Вы находитесь на странице: 1из 32

SAT(K-10) Question Booklet Sl. No.

NTSE
DEPARTMENT OF STATE EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
gÁdå ªÀÄlÖzÀ J£ï.n.J¸ï.E. ¥ÀjÃPÉë, £ÀªAÉ §gï 2017
STATE LEVEL NTSE EXAMINATION, NOVEMBER 2017
¥ÀwæPÉ – II ‘B’ /PAPER – II ‘B’ vÀgÀUÀw – 10/CLASS – 10
ªÁå¸ÀAVPÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ¥ÀjÃPÉë / SCHOLASTIC APTITUDE TEST
REGISTER NO : " 
7
#

¸ÀªÀÄAiÀÄ : 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ EAVèµï/PÀ£ÀßqÀ À ÄÀ : 100


UÀjµÀ× CAPÀU¼
TIME : 90 MINUTES ENGLISH / KANNADA MAX. MARKS : 100

Instructions to Candidates

1. The Question Booklet containing 100 questions and the OMR answer sheet is given to you.

2. All questions are compulsory, each question carry one mark.

3. During the examination,


• Read the questions carefully.
• Completely darken/shade the relevant oval against Question No. in the OMR answer sheet, using
blue/black ball point pen. Do not try to alter the entry and not do any stray marks on OMR Sheet.
• Ex: In a question paper if No. 3 is correct answer for Question No. 20, then darken in OMR answer sheet
shade circle 3 using blue/black ball point pen as follows.

20. 1 2 3 4 (This is an example only)

4. If more than one oval is darkened for a given question, such answer is treated as wrong and no marks will
be given.

5. The candidate and Room Supervisor should sign in the OMR sheet.

6. Candidate should return the OMR answer sheet only to the room supervisor before leaving the examination
hall.

7. The calculator, mobiles and any other electronic equipments are not allowed inside the examination hall.

8. English version of the question paper will be considered as final, in case of any dispute arising out of
variation in translation version.

WÜÊÜá¯Ô : ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ PܮܰvÜ BÊÜ꣤¿áá D ±ÜâÔ¤Pæ¿á ×í»ÝWܨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜƳqr¨æ.


SAT(K-10) *SATK10*

ªÁå¸ÀAVPÀ ¥Àª
æ ÈÀ wÛ ¥ÀjÃPÉë
SCHOLASTIC APTITUDE TEST
«µÀAiÀĸÀÆa/CONTENTS

SL.NO. SUBJECT QUESTION NO. PAGE

PÀ.æ ¸ÀA. «µÀAiÀÄ FROM TO

¥À±
æ ßÉ ¸ÀASÉå
EAzÀ UÉ ¥ÀÄl>

01. PHYSICS ....... 1 13 3-6


¨sËvÀ±Á¸ÀÛç

02. CHEMISTRY ....... 14 26 7-9


gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀçÛ

03. BIOLOGY ....... 27 40 10-13


fêÀ±Á¸ÀçÛ

04. HISTORY & BUSINESS STUDIESS ....... 41 55 14-17


EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå±Á¸ÀçÛ

05. GEOGRAPHY AND SOCIOLOGY ....... 56 70 18-22


¨sÆ
À UÉÆüÀ±Á¸ÀçÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªiÀ Ád±Á¸ÀçÛ

06. POLITICAL SCIENCE


AND ECONOMICS ....... 71 80 23-26
gÁdå±Á¸ÀçÛ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð±Á¸ÀçÛ

07. MATHEMATICS ....... 81 100 27-30


UÀtÂvÀ

2
SAT(K-10) *SATK10*
PHYSICS ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç
¸À¢±À ¥ÀjªÀiÁt C£ÀÄß MAzÀÄ C¢±À ¸ÀASÉå


1. When vector is multiplied by a scalar
)
1. )

number –2, then –2 jAzÀ UÀÄt¹zÁUÀ


1) The magnitude of vector will be doubled and 1) ¸À¢±ÀzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀÅ JgÀqg À µ À ÁÖUÄÀ vÀz
Û É ªÀÄvÀÄÛ ¢PÀÄÌ
the direction will be same CzÉà £ÉÃgÀz° À ègÄÀ vÀÛzÉ
2) The magnitude of vector will be doubled and 2) ¸À¢±ÀzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀÅ JgÀqg À µ À ÁÖUÄÀ vÀz
Û É ªÀÄvÀÄÛ ¢PÀÄÌ
the direction will be opposite
«gÀÄzÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ
3) The magnitude and direction of vector
3) ¸À¢±ÀzÀ ¥ÀjªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ ¢PÀÄÌ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è
remains same
4) ¸À¢±ÀzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀÅ Czsð À zÀµÁÖUÄÀ vÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ
4) The magnitude of vector will be halved and
direction is reversed ¢PÀÄÌ «gÀÄzÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ

2. The figure shows velocity – time graph of one 2. F PɼV À £À ªÉÃUÀ-PÁ®zÀ £ÀPëÉ AiÀÄÄ MAzÀÄ PÁAiÀÄzÀ KPÀ
dimensional motion of an object. The shaded DAiÀiÁªÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. F £ÀPÉëAiÀÄ°è
area represents UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¨sÁUÀªÅÀ PÁAiÀÄzÀ

1) ¸ÀAªÉÃUÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ
1) Momentum
2) ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ
2) Acceleration
3) Distance travelled 3) ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ
4) Speed 4) dªÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ

3. Two bodies of masses m and 4 m are moving 3. m ªÀÄvÀÄÛ 4 m zÀª


æ åÀ gÁ² ºÉÆA¢gÀĪÀ JgÀqÄÀ PÁAiÀÄUÀ¼ÄÀ
with equal linear momentum. The ratio of ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ £ÉÃgÀ ¸ÀAªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ°¸ÀÄwÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À
their kinetic energy is ZÀ®£Á±ÀQAÛ iÀÄ ¤µÀàwAÛ iÀÄÄ
1) 1 : 8 1) 1 : 8
2) 4 : 1 2) 4 : 1
3) 1 : 1 3) 1 : 1
4) 1 : 2 4) 1 : 2

4. In concave mirror the object is placed 4. MAzÀÄ ªÀ¸ÄÀ ªÛ £


À ÄÀ ß ¤ªÀÄßzÀ¥ð
À tzÀ C £À »AzÉ EmÁÖUÀ
beyond C. Then the nature and size of the GAmÁUÀĪÀ ¥Àw æ ©A§zÀ ¸Àé¨Ás ªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀU
æ ¼
À ÄÀ
image formed is 1) ¸ÀvåÀ , £ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ
1) Real, erect and diminished 2) ¸ÀvåÀ , «¯ÉÆêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ
2) Real, inverted and diminished
3) Virtual, erect and magnified 3) «ÄxÀå, £ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁVgÀÄvÀÛzÉ
4) Real, inverted and magnified 4) ¸ÀvåÀ , «¯ÉÆêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁVgÀÄvÀÛzÉ
3
SAT(K-10) *SATK10*

5. Assertion (A) : The phenomenon of total 5. ºÉýPÉ (A) : ¸ÀA¥ÀÇtð DAvÀjPÀ ¥Àw æ ¥s®
À £À QæAiÉÄ
internal reflection occurs only when the GAmÁUÀ®Ä ¨É¼ÀPÀÄ ¸ÁAzÀæ ªÀiÁzsÀåªÀÄ¢AzÀ «gÀ¼À
incident light ray travels from denser medium ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ZÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ.
to the rarer medium.
PÁgÀt (R) : ¨É¼PÀ ÄÀ ¸ÁAzÀæ ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ¢AzÀ «gÀ¼À
Reason (R) : When the light ray travels from ªÀiÁzsåÀ ªÀÄPÉÌ ZÀ°¹zÁUÀ ªÀQÃæ AiÀÄ QgÀtªÀÅ ®A§zÀ DZÉUÉ
denser medium to rarer medium the refracted
¨ÁUÀÄvÀz Û .É
ray bends away from the normal.
ªÉÄð£ÀªÅÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹
 zÁUÀ,
Considering the above
1) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆÀ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ R EzÀÄ A UÉ
1) Both A and R are true and R is the correct
¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À AÉ iÀiÁVzÉ
explanation to A
2) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆÀ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ R EzÀÄ A UÉ
2) Both A and R are true and R is not the correct
explanation to A ¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À AÉ iÀiÁV®è
3) Both A and R are false 3) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ
À vÀ¥ÅÀ à
4) A is false and R is true 4) A vÀ¥ÀÅà R ¸Àj

6. Two bodies of masses 2 kg and 16 kg are 6. 2 kg ªÀÄvÀÄÛ 16 kg zÀæªÀågÁ² ºÉÆA¢gÀĪÀ JgÀqÀÄ


separated by a distance of 4 m. The PÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÄÀ «£À CAvÀgÀ 4 «Äà EzÁÝUÀ D PÁAiÀÄUÀ¼À
gravitational force between these two bodies £ÀqÄÀ «£À UÀÄgÀÄvÀ駮zÀ ¥Àª
æ iÀ Át
is (G = 6.67 × 10–11 Nm2 kg –2) (G = 6.67 × 10–11 Nm2 kg–2)
1) 6.67 × 10–11 N 1) 6.67 × 10–11 N
2) 13.34 × 10–11 N 2) 13.34 × 10–11 N
3) 20.01 × 10–11 N 3) 20.01 × 10–11 N
4) 26.68 × 10–11 N 4) 26.68 × 10–11 N

7. The ascending order of frequency of the given 7. F PɼV À £À «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼À DªÀÈwÛU¼
À À KjPÉ
electromagnetic waves is PÀæªÀĪÀÅ
1) IR-rays, Visible-rays, UV-rays, X-rays, 1) CªÀUAÉ ¥ÀÅ «QgÀt, zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ ¨É¼PÀ ÄÀ , £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ
Gamma rays QgÀt, PÀë-QgÀt, UÁªÀiÁ QgÀt
2) IR-rays, UV-rays, Visible-rays, X-rays, 2) CªÀUAÉ ¥ÀÅ «QgÀt, £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀt, zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ
Gamma rays ¨É¼PÀ ÄÀ , PÀë-QgÀt, UÁªÀiÁ QgÀt
3) Gamma rays, X-rays, UV-rays, Visible rays, 3) UÁªÀiÁ QgÀt, PÀë-QgÀt, £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀt,
IR-rays zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ ¨É¼PÀ ÄÀ , CªÀUA
É ¥ÀÅ «QgÀt
4) Gamma rays, X-rays, Visible rays, UV-rays, 4) UÁªÀiÁ QgÀt, PÀë-QgÀt, zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀ ¨É¼PÀ ÄÀ ,
IR-rays £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀt, CªÀUA
É ¥ÀÅ «QgÀt
4
SAT(K-10) *SATK10*
8. To prepare a compound microscope the type 8. MAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÆPÀëöäz±À ð
À PÀª£
À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¸À®Ä §¼À¸ÄÀ ªÀ
of lenses used are ªÀĸÀÆgÀU¼
À À «zsU À ¼
À ÄÀ
1) Eye lens is convex lens of comparatively 1) CQë ªÀĸÀÆgÀªÁV PÀrªÉÄ ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ
lower focal length and object lens is convex ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÄÀ Û ªÀĸÀÆgÀªÁV ºÉa£
Ñ À
lens of comparatively higher focal length ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ
2) Eye lens is concave lens of comparatively 2) CQë ªÀĸÀÆgÀªÁV PÀrªÉÄ ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ
lower focal length and object lens is concave ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÄÀ Û ªÀĸÀÆgÀªÁV ºÉa£
Ñ À
lens of comparatively higher focal length ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ
3) Eye lens is convex lens of comparatively 3) CQë ªÀĸÀÆgÀªÁV ºÉa£ Ñ À ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ
higher focal length and object lens is convex ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÄÀ Û ªÀĸÀÆgÀªÁV PÀrªÉÄ
lens of comparatively lower focal length ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ
4) Eye lens is concave lens of comparatively 4) CQë ªÀĸÀÆgÀªÁV ºÉa£ Ñ À ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ
higher focal length and object lens is concave ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÄÀ Û ªÀĸÀÆgÀªÁV PÀrªÉÄ
lens of comparatively lower focal length ¸ÀAUÀªÄÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ ¤ªÀÄß ªÀĸÀÆgÀ

9. Assertion (A) : Due to variation of pressure 9. ºÉýPÉ (A) : MvÀq


Û z
À À §zÀ¯ÁªÀu¬É ÄAzÀ ±À§ÝzÀ ªÉÃUÀz°
À è
speed of sound does not change. AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuAÉ iÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
Reason (R) : The variation of pressure is PÁgÀt (R) : MvÀq Û z
À À §zÀ¯ÁªÀuAÉ iÀÄÄ ¸ÁAzÀv
æ AÉ iÀÄ
proportional to variation of density. §zÀ¯ÁªÀuUÉ É C£ÀÄ¥ÁwÃAiÀĪÁVgÀÄvÀzÛ .É
Consider the above F ªÉÄð£ÀªÅÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹
 zÁUÀ
1) Both A and R are correct and R is the correct 1) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆÀ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ R EzÀÄ A UÉ
explanation to A
¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À AÉ iÀiÁVzÉ
2) A is correct and R is the wrong explanation
to A 2) A ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ R EzÀÄ A UÉ vÀ¥ÁàzÀ «ªÀgu
À É
3) Both A and R are wrong 3) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ
À vÀ¥ÅÀ à
4) A is wrong and R is correct 4) A vÀ¥ÀÅà DzÀgÉ R ¸Àj

10. When 1 mg of matter is converted into 10. 1 mg £ÀµÄÀ Ö zÀª æ åÀ ªÀ£ÄÀ ß ±ÀQAÛ iÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹zÁUÀ
energy, the amount of energy released is ©qÀÄUÀqAÉ iÀiÁUÀĪÀ ±ÀQAÛ iÀÄ ¥Àªæ iÀ ÁtªÀÅ
1) 90 J 2) 9 × 105 J 1) 90 J 2) 9 × 105 J
3) 9 × 103 J 4) 9 × 1010 J 3) 9 × 103 J 4) 9 × 1010 J

