Вы находитесь на странице: 1из 25

ICS 25.160.40

~

STANDARD

ROMAN

SR EN ISO 9692-1

Noiembrie 2004

Indice de clasificare B 72

.•

.• o
N

M o

N o

>oJ

i=

«

::r=

o

z

w u

tJ)

w

cO

'c

III

E

o

c:::

c:

:a

Sudare §i procedee conexe Recomandari pentru pregatirea imbinarii Partea 1: Sudare manuala cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG §i sudare cu radiatii a otelurilor

Welding and allied processes. Recommendations for joint preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded

gas welding, TIG welding and beam

metal-arc

welding,

welding of steels

Soudage et techniques connexes. Recommandations pour la preparation de joints. Partie 1: Soudage manuel a I'arc avec electrode enrobee, soudage a I'arc avec electrode fusible sous protection gazeuse, soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers

CI.>

III APROBARE

,!::!

"0

III

"0

c:

- III

tJ)

Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 noiembrie 2004

Standardul european

standard roman Tnlocuie~te SR EN 29692:1994

EN ISO 9692-1 :2003 are statutul unui

CI.>

"'C

.~

1ii

'0

CORESPONDENTA

Acest

standard

este

identic

cu

standardul

european

EN ISO 9692-1 :2003

 

This

standard

is

identical

with

the

European

Standard

EN ISO 9692-1 :2003

La presente

EN ISO 9692-1 :2003

norme

est identique

a

la Norme

europeenne

ASOCIATIA

Adresa

DE STANDARDIZARE

DIN ROMANIA

po~tala:

str. Mendeleev

21-25. 010362, Bucure~ti

(ASRO)

Direc\ia

Standardizare:

Direc\ia

generals:

Tel. +4021

211 3296,

Tel. +40213104308,

+40213104309

Directia Public8tii - Servo Vanzari/Abonamente:

Tel. +402121277

+40213129489,

Fax +40212102514,

Fax +40212100833 sau +40 213124744, 25, +40212127920,

+40212127620

Fax +40 213155870

+40213129488,

© ASRO

Reproducerea

sau utilizarea

integrals

(electronic,

mecanic, fotocopiere,

microfilmare

sau parlials

a prezentului

standard

In orice publica!ii

etc.) este interziss

dacs nu exists acordul scris al ASRO

~i prin arice procedeu

STANDARD

EUROPEAN

EN 150 9692-1

EUROPEAN

STANDARD

.•

.• C

N

M

c

N

~

,)

i=

«

:i:

o

z

w u

w (/)

ell

·c

co

E

o

0::

l:

:c

CIl

"-

CO

N

:c

"-

CO

"'0

l:

- CO

(/)

CIl

"'0

CO

:;::;

CO

"13

NORME

EUROPAISCHE

EUROPEENNE

NORM

ICS 25.160.40

Welding and allied processes -

Recommendations for joint

preparation - Part 1: Manual

metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding

of steels

Versiunea

romana

Soudage

connexes - Recommandations

pour la preparation de joints -

et

techniques

Partie

1:

Soudage

manuel

a

I'arc

avec

electrode

enrobee,

soudage a I'arc avec electrode fusible sous protection gazeuse, soudage aux gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers

Oecembrie

2003

inlocuie~te EN ISO 29692:1994

Schweir1en und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur Schweir1nahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweir1en, Sch utzgasschwei r1en, Gasschweir1en, WIG- Schweir1en und Strahlschweir1en yon SU:ihlen

Acest standard reprezinta versiunea romana

Standardul a fost tradus de ASRO, are acela§i statut ca §i versiunile oficiale §i a fost publicat cu

permisiunea CEN.

a standardului european EN ISO 9692-1 :2003.

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 8 decembrie 2003.

Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile

Tn care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare. Listele actualizate §i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe

baza de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN.

Acest standard european exista Tn trei versiuni oficiale

oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa

(engleza, franceza, germana).

0 versiunea Tn

nationala §i notificata la Centrul de Management, are acela§i statut ca §i versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica CeM, Siovacia, Spania, Suedia §i Ungaria.

