Вы находитесь на странице: 1из 40

1

Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Juan Perez Gerente Administrativo Q 29,400.00 6 Q 1,102.50


2 Estuardo Perez Vigilante Q 3,930.00 5 Q 122.81
3 Rosa Rodriguez Vendedora Q 3,120.00 4 Q 78.00
4 Francisco Reyes Empacador Q 2,980.00 3 Q 55.88
5 Isabel Mendez Vendedora Q 3,430.00 6 Q 128.63
6 Nora Escobar Vendedora Q 3,299.00 5 Q 103.09
7 Efrain Gomez Conserje Q 3,389.00 7 Q 148.27
8 Ramiro de Leon Auxiliar Contable Q 7,654.00 6 Q 287.03
9 Jorge Serano Auxiliar de Tesoreria Q 8,564.00 5 Q 267.63
10 Nicho Sarazo Contador General Q 15,230.00 4 Q 380.75
11 Anabela Castro Vendedora Q 2,850.00 6 Q 106.88
12 Sandy Mendes Gerente de Ventas Q 14,230.00 5 Q 444.69

Sumas Totales Q 98,076.00 62 Q 3,226.14

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q 98,076.00
Sueldos Extra Q 3,226.14
Bonificacio Inc. Q 3,000.00
Comisiones Q 40,600.00
Caja / Bancos Q 132,787.17
Cuota Laboral Igss Q 6,853.87
Isr por Pagar Q 2,631.09
Desc. Judiciales x Pagar Q 730.00
Anticipos de Sueldos Q 1,900.00
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 144,902.14 Q 144,902.14
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 30,752.50 Q 1,473.27 Q - Q - Q 600.00


Q 250.00 Q - Q 4,302.81 Q 195.75 Q - Q 160.00 Q -
Q 250.00 Q 10,150.00 Q 13,598.00 Q 644.71 Q 1,211.50 Q - Q 250.00
Q 250.00 Q - Q 3,285.88 Q 146.63 Q - Q 120.00 Q -
Q 250.00 Q 10,150.00 Q 13,958.63 Q 662.13 Q 172.72 Q - Q 300.00
Q 250.00 Q 10,150.00 Q 13,802.09 Q 654.57 Q 220.02 Q 100.00 Q -
Q 250.00 Q - Q 3,787.27 Q 170.85 Q - Q - Q 150.00
Q 250.00 Q - Q 8,191.03 Q 383.55 Q - Q 90.00 Q -
Q 250.00 Q - Q 9,081.63 Q 426.57 Q - Q - Q 200.00
Q 250.00 Q - Q 15,860.75 Q 754.00 Q - Q 110.00 Q -
Q 250.00 Q 10,150.00 Q 13,356.88 Q 633.06 Q 537.22 Q - Q 400.00
Q 250.00 Q - Q 14,924.69 Q 708.79 Q 489.63 Q 150.00 Q -

Q 3,000.00 Q 40,600.00 Q 144,902.14 Q 6,853.87 Q 2,631.09 Q 730.00 Q 1,900.00


Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q 2,073.27 Q 28,679.23 Q 29,400.00 Q 352,800.00 Q 3,000.00


Q - Q 355.75 Q 3,947.06 Q 7,654.00 Q 91,848.00 Q 3,000.00
Q - Q 2,106.21 Q 11,491.79 Q 8,564.00 Q 102,768.00 Q 3,000.00
Q - Q 266.63 Q 3,019.24 Q 15,230.00 Q 182,760.00 Q 3,000.00
Q - Q 1,134.85 Q 12,823.78 Q 14,230.00 Q 170,760.00 Q 3,000.00
Q - Q 974.59 Q 12,827.51
Q - Q 320.85 Q 3,466.42
Q - Q 473.55 Q 7,717.47
Q - Q 626.57 Q 8,455.06
Q - Q 864.00 Q 14,996.75
Q - Q 1,570.28 Q 11,786.59
Q - Q 1,348.42 Q 13,576.27

Q - Q 12,114.96 Q 132,787.17
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 355,800.00 Q 48,000.00 Q 17,040.24 Q 290,759.76 5% Q 14,537.99 Q 1,211.50


