Вы находитесь на странице: 1из 654

dcdasea, d j o d d i a c b - 5 7 5 001

300fe-
II 53*ff302<33 6iie330iO^ sw^AedSScd:^ II

A1O?J^:^ siDOSQe ?1,oqjCo xlosnscSSdo sdDSb ^essJ^do:

rorf^-Seqir, rooa^^leqir, sro^^if^rfrs^e^r, Ara2o;^ji;^.

josroojofs tsddD, a.o, rlffedsje^, ^ f i £i.

5«i<>53otas) tiifraaii^ cSes^ss?^


dqjesea, siorl^.'sdD - 575 001.
li L.0 fisSjse .2;i^^s±)rfie II
II 53*5c)0tJ5030^ II

5©, cosrlra ^CJ^ 7^L,i>iivsuj S,e r^oeSc^d ^d^olidd Ci^pxpocj

^ddeoxicJtih:*.. OI 23t)£3j :J21XO3O3D aesscctirdj dj!.'3dad,o± |,e ?J3ri©or!


Ajg^ijs Ajos^^d dfdS3dj33e3ab d^oTood ^ d d d,53d?jd sL-s-Bdil).
rtjOqji^ d,Sl3^d odji^ esdooiide ^ d d d ^ r i ^ o dssoausssndD^ S^d
wdf^o d d r r l ^ o d #i rtocpd K A ; ^ dDdSJC&Ood eAio^ji;^;^ ZojaSrlvo
codo;^df ' ^ d ^ . a?jaod a?jS^ t5s?cxti^dDd d e a i r ! ^ A1OS3^O3OS2( rid^j^^jcjari,
djQSdrirgj rtoqid wdd^^i^ol) dod:^^d ^jdonsojo:^.

tsdijso^sjsd ^ rtoqid ^Sdiordrsd B?i^oi;r;io±)?jo dDSriod


djorS^jsdD 5395202:32 £i?j3oiS d?dAj3?3d t s d * d dDod?o±o ^ d d
j^diqjr «d)^o±!?i^ d,SUAjDd oL'sfioi^jj^ d2o^l.'3oac3o;^d.
d:xrac> AjCJjjjS UJSHJS d i o s s j i^s^Ojocd w d j s d i ^ "?i;^QAb;^d
d.'3oaii ^ d d Cj^doto^ .DdccbrSs;*?!;'^^ ts^da^j d o ^ p x i d I)CJ3,?3^ a,? d o r
Sj^jjJUjdD d^ e54>|p3D?l'2^ sjCdL'sfpa ^ddaAu5$d. esdort ?jd:^ ^dzi^rt^o.
djQS 4jd5jr;:pd3jrjrivD -S^ rto^jQcd dprer d.aL'sfSiSdrj;

d;ori^j3dD e d ^ d djst^-jd
n<v-n-i)0 0 L M 53^530203 £)?j3o3;iS dJdAj3?j, d;cri%"^'3di.
4
cSfrt isozo sdod o333d,t)i^?irl,'s '^dp^w. e-^^ti-tTd^^d, dS-ai^dra, ^ s c i -
r l d p , t5do20d-dddr?jri«odsJj Sd:^ %oJispTi^:, sjol)rd7s?j oL-^odDdd.
asjri^e iodod ^>Bo5j3odD d,oi53"^rid en)dfdde?jo, aqirdejto, g,dDd?sto,
°jD:|pAbd doo3,d ssqjrdesb ddiisD £)"^dri^ ^dr^ ?jd3^ dj%
docdxs^df ^o. 5y)d.'3eaoddi Ji?jj?j?l'3!? ?)d?r5?iD33d. • t s ^ ^ Corrtv^J
Zofruse d52S dioASjdd ssfc ^ozoodOcdiJ? ?3s^ Ajd33c?3fjddD:|fd.

^ d ; Ajooio,. doodrt^fJD^ ij^oDosjad d j s a d.-sdCjodd «?i3^dfic&od


6edo olBo-|^;33h d^oisacpsririsi^rf;^ dBQAicood^j^f syid.'sf^djosriosd.

^)c^0Ai?l'3, Ajwsissd^'.od^j?!^ a r i d d j & . dso^S-qird^oj^ 39ddw3Ad


d f & . d^ol'sod) &,ol33ep2rld srocjed sssrL's dOfsadirl^Si^ «odd?j3ridt3?fc.
ifdo ddficrfD ^drte d^^, ^ d d saS: d33dod, d j a a ^ t d ^d:rri^6
5JS,d33f^^a33d d,doSio^d?33hc!df&. ^cdd ^d.-sfJudSo dra^^o^ssd
o±)Kd33?jS |o!aod i^Fii^^^ djaaSjCosri dj3;3, »oOte g d ; r d 4';r3r

cdos^ ddr7ls;i 2ood e o d d , * , . d . nroojo? ^sj^oi© 4QFj3d


dfddr^-s^E- to,d^,? laas^sj^e us^'&^inz^ ^jdssrld c^ou didJofc^OD
"Ara^reSjaeddSjOAra^dd^^ro" =:ic:o rtcqjdji^ diccQj ;:^^oi;© isqir
d:2b ^dd c^o ijddri^.'soail d^y^dd^. ScA^Sjddodd?rf;? edb
^d.'sddJFi)? 4j£)df?iD? ^ou©od edospsj rijp3rv2?5Qod d j s d e l ' s o d i
SissddoJDrod dS-ol-sodi ttojispti, d,olt)frid?lraj tsdio'sosri^sjah ^
rtoqjd© S)dOAlasnd. d-Sol-sodj ^oi33"^rld eqirdfi/?^ dDoase Z^SSOSD©

des?a3hd. ^ t S , sL'SJdi ^ s s a r i ^ © "j^odol'sehildJssd dA^^-odSCrariv


Ajodprar adddS:^ 23dXj2od^n add©, i)d0Sa3Ad. dxsZi^san
^djsji^-ddrlrddort's, A^dsS^josn ^ddorlra ed-od tx^do3i:^:sd -Ss
rtoqj^ diosQf "^^03:© dfd?j2rlOf ©=^ci;© dxadrondos^dOod e
:p2SS3-i?3(a:ri«rtf?i,'5? djaL'5fdg3d533o!odo. dioss? zps^oijl^^
?j2rioe©|jo3:rx's^ e o o i i d g?j^ariorL'3 eosddf ^jsoz^^S o^-ssrldegoto
5;S?S.'5ededaod"-d^ rlcqidSi^ Sjj^dd©, dStJ^dj^odo 1^5 sna^ :;B2^D3O3D
«i330l)rdi e dDd33p3ord?i e^^j^^dd;. Sd^sqi-CTd ^ 4??j53o±)r6j
|c53&^dD 333©rt tocdo di=?o3d3id? t^afdcio dOtes^^Jda-s
udDK?lsfdoi,'sfho3j3d l o c d ; AisjjOirijd; ^o:~ IIFJJS c^i^rdacd ?jr?i
4^U?i(y,did d i r1,04jE:^ lood: |<£jQoio^c;degodo ipsii^ ^ddS sjs^ds
Ai|3fi, s2,dgAioqs. ^3s.Qrl?od dj2dh, ASdsflroh d^ol-^eo^Flre
eedOAJdfrod iDO ?id^^dDrrls??ira^ sSeOJoOsnd. ^ d o o d ^ |,edr1,oqJ4
uodotoSpsoedoio asg;^^ ?5?jhd. eidddod: d.'seoeocddo
S?j^ddO sooted ?3qirS)ddffoi:r^ S.'sl^ct^dOcd r^do^ g?jfS:33oq5ddo
" d o o d ^ r a r d,oiraetifjd?j: d d o l a d d o d : e5A;Dde?3.

d»o20oDDO±) S)r3roi)Asrld dojdfSJOoSodddo dDoOA d^SiJ^d


"s)±)deaf!dD 2o,d|d:r Aidxe4oi;"d© rjd.'s&AO.tJ. iJdc&n^Fie «c?3d53sht3o,
^ "ScgrdeaogDQs" iioeo r^oqidjiD^ T^oni^XosnuJ. dio-sc dfddiod,ris;i.D,
e3ed ded ipisd-iissnn^js m^^ipsn cOo ^jepurld zo5,dpdi1rr>«rLra
TodssSssshdcLD d?d-520-at33roC> "^?j^dc&od dd^ris?© d.ss^Ajrt^d
wdDdD. ddD^ ddD^ feraessd dfssessdri^rl Ajooten d^ SdDrzpsrtrl^^
iDOdos eifjOAjOxisjdodo.

"wdidAi?i^c?2 2S3d,o" ijouSodsJj ScpjdfSo^&jOSiris?; s^doz^j


^rtdd. Sd^srpsaoararoJi, d o d s s a r a d ^ p , la^ sypdn;, d3sdd,c&,
dSo^eod, si&oaeSdra di^ossd d,od2 ;:p3riri^?i.'s^ ^© sis^idaAJo^nd.
daed d d , esgpn^©, Aiojij^d d^jsodfl's^ i^A i?pzi& dssddegsd d,c&ris?
adddfi.'s^ l.'sdoand. dcdi Sdoi© e^odD sio syprarsosn diDa,^d dood,
cSsrlQ ssss^jOdris^fjj^ ^jl'spdj Sdoi<^ esde dioS^, Essss^od ejousrl, a d d
eaoi?!:, d33d S.'sdrand. eoSdidjii^ ^srsr^noS:? yodO?idf&.
?jr1d,i3s,d?j233,d^, e:;^ Aiodol)?j J32d^ ^3s.ari9cd d.-sdn dDood
3^&caf5dr3iS,ddddn"d3ol^odi s^d^^BsoSDrdo.^^, Ascddpg s^ddS,
Ddd^n dee?d ^ods^iBrtri^rx, djsddfs^nd. cosran s^sodd.o^ sj^dd
syprardol'seridFi:^ d i rtodd© ^fOAiosAd. ood eo^d^^e dfddi.'s-Br
dd::2a JsSosaisoirdj i^dA^j "ol;^3ioAJ3jd ^i£;)"o3i?lj2^,

dDoa^oosnd.
o^rG?3e j s ^ d d r d 2?>d S;^ Sd^X's jL'3fd::o3c3 siss^rod© t>.
1876 dSowd 25 | l l ud^a,f 2ss?J52^oi;dd t::?j?^^o:c3b. " d d o o d
D3d25f era^cdidort d c . SJScsodrsDs^j dod^^ IJS^SS^J ioozo ^to,de
d2^^9dd:. y,,. tj2^s2^oS3dd; dDt!, z^odi ^or1s?srt;dd,d©? add
3fcijrd.t;ddo adorido^ddD. (dss^? eon v, ^z^^o zos^ss^oiddo
!oert zoaqdde ^^ac^Sd si^jsed ^joSiigj ^ c a s d d : . e^dd djs^&^foidoad
ijfes?3rao!ocdDdd2 ddD^ do^^s? S^cspsXiti e?i;^'2c;^52/i n,irr?jj
d ^ d d r d e ^ f l o S i S d d d ; ^ Aia.-^dd zocqijdpz^oeri zoodi ?"jOijdd). e
sso^^ ;;32S?s3^tdidd ars wsosojira jjs^ri^rt o L - n , i d d r ss.cdDSj^ndD.
wddD ^ f i o i :^?fol5 sjsdssdoii© 532d d|Od3Sdr5ris;^nd do. fsosoiirs
ss^? ri'sedil'sedf ^oijdocd Sjcaods^dxae, d^s-Aicrtd, d:o53d^e
d.'sdcsd rtoqjn^ °J^fi)^j d j s a d d i . ecdoie add.'Sjdra ssdoSss^f
6jd3^SD^ ^otodd £)4|d©cd AsioSS-ipa.Aidjl's^ ds^add;. adOo e
dc&^?j© wS;^^ ^cdD 53s^D3ndcb. ejdd? ^d? d?j ddD^ "^d^.e
ts)^SQ^ojDdor1 AjOAi^depssisqlodS cC2rL's 4??33Gd deu^d^odS d s a ^ j d d i .
"^^S2^cdidd d:^3?jdj ddoddcfccd %o%^'i^ijZti^o^n:S^. ^dC
d»da?jddi otes^d? Of3.od d ^ d « ^ ^ d ^ So"^d?jod?d J^esosd sid;^
Ajdirt :£edd33Sd?3^f Sfdr?J53/i d5o!toS)dOod edort tidAJo^-rao^
i^tifOAidoddOcd n i ) d.'2sso!o d ^ r d d i j & ^ d ^ . d x o d | d^rdSs^;
^dd &5s?iioddori zjdo^d^. t; dxdKjSdOri z:Ee;siif ^oio 2^ay,?jf
d:riSid?d. ts "JsiostiJoXjdd d.'sdDilS? aei i^s^ro^^odddo.
zj^zxESeoiiddj rt-dos^y^j do:5Jorigdrrond5dOcd ?iddo "JBdstiJ •!£js?hi
iiode d ^ ^ d o s n d d : . eS.-s^eSsjsa^dS a d d s s o a d - ^ ensi^iEoahdjdsxS
eddo d f d a t 3 ^ sjsdorldd.'s e^ndd:. s o d d 4?d ^u^gcAiorl 5.? dd^od
TjSjSood G F d i l d a c d d:ri?j3fi d o U d d:c:3?i"^ddf ^el eosvss^oddd
dododshddi.
32oDo io&£>-^eo3o!cojidd d^drjoddsari^ AjoA}3jdE:^ d:rld dDfeJ
«j^9odd dOf^d:d?d^ aeodo. csnsh i : , . eosvss^oi^dcb roodl^f^id,
dodySaddSe, AJdd>S?ssd, doddisjsodzj^dsoos^d rjd,^d:rri^ a j d s a d d S
^Doarls d4idSo. ^ d d ars 5.el j^sroodra s s ^ o d d d |;:odd4 lodv
Aiodd^isridi. S c d o d d d d c ^ o d ^ d d ; j i i a d d ; :srta_dr4, ^coo ^0:4^
VII

Alcsj^sadjOdd rarU) djracjlod?3d Sgpd?Sj^ sypdctoXjddi. lo,. 233%i52^


odddD cJ23S;d rtod5;iod;% ^oQrt.'s 5=dcdrd?dpBDdsdDda^ a^,_jd
ssnd.
eo,. t33^5s^odddD j;JdDr53^ris;i aqj^odfSd?!©^ ^rarrlrasJij ddi^
i)e5?3(dD dod^?o(s3? A^oqjs., d^^ded, ded^es^, wqidraedr, o^Jojja^AldDd,,
Asodd^o^srad^ dD0O33d siodsdo i30-i)£^ 4;H^ri^?d dStJ^jdOo. d E d d o .
Sfdo qjd:rd,:3sc;:3sridj6oeo Ajdidfdacd 'gaSgsdssd' (^ozo tood;
diodrssooddjd^ ;gd§ sj^do^^^jdcb. |,eodod gra^odddo d,aSssK|rfDd
d,2±)d djissroqjr^osh i^odirt,ocjjd33idodj3>esjg^dozpsjddo. d^ rtoqjdssdod
dDJSoS qJdDrro^, &o,533^ dxo3Sd tDdoia^ adol)rt«(i Alodo^jd^
do^S 4;^^ns??d^ dsysjddo. ddors^^dS coarL's St^seAdS adedssad
Aiogj3?d?5od?d ?jdAjdf6c"oj Sc^o^aod' 'VfJsosoJDfssd,^ rtjOziigjjTOdci
*jo*ra" iDou 2oodi Ajo^od?|e 733&Sjddi. add dDo-so^ odss^od ^&j53

iDou d;dd _,4Qr3r^d di s^^jd oqisig nrnod© dsujojo!;;do. ^dd


d^^do diod-rad dJris?o diDhd: ^A^gj^ d.'sdc3xs:5)dj d;crddoto
dOA^S t"octec32r! ors^s^d© ^dd iiddSod «d_,>|o±o d^tssoo^^do.

y,. :33^233^oddd; sn.d.'sfdaf^odjd s^e^o^jddi. tpi ddD^d2?3rlJ


eodd3sa addo acus.qirrlsjri AioAjj.dz^sd di3^ dfraqloddd 2)g|^d?d^
g.-sd;%dpD. i.,jr1 o^og^Ocd ng-'ys.d Sdo ?i:d32do ddrrl^ 5so
?iddi A.ddS-e?d^?j, rtods3esD?j, dg3d?j dxcsad dDd33j0drrl^?d^
dssQdO;. edort 2j3,"Jjd (toqiri^ Aod.'afqjrfod© asjsdsssd ae?u::L5
^didocd ed5s/\ dDjAL'sd;, dozss^Qd;, doco3,Al:, SOj3^ d:)oc33d d.'sd
d.'sdd yv.QdDrl^ii d.-sen i^od.-'sod; ocrtv sao " d ^ ^ : d v 3 ^ rtoqirivjd^
dOS)jS2jddo. d^ Aiodoi;ecp?jS20drdS ^.fl sc^oddorl e SDOd S5?5fg
d:oa ^dd 4??iaa3.0Ajd.'3 A]^^^-?3ddrj^^dd;. s^^irSzcA sds gStiooo^g
do^^odi ^(^^ d^gd^hdSo. eidd.-s iscdd tsddfsriyrt ds/jd
uudodD^psd SJSL"Jed srodcdrlv ^.Ajcri, €>^£)^j, d5sd?j
do'sjl.'^edoirafA sDodrrl^df" add; cds^jjno^i; dortrohdD^dd;. dd:^
A;dD?t2i?S)dd6 tsddi rjcdicdd.'sdaod ddirdosso?? d33Sddb. 53^5
Irt.Dod dDd32jOdr5:S dd:^ sjosSodd fccSd^rleosdd;, sdi
dDJodDdoododdf ^ddeSoeood: edd dzoo esaofpteAdo^.

ss^oddd -di ec^dD ":|odd: doddcd ?3i;?d "oSjsda^^oij^e


m aess," =:DOU ddjar^ddddodl ^ 5?cdrdd5._ diicdodo^td ajS
viii

dJoSjCof?? dodD -B^idD soorari a d d : ddD^ Sjsjood dd,d© #i i^rs^


d33doris;*© d?ofd^ wSjedraXjddi.

tsqSr:- e ^ ^ d d ^ n Krldcdod 'O^OSJ^AJN dj2d:>Sd:d afdD SdD^


dD?jd?Jd ddoddodjd^ dDoodDdOAbs^dSj aeegpdjosna =::iozo azssddjd,
^^rari ?j?orbote)d ejoodd^d^ dd^dxno^ durl^od >S«xlex d^ dfa^Jiccto
«AjdDq3rroAd. d,^d ;)?fd |rtj2oadDd ssoaSoSj cssrL's 2)gps3odrd?d^
dj&^ds3sri f)dr2oAbd tsdd zsdil rt,od d,ssd?jd sL'srioddJi^ sL'sdid
iiocjsdd di?jX(,?oiSd tpsaez^odoix) Ajosyprar djadsosdossctoSD.

ad:ee3 Sode adris?© w|fKd3SAid di^d^d4;od a d , 33. 5-10-!943


dod; ?33SjSd©d ^i^sxld© wddD ?;f23,o:ood ddo. ^djl'sjgcdsd.odjd
dxhSjddD.

Dc^co^ ^q5eod:

Eio. fjd£x,t), cia5j3d, nssrs. jj^,


4 iiliJJf, 1971.
fSso^cSois ?i^)>|piD ^jTj^ji^

rfcdDfct) 5^r3df52©a3x ?33d33dd3jd^Arf. d33d,do SfdCTA


rfccb^dddD bsipA S(SAbd a^^ofcd aga^dd dc^^oix© Tibh ^enrf.
Alo;^^d epsdod as^ssd dOz^cDdod ^icsgosid AioaS^oius ad^CTAd.
derav^ods, ^doresod, sjSijjsfjo:^^ dX)033d3S§rts?fjDj apdssA ©ZJE^AJ

^(&^^:Xfs> i o d ^ e50,Aioa3.od(£)c33c3. e d d ^cad ^ Sd-cxtorido^'^ d d : ,


cusrL-s d d i ^ di^^s? sjOA3SjCsarS^o js^AidD^sssn £)pd3sd I d j a o d 5:371
deSodi ioodAiDd qjdX)r2pd33Srts?,.'s, d,c33s?oris?j3, 233,23e?j tsdrAloisi^aod
d:fd t3dd:§^, dDdSeodd-s tsfSeS dDoa ^ r a d . ^ o d d d^asdodDrL's
£>ded:33A ^d.-seJod ddrddortjt) eA)dodi^^rbdod ds rtcdddj^
jiJiorAjcsnd. ad^arrarL^odD d,^t3rod dsed '^df rtodd .-Alscaoliaod
eSeS gdris?© eqlodd WvS^ddrS^i ddodo^dD^dOod angOAiort,
doadort, ^d.'seiudOii, wta^odrort ^do AJoro,djjo2hd. ^ d d d,qjdi
ed^^odD I910d(txfs^ a,3Jod ts^^oSa 1945dOo'3^ dj'^fod a^l^odi
1998ds:u^ d»aAio.i3o,, d^j^do wd^^ri^ d,>Sri^o43 dxAdodjsed^. cSDn^n
9ddrri^ ddosaod ^ d d Fosq^od e:3d^^cd?d, d^ri ^ds d x a s j d^^y^iDd
ASdAiddj^ |gLi)^,a3nd. £ocad ^aoaiusri^ dd_^Bol)?d_ tsjdJio^odj d^
rt,odd Sdsrr3;j3hdoj5)dood d . i ; d e d edj-Sri^ek^ cd35:5)de a d o d d d :
Sclf^gjAiD^rartS, dOd^OAb^^rori©, sfosddjSdodb drldDojs&^cjsrl©
en^dodi ddjri d.'sedSo. ^dd© e^^dasjd d>3ol'scdo adcd^

^oad d^ 52od© da?;3d: HyQdr AjCAEjdnv© d x - s l ^ n Sjdo


t-oddodd did^^ a^ssdrl^o dssd, tidrb%do4)d?d^ ?3i4 s s r s i ^ d f d . sg^cdd?
^dd i i o Sossprt^do-s^ | a d ( ^ n d . ^^dvo.-;. d d , d , ^ d ^ , diddr^rt,
az;jdfs, dASooesd, tx'stj, rod^^d -^ss^^a Jidc:odriv Sdrlj sidd d^%
^doi)5 aL-sdd: -di AjcAEjdds? do.'so i-'\)dfdde?d, aa<d ^dDrepsdris?
e d r d f f d , w4)d%-^d: d j s d i d jjOoted g,d:dfd:, e ^ n ^ d_,d, ssrl's sd_^d
sporlsJed: ^ s a a dx5l aessdriv fcod: odDd.QO^do'j 53el'3rJAb4)ao.
b d d sod:- lidorcdd.^ ^^riv &03b J=AD^ ^dzcdod;. d j d , gio, do^^^^,
::33sddra d:^c32d4)m'?d d.'3cas.'2cdi, - c a d ds dOAidd© 2ocad e
X
ssoui ad? if^Ti^^i^^ ^ % 4 P jd'^Si ^ o d ade o ; ^ o d 0 s^srie erfDAiOAi:
4)dD dDSAS^l^^-'^^'-^'^ AjCAi3jdrtv dxrao trodfd, dcpsd, dOfssdi,
5po dxo33d4)r\s? Aij|p dododado^ a^ris^idDj a d o ^ d d d s a d Sdor^)
Ascpr^ssafdo. e d D o d d i jjsq^od &5d^.Sod© zpsdoddj^ iioOrl© esqir
s s r t d o d ^ s q i a d ^ Alds;*ri'5«^, Aiog^edd© dDot^qirddi^ a d o s l o a n d .

2S2d^dDr, ?33dD^dra, eA)ddodd, asssd dxiossd AJoAiSjdd^dDj ^ f d o


d . ^ ^ i i o d i d33di4)dd^od as^ris? yutjfd, dOfssdD, 4 0 dxiossd^ri^di^
AjOodsn 39do drodD4)dD t D i S d s s n d . w d o o d d^oiraodi xloASjddojs,
ddi dj^d^ad (^otjodd 4;3dr^!i),d '^d>4)d: t^^^o^^dj. adfjjozxddi
Tiofifd^n doSfSA^'sjf^.

'AioASjd' isodd 33^fSapo!Dod Aio;^OAb4)do, dOdjOxb^do,


di^iOAb4<^) adrdoddo^ ddis^ido ^si^Q ajdr^jsrfcdd. SjTddodd
djsdUSd Od3a5)idf AiOAiSdcjSddjS "dOIjjdS^ dJd32 d-Sd
d32d£J2rt;dd. "^dd©^ drsdS^PZid, 4)^o'^=~®'-^^' disdj^ssyPi^d,
fosoaesSjd,, dDodd dedssd-^ss d x o 3 s d ^dDr;:p3rlri«^o aoddrdsosAd.

o. r^fScSj^ ^ t l : - deddrad!^ dj^-^f^^^^?^ dradB. ^^Rdd;


Aidra4?^?j3dd. adoep^d AJcxEjCi5d:rd©, ods^)'^^ ^4i.4P footeddod
BdD Asorls32r\ ddded;4)dlrajf7o^d sjs^do'^d© drad.S^od 43d d32d
oarbdd.

i:B,d|3dD d33dDd rodd. i^>o7:zpi^f^riji AioAs^odrJirL's d^ Q d ^ d"a,dod


AbsD Alod-'3fdds??d yDolSidsd© =DodD e5Si?ssrdr\S?di ddodo^^^J d i
4)?^jda32dd ^ d j f d dqjsd sj^dJdaSsAd. ^dd© ^Sj^^dd dDoo33d4)dy^'s
?5eo6..'3cad.

a.. sije)^j53^cici:- dJol'320,?)rL'3 d ^ & o d f d d d,d/^s3sndidd.


dBd,s24(3Kdd© &<Ddfd334'52£odo t5dSs33nd. afe4)de diijSSdsrddj^
5j3doj?Abrori 4f33gd533ddJo3d d : ? d d o ^ d sidofd feodeddds? 4 ^
dssdesrfcdd. -ds 4Q)2£o!ood d?j^ dDdo dd^ & o d ^oapsssddf^oijjde
^ d d djcpsd uocded.

V. c33oaes3jZi:- , d:?jOd© dDodwsaoir^podD ?jdd?dD^d,


&dfi^odJ3 Sj5§^|5J5i^cd ;^cd; y^odijdc32rid;^ d^ roodrddj^
xi

dd:^as32.Aj. e o d d &djd^'*di syQti^ AjdjOAb^de ^ d p o d d^gsd irodfd.


?jsoaf iiodd dD2;3SdDr. a 53o6j &d,ds?dD, ?n)de8)Sj dsdDd

8?. siiodsjcJtrfssgjj'S^:- olBd dDot3dd<S dDdsso^^^di^


dBdoarbddjsf ts dDoi3dd ^P^S dJsdDs^i^f dDoddded33d,>2.s|. radddo^
AbSd d B ^ d d d o d dDf(d dDoUddfddoddo^ esssJoSj dj^^AJejsrbdd.
oodc&f ^dDrJid33&odsrari dedl^-sfsadd, doodsypec^Aid
d»o3sd4)ri^dJ3^ dddJOAidffe. d,3^<LSjd dfddds^dj; ^iAjtSrAb^)^
ad.od tsdd.^CTAd. tsassddddf SiAJzirdod.'s d i d d dprsrssodrssshd.

f^di^ djsfdAJOAiSjdrt^o ods^)^) ? a^ris;* yodedded: ? a^ds?©^ i j d o d


d,qj2d iipri^o od24)4) dioossd 5)i3Ddd^dj^ ^dosssh jL'sed.'sfrs.

i)^s3dS 3J2ddd5^ d^'sOJ^OAiO) -d^ AjoASjdddj^ ^ziosTt:^.

3. ^OAjrfd:- (4)OAJ§ Alddo) 4)d,25d|sr\df^od: adOAb4)df d^


dcASjdd s^'odfdijjhd. t'^d^, d^.'^Aldo, d i o o s ^ d ^ d ^ S33,dddd2j ^dd©,
d?^<rond.

a.. xesiDo;ijse?i,oiod:- a?dDods i:iodd ^-sd*^, y\)dpddo iiodd


icsdod
^d i . ddrd docd;
— dzssA " d ; ^jdij^riddjScdi
^ d^Sodo i i d d i
sjorcd^dod S d s o d d d iSjzof), dx,'3dD d § "do^^d^did doos;*o dodo di^'sdD
d i ^ r d ^ c d d ^ o d ddoddj^ isaddefc. a d o o d d e ^dgj Sjfdiod-'sfjjpdd

V. S33d^si5r:- (zsDdAl ddor) dirt- d3y,d iaddodf dsddesad


^ u s n d . d i apod© a o r s d d ^aoDood dod, dodo dfddo^ dorfcart
&SAiosrfcdd. dodd « d f aoredd ^aoDood dorfcdd * a zSoei add
Ai|3rc)dd.oddo^ dprAiosrfcdd.

8^. c33;io^dr3:- dorbarl ddd?i^do4)do. TSSZX)^ a p d dAjdod^?i^dDd


dosjsdad.

i) & o d f d 3 3 d^jjDdo - fcodjddod ;:;3^dodo d^'sdodod dddo


ii) d3SAi?jsi:^ - d o y d Bod^ Ajc^j:3:jsd ^ d d d o d dddo
xii

iii) ?jgg;?3sdo - K?j|jg^du; ac3r.|pacbd di.-sddccfc ddcb


iv) dSd^?33dD - SJ^dSSdSS/l ^ U , ?j3O^0d ^ S J C J ^ oSdCb.
4d533dd<S d^ cudde d,^jCj^ d d d i .

dx)033Cjd)ds? d p o i s r t d c o .

l.Dod^'sodod AjOAjSjd ^do. dorbad wodosij, dido d33d^S-530f0g ddfi^o


d233ridf&20 yudedaod dorioddo dodcoood sl.'^ddodD djsodr, d o d ,
Bf^^, d d , QiSjO, AJii.'sdd aopod^o dooo32ddd d d r d djaSAb^do d^
doASjdd dxa:)^ e,a)dfd.

2.. «ci(S33^?i:- dorioart aodoAbj, ddrdj^, ssoeosd*, raqir


^ss^ds;* 4ja^)d3dde6o2J srudfdaod ^od©, sbdrarddo^ Joado a d o o d

d^ doA33jdddo, A s d s a j i ^ r i ^roddoddd.'soadj
d32dD32d. d.'Sosr =jcdd Ssjoddo S^^bd doASjd cjodqir. zi^o ioodd
ddd d33do4)do. siSodoAb,, y,dd?t5Ab, sdoossd^ds?; d_^addegc:o
en)dedaod ^ddo^ d33dej2rtodd.

r. ero5Jrfoi)d:- d^ dcAjjjd^ ad-od d o d d __4pr2r;:3dDdo.


de-issod.'sedo, dJsdjt^^JKd, A^^d, d j d s s d d r d doocssd^riysd
dojd 'y^od' =:Dodd 'ozssodrd, rtodoad da.-sd 'dodd' i:)cdd
6oDod.^odo.4)do, reod>|od t^oddjdddo ddodo^dgs/^ rbdoad a?
;^?aAb4)do, sydw-sd, ss&fd, d d , a z i d , odzl-'^^daes, d o d ^sspnv
psdra dooossd dc;sd apd^o "^^rl-scad. 33o!)ocd d o a o © fcs?do sr.'su
d:2do4)df d33djsi''3f»d. soddod d d r d Q , zJSe^-io^Sjd artdeSod.'s art
sSd^cd dofd AEd d ^ a 320jood d o a o © fc^do dsaddf^od.'s
ap ^do. d^rt yioddoddd.-aoarl? d^ doAiSjd^) ddodo4)dOcd
ss,odd,'aDdjj3d dododdo dc-d d j ^ d o ^ d : ad^ddod: d.-sedadodo.
ad53/» 2J5,od&d dsaaS.'svo^d; t^s^oddo. s^^^ddodd d,t?i;d d.'sfdo^jsd
dofd S)4|2jansn aozi^Csgprs, d d d d r s , AL-soterdegrs, d_jdcdsoo:;3d,
arto^dASd dxo33d Sdorrivd^-s d3tdn;^dodp. a«o rcoddo.ddjd
Xlll

'sJse^s' "acj?3rdt535i^e sSicqra" S«d ddcdri^sb^ q i a d f l d s a Ai|5fiod©


^yOjSjs^o^d ddc&f doeqE ii^idodd. »ddo OToiiodBdoo dDfj;s2idd.
sroddcdds33d doed derodsCd?3s9g3d jodosSdOod ^dd^
"55fd4^r{,3of3-jSj3ti?J4;^:oo^" c:iodD ^dodossd. t'oddodd dosjs^dood
d;d;5d?irl 4)dtird|3? djsddcs^n adSd P K d , sg^dprioSd.

no. si>ao3t33&iJ3j^, o o . sio^sS,^, 0.2. v\iaiti^zf zijt, OS.. Messed,


ov. rioerorf:- ^4)ri^di, dtef> dedd,dr1^odo ^dodos^d- dDdo&od©
rfcdD(Dd to^od© ddoddiodssh d^o dfdd^do -di rood© wd.(dDd
dsdj4)dD. dfoaqlodd^ssd doed s^d dJsSSj AS^d d32do4)dS^ gessaod,
dd^fsadj'jjddS, d:do<J)d rLueddj^ es^^jrdo^)^ rl©fC3Sd.

