Вы находитесь на странице: 1из 84

Bulan : Jun-19

KET
No NAMA PASIEN 1 STATUS ALAMAT DIAGNOSA MASUK KELUAR HR KARCIS
<48 >48

1 Maryati v 25 th BPJS Bumi Mas HEG HEG 5/27/2019 6/1/2019 v 5

2 Siutini v 60 th BPJS BJB Syndrom Dispepsia


GEA 5/28/2019 6/1/2019 v 4

3 Ahmad Ibnu v 27 th Umum Bandar Jaya GEAD sedang


GEAD sedang6/10/2019 6/11/2019 v 2

4 Puji Lestari v 47 th BPJS Adi Jaya Syndrom Dispepsia


Dispepsia 6/10/2019 6/12/2019 v 2

5 Sasmita v 27 th BPJS BJB GEA


G.E dehidrasi sedang
6/12/2019 6/14/2019 v 2

6 Yeni v 23 th Umum Slusuban HEG HEG 6/12/2019 6/14/2019 v 3

7 Eka Yuliani v 33 th BPJS Hemoroid HemoroidHemoroid 6/12/2019 6/15/2019 v 3


Rp -
8 Ida Septiana v 23 th Umum Slusuban Susp. Th Thypoid 12/06/2019 15/06/2019 v 4 Rp 250

9 M Nuryadin v 37 th BPJS Adi Jaya Syndrom Dispepsi 14/06/2019 16/04/2019 RSDS 2

10 Buyati v 32 th Umum YJ DispepsiaVertigo 14/06/2019 15/06/2019 v 2


Rp -
11 Piyem v 80 th BPJS E Rejo Dispepsi Dispepsi 16/06/2019 17/06/2019 v 1 Rp 250

12 Diana v 20 th BPJS Karang Anyar G.E GEA 18/06/2019 20/06/2019 v 2

13 Lisa v 21 th Umum BJB Demam TThypoid 20/06/2019 20/06/2019 v 1

14 Vera Nieta v 23 th BPJS YJ Syndrom Gastritis 25/06/2019 28/06/2019 v 3


Rp -
15 Alfin v 4 th Umum IPS Syndrom Syndrom 26/06/2019 26/06/2019 v 1 Rp 250
Rp -
16 Elfaeza v 2 th Umum Purnama TunggG.E GEAD se 26/06/2019 29/06/2019 v 2 Rp 250
Rp -
17 Supriyansah v 15 th BPJS BJT Gastritis Syndrom 26/06/2019 30/06/2019 v 4 Rp 250
Rp -
18 Lisa v 40 th BPJS BJT Syndrom Gastritis 28/06/2019 30/06/2019 v 2 Rp 250
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
11 Rp -
11 5 24 ###
JASA PELAYANAN (TINDAKAN) VISITE PERAWATAN MENU+
MR SARANA
JML PETUGAS RP JML LOUNDRY

Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 24,000 Rp 140,000 Rp 120,000

Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 6,000 Rp 35,000 Rp 30,000

Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 6,000 Rp 35,000 Rp 30,000
Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 12,000 Rp 70,000 Rp 60,000
Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 24,000 Rp 140,000 Rp 120,000
Rp - - Rp - Rp -
Rp 1,000 12,000 Rp 70,000 Rp 60,000
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -
Rp - Rp -
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
- Rp - Rp -
- Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -

Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp - - Rp - Rp -
Rp 6,000 Rp - Rp - Rp - 144,000 Rp 840,000 Rp 720,000
OBATDEPOT
PENERIMA GIZI RO LAB BHP O2 CS
JUMLAH +
Heni
Dewi
Wulan
Baron
Heni
Lilis
Sepsi
Heni
Handi
Lilis
Baron
Sepsi
Lilis
Handi
Lilis 0
Handi Rp 5,000
Zera
afrida
afrida
Zera
Sepsi 0
Lilis 0
Sepsi
Heni
afrida
Togar
Zera
Lilis
Baron 0
Wulan Rp 5,000
Togar
Zera
Togar 0
Baron 0
Sepsi 0
Heni 0
Baron
dewi
Baron
Togar
Sepsi 0
Dewi 0
Lilis 0
Dewi 0
Lilis 0
Dewi
Lilis
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 Rp - 0 Rp - Rp - Rp -
KONSUL DOKTER
PENGIRIM JUMLAH

