŮŬ†ŭŮŤ. ŋŪŮŬeŝŜ u5ŝŪ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŮŹŧšŭŤ2 ƀŧŪŭŮŬŜ- ȊȘȂ ȅ ȌȋȁȔȍȂǿȊȘȂ. ǬȋȏȍȂǾȊȋ ȅ ȏȂȈǽ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȂ, ȅ Ȏȋ-
ŠaũƁz, Ť3 ƈŨżŬšũũŜşw ŝŬaŴšũŶ ŞŪţŠšŬŢaũƁz, ŠŜ ũš ȍǽȄȉȂȍȊȋȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ǿ ȌȅȖȂ ȅ Ȍȅȏȅȅ, ȔȏȋǾ ȋȊȋ ȊȂ ȎȁȂ-
ũšůŠŪŝŪwŝyţŠŜũŪ ŝyŠšŮŶ Ť3 ŭŧŪŞeŭŭŮŞŜ ũŜŭŤ1ŧũŴš. ŎżŨ- ȈǽȈȋȎș ȊȂȋǾȐȄȁǽȊȊȘȉ ȅ ȊȂ ȎȏǽȈȋ ȊǽȎȅȈȋǿǽȏș ȌȋȉȘȎȈǽ.
Ţš Ť3 ūŧŪŮŭŦ‡z Şŭ‰ ŭŮŬaŭŮŤ ũŤųŮ0Ţš Ť4ũŪ Ť3ŭŲŹŧsšŮŶ, ǬȈȋȏȎȇȅȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȊȅȔȂȉ ȁȍȐȀȅȉ ȊȂ ǿȍǽȔȐțȏȎȜ, ȇǽȇ ȐȉȂȍ-
Ů0ųƁź ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš ŮżŧŜ, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ t ŭŨŤŬeũũŜ ŭeŬŠŲŜ ȖǿȈȂȊȅȂȉ ȏȂȈǽ, ȎȋȎȌȂȕȂȎȏǿȐȂȉȘȉ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ ȎȉȅȍȂȊȅ-
ŠżťŭŮŞůšŨŜ: ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ [ƆŢš] ŞŶ ŠyŭŹ ũŤŵšŮA ź4Ţš ƈ- Ȃȉ ȎȂȍȁȂȔȊȘȉ: Ȕȏȋ ȅ ȂȎȏș ȊȅȖȂȏǽ ȁȐȒȋȉ, ȇȋȏȋȍȐț ȐǾȈǽ-
ŝlŢŤ2 şDŸ. ȃȅȈ ǠȋȎȌȋȁș.
İŵš u5ŝŪ ŢšŧašŮŶ ŦŮŪ2 ŭ™hũšź ƅŝŪşŜŮŤ1ŮŤŭz, ſ3sŢš ǢȎȈȅ ȐǾȋ ȃȂȈǽȂȏ ȇȏȋ ȋǾȋȀǽȏȅȏșȎȜ ȋȎǿȜȖȂȊȅȂȉ, ǾȂȄ ȇȋȏȋ-
ŦŬŪŨĮ ũŤŦŮ0Ţš ƇţŬŤŮŶ şDŜ: ŠŜ ūŬšŝŷŞašŮŶ ŞŪ ŭŞŪeť ȍȋȀȋ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ Ȑǿȅȁȅȏ ǠȋȎȌȋȁǽ (Ǣǿȍ. 12, 14), ȁǽ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ
ŦeŧŧƁŤ, ƀŧŪŭŮŬaŢŠŜ Ť3 ŨŪŧsŭz ŭŪ ŭŨŤŬeũƁšŨŶ. ņeŧŧƁz ŝŪ ȎǿȋȂȆ ȇȂȈȈȅȅ, ȐȉȂȍȖǿȈȜȜ ȏȂȈȋ ȅ ȉȋȈȅȏǿȂ ȌȍȅȈȂȃǽ ǿ ȎȉȅȍȂ-
ŨŪũaŴšŭŮŞůźŵŜşw Š0ŝŬŹ, ūŬŤŭŮaũŤŵš ſ4ŭŮŸ ŲŹŧŪŨyŠ- Ȋȅȅ, ȅǾȋ ȁȈȜ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȁȋǾȍȂ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ȐȂȁȅȊȂȊȅȅ, ȇȂȈȈȅȜ
ŬƁz: ŞũBŴũzz Ţš Şŭ‰, Ť3 ūaųš Ţš ƆŢš ũŜ Ů0ŬŢŤŵŜűŶ Ť3 ȎȈȐȃȅȏ ȌȍȅȎȏǽȊȅȖȂȉ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȜ. ǟȊȂȕȊȂȂ ȃȂ ǿȎȂ, ȋȎȋ-
ŮŪŬŢšŭŮŞaűŶ, ŭŨůŵeũƁz ŝŧůŠũŤ1ųšŭŦŜşw Ť3ŭū0ŧũšũŜ ŭyŮŸ: ǾȂȊȊȋ ǾȘǿǽțȖȂȂ Ȋǽ ȏȋȍȃȅȖǽȒ ȅ ȌȍǽȄȁȊȅȔȊȘȒ ȀȐȈȜȊȅȜȒ,
t ŝšţųŤ1ũũŷűŶ ŭŧhŴŜũƁť Ţš Ť3 ŞŤŠżũƁť ŞŪţŠŞŤ1ŢšŨŜşw, Ť3 ȅȎȌȋȈȊȂȊȋ ǾȈȐȁȊȋȀȋ ȌȍȅȉȂȕȂȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȔȍȂȄ ȎȈȐȒ ȅ ȄȍȂ-
ƅŦŜsũũůź ūŬŤŴeŠŴŜşw ŨŪũaűŜ ŠyŴů, ūŪşŬůŢaźŵŜşw. ȊȅȂ ȌȍȋȊȅȇǽȂȏ ǿ ȁȐȕȐ ȌȍȅǾȈȅȃǽțȖȂȀȋȎȜ ȇ Ȋȅȉ ȉȋȊǽȒǽ ȅ
ʼnŪ Ť3 nşũeŨŶ ŝŷ ũŜŬeŦŧŶ ſ3ŭŤ2 şŪŬsŵŤŨŶ ŨjŬŶ ƀŧ0ŝŷ, ȌȋȀȍȐȃǽȂȏ ȂȀȋ ǿ ȎȍǽȉȊȘȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȅ ȁǿȅȃȂȊȅȜ. ǩȋ-
ŞšŵšŭŮŞŪŮŞŪŬsŵŤŨŶ ŝšŭżŠůźŵŤŨŶ, Ť3 ŞŭsŦŶ ŞŤ1ŠŶ ŠŪŝ- ȃȂȕș ȅ ȋȀȊȂȉ ȌȋȌǽȈȜțȖȅȉ ȊǽȄǿǽȏș Țȏȋȏ ȉȣȍ ȀȍȂȕȊȘȆ, ȇȋ-
ŬŪŠżŮšŧŤ Ť4űŶ Ť3ţūšūšŧsźŵŤŨŶ. ĻşũŸ Ţš ũš şŪŬsŵŶ ŞŶ ȏȋȍȘȆ ǿȂȖȂȎȏǿȋȉ ȀȋȍțȔȅȉ ȁȂȈǽȂȏ ȁȈȜ ȎȂǾȜ ǿȍǽȖǽțȖȅȒȎȜ ǿ
ūůŭŮhũŤ ƅŝŬżŮšŭz. Ŏh Ţš ŞŨżŭŮw ūůŭŮhũŤ ūŬšŝŷŞať ȊȂȉ, ȅ ǿȎȜȇȅȆ ǿ ȊȅȒ ǿȅȁ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȌȍȂǿȍǽȖǽȂȏ ǿ ȌȂȌȂȈ.
ǫȀȊș ȊȂ ȎȋȃȅȀǽțȖȅȆ ȊǽȕȂȈȎȜ ȊȂȇȋȀȁǽ ǿ ȌȐȎȏȘȊȂ (ȇȐȌȅȊǽ).
ŞŶ ŦeŧŧƁŤ, Ť3 ƈŦŬhťŭz Ũaŧw ſ3ŧŤ1Ŧw ſ3ŧŤ1Ŧw, Š0ũŠšŢš ŮšŝE
ǯȘ ȃȂ ǿȉȂȎȏȋ ȌȐȎȏȘȊȅ Ȏȅȁȅ ǿ ȇȂȈȈȅȅ, ȅ ȐȇȍȋȆȎȜ ǿ ȊȂȆ ȉǽȈȋ
ŨŤŨŪŤ1ŠšŮŶ ŝyŬz ƅŭŮŬaŭŮŞŪŞŜũƁz: Ů0ť ŝŪ ūŬšŮeŦŴšť,
ȂȈȅȇȋ, Ȍȋȇǽ ȉȅȊȐȂȏ ȄȊȋȆ ȎȏȍǽȎȏȊȋȎȏȅ: ȅǾȋ, ȇȋȀȁǽ ȋȊǽ ȉȅȊȂȏ,
ūŪŠŞŪţŠyŴũŪš ũšŞŬšŠŤ1ŮŶ nŝŤŮaũƁš.
ȌȍȂǾȘǿǽȊȅȂ Ȋǽ ȋȏȇȍȘȏȋȉ ǿȋȄȁȐȒȂ ȊȂ ǿȍȂȁȅȏ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŎŪşŠa ŝŪ Ť3 ũŤ1ŵŜ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝyŠšŴŤ ŠyűŪŨŶ, Ť3 ſ4Ţš ǯȋȀȁǽ ȏȘ ȅ ȁȐȒȋȉ ȊȅȖȂț ǿȋȅȎȏȅȊȐ ǾȐȁȂȕș, ȀȋȎȌȋȁ-
ūŬŪŮŤ1Şů ŭŮŬŜŭŮeŨŶ ŭŮsŢšŴŤ ŲrŮŞŪ, Ť3 ƈŝlŢŤ1ŴŤŭz Ȏȏǿȋ Ȋǽȁ ȎȏȍǽȎȏșȉȅ ȎȏȜȃȂȕș, ȅ ǾȈȂȎȏȜȖȂ ȐǾȈǽȃȂȊǽ ǾȐ-
ŭŞżŮŧw t şlźŵŜşw: ŝlŢeũŤ ũŤ1ŵƁŤ ŠyűŪŨŶ, ƆŦw ŮżűŶ ȁȂȕș ȋȏ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ȎȇǽȄǽȈ: ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȊȅȖȅȂ ȁȐȒȋȉ, ȅǾȋ
ſ4ŭŮŸ ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš. ņaŦwŢš ŧŤ ũš ŝhŴŜ ƈŝŧŜŢŤ1ŧŤŭz ȏȂȒ ȂȎȏș dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ. ǥ ȊȂ ȌȍǽǿȂȁȊȋ Ȉȅ ȐǾȈǽȃȂ-
ūŬaŞšŠũw ũš ƈūŪŞaźŵƁŤ tũź1ŠŶ ũŜ Ť3ŨBũƁz, ũŪ ũŜ ũšşw2: ȊȘ ǾȐȁȐȏ ȏȂ, ȇȋȅ ȋȏȊțȁș ȊȂ ȐȌȋǿǽțȏ Ȋǽ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ, ǽ Ȋǽ
ũš ŞŪŢŠšŧŹŞaźŵƁŤ ƈşŪŢŠaŮŤ Ť3ũ0Ũů, ŦŬŪŨĮ ſ3şw2; ľŪ ǪȂȀȋ ȂȁȅȊȋȀȋ, ȇȋȅ ȊȅȇȋȉȐ ȊȂ ȃȂȈǽțȏ ȐȀȋȃȁǽȏș, ȇȍȋȉȂ
ŭŨŤŬeũƁŤ ŭŞŪeŨŶ {ŭŶ ũŤ1ŨŤ} ŢŤŞyŵƁŤ ūŬšŠ8 ũŤ1ŨŶ. ķŝũŤ- ǢȀȋ ȂȁȅȊȋȀȋ, ȅ ȃȅǿȐȏ ǿ ȎȉȅȍȂȊȅȅ ȌȍȂȁ ȈȅȓȂȉ ǢȀȋ? ǟȋȄ-
ŵašŨŶ Ƈŝw Ť3 Ũŷ2 ŠyűŪŨŶ ŭŨŤŬŤ1ŞŴšŭz, Ť3 ūŧ0ŮƁź ƀŧŪ- ȊȅȖȂȊȎȏǿȐȂȉ ȃȂ ȅ ȉȘ ȁȐȒȋȉ, ȎȉȅȍȜȜȎș, ȌȈȋȏș ȐȉȂȍȖǿȈȜȜ
ūŪŭŮŬŜŠaŞŴš, Ť3 ŢŤŮƁeŨŶ ũšŭŮzŢaŮšŧš ŝhŞŴš, ŠŜ ũaŴš ȅ ȊȂ ȎȏȜȃǽȏȂȈșȎȏǿȐȜ, ȁǽ ȅ ȊǽȕȂ ǾȐȁȂȏ dzǽȍȎȏǿȅȂ ǞȋȃȅȂ ȅ
ŝyŠšŮŶ ŲrŮŞƁš ŝ9Ɓš. ń# ŝlŢſ1ũũŜz ūŪŧůųŤ1ŨŶ ƈūŪކũƁz, ǾȈǽȀȅȒ ȎȌȋȁȋǾȅȉȎȜ ȊǽȁȂȃȁ. ǬȍȂȁȌȋȎȘȈǽȜ ǢǿǽȊȀȂȈȅț, ȇǽȇ
ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš ũŜŭŧżŠŤŞŴš. ń# ƆŦŪŢš ũBŦŜz ŭŧŪŞšŭA ƅŝ- ǾȘ ȊȂȇȋȂ ȂȀȋ ȎȋȇȍǽȖȂȊȅȂ (ǿ ȅȄȍȂȔȂȊȅȜȒ ȋ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿǽȒ),
ŠšŬŢŤ1ŮſŧũŜ Ţš Ť3 şŧŜŞŤ1ţũſũũŜ ŝlşŪŞŹŭŮŞŪŞaũƁz ŭūŜŭe- ȋȁȊȅȉ Ȏȅȉ ȌȂȍǿȘȉ ȅȄȍȂȔȂȊȅȂȉ (ȋ ȊȅȖȂȏȂ ȁȐȒȋȉ) ȎȇȋȈșȇȋ
ũƁz ũaŴšşw ūŬšŠŧŪŢŤ1ŞŶ şDŸ, ũš ŮŪŧŤ6ŦŤ Ů0ųƁź ŠŪŝŬŪ- ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȋǾȊȜȈ, ȅ ȎȇȋȈșȇȋ ȒȐȁȘȒ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȆ ȋȏ-
ŠżŮſŧŤ ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ƅŝŸsŮŶ, Ť3 ŮŪŧŤ6ŦŤ ƀŧHŝŷ t ȎȂȇ ȅ ȈȅȕȅȈ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿǽ? ǠȋȎȌȋȁș ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȅȈ ǿȎȂȒ ȏȂȒ,
ŭŞŪšşw2 Ť3ţŞeŬŢš ƈŝlŢeũƁz, Ť3 ūŪŦŜsũƁšŨŶ ŞŶ ũŤ1űŶ Š0ŝŬŹ ȇȏȋ ȔȂȍȂȄ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȁȋǾȍȂ ȋǾȍȂȄǽȈ (ƛƐƜƔƟƈƗƘƚƠƘ) ȎȏȍǽȎȏ-
ƅŝŬżţŜŞŴŷz ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS ŭŮŬŜŠaŮšŧũůź ųaŭŮŸ, ŝGŪŞŤ. ȊȐț ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ (ȏ. Ȃ. ȋȏȎȂȇ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȅȎȓȂȈȅȈ). Ǫȋ Țȏȋ ȊȂ
ʼnŪ Ť3 ŠŬůş†z ũBŦŜz ŨũHŢŜťŴŜ: ũšŭŬŜŞũeũƁš Ť3Ũ{ŵŜ ǿȎȂ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ǿȋ ȑȍǽȄȂ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿǽ, ǞȋȀ, ǿȇȈțȔǽȂȏ ȅ ȁȍȐ-
ƅŝŬżţŜũƁz, ũŪ ŝŷŞaźŵŜşw t ŭŮyŠšũŤ Ť3 ŧeŠŜ, Ť3 ŭũżşŜ Ť3 ȀȋȂ ȊȂȔȏȋ: ȌȋȁȋǾȊȋ ȊȂ ȋǾȍȂȄǽȊȅț, Ȋȋ ȁȂȆȎȏǿȅț ȎȏȐȃȅ,
ŭŧaũŷ, Ť3 ũyŢŠŷ ƆŢš t ŞżŮŬwŞŶ, Ť3 ūŬ0ŭŮŹ, ſ4Ţš ŞŶ ţŤŨż Ȉșȁǽ, ȎȊȂȀǽ, ȉȋȍȋȄǽ ȅ ȊǽȎȅȈȅȜ ǿȂȏȍǽ, ȅ ȌȍȋȎȏȋ ȎȇǽȄǽȏș, ȋȏ
Ţš Ť3 ŧżŮŹ ūŬšŮšŬūŹŞaźŮŶ ŭaŠwŞš, ƀŧŪŭŮŬŜŠ†ũƁz, ŞũĮ ȔȂȀȋ ȋǾȘȔȊȋ Ȏȏȍǽȁǽțȏ ȍǽȎȏȂȊȅȜ ȄȅȉȋȆ ȅ ȈȂȏȋȉ, ȌȋȁǿȂȍȀǽ-
ƅŝŬŹŮaźŵšŭz ũŜ ŨŬaţŹ Ť3 ţũ0Ť, ŝšţŶ ũŤ1űŢš ũŤųŮ0Ţš ȜȎș ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅț ȒȋȈȋȁǽ ȅ ȃǽȍȘ, ǾȂȄ ȇȋȏȋȍȘȒ ȊȅȇǽȇȋȂ
ũŤŦaŦŪŢš t ŞŪţŬŜŭŮaźŵŤűŶ ũŜ ţšŨŧŤ2 ŭŪŞšŬŴeũŶ ūŧ0ŠŶ ȍǽȎȏȂȊȅȂ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȌȍȅȊȂȎȏȅ ȎȋȄȍȂǿȕȂȀȋ ȌȈȋȁǽ.
ūŬŤũšŭŮŤ2 ŦŪşŠA ŞŪţŨ0ŢšŮŶ. ņ†z Ţš ŭƁ‰ ŭyŮŸ; ŌŜţŧŤ6ųũŜz Ǵȏȋ ȃȂ Țȏȋ ȏǽȇȋȂ? ǰȇǽȄǽȊȅȂ Ȋǽ ȍǽȄȊȘȂ ȎȉȅȍȅȏȂȈșȊȘȂ ȅȎ-
Ť3ŭŦůŴeũƁť ũŜŞšŠſ1ũƁz, ƆŢš ŮšŬūżŮŤ ŝŧŜşŪŠaŬũŹ ũyŢŠũŪ ȇȐȕȂȊȅȜ, ȇȋȅ ȍǽȁȋȎȏȊȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏș ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ ȃȂȈǽț-
ſ4ŭŮŸ, Ť3ŨyŵšŨů ūŧ0ŠŶ ūŬŤũšŭŮŤ2 ŞŪţŠżŧŜŮšŧź ŠůűHŞŶ. ȖȂȉȐ ȌȈȋȁ ȌȍȅȊȂȎȏȅ ǟȋȄȁȂȈȘǿǽȏȂȈț ȁȐȕ ȊǽȕȅȒ.

ōŧ0ŞŪ f7i. ǮȈȋǿȋ 19.


ķ ũŜűŪŠsŵŤűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁŤűŶ. ǫ ȊǽȎȏȐȌǽțȖȅȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȒ.

ĸŦŪŢš ŝŪ žŵš ŦŮŪ2 ūŪŨŤ1ŧŪŞŜŞŶ ƀŧŪŭŮŬ†ŢŠůŵŜ t ǥǾȋ ȇǽȇ ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȌȋȃǽȈȂȂȏ ȍǽȎȏȐȖȅȂ ȋȏ ȄȂȉȈȅ ȍǽȎȏȂ-
ţšŨŧŤ2 ŞŪţŬŜŭنźŵŜz, ƅşŬŜŢŠeũƁšŨŶ ƅŝŧŪŢŤ1ŮŶ, Ť3 ūŪŠ8 ȊȅȜ ȅ ȋȀȍǽȁȅȏ ȅȒ, ȅ ȎȋȋȍȐȁȅȏ Ȋǽȁ Ȋȅȉȅ ȇȍȘȕȐ, ȅ ȊȂ ȋȎȏǽ-
ūŪŦŬ0ŞŪŨŶ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ, Ť3 ũš ƅŭŮaŞŤŮŶ ūŬŪŮŤ1Şů o6ũŹŨŶ ǿȅȏ ǾȂȁȎȏǿȋǿǽȏș ȋȏ ȅȄȉȂȊȂȊȅȆ ȌȋȀȋȁȘ, ȏȋ ȋȊ ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȏ
ūŬšŮšŬūŹŞaŮŤ ŧź1ŮŷŨŶ, žŵš Ť3 ƅŝŬżţůšŮŶ, žŵš Ť3 ƅųŤ- ȋȏ ȊȅȒ ȌȈȋȁǽ, ȁǽȃȂ ȂȎȈȅ ǾȐȁȂȏ ȋȔȅȖǽȏș, ȋǾȍȂȄǽȏș ȅ ǿȎȂ
ŵašŮŶ Şŭ‰ ŮŞŪŬS ūŬŤŧżŢũw, ūŧŪŠŪūŬƁŤ1ŨšŮŶ t ŭŤ1űŶ ȁȂȈǽȏș ȇǽȇ ȎȈȂȁȐȂȏ. Ǫȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ ȅȉ ǿȎȂ ǿȘȁȂȍȃǽȏș,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ũŤųŮ0Ţš. ʼnŪ ūŪŠŪŝašŮŶ ƅŭŮaŞŤŮŤ Şŭ‰ ūŬšŮšŬūżŮŤ. ń$ŝŪ ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȌȍȋȆȁȂȏ Ȅȅȉǽ ȅ ȊǽȎȏȐȌȅȏ ǿȂȎȊǽ, ȋȊȅ ȄǽȄȂȈȂȊȂ-
ŮaŦw ūŪ ũšůŠ0ŝŭŮŞŹ ţŤŨŷ2 ŞeŭšũũŷŨŶ ŞŬeŨšũšŨŶ ţšŧš- țȏ, ȍǽȎȓǿȂȏȐȏ, ȌȋȇȍȋțȏȎȜ ȈȅȎȏǿȋȆ ȅ ȌȍȋȅȄȍǽȎȏȜȏ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ũżźŮŶ Ť3 ŲŞŹŮyŮŶ Ť3 ŦŪŭŨaŮŹźŮŶ ŧŤ1ŭŮŞƁšŨŶ, Ť3 ūŬŪ- ȌȍȂȇȍǽȎȊȘȉȅ ȌȋǾȂȀǽȉȅ ȊȂȄȍȂȈȘȂ ȌȈȋȁȘ, ȇȋȏȋȍȘȂ Ȍȋȁ
Ťţũ0ŭzŮŶ ŭŶ ŦŬaŭũŷŨŤ ƉũŹŨŤ Ť3ţŬaŭŮŴŤŨŤ tŬŜŭŧŨŤ Ť3 ǿȋȄȁȂȆȎȏǿȅȂȉ ȋȎȏȍȘȒ ȎȋȈȊȂȔȊȘȒ ȈȐȔȂȆ ȉȂȁȈȂȊȊȋ ǿȘȍǽȎ-
ū0ųŦŤ, ſ4Ţš ūŪŨaŧů ūŬŤwŝŵaźŵšŭz ŭ0ŧũſųũŷŨŶ ƀżŧũ- ȏȐȏ ȅ ȎȋȄȍȂțȏ, ȅ ȎȏǽȊȐȏ ȌȍȅȀȋȁȊȘȉȅ ȁȈȜ ȎǾȋȍǽ ȅ ȐȌȋȏȍȂǾ-
ŴŷŨŶ ūŬŤŬŜŢeũƁſŨŶ, ŞŪţŬŜŭŮašŮŶ Ť3 ŭŪţŬŹŞašŮŶ, Ť3 ŦŶ ȈȂȊȅȜ ǿ ȌȅȖȐ. ǯǽȇ ȅ ȊȂ ȌȂȍȂȏȂȍȌȂǿȕȅȆ ȁȋǾȈȂȎȏȊȋ ȏȜȃȂ-
ūŤ1ŵŤ Ť3 ŭŪŝŬaũƁź ŝlşŪŧżūũŪ ŞŪţ8ůŭŮŬŪsšŮŭz: ŮaŦw [Ť3] ȈȋȀȋ ǾȍȂȉȂȊȅ ǿȎȏȍȂȔȂȊȊȘȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ, ȁǽȃȂ ȂȎȈȅ ȊȂ Ȉȅ-
ũšůŠŪŝ8ŭŮšŬūŤ1Ũůź Ť3ŭŦůŴeũƁť ŮzşŪŮY Š0ŝŧšŭŮŞšũũŹ ũš ȕȂȊ Ȋȅ ȋȁȊȋȆ ȅȄ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȍȅȊȂȎȂȏ ȌȈȋ-
ŮšŬūsť, žŵš Ť3 Ť3ţ8 Ť3ũżűŶ ŞŭżűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ũŤšŠŤ1ũŷz ȁǽ, ȁȋȎȏȋȆȊȋȀȋ ȊȂǾȂȎȊȘȒ ȃȅȏȊȅȓ ȅ ȎȋȇȍȋǿȅȖȊȅȓ. ǟȂȁș
ƅŭŮaũšŮŭz, ūŧ0ŠŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŮŪųŤ1ŧŶ Ť3 ŢŤ1ŮũŤŲŷ ǿȎȜȇȅȆ ȍȂǿȊȅȏȂȈș ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿǽ ȁȋȎȏȅȀǽȂȏ ȂȀȋ ȔȍȂȄ ȌȋȁȗȜ-
Şżųũŷz ŠŪŭŮ0ŤũŶ, ũŤŦŪşŠaŢš ūŬŤũšŭeŮŶ. ŎšŬūżũƁšŨŶ ŝŪ ȏȅȂ ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ ȅ ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ ȏȍȐȁȋǿ ȅ ȈȅȕȂȊȅȆ,
Ş0ŧŸũŷŨŶ Ť3 ũšŞ0ŧŸũŷűŶ ŮŬůŠHŞŶ, ŞŭsŦŶ ŮŵŜŧŤ1ŞŶ ŭŪ- ȅȄ ȇȋȅȒ ȋȁȊȅ ȅȄǿȊȂ ȊǽȒȋȁȜȏ, ȁȍȐȀȅȂ — ȋȏ ȊǽȎ ȎǽȉȅȒ. ǥǾȋ
ŞšŬŴeũŶ ŝŷŞašŮŶ: ƉŞŹŨŶ Ƈŝw ũŜūaŠŜźŵŷŨŶ t ŞũŹ- Ȕȏȋ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ Ȏ ȍǽȎȏȂȊȅȜȉȅ ȋȏ ȌȍȅȍȋȁȘ, ȎȂȈșȎȇȋȒȋȄȜȆ-
yŠů, ƉŞŹŨŶ Ţš ūŬŤũŪŭŤ6ŨŷŨŶ t ŭšŝE. ¹Ţš ŝŪ ŭŜŠŪŞHŨŶ ȎȏǿȂȊȊȘȒ ȅȄȋǾȍȂȏȂȊȅȆ ȅ ȅȄȉȂȊȂȊȅȜ ȎȂȄȋȊȋǿ, ȏȋ Ȋǽȕ ǿȘ-
ţšŨũhŨŶ t ſ3ŭŮšŭŮŞA ūŬŤŦŧźųaźŮŭz, ţšŨŧšŠżŧũŷŨŤ Ǿȋȍ, ȇǽȇ ȍǽȄȐȉȊȘȒ ȌȋǾȂȀȋǿ (ƕƖƉƗƌƟƌ) DzȍȅȎȏȋǿȘȒ, Ȍȋȇȋ-
ūŬŤůŨŷŴŧeũŨŤ Ť3 ŞŬšŨeũŶ ūŬšŧ0şŜŨŤ, ŭƁ‰ ũaŨŶ ŭŧŪŞſ1ŭ- ȍȜțȖȅȒȎȜ ǟȋȄȁȂȈȘǿǽȏȂȈț ȁȐȕ ȊǽȕȅȒ, ȅ ȇǽȇ ȎǽȉȋȎȏȋȜ-
ũŷŨŶ ŬŪŢŠeũƁšŨŶ űrŮ0ŞŷŨŶ, ūŪŦŜŬsźŵŷŨŭz ŭšŨY ȏȂȈșȊȋ ȃȅǿȐȖȅȒ. ǝ ǾȂȄ ȏȂȍȌȂȊȅȜ ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ, Ȋǽ ȊǽȎ
ŠyŴŶ ŞŪţŠżŧŜŮšŧź, ūŬŤŭyŮŭŮŞůšŮŶ t ūŬŪŤţŞŪŧeũƁz, ŭŜ- ȊǽȒȋȁȜȖȅȒ, ȅ Ȋǽ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȘȂ ȏȍȐȁȘ (ƕƧƛƚƔ) ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ
ŨŪŞŧaŭŮũŹ ŢŤŞyŵŷŨŶ: ŝšţ8 ŮšŬūżũƁz Ţš ũšŞ0ŧũŹ ũŜ ũŷ2 ȌȋȈȐȔȅȏș ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȂ. ǥǾȋ ȈțǾȋǿș ȇ Ǟȋ-
ũŜűŪŠsŵŤűŶ, ŝlşŪŭŧŪŞeũƁš ũš ūŬŤű0ŠŤŮŶ ũŜ ũŷ2. Ňźŝh ŝŪ ȀȐ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ȅȎȌȘȏȘǿǽȂȏȎȜ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȅț ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ
ƆŢš ŦŪ ŝGů ƈŮŹŭũeũƁšŨŶ Ť3ŭŦůŴeũƁť ūŬƁeŨŧšŮŶ Ť3ŭŦyŭ- ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ. ǬȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȂ ȈȅȕȂȊȅȜ, ȌȍȅȀȋȏȋǿȈȜțȏ
ŭŮŞŪ. ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ūŬeŢŠš Ť3ŭūŬaŞŤŮŸŭz ŞŶ ŠůŴŤ2 ȁȐȕȐ ȇ ȌȂȍȂȊȂȎȂȊȅț ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȒ, ȅǾȋ ȌȍȅǿȘȇȕȅ Ȍȍȅ
ŞHŧũŷŨŶ, Ť3 ŮżŨŤ ŭŧaŭŮŸ Ť3 ŭŧaŞů ƅŝhŦŴš ūŬšţŤŬaŮŤ, ȌȂȍǿȘȒ Ȋȅ ǿȋ Ȕȏȋ Ȏȏǽǿȅȏș ȌȍȅȜȏȊȋȎȏȅ ȃȅȏȂȆȎȇȅȂ ȅ ȎȈǽǿȐ,
ƈŠ0ŝũŹ Ť3 ũšŞŪŧũŷűŶ ūŬšŮšŬūŤ1ŨŶ ũŜŞšŠeũƁš. Ɗ Ť4Ţš ũŤ- ȋȊǽ ȈȂȀȇȋ ȐȃȂ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏ ȅ ȌȋȎȈȂȁȊȅȂ. ǪȅȖȅȆ ȃȂ ȁȐȒȋȉ
ŵšŮŷ2 ŬaŠŤ ƆŢš ŞŶ ŠyŭŹ ƉũŜ ūŬšţŤŬazť, Ť3 ūŪŞŤ1ũũŜ ŠŹť- Ȍȋ ȎǽȉȋȉȐ ȁȐȒȐ ȎȂȆ ȊȅȖȂȏȘ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȎȉȐȖǽȂȏȎȜ Ȋǽ-
ŭŮŞŤ1ŮšŧũŴŷŨŶ ŞŬŜųŝaŨŶ ūŪŦŜsũƁz ŭšŝE ŞŨŹũszť ƅ- ȒȋȁȜȖȅȉȅ ȎȇȋȍǾȜȉȅ, Ȋȋ ȎȔȅȏǽȂȏ ȎȂǾȜ ȌȋǿȅȊȊȘȉ ȂȖȂ
ŢŤŠašŨů Ť4ŨŜŮŸ ŞŭšşŠA ŞŭsŦů ŭŦ0ŬŝŸ: Ť3 ūŬƁeŨŧšŮŶ ŞŭsŦŪ ǾȋȈșȕȅȉ, ȇǽȇ ȊȐȃȁǽțȖȅȆȎȜ ǿ ȎȅȈșȊȂȆȕȅȒ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿǽȒ
Ť3ŭŦůŴeũƁš, ƆŦw ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ ŭšŝĮ Ť3 ūŬŤŧŤ1ųšŭŮŞůźŵŪ: Ť3 ȌȋȇǽȜȊȅȜ. ǬȋȔȂȉȐ ȃȅǿȂȏ, ȁȂȊȊȋȊȋȖȊȋ ȋȃȅȁǽȜ ǿȎȜȇȋȆ
ŬaŠůšŮŭz ŞūaŠŶ, ƆŦw ũŜŧůųŤ1ŞŶ ũŜ ƅųŤŵeũƁš ŠůŴŤ2: Ť3 ȎȇȋȍǾȅ, ȅ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ǿȎȜȇȋȂ ȅȎȇȐȕȂȊȅȂ, ȇǽȇ ȌȋȁȋǾǽțȖȐț
ŞšŵšŭŮŞŪ2, ŭƁE ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ſ4Ţš ŦŪ ŝGů ŭŪŠżzũũŜşw, Ť3 ŭŪŞšŬ- ȂȉȐ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȊȋȎȏș, ȅ ȍǽȁȐȂȏȎȜ, ȇȋȀȁǽ ȌȋȁȌǽȁǽȂȏ ȅȉ, ȇǽȇ
ŴeũũŹťŴŜşw ŨŪŧeũƁz: Ť3 ūŪŠaŮšŧũŪ Ŧyūũw Ť3 űŬŜũŤ1ŮšŧũŪ ǿȎȏȐȌȅǿȕȅȆ ǿ ȋȔȅȎȏȅȈȅȖȂ ȁȐȕȅ ȎǿȋȂȆ, ȁȂȈǽȜ ȏȋ ȌȍȂȁȉȂ-
ŞŨŹũsšŮŶ ţŠŬaŞƁz ŠůŴeŞũŜşw: Ť3 ũš Ů0ųƁź tūůŵašŮŶ ȏȋȉ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȂȆȕȂȆ ȅ ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȂȆȕȂȆ ȉȋȈȅȏǿȘ, ȇǽȇ ȅȎ-
ũš ƀŧŪū0Ũũz, ũŪ Ť3 ŝlşŪŠŹ‰ũƁz Ť3ŭūŪŞżŠůšŮŶ Ť3ŭŦůŴaź- ȏȋȔȊȅȇ ȅ ȋȒȍǽȊȐ ǾȈǽȀȋȊǽȎȏȍȋȂȊȅȜ ȁȐȕȂǿȊȋȀȋ; ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ
ŵŷŨŶ, Ť3 ƆŦw ƅ ŝlşŪŠżŮšŧŭŮŞŪŞŜŞŴŤűŶ Ũ0ŧŤŮŭz: ŮżŨ- ȔȂȀȋ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȊȂ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿȐȂȏ Ȋǽ ǿǿȂȍȀȕȅȒ ȂȀȋ ǿ ȅȎ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

Ţš Ť3 Ů0ť, ũš Ů0ųƁź ŭŪşŬŹŴeũƁť ūŬŪŵeũƁz ūŬƁeŨŧšŮŶ, ūŪ ȇȐȕȂȊȅȂ, Ȋȋ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȍȊȋȎȏș ȅȉ ȅȄȗȜǿȈȜȂȏ, ȅ ȉȋȈȅȏȎȜ ȋ


ƅŝŹŮŪŞaũƁź, ũŪ Ť3 ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŪš ŝlşŪŭŧŪ- ȊȅȒ, ȇǽȇ ȋ ǾȈǽȀȋȁȂȏȂȈȜȒ (ǩȑ. 6, 14). Ǥǽ Țȏȋ ȅ Ȏǽȉ ȋȊ ȊȂ
ŞeũƁš, ūŪŧůųašŮŶ, ƈŝlŢeũŶ ŝhŞŶ t şDŜ ţŜ ſ4Ţš ŞŶ Š©Ź ȏȋȈșȇȋ ȌȍȋȖȂȊȅȂ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȎȋȁȂȜȊȊȘȒ ȀȍȂȒȋǿ, Ȍȋ ȋǾȂȏȋ-
ŭŨŤŬeũƁz ŠŪ ŦŪũŲA ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁš. ňh Ţš ŨaŧŹŨŤ Ũ†ŧŜ ǿǽȊȅț ǮȌǽȎȅȏȂȈȜ, Ȋȋ ȎȌȋȁȋǾȈȜȂȏȎȜ ȅ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȜ Ǟȋ-
Š¦0ŞũŜşw ūŪŦŜţaűŪŨŶ ƅŝŬżţŜũƁz, žŵš ũBŦŜz Ť3 ūŬšŠŧŪ- ȃȂȎȇȋȀȋ ȅ dzǽȍȎȏǿȅȜ ǪȂǾȂȎȊȋȀȋ, ȐǾȈǽȃȂȊ ǾȐȁȐȔȅ ȋȏ ǠȋȎ-
ŢŤ1ŨŶ ũhũŹ t ŭyŵŜşw ţŜ ŭƁE Ť3ţŪŝŤ1ŧƁz. ŋŪ ųŤ1ũů u5ŝŪ ŭŪ Ȍȋȁǽ, ȍǽȁȅ ȁȋȈȀȋȏȂȍȌȂȊȅȜ ȎǿȋȂȀȋ ȁȋ ȇȋȊȓǽ ǿ ȁȐȒȂ ȎȉȅȍȂ-
ŭŮzŢaŞŴŤŨŤ ũŤŵšŮŷ2 ŬaŠŤ ƆŢš ŞŶ ŠyŭŹ ũš teŨŧšŮŭz ȊȅȜ. ǬȋȎȈȂ ȎȏȜȃǽǿȕȅȒ ȊȂȋȏȗȂȉȈȂȉȋȂ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ȊȅȖȂȏȋț
ŝŪşaŮŭŮŞŪ, ſ3ŠŤ1ũŶ ƉũŶ ŝlŢeũũŷť, ūŧaųůŵŷz ūŬƁwŝŵe- ǿ ȁȐȒȂ, ǢȁȅȊȘȆ ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ȋǾȗȜǿȈȜȂȏ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇǽȉȅ
ũŤŦŤ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ŭŞŪšşw2 ŝlŢeũŭŮŞŜ, ŝlŢeũŤ, şlz, ūŧaųůŵƁŤ: ǾȈǽȃȂȊȎȏǿǽ ȎǿȋȂȀȋ ȌȈǽȔȐȖȅȒ, ȀȋǿȋȍȜ: ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȌȈǽȔȐ-
ƆŦw ŮjŤ ƈŮżŴŜŮŭz. Ȗȅȅ, ȅǾȋ ȋȊȅ ȐȏȂȕǽȏȎȜ (ǩȑ. 5, 4).

ōŧ0ŞŪ Ŧ7. ǮȈȋǿȋ 20.


ķ ūŧaųŤ. ǫ ȌȈǽȔȂ.

ŋŪųŮ0 Ţš ŭŪŞŪŦůūŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ űrŮ0ŭŶ ūŧaųŸ ŭŶ ũŤŵš- ǬȋȔȂȉȐ ȃȂ DzȍȅȎȏȋȎ ǠȋȎȌȋȁș ȏǽȇ ȏȂȎȊȋ ȎȋȔȂȏǽȈ Ȏ Ȋȅ-
Ů0ź; ŋŪũeŢš ŭŶ ũeź Ť3 ſ4ŭŮŸ ūŬŤ1ŭũw. ʼnŪ ūšųaŧŸ Ƈŝw ƆŢš ȖȂȏȋț ȌȈǽȔ? ǬȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȍǽȄȈȐȔȂȊ Ȏ ȊȂț.
ƅ ŨƁŬŭŮżť ũŤŵšŮĮ, ŭŨeŬŮŸ ŠůŴŤ2 ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ, şlšŮŶ Ǫȋ ȌȂȔǽȈș Ȍȍȅ ȉȣȍȎȇȋȆ ȊȅȖȂȏȂ ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ
ƋūcŧŶ; ŋšųaŧŸ Ţš ƆŢš ƅ ũŤŵšŮĮ ƆŢš ūŪ ŝGů, ūŪŦŜsũƁš — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȌȋȎȏȋȈ; ǽ ȌȂȔǽȈș Ȍȍȅ ȊȅȖȂȏȂ Ȍȋ ǞȋȀȂ ȌȍȋȅȄ-
ũšŬŜŭŦazũũŪ, ŞŪ ŭūŜŭeũƁš ŠůŴŤ2. ń# ũšŞ0ŧũŹť Ƈŝw ŭyŵšť, ǿȋȁȅȏ ȊȂȅȄȉȂȊȊȋȂ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȇȋ ȎȌǽȎȂȊȅț ȁȐȕȅ (2 ǧȋȍ. 7,
ũšŞ0ŧũŷť: Ş0ŧŸũŷť Ţš Ş0ŧũŹť ũyŢŠŹ ūŪŭŧżŠůšŮŶ ūŧaųŸ. 10). Ǭȍȅ ȏȋȉ Ȅǽ ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋț ȊȅȖȂȏȋț ȎȈȂȁȐȂȏ ȊȂȌȍȋ-
Ɗ ūŪũeŢš ƈŝlŢašŨŷť ūŧaųŸ ţŠĮ ŭŪŞŪŦůūŤ1ŭz ŭŶ ũŤŵš- ȅȄǿȋȈșȊȘȆ ȌȈǽȔ, ȅ Ȅǽ ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋț ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȆ. Ǭȋ-
Ů0ź ƆŢš ūŪ ŝGů, ŮŪ2 Ɖũŷz ŬaŠŤ ũyŢŠŹ Ť3 ŝŷŞašŮŶ, Ť3 t ȂȈȅȇȐ ȐǾȈǽȃǽȂȉȘȆ ȄȁȂȎș ȌȈǽȔ ȎȋȂȁȅȊȜȂȏȎȜ Ȏ ȊȅȖȂȏȋț Ȍȋ
Ɖũŷz ƆŦw t ŞŤũŷ2 ţŜŞŤ1ŭŤŮŶ, Ť3 t ŭšS Ť4ŨŜŮŸ ŞŦyūŹ ŭŧh- ǞȋȀȐ, ȏȋ ȌȋȁȍǽȄȐȉȂǿǽȂȏȎȜ, Ȕȏȋ ȋȊ ȍǽȁȅ ȂȂ ǾȘǿǽȂȏ ȅ ȋȏ ȊȂȂ,
ŴŤŨŸ Š¦0Şũŷť Ť3 Ş0ŧŸũŷť. ȇǽȇ ȋȏ ȌȍȅȔȅȊȘ, ǿȋ ǿȎȂȉ ȄǽǿȅȎȅȏ, ȅ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȎǿȜȄȅ Ȏ ȊȂț
ȁȐȒȋǿȂȊ ȅ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊ.
ʼnŪ Ƈŝw ŠŜ ƈŞŤ1ŠŤŨŶ, ŦaŦw ŝlŢeũũŜz ũŤŵšŮA ŝlŢe- ǡǽǿǽȆȏȂ ȌȋȎȉȋȏȍȅȉ, ȇǽȇ ǾȈǽȃȂȊȊǽȜ ȊȅȖȂȏǽ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ
ũũŷť ƉũŶ ŬŜŢŠašŮŶ ūŧaųŸ. œšŮŷŬeŨŶ u5ŝŪ ŞŤ1ŠwŨŶ Šů- ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ȌȈǽȔ. ǴȂȏȘȍȂ ǿȅȁǽ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȊȅȖȂȏȘ ȌȋȇǽȄǽ-
ű0Şũŷz ũŤŵšŮŷ2 t ŭŧ0ŞŜ Ũaŧw ŞhŴŴš kŞŧeũũŷŨŶ ŝhŞ- Ȉȅ ȉȘ ȊȂȉȊȋȀȋ ǿȘȕȂ, — ǿ ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȅ, ǿ ȎȋȁȂȍȃǽȊȅȅ ȏȂ-
ŴŷŨŶ, ŭyŵƁŤ ŞŶ ŨůŠŬŪŞaũƁŤ, ŭyŵƁz ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2, ŭyŵƁz Ȉǽ, ǿ ȃȅȏȂȆȎȇȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ, ǿ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜȒ, ȎȋǿȊȂ ȊǽȒȋȁȜ-
ŞŶ ŢŤŮeťŭŮŹŨŶ Ť3ŨżũƁŤ, Ť3 ŭyŵƁz ŞŪ Ť3ŭŦůŴeũƁŤűŶ t ȖȅȒ. Ǫȋ Ȋȅȇȏȋ ȅȄ ǿǽȎ, ȎȈȘȕǽ, ȇǽȇ ȋȊȅ ȍǽȄȁȂȈșȊȋ ȅȄȈǽȀǽ-
ŞũŹyŠů ũŜűŪŠsŵŤűŶ. ʼnŤŦŮ0Ţš ũaŭŶ ŭŧhŴŜ ŬŜţŠŹŧeũũŹ țȏȎȜ, ȊȂ ȌȍȂȁȌȋȈǽȀǽȆ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȅ ǿ ȁȂȆȎȏǿȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȍǽȄ-
ŭƁ‰ ūŬšŠŧŜşaźŵŤűŶ, Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ŭŤ1űŶ ŠŹsũƁš ŬŜţŠŹŧeũũŪ ȁȂȈȂȊȘ ǾȘǿǽțȏ: ȅǾȋ ȋȊȅ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ǿȎȂ ǿȉȂȎȏȂ ȌȍȋȜǿ-
ŠŜ ŞŪţũšūŵyšŮŶ ŝhŮŤ. ōŪ Ť3ũżŨŤ ŝŪ ƅŝŷŦ0ŴŜ ŭŪŞšŬ- ȈȜțȏȎȜ; ȌȋȔȂȉȐ ǿȎȂ ȄǽȇȈțȔȂȊȘ ȅ ǿ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿȂ ȋȁȊȋȉ, ȇȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŴaŮŤŭz: ŮżŨŢš Ť3 ŝlŢeũŭŮŞŪŨŶ ţŜŦŧźųŤ1ŴŜŭz ſ3ŠŤ1- ȏȋȍȋȂ ȁȅǿȊȋ ǿȉȂȎȏȂ ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ ȅ ȏȋ, ȀȁȂ ȅȒ ȇǽȇ ǾȘ ȇȋȍȂȊș
ũŹŨŶ, Ŧyūũw ŠŤ1ŞũŹ ūŪŦŜţaŞŴŤŨŶ, Ť3 Ŧjť ſ4ŭŮŸ žŦŤ Ŧ0ŬšũŸ ȅ ȅȎȏȋȔȊȅȇ, ȅȉȂȊȊȋ ǿ ȊǽȕȂȉ ȁȐȒȂ. ǥǾȋ ȋȊ, ȌȍȅȂȉȈȜ ǿ ȊȂ-
Ť3 ŞŤũ0ŞšũŶ ūŬ0ųƁŤűŶ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŠyűŶ ũaŴŶ. ōeť ŝŪ ſ3ŽŧŭŦƁz ȁȍȋ ȎǿȋȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǢǿǽȊȀȂȈȅȜ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ, ȁǽȂȏ ȅȄ ȎȂǾȜ
ūŬ0ūŪŞŹŠŤ ŞũżŠŬŤŞŶ, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ŝlşŪŠaŮŸ, Ť3ŭŮ0ų- ȅȎȏȋȔȊȅȇ ȊȅȖȂȏȘ, ȋȍȋȕǽțȖȅȆ ǿȎȂ ȈȅȓȂ ȄȂȉȈȅ ȊǽȕȂȆ
ũŤŦŶ ũŤŵšŮŷ2 Ť3ţŠŜeŮŶ Ť4ţŶ ŭšŝE ũŜūŪŧũsźŵŶ ŞŭE ŧŤŲE (ǞȘȏ. 2, 6), ȏ. Ȃ. ȊǽȕȂȀȋ ǿȊȂȕȊȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ȅ ȎȋȁȂȈȘǿǽȂȏ
ţšŨŧŤ2 ũaŴšz, ŞũżŴũzşw ŭŤ1ŬŹųŸ ųšŧŪŞżŦŜ, Ť3 Ŭať ŠŪŝŬŪ- ȂȀȋ ȍǽȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ.
ŠżŮšŧšť ŭŪŞšŬŴaźŵŶ ŮŪşŪ2.
œšŮhŬšŨŶ Ƈŝw ŞŤ1ŠwŨŶ Šůű0Şũŷz ũŤŵšŮŷ2 ŭyŵŷŨŶ, ǫȏ ȇǽȃȁȋȀȋ ȅȄ ȎȅȒ ȔȂȏȘȍȂȒ ǿȅȁȋǿ ȊȅȖȂȏȘ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ
t ŦŪšşHŢŠŪ ŭŤ1űŶ ūŬŤŧŤ1ųũŷť Ť3ţŬŜŢŠašŮŭz ūŧaųŸ, ŭŶ ȎǿȋȆ ȋȎȋǾȘȆ ȌȈǽȔ, Ȏ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐțȖȅȉ ȏȋȉȐ ȅ ȐȏȂȕȂȊȅȂȉ.
ūŬŤŧŤ1ųšŭŮŞůźŵŤŨŶ ƈŮŹŴeũƁšŨŶ. İŝƁš ŭŶ Ş0ŧŸũŪź Ƈŝw ǫȏ ȊȅȖȂȏȘ ǿ ȎȋȁȂȍȃǽȊȅȅ ȏȂȈǽ Ȏȋ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ, — ȇȋȏȋȍȐț
ŮŹŧeŭũŪź ũŤŵšŮ0ź Ť3 ŭŨŤŬeũƁšŨŶ, ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ žŧųŝŜ, Ť3 ȎȋȎȏǽǿȈȜȂȏ ǽȈȔǾǽ, ȃǽȃȁǽ, ǾȁȂȊȅȂ ȅ ǿȎȜȇȋȂ ǿȋȋǾȖȂ ȈȅȕȂ-
ŢaŢŠŜ, Ť3 ŝŠżũƁš, Ť3 ūŬ0ŭŮŹ ƅƀŧŪŝŧeũƁš Ť3 ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš ȊȅȂ ȅ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȂ ȌȈȋȏȅ, ȅ ȎǿȂȍȒ ȏȋȀȋ ȎȏȍȋȀȋȂ ȒȍǽȊȂȊȅȂ
ŮżŧŜ, Ť3 ŦŶ ŭŤ6ŨŶ ſ4Ţš ŭŪ ŭŧ0ŞŪŨŶ ſ4ŭŮŸ ŭūŬsŮŜũƁš ųyŞ- ȔȐǿȎȏǿ, — ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȌȈǽȔ (ȃǽȈȋȎȏș, ȎȇȋȍǾȂ-
ŭŮŞŶ: t ŭŤ1űŶ u5ŝŪ, ũš ūŧaųŸ Ů0ųƁź ūŬ0ŭŮŹ, ũŪ Ť3 ŭŧeţŷ ȊȅȂ), Ȋȋ ȅ ȎȈȂȄȘ. ǥǾȋ ȇǽȇ ȊȂȔȐǿȎȏǿȅȂ, ȋȀȍȐǾȂȊȅȂ ȅ ȋȃȂȎ-
ŬŜŢŠaźŮŭz. ĸŦw Ţš ŝŪ ũšūŪŝŪŧeũƁš Ť3 ũšųyŞŭŮŞŪ Ť3 Ţšŭ- ȏȋȔȂȊȅȂ ȎȂȍȁȓǽ ȍȋȃȁǽțȏȎȜ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȋ ȋȏ ȐȌȅȏǽȊȅȜ ȅ
Ů0ŦŪŭŮŸ ŭeŬŠŲŜ t tŬaŠŷ Ť3 ũŜŭŧŜŢŠeũƁz Ť3 ŬŜţŧƁsũƁz ǿȎȂȉ ȁȋǿȋȈșȎȏǿȋǿǽȊȅȜ ȏȂȈǽ, ȏǽȇ ȋȏ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ȅ ȎȇȐȁȊȋȆ
ŬŜŢŠaŮŤŭz ƅŝŷŦ0ŴŜ: ŮaŦw t ŞŪţŠeŬŢũŜşw Ť3 ŞŪŭŮzşũŪ- ȁȅȂȏȘ — ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ȎȂȍȁȓǽ ȅ ȐȉȅȈȂȊȅȂ, ȇȋȅȉȅ ȐȊȅȔȏȋ-
ŞeũũŜşw ƈŭŮŜŞŪūŤ1ŵƁz ŭŪŦŬůŴeũƁš ŭeŬŠŲŜ Ť3 ƈŨŤŧeũƁš, ȃǽȂȏȎȜ ǿȎȜȇǽȜ ȀȋȍȂȔș Ȍȍȅ ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȈȅȕȂȊȅȜȒ ȅ ȁȋȎȏǽǿȈȜ-
ş0ŬšŭŮŤ ŞŭsŦƁz tŞŬŜŮŤ1ŮšŧũŪ, Ť3 ŭŧaŠŦƁz ŬaŠŪŭŮŤ ūŪŠa- ȂȏȎȜ ȏȅȒǽȜ ȎȈǽȁȋȎȏș ȃȅȄȊȅ Ȏ Ȋȅȉȅ. ǞȂȄ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȜ ȎȂȍȁȓǽ
ŮšŧũŪ. ń$ŝŪ ŝšţ8 ŭŪŦŬůŴeũƁz ŭeŬŠŲŜ, ũš ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ, ȀȋǿȋȍȜȏ, ȅȄǾǽǿȅȏșȎȜ ȋȏ ȔȐǿȎȏǿ ȀȍȂȒȋǿȊȘȒ;
şlšŮŶ, Ť3ţŝaŞŤŮŤŭz ƀŧ0ŝŷ: ŭŪŦŬůŴašŮŶ Ţš ŭeŬŠŲš ŮŬŤ- ȎȂȍȁȓȂ ȃȂ Ȍȍȅǿȋȁȅȏ ǿ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ȏȍȋȜȇȋȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ
ųaŭŮũŪš ŞŪţŠšŬŢaũƁš: ŭũA, Ť3 ūŤ1ŵŤ, Ť3 ŮŹŧeŭũŷz tŬaŠŷ. — ǿ ȎȊȂ, ǿ ȌȅȖȂ ȅ ǿ ȏȂȈȂȎȊȋȉ ȌȋȇȋȂ. ǡȐȕǽ, ȋȎǿȋǾȋȁȅǿ-
ń#ţŝaŞŧŸŴŤŭz Ţš ŠůŴA ŭŪŦŬůŴeũƁšŨŶ ŭŤ1ŨŶ t ƀŧ0ŝŷ Ť3 ȕȅȎș ȔȍȂȄ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ȋȏ ȏǽȇȅȒ ȔȐǿȎȏǿ ȅ ȋȏ Ȁȋ-
ş0ŬšŭŮŤ, ŞŨżŭŮw ŭŤ1űŶ ūŬƁeŨŧšŮŶ ŞŭsŦw Š¦0Şũůź Ŭa- ȍȂȔȅ ȅȒ, ǿȋȎȌȍȅȂȉȈȂȏ ǿȉȂȎȏȋ ȅȒ ȁȐȒȋǿȊȐț ȋȏȍǽȁȐ. ǥ Țȏȋ
ŠŪŭŮŸ: Ť3 ŭƁS ŞeŵŸ ſ4ŭŮŸ ƈŮŹŴeũƁš, ſ3şHŢš ŬaŠŤ ūŧa- ȂȎȏș ȏȋ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, ȍǽȁȅ ȇȋȂȀȋ ǠȋȎȌȋȁș ȐǾȈǽȃǽȂȏ ȌȈǽȔȐ-
ųůŵŷz ŝlŢŤ1ŮŶ şDŸ. ĿlšŮŶ Ţš Ť3 ƂwaũũŶ Ť4Ţš Š¦0Şũůź ȖȅȒ. ǮǿȜȏȋȆ ȃȂ ǥȋǽȊȊ, ȁȐȒȋǿȊȐț Ȋǽȉ ȐȎȏȍȋȅǿȕȅȆ ȈȂȎȏ-
ŭŧŪŞšŭŷ2 ũaŨŶ ŭŪţŠaŞŷť ŧżŭŮŞŤŲů: ŢaŢŠŜ Ť3 ŝŠżũƁš, ŭŪ- ǿȅȓȐ, Ȁȋǿȋȍȅȏ: «ȃǽȃȁǽ ȅ ǾȁȂȊȅȂ ȎȋȇȍȐȕǽțȏ ȎȂȍȁȓȂ; Ȍȍȅ
şũšŮ0ŴŜ ŭeŬŠŲš: ŭeŬŠŲů Ţš ŭŪşũšŮeũů ŝhŞŴů Ť3ţŭŦŪųŤ1ŴŜ ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȋȉ ȃȂ ȎȂȍȁȓȂ ȅȎȏȋȍȀǽțȏȎȜ ȎȈȂȄȘ. ǥȎȌȘȏǽǿȕȅȆ
ŭŧeţŷ. ń#ŭŦůŭŤ1Şŷť Ţš, şlšŮŶ, ŞŪţŭŨŹeŮŭz ƅ ŭŤ1űŶ, ȎȅȂ, ǿȋȎȎȉȂȂȏȎȜ ȋ ȎȂȉ, ǾȈǽȃȂȊȊȘȉ ȏ. Ȃ. ȎȉȂȒȋȉ (Ǩȇ. 6, 21),
ŝlŢeũũŷŨŶ ƆŞŹ ƆŦw ŭŨżűŪŨŶ, ƈŮżŴšũŶ ŝhŞŶ, ƆŦŪŢš ȐȏȂȕȅǿȕȅȎș, ȇǽȇ ȋǾȂȏȋǿǽȈ ǠȋȎȌȋȁș» (ǨȂȎȏǿ. ȎȈ. 6, 13). ǯǽȇ
şDŸ ƅŝŹŵA. ń# t ŝGŪŧźŝŤ1Şŷz Ƈŝw ƆŢš ŞŶ ŮżŧŹ ũŤŵš- ȋȏ ǾȋȀȋȈțǾȂȄȊȋȆ ȏȂȈȂȎȊȋȆ ȊȅȖȂȏȘ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȌȈǽȔ, ǾȈǽ-
Ůŷ2, ŝlŢeũũŹ ƈŮŹŴaźŵƁť ŭŮzŢaŞŴŷz, ūŧaųŸ, ŮaŦw ȃȂȊȊȋ ȐȏȂȕǽțȖȅȆ ȎȏȜȃǽǿȕȅȒ ȂȀȋ.
Ť4ŨŜŮŸ ŝŷŮƁE.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

T ŭūŬsŮŜũũŜşw Ţš ŨůŠŬŪŞaũƁz, Ť3 ŭyŵŜşw ŞŶ ŠůŴŤ2 t Ǫȋ ȇǽȇ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȌȈǽȔ ȋȏ ȎǽȉȋȐȊȅȔȅȃȅǿȕȂȀȋȎȜ ȉȐȁ-


ŝGŜ ŭŨŤŬeũƁz, ŦaŦw; ōŜŨŪůŦŪŬeũƁš ŞŦyūŹ ſ4ŭŮŸ ūŬŤ1ŭũw ŭŪ ȍȋǿǽȊȅȜ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǿ ȀȈȐǾȅȊȂ ȁȐȕȅ ȎȉȅȍȂȊȅȜ? Ǯȋ
ŭŨŤŬeũƁšŨŶ ŠůŴŤ2: ŭƁs Ţš ŭŮŬaűŶ ŨyŦŤ Ş8ũŜųaŧŹ ūŬŪ- ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ȁȐȕȅ ǿȎȂȀȁǽ ȎȋȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȎǽȉȋȐȊȅȔȅȃȂȊȅȂ; ǽ
ŭŮŤ1ŬŜũŶ ƀżŧũŹ, ūŬšŠ8 nųŤ1ŨŜ ŮŞŪŬsŵŪ ŭŪūŬŪŮŤ1Şũůź Ɖũů, ȋȊȋ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ǿ ȎȅȈșȊȂȆȕȂȂ ȊǽȌȍȜȃȂȊȅȂ ȌȍȅǿȋȁȅȏȎȜ Ȏȏȍǽ-
ŞŪ ſ3ŠŤ1ũŜşw ŨůųeũƁz ŭŮŬŜŴũżťŴšš ŭŮšųeũƁš: Ť3 ſ3ŵE ūŬŤ- Ȓȋȉ ȉȐȇ ǿȂȔȊȘȒ, ȌȍȂȁ ȋȔȅ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȜ ȎȏȍǽȕȊȂȆȕȂȂ ȋȊȋȂ
ŧ0şŶ ŭŮŬaűŜ ŭŪŮŞŪŬsźŵŪ, t ſ4Ţš ŬŜţůŨŹŞaŮŤ ũšŤţŬšųeũ- ǿ ȋȁȊȋȉ ȉȐȔȅȈȅȖȂ ȎȋȌȍȂǾȘǿǽȊȅȂ Ȏȋ ǿȍǽȀǽȉȅ, ȅ ȇ ȎȂȉȐ
ũů Ɖũů ŭyŵů, ƆŦw Ť3 ŬšųeũũŷűŶ ŧźŮżťŴů: ŝšţŦŪũeųũŪŭŮŸ ȌȍȅǾǽǿȈȜȜ ȂȖȂ ȎȏȍǽȒ ȅ ȋȏ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȉȐȇȅ ȏȂ
Ţš Ɖũŷz ūaŦŤ ſ3ŧŤ1ŦŶ ūŬŤŧ0şŶ ſ4ŭŮŸ ŧź6ŮŷŨŶ. ľaŬŶ ŝŪ, Ť3 ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘ, Ȕȏȋ ȊȂȏ ȎȈȋǿ ȁȈȜ ǿȘȍǽȃȂȊȅȜ ȅȒ; ǽ ȊȂȎȇȋȊ-
ŭŮyŠŸ, Ť3 ŮŨA, Ť3 ƉşũŸ, Ť3 ŭŮŬšŨŧeũƁš, Ť3 ŭŮŪsũƁš, Ƈţŷ Ţš, Ť3 ȔǽȂȉȋȎȏș ȅȒ ȇǽȇȋȀȋ ȂȖȂ ȊǽȁȁǽȂȏ ȐȃǽȎǽ! — ǣǽȍ, ȒȋȈȋȁ,
ŭŮŬŜűŪŞaũƁš, Ť3 ƀŞŹŬeť ūrũwŢŤŞyŵŤűŶ ƈşŬŷţaũƁz, ŞŪ ȏșȉǽ, ȋȀȊș, ȐȄȘ, ȎȏȍǽȕȅȈȅȖǽ, ȔȂȍǿȂȆ ȊȂȐȎȘȌǽțȖȅȒ ȀȍȘ-
ƉũŪť ŞŪšŠŤ1ũw ŭŪŝŤŬašŮŭz ƅŭůŢŠeũƁš. ń# ũŤ ŮaŦw kŦŪŞA ȄȂȊȅȂ — ǿȋȂȁȅȊȋ ȎȋǾȅȍǽțȏȎȜ ǿ ȋȊȋȉ ȊǽȇǽȄǽȊȅȅ. Ǫȋ ȅ
ƉũŜ ſ4ŭŮŸ ŧź1ŮŪŭŮŸ, ūŬšŠŭŮŜŞŧsšŮŶ, ūŪ ūŤ1ŭŜũũŪŨů, ũŜ Țȏȅȉ ǿȎȂȉ ȂȖȂ ȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȂȏȎȜ ǿȂȎș ȏȋȀȁǽȕȊȅȆ ȐȃǽȎ,
ƇŨŶ ũš ŞŪţŴeŠŴůź ųlŞżųŸ. ȇǽȇ ȋȊ ȂȎȏș, ȎȐȁȜ Ȍȋ ȎȇǽȄǽȊȊȋȉȐ ȋ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȋȉ Ȏȋ-
ȎȏȋȜȊȅȅ: ȅ Ȋǽ ȎȂȍȁȓȂ ȔȂȈȋǿȂȇȐ ȊȂ ȌȍȅȒȋȁȅȈȋ (1 ǧȋȍ. 2, 9).
ŋŪųŮ0 Ţš ŝšţūŪŧeţũŷť Ť3 ŝšţ8 ƈŮżŴũŷť Ť3 ũšūŬšŭŮaũ- ǥ ȇǽȇ ǾȂȄȌȋȈȂȄȂȊ, ȇǽȇ ǾȂȄȋȏȍǽȁȂȊ ǾȐȁȂȏ ȏȋȏ, ȇȋȊȓǽ ȊȂ
ũŷť ſ4ŭŮŸ ƉũŶ ūŧaųŸ. ņŶ ŝGů ŝŪ ŭŪşŬŹŴaźŵŷŨŶ, t ūŪ- ȅȉȂțȖȅȆ ȌȈǽȔ! ǤȁȂȎș ǿ ȏȂȒ, ȇȋȅ ǿ ǞȋȀǽ ȎȋȀȍȂȕǽțȏ, Ȍȍȅ-
ţũaũƁz ŭŪşŬŹŴeũƁť ŠŞŤ1ŢšŮŭz ūŧaųŸ. ŎaŨw u5ŝŪ ƅŝŧŤ- Ȓȋȁȅȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȋȏ ȎȋȄȊǽȊȅȜ ȎǿȋȅȒ ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȆ ȌȈǽȔ,
ųſ1ũũŷŨŶ, Ť3 ŝŧaşŴšť ũŜŠeŢŠŹ tsŮŪť ŝhŞŴšť, Ť3 ŭūŜ- ȎȉȜȀȔǽȂȉȘȆ ȊǽȁȂȃȁȋț ȌȋȉȅȈȋǿǽȊȅȜ. ǯǽȉ ȃȂ ǿ ȋǾȈȅȔȂȊ-
ŭeũƁź tųazũũů, ŭ0ŞŹŭŮŸ ŮŪşŠA ũšŞ0ŧŸũŪš ƅŝŧŤųeũƁš, ŦŪš- ȊȘȒ ȅ ȋȎȐȃȁȂȊȊȘȒ, Ȍȍȅ ȋȏȗȜȏȅȅ ǿȎȜȇȋȆ ǾȈǽȀȋȆ ȊǽȁȂȃȁȘ ȅ
ŨyŢŠŪ ƈŨũŪŢašŮŶ ūŧaųů, ũŜŧšŢaŵůź ŝŪŧeţũŸ: Ť3 ŭeť Ȍȍȅ ȋȏȔǽȜȊȅȅ ǿȋ ȎȌǽȎȂȊȅȂ, ȊȂǿȋȈșȊȋȂ ȋǾȈȅȔȂȊȅȂ ȅ ȀȍȘȄȂ-
ūaŦŤ Ť3 ūŬŤ1ŭũw ūŧaųŸ, ƆŦw ũš ŦŮŪŨY ūŬšŭŮŜź1ŵŸ, Ť3ũ0şw ȊȅȂ ȎȋǿȂȎȏȅ ȌȈǽȔȂȉ ǾȐȁȂȏ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȐǿȂȈȅȔȅǿǽȏș ȊǽȁȈȂ-
ūŧaųŜ ŞŤũA ŝŷŞašŮŶ: Ť3 ŮŨA Ť4ũŜ ŧź1ŮŜ, Ť3 ŞaŬŶ ŝšţ8 ūŬŪ- ȃǽȖȐț ȉȐȇȐ. ǥ ȎȂȆȔǽȎ ȌȈǽȔ, ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȌȈǽȔ, ȅ ȎȅȂ ȎȋȄȊǽ-
űŧŜŢŠeũƁz, Ť3 şŧůŝŤũA ūšųaŧŤ ũšŠŪůŨżũũŜ. ŃŠż Ţš ūŧaųŸ ȊȅȂ ȊȂȌȍȂȎȏǽȂȉȋȎȏȅ ȂȀȋ ȊȋǿȘȆ ȍȋȃȁǽȂȏ ȌȈǽȔ! ǯǽȇȃȂ ȅ
ŭeť ſ4ŭŮŸ ūŪŧeţũŹťŴŶ. ňŧcŮŤŞŶ ŝŪ ƈŭŧŷŴŜŞašŮŶ ŝGŶ, ȏșȉǽ Ȋǽ ȏșȉȐ ǾȐȁȂȏ, ȅ ȃȃȂȊȅȂ Ȋǽ ȃȃȂȊȅȂ ǾȂȄ ȉǽȈȂȆȕȂȆ
Ť4Ţš Ť3 ŠaŢš ŠŪ ũaŭŶ ŭũŤ1Šš Ť3Ũżz ūŪŭŹŮŤ1ŮŤ, Ť3 ūŧaųů- ȌȍȋȒȈǽȁȘ. ǥ ǿȎȂ ȋǾȗȂȉȈȂȏ ǾȂȄȇȋȊȂȔȊǽȜ ǾȂȄȁȊǽ ȋȏȔǽȜȊȅȜ.
ŵŷŨŶ ŮaŦw ƅŝŹŵA ƈŮŹŴeũƁš: ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ŭaŨŶ ƈŮżŴŤ- ǪȘȊȂ ȃȂ ȄȁȂȎș ȌȈǽȔ ȁȍǽȀȋȓȂȊȂȊ. ǥǾȋ ǿȊȂȉȈȂȏ ȂȉȐ ǞȋȀ,
ŮšŧŸ, Ť3 ŭhť Ť3 ũŜŬŤŲašŨŸ. ȁǽȃȂ ȁȋ ȊǽȎ ȊȅȄȕȂȁȕȅȆ ȌȍȅȎȂȖȂȊȅȂȉ Ȏǿȋȅȉ, ȅ ȌȈǽȔȐȖȅȉ
ȁǽǿȕȅȆ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȂ ȐȏȂȕȂȊȅȜ, ȏǽȇ ȇǽȇ Ǯǽȉ ȂȎȏș ȅ ȅȉȂȊȐ-
ȂȏȎȜ ǰȏȂȕȅȏȂȈȂȉ.
ľŤ1ŠŹŧŶ ŧŤ ſ3ŭŤ2 Ť3 ƈ ŭŨŤŬeũŷ ŭyŵƁz ŠůŴŤ2 ūŧaųŸ, Ť3 ǟȅȁȂȈ ȏȘ ȏȂȌȂȍș ȌȈǽȔ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȋȏ ȎȉȅȍȅǿȕȂȆȎȜ ȁȐȕȅ
ūŬŤűŪŠsŵšš ƈŮŹŴeũƁš; ʼnŪ Ƈŝw Ť3 ŭŜŨŪůŦŪŬeũƁš ſ3ŠŤ1ũŪ ƅ ȅȎȒȋȁȅȏ ȅ Ȏ ȎȋǾȋț ȐȏȂȕȂȊȅȂ ȌȍȅȊȋȎȅȏ? ǟȌȍȋȔȂȉ, Ȏǽȉȋ-
ŭšŝĮ, ƆŦŪŢš ŮzşŪŮA ũżŦŜz ŨhŭŧšũŜ ũŜ ŭŧŪŞeŭŭŮŞŪ ŠůŴŤ2 ȐȊȅȔȅȃȂȊȅȂ ȅ ȋȁȊȋ Ȏǽȉȋ Ȍȋ ȎȂǾȂ, ȇǽȇ ȊȂȇȋȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋȂ
ũŜŧeşŴŤ Ť3 ƈŦŪŭũżŞŴŤ, ŭŪŦŬůŴašŮŶ Ť3 ƈŮŹŭũsšŮŶ, Ť3 ȏȋȔȅȈȋ ȁȈȜ ȐȉȋǿȋȆ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ, ȏȜȃȂȈȋ ȀȊȂȏȂȏ ȅ ȎȋȇȍȐȕǽ-
ŞƁũŪ2 Ť3ţşũšŮašŮŶ ŭū7Ť1ŮšŧũŪš, Şšŭšŧsŵšš ŭeŬŠŲš ųšŧŪŞżŦŜ, Ȃȏ, ȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȂ ǿȘȃȅȉǽȂȏ ǿȅȊȋ, ǿȂȎȂȈȜȖȂȂ ȎȂȍȁȓȂ ȔȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

Ů0šŭŮŸ ŞũyŮŬšũũzşw ũaŴšşw ųšŧŪŞżŦŜ. ľƁũ0 Ţš ŮŜŦŪŞŪ2 ȈȋǿȂȇǽ, ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȀȋ ȊǽȕȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ. ǟȅȊȋ ȃȂ ȎȅȂ ȂȎȏș
ſ4ŭŮŸ ƈŨŤŧeũƁš: ŭŪŤţşũšŮašŮŶ ŝŪ ŭŶ ūŧaųšŨŶ Ť3 ŭŮŬ†ŭŮŤ, ȎȋȇȍȐȕȂȊȊȋȂ ȐȉȅȈȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȌȈǽȔȂȉ ȎȋȇȍȐȕǽȂȏ Ȏȏȍǽ-
Ť3 ŬaŠŪŭŮŤ ŠyŴů Ť3ŭūŪŧũsšŮŶ ŝlŢeũũŷz, ŧź1Ůŷz ŞŶ ŭŤ1űŶ Ȏȏȅ, ȅ ȁȐȕȐ ȅȎȌȋȈȊȜȂȏ ǾȈǽȃȂȊȊȋȆ ȍǽȁȋȎȏȅ, ȅȄǾǽǿȅǿ ȋȏ ȎȂȆ
ŮzşŪŮŷ2 Ť3ţŝaŞŧŸŴŪ. ōšşw2 ŬaŠŤ ŝlŢeũŤ ūŧaųůŵƁŤ, ƆŦw ȈțȏȋȆ ȏȜȀȋȏȘ. ǬȋȔȂȉȐ ǾȈǽȃȂȊȊȘ ȌȈǽȔȐȖȅȅ, ȅǾȋ ȋȊȅ ȐȏȂ-
ŮjŤ ƈŮżŴŜŮŭz. ȕǽȏȎȜ.
T ũšŭŮzŢaũƁz Ţš, Ů0ŢŠš Ţš ŬšŵŤ2 t ŭyŵƁz ŞŶ ŝŪ- ǫȏ ȊȂȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏȅ, ȅȈȅ Ȕȏȋ ȏȋȃȂ — ȋȏ ȅȉȐȖȂȎȏ-
şaŮŭŮŞŹ, Ť3 ſ4Ţš ƅ ũaŭŶ Ť3ŨżũƁŤ, ũŤŵšŮŷ2, ŭŪŞŪŦůūŧeũũŷz ǿȂȊȊȋȆ ǾȂȁȊȋȎȏȅ, ȇȋȀȁǽ ȋȊǽ ȎȋȂȁȅȊȜȂȏȎȜ Ȏ ȊȅȖȂȏȋț ȁȐ-
Ƈŝw ŭŶ ũŤŵšŮ0ź ŠyűŜ, ƆŦŪŢš ŞhŴŴš ŬżűŪŨŶ; ōŪ Ȓȋȉ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ ǿȘȕȂ, ȅǾȋ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ (ȇȋȀȁǽ
Ť3ũżŨŤ ŝŪ ŭƁ‰ Şŭ‰ ŭŪŞšŬŴaſŨŜ, ŭŪŞšŬŴeũũŜ ŭyŮŸ Ť3 ŝlşŪ- ȋǾȗȂȁȅȊȂȊȘ ǿȎȂ ǿȅȁȘ ȊȅȖȂȏȘ) ȋȊǽ ȋȎǿȂȍȕȂȊȊǽ (ƟƈƖƐƔƌ) ȅ
ůşHŠũŜ ŝGů. T ŮŜŦŪŞhz u5ŝŪ ũŤŵšŮŷ2, ŦaŦw ŞŶ ũaŭŶ ȐȀȋȁȊǽ ǞȋȀȐ, — ȋȏ ȏǽȇȋȆ ȊȅȖȂȏȘ ȇǽȇ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȌȈǽȔ ȅ
ŝŷŞašŮŶ ūŧaųŸ, Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ũeŨŶ ƈŮŹŴeũƁš, ŬŜţyŨũw ȎȐȖȂȂ ǿ ȊȂȉ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, — ȌȋȎȈȐȕǽȆ ȅ ǿȊȂȉȈȅ ȍǽȄȐȉȊȋ.
ŭŧhŴŜ ƈŞżŭŤ.
ń$ŝŪ ūŪŞũšşŠA ųšŧŪŞżŦŶ ŞŭżŨŶ ŬaŠŪŞŜŮŤŭz ŬeŦŶ, ǧȋȀȁǽ ȔȂȈȋǿȂȇ, ȋȎȏǽǿȜ ǿȎȂ, ȋȏȍȂȇǽȂȏȎȜ ȋȏ ȎȍȂǾȍǽ ȅ ȄȈǽ-
Ť3ŨżũƁť Ţš Ť3 ŭŮzŢaũƁť tŬšųeŮŭz, ŭƁ‰ ūŪŞeŬşŶ, Ť3ŧŤ2 ŬŜŭ- ȏǽ ȅ ȋȏ ǿȎȜȇȋȀȋ ȅȉȐȖȂȎȏǿǽ, ǾȍȋȎȅǿ ȏȋ, ȅȈȅ ȍǽȎȏȋȔȅǿ Ȍȋ
ŮŪųŤ1ŞŶ, ūŪ ţaūŪŞŹŠŤ, t ſ4Ţš ƅ ŭŤ1űŶ ūŪūšųeũƁz ŠyŴů ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ȏȋȀȁǽ, ȋȏȏȋȍȀȕȅ ȁȐȕȐ ȋȏ ȄǽǾȋȏȘ ȋ ȎȂȉ, ȁǽȂȏ ȋȊ
tŭŮaŞŤŞŶ, ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŧŭz ſ4ŭŮŸ ŦŶ ŭŞŪšŨY ſ3S ūŬŤŭŹŵeũƁź, ȂȆ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏș ȋǾȍǽȏȅȏșȎȜ ȇ ȌȋȌȂȔȂȊȅț ȋ ȎȂǾȂ ȎǽȉȋȆ,
ƅŭŮŜŞŧsšŮŶ ŭŞŪŝ0Šũů ŠŹťŭŮŞŤ1ŮšŧũŹ t ŞũŹyŠů tŮŪŬ- ȋȎǿȋǾȋȁȅǿȕȅȎș ȋȏ ȁȂȈ ȃȅȏȂȆȎȇȅȒ, ȎȋǿȊȂ ȍǽȄǿȈȂȇǽțȖȅȒ
şaźŵŤűŶ ŮY. ȂȂ.

ōŧ0ŞŪ Ŧ7Ŝ. ǮȈȋǿȋ 21.


ņaŦw t ƇŨũŜşw ƈūŬŜţŠũeũƁz ūŧaųŸ ŬŜŢŠašŮŭz. ǧǽȇ ȋȏ ȐȌȍǽȄȁȊȂȊȅȜ Ȑȉǽ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȌȈǽȔ.

ľũšşŠa Ţš ƇŨŶ, ųyŞŭŮŞšũũŜşw Şŭšşw2 tŭŮŪsŮŤ ŝy- ǧȋȀȁǽ ȃȂ Ȑȉ ȋȏȏȋȍȀȊȂȏȎȜ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȅ,
ŠšŮŶ, Ť3 t ūŪŮ0ūŜ ŨŪŧŞŷ2 ƆŢš ƅ ŭŤ1űŶ ŞŪţũŤ1ŦũšŮŶ, Ť3 ŞŪţ- ǿȋȄȊȅȇȊȐǿ ȋȏ ȌȋȏȋȌȈȂȊȅȜ ȄǽǾȋȏȋț ȋ ȎȂȉ, ȊǽȔȊȂȏ ǿȎȉǽȏȍȅ-
ţŬŤ1ŮŶ ŞŪ ŞũyŮŬšũũzşw ųšŧŪŞżŦŜ, ūŬeŢŠš Ƈŝw ƈŞŤ1ŠŹŞŶ ǿǽȏșȎȜ ǿȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ; ȏȋȀȁǽ, ȐǿȅȁȂǿ ȈȅȓȂ ȂȀȋ ȁȋ
ūŬŤŝhŞŴůź ŝšţ8oŝŬaţũů ŧŤųŤ1ũů t Š0ŧũzşw ƉŦŬšŭŮŶ ȋȏǿȍǽȏȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȄǽȀȍȜȄȊȂȊȊȘȉ ȋȏ ǾȈȐȃȁǽȊȅȜ ȁȋȈȐ, ǿȋ-
ŭŦŤŮaũƁz, ŭƁź2 ūŧaųšŨŶ tŨhŮŤ ŮŵŤ1Ůŭz: ŮaŢš ūŪŞũšşŠA ȌȂȍǿȘȒ ȎȌȂȕȅȏ ȋǾȉȘȏș ȂȀȋ ȌȈǽȔȂȉ, Ȍȋȏȋȉ, Ȍȋ ȎȊȜȏȅȅ Ȏ
ƀŧŪŞŤ1ŠũŪš ŭƁE tŤ1ŨšŮŶ ūŪŦŬŷŞaŧŪ, ŮŪşŠA ŬŜţŧŤ1ųũŷŨŤ ȊȂȀȋ ȚȏȋȀȋ ǾȂȄȋǾȍǽȄȊȋȀȋ Ȍȋȇȍȋǿǽ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȁȐȕǽ ȊȂ ȍǽȄǿȈȂ-
ƈŭŞŪſ1ũƁŤ ŠůŴŤ2 ƈũhŧw ũšŬŜŭŮŪŬşašŨŹť, ŞũyŮŬŸ Ť4ŭŮŤũ- ȇǽȂȏȎȜ ǾȋȈȂȂ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȉȅ ȂȂ ǿȂȖǽȉȅ, ȊȂ ȎȉȐȖȂȊȊȋ ǿȒȋ-
ũŷűŶ ŦŧżŮšť ŝšţŨzŮeŢũw Şű0ŠŤŮŶ, Ť3 nŲ7Y Ť4Ţš ŞŶ Ůať- ȁȅȏ ǿȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȂ ȂȂ ȎȋȇȍȋǿȅȖȊȅȓȘ, ȅ ȏǽȉ ǿȏǽȆȊȂ ȉȋȈȅȏ-
ũŹ Ũ0ŧŤŮŭz, Ť4Ţš ŮŪŨY Ť3 ŞŨŹŭŮŤ1Ůšŧũŷť ŠŜŬŪŞaũƁť ŠaŬŶ, ȎȜ ǫȏȓȐ, ǧȋȏȋȍȘȆ ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȂȀȋ ȁǽȂȏ ȂȉȐ ȉȅȍ ȌȋȉȘȎȈȋǿ,
[ŭŤ1ŬŹųŸ] ŨŤ1ŬŶ ū0ŨŷŭŧwŞŶ ŞŪūeŬŞŷűŶ ūŪŠŜeŮŶ: ŭŶ ũŤ1Ũ- ȇǽȇ ȀȋȏȋǿȋȂ ǿȉȂȎȏȅȈȅȖȂ ȁȈȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȘȒ ȁǽȍȋǿǽȊȅȆ, ȅ
Ţš ŬŜŢŠaŮšŧũŪš Ť3 ŭŪŠšŬŢŤ1ŮšŧũŪš ŞŭsŦƁz ŠŪŝŪŠżŮšŧŤ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ȎȉȅȍȂȊȅȂ, ȍȋȁȅȏȂȈșȊȅȓȐ ȅ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŭŪŞšŬŴašŮŶ ŭŨŤŬeũƁš: ũš ſ4Ţš ūŪŧeţũŷŨŤ ƈŠ0ŝũŹ űŪŮs- ȒȍǽȊȅȏȂȈșȊȅȓȐ ǿȎȜȇȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, — ȊȂ ȏȋ ȎȉȅȍȂȊȅȂ,
ŵšŨů şŧŜş0ŧŷ Ţš Ť3 ƉŝŬŜţŷ, ŭŪŭŮŜŞŧsšŨŪš: ũŪ t ŝlşaşw Ť3 ȇȋȏȋȍȋȂ ȎȋȎȏȋȅȏ ǿ ȊȂȏȍȐȁȊȘȒ ȁȈȜ ǿȎȜȇȋȀȋ ȃȂȈǽțȖȂȀȋ
ŝŢcŮŞšũũŜşw Š¦Ŝ ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞůšŨŪš, ſ4Ţš ŭaŨŶ ŭŪţŤŠa- ȎȉȅȍȂȊȊȘȒ ȎȈȋǿǽȒ ȅ ȌȋȄǽȒ, Ȋȋ ȏȋ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐ-
šŮŶ Š¦Ŷ ŞŪ ƈŮŬ0ŝŹ ƅŝũŪŞŧsšŨŸ. ȂȏȎȜ ǾȈǽȀȅȉ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ǡȐȒȋȉ ȅ ȇȋȏȋȍȋȂ ȎȋȄȅȁǽȂȏ
ȁȐȒ, ȋǾȊȋǿȈȜȂȉȘȆ ǿȋ ȐȏȍȋǾǽȒ ȊǽȕȅȒ (ǬȎ. 50, 12).
ľŶ ŭeť Ţš ƆŦw ŞŪ ŮŞeŬŠŹ ƅşŬŜŢŠeũƁŤ, ƇŨũŜşw ŬŜS, ǟ ȎȅȒ ȃȂ (ȉȅȍȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȅ), ȇǽȇ ǿ ȇȍȂȌȇȋ ȋȀȍǽȃȁȂȊ-
Ť4ŭŮŤũũŷz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, ŨũŪşŪŬŜţŧŤ1ųũŷz ŠŬšŞšŭA ŞŪţ- Ȋȋȉ ȍǽȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋȉ, ǿȋȄȍǽȎȏǽțȏ ǿȎȜȇȋȀȋ ȍȋȁǽ ȁȍȂǿǽ ȅȎ-
ŬŜŭŮaźŮŶ. ľŶ ūŪŭŬeŠũŹťŴšŨŶ Ţš [ŨżŭŮŹ] ŞŪţŠŞŤ1ŢůŮ- ȏȅȊȊȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȌȋȎȍȂȁȅ ȇȋȏȋȍȘȒ ǿȋȄȁǿȅȄǽȂȏȎȜ ȓǽȍ-
ŭz ŭŵ7eũũŷ Ų†ŬŭŦƁz ūŜŧ†Ůŷ ŧźŝŞE: ŭŤ1űŶ Ţš ŞŶ ūŬšŠ- ȎȇȅȆ ȎǿȜȖȂȊȊȘȆ ȔȂȍȏȋȀ ȈțǾǿȅ, ǽ ǿ ȌȍȂȁǿȂȍȅȅ, ȇǽȇ ȌȍȂȁ-
ŠŞeŬƁŤűŶ, ũŜųaŧŪ ŝyŠůŵŜşw ŞżŦŜ, ŭŤ1ŬŹųŸ, ũšŤţşlş0ŧŜũ- ȊǽȔǽȏȅȂ ǾȐȁȐȖȂȀȋ ǿȂȇǽ, ȓǿȂȏȂȏ ȊȂȋȏȗȂȉȈȂȉǽȜ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊ-
ũŜz Ţš Ť3 ũš teŨŧšŨŜz ŲŞŹŮeŮŶ ŬaŠŪŭŮŸ. ňaŮŤ ŝŪ ȊǽȜ ȍǽȁȋȎȏș. ǥǾȋ ȊȂȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏș ȂȎȏș ȉǽȏș ǾȂȄȌȋȌȂȔȂ-
ũšŭŮzŢaũƁš Ƈŝw ſ4ŭŮŸ, ŝšţūŪūšųeũƁz: ŝšţūŪūšųeũƁš Ţš, ȊȅȜ; ǾȂȄȌȋȌȂȔȂȊȅȂ — ǿȊȅȉǽȊȅȜ ȅ ȉȋȈȅȏǿȘ; Țȏȅ — ȌȈǽȔǽ ȅ
ŞũŤŨaũƁz Ť3 ŨlŤ1ŮŞŷ: ŭƁ‰ Ţš, ūŧaųŜ Ť3 ŭŧeţŶ: ŭƁ‰ Ţš, ūŬšŠ- ȎȈȂȄ; ǽ Țȏȅ — ȅȄȀȈǽȃȁǽțȏ ǿȎȂ ȌȍȂȁǿȄȜȏȋȂ (ȌȍȂȃȊȅȂ ȀȍȂ-
ūŬƁ‰ŮƁz (ũŜŞŷŦũŪŞſ1ũƁz) Ť3ţşŧŜŢŠaźŮŶ: ŭŤ6ŨŶ Ţš tŞeŬ- Ȓȅ); Ȍȋ ȅȄȀȈǽȃȁȂȊȅȅ ȃȂ ȎȂȀȋ ȐȁȋǾȊȋ ȌȍȋȔȂȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ
ŢšũũŷŨŶ, ƈŠ0ŝũŹš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧũŷť ūyŮŸ ŭŪŞšŬŴašŮŭz, ȌȐȏș ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȏȋȀȁǽ ȐȎȏȍǽȊȜțȏȎȜ ǿȎȜȇȅȂ ȇ
ŞŪţŝŬŜũsźŵŷŨŶ t ŭŬšŠŷ2 ŝhŞŴŷŨŶ: Ť3 ŭ0ŞŹŭŮŸ ũšţŜ- ȏȋȉȐ ȌȍȂȌȋȊȘ ȅ ȎȋǿȂȎȏș ȎȋȁȂȈȋǿǽȂȏȎȜ ǾȂȄȐȇȋȍȅȄȊȂȊȊȋț.
ţ0ŬũŜ ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ōƁ‰ Ţš Ť3ŭŮŪųaźŮŶ ŬaŠŪŭŮŸ Ť3 ŝlŢeũ- ǫȏ ǿȎȂȀȋ ȎȂȀȋ ȅȎȏȋȔǽȂȏȎȜ ȍǽȁȋȎȏș ȅ ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ȎȉȂȒ ȁȐ-
ũŪť ŠůŴŤ2 ŭŨżűŶ. ȕȂǿȊȘȆ (Ǩȇ. 6, 21).
ŎŪşŠa Ţš Ť3 ŝŪŧżţũšũũŜz ŭŧšţA, ŞŶ ŭŧaŠŦů ūŬšŮŞŪ- ǯȋȀȁǽ ȀȋȍșȇȅȂ ȎȈȂȄȘ ȌȍȂȏǿȋȍȜțȏȎȜ ǿ ȎȈǽȁȋȎȏș, ȎȈȋǿȂȎǽ
ŬsšŮŭz: Ť3 ŭŧŪŞšŭA ŝ9Ɓz Ŧ0ŧŸ ŭŧŜŠŦ† şŪŬŮaũŤ Ť3 ūaųš ŨeŠŜ Ǟȋȃȅȅ ȎȈǽȁȇȅ ǾȘǿǽțȏ ȀȋȍȏǽȊȅ ȅ ȈȐȔȕȂ ȉȂȁǽ ȐȎȏǽȉ (ǬȎ.
ƈŭŮHŨŶ, ŝŷŞaźŮŶ: Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ŨlŤ1ŮŞŹ ŨŪŧeũƁš ŞŶ ŝŧ8şŪ- 118, 103), ȅ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ ȌȍȋȕȂȊȅȂ ȅȄȉȂȊȜȂȏȎȜ ǿ ǾȈǽȀȋȁǽȍȂ-
ŠŜŬeũƁš ūŬšŭŮŬŪsšŮŭz: Ť3 ūŪůųeũƁš ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŭŞŤŠż- ȊȅȂ; ȌȋȐȔȂȊȅȂ ǿ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȄǽȌȋǿȂȁȜȒ (ƐƘƟƚƖƩƘ) Ȋǽ-
ũƁť, ŬaŠŪŞŜũƁš ŭeŬŠŲŜ ŭyŮŸ. ōŪ ƈūŪŞaũƁšŨŶ ũšūŪŭŮhŠ- ȌȋȈȊȜȂȏ ȎȂȍȁȓȂ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȍǽȁȋȎȏȅ ȅ ȊȂȋȌȍȋǿȂȍȃȅȉȋȆ Ȋǽ-
ũŷŨŶ, Ť3 žŦŤ ŭyŵŷŨŶ ŞŶ ųaŭŮŤ ũŜųaŧŜ: ŭŤ1ŨŶ ŞŦyŭŜ ȁȂȃȁȋȆ, ȔȂȍȂȄ ȇȋȏȋȍȐț ȁȐȕǽ, ȇǽȇ ȌȍȂȁǿȇȐȕȂȊȅȂ ȊȂǾȂȎȊȋ-
Ť3ŭŦyŭŪŨŶ ūŬƁwŝŵaźŵŤŨŭz ŭŶ ũŤ1ŨŤ, Ť3 ūŬšŞŪŭűŪŠsŵš ŝŪ- Ȁȋ (ƚƠƜƌƘƊƤƘ), ȐȃȂ ȎȂȆȔǽȎ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȋȌȘȏ ȅ ȔǽȎȏȅȔȊȋ Ȍȋ-
şaŮŭŮŞŪ ŝlşŪŭŮŤ ŬŜţůŨŹŞaźŵŤŨŶ t ųaŭŮŤ, ūŪ şlźŵš- ȄȊǽȂȏ ȔȍȂȄȉȂȍȊȋȂ (ƠƛƐƜƍƚƖƔƕƧ) ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ ǾȈǽȀȋȎȏȅ Ǟȋȃȅ-
Ũů: ŞŦůŭŤ1Ůš Ť3 ŞŤ1ŠŤŮš ƆŦw ŝlşŶ şDŸ, ŬaŠŪŞŜũƁš ūŬŞdũŷűŶ, ȂȆ, Ȍȋ ȎȇǽȄǽȊȊȋȉȐ ǡǽǿȅȁȋȉ: ǿȇȐȎȅȏȂ ȅ ȐǿȅȁȅȏȂ, ȇǽȇ ǾȈǽȀ
ŬaŠŪŭŮŸ ūŬaŞŷűŶ, ŭŧaŠŪŭŮŸ ŭŨŤŬeũũŷűŶ ŭyŵŤűŶ, ūŧaųů- ǠȋȎȌȋȁș (ǬȎ. 33, 9), — ǿȂȎȂȈȅȂ ȌȍǽǿȂȁȊȘȒ, ȍǽȁȋȎȏș ȔȂȎȏ-
ŵŤűŶ ſ3şw2 ŬaŠŤ ƈŮŹŴeũƁš. ȊȘȒ (ƐƠƓƈƤƘ), ȋȏȍǽȁǽ ȐȊȅȔȅȃȂȊȊȘȒ ȅ ȐȏȂȕȂȊȅȂ ȌȈǽȔȐȖȅȒ
ǢȀȋ ȍǽȁȅ.
œŮŪ2 u5ŝŪ; ŀŪ ŭšşH ŧŤ ƆŢš ƈŮŹŴeũƁz, Ť3 ŭjŤ ŧŤ ſ3ŠŤ1ũŤ Ǵȏȋ ȃȂ? Ǫȋ ȜǿȈȜȂȏȎȜ Ȉȅ Țȏȋ ȂȁȅȊȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȁǽȍǽȉȅ
ŭŵ7eũũŜşw ƅŝŬůųeũƁz ŠaŬŷ; ń# ųŤ1ŭŮŹš ŭŤ1űŶ ũŤŦaŦŪŢš ŧŤ ȎǿȜȖȂȊȊȋȀȋ ȋǾȍȐȔȂȊȅȜ [Ȏ ǣȂȊȅȒȋȉ]? ǥ [ȊǽȍȜȁȐ Ȏ Țȏȅȉ] ȊȂ
kŞŧsšŮŶ ŭšŝE, ƅŨhŞŴŤŨŭz ŝlŢeũũŷŨŶ ūŧaųšŨŶ Ť3 ǾȐȁȂȏ Ȉȅ ǣȂȊȅȒ ȋȏȇȍȘǿǽȏș ǮȂǾȜ ȂȖȂ ǾȋȈȂȂ ȜǿȊȋ ȁȐȕǽȉ
ƅųŤŵſ1ũũŷŨŶ, Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŨŤ ƈŦŬŜŭŤ1ŞŴŷŨŭz ũšŞżŭŮ- (ƣƠƢƩƘ) ȏȂȒ, ȇȏȋ ȐȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋǿǽȈȎȜ ȅ ȋȔȅȎȏȅȈȎȜ ǾȈǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ũŤųšŭŦŤ, ŮŜŦŪŞhűŶ ŠyŴŶ ŢšũŤ1űŶ; ʼnŤŦaŦŪŢš. ń# ũhũŹ ȃȂȊȊȘȉ ȌȈǽȔȂȉ, ȅ ȐȇȍǽȎȅȈȎȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ ȇǽȇ ȊȂǿȂȎȏǽ?
Ƈŝw Şŷ2 Ť3ţ8 şŪŮHŞŷűŶ ŭyŵŤűŶ ŦŪ ƅşŧŜş0ŧŜũƁź t ǪȂ ȅȊǽȔȂ. Ǫȋ Ȅǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ȉȘ ȎȇǽȃȂȉ ȏȂȌȂȍș, ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȋȏ
ţaŞŤŭŮŤ, Ť3 žŦŤ şlźŵŤűŶ ŦŶ ũaŨŶ: ŠŜ ũš ŞŪţşlšŴŤ ȄǽǿȅȎȏȅ, ȀȋȏȋǿȘ ǿȅȊȅȏș ȊǽȎ, ȀȋǿȋȍȜ ȏǽȇ: «ǪȂ Ȁȋǿȋȍȅ ǿȋ
Ť4ŨšũšŨŶ şDũŤŨŶ, žŵš ŧŤ Ţš ũŤ2, tŞeŬŢŤŨŶ Ť4Ũz ŮŞŪE ȅȉȜ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȅȊǽȔȂ ȏǿȋȂ ȅȉȜ, ȇǽȇ ȄȈȋȂ ǾȐȁȂȏ ȋȏǿȂȍȃȂȊȋ, ȅ
ƆŦw ŧůŦaŞŪ, ŦŧšŞſŮŷ2 Ť3 ŧŢšŭŧHŞƁz ũŜ ŮS ŭŧŜşaźŵš Ť3 Ȍȍȋȏȅǿ ȏȂǾȜ ȎȈȋȃǽȏ ȅ ȍǽȎȌȍȋȎȏȍǽȊȜȏ ȇȈȂǿȂȏȘ ȅ ȈȃȂȎȈȋ-
ŬŜţŭŧŜŞŧsźŵš. ōƁ‰ u5ŝŪ Ť3 ũhũŹ ūŬšũšŝŬeşŴŤ Ũŷ2, ǿȅȜ. Ǫȋ ȊȂ ǾȐȁȂȉ ȄǽȉȂȔǽȏș ȚȏȅȒ ȈțȁȂȆ, ȅ ȏȂȌȂȍș ȁǽǿǽȆȏȂ
ŠŜŧšųaš ūŬŪŤţŞ0ŠŤŨŶ ŭŧ0ŞŪ ŭƁE, ±Ţš ŭ™ŷűŶ nŮſ1ŲŶ ȌȍȋȁȋȈȃǽȏș ȊǽȕȂ ȎȈȋǿȋ, ȀȋǿȋȍȜ ȎȈȋǿǽȉȅ ȎǿȜȏȘȒ ȋȏȓȋǿ, ǿ
ũaŴŤűŶ Ť3 ŞżŬůźŵš, Ť3 şlźŵš Ť3 ŦŪ ƉũŹŨŶ ţŬsŵš, Ť3 ȊȅȒ ȐȎȏȍȂȉȈȜȜ ǿȄȋȍ ȎǿȋȆ ȅ ȐǾȂȃȁǽȜ Țȏȅȉ ȁȍȐȀȅȒ. ǥǾȋ Ȁȋ-
ūŬ0ųƁŤűŶ ƈŞŹŵŜŞaźŵš. ľżŬŪŞŜűŶ ŝŪ, şlšŮŶ, ŮżŨŢš Ť3 ǿȋȍȅȏ ǬȅȎǽȊȅȂ: Ȝ ǿȂȍȋǿǽȈ, ȅ ȌȋȏȋȉȐ ȀȋǿȋȍȅȈ (ǬȎ. 115, 1),
ŞŪţşŧŜş0ŧŜűŶ, Ť3 Ũŷ2 ŞżŬůšŨŶ ŮżŨŢš Ť3 şlšŨŶ. ȅ: ȉȘ ǿȂȍȐȂȉ, ȌȋȏȋȉȐ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȉ (2 ǧȋȍ. 4:13)

ōŧ0ŞŪ Ŧ7Ş. ǮȈȋǿȋ 22.


ķ ūŬŪŭŞŹŵeũƁŤ ŝ9eŭŮŞšũũŹ Ť3 ſ4Ţš ǫ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȅ ȅ ȋ
ŞŶ ũeŨŶ ŞŤŠżũƁŤ. ȍȋȃȁǽȂȉȋȉ ȋȏ ȊȂȀȋ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȅ.

Ł#şŠa ŝŪ ŞŭsŦŜ ŭŮyŠũŜ ŭŮŬaŭŮŸ ŞŭeŧũŜ tşũaũŜ ŝy- ǧȋȀȁǽ ȅȄȀȊǽȊǽ ǾȐȁȂȏ ǿȎȜȇǽȜ, ȀȊȂȄȁȜȖǽȜȎȜ ǿ ȊǽȎ
ŠšŮŶ, Ť3 ƇŨŶ, ƆŦŪŢš ƈŢE ūŬšŠŞŜŬŤ1ŞŴŪ kŞŤ1ŧŪ ſ4ŭŮŸ ŭŧ0ŞŪ ȎȏȍǽȎȏș, ȅ Ȑȉ, ȇǽȇ ȐȃȂ ȎȇǽȄǽȊȋ ǿȘȕȂ, ǿȋȄǿȍǽȏȜȎș ȇ ȎȂǾȂ ȅ ȇ
ŭƁE, ŭŜŨŜşŪ2 ŦŶ ŭšŝĮ, Ť3 ūŬHųƁz ŠůŴſ1Şũŷz ŭŤ6ŧŷ ƅŝŬŜŮŤ1ŞŶ ȁȍȐȀȅȉ ȎȅȈǽȉ ȁȐȕȂǿȊȘȉ, ǿȋȄȁȂȈȘǿǽȊȅȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ
ŞŭšŭŪŞšŬŴeũũw, ŞŪţŠżŧŜũƁšŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ŧźŝŪůŠŪŝ- ǾȈǽȀȋȐȇȍǽȎȅȏ ȁȐȕȐ, ǿȎȂ ȌȍȋȎȏȅȍǽȜȎș ȇ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȂȆȕȂȉȐ,
ŬŤ1ŮŶ ŠyŴů, ūŬšŠ8ŤŠhť ũŜ ŭŪŞšŬŴeũŴšš: Ť3 ŠżzŮſŧũŜ ſ3ŵE ȂȖȂ ȅ ȂȖȂ ȁȂȜȏȂȈșȊȘȂ ȌȋȈǽȀǽȜ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȜ, ȌǽȔȂ ȅ ȌǽȔȂ Ȏ
ŞŪŭűŪŢŠſ1ũƁz ūŪŧŜşaz, Ť3 ũŜŤūaųš, ŝGů, ūŪŨŪşaźŵů, ǞȋȃȅȂȆ ȌȋȉȋȖșț ȎȂǾȜ ȋȉȘǿǽȜ: ȏȋȀȁǽ ȋȊ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȒȐȁȋȂ
ƅŨŷŞaz ŭšŝE, ũš Ů0ųƁź ƆŢš ŧůŦaŞŜşw ƅųŤŵašŮŶ ūżũz- ȋȏȍȂǿǽȂȏ, Ȋȋ ǿȋȋǾȖȂ ǿȎȂ ȌȍȅǿȒȋȁȜȖȂȂ ȀȋȊȅȏ ǿȋȊ, ȒȋȏȜ ǾȘ
ţz, ũŪ [Ť3] ŞŭE t ŞũĮ ŞŴeŠŴŪ t ŭŬšŠŷ2 ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, žŵš ŝŷ ȋȊȋ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃǽȈȋ ȅ ȇ ȁȋǾȍȋȆ ȔǽȎȏȅ. ǥ ǿȋȎȏȂȇȕȅ ǿȘȕȂ
Ť3 ŝŧaşŴƁz ŝhŧŪ ųaŭŮŤ, Ť3 ŨhŭŧŤ: ŞũšşŠa Ţš ŨhŭŧſũũŜ Ť3 ǿȎȂȀȋ ȉȘȎȈȂȊȊȋȀȋ ȅ ǿȎȜȇȅȒ ȊȂ ǾȂȄȉȂȔȏǽȏȂȈșȊȘȒ ȋ ȊȂȉ
ũšŝšţŨŹųنũũŜ ƅ ŭŤ1űŶ ŬŜţůŨBũƁz ūŬšŞŪţŴeŠŶ, Ť3 Şŭ‰ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ, ȅ ǿȎȂ ȏȋ Ȍȋ ȈțǾǿȅ ȅ ȍǽȁȅ ȈțǾǿȅ ȇ ǞȋȀȐ ȋȏ-
ŝGŪŧźŝŤ1Şw ŞŦyūŹ Ť3 ŝGŪŧźŝeţũw tŧŪŢŤ1ŞŶ, şŧyűŶ Ţš, Ť3 Ȉȋȃȅǿ, ȇǽȇ ȀȈȐȒȋȆ ȅ ȊȂȉȋȆ (Ȏȉ. ǬȎ. 37, 14), ȌȍȂȁȎȏȋȅȏ Ǟȋ-
ũżŨŶ, ūŪ ūŤ1ŭŜũũŪŨů, ūŬšŠŭŮaũŤŮŶ ŝGů: ŮŪşŠA ŭŧ0ŞŪ t ȀȐ. ǯȋȀȁǽ Ȑȉ ȐȁȂȍȃȅǿǽȂȏȎȜ ȋȏ [ȇȋȎȊȋȀȋ] ǿȂȖȂȎȏǿǽ ȍȐȇǽȉȅ
ŞšŵšŭŮŞA ƈŠšŬŢŜŞašŮŶ, Ť3 ŞŪwŝŬŜŢašŮŶ ş0ŬũŹťŴšš ŞŪ- (ƢƈƜƔƌ) Ǟȋȃșȅȉȅ ȅ ǾȂȎȌȍȂȌȜȏȎȏǿȂȊȊȋ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ȋǾȍǽȄ
wŝŬŜŢeũƁš ŞŪ ŞŭsŦŪť ŭŞŪŝ0ŠŹ, žŦŤ ũŤųšŭŪŨyŢš t ŞũżŴ- ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ (ƓƐƔƧƟƌƟƒ) ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȈȂȊȅȜ (ƌƘƇƛƖƌƞƒ).
ũŤűŶ ŞŪ ŠŞeŬŸ ŮŪŧŦyŵů: ŞũyŮŬšũũŹť ŝlşŪŠaŮŤ ũŜ ŧyų- ǯȋȀȁǽ ȊȅȔȏȋ ǿȊȂȕȊȂȂ ȊȂ ȏȋȈȔȂȏ ǿ ȁǿȂȍȅ Ȑȉǽ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ
Ŵšš ūŬšůųŤũsźŵšť, Ť3 ũšŤţŬšųeũũŷŨŶ ſ4Ţš ſ4ŭŮŸ ūŬšŭŧaŞ- ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȁȂȍȃȅȏ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȂ ǿ ȊǽȅȈȐȔȕȂȉ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȅ ȅ
ũŹťŴšš, ŭŞżŮŪŨŶ ƅŭƁzŞaźŵšť ŞũyŮŬſũũzz, Ť3 ŭŪŞšŬ- ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ, — Ȕȏȋ ȌȍȂȁȅǿȊȋ, — ȎǿȂȏȋȉ ȋȎȅȜǿǽȂȏ ȂȀȋ,
Ŵaźŵšť ŞũyŮŬšũũzşw ųšŧŪŞżŦŜ. ŀũź1 Ţš ƅţŜŬŤ1ŞŴů, Ť3 ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐȜ Ȏȅȉ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ ȏǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŠšũũŤ1ŲŹ ŞŪţŭƁsŞŴšť ŞŶ ŭšŬŠŲaűŶ ũaŴŤűŶ, ūŪ ŞšŬű0Ş- ȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȁȂȊș ȋȄǽȍȅȏ ȅ ȐȏȍȂȊȊȜȜ ȄǿȂȄȁǽ ǿȋȄȎȅȜȂȏ ǿ
ũŪŨů ŞŪ ƋūcŧŹűŶ, Ť3ŭű0ŠŤŮŶ ūŪ ūŬbŬ0ųšŭŦŪŨů ƉũŪŨů ŭŧŪŞš- ȎȂȍȁȓǽȒ ȊǽȕȅȒ (2 ǬȂȏȍ. 1, 19), ȏȋȀȁǽ, Ȍȋ ȌȍȋȍȋȔȂȎȇȋȉȐ
ŭŤ2, Ť4ŭŮŤũũŷť ųšŧŪŞżŦŶ, ũŜ Ť4ŭŮŤũũŪš ŠżŧŪ ŭŞŪE: Ť3 ŭŞżŮŶ ȎȈȋǿȐ, ǿȘȒȋȁȅȏ ȅȎȏȅȊȊȘȆ ȔȂȈȋǿȂȇ Ȋǽ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ȁȂȈȋ ȎǿȋȂ
ŭeť Ť3Ũżz ŞŶ ūůŮŤ2, ŞŪŭű0ŠŤŮŶ Ť3ŧŤ2 ŞŪţŞŪŠŤ1ŨŸ ŝŷŞašŮŶ, (ǬȎ. 103, 23), ȅ, ȌȋȈșȄȐȜȎș ȎǿȂȏȋȉ ȏȂȉ, ȂȉȈȂȏȎȜ ȌȐȏȅ, ȇȋȅȉ
ũŜ ş0Ŭŷ Şżųũŷz: Ť3 ŨƁŬŪūŬšŞhŴŴŤűŶ ŞŶ ŭeŨŶ ŭŞżŮŹ ǿȋȄǿȋȁȅȏȎȜ Ȋǽ ȀȋȍȘ ǿȂȔȊȘȂ ȅ ȌȍȂȉȣȍȊȘȒ ǿȂȖȂȆ ǿȋ ȎǿȂȏȂ
Şšŵeť, q ųůŠšŭE, ţŬŤ1ŮšŧŸ ŝŷŞašŮŶ: ũšŬŜŭūŬzşazŭz, Ť3ŧŤ2 ȋȊȋȉ, ȋ ȔȐȁȋ, ȄȍȅȏȂȈȂȉ ȁȂȈǽȂȏȎȜ: ȊȂ ȋȏȁȂȈȂȊȊȘȆ ȋȏ ȏȂȈǽ
ŬŜŭūŬzşazŭz t ŭūŬšŠŞaŬŴŜşw ŞŶ ũŜųaŧŹ ŞšŵšŭŮŞA, ǿȂȖȂȎȏǿǽ (ƠƖƔƕƧ), Ȏ ȇȋȏȋȍȘȉ ǾȘȈ ȎǿȜȄǽȊ Ȏ ȎǽȉȋȀȋ ȊǽȔǽȈǽ,
ƆŦŪŢš ŞżŭŮŸ ūyŮŸ ŭeť: ũš ŝŪ2 ŨhŭŧŤ ŨšųŮaŮšŧũŷŨŜ ȅȈȅ ȋȏȁȂȈȂȊȊȘȆ ȋȏ ȊȂȀȋ, ǿ ȄǽǿȅȎȅȉȋȎȏȅ ȋȏ ȐȍȋǿȊȜ (ƞƟƇƏƔƚ)
ŞŪŭű0ŠŤŮŶ ŦŬŤŧ0ŨŜ, ƆŢš Şŭ‰ žŦŤ ŭŧŹūA ƅŝű0ŠŤŮŶ, ũŤŢE ȍȋȎȏǽ. ǥǾȋ ȌȋȁȊȅȉǽȂȏȎȜ ȊȂ Ȋǽ ǿȋȋǾȍǽȃǽȂȉȘȒ ȇȍȘȈșȜȒ ȍǽ-
ƅ tŭyŮŭŮŞůźŵŤűŶ ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ, ũŤŢE ƅ ūŬšŞŪŭŴeŠ- ȄȐȉǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ ǾȈȐȃȁǽȂȏ, ȇǽȇ ȎȈȂȌȋȆ, ȊȂ ȅȉȂȜ ȏȋȔȊȋȀȋ ȅ
ŴŤűŶ ŨhŭŧšũũŷűŶ, Ť3ţŞżŭŮũŪš Ť3 ũšŭůŨũżũũŪš ūŪŭŮŤŢe- ǿȂȍȊȋȀȋ ȌȋȊȅȉǽȊȅȜ: Ȋȅ ȋ ȋȏȎȐȏȎȏǿȐțȖȂȉ ǿȅȁȅȉȋȉ
ũƁš ŬŜţůŨŹŞaźŵŤ: ũŪ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŞŪŭű0ŠŤŮŶ, ũšŤţŬšųeũ- (ƌƔƞƓƒƟƇ), Ȋȅ ȋ ǿȘȎȋȇȋȉ ȅ ȊȂȁȋȎȏȐȌȊȋȉ ȉȘȎȈȂȊȊȋȉ. Ǫȋ
ũŪź Š¦Ŝ ŭŤ1ŧŪź, Ť3 Š¦0ŞũŷŨŶ Ť3 ũšŤţŬšųeũũŷŨŶ ŬŜţůŨżũƁ- ǿȋȎȒȋȁȅȏ ȅȎȏȅȊȊȋ, ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋț ȎȅȈȋț ǡȐȒǽ, ȅ ȊȂǿȘȍǽ-
šŨŶ ũšŤţŬšųſ1ũũŷz şlŷ ŭŧhŴŤŮŶ, Ť3 ŞŤ1ŠŤŮŶ ũšŞŤ6ŠŤŨŜz: ȄȅȉȘȉ ȁȐȒȋǿȊȘȉ (ƛƘƐƠƗƌƟƔƕƉ) ȍǽȄȐȉȂȊȅȂȉ (ƌƘƟƊƖƒƣƒ)
Ť3 ųůŠšŭŤ2 ŭšşw2 ŞeŭŸ ſ4Ţš tŭź1Šů ſ4ŭŮŸ Ţš Ť3 ŝŷŞašŮŶ, žŵš Ť3 ȎȈȘȕȅȏ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȂ ȎȈȋǿǽ (2 ǧȋȍ. 12, 4), ȅ ǿȅȁȅȏ ȊȂǿȅ-
tŪũyŠů tű0ŠŤŮŶ: Ť3 ŝšţ8ŮŬyŠũŷŨŤ ūŹŭũŪūBũƁŤ ŬšŮŤ1Ůŭz, ȁȅȉȋȂ. ǥ ȋȊ ǾȐȁȂȏ ȌȋȈȊȋȎȏșț ǿȋȎȒȅȖȂȊ ȔȐȁȋȉ, ȁǽȃȂ ȇȋ-
žşGŧŶ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Ť4ũŶ ũŜ ţšŨŧŤ2 ŝ9Ɓť ŝhŞŶ: Ť3 ŭŪŝ0ź Ȁȁǽ ȋȏȎȐȎȏȎǿȐȂȏ ȏǽȉ, ȅ ǾȂȄ ȏȍȐȁǽ ȎȋȌȂȍȊȅȔǽȏș
ŞŭsŦŶ ŞŤ1ŠŶ ŭŪţŠaũƁz ŦŶ ũšŨY ūŬŤŞeŠŶ, ūŪũeŢš Ť3 ŭaŨŶ (ƞƠƘƌƎƤƘƊƑƐƟƌƔ) Ȏ ȊȂȐȏȋȉȅȉȅȉ ǽȊȀȂȈșȎȇȅȉ Ȓȋȍȋȉ, ȅȎȏȅȊȊȋ
ŞŶ ūŬŤųaŭŮƁŤ ŞŭżűŶ, Ť3 ŭyŵŜşw Ţš ūŬšŞhŴš ŞŭżűŶ ūŬŤ- Ȏȏǽǿ ȁȍȐȀȅȉ ǽȊȀȂȈȋȉ Ǟȋȃșȅȉ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ; ȅ ȔȂȍȂȄ ȎȂǾȜ Ȍȍȅ-
ųŜŵašŮŭz ũhũŹ, ŠŜ Ť3 ƉŝŬŜţŜ Ť3ţŞŹŭŮũŪůŞżŠŹũũŪŭŮŸ ǿȋȁȅȏș ǿȎȜȇȋȂ ȎȋȄȁǽȊȅȂ (ƕƟƊƞƒ) ȇ ǞȋȀȐ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȅ Ȏǽȉ
ŝyŠšŮŶ. ȌȍȅȔǽȎȏȂȊ ȇȋ ǿȎȂȉȐ, ǽ ȏǽȇȃȂ ǯȋȉȐ, ȇȏȋ ȌȍȂǿȋȎȒȋȁȅȏ ǿȎȂ,
ȁǽǾȘ ȌȋȇǽȄǽȏș Ȕȏȋ ȋȊ ȊȂȎȂȏ ȏȋȔȊȘȆ (ƌƕƜƔƍƉ) ȋǾȍǽȄ ǞȋȃȅȆ
(ƓƐƊƌ).
ŎżŨŢš şlšŮŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷť ũjŧŶ: ƆŦw ƈŨA ƈŭŮŬŪe- ǬȋȔȂȉȐ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǪȅȈ Ȁȋǿȋȍȅȏ: «ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ Ȑȉǽ
ũƁš ſ4ŭŮŸ, ŞŷŭŪŮA ŨhŭŧšũũŜ, ũŝcũů ŴaŬů ūŪŠ0ŝũŜ: ŦŶ ũšŨy ȊǽȎȏȋȜȖȂȂ ȂȎȏș ȉȘȎȈȂȊȊǽȜ ǿȘȎȋȏǽ, ȓǿȂȏȐ ȊȂǾȂȎȊȋȉȐ Ȍȋ-
Ţš Ť3 ŭŞżŮŶ ŭ™hz ŎŬbŲŷ, ŞŪ ŞŬeŨz ŨlŤ1ŮŞŷ ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ń# ȁȋǾȊǽȜ, ǿ ȇȋȏȋȍȐț ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȅȏǿȘ ȌȍȅȎȂȖǽȂȏ ȅ ȎǿȂȏ
ūaŦŤ: žŵš ŦŮŪ2 ű0ŵšŮŶ ƈŞŤ1ŠŹŮŤ ƈŨA ƈŭŮŬŪeũƁš, ŠŜ ŧŤ- ǮǿȜȏȘȜ ǯȍȋȅȓȘ». ǥ ȋȌȜȏș: «ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȒȋȔȂȏ ǿȅȁȂȏș Ȑȉ ǿ
ŴŤ1ŮŶ ŭšŝE ŞŭżűŶ ūŪŨŷŴŧeũƁť, Ť3 ŮŪşŠA ƇţŬŤŮŶ ſ3şŪ2 ȊǽȎȏȋȜȖȂȉ ȂȀȋ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ, ȌȐȎȏș ȐȌȍǽȄȁȊȅȏ ȎȂǾȜ ȋȏ ǿȎȂȒ
ŭŜūŰjŬů, Ť3ŧŤ2 ũŝcũů ŴaŬů ūŪŠ0ŝũŜ. ōƁe Ţš ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŝšţ8 ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ, ȏȋȀȁǽ Ȑǿȅȁȅȏ ȂȀȋ ȌȋȁȋǾȊȘȉ ȎǽȌȑȅȍȐ, ȅȈȅ
ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, t ũšŞŪţŨ0ŢũŷűŶ ſ4ŭŮŸ: ŝGŜ ŝŪ ūŪŮŬeŝŜ ȊȂǾȂȎȊȋȉȐ ȓǿȂȏȐ. Ǫȋ ȚȏȋȀȋ ȎȁȂȈǽȏș ȊȂȈșȄȜ ǾȂȄ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ſ4ŭŮŸ ŭŪŠżťŭŮŞůźŵŜ, Ť3 ƈūŪŦŪzŞaźŵŜ ũŜ ũeŨŶ ŭŬ0Šũŷť ȎȏȅȜ: ȅǾȋ ȁȈȜ ȎȂȀȋ ȌȋȏȍȂǾȊǽ ȌȋȉȋȖș ǞȋȃȅȜ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ŭŞżŮŶ. ń# ŭ™hť ŠƁŜŠ0űŶ: ŠŞA, şlšŮŶ, ũaŨŶ ŝlşŪŠaŮŸ ȊȋȀȋ ǢȀȋ ȎǿȂȏǽ ȅȄȈȅȜȊȅȂ». ǥ ǡȅǽȁȋȒ ȎǿȜȏȘȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȏǽȇ-
ŭ™az ŦRŵeũƁšŨŶ ƈŭŞŪsšŮŶ. ń$űŢš ſ3ŠŤ1ũŪš ŝšţŨżŬũŹ ȃȂ: «ȁǿǽ ǾȈǽȀǽ ȌȋȁǽȂȏ Ȋǽȉ ȎǿȜȏǽȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȔȍȂȄ ȇȍȂȖȂ-
ŠŬůşaşw ūŬšŞŪŭű0ŠŤŮŶ. ķŝũŪŞŧsšŮŶ ŝŪ ũaŭŶ ŞŶ ŞŪŠĮ, Ť3 ȊȅȂ, ȅȄ ȇȋȅȒ ȋȁȊȋ ǾȂȄȉȂȍȊȋ ȌȍȂǿȘȕǽȂȏ ȁȍȐȀȋȂ: ȌȂȍǿȋȂ ȏȋ,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ſ4Ţš ūŪ ƉŝŬŜţů ūŬŪŭŞŹŵašŮŶ, ŞŭsŦů ŭŦŞeŬũů şŬŹűA ũa- Ȕȏȋ ȋȊǽ ȋǾȊȋǿȈȜȂȏ ȊǽȎ ǿ ǿȋȁȂ, ȅ ȋȎȅȜǿǽȂȏ ȏȋ, Ȕȏȋ ȂȎȏș ǿ ȊǽȎ
Ŵšşw tŨŷŞaźŵŤ: ŠŬůş0š Ţš ƅŢŤŠašŮŶ ŠŜ ŭŶ ũaŨŤ ŭŪ- Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ Ǟȋȃȅț, ȋȏȗȂȉȈȜ ǿȎȜȇȐț ȊȂȔȅȎȏȋȏȐ ȀȍȂȒȋǿȊȐț ǿ
ŠżŧŜšŮŶ. Ł#şŠA u5ŝŪ ũŜųũeŮŶ ƇŨŶ ŭŪ Ũũ0şŤŨŶ ƅŵů- ȊǽȎ; ȁȍȐȀȋȂ ȃȂ ȏȋ, Ȕȏȋ ȋȊǽ ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȏș ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ŵeũƁšŨŶ Ť3ŭŦyŭŶ ūŬƁŤŨaŮŤ ŝlşŪŭŮŤ Şŭšŭ™aşw Š¦Ŝ, ŮŪşŠA Ȋǽȉȅ. ǥȏǽȇ, ȇȋȀȁǽ Ȑȉ ȊǽȔȊȂȏ ȌȋȈȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ǿȇȐȕǽȏș
Š0ŧŢũŤ ſ3ŭŨŷ2 ŞŤ1ŠŹŮŤ, ƆŦw ũŜųŤũašŮŶ ŝlşŪŠaŮŸ, žŦŤ ǾȈǽȀȋȎȏȘȊț ǮǿȜȏǽȀȋ ǡȐȒǽ, ȏȋȀȁǽ ǿȂȁǽȏș ȁȋȈȃȊȘ ȉȘ, Ȕȏȋ
ŢŤŞŪũŜūŤŭŪŞaŮŤ ũŜ ſ4Ţš ūŪ ƉŝŬŜţů, ſ4Ţš ūŪ ūŪŠ0ŝƁź. ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȇǽȇ ǾȘ ȃȅǿȋȌȅȎǽȏș ǿ ȊǽȎ Ȋǽ ȏȋȉ, Ȕȏȋ
ŎżŨŢš ƅŵůŵeũƁš Ƈŝw ŭƁE, kŞŧsšŮŶ ũaŨŶ ŞŪwŝŬŜŢašŨŪ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ, ȏȋŌ, Ȕȏȋ Ȍȋ ȌȋȁȋǾȅț: ȏǽȇ Ȕȏȋ ȔȐǿȎȏǿȋ ȏȋ Ȍȋȇǽ-
ŝhŮŤ ſ4Ţš ūŪ ūŪŠ0ŝƁź: ŭŪŞšŬŴeũŭŮŞŪ Ţš ūŪŠ0ŝƁz, t ūŬŪ- ȄȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȉȘ ȋǾȍǽȄȐȂȉȎȜ ǿ ȌȋȁȋǾȅȂ; ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋ ȃȂ
ŭŞzŵeũƁz ƈŬŜţůŨżšŨŶ. ń# ūaŦŤ: Š¦0Şũůź ŧźŝ0ŞŸ ũš Ũ0- ȌȋȁȋǾȅȜ ȌȋȄȊǽȂȉ ȅȄ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȜ». — ǥ ȋȌȜȏș: «ȁȐȒȋǿ-
ŢšŮŶ ŦŮŪ2 ŭŮzŢaŮŤ, žŵš ũš ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ Ť3ţŞżŭŮŞŪŞŜũƁŤ ȊȋȆ ȈțǾǿȅ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȏȜȃǽȏș, ȂȎȈȅ ǿȌȋȈȊȂ ȐȁȋȎȏȋ-
ūŬŪŭŞŹŮŤ1Ůŭz t ŭ™aşw Š¦Ŝ. İŵš ŝŪ ũš ŭŪŞšŬŴeũũŹ ſ4Ţš ūŪ ǿȂȍȅȏȂȈșȊȋ ȊȂ ȌȍȋȎǿȂȏȅȏșȎȜ ȋȏ ǮǿȜȏǽȀȋ ǡȐȒǽ: ȅǾȋ ȂȎȈȅ Ȑȉ
ūŪŠ0ŝƁź ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ŭŞżŮŪŨŶ ŞŪŭūŬƁŤ1ŨšŮŶ ƇŨŶ, ȔȍȂȄ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȂ ȊȂ ȌȍȅȅȉȂȏ ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊ-
Şŭ‰ Ƈŝw ūŬHųŜz ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ Ť3ŨżŮŤ Ũ0ŢšŮŶ: ŭŪŞšŬ- ȎȏǿȂ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ Ȍȋ ȌȋȁȋǾȅț, ȏȋ ȒȋȏȜ ǿȎȂ ȁȍȐȀȅȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
Ŵeũũŷz Ţš ŧźŝŞE ſ3ŵE ũš ūŬŤųaŭŮšũŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ. Ȉȅ ȉȋȃȂȏ ȋȊ ȅȉȂȏș, ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȃȂ ȈțǾǿȅ ǿȎȂ ȂȖȂ ȋȎȏǽ-
ȂȏȎȜ ȊȂȌȍȅȔǽȎȏȊȘȉ».
ŎaŦŪŢŠš Ţš Ť3 ŭ™aşw ŭŜaŦŜ ŭŧhŴŤŨŶ şlźŵŜ: ŞŪ ǭǽǿȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȅ Ȏǿ. ǥȎǽǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ: «Ȑȉ ȋǾȈǽȀȋȁǽȏ-
ŞŬeŨz ŨlŤ1ŮŞŷ ţŬżŮŤ ŭŞŪź2 ųŤŭŮŪŮY ƅŝlşŪŠaŮŸŭŮŞŪ- ȎȏǿȋǿǽȊȊȘȆ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȅȏǿȘ ǿȅȁȅȏ Ȏǿȋț ȔȅȎȏȋȏȐ Ȍȋ-
ŞŜũũŪŨů ƈŨY, ūŪŠ0ŝũů ũŝcũŪŨů ŴaŬů, ƆŢš, ŝ9Ɓš, t ȁȋǾȊȋț ȊȂǾȂȎȊȋȉȐ ȓǿȂȏȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ Ȏȏǽȍȓǽȉȅ ǥȄȍǽȅȈȜ Ȋǽ-
ŭŮaŬųšŭŮŞŜ ƂŭŬaŤŧšŞŜ Ť3ŨšũŪŞaŭz ŨżŭŮŪ, ŞũšşŠA kŞŤ1ŭz ȄǿǽȊ ǾȘȈ ȉȂȎȏȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ, ȇȋȀȁǽ ȐȄȍȂȊ ǾȘȈ ȅȉȅ Ȋǽ ȀȋȍȂ».
Ť5ŨŶ ũŜ şŪŬĮ. ń# ūaŦŤ: ŨlŤ1ŮŞŜ ſ4ŭŮŸ ųŤŭŮŪŮA ƈŨA, ƆŢš t ǥ ȋȌȜȏș: «ȂȎȏș ȔȅȎȏȋȏǽ Ȑȉǽ, ǿ ȇȋȂȆ, ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȅȏǿȘ,
ŭŞżŮŜ ŭ™hz ŎŬbŲŷ ŭŪ ƇŢŜŭŪŨŶ tŭŹŲašŮŭz. ń# ūaŦŤ: ǿȋȄȎȅȜǿǽȂȏ ȎǿȂȏ ǮǿȜȏȘȜ ǯȍȋȅȓȘ. Ǫȋ ȐȁȋȎȏȋȅǿǽȂȉȘȆ ȎǿȂȏǽ
ųŤŭŮŪŮA ſ4ŭŮŸ ƈŨA ũŜ ũź1Ţš ƅţŜŬsšŮŶ ŞŪ ŞŬeŨz ŨlŤ1ŮŞŷ ȋȊȋȀȋ Ȑȉ ȅ ȎȋȂȁȅȊȂȊȊȋȉȐ Ȏ Ȋȅȉ ȏȂȈȐ ȎȋȋǾȖǽȂȏ ȉȊȋȀȅȂ
ŭŞżŮŶ ŭ™hz ŎŬbŲŷ. ʼnŪ ƇŨŶ ŭūŪŠ0ŝŤŞŷťŭz ŭŞżŮŜ ƉũŜ- ȄȊǽȇȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȇȍǽȎȋȏȘ, ȎȏȋȜ ȌȋȎȍȂȁȂ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ
şw, Ť3 ũŜ ŭŪŞŪŦůūŧeũũŪš Ůżŧw Ũũ0şw ūŬšŞ0ŠŤŮŶ ŝ9eŭŮ- ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ ȅ ȁȂǾȂȈȋȆ ȌȈȋȏȅ, ȅ ȎȋȋǾȖǽȜ ȂȆ ȎȅȈȐ Ȋǽ ȏȋ, Ȕȏȋ
Şšũũŷz ŠŪŝŬ0Ůŷ ţũaŨšũƁš, ŝlşŪŠaŮŤ ŝ9eŭŮŞšũũŹť, Ť3 ȂȆ ȎǽȉȋȆ ȊȂ Ȍȋȁ ȎȅȈȐ. ǫȏȎțȁǽ ǾȋȀȋǿȅȁȊȋȂ ȅ ȊȂȌȋȁȍǽȃǽȂ-
ūŧ0ŮŤ ŠšŝeŧŭŮŞů ūŪŭŬeŠŭŮŞůz, Ť3 ŭŤ1ŧů ũšŞŪţŨ0ŢũŷűŶ ȉȋȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȋȂ ȊǽȎȏȍȋȂȊȅȂ, Ȋǽ ȄȈȋ ȎȋǿȎȂȉ ȊȂȌȋȁ-
ŞŧŜşaz. Tŭź1Šů ŞŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŝGŪŞŤ1ŠũŪš Ť3 ũšŭŬŜŞũŤ1ŨŪš ǿȅȃȊȋȂ, ȅȈȅ ȊȂȐȁȋǾȋȌȋȁǿȅȃȊȋȂ». ǫȏȎțȁǽ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ǮȈȋ-
ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš, Ť3 ŦŶ ƀŧ0ŝŹ tũź1ŠŶ ũšŠŞŤ1ŢũŪŭŮŸ, Ť3ŧŤ2 ũš- ǿȋ ȅ ȁȂȈǽȂȏ ȜȎȊȘȉ ȈȋȀȋȎȘ ȎȐȖȅȒ, ȅ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ȂȀȋ ȔȅȎȏȋ-
ůŠŪŝŪŠŞŤ1ŢũŪŭŮŸ. Tŭź1Šů ŭŧ0ŞŪ ƈzŭũsźŵšš ŭŧŪŞšŭA ŭy- ȏȘ ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ ȂȉȐ ȏǽȆȊȘ ȌȍȅȍȋȁȘ. ǝ ȔȂȍȂȄ ȊȅȒ ȍǽȄȐȉ
ŵŤűŶ, Ť3 tŦŬŷŞaźŵšš ŭŪŝ0ź t ųŤŭŮŪŮŷ2 نťũŷ ſ3ŭŮšŭŮŞA. ȌȍȅȊȅȉǽțȖȅȒ Ȋǽ ǿȂȍȐ, ȔȂȍȂȄ ȎȋȋȏȊȋȕȂȊȅȂ ǽȊǽȈȋȀȅȆ,
œŬšţ8 ũsŢš ƈŨŹŬeũƁz ŭŧŪŞšŭŷ2 ŦŶ ūŪŭŮŤŢeũƁź, ŭyŵŤűŶ ȌȋȁȊȅȉǽȂȏȎȜ ȁȋ ȌȋȊȅȉǽȊȅȜ ȎǿȂȍȒȗȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȍȂǽȈșȊȋ-
ūŬšŞhŴš ſ3ŭŮšŭŮŞA, ŬŜţůŨŹŞaũƁš ŞŪţũ0ŭŤŮŭz ŞżŬũŹ ȎȏȂȆ (ǿȘȕȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ), — Ȕȏȋ ǫȏȂȓ ǮȈȋǿǽ ȋǾȖǽȂȏȎȜ
ŭŧhŴŜŵŤűŶ, ſ4Ţš ŭaŨŶ Ů0ť ŭŧ0ŞŜ ŭšşw2 nŲ7Ŷ, ũšŞšŵeŭŮ- ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȊȂȉǽȏȂȍȅǽȈșȊȋȀȋ ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȜ. ǫȏȎțȁǽ ȅ
ŞšũũŷŨŤ ƅŭzţaũŨŤ ūŪŭŮŤ1Ţš. Tŭź1Šů Ť3 ūŬHųŜz ŬŜţŧŤ6ųũŜ ȁȍȐȀȅȂ ȍǽȄȈȅȔȊȘȂ ȔȐȁȋȏǿȋȍȂȊȅȜ, ȅ ȌȍȋȄȍȂȊȅȂ ȅ ȌȍȂȁǿȅ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ųůŠŪŮŞŪŬſ1ũƁz, Ť3 ſ4Ţš ūŬŪţŤŬaŮŤ Ţš Ť3 ūŬšŠŞŤ1ŠŹŮŤ, Ť3 ƅ ȁȂȊȅȂ, ȅ ȌȋǿȂȎȏǿȋǿǽȊȅȂ ȋ ȏȂȒ, ȇȏȋ ȊǽȒȋȁȅȏȎȜ ȁǽȈȂȇȋ, ȇǽȇ
ŠŜŧeųš ũżşŠŹ ŭŧůųaźŵŤűŭz, ƆŦw ūŬšŠ8 nųŤ1ŨŜ ŝšŭżŠŪŞŜ- ǾȐȁȏȋ ȋȊȅ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȐțȏ ȌȂȍȂȁ ȀȈǽȄǽȉȅ. ǥ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ǿǽȃ-
ŮŤ: Ť3 ſ4Ţš Ƈŝw ŞšŧŤųaťŴšš, ƆŦw ũŤ ƅ ŭŤ1űŶ ŬaţůŨŶ Ȋȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ȊȂ ȋǾ Țȏȋȉ ȄǽǾȋȏȜȏȎȜ Țȏȅ ǾȈǽȃȂȊȊȘȂ ȁȐȕȅ, Ȋȋ
ūŬŪŭŮŤŬašŮŭz ŝlŢeũũŹťŴŤűŶ ƉũŹűŶ ŨůŢeť: ũŪ ƆŦŪŢš ȇǽȇ ȂȎȈȅ ȇȏȋ-ȏȋ Ȏȉȋȏȍȅȏ Ȋǽ ȎȋȈȊȂȔȊȘȂ ȈȐȔȅ, ǽ Ȍȍȅ Țȏȋȉ
žŵš ŦŮŪ2 ţŬS ŞŶ ŭ0ŧũšųũŹť ŧůųŤ2, Ť3 ŞŪţŠ{ŴũŜz ũŜŭŹ- ȌȘȏǽȂȏȎȜ ȔȐǿȎȏǿȋǿǽȏș ȉȂȈȇȅȂ ȔǽȎȏȅȓȘ ǿ ǿȋȄȁȐȒȂ, ȒȋȏȜ Țȏȋ
Ŧ0ŨŜz ƅŵůŵašŮŶ, žŵš Ť3 ũš ŭeť ŮŪŨY ſ4ŭŮŸ ŬaţůŨŶ. Ŏa- ȊȂ ǿȒȋȁȅȏ ǿ ȂȀȋ ȊǽȉȂȍȂȊȅȂ. ǯǽȇ ȅ ȌȋȈȐȔȅǿȕȅȂ ȔȅȎȏȋȏȐ
Ŧw ƉũŹŨŤ ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ ŧůųaŨŶ ųŤ1ŭŮŹ ūŬŤwŝŵaźŮŭz, ȌȍȅȋǾȖǽțȏȎȜ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȈȐȔǽȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ Ȍȋ ȎǿȋȂȆ
Ť5ŨŢš ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ūŬŤŭyŮŭŮŞůšŮŶ ŞŭżűŶ tŦŬŪŞeũƁš: Ƌ ũš ȌȍȅȍȋȁȂ ȋȏȇȍȘǿǽțȏ ǿȂŌȁȂȊȅȂ ȋǾȋ ǿȎȂȉ: ȌȍȋȕȈȋȉ, ȊǽȎȏȋȜ-
ŭyŵŤűŶ Ů0ŦŨw, Ť3ŧŤ2 Ť3 ŝhŞŴŤűŶ, ũŪ Ť3 ūŪŭeŨŶ Ť3ŨyŵŤűŶ ȖȂȉ, ȅ ȁǽȃȂ ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǾȐȁȂȏ. ǥ Țȏȋ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȇǽȇ ȌȋǾȋȔ-
ŝhŮŤ. ŋůŮŤ2 ŨŤŨŪű0ŠũŪŭŮŸ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŭŤ1űŶ ūŬŤű0ŠŤŮŶ ȊȋȂ ȄȊǽȊȅȂ Ȍȋ ȉȂȍȂ ȅȒ ȔȅȎȏȋȏȘ. Ǫȋ ȅȒ ȀȈǽǿȊȋȆ ȓȂȈșț Ȝǿ-
ŬaţůŨŶ, ūŪ ŨżŬŹ ųŤŭŮŪŮŷ2: ũyŢŠũŹ Ţš ſ4ŭŮŸ ŮBŨŶ ƈŨA ȈȜȂȏȎȜ ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅȂ Ȑȉǽ ȇ ȎȂǾȂ ȅ ȇȋȊȓȂȊȏȍǽȓȅȜ Ȋǽ ȎȂǾȂ,
ŦŶ ŭŜŨŪŨY ŭšŝĮ ƅŝŬŜŵeũƁš Ť3 ſ3ŠŤũŪŨhŭŧƁš: ūaųš Ţš ȅȈȅ, ȎȇȋȍȂȂ, ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅȂ ǿȎȂȒ ȎȅȈ ȁȐȕȅ ȇ ȐȉȐ, ȅ ȇǽȇ Ȋȅ
ŞŭżűŶ ŠůŴeŞũŷűŶ ŭŤ1ŧŶ, žŵš Ť3 ųyŠũŪ ſ4ŭŮŸ ŬšŵŤ2, ŦŪ ƈŨY ȎȏȍǽȊȊȋ Țȏȋ ȉȋȃȂȏ ȌȋȇǽȄǽȏșȎȜ, ȁȂȆȎȏǿȅȂ ǿ ȊȂȉ ȅ ǞȋȀȂ (Ȋǽ-
ƅŝŬŜŵeũƁš, Ť3 ŞŶ ũeŨŶ Ť3 ŝţ7Ź ŠżťŭŮŞƁš, Ť4ŨŢš ƈşŪŮ0Ş- ȒȋȁȅȏșȎȜ ǿ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ, ȇȋȀȁǽ Ȑȉ ȅ ǞȋȀ ȎȋȏȍȐȁȊȅȔǽțȏ). ǯǽ-
ŧŴšŭz ŦŶ ūšŬŞŪwŝŬaţƁź ŝlşw ŞųŤũsźŮŭz, ũŜ ŠŬeŞũźź ȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȈȂȊȊȘȂ, ȋȊȅ ȎȏǽȊȋǿȜȏȎȜ ȌȋȒȋȃȅ Ȋǽ
Ɖũů Ť3 ũšŠŪůŨżũũůź ŠŪŝŬ0Ůů ŞŪţŞŪŠsŵšť ŝlşŪŠaŮŤ. ʼnŜ ǬȂȍǿȋȋǾȍǽȄ (Ȋǽ ǞȋȀǽ) ȅ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ǿ ȄȁȍǽǿȋȂ ȁȐȒȋǿȊȋȂ Ȏȋ-
ŮŪŧŤ1Ŧů ŞŷŭŪŮY ŞŪţũ0ŭŤŮŶ ŝlŢeũũŷť ūŧaųŸ ŭŨŤŬſ1ũũŷz ȎȏȋȜȊȅȂ, ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ǿȋȄǿȍǽȖǽțȏȎȜ ȇ ȌȂȍǿȋȄȁǽȊȊȋȆ ȅ
ŭeŬŠŲšŨŶ Ť3 ũŤ1ŵŷz ŠyűŪŨŶ. Ɗ ūŪũeŢš ŭƁŤ ţŜ ŞŭeŧũŪš ŞŶ ȊȂȋȌȅȎȐȂȉȋȆ ȇȍǽȎȋȏȂ. ǟȋȏ ȁȋ ȇǽȇȋȆ ǿȘȎȋȏȘ ǿȋȄǿȋȁȅȏ
ũaŭŶ ƈũhũƁš ŭyŮŸ ūŬšŞhŴš ũaŭŶ, şŬzŠŤ2 ŦŪ ƅŭũŪŞaũƁź ǾȈǽȃȂȊȊȘȆ ȌȈǽȔ ȎȉȅȍȂȊȊȘȒ ȎȂȍȁȓȂȉ ȅ ȊȅȖȅȒ ȁȐȒȋȉ. ǝ
ŭŤ1űŶ ūaŦŤ ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŞŴŤŭz, ſ3ŵE ƅ ūŧaųŤ Ũ†ŧŜ ũBŦŜz ūŪ- ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȅȄ-Ȅǽ ȊȂǾȍȂȃȊȋȎȏȅ ȀȊȂȄȁȜȖȂȆȎȜ ǿȊȐȏȍȅ ȊǽȎ,
ŝšŭżŠůšŨŶ. Țȏȋ [ȁȋȎȏȅȃȂȊȅȂ] ȌȍȂǿȘȕȂ ȊǽȎ, ȏȋ ȁǽǿǽȆȏȂ ǿȂȍȊȂȉȎȜ ȇ ȋȎ-
ȊȋǿǽȊȅț ȂȀȋ ȅ ȌȋǾȂȎȂȁȐȂȉ ȊȂȉȊȋȀȋ ǾȋȈșȕȂ ȋ ȌȈǽȔȂ.
ŋŪŭŧżŠŭŮŞůšŮŶ Ţš ŭeť Ť3 ŞŭBŨŶ ŞŤ1ŠwŨŶ ũšŞ0ŧũŷz Ť3 ǮȋȌȐȏȎȏǿȐȂȏ ȋȊ ȅ ǿȎȂȉ ǿȅȁǽȉ ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋȆ, ȅȈȅ
ŨƁŬŭŦjz ũŤŵšŮŷ2. ņaŦw ŝŪ ũš ŝŷ2 ŭŦŪŬŝżŧŶ Ť3 ūżũzţŹť ȉȣȍȎȇȋȆ ȊȅȖȂȏȘ. ǥǾȋ ȇǽȇ ȊȂ ȌȂȔǽȈȅȏșȎȜ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ȅ ȁȂȊș-
ŭŦyŠũŷť, Ť3 şŧaŠŭŮŞůzť ũšŞ0ŧšź, Ť3 ƅŝŤ1ŠŤŨŷť Ţš Ť3 Ȁǽȉȅ ȎȇȐȁȂȊ, ȅ ȀȋȈȋȁȐȂȏ ȊȂǿȋȈșȊȋ, ȅ ȏȍȐȁǽȉȅ ȋǾȍȂȉȂȊȂȊ,
ŝšţųeŭŮŞůšŨŷť; ʼnŪ ŭeť ŝšţŶ ƈŮŹŴeũƁz ſ4ŭŮŸ ūŧaųŸ. ń# ȅ ȌȋȔȂȏȋȉ ȄǽȁȂȈȂȊ? — ǯȐȏ ȌȈǽȔ ǾȂȄȐȏȂȕȂȊ, Ȍȋȇǽ ȌȍȋȁȋȈ-
ūaųš Ţš ŠŪũeŧŹŢš ūŬŪŭŮŤŬašŮŭz ũŤŵšŮA: ūaųš Ţš ȃǽȂȏȎȜ ǾȂȁȊȋȎȏș, ȋȎȋǾȂȊȊȋ, ȂȎȈȅ ȏȂȍȌȜȖȅȆ ȎȅȂ ȊȂ ȅȉȂȂȏ
ŠŪũeŧŹŢš tŭŮŪŤ1ŮŶ Ť4ŭŮŤũũŜşw ŬaţůŨŜ ŭŮŬŜŢŠať. ōeť ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ. ǥǾȋ ȏǽȇȋǿȘȆ ȊȂ ȎȈǽȎȏȅ ȅ ȀȋȍȂȎȏȅ ȔȐǿ-
ŝŪ, ŭŧŪŞeŭŭŮŞů ƆŢš t ųyŞŭŮŞŜ ŭŧ†ŭŮŤ Ţš Ť3 ŝŪŧBţũŤ ũš ȎȏǿȂȊȊȘȂ ȌȋȁȔȅȊȜȂȏ ȍǽȄȐȉȐ, ǽ Ȏǽȉ ȌȋȁȔȅȊȜȂȏȎȜ ȅȉ, ȅ ȄȈȋ-
ūŪŦŜŬsz, ũŪ ūaųš ŮBŨŶ ƉũŶ, Ť3ŭŦyŭŭŮŞŜ ŭŧŪŞeŭŭŮŞŜ ƀŧŪ- ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȜ ȅȄǿȋȍȋȏȈȅǿȋȎȏșț Ȑȉǽ ȐǿȂȈȅȔȅǿǽȂȏ ȅȒ ȌǽȔȂ
ůūŪŮŬšŝŧsz, Ť3 Ůhz ũŤ ũŜ ſ3ŠŤ1ũŪ ūŬƁwŝŬżŮšũƁš ŞŪţŬŜ- ȊǽȁȈȂȃǽȖȂȀȋ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǾȂȄ ȌȋȈșȄȘ, Ȋȋ ȅ Ȏ ǾȋȈșȕȅȉ ȁȈȜ
ŵašŮŶ, ƆŦŪŢš ũš Š0ŧŢũŪ ŝsŴš, ūaųš Ţš Ť3 ũŜ ŮŵšŮY ȁȐȕȅ ǿȍȂȁȋȉ. ǼǿȊȋȉȐ ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏ ȋȊ ȎȂǾȜ ȋǾȈȅȔȂȊȅț ȏȂȉ,
ŞšŧŤųaťŴůź. ŃũaŨšũƁš ŝŪ Ť3 ƅŝŧŤųeũƁš ũŜ ŭšŝE ūŬŪŤţ- Ȕȏȋ ȊȂ ȇȍȂȌȇȋ ǿȂȍȐȂȏ ǢǿǽȊȀȂȈȅț Ǟȋȃȅț, ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȋǿǽǿ-
ũ0ŭŤŮŶ ƆŞũŪ, ſ4Ţš ũš ŮŞeŬŠŹ ŞżŬŪŞŜŮŤ ſ3ŽŧƁź ŝ9Ɓź, Ť3 ȕȅȉ ȂȉȐ Ȍȍȋȍȋȇǽȉ, ȅ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽǿȕȅȉ ȂȉȐ ȐȔȂȊȅȇǽȉ ǢȀȋ,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ūŬeŢŠš ſ3şw2 ūŬbŬ0ŦwŨŶ, Ť3 ūŪ ũeŨŶ t ũšşw2 ũŜůųŤ1ŞŴŷŨŭz. ȌȋȎȈǽȊȊȘȉ ǾȈǽȀȋǿȂȎȏǿȋǿǽȏș, ȔȍȂȄ ȊȅȖȂȏȐ ȁȋȎȏǽțȖȂȂȎȜ ȊȂ
ń# ūHŭŧŜũũŷŨŶ ŝlşŪŞŹŭŮŤ1ŮŤ ũŤ6ŵŷŨŶ, Ť3 ƅŝŹŵaŮŤ ũŤ- ȋȎȇȐȁȂǿǽțȖȂȂ ǾȋȀǽȏȎȏǿȋ, ȔȍȂȄ ǾȂȄȎȈǽǿȅȜ — ȊȂȅȄȍȂȔȂȊ-
ŵšŮ0ź, ũšŤŢŠŤŞašŨŪš ŝŪşaŮŭŮŞŪ: űyŠŪŭŮƁź, ũšŤţŬšųeũ- ȊȐț ȎȈǽǿȐ, ȔȍȂȄ ȈȅȕȂȊȅȜ — ǾȂȄȎȇȋȍǾȊȋȂ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, ȔȍȂȄ
ũůź ŭŧaŞů: ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ, ŝšţŝŪŧżţũšũũŪš ũŜŭŧŜŢŠeũƁš: ȌȍȂȏȂȍȌȂȊȅȂ ȊǽȒȋȁȜȖȅȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ — ȅȄǾǽǿȈȂȊȅȂ ȋȏ
ŮšŬūżũƁšŨŶ ũŜűŪŠsŵŤűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁť, Ť3ţŝŜŞŧeũƁš t űŬŜ- ǿȂȔȊȋȀȋ ȏȋȉȈȂȊȅȜ ȅ ȎȇȋȍǾȂȊȅȜ, ȋȏȈȋȃȂȊȊȋȀȋ ȏȂȉ, ȇȋȅ
ũŤ1Ũŷz [tŧŪŢeũũŷz] Şżųũŷz ŮŹŭũŪŮh Ţš Ť3 ŭŦ0ŬŝŤ, ǿȋȄȈțǾȅȈȅ ȄȁȂȕȊțț ȍǽȎȌȐȖȂȊȊȐț ȃȅȄȊș, ȅ ȊȂ ǿȋȎȒȋȏȂ-
ŬŜţŭŧaŝŧšũũŪš ŞŪţŧź1ŝŧŴŷŨŶ ţŠĮ ŢŤŮƁE, Ƌ ũš ŭŦŞŪţĮ Ȉȅ ȐȄȇȅȉȅ ǿȍǽȏǽȉȅ ȅ ȏȂȎȊȘȉ ȌȐȏȂȉ ȌȍȋȆȏȅ ǿ ȃȅǿȋȏ.
ƇţŦŜz Ť3 ŮBŭũŜz ŞŬŜŮA Ť3 ūyŮŸ ūŬŪŤţhŮŤ ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ
ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞŴŷŨŶ.
ŀ0ŝŬŹ Ƈŝw ŬšųE ŝ9eŭŮŞšũũŷť ūavšŧŶ: ƆŦw ūšųaŧŸ ǡȋǾȍȂ ȎȇǽȄǽȈ ǝȌȋȎȏȋȈ ǬǽǿȂȈ, Ȕȏȋ ȎȂȀȋ ȉȣȍȎȇǽȜ ȌȂȔǽȈș
ŨjŬŜ ŭšşw2, ŭŨeŬŮŸ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ. ń# ŭŧ0ŞŪŨŶ ŝŪ ŭŤ1ŨŶ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȎȉȂȍȏș (2 ǧȋȍ. 7, 10). ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȅȎȏȅȊȊǽȜ
kŞŤ1ŭz, şŬżűŶ ŭyŵŶ ŦŶ ŭŨeŬŮŤ. İŵš ŧŤ Ţš Ť4ŭŮŤũũŷť ȃȅȄȊș ȁȐȕȅ ȂȎȏș ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ȎǿȂȏ, ȋȏ ȌȈǽȔǽ Ȍȋ ǞȋȀȐ
ŢŤŞ0ŮŶ ŠůŴŤ2, ŭŞżŮŶ ſ4ŭŮŸ ŝ9eŭŮŞšũŶ, t ūŧaųŜ ƆŢš ūŪ ȌȍȅȒȋȁȜȖȅȆ, ȇǽȇ ǿȘȕȂ ȎȇǽȄǽȊȋ ȎȈȋǿǽȉȅ ȋȏȓȂǿ, ȏȋ ȎȉȂȍȏș
ŝGů ūŬŤűŪŠsŵŶ, ƆŢš ŞhŴš t nŮſ1ŲŶ Ŭšųeŭz [ŮŪ2] Ť3 ȁȐȕȅ ǾȐȁȂȏ ȈȐȇǽǿȘȆ ȉȍǽȇ, ȋȏ ȌȂȔǽȈȅ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ ȊǽȒȋȁȜȖȅȆ
ŭŨeŬŮŸ ŠůŴŤ2, ŮŨA ŝyŠšŮŶ ŧůŦaŞŜ, t ūšųŜŧŤ ŨjŬŜ ŭšşw2 Ȋǽ ȁȐȕȐ, ȏȋȏ ȉȍǽȇ, ȋ ȇȋȏȋȍȋȉ ǟǽȎȅȈȅȆ ǿȂȈȅȇȅȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ:
ŞŶ ŠyŴů ūŬŤűŪŠsŵŤ. ŎŨA ƉũŜ, ƅ ũeťŢš şlšŮŶ ŞŜŭjŧƁť «ȀȍȂȒ, ǿ ȋȎȇȐȁȂȊȅȅ ȁȋǾȍǽ ȎȐȖȂȎȏǿȋǿǽȊȅȂ ȎǿȋȂ ȅȉȂțȖȅȆ,
ŞšŧŤ1ŦƁť: ƆŦw şŬżűŶ, ƅŭŦůŠżũƁšŨŶ Š0ŝŬŜşw ŝŷŮƁE Ť3Ũżz, ȊȂȌȍǽǿȁǽȉȅ ȉȍǽȇ ȉȘȎȈȂȊȊȘȆ ȋǾȍǽȄȐȂȏ».
ŮŨA ŞŪwŝŬŜŢašŮŭz ũšūŬaŞŠŜŨŤ ŨhŭŧšũũŜ.
ʼnŪ Ť3 ŨaŬŦŪ ŝ9eŭŮŞšũũŷť: Ť4Ţš ŧůŦaŞŷŨŤ ū0Ũŷŭŧŷ, ǥ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǩǽȍȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ: «ȄȈȘȉȅ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ
şlšŮŶ, ƅŝŠšŬŢŤ1Ũŷť, ŦaŦw ƈŞŤ1ŠŤŮŶ ūŪŦŬŷŞašŨŷť t ȋǾȗȂȉȈȂȉȘȆ ȇǽȇ Ȑǿȅȁȅȏ ȎȋȇȍȘȏȘȆ Ȍȋȁ Ȋȅȉȅ ȎȐȖȂȎȏǿȂȊ-
ŭŤ1űŶ şŬżűŶ ŞŪmūŪŭŮaŭšũŶ; ń$Ţš ſ4ŭŮŸ ŮŨA Ť3 ŨşŧA ŠůŴŤ2, t ȊȘȆ ȀȍȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȂȎȏș ȉȍǽȇ ȅ ȏȐȉǽȊ ȁȐȕȅ, ȋȏ ȄȈȘȒ Ȍȋ-
Ũhŭŧšť ŧůŦaŞŷűŶ Ť3 ŭŧŪŞeŭŶ Ť3 ŠŹsũƁť ũŜūaŠŴŶ; ōšşH Ţš ȉȘȕȈȂȊȅȆ, ȎȈȋǿ ȅ ȁȂȈ ȊǽȒȋȁȜȖȅȆ Ȋǽ ȊȂȂ? ǪȂ ȐȄȍȂǿȕȅȆ
ũšůŞŤ1ŠŤŞŷť ƅŝŠšŬŢŤ1ŮšŧũŜşw şŬŹűA, ŦŪşŠA ūŪŨŪŧŤ1Şŭz ƅ ȃȂ ȎȂȀȋ ȋǾȖǽȀȋ ȀȍȂȒǽ ȇȋȀȁǽ ǿȋȄȉȋȈȅȏȎȜ ȋ ȊȂȉ ȅ ȋȔȅȎȏȅȏ-
ũeŨŶ ƅųŤ1ŭŮŤŮŭz; ʼnš ƅųŤ1ŭŮŤŞŷťŭz Ţš, ŦaŦw ƅŝŬsŵšŮŶ ȎȜ? ǝ ȊȂȋȔȅȎȏȅǿȕȅȆȎȜ ȇǽȇ ȊǽȆȁȂȏ ȉȂȎȏȋ ȔȅȎȏǽȀȋ ȂȎȏȂȎȏ-
ŨżŭŮŪ ųŤ1ŭŮŜşw ſ3ŭŮšŭŮŞA; ōšşH Ţš ũš ƅŝŬŹŮhť, ŦaŦw ǿǽ? ǢȀȋ ȃȂ ȊȂȊǽȕȂȁȕȅȆ ȇǽȇ ȐȄȍȅȏ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȆȕȂȂ ȋǾȅȏǽ-
ƈŞŤ1ŠŤŮŶ ŞũyŮŬšũŴƁť Š0ŨŶ űrŮ0ŞŶ; ȈȅȖȂ DzȍȅȎȏȋǿȋ?»
ŋŪŠŪŝašŮŶ u5ŝŪ ŮŪŧŦyŵŤ ŨlŤ1ŮŞŪź ūŬšŝŷŞaźŵŷŨŶ, ǥȏǽȇ, ȊǽȁȈȂȃȅȏ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț ǿȄȘȎȇǽȏș ȎȅȂ
Ť3 ŞţŷŭŦaŮŤ Š0ŨŶ ŭeť ũš Ů0ųƁź ŭŮzŢaŮŤ, ũŪ Ť3 ŭŪűŬŜũŤ1ŮŤ. ȋǾȅȏǽȈȅȖȂ, ȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȎȏȜȃǽȏș, Ȋȋ ȅ ȎȋȒȍǽȊȅȏș. ǥǾȋ ȂȎȏș
ōyŮŸ ŝŪ Ť3 ūŪ ſ4Ţš ūŬƁsŮŤ ūŪşůŝŤ1ŞŴƁŤ. őyŠŶ ŝŪ ŭS ȏǽȇȅȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȋȎȈȂ ȏȋȀȋ, ȇǽȇ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȎȅȂ, ȌȋȏȂȍȜȈȅ.
ŬaţůŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŧůųaŮšŧšũŶ, Ť3ŭŦyŭŶ ũeşŧŤ Ť3 ŦŪŭũŪůųeũũŤ Ť3 ǠȋȈȋȂ ȋ ȎȂȉ ȄȊǽȊȅȂ, ȅȈȅ ȎȈȐȔǽȆȊȘȆ ȋȌȘȏ ȅȉȂțȏ, ȉȋȃȂȏ
ź4ũŤ ŠšŬŢaŮŶ: ūŬšŝhŮũŪš Ţš ŭŶ ŮšŬūżũƁšŨŶ ŠżŧŜũƁš, ǾȘȏș, ȅ ȊȂȎȇȋȍȘȂ Ȋǽ ȐȔȂȊȅȂ, ȅ țȊȘȂ; ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȂ ȃȂ Ȏ
ſ3ŠŞA [Ť3] t ŭŮaŬŲſŞŶ ŝŧŜşŪşŪŞżťũƁŤ Ť3 ŨũŪşŪŤŭŦyŭũƁŤ. ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȁȂȈǽȊȅȂ ȏǽȇȋȂ ȊȂ ǿȎȂ ȅȉȂțȏ ȅ ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȆȊȘȂ
ōŤ6ŨŶ ŭŪşŧaŭšũŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŨŜŦaŬƁť, ũŝcũŷť ŬaţůŨŪŨŶ, Ť3 ŞeŭŸ ȅȄ ȎȏǽȍȓȂǿ, ȅ ȉȊȋȀȋȋȌȘȏȊȘȂ. Ǯ Ȏȅȉ ȎȋȀȈǽȎȐȂȏȎȜ ȅ ǩǽȇǽ-
ūŬūdŝũŷűŶ ŧŤ1ŦŶ. ȍȅȆ, ȊȂǾȂȎȊȘȆ Ȍȋ ǿȂȁȂȊȅț, ȅ ǿȂȎș ȎȋȊȉ ȌȍȂȌȋȁȋǾȊȘȒ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ʼnŪ ƆŦŪŢš ŮŨA ŭƁS, t ŞŭżűŶ ūŬšşŬŹŴeũƁť ūŬƁeŨŧšŮŶ Ǫȋ ȇǽȇ ȉȍǽȇ ȎȂȆ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȎȐȖȂȎȏǿȋǿǽȊȅȂ ȎǿȋȂ ȋȏ ǿȎȂȒ
ŝhŮŸŭŮŞŪ, ŮaŦw [Ť3] ŨjŬŜ ŭšşw2 ūšųaŧŸ Ť3ŭŮzţaŞŶ, ƅŝŬs- ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȆ; ȏǽȇ, ȂȎȈȅ ȅȎȎȈȂȁȐȂȕș ȅ ȌȂȔǽȈș ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ,
ŵšŴŤ t ŞŭżűŶ ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3 ŬŜŢŠašŨů, Ť3 ƈŮŞšŬŢŠašŨů. ȊǽȆȁȂȕș, Ȕȏȋ ȋȊǽ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȅ ȁȂȍȃȅȏȎȜ ǿȎȂȉȅ ȎȏȍǽȎȏȜ-
ŎżŨŢš ƉŝŬŜţŶ ũ0ŭŤŮŶ, Ť3 žŦŤ ũŜųaŮŪŦŶ Ť3 ũŜųaŧŪ Ť3 ȉȅ. ǫȊǽ ȊȋȎȅȏ ȋǾȍǽȄ, ȅ ȂȎȏș ȇǽȇ ǾȘ ȊǽȔǽȈȋ, ȌȍȂȁȁǿȂȍȅȂ,
nŝŬůųeũƁš ſ4ŭŮŸ ūŬƁŤŮŤ2 Ť3ŨyŵŜşw ũšūŬšŭŮaũũŜşw ūŧaųŜ, ȅȈȅ ȄǽȈȋȀ ȅȉȂțȖȂȀȋ Ȍȍȅȅȏȅ ǾȐȁȐȖȂȀȋ ȊȂȎȇȋȊȔǽȂȉȋȀȋ
ũš ūŬšŠ8ŤţŝŬaŞŴŷŨŶ ƈŝlŢeũũŷť t şDŜ ūŧaųŸ: Ť4Ţš ũš ȌȈǽȔǽ ȁȈȜ ȏȂȒ, ȇȋȅ ȊȂ ǿȋȎȒȋȏȂȈȅ ȅȄǾȍǽȏș ȎȂǾȂ ȐǾȈǽȃȂȊȊȘȆ
Ů0ųƁź ūŬŤũ0ŭŤŮŶ ūŬƁwŝŬżŮšũƁš ƈŮŹŴeũƁš, ūŧŪŠŪũŪ- ǠȋȎȌȋȁȋȉ ȌȈǽȔ, — ȇȋȏȋȍȘȆ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȄȁȂȎș ȌȍȅȊȋȎȅȏ
ŭsŵŶ nŝŬůųeũƁš ŞżųũŜşw ŞšŭeŧƁz, ũŪ Ť3 ƈŮŞšŬŢŠašŮŶ ȐȏȂȕȂȊȅȂ, ȎȈȐȃǽ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ ȄǽȈȋȀȋȉ ȅ ǿȂȔȊȋȀȋ ȍǽȁȋǿǽ-
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, ũšūŬšŧ0Ţũů ũŜ şHŬŴŜz ŠyŴů ŭŪŠżŧŪŞŜ- ȊȅȜ, Ȋȋ ȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȇȍȂȌȇȋ ȏǿȂȍȁȋț ȁȂȈǽȂȏ, ȁȂȈǽȜ ȁȐȕȐ
šŮŶ. ʼnŤ1ŵŸ ŝŪ ŝhŞŶ ŦŮŪ2, Ť3 ŭŨŤŬŤ1Şŭz, Ť3 ź4Ţš ūŪ ŝGů ȊȂȌȍȂȇȈȋȊȊȋț Ȋǽ ȒȐȁȕȂȂ. ǥǾȋ ȋǾȊȅȖǽǿȕȅȆ, ȎȉȅȍȅǿȕȅȆ-
űyŠŪŭŮŸ ƈŭŞ0ŤŞŶ, žŵš ũš ūŬšŠ8ůŭūżŞŶ ũŜ ŧyųŴšš ūŬŤ- ȎȜ ȅ ȐȊȅȔȅȃȅǿȕȅȆȎȜ Ȍȋ ǞȋȀȐ, ȂȎȈȅ ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȜ Ȋǽ ȈȐȔȕȂȂ,
ŭŮsŢšŮŶ ūŧaųŸ, ƈŠŪŝŪūŬšŧ0ŢšũŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ƈŠ0ŝšũŶ, ŦŶ ȊȂ ȎȏȜȃȂȏ Ȍȍȅ ȏȋȉ ȌȈǽȔǽ, ǾȘǿǽȂȏ ȐȁȋǾȋȌȍȂǿȍǽȏȂȊ ȅ ȋȒȋȔ
ŮżŨŶ ƆŢš ƅŭŮaŞŤŧŶ ſ4ŭŮŸ ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŮŤŭz ūŬŪŤţŞŪŧeũƁ- ǿȋȄǿȍǽȖǽȏșȎȜ ȉȘȎȈȅț ȇ ȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȋȎȏǽǿȅȈ, ȅ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȏș
šŨŶ: ŞŪŢŠšŧŹŞaz ūaŦŤ ŮżűŶ ƆŢš ƅŭŮaŞŤŧŶ ſ4ŭŮŸ ŞŶ ȏȋȀȋ, ȋȏ ȔȂȀȋ ȋȏȎȏǽȈ, ȁȂȈǽȜ ȎȂǾȜ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȌȍȂȎȏȐȌ-
ũŜųaŧŹ, Ť3 ŭŪŭŮŜŞŧsz ūŬšŭŮyūũŤŦŜ ŭšŝE: žŵš ŧŤ Ţš ūŬš- Ȋȅȇȋȉ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȌȍȂǾȘǿǽȜ ȌȋȎȏȋȜȊȊȘȉ ǿ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȅ ȇ
ŝŷŞaz Ť3 ŞũŤŨaz ŦŶ ŝlŢeũũŹť ũŤŵšŮĮ ţŜŞŹŵaũƁšŨŶ, ǾȈǽȃȂȊȊȋȆ ȊȅȖȂȏȂ ȅ ǿȊȂȉȈȜȜ ȂȆ, ǿȋȁǿȋȍȅȏ ȋȊ ǿ ȎȂǾȂ ȌȈǽȔ,
ūŧaųŸ ŭŮsŢšŮŶ ŞŶ ŭšŝĮ, ũšūŬšŦŧ0ũšũŶ ũŜ ţ†Šũzz ŝŷŞa- ȏȋ ǾȘǿǽȂȏ ȊȂȌȍȂȇȈȋȊȂȊ ȇ ȋȎȏǽǿȈȂȊȊȋȉȐ ȌȋȄǽȁȅ ȎȂǾȜ ȅ ȊȂ
šŮŶ: ũš ŞŭūsŮŸ ŞŪţŞŬŜŵazŭz ƀŧĮ, tŪũyŠůŢš ŝŹŢA, ȋȏǾȂȀǽȂȏ ȄȈȂ ȇ ȏȋȉȐ, ȋȏ ȔȂȀȋ ȌȍȂȃȁȂ, ȁȋǾȍȂ ȁȂȈǽȜ, ȐǾȂȃǽȈ.
Š0ŝŬŹ ŮŞŪŬS. ŋšųaŧŸ ŝŪ, ƆŢš ūŪ ŝţ7Ź, ƆŦŪŢš şlšŮŶ ƋūcŧŶ, ǥǾȋ ȌȂȔǽȈș Ȍȋ ǞȋȀȂ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǝȌȋȎȏȋȈ, ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȊȂ-
ūŪŦŜsũƁš ũšŬŜŭŦazũũŪ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ ŠůŴŤ2 ŞŪ ŭūŜŭeũƁš. ȅȄȉȂȊȊȋȂ ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȇȋ ȎȌǽȎȂȊȅț (2 ǧȋȍ. 7, 10). ǬȋȔȂȉȐ
ŎżŨŢš Ť3 ũżŦƁť t nŮſ1ŲŶ şlz, ƆŦw ūŧaųŸ ŠżŧŜšŮŶ Ť3 űŬŜ- ȊȂȇȏȋ ȅ ȅȄ ȋȏȓȂǿ ȀȋǿȋȍȅȈ: «ȌȈǽȔ ȁȂȈǽȂȏ ȅ ȒȍǽȊȅȏ».
ũŤ1ŮŶ.
ń# ũš Ů0ųƁź ŭƁE ſ4ŭŮŸ t ūŧaųŜ ūŬƁwŝŬżŮšũƁš, ƆŦw Ũaŧw ǥ ȊȂ Țȏȋȏ ȏȋȈșȇȋ ȌȈȋȁ ȋȏ ȌȈǽȔǽ, Ȕȏȋ ȋȏ ȊȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇ
ũš ũšŠŞŤ1ŢŤŨŶ ŝŷŞašŮŶ ųšŧŪŞżŦŶ ŦŪ ƀŧ0Ũů Ť3 ŦŶ ūŬšŠ8- ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȌȋȔȏȅ ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȘȉ Ȋǽ ȒȐȁȋȂ, ȅ ȊȂȐȁȋǾȋǿȋȄ-
ŭŪşŬŹŴſ1ũũŷŨŶ ũšūŬšŧ0ŢšũŶ, ũŪ Ť3 o5ũŜ, ƆŦw ũš ŝŷ6ŞŴŜ ǿȍǽȏȊȘȉ ȇ ȌȍȂȃȊȅȉ ȀȍȂȒǽȉ, Ȋȋ ȅ ȏȋȏ, Ȕȏȋ ȀȍȂȒȅ Ȏȅȅ Ȏȏǽ-
ŬŜŭūŪŧŜşašŮŶ. ŋŪũeŢš ŝŪ ƉũŹűŶ ŬaŠŤ ŞŶ ũŜųaŧŹ ūŧa- ȊȋǿȜȏȎȜ ȇǽȇ ǾȘ ȊȂ ǾȘǿȕȅȉȅ. ǥǾȋ ȏǽȇ ȇǽȇ ȔȂȈȋǿȂȇ ȅȄ-Ȅǽ
ųšŮŶ ųšŧŪŞżŦŶ, ƆŦw ũšŞHŧũŜ ŭšŨY ŭƁ‰ ŞŨŹũsźŮŭz t ȊȅȒ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȌȈǽȔȂȏ, ȏȋ ǞȋȀ ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȅȒ ȇǽȇ ǾȘ ȊȂǿȋȈș-
ŝGŜ: ũšŞHŧũŜz Ţš, ũšūŪŞŤ1ũũŜ. ĸŦŪŢš ŝŪ ƈŝ0ŢšŭŮŞŜ ŬaŠŤ ȊȘȉȅ ǿ ȊȂȉ; Ȕȏȋ ȃȂ ȊȂǿȋȈșȊȋ, ȏȋ ȊȂ ǿȉȂȊȜȂȏȎȜ ǿ ǿȅȊȐ. ǧǽȇ
ūŧaųŜť, ũš Ş0ŧŸũŪ ŭƁE ƈ ŭšŝĮ ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞůšŮŶ ŝhŮŤ, ȌȈǽȔȐȖȅȆ ȋ ǾȂȁȊȋȎȏȅ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐȂȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȋȊǽ Ȑ ȊȂȀȋ
ŮżŨŢš Ť3 ŭŪ ŝŪşŜٿٍ ŞŪŢŠšŧŹŞaźŵŤŨŤ, Ť3ŧŤ2 ŭŶ ŝŪşŜ- ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊǽ, ȌȋȔȂȉȐ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȃȂȈǽțȖȅȉȅ ȋǾȋȀȋȖǽȏș-
ŮżźŵŤŨŤ, ŞŶ ŠƁ†ŞŪŧz ŭBŮŤ ŞūŜŠeŮŶ, Ť3 žŵš ũš ūŬšŧŪ- ȎȜ, ȅȈȅ ȐȃȂ ȋǾȋȀȋȖǽțȖȅȉȅȎȜ, ǿȌǽȁȂȏ ǿ ȎȂȏȅ ȁȅǽǿȋȈǽ, ȅ,
ŢŤ1Şŭz Ť3ţŝżşũůŮŤ ūŪŮŵŤ1Ůŭz ŭŹŮeť ŭŤ1űŶ, ŞŶ Şżųũůź ȂȎȈȅ, ȅȄȉȂȊȜȜȎș, ȊȂ ȌȋȎȌȂȕȅȏ ȐǾȂȃǽȏș ȅȄ ȎȂȏȂȆ ȎȅȒ, ȌȍȂȁ-
ŨyŦů Ť3ţŶ ŭŤ1űŶ ū0ŭŧŜũŶ ŝyŠšŮŶ: ŮaŦw [Ť3] ŭŪşŬŹŴazť ŦŶ ȌȋȕȈȂȏ ȎȂǾȜ ȔȍȂȄ ȏȋ ǿ ȉȐȇȐ ǿȂȔȊȐț (ǩȑ. 25, 46): ȏǽȇ ǿ Ǟȋ-
ŝGů, žŵš ƅ ŭŪşŬŹŴeũƁŤűŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ ūŧaųŜ, ƆŦw ŞHŧ8ũŜ Ȁǽ ȎȋȀȍȂȕǽțȖȅȆ, ȂȎȈȅ, ȍǽȎȇǽȜǿȕȅȎș, ǿ ȌȈǽȔȂ ȋ ȀȍȂȒǽȒ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ūŬaŞšŠũŹ ŮŪŨY ũš ŞŨŹũsźŮŭz ŭŪşŬŹŴſ1ũƁz. ń# ŮaŦŪŢŠš Ȍȍȋǿȋȁȅȏ ȁȊȅ Ȏǿȋȅ, ȏȋ ȌȍǽǿȂȁȊȋ ȀȍȂȒȅ ȂȀȋ ǿȉȂȊȜțȏȎȜ ȂȉȐ
ŭŶ ũš ŭŪşŬŹŴaźŵŤŨŤ ŝšţ8 ūŬšŮŦũŪŞeũƁz űŪŠŤ1ŮŤ Ť4ŨŜŮŸ ǿ ȊȂȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȂ, ȅ ȋȊ, ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȊȂ ȎȋȀȍȂȕǽǿȕȅȉȅ Ȍȋ-
ŦŶ ŢŤŞŪŮY ŞšŠyŵŤŨŶ Şżųũů. ȁȋǾȊȋ ȂȉȐ, ǾȐȁȂȏ ǾȂȄ ȎȋǾȈǽȄȊǽ ȁȈȜ ȊȅȒ ȏȂȖȅ ȌȐȏȂȉ, ǿǿȋ-
ȁȜȖȅȉ ǿ ȃȅǿȋȏ ǿȂȔȊȘȆ.
ŋŬ0ųšš, ũŜųaŧŪ Ƈŝw ūŧaųŜ, ſ4Ţš ŝŪŧżţũšũũŪ ſ4ŭŮŸ, ƆŦw ǯǽȇȋǿ ȌȈȋȁ ȊǽȔǽȈǽ ȌȈǽȔǽ, ȇȋȏȋȍȋȂ ǾȘǿǽȂȏ ǾȋȈȂȄȊȂȊȊȋ,
Ť3 ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť ŭŪŞŪŦůūŧeũŶ Ť3ŨyŵŪ, ŭƁE ſ4ŭŮŸ ūŬƁwŝŬż- ȏǽȇ ȇǽȇ Ȏ Ȋȅȉ ȎȋȂȁȅȊȜȂȏȎȜ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ. Ǫȋ ȌȍȋȎȏȅȍǽȜȎș ǿ
ŮšũƁš. ŋŬšŠ8ŤŠyŵŶ Ţš ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť ųyŠũŹ ŭŪŞŪŦůūŧsšŮ- ȌȍȂȁȊȜȜ, ȋȊ ȁȅǿȊȋ ȎȋȔȂȏǽǿǽȂȏȎȜ Ȏ ȈțǾȋǿȅț ǞȋȃȅȂț ȅ
ŭz, Ť3 ŭŧaŠŦŪš Ť3 ŭŵ7eũũŪš ƈŮŹŴeũƁš ūŧŪŠŪūŬƁeŨŧšŮŶ: ȌȍȅȊȋȎȅȏ ȎȈǽȁȔǽȆȕȅȆ ȅ ȎǿȜȖȂȊȊȘȆ ȌȈȋȁ ȐȏȂȕȂȊȅȜ Ȍȋ
ŝlşŪŭŮŤ ƈŮżŴŤŮšŧz ŞŦůŴaźŵů ŞŦaųšŭŮŞŤŞŴšŨůŭz ǾȈǽȀȋȎȏȘȊȅ ǰȏȂȕȅȏȂȈȜ, ȇȋȏȋȍȘȆ (ȌȈȋȁ) ǿȇȐȕǽȂȏ ȋȇǽȔȂȎȏ-
ūŧaųšŨŶ: ƆŢš ũš Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴŷŨŭz, ƆŞŹ ũšŭŧhŴŜũũŜ ſ4ŭŮŸ, ǿȋǿǽǿȕȅȂȎȜ ȌȈǽȔȂȉ (Ȑ ȇȋȀȋ ȌȈǽȔ ȎȏǽȈ ȔȂȍȏȋț ȒǽȍǽȇȏȂȍǽ) ȅ
ƆŦw ũšŤţŬšųeũũŜ. İŵš ŝŪ ŭŧaŠŪŭŮŸ ŨeŠŜ, ũŤŦŮ0Ţš ŞŪţ- ȇȋȏȋȍȘȆ ȁȈȜ ȊȂȅȎȌȘȏǽǿȕȅȒ ȂȀȋ ȂȎȏș ȊȂȔȏȋ ȊȂȎȈȘȒǽȊȊȋȂ,
ŞŹŵašŮŶ ũš ŞŦůŭŤ1ŞŴŷŨŶ, ŦaŦw u5ŝŪ ŭŵ7eũũŷz t ŝGŜ Ȝȇȋ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȂ. ǥǾȋ ȂȎȈȅ ȎȈǽȁȋȎȏȅ ȉȂȁǽ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋ-
ŬaŠŪŭŮŤ Ť3 ŝlşŪŠaŮŤ ŭŧaŠŪŭŮŸ ũš Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴŷŨŭz ūŪŞżŭŮŸ ȃȂȏ ǿȊȜȏȊȋ ȅȄȗȜȎȊȅȏș ȎȈȋǿȋȉ ȊȂ ǿȇȐȕǽǿȕȅȉ ȂȀȋ, ȏȋ ȇȏȋ
ŦŮŪ2; ʼnŤŦaŦŪŢš. ȅȄȗȜȎȊȅȏ ȎȈǽȁȋȎȏș ȍǽȁȋȎȏȅ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȇȋȅ ȋȏ ǞȋȀǽ, ȊȂ
ȅȎȌȘȏǽǿȕȅȉ ȂȂ? ǧȋȊȂȔȊȋ Ȋȅȇȏȋ.
ʼnŪ ŨũŤ1Ůŭz ũŜųaŧŪ Ƈŝw ūŧaųŜ, žŦŤ ũżŦŪš ŝhŮŤ ŝ9Ɓz ǪǽȔǽȈȋ ȌȈǽȔǽ ȂȎȏș ȇǽȇ ǾȘ ȊȂȇȋȂ ȅȎȇǽȊȅȂ ȋǾȍȐȔȂȊȅȜ
nŝŬůųeũƁz ŞţŷŭŦaũƁš, ƆŞŹ ŨũsŵŜŭz ũšŠŪŭŮŤ1ŢũŜ. ŎżŨ- ǞȋȃȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȇǽȃȂȏȎȜ ȊȂȁȋȎȏȅȃȅȉȘȉ. ǬȋȔȂȉȐ Ȍȍȅ ȎȂȉ
Ţš Ť3 ũBŦŜz, žŦŤ ūŬšŠwŝŬůųŤ1ŮſŧũŜ ŠŞŤ1ŢůŮŭz ŭŧŪŞšŭA, t ȌȍȋȅȄȊȋȎȜȏȎȜ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȇǽȇ ǾȘ ȌȍȂȁȋǾȍȐȔǽȈșȊȘȂ ȎȈȋǿǽ
ūŧaųůŵŤűŶ ŞŪŢŠšŧżũƁz ŬaŠŤ ŦŶ ũšŭŪųšŮaũũŪŨů ŢšũŤűY: ȏȂȉȅ, ȇȋȅ, Ȍȋ ȎȅȈșȊȋȉȐ ȃȂȈǽȊȅț ȎȂȀȋ, ȌȈǽȔȐȏ, ȍǽȄȁȅȍǽȜȎș
ŬŷŠaźŵŷűŶ ŭšŝE, Ť3 ŭŶ ūŧŜųšŞ0ūŧŭŮŞƁšŨŶ ūŬŤţŷŞaź- ȎȂȍȁȓȂȉ ȌȍȂȁ ȃȂȊȅȒȋȉ, ȅ ȌȍȅȄȘǿǽȜ ȂȀȋ ȍȘȁǽȊȅȜȉȅ. ǧȋ-
ŵŷűŶ, ƆŦw ũšūŬŤŭyŮŭŮŞůźŵŜ ũŤŢE ūŬŤŭyŮŭŮŞŪŞŜŮŤ ȊȂȓ ȃȂ ȌȈǽȔǽ — ǾȍǽȔȊȋȂ ǿ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ȎȋȔȂȏǽ-
Ť3ŨyŵŜ ũeşŧŤ. ņŪũeŲŶ Ţš ūŧaųŜ, ũšŞżŭŮũŤųšŭŦŪ ŞŶ ųŤŭ- ȊȅȂ. ǬȋȔȂȉȐ ǬǽǿȂȈ, ȊǽȄǿǽǿ ǿȂȈȅȇȅȉ ȏǽȅȊȎȏǿȋȉ ȎȋȔȂȏǽȊȅȂ
ŮŪŮĮ ŭŪŞŪŦůūŧeũƁš ŭŪŞšŬŴeũũŪ. ŎżŨŢš ūavšŧŶ ŞšŧŤ1ŦŪź ȎȐȌȍȐȀȋǿ ǿȋ ȂȁȅȊȋ ȏȂȈȋ, Ȁȋǿȋȍȅȏ: Ȁȋǿȋȍț ȃȂ Ȝ ȌȍȅȉȂȊȅ-
ŮaťũŪź ũŜŬeŦŶ ſ4Ţš ŞŶ ſ3ŠŤ1ũů ūŧ0ŮŸ ſ3ŠŤũŪŭůūŬyŢũŷűŶ ȏȂȈșȊȋ ȇȋ DzȍȅȎȏȐ ȅ ȇ dzȂȍȇǿȅ (Ǣȑ. 5, 32). ǥǾȋ ȇǽȇ ȏȂ ǾȘ-
ŭŮšųeũƁš, žţŶ Ţš ŭƁE şlź, şlšŮŶ, ŞŪ űrŮA, Ť3 ŞŪ ŲRŦŪŞŸ. ǿǽțȏ ȂȁȅȊȋ ȏȂȈȋ, ȇǽȇ Ǟȋȃȅȅ ȂȁȅȊ ȁȐȒ ǾȘǿǽțȏ Ȏ ǞȋȀȋȉ,
ĸŦŪŢš ŝŪ nũŤ2 ſ3ŠŤ1ũŜ ūŧ0ŮŸ, ŮaŦw [Ť3] Š¦Ŷ ſ3ŠŤ1ũŶ ŭŪ ȇǽȇ ȊȂȀȁȂ ȏȋȏ ȃȂ ǝȌȋȎȏȋȈ ȎȇǽȄǽȈ: ȎȋȂȁȅȊȜțȖȅȆȎȜ Ȏ ǠȋȎ-
ŝGŪŨŶ, ŝ9ƁŤ ŭyŮŸ. ĸŦŪŢš Ť4ũŠŹ ƆŭũŹ ūaŦŤ ŬšųE Ů0ťŢŠš: Ȍȋȁȋȉ ȂȎȏș ȋȁȅȊ ȁȐȒ Ȏ ǠȋȎȌȋȁȋȉ (1 ǧȋȍ. 6, 17).
ƆŦw ūŬŤŧŹūŧszťŭz şDšŞŤ, ſ3ŠŤ1ũŶ Š¦Ŷ ſ4ŭŮŸ ŭŶ şDšŨŶ.
ĿŠĮ ŭyŮŸ şŧŜş0ŧźŵƁŤ ŭŪţŠaũů ŝhŮŤ ŝlşŪŠaŮŸ ŢŤŞy- ǠȁȂ ȏȂ, ȇȋȅ ȀȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș, ȋǾȅȏǽțȖǽȜ ǿȋ ȎǿȜ-
ŵůź ŞŪ ŭ™hűŶ ŝ9ƁŤűŶ; ŀŜ ƈŞżŠzŮŶ ũŜ ŭŜŨŜşŪ2 Š¦Ŝ űy- ȏȘȒ, ȂȎȏș ȊȂȔȏȋ ȏǿǽȍȊȋȂ? ǡǽ ǿȂȁǽțȏ ȋȊȅ, Ȕȏȋ ȒȐȈȐ ȅȄȍȂ-
ŧzŵš, ŠŤ1ŞũŜşŪ ŭŪ ŭ™hŨŤ ūŬšūŪŠŜsũƁšŨŶ ŝhŞŴŜşŪ. ȇǽțȏ Ȋǽ ȎǽȉǽȀȋ ǡȐȒǽ, ǧȋȂȀȋ ȌȍȅȔǽȎȏȊȘȉȅ ǾȘǿǽțȏ ȎǿȜȏȘȂ.
ňh Ţš ūŬšŠŧšŢaŵŜşw, Ť3 Ť4ũŶ kŞŤ1ŮšŧũŴŶ ūŬƁůŦaţŶ ǩȘ ȃȂ ȌȍȂȁȈȋȃȅȉ ȂȖȂ ȅ ȁȍȐȀȋȆ, ǾȋȈȂȂ ǿȘȍǽȄȅȏȂȈș-
ūŬšŠŧ0ŢŤŨŶ. ŃŜũE, ũŜųaŧŪ Ƈŝw ūŧaųŜ, ƅŝŬŜŵeũƁź ŝŧyŠ- ȊȘȆ ȌȍȅȉȂȍ ǿ ȐȜȎȊȂȊȅȂ ȏȋȀȋ, ȋ ȔȂȉ Ȑ ȊǽȎ ȍȂȔș. ǪǽȔǽȈȋ
ũŜşw ūŪŠ0ŝšũŶ ſ4ŭŮŸ: ŮżŨŢš Ť3 ūŪŭůūŧeũƁz ũŜūŪŧũsšŮŶ ȌȈǽȔǽ ȌȋȁȋǾȊȋ ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅț ǾȈȐȁȊȋȀȋ ȎȘȊǽ: ȅǾȋ ȅ ȋȊ ȁȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǧȋ ǿȎȂȔȂȎȏȊȋȆ ǿȋ ȅȊȋȇȅȊȜȒ ǧȎȂȊȅȅ
__________________________________________________

