You are on page 1of 92

MOTO

„Eu sunt copilul.


Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai
mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată ! Dă-mi, te
rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă,
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! "
(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)

2oo9/2o10

Numele _____________________
Prenumele _____________________
Unitatea şcolară ________________________________________

1
Anul şcolar 2009/2010 Clasa a VIII -a
SEPTEMBRIE 2oo9 OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 2oo9
2oo9 2oo9
L. 1 8 15 22 30 L. 7 14 21 28 L. 4 11 18 25 L. 2 9 16 23 30
M. 2 9 16 23 M. 1 8 15 22 29 M. 5 12 19 26 M. 3 10 17 24 31
M. 3 10 17 24 M. 2 9 16 23 30 M. 6 13 20 27 M. 4 11 18 25
J. 4 11 18 25 J. 3 10 17 24 31 J. 7 14 21 28 J. 5 12 19 26
V. 5 12 19 26 V. 4 11 18 25 V. 1 8 15 22 29 V. 6 13 20 27
S. 6 13 20 27 S. 5 12 19 26 S. 2 9 16 23 30 S. 7 14 21 28
D. 7 14 21 29 D. 6 13 20 27 D. 3 10 17 24 D. 1 8 15 22 29

IANUARIE 2o1o FEBRUARIE MARTIE 2o1o APRILIE 2o1o


2o1o
L. 6 13 20 27 L. 3 10 17 24 L. 3 10 17 24 31 L. 7 13 21 28
M. 7 14 21 28 M. 4 11 18 25 M. 4 11 18 25 M. 1 8 15 22 29
M.1 8 15 22 29 M. 5 12 19 26 M. 5 12 19 26 M. 2 9 16 23 30
J. 2 9 16 23 30 J. 6 13 20 27 J. 6 13 20 27 J. 3 10 17 24
V. 3 10 17 24 31 V. 7 14 21 28 V. 7 14 21 28 V. 4 11 18 25
S. 4 11 18 25 S. 1 8 15 22 S. 1 8 15 22 29 S. 5 12 19 26
D. 5 12 19 26 D. 2 9 16 23 D. 2 9 16 23 30 D. 6 13 20 27

MAI 2o1o IUNIE 2o1o IULIE 2o1o AUGUST 2o1o


L. 5 12 19 26 L. 2 9 16 23 30 L. 7 14 21 28 L. 4 11 18 25
M. 6 13 20 27 M. 3 10 17 24 M. 1 8 15 22 29 M. 5 12 19 26
M. 7 14 21 28 M. 4 11 18 25 M. 2 9 16 23 30 M. 6 13 20 27
J. 1 8 15 22 29 J. 5 12 19 26 J. 3 10 17 24 31 J. 7 14 21 28
V. 2 9 16 23 30 V. 6 13 20 27 V. 4 11 18 25 V. 1 8 15 22 29
S. 3 10 17 24 31 S. 7 14 21 28 S. 5 12 19 26 S. 2 9 16 23 30
D. 4 11 18 25 D. 1 8 15 22 29 D. 6 13 20 27 D. 3 10 17 24 31

