Вы находитесь на странице: 1из 54

Oni su vjerovali

i u vjerovanju se nadali...

Они верили

и в вере надеялись...
Prva objava knjige je u Hrvatskoj Книга впервые опубликована в Хорватии

Prva prezentacija knjige je održana 1. prosinca 2017. godine u Первая презентация книги состоялась 1 декабря 2017 года в
«Hrvatskoj Čitaonici Trstat» (Rijeka, Hrvatska), uz nazočnost «Хорватской Библиотеке Трсат» (Риека, Хорватия), в присутствии
visokih predstavnika Veleposlanstva Ruske Federacije u высоких представителей Посольства Российской Федерации
Zagrebu, Federalne Agencije „Rossotrotrudnichestvo“, в Загребе, Федерального агентства «Россотротрудничества»,
Primorsko-goranske županije, članova udruge ruske nacionalne представителей Приморско-Горанского региона (ПГР), членов
manjine u PGŽ „Ruski Dom“, drugih nacionalnih manjina u общества русского национального общества в ПГР «Русский Дом»,
PGŽ i uvaženih gostiju. Prvi primjerci knjige bili su podijeljeni других национальных меньшинств в ПГР и уважаемых гостей.
tokom prezentacije. Первые экземпляры книги были подарены во время презентации.

Sva autorska prava pridržana. Все авторские права защищены.

Neovisno o zakonskim propisima, niti jedan dio ove publikacije Независимо от законодательных актов, публикация или ее
ne smije se reproducirati, pohranjivati, unositi u sustav za отрывки не могут быть воспроизведены, сохранены, введены в
preuzimanje ili prenositi, u bilo kojem obliku i bilo kojim поисковую систему или переданы, в любой форме или любыми
sredstvima (elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, средствами (электронными, механическими, копировальными,
skeniranjem ili na drugi način) bez prethodnog pismenog сканирующими или иным образом), без предварительного
odobrenje vlasnika autorskih prava. письменного разрешения владельцев авторских прав.

Izdano u Rijeci, Hrvatska, 2018 Отпечатано в Риеке, Хорватия, 2018

CIP - Katalogizacija u publikaciji


SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
UDK 94(497.561 Crikvenica=470)
323.15(497.561 Crikvenica=470)
271.2(497.561 Crikvenica=470)
MARČELJA, Natalia; MUCAFIR, Neda
Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja u Crikvenici
= Russkaja pravoslavnaja cerkov’ svjatogo Nikolaja
čudotvorca v Crikvenice / [autor ruskog teksta] Natalia
Marčelja, [autor hrvatskog teksta] Neda Mucafir ;
Rijeka : Udruga ruske nacionalne manjine “Ruski
dom”, 2018 ; Biblioteka Rusi u Hrvatskoj = Biblioteka
Russkie v Horvatii ; knj. 1
Tekst usporedo na hrv. i na rus. jeziku.
ISBN 978-953-48334-0-7
140515002 Copyright © Natalia Marčelja, Neda Mucafir, 2018

ISBN: 978-953-48334-0-7
Natalia Marčelja Neda Mucafir

BIBLIOTEKA “RUSI U HRVATSKOJ”

БИБЛИОТЕКА “РУССКИЕ В ХОРВАТИИ”

RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA


SVETOGA NIKOLAJA ČUDOTVORCA
U CRIKVENICI

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ


СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В ЦРИКВЕНИЦЕ

RUSKI DOM Rijeka


Autor ruskog teksta
Natalia Marčelja, mag.posl.ec.
Автор русского текста

Autor hrvatskog teksta


Neda Mucafir, prof.
Автор хорватского текста

Biblioteka, serija
“RUSI U HRVATSKOJ“, 1
Библиотека, серия

Naslov
RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SV. NIKOLAJA U CRIKVENICI
Название

Nakladnik
“RUSKI DOM” Udruga ruske nacionalne manjine u Primorsko-Goranskoj županiji
Издатель

Sunakladnik
Grad Crikvenica, Gradska knjižnica Crikvenica
Соиздатель

Urednik
Gabriella Marčelja
Редактор

Lektura ruskog teksta


Elena Krezo, Elena Gabrić
Корректура русского текста

Grafički dizajn
Ethriel designs
Графический дизайн

Fotografije
Davor Marčelja, Miroslav Matejčić
Фотографии

Tisak, godina
Tiskara PROPRINT Rijeka, 2018.
Типография, год

Preslike dokumenata preuzete su iz Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu i Rijeci te Matičnog ureda u Crikvenici.
Копии документов из Государственного архива Хорватии в Загребе и Риеки и в ЗАГСе города Цриквеницы.

Dio fotografija je preuzet iz Gradske knjižnice Crikvenica, Muzeja Grada Crikvenice te arhiva obitelji Kosagov i Butković.
Часть фотографий из Городской библиотеки Цриквеницы, Городского музея Цриквеницы и из архива семьи Косагов и Буткович.

Na koricama
На обложке

Na prednjoj strani i na poleđini: Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja u Crikvenici, 1929. godine (Arhiv Muzeja Grada Crikvenice)
На передней стороне и на обороте: Русская православная церковь св. Николай в Цриквенице, 1929 г. (Архив Музея города Цриквеницы)
Ruska pravoslavna crkva Svetog Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, 2018. godina
Русская православная церковь Святого Николая Чудотворца в Цриквенице, 2018 год
SADRŽAJ
СОДЕРЖАНИЕ

Uvod
9
Введение

Ruske kolonije u Hrvatskom primorju


I
11 Русские колонии в Хорватском Приморье

Ruska pravoslavna crkva u inozemstvu


II
15 Русская Православная Церковь Заграницей

Duhovne potrebe ruskih kolonija u Hrvatskom primorju


17 III
Духовные потребности русских колоний в Хорватском Приморье

Ruska pravoslavna crkva Svetog Nikolaja u Crikvenici


IV
21 Русская православная церковь Святого Николая в Цриквенице

Aleksandra Pavlovna Hartvig


V
27 Александра Павловна Гартвиг

VI Svećenik
31 Батюшка

VII Crkveni sakramenti


35 Церковные таинства

VIII Crkva svetog Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici danas


41 Церковь Святого Николая Чудотворца в Цриквенице сегодня

IX Suvremene fotografije
47 Современные фотографии

Izvori i građa
50 Источники и материалы

Lokacija
51 Mесто

Zahvala
53
Благодарность
Ikona koja je došla iz carske Rusije i koja je tijekom cijeloga života pratila više generacija ruske obitelji Kosagov
Икона, прибывшая из Императорской России и на протяжении всей жизни сопровождающая несколько поколений русской семьи
Косагов
UVOD
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a

U
povijesti svakoga naroda postoje trenuci koji ostavljaju traga na mnogim generacijama. Događaji koji
se tijekom Prvog svjetskog rata, a zatim i Oktobarske revolucije odvijaju na tlu Rusije i oko nje doveli
su do tada nezapamćenog vala odlazaka, iseljavanja, izbjeglištva, emigracije. Činjenica je da, u raznim
smjerovima i sa raznih točaka Rusije - tog donedavno moćnog carstva - ljudi kreću u svijet, najčešće u nepoznato,
s jedinim ciljem: pronaći mjesto za miran život, ali i vratiti se nazad. Ali povratak nazad protegao se na cijeli život
i to ne samo jedne generacije. Odlazila je inteligencija, plemstvo, buržoazija i običan puk, uplašeni neizvjesnošću

i krvoprolićima građanskog rata.


Danas, 1oo godina poslije tih događaja, nećemo prosuđivati što je bilo pametno ili potrebno učiniti, a što ne,
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

tko je bio u pravu, a tko ne, nagađati što bi bilo da je...

Mi, potomci, trebamo razmišljati o budućnosti i ići naprijed, ali nastojati ne ponavljati naučenu lekciju, nikada
ne dozvoliti da se ponovi građanski rat koji može podijeliti zemlju, kao što se to dogodilo poslije Oktobarske
revolucije kada je stvorena Sovjetska Rusija i Rusija u inozemstvu (Zagranična Rusija).

Koliko je ljudi tada napustilo Rusiju, teško je točno reći, podaci su raznoliki, ali većina se slaže da je iz Rusije
tada emigriralo više od dva milijuna osoba, razbacanih po svim kontinentima kugle zemaljske. Tragedija ruskih
emigranata bila je u tome što su oni, gdje god se našli, bili stranci, bez obzira na svoja znanja, sposobnosti, talente
i djela koja su ostavili u tuđini.


ВВЕДЕНИЕ

Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a
В
истории разных народов существовали исторические вехи, отложившие отпечаток на многие
поколения. Именно такими событиями для Российской Империи стали Первая Мировая война
и Революции 1917-го года. Революции, изменившие мир и миллионы человеческих судеб,
довели до неслыханной волны бегства и эмиграции. Со всех концов Российской Империи, некогда
мощного государства, выезжала интеллигенция, привилегированное дворянство, буржуазия и обычный
люд, напуганный неизвестностью и кровопролитием Гражданской войны. Россияне отправлялись в


неизвестность, с единственной целью - переждать смутные времена с желанием вернуться назад. Но путь
назад оказался длиною в целую жизнь и не одного поколения.


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Не будем обсуждать предпосылки, причины и личности, повлиявшие на эти события. Кто прав, а кто
виноват, что было бы если... Все эти события превратились в историю 100-летней давности.

А мы, потомки, должны думать о будущем и идти вперед, должны выучить главный урок истории –
никогда не позволить гражданской войны, которая может поделить страну, как это произошло после
Октябрьской Революции, в результате чего сформировалась «Советская Россия» и «Зарубежная Россия».

Сложно сейчас определить, сколько людей выехало из России: статистика не однозначна, но большинство
историков сходится во мнении, что эмигрировало больше двух миллионов человек, разбросанных по
всем континентам Земли. Трагедия «Зарубежной России» заключалась в том, что эти люди везде были
чужими, несмотря на то, что свои знания, таланты и многие изобретения русские оставляли на чужбине.

9
I. RUSKE KOLONIJE U HRVATSKOM PRIMORJU
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a

R
usi su živjeli u kolonijama kako bi se međusobno podržavali moralno, financijski i duhovno. Kolonije
su nazivane "kolonijom ruskih izbjeglica". Većina članova ruskih kolonija u Hrvatskom primorju stigli
su morem, putujući iz Krima preko Istanbula, u luku Bakar krajem 1920. i početkom 1921. godine. Sa
dva broda u Bakarskoj se luci iskrcalo nešto više od 6 500 osoba.

Na brodu “Vladimir” stigli su učenici Drugog Donskog kadetskog korpusa (dječaci od 9 do 14 godina) u
pratnji nastavnika, učenice Donskog Mariinskoga instituta plemenitih djevica (djevojčice od 9 do 14 godina)

u pratnji nastavnica, oficira s obiteljima i civile. Mladi kadeti iz Drugog Donskog kadetskog korpusa poslani
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

su u Strnišće (Slovenija), a djevojčice iz Donskog Mariinskoga instituta otputovale su u Belu Crkvu (Srbija).
Mjesec dana kasnije, sa brodom “Kherson” došle su vojne postrojbe. Vojne jedinice bile su uključene u vojs-
ku Kraljevine SXS: neke od njih služile su na granici s Mađarskom i Albanijom, druge su gradile željeznice
i mostove diljem zemlje. Obitelji oficira i civila raspoređene su u različite gradove Kraljevine SHS. Među
njima je bilo i nekoliko svećenika koji su činili moralni oslonac kako za vrijeme plovidbe u nepoznato, tako i
u kolonijama koje su zatim formirane.