CEN

COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE

European Committee for Standardization Comite Europeen de Normalisation

Europaisches

Komitee fUr Normung European

Centrul de Management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles

© 20043

CEN Toate drepturilede exploataresub ariee forma ~i in arice mod sunt rezervatemembrilorCEN.

25

Ref. EN 756:2004 RO

Preambul

SR EN ISO 9692-1 :2004

Acest document (EN ISO 9692-1 :2003) a fost elaborat de Comltetul Tehnic ISOITC 44 "Sudura ~i tehnici conexe" Tn colaborare eu Comitetul Tehnic CEN/TC 121 "Sudare", al carui secretariat este detinut de DS.

Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea textului identic, fie prin ratifieare, cel tarziu pana Tn iunie 2004, iar toate standardele nalionale contradictorii trebuie anulate eel tarziu pana Tniunie 2004.

Aeest document Tnlocuie~te EN ISO 29692: 1994.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare nationale ale tarilor urmatoare sunt obligate sa puna Tn aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia, Spania, Suedia ~i Ungaria.

C

N

M c

N Q

Declara1ie

de ratificare

Textul standardului international ISO 9692-1 :2003 a fast adoptat de CEN ca EN ISO 9692-1 :2003 fara

nici a modificare.

NOTA - Referintelenormativela standardeleinternationalesunt mentionatein anexa ZA (normativa).

3

SR EN ISO 9692-1 :2004

1 Domeniu de aplicare

Aceasta parte a ISO 9692 specifica tipurile de pregatire a Tmbinarii pentru sudarea manuala cu arc

electric

sudarea cu gaze, sudarea WIG ~i sudarea cu radiatii a otelurilor (a se vedea articolele 3 ~i 4).

cu electrod

invelit,

sudarea

cu arc electric

cu electrod

fuzibil

in mediu

de gaz protector,

EI se aplica la pregatirea Tmbinarilor pentru sudurile cap la cap cu patrundere completa f?i pentru

sudurile Tn colt. Tn cazul sudurilor cap la cap partial patrunse,

imbinarii ~i dimensiuni diferite de cele prezentate Tnaceasta parte a ISO 9692.

pot fi stipulate tipuri de pregatiri ale

Deschiderile Tmbinarilor la radacina prezentate Tn aceasta parte a ISO 9692 sunt deschiderile existente dupa 0 eventuala prindere provizorie.

.•

.•

o N

M o N

~

Trebuie sa se ia in considerare

facilita utilizarea unui suport la radacina temporar, "sudarea dintr-o parte", etc .

modificarea

detaliilor pregatirii imbinarii

(daca este cazul) pentru a

2 Referinte normative

,

Urmatoarele documente de referinta sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru referintele datate se aplica numai editia citata. Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a documentului de referinta (incluzand eventualele amendamente).

ISO 2553 1992, Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation

on drawings.

ISO 4063, Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers.

ISO 6947, Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation.

3

Materiale

Pregatirile Tmbinarilor recomandate Tnaceasta parte a ISO 9692 sunt corespunzatoare de oteluri.

tuturor tipurilor

4 Procedee de sudare

Pregatirile

Tmbinarilor recomandate

in aceasta

parte a ISO 9692

sunt corespunzatoare

sudarii cu

urmatoarele

procedee, a~a cum se specifica Tn tabelele

1 la 4; sunt posibile combinatii Tntre diferite

procedee:

a) (3) sudare cu gaz; sudare oxigaz;

b) (111) sudare manuala cu arc electric cu electrod Tnvelit;

c) (13) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz protector cuprinzand,

- (131) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG);

- (135) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG);

-(136)

sudare cu arc electric Tnmediu de gaz activ cu sarma tubulara;

- (137) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz inert cu sarma tubulara;

d) (141) sudare cu arc electric in mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare WIG);

e) (5) sudare cu radiatii:

5

.•

.•

o N

o M

N o

<i

u

i= «

~

o

z

w

u

CJ)

w

nl

s::

Rl

E

o

0::

s::

"'C

Q)

Rl

"~

"'C

Rl

"'C

s::

- Rl

CJ)

Q)