OS?, sisted^rd:- d,dAES,dD ^essd^j dodo^JSod ados^ddodD^do.


^dd £)?)ds?o ^-uddodddodc&e -dd^odjs ^ d . d,ddSrt snodcda^rod
^i&dj wddjdds^dj, ^ © l-^dOTrtodd.

ddodos,-* ^a)ddi do33dss,cSjo3oe CTdpsssdd dx^. y-odfd. £ i ^ d


AioASjd^) ^f4)dodd ddd^d doiood ?)f53rod^^d:dOod ^dS^ qEdor^
dodd ^dd,? 233d33£S?S dodd_4p ^ d . -di doASjdd©^ d^ gs?Ad
dqjsd;ipris;*o tsoddrd^nd.

i) rored:- Aidrddo^ojood, dodorid :^cdcdo dodohod dod


ol'sdd dd^ dodSnsA dqdddo^ ^^ddefc dodo ^e^^'^^o^jdo asart.'s ddd
dddO 'd33^ricd 6jsy,dfd' iOodO ^^i^Ziri^T^ dfS^OiJj'dO 'sSnSd'drjdodd.
'^dd d,3fSs32ri dddgfjdcb dc^ddo dA^ocssGsDrt^cd dodocij,
dados^d.

ii) ijf&i33od^Kd:- dd-'^dgpddo d2o,raA)dojd locd ddddo do;^


edd d^ddddo^ -^^-^5 dA^oossoaad^od a^Jrdo^do. d^-sdSrt d^
4Q2£odo rQ,dod rtSodS, dddJdo|ido.

iii) 5i3d35y^r:- d^d52/> aod ddd syptS. ssoo d.'3s?odo4)do,


tSfdo Sosjd d.'sdddo dfddris?d adrdo^do.
xiv

v) si>ori034i^:- ?)Sd:33Cj dooriodxialradrciO dioriOT^S d d d


draoad dqd-sdddD ddd,d dxsDddrd stea 4)^dseJri^do^ 353*

vi) ?{tro_froci:- d i j i d d d3333£jddo d,>S2324pdr^ d d d | doed


cifOd c?3d iiddD SdgOddj^ naddBdo^)^- ^cjs^cosdaod 3^1^
odjjj? radd33Sd 4)r3^ o^^dodd. tood y\)C33d^rtjdd. djsf^ss,^!.
odsrbdd.

vii) isi^dAiiaits-A^tjdia^ei:- dqltiddd) ddd,d d d o d dofd


a^doddD^ co3&d ddD^ ddD^ dodJ3?2??djrt^dj^ d^dadosy)<^- diDd^dddd
s^o^dodD dJoriOAL'sdddj^ Si30j4)dj. c^Sjdisdi djod,^,.?)fddj3dd
d:;L'3ddod djsdde^d djsa a radddj^ dddjdd) ^o^ra loopa^sA
dodDdod ^ y ^ 4 ) d i .

viii) arosoSojaesSs:- did^ad i^jaodar^lSja^n -d^ dL.'^ediddj^


d33desd:dc5. ^dd© oszssL'sedD, Sjsr^d,dra, doraodd (an^d d d § f l
ado^di) Bss^Qjdra (SjddrcA) d d d a e (dsD^ajgjtLrsA) d^jossd Sdor

ix) rtjSoSj,s5edcieoi33oJ3esto:- ri,dAJSd,di5jar53h d,i::33^nod jj|dd. #>


Bf^oddo^ aod^e&jOd d d d yvst^rdssjA ^ d d ? & . dined tsdo aAi3c;lEJod:
BdDdojpsdap d33dD:^d.

x) i^^^readJij^^:- S30r5?4f3z3, assadesodrd^ ddjsd.-sfd dDdj^


dt^Soddi^ d d d djs^add^d^ ddS^ a^j,^ Ss^oJo^S^.'sdi^)^-

xi) rij3o«js5fd-o*^:^tid:- d^udddqdad^'soart dddo rj^dddfd


d32dDs5)dD. d^^f^d^-sdysd o|r^pdd:^ 4pz5d:4)dD.
XV

coes?i3Si3. ode^ ddrrl^ d o d r o d sL'sedo d d d dioo^sd^ris^dj^ ?)s|cODod


dsS ^drl.'ssjsjd di^4odd5^ ddjsdd© ^idj^^-sodd ^sfc, adD ^i^d,^dod
soodAd spwddD^ d^deo^lradodd. ^dSj aj)^533d dj^ed* ^dodd. ^dD
d^-sdodod Xid. add d i rood© ^odd d;r^d^o ^osra^qSds?© dx)d,
^cdDJodjddd.

ii) siao^jAa:- dfddri^o dDod;gd^'3drtTOdDdOod aJod ^dord^dj^


d33dDd dDsz32ddoddf:)d dood,«jQ^ artidd. dDodj2,f233dr3 d33d24)dOod
dDorioCT33ddra4) jidKrra^rtidd. dDodsA uxido^d a o d f aodo
dDod,roddjs rodiqSedoddod ^dj^oddj^ So-sdoddod: de^033d. "Si^s

ad©drod • diod.'S;fi3sd d32Sdd, a dood^aSja^oTood deroddj,


ddodadodi. tss52od djddod doodvD.eessdacd a dfddod
AJS?i^c;i4)oy3rt2dd. diod,dAp!cod ods^djroodrdjos^dd^'sgjrt.'sadudDd:.
^odd dood^dodsdS, doodd^pdsdS, dedjse^do^JSjdd^ ai^iadaod d^
rood© AJSdjad^^sA ODdsshd^-s^hd. "CTOA ^^TJ^ ro^^^s" d?ddds?di^
vozkbXi "s|353" =Dod: ahod© a&rdDd idd^ddj^ "tfsij' aodi
^dodo32d. di zid^^ji^ d^4) iioartjs ?33ds32rtD4)ao. ^4)ds?o ^os^ra
adv-sepodsd ssdrtT^idj; d^-sddsdod^- ^'^^ d.'sddQcd dDdos^i^d ^ d
ddds?© spoddD S.'sdidd. ds^^drt^dj^ Sodd;ad|3sh drododdjid
doodAacdsrtDdd.

iii) Ssj^KAa^:- ddDrt 330eoS ajosd-'sed^ yiooyarod ^ 4 4^^'


C32gdd u«d d.'sjrtid*^- ^^s^di l , ^ d ; d Sdpd^od d.'s^d ?is2dficdsh
d d ; ^ saOfOiioodod^rdodsrtDdd. ^ai^ " S s S p s i A a J ' aodo dddo.
ddrd3sd rood© sss^d^d d d d dod^-sfpd, d,oiraed, Tspdd^od -ds
^apdo ads? d^yri d3sddfco6j ci^ri:i^r\d. A s g a d r a ^ n aocdt) -di
jSdpds? dt^jadaodde d.'3edds?di^ SJJSO^ ed.-sfrt.ddo^ ddodossd. d o j d d
doed Sdpd^ d,ip3ddjdcacdd3^ aocL-s ddjgfsnol)? d^'sea ^B^arod.
add diod^jjfasdd dx.'so^ dfd dfdcdsn SdqJAjsdiidradid ddd^-Bd^d:
S;'\)dol'5fnsjt3Dd B4)d$oc32rtDd d33d2jS cGsrt.'s utiQ^oi dOff2d;ris?fdod:
dz^ddod' 3 9 a o . ddo^ d.'sfdddoAjSjdris?©, Sdpdv, ddd,B.ds? ASd4)>
xvi

dDcod^rahco. sA)C332odfirBn riepsrcpsd doABjCid?!? Fl'sedraera. cL^dr


aqS^s rtoSoto ddd,3ris?6 d d o s i f a aoio saBcddj^ sdcSQrf. adgpde
ri"^rqj2d doss^dd©, djsdrcdj ddddj^ d q d a d toodijshd©, d;Odi dj^sr^^
^^ijdoddi^ IradTOdidd. a d ? o?^ d o d i doddqJr^^jsrsd. dod^dd©
"rfod"dodf a d d dddo. d o d o o d dodadBETsasrSdeSod: ddD^ ad?S
doASjdd^©^ daod sjsdj, d.-sd dDio33d4dsyFj(f tDdoirafAddeSodi
d f ^ o a A d . d f d s s d d a r d o d rood© dQOd d^-sdaod d © d a a d e ^ d
;)?dD dodsja^d rodrsssrtDdd. a d ? 0 f 3 dsossssdodd dd^ddj^ d-Bd^dSj
S^oSodDssd d d o d eooy,od© sjad^rt^dD^ ^ ^ l . - s d D d d d | . ^-qd. 232^cdo
n d , d3sad d d , diDosad^) dDododj3f2;3oddi^oB:d:sdDd.^. doosje, dt^
d.tidcsd4) 4p2£d d - s f d ^ d ddd^odD dOdr^d(y,t3,d. uDddoddd©
di3oad :4Qot3gj d»c233 iiod od©aod doteoSjd d35c25(drt)oddi^
St30j33d. ^djASid^^d d?D3^.odd^^ Sosrtjs SiUJ^psX^^ A S ^ ^ docda
adDdod a d d tjion dodo d?^d spsrt^) ^ d ^ n d d o d i '^ddj^ ^i3o,ddi.
dxo233 do©^d© ^ o d d dSd,CTd ds ^ d .

Zo^jd©, dfs?o4at)dd, sradjs?^ doAiSjdaod doed dodo d i d ^ d d i e d


t"odjd, dOfssdi^rtDdd a o a a:32dd© dodedao. d^rosa ro^cjsddo
ds adodddj^ AjsiiJ^fs drSrSj de^irad.

d^pfddaod a o d dXjd dod&:rds;*o s s s d ^ d s r a AjOAiSjdd^dj^ d s a a d


dDJd a©?dd diddo d^icOood d^-adddd d:r5cdj doafSOdOjld, dodjOdOjU,
d : ? d ^0)240^33?^ sd-ssJododod dddodezo^^odaddi.

zs^j^ppiSj ^c|^ro^3^AjosjSijdjarp^^sSr^t U " (tsohoss)

23d6j ara a^odod d.'sfdod a d j d f d xbjis^n dDoddssan a d : ^


sara^d'^'se 533d • ap^pdr^^jsn aods 5306^ d s a d do?o3,dd«'cd
d:do3idJ3 330fOS;33n sssd^'s dJsdXj^^A 4pras-didd,ddi dsjdDssd.
doASjdd^ dOfssdb^) dod^d dseo^-s dOfdd d;f£X,t) FjsdcarteA
y'ocyjdDdd.
XVll

MOT^sps ?io±)33 ^^tie is5j^p»^ a^esi^s" II

dj^deroa d o d dDsssodzsri^i, ?Jd^Sdorri^o, SyXisjs^dBrarisi^o, doASjdri^o


^odd a2od ^dords?d3j 2:5,d|3?J2dddi d d , d d^sddrdefe. ^4)d9od

" o i o d f s i ad^oijs iSdjae-S ^jrfoSjsfeJciejro ^ d f s i a f o i o r s i d d o j5Jsi.S"

a q i r 3«dD d,d^o2ood d j a a d Sd^r^) d3sd. u'Ci:^^^'^^^^ S.-'sdidd.

^odD adDdDoa 6 f d o d^-spcdood a o a d aoadjS^ diparqsssads^do^


d33a^6.'3s;'o^33d. a d d ^ i K ^ d sn)d?d aqiEos aqjr a d Q d rl.'s^dD^ao.
Hdrodra ^ d , d o 4 p SjOdD4)ao. adsa/ic&e d d ; ^ a o doASjdds^js sa^Jj^e^
dpaqsdri^od d,c33jyQdrg^A adOdu^ddeSca ddodedaod
"ssqirs^eddAiojJSjddi^sijsCT" a c a aepcpsdaod #i docjjddj^ deadoshd.
Aj^fr^l^?^^ &^»^d

ccsoo, d.'SAJdi, dod,, tSfdo, dg^d.


ri.'sedijsd,, rlraedood, cosoo, d.-sddD, dod,.
«|d, deds?, d3s4), aa^rlrae?.
a | d , Sdooad, d334), ded^.
aorod, , dood^ d d ^ , d ^ , .
ds?, So4), d ^ a , dsjdo, rS^)^.
d K s s d , ad,33s5, e^S, doddo, d o d , ri'se^
(d^), dodo.
rL'sep, S d d , ddodo, ut>do^, d.Qdo, dodo^
d a , d o d , , dood^, eoop, dodo, do^, dS), rodo, Sjdo.
dddoj20d^o.
a*j, dondrocoo, co3d, doodOAL-sd, fcofcdod Sdad,
ioadrfd, ddS^Ors.
a^r, d o a d , sDad, e s s d j s d r , &d,£;, S d o o a d ,
da.'s, ^ d , d^'3S33r.

?ieddo^ doodXi ^i^^'z^po aodo d^-sd sjsd,, d o d s s d , , ^loddf^, ssdo,


aqj^ Jo33S?od d^d^o, ^odsjsd,, dosD, 4?ot5, roooajd, qd'3d, a j d ,
S^Qrrod-l, ?ieo3oad dooossd tsd-Sd^o, doi33d},d, cg,!^, ^oodSjd,
drs^ds^o, doosjf a o , d d , dooossA ?32?33 2333od dodoc;j4)d/1s?o, a a S ,
ae^^dd, as;*ajdo, doAdrocOo, d o p , ag^d, d o d o ^ d d d ^ o , g4'3rd,
to.Qdoa-l, (ElDJ"^d (dodooo), d o d d r a r d dorLt)fe3ds?o, d.'sdr, de^r,
d35ad a d , d d , odzl,'g^daed-^3i>.a tsoda 4pdd doaopsjd asid,
ddjd^o, dj=^?d^6j d o , doAdroojo d o ; ^ ^ d d ?J2?JD a p d draods^o.
xix

is\ dDsSsadD 3 dond g2o!c 4; Sod sjsd, 2; 23s^ a d 10;


a a S ; d r a d r ; cjj^r; dodassd,; t^ui^fi ^ s s p o t e h slradoo 5j?«d aos
ABs±)h,ris?o. ^rar, dd, dodo d s ^ ) d j s d o s d d o d d * . dorlrae©,
&o&)do, &o&d3s^d, d o d , 4)=s,> d ^ d , Qfsi, j|decs^ad*. d&j^d eiod
drs.

4)fsSjds33ddd ao^ A;3d2Q,ds?o, da.,t)dd,, d j s d r , d j s a d a d , dra


syjddDodD (adSod djsdS), dd (zl,t)0), d » d ^ d2od dor^d Sod, C33dd
?A)od, adXid d e d : , d^'sddo, a a o d djsd djsd, di^ddodo^, af|,
aAj, dond53o!Q, a d , a a S , d ^ f i ^ s s p .

?33oaes3jd: ^2^di los^dpod " ^ ? K d S j Ajsrodods^ y d 3 s 4


dohd530!o, ddsso ^33a) aqisss adSj d,32^d33pdrod2d2d, 2odra, atao,
5 233O0.

doaorjdJsrraSj dDrsc, ri'sediod, do^jd S ^ d , d:d,, de^r, daoq5,


anpddJ^ ddoo dd( a q j ^ dor^d sjsd, a s i s s d , 4@,.?Sf5? dDda dr^e^a
3J3d, Jd.s*', dD,d, STu'sojs^o, diDdo, d.'^dr, ^ ^ t S d a d c d x d Soo^ dDdo
aagoo^ ddD3j3d„ : ^ t a d . ' s d o i d ? « d i i o 42232 Asdon^ds^o, a d , a a 6 ,
d|i^fi ^35^a.

d i d i josoaes^jdri^d dessd A S d ; h d * , dc2dddg, doe^sdj^d, do25dod,


dddjjBro, do23d,5f, doddrar (dod^teS), dozddd^, •ddd,ddasdDds?o,
ddgjsdjd* (ddi:?3d/i9rt a^o dodi addds?di^ dfOddeSi) a*j, dond
330:0, Sodsjsd,, d d 4, od2i.'2?daed 4 ^ - s d , dDdssdi 7 deodsbj aS^od
2^dD, 2dd35J3d,, 20©cj3d6j aedds^o (a^ a d ^ d SsoS^dD SoSjd ?ied;,
dddd d,,Bd3d*, ddrtzdd^d eoda drsrd d?^d* didi ?3,dfd^,
dj3fdDdoa3^oddj^ adDdOSj dod,, d a o d ^ asfc,, 2^do, z^jd d x o 3 3 d 4 ) d * .
XX
wusotera sidrsArasSsfij:- ^^olfst^OTUs qlrae-B sdd^ srodoeod,

C33d6j did,, d « ABSjd.

^pzssAsdjA;, 4^5"^^'^dKsoa?23,dAsd;rv, dL'^?d2Asdif^„ djs?djSj


dDdj, ddo, alradco ^s^iQ. t^od^ dido d.'^Aido dxs;*odcQcd: d:o%-<o.

2S3d^E:±)F, ^jsadD^dra, e5?j^s33,d?j

4fst)^d:3sdd ?33oaj2s,c53a A s d i h r t * , 43233 ssd^hds^d, d j s ? d ;


jj3djrvds?o, ASfsSoj^, dDdrar, dod^, 23fd;, d ^ . o q j ^ So2ad ^jsd,, Sozad
d a , edj, djdrardosS, d.'sddo, tSjd: deo^d d d , d d , des)?^

4'2233, 4^5"^^'^^; ?j3oOJi33,d, dLt;?di Asd;h,ds?o. Sdo2s d ? ; i ,


a ^ d ddrS, Aj3^dSj 23^jajdo, df|^ dao-sdd,, ?J3&d?id ^ d o ; d d ,
y^odj, dDdo a^o dD02!)d 4 dj3?3d*, zjsv^i^.

4'3233Q dv-sedxiod dSo A s d : n , d * , d i d d d addo 2os^s>d, e^aed,


s y d j s d , ^cS32od, odzL'Sfddfd, d o s d d c d , d5=>oaj, ipsg^ssd.

s$De^2idd:- d?u)S ?id33ET3^^ dCTddrar, de^r, Sod dc^D


4?oy3a 4^233Asdoads^o, djdjdi^ snsodd t54^^dds?o. d u ^ a d d^eQ
do'sdd dAjirt^-i-

4P233a d^'3fd53od dSo A^d^hds^o d^do 2ij3C33Sdird©d:d


dT^d*, As^dS^d y-odid d.'^did, qd-ses, yodo?od, S)d,'3ed?d,d,
Scdd532J3, &CdO df33,0C:id, S3di53, E ^ d ^33LQ.
XXI

4+2 s s o o r i * , 4+3 Sjfdri*, (a^^-sad-addja sJSfS^od S.'sa) s d s o r i o ^ d ,


dx.'SFlD^, 5soDorfc)d-f^33p w'^dtarisJo. Sod, S d p , ^P^^sjsd,, a e d d s d ,
wd3 ^ s s p d * , doqbdSrS^ 2£fdi, sl-addD, dspsrdd, odsl.'sedafd, radd
srood, tsdAjd dedD, sL-sdoo, addo Soo, adj02&.

soQrfe ^ t l : - ae3, tsaS, dcndssojo, a a o d ddd, aedds^o, d^oedd


4p23d addo Sodd*.
n. 1 AidFd)rAijqj3dra SoidEs 150
3. 8 rltpjrqjsS d:oal,'3:^r rjrsrois 153
9 :3oj?s.ates ^dd^tidrao 155
18 rt^rrffdS^dsrs 156
20 Abs3d;si4QesJSois 157
t. 38
L. 42 ^oiw AioAEjTOfsso -DraroSs 158
J33;^gdDr AloAEjd ararois 160
G. 48 KwSssoa aisds 161
r. AEOiDO AioqjS. 51 fe. t,o7zp ^:sd? 162
no. AloASjdri^o: SJdD^dra SoAEjd arsrois 163
54 socl'stssdjjedfso 164
ferdfc? tiojzpi 164
s?j3s,d?j Alo^^jd 3f3rc&5 165
agiEdod ararois 166
an. 59 "J^o %oTsp ararois 167
03. 61
03.. 65 ?j!^roi;| 168
nv. 79 AjdEd^rS AJOAEJU SrersiD; 174
OB. 81 Aio33Sjd Nfsrolij 175
nt. 85 Hq^Fm arsroi; 182
nt. 86
ne:. 91 Tj^d^ i3,oi5d sl-sfd;; 182
93 riijisF^jjrjjQsjdfsod wd
97 AjOA2jDJf5Jo Ajddod, S.oi'jfrii 184
&0drj0AE,d: 98 d:l'3fii'jf3il)"^d; 187
riipsrgsNAioAEjdSrsr^oii 99 al-Sfidd ^'^vi 188
nf. 101 gsjaioid^fd sysds 189
3Z. 126 my^d coj^d^essc? dsgpQ; 190
30. 131 gtJAi,i;lqEdrao z^i^-ii
33. dfd?jo :^ ' 191
146 ddd^gjdSdrS Sr^rois 192
148 ^.f^QKfjjQiSO^s 193
dovJ.dS:o?dr3o 148 d;od3jCjfdl;2f3JS;?jO 194
BSSdS^'ri^JSdreo 149 DisdAjOASjd arsFoii 195
149 i^fi^j ddoAE 196
XXlll

196 314
33.. r\'^^^L;z^i j'lOT^pi 198
316
204 317
207 317
209 318
31.ffig^dif%OJZpi 212 Ajd;A;, ol-scd:-: 319
216
3r. S2d;^df3 tcTzpi 218 sAAidEd'jedaO' 321
!5rte= dldd.DfcSf3djf 322
AJOAEJC?- 221 322
3.n. -D^^d^ra XoJEjus 223 323
3.3. i-oddedS SQs 226 323
227 324
229 325
23/
242 dDsd^'jfSJSois 325
3.1. I'ca^^oJDw ;il^;n?roriS^3.df 247 Q.Seoi ^^SfoS .i^rr, ar^rci? 326
249 327
261 t^i. Ai..-iii;:liJs2Als oijjjdDi 330
263 K ; ; . ssdo^iSAjfj sL-seibs 334

dol'sert: 266 336


268 336
¥3.. ^i^Nijj doi'serij 275 337
280 riddxi;5ridr3 dEd? 337
282 (ia;Aj|2SQ5J 338
283 339
284 SdrtdliJdCpr ?5^:dd? 339
289 to. rtdr.tei 341
e?f. d^.'sddci^ji EddAid bt3;oir ddrad? 341
290 344
292 345
298 rldA|d?io 346
301 358
307 363
^:3Jd"^d:drQSid,dJ 309 365
afoiiAjossdwo 367
312 368
xxiv

tn. S?330i)^5S0S S23SdS 370 Lf.iS^^^ti^rs^^i 409


a?330i)6 520^5 371 10.SXiS-roro 413
til. 53reoi)ro2j£) sjri'jS m. S^fAlra^d:^ 416
d^joira^r ararol;? 379 13.dede^iozssjiosa,: , 4i9
(Dtdt^-seKsii)?!? 379 13..
oie oS^eS AL-s^ds^ 424
soraoirauSs 381 Lv.!ioi:di£o Aj.'sgd? 427
t3.. SJrluS; 388 1§^.
Aii^f?jJSf;g¥3S ttJZpf 429
tiy. Aidr22,od|g, dolrajrt? 395 it.^is^ ddessp toadpsjod
ttfi. d:^SrtdC9 (Dysds 399 S)5S.?i 433
d:^4)^ ai?3fjd? 400 11. dolfs^^a AL'j^dfd.si d^oss,? 437
tt. SS)^32d3f43f^3^ ^^ad^O lU. fjdrt,dd)033; 438
4)^5Sdjf^S 404 If. t;S)fdrdSdD033,S 439
t i . SssddaoriasdSo 406 s:o. S).eijdidDE- Al'aSd/ 447
tc. 5;od^oi^diorlasd,^o 408

0. s;ddAja^d2 2J2djO 451 33.. dDc|ijsea^o 525


3. SDdfl.'seddo ^9= 455 3%'. ddrifossdo 528
k.rtjCoJ3^xlroSf dd?jo3;Sd,5;ds 457 3S5. d^iirirsrodo 530
^. d,e:^d ^ W S A J O V ^ S O 462 3t. djsedddEAj^sjjCiEfj 531
s^. Sdrdeij^aps 465 31. ddcE-rsa 5J4
t. dod53a radi)?: 471 353. sdnsfjjrj 536
1. "i^^QdfOO 475 3r. l"0iJtj3-j2D 537
53. asjoKOrorfo 481 3.0. i3,oi|;3rl'3fui2fjd,oi'5frts 539
r. ddd^asap? 483 3.n. dodrl'secE-:jj?) 542
no. (£)ddi) S2dc 487 s.3. a|uJSo 545
no. ?jrtd'^d-:idado 490 3.S.. dc&p^'jo 546
03. Sd'd:50,do 492 kV. d^'^lJ^rawO 548
n3.. S^wodoiSo 495 3.S?. Al&oQfgdfOO 550
ny. a|Aio".3ol;SeB4o 498 3.t. s]Jd°Oii5,do 557
on. ajfotea 50i 3.1. doi'jjdsas^Q; 558
nt. dddjasii^s 502 s.?:. ici'sffidddrfjdJS'^SQ; 563
nl. J)55ddEd?,2;p 504 3.T. 5j''0d&od5i;dO 564
nSJ. dod^|,S3d3JJJ?Jdf35JC^; 506 ^-O. d3JJjS35,,CE'rj 565
nr. to'Jimohl 508 ^yn. dlAEoddoSasdo 567
30. |5]Jd300& 511 "¥3. dDc5Syoda2,do 603
3n. d^^'JfldrJ 514 VK. Oi:htc7:Sfi^^l 607
33. d;d,l?f^d,o 523 ^odd.'j.jo; 616
ad8,od dfplraf 89
Sri, acxteJo i)e^oie 382
a||e4Qf addSo 66
127,243,252,382
de^s dSds 73
B A T ^ U &di;gs 278
18,255

127
»Ai?jf^e dlSdSJ^;; 346
347
a^l dcio^ di^id?? 214
351
Bdo ddr Aj^SSSSEO 285
382
ado rii^rdDdcps 203
51
sJ^Dd "^^fr1| 32
343
aorEdorE:g,o"d^Jj 214
345
soaL-sedxd dEoAd 199
"Oc* Sgd^d;o 45,172

127

srie|o BOOSD 123,332 eSCyC-d; ^EdS 66


Bri,e"d:a5 £,3S;d 273 5D|dfr; d^AE 347
391 fc"a||Ai djd^-sj 354
129,291 !3 d"^0 KSoia: 129,296

410 53 d;;j dc^^ ^d^je 230

30,118 'o^^odod; SfdAjf 70


231 Sd; d;So& i<£^SK 38
270 ss2.ciD^Ajd;e3;ae 27.59,347

232 Jidp'J aAE|E|d5 122


292 "4^? ij ^^diol'sfd^di 10
fke 227 sdx-sdK dsj^ddrcif 78
295 ^odo ri3= d,^^ 352
"rjjjsjdooiresjoc 119 5rddo;^.o d&?jf 89
»dSs^^fod^r.ld?i^" 200 5i4'3? 03K?id;^pd 137
351 ed;i ^eEd-Df • 221
^d^o ^ di^AE 405

132

aj?dAE AbdAfe 90
qdc LdipFd^d;f 352
76
-5d:o dDJrtcrtJcidxrfj 66,132,569
36
^d:o 4^Jd:d;dr^e 231
BoSsrdDrao 303
qdE adi !)ddd33 77
321
^dE d:cjj,d; ^dddwf 137
118
^dEo i^o:^£x2^f 129
XXV i

258 35
381 136
312 g5idK?ddo 89
83 Scd2N|3, Bd-Dd 348
^od, 3| djd'do 135, 143 66
^od, gfssp dSfsirj 214, 352 349
^od,o ^32, B-aed^d^ 355
^od,o 4'5e 350
^ora^rftdEAb jjjod) 135,352 rif^cEo 3| riradSo 22,35,64
^odidjrsS'j^diDdAii), 278 303
it
ridro d°2o ^j3eH32S 199
ens
rtsoe^rdEod JiSssS 349
70 ri04Ji^:D2o diosd^sro 29,59,66,569
84,314
72,89
t''oae3|:Ss dod^f 201
4|3o ^a;|jf 28
201
t;odD;gjO EsddJdAic 39,339
347
d35,0 jioro o.cl'^f 43,105,330
i'^od^o |rad".|j 141
l3do dfSoFEdxd 40,334
yo"^ tTvOdisSo ;^ad 90
351 Si
14,35,353
132 43,103
^to d Alio 12 d
tdD(p2.d:5L^Jd;o 74
:g"^&dfrdd3o 346
74
ddpol'jfojdj'^jdodf 15
;^;3p&drdf[^.c 10,14,59,135,257
23 d;S_,a;dd/rffdode 253
354 d32,od5'a: u d s 355
^d d.'sfsj 43,96 ;gdAb, duDfs; 31
3;dDdro3'^ A E S J J 214
L
356
Lddodi AioddoJf 66 137
Lo d dif :|dd dof 19,256 :3d lEod d.sdif 353
3o dpf pete dddoote 267
123,302
^ ^do gAE^sres*' 294 dd;r|f dDdv^f BAi^d.-;: 142
xxvii

^ diolB 4dd:o 132 ddf du2S)0 dOdOri.'Sf 212


15,138,229,349 89
iot)o 332 ddDri§32 278
353 d/td " 4 P ' doJaojESj 132
520 ^do $dddE 202 d^e52ae3 ^d.'je 90
359 SJ3d52?j! Aid*i3f 218
52,0^033^35; dej32S 76 *J2odK?33jOJo ad|oe 25
403 d;?J2cj? iSUa5S2. 90
141 4;dod?io^ijt)f otzl'gf 120
^Qfsrdardrod:^ 67
^pdroo ^JO dedo 304
iOK,4^f S520do 28,59
j,Sfl0tc32d,i)r3 69
132 :.^d32,d;^^:43^ 329
df Qdf Ajdj|)t 26 Ujd:^^e aSoidoi'sf?- 348
jf^At:^ Ajl)d05 30,59,77,142,286 350
S2ddiii?joio:^ 36,61,238 ud|52 udodos 353

209 ddo ifier".;; 69


;i232 209 16
138
32.^00 410
35
334,398
jd.'se :0;d|ij Sd.'sf 16 dodo ^32 3d320Sij 28,286
•cir d,e32o doe 31 dod;:& ?j; dO:32 35
70 d)do d;^e d_,dodo 257
32d32?) :3e aii,±r< 312 dod32rtf d'oi-jfE" Ldde 273
:i52dDe FJ52d:f?j5 72 dooio dDeqso dood 19,255
")d£Jjed rirjd:^f 64 dool'of d'^^^^'' 239
296 77
jeK doe adD3d:3 199 dD0u2odO 32, dod*fj20 66
287
d3232 dOueSIO dOcu32 287
do dDjd.ti^ Bfiddf 351 dE35,deS 8,124
dliddo:^? dO:j2d 441 d32S fi.tji'. dSoif 15
d232d:3e S |de32 199,352,412 ^t%^ e;Fj2?33^od& 213
\ddd;i;Jd :32ddfd? 106,322 dofySO dJd; Ai^32 264
iifddddOfl/'Jf 132 dof55dOd;d:oAdAjJ2f 355
dviifdon!; do2du2
xxviii

Ot ^dE asg Z^^^^ 239 209


O3D i)S ^adoi;^e 141 36
oii2|pJf al^e oi)qj2 52
oi):33r(,l,'3e d'sddiodjd; 134
Oi^f?j OtKioOOiDKo:^ 35 201
oizi'sesafiSo dddoo 251 dS^i? dddJ? 278
Oi^JiIfSJOXiOdSrJO 295 ddofoo ?d dedo 304
oii3^ feperodoWrodss 245,271
s)4'^ed,;^e d:5dfljsf 75
OiD33,S3S, d0?JAE 120 s;AL(se§;^e 4^j3jS)ed 35,75,354
oi^orop ?j^p,o 73 s^Besa^e drt|)te 76
Ctt**^fdDf 5|d0if 208 Stl'S-eSSE ^jd33 121,356
CtdSjOCj^qjdoo 350 ag3d%do;3 36
otcl|f rff^ a,Ss2;go&S 120 Br|e B¥)doo2lBe 95
0tN| diSAJO rots 397 Sj^Sdrse dorlruE 44
oidEoi div^Q±:Sj:c 350 ^idooitjerao Sy,oii:3o 199
oidEoi AutieSoo *Fid 353 iisl-sfdirgo aeoterr^ 350
oidAjjdo UV^JO^O 61
asLiei ^eE|fS d,t;dere 199
0tA,|f 'uXcSl^itiOiSf 74 d
OlE B4Qe aS2. 76
ddohdh^::?; 348
ote Lspe? 4Q:sr 133
dc i^e deafd$d,od 11
ote ;le did, 142
^,o3oe :s;35 aot 34,74
ciE= ddl-tf ado 133
do^doSj ei'2.e,SdAj 59
ote:;)0od,dod5&od3f 76
dofe gbdo55,o 348
K&)d,Sfdr, ded3SAj^ 61,419
doie^dorijdji 75
O & A E O resj ddifi.";? 76
doi3f dp* ds;, 343
odSAb ojjs; ddifl-se 76
O S E § roie AbdD:got; 209