Po dolasku u Hrvatsko primorje, Rusi su živjeli na Sušaku (Rijeka), na Krku, u Crikvenici, Kastvu, Bakru,
Senju, Novom Vinodolskom, Selcu, Dramlju i Kraljevici. Najveća ruska kolonija na obali nalazila se u
Crikveničkom kotaru i brojala je više od 200 osoba, dok prema nekim izvorima živjelo je 306 osoba, što
je činilo petinu svih stanovnika ovog područja. Crikvenički kotar tada je obuhvaćao Kraljevicu, Dramalj,
Crikvenicu i Selce.

Naime, izbjeglicama je bila data mogućnost birati od ponuđenih mjesta gdje se žele smjestiti. Malo je njih
znalo kamo su uopće stigli, gdje se nalazi taj Bakar, Crikvenica ili Kraljevica. Ipak, jedan dio je, umoran od
dugog putovanja, odlučio ostati u Primorju. Samostalno, a isto tako i prema uredbama države u kojoj su
se našli te organizacija koje su brinule o njihovom smještaju i životu, izbjeglice su se organizirale u koloni-

je, i kako bi bili jedni drugima moralna, materijalna i duhovna podrška. Ta organiziranost je značila da će
zadržati svoj kulturni, duhovni, jezični i svaki drugi identitet, u drugu ruku oštrije su de osječali gubitak

onoga o čemu se prije nije mislilo.

Kasnije su imigranti iz Rusije pisali o nostalgičnom osjećaju prema Domovini: “Tek u izgnanstvu, u potpunosti
smo razumjeli što znači Domovina, kako je mračan i žalostan život bez nje. Prije, ljubili smo svoju zemlju i
malo smo razmišljali o tome, budući da je Domovina uvijek bila s nama i velikodušno nas obasipala svojim
blagom”.
I. РУССКИЕ КОЛОНИИ В ХОРВАТСКОМ ПРИМОРЬЕ

Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a
P
оссияне старались жить в колониях, чтобы поддержать друг друга морально, материально и духовно.
Колонии так и назывались – «колония русских беженцев». Большинство членов русской колонии в
Хорватскоe Приморье, в конце 1920-го и начале 1921-го года, прибыло морским путем из Крыма, через
Константинополь в порт Бакар. На двух морских судах в порту Бакар высадилось больше 6 500 человек.


На корабле “Владимир” прибыли ученики Второго Донского кадетского корпуса (мальчики от 9 до 14 лет) в
сопровождении преподавателей; воспитанницы Донского Мариинского института благородных девиц (девочки


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
от 9 до 14 лет) в сопровождении наставниц; военнослужащие с семьями и просто гражданское население. Юных
кадетов Второго Донского кадетского корпуса, после карантина, отправили в Стнище (Словения), а воспитанниц
Донского Мариинского института распределили в Белую Церковь (Сербия).
Спустя месяц, пришел корабль “Херсон“ с военными подразделениями. Военные подразделения впоследствии
включили в состав армии Королевства СХС: часть из них служила на границе с Венгрией и Албанией, а часть
строила железные дороги и мосты по стране. Семьи военнослужащих и гражданское население разъехались по
разным городам Короловства СХС и образовали “русские колонии”. Среди прибывших, находилось несколько
священников, которые являлись моральной и духовной поддержкой беженцам во время похода в неизвестность,
а позже - духовной опорой в образованных русских колониях по месту проживания.

В нашем, Приморско-горанском регионе русские беженцы жили на Сушаке (Риека), на Крке, в Цриквенице,
Кастве, Бакре, Сене, Новом-Винодольском, Сельце, Драмле и Кралевице. Самая большая русская колония на
побережье находилась в Цриквеницском районе (Crikvenički kotar) и насчитывала больше 200 человек, хотя по
некоторым источникам 306 человек, что составляло пятую часть всех жителей этого района. Цриквеницский
административный район включал в себя Кралевицу, Драмаль, Цриквеницу и Сельце.

При распределении на поселение беженцам предоставлялась возможность выбора места проживания. Мало
кто понимал, куда едет, где находится Бакар, Цриквеница или Кралевица и все же, часть людей, уставших


от долгого пути решили остаться в Приморье. Русская колония, как организованное поселение, позволило
сохранить свою культуру, язык, духовные и другие ценности, острее почувствовать утрату того, о чем раньше

даже не задумывались.

Позже эмигранты из России писали об обострении чувства Родины: «Только оказавшись в изгнании, мы до
конца поняли, что значит Родина, как темна и безотрадна жизнь без нее. Прежде, любя Родину, мы мало над
этим задумывались, так как Родина всегда была с нами и щедро расточала свои блага».

11
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Grad Bakar, pogled na zaljev i luku, 1920. godina


Город Бакар, панорама на залив и порт, 1920 год

Grad Crikvenica, pristanište, početak 20-ih godina


Город Цриквеница, причал, начало 20-х годов
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Grad Kraljevica, pristanište, početak 20-ih godina
Город Кралевица, причал, начало 20-х годов

Svećenik Aleksandar Pisarčik i članovi ruske kolonije u Crikvenici, 1. kolovoza 1922. godine
Священник Александр Писарчик с членами русской колонии в Цриквенице, 1 августа 1922 года

13
II. RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U INOZEMSTVU
Neda Mucafir

V
eć početkom 1920. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina SHS) postala je glavni centar
N a t a l i a M a r č e l j a

ruske crkvene emigracije, koja se nalazila pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve (RPC) u inozemstvu,
a koja je kao samoupravna crkvena organizacija formirana 20-tih godina XX stoljeća. Samostalno je djelovala
do 17. svibnja 2007. godine kada je ponovno kanonski spojena s Moskovskom patrijaršijom kao “integralni i
samoupravni dio Ruske pravoslavne crkve”. Cilj je bio pomiriti i ujediniti razbacane dijelove Ruske crkve u
inozemstvu.
Ako je 1917-1918. godine na području Kraljevine SHS živjelo svega 5 000 Rusa, većinom zarobljenika i vojnika sa

Solunskog fronta iz Prvog Svetskog rata, dvadesetih godina je taj broj narastao na preko 70 000, uglavnom ruskih
izbjeglica.

U svibnju 1921. godine Visoka Ruska Crkvena Uprava u inozemstvu (VRCU), na poziv srpskog patrijarha
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Dimitrija, prelazi iz Carigrada na teritorij Kraljevine SHS, ali već 2. rujna 1922. Sabor ukida Visoku Rusku
Crkvenu Upravu u inozemstvu (VRCU), izvršavajući volju patrijarha Tihona i formirajući Arhijerejski Sinod
Ruske pravoslavne crkve u inozemstvu.
Na Arhijerejski Sinod Ruske pravoslavne crkve u inozemstvu prenesena su sva prava i ovlaštenja Ruske Crkvene
Uprave u inozemstvu. Sinod je formiran 13. rujna 1922. godine i bio je izvršni organ Sabora RPC u inozemstvu.
Za prvog hijerarha izabran je najstariji po ređenju metropolit Anatolij (Hrapovicki).
Tijekom gotovo jednog stoljeća postojanja Ruske pravoslavne crkve u inozemstvu, časnu dužnost prvog hijerarha
RPC u inozemstvu obnašali su sljedeći metropoliti:
1. Antonij (Hrapovicki): od studenoga 1920. do 10. kolovoza 1936.;
2. Anastasij (Gribanovski): od 10. kolovoza 1936. do 27. svibnja 1964.;
3. Filaret (Voznesenski): od 27. svibnja 1964. do 21. studenoga 1985.;
4. Vitalij (Ustinov): od 22. siječnja 1986. do 10. kolovoza 2001.;
5. Lavr (Škurla): od 28. listopada 2001. do 16. ožujka 2008.;
6. Ilarion (Kapral): od 18. svibnja 2oo8. godine.
Ruska pravoslavna crkva u inozemstvu upravljala je inozemnim parohijama u Europi, Mandžuriji, Kini, Japanu,
Sjevernoj Americi.

Tijekom Drugog svjetskog rata Arhijerejski Sinod napustio je Sremske Karlovce i 1944. prelazi u Beč, a zatim se od
1946. nalazi u Münchenu. S 1949. Arhijerejski Sinod prelazi u Ameriku i od 1952. godine nalazi se u New Yorku.

Na području Kraljevine SHS (od 1929. Kraljevina Jugoslavija) ruske izbjeglice sagradile su sa svojim sredstvima
tri crkve i dvije kapele, osnovali na početku 8, a zatim - do 1940. godine - 12 ruskih crkvenih župa (u Beogradu,
Zemunu, Pančevu, Beloj Crkvi, Velikoj Kikindi, Velikom Bečkereku, Novom Sadu, Zagrebu, Sarajevu, Sremskim
Karlovcima, Crikvenici) i nekoliko desetaka općina, bratstava, kao što su Serafima Sarovskog Čudotvorca, Svetog
Križa, Svete Rusije, Svetog kneza Vladimira i druge.
Na području današnje Republike Hrvatske Rusi su sagradili kapelu na groblju Mirogoj u Zagrebu i crkvu Svetog
Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, koje su i do danas sačuvane.
II. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ

Neda Mucafir
У
же в начале 1920-х гг. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство СХС) оказалось

N a t a l i a M a r č e l j a
главным центром русской церковной эмиграции, находившейся под юрисдикцией Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), которая окончательно сформировалась в самоуправляемую
церковную организацию в 20-х годах XX века и самостоятельно действовала до 17 мая 2007 года, когда вновь
объединилась с Московским Патриархатом в качестве «неотъемлемой самоуправляемой части Поместной
Русской Православной Церкви» с целью примирения и объединения всех разбросанных Русских православных
церквей за границей.
Если в 1918–1919 гг. на территории страны проживало около 5 000 бывших российских военнопленных и солдат,


воевавших на Салоникском фронте во время Первой Мировой Войны, то начиная с 1920-х гг. в Королевстве СХС
поселилось более 70 000 русских беженцев.


