Вы находитесь на странице: 1из 1

lл FЕRRочIА - lL vlAGGlo 149

La fgrrочiа - ll viaggi о уr-r* ут* Гуr.rЫ,"


La сhеrпiп de fer - Lg voyagg

tOшý

ч*щ,l , l*,ru
lя gara йr*
uА*rфадЦ,, la ilazioпot",,hnl,/ la garB. lB Ьчrваu dЯ
l'цfficic iпfоrmuiопi ц-Ьr* fr4l"
lз rtariona mgrсi
t rЙr,il kr,;t"r,ut/) #
la gTs d9
ПаrСПаПO|ýg8. la piccola uBloBitl
]впýвlgпвmвпlý. l
la pBtits vilаstв. n-rtl,M""t
I

la far{Пata ц;!u4п la haltB, lr grrпdt ув!осitЁ la grald* vilgtвg,Б*,ýrо.t


l'ingTlrm l'впtrёа. i| сrffЁ riзФilпи lB bUffBt. Фу*^ ; rо+t -|а.u.фqн
(t&,
Гц*гih la зопiа. il bar, il иff} la ЬччвПв. Y"+ i rлф i t *uS,u
{н& iЪ*rl
h tooslB[ol,,lk*,,"
-. - l, la заlа d'arpotto la sBllв d'апЬпtв.
Р -Lrл"
rr,rуЁП rdц,rч
fiд.**ы,r,ааr,Ф
Б БfiЙ;fi-- |lB
яuichBt,
't'впrвgistrвmвпt
. il higtictto d'аgсвttо
й,муму*F wмлмПwt
{yM't* ; мЬ lr tвgiBfiaziona ai Ьiпаri
!а billBt do quri.
1l"l,a"lrrP
l|,lмфллlr- Ьuмш dd bagBgli dBs bagagBs. il пrrci*piBda qчri.тИ'ЧР,'"*ч
il dзрозitоа. Ь7,7И la сопsigпв. lB tдпсЬiпа ilk
ьлt h,о r+aloHaL f,мяrll*,, t,лl*
"|wiшФlЧr|**
uА.ЬЬ,**-о.,Ж, |'вссэdопzаulрао ;,oxcýdBпt. lr tgttпia, l_ .|l Fl,пhа+fuilлфr|*л:
l'iпfоrmаriопо,/,'ф"а lB la mаrччlsв. *д*- 1w affna) t
rвпsвigпвmвпt. lB penriliпat t
J+S.,*W,J+"k* lo rсопtiпо a\*Yt"4o
]

Й tickBt, il зоttорrшлggiо tB ряssаgр аsutоrrаiп.


J,,.-,ц"t Ь ) fu. {w,л,1,9

Ls сhЕmiп dB fвr {L4м",r,|л".Гl,rl


tfu.*";*rl*-у"rlr7л* la fgrtочir r" t *л1 lв сhвmiп dB fвr. l| biuio. )ф"?о
*Ч-rrt* ls чоiв lэпбв. la Ьifоrсrriопв l,,
la liПgr l"rл|,* la lighB, la дiаttаfоrmr
ktJJллпафlъtу*а.t мlщl
il сароl[пса le tаr,вiпчs, nirrvola l::Ч,:,: tоuпапэ.Щi,
rE РlýЧU9 tЧyl rrgtttc, ь|tqуtй\l*й
**LА|*-,ц-,|tйфЬ h rrtg farrвvirria |е risstч lвпЁ, i| шgпаlв lB ВigПаl. чиt4цJ (лщiцФпD)ry
мJ,уqY|й4мldлй
Mt lимв\ыцл! llлi
lr mrtrорolitr пq,L "rt } ls mбшо. fu+
-фlU!**Y 9 аuw а
цууфl *
yr*rliy*ffi
с о'чrhп _
1*,"яи;,1
h fцпiспlаrg lB fчпiсцlаirв. il рrlацlgh t liygllo lB раssвgо i пiфац. ; *rrft
la fшniTia.
illr.ЧrrЧЁ...!Uglu
tottopBBзrggio i:
I I

la *::'g'
еl
tд}фhеlо а,4|frll t]B tбlЁрhбriqчв. yoir. ""Ч
*{rrМr}Длr*lзу- h tglgfjlioa l фrччЧ
#лrrл".ч"'*лrfurу* |'ararcizioJb l-,Ыt* I'вхрlшitаtiоп. il rорrаршзrggiо Ia раssвrзltо.rЬ i*tru*|"*, *3,r-rY*
ц^;Рfщ" , |'rlottrificazionb I'ёlасtriliсаtiоп. il сапсаllо la Ьаrriёrg. raJJ,.fu,rд,)l4*A7 ir*"*
_ il ЬiПrгiаd;*u"i -rhl ta чоiв. lB асrrраtа lS rеmЬ]аi. о*пъi*Jмпu'ьi
il rialri
л*"ъ', м,lхъ+ф i ъ.ц}цtш

t!*,l*h
t иiфц*v, t I, h rotriarama lih""ba ls r€it, ls talug. k/r,-Й-ль, ln"
h rаyеrsiпн la traversB, |'iпtвгЬiпаriо t'Bytyuyil'r,,."1,1мyy
h зсаmЬiо/thп'"hм |'аigшiIlа. lаmаlЗiССiеtr lвhаllаst_й-.*"L{,kJ.айю)L
ч"'11*
h mambitta, I

l'аigчillвчr.
i| rirdono,bir-rlr*b la viaduc. l"-rr
il daтiBtorr !а gаllэrii, ilfrrfriro, l,
I

tчппоl, y*iMW*"L
iiЙ;;;Т"
I

афJrл)чфlлilипiYffi, ||rggапсiаmапtO rrйl-+l, аЧ:Сhа gg, IlB

ll binrrio пппо la voiB dB


"*m*
gаrаgэ.
Y*irr,,rrr*Y
*lti"*Ч*."lt itfдпа.-.,lм",trl la trsiп.

ryч
cr"lФr*xy;**t^ |'ачсslвrпtо. l'оmпihшв l'пmпitца,
il diratto lB direct.
il dirottlsri mо,,Lfuлло bfl'
ехрrоЖ.
чрr*-Чi*ry*
tЙ,лш м+lл,
il rlpido ' lB rapide.
ulу*Wлiltв+,у, lt rain sрёсiаl.
hrмл фJhй,0 LJLqпъflмr ls trаiп dB
*Jф;*r,,рl
Wж-рw
mаrсhапdiýвý.
la lпсоmоtiчs бIвсtriqше

"фY*Ч,ЩЧ** 1, 0п oppBtta p;qrilino /r. pспdrlrl мпм lgу altis st ciлloм .rпd hlaaal оаэ {эпi"юltе лur lal uatoiг в tаiл-
l,
лat уOiэ lЬwуап-l
Ml1?-L}rrD rtаrф t trr40