2
“ Caietul dirigintelui ", conceput în această formă dorim să reprezinte un
util şi facil instrument de lucru pentru profesorul diriginte.
În realizarea lui am pornit de la legislaţia în vigoare care reglementează munca
dirigintelui în scoală şi ne-am raportat permanent la indicaţiile metodice cuprinse
în literatura pedagogică şi psihologică,literatură care vizează metodologia
activităţii educative.
Pentru a asigura unitatea şi continuitatea muncii educative desfăşurată la
clasa de elevi, caietul a fost conceput pe ani, oferind posibilitatea de consemnare
a datelor chiar în cazul reorganizării claselor pe parcursul anilor şcolari .
De asemenea, caietul poate fi utilizat pe parcursul a 4 ani şcolari chiar în
condiţiile încadrării diferite a diriginţilor de la un an la altul(în situaţii deosebite,
când cadrele didactice nu sunt titulare). În acest caz,caietul trebuie predat
conducerii la sfârşitul anului şcolar, pentru a putea fi preluat de noul diriginte în
anul următor.
În structurarea caietului ne-am străduit să prevedem variante pentru
consemnarea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative, asigurându-i
valabilitatea pentru ciclul gimnazial şi liceal; precum şi pentru învăţământul
seral, dar care necesita unele adaptări ce le pot realiza diriginţii.
Pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă de toate
categoriile de personal didactic, caietul oferă puncte de sprijin pentru fiecare
aspect al muncii educative
Pentru completarea tabelelor cu numele elevilor ,se va întocmi un tabel cu
elevii clasei, care apoi se copie în toate tabelele. Fişa individuală se va multiplica
pentru fiecare elev .

3
1. Organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost
numit diriginte.

2. Urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de


clasă ce i-a fost repartizată.

3. Consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de


integrare socială.

4. Sprijină orientarea şcolară şi profesională.

5. Reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care


predau la clasă în vederea optimizării eforturilor acestora.

6. Ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la


învăţătură şi disciplină.

7. Acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară
dezbaterii consiliului profesoral.

8. Completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei.

9. Urmăreşte transcrierea mediilor în registrul matricol, atât la sfârşitul anului


şcolar, cât şi după examenele de corigenţă.

10. Completează caietul dirigintelui.

4
 Pedepsele paralizează imaginaţia; dar nu orice imaginaţie duce la un
comportament dorit!
 Coborâţi între elevi, dar nu vă confundaţi cu ei. Contrariul produce
confuzie, dezorientare! Empatia este necesară pentru a-l putea înţelege pe elev în
orice situaţie.
 Fiţi răbdător şi dovediţi stăpânire de sine; aceasta mai cu seamă în
momentele de criză!
 Atitudinea îngăduitoare a educatorului nu trebuie să izvorască din
indiferenţă, ci din înţelepciune, competenţă şi pasiune!
 Nu ridiculizaţi în public nereuşita elevilor; acordaţi-le şansa! Fiţi
întotdeauna obiectivi!
 Stimulaţi ideile valoroase ale elevilor; nu vă faceţi că nu le pricepeţi
sau, şi mai rău, că nu vă privesc! Ideile lor pot fi surse de inspiraţie pentru
dumneavoastră!
 Manifestaţi admiraţie pentru valorile autentice; modelele
dumneavoastră de viaţă pot fi şi modelele elevilor!
 Manifestaţi o atitudine pozitivă faţă de elevi; încurajarea, lauda pot
aduce de cele mai multe ori o energie suplimentară pentru depăşirea greutăţilor
de către elevi!
 Fiţi autoritari în relaţia cu elevii; autoritatea trebuie să fie căpătată,
însă, prin pregătirea profesională şi iubire faţă de elevi.

5
- planificarea anuală a activităţii educative,
- planificarea semestrială a activităţii educative;
- proiectele lecţiilor de dirigenţie;
- componenţa clasei (nume, prenume, domiciliu, alte date importante);
- organizarea colectivului de elevi (nume şi prenume, responsabilităţi în cadrul
clasei);
- organizarea comitetului de părinţi (preşedinte, vicepreşedinte, trezorier,
membri);
- componenţa consiliului profesoral al clasei;
- orarul clasei;
- planificarea activităţilor cu părinţii;
- procese verbale de la activităţile cu părinţii;
- serviciul pe şcoală şi alte activităţi (numele elevului, tipul activităţii, data,
observaţii);
- programarea lucrărilor scrise semestriale,
- participări la concursuri şcolare;
- harta psihopedagogică a elevului;
- situaţia absenteismului.
Dirigintele mai are obligaţia să completeze catalogul clasei şi carnetele de elev.