11. If the temperature of sun is doubled, the 11. ¸ÀÆAiÀÄð£À GµÀÚvAÉ iÀÄ£ÀÄß ¢éUÄÀ tUÉƽ¹zÁUÀ ¨sÆ À «ÄAiÀÄÄ
energy received by the earth increases by ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀ ±ÀQAÛ iÀÄ ºÉZÑÀ¼ª
À ÁUÀĪÀ ¥Àª
æ iÀ ÁtªÀÅ
1) 2 times 2) 8 times 1) 2 ¥ÀlÄÖ 2) 8 ¥ÀlÄÖ
3) 16 times 4) 32 times 3) 16 ¥ÀlÄÖ 4) 32 ¥ÀlÄÖ
5
SAT(K-10) *SATK10*
12. The circuit diagram which shows the 12. F PɼV À £À ªÀÄAqÀ® avÀU æ ¼À °
À è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåwÛ£À
conversion of both the half cycles of AC into JgÀ q À Æ DªÀ v À ð UÀ ¼ À £ À Ä ß £É à gÀ «zÀ Ä åvï DV
DC is (D1 and D 2 are diodes, RL ® load ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ (D1 ªÀÄvÀÄÛ D2 UÀ¼ÄÀ qÀAiÉÆÃqïUÀ¼ÄÀ
resistance)
ªÀÄvÀÄÛ RL ¯ÉÆÃqï gɹ¸ÉÖ£ïì )

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

13. In the given circuit the effective resistance 13. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ªÀÄAqÀ® ¸ÀAPÉÃvÀz°
À è A ªÀÄvÀÄÛ B UÀ¼À £ÀqÄÀ «£À
between A and B is
¥ÀjuÁªÀÄPÁj gÉÆÃzsª À ÅÀ

1) 9 

1) 9 

2) 6 
2) 6 

3) 1.5 
3) 1.5 

4) 2 
4) 2 

6
SAT(K-10) *SATK10*
CHEMISTRY gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀçÛ

14. Assertion (A) : ‘Ge’ is a better semiconductor 14. ºÉýPÉ (A) : ‘Si’ VAvÀ®Ä ‘Ge’ M¼ÉîAiÀÄ CgɪÁºÀPÀ
than ‘Si’ but ‘Si’ is widely used than ‘Ge’ DzÀgÉ ‘Ge’ VAvÀ®Ä ‘Si’ ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.
Reason (R) : Structure of ‘Si’ crystals cannot PÁgÀt (R) : UÀjµÀ× vÁ¥ÀªiÀ Á£Àz° À è ‘Ge’ £ÀµÄÀ Ö ¸ÀÄ®¨sª
À ÁV
be damaged as easy as that of ‘Ge’ at higher ‘Si’ ¸ÀánPÀU¼
À À gÀZ£À AÉ iÀÄ£ÀÄß £Á±ÀUÆ É ½¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
temperature 1) A ºÁUÀÆ R vÀ¥ÅÀ à
1) A and R are false
2) A vÀ¥ÀÅà ºÁUÀÆ R ¸Àj
2) A is false and R is true
3) A and R are true 3) A ºÁUÀÆ R ¸Àj
4) A is true and R is false 4) A ¸Àj ºÁUÀÆ R vÀ¥ÅÀ à

15. The atoms having the bigger size among each 15. PɼÀV£À MAzÉÆAzÀÄ eÉÆÃrAiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ UÁvÀ« æ gÀĪÀ
of the following pair are ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ
i. Mg (¥Àgª À iÀ ÁtÄ ¸ÀASÉå 12) CxÀªÁ Cl (¥ÀgªÀ iÀ ÁtÄ
i. Mg (At. No. 12) or Cl (At. No. 17)
¸ÀASÉå 17)
ii. Na (At. No. 11) or K (At. No. 19) ii. Na (¥ÀgªÀ iÀ ÁtÄ ¸ÀASÉå 11) CxÀªÁ K ( ¥ÀgªÀ iÀ ÁtÄ
¸ÀASÉå 19)
1) Mg and K 2) Mg and Na
1) Mg ªÀÄvÀÄÛ K 2) Mg ªÀÄvÀÄÛ Na
3) Cl and Na 4) Cl and K 3) Cl ªÀÄvÀÄÛ Na 4) Cl ªÀÄvÀÄÛ K

16. The highly significant isomers among the 16. PɼVÀ £À ¸ÀAAiÀÄÄPÀUÛ ¼
À °
À è Cw ¥Àª
æ ÄÀ ÄRªÁzÀ L¸ÉÆêÀÄgïUÀ¼ÄÀ
following compounds are
A. «ÄÃxÉãï
A. Methane

B. Propane
B. ¥ÉÆÃæ ¥Éãï

C. Butane C. §ÆåmÉãï

D. Hexane D. ºÉPÉìãï
1) A and B 2) A and D 1) A ªÀÄvÀÄÛ B 2) A ªÀÄvÀÄÛ D
3) B and C 4) C and D 3) B ªÀÄvÀÄÛ C 4) C ªÀÄvÀÄÛ D

17. When the universal indicator solution is 17. ªÀÄÆgÀÄ UÉÆwÛ®z è À ºÁUÀÆ ªÀtðgÀ»vÀ zÁæªt À UÀ¼ÁzÀ
added to three unknown colourless solutions P, Q ºÁUÀÆ R UÀ½UÉ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀÆZÀPÀ zÁæªt À ªÀ£ÄÀ ß
P, Q and R they change to Blue, Violet and ¨Ég¹É zÁUÀ CªÀÅUÀ¼À §tÚU¼À ÄÀ PÀª
æ ÄÀ ªÁV ¤Ã°, £ÉÃgÀ¼É
Orange colours respectively. The increasing ºÁUÀÆ QvÀÛ¼ÉAiÀiÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÁæªÀtUÀ¼À pH
order of the pH values of these solutions are ªÀiË®åUÀ¼À DgÉÆúÀuÁ PÀæªÀÄzÀ eÉÆÃqÀuÉ
1) Q > R > P 2) R > Q > P 1) Q > R > P 2) R > Q > P
3) Q > P > R 4) P > Q > R 3) Q > P > R 4) P > Q > R
7
SAT(K-10) *SATK10*
18. Only selected steps of silicon preparation are 18. ¹°PÁ£ï vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ DAiÀÄÝ ºÀAvÀU¼ À £À ÄÀ ß PÉ®ªÀÅ C¸ÀA§zÀÞ
jumbled below after inserting few irrelevant ºÀAvÀU¼
À Æ
É A¢UÉ ¨Ég¹ É CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVz.É
steps. The option with correct order of only vÀ¦à®z
è À ºÀAvÀU¼ À £
À ÄÀ ß ªÀiÁvÀæ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀª æ ÄÀ
right steps is a. eÉÃr ªÀÄƸÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ
a. Heat the fire clay crucible b. ¹°PÁ ºÁUÀÆ ªÉÄUÉßöAiÀÄA ¥ÀÅrUÀ¼À «Ä±Àt æ ªÀ£ÄÀ ß
b. Mixture of silica and magnesium eÉÃr ªÀÄƸÉAiÀÄ°è vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÅÀ zÀÄ
powders are taken in the fire clay crucible
c. eÉÃr ªÀÄƸÉUÉ ¤ÃgÀ£ÄÀ ß ¨Ég¸ É ÄÀ ªÀÅzÀÄ
c. Water is added to the crucible
d. ¸ÀánPÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¹°PÁ£ï ®©ü¸ÄÀ vÀz Û É
d. Crystal form of silicon is obtained
e. Hydrofloric acid is used e. ºÉÊqÉÆ¥ æ ÇÉ j
è Pï DªÀĪ è £ À ÄÀ ß §¼À¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ
f. Amorphous form of silicon is obtained f. C¸ÀánPÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¹°PÁ£ï ®©ü¸ÄÀ vÀz Û É
1) a b d e 2) b c e f 1) a b d e 2) b c e f
3) b a d e 4) b a e f 3) b a d e 4) b a e f

19. An element reacts with water to form a 19. ¦üãÁ¯ï¥sïvÀ°Ã£ï zÁæªÀtªÀ£ÀÄß UÀįÁ© §tÚPÉÌ
solution which turns phenolphthalein §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ zÁæªt À ªÀ£ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ
solution pink is ¥Àw
æ Qæ¬Ä¸ÀĪÀ zsÁvÀÄ
1) S 2) Ca 1) S 2) Ca
3) C 4) Ag 3) C 4) Ag

20. The equation 20. M g

 5 
 C u O

 5 
 M g O

 5 
 C u

 5 

M g

 5 
 C u O

 5 
 M g O

 5 
 C u

 5 
¸À«ÄÃPÀgt
À ªÀÅ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ
represents a. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «¨sÀd£É
a. decomposition reaction b. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÁÜ£¥ À ® À lè
b. displacement reaction c. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ
c. combination reaction
d. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¢é¸ÁÜ£¥ À ®À lè
d. double displacement reaction
e. redox reaction e. GvÀ̵ðÀ t-C¥ÀPµ À ðÀ t QæAiÉÄ
1) a and b 2) c and d 1) a ºÁUÀÆ b 2) c ºÁUÀÆ d
3) b and e 4) d and e 3) b ºÁUÀÆ e 4) d ºÁUÀÆ e

21. Select the correct option that confirms the 21. A ºÁUÀÆ B ¥À£
æ Á½PÉU¼
À °
À £
è À gÁ¸ÁAiÀĤPÀU¼
À À ®PÀëtUÀ½UÉ
chemicals taken in the test tubes A and B on ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉýPÉU¼ À £
À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹  D gÁ¸ÁAiÀĤPÀU¼ À £ À ÄÀ ß
the basis of the following statements related zÀÈrüÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª
À £ À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
to its properties. ºÉýPÉ (A) : ‘A’ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀÅ ¸ÀÄlÖ
gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ‘B’ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀÅ
Statement (A) : Chemicals of ‘A’ gives burning «£ÉÃUÀgï ªÁ¸À£AÉ iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀz Û .É
taste and ‘B’ has the smell of vinegar. ºÉýPÉ (R) : ‘A’ ¥À£ æ Á¼ÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÅÀ ¤Ã° °lä¸ï
PÁUÀzª À £
À ÄÀ ß PÉA¥ÀÅ §tÚPÌÉ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀz Û É ºÁUÀÆ ‘B’
Statement (B) : Chemicals of ‘A’ turns blue
¥Àæ£Á¼ÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀÅ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÉÆæÃd£ï
litmus paper to red and ‘B’ gives brisk PÁ¨É Æ Ãð£É à mï£É Æ A¢UÉ gÀ ¨ s À ¸ À ª ÁzÀ UÀ Ä ¼É î U À ¼ À £ À Ä ß
effervescence with sodium hydrogen (effervescence) ¤ÃqÀÄvÀz Û .É
carbonate. 1) A JxÀ£Á®£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, B JxÀ£Æ É ¬ÄPÁªÀĪ è £ À ÄÀ ß
1) A has ethanol and B does not have ethanoic ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è
acid 2) A JxÀ£Á®£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÃÉ , B JxÀ£Æ É ¬ÄPÁªÀĪ è £ À ÄÀ ß
2) A does not have ethanol and B has ethanoic
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ
3) A JxÀ£Á®£ÀÄß ºÁUÀÆ B JxÀ£ÉƬÄPÁªÀĪ è £ À ÀÄß
acid
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ
3) A has ethanol and B has ethanoic acid 4) A JxÀ£ÉƬÄPÁªÀĪ è £
À ÄÀ ß ºÁUÀÆ B JxÀ£Á®£ÀÄß
4) A has ethanoic acid and B has ethanol ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ
8
SAT(K-10) *SATK10*
22. The solution to be mixed with lead nitrate to 22. ºÀ¼¢À UÀgt À A iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqAÉ iÀÄ®Ä ¯Éqï £ÉÊmÉÃæ mïAiÉÆA¢UÉ
obtain yellow precipitate is ¨Ég¸
É ¨À ÃÉ PÁzÀ zÁæªt À
1) Potassium iodide 1) ¥ÉÇmÁ¶AiÀÄA CAiÉÆÃqÉÊqï
2) Potassium sulphide 2) ¥ÉÇmÁ¶AiÀÄA ¸À¯ÉáöÊqï
3) Potassium nitride 3) ¥ÉÇmÁ¶AiÀÄA £ÉÊmÉöæ Êqï
4) Potassium chloride 4) ¥ÉÇmÁ¶AiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï

23. An element ‘X’ forms two oxides ‘XO’ and 23. ‘X’ zsÁvÀÄ ‘XO’ ºÁUÀÆ ‘XO2’ DPÉìöÊqïUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÄß
‘XO2’. The oxide ‘XO’ is neutral but ‘XO2’ is gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘XO’ DPÉìöÊqï vÀl¸ÀܪÁzÀzÄÀ Ý DzÀgÉ ‘XO2’
acidic in nature. The element ‘X’ is DªÀÄè ¸Àé¨Ás ªÀª£À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀÄvÀz
Û .É ‘X’ zsÁvÀĪÀÅ
1) Sulphur 2) Calcium 1) ¸À®ágï 2) PÁå°ìAiÀÄA
3) Hydrogen 4) Carbon 3) ºÉÊqÉÆÃæ d£ï 4) PÁ§ð£ï

24. The type of the bond in the compound XY 24. DªÀvð À PÉÆõÀÖPz À À 1£Éà ºÁUÀÆ 17 £Éà ªÀUÀðUÀ½UÉ
where X and Y belongs to 1st and 17th groups PÀæªÀĪÁV ¸ÉÃjgÀĪÀ X ªÀÄvÀÄÛ Y UÀ½AzÀ DVgÀĪÀ XY
of the periodic table respectively is ¸ÀAAiÀÄÄPÀzÛ °
À g
è ÄÀ ªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §Azsz
À À «¢ü
1) Hydrogen bond 1) ºÉÊqÉÆÃæ d£ï §AzsÀ
2) Ionic bond 2) CAiÀiÁ¤Pï §AzsÀ
3) Polar bond 3) ¥ÉÇ É Ã¯Ágï §AzsÀ
4) Covalent bond 4) PÉÆêɯÉAmï §AzsÀ

25. The organic compounds, whose both melting 25. PÀgU


À ÄÀ ªÀ ºÁUÀÆ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄUÀ¼g É qÀ Æ
À zs£
À ÁvÀäPÀ
and boiling points are either positive or CxÀªÁ IÄuÁvÀäPÀ ªÀiË®åUÀ¼£ À ÄÀ ß ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢gÀĪÀ
negative values only ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀU
Û ¼
À ÄÀ
a. Methane a. «ÄÃxÉãï
b. Trichloromethane b. mÉæöÊPÉÆèÃgÉÆ «ÄÃxÉ£ï
c. Ethanol c. JxÀ£Æ É Ã¯ï
d. Ethanoic acid d. JxÀ£ÉƬÄPï DªÀÄè
1) a and b 2) b and c 1) a ªÀÄvÀÄÛ b 2) b ªÀÄvÀÄÛ c
3) a and d 4) c and d 3) a ªÀÄvÀÄÛ d 4) c ªÀÄvÀÄÛ d

