Вы находитесь на странице: 1из 100

Ðóáðèêà

1
9

2
0
1
8
19

9 772309 209002
ISSN 2309-2092

Îáçîð Æåíåâñêîé âûñòàâêè Âûñîêîãî


÷àñîâîãî èñêóññòâà SIHH 2018
www.watchesinukraine.com | 19 1
Ðóáðèêà

19: 2 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ñîäåðæàíèå

Íîâîñòè 6

Ïðåìüåðà
Äóõ Indian Motorcycle® â ÷àñàõ Baume & Mercier 18
Ìîäåëè Bell & Ross Heritage: ñêâîçü âðåìÿ 22
Íîâàÿ èñòîðèÿ î êîæàííûõ ðåìåøêàõ è
çîëîòûõ áðàñëåòàõ îò BVLGARI 24
Blancpain ïðåäñòàâëÿåò
íîâûé Òðàäèöèîííûé Êèòàéñêèé Êàëåíäàðü 26
Ðåãóëÿòîð, íåïîäâëàñòíûé âðåìåíè îò 28
Îáíîâëåííàÿ ìîäåëü Classic Worldtimer Manufacture,
â íîâîé çåëåíîé ãàììå 32
Grande Seconde Moon Black Enamel – îäà Ëóíå 34
Maurice Lacroix ïðåäñòàâëÿåò
óíèêàëüíóþ ãðàôèêó ñêåëåòîíà 36
TAG Heuer CARRERA HEUER 02 38
UR-210 ×åðíàÿ ïëàòèíà 42

Ñîâðåìåííàÿ ðîñêîøü
Ïåðâûé ýêñêëþçèâíûé êëàò÷ îò Harry Winston 44
BVLGARI ïðåäñòàâëÿåò ïåðâóþ êîëëåêöèþ
ýëèòíîé ïàðôþìåðèè äëÿ ìóæ÷èí 45
Äëÿ ñâîáîäíûõ, ñìåëûõ, ñòèëüíûõ,
ñâîåíðàâíûõ è íåïðåäñêàçóåìûõ 45
B.zero1– Ñèìâîë câîáîäû îò ñòåðåîòèïîâ 46
Íåïðåâçîéäåííàÿ íåæíîñòü â êîëëåêöèè
Precious Chopard 48
MELODY OF COLORS áåçãðàíè÷íàÿ êðåàòèâíîñòü 50
Âåñåííèé ñàä îò Van Cleef & Arpels 52
Ýêñïðåññèÿ â çîëîòå îò Piaget 54

Âñòèãíè ï³äïèñàòèñÿ íà âèäàííÿ


Ãîäèííèêè â Óêðà¿í³ ËþêñËàéô

www.watchesinukraine.com | 19 3
Ñîäåðæàíèå

SIHH
A. LANGE & SOEHNE 56
AUDEMARS PIGUET 58
CHRISTOPHE CLARET 60
GIRARD-PERREGAUX 62
GREUBEL FORSEY 64
HERMES 68
HYT watches 70
IWC Schaffhausen 72
MB&F 76
PANERAI 78
PIAGET 82
RICHARD MILLE 86
ROGER DUBUIS 88
ULYSSE NARDIN 90
VACHERON CONSTANTIN 92
VAN CLEEF & ARPELS 96

ÊÓÏÎÍ-ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

Ï.².Á ______________________________________________________________________

ТОВ « Рекламна агенція «ЯРНІКА» Íàçâà çàêëàäó _____________________________________________________


03127, м. Київ, пр-т 40 річчя Жовтня, 100/2

Код ЄРДПОУ 36885256 Àäðåñà äîñòàâêè: _________________________________________________


п/р 26007010050125 у АТ «Укрексімбанк»,
²íäåêñ, îáëàñòü, ì³ñòî, âóëèöÿ, ¹áóä., ¹ êâ. (îô)
м. Київ, МФО 322313
_____________________________________________________________________________
тел.: +380443321579
e-mail: info@watchesctalogue.com.ua
Òåëåôîí/e-mail _____________________________________________________

19: 4 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

www.watchesinukraine.com | 19 5
Íîâîñòè

Hobo Coin îò Corum: èñêóññòâî íà ñëóæáå âðåìåíè


В рамках коллекции Coin Corum представляет новую лимитированную серию часов – Hobo Coins. Некогда монеты,
вдохновившие швейцарский часовой дом на создание этой серии, были частью народного творчества, а сегодня они
обретают новую жизнь благодаря несравненному таланту гравера Алексея Сабурова.
Пятицентовая монета из никеля выпускалась незадолго до Великой де-
прессии. Ценность ее была настолько мала, что даже бродяги использо-
вали ее в качестве материала для творчества, чтобы хоть что-то зарабо-
тать. Такие монеты назывались hobos coins, дословно «монеты бродяг»,
они чеканились в США с 1913 года. Они стали свидетелями прошедших
лет, в которых соединились скитания и надежды, творческий дух и на-
родный промысел. Пятицентовики hobos coins были делом рук рабочих,
пересекавших всю страну в товарных составах, военных, отправлявшихся
на фронт Первой мировой, и нищих художников в погоне за вечно усколь-
зающей американской мечтой.
Сегодня их произведения стали редчайшим нумизматическим артефактом. С
1992 года независимое объединение Original Hobo Nickel Society активно за-
щищает это наследие. Цель ассоциации – не допустить, чтобы забвению был
предан народный промысел, который прошел через важнейший для США и
всего мира период истории, завершившийся биржевым крахом 1929 года.
Свой вклад в возрождение интереса к этому необычному явлению в истории
нумизматики вносит и художник Алексей Сабуров. Гравер создает «монеты
бродяг» XXI века, интерпретируя популярные образы и современные мифы с
их демонами и объектами поклонения. В руках мастера подлинные пятицен-
товые монеты начала прошлого века превращаются в уникальные произведе-
ния искусства с тончайшей гравировкой.
Высоко оценив талант Алексея Сабурова, Corum начинает сотрудничество
с ним в рамках знаменитой коллекции Coin, и забытый народный промысел
возродится в форме лимитированного выпуска изделий, каждое из которых
будет единственным в своем роде.

Senator Cosmopolite – Ïóòåøåñòâóéòå íàëåãêå


Компания Glashütte Original в 2018 году выпускает новую минималистичную мо- минутная и часовая стрелки, выпол-
дель Senator Cosmopolite в корпусе из нержавеющей стали, которая становит- ненные из вороненой стали. Отдель-
ся продолжением серии, уже завоевавшей успех. Эти часы – идеальный спут- ный указатель домашнего времени у
ник для тех, кто часто путешествует или работает в международной компании отметки «12 часов» расположен ря-
и, конечно, для всех ценителей знаменитого немецкого часового искусства. дом с функциональным индикатором
В отделке корпуса диаметром 44 мм из нержавеющей стали сочетаются са- «день/ночь» и индикатором запаса
тинированные и полированные поверхности. Темно-синие печатные арабские хода. Тонкие переливающиеся сере-
цифры и синие накладные часовые метки выделяются на фоне белого матового бряные кольца вокруг дополнитель-
лакированного циферблата. Модель украшают малый циферблат у отметки «6 ных циферблатов придают модели
часов» и панорамный индикатор даты у отметки «4 часа», а также центральные изысканность и элегантность.
Часы Senator Cosmopolite выглядят
достаточно лаконично, но на самом
деле внутри спрятан очень сложный
механизм. При создании этой моде-
ли инженеры мануфактуры Glashütte
создали ультрасовременное и амби-
циозное часовое усложнение, делая
ставку на простоту эксплуатации.
С помощью Senator Cosmopolite
можно отслеживать время суток в
двух часовых поясах одновременно.
Кольцо часовых поясов предлагает
на выбор 36 часовых поясов, каждый
из которых обозначен официальным
кодом IATA, означающим главный
международный аэропорт, находя-
щийся в этой зоне.
Мануфактурный калибр 89-02 имеет
частоту колебания 4Гц и оснащен сме-
щенным от центра ротором. Минималь-
ный запас хода составляет 72 часа.

19: 6 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

Hugh Jackman and


the new TimeWalker
Chronograph
The new TimeWalker Chronograph is inspired
by performance and the spirit of racing.
montblanc.com/timewalker
Crafted for New Heights.

www.watchesinukraine.com | 19 7
Íîâîñòè

Êîìïàíèÿ Breitling è îðãàíèçàöèÿ Ocean


Conservancy îáúåäèíÿþòñÿ â çàùèòó îêåàíà
Швейцарский часовой бренд Breitling объявляет о начале сотрудничества с негосу- Часовая компания Breitling примет ак-
дарственной организацией Ocean Conservancy, которая борется за чистоту океана тивное участие в одной из инициатив
и морских пляжей. Генеральный директор Breitling Жорж Керн впечатлен работой Ocean Conservancy по глобальной очист-
Ocean Conservancy и достигнутыми ею результатами с момента создания в 1972 ке пляжей в рамках проекта International
году. Он комментирует: «Как граждане мира мы не можем быть равнодушными к Coastal Cleanup от Ocean Conservancy.
миссии Ocean Conservancy, направленной на защиту мирового океана. Эта орга- В этом направлении Breitling планирует
низация достигла многого в этой сфере: она аккумулирует значительные средства работать с компетентными экспертами,
для экологической защиты пляжей и с невероятной самоотверженностью посвя- чтобы иметь возможность эффективно
щает себя охране океана, его животного мира и прибрежных пространств». и экологично перерабатывать отходы.
Кроме того, часовая марка рассчиты-
вает привлечь к проекту подрастающее
поколение, чтобы донести до молодежи
значимость вопросов сохранения и эко-
логической защиты океана и его пляжей.
Генеральный директор Ocean
Conservancy Дженис Сирльс Джoнс при-
ветствует важное сотрудничество. Она
говорит: «Мы чрезвычайно рады рабо-
тать с Жоржем Керном и его командой
в Breitling. Клиенты часовой марки путе-
шествуют по всему миру и наслаждаются
красотами океана в самых неординарных
и труднодоступных точках земного шара.
Они прекрасно осознают значимость чи-
стого океана – охрану его экологическо-
го пространства от мусора и пластика. В
конце концов, все это имеет решающее
значение для сохранения уникальности
нашей планеты. Мы с нетерпением ждем
воплощения совместного проекта, кото-
рый внесет значительный вклад в реали-
зацию нашей миссии по защите океана».
Помимо участия в образовательном
проекте и миссии International Coastal
Cleanup, компания Breitling направит
часть средств от продажи специаль-
ной лимитированной серии часов
коллекции Superocean Héritage на

Фото: Breitling/Christopher Michel/Marco Carè/Marine Photobank


поддержку деятельности организа-
ции Ocean Conservancy.
Жорж Керн, генеральный директор
Breitling, добавляет: «Наш океан под
угрозой. Мы все знаем об этом, но ино-
гда проблема кажется слишком гло-
бальной и непреодолимой. Основная
задача компании Breitling и организации
Ocean Conservancy заключается в том,
чтобы задействовать каждого из нас в
экологическом проекте – с пользой для
нынешнего и будущего поколений».
За последние 30 лет при поддержке Ocean
Conservancy были организованы десятки
тысяч мероприятий по очистке пляжей в
153 странах мира. Организация сотрудни-
чает с сотнями тысяч волонтеров и ей уда-
лось привлечь пристальное внимание об-
щественности к проблемам защиты океана
и прибрежных территорий. Начиная с 1986
года более 12 миллионов человек собрали
около 104 000 тонн мусора в рамках про-
екта International Coastal Cleanup от Ocean
Conservancy.

19: 8 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

www.watchesinukraine.com | 19 9
Íîâîñòè

Ëåãåíäàðíîå òâîðåíèå îò de Grisogono Allegra 25


Allegra очаровывает и околдовывает, она нежно охватывает запястье, символизируя неразрывные узы любви. Она
поочередно раскрывает все грани своего удивительного, дерзкого, непредсказуемого и вневременного характера.
Она свободолюбива и непокорна. Она постоянно преображается, при этом, не изменяя себе и сохраняя свою инди-
видуальность.
Вполне естественно, что свою самую первую ювелирную коллек-
цию Фаваз Груози назвал в честь своей дочери. Спустя двадцать
пять лет с момента основания de Grisogono дизайн ювелирной
коллекции Allegra неустанно совершенствуется под присталь-
ным вниманием ее создателя.
Элегантно извивающаяся в нескончаемом круговороте золотая лен-
та создает изысканную целостную композицию с восхитительными
отблесками на гранях ажурной конструкции. Контрастное объемное
оформление в виде 29 полированных или украшенных бриллианта-
ми колец обрамляет циферблат в положении «3» и «9 часов».
Выразительный асимметрично расположенный перламутровый
или украшенный бриллиантовым паве циферблат определяет
блистательный облик ювелирных часов диаметром 41,7 мм. Си-
яние золота гармонично сочетается с притягательностью укра-
сившего модель «снежного» паве и отдельных камней общим ве-
сом 4,3 карата. Символ неразрывных уз, фирменный ремешок de
Grisogono из кожи ската безупречно охватывает запястье.
Представленные в исполнении из сверкающего розового золота
часы Allegra 25 предлагаются в пяти эксклюзивных драгоценных
версиях. Непринужденные, ослепительно сверкающие, эффек-
тные или экстравагантные модели притягивают взгляды и соз-
дают атмосферу роскоши. Самобытный характер черно-белого
варианта часов в полной мере раскрыт в пронзительном, ярком
и благородном контрастном сочетании белого золота с черным
родиевым покрытием и бриллиантов. Загадочные и удивитель-
ные свойства часов отражены в наделенных таинственностью и
непреходящим обаянием черных бриллиантах, любимых камнях
основателя de Grisogono.

Rado ïðåäñòàâëÿåò íîâóþ ìîäåëü â áðîíçå è


âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé êåðàìèêå
Бренд Rado представляет новые автоматические часы Rado HyperChrome Chronograph Automatic, в 45-ти миллиметро-
вом крпусе из бронзы и матовой иссиня-черной высокотехнологичной керамикой.
Спортивный хронограф HyperChrome
оснащен автоматическим механиз-
мом с хронографом (ETA 2894-2), а
керамический браслет заменен на
винтажный кожаный ремешок из мяг-
кой коричневой кожи.
Этот гармоничный контраст до-
полняют боковые вставки и кнопки
хронографа из бронзы - древней-
шего сплава, изобретенного челове-
чеством. Стрелки и указатели цвета
розового золота повторяют изящный
металлический блеск бронзы, а без-
ель с выгравированной тахиметриче-
ской шкалой делает часы еще более
функциональными.
Эти эксклюзивные часы, выпущен-
ные лимитированной серией в 999
экземпляров, сочетают в себе два
материала: бронза отмечает течение
времени, обретая роскошную пати-
ну, а высокотехнологичная керами-
ка отличается легкостью и неверо-
ятной устойчивостью к царапинам.

19: 10 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

www.watchesinukraine.com | 19 11
Íîâîñòè

Íåæíîñòü áëþçà â Maestro Blues Raymond Weil


Raymond Weil представляет две
новые модели maestro Blues, на-
полненные волшебным звучанием
блюзовых мелодий. Дизайн новых
моделей привлекает своей выра-
зительностью - корпус диаметром
40 мм, механизм с автоподза-
водом, темно-синий циферблат,
украшенный тонким рисунком в
виде волн.
Современные изящные стрелки
гармонично сочетаются с белы-
ми римскими цифрами. В модели
maestro Blues с PVD-покрытием из
розового золота на циферблате
имеется окошко даты на отметке 3
часа, а крышка корпуса из нержа-
веющей стали прозрачна на отмет-
ке 12 часов, что позволяет загля-
нуть внутрь часов и восхититься
ритмичными колебаниями баланса.
Обе модели отлично смотрятся с
синим кожаным ремешком, укра-
шенным белой прострочкой.

Óðáàíèñòè÷åñêèé äóõ. Ýôôåêòíûé äèçàéí.


Áåçóïðå÷íàÿ òî÷íîñòü.
Специальная серия Senator Chronograph – The Capital Edition, выпуск которой лота и «Dry Silver» для модели из пла-
марка Glashütte Original риурочила к 68-му международному Берлинскому кино- тины. Часы с элементами бежевого,
фестивалю, проникнута духом большого города. Стильные и уникальные, часы белого и синего цвета оказывают чару-
Senator Chronograph Panorama Date в корпусе из нержавеющей стали выпущены ющее действие. Часовые и минутные
серией из 100 экземпляров, а версия из красного золота ограничена 25 экзем- стрелки из белого золота, секундные
плярами. Обе модели с циферблатами дымчато-серого цвета оттенка «Bourbon стрелки с функцией останова, римские
Grey» обладают неподражаемым характером большого города. А модель из цифры «6» и «12» и часовые отметки
платины с эффектным циферблатом цвета «Dry Silver» существует в количестве имеют покрытие Super-LumiNova, из-
лишь 5 экземпляров во всем мире. лучающее в темноте завораживающее
В часах Senator Chronograph – The Capital Edition выражается суть жизни со- зеленоватое сияние. Долгими ночами,
временного человека в мегаполисе, с его вибрациями и непрерывным дви- которыми славится столица, вы всегда
жением. Они надежны, обладают высокой точностью и всегда готовы к насы- сможете рассчитывать на прекрасную
щенным будням. считываемость показаний.
Мануфактура создает новые оттенки для циферблатов, от которых невозможно В сердце Senator Chronograph – The
оторвать глаз: «Bourbon Grey» для моделей из нержавеющей стали и красного зо- Capital Edition, как и во всех дру-
гих моделях Senator Chronograph
Panorama Date, находится Калибр 37
мануфактурного производства. Тех-
нически совершенный хронограф с
функциями мгновенного обнуления и
начала нового измерения, механиз-
мом с автоподзаводом с частотой
4 Гц и колонным колесом соответ-
ствует самым высоким стандартам:
он стабилен, точен, эстетичен и прост
в эксплуатации. Сквозь сапфировое
стекло на задней крышке хроногра-
фа можно увидеть все традиционные
компоненты часов от Glashütte, а
именно знаменитую трехчетвертную
пластину, винтовой баланс с четырь-
мя регулировочными винтами, тонкий
регулятор «лебединая шея» и скеле-
тонированный ротор с инерционным
грузом из золота 875-ой пробы.

19: 12 | Watches in Ukraine. LuxLife


Íîâîñòè

Audemars Piguet íà âûñòàâêå


Art Basel 2018 â Ãîíêîíãå
3 марта 2018 года мануфактура Audemars Piguet представила на выставке Art Basel в Гонконге последнюю часть три-
логии вариантов дизайна своего стенда, созданной чилийцем по происхождению, нью-йоркским художником и дизай-
нером Себастьяном Эрразурисом, а также новые произведения итальянского видеохудожника Кайолы, работающего в
Лондоне. Впечатляющий дизайн работы Эрразуриса будет демонстрироваться в 2018 году на всех трех выставках Art
Basel, где Audemars Piguet представляет инновационные коллекции «Уголка коллекционера» с 2013 года.
Дизайнерская композиция Эрразуриса 2018 года под назва-
нием «Основы» (Foundations) погружает зрителя в мир железной
руды – природного ископаемого, являющегося основой для вы-
плавки стали, и одного из главных ресурсов для производства
часов. Эта динамичная инсталляция состоит из сотен камней –
напечатанных на 3D-принтере, отсканированных и вылепленных
вручную, – синхронное движение которых создает образ Доли-
ны Жу в горах Швейцарской Юры, где находится резиденция
Audemars Piguet. Этот дизайн является развитием предыдущих
концепций стенда, которые строились вокруг двух других при-
родных материалов, в изобилии представленных в Долине Жу,
– льда («Цикл льда», 2016) и дерева («Вторая природа», 2017).
Подобными мотивами пронизана и новая серия фотора-
бот Кайолы под названием «Остатки: Долина Жу» (Remains:
Vallée de Joux), в которой автор представляет природные
корни Audemars Piguet через призму своего художественно-
го мастерства. Произведение переносит зрителей в Долину
Жу, где Кайола черпал вдохновение для своих образов. На
протяжении 2018 года произведение Кайолы, размещенное
на стенде, будет менять свой облик, а в декабре на выстав-
ке Art Basel в Майами-Бич там будет представлена новая ви-
деокомпозиция «Променад» (Promenade) – диптих, материал
для которого снимался с применением технологий дронов и
высококачественного сканирования. В своих произведениях
Кайола использует самые современные высокотехнологич-
По материалам www.audemarspiguet.com

ные инновации, чтобы дать зрителям возможность по-иному


взглянуть на наш мир, при этом используемые им техники сво-
ей тщательностью исполнения и точностью могут сравниться
с часовым делом.
Сотрудничество Audemars Piguet с Эрразурисом и Кайолой
наглядно демонстрирует приверженность часовой компании
выстраиванию долгосрочных отношений с художниками, а
также неизменное стремление Мануфактуры поддерживать
художественное мастерство и инновационное творчество.
Audemars Piguet с удовольствием продолжает работу с Се-
бастьяном Эрразурисом, являющимся автором концепций
стенда Audemars Piguet с 2016 года, и с Кайолой, который
уже сотрудничал с Мануфактурой в 2012 году при подготовке
выставки в честь 40-летия культовых часов Royal Oak.

www.watchesinukraine.com | 19 13
Íîâîñòè

Ïðåì³àëüíèé êðîñîâåð Lexus Lf 1 Limitless


Концепт Lexus LF 1 Limitless представляє новий тип преміум-автомобіля: цей флагманський кросовер, в якому поєднали-
ся висока продуктивність та нестримна розкіш, є зразком технічних досягнень, інновацій та сучасного дизайну.
Limitless – означає «необмежений». Необмежений у своєму потенціалі та можливостях, цей концепт здатен задовольнити клієнтів
Lexus, незалежно від їхнього стилю життя. Концепт-кар LF 1 може комплектуватися водневими електрохімічними, бензиновими,
гібридними (в тому числі такими, що підзаряджаються) або навіть повністю електричними двигунами. Очікується, що до 2025 року
будь-яка з представлених моделей Lexus у світі може бути доступна або як повністю електрична, або з гібридною установкою.
Над інноваційним духом, яким просякнутий LF 1, працювала команда з каліфорнійського дизайн-бюро Calty Design Research,
Inc. Проста, але елегантна дизайнерська концепція отримала назву «Розплавлена катана», а джерелом натхнення для неї
слугувало те, як розплавлений метал перетворюється на традиційний японський меч з гострими краями. Цей перехід від рід-
кої маси до твердої рельєфної форми і
став основою для створення плавного,
але агресивного дизайну LF 1 Limitless.
Перш за все, Lexus LF 1 вирізняється
своїми пропорціями. Його короткий
передній звис створює атлетичний
профіль, що більше нагадує класичні
двомісні автомобілі «гран-туризмо»,
ніж універсал. Видовжений капот,
зміщений назад пасажирський відсік
на задньоприводному шасі, агресив-
ні 22-дюймові колеса під рельєф-
ними крилами – з першого погляду
зрозуміло, що LF 1 характеризується
неабиякою потужністю. Низька лінія
даху та високий кліренс ще більше під-

https://www.lexus.ua
креслюють, що цей автомобіль – кро-
совер, котрий було розроблено з дум-
кою про продуктивність і утилітарність.
Ключовим елементом дизайну ек-
стер’єру LF 1, як і всіх сучасних моде-
лей Lexus, є веретеноподібна решітка
радіатора. Для концепту кросовера вона була спеціально допрацьована, і тепер створюється враження, ніби вона почи-
нається десь позаду автомобіля. Сама решітка має тривимірний дизайн і виконана в кольорах, ексклюзивно розроблених
Calty Design Research Inc. Розташовані в центрі логотипа ребра, які розходяться від центральної емблеми, викликають
асоціації з найдрібнішими частинками металу, єдину форму яким задають магнітні хвилі. Хромоване покриття відсутнє,
натомість по периметру решітки використовується LED-підсвітка, котра активується при увімкненні автомобіля.
В оздобленні салону використовується гладка, мов шовк, металізована обробка, яка є ідеальним поєднанням кольорів
рожевого золота та міді – тобто відтінку, близького до кольору кузова. Акценти навколо панелі приладів та на рульовому
колесі дарують водієві ще більше позитивних емоцій. Додаткові металеві деталі по всьому салону контрастують із темною
шкіряною оббивкою кольору Cocoa Bean та сидіннями, покритими світлою перфорованою шкірою Chiffon White.

Êîìàíäà TOYOTA GAZOO Racing ïðåäñòàâèëà


Yaris WRC ñåçîíó 2018
Цей рік стане другим сезоном участі Toyota в чемпіонаті світу з ралі (FIA World Rally Championship) після успішного дебюту Yaris WRC
у 2017 році. У своєму першому сезоні Yaris WRC святкував перемоги на двох етапах – ралі у Швеції та Фінляндії. Крім того, Ярі-Матті
Латвала (Jari-Matti Latvala) став четвертим у чемпіонаті пілотів, а Toyota Gazoo Racing WRT посіла третє місце в чемпіонаті виробників.
Усі команди, які беруть участь у чемпіонаті світу з авторалі, зібралися на автошоу Autosport International під час церемонії
офіційного старту сезону 2018. Toyota скористалася можливістю представити найновішу версію Yaris WRC, в якій були реалі-
Джерело: http://toyotagazooracing.com

зовані розробки, засновані на резуль-


татах минулого сезону і спрямовані на
поліпшення продуктивності.
Для передньої частини автомобіля
був розроблений модернізований ае-
родинамічний пакет – новий передній
бампер і крила. Ці зміни спрямовані
на досягнення аеродинамічного ба-
лансу автомобіля. Система охолод-
ження також була допрацьована з
метою поліпшити продуктивність
авто під час тих етапів чемпіонату, які
проходять у жарких країнах.