6
• Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană
• Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali!
• Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic
• Aveţi răbdare cu elevii
• Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul
• Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi
• Respectaţi cuvântul dat
• Disociaţi corectarea de pedeapsă
• Accentuaţi comportamentul pozitiv
• Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi
• Asiguraţi şanse egale de succes
• Fiţi dispuşi să vă distraţi
• Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter punitiv
• Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara socială
• Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă

Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti:


„Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
personalităţii umane, formarea personalităţii autonome şi
creative”.

7
ANUL ŞCOLAR __2009-2010 Clasa a VIII -a
CURSURI VACANŢE
Semestrul I

Semestrul al II- lea

Examenul de corigenţă: ____________________________________________________


Examenul de admitere în liceu : ______________________________________________
Tezele cu subiect unic :
Disciplina Sem.I Sem. al II- lea Sesiune specială Sesiune de
corigenţă
Matematica
Limba modernă
Istoria românilor
Geografia
României
Limba şi
lit.română
Alte examene şi concursuri:
Olimpiada

Concursuri

Alte
activităţi

Menţiuni:__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

8
Organizarea grupului
educaţional

Orarul clasei
Clasa a V- a

Ora/Z Lu Mar Mier Joi Vin


iua ni ţi curi eri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9
Catalogul clasei a V -a

Nr. Numele şi Data şi


Nr. Adres Tele
matri prenumele locul
crt. a fon
col elevului naşterii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10
11
Părinţii(mama,tata) Tipul Sănătate
Nr.
Vârs Stud Profe Sănăta Fraţi familiei a
crt. Numele Venit
ta ii sia te elevului
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

12
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

13
ANUL ŞCOLAR ______2009 - 2010____________ CLASA a V-a

Particularităţi Numele şi prenumele elevilor care fac parte


problematice din aceste familii
1.Atmosferă educativă negativă
(neînţelegeri frecvente, certuri
evidente, alcoolism,
imoralitate,absenţe mari, lipsa
afectivităţii, autoriritarism,
permisivitate ,dezinteres,
ostilitate faţă de şcoală,etc)

2.Tatăl(mama) decedat(ă)

3.Părinţi despărţiţi (divorţaţi)

4. Condiţii materiale grele(spaţiu


redus,membrii numeroşi,salarii
foarte mici,etc).

5. Cu grad redus de instrucţie şi


cultură(fără şcoală,cu şcoală
primară, generală,profesională).

6.Alte situaţii(sănătate,necazuri
deosebite,severitate excesivă,
permisivitate excesivă,etc.)

14
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a Va

Condiţii de
Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE Tipul de familie Studiile părinţilor
viaţă
Crt. ELEVULUI
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Menţiuni: 1. Tipul de familie 1-organizată;


2-dezorganizată;
3-condiţii bune,spaţiu corespunzător;
4-condiţii satisfăcătoare.
2. Condiţii de viaţă 1-condiţii precare,spaţiu insuficient;
2-tatăţ(mama) decedată;
3-părinţii despărţiţi.
3.Studiile părinţilor 1-şcoală generală,şcoală profesională;
2-studii liceale;
3-colegiu,şcoală postliceală,studii superioare.

15
Atmosferă, climat
Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE Profesia părinţilor
educativ în familie
Crt. ELEVULUI
mama tata 1. 2. 3. 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Menţiuni: Atmosferă,climat educativ în familie 1-înţelegere între părinţi;


2-înţelegere între părinţi şi copii;
3-dezacord marcat între părinţi;
4-dezacord marcat între părinţi şi copii.