dr. Intensif Rp 2,250 2,250


Rp - 290,250

dr. Herlena Rp 2,250 2,250


Rp - 72,250

dr. Intensif Rp 2,250 2,250


Rp - 77,250
dr. Intensif Rp 2,250 2,250
Rp - 143,250
dr. Intensif Rp 2,250 2,250
Rp - 285,250
dr, Herlena Rp 2,250 2,250
Rp - 143,250
Rp - -
dr Linda Rp 2,250 2,250
Rp - -
dr. Intensif Rp 2,250 2,250
Rp - -
dr. Herlena Rp 2,250 2,250
Rp - -
dr. Herlena Rp 2,250 2,250
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -

Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
-
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -

Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - -
Rp - - #VALUE!
LAPORAN UPAYA PELAYANAN RAWAT INAP
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

NO JENIS KEGIATAN UMUM BPJS JUMLAH

1 Jumlah Tempat Tidur 14

2 Jumlah Penderita Dirawat 7 11 18

3 Jumlah Penderita Keluar 7 11 18

4 Jumlah Penderita Meninggal < 48 jam 0 0 0

5 Jumlah Penderita Meninggal > 48 jam 0 0 0

6 Angka Kematian Umum / GDR ( % ) -

7 Angka Kematian Netto / NDR ( % ) -

8 Jumlah Hari Perawatan 17 30 47

9 Rata-rata Penggunaan Tempat Tidur ( BOR ) 11.2

10 Rata-rata Lama Perawatan ( LOS ) 2.61

11 Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur ( BTO ) 1.29

12 Interval Pemakaian Tempat Tidur ( TOI ) 20.72

13 Jumlah Balita Dirawat 2 0 2

14 Jumlah Kasus Cidera yang Dirawat 0 0 0

15 Jumlah Penderita yang Dirujuk 3 1 4

Dirujuk ke RSU Kabupaten 0 0 0

Dirujuk ke RSU Swasta Kabupaten 0 1 1

Dirujuk ke RSU Propinsi 0 0 0

Dirujuk ke RSU Swasta Propinsi 0 0 0

Mengetahui Bandarjaya, 5 Juni 2019


Kepala Puskesmas Bandarjaya Koord. Rawat Inap

dr. Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP. 197001192002122001
jumlah 6
GEAD sedang 1
HEG 1
Syndrom Dispepsia 1
Thypoid 2
Vertigo + Asma Br 1

12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP UMUM
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

PROSENTASE
NO NAMA PENYAKIT JUMLAH KASUS
(%)
1 GEAD sedang 1 16.67
2 HEG 1 16.67
3 Syndrom Dispepsia 1 16.67
4 Thypoid 2 33.33
5 Vertigo + Asma Br 1 16.67
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

JUMLAH 6 100.00

Mengetahui Bandarjaya, 5 Juni 2019


Kepala Puskesmas Bandarjaya Koord. Rawat Inap

dr. Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP. 197001192002122001
jumlah 12
HEG 1
Syndrom Dispepsia 1
Hemoroid 1
HEG 1
GEA dehidrasi sedang 1
GEA 2
Gastritis 2
Dispepsia 3
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
12/30/1899 0
10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP BPJS
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

PROSENTASE
NO NAMA PENYAKIT JUMLAH KASUS
(%)
1 HEG 1 8.33
2 Syndrom Dispepsia 1 8.33
3 Hemoroid 1 8.33
4 HEG 1 8.33
5 GEA dehidrasi sedang 1 8.33
6 GEA 2 16.67
7 Gastritis 2 16.67
8 Dispepsia 3 25.00
9 0.00
10 0.00

JUMLAH 12
100.00

Mengetahui Bandarjaya, 5 Juni 2019


Kepala Puskesmas Bandarjaya Koord. Rawat Inap

dr. Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP. 197001192002122001
LAPORAN KEMATIAN
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