19: 14 | Watches in Ukraine. LuxLife


Íîâîñòè

TAG Heuer ñòàíîâèòñÿ îôèöèàëüíûì ïàðòíåðîì


êîìïàíèè Aston Martin
В начале марта исполнительный дирек-
тор TAG Heuer и президент часового
направления корпорации LVMH Жан-
Клод Бивер и президент и генеральный
директор Aston Martin Энди Палмер с
особой гордостью объявили, что компа-
ния TAG Heuer была выбрана в качестве
Официального партнера Aston Martin,
Официальных часов и Официальных
смарт-часов компании Aston Martin и ко-
манды Aston Martin Racing, отметив тем
самым грандиозное возвращение часо-
вой марки в Чемпионат мира по автогон-
кам на выносливость (FIA WEC).
Компания Aston Martin – это подлинное
воплощение британской элегантности
и роскоши. Она выпускает престижные
автомобили, а также самые мощные
из представленных на рынке гоночные
модели. С 1913 года на своем заводе
в английском городе Гейдон марка со
знаменитым крылатым логотипом про-
ектирует, разрабатывает и производит
роскошные автомобили, некоторые
из которых стали уже легендарны-
ми. Компания Aston Martin использует
свой более чем 100-летний опыт для
создания оригинальных и высокока-
чественных автомобилей. Именно эти
ценности привлекают TAG Heuer, по-
скольку они полностью совпадают с
основополагающими принципами ча-
совой марки.
Компания Aston Martin является ге-
неральным спонсором автогоночной
команды «Формулы-1» Aston Martin
Red Bull Racing, для которой часовая
марка TAG Heuer является Официаль-
ным хронометристом. Эти отношения
свидетельствуют о полномасштаб-
ном партнерстве, в котором участ-
вуют три передовые и неординарные
марки в мире автогонок.
Новое партнерское соглашение обе-
щает нестандартно и авангардно стар-
товать с целым рядом захватывающих
мероприятий и совместных проектов.
По материалам https://www.tagheuer.com

Компания TAG Heuer станет Официаль-


ным часовым партнером команды су-
перкара Vantage GTE на Чемпионате
мира по автогонкам на выносливость
(FIA WEC) и на следующей гонке «24
часа Ле-Мана», а также Официаль-
ным часовым партнером знаменитого
гиперкара «Валькирия» (Valkyrie), при-
годного для эксплуатации на дорогах
общего пользования и разработанно-
го в партнерстве с компанией Red Bull
Racing Advanced Technologies. Всего
будет выпущено 175 экземпляров, из
которых 150 будут дорожной модифи-
кацией модели.

www.watchesinukraine.com | 19 15
Íîâîñòè

Îòêðûòèå Ëàâêè íîâûõ äèêîâèí


è ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ñîêðîâèùà Ðèìà»
Когда в 1905 году основатель ювелирного Дома Сотирио Булгари открыл свой престижный бутик в доме 10 на улице Виа
Кондотти, он решил назвать его Old Curiosity Shop – намек на знаменитый роман Чарльза Диккенса («Лавка древностей»,
или в буквальном переводе «Лавка старых диковин») . Он должен был привлечь клиентов из числа богатых англоговорящих
путешественников, бывавших в Риме.
Ассортимент продукции в этом уникаль-
ном бутике соответствовал его названию:
от ювелирных изделий для украшения
традиционных костюмов, очень популяр-
ных в те годы, до византийских и ислам-
ских древностей, нео-эллинистических
металлических пряжек, которые особен-
но ценили британские покупатели, кро-
шечных флаконов с духами и серебряных
пуговиц, бутик открывал иностранным го-
стям Рима окно в мир творческой фанта-
зии, вдохновленной Средиземноморьем.
Очень скоро талант, интуиция и любо-
пытство превратили предприятие в не-
вероятно успешную компанию, заложив-
шую основы ценностей, которым была
уготована долгая жизнь.
Центральная стойка бутика формой и ма-
териалами напоминает традиционный стол,
но при взгляде сверху оказывается инте-
рактивным экраном, на котором посетите-
ли могут просмотреть коллекции.
Даже в стенах магазина скрыт драго-
ценный секрет: многочисленные ящички
зовут на поиски новых творений, в кото-
рых единственным проводником станет
любопытство. Как и во всех магазинах
Bvlgari, красота воспевается во всех ее
формах, благодаря изготовленным по
специальному заказу элемеентам дизай-
на. Так, пространство магазина подчер-
кивает свет великолепной люстры Venini.
Каждая деталь интерьера создана, что-
бы взаимодействовать с посетителями, и
из этого взаимодействия рождается уни-
кальный опыт, и единственное правило
здесь – доверять своему воображению.
Еще до того, как покупатель переступает
порог магазина, витрина, полностью за-
слоненная словом Curiosity, зовет вступить
в игру, отыскать одну из таинственных ди-
ковин, заглянув в замочную скважину.
В начале февраля генеральный дирек-
тор дома Bvlgari Жан-Кристоф Бабен
(Jean-Christophe Babin) презентовал но-
вую книгу французского журналиста и
По материалам https://www.bulgari.com

эксперта в ювелирной области Венсана


Мейлана (Vincent Meylan) – «Сокровища
Рима» (Treasures of Rome). Книга опи-
сывает исторические украшения Дома
Bulgari и легендарных людей, владевших
ими (аристократов, кинозвезд, богатых
наследниц и магнатов). В книге, ставшей
результатом трехлетних скрупулезных
исследований, описаны самые увлека-
тельные достопримечательности, анек-
доты и фотографии, никогда не публико-
вавшиеся ранее, тщательно выбранные
из всей саги под названием «Дом Bvlgari».

19: 16 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

www.watchesinukraine.com | 19 17
Ðóáðèêà

Подготовка к мировому рекорду скорости.


Фото 1962 год

Берт Монро (Herbert J. «Burt» Munro,


25.03.1899-06.01.1978), фото 1971 год

1962 год – установлен мировой рекорд скорости 288 км/ч (178,97 миль/ч) на мотоцикле
с двигателем объёмом 850 см³.
1967 год – установлен мировой рекорд скорости 295,44 км/ч (183,58 миль/ч) на мотоци-
кле с двигателем объёмом 950 см³. Во время квалификационного заезда была развита
скорость 331,52 км/ч (205 миль/ч).

19: 18 | Watches in Ukraine. LuxLife


Baume&Mercier

Äóõ Indian Motorcycle®


â ÷àñàõ Baume & Mercier
К омпания Indian Motorcycle® была создана в 1901 году, когда основными
средствами передвижения являлись лошадь и велосипед. Основателям
компании Indian Motorcycle стали два предпринимателя – Джордж Хенди (George
Mallory Hendee, 02.10.1866-13.06.1943) и инженер Оскар Хедстрем (Oscar Hed-
strom,12.03.1871-29.08.1960) , которые стремились сделать мир лучше и открыть
его людям, чтобы они смогли «прожить свою незабываемую историю».

Джордж Хенди успешно занимал- навливает 121 официально зафиксированный рекорд. И сегодня компанией
ся продажей велосипедов, на ру- Indian движет то же стремление к скорости, постоянному совершенствова-
беже столетия он экспортировал нию и достижению новых целей.
велосипеды под маркой «American Компания Indian была создана усилиями двух человек, умевших заглянуть в бу-
Indian», которая воплощала свободу, дущее, и Часовой Дом Baume & Mercier также был основан братьями Лиу-Вик-
страсть к приключениям и особый тором и Селестеном Бом, которые открыли часовое производство в Ле Буа в
дух настоящих американских ин- швейцарском кантоне Юра. С 1900-х годов компания приобретает междуна-
дейцев. Известность Оскара среди родную известность, а ее часы устанавливают рекорды точности и побеждают
велосипедистов росла, он устано- во множестве конкурсов.
Фото предоставлено пресс-службой Baume & Mercier

вил двигатель на велосипед, создав


таким образом самый первый вело-
сипед с приводом. Это привлекло
внимание Джорджа Хенди во время
велогонок, и осенью 1900 года он
предложил Хедстрему попытаться
создать велосипед с двигателем,
который можно было бы предло-
жить широкому кругу покупателей.
Так началась эра мотоциклов, ко-
торые сначала представляли собой
уже знакомые велосипеды с уста-
новленными на них первыми бензи-
новыми двигателями. Гонщики, оце-
нившие скорость этих транспортных
средств стали просить Хедстрема
создать для них гоночный велоси-
пед с мотором. 24 мая 1901 года
первый прототип был готов к показу
потенциальным инвесторам. Так по-
явилась первая американская ком-
пания по производству мотоциклов, – Джордж Хенди (George Mallory Hendee, 02.10.1866-13.06.1943), фото 1901 года
Indian Motorcycle®.
С первых шагов стало ясно, что
компания Indian будет участвовать
в гонках и устанавливать рекорды.
За два года мотоциклы компании
Indian завоевали репутацию надеж-
ных машин, как в городе, так и на
гонках. Но к полноценному участию
в соревнованиях компанию Indian
подтолкнуло появление в 1907 году
двухцилиндрового V-образного дви-
гателя. До этого момента все дви-
гатели имели только один цилиндр,
два цилиндра на одном валу обеспе-
чивали большую мощность и боль-
шую скорость.
Начиная с 1911 года, участвуя в гон-
ках на треке и побеждая в шоссей-
ных гонках, в том числе в гонке на
острове Мэн, компания Indian захва-
тывает мировое лидерство и уста- Оскара Хедстрема (Oscar Hedstrom,12.03.1871-29.08.1960),фото 1901 года

www.watchesinukraine.com | 19 19
Ðóáðèêà

Часовой Дом Baume & Mercier подготовил три уникальных хронографа из коллекции Clifton Club Indian. Две первые мо-
дели называются «Indian Legend», их создателей вдохновляли легендарные модели мотоциклов: более легкая леген-
дарная модель Indian Scout и более тяжелая модель Chief с V-образным двигателем Indian ThunderStroke 111. Каждая
модель часов выпущена ограниченной серией в 1901 экземпляров, цифра символизирует 1901 год – год создания
компании Indian. Третья модель – часы Берт Монро, выпущена в 1967 экземплярах в ознаменование года, в который
был установлен рекорд скорости в Бонневиле.

19:
1
19
9: 20
20 | W
Watches
atc
tche
hes
s in
in U
Ukraine.
Uk
kra
r in
ne
e.. L
LuxLife
uxLi
ux
xLiife
fe
Baume & Mercier

Особое отношение к работе по изго- исполнил Энтони Хопкинс. История, о которой мечтает каждый. На красный
товлению мотоциклов Indiаn харак- аэродинамический обтекатель его мотоцикла Scout® черной и желтой кра-
терно для всех моделей этой марки. ской был нанесен счастливый номер «35», который стал узнаваемой эмбле-
Во всех мотоциклах Indiаn ощуща- мой целеустремленного человека, достигшего своей самой заветной мечты.
ется дух легендарного Берта Монро По случаю 50-летней годовщины этого знаменательного события Часовым
(Burt Munro), ставший неотъемлемой Домом Baume & Mercier созданы уникальные часы. Этот официальный хро-
частью не только культуры создания нограф Indian Motorcycle® будет напоминать своему владельцу о том, что
мотоциклов Indiаn, но и мира мото- для смелых и целеустремленных людей нет ничего невозможного, и что эта
циклов в целом. ценность всегда являлась одной из главных ценностей Baume & Mercier.
Берт Монро был удивительным че- В этой ограниченной серии автоматических хронографов используется опре-
ловеком, посвятившим свою жизнь деленное количество специальных элементов, созданных в память об удиви-
мотоциклам. Он очень рано начал тельных достижениях Берта Монро.
интересоваться скоростью. Еще ра- Сразу бросается в глаза номер «35» – счастливый номер Монро у второго
ботая на стройке, он уже стал гон- счетчика у метки «9 часов», подчеркнутый черной горизонтальной линией,
щиком-любителем и участвовал в со- напоминающей знаменитое украшение обтекателя мотоцикла. Серебристый
ревнованиях, занимая первые места в циферблат обработанный специальным образом и украшенный крацеванием,
гонках в Новой Зеландии. В 1920 году напоминает поверхность Соляного озера в Bonneville Salt Flats, на котором
он смог приобрести мотоцикл 1920 был поставлен знаменитый рекорд На противовес секундной стрелки хроно-
Indian Scout®, но 55 миль/ч не могли графа нанесен сразу узнаваемый логотип Indiаn «I». Полированный корпус ди-
устроить фанатично стремившегося аметром 44 мм из нержавеющей стали снабжен шкалой тахиметра на безеле
к скорости Берта, поэтому он начал с нанесенными выделенными цифрами 184 миль/ч, обозначающими рекорд
работать над повышением скорости скорости. На задней крышке выгравирован знаменитый головной убор ин-
своего мотоцикла и непрерывно усо- дейцев, являющийся эмблемой марки Indian Motorcycle®, а также номер ча-
вершенствовал его в своей мастер- сов в ограниченной серии. Следует отметить «красный цвет Indian» ремешка
ской в течение следующих 55 лет. из телячьей кожи, перекликающийся с глубоким алым цветом, характерным
Берт приезжал на Соленое озеро в для компании Indian Motorcycle®, и цвет Munro Spécial.
Бонневиль десять раз. В первый раз На задней крышке, открывающей взгляду автоматический механизм Valjoux
он приехал на экскурсию, чтобы все 7750, выгравирован знаменитый головной убор индейцев, являющийся эм-
осмотреть на месте, в следующие блемой марки Indian Motorcycle Company, а также номер часов в ограничен-
девять раз он установил три рекор- ной серии: «один из 1967 экземпляров».
да скорости. Свой первый рекорд
Берт установил в 1962 году в клас-
се мотоциклов с рабочим объемом
двигателя 883 см3, показав ско-
рость 178.95 миль/ч (288 км/ч) на
своем Scout® с двигателем, рабо-
чий объем которого был доведен до
850 см3. Через четыре года, в 1966
году, рабочий объем двигателя уве-
личился до 920 см3, и Берт в клас-
се мотоциклов с рабочим объемом
двигателя до 1000 см3 установил
рекорд, показав скорость 168,07
миль/ч (270,476 км/ч). В следую-
щем, 1967 году он добавил 30 см3,
довел объем двигателя до 950 см3 и
установил рекорд в классе мотоци-
клов с объемом двигателя до 1000
см3, показав 184,087 миль/ч (296,11
км/ч). Через 47 лет в официальный
протокол соревнования были внесе-
ны изменения, чтобы зафиксировать
установленный рекорд, не побитый
до настоящего времени. При этом,
во время квалификационных заез-
дов он достиг большей скорости,
равной 190,07 миль/ч (305,89 км/ч).
Берт также во время квалификации
превысил 200 миль/ч (320 км/ч), но Clifton Club Indian® Legend Tribute Clifton Club Indian® Burt Munro Tribute
это был неофициальный заезд, ре- Ref.: M0A10402 Ref.: M0A10404
зультат которого не был учтен. Механизм: С автоподзаводом, калибр Механизм: С автоподзаводом, калибр
(Valjoux 7750), запас хода 48 часов (Valjoux 7750), запас хода 48 часов
Его жизнь впоследствии вдохнов-
Корпус: Из полированной и сатиниро- Корпус: Из полированной стали, без-
ляла многие поколения мотогонщи- ванной стали, безель с черным DLC по- ель с черным DLC покрытием, диаметр
ков, а его история была запечат- крытием, диаметр 44 мм, водонепрони- 44 мм, сапфировое антибликовое стекло,
лена в 2006 году в фильме «Самый цаемость 5 атм водонепроницаемость 5 атм
быстрый «Индиан», роль в котором Лимитированная серия 1901 экземпляр Лимитированная серия 1967 экземпляров

www.watchesinukraine.com | 19 21
Ðóáðèêà

BR V2-92 STEEL HERITAGE


Ref.: BRV292-HER-ST/SRB

19: 22 | Watches in Ukraine. LuxLife


Bell&Ross

Ìîäåëè Bell & Ross


Heritage: ñêâîçü âðåìÿ
С вязь между современными часами Bell & Ross и их знаменитыми предшественни-
ками очень прочна. Когда в 2009 году в Bell & Ross решили создать новую кол-
лекцию, отражающую ключевые моменты в истории авиации, сразу стало понятно,
что название Heritage («наследие») подойдет как нельзя лучше.

История Bell & Ross началась в кабине самолета с идеи новую главу благодаря моделям BR V2-92 и BR V2-94
создания часов, напоминающих авиационные приборы Steel Heritage.
с точки зрения точности, четкости и надежности. Новые модели имеют традиционный черный циферблат
Биплан братьев Райт и истребитель «Рафаль» разделя- с отметками 12, 3, 6 и 9 часов песочного цвета, как будто
ет всего лишь столетие. Независимо от эпохи и стиля, время покрыло их патиной.
часы как навигационный инструмент всегда были неза- Олицетворяя прошлое, они принадлежат настоящему
менимым помощником пилота при выполнении постав- благодаря использованию инновационных техноло-
ленной задачи. И в самом деле, ставки и риск слишком гий и материалов, сочетая в себе высокое качество
высоки, когда речь идет о выполнении боевого задания. и ретростиль.
Именно поэтому все часы Bell & Ross в стиле «милита- Часы выполнены в корпусе из полированной сатиниро-
ри» соответствуют жестким стандартам, установленным ванной стали чуть меньшего диаметра, равного 41 мм,
вооруженными силами. имеют кнопки и завинчивающуюся заводную головку
Отличительной чертой коллекции BR Heritage является для оптимальной водостойкости корпуса, новый метал-
то, что под единой концепцией она объединяет модели лический браслет с элегантными звеньями для удобного
разных форм и с разными функциями. Часы квадратные, ношения и ультравыпуклое сапфировое стекло, придаю-
круглые, трехстрелочные, с хронографом – все они оли- щее часам винтажный образ.
цетворяют бег времени в винтажном антураже за счет Модели BR V2-92 и BR V2-94 Steel Heritage, напомина-
специально подобранных цветов и благородной патины. ющие приборные доски самолетов 1960-х годов, отно-
Это эффектное стилистическое решение и необычное сятся к классу высокоточных приборов, выполненных в
сочетание бежевых цифр на черном фоне стали основой ретростилистике. Достойные представители коллекции
отличительного стиля Bell & Ross, ставшего уникальным Heritage, новые часы придутся по вкусу поклонникам
на часовом рынке. Флагманская коллекция открывает стиля «винтаж».
фото: www. bellross.com

BR V2-92 STEEL HERITAGE BR V2-94 STEEL HERITAGE BR V2-94 STEEL HERITAGE


Ref.: BRV292-HER-ST/SST Ref.: BRV294-HER-ST/SRB Ref.: BRV294-HER-ST/SST

www.watchesinukraine.com | 19 23
Ðóáðèêà

Чтобы сделать персонализацию часов ещё бо-


лее удобной, клиент может подобрать элементы
дизайна своих Serpenti Twist в приложении My
Serpenti, которое разработано брендом. Прило-
жение доступно в избранных бутиках Bulgari, по-
сле установки на её планшет оно позволяет бук-
вально собрать её персональные часы Serpenti,
выбрав корпус, циферблат и, возможно, даже
инкрустацию драгоценными камнями, а также
ремешок или браслет. Помимо того она получит
возможность заказать при желании персональ-
ную гравировку задней крышки корпуса часов.

Serpenti Twist Your Time


Механизм: Кварцевый
Корупс: Из розового золота, кабошон из рубеллита
Циферблат: Черный, лакированный с рисунком сол-
нечный лучи
Браслет: Многоцепочечный из розового золота 18К

19: 24 | Watches in Ukraine. LuxLife


Bvlagri

Íîâàÿ èñòîðèÿ î êîæàííûõ ðåìåøêàõ


è çîëîòûõ áðàñëåòàõ

Л егендарная коллекция Serpenti, буквально излучающая ауру самодостаточности,


дополнена новыми интерпретациями, украшенными золотом, красочными кожа-
ными ремешками или драгоценностями.

Компания Bvlgari выбрала змею в щение праздника красочных кожа- Тем не менее, наиболее ценимый
качестве своего фирменного сим- ных ремешков, предназначенных итальянскими ювелирами цвет –
вола в 1940-е, и с тех пор сохра- для каждодневного использования; это, естественно, цвет золота, что
няет её многогранный характер, а браслет, состоящий из текуче об- недвусмысленно демонстрируют
воспетый в легендах. В течение легающих запястье нескольких из- новые модели Serpenti Twist. Совер-
более семи десятилетий коллекция ящных цепочек из розового золота, шая тонко просчитанное отклоне-
Serpenti бесчисленно меняла своё позволяет часам-змейке выразить ние от классических кодов дизайна,
обличие, чтобы обвиваться вокруг свой характер в новой ювелирной встроенных в генетику коллекции,
запястья наиболее соблазнитель- интерпретации. прирученная Bvlgari древняя змей-
ных представительниц прекрасно- Четыре новых варианта этих ша- ка в два оборота облегает запястье
го пола. Новинки коллекции 2018 ловливых, уникальных и много- золотистым ремешком, декориро-
года верны духу, направляющему гранных часов оживляют коллек- ванным античной бронзовой пати-
эту особенную рептилию, они ох- цию нового сезона. У двух из новых ной. Поскольку эти ремешки заду-
ватывают запястья цветными кожа- моделей впервые появляется реме- маны взаимозаменяемыми, часам
ными ремешками, керамическими шок в четыре оборота. Невероятно Serpenti по усмотрению владелицы
браслетами, изысканными золоты- изысканный и чувственный четвер- может быть придан персональный
ми цепочками или тонко декори- ной оборот вокруг запястья делают характер, они в любой момент могут
рованным ювелирным браслетом. восхитительно эластичные кожа- снова сменить кожу. Изысканный
Женщина и Serpenti – это звучит ные ремешки, окрашенные в яркие браслет со свободно соединёнными
как название повести о неразрывно оттенки синего топаза «индиго» или шарнирными звеньями необычного
переплетенных судьбах. жадеита «глициния», оба с мерцаю- дизайна узнаваем в мгновение ока.
В новых моделях Twist часы буд- щими металлическими акцентами. Браслет можно заменить цветным
то бы скользят в новых постоянно Эти актуальные оттенки излучают кожаным ремешком и наоборот,
меняющихся и исключительно ин- дерзновенное ощущение шика, с тем самым проявляется бесконечно
дивидуальных обличиях благодаря нетерпением воспринятого моде- игривый и переменчивый характер
наличию множества дарящих ощу- льерами, особенно в Италии. часов Serpenti.

Корпус из стали, безель из розового Корпус из стали, безель, Корпус из из розового золота,
золота, инкрустирован бриллиантами. инкрустирован бриллиантами. безель инкрустирован бриллиантами.
Ремешок из натуральной кожи цвета Ремешок из натуральной кожи Ремешок из натуральной кожи
матовой античной бронзы цвета синего топаза «индиго» цвета жадеита «глициния»

www.watchesinukraine.com | 19 25
Ðóáðèêà

У всех часов лимитированной серии, в количестве 50 экземпляров, ротор вы-


полнен из белого золота с выгравированной на нем собакой, символм 2018 года.
Модель с Традиционным китайским календарем, представлена также в нелими-
тированной версии, в корпусе из красного золота.

19: 26 | Watches in Ukraine. LuxLife


Blancpain

Blancpain ïðåäñòàâëÿåò íîâûé


Òðàäèöèîííûé Êèòàéñêèé Êàëåíäàðü
Я вляющие собой уникальное хорологическое усложнение, разработанное на ма-
н у ф а к т у р е в Л е Б р а с с ю , ч а с ы Tr a d i t i o n a l C h i n e s e C a l e n d a r в о з д а ю т д о л ж н о е м н о -
говековой китайской культуре. Их принцип зиждется на фундаментальных основах,
сформировавшихся на протяжении веков и глубоко укоренившихся в китайских тра-
дициях.

