Вы находитесь на странице: 1из 1

130 lL RAccoLTo

,fф;лt, rryР*,Ш'W lep sistomazionв. L'аmёпаgвmепt. La raccolta ё durata


чпа sеtlimапа '
La rбсоltе а durб
*r
"йfrмwрЩ,j Щr*,*
La чаlоrizzаziопв. La mise еп чаlечr,
чпе sеmаiпв.
ll raocolto ё stato La rбсоltе а ё|ё цlurr.* *,Б-И"r.lуу**1
llсоmрrвпsоriа La zопе
["шф,"
qвдъ iЙ.i,tлцл-L Бо;,l,гтъ,

r;,"
ушоt
di bonifica. dB Ьопifiсаtiоп.
аhhOпdапtе (lcarso} аЬопdапtе (mаigrd{}.

**Yr
LB сопsоrtiчm
La malalia ll consorzio agrario.
*-rу,
La mаlаriа.
{le paludismB). La rifоrmg аgrlriа.
agricole,
чt*r"*
La rёfоrmе аgrаirе.
у?1*
Ф,у*ф*
Lo вророlаmепtп
delle саmраgпе.
La d$рорчlаtiоп das
саmраgпеý.
La rifolma fondjrria

La rЁfогmе fопоiёте. ,*
rYr* !

,*,tYфjM}# mелаdriД. Le rпбtаУаgе. 1l,рпаалъуw ач\t-J,Lful rllлu еИuh;


L'rsodo rчrаlе
'|

L'BxпdB rurаl.
BarB (ргопdаге} Dоппеr (ртвпdrе)
La Caisse du Midi
*ч"rал,д.whL^rлr\' Х4Т
La Саsrа рвr il
вп 19ý0 рочr
а mgzаdriа. вп mбtауаgв.
f,*(),o)
Мваоgiоrпо. {с166я
dёчеlоррвr lB Midi). LBs dёЬоuсhЁi
Gli thосshi agricoli.
ll mаrсаtо сOmчпе а g ri с о l es, аlt, rr-7";*h У"*.;а-,ь
0{,ч"- D\*,"""r,*t"*fo Le Маrсhб сOmmuп.
ецrOрв0 {М.Е,С.}. Gli ессвdsпti Les sхсёdепts
аrt*-уй",h
,lar"*+*rlЧIr" La mвссапiz:аriопе. La mЁсапisаtigп.
аgгiсоli. agricoles.
ч,*
Вisоgпа апспrаге il Il faut fixer le рауsап
ry"B l radditi dBgli Las rечвпчs des
сопtаdiпо al fопdо. ё la tепе.|lуш* o|jnbl}!дlbL
хлллуу.,"цr-фl agricoltori. agricultBurs.
*
r""
La tоltцrа iпtепsiча. l""rФrд- r,*
фуr1.\rу,, vLl La сulturе intBnsive.
|l,У,*м,фfu|
ttДL ctl,t

la \уй{,. JLe rепdеmепt La coltura gýtвпýiys.


Й"Б,,- у.*
W"у.,л )1ф;'";k
rеsа, La uulturB Bxtenýive.
La coltura рrоmisсча. La оulturе пitle.uuLшb
uпа Ьоппв аппбе у^:,
ФYr"*
uпа Ьцопа sппаtа.
( rёсо l te }. L'Епtg Пisi. L'OffiпB nu Hiz,\urlM l-vl+v"la furt+;