16
NUMELE ŞI Acte medicale
Nr. Probleme de
PRENUMELE care atestă
Crt sănătate
ELEVULUI afecţiunea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

17
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a Va
FUNCŢIA ÎN REPREZENTANT
NUMELE ŞI LOCUL DE TELEFON TELEFON
CADRUL ÎN COMITETUL OBSERVAŢII
PRENUMELE MUNCĂ SERVICI DOMICILIU
COMITETULUI PE ŞCOALĂ

Observaţii :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

18
1. ELEVI CU SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ :

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

SATISFĂCĂTOARE

NESATISFĂCĂTOARE

2.ELEVI CU PROBLEME DISCIPLINARE :

FOARTE GRAVE

GRAVE

ÎNTÂMPLĂTOARE

3.ELEVI CARE SE EVIDENŢIAZĂ ÎN :

ACTIVITĂŢI
ŞCOLARE

ACTIVITĂŢI
EXTRAŞCOLARE

4.ELEVI CU PROBLEME ÎN SITUAŢIA ŞCOLARĂ :

CORIGENŢI

CU SITUAŢIA ŞCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ

din cauza absenţelor


alte motive(care)

19
5. ELEVI BURSIERI :

Numele şi prenumele elevului Felul bursei

6. ELEVI NAVETIŞTI :

Numele şi prenumele elevului Localitatea de unde face naveta şi


distanţa

Planificarea lucrărilor scrise

Cla Obiectul Se Data


sa m.
8 Matema I
tica II
Lb. I
20
romana II

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V-a

PREGĂTIRE
Nr. DISCIPLINA DE MEDITAŢII CONSULTAŢII SUPLIMENTARĂ PENTRU
OLIMPIADE/ CONCURSURI OBS
Crt ÎNVĂŢĂMÂNT
Ziua şi data
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21
Responsabilităţile elevilor în colectiv

N
r. Numele şi
cr Responsabilităţi prenumele elevului
t.
1 Liderul clasei
.
2 Casier
.
3 Responsabil cu
disciplina
.
4 Responsabil cu
păstrarea curăţeniei
.
5 Responsabil cu
verificarea temelor
.
6 Organizator de
spectacole,activităţi
.
culturale
7 Organizator de
excursii, competiţii
.
sportive
8 Alte responsabilităţi
.

22
Colaborarea cu familia
Comitetul de părinţi al clasei

N Numele
r şi Profe Locul de Responsa Tele
c prenum sia muncă bilitate fon
rt ele
1 Prşedinte
.
2 Casier
.
3 Membru
.

Colaborarea cu profesorii clasei


Prezentarea profesorilor clasei

23
N
Numele şi Competenţa
rc
Disciplina prenumele profesional
rt
profesorului ă
.
1. Limba
română
2. Limba
latină
3. Limba
străină I
4. Limba
străină II
5. Istorie
6. Cultură
civică
7. Matematic
ă
8. Fizică
9. Chimie
1 Biologie
0.
1 Geografie
1.
1 Ed.
2. plastică
1 Ed.
3. muzicală
1 Religie
4.
1 Ed. fizică
5.
1 Ed.
6. tehnologic 24

ă
Situaţii statistice pe anii de studiu
Clasa a V- a
Situaţia generală asupra mişcării elavilor şi
a rezultatelor în timpul anului şcolar

Indicatori Semes Indicatori Anual


trul

NUMĂRUL ELEVILOR
Înscrişi la În iunie
NUMĂRUL ELEVILOR

promovaţi
începutul
anului
şcolar
În august
I II

corigenţi
Veniţi în
timpul O disciplină
semestrulu
i
Plecaţi în
timpul
semestrulu
Două
i
discipline
Existenţi la
sfârşitul
semestrulu
i
repetenţi

Promovaţi
Din cauza
O
corigenţi

situaţiei la
discipli învăţătură

Mai
multe Din cauza
discipli absenţelor pe
ne mitiv de :
TOTAL boală

O
Cu situaţia

discipli - abandon
nă şcolar
Mai
multe
discipli
ne

25
neâncheiată
TOTAL,
din
care: - alte situaţii
-
amânat
medica
l
-
abando
n
şcolar
- alte
situaţii
TOTAL
TOTAL
Din care,
Absen
Abse motivate
ţe Din care,
nţe
motivate