Q 94,848.00 Q 48,000.00 Q 4,436.26 Q 42,411.74 5% Q 2,120.59 Q 176.72
Q 105,768.00 Q 48,000.00 Q 4,963.69 Q 52,804.31 5% Q 2,640.22 Q 220.02
Q 185,760.00 Q 48,000.00 Q 8,827.31 Q 128,932.69 5% Q 6,446.63 Q 537.22
Q 173,760.00 Q 48,000.00 Q 8,247.71 Q 117,512.29 5% Q 5,875.61 Q 489.63
2
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q 1,912.00 8 Q 95.60
2 Q 2,350.00 7 Q 102.81
3 Q 280.00 4 Q 7.00
4 Q 2,302.00 9 Q 129.49
5 Q 6,777.00 10 Q 423.56
6 Q 19,234.00 5 Q 601.06
7 Q 7,865.00 6 Q 294.94
8 Q 2,989.00 3 Q 56.04
9 Q 2,512.00 7 Q 109.90
10 Q 36,258.00 8 Q 1,812.90
11 Q 9,367.00 9 Q 526.89
12 Q 9,828.00 5 Q 307.13
13 Q 15,256.00 7 Q 667.45
14 Q 5,923.00 11 Q 407.21
15 Q 2,843.00 19 Q 337.61

Sumas Totales Q 125,696.00 118 Q 5,879.59

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q 125,696.00
Sueldos Extra Q 5,879.59
Bonificacio Inc. Q 3,750.00
Comisiones Q 23,102.36
Caja / Bancos Q 142,630.33
Cuota Laboral Igss Q 7,470.94
Isr por Pagar Q 3,576.68
Desc. Judiciales x Pagar Q 700.00
Anticipos de Suelodos Q 4,050.00
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 158,427.95 Q 158,427.95

Ventas Q 2,750,281.00
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q 5,775.59 Q 8,033.19 Q 375.93 Q - Q - Q 200.00


Q 250.00 Q 5,775.59 Q 8,478.40 Q 397.43 Q - Q - Q 150.00
Q 250.00 Q - Q 537.00 Q 13.86 Q - Q 100.00 Q -
Q 250.00 Q 5,775.59 Q 8,457.08 Q 396.40 Q - Q - Q 150.00
Q 250.00 Q - Q 7,450.56 Q 347.79 Q 122.48 Q - Q 300.00
Q 250.00 Q - Q 20,085.06 Q 958.03 Q 715.25 Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 8,409.94 Q 394.12 Q 174.26 Q 120.00 Q 250.00
Q 250.00 Q - Q 3,295.04 Q 147.08 Q - Q - Q 350.00
Q 250.00 Q - Q 2,871.90 Q 126.64 Q - Q 140.00 Q -
Q 250.00 Q - Q 38,320.90 Q 1,838.82 Q 1,525.34 Q - Q 500.00
Q 250.00 Q - Q 10,143.89 Q 477.88 Q 245.73 Q - Q 600.00
Q 250.00 Q - Q 10,385.13 Q 489.53 Q 267.67 Q 160.00 Q -
Q 250.00 Q - Q 16,173.45 Q 769.10 Q 525.96 Q - Q 890.00
Q 250.00 Q - Q 6,580.21 Q 305.75 Q - Q - Q 660.00
Q 250.00 Q 5,775.59 Q 9,206.20 Q 432.58 Q - Q 180.00 Q -

Q 3,750.00 Q 23,102.36 Q 158,427.95 Q 7,470.94 Q 3,576.68 Q 700.00 Q 4,050.00


Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q 575.93 Q 7,457.26 Q 6,777.00 Q 81,324.00 Q -


Q - Q 547.43 Q 7,930.97 Q 19,234.00 Q 230,808.00 Q -
Q - Q 113.86 Q 423.14 Q 7,865.00 Q 94,380.00 Q -
Q - Q 546.40 Q 7,910.68 Q 36,258.00 Q 435,096.00 Q -
Q - Q 770.27 Q 6,680.29 Q 9,367.00 Q 112,404.00 Q -
Q - Q 1,673.28 Q 18,411.78 Q 9,828.00 Q 117,936.00 Q -
Q - Q 938.38 Q 7,471.56 Q 15,256.00 Q 183,072.00 Q -
Q - Q 497.08 Q 2,797.97
Q - Q 266.64 Q 2,605.26
Q - Q 3,864.16 Q 34,456.74
Q - Q 1,323.60 Q 8,820.29
Q - Q 917.19 Q 9,467.93
Q - Q 2,185.06 Q 13,988.39
Q - Q 965.75 Q 5,614.46
Q - Q 612.58 Q 8,593.61