ŠżŧŜŮšŧz ŭŞŪšşŪ2, Ť3 ŭŧŪŞšŭA o6ũŜ ūŪŦŜŬsšŮŶ şŧŜş0ŧŜŮŤ: ȈǽȏȂȈȜ ȎǿȋȂȀȋ ȅȎȌȋȈȊȜȂȏ ȎȏȘȁȂȊȅȂȉ, ȅ ȏȂ ȃȂ ȄǽȎȏǽǿȈȜȂȏ
Ɖ§š, ŭŪşŬŹŴŤ1űŶ ũŜ ũŝ7Ū Ť3 ūŬšŠ8 ŮŪŝ0ź, Ť3 ƈŢE ũżŭŨŸ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȎȈȋǿǽ: ȋȏȂȓ, Ȝ ȎȋȀȍȂȕȅȈ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȂǾǽ ȅ ȌȍȂȁ ȏȋ-
ŠŪŭŮ0ŤũŶ ũŜŬšŵŤ1ŭz ŭhũŶ ŮŞ0ť: ŦŪũeŲŶ Ţš ūaŦŤ ūŪŠ0- Ǿȋț ȅ ȐȃȂ ȊȂȁȋȎȏȋȅȊ ȊǽȄȘǿǽȏșȎȜ ȎȘȊȋȉ ȏǿȋȅȉ (Ǩȇ. 15,
ŝšũŶ ſ4ŭŮŸ ūŬšŠ8ůŭŮŬżŮšũƁź Ţš ş0ŬũŹťŴŜşw nŲ7A, Ť3 21). ǧȋȊȂȓ ȃȂ ȂȀȋ ȌȋȁȋǾȂȊ ȎȍȂȏȂȊȅț ȅ ȋǾȗȜȏȅț ȊȂǾȂȎȊȋȀȋ
ŭūŧšŮeũƁź: Ť4ŨŢš ŦŶ ŝŪşaŮŭŮŞů ũšůūŪŠ0ŝŤŨŜşw ŨŤŧŪŭeŬ- ǫȏȓǽ, ȇȋȅȒ, Ȍȋ ǾȋȀǽȏȎȏǿȐ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȀȋ ǾȈǽȀȋȐȏȍȋǾȅȜ,
ŠƁz ūŬŤŭŮůūŤ1ŞŶ, Ť3 Ũũ0şů ŬaŠŪŭŮŸ Ť3 ŠšŬţũŪŞeũƁš ſ3şw2 ȎȌȋȁȋǾȜȎș, ȎȘȊ ȅȎȌȋȈȊȜȂȏȎȜ ȍǽȁȋȎȏȅț ȅ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ,
ŬaŠŤ ŭhũŶ ūŪŧůųŤ1ŞŶ, ŧŪŝţašŨŸ ŝŷŞaŴš Ť3 ŞŪţŧŪŝţaŴš, Ť3 ȈȋǾȄǽȊȅȂ ȌȍȅȂȉȈȂȏ ȅ ȁǽȂȏ, ǿȒȋȁȅȏ ǿ ȁȋȉ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǫȏȓȂȉ ȅ
ŭŪŞŴeŠŶ, ūŤŬŪŞaŴš ŭŪ nŲ7eŨŶ, ũŝcũŜşw ŭũŜŭŧŜŢŠazŭz Ȏ Ǫȅȉ ȏȍǽȌȂȄȐȂȏ, ȊȂǾȂȎȊȋȂ Ȍȍȅ ȎȂȉ ǿȇȐȕǽȜ ȍǽȁȋǿǽȊȅȂ.
ŞšŭeŧƁz.
ʼnŪ ūŬƁŤŠŤ1Ůš Ť3 Ũŷ2 ŞŪ ŝlŢeũũŹť ũŤŵšŮĮ, ūŬŤūŜŠeŨŶ ǬȍȅȅȁȂȉ ȃȂ ȅ ȉȘ, ǿ ǾȈǽȃȂȊȊȋȆ ȊȅȖȂȏȂ ȁȐȒȋȉ, ȌȍȅȌǽ-
Ť3 ŞŪŭūŧaųšŨŭz ūŬšŠ8 şDšŨŶ ŝGŪŨŶ ũaŴŤŨŶ: ŠŜ Ť3 ūŬšŠ8 ȁȂȉ ȅ ǿȋȎȌȈǽȔȂȉ ȌȍȂȁ ǠȋȎȌȋȁȋȉ ǞȋȀȋȉ Ȋǽȕȅȉ (ǬȎ. 94, 6),
ŭŪşŬŹŴſ1ũũŜz Ť3ŭūŬaŞŤŨŶ, Ť3 ŦŶ ƀŧ0ŝŹ ũšŠŞŤ6Ţũŷ ŭšŝE ŭŪ- ȔȏȋǾ ȅ ȌȍȂȃȊȅȂ ȀȍȂȒȅ ȋȉȘȏș, ȅ ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȘȉȅ Ȋǽ ȄȈȋ Ȏǽ-
ŮŞŪŬŤ1ŨŶ, Ť3 ƈŮżŴŤŮšŧz ūŪŧůųŤ1ŨŶ, ŮżŨŶ ƈŮŹŴašŨŤ, Ť3 ȉȅȒ ȎȂǾȜ ȎȋȁȂȈǽȏș, ȅ ȌȍȅȔǽȎȏȅȜ ǡȐȒǽ ǰȏȂȕȅȏȂȈȜ ȎȌȋȁȋ-
ŮŪŨY ŭŧaŞů ŞŪţŭŷŧaźŵš, ŭŶ ŝšţũŜųaŧũŷŨŶ nŲ7eŨŶ, Ť3 ǾȅȏșȎȜ ȅ ǥȉ ȌȍȂǾȘȏș ȐȏȂȕǽȂȉȘȉȅ, ǢȉȐ ȎȈǽǿȐ ǿȋȄȎȘȈǽȜ Ȏ
ſ3ŠŤũŪŬ0ŠũŷŨŶ ŭũ7ŪŨŶ, ũhũŹ, Ť3 ūŬŤ1ŭũw, Ť3 ŞŪŞżŦŤ ŞŹ- ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȉ ǫȏȓȂȉ ȅ ȂȁȅȊȋȍȋȁȊȘȉ ǮȘȊȋȉ, ȊȘȊȂ ȅ
ŦHŞŶ. ƊŨŤ1ũŸ. ȌȍȅȎȊȋ ȅ ǿȋ ǿȂȇȅ ǿȂȇȋǿ. ǝȉȅȊș.
ŎŪşHŢŠš ō™Ŝşw ĿŬŤş0ŬƁŜ ŋŜŧŜŨŷ2, ǯȋȀȋ ȃȂ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ,
ŀšŭzŮŪŭŧ0ŞƁš őrŮ0ŞŜ ŃŜŦŪũŪūŪŧŪŢš1ũƁz, ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ,
ŭŤ1Ŭ¢ųŸ ʼn0ŞŜşw ŃŜŞ£ŮŜ. ȏȋ ȂȎȏș ǪȋǿȋȀȋ ǤǽǿȂȏǽ.

Ŝ7. ĿDŸ ŝGŶ ŮŞ0ť şDŸ ſ3ŠŤ1ũŶ ſ4ŭŮŸ (ŞŮŪŬ. ƀ7, Š7), ŞŪ nŲ7Į, 1. ǠȋȎȌȋȁș, ǞȋȀ ǯǿȋȆ, ǠȋȎȌȋȁș ȂȁȅȊ ȂȎȏș (ǟȏȋȍ. 6, 4),
Ť3 ŭũ7Ź, Ť3 ŭ™żŨŶ Š©Ź, ūŪţũŜŞašŨŷť: nŲ7Į ũšŬŪŢŠšũũŹ, ȌȋȄȊǽǿǽȂȉȘȆ ǿ ǫȏȓȂ, ǮȘȊȂ ȅ ǮǿȜȏȋȉ ǡȐȒȂ: ǟ ǫȏȓȂ ǪȂȍȋ-
ŭũ7Ź ŬŪŢŠeũũŹ, ŝšţũŜųaŧũw, Ť3 ŝšţŧżŮũw, Ť3 ŝšţŭŮŬaŭŮũw, ȃȁȂȊȊȋȉ, ǿ ǮȘȊȂ ǭȋȃȁȂȊȊȋȉ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȋ, ǿȊȂ ǿȍȂȉȂȊȅ ȅ
ƆŦw ŭŧ0ŞŹ: Ť4Ţš ŭaŨŶ ŭŪŝ0ź ŞŪŭūŬƁsŮƁš ſ4Ţš t ũaŭŶ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȊȋ ȇǽȇ ǿ ǮȈȋǿȂ, ǧȋȏȋȍȘȆ ȌȋȉǽȄǽǿ Ǯǽȉ ǿȋȎȌȍȅ-
ūŪŨaţŜŞŶ, ũŜŬšųeŭz űrŮ0ŭŶ: Ť3 Š©Ź ŭ™Ź, Ť3 ŭŜŨ0ŨŶ t nŲ7A, ȊȜȏȋȂ ȋȏ ȊǽȎ [ȂȎȏȂȎȏǿȋ], ȄȋǿȂȏȎȜ «ǬȋȉǽȄǽȊȊȅȇ» (DzȍȅȎȏȋȎ),
ũš ŬŪŢŠeũũŹ, ũŪ Ť3ŭű0ŠũŹ ūŬŪŤŭűŪŠsŵšŨŶ. ōeť ſ3ŠŤ1ũŶ ǿ ǡȐȒȂ ǮǿȜȏȋȉ, ǧȋȏȋȍȘȆ ȊȂ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ, ǽ ȅȎȒȋȁȅȏ ȋȏ ǫȏ-
ŝGŶ, Ť3 ŞŶ ŮŬbŲŹ v3ūŪŭŮaŭšť şDŸ ſ3ŠŤ1ũŶ: ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ, Ť3 ŭŪ- ȓǽ. ǯȋȈșȇȋ ǫȊ ǫȁȅȊ ǞȋȀ ȅ ǫȊ ǞȋȀ ȅȎȏȅȊȊȘȆ, ǿ ǯȍȋȅȓȂ
ŞżŮŪŨŶ, Ť3 ŭŧaŞŪź, Ť3 ŭŤ1ŧŪź, Ť3 ŠżťŭŮŞŪŨŶ, Ť3 ŞŭżŨŤ ȅȌȋȎȏǽȎȂȆ ȂȁȅȊȘȆ ǠȋȎȌȋȁș, ȊȂ ȍǽȄȁȂȈȜȂȉȘȆ [ǿ ȎǿȋȂȆ]
ŝŢcŮŞA ūŪţũŜކũƁŤ, ũš ŬŜţŠŹŧsšŨŷť. ŎŪşŪ2 ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŠŜ ȌȍȅȍȋȁȂ, ǿ ȎȋǿȂȏȂ, ǿ ȎȈǽǿȂ, ȎȅȈȂ ȅ ȁȂȆȎȏǿȅȅ ȅ ǿȋ ǿȎȂȒ ȋȎ-
ŞŪţŧź1ŝŤŴŤ, Ť3 ŮŪŨY ſ3ŠŤ1ũŪŨů ūŪŭŧůŢŤ1ŴŤ, t ŞŭšS ŨhŭŧŤ ȏǽȈșȊȘȒ ȌȍȅȄȊǽȇǽȒ ǞȋȃȂȎȏǿǽ. ǢȀȋ ȋȁȊȋȀȋ ȈțǾȅ ȅ ǢȉȐ ȋȁ-
ŮŞŪšS, Ť3 t Şŭšşw2 ŭeŬŠŲŜ, Ť3 t ŞŭšS ŦŬżūŪŭŮŤ ŮŞŪšS. ń# ŠŜ ȊȋȉȐ ȎȈȐȃȅ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȍǽȄȐȉȂȊȅȜ ȏǿȋȂȀȋ ȅ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȎȂȍȁȓǽ
ŝyŠůŮŶ ŭŧŪŞšŭA ſ3şw2, Ť3 ūŪŞšŧBũƁz ſ3şw2, ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŮŞŪeŨŶ ȏǿȋȂȀȋ ȅ ȋȏ ǿȎȂȆ ȎȅȈȘ ȏǿȋȂȆ (ǟȏȋȍ. 6, 5), ȅ ȁǽ ǾȐȁȐȏ ȎȈȋ-
(ŞŮŪŬ. ƀ7, ƀ7), ŞŪ ſ4Ţš ŠżzŮŤ ن, Ť3 ŬŜţŨŷŴŧsŮŤ, Ť3 şlŜŮŤ ǿǽ ȅ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ǢȀȋ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȏǿȋȂȉ, ȔȏȋǾȘ ȏȘ ȏǿȋȍȅȈ ȅȒ ȅ
ƅ ũŤ1űŶ, Ť3 ŭŹŠsŵů, Ť3 űŪŠsŵů, ŧšŢaŵů, Ť3 ŞŪŭŮŜź1ŵů ȍǽȄȉȘȕȈȜȈ ȅ ȀȋǿȋȍȅȈ ȋ ȊȅȒ, Ȏȅȁȅȕș Ȉȅ ȏȘ ȅȈȅ ȅȁȂȕș,
(ŞŮŪŬ. ƀ7, ţ7). ń# ŠŜ ūŪŨzũeŴŤ Şhũů şDŜ ŝGŜ ŮŞŪšşŪ2, Ť3 ŠŜ ȌȋȇȋȅȕșȎȜ Ȋǽ ȈȋȃȂ ȅȈȅ Ȏȏȋȅȕș (ǟȏȋȍ. 6, 6–7). ǥ ȌȋȉȊȅ
ƈŝŪŤ1ŴŤŭz ſ3şw2 ſ3ŠŤ1ũŜşw, Ť3 ŠŜ ũš ţŜŝyŠšŴŤ ſ3şw2, ũŤŢE ǿȎȂȀȁǽ ǠȋȎȌȋȁǽ ǞȋȀǽ ȏǿȋȂȀȋ ȅ ǾȋȆȎȜ ǢȀȋ ȋȁȊȋȀȋ. ǥ ȊȂ Ȅǽ-
ţaūŪŞŹŠšť ſ3şw2. ŎaŦw ŝŪ ŠaŭŮŶ ŮŤ2 ŭaŨŶ ŦŬżūŪŭŮŸ, ſ4Ţš ǾȘǿǽȆ Ȋȅ ǢȀȋ, Ȋȅ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ǢȀȋ, ȅǾȋ ǫȊ Ȏǽȉ ȁǽȎȏ ȏȂǾȂ
ŮŞŪŬŤ1ŮŤ Ş0ŧź ſ3şw2. ʼnŤųšŭŪşH ŝŪ Ť3ũ0şw ŞţŷŭŦyšŮŶ t ȏȋȀȁǽ ȎȅȈȐ ȏǿȋȍȅȏș ǿȋȈț ǢȀȋ. ǟȂȁș ǫȊ ȊȂ ȅȖȂȏ ȋȏ ȏȂǾȜ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ŮšŝE, Ů0ųƁź ŝŪsŮŤŭz Ť3 ŧźŝŤ1ŮŤ ſ3şw2, Ť3 űŪŠŤ1ŮŤ ŞŪ ŞŭżűŶ ȊȅȔȂȀȋ ȁȍȐȀȋȀȋ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ȔȏȋǾȘ ȏȘ ǾȋȜȈȎȜ ȅ ȈțǾȅȈ ǢȀȋ
ūůŮeűŶ ſ3şw2 (ŞŮŪŬ. ‹, Ş7i). Ŏ0ť űŞŜŧA ŮŞŪS, Ť3 Ů0ť ŝGŶ ȅ ȒȋȁȅȈ ǿȎȂȉȅ ȌȐȏȜȉȅ ǢȀȋ (ǟȏȋȍ. 10, 12. 21).
ŮŞ0ť (ŞŮŪŬ. ‹, Ŧ77Ŝ).
ŀŜ ũš ƈŭŧhŴŤŴŤ ŨƁŬŪūŬšŞhŴŴŤűŶ žşGŧwŞŶ ŝšţŭŮ- ǪȂ ȌȍȅȎȈȐȕȅǿǽȆȎȜ ȇ [ȍǽȎȎȇǽȄǽȉ] ȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ȅ ȊȂ-
ŬaŭŮũŪŭŮŸ Ť3 ũšŞŤ1ŠŤŨŪŭŮŸ, Ť3 tūaŠŴŜşw tŪũyŠů ƀżŧũůź ǿȅȁȅȉȘȒ ȊǽȁȉȣȍȊȘȒ ǽȊȀȂȈǽȒ ȅ ȋ ǿȂȈȅȇȋȆ ȄȈȋǾȂ ȋȏȌǽȁȕȂȀȋ
ŧůŦaŞũŪŭŮŸ, Ť3 ŦŶ ūŬšŧŵeũƁź ūŬšŨyŠŬŪŭŮũŪŭŮŸ, Ť3 ŭŦ0ŬŪ- ȋȏȏȐȁǽ, ȋ ȂȀȋ Ȉȋǿȇȋȉ, ȏȋȊȇȋȉ ȅ Ȓȅȏȍȋȉ ȋǾȉǽȊȂ, ȅ ȊȂ ȎȋȔȏȅ
ŭŮũŪŭŮŸ, Ť3 ŞŭšűŤ1ŮŬŪŭŮũŪŭŮŸ, Ť3 ſ3ŠŤũŪųeŭŮũŪ ųŮŪ2 Ť3ţ8 ŭŤ1űŶ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȚȏȋȀȋ ȍǽǿȊȋȔȂȎȏȊȘȉ ǞȋȀȐ. ǪȂ ȄǽȎȉǽȏȍȅǿǽȆȎȜ
ŭŪ ŝGŪŨŶ ŠŜ ŞŪţũšūŵyšŴŤ ŝhŮŤ. ŀŜ ũš ƈŞŤ1ŠŤŴŤ ũŝ7ŭE Ȋǽ ǿȂȈȅȔȅȂ ȊȂǾǽ, Ȋǽ ȉȊȋȀȋȋǾȍǽȄȅȂ ȁǿȅȃȂȊȅȆ Ȋǽ ȊȂȉ, Ȋǽ
ŞšŧŤ1ųƁz, Ť3 ŨũŪşŪŞŤ1ŠũŪŭŮŸ ŠŞŤŢeũƁz ſ3şw2: ƅŭƁzŞaũũŪŭŮŸ ȎȅȜȊȅȂ ȎȋȈȊȓǽ, Ȋǽ ȎǿȂȏ ȈȐȊȘ, Ȋǽ ǾȈȂȎȇ ȋȎȏǽȈșȊȘȒ ȄǿȂȄȁ, Ȋǽ
ŭ0ŧũŲŜ, ŭŞżŮŧŪŭŮŸ ŧůũŷ2, ūŬ0ųƁŤűŶ ƀŞżţŠŶ ūŬŪţaŬũŪŭŮŸ: ȏȋ, Ȕȏȋ ǾȘǿǽȂȏ ǾȈǽȀȋȌȍȅȜȏȊȋ ȁȈȜ ȁȐȊȋǿȂȊȅȜ ǿȋȄȁȐȒǽ, ȁȈȜ
ŦŶ ŠŷűaũƁzŨŶ ŞŪţŠyűŜ ŝlşŪūŪŮŬeŝũŪŭŮŸ: Ũ0Ŭz, Ť3 ţšŨŧŤ2, ȅȄȋǾȅȈȅȜ ȌȈȋȁȋǿ ȉȋȍȜ ȅ ȄȂȉȈȅ, ȅ ȊȂ ȋǾȋȃȂȎȏǿȈȜȆ ȊȅȔȂȀȋ
Şŭšūŧ0ŠũŪŭŮŸ, Ť3 ƅŝŪşŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ ųŮŪ2 t ŮŜŦŪŞhűŶ. ľŭ‰ ŝŪ ȅȄ ȚȏȋȀȋ. ǥǾȋ ǿȎȂ Țȏȅ ǿȂȖȅ — ȏǿȋȍȂȊȅȜ, ȌȋȁȔȅȊȂȊȊȘȂ
ſ3ŠŤ1ũŜşw ŝGŜ, ŭyŮŸ ŬŜŝHŮũŜ Ť3 ŭŪţŠ†ũƁz, ŭŧ0ŞŪŨŶ ſ3şŪ2 t ũš ǢȁȅȊȋȉȐ ǞȋȀȐ, ǿȋȄȊȅȇȕȅȂ Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ǢȀȋ ȅȄ ȊȂǾȘȏȅȜ. ǥǾȋ
ŭyŵŤűŶ ŝŷ6ŞŴŜ. Ŏ0ť ŝŪ ŬšųE, Ť3 ŝhŴŜ: Ů0ť ūŪŞšŧĮ, Ť3 ŭŪţ- ǫȊ ȎȇǽȄǽȈ, — ȅ ȎȁȂȈǽȈȅȎș, ǫȊ ȌȋǿȂȈȂȈ, — ȅ ȎȋȏǿȋȍȅȈȅȎș
ŠaŴŜŭz (pŜŧ. ŧ7Ş, f7). ōšşŪ2 u5ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŞLŦů Ť3 ŭŪŠżŮšŧz (ǬȎ. 32, 9). ǟȋȏ ȚȏȋȀȋ ȋȁȊȋȀȋ ǟȈǽȁȘȇȐ ȅ ǮȋȄȁǽȏȂȈȜ ǿȎȂȀȋ
ŞŭeŨũŪŭŮŤ ƆŦw ŝGŜ ŭŧaŞŤŮŤ Ť4ŨŜŴŤ, Ť3 ŦŶ ũšŨY ŧźŝ0ŞƁź [ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȂȀȋ] ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȆ, ȇ ǪȂȉȐ ȌȍȅȈȂȌȈȜȆȎȜ Ȏ Ȉț-
ūŬŤŧŹūŤ1ŴŤŭz, Ť3 ŦŶ ũšŨY ŦazŮŤŭz Ť4ŨŜŴŤ ŠeũŸ Ť3 ũ0ŵŸ, Ǿȋǿșț, ȌȍȂȁ Ǫȅȉ ȇǽȆȎȜ ȁȂȊș ȅ ȊȋȔș ǿ ǿȋȈșȊȘȒ ȅ ȊȂǿȋȈș-
ƅ Ş0ŧũŷűŶ Ť3 ũšŞ0ŧũŷűŶ ŭŪşŬŹŴeũƁŤűŶ. Ŏ0ť ŝŪ ſ4ŭŮŸ ȊȘȒ ȌǽȁȂȊȅȜȒ ȏǿȋȅȒ, ȅǾȋ ǫȊ — ȎȋȎȏȍǽȁǽȏȂȈșȊȘȆ ȅ ȉȅ-
ŵeŠŬŶ Ť3 ŨŤ1ŧŪŭŮŤŞŶ, ŠŪŧşŪŮšŬūŹŧŤ1ŞŶ, Ť3 ŨũŪşŪŨŤ1ŧŪŭ- ȈȋȎȂȍȁȊȘȆ, ȁȋȈȀȋȏȂȍȌȂȈȅǿȘȆ ȅ ȉȊȋȀȋȉȅȈȋȎȏȅǿȘȆ ȅ ǿȂȔȊȋ
ŮŤŞŶ, Ť3 ŝlşŪŮŞ0ŬšŲŶ ŞżųšũŶ: ƅŝŹŵaŞŶ Ť3 ŠŜS ũŝcũŪ ǾȈǽȀȋȁȂȏȂȈșȎȏǿȐțȖȅȆ (ǬȎ. 85, 15), ȋǾȂȖǽǿȕȅȆ ȅ ȁǽț-
ŲrŮŞŪ, Ť3 ŝšţūŬšeŨũŪ, Ť3 ŢŤŮƁE ŝšţŝŪŧżţũšũũŪ, Ť3 ŢŤŞ0ŮŶ ȖȅȆ dzǽȍȎȏǿȋ ȊȂǾȂȎȊȋȂ ȅ ȊȂȎȇȋȊȔǽȂȉȋȂ, ȃȅȏȂȈșȎȏǿȋ ǾȂȄ-
ŝšţŭŨeŬŮšũŶ, Ť3 ŭŞżŮŶ ŞŶ ũŜŭŧŜŢŠeũƁš ũšŞšųeŬšũŶ, ūŪųŤ- ǾȋȈȂȄȊȂȊȊȋȂ ȅ ȃȅȄȊș ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȐț ȅ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ȎǿȂȏȋȉ
ŮaźŵŷŨŶ Ť3 ūŪŦŧŜũsźŵŷŨŭz ſ3ŨY: Ť3 ŧź1ŝzŵŷŨŶ, Ť3 ȊȂǿȂȔȂȍȊȅȉ ȔȏȐȖȅȉ ǢȀȋ, ȌȋȇȈȋȊȜțȖȅȉȎȜ ǢȉȐ, ȈțǾȜȖȅȉ
űŬŜũsŵŷŨŶ ūŪŞšŧBũƁz ſ3şw2. ʼnŪ Ť3 ŝGŶ ŬšŞũŤ1ŮšŧŸ, Ť3 ǢȀȋ ȅ ȒȍǽȊȜȖȅȉ ȌȋǿȂȈȂȊȅȜ ǢȀȋ. Ǫȋ ǫȊ ȏǽȇȃȂ ǞȋȀ ȍȂǿȊȅ-
ūŬŞdũŶ ŭůŠƁS, Ť3 ŭŮŬaŴšũŶ tŨŭŮŤ1ŮšŧŸ Ů0ť ſ4ŭŮŸ: ũŜŞŪ- ȏȂȈș ȅ ȌȍǽǿȂȁȊȘȆ ǮȐȁȅȜ ȅ ȎȏȍǽȕȊȘȆ ȉȎȏȅȏȂȈș (ǥȎȒ. 20,
ŠsŵŶ ũŜ ũšųeŭŮŞůźŵŷz ŦŶ ũšŨY, Ť3 ũšūŪŦŜŬsźŵŷzŭz 5): ȊȂȌȋȔȅȏǽțȖȅȒ ǢȀȋ, ȌȍȋȏȅǿȜȖȅȒȎȜ ǢȉȐ ȅ ȊȂ ȒȍǽȊȜȖȅȒ
ſ3ŨY, Ť3 tŨšŮaźŵŷz ūŪŞšŧBũƁz ſ3şw2, ŨyŦů Şżųũů, ƉşũŸ ȌȋǿȂȈȂȊȅȜ ǢȀȋ ȃȁȂȏ ǿȂȔȊȋȂ ȊǽȇǽȄǽȊȅȂ — ȋȀȋȊș ȊȂȐȀǽȎȅ-
ũšůşŜŭŤ1ŨŸ, ŝŪŧżţũŸ ũšūŬšŭŮaũũů, ŭŦ0ŬŝŸ ŝšţ8ůŮżŴũů, ȉȘȆ, ǾȋȈș ȊȂȌȍȂȎȏǽțȖǽȜ, ȀȋȍȂ ǾȂȄȐȏȂȕȊȋȂ, ǾȂȎȌȍȋȎǿȂȏ-
ƅŠŹsũƁš ŨŬaŦŜ ũšŭŞżŮŧŪ, ŭŮŬŜũY ŮeŨũů, Ť3 ƈŮŹŭũeũů, ȊȘȆ ȉȍǽȇ, ȉȂȎȏȋ ȏȂȉȊȋȂ ȅ ȏȂȎȊȋȂ, ȀȁȂ ǿȄȘǿǽțȖȅȆ ȇ Ȏȋ-
ŭŦŬeŢšŮŶ ƅŦŜsũšũŶ ţůŝHŨŶ, kŠŪŞŤ1ŮŪ ũšůŭŷūašŨŪ ųeŬ- ȎȏȍǽȁǽȊȅț ȎȇȍȂȃȂȏ ȄȐǾȋǿ ȅ ȊȂȐȎȘȌǽțȖȅȂ ȜȁȋǿȅȏȘȂ ȔȂȍ-
ŞƁš: ±Ţš ƈşŪŮ0ŞŜ ūeŬŞŪŨů tŭŮyūũŤŦů ŧůŦaŞŪŨů, Ť3 ŭŶ ǿȅ. ǫȊ ȐȀȋȏȋǿǽȈ Țȏȋ ȌȂȍǿȋȉȐ ȄȈȋȉȐ ȋȏȎȏȐȌȊȅȇȐ, ǽ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ũŤ1ŨŶ, ŞŭBŨŶ ūŬšŧŭŮŤ1ŞŴŷŨŭz t ũšşw2, Ť3 ūŪŭŧżŠŪŞŜŞ- Ȋȅȉ ǿȎȂȉ, ȇȏȋ ȌȋȁȁǽȈȎȜ ȂȀȋ ȋǾȉǽȊȐ, ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȈ Ȅǽ Ȋȅȉ ȅ
ŴŷŨŶ ſ3ŨY, Ť3 tŞeŬşŴŷŨŭz ŮŞŪŬŲA ŭŞŪšşw2, Šżŧŷ, Ť3 ŭŧŪ- ȋȏǿȂȍȀ ȎǿȋȂȀȋ ǯǿȋȍȓǽ ȁȂȈǽȉȅ, ȎȈȋǿǽȉȅ ȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜȉȅ.
Şšŭŷ2, Ť3 ūŪŨŷŴŧſ1ũƁŤ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

Ş7. ŀŜ ũš ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ ŞŭsŦŜşw ūŪŠ0ŝƁz, ſ3ŧŤ6ŦŜ ũŜ ũŝ7ŭŤ2 2. ǪȂ ȁȂȈǽȆ ȎȂǾȂ ȊȅȇǽȇȋȀȋ ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȜ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ Ȋǽ
şŪŬĮ, Ť3 ſ3ŧŤ6ŦŜ ũŜ ţšŨŧŤ2 ũŤ1ţů, Ť3 ſ3ŧŤ6ŦŜ ŞŶ ŞŪŠaűŶ (ŞŮŪŬ. ſ7, ȊȂǾȂ ǿǿȂȍȒȐ, ȅ Ȕȏȋ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ǿȊȅȄȐ, ȅ Ȕȏȋ ǿ ǿȋȁȂ, ȅ ȊȂ ȎȈȐ-
}), ŞŪ ſ4Ţš ŭŧůŢŤ1ŮŤ Ť5ŨŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŧaŞŤŮŤ ƆŦw ŝ0şŤ (ŞŮŪŬ. ſ7, ȃȅ ȅȉ ȅ ȊȂ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȆ ȅȒ ȇǽȇ ǾȋȀȋǿ (ǥȎȒ. 20, 4–5), ȅǾȋ ǿȎȂ
f7). ľŭ‰ ŝŪ ŭyŮŸ ŭŪţŠ†ũƁz ſ3ŠŤ1ũŜşw ŝGŜ, Ť4Ţš ŞŶ ūŪŭŧBŠ- ȋȊȅ — ȏǿȋȍȂȊȅȜ ǢȁȅȊȋȀȋ ǞȋȀǽ, ǧȋȏȋȍȘȆ ǿ ȌȋȎȈȂȁȊȅȂ
ũƁz ŞżŦŤ t ŠŞ7Ť1ųšŭŦŜşw ųŬeŞŜ ūŧ0ŮŸ ūŬƁeŨŸ, ũŜ ţšŨŧŤ2 ǿȍȂȉȂȊǽ ǿȋȎȌȍȅȊȜȈ ȌȈȋȏș ȅȄ ȁȂǿȅȔȂȎȇȋȆ ȐȏȍȋǾȘ ȅ ǾȘȈ
ǿȅȁȅȉ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ, ȋǾȅȏǽȈ ȎȍȂȁȅ ȈțȁȂȆ ȅ, ȌȋȎȏȍǽȁǽǿ ȍǽȁȅ
kŞŤ1ŭz, Ť3 ŭŶ ųšŧŪŞżŦŤ ūŪŢŤŞE (ŞŜŬ. G, ŧ7Ť). ń# ţŜ ŭūŜŭeũƁš
ȎȌǽȎȂȊȅȜ ȈțȁȂȆ, ȐȉȂȍ, ǿȋȎȇȍȂȎ, ǿȋȎȕȂȈ Ȏ ȌȈȋȏȅț Ȋǽ ȊȂǾȂ-
ųšŧŪŞżŦwŞŶ ūŪŭŮŬŜŠaŞŶ, Ť3 ƈŨeŬŶ, Ť3 ŞŪŭŦŬeŭŶ, ũŜ ũŝ7ŭA
Ȏǽ ȅ ǿȋȎȎȂȈ ȋȁȂȎȊȐț ǟȂȈȅȔȅȜ ǿ ǿȘȕȊȅȒ (Ǣǿȍ. 1, 3); Ȏ ȚȏȋȆ
ŭŶ ŮżŧŪŨŶ ŞţhŠš, Ť3 ŭżŠš ƅŠšŭũyź ŞšŧŤ1ųšŭŮŞƁz ũŜ Şŷ- ȌȈȋȏșț ǫȊ ȎȊȋǿǽ ȌȍȅȁȂȏ ȎȐȁȅȏș ȃȅǿȘȒ ȅ ȉȂȍȏǿȘȒ. ǟȋȏ ȅ
ŭ0ŦŤűŶ (ſ3ŞŬ. ʵ, G): ŭŶ Ŧ0ŤŨŶ ŮżŧŪŨŶ ūaŦŤ ūŬƁŤ1ŠšŮŶ ŭŪ ȎȁȂȈǽȆ ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȂ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ǿȋȔȂȈȋǿȂȔȅȈȎȜ ȍǽȁȅ ȊǽȎ,
ŭŧaŞŪź, ŭůŠŤ1ŮŤ ŢŤŞŷ6ŨŶ Ť3 Ũſ1ŬŮŞŷŨŶ. ōšşw2 u5ŝŪ ũaŭŶ [ȎȁȂȈǽȆ] ȅȄ ȈțǾǿȅ ȇ ǪȂȉȐ ȅ [ȀȈȜȁȜ Ȋǽ] Țȏȋ ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȂ
ŬaŠŤ ŞŪųlŪŞżųŤŞŴŜşwŭz, ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ ƂŦ0ũů, ŧźŝŞE ŬaŠŤ ǿȎȌȋȉȅȊǽȆ ȋ ǪȂȉ, ȌȋȇȈȋȊȜȆȎȜ ǢȉȐ, ǿȋȄǿȋȁȜ ȎǿȋȆ Ȑȉ ȋȏ
ƆŢš ŦŶ ũšŨY, Ť3 ūŪŨzũeŴŤ Ů0ź ƉũŜşŪ, Ť3 ūŪŦŧŪũŤ1ŴŤŭz [ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȜ] ȇ ȌȋȇȈǽȊȜȂȉȋȆ ȌȈȋȏȅ ǮȌǽȎȅȏȂȈȜ, ǧȋȏȋȍǽȜ
Ů0ź ƉũŪŨů, ŞŪţŞŪŠS ƇŨŶ ŮŞ0ť Ů0ź, ŦŶ ūŪŦŧ0ũũŪŨů ƉũŪ- Ȏȅȁȅȏ ȋȁȂȎȊȐț ǫȏȓǽ Ȋǽ ȊȂǾȂ. ǯȋȔȊȋ ȏǽȇ ȃȂ ȁȂȈǽȆ ȅȄȋǾȍǽ-
Ũů Ůżŧů ŭū7ŭŤ1ŮšŧšŞů, ŭŹŠsŵšŨů ƅŠšŭũyź nŲ7A ũŜ ũŝ7ŭŤ2. ȃȂȊȅȜ ȎǿȜȏȘȒ ȅ ȌȋȇȈȋȊȜȆȎȜ ȅȉ ȊȂ ȇǽȇ ǾȋȀǽȉ (ȅǾȋ Țȏȋ ǿȋȎ-
ŎaŦŪŢŠš Ť3 ŭ™hűŶ ƉŝŬŜţŷ Ť3 ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ, Ť3 ūŪŦŧŪũŤ1ŴŤŭz ȌȍȂȖȂȊȋ), Ȋȋ ǿ ȎȅȈȐ ȏǿȋȂȀȋ ȇ Ȋȅȉ ȋȏȊȋȕȂȊȅȜ ȅ ȍǽȎȌȋȈȋ-
ŮBŨŶ, ũš ƆŦw ŝŪşHŨŶ, ŭƁe ŝŪ tŬšųeũŪ ſ4ŭŮŸ: ũŪ ƈŭŞŪeũƁz ȃȂȊȅȜ ȅ ǿȂȈȅȔǽȆȕȂȀȋ ȌȋȔȏȂȊȅȜ, ǿȋȄȊȋȎȜ ȎǿȋȆ Ȑȉ ȋȏ ȅȄȋ-
ǾȍǽȃȂȊȅȆ ȇ Ȏǽȉȅȉ [ȅȄȋǾȍǽȃǽȂȉȘȉ], ȇǽȇ ȅ ǩȋȅȎȂȆ ȎȁȂȈǽȈ
ŬaŠŤ Ť3 ŧźŝŧeũƁz ſ4Ţš ŦŶ ũŤ1ŨŶ, Ť3 ūŬšŞŪŭűŪŠsŵƁz ŬaŠŤ
ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȜ DzȂȍȐǿȅȉȋǿ (Ȏȉ. ǥȎȒ 26, 1) ǿȊȐȏȍȅ ȎǿȜȏȅȈȅ-
ųeŭŮŤ, tũŪŴašŨů ƂŦ0ũŜŨŤ ŦŶ ũŤ1ŨŶ ƈŨY. ĸŦŪŢš Ť3 Ũwm-
Ȗǽ, ȅ Ȏǽȉȋ ǮǿȜȏȋȂ ȎǿȜȏȘȒ (Ȏȉ. ǥȎȒ. 26, 33) ǾȘȈȋ ȅȄȋǾȍǽ-
ŭeť ŭŪŮŞŪŬŤ2 ƂŦ0ũŷ űšŬůŞjŨwŞŶ ŞŶ ŭ™hűŶ. ʼnŪ Ť3 ŭ†ŨŜz
ȃȂȊȅȂȉ ǿȂȖȂȆ ȊǽȁȊȂǾȂȎȊȘȒ, ǽ ȎǿȜȏȅȈȅȖȂ ȁȈȜ ȉȣȍȜȊ ǾȘȈȋ
ŭ™†z ŭ™hűŶ, ūŬšŞŷŴšũŝcũŷűŶ ƉŝŬŜţŶ ŝsűů: Ť3 ŭ™0š ŨƁŬŭ- ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȂȉ ǿȎȂȀȋ ȉȣȍǽ, ȅ «ȎǿȜȏȘȉȅ» ȅȒ ȊǽȄǿǽȈ ǩȋȅȎȂȆ
Ŧ0š, ƉŝŬŜţŶ ũŪŭsŴš Şŭšşw2 ŨjŬŜ. ń# ŭ™hŨŤ ن ũŜŬšųE ȊȂ ȌȋȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ȋȊ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȈ ȏǿǽȍȊȘȂ ǿȂȖȅ, ǽ ȌȋȏȋȉȐ,
Ũwmŭeť: ũš ŭŪţŠ†ũƁz ŭŧaŞz, ũŪ ŮżŨŤ ŨƁŬŪŮŞŪŬŲA ŝGŜ. ń# Ȕȏȋ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȅȒ [ȎȈǽǿȅȈ] ǞȋȀǽ, ǯǿȋȍȓǽ ȉȣȍǽ. ǥ ȏȘ, ȇȋ-
Ůŷ2 u5ŝŪ ũš ƅŝŪşŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ ƂŦHũŷ ŞLŦŤ űrŮA, Ť3 ŭ™hűŶ: ũŪ ȊȂȔȊȋ, ȊȂ ȋǾȋȀȋȏǿȋȍȜȆ ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȜ ǟȈǽȁȘȇȅ DzȍȅȎȏǽ ȅ
ŮżŨŤ ūŪŦŧŪũŤ1ŴŤŭz ūŪ ƉŝŬŜţů ŭŞŪšŨY ūeŬŞŹš ŭŪŮŞ0Ŭ- ȎǿȜȏȘȒ, Ȋȋ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȅȒ ȌȋȇȈȋȊȜȆȎȜ ǯȋȉȐ, ǧȏȋ ȎȊǽȔǽȈǽ
ŴšŨů ũaŭŶ: Ť3 ūŪŭŧżŢŠš ũaŴŶ ŭŞ0ť ƉŝŬŜţŶ, ũšŭŦŜţaũ- ȎȋȄȁǽȈ ȊǽȎ Ȍȋ ǮǿȋȂȉȐ ȋǾȍǽȄȐ (Ȏȉ. ǞȘȏ. 1, 27), ǽ ȄǽȏȂȉ Ȍȋ
ũŜşw ŬaŠŤ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁz ŞŪŭūŬƁsŮŤ ŝlşŪŞŪŧŤ1ŞŴšŨů, Ť3 ūŪ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅț ǾȈǽȀȋǿȋȈȅȈ ǿȋȎȌȍȅȊȜȏș
ũšŨY ƅūŤ1ŭŜũũŜ ŝhŞŴšŨů. ʼnš Ů0ųƁź Ţš ŝ9eŭŮŞšũũŹť Țȏȋȏ ǮǿȋȆ [ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȊȘȆ] ǿ ȊǽȎ ȋǾȍǽȄ ȅ ǿ ȊȂȉ ȎȏǽȈ ȁȋȎ-
ƂŦ0ũŹ ūŪŦŧŪũŤ1ŴŤŭz, ũŪ Ť3 ŦrŮA ſ3şw2 ƉŝŬŜţů. ŃũaŨšũƁš ŝŪ ȏȐȌȊȘȉ ȁȈȜ ȋȌȅȎǽȊȅȜ. ǬȋȇȈȋȊȜȆȎȜ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ȊȋȆ ȅȇȋȊȂ, Ȋȋ ȅ ȋǾȍǽȄȐ ȇȍȂȎȏǽ ǢȀȋ, ǿȂȁș ȋȊ ȂȎȏș ǿȂȈȅȔǽȆ-
ſ4ŭŮŸ ŞšŧŤųaťŴš, Ť3 ūŪŝżŠŜ űrŮ0ŞŜ, ũŜ ŠƁaŞŪŧŜ, Ť3 ũŜ ŞeŭŸ
ȕȅȆ ȄȊǽȇ ȌȋǾȂȁȘ DzȍȅȎȏǽ Ȋǽȁ ȁȅǽǿȋȈȋȉ ȅ Ȋǽȁ ǿȎȂȆ ȍǽȏșț
ŭŪūŬŪŮŤ1Şũŷť ū0ŧŦŶ: ŮżŨŢš Ť3 ŮŬšūeŵůŮŶ Ť3 ŝŹŢaŮŶ ŭšşŪ2
ȎȋȌȍȋȏȅǿȊȋȆ, ȌȋȚȏȋȉȐ ȋȊȅ ȅ ȏȍȂȌȂȖȐȏ ȅ ǾȂȀȐȏ, ȇȋȀȁǽ ǿȅ-
ŞŪwŝŬŜŢašŨŜ ţŬsŵš. ōeť ƉŝŬŜţŶ Ť3 ūŬeŢŠš ũeŢš ŝhŮŤ ȁȜȏ ȂȀȋ ȅȄȋǾȍǽȃȂȊȅȂ. Ǻȏȋȏ ȋǾȍǽȄ, ȇȋȀȁǽ ȂȖȂ ȊȂ ǾȘȈȋ ȂȀȋ
ūšŬŞŪo1ŝŬŜţƁź, ŞšŧŨŤ2 ŞŪ ūŬŬb0ŲŹűŶ ūŬŪŭŧaŞŧšũŶ ŝhŭŮŸ, Ť3 ȌȂȍǿȋȋǾȍǽȄǽ (ȏȋ ȂȎȏș ȁȋ ȏȋȀȋ, ȇǽȇ ǮȌǽȎȅȏȂȈș ȉȣȍǽ ǾȘȈ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ŞšŧŤų†ťŴŜz ųůŠŪŠżťŭŮŞŪŞŜ. ʼnŪ Ť3 ŞŪ ŞŮŪŬ0š ūŬŤŴeŭŮŞƁš ȌȍȅȀǿȋȃȁȂȊ ȇȋ ȇȍȂȎȏȐ), ȐȃȂ ǾȘȈ ǿȂȎșȉǽ ȌȍȋȎȈǽǿȈȂȊ Ȍȍȋ-
ŞŤŭżŞŴŜşw ũŜ ũeŨŶ şDŜ Ƃ}ŭŜ űrŮA Ť3ŨyŵŜşw ūŬƁŤŮŤ2 ŭů- ȍȋȇǽȉȅ ȅ ȉȊȋȀȋ ȔȐȁȂȎ ȎȋȏǿȋȍȅȈ. ǝ ǿȋ ǿȏȋȍȋȂ ȌȍȅȕȂȎȏǿȅȂ
ŠŤ1ŮŤ ŢŤŞŷ6ŨŶ Ť3 Ũſ1ŬŮŞŷŨŶ, ūŬƁŤ1ŠšŮŶ ũŜūŬeŠŶ ŭƁE Şš- ǿȅȎȂǿȕȂȀȋ Ȋǽ ȊȂȉ ǠȋȎȌȋȁǽ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ, ȇȋȀȁǽ ǫȊ Ȍȍȅ-
ŧŤ1ŦŪš Ť3 ŭŮŬaŴũŪš ſ3şw2 ţũaŨšũƁš, ŭŶ ŭŤ1ŧŪź, Ť3 ŭŧaŞŪź ȁȂȏ ȎȐȁȅȏș ȃȅǿȘȒ ȅ ȉȂȍȏǿȘȒ, ǿȌȂȍȂȁȅ ȌȋȆȁȂȏ Țȏȋȏ ǿȂȈȅ-
Ũũ0şŪź. ŋŬŪŭŧaŞŤ u5ŝŪ ſ3şŪ2 ũhũŹ, ŠŜ ŭŪ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ȇȅȆ ȅ ȎȏȍǽȕȊȘȆ ȄȊǽȇ ǢȀȋ Ȏ ȎȅȈȋȆ ȅ ȎȈǽǿȋȆ ǿȂȈȅȇȋȆ. Ǭȍȋ-
ȎȈǽǿȈȜȆ ȂȀȋ ȏȂȌȂȍș, ȔȏȋǾȘ ȏȋȀȁǽ Ȏ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ ǿȄȅȍǽȏș
ŞŪţţŬŤ1ŴŤ ŦŶ ũšŨY ŮŪşŠA, Ť3 ŭūŬŪŭŧaŞŤŴŤŭz ŭŶ ũŤ1ŨŶ. ʼnŪ
Ȋǽ ȊȂȀȋ ȅ ȎȋȌȍȋȎȈǽǿȅȏșȎȜ Ȏ Ȋȅȉ, ȌȋȇȈȋȊȜȆȎȜ ȏǽȇȃȂ ȅȄȋ-
Ť3 ƂŦ0ũŜŨŶ ŭ™hűŶ, ƆŦw ŬŜŭūsŞŴŤűŭz ŭŪ şDšŨŶ, ūŪŦŧŪ-
ǾȍǽȃȂȊȅȜȉ ȎǿȜȏȘȒ ȇǽȇ ȎȋȍǽȎȌȜȏȘȒ ǠȋȎȌȋȁȐ ȅ ȏǿȋȍȅ Ȋǽ
ũŤ1ŴŤŭz, ŦrŮŶ ūŬšŠŞŪwŝŬŜŢaz ũŜ ŧŤŲĮ ŮŞŪeŨŶ, Ť3 ŞŶ ȈȅȓȂ ȏǿȋȂȉ ȄȊǽȉȂȊȅȂ ȇȍȂȎȏǽ, ȌǽȉȜȏȐȜ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȎȐȏș ȋǾȖ-
ūaŨzŮŸ ūŬŤűŪŠS ŭŪŠżŧŜũũŜşw ƉũŹŨŤ nŝŵeũƁz ŭŮŬŜŠa- Ȋȅȇȅ ȎȏȍǽȁǽȊȅȆ DzȍȅȎȏȋǿȘȒ. ǥ ȎǿȜȏȘȉ ȀȍȋǾȊȅȓǽȉ ȅȒ [Ȍȋ-
ũƁť űrŮ0ŞŷűŶ. ŎaŦŪŢŠš Ť3 ŬaŦŜŨŶ ŭŤ1űŶ ŭ™ŷ6ŨŶ, Ť3 Ŧ‡ŤŨ- ȇȈȋȊȜȆȎȜ], ȅ ȋȎȏǽȊȇǽȉ ȇȋȎȏȂȆ, ȂȎȈȅ ȎȋȒȍǽȊȅȈȅȎș, ȅǾȋ ȊȂ
ŧŤŝŪ ŦŪŭŮeť Ť4űŶ ŨŪŵaŨŶ. ʼnš ŝŪ2 tŭŮůūŤ1ŧŜ ſ4ŭŮŸ t ũŤ1űŶ ȋȏȋȕȈǽ ȋȏ ȊȅȒ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȃȅȜ, ȇǽȇ ȅ Ȍȍȅ ȃȅǿȋȏǿȋȍȜȖȂȆ
ŝlşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓz. ĸŦŪŢš ũŤŢE t ūŪŦŧ0ũũŜşw ŮżŧŜ űrŮ0ŞŜ ȎȉȂȍȏȅ DzȍȅȎȏǽ ȋȏ ǢȀȋ ȌȋȇȈȋȊȜȂȉȋȀȋ ȏȂȈǽ ȊȂ ȋȏȋȕȈǽ [ȌȋȈ-
tŭŮůūŤ1ŧŪ ſ4ŭŮŸ ŝŢcŮŞŪ2, ŞŶ ŢŤŞŪŮŞŪŬsŵšť ŭŨeŬŮŤ. ōƁe Ţš Ȋȋȏǽ] ǞȋȃȂȎȏǿǽ. ǬȋȎȏȐȌǽȜ ȏǽȇ ȅ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȜ ȌȍȋȎȈǽǿȅǿȕȅȒ
ŮŞŪŬS, Ť3 ŭŧaŞz ūŬŪŭŧaŞŧŴŷz ŝGŜ, ƆŦw ŭŪŞšŬŴſ1ũũŷ Šż- ǞȋȀǽ ȇǽȇ Ȋǽ ȁȂȈȂ ȜǿȅǿȕȅȒ ȎȂǾȜ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȉȅ ǿ ȈțǾǿȅ ȇ
ŧŷ ƆŞŧŴŷzŭz ŞŶ ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť, Ť3 ŭūŬŪŭŧaŞŧšũŶ ŝyŠšŴŤ ǞȋȀȐ, ȏȘ ȅ Ȏǽȉ ǾȐȁȂȕș ȌȍȋȎȈǽǿȈȂȊ ǞȋȀȋȉ ȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǡǽ-
t ŝGŜ, Ť3 ŭŶ ŠŞ7ŠŪŨŶ ūżŮŤ Ť4ŨŜŴŤ, ŨũĮ, şlz, ƀŹŧw2 ųeŭŮũŤ ǿȅȁȋȉ ǿȋȎȇȈȅȇȊȂȕș: «ǟ ǾȋȈșȕȋȆ ȔȂȎȏȅ Ȑ ȉȂȊȜ ȁȍȐȄșȜ
ǯǿȋȅ, ǞȋȃȂ!».
ŝhŴŜ ŠŬyţŤ ŮŞŪŤ2 ŝ9š (pŜŧ. ŬlŤ, ţ7i).
ş7. ŀŜ ũš ūŬƁŤ1ŨšŴŤ Ť4Ũšũš şDŜ ŝGŜ ŮŞŪšşw2 Şŭyš (ŞŮŪŬ. ſ7, 3. ǪȂ ȌȍȋȅȄȊȋȎȅ ȅȉȂȊȅ ǠȋȎȌȋȁǽ ǞȋȀǽ ȏǿȋȂȀȋ ȊǽȌȍǽȎȊȋ
Ŝ7i) ũżųšŭŪşw ŬaŠŤ ţšŨũhűŶ, Ť3ŧŤ2 ŭŮŬaűŜ ŬaŠŤ ųšŧŪŞżųš- (ǥȎȒ. 20, 7), ȍǽȁȅ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȄȂȉȊȋȀȋ ȅȈȅ Ȍȋ ȎȏȍǽȒȐ ȔȂȈȋ-
ŭŦŜ, Ť3ŧŤ2 ŭŬaŨŜ ŬaŠŤ, Ť3ŧŤ2 ūŬŤwŝŬżŮšũƁz ŬaŠŤ ŭŞŪšşw2, ŞŪ ǿȂȔȂȎȇȋȉȐ, ȅȈȅ ȅȄ-Ȅǽ ȎȏȘȁǽ, ȅȈȅ ȍǽȁȅ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȆ ȇȋȍȘ-
ŧŢY Ŧŧšũsŭz. ņŧzŮŞŪūŬšŭŮůūŧeũƁš ŝŪ, tŞšŬŢeũƁš ſ4ŭŮŸ t Ȏȏȅ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȜ ȇȈȜȏǿȐ ȈȋȃȊȋ. ǟȂȁș ȊǽȍȐȕȂȊȅȂ ȇȈȜȏǿȘ
ŝGŜ. ōšşw2 ŬaŠŤ tũź1ŠŶ ũŤ ŠŜ ŦŧšũeŴŤŭz, ũŪ ŭŪŞšŬŴeũũŹ ȂȎȏș ȋȏȍȂȔȂȊȅȂ ȋȏ ǞȋȀǽ. ǟȋȏ ȌȋȚȏȋȉȐ ȊȂ ȇȈȜȊȅȎș ǿȋǿȎȂ, Ȋȋ
ŠŜ ŝŹŢŤ1ŴŤ t ŦŧsŮŞŷ, ƆŦw ŦŧsŮŞŪź, ŦŧzŮŞŪūŬšŭŮůū- ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȅȄǾȂȀǽȆ ȇȈȜȏǿȘ, ȄȊǽȜ, Ȕȏȋ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȇȈȜȏ-
ŧeũƁź ūŬŤűŪŠsŵů, Ť3 tųůŢŠaźŵů t ŝGŜ, Ť3 ŭŶ ŝšţţŜŦ0ũ- ǿȘ ȌȍȅȒȋȁȅȏ ȇȈȜȏǿȋȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂ, ȋȏȔȐȃȁǽțȖȂȂ ȋȏ ǞȋȀǽ
ũŷŨŤ ŭŪųŤŮaźŵů, ƈūŪŮŬšŝŧsźŵŜşŪ ŦŧzŮŞŪūŬšŭŮůūŧe- ȅ ȌȍȅȔȅȎȈȜțȖȂȂ ȇ ǾȂȄȄǽȇȋȊȊȅȇǽȉ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȇȈȜȏǿȐ ȊǽȍȐ-
ũƁš. ń$ŭŮŤũŭŮŞůz Ţš ŞŪ ŞŭżűŶ ŭŧŪŞšŭżűŶ ŮŞŪŤ1űŶ, ŦŧsŮŞŷ ȕǽȂȏ, ǽ ȏȘ ǾȐȁș Ȍȍǽǿȁȅǿ ǿȋ ǿȎȂȒ ȍȂȔǽȒ ȏǿȋȅȒ ȅ Ȍȍȅȁǽȕș
Ť3ţŞżŭŮũŪŭŮŸ ūŪŠaŭŤ. İŵš ŧŤ Ţš ŝŷ ŦŪşŠA ŭŧůųŤ1ŧŪŭz ȅȉ ȊǽȁȂȃȊȋȎȏș ȇȈȜȏǿȘ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȌȍȅȁȂȏȎȜ ȏȂǾȂ ȎǽȉȋȉȐ
ŦŧsŮŞŹ ŭšŝE ūŪŠŞeŬşŮŤ, ſ4Ţš Ť3ţ8 ŨeŬţŪŭŮũŷűŶ ſ4ŭŮŸ, žŵš ȌȋȁȔȅȊȅȏșȎȜ ȇȈȜȏǿȂ, ǽ Ȋǽȁȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ, ȔȏȋǾȘ ȚȏȋȀȋ ȊȂ ǾȘ-
Ƈŝw ƅ ũżųšŭŪŨŶ Ť3ţ8 ŮżűŶ ±Ţš ūŪ ţŜŦ0ũů ŝ9eŭŮŞšũũů, Ȉȋ, ȏȋ ȇȋȀȁǽ ȋȊǽ ȇǽȎǽȂȏȎȜ ǿȂȖȂȆ, ȎȋȀȈǽȎȊȘȒ Ȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ŮŪ2 ŭŪŠżšŴŤ Ƈŝw ƆŦw ţŜŦ0ũũŪ ƉũŪ: ƈ ŭŜŨŪşH Ţš ŭšŝE ȊȘȉ ȄǽȇȋȊȋȉ, ȅȎȌȋȈȊȅ ȂȂ ȇǽȇ ȄǽȇȋȊȊȋȂ ȁȂȈȋ, ȋȁȊǽȇȋ Ȏǽȉ
Ť3ŭŮsŢšŴŤ ƅŝŞŤũeũƁť, ƆŦw tũź1ŠŶ Ŧŧsŧŭz ſ3ŭŤ2: ŨŤ1ŧŪŭ- ǿȄȘȖȅ Ȏ ȎȂǾȜ Ȅǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ȏȘ ǿȋȋǾȖȂ ȇȈȜȈȎȜ: ȉȅȈȋȎȏȘȊȂȆ,
Ůŷũšź, Ť3 ŨŪŧeũƁšŨŶ, Ť3 ūŧaųšŨŶ, Ť3 ƅƀŧŪŝŧeũƁšŨŶ ŮżŧŜ ȉȋȈȅȏǿȋȆ, ȌȈǽȔȂȉ ȅ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂȉ ȏȂȈǽ ȐȉȅȈȋȎȏȅǿȈȜȆ
ƈŨŤŧŪŭŮŤŞŧsz űrŮA, ŬeŦŴŜşŪ, ŠŜ ũš ŦŧšũeŴŤŭz. İŵš ŧŤ DzȍȅȎȏǽ, ȌȋǿȂȈȂǿȕȂȀȋ «ǪȂ ȇȈȜȊȅȎș!» (ǩȑ. 5, 34). ǢȎȈȅ ȃȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

Ţš ƅ ũżųšŭŪŨŶ t ţŜŦŪũŪūŬšŭŮyūũŷűŶ, ŮŪ2 ŭŨŪŮŬŤ2 ŠŜ ũš ȁȂȈȋ ǾȐȁȂȏ ȄǽȇȋȊȋȌȍȂȎȏȐȌȊȋȂ, Ȏȉȋȏȍȅ, ȇǽȇ ǾȘ ȍǽȁȅ ȇȈȜȏ-
ŦŧsŮŞŷ ŬaŠŤ Ťŭū0ŧũŤŴŤ ţŜŦŪũŪūŬšŭŮyūũŪŭŮŸ: ŠŜ ũš ŭŶ ǿȘ ȊȂ ȊǽȍȐȕȅȏș ȄǽȇȋȊ ȅ ȊȂ ǾȘȏș ȎȋȌȍȅȔȅȎȈȂȊȐ ȇ Ȍȍȋȍȋȇȋ-
ūŬŬbŪŦŪůŝjťŲšź Ť4ŬwŠŪŨŶ ŭŪųŮeũŶ ŝyŠšŴŤ: tŞeŬşŭz Ţš ȐǾȅȆȓȂ ǥȍȋȁȐ; ȋȏȇǽȄǽǿȕȅȎș ȋȏ ȚȏȋȆ ȌȍȋȏȅǿȋȄǽȇȋȊȊȋȆ
ţŜŦŪũŪūŬšŭŮyūũŷz Ɖũŷz ŦŧsŮŞŷ, ūŬšŠżŧŶ ūŪŧŪŢŤ2 ŭšŝĮ ȇȈȜȏǿȘ, ȌȋȈȋȃȅ ȎȂǾȂ ȌȍǽǿȅȈȋ ȊȅȇȋȀȁǽ ǾȋȈșȕȂ ȊȂ ȇȈȜȎȏșȎȜ
ũš ŦŮŪŨY ŦŪşŠA ŦŧzŭŮŤ1ŭz, Ť3 ƈŨŤŧŪŭŮŤŞŧsť ŭšŝĮ ŝGŜ, ȅ ȌȍȋȎȅ ȎȂǾȂ ȉȅȈȋȎȏȅ Ȑ ǞȋȀǽ, ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȜ Ȏ ǾȋȈșȕȅȉ ȏȍȐ-
ƈūŪŮŬšŝŧsz ūŬŤŮŬyŠũŹš ŭŪ ŭŧšţaŨŤ ūŬšŠŬšųeũũŷűŶ ȁȋȉ ȅ ȎȈȂȄǽȉȅ ȐȌȋȉȜȊȐȏȘȂ ȈȂȇǽȍȎȏǿǽ.
ŞŬŜųšŞaũƁť.
Š7. ŀeũŸ ſ3ŠŤ1ũŶ ŭšŠŨŤ1Ųŷ, Ť4Ţš Ť3 şDŭŦƁť ũŜŬŤŲašŮŭz 4. ǫȁȅȊ ȁȂȊș ǿ ȊȂȁȂȈț, ȁȂȊș, ȇȋȏȋȍȘȆ ȄȋǿȂȏȎȜ «ǟȋȎ-
(ŞŮŪŬ. ſ7, Š7i), ţŜ ſ4Ţš ŞŪţŧŪŢeũŶ ŝhŮŤ şDŞŤ, ŞŶ ƉũŸ ȇȍȂȎȂȊȅȂ» (ǡȂȊș ǠȋȎȌȋȁȂȊș), ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊ ȌȋȎǿȜȖȂȊ
ŞŪŭŦŬeŭŴšŨů Ť3ţ8 ŨeŬŮŞŷűŶ: Ť3 ūŬšŠ8ůŦŜţaŞŴšŨů Ť3 ūŬšŠ8- ǠȋȎȌȋȁȐ ǿȋȎȇȍȂȎȕȂȉȐ ȅȄ ȉȂȍȏǿȘȒ ǿ Țȏȋȏ ȁȂȊș, ǬȍȂȁȐȇǽ-
ůŞżŬŤŞŴšŨů Ɖŝŵšš ŞŪŭŦŬšŭeũƁš, ŞŶ ƉũŸŢš ŞŭsŦŪ ţeŨũŪ ȄǽǿȕȂȉȐ ȅ ǬȍȂȁȐǿȂȁȂǿȕȂȉȐ [ȊǽȎ] ȋ ǿȎȂȋǾȖȂȉ ǿȋȎȇȍȂȎȂ-
ūŬaţŠũŪ Ť4ŨŜŮŸ ŝhŮŤ ŠżŧŪ. ōeť u5ŝŪ ŠeũŸ ŭ™Ť1ŮŤ Ť4ŨŜŴŤ, Ȋȅȅ, ǿȋȏ Țȏȋȏ ȁȂȊș ȎȔȅȏǽȆ ȎǿȜȏȘȉ ȅ ȊȂ ȄǽȊȅȉǽȆ ȂȀȋ Ȋȅȇǽ-
Ť3 ŞŭsŦŜşw ŢŤŮeťŭŦŜ ŠżŧŜ ũš ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŤ, ŦŬŪŨĮ ũyŢŠ- ȇȅȉ ȃȅȏȂȆȎȇȅȉ ȁȂȈȋȉ, ȇȍȋȉȂ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȀȋ. ǥ ȏȂȉ, ȇȏȋ Ȏ
ũŷűŶ: Ť3 ŞŭBŨŶ ūŪŠ8 ŮŪŝ0ź Ť3 ŭŶ ŮŪŝ0ź ŭyŵŷŨŶ, ƅŭŧaŝů ȏȋǾȋȆ ȅ ȌȋȁȔȅȊȂȊȘ ȏȂǾȂ, ȁǽǿǽȆ ȋȏȁȘȒ (ǟȏȋȍ. 5, 14; Ȏȍ.
ūŪŠaŭŤ: ŠŜ ŞŦyūŹ ūŬŪŭŧaŞŤŮš ŭŨeŬŮƁź ŭŞŪeź ŭŮzŢaŞ- ǥȎȒ. 20, 10), ȔȏȋǾȘ ǿȎȂȉ ǿȉȂȎȏȂ ȌȍȋȎȈǽǿȅȏș ǯȋȀȋ, ǧȏȋ
ŴŜşŪ ũŷ2, Ť3 ŞŪŭŦŬeŭŴŜşŪ Ť3 ŭŞŪŭŦŬšŭŤ1ŞŴŜşŪ ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 ǮǿȋȂȆ ȎȉȂȍȏșț ȌȍȅȋǾȍȂȈ ȊǽȎ ȅ ǿȋȎȇȍȂȎ, ȎȋǿȋȎȇȍȂȎȅǿ Ȏ
ũaŴš. ń# ūŪŨzũeŴŤ ŝyŠůŵƁť ŞżŦŶ, Ť3 ūŪůųŤ1ŴŤŭz ŞŪ ǮȋǾȋț ȊǽȕȐ ȌȍȅȍȋȁȐ. ǥ ȌȋȉȊȅ ȋ ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ, ȏȖǽȏȂȈș-
ŞŭżűŶ ţaūŪŞŹŠšűŶ, Ť3 ƅūŬŜŞŠaũƁŤűŶ şDũŤűŶ: Ť3 Ť3ŭŮsŢš- Ȋȋ ȅȎȌȋȈȊȜȆ ǿȎȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ȅ ȄǽȇȋȊȘ ǠȋȎȌȋȁȊȅ ȅ ȅȎȎȈȂȁȐȆ
ŴŤ ŭšŝE, ũš ūŬšŭŮůūŤ1ŧŶ ŧŤ ſ3ŭŤ2 ųŮŪ2, Ť3ŧŤ2 ƅŭŮaŞŤŧŶ ſ3ŭŤ2, Ť3 ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ, ȊȂ ȌȍȂȎȏȐȌȅȈ Ȉȅ ȏȘ ȔȂȀȋ, ȊȂ ȐȌȐȎȏȅȈ Ȉȅ, ȅ ȏȘ
Ť3ŭūŬaŞŤŴŤ ŭšŝE ŞŪ ŞŭżűŶ: Ť3 ūŪŮšŬūŤ1ŴŤ ŞŶ ƉũŸ ŞŪ űŬaŨŹ ȅȎȌȍǽǿȅȕș ȎȂǾȜ ǿȋ ǿȎȂȉ. ǟ ȏȋ ȃȂ ǿȍȂȉȜ ǾȐȁș ȐȎȂȍȁȂȊ ȇ
ŝ9ƁŤ, Ť3 ŞŶ ŭŪŝŬaũƁŤűŶ ŝŷŞaźŵŤűŶ ŞŶ ũeŨŶ ūŬšŝyŠšŴŤ: ȒȍǽȉȐ Ǟȋȃȅț, ȌȋȎȂȖǽȆ ȎȋǾȍǽȊȅȜ ǿ ȊȂȉ, Ȏ ȅȎȇȍȂȊȊȂȆ ǿȂ-
Ť3 ūŬŤųŜŭŮŤ1ŴŤŭz ŭŶ ųŤ1ŭŮŪź ŞżŬŪź, Ť3 ũšwŭůŢŠeũũŪź ȍȋȆ ȅ ȊȂȌȋȎȏȘȁȊȋȆ ȎȋǿȂȎȏșț ȌȍȅȔǽȖǽȆȎȜ ǮǿȜȏȋȀȋ ǯȂȈǽ ȅ
ŭ0ŞŹŭŮƁź, ŭ™aşw ŮżŧŜ, Ť3 ŦŬ0Şš űrŮ0Şŷ: Ť3 ũŜųaŧŪ ūŬŤ- ǧȍȋǿȅ DzȍȅȎȏȋǿȘȒ, ȅ ȌȋȈȋȃȅȕș ȏǽȇ ȊǽȔǽȈȋ ȎȏȍȋȀȋȆ ȃȅȄ-
ŧżŢũŴŜ ŢŤŮƁS ũaųũšŴŤ, Ť3 ƅŝũŪŞŤ1ŴŤ ŭšŝE, Ť3 ƈşŪŮ0ŞŤ- Ȋȅ, ȏȘ ȋǾȊȋǿȅȕș ȎȂǾȜ ȅ ȌȍȅȀȋȏȋǿȅȕșȎȜ ȇ ȌȍȅȊȜȏȅț ǾȐ-
ŴŤ ŦŶ ūŬƁsŮƁź ŝyŠůŵŤűŶ ŞżųũŷűŶ ŝŧ†şŶ: Ť4űŢš ŬaŠŤ ȁȐȖȅȒ ǿȂȔȊȘȒ ǾȈǽȀ, ȍǽȁȅ ȊȅȒ ȅ ǿ ȋȎȏǽȈșȊȘȂ ȁȊȅ [ȊȂȁȂȈȅ]
ţšŨũ†z, ũŤ ŞŪ ūŬHųƁz ŠũŤ6 ƀŧŪůūŪŮŬšŝŤ1ŴŤ. ľŶ ũŠ7żŧź ȊȂ ȌȂȇȅȎș ȅȄȈȅȕȊȂ ȋ ȄȂȉȊȋȉ, ǽ ǿ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊșȂ, ȍȂǿȊȐȜ ȋ
(ŞŶ şDŭŦƁť) Ţš, t ŞŭżűŶ, ţŜ ſ4Ţš ūŬŤŭŹŠżŮŤ ūŬŤ ŝţ7Ź, ŠŜ ǞȋȀȂ, ȋȏȈȋȃȅ ȄǽǾȋȏȐ ȋǾȋ ǿȎȂȉ, ȇȍȋȉȂ ȎǽȉȋȀȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ-
ƈŠŜŧŤ1ŴŤŭz, ŦŬŪŨĮ ũyŢŠũŹťŴŤűŶ, ŝšţ8 ũŤ1űŢš, Ť3 ŢŤ1ŮŤ Ȁȋ, ǾȂȄ ȔȂȀȋ ȊȂȈșȄȜ ȃȅȏș. Ǯȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȅȉȂȜ ǞȋȀǽ ȉȂȎȏȋȉ
ũšŞŪţŨ0ŢũŪ. ŎaŦw ŝŪ ŝGŜ Ť3Ũżz, ŨżŭŮŪ ūŬŤŝżŢŤŵŜ ȌȍȅǾȂȃȅȖǽ, ȏȘ ȊȂ ȌȍȂȎȏȐȌȅȕș [ȄǽȇȋȊǽ], ȊȂ ȁǽȕș ǿȋȄȀȋ-
(pŜŧ. §, Ş7), ũš ūŬeťŠšŴŤ: Ť3 ƉşũŸ ŭŮŬŜŭŮeť ũš ŞŪţŢŢeŴŤ, ȍȂȏșȎȜ ȌȈǽȉȂȊȅ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȊȂ ǿȄǿǽȈȅȕș Ȋǽ ȎȂǾȜ ȊȋȕȐ ȀȍȂȒǽ
Ť3 ŝŬeŨšũš şŬŹűA ũš Ť4ŨŜŴŤ ũŪŭŤ1ŮŤ: Ť3 ŮaŦw ŠeũŸ ŭůŝŝHŮŶ ȅ ȋȎǿȜȏȅȕș ȁȂȊș ȎȐǾǾȋȏȊȅȆ, ȎȐǾǾȋȏȎȏǿȐȜ ȊȂȁȂȈǽȊȅȂȉ ȄȈǽ.
ŭ™Ť1ŮŤ Ť4ŨŜŴŤ, ŭůŝŝHŮŭŮŞůz ũšŠżzũƁš ƀŧhűŶ. ōŶ ũŠ7ż- ǧ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊșț ȎȋȌȍȅȔȏȅ ȄǽȇȋȊȋȉ ȐȎȏǽȊȋǿȈȂȊȊȘȂ ǿȂȈȅȇȅȂ
ŧšź Ţš, ƈţŜŦŪũſ1ũũŷz ŞšŧŤ6ŦƁz ūŬaţŠũŤŦŤ ŭŪŞŪŦůūŤ1ŴŤ, ȌȍǽȄȁȊȅȇȅ, ȁȂȈǽȜ ȏȋ ȃȂ ȎǽȉȋȂ ȅ ȋȏ ȏȋȀȋ ȃȂ ȎǽȉȋȀȋ ǿȋȄ-
نzŢŠš Šżz, Ť3 t ŮżűŢŠš ƈŠŜŧszŭz. ȁȂȍȃȅǿǽȜȎș.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ſ7. œŮŤ2 nŮŲA ŮŞŪšşŪ2 Ť3 ŨaŮšŬŸ ŮŞŪź2 (ŞŮŪŬ. ſ7, ƀ7i), Ůż- 5. ǬȋȔȅȏǽȆ ȋȏȓǽ ȏǿȋȂȀȋ ȅ ȉǽȏș ȏǿȋț (ǥȎȒ. 20, 12),
ŨŤ ŝŪ ŮS ūŬŪŤţŞšŠE ŞŶ ŢŤŮƁE ŭƁE ŝGŶ, Ť3 ŮjŤ ŮšŝĮ ūŪ ŝţ7Ź ȅǾȋ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȅȒ ǞȋȀ ǿǿȂȈ ȏȂǾȜ ǿ ȃȅȄȊș ȅ ȋȊȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ŞŤũ0ŞũŤ ŭyŮŸ ſ4Ţš ŝhŮŤ. ŎżŨŢš Ť3 Ůŷ2 ūŪ ŝţ7Ź, ŮżűŶ Ť3 ǞȋȀȋȉ ǿȅȊȋǿȊȅȇȅ ȏǿȋȂȀȋ ǾȘȏȅȜ. ǤȊǽȔȅȏ, ȅ ȏȘ ȌȋȔȅȏǽȆ ȅ
ūŪųŮeŴŤ Ť3 ŞŪţŧź1ŝŤŴŤ: žŵš Ť3 ŦŶ ŧźŝŞŤ2 ŝ9Ɓšť, ƆŢš ŦŶ ȈțǾȅ ȅȒ ȌȋȎȈȂ ǞȋȀǽ, ȂȎȈȅ ȈțǾȋǿș ȇ Ȋȅȉ ȎȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ȈțǾ-
ũŤ1ŨŶ, ŭŪŠżťŭŮŞůšŮŶ: žŵš ŧŤ Ţš ũš ŭŪŠżťŭŮŞůšŮŶ, ŮŪ ŠŜ ǿȅ ȇ ǞȋȀȐ, ȂȎȈȅ ȃȂ ȊȂ ȎȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ, ȏȋ ǾȂȀȅ ȋȏ ȊȅȒ, ǽ ȂȎȈȅ
ŝŹŢŤ1ŴŤ t ũŤ1űŶ ŝšţ8 ũeũŜŞŤŭŮŤ. İŵš ŧŤ Ţš ŮšŝĮ Ť3 ȋȊȅ ȅȊȋȎȈǽǿȊȘȂ ȅ ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȜȏ ȏȂǾȂ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ
ŞŪţŝŬŜũeũƁšŨŶ ŭyŮŸ, Ť3 ūaųšŢš ŦŪ Ť4ŭŮŤũũŹť Ť3 ŭūŜŭŤ1-
ȋȏȊȋȎȅȏȎȜ ȇ ȅȎȏȅȊȊȋȆ ȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȆ ǿȂȍȂ, ȏȋ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ
ŮšŧũŹť ŞżŬŹ, Ť3ũŪŭŧaŞũŤ ŭyŵš, ŮŪ2 ũš Ů0ųƁź ŠŜ ŝŹŢŤ1ŴŤ,
ǾȂȀȅ, Ȋȋ ȁǽȃȂ ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁș ȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȅȒ, Ȋȋ ȅ ǿȎȂȒ Ȏȍȋȁ-
ũŪ Ť3 ŠŜ ŞŪţũšũŜŞŤ1ŠŤŴŤ: ũš ƉũŹűŶ ſ3ŠŤ1ũŹűŶ, ũŪ Ť3 ŞŭżűŶ
Ȋȅȇȋǿ ȅ ȌȍȋȔȅȒ ȁȍȐȄȂȆ ȅ ǾȈȅȄȇȅȒ ȅ Ȏǽȉȅ ȏǿȋȅ ȔȈȂȊȘ ȅ ȅȒ
ŭyŵŤűŶ t Ŭ0ŠŜ, Ť3 ŞŪ ŞŭsŲŹť Ť3ũżť ŠŬyŢŝŹ Ť3 ŭŪŞŪ-
ŦůūŧeũƁŤ ŭyŵŤűŶ: Ť3 ŭaŨŤűŶ ŮŞŪŤ1űŶ ƈŠeŭŶ, Ť3 ŢšŧaũƁť ȎȏȍȂȉȈȂȊȅȜ ȅ ǿȎȂ ȎǿȋȂ ȏȂȈȋ Ȏ ȂȀȋ ȎȏȍǽȎȏȊȘȉ ȐȎȏȍȋȂȊȅȂȉ.
Ť4űŶ, Ť3 ŭaŨŜşw Şŭšşw2 ŮżŧŜ ŮŞŪšşw2, Ť3 ſ4Ţš t ũšşw2 ŦŶ ǢȎȈȅ ȇȏȋ <…> ȊȂ ǿȋȄȊȂȊǽǿȅȁȅȏ ȋȏȓǽ ȎǿȋȂȀȋ ȅ ȉǽȏȂȍȅ
ŭŮŬŜŭŮeŨŶ ƈŭŞŪeũƁz. İŵš ŝŪ ŦŮŪ2 ũš ŞŪţũšũŜŞŤ1ŠŤŮŶ nŮ- ȎǿȋȂȆ ȅ ȃȂȊȘ ȅ ȁȂȏȂȆ ȅ ǾȍǽȏșȂǿ <…> ȅ Ȍȍȅȏȋȉ ȅ ȎǽȉȋȆ
ŲA ŭŞŪšşŪ2, Ť3 ŨaŮšŬŸ, Ť3 ŢšũY, Ť3 ųaŠŶ, Ť3 ŝŬaŮƁź, ſ3ŵe Ţš Ť3 ȃȅȄȊȅ ȎǿȋȂȆ <…> ȅ ȇȏȋ ȊȂ ȊȂȎȂȏ ȇȍȂȎȏǽ ȎǿȋȂȀȋ ȅ ȊȂ ȎȈȂ-
ŠyŴů ŭŞŪź2 (ŧůŦ. Š7i, Ŧ7ƀ), Ť3 ũš ŞţeŨŧšŮŶ ŦrŮA ŭŞŪšşw2, Ť3 ȁȐȂȏ Ȅǽ ǩȊȋț, ȊȂȁȋȎȏȋȅȊ ǩȂȊȜ (Ǩȇ. 14, 26–27; ǩȑ. 10,
ūŪŭŧżŠůšŮŶ ŨŤ2 (ŧůŦ. f7, Ŧ7ş), ũżŭŮŸ ŨšũE ŠŪŭŮ0ŤũŶ, ŬšųE 37–38), — ȎȇǽȄǽȈ DzȍȅȎȏȋȎ. ǯǽȇ ȋȏȊȋȎȅȎș ȇ ȌȈȋȏȎȇȅȉ ȍȋ-
űrŮ0ŭŶ (ŨŜŮ. ‹, ŧ7Ť). ń# ŦŶ ŭyŵŷŨŶ Ƈŝw ūŪ ūŧ0ŮŤ nŮ- ȁȅȏȂȈȜȉ, ȁȍȐȄșȜȉ ȅ ǾȍǽȏșȜȉ. ǝ ȎǿȋȅȒ Ȍȋ ǿȂȍȂ, ȊȂ ȌȍȂȌȜȏ-
Ųſ1ŨŶ, Ť3 ŠŬůşHŨŶ, Ť3 ŝŬaŮƁŤ, ŮaŦw: ŭŞŪŤ1űŶ Ţš ŞżŬŷ, Ť3 ũš ȎȏǿȐțȖȅȒ ȎȌǽȎȂȊȅț, ȌȋȔȅȏǽȆ ȅ ȈțǾȅ. ǢȎȈȅ ȏǽȇ [Ȋǽȁȋ ȋȏ-
ŞŪţŝŬŜũsźŵŤűŶ ŦŪ ŭūŜŭeũƁź, Ť3 ūŪųŮeŴŤ Ť3 ŞŪţŧź1ŝŤŴŤ. ȊȋȎȅȏșȎȜ] ȇ ȌȈȋȏȎȇȅȉ ȍȋȁȅȏȂȈȜȉ, ȏȋ ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ǾȋȈșȕȂ
İŵš ŧŤ Ţš ŭyŵŷz ūŪ ūŧ0ŮŤ nŮŲŷ2 ŮaŦw, ŮŪ2 ŦŪŧŨŤ2 ūaųš ǾȐȁȂȕș ȏȘ Ȕȏȅȏș ȅ ȈțǾȅȏș ȏȂȒ, ȇȏȋ Ȍȋ ȁȐȒȐ ȎȏǽȈ ȏǿȋȅȉȅ
ūŪųŮeŴŤ Ť3 ŞŪţŧź1ŝŤŴŤ ŝhŞŴŷz ŮšŝĮ ūŪ Š¦ů nŮŲŷ2; ń$Ţš ȍȋȁȅȏȂȈȜȉȅ? ǯȂȒ, ȇȏȋ ȌȍȂǿȍǽȏȅȈ ȏǿȋȂ ǾȘȏȅȂ ǿ ǾȈǽȀȋǾȘȏȅȂ,
ŮšŝE t ſ4Ţš ŝhŮŤ, ŞŪ ſ4Ţš ŝlşw ŝhŮŤ, ūŬšŮŞŪŬŤ1ŴŜ, Ť3 ūŬš- ȇȏȋ ȌȂȍȂȁǽȈ ȏȂǾȂ ȎǿȂȏ ȄȊǽȊȅȜ, ȇȏȋ ȊǽȐȔȅȈ ȏȂǾȜ ȋȏȇȍȋǿȂ-
ūŪŠaŴŜ ŮšŝĮ ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ŬaţůŨŜ, Ť3 ũŜůųŤ1ŴŜ kŞŧeũƁź
Ȋȅț ȅȎȏȅȊȘ, ȇȏȋ ǿȊȋǿș ȍȋȁȅȈ ȏȂǾȜ ǾǽȊȂț ǿȋȄȍȋȃȁȂȊȅȜ ȅ
Ť4ŭŮŤũŷ: Ť3 ŞŪţŬŪŠŤ1ŴŜ ŮS ŝaũšź ūŪŦŜŬŪŢŠeũƁz, Ť3 ŞŧŪ-
ǿȈȋȃȅȈ ǿ ȏȂǾȜ ȊǽȁȂȃȁȐ ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȜ, ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȜ ȅ ȊǽȎȈȂ-
ŢŤ1ŴŜ ŞŶ ŮS ũŜŠeŢŠů ŞŪŭŦŬšŭeũƁz, Ť3 ŝšţŭŨeŬŮƁz, Ť3
ȁȅȜ ȊȂȎȇȋȊȔǽȂȉȋȀȋ ȓǽȍȎȏǿǽ, ȅȄ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȋȀȋ ȎȁȂȈǽȈ ȏȂǾȜ
ŝšţūŬšeŨũŜşw ŲrŮŞƁz Ť3 ũŜŭŧżŠƁz: Ť3 ŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŜ ŮS t
ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ǿȂȔȊȘȒ ǾȈǽȀ, ȅȄ ȄȂȉȊȋȀȋ ȎȁȂȈǽȈ ȊȂǾȂȎȊȘȉ,
ũšŠŪŭŮ0ťũŜ, ŠŪŭŮ0ťũŜ ŞżųũŷűŶ ŝŧ†şŶ: Ť3 ũŝcũŜ, ŞŨżŭŮw
ũŜţeŨũŜ: Ť3 ŞżųũŜ, ŞŨżŭŮw ūŬŤŞŬeŨšũũŜ: Ť3 ŭhũŜ Ť3 ũŜů- ǿȉȂȎȏȋ ǿȍȂȉȂȊȊȋȀȋ — ǿȂȔȊȘȉ, ȎȘȊȋȉ ȅ ȐȔȂȊȅȇȋȉ ȐȃȂ ȊȂ
ųeũŜ, ũš ųšŧŪŞżŦŪŨŶ, ũŪ ŝGŪųlŞżŦŪŨŶ Ƃ}ŭŪŨŶ űrŮ0ŨŶ, ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ǽ ǞȋȀȋȔȂȈȋǿȂȇǽ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ, ȎȇǽȄǽǿȕȂȀȋ: Ǫȅ
ŠŜŬŪŞaŞŴŤŨŶ ŮšŝĮ Š¦Ŝ ŭŷũŪūŪŧŪŢeũƁz, Ť4Ţš ŬšųE: ũš ţŪ- ȋȏȓȋȉ ȎȂǾȂ ȊȂ ȊǽȄȘǿǽȆȏȂ ȊȅȇȋȀȋ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ, Ȋȅ ȊǽȎȏǽǿȊȅ-
ŞŤ1Ůš nŮŲA ũŜ ţšŨŧŤ2, ũŤŢE ũŜŭŮaŞũŤŦŜ: ſ3ŠŤ1ũŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ȇȋȉ, ȅǾȋ ȋȁȅȊ Ȑ ǿǽȎ ǫȏȂȓ ȅ ȊǽȎȏǽǿȊȅȇ DzȍȅȎȏȋȎ (ǩȑ. 23,
nŲ7Ŷ ŞaŴŶ, Ť3 ũŜŭŮaŞũŤŦŶ űrŮ0ŭŶ (ŨŜŮ. ŦG. f7, ‹). ľŭsŦů 9–10). ǯȘ ȁȋȈȃȂȊ ȌȋȚȏȋȉȐ ǿȎȜȔȂȎȇȅ Ȕȏȅȏș ȅ ȈțǾȅȏș ȎǿȋȅȒ
u5ŝŪ ųeŭŮŸ Ť3 ŧźŝ0ŞŸ Š0ŧŢšũŶ ſ3ŭŤ2 Š¦HŞũŷŨŶ nŲ7ſ1ŨŶ, ƆŦw ȁȐȒȋǿȊȘȒ ȋȏȓȋǿ, ȎȋȄȊǽǿǽȜ, Ȕȏȋ ȔȂȎȏș, ȅȉ ǿȋȄȁǽǿǽȂȉǽȜ, ȋȏ-
ųeŭŮŤ ƆŢš ŦŶ ũŤ1ŨŶ, tũŪŭŤ1ŨŪť ŦŪ űrŮY, Ť3 Şŭšŭ™0Ũů Š¦ů, ȊȋȎȅȏȎȜ ȇ DzȍȅȎȏȐ ȅ ȇ ǮǿȜȏȋȉȐ ǡȐȒȐ, ǿ ǧȋȏȋȍȋȉ ȏȘ Ȍȍȅ-
Ť4ŨŢš ŭŷũŪūŪŧŪŢeũƁš ūŬƁsŧŶ ſ3ŭŤ2, Ť3 ũŝcũŪŨů nŲ7Y, Ť3ţ8 ũš- ȊȜȈ ȐȎȘȊȋǿȈȂȊȅȂ, ȅ ȇ ȊȂǾȂȎȊȋȉȐ ǫȏȓȐ, ȋȏ ǧȋȏȋȍȋȀȋ ȅȉȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

şHŢš ŞŭsŦŪ nŮeųšŭŮŞŪ ũŜ ũŝ7ŭŤ2 Ť3 ũŜ ţšŨŧŤ2 Ť3ŨšũyšŮŭz ȊȐȂȏȎȜ ǿȎȜȇȋȂ ȋȏȂȔȂȎȏǿȋ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽȒ ȅ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ (Ǣȑ. 3,
(ſ3Űšŭ. G, ſ7i). ŋŪŮŵŤ1ŴŤŭz Ţš ŞŪ ŞŭeŨŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭeŨŶ 15). ǬȋȄǽǾȋȏșȎȜ ǿ ȏȂȔȂȊȅȂ ǿȎȂȆ ȃȅȄȊȅ ȅȉȂȏș ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ
Š¦0ŞũŜ nŲ7A Ť3ŨżŮŤ, Ť3 Ť3ţŞŹŵŜŞaŮŤ ſ3ŨY ŞŭsŦŶ şŬżűŶ, Ť3 ȋȏȓǽ ȅ ȋȏȇȍȘǿǽȏș ȂȉȐ ǿȎȜȇȅȆ ȀȍȂȒ ȅ ǿȎȜȇȅȆ ȌȋȉȘȎȈ ȅ Ȍȋ-
ŞŭsŦŶ ū0ŨŷŭŧŶ, Ť3 ūŬƁŤŨaŮŤ t ũšşw2 ŞŬŜųšŞaũƁš, Ť3 ūŬŪ- ȈȐȔǽȏș ȋȏ ȊȂȀȋ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿȋ ȅ ȋȏȌȐȖȂȊȅȂ, ǿȂȁș ȅȉ ȁǽȊȋ ȍȂ-
ŵeũƁš. ŎBŨŶ ŝŪ ŠŜŠeŭz ŬŹŴŤ1ŮŤ Ť3 ŞzţaŮŤ ŠyŴŷ: Ť3 Şŭ‰ ȕȅȏș ȅ ǿȜȄǽȏș ȁȐȕȅ (Ȏȉ. ǩȑ. 18, 18) ȅ ǿȎȂ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȎǿȜȃȐȏ
ſ3ŧŤ6ŦŜ žŵš ŭŞsŢůŮŶ ũŜ ţšŨŧŤ2, ŝyŠůŮŶ ŭމţŜũŜ ũŜ ũŝ7ŭŤ2: Ȋǽ ȄȂȉȈȂ, ǾȐȁȂȏ ȎǿȜȄǽȊȋ Ȋǽ ȊȂǾȂ, ǽ ǿȎȂ, Ȕȏȋ ȍǽȄȍȂȕǽȏ Ȋǽ
Ť3 Şŭ‰ ſ3ŧŤ6ŦŜ, žŵš ŬŜţŬŹŴaŮŶ ũŜ ţšŨŧŤ2, ŝyŠůŮŶ ŬŜţŬŹ-
ȄȂȉȈȂ, ǾȐȁȂȏ ȍǽȄȍȂȕȂȊȋ Ȋǽ ȊȂǾȂ. ǟȋȏ ȏǽȇȐț ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȅ
Ŵſ1ũŜ ũŜ ũŝ7ŭŤ2 (ŨŜŮ. Ť7i, Ť7i). ŎŜŦŪŞy ŝŪ ŝlşŪŠaŮŸ Ť3 ŭŤ1ŧů
ȎȅȈȐ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ȋȊȅ ȋȏ DzȍȅȎȏǽ, ȌȋȚȏȋȉȐ ȌȋǿȅȊȐȆȎȜ ȅ ȊȂ
ūŬƁsŴŜ t űrŮA. ŎżŨŢš Ť3 ūŪŭŧyŴŜšŴŤ Ť5űŶ, Ť3 ũš ūŬŪŮŤ-
ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔș ȅȉ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȊǽǿȈȂȔș ȌȋȀȅǾȂȈș Ȋǽ ȁȐȕȐ
ŞŪŞŪţşŧŜş0ŧšŴŤ ŦŶ ũŤ1ŨŶ, ŠŜ ũš ŞŤũ0ŞšũŶ ŝyŠšŴŤ ūŪşŤ1-
ŝšŧŤ ŠůŴŤ2 ŮŞŪeť. İŵš ŝŪ ūŬŪŮŤŞŪşŧŜş0ŧzť ŭyŵŷŨŶ ūŪ Ȏǿȋț. ǟȂȁș ȂȎȈȅ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔǽȖȅȆ ȌȈȋȏȎȇȅȉ ȍȋȁȅȏȂȈȜȉ ǿ
ūŧ0ŮŤ ŬŪŠŤ1ŮšŧšŨŶ, ƅ ŮżűŶ ±Ţš ũŹŭyŮŸ tŬšųſ1ũŜ ŝ9eŭŮ- ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȊȂ ȄǽȌȍȂȖȂȊȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȄǽȇȋȊȋȉ, Ȍȋ ȄǽȇȋȊȐ
ŞšũũŷŨŶ ţŜŦ0ũŪŨŶ, ƈŨšŬŵŞŧsšŨŸ ŝŷŞašŮŶ, ūŪ ţŜŦ0ũů, ȁȋȈȃȂȊ ȐȉȂȍȂȏș (Ȏȉ. ǥȎȒ. 21, 17), ȏȋ ȍǽȄǿȂ ȊȂ ȋȏȀȋȊȜȂȏ ȋȏ
ŦaŦw ūŬŪŮŤŞŪşŧŜş0ŧzť ŭyŵŷŨŶ ūŪ Š¦ů nŮŲſ1ŨŶ, Š¦Ŝ ȎȂǾȜ ǡȐȒǽ ǞȋȃȅȜ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔȅȏ ȁȐȒȋǿȊȘȉ ȋȏȓǽȉ,
ŝ9Ɓz ũš tş0ũŤŮŶ t ŭšŝE, Ť3 ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS ũš ūŪşůŝŧsšŮŶ; ȍǽȄǿȂ ȊȂ ȀȐǾȅȏ ȋȊ Ȏǿȋț ȁȐȕȐ? ǟȋȏ ȌȋȚȏȋȉȐ ȎȋǿȂȏȐȆȎȜ Ȏȋ
ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 ŭŪŞżŮůťŭz Ť3 ūŪŭŧyŴŜť Şhũů ŮŞŪŤ1űŶ ŞŶ Š©Ź Ȏǿȋȅȉȅ ȁȐȒȋǿȊȘȉȅ ȋȏȓǽȉȅ ȅ ȁȋ ȇȋȊȓǽ ȌȋǿȅȊȐȆȎȜ ȅȉ,
nŮſ1ŲŶ, ŠŜ ŭūŜŭeŮŭz ŠůŴA ŮŞŪS, Ť3 ũŜŭŧżŠũŤŦŶ ŝyŠšŴŤ ȔȏȋǾȘ ȎȌǽȎȂȊǽ ǾȘȈǽ ȁȐȕǽ ȏǿȋȜ ȅ ȎȏǽȈǽ ȊǽȎȈȂȁȊȅȓȂȆ ǿȂȔ-
ŞżųũŷűŶ Ť3 ũšŮŧżũũŷűŶ ŝŧ†şŶ. ȊȘȒ ȅ ȊȂȏȈȂȊȊȘȒ ǾȈǽȀ.
ƀ7. ʼnš ŭŪŝŧůŠŤ2 (ŞŮŪŬ. ſ7, Ť7i): ŠŜ ũš ŞŨżŭŮw ſ4Ţš ŝhŮŤ 6. ǪȂ ȌȍȂȈțǾȋȁȂȆȎȏǿȐȆ (ǥȎȒ. 20, 14), ȅȊǽȔȂ ȎȏǽȊȂȕș
ƇŠŶ űrŮ0ŞŶ, ŝyŠšŴŤ ŝŧůŠũŤ1Ųŷ ƇŠŶ, Ť3 tŭŹųeũŶ ŝyŠšŴŤ ȏȘ ȐȃȂ ȊȂ ȔȈȂȊȋȉ DzȍȅȎȏȋǿȘȉ, ǽ ȔȈȂȊȋȉ ǾȈȐȁȊȅȓȘ ȅ ǾȐ-
t ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŮżŧŜ, Ť3 tūŜŠeŴŤ t ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ũŜŭ- ȁȂȕș ȋȏȎȂȔȂȊ ȋȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȏȂȈǽ ȅ ǿǿȂȍȃȂȊ ǿ ȀȂȂȊȐ.
ŧżŠƁz, Ť3 ūŪŞeŬŢšũŶ ŝyŠšŴŤ ŞŶ şšeũũů. İŵš ŝŪ ŠŵŤ2 ǢȎȈȅ ȁȋȔș ȎǿȜȖȂȊȊȅȇǽ, ǿȄȜȏǽȜ ǿ ȌȍȂȈțǾȋȁȂȜȊȅȅ, Ȍȋ Ȅǽȇȋ-
ŭŵ7eũũŤŦŜ, žŵš ƆŮŜ ŝyŠšŮŶ ŝŧyŠŭŮŞůźŵŤ, ţŜŦ0ũũŹ ŭŪ- ȊȐ ȁȋȈȃȊǽ ǾȘȏș ȎȋȃȃȂȊǽ ȋȀȊȂȉ (Ȏȉ. ǨȂǿ. 21, 9) ȇǽȇ ȋȌȋ-
ŢŤşašŨŜ ŝŷŞašŮŶ, ƆŦw nŮŲA ūŪŭŬŜŨŧsźŵŤ, ŦŪŧŨŤ2 ūaųš ȄȋȍȅǿȕǽȜ ȋȏȓǽ, ȏȋ ȍǽȄǿȂ ȋȎȇǿȂȍȊȅǿȕȅȆ Țȏȅȉ ȏȂȈȋ DzȍȅȎȏȋ-
ŦŶ ŮŹŧšŭŤ2 űrŮ0Şů, ŮŜŦŪŞY ŭŦŞeŬũů ūŬŤŧŪŢŤ1Şŷť, ūŪŞŤ1- ǿȋ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȂȖȂ ǾȋȈȂȂ ȌȋǿȅȊȂȊ ǿȂȔȊȋȉȐ ȊǽȇǽȄǽȊȅț? ǝ ȏȘ,
ũšũŶ ŝyŠšŮŶ ŨyŲŹ Şżųũůźŵšť. ʼnŪ žŵš Ƈŝw ŞŨŹŵaš- ȂȎȈȅ ȎȌȋȎȋǾȂȊ ǿȉȂȎȏȅȏș, ȎȋǾȈțȁǽȆ ȁȂǿȎȏǿȋ, ȔȏȋǾȘ ǿȎȂȓȂ-
ŴŤ, ŮŪ Ť3 ŠżŞŭŮŞů ūŬŤŧŹŢŤ2, ŠŜ ŞŪţŨ0ŢšŴŤ ŞeŭŸ ŝhŮŤ Ȉȋ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃǽȏș ǞȋȀȐ ȅ Ȏ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȈțǾȋǿșț ȌȍȅȈȂ-
ŝ9Ɓť, Ť3 ŧźŝ0ŞƁź ŭŪŞšŬŴeũũŪź ŦŶ ũšŨY ūŬŤŧŹūŤ1ŮŤŭz. ŎŪ-
ȌȅȏșȎȜ ȇ ǪȂȉȐ, ǿȎț ȃȅȄȊș ȌȍȂȁȎȏȋȜ ǢȉȐ, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ
ŨY ūŬŤŭŹŠS Şhũů, Ť3 ūšŦyŵŭz ŝšţŨ0ŧŞũŹ ūŬŤ1ŭũw ƅ
ȅȉȂȜ ȌȋȌȂȔȂȊȅȂ ȋ ȁȂȈȂ ǞȋȃȅȂȉ, ȌȍȂȁǿȋȎȒȅȖǽȜ ǾȐȁȐȖȐț
şDũŤűŶ, Ť3 ūŬšŠūŪŭŮŤţaz ŝyŠůŵƁť ŢŤŞ0ŮŶ, Ť3 ƆŦw žşGŧŶ
ȃȅȄȊș ȅ ȃȅȏȂȈșȎȏǿȐȜ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ, ȇǽȇ ǽȊȀȂȈ ǞȋȃȅȆ. ǝȊȀȂȈǽȉ
ŝ9Ɓť ũŜ ţšŨŧŤ2 ŢŤ1ŮšŧŭŮŞůz. ŎżűŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŠżŞŭŮŞŪ, Ť3
ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȁȂǿȎȏǿȋ, ȅ ȅȉ, ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ȁȋȎȏȐȌȊȋ, ȐȌȋȁȋǾ-
ŮBŨŶ ƈūŪŠŪŝŧsšŮŭz ŭŶ ŮżŧŪŨŶ, ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ,
ȈȜȂȏȎȜ ȏȋȏ, ȇȏȋ, ȃȅǿȜ ǿȋ ȌȈȋȏȅ, ȌȍȅȈȂȌȅȈȎȜ ȇ ȁȂǿȎȏǿȐ, ǽ
ūŬŤŧŹūŧszťŭz ŦŶ ŠżŞŭŮŞů. ŋaųš Ţš ūŬeŢŠš ŭŤ1űŶ, ūŬeŢ-
Šš ŞŭżűŶ ŞŹŦHŞŶ ŞŶ ŠżŞŭŮŞŹ ŬŪŠŤ1ŞŴšŨů nŲ7Y, Ť3 ŠżŞ- ȂȖȂ ǾȋȈȂȂ, ȔȂȉ ȅȉ, [ȋȊ ȐȌȋȁȋǾȈȜȂȏȎȜ] ǫȏȓȐ, ǿ ȁȂǿȎȏǿȂ ǭȋ-
ŭŮŞšũũŪŨů Ť3 t ŠżŞŭŮŞšũũŤŦŜ nŲ7A ŞŶ ũŜųaŧŹ ūŬŪŤţŴeŠ- ȃȁǽțȖȂȉȐ ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȂȒ ǿȂȇȋǿ, ȅ [ǮȘȊȐ] ȁȂǿȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ȅ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ŴšŨů ŬŪŢŠeũũw, Ť3 ŞŶ ūŪŭŧBŠũƁz ŞżŦŤ t ŠŞ7ŷ Ũ™Ŭš ȋȏ ȁȂǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǫȏȓǽ ȌȍȋȅȎȕȂȁȕȂȉȐ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȌȐȏȂȉ ȍȋ-
ūŧ0ŮƁź ŬŪŢŠeũũŪŨů, Ť3 t ſ3ŠŤ1ũŜşw nŲ7A, ũš ŬŪŢŠeũũŹ, ũŪ ȃȁȂȊȅȜ ȅ ǿ ȌȋȎȈȂȁȊȅȂ ǿȍȂȉȂȊǽ ȌȈȋȏȅț ǭȋȃȁȂȊȊȋȉȐ ȋȏ
Ť3ŭű0ŠũŹ ūŬŪŤŭűŪŠsŵšŨů ũšŤţŬšųeũũw Š¦ů. ń$ŨŢš ŝGů ǡȂǿȎȏǿȂȊȊȋȆ ǩǽȏȂȍȅ, ȅ ǡȐȒȐ, ǧȋȏȋȍȘȆ ȏȋȈșȇȋ ȋȏ ǫȏȓǽ
ƈūŪŠŪŝŧsšŮŭz, Ť3 ũšŮŧżũũŷŨŶ ŝŬaŦŪŨŶ ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŭz, ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋ ȅȎȒȋȁȅȏ ȊȂ ȌȐȏȂȉ ȍȋȃȁȂȊȅȜ, ǽ ȌȐȏȂȉ ȅȎȒȋȃ-
Ť4ŭŮŤũũŪš ŠżŞŭŮŞŪ ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞŷť, Ť3 ŠůŴeź Ť3 ŮżŧŪŨŶ ȁȂȊȅȜ. ǬȋȁȗȜǿȕȅȆ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ȁȂǿȎȏǿȋ ȐȌȋȁȋǾȈȜȂȏȎȜ ȚȏȋȉȐ
ŠżŞŭŮŞůzť: Ť3 ũŜ ŞŭsŦŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ, Ť3 ŭŧ0ŞŹ, Ť3 ūŪŨŷŴ- ǞȋȀȐ ȅ ȎȋȔȂȏǽȂȏȎȜ [Ȏ Ǫȅȉ] ȊȂȌȋȍȋȔȊȘȉ Ǿȍǽȇȋȉ, ȁȂǿȎȏǿȐȜ
ŧeũƁŤ, ŠŪŝŬ0ŮŜŨŤ ŠżŞŭŮŞŜ ƈŦŬŜŴašŨŷť. İŵš ŧŤ Ţš ȁȐȕȋț ȅ ȏȂȈȋȉ, ȋȊ ȐȇȍǽȕǽȂȏ ȇȍǽȎȋȏȋȆ ȁȂǿȎȏǿǽ ǿȎȜȇȋȂ
ŠżŞŭŮŞŪŞŜŮŤ ũš ūŬŪŤţŞŪŧsšŴŤ, ũŤŢE Ť3ŭūŪŞżŠŜŧŶ ſ3ŭŤ2 ȎǿȋȂ ȔȐǿȎȏǿȋ, ȎȈȋǿȋ ȅ ȍǽȄȉȘȕȈȂȊȅȂ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȏȘ ȊȂ ȅȄǾȍǽȈ
ŭƁź2 ŞeŵŸ ŝGŪŞŤ, ŮŪ2 Ũ0ŵũŪ ŮŤ2 ſ4ŭŮŸ ſ3ŠŤ1ũů ŢšũY ūŪ ţŜŦ0- ȁȈȜ ȎȂǾȜ ȁȂǿȎȏǿǽ ȅ ȊȂ ȋǾȂȖǽȈ ȚȏȋȀȋ ǞȋȀȐ, ȏȂǾȂ Ȍȋ ȄǽȇȋȊȐ ȋ
ũwŨŶ ƅ şDŹ ūŪsŮŤ, Ť3 ŭŶ ũeź ſ3ŠŤ1ũŪź ŢŤ1ŮŤ, Ť3 ƆŦw
ǠȋȎȌȋȁȂ ȉȋȃȊȋ ȌȍȅǿȂȎȏȅ ȋȁȊȐ ȃȂȊȐ ȅ Ȏ ȊȂȆ ȋȁȊȋȆ ȃȅȏș
ŭŞ0ťŭŮŞšũŶ ŮšŝĮ ŭŪŭyŠŶ Ť3ŨżŮŤ ŞŪ ŭ™hũź, t ųyŢŠŷűŶ
ǿȉȂȎȏȂ ȅ ȅȉȂȏș ȂȂ Ȑ ȎȂǾȜ ȇǽȇ ȎȋȎȐȁ ȋȎǿȜȖȂȊȊȘȆ, ǿȎȂȉȅ
Şŭeź ŭŤ1ŧŪź ƈŠŜŧszŭz. ľŪţŨ0ŢšŴŤ Ţš t ũŤ1űŶ ŭŪŞšŬŴeũ-
ȎȅȈǽȉȅ ȐȇȈȋȊȜȜȎș ȋȏ ȔȐȃȅȒ ȃȂȊ. ǯȘ ȎȉȋȃȂȕș ǿȋǿȎȂ ȅȄ-
ũŹ ƈŠŜŧŤ1ŮŤŭz, žŵš ŭŪűŬŜũŤ1ŴŤŭz t ŝšţŞŬeŨšũũŷűŶ ŦŶ
ǾȂȃǽȏș ȅȒ, ȇȋȀȁǽ ǾȐȁȂȕș ȋȎȏȂȍȂȀǽȏșȎȜ ȊȂȎǿȋȂǿȍȂȉȂȊȊȘȒ
ũŤ1ŨŶ ŝšŭżŠŶ, Ť3 ŝŧůŠũŤ1ųšŭŦŤŨŤ ŭŧŪŞšŭŷ2, Ť3 ŭŧhŴŜũŨŤ, ũš
ǿȎȏȍȂȔ Ȏ Ȋȅȉȅ ȅ ȊȂ ȎȏǽȊȂȕș ȐȎȈǽȃȁǽȏșȎȜ ȎȈȐȕǽȊȅȂȉ
ƈŭŧŜŢŠašŴŤŭz: Ť3 ŭaŨŷť ŮŞ0ť Şţ0ŬŶ Ť3 ŮżŧŜ Ť3 ŠůŴŤ2
tŞŬŜŮŤ1ŴŤ t ũŤ1űŶ, ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ: Ť3 ũŜŞhŦũšŴŤ, ǾȈȐȁȊȘȒ ȍȂȔȂȆ. ǪǽȎȇȋȈșȇȋ ǿȋȄȉȋȃȊȋ, ȋȏǿȍǽȖǽȆ ȋȏ ȊȅȒ ȅ
ŧźŝŪūhŮũŹ ũŜ ŠŪŝŬ0Ůů ŧŤ1ŲŶ ũš ŞţŤŬaŮŤ. ń$Ţš ŝŪ ŞŪţ- Ȏǽȉ ǿȄȋȍ ȏǿȋȆ, ȏȂȈȂȎȊȘȆ ȅ ȁȐȕȂǿȊȘȆ. ǥ ȌȍȅȐȔȅ ȎȂǾȜ ȄȍȜ
ţŬŤ1ŮŶ ũŜ ŢšũY, ŦŪ ſ4Ţš ŞŪŢŠšŧżŮŤ ſ3S, ƈŢE ŧźŝŪŠżťŭŮ- ȊȂ ȄǽȎȉǽȏȍȅǿǽȏșȎȜ Ȋǽ ȇȍǽȎȅǿȘȂ Ȉȅȓǽ. ǥǾȋ ȇȏȋ Ȏȉȋȏȍȅȏ
ŞŪŞŜ ŭŶ ũeź ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŭŞŪeŨŶ (ŨŜŮ. ſ7, Ŧ7Ť). ń# ūŪ ŭšŨY Ȋǽ ȃȂȊȖȅȊȐ Ȏ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ, ȐȃȂ ȌȍȂȈțǾȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ Ȏ
Ƈŝw, ũšųŤ1ŭŮŶ ſ4ŭŮŸ ūŬšŠ8 űrŮ0ŨŶ ţŬsŵŤŨŶ ũŜ ŭeŬŠŲš. T ȊȂȆ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂȉ (ǩȑ. 5, 28), ȅ ȌȋȚȏȋȉȐ ȋȊ ȊȂȔȅȎȏ ȁȈȜ
ŭšşH Ţš, Ť4 ũŜ ſ4Ţš ŮżŧŪŨŶ ŭŮůŠŪŠżťŭŮŞƁš ūŬŤű0ŠŤŮŶ DzȍȅȎȏǽ, ǧȋȏȋȍȘȆ ǿȅȁȅȏ ȎȂȍȁȓȂ; ȊȂȎȔǽȎȏȊȘȆ ǿȌǽȁǽȂȏ Ȍȋ-
ƅŦŜsũũŷť. ń# ųŮŪ2 şlź ŝŧůŠŷ2 Ť3 ūŬšŧźŝŪŠŹ‰ũƁz, Ť3 Şŭ‰ ȎȈȂ ȚȏȋȀȋ ǿ ȍǽȎȌȐȏȎȏǿȋ ȏȂȈȋȉ. Ǫȋ Ȕȏȋ ȏǽȇȋȂ ǾȈȐȁ, ȌȍȂȈț-
±Ţš ŞŶ ŭaŨŪŨŶ ſ3ŭŮšŭŮŞĮ ŨeŬţwŭŮŤ; ń$ŝŪ Ť3 ũŜ ±Ţš ūŬŪ- ǾȋȁȂȜȊȅȂ ȅ ǿȎȂ ȉȂȍȄȋȎȏȅ, ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘȂ ȊǽȕȂȆ ȌȍȅȍȋȁȂ,
ŮŤ1Şů ŞŭsŦŪŨů ſ3ŭŮšŭŮŞY ŭŮůŠŪŠBťŭŮŞŜ, t ſ4Ţš ŧźŝŪūhŮ- ȇȋȀȁǽ ȋȏ ȈțǾȋȌȘȏȊȋȀȋ ǿȄȅȍǽȊȅȜ Ȋǽ ȏȂȈȂȎȊȐț ȇȍǽȎȋȏȐ ȔȂ-
ũŹ ŞţŤŬaŮŤ ũŜ ŠŪŝŬHŮŷ ŮŹŧeŭŶ, ũšůŠeŬŢũw ũŤţŞŧš- ȈȋǿȂȇ ǾȂȄȐȁȂȍȃȊȋ ǿȈȂȔȂȏȎȜ ȇ ȌȍȋȏȅǿȋȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ȍǽȄ-
ŦašŨŸ ŝŷŞašŮŶ ųšŧŪŞżŦŶ. Ŏŷ2 u5ŝŪ şHŬŸŦŜz Ť3ţŭŹŲaz ŦŪ- ǿȍǽȏȐ! ǯȘ ȃȂ, ǿȘȇȋȍȔȂǿȘǿǽȜ ȅȄ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ ȀȋȍșȇȅȂ ȇȋȍ-
Ŭſ1ũƁz t ŭšŝE, ŭŨšŬŮŪũ0ŭũŷűŶ ũš ūŬŪŤţũšŭeŴŤ ūŧŪŠHŞŶ: Ȋȅ, ȊȂ ǾȐȁȂȕș ȌȋȃȅȊǽȏș ȎȉȂȍȏȋȊȋȎȊȘȒ ȌȈȋȁȋǿ, Ȋȋ ȌȋȈȐ-
ũŪ ūŧŪŠŪūŬŤũšŭeŴŤ ųŤŭŮŪŮY, Ť3 ŭyŵůź ŞŶ ũeť ŭ™hũź, Ȕȅȕș ȌȈȋȁ ȔȅȎȏȋȏȘ ȅ ȌȍȅȎȐȖȐț ȂȆ ȎǿȜȏȋȎȏș, ǾȂȄ ȇȋȏȋȍȋȆ
ſ3sŢš ŦŬŪŨĮ ũŤŦŮ0Ţš ƇţŬŤŮŶ şDŜ (ſ3ŞŬ. Ş7i, Š7i). Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȐȄȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁǽ.
ţ7. ʼnš ƈŝjť (Ť3ŭű. Ŧ7, ş7i): ŠŜ ũš t ŭŷũŪūŪŧŪŢeũƁz tūŜŠe- 7. ǪȂ ȐǾȅǿǽȆ (ǥȎȒ. 20, 13), ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȋȏȌǽȎȏș ȏȂǾȂ ȋȏ
ŴŤ, Ť3 Ũſ1ŬŮŞŷz ŢŤŞŪŮŞŪŬsŵŜşw, Ť3 ŭŷũŪŭŪŮŞŪŬŤ1ŴŤŭz ȎȘȊȋǿȎȏǿǽ ǯȋȉȐ, ǧȏȋ ȅ ȉȂȍȏǿȘȒ ȁȂȈǽȂȏ ȃȅǿȘȉȅ, ȅ ȊȂ
Šżŧŷ, Ť4Ţš t ũŜųaŧŜ ųšŧŪŞŹŦŪůŝjťŲŹ. ŋŪũeŢš ƈŝjťŭŮŞŪ, ȐȎȘȊȋǿȅȏșȎȜ ȁȂȈǽȉȅ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ȅȄȊǽȔǽȈǽ ȂȎȏș ȔȂȈȋǿȂȇȋ-
t ƈŠaŬŜ ūŬŪŤŭű0ŠŤŮŶ: ŭeť Ţš, t ŠŪŭaŠŷ: ŭƁs Ţš, t şũż- ȐǾȅȆȓǽ. ǰǾȅȆȎȏǿȋ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ ȋȏ Ȑȁǽȍǽ, Ȑȁǽȍ — ȋȏ Ȁȋȍȁȋ-
ŞŜ: şũżŞŶ Ţš ŦŶ ũaŨŶ ūŬŤű0ŠŤŮŶ, t ūŬŤũŪŭŤ1Ũŷz ũaŨŶ Ȏȏȅ, ǽ ȋȊǽ — ȋȏ ȀȊȂǿǽ, ȀȊȂǿ ȃȂ ǿȋȄȊȅȇǽȂȏ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ-ȏȋ Ȋǽ-
t Ť3ũhűŶ ŮŵšŮŷ2, Ť3ŧŤ2 ƈŠaŬŜ, Ť3ŧŤ2 ŠŪŭaŠŷ. ōšşw2 ŬaŠŤ, t ȊȋȎȅȏ Ȋǽȉ ȐȖȂȍǾ, Ȑȁǽȍ ȅȈȅ ȋȎȇȋȍǾȈȂȊȅȂ, ȌȋȚȏȋȉȐ ǠȋȎ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ŞţŤŨaźŵŜşw ŮŤ2 ŬŤ1ţů, Ť3 ŭŬŜųŤ1Ųů ũš ŞŪţŝŬŜũŤ2, ŬšųE Ȍȋȁș ȎȇǽȄǽȈ: ǫȏȊȅȉǽțȖȅȉ Ȑ ȏȂǾȜ ǿȂȍȒȊțț ȋȁȂȃȁȐ ȊȂ
űrŮ0ŭŶ (ŧůŦ. ƀ7, Ŧ7f). ń# ƈŠŜŬsźŵŜşŪ, ŠŜ ũš ŞŪţ8ůŠaŬŤŴŤ: ȌȍȂȌȜȏȎȏǿȐȆ ǿȄȜȏș ȅ ȍȐǾǽȕȇȐ (Ǩȇ. 6, 29). ǯǽȇ ȅ Ȑȁǽȍȅǿ-
Ť3 ŠŜ ũš ŞŪţŠŪŭŜŠŤ1ŴŤ, ŠŪŭŜŢŠaźŵšŨů. ŎaŦw ŝŪ Ť3 ŭšŝE Ť3 ȕȂȉȐ ȏȂǾȜ ȊȂ ȋȏǿȂȔǽȆ Ȑȁǽȍȋȉ ȅ ȋȎȇȋȍǾȅǿȕȂȉȐ ȊȂ ǿȋȄȁǽ-
ƅƀŧŪŝŧsźŵŜşŪ ŮS t ƈŝjťŭŮŞšũũŜşw ūŜŠeũƁz ŭŞŪŝŪ- ǿǽȆ ȋȎȇȋȍǾȈȂȊȅȂȉ. ǯȘ ȏȂȉ ȅ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ ȅ ȋǾȅȁȔȅȇǽ ȏǿȋȂ-
ŠŤ1ŴŤ. Ŏh Ţš Ť3 ŭŪşŬŹŴeũũŷűŶ ŦŪ ŝGů Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŴŤ Ȁȋ ȌȍȂȁȋȒȍǽȊȅȕș ȋȏ ȀȍȂȒǽ ȐǾȅȆȎȏǿǽ. ǯȘ ȌȋȈȐȔȅȕș ȏȋȀȁǽ
ūŬŪŵeũƁš. TūůŭŮŤ1Ůš ŝŪ, şlšŮŶ, Ť3 tūyŭŮŤŮŭz ŞaŨŶ (ŧůŦ. ȌȋȉȅȈȋǿǽȊȅȂ ǿ ȀȍȂȒǽȒ, ȎȋȁȂȜȊȊȘȒ Ȍȍȋȏȅǿ ǞȋȀǽ: ǬȍȋȖǽȆ-
ƀ7, ŧ7ţ). IJŧŪŭŧ0ŞzŵƁť Ţš Ť3 ƀŧŪŮŞŪŬsŵƁť ƉũŶ, ŦaţũŸ ūŬƁ- ȏȂ ȅ ȌȍȋȖȂȊȘ ǾȐȁȂȏȂ (Ǩȇ. 6, 37). ǤȈȋȎȈȋǿȜȖȅȆ ȃȂ ȅ ȄȈȋ
Ť1ŨšŮŶ, ŨyŦů Şżųũů. ń$Ţš ŝŪ ŬšųeŮŶ ŝŬaŮů ŭŞŪšŨY, ƈŬ0- ȏǿȋȍȜȖȅȆ ȌȋȊȂȎȂȏ ȍǽȎȌȈǽȏȐ — ǿȂȔȊȋȂ ȊǽȇǽȄǽȊȅȂ Ȍȋ ȎȈȋǿȐ
Šš: ūŪŞŤ1ũšũŶ ſ4ŭŮŸ şšeũũŹ ƉşũšũũŹť, ŬšųE űrŮ0ŭŶ (ŨŜŮ. DzȍȅȎȏǽ: ǮȇǽȄǽǿȕȅȆ ǾȍǽȏȐ ȎǿȋȂȉȐ «ǾȂȄȐȉȊȘȆ» ȌȋȁȈȂȃȅȏ
ſ7, Ŧ7Ş). İŵš Ƈŝw ūŬ0ųšš ŞŪţŨ0ŢšŴŤ Ť3ţ8 Ŧ0Ŭšũš Ť3ŭŮ0Ŭşũů- ȀȂȂȊȊȂ ȋȀȊȂȊȊȋȆ (ǩȑ. 5, 22). ǢȎȈȅ ȎȉȋȃȂȕș Ȏ ȇȋȍȊȂȉ ǿȘ-
ŮŤ ƀŧŪ2 ŭƁE, ŝlŢeũŭŮŞŪ ŦŬ0ŮŪŭŮŤ ŭũŜŝŠżŞŶ ŠůŴĮ, ūŬŪ- ȍǿǽȏș ȄȈȋ ȅ ȐȎǿȋȅȏș ȁȐȕȂ ȎǿȋȂȆ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿȋ ȇȍȋȏȋȎȏȅ,
ŭŧaŞŤ űrŮA, ƈųŤ1Ůšŧz Ť3 ŭŪŠżťŭŮŞšũũŤŦŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť. ȌȍȋȎȈǽǿș DzȍȅȎȏǽ, ȐȔȅȏȂȈȜ ȅ ȌȋȉȋȖȊȅȇǽ ǿ ȁȂȈǽȊȅȅ ȁȋǾȍȋ-
Ľšţ8 ũšşHŢš, ƆŦŪŢš ũŜůųŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ2, ũš Ũ0ŢšŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ t ȁȂȏȂȈȂȆ, ǾȂȄ ǧȋȏȋȍȋȀȋ, ȇǽȇ ȏȘ ȄȊǽȂȕș, ȉȘ ȊȂ ȉȋȃȂȉ ȏǿȋ-
ŝlşŤ1űŶ ũŤųšŭHŢš. İŵš ŧŤ Ţš ũš ŞŪţŨ0ŢšŴŤ ũšşũŹŞŧŤ1ŞŶ ȍȅȏș ȊȅȔȂȀȋ ȁȋǾȍȋȀȋ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȊȂ ȉȋȃȂȕș ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǾȂȄ-
ūŬšŝhŮŤ, ŮŪ2 ƈŦŪŬsť ŭšŝE şũżŞŜźŵŜŭz, Ť3 Ŧaťŭz ūŬšŠ8 ȀȊȂǿȊȘȉ, ȏȋ ȌȍȂȄȅȍǽȆ ȎȂǾȜ, ȇȋȀȁǽ ȀȊȂǿǽȂȕșȎȜ, ȅ ȇǽȆȎȜ ȌȂ-
ŝGŪŨŶ, Ť3 ūŬšŠ8 ƈŭŧhŴŜŞŴšŨŶ t ŮšŝE ƀŧĮ, Ť3ŧŤ2 ūŪŭŮŬŜ- ȍȂȁ ǞȋȀȋȉ ȅ ȌȂȍȂȁ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȋȎȇȋȍǾȅȈ ȎȈȋǿȋȉ
ŠaŞŴšŨŶ t ŮšŝE. ŌŜŭŦŜzŞazťŭz ŝŪ ƅ ũŜųaŧŹűŶ şŬŹűA, ȅȈȅ ȁȂȈȋȉ. ǟȂȁș ȏȋȏ, ȇȏȋ ȍǽȎȇǽȅǿǽȂȏȎȜ Ȍȍȅ ȊǽȔǽȏȇǽȒ ȀȍȂ-
ŞŶ ŦŪũeŲŶ ſ3şw2 ũš ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ĽšţŝŪŧżţũšũũŹ Ţš ƅ Ũa- Ȓǽ, ȊȂ ȁȋȒȋȁȅȏ ȁȋ ȇȋȊȓǽ ȂȀȋ, ǽ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȊȂ ǾȋȈȂȄȊȐȂȏ ȋ ȉǽ-
ŧŷűŶ ƅŝŬŹŮazťŭz, ŮżŨŤ Ť3 ŞŶ ŞšŧŤ6ŦŜz ŞūŜŠeŮŶ. ȈȘȒ ȀȍȂȒǽȒ, ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȅȒ ǿȌǽȁǽȂȏ ȅ ǿ ǾȋȈșȕȅȂ.
Ť7. ʼnš ƈŦŬŜŠŤ2 (Ť3ŭű. Ŧ7, ſ7i): ŠŜ ũš ŮaťũŷűŶ ŞżŠšŲŶ, 8. ǪȂ ȇȍǽȁȅ (ǥȎȒ. 20, 15), ȔȏȋǾȘ ǟȂȁǽțȖȅȆ ȎȋȇȍȋǿȂȊ-
ƆŦw ūŬšţŬżŞŴů ſ3şŪ2, ŞŪţŠaŭŮŶ ŮšŝĮ ŨũŪşŪŦŬaŮũŪ Ũů- ȊȋȂ (ǡǽȊ. 13, 42) ȊȂ ǿȋȄȁǽȈ ǾȘ ȏȂǾȂ ȋȏȉȖȂȊȅȂȉ ȉȊȋȀȋ-
ųeũƁš. ŋaųšŢš Ƈŝw ūŬ0ųšš Ť3 t Ť3ŨżũƁť ŮŞŪŤ1űŶ, Ůaťũw ȇȍǽȏȊȘȉ Ȅǽ ȌȍȂȊȂǾȍȂȃȂȊȅȂ ȇ ǪȂȉȐ. ǯȘ ȃȂ, ȊǽȌȍȋȏȅǿ, ȋȏ
ūŪŠaŭŤ ŮŬeŝůźŵŷŨŶ: ŠŜ ŞŪŭūŬƁŤ1ŨšŴŤ t ŝGŜ ŞŤ1ŠzŵŜşw ȅȉȂȊȅȜ ȏǿȋȂȀȋ ȏǽȆȊȋ ȌȋȁǽǿǽȆ ȊȐȃȁǽțȖȅȉȎȜ, ȔȏȋǾȘ Ȏȏȋ-
ŞŶ ŮaťũŹ, ŭŮŪŬŤ6ųũŜ, Ť3 ŢŤŞ0ŮŶ Şżųũŷť ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ ȍȅȓȂȆ ȌȋȈȐȔȅȏș ȋȏ ǞȋȀǽ, ǿȅȁȜȖȂȀȋ ȏǽȆȊȋȂ (Ǯȍ. ǩȑ. 6, 3),
ŞżŲŹ. ȅ ȃȅȄȊș ǿȂȔȊȐț ǿ ǾȐȁȐȖȂȉ ǿȂȇȂ.
f7. ʼnš ƅŦŧšŞeŵŤ (Ť3ŭű. Ŧ7, ƀ7i): ŠŜ ũš ƈūŪŠ0ŝŤŴŤŭz, 9. ǪȂ ȌȍȋȅȄȊȋȎȅ ȈȋȃȊȋȀȋ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿǽ (ǥȎȒ. 20, 16),
ŞũŜųaŧŹ ŦŶ ſ4vŹ ŝGŜ ƅŦŧšŞšŮaŞŴšŨů, Ť3 ūŬ0ŦŧzŮŶ, ƆŦŪŢš ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȐȌȋȁȋǾȅȏșȎȜ ȏȋȉȐ, ȇȏȋ ǿ ȊǽȔǽȈȂ ȋǾȋȈȀǽȈ ǞȋȀǽ
ƉũŶ, ŝyŠšŴŤ. ŋaųšŢš Ƈŝw ūŬ0ųšš, žŵš ũš ŨũHţŹŨŶ ŝy- ȌȂȍȂȁ ǢǿȋȆ (Ȏȉ. ǞȘȏ. 3, 1–5), ȅ ȊȂ ȊǽǿȈȂȔș Ȋǽ ȎȂǾȜ ȌȍȋȇȈȜ-
ŠšŮŶ ũżŦƁť ŞŬeŠŶ, Ť3 ūŪŦŬhšŴŤ ūŜŠeũƁš ŝŧŤ1Ţũzşw, ŠŜ ũš ȏȅȂ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȋȅȉ. ǞȋȈȂȂ ȏȋȀȋ, ȂȎȈȅ Țȏȋ ȊȂ ȌȍȅȔȅȊȅȏ ǿȍȂȁǽ
űaŨů ƈūŪŠ0ŝŤŴŭz, ũŪ ŭŤ1Ũů, Ť3 ƂŜŰefů, Ť3 ŝlşŪŭŧŪŞeũƁš ūŪ- ȉȊȋȀȅȉ, ȌȋȇȍȋȆ ȀȍȂȒ ǾȈȅȃȊȂȀȋ ȏǿȋȂȀȋ ȅ ȌȋȁȍǽȃǽȆ ȊȂ Dzǽ-
ŧůųŤ1ŴŤ. ȉȐ, Ȋȋ ǮȅȉȐ ȅ ǥǽȑȂȏȐ (Ȏȉ. ǞȘȏ. 9, 18–27) ȅ ȌȋȈȐȔȅȕș
ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȂ.
‹. ʼnš ūŪŢšŧať ųšŭŪşw2 Ť3ţ8 ŮżűŶ ±Ţš ŭyŮŸ ŝŧŤ1Ţũzşw 10. ǪȂ ȃȂȈǽȆ ȊȅȔȂȀȋ, Ȕȏȋ ȂȎȏș Ȑ ǾȈȅȃȊȂȀȋ ȏǿȋȂȀȋ: Ȋȅ
ŮŞŪšşw2 (Ť3ŭű. Ŧ7, ţ7i): ũŤ ŭŮzŢaũƁz, ũŤ Ť3ŨżũƁz, ũŤ ŭŧaŞŷ, ȅȉȐȖȂȎȏǿǽ ȂȀȋ, Ȋȅ ȁȂȊȂȀ ȂȀȋ, Ȋȅ ȎȈǽǿȘ, ȊȅȔȂȀȋ, Ȕȏȋ Ȍȍȅ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǡȂȎȜȏȅȎȈȋǿȅȂ DzȍȅȎȏȋǿǽ ȄǽȇȋȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȜ
__________________________________________________