"'C

Rl

:;:;

Rl

"u

o

rn

«

J'--

~.

b

conform

ISO 4063)

141

3

'

Tabelul1

'

Grosime

mm

ll1aterial

c

6:O:b:O:8

de sudurii

pregatirii

Reprezentarea

Adancime

referinta

(nr. Simbol

rasfrante

-

---

'11

512

13

:0:2

:0:4

1,-

l~]

.1

-

'<

I

de sudare

-.1

-•

;

(conform

Deschidere

Tip de

Sec!iune

recoman-

1\

h mmmm

-

-

in general

Observatii

h

transversala

b

-

Unghi

a

ISO 2553)

Procedeu

fara metal de

-t la radacina

111

141 c

b

SR EN ISO 9692-1 :2004

- Pregatirea imbinarilor

la sudarea cap la cap dintr-o

i

,-

a ,/3

:0:1d

Umar C

dat Dimensiuni

aplica suport -t

111

141

~

(1,;~;;:AiR<:~~\;

Unde adaos se

3

7

parte

Nr.

refe-

rinta

Grosime

material

mm

Tipde

pregatirii

Pregatire

In V cu

Simbol

(conform

1802553)

1.5

5 ~ t ~ 40

deschi

-

y

 

derea

la

radacina

.•

.•

o

N

 
 

Pregatire

 

\9

M o

1.6

>12

In

U cu

V

N

o

la radacina

 

<i

e

u

i=

«

:E

o z

w

Pregatire

 

u

 

~

(J)

>

12

In

V cu

V

w

la radacina

 

m

1.7

'c

e

C1l

E

o

0::

l:

:0

Q)

C1l

,!::!

"0

C1l

"0 l:

- C1l

(J)

"0 Q)

C1l

••

C1l

'0

o

« I/)

Sectiune

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1

transversala

Unghi

a

a,{3

Il'

"

.-t~l

a'" 60°

i-

iJ

,,1

60° ~ a

~ 90°

-J!-

b

8°~ {3

~

12°

/1

600~ a

~ 90°

1 0°

~

{3

~ 15°

- (continuare)

Dimensiuni

 

Procedeu

 

I

 

de sudare

Deschidere

b

Umar

C

Adancime

h

recoman-

 

dat

b

I

C

h

(nr de

mm

 

I

mm

 

mm

 

referinja

conform

 

1804063)

111

1~b~4

2~c~4

13

 

141

111

1~b~3

"'4

13

 

141

111

2~b~4

>2

13

 

141

9

Rep rezentarea

sudurii

Observatii

5~R~9

$

.•

.• o
N

M o

N o

<t

-

U

i=

<t :i:

o

z

w

100

U

en

w

.~

s::

tU

E

o

a:

s::

"tl

Ql

tU

.!::!

"tl

"tl tU

s::

- tU

en

"tl Ql

tU

:;::;

C\3

·0

o

UJ

<t

Nr.

refe-

rin!a

Grosime

material

Tipde

pregatirii

mm a,{3

1.10

1.11

51

52I

drepte

>

16

>

16

II II III II

I

lLLJ

II

Pregatire

In Y, V rost lngust

I

I

Pregatire

In

Y, U

I

I

Simbol

(conform

ISO 2553)

6$b

u

v

Sec!iune

\

I

transversala

----

.1

i ~·I

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1

- (continuare)

I

Unghi a

h

c I I

=

I $

60°

12 15° $ {3

mmmm

mm

$

Dimensiuni

Deschidere

b

I

Umar

12

b

100

$

$ {3

20°

2$b

$4

1$c

$2

11

C

Adancime

h

Procedeu

de sudare

recoman-

dat

(nr. de

referin!a

conform

ISO 4063)

111

13

141

111

13

141

Reprezentarea

sudurii

Observatii

Cu suport

la

rac:Iacina

-

- C

N

M c

N c

<t

u

-

i=

<t

:2

o

z

w

u

en

w

.!2 l:

ell

E

o

~

l:

'0

(i)
"-

ell

.!::! '0

"-

ell

'0 l:

- ell

en

'0 (i)

ell

:;:;

ell

·0

o

UI

<t

Nr.