Помимо часов, минут и данных григорианского кален- Для настройки индикации часы снабжены пятью кноп-
даря на их живописном циферблате отображаются и ками-корректорами, традиционно для Blancpain рас-
основные показатели китайского календаря: двойные положенными под ушками. Часы обладают всеми ха-
часы, дата и месяц (с обозначением високосного, или рактерными признаками коллекции Villeret: корпус с
«вставного», месяца), знаки зодиака, пять элементов и двойной ступенькой, циферблат, выполненный в тех-
10 «небесных стволов». Сочетание последних с 12-ю нике «горячей эмали» и золотые метки, размещенные
животными зодиака, которые представляют наземные до процесса обжига эмали. Основные стрелки имеют
ветви, формирует шестидесятилетний цикл , который форму вырезанных листьев, указатель даты по Григо-
занимает центральное место в китайской культуре. рианскому календарю выполнен из воронёной стали и
Индикатор фаз Луны, ключевой элемент фирменно- имеет змеевидную форму.
го усложнения, полного календаря Blancpain, также
представлен на циферблате и играет исключительно
важную роль в этой модели, осуществляя связь между
лунными циклами и традиционной для Китая разбив-
кой на месяцы.
В отличие от Григорианского солнечного календа-
ря, в котором за исходную единицу взяты солнечные
сутки, традиционный Китайский календарь является
лунно-солнечным. То есть это солнечный календарь с
лунным циклом (29,53059 дней) в качестве единицы от-
счета. Поскольку год по этому календарю состоит из
12-ти лунных месяцев или 354,36707 дней, то есть он
приблизительно на 11 дней короче астрономическо-
го тропического или солнечного года, составляющего
365,242374 дня, то иногда в нем добавляется високос-
ный месяц для сохранения соответствия с последова-
тельной сменой времён года. Учитывая, что каждый
новый месяц Китайского календаря, включая «проме-
жуточные», начинается в день новолуния, его длитель-
ность составляет 29 или 30 дней. Это означает, что в
случае, если год включает 13-й «промежуточный» ме-
сяц, он, по китайскому календарю, получается длин-
нее тропического. И наоборот, если «промежуточного»
месяца нет, то «китайский» год короче тропического.
Именно в этом заключается причина того, что дата на-
ступления Нового Года в Китае всегда варьируется.
Новый калибр 3638 с автоподзаводом имеет 7- дневный
запас хода и состоит из 464 компонентов, включая 39
камней. Его исключительная сложность обусловлена и
количеством индикаций, которые необходимо отобра-
зить и нерегулярностью временных циклов. Часы, ми-
нуты и Григорианский календарь расположены в цен-
тре. Счетчик на отметке «12 часов» показывает часы по
китайской системе исчисления в цифрах и символах
(24-часовой цикл); счетчик на отметке «3 часа» отобра- Blancpain Villeret
жает элементы и небесные стволы (10-летний цикл). Ref.: 0888F-3431-55B
Индикация месяца Китайского календаря (12-месяч- Механизм: С автоподзаводом, калибр 3638, запас
ный цикл), даты (30-дневный цикл) и високосного меся- хода 7 дней
ца осуществляется в положении «9 часов», а в окошке Корпус: Из платины, диаметр 45 мм, сапфировое ан-
около метки «12 часов» можно увидеть знак Зодиака тибликовое стекло, водонепроницаемость 30 м
текущего года (12-летний цикл) – собаку. Фазы Луны Циферблат: Эмалевый, выполнен в технике «горячей
отображаются на уровне отметки «6 часов». эмали», индексы, часовая и минутная стрелки из золота
Корпус диаметром 45 мм изготовлен из платины; за- Ремешкок: Из кожи аллиагтора, подкладка из кожи
водная головка венчается рубином огранки кабошон. alzavel

www.watchesinukraine.com | 19 27
Ðóáðèêà

Ðåãóëÿòîð, íåïîäâëàñòíûé âðåìåíè


19: 28 | Watches in Ukraine. LuxLife
Ðóáðèêà

Х ронометр FB-1R.6-1 типа «регулятор» с оригинальной индикацией и ультрапроч-


ным корпусом из нержавеющей цементированной стали, пополняет коллекцию
Д о м а C h r o n o m é t r i e F e r d i n a n d B e r t h o u d . З а р а б о т о й м е х а н и з м а ( к а л и б р F B - T. F C . R ) с
турбийоном и фузеей, можно полюбоваться сквозь заднюю крышку из сапфирового
стекла и два боковых окошка, дающих уникальную возможность заглянуть внутрь
этого великолепного хронометра

www.watchesinukraine.com | 19 29
Ðóáðèêà

19: 30 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ferdinand Berthoud

Уникальный хронометр с оригиналь- хода, расположенный в широкой про- карточка хронометра. Также на ци-
ным дизайном, Ferdinand Berthoud FB рези. Она открывает часть платины, ферблате размещен индикатор за-
1R.6-1 призван воплотить собой все подвергнутой мелкой пескоструйной паса хода, имеющий очень сложную
аспекты высокого часового искусства. обработке и имеющей родиевое по- конструкцию, на которую был также
При создании хронометра Ferdinand крытие. Третье отверстие находится запрошен патент.
Berthoud FB 1R.6-1 использованы в центре минутного счетчика в по- Новый калибр FB-T.FC.R с ручным
эстетические и технические особен- ложении «12 часов», подвергнутого заводом имеет уникальную струк-
ности предшествующих версий, одна- дробеструйной обработке, имеюще- туру. Он насчитывает 18 мостов из
ко ряд необычных элементов придает го скошенные кромки и черное роди- мельхиора, которые заключены в
его дизайну уникальный характер. евое покрытие. Отверстие позволяет пространство между колоннами из
Часы, диаметр которых по-прежнему разглядеть колесный механизм и вы- полированного титана, окружающи-
составляет 44 мм, а толщина не пре- гравированный вручную узор в виде ми компоненты механизма. Именно
вышает 14 мм, исключительно удоб- пирамид, подобный тому, что укра- такая конструкция была характерна
но и надежно сидят на запястье. Их шает астрономические скелетонизи- для морских хронометров XVIII века.
корпус представляет собой цилиндр рованные часы Ferdinand Berthoud из Особенностью калибра FB-T.FC.R
из ультрапрочной цементированной коллекции музея LUCEUM. является необычное положение за-
стали, в котором размещен механизм. Секундная шкала расположена по водного барабана и фузеи: они пере-
Жесткость молекулярной структуры периметру циферблата, на плоском вернуты «с ног на голову» и находят-
этой стали была повышена в результа- накладном кольце из мельхиора с ся в подвешенном состоянии, будучи
те химико-термического процесса по черным родиевым покрытием, дро- закреплены только с одной стороны.
насыщению углеродом в газообраз- беструйной обработкой и скошенны- Эта конструкция, послужившая пред-
ной среде. Это обеспечило ей особую ми кромками. метом заявки на патент, позволяет
твердость – 1200 HV по Виккерсу – и, На вместительном циферблате, мож- сэкономить несколько драгоценных
следовательно, исключительную проч- но найти информацию о типе часов миллиметров. Хронометр Ferdinand
ность. Такая сталь обладает высокой и месте их создания: на нем выгра- Berthoud FB 1R.6-1 диаметром 9,89
устойчивостью к коррозии, а также вирована надпись «Chronomètre Val- мм остается очень тонким для своей
биологической совместимостью. De-Travers Suisse». Это не просто категории, несмотря на раздельную
Корпус часов окаймлен двумя внеш- подпись или обозначение места про- индикацию и новое устройство инди-
ними элементами из нержавеющей изводства, это настоящая визитная катора запаса хода.
стали, придающими ему характер-
ную восьмиугольную форму. По их
боковым сторонам расположено два
отверстия в положении «2 часа» и
«11 часов», через которые можно на-
блюдать за работой фузеи. Завинчи-
вающаяся задняя крышка из нержа-
веющей стали и сапфирового стекла
с антибликовым покрытием также
позволяет оценить высокое качество
отделки калибра FB-T.FC-R.
Часы обладают 53-часовым запасом
хода и удобно заводятся благодаря
рифленой заводной коронке диаме-
тром 9 мм, также выполненной из
нержавеющей стали и украшенной
медальоном из черной керамики.
Большая часть циферблата хроно-
метра Ferdinand Berthoud FB 1R.6-1,
закрыта. Фактически циферблатом
служит обратная сторона планки
сложных функций, изготовленной из
мельхиора, к которой крепятся раз-
дельные счетчики.
Его поверхность украшена выпол-
ненным вручную вертикальным сати-
нированием, имеет черное родиевое
покрытие и снабжена тремя неболь-
шими отверстиями. Первое из них,
смещенное к метке «2 часа», служит
для индикации часов. На диск из
сапфирового стекла с антибликовым
покрытием нанесены декалькирован-
ные арабские цифры, контрастно вы-
деляющиеся на белом фоне. Сквозь Ferdinand Berthoud
второе отверстие виден оригиналь- Ref.: FB 1R.6-1
ный механизм индикации запаса Лимитированная серия 20 экзепляров

www.watchesinukraine.com | 19 31
Ðóáðèêà

Îáíîâëåííàÿ ìîäåëü Classic Worldtimer


Manufacture, â íîâîé çåëåíîé ãàììå
На циферблате часов Classic Worldtimer Manufacture Часовой калибр FC-718 является исключительным
филигранно выгравирована карта мира, а названия не только потому, что он полностью задуман, раз-
двадцати четырех городов нанесены, как и у предше- работан и изготовлен в стенах Мануфактуры, но и
ствующих моделей, на внешний ободок. Стрелочный потому, что на нем показания времени и даты уста-
указатель даты в положении «6 часов» великолепно навливаются при помощи одной только заводной
вписывается в компоновку циферблата. Новые часы головки, без каких-либо дополнительных кнопок.
делают слежение за временем в разных частях света Компания Frederique Constant первой объявила об
простым и удобным. этой инновации, ставшей для покупателей часов

19: 32 | Watches in Ukraine. LuxLife


Frederique Constant

Worldtimer трех предшествующих выпусков главным ловки вниз позволяет перевести время на часах.
аргументом. Для установки показаний заводная го- Часы имеют два диска, один – с 24-часовой индика-
ловка переводится в одно из трех положений; пер- цией «день-ночь», а второй – с названиями двадцати
вое положение служит для ручного завода часов четырех городов. Мануфактурный часовой калибр
вращением головки по направлению вверх; второе FC-718 украшен узорами Perlage и Côtes de Genève.
положение позволяет установить дату и выбрать го- Его запас хода составляет 42 часа. Выдержанные в
род вращением головки соответственно вверх или зеленом цвете часы дополнены зеленым ремешком
вниз; в третьем положении вращение заводной го- из кожи аллигатора с белой прошивкой.

Classic Worldtimer Manufacture


Ref.: FC-718GRWM4H6
Механизм: С автоподзаводом, калибр FC-718, 28800 пк/час, запас хода 42 часа
Корпус: Из полированной нержавеющей стали, диаметр 42 мм, сапфировое стекло, водонепроницаемость 50 м

www.watchesinukraine.com | 19 33
Ðóáðèêà

Grande Seconde Moon Black Enamel –


îäà Ëóíå

Часы Grande Seconde Moon Black Enamel напоминают о тех вре-


менах, когда человек мог судить о смене месяцев только по
изменениям вида Луны.

19: 34 | Watches in Ukraine. LuxLife


Jaquet Droz

Новая модель линии Grande


Seconde с циферблатом из чер-
ной эмали, воспевает излюблен-
ное небесное тело всех часов-
щиков дополнительной сложной
функцией – указателем лунных
фаз, который напоминает о зага-
дочном взаимодействии и взаи-
мовлиянии Луны и Земли.
Отображение фаз Луны (от ново-
луния до последней четверти) с
соблюдением строгого стилисти-
ческого своеобразия линии Grande
Seconde и характерной для Jaquet
Droz компоновки циферблата в
виде восьмерки стало настоящим
достижением как в техническом,
так и эстетическом плане.
Индикация лунного цикла на дву-
хуровневом циферблате черно-
го цвета, оформленном в техни-
ке горячей эмали с накладным
механика появилась как отражение механики небесной и воплощение
матовым кольцом, накладными
стремления человека осмыслить движение небесных тел, которое и при-
звездами из розового золота 750
вело к изобретению нашей системы измерения времени. Владелец этих
пробы и луной из золота 916 про-
часов диаметром 43 мм с 68-часовым запасом хода сможет в любой мо-
бы на лунном диске из черного
мент насладиться великолепным видом ночного небосвода и по-новому
оникса, обеспечивается поистине
ощутить течение времени, отражаемое в каждой секунде.
уникальной часовой механикой.
В этом механизме с автоматиче-
ским подзаводом используется
кремний, который только недав-
но начал применяться в часовом
производстве в силу своих уни-
кальных характеристик, и пре-
жде всего благодаря повышенной
устойчивости к трению и корро-
зии. Именно благодаря кремние-
вым компонентам указатель лун-
ных фаз модели Grande Seconde
Moon, управляемый оригиналь-
ным механизмом разработки
Jaquet Droz, указывает «истинное
лунное время»: ему не потребу-
ются никакие дополнительные
корректировки на протяжении
122 лет. Таким образом, Grande
Seconde Moon Black Enamel не
только выделяется уникальной
эстетикой своего циферблата,
но и занимает место в ряду са-
мых сложных с технической точ-
ки зрения часовых произведений.
Высокому техническому уровню
этих часов соответствует эле-
гантность их дизайна: корпус из
розового золота 750 пробы, про-
шитый ремешок из кожи аллига- Grande Seconde Moon Black Enamel
тора черного цвета, стрелочная Ref.: J007533201
индикация даты и «астрономиче- Механизм: С автоподзаводом, калибр Jaquet Droz 2660QL3, 28 800 пк/ч, за-
ский» указатель лунных фаз на- пас хода 68 часов
против метки «6 часов», настра- Корпус: Из розового золота 18К, диаметр 43 мм, сапфировое антибликовое
иваемый нажатием на корректор стекло, водонепроницаемость 30 м
напротив метки «8 часов». Циферблат: Двухуровневый черного цвета, выполнен в технике горячей эма-
Новый шедевр Jaquet Droz, кото- ли, накладное кольцо из розового золота 750 пробы. Диск указателя фазы
рым невозможно не восхищаться, Луны из черного оникса, накладные звезды из розового золота 750 пробы и
напоминает о том, что часовая Луна из золота 916 пробы

www.watchesinukraine.com | 19 35
Ïðåìüåðà

Maurice Lacroix ïðåäñòàâëÿåò


óíèêàëüíóþ ãðàôèêó ñêåëåòîíà
К омпания Maurice Lacroix представляет свое новое творение – AIKON Au-tomatique
Squelette. Maurice Lacroix издавна специализируется на производстве высокока-
чественных часов, ставших сегодня неотъемлемой частью современной урбанисти-
ческой культуры. Храня верность выбранному направлению, мастера Maurice Lacroix
установили фирменный скелетонизированный автоматический калибр уникальной
конструкции в новый, стилистически переработанный корпус AIKON.

Aikon Automatic Ref.: AI6028-SS001-030-1


Механизм: С автоподзаводом ML234, 18 000 пк/ч (2,5 Гц), запас хода 52 часа
Корпус: Из нержавеющей стали, диаметр 45 мм, сапфировое стекло, водонепроницаемость 100 м

19: 36 | Watches in Ukraine. LuxLife


Maurice Lacroix

Стремясь создать поистине аван- лагая непревзойденный уровень талям коллекции относится и осо-
гардный дизайн, мастера усо- качества разработки и исполне- бенное техническое решение сое-
вершенствовали для AIKON ния по цене, не имеющей аналогов динения корпуса и ремня – вместо
Automatique Squelette несколько в своей категории. традиционных ушек в часах AIKON
ключевых элементов. Фирмен- Эффектный корпус, созданный в с вырезами ремешка безупречно
ный калибр Maurice Lacroix ML234 2016 году для часов AIKON Quartz, стыкуются два выступающих звена.
был установлен в укрупненный в был значительно переработан для В часах AIKON Automatique
соответствии с особенностями линии AIKON Automatique – те- Squelette инженеры Maurice Lacroix
механизма корпус AIKON. Рису- перь он стал более брутальным, с представили новую систему бы-
нок скелетонирования механизма резко очерченными гранями и вы- строй замены ремня Easychange,
воплощает абсолютно новый гра- разительным ситуэтом. Диаметр позволяющую за несколько се-
фический концепт, разработанный корпуса увеличился до 45 мм, но кунд снять ремешок, даже одной
специально для этой модели. Две толщина при этом составляет все- рукой. На корпусе расположены
коллекции Maurice Lacroix легли в го 13 мм, что создает гармонич- два миниатюрных зажима, запи-
основу создания уникальных часов ную пропорциональность. Ярким рающие фиксирующий стержень.
AIKON Automatique Squelette: ди- украшением стального сатиниро- Через вырезы на кожаном ремеш-
зайн AIKON гармонично соединен ванного корпуса с полированными ке с их помощью можно легко от-
с высоким часовым мастерством гранями стали традиционные для стегнуть ремешок, выполненный
коллекции Masterpiece. При этом коллекции AIKON 6 парных зве- из крокодиловой кожи черного
Maurice Lacroix не отступает от ньев – «клыков», обхватывающих цвета с интегрированным лого-
своего постоянного кредо, пред- безель. Также к характерным де- типом – еще одним фирменным
знаком Maurice Lacroix. Ремешок
оснащен двойной раскладываю-
щейся застежкой, позволяющей
легко регулировать длину.
Механический калибр ML234 с ав-
топодзаводом был специально
спроектирован для модели AIKON
Automatique Squelette. Новый ML
234 – результат функциональной
и эстетической эволюции калибра
ML134, одного из первых мануфак-
турных механизмов Maurice Lacroix.
Как и для всех предыдущих скеле-
тонов, принесших славу и награды
бренду Maurice Lacroix, главной
отправной точкой при создании
этого механизма стал яркий ди-
зайнерский замысел. Несущая кон-
струкция механизма – серия из пяти
концентрических кругов, расходя-
щихся от центра барабана, распо-
ложенного в отметке «1 час».
На мосты нанесено черное
DLC-покрытие, подчеркиваю-
щее текстуру элементов с песко-
струйной обработкой. Рельефные
кромки мостов сатинированы. Все
детали максимально открыты взо-
ру- барабан выполняет роль нерв-
ного центра композиции, а движе-
ния балансового колеса и ротора
неизменно приковывают внима-
ние. Видимый с обратной сторо-
ны механизма, ротор отличается
запоминающимся дизайном: мак-
симально облегченный, он также
оформлен логотипом бренда. Над
тончайшим механическим кру-
жевом установлен циферблат из
прозрачного сапфирового стекла
с покрытыми родием метками и
малой секундной стрелкой в поло-
жении «6 часов».

www.watchesinukraine.com | 19 37
Ðóáðèêà

TAG Heuer CARRERA HEUER 02

Д оля приготувала нові спортивні випробування для цієї ікони авто-


т р а с и 1 9 6 3 р о к у . М о д е л ь TA G H e u e r C a r r e r a з у с т р і ч а є с в і й 5 5 - р і ч -
ний ювілей педаллю у підлогу, прицілом за небокрай. Неодноразо-
во завойовуючи міжнародне визнання, цей автомобільний хронограф
завжди залишався на крок попереду. Синонім інновацій, починаючи
з першої колекції в 1960 році аж до нової серії Heuer 02, доповне-
н о ї у л ь т р а м о д н о ю л і н і й к о ю с м а р т - г о д и н н и к і в C o n n e c t e d M o d u l a r. К о -
л е к ц і я - л е г е н д а в ц ь о г о р о к у п о п о в н и л а с я м о д е л л ю TA G H e u e r C a r r e r a
Heuer 02, яка представлена 13 сучасними версіями зі сталі, вугле-
волокна, кераміки або золота, з металевим браслетом, каучуковим
ремінцем або керамічним браслетом, серед моделей є також годинник
з функцією GMT діаметром 45 мм.

19: 38 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

www.watchesinukraine.com | 19 39
Ðóáðèêà

19: 40 | Watches in Ukraine. LuxLife


TAG Heuer

Зовсім не випадково, що модель TAG годинниковою компанією спонсором або керамічним браслетом з застібкою,
Heuer Carrera з’явилася в цьому році. Формули-1. Лідер симпатій, хронограф що розкладається.
Ось вже 55 років цей хронограф займає Carrera прикрашає зап’ястя багатьох ле- Відміна особливість більш сучасних мо-
позиції лідера в автоспорті. Для довідки, гендарних пілотів. делей колекції TAG Heuer Carrera – скеле-
своєю назвою модель зобов’язана тиж- За півсторічне існування модель TAG тованний циферблат та сапфірова задня
невим мексиканським дорожнім пере- Heuer Carrera змінювала форму та удо- кришка корпусу. Через циферблат і про-
гонам «Carrera Panamericana», яки про- сконалювалася технічно, перетворив- зору задню кришку можна подивитися
водилися в 50-х роках ХХ століття. Нове шись на справжню легенду. Авангард- на високотехнологічний механізм: калібр
життя ці перегони отримали у 1988 році ний за духом, цей годинник висловлює Heuer 02. Вбудований у легендарну мо-
вже у вигляді щорічних змагань колек- філософію і історію марки: починаючи дель Heuer Carrera, цей мануфактурний
ційних автомобілів випуску до 1955 року з моделі 1960 року аж до сучасних мо- автоматичний хронограф, розроблений
за участю марки TAG Heuer, яка стала їх делей, в тому числі смарт-годинників. та вироблений маркою TAG Heuer, скла-
офіційним партнером і хронометристом. Спортивні та сучасні, нові автоматичні дається з 168 деталей, серед яких є такі
Геном змагань, перший хронограф хронографи TAG Heuer Carrera Heuer 02 компоненти, характерні для високого
Heuer Carrera, який був розроблений в – це витончені годинники Heuer Carrera годинникового мистецтва, як колонне
1963 році для пілотів, швидко отримав XXI століття, які є впізнаванними завдя- колесо і вертикальна система зчеплен-
міжнародний успіх, завдяки револю- ки модульному корпусу та безелем з ня. Сучасний, надійний і точний механізм
ційному дизайну циферблату. Вперше тахиметричною шкалою. Як завершаль- працює з частотою 4 Гц і має запас ходу
в історії годинникового виробництва ний штрих, годинник TAG Heuer Carrera 80 годин за рахунок тільки одного ба-
безель, що з’єднує циферблат з кор- отримав новий «мотор»: калібр Heuer рабану. Така особливість механізму не
пусом, мав секундну шкалу, що дозво- 02. Практична модель зберегла схему є випадковістю: технічне рішення було
лило оптимізувати зчитування показ- розташування лічильників на відмітках прийнято у зв’язку з запуском моделі в
ників. Технічні характеристики моделі «3 години», «6 годин» та «9 годин» з 1963 серійне виробництво, а також з метою
ґрунтуються на вимогах ергономіки року. Лічильники хвилин і годин хроно- спрощення її збирання та після продаж-
і зручності використання: рифлена графу в положенні «3 години» і «9 годин», ного обслуговування.
заводна голівка спрощує заведення, мала секундна стрілка на позначці «6 го- На честь ювілею моделі Heuer Carrera
кнопки зручні у використанні, вели- дин», а також віконце дати на позначці «4 марка TAG Heuer випустила книгу
кий мінімалістичний циферблат має години 30 хвилин». Годинні позначки у «Ahead of its time». Відзначаючи ключові
лише годинни позначки з хвилинними вигляді точок і прямокутні стрілки з люмі- моменти в історії знаменитої колекції та
поділами і трохи увігнуті лічильники. несцентним покриттям, скелетованний складових її моделей, книга розповідає
У 1969 ріці годинник Heuer Carrera з’явив- циферблат, вбудований в модульний про те, як інноваційний хронограф Heuer
ся у вигляді автоматичної моделі зі зна- корпус діаметром 43 мм, водонепроник- Carrera, без якого неможливо уявити
менитим калібром 11 з мікроротором. ний до 100 метрів та виконаний з різних собі асортимент марки, став загально-
Відтепер ім’я компанії Heuer знаходиться матеріалів (сталі, вуглеволокна, кераміки визнаною легендою. Випущена в кіль-
у невеликому переліку виробників інно- або золота). В цілому пропонуються 13 кості 4 500 примірників, книга доступна в
ваційних хронографів з автоматичним моделей, в тому числі одна модель з бутиках марки, для жителів деяких країн
заведенням. В цей же час з ініціати- функцією GMT, яка доповнена каучуко- книга також доступна для замовлення
ви Джека Хойера марка стає першою вим або шкіряним ремінцем, металевим на офіційному сайті марки.

www.watchesinukraine.com | 19 41
Ïðåìüåðà

UR-210 ×åðíàÿ ïëàòèíà


Ч асы UR-210 – настоящее зрелище, за ними нужно наблюдать в действии, чтобы
оценить всю их привлекательность. Сосредоточьтесь и не сводите глаз с цифер-
блата, постарайтесь не моргать. За десятую долю секунды внушительная ретроград-
ная стрелка пролетит расстояние, разделяющее указатель 60 минут от нулевого,
одним громким и сухим щелчком. Тем не менее эту грубую силу удалось чудесным
образом укротить.

«UR-210 – очередное достижение URWERK, – говорит Феликс Баумгартнер, часовых дел мастер и второй основатель
компании URWERK. Эта модель открывает новую главу в эволюции разрабатываемых нашей компанией усложнений.
Речь больше не идет об измерении универсальных величин не виданным ранее способом, но об установлении под-
линного диалога между часами и их владельцем. UR-210 демонстрирует индивидуальные показатели – ваши и никого
другого».