26. The characteristics and its trends of certain 26. DªÀvðÀ PÉÆõÀPÖ z
À À PÉ®ªÀÅ zsÁvÀÄUÀ¼À ±ÉÃæ tÂAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÄÀ
range of elements in a periodic table are ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥Àªæ ÈÀ wÛU¼À £
À ÄÀ ß ºÉÆA¢¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ
matched. The correct option is DAiÉÄÌAiÀÄÄ
a. Electro negative i. Decreases a. ‘Na’ EAzÀ ‘Al’ ªÀgU É É i. PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ
character from «zÀÄåvï IÄtÂAiÀÄvÉ
‘Na’ to ‘Al’ b. F EAzÀ I ªÀgU É É ii. ¹Ügª
À ÁVgÀÄvÀz
Û É
b. Non metallic ii. Remains constant
C¯ÉÆûAiÀÄ UÀÄtªÀÅ
character from F to I
c. Be EAzÀ Ca ªÀgU É É iii. ºÉZÄÀ Ñvz ÛÀ É
c. Number of valence iii. Increases
electrons from ªÉïɣïì J¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À
Be to Ca
¸ÀASÉå
1) a – ii, b – i, c – iii 1) a – ii, b – i, c – iii
2) a – iii, b – ii, c – i 2) a – iii, b – ii, c – i
3) a – ii, b – iii, c – i 3) a – ii, b – iii, c – i
4) a – iii, b – i, c – ii 4) a – iii, b – i, c – ii
9
SAT(K-10) *SATK10*

BIOLOGY fêÀ±Á¸ÀçÛ
27. Match Column – I with Column – II and 27. ¥ÀnÖ - I ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖ - II £ÀÄß ºÉÆA¢¹ ºÁUÀÆ
identify the correct answer ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg
Û ªÀ £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.
Column – I Column – II ¥ÀnÖ - I ¥ÀnÖ - II
A. Virus i. Ring worm A. ªÉÊgÀ¸ï i. ºÀļÀPÀrØ
B. Bacteria ii. Filariasis B. ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ii. ¦ü¯ÃÉ jAiÀiÁ¹¸ï
C. Protozoa iii. Tetanus C. D¢ fëUÀ¼ÄÀ iii. nl£À¸ï
D. Nematoda iv. Sleeping sickness D. £ÉªÄÀ mÉÆÃqÀ iv. ¤zÁæ gÉÆÃUÀ
v. Polio v. ¥ÉÆðAiÉÆÃ
1) A – ii, B – v, C – i, D – iii 1) A – ii, B – v, C – i, D – iii
2) A – iii, B – iv, C – v, D – i 2) A – iii, B – iv, C – v, D–i
3) A – v, B – iii, C – iv, D – ii 3) A – v, B – iii, C – iv, D – ii
4) A – ii, B – i, C – v, D – iii 4) A – ii, B – i, C – v, D – iii

28. If the sebaceous glands are not functioning 28. vÉÊ® UÀAæ yUÀ¼ÄÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¢zÀÝ°è
then 1) ±ÀjÃgÀzÀ GµÀv Ú A
É iÀÄ£ÀÄß ±ÀjÃgÀ ºÀvÆ
É ÃnAiÀÄ°èq®
À Ä
1) the body will not be able to regulate the body ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀÅ¢®è
temperature 2) ºÉa£ Ñ À ¥Àª
æ iÀ ÁtzÀ ªÉįÁ¤£ï£ÉÆA¢UÉ ZÀªÄÀ ð
2) the skin will turn darker with more melanin PÀ¥ÄÀ à §tÚPÌÉ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ
3) the hair will fail to grow 3) PÀÆzÀ®Ä ¨É¼A É iÀÄĪÀ°è «¥s® À ªÁUÀÄvÀÛzÉ
4) the skin will turn dry and rough 4) ZÀªÄÀ ð ±ÀĵÀÌ ªÀÄvÀÄÛ MgÀmÁUÀÄvÀÛzÉ

29. The joint between humerus and ulna that 29. ¨sÄÀ eÁ¹Ü ªÀÄvÀÄÛ C®ß £ÀqÄÀ «£À MAzÉà ¸ÀªÄÀ vÀ®zÀ°è
moves in one plane only. ªÀiÁvÀæ ZÀ®£É ªÀiÁqÀĪÀ QîÄ
1) Gliding joint 1) eÁgÀĪÀ QîÄ
2) Hinge joint 2) wgÀÄUÀt QîÄ
3) Pivot joint 3) ¥Àz æ Ás £À QîÄ
4) Ball and socket joint 4) UÀÄAqÀÄUÀĽ QÃ®Ä (¨Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÉÃmï QîÄ)

30. Read the following statements and select the 30. F ºÉýPÉU¼ À £À ÄÀ ß UÀ»
æ ¹j ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß
correct option Dj¹.
A. EzÀÄ MAzÀÄ §tÚ gÀ»vÀ, UÁqsª À ÁzÀ D«ÄèÃAiÀÄ
A. It is a colourless, highly acidic liquid zÀªæ À
B. It contains an enzyme called pepsin B. EzÀÄ ¥É¦ì£ï JAzÀÄ PÀgA É iÀÄĪÀ Qt骣À ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ
C. It kills any germs which may have entered C. gÀ P À Û z É Æ qÀ £ É ¥À æ ª É Ã ²¹gÀ § ºÀ Ä zÁzÀ AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã
along with the blood Qæ«ÄUÀ¼£ À ÄÀ ß EzÀÄ PÉÆ®Äèvz ÛÀ É
D. ¥É Æ æ à n£ïUÀ ¼ À £ À Ä ß ¥É ¥ É Ö ö ÊqïUÀ ¼ ÁV EzÀ Ä
D. It converts protein into peptides
¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀz Û É
1) Pancreatic juice
1) ªÉÄÃzÉÆÃfgÀPÀ gÀ¸À
2) Bile juice 2) ¦vÀÛ gÀ¸À
3) Gastric juice 3) doÀgÀ gÀ¸À (UÁå¹ÖçPï gÀ¸)À
4) Saliva 4) ¯Á¯ÁgÀ¸À
10
SAT(K-10) *SATK10*
31. Assertion (A) : Colour blindness is more 31. ¥Àæw¥ÁzÀ£É ( A) : ªÀuÁðAzsÀvÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjVAvÀ
common in males than in females. ¥ÀÄgÀĵÀg°
À è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉZÄÀ Ñ PÀAqÀħgÀÄvÀz
Û .É
Reason (R) : Colour blindness defect is
¸ÀªÄÀ xÀð£É (R) : ‘Y’ ªÀtðvÀAvÀÄ«£À°è PÀAqÀħgÀĪÀ
due to dominant genes which occur in the
¥À§
æ ® ªÀA±ÀªÁ»UÀ¼ÄÀ ªÀuÁðAzsv
À U
É É PÁgÀt.
‘Y’ chromosomes.
Select the correct option from the given PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ
alternatives. DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹.

1) ‘A’ is true and ‘R’ is false 1) ‘A’ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ vÀ¥ÀÄà
2) ‘A’ vÀ¥ÄÀ à ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ ¸Àj
2) ‘A’ is false and ‘R’ is true
3) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ JgÀqÀÆ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ ‘A’ AiÀÄ£ÀÄß
3) Both ‘A’ and ‘R’ are true and ‘R’ explains ‘A’
«ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ
4) Both ‘A’ and ‘R’ are true but ‘R’ does not 4) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ JgÀqÀÆ ¸Àj DzÀgÉ ‘R’ ‘A’ AiÀÄ£ÀÄß
explain ‘A’ «ªÀj¸ÀĪÀÅ¢®è

32. Study the labelled diagram below and select 32. F PɼV
À £À ¯Éç¯ï ªÀiÁrgÀĪÀ avÀª
æ £
À ÄÀ ß UÀ»
æ ¹ ¸ÀjAiÀiÁV
the correct option. UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß Dj¹.

1) A. Medulla B. Cortex 1) A. ªÉÄqÀįÁè B. PÁmÉðPïì


C. Renal artery D. Renal vein C. jãÀ¯ï C¥Àzª
Às ÄÀ ¤ D. jãÀ¯ï C©üzsÀªÀĤ
2) A. Cortex B. Medulla 2) A. PÁmÉðPïì B. ªÉÄqÀįÁè
C. Renal vein D. Renal artery C. jãÀ¯ï C©üzª
Às ÄÀ ¤ D. jãÀ¯ï C¥ÀzsÀªÀĤ
3) A. Cortex B. Medulla 3) A. PÁmÉðPïì B. ªÉÄqÀįÁè
C. Renal artery D. Renal vein C. jãÀ¯ï C¥Àzª
Às ÄÀ ¤ D. jãÀ¯ï C©üzsÀªÀĤ
4) A. Medulla B. Cortex 4) A. ªÉÄqÀįÁè B. PÁmÉðPïì
C. Renal vein D. Renal artery C. jãÀ¯ï C©üzª
Às ÄÀ ¤ D. jãÀ¯ï C¥ÀzsÀªÀĤ
11
SAT(K-10) *SATK10*
33. Read the following statements and select the 33. F PɼV À £À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滹j ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
correct option. DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹.
A. Oxytocin causes constriction of uterus A. ²±ÀÄ«£À d£À£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ

muscles during child birth ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ¸ÀAPÉÆÃZÀ£AÉ iÀÄ£ÀÄß DQìmÆ


É Ã¹£ï GAlÄ
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
B. Insulin stimulates deposition of extra
B. gÀ P À Û z À ° è £ À UÀ Ä è P É Æ Ã¸ï ¥À æ ª À i Át ºÉ Z ÁÑ z ÁUÀ ,
glucose of the blood as glycogen in liver
E£ï¸ÀÄ°£ï UÀÄèPÉÆøï£ÀÄß UÉèöÊPÉÆÃd£ï DV
and muscles. ¥ÀjªÀwð¹ AiÀÄPÀÈvï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼° À è ¸ÀAUÀºæ À
1) ‘A’ is false ‘B’ is true ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀZ æ ÆÉ Ã¢¸ÀÄvÀz Û .É
1) ‘A’ vÀ¥àÀÅ ‘B’ ¸Àj
2) ‘A’ is true ‘B’ is false
2) ‘A’ ¸Àj ‘B’ vÀ¥àÀÅ
3) Both ‘A’ and ‘B’ are true
3) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ JgÀqÀƸÀj
4) Both ‘A’ and ‘B’ are false 4) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ JgÀqÆ
À vÀ¥àÀÅ

34. A plant that shows viviparous germination. 34. dgÁAiÀÄÄd ©ÃeÁAPÀÄgÀ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À¸åÀ
1) Green pea 2) Rhizophora 1) ºÀ¹gÀÄ §mÁt 2) gÉÊgÉhÆÃ¥sÉÇgÁ
3) Bean 4) Green gram 3) CªÀgÉ 4) ºÉ¸ÀgÀÄPÁ¼ÀÄ

35. Identify the correct statements about 35. zÀÄåw ¸ÀA±ÉÃè µÀuÉ PÀÄjvÀ ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀ ºÉýPÉU¼
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.
photosynthesis. A. J¯ÉAiÀÄ°è£À ªÉĸÉƦü¯ï fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ zÀÄåw
A. Mesophyll cells in a leaf are the principal ¸ÀA±ÉÃè µÀuAÉ iÀÄ ¥Àª
æ ÄÀ ÄR PÉÃAzÀª æ ÁVzÉ.
centre of photosynthesis
B. ¨É¼QÀ £À G¥À¹wÜ AiÀÄ°è ¤Ãj£À CtÄUÀ¼ÄÀ d®d£ÀPÀ ºÁUÀÆ
B. Splitting of water (H2O) molecules into
DªÀÄd è £ÀPÀ CAiÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁV «¨sd À £ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
hydrogen and oxygen ions in the
¥Á°ªÀÄgÉʸÉñÀ£ï JAzÀÄ PÀgAÉ iÀÄÄvÁÛgÉ
presence of light is called polymerisation
C. UÀÄèPÉÆøÀ£ÀÄß ¦µÀÖªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
C. Conversion of glucose into starch is
¥sÇÉÀ ÃmÉÆð¹¸ï JAzÀÄ PÀgAÉ iÀÄÄvÁÛg.É
called photolysis
D. The electrons are used in converting ADP D. MAzÀÄ ¥sÁ¸ÉáÃmï (Pi) UÀÄA¥À£ÄÀ ß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀgÆ É A¢UÉ
into energy rich compound ATP by ADPAiÀÄ£ÀÄß ±ÀQÛ ¸ÀA¥ÀzãÀ jvÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ATP AiÀÄ£ÁßV
adding one phosphate group Pi is called ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ°è J¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¸¯À ÁUÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
photophosphorylation ¥sÇÉÀ ÃmÉÆÃ¥sÁ¸ï¥sÁj¯ÉñÀ£ï J£ÀÄߪÀgÄÀ
1) ‘A’ and ‘D’ only 2) ‘A’ and ‘C’ only 1) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘D’ ªÀiÁvÀæ 2) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘C’ ªÀiÁvÀæ
3) ‘B’ and ‘C’ only 4) ‘C’ and ‘D’ only 3) ‘B’ ªÀÄvÀÄÛ ‘C’ ªÀiÁvÀæ 4) ‘C’ ªÀÄvÀÄÛ ‘D’ ªÀiÁvÀæ

36. If the common salt is sprinkled on lawn grass, 36. ºÀÅ®ÄèºÁ¹£À ºÀÅ°è£À ªÉÄÃ¯É CrUÉ G¥Àà£ÄÀ ß ºÁQzÀgÉ
it is killed at the spot. This is due to ºÀÅ®Äè £Á±ÀªÁUÀÄvÀzÛ .É EzÀPÌÉ PÁgÀtªÉAzÀgÉ
1) Plasmolysis 2) Adhesion 1) fêÀzª æÀ åÀ DPÀÄAZÀ£À 2) D¸ÀAd£À
3) Capillary action 4) Imbibition 3) PÁ妮j QæAiÉÄ 4) CAvÀB¸Àgt
À
12
SAT(K-10) *SATK10*
37. Read the following statements and select the 37. F PɼÀV£À ºÉýPÉU¼À £ À ÄÀ ß UÀ»
æ ¹ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß
correct option. Dj¹.
A. Auxins help to prevent fruit and leaf drop A. ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ J¯É ªÀÄÄAavÀªÁV GzÀÄgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
at early stages vÀqUÉ l
À Ö®Ä DQì£ïUÀ¼ÄÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀª Û .É
B. ©Ãd ªÉ Æ ¼É A iÀ Ä ÄªÀ Å zÀ £ À Ä ß D©ì ¹ Pï DªÀ Ä è
B. Abscisic acid promotes seed germination
GvÉÃÛ f¸ÀÄvÀz Û .É
1) ‘A’ is false and ‘B’ is true
1) ‘A’ vÀ¥ÀàÅ ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ ¸Àj
2) ‘A’ is true and ‘B’ is false 2) ‘A’ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ vÀ¥àÀÅ
3) Both ‘A’ and ‘B’ are true 3) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ JgÀqÀÆ ¸Àj
4) Both ‘A’ and ‘B’ are false 4) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘B’ JgÀqÀÆ vÀ¥ÀàÅ