ũŤųšŭŪşHŢš ſ3ŧŤ6ŦŜ ŝŧŤ1Ţũzşw ŮŞŪšşw2 ŭyŮŸ. łšŧaũƁš ŝŪ ŞŶ ȊǽȁȈȂȃȅȏ ǾȈȅȃȊȂȉȐ ȏǿȋȂȉȐ (ǥȎȒ. 20, 17). ǥǾȋ ȃȂȈǽȊȅȂ,
ŠůŴŤ2 ţŜųeũŴŪŭz, ŬŜŢŠašŮŶ şŬżűŶ: şŬżűŶ Ţš ŭŪŠżzũŶ, ǿȋȎȌȍȅȊȜȏȋȂ ǿ ȁȐȕȂ, ȍȋȃȁǽȂȏ ȀȍȂȒ, ǽ ȀȍȂȒ ȋȎȐȖȂȎȏǿȈȂȊ-
ŬŜŢŠašŮŶ ŭŨeŬŮŸ. Ŏh Ţš ųyŢŠŷűŶ ũš Ţšŧaz, Ť3 t ſ4Ţš ŭŶ ȊȘȆ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȎȉȂȍȏș. ǯȘ ȃȂ ȊȂ ȃȂȈǽȆ ȔȐȃȋȀȋ ȅ, ȂȎȈȅ
ŧŤűŪŤ1ŨŭŮŞŪŨŶ űŤŵeũƁz, žŵš Ũ0ŢšŴŤ, ŠŜ ƈŠŜŧŤ1ŴŤŭz. ȉȋȃȂȕș, ȊȂ ȁǽȆ ǽȈȔȊȋȎȏȅ ȋǿȈǽȁȂȏș ȏȋǾȋȆ, Ȋȋ, ȊǽȌȍȋȏȅǿ,
ŋaųšŢš Ƈŝw ūŬ0ųšš, Ť3 t ŮŞŪŤ1űŶ ūŪŠaŭŤ ūŬŪŭsŵšŨů, Ť3 ȅȄ ȎǿȋȅȒ ȎȍȂȁȎȏǿ ȐȁȂȈȜȆ ȌȍȋȎȜȖȂȉȐ ȅ ȉȅȈȐȆ ȎȇȋȈș ȁȋȎ-
ūŪŨŤ1ŧůšŴŤ, ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ŮŬeŝůźŵŜşŪ ŨŤ1ŧŪŭ- ȏȐȌȊȋ ȏȋȀȋ, ȇȋȉȐ ȌȋȏȍȂǾȊǽ ȉȅȈȋȎȏș, ȅ ȊȂ ȋȏǿȍǽȖǽȆȎȜ ȋȏ
ŮŤ: Ť3 ŠŜ ũš tŞŬŜŮŤ1ŴŤŭz t űŪŮsŵŜşw ţŜsŮŤ: Ť3 žŵš ųŮŪ2 ȒȋȏȜȖȂȀȋ ȄǽȊȜȏș Ȑ ȏȂǾȜ (ǩȑ. 5, 42). ǢȎȈȅ ȊǽȆȁȂȕș ȌȋȏȂ-
t ūŪşŤ1ŝŴŤűŶ ƅŝŬsŵšŴŤ, ŭŪűŬŜũŤ1ŴŤ ŞŧŜŠhŲŹ, žŵš Ť3 t ȍȜȊȊȐț ǿȂȖș, ǿȂȍȊȅ ȂȂ ȒȋȄȜȅȊȐ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȋȊ ǾȘȈ ǿȍǽȃȁȂǾ-
ŞŬŜŢŠeŝũŹ ŦŶ ŮšŝĮ ƅŝŬŹŮaźŵŤűŭz ŭeť ŝyŠšŮŶ. ŎaŦw Ȋȋ ȇ ȏȂǾȂ ȊǽȎȏȍȋȂȊ, Țȏȅȉ ȏȘ ȅ ȂȀȋ Ȍȍȅȉȅȍȅȕș Ȏ ȎȋǾȋȆ, ȅ
ŝŪ Ť3 ƉũŜşŪ ūŬŤŨŤŬŤ1ŴŤ, Ť3 ūŪŝŹŠŤ1ŴŤ ŝlşŤ1ŨŶ ƀŧ0š, ƆŦŪŢš ȄȈȋ ȌȋǾȂȁȅȕș ȁȋǾȍȋȉ, ȇǽȇ DzȍȅȎȏȋȎ ȏȂǾȂ ȌȋǿȂȈȂǿǽȂȏ (Ǯȉ.
űrŮ0ŭŶ ūŪŞšŧŹŞašŮŶ ŮšŝĮ. ōƁ‰ Şŭeź ŭŤ1ŧŪź űŬŜũS, Ť3 ŞŶ ǭȅȉ. 12, 21). ǮȋǾȈțȁǽȆ Țȏȋ ǿȎȂȉȅ ȎȅȈǽȉȅ, ȃȅǿȅ ȎȋȋǾȍǽȄ-
ŭŤ1űŶ ŢŤŞyŵŶ, ūŪŧŪŢŤ1ŴŤ ŞŶ ŠůŴŤ2 ŮŞŪeť ŭŪŦŬ0ŞŤŵš Ȋȋ ȚȏȋȉȐ ȅ ȏȘ ȎȇȋȌȅȕș ȁȈȜ ȁȐȕȅ ȎǿȋȂȆ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ ǾȈǽȀȋ-
ŝlşŪųeŭŮƁz, Ť3 ŝlşŪůşŪŠŤ1ŴŤ ŝGŪŞŤ, Ť3 ŝlşŪŭŪŮŞŪŬeũŪ ŮŤ2 ȔȂȎȏȅȜ ȅ ȐȀȋȁȅȕș ǞȋȀȐ; ǞȋȀ ȐȖȂȁȍȅȏ ȏȂǾȜ ǾȈǽȀǽȉȅ Ǯǿȋȅ-
ŝyŠšŮŶ t ŝGŜ, Ť3 t ŝ9ƁŤűŶ: Ť3 ũŜŭŧżŠũŤŦŶ ŝyŠšŴŤ Şżų- ȉȅ, ȅ ȏȘ ȎȏǽȊȂȕș ȊǽȎȈȂȁȊȅȇȋȉ ǾȐȁȐȖȅȒ ǾȈǽȀ, ȇȋȅȒ ǿȎȂ
ũŷűŶ ŝŧ†şŶ: ±Ţš ŠŜ ŝyŠšŮŶ ŞŭBŨŶ ũaŨŶ ūŪŧůųŤ1ŮŤ, ȉȘ ȁǽ ȎȌȋȁȋǾȅȉȎȜ ȉȅȈȋȎȏȅț ȅ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȂȉ ǠȋȎȌȋȁǽ
ŝlşŪŠaŮƁź Ť3 ųlŦŪŧź1ŝƁšŨŶ şDŜ Ť3 ŝGŜ Ť3 ŭū7ŭŜ ũaŴšşw Ƃ}ŭŜ ȅ ǞȋȀǽ ȅ ǮȌǽȎȅȏȂȈȜ ȊǽȕȂȀȋ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ. ǢȉȐ ȌȋȁȋǾǽȂȏ
űrŮA, ſ3ŨyŢš ūŪŠŪŝašŮŶ ŞŭsŦŜ ŭŧaŞŜ, ųeŭŮŸ, Ť3 ūŪŦŧŪũeũƁš, ȎȈǽǿǽ, ȔȂȎȏș ȅ ȌȋȇȈȋȊȂȊȅȂ Ȏȋ ǞȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȉ ǢȀȋ ǫȏȓȋȉ ȅ
ŭŪ ŝšţũŜųaŧũŷŨŶ ſ3şw2 nŲ7eŨŶ, Ť3 Şŭšŭ™hŨŶ Ť3 ŝlşŤ1ŨŶ Ť3 ǟȎȂȎǿȜȏȘȉ ȅ ǞȈǽȀȅȉ ȅ ǣȅǿȋȏǿȋȍȜȖȅȉ ǢȀȋ ǡȐȒȋȉ, ȊȘȊȂ ȅ
ŢŤŞŪŮŞŪŬsŵŤŨŶ Š¦ŪŨŶ, ũhũŹ, Ť3 ūŬŤ1ŭũw, Ť3 ŞŪ ŞżŦŤ Şż- ȌȍȅȎȊȋ ȅ ǿȋ ǿȂȇȅ ǿȂȇȋǿ. ǝȉȅȊș.
ŦwŞŶ. ƊŨŤ1ũŸ.
ŎŪş0ŢŠš ŭ™aşw şŬŤş0ŬƁŜ ūŜŧŜŨŷ2, ǯȋȀȋ ȃȂ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ.
ŭŧ0ŞŪ ƅ ŭŵ7eũũŹ ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůźŵŤűŶ. ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ

ľŪūŬ0ŭŶ ŦŶ ũšŨY. ǟȋȌȍȋȎ ȇ ȊȂȉȐ

ŀŭeŨŶ
0ŝŬŹ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŧŶ ſ3ŭŤ2, Ɖ§š, Ť3 ŭŧŪŞšŭA ŭ™hűŶ ƅ ŞţŷŭŦaũƁŤ
ŨũĮ ūŬšŠŧŪŢŤ1ŞŶ. Ŏšŝe ŝŪ ŭŧyŴŜz ŬŹŴaŵŜ ŨŤ2 ǯ Ș Ȓȋȍȋȕȋ ȎȁȂȈǽȈ, ȋȏȂȓ, Ȕȏȋ ȌȍȅǿȂȈ ȄǽȋȁȊȋ ȅ ȎȈȋǿǽ
ȎǿȜȏȘȒ ȋ ȉȋȂȆ ȄǽǾȋȏȂ. ǟȅȁȜ, ȇǽȇ ȏȘ ȍǽȄȍȂȕǽȂȕș ȉȋȅ
ũšŠŪůŨBũũŜz, ƈŠŤŞŤ1űŭz Ƈŝw Ť4ŭŮŤũŷ ƆŞũŪŭŮŤ: ƉũŪ Ţš ȎȋȉȊȂȊȅȜ, Ȝ ȅ ȅȄȐȉȈȜȈȎȜ ȋȔȂǿȅȁȊȋȎȏȅ ȅȎȏȅȊȘ ȅ ȊȂȉȊȋȀȋ
ŞŶ ŨhŭŧŸ ŨŪź2 ūŪŠŞű0ŠŤŮŶ, ƆŦw, ūŪũeŢš ŭŪ ŭŧ0ŞŪŨŶ ȋȌǽȎǽȈȎȜ, Ȕȏȋ ȂȎȈȅ, ȇǽȇ ȏȘ Ȏǽȉ Ȁȋǿȋȍȅȕș, ǿȎȜȇȋȂ ȎȈȋǿȋ
ŝ0ŬšŮŭz ŞŭsŦŪ ŭŧ0ŞŪ, ƆŦŪŢš Ť3 ŭaŨŶ ŬeŦŧŶ ſ3ŭŤ2, ŮŪ2 ũš ǾȋȍȂȏȎȜ Ȏȋ ȎȈȋǿȋȉ, ȏȋ ȊȂ ǾȐȁȂȏ Ȉȅ ȏǿȋȅȉ ȎȈȋǿǽȉ ȏȋȃȂ ȇǽ-
ŝyŠšŮŶ ŧŤ Ť3 t ŮšŝE şlſŨŷűŶ ūaŦŤ ũżŦŪš ūŬšŦŪŭŧ0ŞƁš. Ɗ ȇȋȀȋ-ȊȅǾȐȁș ȋȌȍȋǿȂȍȃȂȊȅȜ; Ȋȋ Ȝ ȌȂȍȂȎȏǽȈ ǾȋȜȏșȎȜ ȚȏȋȀȋ,
ūŪũeŢš ſ3ŠŤ1ũŪ Šżŧŷ ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞŪ ūŪţũaűŶ ũšŭůŨũżũũŪ ȇȋȀȁǽ ȐȎȈȘȕǽȈ, Ȕȏȋ ȏȋȈșȇȋ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋ ȁȋǾȍȘȒ ȁȂȈ ȊȂ-
ŭyŵŪ, Ť3 ŭ™hűŶ نzŢŠš ŭŶ ŮŪŝ0ź şlźŵŤűŶ ŭŧhŴŜűŶ, ŮŪ2 ȌȋȇȋȈȂǾȅȉȋ, ȅ ȌȋȊȜȈ, Ȕȏȋ ȎǿȜȏȘȂ ȀȋǿȋȍȜȏ ȋȁȊȋ Ȏ ȏȋǾȋȆ, ǽ
ũŤųšŭŪşw2 ŮŜŦŪŞA ſ3ŵE ŝŪź1ŭz. ŎŜŦŪŞŷ6ŨŶ ŝŪ ũš ūŪŦŜŬszť- ȇǽȇ ȉȋȃȂȏ ȍǽȎȎȔȅȏȘǿǽȏș Ȋǽ ȁȋǿȂȍȅȂ ȊȂ ȁȋǿȂȍȜțȖȅȆ ȅȉ?
ŭz, ŦaŦw ŝŷ Ů0ť ŠŪŭŮŪŞżŬšũŶ ŝhŧŶ; ņaŦw Ţš ŝŷ ũš ǭǽȄǿȂ ȏǽȇȋȆ ȊȂ ȋȏǿȂȍȀǽȂȏ ǞȋȀǽ ȎǿȜȏȘȒ, ǧȋȏȋȍȘȆ ȎȇǽȄǽȈ
tŞeŬşŧŭz ŝGŜ ŭ™hűŶ; ŮŪşH ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŭŧ0ŞŪ ŦŪ ƋūcŧwŨŶ, Ť3 ǽȌȋȎȏȋȈǽȉ, ǽ ǽȌȋȎȏȋȈȘ ȔȂȍȂȄ ȊȅȒ — ȌȋȎȈȂȁȐțȖȅȉ ȎǿȜ-
ŮżŨŤ, ŦŶ ŭyŵŷŨŶ ūŪũŤ1űŶ ŭ™ŷ6ŨŶ, ŬšųeũŪ: ƆŦw tŨš- ȏȘȉ, Ȕȏȋ «ȋȏǿȂȍȀǽțȖȅȆ ǿǽȎ ǩȂȊȜ ȋȏǿȂȍȀǽȂȏ» (Ǩȇ. 10,
Ůazťŭz ŞaŭŶ, ŨšũE tŨšŮašŮŭz, Ů0ŢŠš Ţš ŬšŵŤ2, ŭaŨŷz
16), ȋȏǿȂȍȀǽȂȏ ȎǽȉȐ ǥȎȏȅȊȐ? ǭǽȄǿȂ ȉȋȀȐȏ ȅȎȇǽȏȂȈȅ ȅȎȏȅȊȘ
‘ŭŮŤũŷ. ņaŦw u5ŝŪ ūŪűŞŜŧeũŶ ŝŷ2 ŝhŧŶ t Ť4ŵůŵŤűŶ
ȎȋȀȈǽȎȅȏșȎȜ Ȏ ȂȂ ȌȍȋȏȅǿȊȅȇȋȉ? ǯȋȀȁǽ ȌȍȋȕȐ ȏȂǾȜ, ȋȏȂȓ,
Ť4ŭŮŤũŷ, ŭŪūŬŪŮŤŞŧszťŭz Ť4ŭŮŤũŹ; ŎżŨŢš ŨŪŧź1 Ůz, Ɖ§š,
ǿȘȎȈȐȕǽȆ ȌȂȍȂȔȅȎȈȂȊȅȂ ȁȍȐȀȅȒ ǿȂȖȂȆ, ȇȋȏȋȍȘȂ Ȝ ȎȈȘȕǽȈ
ƈŭŧhŴŜŮŤ ŨS Ť3 ūŬHųŜz Ŧ0šŢŠŪ ūŪŞżŠŜźŵŜ, ƆŢš t
ȋȏ ȏȂȒ, ȇȏȋ ǿȎț ȃȅȄȊș ȄǽȊȅȉǽȂȏȎȜ ȚȈȈȅȊȎȇȋȆ ȊǽȐȇȋȆ; Ȏȇǽ-
ŨůŢeť ƉũŹűŶ Şhũů ſ4ŧŧŤũŭŦŪš ũŜŦŜţaũƁš ūŬŪűŪŠsŵŤűŶ,
ȃȅ, Ȕȏȋ Ȏǽȉ ȁȐȉǽȂȕș ȋǾȋ ǿȎȂȉ Țȏȋȉ, ȅ ȎȊȋǿǽ ȌȍȅǾǽǿș ȎȐȃ-
ŭŧhŴŜűŶ. ń# ŬšŵŤ1 ŨŤ Ƈŝw žŵš Ť3 t ŨũsŵŤűŭz ŮŪŝ0ź ũŜ
ŭƁ‰, ūŬŤŧŪŢŤ1ŮŤ Ţš ƅ ŭŤ1űŶ Ť3 ŭ™hűŶ ũšūŵšŞaũƁz. ĿŧŜ- ȁȂȊȅȜ ȎǿȜȏȘȒ. ǯǽȇ ǿȋȏ, Țȏȅ Ȉțȁȅ ȀȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ ȉȘ ȌȈȋȒȋ
ş0ŧźŮŶ ŝŪ ũaŭŶ ƀŧĮ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, ŞũyŮŬŸ ŮŹŧšŭE ŮŵaŵŤűŭz ȁȂȈǽȂȉ, ȎȏǽȍǽȜȎș ǿǿȋȁȅȏș ȎǿȋȆ Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș ȏȂȈǽ; ȂȎȈȅ ȅȒ
ƇŨŶ ũaŴŶ tŞŭź1Šů ţŜŮŞŪŬsŮŤ: Şũż ŝŪ ŮŹŧšŭE, şŧŜş0- ȌȋȎȈȐȕǽȏș, ȏȋ Ȋǽȁȋ, ȊǽȋǾȋȍȋȏ, ǿȎȂȉȅ ȎȅȈǽȉȅ ȅȄȀȋȊȜȏș ȂȀȋ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŧźŮŶ, ūaųš ūŪŠŪŝašŮŶ ŝhŮŤ, [Ť3] ŞŭsŲŹŨŶ ƉŝŬŜţŪŨŶ ŭš- Ȅǽ ȌȍȂȁȂȈȘ ǿȎȂȀȋ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ. ǬȋȚȏȋȉȐ ȋȊȅ ȅȄȁȂǿǽțȏȎȜ Ȋǽȁ
şŪ2 Ť3ţŬŹsŮŤ. ŎżŨŢš Ť3 ŬůşaźŮŭz ƀŹŧw2 ũBŦŤŨŶ t ũa- ȊȂȇȋȏȋȍȘȉȅ Ȋǽȕȅȉȅ ȉȋȊǽȒǽȉȅ, ȋȎȐȃȁǽȜ ȅȒ Ȅǽ ȏȋ, Ȕȏȋ
ŴŤűŶ, ūŬŪŮŤ1Şů ŮBŨŶ ūŤ1Ŵůŵš, ƆŦw ũŪŞŪũŜų†ŧũŷŨŶ, ŭŪ- ȋȊȅ-ȁȂ ǿȂȈȜȏ ȊǽȔȅȊǽțȖȅȉ ȎȉȋȏȍȂȏș Ȋǽ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ, ǿȄȁȋ-
ŞżŮůźŵŷŨŶ, ũŜ ŭšŝE ţŬżŮŤ, Ť3 ŠŷűaũƁšŨŶ ŞũyŮŬŸ ūŪŭŷ- Ȓǽȉȅ ȌȋȎȘȈǽȏș ǿȋǿȊȐȏȍș ȎȂǾȜ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ Ȑȉ ȅ ȎȔȅȏǽȏș
ŧaŮŤ ƇŨŶ ŭŞ0ť. ĿŧŜş0ŧźŵš, ũšŬŜţŠżŧšũŶ ŝhŮŤ t ŠůŴŤ2 Ȍȍȅ Țȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȊȂ ȋȏȁȂȈȂȊ ȋȏ ȁȐȕȅ; ȂȎȈȅ ȃȂ Ȑȉ ȊȂ ȋȏȁȂ-
ƇŨŶ. ʼnšŬŜţŠŹŧeũŜşŪ u5ŝŪ, ũŪ ŞũyŮŬŸ ŭyŵŜşŪ, ŦaŦw ŝŷ ȈȂȊ ȋȏ ȁȐȕȅ, ǽ ȎǿȜȄǽȊ Ȏ ȊȂȆ, ȏȋ, ȀȋǿȋȍȜȏ Țȏȅ ȊǽȎȉȂȕȊȅȇȅ,
ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, ŞũyŮŬŸ ūŪŭŷŧašŮŶ ŦŮŪ2; ĿŧŜş0ŧźŮŶ Ţš, ƆŦw ȇǽȇ ȉȋȃȊȋ ȂȖȂ ȍǽȄ ǿǿȂȎȏȅ ȂȀȋ ǿȋǿȊȐȏȍș? ǫȊȅ ȐǿȂȍȜțȏ
Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũůź ŝlşŪŠaŮŸ ũŪţŠŬsŨŤ ŞŭšŧsŮŤ, şŧŜş0ŧšŨŶ. ȂȖȂ, Ȕȏȋ Ȑ ȊǽȎ ȐȔǽȏ ǿȎȂȈȜȏș ǿ ȎȂǾȜ Ǟȋȃȅț ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȔȂȍȂȄ
ʼnŪ ƈŞżŠŹŞŶ žţŶ ŦŧšŞšŮaŮšŧũŹ ŭƁE şŧŜş0ŧźŵŤűŶ Ť5űŶ, ȊȋȄȁȍȅ. ǟȌȍȋȔȂȉ, ȄȊǽȜ ȏȋȔȊȋ, Ȕȏȋ ȄȁȂȎș-ȏȋ ȋȊȅ ȇȈȂǿȂȖȐȏ,
ũŤ t ſ3ŠŤ1ũŜşw ŝŪ ŭƁE ŭŧhŴŜűŶ t ũaŴŤűŶ, t ŭšşw2 Ť3 ũŜ
ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ Ȝ ȏǽȇȋȀȋ ȋȏ ȊǽȕȅȒ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȎȈȘȒǽȈ, ȁȋȀǽȁȘ-
Ť3ũżűŶ ūŪŠŪţŬżűŶ ƆŦw ƀŧŪŠżťŭŮŞšũũŹ ũŜŞżŮůźŮŶ.
ǿǽțȎș, Ȕȏȋ ǿȋ ǿȎȂȉ ȋȎȏǽȈșȊȋȉ Ȑ ȊȅȒ ȏȋȃȂ ȇȋǿǽȍȎȏǿȋ ȅ ȋǾ-
ŎżűŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ũš ŭ{ŵŜz ũŜ ųšŧŪŞżŦŤ Ť3ţ8wŝŬŹŮaŮŤ, Ť3
ȉǽȊ: ǿȂȁș ȇȏȋ ȅȄȉȘȕȈȜȂȏ ȔȂȀȋ ȊȂȏ, ȏȋȏ ǾȐȁȂȏ ȅ ȅȄǿȍǽȖǽȏș
ŭ{ŵŜz ƀŧŪŠżťŭŮŞŪŞŜŮŤ. Ŏh Ţš ũŜůųŤ1 Ũz, Ɖ§š, ŦaŦw
Ȕȏȋ ȂȎȏș. ǯȋȈșȇȋ ȋǾȗȜȎȊȅ ȉȊȂ, ȋȏȂȓ, ȌȋȔȂȉȐ ȉȘ ȎȏǽȍǽȂȉȎȜ
ŞũyŮŬŸ ūŪŭŷŧaŮŤ ŞŭsŲŹŨŶ ŮŵaũƁšŨŶ ūŬŪŤţŞŪŧsšŨŶ Ť3
ǿȎȂȉȅ ȎȅȈǽȉȅ ǿǿȋȁȅȏș Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș ȅ ȊȂ ȎȔȅȏǽȂȉ ȁȐȍȊȘȉ
ũš ƀŧŪ2 ũšūŵyšŨŶ ŝhŮŤ, ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2 ƇŨŶ tŞŭź1Šů ţŜŮ-
ŞŪŬsŮŤ. ȄǽȇȈțȔǽȏș ȂȀȋ ǿ ȏȂȈȂ.

TŞżŮŶ. ǫȏǿȂȏ.
ĸŦw ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞŴŷŨŶ ŞŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ, ȎȏȍȂȉȜȎș ǿ ȅȎȅȒȅȅ
ŞũŤŨaŮŤ ŭšŝĮ, ũš ŝšţūŪŧeţũŪ ſ4ŭŮŸ ŞũyŮŬŸ ŮŹŧšŭE ǿȊȅȉǽȏș ȎǽȉȋȉȐ ȎȂǾȂ, ȊȂ ǾȂȎȌȋȈȂȄȊȋ
ūŪŦůŴaŮŤŭz ŭŪŠšŬŢaŮŤ ƇŨŶ ŭŞ0ť. ȁȂȍȃǽȏș Ȑȉ ǿȊȐȏȍȅ ȏȂȈǽ

ĽŬaŮš, ũš ŭŧhŴŤŴŤ ŧŤ žūcŧŜ şlźŵŜ, ƆŦw ŮŹŧšŭA ũ†ŴŜ ǭǽȄǿȂ ȊȂ ȌȋȉȊȅȕș, Ǿȍǽȏ, ȎȈȋǿ ǽȌȋȎȏȋȈǽ, Ȕȏȋ «Ȋǽȕȅ ȏȂ-
űŬaŨŶ ŢŤŞyŵŜşw ŞŶ ũaŭŶ ŭ™aşw Š¦Ŝ ŭyŮŸ;  ūaŦŤ, ƆŦw Ȉǽ — Ȓȍǽȉ ȃȅǿȐȖȂȀȋ ǿ ȊǽȎ ȎǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ» ȅ Ȕȏȋ «ȉȘ —
Š0ŨŶ ŝ9Ɓť Ũŷ2 ſ3ŭŨŷ2, ƆŦŪŢš Ť3 ŝGŶ şlšŮŶ: ƆŦw Şŭšŧź1ŭz ȁȋȉ ǞȋȀǽ», ȇǽȇ ȅ ǠȋȎȌȋȁș Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ «ǿȎȂȈțȎș ȅ ǾȐȁȐ
ŞŶ ũŤ1űŶ, Ť3 ūŪűŪŢŠY, Ť3 ŝyŠů Ť5ŨŶ ŝGŶ; Ł$Ţš Ƈŝw ŢŤŧŤ1ŵš Ȓȋȁȅȏș ǿ ȊȅȒ ȅ ǾȐȁȐ ȅȒ ǞȋȀȋȉ» (1 ǧȋȍ. 6, 19; Ǣǿȍ. 3, 6; 2
ƅŝhųš ŝŷŞaŮŤ ŝ9Ɓš, ŦaŦw ŝŷ ũšŠŪŭŮ0ťũŪ ŞŨŹũŤ1ŧŶ ŦŮŪ2 ǧȋȍ. 6, 16)? ǝ ǿ ȏȋ, Ȕȏȋ Ȍȋ ȌȍȅȍȋȁȂ ȎȌȋȎȋǾȊȋ ȁȂȈǽȏșȎȜ
ƇŨŶ Ť3Ũżz, ŞŭšŧŤ1ŮŤ ŭŞ0ť ƇŨŶ ŞŶ ũE; ņaŦw Ţš Ť3 ŝGŶ ŞŶ Ǟȋȃȅȅȉ ȁȋȉȋȉ, ȍǽȄǿȂ ȌȋȀȊȐȕǽȂȏȎȜ ǿȎȂȈȅȏș ȎǿȋȆ Ȑȉ ǿȎȜ-
ũŜųaŧŹ ŞŭšŧŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ŞŶ ŮżŧŪ ƇŨŶ; u5ŝŪ ŧŤ Ť3 Ů0ť ƀŧĮ ȇȅȆ, Ȑȉ ȅȉȂțȖȅȆ? ǥ ȄǽȔȂȉ ǞȋȀ ȅȄȊǽȔǽȈșȊȋ ǿȎȂȈȅȈ Ȑȉ ǿ
ŭŪŮŞŪŬŤ2; ŎŜŦwŞaz ŭŧŪŞšŭA, ŝŬaŮš, ſ3ŬšŮƁŦHŨŶ ūŬŤŧŤ1ųš- Țȏȋ ȏȂȈȋ? ǰȃ ȊȂ ȎȁȂȈǽȈ Ȉȅ ȌȈȋȒȋ ȅ ȋȊ? ǬȋȁȋǾȊȘȂ ǿȂȖȅ
ŭŮŞůźŮŶ şŧŜş0ŧŜŮŤ, Ť5Ţš ŧůŦaŞŪ, Ť3 ŧůŦaŞŜşw ţŠaũƁš ŮżŧŪ ȌȍȅȎȏǽȈȋ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȂȍȂȏȅȇǽȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊǽȄȘǿǽțȏ ȏȂȈȋ ȄȈȋȉ
şŧŜş0ŧźŮŶ. ňh Ţš ŞŶ ŮŹŧeŭũŷűŶ ŨůŠŬŪŞaũƁŤűŶ ŝhŮŤ ȅ ȅȄǿǽȜȊȅȂȉ ȈȐȇǽǿȋȀȋ, ǽ ȉȘ ȄȈȋȉ ȎȔȅȏǽȂȉ ȏȋȈșȇȋ ȌȍȂǾȘ-
ƈŨY, ũšūŵyšŨŶ ƀŧŪ2 ŝhŮŤ: ŞŶ ŮŹŧšŭŤ1 Ţš, ũš ƀŧŪ2, ţŜũE ǿǽȊȅȂ Ȑȉǽ ǿ ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȌȋȉȘȎȈǽȒ, ǿ ȏȂȈȂ ȃȂ — Ȋȅȇǽȇ ȊȂ
ũŤŢE ŮżŧŪ ŧůŦaŞŪ ſ4ŭŮŸ. ŎżŨŢš ŭŶ ŠŞ7jŠŪŨŶ t Şhũů ŝGŪ- ȄȈȋȉ, ȍǽȄ Ȏǽȉȋ ȏȂȈȋ ȊȂ ȄȈȋ. ǪȂȁǽȍȋȉ ȇǽȃȁȘȆ ȌȋȎǿȜȏȅǿȕȅȆ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŞŤ ŞũŤŨaźŵŤűŶ ŦjťŢŠŪ ŞŪūƁeŮŶ ŦŪ ŝGů: ŞŪţŢŜŠA ŮšŝE ȃȅȄȊș ǞȋȀȐ ǿȋȄȀȈǽȕǽȂȏ ȇ ǞȋȀȐ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǡǽǿȅȁȋȉ: «ǟȋȄ-
ŠůŴA ŨŪS, Ŧ0ŧŸ Ũũ0ŢŤŲšź ŮšŝĮ ūŧ0ŮŸ ŨŪS. ń# ŭeŬŠŲš ȃǽȃȁǽȈǽ ǯȂǾȜ ȁȐȕǽ ȉȋȜ, ȎȇȋȈș ȃȂ ǾȋȈșȕȂ ȌȈȋȏș ȉȋȜ» ȅ
ŨŪE Ť3 ūŧ0ŮŸ ŨŪS ŞŪţŬaŠŪŞŜŭŮŜŭz ƅ ŝţ7Ź ŢŤ1ŞŹ. ń# ŭŪ «ǮȂȍȁȓȂ ȉȋȂ ȅ ȌȈȋȏș ȉȋȜ ǿȋȄȍǽȁȋǿǽȈȅȎș ȋ ǞȋȀȂ ȃȅǿȋȉ»
ŭaƁšŨŶ: ųŬeŞŪ ŨŪE ŞŪţşŧŜŭŤ1ŮŶ žŦŤ ş{ŭŧŤ, Ť3 ŞũyŮŬſũũzz (ǬȎ. 62, 2; 82, 3) — ȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǥȎǽȅȂȆ: «ǴȍȂǿȋ ȉȋȂ ǿȋȄȀȈǽ-
ŨŪS žŦŤ ŭŮŹũA ŨżŠzũŜ ƆŢš ƅŝũŪŞŤ1ŧŶ ſ3ŭŤ2. ń#, ŭŮŬaűŜ Ȏȅȏ ȇǽȇ ȀȐȎȈȅ, ȅ ǿȊȐȏȍȂȊȊȋȎȏș ȉȋȜ — ȇǽȇ ȎȏȂȊǽ ȉȂȁȊǽȜ,
ŬaŠŤ ŮŞŪšşw2, şDŤ, ŞŪ ųŬeŞŹ ūŬƁsűŪŨŶ Š¦Ŷ ŭūŜŭeũƁz ŮŞŪš- ȇȋȏȋȍȐț ǯȘ ȋǾȊȋǿȅȈ», ȅ: «ǮȏȍǽȒǽ ȍǽȁȅ ǯǿȋȂȀȋ, ǠȋȎȌȋȁȅ,
şw2, ũaũŸ Ţš ũŜŠżźŵšŭz, ũš ūŜŠeŨŭz, ũŪ ūŜŠyŮŭz şŧŜŭs- ǿȋ ȔȍȂǿȂ ȄǽȔǽȈȅ ǡȐȒǽ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǯǿȋȂȀȋ» (ǥȎ. 16, 11; 26, 18),
ŵƁŤ t ţšŨŧŤ2, Ť3 ƆŦw ũŜ ţſŨũhz, ũŜ ũŝ7ſ1ŭũŷz şlŷ, Ť3 ũŜ ȁȂȍȄǽȜ ǿ ȇȋȂȉ, ȊȂ ȌǽȁȂȉ, Ȋȋ ȌǽȁȐȏ ȀȋǿȋȍȜȖȅȂ ȋȏ ȄȂȉȈȅ ȅ
ŢŤ1ŮſŧŭŮŞŜ ŧŢyŵƁŤ. İŵš ŝŪ ƋūcŧŶ Ť3 ŭŨeŬŮŸ ŝhŮŤ ŮżŧŪ ȈȋȃȊȋ ȌȂȍȂȏȋȈȇȋǿȘǿǽțȖȅȂ ȊȂǾȂȎȊȘȂ ȍȂȔȂȊȅȜ ȅ ȋǾȍǽȄȘ
şlšŮŶ, ŦŮ0 ŝŪ ŨS, şlšŮŶ, Ť3ţŝaŞŤŮŶ t ŮżŧŜ ŭŨeŬŮŤ ŭšS; ȃȅȄȊȅ ǿ ȄȂȉȊȘȂ. ǢȎȈȅ ǽȌȋȎȏȋȈ ȅ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȏȂȈȋ ȎȉȂȍȏșț,
ʼnŪ ƆŦw ūŬŤŞšŵeŭŮŞšũũŪŨů Ť3 ŮŹŧeŭũŪŨů ŨůŠŬŪŞaũƁź, — «ȇȏȋ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊ, «ȅȄǾǽǿȅȏ ȉȂȊȜ ȋȏ ȎȂȀȋ ȏȂȈǽ ȎȉȂȍ-
ŮŹŧŪŞŤ1Šũů ŭyŵů ŞŪŤ1ŭŮŤũũů. ŎżŨŢš ŦŶ Š¦0ŞũŪŨů Ť3 ŝ9e- ȏȅ?» — ȏȋ ȋȊ ȌȋȊȅȉǽȂȏ ȏȂȈȋ ȇǽȇ ȌȍȅȄȂȉȈȂȊȊȋȂ ȅ ȏȂȈȂȎ-
ŭŮŞšũũŪŨů ūŬŤŧŜşaz ŭƁE, ŮżŧŪŨŶ ūŬaŞšŠũŹ ũŜŬšųE. ń# ũš ȊȋȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂ, ȎȋǿȂȍȕǽțȖȂȂȎȜ ȏȋȈșȇȋ ǿ ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȋǾ-
ūŬ0ŭŮŹ ŮżŧŪŨŶ, ũŪ ŭŨeŬŮƁź ŮżŧŜ. ń# ŭƁE Ũaŧw ŞhŴŴš ȍǽȄǽȒ, ȌȋȔȂȉȐ, ȎȍǽǿȊȅǿǽȜ Ȏ ȁȐȒȋǿȊȘȉ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ, ȋȊ
ƆŭũŹš kŞŧsz, ƆŦw ũš ūŧ0ŮŸ ƅŝŞŤũsšŮŶ, ũŪ ūŬŤŞŴeŠŴšš ȅ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȂȀȋ Ȍȋ ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋȎȏȅ «ȏȂȈȋȉ», ȌȍȅȔȂȉ ȊȂ
ŭŪşŬŹŴaŮšŧũŪš ŭŮŬšŨŧeũƁš t ūŬšŭŮůūŧeũƁz. ŋŬ0ŠŜũŶ, ȌȍȋȎȏȋ «ȏȂȈȋȉ», Ȋȋ «ȎȉȂȍȏșț ȏȂȈǽ». ǪȂȉȊȋȀȋ ǿȘȕȂ ȋȊ
şlšŮŶ, ſ4ŭŨŸ ūŪŠ8 şŬżűŶ. ŋŬ0ŠŜũŷť Ţš, ũżŭŮŸ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ȂȖȂ ȜȎȊȂȂ ȌȋȇǽȄȘǿǽȂȏ, Ȕȏȋ ȋȎȐȃȁǽȂȏȎȜ ȊȂ ȌȈȋȏș, ǽ Ȍȍȅ-
ŬaŝŶ. ń# ūaŦŤ: ŞżŨŶ, ƆŦw ũš ŢŤŞeŮŶ ŞŪ ŨũĮ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŶ ǿȒȋȁȜȖȂȂ ȋȏ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȜ ȀȍȂȒȋǿȊȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ: «Ǽ», Ȁȋǿȋ-
ūŧ0ŮŤ ŨŪeť, Š0ŝŬŪš. ŃŬŤ1ŴŤ ŧŤ ƆŦw ũš ūŧ0ŮŸ, ũŪ ŢŤŞyŵšš ȍȅȏ ȋȊ, «ȌȍȋȁǽȊ ȀȍȂȒȐ», Ȋȋ ǿȂȁș ȌȍȋȁǽȊȊȘȆ ȊȂ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ
ŞŶ ũeť, şlšŮŶ ƀŧ0š. ōšŨY u5ŝŪ ţŜŦ0ũů ŭyŵšŨů ŞŪ ƇŠŹűŶ ȍǽǾ; ȅ ȂȖȂ: «ǤȊǽț, Ȕȏȋ ȊȂ ȃȅǿȂȏ ǿȋ ȉȊȂ, ȏȋ ȂȎȏș ǿ ȌȈȋȏȅ
ũaŴŤűŶ, Ť3 ţŜŦ0ũů ƈŨA, ūŬŪŮŤ1Şů ŞŪź1źŵšŨů, ŢŤ1ŮŤ ŞŶ ȉȋȂȆ, ȁȋǾȍȋȂ». ǟȅȁȅȕș? ǫȊ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȄȈȋȉ ȊȂ ȌȈȋȏș, ǽ
ŮŹŧšŭŤ2, ſ4ŭŮŸ ƀŧŪ2, Ƌ ũš ƈŨY. ȃȅǿȐȖȂȂ ǿ ȊȂȆ. ǯȋ, Ȕȏȋ ȊȂ Ȑȉ (ȁȐȒ), ǽ «ȎȐȖȅȆ ǿ ȊǽȕȅȒ
ȔȈȂȊǽȒ ȅ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȐțȖȅȆ ȄǽȇȋȊȐ Ȑȉǽ ȄǽȇȋȊ» ȃȅǿȂȏ
ǿ ȊǽȕȂȉ ȏȂȈȂ (ǭȅȉ. 7, 14–24), Țȏȋ ǿȋȏ ȄȈȋ.
ōšşw2 ŬaŠŤ Ũŷ2 ūŬŪŮŤ1Şů ƅūŪŧųaźŵšŭz ŭšŨY ţŜŦ0ũů ǬȋȚȏȋȉȐ ȉȘ, ȌȍȋȏȅǿȋȎȏȋȜ «ȄǽȇȋȊȐ ȀȍȂȒǽ» (ǭȅȉ. 8, 2),
şŬżűŜ, Ť3ţŭšŧsšŨŶ ŭeť t ŮżŧŜ, Ť3 ŞŭšŧsšŨŶ ũŜŠţŤŬaũƁš ȅȄȀȋȊȜȂȉ ȂȀȋ ȅȄ ȏȂȈǽ, ǿȎȂȈȜȂȉ Ȑȉ ȐȌȍǽǿȅȏȂȈȂȉ ǿ ȏȂȈȂȎȊȘȆ
ƈŨA, Ť3 ţŜŦŪũŪūŪŧŜşašŨŶ ŮżŨŶ, Ŧ0šťŢŠŪ ŭŤ1ŧŹ ŠůŴeŞ- ȁȋȉ ȅ ȐȎȏǽȊǽǿȈȅǿǽȂȉ Ȏ ȂȀȋ ȌȋȉȋȖșț ȁȋȈȃȊȘȆ ȄǽȇȋȊ ȁȈȜ
ũŹť, Ť3 ŮŹŧſ1ŭũŷŨŶ ƇŠwŨŶ, ŦŪŨyŢŠŪ ūŬŤŧŤ1ųšŭŮŞůźŵšš. ȇǽȃȁȋȆ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏȅ ȁȐȕȅ ȅ ȁȈȜ ȇǽȃȁȋȀȋ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȋȍȀǽ-
ľŶ ųyŞŭŮŞŜűŶ Ƈŝw, ƆŢš Ť3 ūŪšŧŤ1Ŧů ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, Ȋǽ: ȔȐǿȎȏǿǽȉ ǿȂȈȅȉ, Ȕȏȋ ȅ ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ȅȉ ǿȋȎȌȍȅȊȅȉǽȏș,
ƈŠšŬŢŜŞaŮŤ ūŪŠŪŝašŮŶ, ŠżŧŪ Ţš ţŜŦ0ũŜ ŭƁE, ũŜŬŤŲašŮŭz ȁȂȆȎȏǿȅȂ ȚȏȋȀȋ ȄǽȇȋȊǽ ȊǽȄȘǿǽȂȏȎȜ «ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ»; Ȏȏȍǽ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁš: ŞŶ ŭŮŬŜŠaŮšŧŸũŹť Ţš ųaŭŮŤ ŠůŴŤ2, Ť3ţŬsŠ- ȎȏȊȋȆ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ ȌȍȅȁǽȂȉ ȊǽȅȈȐȔȕȂȂ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ
ũŹťŴšš ŭŪŮŞŪŬsšŨŶ ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš. ōƁe Ţš ūŬƁsŮŶ Ť3Ũš- ȊȋȎȅȏ ȅȉȜ «ȈțǾȋǿș»; ȍǽȎȎȐȃȁǽțȖȐț ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș ȁȐȕȅ
ũŪŞaũƁš, ŧźŝŷ2. ʼnŪ Ť3 ŭŧŪŞeŭũůź ųaŭŮŸ ŭŤ1ŨŶ ŧyųŴů ŮŞŪ- ȉȘ ȏȋȃȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐȂȉ, ǿȘȀȋȊȜȜ ǿȎȂ, Ȕȏȋ ȉȂȕǽȂȏ ȉȘȎȈȅ
ŬŤ1ŨŶ, tŭŷŧaźŵš ŞŭE ųŮ0ŧŤŝŪ ŞŪţŝŬŜũsšŮŶ ƈŨY, ŦŶ ȎȏȍȂȉȅȏșȎȜ ȇ ǞȋȀȐ, ȅ Țȏȋȏ ȍǽȄȁȂȈ ȐȉȊȋȀȋ ȄǽȇȋȊǽ ȅȉȂȊȐȂȉ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŞŪţţŬżũƁź ſ4Ţš ŦŪ ŝGů. ʼnŜŬŤŲašŨŶ Ţš ŭƁź2 ųaŭŮŸ ţŜŦ0ũŜ «ȏȍȂȄǿȂȊȅȂȉ». ǧȏȋ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȋȔȅȎȏȅȏ ȎǿȋȂ ȏȂȈȋ, Ȏȅ-
ŭšşw2, ŮŬšţŞżũƁšŨŶ. ľŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ Ţš ŦŮŪ2 ŮżŧŪ ƅųŤ1ŭ- ȈȋȆ ǞȋȃȅȂȆ ȈțǾǿȅ ȎȁȂȈǽȂȏ Ȏǿȋț ǿȋȈț ȅ ȎǿȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ
ŮŤŞŶ ŭŞŪE, ƆŬŪŭŮŸ Ţš Ť3 ŢšŧaũƁš ŞŤũY ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ŧź- ȋȌȋȍȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ, ǽ Ȑȉ ǿ ȌȍȋȎǿȂȏȈȂȊȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȂ ȋȏ-
ŝ0ŞƁź ŝ9eŭŮŞšũũŪź ŭŪŮŞŪŬŤ1ŞŶ, Ť3 ƇŨŶ ƅųŤŵeũŶ ŨlŤ1Ů- ȁǽȎȏ ǞȋȀȐ, ȏȋȏ ȌȋȈȐȔȅȏ ȅ Ȑǿȅȁȅȏ ǿ Ȏǽȉȋȉ ȎȂǾȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏș,
ŞŪź ūŬšŠŭŮaŞŤŞŶ ŝGŪŞŤ: Ť4ŨŜŮŸ Ť3 ţŬŤ1ŮŶ ŞŶ ŭšŝĮ ƅŝŹ- ȋǾȂȖǽȊȊȐț ǿȎȂȉ, ȇȏȋ ȔȅȎȏ ȎȂȍȁȓȂȉ. ǯȋȀȁǽ ȋȊ ȎȉȋȃȂȏ Ȏȇǽ-
ŵaũũůź ŝlşŪŠaŮŸ ƅųŤŵſ1ũũŷŨŶ, ŭeŬŠŲšŨŶ, Ť3 ŭƁE ŞŪţ- Ȅǽȏș ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǽȌȋȎȏȋȈȋȉ ǬǽǿȈȋȉ: «ǞȋȀ, ǿȂȈȂǿȕȅȆ ȅȄ ȏșȉȘ
Ũ0şŧŶ ŝŷ ŭŶ ūavŧŪŨŶ şlŜŮŤ: ƆŦw ŝGŶ ŬšŦjť Ť3ţ8 ŮŨŷ2 ŭŞż- ǿȋȎȎȅȜȏș ȎǿȂȏȐ, ǿȋȎȎȅȜȈ ǿ ȊǽȕȅȒ ȎȂȍȁȓǽȒ, ȔȏȋǾȘ ȌȍȋȎǿȂ-
Ůů ŞŪţŭƁsŮŤ, Ť4Ţš ŞŪţŭƁS ŞŶ ŭšŬŠŲaűŶ ũaŴŤűŶ, ŦŶ ūŬŪ- ȏȅȏș ȊǽȎ ȌȋȄȊǽȊȅȂȉ ȎȈǽǿȘ ǞȋȃȅȂȆ ǿ ȈȅȓȂ ǥȅȎȐȎǽ Dzȍȅ-
ŭŞŹŵeũƁź ŬaţůŨŜ ŭŧaŞŷ ŝ9Ɓz ƅ ŧŤŲĮ Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŞŹ. Ȏȏǽ». «Ǻȏȋ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ǽȌȋȎȏȋȈ, «ȉȘ ȊȋȎȅȉ ǿ
ń$ŨŜŨŷ Ţš, şlšŮŶ, ŭŪŦŬ0ŞŤŵš ŭƁE ŞŶ ŭŦůŠeŧũŷűŶ ŭŪŭy- ȎȇȐȁȂȈșȊȘȒ ȎȋȎȐȁǽȒ» (2 ǧȋȍ. 4, 6–7). ǢȎȈȅ ȁǽȃȂ ȎǿȂȏ ǫȏ-
ŠŹűŶ, nŮeųšŭŦƁť u5ŝŪ ŭŞżŮŶ ƅ ŧŤŲĮ Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŞŹ, ŞŪ ſ4Ţš ȔȅȆ ǿ ȈȅȓȂ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ ȉȘ ȊȋȎȅȉ, ȁȈȜ ȌȋȄȊǽȊȅȜ ȎȈǽǿȘ
ƈŬŜţůŨżŮŤ ŭŧaŞů ŭ™aşw Š¦Ŝ, Ť3Ũyŵš Ũŷ2 ƆŦw ŞŶ ŭŦů- ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȇǽȇ ǿ ȎȇȐȁȂȈșȊȘȒ ȎȋȎȐȁǽȒ, ǿ ȏȂȈǽȒ, ȏȋ ȊȂȐ-
ŠeŧũŷűŶ ŭŪŭyŠŹűŶ, ŞŶ ŮŹŧšŭeűŶ, žŵš ƇŨŶ ũaŭŶ ŭŜŨżűŶ ȃȂȈȅ ȌȋȎȏȐȌȅȉ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȋ ǾȈǽȀȋȍȋȁȎȏǿȐ Ȑȉǽ, ȂȎȈȅ ȎǿȋȆ
ŞũyŮŬŸ ŮŹŧšŭE ŠšŬŢaŮŤ Ť4ŨŜŨŷ, ũšŠŪŭŮ0ťũŹ ŧŤ Şšŧš- ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ Ȑȉ ǾȐȁȂȉ ȎȁȂȍȃȅǿǽȏș ǿȊȐȏȍȅ ȏȂȈǽ? ǡǽ ȇȏȋ
yŨƁz ŭŪŠżšŨŶ ƈŨA; ń# ŦŮ0 ŝŷ ŭƁE ŬeŦŧŶ, ũšŮ0ųƁź Š¦0- ȏǽȇȋȂ ȎȇǽȃȂȏ, ȊȂ ȀȋǿȋȍȜ ȐȃȂ ȅȄ ȁȐȒȋǿȊȘȒ, Ȋȋ ȒȋȏȜ ǾȘ ȋǾ-
ŞšũŶ, ũŪ Ť3 ƇŨŶ ƅŝũŜŢeũŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷ ŝlşŪŠaŮŤ, nŝaųš ȈǽȁǽțȖȅȒ ȌȐȎȏș ȈȅȕȂȊȊȘȉ ǞȋȃȅȂȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȋȁȊǽȇȋ
Ţš ųlŞżųŸ, Ť3Ũżz. ǿȎȂ ȃȂ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȉ Ȑȉȋȉ?
Ɗ ūŪũeŢš, Ť3 ſ3ŠŤ1ũŜ ſ4ŭŮŸ ŨũŪşŪŭŤ1ŧũŜ ŞeŵŸ ŠůŴA ũaŴŜ, ǢȎȈȅ Ȋǽȕǽ ȁȐȕǽ — Țȏȋ ȂȁȅȊǽȜ ȉȊȋȀȋȎȌȋȎȋǾȊǽȜ ȎȅȈǽ,
ƈūŪŮŬšŝŧsšŮŶ Ţš ƆŦw nŬyŠƁz, ŢŤ1ŮŤ Ů0ź ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹ ȇȋȏȋȍǽȜ ȌȋȈșȄȐȂȏȎȜ ȌȋȈȐȔǽțȖȅȉ ȋȏ ȊȂȂ ȃȅȄȊș ȏȂȈȋȉ ȇǽȇ
ƅŝhŦŴŜşw ŮŹŧšŭE, žŦŤ ũżŦƁŤűŶ nŬyŠƁť ƈūŪŮŬšŝŧsźŵŤ ȋȍȐȁȅȂȉ, ȏȋ ȌȋȈșȄȐȜȎș ȇǽȇȅȉȅ ȔǽȎȏȜȉȅ ȏȂȈǽ ȇǽȇ ȋȍȐȁȅȜȉȅ
ŠżťŭŮŞůšŮŶ ŭŤ1ŧŜ ſ3S, ŭƁS, ź4Ţš ũŜŬŤŲašŨŶ ƈŨ0ŨŶ. ʼnŪ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ȏǽ ȂȂ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș, ȇȋȏȋȍȐț ȉȘ ȊǽȄȘǿǽȂȉ
Ƈŝw ũŤŦŮ0 Ţš ŦŪşŠA ŞŪţũšūŵšŞA, ũŤ ŞŶ ũŪşŮeűŶ, ũŤ ŞŶ Ȑȉȋȉ? ǧȋȊȂȔȊȋ, Ȋȅȇȏȋ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȈ ȎȂǾȂ ǿȉȂ-
ŞżŢŠŜűŶ, ũŤŢE Ƈŝw ŞŶ ũ0ţŠŬšűŶ, Ť3ŧŤ2 ŞŪ ƈŭŮũżűŶ ȎȏȅȈȅȖȂȉ ȉȘȎȈȅ Ȋȅ ȊȋȀȏȅ, Ȋȅ ȍȂȎȊȅȓȘ, Ȋȅ ȊȋȄȁȍȅ, Ȋȅ ȀȐ-
ŞŭeŧŴƁťŭz ŝhŮŤ ƇŨŶ: ŞũyŮŬŸ Ţš ŞŶ ũaŭŶ ŝhŮŤ, ŞŭBŨŶ ǾȘ, ǿȎȂ ȎȔȅȏǽțȏ ȂȂ ȌȋȉȂȖȂȊȊȋȆ ǿȊȐȏȍȅ ȊǽȎ, Ȋȋ ǾȋȀȋȎȈȋǿȘ
ŭeť ŞŦyūŹ ŨũŤ1Ůŭz. ŌŜţŧŤ1ųũŹ Ţš ŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŴŜ ũżŲŷŤ, ȍǽȄȋȕȈȅȎș ǿ ǿȋȌȍȋȎȂ, ȇǽȇȅȉ ȅȄ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȒ ȋȍȀǽȊȋǿ
ųšŭŪşw2 ūeŬŞŜşw ƆŦw nŬyŠƁz ƈūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŞũyŮŬšũũz- ȉȘȎȈș ȌȋȈșȄȐȂȏȎȜ ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȂȀȋ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȁȊȅ ȌȋȉȂ-
şw. ŃŜũE, ƉŞŤ Ƈŝw, ƆŦw ũŜ ŞšŬűŪşŬaŠƁŤ ũżŦŪšŨŶ, ŞŶ Ȗǽțȏ ȂȂ, ȇǽȇ ǿ ȊȂȇȋȂȉ ǽȇȍȋȌȋȈȂ, ǿ ȉȋȄȀȐ, ǽ ȁȍȐȀȅȂ ȋȏǿȋȁȜȏ
Ũ0ţşŹ ŭšşŪ2 ŞŪŠŬůŢaźŮŶ: ƉŞŤ Ţš, ŭeŬŠŲŜ ŭŬeŠũŹťŴšŭŮŞŪ, ȂȆ ǿȉȂȎȏȅȈȅȖȂȉ ȀȈȐǾȋȔǽȆȕȂȂ ȎȍȂȁȋȏȋȔȅȂ ȎȂȍȁȓǽ, ȋȔȅ-
Ť3 ŭyŵůź ŞŶ ũeŨŶ ŠůŴeŞũŜşw ŠyűŜ ƅųŤŵeũũŪŭŮŸ, ŦŪŧšŭ- ȖȂȊȊȋȂ ȋȏ ȁȐȕȂǿȊȋȀȋ ȁȐȒǽ. ǢȎȈȅ Ȏǽȉȅ ȉȘ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋ
ũŤ1Ųů ŠŜź1ŮŶ ſ3ŨY. ňh Ţš Ť3 ŭaŨŤ, žŵš Ť3 ũŤŢE ŞũyŮŬŸ ƆŦw ȄȊǽȂȉ, Ȕȏȋ Ȋǽȕǽ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș ȉȘȎȈȅ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊǽ ȅ ȊȂ
ŞŶ ŭŪŭyŠŹ, Ť4ŝŪ ŝšţŮŹŧeŭũŪ, ũŤŢE ŞũĮ, Ť4ŝŪ ŭŪšŠŤũeũũŪ: ũŪ ǿȊȐȏȍȅ ȊǽȎ ȇǽȇ ǿ ȊȂȇȋȂȉ ȎȋȎȐȁȂ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȋȊǽ ǾȂȎȏȂȈȂȎ-
ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ƆŦw ŞŪ nŬyŠƁŤ, ŭŧŪŞeŭũůź ųaŭŮŸ ũaŴů ŝhŮŤ Ȋǽ, ȅ ȊȂ ǿȊȂ ȊǽȎ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȋȊǽ ȎȋȌȍȜȃȂȊǽ Ȏ Ȋǽȉȅ, ǽ ȊǽȒȋ-
ŞżŨŷ Ť3ţŞżŭŮũŹ: ũš t ųšŧŪŞżŦŜ ŭšŨY ũŜůųŤ1ŴŜŭz, ũŪ t ȁȅȏȎȜ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȇǽȇ ȎǿȋȂȉ ȋȍȐȁȅȅ, ȏȋ ȉȘ ȐȄȊǽȈȅ Țȏȋ ȊȂ ȋȏ
ŭaŨŜşw ŭŪţŠaŞŴŜşw ųšŧŪŞżŦŜ, Ť4Ţš, şlšŮŶ ŞŪ ſ3ŽŧƁŤűŶ, ȈțȁȂȆ, ǽ ȋȏ ȎǽȉȋȀȋ ǯǿȋȍȓǽ ȈțȁȂȆ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȌȋȎȈȂ ȎȈȋǿ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ūŪŦŜţyz, ƆŦw ũš ŞűŪŠ‰ŵŜz, ũŪ Ť3ŭűŪŠ‰ŵŜz ƈŭŮŷ2 ŭŦŞšŬ- «ǪȂ ǿȒȋȁȜȖȂȂ ǿ ȐȎȏǽ, ǽ ǿȘȒȋȁȜȖȂȂ ȔȂȍȂȄ ȊȅȒ ȋȎȇǿȂȍȊȜȂȏ
ũsŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ: t ŭeŬŠŲŜ ŝŪ Ť3ŭű0ŠzŮŶ, şlšŮŶ, ūŪŨŷŴ- ȔȂȈȋǿȂȇǽ» Ȁȋǿȋȍȅȏ: «ǥȄ ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȒȋȁȜȏ ȌȋȉȘȎȈȘ» (ǩȑ.
ŧſ1ũƁz. ōƁ‰ u5ŝŪ Ť3 ŞšŧŤ1ŦƁť ŨŜŦaŬƁť: ŭeŬŠŲš, şlšŮŶ, ŞŧŜ- 15, 11. 19). ǟȋȏ ȌȋȔȂȉȐ Ȑ ǩǽȇǽȍȅȜ ǟȂȈȅȇȋȀȋ ȎȇǽȄǽȊȋ:
ŠhųšŭŮŞůšŮŶ ŞŭżŨŶ ŮŹŧeŭũŷŨŶ nŬyŠƁšŨŶ: Ť3 ūŪŞũšşŠA «ǮȂȍȁȓȂ Ȍȍǽǿȅȏ ǿȎȂȉ ȎȋȎȏǽǿȋȉ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ȅ ȂȎȈȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏș
ƈŠšŬŢŤ1ŮŶ ū†ŢŤŮŤ ŭeŬŠŲŜ ŝlşŪŠaŮŸ, ŲrŮŞůšŮŶ ŞŭżŨŤ ȋǿȈǽȁȂȂȏ ȌǽȃȅȏȜȉȅ ȎȂȍȁȓǽ, ȋȊǽ ȓǽȍȅȏ Ȋǽȁ ǿȎȂȉȅ ȌȋȉȘȎ-
ū0Ũŷŭŧŷ ŠůŴŤ2. ŎżŨŢš ŭeŬŠŲš ũaŴš ſ4ŭŮŸ ŦŧżŮŸ ū0Ũŷŭ- Ȉǽȉȅ ȅ ȏȂȈȂȎȊȘȉȅ ȔȈȂȊǽȉȅ; ǿȂȁș ȅ ǿȎȂ ȌȋȉȘȎȈȘ ȁȐȕȅ —
ŧwŞŶ, Ť3 ūeŬŞŜz ūŧ0ŮŸ ūŧŪŮŭŦ0š nŬyŠƁš ŭŧŪŞeŭŭŮŞŜ. ōŧŪ- ǿ ȎȂȍȁȓȂ» (ǞȂȎȂȁǽ 15, 18): ȏǽȇ Ȕȏȋ ȎȂȍȁȓȂ — ȎȋȇȍȋǿȅȖȊȅ-
ŞeŭŭŮŞŪ u5ŝŪ ũaŴš ūŬŤŧżŢũŷŨŶ ŮŬšţŞżũƁšŨŶ Ůŵaŵšŭz ȓǽ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏȅ ȁȐȕȅ ȅ ȀȈǽǿȊȋȂ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȋȍȐ-
ūŬŤŭŹŵaŮŤ Ť3 Ť3ŭūŬŜŞŧsŮŤ, ųŤ1ŨŶ ŝhűŪŨŶ ūŬŤŭŹŮŤ1ŧŤ, ȁȅȂ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȜ. ǮȏǽȍǽȜȎș ǿ ȎȏȍȋȀȋȉ ȏȍȂȄǿȂȊȅȅ ȎȋǾȈț-
žŵš ũš ŝhűŪŨŶ Ť3ţŧƁsũũŷť ųyŞŭŮŞŜŨŤ ƇŨŶ ũaŴŶ t- ȁǽȏș ȅ ȊǽȌȍǽǿȈȜȏș ȚȏȐ Ȏǿȋț ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș, Ȕȏȋ ȃȂ ȉȘ
ŞũżůŠů ŭŪŝŬaŞŴš, ŦŪ ŞũyŮŬſũũŤŨŶ ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŧŤ, Ť3 ŦŶ ȁȋȈȃȊȘ ȁȂȈǽȏș ȇǽȇ ȊȂ ȏȋ, ȔȏȋǾȘ, ȎȋǾȍǽǿ ȍǽȎȎȂȜȊȊȘȆ Ȍȋ
ŭŜŨŪŨY ŭšŨY ŭeŬŠŲů, ŦŧżŮŤ ū0ŨŷŭŧwŞŶ. ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 Ůš- ǿȊȂȕȊȅȉ ȋȖȐȖȂȊȅȜȉ Ȑȉ, Ȍȍȅǿȋȁȅȏș ȂȀȋ ȇ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ
ţŪŤŨšũŤ1Ůŷť [ŝŧŜŢeũŭŮŞů] ŨŜŦaŬƁť, ūŪŠ0ŝũŹ ŞhŴŴš ȎȍȂȁȋȏȋȔȅț, ȇ ȎȂȍȁȓȐ, ȒȍǽȊȅȈȅȖȐ ȌȋȉȘȎȈȋǿ? ǪȂȁǽȍȋȉ
Ũaŧw Ŭšųſ1ũũŷŨŶ t ŭšŝE şlšŮŶ: ŮaŨw u5ŝŪ ūŪŠŪŝašŮŶ ȁȋȎȏȋȅȉȂȊȊȘȆ ǩǽȇǽȍȅȆ ȎȍǽȄȐ Ȅǽ ȏȋȈșȇȋ Ȕȏȋ ȌȍȅǿȂȁȂȊȊȘ-
ŭŨŪŮŬżŮŤ, ŞūŤŭaŧŜ ŧŤ ſ4ŭŮŸ ŝlşŪŠaŮŸ ţŜŦ0ũŷ Š¦Ŝ ŮaŨw. ȉȅ ȎȈȋǿǽȉȅ ȌȍȅǾǽǿȈȜȂȏ: «ǥȏǽȇ, ȄȁȂȎș Ȋǽȁȋ ȎȉȋȏȍȂȏș, Ȋǽ-
ĿŠĮ; ľŪ ŞŧŜŠhųšŭŮŞšũũŹŨŶ nŬyŠƁŤ, ũŜ ūrŮ0ŧŹ ŝlşŪ- ȔȂȍȏǽȊȘ Ȉȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ȄǽȇȋȊȘ ǡȐȒǽ». ǠȁȂ «ȄȁȂȎș»? ǟ
ŠaŮŤ, Ť3ŠżŢš ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ Ť3 ŞŭŤ2 ū0Ũŷŭŧŷ ŠůŴŤ2, ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŶ ȀȈǽǿȊȋȉ ȏȂȈȂȎȊȋȉ ȋȍȀǽȊȂ, Ȋǽ ȌȍȂȎȏȋȈȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȀȁȂ Ȑȉ ȅ
ŭeŬŠŲŹ. ŃŬŤ1ŴŤ ŧŤ ŦaŦw ũyŢŠũŹťŴš ſ4ŭŮŸ ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞ- ǿȎȂ ȁȐȕȂǿȊȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ: ǿ ȎȂȍȁȓȂ. ǟȅȁȅȕș, Ȕȏȋ ȏȂȉ, ȇȏȋ
ŴŷŨŶ ŞŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ ŞũŤŨaŮŤ ŭšŝĮ, ŞŪţŞŬŜŵaŮŤ Ť3 t- ȍȂȕȅȈȎȜ ǿȊȅȉǽȏș ȎȂǾȂ ǿ ȅȎȅȒȅȅ, ȋǾȜȄǽȏȂȈșȊȋ ȊȐȃȊȋ ǿȋȄ-
Şŭź1Šů ţŜŮŞŪŬsŮŤ ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2 ƇŨŶ, Ť3 ūaųšŢš ŞŪ ſ4Ţš ŞŶ ǿȍǽȖǽȏș ȅ ȄǽȇȈțȔǽȏș Ȑȉ ǿ ȏȂȈȋ, ȅ ȋȎȋǾȂȊȊȋ ǿ ȏȋ ǿȊȐȏȍȂȊ-
ŮŹŧšŭŤ2 ŞũyŮŬšũũŹťŴšŨŶ ŮŹŧšŭŤ2, ſ4Ţš ŭeŬŠŲšŨŶ Ť3Ũšũy- ȊȂȆȕȂȂ ȏȂȈȋ ȏȂȈǽ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȉȘ ȊǽȄȘǿǽȂȉ ȎȂȍȁȓȂȉ?
šŨŶ;
ŃŬŤ2 Ť3 ūŪ pŜŧŨŪūżŞŲů: ŞŭS ŭŧaŞŜ ŠŵeŬŤ ŲReŞŷ Şũy- ǢȎȈȅ ȅ Ȍȋ ȌȎǽȈȉȋȌȂǿȓȐ «ǿȎȜ ȎȈǽǿǽ ȁȖȂȍȅ dzǽȍȜ ǿȊȐȏ-
ŮŬŸ, ŦaŦw Ũŷ2 ŮŪS ŞũĮ ũżşŠŹ ŞţhŵšŨŶ; İŵš ŧŤ Ţš Ť3 ūŪ ȍȅ» (ǬȎ. 44, 14), ȏȋ ȄǽȔȂȉ ȉȘ ǾȐȁȂȉ ȅȎȇǽȏș ȂȂ ȀȁȂ-ȏȋ ǿȋ-
Ƌūcŧů: ŝGŶ ŠŜŠE Š¦Ŝ ŭŞŪšşŪ2 ŞŪūƁź1ŵŜ ŞŶ ŭšŬŠŲaűŶ ũaŴŤűŶ, ǿȊȂ? ǢȎȈȅ ȅ Ȍȋ ǽȌȋȎȏȋȈȐ «ǞȋȀ ȁǽȍȋǿǽȈ ǡȐȒǽ ǮǿȋȂȀȋ, ǿȋ-
»žŞŞŜ Ɖ§š», ŦaŦw Ũŷ2 ũš ŞŶ ŮżűŶ ŭŪūŬzŢeŨŭz ŭŶ Š¦ŪŨŶ; ȌȅțȖȂȀȋ ǿ ȎȂȍȁȓǽȒ ȊǽȕȅȒ „ǝǿǿǽ, ǫȏȔȂ”» (ǠǽȈ. 4, 6), ȏȋ
İŵš ŧŤ Ţš Ť3 ūŪ ūŬbŬ0ŦwŞŶ Ť3 ƋūcŧwŞŶ şDů: ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš ȍǽȄǿȂ ȊȂ ǿ ȊǽȕȅȒ ȎȂȍȁȓǽȒ ȉȘ ȁȋȈȃȊȘ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ
ŞũyŮŬŸ ũaŭŶ ſ4ŭŮŸ, ŦaŦw ũš ŞũĮ Ť3 ŲrŮŞƁz ũŝcũŜşw ŝyŠšŮŶ ǡȐȒȋȉ? ǢȎȈȅ ȅ ȎȋȀȈǽȎȊȋ ǠȋȎȌȋȁȐ Ȍȍȋȍȋȇȋǿ ȅ ǽȌȋȎȏȋȈȋǿ
Ƈŝw, Ť4Ţš t ŞũyŮŬšũũŤűŶ ŭŞŪŤ1űŶ ƇŨŶ Ť3ţŞŪŠŤ1ŮŤ Ůŵať- «dzǽȍȎȏǿȋ ȊȂǾȂȎȊȋȂ ǿȊȐȏȍȅ ȊǽȎ» (Ǩȇ. 17, 21), ȏȋ ȍǽȄǿȂ ȊȂ
ŭz; ōeŬŠŲš ūŬaŞŪ, şlšŮŶ ŭŪŧŪŨHũŶ, Ť4ŵšŮŶ ųyŞŭŮŞŜ, ſ4Ţš ȋȎȏǽȊȂȏȎȜ ǿȊȂ dzǽȍȎȏǿǽ ȊȂǾȂȎȊȋȀȋ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȅȄȋ ǿȎȂȒ ȎȅȈ
Ů0ťŢŠš ƇŨũŷŨŶ Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ Ť4ũŠŹ ũŜŬšųE. ņŶ ũš- ȌȘȏǽȂȏȎȜ ǿȘǿȂȎȏȅ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ Ȑȉ ȅȄǿȊȐȏȍȅ ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ?
ŨyŢš nŲ7ŷ2 ŞŭżűŶ ūŪŝůŢŠaźŵš, ƇŨŶ, şlźŮŶ, ƇŨšũŶ, «ǮȂȍȁȓȂ ȌȍǽǿȋȂ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ǮȋȈȋȉȋȊ, «ȅȖȂȏ ȔȐǿȎȏǿǽ»
tũź1ŠŶ ƇŨũŷŨŶ Ť3 ųyŞŭŮŞŪŨŶ ƅŠżzŭz, ſ4Ţš ŞŶ ũaŭŶ Ť3 ũš (ǬȍȅȏȔ. 27, 21), ȇȋȏȋȍȋȂ ȋȊ ǿ ȁȍȐȀȋȉ ȉȂȎȏȂ ȊǽȄǿǽȈ ȐȉȊȘȉ
ŞŶ ũaŭŶ ŭyŵŪ, Şţhŵůŵš ũšūŬšŭŮaũŤŨŶ. ŃŬŤ1ŴŤ ŧŤ ƆŦw ȅ Ǟȋȃșȅȉ ȅ ȌȋǾȐȃȁǽȜ ȇ ȇȋȏȋȍȋȉȐ ǿȎȂȒ ȋȏȓȘ ȀȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

žŵš Ť3 ūŬŪŮŤ1Şů şŬŹűY ŭŪūŬŪŮŤŞŪŭŮaŮŤ ŦŮŪ2 ŞŪţ8ůŭeŬŠŭŮ- «ȐȉȊȘȆ ȁȐȒ ǿȎȂȀȁǽ ȋǾȈȂȇǽȂȏȎȜ ǿ ȐȉȊȋȂ ȔȐǿȎȏǿȋ, ȅ ǾȐȁș
ŞůšŮŶ, žŵš Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ ūŬŤŭŮzŢaŮŤ, žŵš Ť3 ū0ŠŞŤşŜ ȋȊȋ ǿ ȊǽȎ ȅȈȅ ǿȊȂ ȊǽȎ, ȌȐȎȏș ȉȘ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȂȍȂȎȏǽȊȂȉ
Ť4Ţš ƅ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ū0ųšŭŮŸ, ūaųš Ţš ƅŝŬůųeũƁš ū0ųšŭŮŤ ȂȀȋ ȅȎȇǽȏș» (ǨȂȎȏǿ., ȎȈ. 26). ǪȂ ȜȎȊȋ Ȉȅ, Ȕȏȋ ȂȎȈȅ ȔȂȈȋǿȂȇ
ƆŢš ƅ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ [ŭŤ1ŬŹųŸ] ųyŞŭŮŞŪ ƇŨũŪš ƅŝŬŹŭŮŤ2, ȄǽȒȋȔȂȏ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȋǿǽȏș ȀȍȂȒȐ, ȌȍȅȋǾȍȂȎȏȅ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŞũyŮŬŸ Ť3 ŮŹŧšŭE Ť3 ŞũyŮŬŸ ŭšŝE ƇŨŶ ŞŪţŞŬŜŮŤ1ŮŤ ũyŢũŪ ȏȂȈș ȅ ȌȋȈȐȔȅȏș ȊǽȀȍǽȁȐ ȌȋǾȂȁȅȏȂȈȜ ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȋȉ
ſ4ŭŮŸ. ľũż Ţš ƇŨŶ, ũš ŮŹŧeŭũŜşw ŨůŠŬŪŞaũƁz, ũŪ ŭŜŨaşw ǾȋȍȂȊȅȅ, ǿȂȍȊȂȂ, ȄǽȈȋȀ ȊǽȀȍǽȁȘ Ȅǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș, ȐȉȊȋȂ
ŮŹŧšŭE ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, žŦŤ ŝŷ ŮaŨw ŞŪ ƇŨũŜz ŞŤŠBũƁz ūŬƁŤ- ȔȐǿȎȏǿȋ, ȏȋ ȂȉȐ ȊȐȃȊȋ ǿǿȂȎȏȅ ǿȋǿȊȐȏȍș ȏȂȈǽ ȅ Ȑȉ? ǝ ǿȘ-
ŮŤ2 ŞŪţŨ0şŧŶ, ſ4ŧŧŤũŭŦƁz ſ4ŭŮŸ ūŬeŧšŭŮŤ ŮŪ2 ŠšŬŢaŞũŹť- ǿȋȁȅȏș Ȑȉ ȊȂ ȅȄ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ, ǽ ȅȄ ȎǽȉȋȀȋ ȏȂȈǽ,
Ŵšš, Ť3 ŞŭsŦŜşw ƀŧŪŭŧaŞƁz Ŧ0ŬšũŸ Ť3 Ť3ŭŮ0ųũŤŦŶ, ŝŹŭHŞŶ Ȅǽ ȌȍȂȁȂȈǽȉȅ ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȋȊ ȜȇȋǾȘ ȐȈȐȔǽȂȏ ȐȉȊȘȂ ȎȋȄȂȍȓǽ-
Ť3ţ8wŝŬżŮšũƁš Ť3 ũŜůųeũƁš, Ť3 ŬŜŢŠaŮšŧũŪ ŝšţyŨƁz, Ť3 ŬŪŢ- ȊȅȜ, ȂȎȏș ȄȈȂȆȕȂȂ ȚȈȈȅȊȎȇȋȂ ȋǾȋȈșȖȂȊȅȂ, ȇȋȍȂȊș ȅ ȅȎ-
ŠeũƁš ş0ŬŠŪŭŮŤ. ŎżŨŢš Ť3 şŧŜş0ŧźŵƁŤ t ũŜŠűũŪŞeũƁz ŝŹ- ȏȋȔȊȅȇ ǿȎȜȇȋȀȋ ȄȈȋȐȔȂȊȅȜ, ǾȂȎȋǿȎȇȋȂ ȅȄȋǾȍȂȏȂȊȅȂ, ȊǽȐȇǽ,
ŭHŞŶ, Ť3ţŭŮůūŤ1ŞŴš ŭšŝE ŭyŮŸ, ũŤŢE ŭaŨŤ ŭƁE ŬŜţůŨŹŞaź- ȌȋȍȋȃȁǽțȖǽȜ ǾȂȄȐȉȅȂ ȅ ȌȋȍȋȃȁȂȊȊǽȜ ȊȂȁȋȐȉȅȂȉ. ǪȂ
ŵš, ſ4Ţš şŧŜş0ŧźŮŶ. ňh Ţš, ũšŮ0ųƁź ŞũyŮŬŸ ŮŹŧšŭE Ť3 ȎȈȐȔǽȆȊȋ ǿȂȖǽțȖȅȂ Ȍȋ ǿȊȐȕȂȊȅț ȁȂȉȋȊȋǿ ǾȘǿǽțȏ ǿ ȅȎ-
ŭeŬŠŲŜ, ũŪ Ť3 Ů0ťŢŠš ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, ŞũyŮŬŸ ſ3şw2 ūŪŭŷŧašŨŶ ȎȏȐȌȈȂȊȅȅ ȅȄ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ, Ȏǽȉȅ ȊȂ ȌȋȊȅȉǽȜ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ Ȁȋǿȋ-
ƇŨŶ. ȍȜȏ. ǩȘ, ȊǽȋǾȋȍȋȏ, ǿǿȋȁȅȉ Ȑȉ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ǿȊȐȏȍș ȏȂȈǽ ȅ
ȎȂȍȁȓǽ, Ȋȋ ȁǽȃȂ ȂȖȂ ȅ ǿȊȐȏȍș ȂȀȋ ȎǽȉȋȀȋ.
ŀŜ ūŪŬŤŲaźŮŶ Ƈŝw şŧŜş0ŧźŵƁŤ, ũšŬŜţŠżŧšũŶ, ũŪ ǬȐȎȏș ȎȐȁǽȔǽȏ Țȏȅ Ȉțȁȅ, Ȕȏȋ-ȁȂ ȇǽȇ ȉȋȃȊȋ ȂȖȂ ǿǿȂȎȏȅ
ŭyŵŶ ŞŶ ŠůŴŤ2 ƇŨŶ, ŦaŦw ŝŷ ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, ŞũyŮŬŸ Ũ0şŧŶ ǿȊȐȏȍș Ȑȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȅ ȏǽȇ ȊȂ ȋȏȁȂȈȂȊ ȋȏ ȁȐȕȅ, ǽ ȎǿȜȄǽȊ Ȏ
ŦŮŪ2 ūŪŭŷŧaŮŤ. ʼnšŞżŠzŮŶ ŝŪ, ƆŦŪŢš ŨũŤ1Ůŭz, ƆŦw Ť4ũŜ ȊȂȆ. ǟȅȁȊȋ, ȋȊȅ ȊȂ ȄȊǽțȏ, Ȕȏȋ ȋȁȊȋ ȁȂȈȋ ȎȐȖȊȋȎȏș Ȑȉǽ, ǽ
Ƈŝw ŞeŵŸ ſ4ŭŮŸ, ŭůŵšŭŮŞŪ2 ƈŨA: Ť4ũŜ Ţš, ŠżťŭŮŞŪ. ŋaųš ȁȍȐȀȋȂ — ȂȀȋ ȚȊȂȍȀȅȜ; ȅȈȅ, ȌȋȃǽȈȐȆ, ȄȊǽțȏ, Ȋȋ ȊǽȉȂȍȂȊ-
Ţš ŞżŠzŵš, ūŬšŧeŭŮũŤŦwŨŶ ŭšŝE ŭŪųŤũŤ1ŴŜ űŪŮsŵš, Ȋȋ ǿȎȏǽțȏ ǿ ȌȋȄȐ ȄǽȌȐȏǽǿȕȅȒȎȜ, ȎȋȑȅȎȏȅȔȂȎȇȅ ȌȍȅȇȍȘǿǽ-
ȜȎș ȋȁȊȋȅȉȂȊȊȋȎȏșț ȍǽȄȊȘȒ ȌȋȊȜȏȅȆ: ǿȂȁș «ȇȏȋ ȊȂ Ȍȍȅ-
ŮŪŢŠšŤŨeũƁšŨŶ ūŬšŧŵaźŵš. ʼnš ūŬƁeŨŧźŵš ŝŪ ūŬŪŭŮŪŮŷ2
ȊȅȉǽȂȏ ȌȍȋȎȏȋȏȘ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ȐȔȂȊȅȜ, ȅȄȋȖȍȜȜȎș ǿ ȁȅǽȈȂȇ-
Š¦0ŞũŜşw ƈųeũƁz, t ŬŜţşŧŜş0ŧŜŮšŧŭŮŞŜ ŦŶ ūŬšŦŪŭŧ0ŞƁ-
ȏȅȔȂȎȇȅȒ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔȅȜȒ», ȏȋȏ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ǟǽȎȅȈȅȜ ǟȂȈȅȇȋ-
ſŨŶ ūŪwŭŮŬŤ1ŞŴƁŤŭz, ūŪ ŞšŧŤ1ŦŪŨů ŞŜŭjŧƁź, ũŤţŞŬŜŵa- Ȁȋ, «ȌȍǽǿȁȋȌȋȁȋǾȅȂȉ ȎȋȑȅȄȉȋǿ ȅȄǿȍǽȖǽȂȏ ȎȅȈȐ ȅȎȏȅȊȘ,
źŮŶ ŦŬżūŪŭŮŸ Ť4ŭŮŤũŷ t ūŬŪŮŤŞŪūŪŧŪŢeũƁť ŧŢšŤŨeũ- ȌȋȈșȄȐȜȎș ǽȊȏȅȏȂȄǽȉȅ ȈȋȃȊȋȀȋ ȄȊǽȊȅȜ» (ǞȂȎȂȁǽ 12, Ȋǽ
ũŜşw ŬaţůŨŜ, ƈŞŹŮŪŭŧ0ŞƁšŨŶ ŧŪŢũŪůŨŷŴŧeũƁť. ŎŜŦw- ǬȍȅȏȔ.). ǥȊǽȔȂ ȅ ȊȂ ȉȋȀȐȏ ȏȂ, ȇȏȋ Ȏǽȉ ȊȂ ȁȐȒȋǿȂȊ, Ȋȋ ȎȔȅ-
ŞhŨŶ ŝŪ ūŪŠŪŝašŮŶ ŝhŮŤ, ũš Š¦HŞũŷŨŶ, Ť3 Š¦HŞũŜz ȏǽȂȏ ȎȂǾȜ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ ȎȐȁȅȏș ȅ ȐȔȅȏș ȋ ȁȐȒȋǿȊȋȉ. ǪȂ ȉȋ-
Ť3ŭŮsţŪŞŜŮŤ Ť3 ƈųŤ1ŮŤ ũšūŵyźŵŷŨŶ ŭšŝE. ʼnšŝŪ2 ŭƁE ƈŮŜ- ȀȐȏ ȃȂ ȋȊȅ ȊȂ ȌȋȉȊȅȏș, Ȕȏȋ Ȑȉ ȊȂ ȇǽȇ ȄȍȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ ǿȅ-
Ť1ŭz t ũŤ1űŶ, ƆŦw, ũš ƆŦŪŢš ţŬżũƁš ŭƁE, Ť3ũ†z Ƈŝw ŞŤ1ŠŤŮŶ ȁȅȏ ǿȎȂ ȌȍȋȔȅȂ ǿȅȁȅȉȘȂ ǿȂȖȅ, ǽ ȎȂǾȜ ȊȂ ǿȅȁȅȏ. ǫȊ ȅ ǿȋ
t ŞŤ1ŠŤŨŷűŶ, ŭaŨŪ Ţš ŭšŝE ũš ŞŤ1ŠŤŮŶ, ŮaŦw Ť3 ƇŨŶ. ʼnŪ ǿȎȂȉ ȌȍȋȔȂȉ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ, ȍǽȎȎȉǽȏȍȅǿǽȜ, Ȕȏȋ ȂȉȐ ȊȂȋǾȒȋȁȅ-
ŠżťŭŮŞůšŮŶ Ƈŝw Ť3 Ť3ũ†z ±Ţš ŝŷ ŮŬeŝŪŞŜŧŪ ƅŝŭŨŪŮŬŹ- ȉȋ — ǡȅȋȊȅȎȅȆ ǝȍȂȋȌǽȀȅȏ ȊǽȄȘǿǽȂȏ Țȏȋ ȌȍȜȉȘȉ ȁǿȅȃȂ-
ŞaŮŤ. Ł$Ţš şlšŮŶ ūŪ ūŬaŞŪŨů ŠŞŤŢeũƁź ƈŨA, ŠƁŪũįŭƁť Şš- ȊȅȂȉ Ȑȉǽ, — ȅ ȇ ȎȂǾȂ ȎǽȉȋȉȐ ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȅ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ
Ȋǽ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ, ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ ȎȋȄȂȍȓǽȜ, Ȕȏȋ ǡȅȋȊȅȎȅȆ Ȋǽ-
ŧŤ1ŦƁť. ľŶ ŭšŝe Ţš ŞŪţŞŬŜŵašŮŭz, Ť3 ŠżťŭŮŞůšŮŶ ŞŶ ŭšŝĮ,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ſ3şŠA ŭŜŨŪş0 ŭšŝš ƇŨŶ ţŬŤ1ŮŶ. ōƁe Ţš ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, ŦŬůş0Ş- ȄȘǿǽȂȏ ȇȍȐȀȋǿȘȉ ȁǿȅȃȂȊȅȂȉ Ȑȉǽ (ǫ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȅȉȂ-
ũŪ ŝhŮŤ ŠŞŤŢeũƁš ſ3şw2, Ů0ťŢŠš şlšŮŶ. ōƁe Ţš, ŠżťŭŮŞƁš ȊǽȒ 4, 9). ǟȏȋȍȋȂ-ȏȋ ȅ ȂȎȏș ȈȐȔȕȂȂ ȅ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊ-
ƈŨA ſ4ŭŮŸ, ŧyųŴš Ť3 ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹťŴš: Ť4ŨŢš Ť3 ūŬšŞhŴš ȊȋȂ ȐȉȐ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȊȅȂ (ȚȊȂȍȀȅȜ), ȔȂȍȂȄ ȇȋȏȋȍȋȂ ȋȊ ȌȍȂǿȋȎ-
ŭšŝE ŝŷŞaz nŞŪşŠA, ŭŶ ŝGŪŨŶ ŝšŭżŠůšŮŶ. ĹŨŶ ŝŪ, Ȓȋȁȅȏ ȅȊȋȀȁǽ Ȏǽȉ ȎȂǾȜ, ȎȋȂȁȅȊȜȜȎș Ȏ ǞȋȀȋȉ. ǟǽȎȅȈȅȆ ǟȂ-
şlšŮŶ, ŞŜŭjŧƁť ŞšŧŤ1ŦƁť, ũšŬŜŭŮŪųašŨŸ ũŜ ŞũBŴũzz. ŃŬŤ1- ȈȅȇȅȆ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ «Ȑȉ, ȊȂ ȍǽȎȎȂȅǿǽțȖȅȆȎȜ Ȍȋ ǿȊȂȕȊȂ-
ȉȐ…» — ȎȏǽȈȋ ǾȘȏș, ȋȊ ȉȋȃȂȏ ǿȘȒȋȁȅȏș ǿȋǿȊȂ! ǽ ǿȘȒȋȁȜ,
ŴŤ ŧŤ ƆŦw Ť3ţű0ŠŤŮŶ; ţŴeŠŶ Ƈŝw, ŞŪţŞŬŜŵeũƁz ŮŬe-
ȊȐȃȁǽȂȏȎȜ, ȇȋȊȂȔȊȋ, ǿ ǿȋȄǿȍǽȖȂȊȅȅ, ȌȋȔȂȉȐ ǟǽȎȅȈȅȆ ȅ
ŝůšŮŶ. ŎżŨŢš, şlšŮŶ, ŞŪţŞŬŜŵašŮŭz ŦŶ ŭšŝĮ, ŭŪŝ0ź Ţš
ȌȍȋȁȋȈȃǽȂȏ: «…ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȇ ȎǽȉȋȉȐ ȎȂǾȂ, ǽ ȔȂȍȂȄ Ȏǽ-
ŦŶ ŝGů ƆŦw ũšţŜŝŧyŠũŷŨŶ ŞŪŭű0ŠŤŮŶ ūůŮeŨŶ. ŎŜŦŪŞ0Ũů ȉȋȀȋ ȎȂǾȜ ȇ ǞȋȀȐ ǿȋȎȒȋȁȅȏ» (ǬȅȎșȉȋ 2-Ȃ ȇ Ȏǿ. ǠȍȅȀȋȍȅț
ŝŪ ŠŞŤŢeũƁź ƈŨA, Ť3 ƇŨũŷűŶ ũšūŪşŬżŴũŷť ţŬŤ1ŮšŧŸ ƉũŶ ǞȋȀȋȎȈȋǿȐ) ȇǽȇ ǾȘ ȊȂȇȅȉ ȊǽȁȂȃȊȘȉ ȌȐȏȂȉ. ǟȂȁș ȇȍȐȀȋ-
ŠƁŪũįŭƁť, ũš ŞŪţŨ0ŢũŪ ŝhŮŤ, şlšŮŶ, ŞŶ ūŬeŧšŭŮŸ ũżŦůź ǿȋȉȐ ȁǿȅȃȂȊȅț Ȑȉǽ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȊȂȄǽǾȈȐȃȁǽțȖȅȆȎȜ ȎȋȄȂȍ-
ŞūaŭŮŤ. ȓǽȏȂȈș ȐȉȋȌȋȎȏȅȀǽȂȉȋȀȋ ȊȂǾǽ ǡȅȋȊȅȎȅȆ, ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ
ǿȌǽȎȏș ǿ ȇǽȇȋȂ ǾȘ ȏȋ Ȋȅ ǾȘȈȋ ǾȈȐȃȁǽȊȅȂ (ǫ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ȊȘȒ ȅȉȂȊǽȒ 4, 9).
T ŭšşw2 Ƈŝw tŞŪŠŤ1ŮŤ ūŬeŧšŭŮŤ nŮeŲŶ Ţšŧaz ūŬŤ1ŭũw ǥ ǿȋȏ ȋȏȂȓ ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȜ, ǿȎȂȀȁǽ ȎȏǽȍǽțȖȅȆȎȜ Ȏȋǿȍǽ-
ųšŧŪŞżŦŜ, Ť3 ŦŶ ūŬŤeŨŧźŵšŨů ūŬeŧſŭŮŤ ſ3şw2 ūŬŤŞŪŠŤ1ŮŤ, ȏȅȏș ȔȂȈȋǿȂȇǽ Ȏ ǞȋȃșȂȀȋ ȌȐȏȅ ȅ ȋǾȍǽȏȅȏș Ȋǽ ȌȐȏș ǾȈȐȃȁǽ-
ũš u5 Ť3 ŠŪ ŠũeŭŸ, ſ3ŧŤ1Ŧw Ũŷ2 ŞżŨŷ, ƅŝŬżŮš ŭŪŠżťŭŮŞšũ- ȊȅȆ, ȁȋ ȎȅȒ Ȍȋȍ, ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ȉȘ ȄȊǽȂȉ, ȊȂ ȊǽȒȋȁȅȈ ȎȂǾȂ
ũŤŦŜ ŝŧŜşŪŭŧŪŞeŭƁšŨŶ ūŪŠŞŤţaźŵŜŭz ūŬŤŞŧšŵŤ2 ŦŶ ŭšŨY. ȌȋȉȋȖȊȅȇǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȎȏǽȍǽȈȎȜ ǾȘ ȄǽǿȈȂȔș Ȋǽ ȏǽȇȋȆ ȌȐȏș
ʼnhũŹ Ţš, ƆŦŪŢš ŨũŤ1Ůŭz ƅŝŬżŮš ŭūŪŭūżŴšŭŮŞůźŵŤűŶ ǾȈǽȀȅȉȅ ȎȈȋǿǽȉȅ, Ȋȋ ȏȂȌȂȍș, ǿȅȁȊȋ, ȋȊ ȊǽȕȂȈ ȎȂǾȂ ȌȋȎȋǾ-
ŭšŝĮ, ſ3ŧŨA, ƆŦŪŢš ŭaŨŶ ŬeŦŧŶ ſ3ŭŤ2, ŭyŮŸ, Ť5Ţš Ť3 ŭŧŪŞšŭA Ȋȅȇȋǿ, ȂȎȈȅ ȁȂȆȎȏǿȅȏȂȈșȊȋ, ȇǽȇ ȏȘ Ȁȋǿȋȍȅȕș, ȂȎȏș Ȉțȁȅ,
ŭŧŜşaźŮŶ ūŪŝůŢŠ†źŵŜ ŦŶ ŭŤ1ŨŶ, Ť3 Ũũ0ţŹűŶ ƈŞŹŵŜŞa- ȇȋȏȋȍȘȂ ȊǽȔȅȊǽțȏ ȐǾȂȃȁǽȏș ȏȋȈȌȐ ȅ ȇȊȅȀȅ ȐȃȂ ȎȋȔȅȊȜ-
ŮŤ ūŪŦůŴaźŮŭz, ƆŦw ŧyųŴš ſ4ŭŮŸ ŞũĮ ŮŹŧšŭE ŠšŬŢaŮŤ țȏ, ȐȔǽȖȅȂ, Ȕȏȋ ȉȋȈȜȖȅȆȎȜ — ȁǽȃȂ ȏȋȏ, ȇȏȋ Ȏ ǿȂȎȂȈȅȂȉ
ƇŨŶ ŨŪŧsŵšŨůŭz, Ť3 ŭ†ŨŹŨŶ ŮBŨŶ ūŬšŞŪţŴeŠŴšš Ť3 ȌȍȅȊȜȈ ȃȅȄȊș ǿȋȄǿȘȕȂȊȊȋ-ȋȏȍȂȕȂȊȊȐț ȅ ǾȂȄȉȋȈǿȊȐț,
ŝšţŨ0ŧŞũŪš ŧź1ŝzŵŷŨŶ ŢŤŮƁE. ʼnŤŢE ƉũŜşw ūŪŭŮŷŠżŞ- — ȁȋȈȃȂȊ ȐȁȂȍȃȅǿǽȏș ȎǿȋȆ Ȑȉ ǿȊȂ ȏȂȈǽ. Ǻȏȅ Ȉțȁȅ ȊȂ
Ŵšŭz, ſ4Ţš ƂwaũũŶ ŦŶ ũŝ7ŭŤ2 ŞšŠyŵůź ŧżŭŮŞŤŲů ŭŧŪŞšŭŷ2 ȌȍȅȄȊǽțȏ ȋȌȍȂȁȂȈȅȏȂȈșȊȋȀȋ ȎȐȃȁȂȊȅȜ ǥȋǽȊȊǽ, ȎȏȍȋȅȏȂȈȜ
ŭŪŠżŧŜŞŷť ũaŨŶ, ƅūŬšŠŹŧŤ1ŮšŧũŹ Ť3 ƈŮŞšŬŠŤ1ŮšŧũŹ Ť3ţ- ǿȂȁȐȖȂȆ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽ ȎȈȋǿȂȎȊȋȆ ȈȂȎȏȊȅȓȘ, Ȕȏȋ «ȅȎȅȒǽȎȏ
ŬšųE: ƆŦw, ŝšţŨ0ŧŞũŤŦŶ ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš ŝšţŮŹŧeŭũŪš ŞŶ ŮżŧŹ ȂȎȏș ȎȏǽȍǽțȖȅȆȎȜ ȄǽȇȈțȔȅȏș ǿ ȎǿȋȂȉ ȏȂȈȂ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȋȂ»
ƅūŬšŠŹŧsŮŤ Ůŵaťŭz. Ł#Ũy Ţš, ŭŪşŧ†ŭũŷŨŶ Ť3 Š¦0ŞũƁŤ (ǨȂȎȏǿ., ȎȈȋǿȋ 27, 6–7). ǯǽȇ ȊǽȎ ȐȔȅȈȅ ȅ Ȋǽȕȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ
nŲ7ŷ2 ũaŴŤ ũŜůųŤ1ŴŜ ũŷ2 ŞŧżūŪŮů. İŵš ŝŪ ũš ŞũyŮŬŸ ȋȏȓȘ. ǥ ȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ: ǿȂȁș ȂȎȈȅ ȊȂ ȄǽȇȈțȔǽȏș ǿȊȐȏȍȅ ȏȂ-
ŮŹŧšŭE ƅūŬšŠŹŧŤ1ŧŶ ŝŷ2, ŦaŦw ŝŷ ŞŶ ŭšŝĮ ŮżŧŪŨŶ ƅŠż- Ȉǽ, ȏȋ ȇǽȇ ȂȖȂ ȅȊǽȔȂ ǿȉȂȎȏȅȏș ǿ ȎȂǾȜ Ȑȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȋǾȈǽȔǽ-
zũũŜşŪ, Ť3 ƆŦw ŞŤ1ŠŶ ſ3ŭŮeŭŮŞšũŶ ŭŦŞŪţĮ ŞŭsŦŪ ūŬŪűŪ- ȂȏȎȜ ǿ ȏȂȈȋ ȅ, ȐȌȋȁȋǾȈȜȜ ȎȂǾȂ ȌȍȅȍȋȁȊȘȆ ǿȅȁ ȏȂȈǽ, ȍǽȄ-
ŠsŵŜşŪ ŞŪwŝŬŜŢeũũŪš ŞšŵšŭŮŞŪ2, ſ3şHŢš ŞũżŴũŪŭŮŸ Ť3 ȉȂȖǽȂȏȎȜ Ȍȋ ǿȎȂȆ ȂȀȋ ȋȑȋȍȉȈȂȊȊȋȆ ȉǽȏȂȍȅȅ? ǟȊȂȕȊȋȎȏș
ƅūŬšŠŹŧeũũŪŭŮŸ, ũš ŝŷ2 ūŬƁsŧŜ ŭůŵšŭŮŞŪ2 ƈŨA, Š0ũŠšŢš ȅ ȍǽȄȁȂȈșȊȋȎȏș ȚȏȋȆ ȉǽȏȂȍȅȅ ȊȂ ȉȋȀȐȏ ǿȉȂȎȏȅȏș ȎȐȖȊȋȎȏȅ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŝŷ ƉũŶ ŢŤŞ0ŮŶ, ŢŤŞŪŮA ŞŤ1ŠŶ ūŬŤŧŤ1ųšũŶ ŭŪŞŪŦůūŧeũƁź Ȑȉǽ, ȂȎȈȅ Țȏǽ ȉǽȏȂȍȅȜ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȃȅȏș, ȌȍȅȔȂȉ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽ-
ūŬŤŞŧšŦaŧŶ. Ȅȋȉ ȃȅȄȊȅ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐȂȏ ȎȈȅȜȊȅț Ȑȉǽ ȅ ȏȂȈǽ.
ľŤ1ŠŤŴŤ ŧŤ, ŝŬaŮš, ƆŦw ũš Ů0ųƁź Š¦0ŞũŹ, ũŪ Ť3 ųšŧŪ- ǤǽȉȂȔǽȂȕș, Ǿȍǽȏ, Ȕȏȋ ȁǽȃȂ ȂȎȈȅ ȊȂ ȁȐȒȋǿȊȋ, ǽ ȌȍȋȎȏȋ
ŞżųšŭŦŤ Ť3ŭŮzţyźŵŤŨŤ, ŞũyŮŬŸ ŮŹŧšŭE ūŪŭŷŧaŮŤ, Ť3ŧŤ2 Ȍȋ-ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅ ȍǽȄȋǾȍǽȏș ȁȂȈȋ, ǿȎȂ ȍǽǿȊȋ ǿȘȒȋȁȅȏ, Ȕȏȋ
ŠšŬŢaŮŤ ƇŨŶ ƈŦŜţaŭz ũyŢŠũŹťŴš ūŬŪŤţŞ0ŧŤŞŴŷŨŶ ȁȈȜ ȃȂȈǽțȖȅȒ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃǽȏș Ȏǽȉȅȉ ȎȂǾȂ ȅ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ
ŭ†ŨŷŨŶ ŭŞŪŤ1ŨŤ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŝhŮŤ, Ť3 ūŪ ŞũyŮŬšũũšŨů ųš- ȌȋȁȈȅȊȊȋ «ȉȋȊǽȒǽȉȅ» («ȂȁȅȊȘȉȅ») Ȍȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ ȔȂ-
ŧŪŞżŦů ŮšţŪŤŨšũŤ6ŮŷŨŶ ŨŪũaűwŨŶ; Ɗ ſ4Ţš ũŜ ŭšŝE ţŬż- ȈȋǿȂȇȐ, ȋǾȜȄǽȏȂȈșȊȋ ȊȐȃȊȋ ǿǿȋȁȅȏș Ȑȉ ǿȊȐȏȍș ȏȂȈǽ ȅ
ŮŤ, ūaųš Ţš ŞŞŪŠŤ1ŨŷűŶ ƈųŤ1ŮŤ, Ť3 ŠŷűaũƁšŨŶ ŞũyŮŬŸ ȎȁȂȍȃȅǿǽȏș ȂȀȋ ȏǽȉ? ǫȎȋǾȂȊȊȋ ȐȉȂȎȏȊȋ ȐȔȅȏș ȎȉȋȏȍȂȏș ǿ
ūŪŭŷŧaŮŤ ŭŞ0ť ƇŨŶ, ũš ũšūŬŤŧŤ1ųũŪ ſ4ŭŮŸ. ʼnš u5ŝŪ ţŬŤ1- ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ ȅ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȁȘȒǽȊȅȜ ǿǿȋȁȅȏș ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ
ŮšŧũŜşŪ ŭšŝE, ƈűŤŵŬeũŸŨŤ ũżŦŤŨŤ ŦŶ ŭšŝĮ ūŬŤŭŪŝŤ- Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș ȊǽȔȅȊǽțȖȅȒ. ǬȋȚȏȋȉȐ Ȋȅ ȋȁȅȊ ȍǽȄȐȉȊȘȆ
ŬaŮŤ, ũš ŝŷ2 ŞŪţŝŬŜũŤ1ŧŶ ŦŮŪ2 ŝlşŪŨyŠŬŭŮŞůz. ŋŪũeŢš ȔȂȈȋǿȂȇ ȊȂ ȋȏȎȋǿȂȏȐȂȏ ȇǽȇȅȉȅ-ȊȅǾȐȁș ȌȍȅȂȉǽȉȅ ȎȋȎȍȂȁȋ-
ȏȋȔȅǿǽȏș Ȑȉ ǿ ȎȂǾȂ ȉȋȊǽȒȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȂȖȂ ȊȂ ȐȉȂȂȏ ǿȅȁȂȏș
u5ŝŪ ũhũŹ ŦŶ ū0ŠŞŤşů ŭšŨY ŭŪŞŧeŦŴŤŨŤŭz, Ť3 ŭŪŝŤŬašŨŸ,
ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ. ǥȉȂȊȊȋ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ Ȑ ȏȋȈșȇȋ Ȕȏȋ ȌȍȅȎȏȐȌȅǿ-
ųaŭŮŹ tŝŹşašŮŶ: ūŪŠŪŝašŮŶ Ţš Ť3 ųaŭŮŹ ŮBŨŶ ūaŦŤ ŭš-
ȕȅȒ ȇ ǾȋȍȂȊȅț ȁǽȃȂ ȎȋȎȍȂȁȋȏȋȔȂȊȊȘȆ Ȑȉ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋ Ȏȇǽ-
şŪ2 ŞŪţŞŬŜŵaŮŤ, ŮŜŤ1Ůŭz Ţš ũšwŝůųeũũŷűŶ ŭyŵŤűŶ ũš-
ȔȂȏ ȅ ȅȉ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋ ȌȍȅȒȋȁȅȏȎȜ ȎȊȋǿǽ ȂȀȋ ǿȋȄǿȍǽȖǽȏș, Ȋȋ
ůŠŪŝŪţŬŤ1ŮšŧũŹťŴŶ Ť3 ƈŠŪŝŪŠŞŤ1ŢũŹťŴŶ ŞŭżűŶ ŭhť. ōš-
ȋȊ ȐȎȇȋȈșȄǽȂȏ ȋȏ ȊȂȋȌȘȏȊȘȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȂȖȂ ȊȂ ȄȊǽțȏ, Ȕȏȋ
şw2 ŬaŠŤ ųaŭŮŹ ŬŜţŧŤŞaźŵšŨůŭz, Ť3 ŞŪţŞŬŜŵaźŵšŨůŭz
ȊȂȏ ȊȅȔȂȀȋ ǾȋȈȂȂ ȏȍȐȁȊȋȐȈȋǿȅȉȋȀȋ ȅ ȈȂȏȐȔȂȀȋ, ȔȂȉ ȅȒ
ŞŠŷűaũƁź, ŞũŤŨaŮŤ, ŭyŮŸ Ť5Ţš ŭŪŞżŮůźŮŶ, Ť3 ƈŠšŬŢŜ- ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȆ Ȑȉ, ȏȋ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȎȋǿȂȏȐțȏ ǿȊȅȉǽȏȂȈșȊȋ
ŞaŮŤ ũżųŮŪ Ũaŧw, ƆŦw ŠŜ Ť3 ƉũŜşŪ ŨŪşŧŤ1 ŝŷ ŭŪůŠšŬŢaŮŤ ȎȈȂȁȅȏș Ȅǽ ǿȁȋȒȋȉ ȅ ǿȘȁȋȒȋȉ ȅ ȊȂȉȊȋȀȋ ȎȁȂȍȃȅǿǽȏș ȁȘ-
ŝŧźŠyŵš ŞŶ ũeŨŶ {ŞŪ ŞŠŷűaũƁŤ}, Š0ũŠšŢš ŝhŴŜ, ŭŪ ȒǽȊȅȂ, ǿ ȊǽǾȈțȁȂȊȅȅ Ȅǽ Ȋȅȉ ȇǽȇ ǾȘ ȄǽȁȂȍȃȅǿǽȜ ȁȘȒǽȊȅȂȉ
ŝGŪŨŶ, ũŜ ŧyųŴšš ūŬŪŤŭűŪŠsŵš, ũšūŬŪŤŭű0ŠšũŶ ũŜ ƉŦŬſ- ȅ Ȑȉ, Ȍȋȇǽ, ȁȋȎȏȅȀȊȐǿ Ȏ ǞȋȀȋȉ ǿȘȎȕȅȒ ȎȏȐȌȂȊȂȆ ȅ ȎȁȂȈǽǿ
ŭŮũŷz ſ3şw2, Ť3 ũšŭŨżŭšũŶ ŭŞ0ť ƇŨŶ ŭŪŮŞ0ŬŴš, ŞŪţŨŪşŧŤ2 ȎǿȋȆ Ȑȉ ȊȂǾȈȐȃȁǽțȖȅȉ ȅ ȊȂȎȉȂȕǽȊȊȘȉ, ȏȍȂȄǿȂȊȊȅȇȅ ȊȂ
ūŬŤŧżŢũw ſ3ŠŤũŪŞŤ1ŠũŪ ŭŪwŝŬŜŵeũƁš ŭŪŝŬaŮŤ. ōƁe Ţš ȊǽȐȔǽȏȎȜ ȎȏȍȋȀȋ ȎȋȎȍȂȁȋȏȋȔȅǿǽȏș ȂȀȋ ǿ «ȂȁȅȊȋǿȅȁȊȋȆ
ƈŞŤ1ŠŹŧŶ ŝŷ2 ŦŮŪ2 Ť3 ŭaŨŪ ƅ ŭšŝĮ ūŪŭŧżŠŭŮŞůźŵŪ ŞũŤ- ȎǿȂȍȊȐȏȋȎȏȅ» (ǫ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȅȉȂȊǽȒ 4, 9). ǩȋȃȊȋ ǿȅ-
ŨaũƁź ƈŨA. ŎŤ1űŪ ŝŪ Şű0ŠŤŮŶ Ţš Ť3 Ť3ŭű0ŠŤŮŶ ŭeť ŠyűŶ, Ť3 ȁȂȏș, Ȕȏȋ ȏǽȇ ȅ Ȏǽȉȋ ȎȋǾȋȆ ȌȋȈȐȔǽȂȏȎȜ Ȍȍȅ ȊǽȌȍȜȃȂȊȅȅ
ŞŪ ŞŭsŦŪŨŶ ūŪŠŞŤ1ŢũŪŨŶ ŬŜţŭŨŪŮŬeũƁŤ, ūaųš Ţš ŞŶ ŝšţ- ǿȊȅȉǽȊȅȜ: Ȍȍȅ ǿȎȜȇȋȉ ȎȋȎȍȂȁȋȏȋȔȂȊȊȋȉ ȋǾȁȐȉȘǿǽȊȅȅ,
Ũ0ŧŞŭŮŞůźŵŤűŶ ŮżŧŪŨŶ Ť3 ƈŨ0ŨŶ. ōjŤ ŝŪ Š¦0ŞũŹ ŭůŝ- ȋȎȋǾȂȊȊȋ Ȑ ȈțȁȂȆ ȎȌȋȇȋȆȊȘȒ ȏȂȈȋȉ ȅ ȍǽȄȐȉȋȉ, ȁȘȒǽȊȅȂ
ŝHŮŭŮŞůźŵš, Ť3 t ŞŭżűŶ ŭŞŪŤ1űŶ ŠżŧŶ ūŪųŤŞaźŵš ſ3ŧŤ1Ŧw ȅȎȒȋȁȅȏ ȅ ǿȒȋȁȅȏ ȏȅȒȋ. ǮȐǾǾȋȏȎȏǿȐȜ ȁȐȒȋǿȊȋ ȅ ǿ ȉȂȍȐ
ŠŪŭŮŤ1şũůŮŤ Ũ0ŵũŪ ſ4ŭŮŸ. ľŭE Ƈŝw ūŬšűŪŠŤ1ŮšŧũŪš Ť3 ŮŪũ- ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ ȐȊȅȉǽȜ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȂ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ȏȂȈǽ, ȅȎȅȒǽ-
ŦŪųaŭŮũŪš Ť3 ƈūšŵŬeũũŪš ŞŶ ŬaţůŨŹűŶ ŠůŴeŞũŷűŶ ŭŤ1ŧŶ ȎȏȘ ȌȍȂȇȍǽȖǽțȏ ǿȎț ȎȋȌȋȎȏǽǿȅȏȂȈșȊȐț, ȌȂȍȂȔȅȎȈȅȏȂȈș-
ŠżŧŪ teŨŧźŮŶ: Ť3 ƅŵůŵaŮſŧũŜz Şŭ‰ŦŜ ūŪŭŮŤŢſ1ũƁz, Ť3 ȊȐț ȅ ȍǽȄȊȐț ȁȍȐȀȐț ȌȋȄȊǽǿǽȏȂȈșȊȐț ȍǽǾȋȏȐ ȁȐȕȂǿȊȘȒ
ŞŭsŦŪ ūŬ0ŭŮŹ ŮżŧŜ ŠżťŭŮŞŪ, ſ4Ţš ŞŶ ũaŭŶ, Ƌ ſ4Ţš ũš ŞŶ ȎȅȈ, ǿȎȜȇȋȂ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ ǿȋȎȌȍȅȜȏȅȂ ȅ ǿȋȋǾȖȂ ǿȎȜȇȋȂ
ũaŭŶ ŭŪŞšŬŴeũũŹš, ƆŦŪŢš Ť3 ŠŷűaũƁš, ūŪšŧŤ1Ŧů ŞŪţŨ0ŢũŪ ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋȂ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȁȂȆȎȏǿȋǿǽȊȅȂ, ǽ ǿȎȜȇȋȂ ȊȂ ǿȌȋȈȊȂ
ſ4ŭŮŸ ũaŨŶ. ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȋȂ, ȇǽȇ ȊǽȌȍȅȉȂȍ ȁȘȒǽȊȅȂ, ȋȊȅ ȋȀȍǽȊȅȔȅǿǽțȏ
ǿ ȏȋȆ ȉȂȍȂ, ǿ ȇǽȇȋȆ Țȏȋ ȄǽǿȅȎȅȏ ȋȏ ȊǽȎ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ōƁ‰ Ţš Şŭ‰ ūŬšŠ8ůŭūżŞŴŷŨŶ ŞŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ, ŝšţ8 ŮŬůŠA ǰ ȌȍȋȁǿȅȊȐǿȕȅȒȎȜ ǿ ȅȎȅȒȅȅ ǿȎȂ ȏǽȇȅȂ ǿȂȖȅ ȌȋȈȐȔǽ-
Ť3 ŝšţūŪūšųeũƁz ūŪŭŧżŠŭŮŞůźŮŶ: ŭŪŞšŬŴeũũŷŨŶ ŝŪ ŞŶ țȏȎȜ ǾȂȄ ȏȍȐȁǽ ȅ ȎȏǽȍǽȊȅȆ: Ȍȍȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȉ ȎȋȎȍȂȁȋȏȋ-
ŭaŨůź ŭšŝE Şű0ŠŪŨŶ ŠůŴŤ2, ŭ†ŨŷŨŶ ƅ ŭšŝĮ ŭŤ6ŨŶ ūŬŤűŪ- ȔȂȊȅȅ ȁȐȕȅ ǿ ȎȂǾȂ ȋȎȏǽȈșȊȋȂ ȌȋȎȏȂȌȂȊȊȋ ȌȍȅȒȋȁȅȏ Ȏǽȉȋ ȅ
ŠŤ1ŮŤ ũyŢŠũŪ ſ4ŭŮŸ. ľŶ ũŪŞŪũŜųaŧũŷűŶ Ţš, ũŤšŠŤ1ũŪ t ǾȂȄ ȐȎȅȈȅȆ. ǪǽȋǾȋȍȋȏ, ȏȘ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ Ȑǿȅȁȅȕș, ȔȏȋǾȘ ȏȋ,
ŬšųeũũŷűŶ ŞŪţŨ0şŧŶ ŝŷ ſ3ŭŤ2 ƈŞŤ1ŠŹŮŤ ŝšţ8 ūŪũůŢŠeũƁz ȋ ȔȂȉ ȉȘ Ȁȋǿȋȍȅȉ, ȌȋȈȐȔǽȈȋȎș ǾȂȄ ȐȎȅȈȅȆ Ȑ ȊǽȔȅȊǽțȖȅȒ.
ūŬŤűŪŠsŵŪ. ĸŦŪŢš u5ŝŪ ŧźŝŞŤ2 ūŪŭŧżŠŭŮŞůšŮŶ ſ4Ţš ŮšŬ- ǯȂȍȌȂȊȅȂ ǾȘǿǽȂȏ ȋȏ ȈțǾǿȅ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ «ȈțǾȋǿș ǿȎȂ ȌȂȍȂ-
ūżŮŤ, ŧźŝh ŝŪ Şŭ‰ ŮšŬūŤ1ŮŶ. ňh Ţš ũŜůųašŨŭz Ť3ŭūŬŜŞ- ȊȋȎȅȏ» (1 ǧȋȍ. 13, 7), ȋȁȊǽȇȋ ȉȘ ǿȂȁș ǿȎȂ-ȏǽȇȅ ȐȔȅȉȎȜ
ŧsŮŤ ūŪũůŢŠeũƁšŨŶ ŮšŬūżũƁš, ƆŦw ŠŜ ŮżŨŶ ŦŶ ŧźŝŞŤ2 ȐȎȅȈȅȂȉ ȁȋȎȏȅȀǽȏș ȏȂȍȌȂȊȅȜ, ȔȏȋǾȘ Ȏ ȂȀȋ ȌȋȉȋȖșț ȌȍȅȆ-
ŠŪŭŮŤ1şũšŨŶ. ŎaŦw Ť3 ƅ ŭŤ1űŶ ſ4ŭŮŸ. ń# ųŮŪ2 ūŪŠŪŝašŮŶ Ũũ0- ȏȅ ȇ ȈțǾǿȅ; ȏǽȇ ǿȋȏ ȅ Ȑ ȊȅȒ. ǡǽ ȄǽȔȂȉ ȋ ȏȋȉ ȉȊȋȀȋ Ȁȋǿȋ-
ŢŜš ƅ ŭŤ1űŶ şŧŜş0ŧŜŮŤ; ľŭŤ1 ŝŪ Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴƁŤŭz, ŭŨŹź1Ůŭz ȍȅȏș? ǟȎȂ ȅȉȂțȖȅȂ ȁȐȒȋǿȊȘȆ ȋȌȘȏ ȏȋȈșȇȋ ȎȉȂțȏȎȜ Ȋǽȁ
ūŬŪŮŤŞŪţŜŦŪũŪūŪŧŜşaźŵŷŨŶ t ũšŤŭŦyŭŭŮŞŜ. ŎŜŦŪŞhűŶ Ȉțȁșȉȅ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȂ ȅȄ ȋȌȘȏǽ, ǽ ȅȄ ȎǿȋȂȀȋ ȍǽȄȐȉȂȊȅȜ ǿȘ-
ŝŪ, ũš ŭŧ0ŞŪ: ũŪ ŮŬyŠŶ, Ť3 ųŬšţ8 ŮŬůŠŷ2 Ť3ŭŦyŭŶ ſ4ŭŮŸ ƈųŤ1- ǿȋȁȜȏ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȘȂ ȌȍǽǿȅȈǽ; ǿȂȁș ǿ ȏǽȇȅȒ ȁȂȈǽȒ ȐȔȅ-
ŮšŧŸ. Ŏ0ť Ţš ūŧŪŠŪūŬŤũŪŭS ūŪŧeţũŪŭŮŸ, Ť3 ŧźŝŪūŬŤ1Ůšŧšť ȏȂȈș ȊȂ ȍǽȄȐȉ, ǽ ȏȍȐȁ ȅ ȁȋǾȘȏȘȆ ȏȍȐȁȋȉ ȋȌȘȏ, ȇȋȏȋȍȘȆ
Ť3 ŧźŝŪūŪŦŜţaŮšŧšť, ŝšţūŧ0ŠũŷűŶ tŞŬŜŵašŮŭz ŭŧŪŞeŭŶ. ȌȍȅȊȋȎȅȏ ȌȋȈȂȄȊȘȆ ȌȈȋȁ, ȁȂȈǽȜ ȌȐȎȏȘȉȅ ȅ ǾȂȎȌȈȋȁȊȘȉȅ
Ɗ ūŪũeŢš, Ť3 ƆŦŪŢš ũżŦŮŪ t ŞšŧŤ1ŦŤűŶ ƅ ŭŤ1űŶ şlšŮŶ, ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȜ ǿȎȂǿȋȄȉȋȃȊȘȒ ȎȌȋȍȖȅȇȋǿ ȅ ȋǾȈȅȔȅȏȂȈȂȆ. ǥ
ŞũBŴũŤŨŶ nŝŬŜţHŨŶ ƅŝhųš ŞũyŮŬšũũƁť ųšŧŪŞżŦŶ ŭŪ- ȂȎȈȅ, ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȁȅȊ ȅȄ ǿȂȈȅȇȅȒ ȐȔȅȏȂȈȂȆ, ȌȋȎȈȂ ȌǽȁȂ-
ůūŪŠŪŝŧsŮŤŭz ūŪ ūŬšŭŮůūŧeũƁŤ, ŦaŦw ŝŷ ũš ŭŪŞšŬŴŤ1ŧŶ ȊȅȜ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȐȌȋȁȋǾȈȜȏșȎȜ
ũżųŮŪ ŞeŧƁš ŮŵaŵšŨůŭz ŭŪwŝŬŜŵaŮŤ ƇŨŶ ŞŶ ŭšŝE, ƆŦw ǿȊȂȕȊȅȉ ȑȋȍȉǽȉ, ȏȋ ȊȂȐȃȂȈȅ ȉȋȊǽȒȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȎȏǽȍǽȂȏȎȜ
ǿȋȄǿȍǽȏȅȏș ȎǿȋȆ Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș ȎȂǾȜ ȅ ȒȋȔȂȏ, ȔȏȋǾȘ ȋȊ ȁǿȅ-
ũš ūŪ ūŬaŞŪŨů, ũŪ ūŪ ŦŬůş0ŞũŪŨů Ť3 ũšūŪşŬżŴũŪŨů ŠŞŤ-
ȀǽȈȎȜ ȊȂ ȌȍȜȉȘȉ, ǽ ȇȍȐȀȋǿȘȉ ȅ ȊȂǾȈȐȃȁǽțȖȅȉ ȁǿȅȃȂȊȅ-
ţaŮŤŭz ŠŞŤŢeũƁź, ţŜ ſ4Ţš ũš ţŠĮ Ť3 ƉũŠŹ ƉŦŪ ƅŝŞŪŠŤ1ŮŤ,
Ȃȉ, ȊȂ ȌȍȅȀȋȁȅȏȎȜ ȌȍȅǿȘȔȇǽ ȊȂ ǾȈȐȃȁǽȏș ǿȄȋȍȋȉ ȏȋ ȏȐȁǽ,
ũŪ ƆŦw ƅ ƈŮŞšŬŢŠeũƁš ũżŦŪš ŭƁE ūŬŤūŤŬaŮŤ ƅ ŭŞŪS
ȏȋ Ȏțȁǽ, Ȋȋ ȎȈȋǿȊȋ Ȋǽ ȇǽȇȋȉ-ȊȅǾȐȁș ȐȌȋȍȂ ȋȎȏǽȊǽǿȈȅǿǽȏș
ūſ1ŬŭŤ. ņŶ ŭšŨy ŝŪ ƆŦŪŢš ŞŶ ŦŬyţŹ t ŞũżůŠů ūŪšŧŤ1Ŧů
ȂȀȋ Ȋǽ ȎǿȋȂȆ ȀȍȐȁȅ [ȅȈȅ ȌȐȌȇȂ]? ǮǿȂȍȏȘǿǽȜȎș ǿȊȂȕȊȂ Ȍȋ
Ũ0ŵũŪ ſ4ŭŮŸ ŭŪwŝŬŜŵaŮŤ ŭšŝE, ūŪŠ0ŝũŹ ŮŵaŵšŨůŭz ŞŶ
ȉȂȍȂ ǿȋȄȉȋȃȊȋȎȏȅ ȇǽȇ ǾȘ ǿ ȇȍȐȀ, ȏȋ ȂȎȏș ȐȌȋȁȋǾȈȜȜȎș ȃȂ-
ũeŨŶ ƈŨA ŠŞŤŢeũƁź, Ť3 ţŬżũƁšŨŶ ŞũĮ ŧƁeŨůź ŭŤ1ŧů ƈŨA,
ȈǽȂȉȋȉȐ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉȐ ȁǿȅȃȂȊȅț Ȑȉǽ, ȋȊ ȅ ȎȅȈȐ Ȑȉǽ, ȅȄ-
ŞũyŮŬŸ ŭeŬŠŲŜ ū0ŭŧšŮŶ ŮŜŦŪŞhŨŶ ƉŝŬŜţŪŨŶ ŮŹŧšŭE.
ȈȅǿǽțȖȐțȎȜ ȅȄ ȀȈǽȄ, ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȏǽȇȋȆ ȑȋȍȉȂ ȏȂȈǽ ȏȋȃȂ
İŵš ŧŤ Ţš Ť3 ŨhŭŧšũũŜşw ƀŞżŬz ŭŤ1ŧŜ ũŜ ūyūŹ ųŬeŞŜ, ƆŦw
ǿǿȂȁȂȏ ǿȊȐȏȍș ȎȂȍȁȓǽ. ǝ Ȍȋȏȋȉ, ȂȎȈȅ ȎȅȈǽ ȉȘȎȈȂȊȊȋȀȋ
ţŜŦ0ũů şŬŹűA ŮaŨw ŠšŬŢaŞů Ť3Ũyŵů, Ť3 ūaŢŤŮŸ ŮŪŨY
ȄǿȂȍȜ Ȋǽ ȌȐȌȋǿȅȊȂ ȃȅǿȋȏǽ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȄȁȂȎș ȄǽȇȋȊ ȀȍȂȒǽ
ŠŜź1ŵů, ūŪųŮŪ2 ūŬŪŮŤ1Şů ŞŪź1źŵƁť ƉũŪŨů ţŜŦ0ũů ţŜŦ0ũŶ,
ȅȉȂȂȏ Ȏǿȋț ǿȈǽȎȏș ȅ ȌȅȏǽȂȏ ȄǿȂȍȜ, ȏȋ ȌȋȔȂȉȐ Ȋǽȉ ȊȂ Ȑȏ-
ŮaŨw ŨlŤ1ŮŞŪź ŞŪoŬůŢeũŶ ũš ūŪŭŮaŞŤŨŶ; ĸŦw ŠŜ ũE
ǿȂȍȁȅȏș ȏȐȏ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȐțȖȅȆ ȂȉȐ ȄǽȇȋȊ ǿȋȋȍȐȃȂȊȊȋ-
Ť4Ţš ŝaũšź ūŜŦŤŝŷŮƁS ŠyűŶ ŧůŦaŞŶ Ť3ţşũaũũŷť, ŭŪ Ť3ũżŨŤ
Ȁȋ ȉȋȈȅȏǿȋȆ Ȑȉǽ (ǭȅȉ. 7, 23), ȔȏȋǾȘ ȅȄȀȊǽȊȊȘȆ ǾǽȊȂȆ
ŭeŠŨŸ ş0ŬŴŤŨŤ ŠyűŤ ŞŪţŞŬŜŮŤ1Şŭz, ūaŦŤ ŞŭšŧŤ1Ůŭz, Ť3
ǿȋȄȍȋȃȁȂȊȅȜ (ǯȅȏ. 3, 5) ȄȈȋȆ ȁȐȒ, ǿȂȍȊȐǿȕȅȎș Ȏ ȎȂȉșț
ŝyŠůŮŶ ūŪŭŧBŠũzz şHŬŴŜ ūeŬŞŷűŶ. ȁȍȐȀȅȉȅ ȅ ȄȈȂȆȕȅȉȅ ȁȐȒǽȉȅ, ȊȂ ǿȎȂȈȅȈȎȜ ǿȊȋǿș ȅ Ȍȋ-
ȎȈȂȁȊȂȂ ȊȂ ȎȏǽȈȋ ȒȐȃȂ ȌȂȍǿȋȀȋ (Ǩȇ. 11, 26)?
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ľũšŨŧŤ2 ŭšŝĮ, şlšŮŶ Ũwmŭeť, ŞŭšŨY ŭŤ1ŬŹųŸ: ũš ũżųš- «ǟȊȂȉȈȅ ȎȂǾȂ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ǩȋȅȎȂȆ, ȏȋ ȂȎȏș ǿȎȂȉȐ ǿ ȎȂǾȂ,
ŭŪŨů Ƈŝw ŮŞŪŤ1űŶ, ũżųšŭŪŨů Ţš ũŤ2. œŤ1ŨŶ; ĺŨ0ŨŶ ǽ ȊȂ ȔȂȉȐ-ȏȋ ȁǽ, ȔȂȉȐ-ȏȋ ȊȂȏ. ǬȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȔȂȀȋ? ǭǽȄȐȉȂ-
ŞŭsŦw: ũŤųŤ1ŨŶ ŝŪ Ť3ũżŨŶ Ũ0ŵũŪ ŞũŤŨaŮŤ ŭšŝĮ ŞŭšŨY. ȂȏȎȜ, ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ Ȑȉǽ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȊȅȔȂȉ ȁȍȐȀȅȉ ǿȊȅȉǽȏș
ōƁź2 u5ŝŪ ūŪŭŮaŞŤ Ť3 ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů ŭŮŬaŢů: Ů0ź ŝŪ Ť3 ǿȎȂȉȐ ȎȂǾȂ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ. ǺȏȋȀȋ ǿȋȏ Ȏȏȍǽȃǽ ȅ ȌȍȅȎȏǽǿș ȇ
ŮŹŧeŭũŷűŶ Ť3 ŠůŴeŞũŷűŶ ŧůŦaŞŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝaŞŤ- ȁȐȕȂ ȅ ȏȂȈȐ; Ȏ Ȋȅȉ ȏȘ ȈȂȀȇȋ ȅȄǾǽǿȅȕșȎȜ ȋȏ ȁȐȍȊȘȒ ȏȂ-
ŴŤŭz ƈŠ0ŝũŹ. ōšŝĮ u5ŝŪ ūŬšŠŭŮŪsŮšŧŸ ŝyŠŤ, ŭšŝĮ ȈȂȎȊȘȒ ȅ ȁȐȕȂǿȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ. ǬȋȁȔȅȊȜȆ ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ, Ȍȋ-
ũŜŭŮ0ť, ŭšŝĮ ūŬŤŭŹŮŤ2, ūaųš Ţš ūŬšŠŭŮŪsŮšŧŭŮŞůť, Ť3 ǿȂȈȂǿǽȆ ȎǽȉȋȉȐ ȎȂǾȂ, ȌȍȋǿȂȍȜȆ Ȏǽȉ ȎȂǾȜ, ǿȂȍȊȂȂ ȃȂ —
ūŪŭŹŵať, Ť3 Ť3ŭŮzţyť. ń$ŝŪ ŮaŦw ūŧ0ŮŸ ŭŞŤŬŹūżźŵů ūŪ- ȌȋȁȔȅȊȜȆȎȜ, ȌȋǿȅȊȐȆȎȜ ȅ ǿȎȂ ȅȎȌȘȏȘǿǽȆ; ȏǽȇ ȏȘ ȌȋȁȔȅ-
ŦŪŬŤ1ŴŤ Š¦ŪŞŤ, Ť3 şŧŜş0ŧŶ ŭŪŦŬŪŞeũŶ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŮŞŪeŨŶ Ȋȅȕș ȊȂȋǾȐȄȁǽȊȊȐț ȌȈȋȏș ȁȐȒȐ ȅ «ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȏǿȋȂȉ Ȋȅȇȋ-
Ȁȁǽ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ȏǽȆȊȋȀȋ ȎȈȋǿǽ» (ǟȏȋȍ. 15, 9). «ǢȎȈȅ ȁȐȒ Ȋǽ-
ũŤŦŪşŠaŢš ŝyŠšŮŶ. İŵš ŠyűŶ ŞŧŜŠżźŵŜşw, ŧůŦaŞŷŨŤ
ȔǽȈșȎȏǿȐțȖȂȀȋ» — ȏȋ ȂȎȏș, Ȋǽȁȋ ȌȋȊȅȉǽȏș, ȁȐȒ ȈȐȇǽǿȎȏǿǽ
ŭŤ1ŬŹųŸ Ť3 ŠyűŤ Ť3 ŭŮŬŜŭŮŨŤ2, ŞţhŠšŮŶ ũŜ ŮS, şlšŮŶ ſ3Ŧ-
ȅ ȎȏȍǽȎȏȂȆ — «ȊǽȆȁȂȏ Ȋǽ ȏȂǾȜ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ǢȇȇȈȂȎȅǽȎȏ,
ŦŧŤŭƁaŭŮŶ, ŨżŭŮŜ ŮŞŪšşw2 ũš ƅŭŮaŞŤ: Ů0šŭŮŸ, ŠŜ ũE ŠůŴŤ2
«ȉȂȎȏǽ ȎǿȋȂȀȋ ȊȂ ȌȋȇȅȁǽȆ» (ǢȇȇȈ. 10, 4), ȏȋ ȂȎȏș ȊȂ ȋȎȏǽǿ-
ųaŭŮŸ, ũŤ ƇŠŶ ŮżŧŜ ũšūŬŤŭŹŵeũŶ ƅŭŮaŞŤŴŤ. ŎaŦw ŝŪ Ť3
ȈȜȆ ǾȂȄ ȊǽȁȄȋȍǽ Ȋȅ ȋȁȊȋȆ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ, Ȋȅ ȋȁȊȋȀȋ ȏȂȈȂȎȊȋ-
Š0ŧŸũŤűŶ ŭŮůŢaźŵŤűŶ Š{űŶ ŞhŴŴƁť ūŬšŝyŠšŴŤ, Ť3 Ť3ŭ-
Ȁȋ ȔȈȂȊǽ; ȏǽȇ ȏȘ ȅ Ȋǽȁ ȀȍȋȄȜȖȅȉȅ ȎȊȅȄȐ ȁȐȒǽȉȅ ȌȋȁȊȅ-
ŮzţyźŵšŨů ŭšŬŠŲA Ť3 ƈŮŬHŝŷ, ƆŦw ŭaŨŶ ŭƁ‰ ūŬšŠ8ŤŭŮz- ȉȂȕșȎȜ ȅ ȌȂȍȂȁ «ȅȎȌȘȏȐțȖȅȉ ȎȂȍȁȓǽ ȅ ȐȏȍȋǾȘ» (ǥȂȍ.
ţaŞŶ, ŝšţ8 Ť3ŭŮzţaũƁz ūŬšŠŭŮaũšŴŤ ŭŶ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ. 11, 20) ȎȉȂȈȋ ȌȍȂȁȎȏǽȊȂȕș, ȊȂ ȌȋȁȈȂȃǽ ȅȎȌȘȏǽȊȅț, ȍǽȄ
İŵš ŝŪ ŝhűŪŨŶ ŭšŝE ŬŜţŭůŢŠaŧŤ, ũš ŝhűŪŨŶ ƅŭůŢŠeũŤ Ȏǽȉ ǿȎȂ ȐȃȂ ȌȋȁǿȂȍȀ ȅȎȌȘȏǽȊȅț, — ǿȂȁș «ȂȎȈȅ ǾȘ ȉȘ ȎȐ-
ŝhŧŤ, ūavšŧŶ ſ4ŭŮŸ şlzť. ń# ŠŞ7jŠŪŞů ūŪŭŮŬŜŠaŞŶ ŝlŢeũũů ȁȅȈȅ Ȏǽȉȅ ȎȂǾȜ, ȏȋ ȊȂ ǾȘȈȅ ǾȘ ȎȐȁȅȉȘ», Ȁȋǿȋȍȅȏ ǬǽǿȂȈ (1
Ɖũů ŭŮŬaŭŮŸ, Ť3 ŭaŨŶ ŦŶ ŝGů ŬšųeŴŤ: ƆŦw ŮŨA ũš ūŪŨŬŜ- ǧȋȍ. 11, 31). ǬȂȍȂȃȅǿ ǾȈǽȃȂȊȊȋȂ ǡǽǿȅȁȋǿȋ ȔȐǿȎȏǿȋ, ȏȘ
ųŤ1Ůŭz t ŮšŝE, Ť3 ũ0ŵŸ ƆŦw ŠeũŸ ūŬŪŭŞŹŮŤ1Ůŭz: ƆŦw Ůŷ2 ȏȋȃȂ ȎȇǽȃȂȕș ǞȋȀȐ, Ȕȏȋ «ȏșȉǽ ȊȂ Ȅǽȏȉȅȏ ȋȏ ǯȂǾȜ, ȅ
ŭŮzŢaŧŶ {ŭŪţŠaŧŶ} ſ3ŭŤ2 ƈŮŬHŝŷ ŨŪ‰. ʼnš ſ3ŠŤ1ũů Ţšŧa- ȊȋȔș ǿȋȎȎȅȜȂȏ ȉȊȂ ȇǽȇ ȁȂȊș, ȅǾȋ ǯȘ ȄǽǿȈǽȁȂȈ ǿȊȐȏȍȂȊȊȋ-
Ůšŧũůź ųaŭŮŸ ŠůŴŤ2 ŨŪšS, şlšŮŶ, Şŭź2 ŮŞŪź2 ŭŪŠżŧŜŧŶ ȎȏȜȉȅ ȉȋȅȉȅ» (ǬȎ. 138, 12–13). ǯȘ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ, Ȁȋǿȋȍȅȏ
ſ3ŭŤ2, ũŪ Ť3 ųŮ0ŧŤŝŪ ŞŶ ŮŹŧšŭŤ2, ŭšşw2 ŢšŧaũƁz ŢŤ1ţũšũũŪ, ŦŶ ȄȁȂȎș Ȍȍȋȍȋȇ, ȌȍȅȎǿȋȅȈ ǮȂǾȂ ǿȎț ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș ȃȂȈǽȊȅȜ ǿ
ŞŤũ0ŞũŹť ŝŷŞaźŵšť ƅŝŬŜŮŤ1ŞŴŪŭz, Ů0ź ŦŶ ŮšŝĮ ŞŪţŧš- ȉȋȂȆ ȁȐȕȂ, Ȋȋ ȅ ǿȎȜȇǽȜ ȅȎȇȍǽ ȚȏȋȀȋ ȃȂȈǽȊȅȜ ǿ ȏȂȈȂ, ǿȋȄ-
ŮĮ, Ť3 t ŮšŝE ţŜŞŤ1ŭŤŮŶ, Ť3 ŦŶ ŮšŝĮ ūŬŤŧŹūŧsšŮŭz. ĸŦŪŢš ǿȍǽȏȅǿȕȅȎș ȇ ȎǿȋȂȉȐ ȅȎȏȋȔȊȅȇȐ, ȌȋȁȊȜȈǽȎș ȔȂȍȂȄ ȊȂȀȋ ȇ
ŝŪ ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ Ť3 ŮŧżũũŷűŶ ŭŧŜŭŮeť ŠšŬŢaŵŷŨŭz, ǯȂǾȂ, ȎȋȂȁȅȊȅȈǽȎș Ȏ ǯȋǾȋȆ ȅ ȌȍȅȈȂȌȅȈǽȎș ȇ ǯȂǾȂ. ǬȋȏȋȉȐ
ŢšŧašŨŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 ŞŭS Ť3ŭŮŪŵšŞašŮŭz ŦŶ ūŧ0ŮŤ, Ť3 ŭšşw2 Ȕȏȋ ȇǽȇ Ȑ ȋȁȂȍȃȅȉȘȒ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉȅ, ȀȅǾȊȐȖȅȉȅ ȊǽȎȈǽȃ-
ŬaŠŤ ŞŭŤ2 ūŧ0ŮŸ ŝŷŞaźŮŶ, Ť3 Š¦Ŷ ŝ9Ɓť, ūŪ ūŤ1ŭŜũũŪŨů ũš ȁȂȊȅȜȉȅ ȎȅȈǽ ȁȐȕȂǿȊȋȀȋ ȃȂȈǽȊȅȜ ǿȎȜ ȓȂȈȅȇȋȉ ȋȌȐȎȏȋȕǽ-
Ũ0ŢšŮŶ ūŬšŝŷŞaŮŤ ŞŶ ũŤ1űŶ. ŎaŦw [Ť3] ŞŪţŞhŭŤŞŴŷŨŶ ȂȏȎȜ ǿ ȌȈȋȏș, ȅȄ-Ȅǽ ȔȂȀȋ ȋȊȅ ȌȋȈȊȋȎȏșț ȎȏǽȊȋǿȜȏȎȜ ȌȈȋ-
ƇŨŶ ŦŶ ŝGů, Ť3 t ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ŞŪŢŠšŧżũƁz ŠůŴeź ţŜ- ȏșț, ȅ ǞȋȃȅȆ ǡȐȒ, Ȍȋ ǬȅȎǽȊȅț, ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȃȅȏș ǿ ȊȅȒ
ŞŤ1ŭzŵŷŨŶ, Ť3 ūŧ0ŮŸ ūŬšŪŝŬŜţyźŵŤŭz {ūŬšŭŮŬŪsźŵŤ- (ǞȘȏ. 6, 4), ȏǽȇ Ȑ ǿȋȎȒȋȁȜȖȂȀȋ ȇ ǞȋȀȐ ȅ ȌȍȅǿȜȄǽǿȕȅȒȎȜ
ŭz}, ŭŪŞŪţŞŷŴašŮŭz Ţš Ť3 ŭũŜŭŧŜŢŠašŮŭz ŝ9eŭŮŞšũũŜşw ȁȐȕȋȆ ȇ ǞȋȃȅȂȆ ȈțǾǿȅ ȁǽȃȂ ȌȈȋȏș, ȌȍȂȋǾȍǽȄȅǿȕȅȎș, ȏȋ-
ȃȂ ǿȋȄǿȘȕǽȂȏȎȜ ȅ ȏȋȃȂ ǿȇȐȕǽȂȏ ȋǾȖȂȊȅȂ Ȏ ǞȋȀȋȉ, Ȏǽȉǽ
nŝŵeũƁz: Ť3 ŭŮzŢaũƁš Ť3 ŮA ŝŷŞašŮŶ Ť3 ŢŤŧŤ1ŵš ŝ9Ɓš. ʼnš
ȁȂȈǽȜȎș Ǟȋȃȅȅȉ ǿȈǽȁȂȊȅȂȉ ȅ ȉȂȎȏȋȃȅȏȂȈșȎȏǿȋȉ ȅ ȊȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŦŮŪŨY ūŬšŝŷŞaźŵů Ť3ŨyŵŤ ŦŪ ŝGů ŞŬŜŢŠY, ũŤŢE ũŜ ŠyűŜ ȅȉȂȜ ȐȃȂ Ȋȅ ȄǽȏǽȂȊȊȋȆ ǿȍǽȃȁȘ ȇ ǞȋȀȐ, Ȋȅ ȌȍȋȏȅǿȊȋȀȋ ǢȀȋ
ūŪűŪŮŭŮŞyźŵŤ. ǡȐȒȐ ȃȂȈǽȊȅȜ.
ņ0š Ţš Ť3 ūaųš ūŬŤŧŤ1ųũŪš ŨżŭŮŪ t Š0ŧů ũŜ ũŷ2 ŞŪŭűŪ- ǥ Ȍȋȏȋȉ, ȇǽȇȋȂ ȉȂȎȏȋ ȐȁȋǾȊȂȂ ȁȈȜ ȊǽȌǽȁǽțȖȂȀȋ Ȋǽ ȊǽȎ
ŠsŵšŨů Šyűů ūŧ0ŮŤ Ť3 ƈŨA, ũš ūŧ0ŮŸ ŧŤ; ŞŶ ũeťŢš Ť3 ȎȊȅȄȐ ȄȈȋȀȋ ȁȐȒǽ, ȌȈȋȏș ȅȈȅ Ȑȉ? ǭǽȄǿȂ ȊȂ ȌȈȋȏș, ȋ ȇȋȏȋȍȋȆ
ƋūcŧŶ şlšŮŶ ũŤšŠŤ1ũŪ ŝŧaşŪ ūŬeŢŠš ũeŢš ŞŭšŧŤ1ŮŤŭz ţŜ- ȅ ǽȌȋȎȏȋȈ ȀȋǿȋȍȅȈ, Ȕȏȋ ȁȋ ǿȎȂȈȂȊȅȜ ȄǽȇȋȊǽ ȃȅȄȊȅ ǿ ȊȂȆ ȊȂ
Ŧ0ũů ŢŤ1ţũŤ, ŢŤ1ŮŤ. ōƁź2 u5ŝŪ Ť3 ūaųš ūŪŠŪŝašŮŶ ũŤŦŪşŠa ȃȅǿȂȏ ȊȅȇǽȇȋȀȋ ȁȋǾȍǽ (ǭȅȉ. 7, 18)? ǤȊǽȔȅȏ, ȂȂ ȏȂȉ ǾȋȈȂȂ
Ţš ƅŭŮŜŞŧsŮŤ t ŞũŤŨaũƁz. ņaŦw ŝŪ ũaŴŜ ŝŷŧA ŝŷ; ņa- ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂȈșȄȜ ȋȎȏǽǿȈȜȏș ǾȂȄ ǿȊȅȉǽȊȅȜ. ǧǽȇ ȋȊǽ ȌȋȁȔȅ-
Ŧw Ţš ŧŤ ŝhűŪŨŶ ƅŭŮaŞŤŧŤ ŭƁź2; ņaŦw Ţš ŧŤ ŝhűŪŨŶ ȊȅȏȎȜ Ȋǽȉ, ȇǽȇ Ȋǽȉ ȂȂ ȊȂ ȍǽȎȏȂȍȜȏș, ȇǽȇ ȋȏȍǽȄȅȏș ȌȋȁȎȏȐ-
tŬŜţŤ1ŧŤ Ť4Ţš ũŜ ũź2 ŞŪŭű0ŠŶ ŧůŦaŞŜşw; ń# ūaųš Ţš ũš u5 ȌǽțȖȂȀȋ ȇ ȊȂȆ ȁȐȒǽ ȄȈȋǾȘ, ȋȎȋǾȂȊȊȋ ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȂȖȂ ȊȂ
Š¦0ŞũŹ ŞżŠzŵƁŤ ŭŪūŬŪŮŤŞŪũŜŤŮŤ2 ũŜ ŠyűŤ ŧůŦaŞŭŮŞƁz, ȐȉȂȂȉ ȁȐȒȋǿȊȋ ȋȏȍǽȃǽȏș ȁȐȒȋǿȊȘȂ ȎȅȈȘ ȄȈǽ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȊǽȐ-
žŵš ũš Ť3 ŞũżŴũŤŨŶ ƉŝŬŜţŪŨŶ ŭaŨŹűŶ ũŷ2 ũŜŦaŢšŨŶ ȔȅȉȎȜ ǾȘȏș ǿȊȅȉǽȏȂȈșȊȘȉȅ ȅ ȇ ȎǿȋȂȆ ǿȊȂȕȊȂȆ ȑȋȍȉȂ?
ŞũŤŨaŮŤ ŭšŝĮ. ń# ųŮŪ2 şlź ũ0Şw ūŪŦůŴaźŵŤűŭz, ſ3şŠA Ť3 t Ǵȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏș ȋ ȊǽȔȅȊǽțȖȅȒ, ȂȎȈȅ ȁǽȃȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȂ
ŭŪŞšŬŴeũŴŤűŶ ŭyŮŸ ŭšşw2 ƈūŪŮŬšŝŤ1ŞŴƁŤ ƉŝŬŜţŜ ŞŶ ȉȐȃȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȌȋȎȈȂ DzȍȅȎȏǽ, Ȋȋ ȅ ȌȍȂȃȁȂ ǢȀȋ ȌȍȅȕȂȎȏ-
ŨlŤ1ŮŞŹ ƈŠŪŝŪūŪŭŧyŴŜźŵŜ ŝGŜ ŞŪţ8ŤŨżŴŜ. ʼnš Ů0ųƁź t ǿȅȜ ȇ Ȋǽȉ ȌȍȅȁǽǿǽȈȅ ȏȂȈȐ ȏǽȇȐț ȑȋȍȉȐ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȅȏǿȘ
ŝhŞŴŤűŶ ūŪ űrŮĮ, ũŪ Ť3 t ŝhŞŴŤűŶ ūŬeŢŠš ſ3şHŞŜ ŦŶ ȅ ǾȘȈȅ ȐȎȈȘȕǽȊȘ ǞȋȀȋȉ. ǮȋǿȂȍȕȂȊȊȂȆȕȅȆ ǾȋȀȋǿȅȁȂȓ
ũaŨŶ ūŬŤŴeŭŮŞƁz. ń# ŭaŨŶ ŝŪ ŞŶ ŝGŪŞŤŠżũƁŤ ŭŪŞšŬŴeũ- ǥȈȅȜ ȍǽȄȍȂȕȅȈ ȉȋȈȅȏǿȋȆ ȉȊȋȀȋȈȂȏȊțț ȄǽȎȐȒȐ, ȌȍȅȎȈȋ-
ũŹťŴƁť ŧƁA, şŧŜŞY ƅ ŦŪŧżũŜ ƅūeŬŶ, Ť3 ŮaŦw ƇŨŶ ŞŶ Ȋȅǿ ȀȋȈȋǿȐ ȇ ȇȋȈȂȊȜȉ ȅ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȌȍȅȈȂȃȊȋ ǿǿȂȁȜ
ŭšŝE Ť3 ŦŶ ŝGů ŮŬůŠŪŧź1ŝũŹš ŭŪŝŬaŞŶ, ŨũŪşŪŧżŮũźź Ɖũů ȎǿȋȆ Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș ȂȀȋ ȎǽȉȋȀȋ ȅ ǿ ǞȋȀǽ (3 dzǽȍ. 18, 42). ǝ
ŬŜţŬŹŴŤ2 ŭyŴů. ōjŤ Ţš ŨŤ2 ŨũsŮŭz, ŝŬaŮš, t ũŤ1űŢš ƈŭ- Ȉțȁȅ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ȏȘ ȊǽȎȈȘȕǽȈȎȜ, Ǿȍǽȏ, ǾȋȈȂțȏ, ȊǽǿȂȍ-
ŧhŴŜŮŤ ŭƁ‰ şlšŴŤ, ũšŠyşŪŞŜŮŤ ŰŜŬƁŭeſŞŶ ũšŠyşŪŨŶ: ȊȋȂ, ȑǽȍȅȎȂȆȎȇȋȆ ǾȋȈȂȄȊșț, ȌȋȔȂȉȐ ȅ ȊȂ ȒȋȏȜȏ ȎȋǾȈțȁǽȏș
ŮżŨŢš Ť3 ŞũyŮŬšũũšš ŭŮŦŧsũŤŲŷ, ŭŤ1ŬŹųŸ ŭeŬŠŲš ŭŞŪE ȅ ȋȔȅȖǽȏș ǿȊȐȏȍȂȊȊȋȎȏș Ȕǽȕȅ, ȏȋ ȂȎȏș ȎǿȋȂ ȎȂȍȁȓȂ. ǪȂ
ūŬŤŭŹŵaŮŤ Ť3 ƅųŤŵaŮŤ ũšűŪŮsŮŶ. ń# ŞŪ nŮeųšŭŦŤűŶ ũš- ȎȈȂȁȐȜ ȋȏȂȔȂȎȇȋȉȐ ȌȍȂȁǽȊȅț, ȋȊȅ ȎȌȂȕǽȏ ȎȂȎȏș Ȋǽȁ ǿȎȂȉȅ
űŪŠsŵš ūŬšŠaũƁŤűŶ ŮŵaŮŭz ŮjŤ ūŬšŠŭŹŠżŮŤ ŞŭżűŶ ƆŦw ȇǽȇ ȊȋǿȘȂ ȄǽȇȋȊȋȐȔȅȏȂȈȅ; ǿȋȏ ȋȊȅ ȅ ȋȏǿȂȍȀǽțȏ ȏȂȈȂȎȊȐț
ũ0ŞŤ ţŜŦŪũŪůųŤ1Ůšŧſ: Ť3 ƉŝŬŜţŶ ƅūŬŜŞŠaũũŷz ŨŷŮaŬŭŦƁz ȑȋȍȉȐ ȉȋȈȅȏǿȘ ȉȘȏǽȍȜ, ȋȌȍǽǿȁǽȊȊȋȀȋ ǠȋȎȌȋȁȋȉ, ȅ ȁȍȐ-
ŨlŤ1ŮŞŷ Ɖũŷz, Ť3 ŭaŨŤ ūŬšţŤŬaźŮŶ, Ť3 ūŬHųƁŤŨŶ t ŨŪŧs- ȀȅȒ ȉȋȈȜȖȅȒȎȜ ȏȋȃȂ ȌȋȁǾȅǿǽțȏ ȂȂ ȊȂ ȁȂȍȃǽȏșȎȜ. ǬȋȏȋȉȐ
ŵŤűŭz ŭŪŞżŮůźŮŶ, ũš ūŬƁŤŨaŮŤ. ĸŦŪŢš ŝŪ ŞŪ ſ3ŽŧƁŤűŶ Ȕȏȋ ȇǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș ǿ ǢǿǽȊȀȂȈȅȜȒ? «ǩȘȏǽȍș ȊȂ ȎȉȂȈ
şlšŮŶ şDŸ: ƉũŶ ũš űŪŮsŴš ũŤ ƉųƁź ŞŪţŞšŭŮŤ2 ũŜ ũŝ7Ū. ȁǽȃȂ ȌȋȁȊȜȏș ȀȈǽȄ Ȋǽ ȊȂǾȋ» (Ǩȇ. 18, 13). ǧ ȚȏȋȆ ǿȊȂȕȊȂȆ
ōšŨy Ţš ŬšŞũyźŮŶ, ŭšŝĮ ŞũšşŠA ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ŞũŤŨaźŵƁŤ ȑȋȍȉȂ ȅ ȎȏȍȂȉȜȏȎȜ ȏȂ, ȇȏȋ Ȍȍȅ ȉȋȈȅȏǿȂ ȊǽȌȍǽǿȈȜȂȏ ǿȄȋȍ
ţŬżũƁšŨŶ. Ȋǽ ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ.
ŋůūŪŠyŴũŷŨŤ Ţš ŭŤ1űŶ Ť3ŨšũyźŵƁŤ, ŦŪ ſ4Ţš ŦŧšŞš- Ǩțȁȅ, ȊǽȄǿǽǿȕȅȂ ȅȒ ȋȉȑǽȈȋȌȎȅȒǽȉȅ (ƚƗơƌƖƚƣƠƢƚƠƝ,
ŮaŮŤ ƆŞŹ, ũŜ ũŤ1űŢš ŦŧšŞeŵůŮŶ. ņŮ0 ŝŪ ŦŪşŠA t ŭŤ1űŶ ŞŶ «ȌȐȌȋȁȐȕȊȘȉȅ») Ȏ ȜǿȊȋȆ ȓȂȈșț ȋȇȈȂǿȂȏǽȏș ȋǾǿȅȊȜȂȉȘȒ
ūyūŹ şlšŮŶ ŠyŴů; ŦŪ ſ4Ţš ŝŪ ŝhŮŤ ƆŞŭŮŞſũũŷŨŶ ŦŧšŞš- — ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȍǽȄǿȂ ȇȏȋ-ȊȅǾȐȁș ȅȄ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȅȇȋǿ ȇȋȀȁǽ-
ŮaŮšŧũŹ ũŜŞżŮůźŵŷŨŶ, Ť3 ŠŪŭŜŠŤ1Ůšŧšť, ūŪűŞŜŧsšŨŷűŶ, ȈȅǾȋ ȀȋǿȋȍȅȈ, Ȕȏȋ ȁȐȕǽ ǿ ȌȐȌȇȂ? — ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȍǽȄȋǾȈǽȔȅ-
ŭaŨŹűŶ ŭšŝE ūŪŦŜţaŴŜ ŭyŵŤűŶ, Ƌ ũE Ť3ŭūŬŜŞŤ1Ůšŧšť, ūŪ- Ȉȅ ȇȈȂǿȂȏȊȅȔȂȎȇȋȂ ȊǽȉȂȍȂȊȅȂ ȎǿȋȅȒ ȊǽȌǽȁȋȇ, Ȋȋ ȅ Ȍȋȇǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