19: 42 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

Верный традиции, существующей с


момента его основания, часовой дом
URWERK представляет модель UR-210
в версии «чёрная платина».
«8.59»: задержим дыхание в течение
нескольких секунд, предшествующих
полету ретроградной стрелки UR-210.
И – «Щёлк!» Происходящее не может
не потрясать: с неистовой, но при этом
рассчитанной и управляемой – силой
эта не вписывающаяся ни в какие стан-
дарты стрелка возвращается и засты-
вает ровно на нулевой отметке минут-
ной шкалы.
Сателлитное усложнение UR-210 с
его ретроградной стрелкой по праву
можно назвать оригинальным и даже
сенсационным. В центре внимания, не-
стандартная минутная стрелка, которая
выполнена в 3D и напоминает аэроди-
намический корпус в стиле хай-тек. Ее
назначение – отправить часовой блок в
путешествие вдоль минутной рейки. Пу-
тешествие протяженностью в один час,
скольжение в течение 60 минут вдоль
120-градусной дуги отличает плавность.
Корпус часов поглощает ударную волну,
вызванную этим сенсационным механиз-
мом перевода стрелок. И действительно,
в UR-210 black Pt ощущаются равномер-
ные глубинные колебания. Аллегория
становится наглядной: «Мы добавили до-
полнительное измерение к нашим трех-
мерным часам, – говорит Мартин Фрай,
креативный директор и один из основа-
телей URWERK. – Это осязание. Враще-
ние сателлитного усложнения оставляет
следы в металле, на корпусе часов. Мы
создали мощную ударную волну, чтобы
перемещать материю, оставлять склад-
ки на платине. Эти глубокие кольцевые
бороздки оттеняют шестигранную эле-
гантность нашей модели».
Циферблат UR-210 отличает появле-
ние классического указателя запаса
хода на часовой отметке. Практически
такой же указатель появляется в про-
тивоположной части циферблата – на
одиннадцатичасовой отметке. Этот ин-
дикатор указывает эффективность за-
вода механизма за последние два часа.
Если вы находитесь в состоянии покоя
и завод механизма недостаточен то
стрелка указателя будет неудержимо
клониться к красной зоне. Если же вы
возвращаетесь к активной деятельно-
сти, указатель устремится к зеленой
зоне, означающей, что вы снова соз-
даете для механизма запас энергии.
Этот невиданный ранее параметр, в
отличие от индикатора крутящего мо-
мента, не определяется растяжением
заводной пружины, но «вычисляется»
исходя из соотношения между заво-
дом часового механизма и фактиче-
скими затратами энергии.

www.watchesinukraine.com | 19 43
Ñîâðåìåííàÿ ðîñêîøü

Ïåðâûé ýêñêëþçèâíûé êëàò÷ îò Harry Winston


Harry Winston представляет первый клатч The New York Companion из коллекции High Jewelry с потайными часами под
застежкой. Вдохновленный пульсирующей энергией города, который никогда не спит, клатч сверкает бриллиантами
и драгоценными камнями, образующими узнаваемый пейзаж Бродвея.
Этот миниатюрный вечерний несессер с изысканной ювелирной отделкой предназначен для ношения в руке. Пик по-
пулярности аксессуара пришелся на 1930-е годы, когда он стал неотъемлемым атрибутом светских львиц. Усыпанная
драгоценными камнями роскошная сумочка идеально дополняла вечерние наряды состоятельных модниц из высшего
общества, наслаждающихся новой свободой на заре эмансипации.
The New York Companion – это элегантное по-
священие Нью-Йорку, родному городу Гарри
Уинстона. Гарри Уинстон основал ювелир-
ный бренд под собственным именем в 1932
году. Магическая аура американского мега-
полиса с самого начала оказывала влияние
на творчество «короля бриллиантов». Нью-
Йорк той эпохи – это величественные небо-
скребы в стиле ар-деко (Крайслер-билдинг и
Эмпайр-стейт), бродвейские мюзиклы, син-
копированные ритмы джаза и экстравагант-
ные ночные клубы Манхэттена.
Умещающийся в ладони ювелирный клатч
выполнен из белого золота 750 пробы и по-
крыт сияющим черным лаком, контрастирую-
щим с блеском драгоценных камней. В цен-
тре расположена «кисточка» – декоративный
элемент в виде нью-йоркского небоскреба.
Выполненная из 58 белых бриллиантов ба-
гетной огранки, она «возвышается» над го-
родским ландшафтом из улиц и проспектов,
пронзаемым лучами красных и зеленых вспы-
шек. Красным цветом сияют 8 рубинов багет-
ной огранки, зеленым – 21 изумруд багетной
огранки. Белые огни города эффектно вос-
производят 486 бриллиантов в сочетании с
ослепительным перламутром.
Венчающая бриллиантовый небоскреб корон-
ка из черного оникса с мотивом восьмиуголь-
ного логотипа Harry Winston таит в себе драго-
ценный секрет – миниатюрные часы. Повернув
корпус этого устройства из черного оникса,
владелица сумочки всегда может легко узнать
время, не привлекая внимание окружающих.
Циферблат из черного оникса оттеняет обо-
док с бриллиантами, установленными так, что
они сияют словно свежевыпавший снег.
Внутри клатча расположены зеркала, с помо-
щью которых можно незаметно подправить
макияж. Зеркало большего размера украшено
инкрустацией из перламутра и бриллиантами
багетной огранки. Зеркала меньшего размера
декорированы контрастной мозаикой из бело-
го и коричневого таитянского перламутра.
Это ювелирное украшение, выполняющее
одновременно функции вечерней сумочки,
часов и зеркала, отражает подлинный дух
Нью-Йорка эпохи Гарри Уинстона, а также
стремление прославленного ювелира к ро-
скоши и безупречному качеству. Эффектный
аксессуар из коллекции High Jewelry, сияю-
щий бриллиантами общим весом 36,67 кара-
та, изумрудами (3,22 карата) и рубинами (1,62
карата), – восхитительный спутник женщины
в ночной жизни города.

19: 44 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ñîâðåìåííàÿ ðîñêîøü

BVLGARI ïðåäñòàâëÿåò ïåðâóþ êîëëåêöèþ


ýëèòíîé ïàðôþìåðèè äëÿ ìóæ÷èí
Bvlgari представляет новую коллекцию Le Gemme, которая на этот раз адресована представителям сильного пола.
Это – новая, поистине революционная страница в истории знаменитого ювелирного бренда.
Следуя теми же маршрутами, результатом покорения которых явилось создание парфюмерных шедевров, коллекция элитных
ароматов для мужчин по-новому оценивает наследие древних цивилизаций, уделяя самое пристальное внимание историческим
тропам, связанным с именами драгоценных камней и ароматов, которые впервые были открыты великими полководцами и про-
славленными кочевниками во время их странствий и военных походов. Это путешествие, в центре внимания которого исследо-
вание вселенной драгоценных камней и ароматов, позволяет
нам нарисовать в воображении целое эпохальное полотно;
оно охватывает легендарные маршруты и важные с истори-
ческой точки зрения территории от бассейна Средиземного
моря до Дальнего Востока. С коллекцией Le Gemme, обра-
щенной к мужчинам, Bvlgari создает новый образ наследника
великого исторического прошлого – современного, муже-
ственного, достойного представителя 21-го века.
Bvlgari обращается к ведущему парфюмеру Жаку Кавалье
(Jacques Cavallier), перед которым ставится задача по-ново-
му интерпретировать внутренний мир драгоценных камней,
представленных в виде красочной палитры, состоящей из
шести разнообразных оттенков. Подобно «Теории Большо-
го Взрыва», только на этот раз в мире парфюмерии, новая
коллекция полностью переворачивает традиционные пред-
ставления о классическом люксовом аромате для мужчин.
Подобно тому, как мастера-ювелиры при помощи гравиро-
вальных машин, способны продемонстрировать подлинную
красоту драгоценных, так и мастер-парфюмер Жак Кавалье
берет за основу редкие природные материалы и работает
с ними, доводя до совершенства, тем самым наглядно де- В аромате Gyan Уникальный ха- Tygar – аромат не-
монстрируя их уникальные естественные богатства или же слились воедино рактер аромату вероятно яркий.
представляя их в новом, неожиданном ракурсе. индонезийские па- Malakeos при- Грейпфрут, глубина
Одновременно высокодуховные и мирские, неукроти- чули и цветочные дает лаванда и древесных пород
мые и сдержанные, оригинальные ароматы коллекции Le мотивы. Женные дубовый мох, в и амброксида пре-
Gemme for men несут в себе образ современного мужчи- кусочки смолы ла- сочетании с ред- красно передают
ны во всем многообразии его проявлений. Неустраши- дана делают его кой разновид- идею двойствен-
мая сила и стальной характер – эти качества всегда, с ауру еще более ностью герани ного характера и
самых незапамятных времен, отличали настоящих муж- притягательной и «бурбон» особой энергетики
чин, признанных завоевателей и обольстителей. таинственной. Тигрового Глаза.

Äëÿ ñâîáîäíûõ, ñìåëûõ, ñòèëüíûõ,


ñâîåíðàâíûõ è íåïðåäñêàçóåìûõ
Создавая Twilly d’Hermès, Кристин Нажель, креативный парфюмер Дома Hermès, вдохновлялась именно такими де-
вушками – наблюдая за их жизнью, удивляясь их проделкам с нашими шелковыми платками-carré. Абсолютно свобод-
ный по духу, этот аромат в затейливом и вызывающем улыбку флаконе улавливает ту новую женственность, что рож-
дается прямо у нас на глазах, сплетая нити тайного союза между ними и Hermès. В этом сговоре – веселье и дерзость,
свойственные и современным девушкам, и Hermès, их врожденный оптимизм и многогранность, их беспрестанные
выдумки, оригинальность и, прежде всего, – их свобода.
Все эти желания и интуитивные порывы на службе у метаморфозы – заключены в Twilly d’Hermès. Это преображение трех
субстанций: имбирь, тубероза, сан-
дал. Свежесть, загадка, древесина.
Острота, энергия солнца, нежность.
Три классических элемента в необыч-
ном сочетании дают нечто жгуче-пи-
кантное, волнующе-привлекательное
и потаенно-эротическое. Непоказная
чувственность. Аура эротизма. Непо-
бедимая женственность. Вечная лег-
кость, словно невидимая шелковая
нить, идущая к небесам. И та же нить
прочно повязана на горлышке флако-
на Twilly d’Hermès – как яркий платок,
цветные спагетти из шелка или еще
одна тонкая проделка шутника. Twilly d’Hermès, парфюмерная вода флакон-спрей – 85 мл,50 мл, 30 мл

www.watchesinukraine.com | 19 45
Ðóáðèêà

Представляя украшения B.zero1 для Bvlgari, Белла подчеркнула, что разде-


ляет уверенность римского ювелирного дома в том, что украшения могут
вдохновлять женщин задавать собственные правила: «B.zero1 подчерки-
вает сильную сторону моего характера, которая отстаивает свободу быть
другим перед лицом конформизма».
Для нее произведение искусства, платье, украшение или аксессуар – луч-
ший способ выразить себя. «Я думаю, дизайн много говорит о том, как мы
живем, кто мы такие и что мы считаем красивым. Мир сегодня подвижен:
картина превращается в сумочку, архитектурный шедевр в кольцо для меня
дизайн – искусство, лучше всего улавливающее эту текучую энергию».

19: 46 | Watches in Ukraine. LuxLife


Bvlgari

B.zero1– Ñèìâîë câîáîäû


îò ñòåðåîòèïîâ
Ю велирная линия B.zero1 Design Legend – плод совместного труда дизайнеров
Bvlgari и знаменитого архитектора Захи Хадид. Преподносит нам новый сюр-
приз, обретая новый революционный дизайн. Наделенное смелым и свободным ду-
хом, кольцо B.zero1 отрицает конформизм буквально во всем: вдохновленное древ-
ним Колизеем, кольцо являет собой образец новаторства по-итальянски – умения
нарушать каноны и создавать новую классику.
В 1999 году, когда создавалась кол- лие в целом создает ощущение под-
лекция B.zero1, вместо обычной тон- вижности, перекликающееся с ее
кой полоски металла в основу дизайна архитектурными творениями.
кольца была положена трехмерная, Кольцо B.zero1 не только очаровало
почти архитектурная форма, раздви- мастеров современного искусства,
гающая границы привычных пред- но и стало источником вдохновения
ставлений о силуэтах украшений. для многочисленных художников и
Широкую центральную ленту с обеих дизайнеров, постоянно ищущих но-
сторон окружали два плоских кольца с вые авангардные формы и исполь-
двойным логотипом Bvlgari – это была зующих поистине инновационные
беспрецедентно новая ювелирная материалы, от керамики до цветно-
эстетика. Так появилось уникальное го мрамора и разных видов золота,
украшение, икона дизайна, не уклады- благодаря которым B.zero1 во всех
вающаяся в рамки классификации. своих бесчисленных интерпретациях Цепочка из розового золота
Оригинальное, но вместе с тем пригод- по сей день продолжает удивлять и Подвеска из розового и белого золота
ное для ежедневного ношения, кольцо восхищать ценителей по всему миру. инкрустирована белыми бриллиантами
B.zero1 нарушает правила и выходит за Представленные в этом году много-
рамки привычного даже в том, как оно цветные драгоценные спирали нового
дополняет индивидуальный стиль. Оно дизайна B.zero1 Labyrinth затейливы
идеально смотрится на любом паль- и прихотливы, как и многочисленные
це, прекрасно сочетается с другими способы свободного самовыражения.
украшениями, может превращаться в Та же необыкновенная творческая
подвеску на цепочке или на браслете. фантазия пронизывает всю коллек-
B.zero1 всегда стремится к безуслов- цию, в которую вошли четыре новых
ности и по-своему придает каждому изделия в том же стиле: выразитель-
индивидуальный стиль. Оно подходит и ное кольцо из белого и розового
женщинам, и мужчинам, ведь самовы- золота – оно также доступно в еще Серьги из розового золота
ражение не знает гендерных различий. более роскошном исполнении, усы-
За годы, прошедшие с создания кол- панном бриллиантовым паве, и два
лекции, B.zero1 продемонстрировало ультрамодных кулона, в миниатюре
свою способность меняться и обнов- повторяющих силуэт кольца.
ляться, благодаря бесчисленным ин- Новые украшения B.zero1 меняют
терпретациям, во многих из которых свой внешний вид в зависимости от
использовались необычные матери- угла зрения: розовое золото сверху,
алы, – жизнь украшения напоминает белое снизу или наоборот, а в центре
бесконечный перформанс. В 2010 завораживающая спираль, отлитая из
году знаменитый скульптор Аниш Ка- золотого потока. Новинки этого года
пур (Anish Kapoor, 12.03.1954) пред- включают новые изделия коллекции
ставил свое видение классического B.zero1 Design Legend, созданной со- Кольцо из розового и белого золота
кольца. Он объединил традиционную вместно с гением архитектуры Захой
форму спирали-тубогас со сверкаю- Хадид (Dame Zaha Mohammad Hadid,
щими текучими контурами, характер- 31.10.1950-31.03.2016). Кольца из
ными для его работ, украсил поверх- белого и розового золота и соответ-
ность B.zero1 зеркальным покрытием ствующие им кулоны украшены рос-
и таким образом объединил совре- сыпью бриллиантов, добавляя вычур-
менное искусство с выразительной ным изгибам легендарных украшений
индивидуальностью B.zero1. сверкающего блеска.
Совсем недавно была представлена Классическую коллекцию расшири-
новая версия B.zero1, на этот раз ли также авангардные серьги-каф-
созданная при участии архитектора фы, два браслета из белой или
Захи Хадид. Вдохнув в одно из самых черной керамики с ультрамодной
узнаваемых украшений Bvlgari свой стильной подвеской и причудливые
дизайнерский гений, Хадид придала серьги-обручи, в дизайне которых
спиралевидной форме кольца свою угадывается знакомая спираль из Кольца из розового золота или белого
фирменную текучесть, так что изде- розового золота. золота, паве из белых бриллиантов

www.watchesinukraine.com
watchesinukraine.com | 19 47
Ðóáðèêà

По замыслу Каролины Шойфеле, изделия этой коллекции – подлинное кру-


жево из металла и драгоценных камней – являют собой символ гармонично-
го союза Высокой моды и Высокого ювелирного искусства. Неподвластный
времени культовый дизайн стал вершиной ювелирного мастерства и визит-
ной карточкой Chopard.

19: 48 | Watches in Ukraine. LuxLife


Chopard

Íåïðåâçîéäåííàÿ íåæíîñòü
â êîëëåêöèè Precious Chopard
Бриллиантовое кружево подобно гипюру, соткано из света. Сияние цветных
драгоценных камней в отблеске люстр бальной залы, полной обещаний и
надежд. Сверкающие украшения Высокого ювелирного искусства во всем своем
царственном блеске. Великолепие балов и кружение пышных платьев вдохновили
м а с т е р о в C h o p a r d н а с о з д а н и е н е в е р о я т н о и з ы с к а н н о й к о л л е к ц и и H i g h J e w e l l e r y.

Непревзойденный шарм, магия света бриллиантовым гипюром декольте,


и движения, не знающая себе равных. оттеняя его блеском семи изумрудов
Коллекция Precious Chopard – это грушевидной огранки. Нельзя не за-
воплощение классического ювелир- мереть в восхищении перед изуми-
ного дела, впитавшего в себя ста- тельным ансамблем из бриллиантов
ринные традиции, в сочетании с бес- и рубинов с серьгами в виде подве-
примерной творческой смелостью и сок и колье-воротником. В затейли-
свежестью взгляда. Благодаря энер- вое бриллиантовое кружево изящно
гии, дальновидности и таланту Каро- вплетены драгоценные пылающие
лины Шойфеле, в этих украшениях, рубины сердцевидной огранки.
словно в зеркале, отразилось совре- Сотрудники Дома Chopard, под ру-
менное ювелирное искусство. ководством сопрезидента и худо-
Precious Chopard – это восхититель- жественного директора компании
ный праздник переплетающихся Каролины Шойфеле, прилагают все
узоров, полный яркого блеска дра- свои таланты и умения для создания
гоценных камней. Это настоящий подлинных произведений искусства,
ювелирный гардероб, где изяще- в которых традиционная техника со-
ство нежной ткани воссоздается седствует с ультрасовременными Серьги (Ref.: 848064-1001)
в воздушной легкости закрепки и технологиями. В производственном Из 18-каратного белого золота с изум-
архитектурной четкости украшений, процессе участвуют представители рудами и беыми бриллиантами
соединяя между собой миры Высо- всех ювелирных специальностей:
кой моды и Высокого ювелирного дизайнеры, ювелиры-модельеры по
искусства. Тонкие выверенные си- воску, собственно ювелиры, шли-
луэты, классические и в то же время фовщики, закрепщики, полиров-
изысканные, стали визитной карточ- щики. Сопрягая усилия, искусные
кой Дома, символом его ювелирно- мастера колдуют над линиями и
го мастерства и творческого гения. объемами, золотом и драгоценны-
Среди украшений коллекции – ро- ми камнями, вдыхая жизнь в уди-
скошный гарнитур из бриллиантов и вительные украшения. Их совмест-
танзанитов, в который входят сочета- ное творчество стало возможным
ющиеся между собой колье, кольцо благодаря объединению под одной
и серьги. Еще одно колье украшает крышей более тридцати профессий.

Кольцо (Ref.: 829914-1001)


Из 18-каратного белого золота с изум-
рудом грушевидной огранки весом 7 cts
и бриллиантами грушевидной огранки,
огранки «маркиза» и круглой огранки.

Браслет (Ref.: 858065-1001) Кольцо (Ref.: 828064-1001)


Из 18-каратного белого золота с сапфирами и белыми бриллиантами Из 18-каратного белого золота с изум-
рудом грушевидной огранки и белыми
бриллиантами

www.watchesinukraine.com | 19 49
Ðóáðèêà

19: 50 | Watches in Ukraine. LuxLife


DeGrisogono

MELODY OF COLORS
áåçãðàíè÷íàÿ êðåàòèâíîñòü
К оллекция Melody of Colours, родившаяся в воображении Фаваза Груози, насыще-
на наследием его культурных корней. Она является отражением удивительного
таланта –подмечать самые разнообразные оттенки бесконечной палитры мира. Из-
делия Melody of Colours посвящены несметным сокровищам, созданным самой при-
родой.

Коллекция воспевает любовь, кра- были сотворены самой Природой, разливающей по миру мелодию цвета.
соту и великолепие времен года, Характерные черты коллекции Melody of Colours – оригинальные сочетания
совершенство и хрупкость природы, пропорций, огранок, цветов и типов камней, использование камней исключи-
тонкие переливы эмоций. тельных размеров, а также неиерархичные комбинации полудрагоценных и
Фаваз Груози (Fawaz Gruosi, уникальных драгоценных камней.
08.08.1952) переводит свои идеи Восхитительные коктейльные кольца, великолепные колье, роскошные серьги
на язык, который знаком ему луч- и чарующие браслеты Melody of Colours вбирают в себя все разнообразие юве-
ше всего: язык сияющих драгоцен- лирных отделок: сверкающие паве, танцующие переливы бриолетов, сияющие
ных камней, доступный больше чув- кабошоны и центральные камни встречаются друг с другом в самых смелых
ствам, чем разуму. Не всем дано композициях.
проникнуть в тайны природы, одна-
ко Фаваз Груози обладает для этого
необходимой интуицией и художе-
ственным чутьем.
Играя с восхитительными драгоцен-
ными камнями и их оттенками, он
создает коллекцию Высокого юве-
лирного искусства Melody of Colours,
проникнутую его особой творческой
философией.
Благодаря искусной скульптурной
обработке материалы раскрывают
тайные грани своей натуры. Ажур-
ные золотые детали скрупулезной
работы украшены легендарными за- Серьги Ref.: 10745/01
витками de GRISOGONO. Этот харак-
терный узор не только подчеркивает
красоту камней, но также наделяет
изделие неповторимым свечением и
приятной текстурой. Серьги Ref.: 10603/01
Самые восхитительные камни сияют
еще ярче на фоне золота с черным
родиевым покрытием.
Прирожденный перфекционист, Фа-
ваз Груози наполняет свои творения
замысловатыми деталями и каждую
из них доводит до совершенства.
Его идеи вдохновляют ювелиров на
новые свершения, потому что твор- Браслет Ref.: 40062/05
ческий подход Дома подразумевает
не только креативный дизайн, но и
разработку новых технологий за-
крепки камней и переосмысление
вековых ювелирных традиций. Так
был найден новый способ закрепки
камней-бриолетов, позволяющий им
в полной мере раскрывать свой по-
тенциал: камни «сшиваются» невиди-
мой нитью, полностью скрывая нахо-
дящийся под ними материал.
Оттенки, огранки, характер камней
сливаются в столь безупречные гар-
монии, что кажется, будто эти ма- Серьги Ref.: 10479/04
стерски исполненные композиции
Кольцо Ref.: 50757/01

www.watchesinukraine.com | 19 51
Ñîâðåìåííàÿ ðîñêîøü

Âåñåííèé ñàä îò Van Cleef & Arpels

Ч асы из коллекции Высокого Ювелирного искусства отмеряют время с блеском и


сиянием. В нынешнем году Дом представляет модели на тему флоры. Новые часы
– еще один взгляд на тему «Поэзии времени». Природа – один из главных источников
в д о х н о в е н и я ю в е л и р о в Va n C l e e f & A r p e l s . В о с е м ь н о в ы х м о д е л е й ( с р е д и н и х к а к у н и -
кальные экземпляры, так и серии) вдохновлены свежестью и метаморфозами флоры.
Все вместе они создают настоящий сад.

Среди диковин этого сада – часы с секретом, циферблат в которых спрятан, Легкие весенние маргаритки впер-
ведь тайны и загадки, давняя традиция Дома. Секретные циферблаты, кроме вые расцвели в украшениях Дома
того, позволяют владелице часов смотреть на них незаметно для окружаю- еще в 1920-х. На сей раз маргарит-
щих, в соответствии с правилами этикета. ка стала еще и хранителем времени,
скрывая циферблат под сердцеви-
ной в желтых сапфирах. Инкруста-
ция циферблата бриллиантами вто-
рит украшению лепестков. Изогнутая
форма самих драгоценных лепестков
придает им натуралистичности – это
будто бы настоящая маргаритка,
распускающаяся на солнце.
Marguerite Secrète продолжает тра-
дицию дома создавать трансфор-
меры – часы-цветок снимаются с
ремешка и устанавливаются на кон-
струкцию в виде листьев из желтого
золота, выполненных в старинных
ювелирных техниках. Полированные
с прорезью по центру, они словно
бы трепещут на ветру.
Новый цветок расцвел в «Саду Van
Cleef & Arpels» (Le Jardin Van Cleef &
Marguerite Secrète Arpels) – мальва в паве из бесцвет-
Кварцевый механизм, циферблат 12 мм из желтого золота с круглыми бесцветными ных бриллиантов и розовых сапфи-
бриллиантами, лепестки из белого золота с круглыми бесцветными бриллиантами, обо- ров разного оттенка, символ юности
док корпуса, крышка из желтого золота с круглыми желтыми сапфирами. Ремешок из и женственности. Каждый драго-
ткани гро-гро, застежка-булавка из желтого золота, круглые бесцветные бриллианты в ценный камень, выбранный за свою
«снежной закрепке»
чистоту и блеск, вручную закрепля-
Брошь из желтого и белого золота, бесцветные бриллианты круглой формы
ется на лепестки, помогая передать
изгибы и объем настоящего цветка.
Открыть спрятанный циферблат по-
зволяет хитроумный механизм – кры-
шечка открывается при нажатии на
один из лепестков. Другой секрет
Primerose Secrète в том, что это транс-
формер: часы-цветок можно снять с
ремешка и установить на основание
броши с волютами из золота, инкру-
стированными бриллиантами.
В часах Dandelion Secret запечатлены
метаморфозы одуванчика, постоян-
ный круговорот природы. Одуванчи-
ки в разные периоды жизни – желтый
цветок и белый хохолок – украшают
разомкнутый браслет. Сам браслет
декорирован желтыми бриллианта-
Primerose Secrète ми, перемежающимися с белыми,
Кварцевый механизм, циферблат 12 мм из желтого золота, бесцветные бриллианты орнамент воссоздает контур листьев
круглой форм, лепестки из розового золота, бесцветные бриллианты круглой формы, одуванчика. Венчик желтого цветка
круглые розовые сапфиры, ободок корпуса, крышка из желтого золота, бесцветные
открывается, под ним прячется ци-
бриллианты круглой формы
Ремешок из ткани гро-гро, застежка-булавка из розового золота, круглые бесцветные
ферблат цвета солнца. Есть секрет
бриллианты в «снежной закрепке» и у хохолка: специальный механизм
Брошь из желтого и белого золота, бесцветные бриллианты круглой формы позволяет его парашютикам подра-

19: 52 | Watches in Ukraine. LuxLife


Van Cleef & Arpels

гивать, словно они уже готовы ото-


рваться от цветка и отправиться в
полет (техника trembleuse).
В центре драгоценного сада — вол-
шебные цветы, хранящие секреты
времени. Открыть тайник можно на-
жатием пальцев — под сверкающими
бриллиантовыми лепестками скры-
вается циферблат в спессартитах.
Мастерство Дома здесь в сложном
креплении лепестков под правильным
углом, которое делает соцветие трех-
мерным и удивительно реалистичным.
Пышная листва обвивает изящный Dandelion Secret
браслет из розового золота с розовы- Кварцевый механизм, циферблат 10 мм из желтого золота, c желтыми бриллиантами круглой
ми сапфирами. Когда браслет закрыт, формы, лепестки из желтого золота с одним бесцветным бриллиантом круглой формы и желты-
застежка образует бант, делая Pivoine ми бриллиантами круглой формы. Крышка из желтого золота с желтыми бриллиантами круглой
Secrète еще более элегантными. формы. Браслет из белого, желтого и розового золота с бесцветными и желтыми бриллиантами
Моментально узнаваемая по свое- круглой формы. Единственный экземпляр.
му рельефному цветку хризантема.
В этих часах ее лепестки инкрусти-
рованы бесцветными бриллианта-
ми и розовыми сапфирами с мяг-
кими переходами цвета. Благодаря
спрятанному механизму серединка
цветка открывается, демонстрируя
циферблат в осенних тонах, укра-
шенный спессартитами.
Мастерство подбора и закрепки
камней с невероятно плавными пе-
реходами цвета здесь сочетается с
мастерством комбинирования золо-
та: листья, выполненные в розовом
и желтом золоте, обвивают браслет
из белого золота с бриллиантами.
На этом фоне выделяется крупный Chrysanthème Secret
эффектный цветок. Кварцевый механизм, циферблат 10 мм из желтого золота, спессартиты круглой формы, лепест-
Эти виртуозно выполненные часы ки из розового золота с бесцветными бриллиантами и розовыми сапфирами круглой формы.
с символичной незабудкой (лат. Крышка из розового золота с круглыми бесцветными бриллиантами и розовыми сапфирами,
Myosotis) — выражение мастерства листья из розового и желтого золота с круглыми бесцветными бриллиантами. Браслет из белого
и изобретательности Van Cleef & золота с бесцветными бриллиантами круглой формы. Уникальный экземпляр
Arpels. Если положить браслет на
ровную поверхность, то можно ви-
деть композицию диких цветов в
желтых, розовых и синих тонах. Если
же надеть его на запястье, то компо-
зиция меняется — взору открывает-
ся подложка из розовых сапфиров.
Многоуровневое и объемное укра-
шение запоминается своими драго-
ценными трансформациями.
Часы Pâquerette имеют ту же кон-
струкцию, что и модель Myosotis,
но выполнены в весенней цветовой
гамме. Мастерски подобранные и
закрепленные драгоценные камни
изображают лепестки (грушевидные
бриллианты) и сердцевину (желтые
сапфиры) цветков. Когда браслет
надевают на запястье, под цветами
становится видна драгоценная тра- Pâquerette Myosotis
ва из цаворитов. Кварцевый механизм, циферблат 12 мм Кварцевый механизм, циферблат 12 мм из
Полностью инкрустированный бес- из белого золота с бриллиантами. Кор- белого золота с круглыми синими сапфи-
цветными бриллиантами циферблат пус, брасет из желтого золота с брил- рами. Корпус, браслет из белого золота,
отсчитывает время в гармонии с лиантами и цаворитами. бриллианты, синие и розовые сапфиры
ритмом природы. Единственный экземпляр Единственный экземпляр

www.watchesinukraine.com | 19 53
Ðóáðèêà

19: 54 | Watches in Ukraine. LuxLife


Piaget

Ýêñïðåññèÿ â çîëîòå îò Piaget

Ч асы Extremely Lady — сверкающее отражение духа той эпохи, их великолепие пе-
редано с помощью овальных циферблатов из полудрагоценных камней и изыскан-
ных золотых браслетов. Эта дерзкая и удивительно женственная модель давно стала
визитной карточкой Дома Piaget, настоящей легендой, над которой не властно само
время, и объектом желания.