В мае 1921 г. Высшее Русское Церковное Управление Заграницей (ВЦУЗ) по приглашению Патриарха

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Сербской Православной Церкви Димитрия переехало из Константинополя на территорию Королевства Сербов,
Хорватов и Словенцев, но уже 2 сентября 1922 года Архиерейский Собор упразднил Высшее Русское Церковное
Управление за границей (ВЦУЗ), исполнив волю Патриарха Тихона, и в целях правопреемственности образовал
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
Архиерейскому Синоду Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) были переданы все права и
полномочия Русского Церковного Управления Заграницей, образованному 13 сентября 1922 года, и который
являлся исполнительным органом Собора РПЦЗ. Главой Русской Православной Церкви Заграницей,
Первоиерархом был избран старейший по хиротонии митрополит Антоний (Храповицкий).
На протяжении почти столетнего существования Русской Православной Церкви Заграницей почетную
должность Первоиерарха РПЦЗ выполняли следующие митрополиты:
1. Антоний (Храповицкий): с ноября 1920 до 10 августа 1936 г.;
2. Анастасий (Грибановский): с 10 августа 1936 до 27 мая 1964 г.;
3. Филарет (Вознесенский): с 27 мая 1964 до 21 ноября 1985 г.;
4. Виталий (Устинов): с 22 января 1986 до 10 августа 2001 г.;
5. Лавр (Шкурла): с 28 октября 2001 до 16 марта 2008 г.;
6. Иларион (Капрал): c 18 мая 2008 года.
Русской Православной Церкви Заграницей управляла заграничными епархиями в Европе, Манчжурии, Китае,
Японии, Северной Америке.
В ходе Второй мировой войны Архиерейский Синод покинул Сремские Карловцы и в 1944 году отбыл в Вену,


затем с 1946 года находился в Мюнхене. С 1949 года Архиерейский Синод переезжает в Америку и с 1952 года
пребывает в Нью-Йорке.
На территории Королевства СХС (с 1929 года Королевство Югославия) русские эмигранты построили на

свои средства три церкви и две часовни, основали сначала 8, а к 1940 г. – 12 русских приходов (в Белграде, Земуне,
Панчево, Белой Церкви, Великой Кикинде, Нови-Бечей, Великом Бечкереке, Новом Саде, Загребе, Сараево,
Сремских Карловцах, Цриквенице) и несколько десятков общин при домовых храмах, духовные братства, такие
как: Серафима Саровского Чудотворца, в память о. Иоанна Кронштадтского, Святого Креста, Святой Руси,
Святого князя Владимира и другие.
На территории Республики Хорватия русскими были построены часовня на кладбище Мирогой в Загребе и
Храм Святого Николая Чудотворца в Цриквенице, которые и по сей день сохранились.

15
III. DUHOVNE POTREBE RUSKIH KOLONIJA U HRVATSKOM PRIMORJU
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a

P
o dolasku u Crikvenicu i nakon organizacije ruske kolonije, svećenici su u početku osnivali molitveno
mjesto u kući, za što su dobili blagoslov Arhijerejskog sinoda Ruske pravoslavne crkve u
inozemstvu. U pravoslavnoj vjeri to je posvećena prostorija u kući privatne osobe. Ona ima vlastiti
antimins koji se koristi za održavanje liturgije. Znači, to je crkva u privatnoj kući. Ona se organizira u
slučaju kada postoji želja ili potreba imati hram, ali nema mogućnosti sagraditi ga kao posebno zdanje.
Cilj je bio pomoći ljudima u određenom trenutku te izdići se iznad svakodnevice i u mislima sjediniti s

Bogom. U molitvenom mjestu se mogla održavati liturgija i pričešćivanja.


Na fotografiji snimljenoj 17. travnja 1921. godine vidimo prvu Rusku pravoslavnu crkvu u Crikvenici,

kao molitveno mjesto, koje organizirano i posvećeno u privatnoj kući, to je bilo prvo mjesto duhovnog
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

okupljanja ruskih izbjeglica u Hrvatskom primorju. Lijevo se nalazi vanjski križ s raspelom, koji se
i danas čuva u Ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici. Ukrasi molitvenog
mjesta su svečani, radosni, ikone - donesene iz Rusije - su s ljubavlju ukrašene girlandama, cvijećem i
vjenčićima.
Iz kancelarije Arhijerejskog sinoda RPCZ iz Sremskih Karlovaca upućene su matične knjige, koje su
redovito vođene od 1922. godine. Knjige su se sastojale od triju dijelova: „O rođenima“, „O sklopljenim
brakovima“, „O umrlima“. Matične knjige su vođene redovito, točno s detaljnim opisima učesnika
krštenja, sklapanja braka i o preminulima.
Molitveno mjesto u kući bilo je nositelj kršćanskih vrijednosti, bedem duševnog i duhovnog mira
u tim teškim vremenima. U taj prostor dolazili su Rusi koji su tu živjeli, a i oni koji su dolazili na
odmor i liječenje. Uslijed povijesnih zbivanja nakon Prvog svjetskog rata, Crikvenica se našla u sastavu
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i bila je jedno od omiljenih mjesta za odmor i same kraljevske obitelji
Karađorđevića. Čest gost u Crikvenici bila je kraljica Marija Karađorđević sa djecom, u čijoj pratnji je
uvijek dolazila i obitelj Slavka Grujića, ministra bez portfelja u vladi kralja Aleksandra Karađorđevića.
Sa ministrom Slavkom Grujićem i njegovom suprugom Mabel u Selce i Crikvenicu dolazila je i gospođa
Aleksandra Pavlovna Hartvig, supruga pokojnog ruskog veleposlanika u Beogradu Nj. E. Nikolaja
Henrikoviča Hartviga (Gori, 16. prosinca 1857. – Beograd, 10. srpnja 1914.).

N. H. Hartvig se smatra prvom ruskom žrtvom Prvog svjetskog rata, jer je za vrijeme službenog boravka
kod austrijskog veleposlanika barona von Gizla u njegovoj rezidenciji u Beogradu 10. srpnja 1914.
godine poslije uručivanja note o početku rata, N. H. Hartvig doživio infarkt i izdahnuo je upravo tamo,

u austro-ugarskoj rezidenciji.
Poslije suprugove smrti Aleksandra Pavlovna je ostala živjeti u Beogradu i baviti se dobrotvornim
radom. Tu prekrasnu ženu su zvali “heroina milosrđa” zbog osnivanja domova za siročad i bolnica
na području Kraljevine SHS. Aleksandra Hartvig, poznata po svom dobročinstvu, nije propuštala
mogućnost posjetiti Crikvenicu te je od 1923. godine mnogima kumovala na krštenju ili vjenčanju,
preuzimajući na sebe obavezu pred Bogom da duhovno pomaže novoosnovanoj obitelji u izgnanstvu.
III. ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РУССКИХ КОЛОНИЙ В ХОРВАТСКОМ

Neda Mucafir
ПРИМОРЬЕ

N a t a l i a M a r č e l j a
П
o прибытии в Цриквеницу и после основания русской колонии, прибывшие священники сначала
обустроили домовой Храм, получив высочайшее Благословение от Высшего Русского Церковного
Управления Заграницей (ВЦУЗ). В православии домовым Храмом считается освященное помещение
со своим антиминсом, который используют во время литургии. Таким образом, домовой Храм - это церковь
в здании не сакральной принадлежности. Домовой Храм учреждают при необходимости и большом
желании проводить Божественные литургии и Таинство причащения, не имея возможности совершать


богослужение в построенном для этой цели Храме. Божественные литургии, проводимые в домовом Храме,
помогали сообща пережить трудности, возвыситься над повседневными хлопотами и в мыслях соединится
с Богом.


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
На фотографии от 17 апреля 1921 года видим первую Русскую православную церковь в Цриквенице, как
домовой Храм. Слева стоит выносной крест с распятием Иисуса Христа, который до сих пор хранится в
Русской православной церкви Св. Николая в Цриквенице. Убранство домового Храма праздничное,
радостное, иконы, привезенные из России с любовью украшены цветочными гирляндами и венками.
В начале 1922 года канцелярия Епархиального Совета Русской Православной Церкви Заграницей, который
располагался в Сремских Карловцах, выдала метрические книги. Метрические книги состояли из трех
частей: «о родившихся», «о бракосочетавшихся», «об умерших». Книги велись регулярно, пунктуально,
священники детально описывали участников таинств крещения, венчания и похоронного обряда.
Домовой храм в Цриквенице был носителем Христианских ценностей, оплотом душевного и духовного
покоя в те непростые времена. Его посещали проживающие здесь и приезжающие на отдых или лечение
русские. В результате исторических событий, после окончания Первой мировой войны, Цриквеница
оказалась в составе Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев и стала излюбленным местом для отдыха
знати и королевской семьи Карагеоргиевич. Часто Цриквеницу посещала королева Мария Карагеоргиевич
с детьми, приезжая в сопровождении семьи Славка Груича – министра без портфеля в правительстве
короля Александра Карагеоргиевича. Вместе с министром Славком Груичем и его супругой Мабель курорт
посещала и Александра Павловна Гартвиг - супруга покойного посла Российской Империи в Белграде
Николая Генриховича Гартвига (Гори, 16 декабря 1857 года – Белград, 10 июля 1914 года).
Н.Г. Гартвиг считается первой российской жертвой Первой Мировой войны, так как, во время официального


приглашения австрийского посла барона фон Гизла в свою резиденцию в Белграде 10 июля 1914 года, после
вручения ноты о начале Первой Мировой войны у Николая Генриховича Гартвига случился инфаркт, и он

скончался там же в австрийской резиденции.


После смерти супруга, Александра Павловна осталась жить в Белграде занимаясь благотворительностью.
Эту исключительную даму называли «героиня милосердия» за волю и усердие в учреждении домов для
сирот, больниц и госпиталей на территории Королевства СХС. Александра Гартвиг, известная своей
благотворительностью, не пропускала возможности посетить Цриквеницу, начиная с 1923 года, для многих
была крестной матерью на крещении или поручителем в таинстве венчания, беря на себя обязательства
перед Богом духовно руководить созданной семьей в изгнании.

17
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Ruska pravoslavna crkva u Crikvenici (interijer molitvenog mjesta u privatnoj kući), 17. travnja 1921. godina
Русский домовой Храм в Цриквенице (внутреннее убранство), 17 апреля 1921 год

Rusi okupljeni sa svećenikom D. Kutenko u Crikvenici, 5. svibnja 1927. godina


Русские беженцы со священником Д. Кутенко в Цриквенице, 5 мая 1927 года
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Ispred Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja u Crikvenici, 1938. godina
Перед Русской православной церковью Св. Николая Чудотворца в Цриквенице, 1938 года

Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja u Crikvenici, 1938. godina


Русская православная церковь Св. Николая в Цриквенице, 1938 года

19
IV. RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLAJA
Neda Mucafir

ČUDOTVORCA U CRIKVENICI
N a t a l i a M a r č e l j a

U
početku je crkva Svetoga Nikolaja Čudotvorca, organizirana već 1921. godine, iako u privatnoj
kući, bila posvećena i opremljena svime što crkva treba imati: sa ikonama koje su izbjeglice
donijeli iz svoje domovine. U tu crkvu upućene su iz Sremskih Karlovaca matične knjige i ona
je bila prvo mjesto duhovnog okupljanja izbjeglica Hrvatskog Primorja. No za veliku rusku koloniju
u primorju, hram u privatnoj kući nije bio dovoljan za svih.