OiOdo d?Erf £;fdAEd 250


Aj&.Sod 'Sdd)?E 238
OiOiS; * S : A 2 = = 67,254
Aj d) d^srap 90
oie dfs;4'2f a4f5s 434
AjdAj?j3dOd^dO 261
Oiffj qE32 '-3^d^;^e 245,270
344
Oifri d-'JOi^ roS^jO 245,270
AidooKo3t S|edes 129,308
oie Ajd32, 274
AjdEDed "^'J^S; 278
oies; s2dS"^gAE 39
Aid3j,& |dode dd 129
o5)e->)dd:gp35 feijere 244,270
Aj(!j;dd d,odd33fo= 278
Cjor^t:^? d3S35doqd 23
Ajdood^jesj AjSes. 76
ol^e rid^^^'d^f 202
?jdooi;jS,djji£rdoFdo 364
XXIX
70 202,334
23 11
137 ^-Bedjsj dfwoo ^?djje 356
66 ^iiffjs iip^i d ^ 356
So 3J^0ffi^ 70 ?iortj2epD3oAd^e 329
73
343,409
dsEzps-o dd sasszps^c 77
141
doAjs dozaddAjo 39
73 CO
332
221,258 2odf3.rldE"s ?jdod;gr.32rte
199
133 ddr3^ca33_ addfodo
397
28 ddra^oilo ddoroo
278
A^dree tiji°. doqL'sf 48 do ijiS>i^ Abd^e
Ajoa^o ddo afcooiooj^f 133
AjodooriSeOodo d^ra 309 |fdd d-S?J3 dodo 354
263

^dE dOCJ3,Od :SdAjf 518


sSd,d AEddofdJ: 460, 470, 476 521
Bi3e;^£)fd ddAid^ss 466 ^ds doc03,od liddg'ie 460, 479
Brtfdrdo^ dOrl,'3fe? 469
464 d<
B¥ode dodJse 471 558
BorcdorEd'Sfd^'sf 484 en:

i-odjlDfdaor^d 471
484 497
B cjjddordosjc 519 496
582 497
526, 576
'o'ododo dedSo 484
-^do Sd.^f 584 trodAidr: 465, 477
^do 4Qf dodo"4ocj2 . 515 i"odod AE_J Tjpedod 582
qdO 515
"dodortf ;:3do?jo 468
^dij B4Qf dod^d:^-: 475, 479 JXloddO dEAjdErErjOO 516
XXX

di.'SqjSFNO Q^^f "^-^2 586


aio atororfo SO 517 do,Sdirt,e ^dsiise 476

iu^^oi: d"i?:3* 514,517 oidBoi ^'aedoo 472


gGfeSI* Si^i^'sd 515 oiEdiied^ dedssAE 573
&jj3dd:?\ djdfi'selD 475 od2 as?, sd; 4^51) 579,583
oif aft dns ode 596
ode "Jed ij^cL'^e 589
KCte Bo. d/i4Qf 471
ode dessjl.'je 588
ode AIKOJ Ajdi-jALrae 552
^3|0te£c :0,d|52 471 ode Aid3s-:j2 AjdowA^.s'e 552
|,"4^,0rfed Jja^j 576 od2* ijip 460, m
|,cioiOt5o ot;ssS:df 472
oe 3S ago rt_,d 457
ddd* ie dd^Ai 601
dSjsjAis £;;|dij?,d 600
Sd.'se ds 4iMi 594
3j;:3e3tSed3 599
?J5S;?J0 (Jlti^) 451
3)3j;^e ^ o d dp 460,475
d|edej30 adssd^ql'^e 472
di)d,o ie dg;So 567 d
toon lij^^ozpo 585
4SoS; d330 dedK-rJSi 576 dl^edfoo ^& 576

4P53|edeEjd 477
dsgfi'se Brtedd 585
4ed ded d?"^? 476 d
ddd3s Xdidde 591
dodErt^ed:ii)er 570 dcEcdso s.'^e Ddd.^e 590
djqi323S3ii35c±:^e 590
dEESoaed 569
II oa^sdxb (I

II A J 0 O O 3 ^ II

II o II

arfic asiSc sSoj3:;^si33ado,s sjoa;^o ll a. 11

j;Jsirord:|Srd sssisd TJ isSaqSro ^csi^ic II v 11

z;Ss5j3cr T^t^joziotsdttfit^ 23cs|pc a i j s j ! 3oe^d*i^;|ci^^s II II

*j jpSdl^^OO 2S3;5J^ S5d0 23;353^rtz|^S U i . II

v3^?i?;;df&. ?3Sfs djsacdjsd ddd3sd|j?d^ ds a o ^l.'Sfo/ls^sdj da^j


qs^;)A!adDdi. » q 5 ^ djsodr, deae, a ^ f d , S)d, adD^ dx)033d a2)Sg
dradri^© Sfj^ ^d,deddcd?dj wote d e d d o d aodo Aijsed,aod03ddjt)
'^jSdadodo. 'spsdd do^oss' do3b ^ d d ;^?3/1«^do^ e d ^ a s n aSes^deSo.
2 TioJSp dS(rf33e!3

tiop ^ o o tsisi^ t^i, ii Hji II 2. II

II 2 j 3 5 r f D ; ^ c : ^ s ^ II

20;3o«)|^03^^Si)O^^Si)i30^^dj3Sj»i^ II o II

Wj3o|oci,«^drifJbdjfi)r;^si>2Jr;io I

^^c3j3e^^3roc55s3do -S;rto?f3^|o II ij II

srasJScp'd^jt^iddjscrtaodo sjdo zi I

rij3c^odi20^fia^ciirfsl:3arfcsSsi:P II II

^e*^oi)2i3Cio jps^cs sra^s S33;^s s 5 d c ^ cdas I


*! *jsirs33j^ci5^r^5 s3do A5oa3Siiss)3$)^o5333f II v II

Aodj3d^ds3a^ej?:^rtodoi>or{^

Si33soodo3ajbdf33oi5*d)0d5ioci^si^ II o II
^jitiTzis^SM zitousititiziQzipi^ei
aot3|ftoijso5i>sDoo wdo rfrarfo I
3S3j^firstei5i3 si>So353fe)dz^odsi»od
^ozpti:izijsix)iod^ptssitziwip
»j3S|ocSjd34siMas5j3c^cil)fo<£>c«:30
zJoaco jjsi>;ids>3d553J3Srsi5c5eidj3S33o

sio353duoqi?5a5Sj3etJc33oe;^j^33o
4

-* ^

AJrtra^^4ooi>53dfssS33ac5esSo I

3ioj!3ddjsert3odsi5S6^!;Ss&Qj^?oi)0 II 3 II

*!orodd;scr<3odd5^sij;isi)aj^coiiii^ M a. ll

oiroo^ : i d e d doj^esll v II

M II

c33D3oi3f30 TldodsTOSofisisiapjiJo I

repass J? :^^dds33df3si>3*3oe:&)0
j^53;Oi»:;Jo ^dsresSsaasS^ijfJc^;*!? ll o II

«raradaodoii3rtoo s3dc±>?3^ ^ot% I

fjSDSoiifSAj. cidssrsrdssdfssJ, I
Ac33?{dr<,3or3si)or{osiro&) sSd^s

af(a3owotl©c^o2);i«^dd;^fieo3o

?^tp sjjjps^Ajdoo&e ^dosjs


6 tiojap d^^OT

s&sto ;to42p3;isS3^ II o II

JsSjrtDsSrA^s ?J,S5dofto3^ siDeto! s^oJ^^s 2^03^^ 7^:i5tos I


djj^jr si3Sci38 ^sSci^ d^s * ) d r o ^ zisScr
dss^ 7b42p3;^d:r ll 3 ll

^^usXijg^T^sitosei * 5 s i r o ^ ;js5er stoda J b ^ y s ^ d ^ II a. II


3dSS5f3rSSdS 3!^ ^C^dtJCS^ tSipFCijSi. ^(^idr:«)^) zSd I

siado Tb^zpd^d^ II V II

EJj^Ss ttzio siia^ss xiaS,Sc *>dro*> xSdcr


dads &)dj2p3^d^ II II

'^^o dddso ^SitjO d d e ^ ' ' i ^ ^ ^ ;^/33o535z^ ^ d ^ ^ I


d353|4e33^A^^3S sb^tpsi^o t^JoScj^ R^^o 2 ^ r t d | p r a * ' II II

djTJo djz;$30 ^pioiiziivx>Ftio zi ss^o^dccdso Zgidi^o rie:>o zi I

STOjj^rostAJSc iiwoi>^ SSJSC II 2. II

uO^tr^es^flfse 2ped| 4 3 ^ ^ ^ csdddjse zfysi: I


s^deie ^s^ssd: s^ess: sSjirso sosdcss^rjds^ II s II

w^3|d33 uCzsstftjst a^ctodsso^ atpedres I


^jd: dd^Oeids!^ ^^^^c &}dsS(&^(j: 11 r 11

Tis^^sdsf TJOTS^CC^^^O d3s^rozSecd3d:>2p33^d30 I


8Sedc;:^aSr^io rort;d3dd3j±ipds5ri8 II 00 II

t^s^os^ d ^ D e &e33 ssos d30zl;3(dd( ^:;ss I


dotJife3|^|Se(^^p doansro^^cSd^cid^ II n o II
7

a±)*)s5rers!^ osadcrs ic^rrfo ^iScSs^rfsS^ II oi> II

steia,c?5ii^ ^^otosso ci j^Ssiol djsens? II oa. II

«^re^Sj^c53 ti sSjdcJoc s^re^^c^js? acssdrrfs II nv 11

iiijC^o EtojjSsio j^oJ^o rfodrorSo zi z^ddo I


dodc 5s2>co Ttoaeso rtoreo t^sroaco darf^rSrroo II os? II

jJsisocisijSfSc de2i ddr^^rfsijoa;!? I


iis^sJ^ eizSiiiipp srarfjySro ipi^ sfcc II nt. II

11 ^ i ^ ^ s ^ r i ^ e ; ^ M
53 _B ^

za;aB3|i^j*>i5cdjsco±5d5dd3f3d3d3c|^ji^o4cocidon%s

xjotssss oiasl^ iSsScr si3^<ai t^Jrtssssf 3S3^


s|pc a g i s t o r II nz. II

sSjasstasoiarsSjstroatorysJljdo js^jj^xJ^do I
^si5rj5oro<JjtJo dodc raoag;^? Krtdodoo II n « II
II e ^ ; ^ ^ d r 3 ^ Q § ll

S3,rfc ois^j 2535f ^ e s S o c sSj^dcoSc xJocszirfJc I


i^tgij^odjj 3^3333^ ^pop ao±5S d^rfsSs II

e^iXi^dredsaoo ^Sdj? i l

d:!3rf;Sjsc*el dooi^TJ^ jtoJjSjC dodjSje art^e az^toS^sdr^c


I I I

^iaoiraeTls 11 L o d33rfSj3c*c^fio5oe drorf «oi5«' dssfSjsf rtjscds

djselrat w^edo SeSds i 5ieTOf33|5j3c docJ;Zp32io^cd^eaor

^:>do;^s *id2io33,aoS33dos6e II ss^oioodo adodrVcQ^ o o s d f I

^sS^dTj^ ss^oiood^io^ ^odc i VTi^^ ssj^oioodi^J TOJ^ I

oioc5es33froo ss^oiodi^o^ dfpAjpz^e 1 ;itj| OA>O 33jCdood^:>o^

srodo^jjO^e i jjdrdos5o ^ 3 3 o i o d £ » 3 bdA 11

ESJCJJ cdci, asj, sSjsed, djd,c3ed, cSedsypz^ daosscS dSo


SdE"riS?©pi>JS "^dJ,,4)Cd,ddj^ 5ja33,d|Bddfi) djdi^SjNi; ^ioSDdsssd.

tsdwdfi &9do e d d d s s ^ a t e d r i ^ d i ^ d e a , "soed doa^qjro

db?!d a33ddj2fSf... a o a aoodjddo, srodo^ z^jd^idOj "sgj^jcaodo..." aodo


d e ^ d Kcds adcdodd^'O deaddefe.

tsAjods-ed, ad233dj3fdo, SEDDdd doooosd dL'sedjd^" e;Jd^ ecji^'


daodod^ zpdd) ^j^od^aojooadodo.
^^ctxtoo iotioo ^|J5i t523do giu^doesi I

dcp4)E~dd, Sca9, SiSsad, a^-a^ddoF dooossd ddi^FAjdd^d,


dodaod ?)aor^d e d d , ss^'rtori^cd joaor^jd e s d ^4 ^j'^oddo tsddd«?o.
II ^oq3D^ II

ZI|S53 I Lo c3e)O30^r^050 X!|35S) I LO dJS!^«5S0^ x^ss II


rtjstaoraoja tido? I ois^de rfdos I doz;Jo*L©df33oi) rfdss I
d^^d:3o:i3 FJda: I rodscsso^ rds^s I V ^ < ^ c ± ) cidos I 3o,<^(^es3aio
cjdss I d d p j p s o ^ ciido; I rodjcxdoso^ cidos xjoijdrmoiio
fidss I S33?bdes330i5 rfsi>? I ^do^dss^oio rfdss I wadsjssoi)
tjdss I «^dodj3{;^d33oi) rfdo? I w^c^^tssoii rfdoi I fssdaoaosoio
cidas I wti)_^33aS3 rfdos I afssdrfssoto rfdas I Erodcorapii
fJdss I aodo&c rfdoi II hjtij^^ cidos II dtjirdjOio d^i^SjC
rtjO^dSo^e 7<,o^oi>o^c So^p&jstz^rjs^ II 4fssi35^ ddzq^ao^
aij&j I dddross^dcdss I djiicnsoto^etlpds I jjsrapso sro^SojSefsso
as|ao;^ adid/^ e;idn|a i^tzissii^j d A ^ ^ ^ a ^ siidojos I
«^s33oi:|a^^i2^;iSsddo?lcod;ii^cd«s33 dcdssi I reaio3to^<2^rtfSo3i>,sf
Wjao^edoASjdSjgfartsJ^dpraoa I reoioss^^ Ci^fxttj aii&s I jJ^iss
dedsc) I r!3aJ3S,e (fiods Ireo^oSj^SidTSsd,^dS3:Jor<2): I Vijsssili
ss)053|a33^ dcdsss I oioao^ods ssa^otedoe £iaoi©erls II

doqjs^doddrt o3j2fri^aDd roo:- «A)d§g30d© wgsddS f^djs^


?oS|,rl& ror^djausrt y\)ddDg3o, w g d r i * dEoisisd dodsdsse;
Sjsoltierdodrod doed wqJdoBSO.
doiaated d^'d© d p d r eqja^ 2,'\)dc; aSjd diojOdJsa dra|;;wd©
&^dD, S?Sd-fj2C32odrc)-d33vd -ds dijscd ?:sdorl^?d^ t"odOAbo. dojsdo
rao Jjeid & a d j a d d o d d B d d e & .
10 JioTJSp d;^;l5sc!3

L o z^t I L o t^ds I L o ;|s I L o dssos L o tieit I L o

t^t Lo M^p I L o tt^tozirdttzp z^Aistr rfcsiTJ^ ^csSoSo I

^olof O5J3C cis ^iiocdoJros^ M L o «^c?ira^«Sc d;«j3csiOj;^o

olin|03 V ddsSsc^d&jCiij^iro g33;;i??joz?3^5i»33SAd/ 11

sis$tiFeio II w^cSo^cl ^jiira^owDccSis A o ^ Q j C d a i o A i

dcsSss TOoJo^c^orfs sdroareJc iiaolocrls li Lo w^cSoas

siooliscZjSods I Lo sSfJenazSer dqss^ti I Lo ^^ttm^-

zii^t 1 Lo ol/seds Sid ^sLocdJjs 1 L o ^ T J ^ z^tioiitt^tit 1

Lo eA5^Ac&d I Lo wdort stosiod? i Lo oio^^

oteojo 22c|^ i Lo w^e wrfoiozpsiicj? II

ti;33J3d d2^rri«ioc$ sg^rfedded, (tsrSSx a a ^ ^oarar!


ytiorb3|d d:ao!ooa d a r j i o i doaoa a d A d ^ uudp! 3iad,a?a^ q30di3e&.
?3sooj ds^rris? sjad,^) z^p^risz, aodjsod? dJiSroadj^ sadDdssa
odS}53 Sjdoroh ^dd drard^rLro dad,^) aSodrond. la^S^d dad,^)
ddrd,f5^rodDdD. dSoSd:rris?Oo±u3 addj^ sAidoJjsehdasdd:. dad,ddDj
e??33a56 dds;*© JdQde3e&.
SBjF530J33d2 S,d2:

a<Dd5jsn?iod S330iadd2^ a^dsdja^iSefe. 7l,3od dD3b rodd;*!)


SDdi t^^^oTi^Qzkxis s±usd5i^ sSAoteA dx)2i aoacxSizSefc. oiaris?o d2:%
2J;So|330ds?o ddD23d5K*o tJjssaoS di3^ eroodD3|ri«od dojsddo^ 2oadi
xlogs^ 11

^jie:^? I 33335?:^/ d^osad^ I oioo3;3^333dd3K)3^rd^ I

dO(Jn«) ^7s&j^p I dQ^d:>od<^er8 l>S3^ I c3S;;ddd


I I I I
o:od*> I (^AptAziiQio siooSo I 'sjddoa^o drododOj^oSjscfS^ I

xl/doSocr tSjsjrdA cioaLse^X) ^ s s d II aoo ut^do^ II

4f3d7j^ ddzo^ad^^: dddssss^ d e d s s d^fi^eroo^S;? ^ o d : I

sTO^a^jAceSso ddsSociSjir 3^t33dAj 423®s5S»/-aoSe reoioss^

6iS|5ioi,? 75(^33 TOOto^c I « ^ e 5 o 3 ^ c A sSdiSrxi^ ?L©^303^O»Ocd8

Aoqioa^ed U3^e rooJoSjC d o t j f ^ d^^rdsstss 7J3^£U3 d;>^3Q3^

woi^c djC WfSo3iOjJs3^ droareSc oiRolocrts II L o w^eJosss^do

oi®c-Jsiods...«s^catJoi)53iJ?J8 11 L o ^ o « i ; s e r f c a « d ? ? 3 { ^ w^^c

ZjJdosto SittcLi I ^oo3jscdp4sio*>ti8 ' ^ara^ssioissrreso^oJoo

se^stSrrdesBo I t^s^eotozasfoz^edao I fie^j^iAistA/si avijii

tiot^rs^tfit^tsd I J £^^o^do I edsd^e^:)se^»o

ipi)€^ aedcS^^ ZoQdi d303B,j^dd dDod^dsSj^ aSe^, fcads e s z ^ d


ds>dz2e&). dsaEiJdssdazssTi 7 ; ^ ^ ^ d ^ ^(db Sosd ^oSjsods al}^
lo<3ci^ t-od3 J330oi)a3 aedsSj^ d D ^ d 5 ^ ? § ^ ) i j a ^ f e .
12 TioTSSp dC^^lKCT

I I I I I I

sioiiX!5ji7{^kioto sSassioijKsi'ifas ll w^stodmo II KtosJo

dfsSss I wc&dDjSf ^od? w?#5i5dr?lc aaoiocrls II L o ^^o

J Titp' «3zpca3_^d^c^^t33oio;i I ttjstt os^jSsraoio^


I ~ ~i ~ I I ~ ^ I ~
^^;d,si»rfj3^e wrsrsSi I 7jsi>oro;rfrsr533dps;os5;^d;ac wtroois;^ I

w^cTO3S,r^ i i d ^ Q j ^ ^ 5iod:i;3c sJbc I Jtljsoijsr z^o^d^'S^^s


~ i T ~
33oi>!?3^drsi5^qaio3^ I ado ^^to ts^ot^t^

S53d5c33s33^53eci s3so±>oo ado!;5^ ddpfraisjoiss «rod

^dodo adTj^ ^s^odorfdcSjse^oJof^ ssjdotjssrtc t ^ d c ^ 11

e i j d o ^ II w^/c53f3o II d d j o ^ ^ & s dddssss^ dedss

•d^tm^hjt ^ods I e5ei^3^jS(?nio dddo(<s^; d,^^>^° 4®^'^

jo/3^^c I TOOioss^ 2 i s | 2 i o ^ x i i i s s reoio^jC I b,c jJjsoiroroio

w^/"j33?Jt Siaoiecrts II Lo j^tot^rdi I ^i^^i&dr

^iLscdoiro;^ II V 5lraoi5r?33c©ojof550i> «^ddo?:'/-o «d5dr

oiJsSioll'!?^ SjS II BsosS^doe sSjOio^^ssj^Sro i3;^j^ro II

530c5jscdKa;^s^p3oi>da3S303Ziiro tS;^!|S)rtp'jjrc33fSo ^Ddjj

dra^;^ II esraroa^^c zOjaS^ II ^^sa^ssjio «j;d*po dOAti^

uvd^jSeaf II wtido^ srajFssoSjsdoo ^j3| 11

Msj^dodrraa^:- 3 i d o d dd-o.-aoio d:cd,d?iD^ oSe? "dDi:^e;|?"


£33,;^! AjOcjjjSj 13

iiijstziiiei asSzscJo ǤpjC^^ I L o t^tojjiorsSi ;|d;aco

aiiA'.l ^j3slffi?r dcdss I J5D;SOO «^ori? tssicSc a a o i o f r t i I Lo


aJj^ ^oiro i:?Ij33 dystss deli ^o o:id^f33 ^ijSs I ;|o 93c5oi>
droo dca da^o Ajcto uszJrfo I erus^r^el) ladjssssA^ dssojj
leerfitji^c I ^4 dea S)^os woj^c t33d»odc ao^doszSic I
edxJdro* tt tji/sss o3oc Zjioss tjioiiojEioAjsss I o&e jjirass
»i^^33rcJs 3c rtt^o;So S)S33t5ate I w d s ^ d o o ; ^ Z j i s s s a <2>s3t33
^rijsc ado I sldcrasdsadjsj^eci MjaojfdDr sJdssdz^c 11
reoioss^ Sissjxitj vii&it ts^^ dedss I nsoio^jc ^ o d i I cSs^Sc
aaoiofrti II L o 3^a;^dort3S©ya^o ?5si)i I ddcra^o ;^aracys^o
tidoi I jjirlracr dedxJ^ dsqi^djsz^^o rfdos I ^«do8o «?:32:>053
ys^o fitSss I ^ o i o e oJjsc rfs iSR<a^5s:j33^o cJsios I ^iJjscdoiro;^

odeijcid ^eddOj loodusAd TO^oi/soart dFJ^ adzpsrid© dod©


ada5rddf&). s s d a d s s r ^ d Kiedd^ djseda^ddo. a^S wddod djsa
t^^^^a^ddd2^ dssddefc. "djr9dd^...t?^3!jrc33de afioioeds" aodo doSo,
d33a djsodrrjd ^ a o s n ^^dopodo a d d i ^d^dis^ d ® ? s ^ d d d s a o d
«s2dd djsrtdcddo^ d r o a , i l e r i d dooa Rifddo^ dooaxil/^odo rBod3,e
d:od,ddD( de^dfSi. "5,f djsodrjjsroodfsaod ^ddosp^ro d d o d r o t e a o "
aodb de?! dj3ddoa©did jieddOj doeoS^ apSda ?)eod©, 4&^at^^^
did^od© ocpas ods^roddjs ssd,ad© ae^odod d33ddf&. 2oed
dxrad: o^^^rd^do^ i/sddfSo. ddood a j s o d djseddOsrodSj " s s o d j s f d
K S d . . . " aodb doSo, ds^a ^so^dod esp^^rddj^ ^€j<txi o^^-rasd d 3 s a d
gdiddf d^ddf&. ^cosd doed aodpd© |dDoa JoJdo Joado,
"ossssadjs^e a , d " aodo d f ^ d d,d|t|^33dCTn d?jj dodojs ?:5 ?^fdi
ae^odod d^ssrodasn "iodefe. « dofd ei^dod SJ^fsaatedods^dO; d s s a
recd|,eadS^ ^ d ? s d d f & .

dzjjrd^od ad^^ &«dolra^t,d d^ddo^ ^af&^pj, "Lo


j^jjszibrds djdjjeo" aodo aa.2j csad fe^dodja^defc.
14 dOTJSjd ti^pssos

ddcra^o S)d;8e S|a53 I Sjirtjscr rfcdxi^ 2»a33o3o, sSdu*" I ^csioSo

*di330i) aooo I ^ o i o f oioc CSJSC eSe^i^oissoJo sS^dis^ I ^ l i r a c

zidss)^ (ijs^sSi ^i:f II '^s ar^oz^is II ol/eX d(ds 7$£>3e)X!3|rO

si|Be II ^*jse dfsrs I wf|,d»rs3o I Vijsss)^ S)ds I ado

a ^ / d o i i o I dodjSjC ©(rouo I dj^ae sto*; I i^doei^o lidfsss I

x!3os33^oi>cJ rtjsc^ I s^dos nsoio^c I w^ed-sjsd^oSss^ro

TOoJoSjC a d c aaoi®er(s II doosaado^doaScdoacdz^idoiro^

o30jSi>ora3jac^i^oioor53poodoic:3a»d^ ^ss^jjJr

simr^po I TOO5O^CO ddrot^ioiroo ^^iss^t^ip^gssooTtofao

!ios30?i^doz?3daodoi>ortoo ag;8^^draoo^co e^Jtle II JJSCJSO

«©03a^^doodo2io^^B^o ti^dBsro d530»03ftoe5edei4"«>-

Zjidrsso li^driRo dod^doodciiS^djass^j^otoo* ziatoejiortsso

a^oro?5f33dra^.o Vijso^zissp 9i57|cddoon3aodoSco z^djscr

Bs^ro^^eo racdoljco eSSoSo rfcdsao zjspteiJio II wrtzi^ d d d c

rfcai » d c doe JEifi^z?«' z^id I nsajoo^o ss^oioiSe oi>H3|33a53^e

tp ttt *l^j33 II L o z^lrazs^rds I ;^4*^;^drder3^o Zj^Tloer

rfedx[ ^edoSo I polraeoloeJs ^tLsedoiJssf II nsoio^je

doo^o dArap|^a^ao;Sddr:?rtrf3o±>c#' (i^jtp^tzios^po^

Sdr^S33do S3S asss^ ^rfs ;^:^^a^ ddortc33^o ijs^ II

erodsrafidy II t33;idcd;Se dsaSei^s ^^ppx. zss^dero wft^

Ado^sf I yv)dB3e3e iiaoiraerSs I Lo t33;^ded;8c*5ofis33do


s%^t doc??5 15

cssded iiO^o dodss^^ l l <^i^esr3c)^)S c^dt^rx!^ ^ ^ ^ ^

ns^rl/ex £)S|£>o^9±><bs I oi^^e d(d33 >|;d33«f (^ods

«053^^i;6jS;C TOois;^^? TLscdjafrdsrafJe ^iaoiocrJi II

^<5j,edaii35rat?t!j3^cao33;o!toa^d^o ^j^^desoaloc^ il 4*!

ia^kecr vAipj(xii7s$ji^_^ wa^bi^SsS^iicrf 11 a^?S^f

kcoi>;3f i)SjC;l;3Ct5jf5d50^e w^c^^oiij3CfSdj30S):r II «ei

aias33^<^^od33dodoijsfSio^i^cdSd5e3|,4^s3s^ 11 w^a-A

d > s J » d * p i ) o i v 3 c dojao aiiosJ,?!^ TbsisJ^ sra^do 11 watoo


~ i~ I ~ I ~ i " i ~
^3j3jCtido3i^s jEjosfsJpcDStsssto^:!©;? w a a ^ d e ^ a s l i ;^Zi^doi50
T ~ ~ T i~ I ~ I "~
Ttodoifs o±)t3oi>ra^<5j ^dje;g3dD^Sc?33^do ^asso aaiija^c

fisbA/sedxjAjsjraiJsi^oio^ji/scT^jra^cs^ II ^ss^^^^i^dro

oJ5SJo4*^^ 2io33;Oi>ao<ao3aoaoJ3e;^ ii iSx>:^^ lidrrSez^Sjiioc

sjpc ocdjEj^ srarfA 11 ziipopistj^jiMfiio 11 wjpoi^edoSofSsado

£ol®je»J:Sjsd^3j,^s ii d^^aco 11 ^ss^oSs

doj^ofctiiodcaro ejp4^d;i5c II ?5 dcs3s?^s|a^Z:J^r II

dfdfa|C)ioodoac33oi) d^isisordf 11 '?d<^^j433 w^s "

;^o»*o dOjSSjddofSdrAdjacdbdjs^esfSodSjSf ii emdssFSc

aaoSjscrts il L o ojozrodosoc storlo^o «5)<Sjjdj^rrfo 1

wisssrdoiaod wo^Fro^jSJS^cdxirAjfoJodssdOjSs;^ 11 tzip

O3J3« ^ooiooar^crfcsra si^Oe II wdas^cSc 2iao3ja«rti II L o

3S:|poioeo3 dj^edoaSc TO;&O oio^olto re^o oiosid^oSoc


16 do?Sjd ti^pss<as

dc533 artSc II en3s3s3^f5c SiRolraerts 11 L o rfsLsc »j3o|^c rfJloc

e^^^lpSoc (isiit 4^s5^o Ldpez^? " ^ ' ^ ^ f'^*^*

sroti4^o5oc rfdjsc a 4 s J « sio^^cjrdjac2:o 11 II «ra,iS^^

a d c 'sonsjOio zi fisSos II «rt(fo5o^^a^c wrt^oJo? fjsios I dijfssoJOj

a^c oiosteoio rfsSo? I cJ.Ktoi , a ^ f acf»i>;^o5oe rfdos 11

45cd^^a^c 5ido?53oi>?^ pi5i>8 i i sssoiosS^^aSf sssoiosSc tifisi)? l i

wactS^^a^c ^ e s t e o i o rfsSos i i ^rofS^^a^e ^^osoio

fidos II eAsz?|ro50ja^c zojaojle d rfsios 11 ej^iosoSOjaSc arfossoio

zi cisSos 11 *ioj?3jo30j rfsiis i i reoio^j^^ rfdas 11 ^^tj^^

fisios 11 *Sdj|i^^ cjsisj II Ajrorz^^c rfcsSssz^^e cjdos II oljso Jiro

sJsirz^ssS sradosfl liosrS zi i i jjsoioo g33,;^?Srsi)Ajp^ sra sijs

*i093j!pd*^:& i l enji^sSoc 2>a:de zssiic j^i/sste^o ewdri^stuaz^Sra I

«3;3o|lcz^jjsz4rfoz3333 rtzi cScSi o&>r?s?ba3o II Z^ZijOTi oiiOt^^

oorfjSjC oisi>dai><5j? wri^rfcrsSsa 1 «:i*dro Miosis'' c^orfs 1

^otpTt ade aaoi/sfrts II


L o z^zijO flrae zsst
I I ~ ~
^SiorfS II L o S30£? 530^1 S30SS i l ^pipo ejQz^JSiitf l i

w?j;^^djaf533|3303radjac5Rd;aci5jdr333«' I o3oc to^ z33jao|53

rfcra^yf!^^? a;^^o rfolrae rfdos il Ttoiirarfzpsssci^ 11


sSjds dopa^ 17

^sisFFSS ^fgidsfcf^ds <jj,coi>330 II Lo ^^jd ^ass^rfssSoASo II

^jOsiisi)^ li djdsaroi^^drsso ^dor SJ,^d«3^^dcdD oios^ I

xi|J?«3dfd ^QjdjsfJ zJocgsrero rap^ li gJspio^ss^^^frorS

i^t ^drar^pa s3j i o^jsa 3e«rodo^fS3f53o iSjSsjioTj^

drao ddo 11 a«^de rfdos SjS II

II '^^ Sra^^S AJOJ?3^ II

aortjOdd^ uiJjOrDod doil^jsocd dDqs.at^dBdoSood aqjsjs d d ^ r i ^


riot3orl«od rBoi)3,?d:od,d doaS^oddj; ar^ddeSo. tsfjaaoss d d ^ d dqi^d
rioUJjod «doe?A d,idd;^o!ood d^sgssdsah dar^^od S^dotJd d d d ddo
rSoBod^dOj ar^Sd dlrsj^.defc. doid^dsa d d ? d a d d d o d dod^ dojsddod
rtoliOd¥do^ dtjgd ddo doiiodsJo arfSd ,a;dodd. rBOd^jfadrod doed
TOod^edood^aod d i s d e a dsaadod ddodjs^ddo^ d^aa adopodo
y\)d?Eddood,d^do^ o j f y d f & .

"333;U1^^ a^c '5ora,oi3 rfdis" aozjoddo^ woda a d / »2pdxi£>aar\


3dor\ ddosjad dsados de^deS:.

"tsJdjO e&533;ioi>d:cis" a c a d:od,ddOj d e ^ d ^od<Do3:f


diddfsassd^jah aodo dodo ^doddeSo.

rtjsedjg^eisad d3aa rtodorts?dO( o"Ps:sddd:5adoCTd d^x^Sd «S,>Bod©


^^do^ a o d d doedjsodo adodod 2oado sad^do^ dooy^gjaodo dod
ddd addeSo. d^ d,dd rlroed, dddod^do^ sSes? doj3do aao
as^iaadddjaddfSo.