Kelompok Umur
No Kategori Kematian Keterangan
< 1 bl 1 - < 1 th 1 - 4 th 5 - 13 th 14 - 19 th 20 - 44 th 45 - 60 th > 60 th

1 Di Wilayah Puskesmas :

a. Kematian Ibu

b. Karena sakit

c. Karena kecelakaan

d. Sebab lain

e. Seluruh kematian

2 Dalam Puskesmas :

a. Dirawat < 48 jam

b. Dirawat > 48 jam

c. Seluruh kematian

3 Total Kematian 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui Bandarjaya, 5 Juni 2019


Kepala Puskesmas Bandarjaya Koord. Rawat Inap

dr. Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP. 197001192002122001
LAPORAN RUJUKAN
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

Tempat Rujukan
No Kategori Penderita
PKM. IRNA RSP. Kab RSS. Kab RSP. Prop RSS. Prop Lain-lain

1 Bufas

2 Balita

3 Anak-anak

4 Manula

5 Lainnya 0 1 0 0

Total 0 1 0 0

Mengetahui Bandarjaya, 5 Juni 2019


Kepala Puskesmas Bandarjaya Koord. Rawat Inap

dr. Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP. 197001192002122001
LAPORAN RUJUKAN
PUSKESMAS BANDARJAYA
Jun-19

Keterangan

Bandarjaya, 5 Juni 2019


Koord. Rawat Inap

dr. Herlena Sutana


NIP. 197001192002122001
LAMPIRAN BUKTI SETORAN RETRIBUSI
RAWAT INAP PUSKESMAS BANDARJAYA
MEI 2019
JASA YAN JASA YANMED
NO JENIS PELAYANAN JASA PERAWATAN
(TINDAKAN) (VISITE)
1 PEMERIKSAAN/KONSUL 25 Rp 500,000

2 IVFD I 25 Rp 1,250,000

3 IVFD II

4 PERAWATAN/HARI 71 Rp 14,200,000

5 VISIT DOKTER UMUM/HARI 71 Rp 1,420,000

6 NEBULIZER UGD Rp -

7 NEBULIZER RAWAT INAP

Rp 14,200,000 Rp 1,750,000 Rp 1,420,000

Mengetahui
Kepala Puskesmas Bandarjaya Bandarjaya, 5 Juni 2019
Koordinator Rawat Inap

Dian Mariasari dr. Herlena Sutana


NIP. 197803052006042037 NIP : 19700119200212200
JUMLAH
Rp 500,000

Rp 1,250,000

Rp -

Rp 14,200,000

Rp 1,420,000

Rp -

Rp -

Rp 17,370,000

Bandarjaya, 5 Juni 2019


Koordinator Rawat Inap

dr. Herlena Sutana


P : 197001192002122001
RITP PUSKESMAS BANDARJ
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN

Bulan :