Situaţia mediilor
Promovaţi cu
Corigenţi
Tot medii Media
al gener mai
1 2
ele 5– 7– 9- ală a multe
obi obie
vi 6,99 8,99 10 clasei obiec
ect cte
te
Se
m.
I
Se
m.
II
An
şco
lar

26
Tabel cu elevii cu situaţia
neâncheiată
N Perioada
Numele şi
r Se Se An Moti
prenumele Obiectele
c m. m. şco v
elevului
rt I II lar
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
1
1

27
Clasament la sfârşitul fiecărei etape
Semestrul I Semestrul II
Numele Numele
N
şi Me şi
r Loc Med Loc
prenum dia prenum
c ul ia ul
ele ele
rt
elevului elevului
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.

8
.
9
.
1
0
1
1
1
2
1
28
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
8
2
0

29
Clasament final cu premiile şi menţiunile acordate
Nr. Nota la purtare
Numele şi Medi
crt Sem Sem.I An Locul Premiul
prenumele elevului a
. .I I şcolar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

30
31
Tabel cu elevii cu nota scăzută la
purtare
Nota Măsuri
N
Numele şi luate
r. Se Se An Motiv
prenumele pentru a
cr m. m. şco e
elevului remedia
t. I II lar
situaţia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evidenţa întâlnirilor cu
părinţii(şedinţe,lectorate,
consultaţii,vizite la domiciliu)

Nr
.
Activitatea Data Eficienţa
crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

32
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

33
Evoluţia generală a elevului în ciclul gimnazial
Nr Situaţia la învăţătură şi disciplină
Numele şi
. Absenţe Medii la
prenumele Medii generale
Cr nemotivate purtare
elevului
t. 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

34
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.

35
Elevii care se evidenţiază în cadrul
grupului
Liderii grupului Membrii
Formali Informal Membrii care nu
Clasa i izolaţi ai respectă
grupului normele
grupului
5
6
7
8

Elevii cu dificultăţi la învăţătură


Factor
Obiectul ii care
la care au
Nr. Numele şi Măsur
are gener
Crt. prenumele i
problem at
e situaţi
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
36
8.
9.
10.

Elevii care au aptitudini speciale şi


interese deosebite
Domeni Rezul
Nr. Numele şi ul de tate Momentul
crt. prenumele manifes obţin afirmării
tare ute
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

37
Caracterizarea clasei
Clasa a V -a
STATISTICA CLASEI

Clasa a fost alcătuită din…................,din


care……..fete şi……..băieţi.
Procentul de promovabilitate a fost de
………………,cu media generală a clasei……………….
Elevi cu rezultate deosebite:
…………………………….
…………………………
……………………………
………………………… ……………………………
…………………………
Elevi problemă:
……………………………
………………………….
……………………………
………………………….
……………………………
…………………………..
Starea disciplinară
Comportamentul de grup:

38
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
Elevi problemă:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Măsuri luate,rezultate,măsuri de perspectivă:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
Relaţiile di dinamica clasei
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
Rezultate la olimpiade şi concursuri
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………....
Aprecieri asupra progresului sau regresului clasei
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
Concluzii
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b

39
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
familia une)

40
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
41
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

42
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,

43
funcţia. Mama

Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.


____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
44
funcţia. Mama

Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.


____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,

45
funcţia. Mama

Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.


____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

46
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______
47
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

48
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/
negativ)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______
49
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
50
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______
51
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______
52
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

53
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială

54
familia (precace,modeste,bune,f.b
une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

55
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

56
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.