Tri godine kasnije, prema povijesnim podacima preuzetim iz Državnog arhiva u Rijeci, Ruska
pravoslavna crkva posvećena sv. Nikolaju, zaštitniku pomoraca, putnika, djece i siročadi, sagrađena

je u Crikvenici 1924. godine, a novac potreban za otkup zemljišta i izgradnju crkve, kako navode već
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

spomenuti dokumenti, a i dr. Miroslav Jovanović u svom tekstu “Sveštenik i društvo – eto parole”,
objavljanom u časopisu „Tokovi istorije” 3-4/2005, poklonila je udovica ruskog veleposlanika N. G.
Hartviga, koji je do početka Prvog svjetskog rata živio i radio u Beogradu.
Po završetku Prvog svjetskog rata Aleksandra Hartvig je često boravila u Selcu i Crikvenici gdje je
bila velika kolonija ruskih izbjeglica, a nedaleko, u Kraljevici i bolnica Ruskog crvenog križa (ROKK).
Susretala se s izbjeglicama, slušala njihove tužne priče i nastojala im pomoći, odvajajući potrebnu
sumu sredstava za kupovinu zemljišta i izgradnju 1924. godine Ruske pravoslavne crkve u Crikvenici.
3. veljače 1924. svečano je posvećena nova Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja Čudotvorca o čemu
svjedoči dokument sačuvan u hrvatskom Državnom arhivu u Zagrebu u kojem Veliki župan, županije
modruško-riječke 1. veljače 1924. godine izvještava svoje rukovodstvo – Predsjedništvo kraljevske
uprave za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu. Svečanosti posvećenja prisustvovao je veliki broj vjernika i
ugledni gosti, među njima i gospođa Aleksandre Pavlovna Hartvig – pokroviteljica i inicijator gradnje
crkve, Rusi koji su živjeli na crikveničkom području i folklorna grupa u narodnim nošnjama.
Samostalna građevina crkve podignuta na samom ulazu u grad Crikvenicu, građena je u obliku
križa sa svetištem okrenutim prema istoku. Po stilu gradnje podsjeća na tradicionalne ruske
pravoslavne crkve, sa kupolom koja se i danas vidi izdaleka. Bijeli kamen od kojeg je građena i crveni
crijep kojim je bila pokrivena uklapali se u primorsku okolinu. Time je ujedinila rusku tradiciju oblika

gradnje i hrvatsku tradiciju primorske gradnje po čemu se ona razlikuje od svih ostalih ruskih crkava
u inozemstvu.
Nad ulaznim vratima bila je ikona Svetog Nikolaja Čudotvorca koja je već pri dolasku dočekivala

vjernike i znatiželjnike. Naknadno su oko crkve bili posađeni čempresi i sve je bilo ograđeno metalnom
ogradom. Već kasnije 1928. godine dograđen je i zvonik sa tri zvona i krovom pokriven crijepovima.
Na gradskom groblju u Crikvenici i sada stoje spomenici sa tipično ruskim prezimenima, uklesanim
ćirilicom u kamenu, Vasilij Emilianov, Usihanov, Josif Čerkasov, Černous, Kardaš, Aleksandr
Smirnov, Ivan Kosagov...
IV. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ

Neda Mucafir
ЧУДОТВОРЦА В ЦРИКВЕНИЦЕ

N a t a l i a M a r č e l j a
Д
ля большой русской колонии на Хорватском Приморье было не достаточно домового Храма для
духовного окормления основанного в 1921 году. Несмотря на то, что домовой Храм был оборудован
всем необходимым и из Сремских Карловцев посланы метрические книги на имя “Русской
православной церкви Святого Николая в Цриквенице”.
Спустя три года, в 1924 году, построено отдельное церковное здание, Русская православная церковь в


Цриквенице, посвященная Св. Николаю Чудотворцу – защитнику мореплавателей, путешественников,
детей и сирот. Необходимую донацию для приобретения земли и постройки церкви предоставила
Александра Павловна Гартвиг.


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Подтверждение этому мы нашли в Государственном архиве в г. Риеке и в статье «Священник и общество
– это пароль» Мирослава Йовановича, объявленной в журнале «Tokovi istorije» 3-4/2005.
По окончании Первой Мировой войны Александра Павловна Гартвиг часто бывала в Сельце, Цриквенице
и Кралевице, где располагалась больница Русского Красного Креста (РОКК). Она посещала Домовую
церковь Св. Николая в Цриквенице, встречалась с соотечественниками и, зная о бедах и потребностях
беженцев, выделила личные средства для покупки земли и постройки церкви в общине Цриквеница.
3 февраля 1924 года в торжественной обстановке новая Русская православная церковь Святого Николая
Чудотворца была освящена, чему свидетельствует документ из Хорватского Государственного архива в
г. Загребе, в котором Великий жупан жупании Модрушко-риечской 1 февраля 1924 года, уведомляет об
этом значимом событии свое руководство - Президиум краевого правления по Хорватии и Славонии в
Загребе. На церемонии освящения церкви присутствовало большое количество верующих, члены русской
колонии, проживающие в Цриквеницском окружении, фольклорный ансамбль в национальной одежде,
а также госпожа Александра Павловна Гартвиг – ктитор и инициатор постройки церкви.
Здание церкви построено в виде креста с алтарем на восточной стороне, на самом въезде в город
Цриквеница. По архитектурному стилю церковь напоминает типичные русские православные храмы,
увенчанные куполом, видным издалека. Белый камень и черепица на крыше позволяли слиться с
окружающими домами. Объединив русские и хорватские традиционные постройки, церковь в Цриквенице
отличается от всех русских церквей за границей своей прочностью и основательностью.


Над главным входом была установлена икона с ликом Св. Николая Чудотворца, при входе благословляющая
верующих и прохожих. Позже территорию церкви огородили каменной и металлической оградой,

вдоль которой посадили кипарисы. Позднее, в 1928 году достроена колокольня с тремя колоколами и
черепичной крышей. Колокольня сохранилась и сегодня в первозданном состоянии.
На одной из старых фотографий мы видим, с какой любовью прихожане относились к своему Храму,
украшая иконостас и иконы гирляндами из плюща и цветов. На городском кладбище в Цриквенице
остались свидетельства многочисленных русских фамилий выбитых на русском языке на могильных
плитах местного кладбища: Василий Емельянов, Усиханов, Иосиф Черкасов, Черноус, Кардаш, Александр
Смирнов, Иван Косагов…

21
U sjećanju Crikveničana još uvijek živi uspomena „kako su “crikveniške“ Ruskinje saku subotu hodile
Neda Mucafir

na groblje, jedan del groblja levo od spomenika obitelji Skomerža bil je za njih rezerviran, nosile košić
s hranun i palile kandilo“, piše gospođa Đurđica Ivančić Dusper u svojoj knjizi „Zmed gromač“.
Mala crkva sagrađena 1924. godine, posvećena je sv. Nikolaju. Kako piše već spomenuta autorica
N a t a l i a M a r č e l j a

Ivančić Dusper „Kad se z Riki pride va Crikvenicu, prvo ča se uz samu glavnu cestu… vidi, je mala
crikva drugačija od seh drugog. I je drugačija. Sam vrh tornja j okrugal, a toranj je odvojen. Se j osim
vrha tornja napravljeno od belog klesanog kamika. Okolo j mali park i kamena ograda. Reć bi se da
se ovde skriva nekakva posebna pripovest. I je tako”.

A tako i jeste, rijetko se nađe crkva tako bogata poviješću. Nisu Rusi slučajno crkvu posvetili svetom

Nikolaju koji pomaže u teškim trenucima – narodnom svecu. Najveći broj crkava u Rusiji posvećen
je Svetom Nikolaju Čudotvorcu jer kod sveca nema privilegiranih, svi ljudi jednako traže njegovu
pomoć i zaštitu. On je uvijek spreman uslišati vašu molbu: “Pomozi nam” i pomoći će.

Crkva je izgrađena prema projektu arhitekta Stjepana Rovišnjaka, a radove su obavili ruske izbjeglice
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

i domaći ljudi, Stanko Car i braća Manestar iz Svete Jelene nedaleko Crikvenice. Ovo je jedina ruska
pravoslavna crkva na hrvatskom dijelu jadranske obale.

Što je izbjeglicama značila ta crkva, ljudima koji su bili prisiljeni napustiti domovinu i sve što
im je bilo drago i sveto? Značila im je utjehu, podršku i očuvanje kulturne tradicije. Nalazeći se
daleko u svijetu koji do tada nisu poznavali, istrgnuti iz sredine u kojoj su proveli dotadašnji život,
izbjeglicama je crkva bila istovremeno i duhovna veza s domovinom, i mjesto okupljanja, očuvanja
svojih običaja i identiteta, i mjesto druženja. Značila im je posrednu vezu s onim za čim su čeznuli i
čemu su se tada još živo nadali. Značila im je kutak domovine, rodnog kraja, obitelji i prijatelja.


В памяти цриквеничан до сих пор живут воспоминания о том, как «цриквеницкие» русские каждую

Neda Mucafir
субботу ходили на кладбище, на выделенное им поле слева от памятника семьи Скомержа, приносили
корзинку с едой и зажигали свечи», - как пишет старожила, госпожа Джурджица Иванчич Дуспер в
своей книге «Меж громач» («Между каменных глыб»).

N a t a l i a M a r č e l j a
В этой книге писательница вспоминает: «Когда из Риеки приезжаешь в Цриквеницу, первое, что вдоль
главной дороги... видишь, это маленькая церковь совсем не похожая на другие. Верхушка отдельно
стоящей колокольни круглая.. Все, кроме купола, выложено белым отесанным камнем. Вокруг малый
парк и каменная ограда. Сказала бы, что здесь таится какая-то особенная история. И так оно и есть.».

Редко можно найти Храм с такой насыщенной историей. Недаром русские посвятили Храм самому


глубоко почитаемому святителю Николаю, помогающему в трудных, порой отчаянных ситуациях -
народному святому. Самое большое количество церквей в России посвящено Св. Николаю Чудотворцу.
Ведь у Святого нет исключений – для него все люди одинаково нуждаются в его помощи и заступничестве.


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Он всегда готов услышать нашу с вами просьбу: “Николай Угодник, помоги!” - и прийти на помощь.
Строительство церкви проводилось по проекту архитектора Степана Ровишняка силами русских
беженцев и местных жителей, строительной артелью Станка Цара и братьев Манестар из поселка Св.
Елена. Это единственный Русский православный Храм на хорватской Адриатике.

Что для беженцев значил Храм, для людей, вынужденно покинувших Родину и все самое дорогое и
святое? Храм значил частичку Отчизны, утешение тоски, поддержку в неволях, духовный и душевный
покой. Для беженцев, живущих в неизвестности на чужбине, вырванных из привычной жизни,
эта Церковь была духовной связью с Отчизной, местом встречи, сохранения обычаев, традиций и
самобытности. Церковь была осколком Родины, семьей и другом, утолением тоски по родному краю,
о возвращении в который они еще так надеялись и мечтали.