38. Cretinism and myxedema are due to 38. Qæn¤¸ÀªiÀ ï ªÀÄvÀÄÛ «ÄPÉìrªÀiÁzÀ PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ
1) Hyper secretion of growth harmone 1) ¨É¼ªÀ tÀ U
 A
É iÀÄ ºÁªÉÆðä£À C¢üPÀ ¸À« æ PÉ
2) Hypo secretion of growth harmone 2) ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÁªÉÆðä£À PÀrªÉÄ ¸Àæ«PÉ
3) Hyper secretion of thyroxin 3) xÉÊgÁQì£ï£À C¢üPÀ ¸À« æ PÉ
4) Hypo secretion of thyroxin 4) xÉÊgÁQì£ï£À PÀrªÉÄ ¸Àæ«PÉ

39. Rahul’s friends are suffering from some 39. gÁºÀįï£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ jwPÀ jPÉmïì¤AzÀ®Æ, ¸ÀwñÀ
diseases. Ritika is suffering from rickets, Satish »ªÉÆæü°AiÀiÁ¢AzÀ®Æ ºÁUÀÆ ¸ËªÀÄå H1N1 ¤AzÀ
has haemophilia and Soumya has H1N1. Then §¼À®ÄwÛzÁÝg.É ºÁUÁzÀ°è vÀªÄÀ ä PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAPÀ£ÄÀ ß
who can communicate disease to Rahul ? gÁºÀįïUÉ AiÀiÁgÀÄ ºÀgqÀ §
À ®ègÄÀ ?
1) Ritika and Soumya only 1) jwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËªÀÄå ªÀiÁvÀæ
2) Satish and Soumya only 2) ¸ÀwñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËªÀÄå ªÀiÁvÀæ
3) Soumya only 3) ¸ËªÀÄå ªÀiÁvÀæ
4) Ritika only 4) jwPÀ ªÀiÁvÀæ

40. Refer to the given Venn diagram below and 40. F PɼU À É ¤ÃrgÀĪÀ ªÉ£ßÀ £À avÀª
æ £
À ÄÀ ß CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁr
select the correct option regarding ‘X’, ‘Y’ ¥ÀgÁªÀIJ𹠑X’, ‘Y’ ªÀÄvÀÄÛ ‘Z’ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ
and ‘Z’. DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹.

1) ‘Y’ ºÀ°èAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ ‘Z’ ºÀÄ°AiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ


1) ‘Y’ can be lizard, ‘Z’ can be tiger and there
ªÀÄvÀÄÛ ‘X’ JA§ fë AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è
is no such organism as ‘X’
2) ‘X’ ¨ÁªÀ°AiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ‘Z ’ D¹ÖçZï
2) ‘X’ can be bat and ‘Z’ can be ostrich DVgÀ§ºÀÄzÀÄ
3) ‘Y’ can be snake and ‘Z’ can be emu 3) ‘Y’ ºÁªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ‘Z’ JªÀÄĪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ
4) There is no such organism as ‘Z’ 4) ‘Z’ JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà fë E®è
13
SAT(K-10) *SATK10*

HISTORY & BUSINESS STUDIES EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå±Á¸ÀçÛ

41. Bhagath Singh, Jathindas, Batukeshwar and 41. ¨sÀUv


À ï¹AUï, dw£ïzÁ¸ï, §lÄPÉñÀg
é ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgg
À ÄÀ
others founded a Revolutionary Association ¸Áܦ¹zÀ PÁæAwPÁj ¸ÀAWÀl£É
called
1) »AzÀÆ D«Äð ¥sÁgï EAr¥ÉAqÉ£ïì
1) Hindusthan Army for Independence
2) Hindusthan Socialist Republic Army 2) »AzÀƸÁÜ£ï ¸ÉÆòAiÀÄ°¸ïÖ j¥À©èPï D«Äð
3) Hindusthan Socialist Revolutionary Army 3) »AzÀƸÁÜ£ï ¸ÉÆòAiÀÄ°¸ïÖ gɪ®
À ƱÀ£j
À D«Äð
4) Hindusthan Kissan Movement Sabha 4) »AzÀƸÁÜ£ï Q¸Á£ï ªÀÄƪïªÉÄAmï ¸À¨sÁ

42. Choose the group of correct statements 42. 2£Éà PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
related to II Carnatic War ºÉýPÉU¼
À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr

a. Battle between Nasir Jung and Muzaffar


a. ºÉÊzÁæ¨Ázï ¤eÁªÀÄ£À ¹AºÁ¸À£PÀ ÁÌV £Á¹gïdAUï
ªÀ Ä vÀ Ä Û ªÀ Ä Äd¥s À g ï dAUï £À q À Ä ªÉ PÀ ® ºÀ
Jung for the throne of Hydrabad Nizam.
GAmÁ¬ÄvÀÄ.
b. Britishers helped Anwaruddin.
b. ©ænµÀgÄÀ C£ÀégÄÀ ¢ÝãÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÄÀ .
c. French helped Chanda Saheb under the c. ¥sAæÉ ZÀgÄÀ qÀÄ¥ÉAè iÀÄ £ÉÃvÀÈvÀéz°
À è ZÀAzÁ¸ÁºÉç¤UÉ

leadership of Dupleix. ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀgÄÀ .


d. £Á¹gïdAUï£À £ À Ä ß ©æ n µÀ g À Ä AiÀ Ä ÄzÀ Þ z À ° è
d. Britishers defeated Nasir Jung in a battle
¸ÉÆð¹zÀgÄÀ .
1) a, b and c
1) a, b ªÀÄvÀÄÛ c
2) a and d
2) a, ªÀÄvÀÄÛ d
3) a, b and d 3) a, b ªÀÄvÀÄÛ d
4) a, c and d 4) a, c ªÀÄvÀÄÛ d

43. The idea of Indian National Army (INA) was 43. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉÃ£É (INA) JA§ ¥ÀjPÀ®à£AÉ iÀÄ£ÀÄß
Conceived by ªÉÆzÀ®Ä gÀƦ¹zÀªg
À ÄÀ
1) Subhaschandra Bose 1) ¸ÀĨsÁ¸ïZÀAzÀæ ¨ÉÆøï

2) Ross Behari Bose 2) gÁ¸ï ©ºÁj ¨ÉÆøï

3) Mohan Singh 3) ªÉÆúÀ£ï ¹AUï

4) Aravind Ghosh 4) CgÀ«AzÀ WÉÆõï


14
SAT(K-10) *SATK10*
44. Choose the correct of the incidents of Indian 44. ¨sÁgÀvzÀ À ¸ÁévAÀ vÀæ å ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F
freedom movement in a chronological order : PɼV
À £À WÀl£ÉU¼ À £
À ÄÀ ß PÁ¯Á£ÀÄPÀª
æ ÄÀ zÀ°è eÉÆÃr¹gÀĪÀ
UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr :
a. Poona Agreement
a. ¥ÀÇ£Á M¥ÀàAzÀ
b. Direct Action Day
b. £ÉÃgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¢£À
c. August Offer c. DUÀ¸ïÖ PÉÆqÀÄUÉ
d. Establishment of Forward Block Party d. ¥sÁªÀðqï ¨ÁèPï ¥ÀPÀëzÀ ¸ÁÜ¥À£É
1) a d c b 2) b a d c 1) a d c b 2) b a d c
3) a d b c 4) d a b c 3) a d b c 4) d a b c

45. Choose the correct group of areas in which 45. ©ænµÀgÄÀ gÉÊvÀªÁj ¨sÆ À PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀzÞÀwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ
Britishers introduced the Ryotwari system. vÀAzÀ ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀU¼
À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
a. Madras a. ªÀÄzÁæ¸ï
b. Bengal b. §AUÁ¼À
c. Sindh c. ¹Azsï

d. Assam d. C¸ÁìA
1) a and b 2) a, b and c 1) a ªÀÄvÀÄÛ b 2) a, b ªÀÄvÀÄÛ c
3) b, c and d 4) a, c and d 3) b, c ªÀÄvÀÄÛ d 4) a, c ªÀÄvÀÄÛ d

46. Identify the correct statements related to 46. ¥sÁæ£ïì ªÀĺÁPÁæAwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
French Revolution ºÉýPÉU¼ À £
À ÄÀ ß Dj¹
a. Priests and rich class people are a. ªÉÄîéUð À zÀ ¥Á¢æU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀgÄÀ vÉjUÉ
exempted from paying taxes and led a «£Á¬ÄÛ ¥Àq¢ É zÀÄÝ, LµÁgÁ«Ä fêÀ£À £Àq¸ É ÄÀ wÛzÝg
À ÄÀ .
luxurious life.
b. PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉU¼ À À ¨É¼ª À t À UÂ É PÀÄApvÀªÁVzÀݪÅÀ .
b. Agricultural and industrial developments
were stumbled. c. PËAmï PÁªÀÇgï ¥sÁæ¤ì£ÉÆqÀ£É gÀºÀ¸Àå M¥ÀàAzÀ

c. Count Cavour made a secret pact with


ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ.
France. d. ¨É Æ Ã§ð£ï ªÀ Ä £É v À £ À z À 16£É à ®Æ¬Ä
d. Louis XVI of Bourbon dynasty led a ¸À Ä R¯É Æ Ã®Ä¥À v É A iÀ Ä zÀ Ä AzÀ Ä UÁjPÉ fêÀ £ À
luxurious and extravagant life. £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
1) a, b and c 2) a, c and d 1) a, b ªÀÄvÀÄÛ c 2) a, c ªÀÄvÀÄÛ d
3) b, c and d 4) a, b and d 3) b, c ªÀÄvÀÄÛ d 4) a, b ªÀÄvÀÄÛ d

47. Choose the group of nations which belong 47. ªÉÆzÀ® eÁUÀwPÀ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ DgÀA¨sz À À n楯
À ï
to Triple Alliance during First World War C¯ÉAiÀÄ£ïì (Triple Alliance) ªÉÄÊwæ §tPÉÌ ¸ÉÃjzÀ
a. Germany gÁµÀÖçU¼
À À UÀÄA¥ÀÅÀ
a. dªÀÄð¤
b. Russia
b. gÀµÁå
c. Austria
c. D¹ÖçÃAiÀiÁ
d. Italy
d. El°
1) a and b 2) a, b and c 1) a ªÀÄvÀÄÛ b 2) a, b ªÀÄvÀÄÛ c
3) a, c and d 4) a, b, c and d 3) a, c ªÀÄvÀÄÛ d 4) a, b, c ªÀÄvÀÄÛ d
15
SAT(K-10) *SATK10*
48. The principle based on which the insurer is 48. AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄð£À £ÀµÀÖzÀ «gÀÄzÀÞ «ªÉÄ
liable only for those losses which have been ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D £ÀµÀÖ ªÀiÁvÀæ «ªÀiÁPÀvÀð£ÀÄ
insured against is «ªÀ i ÁzÁgÀ ¤ UÉ PÀ n Ö P É Æ qÀ ¨ É Ã PÁUÀ Ä vÀ Û z É JA§ÄzÀ P É Ì
DzsÁgÀ vÀvéÀ
1) Principle of indemnity
1) £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀ vÀvÀé
2) Principle of contributions
2) PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ vÀvÀé
3) Principle of loss minimization 3) PÀ¤µÀÖ £ÀµÀÖ ±ÀªÀÄ£À vÀvÀé
4) Principle of proximate cause 4) ¤PÀl PÁgÀt vÀvÀé

49. Match the items in List – A Entrepreneurs with 49. ¥ÀnÖ – A £À°è G¢ÝªÄÉ zÁgÀgÄÀ ºÁUÀÆ ¥ÀnÖ – B £À°è
List – B Entrepreneurship EªÀgÄÀ ¸Áܦ¹zÀ G¢ÝªÄÉ UÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ
ªÀiÁr.
List – A List – B
¥ÀnÖ – A ¥ÀnÖ – B
a. Naresh Goyal I. Infosys
a. £ÀgÉñï UÉÆÃAiÀįï I. E£ï¥sÇ É Ã¹¸ï
b. Kiran Mazumdar Shah II. Reliance
b. QgÀuï ªÀÄdĪÀiïzÁgï µÁ II. j®AiÀÄ£ïì
c. Narayan Murthy III. Balaji Telefilms
d. Dhirubai Ambani IV. Biocan c. £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð III. ¨Á¯Áf zÀÆgÀz± À ð
À £À
V. Jet Airways d. ¢üÃgÀƨÁ¬Ä CA¨Á¤ IV. §AiÉÆÃPÁ£ï
V. eÉmï ªÁAiÀÄĪÀiÁUÀð
a b c d
a b c d
1) V IV I II 1) V IV I II
2) IV V I II 2) IV V I II
3) III V I II 3) III V I II
4) V III IV II 4) V III IV II

50. Metternich remarked “When France Sneezes, 50. ¥sÁ£


æ ïì ¹Ã¤zÀgÉ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ïUÉ ²ÃvÀªÁUÀÄvÀz Û É JA§ÄzÀÄ
the rest of Europe catches cold”. Identify the ªÉÄl¤ðPï£À ºÉýPÉ.
most appropriate justification for this EzÀ P É Ì F PÉ ¼ À P À A qÀ ª À Å UÀ ¼ À ° è Cwà ¸À « ÄÃ¥À z À
statement ¸ÀªÄÀ xÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrj.
1) ¥sÁæ£ïì PÁæAwAiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁzÀ QZÀÄÑ ºÀaÑvÀÄ
1) French revolution sparked nationalism
2) ¥sA æÉ Zï PÁæAwAiÀÄÄ «±ÀézÀ ««zsÀ gÁµÀÖçU¼ À £
À ÄÀ ß
2) French revolution inspired world nations
¥À¨æ Ás «¹vÀÄ
3) The development in France ignited uprising
3) ¥sÁæ£ïì£À¯ÁèzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ¨É°ÓAiÀÄA£À°è
in Belgium and breaking away from UK zÀAUÉU¼ À ÁV CzÀÄ UK ¬ÄAzÀ ¥Àv æ åÉ ÃPÀªÁ¬ÄvÀÄ
4) France became the leader of Europe 4) ¥sÁæ£ïì AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï£À £ÁAiÀÄPÀ£ÁV¢ÝvÀÄ