57
____________, Nr.___,Jud._______

Alte date privind Condiţii de viaţă materială


(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Numele şi prenumele elev___


_____________________________________________________________
Nr.matricol :
__________________________________________________________________________

Data şi locul naşterii Anul ____ Luna ____ Ziua ____


Localitatea ________________________________
Judeţul ___________

Prenumele părimţilor Tata Prenumele Locul de muncă Funcţia


Locul de muncă,
funcţia. Mama
Domiciliul elev___ Loc.__________________________________ Str.
____________, Nr.___,Jud._______

58
Alte date privind Condiţii de viaţă materială
(precace,modeste,bune,f.b
familia une)
Starea civilă a părinţilor
Nr. de membrii în familie
Cameră separată Are/nu are
Climatul educativ
(pozitiv/satisfăcător/negativ
)
Date privind Starea sănătăţii
cunoaşterea iniţială
Situaţia
disciplinară
Media gen. cl.a IV-
a
Prin ce s-a
remarcat
(act.extraşcolare)

Alte menţiuni :

Manuale primite
Nr. DISCIPLINA
Clasa a V-a
crt ŞCOLARĂ
fb b s ns
1. Lb.şi lit.română
2. Lb.franceză
3. Lb.engleză
4. Istoria
5. Geografia
6. Matematica
7. Fizica
8. Chimia
9. Biologia
10. Ed.muzicală
59
11. Ed.plastică
12. Cultură civică
13. Lb.latină
14. Religie
15. Ed.tehnologică
16.
17.
18.
19.

Menţiuni :

Manuale predate
Nr. DISCIPLINA
Clasa a VIII-a
crt ŞCOLARĂ
fb b s ns
1. Lb.şi
lit.română
2. Lb.franceză
3. Lb.engleză
4. Istoria
5. Geografia
6. Matematica
7. Fizica
8. Chimia
60
9. Biologia
10. Ed.muzicală
11. Ed.plastică
12. Cultură civică
13. Lb.latină
14. Religie
15. Ed.tehnologică
16.
17.
18.
19.
Menţiuni :

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

NUMELE ŞI L L L I G M F C B E E E L E E
Nr.
PRENUMELE R F E S E A I H I D D D L D D
Crt.
ELEVULUI O R N T O T Z I O M P C A R T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
61
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Menţiuni :

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

NUMELE ŞI L L L I G M F C B E E E L E E
Nr.
PRENUMELE R F E S E A I H I D D D L D D
Crt.
ELEVULUI O R N T O T Z I O M P C A R T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

62
16.
17.
18.
19.
20.
Menţiuni :

Nr.
Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
63
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Observaţii:
1. Retras,izolat,dezinteresat de viaţa colectivului;
2. Lucrează numai din obligaţie;
3. Face strictul necesar,dar fără să aibă iniţiativă;
4. Integrat în colectiv,bun executant dar fără opinie proprie;
5. Are autoritate,bun organizator şi animator al colectivului.

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a


ACTIVITATEA/TEMA
Nr.
(adunări tematice sau de bilanţ,comune cu PREZENŢA OBSERVAŢII/ PROPUNERI
Crt.
profesorii claselor)

1.

2.

3.

4.

64
5.

6.

7.

8.

9.

10.

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a


NUMELE ŞI CONŢINUTUL
Nr. PROBLEMA
PRENUMELE DATA DISCUŢIEI REZULTATE OBŢINUTE
Crt. ABORDATĂ
ELEVULUI VIZITAT PURTATE

1.

2.

3.

4.

65
5.

6.

7.

8.

9.