23
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Obavijest o posvećenju crkve, 1. veljača 1924. godine Sv. Nikolaj Čudotvorac


Уведомление о освяшении церкви, 1 февраля 1924 года Св. Николай Чудотворец

Posvećenje Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja u Crikvenici, 3. veljače 1924. godine
Освящение Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца в Цриквенице, 3 февраля 1924 год
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Vanjski križ, relikvija iz Carske Rusije Barjak, 1924. godine
Выносной крест, реликвия из Царской России Хоругвь, 1924 года

Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja u Crikvenici, 1937. godina


Русская православная церковь Св. Николая в Цриквенице, 1937 года

25
V. ALEKSANDRA PAVLOVNA HARTVIG
Neda Mucafir

A

N a t a l i a M a r č e l j a

leksandra Pavlovna Hartvig (von Vizin) rođena je 1863. godine u Varšavi u obitelji
uglednog generala P. P. Karcova. Većina muških članova te obitelji birala je vojnu karijeru,
a žene su se bavile dobrotvornim radom u redovima sestara milosrdnica. Otac joj je bio
general, djed admiral. Očeva sestra bila je poznata E. P. Karcova, jedna od prvih ruskih sestara
milosrdnica, koja je asistirala čuvenom ruskom kirurgu N. I. Pirogovu u Simferopoljskoj bolnici.
Karcova je kasnije imenovana za nadstojnicu opčine sestara milosrdnica Sv. Georgija. Majka joj

je cijeli život provela s mužem po garnizonima otvarajući dobrotvorne ustanove, škole i dječje
domove.

R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Tu obiteljsku tradiciju nastavlja i Aleksandra Pavlovna koja je svojom obavezom smatrala


pomagati najpotrebitijima i ruskim zdravstvenim ustanovama Ruskog crvenog križa (ROKK).
Nije slučajno da se na znaku ROKK-a nalazi se lenta s natpisom: „Ljubi bližnjega svoga kao
samoga sebe“. To je poruka svim volonterima i dobrotvorima koji su izabrali taj složeni životni
put – pomoći potrebitima posvetivši sebe nesebično pomagati bližnjemu. Upravo je taj moto Al-
exandra Pavlovna pratila cijeli svoj život. Umrla je u Beogradu 15. prosinca 1944. godine.

U muzeju grada Crikvenice čuva se neobična razglednica na kojoj je prikazana unutrašnjost


ruske pravoslavne crkve u Crikvenici. Važnost te razglednice ne bi bila osobita da nema teksta na
poleđini. Razglednicu je napisala i potpisala osobno Aleksandra Pavlovna Hartvig, dobrotvorka
i pokretač izgradnje ruskog hrama u Crikvenici. Tekst na razglednici je sljedeći: «Povodom velikog
praznika Kristovog rođenja primite moje čestitke. Pošaljite mi molim Vas adrese svih Mitenjkinih kolegica.
One su mi čestitale praznik i vrlo sam dirnuta. Hvala na čestitkama. Velika pusa Veri Nikolajevnoj. Vaša
A. Hartvig. 23.12.1933.»

U Jugoslavenskoj kinoteci 1914. godine sačuvan je povijesni film Đoke Bogdanovića o sahrani
Nikolaja Henrikoviča Hartviga u Beogradu 14. srpnja 1914. godine (1. srpnja 1914 po starom

kalendaru). Gledajući te rijetke povijesne snimke, razumijemo kakvu je značajnu ulogu ovaj
ruski diplomat odigrao u Kraljevini SHS, kojega su oko 100 tisuća ljudi došlo pozdraviti. U tom
filmu vidi se očito energična dama A. P. Hartvig, koja je svoj život posvetila dobročiniteljstvu i
pomoći stradalima i obespravljenima.
.
V. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА ГАРТВИГ

Neda Mucafir
А
лександра Павловна Гартвиг (фон Визин), урожденная Карцова (1863, Варшава - 15

N a t a l i a M a r č e l j a
декабря 1944, Белград) происходила из родовитой дворянской семьи, большинство
мужчин которой выбирало для себя военную карьеру. Ее отец был боевым генералом, дед
– адмиралом. Женщины этой семьи старались соответствовать традициям рода. У Александры
Павловны была тетушка, знаменитая Е. П. Карцова – одна из первых русских сестер милосердия,
ассистирующая легендарному русскому хирургу Н.И. Пирогову в Симферопольском госпитале.
Впоследствии Е.Карцова стала настоятельницей общины сестер милосердия имени святого


Георгия. Мать А. П. Гартвиг всю жизнь сопровождала супруга по гарнизонам. В местах службы,
эта супружеская чета оставляла открытые ими благотворительные учреждения, как правило,


детские приюты и школы.

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Продолжая традицию своей семьи А. П. Гартвиг считала своей обязанностью помощь
беднейшим слоям населения и русским медицинским учреждениям Российского общества
Красного Креста (РОКК). Не случайно, на знаке РОКК лента с надписью: «Возлюбиши ближняго
твоего яко самъ себе» («Возлюби ближнего твоего, как самого себя»). Это напоминание всем
волонтерам и благотворителям, выбравшим эту непростую жизненную стезю – помощь
страждущим, и посвятившим себя бескорыстной деятельности по отношению к ближним.
Именно этому девизу всю жизнь следовала Александра Павловна. Умерла в Белграде 15 декабря
1944 года.

В музее города Цриквеницы хранится любопытная почтовая открытка с изображением


интерьера русской церкви в Цриквенице. Значение этой открытки было бы не настолько
велико, если бы не текст на обороте. Открытка написана и подписана рукой Александры
Павловны Гартвиг, добротворительницы и инициатора постройки русского Храма в городе
Цриквеница. Текст открытки следующий: «Примите мои поздравления с Великим Праздником
Рождества Христова. Пришлите мне, пожалуйста, адреса всех Митенькиных коллег. Они мне
прислали поздравления к празднику, и я очень тронута. Спасибо за поздравления. Крепко целую Веру


Николаевну. Ваша А. Гартвиг. 23-го XII. 1933.»

В Югославской кинотеке 1914 года сохранился документальный фильм Джоки Богдановича


о похоронах Николая Генриховича Гартвига, в Белграде 14 июля 1914 года (1 июля 1914 года по
старому стилю). Просматривая редчайшие исторические кадры, понимаем какую значительную
роль играл этот русский дипломат в Королестве СХС, попрощаться с которым пришло около
100-тысяч человек. В фильме мы воочию видим энергичную даму Алесандру Павловну Гартвиг,
посвятившую свою жизнь благотворительности и помощи пострадавшим и обездоленным.

27
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Aleksandra P. Hartvig u bolnici, Kraljevina SHS


Александра Павловна Гартвиг в больнице, Королевство СХС

Nikolaj H. Hartvig, ruski veleposlanik Znak Ruskog Crvenog Kriza


Николай Генрихович Гартвиг, русский посол Знак Общества Российского Красного Креста
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Razglednica sa interijerom Ruske Crkve u Crikvenici, 23. prosinca 1933. godine
Открытка с интерьером Русской церкви в Цриквенице, 23 декабря 1933 года

Razglednica sa interijerom Ruske crkve, na drugoj strani tekst napisan rukom Aleksandre Hartvig
Открытка с интерьером Русской церкви в Цриквенице, на обратной стороне текст, написанный
рукой Александры П. Гартвиг

29
VI. BATJUŠKA
Neda Mucafir

B
N a t a l i a M a r č e l j a

ogoslužje su obavljala i brinula o duhovnom životu svojih sunarodnjaka tri svećenika: prvi je bio Alek-
sandar Pisarčik, prota: do 1926. godine; drugi je Mitrofan Vinogradov, svećenik: do 1926. godine; treći i
posljednji do kraja svog života 1947. godine je svećenik Dmitrij Kutenko.
Među njima svećenik Dmitrij Kutenko je ostao posebno zapamćen u Crikvenici i kod emigranata i kod domaćeg
stanovništva. Opisuju ga kao vrlo blagog, simpatičnog i jednostavnog čovjeka, omiljenog ne samo kod Rusa
nego i kod mještana. Druželjubivost, želja za pomoći svima, lijepa riječ – to su osobine koje spominju svi kada
govore o tom svećeniku. Često ga se moglo vidjeti okruženog crikveničkom djecom i mladima.

“Va održavanju crikvi desna ruka mu j bil general Sokolov, isto izbjeglica”, piše Đurđica Ivančić Dusper. Na
fotografiji, snimljenoj ispred zvonika crkve na Veliki četvrtak, u travnju 1932. godine nalaze se svećenik i njegovi

pomoćnici Nikolaj Andrejevič Sokolov, državni savjetnik, Marija Dmitrievna Milovanović, Pasovskij, otac Dmitrij
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Kutenko, Ivan Efimovič Kosagov (1899-1938). Mala uokvirena fotografija Marije Dmitrievne Milovanović i danas
se nalazi na zidu crkve, lijevo od ulaza.

Za djecu ruske kolonije svećenik Dmitrij Kutenko redovito je održavao satove vjeronauka, zato ga se često moglo
vidjeti u njihovom okruženju. Meri (Marija) Emeljanova iz Crikvenice, također potomak jednog od tadašnjih
izbjeglica se toplinom u glasu se sjeća crikveničkog svećenika: “Imao je bijelu bradu i kada bi prolazio ulicom
djeca su trčala za njim i pozdravljala ga “Zdravo batjuška”.
U obitelji Brune Kosagija, unuka jednog od tadašnjih izbjeglica i danas se čuva mala Biblija (“Moja sva Sveta
Povijest”) s posvetom oca Kutenka tada još malim djevojčicama Tatjani i Jeleni Kosagov. “Mojoj dragoj duhovnoj
djeci Jeleni i Tatjani od protojereja D. Kutenka, 14. lipnja 1934. godine, Crikvenica.”
“Moja prvu Svetu Povijest u obliku priča za djecu” sastavio je svećenik P. Vozdviženski i drugo je izdanje u
inozemstvu, sa 70 sličica i crteža. Izdavač je pravoslavno-misionarska tiskara u Beloj Crkvi, Kraljevina Jugoslavija
1931. godine. Riječi svetoga Ivana Zlatousta iz predgovora Svete povijesti i danas su u našim mislima: “Sveto
pismo je duhovna hrana koja ukrašava um i čini dušu jakom, čvrstom i mudrom”.

Ruska crkva nije dugo ostala samo ruska. “Malo po malo... dosti se j Crikveničanki bilo naučilo hodit va rusku
crikvu aš su voleli slušat njihove lipi crkvene pjesmi... Delili su nam koljivo ko bimo bili rado pojili”, sjeća se

Đurđica Ivančić Dusper i nastavlja “Neke Crikveničanke zi crkvenoga zbora va Veloj Crikve, stalno su pjevale
i pol njih... da pojačaju njihov zbor. Za Crikvenicu je bilo neč posebno i njihova zvonjava. Zvonili su tri zvoni

najemput. Zvonar je dva potezal rukami, a špagun vezal treći za nogu”.


VI. БАТЮШКА

Neda Mucafir
З
абота о духовной жизни соотечественников и богослужение в разные года совершались тремя

N a t a l i a M a r č e l j a
священниками: первым служил протоиерей - священник Александр Писарчик, до 1926 года; вторым,
по документам числился священник Митрофан Виноградов, служил до 1926 года; третьим,
последним, до 1947 года был священник Дмитрий Кутенко.
Cреди упомянутых священников особое место занимает именно отец Дмитрий Кутенко, до конца
жизни он остался в Цриквенице, посвятив всего себя людям и Богу, оставив особенный отпечаток на
жизнь беженцев и местного населения. Описывают его как мягкого, симпатичного и простого человека,


любимого не только русскими, но и местными жителями. Дружелюбие, желание помочь всем, готовый
для каждого найти доброе слово - характерные черты этого священника по воспоминаниям людей.