51. The Kannada speaking region which came under 51. 19£Éà ±Àvª
À iÀ Á£Àz°
À è ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÁæAvÀåzÀ D½éPU
É É M¼À¥l
À ÄÖ
the rule of Madras province in 19th century is PÀ£ßÀ qÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥Àz æ ÃÉ ±À
1) Raichur 2) Bellari 1) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) §¼Áîj
3) Bijapura 4) Gulbarga 3) «dAiÀÄ¥ÀÅÀ gÀ 4) UÀÄ®âUÁð
16
SAT(K-10) *SATK10*
52. Match personals in List – A with appropriate 52. A ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ
ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß B ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ CªÀgÀ
positions in List – B ¸ÁÜ£ÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹j
List – A List – B ¥ÀnÖ – A ¥ÀnÖ – B
a. Shaikh Abdulla I. State a. µÉÃPï C§ÄݯÁè I. gÁdå ¥ÀÅÀ £Àgï «AUÀq£À Á
Reorganisation DAiÉÆÃUÀ
Commission b. ¥sÀd¯ï C° II. gÀeÁPÁgÀgÀ ¸ÉãÁ
b. Fazal Ali II. Chief of Razakars ªÀÄÄRå¸ÀÜ
c. Sardar Vallabhbhai III. King of Jammu c. ¸ÀzÁðgï ªÀ®è¨sÀ¨sÁ¬Ä III. dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀzÀ CgÀ¸À
Patel and Kashmir ¥ÀmÃÉ ¯ï
d. Qasim Razvi IV. First Home d. SÁ¹A gÀfé IV. ¨sÁgÀvz À À ªÉÆzÀ® UÀȺÀ
Minister of India ¸ÀaªÀgÄÀ
e. Raja Harisingh V. Founder of
e. gÁeÁ ºÀj¹AUï V. £ÁåµÀÀ£À¯ï PÁ£ÀágÉ£ïì
National
¥ÀPëÀ zÀ ¸ÁÜ¥PÀ g
À ÄÀ
Conference
a b c d e
a b c d e
1) I V IV III II 1) I V IV III II
2) V I IV III II 2) V I IV III II
3) V I II IV III 3) V I II IV III
4) V I IV II III 4) V I IV II III

53. Identify the group of Financial Institutions 53. ¸ÀtÚ ¥Àªæ iÀ ÁtzÀ PÉÊUÁjPÉU½À UÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥Àz° À è ºÀtPÁ¹£À
with gives loan to small scale industries. £Égª
À ÅÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁrj
1) IDBI, IFCI, SFC, SIDBI 1) IDBI, IFCI, SFC, SIDBI
2) RBI, NABARD, IFCI, IDBI 2) RBI, NABARD, IFCI, IDBI
3) NABARD, IDBI, RBI, SFC 3) NABARD, IDBI, RBI, SFC
4) SIDBI ,RBI, NABARD, IDBI 4) SIDBI ,RBI, NABARD, IDBI

54. Identify the correct group of Nationalised 54. gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
Banks 1) PÉ£g À Á ¨ÁåAPï, ¸ÉÃÖ mï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ,
1) Canara Bank, State Bank of India, Vijaya «dAiÀiÁ ¨ÁåAPï, zÀÃÉ £Á ¨ÁåAPï, IDBI ¨ÁåAPï
Bank, Dena Bank, IDBI Bank
2) IDBI ¨ÁåAPï, ICICI ¨ÁåAPï, PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï,
2) IDBI Bank, ICICI Bank, Karnataka Bank,
Dena Bank, Canara Bank zÀÉãÁ ¨ÁåAPï, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï
3) IDBI Bank, Vijaya Bank, ICICI Bank, 3) IDBI ¨ÁåAPï, «dAiÀiÁ ¨ÁåAPï, ICICI ¨ÁåAPï,
Karnataka Bank, Canara Bank PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï
4) Vijaya Bank, Canara Bank, HDFC Bank, 4) «dAiÀiÁ ¨ÁåAPï, PÉ£g À Á ¨ÁåAPï, HDFC ¨ÁåAPï,
ICICI Bank, Dena Bank ICICI ¨ÁåAPï, zÀÉãÁ ¨ÁåAPï

55. The correct statement that is related to French 55. ¥sAæÉ Zï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
East India Company is that it was, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉýPÉ
1) Private Company 1) EzÀÄ ¸ÀA¥ÀÇ À tð SÁ¸ÀV PÀA¥À¤
2) Private Company controlled by the French 2) EzÀÄ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¥sA æÉ Zï
Government ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤AiÀÄAw渮 À ànÖvÄÀ
3) Officially a State owned company 3) EzÀÄ C¢üPÈÀ vÀªÁV ¸ÀPÁðgÀ ¸ÁéªÄÀ åzÀ PÀA¥À¤
4) Controlled by the French Merchant 4) ¥sA æÉ Zï ªÁå¥ÁgÀ¸ÜÀ jAzÀ ¤AiÀÄAw渮 À àqÄÀ wÛvÄÀ Û
17
SAT(K-10) *SATK10*

GEOGRAPHY AND SOCIOLOGY ¨sÆ


À UÉÆüÀ±Á¸ÀçÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªiÀ Ád±Á¸ÀçÛ

56. The correct decreasing order of the 56. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÉgÉgÁµÀÖçUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅ ºÀAaPÉÆArgÀĪÀ
neighbouring countries based on the length ¨sÀÆUÀrUÀ¼À GzÀÝzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÉÆúÀt
of the border that India shares is P˻
æ ÄÀ zÀ°è eÉÆÃr¹zÁUÀ §gÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C£ÀÄPÀª
æ ÄÀ
1) China, Bangladesh, Nepal, Pakistan 1) aãÁ, ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À, £ÉÃ¥Á¼À, ¥ÁQ¸ÁÛ£À
2) Bangladesh, Pakistan, China, Nepal 2) ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À, ¥ÁQ¸ÁÛ£,À aãÁ, £ÉÃ¥Á¼À
3) China, Bangladesh, Pakistan, Nepal 3) aãÁ, ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À, ¥ÁQ¸ÁÛ£,À £ÉÃ¥Á¼À
4) Bangladesh, China, Pakistan, Nepal 4) ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À, aãÁ, ¥ÁQ¸ÁÛ£,À £ÉÃ¥Á¼À

57. Choose the right arrangement of mountain 57. ¨sÁgÀvzÀ À zÀQët¢AzÀ GvÀg Û QÀ ÌgÄÀ ªÀ F ¥Àªð À vÀ ±ÉÃæ tÂU¼
À À
ranges of India from South to North. ¸ÀjAiÀiÁzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ.
1) Western Ghats, Vindhya Ranges, Satpura 1) ¥À²ª Ñ ÄÀ WÀlÖU¼ À ÄÀ , «AzsåÀ ¥Àªð À vÀ ±ÉÃæ tÂ, ¸ÁvÀÄàgÀ
Hills, Aravali Hills ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ , CgÁªÀ½ ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ
2) Western Ghats, Aravali Hills, Satpura Hills, 2) ¥À²ª Ñ ÄÀ WÀlÖU¼ À ÄÀ , CgÁªÀ½ ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ , ¸ÁvÀÄàgÀ
Vindhya Ranges ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ , «AzsåÀ ¥ª À ð
À vÀ ±ÉÃæ tÂ
3) Western Ghats, Satpura Hills, Vindhy 3) ¥À²ªÑ ÄÀ WÀlU Ö ¼
À ÄÀ , ¸ÁvÀÄg
à À ¨ÉlU Ö ¼
À ÄÀ , «AzsåÀ ¥ª À ð
À vÀ
Ranges, Aravali Hills ±ÉæÃtÂ, CgÁªÀ½ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ
4) Vindhya Ranges, Western Ghats, Aravali 4) «AzsåÀ ¥ª À ðÀ vÀ ±ÉÃæ tÂ, ¥À²ª Ñ ÄÀ WÀlÖU¼ À ÄÀ , CgÁªÀ½
Hills, Satpura Hills ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ , ¸ÁvÀÄàgÀ ¨ÉlÖU¼ À ÄÀ

58. Match Column ‘A’ with Column ‘B’ and choose 58. ‘A’ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ‘B’ ¥ÀnÖAiÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹. ¸ÀjAiÀiÁzÀ
correct answer. GvÀg
Û Àª£
À ÄÀ ß DAiÉÄ̪iÀ Ár.
Column – A Column – B ¥ÀnÖ – A ¥ÀnÖ – B
a. Kaziranga National i. Assam a. PÁfgÀAUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ i. C¸ÁìA
park GzÁå£ÀªÀ£À

b. Sundarbans ii. West Bengal b. ¸ÀÄAzÀgÀ §£À ii. ¥À²ÑªÄÀ §AUÁ¼À


c. Vgï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ iii. UÀÄdgÁvï
c. Gir National park iii. Gujarat
GzÁå£ÀªÀ£À
d. Tandova National iv. Maharashtra
d. vÁAqÉÆêÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ iv. ªÀĺÁgÁµÀÖç
park
GzÁå£ÀªÀ£À
a b c d
a b c d
1) i ii iii iv 1) i ii iii iv
2) i iii ii iv 2) i iii ii iv
3) i iv iii ii 3) i iv iii ii
4) iv ii i iii 4) iv ii i iii
18
SAT(K-10) *SATK10*
59. Assertion (A) : Increase in population, 59. ºÉ à ½PÉ (A) : d£À ¸ À A SÁå ºÉ Z À Ñ ¼ À , £À U À j ÃPÀ g À t ,
urbanisation, Industrialisation lead to the PÉÊUÁjPÁ©üªÈÀ ¢Þ, EªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ EAzs£ À À
increased use of fossil fuels.
§¼ÀPÉAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ.
Reason (R) : Over use of conventional energy ¸ÀªÄÀ xÀð£É (R) : ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ±ÀQª
Û ÄÀ Æ®UÀ¼À CwAiÀiÁzÀ
resources has resulted in the phenomenon §¼ÀP¬ É ÄAzÁV ºÀ¹gÀĪÀÄ£É ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁUÀÄwÛz.É
of green house effect.
¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌU½ À AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª
À £
À ÄÀ ß Dj¹.
Select the correct option from the given
1) A ¸Àj R vÀ¥ÀÅà
alternatives.
1) A is true, R is false 2) A vÀ¥ÀÅà R ¸Àj
2) A is false, R is true 3) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ À ¸Àj, DzÀgÉ R, A £À ¸ÀjAiÀiÁzÀ
3) Both A and R are true, but R is not correct
explanation of A
«ªÀgu À AÉ iÀÄ®è
4) Both A and R are true and R is the correct 4) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ À ¸Àj, DzÀgÉ R, A £À ¸ÀjAiÀiÁzÀ
explanation of A «ªÀgu À AÉ iÀiÁVzÉ

60. Choose the group of statements, which are 60. “¸ÀĪÀtð ZÀvÄÀ µÉÆÌãÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁjqÁgï ºÉzÁÝjUÀ¼ÄÀ ”
correct with respect to “Golden Quadrilateral PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉýPÉU¼ À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
and Corridor Project”.
a. F AiÉ Æ Ãd£É A iÀ Ä Ä 15,000 Q.«ÄÃ.UÀ ¼ À µ À Ä Ö
a. This project covers National Highways
GzÀݪÁVgÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀiÁVzÉ
with the length of 15,000 kms.
b. The project was started in the year 2001 b. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2001 gÀ°è DgÀA©ü¸¯ À Á¬ÄvÀÄ
c. Total cost of the proposed project was c. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ MlÄÖ ªÉZÑÀ 54,000 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼ÄÀ
Rs. 54,000 crores d. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¥À¥ æ AÀ ZÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ zÉñÀªÅÀ
d. This is the largest project taken up and MAzÀÄ CªÀ¢Aü iÀÄ°è PÉÊUÉÆArgÀĪÀ gÀ¸ÛÉ C©üªÈÀ ¢Þ
no country in the world has taken up such AiÉÆÃd£ÉU½ À VAvÀ CvÀåAvÀ zÉÆqÀØzÄÀ
project
1) a, b ªÀÄvÀÄÛ c
1) a, b and c
2) b, c ªÀÄvÀÄÛ d
2) b, c and d
3) a, b, c and d 3) a, b, c ªÀÄvÀÄÛ d
4) a, c and d 4) a, c ªÀÄvÀÄÛ d

61. Assertion (A) : Majority of paper industries 61. ºÉýPÉ (A) : ¥À²ÑªÄÀ §AUÁ¼Àz° À è zÉñÀz° À Aè iÉÄà CwÃ
are found in West Bengal. ºÉZÄÀ Ñ PÁUÀzÀ PÁSÁð£ÉU¼ À ÄÀ PÀAqÀħgÀÄvÀª Û .É
Reason (R) : News print paper is being «ªÀgu À É (R) : £ÀÆå¸ï ¦æAmï PÁUÀzª À £
À ÄÀ ß £ÁªÉð, ¹éÃqÀ£ï,
imported from Norway, Sweden, Canada and PÉ£q
À Á ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸ï.J.UÀ½AzÀ ¨sÁgÀvª À ÅÀ DªÀÄzÀÄ
the U.S.A. ªÀiÁrPÉƼÀÄîvz ÛÀ .É
Select correct option from the given ¤ÃrgÀĪÀ DAiÉÄÌU½ À AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª À £À ÄÀ ß Dj¹.
alternatives. 1) A ¸Àj R vÀ¥ÀÅà
1) A true, R false
2) A vÀ¥ÀÅà R ¸Àj
2) A false, R true
3) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ À ¸Àj, DzÀgÉ R, £ÀÀ «ªÀgÀuÉ A
3) Both A and R are true, but ‘R’ is not the
correct explanation of ‘A” UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ®è
4) Both A and ‘R’ are true, but ‘R’ is the 4) A ªÀÄvÀÄÛ R JgÀqÆ À ¸Àj, R £À «ªÀgu À É A UÉ
correct explanation of A ¸ÀjAiÀiÁVzÉ
19
SAT(K-10) *SATK10*
62. The total population of an area devided by 62. MAzÀÄ ¨sÆÀ ¥Àz æ ÃÉ ±Àz°
À gè ÄÀ ªÀ MlÄÖ d£ÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
its geographical area gives D ¨sÆ
À ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀzÀ PÉëÃvÀ¢
æ AzÀ ¨sÁV¹zÁUÀ §gÀĪÀÅzÀÄ
1) Population Index 1) d£À¸ÀASÁå ¸ÀÆa
2) Distribution of population 2) d£À¸ÀASÁå ºÀAaPÉ
3) Population Density 3) d£À¸ÁAzÀv
æ É
4) Population growth rate 4) d£À¸ÀASÁå ¨É¼ÀªÀtÂUÉ zÀgÀ