"«Scci...AjCoi333o" aodo sSf^ ?jedo addeSo. adoed addo do


tJddod d3addf&). Iradd "a^d? rfdis" <oodo dojsdo aao de^dfSo.
93^3| wr^cs SJQ:^! ^srodo ^cd^crf sj3f5c33 wSsisiwsa^fio

j;S33do doijor^reo li ij3| xsaoz^isijsraoi) il ^Jipiot

AS:^z^^t^^ SodrsjItjSjscrf^w/ao^e sS^ioraqroSc .aaoSjscrts I L o

wTljOSoc 7ji:>oi!;JsS333B3dro zOjSoic zzsit^tzitt i ;^oi33:|oiort,e

rfz;Sr;| 1 sil^^s :o,3o|53sioioo *!|a5«) l i jJ^io^siori^ gjspy^ i

^Tipio f^zio ei sSosfce^ ss/idoo^dc^ 11 sssrie sjjSliPf,

"vj^rt doe£ a d d slradD :j,2d|330o±o dovs^dodd d3sad a«S


tsh^roodrddo^ dd,d d33ddf&i. t3?\od doood &«'dD tJddod 3s,fS3od3dD
ds?dDj d s a "Vddstot^d&jfii^JIJro...." a o d d f ^ SiedD dddefo. d^d
"333^cJf|,raaJ5ro..." aodjs ?sodosao "rooi)si)f|j53oi>ro..." aod© doSo,
d33d:3e&. o d e d afs^od dodojs dojsdo ZJSQ Jieddj; sfeftr' f o d o d
dssddefc. f,ad© daij^oddO; ^ o a d l o o d "tST^c^t 35a3j;J..."
aoa dodjddo^ df9 ^aj^ a o d »f\rt ddarddefe. w d e d | d j s ^ d
ts |oaod " L o ;icKABciJ3..." a o d «es?03a df£)?iod a d d aso
da^Dddij 3djlra^,df&. e5Qpd doood |2£j3ea^ fjodo srodxBddd^
dfs?deSo. w d e d w BOiO^odde e^jd^jdo^ d d d "sisstitjsjii" a o a
dod,aod Sijdpadra dcddefe. Zft^ipstita^Qoi)?^ ds drsdde sof^oand.
d?<d Dod<Sod a h a d d oodjd^do^ ^aceh dod© 2oad "Lo
lisSsc" a o a ss,(drd d33dde&. d ^ d "sraj^df^^ssoiiralrafsJocci" aod/s
do2£ "s3oi>si)f|,-»3oi)rs&j3cd3Cci" a o d j s sSf^df&i.
ohjSSoJiro 19

srerff 45lfti »i5^o Qjossdo ?r,3| ywdrojjo etooSssrs'' 11 sSooso

doc^^d «imo loxitzjii^Fviiiit I «^oS(rssso ^p53e);?e)0

efijCo^jlooSror dedsss enji^dipterodo/^rferdss I

TOoisVsJoc}? ' w^fiSSrajJe aaoSjscrt? II Lo stocOo^e^so

dDcOo^Kso d s o i o ^ c z L s c dzpa;^ II dooto doez?30 docOo-

4i330 doo5:©o4 <^oa;OJoo zizpto II docoodoc^sso doc0od,t33o

dooto xLisoiocr ZjTO^zLaf dspsab II aiikt WT^e ilea^^roa^o

^fKAjC 2;iooi33s5o II oio^^ «7^e dzir^ecssaoo dzir^e

tji-ooirozio II oio4? ^''If 3od4«e33ago aod^c j^oisssJo II

"^ay^doodjjsoio II

d33fi;8j3c^ sSooi^cfs ^itji/sijpsdreo ^ o i s s r a ^ II Lo

Udoc '^j'^^sSoe o±)tt(^dtiic t^s^So^ II oioicflrajio ^J3^^^

wdoJo^clO^o t\^tt ejdoi II wrJjOJoc rfdos L o ^ A II

^roo doc!?3o oio^s ^jis^ acss^o loo^o bpioo w o o 11 w o i w ^ p

i c a wdjscrj^o deS© doc a^d^roaorf II dc5o doc aod^sssaofSjsCfi^do

II 7ios33jZ?I/- II weScrf STOi^dft^ssoioraojacsSocrf Zjirtrof?-

tjt wft^osojore? &jcoio330 II rooioo to sraoiodo/^ssoioraojsc

docf5c;^^ao5 II 'ijal/^^ssoiir^oiracrts II
r^a^s I ^oded3c)2^^( rjdss I n3;doded3c)2^^e rjdos I
Ts^^zitzi^z^^ rfdas I s53Atodesi33t:5j3^e eisi)8 I wassp
tidrl;aod?d33:s5j3,(f rfdos I zJdcrj^^c dedcj^/ ?idos I
Ajdcrz^^e zs^jaifitz^^t rfdjaerfdos I Si;^;^^d5rd,^tidtd
33J:5J3/ cidos II w5icj#jd3j5o II xbdooa^S^^sfdo:^^^ *<£)d;3c
rtsi^rsr^s I o o e i o e d d ^ ^i^ilrac Si^^ps^t rtfss^ds M z^SjsdO;
#c;^?<rf53j;S^*j3^« z^oziozL^ji rtzssjJrfs I n|d^33a rodjsa
oios ddcgs' 2i)rsocd35d<2j I <2iro)jrfoj^e ^issssoe l i d^dc^c srtrdoe
s^q^s I sjonsjdoc TJosJiSe t|d tssoSi;!? II stosspisd

Ai3^ui|3| rfed33dE-?io I ejdoSf A) oi33>S ddSo xLraSdJsg;:pt33odif II


l r a d r 4 ) r o r a 11 S3d^©,fvri*rt dsl?33Cjd?33u;dj3 e^doaocj ts^Saa z^iao^ood
roOradD dpdoddo^ dssaddfd SOodorid© dJ^eg^d?d^ ddodossd.
uiss^aod t5qi;33 w o d p o d dfdd ^pdoddo, d s a d d assd ;^fBsd
d3sdDdddo ddSSj djsertssd »od K?3S|)dddS doaodsn sdtiOjSad.
tsdpod d,,3oirafdrdJ2 d d , d d e d d dpz^oddo, d33dded?&).
^ddjsa AJsSngjdoddD^ acjias ^^dd dedss d,3jSd^dj^ dDz^odsn
djs^aidj dfd4p:£d derod ^ d d xedoQ,d^?5<y a^oddj, ^OAj^odD,
dc33j;ddO &9do wddod ss^fssodadod^dD; d3addf&). w d^S
"^ed3ci,353rtf53§d;^o3ot rfdss" aodo djsdosn d,3do4p "rfdii"
d o d j de^usd oS,dds?dD^ d e d d doed ddoarddefc. |:lraea^ "jtodM^o
d^(Jdo;^d.... j ^ i T O e i Kessdrfros" dodo 5:g,prdde&.
^60 dedo thsitsro zita^rao I ^jSti^ddrfo zppiottpr
ii^j3^eds3o^o3oe II xJdrdoortodJsortsJjf bdc xJess^iirss^^e I
^tfip tjpz^iit rfSQ c3303o±>rf rfdjsesb II sldrro ?5dr
53o3ocrdD tssfi^ iesjsdodoortoo I oSoeaso aop^Sjse z^r^zs^tf
doortissoio^fio s^Ss 11

^dcd orip Jtoarfo ; i d c d S S D S W O O l i o d j u o o tdtzi I


iira^woo djdwoo i^ded oi^^^it ttso^joix>Tio sSpao II
«:53jji;Sf553o Koioi^Sesiso ^^;5<:e530 dosaoiot I oSocas^ioo-
acddss^djst a^jdoioi^f »?rodrrfs I ^irooio^o rtodoo jpSfSoo
^aolidodoaoc^crasf I sid^^co aij^^zissijS^ TJdrjFsoiJsrzjSr-
AdoSoc I w:?«Aj,33^rAdj;|Sro ^tSijse oiojSojOssiotfjS I
Xjdr(D^agd;y;5^^ rtrss^d^oSoe ?idos I xidere3|d:^53o3oerdo
3jo5o^:^d?3e^03s I d e r o a s ! o ^ f^AP^o Wjao|S3fSac:3drf35s II

hjtziizi7izi±itt dosos^dodjj^ lidjscostipte d,d^rdra


rfT;^ t0j3^|l®c Qj^coJoc dos^cr iidoddc V^f^sssosagidc
55jd;|;^doc|o^de ismpo^&t^c oiX)7izito^t ^£)oi>ortc 4^do
lidfle aotooOjCde tjid^ddcr d*/53d^c D3do*jri,c ti^nsd
33de dodssd?!^? rfe^e SJsOsssaofS^*? ^oTp d;^rdrocisro^d
a33B#e, ... cssdoxiod^dc. ... eoSofSc. ... aio;*® ... sis$ti
... df^f ... ... S3375d« ... ad?jci^4,c, ... olraertc
... ^d?lc, ... A i c d^rdssfSc ziod^c, ... Aic V^JSoJ^ff.
... A^ic dcdrtod^ ^fdcdo rtaSedo oiozpsoSs^o osSirarfA^^cdo
si;^ sbz^icradoolracrte ^^siidFlc o:»do7toK)a:ScdreiiS)a|jOtoo
stozjj (^rsj s^js dodo (it^s 2toj^*5^jS4)03?i/3e^^o«33jd j ^ r o ,
wjjsjfo xj^i3oot33f330 s5das:303t53o Qjddti^ddA5So33?rao
f^edoiS^oteroiooasdjscrt^^^aJ^srzpdj^siliro jSdorae^/iairojjSro
V dedss &jc;^^qjro oiozpslirocOijscdzasd djd^^?

ddrdBw sis^dasoSe a o a O o d .iceSdts, d^n^O woisa dodd.d

fcdeD^ ?jftd drIdjSjsodo dddeSo.


22 7k)7Sip ddjdsaos

;jjj?«c iiRolocrts l i L o rt?s3f330 3 | rtfssSao a^rodoaSc ^ao

?faee33sfc>ogSsio4si'isi>o I t2^c3^03»o vij^^o njaipA^ »hi

si/l^djps AcdxisdcJo 11 d^^od doasdsdo^ ^jseuxLtso^r

;ddosiJ;2^ 11 (iS^r^ji ^<k> do( d ( d ^ddrssoioerdo ;Sdra<) i i

L o d035d7^;^9d;^o3o( tiAist cJdos II uxScJA^s 11 d^^es doo;^^ I

doec5odj3^9i><Sjs 1 ^jsd-ocr dcdss 1 xtoaJoo c^Jod? 1 wsSfJc

£)r^0l«3C7l: 11 d j ^ ^0^33 Z^JS$ (doCSel d c A ^0 £:>dop ^^33 I

^0 ti ^ d o & i dscio def^ d»^^o ^ d o zssTieio II u d ^ S d r o ^

ssctdodcelpe 2^33ciji0d0,Sf I Z^ijSt^^tit fDc^OieCT^S I

Lo wdTSdro:^ tt jjliasa o3oe t^ioss z^sX)7iof)^i I o3oc

tsi®33 Si^^ssrd? tt T^z^oto bssazj^oto II e d r o j d o o ^

:^3sa &i53t338 xSdrijsf Q^o i i jJdeF333doad;scj?eFJ a^psss

^dor A!d3c)d:^c 11 Sc^^dosg^ dossdssojo ^c^so^da^cSjcXdsio 1

z^doSdo^ cJdo7joj:^^dO(io^oro^do3orA i l z^ddocidoT^^^ I

S53dossdd^«3(cJ : ^ ; ^ o ^ s^jSi^ II cSesss oaissioti 1 oj^^

^e^s »doi330^ 1 f^sS^c dcdoJoseJo II ^2^d53

2. tJortia^ d23^ ;^2srae zSds^ort^;^ wrtOSj dMojpsrtoS^ ;3(ad€ij§,


sssdsrfcsjpc :Oja^35;"^aF^crfcs53^d5jSf I siJciDd/io^asssdrlc

aaoiocrt? II Lo o3oc:^/dro33do:^d34^^cdo!jo5 £jeoioj3do

d3da5d4Mas3rs I eA3<i^2to5B|f djdz^Srof;? 5|4^^ aass^

wrfosisro IjJ^plsoe II Lo ^s33£jije£^:^es33^dj^eaJo2|^iir


I I I ~ " ~ I ~" ~ I

2^(docJdoj3e)a^a2prs I Wj^^M^e Abd,23eia(ddo^(do±)0 sid^do

dsioiicX doDjsTsso II tsoijhts^r dJe>e^^(3s>os)0^r3s 4)^^^$

fiodo^gf wo33^^dOj3f I •'sjiortcss^iwe liacd/serts II Lo sSao^

Sifror^ctods xiaoJis,^? ?ja^4«533^ ' *S z^lraioo ^i^ijsc

d,3|a!^5^droortooa II sssdoiosoio ?Sdo? II L o «^dod ^ d c d o

xidro oi>dj3:^o aioz^sip I srossdOjii^/ss floe oiod4f

rSciSdyses^S II dfp^ac>o±) cJdo: II L o o^ScJeSSc^M^doSodSei

3j3ez3s^o^o^6^dod8 I a33dj3e:jp^:^3«)c^S;^d;;c>^d0j;^o

a£) I eS«)do^De)0&> rje^s II Lo .|^dje>^r erodj^^dod;

gJScLstlSjjaSSt^ld;^? I ^ij3C«i5^?S*4'3;*^33,^?33eJ^f5e I

d^psoss^oJo c^das II Lo tjssi£ipdi}zss)0iit acdzlrse

s^dods I ;EjZ3c)^e »4p^J^ ds^djs^^do^es^ds I ssds^

«3eJde cJdos 11 Lo oJosiqi^ider^^f^slddeeroo^z^dosScI^ I

dxSo^e ej!c)^(Z33a^o A;ed^^^j ^ d d « i ; II ddptsscJde ?Jdos II

Lo to c^^p w S o F A d ^ c y 4)dodo sss^doTlj;^! I ^erf rfcsss

3. B o r i ? s ^ © , aodraode dood^ddOj sSes^od tsote «do±iddw2(


24 do?33^d d;^si53a3

ci^j3^4»^ra^^s siovtj^o gjjdzssa^o I d^cfsso^'ic sssoiosro^

?33d?s3j:P TOjSto^sipSoc II ziipiiS^^ cisSo? 11 Lo ^a3|i^

ts0fiiF3oitviiti', TBsissiei tiz^t I ^ o ^ o A a^de ;^XJe)|3yao

;ds3|i2330Jo^ II f33^^^ rfsSos II L o txisip^ (izzsoSoot o55c*e

tLset^oi^sdi^t I TO^^ca^KJ^dc t7^0s$^^ ijssdoios II

3ojdoi330±) rfsios II L o oSoabcJosSo ^c5i;io8 ^^j^zi^ooiiTf I


I 7 ~
5iooa3o4sio?ij?3 ijsaloss eaadrasssns uv)i§,e:ic II ^osaojo ?JsSos II
I ~ I I I I
Lo w3j^l(SCAi^d5a^osi33Aca3^aoJ303a^s ^^tt I enadjs^cJxj^

cdoc|^4' ^djSjC otssoio;^ II ssssiotsiossoio rfsios II


Lo tiosi;d:J3Si)rf;3jsc 233;^^*^es ASjsoLscr wtssoio;^ I dooaro
I I ~ I ~
aoci;S^ft,d «:s;f53n|oi»d23soi>3i II dfpz^Sotssoio rfdos II
L o roys^ wAccio:iS|p SicsSjscrri^s sSstodi^r;^ I sSni^^Jsi®

i^oards Sjtjt:s5jtj^ d/scBso i^ooiofa^ II si>o533o5o rfdos II


~ ~ I ~ ~ I

Lo ?jS33Aa^?j?i&^oi)? tait^z^t ^^ss? I rfes33 oio^ap

3{c3|f33 ww^tiocJodo ddoo II cJessjtps^o Fido? II L o oiot^crf

o5o:3dooioao^des33jrasz;jsterf5 sS^storo/iff I iea^ro^o

doSoStorfs A i i i o ^ o i o ^ ^ ^ c r s j s ^ s j sJoldessss II do^oj^cr rfrfos II

«j0W30rif33_^5jt II L o «3j3o||j3C^^Si0050 ... II Sojdoijsoi) rfdos II


Lo e i o ^ d r o s i j s j ^ c ... II "htMt A!|353 II L o rojps^ wae
i~ ~ I ~
dOl^e^O ... II b533o30j Siwi3^ II L o ^STOaS^c*- sJ5j^o558 ... II

^dwsoio 3ooo II L o oiozlcrfcdoasSoaioao;^ ... II wsraojo^i?' II

'^^ arior^s II ^ossa^SKJio II lio^Ti^ doos3e ^is>o| ^ode dod;S


dfd^psro 25

;i!d:3&;a(! I ddjsde tt, itjst zo^^ d3c>3!,7l;^s II

iiil^ ato TOrto38 sisScr jidajCSss dAboz^Jos I 9i)7|ed;scs!iS

^tt^o ^ Md:c)^3e)S II iitj 7^o^S;e AJa)£^S;e rooSs ^<%^de

ijp I woSroo;^ ded^sjssjjjro rfoQ^^^pisssdss? II rtortc ai

oJsdMfJe i3jSi Ttoerada sicJ^S I ?isi5rdc A O ^ rosSeS 23c3es

A|f xJfi,po ^ d i II iott rtoTO^c^rro^sssaootoSio II

oteiX) II ^cf53si>ora;0 4^^^^ II dj^lP^o ^oioo ^f^sScro

sgpoiir il L o ^osjsizS^ ziozijdjitp ddorsdcsSss i l 4%

4s3d^o iira^dTle rtoTOXidi^^e II ^^d/seSjj otea ^eziS)ra

533Jiorfcsizi^ II 2!oa3e ^^p>s 5ie3jeo4 i^as^osoo

4«^Ko55c;^ II 1^0 ^Ti6js)tt^j^ *:i4op li^j^? I

(isxitt sJdrrfcsSjd ssotiarf^ rfsSjscAto^c II Lo sssoiiacsspio

iid|ge roddrorooio ^csioSo I t^ij dosos 4^f5So5te3^ II

doaorfedssj^^c rfdo? Ajs|pcr5Ji33D3ZiSer liodrfo *i5iOc«rote<Do II

doaodoorop 42i25^r II wrtstoj^ro to dcsssroo rtsiOfSs^^iro

5lBCaD4)ub. do,sDad5j djs^do Lorodddo^ SA)2ip?i)d dooaddfSo.


^oaoadO; toao^j ^oys^pdoadOj a s s c a ^ d . addra |d^'*dD^
ospaxaDash aoddisajodo-spadD^ a 3 a a d o a o d d d a r a ? w^jsaoSd^dOj
^dJ2pdd doi;|^d33Saa,5d^j3oart deo^rod qjedodDod^cdjado^dD. aoTijCdo
dx)a,o:)jod a d e;"oodDd,ddo^ dhodan a-ado adr^cd dd^d^do^ diood
13323, essad aodjCd eroorijdd'soad deodorori do£)dx)d,(d33rti4dD.
"&e!)^tj..." aodo de^d dojdjsedSaod ddfa3j 4pt33?33dDhd^dJ3(
d|3.f^^ddv&).
26 TioTzp dd^daoa

ti d^o I *555er ^oissrizio tt, dtsiss^eioipo II

I I I I I
Lo asScasSc jSdjSicdrf^sSo^Jro wScqSds3j5d|5jscs3s I

»aoo :3c)Xic)djd:^(d;^o^o^ed42S( ddr?jo sioudo t i II aesi

0^£» II ^O^^OSlfSCd^CrJ II « 9 d a ^ d ^ ^ t oTO Mo^SrdTISO

r(ij3C(2j S33 I oios *!^e^odO«53^o « troass^z^i^oi^do ^ i J i II

W33|J0 ^ j C ^ ^ 43t33djS33/5 l i 3j0^j«f^C;^ll

wqi zppo II eoKe53 s^dp rt)Soe3| II sjsossssdo

j;ioart^oio?5o sSdlpz^o siodc^o I 5iS|93do rtrtrfxSdjdo sJoe^

drero ^ysorto II o4^53o;io ^oi>o?jo±>rfo oJjscftjp^sfti

rtsi>p I dodc adoo jjidtcJoioaodo tsiFtSjstijii^j^o II ^^o3oe

fi^at^o 5ioa6c^o da^ftsat^o issdotiosss^d^ojjo dss^^dyajSj

osorto 55d&si>)rlsSo3j?cJa^;do vijAtip II dra^erfo xJsSoosssf

?5o^;^sSo5iodrt?€jS sss^^alj^o siHSFio ois|nl^o <a^s3o^p aiOo

z^o^sddo sdotid^o S;cSe^o II r^addtJe^&3o;^^o Se^^do^o

S;c3(^ zOjSododds^^cdo t^l^sSosao 4}°«>^° (^doddd

Tioa^a^o d^drsro M^desio ^^^^Aits^^o f^^osao ?id:c)£>o II

si^osoti^o dadoodde &^^o ifo^(^o5j«is3;0^do?jo^doiio^;^o I

i^ssao loons^ ^3Sa«oJodojsAro sSodrae^doo ta^z^i-adFioe

SIJOO II oidop|do9ESdo4^o do/(dd7i40!;$;^33o zptd^^o

3oes?23efe. addjs f^^©, dsou sojad^do^ JoQdo 4)Ssg,oa©oJ3d2( «<£;rd23efc.


ded^ptsa 27

dJTOro A;e5f3ajO z^ij^c 11 zppiJStSxi zppo sistodrateao I

itpisi^zppo II L o TSsoMj^esssr ... II ur^zi, dedd(s3c^

iet$je)(03dc . I ^oJodssT^o doo^ 4 P ^ ° T^^SBsrs

Ji3d?3i5i> II V wsioo^rfcdsst^^c rfsSo? «553a^?33^cr s^sssp

sOo TSdodro^fM II Lo s^dodadcdo ... II t^Si^ttjisiss

oj»^o 53;^r;djdo:it^&;io I w?3rfo desSrfesScsJ ^jcalj^ro 4*

7^^330 II hji w d » ^ r f c 5 i s 3 : ^ ^ e rfsSo? tsjjtssj^cr *>oAed^o

;iis^droJj3a^ II Lo ^^ssssse^^, ... li s^zip r(,95d» dede^

xidr^cdoTidoJifJr j^^sf ' ^ss* sJdo&r^o ded cSjsciifss^

eJdjsejb 3c 11 hji edoo^ ... sssd^o ;idodro^£o il Lo

4jS5sdj3^r enjiSj ... II rfdoSe d c d d e d e ^ eSdojCc i;5rfr4c^c5 II

risiaij uT^cssj^d c^^/'o sis 4^71,30^330 11 V <^doo^ ...

o^/o S)dodroi335io 11 L o STO^035? ... li ??4prds33X3o

leeojoo doozssicss)^! TSdJss^^^o I <d2ido^3c)0 UT^CSS^I^ doo^

titp So :^d,3! 11 V OdOO^ ... i t:!tidoa(0&0 ... i Lo

oJo3od9defs a^e^sod ... il r(on37jd;|d( dcsss doioe-s^e cjdorns

adjS 1 xi|,<&jjsesA doo5:d ded 3qs3 sdodo ;fodo3| do( 11

hjt »doo^ ... 11 xi3^aeo±)0 ... II dou3do,3^ ^(Xa^ 11

Lo ussd^^e^ie £i^a(s ;Sj3ed3dj4AO I j^ssssss?}^

toii^i II s3do:^(!l®c: xSdood^^o dcd&r(&at^j<&,do I d o l o c

drofA dede^ mjjst^ro 4A7^^390 11 odx^ ... II


28 TioTzp ddjdaos

Hl^fTOZ^er sSoiss Ts&jio ... i l sSoios sSjcSSfssrfo^do ^rfjafd^

S3|,rfo « ii *>rfjsjjd*7i|e33rfo3do wtisi>acoioo si II

*J5*o3^t33^cr rtoz?3^als^s53f5 AJdasSrote^o 11 L o d^sas^?

wssSdo zSdjscd^xi^ssszSrfs 1 ;5odtpfSjacdooa33^d|fs tjoiojso

A s s a d s ^ ii tioci;doodo7j053^o AjdrrfediSjjOioo i s^tsaqSro

3e doote d3o <2j;f3^i^ro d,>^rtjaoj33o 11 ^c edooi ....II

dpss^rfo SJ l i d^*i|jf33rfo3do ^djs^cd^ ....II stodjscd^ ....II

sj5!fo 11 Lo pjio LoiSiof^c ^j3do^oioca^jr3e^j3jsc


I I I I I

^j3d5j^93do 1 orfo^dd33daddrodoio;|A3|3S3^j3odjdj^dd^

^d^o 11 wss^o ;5oD3?53d3333«)d wa^o o±)t|f 4>^<^3o I wa^o

d^i3;0 dddoo Hs^rozjSro ^Srl^so^sso II V wdso* ...II


^j^AJSjrfO 7J II ^j3*!|;C33 li dorfjS^Cdi 11 LO
I I I
do^s5333Kfc)33oi)3c doqio^doJ Aoz^ds i dJS^Cfirs

^o3j|jCd^« i do^fi^dooijscdAiSfdo^^doss^fs^o '

do^d^^d?5o/is &33 i doz^d33SjSjCdrf;djSdor4od33 wxto

Ajjsoltors dss^cTOrs^c tjSdo^o ?5s 11 Ajd^rd^sSdoo^j^o

<ajccdojsd?j*jdj^o doz;fc) i ro^fss^ro 3e 4oi>i33*io rt^assre

dddof^d ii V wdoo?f . . . l l do^?j3,ci . . . . i doqtojjs^rorfo ...11

siodjajd^ ... II Aj^o ... II Lo A!|dos dd^s33^ojoarf|5c

^ta,lra^,d(j&i. aodd© t D ^ d doasdo^dddiS;, '^djs^odd© dod.'sedSddJs^


dcdaddefe. doii asodod t5e;)dfS dsaddefc. dJoiraodo ?]2dd o c d . d S
dodjseds, eddo?iecdo, f\czpip,^j)^jiv^^\ ddodrddefe.
tfojro a^eo I TsspaissSa sJoajjiss ^&je3j3c:^5S sbdf^d II V

« 5 i » ^ ... II 2i^rC53S|jrfO ... II 2i*ro3 ... II ^ d i s ^ c d * ... II SJ^O

... il Lo Tio^z^po doDs^roro a3^4«®=3° *8c<ajfSeo

I ^ | a f o AjsJrjji/sssroo 33^alracgja|oi)e^/xfc)0 11 i^rdpsA

steoioo^o ?jorto§4d/5ooi>o3o 1 r(oj?jsed?io zioaiss zitp

TOp^ro 55;^rt,3o^33o 11 hjt wsSoo*... 1 rtoi^ediS*33(?Jo ^ ...

II r i o ^ c ... dorfjsjjd^ ... 11 storfjse d * ... l i J J ^ O ... II

tjdoo^dcdsst^j! tiziit 11 2ie5fwf33^cr liodrfo jJsiodrotoSio

II wsi>o*...cisios II woo5«)D3^?r o*^ 7iziiffjrai3SiSx> li

WSSOO^ ... rfdOS 11 4p233^cr 4)3!3rS 30OAe«j33,f5 li

zJsi>«5o5:3r2io l i wsioo!? ...rfsi>s II j^QjOjss^ri zl®33sro^c«)0^

jjo&DMrccto^ 11 aziX)^ ...cidos II :;1;C)MO Ajdodro^JSi^ 11

»doo^ ...cJdos li a(do Mdodro53e)(Do II <:9doo^ ...cJdo; II

fJjSSfra^z^er rocroa^sssd^o ^^roso oioJ.pt3 d ? i p | AJOSO

«Foi:i3(Jio 11 L O S3s,?550i> A3|ass 11 L o wsscssoio a|S53 II L o

SSSjTOOiO *J|j3o3 II L o 5/UrarooiO Si3j3S3 i i L o *isto5330JO A3|J353

II L o Ujag|lc xrajSos 11 cSjSSc^sio^^e sss^sJ ro^cr roacoioo

AjsSodroiroiio II L o gJSjrssoio S|a53 enj^os j^c^rfo ^jsiidrotoiio

11 ^Apjsspfio AidodroteSio 11 dooao 453f)fio AjsSodroteSio

II ^tfjscziji^rcss^c tiodrfo Ajdodr oijsSio 11 sioMsssssszjJro

43f4f^o330iojaoo AJsSo«roi33&io II A5osSfsr4)«, zii^o Tiziosir


30 TioTJSp ddjdsscs

ii fi±)03;«^s|p sSdssdro^jd^^o i i f^^tei odDzps ts^cci ^j3^»S9r

ii enj^daS) adrorcj^o aziaroJieaf i i

»o3o «:?dc*e5iaoi;scrtos ii Lo sJs^^^crore^dbd?... ii

oio^e i i w:?dc*e (^aclracrts ii L o w^jse dfsss ido^Ocloc-

oio3j3C5is»oprti^s5oc i i dpsro^s TJdqsssiojps i i '^do iidopr

cidd? d d o i TJdojsa^dosj^ srao^rfc I ^jerS d r o

(^yiijdoc 2i5^|lj3crs3wro:4? i i wijse ^sirorrf ^sdoSoff ii

adjsfs idJsrrfdsyioio^/scsS^adiid^^c ii '^odj^ojooa^s

MJIS) i i 3 ^ ^ ^ ( s dddoo d d o tzL d^^os xUidolsos i i allied

&Ji^c333o ii t^^^jAjSit Si^^pjit is$7if5$oAt XjLooz;i3e il

*idj3coior4ddoo ddo 11 dedxysi^i^i^os 4'^dc^^5J^cw^^a&l-

j^^o43djs^ca^ro2::3^^r^c;8caA33 ?i;3oi»r^dtir;5codj;S/o^o5oc^-

jpkowKioiio ii zoissoi) ^o30j oJo^Sfc3|n«>^oi> Lo

^sSjsz^rds;!? wdOj33:pdc*j3cx5o II ssoSs s^a^xjoajjSspSo II

tfdoo^dedssz^^e rjdos doao32pd(^zr|^?io Xjdodro533£o 11

"^dodjJjB^" "ad3^^" rts^orf 'VJSJS^" doo^sd ^dd


djsSd^odojs, doi3 zosodid didjsjdSQod dssspsSeSddi^ d3sd
ded^ptss 31

fJsLac asSe »j^3erod533oio 11 rtjass s5j s^^asALra^o 334<a^-

tSe6Sjc3c)r3c)Z37^£>OdS r{,S5eiSo ai^t^O aij^^^ aij^aSS^ II ?JCCSor-

42330 4oC TlraCSBOiO 1 OSi)j33|0i)23C5i«C il 233330Kad-

5tef530 ti I WdOjI^eSJ^/ 41(5^330 II *!04^<%3si>Ai0 11 L o to

oS:s^o toSor&...il jjsirz^ro^*? ;5^s5o^f «5j3c?fot33ps3sdf§e I

dsoi^edss^a^; sbz^o zssMXit 4<^7lj^j^o II c:9doo^... 11

zito xjdogJrotelio 11 wtisSoaeoioo sSsSodroiro^io 11 L o 3AJ3-

d^K^3jdr3u)3s...il rfcd rfcd rfsioiScAto sSjSo stoo j^id-

TOrt0c>3^ I t2jao^3,o tjzttptaioo rtjassrs 4)'^^^'^*^ "

wsiooi^... II odottiscdSie^o... il wtigioacoioo... il

(pQzssj tprzirs^rz^ Aidr^y^'jpsrtjrooroae I Tisssroossd-

zix>sjsi^ So deiJi 3^0 4'S^e)^j53o II wdooirfedssoSo^dos

dOro^o... 11 aoDcsSj tiofsr*Jooi>o^o ^oiosSoo ssstonsojoio 1

dTOOos^droo Aziro rfcii :|o 4>^^o^3e*° " wsiooi... 11

*5o^si)0... 11 ^tspo ffssSocSo ddo^o ^Sxttit^zioiioi^zio I

fjf3p5j3«:^r3i?53zp)roio ^5|po 4>Sr{)ao^330 11 w4oo*... II

tsddrad© Irau, d?brts?d5j adedasA ^ededdri^d djsd,


Aldiardi4)di. wddradjs^ncdd %eSri^?dj « dxbrts??d^
dfd334p2£od© d33d, d d a r d d f i f c ) . do^sgsE^rl^iD o^edd aqSaa
ddd,5o3d:ri*od oiarddefc.
32 ?k>xzp d:|^d530s