şŬŹŴaźŵŤűŶ. ʼnŤŢE ŝšţŨ0ŧŞƁz ŬaŠŤ Ť3 Ť4ŭŮŤũŷ, ũŪ Ůŵš- ȄǽȈȅ Ȏǽȉȅ ȋ ȎȂǾȂ, Ȕȏȋ ȋȊȅ ȋȎȇǿȂȍȊȜțȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȘȒ, ǽ
ŭŧaŞƁz ŬaŠŤ, ūŤ1ŴůŵŤűŶ. ʼnŤŢE ŠŜ ŦŶ ŮŬšţŞżũƁź ūŪŝůŢ- ȊȂ ȅȎȌȍǽǿȈȜțȏ ȄǽǾȈȐȁȕȅȒ, ȅ ȌȅȕȐȏ ȊȂ ȍǽȁȅ ȅȎȅȒȅȅ ȅ ȅȎ-
ŠaźŮŶ, ũŪ ŠŜ t ŮŬšţŞżũƁz tŞšŠyŮŶ. ōaŨŪ ŝŪ ŮŪ2 ŠżŧŪ, Ť3 ȏȅȊȘ, ǽ ȅȄ ȎȐȂȎȈȋǿȅȜ, ȅ ȊȂ ȁȈȜ ȌȋȋȖȍȂȊȅȜ ȏȍȂȄǿȂȊȅȜ, ǽ
ūŬŤŧżŢũŹ ſ4ŨŴŤűŭz ŭšşw2, ŞŭsŲŹŨŶ ƉŝŬŜţŪŨŶ ŮŵaŮŭz ȔȏȋǾȘ ȋȏ ȏȍȂȄǿȂȊȅȜ ȋȏǿȈȂȔș. ǥ ȎǽȉȋȂ Țȏȋ ȁȂȈǽȊȅȂ ȅ ȉȐ-
t ŭaŨŜşw ūŬŤŧŤ1ųũŜşw ŠŹsũƁz ƈũŤųŤŢaŮŤ. ŎŜŦŪŞjŤ Ţš, ȃȂȆ, ȐȎȂȍȁȊȋ ȌȍȅȊȜǿȕȅȒȎȜ Ȅǽ ȊȂȀȋ, ȋȊȅ ǿȎȜȔȂȎȇȅ Ȏȏǽȍǽ-
ƈŠ0ŝũŹ Ť3 ŬeŦŴŜşŪ, ƆŦw, ţŜŦ0ũŶ ŝ9Ɓť ūŪŭŬšŠĮ ųŬeŞŜ țȏȎȜ ȐȊȅȄȅȏș ȐȃȂ Ȅǽ ȋȁȊȋ ȋȏǿȂȔǽțȖȂȂ ȂȉȐ ǿȊȂȕȊȂȂ ȁȂȆ-
ȎȏǿȅȂ. ǯǽȇȅȂ ȅ ȎȇǽȄǽǿȕȂȀȋ, Ȕȏȋ «ȄǽȇȋȊ ǯǿȋȆ ȌȋȎȍȂȁȅ ȔȍȂǿǽ
ŨŪšşw2. ń# ŬeŦŴŜşŪ ŦŪ ŝGů, ƆŦw: ųŬeŞŪ ŨŪE ŞŪţşŧŜŭŤ1ŮŶ žŦŤ
ȉȋȂȀȋ» (ǬȎ. 39, 9), ȅ ȌȍȋȍȂȇȕȂȀȋ ȇ ǞȋȀȐ, Ȕȏȋ «ȔȍȂǿȋ ȉȋȂ
ş{ŭŧŤ, Ť3 ŞũyŮŬſũũzz ŨŪS ƆŦw ŭŮŹũA ŨżŠzũŜ ź4Ţš ƅŝ-
ȇǽȇ ȀȐȎȈȅ ǿȋȄȀȈǽȎȅȏ, ȅ ǿȊȐȏȍȂȊȊȋȎȏș ȉȋȜ — ȎȈȋǿȊȋ ȎȏȂȊǽ
ũŪŞŤ1ŧŶ ſ3ŭŤ2, ųŬšŞŪŠyŴũŷŨŤ ŝhŴŜ ũŜŬšŦŧŤ2, Ť3 Ɖŝŵš ŞŭżűŶ
ȉȂȁȊǽȜ, ȇȋȏȋȍȐț ǯȘ ȋǾȊȋǿȅȈ» (ǥȎ. 16, 11), ȈȂȀȇȋ ȉȋȀȐȏ
ƅŝŪŧşŜŞaŧŤ ŝhŴŜ, ŮŹŧeŭũŷŨŤ ţũŜŨšũŪŞaũŨŤ ƇŨũŜz Ť3 ȊǽȄǿǽȏș ȇȅȈȅȋȌȎȅȒǽȉȅ (ƕƚƔƖƔƚƣƠƢƚƠƝ, «ȔȍȂǿȋȁȐȕȊȘȉȅ»)
ŝ9eŭŮŞſũũŜz Ť3 Š¦HŞũŜz ŞŪwŝŬŜŢaźŵŤűŶ Ť3 ũŜŬŤŲaź- ȁǽ ȅ ǿȋȋǾȖȂ ȅȄǿȍǽȏȅȏș ǿȎȂȒ, ȇȏȋ ǿ ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȎȅȉǿȋȈǽȒ Ȅǽ-
ŵŤűŶ Ť3 Ť3ţŭŧżŠůźŵŤűŶ. ʼnŪ o6ũŹŨŶ Ƈŝw ţŜ ŭƁE ŞŬeŠŶ ȌȂȔǽȏȈȂǿǽȂȏ, ȅȉȂȊȐȂȏ ȅ ȍǽȄȘȎȇȅǿǽȂȏ ȐȉȊȘȂ, ǾȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ŮŞŪŬsŮŶ ũŤšŠŤ1ũŶ, ūaųš Ţš ŞŪŤ1ŭŮŤũũů Ť3 ŝlŢeũŭŮŞŶ ȊȘȂ ȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ ǿȂȖȅ. ǭǽȄȐȉȂȂȏȎȜ, Țȏȅȉ ȋȊȅ ȊȂ ȊǽȊȂȎȐȏ
ŞŤũ0ŞũŤ ŝyŠůŮŶ, Ť3 ŞsŵŴŜ ūŬŤŧ0şŜ ŭyŵŤűŶ ũŜ ũŝ7ŭżűŶ ȎǿȜȏȘȉ ȊȅȇǽȇȋȀȋ ǿȍȂȁǽ, ȊǽȋǾȋȍȋȏ, ȎȏǽȊȐȏ ȁȈȜ ȊȅȒ Ȍȋǿȋ-
Şšũſ1ŲŶ. ŎjŤ Ţš Ť3 ŭŵ7eũũŷűŶ ţŜŞżŭŶ ŞũĮ ūŬšŝyŠůŮŶ, Ť3 ȁȋȉ ȊȋǿȘȒ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȆ ȅ ȂȖȂ ǾȋȈșȕȂȀȋ ȌȍȅȐȉȊȋȃȂȊȅȜ
ũŤŢE ŦŶ ŭżũšŨŶ ŞŪţŨ0şůŮŶ ŞţŤŬaŮŤ Ť4ŭŮŤũŷ. ňũ0şŶ Ţš ȊȂǾȂȎȊȘȒ ǿȂȊȓȋǿ, ǽ Ȏǽȉȅ ȋȎȏǽȊȐȏȎȜ ǿȊȂ ȎǿȜȖȂȊȊȘȒ ȄǽǿȂȎ,
ſ4ŭŮŸ ŭŮŬaűŶ, ŠŜ ũš Ť3 ŨyŦů ūŬƁŤ1ŨůŮŶ Şżųũů: ũš Ů0ųƁź ȊȂ ǾȐȁȐȔȅ ǿ ȎȅȈǽȒ ǿȄȀȈȜȊȐȏș ȁǽȃȂ Ȋǽ ȏȂȊȅ ȅȎȏȅȊȘ. ǥ ǿȂ-
ŬŜţŧůųŤ1ŞŴš ŭšŝE t ŭ™hűŶ, ũŪ Ť3 ŭŧ0ŞŪŨŶ ūŬŪŮŤ1Şů ŮżűŶ Ȉȅȇǽ ȋȌǽȎȊȋȎȏș, Ȕȏȋ Ȉțȁȅ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ ȋȏȋȕȈȅ ȋȏ
ŴeŠŴš. ȎǿȜȏȘȒ, Ȋȋ ȅ ȌȋȕȈȅ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȅȒ ǿ ȎǿȋȅȒ ȍȂȔǽȒ, ȌȋȌȈǽȏȜȏȎȜ
Ȅǽ Țȏȋ ǿȂȔȊȘȉ ȊǽȇǽȄǽȊȅȂȉ.
ōmŨšHũŜ ŝŪ ũ0ŞŜşw ŝGŪŭŧ0ŞŜ ŢŤŮƁE ŞżŭŤ ŧŤ, ųyŠŪ Ţš ǯȘ ǿȂȁș ȔȅȏǽȈ «ǣȅȏȅȂ» ǮȅȉȂȋȊǽ ǪȋǿȋȀȋ ǞȋȀȋȎȈȋǿǽ,
ŭyŵŪ ŞŭE ƆŞŹ, Ť3 ūŬšŞŷŴššŭŮeŭŮŞšũũŷŨŤ ųůŠšŭŷ2 t ŝGŜ ȌȋȔȏȅ ǿȎȜ ȃȅȄȊș ȇȋȏȋȍȋȀȋ, ȌȍȋȎȈǽǿȈȂȊȊǽȜ ȋȏ ǞȋȀǽ ȎǿȂȍȒȗ-
ūŬŪŭŧaŞŧšũŪ, ŭūŤŭ†ũƁz Ţš ŭšşw2, ŭūŤŭ†ũƁz ŢŤ1ţũŤ ũŜŬeŦŶ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȄȊǽȉȂȊȅȜȉȅ, ǾȘȈǽ ȔȐȁȋȉ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȂȎȈȅ ǾȘ
ŦŮŪ2, ũš ŝŷ2 ūŪşŬŹŴŤ1ŧŶ ūŬŤŧŤ1ųƁz. ń# ũƁŦŤ1ŰŪŬŜ Ţš ūŬūdŝ- ȇȏȋ ȊǽȄǿǽȈ ȂȀȋ ȏǿȋȍȂȊȅȜ ȍȐȇȋȌȅȎǽȊȅȜȉȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȊȂ Ȍȋ-
ũŜşw ƉũŜşŪ, Ť4Ţš ŨũŪşŪŧżŮũŪ ŞŬeŨz ŞŶ ūůŭŮhũŤ Ť3 ȀȍȂȕȅȈ ǾȘ Ȍȍȋȏȅǿ ȌȍǽǿȁȘ; ȏȘ ȄȊǽȂȕș ȅ Ǫȅȇȅȑȋȍǽ, ȎǿȜȏȋ-
ŝšţŨ0ŧŞƁŤ ūŬšŮšŬūżŞŶ, ŮaŢš ŞŶ ūůŭŮhũũŹťŴŜz ŨBŭŮŜ Ȁȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ, ȌȍȋǿȂȁȜ ȉȊȋȀȅȂ ȀȋȁȘ ǿ ȋȁȅȊȋȔȂȎȏǿȂ
ŭ™hz şŪŬŷ2 ŞŭšŧŤ1Şŭz, Ť3 ƈūŬŜţŠũŤ1ŞŶ ŭšŝE, t ŞŭżűŶ nŮe- ȅ ȅȎȅȒȅȅ, ǽ Ȍȋȏȋȉ ȌȋȎȂȈȅǿȕȅȎș ǿ ȌȐȎȏȘȊȊȂȆȕȂȉ ȉȂȎȏȂ
ųšŭŦŤűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ŭŪŝŬaŞŶ, ŮŬšţŞŤ1ŮšŧũŪš ũaŨŶ Ť4űŶ ūŬšŠŜ- ǮǿȜȏȋȆ ȀȋȍȘ ȅ ȐȀȈȐǾȅǿȕȅȎș ǿ ȄǽȊȜȏȅȜ, ȌȂȍȂȁǽȈ Ȋǽȉ ȅȄ-
ŠE ŠŹsũƁš. ōjŤ u5ŝŪ, ŭšŨY, ſ4Ţš ũŤţŞŬŜŵaŮŤ şŧŜş0ŧšŴŤ ǿȈȂȔȂȊȊȘȆ ȅȄ ǿȎȂȒ ȌȅȎǽȊȅȆ ȎǿȜȏȘȒ ȋȏȓȋǿ ȋȌȘȏ ȏȍȂȄǿȂȊȅȜ.
ũżŦŤűŶ, ƆŭũŹ ūŬšŠŬšųeũũŷŨŤ ƈųaŮŶ. ń# ųŮŪ2 şlź ŠŬeŞ- ǫȊȅ ȜȎȊȋ ȎȋǿȂȏȐțȏ ȊǽȔȅȊǽțȖȅȉ ȇǽȇ ȍǽȄ ȏȋ, Ȍȍȋȏȅǿ ȔȂȀȋ,
ũŤűŶ ŭ™hűŶ; ňyŢƁš ŝŪ ŨaŧŹŨŶ ŞŬeŨšũšŨŶ ūŬeŢŠš ũaŭŶ, ȇǽȇ ȏȘ Ȁȋǿȋȍȅȕș, ȇȋȂ-ȇȏȋ ǿȋȄȍǽȃǽȂȏ. ǡǽ ȏȋȈșȇȋ Ȉȅ ȎȏǽȍȘȂ
ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞŪŞŜũŤ Ť3 ƈŦaţŜũŤ ŞŶ ŭŤ1ŧŹ Š¦Ŝ ŭ™Ŝ, نzŢŠš ȎǿȜȏȘȂ? ǩȐȃȅ, ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȋǿǽǿȕȅȂ ȊȂȄǽȁȋȈȀȋ ȁȋ ȊǽȎ ȅ
ũaŨŶ ƈŭŮŷ2 ŭŞŪŤ1ŨŤ ūŬšŠaŴŜ. ń# ŝGŪŭŧ0ŞŜ ŭšşŪ2, ƆŦw ŞŪŤ1ŭ- ȋȏȈȅȔȅǿȕȅȂȎȜ ȎȅȈȋȆ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ȌȂȍȂȁǽȈȅ Ȋǽȉ ȏȋ ȃȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮȈȋǿȋ ȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
__________________________________________________

ŮŤũũů ŝGŪŭŧ0ŞŜ, Ť3 Ť4ŭŮŤũŷ ŮaŤũŭŮŞŶ ŝ9ƁŤűŶ ţŬŤ1Ůšŧz ȎǽȉȋȂ ȅȄ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘȒ ȐȎȏ. Ǽ Ȁȋǿȋȍț ȋ ǾȋȀȋȎȈȋǿȂ — ǿȋȅȎ-
ũšūŪşŬżŴũŹťŴŜ ŞŶ ũaŭŶ ŞŪŭūŬŪūŪŞżŠŜŴŜ. ŎšţŪŤŨšũŤ1- ȏȅȊȐ ǾȋȀȋȎȈȋǿȂ ȅ ȁȋȎȏȋǿȂȍȊȂȆȕȂȉ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈȂ ȅȎȏȅȊȘ
ŮŜşŪ ŝGŪŠůűũŪŞeũƁź fšŪŧŤ1ūŮŜ ƉũŜşŪ ŭŧhŴŤŴŤ ŰƁŠŜŠšŧ- ǞȋȃȅȅȒ ȏǽȆȊ, — ȋ ȌȍȋȎȈǽǿȅǿȕȂȉȎȜ Ȍȍȅ ȊǽȎ ȁȋȎȏȋȅȉȂȊ-
ŰjŤ ūŬšŠŭŹŠaŮšŧz, ūaųš Ţš t ŭšS, ƆŦw t ŭŞżŵũŤŦŜ, Ȋȋȉ DZȂȋȈȅȌȏȂ*, ȌȍȂȁȎȏȋȜȏȂȈȂ DZȅȈǽȁȂȈșȑȅȆȎȇȋȆ dzȂȍȇǿȅ,
ŨjŬŶ ūŬŪŭŞŹŮŤ1ŞŴŜşŪ. ƊfŜũaŭƁŜ ƉũŜşŪ, Ť4Ţš ũŜ ŧżŮŜ ũš ǿȂȍȊȂȂ ȎǿȂȏȅȈșȊȅȇȂ, ȋȄǽȍȜǿȕȂȉ ȅȄ ȊȂȂ ǿȎȂȈȂȊȊȐț; ȋǾ
Ũ†ŧŜ ūŜŮŬƁaŬŴšŭŦƁť ƈŦŬŜŭŤ2 ūrŮ0ŧŶ, ſ3şHŢš Ť3 ŬaŦů ŝGŶ ǝȑǽȊǽȎȅȅ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȉȊȋȀȋ ȈȂȏ ȐȇȍǽȕǽȈ ȌǽȏȍȅǽȍȕȅȆ ȌȍȂ-
ūŪųŮE. ʼnjŧŜ ƉũŜşŪ Ť4Ţš t ƂŮaŧwŞŶ, ŬšŞũŤ1Ůšŧz ŞšŧŤ1ŦŪŨů ȎȏȋȈ ȅ ȉȋȖȅ ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȌȋȔȏȅȈ ǠȋȎȌȋȁș; ȋ ǪȅȈȂ, ȌȍȅȂȒǽǿ-
ũjŧů. ōšŧƁHŮŜ, Ť3 ŧƁź2, ũŤųŤ1ŨŢš ƅŭŦůŠŹŞaźŵŤŨŶ ƉũŜşw. ȕȂȉ ȇ Ȋǽȉ ȅȄ ǥȏǽȈȅȅ, ȎȋȍȂǿȊȋǿǽȏȂȈȂ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ȎǿȜȏȋȀȋ
ĿŜŞŬƁŤ1ŧŜ Ť3 ƋfŜũaŭƁŜ, Ť3 ūŬbŬ0ųšŭŦŜ ŭūŪŠ0ŝŧŴŤűŭz ŠŜŬŪŞa- ǪȅȈǽ; ȋ ȊȂ ȐȎȏȐȌǽțȖȅȒ ȂȉȐ Ȋȅ ǿ ȔȂȉ ǮȂȈȅȋȏȂ ȅ ǥȈȅȅ; ȋǾ
ũƁz. ōŤ1űŶ ŞŭżűŶ ŭŧhŴŤŴŤ Ť3 Ũũ0şŤűŶ Ť3ũżűŶ ūŬeŢŠš ȐȁȋȎȏȋȅǿȕȅȒȎȜ ȌȍȋȍȋȔȂȎȇȋȀȋ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜ ǠǽǿȍȅȅȈȂ ȅ ȁȍȐ-
ũŤ1űŶ, Ť3 ŭŶ ũŤ1ŨŤ, Ť3 ūŪ ũŤ1űŶ ŝhŞŴŤűŶ, ūŪűŞŜŧsźŵŤűŶ Ť3 Ȁȋȉ ǝȑǽȊǽȎȅȅ. ǯȘ ȄȊǽȂȕș, Ȕȏȋ ǿȎȂ ȋȊȅ ȅ ȉȊȋȀȅȂ ȁȍȐȀȅȂ
ŭŪŞżŮůźŵŤűŶ, ŠšŬŢaŮŤ űŪŮsŵŤűŶ ūŬšŠaũƁš ŭƁE. Ł$Ţš ũ0- ȅȒ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȂȊȊȅȇȅ, ȎȋǿȍȂȉȂȊȊȅȇȅ ȅ ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȏȂȈȅ
ŞƁŤ ƈųŤ1ŮšŧƁš ŝšţŨ0ŧŞƁz, ũŤ ŭŧżŠŜ ŝšţŨ0ŧŞƁz ŞżŠzŵƁŤ, ȋȁȋǾȍȜțȏ Țȏȋ ȌȍȂȁǽȊȅȂ ȅ ȐǿȂȖȂǿǽțȏ ȁȂȍȃǽȏșȎȜ ȂȀȋ, ȏȋȀȁǽ
ũŤŢE t Ť3ŭŦyŭŜ, ũŪ t ŝŧzŠŪŭŧ0ŞƁz ţŜŦŪũŪūŪŧŜşaźŵƁŤ, ȇǽȇ ȊȋǿȋȜǿȈȂȊȊȘȂ ȐȔȅȏȂȈȅ ȅȎȅȒȅȅ, ȅ ȏȂȊȅ ȅȎȅȒȅȅ ȊȂ ǿȅ-
tŨšŮaŮŤ Ť3 ūŬšůųaŮŤ, Ť3 ƈũŤųŤŢaŮŤ ūŪŦůŴaźŮŭz, ŦŶ ȁȂǿȕȅȂ, ȊǽȄȅȁǽțȖȅȂ ȊȂ ȋȏ ȋȌȘȏǽ, ǽ ȋȏ ǿȂȈȂȍȂȔȅǿȋȎȏȅ,
ũŤšŠŤ1ũŪť ū0ŧţŹ ŭŧhŴŜŵŤűŶ. ňh Ţš Ť3 t ŭ™hűŶ ƉũŹűŶ ȌȘȏǽțȏȎȜ ȋȌȍȋǿȂȍȀȊȐȏș, ȅȄǿȍǽȏȅȏș ȅ ȐȊȅȄȅȏș ȇǽȇ ȍǽȄ Țȏȋ
nŞŪşŠA, ŭŶ ũŤ1ŨŤŢš ŭŜŨŪŧŤ1ųũŹ ŝšŭżŠŪŞŜűŪŨŶ, Ť3 ƈųŤ1Ůš- ȌȍȂȁǽȊȅȂ, Ȕȏȋ ȎȋǿȎȂȉ ȊȂ Ȋǽ ȌȋȈșȄȐ ȏȂȉ, ȇȏȋ ȅȒ ȎȈȐȕǽȂȏ. Ǯ
ŧšť Ť3ŨżűŪŨŶ. ņaŦw u5ŝŪ ŭŤ1űŶ ŞŶ ũŤųŮ0Ţš ŞŨŹũŤ1ŞŴš, Ť3 ȊȂȇȋȏȋȍȘȉȅ ȅȄ ȌȂȍȂȔȅȎȈȂȊȊȘȒ ȎǿȜȏȘȒ ȉȐȃȂȆ ȉȘ ȅ ȈȅȔȊȋ
Ť3ŭŦyŭŪŨŶ, Ť3 ŝlşŪŠaŮƁź, ũŜůųeũŷűŶ, t ŦŤųeũƁz Ť3 ŭŧŪŞŪ- ȋǾȖǽȈȅȎș, ȎȈȐȕǽȜ ȅȒ ȌȋȐȔȂȊȅȜ. ǯǽȇ ȊȂȐȃȂȈȅ ȌȍȂȊȂǾȍȂȀǽȜ
ŬaŮƁz ũŜůųŤ1ŮšŧŭŮŞŪ ŴeŠŴŷŨŶ ūŪŞŤũeŨŭz. ʼnš ŝyŠšŮŶ ȅȉȅ, ǾȋȀǽȏȘȉȅ ȅ ȋȌȘȏȋȉ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț, ȉȘ ȌȍȂȁȌȋȔȏȂȉ
ŭƁE, ũš ŝyŠšŮŶ. ń# Ůŷ2 u5ŝŪ ŮŜŦŪŞhűŶ tŞŬŜŵaťŭz. ōŶ ȁȍȐȀȅȒ, ȌȐȎȏȅǿȕȅȒȎȜ ȐȔȅȏș ȋȏ ȊǽȁȉȂȊȊȋȎȏȅ ȅ ȎȏȍǽȎȏȅ ȇ
ŠŞ7jŠŪŨŶ ŬŜţyŨũŹ ŭšŝĮ ūŬŤşŧŜş0ŧz: ŝlşŪŭŧŪŞŤ2 ŠůŴE ŨŪS ȎȈȋǿȋȌȍȂȊȅȜȉ? ǪȂ ǾȐȁȂȏ ȏȋȀȋ, ȊȂ ǾȐȁȂȏ! ǥ ȏȘ ȌȋȚȏȋȉȐ ȋȏ-
şDŜ, Ť3 ŞŭS ŞũyŮŬſũũzz ŨŪ‰ Ť4Ũz ŭ™0š ſ3şw2. ōšŝe Ţš ūŪ- ǿȂȍȊȅȎș ȋȏ ȏǽȇȅȒ ȈțȁȂȆ, ȍǽȄȐȉȊȋ ȎȇǽȄǽǿ ȎǽȉȋȉȐ ȎȂǾȂ ǿȉȂ-
Ŧ0ŬŧŤŞŜ ūŪŠŜS nŲ7ſ1ŨŶ, ŭŧhŴŤ, ŦaŦw ŞũyŮŬŸ ūŪŭŷŧaŮŤ Ȏȏȋ Ȏ ǡǽǿȅȁȋȉ: «ǞȈǽȀȋȎȈȋǿȅ, ȁȐȕǽ ȉȋȜ. ǠȋȎȌȋȁǽ, ȅ ǿȎȜ
ūŬŤ1ŭũw ƇŨŶ ūŪŝůŢŠaźŮŶ. ǿȊȐȏȍȂȊȊȋȎȏș ȉȋȜ ȎǿȜȏȋȂ ȅȉȜ ǢȀȋ» (ǬȎ. 102, 1) — ȅ, ǿǿȂ-
ȍȜȜ ȎȂǾȜ ȋȏȓǽȉ, ȎȈȐȕǽȆ, ȇǽȇ ȋȊȅ ȐǿȂȖȂǿǽțȏ ǿȎȂȀȁǽ ǿǿȋ-
ȁȅȏș Ȑȉ ǿȋǿȊȐȏȍș.


* DZȂȋȈȅȌȏ ȄȊǽȔȅȏ «ȋǾȗȜȏȘȆ ǞȋȀȋȉ».
ŎŪşHŢŠš şŬŤş0ŬƁŜ ūŜŧŜŨŷ2 ƅ ŨlŤ1ŮŞŹ ǯȋȀȋ ȃȂ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ.
Ť3 ųŤŭŮŪŮĮ ŭeŬŠŲŜ. Ŀŧ†ŞŶ ŮŬŤ2. ǯȍȅ ȀȈǽǿȘ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȂȍȁȓǽ
ǠȈǽǿǽ 1.
ĿŧŜŞA ʵ.

ŋ ŪũeŢš ŝGŶ ŭŜŨŪŝlşŪŭŮŸ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŨŧcŮŸ ŭŜŨŪŞeŵũŹ, Ť3 Ǭ ȋȎȇȋȈșȇȐ ǞȋȃȂȎȏǿȋ — ǝǾȎȋȈțȏȊǽȜ ǞȈǽȀȋȎȏș ȅ — Ȍȋ-
ȅȎȏȅȊȂ — ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȂ ȅ ǾȂȄȁȊǽ ȁȋǾȍȋȏȘ, ǽ ȈȐȔȕȂ
ŝeţŠũŜ ŝŧşcŪŭŮŤ, ūaųš Ţš Ť3 ŝeţŠũŷ ŭšS ƅŝŸsŮšŧšũŶ, [ȎȇǽȄǽȏș] — ǯȋ, Ȕȏȋ ȅ ȚȏȐ ǾȂȄȁȊȐ ȋǾȗȂȉȈȂȏ, ȇǽȇ ȌȍȂǿȋȎȒȋ-
ƆŦw ūŬšŞŪŭűŪŠsŵŶ Ť3 ŞŭsŦŪ Ť4Ũz Ť3ŨšũyšŨŪ, Ť3 ūŪŨŷŴ- ȁȜȖȂȂ ǿȎȜȇȋȂ ȅȉȜ ȊǽȍȂȇǽȂȉȋȂ ȅ [ǿȎȜȇȋȂ] ȐȉȋȌȋȎȏȅȀǽȂȉȋȂ
ŧsšŨů ŞeŵŸ. Ł#ŠŤ1ũŷŨŶ ſ4Ţš ŦŶ ũšŨY ŭŪšŠŤũeũƁšŨŶ, ŞŪţ- ȜǿȈȂȊȅȂ, [ȏȋ] Ȉȅȕș ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȎȋȂȁȅȊȂȊȅț Ȏ Ǫȅȉ ǿȋȄȉȋȃ-
Ũ0şŧŶ ŝŷ ŦŮŪ2 ūŪŧůųŤ1ŮŤ ŨŤ1ŧŪŭŮŸ. ōŪšŠŤũsšŮŭz Ţš ŦŮŪ2 Ȋȋ ȌȋȈȐȔȅȏș Țȏȋ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȂ. ǝ ȎȋȂȁȅȊȜȂȏȎȜ Ȏ Ǫȅȉ ȔȂȈȋ-
ŭŶ ũŤ1ŨŶ, nŝŵeũƁšŨŶ, ūŪšŧŤ1Ŧů ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ūŪŠ0ŝ- ǿȂȇ — ȊǽȎȇȋȈșȇȋ [Țȏȋ] ǿȋȄȉȋȃȊȋ — ȌȐȏȂȉ ȌȍȅȋǾȖȂȊȅȜ ȇ
ũŷűŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť Ť3 nŝŵeũƁšŨŶ ŝŷŞaźŵŜşw ŞŶ ŨlŤ1Ů- ȌȋȁȋǾȊȘȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉ ȅ ȔȂȍȂȄ ȎȋȋǾȖȂȊȅȂ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ
ŞŹ ŦŪ ŝGů ŨŪŧeũƁz Ţš Ť3 űŞŜŧeũƁz. ʼnŪ nŝŵeũƁš Ƈŝw ſ4Ţš ȂȁȅȊȂȊȅȅ, [ȁȋȎȏȅȀǽȂȉȋȂ] Ȍȍȅ ȉȋȈȅȏǿȂ ǞȋȀȐ. ǫȁȊǽȇȋ Ȏȋ-
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŨŤ, ūŪŠ0ŝƁz ŬaŠŤ, ŦŶ ūŬƁsŮƁź ŝGŜ, ūŬŤŧŤ1ųũŪ ȋǾȖȂȊȅȂ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȏǽȇȋǿȋ, Ȕȏȋ ȁȂȈǽȂȏ
ŮŵŜŧŤ1ŞŜşŪ ƅŝhųš ŭŪŮŞŪŬsŮŤ, Ƌ ũš Ƈŝw Ť3 ŭŪšŠŤũsŮŤ: ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȐȎȂȍȁȂȊ, ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȐȌȋȁȋǾȈȂȊȅȜ [ǞȋȃȂȎȏǿȐ],
ȎȌȋȎȋǾȊȘȉ ȇ ǿȋȎȌȍȅȜȏȅț ǞȋȃȂȎȏǿǽ, Ȋȋ [ȋȊȋ ȊȂ ǿ ȎȅȈǽȒ]
ŭŤ1ŧŜ Ţš ŨlŤ1ŮŞŷ, [Ť3] ŭaŨŪš ŭŵ7šũũŪŠżťŭŮŞůšŮŶ Ť3 ŭŪŞšŬ-
ȋǾȗȂȁȅȊȅȏș [ȂȀȋ Ȏ ǞȋȀȋȉ]; ȎȅȈǽ ȃȂ ȉȋȈȅȏǿȘ ȂȀȋ ȎǿȜȖȂȊ-
ŴšũũŪŠżťŭŮŞůšŮŶ ųšŧŪŞżŦŜ ŦŶ ŝGů şŪŬŹūŬŪŭŮeŬŮƁš Ţš Ť3
ȊȋȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ȅ ȄǽǿȂȍȕǽȂȏ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȂ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȇ ǞȋȃȂ-
ŭŪšŠŤũeũƁš: ŭŪyŭŶ {ŭŪyţŶ} ŭyŵŤ ŭŧŪŞeŭũŷűŶ ŦŶ ŭŪţŠaŞ-
ȎȏǿȐ ȅ ȂȁȅȊȂȊȅȂ [Ȏ Ǫȅȉ], ǾȐȁȐȔȅ ȄǿȂȊȋȉ, ȎǿȜȄȐțȖȅȉ ȍǽ-
ŴšŨů ŭŪţŠaũƁť: nŝaųš ſ3şŠA ŭŮŬ†ŭŮŤ Ť3 ū0Ũŷŭŧŷ şŪŬs- ȄȐȉȊȘȂ ȏǿǽȍȅ Ȏ ǯǿȋȍȓȋȉ ([Țȏȋ ȁȋȎȏȅȀǽȂȏȎȜ ȏȋȀȁǽ,] ȇȋȀȁǽ
ŵŤŨŶ ƈŨŤŧeũƁšŨŶ ūŬšŞţhŠšŮŶ ŨlŤ1ŮŞŜ: ŭŪ ŞŭŮŬaŭŮŞšũ- [ȌȈȋȁȘ] ȉȋȈȅȏǿȘ ȌȘȈȇȅȉ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂȉ ȌȍȂǿȄȋȆȁȐȏ Ȏȏȍǽ-
ũŷŨŶ ŝŪ ƈŨ0ŨŶ ŭŪšŠŤũŤ1ŮŤŭz ŝGů, ũš ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ. Ȏȏȅ ȅ ȌȋȉȘȎȈȘ). ǥǾȋ ȋȒǿǽȔȂȊȊȋȉȐ ȎȏȍǽȎȏșȉȅ ȐȉȐ ȊȂǿȋȄ-
ŎżŨŢš ƇŨŶ Š0ũŠšŢš ŝŷ ŮŜŦ0ŞŶ ŝhŧŶ ŨŪŧsŭz, ŮŪ2 ũŤŢE ȉȋȃȊȋ ȎȋȂȁȅȊȅȏșȎȜ Ȏ ǞȋȀȋȉ. ǯǽȇ Ȕȏȋ Ȑȉ, ȌȋȇȐȁǽ ǾȐȁȂȏ,
ŨŤ1ŧŪŭŮŸ ūŪŧůųŤ1ŧŶ ŝŷ2. ŋŪšŧŤ1Ŧů Ţš t ūHŨŷŭŧŶ ŞŪţũŤ- ȉȋȈȜȎș, ȌȍȂǾȘǿǽȏș ȏǽȇȋǿȘȉ, ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȏ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȜ; Ȋȋ
ŲaŮŤ Ũ0ŢšŮŶ, ūŪŮŪŧŤ1Ŧů Ť3 ŞŶ ūŧaųŸ ūŬŤű0ŠŤŮŶ. ŋŪ ŨżŬŹ ȊǽȎȇȋȈșȇȋ ǿ ȎȅȈǽȒ [ȋȊ] ȅȄǾǽǿȈȜȏșȎȜ ȋȏ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, Ȋǽ-
Ţš ūŧaųŜ, Ť3 ŨŤ1ŧŪŭŮŤ ƈŮŹŴeũƁz ūŬŤųŜŵašŮŭz. ń# ŞŶ ȎȏȋȈșȇȋ ȅ ȌȋȀȍȐȃǽȂȏȎȜ ǿ ȌȈǽȔ. ǥ ȎȋȋǾȍǽȄȊȋ ȉȂȍȂ ȎȂȀȋ
ŭŤ1űŶ ƈŦŪŭũżŞŶ ŭŪ ŭŨŤŬeũƁšŨŶ, Ť3 ŭŮŬŜŠaŮšŧũŪŭŮŸ Şŭź2 ȌȈǽȔǽ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȉȅȈȋȎȏș ȐȏȂȕȂȊȅȜ; ȅ ȂȎȈȅ Ȍȍȅ Țȏȋȉ ȐȇȍȂ-
ūŬšŮŞŪŬsšŮŶ ŠůŴŤ2. ȌȅȏȎȜ ǿ ȎȉȅȍȂȊȅȅ, ȏȋ ȌȋȈȊȋȎȏșț ȌȍȂȋǾȍǽȄȅȏ ȅ ȎȏȍǽȎȏȊȐț
(Ɵƚ ƛƌƓƒƟƔƕƧ) ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǯȍȅ ȀȈǽǿȘ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȂȍȁȓǽ
__________________________________________________

ĿŧŜŞA Ş7. ǠȈǽǿǽ 2.


Ł#şŠA ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũũŪŭŮŸ ƈŨA ŝyŠšŮŶ ŮŬ0ťŭŮŞšũũŜ, ūŬš- ǧȋȀȁǽ ȂȁȅȊȎȏǿȋ Ȑȉǽ ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ ȏȍȋȅȔȊȘȉ, ȋȎȏǽǿǽȜȎș
ŝŷŞaźŵŤ ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũũŜ: ŮŪşŠA ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŭz ŭŶ ŝGŪũŜ- ȂȁȅȊȘȉ, ȋȊȋ ȎȋȔȂȏǽȂȏȎȜ Ȏ ȂȁȅȊȎȏǿȋȉ ǞȋȀȋȊǽȔǽȈșȊȋȆ ǯȍȋ-
ųaŧũŪź ŮŬbųšŭŦŪź ſ3ŠŤ1ũŤŲšź, ŞŭsŦŶ ţŜŦŧźųŤ1ŞŴŤ ūŬeŧšŭŮŤ ȅȓȘ, ȌȍȂȀȍǽȁȅǿ ȁȋȎȏȐȌ ǿȎȜȇȋȉȐ ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅț ȅ Ȏȏǽǿ ȌȍȂ-
Şű0ŠŶ, Ť3 ūŬšŞhŴš ŝhŞŴŤ ūŧ0ŮŤ, Ť3 ŨjŬŜ, Ť3 ŨƁŬŪŠšŬŢŤ1Ůš- ǿȘȕȂ ȌȈȋȏȅ, ȉȣȍǽ ȅ ȉȣȍȋȁȂȍȃȓǽ. ǥ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ, ȌȋȈȊȋ-
Ȏȏșț ȅȄǾǽǿȅǿȕȅȎș ȋȏ ȅȒ Ȓǿǽȏȋȇ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ Ȏǽȉȋȉ ȎȂǾȂ ȅ
ŧz. ń# ŮaŦw ±Ţš t ũŤ1űŶ ŞŤ1ũŶ Şŭštũź1ŠŶ Ť3ţŝŹŢaŞŴŤ, ŞŶ
ǿ ǞȋȀȂ, ȊǽȎȈǽȃȁǽȜȎș ǿ ȌȋȈȊȋȆ ȉȂȍȂ ȁȋ ȏȂȒ Ȍȋȍ, Ȍȋȇǽ ȌȍȂ-
ŭaŨŪť ŭšŝE ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŝţ7Ź, Ť3ŭŮŪųaźŵŜşwŭz Ť3ţŞũyŮŬŸůŠů ǾȘǿǽȂȏ ȏǽȇȋǿȘȉ — ȅȎȏȋȔǽțȖȅȉ ȅȄȊȐȏȍȅ ȎȂǾȜ ȁȐȒȋǿȊȋȂ
Š¦0ŞũŜşw ŬaŠŪŞŜũƁz ũŜŭŧŜŢŠaźŵŤŭz, Š0ũŠšŢš ŮŜŦŪŞA ȈȅȇȋǿǽȊȅȂ. ǝ ȏȍȋȅȔȊȘȉ ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ ȂȁȅȊȎȏǿȋ Ȑȉǽ, ȌȍȂǾȘ-
ŝyŠšŮŶ. ĽŷŞašŮŶ Ţš ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũũŪŭŮŸ ƈŨA ŮŬ0ťŭŮŞšũũŜ ǿǽȜ ȂȁȅȊȘȉ, ǿ ȂȀȋ (ȏ. Ȃ. Ȑȉǽ) ȋǾȍǽȖȂȊȅȅ ȇ ȎȂǾȂ ȅ ǿȋȎȒȋȃ-
ūŬšŝŷŞaźŵŤ ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũũŜ, ŦŶ ŭaŨŪť ŭšŝĮ ƅŝŬŜŵeũƁšŨŶ, ȁȂȊȅȅ ȔȂȍȂȄ ȎȂǾȜ ȇ ǞȋȀȐ. ǫǾȍǽȖȂȊȅȂ ȃȂ Ȑȉǽ ȇ ȎȂǾȂ ȂȎȏș
Ť3 ŭaŨŪź ŭŪŝ0ź ŞŪŭű0ŠŤŮŶ ŦŪ ŝGů. ķŝŬŜŵeũƁš Ţš ƈŨA ŦŶ ǾȈțȁȂȊȅȂ [ȅȉ] ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ, ǽ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȂ ȂȀȋ ȇ ǞȋȀȐ
ŭšŝĮ, ŭŜŨŜşw2 ŭšŝE ŝŧźŠeũƁš ſ4ŭŮŸ. ľŪŭű0ŠŶ Ţš ſ3şw2 Ť4Ţš ŦŪ ǿȊǽȔǽȈȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ȔȂȍȂȄ ȉȋȈȅȏǿȐ — ȅ ȌȍȅȔȂȉ ȔȂȍȂȄ
ȉȋȈȅȏǿȐ, ȌȍȅȈȂȌȅǿȕȐțȎȜ [ȇ ȊȂȉȐ], ǽ ȅȊȋȀȁǽ — ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ
ŝGů, ŨlŤ1ŮŞŪź u5ŝŪ ŠżťŭŮŞůšŮŭz ŞŶ ũŜųaŧŹ, ŨlŤ1ŮŞŪź Ţš
— ȅ ȔȂȍȂȄ ȏǽȇȐț, ȇȋȏȋȍǽȜ ȎȏǽȈǽ ǾȋȈȂȂ ȌȍȋȁȋȈȃȅȏȂȈșȊȋȆ,
ŭŪŝŬaũũŪź, nŝŪşŠa Ţš Ť3 ūŬŪŭŮŬaũŴšź, ſ4Ţš Ť3 ŮŬyŠũŴš
Ȕȏȋ ȊȂǿȘȊȋȎȅȉȋ ȏȜȃȂȈȂȂ. Ǫȋ ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȎȏȋȆȇȅȉ
ſ4ŭŮŸ. İŵš ŧŤ Ţš ūŬšŮšŬūŹŞašŮŶ ŦŮŪ2 ŞŶ ŭeŨŶ ƈŨA ŭŞŤ1- ǿ Țȏȋȉ ȎȋǾȅȍǽȊȅȅ (ȎǿȂȍȏȘǿǽȊȅȅ) Ȑȉǽ ȅ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȅ ȇ Ǟȋ-
ŮƁŤ, Ť3 ſ4Ţš ŦŶ ŝGů şŪŬŹūŬŪŭŮeŬŮƁŤ, ũyŢŠšź ŦŬżūŦŪź ŨũŪ- ȀȐ, ȍȂȕȅȏȂȈșȊȘȉ ȐȎȅȈȅȂȉ ȎȏȅȎȇȅǿǽȜ ȐȁȋǾȋȌȍȋȒȋȁȅȉȋȎȏș
şŪű0ŠũŪŭŮŸ ŨhŭŧŤ ŞŪŭŮzşaz ŭŞŪšS, ƇŨũŹ ūŬŤŝŧŤŢašŮ- ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȍǽȎȎȐȁȇǽ [ȁȈȜ ȁȐȍȊȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ], ȏȋ ȐȉȎȏ-
ŭz ŦŪ ŝGů, Ť3 ūŪŧůųašŮŶ ũšŤţŬšųſ1ũũŜz, Ť3 ŞŦůŴašŮŶ ŝyŠů- ǿȂȊȊȋ ȌȍȅǾȈȅȃǽȂȏȎȜ ȇ ǞȋȀȐ, ȋǾȍȂȏǽȂȏ ȊȂȎȇǽȄǽȊȊȘȂ [ǾȈǽ-
ŵŜşw ŞżŦŜ, Ť3 ƅŵůŵeũƁšŨŶ ƇŨũŷŨŶ ūŪţũŜŞašŮŶ, ƆŦw Ȁǽ], ȅȄǿȂȁȘǿǽȂȏ [ǾȈǽȃȂȊȎȏǿȋ] ǾȐȁȐȖȂȀȋ ǿȂȇǽ ȅ ȁȐȒȋǿȊȘȉ
ŝlşŶ şDŸ, ƆŦŪŢš Ť3 pŜŧŨŪūżŞšŲŶ şlšŮŶ: ŞŦůŭŤ1Ůš Ť3 ŞŤ1ŠŤ- ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȌȋȄȊǽȞȏ, Ȕȏȋ ǾȈǽȀ ǠȋȎȌȋȁș — ȏȋȔȊȋ ȏǽȇ, ȇǽȇ ȅ
ǬȎǽȈȉȋȌȂǿȂȓ Ȁȋǿȋȍȅȏ: «ǟȇȐȎȅȏȂ ȅ ȐǿȅȁȅȏȂ, Ȝȇȋ ǾȈǽȀ ǠȋȎ-
Ůš ƆŦw ŝlşŶ şDŸ. Ł$Ţš Ƈŝw ŮŬ0ťŭŮŞšũũŪŭŮŸ ƅŝŬŹŭŮŤ2
Ȍȋȁș!» (ǬȎ. 33, 9). ǥȏǽȇ, Ȏ ȋȁȊȋȆ ȎȏȋȍȋȊȘ, ȋǾȍȂȎȏȅ ȂȁȅȊȘȆ
ƈŨY, ŮŪŨyŢŠš ſ3ŠŤ1ũŪŨů, ŝŧźŠyŵů Ť3 ŝŧźŠyŵůŭz, Ť3 ŨŪ- Ȑȉ — ȋȁȅȊ ȅ ȏȋȏ ȃȂ — ȏȍȋȅȔȊȘȉ: ǾȈțȁȐȖȅȉ [ȎȂǾȜ Ȏǽȉȋ-
ŧsŵůŭz ŭŪ ŝŧźŠeũƁšŨŶ, ũeşŧŤ ũšůŠ0ŝũŪ ſ4ŭŮŸ. Ɗ ſ4Ţš Š0ŧ- Ȁȋ] ȅ ȎȋǾȈțȁǽȂȉȘȉ, ȅ ȉȋȈȜȖȅȉȎȜ Ȍȍȅ ȎȋǾȈțȁȂȊȅȅ, Ȍȋ-
şŪ ŞŬeŨz ŞŶ ŭeŨŶ ƈŭŮŬŪeũƁŤ ūŪŮšŬūżŮŤ ŬŜŢŠaŮšŧũŹŨŶ ȃǽȈȐȆ, ȊȂ ȎȏȋȈș ȏȜȃȇȋ, Ȋȋ, Ȏ ȁȍȐȀȋȆ — ȌȍȂǾȘȏș ȁȋȈȀȋȂ
ŮaťũŷűŶ, ƀŹŧw2 ũšůŠ0ŝũŹťŴš ſ4ŭŮŸ. ľŭsŦŶ ŝŪ ŮŬyŠŶ ǿȍȂȉȜ ȊȂȌȍȂȇȈȋȊȊȘȉ ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȋȎȏȋȜȊȅȅ, ȌȋȍȋȃȁǽțȖȂȉ
Ť3ũhz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, ŨaŧŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŭŮšŬūŤ1ŨŹťŴŶ, ŭŬŜŞ- ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȂ [ǾȈǽȀǽ], ǿ ǿȘȎȕȂȆ ȎȏȂȌȂȊȅ ȏȜȀȋȎȏȊȋ. ǟȂȁș
ũsšŨŸ ŦŶ ŭšŨY. ŎżŨŢš Ť3 Ũũ0ţŤ ŦŶ ŨlŤ1ŮŞšũũŷz ŠŪŝŬŪ- ǿȎȜȇȅȆ ȏȍȐȁ [Ȍȋ ȎȏȜȃǽȊȅț] ȅȊȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȉǽȈ ȅ ȈȂȀ-
ȔǽȆȕȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȌȂȍȂȊȋȎȅȉ Ȍȋ ȎȍǽǿȊȂȊȅț Ȏ ȁǽȊȊȘȉ. ǟȋȏ
ŠżŮšŧŤ ƈŮŹŭũeũũŪŭŮŤ tŬeŦŴšŭz, ūŬŪŭŮŬaũŭŮŞŜ ŠŜŬŪ-
ȌȋȔȂȉȐ ȉȊȋȀȅȂ, ȋȏȎȏȐȌȅǿȕȅȎș ǿȎȈȂȁȎȏǿȅȂ ȏȍȐȁȊȋȁȋȎȏȐȌ-
ŞaũƁť ũš ūŪŧůųaźŮŶ. ʼnŪ ŮšŬūsŵŤűŶ, ŝHŧŴŜ ţŜŭŮůūŧſ1-
ȊȋȎȏȅ ȎȂȆ ȉȋȈȅȏǿȂȊȊȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȊȂ ȁȋȎȏȅȀǽțȏ ȋǾȅ-
ũƁz ŝ9eŭŮŞſũũŜ ūŪŠ8eŨŧźŮŶ. ń# ūŬšũŪŭ‰ŵŜ Ť3 ūŪŨaŧů ŞŪţ- ȈȅȜ ȁǽȍȋǿǽȊȅȆ; Ȋȋ ȏȂȒ, ȇȏȋ ȌȍȂȏȂȍȌȂǿǽȂȏ [ǿȎȂ ȏȍȐȁȊȋȎȏȅ],
ũŪŭ‰ŵŜ, ŭŪ ŭŧaŠŪŭŮƁź ũŜ ūŬſ1Šũzz ūŬŪŞŪţŞ0ŠzŮŶ, ƈŭūż- ǾȋȈȂȂ ȉȋȀȐȖȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȁȂȈǽțȏ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜ Ǟȋȃȅȅ — ȅ,
ŴũŴŶ [ūyŮŸ] ũšůŠŪŝŪůŭūżŴũŷť ŮŞŪŬ‰ŵŜ:  žşGŧŭŦů, ȅȎȌȘȏȘǿǽȜ [ȏǽȇȋǿȘȒ] ȅ ȌȋȁȁȂȍȃȅǿǽȜ, ȌȋǾȐȃȁǽțȏ Ȏ ȍǽȁȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǯȍȅ ȀȈǽǿȘ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȂȍȁȓǽ
__________________________________________________

ƆŦŪŢš ŬšŵŤ2, ŞŧŜş†źŵŜ ūŬŤŧŤ1ųũŪŭŮŸ, ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 ũaŴš ŭŶ Ȏȏȅț [ȁǿȅȀǽȏșȎȜ] ȁǽȈșȕȂ, ȁȂȈǽȜ ȏȍȐȁȊȋȁȋȎȏȅȃȅȉȐț [ȁȋǾ-
ȍȋȁȂȏȂȈș] ǾȋȈȂȂ ȁȂȆȎȏǿȂȊȊȋȆ, ȅ ǿȈǽȀǽȜ, ȏǽȇ ȎȇǽȄǽȏș, ǿ ȂȎ-
ŭyŵŤŨŤ ūŬšŞhŴš ſ3ŭŮšŭŮŞA ūŬšŝŷŞaŮŤ ƈŦŬŹūŧsźŮŶ, ūŪ
ȏȂȎȏǿȋ ȊǽȕȂ ǽȊȀȂȈșȎȇȋȂ ȐȉȂȊȅȂ, ȁȂȈǽțȏ ȁȈȜ ȎȂȀȋ [ȂȎȏȂȎȏ-
ŬšųeũũŪŨů t ūŬbŬ0ŦŜ, ƆŦw, ŮšŬūsŵƁŤ, ƅŦŬŷŧaŮŹźŮŶ Ť3ţ- ǿǽ] ǿȋȄȉȋȃȊȘȉ ȎȋȋǾȖǽȏșȎȜ Ȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȌȍȂǿȘȕȂ ȂȎȏȂȎȏǿǽ,
ŨŹũsŮŶ ŦŬżūŪŭŮŸ. ȎȋȀȈǽȎȊȋ ȍȂȔȂȊȊȋȉȐ ȔȍȂȄ Ȍȍȋȍȋȇǽ: «ǪǽȁȂțȖȅȂȎȜ ȌȋȁȊȅ-
ȉȐȏ ȇȍȘȈșȜ, ȋǾȊȋǿȜȏȎȜ ǿ ȎȅȈȂ...» (Ȏȍ.: ǥȎ. 40, 31).

ĿŧŜŞA G. ǠȈǽǿǽ 3.
ĹŨŶ ũŜŬŤŲašŮŭz Ť3 ŠżťŭŮŞŪ ƈŨA, ū0Ũŷŭŧŷ ŭŪŭŮŜŞ- ǰȉȋȉ ȊǽȄȘǿǽȂȏȎȜ ȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏș Ȑȉǽ, ȎȋȎȏȋȜȖǽȜ ǿ
ŧsšŨŪ Ť3 ŬŜţůŨżũŨŤ. ĹŨŶ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŠżťŭŮŞůźŵŜz ŭƁS ŭŤ1- ȌȋȉȘȎȈǽȒ ȅ ȍǽȄȉȘȕȈȂȊȅȜȒ; ȇȍȋȉȂ ȏȋȀȋ, Ȑȉ — ȎȅȈǽ, Ȍȍȋ-
ŧŜ, ƆŢš Ť3 ŭeŬŠŲš ũŜŬŤŲašŮŭz t ūŤŭaũƁz. ŋŪ Ŧ0šť ŭŞ0ťŭŮ- ȅȄǿȋȁȜȖǽȜ (ƐƘƐƜƎƐƊ) ȅȒ, ȇȋȏȋȍȐț ǬȅȎǽȊȅȂ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȎȂȍȁ-
ȓȂȉ. ǟ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȅȅ Ȏ ȚȏȋȆ [ȎȅȈȋȆ], ǿǽȃȊȂȆȕȂȆ ȅȄ ȊǽȕȅȒ
ŞšũũŹťŴšť ŭyŵšť ±Ţš ŞŶ ũaŭŶ ŭŤ1ŧŶ, ŭŧŪŞeŭũŜ ſ4ŭŮŸ ƆŢš
ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȒ ȎȅȈ, ȍǽȄȐȉȊǽ (ƖƚƎƔƕџ) Ȋǽȕǽ ȁȐȕǽ — ȅȈȅ, ǿȂȍ-
ŞŶ ũaŭŶ ŠůŴA. ŀżťŭŮŞƁš u5ŝŪ ƈŨA ſ4Ţš ŞŶ ū0ŨŷŭŧŹűŶ ȊȂȂ, ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏș Ȑȉǽ, [ȎȋȎȏȋȜȖǽȜ] ǿ ȌȋȉȘȎȈǽȒ (ƖƚƎƔƞ-
ƈūŬŜţŠũŤ1ŞŴŤűŭz ŞŶ ŨlŤ1ŮŞŹ, Ť3 ūaųšŢš ſ3ŠŤũŪū0Ũŷŭŧšũ- ƗƚһƝ), [ȇȋȏȋȍǽȜ] Ȑ ȌȍȋǿȋȁȜȖȅȒ ǿȍȂȉȜ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȅ ȌȍȂ-
ũŹť ŝŷŞašŮŶ, Ť3 ƅųŤŵašŮŭz ƈŠ0ŝũŹ: ŭŤ1ŧŜ Ţš ŬŜŢŠaź- ȅȉȐȖȂȎȏǿȂȊȊȋ ǿ ȋȁȊȋȎȈȋȃȊȋȆ, ȈȂȀȇȋ ȐȎȌȋȇǽȅǿǽȂȏȎȜ ȅ
ŵŜz ŭƁE, ũš ŝŷ2 ƅųŤ1ŭŮŤŧŜŭz, žŵš ũš Ť3 Ť3ũŷ6z ŠůŴſ1Şũŷz ȋȔȅȖǽȂȏȎȜ, ȏȋȀȁǽ ȇǽȇ ȌȋȍȋȃȁǽțȖǽȜ ȂȂ ȎȅȈǽ (ȌȋȏȂȊȓȅȜ,
ƏƨƘƌƗƔƝ) ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȋȔȅȎȏȅȏșȎȜ, ȂȎȈȅ ȊȂ [ȋȔȅȎȏȜȏȎȜ] ȅ ǿȎȂ
ŭŤ6ŧŷ Şŭ‰. ń$ŝŪ ſ3ŠŤ1ũŜ ſ4ŭŮŸ ŨũŪşŪŭŤ1ŧũŜ ŠůŴA. ķŭŦŞšŬ-
ȌȍȋȔȅȂ ȎȅȈȘ ȁȐȕȅ. ǥǾȋ ȁȐȕǽ — ȂȁȅȊȋȂ ȃȅǿȋȂ ȎȐȖȂȎȏǿȋ
ũsšŮŭz u5ŝŪ ŞŭS, ƀŧ0ŝŹ ŞŶ ũeť ŝhŞŴšť t ŦŜŦŪŞhzŧŤŝŪ Ȏȋ ȉȊȋȀȅȉȅ ȎȅȈǽȉȅ. ǟȋȏ ȌȋȔȂȉȐ ȅ ȋȎȇǿȂȍȊȜȂȏȎȜ ȋȊǽ ȓȂȈȅ-
ŭyŵŤűŶ ŞŶ ũeť ŭŤ1ŧŶ, ūŬŤwŝŵaźŮŝŪŭz Şŭ‰ ſ3ŠŤ1ũŹť ſ3ŠŤ1ũ- ȇȋȉ: [ȇȋȀȁǽ] ȄǽȍȋȁȅȏȎȜ ȄȈȋ ȋȏ ȇǽȇȋȆ ǾȘ ȏȋ Ȋȅ ǾȘȈȋ ȅȄ ȂȂ
ŭŮŞšũũŪŭŮƁź ŠůŴŤ2. Ɗ ūŪũeŢš ŦazŢŠŪ Ť3ţ8 ŭŤ1ŧŶ ŬŜţŧŤ1ųũŪ ȎȅȈ, [ȏȋ] ȅ ǿȎȂ [ȋȎȏǽȈșȊȘȂ] ȎȋȔȂȏǽțȏȎȜ Ȏ ȚȏȋȆ ȋȁȊȋȆ [Ȏȅ-
ūŪŠŜeŮŶ ŠżťŭŮŞŪ, Ũ0ŵũŪ ſ4ŭŮŸ ūŬŤŧŹŢaũƁšŨŶ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ȈȋȆ] ǿǿȅȁȐ ȂȁȅȊȎȏǿǽ ȁȐȕȅ. ǝ ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȇǽȃȁȋȆ ȅȄ ȎȅȈ
ȎȋȌȐȏȎȏǿȐȂȏ ȎǿȋȂ, ȋȎȋǾȋȂ ȁȂȆȎȏǿȅȂ, [ȏȋ] ǿȋȄȉȋȃȊȋ ǾȈǽȀȋ-
ŦŪšŨyŧŤŝŪ ƅųŤ1ŭŮŤŮŤŭz ũŜ ŞŬeŨz ŠżťŭŮŞů: ũŪ ũE ţŜ ŭƁE Ť3
ȁǽȍȜ ȌȍȅȈȂȃǽȊȅț ȋȔȅȎȏȅȏș Ȋǽ ǿȍȂȉȜ ȁȂȆȎȏǿȅȂ ȇǽȇȋȆ-ȈȅǾȋ
ŭŤ1ŧŜ ŝyŠšŮŶ ųŤŭŮA. ŋŬŤwŝŵaźŵŤŭz ŝŪ Ť3ũŷ6ŨŶ, ūaųš ŝh- ȋȁȊȋȆ [ȅȄ ȎȅȈ]; Ȋȋ ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȚȏȋȉȐ Ȏǽȉǽ ȁǽȊȊǽȜ ȎȅȈǽ ȊȂ
ŧŜ ŝŷ ũšųŤ1ŭŮŜ, ũeŢšŧŤ ųŤŭŮA. ŎżŨŢš ūŬŤŧŹŢaũƁšŨŶ ȎȏǽȊȂȏ ȔȅȎȏȋȆ: ǿȂȁș, ȎȋȋǾȖǽȜȎș Ȏȋ [ǿȎȂȉȅ] ȋȎȏǽȈșȊȘȉȅ
ŨlŤ1ŮŞŷ ƅųŤ1ŭŮŤŞŷť ŠżťŭŮŞŪ ƈŨA, Ť3 ūŬŪŭŞŹŵeũŶ ŝŷŞŶ [ȎȅȈǽȉȅ], ȋȊǽ ȎȇȋȍȂȂ ȌȍȂǾȐȁȂȏ ȊȂȋȔȅȖȂȊȊȋȆ, ȊȂȃȂȈȅ ȔȅȎ-
ŨżŬũŹ, ũeŢšŧŤ ŭŞżŮŪŨŶ ŬaţůŨŜ, Ť3ŧŤ2 Ť3 ƇŨũŷŨŶ ƅŭƁs- ȏȋȆ. ǮȏǽȈȋ ǾȘȏș, ȏȋȏ, ȇȏȋ ȋȔȅȎȏȅȈ — ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȐȎȂȍȁȅț ǿ
ȉȋȈȅȏǿȂ — ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏș Ȑȉǽ, ȅ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȊȘȉ [ȎȏǽȊȋ-
ũƁšŨŶ, žŵš ŭšşw2 ŬaŠŤ ƅųŤŵeũŜ ŝhŮŤ ŭšŝE ŞŪţũšūŵyšŮŶ,
ǿȅȏȎȜ] ǿ ȉȂȍȐ [ȔȅȎȏȋȏȘ ȎǿȋȂȆ] — ȅȈȅ ȎǿȂȏȋȉ ȄȊǽȊȅȜ, ȅȈȅ
ūŬšŧŵašŮŭz, ŧşjť ũŜ ŭšŝE, Ť3 ŨũżũƁšŨŶ ŭŤ1ŨŶ ūŬšŧŵaŮŤ ȃȂ [ȎǿȂȍȒ ȏȋȀȋ] ȅ ȐȉȊȘȉ ȋȄǽȍȂȊȅȂȉ (ȏ. Ȃ. ȎǿȂȏȋȉ Ǟȋȃȅȅȉ).
ūŬŤ1ŭũw ūŪŦůŴaźŵšŨůŭz ŠŞeŬŸ tŞšŬţašŮŶ ũŜ ŭšŝE ŞŤ- Ǫȋ ȂȎȈȅ ȅȄ-Ȅǽ ȚȏȋȀȋ ȎȋȔȏȂȏ ȎȂǾȜ ȋȔȅȖȂȊȊȘȉ, [ȏȋ] ǿȌǽȁȂȏ ǿ
ŧŤ1Ŧů. İŵš ŧŤ Ţš ŝŷ ŞżŠŷť ŭŞŪź2 ŭšŬŠeųũůź ũšųŤŭŮŪŮY ũš ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȂ, ȌȍȋȅȄȊȋȎȜ Ȉȋȃș Ȍȍȋȏȅǿ ȎǽȉȋȀȋ ȎȂǾȜ, ȅ,
ŞŪţũeŭŧŭz ƅ ƈŨżŬšũũŹť ƉũŹť ųŤŭŮŪŮĮ, ūŪŨ0ŵũŤŲů [ȁǿȅȃȅȉȘȆ] ȎǽȉȋȉȊȂȊȅȂȉ, ȋȏȇȍȋȂȏ [ȎȂǾȂ ȃȂ], ȎȅȈȜȖȂȉȐȎȜ
ǿȌǽȎȏș ǿ [ȎȅȂ] ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȂ Ȋǽ ǿȂȇȅ ǿȂȔȊȘȂ, ȕȅȍȋȇȐț
ƈūŪŮŬšŝŧsz ŮY, ŮŪ2 Ť3 Ť3ũhűŶ ŠůŴeŞũŷűŶ ŭŤ1ŧŶ ũšųŤŭŮŪŮY
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǯȍȅ ȀȈǽǿȘ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȔȅȎȏȋȏȂ ȎȂȍȁȓǽ
__________________________________________________

ųŤ1ŭŮŹš ţŬŤ1ŮŶ, Ť3 ūŬšŠ8ůŭūŹŞašŮŶ ŞŪ ŭŨŤŬeũƁš, Ť3 ūŬŤŧŜşa- ȁǿȂȍș, [ȐǿȋȁȜȖȐț] ȋȏ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȋȊ ǿȂȁǽȂȏ ȊȂ-
šŮŶ ŦŶ ūŧaųů. ń# ūŬŤŧŤ6ųũŜ Ť3ţ8wŝŬŹŮašŮŶ ŞŬŜųšŞ†ũƁz Ŧ0- ȔȅȎȏȋȏȐ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȎȂȍȁȓǽ, [ȏȋ] ȌȐȎȏș ȊȂ ȇȅȔȅȏȎȜ ȏȋȆ
šťŢŠŪ ŭŤ1ŧŶ ŠůŴeŞũŹť. ŀŹsũƁšŨŶ Ƈŝw, ŠżzŮšŧŸũŪŭŮŸ: — [ǿȂȎșȉǽ] ȐȉȂȍȂȊȊȋȆ — ȂȀȋ ȔȅȎȏȋȏȋȆ; [ȅ ǿȋȏ ȐȃȂ], ȌȋȈș-
ȄȐȜȎș ȋȊȋȆ ȇǽȇ ȌȋȉȋȖȊȅȇȋȉ, [ȋȊ] ȋȏȔȂȏȈȅǿȂȂ ǿȅȁȅȏ ȊȂ-
ŬaţůŨŪŨŶ Ţš, ŬŜţůŨŹŞaŮšŧũŪŭŮŸ: ŨlŤ1ŮŞŪź Ţš, ţŬŤ1-
ȔȅȎȏȋȏȐ ȅ ȁȍȐȀȅȒ ȁȐȕȂǿȊȘȒ ȎȅȈ, ȌȍȂȐȎȌȂǿǽȂȏ ǿ ȎȉȅȍȂȊȅȅ,
ŮšŧũŪŭŮŸ ƅųŤŵaz ŭŞŪź2. ń# ŭŤ1ŨŤ ŞŶ ŭŪŞšŬŴeũũůź ŭeŬŠŲŜ
ȌȍȅǾǽǿȈȜȂȏ ǿ ȌȈǽȔȂ ȅ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐțȖȂȂ ȋȏȘȎȇȅǿǽȂȏ ǿȍǽȔȂ-
Ť3 ƈŨA, Ť3 Ť4ŭŮŤũũůź Ť3 ūŬšŝŷŞaŮšŧũŹťŴůź ŠŪŭŮŤţašŮŶ ǿǽȊȅȂ ȁȈȜ ȇǽȃȁȋȆ ȅȄ ȎȅȈ ȁȐȕȅ: ȁȂȜȏȂȈșȊȐț — ȁȂȜȏȂȈș-
ųŤŭŮŪŮY: ƆŢš ũš ŝŷ2 ŨŪşŧA ŝhŮŤ ŦŪŨY, Ů0ųƁź ŭyŵŤŨŶ ŞŶ ȊȘȉ, ȌȋȄȊǽǿǽȏȂȈșȊȐț — ȌȋȄȊǽȊȅȂȉ, ǽ ȉȋȈȅȏǿȋȆ — Ȏȋ-
ŠŹsũƁŤ ŭŪŞšŬŴeũŭŮŞŪŨŶ, Ť3 ūŬšŝŷŞaŮšŧũŷŨŶ ƈŦŪŭũż- ȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȐț ȎȅȈȐ. ǥ ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȅȉ ǿȎȏȐȌǽȂȏ ǿ ȎȋǿȂȍȕȂȊ-
ũƁšŨŶ, ŞŤŠżũƁšŨŶ Ţš Ť3 ŭyŵšź ŞŶ ŞŤŠżũƁŤ ŨlŤ1ŮŞŪź. ȊȐț, ȅȎȏȅȊȊȐț ȅ ȊȂȇȋȈȂǾȅȉȂȆȕȐț ȔȅȎȏȋȏȐ ȎȂȍȁȓǽ ȅ Ȑȉǽ,
ȇȋȏȋȍǽȜ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȄǽȍȋȁȅȈǽȎș ǾȘ Ȋȅ ǿ ȇȋȉ, ȂȎȈȅ ǾȘ ȊȂ
[ȎȏȜȃǽȈǽȎș] ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋȉ ǿ ȁȂȈǽȒ, ȎȏȋȆȇȅȉ ȎȋȇȍȐȕȂȊȅ-
Ȃȉ, ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ ȅ [ȏǿȋȍȅȉȋȆ] ǿ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȅ ȉȋȈȅȏǿȋȆ.ō™Ūş0ŬŭŦƁť ŭŞŤ1ŮŪŦŶ ƅ ŭŵ7eũũŹ ĮĿŜŏŋŀŋōŎŇŅņ ŏŋʼnŋŎ ĝ ĢěĴģĭĮ ĬĝĺĴĠĨĨĩ-
ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůźŵŤűŶ, ŮżűŶ ŬaŠŤ, Ť5Ţš t ŭŞŪšşw2 ĜĠĢħĩĦĝĬĭĝĮĹĴģİ, Īīĩĭģĝ ĭĠİ, ĥĭĩ, ĨĠ ģħĠĺ ĩĪĶ-
ũšŤŭŦyŭŮŞŜ Ť3 ũšūŪŦ0ŬŭŮŞŜ ŦŪ ŭ™ŷ6ŨŶ, tŨeŵůŮŶ ĭě, ĨĠ ĝĠīĺ ĬĝĺĭĶħ, ĩĭĝĠīĞěĠĭ ĨĠĩĪģĬĮĠħĶĠ ĭěģĨ-
ŮaŤũŭŮŞſũũŜz Š¦Ŝ ŠBťŭŮŞŜ, ŧyųŴŤŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ĬĭĝĠĨĨĶĠ ğĠĤĬĭĝĩĝěĨģĺ (ĸĨĠīĞģģ) ÿĮİě, ĥĩĭĩīĶĠ
ŞŶ ŢŤŞyŵŤűŶ ūŪ Š¦ů ŠżťŭŮŞůſŨŜz, Ť3 Šżŧŷ ğĠĤĬĭĝĮĹĭ ĝ ġģĝĮĴģİ Īĩ ÿĮİĮ ģ ĩĜĨěīĮġģĝěĹĭ ĬĠ-
kŞŧsſŨŜz, Ƌ ũš ŭŧŪŞšŭŷ2 ƈŦŜţyſŨŜz. Ĝĺ ğĠĺĭĠĦķĨĩ, ě ĨĠ ğĩĥěĢĶĝěĹĭĬĺ īěĬĬĮġğĠĨģĺħģ.

Ŝ7. ŋŬeŢŠš ŨaŧŜ Ƈŝw ŝšŭżŠŪŞŜũũƁŤ, Ť3 Ɖŝŵš ŞŭżŨŤ 1. ǰȎȏǽȊȋǿȈȂȊȅȜ, Ȃȁǿǽ Ȉȅȕș ȐȎȈȘȕǽȊȊȘȂ ȅ ȐȃȂ ǿȎȂȉȅ
ƈŞżŠŹũũƁŤ, Ť3 ƆŞŹ ūŬŪūŪŞżŠůšŨƁŤ Š0şŨŜŮŤ, ţŜŦ0ũŜ Ť4Ţš ȎȋǿȉȂȎȏȊȋ ȌȍȅȄȊǽȊȊȘȂ ȅ ȋȏȇȍȘȏȋ ǿȋȄǿȂȖǽȂȉȘȂ, ǾȘȈȅ ȏǽ-
ŨwmŭešŨŶ ŝżŴŜ نŤũŭŮŞŜ, ūŬŬb0ŦŤ ſ3ŠŤ1ũŹŨŤ Š¦ŪŨŶ ūŬš- ȅȊȎȏǿǽȉȅ ǩȋȅȎȂȂǿǽ ȄǽȇȋȊǽ, ȅ ȏȋȈșȇȋ Ȍȍȋȍȋȇȅ ȁȐȒȋǿȊȋ
ŠŞŤ6ŠŹũũŜ: ƅŝŹŮŪކũũŜz Ţš ŭ™ŷ6ŨŶ ŝlş†z ŞŶ ŝyŠůŵšŨŶ ȌȍȋȄȍȂǿǽȈȅ ǿ ȊȅȒ. ǫǾȂȏȋǿǽȊȊȘȂ ȃȂ ȎǿȜȏȘȉ ǾȈǽȀǽ ǾȐȁȐȖȂ-
ŞżŲŹ, ŢŤ1ŮšŧŭŮŞŜ ſ4Ţš ūŪ ſ3ŽŧƁź ŭyŮŸ نŤũŭŮŞŜ, Š¦ŪŨŶ Ȁȋ ǿȂȇǽ ȎȐȏș ȏǽȅȊȎȏǿǽ ȃȅȏȂȈșȎȏǿǽ Ȍȋ ǢǿǽȊȀȂȈȅț, ȅ Ȍȍȋ-
ţŬżŮŤ ŭūŪŠ0ŝŧŴŷŨŭz, Ť3 ŭŤ6ŨŶ ŨżŬũŹ ƆŦw ŞŪ ƅŝŬůųeũƁz ȄȍȂǿǽȏș ǿ ȊȅȒ ȁǽȊȋ ȏȂȉ, ȇȏȋ ȐȁȋȎȏȋȅȈȎȜ ȅȉȂȏș ȁȐȒȋǿȊȋȂ
ȄȍȂȊȅȂ, ȅ ǿȅȁȜȏ ȋȊȅ ȅȒ ǿ ȉǽȈȋȆ ȉȂȍȂ, ȇǽȇ ǾȘ ȊȂȇȐț ȔǽȎȏș
ųaŭŮŤ, ŠŜſ1ŨŜ Ţš Ť3 ūŬšŠŞŤ6ŠŤŨŜ. ʼnŪ ƆŦŪŢš žŵš ŝŷ ŦŮŪ2
ȄǽȈȋȀǽ. ǥ ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȁȍȂǿȊȅȆ ȅȐȁȂȆ, ȊȂǾȈǽȀȋ-
ŮŪşŠA t ƂůŠſ1ť ũš ŭŶ ŝlşŪşŪŞżũƁšŨŶ ŭŧhŴŜ ūŬŬb0ŦwŞŶ
ȎȇȈȋȊȊȋ ȎȈȐȕǽȜ Ȍȍȋȍȋȇȋǿ, ȀȋǿȋȍȜȖȅȒ ȋ ǮȈȋǿȂ ȅ ȋ ǡȐȒȂ
şlźŵŤűŶ ŭŧ0ŞŜ Ť3 Š¦Ŝ ŝ9Ɓz, ŭŪūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ Ţš Ť3 ŝhŮŤ Ť3
ǞȋȀǽ ȎȋǿȂȔȊȘȒ ȅ ȌȍȂȁǿȂȔȊȘȒ, ȄǽȀȍǽȁȅȈ ǾȘ Ȑȕȅ, ȁȐȉǽȜ,
ūŬšŠŞBųũŜ, ţŜŮŷŦaŧŶ ŝŷ ƇŴŤ, Ũũsŭz tŬšųſ1ũũŷ ŭŧh- Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȂ ȊȂ ȁȋȄǿȋȈȜȂȏ ǿȊȅȉǽȏș Țȏȅȉ ȎȈȋǿǽȉ, Ȕȏȋ
ŴŜŮŤ ŝlşŪųeŭŮƁšŨŶ şŧaŭŷ, Ť3 Ť3ŭūŪŞżŠŜũũŪŨů ŝlşŪųšŭŮŤ1- ȋȊȅ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔǽȏ ȀȋȈȋȎȐ, ȌȍȅȄȊǽȊȊȋȉȐ Ȑ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅǿȘȒ,
ŞŷŨŤ şŧaŭů ŭŪūŬŪŮŤ6Şũŷ, ƀŹŧw2 ƆŞŹ şlźŵšŨů: şDŸ ŝGŶ ȏȋ ȂȎȏș ȅȄȍȂȇȕȂȉȐ «ǠȋȎȌȋȁș, ǞȋȀ Ȋǽȕ, ǠȋȎȌȋȁș ȂȁȅȊ
ŮŞ0ť, şDŸ ſ3ŠŤ1ũŶ ſ4ŭŮŸ (ŞŮŪŬŪţ. ƀ7. Š7): ŮaŦw Ť3 ũhũŹ ũeşŧŤ ȂȎȏș» (ǟȏȋȍ. 6, 4), ȏǽȇ ȅ ȏȂȌȂȍș ȏȋ ȃȂ ȎǽȉȋȂ ȉȋȃȂȏ ȅȎȌȘ-
ŝŷ ūŪŭŮŬŜŠaŧŶ ŦŮŪ2, ũš ŭŶ ŝlşŪşŪŞżũƁšŨŶ ŭŧhŴŜ نŤũŭŮ- ȏǽȏș ȏȋȏ, ȇȏȋ ǾȂȄ ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȊȅȜ ȎȈȐȕǽȂȏ ȋ ȏǽȅȊȎȏǿǽȒ ȁȐ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

ŞŜ Š¦Ŝ, ſ3ŠŤ1ũŹŨŤ ƈŞBŠŜũũŜz ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŬaŠŤ ƅųŤ- ȒȋǿȊȘȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȋȄȊǽȊȘ Ȉȅȕș ȏȂȉȅ, ȇȏȋ ȋȔȅȖȂȊ ȁȋǾȍȋ-
ŵeũũŷŨŤ. ʼnŪ ƆŦŪŢš ūaŦŤ ūŬšŠŬšųeũƁť ƉũŹűŶ ŭŝhŮƁš, ŭŪ- ȁȂȏȂȈșț. ǥ ȋȌȜȏș ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȏȂ ȌȍȂȁȎȇǽȄǽȊȅȜ
şŧ†ŭũŜ ƆŞũŷŨŶ ūŪŦŜţA ŮŪşŠ†Ŵũzz نŤũŭŮŞŜ, Ť3 ŞżŬů- ȋȎȐȖȂȎȏǿȅȈȅȎș, Ȕȏȋ ǾȘȈȋ ȏȋȀȁǽ ȏǽȆȊȋȆ, ȌȍȅȕȈȋ ǿ ȎȋȀȈǽ-
šŨŶ ũhũŹ ŞŪ nŲ7A Ť3 ŭũ7Ŝ Ť3 ŭ™aşŪ Š¦Ŝ, ŞŶ ŝŢcŮŞŪ2 ŮŬƁ- ȎȅȂ Ȏ ǿȂȖǽȉȅ ȜǿȊȘȉȅ, ȅ ȉȘ ȏȂȌȂȍș ǿȂȍȐȂȉ ǿ ǫȏȓǽ, ǮȘȊǽ ȅ
mūŪŭŮaŭũŪ, ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ſ3ŠŤ1ũŪ, ūŬ0ŭŮŪ, ũšŭŧ0ŢũŪ, ũšŭŪţ- ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ǿ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ǯȍȅȅȌȋȎȏǽȎȊȋȂ, ǿ ȂȁȅȊȐț Ȍȍȅ-
ŠaũũŪ, ũšŞŤ1ŠŤŨŪ, ũšŠŪŨhŭŧšũũŪ: ŮaŦw Ť3 ŝyŠůŵšŨů ŞżŦů ȍȋȁȐ, ȌȍȋȎȏȐț, ȊȂȎȈȋȃȊȐț, ȊȂȎȋȄȁǽȊȊȐț, ȊȂǿȅȁȅȉȐț,
ȊȂȌȋȎȏȅȃȅȉȐț Ȑȉȋȉ, ȏǽȇ ȅ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ
ŞŪ ŞŬšŨšũA ŭŞŪ‰ tŦŬŪŞeũů ŝhŞŴů, ūŪ ũšŤţŬšųeũũŪŨů
ȜǿȈȂȊȅȂȉ ǞȋȀǽ, ȂȁȅȊȋȀȋ ǿ ȏȍȂȒ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȒ ȅȌȋȎȏǽȎȜȒ,
Ť3ţ8zŞŧeũƁź ſ3ŠŤ1ũŜşw ŞŶ ŮŬƁeűŶ ŭŪŞšŬŴeũũŷűŶ v3ūŪŭŮaŭšűŶ
ȋȏȇȍȋȂȏȎȜ ǿ Ȏǿȋȅ Ȏȍȋȇȅ ǾȐȁȐȖȅȆ ǿȂȇ, ȁȈȜ ǿȎȂȒ ȎȏǽȊȂȏ ȜȎ-
ŝGŜ, ŭŪşŧ†ŭũŜ ŞŭBŨŶ Ť3ţ8zŞŧsŮŭz ƆŞũŷŨŶ نŤũŭŮŞŜ.
ȊȘȉ, Ȕȏȋ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȘȂ ǿȂȖȅ ȎȋȀȈǽȎȊȘ Ȏ ȜǿȊȘȉȅ. ǡȋȎ-
Nŝaųš ūŪŠŪŝašŮŶ Ť3 ƉũŪ ŭŨŪŮŬżŮŤ, ƆŦw žŵš ŞŶ ŦŪũŲżűŶ ȏȋȆȊȋ ǿȊȅȉǽȊȅȜ ȅ ȎȈȂȁȐțȖȂȂ: ȌȋȁȋǾȊȋ ȏȋȉȐ, ȇǽȇ ȊȂȌȍȋ-
ţšŨŧŤ2 Ť3 ūŪŭŧżŢŠš Ť3ţ8zŞŤ1ŭz ŮŬƁmūŪŭŮaŭũŪŭŮŸ ŝŢcŮŞA, ȏȅǿȋȍȂȔȅǿȋȎȏș ǯȍȅȅȌȋȎȏǽȎȊȋȎȏȅ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȅ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ
ŭŧ0ŞŪŨŶ ſ3ŠŤũŪũŜųaŧƁz ũŤŦaŦŪŢš ūŪŞŬšŢŠašŨŜ, ũŪ ūŬŬb0ŦŤ ȎȇǽȄǽȊȋ ȋ ȂȁȅȊȋȊǽȔǽȈȅȅ, ȎȏǽȈǽ ȜǿȊȋȆ ȌȋǿȎțȁȐ ȁȋ ȌȍȂȁȂ-
ƉũŹŨŤ Ť3 ūŬeŢŠš ŭŝŷŮƁS Şšŵeť ūŪţũŜŞaŴšŭz, Ť3 ūŪŦŜ- Ȉȋǿ ȄȂȉȈȅ ǿ ȌȋȄȁȊȂȆȕȂȂ ǿȍȂȉȜ, Ȍȍȋȍȋȇȅ ȃȂ ȅ ȁȋ ȋȎȐȖȂȎȏ-
ŬsŞŴŷŨŭz Ť5ŨŶ ŮŪşŠA, ƈŠŪŝŪūŬƁsŮũŜ ŝĮ: ŬaŞũŹŨŶ u5ŝŪ ǿȈȂȊȅȜ ȎȋǾȘȏȅȆ ȄȊǽȈȅ Țȏȋ ȅ ȉȋȀȈȅ ȌȂȍȂȁǽǿǽȏș ȎǿȋȂ ȄȊǽȊȅȂ
ƉŝŬŜţŪŨŶ ũŤŢE ũhũŹ ŭŧŪŞeŭŶ Ť3ŭūŪŞżŠŜũƁz ũšŬŜţůŨŹ- ȏȂȉ, ȇȏȋ ȅȉ ȏȋȀȁǽ ǿȂȍȅȈ, ȍǽǿȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȅ ȊȘȊȂ ȉȘ Ȍȍȅ-
ŞašŨŶ, Ť3 ƆŞŹ ūŬŪūŪŞżŠůšŨŷűŶ, Ť3 ŮaŤũŭŮŞšũũŹ Š¦ŪŨŶ ȊȅȉǽȂȉ ȎȈȋǿǽ ȅȎȌȋǿȂȁȋǿǽȊȅȜ ȅ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȋȏȇȍȘȏȋ ǿȋȄ-
ŠŪŭŮHťũŷŨŶ ūŬŪzŞŧsšŨŷűŶ. ĻŞŤ Ƈŝw, ŭaŨŹŨŶ Ť3ŭŦy- ǿȂȖǽțȏȎȜ, ȅ ȏȂ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȋ, ȁȐȒȋǿȊȋ ȁȂȈǽțȏȎȜ
ŭŪŨŶ ŮŜťũŪũŜůųeũŤ ŭyŵš, ſ3ŧŤ1Ųŷ ŭŮzŢaũƁz Ť3ŨżũƁť, Ť3 ȜȎȊȘȉȅ ȁȈȜ ȁȋȎȏȋȆȊȘȒ. ǫȁȊȅ ȌȋȎǿȜȖȂȊȘ ǿ ȏǽȅȊȎȏǿǽ ȎȋǾ-
ŭŧaŞŷ ųšŧŪŞżųšŭŦƁz, Ť3 ũš Š0ŝŬŷűŶ ŮŹŧeŭũŷűŶ ŭŧŜŭŮeť ȎȏǿȂȊȊȘȉ ȋȌȘȏȋȉ, — Țȏȋ ȏȂ, ȇȏȋ ȍǽȁȅ ǢǿǽȊȀȂȈșȎȇȋȆ ȃȅȄ-
ſ3ŽŧŭŦŜşw ŬaŠŤ tŬšŦ0ŴŜŭz ŢŤŞŪŮA: ũš Ů0ųƁź Ţš, ũŪ Ť3 Ȋȅ ȋȏǿȂȍȀȈȅ ȎȏȜȃǽȊȅȂ ȁȂȊȂȀ, ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȐț ȎȈǽǿȐ ȅ ȊȂ-
tŬšųeũƁš ŭƁE, ūŪŞŤũŪŞeũƁšŨŶ ŦŶ ūŬšŠ8ůŭūżŞŴŷŨŶ ŞŶ Ş0ţ- ȌȍȅȎȏȋȆȊȘȂ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ ȌȈȋȏȅ ȅ ȂȖȂ ȄǽȇȍȂȌȅȈȅ ȎǿȋȂ ȋȏ-
ȍȂȔȂȊȅȂ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ǿȋȕȈȅ ǿ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ ȇ ȌȍȂȐȎȌȂǿȕȅȉ ǿ
ŬŜŭŮŹ Ť4Ţš ūŪ űrŮY Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaŴŜ: ŭ†ŨŹŨŶ ŝŪ ŭšŝĮ Ť3
ǿȋȄȍǽȎȏȂ DzȍȅȎȏȋǿȋȉ; ǾȂȎȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȋ ǿ ȉȋȈȔǽȊȅȅ ǿȊȅȉǽȜ
ŝGŪŞŤ ŝšţŨ0ŧŞƁšŨŶ ŝšţ8 ūŪūšųeũƁz ƈūŬŜţŠũŤ1ŞŴšŭz, Ť3
ȎȂǾȂ ȅ ǞȋȀȐ, ǿ ȔȅȎȏȋȆ ȉȋȈȅȏǿȂ Ȏȏǽǿ ǿȘȕȂ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ ȅ
ŞũŤŨaũƁšŨŶ nūaŭũŷŨŶ, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŪź ųŤ1ŭŮŪź ūŬšŞhŴš ŭšŝE
ȌȍȂǾȘǿǽȜ ǿ ǞȋȀȂ, Ȍȍȅ ȌȋȉȋȖȅ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȋȀȋ, ȌȍȂǿȘ-
ŝhŞŴš, Ť3 ŝhŞŴš ŞŶ ŝţ7Ź ŮaŤũŭŮŞšũũŷŨŶ ſ4Ţš ŦŶ ũšŨY
ȕǽțȖȂȀȋ Ȑȉ ȂȁȅȊȂȊȅȜ Ȏ Ǫȅȉ, ȋȊȅ ȎȏǽȈȅ ȌȍȅȔǽȎȏȊȘ ȏǽȅȊ-
ūŬšŞhŴš ƈŨA ŭŪšŠŤũeũƁšŨŶ, ŮBŨŶ ±Ţš ūŬšŞhŴš ƈŨA Ȏȏǿǽȉ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȊȂȁȋȎȏȐȌȊȘ ȐȉȐ. ǡȍȐȀȅȂ ȃȂ — Ȅǽ ȌȋȔȏȂ-
ŮŜťũŪũŜůųŤ1ŴŜŭz: ƉŞŤ Ţš, şŪŞżũƁšŨŶ ſ4Ţš ŦŶ ŮŜŦwŞhŨŶ ȊȅȂ, ǿȂȍȐ ȅ ȈțǾȋǿș ȇ ȏǽȇȅȉ ȈțȁȜȉ. ǟȋȏ ȏǽȇ ȅ ȉȘ, ǿȊȅȉǽȜ
Ť3 ŞżŬŪź Ť3 ŧźŝ0ŞƁź. ŎaŦw u5ŝŪ Ť3 Ũŷ2 ŠƁoũįŭƁŜ ŞšŧŤ1ŦŜşŪ ȎȈȋǿǽȉ ǿȂȈȅȇȋȀȋ ǡȅȋȊȅȎȅȜ ǿȋ ǿȏȋȍȋȉ ȌȅȎșȉȂ ȇ Ǡǽț ȋ Ǿȋ-
şlźŵŜ ŭŧhŴŜŵš ŞŪ ŞŮŪŬżŨŶ ŦŶ şaƁź ūŪŭŧaũƁŤ, ŝŪşŪŮŞŪ- ȃȂȎȏǿȂȊȊȋȎȏȅ, ǾȋȀȋȊǽȔǽȈȅȅ ȅ ǾȈǽȀȋȊǽȔǽȈȅȅ ȇǽȇ ȋ ǾȋȀȋ-
ŬsŵƁť ŝ9Ɓť ŠaŬŶ ŝŢcŮŞŪ2 Ť3 ŝGŪũŜųaŧƁš Ť3 ŝlşŪũŜųaŧƁš, Ť3 ȏǿȋȍȜȖȂȉ ȁǽȍȂ ǞȋȀǽ, ǿȂȍȅȉ, Ȕȏȋ ǞȋȀ, ȁǽțȖȅȆ ȚȏȐ ǾȈǽȀȋ-
ŝlşŪŠaŮŸ ŭƁź2 ŠŪŭŮHťũŷŨŶ ūŪŠŜź1ŵŷŨŶ ŝGů, ūŬšŞhŴš ȁǽȏș ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ, ȂȎȏș ȌȍȂǿȘȎȕȅȆ ȚȏȋȆ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȎȏȅ,
ŭšşw2 ŝŢcŮŞA ŝhŮŤ, ƈŞŹŬsšŨŭz, ƈŨũŪŢeũƁz ŝŪ ŝGŶ ũš ǿȂȁș ǞȋȀ ȊȂ ȏȂȍȌȅȏ ȉȊȋȀȋȋǾȍǽȄȅȜ ȅ ȏȐȏ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋ
ŮšŬūŤ1ŮŶ, žŵš Ť3 ŠŞA şŧŜş0ŧšŮŶ ŦŮŪ2 ŮaŦw ŝŢcŮŞA. ʼnŪ ȁǿȐȒ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȎȏȜȒ. ǝ ȎǿȜȏȋȆ ǩǽȇȎȅȉ, ȇȋȀȁǽ ȌȅȕȂȏ ȋ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

ŝŪşŪŮŞŪŬsŵůź ŭƁź2 ŝlşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓź ŝ9eŭŮŞšũũŷť ŨaxƁŨŶ ǩȂȈȒȅȎȂȁȂȇȂ, ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȚȏȐ ǾȈǽȀȋȁǽȏș Ǟȋȃȅț ȊȂȏǿǽȍȊȋȆ ȅ
ƅ ŨšŧűƁŭšŠeŲŹ ūŤŴA, ũšŭŪţŠaũũů ŝhŮŤ ŭŪ Ť3ţŬšųeũƁšŨŶ ǿȂȔȊȋ ȎȐȖȂȆ ȅȄ ǿȂȔȊȋ ȎȐȖȂȀȋ ǞȋȀǽ, ǿ ȁȍȐȀȋȉ ȃȂ ȉȂȎȏȂ —
şlšŮŶ, Ť3 ūŬŤ1ŭũw ŭyŵů t ūŬŤ1ŭũw ŭyŵŜşw ŝGŜ, Ť4ũŠŹ Ţš ũŜ ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȘȉ, ȅȌȋȎȏǽȎȊȘȉ ȎǿȂȏȋȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉ,
Ũũ0şŤűŶ ŨżŭŮŹűŶ, ũšŬŪŢŠš1ũŶ ŝhŮŤ ŭŞżŮŶ ŭeť ũŜŬŤ- ȇȋȀȁǽ ȋȊȅ ȎȏǽȊȋǿȜȏȎȜ ȁȋȎȏȋȆȊȘ, ȜǿȈȜȂȏ ȎȂǾȜ, Ȋȋ ǿȋǿȎȂ ȊȂ
ŲašŮŶ, ŠŪŭŮHťũŷŨŶ ŞũšşŠa ŝŷ ŝhŧŤ ŠŪŭŮ0ťũŤ kŞŧsšŨŸ, ȏȋȀȁǽ ǿȋȄȊȅȇǽȂȏ; Țȏȋȏ ȎǿȂȏ ȋȊ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȎǿȂȏȋȉ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊ-
ũŪ ũš ŮŪşŠA ŝŷŞaźŵŶ. ōeť ŭŞżŮŶ ŭeť, Ť3 ŭŞżŮŶ ūŬšũšŤţ- ȊȋȆ ȎȈǽǿȘ ȅ ȔȅȎȏȋȏȋț ǽȊȀȂȈȋǿ. ǟȂȈȅȇȅȆ ȃȂ ǩǽȇǽȍȅȆ Ȋǽ-
ȄȘǿǽȂȏ ȂȀȋ ȌȅȖȂȆ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȘȒ, ȎȈǽǿȋȆ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ
Ŭšųeũũŷz ŭŧaŞŷ, Ť3 žşGſŧŶ ųŤŭŮŪŮY ŝhŮŤ Ť3ŨšũyšŨŶ. ňŜ-
ȌȍȅȍȋȁȘ ȅ ȇȍǽȎȋȏȋȆ ǾȐȁȐȖȂȀȋ ǿȂȇǽ, ȋȀȊȂȉ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ
ŦaŬƁť Ţš ŞšŧŤ1ŦƁť, Ť3 ŝšţŮŹŧeŭũŷűŶ ūŤ1ŵů, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũ-
ȅ ȊȂǾȂȎȊȘȉ, ȎǿȂȏȋȉ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ ȅ ȐȉȎȏǿȂȊȊȘȉ, ȄǽȈȋ-
ũŜşw ſ3ŭŮšŭŮŞA ŭŧaŞů, Ť3 ŝyŠůŵŜşw ŞżŦŜ ŠŪŝŬ0Ůů Ť3 ƉşũŸ
Ȁȋȉ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ (Ǯȉ. 2 ǧȋȍ. 1, 22), ȋȎǿȜȖǽțȖȅȉ ȂȈȂȂȉ
ŝ9eŭŮŞšũŶ Ť3 ũŝ7eŭšũŶ, ŭŞżŮŶ ũšŤţŬšųeũŶ Ť3 ŨhŭŧšũŶ, ȍǽȁȋȎȏȅ (Ǯȉ. ǬȎ. 44, 8).
ƅŝŬůųeũƁš Š¦Ŝ ŭ™Ŝ, ŭ™Ť1ŮšŧšũŶ ŬaŠŪŞŜũƁz ſ3ŧeť. 2. ǬȋȎȂȉȐ, ȇȏȋ ȌȍȅȔȅȎȈȜȂȏ ȇ ȉȂȎȎǽȈȅǽȊǽȉ ȈțȁȂȆ, ȅȉȂ-
Ş7. ń$Ţš u5ŝŪ ŝŪşŪŮŞŪŬsŵůź ŭƁź2 ŝlşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓź ũšŭŪţ- ȊȐțȖȅȒ ȚȏȐ ǾȋȀȋȏǿȋȍȜȖȐț ǾȈǽȀȋȁǽȏș Ǟȋȃȅț ȊȂȎȋȄȁǽȊ-
Šaũũů Ť3 ũšŭŪŮŞŪŬeũũů ŝhŮŤ şlźŵŤűŶ ŭŶ ŨŜŭŭŜŧƁaũŷ ȊȋȆ, ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȋȆ ȅ ȅȌȋȎȏǽȎȊȋȆ, ȅ ȊǽȄȘǿǽȂȏ ȅȒ ȁǿȋȂǾȋȃ-
ŭŪųŤũsšŮŶ Ť3 ŠŞŪŝ0ŢũŤŦŜŨŤ ũŜŬŤŲašŮŶ, ŦŮ0 ŧŤ Ƈŝw ũŤ Ȋȅȇǽȉȅ, ȏȋȏ, ȇȏȋ ǾȘ ȋȊ Ȋȅ ǾȘȈ, ȁǽ ǿȂȁǽȂȏ, Ȕȏȋ ȋȊ Ȍȍȋȏȅ-
ſ4ŭŮŸ, ŭeť ŠŜ ŞżŭŮŸ ŭ™ŷ6ŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ ŝhŮŤ ŭŪūŬŪŮŤ1ŞšũŶ, Ť3 ǿȅȏȎȜ Ǟȋȃȅȅȉ ȎǿȜȏȘȉ ȅ ȂȎȈȅ ȊȂ ȍǽȎȇǽȂȏȎȜ, ȅȄǿȂȍȀȊȂȏ Ȏǽȉ
t ũŜŭŧżŠƁz ŭūŜŭašŨŷűŶ, žŵš ŝŷ ũš ŬŜŭŦazŧŭz, ŭaŨŶ ȎȂǾȜ ȅȄ ȐȁȂȈǽ ȎȌǽȎǽȂȉȘȒ, ȋȏȌǽȁǽȜ Ȏǽȉ ȋȏ ǢȁȅȊȋȀȋ ȅ ǢȁȅȊ-
ŭšŝE Ť3ţŨšŵA, Ť3 ŭaŨŶ tūaŠŜz t ſ3ŠŤ1ũŜşw Ť3 ſ3ŠŤ1ũŭŮŞšũ- ȎȏǿȂȊȊȋȀȋ Ȍȋ ȌȍȅȍȋȁȂ ǞȋȀǽ ȎǿȜȏȘȒ. ǝ ȏȋȏ, ȇȏȋ, ȅȉȂȜ ǿȂȍȐ
ũŜşw ŭ™hűŶ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ŝGŜ. Ɗ Ť4Ţš ŞżŬůz Ť3 ūŪŦŜŬszŭz ȅ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ, ȎȋȀȈǽȎȂȊ Ȏȋ ȎǿȜȏȘȉȅ ȅ ȊȂ ȅȄȉȘȕȈȜȂȏ ȋȌ-
ŭ™ŷ6ŨŶ, Ť3 ŭŶ ũŤ1ŨŤ ŞŹŵaz, Ť3 ũš Ť3ţŞŤũsz Ť3ţŞŤũeũƁť ƅ ȍǽǿȁǽȊȅȜ ȀȍȂȒǽȉ (Ǯȍ. ǬȎ. 140, 4), Ȍȋ ȊȂǿȂȁȂȊȅț ȊȂ ȋȏȇȈȋ-
şŬŹŭżűŶ, şlšŨŪš Ƈŝw ƆŞŹ ũš tŨeŵšŮŶ ƆŦw ũšŬŜţůŨżz, ȊȜȂȏ ȏȋȀȋ, ȋ ȔȂȉ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ ȜǿȊȋ, Ȋȋ ȊȂ ǿȂȁǽȂȏ ȏȋȀȋ ȎȌȋȎȋ-
ũŪ ũšŬŜţůŨżšŮŶ ŧŤ ƉŝŬŜţŜ ŮaŤũŭŮŞŜ, ŠŜ ũš ŞŪţũšū- Ǿǽ, ȇǽȇȅȉ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ȏǽȅȊȎȏǿȋ, ȏǽȇȋǿȋȆ ȌȐȎȏș ȊȂ ȊȂǾȍȂ-
ŵyšŮŶ ŝhŮŤ ũšŠŪŭŮ0ťũŪ Ť3ŭūhŮŪŞŜŮŤ Ť3 ũŜůųaŮŤŭz t ȃȂȏ Ȏȋ ȏȖǽȊȅȂȉ ȐȔȅȏșȎȜ Ȑ ȄȊǽțȖȅȒ. ǫȊ ȐȄȊǽȂȏ, Ȕȏȋ Ȋȅ
ŞżŠzŵŤűŶ. 媿ŭŮŸ ŝŪ, ƆŦw ũŤųŮ0Ţš ũšŭŪşŧaŭũŪ ſ4ŭŮŸ ȁȋȀȉǽȏ, ȋȒȍǽȊȜțȖȅȆ ȊǽȎ, Ȋȅ ȏǽȅȊȎȏǿȋ ǿȎȂȓȂȈȋ ǾȋȀȋȈȂȌ-
ŞŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŭŧŪŞšŭżűŶ Ť3 ŞeŵšűŶ, ūaųšŢš ŞŶ ũyŢŠ- ȊȋȂ Ȋȅ ǿ ȔȂȉ ȊȂ ȋȏȎȏȐȌǽțȏ ȋȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȈȋǿ ȅ ȁȂȆȎȏ-
ũŹťŴŤűŶ, Ť3 ŝšţ8 ũŤ1űŢš ũŤųŮ0Ţš ũŤŦaŦŪŢš ŨŪşŧ0 ŝŷ ŭŪ- ǿȅȆ, ǿ ǿȂȖǽȒ ȎǽȉȘȒ ǿǽȃȊȘȒ, ǾȂȄ ȇȋȏȋȍȘȒ ȊȅȔȏȋ ǿȋȋǾȖȂ
ŭŮŪsŮŤ, ũŤ ŠŪşŨaŮŶ Ť3ţ8 ŭyŵŤűŶ ƈ ũaŭŶ ƈŮŞšŬŢŠeũŶ, ũŤ ȊȂ ȉȋȀȈȋ ǾȘ ȎȐȖȂȎȏǿȋǿǽȏș.
ŮaŤũŭŮŞŪ tũź1ŠŶ ŝGŪŧżūũŪ.
G. ń$Ţš ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ ūŪŠŬŜŢaũƁšŨŶ Ţš Ť3 ƈŭŞŪeũƁšŨŶ, ŝšţ8 3. ǯȋȏ, ȇȏȋ ȄǽȜǿȈȜȂȏ, Ȕȏȋ ǾȂȄ ǾȋȀȋȏǿȋȍȜȖȂȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ
ŝŪşŪŮŞŪŬsŵƁz ŝlşŪŠaŮŤ Š¦Ŝ, ŭŪŞšŬŴeũũŪš ſ4Ţš ŦŶ ŝGů ŭŪ- ǡȐȒǽ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ȌȋȈȊȋȂ ȂȁȅȊȂȊȅȂ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ
šŠŤũeũƁš ŭŪ Ť3ţŬšųeũƁšŨŶ şŧŜş0ŧšŮŶ ŭŪŞšŬŴašŨŪ ŝhŮŤ, ŮŪ ȋȁȊȋȀȋ ȏȋȈșȇȋ ȌȋȁȍǽȃǽȊȅȜ ȅ ȎȊȋȕȂȊȅȜ, ȇǽȇ Ȑ ȈțȁȂȆ Ȃȁȅ-
ŮŪŢŠšũŬ†ŞũŷŨŶ Ť3 ŧźŝŤ6ŨŷŨŶ ŠŬůşŶŠŬyşŜ, Ť3 ŝŪşŪŮŞŪŬs- ȊȋȊȍǽǿȊȘȒ ȅ ȈțǾȜȖȅȒ ȁȍȐȀ ȁȍȐȀǽ, ȅ Ȕȏȋ ǾȋȀȋȏǿȋȍȜȖǽȜ
ŵůź ŝlşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓź, nŝhųŜť ŭŧŪŞeŭũŜşw ſ3ŭŮšŭŮŞA, ſ3ŠŤ1- ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȀǽ — Țȏȋ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȌȍȅȍȋȁȘ, ǿȋȄ-
ũŹŨŶ ūŪŠŬŜŢaũƁšŨŶ ūŬŤŝŷŞaźŵŶ, Ƌ ũš ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ȊȅȇǽțȖȂȂ Ȍȍȅ ȌȍȋȎȏȋȉ ȌȋȁȍǽȃǽȊȅȅ, ǽ ȊȂ ȎǿȂȍȒȗȂȎȏȂȎȏ-
ūŬšŞŷŴššŭŮeŭŮŞšũũŪ Ť3 ũšŤţŬšųeũũŪ, Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŪ Šżť- ǿȂȊȊȋȂ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȂ ȋȄǽȍȂȊȅȂ ȅ ȊȂ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȚȊȂȍ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

ŭŮŞƁš ţŬŤ1ŨŪ ũšŞŤ1ŠŤŨŪ ŭūŪŠ0ŝŧŴŤŨŤŭz, Ť3 ūŪŨŷŴŧsšŨŪ ȀȅȜ, ȊȂȄȍȅȉȋ ȄȍȅȉǽȜ ȁȋȎȏȋȆȊȘȉȅ ȅ ȊȂȉȘȎȈȅȉȋ ȉȘȎȈȅȉǽȜ,
ũšŠŪŨhŭŧšũũw. ōeť ŠŜ ŞżŭŮŸ ŞŶ ūŬeŧšŭŮŸ ŨŜŭŭŜŧƁaũwŞŶ ȌȐȎȏș ȄȊǽȂȏ ȋȊ, Ȕȏȋ, ȊȂ ǿȂȁǽȜ ȏȋȀȋ, ȌȋȁȌǽȈ ȋǾȉǽȊȐ ȉȂȎȎǽ-
ƆŦŪŢš ũš ŞżŭŮŸ ŞūaŠŶ. Ł#ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ŝŪ ŝyŠšŮŶ tũź1ŠŶ ȈȅǽȊ. ǟȂȁș ȂȎȈȅ ȋǾȋȃȂȊȅȂ ǾȐȁȂȏ ȋȎȐȖȂȎȏǿȈȜȏșȎȜ ǿ ȎȅȈȐ
ũyŢŠũŹ ŝGŶ ƅŝŪŢašŨŷť, žŵš ūŪ ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹť ŭŤ1ŧŹ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏȅ ȅ ȋȒǿǽȏȘǿǽȂȏȎȜ ȌȍȂȁȂȈǽȉȅ, ȇǽ-
ƅŝŪŢeũƁš ŮŪ2 ŝyŠšŮŶ, Ť3 ūŬšŠżŧŜŨŤ ſ3ŭŮšŭŮŞA ƅŝ8eŨŧšŨŪ ȇȅȂ Ȏȏǽǿȅȏ Ȍȍȅȍȋȁǽ, ȏȋ ǞȋȀ ȏȋȀȁǽ ǾȐȁȂȏ ȁȂȈǽȏș ȈțȁȂȆ
ŝhŮŤ ƅŝhųš. ŀŜ ũš u5ŝŪ ŭeť ŭŞŪE ūŬšŞŬŜŵeũƁš ŮŞeŬŠŹ ȋǾȋȃȂȊȊȘȉȅ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ, Ȍȋ ȊȂȅȄǾȂȃȊȋȆ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȎȏȅ.
ŭŮŪsŵŷŨŶ ūŪŦůŴašŮŭz ūŬŤŧŪŢŤ1ŮŤ, Ť3 ūŪŬ0ŦŶ ũŜ ũšūŪ- ǯǽȇȋǿȋȆ ȁǽ ȊȂ ȏȖȅȏȎȜ ȊǽǿȜȄȘǿǽȏș ȎǿȋȂ ȕǽȏǽȊȅȂ ȏȂȉ, ȇȏȋ
ŬHųũŷz ŞŶ ŞżŬŹ ũŜũšŭŮŤ2: ũŪ ŨůŠŬŪŞaũƁš ŮŪ2 tŞeŬşŶ, ŠŜ Ȏȏȋȅȏ ȏǿȂȍȁȋ, ȁǽ ȊȂ ȌȋȍȋȔȅȏ ȏȂȒ, Ȑ ȇȋȀȋ ǿȂȍǽ ȊȂȌȋȍȋȔȊǽ,
ũŜůųašŮŭz t Ť3ŭŦůŭŤ1ŞŴŤűŭz, Ť3ŧŤ2 ũŜůųeũũŷűŶ t ƉũŹűŶ, ȋȏȈȋȃȅǿ ǿȘȎȋȇȋȐȉȅȂ, ȁǽ ȐȔȅȏȎȜ Ȑ ȋȌȘȏȊȘȒ ȅȈȅ Ȑ ȏȂȒ, ȇȏȋ
ƆŦw ũšůŠšŬŢŤ1ŨŜ ſ4ŭŮŸ tũź1ŠŶ ŝlşŪŠaŮŸ ƅŝŪŢeũƁz, ũš ȊǽȐȔȂȊ ȅȉȅ ȏȋȉȐ, Ȕȏȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȋǾȋȃȂȊȅȜ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ
Ť3ŨyŵŤ ŦŜŦŪŞhzŧŤŝŪ ūŬƁsŮšŧũŷz ŭšŝE ŞŶ ſ3ŭŮšŭŮŞĮ ŭŤ1- ȊȂȋǾȗȂȉȈȂȉǽ ȊȅȔȂȉ, ȅǾȋ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȎǿȋȆȎȏǿǽ, ȎȌȋȎȋǾȊȋȀȋ
ŧŷ, ūŪũeŢš ũš ŦŮŪŨY ŝlşŪŠaŮŸ ſ4ŭŮŸ, ũŪ ŠżťŭŮŞƁz ſ4Ţš ūŪ ǿȉȂȖǽȏșȎȜ ǿ ȌȍȅȍȋȁȂ, ȅȊǽȔȂ Țȏȋ ȐȃȂ ȊȂ ǾȈǽȀȋȁǽȏș, ǽ Ȍȍȋ-
ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŹť ŭŤ1ŧŹ kŞŧeũƁš, Ť3 ũŤŢE ūŬšŭŧaŞũŪ ŝyŠšŮŶ ȜǿȈȂȊȅȂ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȎȅȈȘ. ǥ ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȖȂȂ
ŝŷŞaźŵšš, žŵš ŝŷ ūŪ ūŬƁsŮšŧũŹť ŭŤ1ŧŹ ſ3ŭŮšŭŮŞA ƅŝŪ- ȌȂȍȂȎȏǽȊȂȏ ǾȘȏș ȔȂȉ-ȏȋ ȊȂȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȘȉ, ȂȎȈȅ ȋǾȋȃȂȊȅȂ
ŢeũƁš ƉũŪ ŝhŧŪ: ţŜũE ſ3ŭŮšŭŮŞA ŝŷ ŞŧżūŪŮů ŠżŧŪ, Ƌ ũš ȉȋȀȈȋ ǾȘ ȎȋǿȂȍȕǽȏșȎȜ ǿ ȎȅȈȐ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏȅ ǿȉȂȖǽȏș ȋǾȋ-
ŝ9Ɓť ŠaŬŶ ƅŝŪŢeũƁš ƉũŪ ŝhŧŪ. ń# ŞŪţŨ0ŢšŮŶ Ť3 ſ3ŭŮšŭŮ- ȃȂȊȅȂ. ǢȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȁȂȈȋȉ ȌȍȅȍȋȁȘ, ǽ ȊȂ Ǟȋȃȅȅȉ ȁǽȍȋȉ
Ş0ŨŶ ŝGŶ ŮŜŦŪŞhť ŝhŮŤ, Ť3 şDŸ ũŜŬŤŲaŮŤŭz. ʼnŤŢe ŝŪ Ť4ũŪ ǾȘȈȋ ǾȘ ȏȋȀȁǽ ȋǾȋȃȂȊȅȂ. ǯȋȀȁǽ ȔȂȈȋǿȂȇ ȅ Ȍȋ ȌȍȅȍȋȁȂ ȉȋȀ
ǾȘ Ȏȏǽȏș ǞȋȀȋȉ ȅ ȌȍȋȄȘǿǽȏșȎȜ ȏǽȇȋǿȘȉ Ȍȋ ȌȍǽǿȐ. ǟȂȁș
ųŮŪ2 ſ4ŭŮŸ ƆŢš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŭyŵŤűŶ ŦošşHŢŠŪ ŭŤ1ŧŜ, Ŭaţ-
ȎǿȋȆȎȏǿȋ, ȌȍȅȎȐȖȂȂ ȋȏ ȌȍȅȍȋȁȘ ȇǽȃȁȋȉȐ ȎȐȖȂȎȏǿȐ, ȂȎȏș
ŞŹ Ů0ųƁź ſ3ŭŮšŭŮŞA ūŪ ŠżťŭŮŞů ũšūŬšŭŮyūũŪ ŠŞŤŢeũƁš.
ȊȂ Ȕȏȋ ȅȊȋȂ, ȇǽȇ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȂ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȌȍȅȍȋȁȘ ȇ ȁȂȜ-
ņaŦŪŢš Ť3 Ť3ţŭŮůūaŮŤ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ t ŭšŝE ƅŝŪŢašŨŜşŪ ƅŝŪ-
ȏȂȈșȊȋȎȏȅ. ǧǽȇȅȉ ȃȂ ȋǾȍǽȄȋȉ ȋǾȋȃȂȊȅȂ Ȏȏǽǿȅȏ ȋǾȋȃȂȊȊȋ-
ŢeũƁš ƉũŪ, žŵš ūŬšŠżŧŜŨŤ ſ3ŭŮšŭŮŞA ŮŪ2 ƅŝ8sŮŪ ſ4ŭŮŸ, ŭŬŜ-
Ȁȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ǿȊȂ ȂȀȋ ȎǽȉȋȀȋ, ȂȎȈȅ ȅ Ȏǽȉȋ ȋȊȋ ȋȀȍǽȊȅȔȂȊȋ
ţůŨżŮŤ ũš ŨŪşY. ŋŬšŞhŴš ſ3ŭŮšŭŮŞA u5ŝŪ, Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮš-
ȌȍȂȁȂȈǽȉȅ ȌȍȅȍȋȁȘ, — ǿȋȏ ȚȏȋȀȋ Ȝ ȌȋȊȜȏș ȊȂ ȉȋȀȐ. ǤȊǽ-
ŧŤ, Ť3 ŬaţůŨŜ ſ4ŭŮŸ, ŝlşŪŠaŮŸ ƅŝŪŢeũƁz Ť3 ŝšţųŤ1ŭŧšũũŹ
Ȕȅȏ, ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȋǾȋȃȂȊȅȜ Ȏȏȋȅȏ ǿȘȕȂ ȌȍȅȍȋȁȘ, ȁȋǾȍȋȁȂ-
ŮŜŦwŞaz Şŭ‰, ūŪ ŭ™0Ũů ŨaxƁŨů, t ŭšşw2 tŭŮŪsŮŶ. ŃŜũE
ȏȂȈȅ ȅ ȄȊǽȊȅȜ ȅ, Ȍȋ ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐ Ȏǿ. ǩǽȇȎȅȉǽ, ǿȎȂ Ȍȋ-
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ Ƈŝw ŞŭsŦŜ, Ť3 ſ4Ţš ūŪ ŭŤ1ŧŹ ũaŴšť ŝGů ūŪŠ-
ȁȋǾȊȋȂ ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȋ ȊȅȃȂ ȂȂ. ǟȎȜȇǽȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȅ Ȍȋ-
ŬŜŢaũƁš, ŦŶ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ŭŪšŠŤũeũƁź ūŬŤŧŤ1ųũŜ ŮŞŪ-
ȎȅȈșȊȋȂ Ȋǽȉ ȌȋȁȍǽȃǽȊȅȂ ǞȋȀȐ ȁȂȈǽțȏ ȎȏȜȃǽǿȕȂȀȋ ȅȒ
ŬŤ1ŮŶ ŭŮzŢaŞŴŜşŪ: ŝlşŪŠaŮŸ Ţš, ŭaŨŪš ŮŪ2 ŭŪŞšŬŴšũŪ-
ȌȍȅȀȋȁȊȘȉ ȁȈȜ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȂȁȅȊȂȊȅȜ, Ȏǽȉȋ ȃȂ ȊȂȅȄȍȂ-
ŠżťŭŮŞůšŮŶ ũšŤţŬšųeũũŪš ŭŪšŠŤũeũƁš, Ů0ź ŝŪ, ŞeŭŸ Ƈŝw
ȔȂȊȊȋȂ ȂȁȅȊȂȊȅȂ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț. ǞȈǽȀȋȁǽȍȜ ȂȆ
ŞŭBŨŶ ŠŪŭŮHťũŷŨŶ ŝGŶ ŭŪšŠŤũsšŮŭz, Ť3 ŞŭšŨY ŞŭŤ2 ŭŪ- ǿȎȂȓȂȈȘȆ ǞȋȀ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǾȈȅȄ ȏȂȒ, ȇȏȋ ǿȎȂȓȂȈȋ ȁȋȎȏȋȅȊ, ǽ
šŠŤũsźŮŭz ŞŭeŨŭŮŞšũũŹ ŭ™jŤ ŝGŪŞŤ, ŞŭšşŪ2 ŞŪŭūŬƁeŨŴš ǿǾȈȅȄȅ ǿȎȂȓȂȈȋȀȋ ǞȋȀǽ ǿȎȂȓȂȈȋ ȌȍȂǾȘǿǽțȏ ǿȎȂȓȂȈȘȂ ȎǿȜ-
ŭaŨŜşŪ ŝGŜ. ń# ſ4Ţš ŦŶ ũšŨY ŞŪŭűŪŢŠeũƁz, žŦŤ ū0ųšŭŮŸ ȏȘȂ, ǿȄǽȉȂȊ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȜ ȌȋȈȐȔǽțȖȅȂ ǿȎȂȓȂȈȋȀȋ ǞȋȀǽ, ȇǽȇ
ŭaŨŜşŪ Ů0ųƁź ŭŮzŢaŞŴš ŝGŜ, ŠůŴŤ2 ƉŝŬŜţŪŨŶ ŦŶ Ůżŧů ǾȘ ǿ ȊǽȀȍǽȁȐ Ȅǽ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȂ ȇ ǪȂȉȐ ȌȍȅȋǾȍȂȏȕȅȂ ǢȀȋ
ƅūŧeŮŴŜŭz ƆŦw ŞŶ ŭŞŪŤ6ŨŶ ƈŠšŭſ1ŨŶ, Ť3 ŞŶ ũeŨŶ ŝhŮŤ ǫȁȊȋȀȋ, ǞȋȀǽ, ȅ ǫȊ Ȍȋ ȋǾȍǽȄȐ ȁȐȕȅ, ȎȍȋȎȕȂȆȎȜ Ȏ ȏȂȈȋȉ,
ŠŪŭŮ0ťũw ŭůŠŤ1ŞŴŜ. ȐȁȋȎȏȋȅȈ ȅȒ, ȇǽȇ ǮǿȋȅȒ ȔȈȂȊȋǿ, ǾȘȏș ǿ ǪȂȉ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

Š7. ń$Ţš şlźŵŤűŶ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ, Ť3ŧŤ2 ŞŶ Ũ0ţşŹ ƈŨY 4. ǫǾȗȜǿȈȜțȖȅȆ ȉȂȎȎǽȈȅǽȊǽȉȅ ȏȂȒ, Ȍȋ Ȕșȅȉ ȎȈȋǿǽȉ
ŞŪŠŬůŢašŨů ŝhŮŤ, ŨŜŭŭŜŧƁaũŷ ŝhŮŤ ŧźŝŪūŬŤ1Ůŭz, ŭeť ŠŜ Ȑȉ ȅȉȂȂȏ ȎȂȁǽȈȅȖȂ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȅȈȅ ǿ ȉȋȄȀȂ, ȁǽ ǿȂȁǽȂȏ, Ȕȏȋ ȊȂ
ŞżŭŮŸ ƀŧĮ ũŜ ŭ™ŷ6z ũŜŞżŮůz. ŃŜũE ƋfŜũaŭƁť Ƈŝw Şš- ȅȄȐȔǽȈ ȋȊ ȌȍȅȈȂȃȊȋ ȎǿȜȏȘȒ, ȅǾȋ ǿȂȈȅȇȅȆ ǝȑǽȊǽȎȅȆ Ȍȋ-
ŧŤ1ŦƁť, ŞŶ Ũ0ţşŹ ŭŧŪŞeŭŭŮŞŪ ŝhŮŤ ŠůŴŤ2 şlšŮŶ. ňŜŦaŬƁť ȉȂȖǽȂȏ ȍǽȄȐȉȊȐț ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ǿ ȉȋȄȀȂ, ǽ ǩǽȇǽȍȅȆ, ȊȅȔȂȉ
Ţš Ť4Ţš ŞŶ ŞšŧŤ1ųšŭŮŞŹ ũŤųŤ1ŨŢš ƅŭŦůŠŹŞazť, ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ȊȂ ȐȎȏȐȌǽțȖȅȆ ȂȉȐ ǿ ǿȂȈȅȔȅȅ, ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏș Ȑȉǽ ȌȋȉȂȖǽ-
ŝhŮŤ ŠżťŭŮŞƁš ƈŨA. ōŪşŧ†ŭũŜ Ţš ŭŤ6ŨŶ şlźŮŶ, ŭ™jŤ ƆŞŹ Ȃȏ ǿ ȎȂȍȁȓȂ, ȅ Ȏ Ȋȅȉȅ ȎȋȀȈǽȎȊȘ ȌȋȔȏȅ ǿȎȂ ȎǿȜȏȘȂ. ǥ ȎǿȜ-
ŞŭŤ2. Ł$Ţš ŝŪ şlšŮŶ ũįŭŭŦƁť ŝ9eŭŮŞšũũŷť şŬŤş0ŬƁť, ƆŦw ȏȘȉ Țȏȅȉ ȊȂ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔȅȏ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǠȍȅȀȋȍȅȆ ǪȅȎ-
ƇŨŶ ũŤŢE ŦŬŪŨĮ ŮżŧŜ ſ4ŭŮŸ ƆŦw ŝšţŮŹŧeŭšũŶ, ũš ŭŪū- ȎȇȅȆ, ȇȋȀȁǽ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȇǽȇ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȘȆ ȅ ȊȂ ǿȊȐȏȍȅ
ŬŪŮŤŞŧsšŮŭz ŭ™ŷ6ŨŶ ƉũŹŨŶ: ŞũyŮŬŸ ŝŪ ŮżŧŜ ŮjŤ şlźŮŶ ȏȂȈǽ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȅ ȊȂ ǿȊȂ ȂȀȋ. ǫǾ ȐȉȂ ǿȊȐȏȍȅ ȏȂȈǽ ȋȊȅ Ȁȋ-
ǿȋȍȜȏ ȇǽȇ ȋ ȎȋȌȍȅȇǽȎǽțȖȂȉȎȜ Ȏ ȏȂȈȋȉ ȅ, ǿȘȎȇǽȄȘǿǽȜ Țȏȋ
ŝhŮŤ ƈŨY, ƆŦw ŭŪšŠŤũeũů ŭŶ ũŤ1ŨŶ. ŋŪ Ť3ũ0Ũů u5ŝŪ
ȅȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ, ȋȊȅ ȊȅȉǽȈȋ ȊȂ ȍǽȄȊȎȏǿȐțȏ Ȏ Ȋȅȉ. ǯǽȇ ȅ
ƉŝŬŜţů ŭƁE şlźŵš, ũŤŦaŦŪŢš ŦŪ ƉũŪŨů ŭŪūŬŪŮŤŞŧsźŮŭz.
ȏȋȉȐ, ȇȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ȇǽȇ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȋȂ ȊȂ ȌȍȂ-
ń$ŝŪ ũŤŢE şlźŵšŨů ũš ŝhŮŤ ŞŶ ŨżŭŮŹ ŝŢcŮŞY ƆŦw
ǾȘǿǽȂȏ Ȋȅ ǿ ȇǽȇȋȉ ȉȂȎȏȂ, ȊȂ ȌȍȋȏȅǿȋȍȂȔȅȏ ȏȋȏ, ȇȏȋ Ȁȋǿȋ-
ŝšţŮŹŧeŭũů ŭŪūŬŪŮŤŞŧsšŮŭz, şlzť ŞũyŮŬŸ ŝhŮŤ ũżŦŪş-
ȍȅȏ, Ȕȏȋ ǮȈȋǿȋ ǞȋȃȅȂ ȌȍȂǾȘǿǽȈȋ ǿȊȐȏȍȅ ȁȂǿȎȏǿȂȊȊȋȆ ȅ
ŠŜ ŭŧ0Şů ŝ9Ɓź ŠŞ7Ť1ųšŭŦŤűŶ Ť3 ūŬšũšūŪŬ0ųũŷűŶ ŧŪŢeŭũŶ,
ȊȂȌȋȍȋȔȊȋȆ ȐȏȍȋǾȘ, ȍǽȄȐȉȂȜ, Ȕȏȋ ȏǽȉ ǫȊȋ Ȍȋ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊ-
ƆŦw ŮaŨw ŭŪšŠŤũeũũů ūŬšŞhŴš ŭŧ0ŞŜ ŭŪ ŭŨŹŴeũƁšŨŶ ȊȋȉȐ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅț, ȊȂȌȋȎȏȅȃȅȉȋ ȁȈȜ ȍǽȄȐȉǽ, ȎȋȌȍȅȇǽ-
ũaŴŤŨŶ, ţŜ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁš ũšŭŦŜţaũũŪ. ȎǽȈȋȎș Ȏ Ȋǽȕȅȉ ȎȉȂȕȂȊȅȂȉ.
ſ7. ń$Ţš ũŜ fŜŞHŬŹ ƈųũ7ŦŤ2 ƅŝŧŤŭŮaŞŴƁť ŭŞżŮŶ Ũšų- 5. ǧȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏ, Ȕȏȋ ȎǿȂȏ, ȋȄǽȍȅǿȕȅȆ ȐȔȂȊȅȇȋǿ Ȋǽ DZǽ-
ŮaũƁš ŝhŮŤ şŧŜş0ŧšŮŶ, Ť3 ţũaŨšũƁš ŮŜŦŪŞŪ2, ƆŦw ŝŷŞaŮŤ Ť3 ǿȋȍȂ (Ǯȉ. ǩȑ. 17, 1–2), — Țȏȋ ȜǿȈȂȊȅȂ ȅ ȄȊǽȉȂȊȅȂ, ȊǽȌȋ-
Ť3ŭųšţaŮŤ, Ƌ ũš ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ŝhŮŤ, Ť3 ũš ūŬšŞhŴš ŞŭsŦŜşw ȁȋǾȅȂ ȏȂȒ, Ȕȏȋ ǿȋȄȊȅȇǽțȏ ȅ ȅȎȔȂȄǽțȏ, ǽ ȊȂ ȋǾȈǽȁǽȂȏ ȌȋȈ-
ūŪŨŷŴŧeũƁz, ũŪ ş0ŬŴš ūŪŨŷŴŧeũƁz ŠżťŭŮŞŪ: ƆŞŹ ūŬŪ- ȊȋȏȋȆ ǾȘȏȅȜ ȅ ȊȂ ȌȍȂǿȋȎȒȋȁȅȏ ǿȎȜȇȋȂ ȐȉȋȄȍȂȊȅȂ, Ȋȋ ȊȅȃȂ
ŮŤŞŪŞŹŵašŮŶ ŞšŧżũƁſŨŶ (ŠŪşŨaŮwŨŶ) ŭ™hűŶ. ōjŤ ŝŪ Ť3 ȐȉȋȄȍȂȊȅȜ Ȍȋ ȎǿȋȂȉȐ ȁȂȆȎȏǿȅț, ȏȋȏ ȜǿȊȋ ȊȂ ȎȋȀȈǽȎȂȊ Ȏ
ŞŶ ūżŭũšűŶ Ť3 ŞŶ ŭūŤŭaũƁŤűŶ, ũšŤţŬšųeũŶ, ũšŭŪţŠaũŶ, ȉȊȂȊȅȂȉ ȎǿȜȏȘȒ, ȅǾȋ ȋȊȅ ȊǽȄȘǿǽțȏ ȂȀȋ ǿ ȎǿȋȅȒ ȌȂȎȊȋȌȂ-
ūŬŤŭũŪŭyŵšũŶ, ŝšţŧżŮšũŶ, ũšūŬŤŭŮyūšũŶ, ũšūŬŤŝŧŤ1- ȊȅȜȒ ȅ ȌȅȎǽȊȅȜȒ ȎǿȂȏȋȉ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ, ȊȂȏǿǽȍȊȘȉ, ǿȂȔ-
ŢšũŶ, ŝšţŦŪũeųšũŶ, ũšwūŬšŠŹŧeũŶ, žşGŧwŨŶ Ť3 ųšŧŪŞż- ȊȘȉ, ǿȊȂǿȍȂȉȂȊȊȘȉ, ȊȂȌȍȅȎȏȐȌȊȘȉ, ȊȂȅȄȉȂȍȅȉȘȉ, ǾȂȎ-
ŦwŨŶ ũšŞŤ1ŠŤŨŸ ŝhŮŤ, ũŜųŜŧŪo1ŝŬŜţũů ŠŪŝŬ0Ůů Ť3 ũšŤţ- ȌȍȂȁȂȈșȊȘȉ, ǾȂȄȀȍǽȊȅȔȊȘȉ, ȊȂǿȅȁȅȉȘȉ ȁȈȜ ǽȊȀȂȈȋǿ ȅ
Ũżũũů, ŭŧaŞů ŝ9Ɓź, ŭŧaŞů űrŮ0Şů, ŭŧaŞů Š¦Ŝ, ŧůųY ŝŢcŮ- ȔȂȈȋǿȂȇȋǿ, ȌȂȍǿȋȋǾȍǽȄȊȋȆ ȅ ȊȂȅȄȉȂȊȊȋȆ ȇȍǽȎȋȏȋȆ, ȎȈǽǿȋȆ
ǞȋȀǽ, ȎȈǽǿȋȆ DzȍȅȎȏǽ, ȎȈǽǿȋȆ ǡȐȒǽ, ȈȐȔȋȉ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȅ ȏȋȉȐ
ŞA, Ť3 ŮŜŦwŞaz ŝhŮŤ ũŜŬŤŲaźŮŶ. ŃŜũE ŭŧaŞŤŮŭz Ƈŝw
ȌȋȁȋǾȊȘȉȅ ȅȉȂȊǽȉȅ. ǬȈȋȏș, ȀȋǿȋȍȜȏ ȋȊȅ, ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȂȏȎȜ
şlšŮŶ ūŧ0ŮŸ ƉũŜ Ŧyūũw ŭŶ ūŬƁsŮƁšŨŶ, Ť3 ŭŧaŞŜ ŮżŧŜ
ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȋȊǽ ǿȋȎȌȍȅȊȜȈǽ, ȅ ȎȈǽǿǽ ǞȋȃȂȎȏǿǽ Ȏȏǽ-
ŭŧaŞŜ ƉũŜ ŝŢcŮŞA ŝŷŞašŮŶ. ʼnŪ ŝšţŞżŭŮũŜ ŝĮ ŭŧaŞŜ ƉũŜ
ȊȋǿȅȏȎȜ ȎȈǽǿȋȆ ȏȂȈǽ, Ȋȋ ǿ ǿȅȁȅȉȋȉ ȏȂȈȂ ȎȈǽǿǽ ǾȘȈǽ ȊȂǿȅ-
ŞŶ ŞŤ1ŠŤŨŹŨŶ ŮżŧŹ, ũš ŞŨŹŵaźŵŷŨŶ (ŮBŨŶ Ť5Ţš ũš
ȁȅȉǽ ȁȈȜ ȊȂ ȉȋȀȐȖȅȒ ǿȉȂȎȏȅȏș ȏȋ, Ȕȏȋ ȁǽȃȂ ǿȄȋȍȐ ǽȊȀȂȈȋǿ
ŞŨŹŵaűů) ũšŞŤ1ŠŤŨŷűŶ Ť3 žşGŧwŨŶ. ŋŬšwŝŬŜţyšŮŭz
ȊȂȁȋȎȏȐȌȊȋ. ǬȍȂȋǾȍǽȃǽȂȏȎȜ ȊȂ ȏȋ, ȔȂȀȋ ǫȊ ȊȂ ȌȍȅȊȅȉǽȈ
u5ŝŪ, ũš ſ4Ţš ũš ŝĮ ūŬƁeŨŧz, ũŤ ŞŪ ſ4Ţš ũš ŝĮ ūŬšŧŜşazŭz, Ȋǽ ǮȂǾȜ, ȅ ȊȂ ȏȋ, ǿȋ Ȕȏȋ ǫȊ ȊȂ ȅȄȉȂȊȜȈȎȜ, ǽ ȏȋ, Ȕȏȋ ǫȊ ȁȂ-
ũŪ ſ4Ţš ŝĮ ƈųũ7ŦHŨŶ ŭŞŪŤ6ŨŶ Ť3ţ8zŞŧszŭz. TŞšŬţaz ŭŤ1űŶ ȈǽȈ ȜǿȊȘȉ ȁȈȜ ǮǿȋȅȒ ȐȔȂȊȅȇȋǿ, ȋȏǿȂȍȄǽȜ ȅȒ ȋȔȅ, ȅȄ ȎȈȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

nųšŭA, Ť3 t ŭŧŹūhűŶ ŠżŧŜz ŞŤ1ŠzŵŤűŶ. ŋŬšŝŷŞaz ŝŪ ȌȘȒ ȁȂȈǽȜ ȄȍȜȔȅȉȅ. ǫȎȏǽǿǽȜȎș ȏȋȃȁȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ǮǽȉȋȉȐ
ŭaŨŶ ŞŶ Ů0ŢŠšŭŮŞŹ, ūaųš ſ4Ţš ūŬeŢŠš ŞŤ1ŠzŴšŭz, ũhũŹ ǮȂǾȂ, ǫȊ ȏȂȌȂȍș ȜǿȈȜȈȎȜ ǿȄȋȍȐ ȐȔȂȊȅȇȋǿ ȏǽȇȅȉ, ȇǽȇȅȉ
ƈųũ7ŦHŨŶ ţŬsŴšŭz ŞŤ1ŠŤŨŸ: ŭaŨŶ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŭŞżŮŶ Ť4ŭŮŤũ- ǾȘȈ ȁȋ ȏȋȀȋ, ȅǾȋ ǫȊ ȂȎȏș ǮǿȂȏ ȅȎȏȅȊȊȘȆ (Ǯȉ. ǥȊ. 1, 9),
ũŷť, ŦŬŜŭŪŮA ŭŧaŞŷ. ń# ƆŦŪŢš ŭ0ŧũŲš ūŬŪŭŞŹŮŤ1ŭz. ʼnšs- ȇȍǽȎȋȏǽ ȎȈǽǿȘ ȅ ǿȋȎȎȅȜȈ, ȇǽȇ ȎȋȈȊȓȂ; ȏȐȎȇȈȋ Țȏȋ ȌȋȁȋǾȅȂ,
ŭšũŶ ſ4ŭŮŸ ƉŝŬŜţŶ ŭeť: ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ũšwŭŦyŠũŹ Ȋȋ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ǿ ȏǿǽȍȊȋȉ ȁǽȏș ǾȂȄȐȌȍȂȔȊȋȂ ȌȋȁȋǾȅȂ ȊȂ-
ŞŶ ŮŞaŬŤ ũšŭŪţŠaũũŪš ƅŝŬŜţyšŨŪ ŝhŮŤ. ȏǿǽȍȊȋȉȐ.
ƀ7. ń$Ţš ũšŭŪţŠaũũŪ ŭůŵšŭŮŞŪ2 ſ3ŠŤ1ũŪ ŝhŮŤ şŧŜş0ŧšŮŶ 6. ǧȏȋ ȌȍȅȄȊǽȂȏ ȊȂȏǿǽȍȊȋȆ ȋȁȊȐ ȏȋȈșȇȋ ȎȐȖȊȋȎȏș Ǟȋ-
ŝ9Ɓš, Ƌ ũš Ť3 ūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜz ŠżťŭŮŞŜ, ŭ™aşŪ ŠŜ ƈŭŧh- ȃȅț, Ȋȋ ȊȂ ǿȎȂ ȏȂ ǿȂȔȊȘȂ ȚȊȂȍȀȅȅ ǢȀȋ, Ȋǽȁ ȇȋȏȋȍȘȉȅ ǫȊ
ŴŤŮŶ ŨŜxjŨŜ şlźŵŜ: ŝšţŭŨſ1ŬŮũŜz Şŭ‰, Ť3 ŭaŨŪ ŝšţŭŨeŬ- ȇǽȇ ȌȍȋȅȄǿȋȁȜȖȂȂ Ȋǽȁ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȉȘȉȅ ǿȋȄǿȘȕǽȂȏȎȜ, ȏȋȏ
ŮƁš ƉũŪ, Ť3 ŢŤŞ†z Şŭ‰, Ť3 ŭaŨŶ ŢŤŞ0ŮŶ ƉũŶ, Ť3 ŭ™†z Şŭ‰, Ť3 ȌȐȎȏș ǿȘȎȈȐȕǽȂȏ ȎǿȜȏȋȀȋ ǩǽȇȎȅȉǽ, ȀȋǿȋȍȜȖȂȀȋ: «ǟȎȂ
ŭaŨŜ ŭ™hũz ƉũŜ, Ť3 ŠŪŝŬŪŠżŮſŧũŜz Şŭ‰, Ť3 ŭaŨŜ ŠŪŝŬŪ- ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȘȂ ȅ Ȏǽȉȋ ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȂ, ǿȎȂ ȃȅǿȐȖȅȂ ȅ Ȏǽȉǽ
ŠżŮšŧŸ ƉũŜ, Ť3 ŝlş†z Şŭ‰, Ť3 ŭaŨŜ ŝlşŪŭŮŸ ƉũŜ, Ť3 ŭyŵŜz ȃȅȄȊș, ǿȎȂ ȎǿȜȏȘȂ ȅ Ȏǽȉǽ ȎǿȜȏȋȎȏș, ǿȎȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȘȂ ȅ
Şŭ‰, Ť3 ŭaŨŪ ŭhťŭŮŞŪ ƉũŪ, ŝ9Ɓz ƆŞŭŮŞšũũŹ ŠŹŧA ŭyŮŸ. ʼnŪ Ȏǽȉǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș, ǿȎȂ ǾȈǽȀȅȂ ȅ Ȏǽȉǽ ǾȈǽȀȋȎȏș, ǿȎȂ ȎȐȖȅȂ
ƉŞŜ Ƈŝw, ſ4Ţš ŝhŮŤ ŞŬeŨšũũŹ ũŜųſ1ũŴŜŭz: ŝż ŝŪ ũż- ȅ Ȏǽȉȋ ȎȐȖȂȎȏǿȋǿǽȊȅȂ — ǿȎȂ ȋȊȅ, ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋ, ȎȐȏș ȏǿȋ-
ȍȂȊȅȜ Ǟȋȃȅȅ. ǫȁȊǽȇȋ ȋȁȊȅ ȊǽȔǽȈȅ ǾȘȏș ǿȋ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȅǾȋ
ŦŪşŠŜ ſ3şŠA ũš ŝżŴŜ: ƉŞŜ Ţš, ſ4Ţš ŝhŮŤ ŞŬeŨšũũŹ ũš
ǞȋȀ ǾȘȈ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȅȒ ȊȂ ǾȘȈȋ; ȁȍȐȀȅȂ ȃȂ ȊȂ ȊǽȔȅȊǽȈȅ
ũŜųſ1ũŴŜŭz: ũš ŝż ŝŪ ŦŪşŠA ſ3şŠA ũš ŝĮ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, Ť3
ǾȘȏș ǿȋ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȅǾȋ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ǾȘȈ ǫȊ ǾȂȄ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ,
ŝlşŪŭŮŸ Ť3 ŭ™hũz Ť3 ŝšţŭŨeŬŮƁš. ń# ūaŦŤ, ŝlşŪŭŮŸ ƉũŜ Ť3
ǾȈǽȀȋȎȏȅ, ȎǿȜȏȋȎȏȅ ȅ ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȜ». ǥ ȂȖȂ: «ǾȈǽȀȋȎȏș ȅ ǿȎȂ
ŞŭsŦŪ ųŮ0ŧŤŝŪ ŞŶ ŝlşŪŭŮŤ ƅŝŠšŬŢŤ1Ůŭz ŭŧ0ŞŹ, Ť3 ūŬ0ŭŮŹ
ȏȋ, Ȕȏȋ ǿȒȋȁȅȏ ǿ Țȏȋ ȌȋȊȜȏȅȂ, ǽ ȏǽȇȃȂ ȌȍȋȎȏȋ ǿȎȜȇǽȜ
ŞŭsŦŶ ŢŤŞ0ŮŶ, Ť3 ŝšţŭŨeŬŮƁš, Ť3 ūŬŪŭŮŪŮA Ť3 ũšūŬšŧ0Ţ-
ȃȅȄȊș, ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȂ, ȌȍȋȎȏȋȏǽ, ȊȂȅȄȉȂȊȊȋȎȏș, ǾȂȎȌȍȂȁȂȈș-
ũŪŭŮŸ Ť3 ŝšţŦŪũeųƁš, Ť3 ſ3ŧŤ6ŦŜ ūŬŤ ŝţ7Ź ŬŜţůŨŹŞaſŨŪ ŭyŮŸ, ȊȋȎȏș ȅ ȏȋ, Ȕȏȋ ȎȐȖȊȋȎȏȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȎȋȄȂȍȓǽȂȏȎȜ ȋȇȍȂȎȏ
ŠŹŧA ŝ9Ɓz ŭyŮŸ, Ť3 ũš ũŜųſ1ũŴŜŭz ŞŬeŨšũũŹ: ũš ŝŪ2 ŦŪşŠA ǞȋȀǽ, — ȋȊȅ ȎȐȏș ȏǿȋȍȂȊȅȜ Ǟȋȃȅȅ, ȅ ȊȂ ȊǽȔȅȊǽȈȅ ǾȘȏș ǿȋ
ŭŮŜŬżťŴš (ŭŮaŬŸŴš) ſ4ŭŮŸ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ſ4Ţš ũš ŝĮ, ũŤŢš ǿȍȂȉȂȊȅ. ǟȂȁș ȊȅȇȋȀȁǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅȈȅ ȔȂȉȐ-ȈȅǾȋ ȅȄ
ųšŭŪşw2 Ť4ũŪ t ŬšųeũũŷűŶ, žŵš Ť3 ūŬŤųŜŵ†źŵŜzŭz Ť4űŶ, ūŪ ǿȘȕȂȊǽȄǿǽȊȊȋȀȋ ȊȂ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȋǿǽȈȋ ȊȂǾȘȏȅȂ, ȒȋȏȜ ȅ Ȏȋ-
ŭšŝĮ ũŜųaŴŜŭz ſ4Ţš ŝhŮŤ ŞŬeŨšũũŹ. ĽšţũŜųaŧũŜ ŝŪ ſ4ŭŮŸ ȌȍȅȔǽȎȏǿȐțȖȅȂ ȅȉ ȎȐȖȅȂ Ȏǽȉȅ Ȍȋ ȎȂǾȂ ȊǽȔȅȊǽȈȅ ǾȘȏș ǿȋ
ŞŭsŦŜ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, ũš Ť3ŨyŵŤ ŞŬeŨšũš t ŭšŝE ŭŮŜŬżťŴŜ ǿȍȂȉȂȊȅ. ǥǾȋ ǿȎȜȇǽȜ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊǽ ȅ ǿȍȂȉȜ ȊȂ
(ŭŮaŬŸŴŜ), ƆŦw ŝGŜ Ť3ŨyŵŤ ſ4Ţš ŝhŮŤ (ŝhŮŸŭŮŞŜ) ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȂȆ, ȌȋȎȇȋȈșȇȐ ȋȊǽ ȅȉȂȂȏ ȋȏ ǿȂȔȊȋȎȏȅ Ȏǿȋȅȉ
ſ3ŠŤ1ũŹťŴŜ ūŬŤŭũŪŭyŵũŹ ŞŪŠŤ1Ůšŧz. ľŭ‰ Ţš ŭ{ŵŜz, Ť3 ǭȋȁȅȏȂȈȂȉ ȂȁȅȊȎȏǿȂȊȊȂȆȕȂȀȋ ǞȋȀǽ, ǞȋȀ ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȋ ȅ
ūŬŤųŜŵ†źŵŜzŭz Ť3 ūŬŤųŜŵaſŨŜz, ŝšţŦŪũšųũŪŦŬaŮũŹ ǾȂȎȌȍȂȁȂȈșȊȋ ȋȏȈȅȔǽȂȏȎȜ ȋȏ ǿȎȂȒ ȎȐȖȅȒ — ȇǽȇ ȎȋȌȍȅȔǽ-
ŝšţŦŪũeųũw ŝGŶ ūŬšŞhŴš ūŬšŞŪŭű0ŠŤŮŶ. ŀŜ ũŜůųašŮŭz ȎȏǿȐțȖȅȒ, ȏǽȇ ȅ ȁȋȌȐȎȇǽțȖȅȒ ȎȋȌȍȅȔǽȎȏȅȂ». ǬȐȎȏș ȊǽȐ-
u5ŝŪ t ŭŤ1űŶ, ƆŦw ũš Şŭ‰ ŝŷ6ŞŴŜz t ŝGŜ, Ť3 ūŪŠ8 ŞŬeŨšũšŨŶ ȔȅȏȎȜ ȋȏȎțȁǽ, Ȕȏȋ ȊȂ ǿȎȂ ȌȍȋȅȎȕȂȁȕȂȂ ȋȏ ǞȋȀǽ ȌȋȁȔȅȊȂȊȋ
ŭyŮŸ: Ť4ŝŪ ŭyŮŸ ±Ţš t ŭŤ1űŶ ŝšţũŜų†ŧũŜ ŭyŮŸ, Ť3 ŭŧ0Şů (Ť3 ȏǽȇȃȂ ȅ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȅǾȋ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ ȊȅȒ ȊȂ ȅȉȂțȏ ȊǽȔǽȈǽ,
ŬaţůŨů) ſ3ŠŤ1ũŷz ŝšţũŜųaŧũŷz ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ Ť3 ŮŬbųšŭŦƁz ȅ Țȏȅȉ ǿȋǿȎȂ ȊȂ ȅȎȇǽȃǽȂȏȎȜ ȐȏǿȂȍȃȁȂȊȅȂ ȋ ȂȁȅȊȋȆ ǾȂȄȊǽ-
ſ3ŠŤ1ũŤŲŷ, Ť3 ūŬšŞŷŴššŭŮeŭŮŞšũũŷz ſ3S ūŬŪŭŮŪŮŷ2, ũŤŦa- ȔǽȈșȊȋȆ Ȍȋ ȎǿȋȂȆ ȌȍȅȍȋȁȂ ǯȍȋȆȔȂȎȇȋȆ ǢȁȅȊȅȓȂ ȅ ȎǿȋȆȎȏ-
ŦŪŢš ŞŬšŠsŮŶ. ŎżŨŢŠš u5ŝŪ ƉŝŬŜţŪŨŶ Ť3 ƇŨŶ ūŪ ũšsŭũů ǿȂȊȊȋȆ ǢȆ ǿȘȕȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȌȍȋȎȏȋȏȂ. ǯǽȇ ȅ Ȑȉ, Ȍȋ ȎȈǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

