Вы находитесь на странице: 1из 3

Тест аз фанни математика барои синфи 4

1. Барои ёфтани нисфи адад онро ба чанд таксим мекунем?

А) ба 4 В) ба 3 С) ба 2 Д) ба 10

2. Як метр чанд детсиметр аст?

А) 100 В) 1000 С) 10 Д) 5

3. Ченакхои дарози кадомхоянд?

А) мм, см, дм, м, км В) даќиќа, соат, шабонарўз

С) сония, даќиќа, соат, шабонарўз Д) гр, кг, с, тонна

4. Амалњои математикї кадомњоянд?

А) !, ? , : , ≤ ,≥ В) + , - , : , =

С) + , - , х , : , ≤, ≥, = Д) !

5. Як соат чанд сония аст?

А) 4200 В) 6000 С) 3600 Д) 2500

6. Кадоми аз ин ададњо калонтаранд?

А) 33333 В) 33334 С) 33330 Д) 33335

7. Кадом адад ба 2 таќсим мешвад?

А) 7875 В) 93853 С) 98482 Д) 87397

8. Ченакњои ваќт кадомњоянд?

А) км, соат, кг В) даќиќа, сония, соат ва ѓ С) г, кг, тонна Д) г, км, кг

9. Бо раќамњо чї тартиб медињанд?

А) љумла В) адад С) њарф Д) њиљо

10. Адади калонтарини сераќама кадом аст?

А) 99 В) 100 С) 1000 Д) 999

11. Кадоме аз бузургињо дарозиро мефањмонад?

А) сония В) даќиќа С) километр Д) сентнер


12. Чоркунљае, ки тарафњои муќобилаш ба якдигар баробаранд, чї ном
дорад?

А) квадрат В) росткунља С) секунља Д) доира

13. Кадом ададњо ба адади 584 њамсоя аст?

А) 582 – 583 В) 583- 585 С) 585 – 586 Д) 581 – 583

14. Шаклњои геометрї кадомњоянд?

А) љамъ, зарб, таќсим В) секунља, квадрат, чоркунља, доира

С) гр, кг, тонна Д) байзашакл, км, мм

15. Як сол чанд моњ аст?

А) 10 В) 24 С) 12 Д) 18

16. Формулаи ёфтани масофа кадом аст?

А) S = V x t B) V = S : t C) t = S : V D) M = S : t

17. Панљ њазор адади чандраќама аст?

А) сераќама В) чораќама С) панљраќама Д) шашраќама

18. Математикаро дар урфуят чї мегўянд?

А) сарчашмаи фанњо В) шоњи фанњо С) хазинаи фанњо Д) калиди


фанњо

19. Як аср чанд сол аст?

А) 100 В) 12 С) 200 Д) 1

20. Кўтоњтарин моњи сол кадом аст?

А) август В) январ С) феврал Д) март

21. Калонтарин ченаки масса (вазн) кадом аст?

А) килограмм В) грамм С) тонна Д) сентнер

22. Калимаи « адад» аз кадом забон гирифта шудааст?

А) лотинї В) форсї С) арабї Д) тољикї

23. Маънои « каср» чист?


А) шикастан, таќсим кардан В) кам кардан С) зиёд кардан Д) ба њиссањо
баробар таќсим кардан

24. Як пуд ба чанд кг бароабар аст?

А) 20 В) 40 С) 16 Д ) 19

25. Миллион чанд сифр дорад?

А) 5 В) 4 С) 7 Д) 6

26. Кунље, ки ба 180 градус баробар аст, чї гуна кунљ аст?

А) кунљи тез В) кунљи кунд С) кунљи кушод Д) кунљи рост

27. Як шабонарўз чанд соат аст?

А) 26 В) 12 С) 7 Д) 24

28. Дурустии нобаробарињоро санљед:

А) 1208 < 1325 В) 1202 >1803 С) 2403>2405 Д) 600 = 6000

29. Хурдтарин адади дураќама кадом аст?

А) 20 В) 90 С) 10 Д) 99

30. Ду њафта аз чанд шабонарўз иборат аст?

А) 7 В) 3 С) 10 Д) 14

31. Ададњои тоќро ёбед:

А) 2,4,6,8,10 В) 12,14,16,18 С) 3,5,7,15,20 Д) 1,3,5,7,9

32. Ададњои љуфтро ёбед.

А) 1,3,5,7,9 В) 2,4,6,8,10 С) 20,19,18,17 Д) 1,2,3,4,5

33. Як километр чанд метр аст?

А) 100 В) 10 С) 1000000 Д) 1000

Вам также может понравиться