refe-

rin~a

2.1

Grosime

material

mm

$8

$15

2.2 3$ t $ 40

2.3

> 10

Tipde

pregatirii

Margini

drepte

Pregatire

in V

Pregatire

in V cu

la

radacina

umar

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 2 - Pregatirea imbinarilor

Simbol

(conform

ISO 2553)

1\

V

""7

Sec~iune transversala

~C;;/';/1~:'\\~~~ '-

i'

---_:

~

"

IX

i,

~j'1

~i

pentru sudurile

cap la cap, sudate din ambele pa'1i

Unghi a

a,{3

a= 60°

40°

$ a

$ 60°

Dimensiuni

Deschidere

b

mm

b

I

I

I

Umar

c

mm

= t/2

$ t/2

o

$3

$2

C

Adancime

h

mm

h

Procedeu

de sudare

recoman-

dat

(nr, de

referin(a

conform

ISO 4063)

111

141

13

52

111

141

13

y '\::7

rr

!

J

l

1

'

a= 60°

40°

$ a

$ 60°

1$b$3

2$c$4

111

141

13

13

Reprezentarea

sudurii

~-,-,.""

1"//

",

lj

r/.'-

.:.

-~

'~'/,,","

'

".

"\. ',','

•.,

_,,-.,'.''i

-- \,'-':"

.

Observa'ii

D reluare

la

radacina

este

indicata

Tn cazuri

speciale,

este

posibil

pentru

grosimi

ale pieselor

:;;i procedeul

de sudare

D reluare

radacina

mici

3,

la

este

indicata.

Nr.

Grosime

refe-

material

rin~a

 

mm

2.6

> 12

.• .• o N

M

o

N

o

<i.

~ 30

o

j:::

<C

::i:

2.7

 

o

z

w

o

l/)

w Ii

·c

Cll

2.8

3:5 1:5 30

E

o

0::

l::

ii

Q)

Cll

ii

N

Cll

"0 l::

- Cll

l/)

Q)

"0

Cll

+::

Cll

·u

o

III

<C

Tip de

pregatirii

Pregatire

in

U

Pregatire

in dublu U

PregiHire

in

Y, V

Simbol

(conform

ISO 2553)

C7 y

x

v

C7

Sectiune transversala

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul2 - (continuare)

Unghi a

a,f3

Dimensiuni

Deschidere

b

I Umar C

Adancime

b

I

C

h

mm

I

mm

mm

80 :5 f3

120

:5

1:5 b:5

:53

3

"'5

,

I 80 :5 f3

120

f :5

I

:53

"'3

'" t-c/2

/J

A~~~::~~Ll-- .

I

1-- b

I

350:5

f3

:5 600

1:5b:54

:52

15

h

Procedeu

de sudare

recoman-

dat

(nr. de

referinta

conform

ISO 4063)

111

13

141C

111

13

141c

111

13

141c

Reprezentarea

sudurii

.'".,,':/.,/

~.

~

.

,I

, •. ,'

,

••••:'

'"

-",\

,'I

Observatii

o reluare

la

radacina

este

indicata

Acesttip

de

pregatire poate fi de asemenea

realizat

asimetric,

similar

cu

pregatirea

Tn X

9simetric

o reluare

la

radacina

este

indicata

.•

.• o

N

M o

N o

<i u

i=

<l:

:E

o

z

w

u

en

w

.~

c:

ell

E

o

a::

c:

:0

<Il

ell

N

:0

C\l

"0 c:

- C\l

en

Q)

"0

C\l

:;::

C\l

'13

o

11l

<l:

~

b d

c

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 2 - (continuare)

de sudare

~:;~~~::

--f""

\--- --

~

mmmm

Grosime

h

material

(nr.mmde

poate fi de

Reprezentarea

Tn> 30dubluasemeneay"

AdancimeDeschidereUmarch b

= t-c/2

'" t/2

Simbol

Sectiune

/1&

-

-

4~v-1

referin(a

-

c

Tip de

pregatirii

,'1

+

d

---

Indicarea procedeului de sudare nu implica aplicarea acestuia la toata 9ama de grosimi ale pieselor.