ƉŝŬŜţů ūŬšŞŪŭűŪŠsŵƁz Ɖũŷz ũšŬŜţŠżŧũŪŭŮŤ, ũŤŦaŦŪŢš ǾȋȉȐ ȌȋȁȋǾȅț Ȏ ȏȋȆ ǿȘȎȋȔǽȆȕȂȆ ȊȂȁȂȈȅȉȋȎȏșț, ȊȅȎ-
ţŜ ŞŬŪŢŠſ1ũũŜz ŭŞŪ‰ ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz ŭŧ0ŢšũŶ ſ4ŭŮŸ. ȇȋȈșȇȋ ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ ȎȈȋȃȊȘȉ ȅȄ-Ȅǽ ȌȍȅȎȐȖȅȒ ȂȉȐ ȉȘȎȈȂȆ.
ţ7. ń$Ţš ũŜţũaŨšũůšŨŷűŶ ũŜ ŮŹŧšŭŤ2 Š¦0ŞũŷűŶ ţŜŞŹ- 7. ǧȏȋ ȊȂ ȌȍȅȂȉȈȂȏ ȁȐȒȋǿȊȘȒ ȎȋȎȏȋȜȊȅȆ, ȄǽȌȂȔǽȏȈȂȊ-
ŵaũƁť, t ŝŷŞaźŵŤűŶ ŞŶ ŠůŴŤ2 ūŬšŠ8ůŭūŹŞaźŵŤűŶ ūŪ ŝGů ȊȘȒ ǿ ȏȂȈȂ, ȋȏ ǾȈǽȀȋȁǽȏȊȘȒ ȁǽȍȋǿ ǡȐȒǽ, ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘȒ
ŠŜŬŪŞaũƁť Š¦Ŝ ũš ūŬƁeŨŧšŮŶ, Ť3 ŭŮŬŜŠaŮšŧũŷz ųaŭŮŤ ūŪ ȏȂȉ, ȇȏȋ ǿ ȁȐȕȂ ȌȍȂȐȎȌȂȈ Ȍȋ ǞȋȀȂ, ȇȏȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂȉ ȊǽȄȘ-
ũŜŞŷŦũŪŞeũƁź ƈŨšŬŵŞŧeũƁš, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ŝhŮŤ şŧŜş0- ǿǽȂȏ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ȋȉȂȍȏǿȂȊȅȜ ȎȏȍǽȎȏȊȋȆ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ, ǽ ȊȂ
ŧšŮŶ, Ƌ ũš ſ4Ţš ũŜ ŧ{ųŴŜz ūŪ ũŜŞŷŦũŪŞeũƁź ŠżťŭŮŞŪ, ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ȂȂ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȎȏȅ, ȊǽȌȍǽǿȈȂȊȊȋȆ ȇ ȈȐȔȕȂȉȐ, —
ŞŭeŨŭŮŞšũũŹ tŞŬŜŮŤ1ŞŴŜşwŭz ŧůŦaŞŷűŶ, Ť3 ƅŝŬŜŮŤ1ŞŴŜ- ȇȋȀȁǽ ȎȏȍǽȎȏȊǽȜ ȔǽȎȏș ȓȂȈȅȇȋȉ ȋȏǿȍǽȏȅȈǽȎș ȋȏ ȄȈȘȒ ȁȂȈ ȅ
şwŭz ũŜ ŠHŝŬŜz, ƆŦw ŧůŦ†ŞŜz ũŜŞŷŦũŪŞſ1ũƁz tŞeŬşŴŜ- ȋǾȍǽȏȅȈǽȎș ȇ ȁȋǾȍȘȉ, Ȑȏȍǽȏȅǿ ȁȐȍȊȘȂ ȎǿȋȆȎȏǿǽ ȅ ȋǾȋȀǽ-
şw, Ť3 ŝlşŤ1ŨŤ ƅŝŪşŜŮżŞŴŜşw: ŭeť ūŪŭŧżŠŪŞŜũũŹ Ť3 ſ4Ţš ȏȅǿȕȅȎș ǾȈǽȀȅȉȅ, — ȏȋȏ, ȎȈȂȁȐȜ ȌȋȁȋǾȊȋȉȐ ȉȊȂȊȅț, ȋȏ-
ŞŶ ũšŮŧżũũŹŨŶ ŭyŵŤűŶ ŞżŲŹ ŭŶ ŮżŧŪŨŶ tŨeŵšŮŶ ǿȂȍȀǽȂȏ ȅ ȌȍȂǾȘǿǽȊȅȂ ȏȂȈǽ ǿ ȊȂȏȈȂȊȊȋȉ ǿȂȇȂ ǾȘȏȅȜ; ǿȂȁș
ūŬšŝŷŞaũƁš. İŵš ŝŪ ŭūŬŤwŝŵŤ1Ůŭz ŮŪşŠA ŭŶ ŠůŴeź ŮżŧŪ ȂȎȈȅ ȏȋȀȁǽ ȏȂȈȋ ǾȐȁȂȏ ȎȋȐȔǽȎȏǿȋǿǽȏș Ȏ ȁȐȕȋȆ ǿ ȊȂȅȄȍȂ-
ũšŤţŬšųeũũŷűŶ ŝŧ†şŶ, ŮŪ2 Ť3 ũhũŹ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŭūŬŤwŝ- ȔȂȊȊȘȒ ǾȈǽȀǽȒ, ȏȋ ȅ ȏȂȌȂȍș ȋȊȋ ȊȂȌȍȂȉȂȊȊȋ, ȊǽȎȇȋȈșȇȋ
ŵŤ1Ůŭz, ſ3ŧŤ1Ŧw Ũ0ŵũŪ ſ4ŭŮŸ, ūŪŠŜŞašŨŷz ŮaŤũŭŮŞšũũŹ Ť3 ȎȌȋȎȋǾȊȋ ǿȉȂȎȏȅȏș, ǾȐȁȂȏ ȎȋȐȔǽȎȏǿȋǿǽȏș ǿ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ, ȇǽ-
ũšŤţŬšųeũũŹ t ŝGŜ ŝlşŪŠaŮŤ, ƅųŤŵeũũŪŨů ƈŨY: Ť3 ŭaŨŪ ȇȐț ǞȋȀ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȋ ȅ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋ ȁǽȂȏ ȋȔȅȖȂȊȊȋȉȐ
ŝ9eŭŮŞſũũŜz ūŬšŮšŬūŤ1ŮŶ ūŬŤŧŤ1ųũŹ ŭšŝĮ, ūŬšŮŞŪŬŤ1Ş- ȐȉȐ, ȅ ȏȂȈȋ Ȏǽȉȋ ǿ ȎȂǾȂ ǾȐȁȂȏ ȅȎȌȘȏȘǿǽȏș ǿȂȖȅ ǾȋȃȂȎȏ-
Ŵšťŭz Ť3 ƅŭ™Ť1ŞŴšťŭz, Ƌ ũš ūŪ ũŜŞŷŦũŪŞeũƁź ƈŨšŬŮŞŤ1Ş- ǿȂȊȊȘȂ, ȂȎȈȅ ȎȏȍǽȎȏȊǽȜ ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ȅȄȉȂȊȅȈǽȎș, ȋȎǿȜȏȅ-
Ŵšťŭz, ŭŮŬŜŠaŮšŧũŹť ŠůŴŤ2 ųaŭŮŤ: Ť3 ŭŪŝ0ź Ɖŝŵšź ŮżŧŜ ȈǽȎș, Ȋȋ ȊȂ ȐȉȂȍȏǿȅȈǽȎș ȇǽȇ ȎȋȎȏȋȜȊȅȂ ȅ Ȍȍȅ ȋǾȖȊȋȎȏȅ
Ţš Ť3 ŠůŴŤ2 ŭyŵšź, Ůżŧſ1ŭũŜz ƅŭŵ7aźŵšź ţŜŞŹŵ†ũƁz Ţš ȏȂȈǽ ȅ ȁȐȕȅ ȋȎǿȜȖǽȂȏ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ ȅ ȁȂȆȎȏǿȅȜ ȏȂȈǽ.
Ť3 ŠBťŭŮŞŜ. ľŪ tŴeŠŴŤűŶ ŝŪ t Š0ŝŬŷűŶ ŢŤŮƁS ŭšşw2, ǟȂȁș ȇȋȀȁǽ ȋȎȏǽǿȈȂȊȘ ǾȈǽȀǽ ȃȅȄȊȅ ȍǽȁȅ ȊǽȁȂȃȁȘ ǾȐȁȐ-
ũŜŠeŢŠŷ ŬaŠŤ ŝyŠůŵŤűŶ ŝŧ†şŶ, ūŪ ŭ™0Ũů ŠƁŜŠ0űů, ƇŨŶ ȖȅȒ ǾȈǽȀ, Ȑȉ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ȎǿȜȏȋȀȋ ǡȅǽȁȋȒǽ, ȅȉȂȜ Ȍȋ ȌȍȅȔȅȊȂ
ŝlşŪŨ0ŵũŹ ŝšţūŪūšųeũƁz ŬaŠŤ ŠŞŤ1ŢŤŨŸ, ŝ9eŭŮŞšũũůź ǾȂȎȌȋȌȂȔȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȄȁȍǽǿȋȂ ȏȂȔȂȊȅȂ, Ȏǽȉ ȋȖȐȖǽȂȏ ǾȋȃȂ-
ũšŤţŬšųeũũw ŝlşŪŭŮŸ ŭaŨŶ ƅŵůŵašŮŶ, Ť3 Ůżŧů ūŪ ŨżŬŹ ȎȏǿȂȊȊȐț ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȐț ǾȈǽȀȋȎȏȘȊț ȅ Ȍȋ ȉȂȍȂ ȎǿȋȂȀȋ
ŭŞŪšşw2 ūŬšŠ8ůŭūŹsũƁz, t ŬaŠŪŭŮŤ {t ŝlşŪŭŮŤ} ŭŞŪšS ūŬš- ȌȍȂȐȎȌȂȜȊȅȜ ȁȋȌȐȎȇǽȂȏ ȅ ȏȂȈȋ ȇ ȐȔǽȎȏȅț ǿ ȎǿȋȂȆ ǾȈǽȀȋ-
ūŪŠŜeŮŶ. ŌaŠŪŭŮŸ Ţš ŮŜŦŪŞaz ŝŷŞaźŵŜz ŮŪşŠA ŞŶ Šů- ȎȏȘȊȂ. ǥ ȍǽȁȋȎȏș, ȍȋȃȁǽțȖǽȜȎȜ ȏȋȀȁǽ ǿ ȁȐȕȂ ȅ ǿ ȏȂȈȂ,
ŴŤ2 Ť3 ŮżŧŹ, ŞŪŭūŪŨŤũaũƁš ſ4ŭŮŸ ũšūŪşŬżŴũŪ ũšŮŧżũũŜşw ȂȎȏș ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋȂ ȊǽȌȋȉȅȊǽȊȅȂ ȋ ȊȂȏȈȂȊȊȋȉ ȃȅȏȂȈșȎȏǿȂ.
ŢŤŮƁS.
}. ń#ũaşw Ƈŝw ŭŞżŮŜ ƇŨŶ, Ť4ũŜŦw Ţš ųyŞŭŮŞŪ ũŜŭ- 8. ǰȉȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ǿȋȎȌȍȅȊȅȉǽȏș ȎǿȂȏ ȊȂ ȏǽȇȋȆ, ȇǽȇ
ŧŜŢŠaŮŤŭz ƅŝhųš. ŃŜũE ŭƁE Ƈŝw, ųyŞŭŮŞšũũŜ, Ť3 ųyŞŭŮ- ȔȐǿȎȏǿȐ. ǴȐǿȎȏǿȋ ǿȋȎȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȆ ȎǿȂȏ, Ȍȋȇǽ-
ŞſũũŜz ƆŦw ųyŞŭŮŞſũũŜ ūŪŦŜţyźŵŜşw. ĺŨa Ţš ŭŞżŮŶ ȄȘǿǽțȖȅȆ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȂ ȌȍȂȁȉȂȏȘ ȅȉȂȊȊȋ ȇǽȇ ȔȐǿȎȏǿȂȊ-
ſ4ŭŮŸ, ŬaţůŨŶ ŭyŵƁť ŞŶ ūŪŨŷŴŧeũƁŤűŶ. ʼnš ŮŪşHŢŠš u5ŝŪ ȊȘȂ, ǽ ȎǿȂȏ Ȑȉǽ — Țȏȋ ȄȊǽȊȅȂ, ȌȋȇȋȜȖȂȂȎȜ ǿ ȉȘȎȈȜȒ. ǤȊǽ-
ŭŞżŮŜ, ţŬżũƁš Ţš Ť3 ƇŨŶ ũŜŭŧŜŢŠaŮŤŭz ƅŝŷŦ0ŭŮŜ, ũŪ Ȕȅȏ, ȄȍȂȊȅț ȅ ȐȉȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ǿȋȎȌȍȅȊȅȉǽȏș ȊȂ ȋȁȅȊ ȅ
Š0ũŠšŢš ūŪ ŭŞŪšŨY ſ3ŭŮšŭŮŞY Ť3 ŞŪ ±Ţš ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY Šżť- ȏȋȏ ȃȂ ȎǿȂȏ, Ȋȋ ȏȋȏ ȅ ȁȍȐȀȋȆ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ǿ ȌȍȂȁȂȈǽȒ, ȎȋȋǾ-
ŭŮŞůšŮŶ Ť3 ſ3ŠŤ1ũŪ Ť3 ŠŬůş0š t ũŤ1űŶ: ſ3şŠa Ţš Š¦0Şũŷz Ť3 ȍǽȄȊȘȒ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȆ ȌȍȅȍȋȁȂ, ȅ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȎȋȋǾȍǽȄȊȋ Ȍȍȅ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

ūŬšŞŷŴššŭŮeŭŮŞšũũŷz ūŬŤų†ŭŮũŤŲŷ ŝyŠůŮŶ ŝlşŪŠaŮŤ ȍȋȁȂ. ǝ ȏȂ, ȇȏȋ ǾȘǿǽȂȏ ȋȎȔǽȎȏȈȅǿȈȂȊ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȅ ǿȘȕȂȂȎ-
Ţš Ť3 ŭŤ1ŧŷ, ųyŞŭŮŞŪŨŶ Ţš Ť3 ƈŨ0ŨŶ: ŮŪ2 Ť3 ±Ţš ūŬšŞhŴš ȏȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ȅ ȎȅȈȋȆ, ȏȂ, ȇȏȋ ȐȁȋȎȏȋȂȊ ȚȏȋȀȋ,
ŞŭsŦŜşw ųyŞŭŮŞŜ Ť3 ŞŭsŦŜşw ƈŨA ŭūŪŠ0ŝŧŴƁŤŭz ŞŤ1ŠzŮŶ, — ȏȂ ǿȅȁȜȏ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȅ Ȑȉȋȉ ȏȋ, Ȕȏȋ ǿȘȕȂ ǿȎȜȇȋȀȋ ȔȐǿȎȏ-
ŠŜ ūŪ ŝGŪŭŧ0Şů ŬšųeŨŶ, ŞšŧŤ1ŦŪŨů şŬŤş0ŬƁź, ƆŦŪŢš ŞżŭŮŸ ǿǽ ȅ ǿȎȜȇȋȀȋ Ȑȉǽ. ǮȇǽȃȂȉ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǿȂȈȅȇȅȉ ǾȋȀȋȎȈȋǿȋȉ
ſ3ŠŤ1ũŶ ŝGŶ Ť3 ŠżťŭŮŞůšŨƁŤ ŮŜŦŪŞhŨŤ. ōŤ6ŨŶ t ūŤŭaũƁť ǠȍȅȀȋȍȅȂȉ, Ȕȏȋ ǿȂȁȋȉȋ Țȏȋ ȋȁȊȋȉȐ ǞȋȀȐ ȅ ȁȂȈǽȏȂȈȜȉ ȏǽ-
ũŜůųŤ1űŪŨŭz, ŭƁ‰ t nŮſ1ŲŶ ũaŴŤűŶ ūŬƁsűŪŨŶ, ŭƁ‰ Ũa- ȇȅȒ ǿȂȖȂȆ. ǺȏȋȉȐ ȋǾȐȔȅȈȅ ȊǽȎ ǬȅȎǽȊȅȜ, Țȏȋ ǿȋȎȌȍȅȊȜȈȅ
ŧŹŨŶ ūŪţũaűŪŨŶ Ť3ŭŦyŭŪŨŶ, ŭƁ‰ Ť3 ųŮcũżťŴŜşŪ ŞŪ ȉȘ ȋȏ ȊǽȕȅȒ ǫȏȓȋǿ, Țȏȋ ȌȋȄȊǽȈȅ Ȋǽ ȎǿȋȂȉ ȉǽȈȋȉ ȋȌȘȏȂ.
ƂšŬŪŨŪũaŭŹűŶ Ť3 ŝŬaŮŜ ũaŴšşŪ ŦįŬŶ şŬŤş0ŬƁŜ, ƅ ŭŵ7eũũŹ ǥ ȋǾ Țȏȋȉ ȌȅȎǽȈ ǿ ȄǽȖȅȏȐ ȎǿȜȖȂȊȊȋ-ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȅȒ
ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůźŵŤűŶ ŭūŤŭaŞŴŜşŪ ƈŞŤ1ŠŹŞŴš Ť3 ūŪűŞaŧũŹ ȔȂȎȏȊȂȆȕȅȆ ǿȋ ȅȂȍȋȉȋȊǽȒǽȒ ȅ Ǿȍǽȏ Ȋǽȕ ǠȍȅȀȋȍȅȆ. ǰȁȋ-
ȎȏȋǿȂȍȜȜ ȂȀȋ ȏȋȔȊȋȂ ȎȈȂȁȋǿǽȊȅȂ ȌȍȂȁǽȊȅȜȉ ȎǿȜȏȘȒ, ȉȘ
ūŬƁeŨŴš, ƆŦw ūŬšŠaũƁſŨŶ ŭ™hűŶ Ť3ţŞżŭŮũŹ ūŪŭŧBŠůź-
ȁȈȜ ȌȋȈȊȋȆ ȐǿȂȍȂȊȊȋȎȏȅ ȔȅȏǽțȖȅȒ ȌȋȎȏǽǿȅȈȅ Ȏǿȋȅ Ȍȋȁ-
ŵŜz, ŦŪ Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁź ųŮyŵŤűŶ, ūŪŠūŤŭaűŪŨŶ.
ȌȅȎȅ.
ń#ŨżzŴš Ţš Ť3 ū0ŠūŤŭŷ, Ť3 ŞŭšūŬšūŪŠ0ŝũŹťŴŜşw ūŬH- ǝ ȅȉȂȜ ȌȋȁȌȅȎȅ ȅ ǿȎȂȌȍȂȌȋȁȋǾȊȂȆȕȂȀȋ ȌȍȋȏȋȎǽ, ȅ
ŮŜ, Ť3 Ť3şyŨšũwŞŶ, Ť3 ųŮcũhűŶ ŭŮaŬſŲŶ. ŋŪ ũŤ1űŢš ŭŵ7eũ- ȅȀȐȉȂȊȋǿ, ȅ ȔȂȎȏȊȘȒ ȎȏǽȍȓȂǿ, ȎǿȜȖȂȊȊȂȆȕȅȆ ȂȌȅȎȇȋȌ Ȍȋ-
ũŹťŴƁť ſ3ūcŦūŶ ƈŮŞšŬŢŠaz ūŪŠūŤŭaŭz ŮaŦw: «ōŨŤŬeũ- ȎȈȂ ȊȅȒ, ȁȈȜ ȐȏǿȂȍȃȁȂȊȅȜ, ȊǽȌȅȎǽȈ ȂȖȂ ȅ ȏǽȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ:
ũŷť ſ3ūcŦūŶ ƂšŬįŭŜ Ť3 ŭ™hz şŪŬŷ2 ƂaŦwŞŶ, ŞŪ nŮeųšŭŦŤűŶ «ǮȉȅȍȂȊȊȘȆ ȂȌȅȎȇȋȌ ǥȂȍȅȎȎǽ ȅ ǮǿȜȏȋȆ ǠȋȍȘ ǥǽȇȋǿ,
ŞŪŭūŤŮaũŶ ūŬšŠaũƁŤűŶ, Ť3 ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞůz, ƆŦw ųŬšţ8 ūŪŠ- ǿȋȎȌȅȏǽȊȊȘȆ ǿ ȎǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȒ ȅ ȎǿȜȏȋȋȏȂȔȂȎȇȅȒ ȌȍȂȁǽȊȅȜȒ,
ūŤŭaŞŴŤűŭz ţŠĮ Ť3ţŝŬaũũŷűŶ, ŞŭS ŭ™az şŪŬA ŭŪşŧŜŭyźŵš ȎǿȅȁȂȏȂȈșȎȏǿȐȂȏ, Ȕȏȋ ǿ ȈȅȓȂ ȌȋȎȏǽǿȅǿȕȅȒ ȄȁȂȎș Ȏǿȋȅ Ȍȋȁ-
ūŪŠūŤŭaŴŜŭz, Ť3 ŭaŨŶ ŭŪşŧŜŭyz Ť3 ƈŮŞšŬŢŠaz ūŪŠūŤŭaŭz. ȌȅȎȅ ȌȋȁȌȅȎǽȈǽȎș ǿ ȎȋȀȈǽȎȅȅ Ȏ Ȋȅȉȅ ǿȎȜ ǮǿȜȏǽȜ Ǡȋȍǽ ȅ
ń# ŭƁE ŭŪ ŞŭżŨŤ ūŬŤūŤŭyz, ƆŦw ũš ŭŪşŧŜŭyźŵŜşŪ ŭ™ŷ6ŨŶ, Ȏǽȉ ȋȊ, ȎȋȀȈǽȕǽȜȎș, ȌȋȁȌȅȎǽȈ, ȎȏǽǿȜ ȌȂȔǽȏș. ǥ ȌȋȎȈȂ ǿȎȂȀȋ
ƆŦŪŢš Ť3 Ũŷ2 Ť3 ŨaŧŹŨŶ ūŬeŢŠš ũaŭŶ nŲ7ŷ2 ũaŴŤ, Ũŷ2 ȌȍȅȌȅȎǽȈ ȎȈȂȁȐțȖȂȂ: ȂȎȈȅ ȇȏȋ ȊȂ ȎȋȀȈǽȎȂȊ Ȏȋ ȎǿȜȏȘȉȅ,
ūŬŤwŝŵeũƁz ſ3şw2 ũš ūŬƁŤ1ŨšŨŶ.» ĺŮŞšŬŢŠeũƁz ŬaŠŤ ũŜ- ȇǽȇ ȎȋȀȈǽȎȊȘ ȉȘ ȅ ǾȘǿȕȅȂ ȊȂȄǽȁȋȈȀȋ ȁȋ ȊǽȎ ǫȏȓȘ Ȋǽȕȅ,
ūŤŭaŴŜŭz Ť3ŨšũA ŭŞhŴš ŭŦŜţyšŨŷűŶ Ť3şyŨšũwŞŶ Ť3 ŨŪ- ȏȋ ȊȂ ǾȐȁȂȉ ǿȒȋȁȅȏș Ȏ Ȋȅȉ ǿ ȋǾȖȂȊȅȂ». ǝ ȁȈȜ [ǾȋȈșȕȂȀȋ]
ũaűwŞŶ. ȐȏǿȂȍȃȁȂȊȅȜ ȊǽȌȅȎǽȈ ȅȉȂȊǽ ǿȘȕȂȊǽȄǿǽȊȊȘȒ ȅȀȐȉȂȊȋǿ ȅ
ȉȋȊǽȒȋǿ:

ŇavŬŭŦƁť ŦįŬŶ fšŪŠ0ŭƁť. [ǥȀȐȉȂȊ ȎǿȜȏȋȆ] ǨǽǿȍȘ DZȂȋȁȋȎȅȆ.


ĵŞŤŬŭŦƁť ŦįŬŶ ƋũŮHũƁť. [ǥȀȐȉȂȊ] ǥǿȂȍȎȇȋȀȋ ȉȋȊǽȎȏȘȍȜ ǝȊȏȋȊȅȆ.
ľŜŮŪūeŠŭŦƁť ŦįŬŶ ƂwŜũũjŦƁť. [ǥȀȐȉȂȊ] ǟǽȏȋȌȂȁȎȇȋȀȋ ȉȋȊǽȎȏȘȍȜ ǥȋǽȊȊȅȇȅȆ.
T ŝ0ŧşŜŬwŞŶ žŞŞŜ ƂwaũũŶ. ǝǿǿǽ ǥȋǽȊȊ ȅȄ ǞȋȈȀǽȍȎȇȋȀȋ [ȉȋȊǽȎȏȘȍȜ].
T ŧavŬŷ ƂšŬŪŨŪũaűŶ ŦįŬŶ ŰƁŧŪfeť. ǥȂȍȋȉȋȊǽȒ [ȎǿȜȏȋȆ] ǨǽǿȍȘ DZȅȈȋȑȂȆ.
T nŝŤ1ŮšŧŤ ſ3ŭŰƁşŨeũŜ Š¦ŪŞũŤ1ŦŶ ŦįŬŶ ƋŨŰƁŧ0űƁť. ǡȐȒȋǿȊȅȇ ȋǾȅȏȂȈȅ ǢȎȑȅȀȉȂȊǽ ǝȉȑȅȈȋȒȅȆ.
T nŝŤ1ŮšŧŤ ŞŜŮŪūeŠŭŦƁz Š¦ŪŞũŤ1ŦŶ ŦįŬŶ fšŪŠ0ŭƁť. ǡȐȒȋǿȊȅȇ ǟǽȏȋȌȂȁȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ DZȂȋȁȋȎȅȆ.
T nŝŤ1ŮšŧŤ ŦŪŮŧŪŨyŭŭŦƁz ŦįŬŶ fšŪŭŮŤ1ŬƁŦŮŶ. [ǥȀȐȉȂȊ] ǧȋȏȈȋȉȐȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ DZȂȋȎȏȂȍȅȇȏ.
T ŧavŬŷ ŦįŬŶ şšŬ0ũŮƁť ŨŜŬyŧŸ. ǠȂȍȋȊȅȆ ǩǽȍȐȈȅȎ, [ȎȏǽȍȂȓ ȎǿȜȖȂȊȊȋȆ] ǨǽǿȍȘ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǮǿȜȏȋȀȋȍȎȇȅȆ ȏȋȉȋȎ
__________________________________________________

T ŮŪsŢŠš ŦįŬŶ ŦaŧŧƁŭŮŶ ŨůţaŧwũŶ. [ǩȋȊǽȒ] ȏȋȆ ȃȂ [ǨǽǿȍȘ] ǧǽȈȈȅȎȏ ǩȐȄǽȈȋȊ.


T nŝŤ1ŮšŧŤ ŞŜŮŪūeŠŭŦƁz ƂšŬŪŨŪũaűŶ ŦįŬŶ şšŬaŭƁŨŶ. ǥȂȍȋȉȋȊǽȒǽȒ ǟǽȏȋȌȂȁȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ ǠȂȍǽȎȅȉ.
T nŝŤ1ŮšŧŤ ƃŞŤŬŭŦƁz ŦįŬŶ Ũwmŭeť. [ǮȏǽȍȂȓ ȅ ȉȋȊǽȒ] ǥǿȅȍȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ ǩȋȅȎȂȆ
T ŧavŬŷ ŦįŬŶ şŬŤş0ŬƁť ŭŮŬŜŞŪŧŜşŦŜŠjŮŶ. [ǩȋȊǽȒ] ȎǿȜȖȂȊȊȋȆ ȈǽǿȍȘ ǠȍȅȀȋȍȅȆ ǮȏȍǽǿȋȈǽȊȇȋȁȅȏ.
T ŭŦŤ1ŮŜ ŨŜşyŧŤũŜ ƂšŬŪŨŪũaűŶ ŦįŬŶ ƂŭaƁŜ. [ǮȏǽȍȂȓ ȅ] ȅȂȍȋȉȋȊǽȒ ȅȄ Ȏȇȅȏǽ ǩǽȀȐȈ ǥȎǽȆȜ
T ŮŪşHŢŠš ŦįŬŶ ŨaŬŦŪ ŭƁũŜjŮŪŞŶ. [ǩȋȊǽȒ] ȏȋȀȋ ȃȂ [Ȏȇȅȏǽ] ǩǽȍȇ ǮȅȊǽȅȏ.
T ŮŪşHŢŠš ƂšŬŪŨŪũaűŶ ŦįŬŶ ŦaŧŧƁŭŮŶ. ǥȂȍȋȉȋȊǽȒ ȏȋȀȋ ȃȂ Ȏȇȅȏǽ ǧǽȈȈȅȎȏ.
T ŦŜŬeſŞŶ ŭmŬƁaũŶ. ǮȅȍȎȇȅȆ [ȎȏǽȍȂȓ ǾȂȄȉȋȈǿȊȅȇ].
T nŝŤ1ŮšŧŤ ŞŜŮŪūeŠŭŦƁz ŦįŬŶ ŭwŰŬ0ũƁť ŲhŦŪť. [ǩȋȊǽȒ] ǮȋȑȍȋȊȅȆ ȅȄ ǟǽȏȋȌȂȁȎȇȋȆ ȋǾȅȏȂȈȅ
T ŮŪsŢŠš ŦįŬŶ ƂwŜŭaŰŶ. [ǩȋȊǽȒ] ȏȋȆ ȃȂ [ȋǾȅȏȂȈȅ] ǥȋȎǽȑ.
T ŢŤŮƁS ŮŪşHŢŠš ŭ™aşw şŬŤş0ŬƁŜ ƋŬűƁšūcŦŪūŜ ǥȄ ǣȅȏȅȜ ǮǿȜȏȅȏȂȈȜ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǬǽȈǽȉȘ, ǽȍ-
fšŭŭŜŧŪũjŮŭŦŜşw ųůŠŪŮÆ0ŬŲŜ. ĸŦw ūŪŠŪŝašŮŶ ȒȅȂȌȅȎȇȋȌǽ DZȂȎȎǽȈȋȊȅȇȅȆȎȇȋȀȋ, ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ
ŞŭBŨŶ Ɖŝŵš űrŮƁaũwŨŶ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ũšūŬšŭŮaũũw. ȒȍȅȎȏȅǽȊǽȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ

ũš ŞŪţũšūŵyšŮŶ ŦŮŪ2, ŝŬaŮƁš ŨŪ‰ űrŮƁaũš, ƆŦw


ŀ Ŝƅŭšš1 ũũƁŤ,  ŨŪũaŭŤ Ů0ųƁź Š0ŧŢũŤ ŭyŮŸ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz
ǪȖȂȊȊȅȇȅ
Ȃ ȌȋȁȐȉǽȆȏȂ, ǾȍǽȏșȜ ȉȋȅ ȒȍȅȎȏȅǽȊȂ, Ȕȏȋ ȏȋȈșȇȋ ȎǿȜ-
ȅ ȉȋȊǽȒȅ ȁȋȈȃȊȘ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǿȎȂȀȁǽ ȅ ȊȂȌȍȂ-
ŞŭšşŠA  ũšūŬšŭŮaũũw, Ƌ ũš2  ŨƁŬŭŮjŤ. ʼnŤ2, ũŤ2: ŞŭŤ2 Ɖŝŵš ȎȏǽȊȊȋ, Ȋȋ ȊȂ ȉȣȍȜȊȂ. ǪȂȏ, ȊȂȏ! ǟȎȂ ȉȘ, ȒȍȅȎȏȅǽȊȂ, ȁȋȈȃ-
űŬŤŭŮƁaũš Š0ŧŢũŷ ſ3ŭŨŷ2 ŞŭšşŠA ƅŝŬŹŮaŮŤŭz ŞŶ ŨŪŧŤ1Ů- ȊȘ ǿȎȂȀȁǽ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ. ǫǾ Țȏȋȉ ȌȅȕȂȏ ȎǿȜȏȂȆ-
ŞŹ. ŃŜũš1Ţš ŭ™żťŴƁť ūŜŮŬƁaŬűŶ ŦŪũŭŮŜũŮjũŜ şŬaŠŜ ŰƁŧŪ- ȕȅȆ ȌǽȏȍȅǽȍȒ ǧȋȊȎȏǽȊȏȅȊȋȌȋȈșȎȇȅȆ DZȅȈȋȑȂȆ ǿ ǣȅȏȅȅ
fš1ť ūŤ1ŴšŮŶ ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭ™aşw şŬŤş0ŬƁz fšŭŭŜŧŪũjŮŭŦŜşw, ȎǿȜȏȋȀȋ ǠȍȅȀȋȍȅȜ DZȂȎȎǽȈȋȊȅȇȅȆȎȇȋȀȋ. ǫȊ ȍǽȎȎȇǽȄȘǿǽȂȏ,
ƆŦw ŝ–eŭŮŞšũũŷť şŬŤş0ŬƁť ŨżzŴš ſ3ŠŤ1ũŜşw ŠŬyşŜ ŞŪţ- Ȕȏȋ Ȑ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ǾȘȈ ȈțǾȅȉȘȆ ȁȍȐȀ Ȍȋ
ŧź1ŝŧšũũŜ ŨšũyšŨŜ ƃwŞŜ, ūŬŪŭŮżťŴŜ ųšŧŪŞżŦŜ  ŠŪŝŬŪ- ȅȉȂȊȅ ǥȋǿ, ȌȍȋȎȏȂȆȕȅȆ ȔȂȈȋǿȂȇ ȅ ǿȂȎșȉǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș-
ŠżŮšŧũŜ ţŹŧw2. ōŶ ũŤ1ŨŢš ŭŪŝšŭżŠůz ſ3ŠŤ1ũŪź ŭ™hť ŬšųE ȊȘȆ. ǞȂȎȂȁȐȜ Ȏ Ȋȅȉ ȋȁȊǽȃȁȘ, ȎǿȜȏȋȆ ȋȇǽȄǽȈ ȂȉȐ ȅ ȋ ȉȋ-
ſ3ŨY  ƅ ŨlŤ1ŮŞŹ,  ƆŦw ŦŪšŨyŢŠŪ űrŮƁaũŤũů ūŬ0ŭŮŹ ȈȅȏǿȂ: ȇǽȃȁȋȉȐ ȒȍȅȎȏȅǽȊȅȊȐ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȋǾ-
ūŪŠŪŝašŮŶ ūŪŠŞŤţaŮŤŭz ũŜ ŨlŤ1ŮŞů  ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ũšūŬšŭ- ȍǽȖǽȏșȎȜ ȇ ȉȋȈȅȏǿȂ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ, ȇǽȇ ǿȂȈȅȏ
Ůaũũw, ƆŦwŢš ţŜūŪŞżŠŜšŮŶ ƋūcŧŶ ūavšŧŶ Ɖŝŵš ŞŭBŨŶ ǽȌȋȎȏȋȈ ǬǽǿȂȈ ǿȎȂȉ ȒȍȅȎȏȅǽȊǽȉ: «ǪȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅ-
űrŮƁaũŪŨŶ: ũšūŬšŭŮaũũw ŨŪŧŤ1Ůšŭz (Ŝ7 ōŪŧ. ſ7, ţ7i). ¬ ƆŦw- ȏȂȎș» (1 DZȂȎ. 5, 17). ǯǽȇ ȃȂ Ȁȋǿȋȍȅȏ ȅ Ȍȍȋȍȋȇ ǡǽǿȅȁ, ȇȋ-
Ţš şlšŮŶ  ūŬbŬ0ŦŸ Š“ŠŶ, žŵš  ŲŬ7Ÿ ŝĮ,  ŨżzŴš Şŭ‰ ȏȋȍȘȆ ǾȘȈ ȓǽȍȂȉ ȅ ȅȉȂȈ ǿȎȂ ȄǽǾȋȏȘ ȓǽȍȎȏǿȋǿǽȊȅȜ: «ǟȎȂ-
ūŪūšųſ1ũƁz ŲaŬŭŮŞƁz ŭŞŪšşw2: ūŬšŠţŬżűŶ şDŜ ūŬšŠŪ Ũũ0ź Ȁȁǽ ǿȅȁȂȈ Ȝ ȌȍȂȁ ȎȋǾȋț ǠȋȎȌȋȁǽ» (ǬȎ. 15, 8), ǽ Țȏȋ ȄȊǽȔȅȏ:
Şhũů (pŜŧ. ſ7i, Ť7), ŭŤ1ŬŹųŸ, ŞŤ1ŢŠů ƇŨũŹ ŨlŤ1ŮŞŪź ūŬšŠŪ «ǟȅȃȐ ȉȘȎȈȂȊȊȋ ǿ ȉȋȈȅȏǿȂ ǿȎȂȀȁǽ ȌȂȍȂȁ ȎȋǾȋț ǠȋȎȌȋ-
Ũũ0ź şDŜ ŞŭšşŠA. ¬ ŝGŪŭŧ0ŞŶ şŬŤş0ŬƁť ƇųŤŮŶ Şŭ‰ űrŮƁ- ȁǽ». ǥ ǠȍȅȀȋȍȅȆ ǞȋȀȋȎȈȋǿ ȐȔȅȏ ǿȎȂȒ ȒȍȅȎȏȅǽȊ ȅ Ȁȋǿȋȍȅȏ
aũŷ  şlšŮŶ ŦŶ ũŤ1ŨŶ: ƆŦw ŨũŪşŪŦŬaŮũŹš ūŪŠŪŝašŮŶ ūŪ- ȅȉ: «(ǥȉȜ ǞȋȃȅȂ ȎȈȂȁȐȂȏ ȌȋȉȅȊǽȏș ȉȋȈȅȏǿȋț ȉȊȋȀȋ-
ŨŤũaŮŤ ŨlŤ1ŮŞŪź ‘Ũz ŝ9Ɓš, ũš1ŢšŧŤ ſ3ŧŤ1ŢŠŷ ŠhŴšŨŶ. ȇȍǽȏȊȂȂ, ȊȂȃȂȈȅ ȁȘȕȅȉ».
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

¬ şlz ŭƁS ŭ™hť ŦŪ ŠŬyşů ŭŞŪšŨY ƃwŞů  ‘ũŜ ŨũHşŴŜ, ǥ ȀȋǿȋȍȜ Țȏȋ ȁȍȐȀȐ ȎǿȋȂȉȐ ǥȋǿȐ ȅ ȉȊȋȀȋȂ ȁȍȐȀȋȂ, Ȏȇǽ-
şlŜŴš ſ3ŨY ſ3ŵš2, ƆŦw ūŪŠŪŝašŮŶ  ũaŨŶ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ūŪŭŧů- ȄǽȈ ȂȖȂ ȂȉȐ ȎǿȜȏȋȆ ǠȍȅȀȋȍȅȆ, Ȕȏȋ ȎȈȂȁȐȂȏ ȅ Ȋǽȉ ȌȋǿȅȊȋ-
ŴaũƁš ŦŶ ţaūŪŞŹŠšŨŶ ŭ™hŨŶ,  ũš Ů0ųƁź ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ǿǽȏșȎȜ ȄǽȌȋǿȂȁȜȉ ȎǿȜȏȘȒ, ȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ Ȏǽȉȅȉ ȉȋȈȅȏșȎȜ Ȍȋ-
ũaŨŶ ŞŭšşŠA, ũŪ [] ƈųŤ1ŮŤ  ūŬ0ųƁŤűŶ ŞŭżűŶ Ɖŝŵš  ȎȏȋȜȊȊȋ, Ȋȋ ȅ ȐȔȅȏș ǿȎȂȒ ȁȍȐȀȅȒ — ȅ ȉȋȊǽȒȋǿ, ȅ ȉȣȍȜȊ, ȅ
ŨŪũaűwŞŶ  ŧź6ŠzũŶ,  ūŬšŨyŠŬŷűŶ  ũšŞżŢŠŶ,  ŨůŢš1ť ȌȍȂȉȐȁȍȘȒ, ȅ ȊȂǿȂȃȁ ȅ ȌȋǾȐȃȁǽȏș ȅȒ ȉȋȈȅȏșȎȜ ȊȂȌȍȂ-
 Ţš1ũŶ,  ŠŹŮš1ť:  ūŪŝůŢŠaŮŤ ‹űŶ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ũšūŬš- ȎȏǽȊȊȋ.
ŭŮaũũw.
ōŧhŴŜ ŭƁ‰ ŭŮaŬšŲŶ ƉũŶ ƃwŞŶ, ŞŪţŨũżŭz ſ3ŨY ũŪŞA ǮȈȘȕǽ ǿȎȂ Țȏȋ, ȎȏǽȍȂȓ ǥȋǿ, ȇȋȏȋȍȋȉȐ ȌȋȇǽȄǽȈȋȎș Țȏȋ
ŝhŮŤ Şš1ŵŸ,  ũŜųaŮŶ ŧźŝŪūŬżŮŤŭz,  şŧŜş0ŧŜŮŤ ŦŪ ŭ™0- ȊȋǿȘȉ ȁȂȈȋȉ, ȎȏǽȈ ȎȌȋȍȅȏș Ȏȋ ȎǿȜȏȘȉ ǠȍȅȀȋȍȅȂȉ, ȐȏǿȂȍ-
Ũů, ƆŦw ſ4Ţš ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ŦŪŨY ŞŭšşŠA ſ4ŭŮŸ Ů0ųƁź ū0ŭŮ- ȃȁǽȜ, Ȕȏȋ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋ ȎȋǿȂȍȕǽȏș ȉȋȈȅȏǿȐ ȅǽȁȈȂȃȅȏ ȏȋȈșȇȋ
ũŤŦwŞŶ  ŨŪũaűwŞŶ, ŞũĮ ŭyŵŤűŶ t ŨjŬŜ  t ūŪūšųš1ũƁť: ȌȋȎȏȊȅȇǽȉ ȅ ȉȋȊǽȒǽȉ, ȐȕȂȁȕȅȉ ȋȏ ȉȣȍǽ ȅ ȄǽǾȋȏ ȂȀȋ, ǽ ȊȂ
Ƌ ũš2 ŨƁŬŭŦŤ1űŶ, ŤŨyŵŤűŶ ŮŪŧŤ6ŦŜ ūŪūšųſ1ũƁz  ŭŧůŢſ1ũƁz. ȉȣȍȜȊǽȉ, Ȑ ȇȋȏȋȍȘȒ ȎȏȋȈșȇȋ ȄǽǾȋȏ ȅ ȋǾȜȄǽȊȊȋȎȏȂȆ. ǮǿȜȏȋȆ
ō™hť Ţš ūaŦŤ şlŜŴš ŦŶ ũšŨY  ‘ũŜ ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞŜ,  ȃȂ ȎȊȋǿǽ ȀȋǿȋȍȅȈ ȇ ȊȂȉȐ ȅ ȌȍȅǿȋȁȅȈ ȅ ȁȍȐȀȅȂ ȎǿȅȁȂȏȂȈș-
ƈŦŜţ†ũƁz ũšūŬšŦŪŭŧHŞũŜ, ũŪ ŭŮaŬšŲŶ ƃwŞŶ ũš ūŪŦŜŬs- Ȏȏǿǽ ȅ ȐȇǽȄǽȊȅȜ ȊȂȌȍȂȇȋȎȈȋǿȊȘȂ, Ȋȋ ȎȏǽȍȂȓ ǥȋǿ ȊȂ ȎȋȀȈǽ-
Ŵšŭz. Ľ–eŭŮŞšũũŷť Ţš şŬŤş0ŬƁť ŝżşŜz ŨũŪşŪŭŧ0ŞƁz  ȕǽȈȎȜ. ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǠȍȅȀȋȍȅȆ, ȅȄǾȂȀǽȜ ȉȊȋȀȋȎȈȋǿȅȜ ȅ
ŧźŝŪūŬżũƁz, ƈŨŪŧųA,  ‘Šš ŦjťŢŠŪ ŞŶ Ŧš1ŧŧƁź ŭŞŪź3. ȎȌȋȍǽ, ȐȉȋȈȇ, ȅ ȐȕȈȅ ȋȊȅ ȇǽȃȁȘȆ ǿ Ȏǿȋț ȇȂȈșț.
ŋŪŭŧżŢŠš Ţš, ſ3şŠA ƃwŞŶ ŨŪŧsŴšŭz ŞŶ Ŧš1ŧŧƁŤ ŭŞŪš1ť ǬȋȎȈȂ ȃȂ, ȇȋȀȁǽ ǥȋǿ ȋȁȅȊ ȉȋȈȅȈȎȜ ǿ ȎǿȋȂȆ ȇȂȈșȂ,
ũŜſŠŤ1ũŹ, kŞŤ1ŭz žşGŧŶ şDšũŸ ūŬšŠŶ ũŤ1ŨŶ, ū0ŭŧŜũŶ t ŝGŜ, ȜǿȅȈȎȜ ǝȊȀȂȈ ǠȋȎȌȋȁȂȊș ȌȂȍȂȁ Ȋȅȉ, ȌȋȎȈǽȊȊȘȆ ȋȏ ǞȋȀǽ,
űŪŮsŵŜşŪ ŞŭBŨŶ ųšŧŪŞżŦwŨŶ ŭūŜŭš1ũƁz ‘űŶ. ¬ ūŪ ſ4Ţš ȒȋȏȜȖȂȀȋ ȋȌǽȎȂȊȅȜ ǿȎȂȉ ȈțȁȜȉ. ǥ ȋǾȈȅȔȅǿ Ȏȏǽȍȓǽ Ȅǽ ȏȋ,
ƅŝŧŤųŤ2 ſ3şŪ2 ţŹŧw2, ūŪųŮŪ2 ŧźŝŪūŬżŭz ŭŪ ŭ™hŨŶ şŬŤş0- Ȕȏȋ ȋȊ ȎȌȋȍȅȈ Ȏȋ ȎǿȜȏȘȉ ǠȍȅȀȋȍȅȂȉ ȅ ȌȍȋȏȅǿȅȈȎȜ ȋȔȂ-
ŬƁšŨŶ,  ŭŪūŬŪŮŤŞŧsŴšŭz Şš1ŵšŨŶ ƆŞũŷŨŶ, ‘ŨŤŢš ŞŤũA ǿȅȁȊȋȉȐ, ǾȈǽȀȋȁǽȍȜ ȔȂȉȐ ǾȘǿǽȂȏ ȎȌǽȎȂȊȅȂ ȒȍȅȎȏȅǽȊǽȉ,
ŝŷŞašŮŶ ŭūŜŭš1ũƁz űrŮƁŜũwŨŶ, ţŜūŪŞżŠŜ ſ3ŨY t ŭŮŬŜũŷ2 ȌȋǿȂȈȂȈ ȂȉȐ ȋȏ ȅȉȂȊȅ ǮǿȜȏȋȀȋ ǞȋȀǽ ǿ ȁǽȈșȊȂȆȕȂȉ Ȍȍȅ-
ŭ™aşw ŝGŜ, ŞũŤŨaŮŤ Š0ŝŬŹ ŞŪ ūŬ0ųšš,  ŭŪűŬŜũŤ1ŮŤŭz ȈȂȃȊȋ ǿȊȅȉǽȏș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃȅǿǽȏșȎȜ ȋȏ ǿȋȄȍǽȃȂȊȅȆ Ȍȍȋȏȅǿ
Ũũ0ŢŜš ũš ŝšŭżŠŪŞŜŮŤ, ųŮŪ2 ūŬŪŮŤ1ŞũŪ ūŪŠ0ŝũŪŨů ŠůŴš-
ȚȏȋȀȋ ȁȐȕȂȌȋȈȂȄȊȂȆȕȂȀȋ ȁȂȈǽ, ȅǾȋ ǿ Țȏȋȉ - ȎȋȌȍȋȏȅǿȈȂ-
ūŪŧš1ţũŹťŴšŨů Šżŧů, ţŜũš2 ŭŪūŬŪŮŤŞŧsšŮŭz Ş0ŧŤ ŝ9Ɓšť.
ȊȅȂ ǞȋȃȅȂȆ ǟȋȈȂ. ǬȐȎȏș ȋȊ ȊȂ ȌȋȎȉȂȂȏ ȌȍȅȊȜȏș Ȑȉȋȉ
ʼnŪ ũŤŢš2 ƈŨ0ŨŶ ŭŞŪŤ1ŨŶ ŦŮŪŨY ŠŜ ūŪŭŨżšŮŶ ūŬƁsŮŤ ŭŪ-
Ȏǿȋȅȉ ȎȋȌȍȋȏȅǿȊȘȆ ȌȋȉȘȎȈ ȅ ȁȐȉǽȏș ȅȊǽȔȂ, ȔȂȉ Ȁȋǿȋȍȅȏ
ūŬŪŮŤ1ŞšũŶ ū0ŨŷŭŧŶ,  ŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŮŤ ‘ũŜŦŪŞw t ƉũŜşw,
ſ4Ţš ŬšųE ſ3ŨY ŝ–eŭŮŞšũũŷť şŬŤş0ŬƁť. ŎŪşŠA ūŬŪŭŮżťŴƁť ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǠȍȅȀȋȍȅȆ. ǯȋȀȁǽ ȌȍȋȎȏȂȆȕȅȆ Țȏȋȏ ȎȏǽȍȂȓ
ƉũŶ ŭŮaŬšŲŶ ƃwŞŶ, ‘Šš žŝƁš ŦŪ ŭ™0Ũů,  ūŬŤūŜŠš2 ŦŶ ũŪ- ǥȋǿ ȌȋȕȂȈ ȎȇȋȍȂȂ ȇ ǮǿȜȏȋȉȐ ȅ ȌȍȅȌǽȈ ȇ ȂȀȋ ȊȋȀǽȉ, ȌȍȋȎȜ
şaŨŜ ſ3şw2, ūŬŪŭS ūŬŪŵš1ũƁz ƅ ŭŪūŬŪŮŤŞŧš1ũƁŤ ƉũŪŨŶ  ŧź- ȌȍȋȖȂȊȅȜ Ȅǽ ȎǿȋȂ ȎȋȌȍȋȏȅǿȈȂȊȅȂ ȅ ȋȌȋȍ, ȅ ȋȏȇȍȘȈ ȂȉȐ
ŝŪūŬżũƁŤ,  kŞŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ſ3ŨY  ſ3ŧŤ1ŦŜ ŬšųE ſ3ŨY žşGŧŶ ǿȎȂ, Ȕȏȋ ȎȇǽȄǽȈ ȂȉȐ ǝȊȀȂȈ ǠȋȎȌȋȁȂȊș.
şDšũŸ.
ľŤ1ŠŤŮš, ŝŬaŮƁš ŨŪ‰, ƆŦw Š0ŧŢũŷ ŭyŮŸ ŞŭŤ2 Ɖŝŵš ǟȅȁȅȏȂ, ǾȍǽȏșȜ, ȇǽȇ ǿȎȂ ȒȍȅȎȏȅǽȊȂ ȋȏ ȉǽȈǽ ȁȋ ǿȂȈȅȇǽ
űrŮƁaũš t ŨaŧŜ ŠŪ ŞšŧŤ1ŦŜ, ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ŞŭšşŠA ƇŨũŪź ȁȋȈȃȊȘ ǿȎȂȀȁǽ ȉȋȈȅȏșȎȜ ȐȉȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȋȆ, ǽ ȅȉȂȊȊȋ:
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

ŨlŮŞŪź, Ů0ſŭŮŸ: şDŤ Ƃ}ŭš űrŮš2, ūŪŨŤ1ŧůť ŨS. ¬ ŞŭšşŠA ŠŜ «ǠȋȎȌȋȁȅ ǥȅȎȐȎȂ DzȍȅȎȏȂ, ȌȋȉȅȈȐȆ ȉȜ!» ǥ ȌȐȎȏș Ȑȉ ȅȒ ȅ
ƅŝhŦũšŮŶ ŭšŨY, şlŜŮŤ ŭƁš2 ƇŨŶ ‘űŶ,  ŭš1ŬŠŲš ‘űŶ. ¬ ŬŜţ- ȎȂȍȁȓȂ ȌȍȅǿȘȇȊȐȏ Țȏȋ Ȁȋǿȋȍȅȏș ǿȎȂȀȁǽ. ǥ ȌȋȁȐȉǽȆȏȂ, ȇǽȇ
ŭůŠŤ1Ůš, ŦŪŧŤ1Ŧw ŝlşŪůşŪŢŠašŨŶ ŝŷŞašŮŶ ŝGŶ ƅ ŭš1ŨŶ,  Țȏȅȉ ȐȀȋȃȁǽȂȉ ǞȋȀȐ ȅ ȇǽȇǽȜ ȋȏ ȚȏȋȀȋ ǾȘǿǽȂȏ ȌȋȈșȄǽ! ǭǽȄ
ŦŪŧŤ1ŦŜ ū0ŧŸţŜ ūŬŪŤŭű0ŠŤŮŶ t ŭšşw2, ƆŦw ūŪŭŧA ŦŬaťũŤŨŶ ǫȊ ȋȏ ǾȂȎȌȍȂȁȂȈșȊȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȜ ȌȋȎȈǽȈ ǝȊȀȂȈǽ ǪȂ-
ŭŞŪŤ1ŨŶ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁšŨŶ  ũŒũŜ žşGŧŜ, ŠŜ tŦŬhšŮŶ ũaŨŶ ǾȂȎȊȋȀȋ, ȔȏȋǾȘ ȏȋȏ ȋȏȇȍȘȈ Ȋǽȉ Țȏȋ, ȁǽ ȊȂ ǾȐȁȂȏ ǿ ȊǽȎ Ȏȋ-
ŭƁš2, ƆŦw ŠŜ ũš ŦŮŪŨY ‘ŨŜŨŷ Ŧ0š ŭůŨũżũƁš ƅ ŭš1ŨŶ. ȉȊȂȊȅȆ ȋǾ Țȏȋȉ!
ʼnŪ ųŮŪ2 şlźŮŶ ŨƁŬŭŮjŤ: Ũŷ2 ſ3ŭŨŷ2 ūŪŭŬšŠĮ ŮŪŧŤ1ŦŤűŶ ǝ Ȕȏȋ ȀȋǿȋȍȜȏ ȉȣȍȜȊȂ? — «ǰ ȊǽȎ ȎȏȋȈșȇȋ ȄǽǾȋȏ ȅ ȋǾȜ-
ŭŧyŢŝŶ  ūŪūšųš1ũƁť ŨjŬŜ ŭšşw2,  ŦaŦw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŠŜ ȄǽȊȊȋȎȏȂȆ, ȇǽȇ ȃȂ ǿȋȄȉȋȃȊȋ Ȋǽȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ?»
Ũ0ŧŤŨŭz ũšūŬšŭŮaũũw;
¬ žţŶ tŞŹŵaź ŦŶ ũŤ1ŨŶ: ƆŦw ŝGŶ ũš ţŜūŪŞżŠŜ ũaŨŶ ǥ Ȝ ȋȏǿȂȔǽț ȅȉ: «ǞȋȀ Ȋǽȉ ȊȂ ȄǽȌȋǿȂȁǽȈ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂǿȋȄ-
ũżųŮŪ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ, ŬaţŞŹ Ů0ųƁź Şŭ‰ ƉũŜ ƆŢš Ũ0ŢšŨŶ ȉȋȃȊȋȀȋ, ǫȊ Ȋǽȉ ȌȋǿȂȈȂȈ ȏȋȈșȇȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ȉȘ ȉȋȃȂȉ Ȏȋ-
ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, ƉũŜ ũaŨŶ ţŜūŪŞżŠŜ. ōšşw2 ŬaŠŤ  ŭƁš2 ŞŪţŨ0ŢũŪ ǿȂȍȕȅȏș. ǬȋȚȏȋȉȐ ȅ ǿȋȄȉȋȃȊȋ ȅȎȌȋȈȊȅȏș Țȏȋ ǿȎȜȇȋȉȐ,
ſ4ŭŮŸ ŤŭūŬaŞŤŮŤ ŦŪšŨyŢŠŪ ‘ŵůŵšŨů ūŬŤŝŪŧżţũšũũŹ ȇȏȋ ȊǽȎȏȋȆȔȅǿȋ ȅȖȂȏ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ȎǿȋȂȆ ȁȐȕȅ. ǢȎȈȅ ǾȘ Țȏȋ
ŭūŜŭš1ũƁz ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS. ŃŜũš1Ţš žŵš ŝŷ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ŝhŧŪ, ǾȘȈȋ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ, ȏȋ Țȏȋ ǾȘȈȋ ǾȘ ȋȁȅȊǽȇȋǿȋ ȁȈȜ ǿȎȂȒ
ŮŪ2 ŝhŧŪ ŝŷ Ɖŝŵš ŞŭBŨŶ ŨƁŬŭŦŤ6ŨŶ ũšŞŪţŨŪŢũŪ,  ũš ȉȣȍȜȊ. ǥ ȊȂ ǾȘȈȋ ǾȘ ȏȋȀȁǽ ȎȏȋȈșȇȅȒ ȈțȁȂȆ ǿ ȉȣȍȐ, ȇȋȏȋ-
ŝhŴŜ ƅŝŬŹŧŤ1ŭz ŮŪŧŤ1Ųŷ  ŮŪŧŤ1Ųŷ ūŪŭŬšŠĮ ŨjŬŜ ŭūŬa-
ȍȘȂ Țȏȋ ȅȎȌȋȈȊȅȈȅ. ǥȄ ȊȅȒ ȁǽ ǾȐȁȂȏ ȌȍȅȉȂȍȋȉ ȁȈȜ ȉȊȋ-
ŞŧŴƁŤ ŭƁš2: ‘ţŶ ũŤ1űŢš ŠŜ ŝyŠšŮŶ ŞŪ ūŬƁůŦaţŶ Ũũ0şŤŨŶ
ȀȅȒ ȋȏȂȓ ǿȘȕȂȐȌȋȉȜȊȐȏȋȀȋ ȎǿȜȏȋȀȋ ǠȍȅȀȋȍȅȜ ȁȅǿȊȘȆ
nŲ7Ŷ ŞŷŴšŬšųš1ũũŜşŪ ŭ™aşw şŬŤş0ŬƁz, ŦŪũŭŮŜũŮŤ1ũŶ ƉũŶ
ǧȋȊȎȏǽȊȏȅȊ, ǾȘǿȕȅȆ Ȍȍȅ ȓǽȍȎȇȋȉ ȁǿȋȍȂ ȅ ȊǽȄȘǿǽȂȉȘȆ
ŠŤ1Şũŷť: ‘Ţš žŵš  ŝĮ ŞŶ ŲaŬŭŦŤűŶ ūŜŧaŮŜűŶ,  Ũš-
ũyšŨŶ ŝĮ nŮš1ŲŶ  ƈųŤ1ŮšŧŸ ŲRz ƋũŠŬŪũjŦŜ,  ƈūŬŜŢŠ- «ȋȏȂȓ ȅ ȐȔȅȏȂȈș ȓǽȍȜ ǝȊȁȍȋȊȅȇǽ». ǫȊ ȂȃȂȁȊȂǿȊȋ ȄǽȊȅ-
ũsŴšŭz ũŜ ŞŭsŦŶ Šš1ũŸ ŞŶ ŲrŦŤűŶ ŭŧyŢŝŜűŶ, nŭ0ŝũŹ Ţš ȉǽȈȎȜ Ȏǿȋȅȉȅ ȋǾȜȄǽȊȊȋȎȏȜȉȅ Ȍȍȅ ȁǿȋȍȂ, ǽ ȇȍȋȉȂ ȏȋȀȋ Ȑ
ŨżzŴš  ŭŧ{Ţŝŷ Š0Ũů ŭŞŪšşw2, ţŜũš2 ŝĮ ƀŹŧw2 ŝŪşaŮŶ  ȊȂȀȋ ǾȘȈȅ ȅ ȁȋȉǽȕȊȅȂ ȄǽǾȋȏȘ, ǿȂȁș ȋȊ ǾȘȈ ǾȋȀǽȏ, ȅȉȂȈ
ŤŨżzŴš ŭŮzކũƁz ŨũHşŜ,  ŬŜŝŷ2  Š£ŮŤ,  ŢšũY, ũŪ ŭŪ ȉȊȋȀȋ ȅȉȐȖȂȎȏǿǽ, ȍǽǾȋǿ, ȁȂȏȂȆ, ȃȂȊȐ. ǥ, ȊȂȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ ǿȎȂ
ŞŭżŨŤ ŭŤ1ŨŤ ŮŪŧŤ1Ŧw ŝĮ ũšŬŜţŠżŧšũŶ t ŝGŜ,  ŮŪŧŤ1Ŧw ŝĮ Țȏȋ, ȋȊ ǾȘȈ ȊǽȎȏȋȈșȇȋ ȊȂȍǽȄȈȐȔȂȊ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȅ ȏǽȇ ȐȎȂȍȁȊȋ
ŞŠaŧŭz ŞŪ ƇŨũůź  ũšūŬšŭŮaũũůź ŨlŮŞů, ƆŦw ŨũŪşŪ- ȌȍȂȁǽǿǽȈȎȜ ȐȉȊȋȆ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȂ, Ȕȏȋ ȔǽȎȏȋ Ȅǽ-
ŦŬaŮũŹ ţŜŝŷŞaŴš ƉũŜ, ƆŢš ŝšŭżŠŪŞŜŴš ŲRŸ,  ŦũsţƁš ǾȘǿǽȈ ȏȋ, Ȕȏȋ ȂȉȐ ȀȋǿȋȍȅȈȅ ȓǽȍș ȅ ȇȊȜȄșȜ ȋ ȓǽȍȎȇȅȒ ȁȂ-
ūŜŧaŮŷ ŭŶ ũŤ1ŨŶ ţŜ ŠŹŧA Ų†ŬŭŦŜ,  ŞŪūŬŪŴaŴš ūaŦŤ ƅ ȈǽȒ, ȏǽȇ Ȕȏȋ ȂȉȐ ȌȍȅȒȋȁȅȈȋȎș ȅȒ ȁǿǽȃȁȘ ȅ ȏȍȅȃȁȘ ȌȂȍȂ-
ŮżűŢš ŠŹŧaűŶ ſ3ŠŤ1ũŪź  ŠŞaŢŠŷ. Ł#ş0Ţš ŬaŠŤ Ũũ0ŢŤŲšź ȎȌȍǽȕȅǿǽȏș. ǥȄ-Ȅǽ ȚȏȋȀȋ ȁȍȐȀȅȂ ȌȍȅȁǿȋȍȊȘȂ, ȊȂ ȄȊǽȜ Ȍȍȅ-
ūŬ0ųƁŤ ŦũsţŤ, ‹Ţš ũš ŞżŠzűů ŞŤũŷ2, ŭŨůŵaűůŭz  ūŪũŪ- ȔȅȊȘ, ǾȘȈȅ ȊȂȁȋǿȋȈșȊȘ ȅȉ ȅ ȐȌȍȂȇǽȈȅ ȂȀȋ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ȋȊ
Ŵaűů ſ3ŨY, ƆŦw ŮaŦw ŭŦ0ŬŪ ţŜŝŷŞašŮŶ,  ŞŮŪŬhŨŤ ŞŪū- Ȏȇȋȍȋ ȄǽǾȘǿǽȂȏ ȅ ȌȋǿȏȋȍȊȘȉȅ ǿȋȌȍȋȎǽȉȅ ȁȋȎǽȃȁǽȂȏ ȓǽ-
Ŭ0ŭŜŨŤ ŭŞŪŤ1ŨŤ ŭŮůŢašŮŶ ŲRź. ŒRŸ Ţš, ŞżŠŷť ŞŤũY, ȍț. Ǫȋ ȓǽȍș, ȄȊǽȜ ȋ ȌȍȅȔȅȊȂ, ȄǽȖȅȖǽȈ ȂȀȋ, ȀȋǿȋȍȜ: «ǰ
ţŜŵŤŵaŴš ſ3şw2,  şlŜŴš: ŦŪũŭŮŜũŮŤ1ũŶ ‘ŨŜŮŸ ūŪūšųſ1ũƁz
ǾȈǽȃȂȊȊȋȀȋ ǧȋȊȎȏǽȊȏȅȊǽ Ȏǿȋȅ ȄǽǾȋȏȘ, ȅ ȅȄ-Ȅǽ ȊȅȒ ȋȊ ȊȂ
ŭŞŪS ŝlŢš1ũũŷť,  ƉũŜ ũš ƅŭŮŜŞŧsźŮŶ ſ3şw2 ŞũŤŨaŮŤ ŭŧŪ-
ȉȋȃȂȏ ǿȊȅȉǽȏș Ȋǽȕȅȉ ȎȈȋǿǽȉ. ǥǾȋ Ȋǽȕȅ ȎȈȋǿǽ — ȋ ȁȂȈǽȒ
Şšŭš1ŨŶ ũaŴŤŨŶ, ±Ţš ŭyŮŸ ƅ ŠŹŧaűŶ ūŬŤŞŬš1ŨšũũŷűŶ 
ȎȐȂȏȊȘȒ ȅ ȌȍȂȒȋȁȜȖȅȒ. ǰȉ ȃȂ ȚȏȋȀȋ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȊȋȀȋ
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

ŭyšŮũŷűŶ: ƇŨŶ Ţš ŝlşŪşŪŞżťũŜşw ŭšşw2 ūŬŤşŞŪŢŠš1ũŶ ȌȍȅȀǿȋȃȁȂȊ ȇ ȅȎȏȅȊȊȘȉ ȅ ȊȂǾȂȎȊȘȉ [ǿȂȖǽȉ], ȅȄ-Ȅǽ ȚȏȋȀȋ
ſ4ŭŮŸ ŦŪ ‘ŭŮŤũũŷŨŶ  ũŒũŷŨŶ,  ŭšşw2 ŬaŠŤ ţŜŝŷŞašŮŶ ȋȊ ȅ ȄǽǾȘǿǽȂȏ ǿȎȂ ȄȂȉȊȋȂ, ȅǾȋ ǿȎȂ ȂȀȋ ǿȊȅȉǽȊȅȂǿ ȉȋȈȅȏǿȂ
ţšŨũaz, ūŪũš1Ţš  Şŭš2 ŞũŤŨaũƁš ſ3şw2 ſ4ŭŮŸ ŞŶ ŨlŮŞŹ,  ŞŶ ȅ ǿ ǞȋȀȂ». ǯȂȉ ǾȘȈ ȎȈǽǿȂȊ Țȏȋȏ ǧȋȊȎȏǽȊȏȅȊ, ȇǽȇ ȍǽȎȎȇǽȄȘ-
ŝţ7Ź. ŎżŨŢš ŝĮ ųš1ŭŮšũŶ ŦŪũŭŮŜũŮŤ1ũŶ ŭš1ť (ƆŦŪŢš ūŪŞż- ǿǽȂȏ ȎǿȜȏȂȆȕȅȆ ȌǽȏȍȅǽȍȒ DZȅȈȋȑȂȆ, ȅ ȁȋȎȏȋȆȊȋ ȈțǾȅȉ ȋȏ
ŠŜšŮŶ ŭ™żťŴƁť ūŜŮŬƁaŬűŶ ŰŤŧŪfš1ť)  ŠŪŭŮŪťũŪ ŧźŝŤ1ŨŶ ȓǽȍȜ ȅ ǿȎȂȒ ǿȂȈșȉȋȃ ȅ ȇȊȜȄȂȆ, Ȕȏȋ ȋȊ ǾȘȈ ǿȋȄȈțǾȈȂȊ ȅ
 t ŲRz,  t ŞŭżűŶ ŞšŧŨ0ŢŶ ŲrŮŞƁz  Ŧũzţš1ť: ƆŦwŢš ǞȋȀȋȉ. ǥ ȌȋȚȏȋȉȐ ȎȌȋȁȋǾȅȈȎȜ ȌȍȅȎȊȋȌȋȉȅȊǽȂȉȘȆ ȏǿȋ-
ŝĮ ŞŪţŧź1ŝŧšũŶ  t ŝGŜ,  ŭūŪŠ0ŝŤŭz ūŬŤ1ŭũŪūŪŨŤũašŨŷť
ȍȅȏș ȔȐȁȂȎǽ. ǫȁȊǽȃȁȘ, ȇǽȇ ȍǽȎȎȇǽȄȘǿǽȂȏ ȎǿȜȏȂȆȕȅȆ DZȅ-
ŭš1ť ŮŞŪŬŤ1ŮŤ  ųůŠšŭA. ŋŪũš1Ţš ſ3ŠŤ1ũŪŢŠŷ (şlšŮŶ ŭ™żť-
ȈȋȑȂȆ ǿ ȃȅȏȅȅ ȎǿȜȏȋȀȋ ǠȍȅȀȋȍȅȜ, ȎȘȊǽ ȂȀȋ, ȋȊ ȎȂȈ ǿ Ȉǽ-
ŴƁť ŰŤŧŪfš1ť ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ŭ™aşw şŬŤş0ŬƁŜ ŭhũŜ ſ3şw2) ŞŴš1ŠŶ
ȁșț Ȏȋ ǿȎȂȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ ȁȋȉȋȔǽȁȓǽȉȅ, ȔȏȋǾȘ ȋȏȌȍǽǿȅȏșȎȜ Ȅǽ
ŞŪ ſ3ŠŤ1ũŶ ŦŪŬŜŝŧš1ŲŶ ŭŪ ŞŭżŨŶ Š0ŨŪŨŶ ŭŞŪŤ1ŨŶ, ŠŜ ‘ŠšŮŶ
ŞŶ ş0Ŭů t şŜŧŜŮŷ2 ŦŶ ſ3ŠŤ1ũŪŨů tŴš1ŧũŤŦů, ‘Ţš ŝšţŨ0ŧŞ- ȉȋȈȅȏǿȋȆ ȅ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȂȊȅȂȉ ȇ ȋȏȕȂȈșȊȅȇȐ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȌȍȂ-
ŭŮŞŪŞŜŴš ŮaŨw, ŨlŮŞŷ ŬaŠŤ  ŝlşŪŭŧŪŞš1ũƁz. ʼnŜ ūůŮŤ2, ǾȘǿǽȈ ǿ ȀȋȍǽȒ ȋȇȋȈȋ ǠǽȈǽȏȘ ǿ ǾȂȄȉȋȈǿȅȅ. ǟ ȌȐȏȅ ȋȊ ȎȌȍȋ-
‘ŨŢš ūŧŪŞsűů, ŞŪūŬŪŭŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ŭŧyşŶ ŭŞŪŤ1űŶ, ŞţsŴŜ ŧŤ ȎȅȈ ȎȈȐȀ, ǿȄȜȈȅ Ȉȅ ȋȊȅ ȇǽȇȐț-ȊȅǾȐȁș ȂȁȐ, ȔȏȋǾȘ ȌȍȅȊȂȎȏȅ
ũżŦŪš ūŬŤŭũżŠƁš, ŠŜ ũšŭyŮŶ ŦŪ žŞŞŹ ƉũŪŨů ſ4Ţš ƈşŪŭ- ȋȏȕȂȈșȊȅȇȐ ȅ ȐȀȋȎȏȅȏș ȂȀȋ. ǫȊȅ ȎȇǽȄǽȈȅ, Ȕȏȋ ȄǽǾȘȈȅ ȋ
ŮŤ1ŮŤ: ‹Ţš ŬżŴŜ ſ3ŨY, ƆŦw ţŜŝhŴŜ t ūŪũůŢŠš1ũƁz,  ũš ȌȋȍȐȔȂȊȊȋȉ ȅȉ ȅ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ǿȄȜȈȅ. ǫȀȋȍȔȅȈȎȜ ǾȈǽȀȋȎȈȋ-
ŞţsŴŜ ũŤųŮ0Ţš. ŋŪŭŦŪŬŝĮ Ũaŧw ŝlşŪşŪŞŹ1ťũŷť {ŝlşŪ- ǿȂȊȊȘȆ, Ȋȋ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȎȇǽȄǽȈ. ǯȋȈșȇȋ, ȇȋȀȁǽ Ȉȋȁȇǽ ȌȈȘȈǽ
ŭŧŪŞš1ũũŷť}, nŝaųš tũź1ŠŶ ũŤųŮ0Ţš ŬšųE, Ů0ųƁź ūŧŪŞS ǿȌȂȍȂȁ, ȋȊ ȌȋȀȍȐȄȅȈ ȍȐȇȐ ǿ ȉȋȍȂ ȅ ȉȋȈȅȈ ȉȋȈȔǽȈȅǿȋț ȅ
ũŜūŬš1ŠŶ ŦŪŬŜŝŧšŲš1ŨŶ,  ŞŧŪŢŤ1ŞŶ ŬyŦů ŭŞŪź2 ŞŶ Ũ0Ŭš,  ŭŶ ȐȉȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț ǞȋȀǽ, ǟȈǽȁȘȇȐ ȉȋȍȜ, ȁǽȏș ȂȉȐ ȇǽȇȋȆ-
ŨŪŧųŜŧŤ1ŞŪź  ƇŨũŪź ŨlŮŞŪź ŨŪŧsŴš ŝGŜ, ŞLŦů Ũ0Ŭz, ȊȅǾȐȁș ȐȈȋǿ. ǴȂȍȂȄ ȊȂȇȋȏȋȍȋȂ ǿȍȂȉȜ (ǫ DzȍȅȎȏȂ dzǽȍț!
ŠŜ ŠaŭŮŶ ſ3ŨY ũżŦƁť ŧ0ŞŶ: ūŪŭŧżŢŠš Ţš ūŪ ŨaŧŹ ųŜŭĮ (q ǧǽȇȅȉȅ ȔȐȁȂȎǽȉȅ ȏȘ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȂȕș ȍǽǾȋǿ ǮǿȋȅȒ!) ȋȊ ǿȘ-
ųyŠũŷűŶ ŠżŧŶ, űrŮš2 ŲRź! ‘ŨŤŢš ūŬšŠŤ1ŞũŹ ūŬŪŭŧŜŞŧsš- ȊȅȉǽȂȏ ȍȐȇȐ ȅȄ ȉȋȍȜ ȅ ȁȂȍȃȅȏ ǾȋȈșȕȐț ȍȘǾȐ. ǥ ȋȊ Ǿȍȋ-
ŴŤ ŬŜŝŷ2 ŮŞŪS) ţŞ0ŠŤŮŶ ŬyŦů ŭŞŪź2 t Ũ0Ŭz, ŠšŬŢA ȎȅȈ ȂȞ ǿ Ȉǽȁșț ȌȂȍȂȁ Ȏǿȋȅȉȅ ȎȈȐȀǽȉȅ ȅ ȋȇǽȄǽȈ: «ǯǽȇ ǠȋȎ-
ſ3ŠŤ1ũŜşŪ ŧŜvŬaŦŤ ŞšŧŤųaťŴŜ: ſ3ş0Ţš ūŪŞš1ŬşŶ ŞŶ ŦŪŬŜŝ-
Ȍȋȁș ȌȋȄǽǾȋȏȅȈȎȜ ȋǾ ǽǿǿȂ, ȍǽǾȂ ȎǿȋȂȉ, ȅ ȌȋȎȈǽȈ ȌȅȖȐ!»
ŧš1ŲŶ ūŬšŠŶ ŭŧůşaŨŤ ŭŞŪŤ1ŨŤ, ŬšųE: ŭš şDŸ ũaŴŶ ūŪūšųš1ŭz
 ƅ žŞŞŹ ŬŜŝĮ ŭŞŪš1ŨŶ,  ūŪŭŧA ſ3ŨY ūŬŤŭũżŠƁš.
ľŤ1ŠŤŮš ŧŤ, ŝŬaŮƁš ŨŪ‰, ŦŜŦŪŞ0ź ŭŧaŞŪź ūŬŪŭŧŜŞŧs- ǟȅȁȅȏȂ, ǾȍǽȏșȜ ȉȋȅ, ȇǽȇȋȆ ȎȈǽǿȋȆ ȌȍȋȎȈǽǿȈȜȂȏ ǠȋȎ-
šŮŶ Ƃ}ŭŶ űrŮ0ŭŶ ŬŜŝHŞŶ ŭŞŪŤ1űŶ, ŭyŵŤűŶ ŭŶ ũŤ1ŨŶ ŞŭšşŠA, Ȍȋȁș ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ȎǿȋȅȒ ȍǽǾȋǿ, ȏȂȒ, ȇȋȏȋȍȘȂ ǿȎȂȀȁǽ Ȏ
 ūŬŤţŷŞaźŵŤűŶ Şhũů Şŭšŭ™0š  ŭŧŜŠųaťŴšš ‘Ũz ſ3şŪ2. Ǫȅȉ ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȌȍȅȄȘǿǽțȏ ǿȎȂȎǿȜȏȋȂ ȅ ȎȈǽȁȔǽȆȕȂȂ ǥȉȜ
ǢȀȋ.
Ł#ŵš2  ūŬŞdũŷť ƉũŶ Ť2 ŭ™hť ſ3vŠŪŦŤ1ŨŶ, ũš ŝsŴš ŧŤ  ǝ ȌȍǽǿȂȁȊȘȆ ȎǿȜȏȋȆ Ǣǿȁȋȇȅȉ? ǭǽȄǿȂ ȊȂ ǾȘȈ ȋȊ ȏǽȇȃȂ
Ů0ť ŞŶ ŦŪũŭŮŜũŮŤũ0ūŪŧŤ;  ŞŶ ŲrŦŤűŶ ūŜŧaŮŜűŶ,  ŞŶ ǿ ǧȋȊȎȏǽȊȏȅȊȋȌȋȈȂ ǿ ȓǽȍȎȇȅȒ ȌǽȈǽȏǽȒ ȅ ǿ ȓǽȍȎȇȅȒ ȎȈȐȃ-
ŲrŦŤűŶ ŭŧyŢŝŜűŶ; ũš ūŬšŝŷŞaŴš ŧŤ ŭŶ ŲRš1ŨŶ  Ŧũ‰ţŤ ǾǽȒ, Ȏ ȓǽȍȜȉȅ ȅ ȌȍȅȁǿȋȍȊȘȉȅ, ȅ Ȏ ȏǽȇȅȉ ȇȋȈȅȔȂȎȏǿȋȉ Ȅǽ-
ūŜŧaŮũŷŨŤ, ŭŶ ŮŪŧŤ1ŦŤŨŤ ūŪūšųš1ũŸŨŤ  ŨŪŧŞaŨŤ; ũŪ Ǿȋȏ ȅ ȎȐȂȏȘ? Ǫȋ Ȏ Ȋȅȉ ǿȎȂȀȁǽ ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋ ǾȘȈǽ ȐȉȊǽȜ
nŝaųš ŨżzŴš ƇŨũůź ŨlŮŞů ŞŭšşŠA ũšŬŜţŠżŧŸũů t ũš- ȉȋȈȅȏǿǽ, ȇǽȇ ȋǾ Țȏȋȉ ȍǽȎȎȇǽȄȘǿǽȂȏ ǿ ǣȅȏȅȅ ȂȀȋ ǮȅȉȂȋȊ
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

şw2, (ƆŦŪŢš ūŪŞżŠŜšŮŶ ŞŶ ŢŤŮƁŤ2 ſ3şw2 ŭmŨšHũŶ ŨšŮŜŰ- ǩȂȏǽȑȍǽȎȏ. ǬȋȚȏȋȉȐ, ȊǽȒȋȁȜȎș ǿ ȉȣȍȐ ȅ ǾȐȁȐȔȅ ȉȣȍȜȊȅ-
ŬaŭŮŶ). ŎżŨŢš ƅŝŬŹŮazŭz  ŞŶ ŨjŬŹ,  ŞŶ ŨƁŬŭŦŤ1űŶ Ȋȋȉ, Țȏȋȏ ȏȍȂǾȈǽȃȂȊȊȘȆ «ȉȐȃ» ȌȍȋȃȅȈ Ȏǿȋț ȃȅȄȊș ǿȋȅȎ-
ŮŬšŝlŢš1ũũŷť ŭš1ť, ūŪŢŤŞš2 ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ŢŤŮƁš1ŨŶ ũżŦŤŨŶ ȏȅȊȐ ǽȊȀȂȈșȎȇȅȉ ȅ ȌȍȂȉȣȍȊȘȉ (ƠƛƐƜƕƧƞƗƔƌ) ȃȅȏȅȂȉ ȅ
žşGŧŭŦŤŨŶ  ūŬšŨjŬũŷŨŶ,  ŭūŪŠ0ŝŤŭz t ŨţŠŪŞŪţŠaŮšŧz ȎȌȋȁȋǾȅȈȎȜ ȋȏ ȉȄȁȋǿȋȄȁǽȜȏȂȈȜ ǞȋȀǽ ȌȍȅȊȜȏș ȇȋȊȂȓ ǾȈǽ-
ŝGŜ ūŬƁsŮŤ  ŦŪũš1ŲŶ ŝlŢš1ũŶ  ŝ9š1ŭŮŞšũŶ. ȃȂȊȊȘȆ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ.
¬ ũjŤ Ũũ0ţŤ  ŝšţųŤ1ŭŧšũũŤ, ‹Ţš ŝsűů ŞŶ ŨjŬŹ,  ǥ ȁȍȐȀȅȂ ȉȊȋȀȅȂ Ȉțȁȅ, ȇȋȏȋȍȘȒ ȊȂȉǽȈȋ ǿ ȅȎȏȋȍȅȅ,
ŝsűů Şŭštũź1ŠŶ ŞŠaŞŴšŭz ŞŪ ƇŨũůź ŭƁź2  ŭūŜŭŤ1Ůš- ǾȐȁȐȔȅ ǿ ȉȣȍȐ, ȌȍȂȁǽǿǽȈȅȎș ȐȉȊȋȆ ȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȆ ȉȋȈȅȏ-
ŧŸũůź ŨlŮŞů, ƆŦŪŢš ƅŝŬŹŮašŮŭz ŞŪ ŭŮ0ŬƁzűŶ. ǿȂ.
ŋŬ0ųšš, ŝŬaŮƁš ŨŪ‰ űrŮƁaũš, ŨŪŧź2 Şŷ2  žţŶ ŭŶ ǥȏǽȇ, ǾȍǽȏșȜ ȉȋȅ ȒȍȅȎȏȅǽȊȂ, Ȝ ȉȋȈț ǿǽȎ — ȇǽȇ ȅ Ǿȋ-
ŝ–eŭŮŞšũũŷŨŶ ţŧŜŮŪyŭŮŷŨŶ: ŭūŜŭš1ũƁz ŬaŠŤ ŠůŴŤ2 Şa- ȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǤȈǽȏȋȐȎȏ: ȍǽȁȅ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǿǽȕȂȆ ȁȐȕȅ ȊȂ ȌȍȂ-
Ŵšz, ũš ŞŪţũšŬŜŠŤ1Ůš ƅ ŮŜŦŪŞ0ŨŶ ŠżŧŹ ŨlŮŞŷ. ľŪŭūŪŠ- ȊȂǾȍȂȀǽȆȏȂ ȁȂȈȋȉ ȉȋȈȅȏǿȘ! ǬȋȁȍǽȃǽȆȏȂ ȏȂȉ, ȋ ȇȋȉ Ȝ Ȁȋ-
ŬŜŢaťŮš ŮżűŶ, ‘űŢš ŬżűŪŨŶ,  ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ǿȋȍȅȈ, ȅ, ȇǽȇ ȉȋȃȂȏȂ, ȎȈȂȁȐȆȏȂ ȅȉ. ǝ ȂȎȈȅ ǿǽȉ ȌȋȇǽȃȂȏȎȜ
ŞŪŭūŪŭŧżŠůťŮš ŮżŨŶ. ¬ žŵš ŨũŤ1Ůŭz ŞaŨŶ ũšůŠ0ŝũŜ ȎȊǽȔǽȈǽ Țȏȋ ȏȍȐȁȊȘȉ, ȏȋ ȁǽ ǾȐȁȂȏ ǿǽȉ ȅȄǿȂȎȏȊȋ, ȇǽȇ ȋȏ
ŝhŮŤ Şš1ŵŸ ŭƁS ŞŶ ũŜųaŧŹűŶ, ŮŪ ŠŜ ŝyŠšŮš ţŞ£ŭŮũŤ  ǮǽȉȋȀȋ ǟȎȂȁȂȍȃȅȏȂȈȜ ǞȋȀǽ, Ȕȏȋ ȎǽȉȋȂ ȅȉȜ ǠȋȎȌȋȁǽ ȊǽȕȂ-
ŤţŞŹŵš1ũŤ, ƆŦw t ŧŤŲA ŞŭšŠšŬŢŤ1Ůšŧz ŝGŜ, ƆŦw ŭaŨŪš ŮŪ Ȁȋ ǥȅȎȐȎǽ DzȍȅȎȏǽ, ȌȍȅȄȘǿǽȂȉȋȂ ǿǽȉȅ ȂȃȂȁȊȂǿȊȋ ȊȂȌȍȂ-
‘Ũz şDŜ ũaŴšşŪ Ƃ}ŭŜ űrŮŜ ūŬŤţŷŞašŨŪ ũŜ ŞŭsŦŶ Šš1ũŸ ȎȏǽȊȊȋ, ȌȋȉȋȃȂȏ Ȋǽȉ ȌȍȂȋȁȋȈȂȏș Țȏȅ ȏȍȐȁȊȋȎȏȅ, ȅ Ȏȋ ǿȍȂ-
ũšūŬšŭŮaũũw t ŞaŭŶ, ‘ŨŜŮŸ ƈŠHŝũŜ ŭŪŮŞŪŬŤ1ŮŤ ũaŨŶ ȉȂȊȂȉ, ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȌȍȅǿȘȇȊȂȉ ȅ ȐȎȈǽȁȅȉȎȜ, ȏȋȀȁǽ ȌȋȄȊǽȂȉ
Şŭ‰ ũšůŠHŝŭŮŞŜ ƉũŜ,  ŨũŪşŪŞŬš1ŨšũƁšŨŶ žŵš ƅŝhŦũšŨŶ
Ȋǽ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȉ ȋȌȘȏȂ, Ȕȏȋ Țȏȋ ȊȂ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȅ ȏȍȐȁȊȋ,
ŞŶ Ů0ŨŶ,  ƈŭŧŜŠŤ1Ũŭz ŞŶ Ů0ŨŶ, ŮŪşŠA ūŪţũašŨŶ ŭŦy-
Ȋȋ ǿȋȄȉȋȃȊȋ ȅ ȈȂȀȇȋ. ǬȋȚȏȋȉȐ ȅ ǾȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȆ ǬǽǿȂȈ,
ŭŪŨŶ, ƆŦw ũ£ŭŮŸ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ, ũŤŢš2 ũšůŠ0ŝũŪ, ũŪ ŞŪţ-
ȈȐȔȕȂ ȊǽȎ ȄȊǽțȖȅȆ ǿȂȈȅȇȐț ȌȋȈșȄȐ, ȄǽȇȈțȔȂȊȊȐț ǿ ȉȋ-
Ũ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ  ƈŠ0ŝũŪ. ōšşw2 ŬaŠŤ  ŝ–eŭŮŞšũũŷť ūavšŧŶ,
ȈȅȏǿȂ, ȄǽǿȂȖǽȈ Ȋǽȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ. ǟȂȁș ȋȊ Ȋȅȇȋ-
ŞżŠŷť ŧyųŴš t ũaŭŶ ŞšŧŤ1Ŧůź ū0ŧŸţů, ź4Ţš ‘ŨŜŮŸ ŨlŮ-
Ȁȁǽ ǾȘ ȊȂ ȌȋȎȋǿȂȏȋǿǽȈ Ȋǽȉ ȊȂȔȏȋ ȏȍȐȁȊȋǿȘȌȋȈȊȅȉȋȂ ȅ
ŞŜ, ţŜūŪŞżŠŜ ũaŨŶ ũšūŬšŭŮaũũw ŨŪŧŤ1ŮŤŭz. ¬ ũŤŦŪşŠa
ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋȂ, ȂȎȈȅ ǾȘ ȉȘ ȊȂ ȎȉȋȀȈȅ ȅȎȌȋȈȊȅȏș ȚȏȋȀȋ, ȅǾȋ
Ţš ŝŷ2 ŭŪŞżŮŪŞŜŧŶ ũŜŨŶ Şš1ŵŸ ũšůŠ0ŝũů  ũšŞŪţŨ0Ţũů,
ţŜũš2 ũš ŝhűŪŨŶ ŞŪţŨŪşŧŤ2 ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ,  ūŪŭŧżŠŪŞŜũũŹ ȎȏǽȈȅ ǾȘ ȏȋȀȁǽ ȊǽȍȐȕȅȏȂȈȜȉȅ ȂȀȋ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ȅ ǾȘȈȅ ǾȘ
ũyŢŠũŪ ŝŷ ŝhŧŪ, ŠŜ kŞŤ1Ũŭz ūŬšŭŧ{ŴũŤŲŷ  ūŬšŭŮ{ū- ȁȋȎȏȋȆȊȘ ȋȎȐȃȁȂȊȅȜ.
ũŤŲŷ ţaūŪŞŹŠŤ2 ſ3şw2,  ŭšşw2 ŬaŠŤ ŠŜ ŝyŠšŨŶ ƅŭůŢŠš1ũŤ.
ʼnŪ ŬaţůŨŶ ƉũŶ ƋūcŧŪŞŶ, ‘Ţš Ŭšųš2: ũšūŬšŭŮŜ1ũũw ŨŪŧŤ1- Ǫȋ ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȅȂ ǽȌȋȎȏȋȈǽ, ȎȋǿȂȏȐțȖȂȀȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ
Ůšŭz, ŝĮ ŭš1ť: ŠŜ Ũ0ŧŤŨŭz ƈŨ0ŨŶ ũaŴŤŨŶ, ſ4Ţš ŞŪţ- ȉȋȈȅȏșȎȜ, ȎȋȎȏȋȅȏ ȅȉȂȊȊȋ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ Ȋǽȉ ȎȈȂȁȐȂȏ ȉȋȈȅȏș-
Ũ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ũaŨŶ ŞŭšşŠA. ŃŜũš1Ţš  ſ3şŠA ŮŞŪ- ȎȜ ȉȘȎȈȂȊȊȋ, Țȏȋ ǿȋȄȉȋȃȊȋ ǿȎȂȀȁǽ. ǥǾȋ ȇȋȀȁǽ ȉȘ ȄǽȊȅȉǽ-
ŬŤ1ŨŶ ŬůŦŪŠżŧƁš,  ſ3şŠA ű0ŠŤŨŶ,  ſ3şŠA ŭŹŠŤ1ŨŶ,  ſ3şŠA ȂȉȎȜ ȍȐȇȋȁȂȈȅȂȉ, ȅ ȇȋȀȁǽ ȉȘ Ȓȋȁȅȉ ȅȈȅ Ȏȅȁȅȉ, ȅȈȅ Ȃȁȅȉ,
ƆŨŷ,  ſ3şŠA ūƁš1ŨŶ, ŞŭšşŠA Ũ0ŢšŨŶ ŨŪŧŤ1ŮŤŭz ƈŨ0ŨŶ ȅȈȅ ȌșȂȉ, ȉȘ ǿȎȂȀȁǽ ȉȋȃȂȉ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǿ ȐȉȂ ȊǽȕȂȉ, Ȏȋ-
ũaŴŤŨŶ,  ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŨlŮŞů ƇŨũů, ŝlşŪůş0Šũů ŝGŪŞŤ  ǿȂȍȕǽȏș ȉȋȈȅȏǿȐ ȉȘȎȈȂȊȊȐț, ǾȈǽȀȋȐȀȋȁȊȐț ǞȋȀȐ ȅ Ȍȍǽ-
‘ŭŮŤũũů. ǿȂȁȊȐț.
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

ŎżŧŪŨŶ ŠŜ ŬŜŝ0ŮŜšŨŶ, Ƌ ŠůŴš1ź ŠŜ Ũ0ŧŤŨŭz. ľũżŴ- ǞȐȁȂȉ ȏȂȈȋȉ ȍǽǾȋȏǽȏș, ǽ Ȑȉȋȉ ȉȋȈȅȏșȎȜ. ǬȐȎȏș ǿȊȂȕ-
ũƁť ųšŧŪŞżŦŶ ŠŜ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ūŪŭŧůŢš1ũƁš ŮŹŧš1ŭũŪ, Ƌ ŞũyŮ- ȊȅȆ ȔȂȈȋǿȂȇ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏ ȏȂȈȂȎȊȐț ȎȈȐȃǾȐ, ǽ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȆ
ŬšũũƁť ųšŧŪŞżŦŶ ŠŜ ŝyŠšŮŶ Şš1ŭŸ ūŬŤ1ŭũw ƅŭšš1ũŶ ũŜ ŭŧy- ȁǽ ǾȐȁȂȏ ǿȎȂȀȁǽ ȌȋȎǿȜȖȂȊ Ȋǽ ȎȈȐȃǾȐ Ǟȋȃȅț ȅ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ
Ţŝů ŝ9Ɓź,  ŠŜ ũŤŦŪşŠaŢš ƅŭŦůŠżšŮŶ t ŠżŧŜ ŭšşw2 ȋȎȇȐȁȂȂȏ ǿ ȁȂȈȂ Țȏȋȉ ȁȐȒȋǿȊȋȉ ȐȉȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȘ, ȇǽȇ ǿȂȈȅȏ
Š¦0ŞũŜşw ƇŨũŷz ŨlŮŞŷ, ƆŦŪŢš ţŜūŪŞżŠůšŮŶ ũaŨŶ Ȋǽȉ ǞȋȀȋȔȂȈȋǿȂȇ ǥȅȎȐȎ ǿ ǮǿȜȖȂȊȊȋȉ ǢǿǽȊȀȂȈȅȅ: «ǯȘ ȃȂ,
ŝGŪųlŞżŦŶ Ƃ}ŭŶ, ŞŪ ŭšš1ũũŹŨŶ ſ3ŽŧƁŤ, şlz: Ůh Ţš ſ3şŠA ȇȋȀȁǽ ȉȋȈȅȕșȎȜ, ǿȋȆȁȅ ǿ ȇȈȂȏș ȏǿȋț ȅ, Ȅǽȏǿȋȍȅǿ ȁǿȂȍș,
Ũ0ŧŤŴŤŭz, ŞũŤ1ŠŤ ŞŶ ŦŧżŮŸ ŮŞŪź2,  ţŜŮŞŪŬŤ1ŞŶ ŠŞſ1ŬŤ ȌȋȉȋȈȅȎș ǫȏȓȐ ǯǿȋȂȉȐ ǿ ȏǽȆȊȂ» (ǩȑ. 6, 6). ǧȈȂȏș ȁȐȕȅ
ŮŞŪS, ūŪŨŪŧŤ1ŭz nŲ7Y ŮŞŪšŨY, ‘Ţš ŞŶ ŮaťũŹ (ŨŜŮf. ƀ7, ȏǿȋȂȆ ȂȎȏș ȏȂȈȋ ȁǿȂȍȅ ȃȂ - Ȋǽȕȅ ȌȜȏș ȔȐǿȎȏǿ.ǡȐȕǽ ǿȒȋȁȅȏ
ƀ7). ņŧżŮŸ ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ Ů£ŧŪ: ŠŞš1ŬŤ ũ†ŴŜ, ŭyŮŸ ūsŮŸ ǿ ȇȈȂȏș Ȏǿȋț, ȇȋȀȁǽ Ȑȉ Ȋǽȕ ȊȂ ȌȋȀȍȐȃȂȊ ǿ ȉȣȍȎȇȅȂ ȁȂȈǽ ȅ
ųyŞŭŮŞŶ. ŀůŴA Şű0ŠŤŮŶ ŞŶ ŦŧżŮŸ ŭŞŪź2, ſ3şŠA ũš ű0ŠŤŮŶ ȋȎȏǽȂȏȎȜ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȊǽȕȂȉ, ȔȐǿȎȏǿǽ Ȋǽȕȅ ȄǽȏǿȋȍȜțȏȎȜ ȅ
ƇŨŶ ţŠĮ  ƉũŠŹ ŞŶ Şšŵš1űŶ ŨjŬŜ ŭšşw2, ũŪ ƅŝŬŹŮašŮŭz ȌȍȂǾȘǿǽțȏ ȄǽȏǿȋȍȂȊȊȘȉȅ, ȂȎȈȅ ȉȘ ȊȂ ȋȎȏǽǿȈȜȂȉ ȅȒ Ȍȍȅ-
ŞŶ ŭš1ŬŠŲŹ ũaŴšŨŶ,  ų{ŞŭŮŞŜ ũaŴŜ ţŜŮŞŪŬsźŮŭz  ȀǿȋȃȁȂȊȊȘȉȅ ȇ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉ ȅ ǿȅȁȅȉȘȉ ǿȂȖǽȉ. ǯǽȇȅȉ
ūŬšŝŷŞaźŮŶ ţŜŮŞŪŬš1ũũŜ, ſ3şŠA ũš ƅŭŮŜŞŧsšŨŶ ‘űŶ ūŬŤ- ȋǾȍǽȄȋȉ Ȑȉ Ȋǽȕ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ȎǿȋǾȋȁȊȘȉ ȋȏ ǿȎȜȇȋȀȋ Ȍȍȅ-
şŞŪŢŠaŮŤŭz ŦŶ ųyŞŭŮŞšũũŷŨŶ  ŞŤ1ŠŤŨŷŨŶ Şšŵš1ŨŶ. ¬ ȎȏȍǽȎȏȅȜ ȉȣȍȎȇȋȀȋ, ȅ ȏǽȆȊȋț ȅ ȐȉȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț ȎȋȂȁȅȊȜ-
ŭŤ1ŨŶ ƉŝŬŜţŪŨŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ ƇŨŶ ũaŴŶ ŭŞŪŝ0ŠšũŶ t ȂȏȎȜ Ȏ ǞȋȀȋȉ, ǫȏȓȋȉ Ȏǿȋȅȉ. ǥ ȏȋȀȁǽ — Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș
ŞŭsŦŜşw ūŬŤŭŮŬaŭŮƁz ŨƁŬŭŦaşw,  ŮaťũŪź  ƇŨũŪź — ǫȏȂȓ ȏǿȋȆ, ǿȅȁȜȖȅȆ ǿ ȏǽȆȊȂ, ǿȋȄȁǽȎȏ ȏȂǾȂ ȜǿȊȋ. ǟȅȁȅȏ
ŨlŮŞŪź ŭŪšŠŤũsšŴŤŭz ŝGŪŞŤ nŲ7Y ŮŞŪšŨY. ¬ ŮŪşŠA nŲ7Ŷ ȎȂȍȁȓȂǿȂȁȂȓ ǞȋȀ ȐȉȊȐț ȏǿȋț ȉȋȈȅȏǿȐ ȅ ǿȋȄȁǽȂȏ ȂȆ ȜǿȊȘ-
ŮŞ0ť, ŞŤ1Šzť ŞŶ ŮaťũŹ, ŞŪţŠaŭŮŶ Ůšŝ¥ ƆŞŹ. ľŤ1ŠŤŮŶ ȉȅ ǿȂȈȅȇȅȉȅ ȁǽȍǽȉȅ. ǥǾȋ Țȏǽ ȉȋȈȅȏǿǽ ȂȎȏș ȅȎȏȅȊȊǽȜ ȅ
ŭšŬŠŲšŞżŠšŲŶ ŝGŶ ƇŨũůź ŨlŮŞů ŮŞŪź2,  ŞŪţŠŜš1ŮŶ ſ13ť
ȎȋǿȂȍȕȂȊȊǽȜ, ȅ ȋȊǽ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȜȂȏ ȁȐȕȐ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ
ƆŞũŷŨŤ  ŞšŧŤ1ŦŤŨŤ ŠŜŬŪŞaũƁŤ. ŋŪũš1Ţš [] ŮA ſ4ŭŮŸ ‘ŭ-
ǞȈǽȀȋȁǽȏȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȘȒ ȁǽȍȋǿ, ȌȋȁȋǾȊȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȉȐ ȉȅȍȐ:
ŮŤũũŜz  ŭŪŞšŬŴš1ũũŜz ŨlŮŞŜ,  ŮA ŭūŪŧũsšŮŶ Š™ů
ȔȂȉ ȌȈȋȏȊȂȂ ȄǽȇȍȘȏȋ ȋȊȋ ǿ ȎȋȎȐȁȂ, ȏȂȉ ǿ ǾȋȈșȕȂȆ ȎȏȂȌȂȊȅ
ŝ–eŭŮŞšũũŷz ŝlşŪŠaŮŤ,  Š¦0ŞũŷűŶ ŠŜŬŪŞaũƁť, ƆŦŪŢš ŝŪ
ȊǽȌȋȈȊȜȂȏ ǾȈǽȀȋȐȒǽȊȅȂȉ ȎȋȎȐȁ. ǯǽȇ ȃȂ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽ: ȔȂȉ
ŨįŬŪ, ſ31Ţš ſ3ŧŤ1Ŧw Ũũ0ŢŜš ţŜŮŞŪŬsšŴŤ ŞŶ ŭŪŭyŠŹ, ŮŪŧŤ1ŦŪ
ȀȈȐǾȃȂ ȎȇȍȘȏǽ ȋȊǽ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȏǿȋȂȉ, ȏȂȉ ǾȋȈȂȂ ȊǽȌȋȈȊȜȂȏ
Ũũ0ŢŜš ƅŝŧŜşŪůűŜŞašŮŶ ŭŪŭyŠŶ: ŮaŦw  ŨlŮŞŜ, ſ3ŧŤ1Ŧw
ȂȀȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ǞȈǽȀȋȁǽȏșț.
Ũũ0ŢŜš ţŜŮŞŪŬsšŴŤ ŞŶ ŭŬdŲŹ ŮŞŪš1ŨŶ, ŮŪŧŤ1Ŧw Ũũ0ŢŜš
ŭūŪŧũsšŮŶ Ž ŝ–eŭŮŞšũũŷz ŝlşŪŠaŮŤ.
ĽlŢš1ũŤ  ŝlşŪūŪŧyųũŤ ŭyŮŸ, ŞŪwŝŷųŜŞaźŵƁŤŭz ŞŶ ǞȈǽȃȂȊȊȘ ȅ ǾȈǽȀȋȌȋȈȐȔȊȘ ȏȂ, ȇȏȋ ȌȍȅǿȘȇȈȅ ȇ ȚȏȋȉȐ
ŭš1ŨŶ ũŒũŪŨŶ ŠżŧŹ, ţŜũš1Ţš ŭŤ1ŨŶ ūŪŝŹŢŠaźŮŶ ŞŭsŦŪ ȊȂǾȂȎȊȋȉȐ ȁȂȈȐ, ȅǾȋ ȅȉ ȋȊȅ ȌȋǾȂȃȁǽțȏ ǿȎȜȇȅȂ ȅȎȇȐȕȂ-
ŭŦůŴš1ũƁš ŧůŦaŞŷűŶ ŝŹŭHŞŶ, ƆŦŪŢš  Š“ŠŶ ūŪŝŹŠŤ1ŧŶ ȊȅȜ ǾȂȎȋǿ, ȇǽȇ ǡǽǿȅȁ ȊȂȇȋȀȁǽ ȌȋǾȂȁȅȈ ȀȋȍȁȋȀȋ ǠȋȈȅǽȑǽ.
ſ4ŭŮŸ ş0ŬŠŜşw şŪŧƁafŜ. ōŤ1ŨŶ ƈşŜŴaźŮŶ ŝšţųŤ6ũũŷz ū0- Ǻȏȅȉ ȋȊȅ ȀǽȎȜȏ ǾȂȎȔȅȊȊȘȂ ȌȋȒȋȏȅ ȌȈȋȏȅ, ȇǽȇ ȊȂȇȋȀȁǽ ȏȍȅ
űwŮŤ ūŧ0ŮŤ, ƆŦŪŢš  ŮŬƁš2 ƉŮŬŪŲŷ ƈşŜŭŤ1ŴŜ ūŧaŨšũŸ ȋȏȍȋȇǽ ȐȀǽȎȅȈȅ ȌȈǽȉȂȊș ȌȂȖȊȘȆ. Ǻȏȅȉ ȁȂȈȋȉ ȐȉȊȋȆ ȉȋ-
ūš1ŵũŷť. ōŤ1ŨŶ ŠżŧŪŨŶ ƇŨũŷz ŨlŮŞŷ ƈŦŬŪŵšŞaźŮŶ ȈȅȏǿȘ ȐȇȍȋȖǽțȏ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȇǽȇ ǡǽȊȅȅȈ ȐȇȍȋȏȅȈ ȎǿȅȍȂȌȘȒ
ŭŮŬ†ŭŮŤ, ƆŦŪŢš  ŠŜũƁŤ1ŧŶ ƈŦŬŪŮŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ ŭŞŤŬżūŷš Ȉșǿȋǿ. Ǻȏȅȉ ȎǿȋȁȜȏ ȍȋȎȐ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ ǿ ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂ, ȇǽȇ
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

ŧŸŞŷ2. ōŤ1ŨŶ ŭŞ0ŠzŮŶ Ŭ0ŭů ŭ™aşw Š¦Ŝ ŞŶ ŭš1ŬŠŲš ŭŞŪš2, ǥȈȅȜ ȎǿȂȈ ȁȋȃȁș Ȋǽ ǧǽȍȉȅȈ. Ǻȏǽ ȐȉȊǽȜ ȉȋȈȅȏǿǽ ǿȋȎȒȋȁȅȏ
ƆŦŪŢš  ŧƁA ŭŞšŠš2 Š0ŢŠŸ ũŜ ŦŜŬŨŤ1ŧŶ. ōƁS ƇŨũŜz ŨlŮ- ȇǽȇ ȑȅȉȅǽȉ ȁǽȃȂ ȁȋ ǬȍȂȎȏȋȈǽ ǞȋȃȅȜ ȅ ȒȍǽȊȅȉǽ ǾȘǿǽȂȏ ǿ
ŞŜ ſ4ŭŮŸ ŞŪŭűŪŠsŵŜz ŠaŢš ŠŪ ūrŮ0ŧŜ ŝ9Ɓz  űŬŜũŤ1ŨŜ ȄȈǽȏȘȒ ȑȅǽȈǽȒ. ǧǽȇ Ȁȋǿȋȍȅȏ ǥȋǽȊȊ ǞȋȀȋȎȈȋǿ ǿ ǝȌȋȇǽȈȅȌ-
ŝŷŞašŮŶ ŞŪ ţŧŜŮhűŶ ŰƁaŧŜűŶ, ŠŜ ūŪŦŜŢŠašŨŶ ŝŷŞašŮŶ ȎȅȎȂ: «ǡǿǽȁȓǽȏș ȔȂȏȘȍȂ Ȏȏǽȍȓǽ ȌǽȈȅ ȌȍȂȁ ǝȀȊȓȂȉ, ȅȉȂȜ
Ů0ź şDŸ. ĸŦwŢš şlšŮŶ ƂwaũũŶ ŝGŪŭŧ0ŞŶ ŞŪ ƋūŪŦŜŧįpŤŭŹ. ȇǽȃȁȘȆ ȀȐȎȈȅ ȅ ȄȋȈȋȏȘȂ Ȕǽȕȅ, ȌȋȈȊȘȂ ȑȅȉȅǽȉǽ, ȇȋȏȋ-
¬ ŠŞaŠšŭzŮŶ  ųšŮhŬš ŭŮaŬŲŷ ūŜŠ0ŴŜ ūŬšŠŶ žşũŲšŨŶ, ȍȘȂ ȎȐȏș ȉȋȈȅȏǿȘ ȎǿȜȏȘȒ» (ǝȌȋȇ. 5, 8).
Ũyŵš ŦjťŢŠŪ şyŭŧŤ,  ŰƁaŧŷ ţŧaŮŷ ū0ŧũŷ fŤŨƁaŨŜ,
‹Ţš ŭyŮŸ ŨlŮŞŷ ŭ™hűŶ (ƋūŪŦ. ſ7, }).
ōƁS ƇŨũŜz ŨlŮŞŜ ſ4ŭŮŸ ſ3ŠŤ1ũŶ ŭŞżŮŶ, ūŬŪŭŞŹŵazť Ǻȏǽ ȐȉȊǽȜ ȉȋȈȅȏǿǽ ȂȎȏș ȂȁȅȊȎȏǿȂȊȊȘȆ ȎǿȂȏ, ȌȍȋȎǿȂ-
ŞŭšşŠA Š™ů ųlŞżŦŜ,  ŞŪţŢŤţazť ŭš1ŬŠŲŹ ſ3şw2 ūŧaŨšũŨŤ ȖǽțȖȅȆ ǿȎȂȀȁǽ ȁȐȕȐ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȅ ȄǽȃȅȀǽțȖȅȆ ȎȂȍȁȓȂ ȂȀȋ
ŧźŝŞš2 ŝ9Ɓz. ōƁS ſ4ŭŮŸ ŞšŬŤ1şŜ ũżŦŜz ŠšŬŢaŵŜz ŭŪšŠŤ- ȌȈǽȉȂȊȂȉ ȈțǾǿȅ ǞȋȃȅȂȆ. ǫȊǽ — ȊȂȇǽȜ ȓȂȌș, ȁȂȍȃǽȖǽȜ ǿ
ũš1ũũŜ  ŭŪŞŪŦůūŧš1ũũŜ ŝGŜ ŭŶ ųšŧŪŞżŦŪŨŶ. ȎȋȂȁȅȊȂȊȅȅ ǞȋȀǽ Ȏ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ.
Q ŝlşŪŠaŮŸ ũšŭŬŜŞũŤ1ŨŜ ƇŨũŷz ŨlŮŞŷ! ŭƁz ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ǫ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ȊȂȎȍǽǿȊȅȉǽȜ ȐȉȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȘ! ǫȊǽ ȁȂȈǽȂȏ
ųlŞżŦŜ ŠŜ ŭŪŝšŭżŠůšŮŶ ŞŭšşŠA ŭŶ ŝGŪŨŶ. Q Şš1ŵŸ ŞŪŤ1ŭ- ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȎȋǾȂȎȂȁȊȅȇȋȉ ǞȋȀǽ. ǫ, ǿȂȖș ǿȋȅȎȏȅȊȐ ȁȅǿȊǽȜ ȅ
ŮŤũũů ŠŤ1ŞũŜ  ţŬsŠũŜ, ŠŜ ŝyŠšŴŤ Ŧyūũw ŭŶ ųšŧŪŞżŦŤ ȊȂȋǾȘȔǽȆȊǽȜ! ǡǽ ǾȐȁȂȕș ǿȎȂȀȁǽ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ ȏȂ-
ŮŹŧš1ŭũŹ,  ŠŜ ƅŝŬŹŮašŴŤŭz Ŧyūũw ŭŪ ŝGŪŨŶ ƇŨũŹ. ȈȂȎȊȋ ȅ ǿȎȂȀȁǽ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȉȘȎȈȂȊȊȋ.
İşGŧŤ ũš ‘ŨůŮŶ şŧaŭŜ Şšŵš1ŭŮŞšũũŜ, ũŪ ƈŨ0ŨŶ ŭŞŪ- ǝȊȀȂȈȘ ȊȂ ȅȉȂțȏ ǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȀȋȈȋȎȋǿ, Ȋȋ Ȑȉȋȉ
Ť1ŨŶ ūŬŤũ0ŭzŮŶ ŝGů ũšūŬšŭŮaũũw ŭŧŜŞŪŭŧ0ŞƁš: ŭƁš2 ſ4ŭŮŸ Ȏǿȋȅȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȌȍȅȊȋȎȜȏ ǞȋȀȐ ȎȈǽǿȋȎȈȋǿȅȂ. ǯǽȇȋǿȋ ȅȒ
ŠżŧŪ ‘űŶ, ũŜ ŭƁš2 ƅŭšš1ũŶ ſ4ŭŮŸ Şš1ŭŸ ‘űŶ ŢŤŞ0ŮŶ. ȁȂȈȋ. ǺȏȋȉȐ ȌȋȎǿȜȖȂȊǽ ȅȒ ȃȅȄȊș.
¬ Ůŷ ŠŝŪ, ŝŬaŮš, ſ3şŠA Şű0ŠŤŴŤ ŞŶ ŦŧżŮŸ ŮŞŪź2,  ǥ ȏȘ, Ǿȍǽȏ, ȇȋȀȁǽ ǿȒȋȁȅȕș ǿ ȇȈȂȏș ȏǿȋț ȅ ȄǽȏǿȋȍȜȂȕș
ţŜŮŞŪŬsšŴŤ ŠŞš1ŬŸ: ŭŤ1ŬŹųŸ, ſ3şŠA ƇŨŶ ŮŞ0ť ũš ŬŜŭŮŪ- ȁǿȂȍș, ȏȋ ȂȎȏș ȇȋȀȁǽ Ȑȉ ȏǿȋȆ ȊȂ ȍǽȎȏȋȔǽȂȏȎȜ ȏȐȏ ȅ ȏǽȉ, Ȋȋ
ųašŮŭz ţŠĮ  ƉũŠŹ, ũŪ Şű0ŠŤŮŶ ŞũyŮŬŸ ŞŶ ŭš1ŬŠŲš ŮŞŪš2, ǿȒȋȁȅȏ ǿȊȐȏȍș ȏǿȋȂȀȋ ȎȂȍȁȓǽ, ȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ȊȂ ȌȍȅȀǿȋȃȁȂȊȘ ȇ
 ų{ŞŭŮŞŜ ŮŞŪS ŭyŮŸ ţŜŮŞŪŬš1ũŜ,  ũš ŭyŮŸ ūŬŤşŞŪŢŠš1ũũŜ ǿȂȖǽȉ ȉȣȍǽ ȎȂȀȋ — ȅ ȏǽȇ ȉȋȈȅȕșȎȜ ǿȎȂȀȁǽ Ȑȉȋȉ Ȏǿȋȅȉ,
ŦŶ Şſ1ŵšŨŶ ŨjŬŜ ŭšşw2,  ŮaŦw {Ůaťũw} Ũ0ŧŤŴŤŭz ŞŭšşŠA ȏȋȀȁǽ ǾȘǿǽȂȕș ȌȋȁȋǾȂȊ ȎǿȜȏȘȉ ǝȊȀȂȈǽȉ, ȅ ǫȏȂȓ ȏǿȋȆ,
ƈŨ0ŨŶ ŮŞŪŤ1ŨŶ, ŮŪşŠA ŝŷŞašŴŤ ūŪŠ0ŝšũŶ ŭ™hŨŶ žşG- ǿȅȁȜȖȅȆ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȐț ȉȋȈȅȏǿȐ ȏǿȋț, ȇȋȏȋȍȐț ȏȘ Ȍȍȅ-
ŧwŨŶ,  nŲ7Ŷ ŮŞ0ť ŞŤ1Šzť ŮaŤũŭŮŞšũũůź ŨlŮŞů ŮŞŪź2, ȊȋȎȅȕș ǢȉȐ ǿ ȀȈȐǾȅȊȂ ȎȂȍȁȓǽ ȏǿȋȂȀȋ, ǿȂȈȅȇȅȂ ȁǽȍȋǿǽȊȅȜ
ź4Ţš ūŬŤũ0ŭŤŴŤ ſ3ŨY ŞŶ ŮaťũŹ ŭŬdŲŜ ŮŞŪšşw2, ŞšŧŤ1ŦŜ ŠŜ- ȁȐȒȋǿȊȘȂ ǿȋȄȁǽȎȏ ȏȂǾȂ ȜǿȊȋ.
ŬŪކũƁz Š¦HŞũŜ ŞŪţŠašŮŶ Ůšŝ¥ ƆŞŹ.
ʼnŪ  ųŮŪ2 ‘ũŪ ŝ0ŧŸŴš  Ũũ0şŴš ű0ŵšŴŤ ūaųš ŭšşw2, ǴȂȀȋ ȃȂ ȂȖȂ ǾȋȈșȕȂȀȋ ȉȋȃȊȋ ȃȂȈǽȏș, ȇǽȇ ǾȘȏș Ȑȉȋȉ
ƆŦw ŠŜ ƅŝŬŹŮašŴŤŭz ŞŭšşŠA Ŧyūũw ŭŶ ŝGŪŨŶ, ƆŦŪŢš ǿȎȂȀȁǽ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ǞȋȀȋȉ, ȇǽȇ Ȝ ȎȇǽȄǽȈ, ȅ ǾȂȎȂȁȋǿǽȏș Ȏ Ǫȅȉ
ŬżűŪŨŶ, ƇŨũŹ,  ŠŜ ŭŪŝšŭżŠůšŴŤ ũšūŬšŭŮaũũw ŭŶ ũŤ1ŨŶ, ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ. ǞȂȄ ǪȂȀȋ ȊȅȇȋȀȁǽ Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ǾȘȏș ǾȈǽ-
ŝšţŶ ũšş0Ţš ũŤŦŪşŠa Ţš Ũ0ŢšŮŶ ųlŞżŦŶ ũżŦƁť ŝhŮŤ ȃȂȊȊȘȉ Ȋȅ ȄȁȂȎș, Ȋȅ ǿ ȅȊȋȆ ȃȅȄȊȅ.
ŝlŢš1ũŶ, ũŤ ţŠĮ, ũŤ ŞŪ ũ0ť ŢŤ1ţũŤ.
ČĦěĝ
þīģĞĩīģĤ ĊěĦěħě
__________________________________________________ ǫ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǿȎȂȉ ȌȋȁȋǾǽȂȏ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȉȋȈȅȏșȎȜ ǭȐȎ.
__________________________________________________

ŋŬ0ųšš, ŝŬaŮš, ŦjťŧŤŝŪ ſ3ŭŤ2, ſ3şŠA Ş0ţŨšŴŤ ŞŶ ŬyŲŹ ǧȍȋȉȂ ȏȋȀȋ, Ǿȍǽȏ, ȇȏȋ ǾȘ ȏȘ Ȋȅ ǾȘȈ, ȇȋȀȁǽ ǿȋȄșȉȂȕș ǿ
ŮŞŪŤ2 ũŜŭŮŪsŵůź ŦũŤ1şů,  ųŮhť  ŨżŧŶ ŝŷ ſ3ŭŤ2 ŭŦyŭŶ ȍȐȇȅ ȊǽȎȏȋȜȖȐț ȇȊȅȀȐ ȅ, ȔȅȏǽȜ ȂȂ, ȄǽȒȋȔȂȕș ȋǾȍȂȎȏȅ
ūŬƁsŮŤ ū0ŧŸţŷ ŞŶ ŠůŴŤ2 ŮŞŪš1ť, ŨŪŧź2 Ůš1ūŧŹ, ŞŪŭūŪŨzũŤ2 ȌȋȈșȄȐ ǿ ȁȐȕȂ ȏǿȋȂȆ, ȌȍȋȕȐ ȏȂǾȜ ȀȋȍȜȔȋ, ȊȂ ȄǽǾȐȁș Ȏȋ-
ŮŞŪŬŤ1ŮŤ [] ſ3ŠŤ1ũŪ ŨŪŧš1ũƁš ŦŶ ŝGů, ſ3ŠŤ1ũŹŨŶ: şDŤ ūŪ- ǿȂȍȕȅȏș ȉȋȈȂȊȅȂ ȇ ǞȋȀȐ: «ǠȋȎȌȋȁȅ, ȌȋȉȅȈȐȆ, ȍǽȁȅ ȀȍȂȕ-
ŨŤ1ŧůť, şŬżŴũŷz ŬaŠŤ ŠůŴŤ2 ūŪŮŬůŠŤ1ŞŴŜşwŭz ƅ ŭš1ť ȊȋȆ ȁȐȕȅ ȌȋȏȍȐȁȅǿȕȂȀȋȎȜ ȋ ȎȂȆ ȇȊȅȀȂ ȅ ȌȋȁǽǿȕȂȀȋ ȅȃ-
ŦũŤ1ţŹ {ŭūŤŭaŮŸ ŦũŤ1şů ŭƁź2},  ŢŠŤŞš1ũƁš ūŪŠaŞŴŜşw ũŜ- ȁȅǿȂȊȅȂ ȊǽȌȂȔǽȏǽȏș ȂȂ, ȏȋȀȋ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȊȐȃȁǽȂȏȎȜ ǿ ǿȂȈȅ-
ūšųaŮŜŮŤ , ‘Ţš ŮŬš1ŝůźŮŶ ŞšŧŤ1ŦƁz ŨlŮŞŷ ŮŞŪšS, ŠŜ ȇȋȆ ȏǿȋȂȆ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȔȏȋǾȘ ȋǾȍȂȎȏȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȐț ȉȅ-
ƅŝŬsŵůŮŶ ŨŤ1ŧŪŭŮŸ ŝ–eŭŮŞšũũů ŞŶ ŠůŴaűŶ ŭŞŪŤ1űŶ {ŞŶ ȈȋȎȏș ǿ ȁȐȕȂ ȎǿȋȂȆ, ȏǽȇ ȃȂ, ȇǽȇ ȅ ȏȘ ǿ ȎǿȋȂȆ».
Š™Ť2 ŭŞŪš1ť},  Ůŷ2 ŞŪ ŮŞŪš1ť ŝyŠŤ, ŝyŠŤ. ǡǽ ǾȐȁȂȏ ȏǽȇ!

 


ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ

ǬȍȅȉȂȔǽȊȅȂ:
ǠȈǽǿȘ DZǽȈǽȎȎȅȜ ǨȅǿȅȆȎȇȋȀȋ «ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ
ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ» ȌȍȅǿȋȁȜȏȎȜ Ȍȋ ȎȈǽǿȜȊȎȇȋȉȐ ȌȂȍȂǿȋȁȐ
ǬǽȅȎȅȜ ǟȂȈȅȔȇȋǿȎȇȋȀȋ ȅ ȍȐȎȎȇȋȉȐ ȌȂȍȂǿȋȁȐ ǫȌȏȅȊȋȆ
ǬȐȎȏȘȊȅ 1855 Ȁȋȁǽ.
ŋŬūdŝũŜşw Ť3 ŝGŪũŪ1ŭũŜşw nŲ7Ŝ ũŜ1Ŵšşw Ŝ13ŞŞŷ fŜŧŜ1ŭŭƁz ǬȍȂȌȋȁȋǾȊȋȀȋ ȅ ǞȋȀȋȊȋȎȊȋȀȋ ǫȏȓǽ ȊǽȕȂȀȋ ǝǿǿȘ
ŧŤŞƁ1ťŭŦŜşw Ť3 Ŝ3ŰŬŤŦŜ1ũŭŦŜşw, w3 ŧźŝŞŤ2, Ť3 ŞŪţŠšŬ- DZǽȈǽȎȎȅȜ ǨȅǿȅȆȎȇȋȀȋ ȅ ǝȑȍȅȇǽȊȎȇȋȀȋ, ȋ ȈțǾ-
ŢŜ1ũƁŤ, Ť3 u3Ũ
1 ũŹŨŶ ŢŤ1ŮšŧŸŭŮŞŹ. ņŶ ūŜ1vŧů ǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ, ȇ ȌȍȂȎǿȅȏȂ-
ūŬšŭŞv1ŮšŬů. ȍȐ ǬǽǿȈȐ.

ōŪ1ŮũŤŲŜ ūš1ŬŞŜz, ǬȂȍǿǽȜ ȎȋȏȊȅȓǽ ȀȈǽǿ.


ſ3sŢš ŦŬŜšşŬŜũš1ŭƁš ŭƁš2: [ȅȒȃȂ ȇȍǽȂȀȍǽȊȂȎȅȂ ȏǽȇȋǿȋ:
ŀ¦0Şũů ŝŬaŮů Ť3 ŞŪţŧź1ŝŧšũũů şŪŭūŪŠŤ1ũů ūavŧů ǡȐȒȋǿȊȋȉȐ ǾȍǽȏȐ ȅ ǿȋȄȈțǾȈȂȊȊȋȉȐ ǠȋȎȌȋȁȅȊȐ
fŜŧaŭŭƁť. ľŤ1ŠŤŨŪŭŮƁź Ƈŝw, ŝšţŨ0ŧŞũŤŦŶ: ǬǽǿȈȐ DZǽȈǽȎȎȅȆ, Ȍȋ ǿȅȁȅȉȋȎȏȅ ǾȂȄȉȋȈǿȊȅȇ, Ȍȋ
Ť4ŭŮŤũŪź Ţš, ŦůūeŲŶ ŮŵšŭŧaŞƁz. ȅȎȏȅȊȂ ȃȂ ȏȋȍȀǽȕ ȏȖȂȎȈǽǿȊȘȆ.]

ʵ. ŇźŝŧeũƁš ŦŪ ŝGů tũź1ŠŶ ūŬŪŮzŢeũŪ, ŝGů Ť3 ŠŬůşŶ- 1. ǨțǾȋǿș, ȌȋȎȏȋȜȊȊȋ ȌȍȋȎȏȂȍȏǽȜ (ȐȎȏȍȂȉȈȂȊȊǽȜ) ȇ Ǟȋ-
ŠŬyşů ŭŪŭŞzţyšŮŶ ŧź1ŝzŵŷz. ȀȐ, ȎȋȂȁȅȊȜȂȏ ȈțǾȜȖȅȒ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȅ ȁȍȐȀ Ȏ ȁȍȐȀȋȉ.
Ş7. ĹŨŶ Š¦0Şũů ŧźŝ0ŞŸ ŭŮzŢaŞŶ, ũš ūŪŨŷŴŧsšŮŶ ƅ 2. ǰȉ, ȎȏȜȃǽǿȕȅȆ ȁȐȒȋǿȊȐț ȈțǾȋǿș, ȊȂ ȌȋȉȘȕȈȜȂȏ ȋ
ŝŧŤ1ŢũšŨŶ ŧźŝŞŤ2 ũš ūŪŠŪŝ†źŵŜz. ǾȈȅȃȊȂȉ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȈțǾǿȅ.
G. ľŶ ūŬŤŮŞ0ŬŭŮŞŹ ŧźŝŞE ŧŤŲšŨżŬƁš ŮŜŤ1ŨŶ, ƈŭŮŷ2 3. Ǭȋȁ ǿȅȁȋȉ ȈțǾǿȅ ȎȇȍȘǿǽȂȏ ȈȅȓȂȉȂȍȅȂ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȐȎ-
Ƈŝw, ŝŧŜşŪŭŧŪŞŧszť: ŭeŬŠŲšŨŶ Ţš, ƈũŤųŤŢazť. ȏǽȉȅ ǾȈǽȀȋȎȈȋǿȈȜȂȏ, ǽ ȎȂȍȁȓȂȉ ȐȊȅȔȅȃǽȂȏ.
Š7. ŎšŬūŤ1ŮŶ ŝšţ8 ŭŨůŵeũƁz ŧźŝ0ŞŸ ŭŮzŢaŞŷť, ūšų†ŧ- 4. ǮȏȜȃǽǿȕȅȆ ȈțǾȋǿș ǾȂȄ ȎȉȐȖȂȊȅȜ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏ ȎȇȋȍǾ-
ũŜz Ť3 ūŬŤŝŪŧżţũſũũŜz t ŞŬŜşHŞŶ ũŜŞŪŠŤ6ŨŜz. ȊȋȂ ȅ ȋȀȋȍȔȅȏȂȈșȊȋȂ, ȊǽǿȋȁȅȉȋȂ ǿȍǽȀǽȉȅ.
ſ7. Ł#ŠŤ1ũŜ ŧźŝŷ2 ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŶ ŮŞaŬŸ ŦŶ ŝGů, Ť3 ŦŶ 5. ǫȁȊǽ ȈțǾȋǿș ȎȋȂȁȅȊȜȂȏ ȎȋȄȁǽȊȅȜ Ȏ ǞȋȀȋȉ ȅ ȁȍȐȀ Ȏ
ŠŬůşŶŠŬyşů ŞŪ ſ3ŠŤũŪŨhŭŧƁš. ȁȍȐȀȋȉ ǿȋ ȂȁȅȊȋȉȘȎȈȅȂ.
ƀ7. Ňźŝ0ŞŸ Ť4ŭŮŤũũů ƉũŶ ŭŮzŢA, ũš ŮšŬūsť ŨũżũƁť ũŤ 6. ǯȋȏ ȎȏȜȃǽȈ ȅȎȏȅȊȊȐț ȈțǾȋǿș, ȇȏȋ ȊȂ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ Ȋȅ
ŭŧŪŞeŭŶ ũŜ ŝŧŤ1ŢũzşŪ. ȌȋȁȋȄȍȂȊȅȆ, Ȋȅ ȊǽȍȂȇǽȊȅȆ Ȋǽ ǾȈȅȃȊȂȀȋ.
ţ7. œeŭŮšũŶ ſ4ŭŮŸ ūŬšŠ8 ŝGŪŨŶ Ť3 ųšŧŪŞżŦŤ, ŦŶ ŬŜţŪŬeũƁź 7. ǡȋȎȏȋȅȊ ȔȂȎȏȅ ȌȍȂȁ ǞȋȀȋȉ ȅ Ȉțȁșȉȅ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȊȅȔȂȀȋ
ŧźŝŞE ũŤųŮ0Ţš ƈűŤŵŬszť. ȊȂ ȐȉȘȕȈȜȂȏ ȇ ȍǽȄȍȐȕȂȊȅț ȈțǾǿȅ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

}. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ũšŧŤŲšŨżŬũŷz ŧźŝŞE, ŭŧ0ŞŪ Ť4ŭ- 8. ǪȂȈȅȓȂȉȂȍȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȌȍǽǿȁȅǿȋȂ ȎȈȋǿȋ,
ŮŤũũŪ t ŭ0ŞŹŭŮŤ ŝŧaşŤ. ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȖȂȂ ȋȏ ȁȋǾȍȋȆ ȎȋǿȂȎȏȅ.
f7. ŎŜŤ1ŮŶ ţaŞŤŭŮŸ ŞŪ ƉŝŬŜţŹ ūŬƁsţũŤ, ƈŦŪŬſ1ũƁz 9. ǧȏȋ ȌȂȍȂȁǽȂȏ ǾȍǽȏȐ ȐȇȋȍȂȊȅȜ ȋȏ ȁȍȐȀȋȀȋ, ȏȋȏ Ȍȋȁ
ŝŬaŮů t Ť3ũ0şw ūŬŤũŪŭsŵƁť. ǿȅȁȋȉ ȁȋǾȍȋȀȋ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȜ ȏǽȅȏ ȄǽǿȅȎȏș.
‹. ĸŦŪŢš ūŧŪŮŭŦ‡z ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ ųšŧŪŞżųšŭŦůź ŭŧaŞů, 10. ǧǽȇ ȌȈȋȏȎȇȅȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȌȍȅǿȈȂȇǽțȏ ȎȈǽǿȐ ȔȂȈȋ-
ŮaŦw Ť3 Š¦HŞũŷz, ŝ9Ɓź ūŬŤŞŧšŦaźŮŶ. ǿȂȔȂȎȇȐț, ȏǽȇ ȅ ȁȐȒȋǿȊȘȂ Ǟȋȃȅț.
Ŝ7i. Ňźŝŷ2 Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ŠyŴů ƅųŤŵaźŮŶ: ƈŨa Ţš 11. ǨțǾȋǿș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȋȔȅȖǽțȏ ȁȐȕȐ, ǽ Ȑȉ ȎǿȂȏ-
ŭŞżŮŧŜ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, ŨlŤ1ŮŞŜ ųŤŭŮA. ȈȘȉ ȁȂȈǽȂȏ ȔȅȎȏǽȜ ȉȋȈȅȏǿǽ.
Ş7i. ōŤ1ŧšũŶ ŨyŢŶ ƉũŶ ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš ŠŹsũƁšŨŶ Ť3 Ŭaţů- 12. ǮȅȈșȊȘȆ ȉȐȃ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȁȂȈǽȊȅȂȉ ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂȉ ȋȏȍǽ-
ŨŪŨŶ ƀŧ0ŝů tşŪũszť. ȃǽȂȏ ȄȈȋȂ.
ş7i. ōeť ƅŝŬżŮš ŝlşŪŠaŮŸ ƈ ŝGŜ, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ŭŮzŢa- 13. ǯȋȏ ȋǾȍȂȈ ǾȈǽȀȋȁǽȏș Ȑ ǞȋȀǽ, ȇȏȋ ȎȏȜȃǽȈ ǾȂȎȎȏȍǽ-
Şŷť Ť3 ŬaţůŨŶ Š¦0ŞšũŶ. ȎȏȅȂ ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂ ȁȐȒȋǿȊȋȂ.
Š7i. ŋ0Ũŷŭŧŷ ŞŭŮŬaŭŮŞſũũŷ žŵš ƅŠŪŧżŮŤ ű0ŵšŴŤ, 14. ǢȎȈȅ ȒȋȔȂȕș ȌȍȂȋȁȋȈȂȏș ȎȏȍǽȎȏȊȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ, Ȍȍȅ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁš ŭŮzŢŤ2 Ť3 ŧźŝ0ŞŸ ŦŪ ŝŧŤ1ŢũšŨů. ȋǾȍȂȏȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȅ ȈțǾȋǿș ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ.
ſ7i. ōŪűŬŜũŤ2 ŭšŝE t ũšŞŪţŠšŬŢaũƁz Ť3 ũeũŜŞŤŭŮŤ, Ť3 ũš 15. ǮȋȒȍǽȊȅ ȎȂǾȜ ȋȏ ȊȂǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ ȅ ȊȂȊǽǿȅȎȏȅ, ȅ ȊȂ
ƅŝŬsŵšŴŤ ūŬšŮŷŦaũƁz ŞŪ ŞŬeŨz ŨlŤ1ŮŞŷ ŮŞŪšS. ǿȎȏȍȂȏȅȕș ȌȍȂȏȇȊȋǿȂȊȅȜ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȋȈȅȏǿȘ ȏǿȋȂȆ.
ƀ7i. ĸŦŪŢš ũżŭŮŸ ŞŪţŨ0ŢũŪ ƈŞŤ1ŠŹŮŤ, ŞŶ ŮŤ1ũŹ ƋŬw- 16. ǧǽȇ ǽȍȋȉǽȏȋǿ ȊȂȈșȄȜ ȊǽȆȏȅ ǿ ȏȅȊȂ, ȏǽȇ ȅ ǾȈǽȀȋȐȒǽ-
ŨaŮŷ, ŮaŦw ũŤŢE ŞŶ ŠůŴŤ2 ƀŧŪū0ŨũŤŮšŧz, ŧźŝŞE ŝlşŪ- ȊȅȜ ȈțǾǿȅ ǿ ȁȐȕȂ ȄȈȋȌǽȉȜȏȊȋȀȋ.
ůűaũƁz.
ţ7i. ķŝŧŜŠať Š0ŝŧšŭŮŞšũũŹ ƆŬŪŭŮƁź Ť3 ū0űŪŮƁź, Ť3 t 17. ǩȐȃȂȎȏǿȂȊȊȋ ǿȈǽȁȂȆ ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏșț ȅ ǿȋȃ-
ŧůŦaŞŷűŶ ūHŨŷŭŧŶ ŭŦŪŬżťŴš Ť3ţŝŜŞŧsšŴŤŭz. ȁȂȈȂȊȅȂȉ, ȅ Ȏȇȋȍȋ ȅȄǾǽǿȅȕșȎȜ ȋȏ ȒȐȁȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ.
Ť7i. ŋŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŮŵšŭŧaŞƁš, ŮaťũŪš ŠżŧŜũƁš. TşŪũs- 18. ǯǽȆȊȘȉ ȁȂȈǽȊȅȂȉ ȅȎȏȍȂǾȈȜȂȏȎȜ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ, ǽ ȏȂȉ,
šŮŶ Ţš şŪŬŠhũź, ſ4Ţš ũŤšŠŤ1ũŜşŪ ƈũŤųŤŢaŮŤ. ȔȏȋǾȘ ȊȅȇȋȀȋ ȊȂ ȐȊȅȔȅȃǽȏș, ȋȏȀȋȊȜȂȏȎȜ ȀȋȍȁȋȎȏș.
f7i. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ŮŵšŭŧaŞƁz ſ4ŭŮŸ, ŧŤŲšŨżŬƁš Ť3 ŧŢA: 19. ǯȖȂȎȈǽǿȅț ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȈȅȓȂȉȂȍȅȂ ȅ Ȉȋȃș, ǽ Ȁȋȍ-
şŪŬŠhũŤ Ţš, ŞŪţũŪŴeũƁš Ť3 ţaŞŤŭŮŸ. ȁȋȎȏȅ ȊǽȁȉȂȊȅȂ ȅ ȄǽǿȅȎȏș.
Ŧ7. ʼnŜųaŧũŤŦŶ ſ4ŭŮŸ ƉũŶ Ť4Ţš ŭŪŝ0ź ŞŪţũŜųaŧŭŮŞŪŞŜ- 20. ǪǽȔǽȈșȊȅȇ ȂȎȏș ȏȋȏ, ȇȏȋ ȊǽȔǽȈșȎȏǿȐȂȏ Ȋǽȁ Ȏǽȉȅȉ
Şŷť, Ť3 ŠyŴů Ť3 ŮżŧŪ ŭŧŪŞeŭŭŮŞů ūŪŦŪŬŤ1Şŷť. ȎȋǾȋț, ȅ ȁȐȕȐ, ȅ ȏȂȈȋ ȌȋȇȋȍȅȈ ȍǽȄȐȉȐ.
Ŧ7Ŝ. ń$ŭŦŬšũũŪŭŮŸ ŠŬyşŜ ŞŪ Ť3ŭŦůŴeũƁŤ ūŪŦŜţyšŮŭz, Şũš- 21. ǥȎȇȍȂȊȊȋȎȏș ȁȍȐȀǽ ȋǾȊǽȍȐȃȅǿǽȂȏȎȜ ǿȋ ȅȎȇȐȕȂȊȅȅ,
şŠA ũyŢŠŷ ŭŪo1ŝŵũŤŦŶ ŝyŠšŮŶ. ȇȋȀȁǽ ȋȊ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ȐȔǽȎȏȅȂ ǿ ȏȍȐȁȊȘȒ ȋǾȎȏȋȜȏȂȈșȎȏǿǽȒ
ȃȅȄȊȅ.
Ŧ7Ş. ŃŜŮŞŪŬŤ2 ų{ŞŭŮŞƁz ƉŝŬŜţŪŨŶ ŨŪŧųaũƁz, Ť3 ŭůŠŤ2 22. Ǥǽȏǿȋȍȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȉȋȈȔǽȊȅȜ, ȅ ȎȐȁȅ
ū0Ũŷŭŧŷ ūŬŤŭŮyūŧŴŷz ŦŶ ŭeŬŠŲů. ȌȋȉȘȎȈȘ, ȌȍȅȎȏȐȌǽțȖȅȂ ȇ ȎȂȍȁȓȐ.
Ŧ7ş. ņŶ ūŪŨŷŭŧHŨŶ ūšų†ŧũŷŨŶ, ŝšţ8 ƀŧŪūŪŨũżũƁz 23. Ǯ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ ȌȂȔǽȈșȊȘȉȅ ȋǾȍǽȖǽȆȎȜ ǾȂȄ ȄȈȋȌǽȉȜ-
ūŬŤŭŮůūať: ūŬŪŮŤ1Şů Ţš ŭŧŜŭŮŪŧźŝŤ6ŞŷŨŶ, ŞŬŜŢŠeŝũŹ ȏȋǿǽȊȅȜ, ǽ ȇ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅǿȘȉ ǾȐȁș ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊ ǿȍǽȃȁȂǾȊȋ.
ţŜŧ0şŶ Ť3Ũżť.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ŧ7Š. ĽšţŨ0ŧŞƁš, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ, Ť3 ŧźŝŷ2, Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ųšŮ- 24. ǞȂȄȉȋȈǿȅȂ, ȉȋȈȅȏǿǽ, ȈțǾȋǿș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȂȎȏș
ŞšŬŪūŧšŮeũũŜ ſ4ŭŮŸ ŦŪŧšŭũŤ1ŲŜ ŦŶ ũŝ7šŭſ1ŨŶ ŞŪţŞŪŠsŵŤ ȔȂȏȘȍȂȒȎȋȎȏǽǿȊǽȜ ȇȋȈȂȎȊȅȓǽ, ǿȋȄȊȋȎȜȖǽȜ Ȑȉ ȇ ȊȂǾȐ.
ƇŨŶ.
Ŧ7ſ. ń#ŭŮať ŮżŧŪ ŮŞŪE ũšzŠeũƁšŨŶ Ť3 ŝŠżũƁšŨŶ, Ť3 t- 25. ǥȎȏȋȖȅ ȏȂȈȋ ȊȂȜȁȂȊȅȂȉ ȅ ǾȁȂȊȅȂȉ, ȅ ȋȏȍǽȄȅȕș
ŢšũeŴŤ ŨůųŤ1Ůšŧz ū0ŨŷŭŧŜ ŭŧaŭŮŤ. ȉȐȔȅȏȂȈȜ, ȌȋȉȘȎȂȈ ȎȈǽȎȏȅ.
Ŧ7ƀ. ĸŦŪŢš ŮašŮŶ Ş0ŭŦŶ t ŧŤŲA nşũS, ŮaŦw t ŭŮŬaűŜ 26. ǧǽȇ ǿȋȎȇ ȏǽȂȏ ȋȏ ȋȀȊȜ, ȏǽȇ ȊȂȔȅȎȏȘȆ ȌȋȉȘȎȂȈ ȋȏ
ŝ9Ɓz ũšųŤ1ŭŮŶ ū0ŨŷŭŧŶ. ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ.
Ŧ7ţ. IJŧA ŮŵšŮA ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2 ŬŜţyŨũŹť, ƈŦŪŭũżŮŤ ƈŨY 27. ǯȜȃȇȅȆ ȐȍȋȊ ȁȈȜ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȁȐȕȅ — ȐȇȋȎȊȂȊȅȂ Ȑȉǽ
ŞŶ ŭŮŬaŭŮŤ ƈŦ0ŬũŹť. ǿ ȌȍȂȁȋȎȐȁȅȏȂȈșȊȋȆ (ȎȍǽȉȊȋȆ) ȎȏȍǽȎȏȅ.
Ŧ7Ť. ŋŬšŮšŬūŤ2 ūšųaŧũŷűŶ Ť3 ŝŪŧżţũšũũŷűŶ ũŜŞšŠſ1ũƁz, 28. ǬȂȍȂȊȋȎȅ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȎȇȋȍǾȊȘȂ ȅ ǾȋȈȂȄȊȂȊȊȘȂ ȎȈȐ-
ŭŤ1ŨŤ ŝŪ ŮS ƅųŤŵašŮŶ ūŬ0ŨŷŭŧŶ ŝ9Ɓť. Ȕǽȅ, ȅǾȋ ȅȉȅ ȋȔȅȖǽȂȏ ȏȂǾȜ ǬȍȋȉȘȎȂȈ ǞȋȃȅȆ.
Ŧ7f. ŋŪŞeŬşŶ ŞšŵšŭŮŞŪ2, Ť3 ŨjŬŜ tŬeŦŭz, tŬšŲhŭz ūŬ0- 29. ǫȏǿȂȍȀȊȐǿ ǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȅ ȋȏȍȂȇȕȅȎș ȋȏ ȉȣȍǽ, ȋȏ-
ųšš Ť3 ŧůŦaŞŷűŶ ūHŨŷŭŧŶ. ȍȂȇȅȎș ȅ ȋȏ ȒȐȁȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ.
l. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ŠżŧŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨA, ſ4Ţš ŞŶ ŭŧŪŞšŭżűŶ 30. ǮǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋȂ ȐȉȐ ȁȂȈȋ — ǿȎȂȀȁǽ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ȎȈȋ-
ŝ9ƁŤűŶ ƈūŬŜŢũsŮŤŭz (ūŬšŝŷŞaŮŤ) ūŬŤ1ŭũw. ǿȂȎǽȒ ǞȋȃȅȅȒ.
ŧ7Ŝ. ĸŦŪŢš ŠżŧŪ ŝ9Ɓš ſ4ŭŮŸ ƈūŬaŞŤŮŤ ŨjŬŶ, ŮaŦw Ť3 31. ǧǽȇ ȁȂȈȋ ǞȋȃȅȂ Ȍȍǽǿȅȏș ȉȣȍȋȉ, ȏǽȇ ȅ ȁȂȈȋ ȁȐȕȅ
ŠůŴŤ2 ƅŦŪŬŨŤ1ŮŤ ŮżŧŪ. ȐȌȍǽǿȈȜȏș ȏȂȈȋȉ.
lŞ. ņ0šź ũŜŠeŢŠŪź űrŮA ƈŭŬsŵšŨŶ, ŭŧŜŭŮeŨŶ ūŧ0ŮŤ 32. Ǯ ȇǽȇȋț ȊǽȁȂȃȁȋț ǿȎȏȍȂȏȅȉ DzȍȅȎȏǽ, ȎȈǽȎȏȜȉ ȌȈȋ-
ŠaŢš ŠŪ ũhũŹ ŬŜŝ0ŮŜźŵš; ȏȅ ȍǽǾȋȏǽȜ ȁǽȃȂ ȁȋ ȊȘȊȂ?
lş. ŋŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŭŧaŭŮŸ ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš Ť3 ūšųaŧŸ, Ť3ŧŤ2 33. ǮȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ ȅȎȏȍȂǾȈȜȂȏȎȜ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂȉ ȅ Ȏȇȋȍ-
Ş0ŧŸũŜ, Ť3ŧŤ2 t ūŬ0ŨŷŭŧŜ, ũŜŞŪŠŤ1ŨŜ. ǾȜȉȅ, ȅȈȅ ȌȍȋȅȄǿȋȈșȊȘȉȅ, ȅȈȅ ȌȋȎȘȈǽȂȉȘȉȅ ȋȏ ǬȍȋȉȘȎ-
Ȉǽ.
lŠ. ľšŵšŭŮŞŪ2 ŭŮŬŜŭŮeť ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁš ſ4ŭŮŸ, ƆŦw ŞŪţ- 34. ǬȅȖǽ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȂȎȏș ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȂ, ȅǾȋ ȋȊȋ ȐȎȅȈȅ-
ŬŜŭŮŤ1ŮšŧũŪ ŭyŵŪ ƅŝŠšŬŢŤ1Ůšŧũŷz ŭŧaŭŮŤ. ǿǽȂȏ ǿȋȄȋǾȈǽȁǽǿȕȐț ȎȈǽȎȏș.
lſ. ŋšųaŧŸ ŬŜŢŠašŮŶ ūŪşŬŹŴeũƁš ŭŧaŭŮŤ, ŭŧaŭŮŸ Ţš 35. ǫȏ ȈȅȕȂȊȅȜ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȎȇȋȍǾș, ǽ Ȋǽ-
ŭŪ ŞŭsŦŪź ŭŮŬaŭŮƁź ŭŪūŬzŢeũŜ ſ4ŭŮŸ. ȎȈǽȃȁȂȊȅȂ ȎȋȌȍȜȃȂȊȋ Ȏȋ ǿȎȜȇȋț ȎȏȍǽȎȏșț.
lƀ. Ł$źŢš ŨżŬŪź ŨżŬŤŴŤ Ůżŧů ŮŞŪšŨY, ŞŪţŨżŬŤŮŭz 36. ǧǽȇȋț ȉȂȍȋț ȉȂȍȅȕș ȏȘ ȎǿȋȂȉȐ ȏȂȈȐ, ȏȋț ȃȂ ȋǾ-
ŮšŝĮ ŞŪţ8wŝŬaŮũŹ t ŝGŜ. ȍǽȏȊȋ ǿȋȄȉȂȍȅȏȎȜ ȅ ȏȂǾȂ ȋȏ ǞȋȀǽ.
lţ. Ľ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŭůŠeŝŶ ŠŹŧA ŭyŮŸ, ŞŪţŠŜ‰ũƁz 37. ǡȂȈǽ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȎȐȁȂǾ ȎȐȏș ȌȍǽǿȂȁȊȘȂ ǿȋȄȁǽȜ-
ūŬaŞſŠũŜ ŮżŧŪŨŶ ŭŪŠżzũũŷűŶ. ȊȅȜ Ȅǽ ȏȋ, ȔȏȋŌ ȎȋȁȂȈǽȊȋ ǿ ȏȂȈȂ (2 ǧȋȍ. 5, 10).
lŤ. ĽšţŭŨeŬŮƁš ŬŜŢŠašŮŶ, ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ Ť3 ŬaţůŨŶ: 38. ǡȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂ ȍȋȃȁǽțȏ ǾȂȎȎȉȂȍȏȅȂ, ǽ Ȉȅ-
Ť4űŢš ŧŤŴeũƁš, ŭŨeŬŮŤ ŝhŭŮŸ ŨaŮŤ. ȕȂȊȅȂ ȅȒ ǾȘȈȋ ȉǽȏȂȍșț ȎȉȂȍȏȅ.
lf. ŋšųaŧŸ ūŪ ŝGů, ƈŝŤŞašŮŶ ŭŧaŭŮŸ: ŭŧaŭŮŤ Ţš ƈŝƁ- 39. ǬȂȔǽȈșț Ȍȋ ǞȋȀȐ ȐǾȅǿǽȂȉȋ ǾȘǿǽȂȏ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ Ȋǽ-
eũƁš, ŞŪŭŦŬšŭeũƁš ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2. ȎȈǽȃȁȂȊȅȂ, ǽ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȂ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ
ȂȎȏș ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ ȁȐȕȅ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ũ7. ĽšţŭŮŬaŭŮƁš ſ4ŭŮŸ, ũšūŪŠŞŤŢeũƁš ŠůŴŤ2 ŦŪ ƀŧ0ŝŹ: 40. ǞȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȂȎȏș ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȋȎȏș ȁȐȕȅ ȇȋ ȄȈȐ, ȇȋ-
ſ4Ţš ūŪŧůųŤ1ŮŤ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ŝšţ8 ŨŤ1ŧŪŭŮŤ űrŮ0Şŷ. ȏȋȍȐț ȊȂȈșȄȜ ȌȋȈȐȔȅȏș ǾȂȄ ȉȅȈȋȎȏȅ DzȍȅȎȏȋǿȋȆ.
Ũ7Ŝ. ōū7ŭŶ ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2 Ť3 ŮżŧŜ űrŮ0ŭŶ, ſ3şHŢš ŭŮŪūaŨŶ 41. DzȍȅȎȏȋȎ ȂȎȏș ǮȌǽȎȅȏȂȈș ȁȐȕȅ ȅ ȏȂȈǽ, ȅ ȌȋȎȈȂȁȐț-
ūŪŭŧŹŠůzť, ŭŞŪŝŪŢŠašŮŭz t ƀŧ0ŝŷ. ȖȅȆ ȎȏȋȌǽȉ ǢȀȋ ȋȎǿȋǾȋȃȁǽȂȏȎȜ ȋȏ ȄȈǽ.
Ũ7Ş. ōūŜŭeũƁš žŵš ű0ŵšŴŤ ūŪŧůųŤ1ŮŤ, tŬšŲhŭz ŭŧaŭŮŤ 42. ǢȎȈȅ ȒȋȔȂȕș ȌȋȈȐȔȅȏș ȎȌǽȎȂȊȅȂ, ȋȏȍȂȇȅȎș ȋȏ ȎȈǽ-
{ŭŧŜŭŮeť}, Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš Ť3 ŧźŝ0ŞŸ ŞŪŭūŬƁŤŨŤ2, ŭŶ ūŬŤ- ȎȏȂȆ (ȌȈȋȏȎȇȅȒ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȆ), ȅ Ȍȍȅȅȉȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȅ
ŧżŢũŪź ŨlŤ1ŮŞŪź. ȈțǾȋǿș Ȏ ȌȍȅȈȂȃȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț.
Ũ7ş. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, ŬŜţŭůŢŠeũƁš Ť4ŭ- 43. ǞȂȎȎȏȍǽȎȏȅț ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ȍǽȎȎȐȃȁȂȊȅȂ, Ȏ
ŮŤũũŪ: Ť4ŨŢš Şŭ‰ ŭŪŠŹzŞať, ŨżŬŪź Ť3 ūŬaŞŤŧŪŨŶ. ȌȋȉȋȖșț ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȁȂȈǽȆ ǿȎȂ Ȍȋ ȉȂȍȂ ȅ ȌȍǽǿȅȈȐ.
Ũ7Š. ĿDŸ ũaŴŶ Ť3 ŝGŶ Ƃ}ŭŶ {ſ3ŠŤ1ũŶ} ſ4ŭŮŸ űrŮ0ŭŶ, Ť3 44. ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ȂȎȏș ǠȋȎȌȋȁș ȅ ǞȋȀ Ȋǽȕ, ȅ Ȑȉ, Ȍȋ-
ƇŨŶ ūŪŭŧżŠůzť ſ3ŨY, ũš ūŬšŝyŠšŮŶ ŞŪ ŮŨĮ. ȎȈȂȁȐțȖȅȆ ǢȉȐ, ȊȂ ȌȍȂǾȐȁȂȏ ǿȋ ȏșȉȂ.
Ũ7ſ. ōŪŝšŬŤ2 ƇŨŶ ŮŞ0ť, Ť3 ŝŧźŠŤ2 ū0Ũŷŭŧŷ [ŮŞŪ‰], Ť3 45. ǮȋǾȂȍȅ ȎǿȋȆ Ȑȉ ȅ ȊǽǾȈțȁǽȆ Ȅǽ Ȏǿȋȅȉȅ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ,
Ŧ‡zŧŤŝŪ ƅŝŬsŵšŴŤ ŞŭŮŬaŭŮŞſũũŷ, ŝŬaũŸ ŭŪŮŞŪŬŤ2 ūŬŪ- ȅ ȇȋȏȋȍȘȂ ȅȄ ȊȅȒ ȊǽȆȁȂȕș ȎȏȍǽȎȏȊȘȉȅ, Ȍȍȋȏȅǿ ȏȂȒ ǿȂȁȅ
ŮŤ1Şů ŮBŨŶ. ǿȋȆȊȐ.
Ũ7ƀ. ŎŬŤ2 ŭyŮŸ Şſ1ŵŤ Ť4ŨŤŢš ūŬƁeŨŧšŴŤ ū0Ũŷŭŧŷ, ųyŞ- 46. ǯȍȅ ȌȍȅȔȅȊȘ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ǿȋȄȊȅȇǽțȏ ǿ ȊǽȎ ȌȋȉȘȎ-
ŭŮŞŪ, Ť3 ūaŨzŮŸ, Ť3 ŬŜŭŮŞŪŬeũƁš ŮŹŧšŭE. Ňź1ŮŴŤ Ţš ŭyŮŸ ȈȘ: ȔȐǿȎȏǿǽ, ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜ ȅ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȎȈȋȃȂȊȅȂ; ȉȐȔȅ-
Ť5Ţš t ūaŨzŮŤ. ȏȂȈșȊȂȂ ȃȂ ǿȎȂȒ ȏȂ ȌȋȉȘȎȈȘ, ȇȋȏȋȍȘȂ ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȏ ȋȏ ǿȋȎ-
ȌȋȉȅȊǽȊȅȆ.
Ũ7ţ. Ł#ŨyŢš ŠŜũA ŝhŭŮŸ ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ, ƈŬŜţůŨĮ ŭŧŪ- 47. ǧȋȉȐ ȁǽȊǽ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș, ȏȋȏ ȍǽȄȐȉȂȂȏ ȎǿȋȆȎȏǿǽ
ŞšŭA ŝšţŮŹŧeŭũŷűŶ, Ť3 Ŧ0š ũŜųaŧŪ ſ4ŭŮŸ Ť3 ŦŪũeŲŶ ŨjŬŜ. ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȘȒ, ȅ ȏȋ, ȇǽȇȋȂ ȊǽȔǽȈȋ ȅ ȇȋȊȂȓ ȉȣȍǽ.
Ũ7Ť. ʼnš ũšŬŜŠŤ2 ƅ ŠżzŮšŧũŹť ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, Ť3 ūŬŪŭŞŹ- 48. ǪȂ ǾȐȁș ȊȂȍǽȁȅǿ ȋ ȁȂȜȏȂȈșȊȘȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȒ, ȅ Ȑȉ
ŮŤ1Ůŭz ƇŨŶ ŮŞ0ť: ŭŪŦŬHŞŤŵŜ, şlšŮŶ, ũšŞŤ6ŠŤŨŜz ŭŪŦŬŪ- ȏǿȋȆ ȌȍȋȎǿȂȏȅȏȎȜ. ǮȋȇȍȋǿȅȖǽ, Ȁȋǿȋȍȅȏ ǠȋȎȌȋȁș, ȎȋȇȍȘ-
Şſ1ũũŜz tŞeŬţů ŮšŝĮ (Ť3ŭŜ. Ũš7. G). ȏȘȂ ǿȋ ȏșȉȂ, ȌȋȏǽȂȊȊȘȂ ȋȏȁǽȉ ȏȂǾȂ (ǥȎ. 45, 3).
Ũ7f. ķŝŬżŮš ŝlşŪŠaŮŸ ŝ9Ɓź, ŭŞŪŝŪŠŤ1Şŷťŭz t ŭŮŬŜŭ- 49. ǫȎǿȋǾȋȁȅǿȕȅȆȎȜ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȋǾȍȂȈ ǾȈǽȀȋȁǽȏș Ǟȋ-
Ůeť: Ť3 ŞeŧƁź ŨŤ1ŧŪŭŮŸ, ŭūŪŠ0ŝŤŞŷťŭz ŬaţůŨŜ. ȃȅț, ȅ ǿȂȈȅȇȐț ȉȅȈȋȎȏș [ȋǾȍȂȈ] ȏȋȏ, ȇȏȋ ȎȌȋȁȋǾȅȈȎȜ
ǿȂŌȁȂȊȅȜ.
ũ7. ĹŨŶ t ŭŮŬŜŭŮeť ŭŞŪŝŪŠŤ1Şŭz, ŭŞŹŮŪŞŤ1ŠšũŶ ŝŷ- 50. ǰȉ, ȋȎǿȋǾȋȁȅǿȕȅȆȎȜ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȎǿȂȏȋ-
ŞašŮŶ: ŞŤŠBũƁŤ ŭyŵŤűŶ, ũšūŬšŭŮaũũw ƅŭƁzŞašŨŸ. ǿȅȁȊȘȉ, ǾȐȁȐȔȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȋȎȅȜǿǽȂȉ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ ȏǿǽ-
ȍȂȆ.
ũ7Ŝ. ōŞżŮŶ ŠůŴŤ2, ŭ™hť ŬaţůŨŶ ſ4ŭŮŸ: ſ3şHŢš ŧŤŴŤ1Şŭz 51. ǮǿȂȏ ȁȐȕȅ ȂȎȏș ȎǿȜȏȋȂ ǿȂŌȁȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ Ȉȅȕȅǿ-
ŝšţyŨũŷť, ƆŦw ŞŪ ŮŨĮ ű0ŠŤŮŶ. ȕȅȎș, ǾȂȄȐȉȊȘȆ Ȓȋȁȅȏ ȇǽȇ ǿȋ ȏșȉȂ.
ũ7Ş. ĽšţyŨšũŶ ſ4ŭŮŸ, ŞŪ ŮŨĮ ūŬšŝŷŞazť, ſ3şHŢš ūŬšeŨ- 52. ǞȂȄȐȉȂȊ ȋǾȍǽȖǽțȖȅȆȎȜ ǿȋ ȉȍǽȇȂ Ȍȋȍȋȇǽ: ȂȀȋ
ŭŮŞůšŮŶ ŮŨA ũšŞżŢšŭŮŞŜ. ǿȎȇȋȍȂ ȋǾȗȂȉȈȂȏ ȉȍǽȇ ȊȂǿȂȃȂȎȏǿǽ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ũ7ş. Ĵ}ŭŜ ŧźŝsť, ŭŞŪŝŪŠŤ1Ůŭz t ƀŧ0ŝŷ: Ť3 ūŪŭŧżŠůzť 53. ǨțǾȜȖȅȆ ǥȅȎȐȎǽ ȋȎǿȋǾȋȁȅȏȎȜ ȋȏ ȄȈǽ, ȅ ȌȋȎȈȂ-
ſ3ŨY, ƇţŬŤŮŶ ŬaţůŨŶ Ť4ŭŮŤũšũŶ. ȁȐțȖȅȆ ǢȉȐ ȌȋȈȐȔȅȏ ȅȎȏȅȊȊȋȂ ǿȂŌȁȂȊȅȂ.
ũ7Š. ĹŨŶ ŭŮŬŜŭŮeť ŭŞŪŝŪŠŤ1Şŭz, ŮHũŦŜ ŞŤ1ŠŤŮŶ ŬŜţů- 54. ǰȉ, ȋȎǿȋǾȋȁȅǿȕȅȎș ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǿȅȁȅȏ ȏȋȊȇȅȂ
ŨBũƁz, Ť3 ŝŠsŵů Ůżŧů, Ť3 ŞŪ ŭũżűŶ. ȉȘȎȈȂȊȊȘȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȂȊȅȜ, ȅ Ȍȍȅ ǾȋȁȍȎȏǿȋǿǽȊȅȅ ȏȂȈǽ, ȅ
ǿȋ ȎȊǽȒ.
ũ7ſ. ĹŨŶ ŞŶ ŦŪũeŲŶ (ŭŪŞšŬŴeũũŹ) ƅųŤŵeũŶ ŝhŞŶ, 55. ǰȉ, ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȋȔȅȖȂȊȊȘȆ, ǿȅȁȅȏ ȁȈȜ ȎȂǾȜ ȏȂȎ-
ƈŮŹŭũsšŨŸ ŝŷŞašŮŶ ŭyŵŤŨŤ, Ť3 ŞũĮ ű0ŵšŮŶ ūŬŤ1ŭũw ȊȋȏȐ ǿ ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȂȉ, ȅ ǿȎȂȀȁǽ ȃȂȈǽȂȏ ǾȘȏș ǿȊȂ ǿȎȂȀȋ Ȏȋ-
ŝhŮŤ t ŞŭżűŶ ŝhŞŴŤűŶ. ȏǿȋȍȂȊȊȋȀȋ.
ũ7ƀ. ĽlŢeũŶ ſ4ŭŮŸ ŠŪŭŮŤ1şũůŞŷť ŠŪ ŝšţŦŪũeųũŜşw ŝšţ- 56. ǞȈǽȃȂȊ, ȇȏȋ ȁȋȎȏȅȀ ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȋȆ ǾȂȎȌȍȂȁȂȈșȊȋȎȏȅ,
ŦŪũeųƁz: ƉũŶ Ţš ŠŪŭŮŤ1Ţš, Ť4Ţš ƅŦŪũų†ũũŜz (ŦŪũeŲŶ Ť3Ũ{- ǽ ȁȋȎȏȅȀ [ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȋȎȏȅ] ȏȋȏ, ȇȏȋ ȌȍȂȉȅȊȐȈ ǿȎȂ ȇȋȊȂȔȊȋȂ.
ŵŜz) ūŬšŴeŠŷť.
ũ7ţ. ń#ŭūŷŮyšŮŶ ŭŧŪŞšŭA ŝ9Ɓz, ūŪųŤŮazť ſ3şŪ2: ƅŝŬŹ- 57. ǧȏȋ Ȕȏȅȏ ǞȋȀǽ, ȏȋȏ ȅȎȌȘȏȐȂȏ ȎȈȋǿȋ ǢȀȋ, ǽ ȐȍǽȄȐȉȂ-
ŮašŮŶ Ţš ن, ŬŜųŤ1ŮšŧŸ Ť4ŭŮŤũŷ. ǿǽȂȏ ȋȊȋȂ ȈțǾȅȏȂȈș ȅȎȏȅȊȘ.
ũ7Ť. ĹŨŶ t ūŬaŞŪŭŮŤ ūŪŠŞŤţašŨŸ, ƅŝŬŹŮašŮŶ Ť4ŭŮŤ- 58. ǰȉ, ȁǿȅȃȅȉȘȆ Ȍȍǽǿȋȏȋț, ȊǽȒȋȁȅȏ ȅȎȏȅȊȐ, ǽ ȁǿȅ-
ũů: Ƌ Ť4Ţš t ŭŮŬaŭŮŤ ũżŦƁz, ūŪşŬŹŴŤ1ŮŶ ŮŪS. ȃȅȉȘȆ ȇǽȇȋț-ȈȅǾȋ ȎȏȍǽȎȏȅț ȄǽǾȈȐȃȁǽȂȏ ȋȏ ȋȊȋȆ.
ũ7f. ĸŦŪŢš ŭůŵšŭŮŞ0ŨŶ ũšŞżŠŪŨŶ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ, ŮaŦw Ť3 59. ǞȋȀ ȇǽȇ Ȍȋ ȎȐȖȂȎȏǿȐ ȊȂȁȋǿȂŌȁȋȉ, ȏǽȇ ȅ Ȍȋ ǿȂȈȅȔȅț
ŞšŧŤ1ųšŭŮŞŪŨŶ ſ4ŭŮŸ ŝšţŦŪũeųšũŶ. ǾȂȎȇȋȊȂȔȂȊ.
…. Ł#şHŢš ŭůŵšŭŮŞA ũŜųaŧŜ Ť3 ŦŪũŲA ũżŭŮŸ, ŭšşw2 ũŤŢE 60. ǮȐȖȂȎȏǿǽ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȊȂ ȅȉȂȂȏ Ȋȅ ȊǽȔǽȈǽ, Ȋȅ ȇȋȊȓǽ, ȅ
ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ Ť3ţ8wŝŬżŮšũƁš ſ4ŭŮŸ (Ť3ŭŜ. Ũ7. Ŧ}). ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș [ȂȀȋ] ȊȂȅȎȌȘȏȐȂȉǽ (ȊȂȅȎȎȈȂȁȐȂȉǽ).
…Ŝ. ōŪűŬŜũeũƁš ŞŭsŦƁz ŮŞaŬŤ, ūŬšŝlşjť ŭŪţŠaŞŴŜşw ƅ 61. ǮȋȒȍǽȊȂȊȅȂ (ȎȌǽȎȂȊȅȂ) ǿȎȜȇȋȆ ȏǿǽȍȅ ȂȎȏș ǿȎȂǾȈǽ-
ũeť ūŬ0ŨŷŭŧŶ ſ4ŭŮŸ. ȀȅȆ ȌȍȋȉȘȎȂȈ ȋ ȊȂȆ ȂȂ ǮȋȄȁǽȏȂȈȜ.
…Ş. ĺŮŞšŬŢŠašŮŶ şDŸ Şŭ‰ ũŤţūaŠŜźŵŷz ŵšŠŬ0ŮŜ- 62. ǩȅȈȋȎȂȍȁȅȂȉ Ȏǿȋȅȉ ȌȋȁȇȍȂȌȈȜȂȏ ǠȋȎȌȋȁș ǿȎȂȒ Ȍǽ-
ŨŤ, Ť3 ŞŪţŭŮŜŞŧsšŮŶ Şŭ‰ ũŤţŞeŬŢſũũŷz (pŜŧ. ŬŨ7Š. Š‹). ȁǽțȖȅȒ, ȅ ǿȋȎȎȏǽȊȋǿȈȜȂȏ ǿȎȂȒ ȊȅȄǿȂȍȃȂȊȊȘȒ (ǬȎ. 144,
14).
…ş. őrŮ0ŭŶ ſ4ŭŮŸ ŢŤŞŷ6ŨŶ Ť3 Ũſ1ŬŮŞŷŨŶ, Ť3 ŦŪšşHŢŠŪ 63. DzȍȅȎȏȋȎ ȂȎȏș ǮȐȁșȜ ȃȅǿȘȒ ȅ ȉȂȍȏǿȘȒ ȅ ȌȍǽǿȂȁȊȘȆ
ŠŹsũƁź ŞŪţŠaŮšŧŸ ūŬŞdũŶ. ǿȋȄȁǽȜȏȂȈș ȇǽȃȁȋȉȐ Ȍȋ ȁȂȈǽȉ ȂȀȋ.
…Š. ľŪţũŜųaŧŭŮŞŪŞŜŮŤ žŵš ű0ŵšŴŤ ŠůŴeź Ť3 ŮŹŧŪŨŶ, 64. ǢȎȈȅ ȒȋȔȂȕș ȊǽȔǽȈșȎȏǿȋǿǽȏș Ȋǽȁ ȁȐȕȋȆ ȅ ȏȂȈȋȉ,
ŮŪ2 ūŬšŠŞŜŬŤ1ŞŶ, ŞŤũŷ6 ŭŮŬŜŭŮeť tŭŹŲať. ȏȋ ȌȍȂȁǿǽȍȅȏȂȈșȊȋ ȋȏȎȂȇǽȆ ȌȍȅȔȅȊȘ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
…ſ. ōūŬzţŤ2 ŭŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŨŤ ŭŤ6ŧŷ ŠůŴſ1Şũŷz, Ť3 Şŭs- 65. ǮȋȌȍȜȀȅ (ȎȋȂȁȅȊȅ) ȎȅȈȘ ȁȐȕȂǿȊȘȂ Ȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜ-
Ŧw tūŬzşaźŮŭz t ŨůųŤ1ŮšŧŭŮŞŜ ŭŮŬŜŭŮeť. ȉȅ, ȅ ȋȊȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȍǽȄȍȂȕǽȏȎȜ ȋȏ ȊǽȎȅȈȅȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
…ƀ. ĺŭŮŬšŨŧſ1ũƁz ū0űŪŮŤ, ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ ƅŝůţŠať: 66. ǮȏȍȂȉȈȂȊȅȂ ȌȋȒȋȏȅ ȋǾȐȄȁȘǿǽȆ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ, ǽ
ƆŬŪŭŮŤ Ţš, ŧźŝ0ŞƁź Š¦0ŞũŪź. ȌȋȍȘǿ ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȁȐȒȋǿȊȋț ȈțǾȋǿșț.
…ţ. ňŪŧųaũƁš Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ, ŞšŧŤų†ťŴŜ ŭyŮŸ nŬ{ŢƁz ŠŪŝ- 67. ǩȋȈȔǽȊȅȂ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽ ȎȐȏș ǿȂȈȅȔǽȆȕȅȂ ȋȍȐȃȅȜ ȁȋǾ-
ŬŪŠżŮšŧŤ: ŭƁ‰ ŝŪ ƇŨŶ ƅųŤŵaźŵš, ūŬŪţŬŤ1ŮšŧšũŶ ŭŪŠż- ȍȋȁȂȏȂȈȅ: ȅǾȋ ȋȊȅ, ȋȔȅȖǽȜ Ȑȉ, ȁȂȈǽțȏ ȂȀȋ ȌȍȋȄȋȍȈȅǿȘȉ.
ŧŪŞŜźŮŶ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