NO NAMA PASIEN ALAMAT/NO. HP NO. KARTU


1 Sudarmadi Yukum Jaya / 082306539546 0000346876244
2 Sri wahyu paningsih Bandarjaya Timur / 081367221279 0001305805004
3 Sukidi Poncowati / 081369122329 0000035259985
4 Zaidar Bandarjaya Barat / 085368291660 0001962526972
5 Sarinah Bandarjaya Timur / 085208485424 0000348027963
6 Andrian Sofian Yukum jaya / 085379439925 0000347297185
7 Sukirdi Kekah / 082179315963 0001505726954
8 Waginah Bumi kencana / 082374629983 0000346908543
9 Eka Nurhalimah SP. Agung / 085658930619 0000348395815
10 Desita Mala Yukum Jaya / 085368312582 000347314814
11 Riza Salekowani Nambah Dadi 0000035077184
12 Rika Yukum Jaya 0000347494184
13 Jepri Karang Endah / 0895333978861 0000347213068
14 Mulyadi Bandarjaya Timur / 085273322187 001314638133
15 Sundari Bandarjaya Barat /085268119220 0002040669325
16 Ruhaina Gunung Sugih / 085357716123 0000035294275
17 Riki Fajar Asri / 082379489239 0000995707427
18 Najwa Adi Jaya 0001197569878
19 Rahman Evander Bandarjaya 0001910483436
20 Aliya Hayatun Adi Jaya 0000347032361
21 Nely Bumi kencana / 085279853209 0001894361591
22 Alya Putri Yukum Jaya / 085273401882 0001293800883
23 Saminem Adi Jaya / 082186654354 0000347396868
24 Manga Rerak Yukum Jaya / 08526764902 0001898164618
25 Adi Saputra Yukum Jaya / 085268113620 0001898167094
26 Hasnawati Bandarjaya Barat 0000347494509
27 Karnoto Purnama Tumggal 0000347224116
28 Ngadimin Sri Harjo / 085658687329 0000345067299
29 Sudarno Margo Utomo 0000344975815
30 Erland Sampurna Jaya Terbanggi Besar / 0823723336000 0000035109999
31 Abdul Rohman Bandarjaya Timur / 08538401647 0000347484341
32 Tri Nur Halimah Adi Jaya / 085669325933 0000347086539
33 M. Rifdan Bandajaya Barat / 0001842571991
34 Slamet Fajar Asri / 085208483753 0000995707023
35 Sukarti Bandarjaya Timur / 085377366564 001963799223
36 Wartina Bandarjaya Timur / 085382788428 0000347319459
37 Supriyono Candi Rejo / 082306085218 0000346323159
38 Vera Kusuma Yukum Jaya / 087798961608 0000347779078
39 Heazel Bandarjaya Timur 0000035457434
40 Farhan Andesta Seputih Agung / 082373657660 00003476763999
41 Isa Ansori Seputih Jaya / 081379101888 0001096025837
42 Boniran Gayau Sakti / 0817206298 0001434312854
43 Sultan Murel Bandarjaya Barat / 082180800455 0001450501018
44 Muh Seger Siswandoko Nambah Dadi / 0000347052879
45 Sri Saimah BJT / 081274161317 0000347254165
46 Rantika Karang Endah 0000347213531
47 Sela Bandarjaya Timur 0000347050247
48 Siti Aminah Karang endah 0001901270979
49 Mardiana Yukum Jaya / 0000035290617
50 Nurlaila Yukum Jaya / 082372168243 0000347971599
51 Subani Harapan Rejo / 085279656919 0000347437451
52 Linda Sofia Wati IPS / 085267669612 0001429936514
53 Novia Saputri BJB / 085268462017 0000347443391
54 M wajib Candi Rejo / 082374393148 0000346368194
55 Anhar Subing IPS / 085222108380 0001291444648
56 Mutia Hafizah IPS 001310332869
57 Riyan Sandi Perdana BJB / 085279933685 0001483811414
58 Sanudin Endang Rejo / 085369935334 0000035278086
59 Rendi Aprian Saputra Karang Endah / 085208020081 0001196321949
60 Umrotun Fauziah Dono Arum /085292363370 0002044362993
61 Arum Mita Sari BJB / 082306539453 0000347667748
62 Sulimah BJT / 081272037849 0000347094909
63 Slamet BJB 0000346377519
64 Sutarwi Tri Mulyo Mataram 0000035256262
65 Asyra Aliya Ramadhan BJB 0001245770987
66 Satria Kecubung / 085224118000 0001163736404
67 Aisha Lutfia BJB / 085369611960 0001594662794
68 Febrian Yukum Jaya / 081276656800 0000346885931
69 Pundung Adi Jaya / 085279903759 0000347396343
70 Jumiyem Yukum Jaya / 085266463771 0001876899418
71 Bunga BJT / 0000347351444
72 Febrian Dono Arum / 085321769231 0000347214464
73 Hamida Sari BJT 0000347030954
74 Wusrikah Harapan Rejo 0000347688696
75 Davin BJT / 085368212165 0000995696695
76 Sumiran Seputih Jaya / 082377441963 0001840518123
77 Masri BJB 0000035295186
78 FaturRahman BJT / 085377626209 0001807896442
79 Zahra BJT / 082373292986 0000347509473
80 Mawarti Yukum Jaya / 085789893889 0001291527808
81 Mimin Ayu Lestari Karang Endah 0000347200705
82 Sri Endang BJB 0000035551721
83 Lasno Endang Rejo 0001899106885
84 Mulyati Kuriawati Yukum Jaya 000034777727
85 ngakila BJB 0001910482255
86 Azka Adi Jaya / 082184982210 0001474311025
87 Khusnatun Adi Jaya / 085769830668 0001806834846
RITP PUSKESMAS BANDARJAYA
ECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