:^d?332|Se>rO^ AOdjSdO 4-^7lj3o^330 11 (:»dx>^ ... II

Aodjsdo... II steorto^3o#5si>r52psi>or53^o£»03533o I ^odxS^

t^dmziraroSo ^odsSja^jO ^^jSo^sso II wsio^... i l ^O55A5J33,O

... 11 53^x5^ aSior^o asip ^o^reo l i xbdc^O I SoASSoo^ti

fssqraroi) ^o^reo ^irtjao^sso li wsi»*... II ^oireo... li

woo5303ei^)533 dcoi AbsSflcrrf ^a^iorsspf I &jc3^zjSro 3si

rfcdel) j^iodreo 44rtja^^33o 11 wsi>o*... II frorotsi^sSfssa

... 11 c33crot^tff3^C?5S)Z^^0 ?33f3Sd3j3^ts5^t:p30 I W ^ J F ^ O

d0O5:3 3«)dM3,0 ^ji^So^O i i C:9c±>0^... i l 33dcd3j0... II

L o o L s d ^ c T ^ s d o ^ e r ^ tssaooo tsspirosoflo d&tjs^stofj? i

3o7i^jtp iis| doioofraa SinirfosiJSciosteoAjo dSgjs^o

5i^3l II slraeSSj^dJe cisSOAjOt^ip rfsSoific 2i^CJj35;?IC I c3Sc33-

«&dood;Sip T^jassro ddsSoe^ii II wdoo^... II crorosJesSoo-

4S33/3... li Lo 3Ai3|i^t333jdr^3aiotis.... li V^odo

tiodrfo ad^o r<oqro^^o jlodotlocaocJo I i:ie5edfio AjodjJ^e^,

tiodrfo 4^rt)3o^33o II wdxiS... l i tiodrfo zldosjroijsao il

w^33^odoeros ^z^jt ^oitodocrf iirotSsss I dooiro adeaara

z^^_^ rtjassK) dddoe^ti 11 wdooef... i l woossos^fr o^-

33?^ AododroiroSio 11 Lo 3A33|is|.... II djsc^spea xbrto^ea

droosspca s5j 42^5 I dooiro ao^ssa ^P^^f^

4)^rl 4lrt,^330 II ^ C d 0 l 5 3 » ^ 0 t i o d ^ e 3 3 l 3 0 3 t ^ ? ^fTOjrt-


c3ed4p233 33

s^»o^£^ »r<a(^d oSoe 4Aed II c^s^^... II ^assri

xIsisdFoiroao II ic^sssa d^sarojjstssdojpsssr w^^c^d^-

s^aofcesf II Lo oiotopo^o zipz^t... II sirf;d^d;8j3c-

djS^JSC rtOZ?3Z^JJ rtO^ W ^ S S S S I W^OiOS AjSirc5cS33c330

dJ3^csoJoo 4'^rtj3o^33o II wsiso* ...II dJSdo ?5si)gSr-

oi335io II Lo z^jdo^tsMpXiSi.... II wa^o 7iOsilr*iooiooiSo

siJo^f33 O3JSCJ53O s±>oij3 I aedo rtjassrs desSed 3;^d;sc^^

llioosdao II wdoo^ II acdo sJsJodroiJSSio II Lo tio^-

d^ssiOfiSjsc... II tS^dcd^o rtja^^sso ded :^4o docao^dc^so

*)do I di&j3o dof ddo dc2» d d 3 , d doso rtlo II ^ i i r o s -

aoodjcens/i d^tfd^jSsa d I wassdo z^i^^ttip d

cJjded^o 4Srtjag^330 II wdooi...ll wdoo^ fSjdedo Ajd5....ll

ed5)3j3cd;Wf3doA A3|a53 II L o ^j^oio Xi|as3 II L o wsss-

t330±)... II Lo S3S^c330iO... II Lo CTOisSfrooio... II Lo

Tidjsroojo... II Lo «ja^|«c .... II ^jitzipo^^ sroaeoioo

AJdodroteiio II ^rf? I L o sjs^fssoio *3|a53 I {Aj^p^Sfsit^o

xidodroijssio I ao;yd,5|;Pfio xjdo... II dooso^liPf^o

jido... II ^djsedj^rrodff dodrfo ?5do... II 43hc^oo

doaoad^o froridOedcJjOioor^o I ^s^rdjOssidssoioo^o

SSOtOJSOO d;>^7l)3o^330 II WdOO^... II 33020J3O0 SSdO... II


34 Tiojisp dd^dsos

^ZiO ^ O O d30533 d ( d ?!3Jtj30 ^ d 3 ; ^ d li ttei XJO^CC)-

S33&8 deSec^li afj|i 11 ^desS ^Oio Tidro S^djsc^^o

Aidroddo I 3jra^o4z3c)^e?J TJ^OSS A)pirA:s>it^i 11 c:»dx^... 11

^oo ASSSD... II Sodfsj^jjJrrtejSrs^o aocsiatDcKo aysdA/acs I

wrfo3^f3^?Jadsi535 4oi>ti sSoc i i esiDo*....il zii^o

xjsio.... II L o ^o5oe^3s ^oiowasoijsoi) ^oi>odoi®c asaijtjjs^c

dres Isjoiio ds3t33 wdOj^^jStooiojisioS^^ss^s^zpsao^ cJ^j II

^jOio^idjfio^ta^oisssteid^sl Ai033stoji33sidi:f *j3p *JO33^

*jo§coio3e 4Koi33d^j?o±)r iido s5ed 1 oS^sa^ote oi>Kl

gjj-SsSjroissKS^ ^ ^ 6 0 * ^ "^iAl' 4)^6*^^*^ ^^i'^ AjoyssJoJoS

4f53^o o4\^^o AoAipitt 11 dora,a3s^ d d^^s ^dojih^z^d

d I 3jdocsi AjdrtlrajJleoiSi w-ir^^o SJ^-^T^J^SSO 11 wsSoo^... i i

dsaSSaeOSKtiacSjO SJsiOgSrOiroiDO 11 ^)3«'TOt3^3s5jSCe3325*^Si0O

Zjiss^ Ajsij&r^o I ^^^fdacdsiosSooo rtjassrs ddsSofd^d l i

wdoo^.... II *s^rD3lr5ipcs3o AJ^o... li L o rot^^a^ «Ae

irfo^a^o... II tisSos AjsSrSosszpsroio Kr(z33»j?3dsoe3s3c i

Bsas^ortocsoioo ^fsssSoiSc 4oi>3,c5J siooSss ^j3s 11 rfsSjses*,^

rfosaoio xiad^dojs^roioc siao^sssrai^^SjdjscdowaaosSc i A3^4

f33s50jC ^doroioi) S3^3c Aiao4*jsfueoi>ort!?3a?€c rfsij? 11

wsSoo* II fisSoss^oSf*' sSsSo 11 Lo wsraTO^c*"

d a d O ^ * — II CCtoe^ d «333S3a a(3«)|)3d^j33a d 11

ssa ssa iifjsyoi 4dtp drfc dd? ii wdoo*.... i i

4^4/531 JjsSo 11 Lo ojozlerf oioo,... II 3oa? L o II


c3fd4325s 35
I t I I I

~ T T ~ ~ [

Lo ^3d'(d;5c xSorissads ;Sjc)(Jodocc)S( odo3>/se a d W ^ d c d : I

xi fi? d d r d l doTOrrl iis|f33s5e5i Aoz;Lo rfoSssal/^s II L o

f;;4^dlrro do±)0 So^cesW ao:todoA I nasto^o ^ed-

0^3|,^fL)CSiO)V3lCC!j^C II Lo ZSS>fU5J^tt aijL^ht3op>^

33i^ sSc^c Wfi5i33s|pe tlssTOfis II oio3jCsioaoc4'S3^C2io«^

^o^^tt^zi^oidt ^0 dJodrfc II Lo rfdjacoioa^dj^c rfsLse

w z j i r * ? ^ / fidisc oiood^^c jids wSifJcj^s I oiozssdo


~ T I I r
rffS33fipd^533Si5d33233^0i>XiS SJO 7jSi335ij*;^rfCS33S II LO dodO-

tipi d&233|i£a53rd5Si53op3;L3cw«raodjSif5|?f I b^c^-

Aoora^drssoiodo ci;^f5j3^ei;iijCdOsixi^o33 dcssss I Lo ^qra

it W7|^c ^ d o i o o 3 wolracdrrojstossart^e^Dsstossfssi I en^j^Jc

oio3jse*c 3?io5oe dzpscss aio^^raJo^rooioo^ rfcssss I Lo

oioz^erf o±)t3doo±)Sio3rfes33a3a^sJ33rf5 ^ddroro^fJ" I

ifsofss^o doSostorfs xizioioio^^s^dcr xraz^ss xiol rfessss II

^ a a d o "Lo r{roc330 ss," aoaSod


5l)od,4)d,d dod,ri^sb^ coe? djod,^)^, dddr?^ dssdiSeSo. zod*
ris? t5rt,2p3dd* do6j 33rt2dod a d d Modjd^dD; dedod espdosDroh
aad "«o±>o sSit 3oij3e" aoa a3,4Jr?33 dod^ddj^ df^'tSefe.
loa© domeao ddo ?ifddo^ JoSd "wfSeei dooiro..." aod
c6e« « ?;)eddo, a a d e f e . ?iedo dooad doaDado4 dedd d e d a o d d,dd|^
dod w ?ieddD^ d d o d d e d 2os4Sj2^df&i. ae^irddo^ d?d a3d,o:Dod
,^eSoddffe.
36 XoT^zp ddjdroTO

3oD03to l i L o ^^^^'toj.do^ajl^csSooaJjsca^^c u s a ^ d o ^ a ^

3s33^ I ajo wsa^z^ro^o ddoS sJoddii j^a3/-rojsira5i33aeio±)0

rfcd oiis II L o fidoiSc WTto j^rtdfJf Si^e^osoio sSoassrfcsssoi)

^oi>020530Jo ^4^^o^ ^Dso^rooio ^iraf^jTOcrooi)

5303/\don3pio aeo^ossoio doj^o^ossoijsoij 7js5crdj03o±>

*Jl33S)S3e)Oi) Vdofi|5srfes33oi> rfdos 11 Lo ossss^Dstsscdo

d;Xi5o^SoC^( I eidjsc do±)Os3jd,dfS3oi> Jtosiorsoc I ajsSoc

ff3d33?33,d0ff3SS33Oi0d03^j0 I 53S50f^di3f S3jd,d?ijsc dC333o 1


r ~ i ~ i ~

^deD3oios5jd;df5soi> I doassostssoi) rfsSos II doirorsja^

ofjo3D30JJ3oio;ydrA;3esi;3f-Sos^Oj^^dodoaoJjSrdl Ajdrsra^d

*)dr*i^233^^ xJdrsSocd icfroc^cl jJdro aojol 11 oJjse

sScrod«> ;|d? ^ e * j s c sScraoJc d 4^<J^3s 1 3x5^ 4 * j l ^ f t ^ ^ i

oio? gjds si doaSc^ds II wdooi ... i i doo^j^dp s i d o d r -

oi335io 11 ttjtt htto 553d^o (i^tp {;J3,o usdodo ddrre-

d33odj3eocio jydrossljscdtssDsdff^ 3ooAed3,o *idodratei:x> 11

«33;dff3«' ^0 woioo doc s o ^ e j^As33?ioioo doc ZjiAd^ds I

woioo ^ c a^z^cdtljscoioo bssslpdodrrf? I woioo djsssoioo

&330±>o :3cs333oo3rtdo^ I <^do 3 d d ^ d r r s o siowoddcS©-


a02o 11 t:Sa333o?J0 tSStSc)^ ?j ZSSrScii^ 3o3«)drri0 I 4 P ^ °
djd t33f335io Ido;^ dddocd^d II doo3;Socrfo iptoSoCfio
c3ed43233 37

d:do d33| ipiTl^ ddsSDc^d 11 r(3o sssdo rito ziasso Tito

raSdj^sSocd d I «r{33 sbiOAjosSSs ^ d d^rfro^ li

djsdo dcSo acdoo dtio oiotjst dtio ^pjut tiho 1 ^ssjf

dc8o z;Sfio rfeSo xisssre*" rosteo^ dcJe sfcc 11 oioA^ \^^t ^

tdju^t dorfc 3si>ziD^3o II 'SA sssj^ffss II «c3cei dsojjs oi>:^-

s^fci aSoqraaiissCijscdtssddjd^^? alj^^psitJcrf V wdM*

dcdss? &jeoi>0330 11 33j3e Rstero^o (asi^zpcijO) c5fdd3o

ysdcOosi a>d& j?3dc&>e;r i i ^o^os&djf ijacoSso

d^s^es^A II »(3(ci dooi;ef3 ^os5j3(d^o 2>da z^ntdoSoes^ 11

tfssodoj^s^a^drso Sidrssspuicsa^cio 1 dedarodjcxd^o

<be3| 2>dxi3 ^dcd3e)d3^3^o II Se^^o T^a^^o 11 33o ssass^o^de^d

Sihoto ti ^titi l i '^S dcd3^:3a 11


sis^s^a^oz^^dwsroad^c II w^pcSo^cs 3)i3crf 4dd5o

iisi>c5« Sifioiracrtj II Lo tsJ? 4)rfo3o4^5ico dpsic^sss


I I I ~ I ~ ~
3^(3330 ZiSSO i 4)cio30 HJSopjipZijr^p^i^^e^ti SiSSiO

oiociozJjS^ si>ts5j3ca^o o i o n | rfodp^o sSosio 1 ?5siro s^rfo^o

5iro5i335^c Ja330 zi sijSrtjaSrro TOjaes II esSi &C3| i l

utido^ 3SS;33 ;Ej02;:«)^d^ a^deojoo 3jdeoJoo zi^o^ro o t o u r c i -

si>?#5i5drfS3o3o ^j3| 11 eiisio^ 11 .a^fjf a^osi? doiJdaA

aSo33 II W5y?Jr0i!3SS33C33TO0i30 ZiOZ?5^ SSTO^JSj^^ACS^ie l i 3ori02 ao?5idd


ri^rtoi dodd d3i?3^ dogs^doidd drosdtSeifci 11 oJopgjO^a^O' oioa tlocsssa
wf^TOoiiro tJtScatjjio I TOoisi^a^ado asSo sssjoio&io ^Kei|33o II
dos^SjdoidfJ, eOi s^oior, e3sl©,eddddnsod|,? K d djsdd dB,d£3di

rod; doi^jOdoi tjj^sdd ss^oiBdo dodrod dsaa doqss^sl^ do^^od


?ooS<^jd33d23e*). "«3J! s^eSoia" aoa doodpod dio3s,addDdd33a,
adci^oi dxQdSab dD3b, fsao^oi) djsardrt^dj?^ tJsp'dsSrraddJ?^
d3scSi3efe. tsded ad^aods "sioti *>i3sS" a o a Ssodpod djaoiirart
apf^px)^ iSsdtJefc. aoc3e « 5 ^ / sisiods qidDrA)0j;i) djadosd^ri^O
dps^d^ dopSj 39

atoiiss wa;233 siito II V sSjaoSssroij '^cSdo^/o sisissJr-

OJC^cif^ II Sj8 AS^JZ?! dDc^ir II U3e)|iO dd<^:i^ II

WX!SE33a3j3JJ»jao^ II QjDSlisiO^ II V\J5Z^rtSS>3oitieiip'. ?Jj30±>r-


eioods^e^ II

dssfJc 5iao5jscr(5 II Lo uvidoip tss^ss'ccSxjo d f d o dasSod


<p 6 _
I I I I I

ittzit I d/ciiS|oi> *ij3oioro II wdi^esaoios^pe oio^fS^-

33;Oi>o ^5^4>8 I JyJarocio Si^J^c II wdjSl^dosli^c^^c

lidsi^lrac a r o o Wfio I jpsjioijsc wT^oiiae o i i z p II 3drfar-

djrfdr*;se ttrajfl^dA sLooior I oi^si33Js55)Ad;scti?io II

43jB* des33^o Sids 43^»oc5e& stocJossf*" I 43JB*

5i^0 ^^jT^C II O II 030Cf33 STOd^J^^ Z^tpp ^OWcSSO

»?lo I 3j0 sldor^ II Sirssi^tii^ziAj^^Sa^eiJst

«»^:ps I d^c^ ae^l) Aisaior II sSdsi ^z^c da^oA

dcd sLraoJor I ^cUs^c^o S^ii^ il «oi>o*^4^o^^8

"oioosiAco..." aojojci) a^esi. en)«>ci5CJ^o 2ro,ds ?Jo53^dod?5


40 • TioTJSp dd^daos

^tpio II eTOd^dpo3;d3a^wd;s{a^ci3,^030 asSo I a^/l%crto

5i)si) xLoofcr aoQsS:sftio l i csssjoto l i ^liSesis sSoc aoSdssreo

{Jjacdroffssbd^^ I w ^ e assO^sScsto sfcc a^esirorso II

enjdnsdatosissaijs/a^crfxSaJTO^a^ I Q^do^o sSaa^) do^-

oi>f5j3| wa^oQjdScJ^Jo 11 3 11 t33jO rfcs3353si;>iA d^iirjEj^

sLoipdj woftdjj? feijS Xijaoi3FAdD^3f xSjaolracrssjTOfJc

aRolocrts 11 Lo t33p rfccSs^sioodTOcSac^o d^aor^;^

sSrforera/ljes I a^jssp^ dpsic wois^o xlraoJor ess^

aTl'^;^?!^^^ II 2Sj3o3jc)erde£)(dood;eSo d/seJslss^o dooSjstr-

tiol®?5S3dO!J^(S dS3^^ 1 OJ033; tidUc cScdO^O^C OJOOnSc!)

a^^ie ^l^nsAis 2^4° «s|s ?looJors5^ ^sa,

oi3r!| «rfo5S33!?3/l8 i rf5io?5p:^c ad w^s^slo^^? dScssp®

dj^»^eoJood7jd^8 11 33j3joJor7$^ dcdi^o ti^^o ^jp^tjstr-

SiFttQ Tjoat^d 11 ojoded cJoo^ ^Qti ^mt5S)z:$j^z:di6-

TijisttfiSiii^ II 3^;^dboK>ro^jiDd*je xlooSjacr d;sdo

• ipott zijsp^sj^t. I «^o3dOfSjcto;^'d^roa8 ^s^ dsfio^dO*

xJoz^doS II »ro^d(^ en^a^ A/5ciirAptoz6tt <£jsd,3dad-

dos^a^ l i 3ci(3^c e^ijSjC ddo?ij3e d:«>doa^o;^doads Aoz^los

• d p a c ejo3d«>^8 II SL i l
^qS5p^ dOC?3, 41

f33/J30^ ar,3| I oiosJSco oi>5553a3^si>odo5to:^/!|o ^e3-

ei,dv3'!c33dj3:?3o bod^dss^o o±)tuderddo3ro3^dodeo z^iod-

dddc dciii II atod«4o » d o itooijsr;^ II Si^pmot

d3ti^3,dro g33j38 Ajo^s^dsf II 4xioTOf^S» is-os*®, 4a^d-

do±)ro3aoa!/i3a^3s o33^ da^s^a^ xio^s^ojwo '«arjS^c?5«'-

a!^^/-03?Jo II recxtoss,^ g33,oi>Sy3s,dro ^Aeoiio d3|

'd»^ss3p3' ei^d dodd(r(l;3ed3]^(io Tscdoro II

II dO^^al, 7S0!?3^ i l

"033P, 4aSddo33ro3o" aozo t5i?addo3 dacps^ ?Joj?^oi?J3^ a3|,oS3(0


djsda^rodd, "««lj3^eeS" aozo doodpod « ^ / t 3 3 ? S d33a, sSjOi^dp/^
rBoii|,ed3odpod doijaodD t5?i'/-d?i^ lot^j "aSiissspi" (Dou dDodpod
en52;?3|d d33dz3efe.
wrt^c? SJS^3«" asjtso^o wdS)^^ «dsi>^ sajfsaoiaasiDO ?rj3|,

sSrj^rfesSo asoioo sSj^dcdo d jjao 3oi;ff3 ied/ II *)odt


J^oQciOTcJ^ S33 ddf33f|jO, c»dj3jedsiusc33 wijcoioc dsb^j-

aod© ?j3oao5so 'rooiio dj^dcsio' a o d © doSo^d© de9i©^,dffe.


eS?3^ d o * erooodiadDd a d o d © tsqisss d,d^fSroh doaoddj; Jiaor^
esdc5© 'sjodJ3^cdsi>J3f33' d o o s s n add dod^s^dj^ des? o g l d ^ o d
ehjOddjj wasaoddffe. a ? S d^zad ^"^cS^^A^ d d d 'j^iraz^rds ;^s'

Ssiid dDodds;*?i^taj a a d Li^oaod iS?3sf\ ro? tsApia yuooiodod


d 3 s a d d e d 'ti3|02ij0rEi' aoa dod^ddo^ aSfs^od ofNpd qra^ddBdd^&i.
dssad d e d onpd dodCL© ^ ^ d a d a s d SdSads?f3<s; 6piiod adAi
d d d ?i?dd2( ^ii^, 'as|ati' aoa dod,dd2, soes^od, 43dr ad^od
3J3,do2?A; aod©od z^draaod aod©od a*^© S,da3r\ docji
t5g^-3oj©ds?d2^ ^ d d ad23f&. « d f c 3 'cii);!^^3j0 Jbifjic' aoa dod,ddD;
2oe*a3ri |tl©fa,^l©oaddf&. dfCd il©taj ^la, d ^ BOOSO,SJ |

:l©^d, di3g dot3|Ajd of^^ddi^ B?\oa so^d ^ftr*' ®0P^


d S d d S i a j dijsd: ssoo dcddefe. ad wortpddO; adod de©t30j
aortp^Dod 3OAJ dfisacooods^ of^ddOj d d d l © o d oSiSjd^aod a3
eoTjpd© 2 o a d , aorodaod 'xLoctoFois' doossd dod/l^djj sSe^d
W3a^l©d23efe. roodojssod ode^© 'xLecsiJSFois' aozadS^ adesn
'erJjOtoe' aoa d o d p o d tsdosp^ ero^id aosijdo t5dad^?a( ^©deSefc.
wdfd d©d©dod djjsdDasO tsf^pd didcus adXj dozadsa
djgdfd d,o3j3fri§ 43

•^dDOfieccdoj^^Joi^sSo an|c^ I a s | W T ^ C ojootioc-

Sada3^:^3^jOJ333d33dro2^fKf3sa I Lo £iaJ/l2^ aSjscsoi

aACraciJ^J?5o4d£33dS53tiS • WdSSO 3|tJj3Cd&f 5i^jaoc5j«o±»-

ssidoaSc ;8^si)firooiode533c*" II «^ay[ijSj03c33a^^ msspiio

deOc^jSl^ j5do;^s53^a^^Scf33o ddsJoc^c Sj,s3ds? djtssdsw/-

ds« II wf^3S;A333aSf5c aaoJjserts II L o z^z^rziiT^t ssad*-

?335S33cisi)f|jO sij&sssipais$sx> II 4pjftc*coz;ifroa at^d^ sSerso-

dsi)f33^ djiiocdi ^SjOSoc;^ II d3|a2!jOTO rP355jaes33do-

dte^pcf^do^ssf wf^dojsArjps^cJc aaolrac/^s II Lo d3|S-

sijonaijoise tj^srons d^c ht^trisipoT^AamTi^ I ^^stodja^e-

4d!^(dUcd&:^cd doalrsedes§p( d o ^ r c^Ade^ II xidsd^-

^ySossijOrtJ sidz3aSj|c ^jSiedr^s II ^aos^jjpJ^ddfj? jtoaasAcrfs

II xi|3sao 3o d^/lc ro^er de£:)(o ssadoe ;d,^o

3!!S3 II t D J ^ ^ i p S ^ ^ ^ ^^dOei,0 A>jiiO ^JSiO II JJSCo^dO

d^arfo 5rod0j?5'jr353s3p d qsstfoiosf II docsrodJaj^c aisa-

udja^( Tf^ddFliacr dos^axJ: II d^dO;^ti;ae djaeSosa^s

t^pr: TSdrsfddod: II usajpdoosodjaACci ciiido dJs^e

a^sasSti! II saoao/Uie^, doesSz^a

ae;o^o?li3efe. wfj/^ doiSjsedtssd 4p23oi^<£jrx, "w/ySi" aozo doodpod


4)5^oaO e & r A ^ d j . "daajJAjartf" dDod,aod z^sipadradrodD^da.
(DC^ao^S) u/)^ addo woj^^sJjj ^d<0 ozpdxjsDcsah &3adD
44 TioJisp ti^fissos

aSOxisijjsa^fS d o J » r ^ c ^j3| II as|aci '^3^oo^j3^ ll

:^olo(ddrc3c eosa^oto en)ds^cSe aao^jserfs II Lo £)S|a(lo(

dortraes tssided? II Lo Aodaorf^asss cJoOssldAr 11 Lo

ei{cW||^f^5ios!3rtj^5j5 II Lo wrojio tlocd^^ssifi®?:!)© II


~ I ~ I "~ I ~

Lo 0:^739^- iiQmoiotipsiitit il Lo esio^ro dosjs^er

d;e)(s^'£)e£x> 11 Lo zss^dedjseo^ijse t^xis^ ^ 4^-

jjjbi^c «si>j£3jdos3^o 11 Lo oSoS^ 3j0 ^^afjie «33s5ed erod;ae«r

sSo/^c ar^red's^js^cfJo ii w^rfo sjs^A;£t)0 5icddo3ortj3C5Soo3od-


osofijiie ^ II «33|io «sooar,3^ a^;do 45|p^ 11 ^jss^-

doeldon|^d9b;3^ erod7t>D|7i^ ^(^1^6 ^A^' d&dojjat a^o^

oit^a^ 11 ?5djo S53f53oo a^p rf/S^ zi^sitjei d^p

:pan3Dc)03;rdoo^b:^3dor^d3c)S<)o^ «907<os!3jl(tti' <&ea3o tosi-

ss)07^iX>^ji^tiK&, d^s39acJ!e3j: 2i|a53oij: jLsoJ^ra

siiotjj z u a ^ o ^ a r 11 xUotoroJo 73|a63 xLooJJsroSoedo

cisjodo 11 423dd3o3oe 7]|a53 ^jsd^taii '^do ridodo li

Ajstzissz^p n^aaa o^esSjsedsdtiSa^o '^do eidodo 11 '^oos;-

^2^33^0 ... 'SOnSj.... 11 C3S^5»dj^acy3^0 »|aB3 C33^53S... 11

d(|o3do3o( z^aee de^o^dojo .— II <^oro/do n|a63

'qoodp^... li Si^it^p d(de:^^ ;ei|,a63 St^et^^e... ii

Uja^jle n|aa3 u^a^p '^do... 11 moioo ti^j^zStSaoissi 11

wil,o5oc »|j<353 wilpio '^do rfdodo li ^sasdioio '^ssp


5:5,gc3fd 4oi©fris • 45

'9do.... II Jstods ?j|aB3 S330i5d.... II ;|s s|aB3

3t©aS:3ro&)....; II z^z^rsit ^ n|as3 sd^^ssd^oi) '^do rfdods)

33: 5jA8 dexld5JS3^fJd(d»r^c *^3| wr^po^drso II

doil©cd«3d 45t33o3c II i i ^ d '?3^?]3^3,folracdsU)-

I I r ~ I

d;ridoo3oo;)Ujas«)pdx)3doo II tatjstro ^jsiaSot^o e^3)0d-

rosra^d'e li ^aspwOo sidsd/, "d33rfA;3c*"

doo3jcr3 adJS^o spadoSoca^ i i L o d doc ;|dd do? o i o t ^ f d d -

3ccidod 11 aio3c Aispo 3:3^^3 en3da5o3cia*o 3S^^3c

cjdo? 11 wrt(05oc rfdos 11 11 ^ns^o doc^so oiods 4 s | p

£ira^o tooap Sj/doo w o o II woiood^o 3ea wdjscrt^o dcSo doc

dd^roaorf i i dcdoio:^ ll

djs^ioo QjSeoiojjTOrradfijdroraoio sssjiJcdro-


^S3fidoioro3o dss^ssdo Sjdo3oJocrf3, jjjsoteroio
S|as3 I 4^d3o5oc S|as3 I ;5j3cd33oiod?i;J3o5oc A!|a53 1
wf^edJ3cd33Z;33^o ?3|a53 I '^ocss/^Zs^^o a|a53 1 ro^rodp-

dsas^j o ^ d a d d w o d ".psridod dddo ^ p d r Q d p o d d j s d n -djssdj a S f i


d d d d ^ r o d d S aodjsode dDod,ddjj d e ^ d , "rojtodedssd/' a o d ©
d d d d©ds;*dD^ l © d d f & . wdoed dS^d slfedd 4 p d r , d * p , d&dD, erodd
"^ou^jOii" dx)032h d d d d d o aSri^d:^ Irado^dD. dS^doqj^d©
"Wja^l^c !Cj|a53" aodjs « d d ^ s a s r a ?sa)j a&/1^© doooad OTODJ

a©ds?dOj l©do4)dD.
46 SoTSjd dd^d3303

333j^;yj5 II 'qoro/ds s|aB3 I '«jod;Sg)ii>dcdj ^Jiasa 11 ziip


yod^ojJp II oiodssoio s|a53 I otodss^dodfdi? " dbdo^?
TOj^o^o II ddofssoio a|aBa I ddors s^rfsdcj^s a|353 11 cnj^d
mpx>ziip7ip II M/c)(sijao^ AJ|S5<) I ;S^(dos^dod(24f l'
d^dsd/ " Jo,ao|lc AJ|333 II 33|p3^o II Wja^^dodcdi? ^Jiaos II
23;ao|l©c d*p3s II i i ^ f z ^ ^ c dedcz:i^s H|as3 II v>j3opt dbdo3s II
sSderz^lra^? i^ttz^p asrousSdj AJ|a53 II d53jdo3d3? II
tiij^tz^'c B|a53 I ' ^ l d 3 | erodJijS!^ enj^d^jac Zjiffiiioo ^c^^
ajlco&o t^io^oioc^o ^oS^srs^ 11 os^^ 'asss' ddTJSjJc *?i^o'
I 'sjjstdor' dd*rac5c wft^ddo (a^cds II

S33,uefro5ise II «7^eo&^j?d5os3? A5dj0223c:|ti;3j:3djsroTO


dorto^ddrd:33,do?i,o rtjSoe3| dostSerfrofSeSs zi^jdjiptt
%U5 <2j3,di* '^^ ziiotjtts »0o dsi, wdjj 11 aicoi)
d53,7^c(doy3rtc d 3^d d 3 | wderod;^ I sid^o <Sj3j0i>s|,-
ei(Scdef|d d53;dSo§ t5j9i>3jSjse?lc ro^dasoio, d53;n|oi)d-

<S)3lj0i>:^ adSd^d© adjOio^dOj dssddefe. wrti^ecxbSj dio5:)dBa


a d d^rarooFd^ dcig^ 233ia &9do dx-sdwcd zp^ddod t??jjd?dj dddo
2 ^ d d * p zpsridO dodo a d d d o d dS,d edfod ipsdd© &3t)dj"
aodo addo aSd^do^ Iraddeso. £ro«?d Bfj^aod dS^ds? djsdd dj?dod,
a d ^ O 'ss^stooi)' a c d j s , OTodod^d© 'dwosoi)' a o d j s addo atDri^do^
l©ddeSo. tjdofd aLradd aodo oods/dO S)edo ^gjfd^^j, "wo^rodsra..."
doodjddo^ cof^ d o d © w?5^ddo, elode&. a © wddoed osoo Sdododd,
530 B a p d ^ r c h 53do?)odo roo^doodjddo^ sSe^d dodod a ^ d
d,die2)do4)do.
5j,|ded d,oi©erts 47

iSjSfrfc ^ » 0 3 o i ) l i <^tipaiitj w © o c i 3 | ; wSor{r3| rtjassortf^c

deS^ li S004S33d5r3S3aO±>S33^0i3SSto^cJj3±>S53^ o3oc 1 3c


53835 Sij&A^^ti l^ZiSSp &OdO Si)05jSC^0 11 '^lij^j
oi>j^Scs3fK> zizss)^ ii s5jd^3*)c3e 2333^ ss^sissSwd^
^fj«> 1 33^3^0 <3!jOdj3C SiSOiJS d3j3C d*_je330 d § Si330 XJTO l i

3?dJ3^? ȣ>o ^,^53slra? dJ33ai sSsolo ^<aj,o ^(Sj^sSSdrcss^o i l


0335j defi^^iiios joj3jOi333^ II 2o€)n3?l®c3dsi)or{f3 Ctzi
7U)Cdj3Cd?isJ333,0 ?^3| WS^d33530*jJf^ I 453p3«:3f4ss)d
«dsi)^ rtjS^o 4'>id?i^si>o si)o3;0 sSdc^ i i L.o ssoss dpsic
2)Sis55o30^o c5«>_j5j3crde^2^cd30 fjjse ws5o i i bsroadd.'^sJeA)-
a^( (i Uc^e a!±>^3; cM8g33o3o Ajdr3: l i rooSs s^oSs
S30S8 ii Ais33ra4s3old*jo a&3| adoo ?5^j3|
^5irors5ro3oe3^ l i

II &3,aS5Z^ II
(5

3^C»/3J3« S53 yod&i^^ z^SXiO 4P)*tw, ti^od^^odoo

asqSro We^o rosap^de ^j3| U ;3«»d2^col5^8 sJsSrSosss dass,!