Unghiuri mai mari ~iI sau asimetrice pentru sudarea Tnpozijia PC conform ISO 6947 (pozijia orizontala)_

Dimensiunile indicate se aplica la Tmbinarea cu prinderi provizorii.

Simbolul §i numarul nu au fast standardizate TnISO 2553 - 1992_ 52

similar cu

10° ~ f3

ISO 2553)

transversala

Unghi

a

asimetric,

realizal~3 13

Procedeu

pregatirea Tn

<2

pregatire

~2

~ 20° b

~~."

--'

Dimensiuni recoman-

Acesttip

de

sudurii

~/;2

~

X asimetric

ISO 4063)

Observa!ii

~~~Ll

.~~~<:l-c

~

t_

141c

It-\\t

111

Y

~

17

conform

51

dat

dere

b

"0 .~'/3co

Mc

Wu

Q

.!::!

ell

ell

141

c;

ro

tJ)

<I:

ro

N

Z

C

t:

rea

imbinarilor

600~ a

2553)

Deschi·

I

mm

ISO 4063)

recoman·

a

Margini

I

I

dat

b

~

t t

pentru

suduri

t

4.1.3

referin\ii

.::

drepte 3

drepte

Margini

5

Margini pieselor.

drepte

a

,

procedeului

zentarea

700~ a

I

2 >

1 ~

4

in

colt,

SectiuneProcedeu

t

Unghi

I

t 2~

2~

conform

2 >

1>

4

2~ 111

13

13

111

sudurii

4

4

3

-

Indicarea

Simbolul se aplica numai pentru a == 900

de sudare

sudate

Simbol

b

'/

::-

13

nu implica

~

~

1200

1000

trans~ersala

I

SR EN ISO 9692-1 :2004

(nr. de

,

aplicarea ~2

~~

t.

_t_

acestuia

,--'

3

< ~l

'.,

,

"

-

111

141

la toata

JiJ

de sudare

I

din

ambele

Repre·

parti

Dimensiuni

19

gama

~

141

de grosimi

ale

.,

., o
N

o M

N

,

"

-'

i=

<l:

::iE

o

z

w

u

(f)
W

III

'2

III

E

o

a::

.!:

"'0

CIl

III

N

:0

III

"'C

s:::

III

.•

(f)

CIl

"'0

III

:;:;

ell

"0

(pagina

alba)

Standardul

CT 39, Sudare §i procedee conexe

european

EN ISO 9692-1 :2003 fost acceptat

ca standard

roman de catre comitetul tehnic

Membrii comitetului de lectura (CDL) care au verificat versiunea romana a standardului european EN ISO 9692-1 :2003.

dare §i procedee

dare §i procedee

.,

.,

<:) N

M

N <:)

<:)

<t

-

u

i=

<t

:iE

o

z

w

U

(J)

W

'i: ci

(ll

E

o

0::

.:

"0

Ql

(ll

.!::!

"0

(ll

"0

c::

(ll

.•

(J)

Q) "0

(ll

~

(ll
'u

o

Vi

<t

dl.

comitetuluial tehnic

comitetuluial tehnic

CameliaNEGRILA

Dorel FLUERA$TES SA Timi~oara

Petru TENCHEATES

ASRO Secretar

Membru

Pre~edinteSA Timi§oaraal comitetului

conexe conexe Sudare §i procedee conexe

tehnic

CT

39 -

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

Este important

ca utilizatorii

standardelor

romane sa se asigure

ca sunt Tn posesia

ultimei

editii

§i

a

tuturor modificarilor.

Informatiile

referitoare

la standardele

romane

sunt publicate

Tn Catalogul

Standardelor

Romane

~i

In

Buletinul Standardizarii.

Referinte

normative

SR EN ISO 9692-1 :2004