…Ť. ĽšŭżŠŜ ū0ŧŸţůšŮŶ Ů0ųƁź {ſ3ŠŤ1ũŜ} Š¦0ŞũŜz: ŞŭżűŶ 68. ǯȋȈșȇȋ ȁȐȒȋǿȊǽȜ ǾȂȎȂȁǽ ȌȋȈȂȄȊǽ, ǽ ȌȍȂȁȌȋȔȏȅȏȂȈș-
ūŬ0ųƁŤűŶ, ūŬšŠūŪųŮeũŴŪ ſ4ŭŮŸ ŨŪŧųaũƁš. ȊȂȂ ǿȎȂȀȋ ȌȍȋȔȂȀȋ ȉȋȈȔǽȊȅȂ.
…f. ń#ţ8 ūzŮŤ2 ƉŝŬŜţwŞŶ ŝšŭżŠŷ, ŮŬŤ2 Ť3ţŝšŬŤ2, ŦŶ ųšŮ- 69. ǥȄ ȌȜȏȅ ǿȅȁȋǿ ǾȂȎȂȁȘ ǿȘǾȂȍȅ ȏȍȅ, ȔȂȏǿȂȍȏȘȉ
ŞeŬŮŪŨů Ţš ŠŜ ũš ƈųŜŵašŴŤ: t ūsŮŜşw Ţš tŭŮůūŤ2. ȌȋȈșȄȐȆȎȜ ȊȂ ȔǽȎȏȋ, ǽ ȌȜȏȋȀȋ ǿȋǿȎȂ ȊȂ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȆ.
o7. ňŪŧųaũƁš ŧź1ŝŤŮŶ, ũš ŭŮŬaŢŠŜť ŦŶ ŮBŨŶ ±Ţš ŨjŬŜ 70. ǩȋȈȔǽȊȅȂ ȈțǾȅȏ ȊȂ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȊȘȆ ȇ ȉȣȍȎȇȋȉȐ ȅ
ŭšşw2: Ť3 ŞŭżűŶ ųšŧŪŞBŦŶ ŧźŝsť, ũŤųŮ0Ţš ŧźŝS ųšŧŪŞż- ȈțǾȜȖȅȆ ǿȎȂȒ ȈțȁȂȆ, ȊȂ ȈțǾȜ ȊȅȔȂȀȋ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȋȀȋ.
ųšŭŦŪ.
o7Ŝ. ĺųŤ1ŮšŧŸ Ť4ŭŮŤũšũŶ ſ4ŭŮŸ, ŭ0ŞŹŭŮŸ, ſ3sŢš ūŪŭŧy- 71. ǮȋǿȂȎȏș ȂȎȏș ȅȎȏȅȊȊȘȆ ȐȔȅȏȂȈș; ȎȈȐȕǽțȖȅȆ ȂȂ ȊȂ
ŴŜzť, ŝšţūŬšŮŦũŪŞeũŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ. ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏȎȜ ȌȍȂȏȇȊȋǿȂȊȅȜȉ.
o7Ş. ĻũŹűŶ ſ3ŠŤ1ũŹűŶ ũš ŭyŠŤŮŶ ŭ0ŞŹŭŮŸ, ŞšŬűA ŠŪŝŬŪ- 72. ǯȋȈșȇȋ ȏȂȒ ȊȂ ȎȐȁȅȏ ȎȋǿȂȎȏș, ȇȋȏȋȍȘȂ ȁȋȎȏȅȀȈȅ
ŠżŮšŧŤ, Ť3ŧŤ2 ƀŧ0ŝŷ ŠŪŭŮŤ1şŴŷz. ǿȂȍȒǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅȈȅ Ȍȋȍȋȇǽ.
o7ş. ņŬaťũšš ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ŮHũŦŜ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ŬŜţůŨB- 73. ǮȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȏȋȊȇȅȉȅ ȁȂȈǽȂȏ ȉȘȎ-
ũƁz. ņŬaťũƁť Ţš ŬaţůŨŶ, ūŬšũšŠŪŞżŠŪŨŪŨů ūŬšŠŭŮŜŞŧs- ȈȂȊȊȘȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȂȊȅȜ (ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ); ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ȃȂ
šŮŶ. ǿȂŌȁȂȊȅȂ ǿȋȄǿȋȁȅȏ ȇ ǬȍȂȊȂȁȋǿȂȁȋȉȋȉȐ.
o7Š. ŋšųaŧŸ ſ4ŭŮŸ ƈŦ0ŬŦŜ, ūŪşŬŹŴeũƁš ŭŧŜŭŮeť. ś%Ţš 74. ǬȍȂȁȋȎȐȁȅȏȂȈșȊǽ ȎȇȋȍǾș ȋȏ ȊȂȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȊȋȀȋ
ūŬšţŬżŞŷť, ŝšţūšųaŧšũŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ. ȃȂȈǽȊȅȜ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȆ; ǽ ȌȍȂȄȍȂǿȕȅȆ ȅȒ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǾȂȎ-
ȌȂȔǽȈȂȊ.
o7ſ. ŋšųaŧŸ ūŪŞŭeŨũŹ ŧŤŴeũƁš ſ4ŭŮŸ ŭŧaŠŪŭŮŤ, ŝ9Ɓz 75. ǮȇȋȍǾș ǿȋȋǾȖȂ ȂȎȏș ȈȅȕȂȊȅȂ ȎȈǽȁȋȎȏȅ, ǾȐȁȂȕș Ȉȅ
ŧŤ, Ť3ŧŤ2 ŨjŬŜ ŭšşw2, ŬŜţůŨżŮŤ ŝyŠšŴŤ. ȍǽȄȐȉȂȏș ȎȈǽȁȋȎȏș ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȐț, ȅȈȅ ȉȣȍȎȇȐț.
o7ƀ. ŒrŭŮŞŪ ŝ9‹š ſ4ŭŮŸ, ŝlşŪŭŮŸ Ť3 ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ: ±Ţš 76. dzǽȍȎȏǿȅȂ ǞȋȃȅȂ ȂȎȏș ǾȈǽȀȋȎȏș ȅ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏș, ȅ
ūŪŧůųŤ1Şŷť, ũŜ ũŝ7ŭżűŶ ŢŤ1ŮšŧŭŮŞůšŮŶ. ȁȋȎȏȅȀȊȐǿȕȅȆ ȅȒ ȃȅǿȂȏ Ȋǽ ȊȂǾȂȎǽȒ.
o7ţ. œšŧŪŞżŦŶ ƉũŶ ƅŦŜsũšũŶ ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš ūaųš ŠůŴŤ2 77. ǣǽȈȋȇ ȏȋȏ ȔȂȈȋǿȂȇ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȁȂȈǽȉȅ Ȏǿȋȅȉȅ ȌȍȂȁ-
Ƈŝw ŮżŧŪ, ūaųš ŝGŜ Ţš ŨjŬŶ ŭeť, Šżŧŷ ūŬšŠūŪųŮŤ1ŧŶ ȌȋȔȅȏǽȂȏ ȏȂȈȋ ȁȐȕȂ ȅ ȉȣȍ ȎȂȆ ǞȋȀȐ.
ſ4ŭŮŸ.
o7Ť. ŌaŞũů ŧźŝ0ŞŸ ŦŪ ŞŭBŨŶ ŭŮzŢaŧŶ ſ4ŭŮŸ, ŮŵŜŧŤ6- 78. ǯȋȏ ȎȏȜȃǽȈ ȍǽǿȊȐț ȇȋ ǿȎȂȉ ȈțǾȋǿș, ȇȏȋ ȊȂ ȄǽǿȅȁȐ-
ŞŷŨŶ Ƈŝw, ũš ţŜŞŤ1Šzť: ƀŧŷ6z Ţš, ŨŤ1ŧůzť. Ȃȏ ȍȂǿȊȋȎȏȊȘȉ [ǿ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ] ȅ ȉȅȈȋȎȂȍȁ ȇ ȌȋȍȋȔȊȘȉ.
o7f. ʼnŜųaŧŭŮŞŪŞŜŮŤ ŞŪŤ1ŭŮŤũũů ƉũŶ Š0ŧŢšũŶ ſ4ŭŮŸ, 79. Ǭȋ ȅȎȏȅȊȂ ȏȋȉȐ ȎȈȂȁȐȂȏ ǾȘȏș ȊǽȔǽȈșȊȅȇȋȉ, ȇȏȋ
Ť4Ţš ŠůŴŤ2 Ť3 Ůżŧů ±Ţš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ƈţŜŦŪũŪūŪŧŪŢŤ1Şŷť. ȁȐȕȂ ȅ ȏȂȈȐ ȌȋȎȏǽǿȅȈ ǿ ȄǽȇȋȊ ȁȂȈǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ.
ū7. ņůūeŲŶ Š¦0ŞšũŶ ƉũŶ ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš ŭŬaŞũŜ (ŬaŞũŹ) ţŜ 80. ǧȐȌȂȓ ȁȐȒȋǿȊȘȆ ȂȎȏș ȏȋȏ, ȇȏȋ ȍǽȁȅ ǾȐȁȐȖȅȒ [ǾȈǽȀ]
ŝ{ŠůŵŜz, Ť3 ŭŧaŠŦŤűŶ ŢŤŮƁS ŭšşw2, Ť3 ūšųaŧũŷűŶ tŬšŦjť- ȍǽǿȊȋ ȎȏȜȃǽȈ ȎǽȉȋȋȏǿȂȍȃȂȊȅȂ ȋȏ ȌȍȅȜȏȊȋȎȏȂȆ ȃȅȄȊȅ ȅ ȋȏ
ŭz. ȌȂȔǽȈȅ ȋ ȃȅȏȂȆȎȇȋȉ.
ū7Ŝ. ĺŦŬŹūŧsšŮŶ ŠyŴů Ƈŝw, ŧźŝŷ2 Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš: 81. ǡȐȕȐ ȐȇȍȂȌȈȜțȏ ȈțǾȋǿș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ǽ Ȑȉ ȔȅȎ-
ƇŨŶ Ţš, ŨlŤ1ŮŞŜ ųŤŭŮA, Ť3 ŞŤŠżũƁš Š¦0ŞũŪ (ŬaţůŨŶ Š¦0- ȏǽȜ ȉȋȈȅȏǿǽ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȂ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ.
ŞšũŶ).
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ū7Ş. ōŧhŴŜ ŭŧ0ŞŪ ūŪŧeţũŪ {ŭŧŪŞšŭA ūŪŧſ1ţũŜ}, ũš ŭůŠŤ2 82. ǧȋȀȁǽ ȎȈȘȕȅȕș ȌȋȈȂȄȊȋȂ ȎȈȋǿȋ, ȊȂ ȎȐȁȅ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ
şŧŜş0ŧźŵŜşŪ, ŠŜ ũE ūŪŧeţũŜşw ƈųeũƁz ŭšŝE ŧŤŴŤ1ŴŤ. Ȁȋǿȋȍȅȏ ȋȊȋȂ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȈȅȕȅȏșȎȜ ȏȂǾȂ ȌȋȈȂȄȊȋȀȋ ȐȔȂȊȅȜ.
ū7ş. ŌŜţůŨżũƁš ŧůŦaŞŪ, ƀŧ† ūŪŨŷŴŧsšŮŶ, Ť3 Ť3ŭūŬŜŞŧſ1- 83. ǨȐȇǽǿȘȆ ȍǽȄȐȉ ȌȋȉȘȕȈȜȂȏ ȄȈȋȂ ȅ ȁȋǾȍȘȂ ȁȂȈǽ
ũƁz ŝŧŤ1Ţũzşw, ũŜ ƈŨŜŧſ1ũƁz ūšŬšŬŜţůŨŹŞašŮŶ. ǾȈȅȃȊȂȀȋ ȌȂȍȂȏȋȈȇȋǿȘǿǽȂȏ ȇ ȐȉȂȊșȕȂȊȅț ȅȒ ȁȋȎȏȋȅȊȎȏ-
ǿǽ.
ū7Š. ŀŜ ũš ūŪŞżŬůšŴŤ ū0Ũŷŭŧů ŭůŠsŵšŨů ŝŧŤ1ŢũzşŪ, 84. ǪȂ ǿȂȍș ȌȋȉȘȎȈȐ, ȎȐȁȜȖȂȉȐ ǾȈȅȃȊȂȀȋ; ȅǾȋ ȋȊ,
ţŜũE ŧůŦaŞŪ Ť3Ũżz ŭŪŦŬ0ŞŤŵš, ŧůŦ†ŞŜ Ť3 ūŪŨŷŴŧsšŮŶ. ȅȉȂȜ ȄȈȋȂ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ, ȄȈȋȂ ȅ ȌȋȉȘȕȈȜȂȏ.
ū7ſ. ĽŧaşŪ ŭeŬŠŲš, ŝŧ†şŤ Ũŷ6ŭŧŤ ūŬŪŤţũ0ŭŤŮŶ, ūŪ 85. ǥȄ ȁȋǾȍȋȀȋ ȎȂȍȁȓǽ ȅȎȒȋȁȜȏ ȅ ȁȋǾȍȘȂ ȉȘȎȈȅ, ȅǾȋ
ŭŪŦŬ0ŞŤŵů ŝŪ ſ3şw2 ŭyŮŸ Ť3 ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz ſ3şw2. ȂȀȋ ȎȋȇȍȋǿȅȖȐ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȐțȏ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȂȀȋ.
ū7ƀ. ĽŧźŠŤ2 ū0Ũŷŭŧŷ, Ť3 ŝŹŢŤ2 t ƀŧ0ŝŷ. ŀŜ ũE ūŪŨŬŜ- 86. ǪǽǾȈțȁǽȆ Ȅǽ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ ȅ ȐǾȂȀǽȆ ȄȈǽ, ȔȏȋǾȘ ȊȂ
ųŤ1Şŭz ƇŨŶ, Ť4ũŜ ŞŨżŭŮw Ť4ũŷűŶ ţŬŤ1ŮŶ. ȌȋȉȍǽȔȅȈȎȜ Ȑȉ ȅ ȊȂ ȊǽȔǽȈ ǿȅȁȂȏș ȋȁȊȋȀȋ ǿȉȂȎȏȋ ȁȍȐȀȋȀȋ.
ū7ţ. ŋŪŨŷŴŧszť ƂůŠeſŞŶ, Ť3 ƈŮŞšŬŠŤ2 ŭšŝE, Ť5Ţš t 87. ǟȋȎȌȋȉȅȊǽȆ ȅȐȁȂȂǿ ȅ ȐȏǿȂȍȁȅ ȎȂǾȜ ȎǽȉȋȀȋ. ǫȊȅ,
ţaŞŤŭŮŤ ƅŭŧżūŴš, şDŜ Ť3 ŝGŜ ũŜ ŞššŧţšŞyŧŜ ūšŬšůŬŜţů- ȋȎȈȂȌȕȅ ȄǽǿȅȎȏșț, ǠȋȎȌȋȁǽ ȅ ǞȋȀǽ ȌȂȍȂȏȋȈȇȋǿǽȈȅ ǿ ǿȂ-
ŨżŴŜ. ȂȈșȄȂǿȐȈǽ.
ū7Ť. ňũżũƁš ŧůŦaŞŪ, ƅŨŬŜųašŮŶ ŨhŭŧŸ, Ť3 ŮŞŪŬŤ1ŮŶ 88. ǨȐȇǽǿȋȂ ȌȋȁȋȄȍȂȊȅȂ ȋȉȍǽȔǽȂȏ Ȑȉ ȅ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȏȋ,
±Ţš ŞũĮ ūůŮŤ2 ŞŨżŭŮw ūůŮŤ2 ţŬżŮŤ. Ȕȏȋ ǿȉȂȎȏȋ ȌȐȏȅ ǿȅȁȅȏȎȜ ȏȋ, Ȕȏȋ ǿȊȂ ȌȐȏȅ (ȊȂȌȐȏȊȋȂ ǿȅ-
ȁȅȏȎȜ ȌȐȏȊȘȉ).
ū7f. ņŪ Şŭ‰ŦŤŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšŨŶ, ūŬŤŞŪŠŬůţŤ1ŴŜŭz 89. ǧȋ ǿȎȜȇȅȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉ ȌȍȅȏȘȇǽȂȏȎȜ ȄȈȋ, ȅ ȌȋȎȂ-
ƀŧHŝŷ, Ť3 ŭšşw2 ŬaŠŤ ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ, ŧůŦaŞƁŤ, ũŜ ƀŧHŝŷ ȉȐ ȈȐȇǽǿȘȂ [Ȉțȁȅ] ȌȂȍȂȏȋȈȇȋǿȘǿǽțȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ǿ Ȍȋ-
ūšŬšŬŜţůŨŹŞaźŮŶ. ȍȋȇ.
§. ľŶ ŭŧaŭŮŤ Ť3ŧŤ2 ūšųaŧŤ ƈŦŪŭũŹŞaz ƇŨŶ, ŞŶ ŭŮŬaŭŮŸ 90. ǰȉ, ȄǽȇȋȎȊȂǿǽȜ ǿ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȅ ȅȈȅ ǿ ȎȇȋȍǾȅ, ȏȂȉ
ƈũhũƁz ŭŦŪŬżťŴš ŞūaŠŜšŮŶ. ȎȇȋȍȂȂ ǿȌǽȁǽȂȏ ǿ ȎȏȍǽȎȏș ȐȊȘȊȅȜ.
§Ŝ. ō0ŞŹŭŮŸ ųŤŭŮA, ŞŪţŠŞŤ1ŢšŮŶ ŠyŴů: ū0ŨŷŭŧŶ Ţš 91. ǴȅȎȏǽȜ ȎȋǿȂȎȏș ǿȋȄǿȘȕǽȂȏ ȁȐȕȐ, ǽ ȊȂȔȅȎȏȘȆ Ȍȋ-
ŭŦŞeŬũšũŶ, ƈūŬšŤŭūŪŠũsšŮŶ ź5. ȉȘȎȂȈ ȊȅȄǿȂȍȀǽȂȏș ȂȂ [ǿ ȌȍȂȅȎȌȋȁȊțț].
§Ş. ŀŞŤ1Ţůŵšŭz ŭŮŬ†ŭŮŤ, tşŪũsźŮŶ ŮŵšŭŧaŞƁš: ūŪ- 92. ǮȏȍǽȎȏȅ, ǾȐȁȐȔȅ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȅ, ȋȏȀȋȊȜțȏ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ,
ŮŬšŝŧsſŨŷ Ţš, ūaŦŤ ŮŪ2 ŞŪţŞŬŜŵaźŮŶ. ǽ ǾȐȁȐȔȅ ȐȇȍȋȖǽȂȉȘ, ȎȊȋǿǽ ǿȋȄǿȍǽȖǽțȏ ȋȊȋȂ.
§ş. İŵš t ŞŭżűŶ ŞŦyūŹ ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝaŞŤŮŤŭz ű0ŵš- 93. ǢȎȈȅ ȃȂȈǽȂȕș ȅȄǾǽǿȅȏșȎȜ ȋȏ ǿȎȂȒ ǿȇȐȌȂ ȎȏȍǽȎȏȂȆ,
ŴŤ, ŮŪ2 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, Ť3 ŧźŝ0ŞŸ, Ť3 ŨlŤ1ŮŞů ŞŪŭūŬƁŤŨŤ2. ȏȋ ǿȋȎȌȍȅȅȉȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ȈțǾȋǿș ȅ ȉȋȈȅȏǿȐ.
§Š. ĹŨŶ ŨlŤ1ŮŞŪź ŞŶ ŝţ7Ź ƈŦŪŭũŹŞaz, Ť3 ŭŮŬŜŠaŮšŧ- 94. ǰȉ, ȉȋȈȅȏǿȋț ȁȋȈȀȋ ȌȍȂǾȘǿǽȜ ǿ ǞȋȀȂ, ȅ ȎȏȍǽȎȏȊȐț
ũůź ųaŭŮŸ ŠůŴŤ2 t ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝŜŞŧsšŮŶ. ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ȅȄǾǽǿȈȜȂȏ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
§ſ. ĽGŶ ſ4Ţš ŝhŮŤ ŭyŵŷŨŶ ŠaŞŶ, ŭŶ ūŬ0ŨŷŭŧŪŨŶ ŭŞŪ- 95. ǞȋȀ, ȁǽȍȋǿǽǿ ǾȘȏȅȂ ȏǿǽȍȜȉ, ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ ǿȎȂ ȎǿȜȄǽȈ
Ť1ŨŶ Ŧyūũw Şŭ‰ ŭŪŭŞzţaŧŶ ſ4ŭŮŸ. Ǯǿȋȅȉ ǬȍȋȉȘȎȈȋȉ.
§ƀ. ľLŦŜ Ţš ŭhť, Ť3 ŬaŝŶ ŝhŞŶ, ŦŬaťũŪŭŮŸ (ŭŪŞšŬŴeũ- 96. ǞȐȁȐȔȅ ǟȈǽȁȘȇȋț ȅ ȎȁȂȈǽǿȕȅȎș ȍǽǾȋȉ, ǫȊ ȏȂȉ
ũŪŭŮŸ, ŞšŬű0ŞũŪŭŮŸ) ūŬ0ŨŷŭŧŜ ŮŞaŬŤ Ť3ţ8zŞŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ. ȜǿȅȈ ȏǿǽȍȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȋ ǬȍȋȉȘȎȈǽ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

§ţ. ĽGŶ Ť3 ŭŧ0ŞŪ ũšūŬšŧ0ŢũŹ ŞŪūŧ0ŵŭz, Şŭeť ŮŞaŬŤ 97. ǞȋȀ ȅ ǮȈȋǿȋ, ǿȋȌȈȋȏȅǿȕȅȎș ȊȂȅȄȉȂȊȊȋ (ȊȂȌȍȂȈȋȃ-
ūŧ0ŮƁź ŭŪšŠŤũŤ1ŭz. Ȋȋ), ȔȍȂȄ ȌȍȅȊȜȏȅȂ ȌȈȋȏȅ ȎȋȂȁȅȊȅȈȎȜ Ȏȋ ǿȎȂț ȏǿǽȍșț.
§Ť. ōŮŬaũũŪ ųyŠŪ ũŜ ũŝ7ŭŤ2 Ť3 ũŜ ţšŨŧŤ2 ŝŷŞašŮŶ, ţŜũE 98. ǮȏȍǽȊȊȋȂ ȔȐȁȋ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ Ȋǽ ȊȂǾȂ ȅ Ȋǽ ȄȂȉȈȂ: ǞȋȀ
ŝGŶ ũŜ ţšŨŧŤ2, Ť3 ųlŞżŦŶ ũŜ ũŝ7ŭŤ2. Ȋǽ ȄȂȉȈȂ ȅ ȔȂȈȋǿȂȇ Ȋǽ ȊȂǾȂ!
§f. ŀŜ ŭŪ žşGŧŷ ųšŧŪŞżŦŤ ŭŪŞŪŦůūŤ1ŞŶ, Ŧyūũw Şŭeť 99. ǴȏȋǾȘ ȎȋȂȁȅȊȅȏș ȈțȁȂȆ Ȏ ǝȊȀȂȈǽȉȅ ȅ ȁǽȍȋǿǽȏș
ŮŞaŬŤ ƅŝŪŢeũƁš ŠaŬůšŮŶ. ǿȉȂȎȏȂ ǿȎȂȆ [ȐȉȊȋȆ ȅ ȎȈȋǿȂȎȊȋȆ] ȏǿǽȍȅ ȋǾȋŌȃȂȊȅȂ.
R. ķŭŵ7eũƁš Ť3 ƅŝŪŢeũƁš žşGſŧŶ Ť3 ųšŧŪŞBŦŶ ſ4ŭŮŸ, ƈŬŜ- 100. ǫȎǿȜȖȂȊȅȂ ȅ ȋǾȋŌȃȂȊȅȂ ǝȊȀȂȈȋǿ ȅ ȔȂȈȋǿȂȇȋǿ ȂȎȏș
ţůŨżũƁš (ƈŞżŠŹũƁš. ūŪţũaũƁš) ŭ™hz Ť3 ſ3ŠŤũŪŭyŵũŷz ȌȋȄȊǽȊȅȂ ǮǿȜȏȋȆ ȅ ǢȁȅȊȋȎȐȖȊȋȆ ǯȍȋȅȓȘ.
ŮŬbŲŷ.
Ŭ7Ŝ. ŋŬŪŵeũƁš şŬŹűHŞŶ, ŭŞŪŝ0ŠŜ ſ4ŭŮŸ t ŭŮŬŜŭŮeť. T 101. ǬȍȋȖȂȊȅȂ ȀȍȂȒȋǿ ȂȎȏș ȎǿȋǾȋȁǽ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ; ǽ ȇȏȋ
ũŤ1űŢš ũš u5 ŭŞŪŝŪŠŤ1Şŷťŭz ŝlşŪŠaŮƁź, ūŬŪŵeũƁz ũš u5 ūŪ- ȋȏ ȊȅȒ ȊȂ ȋȎǿȋǾȋȁȅȈȎȜ ǾȈǽȀȋȁǽȏșț, ȏȋȏ ȊȂ ȌȋȈȐȔȅȈ ȂȖȂ
ŧůųŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ. ȌȍȋȖȂȊȅȜ.

ŎŪşHŢŠš ƅ ŮżűŢŠš, ǟȏȋȍǽȜ ȎȋȏȊȅȓǽ ȀȈǽǿ.


ŭ0ŮũŤŲŜ ŞŮŪŬaz, ſ3z1Ţš ŦŬŜšşŬŜũš1ŭƁš: [ȅȒȃȂ ȇȍǽȂȀȍǽȊȂȎȅȂ ȏǽȇȋǿȋ: ǩȋȈȅȎș ȋ ȉȊȂ, ǾȍǽȏȂ
ŋŪŨŪŧŤ1ŭz ƅ ŨũĮ ŝŬaŮš ųšŭŮũżťŴƁť, ţŜũE Şš- ȔȂȎȏȊȂȆȕȅȆ; ȅǾȋ Ȝ ǿȂȈȅȇȅȒ ǾȂȁ ȋȃȅȁǽț ȁȋȎȏȋȆȊȋ
ŧŤ1ŦŤűŶ ƀHŧŶ ųaź, ŠŪŭŮ0ťũŷűŶ ūŬŪŤţŞŪŧeũƁz Ȍȋ ȁȂȈǽȉ ȉȋȂȀȋ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȜ, — ȌȂȔǽȈȂȆ ȁȐȕȂǿȊȘȒ
ŨŪšşw2, ūšųaŧšť ŠůŴĮ Ť3 ŝŪŧżţũšť Ůżŧů. ȅ ȌȍȅȎȇȋȍǾȊȋȎȏȂȆ ȏȂȈȂȎȊȘȒ.]

ʵ. İŵš ű0ŵšŴŤ Ŧyūũw t ƀŧhűŶ Ť3ţŝaŞŤŮŤŭz, ŮŪ2 t 1. ǢȎȈȅ ȒȋȔȂȕș ȋȎǿȋǾȋȁȅȏșȎȜ ȋȏ ǿȎȂȀȋ ȄȈȋȀȋ ȎȋǿȋȇȐȌ-
ŨaŮšŬš ƀŧhűŶ ŭŜŨŪŧź1ŝƁz tŬšŲhŭz. Ȋȋ: ȏȋ ȋȏȍȂȇȅȎș ȋȏ ȉǽȏȂȍȅ ȄȋȈ, — ȋȏ ȎǽȉȋȈțǾȅȜ.
Ş7. ŃŠŬaŞƁš ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš Ť3 ŬaţůŨŶ, ±Ţš ūŪ- 2. ǤȁȍǽǿȅȂ ȁȐȕȅ ȂȎȏș ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂ; ȊȂ ȉȋȃȂȏ
ŧůųŤ1ŮŤ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŬŜŝ0ŮŜźŵšŨů ŭŧŜŭŮeŨŶ. ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȋȊȋȀȋ ȍǽǾȋȏǽțȖȅȆ ȎȈǽȎȏȜȉ.
G. ń#ţŭůŴašŮŶ ŭŧ†ŭŮŤ ŮŹŧſ1ŭũŷz Ţš Ť3 ŠůŴſ1Şũŷz, 3. ǯȂȈȂȎȊȘȂ ȅ ȁȐȕȂǿȊȘȂ ȎȈǽȎȏȅ ȅȎȎȐȕǽȂȏ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ
ŞŪţŠšŬŢaũƁš ŭŶ ŮšŬūżũƁšŨŶ, Ť3 ŧźŝŷ2 ŭŶ ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁ- Ȏ ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȅ ȈțǾȋǿș Ȏ ǿȂȈȅȇȋȁȐȕȅȂȉ.
šŨŶ.
Š7. ʼnŜųaŧŪ ƀHŧŶ ŠůŴĮ, ŭŜŨŪŧź1ŝƁš ŝhŭŮŸ. ōŜŨŪŧź1ŝƁš 4. ǪǽȔǽȈȋȉ ȄȋȈ ȁȈȜ ȁȐȕȅ ǾȘȈȋ ȎǽȉȋȈțǾȅȂ. ǮǽȉȋȈț-
Ţš ſ4ŭŮŸ, ŧźŝŧeũƁš ŦŶ Ůżŧů. ǾȅȂ ȃȂ ȂȎȏș ȈțǾȋǿș ȇ ȏȂȈȐ.
ſ7. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ŭŧŪŞeŭũŜşw, ſ4Ţš ūŪŞŤũyŮŤŭz 5. ǭǽȄȐȉȊȋȉȐ ȎȐȖȂȎȏǿȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȌȋǿȅȊȋǿǽȏșȎȜ ȍǽ-
ŭŧŪŞeŭŭŮŞů, Ť3 ſ4Ţš ƈŨšŬŮŞŤ1ŮŤ Ť3 ūŪŬŜŝŪŮŤ1ŮŤ ŮżŧŪ (ʵ. ȄȐȉȐ ȅ ȐȎȉȅȍȜȏș ȅ ȌȋȍǽǾȋȖǽȏș ȏȂȈȋ (1 ǧȋȍ. 9, 27).
ŦŪŬ. f7. Ŧţ7).
ƀ7. ŀŪŭŜŢŠeũƁš ŭŧŪŞeŭũŪŨů ſ4ŭŮŸ, ūŪŞŤũyŮŤŭz ŝšţŭŧŪ- 6. ǫǾȅȁȊȋ ȁȈȜ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȔǽȎȏȅ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȌȋǿȅȊȋǿǽȏșȎȜ
ŞeŭũŪŨů, Ť3 ƈş0ŠƁš (ūŬŪŨŷŴŧeũƁš) ſ3şw2 ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŞŶ ū0űw- ȊȂȍǽȄȐȉȊȋȆ ȅ ȌȋȌȂȔȂȊȅȂ ȋ ȎȂȆ ȌȍȋȎȏȅȍǽȏș ȁȋ ȌȋȎȏȘȁȊȘȒ
ŮŤ ŭŮ{Šũŷ (ŬŤŨ. ş‹. Š‹). ȌȋȒȋȏȂȆ (ǭȅȉ. 13, 14).
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ţ7. ŇůŦaŞŪ ŠżŧŪ ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2 ŭŧŪŞeŭũŷ, ƅŭŮŜŞŧsŮŤ ŭŪţ- 7. DzȐȁȋȂ ȁȂȈȋ ȁȈȜ ȍǽȄȐȉȊȋȆ ȁȐȕȅ ȋȎȏǽǿȈȜȏș ǮȋȄȁǽǿ-
ŠaŞŴŜşŪ, Ť3 ŭŧůŢŤ1ŮŤ Ůżŧů. ȕȂȀȋ ȂȂ ȅ ȅȁȋȈȋȎȈȐȃȅȏș ȏȂȈȐ.
}. ŋŪŞšŧżũŪ ŮŤ2 ŝhŭŮŸ ŮżŧŪ ŭŧůŢŤ1Ůšŭz Ť3ŨżŮŤ, Ƌ ũš 8. ǯȂǾȂ ȌȋǿȂȈȂȊȋ ȅȉȂȏș ȏȂȈȋ ȎȈȐȃȅȏȂȈȂȉ, ǽ ȊȂ ȎȈȐȃȅȏș
ŭŧŜŭŮeŨŶ ſ3şw2 ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŭŮšŭŮŞY ŬŜŝ0ŮŜŮŤ. ȎȈǽȎȏȜȉ ȂȀȋ ǿȋȌȍȂȇȅ ȂȎȏȂȎȏǿȐ.
f7. ŌŜŭŮ0ŬşũŤ Ƈţŷ ſ4Ţš ŦŶ Ůżŧů ŧźŝŧeũƁz, Ť3 ũŤųŮ0Ţš 9. ǭǽȎȏȋȍȀȊȅ ȐȄȘ ȈțǾǿȅ ȇ ȏȂȈȐ, ȅ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȁǽǿǽȆ ȎȂȉȐ
ŠŜ ūŪŠaŭŤ ŬŜŝY ŭšŨY, žŵš ũżŭŮŸ tũź1ŠŶ ũyŢŠũŹ. ȍǽǾȐ ȇȍȋȉȂ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ ȊȐȃȊȋȀȋ.
‹. ŃŜŮŞŪŬŤ2 ų{ŞŭŮŞƁz ŞŪ ŭŮŬaŢŝŤŵŤ ŝšţŨ0ŧŞƁz, ŠŜ ũš 10. Ǥǽȏǿȋȍȅ ȔȐǿȎȏǿǽ Ȍȋȁ ȎȏȍǽȃȂț ǾȂȄȉȋȈǿȅȜ, ȔȏȋǾȘ
ūŬŤŞŧšŦaźŮŶ ƈŨA ŞŪ ŭŞŪ‰ ūŪűŪŮBũƁz. ȋȊȅ ȊȂ ȐǿȈȂȇǽȈȅ Ȑȉ ȇ Ȏǿȋȅȉ ȌȋȃȂȈǽȊȅȜȉ.
Ŝ7i. ľšŧŤų†ťŴŜ nŬ{ŢƁz ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůźŵŜşw ŭŶ ŮšŬ- 11. ǮȅȈșȊȂȆȕȅȂ ȋȍȐȃȅȜ ȁȈȜ ǾȂȄȉȋȈǿȎȏǿȐțȖȂȀȋ Ȏ ȏȂȍ-
ūżũƁšŨŶ ŭyŮŸ, ŞŪţŠšŬŢaũƁš, Ť3 ŧźŝŷ2, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ, Ť3 ųŮeũƁš. ȌȂȊȅȂȉ ȎȐȏș: ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ȈțǾȋǿș, ȉȋȈȅȏǿǽ ȅ ȔȏȂȊȅȂ.
Ş7i. ʼnš ūŬšŭŮŜeŮŶ ƇŨŶ ŭŧŜŭŮeť ŬaŠŤ ƅŝűŪŠS, Š0ũŠšŢš 12. ǰȉ ȊȂ ȌȂȍȂȎȏǽȂȏ ȎȇȅȏǽȏșȎȜ ȋȇȋȈȋ ȎȈǽȎȏȂȆ ȁȋ ȏȂȒ
ūŧ0ŮŸ ūŪŬŜŝ0ŮŤŞŶ, ŞŤŠżũƁšŨŶ ƈūŬŜŢũsŮŤŭz ŝyŠšŮŶ. Ȍȋȍ, ȇǽȇ, ȌȋȍǽǾȋȏȅǿ ȌȈȋȏș, ǾȐȁȂȏ ȐȌȍǽȃȊȜȏșȎȜ ǿ ȎȋȄȂȍȓǽ-
Ȋȅȅ.
ş7i. ķ ţaūŪŞŹŠšűŶ ūŪŠŞŤţaŤŨŭz, ŠŜ t ŭŮŬŜŭŮeť ŭŞŪ- 13. ǞȐȁȂȉ ȌȋȁǿȅȄǽȏșȎȜ ȋ ȄǽȌȋǿȂȁȜȒ, ȔȏȋǾȘ ȋȎǿȋǾȋȁȅȏș-
ŝŪŠŤ1Ũŭz. ķ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ Ţš ŠŪşŨaŮŹűŶ, ŠŜ ŬaţůŨŜ ȎȜ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȅ ȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȁȋȀȉǽȏǽȒ, ȔȏȋǾȘ ȎȌȋȁȋ-
ŭūŪŠ0ŝŤŨŭz. ǾȅȏșȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅȜ.
Š7i. ĽšţŭŨeŬŮƁš ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš Ť3 ŬaţůŨŶ: 14. ǪȂǿȋȄȉȐȏȅȉȘȆ ȌȋȇȋȆ ȁȐȕȅ ȂȎȏș ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȅ
±Ţš ūŪŧůųŤ1ŮŤ ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŬŜŝ0ŮŜźŵšŨů ŭŧŜŭ- ǿȂŌȁȂȊȅȂ; ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȋȊȋȀȋ ȍǽǾȋȏǽțȖȅȆ ȎȈǽ-
ŮeŨŶ. ȎȏȜȉ.
ſ7i. ŋŪŬŜŝŪŵať ŮżŧŪ, teŨŶ ŭŧ†ŭŮŤ, Ť3 Ť3ţŝaŞŤ ſ5 t Ůs- 15. ǬȋȍǽǾȋȖǽȆ ȏȂȈȋ, ȋȏȊȜǿ ȋȏ ȊȂȀȋ ȎȈǽȎȏȅ, ȅ ȅȄǾǽǿȅȕș
ŢšŭŮũŷz ŬŜŝ0Ůŷ. ȂȀȋ ȋȏ ȏȜȀȋȎȏȊȋȀȋ ȍǽǾȎȏǿǽ.
ƀ7i. ōŞŪŝ0ŠšũŶ ŭŪţŠaũŶ ŝhŞŶ, Ť3 ũŜ ŭŞŪŝ0Šů ūŬŤţŞaũŶ 16. ǞȐȁȐȔȅ ȎȋȄȁǽȊ ȎǿȋǾȋȁȊȘȉ, ȅ ȌȍȅȄǿǽȊ ȇ ȎǿȋǾȋȁȂ, ȊȂ
ŭhť, ũš ŮšŬūŤ2 ŬŜŝ0ŮŜŮŤ ŭŮŬŜŭŮeť ũšųŤ6ŭŮŷŨŶ. ȁȋȌȐȎȇǽȆ ȎȂǾȜ ȍǽǾȋȈȂȌȎȏǿȋǿǽȏș ȊȂȔȅȎȏȘȉ ȎȏȍǽȎȏȜȉ.
ţ7i. ŋšųaŧŨŤ Ť3 ŭŧŜŭŮŨŤ2, ū0űŪŮŨŤ Ť3 ŭŮŬaűŜŨŤ, ŭŞz- 17. ǬȂȔǽȈȜȉȅ ȅ ȎȈǽȎȏȜȉȅ, ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȜȉȅ ȅ ȎȏȍǽȒȋǿǽ-
ţyźŮŶ ƇŨŶ ŦŶ ųyŞŭŮŞſũũŷŨŶ ŝżŭŪŞš. ȊȅȜȉȅ ȁȂȉȋȊȘ ȌȍȅǿȜȄȘǿǽțȏ Ȑȉ ȇ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȉȐ.
Ť7i. ōŮŬaűŶ şDũŸ, ūŪŝŹŢŠašŮŶ ū0űwŮŤ. ń# ūšųaŧŸ ūŪ 18. ǮȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ ȐȁȂȍȃȅǿǽȂȏ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ, ȅ ȌȂȔǽȈș Ȍȋ
ŝGů, tşŪũsšŮŶ ŭŧaŭŮŸ. ǞȋȀȐ ȋȏȀȋȊȜȂȏ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ.
f7i. łšŧaũƁš ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ, ūŬšţŤŬašŮŶ ŭŮŬaűŶ, Ť3 ŭŧa- 19. ǣȂȈǽȊȅȂ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ ȌȍȂȄȅȍǽȂȏ ȎȏȍǽȒ ȅ ȎȈǽȁȋȎȏș
ŠŪŭŮŸ ŬaţůŨŜ, tşŪũsšŮŶ ūšųaŧŸ. ǿȂŌȁȂȊȅȜ ȋȏȀȋȊȜȂȏ ȌȂȔǽȈș.
Ŧ7. ŋŤŭ†ũƁz ųšŮhŬŤ ŭƁ‰ ƅŝŠšŬŢaŮŶ, ţaūwŞŹŠŤ, ƈųſ1- 20. ǟ ǬȅȎǽȊȅȅ ȄǽȇȈțȔǽțȏȎȜ Ȏȅȅ ȔȂȏȘȍȂ: ȄǽȌȋǿȂȁȅ,
ũƁz (ŠŪ6şŨŜŮŷ), ūŬšŵſ1ũƁz, Ť3 ƅŝŹŮwŞaũƁz. ȁȋȀȉǽȏȘ, ȐȀȍȋȄȘ ȅ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȜ.
Ŧ7Ŝ. 劚ŬŢŜŞašŮŶ ū0űŪŮŸ, ŞŪţŠšŬŢaũƁš Ť3 ŮŬyŠŶ. 21. ǟȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȅ ȏȍȐȁ ȋȎȏǽȊǽǿȈȅǿǽțȏ ȌȋȒȋȏș, ǽ ǾȂȄ-
ĺŨŜŧsšŮŶ Ţš ŮY, ŝšţŨ0ŧŞƁš Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŪ ŬŜųeũƁš. ȉȋȈǿȅȂ ȅ ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ ȐȉȂȊșȕǽțȏ ȂȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ŧ7Ş. ŀŜ ũš ŭŧŪŞšŭŷ2 ųŬšţ8 şŜŠ†ũƁz ŝŬaŮŜ ƈŝŪŠeŴŤ, ũš ŝŪ 22. ǪȂ ȐȜȄǿȈȜȆ Ǿȍǽȏǽ ȄǽȀǽȁȋȔȊȘȉȅ ȎȈȋǿǽȉȅ; ȅǾȋ ȊȂ ȌȂ-
ūŪũšŭeŴŤ ūŪŠHŝũŜz ŞţŜŤ1ŨŶ ūŬƁeŨŧz. ȍȂȊȂȎȂȕș, ǿȄǽȅȉȊȋ ȌȋȁǿȂȍȀǽȜȎș ȌȋȁȋǾȊȋȉȐ.
Ŧ7ş. 劚ŬŢŜŞašŮŶ ƆŬŪŭŮŸ, ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁš, Ť3 ũšƀŧŪ- 23. ǟȂȈȅȇȋȁȐȕȅȂ ȅ ȊȂȌǽȉȜȏȋȄȈȋǾȅȂ ȋȎȏǽȊǽǿȈȅǿǽțȏ
ūŪŨũżũƁš {ũšƀŧ0ŝƁš}. ĺŨŜŧsšŮŶ Ţš ŮY, ŧźŝŷ2, Ť3 ŨŤŧŪ- ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏș, ǽ ȈțǾȋǿș ȅ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȂ ȐȉȂȊșȕǽțȏ
ŭeŬŠƁš. ȂȂ.
Ŧ7Š. Ł#ŨyŢš ŠŜŠeŭz ŬaţůŨŶ, ŠŜŠeŭz ŭŞżŮŶ ƇŨšũŶ. Ɗ 24. ǧȋȉȐ ȁǽȊȋ ǿȂŌȁȂȊȅȂ, ȏȋȉȐ ȁǽȊ ȐȉȊȘȆ ȎǿȂȏ, ǽ ȇȏȋ,
Ť4Ţš ūŬƁeŨŶ, ŝšţųeŭŮŞůšŮŶ, ƇţŬŤŮŶ ŮŨY. ȌȋȈȐȔȅǿ ȋȊȘȆ, ǾȂȎȔȂȎȏȅȏ ȂȀȋ, ȏȋȏ Ȑǿȅȁȅȏ ȏșȉȐ.
Ŧ7ſ. ĽŧźŠeũƁš ţaūŪŞŹŠšť ŝ9ƁŤűŶ, ŬŜŢŠašŮŶ ŝšţŭŮŬaŭ- 25. ǮȋǾȈțȁȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ǞȋȃȅȅȒ ȍȋȃȁǽȂȏ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ŮƁš: ŝšţŭŮŬaŭŮƁš Ţš ŠůŴŤ2, ŭŪŝŧźŠašŮŶ ŬaţůŨŶ. ȎȏȅȂ; ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂȉ ȃȂ ȁȐȕȅ ȎȋȒȍǽȊȜȂȏȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅȂ.
Ŧ7ƀ. ľŪţŞšŠŤ2 ųyŞŭŮŞſũũŜz ũŜ ŨhŭŧšũũŪš ŞŤŠżũƁš, Ť3 26. ǟȋȄǿȂȁȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ ȇ ȁȐȒȋǿȊȋȉȐ ǿȅȁȂȊȅț, ȅ ǿȋȄ-
ŞŪţŞŧšŦašŴŤ ųyŞŭŮŞŪ ŞhŴš ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ {ųyŞŭŮŞƁť}. ǿȘȎȅȕș ȔȐǿȎȏǿȋ ȌȍȂǿȘȕȂ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ.
Ŧ7ţ. œyŞŭŮŞšũũŜz ŢšũA, ţũaŨšũůšŮŶ ŠyŴů ŠżzŮšŧũů: 27. ǴȐǿȎȏǿȂȊȊǽȜ ȃȂȊǽ ȋȄȊǽȔǽȂȏ ȁȂȜȏȂȈșȊȐț ȁȐȕȐ, Ȏ
ŭŶ ũeźŢš ƇŨŶ ŭŪųšŮŜŞazŭz, Ť3ţŬŜŢŠašŮŶ ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ. ȇȋȏȋȍȋț ȎȋȔȂȏǽǿȕȅȎș, Ȑȉ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ.
Ŧ7Ť. ń#ŭūŷŮaũƁš ŭŧŪŞeŭŶ ŝ9ƁŤűŶ, ƈųŤ1ŮŶ ūŪţũaũƁź ŝGŜ, 28. ǥȎȎȈȂȁȋǿǽȊȅȂ ȎȈȋǿǽ ǞȋȃȅȜ ȊǽȐȔǽȂȏ ǿȂŌȁȂȊȅț ǞȋȀǽ
ŭŪ Ť4ŭŮŤũŪź Ť3 ŞŪŢŠšŧżũƁšŨŶ Ť3 ŝlşŪşŪŞżũƁšŨŶ Ť4ŵůŵŜşŪ. ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȅȖȂȏ [ȚȏȋȀȋ] ȅȎȇȍȂȊȊȋ, ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȆȊȋ ȅ ȐȎȂȍȁȊȋ.
Ŧ7f. Ł$Ţš ſ4ŭŮŸ ŭŞżŮŶ ţŬsŵŷŨŶ Ť3 ţŬŤ6ŨŷŨŶ, ŭƁE Ť3 ŝGŶ 29. ǴȏȋŌ ȎǿȂȏ ȁȈȜ ȄȍȜȖȅȒ ȅ ȄȍȅȉȋȀȋ, ȏȋ ȅ ǞȋȀ ȁȈȜ ȉȘȎ-
ŬŜţůŨŹŞaźŵŷŨŶ Ť3 ŬŜţůŨŹŞaſŨŷŨŶ. ȈȜȖȅȒ ȅ ȉȘȎȈȅȉȋȀȋ.
l. œyŞŭŮŞšũũŜz ŮŞeŬŠŸ, ŞżŬŷ ţũaŨšũůšŮŶ ŮŞeŬŠŸ, 30. ǴȐǿȎȏǿȂȊȊǽȜ ȏǿȂȍȁș ȋȄȊǽȔǽȂȏ ȏǿȂȍȁș ǿȂȍȘ, Ȋǽ ȇȋȏȋ-
ũŜ ũeťŢš ŞŭŤ2 ŭ™jŤ ƆŦŪŢš ŭŞŹŮŤ6ŧŜ ŭƁsźŮŶ. ȍȋȆ ǿȎȂ ǮǿȜȏȘȂ ȎȅȜțȏ ȇǽȇ ȎǿȂȏȅȈǽ.
lŜ. ĴšrŧŤ1ŨŶ ſ4ŭŮŸ ũŝ7eŭšũŶ, ƈŬŜţůŨżũƁš ŝšţŮŹŧeŭ- 31. ǥȂȍȐȎǽȈȅȉ ȊȂǾȂȎȊȘȆ ȂȎȏș ȐȍǽȄȐȉȂȊȅȂ ǾȂȎȏȂȈȂȎȊȋ-
ũŷűŶ. ŎżŨŶ ŝŪ ŬŜţůŨŹŞašŨŪ ŝŷŞašŮŶ ŞŤŠżũƁš ŨŤ1ŬŜ. Ȁȋ, ȅǾȋ ǿ ȎȂȉ ȎȋȄȂȍȓǽȂȏȎȜ ǿȅȁȂȊȅȂ ȉȅȍǽ.
lŞ. ʼnš ũšŬŜŠŤ2 ƅ ŠŹsũƁŤ, ūŪũeŢš ƈŨŜŧsšŮŭz ŬaţůŨŶ, 32. ǪȂ ȊȂȍǽȁȅ ȋ ȁȂȈǽȊȅȅ (ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȃȅȄȊȅ), ȅǾȋ ȔȍȂȄ
Ť3 şŧaŠů ŝhŞŴů, ŭű0ŠŤŴŤ ŞŪ ſ3şįūšŮŶ (ŝŷŮ. Ş‹. ‹). Țȏȋ ȐȉȂȊșȕǽȂȏȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅȂ, ȅ ǾȐȁȂȏș ȀȋȈȋȁ, ȅ ȏȘ ȌȋȆȁȂȕș ǿ
ǢȀȅȌȂȏ.
lş. ōŞŪŝ0ŠŜ ſ4ŭŮŸ ŨhŭŧšũũŜ, Ť3ţŝŜŞŧeũƁš t ŭŮŬŜŭŮeť: 33. ǡȐȒȋǿȊǽȜ ȎǿȋǾȋȁǽ ȂȎȏș ȋȎǿȋǾȋȃȁȂȊȅȂ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ;
ź4Ţš ũŤŦŮ0Ţš ūŪŧůųašŮŶ ŝšţ8 ŨŤ1ŧŪŭŮŤ űrŮ0Şŷ. Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȌȋȈȐȔǽȂȏ ȂȂ ǾȂȄ ȉȅȈȋȎȏȅ DzȍȅȎȏȋǿȋȆ.
lŠ. ŃšŨŧS ſ4ŭŮŸ ƅŝŹŮŪŞaũƁz, ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš, ſ3şHŢš 34. ǤȂȉȈȜ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȜ ȂȎȏș dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ, ǿ ȇȋȏȋ-
ŞŤũ0Şũŷ ŝŷŞaźŮŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš Ť3 ŬaţůŨŶ. ȍȋȂ ǿǿȋȁȜȏ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂ.
lſ. Ł#şįūšŮŶ ſ4ŭŮŸ ŨhŭŧšũŶ, ūŪŨŬŜųeũƁš ŭŮŬŜŭŮeť, ŞŶ 35. ǢȀȅȌȂȏ ȉȘȎȈȂȊȊȘȆ ȂȎȏș ȋȉȍǽȔȂȊȅȂ ȎȏȍǽȎȏȂȆ; Ȋȅȇȏȋ
ƉũŸŢš ũŤŦŮ0Ţš ŭű0ŠŤŮŶ, žŵš ũš ŞŪ şŧaŠŶ ŞūŜŠeŮŶ. ȊȂ ǿȒȋȁȅȏ ǿ ȊȂȀȋ, ȂȎȈȅ ȊȂ ǿȌǽȈ ǿ ȀȋȈȋȁ.
lƀ. ņŶ ŭŧŪŞšŭſ1ŨŶ Š¦HŞũŷŨŶ ŠŜ ƈųŜŭŮŤ1ŮŶ ƇűŪ ŮŞŪE, 36. ǴǽȖȂ ȌȍȅȇȈȋȊȜȆ ȐȒȋ ȏǿȋȂ ȇ ȎȈȋǿǽȉ ȁȐȒȋǿȊȘȉ, ȅ Ȑȉ
Ť3 t ūHŨŷŭŧŶ ũšųŤ1ŭŮŷűŶ ƈŠŜŧŤ1Ůŭz ƇŨŶ ŮŞ0ť. ȏǿȋȆ ȐȁǽȈȅȏȎȜ ȋȏ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȌȋȉȘȎȈȋǿ.
lţ. ĽlşŶ Ť3 ūŬšŨyŠŬŶ ſ3ŠŤ1ũŶ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ. 37. ǢȁȅȊ ǞȋȀ ǾȈǽȀ ȅ ȌȍȂȉȐȁȍ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ, Ȋȋ ȅ Ȑȉ ȉȋ-
ĽŷŞašŮŶ Ţš ūŬŤųaŭŮƁšŨŶ Ť3 ƇŨŶ, žŵš ūŪŮŵŤ1Ůŭz. ȃȂȏ ǾȘȏș ȏǽȇȋǿȘȉ Ȍȋ ȌȍȅȔǽȎȏȅț, ȂȎȈȅ ȌȋȏȖȅȏȎȜ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

lŤ. ķŝŧŜŠať ųŬeŞŪŨŶ, Ť3 ŭũ0ŨŶ, Ť3 ƆŬŪŭŮƁź, Ť3 Ƅţh- 38. ǫǾȈǽȁǽȆ ȔȍȂǿȋȉ, ȎȊȋȉ, ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏșț ȅ ȜȄȘ-
ŦŪŨŶ, Ť3 ũš ūŬšŮŦũeŴŤ ƅ ŦaŨšũŸ ũ0şů ŮŞŪź2. ȇȋȉ ȏǿȋȅȉ ȅ ȊȂ ȌȍȂȏȇȊȂȕșȎȜ ȋ ȇǽȉȂȊș ȊȋȀȋț ȏǿȋȂț.
lf. ŋŪŠŞŤţaťŭz ŞŪţŧźŝŤ1ŮŤ ŞŭsŦŜşŪ ųšŧŪŞżŦŜ ŬaŞũŹ, 39. ǬȋȁǿȅȄǽȆȎȜ ǿȋȄȈțǾȅȏș ȍǽǿȊȋ ǿȎȜȇȋȀȋ ȔȂȈȋǿȂȇǽ ȅ
Ť3 tşŪũsšŴŤ ŭŪwŝ8sŮũŹ Şŭ‰ ŭŮŬ†ŭŮŤ ŮŞŪ‰. ȏȘ ȋȏȀȋȊȅȕș ȎȋǿȋȇȐȌȊȋ ǿȎȂ ȎȏȍǽȎȏȅ.
Ũ7. Ļŝŵš ſ4ŭŮŸ ƈŨY Ť3 ųyŞŭŮŞů, ŞŤŠżũƁš ųyŞŭŮŞšũ- 40. ǤȍȂȊȅȂ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȋǾȖȂ ȐȉȐ ȅ ȔȐǿȎȏǿȐ; ȎȋǾȎȏ-
ũŷűŶ: ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪ Ţš ſ4ŭŮŸ ƈŨA, ŞŤŠżũƁš ŨhŭŧšũũŷűŶ. ǿȂȊȊȋ ȃȂ ȐȉȐ [ȋȁȊȋȉȐ] ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȅȏ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ ȉȘȎȈȂȊ-
ȊȋȀȋ.
Ũ7Ŝ. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨY ƈūŬŜţŠũŤ1ŮŤŭz ŞŶ Ũhŭ- 41. ǪȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȐȉȐ ȐȌȍǽȃȊȜȏșȎȜ ǿ ȁȐȒȋǿȊȋȉ, ȂȎȈȅ ȋȊ
ŧšũũŷűŶ, žŵš ƈŭŞŪeũƁz ſ4Ţš ŦŶ ųyŞŭŮŞů Ť3 ųyŞŭŮŞſũ- ȊȂ ȋȏȎȂȔȂȏ ȌȍȅǿȜȄǽȊȊȋȎȏȅ ȇ ȔȐǿȎȏǿǽȉ ȅ ȇ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȉȐ.
ũŷŨŶ ũš tŭŹųeŮŶ.
Ũ7Ş. ŋŬŤŭŮŬaŭŮƁš ſ3ŭŮeŭŮŞšũũŪ, ųyŞŭŮŞŪ Ť4ŨŜŮŸ ŦŶ 42. ǴȐǿȎȏǿǽ ȅȉȂțȏ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ ȇ ȔȐǿȎȏ-
ųyŞŭŮŞſũũŷŨŶ, Ť3 ŭūŬŤŞŧšŦašŮŶ ƈŨA, ūšŦyŵŪŭz ƅ ũŤ1űŶ. ǿȂȊȊȋȉȐ ȅ, ȌȍȅǿȈȂȇǽȜȎș ȇ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȉȐ, ȐǿȈȂȇǽțȏ Ȏ Ȏȋ-
Ǿȋț ȅ Ȑȉ.
Ũ7ş. ŋŬšŦŧŪũŤ2 ųyŞŭŮŞŪ ŦŶ ūŪŭŧůŢeũƁź ƈŨA, Ť3 ŠŜ ũš 43. ǬȋǿȂȍȀȊȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ǿ ȎȈȐȃȂȊȅȂ ȐȉȐ, ȅ ȊȂ ȁǽȆ ȅȉ
ŠaŭŤ ſ3ŨY ŞŬeŨšũš ŞŪţ8tŮ0ŬşũůŮŤ ſ3şŪ2. ǿȍȂȉȂȊȅ ȐǿȈȂȇǽȏș ȂȀȋ.
Ũ7Š. Ł#şŠA ŭŧůųŤ1Ůŭz ƈŨY ƈūŬŜţŠũŤ1ŮŤŭz ŞŶ ųyŞŭŮ- 44. ǧȋȀȁǽ ȎȈȐȔȅȏȎȜ ȐȉȐ ȄǽȊȜȏșȎȜ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȌȍȂȁ-
ŞšũũŷűŶ, ŮŪ2 ŞŪţūŬŤŞŧšŲŷ2 ųyŞŭŮŞŪ, ŦŪ ƈŨY ūŬŤŞŪŠS ūŬŤ- ȉȂȏǽȉȅ, ǿȋȄǿȈȂȇȅ ȊǽȌȍȋȏȅǿ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȌȍȅǿȋȁȜ ȇ ȐȉȐ Ȍȋȁ-
ŧšŢ†ŵŜz. ȈȂȃǽȖȅȂ [ȁȐȒȋǿȊȘȂ] ȌȍȂȁȉȂȏȘ.
Ũ7ſ. ŃũaŨšũƁš ſ4ŭŮŸ ƆŦw ƈūŬŜŢũsšŮŭz ƇŨŶ ƅ Ũhŭ- 45. ǬȍȅȄȊǽȇ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ Ȑȉ ȐȌȍǽȃȊȜȂȏȎȜ ǿ ȁȐȒȋǿȊȋȉ,
ŧšũũŷűŶ, ſ4Ţš Şŭ‰ ūŬšţŤŬaŮŤ ŧŜŭŦ†źŵŜz ųyŞŭŮŞŪ. ȂȎȏș ȌȍȂȄȍȂȊȅȂ ȇȋ ǿȎȂȉȐ, ȈșȎȏȜȖȂȉȐ ȔȐǿȎȏǿǽȉ.
Ũ7ƀ. TŞšŬţašŨŸ ŝŷŞaz ƇŨŶ ŦŶ ŞŤŠżũƁź ŨhŭŧšũũŷűŶ, 46. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ ȋȏǿȂȍȄǽȂȏȎȜ ȇ ǿȅȁȂȊȅț ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ: ȋȊ Ȋǽ-
ũšůŠŪŝŪtŮ0ŬŢũů Ť4ŨŜŮŸ ŭyŵůź ƅ ŮżűŶ ŭŧaŠŪŭŮŸ. Ȓȋȁȅȏ ǿ ȏȋȉ ȎȈǽȁȋȎȏș, Ȏ ȇȋȏȋȍȋț ȏȍȐȁȊȋ ȂȉȐ ȍǽȎȎȏǽȏșȎȜ.
Ũ7ţ. Ł#şŠA ƇŨŶ ƅŝŪşŜŮżšŮŶ ŬaţůŨŪŨŶ ſ3ŠŤ1ũŤŲŷ, ŮŪş- 47. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ ȋǾȋȀǽȏȅȏȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅȂȉ ǢȁȅȊȅȓȘ: ȏȋȀȁǽ ȋȊ
ŠA Ť3 ųyŞŭŮŞŪ tũź1ŠŶ ūŪŬŜŝŪŵeũŪ Ť4ŨŜŮŸ. ȅȉȂȂȏ ȅ ȔȐǿȎȏǿȋ, ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȂȉȐ ȌȋȇȋȍȂȊȊȋȂ.
Ũ7Ť. ľŪţŝŬŜũsť ƈŨA ŮŞŪšşŪ2 ƅŝűŪŠŤ1ŮŤ ųyŞŭŮŞſũũŜz, 48. ǤǽȌȍȂȖǽȆ ȐȉȐ ȏǿȋȂȉȐ Ȓȋȁȅȏș ȋȇȋȈȋ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȒ
ŠŜ ũš ŭŧ†ŭŮŤ Ť3 ūšų†ŧŤ ŮżŨŤ ūŧŪŠŪwŝšŬeŮŶ. ȌȍȂȁȉȂȏȋǿ, ȔȏȋǾȘ ȋȊ ȊȂ ȎȋǾȍǽȈ Ȏ ȊȅȒ ȌȈȋȁȋǿ ȎȈǽȎȏȂȆ ȅ
ȌȂȔǽȈȂȆ.
Ũ7f. ń$űŢš ƇŨŶ ŞŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ƈūŬŜŢũsšŮŭz Şh- 49. ǰ ȇȋȅȒ Ȑȉ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȄǽȊȅȉǽȂȏȎȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ;
ũů, ŭŤ1űŶ Ť3 ŭŮŬŜŠaŮšŧũŜz ųaŭŮŸ ŝ9eŭŮŞšũũŪ ŝhŭŮŸ nŬy- Ȑ ȏȂȒ ȅ ȎȏȍǽȎȏȊǽȜ ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ȁȂȈǽȂȏȎȜ Ǟȋȃȅȅȉ ȋȍȐȃȅȂȉ.
ŢƁš.
ũ7. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨY ŬaţůŨŪŨŶ ŞŦaųšŭŮŞŤŮŤŭz, 50. ǪȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȐȉȐ ȐȎǿȋȅȏș ȎȂǾȂ ǿȂŌȁȂȊȅȂ, ȂȎȈȅ ȋȊ
žŵš ũš ūeŬŞŹš ŭŮŬŜŠaŮšŧũŪŭŮŸ ŭŞŪŤ1ŨŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŨŤ t ȌȍȂȃȁȂ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȜȉȅ ȊȂ ȋȏȃȂȊȂȏ ȋȏ ȎȂ-
ŭšŝE tŢšũeŮŶ. ǾȜ ȎȏȍǽȎȏȅ.
ũ7Ŝ. ōŮŬaũšũŶ t ŮżűŶ ±Ţš ŨjŬŜ ŭšşw2 ŮŪşŠA ƇŨŶ ŝŷ- 51. ǰȉ ȏȋȀȁǽ ȐȎȏȍǽȊȜȂȏȎȜ ȋȏ ȉȣȍȎȇȋȀȋ, ȇȋȀȁǽ ȎȋǿȂȍ-
ŞašŮŶ, ſ3şŠA ſ4Ţš ŦŶ ųyŞŭŮŞů ƈŭŞŪeũƁš tũź1ŠŶ tŭŹųeŮŶ. ȕȂȊȊȋ ȋȏȎȂȔȂȏ ȌȍȅǿȜȄǽȊȊȋȎȏș ȇ ȔȐǿȎȏǿǽȉ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ũ7Ş. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ŭŧŪŞeŭŭŮŞšũũŷz ųaŭŮŤ ŠůŴŤ2, 52. ǭǽȄȐȉȊȋȆ ȔǽȎȏȅ ȁȐȕȅ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȐȌȍǽȃȊȜȏșȎȜ ǿ
ƈūŬŜŢũsŮŤŭz ŞŶ ŬaţůŨŹ ŝ9ƁŤ. ōŮŬŜŠaŮšŧũŷz Ţš, ŞŶ ȌȋȄȊǽȊȅȅ ǞȋȀǽ, ǽ ȎȏȍǽȎȏȊȋȆ — ǿ ȈțǾǿȅ ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ.
ŧźŝŞŤ2 Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁŤ.
ũ7ş. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨY ŞŶ ŞeŵŤ ƈūŬŜŢũsŮŤŭz 53. ǪȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȐȉȐ ȁȋȈȀȋ ȄǽȊȅȉǽȏșȎȜ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȉ
ųyŞŭŮŞšũũŹť, ŬaţŞŹ Ů0ųƁź ũš ŭŮzŢaŧŶ ŧŤ ſ4ŭŮŸ tũź1ŠŶ ȌȍȂȁȉȂȏȋȉ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȋȊ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȌȋȈȐ-
ŭŮŬaŭŮŤ ŦŶ ũeť. ȔȅȈ ȇ ȋȊȋȉȐ ȎȏȍǽȎȏș.
ũ7Š. ōŪŞšŬŴeũŶ ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ ƉũŶ, ŞŦaųšŭŮŞŤŞŷťŭz Ŭa- 54. ǮȋǿȂȍȕȂȊ ȏȋȏ Ȑȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȐȎǿȋȅȈ ȎȂǾȂ ǿȂŌȁȂȊȅȂ:
ţůŨŪŨŶ. ŀůŴa Ţš ſ4ŭŮŸ ŭŪŞšŬŴeũũŜ, ŭŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŨŤ ȁȐȕǽ ȃȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊǽȜ ȂȎȏș ȏǽ, ȇȋȏȋȍǽȜ ȌȍȋȊȅȇȊȐȏǽ ȁȋǾȍȋ-
ŬŜŭŮŞŪŬeũũŜz. ȁȂȏȂȈȜȉȅ.
ũ7ſ. Ł$Ţš ŦŶ ųyŞŭŮŞů ƈŭŞŪeũƁš ƈŨA, ŬŜŝ0ŨŶ ſ3şŪ2 ŭŪ- 55. ǬȍȅǿȜȄǽȊȊȋȎȏș Ȑȉǽ ȇ ȔȐǿȎȏǿǽȉ ȁȂȈǽȂȏ ȂȀȋ ȍǽǾȋȉ
ŮŞŪŬsšŮŶ ŮŹŧeŭũŷűŶ ŭŧŜŭŮeť. ȏȂȈȂȎȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ũ7ƀ. ņŪŧeŝŧšŮŭz ƇŨŶ t ŨżŭŮŜ ŬaţůŨŜ, ſ3şŠA ŭŮŬŜŠa- 56. ǰȉ ȇȋȈȂǾȈȂȏȎȜ (ȌȋȁǿȅȀǽȂȏȎȜ) ȋȏ ȉȂȎȏǽ ǿȂŌȁȂȊȅȜ, ȇȋ-
ŮšŧũŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 ūŪŠŞŤŢeũŜ ŝyŠšŮŶ t ŭŞŪŤ1űŶ ŠŪŝŬŪŠżŮš- Ȁȁǽ ȎȏȍǽȎȏȊǽȜ ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ ǿȘȎȏȐȌǽȂȏ ȅȄ ȎǿȋȅȒ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂ-
ŧšť. ȈȂȆ.
ũ7ţ. ŋŬƁsűŪŨŶ ƉŝŧŜŭŮŸ ų†ŠŜ ŝ9Ɓz ŝhŮŤ: ũš ŝŷŞašŨŶ 57. ǩȘ ȌȋȈȐȔȅȈȅ ǿȈǽȎȏș ǾȘȏș Ȕǽȁǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ; Ȋȋ ȊȂ
Ţš, žŵš ŭŮŬŜŭŮeť ũš ŭŪŞŧšŲeŨŭz. ǾȘǿǽȂȉ ȅȉȅ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȎȋǿȈȂȔȂȉȎȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ũ7Ť. ʼnŤŦŮ0Ţš ŠŜ ŨũŤ1ŮŶ ųaŠŪ ŝ9Ɓš ūŪ ŠżťŭŮŞů ŝhŮŤ, 58. Ǫȅȇȏȋ ȊȂ ȁȐȉǽȆ ȁȂȆȎȏǿȅȏȂȈșȊȋ ǾȘȏș Ȕǽȁȋȉ Ǟȋȃȅ-
ũš u5 ŝ9eŭŮŞſũũŜz ũŜųšŬنũƁz ŞŶ ŭšŝĮ ŭŮzŢaŞŶ. ȅȉ, ȂȎȈȅ ȂȖȂ ȊȂ ȎȏȜȃǽȈ ǿ ȎȂǾȂ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ ȊǽȔȂȍȏǽȊȅȆ.
ũ7f. Ł$Ţš ūŪ ũŬaŞů, ūŪŠ0ŝƁš ŝlşaşw, Ť3ŧŤ2 ŧůŦaŞŜşw: Ť3ŧŤ2 59. ǰȌȋȁȋǾȈȂȊȅȂ ȎȂǾȜ Ȋȍǽǿǽȉ ȁȋǾȍȋȉȐ ȅȈȅ ȄȈȋȉȐ ȁȂ-
ŭhũŷ ŝ9Ɓz, Ť3ŧŤ2 ŭŜŮŜũŤũŷ2, ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ. ȈǽȂȏ ȊǽȎ ȅȈȅ ȎȘȊǽȉȅ Ǟȋȃȅȅȉȅ, ȅȈȅ ȎȘȊǽȉȅ ȎǽȏǽȊȘ.
…. ŌŜţyŨšũŶ ŨyŢŶ ſ4ŭŮŸ ŞũŤŨazť ŭšŝĮ, Ť3 Ůŵaťŭz 60. ǭǽȄȐȉȊȘȆ ȉȐȃ ȂȎȏș ȏȋȏ, ȇȏȋ ǿȊȅȉǽȂȏ ȎȂǾȂ ȅ Ȏȏǽȍǽ-
tŧůųŤ1ŮŤŭz t ŞŭsŦƁz ŭŦŞeŬũŷ. ȂȏȎȜ ȐȁǽȈȜȏșȎȜ ȋȏ ǿȎȜȇȋȆ ȎȇǿȂȍȊȘ.
…Ŝ. ķŢšŭŮŪųeũŜ ŠůŴA, ŝƁeŨŜ ũš ƅŵůŵašŮŶ, Ť3 ŞŶ ŭŬŜ- 61. ǫȃȂȎȏȋȔȂȊȊǽȜ ȁȐȕǽ, ǾȐȁȐȔȅ ǾȅȂȉǽ, ȊȂ ȋȖȐȖǽȂȏ
ţůŨżũƁš ūŬƁŤŮŤ2 ŝlşŪŠżŮšŧz ũš ŮšŬūŤ1ŮŶ. ȎȂȀȋ, ȅ ȊȂ ȒȋȔȂȏ Ȍȍȅȁȏȅ ǿ ȎȋȄȊǽȊȅȂ ǞȈǽȀȋȁȂȏȂȈȜ.
…Ş. ōŦŞeŬũŜ nŠeŢŠŜ, t ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŝŬ†ŦŶ Ť3ţşŪũs- 62. ǫȎȇǿȂȍȊȂȊȊǽȜ ȋȁȂȃȁǽ ȅȄȀȋȊȜȂȏ ȋȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
šŮŶ, Ť3 ƉŝŵũŤŦŜ ŭŪŠżŧŪŞŜšŮŶ ŮŨŷ2 ŦŬŪŨżŴũƁz. ǾȍǽȔȊȋȀȋ ȌȅȍȕȂȎȏǿǽ ȅ ȁȂȈǽȂȏ ȐȔǽȎȏȊȅȇȋȉ ȏșȉȘ ȇȍȋȉȂȕ-
ȊȋȆ.
…ş. ĽŪsťŭz ŝGŜ, ūŬŤŧŹŢŤ1ŮŶ ƅ ŠůŴŤ2 ŭŞŪeť, Ť3 t ŧůŦaŞŜ 63. ǞȋȜȖȅȆȎȜ ǞȋȀǽ ȌȂȔȂȏȎȜ ȋ ȁȐȕȂ ȎǿȋȂȆ ȅ ȐȁǽȈȜȂȏȎȜ
nŝŵeũƁz Ť3ţŝŜŞŧsšŮŶ ŭšŝE. ȋȏ ȒȐȁȋȀȋ ȎȋȋǾȖȂȎȏǿǽ.
…Š. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ūŪŧůųŤ1ŮŤ ŨŤ1ŧŪŭŮŸ ŝ9Ɓź, ƅŭ- 64. ǪȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȌȋȈȐȔȅȏș ȉȅȈȋȎȏș Ǟȋȃȅț ȋȎȏǽǿȅǿȕȂ-
ŮaŞŧŴšŨů ſ3şŪ2, Ť3 ŭŧŜŭŮeŨŶ ŬŜŝ0ŮŜźŵšŨů. ȉȐ ǞȋȀǽ ȅ ȍǽǾȋȈȂȌȎȏǿȐțȖȂȉȐ ȎȈǽȎȏȜȉ.
…ſ. Ĵ}ŭŶ ſ4ŭŮŸ şlzť, žŵš Ť3 ŞżŬŪŞŜŮŤ ũš ű0ŵšŨŶ: ƆŦw, 65. ǥȅȎȐȎ Ȁȋǿȋȍȅȏ [ȒȋȏȜ Ȋǽȉ ȅ ȊȂ ȒȋȔȂȏȎȜ ǿȂȍȅȏș], Ȕȏȋ
ũŤŦŮ0Ţš Ũ0ŢšŮŶ ŠŞŹŨA şŪŭūŪŠŤ1ũŪŨŜ ŬŜŝ0ŮŜŮŤ (ŨŜŮ. ƀ7. Ȋȅȇȏȋ ȊȂ ȉȋȃȂȏ ȎȈȐȃȅȏș ȁǿȐȉ ȀȋȎȌȋȁǽȉ (ǩȑ. 6, 24).
ŦŠ7).
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

…ƀ. ķŭŦŞšŬũŤ1ŞŴŤŭz ŠůŴA t ŭŮŬŜŭŮeť, ƅŢšŭŮŪųeũŜ 66. ǡȐȕǽ, ȋȎȇǿȂȍȊȅǿȕǽȜȎȜ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ȁȂȈǽȂȏȎȜ ȋȃȂȎ-
ſ4ŭŮŸ: Ť3 ŝšţ8 ŬżţŜũƁť Ť3 ŢeşwŞŶ, ŞżŬŪŞŜŮŤ ũš ŮšŬūŤ1ŮŶ. ȏȋȔȂȊȊȋț, ȅ ǾȂȄ ȍȂȄǽȊȅȆ ȅ ȌȍȅȃȅȀǽȊȅȆ ȊȂ ȎȏǽȊȂȏ ǿȂȍȋ-
ǿǽȏș.
…ţ. ń#ŭŮzţ†ũƁz ŭŮŬ†ŴũŜ ŢšŭŮ0ŦŤűŶ ūŬƁeŨŧźŮŶ: ŝšţ8 67. ǮȏȍǽȕȊȘȂ ȅȎȏȜȄǽȊȅȜ ȌȋȎȏȅȀǽțȏ ȋȃȂȎȏȋȔȂȊȊȘȒ,
ŞšŧŤ1ŦŤűŶ ŝŪ ŝŪŧżţũšť ƈŨzşųŤ1ŮŤŭz ũš ŮšŬūsŮŶ. ȅǾȋ ȋȊȅ ȊȂ ȁȋȌȐȎȇǽțȏ ȎȉȜȀȔȅȏș ȎȂǾȜ ǾȂȄ ǿȂȈȅȇȅȒ ȎȇȋȍǾȂȆ.
…Ť. ŌŜţyŨšũŶ ŨyŢŶ ūŬŤŧŹŢŤ1ŮŶ ƅ ŭšŝĮ, Ť3 Ş0ŧũŷŨŤ 68. ǭǽȄȐȉȊȘȆ ȉȐȃ ȌȂȔȂȏȎȜ ȋ ȎȂǾȂ, ȅ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȘȉȅ
ŮŬůŠŷ2, ũšŞ0ŧŸũŷűŶ Ť3ţŝŹşašŮŶ. ȏȍȐȁǽȉȅ ȅȄǾȂȀǽȂȏ ȊȂǿȋȈșȊȘȒ.
…f. ŋŬŤŧŹŢaũƁš ƅ ŠůŴŤ2, ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš Ť3 ŭŨŤŬeũƁš, 69. ǬȋȌȂȔȂȊȅȂ ȋ ȁȐȕȂ ȎȋȎȏȋȅȏ ǿ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȅ (ǿ ȏȂȍ-
Ť4ŨŤŢš ŝGŶ ūŬŪŵašŮŶ Şŭ‰ şŬŹűŤ2. ȌȂȊȅȅ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȘȒ ȅ ȊȂǿȋȈșȊȘȒ ȎȇȋȍǾȂȆ) ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȅ,
ȔȍȂȄ ȇȋȏȋȍȘȂ ǞȋȀ ȌȍȋȖǽȂȏ ǿȎȂ ȀȍȂȒȅ.
o7. ĸŦŪŢš ūŪűwŮżũƁz Ť3 şũżŞŤ, şŬŹűŤ2 ƈŨũŪŢaźŮŶ, 70. ǧǽȇ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȜ ȅ ȀȊȂǿ ȐȉȊȋȃǽțȏ ȀȍȂȒȅ, ȏǽȇ ǿȋȄ-
ŮaŦw ŞŪţŠšŬŢaũƁš Ť3 ŭŨŤŬeũƁš, Ť3ţşŧŜŢŠaźŮŶ |. ȁȂȍȃǽȊȅȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂ ȅȄȀȈǽȃȁǽțȏ ȋȊȘȂ.
o7Ŝ. ōŪŦŬůŴašŮŶ ŭeŬŠŲš, ūšųaŧŸ ūŪ ŝGů. ōƁź1 Ţš ŬŜŢ- 71. ǬȂȔǽȈș Ȍȋ ǞȋȀȐ ȎȋȇȍȐȕǽȂȏ ȎȂȍȁȓȂ, ǽ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȋȊǽ
ŠašŮŶ, ŭŮŬaűŶ ŨyŦŤ. ȋȏ ȎȏȍǽȒǽ ȉȐȇȅ.
o7Ş. ŋšųaŧŸ ūŪ ŝGů, ƅųŤŵašŮŶ ŭeŬŠŲš, Ť3 ŭŦŞſ1Ŭũŷ ŭŧŜŭ- 72. ǬȂȔǽȈș Ȍȋ ǞȋȀȐ ȋȔȅȖǽȂȏ ȎȂȍȁȓȂ ȅ ȐȁǽȈȜȂȏ ȋȏ ȊȂȀȋ
Ůeť, ƈŠŜŧsšŮŶ t ũšşw2. ȎȇǿȂȍȊȘ ȎȈǽȁȋȎȏȍǽȎȏȅȜ.
o7ş. ŎšŬūżũƁš ſ4ŭŮŸ, ŮŬůŠŪŧź1ŝƁš ŠůŴŤ2. Ɗ Ť3ŠżŢš ſ4ŭŮŸ 73. ǯȂȍȌȂȊȅȂ ȂȎȏș ȏȍȐȁȋȈțǾȅȂ ȁȐȕȅ, ǽ ȀȁȂ ȏȍȐȁȋȈț-
ŮŬůŠŪŧź1ŝƁš, ŮŪ2 ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁš Ť3ţşũaũŪ ſ4ŭŮŸ. ǾȅȂ, ȋȏȏȐȁǽ ȅȄȀȊǽȊȋ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ.
o7Š. ľŭsŦŶ şŬżűŶ, ŭŧaŭŮŤ ŬaŠŤ ŝŷŞašŮŶ. ń# ŞŭsŦŪ ūŬŪ- 74. ǟȎȜȇȅȆ ȀȍȂȒ ȎȋǿȂȍȕǽȂȏȎȜ ȁȈȜ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ, ȅ ǿȎȜ-
ŵeũƁš, ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁšŨŶ Ť3 ūšųaŧƁź. ȇȋȂ ȌȍȋȖȂȊȅȂ ȌȋȈȐȔǽȂȏȎȜ ȔȍȂȄ ȄȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂ ȅ ȌȂȔǽȈș.
o7ſ. ľŶ ũšŞHŧŸũŷ ŮŬůŠŷ2 ūŪ ūŬ0Ũŷŭŧů ŞūaŠŜšŮŶ, Ş0- 75. ǧȏȋ ȊȂ ȒȋȔȂȏ ȊȂȎȏȅ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȘȒ ȎȇȋȍǾȂȆ ȌȋȇǽȜ-
ŧŸũŷŨŤ ŮŬůŠŷ2 ŦazŮŤŭz ũš ŮšŬūsť. ȊȅȜ, ȏȋȀȋ ȌȍȋȉȘȎȈ ǞȋȃȅȆ ȌȋȁǿȂȍȀǽȂȏ ȊȂǿȋȈșȊȘȉ ȎȇȋȍǾȜȉ.
o7ƀ. ōū7ŭŶ ſ4ŭŮŸ űrŮ0ŭŶ ŞŦyūŹ Şŭšşw2 ŨjŬŜ, Ť3 ūŪŦŜsũƁš 76. ǮȌǽȎȅȏȂȈș ǿȎȂȀȋ ȉȣȍǽ ȂȎȏș DzȍȅȎȏȋȎ, ȅ ǫȊ ȁǽȍȋǿǽȈ
ŞŪ ŭūŜŭeũƁš ųšŧŪŞżŦwŨŶ ŠŜŬŪŞaŧŶ ſ4ŭŮŸ. ȌȋȇǽȜȊȅȂ ȁȈȜ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ȈțȁȂȆ.
o7ţ. ĽŧźŠeũƁš ţaūŪŞŹŠšť, ŬŜŢŠašŮŶ ūŪŦŜsũƁš: ūŪŦŜs- 77. ǫȏ ȌȋȇǽȜȊȅȜ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȎȋǾȈțȁȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ, ǽ
ũƁš Ţš, ŠůŴŤ2 ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ƅųŤŵeũƁš. ȎȋǾȈțȁȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȋȔȅȖȂȊȅȂ ȁȐȕȅ.
o7Ť. ķųŤŵeũƁš ŠůŴŤ2, t ŭŮŬŜŭŮeť ſ4ŭŮŸ Ť3ţŝŜŞŧeũƁš. 78. ǫȔȅȖȂȊȅȂ ȁȐȕȅ ȂȎȏș ȋȎǿȋǾȋȃȁȂȊȅȂ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǽ
ń#ţŝŜŞŧeũƁš Ţš t ŭŮŬŜŭŮeť, ŧźŝ0ŞŸ ŬŜŢŠašŮŶ. ȋȎǿȋǾȋȃȁȂȊȅȂ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȍȋȃȁǽȂȏ ȈțǾȋǿș ȇ ǞȋȀȐ.
o7f. ŀůŴA ſ4ŭŮŸ ųŤŭŮA, ŧź1ŝzŵŜz ŝGŜ. ń# ƇŨŶ ſ4ŭŮŸ 79. ǡȐȕǽ ȔȅȎȏǽȜ ȂȎȏș ȈțǾȜȖǽȜ ǞȋȀǽ, ȅ Ȑȉ ȔȅȎȏȘȆ ȂȎȏș
ųŤ1ŭŮŶ, ũšŞżŠŹũƁz tŧůųeũŶ ŭhť. ȎȋȁȂȈǽǿȕȅȆȎȜ ȔȐȃȁȘȉ ȊȂǿȂŌȁȂȊȅȜ.
ū7. ķ ţaūŪŞŹŠšűŶ űrŮ0ŞŷűŶ ŠaŢš ŠŪ ŭŨeŬŮŤ ūŪŠ- 80. ǫ ȄǽȌȋǿȂȁȜȒ DzȍȅȎȏȋǿȘȒ ȌȋȁǿȅȄǽȆȎȜ ȁǽȃȂ ȁȋ ȎȉȂȍ-
ŞŤţaťŭz, ţŜũE ŮżŨŤ ƅųŤŵeũŶ ŝhŞŶ, ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ ŞũŤ1- ȏȅ, ȅǾȋ ȋȔȅȎȏȅǿȕȅȎș ȅȉȅ, ȏȘ ǿȋȆȁȂȕș ǿ ȃȅȄȊș ǿȂȔȊȐț.
ŠšŴŤ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ū7Ŝ. ĺūŪŮŬšŝŤ2 ŮżŧŜ ƆŦw ūŪŭŧůŢŤ1Ůšŧz ţaūŪŞŹŠšť, 81. ǰȌȋȏȍȂǾȈȜȆ ȏȂȈȋ ȇǽȇ ȎȈȐȃȅȏȂȈȜ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ, ȎȋȒȍǽ-
ŝšţŭŧaŭŮũŪ ŮŪ2 ŭŪŝŧźŠaz Ť3 ŝšţũšŠyŢũŪ, ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ȊȜȜ ȂȀȋ, ȇǽȇ ȏȋȈșȇȋ ȉȋȃȊȋ, ȊȂ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅǿȘȉ ȅ ǾȂȄǾȋ-
ſ4ŭŮŸ. ȈȂȄȊȂȊȊȘȉ.
ū7Ş. ŋŬŪŮŤŞŪŞŪŭŮaũƁš ūŧ0ŮŤ, t ũšŬŜŠżũƁz ŝŷŞašŮŶ ƅ 82. ǟȋȎȎȏǽȊȅȂ ȌȈȋȏȅ ǾȘǿǽȂȏ ȋȏ ȊȂȍǽȁȂȊȅȜ ȋ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȋ
ŨlŤ1ŮŞŹ Ť3 ƈŭŮŜŞŪūŤ1ŵƁŤ Ť3 Š0ŝŬŹŨŶ ŝšţŨ0ŧŞƁŤ. ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ǿ ȌȅȖȂ ȅ ȋ ȁȋǾȍȋȉ ǾȂȄȉȋȈǿȅȅ.
ū7ş. ŀHŝŬŷ tŬ0Šŷ ŬŜŢŠašŮŶ Š0ŝŬŪš ŝšţŨ0ŧŞƁš, ŞŪţ- 83. ǡȋǾȍȋȂ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂ ȍȋȃȁǽȂȏ ȁȋǾȍȘȂ ȌȈȋȁȘ: ǿȋȄȁȂȍ-
ŠšŬŢaũƁš Ť3 ŧźŝ0ŞŸ Ť3 ŨlŤ1ŮŞů ųŤ1ŭŮů. ȃǽȊȅȂ, ȈțǾȋǿș ȅ ȔȅȎȏȐț ȉȋȈȅȏǿȐ.
ū7Š. œŮeũƁš Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ, ƇŨŶ ƅųŤŵaźŮŶ. Ňźŝh Ţš Ť3 84. ǴȏȂȊȅȂ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽ ȋȔȅȖǽțȏ Ȑȉ, ǽ ȈțǾȋǿș ȅ ǿȋȄ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ŭŮŬŜŠaŮšŧũŪŭŮŸ ŠůŴŤ2. ȁȂȍȃǽȊȅȂ — ȎȏȍǽȎȏȊȐț ȔǽȎȏș ȁȐȕȅ.
ū7ſ. ŌaŞũŪ Şhũů ŝŧźŠŤ2 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ŠŜ ũš ũšŬaŞšũŭŮ- 85. ǮȋȒȍǽȊȜȆ ǿȎȂȀȁǽ ȍǽǿȊȋȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ȔȏȋǾȘ ȔȍȂȄ
ŞŪŨŶ ŞŶ ŭŪūŬŪŮŤ6ŞũŜz ŞūŜŠeŴŤ. ȊȂȍǽǿȂȊȎȏǿȋ ȊȂ ǿȌǽȎȏș ǿ ȌȍȋȏȅǿȊȋȂ.
ū7ƀ. ŃŜŦŪũŪūŪŧŜşazť ŭšŝĮ, ŠŜ ũš ūŬšŭŮůūŤ1ŮŶ ŭšŝE. 86. ǰȄǽȇȋȊȅǿǽțȖȅȆ ȎȂǾȂ Ȕȏȋ ȈȅǾȋ, ȊȂ ȁȋȈȃȂȊ ȌȍȂȎȏȐ-
ŋŬšũšŝŬšşazť ŝŪ ŭšŝĮ, ŭaŨŶ ŭšŝE ūŬšŧŵašŮŶ. Ȍǽȏș ȎȂȀȋ, ȅǾȋ ǿȘȉȘȕȈȜțȖȅȆ ȁȈȜ ȎȂǾȜ ȌȍȂȁȈȋȀȅ Ȏǽȉ ȎȂǾȜ
ȋǾȉǽȊȘǿǽȂȏ.
ū7ţ. ŃaūŜŠŤ ŭyŮŸ ŨhŭŧšũũŤ, Š{ŴŤ ŞŭŮŬaŭŮŞſũũŷ. ŎŜ- 87. ǮȏȍǽȎȏȊȘȂ ȁȐŌȕȅ ȎȐȏș ȉȘȎȈȂȊȊȘȂ ȄǽȌǽȁȘ, ȅǾȋ ȁȈȜ
ŦwŞhŨŶ ŝŪ ţaťŠš ŭlũŲš ūŬaŞŠŷ. ȏǽȇȋǿȘȒ ȄǽȕȈȋ ǮȋȈȊȓȂ ȌȍǽǿȁȘ.
ū7Ť. ōhũŶ ſ4ŭŮŸ ŝ9Ɓť, ƈūŪŠ0ŝŤŞŷťŭz ŝGŪŞŤ ŝlşŪŭŮƁź Ť3 88. ǮȘȊ ǞȋȃȅȆ ȂȎȏș ȏȋȏ, ȇȏȋ ȐȌȋȁȋǾȅȈȎȜ ǞȋȀȐ ǾȈǽȀȋ-
ūŬšŨyŠŬŪŭŮƁź Ť3 ŭŤ1ŧŪź Ť3 ūŬaŞŠŪź. Ȏȏȅț ȅ ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅț, ȎȅȈȋț ȅ Ȍȍǽǿȁȋț.
ū7f. ʼnšŠyşŶ ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2, ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ƀŧ0ŝŷ: ŭŨeŬŮŸ 89. DzȐȁȋȆ ȊǽǿȘȇ ȂȎȏș ǾȋȈȂȄȊș ȁȐȕȅ, ǽ ȀȍȂȒ, ȁȂȆȎȏǿȅ-
Ţš, şŬżűŶ Ť4Ţš ūŪ ŠżťŭŮŞů. ȏȂȈșȊȋ ȎȁȂȈǽȊȊȘȆ, ȂȎȏș ȎȉȂȍȏș ȂȂ.
§. ʼnšŭŮzŢaũƁš ŨhŭŧšũũŪ ſ4ŭŮŸ, ŞŭšŭŪŞšŬŴeũũŪš ŝšţ- 90. ǮȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȂȎȏș ȁȐȒȋǿȊǽȜ ȊȂȎȏȜȃǽ-
ŭŮŬaŭŮƁš: ŞŶ ũeŨŶ Ţš ŝhŞŶ ƇŨŶ, tű0ŠŤŮŶ t ţŠżŴ- ȏȂȈșȊȋȎȏș: ȅǾȋ ȁȋȎȏȅȀȊȐǿ ȋȊȋȀȋ, Ȑȉ ȐȎȏȍǽȊȜȂȏȎȜ ȋȏ ǿȎȂȀȋ
ũŤűŶ. ȄȁȂȕȊȂȀȋ.
§Ŝ. ōŪşŧaŭũŹ ŝŧźŠŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ ŠůŴſ1Şũŷz, t ŭšşH 91. ǮȋȁȂȍȃȅ ǿ ȎȋȀȈǽȎȅȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȁȐȕȂǿȊȘȂ, ȅǾȋ
ŝŪ ŬŜŢŠašŮŭz ūŧ0ŠŶ ūŬaŞŠŷ. ȋȏ ȎȂȀȋ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȌȈȋȁ ȌȍǽǿȁȘ.
§Ş. ľŤŠżũƁš ŨhŭŧšũũŷűŶ, ŝšţŮŹŧeŭũŪ ŝhŮŤ şlźŮŶ, 92. ǠȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ ȉȘȎȈȂȊȊȋȀȋ ȂȎȏș ǾȂȎȏȂ-
ƆŦw ŞšŵšŭŮŞA Ť3 ŞŤ1ŠŜ tũź1ŠŶ ŭŞŪŝŪŢŠeũŪ. ȈȂȎȊȋ, ȅǾȋ ȋȊȋ ȎȋǿȎȂȉ ȎǿȋǾȋȁȊȋ ȋȏ ǿȂȖȂȎȏǿǽ, ȅ ǿȅȁǽ.
§ş. ĸŦŪŢš ųšŮhŬŤ ŭŮƁű‡Ť t ŞšŵšŭŮŞA Ť3 ŞŤ1ŠŜ, ŮaŦw Ť3 93. ǧǽȇ ȔȂȏȘȍȂ ȎȏȅȒȅȅ ȎȋȎȏȋȜȏ ȅȄ ǿȂȖȂȎȏǿǽ ȅ ǿȅȁǽ, ȏǽȇ
±Ţš t ũŤ1űŶ ŮŹŧšŭA, t ŮżűŢŠš ŭŪŭŮaŞŤŴŜŭz. ȅ ȏȂȈǽ, ȅȄ ȊȅȒ ȋǾȍǽȄȋǿǽǿȕȅȂȎȜ, ȅȉȂțȏ ȏȋȏ ȃȂ ȎȋȎȏǽǿ.
§Š. ŋŧ0ŮŸ ŝhŞŴŪ ųlŞŹŦŪŧź1ŝƁz ŬaŠŤ ŭŧ0ŞŪ, ũŤŢE ſ4Ţš 94. ǮȈȋǿȋ, Ȍȋ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅț ȎȋȁȂȈǽǿȕȅȎș ȌȈȋȏȅț, ȊȂ
ŝĮ ūŬšŧŪŢŤ2, ũŤŢE ſ4Ţš ŝhŭŮŸ Ť3ţŨŹũŤ2. ȅȄȉȂȊȅȈȋ Ȋȅ ȏȋȀȋ, ȔȂȉ ǾȘȈȋ, Ȋȅ ȏȋȀȋ, ȔȂȉ ȎȁȂȈǽȈȋȎș.
§ſ. ĸŦŪŢš t ŝŢcŮŞA Ť3 ųlŞżųšŭŮŞŜ, Ť3 ŞŶ ŝŢcŮŞĮ Ť3 95. ǧǽȇ ȅȄ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȏǿǽ ȅ ǿ ǞȋȃȂȎȏǿȂ ȅ ȔȂ-
ųlŞżųšŭŮŞŹ, ŮaŦw Ť3 t ŠŞŪź2 ſ3ŭŮšŭŮŞY, Ť3 ŞŪ ŠŞŪź2 ſ3ŭŮš- ȈȋǿȂȔȂȎȏǿȂ, ȏǽȇ ȅ ȅȄ ȁǿȐȒ ȂȎȏȂȎȏǿ ȅ ǿ ȁǿȐȒ ȂȎȏȂȎȏǿǽȒ Ȍȍȅ-
ŭŮŞY şlšŨŶ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ űrŮA. ȄȊǽȂȉ ȂȁȅȊȋȀȋ DzȍȅȎȏǽ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

§ƀ. Ł#ŠŤ1ũů v3ūŪŭŮaŭŸ ŞŪ űrŮĮ Ť3ŭūŪŞżŠůšŨŶ, t ŠŞŪŤ1űŶ 96. ǥȎȌȋǿȂȁȐȂȉ ȂȁȅȊȐ (ȋȁȊȐ) ȅȌȋȎȏǽȎș DzȍȅȎȏǽ ǿ ȁǿȐȒ
ſ3ŭŮeŭŮŞŶ ŭŪšŠŤũeũŷűŶ ũšŬŜţŠżŧũŹ. ȂȎȏȂȎȏǿǽȒ, ȎȋȂȁȅȊȂȊȊȘȒ ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋ.
§ţ. ʼnšŬŜţŠżŧũů ſ3ŠŤ1ũů űrŮ0Şů v3ūŪŭŮaŭŸ ŭŧaŞŤŨŶ, Ť3 97. ǢȁȅȊȐț, ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȐț ȅȌȋȎȏǽȎș DzȍȅȎȏǽ ȎȈǽǿȅȉ ȅ
ũšŭŧŤ1ŮũŪ ſ3ŭŮeŭŮŞŶ ŭŪšŠŤũeũƁš Ť3ŭūŪŞżŠůšŨŶ. ȊȂȎȈȅȜȊȊȋȂ ȂȎȏȂȎȏǿ ȎȋȂȁȅȊȂȊȅȂ ȅȎȌȋǿȂȁȐȂȉ.
§Ť. ŎŬƁmūŪŭŮaŭũŪŨů ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŝŢcŮŞA ŭůŵšŭŮŞY ūŪŦŧŜ- 98. ǯȍȅȅȌȋȎȏǽȎȊȋȆ ȂȁȅȊȋȆ ȎȐȖȊȋȎȏȅ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȌȋȇȈǽ-
ũsšŨŭz, Ť3 ſ3ŠŤũŪŭyŵũů ŭ™yź ŮŬbŲů Ť3ŭūŪŞżŠůšŨŶ. ȊȜȂȉȎȜ ȅ ǢȁȅȊȋȎȐȖȊȐț ǮǿȜȏȐț ǯȍȋȅȓȐ ȅȎȌȋǿȂȁȐȂȉ.
§f. ōŞ0ťŭŮŞſũũŜ ŭůŮŸ ŮŬƁeűŶ v3ūŪŭŮaŭšť, nŮeųšŭŮŞŪ, 99. ǯȍȂȉ ȅȌȋȎȏǽȎȜȉ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȘ: ǫȏȔȂȎȏǿȋ, ǮȘȊȋǿȎȏǿȋ
ŭũ70ŞŭŮŞŪ, Ť3ŭűŪŢŠeũƁš. ń# ƉŝŵŜ ŮŬƁeűŶ v3ūŪŭŮaŭšť, ŭůŵš- ȅ ǥȎȒȋȃȁȂȊȅȂ; ǽ ǿȎȂȉ ȅȉ ȋǾȖȅ: ȎȐȖȂȎȏǿȋ, ȂȎȏȂȎȏǿȋ, Ǟȋ-
ŭŮŞŪ2, ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2, ŝŢcŮŞŪ2, Ť3 ŝlşŪŭŮŸ. ȃȂȎȏǿȋ ȅ ǾȈǽȀȋȎȏș.

ŎŪşHŢŠš ƅ ŮżűŢŠš, ŭ0ŮũŤŲŜ ŮŬeŮƁz, ǯȍȂȏșȜ ȎȋȏȊȅȓǽ ȀȈǽǿ.


ſ3sŢš ŦŬŜšşŬŜũeŭƁš ŭƁE: [ȅȒȃȂ ȇȍǽȂȀȍǽȊȂȎȅȂ ȏǽȇȋǿȋ: ǤȈȋȉ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋ
Nŝaųš ƀŧ† ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ŭyŮŸ, ũš ūŧ0ŮŸ Ƈŝw ȁȋȈȃȊȋ ȌȋȔȅȏǽȏș ȊȂ ȏȋ, Ȕȏȋ ȏȜȀȋȏȅȏ ȌȈȋȏș, ǽ
ƅƀŧŪŝŧ‰ŵŜz, ŠyŴů Ţš ƅųŤŵ†źŵŜz: ũŪ ŭ0ŞŹŭŮŸ ȁȐȕȐ ȋȔȅȖǽȂȏ; Ȋȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ȋȎȇȋȍǾȈȜȂȏ ȎȋǿȂȎȏș, ǽ
ƅūšųŜŧ‰źŵŜz, Şšŭšŧ‰ŵŜz Ţš ūŧ0ŮŸ. ȌȈȋȏș ȐȎȈǽȃȁǽȂȏ.]

ʵ. ķ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ ŝlş0ŨŶ, ŝŧ†şŜ ŬŜţůŨŹŞať. ń# ƅ Şŭs- 1. ǫ ǾȈǽȀȋȉ Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ ǾȈǽȀȋȂ ȉȘȎȈȅ, ȅ ȋ ǿȎȜȇȋȉ ȔȂ-
ŦŪŨŶ ųšŧŪŞżŲŹ, ŠHŝŬŜ ūŪŨŷŴŧsť. ȈȋǿȂȇȂ ȌȋȉȘȕȈȜȆ ȁȋǾȍȋȂ.
Ş7. ķ ŭŧŪŞšŭżűŶ Ť3 ŠżŧŹűŶ Ť3 ūŪŨŷŴŧeũƁŤűŶ, tŞżŮŜ 2. ǟ ȁȂȊș ȎȐȁǽ ǞȋȀ ȌȋȏȍȂǾȐȂȏ ȋȏ ȊǽȎ ȋȏǿȂȏǽ ȋ ȎȈȋǿǽȒ,
Ť3ŭŮsţŜũŤ ŝyŠšŨŶ t ŝGŜ ŞŶ ŠeũŸ ŭůŠA. ȁȂȈǽȒ ȅ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜȒ.
G. ʼnŜŞŷŦũŪŞeũƁš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, Ť3ŧŤ2 ƀŧ0ŝŷ, ūŪŠŞŤ1ŢšŮŶ 3. ǪǽǿȘȇ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅȈȅ Ȍȋȍȋȇǽ ȁǿȅȃȂȏ ȊǽȎ ȇ ȏȋȉȐ,
ũaŭŶ ŦŪ ſ4Ţš ŠHŝŬŜ Ť3ŧŤ2 ƀŧ† ūŪŨŷŴŧsŮŤ, Ť3ŧŤ2 şŧŜş0ŧŜŮŤ, ȔȏȋǾȘ ȉȘȎȈȅȏș, Ȁȋǿȋȍȅȏș ȅ ȁȂȈǽȏș ȁȋǾȍȋȂ ȅȈȅ ȒȐȁȋȂ.
Ť3ŧŤ2 ŭŪŠŹzŞaŮŤ.
Š7. ĹŨŶ t ŭŮŬŜŭŮeť ƆŮŶ ŝhŞŶ, ūŪŨŷŴŧsšŮŶ ũš ūŪ- 4. ǰȉ, ȋǾȈǽȁǽȂȉȘȆ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ȌȋȉȘȕȈȜȂȏ ȊȂȁȋȈȃȊȋȂ,
ŠŪŝ†źŵŜz: kŞŧsźŮŶ ūŪŨŷŴŧeũƁš ƉũŪ, ŭŧŪŞšŭA Ť3 ŠŹŧA. ǽ ȋǾȊǽȍȐȃȅǿǽȂȏȎȜ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂ ȎȈȋǿǽȉȅ ȅ ȁȂȈǽȉȅ.
ſ7. IJŧA ūŪŨŷŴŧeũƁz, ūŬšŠŞŜŬsšŮŶ ŭŮŬaŭŮŸ. ōŮŬaŭŮŤ 5. ǤȈȘȉ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȂȉ ȌȍȂȁǿȋȁȅȏȂȈșȎȏǿȐȂȏ ȎȏȍǽȎȏș;
Ţš ŞŤũA ŝhŭŮŸ ųyŞŭŮŞŪ. IJŧaşw Ţš ŮŪşw2 ƈūŪŮŬšŝŧeũƁz, ȌȍȅȔȅȊȋț ȎȏȍǽȎȏȅ ǾȘǿǽȂȏ ȔȐǿȎȏǿȋ, ǽ ȌȍȅȔȅȊȋț ȄȈȋȐȌȋȏ-
ƆŞŹ ƆŦw ƇŨŶ. ȍȂǾȈȂȊȅȜ ȔȐǿȎȏǿǽ ȋȔȂǿȅȁȊȋ Ȑȉ.
ƀ7. ŃŜŮŞŪŬŤ2 ųyŞŭŮŞŪ, Ť3 ŞŪţŬaŮůť ūŬšŠūŬƁsŮƁš. ń# nŬy- 6. Ǥǽȏǿȋȍȅ ȔȐǿȎȏǿǽ, ȅ ȌȍȋȏȅǿȋǾȋȍȎȏǿȐȆ ȉȘȎȈȂȊȊȘȉ
ŢƁŤ ţaūŪŞŹŠšť, ƈŝjť ŭŮŬ†ŭŮŤ ŮŞŪ‰. ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȂȊȅȜȉ, ȅ ȋȍȐȃȅȂȉ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ ȅȄǾȂȆ ȎȏȍǽȎȏȅ
ȏǿȋȅ.
ţ7. IJŧ0ŝŜ ƈŦŪŭũżŞŴŤ, ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ ŮŬeŝůšŮŶ ŨũŪşŪ- 7. Ǭȋȍȋȇ, ȄǽȇȋȍȂȊȂȈȘȆ, ȏȍȂǾȐȂȏ ȁȋȈȀȋǿȍȂȉȂȊȊȋȀȋ Ȍȋȁ-
ŞŬeŨšũũŜ. NŝhųŜť ŝŪ ƈŮŞšŬŢŠeũŶ ŝhŞŶ, Şũšţaūů ũš ǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ; ȅǾȋ ȐȏǿȂȍȁȅǿȕȅȆȎȜ ȊǽǿȘȇ ȊȂ ǿȁȍȐȀ ȋȎȏǽǿ-
ūŬšŠŞŤţašŮŭz. ȈȜȂȏȎȜ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

}. ŋ0ŭŮũŤųšŭŮŞŪ ūŬŪŠŪŧŢeũŪ ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ Ť3 ŧźŝ0- 8. ǬȍȋȁȋȈȃȅȏȂȈșȊȋȂ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿȋ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȅ


ŞƁź, ŮšŬūżũƁšŨŶ Ť3 ŝšţŨ0ŧŞƁšŨŶ, ūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŭŮůŢſ1- ȈțǾȋǿȅț, ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ȅ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂȉ ȐȊȅȔȏȋȃǽȂȏ ȌȍȅȍǽȃȂ-
ũƁz. ȊȅȜ.
f7. ŋŪŠŞŤ1ŢŤ ƇŨŶ ũŜ ŨlŤ1ŮŞů ųaŭŮw, Ť3 ūŪŮŬšŝŤ1ŴŤ 9. ǴǽȎȏȋ ǿȋȄȁǿȅȀǽȆ Ȑȉ ȇ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȅ ȅȎȏȍȂǾȅȕș ȌȋȉȘȎ-
ū0Ũŷŭŧŷ ūŬŤŭŮyūŧŴŷz ŦŶ ŭeŬŠŲů. ȈȘ, ȌȍȅȎȏȐȌǽțȖȅȂ ȇ ȎȂȍȁȓȐ.
‹. ŎšŬūżũƁz ŮŬeŝůšŮŶ Ť3 ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁz ū0ŭŮũŤųšŭŮ- 10. ǬȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿȋ ȏȍȂǾȐȂȏ ȏȂȍȌȂȊȅȜ ȅ ǿȂȈȅȇȋȁȐȕȅȜ,
ŞŪ. ňũŪşŪŞŬeŨšũũŪ ŝŪ ŮŬůŠŪŧź1ŝƁš, ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁš Ť3ţşŪũs- ȅǾȋ ȁȋȈȀȋǿȍȂȉȂȊȊȘȉ ȏȍȐȁȋȈțǾȅȂȉ ȋȏȀȋȊȜȂȏȎȜ ȎȈǽȎȏȋȈț-
šŮŶ. ǾȅȂ.
Ŝ7i. ĺŠ0ŝũŹ ƅŝůųŜŞašŴŤŭz ŞŪ ŮŬůŠżűŶ ū0ŭŮũŤųšŭŮ- 11. ǰȁȋǾȊȋ ȋǾȐȔȅȕșȎȜ ȏȍȐȁǽȉ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ, ȂȎȈȅ
ŞŜ, žŵš Şŭ‰ ŨżŬŪź Ť3 ūŬaŞŤŧŪŨŶ ŭŪŠŹzŞaŮŤ ŝyŠšŴŤ. ǿȎȂ ǾȐȁȂȕș ȁȂȈǽȏș Ȍȋ ȉȂȍȂ ȅ ȌȍǽǿȅȈȐ.
Ş7i. ŌaŞũů ŨżŬů ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ ŭŪűŬŜũsť, Ť3 ŠŜ ũš ŬŜţ- 12. ǮȋȒȍǽȊȜȆ ǿȎȂȀȁǽ ȋȁȅȊǽȇȋǿȐț ȉȂȍȐ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏ-
ŬŹŴŤ1ŴŤ ūŬaŞŤŧŜ, ŦŬŪŨĮ ũyŢŠŷ. ǿǽ; ȅ ȊȂ ȊǽȍȐȕǽȆ ȌȍǽǿȅȈǽ ǾȂȄ ȊȐȃȁȘ.
ş7i. ĸŦŪŢš ūŪŨŷŴŧſ1ũƁz ũŤţŧŜşašŮŶ ŧźŝŷ2 Ť3 ŞŪţŠšŬ- 13. ǧǽȇ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȊȅȄȈǽȀǽȂȏ ȈțǾȋǿș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ,
ŢaũƁš (Ş7. ŦŪŬ. ‹. Š7), ŮaŦw ŞŭsŦŪ ŞŪţũŪŴeũƁš ŞţŤŨaźŵšš- ȏǽȇ ȅ ǿȎȜȇȋȂ ȌȍȂǿȋȄȊȋȕȂȊȅȂ, ǿȋȎȎȏǽțȖȂȂ (2 ǧȋȍ. 10, 5) —
ŭz, ŞŤŠżũƁš Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ. ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ ȅ ȉȋȈȅȏǿǽ.
Š7i. ō0ŞŹŭŮŸ ųŤ1ŭŮů, ŮŬůŠŤ2 ŮŞŪŬsŮŶ ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ: 14. ǮȋǿȂȎȏș ȁȂȈǽțȏ ȔȅȎȏȋț ȏȍȐȁȘ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ,
ŭŤ1ŬŹųŸ ū0ŭŮŶ, ŝŠżũƁš, ŮšŬūżũƁš, Ť3 ŠŪŧşŪŮšŬūżũƁš. ȇǽȇ ȏȋ: ȌȋȎȏ, ǾȁȂȊȅȂ, ȏȂȍȌȂȊȅȂ, ǿȂȈȅȇȋȁȐȕȅȂ.
ſ7i. ʼnšŞ0ŧŸũŷűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁť ũŜŞšŠſ1ũƁz ŮšŬūsť, ŭŨŤ- 15. ǧȏȋ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏ ȌȋȌȐȎȇǽȂȉȘȂ Ȋǽ ȊȂȀȋ ȊȂ-
ŬšũũŪŨyŠŬŶ, Ť3 ŝlşŪũŜŠeŢŠšũŶ Ť3 Ť3ŭŦyŭšũŶ ŝŷŞašŮŶ. ǿȋȈșȊȘȂ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜ, ȏȋȏ ȎȏǽȊȋǿȅȏȎȜ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȘȉ,
ȋȌȘȏȊȘȉ ȅ ǾȈǽȀȋȊǽȁȂȃȊȘȉ.
ƀ7i. ŎšŬūżũƁš ſ4ŭŮŸ, ŮŬůŠŪŧź1ŝƁš ŠůŴŤ2. ōŪŭŮŜŞŧsšŮŭz 16. ǯȂȍȌȂȊȅȂ ȂȎȏș ȏȍȐȁȋȈțǾȅȂ ȁȐȕȅ; ȎȋȎȏǽǿȈȜȂȏȎȜ ȃȂ
Ţš ŭƁE, t Ş0ŧŸũŷűŶ ŮŬůŠHŞŶ, Ť3 ũšŞ0ŧŸũŷűŶ Ť3ŭŦůŴeũƁť. ȋȊȋ ȅȄ ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȘȒ ȏȍȐȁȋǿ ȅ ȊȂǿȋȈșȊȘȒ ȅȎȇȐȕȂȊȅȆ.
ţ7i. ń#ŭŮŜzŞašŮŶ ƀŧ0ŝů ŭŮšŬūŹŞaũƁš ŧź1ŮŷűŶ, Ť3 ūŪşůŝ- 17. ǬȂȍȂȊȂȎȂȊȅȂ ȄȈȋȇȈțȔȂȊȅȆ ȍȋȃȁǽȂȏ ȊȂȄȈȋǾȅȂ, ǽ
ŧsšŮŶ ŞŶ ŦŪũeŲŶ, ſ4Ţš ŠaŢš ŠŪ ŦŪũŲA ŮšŬūżũƁš. ȏȂȍȌȂȊȅȂ ȁȋ ȇȋȊȓǽ ǿ ȇȋȊȂȓ ȅȎȏȍȂǾȈȜȂȏ ȄȈȋǾȐ.
Ť7i. œyŞŭŮŞŪ ŝŪŧżţũšũũŪ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ, ŝŪŧżţũšť ũŜŞš- 18. ǴȐǿȎȏǿȐ ȌȍȅȔȅȊȜȂȏȎȜ ǾȋȈș ȊǽǿȂȁȂŌȊȅȂȉ ȎȇȋȍǾȂȆ, ȅ
ŠeũƁš. ń# ŭŧaŭŮŸ ūŪŮŬšŝŧsšŮŶ, ūšųaŧŤ ũŜũšŭeũƁš. ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ ȅȎȏȍȂǾȈȜȂȏȎȜ ȊǽȊȂȎȂȊȅȂȉ ȌȂȔǽȈȅ.
f7i. œšŮhŬŤ ŭyŮŸ ŬHŠũŹťŴŤ (şŧ†ŞũŹťŴŤ) ŭŮŬ†ŭŮŤ, 19. ǴȂȏȘȍȂ ȎȐȏș ȀȈǽǿȊȘȂ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȇȋȏȋȍȘȂ ǬȍȋȉȘȎȂȈ
Ť4űŢš ūŬšŨyŠŬŹ ūŬŪŮŤ1Şů ŠŬůşŶŠŬyşů ūŬ0ŨŷŭŧŶ ƈūŪŮ- ȌȍȂȉȐȁȍȋ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȂȏ ȋȁȊȐ Ȍȍȋȏȅǿ ȁȍȐȀȋȆ.
ŬšŝŧsšŮŶ.
Ŧ7. ōŧaŭŮŸ ŝŪ ŞŪŭŮzşašŮŶ, ūšųaŧŤ ũŜŞšŠeũƁš. ń# ū0űŪŮŸ 20. ǯǽȇ ȊǽǿȂȁȂŌȊȅȂ ȌȂȔǽȈȅ ȋǾȐȄȁȘǿǽȂȏ ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȂ, ȅ
ƈŞzŠŜŞašŮŶ, ŭŮŬaűŶ ŨyŦŶ. ȎȏȍǽȒ ȉȐȔȂȊȅȆ ȅȎȎȐȕǽȂȏ ȌȋȒȋȏș.
Ŧ7Ŝ. ĹŨŶ ŬŜţyŨšũŶ ƅŝůųŜŞašŮŶ ŠyŴů ŭŞŪź2, Ť3 ũŜ 21. ǰȉ, ǾȈǽȀȋȉȘȎȈȜȖȅȆ, ȋǾȐȔǽȂȏ ȁȐȕȐ Ȏǿȋț ȅ ȌȍȅȐȔǽ-
ŞŭsŦŪ ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŪ ŞŪwŝŷųŜzŞašŮŶ ŮżŧŪ ŭŞŪE. Ȃȏ ȏȂȈȋ ȇȋ ǿȎȜȇȅȉ ȌȋȁǿȅȀǽȉ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ŧ7Ş. ŋŪŮŵŤ1ŭz ūŪŦŜţaŮŤ Ũ0ũŜűŜ ũš ŞũżŴũzşŪ ųšŧŪŞż- 22. ǮȏǽȍǽȆȎȜ ȌȍȂȁȎȏǽǿȅȏș ȉȋȊǽȒȋȉ ȊȂ ǿȊȂȕȊȂȀȋ ȏǿȋȂȀȋ
ŦŜ, ũŪ ŞũyŮŬšũũzşŪ, t ŭŮŬŜŭŮeť ŭŞŪŝŪŢŠaz. ȔȂȈȋǿȂȇǽ, Ȋȋ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȀȋ, ȋȎǿȋǾȋȃȁǽȜ ȂȀȋ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
Ŧ7ş. TŬšųeũƁš ūeŬŞŪš, Ť3ţŝhŮƁš t Şšŵeť, ŞŮŪŬ0š Ţš Ť3 23. ǬȂȍǿȋȂ ȋȏȍȂȔȂȊȅȂ ȂȎȏș ȋȎǿȋǾȋȃȁȂȊȅȂ ȋȏ ǿȂȖȂȆ,
ŮŬeŮƁš, ſ4Ţš t ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3 ũšŞżŠŹũƁz. ǿȏȋȍȋȂ ȅ ȏȍȂȏșȂ — ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȅ ȋȏ ȊȂǿȂŌȁȂȊȅȜ.
Ŧ7Š. ĺŠ0ŝũŹ ŦŮŪ2 ŞŪŭűŪŮżŞŶ t Şšŵeť Ť3ţŝŜŞŧsšŮŭz. 24. ǰȁȋǾȊȋ, ȇȏȋ ȌȋȃȂȈǽȂȏ, ȋȎǿȋǾȋȃȁǽȂȏȎȜ ȋȏ ǿȂȖȂȆ; Ȋȋ
ʼnš ŨaŧŷŨŶ Ţš ŮŬůŠ0ŨŶ t ±Ţš ŦŶ ũŤ1ŨŶ ūŪŨŷŴŧeũƁť. Ȏ ȊȂȉǽȈȘȉ ȏȍȐȁȋȉ — ȋȏ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȜ ȇ Ȋȅȉ.
Ŧ7ſ. ķŝŧŜŠaz ū0űŪŮƁź, Ť3 ƆŬŪŭŮŸ ƅŠŪŧżšŴŤ, ŭƁs ŝŪ 25. ǟȈǽȁȘȔȂȎȏǿȐȜ Ȋǽȁ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂȉ, ȋȁȋȈȂȂȕș ȅ ȍǽȄ-
ŞŤũ0ŞũŜ ŝŷŞašŮŶ ŭŨůŵeũƁź ƆŬŪŭŮŤ. ȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏș, ȅǾȋ ȋȊȋ ǾȘǿǽȂȏ ȌȍȅȔȅȊȋț ǿȋȄȉȐȖȂȊȅȜ
ȍǽȄȁȍǽȃȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ.
Ŧ7ƀ. ń#ţŝaŞŤűŪŨŭz ŧŤ u5ŝŪ t ŞŭŮŬaŭŮŞšũũŷűŶ ūŪŨŷŴ- 26. ǥȄǾǽǿȅȈȅȎș Ȉȅ ȉȘ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ȅ Ȋǽ-
ŧeũƁť, Ť3 ųŤ1ŭŮŷz Ť3 ũšŞšŵeŭŮŞšũũŷz ūŬŤų†ŭŮũŤŲŷ ŝh- ȎȈǽȃȁǽȂȉȎȜ Ȉȅ ȔȅȎȏȋț ȅ ȁȐȒȋǿȊȋț ȉȋȈȅȏǿȋț, ȅȈȅ ȊȂȏ
űŪŨŶ ŧŤ ŨlŤ1ŮŞŷ, Ť3ŧŤ2 ũš u5; ȂȖȂ?
Ŧ7ţ. ľšŧŤ1ŦŶ ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ ƉũŶ Ť3ţŝaŞŤŞŷťŭz t ŭŮŬŜŭŮeť, 27. ǟȂȈȅȇ Ȑȉ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȋȎǿȋǾȋȁȅȈȎȜ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȋȏȍȂ-
Ť3 t ŭyŵŤűŶ tŧůųŤ1Şŷťŭz, Ť3 ŞŶ ŝţ7Ź ūŬšŝŷŞazť. ȕȅȈȎȜ ȋȏ ȎȋȏǿȋȍȂȊȊȘȒ ȎȐȖȂȎȏǿ, ȅ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ǞȋȀȂ.
Ŧ7Ť. ľŪ ŮŬƁeűŶ ŭŤ1űŶ, ūŬšŠ8ůŭūŹŞazť, ŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞů- 28. ǬȍȂȐȎȌȂǿǽțȖȅȆ ȈțǾȋȉȐȁȍȎȏǿȐȂȏ ȋ ȎȅȒ ȏȍȂȒ: ȋ Ȅǽ-
šŮŶ: ƅ ţaūŪŞŹŠšűŶ, ƅ ƈųeũƁŤűŶ (Š0şŨŜŮŹűŶ), Ť3 ƅ ŞżŬŹ ȌȋǿȂȁȜȒ, ȋ ȁȋȀȉǽȏǽȒ ȅ ȋ ǿȂȍȂ ǿȋ ǮǿȜȏȐț ǯȍȋȅȓȐ.
ŭ™hz ŮŬbŲŷ.
Ŧ7f. ĹŨŶ t ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝaŞŧšũŶ ŝhŞŶ, ŞŶ ŭŤ1űŶ ƅŝ- 29. ǰȉ, ȎȋǿȈȂȇȕȅȎș ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǿ ȔȅȎȏȘȒ
ŬŹŮašŮŭz: ŞŶ Ů0ũŦŤűŶ ŬŜţůŨŹŞaũƁŤűŶ, ŞŪ ŞŤŠżũƁŤ ŭy- ȐȉȋȄȍȂȊȅȜȒ, ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȅ ȎȐȖȂȎȏǿ ȅ ǿ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȋȉ ȎǿȂ-
ŵŤűŶ, Ť3 ŞŪ ūŬŤŭũŪŭyŵũŪŨŶ ŭŞżŮŹ. ȏȂ.
l. IJŧBťŴƁz ŭŮŬ†ŭŮŤ ŞŶ ŠůŴaűŶ ũaŴŤűŶ ŭŪŦŬŪŞſ1ũŷ 30. ǤȈȂȆȕȅȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȎȇȍȘǿǽțȏȎȜ ǿ ȁȐȕǽȒ ȊǽȕȅȒ; Ȝǿ-
ŭyŮŸ, ŮŪşŠa Ţš kŞŧsźŮŭz, ſ3şŠA ŠŹŧA ƅŝŧŤųaſŨŜ ŝŷ- ȈȜțȏȎȜ ȃȂ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȁȂȈǽ ȅȒ ȋǾȈȅȔǽțȏ.
ŞaźŮŶ.
lŜ. ʼnšŭŮůŢašŨŸ ūŬšŝŷŞašŮŶ nŞŪşŠA ƇŨŶ ųaŭŮũŪ ūŪ- 31. ǮȈȐȔǽȂȏȎȜ, Ȕȏȋ Ȑȉ ǾȘǿǽȂȏ ȊȂǿȋȄȉȐȖȂȊ, ȌȋȈȐȔȅǿ
ŧůųŤ1ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ũšŤŭŦyŭšũŶ Ţš ſ4ŭŮŸ tŭyŮŭŮŞƁz Ŭa- ȋȏȔǽȎȏȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ, Ȋȋ ȊȂȋȌȘȏȂȊ, Ȍȋ ȋȏȎȐȏȎȏǿȅț ǿȂȖȂȆ
ŠŤ Şšŵeť. [ȅȎȇȐȕǽțȖȅȒ].
lŞ. ŋŪŠŞŤ6ŢŤŨŷ ŝŷŞaźŮŶ ŭŮŬ†ŭŮŤ ŮŬšŨŤ2 ŭŤ1ŨŤ, ūa- 32. ǮȏȍǽȎȏȅ ȌȍȅȒȋȁȜȏ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȋȏ ȎȅȒ ȏȍȂȒ [Ȍȍȅ-
ŨzŮƁź Ţš Ť3 ŬŜŭŮŞŪŬeũƁšŨŶ Ť3 ųyŞŭŮŞŪŨŶ, ƆŦŪŢš ūŬšŠŬš- ȔȅȊ]: ȋȏ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜ, ȋȏ ȏȂȈȂȎȊȋȀȋ ȎȈȋȃȂȊȅȜ ȅ ȋȏ
ųeŭz. ȔȐǿȎȏǿ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ ǾȘȈȋ ǿȘȕȂ.
lş. ĹŨŶ ųyŞŭŮŞŪ ţŜŮŞŪŬŤ1ŞŶ, Ť3 ŬŜŭŮŞŪŬeũƁš ƈŬŜŞ- 33. ǰȉ, Ȅǽȏǿȋȍȅǿ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ ȐȍǽǿȊȋȉȂȍȅǿ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȎȈȋ-
ũŤ1ŞŶ, ūŬŪŮŤ1Şů ſ3ŠŤ1ũŹť ūaŨzŮŤ Ť4ŨŜŮŸ ŝŬaũŸ. ȃȂȊȅȂ, ȅȉȂȂȏ ǾȍǽȊș ȏȋȈșȇȋ Ȏ ȋȁȊȅȉȅ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜȉȅ.
lŠ. T ųyŞŭŮŞŶ ŮŪşŠA ŭŮŬ†ŭŮŤ ūŪŠŞŤ6ŢŤŨŷ ŝŷŞaźŮŶ, 34. ǴȐǿȎȏǿǽȉȅ ȌȍȅǿȋȁȜȏȎȜ ǿ ȁǿȅȃȂȊȅȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȏȋȀȁǽ,
ŞũšşŠA ŞŪţŠšŬŢaũƁš Ť3 ŧźŝŷ2 Š¦0ŞũŜ ũš ūŬŤŭyŮŭŮŞůšŮŶ. ȇȋȀȁǽ ȊȂ ȌȍȅȎȐȏȎȏǿȐțȏ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȅ ȁȐȒȋǿȊǽȜ ȈțǾȋǿș.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

lſ. ŋ0ŭŮŶ ŭŪůŨżŬšũŶ, Ť3 ŝŠżũƁš, Ť3 pŜŧŨŪūżũƁš, ƅŝŷ- 35. ǮȋȍǽȄȉȂȍȊȘȆ ȌȋȎȏ, ǾȁȂȊȅȂ ȅ ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȂ ȋǾȘȇȊȋ-
Ŧ0ŴŜ ƈŬŜŞũsŮŤ ŬŜŭŮŞŪŬeũƁš ŮŹŧšŭE. ǿȂȊȊȋ ȐȍǽǿȊȋȉȂȍȅǿǽțȏ ȏȂȈȂȎȊȋȂ ȎȈȋȃȂȊȅȂ.
lƀ. ŎŬŤ2 ŭƁ‰ ŬŜŭŮŞŪŬeũƁš ũŜ ş0ŬŴšš ƆŞŹ ƆŦw Ť3ţŨŹ- 36. ǯȍȅ ǿȂȖȅ ǿ ȏȂȈȂȎȊȋȉ ȎȈȋȃȂȊȅȅ ȌȍȋȅȄǿȋȁȜȏ ȅȄȉȂ-
ũsźŮŶ, ŝšţųŤ1ũƁš ƈŭŮŜŞŪūŤ1ŵƁz, ūŬšŧ0şŶ ŞŪţŠyűwŞŶ, Ť3 ȊȂȊȅȂ ȇ ȒȐȁȕȂȉȐ: ǾȂȎȌȋȍȜȁȋȇ ǿ ȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȅ ȌȅȖȅ, ȌȂ-
ūŬŤŦŪŭũŪŞeũƁš ŝŹŭHŞŶ. ȍȂȉȂȊǽ ǿȋȄȁȐȒǽ ȅ ȌȍȅȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂ ȁȂȉȋȊȋǿ.
lţ. ľŭŮŬaŭŮŞſũũŷz ū†ŨzŮŤ ŭŤ1ŨŤ ƅűůŢŠaſŨŷ (ƈ- 37. ǮȏȍǽȎȏȊȘȂ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜ ȋȎȈǽǾȈȜțȏȎȜ ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ
ŨŜŧsſŨŷ) ŝŷŞaźŮŶ, ŨlŤ1ŮŞŪź, Ť3 ųŮeũƁšŨŶ, Ť3 ŞŪţŠšŬ- ȔȏȂȊȅȂȉ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȅ ȈțǾȋǿșț.
ŢaũƁšŨŶ, Ť3 ŧźŝ0ŞƁź.
lŤ. œyŞŭŮŞŪ ūŬeŢŠš ŝšţŨ0ŧŞƁšŨŶ ţŜŮŞŪŬŤ2, Ť3 ŮŪşŠA 38. Ǥǽȏǿȋȍȅ ȎȌȂȍǿǽ ȔȐǿȎȏǿǽ ǾȂȄȉȋȈǿȅȂȉ, ȅ ȏȋȀȁǽ ȋȍȐ-
nŬ{ŢƁŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť ūŬŪŮŤ1Şů ūaŨzŮšŨŶ ŝŬaũŸ ŭŪŮŞŪ- ȃȅȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ǿȂȁȅ ǾȍǽȊș Ȍȍȋȏȅǿ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȆ.
ŬŤ2.
lf. IJŧ0ŝŜ ƆŢš ūŪ ūŪŨŷŴŧeũƁź, ƀŧŪůūŪŮŬšŝŧeũƁš ſ4ŭŮŸ 39. ǩȘȎȈȂȊȊȋȂ ȄȈȋ ȂȎȏș ȄȈȋȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ
ūŪŨŷŴŧeũƁť. ĿŬżűŶ Ţš Ť4Ţš ūŪ ŠżťŭŮŞů, ƀŧŪůūŪŮŬšŝŧeũƁš (ȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȂ Ȋǽ ȄȈȋ), ǽ ȁȂȆȎȏǿȅȏȂȈșȊȘȆ (ȁȂȜȏȂȈșȊȘȆ)
ſ4ŭŮŸ Şšŵeť (ŠżŧŶ). ȀȍȂȒ ȂȎȏș ȄȈȋȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȂ ȁȂȈ.
Ũ7. ŋŪŨŷŴŧeũƁť Ť3 Şšŵeť (ŠżŧŶ) ƀŧŪůūŪŮŬšŝŧeũƁš 40. ǤȈȋȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅȂ ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȆ ȅ ȁȂȈ ȂȎȏș ȐȌȋȏȍȂǾ-
ſ4ŭŮŸ, ſ4Ţš ŝlşŪųšŭŮŤ1Şw Ť3 ūŬaŞšŠũw nŝŪŤ1űŶ ũš ƈūŪŮŬš- ȈȂȊȅȂ ȅȒ ȊȂǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅǿȋȂ ȅ ȊȂȌȍǽǿȂȁȊȋȂ.
ŝŤ1ŮŤ.
Ũ7Ŝ. Ĺţŷ ƈŨA ŭyŮŸ, ŭŮŬ†ŭŮŤ ƈŦHŬũŷ, ŭŪŠšŬŢaŵš ſ3şŪ2 41. ǬȋȎȏȘȁȊȘȂ ȎȏȍǽȎȏȅ ȎȐȏș ȐȄȘ, ȐȁȂȍȃȅǿǽțȖȅȂ Ȑȉ ǿ
ŞŶ ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ ŞšŵeűŶ. ȏȋȉ, ȔȏȋŌ ǿ ǿȂȖǽȒ ȂȎȏș ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ.
Ũ7Ş. ĻũŶ ŭŪŞšŬŴeũũŪ Ť4ŨŜŮŸ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ũŤ ŦŶ Şš- 42. ǯȋȏ ȅȉȂȂȏ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȂ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ, ȇȏȋ ȊȂ ȅȉȂȂȏ
ŵeŨŶ ŭŮŬŜŢŠať, ũŤ ŦŶ ūaŨzŮšŨŶ Ť4űŶ. ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȜ Ȋȅ ȇ ǿȂȖǽȉ, Ȋȅ ȇ ǿȋȎȌȋȉȅȊǽȊȅȜȉ ȋ ȊȅȒ.
Ũ7ş. ŀůŴA ŝŧŜşA ŝlşŪŠżŮšŧŭŮŞůšŮŶ ŝŧŤ1ŢũšŨů, Ť3 ũš- 43. ǡȋǾȍǽȜ ȁȐȕǽ ǾȈǽȀȋȏǿȋȍȅȏ ǾȈȅȃȊȂȉȐ ȅ ȊȂ ȏȋȈșȇȋ
ŝlşŪŠŜŬŤ1ŨŜ, ŠŪŧşŪŮšŬūŤ1ŮŶ ƅ Ů0ŨŶ, Ť3 ŭŮŬaŢŠůŵŤ ŮšŬ- ȊȂǾȈǽȀȋȁǽȍȊȋȎȏș ȂȀȋ ȌȂȍȂȊȋȎȅȏ ǿȂȈȅȇȋȁȐȕȊȋ, Ȋȋ ȅ Ȏ ȏȂȍ-
ūŤ1ŮŶ ±Ţš t ũšşw2. ȌȂȊȅȂȉ ȌȍȅȊȅȉǽȂȏ ȋȏ ȊȂȀȋ ȋȎȇȋȍǾȅȏȂȈșȊȋȂ.
Ũ7Š. ń#ŨBũƁz ƀŧ† ŭyŮŸ, ū0ŨŷŭŧŤ ŧůŦaŞŤ. ń$űŢš ũš tŬŤ- 44. ǨȐȇǽǿȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ ȎȐȏș ȒȐȁȋȂ ȅȉȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ
Ųazťŭz, ũš ũŜůųŤ1Ůŭz ŬaţůŨů. ȊȂȋȏǿȂȍȀǽțȖȅȆȎȜ ȊȂ ȊǽȐȔȅȏȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅț.
Ũ7ſ. őrŮA ŭŧyŴŜzť, ŭšŝE ūŬŪŭŞŹŵašŮŶ. ń# ūŪŠŬŜŢazť 45. ǮȈȐȕǽțȖȅȆ DzȍȅȎȏǽ ȌȍȋȎǿȂȖǽȂȏȎȜ, ȅ Ȍȋȁȍǽȃǽț-
ſ3şŪ2, ŭšŝE Ť3ŭūŬŜŞŧsšŮŶ. ȖȅȆ ǢȉȐ ȅȎȌȍǽǿȈȜȂȏȎȜ.
Ũ7ƀ. IJŧŪūŪŨũżũƁš, ūŬŪŦaţŜ ſ4ŭŮŸ ŠůŴŤ2. ōŧůųašŮŭz Ţš 46. ǤȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿȋ ȂȎȏș ȌȍȋȇǽȄǽ ȁȐȕȅ. ǫȊǽ ȌȍȋȅȎȒȋȁȅȏ
Ůżť t ŝšţųeŭŮƁz, Ť3ŧŤ2 ŮŵšŮŷ2, Ť3ŧŤ2 t ūHŨŷŭŧŶ ŨũżũƁz. ȋȏ ǾȂȎȔȂȎȏȅȜ, ȅȈȅ ȋȏ ȐǾȘȏȇǽ, ȅȈȅ ȋȏ ȌȋȁȋȄȍȅȏȂȈșȊȘȒ Ȍȋ-
ȉȘȎȈȋǿ.
Ũ7ţ. ĺŨA ţŜŞŤ1ŠŧŤŞŜ ƅŭŧŹūŧsšŮŶ şDŸ, ţŜũE ŭŦŪŬŝŤ1ŮŶ 47. ǠȋȎȌȋȁș ȋȎȈȂȌȈȜȂȏ ȄǽǿȅȎȏȈȅǿȘȆ Ȑȉ, ȌȋȏȋȉȐ Ȕȏȋ ȋȊ
ũšūŬaŞšŠũŹ ƅ ŝlşŤ1űŶ ŝŧŤ1Ţũzşw. ȊȂȎȌȍǽǿȂȁȈȅǿȋ ȎȇȋȍǾȅȏ ȋ ǾȈǽȀǽȒ ǾȈȅȃȊȂȀȋ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ũ7Ť. ņŧšŞšŮŧŤ1ŞŜ ŠůŴA ŮŬš0ŭŮšũŶ Ť4ŨŜŮŸ ƄţhŦŶ: ŭŜ- 48. 3ȈȋȍȂȔȅǿǽȜ ȁȐȕǽ ȅȉȂȂȏ ȏȍȂȄȐǾȔǽȏȘȆ ȜȄȘȇ; ȅǾȋ
ŨŪş0 ŝŪ ŭšŝE, ŭŧhŴŜŵŜşŪ, nŞŪşŠa Ţš Ť3 ƅŦŧšŞšŮašŨŜşŪ ǿȍȂȁȅȏ ȎǽȉȋȆ ȎȂǾȂ ȅ ȎȈȐȕǽțȖȂȉȐ, ǽ ȅȊȋȀȁǽ ȅ ȏȋȉȐ, ȇȋȀȋ
ŞŬšŠŤ1ŮŶ. ȄȈȋȎȈȋǿȅȏ.
Ũ7f. ʼnšƀŧŪū0ŨũŤŞŶ ſ4ŭŮŸ, ŨŪŧsťŭz ƅ ƅūšųŜŧŤ1ŞŴšŨŶ. 49. ǪȂȄȈȋȌǽȉȜȏȂȊ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȉȋȈȅȏȎȜ ȋ ȋȌȂȔǽȈȅǿȕȂȉ ȂȀȋ,
ń# Ť3ţŝŜŞŧsšŮŭz t ƀŧŪūŪŨũżũƁz, ũš ŵŜŠsť ŠŜŬHŞŶ. ȅ ȊȂȃǽȈȂțȖȅȆ ȁǽȍȋǿ ȅȄǾǽǿȈȜȂȏȎȜ ȋȏ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿǽ.
ũ7. ōŨeŬŮŸ ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ, ũeũŜŞŤŭŮŸ ũŜ ŝŧŤ1ŢũzşŪ. ōƁe ŝŪ 50. ǪȂȊǽǿȅȎȏș ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ ȂȎȏș ȎȉȂȍȏș ȁȐȕȅ. ǡȐȕǽ
Ť4ŨŜŮŸ Ť3 ŠżšŮŶ ŠůŴA ŦŧšŞšŮũŤŦ0ŞŜ. ȄȈȋȍȂȔȅǿȋȀȋ ȊȋȎȅȏ ȂȂ ǿ ȎȂǾȂ ȅ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ǿ ȁȍȐȀȅȒ.
ũ7Ŝ. ĺũhũƁš ſ4ŭŮŸ, ūŬšũšŨŪşaũƁš ŠůŴŤ2. ŋŬšũšŨŪşašŮŶ 51. ǰȊȘȊȅȂ ȂȎȏș ȊȂǾȍȂȃȂȊȅȂ ȁȐȕȅ, ȊȂǾȍȂȃȂȏ ȃȂ ȁȐȕǽ
Ţš ŠůŴA, ŭŧŜŭŮŪŧź1ŝƁšŨŶ ũšŠyşůźŵŤ. ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅǿǽȜ.
ũ7Ş. Ĵ}ŭŜ ŧźŝsť, ƅŝůųŜŞašŮŭz ŞŪ ŮŬůŠżűŶ. ŎšŬūżũƁš 52. ǨțǾȜȖȅȆ ǥȅȎȐȎǽ ȐȌȍǽȃȊȜȂȏ ȎȂǾȜ ǿ ȏȍȐȁǽȒ [Ȍȋȁ-
Ţš ŮŬůŠHŞŶ, tşŪũsšŮŶ ƈũhũƁš. ǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ], ǽ ȌȋȎȏȋȜȊȎȏǿȋ ǿ ȏȍȐȁǽȒ ȋȏȀȋȊȜȂȏ ȐȊȘȊȅȂ.
ũ7ş. ĺŦŬŹūŧsšŮŭz ŠůŴA ŮŬůŠaŨŤ ū0ŭŮũŤųšŭŮŞŜ, Ť3 53. ǡȐȕǽ ȐȇȍȂȌȈȜȂȏȎȜ ȏȍȐȁǽȉȅ ȌȋȁǿȅȃȊȅȔȂȎȏǿǽ, ȅ, ǿȎȂ
ŞũšşŠA Şŭ‰ ŨżŬŪź ŮŞŪŬŤ1ŮŤ, tşŪũsšŮŶ ƈũhũƁš. ȁȂȈǽȜ ǿ ȉȂȍȐ, ȋȏȀȋȊȜȂȏ ȐȊȘȊȅȂ.
ũ7Š. ķŝŧŜŠazť ųŬeŞŪŨŶ, ƈŞzŠŪŞašŮŶ ū0űŪŮŸ, Ť3 ūŪ- 54. ǟȈǽȁȘȔȂȎȏǿȐțȖȅȆ Ȋǽȁ ȔȍȂǿȋȉ ȅȎȎȐȕǽȂȏ ȌȋȒȋȏș, ȅ
ŨŷŭŧHŨŶ ŝŧůŠA ũš ŬŜŝ0ŮŜšŮŶ ƇŨŶ ſ3şw2. Ȑȉ ȂȀȋ ȊȂ ȌȋȍǽǾȋȖǽȂȏȎȜ ǾȈȐȁȊȘȉȅ ȌȋȉȘȎȈǽȉȅ.
ũ7ſ. ĹŨŶ ŞŪţŠeŬŢũŤŦŜ, űŬaŨŶ ŭ™aşw Š¦Ŝ ſ4ŭŮŸ. œŬšŞŪ- 55. ǰȉ ǿȋȄȁȂȍȃȊȋȀȋ ȂȎȏș Ȓȍǽȉ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, ǽ Ȑȉ ȔȍȂ-
wŝ8sŭŮŧŤŞŜşw Ţš, ŢŤŧŤ1ŵš ŞŬaũwŞŶ. ǿȋȐȀȋȁȊȅȇǽ — ȃȅȈȅȖȂ ǿȍǽȊȋǿ.
ũ7ƀ. ʼnŜŭŷŵeũƁš ŬŜţŧŤ1ųƁz ŝŬaŴšũŶ, ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ū0űŪŮŸ. 56. ǮȘȏȋȎȏș ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȃȂȈǽȊȅȂ ȍǽȄȈȅȔȊȘȒ ȎȊȂȁȂȆ; ǽ
ōŦyŠŪŭŮŸ Ţš, ƈŭŧŜŢŠašŮŶ Ť3 ŭaŨŷť Ů0ť ūŬ0ŭŮŷť űŧżŝŶ. ȎȇȐȁȋȎȏș ȐȎȈǽȃȁǽȂȏ ȅ ȎǽȉȘȆ ȌȍȋȎȏȋȆ ȒȈȂǾ.
ũ7ţ. ń#ţŝŜŞŧsšŮŭz t ţaŞŤŭŮŤ ŭŬaŠůzťŭz ţŜŞŤ1ŠŤŨŪŨů 57. ǥȄǾǽǿȈȜȂȏȎȜ ȅ ȅȄǾǽǿȈȜȂȏ ȋȏ ȄǽǿȅȎȏȅ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȏǽȆȊȋ
w4ŮŜť. ń# Ť3ţŝŜŞŧsšŮŭz t ţaŞŤŭŮŤ, ţŜŞŤ1ŠŤŨŜşŪ ŭŪŦŬŷ- ȋȏ ȄǽǿȅȁȐțȖȂȀȋ ȎȋȍǽȁȐȂȏȎȜ ǾȈȅȃȊȂȉȐ, ȇȋȏȋȍȋȉȐ ȎȂȆ Ȅǽ-
Şazť. ǿȅȁȐȂȏ.
ũ7Ť. T ũšŬŜŠŤ1Şw ŢŤŞyŵŜşw, ƈŠŜŧsť ŭšŝE, žŵš Ť3 Ť4Ũz 58. ǰȁǽȈȜȆ ȎȂǾȜ ȋȏ ȃȅǿȐȖȂȀȋ ȊȂȍǽȁȅǿȋ, ȒȋȏȜ ǾȘ ȋȊ ȅ
ŞšŧŤ1ŦŪ t Ũũ0şŤűŶ ŭŮzŢA. ȌȍȅȋǾȍȂȈ ȋȏ ȉȊȋȀȅȒ ǿȂȈȅȇȋȂ ȅȉȜ.
ũ7f. ňyŢŜ ŮŬůŠŪŧźŝŤ1ŞŜ ŭŮzŢŤ2 ŠŬyşŜ, Ť3 ƅŝŬŹŮašŴŤ 59. ǬȍȅȋǾȍȂȏȅ ȁȍȐȀǽ ȉȐȃǽ ȏȍȐȁȋȈțǾȅǿȋȀȋ, ȅ ȊǽȆȁȂȕș
ūŪŦŬ0ŞŶ ƉųƁź ŮŞŪſ1ź. Ȍȋȇȍȋǿ ȋȔǽȉ (ȌȋȀȍȂȕȂȊȅȜȉ) ȏǿȋȅȉ.
…. ľŧŜŠhŦŜŨŶ ŨũHşŤŨŶ ũšŬŜŠŤ1Şŷť ūŬŪŠaŧŭz ſ4ŭŮŸ, Ť3 60. ǪȂȍǽȁȅǿȘȆ ȌȍȋȁǽȈ ȎȂǾȜ ȉȊȋȀȅȉ ȀȋȎȌȋȁǽȉ, ȅ ȇǽȇ
ƆŦŪŢš Ş0ŠzŮŶ ſ3şŪ2, ŮaŦw Ť3 ūŬšŝŷŞašŮŶ. ȋȊȅ ǿȂȁȐȏ ȂȀȋ, ȏǽȇ ȋȊ ȌȋȎȏȐȌǽȂȏ.
…Ŝ. ĽŧŜşŪūŬƁsŮŭŮŞůšŮŶ ŮšŝĮ ƆŦw ŠŬyşŶ ŞŪ ŞŬeŨz 61. ǪȂȍǽȁȅǿȘȆ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȉȅȍǽ ǾȈǽȀȋȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊ ȇ ȏȂǾȂ,
ŨŤ1ŬŜ: Ƌ ŞŪ ŞŬeŨz Ť3ŭŦůŴeũƁz, ƆŦw ŞŬaşŶ ŬaŮůšŮŶ. ȇǽȇ ȁȍȐȀ, ǽ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ȅȎȇȐȕȂȊȅȜ ȍǽȏȐȂȏ Ȋǽ ȏȂǾȜ, ȇǽȇ ǿȍǽȀ.
…Ş. ŀyŴů ūŪŧŜşašŮŶ ţŜ ŮS ūŬeŢŠš ūŪŠŞŤŢeũƁz ŭŮŬŜ- 62. ǬȍȂȃȁȂ ȊȂȃȂȈȅ ǿȋȎȎȏǽțȏ ȎȏȍǽȎȏȅ, ȋȊ ȌȋȈǽȀǽȂȏ Ȅǽ
ŭŮeť, Ť3 ſ3şŠA ūŪŠŞŤ1şũůŮŭz, ŠyŴů ŮŞŪź2 ŞţeŨŧšŮŶ. ȏȂǾȜ ȁȐȕȐ Ȏǿȋț, ǽ ȇȋȀȁǽ ȋȊȅ ǿȋȎȎȏǽȈȅ, ȅȎȏȋȍȀǽȂȏ ȁȐȕȐ
ȏǿȋț.
…ş. ŃšŨŧS ƅŧzŠšũżŞŴŜz, ŮeŬũƁz Ť3ŭū0ŧũšũŜ ſ4ŭŮŸ. Ɗ 63. ǤǽȌȐȎȏȂǿȕǽȜ ȄȂȉȈȜ ǾȘǿǽȂȏ ȌȋȈȊǽ ȏȂȍȊȅȆ, ǽ ȁȐȕǽ
ŠůŴA ũšŬŜŠŤ1ŞŜz, ŭŮŬŜŭŮeť ũšųŤ1ŭŮŷűŶ. ȊȂȍǽȁȅǿǽȜ — ȊȂȔȅȎȏȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