s^ra^ossSaSis II ^SrtjS^o^o rtjacnsptio nsd^eJjsciJ^sS^aSdi ll

wasjfo a3!^s5oc3rfx55 II sjs,^/ II Lo jjied^rds

33|a3o...'sl n3o3o33j_ wfSjdoesSoj^^ i l Lo T^pjztijijst-

dOZ^(<Si3jc)( d0^03|d5ijd05ge 1 HT^S^ZSiS^iSSi j j d II '^S

5i>o^A;3ed*cti wtj^o ^c^^^ II *i3!^o i^Jerrf dSAowsiio II

tsddDd d33a 43dr oi^sss d ^ d o d a a j r o n fc^di, zidsdoodjdj 4g,f*(^


i^dDdd, d i o d o d33a tsdd d f d SozSd s ^ l , ejjisjs adod?i^it30j
tsd died rlrafTOdSjOdi ded sjadjOd© ^dt^Jd^ ddadde&i.
"ifisdj^coi)/' a o a doodjddj; ao?« rtjser^dd^ ddo&rdd^So. «dD?6
t523dod d3sa |2l©faS) wj^i^Sj ddo^^jd d s s a , "WTO^JO..." aodo 3jg,pr^,
n30d3,f dodo "*rajdj3t&" a o a dood,aod tsd^ddo^ 4g,fe^de&. a^iS |
dooa ;i?do dlra^do ddoo "3j3^o;|icrrf" a o d j s , oa^B, "ai)3o3|" aodjs
d?^ dodoriy,df&. " w o i d d l . . . " a o a dood^ddo^ sof^ 33ad,o±i a o a a o d ©
aeod ^adoddo^ dojsdodoo£)53ah addo a d d doed aodjsoaah 'Lo
Zjiod^oisc' ^ s a p dojado tsnjaa 'Lo Usspi*' ^^sap ado aCds^do^
Iras^ o4)d^ do?d ?iedo aiio, aododjsaddeSo. | djs^do f,od© Jiedo
•^A ©533 II 9±»30 3 | Sii^Cfi 3J&<&iOt33SO II '^^ OSS^j II
^jci^ziieip d&<&i24 " (^o3^dd :^3(4> rtososoisao Si^^tjst-
stoojoj I 3j0 otoKi ;|o sjdi33,ds 3j0 5ido| ^ctodi dd? II

uOo dse)^;^ II L o 2il>e)d3o5oe cidos II Zj^dcid3o3oe cidos I


2^33^0 d3o3o( cido; II o:)do U£)3,0±)0 «^do33 L o t333,odo
»|aB31 L o tJ3/tos330±) »|as3 I L o oiosirooij s;|aB3 I Lo
o±)Si>ii®33oio z!|aB31 L o sidert^Js^c ziijaie^J s|as31 '^s
uOdod^o «53 dro^:^ II ^tdo 333,^0^0 d 3 | 3 d o d o ^ r d ^ o d
d 3 | wOffiod j3^ ao;io d,1)P^ w^e^c53dro aodjscrooio II
533dod;5dodid33f33(^53orto^,^s d-®fS3fi5333;drood6 Jo,a^^
d*J3f 5idO| t;5j3Cff3 dCS|p? SSoSoC^dS I <Sj;C0i)330 2:Jrts33acd8
sStfd3333^Ajn3S)do I waoo sSjS3jrfcJj3c d - ' S ^ 553;f5roo dca^d33b;3s I
g!33;?f3«53fizid33oioo^s di33sioj^o d3o2irdo II <^3^Aj^ wdfo
93j53j II wdOj3j3cd;ybredoA II '91 o d s g33;2!^ dJ^Rc 3arae
dod^dJSOrtO^^^S Lo S33;?5305o 711^353 II dodid33R3&iOff30-
Tt^J Lo t9Srac330iO *J|a53 II *a(a^53F33i;>05307to4^8 L o
533J330iO A3|a53 II d3^^Si33f336:iO?r307to^^^S Lo en3C33f330iO
S|3S3 II ?jSS)r2P8 L o *jdJ3c3305o A:|a53 II L o tO^SojIc B|a53 II

adrtjOd d p ^ d s ojroaDSS ddD 5A)orbi|ri^od adoddo^ d D ^ j


"Lo wfJpta^ag^.." "wsi3)i®cd;ddr3doA" ^fs? ?ifcb &ao3x)4)cS).
"333jf53oi) J3|aE3" doo32r\ tsdi 3J2rs33d3ri^sb^ d f d ;)d?rS)^d
d d * r l « o d adjdsd; drtdo losod© ^ ^ d j ^ d : |o!aod ?ied?d^ dooy, derodod
uvsudssddfSo. m;3t3s33d doed SJ3d,aod ^ o , o^^^ dddD dxra^Sj
"uozJ^..." d o d i de« d o d © ^ddeSo. "wd3,33..." dodi |od© ?iecd
dddb oj^r feaoddf&). "cPddf..." dodo de^ y^)^d ?jfddi^ dod©
addeSo. s l e d d djaeh | djs^do a d d o d d j s a |d s s r i d ' J i j d d ^ Sr|rt
d » ^ "doijsrlo..." a o d : d-'sd: d z l d ^ d j d d d : "arlA..." d o d
50 XoJiSp ddjdSCT

23O0 ^j^^ia <dodf^o z^ttAtio Jtootors^ M 33jac j^Sjaea-

Zsrortc^jsj; cisSsi l i ' ^ i 2:ij3sS5«' ^AJjKj, II yv)3o3s§pcd?rodr-


doodiro 7ljSio(3| II ^ziijssSiZ^seisiiSi Ji^3s$ i l '^s doo^jcro
3ddfo & e 3 | 11 dSddc 45oi>fioc&)c dC33|»rdas5SAc3So I
w^r?33dMdiio d3d3^oi>^d»dl^3i 'JII doo^jCfs wdbs^o
S3O0 &3jlCdfff^ djSdJ^ ti<^d^ OOrtf53C5^ S33f5dMS3« x i o ^ « -
doSocs^ II ao^ 533d3 Sjpsap^ wddo^ agj^oTio^cdio cSe3;-
oioear&odcs^ 11 sioirorlo d xto^crop d ddcio sto?^,-
dobjcS^ i i Js5jsewe33o3c Ai^«d^:s>5 3AJ^ d ^ r f r Socois^e 11 33s
2S3dro?i il wrtAdJ^drdssarfo^ d^^o dooteeijO
z3cJoi)o3j^cdo 1 *ba30 d3dij33^ dSfssdojjoddo <doiSp3j-
lijStAlSt d0d5t33*>2dC3o8 li ^930^^0 dDdO,a 330t3J3O0
dloSofS^ 11

II '^s d^ecicia^? 11
?ioJ?3^sS»S53Adj: II 33s «55s 533j^eido±)ro3o S3,35 s s o d : ^ II

tif^tt^ si>o3,*5^ cdJstssSo^^ uvdadd si^&s I w^dstto^sSocto-

523^353^ rfcdsss I ^arjldprfs I sSoossjtidscSe^iRoJjscrls 11 L o

oft^djl53docio^djiOfio^d3oiodjSocio^^^^^ I sjssSe:^/ d|p-


I ~ I
330 11 0i0rf3o3^ S335jSi053«r0 U Si3?i*i3 ZSS)Z35 ^^J>Z^p II
I I I ~ I

sjn3^si>oddef3S>s3^ll wao;yc5dooo«S3o II aiol^otido&3o dooco l l

'?dsioa^ostosi5si)j3o5j3e?J«' II Aj3/ttraj!i<ai cioaojsc^io 5|a53 II

ABoJioroejd doi^a^dodw. sg,ds docps^doddodod tsddid


sg^odsdorl^dj, droa "si5sJjscro3..." a o d : ^ioSo, dBdo^do. w d e d
"a^fJo355si)" diod,aod d j s d e d d ^ a r d d r o a , "wP^dstosiseto^d"
aoa d;o3,aod dio3g,ddo?j d3ss 4)ws addwod dojsdSod jjso^od
djsarNris??!©^, t5^dDd^^^ddJ'^^ dsa rBod^ed3od,aod dxracb
o^^rriy?a^ dj3oar?jrt I r a d ^ d b . "wroroaijs^c i5,a^^' aodD dfj^ Jddojs
jifdD coscdo^, fe=?dD a d d : a s o ^'J:^^^^^, ssrssodsdoddjs^ d s a ,
a?1jOidd, Mdd, ?3;),d dxossdD^d^dJS^ ag,ds doi;j^od©dod d s s a , "sSjCsp
sijrop3^si3odo ..." a o d : q33^dd3aa, "wriii dddf rfta..." aodi
djsd£»r\ d f « A s d a d d j , nsoaa/ adddo, d33dde&. adoed ad:?)o3i
UDdXiSd di!S?04)dj.

y\)dp^da3d dDf<d "oteo xlro jjdrzjiossa" a o a S ddert ss,ds


dopj^doddodod dssddeSo. "ejJeti HSOJOO TJo^s^sSodcitrf ^dsrfss
&,{35dsJ5cdjd! &,coi)33o" aodD ?)fddD( at3o, addo do a d d d djaa
"oi5j3^3i^j33^..." dDdo "^jOii'b^pt^ti" a o d i d f « dMhdde&i.
52 TioJZp dd^dsTO

tiitids^ M ss3;38S3od;^ ©^l(oJozJ32qirsijc)»r(3ci^dodr?fc)a

^j3| 11 3q:3 ^hjis^i^tz&iisifip^ T^oii&ji dooijCfS

gssjEiaotosSso 2i ij3| I «33J3J ssodiT arto^STifio sSdorto

li 8rj3|j II djOso sSjOspal^sioociosisjjysi^ sa^jStoo ss^steo-

^asljco ?5d;|lto trosio dcdsso zpspissCX) II 93^3| oioqrad*

nscdolj? a d ; 11

oi5i|a3cl ddtasrdrozSfrtlrs dorfs^c^? M^^^sij^t. 55jS|

ao^js,? rfcdos^ KtoA? I dcfc>?lrac rfcdss I nsaJol^cciJods I

ddofliscdascJc liaolratrts
II L o oioi^^c^iijscoiojps^rffsi-
I ~ I I I
dcfc)K)4^o II i i o a c d o A d p d p II steic5jscdj?3o3oao3jS5e23Soe-
t I I I I I I
varfi^Scd^s II ste)3^/53?iji^d3rf^s5c II lisio^fffsaJoJcdoclrae
~ I ~ i~ ~ I
d^ed^fi^oa^o 11 ftceprdrdorsAcdoSo II dosSodoc^idorf^di
~ I I ~ I I I ~ ~ ~"
d3oldAJ^<^3^o3oc II doJjserfd^ledod 11 ^ r o ^ ^ ^joioorfddjs-
I~ ~ I~ I ~ r ~ I ~
ddoreoiosdoaoc II dOj*eff3o3jscdod^*io II 3a3jdJ3rf s t e s s i f -
I I I ~ I ~ ~
dtrfo 3^eiSJ,c^^i^s " ^Ij^^sscdorododc II dcrool/sc^iecsso
I I ~ I I I ~
dddoo3a*jjf3d33so l l dcdrod? sSdooapJos 11 d ? d d 3 3 « j 3 « -

z^jtdjijzt n|dds5;233S^^s dcrooJowdtssoJo^': II dcdssaJsJ-

d3radx»d;3CKi)r^4.H)^^° " dcraoJof o^s^xlic II a d s s d -


I I ~~i I ~~ I
d j ^ 4 ^ c d d o f 3 s das^ a. s | 11 ssdssjtss^oiojJo^^os II oSsso-
?330i)0 Tioz^^ 53

X!D3 tzirz^ssTii^ ;jdjc)<& do^ro3o 53a;3s saodaf

II ' q l raoiso 3J093J II


o o

T^s^rzpstio 4)0'^dtio iitziiotjzttifiitio tz^ I


2333^0 e33Si)X50TO/5j3e a ^ j d O S ^ Z ^ C K c i O II

n. d^psrjpsd, .3. 4)o?idd, a.. h^^otjz^^aioTi, v. ssadSdr,


s>i. frodSdra, L. a 4 j d r a , z.. »?j^2^dN, zi^o, r . y\)3jN0i)d,
no.nn.n3).na.. JOSODJ dfdd,dr!s;*o, n'y. Serood (rlfsecssd), ns^. ddEddrd,

d o d d : %>c do?33jdd«d aodJs ^f^rod. tsdd dwaD^ron ds d:e©d n t


do?33jdris?e d^dj^and. dzisarcpsd, 4)oddd, ^edodjse^odd, zsadSdir,
NsdiSdra, »^2B^d, eS^o, troddodd, asjs^ ^^3^ dora^dds^d:^
?Bd33djS33ri Sodda tsz^odossd. ^^ri^ojj, sroddodd dodi arodds;*dij
6?do ;l(s?oSTOAois3ddj3 sozadddo tsz^odosad. -ds do?5ajdd^
apagaddsiidj; doodsn 3«>d:, ^4)d^S ddod *,ods2j33dd^, doodd^,
t5Jidr€ds? aodroziSrdd:^ r^x, ^djsd, ajpad, sfo ^33prts?d2j ^©
d;sB<Dd03nd.

a^(S9d^d^o tSjilide rRzpr^o isdsisSapJ^t I

do?dq3sdFS d3Da ^ d,2)02Sd<^ zad^vt^dsd z3ed^ ^qJd;^! d s s d d

?5o;o^od zDczsdOdbd doeSrt^djj c±raOf«)A gf3;d5S2j do&drt/s^si


TioTZpTi^::) 55

^oddddfd^ tsd07jTOrb4)d:. riz^rd ^ d d , 4% dodo ds^dr^dnah


AedDodjsff^odddd^ a p d o s h d .

rij;jrd;sfdd©dDd z^eaod dOfd^) djs4)rl©^0,d d^odo3dj^d


d3sgs33d eA)dS253d d » o 3 3 d 4 ) d * o d tnjoted Sd^djsfd^) zsadSdoraod
djsdasdidd.

tssdsi^dor ^ 0 0 3j(33,dx>a^,o ziotm^zpt 11

ooiod^, dtSrd;^ d»033d4)ds? ^H^^P^ dod: djsfS d^darod

dO d^doddj^ ^d/SasA ri2di3d:d dooron jjadDddra dosBjdddD^

a^j^ra * b o d d d i S o : o o d j i © d o trood Sojsdrt a l a d d i i ^ d o d i ^ ^ r .


^ doJBfiaod «oSx)3s^ dDd: doddoris^io ^qpissrt^^. o?^33^ddodd

^ doTO^daod d33;^:^rd<Oc33ri doeddO, adOAiisoac^ Sd^ris;*o

djsdror* djooiooi^srtdd.
56 dojjSjd ddjdiaos

es. ilismisSor:- r. enjgSrfoiosJ.-

djOccterbdd. 'yuddoid' a o d d ac33^2i33^ddD^ d c S o d o o o t o S p s d dod^^n


aod dtaddSj rtidoad dajsdd^ 6jsocL©od2^4)dD wqJas ' t r o d ' «odd

d:fO§j-d,ri3oad-l(2ocl©od2^4)di aodqir. «!daod dfasjps^^j t s d r d


woi33rtdd. § a | 4 ) 2ra,dprtdd. ' ^ K ' a o d d a d d d o d do aay,ddd2.

d3sd,d'^raod csiodaoasri Sedo aodirohoSo? aa^dddD. diood

dDQ^, droaad, Sioddi, a^ dioossdi^d^di^ ri^Xi dido?^d?:sd


d33ddf33n 233^00 '^djspd: a d | 3 j | f ddoiossd. ^ o d d ds do?:3jd4)

oo. no. oj). osc. ?3soOj sScds^^rt^:-

tsgdoro^odsn rtsdoad a ^ o d f i d g ^ d?dac3a^zp3^4) s^rarasdoj -ds


rooij doxBjdds^dDj 2Df^03hd. -d? rood© tsdjdiaad^p, rtjdDSoodd^odja
adedsssri ^ocddood o^jd^ add aeao.

ov. *fS5)o3 (rtjaensRli):-

derosiss^ eeartja "^dd ad/s? eqj^odd ^prarrocssd widodderod

doro^ S?s3od. a r o ^ z p s ^ d j , sgsrardjs^s,, Sed^Dodd, ?3^d ^sspd^od

eooSjd^n a«g rtdjad ddfSoddj^ ddo&rdo^da '^dd da^Qj wd?d.

0«. 3Eld3Sd3rtJ:-

d»od d,3oSi^didd5( d,de2)do^ zSerod Xjd^dodd:^ dssca^jds

dsSssddrd doro^d ?)0.

O^. oiSS^a^r-

;dosdjdd!o33 o3oe 3o iessso »cj^ a d ^ r ^ o II

cSedabra dD3b <g;dj3ar3ds;* doassdss^ a233aoa:^ ZiQtTk^^.

d,o3j3eKd ?io3sd2ro4i. ^d;soci> xisdsszSsJ t 5 d 4 * : 3 o i » ^ xtosi^Sa^ a^c±).


dosjSjdri* 57

ddJs^dBdjdS d,2d£)ds3Ac3. a a a d do?J3^dd Boririvan aanad,

4,cd3azp3rtd^j2 dfOlisoQd.

Boda doTO^daod do?^di^d34)dD ad^od add^S^p ajiaaodr^p ahd.


oisad dDdi^di dod^odOjdi^ao^pe oddD ddoad ddsadwaAdDssd.
add 25d|3f d^qSraah^frtodd.

aSe^d -ds d,3oi©odi do?j3jdg^ dOodad o5j»?r^sao,


d3f«3

aa^Sdorrt^ d,d^e!i 4 0 , djOisaipadrts;* add ^^sapd^dj^ d x o d aods


dosis^drt^ ?)dJ3dflod dodz^ird© ^praradddjsoQd SjsdoariosSdD.

«t3so38 3^cJ03«35J5c;r l o 4 c wddjad^s 11

^stor ^ a c r 3 d^3sS^d*J3« d^c:*" I


w^rtja;CC30*jij3c siJ^ac doysxLooissasSaJr^j I

»dS&l3(d33a3&> eido^ci^O e3e)5eid{^^ ^ ^ ^ ^

58(dma!jo^oi;es& ^lijst oisszi^trti I


33d3/i>r fj i^^rsSp 3z?B ?JO??3J:^OSOCS& d II

oisa^jd? do?3ajd oqSas d,as Sdjrdfd^ dssdid Sdrdi djsdea


TB^dsaa d2232ii©rd53addei). wdoed odzl^daed cBarL© a«?ai5,d^d3(
j^h, zaiigj SiJjSjsod, «Bc;Sd?i^taj, dad,q33d?^ djadzSefc. asidod dsaa
dad,ddD^ qiox; doijsdj^wtSdod dsaddeSs. rtdr, odjsoSi dx)03sd ofed

djdp3ood d,3oiQod3 SdDrddJS^ dsadz&SD. dj3?noJ33Addja dOdodphoSD?


Sdjrddj; t3do2?di3eS3. a d , dj^edo daosad Sdsrds^dj^ drodosssri t3?d
odaddja^ dMJ3,e3add3. ^^odde dooi^sojsedd, y\)dS^draod doc^ddefe.
58

to B43a3 ^dd ate4)df rodraaod SSrd^?)oix) wdi-Bdirod OSK


SdrddJi, ifiit>^vjs<iz±i. oodoie d^d d d o doe£ a d d do^s^gjj
ds?OoJx® oSBd SdrddJSj d a d ^ d odSdo.

II erosSsSeslrf ^js^t II

d^ieJc d 4 ^ w o d c d asssaSc (dozje^sSorri I |

o5S5|jdf3*e z|s5 *>oi3srl^^jjt33o:idty U


sIsJ^c dl^c ijdo Hs^cJe <S)33/?3o 333d;8cdf5e J
dd»3jloeaoflc d j d 3i>3o53c5c 3j^d d II
*5d/ d / i p c & c s i d ^ d ^ f 45|p5^o d d ' ' I
r:3oaedoD^( d ^jsedoe d ds^( d ^ p ^ : tzss I
w2)csrort33z?s5rfc 35 dl^cd>3d3j3c ddcs*" 11

t5j3oS5Sdr, £n)3jdoi)d, as3S3o, cdzi, ^ ssoard^iS a>|jCdd3^

dd3 5^2i©fd,rtrd^(3 dlsilpjodo az^orlQZ^do addaadosn


&9d2l©^z3efe. BdsgpraSdrddij ^iz^dja a d fiodiSjsod? wdodtSffc.
djs^oaoasrt, dqid ded fo^^doaad tdDdiSsoa© d^cdo
a!daaoa«^{ ^d'Jf&. '^ddd roadjSgpd dsdasrt dlpio adspadaOd
sdSrt aedd5^ aah^l®dz3e&. fosoaeso^a^, S e d a t e d d d o dcfdaj^rris;*©
»as?o aoaaoaSdzSefc. cdz^aoprtvad ao sSdrd^Coajs d^cxto
aozpsrtdCdzoffe. w&easra dcSotoasri d d i wepsSeS rood© «Sod
o o

II s j o e ^ r l ^ ^ ^ e o ^ 11

Lo j^ZjiJfds ^ : I ^ ^ ^ ^ J d r d c f ^ o d z U i c r rfc5i4> P«doSo I

^oioe oiicie ri; ^ d ^ ^ d o j ^ a ^ II roo^ss^ TUxdojs^jO II

Lo rtodz3|03o doos^roiro a 3 ^ 4 ) « ^ o * ^ * * ^ f o ' * ^ O c o sldr

j^3s^o33£oal©esslaoj05o« bjoJoo II jiocs&oioo II L o


I I I I I
«5s«i^ol>^ 7!do(3o3c £ i ^ 3 : sjsedod^^o I d ^ ^ ^ ^ ' ^ i ' ^ o ^ d ^ II

'51 sSoio; II L o a^BSjS^ewssadoas^eb^J^^astSrf: II ^ d ? ? -

^(zkus^ittjtQ woiojsoAssSd;^ II ' ^ l rf^ II L o d i ^ a -

zLisp&tiitttLsitii II ^j3o i l L o rfc5i4iS|s?5^35; 4^55e&j-

2333^^:^, d^33d323saris;i ?is^,So±isri23f2c^d doed, dd:


ddd^d^s* diOrlrae?^ doz^d^ 2jg,dd dsdzSefe. rtjsfduasd,, djaudoi,
r\jt)?^<jd, rl/sedQ, rloe^^d - ^4 3jo2^rtd/i^o. ^^ds^d^ do52oS> at^dd
2B^oSBdds?d^ d B Q c3ed, ssod^d^j STOZ^OA, "do^lxi^jA.,." a o d do*^
dsidtSffc. tsded nsojol,? dod,aod rl©sd>;sd,adj^, de<s3 aSe^a sro<?id
aodrooA d o d p o d ?\;3edoi), ssao:, drodd:, d:d/^<^dj( t-od ra|,oi)<§,
2534 "dc5iji^3|" aoa dod^Ood dz^rris? dx©ab aeds doOd
fe^ediid?^ 353^defe. «ded "wgJiJcSoaasdD..." a o a dod,d^
yuz^oxbd « ds^rri^ xLroaoDjod di?x< aoddJ^i aodrlBa;?i23efc. a t d d d
c g ^ o i s s d r i s ? ^ d3Da "dOcd533ts|J: doc^^ro dotJT^asi^o ^s^c"
aod ?Jo*5,S) "oio3|rtij," a o a dod^ddij de? daadi JODD fcad tJtSdd
dBddefc.
\

60 TiOJSp ddjdBGS

4f3s5crf wd;sedfJo ^l^dd II tJ^pcSo^^d aljderf

wzpdD^^eoiss;^ II w d dodrtsi^grajdejo II L o oi)3^xj<3o rodo

rfcaSc i s ^ i d33do*c I s^drfo dodrtd^^ dso^asJcodfJo ll

IjSrorfO 333jSl^ 4lS3SdO «dsS0C3^ II


0 3

gjSjZsojOeo enjsSsSc^^ j5oj33jpi5ro i i i^^^s^pesSsSe^^ ^cS^oJOjS II

I I I I I
Lo oii^Mpo wosioSo 4 ^ ^ o ^sSocd osKs^gS^wresirasi I

I I
A)04cK)rcroTO^sdSfiro«)?530 Absioorto^o *5;^;^o ae^r

sirooSoos II

Lo dc^ico sssJdoKrfoioo;^ rfesrosso Si^bjsros 35^s^c

ddo^ I ?raf5jscdoocS^c^dxraKrodoa53c33^crfos33rrt*ra

^Jlp:> II oi33d5es5^erd33A33? sisssr sSed^ia zssj^^t

^iDrldi^jsh Bsccbrs^ dO?5d3^(^JCd3^^bs4^d6o•^Jfwac±© S,edDcosrirad>So3D

diorie;^?^ d c a , :S?J^?JO^ auosSOXilraodo, d,cxte"^ri| dee^d i i u


ut)dSdraris??lraj ?^dAbrls?fijs^ djsdosh AlorSjZoA^SjsodD, doridOprood
aoo^OPdo,^ stod^^dO desi^ dDD033d zo^ri^o sos^d Msijod©

obO fc«?,o^, 2;B,dpdD "oijiz^^do" doorio^lra^ri^^ cof^d daecS,


?i)S3Aj;)o±)Ood S o f ^ o i O 3c^d?Jo^ ^axilra^defc. wdoesS ciddD siw «j^dD?5
d33S d S ) : | , d ^ qjo?ide&.
62 TioTsp d;|^s±©TO

•ss^desSssai^s ^ossoiojsoo wsSrotoca^ II A;SjCSjOiroacc#'

c33s^:p: eS3,?s«)Ol3e)fi^o ^ j 3 | II ^(o^rf^^F^^sdi^oSo; rf»^; I

Ttodo:^^? rfsfes I sid5|^(i^ rfs^s I sScraoi) rfsios I sSecis^cfo-

rays^o ?Jsi»s I ^ i J c ^ d o r f o s y s ^ o rfsio? I stess&i^jys^o rfsSoi I

«a33prfrfrt,aorfcsi33t;5j3jf rfstos I ^i^3!jSi>rsj,z?3?JrfcsS-

332^/ f3si>s I t^trz^p rfcsSet^Sjsj; rfsSjsfrfsi)? II

w5i«?^si>jb II

oi33rf<aj I iirajioj^e SisssaSc s5,s5eSt artrsSoe i^zps II

sJoTOjStoc toiiit ziji ^ ^ 4 , issoisic II ^^ozzt^to

(S^o ^S)Sir3ro z^i&Zjiorsso II ojjtfi^ziiiQ xpip&ittfirSi^Js^t-

gjgjsoi^oJoe II *jsirsi307^oste)ori53_; S>s3e Ajsror^iirasp^c II

^df€/ ;^ow*c 7?38 f33rooi5f5 rfslocjb II AJsirra sisir-

"dcSicoroi^...." "oirosi^c..." ^ dDo3,rts??i5^ ooe^o:3 ^d,dfda

TitoTp^ «zddD?o droa Sfd^a ^d,;^?33e;oj ?33doris;*fjjj aSe^


rirsd^ 5yp&i?3o 63

i,eo4^oi»7lo sipsiio II os^sJ^easo aoia^Scroo ^;^;Scroo

a^jSijse atos Abossbd^s 11 Ajsirlii^aod^;^^ rtr53§«j;^c&>c

rfsi>§ II Ais5crc3|d20i55o3oer5wo i^piiAz^JosifSe^c©? II dcsss

^csi2drtsi;ij3e sSoass^dowAj^ ^icwJseTOapiJS

storfji^ w d ^ Wj3o|t)i ajStoSoc gjos^cr Lt^^dt hjztjt^

lidflc t5«>rod33de tjjds^si^er ziot^^^t^t ziod^xirip rfeSe

3530*? t?5i>o* c33sio Ajosii^de wsio* t?oi5?3f, fc?si>o*

s i i j s t . . . . " «:io:j(Spd So^o^dFij^ "wsix>^" i i o d j ^dosj«3o, wote


7iod:^roari^ d^idort^'FiD^ cof^defe. |ol)© ?)ed?iD^ 2oQdD "^OsSjr"
€^QZ^n€>o^ « Sfdjjj^ "^dd^fc. ad3 &d «dj03D dojd j^ocii

i^i^rzii':^' c^ioassp sofC r^rssS^Soistto^ t J s r o l o j S z i f ^ . " L o i^i^rzit

t^i" r<f33S;io55C rfsio?" ciodD ^ , 3 ^ : 0 ^ 2oe^, e^iS, sjsci, W2dd:?j,


?js^N, d ^ rtoilp, « ^ 3 3 , Hgd,, Ljja^ro&d, CJISSJ, a e d , ?3jde^, s^io,
d d p s , djddfSS diDOSSA djSeCsgjSfSJZSSd 5yp2£OJD?j3^ d ^ s d i j f f e .

=:jodD SediZSi^ 43233 ?od3s4iOi)?5o^ dssdzSei).


64 ?j0733jd d;^steG3

usix)^ zis$t(, Bii^ »s^^ ^rp t^sSoo^ s^tdt ^dos^

A i c dcsiTfcids ^ c ^ c ^ rtaoC3to ato^ps oio^s 032)ArafiA^icafc) A5;^

zi iQ^p II i^sSjCS^ ai^ircj^ssAcioSse rtrsaSs ^arfo *SsS/ II

^iRoSjserts II Lo rtrsaroo 3| rtresj^o 3oS33sSoaoc?fiio-

^'(SierosSootfjsio^siiwsiso II DSKO »JJ|53O J0;3o|s;id^

t5c3? 2|)r|^;3^1t?s AcdTradrfo II L o z^z^rzit ;|s aisapo^-

TJSOI^O asorto *I«j8s33do rooijoqio *j^*i^o rtrasjJo wsroa^-

oiro^iio II L o j^ZsS^f^ds ^1 rtfs«j^o3oe rfsSos tJjirfo zisSosSr-

0533^0 II <^33p c3j3fdsSj3csJ«303?#" sSsisgJf II L o asjOAerf-

rtfs«S;iert?lc^ sijSiss^iir^^siJo^iSitssso II rf 9 i 5 i c ; | 4 ^ o i > -

*oi^f33?Jc stoasssio^ro s S o ^ d o iJi^sistir II L o t^z^r^t

rtfssji^oJoc rfsios ^ ^ o a C o xisSogJroJJs^io i l irSoS^ro sJoc

&a^steoi33*5 43af5^c ;|o:o l Ci^ji d j s d s t o o t o o ; ^ ?ls33rr5

35odf33oio^ II '^5 AiOS©;;?!/- l i wrfoijs ^ a o 5 r o t^o ii^aossr

rtrsMSs £j;(o;J03«>o II
II ^ f § S ^ S o r o 2 ^ ? J O II

ssslotocd^ZjScijC^o oisaarfjsc arfis i i TJOT^SOC II

w?p3s5c gSo^d3|(f330 3Scsi> Ajsiri^ oirac»o3oc;r II

11 s:iaiy^^tF^_pt II

11 »ja33|)d^TO?le 11

ii c^oclracrtsjOS)^!? II

d2or(«afJrori£) CDOSJ srodedQod d3sad S332d?j, 2;B,3O£3J±) Irau,


ej^fward. So?jp?iDd ^:|r^rL©, AJOAjjO?;o,dDdd?)rtja ^r^d^d
ssri£) iiou5d53/> sb'^^dirri^ wdoz^jd© odd^wsh ds^ddessd
*,olss2p3ri^d:. ^ d d O ^ ; : 3 j i ? j Ajd^^apsz^^i ^ s s ^ r l ^ o ^f^iiJ^dD^d.

stozji^dDrri^o, qjd^rrooJDrrl^o, ?jorB,do, od}j::g^sioi)d5jE"w dDoosod


S o d ' ^ r n ^ O rlocjjdsjCT^artCod :;33.dpdsb^ AJ^OIJ, e d o o d Ji^zi^dr^^^
droaXilra^dffe. (CT^) sbz^esoirris;*© dsd^d 5^f^^ds33'^wd© c^ddo

^iidrar, d^, ssdD, BCJSCT dDrf?^ Aboddrod, ogpcdjo^sssd


^osiris^i^ ?J3<gjp^dffe. SoSris?© ssto doEdd:^ris?o "^uadd e^fi^df^f
y\)doSjsen:5jJOSu3dD (ii^qiilrser^^d)

' «<y, d g,, ?5fO^ d33: d334 -o? didrls^ «3<s3ri^o dozddodrts?o.

4
66 7io7:jSp :J^fiS)03

II ^r53^aoS33t^rfO II hjtt II tiAjt vij^^OtO SSSOSS;-

votp Tio^^sra zi II * 3 3 r ^^d;^? II L o stoSocc?''^?