JML HARI
TANGGAL TANGGAL
DIAGNOSA LENGKAP PERAWATA BIAYA
MASUK KELUAR
N
Thypoid 2/24/2016 3/2/2016 7 120,000
Gastritris 2/25/2016 3/1/2016 5 120,000
Gout Arthritis 2/25/2016 3/1/2016 5 120,000
Gastritis + ISPA 2/26/2016 3/1/2016 4 120,000
G2P1A0 8 mgg dg HEG 2/26/2016 3/3/2016 6 120,000
Demam Dengue 2/25/2016 3/2/2016 6 120,000
Gastritis Erosif 2/26/2016 3/2/2016 5 120,000
Thypoid + Hipertensi 2/26/2016 3/3/2016 6 120,000
Thypoid 2/26/2016 3/1/2016 4 120,000
Gastritis 2/27/2016 3/4/2016 6 120,000
DBD 2/29/2016 3/4/2016 4 120,000
Thypoid 2/29/2016 3/5/2016 5 120,000
Demam Dengue 2/29/2016 3/3/2016 3 120,000
Gastritis + DM + Susp. CH 2/29/2016 3/3/2016 3 120,000
Thypoid 3/1/2016 3/6/2016 5 120,000
Obs. Febris 3/1/2016 3/2/2016 2 120,000
Thypoid 3/1/2016 3/6/2016 5 120,000
Asma Bronchiale 3/2/2016 3/3/2016 1 120,000
Moniliasis + KDS + ISPA 3/2/2016 3/8/2016 6 120,000
GEAD 3/2/2016 3/6/2016 4 120,000
ISPA + Low Intake 3/2/2016 3/6/2016 4 120,000
Thypoid 3/2/2016 3/5/2016 3 120,000
Asma Bronchiale 3/2/2016 3/3/2016 1 120,000
DBD 3/3/2016 3/7/2016 5 120,000
Demam Dengue 3/3/2016 3/7/2016 5 120,000
Dispepsia 3/4/2016 3/7/2016 3 120,000
Melena 3/4/2016 3/6/2016 3 120,000
PPOK 3/4/2016 3/5/2016 2 120,000
Thypoid 3/4/2016 3/8/2016 4 120,000
GEAD 3/4/2016 3/8/2016 4 120,000
Thypoid + Demam Dengue 3/5/2016 3/7/2016 2 120,000
Thypoid 3/5/2016 3/10/2016 5 120,000
Thypoid 3/5/2016 3/10/2016 5 120,000
DBD + Thypoid 3/5/2016 3/8/2016 3 120,000
Dyspepsia + Hipertensi 3/5/2016 3/9/2016 4 120,000
Dyspepsia + Hipertensi 3/7/2016 3/11/2016 4 120,000
DBD 3/7/2016 3/12/2016 5 120,000
DBD 3/7/2016 3/8/2016 2 120,000
Asma Bronchiale 3/7/2016 3/8/2016 1 120,000
ISPA + Pneumonia 3/7/2016 3/9/2016 2 120,000
Demam Dengue + Dyspepsia 3/7/2016 3/11/2016 4 120,000
Thypoid + Hipertensi 3/8/2016 3/13/2016 5 120,000
Demam Dengue + ISPA 3/8/2016 3/13/2016 5 120,000
Pneumonia + Dispepsia 3/8/2016 3/10/2016 3 120,000
Gastritis + Hipertensi 3/10/2016 3/14/2016 4 120,000
Dispepsia 3/10/2016 3/15/2016 5 120,000
Thypoid 3/11/2016 3/15/2016 4 120,000
Asma Bronchiale 3/11/2016 3/12/2016 1 120,000
Asma Bronchiale 3/11/2016 3/12/2016 1 120,000
ISPA dg Low Intake 3/11/2016 3/14/2016 3 120,000
Hipertensi + Dyspepsia + ISPA 3/11/2016 3/15/2016 4 120,000
Dispepsia 3/11/2016 3/13/2016 2 120,000