63. Match Column ‘A’ with Column ‘B’ and choose 63. ‘A’ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ‘B’ ¥ÀnÖAiÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹, ¸ÀjAiÀiÁzÀ
correct answer. GvÀg
Û ª
À £
À ÄÀ ß DAiÉÄ̪iÀ Ár.
Column – A Column – B ¥ÀnÖ – A ¥ÀnÖ – B
a. Rawat Bata i. Thermal Electricity a. gÁªÀÅvï ¨ÁmÁ i. xÀªÄÀ ð¯ï «zÀÄåvï
b. Barauni ii. Wind Energy b. §gˤ ii. ¥Àª£ À ±
À QÀ Û
c. Nagarcoil iii. Automic Energy c. £ÁUÀgPÀ Á¬Ä¯ï iii. CtıÀQÛ
d. Baramar iv. Solar Energy d. ¨ÁgÁªÀÄgï iv. ¸ËgÀ«zÀÄåvï
a b c d a b c d

1) iii i ii iv 1) iii i ii iv

2) i iii ii iv 2) i iii ii iv
3) iii i iv ii 3) iii i iv ii
4) iv iii ii i 4) iv iii ii i

64. Section 25 of Indian Constitution provides 64. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 25 £Éà «¢üAiÀÄÄ vÀ£ßÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ
following right to Citizens of India ¤ÃrgÀĪÀ ºÀPÄÀ Ì
1) Guarantees educational facilities to all 1) J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ CªÀPÁ±À
2) Guarantees reservation in political field to 2) gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀz æ °
À è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ
scheduled castes and tribes ¥ÀAUÀqz À ª
À jÀ UÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨såÀ
3) Guarantees reservation in the employment 3) GzÉÆåÃUÀª® À AiÀÄzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ
sector to scheduled castes and tribes ¥ÀAUÀqz À ªÀ j
À UÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨såÀ
4) Guarantees free entry to all people to social 4) J®è d£ÀjUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ zsÁ«ÄðPÀ PÉÃAzÀU æ ¼
À £
À ÄÀ ß
and religious places ¥Àª
æ ÃÉ ²¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À

65. The main cause for Land degradation in 65. ¥ÀAeÁ¨ï, ºÀjAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ GvÀg Û À ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀzÀ ¥À²ÑªÄÀ
Punjab, Haryana and Western part of Uttar ¨sÁUÀU¼
À °
À è ¨sÆ
À CªÀ£w
À UÉ (Land Degradation) ªÀÄÄRå
Pradesh PÁgÀt
1) Intensive Agriculture 1) ¸ÁAzÀæ PÀȶ
2) Over Irrigation 2) CwAiÀiÁzÀ ¤ÃgÁªÀj §¼ÀPÉ
3) Deforestation 3) CgÀtå £Á±À
4) Mining 4) UÀtU
 ÁjPÉ
20
SAT(K-10) *SATK10*
66. Match Column ‘A’ with Column ‘B’ and 66. ‘A’ ¥ÀnÖAiÉÆA¢UÉ ‘B’ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢¹, ¸ÀjAiÀiÁzÀ
choose correct answer. GvÀg
Û ª
À £
À ÄÀ ß DAiÉÄ̪iÀ Ár.
Column – A Column – B ¥ÀnÖ – A ¥ÀnÖ – B
a. group of people i. Movement a. PÀ®Äè vÀÆgÀÄwÛgÄÀ ªÀªg
À À i. ZÀ¼ÀĪÀ½
pelting stones
UÀÄA¥ÀÅ
b. people assembled ii. Campaign b. nPÉmïUÁV avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ii. DAzÉÆî£À
near a theatre to
§½ ¸ÉÃjgÀĪÀ d£À
buy tickets
c. AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀgÀ iii. zÉÆA©
c. A group protesting iii. Riot
against a project «gÀÄzÀÞ d£ÀgÀ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ
in a peaceful way ¥Àw
æ ¨sl
À £É
d. A group of people iv. Mob d. CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è iv. d£ÀªÀÄAzÉ
involved in bringing ¤gÀvÀ d£ÀgÀ vÀAqÀ
awareness
a b c d
a b c d
1) iii iv i ii
1) iii iv i ii
2) i ii iii iv 2) i ii iii iv

3) iii i iv ii 3) iii i iv ii

4) iv ii i iii 4) iv ii i iii

67. Choose the group of correct answer with 67. £ÉÊgÀÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
respect to the statements about South West ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg
Û z
À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
Monsoon
a. ªÁtÂdå ªÀiÁgÀÄvÀU¼
À ÄÀ ¸ÀªÄÀ ¨sÁdPÀ ªÀÈvÀª
Û £
À ÄÀ ß zÁn
a. Trade winds transform as South West
£ÉÊgÀÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆ£
ì ï ªÀiÁgÀÄvÀU¼
À ÁV ¥ÀjªÀvð
À £É DUÀÄvÀª
Û É
Monsoon after they cross Equator
b. EªÀÅ ¨sÁgÀvª
À £
À ÄÀ ß JgÀqÄÀ PÀª®
À ÄUÀ¼ÁV ¥Àª
æ ÃÉ ²¸ÀÄvÀª
Û É
b. These enter India in two branches
c. Most of the country’s region receive rain c. EªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨sÁgÀvÀzÀ
during South West Monsoon except §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁUÀU½
À UÉ ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¸ÀÄvÀª
Û É
Tamil Nadu d. ¥À²ÑªÄÀ WÀlÖzÀ ¥À²ÑªÄÀ ¨sÁUÀª£
À ÄÀ ß ªÀļÉAiÀÄ £Ég½
À £À
d. The western region of the Western Ghats
¥Àz
æ ÃÉ ±À JAzÀÄ PÀgAÉ iÀÄÄvÉÃÛ ªÉÀ
is called rain-shadow region
1) b ªÀÄvÀÄÛ c ªÀiÁvÀæ
1) b and c only
2) a, b and c 2) a, b ªÀÄvÀÄÛ c

3) b, c and d 3) b, c ªÀÄvÀÄÛ d
4) a, b and d 4) a, b ªÀÄvÀÄÛ d
21
SAT(K-10) *SATK10*
68. Match the nations and the respective names 68. zÉñÀU¼À £
À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹
of cyclones and choose correct answer. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª
À £
À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr.
A B A B
a. India i. Thane a. ¨sÁgÀvÀ i. xÁ£É
b. Bangladesh ii. Giri b. ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À ii. Vj
c. Myanmar iii. Mujan c. ªÀiÁAiÀÄ£Áägï iii. ªÀÄÄeÁ£ï
d. Oman iv. Jal d. NªÀÄ£ï iv. d¯ï
a b c d a b c d
1) iv ii i iii 1) iv ii i iii
2) ii iii i iv 2) ii iii i iv
3) ii iii iv i 3) ii iii iv i
4) iv iii ii i 4) iv iii ii i

69. Match the following and choose correct answer. 69. F ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹, ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß
DAiÉÄ̪ÀiÁr.
Animals/Birds Category of
¥Áæt/ ¥ÀQë ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À
Existence species
C¹ÛvéÀzÀ «zsÀ
a. Indian Rhino i. Rare species a. EArAiÀÄ£ï gÉÊ£ÉÆà i. C¥ÀgÆ À ¥ÀzÀ
b. Hornbill ii. Extinct species (WÉÃAqÁªÀÄÈUÀ) ¥À¨ æ ÃÉs zÀ
b. ºÁ£ïð©¯ï ii. £Á±ÀºÆ É A¢zÀ
c. Asiatic cheetah iii. Vulnerable
¥À¨æ ÃÉs zÀ
species
c. KµÁåzÀ agÀvÉ iii. zÀħ𮠥À¨ æ ÃÉs zÀ
d. Gangtic Dolphin iv. Endangered d. UÀAUÁ £À¢AiÀÄ qÁ°á£ï iv. C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ
species ¥À¨
æ ÃÉs zÀ
a b c d a b c d
1) iv ii i iii 1) iv ii i iii
2) iv i ii iii 2) iv i ii iii
3) iii ii iv i 3) iii ii iv i
4) iii ii i iv 4) iii ii i iv

70. Arrange the area covered by types of soil in 70. ¨sÁgÀvzÀ °


À è ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄtÄÚU¼ À À ºÀAaPÉAiÀÄÄ CªÀÅ
India, in increasing order ºÀgrÀ gÀĪÀ «¸ÁÛgzÀ À DgÉÆúÀt PÀª æ ÄÀ zÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌ
ªÀiÁr.
1) Laterite soil, Red soil, Black soil,
1) ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ, PÉA¥ÀÅÀ ªÀÄtÄÚ, PÀ¥ÅÀ à ªÀÄtÄÚ,
Alluvial soil
ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ
2) Laterite soil, Black soil, Red soil, 2) ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ, PÀ¥ÅÀ à ªÀÄtÄÚ, PÉA¥ÀÅÀ ªÀÄtÄÚ,
Alluvial soil ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ
3) Alluvial soil, Black soil, Red soil, 3) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ, PÀ¥ÅÀ à ªÀÄtÄÚ, PÉA¥ÀÅÀ ªÀÄtÄÚ, ¯ÁålgÉÊmï
Laterite soil ªÀÄtÄÚ
4) Alluvial soil, Red soil, Black soil, 4) ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ, PÉA¥ÀÀÅ ªÀÄtÄÚ, PÀ¥ÀÅà ªÀÄtÄÚ,
Laterite soil ¯ÁålgÉÊmï ªÀÄtÄÚ
22
SAT(K-10) *SATK10*

POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS gÁdå±Á¸ÀçÛ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð±Á¸ÀçÛ


71. Match List 01 of Heads/Ministers of Executive 71. ¥ÀnÖ 01 gÀ°è£À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀiÁðAUÀzÀ
of Indian Government with List 02 of their ªÀÄÄRå¸Üg
À ÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß ¥ÀnÖ 02gÀ°£è À CªÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼Æ É A¢UÉ
‘functions’ and select the correct answer ºÉÆA¢¹, ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û zÀ À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
using the codes given below.
List – 01 List – 02
¥ÀnÖ – 01 ¥ÀnÖ – 02
(Heads of Executive of (Functions) (¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (PÁAiÀÄðUÀ¼ÄÀ )
Indian Government) PÁAiÀiÁðAUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ)
A. President i. Chairperson of the A. gÁµÀÖç¥w À i. ¤Ãw DAiÉÆÃUÀzÀ
NITI Ayoga CzsåÀ PÀëgÀÄ
B. Vice President ii. Appointment of B. G¥À-gÁµÀÖç¥w À ii. gÁdåUÀ¼À
Chief Ministers ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À
to States £ÉêÀÄPÀ
C. Prime Minister iii. Appointment of C. ¥Àz æ Ás £À ªÀÄAwæ iii. gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀ
Governors of State £ÉêÀÄPÀ
D. Finance Minister iv. Presentation of D. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ iv. PÉÃAzÀæ §eÉmï£À
Union Budget ªÀÄAqÀ£É
v. Act as Ex-Officio v. gÁdå ¸À¨A És iÀÄ
Chairperson of CzsåÀ PÀëgÁV
Rajya Sabha PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ
Codes : DAiÉÄÌU¼
À ÄÀ :
1) A – i, B – v, C – iv, D – ii 1) A – i, B – v, C – iv, D – ii
2) A – ii, B – iii, C – iv, D–i 2) A – ii, B – iii, C – iv, D–i
3) A – iii, B – v, C – i, D – iv 3) A – iii, B – v, C – i, D – iv
4) A – iv, B – ii, C – iii, D–i 4) A – iv, B – ii, C – iii, D–i
72. List – A is the list of Regional Parties, List – B 72. ¥ÀnÖ ‘J’ AiÀÄ°è ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¥ÀPëÀ UÀ¼ÄÀ , ¥ÀnÖ ‘©’ AiÀÄ°è
is their existence in the State and List – C is CªÀÅUÀ¼ÄÀ C¹Ûvz éÀ °
À g
è ÄÀ ªÀ gÁdåUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖ ‘¹’ AiÀÄ°è
their symbol. CªÀÅUÀ¼À aºÉßUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
List – A List – B List – C ¥ÀnÖ – J ¥ÀnÖ – © ¥ÀnÖ – ¹
(Regional (State their (Symbol) (¥ÁæzÃÉ ²PÀ (C¹ÛvéÀz° À g
è ÄÀ ªÀ (aºÉß)
Parties) existence) ¥ÀPëÀ UÀ¼ÄÀ ) gÁdåUÀ¼ÄÀ )
A. Shivasena E. Tamil Nadu I. Arrow A. ²ªÀ¸Ã É £Á E. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ I. ¨Át
B. AIADMK F. Maharashtra J. Two leaves B. JLJrJAPÉ F. ªÀĺÁgÁµÀÖç J. JgÀqÀÄ
J¯ÉUÀ¼ÀÄ
C. Peoples G. Bihar K. Ink pot and
C. ¦Ã¥À®ìï G. ©ºÁgÀ K. ªÀĹ
Democratic pen
qÉªÆ É PÀnæ Pï PÀÄrPÉ ªÀÄvÀÄÛ
Party ¥Ánð ¯ÉÃR¤
D. JD (U) H. Jammu and L. Bow and
D. eÉr(AiÀÄÄ) H. dªÀÄÄä L. ©®Äè
Kashmir arrow
ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Át
The correctly matched set related to the above
table is ªÉ Ä Ã°£À ¥À n Ö U É ¸À A §A¢ü ¹ zÀ A vÉ ¸À j AiÀ i ÁV
ºÉÆAzÁtÂPAÉ iÀiÁUÀĪÀ UÀÄA¥ÀÅ
1) AFL, BEJ, CHK, DGI
2) AFK, BGI, CEL, DHJ 1) AFL, BEJ, CHK, DGI
2) AFK, BGI, CEL, DHJ
3) AEI, BGK, CHJ, DFL
3) AEI, BGK, CHJ, DFL
4) AHI, BGJ, CFL, DEK 4) AHI, BGJ, CFL, DEK
23
SAT(K-10) *SATK10*
73. First Indian Woman President is coded as (P), 73. ¨sÁgÀvz À À ¥Àx
æ ªÀ ÄÀ ªÀÄ»¼Á gÁµÁÖçzåÀs PÀëgÀ£ÄÀ ß (P) JAzÀÆ,
Prime Minister as (Q), Governor as (R) and ¥Àz
æ Ás £À ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß (Q) JAzÀÆ, gÁdå¥Á®gÀ£ÄÀ ß (R)
Chief Minister as (S) and their names are JAzÀÆ, ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀ£ÀÄß (S) JAzÀÆ PÉÆÃqï
given below. ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉ¸g À ÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß F PɼU
À É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
a. Indira Gandhi a. EA¢gÁ UÁA¢ü
b. Suchetha Kripalani b. ¸ÀÄZÉÃvÁ PÀÈ¥À¯Á¤
c. Prathiba Patil c. ¥Àw æ ¨sÁ ¥Ánïï
d. Sarojini Naidu d. ¸ÀgÉÆÃf¤ £ÁAiÀÄÄØ
Which one of the following choices represents F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼°À è AiÀiÁªÀ DAiÉÄÌAiÀÄÄ PQRS PÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß
PQRS order ? ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ ?
1) c a b d 2) d c b a 1) c a b d 2) d c b a
3) d a b c 4) c a d b 3) d a b c 4) c a d b

