Вы находитесь на странице: 1из 1

L"A FLотJ* АЕЕЕА - tя GU€в,fiА АЕ,frЕА - LA рАсЕ звý

ll
аýrеа' Ъ7у*r* уп*
LЯ flg._tta
La- guBrra: sýrэЁ - La расе t*lлt-"-r'lй,-,ilф
L::аrm*е da l'аir - La guerre аýriеппе La paix

!JOMý

L'armбil dg l'вiг.. Ь gueriB абriолпs

- , ^ D l'агпаmвпtо аlгsо |'Ьrmsmепt аfriеп. il missilв lB miBsile, la lusёо. 1u*l<s,Myq о _ ,


Ъуw,lцl_kа|uр"llц,li ^lУ*"i"r I'веrопrчtiса l'аёlопаirtiqчо, mitsilВ la tёtB d'чпа lusбе.[*.l"* шgtь+,,|*l,ю,ьr*^
la tsslata r}i uп 1""Хl,и
t,\#w - }"wфi"М с,чlЛ' ЬУм,.мltл+lлt
aU! l;gчiаIiопе l,aviation. ls tsrъta stomica la tёtB аrоmiqчо.
J*ч4ООО il соm*пdо di mпв lo strato di giз la nappo de gar. с*л ц4ъ 'зиоJ,{tfuL
, lo l":аеrtЛilцrапtв
WW"
rЁgiоп аЁriеппе.
liayliфtorpilleur, rяллл-l,ьq*,rу,.мrх
Y'-фY W r^*'*1 r",r. l'idrоgilц,rýпtЬ . l\лqlъоaмoJfu ' Nl6tl*lq4lЦa*

W
i}ri?o,.rro* l,explotation аёriвппа 1'1у{tэчiоп |оrрillоul.,шq+,"о.аlа"i*,wР,lфl4rтJ*
il*dйййiйв, .й;-а-у*l;"!r**"с,ллцчr-
iiiБt]i,ii'iibiiЁri.
i;;;
ж*.*ж1
rrhмцrrп,
пЯrrrж, - аfuца
9Y_Щ#-,,ж*,f,o"llM.,.1,1, llitрrtiоп.lrвпаtо,kуlчrlilii,,.r.
1

Plu'llý .Ji'biiiйl'i,.,u,uo
r i,,'o-,nБt ;:Ёi;;;: фJ;й, "i;i*;;,*P-|Y*Y
i'.tlacco эаrаО
d]nbss_(vatioп,
l-й" Д-*Ь, *Ь, hwt"""-r
i

I'aBroslierB l'aбrostiar. апа дu g аёгiеJrпе,


l'аttаqчв H|A*""J
аЁri епп е, l4lA4.".J l-,й", hW|"*"r''^/,ПL
*f*"
I'tligottBro
|'

]ф4Щ" "tr*фрцt,"tlrхT
)

I|ливп.{а rirоgпiziопе
}ilT,|ln*irnrr, il mitrBglierв
|'hбlitЪрtёrе.
l'hбliсjэрtёrе, W
ls mitlaillЁul. wlш;л,лrr,с
4

rаgtioп: dsj l]аrmiЕй, +ф;ицr- le; gеlчапt, "u+""l| ] aly;tвlп


_. , ,l' mоОtаur.'iлл+rто,r:+*-l ллl.wЧ
il пuпtвtоrg

W rr*ф*
recOilпsirýalicB. ,"

IlоЬsýr]ýвчt
lE miýýio& i]l*:;ýi{:I'*'S'alio, t

|"tlЧСtriСilП dB lФ,
|'adempimBnto ГасtоmЁlisтвлgпt;
il,radiпel*triцis(, рущлф|ль
:5::
la fOtOgrafie Ia photogIaph.i0
ailaa аёriеппа; il inotoriýta
IB forzB аrrrв lss to.[u*ý а{litлпвs. il Bilota lB }f:y',Y.i;
ý gilots, у|чд{fu h.Фь& ) , , l] _ _ -

la: squd,driglia l'Bscadrilla, I'aviBr0, |'aviatorB |'avialeur пllitаirв' ъ,ь*ьлi JLrvuNL ) ЛлчlN,Е,йщЧ; |"Lrfu 88L

ilgrцрýо IB gtoupc; il Frrосаdцtigiа


lo ttоrmоЙrо"-* le rбgimепt. il Fаracнalu 0
la Ьrigаtа

|fu
la briýade. l'trrс*ррашепlо
la diчiзiопв ta division.
la рзttчgliь la. p.atrgujlle;
l'Дtсаdоmiа mi]itaTo
atлx1,1l+l,i а,tмл: tl+Пl*
l,Ёсоlо de l,дiг.
аýr0пачllе8
l
l l'fiigligria l'апil}*riе
Ёопt Oаяэа aпtiaEIisnnB
il саппOпв, ýOnttallg1, |8 ýаRрп, ýý{isбfiяП.
iltiгý soпtrаlrЕБ le rii anti8,6TiBn.
iltBlЁmatlt .цl,и Is.,tdlЁmёtге,
le: bombardier ]en
рiquЁ;
lа,ЬаmЬе,
l* tсmhg
l
Ёýplýýiya]
ila ЬоmЬе Bxplosive.
la аirsпа la sirёrlр,
{dilоmрвпtе}
la Ьоmhа tosgica
]

la ЬоmЬе toxique, i|i{iii'o**** i;iйii.


|"оýсцrзýiqпto
iiiiiiii й}-,Ь
la boi*ba iпсgпdiаriд la: ЬOmЬe iпsgпdiаitв; [g ЬJhl:oufi
ld,bOmha atomiýд la, Ьоmhа аlrmiqцЁ,. lа chul;э. мф4.е [слдп-;у, ч/,фФ*)
1а ЬоmЬа la Ьоmhе lo Bcoppio |'вхрlоsiоп. " W l.+f'' , ry;r*,
isrmопчý!еаtе thеrmоячсlýаir*. ildBminio dеll'srit Ia пatriss dв-|'"аll.'vil"лу.+",,{о r*tУl*,
|'л,йr,/+- l' *"Jk ц*уч* "мцлй; J,^,fu
Ь rЬв Ь rУ*"!tиrr;
1,. Vait,Ёlll. f ; &yioil!; Ьаl]рпs, diiigBgtltS| у-"r"l*tМ 7а_"л"
i, Kiiйi rar. й iiiiй' u'uirdtii ;:ilii:rol d'niкap} ar.r яяf./ау ввsi lл.ltl ldýc:ltllltltфul,ptёcй*

,l,;,ы"Д"h* tлr
,, 'l ааЫr' M}"qB
q ,-*б*"М
fu
j