la publicatii1e

Anexa

ZA

(normativa)

internalionale

corespunzatoare

cu publica1ii1e lor europene

Acest

standard

european

cuprinde

referinie

datate

sau nedatate,

prevederi

ale altor documente.

Aceste

referinie

normative

sunt citate Tn text Tn locul adecvat,

iar documentele

sunt enumerate

Tn

.•

.•

o N

o M

N o

<( u

i=

<C

:a:

o

z

w U

f/)

LlJ

cO

'i:

III

E

o

0::

l:

:a

l!:!

cc

.!=!

"'0

III

l:

"'0

- III

f/)

Ql

"'0

III

+::

cc

'(3

o

I/)

<C

aceste

documente se aplica acestui standard numai Tncazul Tncare sunt introduse Tnacesta prin modificare

continuare.

Pentru

referinte

datate,

modificarile

ulterioare

sau

revizuirile

oricaruia

dintre

sau revizuire.

(inclusiv amendamentele).

Pentru referiniele

nedatate se aplica ultima ediiie a publicaiiei

la care se face referire

NOTA - Cand 0 publicaiie Internationala a fost modificata prin modificari comune, indicate prin (mod.),

se aplica

EN/HD relevant.

Publicatia

rotation

Welded, brazed and soldered joints

Welds - Working positions -

Titlul

AnulAnul1992

1997

19941993

EN 22553

EN ISO 6947

EN

20

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 3 - PregiHirea imbinarilor pentru suduri in colt, sudate dintr-o parte

.•

.• o

N

M o

N

o

<t

- U

i=

<t

:E

o

z

w

u

en

w Ii

'2

ta

E

o

0::

.5

1:1

ell

ta

.!:!

1:1

ta

1:1

c:

ta

.•

en

ell

1:1

ta

~

ta

.~

o

I/)

<t

refinta Nr.

3.1.1

I Grosime material

mm

Tip de

pregatire

Margini

drepte

3.1.2 Margini

3.1.3

drepte

Margini

drepte

Simbol

(conform ISO

2553)

b

Sectiune

transversala

.•

I

.L

~b

~

'

;;>

"

,

1

~:~~

"- "'.

2-4--

Dimensiuni

Unghi

a,{3

Deschi·

dere

b

mm

52

52

52

Procedeu

de sudare

Repre-

recoman- zentarea

dat·

(nr. de

referin\a

conform

ISO 4063)

3

111

13

141

3

111

13

141

3

111

13

141

sudurii

Indicarea procedeului de sudare nu implico3aplicarea acestuia la toato3gama de grosimi ale pieselor.

b Simbolul se aplico3numai pentru a = 90°

18

Nr.

Grosime

refe-

material

rinta

 

mm

2.9.1

 

>10

.•

.•

o

N

M

2.9.2

o

N o

<i.

o

i=

«

~

o

z

w

o

>16

lJ)

2.10

w

"~-

c

ctl

E

o

0::

.!:

"0

CI)

ctl

"~

"0

ctl

"0

C

+' ctl

lJ)

Ql

"0

ctl

~

ctl

"(3

III o

«

Tipde

pregatirii

Pregatire

in K

Pregatire

in %U

Simbol

(conform

ISO 2553)

Sectiune transversala

SR EN ISO 9692-1:2004

Tabelul

2 -

Unghi a

a,{3

(continuare)

Dimensiuni

Deschidere

b

I

Umar C

b

I

c

mm

I

mm

Adancime

h

Procedeu

de sudare

recoman-

dat

h (nr. de

mm

referinta

conform

ISO 4063)

K I-~

35°~ {3

~ 60°