Источником вдохновения для все- ных бриллиантов (Ref.: G0A43208). Рисунок на золоте имитирует сложный дре-
ленной Piaget, зачастую служит весный узор. «Древесный» браслет из розового золота в сочетании с овальным
вечная красота природы. Одна из рубиновым циферблатом создает невероятно теплый эффект (Ref.: GA43209).
давних традиций Дома – превра- А дуэт браслета из белого золота и морозно-голубого опалового циферблата
щать традиционные материалы в воплощает совершенство холодной, но такой притягательной красоты (Ref.:
великолепные сияющие текстуры. GA43207). Морозный узор на браслете из белого золота отражает свет, напол-
Возможно, именно благодаря этой няя золотую поверхность великолепием искрящегося льда. Овальные часы с
особенности изделия Piaget так по- перламутровым циферблатом, окруженным рядом сверкающих бриллиантов,
любились его верным почитателям, просто ослепляют (Ref.: G0A43206). Модель с браслетом из розового золота и
представителям светского обще- ярким бирюзовым циферблатом напоминает об утренних заморозках, перели-
ства Piaget Society. Пышные леса, вающихся под лучами солнца (Ref.: G0A43211).
окружающие Ла-Кот-о-Фе, вдохно-
вили мастеров на создание золотых
гравированных браслетов с тексту-
рой древесины, а зимние пейзажи
– на декор в виде морозных узоров.
Даже мех, столь популярный в хо-
лода, нашел свое воплощение в ро-
скошном золотом браслете.
В этом году Piaget создает шесть
новых версий модели Extremely
Lady. Эти часы и сегодня остаются Extremely Lady
Ref.: G0A43210
такими же изящными и сияющими,
как те, что впервые украсили запя-
стья самых смелых модниц 1960-х.
Работая над новыми моделями, вир-
туозные мастера Piaget старались
сохранить богатые традиции созда-
ния роскошных текстур из золота и
в то же время переосмыслить клас-
сическое использование трех видов
золота в дизайне творений Дома. В
драгоценном розовом и белом золо-
те нашла свое воплощение особая
текстурированная красота меха, мо-
розов и дерева. В мастерских Дома
трудятся уникальные специалисты
по золоту, без умений которых не-
возможно создавать исключитель-
ные изделия Piaget.
Источником вдохновения послужила
мягкая ворсистая текстура изуми- Extremely Lady
тельного меха. Подобный мягкой ме- Ref.: G0A43209
ховой шкуре, этот золотой браслет
охватывает запястье с восхититель-
ной гибкостью. Великолепие брасле-
та из розового золота 18 карат с
«меховым» узором подчеркнуто пер-
ламутровым циферблатом, украшен-
ным 24 бриллиантами (G0A43210). В
версии из белого золота сияющая
«меховая» текстура золота контра- Extremely Lady
Ref.: G0A43208
стирует с темно-синим циферблатом
из лазурита в окружении ослепитель-

www.watchesinukraine.com | 19 55
Ðóáðèêà

A. Lange & Söhne Triple Split


Ref.: 424.038F

Часы Triple Split – первый механи- промежутке времени длительностью до 12 часов.


ческий сплит-хронограф в мире, Часы Triple Split, выпущенные лимитированной серией из 100 экземпляров, так-
позволяющий проводить многоча- же располагают возвратной функцией, в которой задействованы все три пары
совые сравнительные измерения стрелок счётчиков. Таким образом, стрелки хронографа могут быть сброшены
промежутков времени. Дополни- и мгновенно перезапущены нажатием нижней кнопки хронографа в течение
тельные сплит-стрелки минутного и измерения, запущенного ранее. Указатель запаса хода часов выполнен на ос-
часового счётчиков дают возмож- нове фирменного ланговского дизайна Up/Down, он показывает, какая доля
ность сохранять информацию о вре- полного 55-часового периода запаса хода остаётся в наличии. Детали тща-
мени прохождения круга спортив- тельно продуманного серого циферблата, изготовленного из цельного сере-
ной дистанции или о стандартном бра, согласуются по тону с 43,2-миллиметровым корпусом из белого золота.

19: 56 | Watches in Ukraine. LuxLife


A. Lange & SӦhne

A. Lange & SӦhne


К омпания A. Lange & SӦhne в память о безвременно почившем в январе 2017 года
Вальтере Ланге, основателе компании, дополняет коллекцию «1815» часами 1815
« H o m a g e t o Wa l t e r L a n g e » , к о т о р ы е о с н а щ е н ы э к с т р а о р д и н а р н о й с л о ж н о й ф у н к ц и е й .
История конструкции привода замирающей секундной стрелки относит нас к изобре-
тению, задуманному сто пятьдесят лет назад Фердинандом Адольфом Ланге.

В часах 1815 «Homage to Walter Lange» лизации сложной функции. Вороненые


реализованы оба способа измерения стальные стрелки контрастно выделя-
секунд. Маленькая секундная стрелка, ются на посеребрённом фоне цифер-
установленная на циферблате в поло- блата, который размечен классической
жении «6 часов», вращается под воз- минутной шкалой стиля «железная
действием баланса, работающего на дорога». Заново разработанный меха-
частоте 21600 полуколебаний в час, что низм имеет особенное обозначение:
заставляет её проходить дистанцию от L1924, что соответствует году, в ко-
одной метки к последующей шестью тором родился Вальтер Ланге. Кроме
маленькими шагами. При этом изготов- того, первые три цифры 297 каталож-
ленная из воронёной стали централь- ного номера модели призваны напо-
ная секундная стрелка перемещается минать о его дне рождения – 29 июля.
от секунды к секунде точными одно- Часы 1815 «Homage to Walter Lange» с
секундными прыжками. Замирающая 40,5-миллиметровым корпусом пред-
секундная стрелка может двигаться лагаются в трех вариантах исполнения,
как непрерывно, так и быть остановле- каждый из которых выпущен лимити-
на, когда это понадобится. Нажатие рованной серией: 145 экземпляров
на кнопку, установленную у метки «2 с корпусом из белого золота, 90 – из
часа», запускает и останавливает её. розового золота, 27– из желтого золо-
Эта функция будет полезна, например, та. Эти необычные для лимитирован-
при измерении частоты пульса. ных серий цифры позаимствованы из
Дизайн часов построен на минима- важных вех истории семьи Ланге. Про-
листском принципе, энтузиастов вы- шло ровно 145 лет с 7 декабря 1845 1815 «Homage to Walter Lange»
Ref.: 297.032
сокого часового искусства наверняка года, когда Фердинанд Адольф Ланге
впечатлит пуристский, но эффектный с основал мануфактуру, до 7 декабря ного циферблата, стрелок из воронё-
технической точки зрения способ реа- 1990 года, именно в этот день Вальтер ной стали и красновато-коричневого
Ланге заново зарегистрировал компа- аллигаторового ремешка воспринима-
1815 CHRONOGRAPH нию Lange Uhren GmbH. Точно 27 лет ется как образец сдержанной функци-
Ref.: 414.031 ональности.
прошло с того дня до 7 декабря 2017
года, даты презентации новой модели, Калибр L951.5 с ручным заводом об-
посвященной памяти Вальтера Ланге. ладает 60-часовым запасом хода, спи-
Также компания A. Lange & SӦhne раль с фиксированным креплением
представила две новые модели внешнего витка работает в паре с ба-
из розового золота из серии 1815 лансом, оснащённым регулировочны-
Chronograph. Расположенная на пе- ми эксцентриками. Сапфировое окно
риферии циферблата пульсометри- задней крышки корпуса раскрывает
ческая шкала напоминает о том, как отличительные приметы щедро деко-
были устроены циферблаты класси- рированного высококлассного хро-
ческих карманных хронографов; ею нографического механизма. Среди
пользовались для измерения частоты прочего следует отметить колонное
пульса. При пользовании этой функ- колесо, которое контролирует функци-
цией следует измерить время, кото- онирование хронографа, рычаги, осу-
рое потребуется на 30 ударов сердца. ществляющие возвратную функцию и
Секундная стрелка хронографа по- улиткообразный эксцентрик минутного
кажет измеренную частоту пульса по счетчика прецизионного мгновенного
шкале, отградуированной в пределах переключения. Гравированный вруч-
от 40 до 200 ударов в минуту. ную балансовый мост дополняет спи-
Ценителям высокого часового искус- сок характерных признаков высокого
ства предоставляется замечательный класса этих часов.
шанс выбрать одно из двух исполне- Для женщин, создающих свой соб-
ний. У модели 1815 Chronograph с чер- ственный стиль, компания подготови-
ным циферблатом цвет стрелок соот- ла три новые модели Little Lange 1: две
ветствует цвету корпуса, эта модель модели из белого золота с пурпурным
предлагается на черном аллигаторо- либо серым циферблатом и модель из
вом ремешке, в целом её характеризу- розового золота с коричневым цифер-
ет гармонично сложенный интересный блатом. Золотые гильошированные
1815 CHRONOGRAPH силуэт. Вторая модель благодаря вы- циферблаты и ремешки из кожи алли-
Ref.: 414.032 разительному сочетанию посеребрен- гатора выполнены в одном тоне.

www.watchesinukraine.com | 19 57
SIHH

Royal Oak RD#2


Ref.: 26586PT.OO.1240PT.01

Индикатор фаз Луны у 12-часовой отметки в но-


вых ультратонких часах-прототипе напоминает о
первых наручных часах с вечным календарем, ко-
торые компания выпустила в 1955 году
Audemars Piguet

Audemars Piguet
В этом году мануфактура Audemars Piguet уделила внимание часам со сложными
функциями в ультратонком исполнении.

Эти две традиционные специали- этого случая. Мосты из титана, обра-


зации для мануфактуры соедини- ботанного пескоструйной обработ-
лись в часах Royal Oak RD#2. Для кой, сатинированные поверхности
разработки нового ультратонкого фасок: благодаря новой архитектуре
калибра 5133 с вечным календа- механизм выглядит подвешенным к
рем потребовалось пять лет. безелю.
Основная трудность заключалась Дизайн женских часов Audemars
в том, чтобы разместить компонен- Piguet не только следует изменениям
ты трехуровневого часового ме- в стиле жизни, но и отражает харак-
ханизма на одном уровне, реали- тер женщины, которой принадлежит.
зуя новую компоновку связанных в При этом внешнему виду не уступает
единое целое функций для оптими- и комфортность ремешков, превра-
зации эргономики, эффективности щенных в настоящую «вторую кожу».
и прочности. Эта запатентованная В этом году Audemars Piguet выпу-
система оснащена беспрецедентно скает три новые модели Millenary, в
миниатюрным центральным рото- которых испольpуются новые дета-
Royal OAK Offshore турбийон хронограф
ром – 2,89 мм. Корпус новой кон- ли, материалы и техники отделки.
Ref.: 26421OR.OO.A002CA.01
струкции толщиной 6,30 мм почти на Каждая из них отражает свою соб-
2 мм тоньше чем у Royal Oak Jumbo ственную индивидуальность в мире
Ультратонкие, что превращает Royal часов. Впервые в этой коллекции
Oak RD#2 в самые тонкие автомати- использован белый опал, представ-
ческие часы с вечным календарем ленный на фоне сверкающей отдел-
из представленных на рынке. ки Frosted Gold. Великолепно выпол-
Эта модель стала последним сло- ненные золотые браслеты польского
вом Audemars Piguet в гонке за ми- плетения придают налет винтажно-
ровыми рекордами, которая про- сти этой неповторимой женской кол-
должается уже более века. лекции, которая соединяет техниче-
Коллекция Royal Oak Offshore появи- ское мастерство с обольстительной
лась на свет в 1993 году как более эстетикой.
крупный и «крепкий» собрат Royal Новая модель Royal Oak с двой-
Oak. За прошедшие с тех пор годы у ным балансом скелетон, создана
нее появился в мире обширный клуб в ответ на постоянно растущий
поклонников. Коллекция, постоянно интерес к внутренним секретам
пополняемая множеством разноо- часов. Эта уникальная новинка
бразных моделей, стала настоящей диаметром 37 мм оснащена кали- Millenary
платформой для инноваций. бром 3132, который был впервые Ref.: 77247OR.ZZ.1272OR.01
В ознаменование ее 25-летия использован в 2016 году в 41-мм-
Audemars Piguet выпускает новую вом корпусе Royal Oak. Система,
версию модели 1993 года, заключив включающая два баланса и две
все знания и наработки 2018 года в волосковые пружины, установлен-
неподвластный времени дизайн ори- ные на общей оси, совершает ко-
гинала. К этому следует добавить лебания в полной гармонии.
две новые ограниченные серии часов Для изготовления этого запатен-
Royal Oak Offshore Турбийон Хроно- тованного механизма требуется
граф: из нержавеющей стали и из сложный процесс, позволяющий
розового золота 750-й пробы. Кор- улучшить точность и стабильность
пус 45 мм, используемый для Royal и открывающий сердце часов об-
Oak Offshore впервые, придает этим зору с обеих сторон корпуса.
часам ощущение прочности и на- Родированные поверхности меха-
дежности. Внутри корпуса заключен низма акцентируют использование
калибр новейшего дизайна, в кото- золота в регуляторе и верхнем мо-
ром в полной мере воплощены инже- сте баланса. Этот утонченный на-
нерный опыт и смелость творческой бор прекрасно дополняют метки и
мысли Audemars Piguet. Этот часовой стрелки. Кроме того, все операции
механизм, использовавшийся до сих отделки мостов и платины выпол-
пор в часах Royal Oak Offshore Тур- няются вручную: обработка углов, Royal OAKDouble Balance Wheel
бийон Хронограф, был полностью снятие фасок, полировка, сатини- Openworked Ref.: 15466BC.GG.1259BC.01
перепроектирован специально для рование и круговое сатинирование.

www.watchesinukraine.com | 19 59
Ðóáðèêà

Ref.: MTR.SLB88.902

Исполненные утонченности и изы-


сканности, истинное сокровище мира
часового искусства, часы Adagio с
гравировкой доступны в различных
эксклюзивных версиях из красного
золота 5N, белого золота или пла-
тины, а также в полностью гравиро-
ванном корпусе или корпусе, инкру-
стированном бриллиантами огранки
«багет» на безеле или бриллиантами
огранки «багет» и сапфирами.

Ref.: MTR.SLB88.904

19: 60 | Watches in Ukraine. LuxLife


Christophe Claret

Adagio â ñòèëå Âîçðîæäåíèÿ

У влечение Кристоф Кларе искусством XVI века вновь выражается в эксклюзивных


изделиях Adagio, на которые нанесена мастерски выполненная гравировка. Ее
автор – специалист высокого класса Эдди Жаке из города Невшатель.

Работая внештатным сотрудником на риал, используя технику штриховой гравировки.


протяжении более трех десятилетий, Граверу требуется около 130 часов работы на изготовления каждой из этих
он владеет редким даром, сочетаю- эксклюзивных моделей, на которых обилие мотивов, украшающих корпус диа-
щим в себе терпение, бережное обра- метром 44 мм, сильно контрастирует с полным отсутствием отделки на цифер-
щение и художественное вдохнове- блате часов. Циферблат из насыщенно-черного оникса или соколиного глаза
ние, что позволяет ему использовать демонстрирует функции и осложнения в ультрасовременном стиле. Скрытый
все доступные средства в процессе от посторонних глаз, мануфактурный калибр SLB88, состоящий из 455 дета-
декорирования изделия. Эти един- лей, управляет центральными часовой и минутной стрелками. Малая секунд-
ственные в своем роде новые мо- ная стрелка расположена на отметке «9 часов», большой указатель даты на-
дели часов Adagio – результат пло- ходится на отметке «6 часов», а указатель времени второго часового пояса
дотворного взаимодействия марки (часы и минуты) с индикацией «день/ночь» – на вспомогательном циферблате
Christophe Claret и гравера. Тщатель- на отметке «2 часа».
но скоординированные, длительные,
захватывающие и увлекательные по-
иски позволили подобрать идеаль-
ное сочетание, определить декора-
тивный мотив для корпуса и, прежде
всего, создать композицию из шести
музыкальных инструментов эпохи
Возрождения для гравировки на уш-
ках и выдвижной головке минутного
репетира. С невероятной искусно-
стью в каждой детали, в полной мере
оценить которую можно только с
помощью лупы, на каждом ушке вы-
гравированы лютня, колесная лира,
тамбурин и волынка, в то время как
на выдвижную головку минутного ре-
петира нанесены изображения двух
инструментов: сакбута и бомбарды,
предшественников современных
тромбона и гобоя.
Чтобы подчеркнуть эти шесть инстру-
ментов и сыграть на поразительном
контрасте, гравер применил технику
чеканки, используемую при изготов-
лении медалей ручной работы. Ку-
полообразные или плоские поверх-
ности, закругления и углы, матовые
и полированные участки… Обраба-
тывая материал подобно скульптору,
гравируя его, карцуя или полируя,
гравер успешно создает удивитель-
но реалистичное изображение, и это
ощущение еще больше усиливается
от игры света. Складки ткани, по-
датливость струн или мягкость дре-
весины раскрываются с абсолютной
точностью.
В средней части корпуса выграви-
рованы роскошные декоративные
мотивы и завитки, характерные для
мебели эпохи Возрождения. Чтобы
воспроизвести такие мотивы, похо-
жие на миниатюрные скульптуры,
Эдди Жаке аккуратно извлек мате- Ref.: MTR.SLB88.722:

www.watchesinukraine.com | 19 61
Ðóáðèêà

Neo Tourbillon With Three Bridges


Skeleton Ref.: 99295-21-000-BA6A

Новый турбийон скелетон с тремя мостами является естественным продолжением основных разработок компании Girard-
Perregaux. Первым достижением стал патент, полученный в 1884 году на турбийон с тремя мостами, видимыми со стороны
циферблата; это принцип, лежащий в основе дизайна моделей с тремя золотыми мостами, а также отличительная черта
компании Girard-Perregaux как искусного изготовителя часов. Второе – это открытая конструкция скелетона, разработан-
ная для данного вида механизма, которую компания Girard-Perregaux использует с 1998 году. Третий этап – выпуск модели
«Новый турбийон с тремя мостами» в 2014 году. Вместо прямых, плоских и золотых, мосты стали аркообразными, акку-
ратными, округлыми, решетчатыми и черными. Эти технические и эстетические характеристики сделали данную модель
образцовым воплощением современного высокого искусства изготовления часов. Сочетание этих трех отличительных
особенностей компании Girard-Perregaux и привело к появлению нового турбийона скелетон с тремя мостами.
Новая модель Neo Tourbillon представлена в титановом корпусе диаметром 45 мм и толщиной 15.85 мм. С его пространны-
ми кривыми и большими застекленными участками, данный каркас напоминает панорамную смотровую площадку, выхо-
дящую на памятник часового дела. Матовое куполообразное кольцо корпуса отличается полным отсутствием какого-либо
безеля. Его отполированные штифты расположены высоко на корпусе, чтобы сформировать сильный и ранний изгиб.

19: 62 | Watches in Ukraine. LuxLife


Girard-Perregaux

Girard-Perregaux
G irard-Perregaux – швейцарский производитель элитных часовых изделий, осно-
ванный в 1791 году. История марки богата шедеврами, отличающимися эффек-
тным дизайном и инновационными технологиями, среди которых знаменитый турбий-
он с тремя золотыми мостами, представленный Констаном Жираром-Перрего в 1889
году на международной выставке в Париже, где он был отмечен золотой медалью.
Презентовал на выствке Высокого часового искусства новинки коллекций Laureato и
несколько вариантов элитных турбийонов.

Революционная по технологическим желающим с головой окунуться в


и дизайнерским характеристикам мо- механические глубины. Панорамный
дель Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon обзор содержимого корпуса вместе
демонстрирует современный инже- с оригинальной конструкцией этого
нерный подход к часовым усложне- содержимого создают почти трех-
ниям, практикуемый на мануфактуре мерный завораживающий и уникаль-
Girard-Perregaux. Ее 48-мм корпус ный образ одного из самых интерес-
выполнен из титана – материала с хо- ных часовых усложнений.
рошими акустическими качествами, Коллекция Laureato, первоначально
а механизм с ручным заводом уком- выпущенная в 1975 году и имеющая
плектован двумя самыми необычными сверхточную кварцевую сердцевину,
усложнениями: минутным репетиром производящую колебания с частотой
и трехосным турбийоном. 32 768 Гц, которая стала отраслевым
Настоящий музыкальный инструмент, стандартом, – одни из самых высо-
отзванивающий время с идеальной копроизводительных наручных часов
точностью, это произведение высо- своего времени. Преследуя все то же
кого часового искусства наделено стремление к совершенству в согласии
формой, спроектированной специ- с историческим подходом, пропаганди-
ально для максимального усиления руемым компанией, часовщики, отве-
гармоничного звучания уникального чающие за разработку модели Laureato
механизма репетиции. Для улучше- Flying Tourbillon Skeleton приняли реше-
ния звука 48-мм корпус было решено ние облечь данную модель в корпус
изготовить из титана 5N. Этот металл диаметром 42 мм из розового или бе-
был выбран потому, что, согласно лого золота 18K в сочетании с гибким
последним исследованиям в науч- браслетом из того же металла с уль- Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon
но-исследовательских лабораториях трасовременным дизайном. Этот бес- Ref.: 99830-21-000-BA6A
часовых предприятий, оптимальные шовный ансамбль имеет конструкцию,
акустические качества корпуса напря- которую можно моментально иден-
мую зависят от сочетания его макси- тифицировать даже на расстоянии, и
мально возможного диаметра, с ми- характеризуется великолепным меха-
нимальной плотностью материала. ническим калибром с автоматическим
Кроме того, для улучшения акусти- заводом и подвижным турбийоном.
ки минутного репетира внутренний Мастера Girard-Perregaux встроили в
диаметр корпуса был идеально по- середину тщательно отполированно-
догнан к диаметру механизма. Бла- го, сатинированного корпуса крупный
годаря такому симбиозу корпуса и калибр GP09520-0001 со скрупулез-
платины акустические волны поч- но выполненным узором из пластины,
ти не встречают преград на пути от мостов и качающегося груза системы
кольцевых проволочных гонгов че- автоматической обмотки.
рез платину и наружу сквозь стенки Данная изящная работа над «ске-
корпуса. Такая конструкция устраня- летом», искусная отделка которого
ет необходимость в жестком соеди- видна с лицевой стороны, а также че-
нении между гонгом и корпусом, и, рез заднюю крышку из сапфирового
кроме того, упрощает обслуживание стекла, выполняется специалистами
и разборку механизма с ручным за- вручную. Это позволяет заглянуть в
водом – GP09560-0001 диаметром самую середину механизма и рассмо-
37,5 мм (16 ½ линий). Чтобы знатоки треть большинство из 262 деталей
могли наслаждаться видом каждого данного «пульсирующего сердца», из-
компонента этого завораживающе готовленного компанией.
сложного калибра, дизайнеры по- Чтобы подчеркнуть достоинства дан-
местили его между двумя сапфиро- ного часового механизма как потря-
выми стеклами. Выпуклые стекла со сающей кинетической скульптуры,
скошенными краями и антиблико- циферблат скошен до абсолютного
вым покрытием закрывают лицевую минимума в размере кольца с золо- Laureato Flying Tourbillon Skeleton
и заднюю стороны часов, позволяя той часовой разметкой и логотипом. Ref.: 99110-52-000-52A

www.watchesinukraine.com | 19 63
Ðóáðèêà

Greubel Forsey

Создав часы GMT Earth, Робер В модели часов GMT Earth Робер Гребель (Robert Greubel) и Стивен Форси
Гребель (Robert Greubel) и Сти- (Stephen Forsey) в очередной раз сумели раздвинуть границы возможного,
вен Форси (Stephen Forsey) спра- представив свое новое творение с поразительным макетом нашей планеты,
вились с чрезвычайно сложной видимой словно из космоса со стороны Северного и Южного полюсов. Это
задачей: они представили макет выдающееся техническое достижение стало возможным благодаря ориги-
земного шара, полностью просма- нальной конструкции механизма в сочетании с формой и размерами корпуса.
триваемый со стороны Северного Чтобы открыть взорам миниатюру земного шара, от мастеров Greubel Forsey
и Южного полюсов. Переосмыс- потребовалось наиболее оптимально использовать сапфировое стекло – ма-
ленная конструкция механизма стерство, которое они приобрели за долгие годы исследовательской и опыт-
и корпуса этих часов позволила но-конструкторской деятельности.
максимально эффектно предста- Трехмерное исполнение характерно не только для земного шара, но и для
вить миниатюру Земли. остальных элементов часов.