I I I i ~
SSj^iJiCt^rf '^SSOO OiJtip SlXiSXi^O II ;£;^j3305;3C2^DC5i5jpg II
^1 si>033j^)33^ d4/|jsc;^d;ijsc z^sx>o ^s©^^ II Lo
I I I I I I

L^^c^s jjoddoJe wJsesSocrf AJaoostss, II oioS^ BfjFl/seS

zs^j^pTip DSKc*' «33doirosi)A II ;^z^si ^ocioo«5)0t?«'

^j3| II L o wio^'e^z?3dl sJia4;C«S5<ait4^« II ero^oJsrtScsJo-

dz^Srile II c53 fiJ?30±i II L o <^si>o sSoc rtortc


Oi>Si>0rfc ^^'l'^ ^^aj^cJoO Ail^33«jdO^^ II

si>boc| jj^e5i;^^o5ro23cr*co5oc sJ^noaoS^SjOclracdooiro II

lc^Srac5erf ^ i / i o ^ d o D 0 3 | II L o rtoj;jn|03o Joos^asro


I I I I ~ I
ai^^^SiSjO i D e ^ r s e o II ^ ^ Q c o Ajsirj^irasproo ss^ioalracsia^-

oSsf^pJoo II rtoqSo s^t^sj^ II Lo 53oro33jOro;|ji;seaJole

sldo^s sjdo^s « £ ) II £s33fioedjsrfer ^Jrfo^ao^ere^ierf 11

'^1 cijssssrs
II L o ^^.j^^es^casidcSo «fler s^fs^^'-^^oss II
I I I ~ ~
7ijscy323'^J.^a3A5;^oi5;^rfZ5Ss^dowo II SJOSSSCT II Lo

oisst ^Oacoi33ro^o3w^^oi53^^&;lfs II »jao;yJ4**J333-

HSCSJSC dooot^o^oao'Ajs II ' ^ l ^oo II Lo AjSodss^azsasto^c


I ~ I I
^ S 3 3 l SJ^SS t^rtS II ;^0 2jS)rtO iJ;^A33si>^c II '^'^ dSSjS II

t5d:?d eroodzpsrld godd^S^ dptSAlde&. oiKd33N?jD dxioepsrid©


"si5SoecJ\" iiotj dDo^d?ij ^f^o;^ »DddD ^ d <:)ddi i^lo SodjiD^
dDoy^gjs^defe. "Ls^z^atos" iiozo d : o ^ a o d « aiddD id sodjdD ^d
Sy)fS3^2o33S25wO 67
I I I

^dfs^otoi^aoSjscrf'earsSra^Sodf^cssJ^ U Sedrep II

Lo 0±>OS33^S33S3S gjQ^iC^ WTOI^yp^jCOtof^Si^tSSOJOfttelci? II

^o^cTO^ds ^eio^ erO(^o53oS T^z^p s- dorfsicidce^o^o^: I

•^S si^cra zLoi^cre ss) sSo^ sJc^jOCosi II L o ^Fssrd^r-

«SD3«j;^jb^?53r«^?iD3gj^ II sS4(fsi^*;ff^sS3o3 f^^sSsjaaro

^ijae II Aji^ocioiasys^p ^rersrasSiZ^^o ^osJolracoarffSe

&>cJz?3^*" II

^3|ote5io 5toci?Sc^j3c dctoreA^jSf ero^rfiSo^c sSdo

f^roaofJc ^:iaoi;3crti II Lo ;^3|oto^ WjJ^sSorfsteirf-


I I I i ~ ~

;tos3;8;oi3S3sS3355j3C3o£i2?rs II waofss*s533t5jsc ddo^eao

iJjstz^to^cLso xJsiJsrf ftjcdpos ^SSJSC&CS II i o ^ e ddsreo nsorto

*l*JOS33cJo TOoiso^o SJ^A^O wsroaootoiiio II L o ^sSjaSjiords ;|8

ddo?53oi) fSsSos tiodrfo JaStosSrolssiio ' ^ s s p sSotljscsiusdjS

jiog^a^ ;^3|oi33(J:>33l ^^oaOo jisiss;/" II wrferf «^at3crf

sictofss <Sjjfoio330 II ^025*j^ si>oa3c 6i«o| *0i3c cJod,? isSsiraa^s I

djrfw euoSo^jd iodri^o) "'ssSso stot" <DO20 dDo:^ds^ i^f^


tDdddojs s t o d p d ? i ? d ^ ;i)ot:)7odeifc). "r{oi;{n|o3o" i i o u d3o:g,aod
68 TioT^isp d;^d3STO

Si>J353c ^•S^SoSfe, Sto^^C SSSSaijrtfSS? 'I io^p:)

A33si)55crfj3csao^i5SsSrr3s 11 WOTJJ^ SJSOSS? sJsScr ^osJo

rf58;^^oi3ff3d53s II ^tpioSt o^33?f t^^c^ II stealj-


dc^e j^si II <2j^jdcs§pc z^jsi II tjusoijrrfcsjpc z^isi II

A33^i:?3o±) rf*jflerf «33j^t33 ;5*3sirer«^f3r^o^o zpsdoDosi


M^sSi gjSjqiratoilc II siSj^rrosteiao II £^338 sJssj wS^s
AJO;^ II ae^rfraTOrfdrajr ftdojos ijcrS ^i^^siraa zi-
Je?roo±)084siro?lcei ^Fss^a^o ae^rsissoiwdsb II z:s5j^p

coe^ "o3?j^d?lB^ s s d "oioroxb533Ji" <Dou d:o3, so?^ sl/s^jd^ »qjs3s

SDcad SJ3|, eqjs:3 :^on?jS3o:or!«od ^odri^ dx>£id^^ dx2^de&.

^3 _D m t-Jl K
jjirat^Jorsis ddoFssoJa rfstos" cioodD d,3;^os:S3 aSe^og djsd£;D

^•d.a±>^^ dsddefe. ira?3r^ ";^3|oi332io" iiozo doo^aod


sy)Ssg,oK(£)a±)?ijt£jr^j "ecJtrf ^»c3?ci..." iiodi J)edD adde&). ?idD?J3jd
dEdi:^ "^osi^ si»a3f..." jJj3f^ri^?jD, sof« eA);^d^£;2id died

wdoed o±)Kd3SNfoD iidd: djsraroaori^NQj SSAAJ


SdDOd djS'h?jo:i ^do3D doed iiddD | zliseaxj fSdj^jpxj 20W7l,o!)Dod
t"o;^dgodd?o3^ isirajOdD S33,i?ir;^de&) !i:e,d|3!l) "2i338 xJss^s" <Do20iSod
d^f53^co5332d?jO 69

^tt S)5Si waJs TJO;^ U M^siitiMpiAi^ II w^^owsQ^o aassb II

rtoz?58 S E o ; ^ II Apsi>orto^o USSJD II w^ss? s s s o ^ II wo±»w-

II ^ ^ f S 6930;^ I ^ ^ o ± ) S ^ A b II ^so^^c:c)^) « : « i o ^ II

a^oisrsiosb II rf*^? roo^ II zoa^rfeoioo II a e c p i r -

steoiM? j5,eoi)? rools «^<2yd3<ajjS3^ II hjtaiirAist


(arfoJjae a^o »a^3^;^o tssoio^p usTto II oi>o ar)3| s S d r -

si):^o toSizs^o i^^^eiizs0% ^rs^o ^fss^aoo sssj^cOo^/ II

iisro^s 553«ysso II i^ijac oiDasirorfs II Lo j£4o*f€crjps 2i,f30-

o5:3si)rfcs53 j^zip gjsjfstoi^jpoiorass;! I ^!3jdor|j?5o^^-


I I ~ I ~ I
s33oxi;dfira^a;/-Scsi)rfe5Sio£o oioessoioos II Lo 45^5:334-
I I ~ I I

iioci) l o S r t u d : d roS^ri^wD^ isg^copdD ooe^df^. "o±)oar)3|" ^ioioOpd

ooe^d?&. abKdJsjJfi) "tjidp ifitrpt " ^osoSod


"....4t33Si!3oioqSrtio" aiouO ddenjo dDo:gris??jOj d?9, iqgjdpdSo^

oiKd33N?±) dioozpsrIdO z^odD :^iJjOi?)^t^l©odD, "ssoldjb"


isowOod adosp^ "<^^j BssSjsssjosSod^sso" iioeo© ddert ioodjsod:
70 XcJj5p J5^p3SSJS

~ I I I ~ I ~ I

zbd^ ^ s i r s r a l o si^sscSjscosjisso ac^rsteoJoos 11 L o fis^c

rfsjpc :;Jd£t33oio^tl®ca4(0 *c;^do^7!3^cat/lo 11 jprto

rfcsSc^^ciiJ^sss^oiorf^^o^sissAdic ac^rsJjsoioo? II Lo

wusasicil^fsssioijse wsboJocrsw^ro ;ya^Sc jJjsoJocrfa II

^dfsps e s i O j i ^ o j j a o i l e ssaAyscros ; ^ c ^ sJjldo^ aoix>t li

Lo Msleroocio*)j5csS^'c ae^roio3|oi> ssJr;8c 11 ojoas^-


I ~ I I I

2$cd;sc ai:>ijti WTO^ Z?CSO 4t33:?d7^e wsi>)£;|si5TOjo 11

oi>^;|o AJO^J^'C J33^s5cd enjsJjse^sioT^cafjresis ijsptio II

yb^o Aj^.S;r30 £edJo^o rtjscsic^o dosso rf ^;ic ^ 11

e33A3|^^0&)^^d»;iOZ33rf^&^J U3,So|fe)S S^rfS ^dSlSd^C-

ojosso 11 ^333;? AjstoSo^sSorfAjs 75| 11 oioasJssrf? ^acdosto

Z;isio^8 11 Siaisj 4^c3|, ;}| 11 o^ael3«irf8 II ^oSdT^js i i s^j^-

* dsto 11 ^(SijdTto 11 sip^dTlD II wii^^sioTto II woJoos^sSoTto il

«d;3cj\5±»jto III hsio ^sSrorTto 11 ^ s i o r ;y5i>ja^d75o 11 z^JsSor

s55i)jajJ7b 11 sScdsJsSop^dJto i l ss^TSsiopdAlo l l s^^j sisiop^djb 11

^Srfqssrf^ AjsiSjadJto li ?5o3Jd?to II wJorfcr^c zSsssra^-

adTSrfsSsjto 11 oSoaspsSo ;i|AaSS5i)7S^ 11 o i a ^ l y C o J o i ^ d ^ 11 enji^dc

^5^rt9/^^eSo7b II ero^d/sc^dsisa^ds^d^si^dTb 11 era^&oe^os:


ay)f53^SjSj3c^?J0 71

^osSd^o33o II S ^ ^ d n dooso^^r rf^^ ASo^d^is II S^T^dta

c±oai®;^rfi^Jje Ajrt;3oc sJd^d^e ^jeoSoesso II dsTOrg^so

t33553^ (2ij?o50C33O II Wf^^djSCTOS Si^CdCS33S &jC0±>0330 II 'SOdj

^djscTOs dDdid^fSss &;«oioo33o II Wja^^djscres slsSer sScras

<S;jeoi>033o II 5i5b c^djseres sisSerderas .Sj^eoioosso II d j s s o c -

^Oc ^ d j s e n s s wdjasSroi^ds <5j,eoi>033o II d A ^ , c^djaens? 3i><a)-

rtrsss <2jjCoi>033o II w d o o ^ l c s^djacTO c:i*d:|,j .Sjjccdoosao II

9i)doio^oc3ao*J3^j3aoijar dera dessa oiatsa,^ Sjjtaiiosso II

W;ao^ i3a,a^|5a^ 5j;Coi)03ao II |jje*!d;|^^ (2j,cc&)C3ao II

4z3adDez;Je (&jCo3of3ao II z^irtdlc sasa^cdsac Ajccdosao II

z^irtdlc djaaSc^Qe &;Co±)3ao II e^jrtdle ^.ajj^Sf <Jjjeoi>33o II

j^JrtdSc ^\iQt (2jjCoi>3ao II t j i r t d l c aisaj^Oe <SJ;CC±I33O II

^jirtdie zipiQt &jeoi)3ao 2:Jrtdo;^ oiJ5^iif3ao±>^ AjoSocsao II

jjirtssafj^ doasa;Serf§ sJd^jCis ttitt sSssadrds s l d r -

Ha^rfrt;^? <jjjCo±)3ao II soOi^tlozitzji'i^n &jfoioo3ao II zissar?

najdodedsa? <Sj,coi503ao II ^dssars stoodcdsas .s^coijosao 11

"aosa? tijao^^t" sloosan sssijrt^?^^ coes^osari ;^^oi) sSjsdrtja ?5o^dd

sixiarsjsas ^sas I a^^t^p^ oazssrf ^desa '^^o^s


J5^J33J II d3^, sciDdd ^dss^cii, ^£)ris?o, 2os;iri^o, r>« dx)03ad ddfis;*^
72 JooJTOjb d:^si5303

Qjds II Sosas »?S^ ijs^r^c ^^^sards II ^;^jds

doat^do;^ II sss^p;^ ^jscoatl II sado^o^ sssssaa II

S3Si>^oSje:^oi>? (i) ^ ^ p s a siz^Fosso II l)S53 wa&^otos x5o;& II

hsss) t,3iZ$Giit to^ II hssst sitit^ai:>% to^ II SioSd ti&j^aiit

to^ II ealrae osi;? 2>s5c ra^sso II (r) asssfccass-

eSoerfs M»rcl/sy; d d r ^ i l ^OrSjajr rf Ld^o^' dtj^osao II

o S ^ e r t f f s l o c rf's iq^sso 11 (os?) ^53;0TOdiwz;S»ja^;dl^f5j^dD3

tsirtrofsSjOsoisrai <Sj,coi>33o 11 z^rtsssf*" darrf^s <JJ^CO±>33O 11

^iCOtoSSO 2;5rtS33?f SI|5i33 SSoaoS^CrfS II 3^?S3^a^53C33t3|tio2035jf 11

^OAJA II d j ^ e d ^ : 3 ( l ) ^ o ^ d e d < & e 3 3 ^ tsirtjsttit^titt z^zijsisc)-

*i^ijacrf?. ^^rfe 3^r^sS33sSd 11 otoa^oiro oi>aA sij&Jif-

ate)233^s§)?l^^de5^|? ^ras^docd^o^^io jJozpsdoioA ^mp

"wd»i ^sJsrres" iiowO « a?j di^od d33d©ci)d i i d : r d soxldfij^ sof?


"^mpoQ ZjJdoioc..." i i o d : diJsdDissO soes^d?&. 2;B,d|3!±) d,3?i£js^
" L o s^Rs^aoo" i i o d : dxsd^raoabjs sSe^defc.
s^do II o±):3c) djsLcicdsr erodes II tsT^ti^jo II o53c)dS-

7k®o2j3cr rttl^es^ II oSs^^^f^fiO a S ^ e ^ II a s d s *5acr;i-

oiii^pi^^ II ^ ^ ^ a ^ ^ d Jsciiie II sraa sss ^ s s a a t o d o -

fi^33;f^ II oi33f8^cddcdrf^33,r^ II iScsto *>iicr;i oiosspe-

II si^^^s^ c::^d J s d o i e II doa^js 7ia^^UDot:)rS( doass

»f33eJ,si5;4)^s33r?53o±) «s»cdriJcJd5de^d33f53oi> wd^

dssK) wd»*^dirres 3g)ra3^aoo ^jidoijsc ZM^do;^ l,dr-

dc3^ II L o ^2^^ao£od djo::)r3S3;; II

Lo ^o3o( c^o:i:>o<:^dz3;S3c)d3^ Mjses^o ;|Ai!^drf^

oi>;di? II Wj^^tfjio sidrrtfso ^oi>e ^J^pJo wass/Le

:^do^ rfs II (lia^^ en)do±>a(o&)8 dqi^o3o,de^s 40^0-^

dqra^o ;|AdD:sSo^d^oS ;|;8,^cdc;is sdpSooS ;^7io d^os -

d^ol II Lo ^ fi <^ocL3;e d j d 4 « ^ > II ^

£^dec33j II ^ ^ ^J''^^^ wOs^tJfeio? II ;|A f l o e Ujia^;dl-

d r ^ s a t o 11 egJ^, dcsss dzldj ^loedro/'s I^JA/SJC dcsie

daro: 4^3Sd,; II ic ojo:^ 53do^ daxSs ddxiL^ II xSod-

^Ocfadodijiirfo II doaS^iiosa^aa^^oJo ^ d o r ? ! ? ^^Sdoijsc

»q;do^ II L o e o ^ d ^ e 4Sd%Jrfo dji II

ol)Kd3s^?l5 " L o ^^i..." cioradospA "stodSjiTfo ^oiyD^

^darrtc..." «:)oc±) dxroci) zaao soes?z3efe. iro^sgisd: "«oi>33S^c


iiocSs dxraci) 2330 d , 3 d 2 ^ aSes^toetto.
74 xlo?J3jd dd^siEOs

Lo :^5©^d3;5j3esi)0 z3?iooi33si»s33KSi33e5jsc5too4o Tid^e

- aloesloijsi^o l i o S s ^ c rf d^o sio^^rt^sc^oi^Ds tjiosso^e

w^^^ses 5ssi>5iog33jS il *;S33rsSO)Q^rs50)d^o5rooio3;io sS,

cdo33^_ jjsir^fC3|ds3^o d&jjiraoi) t^r^pzissz^j^psir-

dOjasiOjZ^el oSs aisSo sScci II t^z^s^AJ^d^^rfrsSo^cdiEj^, II


I I I
£0^0 dedo ^:o;^«oi)0 rfjse WTIO 11 o r f j a r o ^ s s f aoiSas-

ddfoi>o;^s 11 ^;^o ^iesSedo^dds ZIACTOS ^erS ^cr5 sS^

dessstrodOjros^ 11 ijcr^ ^ocror^o A sidroa II lijA)


«2docc5j3C53s II 3±>ro^s5ocd ;^Qj?oior £ido c i o c * c d o 3 ^ l ^ ; S II

doa^possja wjj^^dorrss 9 i i a o jjSdoijsc joo;do;i5 S;S l l

Lo « i > d 33(^51 s i J d z ^ r f o SjS i l

Lo &,o5oet33;iS;0±> wasoirooio hjC^o doioea&;^jji;3/-


I I I I

d^sss 11 ^joiso dS3e33wd0j^;|d33oi5c^dos ^33^?5^j?ra£io^

d i 11 bjOJo ftisSjrfoeJyOtesJJsd^aS jjo;i^d5)U3daSi3«" ar^^^o

?5o;Si^^ to^zoiiti g3,»oi33d^z?oior 2ido ded 11 o i o A ^


I I I I I
Uj^l^Kois^drdoci^af 11 wdoooiS cSjsci^ddoooz^jidro II

253?to3oe "Lo 9i>n3/5^.." iDow d:og;^s?^ Sof^ "dsaS^o"


i)orado2?^ "wjJjfJdsFfs: 3±>ao..." i i o d i oiKdro^fSj dxradissso ^esJasr;
2q3;^|3d: " L o aisd^aso" (iioci> 3oes?z3efc. "&,otoct33i!...." ^ s±io:g;^s?fJi^
tro^iad: 3oe« dM;^^oi)d2 oJiKdJSfiart tsd^drodad ? J o d p 3 o i ^ d .
"dsaS^o" ^ 3 3 ^ tjit" (DotoO dcJert d i j s d j ^fs?23eib. " i d r o r o r t
j^fss^aosssidojo 75

I I

VX>q^<^5k>0^fi S&C 7U)CS330i) II 0ii5i)jd0i3^C05£)C33£id58 II

9±)i^s s3siroaoi>Kjsrfo<ai l l zra^^jCdstojSaAjsso II *i^5i)roS^-

acrosKfSo ssdoJDoS II sSsao/iossp wsiiiiiSdorrs? V^^^s'*

jjidoSjsc W j d o ^ SjS II L o wsto&jces .S;6irg53,? II d d r -

^^0 s^rsrdoTb II Titcxsa^tpdj^d^io II ^storortdedSc)-

JbjC0J3330 II Lo ^ijit^itoi^JiZifittp^ff ^ 0 e^c^rfS ^Sit^il

^Siijj II ^ci3sirrorfs 5So533roJoocJ«5«)0&;o5jsc£io£i33ic»ja^Sc-

dcl©fS)? II ^zi^p^^^ijs^zphttjst siodoiis dSsJcssSjd/aedsbo-

t^t VMtpio^o zi^siij ziip^o^o S53Siia^;8c

rt)8oe3| ssvSfiO !?303:^oi>o ?5o;i^o sroSjC aAojiedctpsSoro^^? II

s:s3;lo(dj^ tJ^;d^o dAsloe ro^fijscs^d^s^^uosei^

T^oJo^e i l en)d^;3ezjt3( ^aoiocrts 11 L o sss^^es^;!; 3^233-

^eSja,(e»d^^O(L3,c:^d^dd(^o tj^dde 11 sss^^es^je 4^

d?«jsc «:i9rt(rf3ro^e7ljac£d4ct?Ooc5jac 11 waol)?5;8c tsSpm^

t5s±ie«3 oS32isi53?i^ en3;^d*i)2isSi^ uortjOiojs ddp^yjidjSD^

d3o;|;^s;*rfD^ aSevio;^ jpscJoteh aedjia^ ^oixC ?t)Ooi)23efe. tssSjeeJ


oi32id3Kdrf .^zpsrtd© dapiirfD^ & ^ 0 A , y o ^ d a * ^ da^DsSBa So;^
2;B;ao£3d3 "?S5i334 tS/aas..." dsoi^^rfD^ aSes^o^ i ^ o i j i S c ^ aedrfs^ d o d
76 XiOT^p b:^d3303
I I I I I
<&^ed 5^33;rfSclocz;iod^ 11 zssitjstai^^ ^7ipis5 jioTjrose

I I I
m^^ff II T j i o s ^ s S c d Si^ tit II hzio h^o hzio 11

;^^8 ^^rsssrdo^s ds^edcodde^^ «:3^33c)S^»derf dod

5iS|*i0^asi)df^SiA353^ e ^ C s r f o d O j g f II <^Si33 WSS l?i)?530

ai^dcoJo tss^pcsftodSjZ^g^^itodqjZ^is II rfedSj^;|c^jw^^:^deoi)s s i a 3 3 -

S^fP 4 3 3 3 ^ Oi)»08 II *ido;^533^aO)lfc330 ddsSoC^yf 3jjt53S3lWjr

(^spde^e ^ a o l o e r t ; II

Lo 35sto44«^e8 XJOO^ Si)93^;^f:3f330i>03!^Sii^-

otododo;^ II oJJ3 ti^i ass^ era^sss^od spaljd^ en^;^-


I ~ ~ I
5330533S ;|0^0233S II ^d»S8;Zp9rO^S ^ZiO&>8 333^53^3

u42ed(Ae83od33S^do;^ II o^roo 03»9 dJoTloc 0533£


I ~ ~ I I ~ l ~

sSo^^c xiss^rfjie wdd^o Wcssfsso II ^tp^t jtoiioS^c oiss?


t I I ~ " I
S33d53S3 W^Pf rfcaeea^StesSodO^ II 0^33^ D3S3 drfOFioC
aSss^t^t^t »i^crfes33oi334j3Kroci)dol 11 ^ s | r f d ; 3 c oissi^,.8

dj^^dojcs u^Pe d(»^(da^ s^dodo;^ II 33j0l}033£oa^-


^ 1 T ~ I I ~
O(5:«l7}3p^330 d3d9330r(n>: II SSpJOO^O £)S|^33a OJd2j33-

oiistodasswJ;^ II w d <^C5| ero:^ed:3cD3S^e w i i o s d i s s J a c j II


^fSS^coSSdojO 77
I I I I

I I ~ I I ~

i)Ot^^233SJl5 iSjSCSiOO 03233^0 dJofSO 0±>Si50 SfefiOO II 332?-


«* _ •
I I
dadj?<&iqt33.^3|d3S^o O3^o;|si)po32i;3e2sidfao II S s a s s o -

;^'o3|s5oSoCf33o j5si33,Ko ddrf5et330 rfc5:>caa:^t2esirf^n3;K-


I I ~ I I
a^23c»fi3f II oesiAj^3| Sj(a;^5 4*5s5e^f5j3ci33ra^Js33|P

s^dj3^caos4y3i*i3^f55ca53*L^

issiSXi II »(!^oi>^o50j(^^ief33^n3jK53 II Lo z^z^rzit Ti^i

«si>)33:?dc*j3csjto II S301S 4<^5 ^<aijS3A5o 11 QjOsi^sSsc;^ II

('wirooiobpiOj oi5^:i8ec33jS33^oio" '^ssjrf^rfosSdo II *>oo3*!3^si)

j?<&oiio& 20;3o|id3Si>3oc^O3s II s53Ajodfs|pc art?ro^j|S? :^q:3

SiOifdrflrae SiJjSoi II 4 2 ^ 6 * ^ s 3 a d o d ^ z^zio^ ^iaoissoii II

e^ooddiacs^z^rrtoSSt*" oJosJjsc sSj a9i5rl;yj?3 II sidorss

65J)ddo "I3«:30±)l5,oi3j0i)^35«f33^ro^oi3" iiocsui dies?, "Tbosro^-

ojp3Se23?jS33d diesS ^udraed^ ^ftprdjlfSj, d^^addjlrs^ 23s^pcb

tsc^dDfj d33a 2C0,^|3Ort d d f i ijzii^ "«si>j3d»..." iioio dDo^d?!^ 3g?«


"4R3^3oS33iiti....dA^l 2^sSoij3c loo^sSo;^)" <Dodj £^5r?jdefc. 2jg,dpcb
"4R3^aoss32^fi d j b " iiodD de^defc.
78 TioTisp d;^d33CT

5330;^ sSra H *clror4^|j;Sf Istocr^s 4)^s ^^os^ 4,oi33

dais II i»aprzs3,si4)SS30ls 53pl«0siij!J^ d33:^ds II iiisaas,^

43«333s II rfcdcrorfsirtodssar oSa^os^sSsl^TOf II siodoioc

si>orfoloc reslpc rfedsiro^^d 2id ll rfeddt^/ dOjSiss

RiSTO rfjSS^ssdjdzrao rtcssi II ws^rS A j s i r s i j ^ ^ ostsscSjsc s s s ^ n s a

zi II 2 2 « 9 3 a t i dsijR ssoAJS^dctoro^ o5oc II sJB^i rortoss

^cjss Itqssra KOCSS rfcras II Siit 3|si>j?<£ioiio;^

?jsSr53si35qirAcio5oe II L o t^Jjse^Jorsis ly^s wsSojSSjpde^JSCssto II

25301? ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ II QjOStisfcCS^ II

I I I I I

I I I

sid3^sjf53r^dolfi;sccidjscaa^i:)oo4d^f5jsc siaSoo;^ 11 4?53-

3oS33tifi^osjsi5jadA^l ?;isJo*jae t»,sio^ II a^r^^^^ziti-


^os5s50jada^i ^^5:3,1 11

II 4r53_^aoss5iifjo II
up

\ihjV,U rt^Sc SJC33^ 2ii3c sSofjps Bs^iljC aaoiTO »ote n

;^<Sj3TO3{|i? 5tooricd33 II. t^sAsi steiSoc^Oc 2|jd S^sissSe s5j^^c

II sssosSoc t i ^z^tozssjit t33si»oz33Aid sijs^^dg II T^^oSo^r

rfsi>? rfsseo Msssaooteiio II sjre|>35( rfdos droj>.... II s i ^ , ^ . . . .

^Uco..., II sSoc^soSOj... s&c!?3o....ll AS^:)^^.., ss^iljeo.... ll

SiaoteoJSj.... 2iKoi33o.... II aoi33o53j.... aoiroo.... II rfcd

:3ct33o35j... dcsSScroo... II ^^o3ij... ;^j?30..,. II A3|3S3O30J.....

*j|aE30 II stealjt^jf stealjS II dysc^dJsaijtsS-ojf

c5j3f*5iJ3^,s II 4j;i^^.... ^^lo.... II ^^^^....^^p.... II ^4,^...

^.SjjO II M;^|JS ^orfcd33c&j a;i|is ^orfedsso II

t3S;So^ rfstos t33;So|o... II dJsaSc^oSOjr... sSj3aof^&co....ll

S^djaoSa^r... *=>sto&eo... II s5j^s5_^^... sSj^^fo ...II ssaoaaS^^...

roosSoeo.... II <^oc33,fll^^..,., <^ora;f5eo... II I33si»oj33o30j...

t33si»ocs30... II rtf3Sj;^o3oc rfsSss rtrasjlo wroaoote.^ II

doTOroiOj..... doTOro... II f^eiijSjaoaoio... f^c;^«ro<»o... II ssaiSjscd,

^o5oe s33^cdlo II rfSoSsara ^cdsJste;^! wSjSos^p

ste3!,ro432irf^a:- BdjOi roSoS) dDed, rf30f siraDtsA tdC;?::^;,

cof§ «CT2o?;i23f&). a d o f d |cxfa© »dj53S?o (o^o) ^oQdD "^d?b ^ioss,"


80 TioT^p d^steos

I I

oiJS)trit^j:x)Zizii^_ptp II (^^(dsSarpz^^dooi^^^sQao rfdjae

asSe Wj^ic radtTOoSo II rtjSBSsS, stlsgspto^o ;^|l<a^;i;^dooiro

S33t33 sJojyd^o t7!Sipp^&> ziist d ^ o c j i J i i c rtjasstSesSj

fTOt® tSrt£»s3l rtassao d^?roO 4 1 ^ ^ 4^553 ll Ai04S<£y^-

doTto II

Lo tjlot^Sord T^^oiorroi^sss&sidcdss:^^? rfdss ...

dj3cd^edt33d? Aio43a^ II Lo j^s&e^ardrooisTj-


I I I I
Oc;3a:^^;ije^S)aeadac tii^dae II wro^dac rfddac
_ 1 _| - I - -

Ajdod/- II wrfcrf djscd^cd«3c54^at5cci rf^oissrro^sssSo^

dedsss <5jjeoi5033o II
(djd^ icj^cr t i AjRI^c ssic ti d l i c *5l II oitjj^ S i d
<jtj33 dns^ietsSjsj; drops'" ;|oi>o sb;^? II &>tjijitfito^^-
o s d ^ *jo»3,oi>r«jj33;at4 ^ d dn3|i( ;|ct4° "

AJdjss53ro*)03fi^33?f tsoo t33C33oi> II sJ^/isb-


slot^es? a^crff533s e53oaesi>os:;3s tjiot^SorsSs ;|? '^do d?
sscS^o *j|ao3 fisi> f^oioo ti sJja? II dss^j^ssdsSoc SJ,<2J33-
si)3o^s c33oacsi>oa3^i z^z^r^t ^^cjo sis II sjsalp
sij^s II &3l)&33si)3o ^-Sisssisaos? ?33oaesi>iS3S z^z^rzit ^%
'^do dpj II 5i3333si>ao dss;^? ^sasioao SSJS^S
d,&33si)ao3s dljCJlSoSss f33oa?s5»iro? t^^t^rds '^do...

I
?j3l^d3i575ot3ff3s ii^cdes535 t33oaesi>os:3? t;i®t;i>rds
;|8 'sjdo sis wTitirto^sdo^dtasdiorfo S|as3 rfsis <^oioo t i
dj^s II siJ33!j&33Si52oc sjj'SiSssto^jS e33oaesi>oao^8 t^^t^rds

II d/js Sfj^Fcii... II f33oaf33,Lj^ dDoo33d4ri^?iDj drodDCTrt


d3sd2d tS^r^N ^odo±o ?o?35j^ at^-^ d3^?33hdp, :^odo3io oteds ctoort
gdrfs^Sri^fi^ Iisddf6j3f »dd2;0rlra •^:^?d I s d d e f e . ?jOAJ3jO±)r?j3dd?i
XoT^pdA^ «5w ;3odo±)Od "JS^d^ d s ) d diDos^h ded oSBroddjs dssd^d
Xodz^iFd^ Ajo?J3jOl)rS (£j:|jrls?rt? :^drr3 IraddeS? l)?jco dJsdDddfj

de^ "«^do ds sjsd^o" ^ouio de^o;^ ?iejl) a d d e f e . cosrIoS:? dDDod


sacOo, SodcdD 33o5i, 33COD; S o d , a K , g o d o i e s a ; ssoSooi
:^od, oz^, 33oDoo±) ^odol) wsj,, d3^o±iOod 2odrU)ad
^dart-iiodj djsdCTfN dJsdOfio* add«fc. dj^dSwo:^
"ji^^dxtoziot^s" i i o w S o d adospij "d:ra33Si53o" «Doa<Sddfrt ooe^i^
82 • 7k)7^p d^d3SOS

<^do ds.... d,as l i <Sj^j<S)33d33o3s ?3c)oae dx>£as)S

z^ioZjSsrds ^s -^do d^as il dssssdsa^ dro;^?