Q - Q 15,797.62 Q 142,630.33
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 81,324.00 Q 48,000.00 Q 3,927.95 Q 29,396.05 5% Q 1,469.80 Q 122.48


Q 230,808.00 Q 48,000.00 Q 11,148.03 Q 171,659.97 5% Q 8,583.00 Q 715.25
Q 94,380.00 Q 48,000.00 Q 4,558.55 Q 41,821.45 5% Q 2,091.07 Q 174.26
Q 435,096.00 Q 48,000.00 Q 21,015.14 Q 366,080.86 5% Q 18,304.04 Q 1,525.34
Q 112,404.00 Q 48,000.00 Q 5,429.11 Q 58,974.89 5% Q 2,948.74 Q 245.73
Q 117,936.00 Q 48,000.00 Q 5,696.31 Q 64,239.69 5% Q 3,211.98 Q 267.67
Q 183,072.00 Q 48,000.00 Q 8,842.38 Q 126,229.62 5% Q 6,311.48 Q 525.96

Q 3,576.68
3
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q 14,389.00 3 Q 269.79
2 Q 2,699.00 12 Q 202.43
3 Q 3,976.00 2 Q 49.70
4 Q 3,578.00 4 Q 89.45
5 Q 2,882.00 10 Q 180.13
6 Q 7,444.00 5 Q 232.63
7 Q 6,210.00 6 Q 232.88
8 Q 2,886.00 9 Q 162.34
9 Q 16,232.00 3 Q 304.35
10 Q 8,431.00 4 Q 210.78
11 Q 2,643.00 18 Q 297.34
12 Q 2,960.00 5 Q 92.50
13 Q 27,534.00 6 Q 1,032.53
14 Q 3,200.00 11 Q 220.00
15 Q 6,875.00 7 Q 300.78
16 Q 2,482.00 14 Q 217.18
17 Q 3,286.00 20 Q 410.75
18 Q 4,560.00 9 Q 256.50

Sumas Totales Q 122,267.00 148 Q 4,762.03

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q 122,267.00
Sueldos Extra Q 4,762.03
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q 23,951.66
Caja / Bancos Q 139,995.45
Cuota Laboral Igss Q 7,292.37
Isr por Pagar Q 2,832.87
Desc. Judiciales x Pagar Q 1,410.00
Anticipos de Suelodos Q 3,950.00
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 155,480.69 Q 155,480.69

Ventas Q 1,360,890.00
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 14,908.79 Q 708.02 Q 497.20 Q - Q 200.00


Q 250.00 Q - Q 3,151.43 Q 140.14 Q - Q 100.00
Q 250.00 Q - Q 4,275.70 Q 194.44 Q - Q - Q 150.00
Q 250.00 Q - Q 3,917.45 Q 177.14 Q - Q 110.00
Q 250.00 Q 5,987.92 Q 9,300.04 Q 437.12 Q - Q - Q 220.00
Q 250.00 Q - Q 7,926.63 Q 370.78 Q 166.72 Q 120.00
Q 250.00 Q - Q 6,692.88 Q 311.19 Q 108.00 Q - Q 300.00
Q 250.00 Q - Q 3,298.34 Q 147.23 Q - Q 70.00
Q 250.00 Q - Q 16,786.35 Q 798.71 Q 584.90 Q - Q 800.00
Q 250.00 Q - Q 8,891.78 Q 417.40 Q 213.69 Q 150.00
Q 250.00 Q - Q 3,190.34 Q 142.02 Q - Q - Q 150.00
Q 250.00 Q 5,987.92 Q 9,290.42 Q 436.65 Q - Q 70.00
Q 250.00 Q - Q 28,816.53 Q 1,379.76 Q 1,122.71 Q - Q 960.00
Q 250.00 Q 5,987.92 Q 9,657.92 Q 454.40 Q - Q 160.00
Q 250.00 Q - Q 7,425.78 Q 346.59 Q 139.65 Q - Q 800.00
Q 250.00 Q 5,987.92 Q 8,937.09 Q 419.59 Q - Q 340.00
Q 250.00 Q - Q 3,946.75 Q 178.55 Q - Q - Q 370.00
Q 250.00 Q - Q 5,066.50 Q 232.64 Q - Q 290.00

Q 4,500.00 Q 23,951.66 Q 155,480.69 Q 7,292.37 Q 2,832.87 Q 1,410.00 Q 3,950.00


Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q 1,405.22 Q 13,503.57 Q 14,389.00 Q 172,668.00 Q 3,000.00