19: 64 | Watches in Ukraine. LuxLife


Greubel Forsey

GMT Earth

В верхней части циферблата индикация часов и минут, малая секундная отделке часов потребовалось пол-
стрелка также представлены в трехмерном исполнении. Ближе к центру на- ностью изменить пропорции кор-
ходится индикатор GMT с треугольной красной стрелкой и указатель запаса пуса. Он был декорирован особым
хода с длинной тонкой стрелкой. образом: на характерные пласти-
И наконец, в нижней части циферблата перед взором во всем великолепии ны по периметру нанесена микро-
предстает земной шар, а также турбийон с 24-секундным периодом враще- гравировка с перечнем ключевых
ния – третье фундаментальное изобретение Greubel Forsey. ценностей Робера Гребеля (Robert
Часы GMT Earth позволяют одновременно определять время в трех часовых Greubel) и Стивена Форси (Stephen
поясах, настраиваемое с точностью до четверти часа. На обратной стороне Forsey).
24 часовых пояса с индикацией перехода на летнее время дополняют отобра- Данная модель из белого золота вы-
жаемое с помощью земного шара универсальное время. пущена ограниченной серией из 33
При интеграции безеля с выпуклым сапфировым стеклом и специальной экземпляров.

www.watchesinukraine.com | 19 65
Ðóáðèêà

Double Balancier

В новой интерпретации модели выемчатой эмали. Словно поднимающийся театральный занавес он от-
Double Balancier Робер Гребель крывает взору восхитительный дуэт – двойной баланс с постоянным диф-
(Robert Greubel) и Стивен Фор- ференциалом. Дифференциал оснащен индикатором вращения, за четы-
си (Stephen Forsey) представляют ре минуты совершающим полный оборот вокруг своей оси. Полностью
двойной баланс в еще более зре- просматриваемая внутренняя конструкция механизма – поистине захва-
лищном исполнении. Золотой ци- тывающее зрелище. Каждый отделанный вручную элемент блистательно
ферблат черного цвета оформлен исполняет свою роль в этом удивительном механическом представлении.
минутной шкалой, цифрами, мет- Оснастивший модель Double Balancier уникальный механизм позволяет вы-
ками и указателем запаса хода, йти на новый уровень хронометрии. Оптимальная точность в стационаром
выполненными в технике горячей положении достигается благодаря двум наклонным балансам, а постоян-

19: 66 | Watches in Ukraine. LuxLife


Greubel Forsey

ный сферический дифференциал повышает стабильность амплитуды. ду открывается многоуровневая


Это шестое фундаментальное изобретение Greubel Forsey. Каждый из конструкция, напоминающая ми-
двух наклонных регуляторов, располагавшихся друг над другом, отныне ниатюрный город будущего на
размещен в собственном, отдельном от другого, трехмерном простран- нескольких ярусах между балан-
стве. Именно эта новая конструкция улучшает хронометрические пока- сирами, поражающими голово-
затели, а благодаря сферическому дифференциалу потенциальная по- кружительным наклоном. Выпол-
грешность хода снижается вдвое. ненные из розового золота 5N
В эстетическом облике часов строгость сочетается со сложностью. Ши- стрелки и отделка корпуса опре-
рокая апертура мгновенно привлекает внимание к эффектной трехмер- деляют благородный характер ча-
ной структуре, позволяя проникнуть в самое сердце механизма. Взгля- сов.

www.watchesinukraine.com | 19 67
Ðóáðèêà

CARRÉ H
Механизм: С автоподзаводом, мануфактурный калибр Hermès H1912, 193 детали, 28 камней, 28 800 пк/ч, запас хода
50 часов
Функции: Часы, минуты, секунды
Корпус: Дизайнер: Марк Бертье, 2010 год, из полированной стали 316L с микроструйной обработкой, размер 38×38 мм,
стекло циферблата и задняя крышка из сапфирового стекла с антибликовым покрытием, водонепроницаемость до 3 бар
Циферблат: Антрацитового или черного цвета, опалиновый гильошированый центр, зерненая часовая шкала, перифе-
рия с узором «солнечные лучи» или опалиновая, накладные арабские цифры и часовые индексы с родиевым покрытием и
отделкой составом Super-LumiNova®, белая минутная шкала, выполненная методом декалькомании, часовая и минутная
стрелки с родиевым покрытием и отделкой составом Super-LumiNova®, секундная стрелка желтого или красного цвета
Ремешок: Из кожи Barénia натурального или черного цвета, классическая застежка из стали 316L с микроструйной обработкой

19: 68 | Watches in Ukraine. LuxLife


Hermes

Hermes
Дом Hermès изобретает время, наполненное неожиданными отступлениями от
обыденности, время в котором есть место для отдыха. Carré H, Arceau Casaque
несут в себе скрытую напряженную силу, которая пульсирует в этих «объектах
времени».

Hermès создает вещи руками мастеров, готовых творчески переосмыслить Время для Hermès – тоже вещь. Им
традицию. Воплощая его замыслы, уникальные ремесла расширяют границы можно владеть, а можно вести за
творческой свободы. руку, как союзника и партнера по
Вещи Hermès не просто функциональны: они превращают будни в территорию игре. Дом Hermès изобретает вре-
игры, а любое мгновение – в избранный миг, с ними легкость становится глав- мя, наполненное неожиданными от-
ной добродетелью. ступлениями от обыденности, время
в котором есть место для отдыха.
В 2010 году Hermès впервые пред-
лагает Carré H, квадратную модель,
созданную Марком Бертье. Ее со-
временный дизайн обеспечивает
мгновенное считывание показаний.
Сегодня эти часы возвращаются в
новой интерпретации: Марк Бертье
на несколько миллиметров расширил
квадрат и усилил эффектную игру
света на полированном стальном кор-
пусе с микроструйной обработкой,
циферблате с прямолинейным гильо-
шированием и граненых стрелках и
цифрах. Идеально взвешенная про-
работка фактур мягко подчеркивает
элегантность общего рисунка, сгла-
женные грани квадрата, изогнутый
профиль корпуса и цилиндрического
стекла. И наконец, изысканная типо-
графика цифр – с использованием
ноля – усиливает новый эстетический
баланс этой модели.
Создавая в 1978 году модель Arceau,
Анри д’Ориньи меняет привычные эсте-
тические коды круглых часов. Стре-
мясь отойти от классического стиля, он
придает ей симметричные крепления,
напоминающие по форме стремена.
Четыре десятилетия спустя исто-
рия выходит на новый виток. Корпус
Arceau Casaque превращается в ма-
неж, а циферблат – в изогнутую до-
рожку, словно отпечатанную следа-
ми копыт на песке.
На этом фоне выделяется мотив
Cavale. В оформлении циферблата
использованы техники выемчатой
эмали, лакирования и декалькома-
нии. Сначала в основании цифер-
блата делаются выемки-альвеолы,
которые затем заполняются лаком.
ARCEAU CASAQUE Далее методом декалькомании соз-
Механизм: Кварцевый, изготовлен в Швейцарии дается матовый мотив «шеврон» в
Функции: Часы, минуты тон лака – последний штрих в этой
Корпус: Из стали 316 L, диаметр 36 мм, дизайнер: Анри д’Ориньи, 1978 год, сапфиро- яркой композиции. Ее краски не-
вое стекло с антибликовым покрытием, водонепроницаемость до 3 бар
вольно ассоциируются с цветными
Циферблат: Основание с родиевой отделкой, мотив Cavale в технике выемчатой эмали
и с отделкой красным, желтым, зеленым или синим лаком. Матовый мотив «шеврон»
фишками-лошадками из известной
тон в тон, выполненный методом декалькомании французской игры для детей. Жел-
Ремешок: Гладкая кожа ярко-синего, зеленого «вертиго», красно-оранжевого или ли- тая, Красна, зеленая, синяя: какая из
монного цвета, классическая застежка из стали 316L них сумеет первой обскакать время?

www.watchesinukraine.com | 19 69
SIHH

19:
9: 70 | Watches in Ukra
Ukraine.
ain
ne.
e LLuxLife
uxLi
uxLife
e
HYT

HYT H20 – Æèäêîñòíûå.


Èííîâàöèîííûå. Ïîòðÿñàþùèå.
Жидкость – основа всего сущего. Эта фундаментальная истина послужила
вдохновением, идей и движущей силой новой модели H20. Новые часы марки HYT
радикально переосмысливают подход к измерению времени с помощью прозрачного
объемного корпуса, формой напоминающего отшлифованный временем камень.
Эти часы олицетворяют собой философию марки HYT – союз науки и искусства,
способный обуздать силы гравитации и продемонстрировать течение времени с
помощью жидкости. Эта новейшая технология в сочетании с механическим часовым
механизмом символизирует фундаментальный, фантастический союз времени
и пространства. В результате были созданы уникальные часы, с уважением и
восхищением демонстрирующие течение времени.

Визуальная концепция модели


H20 заключается в непрерывном
движении окрашенной и прозрач-
ной жидкостей по капиллярным
трубкам. Подобно стремительно-
му речному потоку, время никогда
не стоит на месте. Эта технология
стала изящным отражением этой
философии. Сапфировое стекло
в форме колокола демонстрирует
впечатляющую систему, воссозда-
ющую непрерывное течение вре-
мени. Она напоминает оборудова-
ние древней научной лаборатории
или хитроумный защитный футляр
для самого ценного сокровища
– времени. В боковой проекции
цифры, часовые отметки и стрел-
ки словно парят в невесомости.
Но на самом деле их положение
предопределено высочайшей точ-
ностью всей системы.
Предлагаются две ограниченные
серии часов H 20, каждая включает
25 пронумерованных экземпля-
ров. Первая модель заключена в
черный корпус с жидкостью яр-
ко-зеленого цвета; вторая имеет
серебристый корпус и жидкость
темно-синего цвета. Впечатляю-
щий дизайн модели обусловлен H2O Ref.: 251-AD-46-BF-RU(зеленый), Ref.: 251-AD-46-GF-RU(голубой)
прозрачным корпусом, акцент- Функции: Жидкость зеленого (голубого) цвета указывает часы, смещение
ными деталями и ее высочайшей фазы указывает минуты, указатель положения заводной головки (время –
технологичностью. Запатенто- нейтральное положение – подзавод), указатель температуры, запас хода
ванный жидкостный микромодуль Механизм: С ручным заводом, эксклюзивный калибр, титановые мосты с пе-
HYT включает два расположен- скоструйной обработкой, черное DLC-покрытие, матирование, сильфоны с ро-
ных под углом сильфона, которые диевым покрытием,21600 пк/час, запас хода 192 часов
приводят в движение жидкость и Корпус: Из нержавеющей стали 1.4435, с DLC-покрытием, отделка с круго-
создают эффектную объемную вым крацеванием и полировкой, диаметр 51 мм, завинчивающаяся динамо-
конструкцию. Прыгающая минут- метрическая головка с каучуковым покрытием, выпуклое сапфировое стекло
ная стрелка, указатель положе- с антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка с сапфировым
ния заводной головки и указатель стеклом, водонепроницаемость 30 м
температуры – дополнительные Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки HYT:
элементы этого потрясающего Капиллярная трубка из боросиликатного стекла с внутренним нанопокрытием,
представления. Модель H 20 вос- металлические многослойные сильфоны, две несмешивающиеся жидкости:
создает и доводит до совершен- одна прозрачная, вторая окрашена стойким красящим веществом, термический
ства саму сущность времени. компенсатор со специальными сильфоном и внутренней жидкостью, устройства
гидравлического сопротивления из высокотехнологичной керамики

www.watchesinukraine.com | 19 71
Ðóáðèêà

Все модели юбилейной коллекции объединяет единый дизайн, разработанный специально к юбилею ману-
фактуры. Его характерная особенность – лакированный по специальной технологии циферблат белого или
синего цвета с печатной разметкой. Еще один общий элемент юбилейных моделей – синие стрелки или стрел-
ки с родиевым покрытием. Кроме того, все часы оснащены изысканными черными ремешками из кожи ал-
лигатора, некоторые из них производства итальянской обувной мануфактуры Santoni. Все модели выходят
лимитированными сериями, что подчеркивает эксклюзивный характер коллекции и значимость события, о
котором напоминает специальный юбилейный знак «150 Years», украшающий рабочую пластину часового ме-
ханизма, ротор или заднюю крышку часов.
IWC Schaffhausen

IWC Schaffhausen
В этом году мануфактуре IWC Schaffhausen исполняется 150 лет. К этому знаме-
нательному событию IWC приурочила выход специальной юбилейной коллекции,
в которую вошли 27 часовых шедевров, выпущенных лимитированными сериями. 24
м о д е л и – э т о н о в и н к и и з с е м е й с т в P o r t u g i e s e r, P o r t o f i n o , P i l o t ’s W a t c h e s и D a V i n c i .
В коллекции представлены самые разнообразные модели: от технологических ше-
девров высокого часового искусства с турбийоном постоянной силы и часов с веч-
ным календарем, до классических элегантных моделей с тремя стрелками. Особым
украшением юбилейной коллекции стали три модели первых в истории IWC наручных
часов, оснащенных цифровой индикацией часов и минут по системе Полвебера, ко-
торая применялась в карманных часах Полвебера 1884 года.

На выствке мануфактура представила пять новых моделей часов Portugieser, В часах, оснащенных новым ману-
выпущенных лимитированными сериями. Все часы выдержаны в уникальном фактурным калибром IWC 94805
дизайне юбилейной коллекции, отличительным признаком которого является с ручным подзаводом и запасом
лакированный по специальной технологии циферблат белого или синего цвета. хода 96 часов, впервые скомбини-
Portugieser ConstantForce Tourbillon Edition «150 Years» – одна из наиболее рованы турбийон постоянной силы
технически сложных моделей коллекции: в ней впервые скомбинированы и указатель фаз Луны такой вы-
турбийон постоянной силы и упрощенный указатель фаз Луны. В модели сокой точности, что корректиров-
Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition «150 Years» на циферблате ка на один день ему понадобится
впервые встретились вечный календарь и турбийон. В дизайне юбилейной только через 577,5 лет. Экипи-
коллекции представлены и часы Portugieser с вечным календарем, а эле- ровку высокотехнологичных часов
гантный хронограф Portugieser оснащен новым мануфактурным калибром дополнил и запатентованный ме-
IWC. Любителей часов с ручным подзаводом порадует юбилейная версия ханизм постоянной силы, который
модели Portugieser Hand-Wound. обеспечивает передачу абсолютно
С технологической точки зрения сенсацией юбилейной коллекции является одинаковых импульсов на колесо
модель Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years» (арт. 5902), спуска.
представленная лимитированными сериями по 15 экземпляров в двух испол- В модели Portugieser Perpetual Calendar
нениях: в корпусе из платины, с белым лакированным циферблатом и воро- Tourbillon Edition «150 Years» (Ref.:
неными стрелками (Ref.: IW590202) и в корпусе из платины, с синим лакиро- IW504501) на циферблате впервые
ванным циферблатом и стрелками с родиевым покрытием (Ref.: IW590203). скомбинированы такие усложнения,

Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years»


Ref.: IW590202
SIHH

как вечный календарь и турбийон. затель фаз Луны оснащен дисками,


Модель выходит в лимитированной изображающими растущую и убыва-
серии из 50 экземпляров. В часы ющую Луну для Северного и Южного
установлен новый мануфактурный ка- полушарий, и обладает такой высо-
либр IWC 51950, сконструированный кой точностью, что корректировка
путем интеграции в базовый кали- на один день ему потребуется лишь
бр 51900 вечного календаря. Чтобы через 577,5 лет.
освободить у отметки «12 часов» на Легендарный хронограф Portugieser
циферблате место для турбийона, ко- Chronograph Edition «150 Years» (Ref.:
торый состоит из 82 деталей и весит 3716) в юбилейном исполнении впер-
всего лишь 0,635 грамм, инженерам вые оснащен калибром семейства
IWC пришлось разомкнуть кольцо 69000 от IWC. Часы предлагаются в
перевода календаря и встроить ука- двух вариантах, каждый в лимитиро-
за тель фаз Луны в указатель месяца ванной серии из 2000 экземпляров.
у отметки «6 часов». Автоподзавод и Строгая и элегантная модель
ротор из цельного золота генерируют Portugieser Hand-Wound Eight Days
7-дневный запас хода. Edition «150 Years» (Ref.: 5102) с руч-
Часы Portugieser Perpetual Calendar ным подзаводом, выполненна в ди-
Edition «150 Years» (Ref.: IW503405) зайне юбилейной коллекции. Часы
представляет собой особую интер- представлены лимитированными се-
претацию классической модели риями, включающими 250 экземпля-
Portugieser Perpetual Calendar Portugieser в дизайне юбилейной ров в корпусе из розового золота и
Tourbillon Edition «150 Years» коллекции. Часы выходят в лимити- 1000 экземпляров в корпусе из не-
Ref.: IW504501 рованной серии из 250 экземпляров. ржавеющей стали. Мануфактурный
Мануфактурный калибр IWC 52615 калибр IWC 59215 с ручным под-
оснащен системой подзавода Пел- заводом обеспечивает 8-дневный
латона с ротором из цельного золо- запас хода. Индикатор запаса хода
та и двумя заводными барабанами, расположен на обратной стороне
обеспечивающими 7-дневный запас часов и виден через прозрачную за-
хода. Вечный календарь автомати- днюю крышку.
чески учитывает различия по коли- В год своего 150-летия, воздавая
честву дней в месяцах и даже циклы дань уважения пионерам часового
високосных лет и не требует коррек- дела из Шаффхаузена, разработав-
тировки до 2100 года. Двойной ука- шим в конце XIX века такую револю-

Portugieser Chronograph Edition


«150 Years» Ref.: IW371601

Portugieser Hand-Wound Eight Days Portugieser Perpetual Calendar Edition


Edition «150 Years» «150 Years» Ref.: IW503405
Ref.: IW510211

19: 74 | Watches in Ukraine. LuxLife


IWC Schaffhausen

ционную технологию, мануфактура дельного модуля колесной передачи Ref.: IW505002


IWC выпускает специальную серию с собственным барабаном заводной
часов – IWC Tribute to Pallweber пружины. Каждые 60 секунд специ-
Edition «150 Years» (Ref.: 5050). В па- альный спусковой механизм, связан-
мять об исторических часах Полве- ный с общей колесной передачей ча-
бера, а также в честь основателя сов, освобождает колесную систему
IWC Ф. А. Джонса, который был минутного диска и вновь блокирует
родом из Америки, окошки цифро- систему после его поворота. Через
вого индикатора часов снабжены 10 поворотов минутного диска – то
надписями «Hours» (от англ. «часы») есть через 10 минут – диск, отобра-
и «Minutes» (от англ. «минуты»). Ли- жающий 10-минутные интервалы,
митированные серии включают 25 передвигается на одно деление впе-
экземпляров в корпусе из платины, ред. Каждые 60 минут часовой диск
250 экземпляров в корпусе из ро- перепрыгивает на цифру следующе-
зового золота и 500 экземпляров в го часа. За счет отдельного модуля
корпусе из нержавеющей стали. колесной передачи этот механизм не
Чтобы оснастить мануфактурный расходует энергию общей колесной
калибр IWC 94200 механической системы часов, что обеспечивает вы-
системой цифровой индикации, ин- сокую точность часов и 60-часовой
женерам IWC понадобилось разра- запас хода.
ботать и зарегистрировать на выда- Сходство с конструкцией историче-
чу патента сложное технологическое ских часов Полвебера заключается
решение. В отличие от карманных в механизме сопряжения с коле-
часов Полвебера 1884 года, диски сом-звездочкой (так называемом
которых приводились в движение мальтийском механизме), позволяю-
посредством сопряженных шесте- щем легко переводить диски-указа-
ренок, минутный диск современной тели часов и минут вперед и назад
модели вращается при помощи от- при помощи заводной головки.

Ref.: IW505001

IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» кардинально


усовершенствованой системой цифровой индикации

www.watchesinukraine.com | 19 75
Ðóáðèêà

Модель MoonMachine 2 выпущена тремя ограниченными сериями по 12 экземпляров в


каждой: из титана с лунами из белого золота на фоне голубого неба, из черненого титана
с лунами из белого золота на фоне темно-синего неба, из титана и розового золота с лу-
нами из розового золота на фоне антрацитового неба.

Механизм: Трехмерный «двигатель», разработанный и изготовленный в компании MB&F на базе механизма производства Girard
Perregaux, с указателем фазы Луны работы Степана Сарпаневы, ротор автоподзавода из титана с PVD-покрытием украшен золотым
изображением луны, выполненным Сарпаневой, запас хода 42 часа, 28 800 пк/час (4 Гц)
Корпус: Из титана, лунные диски из белого золота на фоне голубого неба; из черненого титана, лунные диски из белого золота
на фоне темно-синего неба; из розового золота и титана, лунные диски из розового золота на фоне антрацитового неба, размер
49x51,5x19,5 мм, водонепроницаемость 30 метров (3 атм). Все сапфировые стекла с лицевой, обратной, верхней и нижней сторон
корпуса имеют двустороннее антибликовое покрытие. Верхняя платина со специальным металлическим напылением.

19: 76 | Watches in Ukraine. LuxLife


MB&F

MOONMACHINE 2

В 2012 году состоялась премьера первой модели MoonMachine. Совместное произ-


ведение MB&F и Сарпаневы стало первым в серии MB&F Performance Art, создан-
ным при участии часового мастера, и по сей день занимает особое место в галерее
т в о р е н и й M B & F.