74. Regional Co-operation Organisations of 74. ««zsÀ gÁµÀÖçU¼ À À ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¸ÀAWÀl£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß F
different nations are given below. PɼUÀ É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
i. SAARC i. ¸ÁPïð
ii. ASEAN ii. K¹AiÀiÁ£ï
iii. European Union iii. AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï AiÀÄƤAiÀÄ£ï
iv. African Unity iv. C¦üP æ £
À ï AiÀÄƤn
Identify the correct choice of these F ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è
organisations in the chronological order of eÉÆÃr¹zÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
establishment.
1) i, iii, iv, ii 1) i, iii, iv, ii
2) iv, ii, i, iii 2) iv, ii, i, iii
3) iii, i, ii, iv 3) iii, i, ii, iv
4) ii, iv, iii, i 4) ii, iv, iii, i

75. Read the following statements and select the 75. F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢j ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
correct option. DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹.
Assertion (A) : The Governor of a State ¥Àæw¥ÁzÀ£É (A) : gÁdåzÀ gÁdå¥Á®gÀ£ÄÀ ß
cannot be dismissed by the Chief Minister. ªÀÄÄRåªÀÄAwæU¼ À ÄÀ ¥ÀzZ
À ÄÀ åvÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
¸ÀªÀÄxÀð£És (R) : gÁdåzÀ gÁdå¥Á®gÀÄ
Reason (R) : The Governor of a State is not
ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.
elected.
1) Both ‘A’ and ‘R’ are true and ‘R’ is the correct 1) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ JgÀqÆÀ ¸Àj ºÁUÀÆ
explanation of ‘A’ ‘R’, ‘A’ £À ¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À A
É iÀiÁVzÉ
2) Both ‘A’ and ‘R’ are true and ‘R’ is not the 2) ‘A’ ªÀÄvÀÄÛ ‘R’ JgÀqÆÀ ¸Àj DzÀgÉ
correct explanation of ‘A’ ‘R’, ‘A’ £À ¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À A
É iÀÄ®è
3) ‘A’ is true but ‘R’ is false 3) ‘A’ ¸Àj DzÀgÉ ‘R’ vÀ¥ÀÄà
4) ‘R’ is true but ‘A’ is false 4) ‘R’ ¸Àj DzÀgÉ ‘A’ vÀ¥ÀÄà
24
SAT(K-10) *SATK10*
76. Which of the following statement/statements 76. ¥ÀPÁëAvÀgÀ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F PɼV À £À
about Anti Defection Law is/are correct ? AiÀiÁªÀ ºÉýPÉ/ºÉýPÉU¼ À ÄÀ ¸ÀjAiÀiÁVªÉ ?
A. The Constitution Act of 1985 is popularly A. 1985 gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¥ÀPÁëAvÀgÀ
known as the Anti Defection Law. ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ JAzÀÄ d£À¦Aæ iÀÄUÉÆArzÉ.
B. Independently elected member of B. ¸À é v À A vÀ æ ª ÁV DAiÉ Ä ÌUÉ Æ AqÀ ¸À A ¸À v À Ä Û / gÁdå
Parliament or a State Legislature will not ±Á¸ÀPÁAUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ
be disqualified if he/she join any political AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPëÀ ªÀ£ÄÀ ß ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÆ É AqÀ°è
party after elections. CªÀg£ À ÄÀ ß CªÀiÁ£ÀvÄÀ UÉƽ¸ÀĪÀAw®è.
Choices : DAiÉÄÌU¼À ÄÀ :
1) Only A is correct 1) A ªÀiÁvÀæ ¸Àj

2) Only B is correct 2) B ªÀiÁvÀæ ¸Àj


3) Both A and B are correct 3) A ªÀÄvÀÄÛ B JgÀqÆ À ¸Àj
4) Both A and B are incorrect 4) A ªÀÄvÀÄÛ B JgÀqÆ À vÀ¥ÄÀ à

77. Calculate the Male Literacy Rate from given 77. F PɼU À É ¤ÃrgÀĪÀ zÀvÁÛA±ÀU½ À AzÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¸ÁPÀëgÀvAÉ iÀÄ
data and choose the correct answer from the ¥À æ ª À i ÁtªÀ £ À Ä ß PÀ A qÀ Ä »r¬Äj ªÀ Ä vÀ Ä Û ¤ÃrgÀ Ä ªÀ
given choices. DAiÉÄÌU½ À AzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.
Gender Total Persons Literate Persons °AUÀ MlÄÖ d£À¸AÀ SÉå ¸ÁPÀëgÀvÁ d£À¸ÀASÉå
Male 1350 981 ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ 1350 981
Female 785 435 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 785 435
Total 2135 1416 MlÄÖ 2135 1416
1) 78.5% 2) 66.3% 1) 78.5% 2) 66.3%
3) 55.4% 4) 72.6% 3) 55.4% 4) 72.6%

78. The following are the major changes that 78. ¨sÁgÀvz
À °À è ºÀ¹gÀÄ PÁæAwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÀȶAiÀÄ°è
occured in agriculture as a result of Green GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼À £À ÄÀ ß F PɼU À É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
Revolution in India. a. UÉÆâüAiÀÄ GvÁàz£ À AÉ iÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ºÉZÄÀ Ñ
a. Use of high yield variety seeds in wheat
E¼ÀĪÀj ©ÃdUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ
grains only
b. §qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÄzsÁjvÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£zÀ À
b. The poor and marginal small formers
avail the benefits of improved technology ¯Á¨sÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ
c. Construction of granaries, cold storages c. C¢üPÀ GvÁàz£ À AÉ iÀÄ ¸ÀAUÀº æ u
À UÉ ÁV GUÁætUÀ¼ÄÀ ,
warehouses to store the surplus produce ±ÉÊvÁåUÁgÀU¼ À ÄÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀªÅÀ
d. The improved technology of Green d. ¥ÀAeÁ¨ï, ºÀjAiÀiÁt, gÁd¸ÁÜ£À ªÀÄÄAvÁzÀ GvÀg Û À
Revolution was restricted and practiced ¨sÁgÀvz À À gÁdåUÀ¼° À è ªÀiÁvÀæ ¸ÀÄzsÁjvÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£zÀ À
in Northern States of India i.e. Punjab,
§¼ÀPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ
Haryana, Rajasthan States
Which of the above signifies post Harvest
F ªÉÄð£ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀŪÀÅ ºÀ¹gÀÄ PÁæAw ¸ÀÄVÎ
Technology of Green Revolution ? £ÀAvÀgzÀ À vÀAvÀe
æ ÁÕ£PÀ ÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ ?
1) a and b 2) b and c 1) a ªÀÄvÀÄÛ b 2) b ªÀÄvÀÄÛ c
3) c and d 4) d and a 3) c ªÀÄvÀÄÛ d 4) d ªÀÄvÀÄÛ a
25
SAT(K-10) *SATK10*

79. Whom would you consider as unemployed 79. F PɼÀV£À ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤ÃªÀÅ
related to the following situations ? AiÀiÁgÀ£ÄÀ ß ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼AÉ zÀÄ ¥ÀjUÀt¸
 ÄÀ «j ?
A. gÉÊvÀ£Æ
É §â vÀ£ßÀ MAzÀÄ JPÀgÉ d«Ää£À°è ¥Àw
æ
A. A farmer in a farm produces 100 kg paddy
IÄvÀĪÀiÁ£ÀzÀ®Æè 100 PÉ.f. ¨sv
À ª
ÛÀ £
À ÄÀ ß GvÁàz£
À É
in one acre of land during every season.
ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝg.É EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ªÀµð
À CªÀgÀ
In addition one year his adult son Raju
ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ gÁdÄ PÀÆqÀ F GvÁàz£
À AÉ iÀÄ°è
joined him in farming. But output
vÉÆqÀVPÉÆAqÀ£ÄÀ . DzÀgÉ GvÁàz£
À É ªÀiÁvÀæ CµÉÖÃ
remained the same.
DVvÀÄ.Û
B. Raghu has income by his huge property B. gÀWÀÄ vÀ£Àß fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV vÀ£Àß ºÉaÑ£À
to lead comfort life. So he does not work. D¹Û¬ÄAzÀ DzÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝ£.É ºÁUÁV
EªÀ£ÄÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸Àª£
À ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄwÛ®.è
1) Raju is unemployed
1) gÁdÄ ¤gÀÄzÉÆåÃV
2) Raghu is unemployed
2) gÀWÄÀ ¤gÀÄzÉÆåÃV
3) Both Raju and Raghu are unemployed
3) gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀWÄÀ E§âgÆ
À ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ
4) Both Raju and Raghu are not unemployed 4) gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀWÄÀ E§âgÆ
À ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼®
À è

80. Indicators of development are given below. 80. C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ ¸ÀÆZÀPU
À ¼
À £
À ÄÀ ß F PɼU
À É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
a. National income a. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ

b. Per capita income b. vÀ¯ÁzÁAiÀÄ


c. ¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü
c. Life expectancy
d. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É
d. Educational achievement
e. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¨sÁUÀª»
À ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ zÀgÀ
e. Rate of women’s job participation
f. fêÀ£ª
À ÄÀ lÖ
f. Standard of living
F ªÉÄð£ÀªÅÀ UÀ¼°
À è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÄÀ ß ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÈÀ ¢Þ
Which of the above indicators are measured
¸ÀÆaAiÀÄ°è C¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀz
Û É?
in Human Development Index ?

1) a, b, c 1) a, b, c

2) c, d, f 2) c, d, f

3) a, b, e 3) a, b, e

4) d, e, f 4) d, e, f
26
SAT(K-10) *SATK10*
MATHEMATICS UÀtÂvÀ
81. The area of two concentric circles are 1386 cm2 81. JgÀ q À Ä KPÀ P É Ã A¢æ à AiÀ Ä ªÀ È vÀ Û U À ¼ À «¹Û à tðUÀ ¼ À Ä
and 962.5 cm2. The width of the ring is 1386 cm2 ªÀÄvÀÄÛ 962.5 cm2 DzÀg,É ªÀÈvÀU Û ¼
À À £ÀqÄÀ «£À
1) 4.2 cm 2) 3.8 cm
CAvÀgÀ
1) 4.2 cm 2) 3.8 cm
3) 3.5 cm 4) 2.8 cm 3) 3.5 cm 4) 2.8 cm

82. On increasing the radius of the base and 82. ±ÀAPÀÄ«£À ¥ÁzÀzÀ wædå ªÀÄvÀÄÛ JvÀgÛ UÀ ¼
À £
À ÄÀ ß ±ÉÃPÀqÀ 20% gÀµÄÀ Ö
height of a cone each by 20%, then the ºÉaѹzÁUÀ, ±ÀAPÀÄ«£À WÀ£¥ À ®
Às zÀ°è GAmÁzÀ ºÉZѼ À z
À À
percentage increase in the volume will be ±ÉÃPÀqÀ ¥ÀæªÀiÁt
1) 20% 2) 40.8% 1) 20% 2) 40.8%
3) 60% 4) 72.8% 3) 60% 4) 72.8%

83. If –4 is a root of the quadratic equation 83. x2 + px – 4 = 0 ªÀUðÀ ¸À«ÄÃPÀgt


À zÀ MAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÅ
x2 + px – 4 = 0 and the equation x2 + px + m = 0 – 4 ªÀÄvÀÄÛ x + px + m = 0 ¸À«ÄÃPÀgt
2
À zÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÄÀ
has equal roots, then the value of “m” is ¸ÀªÄÀ ªÁVzÀÝg,É DUÀ “m” £À ¨É¯É
1) – 4 2) 1) – 4 2)
#
#

"
"

3) + 4 4) 3) + 4 4)
 #
 #

"
"

84. Statement – I: If 5 + 2 4 = x + y
then 84. ºÉýPÉ – I : 5 + 2 4 = x + y
DzÀgÉ x + y = 5
x + y = 5 and xy = 24. ªÀÄvÀÄÛ xy = 24.

Statement – II : The square root of # "

 ºÉýPÉ – II : # "

 gÀ ªÀUð
À ªÀÄÆ®ªÀÅ

! 

DVzÉ. 

is 
! 