~~~~lr~=~\1

C:21.

i!

i

~'<;:0.'•• Iro

b

-:

V

'7

1 0°

~

~

20°

{3

 

= tl2

111

1~ b ~ 4

~2

sau

13

 

= tl3

141

 

111

1~b~3

~2

13

141c

16

Reprezentarea

sudurii

Observatii

Acest

tip

de

radacina

poate

fi de

asemenea

 

realizat

asimetric,

similarcu

pregatirea

in

X asimetric

o reluare

la

radacina

este indicata

"

60°

'"

Adancime

.•

.•

«:)

N

M

«:) N

«:)

<i.

(.)

i=

<l:

~

o z

w

(.)

en

w

m

.t:

ca

E

o

0::

.!:

"'C

<Il

ca

.!::!

"'C

ca

"'C

c:

- ca

en

<Il

"'C

ca

:;:::

ca

·u

o

l/l

<l:

I

h

'.

a

$ 60°

$2 13

TnX cu I

Tip de

-- Pregatire

Reprezentarea Umar C conform

Simbol material

111

111

Tn'" t/3X

>10I I Deschidere I I

I

referinja I

a

I

I Observatii

mm

(nr.de

mm

pregiHirii

Sectiune

t-c/2

I

I

I

a 2

X

'"

c

umar la

60°

I

400$a

b

I

I

de sudare

I,

h

I

2$c$6

.

I

""

<-

a'" 60° I

13 Grosime

I

II

I

$ a

1

transversala

Unghi

40° $ a 2

$ 60°

Procedeu

a

I

recoman-

< 60°

40°

Dimensiuni Tabelul 2 - (continuare)

I

I

1$b$3

40°

141

b

$1360°

141

141

$ a

111

'" t/2

1$b$4

SR EN ISO 9692-1 :2004

h1 =

h2

mm

=

ISO 4063)

14

dat

sudurii

.•

.• o
N

M o

N o

<!.-

(.)

i=

<!.

:E

o

z

w

(.)

en

w

.!2

s:::

ctl

E

o

~

s:::

'5

Q)

ctl

.!::!

"0

ctl

"0

s:::

ctl

en

Q) "0

;: ctl

ctl

'u

o

f/)

<!.

d b e c

referinta

SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1

- (continuare)

mmmm

h

material

mm

(nr. de

de sudare

Reprezentarea

Adancime

---

-

Simbolul si numarul nu au fast standardizate TnISO 2553: 1992.

Cu metal de adaos.

Unghiuri mai mari ~i/ sau asimetrice pentru sudarea in pozitia PC conform ISO 6947 (pozitia orizontala).

Dimensiunile indicate se aplica la imbinarea cu prinderi provizorii.

Indicarea procedeului de sudare nu implica aplicarea acestuia la toata gama de grosimi ale pieselor.

Simbol

Deschidere

Tip de

pregatirii

Grosime

conform

e

c

Umar C

-

Margini

:;:

ISO 2553)

-~- b

Sectiune transversala

~~:~~

~

~

h

b

Observatii

Unghi a

Procedeu

~~:,

Dimensiuni recoman- sudurii

52

51

~

12

-

ISO 4063)

dat

.•

.•

o

N

M

o

N

o

<{

U

i=

«

::E

o

z

w

u

lJ)

w

.!i

c::

co

E

fi

.E

"'0

Q)

co

.!::!

"'0

co

"'0

c::

- co

lJ)

Q)

"'0

co

:;:;

co

'0

o

« <II

Pregiltire I

de

Simbol Grosime

Reprezentarea

I>12

y

Tip

111

de sudare

mm mm

material

In

(nr, de

- 13

h

referinja I

c

$.3

I I

OeschidereUmar

I

I

I I

pregatirii

U

$.4

-

b

C

I Observatii

conform

recoman-

8° $.{3

Procedeu

Unghi

III

~~I

Dimensiuni

Tabelul1

(continuare)

1.9.1

1.9.2

3

< t $.10

Pregatire

In

Yz V

v

a

$.12°

b

141

Adancime

/J

"',r~ I

'I

"I

1

I

\.

,"'-~"'/",

,

tJ

-,.'.-

,

1-

;J

'/ i

-~ --

!

U:Cli.'

b

.8-:>\~,,:

~

~

SR EN ISO 9692-1 :2004

h

mm ISO 4063)

35°

$. {3

::;60°

10

2$.b

$.4

1 $.

$.2

dat

c

111

13

141

sudurii

'O~~"'~'i

l,-<'--;~(

,~ «-"~'~_"

.-

::;BO

o N

M o

o N

o <i

i=

c:x:

~

o z

w

o

lf) w

.!2

s::

m

E

o

a:::

s::

"'C

Ql

m

.!::!

"'C

m

"'C

s::

- m

lf)

Ql

"'C

m

'';:;

m

"tj o

tfl

c:x:

radacina

--II-II

I