66
Scoala cu cls. I – VIII Lunca
Com. C.A.Rosetti, jud. Buzau
Clasa a V - a

GRAFICUL SEDINŢELOR CU PĂRINŢII


NR.
CRT. DATA TEMA ŞEDINŢEI OBSERVAŢII
*Cunoaşterea părinţilor şi
SEPT alegerea comitetului de părinţi;
1 EMBRIE *Discutarea unor probleme de
OCTOMBRIE organizare;
*Discutarea situaţiei la
învăţătură înregistrată până la
această dată şi a unor situaţii
comportamentale sau de
acomodare
*”Comunicare şi respect” –
2. NOIEMBRIE masă rotundă; discuţii despre o
comunicare eficientă
(prezentare ppt.)
*”Tradiţii şi obiceiuri de iarnă,
3. DECEMBRIE la români” - program artistic,
prezentat de elevi, pentru părinţi
*”De la agresivitatea între
4. IANUARIE copii, la agresivitatea în invitat psihologul
societate” - dezbatere şcolii
Discutarea situaţiei la
învăţătură şi purtare a elevilor,
în sem. I ;
*”Preadolescentul şi familia” -
5. FEBRUARIE dezbatere
*”Viaţa are prioritate” –
6. MARTIE prezentarea unor reguli de invitat de la
circulaţie; discuţii, cu Poliţia rutieră
exemplificări (vor fi prezenţi şi
elevii)
*”Succes şi insucces şcolar” -
discuţii
7-8 MAI - IUNIE *Concluzii asupra disciplinei şi
situaţiei la invăţătură a elevilor,
la sfârşit de an şcolar

67
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
_________________________________________________________

68
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
_________________________________________________________

69
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

70
DATA: ______________
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

71
DATA: ______________
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________
72
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
_________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________

73
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
_________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________

74
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________

75
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a VIII a

DATA: ______________

76
TEMA ADUNĂRII:
____________________________________________
__________________________________________________________
PARTICIPĂ :
_________________________________________________
__________________________________________________________
ORDINEA DE ZI :
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
DESFĂŞURARE:
Probleme deosebite ridicate de părinţi:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Părinţi absenţi de la şedinţă :

__________________________________________________________
_________________________________________________________

77
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V- a
Semestrul I

Nr. TERMEN
TEMA PROPUSĂ
Crt. CALENDARISTIC
1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
.

78
1
7
.

1
8
.

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V- a


Semestrul al II-lea

Nr. TERMEN
TEMA PROPUSĂ
Crt. CALENDARISTIC
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

11
.

12
.

79
13
.

14
.

15
.

16
.

17
.

18
.

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V-a

Situatia şcolară în Media


Nr. Numele şi prenumele Media Clasificat
generală
crt elevului iunie Sept. generală al....
la purtare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
80
15
16
17
18
19
20

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V-a

Nr.
Numele şi prenumele elevului 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Crt.

Menţiuni: 1. Nu are condiţii de învăţătură acasă;


2. Nu înţelege explicaţiile tuturor profesorilor;
3. Nu are voinţă să studieze;
81
4. Nu poate realize mai mult;
5. Nu-i place să înveţe;
6. Nu este sufficient de atent la lecţii;
7. Nu are un regimde viaşă ordonat ;
8. E preocupat de alte probleme ;
9. Are multe treburi de făcut acasă;
10. Nu învaţă suficient.

ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V- a

FAZA
Nr. NUMELE ŞI
DISCIPLINA/CONCURSUL /PREMIUL
Crt. PRENUMELE ELEVULUI
OBŢINUT

82
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V-a

RECOMPENSA /OCAZIA(evidenţierea în faţa colectivului


NUMELE ŞI
Nr. şcolii, comunicarea părinţilor,evidenţierea la panoul de
PRENUMELE
Crt. onoare , trimiterea în excursii şi tabere.premii pentru
ELEVULUI
învăţătură şi purtare)

83
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V-a

SANCŢIUNEA /OCAZIA( mustrare în faţa colectivului


NUMELE ŞI
Nr. clasei, mustrare cu avertusment în faţa conailiului şcolii,
PRENUMELE
Crt. retragerea temporară a bursei,
ELEVULUI
eliminarea,exmatricalarea,etc)

84
ANUL ŞCOLAR _______2009 - 2010_______ CLASA a V- a

ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA ?
NUMELE ŞI (frecvenţă neregulată-abandon şcolar, situaţie foarte slabă
Nr.
PRENUMELE la învăţătură,încălcarea frecventă a prevederilor
Crt.
ELEVULUI regulamentare, neintegrarea în viaţa de familie,delicvenţă
juvenilă,etc.)