«В обслуживании церкви его правой рукой был генерал Соколов, тоже беженец», пишет Джуржица

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Иванчич Дуспер. На фотографии, сделанной в страстной четверг, в апреле 1932 года мы видим стоящих
перед колокольней священника и его помощников в проведении таинств и сохранении церкви: Николай
Андреевич Соколов (статский советник), Мария Дмитриевна Милованович, Пасовский, о. Дмитрий Кутенко,
Иван Ефимович Косагов (1899-1938). Фотография Марии Дмитриевны Милованович в небольшой рамочке
до сих пор находится на стене в храме, слева у входа.

Священник Дмитрий Кутенко регулярно проводил уроки Закона Божьего для молодежи русской колонии,
поэтому его часто можно было увидеть в окружении детей. Мэри (Мария) Емельянова из Цриквеницы,
потомок русских беженцев, с теплотой вспоминает о цриквеницском священнике: «У него была белая
борода, и когда он шел по улице, дети пробегая, всегда приветствовали его: «Здравствуйте, батюшка!»
В семье Бруно Косагова, внука одного из русских беженцев и сегодня хранится маленькая Библия («Моя
первая Священная История») с напутствиями от о. Кутенко, тогда еще маленьким девочкам Татьяне и
Елене Косагов, «Дорогим моим духовным детям Елене и Татьяне от прот. Д. Кутенко, 14 июня 1934 года,
Цриквеница». «Моя первая Священная История в рассказах для детей», составленная священником П.
Воздвиженским и являющаяся 2-м заграничным изданием с 70 картинками и рисунками, напечатана
православно-миссионерским книгоиздательством в г. Белая Церковь в Королевстве Югославия в 1931 году.
Слова святого Иоанна Златоуста из предисловия к этой Священной Истории и сейчас в наших мыслях:
«Священное писание – это духовная пища, которая украшает ум и делает душу сильною, твердою, мудрою.»


Русская церковь не долго оставалась только русской. «Со временем... многие цриквеничанки привыкли

ходить в русскую церковь, очень уж любили слушать их красивые церковные песни… Угощали нас
пшеницей, которую мы с удовольствием съедали», – вспоминает Джуржица Иванчич Дуспер и
продолжает: «Некоторые цриквеничанки из хора Большой церкви, часто пели и у них… чтоб усилить их
хор. Для Цриквеницы было что-то особенное в их колокольном звоне. Звонили три колокола одновременно.
Звонарь двумя из них управлял руками, а третьим – веревкой, привязанной к ноге».

31
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, 1932. godina


Русская православная церковь Св. Николая Чудотворца в Цриквенице, 1932 год

Skraćena verzija Biblije za vjeronauk, 1931 godina


Сокращенный вариант Библии для занятий Закона Божьего, 1931 год
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Nikolaj Andreevič Sokolov (državni savjetnik), Marija Dmitrijevna Milovanović, Pasovskij, o. Dmitrij Kutenko, Ivan Efimovič Kosagov
pred zvonikom u dvorištu crkve. Veliki četvrtak, travanj 1932. godine
Николай Андреевич Соколов (статский советник), Мария Дмитриевна Милованович, Пасовский, о. Дмитрий Кутенко, Иван
Ефимович Косагов перед колокольней во дворе церкви на Великий четверг, апрель 1932 года

S lijeva Tatjana Kosagova, Danica, o. Kutenko, Smiljka, Anđelka. Ikonostas ruske pravoslavne crkve, 1933. godine
Crikvenica, 19. srpnja 1943. godine Иконостас Русской православной церкви, 1933 гола
Слева Татьяна Косагова, Даница, отец Кутенко, Смилька,
Анжелка. Цриквеница, 19 июль 1943 года
33
VII. CRKVENI SAKRAMENTI
Neda Mucafir

V

N a t a l i a M a r č e l j a

jerski obredi u crkvi održavali su se skoro 33 godine. Sakramenti Crkve su znakovi Božje ljubavi
upućene čovjeku, preko kojih se ovjekovječuje tajanstveni susret s Bogom. Svetih tajni ima sedam:
krštenje, miropomazanje, pokajanje, pričešće, brak, jeleosvećenje i svećenstvo.

Na temelju nama dostupnih materijala u Ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, u
vremenu od 1922. do 1940. godine obavljeno je 21 krštenje, zaključeno je 39 brakova i opjevano 19 pokojnika.
Zadnja crkvena svečanost vjenčanja bila je 4. kolovoza 1957. godine između Crikveničanke Zdenke Cvitk-

ović-Kalumice i Dmitrija Prikera, potomka ruskog izbjeglice iz Beograda.


Svi crkveni pravoslavni sakramenti bili su redovito i detaljno zapisani u Matične knjige koje je 1922. godine

izdao Episkopski Savjet Ruskoj pravoslavnoj crkvi u gradu Crikvenici, Kraljevina SHS. Knjige je izdala
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

tipografija RPCZ. Detaljno su popunjavani svi dijelovi knjiga, napisani ruskim nereformiranim pismom.
Knjige su bile sastavljene od tri dijela, svaki je dio odgovarao važnom događaju u životu osobe:
Prvi dio: Matična knjiga rođenih za __ godinu
Sakramenti krštenja i potvrde su temeljni znakovi Crkve, ulaz u Kristovu zajednicu. Poput fizičkog rođen-
ja, krštenje i potvrda izvode se samo jednom u životu.

Drugi dio: Matična knjiga vjenčanih za __ godinu


Sakrament braka može se nazvati najstarijim po svom porijeklu, uspostavljen Bogom još u raju. Kršćanska
je ženidba molitva Crkve za stvorenu obitelj, njezinu dobrobit, za djecu, koja će se roditi u tom braku, te za
Božji blagoslov.

Treći dio: Matična knjiga umrlih za __ godinu


Posljednje opraštanje koje obnaša svećenik, molitva za vječnu svjetlost, održava se za dušu preminulog kako
bi Bog primio dušu u svoje Kraljevstvo.

U prvom dijelu “M AT I ČN O J K N J I Z I R O ĐE N I H” svećenik je upisivao:


1. stupac – broj rođenih, muškog i ženskog spola

2. stupac – mjesec i dan rođenja, krštenja


3. stupac – imena rođenih

4. stupac – zvanje, ime, patronim i prezime roditelja, vjeroispovjed


5. stupac – zvanje, ime, patronim i prezime kumova
6. stupac – tko je obavio krštenje
7. stupac – potpis svjedoka, zabilješke
VII. ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА

Neda Mucafir
Б
огослужения и другие церковные таинства в нашем Храме проводились на протяжении 33 лет.

N a t a l i a M a r č e l j a
Таинство Церкви – это действие, при котором происходит таинственная встреча человека с Богом, как с
живой Личностью, обращенной к нам. Основными таинствами являются: Крещение, Миропомазание,
Евхаристия (Причащение), Исповедь, Брак (Венчание), Священство, Елеосвящение (Соборование).

На основании доступных нам материалов в Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца в Цриквенице,
в период с 1922 года по 1940 год, было проведено 21 крещение, заключено 39 браков и отпето 19 человек.


Последняя церемония венчания состоялась 4 августа 1957 года между цриквеничанкой Зденкой Цвиткович-
Калумице и Дмитрием Прикер - потомком русских беженцев, проживавшем в Белграде.


Все церковные таинства пунктуально и детально записывались в Метрические книги выданные в 1922 году

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Епископским Советом Русской православной церкви г. Цриквеницы в Королевстве С.Х.С., а позже, начиная
с 1923 года, книги печатались и выдавались Канцелярией Архиерейского Синода Русской Православной
Церкви Заграницей. Детально заполнялись все графы, напечатанные русской дореформенной орфографией,
книги состояли из трех частей каждая часть соответсвовала важному событию в жизни человека:
Первая часть: «Метрическая книга о родившихся за __ год»
Таинства Крещения и Миропомазания – это рождение человека в Церковь, для жизни во Христе. Как и
физическое рождение, Крещение и Миропомазание совершаются только один раз в жизни.

Вторая часть: «Метрическая книга о бракосочетавшихся за __ год»


Таинство Брака можно назвать самым древним по своему происхождению. Оно было установлено Богом еще
в раю. Венчание – это молитва Церкви о созданной семье, ее благосостоянии, о детях, которые родятся в этом
браке и о том, чтобы на нем пребывало Божие благословение.

Третья часть: «Метрическая книга об умерших за __ год»


Отпевание — совершаемый священником заупокойный богослужебный чин, которым верующие провожают
в вечную жизнь преставившихся членов Церкви. Через отпевание возносится молитва к Богу о упокоении
усопшего.

В первой части «МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ О РОДИВШИХСЯ» священник заполнял:


1 столбец – счет родившихся: Мужского пола, Женского пола


2 столбец – месяц и день: Рождения, Крещения
3 столбец – имена родившихся
4 столбец – звание, имя, отчество и фамилия родителей и вероисповедание
5 столбец – звание, имя, отчество и фамилия восприемников
6 столбец – кто совершал таинство крещения
7 столбец – рукоприкладство свидетелей, записи по желанию

35
U drugom dijelu “MATIČNOJ KNJIZI VJENČANIH” svećenik je upisivao:
Neda Mucafir

1. stupac – broj brakova


2. stupac – mjesec i dan
3. stupac – zvanje, ime, patronim , prezime i vjeroispovjed mladoženje, koji je brak
N a t a l i a M a r č e l j a

4. stupac – dob mladoženje


5. stupac – zvanje, ime, patronim, prezime i vjeroispovjed mladenke, koji je brak
6. stupac – dob mladenke
7. stupac – tko je obavio vjenčanje
8. stupac – kumovi
9. stupac – potpis kumova, zabilješke

U trećem dijelu “MATIČNA KNJIGA UMRLIH” svećenik je upisivao:


1. stupac – broj umrlih, muškog i ženskog spola

2. stupac – mjesec i dan smrti, sahrane


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

3. stupac – zvanje, ime, patronim, prezime umrloga


4. stupac – godine
5. stupac – uzrok smrti
6. stupac – tko je obavio ispovijed i pričest
7. stupac – tko je obavio sahranu i na kojem groblju

Obzirom da je Arhierejski Sabor RPCZ odbio koristiti u liturgijskom životu računanje vremena po “novom
kalendaru”, gregorijanskom, kod vođenja Matičnih knjiga crkve Sv. Nikolaja svi su događaji, rođenje, krštenje,
sklapanje braka, smrti Rusa, zabilježeni pod dvama datumima, po starom i novom kalendaru (julijanskom i
gregorijanskom). Ali za pravoslavce, ovdašnje stanovnike, državljane Kraljevine SHS, svi crkveni obredi upisani
su po “novom kalendaru”.
U Matičnim knjigama se spominju i prezimena predaka Rusa koji i danas žive na području Crikvenice, a također
i onih čija su imena zauvijek ostala zapisana u nekoliko redaka raznih dokumenata, a više ih nema.