Q - Q 240.14 Q 2,911.29 Q 7,444.00 Q 89,328.00 Q 3,000.00
Q - Q 344.44 Q 3,931.26 Q 6,210.00 Q 74,520.00 Q 3,000.00
Q - Q 287.14 Q 3,630.31 Q 16,232.00 Q 194,784.00 Q 3,000.00
Q - Q 657.12 Q 8,642.92 Q 8,431.00 Q 101,172.00 Q 3,000.00
Q - Q 657.50 Q 7,269.12 Q 27,534.00 Q 330,408.00 Q 3,000.00
Q - Q 719.19 Q 5,973.68 Q 6,875.00 Q 82,500.00 Q 3,000.00
Q - Q 217.23 Q 3,081.10
Q - Q 2,183.61 Q 14,602.74
Q - Q 781.09 Q 8,110.69
Q - Q 292.02 Q 2,898.32
Q - Q 506.65 Q 8,783.76
Q - Q 3,462.47 Q 25,354.05
Q - Q 614.40 Q 9,043.51
Q - Q 1,286.24 Q 6,139.54
Q - Q 759.59 Q 8,177.50
Q - Q 548.55 Q 3,398.20
Q - Q 522.64 Q 4,543.86

Q - Q 15,485.24 Q 139,995.45
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 175,668.00 Q 48,000.00 Q 8,339.86 Q 119,328.14 5% Q 5,966.41 Q 497.20


Q 92,328.00 Q 48,000.00 Q 4,314.54 Q 40,013.46 5% Q 2,000.67 Q 166.72
Q 77,520.00 Q 48,000.00 Q 3,599.32 Q 25,920.68 5% Q 1,296.03 Q 108.00
Q 197,784.00 Q 48,000.00 Q 9,408.07 Q 140,375.93 5% Q 7,018.80 Q 584.90
Q 104,172.00 Q 48,000.00 Q 4,886.61 Q 51,285.39 5% Q 2,564.27 Q 213.69
Q 333,408.00 Q 48,000.00 Q 15,958.71 Q 269,449.29 5% Q 13,472.46 Q 1,122.71
Q 85,500.00 Q 48,000.00 Q 3,984.75 Q 33,515.25 5% Q 1,675.76 Q 139.65
4
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
5
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
6
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
7
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
8
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
9
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
10
Planilla

Sueldo Horas Sueldo


No. Nombre Puesto
Ordinario Extras Extraordinario

1 Q - Q - Q -
2 Q - Q - Q -
3 Q - Q - Q -
4 Q - Q - Q -
5 Q - Q - Q -
6 Q - Q - Q -
7 Q - Q - Q -
8 Q - Q - Q -
9 Q - Q - Q -
10 Q - Q - Q -
11 Q - Q - Q -
12 Q - Q - Q -
13 Q - Q - Q -
14 Q - Q - Q -
15 Q - Q - Q -
16 Q - Q - Q -
17 Q - Q - Q -
18 Q - Q - Q -

Sumas Totales Q - - Q -

No.1 Poliza Contable Debe Haber


Sueldos Ord. Q -
Sueldos Extra Q -
Bonificacio Inc. Q 4,500.00
Comisiones Q -
Caja / Bancos Q 4,500.00
Cuota Laboral Igss Q -
Isr por Pagar Q -
Desc. Judiciales x Pagar Q -
Anticipos de Suelodos Q -
Boleto de Ornato Q -
Reg. Pago de Planilla del mes de Q 4,500.00 Q 4,500.00

Ventas Q -
4.83%
Bonificacion e Total Cuota
Comisiones ISR Judicial Anticipo
Incentivo Debengado Laboral

Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -
Q 250.00 Q - Q 250.00 Q - Q - Q - Q -

Q 4,500.00 Q - Q 4,500.00 Q - Q - Q - Q -
Boleto Total Total Sueldos Anual Bonificacion
Firma
de Ornato Deducciones Liquido Ordinario Anual

Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00 Q - Q - Q 3,000.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00
Q - Q - Q 250.00

Q - Q - Q 4,500.00
Calculo Isr

Total Cuota Fija Cuota Renta Isr Isr


Isr
Igss Presunta Anual Mensual

Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)


Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)
Q 3,000.00 Q 48,000.00 Q - Q (45,000.00) 5% Q (2,250.00) Q (187.50)