Об эволюции этого сотрудниче- ще корпуса HM8, что объясняется наличием дополнительного лунного диска.
ства можно судить, сравнив первую Кнопка на боковой стороне корпуса служит для быстрой настройки указателя
MoonMachine, разработанную на ос- фазы Луны.
нове модели HM3 Frog, и вторую. Ротор, напоминавший боевой топор в модели HM8, имеет здесь форму ре-
Хотя в обоих случаях ротор и указа- шетчатого титанового диска в духе эстетики самых известных работ Степана
тель фазы Луны свидетельствуют о Сарпаневы. Панель из сапфирового стекла над механизмом MoonMachine 2 с
виртуозном мастерстве Сарпаневы, радиальным металлизированием привлекает внимание к переменному сиянию
модель MoonMachine 2 с обманчиво вращающегося титанового ротора с матовой отделкой.
простыми разработками финского Дизайн луны в часах MoonMachine 2 мгновенно запоминается благодаря ее
часовщика стала мировой премье- пронзительному «взгляду» и заостренным «чертам», напоминающим лицо самого
рой: это первые часы с индикатором Степана Сарпаневы. Две луны установлены на лунный диск, который вращается
лунных фаз проекционного типа. под кольцом Korona – еще одна фирменная особенность Сарпаневы – и отобра-
Бюссер и Сарпанева начали обсуж- жает таким образом текущую фазу Луны. Третье изображение луны украшает
дать второе издание MoonMachine ротор завода. Луны изготовлены из золота и отделаны вручную, что представ-
вскоре после выпуска первого, ког- ляет собой настоящее достижение, если принять во внимание их миниатюрные
да увидела свет модель HM5: Степан размеры: две маленькие луны на лунном диске имеют 4,5 мм в диаметре и 0,35
предложил Максимилиану вывести мм в толщину. Ширина луны, украшающей ротор, составляет 8,5 мм, а ее тол-
указатель фазы Луны между инди- щина – 0,45 мм. Ручная отделка столь миниатюрных элементов крайне сложна.
каторами часов и минут первой «Ча- Риск совершить непоправимую ошибку очень высок, особенно принимая во вни-
совой машины» – это позволило бы мание количество операций, необходимых для изготовления одной такой луны.
задействовать оптическую призму.
Однако лишь через четыре года по-
сле выхода MoonMachine, с появле-
нием HM8, эта идея нашла свое во-
площение в модели MoonMachine 2.
В новой модели модель MB&F
MoonMachine 2, используется корпус
Horological Machine Nº8 – первого тво-
рения MB&F, в котором объединены
две легендарные особенности кол-
лекции «Часовые машины»: ротор в
форме боевого топора и вертикально
расположенные индикаторы текуще-
го времени, впервые появившиеся в
модели Horological Machine Nº5. Ла-
коничная конструкция корпуса HM8
призвана подчеркнуть иллюзорный
характер проецируемой индикации
часов и минут. В модели MoonMachine
2 применен тот же принцип: лунный
диск виден в окошке индикатора, ко-
торое кажется слишком маленьким,
чтобы отразить его полностью.
Изображение проецируется при по-
мощи оптической призмы, создающей
впечатление, что диски часов, минут и
лун расположены перпендикулярно
относительно часового механизма. В
целях лучшей читаемости показаний
призма со стороны окошек часов и
минут скошена – это позволило уве-
Золотая табличка в обрамлении солнечной короны, напоминающая о сотрудничестве
личить изображение на 20%. Призма
Степана Сарпаневы (Stepan Sarpaneva) и MB&F, зафиксирована на панели из сапфи-
указателя фазы Луны не имеет скоса: рового стекла рядом с заводной головкой. Основатель MB&F Максимилиан Бюссер
такое увеличение привело бы к иска- (Maximilian Büsser): «Ни мы, ни Степан не смогли бы создать MoonMachine 2 своими
жению отображения лунного диска. силами, поодиночке. Возможность обогатить мир MB&F новым, неожиданным содер-
Корпус MoonMachine 2 на 0,5 мм тол- жанием – это именно то, что мне нравится в нашей серии Performance Art».

www.watchesinukraine.com | 19 77
Ðóáðèêà

Panerai

Новая модель Lo Scienziato отличает- сти этих часов кроется в искусной работе мастеров «Laboratorio di Idee» Panerai
ся невероятной легкостью и это еще в Невшателе. Они значительно уменьшили вес корпуса и калибра P.2005/T, что-
более удивительно, учитывая изо- бы создать часы с характерными чертами Panerai, но намного меньшим весом.
билие функций: часовой, минутный Корпус Luminor 1950 классического диаметра 47 мм выполнен из титана –
и малый секундный счетчики, функ- устойчивого к коррозии материала, который примерно но 40% легче стали.
ция GMT с индикацией AM/PM, запас Чтобы еще больше уменьшить вес, корпус был изготовлен с использовани-
хода в шесть дней и его индикатор на ем инновационной технологии, которая позволяет создавать сложные геоме-
задней крышке корпуса, спусковой трические формы без снижения водонепроницаемости (10 бар, что примерно
механизм турбийона. Секрет легко- равно глубине в 100 метров), прочности и устойчивости к давлению или скру-

19: 78 | Watches in Ukraine. LuxLife


LO Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio
Ref.: PAM00767

чиванию, которым может подвергаться материал корпуса. Эта технология на- – как скелетонизированный калибр
зывается технологией прямого лазерного спекания металлов и представляет с титановыми мостами и платинами.
собой процесс послойного построения трехмерного объекта из порошкового Благодаря более низкой плотности
титана при помощи оптоволоконного лазера. Наносимые один за другим слои материала, он почти вполовину легче
– каждый толщиной всего 0,02 мм, спекаются в одно целое, образуя тело та- меди, из которой обычно изготавли-
кой формы, которую невозможно достичь традиционными методами. Часовой ваются эти детали – общий вес ме-
корпус получается легким и внешне абсолютно однородным. ханизма на 35% меньше, чем у ске-
Механический калибр P.2005 с ручным заводом и особым запатентованным летонизированной версии калибра
Panerai турбийоном представлен в данной модели в своей вариации P.2005/T P.2005/S.

www.watchesinukraine.com | 19 79
SIHH

Panerai на выствке SIHH 2018 предста-


вил новые модели Luminor Due 3 Days
Automatic в корпусах диаметром 42 мм
и впервые диаметром 38 мм, изготов-
ленные из нержавеющей стали или
из красного золота. Благодаря таким
размерам и характеристикам, а также
благодаря широкому выбору ремеш-
ков и циферблатов различных оттен-
ков, эти часы становятся действитель-
но универсальными.
Luminor Due – самое тонкое и универ-
сальное творение Panerai. Их элегантная,
логическая конструкция, отличающаяся
простотой форм – результат изыскан-
ного технического усовершенствования
исторического дизайна корпуса Luminor.
Новые модели Luminor Due 3 Days
Automatic созданы на основе мануфак-
турного калибра OP XXXIV с автомати-
ческим заводом и оснащены стандарт-
ным для часов Panerai запасом хода в
три дня. Дизайн циферблата – крупные
люминесцентные цифры в характерном
для Panerai стиле, малый секундный
счетчик и, впервые использованное в
Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio часах этой коллекции, окошко отобра- Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso
Ref.: PAM00755 жения даты – обеспечивает превосход- Ref.: PAM00908
ную считываемость показаний, которая Механизм: С автоподзаводом, запас
стала легендой Panerai и является од- хода 3 дня, 28800 пк/час
ной из ключевых характеристик бренда, Корпус: Из красного золота 5NPt – осо-
бого сплава с необычайно высоким со-
начиная с выпуска первых экземпляров
держанием меди и платины, диаметр 38
в 1930-е годы. Корпуса всех моделей мм Задняя крышка корпуса украшена
оснащены знаковым устройством за- иероглифом FU и цветами сливы. Иерог-
щиты заводной головки с рычагом, лиф символизирует удачу, долгую жизнь,
который предотвращает негативные счастье и процветание.
воздействия на нее случайных ударов, Циферблат: Черного цвета, с сатинирован-
являясь вместе с тем напоминанием о ной отделкой (satiné soleil), двухслойной кон-
славной истории часов Panerai, вопло- струкции, с крупными линейными люминес-
щенной в современной интерпретации. центными часовыми метками и цифрами.
В новом творении Officine Panerai, по-
священном Галилео Галилею, в часах
L’Astronomo Luminor 1950 Tourbillon
Moon Phases Equation of Time GMT сли-
лись воедино инновации и традиции
высокого часового искусства.
Корпус Luminor 1950, чей культовый
дизайн является частью увлекатель-
ной истории Officine Panerai, вмещает в
себя огромное количество технических
решений, которые демонстрируют спо-
собность флорентийского бренда ин-
терпретировать традиционные услож-
нения в уникальном ключе, привнося
инновации в мир спортивных часов
высокого качества.
Первые часы Panerai L’Astronomo были
созданы в 2010 году по случаю 400-ле-
тия главного изобретения Галилея – те-
лескопа для астрономических наблюде-
ний. Они стали первыми часами Officine
Luminor Due 3 Days Automatic Oro
Rosso Ref.: PAM00756
Panerai, оснащенными турбийоном, ка-
лендарем, функцией «Уравнение време-
ни» и индикаторами времени восхода и
захода Солнца. Как и предшествующая
модель, новые часы L’Astronomo Luminor

19: 80 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ð
Póaánðeèrêaài

1950 Tourbillon Moon Phases Equation


of Time GMT изготавливаются на за-
каз, а скелетонизированный механизм
P.2005/GLS (сокращение от Galileo Luna
Scheletrato) персонализирован с учетом
географических координат места, вы-
бранного клиентом. Эти часы включают
все важные и сложные функции первой
модели L’Astronomo, а также функцию
GMT и два других нововведения: инди-
катор лунных фаз и оригинальную си-
стему с применением поляризованного
стекла для отображения даты.
Благодаря изобретению телескопа Га-
лилей совершил революционные откры-
тия, касающиеся фаз и движения Луны.
Ежедневно наблюдая за этим небесным Ref.: PAM00920
телом, он сделал изумительные рисун-
ки, точность и тщательность которых
поражает и по сей день. Поэтому совер-
шенно логично, что в этих часах, посвя-
щенных великому ученому, присутствует
индикатор лунных фаз – классическое
усложнение высокого часового искус-
ства, которое компания Panerai интерпре-
тировала по-своему и воплотила с учетом
современных требований. С оборотной
стороны механизма P.2005/GLS, кото-
рым оснащены новые часы L’Astronomo,
находится индикатор «день/ночь», кото-
рый также точно отображает фазы Луны
с помощью системы, состоящей из двух
вращающихся наложенных друг на друга
дисков. Верхний диск, показания которо-
го фиксирует небольшой внешний указа-
тель, закрепленный на механизме, имеет
24-часовую разметку, при этом днем на
диске виднеется солнце, а ночью – звезд-
ное небо. В центре усыпанного звездами
небосвода находится небольшое круглое
окошко, через которое можно увидеть
нижний диск. В нем появляется луна,
форма которой меняется ежедневно в
результате небольшого дополнительного
поворота диска примерно на 6,1° в день.
Такое значение рассчитывалось с учетом
точной длительности одного лунного цик-
ла (в среднем он составляет 29 дней, 12
часов, 44 минуты и 3 секунды).
Помимо индикатора фаз Луны, калибр
P.2005/GLS с ручным заводом также
имеет характерный спусковой механизм
турбийона Panerai, который можно легко
рассмотреть как спереди, так и сзади,
благодаря сложной работе мастеров,
создавших скелетонизированный ме-
ханизм, и отсутствию циферблата как
такового. Все элементы, обычно распо-
лагающиеся на традиционном цифер-
блате, размещены на механизме или
фланце корпуса, а два заводных бара-
бана, энергии которых хватает примерно
на четыре дня, видны через прозрачную
заднюю крышку, позволяющую считы-
вать и данные индикатора запаса хода,
установленного на механизме.

www.watchesinukraine.com | 19 81
Ðóáðèêà

В сердце их механизма – турбийон, а циферблаты украшены малахитом и


лазуритом. Их оформлением занимался эксперт по инкрустации драгоцен-
ными камнями Эрве Оближи. Модели Altiplano Malachite Marquetry Tourbillon
и Altiplano High Jewellery Lapis Lazuli Tourbillon – это прекрасная иллюстрация
того, как в часах Piaget сочетаются самые разные ремесла, которыми владеют
специалисты мастерских Дома в Ла Кот-о-Фе и План-лез-Уат.

19: 82 | Watches in Ukraine. LuxLife


Piaget

Piaget
Д ля Женевской выставки высокого часового искусства Дом Piaget подготовил но-
вую интерпретацию легендарных ультратонких часов Altiplano, составляющих ос-
нову серии Art & Excellence, с циферблатами из драгоценных поделочных камней.
Новые модели Altiplano появились на свет благодаря изящному сочетанию высокого
часового искусства и виртуозной техники создания каменной мозаики «маркетри».

В 1957 году на ежегодной часовой не терпит ошибок и скорее сломит элегантностью. Сейчас Дом во вто-
выставке в Базеле был впервые пред- сопротивление других, чем разру- рой раз предложил мастеру выразить
ставлен калибр 9P толщиной всего шится сам. Это высокие требования, его творческие идеи на циферблатах
2 мм. Он положил начало новым об- они учат нас сдержанности». Драго- часов Altiplano.
разам в часовом искусстве. Благо- ценные поделочные камни, которые Техника миниатюрной каменной
даря его тонкости появилось больше также называют самоцветами, стали мозаики «маркетри» представляет
места для самого циферблата, что отличительной особенностью фло- собой настоящий вызов и требует
позволило Piaget в корне изменить рентийского декоративного искус- большого мастерства. Изготовление
свой творческий подход: дизайне- ства в эпоху Медичи. Работа с ними циферблата с подобным украшени-
ры Дома перенесли декоративные требует уникальных навыков и зна- ем включает в себя четыре этапа и
элементы с внешнего пространства ний, которые сегодня практически требует около 2–3 недель работы.
на сам циферблат, сделав его от- исчезли. Эрве Оближи уже больше Малейшее неточное или неаккурат-
правной точкой для планирования 30 лет занимается обработкой деко- ное движение может нанести не-
художественных решений. Цель ди- ративных камней, включая лазурит, поправимый урон всей работе. Все
зайна – привлечь взгляд и удержать нефрит, яшму, сердолик и агат. Буду- начинается с необработанного кам-
внимание, поэтому использование чи одновременно и ремесленником, и ня, из которого вырезаются блоки,
разноцветных камней стало вполне художником, он питает страсть к это- в дальнейшем разделяемые на чрез-
логичным выбором. Палитра цветов му мастерству во всех его проявле- вычайно тонкие пластинки толщиной
поделочных камней удивительна и ниях: от восстановления антикварной всего лишь 1 мм (по сравнению с 3–4
разнообразна. Дизайнеры Дома на- мебели до самого дизайна. Именно мм для традиционной «маркетри»).
учились искусно использовать ее в благодаря искусству создания камен- После разрезания камни полируют-
своем деле, не обращая внимания на ных мозаик его мастерская получила ся, чтобы точно определить их тон
технические ограничения. Дом обра- награду «Предприятие живого куль- и цвет, поскольку уменьшение тол-
щался к лучшим специалистам для турного наследия» (фр. Entreprise du щины материала снижает интенсив-
развития уникальных экспертных зна- Patrimoine Vivant). В 2015 году Piaget ность оттенка. Таким образом, выбор
ний в области использования этих ми- начал сотрудничество с этим выда- камней имеет важнейшее значение.
нералов, и начиная с 1963 года, более ющимся человеком, который вложил В этом году Piaget предпочел два
30 различных камней постепенно об- весь свой опыт и виртуозное мастер- знаковых камня, которые использо-
ретали свое место в коллекции Piaget. ство в создание великолепной розы вались в творениях Дома с 1960-х
Теперь часы показывают время на Ива Пиаже на знаменитых ультратон- годов – малахит и лазурит. Художник
циферблатах из лазурита, бирюзы, ких часах Altiplano, славящихся своей поясняет: «Одна из самых сложных
коралла, нефрита, тигрового глаза,
малахита, опала, дополненных брил-
лиантами или без них. Piaget перевер-
нул существующую иерархию матери-
алов, тем самым определив одну из
величайших тенденций современного
ювелирного искусства, кульминацией
которой стала новая интерпретация
каменной мозаики «маркетри» в часах
Altiplano, составляющих неотъемле-
мую часть серии Art & Excellence.
Эрве Оближи обладает множеством
талантов. В 2015 году он получил
звание «Мастер декоративно-при-
кладного искусства» (фр. Maître d’Art).
Хотя изначально он работал с древе-
синой, вскоре его внимание привлек-
ли минералы, а изготовление мозаик
из поделочных камней привело его
в мир декоративного искусства. «Я
люблю все камни. Мне нравится их
твердость, хрупкость, стойкость, их
цвета и скрытый в них образ вечно-
сти, который невозможно воссоз-
дать с помощью древесины. Камень

www.watchesinukraine.com | 19 83
Ðóáðèêà

19: 84 | Watches in Ukraine. LuxLife


Piaget

задач — сделать цвет камня поисти- намики, характерный для коллекции марин, пронизанный белыми и золо-
не ярким, создавая графические эф- Sunny Side of Life и оригинального тистыми вкраплениями) во всей красе
фекты на такой небольшой поверхно- стиля Piaget. предстает на циферблате с вихревым
сти». Контур каждого элемента точно Циферблат, заключенный в корпус рисунком, подчеркнутым искусной ра-
вычерчивается на камне с помощью из розового золота, украшен вели- ботой закрепщиков. Невероятная тон-
остроконечного инструмента из меди. колепными малахитовыми завитками кость механизмов – не единственная
Пластину разрезают на тончайшие по- в роскошных оттенках зеленого: из- отличительная черта Piaget. Визитной
лосы, используя крошечную лучковую умрудные, сосновые, темно- и свет- карточкой Дома в равной степени
пилу, изготовленную из ветви орехо- ло-зеленые тона перемежаются таким считается не менее сложное искус-
вого дерева и стальной проволоки с образом, что тщательно сложенный ство закрепки драгоценных камней.
абразивным покрытием. После выре- орнамент производит гипнотический Блеск бриллиантов заставляет белое
зания элементы корректируют и скре- эффект, напоминающий о декоратив- золото сиять еще ярче. Камни багет-
пляют с соседними деталями. Сфор- ных элементах коллекции Sunny Side ной и круглой огранок общим весом
мированная таким образом лицевая of Life. Отделка механизма включает в 5,07 карата установлены на безеле,
отделка прикрепляется к гладкой по- себя классические техники Высокого корпусном кольце, ушках, заводной
верхности из розового или белого зо- часового искусства, такие как нане- головке, застежке и задней крышке,
лота перед термическим склеиванием сение узора Côtes de Genève, ручное через которую можно разглядеть эф-
соединений, которое осуществляется круговое зернение (на основной пла- фектные украшения механизма и его
путем заполнения сосновой смолой тине и мостах), а также производимая деталей: круговой узор «женевские
пустого пространства между ско- вручную тонкая продольная шлифов- волны» (Côtes de Genève), ручное кру-
шенными краями. Гладкий полиро- ка и скашивание углов (на мостах и говое зернение платины и мостов, а
ванный камень удивительно красив. каретке). Часовой счетчик модели также скошенные углы на мостах и ка-
Комбинации форм и оттенков в итоге Altiplano Malachite Marquetry Tourbillon ретке с выполненной вручную тонкой
превращаются в произведение искус- (Ref.: G0A43030) отмечен историче- продольной шлифовкой. Историче-
ства, выпущенное серией из восьми ским логотипом Piaget. ский логотип Piaget размещен на ча-
уникальных часов. Включения, нюан- Несравненная красота лазурита с его совом счетчике модели Altiplano High
сы и отблески света на камне никогда блистательными оттенками синего (са- Jewellery Tourbillon (Ref.: G0A43031) с
не повторятся. Двух одинаковых мо- мый насыщенный из которых – ультра- лазуритовым циферблатом.
делей просто не существует.
В 2017 году, впервые в истории куль-
товой коллекции Altiplano, механизм
одной из ее моделей был оснащен
турбийоном. Это часовое усложне-
ние является одним из самых изы-
сканных. Оно полностью соответ-
ствует тем принципам, которыми
руководствуется Piaget при создании
предельно тонких и удивительно из-
ящных изделий. При выборе тех или
иных технических решений мануфак-
тура высокого часового искусства
Piaget всегда отдает предпочтение
эстетическим качествам и элегант-
ности. Ультратонкий механический
калибр 670P с ручным заводом и
турбийоном имеет толщину всего 4,6
мм, благодаря которой он идеально
вписался в корпус часов Altiplano 41
мм. Он оборудован запатентованной
системой завода выдвижным стерж-
нем и новым барабаном, который
обеспечивает механизму запас хода
48 часов. Парящий турбийон и сме-
щенный от центра часовой счетчик –
классические элементы стиля Piaget
– вносят свой вклад в привлекатель- Piaget Altiplano Piaget Altiplano
ность этой модели. Такая характер- Ref.: G0A43031 Ref.: G0A43030
ная конструкция турбийона позволя- Механизм: Piaget 670P с ручным заво- Механизм: Piaget 670P с ручным заво-
ет любоваться воздушной легкостью дом, парящий турбийон (каретка подве- дом, парящий турбийон (каретка подве-
титановой каретки, которая состоит шена на одной оси) шена на одной оси)
из 42 деталей, но весит при этом Корпус: Из розового золота 18K с зад- Корпус: Из розового золота 18K с задней
ней крышкой из сапфирового стекла, диа- крышкой из сапфирового стекла, диа-
всего 0,2 г. Декоративный спираль-
метр 41 мм метр 41 мм
ный узор на циферблате, выложен-
Циферблат: С маркетри из лазурита с Циферблат: С маркетри из малахита с
ный с помощью мозаики из камней, часовыми метками из красного золота
посеребренными часовыми метками
смещен от центра. Это было сделано Лимитированная серия 8 экземпляров Лимитированная серия 8 экземпляров
для того, чтобы создать эффект ди- Доступны эксклюзивно в бутиках Piaget Доступны эксклюзивно в бутиках Piaget

www.watchesinukraine.com | 19 85
Ðóáðèêà

Модель RM 53-01 Pablo Mac Donough из карбона TPT® выпущена ограниченной серией из 30 экземпляров.

19: 86 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

Richard Mille
П оло – спорт настоящих мужчин. Победа достигается здесь слаженным взаимодей-
ствием лошади и наездника, гармонией силы и точности, хладнокровия и быстрой
реакции. Модель RM 53-01 являет собой новый результат сотрудничества Ришара
Милля и Пабло Макдоны (Pablo Mac Donough), одного из лучших игроков поло миро-
вого уровня. Многослойное сапфировое стекло этих спортивных часов с динамичным
дизайном открывает взгляду подвешенный механизм с турбийоном, заключенный в
корпус из карбона TPT®. Сложная конструкция нового типа защитит часы во время
занятий даже таким опасным видом спорта, как поло.

Разрабатывая модель RM 53-01, кон- изменениям и обладает невероятной


структоры Richard Mille преследовали прочностью. В сочетании с энергичны-
четко заданную цель: сделать макси- ми линиями корпуса графичный кар-
мально прочные часы, механизм кото- бон TPT®, известный своей высокой
рых был бы открыт взгляду. устойчивостью к повреждениям и по-
«В поло удары и сотрясения – обычное явлению микротрещин, придает часам
дело. Это очень элегантный и в то же подчеркнуто спортивный характер.
время очень физический вид спорта. Как известно, часовой механизм с
За свою карьеру Пабло перенес мно- турбийоном плохо переносит удары.
жество травм, в том числе переломов. Ришару Миллю пришла в голову гени-
Принимая это во внимание, я дал ин- альная идея: подвесить механизм на
женерам задание разработать часы с тросиках. Чтобы воплотить ее в жизнь,
открытым механизмом, которым были потребовалось разработать необыч-
бы не страшны самые сильные удары ную конструкцию с двумя платинами.
во время матча поло», – поясняет Ри- Одна из них, называемая периферий-
шар Милль. ной платиной, крепится к корпусу ча-
Понимая, что обычное стекло неспо- сов и несет на себе систему натяжения.
собно выдержать удар клюшкой, ко- Вторая – центральная – платина соеди-
манда Richard Mille совместно с Домом нена тросиками с периферийной. На
Stettler, который специализируется ней размещены все колеса часового
на работе с сапфиром, разработали механизма и модуль завода.
метод производства слоеных стекол, Подобно пауку в центре паутины, цен-
основанный на технологиях, использу- тральная платина подвешена на двух
емых в автомобильном производстве. плетеных стальных тросиках толщи-
Получившееся композитное стекло ной 0,27 мм. Тросики, закрепленные
из двух сапфировых стекол с поливи- на четырех натяжителях, пропущены
ниловой пленкой между ними стало через 10 роликов, образуя трехмерную
новым словом в часовом искусстве. структуру. Тросики натягивает часовой
Даже при прямом ударе клюшкой та- мастер путем вращения винтов с кан-
кое стекло покроется трещинами, но нелюрами в натяжителях. Система тро-
не разобьется. Защищающее меха- сиков обеспечивает постоянную силу
низм стекло, запатентованная эксклю- натяжения, сохраняющую равновесие
зивная разработка Richard Mille, имеет всей конструкции. Подвешенная кон-
антибликовое покрытие и не пропуска- струкция и применение титана grade 5
ет ультрафиолетовые лучи. в мостах и двойной платине гарантиру-
Корпус с каннелюрами, усиливающи- ют механизму прочность, безупречную
ми его структуру, изготовлен из кар- работу трансмиссии и высокую устой-
бона TPT®, который не подвержен чивость к ударам и сотрясениям.

www.watchesinukraine.com | 19 87
SIHH

Excalibur Spider Pirelli


Скелетонизированный
корпус Excalibur Spider, ди-
аметр 45 мм, из титана с
черным алмазоподобным
покрытием, рифленый без-
ель из титана с черным ал-
мазоподобным покрытием
с цветными цифрами и ли-
ниями, заводная головка из
титана с черным алмазопо-
добным покрытием с литой
накладкой из синего кау-
чука, сапфировое стекло с
антибликовым покрытием
Лимитировнная серия 88
экземпляров

19: 88 | Watches in Ukraine. LuxLife


Roger Dubuis

Roger Dubuis
В 2017 году на почве неудержимого взаимного притяжения было
положено начало двум партнерствам Roger Dubuis: с Pirelli и с
Lamborghini Squadra Corse. В основе этого притяжения – корпоратив-
ная философия, абсолютная убежденность в ценности научных ис-
следований, общий вкус к революционному дизайну и лучшим дости-
жениям инженерной мысли, а также единый подход к обслуживанию
одних из самых требовательных в мире клиентов. Эксклюзивные свя-
зи с двумя культовыми брендами, в равной степени приверженными
созданию неповторимого опыта для клиентов, который невозможно
измерить деньгами, стали предпосылкой для выпуска ряда моделей,
отмеченных женевским клеймом качества.