Во второй части «МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ» священник заполнял:

Neda Mucafir
1 столбец – счет браков
2 столбец – месяц и день
3 столбец – звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком

N a t a l i a M a r č e l j a
4 столбец – лет жениха (возраст)
5 столбец – звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты и которым браком
6 столбец – лет невесты (возраст)
7 столбец – кто совершал таинство
8 столбец – кто были поручители
9 столбец – подпись свидетелей, записи по желанию


В третьей части «МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ ОБ УМЕРШИХ» священник заполнял:
1 столбец – счет умерших : мужского пола, женского пола


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
2 столбец – месяц и день : смерти , погребения
3 столбец – звание, имя, отчество и фамилия умершего
4 столбец – лет (возраст) : Мужского пола, Женского пола
5 столбец – от чего умер
6 столбец – кто исповедовал и причащал св. тайн
7 столбец – кто совершал погребение и на каком кладбище

В виду того, что Архиерейский Собор РПЦЗ отверг использование в литургической жизни летоисчисление
«нового стиля» (по Григорианскому календарю), то это отразилось и в ведении записей Метрических
книг Свято-Николаевской церкви, все события проживающих здесь русских, связанные с их рождением,
крещением, бракосочетанием и смертью записаны двумя датами по «старому» и «новому» стилю
(Юлианскому и Григорианскому календарю), хотя для православных местных жителей (граждан
Королевства СХС) все церковные таинства записаны по «новому стилю».
В метрических книгах упоминаются фамилии и тех русских, которые сегодня проживают в районе
Цриквеницы, а также те, чьи имена навсегда остались только несколькими строками в документах.

37
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Ruska pravoslavna crkva Sv. Nikolaja Čudotvorca, Crikvenica


Русская православная церковь Св. Николая Чудотворца, Цриквеница

Rusi ispred crkve. S desna Ivan E. Kosagov, o. Kutenko i nepoznate osobe, Crikvenica, siječanj 1933. godine
Русские перед церковью. Справа Иван Ефимович Косагов, о. Кутенко и неизвестные, Цриквеница, январь 1933 год
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Matične knjige Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici
Метрические книги Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца в Цриквенице

Matične knjige Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici


Метрические книги Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца в Цриквенице

39
VIII. CRKVA SVETOG NIKOLAJA ČUDOTVORCA DANAS
Neda Mucafir

Č

N a t a l i a M a r č e l j a

empresi koji su zasađeni 20-tih godina XX. stoljeća, danas velikim dijelom zaklanjaju pogled na
ovu prekrasnu građevinu. Bijeli kamen zgrade crkve i zvonika prepliće se sa zelenilom čempresa.
Bijeli kameni zidovi crkve i zvonik skladno su se spojili sa zelenilom čempresa. Krov crkve je danas
prekriven metalnim pločama, iako je na zvoniku još sačuvan crijep, takav kakav je bio za vrijeme izgradn-
je. Nad ulaznim vratima sada je manja nadstrešnica, a nema ikone Svetog Nikolaja. Nad ulaznim vratima
sada je manja nadstrešnica, a nema ikone Svetog Nikolaja.

Čudesna i zagonetna i danas, a kako je tek bila u vrijeme kada je sagrađena možemo samo zamisliti.
Oko crkve sagrađene su mnoge vile, a turistima koji dolaze u Crikvenicu kažemo: “Idite u Ulicu kralja

Tomislava, na broj 126, tamo ćete vidjeti jednu od važnih znamenitosti ovoga grada”.
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Veličanstveni događaj bio je posjet crkvi od strane Njegovog Visokopreosvećenstva Vladiki Antoniju,
Arhiepiskopu Ruske Pravoslavne Crkve Beča i Budimpešte, 6. lipnja 2018. godine. U Crkvi sv. Nikole
u Crikvenici, Eminencija se susrela s gornjokarlovačkim episkopom Gerasimom, ruskim vjernicima koji
žive u Hrvatskoj i potomcima Rusa koji su izgradili ovaj hram.

15. studenog 2018. godine ostat će posebno važan datum u novoj povijesti crikveničkog hrama. Toga dana
je nakon 70 godina u njemu ponovo služena liturgija na ruskom jeziku. Uz predstavnike veleposlanstva
Ruske Federacije u Hrvatskoj i grada Crikvenici, okupilo se preko 70 osoba, koje su došle iz Bakra, Rijeke,
Crikvenice, Opatije, Kraljevice, Makarske, Selca i Zagreba. Službu je vodio protojerej otac Aleksandar
Korabejnik, rektor Hrama svetog pravednog Fedora Ušakova (kod riječkog kolodvora) iz Moskve.

“Liturgija”, sa grčkog “opće djelo”, je to bogoslužje, za razliku od drugih, koje se može obavljati kršćanima
samo zajedno, u skladu i miru jedni s drugima. Ako ste ikad osjetili povezivanje prošlosti i sadašnjosti,
onda znate kakva je atmosfera bila u hramu za vrijeme liturgije. Bio je četvrtak, dan koji je kod ruskih
pravoslavaca posvećen molitvi svetom Nikolaju i molitvi za pretke. I koje li slučajnosti, nakon tolikih
desetljeća služba je održana u četvrtak, u hramu Sv. Nikolaja u kojemu su se okupljeni sa zahvalnošću
prisjećali na prethodne generacije koje su gradile ovaj hram - to su preci mnogih današnjih Rusa u

Hrvatskoj. Bio je to spoj prošlosti i sadašnjosti, osvrtanje na ono što je bilo i pogled u budućnost. Bilo je
potresno gledati zajedno Ruse, Hrvate, Ukrajince, Bjeloruse, Srbe kako stoje na onom istom mjestu gdje su

prije gotovo sto godina stajali Hartvig, Kosagov, Sokolov, Ševčenko, Emeljanov, Čurkin, Gubkin, Junickij,
Čeliščev i mnogi, mnogi drugi.

Neprocjenjivu pomoć pružili su veleposlanik Ruske Federacije u Hrvatskoj, Nj.E. Anvar Sarvarovich
Azimov i njegova supruga Natalia Ivanovna Azimova. Ponavlja se povijest plemenitih djela - obitelj
veleposlanika N. G. Hartviga sagradila je hram 1924. godine, dok obitelj veleposlanika A. S. Azimova
oživila ga je stoljeće kasnije.
VIII. ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА СЕГОДНЯ

Neda Mucafir
К
ипарисы, посаженные в конце 20-х годов ХХ века, сегодня возмужали и практически полностью

N a t a l i a M a r č e l j a
закрывают от взгляда прекрасную храмовую постройку. Белые каменные стены церкви и колокольни
гармонично слились с зеленью кипарисов. Крыша церкви сегодня покрыта металлическим
шифером, хотя на колокольне еще сохранилась красная черепица, как было и при постройке. Над
входными дверьми сейчас небольшой козырек, и нет больше иконы Св. Николая Чудотворца.

Чудотворна, таинственна и тиха церковь сегодня, а каковой была раньше можем только представить.


Окружена сейчас множеством вилл, а приезжим, гуляющим по Цриквенице советуем: «Пройдитесь по
улице Короля Томислава, найдите номер 126, там вы увидите одну из важных знаменитостей этого города».


Большим знаковым событием было посещение цервки со стороны Высокопреосвященства Владыки

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Антония, архиепископа Венского и Будапештского, 6 июня 2018 года. В церкви Св. Николая Чудотворца
в Цриквенице Его Высокопреосвященство встретился с епископом Горно-Карловацким Герасимом,
русскими верующими проживающими в Хорватии и потомками русских построившими этот Храм.

15 ноября 2018 года – особенно важная дата в новой истории Храма в Цриквенице. Спустя 70 лет в
Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца в Цриквенице вновь прошла Божественная
литургия на русском языке. Присутствовали представители посольства Российской Федерации в
Хорватии, представители мэрии Цриквеницы и больше 70 человек из Бакра, Риеки, Цриквеницы,
Опатии, Кралевицы, Макарской, Сельца и Загреба. Богослужение совершил протоиерей отец Александр
Коробейник – настоятель Храма Святого праведного воина Федора Ушакова (у Речного вокзала) в Москве.

«Литургия», с греческого значит “общее дело”, это богослужение, в отличие от других, может совершаться
христианами только сообща, причем в единомыслии и мире друг с другом. Если Вы когда-либо ощутили
связь между прошлым и настоящим, тогда понимаете какая невероятная атмосфера витала в воздухе во
время литургии. Божественная литургия прошла в четверг, в день, когда в русском православии молятся
Святому Николаю Чудотворцу и поминают предков. Какова же случайность, спустя столько десятилетий
литургия состоялась в четверг, в Храме имени Святого Николая, где собравшиеся с благодарностью


вспоминали предыдущие поколения, строившие этот Храм - это предки многих сегодняшних русских
проживающих в Хорватии. Слияние вчерашнего и сегодняшнего, воспоминания прошлого и взгляд в

будущее. Незабываемо было видеть, как вместе стоят русские, хорваты, украинцы, белорусы и сербы на
месте, где почти 100 лет назад стояли Гартвиг, Косагов, Соколов, Шевченко, Емельянов, Чуркин, Губкин,
Юницкий, Челищев и многие другие.

Неоценимая помощь оказанна послом Российской Федерации в Хорватии ЕЕ Анваром Сарваровичем


Азимовым и его супругой Натальей Ивановной Азимовой. История благородных дел повторяется - семья
посла Н. Г. Гартвига построила Храм в 1924 году, а семья посла А. С. Азимова оживила ее столетие спустя.

41
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Posjeta Visokih crkovnih gostiju ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 6. lipnja 2018. godine
Посещение Высоких Церковных гостей Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 6 июня 2018 года

Posjeta veleposlanika Rusije Nj.E. A.S. Azimova i g. A. Karafilipovića ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja
Посещение посла РФ ЕЕ господина А.С. Азимова и А. Карафилиповича Русской православной церкви Св. Николая
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Liturgija u ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
Литургия в Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года

Nakon liturgije u ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
После литургии у Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года

43
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Liturgija u ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
Литургия в Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Liturgija u ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
Литургия в Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года

45
IX. SUVREMENE FOTOGRAFIJE
Neda Mucafir

P

N a t a l i a M a r č e l j a

rema našim fotografijama iz veljače 2016. godine u crkvi se danas nalazi drevni ikonostas i druga crkvena
oprema i pribor pravoslavnog hrama. Zahvaljujemo svećeniku Vitaliju Isaevu za pomoć pri opisivanju
ikona i druge crkvene opreme crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, prema fotografijama.
Na ikonostasu desno prikazan je Gospodin Svemogući, lijevo je Majka božja, na đakonskim vratima (južnim i
sjevernim) Arkanđel, desno je Sv. Serafim Sarovski, lijevo se ne prepoznaje što je. U drugom gornjem redu je
“Bijeg u Egipat”. A desno nad Spasiteljem je “Isusova kušnja u pustinji”. U centru je “Tajna večera”, a slike na
carskim vratima i ikone na zidovima nisu jasne.

