Вы находитесь на странице: 1из 2

���������� ��������� �� 2 �����

PAIDIA TO PROIGOUMENO TORRENT DEN KSERW TI EPATHE ALLA OI PERISSOTEROI MOU LEGATE
PWS EXEI KOLLISEI STA 90% KAI KATI, GIA AUTO KAI TO KSANA TSEKARA KAI NOMIZW PWS
THA KATEVENEI KANONIKA ZHTW SIGNOMH KAI PARAKALO ENIMEROSTE ME AN KATEVENEI
KANONIKA DIOTI DEN STAMATAW NA SEEDARW POTE!!!!

AVIAddXSub V9.3:
��������� ��� ���������� ��������� (.srt) �� AVI ������ ��� �� ������� ������� ���
usb memory stic �� DVD PLAYERS ��� ����� ������� ��� ������������ �����������
������� divx/xvid ����� ��� �� �������������� MPEG4-DIGIA ��� ����� ��� �����
��������� � �� ����� ������ HDD media center ��� ������������ ���� �� ������
��� ��������� �����������

PWS KANW THN ENSWMATWSH YPOTILWN


K���� ����� ���� ��� ������ AVIAddXSubs.exe

���� �� ��� directory ����������� �� avi ��� �� srt.��������� �� ����� �� ����


����� �������
�.�.
lost0305.avi
lost0305.srt

������������ ��� ���� �� ������ ����� �� drag&drop ��� ��������� ��� ������������
��� ����� ��������� �� ������������� ��� desktop. ������ "Create DivX File" ���
���������� 2-3 ����� ��� �� �������� � �������. �� ���������� ������ ����� �� �����
Divx ������� ������ �� avi ��� ���� ����.
���� ��� ������ �� avi �� ��� ������ ��� ��������,���������� ��� ������� ok

������ �� ����� ���������� ��������� �� ���� ��� ��� avi. ����� drag&drop 1 �
����������� ������, � �������� ����������� �� ��� File Selector.

�������: �� XSUB ��������� ��� ������������� ��� ������ divx ��� ������������
�������� ���� hardware player. ������ �� �������������� �� ��� ���� ����� ���
��������������� ��� �� ��������� ��� DVD. �� ������ ������� ��� ����������������.
�� srt ������, ���� ��� ����������, ��� ���������� ����� ��� ������ ��� �� ������
���� �� �� ���������� divx.

������ ������ � player �� �������� �������� �� �� ������ �� �� ������������ ���


.divx �� avi.

�� ��������� ��� ���������� �� ������ avi ��� ������ �� �������� ���� ����������
��� divx, ���� ����������� �� �� avi ��� ����������� ��� ���������� ���� ��� �� ��
������ avi.

�� �� ���������, ������ ��� ���� ���������, ��� ������������, ��������� ���


��������� ������� ���� ������ Configuration ��� ������������, ��� ��� ����
"Vertical Position". �.�. 400. ������ ��������� �� ���� ��� �������� ��� ���� "Mark
Divx as".

�� ����� ����� ��� ��� � ������ ��� �������� ������������ ����� �� �����
������������� Divx/XVid video �� ������������� players. � ������ ��� ��� ����� ��
����� ������������� video ��� PC. ��� ������������ ����� ��� PC �������� ���
���������� ������� ��� ��� ����������, �.�. �� DirectVobSub. �� ���� ������ ��
����� �� ���������� ��� ����������� ��� PC ���� ������ ��� ������� ��� �������,
�������� �� ��������������� ��� DivX player ��� �� www.divx.com. ���� ������ ��
����� ����� ��� ��� � ����������� ��� DivX Player ������ �� ����� ���� �����������
��� ���� ��� ������������ player. � ����������� ��� ���������� ����������� ��� ��
firmware (����������� ��� �� ���� �������) ��� �������� ��� �� ����� �� �������
���������� ������ �� ������������. ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� DivX Player
��� �� ����� �� ����, ������ ��� ����� ��� ���� ��� ���������, �� ���� ���
������������ Player.

TONIZWWWW!!!!OTI:
�� ����� ����� ��� ��� � ������ ��� �������� ������������ ����� �� �����
������������� Divx/XVid video �� ������������� players. � ������ ��� ��� ����� ��
����� ������������� video ��� PC.

�������: �� XSUB ��������� ��� ������������� ��� ������ divx ��� ������������
�������� ���� hardware player. ������ �� �������������� �� ��� ���� ����� ���
��������������� ��� �� ��������� ��� DVD. �� ������ ������� ��� ����������������.
�� srt ������, ���� ��� ����������, ��� ���������� ����� ��� ������ ��� �� ������
���� �� �� ���������� divx.