В 2018 году Мануфактура Roger ма. Напоминая о продольном расположении двигателей Lamborghini, кото-
Dubuis подготовила новый выброс рое обеспечивает высокие технические характеристики изящных обтекаемых
адреналина с часами Excalibur Spider автомобилей, двойной баланс часов располагается под таким же углом на
Pirelli, со скелетонизированным ав- хорошо заметных кронштейнах, которым придана форма треугольных узлов
томатическим калибром, поражаю- подвески колес. Этот эксклюзивный часовой механизм Roger Dubuis служит
щем глянцем черного титана с тем- свидетельством неизменного прогресса Дома в техническом мастерстве, ко-
но-синими или девственно-белыми торое получает новые впечатляющие интерпретации в контексте амбициоз-
цветовыми акцентами. Часы посвя- ного альянса с производителем автомобилей.
щенные Pirelli, имеют рифленый ске- Эксклюзивные Excalibur Adventador S Синие, выпущенные тиражом 8 экземпля-
летонизированный безель из титана ров, изготавливают из того самого карбонового C-SMC-компаунда, который
с черным алмазоподобным покры- использовался в автомобилях Lamborghini. Цветовая гамма этой модели не-
тием, а также заводную головку с двусмысленно указывает на ее благородное происхождение: ремешок из двух
литой накладкой из белого или си- материалов, черного и бриллиантово-синего, накладка из синего каучука на
него каучука и ремешок с подобран- корпусе и заводной головке, синяя разметка на рифленом карбоновом безеле.
ной в тон белой или синей строчкой. Модель Excalibur Adventador S в корпусе из розового золота, выпущенна лими-
Как еще одна иллюстрация психоло- тированной серией из 88 экземпляров.
гии победителей, глубоко укоренив-
шейся в ДНК двух уникальных брен-
дов, ремешки Excalibur Spider Pirelli
снабжены резиновыми вставками
из сертифицированных шин Pirelli,
на которых побеждали в настоя-
щих автогонках, а на их внутреннюю
поверхность нанесен легендарный
рисунок протектора шины Pirelli
CINTURATOTM Intermediate.
Новые ультрафункциональные мо-
дели Excalibur Aventador S Синие и
Excalibur Adventador S Розовое зо-
лото, отражают общую для Roger
Dubuis и Lamborghini Squadra Corse
страсть к самым передовым и слож-
ным технологиям, в полной мере
оправдывая слоган их партнерства
«Powered by Raging Mechanics». Обе
модели приводятся в действие пол-
ностью переработанным калибром
RD103SQ из 312 деталей, в кото-
ром была воплощена специально
Excalibur Aventador S
разработанная эффектная концеп-
Механизм: С ручным заводом и двойным модулем баланс-спираль,калибр RD103SQ,
ция Duotor (двойной баланс). При- 57 600 пк/ч, запас хода 40 часов
мечательной особенностью этого Корпус: Скелетонизированный Excalibur Spider, из карбонового C-SMC компаунда, ди-
калибра является новая реализация аметр 45 мм, корпусное кольцо из титана с литой накладкой из синего каучука, рифле-
легендарной звездообразной ар- ный безель из карбонового C-SMC-компаунда с синими сегментами, заводная головка
хитектуры Astral Skeleton в форме из титана с черным алмазоподобным покрытием с литой накладкой из синего каучука,
распорок стоек автомобильной под- сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка из титана с черным ал-
вески. Эта деталь, словно выгляды- мазоподобным покрытием и сапфирового стекла, водонепроницаемость 50 м
вающая из-под прозрачного капота, Циферблат: Скелетонизированный с черно-красным фланцем из карбонового C-SMC
создает разительный контраст с компаунда, родированные метки, заполненные белым люминесцентным SLN, стрелки
из золота 750-й пробы с черным PVD-покрытием и красным деколированием, белые
остальными элементами механиз-
люминесцентные концы стрелок из SLN, секундная стрелка с черным PVD-покрытием

www.watchesinukraine.com | 19 89
Ðóáðèêà

Ref: 3203-500LE-3/93-HAMMER

Мануфактура Ulysse Nardin неразрывно связана с морем, в ства фиксации на за-пястье. Корпус из титана шестиуголь-
этом году она представляет новый Diver Deep Dive оснащен- ной формы, 12 срезов на безеле для простоты использо-
ный калибром UN-320 собственного производства. В дета- вания в перчатках. Водонепроницаемость составляет 1000
лях механизма используется кремниевая технология (спу- м – мировой рекорд погружения на глубину – 701 метр.
сковой механизм, пружина), разработанная мануфактурой. Оттиск 15 акул-молот на циферблате; гравировка на зад-
Отличительной особенностью новой модели является ней крышке; еще один ярко-красный об-раз хищника на за-
съемный титановый предохранитель на отметке «2 часа» и водной головке; и последний – на циферблате. Diver Deep
гелиевый выпускной клапан на отметке «9 часов». Каучу- Dive создан для поклон-ников активного отдыха и водных
ковый ремешок с особыми зазора-ми, чувствительными к видов спорта. Часы Diver Deep Dive выпущены лимитиро-
изменению давления на глубине, для максимального удоб- ванной серией 300 экземпляров.

19: 90 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ulysse Nardin

Ulysse Nardin
В основе сюжета новой модели мануфактуры тайные грехи человечества. Его стра-
сти, слабости, пороки. Запретная любовь и «дом терпимости» на выставке SIHH
2018 года. Щекотливая, но заманчивая сцена и невозможно отказать себе в том,
чтобы не подсмотреть в замочную скважину, не заглянуть в секретный мир запрет-
ной любви. Одно из самых эротичных творений мануфактуры Ulysse Nardin — модель
C l a s s i c Vo y e u r — м и н у т н ы й р е п е т и р с ж а к е м а р а м и , н а з в а н и е к о т о р о г о н а р у с с к и й
язык можно перевести как «ву-айерист». Представьте будуар, декорированный крас-
ным бархатом, ковер, канапе, на стенах игрушки, вы-зывающие смущение.

С момента своего создания в дале- вика XIV, прекрасная пара пойма- Уникальная, восхитительно бес-
ком 1846 году, мануфактура Ulysse на с поличным, и невозможно ни стыжая модель Classic Voyeur – жа-
Nardin является одним из признанных скрыться, ни остановится. Жела- кемары на циферблате которой вы-
мастеров высокого часового искус- ние подсмотреть в замочную сква- полнены из 18-каратного розового
ства, в частотности, в области соз- жину заманчиво и непреодолимо. золота или платины. Бой в двух
дания сложных механизмов с боем. Занавес, разделяющий комнату, тональностях. Корпус диаметром
Минутные репетиры с движущимися больше не является преградой. 42 мм. Только 18 экземпляров в
фигурками на циферблате – «жаке- Штора слегка приоткрыта и за коллекции. Модель из платины
марами» отбивают часы, четверти любовниками бесстыдно наблю- украшена 60 мерцающими брилли-
и минуты. В модели Classic Voyeur дают две пары чужих глаз, чья антами огранки багет общим весом
механизм боя активируется как при поза не менее откровенна. Каждое 3,5 карата.
наступлении каждого часа, так и при нажатие кнопки приводит тела в Последнее пополнение коллекции
нажатии кнопки «по запросу». движение: пара на заднем плане эротических моделей Ulysse Nardin
Жакемары модели Classic Voyeur начинает ритмично покачивать- – безусловная гордость ее будуще-
являются свидетелями и участни- ся в такт боя. Его руки и бедра, го обладателя. Модель минутного
ками пикантной сцены, умело ра- ее ноги. Дама на переднем плане репетира с жакемарами – объект
зыгранной на циферблате цвета тянется вперед, чтобы коснуться желания коллекционеров и поклон-
антрацит. Будуар в стиле Людо- партнера. ников высокого часового искусства.

Ref.: 739-61BAG/VOYEUR Ref.: 736-61/VOYEUR Ref.: 739-61/VOYEUR

Механизм: С ручным заволом, калибр UN-73, запас хода 38 часов


Функции: Часы, минуты, минутный репетир, отбивает часы, четверти и минуты, низкие тона для часов / высокие тона для минут ани-
мированные фигурки на циферблате, активация репетира по запросу
Корпус: Из розового золота или платины, диаметр 42 мм, сапфировые стекла с антибликовым сапфировым покрытием, водонепро-
ницаемость 30 м

Стоимость 373 000 CHF Стоимость 295 000 CHF Стоимость 325 000 CHF

www.watchesinukraine.com | 19 91
Ðóáðèêà

Vacheron Constantin в этом году дополнил эксклюзивную коллекцию Les Cabinotiers двумя новыми шедеврами. Обе модели
оснащены множеством усложнений Высокого часового искусства, требующих особого мастерства при изготовлении, и укра-
шены гравировкой. Искусная минитюаризация и совершенство ручной работы являются характерными особенностями этих
двух калибров с ручным заводом, которые обеспечивают работу 16 и 15 усложнений соответственно, расположенных между
передним и задним циферблатами в золотом корпусе ручной работы. Двойные циферблаты моделей Grande Complication
Ornementale и Grande Complication Crocodile окрашены в красновато-лиловые и угольно-серые тона, в то время как их корпуса
украшены ручной гравировкой – викторианским орнаментом и узором, напоминающим крокодиловую кожу, соответственно.
Изысканный ремешок из кожи аллигатора оснащен классической застежкой, также украшенной узором соответствующей
тематики. Она становится завершающим штрихом в оформлении этих престижных часов, которые поставляются в роскош-
ной шкатулке для автоподзавода, изготовленной из макассарского эбена.

19: 92 | Watches in Ukraine. LuxLife


Vacheron Constantin

Vacheron Constantin

Коллекция Traditionnelle, представля- качеством традиционной отделки че- ротор из 22-каратного золота, кото-
ющая собой современную интерпре- рез прозрачную заднюю крышку, вы- рый виден сквозь заднюю крышку из
тацию великих традиций женевского полненную из сапфирового стекла. сапфирового стекла, закрепленную в
часового искусства, пополнилась Фаски на планке каретки турбийона 41-миллиметровом корпусе из 18-ка-
новыми моделями. Теперь к услож- полностью сняты вручную. Обработка ратного розового золота (5N). Меха-
нениям линии добавились поисти- одной детали с помощью этой кро- низм, работающий с частотой 4 Гц и
не выдающиеся функции: полный потливой технологической операции имеющий примерно 40-часовой запас
календарь и турбийон. Последний занимает почти 12 часов. Помимо хода, управляет движением централь-
оснащен новым калибром Vacheron часовой и минутной стрелок новая ных часовой, минутной и секундной
Constantin 2160 – первым механиз- модель Traditionnelle с турбийоном ос- стрелок, функцией отображения пол-
мом с автоподзаводом и турбий- нащена малым секундным счетчиком, ного календаря (показывает число,
оном, разработанным мастерами расположенным на самом турбийоне день недели и месяц) и работой высо-
Дома. Диаметр корпуса Traditionnelle у отметки «6 часов». Посеребренный коточного индикатора фаз и возраста
составляет 41 мм. Часы выпускаются матовый циферблат гармонирует с Луны. Невероятно точный указатель
в двух версиях: из розового золота золотыми часовыми маркерами и лунных фаз требует корректировки
18 карат (5N), а также в виде эксклю- огранёнными стрелками Dauphine. лишь один раз в течение 122 лет (а
зивной модели из платины Collection Часы с функцией полного календа- не каждые 3 года, как в стандартной
Excellence Platine. ря в корпусе из розового золота – модели). Визуальная гармоничность
Высочайшее мастерство, неподра- классическая, элегантная модель из и удобочитаемость посеребренного
жаемая элегантность и утонченный коллекции Traditionnelle с полезным матового циферблата, дополненно-
стиль – новые часы Traditionnelle с и изысканным часовым усложнением го золотыми часовыми маркерами и
турбийоном и полным календарем оснащена механическим калибром гранеными стрелками Dauphine, под-
обладают всеми характерными атри- с автоподзаводом 2460 QCL, кото- черкиваются необычной компоновкой
бутами знаменитой коллекции. Отли- рый был полностью спроектирован апертур, показывающих день недели
чительные черты моделей – круглый и собран на мануфактуре Vacheron и месяц, расположенных у края ци-
ступенчатый корпус, слегка возвыша- Constantin. Он состоит из 308 ком- ферблата. Дата указывается тонкой
ющийся над ушками, тонкий безель и понентов, в число которых входит черной центральной стрелкой.
рифленая задняя крышка, минутная
шкала в стиле «железная дорога»,
стрелки Dauphine и часовые маркеры
в форме палочек. Сквозь прозрачную
заднюю крышку корпуса, выполнен-
ного из 18-каратного розового золота
(5N) или платины 950-й пробы, можно
наблюдать за работой механизма с
автоподзаводом.
Модель Traditionnelle с турбийоном
– это новая веха в истории Дома,
поскольку в ее 41-миллиметровом
корпусе, выполненном из розового
золота 18 карат (5N), заключен пер-
вый механизм с автоподзаводом,
разработанный мастерами Vacheron
Constantin. Помимо невероятного
изящества ажурной каретки, выпол-
ненной в форме мальтийского креста
– эмблемы мануфактуры, – калибр
2160 также отличается удивительной
тонкостью: толщина этого механизма,
состоящего из 188 компонентов и об-
ладающего примерно 80-часовым за-
пасом хода, составляет лишь 5,65 мм.
Его относительно умеренная частота
полуколебаний (2,5 Гц) в сочетании
с периферийным ротором из 22-ка-
Ref.:6000T/000R-B346 Ref.: 4010T/000R-B344
ратного золота дает возможность Вариант Вариант
полюбоваться размеренной работой Ref.: 6000T/000P-B347 корпус из платины Ref.: 4010T/000P-B345 корпус из платины
механизма и исключительно высоким

www.watchesinukraine.com | 19 93
Ðóáðèêà

На втором циферблате с обратной стороны часов Les Cabinotiers Grande Complication Ornementale также можно по-
любоваться несколькими функциями, расположенными на двух уровнях. На центральном диске изображена карта
звездного неба с отметками четырех сторон света. Два окошка, расположенные у отметок «Север» и «Юг», демон-
стрируют месяц года и звездные часы, соответствующие «реальному» времени. Маленькая стрелка, перемещаясь по
ободку, показывает возраст Луны, то есть количество дней с последнего полнолуния, в то время как длинная тонкая
стрелка с противовесом, украшенная маленьким солнцем, показывает дату, а также знак зодиака, сезон и день рав-
ноденствия или солнцестояния.
Калибр Grande Complication Ornementale состоит из 839 деталей, а Grande Complication Crocodile – из 836 деталей.
Это одни самых сложных механизмов из когда-либо созданных Vacheron Constantin. Они обладают запасом хода в
58 часов и заключены в корпуса диаметром всего 33,9 мм и толщиной 12,15 мм. Чтобы поместить особенные меха-
низмы, управляющие 16 или 15 усложнениями, в такое маленькое пространство, обеспечить их идеальную работу и
гарантировать оптимальную считываемость на двойном циферблате, потребовалось доведенное до совершенства
техническое мастерство.

19: 94 | Watches in Ukraine. LuxLife


Vacheron Constantin

В этом году коллекция для путеше- ладает 60-часовым запасом хода


ственников Overseas пополнилась благодаря двойному барабану и
двумя новыми элегантными моде- помещен в стальной корпус диа-
лями: Overseas с функцией второго метром 41 мм с водонепроница-
часового пояса, которая позволяет емостью до 150 метров. Браслет
отслеживать время сразу в двух стальной версии часов выполнен
поясах и ультратонкой моделью из нержавеющей стали и пред-
Overseas с вечным календарем в ставляет собой полированные и
изящном корпусе, выполненном сатинированные звенья в виде по-
из розового золота (5N, 18 карат) ловинок мальтийского креста. В
толщиной 8,1 мм. Новые стильные комплекте с часами поставляется
модели Overseas оснащены съем- два дополнительных ремешка, со-
ными ремешками и браслетами, четающихся по цвету с цифербла-
отличающимися легкостью в регу- том, – из кожи аллигатора или из
лировке и использовании. каучука, которые дополнены смен-
Коллекция для путешественников ными раскладывающимися за-
отличается самобытным дизайном, стежками из нержавеющей стали.
который воплощает в себе один из Модель из розового золота (5N, 18
главных принципов Высокого часово- карат) поставляется в комплекте
го искусства, легкость в регулиров- с ремешком из кожи аллигатора
Overseas dual time
ке и использовании. Шестигранный или из каучука, которые дополне- Ref.: 7900V-110A-B334
безель, напоминающий мальтийский ны сменными раскладывающими-
крест – символ Vacheron Constantin; ся застежками из розового золота
переливающийся лакированный ци- (5N, 18 карат).
ферблат с ограненными и люминес- Ультратонкие часы Overseas с
центными золотыми стрелками и вечным календарем, калибр 1120
часовыми маркерами; удобный и лег- QP/1 отличаются не только техни-
кий в управлении механизм, разра- ческой сложностью, но и элегант-
ботанный на мануфактуре; ротор из ным дизайном. Они представляют
22-каратного золота, выполненный в собой одну из самых тонких мо-
виде розы ветров, а также браслет и делей на рынке. Часы оснащены
ремешки, которые можно менять без легендарным калибром Vacheron
инструментов, – все это новая кол- Constantin 1120 QP/1 с автоподза-
лекция Overseas, воплощающая со- водом, вечным календарем и ука-
временный стиль жизни и готовность зателем фазы Луны. Этот шедевр
исследовать окружающий мир. миниатюризации толщиной всего
Часы Overseas с функцией второго 4,05 мм, состоящий из 276 частей,
часового пояса, калибр 5110 DT, учитывает високосные года и не
элегантная и невероятно удобная требует корректировки до 2100
модель доступна в корпусе из не- года. Часы работают на частоте
ржавеющей стали с голубым или 2,5 Гц и имеют запас хода пример-
серебристым лакированным ци- но 40 часов. В них есть часовой и
ферблатом, а также в корпусе из минутный счетчики, вечный кален-
Overseas dual time
розового золота (5N, 18 карат) с дарь (день недели, дата, месяц,
Ref.: 7900V-000R-B336
серебристым циферблатом. Новая счетчик 48 месяцев с индикацией
модель с механическим автопод- високосного года), а также ука-
заводом (калибр 5100 DT) позволя- затель фазы Луны. Корпус часов
ет одновременно узнавать время в диаметром 41,5 мм выполнен из
двух часовых поясах с помощью розового золота (5N, 18 карат), он
коаксиальных стрелок. Часовая водонепроницаем на глубине до 50
стрелка показывает местное вре- метров. Модель украшает лакиро-
мя в соответствии с текущим ме- ванный серебристый циферблат с
стоположением путешественника, 18-каратными золотыми стрелка-
а стрелка с треугольным кончи- ми и часовыми маркерами, покры-
ком показывает время в базовом тыми люминесцентным материа-
часовом поясе, который обычно лом, а прозрачная задняя крышка
называют «домашним временем». из сапфирового стекла позволяет
12-часовой циферблат, настраи- полюбоваться ротором из 22-ка-
ваемый с помощью заводной го- ратного золота, выполненного в
ловки, которая может вращаться виде розы ветров. Изящность мо-
в обе стороны, дополнен индика- дели подчеркивают поставляемые
цией «день/ночь» (по домашнему в комплекте с часами дополни-
времени) и индикацией даты (по тельные ремешки из синей кожи
местному времени). Механизм, со- аллигатора или из каучука, кото-
стоящий из 234 деталей, которые рые дополнены раскладывающей- Overseas ultra-thin perpetual calendar
колеблются на частоте 4 Гц, об- ся застежкой из розового золота. Ref.:4300V-000R-B064

www.watchesinukraine.com | 19 95
Ðóáðèêà

19: 96 | Watches in Ukraine. LuxLife


Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels

Н а S I H H 2 0 1 8 ( С а л о н е В ы с о к о г о ч а с о в о г о и с к у с с т в а ) Va n C l e e f &
Arpels продолжает знаковую тему «Поэзии времени» (Poetry of
Time®). Новая глава поэтического повествования – между небом и
землей. Помните, как было здорово в детстве лежать в высокой тра-
ве и смотреть на звездное небо? «Поэтическая астрономия» (Poetic
Astronomy™) приглашает в космическое странствие, в котором можно
полюбоваться на танец драгоценных планет.

Через четыре года после представ- боты с ними среди традиционных темно-синего авантюрина, – рас-
ления модели Midnight Planétarium для ювелирного и часового искус- положенные концентрически и ин-
Van Cleef & Arpels демонстрирует ее ства. Разные по размеру планеты дивидуально вращающиеся семь
женскую версию, продолжающую вращаются вокруг сияющего по дисков из авантюрина передают
тему «Поэтической астрономии» центру циферблата Солнца, выпол- бесконечность Вселенной.
(Poetic Astronomy™). Примечательны ненного в розовом золоте. Сферы Задняя сторона корпуса выполне-
часы и запоминающимся дизайном, из розового перламутра (Меркурий) на в схожих тонах и материалах.
и своим механизмом с автоматиче- и бирюзы (Земля) были выточены Космическая одиссея продолжа-
ским заводом, эксклюзивно разра- вручную, а Венера изображена бу- ется во вращении на роторе ав-
ботанным для Дома. На циферблате синой зеленой эмали, созданной в томатического завода бриллиан-
Lady Arpels Planétarium изображены эмальерных мастерских Van Cleef & товой Луны, инкрустированной
Солнце и ближайшие к нему пла- Arpels в швейцарском Мерене. Си- в технике «снежной закрепки», и
неты – Меркурий, Венеру и Землю. яние Луны передано бриллиантом Земли (диск из бирюзы). Эти часы,
Последняя, как и на небе, движется круглой формы классической брил- передающие красоту Вселенной,
в сопровождении своего постоянно- лиантовой огранки, выделяющимся – демонстрация высочайшего юве-
го спутника – Луны. Каждое из не- на контрастном полуночном фоне лирного мастерства.
бесных тел движется со скоростью,
соответствующей реальной: так,
Меркурий преодолевает полный круг
циферблата за 88 дней, Венера – за
224, а Земля – за 365. Главная инно-
вация в том, что не только планеты
вращаются по кругу циферблата, но
и Луна вращается вокруг Земли и де-
лает полный оборот за 29,5 дня.
Выбор и количество планет про-
диктованы женственностью во всех
смыслах: тут и романтика Венеры
и Луны, и бриллиантовый корпус,
благодаря которому часы элегант-
но смотрятся на женском запястье.
38-миллиметровый корпус украшен
бриллиантами (по ободку и боковой
стороне), под его размер был умень-
шен механизм с эксклюзивным мо-
дулем, разработанным совместно
с Кристианом ван дер Клау. Время
на циферблате показывает комета
из золота с родиевым покрытием.
С оборотной стороны корпуса рас-
положены апертуры дня, месяца и
года.
Ремешок из блестящей кожи синего Lady Arpels™ Planétarium Poetic Complications
аллигатора и альтернатива ему – зо- Механизм: С автоматическим заводом и модулем Planétarium, разработанным спе-
циально для Van Cleef & Arpels, запас хода 40 часов
лотой браслет, полностью инкру-
Корпус: Из белого золота, диаметр 38 мм, безель инкрустирован бриллиантами, заво-
стированный бриллиантами, делают дная корона декорирована бриллиантами
эти часы подходящими для совер- Циферблат: Из авантюрина, Солнце из розового золота, комета из родированного золота,
шенно разных событий. Меркурий из перламутра, Венера из зеленой эмали, Земля из бирюзы, Луна из бриллианта
В Van Cleef & Arpels решили пере- Задняя сторона корпуса: Из белого и розового золота, авантюрина, сапфировое
дать волнующее ощущение наблю- стекло, индикации календаря, ротор автоматического завода в белом золоте с PVD-по-
дения за звездным небом, для чего крытием, Луна в белом золоте с бриллиантами в «снежной закрепке», Земля в бирюзе,
потребовалось очень тщательно обозначения планет в материалах, соответствующих тем, что на циферблате
отобрать материалы и техники ра- Ремешок: из кожи аллигатора синего цвета с блестками, застежка из золота, инкру-
стированная бриллиантами или браслет из белого золота с бриллиантами

www.watchesinukraine.com | 19 97
1
9

2
0
1
8

Журнал «Годинники в Україні. ЛюксЛайф» • Журнал «Часы в Украине. ЛюксЛайф»


Magazine «Watches in Ukraine. LuxLife»

Зарегистрирован Государственной регистрационной службой Украины свид. серия КВ №19229-9029Р от 01.08.2012 г.

Руководитель проекта: Тарас Лемешко/Taras Lemeshko


lemeshko.t@watchescatalogue.com.ua

Главный редактор: Натали Шмидт/ Natali Schmidt


schmidt.n@watchesinukraine.com

Над журналом работали:


Анна Валуйская, Ganna Weigang, Алексей Химинец, Алексей Пилюгин

Благодарим за помощь в подготовке журнала:


Владимира Деканенко, Тамару Лелеко, Светлану Куликову, Татьяну Радченко, Евгению Колпакову,
Анну Карпову, Сабину Челнокову, Элину Буторину, Марину Рачковскую, Хлои Хазарову,
Андрея Голова, Сергея Ткаченко, Кирилла Маллаева, Андрея Онищенко
www.sihh.ch, www.baselworld.com, www.swisstime.ch

Учредитель:
ООО «Рекламное Агентство «Ярника», 03127, Украина, г. Киев, пр-т 40-летия Октября, 100/2
тел.: +38 044 221 90 77, E-mail: info@watchescatalogue.com.ua, http://watchescatalogue.com.ua

Издатель:
ООО «Рекламное Агентство «Ярника», 03127, Украина, г. Киев, пр-т 40 летия Октября, 100/2
тел.: +38 044 332 15 49, E-mail: watchesua@ukr.net, http://watchesinukraine.com

Печать:
Типография от «А» до «Я», 02660, Украина, г. Киев, ул. Коллекторная, 38/40
тел.: +38 044 563 18 04, +38 562 28 51, +38 562 37 41
E-mail: info@fromAtoZ.kiev.ua, http://www.fromAtoZ.kiev.ua

Реализация журнала:
E-mail: info@watchescatalogue.com.ua, тел.: +38 044 332 15 49, +38 044 332 15 79

Журнал в социальных сетях:


http://instagram.com/watchesinukraine, http://issuu.com/watchesua,
http://YoTube.com/watchesinukraine

Тираж 3000 экземпляров. Рекомендованная стоимость 80,00 гривен

Издатель не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.


Мнение издателя может не совпадать с мнением авторов статей. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не ведет переписки с читателями. Перепечатка или иное использование материалов, возможно с письменного разрешения
издателя. Все права защищены.
При составлении журнала были использованы данные, предоставленные официальными дилерами и дистрибьюторами, материалы
свободно распространяемых пресс-релизов, собственные исследования и данные из открытых источников.
Все указанные в журнале цены даны справочно и не являются рекламной информацией.
Для получения актуальной информации о ценах, рекомендуем обращаться в специализированные магазины, к официальным дилерам и
дистрибьюторам в Украине.

19: 98 | Watches in Ukraine. LuxLife


Ðóáðèêà

Не пропустите презентации всемирно известных брендов


часовой и ювелирной продукции, которые представят
свои самые последние новинки и модели.
BASELWORLD.COM

BASELWORLD: THE PREMIERE SHOW

22 – 27 марта 2018 года www.watchesinukraine.com | 19 99


Ðóáðèêà

19: 100 | Watches in Ukraine. LuxLife

Вам также может понравиться