ISPA + Dyspepsia 3/12/2016 3/16/2016 4 120,000
Thypoid 3/12/2016 3/15/2016 3 120,000
Asma Bronchiale 3/12/2016 3/13/2016 1 120,000
Demam Dengue 3/14/2016 3/18/2016 4 120,000
Faringitis Akut + Moniliasis 3/14/2016 3/18/2016 4 120,000
GEAD 3/15/2016 3/18/2016 3 120,000
Thypoid 3/15/2016 3/22/2016 6 120,000
Thypoid + Gastritis 3/16/2016 3/22/2016 6 120,000
Thypoid + ISPA 3/16/2016 3/21/2016 5 120,000
DM + Dispepsia 3/16/2016 3/21/2016 5 120,000
Demam Dengue + ISPA 3/17/2016 3/21/2016 5 120,000
Dyspepsia + Vertigo 3/17/2016 3/21/2016 4 120,000
DBD 3/17/2016 3/22/2016 5 120,000
Thypoid 3/17/2016 3/19/2016 4 120,000
DBD + Thypoid 3/17/2016 3/22/2016 5 120,000
Dyspepsia 3/19/2016 3/20/2016 2 120,000
ISPA + Dyspepsia 3/18/2016 3/22/2016 4 120,000
Asma + Dyspepsia 3/18/2016 3/19/2016 1 120,000
Thypoid + ISPA 3/18/2016 3/21/2016 3 120,000
Susp. Thypoid 3/20/2016 3/24/2016 4 120,000
Dyspepsia 3/21/2016 3/24/2016 3 120,000
Dyspepsia + DM + Hipertensi 3/21/2016 3/25/2015 4 120,000
Thypoid + Demam Dengue 3/21/2016 3/25/2016 4 120,000
Dyspepsia + Hipertensi 3/22/2016 3/25/2016 3 120,000
Asma Bronchiale 3/22/2016 3/23/2016 1 120,000
Dyspepsia + GEAD 3/23/2016 3/26/2016 3 120,000
Asma Bronchiale 3/24/2016 3/25/2016 1 120,000
Gastritits + Asma Bronchiale 3/24/2016 3/24/2016 1 120,000
DBD 3/24/2016 3/27/2016 3 120,000
Haemorhoid 3/25/2016 3/31/2016 6 120,000
Obs. Febris dg DM tipe II 3/26/2016 3/27/2016 2 120,000
DBD 3/26/2016 3/27/2016 2 120,000
Pneumonia 3/26/2016 3/29/2016 3 120,000
Asma Bronchiale 3/28/2016 3/29/2016 1 120,000
Dispepsia 3/28/2016 3/31/2016 3 120,000
TANDA
TOTAL BIAYA
TANGAN
840000
600000
600000
480000
720000
720000
600000
720000
480,000
720000
480,000
600,000
360000
360,000
600000
240,000
600000
120,000
720000
480,000
480000
360,000
120,000
600000
600,000
360000
360,000
240000
480,000
480000
240,000
600,000
600000
360,000
480,000
480000
600,000
240,000
120000
240,000
480,000
600000
600,000
360,000
480000
600,000
480,000
120000
120,000
360,000
480000
240,000
480,000
360000
120,000
480,000
480000
360,000
720,000
720000
600,000
600,000
600000
480,000
600,000
480000
600,000
240,000
480000
120,000
360,000
480000
360,000
480,000
480000
360,000
120,000
360000
120,000
120,000
360000
720,000
240,000
240000
360,000
120,000
360000