…Š. ĹŨŶ ŬŜţyŨšũŶ ƅŝůţŠŜŞašŮŶ ŠyŴů ŭŞŪź2, Ť3 ƈŨš- 64. ǰȉ ǾȈǽȀȋȉȘȎȈȜȖȅȆ ȋǾȐȄȁȘǿǽȂȏ ȁȐȕȐ Ȏǿȋț, ȐȎȉȅ-
ŬŵŞŧsšŮŶ ŮżŧŪ, Ť3 ūŪŬŜŝŪŵašŮŶ ŭŮŬ†ŭŮŤ. ȍȜȂȏ ȏȂȈȋ ȅ ȌȋȍǽǾȋȖǽȂȏ ȎȏȍǽȎȏȅ.
…ſ. ŃũaŨšũƁš {ţũaŨſũƁz} ŞũyŮŬšũũŷűŶ ƆŞŭŮŞſ1ũũŜz 65. ǼǿȊȘȂ ȁǿȅȃȂȊȅȜ ȎȐȏș ȌȍȅȄȊǽȇȅ ǿȊȐȏȍȂȊȊȅȒ, Ȍȋ-
ŠŞŤŢſ1ũƁz, Ť3 ũšŞżŠŪŨŷűŶ ŠŬšŞeŭŶ ūŬŪŤţũŪŭŤ1ŨƁŤ ūŧ0ŠŪŞš. ȁȋǾȊȋ ȇǽȇ ȊȂȅȄǿȂȎȏȊȘȂ ȁȂȍȂǿșȜ ȐȄȊǽțȏ Ȍȋ ȌȍȅȊȋȎȅȉȘȉ
ȅȉȅ ȌȈȋȁǽȉ.
…ƀ. ŇŤŲšŨżŬŜ ƅŝŧŤųaźŮŶ ŭŧŪŞšŭA Ť3 ŠŹŧA, Ť3 ŭŪŦŬŪ- 66. ǮȈȋǿǽ ȅ ȁȂȈǽ ȋǾȈȅȔǽțȏ ȈȅȓȂȉȂȍǽ, ȅ ȋǾȊǽȍȐȃȅǿǽțȏ
ŞeũũŜşŪ ŧŢšūŬŪŬ0ŦŜ ũŜ ƆŞũŪŭŮŸ Ť3ţŞ0ŠzŮŶ. ȎȇȍȘȏȊȋȀȋ ȈȃȂȌȍȋȍȋȇǽ.
…ţ. ĹŨŶ ŞŪţũšŬŜŠżũŶ, ũš ũŜŦŜţyšŮŶ ŠůŴŤ2 ŭŞŪšS. ń# 67. ǰȉ, ȋȎȏǽǿȈȂȊȊȘȆ ǿ ȊȂȍǽȁȂȊȅȅ, ȊȂ ǿȍǽȄȐȉȈȜȂȏ ȁȐȕȅ
t ŧźŝŞE Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁz ƈŠŜŧsšŮŶ ź5. ȎǿȋȂȆ ȅ ȐȁǽȈȜȂȏ ȂȂ ȋȏ ȈțǾǿȅ ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȜ.
…Ť. ňhŭŧšť ƀŧhűŶ ŞŤũ0ŞũŪ ſ4ŭŮŸ, ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ŧů- 68. ǬȍȅȔȅȊǽ ȒȐȁȘȒ ȉȘȎȈȂȆ ȂȎȏș ȄȈȋȆ ȊǽǿȘȇ, ȌȍȋȅȎȒȋ-
ŦaŞŪ, t şŪŬŠhũŤ Ť3 ŦŤųeũƁz ŭŪŭŮŜŞŧsšŨŪ. ȁȜȖȅȆ ȋȏ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ, ȀȋȍȁȋȎȏȅ ȅ ȊǽȁȉȂȊȊȋȎȏȅ.
…f. ōŞ0ťŭŮŞſũũŜ ŭyŮŸ ūŬšŠŬšųeũũŷűŶ ŧŤŲšŨżŬƁš Ť3 69. ǟȘȕȂȍȂȔȂȊȊȘȉ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘ: ȈȅȓȂȉȂȍȅȂ, ȈȂȎȏș,
ŧeŭŮŸ, ŦŪŞaŬŭŮŞŪ Ţš, Ť3 ūŪŠŭŨŹsũƁš, Ť3 ŞŭsŦŜ ƀŧaz ŞeŵŸ. ȇȋǿǽȍȎȏǿȋ, ȊǽȎȉȂȕȇȅ ȅ ȌȍȂȊȂȀȋȁȊǽȜ Ȉȋȃș.
o7. ŌŜŝ0ŮŜźŮŶ ūŬšŠşŧŜşHŧŜũũŷŨŶ, ţaŞŤŭŮŸ Ť3 ūŬS, 70. ǟȘȕȂȎȇǽȄǽȊȊȘȉ ȎȈȐȃǽȏ: ȄǽǿȅȎȏș ȅ ȍǽȎȌȍȜ, ȍǽȄȁȍǽ-
ƆŬŪŭŮŸ Ť3 şũżŞŶ, ūšųaŧŸ Ť3 ƀŧŪūŪŨũżũƁš. ȃȅȏȂȈșȊȋȎȏș ȅ ȀȊȂǿ, ȌȂȔǽȈș ȅ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿȋ.
o7Ŝ. ōeť ūyŮŸ ſ4ŭŮŸ ŞŶ ũšŬŜŠżũƁŤ ŢŤŞyŵŤűŶ, Ť3 ŭƁE 71. ǯǽȇȋǿ ȌȐȏș ȃȅǿȐȖȅȒ ǿ ȊȂȍǽȁȂȊȅȅ ȅ ȏǽȇȋǿȋ Ȏȋȇȍȋ-
ŭŪŦŬ0ŞŤŵš ŞŪ ŨũĮ ŭŪŦŬŪŞeũũŷűŶ. ǿȅȖȂ, ȒȍǽȊȜȖȂȂȎȜ ǿȋ ȉȊȂ.
o7Ş. ōūŜŭaźŮŶ ŠyŴů ƀŧŪŭŮŬŜŠaũƁš Ť3 ŭŨŤŬeũƁš. ń# t 72. ǤȈȋȎȏȍǽȁǽȊȅȂ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂ ȎȌǽȎǽțȏ ȁȐȕȐ ȅ ȅȄǾǽǿ-
ūŬšŠŬšųeũũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝŜŞŧsźŮŶ ź5. ȈȜțȏ ȂȂ ȋȏ ǿȘȕȂȐȌȋȉȜȊȐȏȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
o7ş. ōŞ0ťŭŮŞšũũŜ ŞeŵŸ ſ4ŭŮŸ ŨhŭŧŤ ŬŜţyŨũŷ, ŭŧ0ŞŪ 73. ǭǽȄȐȉȊȋȆ ȉȘȎȈȅ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȌȋȈȂȄȊȋȂ ȎȈȋǿȋ ȅ
ūŪŧeţũŪ, Ť3 ŠůŴŤ2 ŝŧaşŤ, ŠŹsũƁš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧũŪ. ȁȋǾȍȋȆ ȁȐȕȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈșȊȋȂ ȁȂȜȊȅȂ.
o7Š. ĹŨŶ ūŬŪŭŞŹŵeũŶ, ŭŧŪŞšŭA ūŬŪŤţũ0ŭŤŮŶ ūŬšŨyŠ- 74. ǬȍȋȎǿȜȖȂȊȊȘȆ Ȑȉ ȌȍȋȅȄȊȋȎȅȏ ȎȈȋǿǽ ȌȍȂȉȐȁȍȘȂ, ȅ
ŬŪŭŮŤ. ń# ŠůŴA ųŤŭŮA, ū0Ũŷŭŧŷ ŞŪţŠżŧŪŞŜšŮŶ ŝ9eŭŮ- ȁȐȕǽ ȔȅȎȏǽȜ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȂ ȌȋȉȘȎȈȘ.
Şſũũŷ.
o7ſ. ŋ0ŨŷŭŧŤ ŮŵŜŧŤ1ŞŜ, ūŬšŨyŠŬŪŭŮŤ ūŪůųaźŮŭz, Ť3 75. ǬȋȉȘȎȈȘ ȏȖǽȏȂȈșȊȋȀȋ (ȍȂǿȊȋȎȏȊȋȀȋ) ȌȋȐȔǽțȏȎȜ
ŭŧŪŞšŭA ſ3şw2, ūŬŪŭŞŹŵaźŮŶ ŭŧhŴŜŵŤűŶ. ȌȍȂȉȐȁȍȋȎȏȅ ȅ ȎȈȋǿǽ ȂȀȋ ȌȍȋȎǿȂȖǽțȏ ȎȈȐȕǽțȖȅȒ.
o7ƀ. ŋŪŠŧšŢaŵŷŨŶ ŞŶ ŠůŴŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšŨŶ, ŝŧ†şŤ 76. ǧȋȀȁǽ ǿ ȁȐȕȂ, ȇǽȇ ȀȍȐȊȏ, ȈȂȃǽȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȏȋȀȁǽ
ŞŪţŠżŧŪŞŜšŮŶ ū0Ũŷŭŧŷ. IJŧ0ŝŜŨŶ Ţš ūŪŠŧšŢaŵŷŨŶ, ȋȊǽ ȌȍȋȅȄȍǽȖǽȂȏ ǾȈǽȀȅȂ ȌȋȉȘȎȈȘ, ǽ ȇȋȀȁǽ Ȍȋȍȋȇȅ, ȏȋȀȁǽ
ƀŧŷ6 ŬŜŢŠašŮŶ Ũŷ6ŭŧŤ. ȋȊǽ ȍȋȃȁǽȂȏ ȒȐȁȘȂ ȉȘȎȈȅ.
o7ţ. ŇůŦaŞŷŨŶ Ũhŭŧšť ŠżŧŜŮšŧŤŵš ſ4ŭŮŸ, ŠůŴA ŞŭŮ- 77. ǡȐȕǽ ȎȏȍǽȎȏȊȋȀȋ ȂȎȏș ǿȉȂȎȏȅȈȅȖȂ ȄȈȘȒ ȉȘȎȈȂȆ ȅ
ŬaŭŮŞšũũŜşw. ń# t ŭŞŪšşw2 ſ3S ŭŪŦŬ0ŞŤŵŜ, ūŬŪŤţũ0ŭŤŮŶ ȅȄ ȎȋȇȍȋǿȅȖǽ ȎǿȋȂȀȋ ǿȘȊȋȎȅȏ ȄȈȋȂ.
ŧůŦ†ŞŜz.
o7Ť. Ľlş0š ŭŪŦŬ0ŞŤŵš, ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ſ4ŭŮŸ ŠŪŝŬŪŠżŮš- 78. ǡȋǾȍȋȂ ȎȋȇȍȋǿȅȖȂ ȂȎȏș ȊǽǿȘȇ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, ȅ ȁȋǾ-
ŧšť. ń# ŝlşjť ƇŨŶ, t ŭšşw2 ūŬŪŤţũ0ŭŤŮŶ ŝlş†z. ȍȘȆ Ȑȉ ǿȘȊȋȎȅȏ ȅȄ ȋȊȋȀȋ ȁȋǾȍȋȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

o7f. T ŝ9eŭŮŞšũũŷ ŧźŝŞE ŠżťŭŮŞůšŨŸ ƇŨŶ, ŝŧ†şŤ 79. ǰȉ, ǿ ȇȋȏȋȍȋȉ ȁȂȆȎȏǿȐȂȏ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊǽȜ ȈțǾȋǿș,
Ũŷ6ŭŧŤ ƅ ŝţ7Ź ŞŪţŠżŧŪŞŜšŮŶ. T ŭŜŨŪŧź1ŝƁz Ţš {t ƀŧhz ȍȋȃȁǽȂȏ ǾȈǽȀȅȂ ȉȘȎȈȅ ȋ ǞȋȀȂ, ǽ ȁǿȅȃȅȉȘȆ ȎǽȉȋȈțǾȅȂȉ
Ţš}, ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŹ. ȊǽȌȍȋȏȅǿ.
ū7. ĹŨŶ t ŧźŝŞE ƆŢš ŦŶ ŝŧŤ1ŢũšŨů ūŪŠŞŤ1ŢŤŨŸ, ŠHŝ- 80. ǰȉ, ȁǿȅȃȅȉȘȆ ȈțǾȋǿȅț ȇ ǾȈȅȃȊȂȉȐ, ǿȎȂȀȁǽ Ȍȋ-
ŬŜ ƅ ũeŨŶ ũšūŬšŭŮaũũw ūŪŨŷŴŧsšŮŶ. ń# ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, t ȉȘȕȈȜȂȏ ȋ ȊȂȉ ȁȋǾȍȋȂ, ȅ ȊǽȌȍȋȏȅǿ: ȁǿȅȃȅȉȘȆ Ȍȍȋȏȅǿȋ-
ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŜşw, ŧůŦ†ŞŜz ŭŦŜţyšŮŶ. ȌȋȈȋȃȊȘȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ, ȌȍȂȁȌȋȈǽȀǽȂȏ ȋ ȊȂȉ ȒȐȁȋȂ.
ū7Ŝ. ĽlşŤ1űŶ Ũhŭŧšť, ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ ŞŤũHŞũŷ ŝŷŞaźŮŶ: 81. ǬȍȅȔȅȊȋț ȁȋǾȍȘȒ ȉȘȎȈȂȆ ǾȘǿǽțȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ,
ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť Ţš, ţaūwŞŹŠŤ: ŠżŧŜũƁz Ţš ŭŤ1űŶ, ūŬŪŤţŞŪ- ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȃȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ǽ ȅȎȌȋȈȊȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȂȆ —
ŧeũƁš. ȎǿȋǾȋȁȊȋȂ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂ.
ū7Ş. ŀŪŝŬŪŠżŮſŧŤ Ť3 ƀŧHŝŷ ūŬŤŭyŮŭŮŞůźŵš Ť3 tŭyŮ- 82. ǬȍȅȎȐȏȎȏǿȅȂ ȅ ȋȏȎȐȏȎȏǿȅȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ ȅ Ȍȋȍȋȇȋǿ
ŭŮŞůźŵš, ŝŧaşw, Ť3ŧŤ2 ƀŧĮ, ŠyŴů ţŜŞŹŵŜŞaźŮŶ (ŬŜŭūŪ- ȌȍȋȅȄǿȋȁȜȏ ǿ ȁȐȕȂ ȁȋǾȍȋȂ ȅȈȅ ȒȐȁȋȂ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂ, Ȍȋ-
ŧŜşaźŮŶ), ūŪŠŞŤ1Ţůŵš ŞŶ Ũŷ6ŭŧŤ ūŬŤŧŤ6ųũŷ. ǾȐȃȁǽȜ ȂȂ ȇ ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȂȊȊȘȉ ȉȘȎȈȜȉ.
ū7ş. ŇůŦaŞŷűŶ Ũhŭŧšť, ŞŤũHŞũŷ ŭyŮŸ ƀŧHŝŷ: ƀŧ0ŝŶ 83. ǬȍȅȔȅȊȋț ȒȐȁȘȒ ȉȘȎȈȂȆ ǾȘǿǽțȏ Ȍȋȍȋȇȅ, ȌȍȅȔȅ-
Ţš, ūŬšŭŧůŴaũƁš: ūŬšŭŧůŴaũƁz Ţš, ūŬeŧšŭŮŸ ųyŞŭŮŞŜ: ȊȋȆ Ȍȋȍȋȇȋǿ ȌȍȂȎȈȐȕǽȊȅȂ, ȌȍȂȎȈȐȕǽȊȅȜ — ȋǾȋȈșȖȂȊȅȂ
ūŬeŧšŭŮŤ Ţš ŭšS, ũšŬŜŠżũƁš ƈŨA ƅ ƈŮŞšŬŢŠeũƁŤ ſ3şw2. ȔȐǿȎȏǿ, ǽ ȋǾȋȈșȖȂȊȅȜ — ȊȂȍǽȁȂȊȅȂ Ȑȉǽ ȋǾ ȋȒȍǽȊȂȊȅȅ
ȔȐǿȎȏǿ.
ū7Š. ľŶ ūŬšŠ8ůŭūŹŞaźŵŤűŶ Ƈŝw, ũšūŬšŧHŢũŜ ŝŷŞa- 84. ǰ ȌȍȂȐȎȌȂǿǽțȖȅȒ ȍǽȎȌȋȈȋȃȂȊȅȂ ȉȋȃȂȏ ȌȂȍȂȒȋ-
źŮŶ ţŜŞŹŵ†ũƁz (ƈŭŮŬŪſ1ũƁz ŠůŴſ1ŞũŜz. ŞŶ ūšųŜŮ.: ũŜ- ȁȅȏș ȋȏ ȋȁȊȋȀȋ ȅȄ ȌȍȋȏȅǿȋȌȋȈȋȃȊȘȒ ȇ ȁȍȐȀȋȉȐ. ǝ Ȑ Ȏȋ-
ŞŷŦũŪŞſ1ũƁz ũšůŠŪŝŪŠŞŤ6ŢũŜ) ŭŪūŬŪŮŤ1ŞũŷűŶ. ľŶ ŭŪŞšŬ- ǿȂȍȕȂȊȊȘȒ ȊǽǿȘȇȅ ȊȂȌȋȁǿȅȃȊȘ ǿ ȋȏȊȋȕȂȊȅȅ ȇ ȏȋȉȐ ȅ ȇ
ŴeũũŷűŶ Ţš, ūŪ nŝŪź2 ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ũšůŠŪŝŪŠŞŤ1ŢũŪ. ȁȍȐȀȋȉȐ.
ū7ſ. ņŬżūŪŭŮŸ ŠůŴŤ2 ſ4ŭŮŸ, ũŜŞŷŦũŪŞeũƁš ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ 85. ǧȍȂȌȋȎȏș ȁȐȕȅ ȂȎȏș ȊȂȌȋȇȋȈȂǾȅȉȘȆ ȊǽǿȘȇ ȁȋǾȍȋ-
ũšůŠŪŝŪŠŞŤ1ŢũŪ, ŞŶ ũeŢš ŠŪŭŮŤ1şũůŞŷť, ƆŦw ũšūŪŝŪŬŤ1ŨŸ ȁȂȏȂȈȅ, ȁȋȎȏȅȀȊȐǿȕȅȆ ȇȋȏȋȍȋȀȋ, ȇǽȇ ȊȂȌȋǾȂȁȅȉȘȆ, Ȁȋǿȋ-
şlŜŴš: ŦŮ0 ũŷ ŬŜţŧůųŤ1ŮŶ t ŧźŝŞE űrŮ0Şŷ (ŝ9Ɓz); ń# ȍȅȈ: ȇȏȋ ȊǽȎ ȋȏȈȐȔȅȏ ȋȏ ȈțǾǿȅ DzȍȅȎȏȋǿȋȆ, ȅ ȌȍȋȔǽȜ
ūŬHųŜz (ŬŤŨ. }. ŧš7). (ǭȅȉ. 8, 35).
ū7ƀ. ŋŬšŠŞŜŬsšŮŶ Ƈŝw Şŭ‰ ŭŮŬ†ŭŮŤ ŭŜŨŪŧź1ŝƁš, ūŪ- 86. ǟȎȂȉ ȎȏȍǽȎȏȜȉ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȎǽȉȋȈțǾȅȂ, ǽ Ȅǽ ǿȎȂ-
ŭŧżŠůšŮŶ Ţš ŞŭżűŶ ūŪŭŧżŠũzz, şŪŬŠhũz. ȉȅ ȌȋȎȈȂȁȐȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȀȋȍȁȋȎȏș.
ū7ţ. ŎŬŤ2 Ŭ0ŠũŹťŴƁŤ ū0űŪŮŤ ū0ŨŷŭŧŤ, t ŭŮŬaŭŮŤ ŭŜŨŪ- 87. ǯȍȅ ȀȈǽǿȊȘȂ ȌȋȉȘȎȈǽ ȌȋȒȋȏȅ ȍȋȃȁǽțȏȎȜ ȋȏ Ȏȏȍǽ-
ŧź1ŝƁz ŬŪŢŠeũƁš Ť4ŨůŮŶ. Ȏȏȅ ȎǽȉȋȈțǾȅȜ.
ū7Ť. ŌŜţůŨŹŞašŴŤ ŞŭsŦw, ųŬšŞŪwŝ8zŠeũƁš Ţš, Ť3 Ůŵš- 88. ǭǽȄȐȉȂȆ ȄȁȂȎș ȌȋȉȘȎȈȘ ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȜ, ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ ȅ
ŭŧaŞƁz, Ť3 ŭŬšŝŬŪŧź1ŝƁz ū0Ũŷŭŧŷ. ń%ŨŢš ūŪŭŧżŠůźŮŶ ŞŭŤ2 ȎȍȂǾȍȋȈțǾȅȜ, Ȅǽ ȇȋȏȋȍȘȉȅ ȎȈȂȁȐțȏ ǿȎȂ ȌȍȋȔȅȂ ȎȏȍǽȎȏȊȘȂ
ŞŭŮŬaŭŮŞšũũƁŤ ū0ŨŷŭŧŤ, ũŪ ũš ŞŭŤ2 Ɖŝŵš (Ŧyūũw). ȌȋȉȘȎȈȘ, Ȋȋ ȊȂ ǿȎȂ ǿȉȂȎȏȂ.
ū7f. ŋ0Ũŷŭŧů ųŬšŞŪwŝ8zŠeũƁz, ūŪŭŧżŠůšŮŶ ŝŧyŠũŷť: 89. Ǥǽ ȌȋȉȘȎȈȋȉ ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȜ ȎȈȂȁȐȂȏ ǾȈȐȁȊȘȆ Ȍȋ-
ŮŵšŭŧaŞũŪŨů Ţš, şŪŬŠhũũŷť: ūŬ0ųƁŤ Ţš, Ɖŝŵš (Ŧyūũw) ȉȘȎȈ, Ȅǽ ȌȋȉȘȎȈȋȉ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ — ȌȋȉȘȎȈ ȀȋȍȁȋȎȏȅ, Ȍȍȋ-
ŮŬƁeŨŶ ŭŤ6ŨŶ. ȔȅȂ ȃȂ Ȅǽ ǿȎȂȉȅ ȏȍȂȉȜ ǿȋȋǾȖȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

§. ŋŪŭŧżŠůźŮŶ Ɖŝŵš ŮŬƁeŨŶ ŭŤ6ŨŶ, ū0ŨŷŭŧŶ ūšųaŧŤ 90. ǟȋȋǾȖȂ Ȅǽ Ȏȅȉȅ ȏȍȂȉȜ ȎȈȂȁȐțȏ ȌȋȉȘȎȈȘ: ȌȂȔǽȈȅ,
Ţš, Ť3 şũżŞŜ, Ť3 ƀŧŪūŪŨũżũƁz, Ť3 ţaŞŤŭŮŤ, Ť3 ƈũhũƁz, Ť3 ȀȊȂǿǽ ȅ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿǽ, ȄǽǿȅȎȏȅ, ȐȊȘȊȅȜ, ȅ ȌȍȋȔȅȂ.
ūŬ0ųƁŤ.

ňlŤ1ŮŞŜ. ǩȋȈȅȏǿǽ.

§Ŝ. ľLŦŪ ŞŭżűŶ űrŮE, t ŞŭżűŶ ŭŤ1űŶ ũaŭŶ ŭŞŪŝŪŠŤ2, Ť3 t 91. ǟȈǽȁȘȇȋ ǿȎȂȒ DzȍȅȎȏȂ! ȅȄǾǽǿȅ ȊǽȎ ȋȏ ǿȎȂȒ ȎȅȒ: ȅ ȋȏ
ūŪşŤ1ŝšŧũŷűŶ ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3 t ūŪŨŷŭŧHŞŶ ŬŜŢŠašŨŷűŶ t ȌǽȀȐǾȊȘȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȅ ȋȏ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȍȋȃȁǽțȖȅȒȎȜ ȋȏ ȊȅȒ.
ũŤ1űŶ.
§Ş. ŎšŝE ŬaŠŤ ŝhűŪŨŶ, ŠŜ ũŜŭŧŜŠŤ1Ũŭz ŞŶ Ŭať ŞŞšŠeũŤ 92. ǡȈȜ ǯȂǾȜ ȉȘ ǾȘȈȅ ȎȋȏǿȋȍȂȊȘ, ȁǽǾȘ ǯȋǾȋț ȊǽȎȈǽ-
ŝhŞŴš t ŮšŝE ũŜŭŜŢŠeũũŷť. ȃȁǽȏșȎȜ Ȋǽȉ, ǿǿȂȁȂȊȊȘȉ ǿ ȍǽȆ, ǯȋǾȋț ȊǽȎǽȃȁȂȊȊȘȆ.
§ş. ń# ũhũŹŴũšš ŝšţųeŭŮƁš ŦŶ ŭšŝĮ ūŬŤŞŧšŦ0űŪŨŶ, 93. Ǫȋ Ȏǽȉȅ ȊǽǿȈȂȇȈȅ Ȋǽ ȎȂǾȜ ȊǽȎȏȋȜȖȂȂ ȊǽȕȂ ǾȂȎȔȂȎ-
ūaųš ŝlŢeũũŷz ŭŧaŠŪŭŮŤ, ūŪşŤ1ŝšŧũůź ūŬšŠūŪųeŮŴš. ȏȅȂ, ǾȈǽȃȂȊȊȋȉȐ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅț ȌȍȂȁȌȋȔȏȜ ȌǽȀȐǾȊȋȂ.
§Š. Ł#sŢš ŞŪţŨeţŠƁš ŞŶ ŭšŝĮ ŞŪŭūŬƁsűŪŨŶ, ŞŨżŭŮw 94. ǥ ȌȋȈȐȔȅȈȅ Ȅǽ ȎȅȂ ǿȋȄȉȂȄȁȅȂ ǿ ȎǽȉȅȒ ȎȂǾȂ, ȌȍȅȎȊȋ-
ŢŤ1ţũŤ ūŬŤŭũŪŭyŵũŷz ŭŨeŬŮŸ Ť3ţŨŹũŤ1ŞŴš (ŞhŨŹũzŞ- ȎȐȖȊȐț (ǿȂȔȊȐț) ȃȅȄȊș ȌȍȋȉȂȊȜǿ Ȋǽ ȎȉȂȍȏș.
Ŵš).
§ſ. ʼnhũŹ u5ŝŪ ŞLŦŪ ƆŦŪŢš ūŬŤţŬżŧŶ ſ3ŭŤ2, Ť3 ŠŪ ŦŪũŲA 95. ǪȘȊȂ ȐǾȋ, ǟȈǽȁȘȇȋ, ȇǽȇ ȌȍȅȄȍȂȈ ȏȘ Ȋǽ ȊǽȎ, ȌȍȅȄȍȅ
ūŬŤţŬŤ2, ƆŦŪŢš ŞŪųlŞżųŤŧŭz ſ3ŭŤ2, Ť3 ŭūŜŭŤ2 ŞŭżűŶ ũaŭŶ. ȅ ȁȋ ȇȋȊȓǽ, ȅ, ȇǽȇ ȎȋȁȂȈǽǿȕȅȆȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ, ȎȌǽȎȅ ǿȎȂȒ
ȊǽȎ.
§ƀ. ōūŜŭŮŤ1 ŝŪ ūŬŤŴeŧŶ ſ3ŭŤ2 ūŪşŤ1ŝŴŷz ũŷ2. ŀŜ ũš 96. ǯȘ ȌȍȅȕȂȈ ȎȌǽȎȏȅ ȊǽȎ ȌȋȀȅǾȕȅȒ, ȊȂ ȋȏȈȐȔȅ ȊǽȎ ȋȏ
tŧůųŤ1ŴŤ ũaŭŶ t ųaŭŮŤ ŭūŜŭašŨŷűŶ. ȔǽȎȏȅ ȎȌǽȎǽȂȉȘȒ.
§ţ. ľŪŭŦŬšŭŤ2 ŠyŴŷ, Ť3 ŭūŜŭŤ2 ŮŹŧšŭA: ƅųŤ1ŭŮŤ ŞŭżűŶ 97. ǟȋȎȇȍȂȎȅ ȁȐȕȅ ȅ ȎȌǽȎȅ ȏȂȈǽ, ȋȔȅȖǽȜ ǿȎȂȒ ȊǽȎ ȋȏ
ũaŭŶ t ŞŭsŦƁz ŭŦŞeŬũŷ. ǿȎȜȇȋȆ ȎȇǿȂȍȊȘ.
§Ť. ŌŜŭŮ0ŬşũŤ Ƈţŷ ŭŪŠšŬŢaŵŤűŶ ũŷ2 ŭŮŬŜŭŮeť, ŬŜŭ- 98. ǭǽȎȎȏȋȍȀȊȅ ȐȄȘ ȎǿȜȄȘǿǽțȖȅȒ ȊǽȎ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǭǽȄ-
Ů0ŬşũůŞŷť ūŪŧŦŤ2 ũšųŤ1ŭŮŷűŶ ŝŹŭHŞŶ. ȀȊǽǿȕȅȆ ȌȋȈȇȅ ȊȂȔȅȎȏȘȒ ǾȂȎȋǿ!
§f. ń# Ť3ţŝaŞŤ ũaŭŶ t ŨůųŤ1ŮšŧŭŮŞŜ ſ4Ţš t ũŤ1űŶ, ŠŜ 99. ǥȄǾǽǿȅ ȊǽȎ ȋȏ ȅȒ ȉȐȔȅȏȂȈșȎȏǿǽ, ȁǽ ȌȋȎȈȐȃȅȉ ǯȂǾȂ
ŮšŝĮ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ūŪŭŧyŢŤŨŶ ŞżųũŪŨů ŭŞżŮů. ȂȁȅȊȋȉȐ ǿȂȔȊȋȉȐ ǮǿȂȏȐ.
R. ľŪŭŦŬeŭŴš Ť3ţ8 ŨeŬŮŞŷűŶ, Ť3 ŭŪ žşGŧŷ ŧŤŦyźŵš, 100. ǟȋȎȇȍȂȎȊȐǿ ȅȄ ȉȂȍȏǿȘȒ ȅ ȈȅȇȐȜ Ȏ ǝȊȀȂȈǽȉȅ ȋȊȘȉ
ŝlŢeũũŷŨŶ ƉũŷŨŶ Ť3 ŞżųũŷŨŶ Ť3 ũšŬŜţŬůŴašŨŷŨŶ ŧŤ- ǾȈǽȃȂȊȊȘȉ ȅ ǿȂȔȊȘȉ ȈȅȇȋǿǽȊȅȂȉ. ǝȉȅȊș.
ŦŪŞaũƁšŨŶ, ƋŨŤ1ũŸ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ŎŪşHŢŠš ƅ ŮżűŢŠš, ŭ0ŮũŤŲŜ ųšŮŞeŬŮŜz, ǴȂȏǿȂȍȏǽȜ ȎȋȏȊȅȓǽ ȀȈǽǿ.


ſ3sŢš ŦŬŜšşŬŜũeŭƁš ſ4ŭŮŸ ŭƁE: [ȅȒȃȂ ȇȍǽȂȀȍǽȊȂȎȅȂ ȏǽȇȋǿȋ:
Nŝaųš u5ŝŪ Ť3 t ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ ƀŧhűŶ, Ť3 ũš ŭyŵŤűŶ Ǫȋ ȉȋȈȅȎș ȌȍȅȈȂȃȊȋ ǞȋȀȐ ȊǽȕȂȉȐ ȁǽ ȅȄǾǽǿȅȉȎȜ ȋȏ
ŭŞ0ťŭŮŞšũũŹ, ũšūŵyšŨŷűŶ Ţš, ūŪŨŪŧŤ1ŭz ūŬŤŧżŢ- ȄȋȈ ȅ ȊǽȎȏȋȜȖȅȒ ȅ ȊȂ ȊǽȎȏȋȜȖȅȒ, ǽ ȏȋȈșȇȋ ȌȋȔȅ-
ũŹ ŦŪ şDů ŝGů ũaŴšŨů Ť3ţŝaŞŤŮŤŭz ũaŨŶ. ȏǽȂȉȘȒ ȏǽȇȅȉȅ.]

ʵ. ń$Ţš t ŭyŵŜşw ŦŶ ūŧ0ŮŤ ŧźŝŧeũƁz Ť3 ŧŜŭŦaũƁz ƇŨŶ 1. ǧȏȋ ȋȏȏȋȍȀ Ȑȉ ȋȏ ȈțǾǿȅ ȅ ȐȀȋȃȁȂȊȅȜ ȌȈȋȏȅ, ȏȋȏ ȃȅ-
tŧůųŤ1Şŷť, ŭeť ŢŤŞ0ŮũŷŨŶ Š¦ŪŨŶ, ŠŹ‰ũƁz ŮŹŧſ1ŭũŜz ǿȋȏǿȋȍȜȖȅȉ ǡȐȒȋȉ ȐȉȂȍȏǿȅȈ ȌȈȋȏȎȇȅȂ ȁȂȜȊȅȜ.
ƈŨšŬŮŞŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ.
Ş7. ʼnš ũšūŵyť ŬŜţŧůųŤ1ŮŤŭz t ſ4Ţš ŦŶ ūŧ0ŮŤ ƈŭŞŪeũƁz, 2. ǪȂ ȁȐȉǽȆ, ȔȏȋǾȘ ȏȘ ȋȎȏǽǿȅȈ ȌȍȅǿȜȄǽȊȊȋȎȏș ȇ ȌȈȋȏȅ,
ſ3ŵE ŞŪ ŭŞ0ťŭŮŞšũũŷűŶ ūŧ0ŮŤ ƇŨŶ Ť3Ũżz ƈūŬŜŢũsźŵ- ȂȎȈȅ Ȑȉ ȏǿȋȆ ȂȖȂ ȄǽȊȜȏ ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȌȈȋȏȅ.
ŭz.
G. ĸŦŪŢš ūŧ0ŮŤ ŭŞ0ťŭŮŞſũũŷ ŭyŮŸ ųyŞŭŮŞŪ Ť3 ųyŞŭŮ- 3. ǧǽȇ ȌȈȋȏȅ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȘ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ, ȏǽȇ
ŞſũũŜz, ŮaŦw Ť3 ŠůŴŤ2 ŭŞ0ťŭŮŞſũũŜ ŭyŮŸ ƇŨŶ Ť3 ƇŨũŜz. ȅ ȁȐȕȂ Ȑȉ ȅ ȐȉȎȏǿȂȊȊȋȂ.
Š7. ľŪŭŮzşũŤ2 ŠyŴů t ųyŞŭŮŞŜ Ť3 ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ, Ť3 4. ǫȏǿȈȂȇȅ ȁȐȕȐ ȋȏ ȔȐǿȎȏǿ ȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ, ȅ Ȑȉ ȏǿȋȆ
ƅŝŬŹŮašŮŭz ƇŨŶ ŞŶ ŝţ7Ź Ť3 ŞŪ ƇŨũŷűŶ. ǾȐȁȂȏ ȊǽȒȋȁȅȏșȎȜ ǿ ǞȋȀȂ ȅ ǿ ȐȉȎȏǿȂȊȊȋȉ.
ſ7. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ŝŢcŮŞA, ƇŨũŜz ſ3ŭŮſŭŮŞA, ƈŨY 5. ǧ ǞȋȃȂȎȏǿȐ ȌȍȅǾȈȅȃȂȊȘ ȐȉȊȘȂ ȎȐȖȂȎȏǿǽ, ȌȋȎȏȅ-
ſ3ŠŤ1ũŪŨů ūŪŭŮŤ6ŢũŜ (ūŪũ‰ŮũŜ). œyŞŭŮŞŪ Ţš Ť3 ųyŞŭŮŞſũ- ȀǽȂȉȘȂ ȋȁȊȅȉ ȏȋȈșȇȋ Ȑȉȋȉ. ǴȐǿȎȏǿǽ ȃȂ ȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ
ũŜz, ŞŶ ūŪŭŧůŢeũƁš ƈŨA ŭHţŠŜũŜ ŭyŮŸ. ȎȋȄȁǽȊȘ ȁȈȜ ȎȈȐȃȂȊȅȜ ȐȉȐ.
ƀ7. ŀŜ ūŪŭŧůş0ŞůšŮŶ ŮŤ2 ųyŞŭŮŞŪ Ť3 ųyŞŭŮŞſũũŜz, ŦŶ 6. ǡǽ ȎȈȐȃǽȏ ȏȂǾȂ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ ȇ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅț
ŞŤŠżũƁź ŨhŭŧšũũŪŨů, ŭŤ1ŬŹųŸ Š¦0ŞũŪŨů, Ƌ ũš ŭŪŞŪţ8wŝ- ȉȘȎȈȂȊȊȋȉȐ, ȏȋ ȂȎȏș ȁȐȒȋǿȊȋȉȐ, ǽ ȊȂ ȏȘ ȊǽȌȍȋȏȅǿ ȎȈȐȃȅ
ŬaŮũŹ ŦŶ ųyŞŭŮŞů ±Ţš ŦŶ ūŪűŪŮżũƁź ūŧ0ŮŤ. ȔȐǿȎȏǿǽȉ, ȇ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȂȊȅț ȌȋȃȂȈǽȊȅȆ ȌȈȋȏȅ.
ţ7. ĺŨšŬŮŞŤ1ŮŤ ūŪŞšŧżũŪ ŮŤ2 ŝhŭŮŸ ŠŹ‰ũƁz ŮŹŧſ1ŭ- 7. ǯȂǾȂ ȌȋǿȂȈȂȊȋ ȐȉȂȍȏǿȅȏș ȁȂȜȊȅȜ ȌȈȋȏȎȇȅȂ, ȔȏȋǾȘ
ũŜz, ŠŜ ŠyŴů ƈŨšŬŵŞŧeũů ŭŧŜŭŮŨŤ2, ŮŬůŠaŨŤ ŞŪŭŦŬš- ȁȐȕȐ, ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȊȐț ȎȈǽȎȏșȉȅ, ǿȋȎȇȍȂȎȅȏș ȏȍȐȁǽȉȅ.
ŭŤ1ŴŤ.
}. ķŝŧŜŠašŨŸ ŝyŠŤ t ŝGŜ, Ť3 ƅŝŧŜŠať ųyŞŭŮŞŪŨŶ, Ť3 8. ǡǽ ǿȈǽȁȘȔȂȎȏǿȐȂȏ Ȋǽȁ ȏȋǾȋț ǞȋȀ, ǽ ȏȘ ǿȈǽȁȘȔȂȎȏǿȐȆ
ŠŜ ũš ŠaŭŤ ƉŝŧŜŭŮŤ ŧyųŴƁť űyŢŠŴšŨů. Ȋǽȁ ȔȐǿȎȏǿǽȉȅ ȅ, ȇǽȇ ȈȐȔȕȅȆ, ȊȂ ȁǽǿǽȆ ǿȈǽȎȏȅ ȒȐȁȕȂȉȐ.
f7. ŋŬŤŭũŪŭyŵšũŶ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ Ť3 ŝšţŦŪũeųšũŶ Ť3 ŝšţūŬš- 9. ǞȋȀ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȂȊ (ǿȂȔȂȊ), ǾȂȎȇȋȊȂȔȂȊ ȅ ǾȂȎȌȍȂȁȂ-
ŠżŧšũŶ, Ť3 ūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ ŝŧ†şŜ Ť3 ŝšţŦŪũſ1ųũŜ Ť3 ũšŤţşŧŜ- ȈȂȊ, ȅ ȋǾȂȖǽȈ ȌȋǿȅȊȐțȖȅȉȎȜ ǢȉȐ ǾȈǽȀǽ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘȂ,
şHŧŜũũŜ, ūŪŭŧyŴŜźŵŷŨŶ ſ3şw2 ƅŝŹŵaŧŶ ſ4ŭŮŸ. ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȘȂ ȅ ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȘȂ.
‹. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨA, ſ4Ţš ŞŶ ŝţ7Ź ūŬšŝŷŞaŮŤ, Ť3 ƅ 10. ǰȉȐ ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǿ ǞȋȀȂ ȅ ȍǽȄȉȘȕȈȜȏș
ũeŨŶ ŬŜţŨŷŴŧsŮŤ, Ť3 ūŬ0ŨŷŭŧŹ ſ3şw2, Ť3 ŭŮŬaŴũŷűŶ ſ3şw2 ȋ ǪȂȉ, ȋ ȌȍȋȉȘȎȈȂ ǢȀȋ ȅ ȋ ȎȏȍǽȕȊȘȒ ȎȐȁșǾǽȒ ǢȀȋ.
ŭůŠŝaűŶ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ʵi. ń$ŨŜŴŤ ŞŧaŭŮŸ ũŜ nŝŪS ūŬšŦŧŪũeũƁz, ŝyŠŤ ŧyųŴŜ- 11. ǯȘ ȅȉȂȂȕș ǿȈǽȎȏș ȌȍȂȇȈȋȊȜȏșȎȜ Ȋǽ ȏȐ ȅ ȁȍȐȀȐț
şw, Ť3 ūŪŞŤũyšŴŤ űyŢŠŴšš. ȎȏȋȍȋȊȐ. ǬȍȂȁǽȆȎȜ ȈȐȔȕȂȉȐ, ȅ Ȍȋȇȋȍȅȕș ȎȂǾȂ ȒȐȁȕȂȂ.
Ş7i. ŀŪŝŬŪ2 ſ4ŭŮŸ ųyŞŭŮŞŪ Ť3 ŠwŝŬA ųyŞŭŮŞſũũŜz ƆŦw 12. Dzȋȍȋȕȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ȅ Ȓȋȍȋȕȋ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȂ, ȇǽȇ ȏǿȋȍȂ-
ŠŹŧA ŝGŜ ŝlşaşw. Nŝaųš Ţš Şŭštũź1ŠŶ ũš ŭŬŜŞũsźŮŭz ŭŪ ȊȅȜ ǾȈǽȀȋȀȋ ǞȋȀǽ, Ȋȋ Ȋȅȇǽȇ ȊȂȈșȄȜ ȎȍǽǿȊȅȏș ȅȒ Ȏ Ȑȉȋȉ ȅ Ȏ
ƈŨ0ŨŶ Ť3 ŨhŭŧšũũŷŨŤ. ȐȉȎȏǿȂȊȊȘȉ.
ş7i. ōŧŪŞeŭũŪš Ť3 ƇŨũŪš ŭůŵšŭŮŞŪ2 ūŬƁsŮšŧũŪ ŞŭeŨũŪŭ- 13. ǞȋȀ ȎȋȏǿȋȍȅȈ ȎȈȋǿȂȎȊȋȂ ȅ ȐȉȊȋȂ ȎȐȖȂȎȏǿȋ ȎȌȋȎȋǾ-
ŮŤ, Ť3 ūŪţũaũƁz ŭŞŪšşw2 ŞLŦŜ ŭŪŠżŮšŧŭŮŞŪŞŜ, ųyŞŭŮŞŪ Ţš Ť3 ȊȘȉ ȇ ȌȍȅȊȜȏȅț ȁȐȒǽ ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȜ ǢȀȋ; ǽ ȔȐǿȎȏǿȋ ȅ ȔȐǿȎȏ-
ųyŞŭŮŞſũũŜz, ŦŪ ƈūŪŮŬšŝŧeũƁź ſ3şw2 ūŬŪŤţŞšŠE. ǿȂȊȊȋȂ ȎȋȄȁǽȈ ȇ ȐȌȋȏȍȂǾȈȂȊȅț ȋȊȘȉ ȎȐȖȂȎȏǿȋȉ.
Š7i. ĸŦŪŢš ŝšţŨżŭŮũŪ ſ4ŭŮŸ ŬŜŝY ƀŧY, ŞŧŜŠhŦů ŝŧaşŜ 14. ǧǽȇ ȊȂȌȍȅȈȅȔȊȋ ȁȋǾȍȋȀȋ ȀȋȎȌȋȁȅȊǽ ȌȋȁȔȅȊȅȏș
ūŪŦŪŬŤ1ŮŤ, ŮaŦw ŝšţŨżŭŮũŪ ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ ŭŧŪŞeŭšũŶ Ůżŧů ȄȈȋȉȐ ȍǽǾȐ, ȏǽȇ ȊȂȌȍȅȈȅȔȊȋ ȅ ȍǽȄȐȉȊȘȆ Ȑȉ ȌȋȍǽǾȋȏȅȏș
ūŪŬŜŝ0ŮŤŮŤ Ůŧżũũů. ȏȈȂȊȊȋȉȐ ȏȂȈȐ.
ſ7i. ĹŨŶ ũš ũŜŭŮŪsŮšŧŭŮŞůz ųyŞŭŮŞů, ŮżŨŶ ŞūaŠŜ- 15. ǰȉ, ȊȂ ȐȌȍǽǿȈȜȜ ȔȐǿȎȏǿǽȉȅ, ǿȌǽȁȂȏ ȔȍȂȄ ȊȅȒ ǿ ȄȈȋ,
šŮŶ ŞŪ ƀŧ†. T ŭŧaŭŮŤ ŝŪ ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ ūŬšŧŭŮŤ1Şŭz, ŬŜŢ- ȅǾȋ ȋȊȅ, ǾȐȁȐȔȅ ȋǾȋȈșȖȂȊȘ ȎȈǽȁȋȎȏȅț ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ,
ŠašŮŶ ŭšŝĮ ƀŧ0ŝů. ȍȋȃȁǽțȏ ȂȉȐ Ȍȋȍȋȇ.
ƀ7i. ķŝŧŜŠaz ųyŞŭŮŞŪŨŶ, ƈŮŞšŬŢŠať Ť3 ūaŨzŮŸ. 16. ǫǾȈǽȁǽȜ ȔȐǿȎȏǿǽȉȅ, ȋȒȍǽȊȜȆ ȅ ȌǽȉȜȏș, ȅǾȋ ǿȌȂȔǽȏ-
ŋŬšŠūŬƁ‰ŮƁz ŝŪ ±Ţš ųŬšţ8 ųyŞŭŮŞŪ, ŞŪţŝůŢŠaźŮŶ ŭŮŬ†ŭ- ȈȂȊȅȜ, ȌȋȈȐȔȂȊȊȘȂ Ȃț ȔȍȂȄ ȔȐǿȎȏǿǽ, [ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȌǽȉȜ-
ŮŤ. ȏȅ] ǿȋȄǾȐȃȁǽțȏ ȎȏȍǽȎȏȅ.
ţ7i. ĺŨšŬŵŞŧsť ŮżŧŪ, Ť3 ŨŪŧŤ1ŭz ųaŭŮw, Ť3 t ūŪŨŷŭ- 17. ǰȎȉȅȍȜȆ ȏȂȈȋ ȅ ȉȋȈȅȎș ȔǽȎȏȋ, ȅ Ȏȇȋȍȋ ȅȄǾǽǿȅȕșȎȜ
ŧHŞŶ Ť5Ţš t ūŬšŠūŬƁsŮƁť ŭŦŪŬżťŴš Ť3ţŝŜŞŧsšŴŤŭz. ȋȏ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȌȍȋȅȎȒȋȁȜȖȅȒ ȋȏ ȌȍȂȃȊȅȒ ǿȌȂȔǽȏȈȂȊȅȆ.
Ť7i. ľŪ şlŹűŶ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ũšūŬšŭŮaũũw ƈūŬŜŢ- 18. ǪȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ ȐȌȍǽȃȊȜȆȎȜ ǿ ȎȈȋǿȂ ǞȋȃȅȂȉ, ȅǾȋ ȏȍȐ-
ũsťŭz, ŮŬůŠŪŧź1ŝƁš ŝŪ ſ4Ţš ƅ ŮżűŶ, ūŪŮŬšŝŧsšŮŶ ŭŮŬ†ŭ- ȁȋȈțǾȅȂ ǿ ȎȂȉ ȅȎȏȍȂǾȈȜȂȏ ȎȏȍǽȎȏȅ.
ŮŤ.
f7i. 劚ŬŢŜŞašŮŶ ƈŨA t ſ4Ţš ƅ ŭŮŬŜŭŮeűŶ ŭŦŤŮaũƁz, 19. ǴȏȂȊȅȂ, ǾȁȂȊȅȂ, ȉȋȈȅȏǿǽ ȅ ȌȎǽȈȉȋȌȂȊȅȂ ȐȁȂȍȃȅ-
ųŮeũƁš, Ť3 ŝŠżũƁš, Ť3 ŨlŤ1ŮŞŜ, Ť3 pŜŧŨŪūżũƁš. ǿǽțȏ Ȑȉ, ȔȏȋǾȘ ȋȊ ȊȂ ǾȈȐȃȁǽȈ ȋȇȋȈȋ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
Ŧ7. ĸŦŪŢš ŞšŭũA ŦŪ Ť3ţŬŜŵeũƁź ŞŪţŝůŢŠašŮŶ ŭŜŠHŞƁz, 20. ǧǽȇ ǿȂȎȊǽ ȌȍȋǾȐȃȁǽȂȏ ȍǽȎȏȂȊȅȜ ȇ ȌȍȋȅȄȍǽȎȏǽȊȅț,
ŮaŦw Ť3 ŝšţŭŮŬaŭŮƁſ ƇŨŶ ŦŪ ƈŬŜţůŨżũƁź ŭyŵŤűŶ. ȏǽȇ ȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ǿȋȄǾȐȃȁǽȂȏ Ȑȉ ȇ ȌȋȄȊǽȊȅț ȎȐȖȂȎȏǿ.
Ŧ7Ŝ. ōŪŝŧźŠŤ2 ţaūwŞŹŠŤ, Ť3 ƅŝŬsŵšŴŤ ŨŤ1ŬŶ, Ť3 ŝGŜ 21. ǮȋǾȈțȁȅ ȄǽȌȋǿȂȁȅ, ȅ ȋǾȍȜȖȂȕȅ ȉȅȍ; ǿȋȄȈțǾȅȕș
ŞŪţŧź1ŝŤŴŤ, Ť3 ŬaţůŨŶ ūŪŧůųŤ1ŴŤ. ǞȋȀǽ, ȅ ȁȋȎȏȅȀȊȂȕș ǿȂŌȁȂȊȅȜ.
Ŧ7Ş. ľŶ ŮŬůŠĮ Ť3 ū0ŠŞŤţŹ, Ť3 ū0ŮŹ ŧŤŲA, űŧżŝŶ ŬaţůŨŜ 22. ǯȘ ȋȎȐȃȁȂȊ ǿȇȐȕǽȏș ȒȈȂǾ ǿȂŌȁȂȊȅȜ ǿ ȏȍȐȁȂ, Ȍȋȁǿȅ-
ƅŭůŢŠeũŶ ſ3ŭŤ2 ƆŭŮŤ. ȀȂ ȅ ȌȋȏȂ Ȉȅȓǽ.
Ŧ7ş. ʼnšŬŜŠżũƁš ūŬaŪŮŲŜ ŞŶ ūŬšŭŮůūŧeũƁš ūŬŤŞšŠE, Ť3 23. ǪȂȍǽȁȂȊȅȂ ȌȍȅǿȂȈȋ Ǭȍǽȋȏȓǽ ȇ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅț ȅ
ŞŨżŭŮw ŭŧaŠŪŭŮŤ ŬŜS, ƅŭůŠŤ1ŧŪ ſ4ŭŮŸ ŭŨeŬŮƁź. ǿȉȂȎȏȋ ȍǽȆȎȇȋȀȋ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ ȋȎȐȁȅȈȋ Ȋǽ ȎȉȂȍȏș.
Ŧ7Š. ķŝŧŜŠať Ť3 Ůŷ2 ſ4vŪź, t ƀŨjz ƉũŜşw ŭŪűŬŜũŤ1ŭz, ŠŜ 24. ǫǾȈǽȁǽȆ ȅ ȏȘ Ǣǿȋț ȅ ǾȂȍȂȀȅȎș ȄȉȅȜ, ȔȏȋǾȘ ȋȊǽ ȊȂ
ũš ūŬšŧŭŮŤ1ŞŴŤŭz, t ŠŬeŞŜ ƉũŜşw ŮšŝĮ ūŬšūŪŠaŭŮŶ. ȌȍȂȈșȎȏȅȈǽȎș ȅ ȊȂ ȌȋȁǽȈǽ ȏȂǾȂ ȌȈȋȁǽ ȋȊȋȀȋ ȁȍȂǿǽ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

Ŧ7ſ. ĸŦŪŢš ŮżŧŪ ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŠůŴA ŢŤŞŪŮŞŪŬŤ1ŮŶ, 25. ǧǽȇ ȁȐȕǽ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ ȋȃȅǿȈȜȂȏ ȏȂȈȋ, ȏǽȇ ȅ ȁȐȕȐ
ŮaŦw Ť3 ŠyŴů ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ Ť3 ŬaţůŨŶ. ȋȃȅǿȈȜȂȏ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș ȅ ǿȂŌȁȂȊȅȂ.
Ŧ7ƀ. ĻŝŧŜŦŶ ŝšţŞ0ŠšũŶ ſ4ŭŮŸ, ƇŨŶ ŨũżũƁšŨŶ ūŬš- 26. ǰȉ, ȉȂȔȏǽțȖȅȆ ȋ ȎǿȋȂȆ ȉȐȁȍȋȎȏȅ, ȂȎȏș ǾȂȄǿȋȁȊȋȂ
ŨyŠŬŶ, t ŠůűHŞŶ ŮŵšŭŧaŞƁz Ť3 şŪŬŠhũŤ ūŬšũŪŭŤ1ŨŸ. ȋǾȈǽȇȋ, ȊȋȎȅȉȋȂ ǿȂȏȍǽȉȅ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ ȅ ȀȋȍȁȋȎȏȅ.
Ŧ7ţ. ŎŵšŭŧaŞƁš ūŪŝŹŢŠaz, t ŝŧůŠA ŝŧźŠŤ1ŭz. ŀŜ ũš 27. ǬȋǾȂȃȁǽȜ ȏȖȂȎȈǽǿȅȂ, ǾȂȍȂȀȅȎș ǾȈȐȁǽ, ȔȏȋǾȘ ȅȄǾȂ-
ŦŪşŠA ųeŭŮšť ŝżşŜz, ŞŶ ŝšţųeŭŮƁš ŞūŜŠeŴŤ. ȀǽȜ ȔȂȎȏȂȆ, ȊȂ ǿȌǽȎȏș ǿ ǾȂȎȔȂȎȏȅȂ.
Ŧ7Ť. TŝŹşaz t ŮŵšŭŧaŞƁz, ŦŶ ŝGů ŞţŤŬať. İŵš ŧŤ Ţš 28. ǰǾȂȀǽȜ ȏȖȂȎȈǽǿȅȜ, ǿȄȅȍǽȆ ȇ ǞȋȀȐ, ȅǾȋ ȅȊǽȔȂ ǿȌǽ-
ũŤ2, ŮŪ2 ŞŶ ŞŪţũŪŴeũƁš tũź1ŠŶ, Ť3ŧŤ2 ŞŪ ŝŧyŠŶ ŞūŜŠeŴŤ. ȁȂȕș ǿ ȎǽȉȋȉȊȂȊȅȂ ȅȈȅ ǿ ǾȈȐȁ.
Ŧ7f. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ſ4ŭŮŸ ŮŵšŭŧaŞƁz, ūŪŦŜţaŮšŧũŪš ƈűŤ- 29. ǯȖȂȎȈǽǿȅț ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋ ȐȒȅȖȍȂȊȅȂ ǿȘȇǽȄȘǿǽȏș
ŵŬeũƁš. ĿŪŬŠhũŤ Ţš, ſ4Ţš ƈũŤųŤŢaŮŤ, Ť3 kŬŤ1ŮŤŭz. ȎȂǾȜ, ǽ ȀȋȍȁȋȎȏȅ — ȐȊȅȔȅȃǽȏș ȁȍȐȀȅȒ ȅ ȍǽȄȁȍǽȃǽȏșȎȜ.
l. œŬšŞŪwŝ8zŠeũƁz ŝżşŜz, ųšŧŪŞŹŦŪůş0ŠƁz ŭŪűŬŜũŤ1ŭz, 30. ǰǾȂȀǽȜ ȔȍȂǿȋȐȀȋȁȅȜ, ȋȒȍǽȊȜȆȎȜ ȋȏ ȔȂȈȋǿȂȇȋȐȀȋȁȅȜ,
ŝŧżŠŪŭŮŸ ŧŤŲA ūŪŦŜţaŮŤ ūŬšŠŞŪwŝŬŜŢaźŵŜşw. ȌȍȅȉȘȕȈȜțȖȂȀȋ (ȐȒȅȏȍȜțȖȂȀȋȎȜ) ǿȘȇǽȄȘǿǽȏș ǾȈȂȁȊȋȎȏș
Ȉȅȓǽ ȎǿȋȂȀȋ.
lŜ. ņŬŜŭũŪ2 ſ4ŭŮŸ ūŪŵeũƁš ŬaŠůźŵššŭz ƅ ŨŜŧŪzŠeũƁŤ, Ť3 31. ǬȍȂȇȍǽȎȂȊ ȌȋȎȏ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȍǽȁȐȂȏȎȜ ȋ ȉǽȈȋȜȁȂȊȅȅ,
űůŠŪzŠeũƁš Ť3Ũyŵšš, Ť3 ųšŧŪŞŹŦŪůş0ŠƁz ŝżşŜźŵšš. ȁȂȍȃȅȏȎȜ ȎȐȒȋȜȁȂȊȅȜ ȅ ǾȂȀǽȂȏ ȔȂȈȋǿȂȇȋȐȀȋȁȅȜ.
lŞ. ŋŪŭŮsŭz ŠaŢš ŠŪ ŞeųšŬŜ, ŠŜ ũš ũŜŭŤ1ŮŤŴŤŭz ŠŪ 32. ǬȋȎȏȜȎș ȁȋ ǿȂȔȂȍǽ, Ȍȋȏȋȉ ȊȂ ȊǽȎȘȖǽȆȎȜ ȎȋǿȂȍȕȂȊ-
ũŜŭŷŵeũƁz, ŠŜ ũš ±Ţš ŬŜţŪŬsšŴŤ, ŭƁ‰ ūaŦŤ ŭŪţŤ1ŢŠšŴŤ Ȋȋ (ȁȋȎȘȏǽ), ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȎȋȄȅȁǽȏș ȋȌȜȏș ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȍǽȄȍȐ-
(şŜŧ. Ş7. Ť‹). ȕȅȈ (ǠǽȈ. 2, 18).
lş. ʼnš ūƁS ŞƁũA, ŠŜ ũš ũŜŭhŮŤŴŤŭz ŞŪŠŷ2, žŵš ŧŤ Ţš 33. ǪȂ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜȜ ǿȅȊǽ, ȊȂ ȁȋ ȎȘȏȋȎȏȅ ȌȂȆ ǿȋȁȐ, ȅǾȋ
ũŤ2, ŮŪ2 Ů0ŢŠš ŞšŵšŭŮŞŪ2 ŝŧůŠY ūŪŠŜeŴŤ. ȅȊǽȔȂ ǾȐȁȂȕș ȁȋȎȏǽǿȈȜȏș ȏȋȃȂ ǿȂȖȂȎȏǿȋ ǾȈȐȁȐ.
lŠ. ĿŪŬŠhũz, t ŝ9eŭŮŞšũũŷz ƈŠŜŧsŮŤŭz ŮŞŪŬŤ1ŮŶ 34. ǠȋȍȁȋȎȏș ȁȂȈǽȂȏ ȏȋ, Ȕȏȋ ȉȘ ȐȁǽȈȜȂȉȎȜ ȋȏ ǞȋȃȅȂȆ
ū0ŨŪŵŤ, Ť3 ũŜ ŭšŝE ƈūŪŞaŮŤ, Ť3 ũŜ ųšŧŪŞżŦŤ ŞŪţũŪŴa- ȌȋȉȋȖȅ, ȊǽȁȂȂȉȎȜ Ȋǽ ȎȂǾȜ ȅ ǿȋȄȊȋȎȅȉȎȜ ȌȍȂȁ Ȉțȁșȉȅ.
ŮŤŭz.
lſ. ŋŬŪŮŤ1Şů şŪŬŠhũŤ ŠŞĮ ūŬšŠŧšŢaŮŶ Şſ1ŵŤ, Ť4űŢš ũš 35. ǡǿȂ ǿȂȖȅ ȌȍȂȁȈȂȃǽȏ, ȇǽȇ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿǽ, ȋȏ ȀȋȍȁȋȎȏȅ,
ūŬƁeŨŧzť, ŮŬeŮƁź Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŮŶ ƀŹŧw2 ŧźŮżťŴů. ȅ ȊȂ ȌȋȈșȄȐțȖȂȉȐȎȜ ȅȉȅ ȁǽȊȋ ǾȐȁȂȏ ȏȍȂȏȅȂ ȀȋȍǽȄȁȋ Ȁȋȍ-
ȔǽȆȕȂȂ.
lƀ. ĿŪŬŠhũź ūŪŮŬšŝŧsšŮŶ, ŨlŤ1ŮŞŜ ŭŪ ŭŧšţaŨŤ, Ť3 ſ4Ţš 36. ǠȋȍȁȋȎȏș ȅȎȏȍȂǾȈȜțȏ ȉȋȈȅȏǿǽ Ȏȋ ȎȈȂȄǽȉȅ, ȏȋ, Ȕȏȋ-
ũŤŦŪş0Ţš ƈũŤųŤŢaŮŤ, Ť3 ũšŞHŧŸũŜz ũŜŞšŠſ1ũƁz (ũŜŴſ1ŭŮ- ǾȘ ȊȅȇȋȀȋ ȊȂ ȐȊȅȔȅȃǽȏș, ȅ ȊȂǿȋȈșȊȘȂ ȄȈȋȇȈțȔȂȊȅȜ.
ŞƁz).
lţ. łeţŧŶ ſ4ŭŮŸ ŨhŭŧšũŶ, ũŜŦŜţaũƁš ųŬšţ8 Ť3ŭŦůŴſ1ũƁz, 37. ǣȂȄȈ ȉȘȎȈȂȊȊȘȆ ȂȎȏș ǿȍǽȄȐȉȈȂȊȅȂ ȔȍȂȄ ȅȎȇȐȕȂ-
ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŮŤ ƈųaŵšš ŞŪţũŪŴaźŵŜşŪŭz ŭŶ ȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȋȂ ǾȂȄȍǽȎȎȐȁȊȋ ǿȋȄȊȋȎȜȖȂȀȋȎȜ ȊǽȐȔǽȂȏ ȎȉȅȍȂȊ-
ŝšţyŨƁšŨŶ. ȊȋȉȐȁȍȎȏǿȋǿǽȏș.
lŤ. ōŞ0ťŭŮŞšũũŪ ŠżŧŪ ſ4ŭŮŸ ƈŨA, ſ4Ţš ũš ŮšŬūżŮŤ, 38. ǡȂȈȋ, ȎǿȋȆȎȏǿȂȊȊȋȂ ȐȉȐ, ȂȎȏș ȊȂ ȏȂȍȌȂȏș ǿ ȎȂǾȂ Ȍȋ-
ū0Ũŷŭŧů w4ŮŜť ŦŧšŞeŵůŵů ũŜ ŝŧŤ1ŢũzşŪ. ȉȘȎȈǽ, ȇȋȏȋȍȘȆ ȏǽȆȊȋ ȌȋȍȅȓǽȂȏ ǾȈȅȃȊȂȀȋ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

lf. ĸŦŪŢš ŞšŬŮŪşŬaŠŜŬŸ ũš Ť3ţ8eŨŧz ŮŬaŞŶ, ūŪŠŜŞŧs- 39. ǧǽȇ ȋȀȋȍȋȁȊȅȇ, ȊȂ ǿȘȌǽȈȘǿǽȜ ȏȍǽǿ, ȄǽȀȈȐȕǽȂȏ ȋǿȋ-
šŮŶ ƀſ1ŧƁz: ŮaŦw Ť3 ƇŨŶ ũš ƅųŤŵaz ūŪŨŷŭŧHŞŶ, ūŪşůŝ- Ȗȅ, ȏǽȇ ȅ Ȑȉ, ȊȂ ȋȔȅȖǽȜ ȌȋȉȘȎȈȋǿ, ȌȋȀȐǾȈȜȂȏ ȏȍȐȁȘ.
ŧsšŮŶ ŮŬůŠŷ2.
Ũ7. ŌŜţyŨšũŶ ŨyŢŶ ſ4ŭŮŸ, ūŬƁeŨŧzť ŭŪŞżŮŶ, ũŜŤūaųš- 40. ǭǽȄȐȉȂȊ ȉȐȃ, ȌȍȅȊȅȉǽțȖȅȆ ȎȋǿȂȏ, ȅ ȊǽȅȌǽȔȂ ȋȏ
Ţš Š¦0ŞũŜ nŮŲA ūŪ ŝGů ŭŪŞżŮůźŵŜşw. ȋȏȓǽ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ, ȎȋǿȂȏȐțȖȂȀȋ Ȍȋ ǞȋȀȐ.
Ũ7Ŝ. ĺŨšŬŵŞŧeũŶ t ŭŮŬŜŭŮeť, ŭŪŞżŮŜ ũš ƅŵůŵašŮŶ. 41. ǰȉȂȍȖǿȈȂȊȊȘȆ ȎȏȍǽȎȏșȉȅ ȊȂ ǿȊȅȉǽȂȏ ȎȋǿȂȏȐ ȅ Ȏȋ-
ń# ũŜŦŜţaũƁz Š¦0ŞũŜ tũź1ŠŶ ũš ŮšŬūŤ1ŮŶ. ǿȎȂȉ ȊȂ ȏȂȍȌȅȏ ȁȐȒȋǿȊȋȀȋ ǿȍǽȄȐȉȈȂȊȅȜ.
Ũ7Ş. ʼnš ūŬƁeŨŧz ŭŪŞżŮŜ, ũš Ť3ŭūŬŜŞŧsšŮŶ ūůŮeť ŭŞŪ- 42. ǪȂȌȍȅȊȅȉǽțȖȅȆ ȎȋǿȂȏǽ ȊȂ ȅȎȌȍǽǿȈȜȂȏ ȌȐȏȂȆ Ȏǿȋ-
Ť1űŶ, ũŪ ūŪ ŭŮŬšŨũŤ1ũŜŨŶ ūŬŤ1ŭũw Ť3 ŠeŝŬšŨŶ ũ0ŭŤŮŭz. ȅȒ, Ȋȋ ǿȎȂȀȁǽ ǾȈȐȃȁǽȂȏ Ȍȋ ȎȏȍȂȉȊȅȊǽȉ ȅ ȁȂǾȍȜȉ.
Ũ7ş. ňŪũaűŶ ſ4ŭŮŸ, ƇŨŶ ųyŞŭŮŞŜ tŬšŦjťŭz, Ť3 ū0ŨŷŭŧŜ 43. ǩȋȊǽȒ ȂȎȏș Ȑȉ, ȋȏȍȂȇȕȅȆȎȜ ȋȏ ȔȐǿȎȏǿ, ȅ ȊȂ ȌȋȄǿȋ-
ŭŧaŭŮŤ ũŤ2 ƈŞŤ1ŠŹŮŤ ŮšŬūsť. ȈȜțȖȅȆ ȎȂǾȂ ȁǽȃȂ ȌȋȎȉȋȏȍȂȏș Ȋǽ ȌȋȉȘȎȂȈ ȊǽȎȈǽȃȁȂȊȅȜ.
Ũ7Š. ľŬaųŸ ſ4ŭŮŸ ƇŨŶ, ŭaŨŶ ŭšŝE Ť3ŭŲŹŧŤ1Şŷť: Ť3 Ť4ŨŤŢš 44. ǟȍǽȔ ȂȎȏș Ȑȉ, ȐǿȍǽȔȂǿǽǿȕȅȆ ȎȂǾȜ, ȅ ǿȍǽȔȐțȖȅȆ
Ť3ŭŲŹŧĮ, ūŬ0ųƁŤűŶ Ť3ŭŲŹŧszť. ȁȍȐȀȅȒ ǿȍǽȔȂǿȎȏǿǽȉȅ, ȇȋȏȋȍȘȉȅ ȅȎȓȂȈȅȈȎȜ Ȏǽȉ.
Ũ7ſ. ľţŷŵŤ2 ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ, Ť3 ŠŜ ũš tŮŵšŮŤ1ŴŤŭz ſ3S, 45. ǟȄȘȖȅ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ ȅ ȎȏǽȍǽȆȎȜ ȊȂ ȌȋȏȂȍȜȏș ȂȂ,
ŠŜ ũš Ť3 ūŪŢŤŞeŴŤ ŭŮyŠũw, Ť3 ƇŨŬšŴŤ ƅŦŜsũũw. ȔȏȋǾȘ ȊȂ ȃȅȏș ȌȋȎȏȘȁȊȋ ȅ ȊȂ ȐȉȂȍȂȏș ȃǽȈȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ.
Ũ7ƀ. ĿDŸ ũaŴŶ Ƃ}ŭŶ Ť3 ŝGŶ ŞŭBŨŶ ŭŞżŮŶ ŠŜŬŪŞaŧŶ 46. ǠȋȎȌȋȁș ȅ ǞȋȀ Ȋǽȕ ǥȅȎȐȎ ǿȎȂȉ ȁǽȍȋǿǽȈ ȎǿȂȏ, ȅ ȊȂ-
ſ4ŭŮŸ, ũŪ ũš ūŪŦŜŬsźŵƁŤŭz ſ3ŨY ŭaŨŹűŶ ŭšŝE ūŪŨŬŜųa- ȌȋǿȅȊȐțȖȅȂȎȜ ǢȉȐ ȋȉȍǽȔǽțȏ Ȏǽȉȅ ȎȂǾȜ.
źŮŶ.
Ũ7ţ. ʼnš Ũaŧů ŝhŮŤ ũšūŵyť ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŮŵšŮY, ŭšs 47. ǪȂ ȌȋȔȅȏǽȆ ȉǽȈȋǿǽȃȊȋț ȐȏȍǽȏȐ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ; ȅǾȋ
ŝŪ ŬaŠŤ {ŭeź ŝŪ} ŭŨeŬŮŸ ŞŶ ŨjŬŶ ŞũŤ1Šš. ȔȍȂȄ ȎȅȂ ȎȉȂȍȏș ǿȋȕȈǽ ǿ ȉȣȍ.
Ũ7Ť. ŃaūŪŞŹŠŤ ūŪŭŧůŴaũƁš, ŨeŬŮŞŷűŶ ſ4ŭŮŸ ŞŪŭŦŬš- 48. ǬȋȎȈȐȕǽȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ȂȎȏș ǿȋȎȇȍȂȎȂȊȅȂ ȅȄ ȉȂȍȏ-
ŭeũƁš. ŀŪŝŬŪŠżŮšŧŤ ŝŪ ūŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ūŬŤūŪŭŧżŠŭŮŞůšŮŶ ǿȘȒ; ȅǾȋ Ȅǽ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅț ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ ȎȈȂȁȐȂȏ ȃȅȄȊș.
ŢŤŞ0ŮŶ.
Ũ7f. ĺŨšŬŵŞŧeũů ŝhŞŴů ƈŨY ūŬšŭŮůūŧeũƁšŨŶ ţaūŪ- 49. ǧȋȀȁǽ Ȑȉ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊ ǾȘȈ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȂȉ ȄǽȌȋǿȂȁȅ;
ŞŹŠŤ, ūŬŤūŪŭŧżŠŭŮŞŪŞŜ ūŪ ũyŢŠŹ Ť3 ŭŨeŬŮŸ ŮŹŧeŭũŜz. ȏȋȀȁǽ, Ȍȋ ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋȎȏȅ, ȌȋȎȈȂȁȋǿǽȈǽ ȅ ȎȉȂȍȏș ȏȂȈȂȎȊǽȜ.
ũ7. ĸŦŪŢš ƋŠaŨŶ ūŬšŭŮůūŤ1ŞŶ, ŭŨeŬŮŤ ūŪŠūŜŠE: ŮaŦw 50. ǧǽȇ ǝȁǽȉ ȌȍȂȎȈȐȕǽȊȅȂȉ ȌȋȁȌǽȈ ȎȉȂȍȏȅ, ȏǽȇ ǮȌǽ-
ŭū7ŭŤ1ŮšŧŸ ūŪŭŧyŴŜŞŶ, ŭŨeŬŮŸ ƈŨšŬŮŞŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ. ȎȅȏȂȈș ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂȉ ȐȉȂȍȏǿȅȈ ȎȉȂȍȏș.
ũ7Ŝ. ĺŨšŬŮŞŤ2 ƀŧ0ŝů, ŠŜ ũš ŨeŬŮŞŶ ŞŪŭŦŬeŭũšŴŤ, Ť3 t 51. ǰȉȂȍȏǿȅ Ȍȋȍȋȇ, ȔȏȋǾȘ ȏȂǾȂ ȊȂ ǿȋȎȇȍȂȎȊȐȏș ȉȂȍȏ-
Ũaŧŷz ŭŨeŬŮŤ, ŞŪ ŞšŧŤ1Ŧů ūŬšű0ŠŤŴŤ. ǿȘȉ ȅ ȋȏ ȉǽȈȋȆ ȎȉȂȍȏȅ ȊȂ ȌȂȍȂȆȏȅ ȇ ǿȂȈȅȇȋȆ.
ũ7Ş. ŋŬšŭŮůūŧeũƁz ŬaŠŤ ƋŠaŨŧz ŭū7ŭŤ1ŮšŧŸ ŞŪųlŞżųŤŭz, 52. Ǭȋ ȌȍȅȔȅȊȂ ǝȁǽȉȋǿǽ ȌȍȂȎȏȐȌȈȂȊȅȜ ǿȋȔȂȈȋǿȂȔȅȈȎȜ
ŠŜ ƅŭůŢŠeũƁš ƉũŪ ŬŜţŪŬŤ1ŞŶ ŞŭżűŶ ŞŪŭŦŬšŭŤ1ŮŶ. ǮȌǽȎȅȏȂȈș, ȁǽǾȘ, ȍǽȄȍȂȕȅǿ ȋȏ ȋȎȐȃȁȂȊȅȜ, ǿȋȎȇȍȂȎȅȏș
ǿȎȂȒ.
ũ7ş. T ŢŤŞŪŮA ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ, ƉũŶ ūŬšű0ŠŤŮŶ, ƈŨšŬŮŞŤ1- 53. ǫȏ ȃȅȄȊȅ ǿ ȃȅȄȊș ȌȂȍȂȒȋȁȅȏ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȐȉȂȍȏǿȅȈ
Şŷť ŭŮŬaŭŮŤ, Ť3 ũšŞżŠŹũƁz tŧůųŤ1Şŷťŭz. ȎȏȍǽȎȏȅ ȅ ȋȏǿȂȍȀ ȊȂǿȂŌȁȂȊȅȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ũ7Š. ń#ŭūŷŮať ūŤŭ†ũƁz, Ť3 ƅŝŬŹŮašŴŤ ţaūwŞŹŠŤ, Ť3 54. ǥȎȌȘȏȘǿǽȆ ǬȅȎǽȊȅȂ ȅ ȊǽȆȁȂȕș ȄǽȌȋǿȂȁȅ; ȅȎȌȋȈȊȅ
şlſŨŜz ŭŪŮŞŪŬŤ2, Ť3 t ŭŮŬŜŭŮeť Ť3ţŝŜŞŧsšŴŤŭz. ȎȇǽȄǽȊȊȋȂ [ǿ ȊȅȒ], ȅ ȅȄǾǽǿȅȕșȎȜ ȋȏ ȎȏȍǽȎȏȂȆ.
ũ7ſ. ŋŪŭŧůŴaũƁš ţaūŪŞŹŠŤ, ŠůŴŤ2 ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ƅųŤŵeũƁš. 55. ǬȋǿȅȊȋǿȂȊȅȂ ȄǽȌȋǿȂȁȅ ȌȍȋȅȄǿȋȁȅȏ ȋȔȅȖȂȊȅȂ ȁȐ-
ķųŤŵeũƁš Ţš ŠůŴŤ2, ŭŞżŮŜ ŮŞŪŬŤ1ŮŶ ūŬŤwŝŵeũƁš. ȕȅ, ǽ ȋȔȅȖȂȊȅȂ ȁȐȕȅ ȁȂȈǽȂȏ ȊǽȎ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇǽȉȅ ȎǿȂȏǽ.
ũ7ƀ. ŀŬeŞŪ ŢŤ1ţũŤ ſ4ŭŮŸ ūŪţũaũƁš ŝGŜ, ſ3şHŢš ūŬŤwŝ- 56. ǡȍȂǿȋ ȃȅȄȊȅ ȂȎȏș ǿȂŌȁȂȊȅȂ ǞȋȀǽ: ȔȅȎȏȘȆ, ǿȇȐȕǽȜ ȋȏ
ŵazŭz ųŤ1ŭŮŷť, ŝšţŭŨeŬŮšũŶ ūŬšŝŷŞašŮŶ. ȋȊȋȀȋ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȘȉ.
ũ7ţ. ʼnŜųaŧŪ ŠżzŮšŧũŪŭŮŤ ſ4ŭŮŸ, ŞżŬŜ űrŮ0ŞŜ: ŦŪũeŲŶ 57. ǪǽȔǽȈȋ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȂȎȏș ǿȂȍǽ ǿȋ DzȍȅȎȏǽ, ȇȋ-
Ţš ŭšS, ŧźŝŷ2 űrŮ0ŞŜ. ȊȂȓ ȃȂ ȂȂ — ȈțǾȋǿș ȇȋ DzȍȅȎȏȐ.
ũ7Ť. Ĵ}ŭŶ ſ4ŭŮŸ űrŮ0ŭŶ Ť3 şDŸ ũaŴŶ Ť3 ŝGŶ, Ť4Ţš ŞżŬů 58. ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ȂȎȏș ǠȋȎȌȋȁș ȅ ǞȋȀ Ȋǽȕ, ǧȋȏȋȍȘȆ
ƆŢš ŞŶ ũšşŪ2, ŞŶ ŢŤŞ0ŮŶ ũaŨŶ ŠŜŬŪŞaŞŷť. ȁǽȍȋǿǽȈ Ȋǽȉ ǿȂȍȐ ǿ ǪȂȀȋ ȁȈȜ ȃȅȄȊȅ [ǿȂȔȊȋȆ].
ũ7f. T ŠůŴŤ2 Ť3 ŮżŧŜ Ť3 ŝŢcŮŞA ũaŨŶ kŞŤ1ŧŭz ſ4ŭŮŸ, ŠŜ Ť3 59. ǫȊ ȜǿȅȈȎȜ Ȋǽȉ Ȏ ȁȐȕȋȆ ȅ ȏȂȈȋȉ ȅ ǞȋȃȂȎȏǿȋȉ, Ȕȏȋ-
ŠyŴů Ť3 ŮżŧŪ, ƆŦw ŝGŶ, t ŭŨeŬŮŤ Ť3ţŝaŞŤŮŶ. ǾȘ, Ȝȇȋ ǞȋȀ, ȅȄǾǽǿȅȏș ȁȐȕȐ ȅ ȏȂȈȋ ȋȏ ȎȉȂȍȏȅ.
…. ōŮzŢŤ1ŨŶ ŞżŬů, ŠŜ ūŬƁŤ1ŠšŨŶ ŞŶ ŧźŝ0ŞŸ, t ũšsŢš 60. ǬȍȅȋǾȍȂȏȂȉ ǿȂȍȐ, ȔȏȋǾȘ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȈțǾǿȅ, ȋȏ ȇȋ-
ŬŜŢŠašŮŭz ūŬŪŭŞŹŵeũƁš ŬaţůŨŜ. ȏȋȍȋȆ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȌȍȋȎǿȂȖȂȊȅȂ ȍǽȄȐȉǽ.
…Ŝ. ōŮzŢaũƁź ŞżŬŷ, ŭƁ‰ ūŪ ųŤ1ũů ūŬŤūŪŭŧżŠŭŮŞůźŮŶ, 61. Ǥǽ ȌȍȅȋǾȍȂȏȂȊȅȂȉ ǿȂȍȘ Ȍȋ ȌȋȍȜȁȇȐ ȎȈȂȁȐțȏ: ȎȏȍǽȒ
ŭŮŬaűŶ ŝ9Ɓť, ŞŪţŠšŬŢaũƁš t ŭŧŜŭŮeť, ŮšŬūżũƁš ŮŬůŠHŞŶ, ǞȋȃȅȆ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ ȋȏ ȎȈǽȎȏȂȆ, ȏȂȍȌȂȊȅȂ ǿ ȏȍȐȁǽȒ, ȊǽȁȂ-
ũŜŠeŢŠŜ ũŜ ŝGŜ, ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, Ť3 ŧźŝŷ2. ȃȁǽ Ȋǽ ǞȋȀǽ, ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȅ ȈțǾȋǿș.
…Ş. T ŧźŝŞE ųŤ1ŭŮŷ, ŬŜŢŠašŮŭz ŬaţůŨŶ ſ3ŭŮeŭŮŞšũŶ. 62. ǫȏ ȔȅȎȏȋȆ ȈțǾǿȅ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ǿȂŌȁȂȊȅȂ;
ōšş0Ţš ūŬšeŨŧšŮŶ, ūŪŭŧżŠũzz ŢšŧaũũŪŭŮŸ, ŭƁs Ţš ſ4ŭŮŸ, ȅ Ȅǽ Ȏȅȉ ȎȈȂȁȐȂȏ ȇȍǽȆȊȅȆ ȌȍȂȁȉȂȏ ȃȂȈǽȊȅȆ (ȅȎȌȋȈȊȂȊȅȂ
ŝlşŪŠaŮŸ ŝGŪŭŧ0ŞƁz. ǿȂȍȒǽ ȃȂȈǽȊȅȆ), ȏȋ ȂȎȏș ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǞȋȀȋȎȈȋǿȅȜ.
…ş. ĹŨŶ ƅŝŧŜŠaz ŭŮŬŜŭŮŨŤ2, t ŭŮŬaűŜ tũź1ŠŶ ƅŝŧŜ- 63. ǰȉ, ȋǾȈǽȁǽȜ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ȋǾȈǽȁǽȂȏ ȅȉȅ ȇȋȊȂȔȊȋ Ȏ
ŠašŮŶ: ŞżŬůz ŝGŪŞŤ ƅ ŮżűŶ Ť4űŢš ũŜŠżzŭz, Ť3 ƅ ŮżűŶ ȌȋȉȋȖșț ȎȏȍǽȒǽ [ǞȋȃȅȜ], ǿȂȍȐȜ ǞȋȀȐ ǿ ȏȋȉ, ȔȂȉ ǫȊ ȐȀȍȋ-
±Ţš ƅŝŹŵA. ȃǽȈ, ȅ ȔȏȋŌ ȋǾȂȖǽȈ.
…Š. Ł#ŨyŢš ŠŜŠeŭz ŞżŬŜ, Ť3ŭŮzţyšŨŸ ŝŷŞašŮŶ ŞŪţŠšŬ- 64. ǧȋȉȐ ȁǽȊǽ ǿȂȍǽ, ȋȏ ȏȋȀȋ ȏȍȂǾȐȂȏȎȜ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ;
ŢaũƁz. Ł$Ţš ƈŦŪŭũŹŞaźŵŪ, ŬŜŢŠašŮŶ ŮšŬūżũƁš, ũŜŞŷŦ- ȎȅȂ, ȐȇȋȍȂȊȜȜȎș, ȍȋȃȁǽȂȏ ȏȂȍȌȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ ȂȎȏș ȉȊȋȀȋ-
ũŪŞeũƁš ŭyŵšš ŨũŪşŪŮŬyŠũŪ {ŮŬůŠŪŧźŝŤ1ŞŪ}. ȏȍȐȁȊȘȆ ȊǽǿȘȇ.
…ſ. ŃũaŨšũƁš ŮšŬūżũƁz, ŧźŝŧeũƁš ŮŬůŠHŞŶ. ķ ũŤ1űŢš 65. ǬȍȅȄȊǽȇ ȏȂȍȌȂȊȅȜ ȂȎȏș ȈțǾȋǿș ȇ ȏȍȐȁǽȉ; ȋȏȎțȁǽ
ŠšŬţaz ƇŨŶ, ũŜŠżšŮŭz ūŪŧůųŤ1ŮŤ ƅŝŹŮŪކũũŜz, Ť3 Ť3ţ- ȌȍȅȂȉȈȜ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂ, Ȑȉ ȊǽȁȂȂȏȎȜ ȌȋȈȐȔȅȏș ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȜ ȅ
ŝżşũůŮŤ ūŬšŵeũƁť. ȅȄǾȂȃǽȏș ȐȀȍȋȄ.
…ƀ. œazũƁš ŝyŠůŵŤűŶ ŝŧ†şŶ, ŭŪŞŪŦůūŧsšŮŶ ƈŨA ŭŶ 66. ǫȃȅȁǽȊȅȂ ǾȐȁȐȖȅȒ ǾȈǽȀ ȌȍȅȈȂȌȈȜȂȏ Ȑȉ ȇ ȋȃȅȁǽȂ-
ųašŨŷŨŤ. ľŶ ũŤ1űŢš ƈŦŪŭũŹŞaz, ţŜŝŷŞašŮŶ ũŜŭŮŪ‰ŵŜz. ȉȋȉȐ, ȅ, ȌȍȂǾȘǿǽȜ ǿ ȎȂȉ, ȋȊ ȄǽǾȘǿǽȂȏ ȊǽȎȏȋȜȖȂȂ.
…ţ. ŋŪŞšŬşašŮŶ ũŜŭŮŪ‰ŵŜz, ƈūŪŞašŨŷűŶ ŞŦůŭŤ1Şŷť. 67. ǟȇȐȎȅǿȕȅȆ ȔǽȂȉȋȀȋ ȌȋǿȂȍȀǽȂȏ ȊǽȎȏȋȜȖȂȂ: ȌȋȏȋȉȐ
ľŭe ŝŪ ŞŪŢŠšŧżũƁš, ŦŪ ƉũŷŨŶ Ť3ŭŮŪŵŤ1ŧŶ ſ4ŭŮŸ. Ȕȏȋ ǿ ȋȊȋȉ [ǿȇȐȕǽȂȉȋȉ] ȅȎȏȋȖǽȂȏ ǿȎȂ ȎǿȋȂ ȃȂȈǽȊȅȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

…Ť. ĽGŶ ſ4ŭŮŸ ƅŝŹŮŪŞaŞŷť ŝyŠůŵŜz ŝŧŜş†z, ſ3ŨyŢš 68. ǫǾȂȖǽǿȕȅȆ ǾȐȁȐȖȅȂ ǾȈǽȀǽ ȂȎȏș ǞȋȀ. ǟȂȍȐȜ ǢȉȐ,
ŞżŬůz ŞŪţŠeŬŢũŤŦŶ, ƆŦw ũŜŭŮŪsŵŤűŶ ŞŪŢŠšŧŹŞašŮŶ ȌȋȁǿȅȃȊȅȇ ȃȂȈǽȂȏ ǾȐȁȐȖȂȀȋ ȇǽȇ ǾȘ ȐȃȂ ȊǽȎȏȋȜȖȂȀȋ.
ŝyŠůŵŤűŶ.
…f. ŃũaŨšũƁš ŭšşw2 ſ4Ţš ŞŪ ƈūŪŞašŨŷűŶ ŝlşŤ1űŶ ūŬšŝŷ- 69. ǬȍȅȄȊǽȇȋȉ ȌȍȂǾȘǿǽȊȅȜ Ȑȉǽ ǿ ȔǽȂȉȘȒ ǾȈǽȀǽȒ ǾȘǿǽ-
ŞaŮŤ ƈŨY ſ4ŭŮŸ ŮŪ2, ſ4Ţš ţŜŝŞeũƁš ŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŞŭšŭŪŞšŬŴeũũŪ Ȃȏ ȏȋ, Ȕȏȋ ȋȊ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ ȄǽǾȘǿǽȂȏ ȄȁȂȕȊȂȂ ȅ ȍǽȎȌȍȋȎȏȅ-
ţŠżŴũŤűŶ, Ť3 ŬŜŭūŬŪŭŮŬŜũsŮŤŭz ſ3ŨY ŞŶ ŬaţůŨŹ ŝyŠů- ȍǽȂȏȎȜ ǿ ȌȋȄȊǽȊȅȅ ǾȐȁȐȖȂȀȋ.
ŵŤűŶ.
o7. ŀŪŝŬŪ2 ſ4ŭŮŸ ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ſ3ŨyŢš ŝGŶ ƈųŤ1ŮŶ Ť4ŭŮŤ- 70. Dzȋȍȋȕǽ ȅȎȏȅȊǽ, ȇȋȏȋȍȋȆ ȐȔȅȏ ǞȋȀ ȅȎȏȅȊȘ, ȂȖȂ
ũŷ, tŭź1Šů Ť3ţŞŹŵŜŞaz ŝGŪŧź1ŝũůź ŠyŴů. ȄȁȂȎș ȁǽȍȐȜ ǾȋȀȋȈțǾȅǿȋȆ ȁȐȕȂ ȌȋȈȊȋȂ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȂ.
o7Ŝ. ŋŬšŞBųũŜ ŭyŮŸ, Ť3 ūŬeŢŠš Şŭšşw2 ŞżŦŜ, Ť3 ūaųš ƈŨA 71. ǞȈǽȀǽ, ȐȀȋȏȋǿǽȊȊȘȂ ȊǽȎȈȂȁȊȅȇǽȉ ȋǾȂȏȋǿǽȊȅȜ, ȌȍȂ-
Ť3 ŭŧ0ŞŜ, tŧŜşaſŨŜz ŝlş†z ũŜŭŧżŠũŤŦwŨŶ ƅŝŹŮŪŞaũƁz. ǿȘȕȂ ǿȂȇȋǿ: ȋȊȅ ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȂȒ ǿȂȇȋǿ ȅ ȌȍȂǿȘȕȂ Ȑȉǽ ȅ ȎȈȋ-
ǿǽ.
o7Ş. ōŪşŧaŭũŹ ƈŭŮŬ0ŤŨŶ ŭšŝE ūŬaŞŤŧŷ ŝlşŪųeŭŮƁz, ŠŜ 72. ǬȍȅȎȌȋȎȋǾȅȉ ȎȂǾȜ ȇ ȌȍǽǿȅȈǽȉ ǾȈǽȀȋȔȂȎȏȅȜ, ȔȏȋǾȘ
ũš ŞŪ ŭŮŬ†ŭŮŤ ŭŪŞŬaŵŴšŭz, tūŜŠeŨŶ t ƈūŪŞaũƁz. ȊȂ ȐȇȈȋȊȅȏșȎȜ ǿ ȎȏȍǽȎȏȅ ȅ ȊȂ ȋȏȌǽȎȏș ȋȏ ȊǽȁȂȃȁȘ.
o7ş. Ĵ}ŭŶ ſ4ŭŮŸ űrŮ0ŭŶ ſ3ŠŤ1ũŶ t ŮŬbŲŷ, ſ3şHŢš Ť3 ũŜ- 73. ǥȅȎȐȎ DzȍȅȎȏȋȎ ȂȎȏș ȂȁȅȊ ȋȏ ǯȍȋȅȓȘ, ȅ ȏȘ ȅȉȂȂȕș
ŭŧżŠũŤŦŶ Ť4ŨŜŴŤ ŝhŮŤ. ǾȘȏș ǢȀȋ ȎȋȊǽȎȈȂȁȊȅȇȋȉ.
o7Š. ŌaţůŨů ŭyŵŤűŶ t ŝGŜ ũŜůųŤ1Şŷťŭz, ũš ũšůŠ0ŝũŹ 74. ǫȏ ǞȋȀǽ ȊǽȐȔȅǿȕȅȆȎȜ ǿȂŌȁȂȊȅț ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȂȀȋ ȊȂ
ŞżŬůšŮŶ ūŤŭaũƁź ƅ ūŬšŠŬšųeũũŷűŶ. ȅȉȂȂȏ ȊȂȁȋǿȂȍȅȜ ȇ ǬȅȎǽȊȅț ȋ ȌȍȂȃȁȂȎȇǽȄǽȊȊȋȉ (?ȌȍȂȁ-
ȎȇǽȄǽȊȊȋȉ).
o7ſ. ĺŨA ŭŮŬŜŭŮeť ŭŪŞŧeŦŴŜŭz ƅŝŬŹŮaz Š¦Ŷ ŭ™hť, 75. ǡȐȒ ǮǿȜȏȋȆ, ȊǽȕȂȁȕȅ Ȑȉ, ȎȋǿȈȂȇȕȅȆȎȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ,
ŮŜťũŪůųŤ1ŮŶ ūŪ ŨżŬŹ ƅ ŞŭżűŶ ƈūŪŞašŨŷűŶ. ȎȋȋȏǿȂȏȎȏǿȂȊȊȋ ȎȂȉȐ, ȏǽȆȊȋǿȋȁȎȏǿȐȂȏ ȂȀȋ ȇȋ ǿȎȂȉȐ ȐȌȋ-
ǿǽȂȉȋȉȐ.
o7ƀ. ŋŪ ŨżŬŹ ƅųŤŵeũƁz ƈŨA, Ť3 ŬaţůŨŪŨŶ ŝ9eŭŮŞšũ- 76. Ǭȋ ȉȂȍȂ ȋȔȅȖȂȊȅȜ Ȑȉǽ, ȁȐȕȂ ȁǽȍȐȂȏȎȜ ȍǽȄȐȉȂȊȅȂ
ũŷűŶ ŭŧŪŞeŭŶ ŠůŴA ƅŝŠaŬůšŨŜ ŝŷŞašŮŶ. ȎȈȋǿǽ ǞȋȃșȂȀȋ.
o7ţ. ŋŬŜŞŤŧũŪůūŬaŞŤŞŷť ŮżŧŪ, Ť3 ŭŶ ŬaţůŨŪŨŶ ūŬšŝŷ- 77. Ǭȋȁ ȌȍǽǿȅȈǽ ȌȋȎȏǽǿȅǿȕȅȆ ȏȂȈȋ ȅ ȋǾȍǽȖǽțȖȅȆȎȜ ǿ
Şazť, t ŭaŨŜşw ŮŪşw2 ŬaţůŨŜ ũŜŤūaųš ƅųŤŵašŨŸ ŝŷŞa- ǿȂŌȁȂȊȅȅ, ȎǽȉȘȉ Ȏȅȉ ǿȂŌȁȂȊȅȂȉ ȊǽȅǾȋȈȂȂ ȋȔȅȖǽȂȏȎȜ.
šŮŶ.
o7Ť. ĹŨŶ ũŜųŤũaz ŝ9eŭŮŞſũũŜz ŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞŪŞŜŮŤ, 78. ǰȉ, ȊǽȔȅȊǽȜ ȈȋǾȋȉȐȁȍȎȏǿȋǿǽȏș ȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉ,
t ŞżŬŷ ũŜųŤũašŮŶ, Ť3 ųŬšţ8 ن ±Ţš ūŪŭŬšŠĮ ŢŤŮƁE ūŬš- ȊǽȔȅȊǽȂȏ ȋȏ ǿȂȍȘ, ȅȁȂȏ ȔȍȂȄ ȌȍȂȁȉȂȏȘ [ǿȂȍȘ], ȋȏȇȍȘȏȋ
ŞŪŢŠaz, ŞŶ ŞżŬŹ ūaŦŤ ƅŦŪũųŜŞašŮŶ ŞŷŭŪųaťŴšť. ȌȍȂȁȈȂȃǽȖȅȂ, ȅ ǿȊȋǿș ȋȇǽȊȔȅǿǽȂȏ ǿȘȎȋȔǽȆȕȂț ǿȂȍȋț.
o7f. ĺŭŨŪŮŬŹŞašŮŭz ũŜųaŧů Ƈŝw ŧźŝŪŨyŠŬƁz, ŭŮ- 79. ǟȅȁȅȉ, Ȕȏȋ ȊǽȔǽȈȐ ȈțǾȋȉȐȁȍȅȜ ȌȋȎȈȂȁȐȂȏ ȎȏȍǽȒ, ǽ
ŬaűŶ ūŪŭŧżŠůźŵŶ: ŦŪũŲy Ţš, ŧźŝŷ2 ūŬšŠŞŜŬsźŵŜ (ūŬšŠ- ȇȋȊȓȐ ȌȍȂȁȕȂȎȏǿȐȂȏ ȈțǾȋǿș.
űŪŠsŵŜ).
ū7. T ŞżŬŷ ŝŧŤ1ţŦƁz ƇŨŶ ũŜųŤũaz ŧźŝŪŨyŠŬƁš, ŞŪ ſ4Ţš 80. ǰȉ, ȊǽȔȅȊǽȜ ȈțǾȋȉȐȁȍȅȂ ȋȏ ȌȋȎȏȋȜȊȊȋȆ ǿȂȍȘ,
ūŬšŞhŴš ŞŭsŦŜşw ƈŨA ƅŦŪũųŜŞašŮŶ ŝGŪŭŧ0ŞƁš, ſ4Ţš ũš- ȋȇǽȊȔȅǿǽȂȏ ȋȊȋȂ ȌȍȂǿȘȎȕȅȉ ǿȎȜȇȋȀȋ Ȑȉǽ ǞȋȀȋȎȈȋǿȅȂȉ,
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ţŜŝhŮũů ŞżŬů, Ť3 ŞeŵŤ ũšsŞũŷ ŞŤŠżũƁš ƅūŬšŠŹŧsźŮŶ ȇȋȏȋȍȋȂ ȋȌȍȂȁȂȈȜțȏ ȏǽȇ: ǞȋȀȋȎȈȋǿȅȂ ȂȎȏș ȊȂȄǽǾȘȏȊǽȜ ǿȂȍǽ
ŝhŮŤ. ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ ȌȍȂȁȉȂȏǽ ȊȂȜǿȈȜȂȉȋȀȋ (ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȀȋ).
ū7Ŝ. ōŧŪŞšŭA ±Ţš ƅ ŝţ7Ź, ũš t ŮżűŶ ±Ţš ŞŶ ũeŨŶ, ũŪ t 81. ǮǿȜȏȘȂ ȅ ǾȈǽȃȂȊȊȘȂ ȋȏȓȘ Ȋǽȕȅ ȎȈȋǿǽ Ȏǿȋȅ ȋ ǞȋȀȂ
ŮżűŶ ±Ţš ƉŦŬšŭŮŶ ſ3şw2 ŭ™hŨŤ ƈŭŨŪŮŬŹŞaſŨŜ ŝŷŞa- ȌȋȔȂȍȌǽțȏ ȅȄ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜ ȊȂ ȏȋȀȋ, ȔȏȋŌ ǿ ǪȂȉ, Ȋȋ ȏȋȀȋ, ȔȏȋŌ
źŮŶ. ȋȇȍȂȎȏ ǢȀȋ.
ū7Ş. ŌŜţůŨŹŞaſŨŜ Ţš ŝŷŞaźŮŶ ±Ţš ƉŦŬšŭŮŶ ſ3şw2, 82. ǟȎȂ ȎȈȋǿǽ ȋ ȏȋȉ, ȔȏȋŌ ȋȇȍȂȎȏ ǢȀȋ, ȏȋ ȂȎȏș ǞȋȀǽ, ȍǽ-
ŭŤ1ŬŹųŸ ŝGŜ, Şŭ‰ ŭŧŪŞšŭA, ƉŞŜ Ƈŝw, ūŪ ūŪŧŪŢeũƁź: ƉŞŜ Ţš, ȄȐȉȂțȏȎȜ ȋȁȊȅ ȌȋȈȋȃȅȏȂȈșȊȋ, ǽ ȁȍȐȀȅȂ ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȋ, ȇǽȇ
ūŪ tsŮƁź, ŭŤ1ŬŹųŸ: ȏȋ:
ū7ş. ōůŵšŭŮŞŪ2, ŝŢcŮŞŪ2, ŝlşŪŭŮŸ, Ť3 ſ3ŧŤ6ŦŜ Ť4ũŜ ũŜŬŤŲa- 83. ǮȐȖȊȋȎȏș, ǞȋȃȂȎȏǿȋ, ǾȈǽȀȋȎȏș ȅ ȌȋȁȋǾȊȘȂ ȎǿȋȆȎȏ-
ŮšŧũŹ (ƈŮŞšŬŠŤ1ŮšŧũŹ) şlźŮŭz Ť3 ūŪ ūŪŧŪŢeũƁź. ĽšţũŜ- ǿǽ Ǟȋȃȅȅ ȍǽȄȐȉȂǿǽțȏȎȜ ȌȋȈȋȃȅȏȂȈșȊȋ ȅ ȐȏǿȂȍȁȅȏȂȈșȊȋ; ǽ
ųaŧũŪš Ţš, ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, Ť3 ŝšţŦŪũeųũŪš, Ť3 ŝšţūŬšŠżŧũŪš, Ť3 ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȋȎȏș, ǾȂȎȇȋȊȂȔȊȋȎȏș, ǾȂȎȌȍȂȁȂȈșȊȋȎȏș ȅ Ȍȋ-
ſ3ŧŤ6ŦŜ tŬŤŲaŮšŧũŹ, ūŪ tsŮƁź. ȁȋǾȊȘȂ ȅȉȂțȏ ȄȊǽȔȂȊȅȂ ȋȏȈȐȔȅȏȂȈșȊȋȂ ȅ ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȋȂ.
ū7Š. Ł#ŠŤ1ũŪŨů ŭůŵšŭŮŞY ŭyŵů ūŬšŞhŴš ƈŨA Ť3 ŭŧ0ŞŜ, Ť3 84. ǧǽȇ ȂȁȅȊȋȂ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ǮǿȜȏȋȆ ǯȍȋȅȓȘ ȂȎȏș ȌȍȂ-
ŮaťũŪŨů ŝŢcŮŞY ŭ™hz ŮŬbŲŷ, ±Ţš ƉŦŬšŭŮŶ ſ3şw2 ƈŭŨŪŮ- ǿȘȎȕȂȂ Ȑȉǽ ȅ [ǿȎȜȇȋȀȋ] ȎȈȋǿǽ ȅ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȂ [ǞȋȃȂȎȏǿȋ];
ŬŹŞaſŨŜz, ūŬšŠŬšųſ1ũũŜz ŝhŮŤ şlźŮŶ, Ť3 ūŪŠHŝũŜz. ȏȋ ǿȘȕȂȎȇǽȄǽȊȊȋȂ, ȅ ȌȋȁȋǾȊȋȂ, ȇǽȇ ȎȇǽȄȐțȏ, ȋȇȍȂȎȏ ǢȀȋ
ȎȋȄȂȍȓǽȂȉȋ ǾȘǿǽȂȏ.
ū7ſ. ń# ƆŦŪŢš ſ3ŠŤ1ũŪ ŝŢcŮŞŪ2 ŭ™hz ŮŬbŲŷ şlźŮŶ, ŮaŦw Ť3 85. ǧǽȇ ȂȁȅȊȋȂ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ǮǿȜȏȋȆ ǯȍȋȅȓȘ ȌȍȋȌȋǿȂȁȐ-
ŮŬŤ2 v3ūŪŭŮaŭŤ ſ3ŠŤ1ũŜşw ŝŢcŮŞA ŭŧaŞzŮŶ. țȏ, ȏǽȇ ȅ ȏȍȅ ȅȌȋȎȏǽȎȅ ȂȁȅȊȋȀȋ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȎȈǽǿȜȏ.
ū7ƀ. ŌŜţůŨŹŞaźŮŶ Ţš ±Ţš ūŪ tsŮƁź Ť3 ūŪŧŪŢeũƁź 86. ǟȘȕȂȍȂȔȂȊȊȘȂ ȌȋȊȜȏȅȜ, ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȘȂ ȅ ȌȋȈȋȃȅ-
ūŬšŠŬšųſ1ũũŜz, ƉŝŵŜ ŝhŮŤ ŞŪ ŭ™żť Ť3 ſ3ŠŤũŪŭyŵũŹť ȏȂȈșȊȘȂ, ȌȍȅȄȊǽțȏ ȋǾȖȅȉȅ ǮǿȜȏȋȆ ǢȁȅȊȋȎȐȖȊȋȆ ǯȍȋȅ-
ŮŬbŲŹ, ŦŬŪŨĮ ŭŞ0ťŭŮŞŶ, ūŪũeŢš Ť3 Ť3ţ8 ũŤ1űŶ ŨũHŢŜťŴŜz ȓȂ, ȇȍȋȉȂ ȈȅȔȊȘȒ ȎǿȋȆȎȏǿ; ȅǾȋ ȅ ȅȄ ȎȅȒ ǾȋŌȈșȕǽȜ ȔǽȎȏș
Ƈŝw ūŪ ūŪŧŪŢeũƁź, ũBŦŜz Ţš ūŪ tsŮƁź şlźŮŶ. ȌȋȈȋȃȅȏȂȈșȊȋ, ǽ ȊȂȇȋȏȋȍȘȂ ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȋ ȅȄȍȂȇǽțȏȎȜ.
ū7ţ. ĿlźŮŶ Ţš ūaŦŤ ŭŞHťŭŮŞŜ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ v3ūŪŭ- 87. ǮȇǽȄȐțȏ ȏǽȇȃȂ, Ȕȏȋ ȈȅȔȊȘȂ ȎǿȋȆȎȏǿǽ ȏȍȂȒ ȅȌȋȎȏǽ-
Ůaŭšť ŭƁ‰, nŮeųšŭŮŞŪ, ŭũ70ŞŭŮŞŪ, Ť3ŭűŪŢŠeũƁš, Ť3 Ť4ũŜ ſ3ŧŤ6ŦŜ ȎȂȆ ȎȐȏș Ȏȅȅ: ȋȏȔȂȎȏǿȋ, ȎȘȊȋǿȎȏǿȋ, ȅȎȒȋȃȁȂȊȅȂ ȅ ȌȍȋȔȂȂ,
nŭ0ŝŭŮŞšũũŹ şlźŮŭz. Ȕȏȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ, ȇǽȇ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȂ ȅȌȋȎȏǽȎȅ.
ū7Ť. V#ūŪŭŮaŭŸ Ţš ƅūŬšŠŹŧsźŮŶ ŝhŮŤ, ŭůŵšŭŮŞŪ2 ŭŪ 88. ǥȌȋȎȏǽȎș ȃȂ ȋȌȍȂȁȂȈȜțȏ ȎȐȖȊȋȎȏȅț Ȏ ȈȅȔȊȘȉȅ
ŭŞ0ťŭŮŞŷ. ŎżŨŢš ŦazŢŠŪ v3ūŪŭŮaŭŸ, Ť4ŨŜŮŸ ƉŝŵũŪŭŮŸ ȎǿȋȆȎȏǿǽȉȅ. ǬȋȔȂȉȐ ȇǽȃȁǽȜ ȅȌȋȎȏǽȎș ȅȉȂȂȏ ȋȁȊȋ, ȋǾȖȂȂ
ŭůŵšŭŮŞA, Ť3 ŭŞ0ťŭŮŞšũũŪŭŮŸ v3ūŪŭŮaŭŤ. ȎȐȖȊȋȎȏȅ, ȅ ȁȍȐȀȋȂ, ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋȂ ȅȌȋȎȏǽȎȅ.
ū7f. Ļŝŵš Ţš ūaŦŤ ŞŪ ŭ™żť ŮŬbŲŹ ūŪ tsŮƁź şŧŜ- 89. ǬȋȈǽȀǽțȏ, Ȕȏȋ ȎȇǽȄǽȊȊȋȂ ǿȘȕȂ ǿȋȋǾȖȂ ȋ ǮǿȜȏȋȆ
şHŧŜũũŜz {ūŬšŠŬšųſ1ũũŜz}, ŭŞ0ťŭŮŞſũũŜ ŝhŮŤ ũšūŵy- ǯȍȋȅȓȂ ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȋ, ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ ǾȋȈȂȂ ȎȋǾȎȏǿȂȊȊȋ, ȊȂȃȂ-
źŮŶ. Nŝaųš Ţš ũš ŮaŦw Ť3 ũŜ ŭŞ0ťŭŮŞŜűŶ. ŋŪũeŢš Ť3 Ť3ţ8 Ȉȅ ȎȇǽȄǽȊȊȋȂ ȌȋȈȋȃȅȏȂȈșȊȋ. Ǫȋ ȊȂ ȏǽȇ ȋȏȊȋȎȅȏȂȈșȊȋ ȈȅȔ-
ŮżűŶ ƉŞŜ Ƈŝw ūŪ ūŪŧŪŢeũƁź, ƉŞŜ Ţš ūŪ tsŮƁź, ƆŦŪŢš ȊȘȒ ȎǿȋȆȎȏǿ. ǥǾȋ ȅ ȋ ȎȅȒ, ȇǽȇ ǿȘȕȂ ȎȇǽȄǽȊȋ, ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ
ūŬšŠŬšųeŭz, şlźŮŶ, ƆŦŪŢš ŬŪŢŠeũũŪš Ť3 ũšŬŪŢŠeũũŪš, Ť3 ȔǽȎȏȅț ȌȋȈȋȃȅȏȂȈșȊȋ, ȔǽȎȏȅț ȋȏȍȅȓǽȏȂȈșȊȋ, ȇǽȇ ȊǽȌȍȅ-
ūŪŠHŝũŜz. ʼnšŬŪŢŠeũƁš ŝŪ ŬŪŢŠeũƁz, ūŪ ſ3ŠŤ1ũŪŨů ŬŜţ- ȉȂȍ: ȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș, ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș ȅ ȌȋȁȋǾȊȋȂ. ǥǾȋ ȊȂȍȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

ŧŤ1ųšŭŮŞůšŮŶ ţũŜŨšũŪŞaũƁź. ŃŜũE ƉŞŪ Ƈŝw, ſ4Ţš ũš ŬŪ- ȃȁȂȊȊȋȎȏș ȅ ȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș ȍǽȄȊȜȏȎȜ ȏȋȈșȇȋ Ȍȋ ȄȊǽȔȂȊȅț:
ŠŤ1ŮŤŭz nŲ7Y, ƉŞŪ Ţš, ſ4Ţš ŬŪŠŤ1ŮŤŭz ŭũ7ů ţũaŨšũůšŮŶ. ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș ȋȄȊǽȔǽȂȏ ǫȏȓǽ, ǽ ȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș ǮȘȊǽ.
§. ĿŧŜşHŧŶ Ţš ūaŦŤ Ť3 Ť3ŨeũŶ ƈūŪŮŬšŝŧsźŮŶ ŦŪ Ť3ţ8zŭ- 90. ǭȂȔȂȊȅȜ ȅ ȅȉȂȊǽ ȐȌȋȏȍȂǾȈȜțȏ ȁȈȜ ȅȄȗȜȎȊȂȊȅȜ ȍǽ-
ũeũƁź ŭŧŪŞeŭŶ ƉŦŬšŭŮŶ ŭůŵšŭŮŞA, ƆŦŪŢš Ŭšųeŭz, ŭ™hz ȄȐȉȂȊȅȆ, ȎȋȄȂȍȓǽȂȉȘȒ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ, ȋȇȍȂȎȏ ȎȐȖȊȋȎȏȅ ǮǿȜ-
ŮŬbŲŷ, ŬŜţůŨŹŞašŨŷűŶ: Ƌ ũš ūŪ ŭůŵšŭŮŞY: ũšŞżŠwŨŜ ŝŪ ȏȋȆ ǯȍȋȅȓȘ, ǽ ȊȂ ǿ ȎǽȉȋȆ ȎȐȖȊȋȎȏȅ: ȅǾȋ ȏȋ, Ȕȏȋ ǿ ȎȐȖȊȋ-
ŭyŮŸ ŭƁ‰ Ť3 ũšŤţŬšųſ1ũũŜ ƈŨY Ť3 ŭŧ0Şů ŞŭsŦŪŨů, Ť3 ſ3ŠŤ1ũŹť Ȏȏȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ, ȊȂǿȂȁȋȉȋ ȐȉȐ ȅ ȊȂȅȄȍȂȇǽȂȉȋ Ȋȅȇǽȇȅȉ
ŭ™żť ŮŬbŲŹ ŭyŮŸ ŞżŠwŨŜ. ȎȈȋǿȋȉ, ȅ ȂȁȅȊȋȆ ǮǿȜȏȋȆ ǯȍȋȅȓȂ ǿȂŌȁȋȉȋ.
§Ŝ. ń# ƆŦŪŢš ŮŬƁmūŪŭŮaŭũŪ ſ3ŠŤ1ũŪ ŭůŵšŭŮŞŪ2 ŝŢcŮŞA 91. ǧǽȇ ȂȁȅȊȋȂ ȎȐȖȂȎȏǿȋ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȏȍȅȅȌȋȎȏǽȎȊȘȉ
şlźŮŶ ŝhŮŤ, ŮaŦw Ť3 ſ3ŠŤũŪŭyŵũů ŭ™yź ŮŬbŲů Ť3ŭūŪŞżŠů- ȌȍȅȄȊǽțȏ, ȏǽȇ ȅ ǮǿȜȏȐț ǯȍȋȅȓȐ ȂȁȅȊȋȎȐȖȊȋț ȅȎȌȋǿȂȁȐ-
źŮŶ. țȏ.
§Ş. ŌŜţůŨŹŞašŮŭz Ţš ūaŦŤ ŮżŨŤ nŲ7Ŷ Ť3 ŝšţũŜųaŧšũŶ 92. ǮȋȄȂȍȓǽȂȏȎȜ ȅȉȅ ǫȏȂȓ ȅ ȇǽȇ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȆ, ȅ ȇǽȇ
Ť3 ũŜųaŧŪ. ń# ŝšţũŜųaŧšũŶ Ƈŝw, ƆŦw ũšŬŪŢŠeũŶ: ũŜųaŧŪ ȊǽȔǽȈȋ; ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȆ, ȇǽȇ ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȘȆ; ȊǽȔǽȈȋ, ȇǽȇ ȍȋ-
Ţš, ƆŦw ŬŪŠŤ1ŮšŧŸ Ť3 ūŬŪŤţŞŪŠŤ1ŮšŧŸ ŭyŵŤűŶ Ť3ţ8 ũšşw2 ūŪ ȁȅȏȂȈș ȅ ȅȄǿȋȁȅȏȂȈș ȎȐȖȅȒ ȅȄ ǪȂȀȋ Ȍȋ ȎȐȖȊȋȎȏȅ, ȋȏ ǿȂȔ-
ŭůŵšŭŮŞY, Ť3 ūŬŤŭũŪŭyŵũŹ ŭyŵŤűŶ ŞŶ ũeŨŶ, ŭũ7Ŝ Ţš şlź, ȊȋȎȏȅ ǿ ǪȂȉ ȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȅȒ. ǮȘȊǽ ǮȈȋǿǽ ȅ ǡȐȒǽ ǮǿȜȏȋȀȋ.
Ť3 Š¦Ŝ ŭ™aşw.
§ş. Ł#ŠŤ1ũŤŲŜ ŠaŢš ŠŪ ŮŬbŲŷ, ƈ ũŤ1űŶ, ŠŞŤ1ŢůŵŤŭz, ūŬš- 93. ǢȁȅȊȅȓǽ, ȌȍȋȎȏȅȍǽȜȎș Ȑ ȊȅȒ ȁȋ ǯȍȋȅȓȘ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ
ŝŷŞašŮŶ ſ3ŠŤ1ũŤŲŜ. ń# ũŜūŬŪŮŤ1ŞŶ, ŮŬbŲŜ ŠaŢš ŠŪ ſ3ŠŤ1ũŤŲŷ ǢȁȅȊȅȓȂț; ȅ ǯȍȋȅȓǽ, ȎȋǾȅȍǽȜȎș ǿ ǢȁȅȊȅȓȐ, ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ
ŭŪŝŤŬaźŵŤŭz, ūŬšŝŷŞašŮŶ ŮŬbŲŜ: ſ4Ţš Ť3 ūŬšŭŧaŞũŪ ſ4ŭŮŸ. ǯȍȋȅȓȂț. ǥ ȎȅȂ ȔȐȁȊȋ.
§Š. ŌŜţůŨŹŞaźŮŶ Ţš ūaŦŤ ŭũ7Ŝ Ť3 Š¦Ŝ, ũš ŝšţũŜų†ŧũŜ 94. ǟȎȂ ȍǽȄȐȉȂțȏ ǮȘȊǽ ȅ ǡȐȒǽ ȊȂ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȉȅ, ȋȁ-
Ƈŝw, ūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ Ţš. ń# ũš ŝšţũŜų†ŧũŜ Ƈŝw, ƆŦw ŦŶ ũŜ- Ȋǽȇȋ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘȉȅ (ǿȂȔȊȘȉȅ). ǫȊȅ ȊȂ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘ ǿ
ųaŧů Ť3 Ť3ŭŮ0ųũŤŦů tũŪŭŤ6ŨŜ nŲ7Y: ūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ Ţš, ƆŦw ȋȏȊȋȕȂȊȅȅ ȇ ǫȏȓȐ, ǥȒ ȊǽȔǽȈȐ ȅ ȅȎȏȋȔȊȅȇȐ; Ȋȋ ȌȍȅȎȊȋ-
ūŬŤŭũŪŭyŵũŹ, ƉŞŪŨů Ƈŝw ŬŪŢŠeũũŹ, ƉŞŪŨů Ţš Ť3ŭű0ŠũŹ, ȎȐȖȊȘ, ȇǽȇ ȎȐȖȅȂ ȅȄ ǬȍȅȎȊȋȎȐȖȊȋȀȋ, ȅ ǢȉȐ ȎȋȎȐȖȂȎȏ-
ŭŪ nŲ7eŨŶ ŭyŵů. ǿȐțȖȅȂ, ȋȁȅȊ ȍȋȃȁȂȎȏǿȂȊȊȋ, ǽ ȁȍȐȀȋȆ ȅȎȒȋȁȊȋ.
§ſ. ʼnšŬŜţŠżŧũŪ Ţš ſ3ŠŤ1ũŪ ŝŢcŮŞŪ2 ŮŬbŲŷ űŬŜũsŮŶ, Ť3 ũš- 95. ǢȁȅȊȋ ǞȋȃȂȎȏǿȋ ǯȍȋȅȓȘ ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋ ȒȍǽȊȜȏ, ȅ ȏȍȅ
ŭŧŤ6Ůũŷ ŮŬŤ2 v3ūŪŭنŭŤ ſ3ŠŤ1ũŜşw ŝŢcŮŞA ŭŪŝŧźŠaźŮŶ. ȅȌȋȎȏǽȎȅ ȂȁȅȊȋȀȋ ǞȋȃȂȎȏǿǽ ȊȂȎȈȅȜȊȊȘ ȎȋǾȈțȁǽțȏ.
§ƀ. ōŞHťŭŮŞŜ Ţš, nŲ7A Ƈŝw, ŝšţũŜųaŧũŪŭŮŸ Ť3 ũšŬŪŢ- 96. ǬȋȈǽȀǽțȏ ȈȅȔȊȘȉȅ ȎǿȋȆȎȏǿǽȉȅ: ǫȏȓǽ — ǾȂȄȊǽ-
ŠeũũŪŭŮŸ şlźŮŶ: ŭũ7Ŝ Ţš, ſ4Ţš ŞŶ ũŜųaŧŹ, Ť3 ŬŪŢŠeũũŪŭŮŸ: ȔǽȈșȊȋȎȏș ȅ ȊȂȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș, ǮȘȊǽ — ȏȋ, Ȕȏȋ ǫȊ ǿ ȊǽȔǽȈȂ,
ŭ™aşw Ţš Š¦Ŝ, ſ4Ţš ŭŶ ũŜųaŧŪŨŶ, Ť3 Ť3ŭű0ŠũŪŭŮŸ. ʼnŜųaŧŪ Ţš ȅ ȍȋȃȁȂȊȊȋȎȏș, ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ — ȏȋ, Ȕȏȋ ǫȊ Ȏ ȊǽȔǽȈȋȉ, ȅ
ŭũ7Ŝ Ť3 ŭ™aşw Š¦Ŝ ũš ŞŬeŨšũũŪ şlźŮŶ. ņaŦw ŝŪ; ʼnŪ ŞŤũY ȅȎȒȋȁȊȋȎȏș. ǪǽȔǽȈȋ ȃȂ ǮȘȊǽ ȅ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ ȌȋȈǽȀǽțȏ ȊȂ
Ɖũů kŞŧsźŮŶ, Ť3ţ8 ũšsŢš ƆŦw t ŭ0ŧũŲŜ ŭŞżŮŶ, ŮaŦw ǿȍȂȉȂȊȊȋȂ. ǧǽȇ Țȏȋ ȉȋȃȊȋ? Ǫȋ Ȍȋȁ ȅȉȂȊȂȉ ȊǽȔǽȈǽ Ȍȋȇǽ-
ūŬŤŭũŪŭyŵũŹ ŝhŮŸŭŮŞŪ Ť4ŨůŮŶ: Ť3ţ8 ũšs ŝŪ ŭyŮŸ ūŪ ŭů- ȄȘǿǽțȏ ȌȍȅȔȅȊȐ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȋȆ ǮȘȊ ȅ ǮǿȜȏȘȆ ǡȐȒ, ȇǽȇ ȎǿȂȏ
ŵšŭŮŞY, žŵš Ť3 ũE ūŪ ũeť (žŵš Ť3 ũE ū0ŭŧŹ ſ3S). ȋȏ ȎȋȈȊȓǽ, ȅȉȂțȏ ǾȘȏȅȂ ȋȏ ǿȂȔȊȋȎȏȅ, ȅǾȋ ȅȄ ȊȂȂ ȋȊȅ Ȍȋ
ȎȐȖȊȋȎȏȅ, ȒȋȏȜ ȅ ȊȂ ȌȋȎȈȂ ȂȂ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ďěĦěĬĬģĤ ĆģĝģĤĬĥģĤ
__________________________________________________ ǫ ȈțǾǿȅ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȁȐȒȋǿȊȋȆ ȃȅȄȊȅ
__________________________________________________

§ţ. ōŞ0ťŭŮŞŪ ūaŦŤ v3ūŪŭŮaŭšť, ũšŠŞŤ1ŢũŪ Ť3 ũšūŬšŧ0ŢũŪ 97. ǮȋȒȍǽȊȜȂȏȎȜ ȏǽȇȃȂ Ȑ ȊȅȒ ȎǿȋȆȎȏǿȋ ȅȌȋȎȏǽȎȂȆ ȊȂ-
ƈ ũŤ1űŶ űŬŜũŤ1ŨŪ ſ4ŭŮŸ. ʼnŪ Ť3 ƉŝŵšŭŮŞŪ ŭůŵšŭŮŞA, ŭŤ1ŬŹųŸ ȌȋȁǿȅȃȊȘȉ ȅ ȊȂȌȍȂȈȋȃȊȘȉ, ȅ ȋǾȖȊȋȎȏș ȎȐȖȊȋȎȏȅ, ȏ. Ȃ.
ŝŢcŮŞA, ũšŬŜţŠżŧũŪ. ǞȋȃȂȎȏǿǽ, ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋț.
§Ť. Ł#ŠŤ1ũŤŲů ŞŶ ŮŬbŲŹ, Ť3 ŮŬbŲů ŞŪ ſ3ŠŤ1ũŤŲŹ Ť3ŭūŪŞż- 98. ǥȎȌȋǿȂȁȐȂȉ ǢȁȅȊȅȓȐ ǿ ǯȍȋȅȓȂ, ȅ ǯȍȋȅȓȐ ǿ Ǣȁȅ-
ŠůźŮŶ: ŬŜţŠŹŧsšŨů ũšŬŜţŠżŧũŹ, Ť3 ŭŪŞŪŦůūŧsšŨů ŬŜţ- ȊȅȓȂ, ȍǽȄȁȂȈȜȂȉȐț ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȋ ȅ ȎȋǿȋȇȐȌȈȜȂȉȐț ȍǽȄȁȂ-
ŠŹŧeũũŹ {ũšŭŧŤ1ŮũŹ}. ȈȅȏȂȈșȊȋ.
§f. ʼnŜųaŧŪ Ţš ſ3ŠŤ1ũŪ ŞŭżűŶ, nŲ7A ŞżŠzŮŶ: ŭũ7ů Ƈŝw, Ť3 99. ǢȁȅȊȋȂ ȄȊǽțȏ ȊǽȔǽȈȋ ǿȎȂȀȋ — ǫȏȓǽ. ǫȊ ȊǽȔǽȈȋ
Š¦ů, ƆŦw ŬŪŠŤ1Ůšŧz, Ť3 ƆŦw Ť3ŭŮ0ųũŤŦŜ ūŬŤŭũŪŭyŵũŜ, Ť3 ǮȘȊǽ ȅ ǡȐȒǽ, Ȝȇȋ ǭȋȁȅȏȂȈș, ȅ Ȝȇȋ ȅȎȏȋȔȊȅȇ ȌȍȅȎȊȋȎȐȖ-
ŭŪūŬŤŭũŪŭyŵũŜ, Ť3 ŭŪŝšţŦŪũeųũŜ, Ť3 ŝšţūŬšŠżŧũŜ, Ť3 ſ3ŠŤũŪ- ȊȘȆ, ȅ ȎȋȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘȆ, ȅ ȎȋǾȂȎȇȋȊȂȔȊȘȆ, ȅ ǾȂȎȌȍȂȁȂȈș-
ŭyŵũŜ, Ť3 ũšŬŜţŠżŧũŜ. ōŪţŠaũƁť Ţš ƆŦw ŭŪŠżŮšŧz, Ť3 ȊȘȆ, ȅ ȂȁȅȊȋȎȐȖȊȘȆ, ȅ ȊȂȍǽȄȁȂȈșȊȘȆ. ǫȊ ȊǽȔǽȈȋ ȎȋȄȁǽ-
ūŬŪŨhŭŧšũũŤŦŜ, Ť3 ŭůŠƁź2, ŭũ7ŪŨŶ ŭŤ1ŬŹųŸ ŞŪ ŭ™0ŨŶ Š©Ź. ń#ţ8 ȊȅȆ, Ȝȇȋ ǮȋȄȁǽȏȂȈș ȅ ǬȍȋȉȘȎȈȅȏȂȈș, ȅ ǮȐȁȅȜ: ȏ. Ȃ. ǮȘȊȋȉ
ŮŪşw2 ŝŪ, şlšŮŶ, Ť3 ŮżŨŶ, Ť3 ŞŶ ũeŨŶ ŞŭsųſŭŦŜz: ŮŪŨY ǿȋ Ǯǿ. ǡȐȒȂ. ǥǾȋ ǿȎȞ — ȋȏ ǪȂȀȋ ȅ ȔȍȂȄ ǪȂȀȋ ȅ ȁȈȜ ǪȂȀȋ:
ŭŧaŞŜ ŞŪ ŞżŦŤ, ƋŨŤ1ũŸ. ǢȉȐ ȎȈǽǿǽ ǿȋǿȂȇȅ, ǽȉȅȊș (ǭȅȉ. 11, 36).
R. ōŪūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ Ţš ūaŦŤ şlźŮŶ nŲ7Y ŭũ7Ŝ Ť3 Š¦Ŝ ŭ™a- 100. ǠȋǿȋȍȜȏ, Ȕȏȋ ǮȘȊ ȅ ǮǿȜȏȘȆ ǡȐȒ ȎȋȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘ
şŪ: ũš ŝšţũŜų†ŧũŜ Ţš. ń# ŭŪūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ Ƈŝw, ƆŦw ŝšţ- ǫȏȓȐ, Ȋȋ ȊȂ ȎȋǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘ: ȎȋȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘ, ȇǽȇ ȋȏ ǿȂȔ-
ŦŪũeųũŹ ŭŪ nŲ7eŨŶ ŭ{ŵŜ. ʼnš ŝšţũŜų†ŧũŜ Ţš, ƆŦw ũš ŝšţ- ȊȋȎȏȅ ȎȋȎȐȖȂȎȏǿȐțȖȅȂ ǫȏȓȐ; ȊȂ ȎȋǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘ, ȌȋȏȋȉȐ
ŞŤũHŞũŜ: t ũšşH ŝŪ, žŵš Ť3 ũš ūŪ ũeŨŶ, ƆŦŪŢš t ŭ0ŧũŲŜ Ȕȏȋ ȅȉȂțȏ ȌȍȅȔȅȊȐ ǾȘȏȅȜ. ǥǾȋ ȅȄ ǪȂȀȋ, ȒȋȏȜ ȅ ȊȂ ȌȋȎȈȂ
ŭŞżŮŶ, ƆŦŪŢš ūŬšŠŬšųeŭz. ĿlźŮŶ Ţš ūaŦŤ Ť3 ŝšţũŜų†ŧũŜ, ǢȀȋ, ȌȋȁȋǾȊȋ ȇǽȇ ȅȄ ȎȋȈȊȓǽ ȎǿȂȏ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ ǿȘȕȂ. ǟȌȍȋ-
ſ3şŠA ŦŮŪ2 ũŜųaŧŪ ƉũŪ ŞŬeŨšũš ŬŜţůŨŹŞašŮŶ, ŠŜ ũE ūŪŠ8 ȔȂȉ Ȋǽȍȅȓǽțȏ ǥȒ ȅ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘȉȅ, ȇȋȀȁǽ ȇȏȋ ȊǽȔǽȈȋ ǾȂ-
ŞŬeŨšũšŨŶ ŬŜţůŨżŮŤŭz Ť4ŨůŮŶ ن, t ũŤ1űŢš ſ4ŭŮŸ ŞŬeŨz. ȍȂȏ ȋȏ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȁǽǾȘ ȊȂ ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜȈȅȎș Ȍȋȁ ǿȍȂȉȂȊȂȉ ǯȂ,
ʼnš ŝšţũŜų†ŧũŜ u5ŝŪ ŞŤũ0ŞũŪŭŮƁź, ũŪ ŞŬeŨšũšŨŶ ŝšţ- ȋȏ ǧȋȏȋȍȘȒ ǿȍȂȉȜ. ǥ ȏǽȇ, ǫȊȅ ȊȂ ǾȂȄȊǽȔǽȈșȊȘ ǿ ȋȏȊȋȕȂ-
ũŜų†ŧũŜ: ƆŦw ūŬeŢŠš ŞŭsŦŜşw Ť3 ŞŬeŨšũš, Ť3 ŞżŦŜ: Ť3 Ȋȅȅ ȇ ȎǿȋȂȆ ȌȍȅȔȅȊȂ, Ȋȋ ǿ ȋȏȊȋȕȂȊȅȅ ȇȋ ǿȍȂȉȂȊȅ ǾȂȄȊǽ-
ūŬšŞhŴš ŞżŦŜ, Ť3 ŞŬeŨšũš, Ť4ŨŤŢš ŞŭsŦŶ Ť3 ŞżŦŶ, Ť3 ŞŬeŨz: ȔǽȈșȊȘ, Ȝȇȋ ȎȐȖȅȂ ȌȍȂȃȁȂ ǿȎȜȇȋȀȋ ǿȍȂȉȂȊȅ ȅ ǿȂȇǽ, ȅ ȌȍȂ-
Ť3 ±Ţš ŞŶ ŞżŲŹ, Ť3 ±Ţš ŞŪ ŞŬeŨšũŤ, Ť3 ƆŦw nŲ7Y, ƆŦŪŢš ǿȘȕȂ ǿȂȇǽ ȅ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȔȍȂȄ ǧȋȏȋȍȘȒ ǿȎȜȇȅȆ ǿȂȇ ȅ ǿȍȂȉȜ, ȅ
ūŬšŠŬšųeŭz, ŭŪūŬŤŭũŪŭ{ŵũŜ. ōŶ ũŤ1ŨŤŢš ŮŪŨY ŭŧaŞŜ Ť3 ȏȋ, Ȕȏȋ ǿ ǿȂȇȂ ȅ ǿȋ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȅ Ȝȇȋ ǫȏȓȐ, ȇǽȇ ǿȘȕȂ ȎȇǽȄǽ-
ŠšŬŢaŞŜ ŞŪ ŞżŦŤ ŞŹŦHŞŶ, ƋŨŤ1ũŸ. Ȋȋ, ȎȋȌȍȅȎȊȋȎȐȖȊȘȂ, Ȏ ǧȋȏȋȍȘȉȅ ǢȉȐ ȎȈǽǿǽ ȅ ȁȂȍȃǽǿǽ ǿȋ
ǿȂȇȅ ǿȂȇȋǿ. ǝȉȅȊș.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ

ǬȍȅȉȂȔǽȊȅȂ:
ǠȈǽǿȘ ȌȍȌ. DZȂȋȀȊȋȎȏǽ («ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍ-
ȓǽȏȂȈșȊȋȆ, ȅ ȋ ȎǿȜȖȂȊȎȏǿȂ») ȌȍȅǿȋȁȜȏȎȜ Ȋǽ ȎȈǽǿȜȊȎȇȋȉ Ȍȋ
ȍȐȇȋȌȅȎȅ ǬǽȅȎȅȜ ǟȂȈȅȔȇȋǿȎȇȋȀȋ, ǽ ȏǽȇȃȂ ǿ ȍȐȎȎȇȋȉ ȌȂȍȂ-
ǿȋȁȂ, ȌȍȂȁȎȏǽǿȈȜțȖȂȉ ȎȋǾȋȆ ȇȋȉȌȅȈȜȓȅț ȊȂȅȄǿȂȎȏȊȋȀȋ
ȁȋȍȂǿȋȈ. ȌȂȍȂǿȋȁǽ ȅȄ ȃȐȍȊǽȈǽ «ǮȏȍǽȊȊȅȇȗ» (1894 Ȁȋȁ) ȅ
ȌȂȍȂǿȋȁǽ DZȂȋȑǽȊǽ ǤǽǿȏȋȍȊȅȇǽ ȅȄ ȍȐȎȎȇȋȀȋ ǡȋǾȍȋȏȋȈț-
ǾȅȜ.


[ŋŬūdŝũŜşw nŲ7Ŝ ũŜ1Ŵšşw fšŪşũw1ŭŮŜ] ǬȍȂȌȋȁȋǾȊȋȀȋ ȋȏȓǽ ȊǽȕȂȀȋ DZȂȋȀȊȋȎȏǽ
w3 ŠŹsũƁŤ Ť3 ŞŤŠżũƁŤ Ť3 ŭŵ7eũŭŮŞŹ, ȋ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ, ȅ ȋ ȎǿȜ-
Ť4űŢš ŦŬŜšşŬŜũeŭƁš ŭƁE. ȖȂȊȎȏǿȂ ȀȈǽǿȘ, ȇȋȅȒ ǽȇȍȋȎȏȅȒ ȏǽȇȋǿ:
ŋŬūdŝũŹťŴŤŨŶ nŲ7ſ1ŨŶ ŧaţŜŬź ǬȍȂȌȋȁȋǾȊȂȆȕȅȉ ȋȏȓǽȉ, ǨǽȄǽȍț ȅ ǟǽȍȈǽǽȉȐ
Ť3 ŞŜŬŧŜaŨů, fšŪşũHŭŮŶ ŞŭšűyŠŶ Ť3 ȎȇȐȁȊȘȆ ǿȎȂȉ DZȂȋȀȊȋȎȏ, ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȘȆ
ũšŠŪŭŮ0ŤũŶ Şŭšşw2 ŨjŬŜ. ǾȋȈȂȂ ǿȎȂȒ ȃȅǿȐȖȅȒ ǿ ȉiȍȂ ȊǽȎȏȋȜȖȂȉ.