. 1) ºÉýPÉ I ªÀÄvÀÄÛ II JgÀqÆÀ ¸ÀjAiÀiÁV®è
1) Both statement I and II are wrong 2) ºÉýPÉ I ¸ÀjAiÀiÁV®è, DzÀgÉ ºÉýPÉ II
¸ÀjAiÀiÁVzÉ
2) Statement I is wrong, but statement II is right 3) ºÉýPÉ I ªÀÄvÀÄÛ II JgÀqÆ
À ¸ÀjAiÀiÁVªÉ
3) Both statement I and II are right 4) ºÉýPÉ I ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, DzÀgÉ ºÉýPÉ II
4) Statement I is right, but statement II is wrong ¸ÀjAiÀiÁV®è

85. The value of cos2 5° + cos2 10° + cos215°+....+ 85. cos25° + cos210° + cos215°+....+ cos2 85° +
cos285° + cos290° is cos2 90° AiÀÄ ¨É¯É

1) 9 2) 9


1) 9 2) 9


3) 8 4) 8 3) 8 4) 886. If (x + a) is the factor of the polynomials 86. (x2 + px + q) ªÀÄvÀÄÛ (x2 + mx + n) §ºÀÄ¥ÀzÆ
É ÃQÛU¼
À À
(x2 + px + q) and (x2 + mx + n) then the value C¥Àªv À £À (x + a) DzÀgÉ ‘a’ £À ¨É¯É
À ð
of ‘a’ is
1) 2)
n q m p

1) 2)
n q m p

m p n q

m p n q

3) 4)
q n m p

3) 4)
q n m p

m p q n

27
m p q n
SAT(K-10) *SATK10*
87. The lowest common multiple of two numbers 87. JgÀqÄÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À ®.¸Á.C. ªÀÅ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄ.¸Á.C.zÀ
is 14 times their greatest common divisor. 14 gÀ¶zÖ .É F ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄ.¸Á.C. ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C. UÀ¼À
The sum of LCM and GCD is 600. If one ªÉÆvÀÛ 600. EªÀÅUÀ¼° À è MAzÀÄ ¸ÀASÉå 80 DzÀgÉ
number is 80 then other number is E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀASÉå
1) 600 2) 520 1) 600 2) 520
3) 280 4) 40 3) 280 4) 40

88. The shaded portion in the given Venn diagram 88. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ªÉ£ßÀ £À avÀz
æ °
À è bÁAiÉÄUÉƽ¹zÀ (shaded)
represents ¨sÁUÀªÅÀ

1) 2

 3

2) 2

 3


1) 2

 3

2) 2

 3


3) 
2

 3

4) 
2

 3

3) 
2

 3

4) 
2

 3

89. In ABC, the altitudes AL, BM and CN are89. ABC AiÀÄ°è AL, BM ªÀÄvÀÄÛ CN JvÀg Û U
À ¼
À ÄÀ ‘O’
intersect at ‘O’. The value of AN × BL × CM is £À°è ¥Àg¸
À àg
À À bÉâ¸ÀÄvÀª
Û .É ºÁUÁzÀgÉ AN × BL × CM UÉ
same as ¸ÀªÀĪÁzÀÄzÀÄ
1) BN × LC × AM 2) AL × CN × BM 1) BN × LC × AM 2) AL × CN × BM
3) OL × OM × ON 4) OC × OB × OA 3) OL × OM × ON 4) OC × OB × OA

90. If the letters of the word “FATE” are arranged 90. “FATE” ¥À z À z À CPÀ ë gÀ U À ¼ À £ À Ä ß ¥À Å £À g ÁªÀ w ð¸À z É
as in a dictionary without repetation, then the ±À§ÝPÆ
É Ã±Àz°À è PÀª æ ÄÀ ªÁV eÉÆÃr¹zÁUÀ, “FAET”
rank of the arrangement of “FAET” is CPÀëgÀU¼
À À eÉÆÃqÀuAÉ iÀÄ ¸ÁÜ£ª À ÅÀ
1) 12 2) 13 1) 12 2) 13
3) 14 4) 15 3) 14 4) 15

91. There are 12 points in a plane of which 4 are 91. ¸ÀªÄÀ vÀ®zÀ°g
è ÄÀ ªÀ 12 ©AzÀÄUÀ¼° À è 4 ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ
collinear. The number of straight lines and KPÀgÃÉ SÁUÀvª À ÁVªÉ. F ©AzÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß G¥ÀAiÉÆÃV¹
triangles can be formed from these points gÀa¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸Àg¼ À g
À ÃÉ SÉ ªÀÄvÀÄÛ wæ¨ÄÀs dUÀ¼À ¸ÀASÉå
are respectively PÀæªÀĪÁV
1) 60 and 220 2) 66 and 220 1) 60 ªÀÄvÀÄÛ 220 2) 66 ªÀÄvÀÄÛ 220
3) 65 and 216 4) 61 and 216 3) 65 ªÀÄvÀÄÛ 216 4) 61 ªÀÄvÀÄÛ 216

92. In ABC, AC = BC and AD


 BC. The value 92. ABC AiÀÄ°è AC = BC ªÀÄvÀÄÛ AD 
BC, DzÀgÉ
of AD2 – BD2 is AD2 – BD2 £À ¨É¯É
1) 2 BD × CD 2) 2 AC × CD 1) 2 BD × CD 2) 2 AC × CD
3) 2 (BD + CD) 4) 2 (AC + CD) 3) 2 (BD + CD) 4) 2 (AC + CD)
28
SAT(K-10) *SATK10*
93. A box contains some black balls and 30 white 93. MAzÀÄ qÀ§âzÀ°è PÉ®ªÀÅ PÀ¥ÀÅà ZÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 30 ©½
balls. If the probability of drawing a black ZÉAqÀÄUÀ½ªÉ. PÀ¥ÅÀ à ZÉAqÀ£ÄÀ ß vÉUAÉ iÀÄĪÀ ¸ÀA¨sª
À ¤
À ÃAiÀÄvÉAiÀÄÄ
ball is two fifths of a white ball, then the ©½ ZÉAqÀ£ÄÀ ß vÉUAÉ iÀÄĪÀ ¸ÀA¨sª
À ¤
À ÃAiÀÄvÉAiÀÄ gÀ¶z
Ö ÝÀg,É
number of black balls in the box is
#

PÀ¥ÅÀ à ZÉAqÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå


1) 6 2) 12 1) 6 2) 12
3) 18 4) 30
3) 18 4) 30

94. 94.

In the given figure, PM is a tangent to the zÀvÛÀ avÀz


æ °
À è PM ªÀÈvÀPÛ ÌÉ ¸Àà±ð
À PÀªÁVzÉ. PA = AM
circle and PA = AM then,
DzÀgÉ DUÀ
A. PMB is isosceles A. PMB ¸ÀªÄÀ ¢é¨ÁºÀÄ wæ¨ÄÀs dªÁVzÉ.


2
B. PA × PB = MB B. PA × PB = MB2
1) A is true, but B is false 1) A ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, DzÀgÉ B vÀ¥ÅÀ à
2) B is true, but A is false 2) B ¸ÀjAiÀiÁVzÉ, DzÀgÉ A vÀ¥ÀÅà
3) Both A and B are false 3) A ªÀÄvÀÄÛ B JgÀqÄÀ vÀ¥ÁàVªÉ
4) Both A and B are true 4) A ªÀÄvÀÄÛ B JgÀqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉ

95. The correct relation is 95. ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÀA§Azsª


À ÅÀ
A B A B
i. a, b, c UÀ¼ÄÀ a. 2b = a + c
i. a, b, c are in G.P. a. 2b = a + c
UÀÄuÉÆÃvÀg
Û À ±ÉÃæ rü

UÀ¼ÄÀ
2 a c

ii. a, b, c are in A.P. b. ii. a, b, c b.


2 a c

a + c =

a + c =

¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉæÃrü
b

iii. a, b, c are in H.P. c.
UÀ¼ÄÀ


b = c a

iii. a, b, c c. b = c a


ºÀgÁvÀäPÀ ±ÉÃæ rü
d. b 

d. b
= c a

 

= c a

 

1) i – c, ii – b, iii – a 1) i – c, ii – b, iii – a
2) i – c, ii – a, iii – d 2) i – c, ii – a, iii – d
3) i – d, ii – a, iii – b 3) i – d, ii – a, iii – b
4) i – d, ii – b, iii – c 4) i – d, ii – b, iii – c
29
SAT(K-10) *SATK10*
96. The Standard Deviation (S.D.) and mean of 96. A ªÀÄvÀÄÛ B UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÀ «ZÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ
two groups A and B are given below. ¸ÀgÁ¸ÀjUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.
Group Standard Deviation Mean UÀÄA¥ÀÅ ªÀiÁ£ÀPÀ «ZÀ®£É ¸ÀgÁ¸ÀjUÀ¼ÄÀ
A 3 70 A 3 70
B 4.2 60 B 4.2 60
The true statement among the following is
F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ
I. A is more consistent than B
I. A AiÀÄÄ B VAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ¹Ügv À É ºÉÆA¢zÉ
II. B is more consistent than A
II. B AiÀÄÄ A VAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ¹Ügv À É ºÉÆA¢zÉ
III. A is more efficient than B III. A AiÀÄÄ B VAvÀ ºÉZÄÀ Ñ zÀPëÀ vÉ ºÉÆA¢zÉ
IV. B is more efficient than A IV. B AiÀÄÄ A VAvÀ ºÉZÄÀ Ñ zÀPëÀ vÉ ºÉÆA¢zÉ
1) Only I and III are true 1) I ªÀÄvÀÄÛ III ªÀiÁvÀæ ¸Àj
2) Only I and IV are true 2) I ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀiÁvÀæ ¸Àj
3) Only II and III are true 3) II ªÀÄvÀÄÛ III ªÀiÁvÀæ ¸Àj
4) Only II and IV are true 4) II ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀiÁvÀæ ¸Àj

97. The angle of elevation of the top of a tower 97. UÉÆÃ¥ÀÀÅgÀzÀ ¥ÁzÀ¢AzÀ ‘a’ ªÀÄvÀÄÛ ‘b’ zÀÆgÀz° À g
è ÄÀ ªÀ,
from two points at a distance of ‘a’ and ‘b’ (a > b) MAzÉà £ÉÃgÀz° À g
è ÄÀ ªÀ JgÀqÄÀ ©AzÀÄUÀ½AzÀ
(a > b) from its foot and in the same straight UÉÆÃ¥ÀÅÀ gÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß UÀªÄÀ ¤¹zÁUÀ GAmÁUÀĪÀ
line from it are 30° and 60°. The height of the G£ÀßvÀ PÉÆãÀªÅÀ PÀªæ ÄÀ ªÁV 30° ªÀÄvÀÄÛ 60° DzÀgÉ
tower is UÉÆÃ¥ÀÀÅgÀzÀ JvÀÛgÀ
1) 2)
>

1) 2)
>

= !

= !

3) 4) 3) 4)
 

= > = >

= > = >

98. The condition for points (a, 0), (0, b) and 98. (a, 0), (0, b) ªÀÄvÀÄÛ (1, 1) ©AzÀÄUÀ¼ÄÀ MAzÉÃ
(1, 1) lie on straight line will be ¸Àg¼
À g
À ÃÉ SÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÃÉ PÁzÀgÉ EgÀĪÀ ¤§Azs£
À É
1) ab = 1 2)
= >

1) ab = 1 2)
= >

 

 

= >

= >

3) a – b = 1 4)
= >

3) a – b = 1 4)
= >

 

 

= >

= >

99. The ratio of income of two persons is 11 : 7 99. E§âgÄÀ ªÀåQÛU¼


À À ¥Àw
æ wAUÀ¼ÄÀ UÀ½¸ÀĪÀ DzÁAiÀÄUÀ¼À
and the ratio of their expenditures is 9 : 5. If ¥ÀæªÀiÁt 11 : 7 ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉZÀÑUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt 9 : 5
each of them manage to save ` 400 per month
DVzÉ. E§âgÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀ¯Á ` 400 G½vÁAiÀÄ
then sum of their monthly income is
ªÀiÁrzÀg,É CªÀgÀ wAUÀ½£À DzÁAiÀÄzÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ
1) ` 3,600 2) ` 3,200 1) ` 3,600 2) ` 3,200
3) ` 2,800 4) ` 1,700 3) ` 2,800 4) ` 1,700

100. If y = a + a2 + a3 + ... 
where | a | < 1 then, 100. y = a + a2 + a3 + ... 
E°è | a | < 1 DzÀgÉ, ‘a’ £À
the value of ‘a’ is ¨É¯É
1) 2)
y O

1) 2)
y O

1 + y  O

1 + y  O

3) 4)
1 + y

3) 4)
 O
1 + y

 O

O
y

30
SAT(K-10) *SATK10*

SPACE FOR ROUGH WORK

avÀÄÛ §gÀºÀPÁÌV ¸ÀܼÀ

31
SAT(K-10) *SATK10*
C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À ÄÀ
1. ©r N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwPæ É ºÁUÀÆ, 100 ¥À±
æ ßÉ UÀ½gÀĪÀ ¥À±
æ ßÉ ¥ÀŹÛPA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2. J¯Áè ¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ PÀqÁØAiÀÄ, ¥Àw
æ à ¥À±
æ ßÉ UÉ MAzÀÄ CAPÀ«zÉ.
3. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢A
ü iÀÄ°è,
• ¥Àw
æ ¥À±
æ ßÉ AiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÆ
À PÀv¬
É ÄAzÀ N¢j.
• N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¥Àw
æ ¥À±
æ ßÉ ¸ÀASÉåUÉ ¸Àj ºÉÆ AzÀĪÀ GvÀÛgª
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ªÀÈvÀÛU¼
À À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgz
À À ªÀÈvÀÛª£
À ÄÀ ß ¤Ã°/PÀ¥ÅÀ à ±Á¬ÄAiÀÄ ¨Á¯ï
¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr. MªÉÄä GvÀÛgª
À £
À ÄÀ ß ±ÉÃqï ªÀiÁrzÀ ªÉÄïÉ
§zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀUv
À åÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß N.JªÀiï.Dgï. (OMR)

GvÀÛgÀ ¥ÀwPæ A
É iÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀPÆ
À qÀzÄÀ .
• GzÁ : 20 £Éà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸Àj GvÀÛgÀªÀÅ PÀæ.¸ÀA. 3 DVzÀÝ°è N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è
PÀ.æ ¸ÀA. 3 gÀ ªÀÄÄAzÉ F jÃw ¤Ã°/PÀ¥ÅÀ à ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÈvÀÛª£
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄvÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F PɼU
À É vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ.

20. 1 2 3 4 (EzÀÄ GzÁºÀgu


À É ªÀiÁvÀæ)

4. MAzÀÄ ¥À±
æ ßÉ UÉ GvÀÛgª
À ÁV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ªÀÈvÀÛU¼
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrzÀ°è CAvÀºÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß
vÀ¥àÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹
 CAPÀU¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è.

5. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¸Àܼz


À °
À è C¨såÀ yð ºÁUÀÆ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPg
À ÄÀ vÀ¥àÀzÃÉ
¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
6. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ GvÀÛj¹zÀ N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlªÀ£ÄÀ ß PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPj
À UÉ
vÀ¥àÀzÃÉ M¦à¸v
À PÀ ÌÀ zÄÀ Ý.
7. ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß, E£ÁߪÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï
G¥ÀPg
À t
À UÀ¼£
À ÄÀ ß vÀgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß ¤µÉâü¹zÉ.
8. C£ÀĪÁ¢vÀ ¥À±
æ ßÉ ¥ÀwPæ U
É ¼
À °
À è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU¼
À ÄÀ GzÀ㫹zÀ°è ¥À±
æ ßÉ ¥ÀwPæ A
É iÀÄ EAVèµï gÀÆ¥ÁAvÀgª
À ÃÉ
CAwªÀĪÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.

Note : English version of the instructions is printed on the front cover of this booklet.