Unutra u oltaru je prijestolje s izvezenom crkvenom odjećom, Evanđelje, tabernakul, iza prijestolja je svijećnjak
s lampama i vanjski križ s raspelom. Na istočnom zidu oltara prikazana je „Molitva u Getsemanskom vrtu“,

lijevo od prijestolja je polica, postolje za molitvene knjige. Na zidovima oltara su ikone. Lijevo od ikonostasa
R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

je horugva. U centru je horos, velika stropna svjetiljka sa mnoštvom svijeća, svijeće su već odavno zamijenjene
električnim žaruljama. Zidovi crkve također su ukrašeni ikonama s likovima svetaca i Majke božje. U crkvi se
nalaze prekrivena postolja sa ikonama, svijećnjacima, liturgijski stolići i postolja.
U prvom planu na klirosu (mjesto u hramu gdje se nalaze oni koji čitaju i pjevaju) je postolje za knjige, a iza je
podno postolje ikone Sv. Nikolaja, kod zida je vanjski križ s raspelom za križni put, donijeli su ga imigranti iz
Rusije (vidi se na fotografiji u unutrašnjosti molitvenog mjesta iz 1921.godine), svijećnjaci, na zidu je ikona sveca,
ime je nečitko. Na zidu je ikona Sv. Velikomučenice Katarine, Sv. Velikomučenika i iscjelitelja Pantelejmona,
dolje, manja – Sv. Georgija Pobjedonosca, druga se ne vidi dobro. Na zidu su scene Golgote s raspelom i polica sa
svecima moskovskim: Sv. Petar, Sv. Iona, Sv. Aleksej, Sv. Filip.

Ova posebna crkva Sv. Nikolaja Čudotvorca ima veliko kulturno-povijesno značenje za sve Ruse u Hrvatskoj, to
je povijesni i duhovni spomenik ne samo prethodnih nego i budućih generacija. Vrijednost ove crkve nije samo u
njenoj neobičnoj arhitekturi koja ujedinjuje ruski crkveni stil s kupolom i elemente gradnje u kamenu Hrvatskog
primorja, ne samo u čudesnom Sv. Nikolaju kojega štuje naš narod i ne u burnoj povijesti ove građevine, koja
ni suvremenike ne ostavlja ravnodušnima, nego u tome što crkva Sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici, kao
povijesni spomenik ujedinjuje naša dva naroda. Crkvi sa svih strana ne prestaju pristizati Rusi, da bi se molili i u
mislima se približili Bogu.


IX. СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ

Neda Mucafir
П
о состоянию на февраль 2016 года в церкви сохранился старинный иконостас, разная церковная

N a t a l i a M a r č e l j a
утварь и другие принадлежности православного Храма. Благодарим священника Виталия Исаева
за помощь в описании интерьера по фотографиям.
На иконостасе справа изображены "Господь Вседержитель", слева – Богородица, на "дьяконских вратах
(южные и северные) – Архангелы, справа - св. Серафим Саровский, слева - не разобрать. Во втором верхнем
ярусе: "Бегство в Египет" и справа над Спасителем – „Искушение Христа в пустыне». В центре "Тайная
Вечеря", изображения на царских вратах и иконы на стенах неразличимы. Внутри, в алтаре расположен


престол с расшитым облачением, служебное Евангелие, Дарохранительница, за престолом - семисвечник
с лампадами. На восточной стене алтаря изображение "Моление о Чаше", слева у престола - этажерка


(подставка для служебника и книг). По стенам алтаря развешены иконы. Слева от иконостаса - Хоругвь.

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
В центре Хорос – паникадило (большой потолочный подсвечник со множеством свечей, свечи уже давно
заменены электрическими лампочками). Стены храма, также увешаны иконами с изображениями святых
и Богоматери. По храму расставлены покрытые вышитыми покрывалами аналои с иконами, подсвечники,
литийные столики и подставки.
На переднем плане на клиросе – аналой для певчих и чтецов, в глубине – напольный киот с храмовой
иконой св. Николая, у стены – выносной крест с распятием для крестного хода, привезенный эмигрантами
из России (видим его на фотографии в интерьере домой церкви из 1921 года), подсвечник, на стене икона
святителя (имя не разобрать). На стене иконы Св. Великомученицы Екатерины, Св. Великомученика и
целителя Пантелеимона, ниже, поменьше – Св. Георгий Победоносец, на другой не разобрать. На стене
изображение Голгофы с распятием и предстоящими под ней на полочке "Святителями Московскими":
Cв. Петр, Cв. Иона, Cв. Алексей, Cв. Филипп.

Этот удивительный Храм Св. Николая Чудотворца имеет большое культурно-историческое значение
для всех русских в Хорватии, это исторический и духовный мемориал прошлых поколений и будущих.
Ценность этого Храма не только в необычной архитектуре, соединившей воедино русский стиль церкви
с «маковкой» и основательные каменные строения Хорватского Приморья; не только в чудесном Святом
Николае, почитаемом нашими народами, и не только в бурной истории этого уникального строения,


которая не дает покоя современникам, а и в том, что Храм Святого Николая Чудотворца в Цриквенице,
будучи памятником истории, объединяет наши народы. К храму из разных концов не перестают стекаться

русские – православные, чтобы в молитвах и мыслях приблизится к Богу.

47
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Ikonostas Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca, 1932. godine


Иконостас Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 1932 года

Ikonostas Ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
Иконостас Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года
Neda Mucafir
N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Interjer u ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Nikolaja Čudotvorca, 15. studenog 2018. godine
Внутренний интерьер в Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца, 15 ноября 2018 года

49
IZVORI i GRAĐA
Neda Mucafir

источники и материалы
N a t a l i a M a r č e l j a

1. Aleksandrov S. A., Politička povijest Rusije u inozemstvu (Zarubežne Rusije)


2. Bogdanović Đoka, Jugoslovenska kinoteka, 1914
(Link: http://www.kinoteka.org.rs/di/efg/Http/EFG/Ser/sp_JK-Bogd-EFG118.html)
3. Državni arhiv Rijeka – DAR, Uruđbeni zapisnici općine Crikvenica za 1924-1926. i drugo

4. Hrvatski državni arhiv – HDA, Fond 1357, Grupa X, Zbirka kontrarevolucija i bijelogardejci
5. Ivančić-Duspara Đurđica, Zmed gromač, Rijeka – Crikvenica, 2004

6. Jovanović Miroslav, Časopis "Tokovi istorije" 3/4, 2005


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

7. Knjižnica grada Crikvenice, Crikvenica


8. Маковецкий Протоиерей Аркадий, Временное Высшее Церковное Управоение (ВВЦУ) на юго-востоке
России и его преобразование в ВЦУЗ
9. Matični ured grada Crikvenice, Crikvenica
10. Muzej grada Crikvenice, Crikvenica
11. Osobna dokumentacija obitelji Kosagov
12. Vinodolski zbornik 9/2004
13. Шевцова Г., Русский фронт милосердия на Балканах
14. Щукин Протоиерей Cергей, Краткая история Русской Православной Церкви за границей, 1922-1972


LOKACIJA

Neda Mucafir
место

N a t a l i a M a r č e l j a


R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
Povijesna karta Grada Crikvenica sa oznakom ruske pravoslavne crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca
Историческая карта города Цриквеницы с местоположением Русской православной церкви Св. Николая Чудотворца

Ulica Kralja Tomislava 126, 51260 Crikvenica, Hrvatska


Улица Короля Томислава 126, 51260 Цриквеница, Хорватия

51
ZAHVALE
Neda Mucafir

Njegovoj Svetosti Patrijarhu moskovskom i cijele Rusije Kirilu,


N a t a l i a M a r č e l j a

Njegovoj Visokopreosvećenstvu Vladiki Ilarionu, Metropolitu Istočno-američkom i Njujorkškom, Prvojerarhu


Ruske Pravoslavne Crkve u inozemstvu,
Njegovoj Visokopreosvećenstvu Vladiki Antoniju, Arhiepiskopu Ruske Pravoslavne Crkve Beča i Budimpešte,
Ocu Aleksandru (Korobejnik), rektor Hrama svetog pravednog Fedora Ušakova iz Moskve
- srdačno zahvaljujemo za podršku ruskim pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj.

Iznimna nam je čast posebno zahvaliti Nj. E. Kolindi Grabar-Kitarović, predsjednici Republike Hrvatske, za
zaštitu prava nacionalnih manjina, religioznih prava i univerzalnih vrijednosti zajamčenih hrvatskim Ustavom i

drugim propisima Republike Hrvatske.


R u s k a p r a v o s l a v n a c r v k va s v e t o g N i k o l a j a č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i

Veleposlaniku Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Anvaru Sarvarоviću Azimovu i supruzi Nataliji
Ivanovnoj Azimovoj iskreno zahvaljujemo za nesebičnu pomoć i visoko pokroviteljstvo Rusima u Hrvatskoj.

Ovo izdanje knjige omogućeno je zahvaljujući podršci Grada Crikvenice, Gradske knjižnice Crikvenica i obitelji
Nadežde Tonić, koja se osobno financijski zauzela radi oživotvorenja publikacije o jedinom ruskom hramu u
Hrvatskoj.

Veliko hvala Goranu Crnkoviću, Mladenu Uremu, Borisu Zakošeku, Tatjani Puškadija Ribkinoj, Ireni Krmpotić,
Tei Rosić, Eleni Krezo, Eleni Gabrić i naravno našim dragim prijateljima Bruni Kosagovu, Ivanki Butković i svima
onima koji su pridonijeli u istraživanju te realizaciji prve knjige biblioteke “Rusi u Hrvatskoj”.

Želimo zahvaliti našim obiteljima na potpori u ovom zahtjevnom radu.

Svima njima zahvaljujemo od sveg srca.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Neda Mucafir
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,

N a t a l i a M a r č e l j a
Высокопреосвященнейшему Владыке Илариону, митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому,
Первоиерарху Русской Православной Зарубежной Церкви,
Высокопреосвященнейшему Владыке Антонию, архиепископу Венскому и Будапештскому,
Отцу Александру (Коробейник) настоятелю Храма Святого праведного воина Федора Ушакова (у Речного
вокзала) в Москве
- низкий поклон Святейшествам за поддержку русских православных верующих в Республике Хорватии.


Хотим выразить огромную благодарность ее экселенцие госпоже Колинде Грабар-Китарович, президенту


Республики Хорватии, за защиту ценностей гарантированных Конституцией Хорватии, а именно, права

R u s k a P r a v o s l a v n a C r v k va s v e t o g N i k o l a j a Č u d o t v o r c a u C r i k v e n i c i
национальных меньшинств, религиозной свободы и общечеловеческих ценностей.

Послу Российской Федерации в Республике Хорватия Его экселенции господину Анвару Сарваровичу
Азимову и его супруге Наталье Ивановне Азимовой искренняя благодарность за бескорыстную помощь и
высокое покровительство к потребностям русских в Хорватии.

Это издание книги увидело свет, благодаря поддержке мэрии города Цриквеница, Городской библиотеки
Цриквеница и прежде всего семье Надежды Тонич, которая безвозмездно перечислила необходимые средства
для публикации краткой истории о единственном русском Храме в Хорватии.

Выражаем свою признательность Горану Црнковичу, Младену Урему, Борису Закошеку, Татьяне Пушкадия
Рыбкин, Ирене Крмпотич, Тее Росич, Елене Крезо, Елене Габрич и нашим друзьям Бруно Косагову и Иванке
Буткович и всем тем, кто внес свой вклад в исследование и реализацию первой книги из «Библиотеки -
Русские в Хорватии».

Хотим выразить благодарность нашим семьям, поддержавшим нас в этом кропотливом труде.


Всем от сердца - СПАСИ БО - «Спаси Вас Бог».

53