ʵ. ŎŪşŠA ũšūŵyť Ť4ŭŮŤũũů Ť3ŨżŮŤ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧŸ, ſ3şŠA 1. ǯȋȀȁǽ ȁȐȉǽȆ, Ȕȏȋ ȅȉȂȂȕș ȅȎȏȅȊȊȐț ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈș,
Şŭ‰ ±Ţš ũŜ ţšŨŧŤ2 ŭŪŞšŬŴeũũw ūŬeţŬŤŴŤ, şŪŮ0ŞŪ Ť3Ũżz ȇȋȀȁǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋ Ȋȅ ǿȋ Ȕȏȋ ȌȋȎȏǽǿȅȕș ǿȎȂ, ȎȐȖȂȂ Ȋǽ ȄȂȉ-
ŭeŬŠŲš ųŤ1ŭŮŪź ŭ0ŞŹŭŮƁź ŞŭšşŠA ſ4Ţš tŤŮŤ2 ŦŪ şDů. İŵš Ţš Ȉȅ, ǿȎȂȀȁǽ ȅȉȂȜ ǿ ȎȂȍȁȓȂ Ȏ ȔȅȎȏȋț ȎȋǿȂȎȏșț ȀȋȏȋǿȊȋȎȏș
ŞżŠŪŨŶ ű0ŵšŴŤ ŝhŮŤ t ŝGŜ, ũšŞżŠŪŨŶ ŝyŠŤ t ųšŧŪ- ȌȍȂȎȂȈȅȏșȎȜ ȇ ǠȋȎȌȋȁȐ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȒȋȔȂȕș ȌȋȄȊǽȊȊȘȉ ǾȘȏș
ŞBŦŶ, ſ3ŧŤ1Ŧw Ũ0ŵũŪ ſ4ŭŮŸ. ȋȏ ǞȋȀǽ, ǾȐȁș ȊȂ ȄȊǽȂȉ Ȉțȁșȉȅ, ȎȇȋȈșȇȋ ȉȋȃȊȋ.
Ş7. ōŨŪŮŬŤ2 Ť3ţŧŤ6Ŵũzz ŮŹŧšŭE ƈŮŹŴſ1ũƁz, Ť3 ƅūŬs- 2. ǫȎȏȂȍȂȀǽȆȎȜ ȅȄȈȅȕȊȅȒ ȐȏȂȕȂȊȅȆ ȏȂȈȂȎȊȘȒ, ȅ ǿȋȄ-
ŮŜũŶ ŝyŠŤ t ũŤ1űŶ, ŠŜ ũš ŦaŦw ƈťŨyŮŶ (ūŪűŤ1ŮzŮŶ) ũż- ȁȂȍȃȅǿǽȆȎȜ ȋȏ ȊȅȒ, ȔȏȋǾȘ ȋȊȅ ȊȂ ȋȏȊȜȈȅ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȅȄ ȓȂ-
ųŮŪ t ŮŬůŠHŞŶ ŮŞŪŤ1űŶ: ūŪšŧŤ1Ŧů ŭŤ1ŬŹųŸ ŦŶ ŮŬůŠHŨŶ ȊȘ ȏȍȐȁȋǿ ȏǿȋȅȒ. <ȔǽȎȏș ȌȍȂȁȈȋȃȂȊȅȜ Ȅǽ ȊȂȜȎȊȋȎȏșț ȋȌȐ-
Ť5Ţš ūŬšŠŞŜŬsűů ūŬeŢŠš ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, ţŠżŴũzz t ŭŤ1űŶ ȖȂȊǽ> ǬȋȔȅȏǽȆ ȐȖȂȍǾȋȉ ȊȂ ȈȅȕȂȊȅȂ ȎȂǾȜ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȘȒ
(t ƈŮŹŴſ1ũƁť) ūŬŤŞű0ŠŤŮŶ tŬaŠŜ. ŎŵšŮY ŞŨŹũsz, ũš ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȆ, ǽ ȋȏȌǽȁȂȊȅȂ ȔȍȂȄ ǿȇȐȕȂȊȅȂ ȅȒ ȋȏ ȈȐȔȕȂȀȋ.
ŧŤŴeũƁš ŭŧaŠŦŤűŶ, ũŪ ſ4Ţš ũŜŭŧŜŢŠeũƁšŨŶ ŭŤ1űŶ, ŧyųŴŤűŶ
tūaŭŮŤ.
G. ľżŢŠŸ ŨŬaŞƁz ŭŜŨŪşŪ2 ŭšŝE Ť3Ũżz Ť3 ųšŬŞS ŞŪ Şŭs- 3. ǟȎȂȉ ȔȐǿȎȏǿȋȉ ȌȋȔȅȏǽȆ ȎȂǾȜ ȉȐȍǽǿșȂȉ ȅ ȔȂȍǿȂȉ,
ŦŪŨŶ ųyŞŭŮŞŹ, ƆŦw ŠŜ ŝyŠšŴŤ ŝGŪţŠaũŶ ųšŧŪŞżŦŶ. İŵš ȔȏȋǾ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȉ ǞȋȀȋȎȋȄȅȁǽȂȉȘȉ: ȅǾȋ ȂȎȈȅ ȊȂ
ŝŪ ũš ƉũŪ ŝyŠšŮŶ ūŬeŢŠš, ŮŪ2 ũš Ƈŝw ŭƁE ūŬŤŞŪţūŪŭ- ǾȐȁȂȏ ȏȋȀȋ ȌȍȂȃȁȂ, ȊȂ ȌȋȎȈȂȁȐȂȏ ȅ ȎȅȂ. ǮȇȋȈșȇȋ ȎȌȐȎ-
ŧżŠŭŮŞůšŮŶ: Ť3 ſ3ŧŤ1Ŧw žŵš ŭũŤ1ŠšŴŤ, ŮŪŧŤ1Ŧw ŞţhŠšŴŤ. ȏȅȕșȎȜ ǿȊȅȄ ǿ ȔȐǿȎȏǿȂ ȋ ȎȂǾȂ, ȎȏȋȈșȇȋ ȌȋȁȘȉȂȕșȎȜ ǿǿȂȍȒ
Ł#şŠa Ţš Ť3 ŭšŝE ŭŜŨŪşŪ2 ƆŦw ũŤųŮ0Ţš ūŬšŠ8 şDšŨŶ ŞŨŹ- ǿ ȁȂȆȎȏǿȅȏȂȈșȊȋȎȏȅ. ǧȋȀȁǽ ǿ ȊȅȔȏȋ ǿȉȂȊȜȂȕș ȎȂǾȜ ȌȍȂȁ
ũsšŴŤ ūŪ pŜŧŨŪūżŞŲů, ŮŪşŠA ŝyŠšŴŤ ŞšŧŤ1ŦŶ t ŨaŧŜ Ȉȅȓȋȉ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȌȋȁȋǾȊȋ ǬȎǽȈȉȋȌȂǿȓȐ (38, 6), ȏȋȀȁǽ ǾȘ-
ƈŮŜeũũŹ. ń# ŞũšşŠA ŨũŤ1ŴŤŭz Ť3ŨżŮŤ Ť3 ŞżŠŹŮŤ ũŤųŮ0- ǿǽȂȕș ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋ ǿȂȈȅȇ ȅȄ ȉǽȈȋȀȋ; ȅ ȇȋȀȁǽ ȎȋȄȊǽȂȕș ȎȂǾȜ
Ţš, ŮŪşŠA ŝŪşŜŮżšŴŤ Ť3 ŠŹsũƁšŨŶ Ť3 ŬaţůŨŪŨŶ ƅ şDŹ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂ ȅȉȂțȖȅȉ ȅ ȊȂȄȊǽțȖȅȉ, ȏȋȀȁǽ ȏȘ ǾȋȀǽȏ ȅ ȁȂȜ-
ūŪűŞaŧŸũŷŨŶ. ȊȅȂȉ ȅ ȍǽȄȐȉȋȉ, ȌȋȒǿǽȈșȊȘȉȅ Ȑ ǠȋȎȌȋȁǽ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

Š7. ōŪŦŬůŴŤ2 ŨhŴŲů şŬżŴũŪŨů Ť3 ŧůŦaŞŪŨů (pŜŧ. f7. 4. Ǯȋȏȍȅ ȒȍȂǾȂȏ ȀȍȂȕȊȅȇǽ ȅ ȈȐȇǽǿȋȀȋ, — ȎȈǽȎȏȋȈțǾȅȜ,
ŧƀ7), ŭŧaŭŮŤ şlź Ť3 ŧůŦaŞŭŮŞů, t ũŤ1űŢš ŞŭsŦŜ ŬŜŢŠašŮŭz Ȁȋǿȋȍț, ȅ ȈȐȇǽǿȎȏǿǽ, ȋȏ ȇȋȏȋȍȘȒ ȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ǿȎȜȇȋȂ ȄȈȋ;
ƀŧ0ŝŜ. ōŪŦŬůŴŤ1 Ţš ŞŪţŠšŬŢaũƁšŨŶ, Ť3 ſ4Ţš t ŭŨŤŬeũƁz Ȏȋȏȍȅ ȃȂ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ ȅ ȎȉȅȍȂȊȊȘȉ ȊȂȄȈȋǾȅȂȉ: ȔȏȋǾȘ,
ũšƀŧ0ŝƁšŨŶ: ŠŜ žŵš Ť3 ŞţhŵšŮŭz ŞeŭŸ ŮŞ0ť şŬżűŶ ŦŬżū- ȂȎȈȅ Ǿ ȅ ȎȏȍȋȀȋ ȅȄȘȎȇȅǿǽȂȉǽ ǾȘȈǽ ǿ ȏȂǾȂ ȀȍȂȕȊȋȎȏș, ǿȋ
ŦŤŨŶ ŭŧ0ŞŪŨŶ ŞŪ ŞŬeŨz Ť3ŭūŷŮaũƁz ŭŪŠżzũũŷűŶ, ũš ǿȍȂȉȜ ȎȐȁǽ, ȊȅȔȂȀȋ ȏǽȇȋȀȋ ȊȂ ȊǽȕȈȋȎș ǿ ȎȋȁȂȜȊȊȋȉ ȏȋ-
ƅŝŬsŵšŮŭz ųŮŪ2. ń#ţşŧŜŢŠaźŮŭz ŝŪ ŭŪşŬŹŴſ1ũũŜz, Şũšş- Ǿȋț; ȅǾȋ ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȜ ȅȄȀȈǽȃȁǽțȏȎȜ, ȇȋȀȁǽ ȉȘ, ǿȋȄȊȂȊǽ-
ŠA ŞŤũŷ6 ŭŤ1űŶ, Ť4ŨŤŢš ŭŪŞšŬŴšũũŪŠżťŭŮŞŪŞŜŴŜŭz ŞŪţũš- ǿȅȁȂǿ ȌȍȅȔȅȊȘ ȅȒ, Ȍȋ ȇȋȅȉ ȋȊȅ ǾȘȈȅ ȎȋǿȂȍȕȂȊȘ, ǿȋȂǿǽȏș
ũŜŞŤ1ŠŹŞŴš Ũŷ2, ũŜ ũS ŞŪšŞaŮŤ Ť4ŨŜŨŷ: ūeŬŞŪš ūŪŝŹŢ- ȊǽȔȊȂȉ Ȍȍȋȏȅǿ ȊȅȒ, ȅ ȌȂȍǿȋȂ ȌȋȍǽȃȂȊȅȂ ǿȋȄȊǽȀȍǽȁȅȉ Ȍȋ-
ŠeũƁš, ūŪŭŧżŠũŹťŴšź ūŪŝżŠŪź ŞŪţţŷŞaźŵš. ȎȈȂȁȊȂț ȌȋǾȂȁȋț.
ſ7. ʼnŤųŮ0Ţš ſ4ŭŮŸ ŧyųŴš ųŤ1ŭŮŷz ŨlŤ1ŮŞŷ, t ũšsŢš 5. ǪȅȔȂȀȋ ȊȂȏ ȈȐȔȕȂ ȔȅȎȏȋȆ ȉȋȈȅȏǿȘ, ȅȄ ȇȋȏȋȍȋȆ, ȇǽȇ
ƆŦw t Ť3ŭŮ0ųũŤŦŜ ŠŪŝŬŪŠżŮſŧŤ Ť3ŭŮŪųaźŮŭz: ŬaţůŨŶ Ţš ȅȄ ȅȎȏȋȔȊȅȇǽ, ȅȎȏȂȇǽțȏ ǿȎȂ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȅ, — ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȅȂ
Ť3 ŦŬ0ŮŪŭŮŸ, ŧźŝŷ2 Ť3 ŞŪţŠšŬŢaũƁš, Ť3 ſ4Ţš t ŭŧeţŶ ŞũyŮŬŸ ȅ ȇȍȋȏȋȎȏș, ȈțǾȋǿș ȅ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ȅ ȎȈȂȄ ȍǽȁȅ ȎǿȘȕȂ
ŝŷŞaźŵšš t ŝGŜ ţŜŭŮůūŧeũƁš ŞŦyūŹ Ť3 ƈŮŹŴeũƁš. ŀŪŝ- ȊȅȎȒȋȁȜȖȂȂ ȄǽȎȏȐȌȈȂȊȅȂ ȅ ȐȏȂȕȂȊȅȂ. ǡȋǾȍȋȏȐ ȃȂ ȂȂ (ȉȋ-
Ŭ0ŮŜ Ţš ŭšS, ŞŶ ſ3ŠŤ1ũŹűŶ şlšŨŷűŶ Ť3 ŬŜţůŨŹŞašŨŷűŶ ȈȅȏǿȘ) ȎȋȎȏǽǿȈȜțȏ ȁȂȍȃǽȊȅȂ ǿȊȅȉǽȊȅȜ Ȑȉǽ ǿ ȏȋȉ, Ȕȏȋ
ſ4ŭŮŸ ŨhŭŧƁź, Ť3 ũšŭhŮũŪ Şhũů ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŝšŭżŠŷ Ţš- ȌȍȋȅȄȊȋȎȅȏȎȜ ȜȄȘȇȋȉ, ȅ ȌȋȉȘȕȈȜȂȏȎȜ Ȍȍȅ ȎȂȉ Ȑȉȋȉ, ȅ
ŧaũƁš. ľũšşŠA ŭŞŪšşŪ2 ŞLŦů ŞŤŠżũƁšŨŶ ŭyŵŤűŶ Ť3ţŭŧżŠůz ȊȂȊǽȎȘȏȊȋȂ ǿȎȂȀȁǽȕȊȂȂ ǿȋȃȁȂȈȂȊȅȂ ȎȋǾȂȎȂȁȋǿǽȊȅȜ Ȏ Ǟȋ-
ƇŨŶ, Ť3 Ť3ŵA ūŧŜŨšũżźŵŤŨŶ ŞŪŢŠšŧżũƁšŨŶ ŢŜŢŠaŮšŧ- Ȁȋȉ, ȇȋȀȁǽ Ȑȉ, ȔȍȂȄ ȍǽȎȎȉȋȏȍȂȊȅȂ ǮȐȖȂȀȋ ȐȎȏȍȂȉȈȜȜȎș
ũŹ ƅŝŬšŭŮŤ2, Ť3 ƈŞŤ1ŠŹŮŤ ũšŞŤ1ŠŤŨŜşŪ. ŎaŢš ţŬS ŮŨY ǿȎȈȂȁ ȎǿȋȂȀȋ ǟȈǽȁȘȇȅ ȅ Ȏ ȌȈǽȉȂȊȊȋȆ ȈțǾȋǿșț ȃǽȃȁǽ-
ţŜŦŬ0ŞŶ ſ3şw2 (pŜŧ. ţ‹. Ş‹), ŞŪţŞŬŜŵašŮŭz ūaŦŤ ŞŶ ŭšŝE ȏȂȈșȊȋ ȅȖǽ ȋǾȍȂȎȏȅ ȊȂǿȅȁȅȉȋȀȋ, ȅ ǿȎȏȍȂȔǽȜ ȏșȉȐ, ȄǽȇȍȘ-
ŞŭšŝlşŪşŪŞżťũw ŭūŬsŮůzŭz: ŠŪŞ0ŧšũŶ ŭhť Ƈŝw ũhũŹ ǿǽțȖȐț ǢȀȋ, ȋȌȜȏș ǿȋȄǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ǿ ȎȂǾȜ, Ȏȋ ǿȎȂǾȈǽȀȋȀȋ-
ūŪŧeţũŹ tŦŬŷŞaźŵŤŨŭz ŞŤŠżũƁšŨŶ, Ť3 ŭŤ1ŨŶ ƈŮŹŴa- ǿȂȆȊȘȉ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ, ȁȋǿȋȈșȎȏǿȐȜȎș ȏȂȉ, Ȕȏȋ ȊȘȊȂ Ȋǽ ȌȋȈș-
šŨŸ. ĽlşŪũŜŠeŢŠšũŶ Ţš ŭhť tũź1ŠŶ ŮŪşŠA ūŪŭŮŤ1şũůŮŤ ȄȐ ȋȏȇȍȘǿǽȂȏȎȜ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ, ȅ ȏȂȉ ȐȏȂȕǽȜȎș; ǿ ǾȈǽȀȋȆ
ŢšŧašŨŪš, ſ3şŠA kŞŧeũƁſŨŶ ŬŜţŬŹŴŤ1ŞŴŷŨŭz, Ť3 ſ4Ţš ŞŶ ȋȁȊǽȇȋ ȃȂ ȌȍȂǾȘǿǽȜ ȊǽȁȂȃȁȂ ǿȎȂȇȋȊȂȔȊȋ ȁȋȎȏȅȀȊȐȏș ȃȂ-
ŭżũšűŶ ŨšųŮaũƁź ƆŦw ŞŶ ţšŬŲaŧŹ Ţš Ť3 şŜŠaũƁŤűŶ, Ť3 ȈǽȂȉȋȀȋ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȇȋȊȔȅȏȎȜ ǿȅȁȂȊȅȂ ȇǽȇ ǾȘ ȎȇǿȋȄș
ūŬšŠ8 ŧŤŲeŨŶ ųŤ1ŭŮŪ ţŬżũƁš ŝyŠšŮŶ Şhũů. ȎȏȂȇȈȋ, ȀǽȁǽȏȂȈșȊȋ, ȅ ȊǽȎȏǽȊȂȏ ȔȅȎȏȋȂ Ȉȅȓȋȉ ȇ ȈȅȓȐ ȄȍȂ-
ȊȅȂ ǢȀȋ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȂ (1 ǧȋȍ. 13, 12).
ƀ7. ōūŬsŮŤŞŜťŭz t ŞŷŭŪųaťŴŤűŶ ŞŤŠżũƁť, žŵš ũeşŧŤ 6. ǟȋȄȁȂȍȃȅȎș ȋȏ ǿȘȎȕȅȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȆ, ȂȎȈȅ ȏȘ ȊȂ ȁȋȎ-
ũŜ ŦŬaťũŹťŴš ŝšţŭŮŬaŭŮƁš ũš ŞŪţŴeŧŶ ſ3ŭŤ2. ń# ũš ŮšŲŷ2 ȏȅȀ ȂȖȂ ȇȍǽȆȊȂȀȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȊȂ ȀȋȊȅȎș Ȅǽ ȏȂȉ, ȔȂȀȋ ȁȋȀ-
ũšūŪŭŮŤ1ŢũŹ, ƉũŹűŶ ±Ţš ūaųš ŮšŝE Ţšŧaz. İŵš ŝŪ Ȋǽȏș ȊȂȈșȄȜ, ȅ ȊȂ ȅȖȅ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ǿȘȕȂ ȎȅȈ ȏǿȋȅȒ. ǢȎȈȅ ȃȂ-
ű0ŵšŴŤ, şlšŮŶ, ŝGŪŭŧ0ŞŶ ŝhŮŤ ŞŦyūŹ, Ť3 ţŬŤ1ŮšŧšũŶ, ŢŤ1- ȈǽȂȕș, Ȁȋǿȋȍȅȏ ȊȂȇȏȋ, ȎȁȂȈǽȏșȎȜ ǾȋȀȋȎȈȋǿȋȉ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂ-
ŮšŧŭŮŞŪŨŶ ŞţhŠŤ. ń# ƅųŤŵeũƁšŨŶ ŭŮzŢŤ2 ųŮcŪš. Ɗ ūŪũeŢš ȈȂȉ ȌȐȏȂȉ ȃȅȄȊȅ ǿȄȋȆȁȅ ȁȋ ȎȂȀȋ ȅ ȔȅȎȏȋȏȋț ȎȏȜȃǽȆ ȔȅȎ-
ŝGŪŭŧ0ŞƁš ūŪŨzũyűŶ, ţŬŤ2, ũš ũŜ ŞŷŭŪŮY ŭšşw2 ŞŶ ŝšţŦŪ- ȏȋȂ (ǞȋȀȋǿȂȁȂȊȅȂ). ǬȋȉȜȊȐǿ ȋ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȅ, ȊǽȌȋȉȅȊǽț ȏȂ-
ũeųũŪŭŮŸ ūŬŪŭŮŤŬazŭz. ń# ŭŨŪŮŬsť, ƆŦw ũżŭŮŸ ūŬaŞšŠũŪ ǾȂ, — Ȏȉȋȏȍȅ, ȊȂ ȌȍȋȎȏȅȍǽȆȎȜ ǿ ǿȘȎȋȏȐ ȂȀȋ ȁȋ ǾȂȄȉȂȍȊȋ-
ũaŨŶ ŨŧšŦ0ŨŶ ſ3ŵE ũŜūŪzŞaſŨŷŨŶ ŠŪŝŬŪŠżŮšŧšť, ŦŶ ŭeť Ȏȏȅ, ȅ ǿȂȁǽȆ, Ȕȏȋ ȊȂ ȌȍȅȎȏǽȈȋ Ȋǽȉ, ȂȖȂ ȉȈȂȇȋȉ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ūŪŦůŴaŮŤŭz ŞŪţŧŹŮaŮŤ: ŠŜ ũš ŦaŦw ūeŬƁš tŞeŬŢšŨŶ, ȏȂȈȂȆ ȊǽȌȋȜȂȉȘȉ, ȌȋȇȐȕǽȏșȎȜ ǿȋȎȌǽȍȜȏș ȏȐȁǽ, ȔȏȋǾ ȌȋȊǽ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ƆŦw ūŮšũŲſ1ŞŶ ũšŭŪŞšŬŴeũũƁŤ, žŵš ŨeŠŶ ŬaţůŨŜ ŞŪŢŠš- ȌȍǽȎȊȐ ȊȂ ȍǽȎȏȂȍȜȏș ȌȂȍșȂǿ, ȇǽȇ ǾȘǿǽȂȏ Ȏ ȉȋȈȋȁȘȉȅ ȌȏȂȊ-
ŧżũƁš Ť3 ūŪũůŢŠašŮŶ. ľũšşŠa Ţš ŲŹŧŪŨyŠŬƁšŨŶ Ť3 ŭŧšţa- ȓǽȉȅ, ȒȋȏȜ ȎȈǽȁȋȎȏș ǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ȎȅȈșȊȋ ǿȈȂȔȂȏ ȊǽȕȂ ȃȂȈǽ-
ŨŤ ƅųŤŵašŨŤ, t ţšŨŧŤ2 ƆŦw Ť3ŧƁA ŞţŤŨašŨŭz Ť3ŧŤ2 ƋŞ- ȊȅȂ. ǧȋȀȁǽ ȃȂ, Ȍȋ ȋȔȅȖȂȊȅȅ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȂȉ ȅ ȎȈȂȄǽȉȅ, ǿȋȎ-
ŞŜŦyŨŶ, ſ4Ţš ũŜ ƉŝŧŜŲŹűŶ t ũhũŹ: ŮŪşŠA ũŜųŤũaźŵš ȏȋȍȀȊȂȉȎȜ ȋȏ ȄȂȉȈȅ, ȇǽȇ ǥȈȅȜ ȅȈȅ ǝǿǿǽȇȐȉ, ȌȍȂȁȊǽȔȅȊǽȜ
ŞŪŭűŤŵeũƁš. ń# ųŤ1ŭŮŪź ŨlŤ1ŮŞŪź ţŬŤ1ŮšŧũŪź Ţš Ť3 ũšūŜ- ȅȈȅ ȌȍȂȁȅȄȋǾȍǽȃǽȜ ȅȉȂțȖȂȂ ȊȂȇȋȀȁǽ ǾȘȏș ǿȋȎȒȅȖȂȊȅȂ
ŬŤ1ŮšŧũŪź, ŞũĮ ųyŞŭŮŞŶ ƅŝŬŹŮaźŵšŭz, Ť4ŵšŨŶ ŝGŜ, ŮŪş- Ȋǽ ȋǾȈǽȓȂȒ, ȅ ȉȋȈȅȏǿȋț ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ, ȔȅȎȏȋț ȅ ȊȂȌǽ-
ŠA ũeşŧŤ Ť3 ŝGŪŭŧ0ŞƁz tųaŭŮŤ ūŬŤŦ0ŭũšŨŭz. ȍȅȏȂȈșȊȋȆ, Ȏȏǽǿ ǿȊȂ ȔȐǿȎȏǿ, ǿȄȘȖȂȉ ǞȋȀǽ, ȏȋȀȁǽ, ȉȋȃȂȏ
ǾȘȏș, ȇȋȎȊȂȉȎȜ ȎȇȋȈșȇȋ-ȊȅǾȐȁș ȅ ǾȋȀȋȎȈȋǿȅȜ.
ţ7. ʼneşŧŤ Ţšŧaz ŝ9eŭŮŞšũũŜ ŭūŪŠ0ŝŤŮŤŭz ŞŤŠżũƁz Ť3 7. ǭǽǿȊȘȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȃȂȈǽȜ ȎȌȋȁȋǾȅȏșȎȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ
kŞŧeũƁz ŞŪ ƈŨĮ, ŨŤ1ŬũŪ Ť3 ŝšţŨ0ŧŞũŪ ūeŬŞŹš ŞŪţŧźŝŤ2 ǿȅȁȂȊȅȜ ȅ ȋȄǽȍȂȊȅȜ Ȑȉǽ, ȌȍȂȃȁȂ ǿȋȄȈțǾȅ ȉȅȍȊȐț ȅ ǾȂȄ-
ŢŤŮƁE: Ť3 ƈūŬŜţŠũŤ1Şŭz ūŪţũať Ť3 ŭŜŨŪşŪ2 ŭšŝE, Ť3 ŝGŜ. İŵš ȉȋȈǿȊȐț ȃȅȄȊș, ȅ ȐȌȍǽȄȁȊȜȎș ȋȏ ǿȎȂȀȋ, ȌȋȄȊǽȆ ȅ ȎȂǾȜ ȅ
ŝŪ ŭƁE ŝyŠšŮŶ, ŮŪ2 ũŤųŮ0Ţš ſ4ŭŮŸ ŞŪţŝŬŜũsźŵšš ƆŦw ŞŪ ǞȋȀǽ. ǢȎȈȅ ǾȐȁȂȏ Țȏȋ; ȏȋ ȊȅȔȏȋ ȐȃȂ ȊȂ ǿȋȎȌȍȂȌȜȏȎȏǿȐȂȏ
űŧaŠŹ (ŞŶ ŠŷűaũƁŤ) Ů0ũŲŹ ŞŶ ųŤ1ŭŮŹŨŶ ƈŭŮŬŪeũƁŤ Ť3 ȏȂǾȂ, ȇǽȇ ǿ ȏȋȊȇȋȉ ǿȂȜȊȅȅ ǿȂȏȍǽ (ȀȈǽȎȂ ȒȈǽȁǽ ȏȋȊȇǽ) Ȍȍȅ
ũšŨzŮeŢũŹŨŶ ŞŭsŦŪź ŭŮŬaŭŮƁź, ŞŭżŨŤ ũšŞŤ1ŠŤŨŜşŪ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȉ ȐȎȏȍȋȂȊȅȅ ȏǿȋȂȉ, ȔȅȎȏȋȉ ȅ ȊȅȇǽȇȋȆ ȎȏȍǽȎȏșț
ƈţŬżŮŤ ŞŪ ƈŨĮ, ŭūŜŭeũƁš ŮšŝĮ ŭŞŪŤ1ŨŶ Ť3ţ8wŝŬŜţŤ1Ůšŧũ- ȊȂ ǿȋȄȉȐȖǽȂȉȋȉ, ȐȉȊȋ ȐȄȍȂȏș ȁȈȜ ǿȎȂȒ ǪȂǿȅȁȅȉȋȀȋ, ǾȈǽ-
ŴŤŨŶ ŬaţůŨŪŨŶ ŝlşŪŞŹŭŮŞyźŵŜşŪ. ȀȋǿȂȎȏǿȐțȖȂȀȋ ȏȂǾȂ ȎȌǽȎȂȊȅȂ, ȔȍȂȄ ǿȌȂȔǽȏȈȅȏȂȈșȊȂȆȕȂȂ
ȌȋȄȊǽȊȅȂ ǢȀȋ.
}. ĸŦŪŢš Ũ0ŧũƁŤ ūŬšŠŮšŦyŵšť, žŝƁš ƅŢŤŠašŨŸ ſ4ŭŮŸ Ť3 8. ǧǽȇ ȌȋȎȈȂ ǾȈȂȎȊȐȏȅȜ ȉȋȈȊȅȅ, ȏȋȏȔǽȎ ȋȃȅȁǽȂȏȎȜ ȅ
şŬ0ŨŶ, ŮaŦw Ť3ŠżŢš ŝ9eŭŮŞšũũŪ ƈŨŤŧŪŭŮŤŞŧeũƁš ŞŪţŭƁS, Ȁȍȋȉ; ȏǽȇ ȅ ȏǽȉ, ȀȁȂ ǿȋȎȎȅȜȈȋ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȋȔȅȖȂȊȅȂ,
ŮŪ2 Ť3 ŭŮŬŜŭŮeť ŝyŬz ƈŮŤŴašŮŭz. Ɗ Ť3ŠżŢš ŭƁE ŝyŠšŮŶ, ŮŪ2 ȐȏȅȒǽȂȏ ǾȐȍȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ. ǝ ȀȁȂ Țȏȋ, ȏǽȉ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ Ȏȅȉ ǿȋȁǿȋ-
ŭūŬŤŭŹŠŤ1ŮŶ ŭŮzŢaŞŴšŨů, Ť3 ƅŝŬůųeũƁš ŮaŨŪŴũzşw ȍȜȂȏȎȜ ǿ ȎȏȜȃǽǿȕȂȉ ȎȅȂ ȄǽȈȋȀ ȏǽȉȋȕȊȂȀȋ (ǾȐȁȐȖȂȀȋ) ǾȈǽ-
ŝlŢeũŭŮŞŜ. ʼnżŭŮŸ Ţš ŝ9eŭŮŞšũũŷz ŨŤ1ŧŪŭŮŤ, Ť3ŧŤ2 ŝšţ- ȃȂȊȎȏǿǽ. Ǫȋ ȊȂ ǾȘǿǽȂȏ Ȋȅ ȔȐǿȎȏǿǽ ȉȅȈȋȎȏȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ,
ŭŮŬaŭŮƁz ũŜŠeŢŠŷ, ŞŶ ŠůŴŤ2 ŧź1ŝzŵšť ŨjŬŶ ūaųš ŭŪţ- Ȋȅ ȊǽȁȂȃȁȘ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ǿ ȁȐȕȂ, ȈțǾȜȖȂȆ ȉiȍ ȌǽȔȂ ǮȋȄ-
ŠaŞŴŜşw, Ť3 ūŬŤŭŮŬaŭŮũŹ ƅŝŬŹŮaźŵšťŭz ŦŶ ŞŤ6ŠŤŨŷŨŶ. ȁǽǿȕȂȀȋ, ȌȅȏǽțȖȂȆ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȜ ȇ ǿȅȁȅȉȋȉȐ ȅ ǿȎȂȉ ȃȂ-
ń# ūŬŤ1ŭũw ŠšŬŢaŵšťŭz ūŧŪŮŸŭŦŤ1űŶ ŭŧŜŭŮeť Ţš, Ť3 ũŜŭ- ȈǽȊȅȂȉ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽțȖȂȆ ȌȈȋȏȎȇȅȒ ȐȁȋǿȋȈșȎȏǿȅȆ ȅ ȊǽȎȈǽ-
ŧŜŢŠeũƁť. ȃȁȂȊȅȆ.
f7. Ľ9eŭŮŞšũũŪš (ŝŢcŮŞŪ2) ųŮ0ŧŤŝŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 şŠĮ, ũš Ť3ŵŤ2 9. ǞȋȃȂȎȏǿǽ, Ȕȏȋ ȋȊȋ ȂȎȏș ȅ ȀȁȂ, ȊȂ ȅȖȅ Ȑȉȋȉ; ȅǾȋ ȋȊȋ
ƈŨ0ŨŶ. ŋŬšŞŷŴšŭyŵšŭŮŞšũũŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ, Ť3 ŨżŭŮŪŨŶ ũš ȌȍȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋ ȅ ȉȂȎȏȋȉ ȊȂ ȋǾȗȂȉȈȂȏȎȜ, Ȝȇȋ ȌȍȂǿȘȕȂ
ŠšŬŢŤ1ŨŪ, ƆŦw ūaųš Şŭšşw2. ʼnŜ ſ3ŠŤ1ũŜşŪ Ţš ƅūŤ1ŭŜũũŜşŪ ǿȎȂȀȋ ȎȐȖȂȂ. Ǫȋ ȏȋȈșȇȋ ȋȌȅȎȐȂȉȋȀȋ [Ȍȋ ǿȋȌȈȋȖȂȊȅț] Ǟȋ-
(ŭŤ1ŬŹųŸ ųlŞżųšŭŮŞŪŨŶ) ŝGŜ ŭŧ0ŞŜ ƆŦw ŞŶ ţšŬŲaŧŹ ŞţŤ- Ȁǽ-ǮȈȋǿȋ ȌȋȇǽȄȐȆ ǿ ȎȂǾȂ, ȇǽȇ ǿ ȄȂȍȇǽȈȂ, ȎȇȋȈșȇȋ ȎȅȂ ȁȋȎ-
Ŭať ſ3ŧŤ1Ŧw ŠŪŭŮŤ1ŢũŪ ſ4ŭŮŸ. ŇůųšŭŞŹŮŪŤŭūůŵaźŵŜ ŝ9e- ȏȐȌȊȋ, ȇȋȏȋȍȘȆ ǿ ȎȂȉ ȎȈȐȔǽȂ, ȎǿȂȏȈȘȂ ȅȎȌȐȎȇǽȜ ȈȐȔȅ Ǟȋ-
ŭŮŞšũũŷŨŶ ſ3ŭŮšŭŮŞ0ŨŶ, Ť3 ŞŶ ŨżŭŮŹ ŬŜţůŨŹŞašŨŜ, ŭy- ȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȂȎȏȂȎȏǿȋȉ Ȏǿȋȅȉ, ǿ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȉ ȉȂȎȏȂ
ŵŜşŪ ŞšţŠĮ ţŜ ũšwūŤ1ŭŜũũŪš ŝŢcŮŞA. Nŝaųš ſ3ŧŤ1Ŧw žŵš ȉȘȎȈȂȊȊȋ ȌȋȈǽȀǽȂȏȎȜ, ȌȍȂǾȘǿǽȜ ǿȂȄȁȂȎȐȖȅȉ, Ȍȋ ȊȂȋȌȅ-
ƅųŤŵašŴŤŭz, ŮŪŧŤ1Ŧw Ť3 ūŬŪŭŞŹŵeũƁz ŭūŪŠ0ŝŤŴŤŭz. ȎǽȊȊȋȎȏȅ ǞȋȃȂȎȏǿǽ. ǟȌȍȋȔȂȉ Ȋǽ ȎȇȋȈșȇȋ ȋȔȅȖǽȏșȎȜ ǾȐ-
ȁȂȕș, Ȋǽ ȎȏȋȈșȇȋ ǾȐȁȂȕș ȎȌȋȁȋǾȈȜȏșȎȜ ȅ ȋȄǽȍȂȊȅȜ ǞȋȃȂ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ȎȏǿȂȊȊȋȀȋ.
‹. ń$ŭŮŤũũŜ ŬaţůŨŜ ŬŜųŤ1ŮšŧŭŮŞůz, Ť3 Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁz 10. ǟȋȄȃȂȈǽǿ ȅȎȏȅȊȊȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȜ ǿ
ŭū7ŭeũƁz ũšŭůŨũżũũŜ, ūeŬŞŹš ŞŪţŧźŝŪŨyŠŬŭŮŞůť ŬŜŭŮ0Ŭ- ȎȌǽȎȂȊȅȅ ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋȀȋ, ȐȉȐȁȍȅȎș ȌȍȂȃȁȂ ȍǽȎȏȋȍȀȊȐȏș
şũůŮŤ ŞŭŮŬaŭŮŞſũũŷz ŠůŴſ1Şũŷz (ŠůŴŤ2) ŦŶ Ůżŧů Ƈţŷ, ȎȏȍǽȎȏȊȘȂ ȎȋțȄȘ ȁȐȕȅ Ȏ ȏȂȈȋȉ, ȅ ȋǾȊǽȃȅǿȕȅȎș ȋȏ Ȍȍȅ-
Ť3 ũaşŶ ŝhŞŶ ūŬŤŭŮŬaŭŮƁz ŞšŵeŭŮŞšũũŷűŶ, ŭũŤ1ŠŤ ŞŶ ȎȏȍǽȎȏȅȜ ȇ ǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ, ȊȅȄȋȆȁȅ ǿ ǾȂȄȁȊȐ ȎȉȅȍȂȊȅȜ,
ŝeţŠũů ŭŨŤŬeũƁz, Ť3 ƅŝŬsŵšŴŤ ŨũŪşŪŲżũũŷť ŝŤ1ŭšŬŶ — ȅ ȋǾȍȂȏȂȕș ȉȊȋȀȋȓȂȊȊȘȆ ǾȅȎȂȍ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȇǽȇ ǿ ȍǽȇȋ-
ŭū7ŭeũƁz ŮŞŪšşw2, ƆŦw ŞŪ ųŬšūŤ1ũŹ ŞŶ ŝ9eŭŮŞšũũŹŨŶ Ŭa- ǿȅȊȂ, ǿ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉ ǿȂȁȂȊȅȅ ȎȋȇȍȘȏȘȆ, ȅ ȎǿȂȏȈȋȎȏș
ţůŨŹ ŭŪŦŬŪŞeũŶ: Ť3 ŭŞżŮŧŪŭŮŸ ŮšŝĮ ŲrŮŞƁz ŝ9Ɓz, ūŬšŠ8- dzǽȍȎȏǿȅȜ ǞȋȃȅȜ ȏȂǾȂ ȌȍȂȁȋǾȍȐȔǽțȖȅȆ.
wŝŬůųaźŵŶ.
Ŝ7i. ňhŭŧšũũŪš Ť3ŭūŬaŞŧŸŴšŨů ūŪŞŤũŪŞeũƁš, Ť3 ūŪŦŪŬŤ1Ş- 11. ǡȈȜ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȁȋǾȍȂ ȎȋǿȂȍȕȅȈ ȁȐȒȋǿȊȋȂ ȌȋȎȈȐȕǽ-
ŴšŨů ūŧ0ŮŸ ŠyűŪŞŤ, ũżŭŮŸ ūŪŮŬeŝŷ ųšŧŪŞżųšŭŦŜ ūŪŞŤ- ȊȅȂ, ȌȈȋȏș ȌȋȁȔȅȊȅǿ ȁȐȒȐ, ȊȂ ȏȍȂǾȐȂȏȎȜ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȂ ȔȂ-
ũŪŞeũƁz. ŋŪŞŤũyšŮŭz ŝŪ ŭeť ŭŧ0Şů ŝ9Ɓź Ť3 ţŜŦ0ũů, ƆŦw ȈȋǿȂȔȂȎȇȋȂ; ȅǾȋ ȏǽȇȋǿȋȆ ǿ ȌȋȎȈȐȕǽȊȅȅ ȎȋȎȏȋȅȏ ǮȈȋǿȐ
ŝlşŪŬŜţyŨšũŶ ū0ŭŧůŴũŤŦŶ. Ɗ ŞŶ ũŤ1űŢš ŬaŮŸ Ť3 ŝŬaũŸ Ǟȋȃȅț ȅ ǤǽȇȋȊȐ, ȇǽȇ ǾȈǽȀȋȁǽȍȊȘȆ ȍǽǾ. Ǫȋ ȁȈȜ ȏȂȒ, Ȑ ȇȋȅȒ
ſ4ŭŮŸ ŮżŧŜ ūŬŪŮŤ1Şů ŠůŴŤ2, ũyŢŠũŪ ſ4ŭŮŸ ūŪŞŤũyŮŤŭz, Ť3 ȅȁȂȏ ǾȋȍȂȊȅȂ ȅ ǿȋȆȊǽ ȏȂȈǽ Ȍȍȋȏȅǿ ȁȐȕȅ, ȊȂȋǾȒȋȁȅȉȋ
ŭŮzŢaŮŤ ŞŪšŞ0Šů Ť3 Ŧ0ŬŨųƁz, ŦŪŬŨŤŧŪŠšŬŢaŵŜ űůŠ0Ţũw ȅȉȂȏș ǿȋȃȁȜ ȅ ȌȍǽǿȅȏȂȈȜ ȅ ȎȈȐȕǽȏșȎȜ ȂȀȋ, Ȝȇȋ ȐȉȂțȖȂȀȋ
Ť3 Ť3ţŬsŠũŹťŴš ŞŪoŬůŢaźŵŜ, ŠŜ ũš ŦaŦw t ŨhŭŧšũũŷűŶ Ȏ ȄȊǽȊȅȂȉ ȁȂȈǽ Ȍȍǽǿȅȏș ȍȐȈȂȉ ȃȅȄȊȅ ȊǽȕȂȆ ȅ ȎȊǽȍȜȃǽȏș
ŭůūŪŭنŮŶ ūŪŮŬšŝŤ1Ũŭz, Ť3 t ŭŮŬŜŭŮeť ţŜ ũšŤŭŦyŭŭŮŞŪ ȊǽȎ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ǾȈǽȀȋȌȋȏȍȂǾȊȘȉȅ ȋȍȐȃȅȜȉȅ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȄǽȒǿǽ-
ūŪŮ0ũšŨŶ. ȏȅȈȅ ȊǽȎ ǿ ȌȈȂȊ ȊȂǿȅȁȅȉȘȂ ȎȐȌȋȎȏǽȏȘ, ȅ ȎȏȍǽȎȏȅ ȊȂ Ȍȋȏȋ-
ȌȅȈȅ Ȍȋ ȊȂȋȌȘȏȊȋȎȏȅ ȊǽȕȂȆ.
Ş7i. Ł#şŠA t ũżŦƁz ŭŮŬaŭŮŤ ũš ŭŮůŢašŨŸ ſ3ŭŤ2, Ť3 ŝ9eŭŮ- 12. ǧȋȀȁǽ ȊȂ ȎȏǽȊȂȏ ǿȋȄȉȐȖǽȏș ȏȂǾȜ ȊȅȇǽȇǽȜ ȎȏȍǽȎȏș,
ŞšũũŪš ŞŪŢŠšŧżũƁš ŬŜŭŮeŮŶ ŞũyŮŬŸ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŮŞŪeŨŶ. ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȃȂ ȃȂȈǽȊȅȂ ǾȐȁȂȏ ǿȋȄȍǽȎȏǽȏș ǿȊȐȏȍȅ ȏȂǾȜ, ǿ
ń# ŞũšşŠA ƆŦw ŭ0ũŶ ŞŨŹũsz ũš ŝŪŤ1ŴŤŭz ŭŨeŬŮŤ, ũŪ Ť3 ȎȂȍȁȓȂ ȏǿȋȂȉ; ȇȋȀȁǽ Ȍȍȅ ȏȋȉ ȊȂ ȎȏǽȊȂȕș ȏȘ ǾȋȜȏșȎȜ ȎȉȂȍ-
ūaųš ŢšŧašŴŤ ŬŜţŬŹŴeũƁz, ŮŪşŠA Ť3 ƅŝŬůųeũƁš ŭŮzŢaŧŶ ȏȅ, ȌȋȔȅȏǽȜ ȂȂ ȎȊȋȉ, ǽ ȌǽȔȂ ǿȋȃȁȂȈȂǿǽȏș ǾȐȁȂȕș ȍǽȄȍȂȕȂ-
ſ3ŭŤ2 ŭū7ŭeũƁz ƆŦŪŢš ūŪŠŪŝašŮŶ: Ť3 ŲrŮŞƁš ũŝcũŪš ƅŝũ0ŭŤŴŤ ȊȅȜ Ȏ ȏȂȈȋȉ: ȏȋȀȁǽ ȎȏȜȃǽȂȕș ȏȘ, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ ȄǽȈȋȀ ȎȌǽȎȂ-
ŞũůŮŬŸyŠů, ũšŤţşŧŜş0ŧŜũũŪź ŬaŠůzŭz ŬaŠŪŭŮƁź. ȊȅȜ, ȅ dzǽȍȎȏǿȅȂ ǪȂǾȂȎȊȋȂ ǾȐȁȂȕș ȊȋȎȅȏș ǿȊȐȏȍȅ ȎȂǾȜ,
ȍǽȁȐȜȎș ȍǽȁȋȎȏșț ȊȂȅȄȍȂȔȂȊȊȋȆ.
ķ ŭŵ7eũŭŮŞŹ.
ǫ ȎǿȜȖȂȊȎȏǿȂ
ş7i. ōŵ7eũŭŮŞŜ ŭūŪŠ0ŝŧŸŭz ŝ9eŭŮŞšũũŜşw Ť3 ųšŭŮũaşw, 13. ǢȎȈȅ ȏȘ ȎȌȋȁȋǾȅȈȎȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȅ ǾȈǽȀȋȀȋ-
ŭaŨŜşŪ ŭšŝE ūeŬŞŹš ƅŠŪŧŢŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ2 Ť3ŨżŮŤ ūŪŢeŬŴŜşŪŭz ǿȂȆȊȋ-ȔȏȅȉȋȀȋ ǮǿȜȖȂȊȎȏǿǽ, ȏȋ ȏȘ ȁȋȈȃȂȊ ȌȍȂȃȁȂ ȎǽȉȋȀȋ
(ţŜŦŧaũũŜşŪ), ƈŨeŬŮŞƁšŨŶ ŭŮŬŜŭŮeŨŶ Ť3 ŭŧŜŭŮeŨŶ, Ť3 ȎȂǾȜ ȌȍȅȊȂȎȏȅ ǿ ȃȂȍȏǿȐ, ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȋȉ ȐȉȂȍȖǿȈȂȊȅȜ Ȏȏȍǽ-
ŮaŦw ŭŨżŮŤ ūŬŤŦŜŭaŮŤŭz ŢŤŞ0ŮũŹť Ť3 ŭŮŬaŴũŹť ŢeŬŮ- ȎȏȂȆ ȅ ȐȎȈǽȃȁȂȊȅȆ, — ȏȋȀȁǽ ȐȃȂ ȋȎȉȂȈȅǿǽȆȎȜ ȌȍȅȇǽȎǽȏș-
ŞŹ, žŵš ũš ű0ŵšŴŤ ƆŦw ŞšŵšŭŮŞŪ2 ƈŠŪŝŪŭşŜŬsšŨŪ ŝ9e- ȎȜ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȋȆ ȅ ȎȏȍǽȕȊȋȆ ǣȂȍȏǿȂ, ȇȋȀȁǽ ȊȂ ȒȋȔȂȕș, ȇǽȇ
ŭŮŞšũũŷŨŶ ŭŪŢŢeũŶ ŝhŮŤ nşũeŨŶ. İŵš ŝŪ ŭšŬŜŰjŨŶ ŝšţ8 ǿȂȖȂȎȏǿȋ ȐȁȋǾȋȎȀȋȍǽȂȉȋȂ, ǾȘȏș ȎȋȃȃȂȊ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ
Ŧŧšŵeť ũš ŭŨĮ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ūŬŤŦŪŭũyŮŤŭz Ƈşŧź, ŦaŦw ȋȀȊȂȉ. ǢȎȈȅ ǮȂȍǽȑȅȉ ȊȂ ȌȋȎȉȂȈ ǾȂȄ ȇȈȂȖȂȆ ȌȍȅȇȋȎȊȐȏșȎȜ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

Ůŷ2 (ŭaŨŶ) ŝšţ8 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ŦŪŭũeŴŤŭz; ń$ŨŢš ƄţhŦŶ Ţš ȇ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȉȐ ȐȀȈț (ǥȎ. 6, 6): ȏȋ ȇǽȇ ȏȘ ȇȋȎȊȂȕșȎȜ ȎȂ-
Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŴŤ ƅŭŵ7eũŶ, Ť3 ƈŭŮũĮ ƅųŤŵeũũŹ, Ť3 ŠyŴů Ȁȋ ǾȂȄ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȇȋȏȋȍȘȉ ǾȘ ȅ ȜȄȘȇ ȏǿȋȆ ȋȎǿȜȏȅȈȎȜ, ȅ
ųŤ1ŭŮů ŭŶ ŮżŧŪŨŶ. ń# ŭaŨŶ Ţš ŮĮ ŬyŲŹ, ŞŭsŦŜşw ţŧaŮŜ ȐȎȏǽ ȋȔȅȎȏȅȈȅȎș, ȅ ȁȐȕǽ Ȏ ȏȂȈȋȉ ȎȋȁȂȈǽȈȅȎș ȔȅȎȏȘȉȅ, ȅ
ŭŞżŮŧŸŴŹ, ƆŦw ŭŧůŢŤ1ŮšŧũŹ ūŬšŞŷŴšŭyŵšŭŮŞšũũŜşw ȎǽȉȘȂ ȍȐȇȅ ȎȏǽȈȅ ǾȘ ȎǿȂȏȈȂȂ ǿȎȜȇȋȀȋ ȄȋȈȋȏǽ, ȇǽȇ ȎȈȐȃȂǾ-
nşũS, Ť3 ŢeŬŮŞŷ. ȊȘȂ ȋȍȐȁȅȜ ȌȍȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȋȀȊȜ ȅ ȏǽȇȋȆ ǣȂȍȏǿȘ?
Š7i. ŌŜţůŨżť şlšŨŷűŶ ŦŬżūŲŹ ŭŤ1ŧů. ĸŦw ũŜ ƉũŪ ũŜ 14. ǬȋȆȉȅ, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ, ȎȉȘȎȈ ȏȋȀȋ, Ȕȏȋ ȀȋǿȋȍȅȏȎȜ ȏȂ-
ŞŭsŦŶ ŠeũŸ ŞţŤŬašŴŤ ŝ9Ɓš ŭūŜŭeũƁš; Ł$Ţš ſ3ŠŤ1ũŪź ŞŤ1ŠŹŞŶ ǾȂ: ȏȘ ȂȃȂȁȊȂǿȊȋ ǿȄȅȍǽȂȕș Ȋǽ ȏȋ ȎȌǽȎȂȊȅȂ, ȇȋȏȋȍȋȂ Ȑǿȅ-
ŭmŨšHũŶ ŭŮaŬšŲŶ, ƈŢŜŭeŭz, Ť3 ƅ tūůŵeũƁŤ ŨŪŧsŴšŭz. ń# ȁȂǿ ȋȁȊǽȃȁȘ ǮȅȉȂȋȊ ȎȏǽȍȂȓ, ȐȃǽȎȊȐȈȎȜ, ȅ ȉȋȈȅȈȎȜ ȋǾ
žŵš ŞżŭŮŸ ũš ūŬƁsŧŶ ſ3ŭŤ2 t ŭ™aşw Š¦Ŝ ūŬƁsŮšũŶ ŝhŮŤ ȋȏȌȐȖȂȊȅȅ ȋȏȎțȁǽ (ǨȐȇ. 2, 30). ǥ ȌȋȏȋȉȐ, ȂȎȈȅ ȏȘ ȊȂ Ȍȋ-
űŪŠaŮŜť ŝGŜ Ť3 ųšŧŪŞżŦwŞŶ, ƆŦw ŬŜŞũŪaşGŧšũŶ, ŠŜ ũš ȈȐȔȅȈ ȅȄǿȂȖȂȊȅȜ ȋȏ ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ, Ȕȏȋ ȏȘ — ȐȀȋȁȊȘȆ Ǟȋ-
ŭŨżšŴŤ ŠeŬţŪŭŮũŹ (ŞŶ ŝBŠŷ ūŪŨšųŮaŮšŧũŹ) ũŜ ŭŮŬa- ȀȐ ȒȋȁǽȏǽȆ ȌȍȂȁ Ǫȅȉ ȋ ȈțȁȜȒ, ȇǽȇ ȍǽǿȊȋǽȊȀȂȈșȊȘȆ: ȏȋ ȊȂ
ŴũŪš ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ, Ť3 ūŬšųŮcŪš ŭŵ7šũũŪŭŪŞšŬŴeũƁš (ŭŵ7š- ȋȎȉȂȈȅǿǽȆȎȜ ȁȂȍȄȋȎȏȊȋ [ȌȍȅȎȏȐȌǽȏș] Ȋǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȅȂ
ũũŪŮaŤũŭŮŞŪ), ſ3şHŢš Ť3 žşGŧŤ ƈŢŜŭaźŮŭz, Ť3 Ũũ0ţŤ t ȎȏȍǽȕȊȋȀȋ ȅ ȔȂȎȏȊȂȆȕȂȀȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȁȂȆȎȏǿȅȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊ-
ŭ™hűŶ ƆŦw t ũšŮŧżũũŜ (t ųŮcŜ) ŞŭšŝlşŪşŪŞżťũw ƅūŬs- ȊȘȒ ȏǽȅȊ, ȇȋȏȋȍȋȀȋ ȐȃǽȎǽțȏȎȜ ȎǽȉȘȂ ǝȊȀȂȈȘ ȅ ȋȏ ȇȋȏȋ-
ŮŜŴŜŭz: ŠŜ ũš ŦaŦw ƆŦw nţA ƉũŶ (Ş7. ŲŜŬ. ƀ7. ƀ7), Ũũż- ȍȋȀȋ ȉȊȋȀȅȂ ȅȄ ǮǿȜȏȘȒ Ȏ ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȊȅȂȉ ȐȇȈȋȊȅȈȅȎș, ȇǽȇ
ũƁšŨŶ ŝlşaşw ūŪŮŬšŝŤ1ŴŤŭz. ȋȏ ȌȍȂȎǿȜȏȋȀȋ; ǿ ȌȍȋȏȅǿȊȋȉ ȃȂ ȎȈȐȔǽȂ, ȁȐȉǽȜ ȁȂȈǽȏș ȁȋǾ-
ȍȋȂ, ȊȂ ȌȋȀȅǾȊȐȏș ǾȘ ȏȂǾȂ, ȇǽȇ ȅȄǿȂȎȏȊȘȆ ǫȄǽ (2 dzǽȍ. 6,
6–7).
ſ7i. ľũšŨŧŤ2 ŭšŝĮ, ūŪ ŬeŦŴšŨů. ŀŜ žŵš ŞŶ ŮšŝĮ ūŬeŢŠš 15. ǟȊȅȇǽȆ ǿ ȎȂǾȜ, ȇǽȇ ȎȇǽȄǽȊȋ (1 ǯȅȉ. 4, 16). ǢȎȈȅ ȅ
Ť3ŧŤ2 ŞũyŮŬŸ ŝŷŞašŮŶ ũeşŧŤ ŭŦŞeŬũšũũŪŭŮŸ t ũeŨŪŵŤ, ǾȘȈǽ ǿ ȏȂǾȂ ȌȍȂȃȁȂ, ȅȈȅ ȅ ȏȂȌȂȍș ȎȈȐȔǽȂȏȎȜ ȇǽȇǽȜ ȊȂȔȅȎ-
ŝ9eŭŮŞšũũŷŨŶ Ť3 Ť3ţũůŬsšŮŭz nşũeŨŶ, ƅ ŭŞŪŤ1űŶ ūeŬŞŹš ȏȋȏǽ Ȍȋ ȊȂȉȋȖȅ: ȏȋ ȁǽ ȌȋȏȍȂǾȅȏȎȜ ȋȊǽ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉ ȋȀ-
şŬŹŭżűŶ Şhũů ūŬŤũŪŭŤ1ŴŤ. ŎaŦw ŝŪ ƆŦw Ť3ţŝŬaũƁz ŝlşŪ- ȊȂȉ ȔȍȂȄ ȌȍȅȊȋȎȅȉȐț ȏȋǾȋț ȌȍȂȃȁȂ ȋ ȎȂǾȂ ȃȂȍȏǿȐ. ǯǽ-
ūŪŮŬeŝšũŶ ŭŪŭyŠŶ Ť3 ųŤ1ŭŮŶ, Ť3 ŮŜŦŪŞhz ŢeŬŮŞŷ ŠŪŭ- ȇȅȉ ȋǾȍǽȄȋȉ ȏȘ, ȇǽȇ ȎȋȎȐȁ ȅȄǾȍǽȊȊȘȆ, ȅ ǾȈǽȀȋȌȋȏȍȂǾȊȘȆ,
Ů0ŤũŶ, ŞŪţŨ0şŧŶ ŝŷ ſ3ŭŤ2 ŞŪ ŭŬšŝŬA ſ3ŭŮšŭŮŞŪ2 Ť3ŧŤ2 Ť3 ţŧaŮŜ ȅ ȔȅȎȏȘȆ, ȅ ȇǽȇ ȁȋȎȏȋȆȊȘȆ ȏǽȇȋǿȋȀȋ ȃȂȍȏǿȋȌȍȅȊȋȕȂȊȅȜ,
ūŬšŧŪŢŤ1ŮŤ, žŵš ũżŲŷŤ Ť3 ŠŬšŞsũŤ Ť3 ŭŦůŠeŧũŤ ŝhŧŤ ŝh- ȉȋȀ ǾȘ ǿȂȎș ȌȍȂȏǿȋȍȅȏșȎȜ ǿ ȎȐȖȊȋȎȏș ȎȂȍȂǾȍǽ ȅȈȅ ȅ ȄȋȈȋ-
ŴŜ, Ů0ųƁź žŵš Ť3ŨżŮŤ ŝyŠšŴŤ ŭŪ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ, ūŬŤ- ȏǽ (1 ǧȋȍ. 3, 12), ȒȋȏȜ ǾȘ ȍǽȊșȕȂ ȏȘ ȅ ǾȘȈ ȔȂȉ-ȊȅǾȐȁș ȁȂ-
ŦŧŜũsšŨŜ. ń#ŠżŢš ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ ŞŶ ūŪŭŧyŴŜũƁš şŪŮ0ŞŶ, ȍȂǿȜȊȊȘȉ, ȅȈȅ ȀȈȅȊȜȊȘȉ. ǯȋȈșȇȋ ǾȘ ǾȘȈȋ ȋ ȏȂǾȂ ǾȈǽȀȋ-
ũŤšŠŤ1ũŪ ūŬšūsŮƁš ŝŷŞašŮŶ t ŭšşw2 ŞŶ ŭƁE ūŬšŧŪŢeũƁź. ǿȋȈȂȊȅȂ ǞȋȃȅȂ! ȅǾȋ ȀȁȂ ǞȋȀ Ȁȋȏȋǿ ȐȎȈȘȕǽȏș, ȏǽȉ ȊȂȏ Ȋȅ-
ȇǽȇȋȀȋ ȌȍȂȌȜȏȎȏǿȅȜ ȇ ȏǽȇȋǿȋȉȐ ȅȄȉȂȊȂȊȅț.
ƀ7i. ōŨŪŮŬŤ1 Ţš ſ3ŧŤ1ŦƁz ŭūŪŠ0ŝŤŧŭz ſ3ŭŤ2 ŬŜŞũŪaşGŧũŷz 16. Ǯȉȋȏȍȅ, ȇǽȇȋȆ ȍǽǿȊȋǽȊȀȂȈșȎȇȋȆ ȎȌȋȁȋǾȅȈȎȜ ȏȘ
ųeŭŮŤ, Ť3 ŮŵŤ1ŭz ūŬšŝŷŞaŮŤ ũšūŪŞŤ1ũšũŶ ŞŪ ŭŮšūeũŤ ŞŶ ȔȂȎȏȅ! ȅ ȌȋȏȋȉȐ ȎȏǽȍǽȆȎȜ Ȍȍȅ ȌȋȎȍȂȁȎȏǿȂ ǿȎȜȇȋȆ ȁȋǾȍȋȁȂ-
ƉũŸŢš ū0ţŞŜũŶ ŝhŧŶ ſ3ŭŤ2, ŠŪŝŬŪŠżŮšŧƁź ŞŭsŦŪź Ť3 ųŤŭ- ȏȂȈȅ ȅ ȔȅȎȏȋȏȘ ȌȍȂǾȘǿǽȏș ǾȂȄȐȇȋȍȅȄȊȂȊȊȋ ǿ ȏȋȆ ȎȏȂȌȂȊȅ,
ŮŪŮ0ź. ŀšũũŤ1Ųů ŝŪ ūaŠŴŜşŪ ŞżŭŤ t ŦŜŦŪŞA kŦ0ŞŶ ŝhŭŮŸ ȇ ȇȋȏȋȍȋȆ ȏȘ ȌȍȅȄǿǽȊ. ǫ ȌǽȁȕȂȉ ȁȂȊȊȅȓȂ (ǨțȓȅȑȂȍȂ)
ţŜ ŞŪţũŪŴeũƁš; Ł$Ţš ŠŜ ũš ūŪŭŮŬaŢŠšŴŤ Ť3 Ůŷ2, ŞšŧŤ1ŦŤŨŤ ȄȊǽȂȕș — ȅȄ ȇǽȇȋȀȋ ȅ ȇǽȇȅȉ ȋȊ ȎȏǽȈ ȔȍȂȄ ǿȋȄȊȋȕȂȊȅȂ?!
ƅ ŭšŝĮ ŭŜŨ0ŨŶ ŨšųŮazŭz: ũŪ Ť3Ũżz ŭšŝE ţeŨŧź Ť3 ūeūšŧŶ, ǴȏȋǾȘ ȊȂ ȎȈȐȔȅȈȋȎș ȏȋȀȋ ȃȂ ȅ Ȏ ȏȋǾȋȆ, ȂȎȈȅ ǾȐȁȂȕș ȁȐ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

Ť3 ūŪŨ0Ť, Ť3 ūŭA ũżŦŪšşŪ. ń# ūŧaųŤ Şhũů, ƆŦw ŞŭsŦw ŭūŪ- ȉǽȏș ȋ ȎȂǾȂ ǿȘȎȋȇȋ, — ȅ ȌȋȏȋȉȐ ȎȔȅȏǽȆ ȎȂǾȜ ȄȂȉȈȂȆ, ȅ
ŠŪŝŧsšŴŤŭz ŞŶ ūŬŤwŝŵeũƁš ŝ9eŭŮŞšũũŪ Ť3 ŭŬ0ŠŭŮŞŪ ūŬŤ- ȌȂȌȈȋȉ (ǞȘȏ. 18, 27), ȅ Ȏȋȍȋȉ, ȅ ȇǽȇ ǾȘ ȌȎȋȉ ȇǽȇȅȉ, ȅ
ţŷŞašŨŶ ŝhŮŤ, ūŬŤŦŪŭũŪŞeũƁšŨŶ ŭ™hűŶ ŭŮŬaŴũŜşw ȌȈǽȔș ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ, Ȕȏȋ, ȊȂ ȎȉȋȏȍȜ Ȋǽ Țȏȋ, ȏȘ ǿȎȂ-ȏǽȇȅ ȊȂ-
ŭŵ7šũũŪŭŪŞšŬŴeũƁz, ũšŤţŬšųeũũŷŨŶ ųlŦŪŧź1ŝƁšŨŶ ŝ9ƁŤŨŶ ȅȄȍȂȔȂȊȊȘȉ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȅȂȉ Ǟȋȃȅȅȉ ȅ ǢȀȋ ȊȂȅȄȀȈǽȀȋ-
Ť3 ũšŤţşlŜũũŪź ŝlşŪŭŮƁź. ȈǽȊȊȋț ǾȈǽȀȋȎȏȅț ȎȌȋȁȋǾȈȜȂȕșȎȜ ǾȘȏș ȌȍȅȄǿǽȊȊȘȉ ǿ
ȋǾȖȂȊȅȂ ȅ ȎȍȋȁȎȏǿȋ (ȎȋȂȁȅȊȂȊȅȂ) Ȏ ǞȋȃȂȎȏǿȋȉ ȔȍȂȄ Ȍȍȅ-
ȇȋȎȊȋǿȂȊȅȂ ȇ ȎǿȜȏȘȉ ǯǽȆȊǽȉ ǿ ȎȏȍǽȕȊȋȉ ȎǿȜȖȂȊȊȋȁȂȆȎȏ-
ǿȅȅ.
ţ7i. ōŵ7eũũŤųšŭŮŞůźŵšŨů, Ť3 ŞŭżűŶ Ƈŝw ūŪŠŪŝašŮŶ 17. ǮǿȜȖȂȊȎȏǿȐțȖȂȉȐ Ȋǽȁȋ ǾȘȏș ȔȅȎȏȘȉ ȅ ȋȏ ǿȎȂȒ
ųŤ1ŭŮů ŝhŮŤ ŭŮŬŜŭŮeť, Ť3ţŬsŠũŹ Ţš ŝŧůŠA Ť3 ƀŧŪūŪŨũżũƁz ȎȏȍǽȎȏȂȆ; ǿ ȋȎȋǾȂȊȊȋȎȏȅ ȃȂ ǾȈȐȁǽ ȅ ȄȈȋȌǽȉȜȏȎȏǿǽ, ȊȂ
ũŤŢE Ů0ũŦŪ Ť3ŨżŮŤ ŨšųŮaũƁš, žŵš ũš ű0ŵšŮŶ ƆŦŪŢš ȁȋȈȃȊȋ ǾȘȏș ǿ ȊȂȉ ȁǽȃȂ ȅ ȏȋȊȇȋȀȋ ȉȂȔȏǽȊȅȜ (ǿȋȋǾȍǽȃȂ-
ūŪŞŬšŢŠeũŶ Ť3ŧŤ2 ŭaŢšź ūŪŨaţŜũŶ ũŜ ƉųƁź, ŮżŧŜ ŦŜŭazŭz ȊȅȜ), ȂȎȈȅ ȊȂ ȒȋȔȂȕș, ȌȋȁȋǾȊȋ ȄǽȍǽȄȊȋȉȐ ȅȈȅ ȋȔȂȍȊȂȊȊȋ-
ŲrŦŜ, ũšũŜŞŤ1ŭŮšũŶ ŝhŮŤ, Ť3 ŨeŬţŪŦŶ. ȉȐ ȎǽȃȂț ȅ ȁȂȍȄǽțȖȂȉȐ ȌȍȅȇǽȎǽȏșȎȜ ȓǽȍț, ǾȘȏș ȊȂȊǽǿȅ-
ȎȏȊȘȉ ȅ ȉȂȍȄȋȎȏȊȘȉ.
Ť7i. ōŮŬůsŨŤ ŭŧeţŶ ūeŬŞŹš ūaųš ŭũżşŜ ƈŝŹŧsšŨŸ, 18. ǰǾȂȈȅǿ ȎȂǾȜ ȌȍȂȃȁȂ ǾȂȈȂȂ ȎȊȂȀǽ (ǬȎǽȈ. 50, 9)
ŮaŦw Ţš Ť3 ƈŝŹŧeũũŪź ŭ0ŞŹŭŮƁź, ųŤŭŮŪŮ0ź ūŬŤŦŜŭaťŭz ȎȏȍȐȜȉȅ ȎȈȂȄ, ȏǽȇȃȂ ȅ ȎȋǿȂȎȏș ȐǾȂȈȅǿ ȔȅȎȏȋȏȋț, Ȍȍȅȇǽ-
ŭ™ŷ6ŨŶ, ƆŦw ŭ™Ŷ. ľũżŴũŤŨŶ ƋşGŧŪoŝŬaţũŷŨŶ ŝŹŧŪ- ȎǽȆȎȜ ǮǿȜȏȘȊȂ, ȇǽȇ ȎǿȜȏȘȆ, ȔȏȋǾȘ ǿȊȂȕȊȂȂ ǽȊȀȂȈȋȌȋȁȋǾ-
wŠŹsũƁšŨŶ, ŞũyŮŬšũũźź kŞŧsz ŠůŴŤ2 ŦŬŜŭŪŮY. ōŨŪŮŬŤ1 ȊȋȂ ǾȂȈȋȂ ȋȁȂȜȊȅȂ ǾȘȈȋ ȌȍȋȜǿȈȂȊȅȂȉ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂȆ ȇȍǽȎȋȏȘ
Ţš ũš Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaŮŤŭz ƅ ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŮŜŤũŭŮŞŪ- ȁȐȕȅ. Ǯȉȋȏȍȅ ȃȂ, ȊȂ ȐȁȋǿȈȂȏǿȋȍȜȆȎȜ ȋȏȊȋȎȅȏȂȈșȊȋ ǞȋȃȂ-
ũŜųaŧƁŤ, ŭyŵŤŨŤ ƈ ųšŧŪŞBŦŶ Ů0ųƁź ūŬšŠ†ũƁŤ: ũŪ ŠŜ ȎȏǿȂȊȊȘȒ ȔȅȊȋȌȋȈȋȃȂȊȅȆ (ȎȋǿȂȍȕȂȊȅȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȒ
ŝyŠšŮŶ ŮŤ2 Ť3 ŝlşŪŠaŮŸ ŮaťũŪ Ŧyūũw Ť3 ŮaŤũŭŮŞšũũw, ǯǽȆȊ) ȋȁȊȅȉȅ ȔȂȈȋǿȂȔȂȎȇȅȉȅ ȌȍȂȁǽȊȅȜȉȅ; Ȋȋ ȁǽ ǾȐȁȂȏ
ŞhŴŴŷŨŶ ŞŬŜţůŨŧsźŵŤ. ȁȈȜ ȏȂǾȜ ǞȈǽȀȋȁǽȏș ȏǽȆȊȋ ȅ ǿȉȂȎȏȂ ȏǽȅȊȎȏǿȂȊȊȘȉ ȊǽȎȏǽǿ-
Ȋȅȇȋȉ ǿȘȎȕȅȒ ȍǽȄȐȉȂȊȅȆ.
f7i. ʼnšŮŧżũƁz ŬŜųŤ1ŮšŧŭŮŞůz Ť3 ŝšţŭŨeŬŮƁz, ųeŭŮũw Ť3 19. ǮȏȍȂȉȜȎș ȇ ȊȂȏȈȂȊȅț ȅ ǾȂȎȎȉȂȍȏȅț, ȔȂȎȏȊȋ ȅ ǾȈǽ-
ŝlşŪşŪŞżťũw ŞżŬŪź ŠżťŭŮŞůť ŢŤŞŪŮŞŪŬ‰ŵŜz, Ť3 ũš ȀȋȀȋǿȂȆȊȋ Ȏ ǿȂȍȋț ȌȍȅȎȏȐȌȅ ȇ ȃȅǿȋȏǿȋȍȊȘȉ ȅ ȊȂȏȈȂȊȊȘȉ
ŮŧżſŨŜz: Ţšŧaz Ť3 ſ4Ţš tŭź1Šů tŴeŭŮŞƁz, ƆŦw ŭŪŞšŬ- ǯǽȆȊǽȉ ȅ, ȇǽȇ ȐȃȂ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȆ ǿȂȍȋț, ȅȉȂȆ ȃȂȈǽȊȅȂ
ŴeũŶ ŝhŞŶ ŞżŬŪź. İŵš ŧŤ Ţš ŝŪŤ1ŴŤŭz ŭŨeŬŮŤ, ŮŪ2 ũš u5 ȋȏȋȆȏȅ ȋȏ ȄȁȂȕȊȂȆ ȃȅȄȊȅ. ǢȎȈȅ ȃȂ ǾȋȅȕșȎȜ ȎȉȂȍȏȅ: ȏȋ ȏȘ
ŬŜŭŮŞŪŬŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ2 ŧźŝ0ŞƁź ŭŪ űrŮ0ŨŶ: ſ3ş0Ţš ŭūŪŠ0ŝŤŧŭz ȂȖȂ ȊȂ ȎȋȂȁȅȊȅȈȎȜ ȈțǾȋǿȅț Ȏȋ DzȍȅȎȏȋȉ, ǧȋȏȋȍȋȀȋ ȎȌȋ-
ſ3ŭŤ2 ŭŞŪšŬyųũŹ ŢŬżŮŤ, Ť3 ſ3şHŢš ũŜŭŷŵašŴŤŭz ūŧ0Ůšť. ȁȋǾȅȈȎȜ Ȏǿȋȅȉȅ ȍȐȇǽȉȅ ȌȍȅȊȋȎȅȏș ǿ ȃȂȍȏǿȐ, ȅ ȌȈȋȏȅț
ŃŜũE žŵš ŝŷ ŬŜŭŮŞŪŬŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ, ŮŪ2 ūŪŮŵaŧŭz ŝŷ ſ3ŭŤ2 ǧȋȏȋȍȋȀȋ ȏȘ ȌȅȏǽȂȕșȎȜ. ǢȎȈȅ ǾȘ ȏȘ Ȏ Ȋȅȉ ȎȋȂȁȅȊȅȈȎȜ, ȏȋ
ūŪťŮŤ2 Ť3ŠżŢš ŧźŝŤ1Ũŷť: ƅ ŢŤ1ţũŤ Ţš Ť3 ūŧ0ŮŤ ũŤšŠŤ1ũŪ ȎȏȍȂȉȅȈȎȜ ǾȘ ȏȐȁǽ, ȀȁȂ — ȏǿȋȆ ǨțǾȅȉȘȆ, Ȋȅ ȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ
ūŬ0ųšš ŭŧ0ŞŪ ŮŞŪŬS. ȄǽǾȋȏȜȎș ȐȃȂ ȋ ȃȅȄȊȅ ȅ ȌȈȋȏȅ.
Ŧ7. ŋŧ0ŮŤ ŝ9Ɓz, Ť3 ŢŬeŲŶ ŝhŞŶ, Ť3 ūŬŤwŝeŵũŤŦŶ ūŬŤ- 20. Ǯȏǽǿ ȃȍȂȓȋȉ ȌȈȋȏȅ ǞȋȃȅȂȆ ȅ ȌȍȅȔǽȎȏȊȅȇȋȉ ȂȞ
ųŜŵeũƁšŨŶ, ŭũŜŭŜŢŠeũŶ ŝhŮŤ Ť3 ūŪŠ0ŝƁź ŭŨeŬŮŤ ſ3şw2, ȔȍȂȄ ǿȇȐȕȂȊȅȂ, ȏȘ ȁȋȈȃȂȊ ǾȘȏș ȎȋȋǾȍǽȄȂȊ {ȎȍǽȖȂȊ} ȅ
ƅŠŪŧŢŤ1ŧŭz ſ3ŭŤ2: ũš ŦŮŪŨY ŢŤŞhť ŭšŝĮ, ūŪ Ƌūcŧů, ũŪ ţŜ ŮS ȌȋȁȋǾȅț ȎȉȂȍȏȅ ǢȀȋ (ǭȅȉ. 6, 5), ȃȅǿȜ ȐȃȂ, Ȍȋ ȎȈȋǿȐ ǝȌȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ŬŜŭūeũŴšŨůŭz Ť3 ƈŨeŬŴšŨů. İŵš Ţš ūŧ0ŮŤ Ť3 ŨjŬů ȎȏȋȈǽ, ȊȂ ȁȈȜ ȎȂǾȜ, Ȋȋ ȍǽȁȅ ǯȋȀȋ, ǧȏȋ ȍǽȎȌȜȈȎȜ ȅ ȐȉȂȍ Ȅǽ
ŢŤŞeŴŤ ŞŭŮŬaŭŮŞšũũw, şŪŮ0ŞŤŭz ŭŨeŬŮƁź, ŦŶ ŨůųeũƁź ȏȂǾȜ (2 ǧȋȍ. 5, 15). ǢȎȈȅ ȃȂ ȏȘ ȃȅǿȂȕș ȁȈȜ ȌȈȋȏȅ ȅ ȉȣ-
ŝšţŭŨeŬŮũů (ŭŤ1ŬŹųŸ: ŝšţŦŪũeųũů): žŵš ũš ūŬšŭŮaũšŴŤ ȍǽ — ǿ ȎȏȍǽȎȏȜȒ: ȏȋ ȀȋȏȋǿșȎȜ ȎȉȂȍȏȅț ǿȎȏȐȌȅȏș ǿ ȉȐȔȂȊȅȂ
Ş0ŧšź ūŬeŢŠš ŦŪũųŤ1ũŷ t ŝšţŦŬ0Şũŷz ŢeŬŮŞŷ. Nŝaųš ǾȂȎȎȉȂȍȏȊȋȂ, ȂȎȈȅ ȊȂ ȋȏȎȏǽȊȂȕș ȁȋǾȍȋǿȋȈșȊȋ ȌȍȂȃȁȂ
Ŧ0ŧŸ Ũũ0ţŤ Ť3 ţŠĮ t ũšŠŪŭŮ0ťũŹ ŭŵ7šũũŪŠżťŭŮŞůźŵŤűŶ ȇȋȊȔȅȊȘ ȋȏ ȎȋǿȂȍȕȂȊȅȜ ǾȂȎȇȍȋǿȊȋȆ ȃȂȍȏǿȘ. ǟȌȍȋȔȂȉ,
ŞũšţaūũŪź ŞŪŭűŤŵeũŤ ŝhŞŴš ŭŨeŬŮƁź, ŞŶ ŮaŨwŴũzz ȇǽȇ ȉȊȋȀȋ ȅ ȏǽȇȅȒ ȅȄ ȊȂȁȋȎȏȋȆȊȋ ȎǿȜȖȂȊȊȋȁȂȆȎȏǿȐțȖȅȒ,
ū0ŭŧŜũŤ ŝhŴŜ ŨůųŤ6ŧŤŵŜ. ȇȋȏȋȍȘȂ ȅ ȄȁȂȎș ǿȊȂȄǽȌȊȋ ǾȘȈȅ ǿȋȎȒȅȖȂȊȘ ȎȉȂȍȏȅț, ȅ
ȌȋȎȈǽȊȘ ǿ ȏǽȉȋȕȊȅȂ ȉȐȔȂȊȅȜ.
Ŧ7Ŝ. ōŞzŵeũũŤŦŶ ŝŪ ũżŦƁť ŞŶ Ů0ŨŢŠš ŞŬeŨšũŤ Ŧyūũw 21. ǪȂȇȋȏȋȍȘȆ ȎǿȜȖȂȊȊȅȇ ȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȏȂȉ ȇȏȋȉȐ ȃȂ ȅ
Ť3 ŨŪũaűŶ, ŝŧŜşŪşŪŞżũƁz ŭŧaŞů Ť3Ũżz, Ť3 Ũũ0şŤŨŤ ŞũżŴ- ȅȊȋȇ, ȌȋȈșȄȋǿǽǿȕȅȆȎȜ ȎȈǽǿȋț ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȆȊȋȀȋ, Ȋȋ ǿȊȐȏ-
ũŤŨŶ ūŪzŞŧeũƁšŨŶ (ŞeŬűũŤŨŶ kŞŧeũƁšŨŶ) ųeŭŮšũŶ ũšū- ȍȂȊȊȋ ȏǽȆȊȋ ǾȈȐȁȋȁȂȆȎȏǿȋǿǽǿȕȅȆ ȅ ȋȎȇǿȂȍȊȜǿȕȅȆȎȜ, Ȏȋ-
ŵyšŨŸ ŝhŮŤ, ŞũyŮŬŸůŠů Ţš Ůaťũw ŝŧyŠŭŮŞůz, Ť3 ƅŭŦ- ǿȂȍȕǽȜ ȋȁȊǽȃȁȘ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȐț ȅ ȎǿȜȏȐț ȈȅȏȐȍȀȅț, ȇȋ-
ŞšŬũszŭz, ŝ9eŭŮŞšũũůź Ť3 ŭŵ7eũũůź ŭŪŞšŬŴaz ŭŧyŢŝů, Ȁȁǽ ȊǽȎȏǽȈȋ ǿȍȂȉȜ ȌȂȊȅȜ ȒȂȍȐǿȅȉȎȇȋȆ ȌȂȎȊȅ, ȅ ȋȊ Ȍȋ
ŦŶ űšŬůŞƁŦA ūŬŤŝŧŤ1ŢŤŭz ūŹŭũŪūżũƁź, Şhź ūŪŦŧŪũŤ1ŞŶ, ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȅț ȌȍȂȇȈȋȊȅȈ ȀȈǽǿȐ ȌȍȂȁ ȎǿȜȏȋț ȏȍǽȌȂȄȋț ȅ
ƆŦŪŢš nŝhųũŪ ſ4ŭŮŸ, ūŬšŠ8 ŭ™0ź ŮŬŜūeţŪź: Ť3 ſ4Ţš, ũŤŦŮ0- ȊǽȔǽȈ Ȕȅȏǽȏș ȉȋȈȅȏǿȐ, «ǪȅȇȏȋȃȂ ȁȋȎȏȋȅȊ»: ȏȋ ǿȊȂȄǽȌȊȋ
Ţš ŠŪŭŮ0ŤũŶ ūŬŪųŤŮaz, Şũšţaūů ƅŝŬżŮšŭz ŨeŬŮŞŶ. ľ ȋȇǽȄǽȈȎȜ ȉȂȍȏǿȘȉ. ǟ ȏǽȇȋȉ-ȏȋ ȌȋȈȋȃȂȊȅȅ ȋȎȏǽǿȅȈǽ ȂȀȋ
ŮŜŦŪŞ0ŨŶ ƉŝŬŜţŹ ƅŭŮaŞŧŴšť ſ3şŪ2 ŠůŴŤ2 (ŠŪ ţŠĮ ƅ ŭŵ7eũ- ȁȐȕǽ!
ŭŮŞŹ).

*** ***
Ŧ7Ş. ōŧ0ŞŜ ūŬaŞŜ Ť3 ŬaţůŨŜ, ũŤųŮ0Ţš ſ4ŭŮŸ ũyŢŠũŴš 22. ǬȍǽǿȋȀȋ ȍǽȄȐȉǽ ȅ ǿȂȁȂȊȅȜ ȊȅȔȂȀȋ ȊȂȏ ȌȍȂȁȌȋȔȏȅ-
(ūŬšŠūŪųŮeũŴš, ūŪŧeţũŴš): tŭź1Šů ŝŪ ūŬŤŝŷŞašŮŶ, Ť4Ţš ȏȂȈșȊȂȂ. ǥǾȋ ȋȏ ȎȂȀȋ ȌȋȍȋȃȁǽȂȏȎȜ ȎȏȍǽȒ ǞȋȃȅȆ ȅ ȈțǾȋǿș
ŦŪ ŝGů ŭŮŬaűŶ Ť3 ŧźŝŷ2. ĻŞŶ Ƈŝw ƅųŤŵaz ŝŧŜşŪşŪ- ȇ ǞȋȀȐ: ȅ ȏȋȏ ȋȔȅȖǽȂȏ ȔȍȂȄ ǾȈǽȀȋȀȋǿȂȅȊȎȏǿȋ ȅ ȎǽȉȋȋǾȐȄ-
ŞżũƁšŨŶ Ť3 ŭūŬsŮŜũƁšŨŶ: ƉŞŜ Ţš ŭŪŞšŬŴšũũŪŮŞŪŬS ūŬŪ- ȁǽȊȅȜ, ǽ Țȏǽ ȎȋǿȂȍȕȂȊȎȏǿȐȂȏ, ȔȍȂȄ ȎǿȂȏȈȋȂ ǾȈǽȀȋȊǽȎȏȍȋȂ-
ŭŞŹŮŤ1ŮšŧũŷŨŶ Ť4ŨŭŮŞŪŨŶ (ũŜŞŷŦũŪŞeũƁšŨŶ) Ţš Ť3 ŬŜţ- ȊȅȂ ȅ ȍǽȎȎȐȁȅȏȂȈșȊȋȎȏș, ȅ Ȑȉ ȁȂȈǽȂȏ ȎǿȋǾȋȁȊȋ ȌǽȍȜȖȅȉ ǿ
ŭůŢŠeũƁšŨŶ, Ť3 ƈŨA ŞŷŭŪŦŪŴeŭŮŞšũũŜ ŭŪŠżŧŪŞŜz Şŷŭ0- ǿȘȎȋȇȅȒ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȜȒ ȅ ǿȋȎȒȋȃȁȂȊȅȜȒ ȀȋȍȂ. Ǫȋ ǾȂȄ ȎȏȍǽȒǽ
ŦŤŨŶ ŞŤŠżũƁšŨŶ Ť3 ŞŪŭűŪŢŠeũƁšŨŶ. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ Ţš ſ4ŭŮŸ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȌȍȜȉȋ ȌȂȍȂȊȂȎȏȅȎș ȇ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȅ,
ŝšţ8 ŭŮŬaűŜ ŦŶ ŝ9eŭŮŞšũũŪŨů ŬŜųeũƁź ūŬšťŮŤ2, Ť3 ŮżŨŶ ȉȅȊȐȜ ȈțǾȋǿș, ǿȋȄȈȂȏȂȏș ȇ ȐȌȋǿǽȂȉȋȉȐ ȅ ȌȋȔȅȏș ǿ ȊȂȉ.
ūŪŧšŮżŮŤ Ť3 ūŪųŤ1ŮŤ ŦŪ ƈūŪŞaſŨŷŨŶ.
Ŧ7ş. ĿŬzŠŤ1 Ţš ŨũĮ ūŪŦŜŬszŭz, Ť4Ţš ŭūŜŭeũƁz ŬŜţŢŢeũ- 23. ǬȋȆȁȅ ȃȂ ȏȘ ȉȊȂ, ǿȋȄȃȂȈǽǿȕȅȆ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȏȂȇȅ Ȏ
ũŹ Ť3 ũšūŪşŬŹŴŤ1ŮšŧũŹ, Š0ũŠšŢš ūŪŭŮŤ1şũšŴŤ, Ť3ŵA ŭŶ ŝŪ- ȃǽȍȋȉ ȅ ȊȂ ȄȊǽȜ ȐȏȋȉȈȂȊȅȜ, Ȍȋȇǽ ȁȋȎȏȅȀȊȂȕș, — ȅȖȅ
ŧżţũƁź, ūŬŪŭS ũšūŬšŭŮaũũw, Ť3 ŮŪŧųA ŮšŬūżŮšŧũŹ, Š0ũ- ȌȍȅȏȍȐȁȊȋ, ȌȍȋȎȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋ, ȏȋȈȓȘ ȏȂȍȌȂȈȅǿȋ, Ȍȋȇǽ
ŠšŢš ūŪŧůųŤ1ŴŤ ƅŭũŪŞaũƁš, ŞżŬů ŮŞeŬŠů ŞŪŠŬůţŤ1ŞŶ, Ť3 ȐȈȐȔȅȕș, ǿȋȁȍȐȄȅǿ Ȋǽ ǿȂȍȒȐ ȈȂȎȏǿȅȓȘ, ȇǽȇ ȄȊǽȉȜ, ȏǿȂȍ-
ŭŨŤŬeũƁš. ŎŪşŠa Ţš ūŪŭŮŤ1şŧŶ ſ3ŭŤ2 ŞŪŢŠšŧŹŞašŨŪš, ũš ſ3şŠA ȁȐț ǿȂȍȐ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂ. ǡȋȎȏȅȀȕȅȉ ȃȂ ȃȂȈǽȂȉȋȀȋ ȌȋȔȅȏǽȆ
ƅŭŮŜŞŧeũƁš şŬŹűHŞŶ Ů0ųƁź ūŪŧůųŤ1ŴŤ, ũŪ ſ3şŠA ũš ŦŮŪŨY ȎȂǾȜ ȊȂ ȏȋȀȁǽ, ȇȋȀȁǽ ȌȋȈȐȔȅȕș ȋȏȌȐȖȂȊȅȂ ȀȍȂȒȋǿ, Ȋȋ ȇȋ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ŭŮŬŜŴŤ1ŴŤŭz ũŤŢE ŝŪŤ1ŴŤŭz ŭŮŬaŭŮŤ ũżŦƁz ŞŪŭŮaũƁz: Ȁȁǽ ȌȂȍȂȎȏǽȊȂȕș ǾȋȜȏȎȜ ǿȋȎȎȏǽȊȅȜ ǿȎȜȇȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ǾȂȄ
ŝšţ8 ŭŮŬaűŜ Ť3 ŭŪ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ūŧ0ŮŤ ŬŜţŧůųazŭz. ȎȏȍǽȒǽ ȅ Ȏ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ Ȁȋȏȋǿ ǾȘǿǽȜ ȅȄȘȏȅ ȅȄ ȏȂȈǽ.
Ŧ7Š. ń#ŵŤ2 Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁš ūŬƁsŮŤ ŭŪ Ũũ0şŤŨŤ ŭŧšţaŨŤ. 24. Ǯȋ ȉȊȋȀȅȉȅ ȎȈȂȄǽȉȅ ǿȄȘȖȅ ȌȍȅȜȏș ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȂ
Nŝaųš ũš ūŬeŢŠš ŦŪũųŤ1ũŷ, žŵš ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬŶ ſ3ŭŤ2, ŠŜ ũš ǿ ȎȌǽȎȂȊȅȅ, ȋȁȊǽȇȋ ȃȂ ȊȂ ȌȍȂȃȁȂ ȇȋȊȔȅȊȘ, ȂȎȈȅ ȏȘ Ȏȉȅ-
ŦaŦw ŞŪ ūŬ0ųšš ƆŦw ŝšţ8 ūŪūšųeũƁz ŝhŞŶ, ūŬeţŬŤŴŤ, ũŪ ȍȂȊȊȋȉȐȁȍ, ȔȏȋǾ ȅȊǽȔȂ Ȍȋȏȋȉ, ȋǾȂȄȄǽǾȋȏȅǿȕȅȎș, ȊȂ ǿȋȄ-
ŮŪşŠA ŝŧŤ1ţŶ ƅŝŬŹŭŮŤ2 Ť3ŭű0ŠŜ. Nŝaųš ũšūŪşŬŹŴŤ1ŮšŧũŪ: ȊȂȍǽȁȂȏș ȋ ȁȂȈȂ ȎȌǽȎȂȊȅȜ; Ȋȋ ȏȋȀȁǽ ǾȈȅȄ ȅȎȒȋȁǽ ȋǾȍȂȎȏȅ
ŠŜ ũš ƈūŪŞaŞŶ Ť3ŨżŮŤ ŬůşaŮšŧũŹ t ŞŪţũŪŴeũƁz, ūŪ- ȂȀȋ, ȉȋȈȅȎș, — ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋȂ ǿȌȍȋȔȂȉ, — ȔȏȋǾ, ȁȂȍȄȊȋ-
şŬŹŴŤ1ŴŤ ŢšŧaũƁz, ƈūŪŞašŨŪŨů ŮŪşŠA ūŪŭŮŤ1şŴů ŞŬeŨš- ǿȂȊȊȋ Ȋǽ ȌȋȎȉȂȜȊȅȂ ȎȂǾȂ ǿȋȄȉȂȔȏǽǿ, Ȕȏȋ ȅȉȂȂȕș ȂȀȋ, ȊȂ
ũŤ. ń# şŠĮ ū0ťŠšŴŤ ƅŦŜsũũš ŝšţ8 ƅŝŬůųeũƁz, Ť3 ŭūŜŭaź- ȋȇǽȄǽȏșȎȜ ȊȂ ȌȋȌǽǿȕȅȉ ȏȐȁǽ, ȇȐȁǽ ȉȂȔȏǽȈ ȉȂȏȅȏș, ȇȋȀȁǽ
ŵŜşw ũšŭůŨũżũũŜşw Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁz, ŠŜeŨŜşw Š¦ŪŨŶ. ȌȍȅȁȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȔǽȂȉȋȂ ǿȍȂȉȜ. ǧȐȁǽ ȃȂ ȌȋȆȁȂȕș ȏȘ ȏȋȀȁǽ,
ȋȇǽȜȊȊȘȆ, ǾȂȄ ȄǽȈȋȀǽ ȅ ȎȌǽȎȅȏȂȈșȊȋȀȋ ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȋȀȋ Ȑȁȋ-
ȎȏȋǿȂȍȂȊȅȜ, ȌȋȁǽȂȉȋȀȋ ǡȐȒȋȉ ǮǿȜȏȘȉ?!
Ŧ7ſ. ĽšţŭŮŬaŭŮƁz ŬŜųŤ1ŮšŧŭŮŞůz ŝŪşŪŮŞ0ŬũŜşw, ūŪŭŧů- 25. ǟȋȄȃȂȈǽǿ ǞȋȀȋȏǿȋȍȊȋȀȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȌȍȂȃȁȂ Ȍȋ-
ŴaũƁšŨŶ ūŬeŢŠš Ť3 ŭŨŤŬeũƁšŨŶ ƅŝŬsŵšŴŤ ŢšŧašŨŪš: ŠŜ ȎȈȐȕǽȊȅȂȉ ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ǿȄȘȖȅ ȎȂȀȋ ȃȂȈǽȂȉȋȀȋ, ȔȏȋǾȘ,
ũš Ť3ũżŨŶ ŴeŭŮŞŪŞŜŞŶ, ŮŬůŠHŞŶ ŭšŝĮ ŞŤũ0ŞšũŶ ŝyŠšŴŤ. ȌȋȕȂȁȕȅ ȇ ȊȂȉȐ ȁȍȐȀȋȆ ȁȋȍȋȀȋȆ, ȊȂ ȌȍȅȔȅȊȅȏș ȎȂǾȂ Ȋǽ-
ĽšţŭŮŬaŭŮƁš Ţš ŭŮzŢaŧŶ ſ4ŭŮŸ, ũš Ť4Ţš nŞŪşŠA Ƈŝw t ȌȍǽȎȊȘȒ ȏȍȐȁȋǿ. ǞȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ȃȂ ȎȏȜȃǽǿȕȅȉ ȁȋȈȃȊȋ Ȍȋ-
ŭŮŬŜŭŮeť ŭŮůŢašŨŷť, nŞŪşŠa Ţš ŝšţŨ0ŧŞŭŮŞůzť Ť3 ūŪ- Ȕȅȏǽȏș ȊȂ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȅȊȋȀȁǽ ȋȎǽȃȁǽȂȉ ǾȘǿǽȂȏ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ǽ
ųŤŞazť, ũŪ Ť4Ţš ŞŭšşŠA ũŜŭŧŜŢŠazťŭz ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭŮƁŤ: Ť3 ȅȊȋȀȁǽ ȉȅȍȂȊ ȅ ȌȋȇȋȂȊ ǾȘǿǽȂȏ ȋȏ ȊȅȒ, Ȋȋ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȊȂȌȍȂ-
ŞŤũaŨŶ ūŬŤŭyŮŭŮŞůźŵŷŨŶ ŭŮŬŜŭŮeť, ūŬšŝŷŞazť ũšūŪ- ȎȏǽȊȊȋ ȊǽȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂȉ, ȅ ȇȋȀȁǽ ȌȍȅȎȐȖȅ Ȍȍȅ-
ŠŞŤ1ŢŤŨŸ. ń#ţŬsŠũŹ Ţš Ť4Ţš ũš ŭŮŬaŢŠŜť Ť3 ŦŶ ŭŤ1űŶ ūŪ- ȔȅȊȘ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȊȂȁǿȅȃȅȉȘȉ ȋȏ ȊȅȒ ȌȍȂǾȘǿǽȂȏ, ȅ ȇȋȀȁǽ
ŨŷŴŧeũƁſŨŶ. ȌȋȉȘȕȈȂȊȅȜ ȋ ȊȅȒ ȌȍȅȒȋȁȜȏ, ȊȅȔȂȀȋ ȋȏ ȏȋȀȋ ȊȂ ȌȍȂȏȂȍȌȂ-
ǿǽȂȏ.
*[Ŧ7ƀ. ŌaŮůz Ť3 ūŪũŪŴaz ŭŶ ŠeŬţŪŭŮƁź ũŜű0ŠŤŮŶ *26. Ǯ ǾȍǽȊșț ȅ Ȑȇȋȍǽȉȅ, ȁȂȍȄȇȋ ȌȍȅȎȏȐȌǽȂȏ ǿȍǽȀ ȇ
ŞŬaşŶ ũŜ ŠyŴů Ť3ţŴeŠŴůź t ŮżŧŜ, ŦŧšŞšŮũŤ1ŦŶ ŝhŞŶ ȁȐȕȂ, ȅȎȕȂȁȕȂȆ ȅȄ ȏȂȈǽ, ȇǽȇ ȀȋȍșȇȅȆ ȅ ȎȏȍǽȕȊȘȆ ȋǾȈȅ-
ş0ŬšŦŶ Ţš Ť3 ŭŮŬaŴšũŶ ƅ ŭŪşŬŹŴeũƁŤűŶ. ʼnŪ ŞŪţŨ0ŢũŪ ȔȅȏȂȈș ȌǽȁȂȊȅȆ ȂȂ. Ǫȋ ȉȋȃȊȋ ȐǿȅȁȂȏș ȏȋȀȁǽ, ȇǽȇ ǞȋȀȋȈț-
ſ4ŭŮŸ ŞŤ1ŠŹŮŤ ŮŪşŠA ŝş7ŪŧźŝŤ1Şů Ť3 ŞżŬũŹťŴůź ŠyŴů, žŵš ǾȅǿǽȜ ȁȐȕǽ, ȒȋȏȜ ȌȍȂȃȁȂ ȔǽȎȏȋ ȉȊȋȀȅȉȅ ȐȜȄǿȈȜȂȉǽ ǾȘȈǽ
Ť3 Ũũ0ŢŤŲšź ƈsţŞŧšũŜ ŝhŭŮŸ şŬŹűaŨŤ, ũš ƈŢŜŭaźŵůź- ȀȍȂȒǽȉȅ, ȊȅȎȇȋȈșȇȋ ȊȂ ȌȋȍǽȃǽȂȏȎȜ ȂȀȋ ȊǽȌǽȁȂȊȅȜȉȅ ȅ ȐȀ-
ŭz ƉũŜşw ŭŮŬšŨŧeũƁť Ţš Ť3 ūŬšŵeũƁť: ũŪ ūaųš ƈŦŬŹū- ȍȋȄǽȉȅ, Ȋȋ ȐȏǿȂȍȃȁǽȜȎș ǿ ǠȋȎȌȋȁȂ, ȋȇȍȘȈȜȂȏȎȜ ȍǽȁȋȎȏșț,
ŧsšŨů (ŞŢŤŧsšŨů) ƅ şDŹ, Ť3 ŞŪŭŦŬŤŧsšŨů ŬaŠŪŭŮƁź, Ť3 ȅȎȌȋȈȊȜȂȏȎȜ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅȂȉ, ǿȅȁȜ ȎȋȌȍȋǿȋȃȁǽțȖȅȂ ȂȂ
 
* ń#ţŞżŭŮũŪ ŠŜ ŝyŠšŮŶ, ƆŦw ŞŶ ŭeť ŦũŤ1ţŹ şŬeųšŭŮŹť ūŪ ūŪ- * ǬǽȅȎȅȆ ǟȂȈȅȔȇȋǿȎȇȅȆ ȅȎȇȈțȔȅȈ Ȏȅț ȀȈǽǿȐ ȅȄ ȎǿȋȂȀȋ ȌȂȍȂ-
şŬŹŴeũƁź ūŪŧ0ŢšũŪ Ŧ7ſ şŧŜŞY ŭ™aşw ƂwaũũŜ ŦŜŬūŜfjťŭŦŜşw, ųŤŭ- ǿȋȁǽ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȋȊǽ ȌȍȅȊǽȁȈȂȃȅȏ ǥȋǽȊȊȐ ǧǽȍȌǽȑȎȇȋȉȐ ȅ ȋǾȍȂȏǽȂȏȎȜ
ŧ0ŨŶ Ŧ7ƀ şŧŜŞY. ʼnŪ ŦŬŜšşŬŜũeŭƁš tũź1ŠŶ ŭšŨY ŝhŮŤ ũš ūŪūůŵašŮŶ: ǿ ȂȀȋ ȌȋȎȈǽȊȅȅ ȇ ȉȋȊǽȒǽȉ ȅȄ ǥȊȁȅȅ Ȍȋȁ ȊȋȉȂȍȋȉ 25. ǬȋȎȂȉȐ ȅ
ŞŨżŭŮw ŝŪ ŧaţŜŬź, ŝyŠšŮŶ, ŧaţŜŨŬź. ōšşw2 ŬaŠŤ Ť3 žţŶ ūŪŭŧżŠůz Ȍȍȅǿȋȁȅȉ ȚȏȐ ȀȈǽǿȐ Ȍȋ ȁȍȐȀȋȆ ȍȐȇȋȌȅȎȅ Ȏȏǽȍȓǽ.
ŦŬŜšşŬŜũeŭƁź, ŞŶ ŭeť ŦũŤ1ţŹ ŭ™aşw fšŪşũHŭŮŜ, Ŧ7ſ şŧŜŞŷ2 ŭ™aşw
ƂwaũũŜ ŦŜŬūŜfjťŭŦŜşw, ũš ūŪŧŪŢŤ1űŶ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ŠšŬţŪŮŞŪŬŤ1Ũů ũŜŭŮŜŞŧsźŵŤŨŤ ŭ™hŨŤ ŭŤ1ŧŜŨŤ, Ť3 ƅŭŮŹ- ǮǿȜȏȘȂ ȎȅȈȘ, ȅ, ȋȀȍǽȃȁǽȂȉǽ ǾȐȁȐȔȅ ȎǿȂȏȋȉ ǿȂȍȘ, Ȏ ǿȂȈȅ-
ũsšŨů ŭŞżŮŪŨŶ ŞżŬŷ, Ť3 ūŬŪŮŤŞŪŞţŷŞaźŵů ŭŪ Ũũ0şŤŨŶ ȇȋȆ ȊȂǾȋȜȄȊȂȊȊȋȎȏșț, ǿȄȘǿǽȂȏ ȇ ȈȐȇǽǿȋȉȐ: «Ȕȏȋ ȏȂǾȂ ȅ
ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ ŧůŦaŞŪŨů ŠƁaŞŪŧů: ųŮŪ2 ŮšŝĮ Ť3 ũaŨŶ, ȉȊȂ, ǾȂȀȈȂȓ Ȏ ȊȂǾǽ ȅ ȍǽǾ ȈȐȇǽǿȘȆ? ǪȂ ȅȉȂȂȕș ȏȘ ǿȈǽȎȏȅ
ųyŢŠŷť ŝGŜ; œŮŪ2 ŮšŝĮ Ť3 ũaŨŶ, ŝŹŢaŮšŧź ũŒũŷűŶ Ť3 Ȋǽȁ Ȋǽȉȅ. Ǫǽȁ Ȋǽȉȅ, ȇǽȇ Ȋǽȁ ǿȎȂȉ, ǿȈǽȎȏș ȅȉȂȂȏ DzȍȅȎȏȋȎ,
Ŭaŝš ŧůŦaŞŷť; ʼnš Ť4ŨŜŴŤ Ůŷ2 ŞŧaŭŮŤ ũŜŠ8 ũaŨŤ: űrŮ0ŭŶ ŝŪ ǮȘȊ ǞȋȃȅȆ. ǢȉȐ ȉȘ ȎȋȀȍȂȕȅȈȅ, ǢȉȐ ȅ ȋȏȔȂȏ ȁǽȁȅȉ, Ȍȋ-
ŭũ7Ŷ ŝ9Ɓť, ũŜŠ8 ũaŨŤ Ţš Ť3 ũŜŠ8 ŞŭżŨŤ ŞŧaŭŮŸ Ť4ŨŜŮŸ: ŮŪŨY ȍȐȔȅȏȂȈȂȉ ȅȉȂȜ ǢȀȋ ȇ Ȋǽȉ ȉȅȈȋȎȂȍȁȅȜ ȅ ȊǽȕȂȀȋ ǿ ǪȂȉ
ŭŪşŬŹŴŤ1űŪŨŶ, ŮŪŨY Ť3 tŞżŮŭŮŞŪŞŜŮŤ ŝyŠšŨŶ: ƅŝŬů- ȎȌǽȎȂȊȅȜ ǧȍȂȎȏ ǢȀȋ ȔȂȎȏȊȘȆ. ǯȘ ȃȂ ǾȂȀȅ ȁǽȈșȕȂ ȋȏ ȊǽȎ,
ųeũƁš (ţŜŧ0şŶ) Ť3Ũyŵš ſ4Ţš ŦŶ ũaŨŶ ŨŤŧŪŭeŬŠƁz Ť3 ŭūŜ- ȋȇǽȜȊȊȘȆ; ȊȅȔȏȋȃȂ ȏȂǾȂ ȅ ȍǽǾǽȉ DzȍȅȎȏȋǿȘȉ». ǫȏ ȏǽȇȅȒ
ŭeũƁz, ŦrŮŶ ŭšşw2 ųŮcũhť. Ŏh Ţš ŝŹŢŤ2 ŠŜŧeųš t ũaŭŶ şů- ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȊȘȒ ȍȂȔȂȆ ȁȐȕȅ, ȒȍȂǾȂȏ ȊǽȇȋȊȂȓ ȁǽȂȏ ȁșȜǿȋȈ,
ŝŤ1Ůšŧź, ũŤųŮ0Ţš ŮšŝĮ Ť3 ŬŜŝHŨŶ űrŮHŞŷŨŶ. ōƁ‰ şŧŜ- ǿȋȌȈȜȉȅ ȍǽȄȁȅȍǽȂȉȘȆ, ȊȂ ȉȋȀȕȅ ȐȎȏȋȜȏș ȌȍȂȁ ȅȉȂȊȂȉ
ş0ŧźŵšť ŠůŴŤ2 ŭŶ ŠeŬţŪŭŮƁź, ūŧſŵŤ2 ūŬ0ųšš ŠŜeŮŶ ŠƁa- DzȍȅȎȏȋǿȘȉ. ǡȐȕǽ ȃȂ ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ, ȉȅȊȋǿǽǿ ȋǾȈǽȎȏș ȇȊȜȄȂȆ
ŞŪŧŶ, Ť3 ŞŪūƁeŮŶ ūŧŜ1ųŜŭz: ũš ŞŪţŨ0şŶ ūŬŪŮŤŞŪŭŮaŮŤ Ť4Ũš- ǿȋȄȁȐȕȊȘȒ, ȋǾȍǽȁȋǿǽȊȊǽȜ ȋȏȊȋȎȅȏȎȜ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȘȉȅ ǝȊ-
ũŤ űrŮ0Şů. ŋŬšŞhŴŴš Ţš ŭyŵŤ ŠůŴA, ūŜŬŤ1ŮŶ ŞšŬűY ŞŬŜ- ȀȂȈǽȉȅ ǿ ȋȌȍȂȁȂȈȂȊȊȋȂ ȂȆ, Ȍȋ ȂȂ ȐȎȏȍȋȂȊȅț, ȉȂȎȏȋ.
şA, ţŜůŴaźŵŤ ſ3şŪ2, ƆŦŪŢš şŧŜş0ŧšŨŷť ŝŪŬţŪŦŬŤ1ŧŶ ŞŬaũŜ.
ń# ūŪ ŭŤ1űŶ ŬaŠůźŵŤŭz t ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ žş7şŧŶ ūŬšũ0-
ŭŤŮŭz ŞŶ ŨŹŭŮA ƅūŬšŠŹŧſ1ũũŜz ſ4ť ūŪ ƈŭŮŬŪeũƁź ſ3S.]
Ŧ7ţ. ŎšŦyŵŤűŶ ŢšŧaũƁš, ũš ũŤţŞŧšųeŮŶ ŮS ũŜ ţeŨŧź, 27. ǨțǾȋǿș ȇ ǿȂȖǽȉ ȏȂȇȐȔȅȉ ȁǽ ȊȂ ȐǿȈȂȇǽȂȏ ȇ ȄȂȉȈȂ
ũŝcũŜz ŨšųŮaźŵŜşŪ. Ɗŵš ŧŤ Ţš ũżŦŪš ŮS ūŬŤŭŮŬaŭŮƁš ȏȂǾȜ, ȀȋȍȊȜȜ ȉȐȁȍȎȏǿȐțȖȂȀȋ. ǢȎȈȅ ȃȂ ȇǽȇȋȂ ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ
ţšŨũhűŶ ŦŶ ŭšŝĮ ūŬŤŞzţyšŮŶ: ŮŪ2 ūŪŠ0ŝšũŶ ſ3ŭŤ2 nŬŧY ȇ ȄȂȉȊȘȉ ǾȈǽȀǽȉ ǿȜȃȂȏ ȏȂǾȜ, ȏȋ ȏȘ ȌȋȁȋǾȂȊ ȋȍȈȐ, ȐȈȋǿ-
ŠšŬŢŤ1Ũů ŞŶ ŭżŮŤ ţŜ ũ0şŪŮŸ, Ť3 ŞŪţŝŬŜũsšŨů ŞŷŭŪŦŪūŜ- ȈȂȊȊȋȉȐ ȎȂȏșț Ȅǽ ȊȋȀȋȏș, ȅ ȊȂ ȉȋȀȐȖȂȉȐ ǿȄȈȂȏȂȏș ǿ ǿȘȎș.
ŬeũƁz. ľŭ‰ u5ŝŪ ũŤŞŪųŮ0Ţš Ť3Ũżť, Ť3 ŞŨŹũsť ƈŨeŮŷ, ǥȉȂȆ ȃȂ ȅ ȌȋȔȅȏǽȆ ǿȎȂ Ȏȋȍȋȉ (DZȅȈ. 3, 8), ǿ ȊǽȁȂȃȁȂ ȈȐȔ-
ƈūŪŞaũƁšŨŶ ŧyųŴŤűŶ. ʼnŪ Ť3 ŭaŨů ŮY ūŧ0ŮŸ ŞŬeŨšũŤ ţŪ- ȕȂȀȋ; ȅ, ȇȋȀȁǽ ǿȍȂȉȜ ȌȋȏȍȂǾȐȂȏ, ȎǾȍȋȎȅǿ ȎǽȉȐț ȌȈȋȏș,
Şyŵů, tŮŬsŭŶ, ūŪŭŧżŠůť Ť3ŭŮŪŬşaźŵů ŮS žşGŧů ŝ9Ɓź. ȎǿȋǾȋȁȊȋ ȌȋȎȈȂȁȐȂȕș ȏȘ Ȅǽ ǿȂȁȐȖȅȉ ȏȂǾȜ ǝȊȀȂȈȋȉ.
Ŧ7Ť. ĸŦŪŢš ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ţŧŜŮŤ1ŲŹ ũš Ť3Ũyŵšť ũŜ- 28. ǧǽȇ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȉȋȊȂȏȐ, ȊȂ ȅȉȂțȖȐț ȓǽȍȎȇȋȆ ȌȂ-
ųšŬŮaũƁz ŲrŦŜ ŞŶ ŭŪŦŬHŞŤŵŜ Ų†ŬŭŦŜ ŭŪ nŝhųũŷŨŤ ƈųŤ- Ȕǽȏȅ, ǿȊȂȎȏȅ ǿȉȂȎȏȂ Ȏ ȋǾȘȇȊȋǿȂȊȊȘȉȅ ǿ ȓǽȍȎȇȐț Ȏȋȇȍȋ-
ũeũũŹť ŝhŮŤ, ŮaŦw ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ŝšţ8 ŬaţůŨŜ ūŬaŞŜ ǿȅȖȊȅȓȐ; ȏǽȇ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ǾȂȄ ȌȍǽǿȋȀȋ ǿȂȁȂȊȅȜ ȅ ǾȂȎȎȏȍǽ-
Ť3 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, ūŬƁsŮŤ ƅŝŬůųeũƁš ŮaŨŪŴũzşw ŝlŢeũ- ȎȏȅȜ ȌȍȅȜȏș ȄǽȈȋȀ ȏǽȉȋȕȊȂȀȋ ǾȈǽȃȂȊȎȏǿǽ, ȅ Ȏ ȁȂȍȄȊȋǿȂȊȅ-
ŭŮŞŜ, Ť3 ŭŪ ŠšŬţũŪŞeũƁšŨŶ Ť3ţhŮŤ, Ť3 Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁšŨŶ t Ȃȉ ȅ ȐǿȂȍȂȊȊȋȎȏșț ǿȘȆȏȅ ȋȏȄȁȂ ȇ ȐȌȋǿǽȂȉȋȉȐ ȅ ȎȋȔȂȏǽȏș-
ţŠżŴũŤűŶ ŦŪ ƈūŪŞaſŨŷŨŶ, Ť3 ŭŪųŤũeũů ŝhŮŤ ŭŪ Ť3ţŝŬaũ- ȎȜ Ȏ ȅȄǾȍǽȊȊȘȉȅ. ǟȂȁȂȊȅȂȉ ȃȂ ȊǽȄȘǿǽț ȊȂ [ȉȣȍȎȇȐț]
ũŷŨŤ. ŌaţůŨŶ Ţš şlź ũš ūŬšŨyŠŬŪŭŮŸ, ũŪ ũšūŪşŬżŴũŪš ȉȐȁȍȋȎȏș, Ȋȋ ȊȂȈȋȃȊȋȂ ȌȋȄȊǽȊȅȂ ǞȋȀǽ ȅ ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȀȋ,
ŝGŜ Ť3 ŝ9eŭŮŞšũũŷűŶ ŞżŠŹũƁš. ń$ŨŤŢš ŝGŪŧźŝŤ1Şŷť ŞŪţ- ȇȋȅȉ ǞȋȀȋȈțǾȅǿȘȆ, ȊȂ ǿȈȂȇȋȉȘȆ ȁȋȈȐ ȎȏȍǽȎȏȜȉȅ, ǿȋȄǿȘ-
ũ0ŭŤŮŭz ũš ũŤţŞŧšŦašŨŸ t ŭŮŬŜŭŮeť, ŦŪ ƅŝŪŢeũƁź, ŝlşŪ- ȕǽȂȏȎȜ ȇ ȋǾóȃȂȊȅț, ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ǮǿȜȏȋȀȋ ǡȐȒǽ.
ŠaŮƁź Š¦Ŝ.
Ŧ7f. İŵš Ť3 Şŭź2 ŠżzŮšŧũůź ūŬ0ťŠšŴŤ, ũŤ ŮaŦw ƈūŪ- 29. DzȋȏȜ ǾȘ ȏȘ, ǿȎȂ ȋȏȊȋȎȜȖȂȂȎȜ ȇ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȃȅȄȊȅ,
ŞaŮŤ ŠŜ Ť4ŨŜŴŤ ũŜ ŭšŝE, ƆŦw ŠŪŭŮŤ1şŧŶ ſ3ŭŤ2 ŞŶ ŝšţŭŮŬaŭ- ȌȍȋȕȂȈ, ȊȂ ȊǽȁȂȆȎȜ Ȋǽ ȎȂǾȜ ȅ Ȍȍȅ Țȏȋȉ, ǾȐȁȏȋ ȁȋȎȏȅȀ ȐȃȂ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ŮƁš, Ť3 ŝšţ8 ūŪūšųeũƁz ūŬšŝŷŞašŴŤ ŞŶ ŨjŬŹ: ŠŜ ũš ŦaŦw ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȅ ȉȋȃȂȕș ǾȂȄȄǽǾȋȏȊȋ ǿȍǽȖǽȏșȎȜ ǿ ȉiȍȂ; Ȕȏȋ-
ƉŝŬŜţŷ ŭŮŬŜŭŮeť tŭź1Šů ŞŪwŝŬŜţŤ1ŞŶ, ũšůŠ0ŝŭŮŞŪ ƅŝŬs- ǾȘ ǿ ȏǽȇȋȉ ȎȈȐȔǽȂ, ȊǽǾȍǽǿ ȎȏȍǽȎȏȊȘȒ ǿȅȁȋǿ, ȁȋ ǿȋȄǿȍǽȖȂ-
ŵšŴŤ tűŪŠS. ʼnŪ ūŬŤ1ŭũw ŭŮŬaűŪŨŶ ūżŭŮůšŨŸ ƅ ūŬš- Ȋȅȅ ȇ ȎȂǾȂ, ȊȂ ǿȎȏȍȂȏȅȈ ȏȘ ǿ Țȏȋȉ ȔȂȀȋ-ȈȅǾȋ ȊȂ ǾȈǽȀȋȌȍȅ-
ŧ0ŢũŹŨŶ ūŬŤŧŹŢŤ2 Ť3 Ť3ţŨŹũsšŨŹŨŶ ſ3ŭŮšŭŮŞĮ ŮŞŪeŨŶ. ȜȏȊȋȀȋ ȌȋȍȜȁȇǽȉ ȃȅȄȊȅ ȎǿȋȂȆ. Ǫȋ ǿȎȂȀȁǽ, Ȍȋȁ ȌȂȎȏȐȊȎȏ-
ĺŠŜŧŤ1ŭz ūŬšŨyŠŬŪŭŮƁź t ŞŤ1ũŶ ŭŮŬŜŭŮeť. ľŶ ŦŪũeŲŶ ŝŪ ǿȋȉ ȎȏȍǽȒǽ, ȐȎȂȍȁȊȋ ȌȂȇȅȎș ȋ ȎǿȋȂȉ ȅȄȉȂȊȔȅǿȋȉ ȅ ȌȍȂ-
ũšŤţŨżũũŪš ŝšţŭŮŬaŭŮƁš, ŞŶ ŠŪŭŮŤ1şŴŤűŶ ſ4ŭŮŸ ŭŪŞšŬ- ǿȍǽȏȊȋȉ ȂȎȏȂȎȏǿȂ, ǾȈǽȀȋȍǽȄȐȉȊȋ ȐȁǽȈȜȜȎș ȋȏ ȌȍȅȔȅȊ Ȏȏȍǽ-
Ŵeũũŷz ŧźŝŞE: Ť3 ŞŤŠżũƁšŨŶ ŞŭšşŠaŴũŤŨŶ ūŬšŞţeŨ- ȎȏȂȆ. ǥǾȋ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ ǿ ǿȘȎȕȂȆ ȎȏȂȌȂȊȅ ȊȂȅȄȉȂȊȊȋȂ, ǾȘ-
ŴŤűŭz ųyŞŭŮŞšũũŷűŶ, Ť3 ŮżŧŪ ūŬšŞŪţŴeŠŴŤűŶ ŭŨŤŬeũƁz. ǿǽȂȏ Ȉȅȕș ǿ ȁȋȎȏȅȀȕȅȒ ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊ-
ń$űŢš ũš ŦŜŭašŮŭz ūŧaŨšũŸ ŭŮŬŜŭŮeť ŦŮŪŨY, ūŬšŭŹųeũŶ ȊȘȉ ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂȉ ȁȂȍȃȅȉȘȒ ǿȘȕȂ ǿȎȂȀȋ ȔȐǿȎȏǿȂȊȊȋȀȋ ȅ
ŝhŞŶ şŧaŭŪŨŶ şDũŤŨŶ. ŃŜ ſ4Ţš ūŬšwŝŬŜţŤ1ŮŤŭz ŭŤ6ŨŶ ǿȋȎȕȂȁȕȅȒ Ȋǽ ǿȂȍȒ ȎȉȅȍȂȊȅȜ, ȇȋȏȋȍȘȒ ȐȃȂ ȊȂ ȇǽȎǽȂȏȎȜ
ƈŢE ŞŶ ũšŮŧżũƁš. ȌȈǽȉȜ ȎȏȍǽȎȏȂȆ, ȌȍȂȎȂȇǽȂȉȋȂ ȀȈǽȎȋȉ ǠȋȎȌȋȁǽ, ȍǽȁȅ ȌȍȂ-
ȈȋȃȂȊȅȜ ȅȒ (— ȎȋǿȂȍȕȂȊȊȘȒ) ǿ ȊȂȏȈȂȊȅȂ.
l. ĽšţŭŮŬaŭŮƁz ŬŜųŤ1ŮšŧŭŮŞůť (Ţšŧať) ũš ūŬeŢŠš 30. ǞȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȊȂ ȃȂȈǽȆ ȌȍȂȃȁȂ ǿȍȂȉȂȊȅ, ȔȏȋǾ ȊȂ Ȍȋ-
ŞŬeŨšũš, ŠŜ ũš ūŪŭŮŬaŢŠšŴŤ ſ4Ţš ūŪŭŮŬŜŠA ūšŬŞŪţŠaũ- Ȏȏȍǽȁǽȏș ȏȋȀȋ ȃȂ, Ȕȏȋ ȌȋȎȏȍǽȁǽȈ ȌȂȍǿȋȄȁǽȊȊȘȆ, ȊȂȄȍȂȈȋȀȋ
ũŷť, ŝšţŞŬeŨšũũŜ (ũšŠŪţŬżŧŜ) ūŬŤųŜŭŮŤ1Şŭz ŠŬeŞŜ Ŭaţů- ǿȇȐȎȅǿȕȅȆ ȁȍȂǿǽ ȌȋȄȊǽȊȅȜ; Ȋȋ ȏȍȐȁȜȎș Ȏ ȏȂȍȌȂȊȅȂȉ ǿȋ
ŨŜ. ʼnŪ ŠżŧŜz ŭŶ ŮšŬūżũƁšŨŶ, ƅŝŠšŬŢŤ1ŮšŧũŷŨŶ ŞŪţŠšŬ- ǿȎȂȎȏȋȍȋȊȊȂȉ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȅ ȅ ȊȂȌȍȂȎȏǽȊȊȋȆ ȉȋȈȅȏǿȂ, ȅ
ŢaũƁšŨŶ, Ť3 ūŬŤŧżŢũŷŨŶ ŨŪŧeũƁšŨŶ: Ť3 űŬŜũS ŭŜŨŪůŦŪ- ȒȍǽȊȜ Ȏ ȎǽȉȋȌȍȂȄȍȂȊȅȂȉ ȅ ȇȍǽȆȊȅȉ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ȁȂȜȏȂȈș-
ŬeũƁšŨŶ Ť3 ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁšŨŶ ŦŬaťũŤŨŶ ŭŪŠBŧŜũũŜz, ȊȘȂ ȊǽǿȘȇȅ ȅ ȌȋȍȜȁȇȅ, ȌȍȅȉȂȕș ȌȋȎȈȂ ȎȂȀȋ ǿȋ ǿȍȂȉȜ ǾȈǽ-
ƅŢŤŠať ūŪ ŭŤ1űŶ ŞŪ ŞŬeŨz ūŬŤŧŤ1ųũŪ ŝlşŪŠaŮŤ ŝšţŭŮŬaŭ- ȀȋȌȍȅȜȏȊȋȂ, ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȏș ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, ȎȅȂ ȌȍȅȎȏǽȊȅȖȂ
ŮƁz: ūŪ Ũũ0ţŹť ŝyŬŤ Ť3 ŭŨůŵeũƁŤ, ūŬŤŭŮaũŤŵŜ ūŪŦ0z. ȐȌȋȇȋȂȊȅȜ, ȌȋȎȈȂ ǾȐȍș ȅ ȏȍȂǿȋȀ. ǥǾȋ ȊȂ ȋǾȅȁȈȅǿ ǞȋȀ, ȔȏȋǾ
ʼnżŭŮŸ ŝŪ ũšūŬaŞšŠšũŶ ŝGŶ ūŬaŞw űŪŠsŵŷŨŶ, ŝšţŭŮŬaŭ- ȁȈȜ Ȍȍǽǿȋ ȕȂȎȏǿȐțȖȅȒ ȋȏǿȋȍȅȏș, ȇȋȀȁǽ ȁȋȈȃȊȋ, ȁǿȂȍș
ŮƁz ţŜŮŞŪŬŤ1ŮŤ ŠŞeŬŸ ŞũšşŠA ūŪŠŪŝašŮŶ. ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ.
lŜ. ń#ŠŤ2 ŦŪ ŨũĮ ŦŪ ŨŬaŞƁź űyŠŪŭŮƁź Ť3 ũŤųŮ0ŢšŭŮ- 31. ǥȁȅ ȇ ȉȐȍǽǿșț, ȈȂȊȅǿȂȓ (ǬȍȅȏȔ. 6, 6), — ȅ ȊǽȐȔȅȎș
ŞŪŨŶ, q ŧŹũŤ1Şš, ŦŭšŨy Ůŷ, Ť3 ũšŤŭŦůŴeũũš, Ť3 ũŜůųŤ1ŴŤŭz ȋȏ ȊȂȀȋ ȏȍȐȁȋȈțǾȊȋȉȐ ȁȂȈǽȊȅț. Ǫȋ Ȍȍȅ Țȏȋȉ ȊȂ ȄǽǾȘǿǽȆ,
t ŨšũE, ƆŦw ŝlşŤ1űŶ ũaŴŤűŶ ũš ŮŬeŝůšŮŶ ŝGŶ ũšŭŦyŠũŷť Ȕȏȋ ǿȋ ǾȈǽȀȅȒ ȊǽȕȅȒ ȊȂ ȅȉȂȂȏ ȊȐȃȁȘ ǞȋȀ, Ȋȅ ǿ ȔȂȉ ȊȂ
Ť3 ūŬšŤŭū0ŧũšũũŷť, ũŪ ŝŪşŜŮŪŠaŬũŹ ŝlşŪŠżŮšŧŭŮŞůšŮŶ, Ť3 ȅȉȂțȖȅȆ ȊȂȁȋȎȏǽȏȇǽ ȅ ǿȎȂȉ ȌȍȂȅȎȌȋȈȊȂȊȊȘȆ; Ȋȋ Ǯǽȉ
ŭūŜŭašŮŶ ŝlşŪŠaŮƁź (Ůyũš), ūŬŪŤţŞŪŧŤ1ŮšŧũŷűŶ ŝŧŜşŪ- ǾȈǽȀȋȏǿȋȍȅȏ ǾȋȀǽȏȊȋ ȁǽȍȋǿȅȏȋ, ȅ ȎȌǽȎǽȂȏ Ȍȋ ǾȈǽȀȋȁǽȏȅ
ŬŜţyŨũŷűŶ, žŵš ſ4Ţš ūŪ ŭŤ1ŧŹ ųlŞŹŦŪŧź1ŝũw Ť3 ūŬƁeŨŧšŮŶ ǾȈǽȀȋȐȉȊȘȒ, ȅ ǿȂȍȊȘȒ ǢȉȐ ȌȍȋȅȄǿȋȈȂȊȅȂȉ ȅ ǾȈǽȀȋȁǽȍ-
ŠżŧŜũƁš. İŵš u5ŝŪ ƆŦw ŠŪŧŢũŤ1ŦŶ ūŪŮŬůŠŤ1ŴŤŭz, ūŬeŢŠš ȊȘȒ; ȒȋȏȜ ȔȂȈȋǿȂȇȋȈțǾȊȋ ȌȍȅȂȉȈȂȏ ȌȋȎȅȈșȊȘȂ ȅȒ ȁȂȈǽ-
ŝhŞŴŤűŶ ŝŧ†şŶ t ũšşw2: ŝŧaşw ŮŞŪŬŤ1ŴŤ, Ť3 ŝŧŤ1ţŶ ſ4ŭŮŸ ȊȅȜ. ǥȏǽȇ, ȂȎȈȅ ȏȘ ȏȍȐȁȅȕșȎȜ, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȅȇ ǢȉȐ Ȅǽ ȌȍȂȃ-
ŝ9eŭŮŞšũũŜz ŨŤ1ŧŪŭŮŸ. İŵš ŧŤ Ţš ŠŪŧŢũŤŦA ũšūŵyšŴŤ ȊȅȂ ǢȀȋ ȏȂǾȂ ǾȈǽȀǽ, ȁȋǾȍȂ ȏǿȋȍȅȕș, — ȅ ǾȈȅȄȇǽ ȇ ȏȂǾȂ ȉȅ-
Ť3ŨżŮŤ ŝGŜ, ŮżŨŤ ŝlşŤ1ŨŤ ±Ţš ŨũŤ1ŴŤŭz ŠżŧŜŮŤ: ŮŪ2 t ȈȋȎȏș ǞȋȃȅȜ; ȂȎȈȅ ȃȂ ȁȋȈȃȊȅȇȋȉ ȁȐȉǽȂȕș ȅȉȂȏș ǞȋȀǽ Ȅǽ
ūŬaŞŜşw ţŜŝŧůŠŤ1ŧŶ ſ3ŭŤ2. ņaŦw ŝŪ ŠŪŧŢũŤ1ŦŶ ſ4ŭŮŸ ŝlşŪ- ȁȂȈǽȂȉȋȂ ȏȋǾȋț Ȍȋ-ǿȅȁȅȉȋȉȐ ȁȋǾȍȋ, ȏȋ ȏȘ ȄǽǾȈȐȁȅȈ, Ȑȇ-
ŠżŮšŧŸ; Nŝaųš Ť3 ŮaŦw ŮšŲŷ2 ƆŦw ũŜeŨũŤŦŶ. ń# ūŪŨaŧů ȈȋȊȜȎș ȋȏ ȌȍȜȉȋȀȋ ȌȐȏȅ: ȅǾȋ ȇǽȇ ǾȈǽȀȋȁȂȏȂȈș — ȁȋȈȃȊȅȇ?
ūŬšŠ8ůŭūŹŞaz ūŪŭŮŤ1şũšŴŤ, ŨŧcŮƁź ŝ9Ɓšź, Ť3ŭŦ0ŨŪš. — ǟȌȍȋȔȂȉ, ȏȂȇȅ ȅ ȏǽȇ, ȇǽȇ ȊǽȂȉȊȅȇ; ȅ ȉǽȈȋ-ȌȋȉǽȈȐ ȌȍȂ-
ȐȎȌȂǿǽȜ, ȁȋȎȏȅȀȊȂȕș, Ȍȋ ȉȅȈȋȎȏȅ ǞȋȃȅȂȆ, ȅȎȇȋȉȋȀȋ.
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

lŞ. ő0ŵšŴŤ ŧŤ ŮšŝĮ Ť3 Ť4ũŶ ŭūŜŭeũƁz, ūaųš Ţš ŝšţ- 32. DzȋȔȂȕș Ȉȅ, Ȝ ȌȋȇǽȃȐ ȏȂǾȂ ȅ ȁȍȐȀȋȆ ȌȐȏș ȇȋ ȎȌǽȎȂ-
ŭŮŬaŭŮƁz, ŭŦŜŢY ūyŮŸ; ŋŪũůŠŤ2 ŭŪţŠaŮšŧz ŨŪŧſ1ũƁŤ ſ3ŧŤ1Ŧw Ȋȅț, ȅȈȅ ȈȐȔȕȂ, ȇ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏșț? ǡȋȇȐȔǽȆ ǮȋȄȁǽȏȂȈț Ȏǿȋ-
ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ, ũš ūŪşŬŹŴŤ1ŮŤ ūŬšŠŧšŢaŵŜşw (ūŬšŠŧŪ- ȂȉȐ, ȎȇȋȈșȇȋ ȎȅȈ ȂȎȏș, ȉȋȈȅȏǿǽȉȅ, ȔȏȋǾ ȊȂ ȐȇȈȋȊȅȏșȎȜ ȋȏ
ŢeũƁz). őŪŠaŮŜſŞŶ ŦŶ ũšŨY Şhũů ūŬšŠŧŜşaz, ũŝ7ſ1ŭũŷz ȌȍȂȁȈȂȃǽȖȂȆ ȓȂȈȅ ȏǿȋȂȆ, ȒȋȁǽȏǽȜȉȅ ȌȍȂȁ Ǫȅȉ ǿȎȂȀȁǽ
Şŭ‰ ŭŤ6ŧŷ: Ť3 Şŭ‰ ŞŦyūŹ ŭ™ŷ6z, ŭŶ ūŬšųŮcŪź Ť3 ŝGŪŨ™ŬƁź. ń# ȌȍȂȁȈǽȀǽȜ ǿȎȂȊȂǾȂȎȊȘȂ ȎȅȈȘ ȅ ǿȎȂȒ ǮǿȜȏȘȒ, ȅ Ȏȋ ǬȍȂȎǿȜ-
ŝšţŭŮŬaŭŮƁz Ƈŝw ũš Ť3ŵŤ2, ƆŦw ũšŠŪŭŮ0ŤũŶ ŭšşw2 ŠaŬŜ: ȏȋț ǞȋȀȋȍȋȁȅȓȂȆ; ȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ȊȂ ȅȖȅ, ȇǽȇ ȊȂȁȋȎȏȋȆ-
ūŬŪŭŤ1 Ţš ŭūŜŭeũƁz ŝŪŧżţũšũũw, Ť3 ūŬƁŤ1ŨšŴŤ ŭŶ ŭŤ1ŨŶ Ť3 ȊȘȆ ȏǽȇȋȀȋ ȁǽȍǽ, Ȋȋ ȌȍȋȎȅ ȌȍȅȏȍȐȁȊȋ ȎȌǽȎȂȊȅȜ, ȅ Ȏ Ȋȅȉ
ŝšţŭŮŬaŭŮƁš. ŃŜũE ƉũŪ Ƈŝw ŭŬšŝŬY, ŭƁe Ţš ţŧaŮů ūŪŠ0ŝũŪ ȌȋȁȐȔȅȕș ȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȂ, ȅȄ ȇȋȅȒ ȋȁȊȋ ȌȋȁȋǾȊȋ ȎȂȍȂǾȍȐ, ǽ
ſ4ŭŮŸ ųŤ1ŭŮů. ń#Ũżť Ţš Ť3 ŮaťũŪ ſ3ŧŤ1Ŧw ŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ ȁȍȐȀȋȂ ȄȋȈȋȏȐ ȔȅȎȏȋȉȐ; ȅȉȂȆ ȅ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȋȂ ȊǽȅȌǽȔȂ ȁȂ-
ŠżŧŜũƁš ŝ9Ɓź ŭŧůŢŤ1ŮšŧũŤŲů, Ť3 ũżŦŤűŶ ŮaťũŷűŶ ƈ ũšşw2 ȈǽȊȅȂ, Ȏȅț Ǟȋȃȅț ȍǽǾȐ, ȅ ȊȂȇȋȏȋȍȘȒ ȎȋȇȍȋǿȂȊȊȘȒ ȏǽȆȊ
ŮaŤũŭŮŞŶ, ŭŧŪŞšŭA ŝŪşŪŮŞŪŬ‰ŵŜ ŮS: Ť4ŨŤŢš ŞšŭšŧŤ1Ůŭz ȎȈȋǿȂȎǽ ȇ ǞȋȀȐ, ǾȋȀȋȏǿȋȍȜȖȅȂ ȏȂǾȜ, ȇȋȅȉȅ ǫȊ ǾȈǽȀȋȐȀȋȃ-
ŝGŶ (ŝ9eŭŮŞšũũŪš) ŞŦyūŹ Ť3 ūŬŤŦŧŜũsšŮŭz. ȁǽȂȏȎȜ ȅ ȌȍȂȇȈȋȊȜȂȏȎȜ.
lş. ŋŪŠŞŤ1şũŤŭz ƅŝŬůųeũƁš ŭūŜŭeũƁz ūŬƁsŮŤ Ůaťũw 33. ǬȋȁǿȅȄǽȆȎȜ ȄǽȈȋȀ ȎȌǽȎȂȊȅȜ ȌȍȅȜȏș ǿȊȐȏȍș, ǿ ȎȂȍȁȓȂ
ŞũyŮŬŸ ŞŶ ŭeŬŠŲŹ ŮŞŪeŨŶ, Ť3ţŞŹŭŮŞŪŞaũƁšŨŶ ũšŭůŨũżũ- ȏǿȋȂȉ, ȊȂȎȋȉȊȂȊȊȘȉ ȐȁȋȎȏȋǿȂȍȂȊȅȂȉ; ȔȏȋǾ ȅȊǽȔȂ ǿȋ ǿȍȂ-
ũŷŨŶ, ŠŜ ũš ƇŢŜŭŶ (ŨzŮeŢŸ) ƅŝŬsŵšŴŤ Ť3 ŭŮŬŜűŪŞaũƁš ȉȜ ȅȎȒȋȁǽ ȊȂȋȃȅȁǽȊȊȋ ȊȂ ǿȎȏȍȂȏȅȏș ȎȏȍǽȒǽ ȅ ȏȍȂȌȂȏǽ. Ǭȋ-
ũšųazũũŪ ŞŪ ŞŬeŨz Ť3ŭű0ŠŜ. ŎŪşŠa Ţš ūŬƁsŧŶ ſ3ŭŤ2, žŵš ũš ȔȅȏǽȆ ȃȂ ȎȂǾȜ ȌȋȈȐȔȅǿȕȅȉ ȎȂȆ ȄǽȈȋȀ, ȇȋȀȁǽ ǿȋȄȘȉȂȂȕș
ŦŮŪŨY Ť4ŨŜŴŤ ŭeŬŠŲš ţŜţŤŬaźŵŪ (ƅŭůŢŠaźŵŪ) ƅ ƅŭŦů- ȎȂȍȁȓȂ ȎǿȋȂ ȊȂ ȄǽȄȅȍǽțȖȅȉ ȏȂǾȜ Ȋȅ ǿ ȇǽȇȋȉ ȌȍȂȀȍȂȕȂȊȅȅ
ŠżũƁŤűŶ, Ť3 ŭ0ŞŹŭŮŸ ŝƁź1ŵů ƅ ūŬŪşũżŞŜũƁŤűŶ. İŵš ƀŞżŬ- ȅ ȎȋǿȂȎȏș, ȊȂ ǾȅțȖȂȆ ǿ ȌȍȋȀȊȂǿǽȊȅȜȒ; ȇȋȀȁǽ ȁȅȇȋȎȏș
ŭŦŤűŶ ŭŮŬŜŭŮeť ŭŞŤŬżūŭŮŞŪ ƈŦŬŪŮŤ1ŭz ŞŶ ŮšŝĮ ŝ9eŭŮ- ȄǿȂȍȎȇȅȒ ȎȏȍǽȎȏȂȆ ȌȋȁȔȅȊȅȈǽȎș ȏȂǾȂ, ǾȈǽȀȋȁǽȏșț ǞȋȃȅȂȆ;
ŞšũũŪź ŝlşŪŠaŮƁź. İŵš ŭŧšţA ƈŮŹŴeũƁz Ť3ŭŮŹŦašŮŶ, Ť3 ȇȋȀȁǽ ȎȈȂȄȘ ȐȏȂȕȂȊȅȜ Ȏǽȉȅ ȎȋǾȋț ȈșțȏȎȜ Ȑ ȏȂǾȜ ȅ Ȑȉ
ƇŨŶ ųŤ1ŭŮŹ Ť3 ũšūŜŬŤ1ŮšŧũŹ Ũ0ŧŤŮŭz. ń# ŞũšşŠA ŭŧaŠŲŹ ȔȅȎȏȋ ȅ ǾȂȄ ȉȂȔȏǽȊȅȆ ȉȋȈȅȏȎȜ; ȅ ȇȋȀȁǽ ȍǽȁȋȎȏȊȋ Ȏ Ȁȋȏȋǿ-
(ŦŬ0ŮŲŹ) ŞŪ ƈşŪŮ0ŞŜũƁŤ ŭeŬŠŲŜ ƅŢŤŠašŮŶ ŝżşŜŮšŧũŷz ȊȋȎȏșț ȎȂȍȁȓǽ ȋȃȅȁǽȂȕș ȎȉȂȍȏȅ, ȁȈȜ ȉȊȋȀȅȒ ȎȏȍǽȕȊȋȆ,
ŨũHşŤŨŶ ŞŦyūŹ, Ť3 ŭŮŬaŴũŷz ŭŨeŬŮŤ. ȇȋȏȋȍȋȆ ȃȂȈǽȈȅ ǾȘ ȋȊȅ ȅȄǾȂȃǽȏș.
lŠ. Ŀlŷ ŢŤŞŪŮA ŞżųũŜşw, ±Ţš Ť3ŨżŮŤ ŝGŶ ŭŧ0ŞŪ t 34. ǠȈǽȀȋȈȘ (ȎȈȋǿǽ) ȃȅȄȊȅ ǿȂȔȊȋȆ, ȇȋȏȋȍȘȂ, ȇǽȇ ȄǽȎǿȅ-
ŞšŬű0ŞũŜşw ƋūcŧwŞŶ ŭŞŤŠżŮšŧŭŮŞŪŞŜŭz, ŭŧŪŞšŭA ŭyŮŸ ȁȂȏȂȈșȎȏǿȋǿǽȈ ǝȌȋȎȏȋȈ ǬȂȏȍ (ǥȊ. 6, 68), ȅȉȂȂȏ ǞȋȀ-ǮȈȋǿȋ,
ŝhŞŴŤűŶ ŮżŨŶ, ±Ţš ŮŜťũŪůųŤ1Ũŷť ƈ ũšşw2 ƆŦw ũš- ȎȐȏș ȀȈǽȀȋȈȘ ȋ ȏȋȉ, Ȕȏȋ ǥȉȗ ȎȋǿȂȍȕȂȊȋ, ȇȋȏȋȍȘȉȅ ȏǽȆȊȋ-
ŭŦŞeŬũŶ ƈŢE tŭź1Šů ŭŮzŢA, Ť3 ŢŤŞ0ŮŶ Şżųũŷť, Ť3 ƅŝŬů- ǿȋȁȎȏǿȐȂȉȘȆ ȇ ǪȂȉȐ ȂȖȂ ȋȏȄȁȂ ȎȏȜȃǽȂȏ ȅ ǿȂȔȊȐț ȃȅȄȊș ȅ
ųeũƁš Š¦Ŝ, Ť3 ũšūŪŭŮhŠũŪš ƈūŪŞaũƁš ŭūŜŭeũƁz. ʼnš ŭūŪŠŪ- ȄǽȈȋȀ ǡȐȒǽ ȅ ȊȂȌȋȎȏȘȁȊȐț ȊǽȁȂȃȁȐ ȎȌǽȎȂȊȅȜ. Ǫȋ ȎȂȀȋ ȊȂ
ŝŧsšŮŭz Ţš ŭŤ1űŶ, ūŬšŠūŪųŤŮazť ūaųš ŠůŴŤ2 ūŧ0ŮŸ, Ť3 ȎȌȋȁȋǾȈȜȂȏȎȜ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȌȍȂȁȌȋȔȅȏǽȂȏ ȁȐȕȂ ȌȈȋȏș, ȅ ȅȉȂȂȏ
ūŬŤŭŮŬaŭŮƁš Ť3Ũżzť, Ť3 ƈŭŞŪeũƁš ŦŶ ţſŨũhŨŶ. ȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ ȇ ȄȂȉȊȘȉ ǾȈǽȀǽȉ ȅ ȐȎȈǽȃȁǽȂȏȎȜ ȅȉȅ.
lſ. ōŧŪŞšŭeŨŶ, ũš Ť4Ţš ūŬŪŤţũ0ŭũŪ Ť3Ũżzť ŭŧ0ŞŪ ſ4ŭŮŸ, 35. ǮȈȋǿȂȎȂȊ (ƖƚƎƔƕƚƑ — ȍǽȄȐȉȂȊ) ȊȂ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȅȉȂȂȏ
ŭƁe ŝŪ ſ4ŭŮŸ ŞŭsŦŶ ųšŧŪŞżŦŶ, ũŪ Ť4Ţš ŭŧŪŞeŭŭŮŞŪŨŶ (ŭŧŪ- ȌȍȋȅȄȊȋȎȅȉȋȂ ȎȈȋǿȋ (ȅȉȂȂȏ ȎȌȋȎȋǾȊȋȎȏș Ȁȋǿȋȍȅȏș ȔȈȂȊȋ-
ŞeŭũŪź ųaŭŮƁź ŠůŴŤ2) Ť3ŭŦjť Ţš Ť3 Ť3ţŭŧżŠůť ƅŝŬŹŭŮŤ2 ŝGŜ. ȍǽȄȁȂȈșȊȋ): ȅǾȋ ȏǽȇȋǿ ǿȎȜȇȋȆ ȔȂȈȋǿȂȇ; Ȋȋ ȏȋȏ, ȇȏȋ ȎȈȋǿȂȎ-
ķŝŬsŵšŮŶ Ţš, ųŮ0ŧŤŝŪ ŭůŵšŭŮŞ0ŨŶ ſ4ŭŮŸ ūŬšŞŷŴšŭů- ȊȋȆ (ȍǽȄȐȉȊȋȆ) ȎȅȈȋț ȅȖȂȏ ȅ ȅȎȎȈȂȁȐȂȏ, ȇǽȇ ȋǾȍȂȎȏȅ Ǟȋ-
ŵeŭŮŞšũũŷť, ũŤŦaŦŪŢš: ŞŭsŦŪŨů ŝŪ ſ3ŭŮšŭŮŞY ŭƁE Ȁǽ. ǟȌȍȋȔȂȉ ȊȅȇȋȀȁǽ ȊȂ ȊǽȆȁȂȏ ȋȊ, Ȕȏȋ ȂȎȏș Ȍȋ ȂȎȏȂȎȏǿȐ
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ũšŞŪţŨ0ŢũŪ ſ4ŭŮŸ. ʼnŪ ŭŪŠżŮšŧũŪź ŭyŵŤűŶ ūŬšŨyŠŬŪŭŮƁź, ǬȍȂȂȎȏȂȎȏǿȂȊȊȘȆ. Ǻȏȋ ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ Ȋȅ ȁȈȜ ȇǽȇȋȀȋ ȂȎȏȂȎȏ-
Ť3 ūŬ0ŨŷŭŧŪŨŶ, Ť3 ƈūŬŜŞŧeũƁšŨŶ, ŭŪŠšŬŢaũƁšŨŶ Ţš, Ť3 ǿǽ; Ȋȋ ǿ ȌȍȂȉȐȁȍȋȉ ǾȈǽȀȋȐȎȏȍȋȂȊȅȅ ǿȎȂȀȋ ȎȐȖȂȀȋ, ǿ Ȍȍȋ-
ƅŦŪŬŨŧeũƁšŨŶ Ŧyūũw Ť3 ŭŪŝŧźŠaũƁšŨŶ. ń$ŨŤŢš ƅŝŬŹ- ȉȘȕȈȂȊȅȅ ȋ ȊȂȉ, ȂȀȋ ȎȋȒȍǽȊȂȊȅȅ, ȊǽȌȍǽǿȈȂȊȅȅ ȅ ȐȌȍǽǿ-
ŮašŮŭz Ť3 žŦŤ ţŬŤ1ŨŸ ſ4ŭŮŸ Ť3ţŬzŠũŪűůŠ0ŢũŤŦŶ, ſ3ŧŤ1ŦŤŨŶ ȈȂȊȅȅ, ȇǽȇ ǾȘ ȎȋȄȂȍȓǽȂȏȎȜ ȅ ȋȎȜȄǽȂȏȎȜ ȇȍǽȎȋȏȘ ȎȂȆ Ȓȅȏ-
ƉŝŬŜţŪŨŶ Ť3 ŠŪŨŪţŠaŮšŧŸ, ŠżŧŪŨŶ ŬůŦY ŭŞŪſ1ź. ȍȂȓ ǟȅȊȋǿȊȅȇ ȅ ȍȋȁȋȊǽȔǽȈșȊȅȇ (ǬȍȂȉ. ǮȋȈ. 13, 1. 4, 5), ȇǽȇ
ȁȋȉȋȎȏȍȋȅȏȂȈș ȌȋȄȊǽȂȏȎȜ ȅȄ ȁȂȈǽ ȍȐȇ ǮǿȋȅȒ.
lƀ. ʼnšŭŮzŢaũƁz ƆŦŪŢš ūŪŠŪŝašŮŶ, ŝšţ8 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz 36. ǪȂȎȏȜȃǽȏȂȈșȊȋȎȏȅ ȊȂ ȎȏȜȃǽȂȕș, ȇǽȇ ȁȋȈȃȊȋ, ǾȂȄ
ũš Ť3ŭūŬaŞŤŴŤ: ũŤ ŝšţŭŮŬaŭŮƁz, ŝšţ8 ŧźŝŞE: ũŤ ŭšS, ŝšţ8 ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ, Ȋȅ ǾȂȎȎȏȍǽȎȏȅȜ ǾȂȄ ȈțǾǿȅ, Ȋȅ ȈțǾǿȅ ǾȂȄ
ŭŮŬaűŜ Ť3 ųŤ1ŭŮŷz ŨlŤ1ŮŞŷ: ũŤ ŭŤ1űŶ, ŝšţ8 ŞżŬŷ Ť3 ŦŬŪŨĮ ȎȏȍǽȒǽ ǞȋȃȅȜ ȅ ȔȅȎȏȋȆ ȉȋȈȅȏǿȘ, Ȋȅ ȚȏȅȒ ǾȂȄ ǿȂȍȘ ȅ ǾȂȎ-
ŝšţūŪūšųeũƁz. ń$ŨŤŢš ŞŪŭŦŬŤŧsšŨŸ ƇŨŶ, ŠŪŧŹŬeŮũŪš ȌȋȌȂȔȂȊȅȜ, ȇȋȅȉȅ ȋȇȍȘȈȜȂȉȘȆ Ȑȉ ǾȍȋȎǽȂȏ ȁȋȈȐȌȈȂȏȐȖȂȂ
(ŠHŧŸũŷŨŶ) ūŪŞšŬşašŮŶ ŨůŠŬŪŞaũƁš, ŧšŮŤ1ŮŶ Ţš ũŜ Şŷ- ȉȐȁȍȋǿǽȊȅȂ, ǿȋȎȌǽȍȜȂȏ ǿ ȀȋȍȊȂȂ ȅ ȋǾȋȄȍȂǿǽȂȏ ȂȀȋ, ȅȖǽ
ŭHŦŜz Ť3 ūŬšŞhŭūŬſũũzz, ŭŞŪšşw2 ŞLŦŤ ŞţŷŭŦyz. ǟȈǽȁȘȇȐ ȎǿȋȂȀȋ.
lţ. ľŪţŧźŝŤ2 ųŤŭŮŪŮY, ƆŦw ƀżũŤŲů ƉŦŜ, ŠŜ ŝyŠšŴŤ 37. ǨȋǾȘȄǽȆ ȔȅȎȏȋȏȐ, ȇǽȇ ȄȂȊȅȓȐ ȋȇǽ ȎǿȋȂȀȋ, ȁǽ ǾȐȁȂȕș
űŬaŨŶ ŝ9Ɓť Ť3 Š0ŨŶ ŞŪŢŠšŧżũšũŶ. ʼnšŞŪţŨ0ŢũŪ ŝŪ ſ4ŭŮŸ Ȓȍǽȉ ǞȋȃȅȆ ȅ ȁȋȉ ǢȉȐ ȃȂȈǽȊȊȘȆ: ȅǾȋ ǾȂȄ ȓȂȈȋȉȐȁȍȅȜ
ŝšţ8 ŲŹŧŪŨyŠŬƁz ūŬŤŭŞŪŤ1ŮŤŭz ŭŪ ŝGŪŨŶ. ŌŜŢŠašŮŶ Ţš ź5 ȊȂǿȋȄȉȋȃȊȋ ȎȁȂȈǽȏșȎȜ Ȏǿȋȅȉ ǞȋȀȐ. ȌȋȍȋȃȁǽȂȏ ȃȂ ȎȅȂ Ȉț-
ŭƁ‰, ŞŪŢŠšŧżũƁš ŝ9eŭŮŞšũũŪ, Ť3 ŝšţūŬŤŭŮŬaŭŮƁš, Ť3 ŝżş- Ǿȋǿș ȇ ǞȋȀȐ, ǾȂȎȌȍȅȎȏȍǽȎȏȅȂ ȇ ȉiȍȐ ȅ ȐȁǽȈȂȊȅȂ ȋȏ ȊȂȀȋ, ǽ
ŭŮŞŪ t ŨjŬŜ. ōŪŝŧźŠašŮŶ Ţš, ŭŨŤŬšũũŪŨyŠŬƁš ŞŦyūŹ, Ť3 ȎȋȒȍǽȊȜȂȏ ȎȉȅȍȂȊȊȋȉȐȁȍȅȂ, ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂ, ȉȋȈȅȏǿǽ ȊȂȌȍȂ-
ŞŪţŠšŬŢaũƁš, ŨlŤ1ŮŞŜ ŞŭšşŠaŴũz, Ť3 ŞŤŠżũƁš Š¦0ŞũŪ, Ť3 ŭŶ ȎȏǽȊȊǽȜ, ȎȋȄȂȍȓǽȊȅȂ ȁȐȒȋǿȊȋȂ (ǞȋȀȋȉȘȎȈȅȂ), ȌȈǽȔ ȅ ȍǽȎ-
ŝšţşũżŞƁšŨŶ ūŬŤŧżŢũŜ ŭŧšţA. ŀŪŝŬ0Ůŷ Ţš ŬŜţŭůŢŠeũƁz ȎȐȃȁȂȊȅȂ, — ȁȋǾȍȋȏȘ ȇȋȂȀȋ ȊȂ ȐȈȐȔȅȕș ȏȘ ǾȂȄ ǾȂȎȎȏȍǽ-
ŝšţ8 ŝšţŭŮŬaŭŮƁz ũš ūŪŧůųŤ1ŴŤ. ȎȏȅȜ.
lŤ. ʼnŤŦŮ0Ţš ŮS ŠŜ ūŬšŧŸŭŮŤ1ŮŶ ŝŬaŮš, ƆŦw, ŝšţ8 38. Ǫȅȇȏȋ ȁǽ ȊȂ ǿǿȂȁȂȏ ȏȂǾȜ ǿ ȄǽǾȈȐȃȁȂȊȅȂ, ǾȐȁȏȋ ǾȂȄ
ŭ™hũŤ, ūŪ Ƌūcŧů, ţŬŤ1ŨŸ ſ4ŭŮŸ ŝGŶ (ſ3ŞŬ. Ş‹. Š‹). ʼnš ŮšŬūŤ1ŮŶ ȋȎǿȜȖȂȊȅȜ (ȔȅȎȏȋȏȘ), ǿ ȌȍȋȏȅǿȊȋȎȏș ȎȈȋǿȐ ǝȌȋȎȏȋȈǽ (Ǣǿȍ.
ŝŪ şDŸ ūŬšųŮcŷť, Ť3 ŞŭsŦƁz ųŤŭŮŪŮŷ2 ūaųš ŭhť, ũšųŤ1ŭŮů 12, 14) ȉȋȃȊȋ ȐȄȍȂȏș ǞȋȀǽ. ǥǾȋ ǠȋȎȌȋȁș, ǿȎȂǾȈǽȀȋȆ ȅ ǿȎȜ-
kŞŤ1ŮŤŭz. ĸŦŪŢš ŝŪ ũšŠŪŭŮ0ŤũŶ ſ3şw2 ſ4ŭŮŸ, Ť4Ţš nŮŲA Ť3ŧŤ2 ȇȋȆ ȔȅȎȏȋȏȘ ȌȍȂǿȘȕȂ ȎȐȖȅȆ, ȊȂǾȈǽȀȋǿȋȈȅȏ ǿȊȐȏȍȂȊȊȂ
ŨaŮšŬŸ ūaųš ſ3şw2 ŧźŝsť, Ť3ŧŤ2 ūaŦŤ ŠŵeŬŸ Ť3ŧŤ2 ŭhũŜ, ŮaŦw ȜǿȈȜȏșȎȜ ȊȂȔȅȎȏȋȉȐ. ǧǽȇ ȊȂȁȋȎȏȋȅȊ ǢȀȋ, ȌǽȔȂ ǢȀȋ ȈțǾȜ-
Ť3 ųŮ0ŧŤŝŪ t ūŬŤŞŬeŨšũũŷűŶ Ť3 ŞšŵeŭŮŞšũũŷűŶ (ŨŜŮ. ‹. ȖȅȆ ȋȏȓǽ ȅ ȉǽȏȂȍș, ȅȈȅ ȁȋȔș ȅ ȎȘȊǽ; ȏǽȇ ȊȂȁȋȎȏȋȅȊ ǢȀȋ ȅ
ŧţ7). ń# Ũũ0şw Ũũ0ŢŜš, Ť4Ţš ŨeŬţŪŭŮũŷť Ť3 ƀŧŪŭŨŬaŠũŷť ȏȋȏ, ȇȏȋ ȈțǾǿȅ ȇ ǪȂȉȐ ȌȍȂȁȌȋȔȅȏǽȂȏ Ȕȏȋ-ȊȅǾȐȁș ǿȍȂȉȂȊ-
ūŬšŠūŪųŤŮazť şŬżűŶ, ūaųš ŧźŝŞE şDũŤ: tŨeŵšŮŶ ŝŪ ũš ȊȋȂ ȅ ǿȂȖȂȎȏǿȂȊȊȋȂ ȅ ȏȂȉ ȌǽȔȂ Țȏȋȏ ȉȂȍȄȇȅȆ ȅ ȎȉȍǽȁȊȘȆ
tŞŬŜŵaźŵŜŭz t ŭŦŞeŬũŷ, ŝGŶ. ŃŜũE ũŤŢE ŮŧżũƁš ũš- ȀȍȂȒ. ǫȏ ȏȋȀȋ, ȇȏȋ ȊȂ ȋȏǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ȋȏ ȎȂȆ ȊȂȔȅȎȏȋȏȘ, ȋȏ-
ŮŧżũƁz ũŜŭŧżŠŭŮŞůšŮŶ (ʵ. ŦŪŬ. ſ‹. ũ7). ǿȍǽȖǽȂȏȎȜ ǞȋȀ, ȏǽȇ ȇǽȇ ȏȈȂȊȅȂ ȊȂȏȈȂȊȅȜ ȊȂ ȊǽȎȈȂȁȐȂȏ (1
ǧȋȍ. 15, 50).
lf. Ľ9eŭŮŞšũũŷz ŧźŝŞE, ŝšţ8 ŬaţůŨŜ, ũš ŭūŪŠ0ŝŤŴŤ- 39. ǞȋȃȂȎȏǿȂȊȊȋȆ ȈțǾǿȅ ǾȂȄ ǿȂȁȂȊȅȜ ȊȂ ȎȌȋȁȋǾȅȕșȎȜ,
ŭz: ũŤŢE ŭšşw2, ŝšţ8 ŞżŬŷ. ľżŬů Ţš şlź ũš ũŜşyź ūŬ0ŭŮŹ, ȅ ǿȂȁȂȊȅȜ ǾȂȄ ǿȂȍȘ, ǟȂȍȐ ȃȂ ȍǽȄȐȉȂț, ȊȂ ȌȍȋȎȏȋ ȊǽȀȐț,
ũŪ t ŠŹsũƁz ūŬŤŝŷŞaźŵůź (ūŬŤűŪŠsŵůź) ŠŪŝŬŪŠżŮš- Ȋȋ ȌȋȍȋȃȁǽȂȉȐț ȁȂȈǽȊȅȂȉ ȁȋǾȍȋȁȂȏȂȈȂȆ. ǥȎȏȅȊȊȋȂ ȃȂ
ŧšť. ń$ŭŮŤũũŪš Ţš ƈŨŤŧeũƁš ŮŪşŠA ūŪŧůųŤ1ŴŤ, ſ3şŠA ŞŪţ- ȎȋȇȍȐȕȂȊȅȂ ȏȋȀȁǽ ȐȈȐȔȅȕș, ȇȋȀȁǽ ǿȋȄȁȂȍȃǽȊȅȂȉ, ǾȁȂȊȅ-
ČĦěĝ ǭȐȎ.
ĊīĠĪĩğĩĜĨĶĤ ďĠĩĞĨĩĬĭ
__________________________________________________ ǫ ȃȅȄȊȅ ȁȂȜȏȂȈșȊȋȆ ȅ ȎȋȄȂȍȓǽȏȂȈșȊȋȆ
__________________________________________________

ŠšŬŢaũƁšŨŶ Ť3 ŝŠżũƁšŨŶ, ŨlŤ1ŮŞŪź Ţš Ť3 ŭŨŤŬeũƁšŨŶ, Ȃȉ, ȉȋȈȅȏǿȋț ȅ ȎȉȅȍȂȊȅȂȉ ȅȎȎȐȕȅǿ ȎȍǽȎȈȂȊȊȐț Ȏ ȌȈȋ-
ŞŭŜŢŠeũũůź ūŧ0ŮŤ ƈŞzŠŤ1ŞŶ ŭŧaŭŮŸ, ŭŬŜŭūũeŴŤŭz ŭŪ ȏșț ȏǿȋȂț ȎȈǽȎȏș ȌȋȒȋȏȊȐț, ȎȋȍǽȎȌȊȂȕșȎȜ ǠȋȎȌȋȁȐ ǥȅ-
Ƃ}ŭŪŨŶ: ũš ŦŮŪŨY ŢŤŞhť ŞŭŮŬaŭŮŞšũũw, ũŪ ŝ9eŭŮŞšũ- ȎȐȎȐ, ȅ ȊȂ ǾȐȁȂȕș ȐȃȂ ȃȅȏș ȎȏȍǽȎȏȊȋ, ǽ ȊǽȔȊȂȕș ȃȅȏș
ũŷŨŶ Š¦ŪŨŶ, Ť3 ŢŤŞhť, Ť3 űŪŠS ƈūŪŞaũƁšŨŶ ŞhŴũzşw ǡȐȒȋȉ, Ȏȋȋ