85
Nr.
MĂSURI LUATE CU TOŢI FACTORII EDDUCATIVI (Rezultate)
Crt. DATA

86
Menţiuni :

Modele de înştiinţări/comunicări adresate în


scris părinţilor

A.Scrisoare de felicitare
B.Înştiinţare cu privire la situaţia
şcolară şi invitaţie la şcoală
C.Preaviz de exmatriculare
D. Situaţie neîncheiată/ corigenţă/

repetenţie la sfârşitul semestrului/


anului şcolar

87
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ........................................................
Adresă: ................................................
Tel./Fax: ..............................................

Nr. ............./....................

Către

Domnul/Doamna ..............................................................., părinte/ tutore


legal al elevului .................................................................... .
Vă comunicăm cu mare satisfacţie şi mândrie că fiul/fiica dumneavoastră
a obţinut rezultate remarcabile la concursul/ competiţia/ festivalul/ expoziţia/
olimpiada organizată la nivel local/ judeţean/ interjudeţean/ naţional/
internaţional, în perioada/ data ................................................. .
Performanţa obţinută va fi recompensată cu diplomă/ medalie/ premiu de
onoare al unităţii noastre de învăţământ/ stimulent material acordat de stat/
agenţi economici/ sponsori.
Vă felicităm pentru contribuţia pe care o aveţi în formarea şi educarea
copilului dumneavoastră, capabil de rezultate de excepţie şi vă asigurăm de
stima şi preţuirea noastră.
88
Data ...........................................

Cu deosebită consideraţie,

Profesor diriginte, Director,

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ........................................................


Adresă: ................................................
Tel./Fax: ..............................................

Nr. ............./....................

Către
Familia ...................................................................

Stimate domnule/ doamnă ..........................................................., prin


prezenta vă aduc la cunoştinţă că fiul/ fiica dumneavoastră, ...................................
.........................................., a înregistrat un număr de ............. absenţe nemotivate
în zilele/ perioada de ......................................... .
Vă înştiinţez că a obţinut rezultate slabe la disciplinele, după cum
urmează:
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
4. ........................................................................................................
5. ........................................................................................................
89
Doresc să menţionez
că ................................................................................... ................................................
......................................................................................... ...............................................
....................................................................................... .
Pentru remedierea acestei situaţii, vă rog să veniţi la şcoală în ziua
de .........................................., la ora ....................., pentru a stabili împreună
măsurile care se impun.
Mă puteţi contacta la numărul de telefon ..............................., pentru a
confirma primirea prezentei înştiinţări şi pentru a programa întâlnirea noastră.

Diriginte: prof. ....................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ........................................................


Adresă: ................................................
Tel./Fax: ..............................................

Nr. ............./....................

Către

Domnul/Doamna ..............................................................., părinte/ tutore


legal al elevului ...................................................................., din clasa ..............., de
la ................................................................. .
Vă aducem la cunoştinţă că fiul/ fiica dumneavoastră a întrunit un număr
de ......................... absenţe nemotivate, fiind sancţionat(ă) cu .................................
........................................ .
În cazul în care elevul(a) va continua să absenteze nemotivat, va fi luată
măsura regulamentară ............................................................................................ .

90
Profesor diriginte, Director,

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ........................................................


Adresă: ................................................
Tel./Fax: ..............................................

Nr. ............./....................

Către

Domnul/Doamna ..............................................................., părinte/ tutore


legal al elevului ...................................................................., din clasa ..............., de
la ................................................................. .
Vă aducem la cunoştinţă că fiul/ fiica dumneavoastră, la sfârşitul
semestrului ........../ anului şcolar ............................, are situaţia neîncheiată /este
în stare de corigenţă la
disciplina(disciplinele) ..................................................... ............................................
.................................... /este repetent(ă).

91
Menţionăm că sesiunea pentru încheierea situaţiei şcolare/ pentru
susţinerea examenului de corigenţă este în perioada ...........................................,
conform graficului pe discipline afisat la avizierul şcolii.

Profesor diriginte, Director,

92