<Sj33d53o sissies 3j,&33d5aS3S dl^CiSJSoSSS f33oacd»a33s

jjiotsisrds ;|8 '^do.... dp^s i i T^sojjsra cSjscds! djsiids

«3j353^p sJddro^ds Sisss rtredl ii^5|oS5j5So33s j ^ t j ^ ^ r d s t^

'qdo ds ab5r{jJ3;ao|3:;i;sfwrfdoirorsraci^sj3rf Aoiiadfs^o

3|S3 rfdS «^0i50 ti dp^S II J53!^d?to7j0t553 5i^CdCS338

fssoaedios^ss t^z^ijrds '^do ds ojort^.. d^as II

dro3ij<5j33doSoc4<Sj33d23o^s fTOoacdwasj t^ijatjiirds jy^s "^do

d^as 11 &3!)&33dos^d;&33d3a5S8 f33oaed»s338 jjiffiz^iirds

;|8 <^do.... d^as 11 d3335si)^ dro;S38 &33do3o

d r o i t s d,<5'33d53538 di^c*jSo338 ?rooaedx>s33s t ^ j ^ S s r d s ;|8

•^do... d^as II Lo en3«33;y^^TOoi>33 rfdsdddssfrooJoco


I I ~ I I
ddc l i O2pdes33o '^oJo^ie ll dodoc^doloe^

s s s r r i o e eS)4oJos I d e d o desrooio d c d o i o o II Tjrfs d d ^ ^ o r t d f s i o


I I I I ~ I ~
tif33o±)2idodr^e li sJoosKcJjSjCd^ft^i^s l l tpt^jjdfrfoiwji^diwcdp

d,3?jOdp B?i?j[1oc?3a y'osj;:3^briS?fo5( ^©^iraocsj Jifdo a d d e f e . r ^ c t e r a


dSSoOidi, X-^^T^ ^IfLjfddO, "droi^j &33d33^ &3l)&33Si)3^...
drossdDao..." dDoossA sodD drtrddort d,:ieS d,;^eS^n ^2^dj

Afcdr3£"d?i), Sj5dDd?jodo S)fcbadde&i. droad jjsoaess.dd


EyprarspO^jQ^h qj^g^ d^S: N©s2o!ari9rt ABSsrbds^ dd|^aJDSb^
l.'sdodjSod: ?jfdD at^o^ d d | ^ Iraddefc. "cO^tS "drossdross doSoc..."
cDoutOod " d ; ? 3 l d ^ s l " S:)OJJ<0 ddrt s s , ? r ^ , zocrcdaod ssl^obsiD^
i330^ djo d33ddf&. "wrff^ c33oa{s%dfrf..." i i o d : de«i ?ied: a d d e f e .
jssoaesgcjo 83
I I I I I I

I " i l l

;yfJj3,C WTb d0i>0 Z^dJSsJoSjSC dODJSrSSO II ijit^ e330ac-

ro:&si>3osi>o;^jj2^c II

^ d ^z^d sjj<^^dsaos II sissssstoaoi^lss J i ^drossstoa©-

ffsdojo? II £itt z^zio^ «o<Sj,e33s 4 o ^ ^ P ^ ^ s b o r t o o II L o '


I I I I
<^V3Si)7^e4)^^°''0 ?5a07ioCS 2i^d003odd53t330±>*n)d II
I ~ I ~ I I
ra^fjjS sLorfoiSrfoSjsc iit33S337^e Aisic ? b d o l : ; i j s r ; | S | II "^TO-

oi>osja|oi5:ic sSsisJpc '^vad^rfcd ;^dos53|oio;ie dsijsrf-

asteeJc di^ral dz?3l II oiozpstssdo Sodf^^crf jpsodsssdrfo II

WtSefi c33oacs3jde?S frooaesio^orfesisss &jC0ii0330 ^ a s I

W3;3o|ICJsi^? rtO^Saro s^KODOw^C II iCJjJJ tjilSOijACO dfjfSSO

^s)d d2:±i u^)ds!o±iNri^© "sialzisb" ^4fdedci©, ;4raediafer!,


rizpsrqsjo, 4o?idfo, xedDoSjsejSpJDjjsa ^dDrr!^ «do2;5d fsoaess^d^O,
" ^ d * , " .D|,ededdj3 whdossd. ?j3oaesg,d|5) d,asg,d|33dDdood ds^roi)
zodoD d j s d r a b d£i^ 2o3*l©^de&. a b j ^ r l ^ ' * jjsoafss^dpsdd zoDdd
84 XoTJSp d : ^ d 3 3 C S

I I I I I I
dosSc II ( A ^ d d p ^ o ; ^ dodo^: ^brorfd^od; ^ ^ t ^ j r ^ ^ j t i II
I I I I

wj::3^diao^4o3jsea<ai^o ^^dc doz^io I wd^si^ (SisSwrrf? II oJ33o:&>

rffdrtfsss ?5s5cr ^sssssissnsoio s33^r£ieo II '^s^ssstodjAzi ^i|iro

4)rfo3rtsSot33oi> d 11 '^1 tJo3s>5o^dcd33 enjssdatocaf II

^ste)rortrffsi33;|ii;3<2je wdsSoc^ds <Sijtoi>33o II


II cTOoaessjCio ll
n t .

;|A5552ic3c)d!^oie T!^d3e)rortd(d3e) (df^s <s^(o:io3e)£^l dde;r II

WjaSS^ S^OSJdcSc 42333J1S &CSi)OiC J?333 zssi^iziirti SiOj^^i


rods^doras^siaroei^sosj^cJcsto ^d^iss tP«3c ithiit srosS-
oSDrfcSc '^o4^jn3sJse!?3? wo;l« ti^js^i ^jrfctodrfoiocJe eft,? ^ s t e
si^r?i;8^cod;S erod^storrS zijit^ zi ts^^ II sssjbaojscdoc

wf5^e<j^s^*si>rjiD ^ a s d l s II

II *5i33rortrf{si33 eAjBSoRcoiros II

fider§)Ac33d. tsdood ^:):j3dd wriCTh droad s^fss^dsssdfodtO,

diood ?ider2)ijdo^ i d a r dDS: « ^ d ^ r d wortded:^ olBdod^ 3«dD


tsate ded:^ *4)j?o±33o' i i o d j ;d?^df±i. n . ? B 3 s ? J S ^ ? d i isf\ ?lreo±>F
dj233d3. 3 . ?3|Oes33i isr\. a . r(2;33rc?s?S 20,^3^^ "y. ^o7id^ d,ssdS.
s?. ^?d2o;SJse^o±>fj ^3333. L . tS3:^!^dir di,:^)^. 2.. «5. r . ts3:^idDr
;)s^dD »fo^2s,sSN ?j^33. 0 0 . On. wdSoifa ^lod, ^ns^
di?i53, tn)d?Jo±)f33o:^^dO, ?jog,d. n 3 . 5§?5didSoifS na.. ?od3sd;^rfJ
•^od,. n v . wroidDF d D : ^ ^;^d d,;^ri^o 7i^33. ng^. roi^Joslreed:
ro?5j5?d,a «o2!^d© d,233d3. nt.. a v o i r s (ss^r^ sj^rariD^oiod: ?ir3;^^
dod^ri^o drodid s&jsfd:) £5rt,oiira. n2.. s i d r a O ?idr n « . gd
p^djsedd ^ssprt^rt SowopA.d ^dar ddora. n r . r l ^ o b t ^ ?Sdrt,2Dr^^i.
i i o . so. 33. iSj33S3|)daiQed3,23soi::»,oiir3, ens^^i^sfj af\. 3s.. o?^^edD
on^. ^;^d Sdsrris?© d,t33da.
II en}drfo55rf £^03330 s^drarf^ji^^o II

hjVo II a3t3c;So li dJasssr^iiradod^orfcdsssij^^o-

ti;^si>r i^sSocrs rfosaeo rfoaco sSOjSsp w d r o o dsbsS^raco

^O^C « S i ^ 0 2 3 p t33S33ag^ II

Lo rfarf^^ rfsio? rfoaaco wsssa^oiroSio 11 L o rfCirf^^


rfsios rfOaco tss3sa^oi:3(ao 11 Lo s50j33,o50| rfdos s50j33,o
«S53a^cd332io II Lo yvjsSrooSOj cisios erodjso asssa^oirei^o II
L o g j ^ s i ^ r f S ^ ^ rfsSo? d z t o d ^ r a e o wsssa^oteiio II L o ^ ^ r t j ^ i r -
JsSrid^^^ rfdos j j ^ r t y s r o t^irtdleo wassaooiroSio 11 L o
?j0^rtf3«S^o3oe rfsSos t s ^ i ^ ^ o z ^ i r t r s d l o wroa^otooio 11

d:oddesJ33d,35|, wdfSabfj tsqjsss .Drosod iooa?j djsddesscj

dx)033d d : d r i ^ c i o c l iic3r1s?Jijt^ ?i23 ado fijTxSaod du,d?&.


^o:^d tsdo ^l3o/1s;*?i5^ ;^O±BO^ tooddS to?S8oJ3 ?ooSf:^roA 2^odi ^ ? O f j
;^od?lr|^ ^ ^ o d d O si^d ?jo6f;^533r\ z-odo t i r a o o i s ^ i d d ? * 5 . 4^ wdi
^i=grts?fl(|j aao?^ d25/1«od dssad t^^odi 233|,o±)©dde*3. tsdd
diqj^z^rid© 5n);^c3sa^djaod o j d s ^ s s A fSosa? J^O^e ^^33^ ded;lr(s;*?Si^

«dp±)fi^ ^OSDA; wd^ji ;S3od3rt^5^ asa* a d d raoiDdazi »dfi^

" L o cJoOeJ^ fisi>!" d»o33r> loodjsodf d5o;g,d533^ aSe^o;^ a^^ris^rfDj


soDoddded^sdj-B^ 87

iao ^d«b£^33; II rtjaosd, II Lo


rfoafssp s&oddrfesi33i^/ rfsiog jjs^cdjs^io zppo sJdOewr
oSro<ao II Lo rfoQcSsp wsjrfo II L o rfoarojs
gsscys II o ^ / o II w d s i o a c o i o o II s^rfo l i stosssAfro^ sbrto^S
^OTOjrfo s^an3,d;3cddf30 yvidjs^fd^crf ^or^o^jip 11
sioortosSjrfo 11 Ass^rfo il d ^ li erodd^ dAj^e-
ddrao^ders «:JtidDa(o5oo II t i o d r f o 11 t^oossosqSer tf^sss 11
aoOnSi^oiosijo 11 11 ^-OSJO II a««So 11 cSjSSed^o II
cJjSScd^sSo^/ sssaeatoo 11 ero^ro^f^rfo II a^;!d«j;5|prfo 11
siooao45|i^o?jo 11 i^docdjiirfSSi^cr tiodrfo 11 dooiosroas^cr
33013J3O0 l i 3J5drer4)d^ d 4 / 5 3 o i i aerosirfo i l wjScci s^»-
c3cci rfoarop doodddedsss ^jfoioosso 11

Lo rfoaeJ^^ rfdos fioaaco 7S5aioissiSxi l i dooi^era


d53i)537ra<SjS doisi3;l;C ssdoDoai 11 L o sJdsod, tSj^sss..... l i
Lo c:S3^e2o«33doolo(t^d; II doo35;Oz^^o
4PJC^^ 11 Lo rt0dn|O30... 11 rt093*j^33f3«" 11 Lo

d,3s|<b7id?&. wdDfd "eioGit^p dsodddtdss:^^? fjds:


f?3^oiroiio 93^fJo jddsdroiraoio" 2oer1 d,3 xios^ "rfoatssp
dsodddcdssj^j: rfdss" «:iod: d e « WAJ?^ ^-ssp jieoaKfid ddrt
dj3?d^ed233ti d33di3e&. xs^Sd^jo^ w.2js-;si3Sj3ri sbssSjfioio 20odi
Xor\o:$ =3f|oij3^<2jrXj, BdA?3 sSsi, ?ieo;)od dior!o?js^fj d33a?jdf^.
d^ d D ; ^ yudd^rt^ ^^i,^*^ «2idDa?o± Iraddefo. JidDdrr^
addiecJ fjoa^f dxiossdddsiij assioSjd toodjsode ^^jSj, :^rtdi
d33;|5ris??iD^ ?JS;£jAd aaddz^ojD 233|,oi5toj " L orfoarf^^rfdoi
rodoiro^" <Dod: aoe^ "d^ssjsjj^f" " s s o r o s s p n s s f " djo^^od
45,?^, "rt0dn|jD30" "ti^VSJ^" "530nS33^0Z33Sf" dDo|/1«od
rioqj, d Q , djsdrrl^jS^ e ^ r s i d e * . oo;io3Df ?3£)fioi)?i^ tj^^ dwod
jlffiZiAd d j o ^ ^ o d «oi33 ?ididrffoi)S5j dsdzSefc. sJ^rlZjssrt^Jridl? d i ; %
o^is;^ rtradloiS^i xi^^, d3oJjg,e23gd^«d sfee^r^, rioqj, d?,
djs J3sro&cirt^^rxlt3e&.
88 XcT^p d:|^d3S03

d953,5|l^C II "^1 do II Lo 5S0C533S>pCro3^... II '^1


dj3S33ro*>03{^ sSdodroSoe^ II ^ido rfOa? dOj^cstod^-
dprac f33doidc%33a yo^daf si|doSo3| s ^ a o S o c ; ^ II Lo
fiOcJ^^ rfdos rfoaco asdoiro^io II L o oiro w^easss^. II
Lo ws^pfSeS©^.... II L o r{odn|030.... II L o d053;S^c ... H
Lo 5323333^0053^... II

Lo d3j33,o30j rfsi>8 dOjSsp ra^doiroiio II Lo oisssso-


C3233... II Lo rtod:3|030... II Tlodo II L o d953;S^e ... II
d9 II L o 53OS333J0JS3*" .... II dJ35S)r8 L o erod33o3o, rfdos
eA3d330 ss^doteiio II L o aS33x5oo3j3S... II L o w4pf!e«53^-- 11
Lo rt0dO|030... II L o d053;5|j^C... II L O 5300333^0333^ ... II
Lo d^d^rrf^^ rfdos d^d^rSco radoJ33oio II L o jJdood,
21^(533^... II L o O t o t:JS|pe aS33^... II L o 05:32!30C3233 ... II L O
0533330U3Z33.... II LO U3^(S>o«S3^..... II ^Pj^l^^ I'
rtodo3j030... li L o d053;e§;^... 11 L o 5300333^003^ 11 L o
^^rttp3r:^rtdi^^ rfdos rtysr t^rtdico ro^doi33i:» ii
35P;C^;f53a Jddro tjst&^o ar)3| 11 Lo wii^ot^-
rtf3d;^o3oe rfdss t^e:)^oz^ rtrsdSo radoissei^ 11 ^ l ^ e l / ^ a ^ o
^<S^(0 «r,3| 11

^etJ^ d:>oddad;:3rr342dr^o ded33;a3drfo ^ d r o l o II


^a^o II TjdS^e^ eA)3^o±> u7^(o^*j3(r3^doodd:doz^ed&
rfoaaco, Sdsio..... rtjasssSj 4ls33^d^ 11
S530±)d_^ ^S3fi;^oj;5edo dooddsio^^cdOt:33rte 533^c t i i^docre

godcb 2.JOC±I dioiiddsli^ ?id33rr3d3sa c3ed33?JD3jj3 sissciiirod.


rort d33C±)^C33c3d, dDOUdCJ (jf^Oii Qi^€pO^ Soiod djfcJ ?ioa?io±i^
tJS332oA;, " i d J t o . . . . " "r^aoSsS,...." d:o:g;^9od ?33<LA, oo;lo3De f3,J>ii^^
S330i)4 ^233?^^ j^osoris? difcJ d a : ^ d:ot3dd d2j;$^d<SdDd dDdd :&oafS
dDed gdJCTh f3©ae d^ss,, sn)d33 d j ^ dsbdqirDoii^ tsroSoAj
S±i0d2JC3ed33d,35S3 89

I I I I I
Lo ^ai^^fbdo4t:>0;^f3 <^o^lrs3<)2id30iedc3«ido II
I I I i ~ I ~ ~ I

I I I I I

i^ti eA3:^Cc3s^dfi;scrsto3|<Sdasi5si33^d;se was II

(£)33^d:>?L4&^oJa^;^oioortd;3et^4«33 li ed^^od-

ziipijsi rtjaesFsso xJodoortcioc tjid^^Sf^'^oic II dasrf-

^cfi4i^id3S^Jo ;8jse »ja^dsdcdo^d!^'c^o:icoli8 II o 11

4d4;£^dtpr|jr80l^d^cd(^(ddo;^9;jo^q:c)^^oJo±>s II irn^i-
sssJ^ ddS redsTO 4d TOOSJ^O zi ^^^J^o zasrfoosaA II

vonsicd ^*>rfc rasLrraoiox tOja^^^4dxidf5t3& ^OJ5& II

djss'cd S53?3c s*)doAcd&c3«i^ ^dri^erfs ^jtorfc ^djdssdd

a^ijscrfj ^^rfe 4)f^d33dd II w d d o ; d ^ o J*>f5c tjid^s^dd

;lo<J^(s^A(rf$ Tbdodo tJA^rfs II o^d3;^;^(|dA^iirdo±)r^

»j3odjd?doiid??'c TbSicosj II 3 II jJjs^o ddff dsorto-

S33d^??jacdef3 rtjaoso^rtrsi ^rorfjdc^c ^odoosa sg)0»^-

o3j3cda l,eraj& lidjto.... rtjarasSj.... 53doio3|

w5»!oidcd33t^/ rfdoj dooiljCfs l i o d t s s a doiSjsedissjJji

TJogJpa^ ra^<Sj^dcd33&jCi^i?{ro «3;a^|3Aj0c33aaej^cafJo sSo^o^

ziSjsoSsAeo d ^ v ^ o dnSjj^ II
90 XcTZp d;|5li3«3S

dasrS.... '^33ja stooi,,? das cidsj II Lo cdoodo


I I I I I I
sSrar^ <Sjcda3da3z?coi»s§pcdt3n3js5oo;^s5pc^*5TOrs I wrol-

d^do433a<^4^^^^''^^^^^^^^^^ 4}f^^° ^o^e^


I ~ I I ~ I ~ ~ I
dasrejdodjscaoSs II dartrojirf;^ II Lo wasSas sJodsSpsarf-
^ ^ 66 6 • ^ 6
I I I
sssrjp^ccios ;*>doq73?43oi)sto?335 II weptiorajt^^rdcrfjse-

Sod^^j^sif^d^tirac c5fsS;3j3csi> II L o Aj^^d^re^d^f2^f33^>sS-

astJjscwftjrrar!,:!)? dpsss^? II wdosloe^^? sSd "^VSOSJSS

4dJ3c2o;ijscD3K?i^*;^caorfes33c^ II L o sj;Sefraacs ^djse wrt^e-


I I I I I
dqroc33or{^pf3el3osSric «Ai^;5efra II z^zszjf ^jf|?i^od,a^*33{#'-
I ~ ~ ~ i "~I ~ i ~ I
SJSDJ^ wA/sesSjsedasdtjiaija d ; l c II L o eroyseAffltiorfo i ^ a d
T ~ I ~ ~i I
d f o S o c J f *i;^?:|dcOolocsSrasJSes5 II ^^etjecjsoijsafdc 4esSo

Sjoasjosfjosssrfo II

il d 3 o d d d ; d 3 3 sij^m II

wdDed aad2j3|,oi ^Jdse^a s^jridSoSoflra^ r^cxtera d33;|Sr!^;lf3^,


as332oSjd s33|,o±)?ij3^ SSN? ci:D>B6j5od: oood3o±) |ol3© rirada

cojsfrtde^. dio7Sos33d^5;?j3fddj3oSrt i^^rt cojseri -^SDJS^ ^^p^ isif±,


djjsdo D3£)rt^?oi^ d33a ws^ris? diecS ^ dxedSjs^ "rtjaosd, "

dDo^ri^?5D^ s o f ^ o ^ f ^ ^ ^ ^ d r i r d d d D zM^A^ srodDTlisd l(2dde&.


steidoirac c33si) rtysrzjSfJe 44elr;^8 II ^osisSc sJsS-

I wjwdrae zss^^s&rrf II gja^rs^c eSssSaidfIc S3,2Sf3csf|^^ sSj

I ^t38 II 7iz^ps)5is5ti tiocssoteo 433de^e ?5sio:^8 II

QjtJjsc t|co5jsc sJj^dcsSe ^ do*^8 II ssspio^^c * ^ " ^ * i

S333S?J8 II S 3 0 l * c d d d s ^jf^s d3<SjjSc »odz;Jrei8 II 4 3 f 5 3 r -

533SJD d f j r o a g f ^ d j s d * : II A) tssdtfjac i|joi>8 i^sro^rfjsc

dOjiros^rfe II silops>5iS5 o^alocsSoe ^vexusojscssoc s^ss^rfs II

d3d^5so±)£"-333dS; rizpsrgsfS-sSsiJD;^; 5^o?Jd^)-^Jdd3^fi;

7\jj>frofi-?ijaoi3r; lissao-oifSfzSi; «?^2lQe3,-a,K; d,|c3ed-!l3ei|;

d5f^dr3-5sa±id; dSdaorf-doaSiS; aSjsi^oiS-Kdd; sidcjaorf-^^d;

?teS»d/iO-rodsS; d,^oi)-?Jod^r^; zo^^nsoorsiESj; ^^d-d4p;


92 JyOPTOjti d:|jd3303

OloeS3^rf/^c33Si3e>a II

II '^1 ^ s S s r i i i c ^ t esf|,c33si33?i II
03:^^0 II <a^*5S33r-s33^;^ loss^sddj ^jC^jsc ssi^^o iqSfiO^-
<s3c?i ^ I io^^po ^tso<as) ^ wti^sa ss^t^s33orto€3jS II
ti^Ai^^ortoas3s^*^t sSofioos ij^^oispi^ II AZ3|o:^j5fJoc5e II
2i53 SidortscSjscijC^s ^^AJSTO sSseios:® s i s s s II i ^ c S j s c j f ^ d e II

3|Sij^jl;y!;s3 II ^oo3t33o ioo5oecio;^t33r:?stootM»Ai?)jjjJo I

O3oi330 «300-S)&:^df53drs55o:ido c5^c^ II oirossssf ^odjj^


^i*J3CJ? ^OrfrfO 33dacS;iO II Sj^ji55fceS3c5j3CS30 *)0d5iSI5O3df0
ac??3ro ^od<s:ia3d3!)lcoi33o^2i;d^330 oiocao j^aoijse
dtioSoc^ II 2radz33oi33o-AidrA^iSdo #5odo li^d^stoora
3oj;io I steS,jr-sS33rfSioec339io ^odsSofSc^t^ioiido ZjisSe^ II

^QSCJ sidirrt^rt oioz^odd^^ J^^rAiiSfssd ^iods^iE-d©,, z^odDod


?jt^;l;sod^ So^S^rio:^ S Q d i aso^^rly^dd &odd?32^ d33dd da?joBD
oorbj; t^s^iSd XoaodslD^ d33ddf&. sod;^Ood :lrao2^;^o2,J3b tsdDarS^-*
ddrcdd (wd^^d^sfd e o d d ^^^zSjzdd a o d d i)n aorbo) :5=>ro53dd
fcod d33ddf&. ?lQdOod z^o^i^tiziSjsioz^tjtpz^^ adi^ri^ ddradd
(ed>|d3Sio aodd ^d,^ddjsdd aorbo d,d3sr3d) zf>5353dd &od
d33ddf&). ivOd: ?s<Ddaod 2^oe;J:^ AS^Ddd z^ot^^ti^oz^tjioZti^
adoaoi) ddrt d^d33?5 a o d d i)<y e o r b u d ti^sss^dd &odd?SDj d33dde&i.
z^od: dj3S? a o d d a o r b o d fcod6j ng^ a o r b w d : ^ a^§^ ^ o d
d33ddefe. a djsod*^ z^si^^ssn n aorbe^ds^ ^^r^obji^^ a t ^ dDed r
aortc d,d33rad ddrt dDJsdi dy^ris^wi^ d33dde&. dDf£)?i djsdofSoi
dt^olo V aorbii; i i ^ d s ^ a o r b o a r i o s ^ , <^dd?3ab d^jObo a.-a.
94 TioT^p d:|jdroo3

srapssz^o^^ tii^dortoiOT) II «3353^ ^ d o rtocSjscijCzpsst^p^os

n|ds©07toc3s I tii^arosi^^ortoooiocsbl^^ddfo ssSiCJc^s II

^?ds307too4storeo sss t i ; ^ d ^ o 4i^c*o li^dortocJjaeiliC^Jsfce

a3es>^oi)aJ55^sSrooi>;^rfo II

i S s i s ^ ^ r i d d ? ^ . toode d ^ c x b j ^ d X ) d i ^ D 3 d d a d i L a o r b o <^:^d^
L aorto a r i o s ^ ^^ddefe. d S d i ^ s r i d S d o d d^jOb d i e d oSjse^otjijj
? i ^ r ? i d e & . -ws oi(s??)o±o jjiy a o r t o d , d B r a d &od6j n i l aorbo uud
aorbo a?-ie;^di & o d d S^jpsrid d6JjO!ood ado^^Sj dDe(S?J dtijOi
d:?d n aorbodsi), ii;3d^d:do:l a d S d i i d a b arodd© & o d d !5drt
^^zssrahddffe.

cDdoi) doiSfS 2psrid(S sbod oid,s§ ^Josri^ri ^^aob ddrt dodo


&odd© af^ido>Bdd?&. iidccb dol3?5 s^^dd: zoaris?© a^Sr feo^s^^oi)
ciDdd: dxdri^jSj, ^ d d ? ^ . a o r b u "JSjJsssdd feocss^.^ob^b, dssQ
N32POJD?3D^ &iodd dii^lzpsrid© '^ddefo. Sdo-Jj^i dy,ol) doeeS d09o3D?i3^
^;^Oxlsx ao;^d^dde&. fcodd ^i^sdd d,d33r3dfd^ djaoaSjsodi
a d ^ ^ r b f s s s r i a^ssAdDdoJ d j s o d d33dde&. d ^ d : zpsrtdSdid dy,ab
difc? S3odd a?33dd acjjr ssarbra djjsdjSe e^oddssb^ ?rod d a ^
arS£)j)dDdo^ oi/sfSoifij^ a^rjide&i. yura:- i)n a o r b o ^?33dd
feodwsdd no^ aorbo y\3d sosrbt) aorbsj a r i u d oi©e?i ^dde&.
4h d,rod ?jf9dD aqis3s djsddi ote^do dflrae ao;Sd feoddFij^
?i^r5jSja^de*. 2^:&d:^&od5:^ ?idr^qd,ds33hd. d,d33ra65o;^ d d o aqiro
^adicxfen &oddw2( dtS^dd ^b^Dsroj-Jjoferb^ao.

23Sg353dd & o d ^ d d f & . ^d6j d j s o d , ol-se?) f^sspris? add^S^


^(^. ^ o d d djsdspsrtd©^ "t;j3oo^ diiso a"^^o3;ddoio =:iddD d5J/1^dde&.
issd^ a q S ^ coJsdAw d^iOlo =Dddi aorbe; a?1«j:33holu3 ^:^^r\aix!i.
rlaorfcae oijzo:- ste^^^osrlc i;S54ti^d«,o zi asJ;^-

sSdcr^o jf^iljse toosi^s 11

;^oaoo.-*j^jlroide-^odc sss s^oSeJc S33& aojaesio ^si^r


jisisstides^ I

asi^oSd a q 5 ^ z^^A^ d ^ o i o aorbo ario ds:^ a o r b o aiSdron


"!dde&. ^0 ada, aodd 3V aorbododjs 2^d?d aodd ni)
oorbododjs de^o,t3,d. dbed d f ^ d & o d d d^d^srad© a d ^ iiodd
dj3ra|jO!ood i?j<J^So±) Soaccb ddrt z^odD d j s ^ aqJas i)i>^ aorbo
cDodD 3^abd?&. djOlDuri dS^d© Ss33x;?j feoddjJD, i)%>, 33- aqS^
n L a o r b o E^^s^shdo -y-^y a o r b o d Sv dy^rtCod i j s a d d f S o d i d e ^ r a d .

«3j^ded*>odo^f3:- dj^ded &)od| ^ aorbo <D:^dd d ^ , y


a o r b o a ^ dD^Si ^rodrtorS^o n i ) - n i ) a o r b o ^ddefc.

doodsjo^fso:- rldo±)2^^doo dioddd?b^ a ^ r ^ b ^ r a d d adD


d i j j o b y^)od a q j ^ 4QdrQd^<S ^ o d e - ^ ^ d d e d d dDoadd d 3 d no
aqjs) £3 djss? ddpaod yu3d6j 2iS5S53dw3hdde&. ad§j ?J30CJ
tj3hOjri«ddf&.

7<,ao53taeo^n>:- rt,ddfaato toodo rtera: ci:|d^dD adSj dxrsdo


dy,rts?dde&. djsdowcxb d^jCxto toddj aorbo sssrbs ioddwccb d:2b
dDJsdwcxb dL'r^^j ZoodjsodD a o r t o arioaddefc.

j^oQo:- an/^ oqj2d^r\ iboddSjj dzi?id?fc. adD aASsS^doradd


:^oaod^ddj5 d"JA cgjsedDgsoiir d^sddedo.
96 ?jo?J3jd ci:|^si53Qa

no. 202oF 0 3 . d3D?o<y O S . . d,dc3^ oy. srodo os^. dif^rao


n.

3.
SL.

V. tijsil

L. - ' q d o ffsojj^Ko d S j f s ^ o 533 d d o r b o o 1


2..
S. - 'qdo rojdf^sto;^j5iX)<a|jcyS^;^d::irdj3«jo 1

r. ^ d r o - 'gdo 5So2iJi(^r^o 1

no.

o.

osdD, «4i=^ dDr|cj

3.

SL. - ^ub OS. aorbo °oi:d crorLra aorbo a ^

V. - ^ c i i sssDddtSuShcjj 0 3 aorbo srocd - aorbo

a y , :ay:p3ri loOub acrbo^^^ushub

- V '^cTt'V ioQ ^ c d L aorbo "Jzs^p

"^cOoabo^, a43id;di:33hddefc.
- ^idj L aorbo iDssd^^^, SozS) a c p ^

'^^^ CT* Vl 'IT ^ V Ci


55.
r. - ZjQO?iod d-psd rtd/j

no. - riodD :5O6O3J zddor


98

oa.. sise^fso

nv. dpzf
OSS. enjgjos

asssrfsiscb^o ll o ll -^ssrois^^ l oSocti ^oocSc ass d c r o s

^ocssortc ccte)^ rfcdss? I a ± ) a p oi>tio;^ ^ c *js5cr oists,

A a o s i ^ r o a s s s li 3 ll soc ^ o d ^ d a d j s r r a o dtJ^o

^ s i ) r f ^ I w s s ^ o roijpsso a a p o i o t i ^ a o d r o ; ^ t ^ ^ c 11 a. ll

oo. efoexffi^oo - d;;2|^r;d d:dQoci dj?Qcj?fidi3f&.

ov. djdcf - a d o i x d ^ o j , (aarloo,)


OSS. enjdos - rtccSi^Oi,

rSoqj, e^jO ^ d "32,Qrt53cc; d p ^ d j s d d j f e . feod ccjrb'S d:otisjd?ij


dodrldaod djj.f^Ajdefe. (n) "MS3s^oiJS^^;^;^jOdo" ^icub coevo:^^
el/srlslctocc; dj-jrl^'jii aE3?2o?i:3ffe. " o S o e d ^ o d c " (3) "soc stood"

^Q^Xzt^iz. " L o ^ ^ ^ d o r t ^ c rfdos" (y) -oi d:o:g.acd rlcv, e g ^ s^d,


V-'S3J, Qf2J, ?J,dcu). t'^0Si233dr!«CCj 4QeeAjdf&. "MZeSfTOSf t 3 3 f J i j 3 C "
(s^) - w i djod.aod ^qirrf d^scSde^. So3d a § ;:jrapcC aoogOXid
i:iodXo7:spi 99

fjsi>§ (Si^^storrtio «s33aood3c)5io 11 v 11 ' ^ l si)o;l;Cfs sio^SKi


sra^iiroSoes^ II w s s s p ; ^ 23|jiij3?s33^j docsK)? *5o^8 airftSjse-
ciros I f332ioio ;4o So t^rTf ^^iziirtf rftlracsio
lif II SS II :^±t5i erocwS s&eaoCToSjso "<^do a a S y ' S I ^ieiop
si>^^s5:>cs3c::30JJ3o "Wjao^troji" ^ i o l Wjasspo wj^Jjac o5oes3

r^&csSj3c333o^ 4P2io5of3^ II ;^:loef^osj;l533Sj^ II

d.'sdowci dDei)c;c3o djjd " ' ^ d o (^ds." ^ c - S j c a a c d


Scd) "oOrSpcd SOcSOXd iDdC3?5Co: dyc3j d ; j d "Uj3o^Si223fJ" i::iOiJ
ji)c:a,QcL; ;:0;d|jfl,^, gd), torasi;^^ d:A,'sd?jCcij s j i i o i d:ed ";^tij3S3cio"
iJGU d0C3,Q0oj CtdcJclrS^, Ol.'SJrJGji AJS?jdS_ 'WSCfciOrdjSOis" cDOlO

^d3do5j3ef4:^oiJ3 djqidodtl;3cd25r?5e do«J,dJ3Area a r ^ c r

oioiif - t|3{jj3jj5®s35j^j^djdd5slr^oj=>ddJ3AJ3sdoroj, d,>^aj


53«43^w^ei3|dbe dotid;5j3esci'^5^«ij03X!^oios
d.^t:53dod2od533desb tjidrie^jlraro^rfesss d s ^ ^ ^ ^ ^ s r ;^oi3
^iS3S33tl^esi3rf^;ijC«b 2i4,otJrtocs3lrtod^os33^sjro;^dsijS3&ap'
^SSSSr^fO ^ICSSSI^sSjdo'^oSjSCrtfSto ^Sra^^O TtSorlC Oe)lj-
5jOJ?3^dD33opdedo ansjoijso 23erord^afotJ;S;d^edo rfrt^^f

ddr{j3os3dTO;dofsb w u s i ^ ^ a e u s a d ^ i l c u s a ^ ^ o o I ^jostesirae

53353l)f53?1j^cJj3r?f So^e dj?3?35 ^OiTO 7J3^ I d ^ f .JiddJS


d ^ i ^ o d d s a^^^cjjoss I ?3d5c)S ^c33^cijos§ 11

4^jd:^^s ^OSJSC soQro; ^oo^odorto44««;4^ ssoiojsusa

d3|, aedjaerosK^ A3a?SKO0^jic rljSof 330 sro^joSocoi)? I

sbsTOAact^Sja/ rto^a^o o d r a d s o n s p t i dra^a^ I


100 xloASd do^djso^

drj^^^d--^ s:jdrtv:; z^di, ac32,r, edjss, dD?ra, dj-s^r,

¥:32,,, rt,dr3 uz^, Xc^^zj, edrodsso, ?jC2.d^3_, d o d d ^ , ^o^rjfS


d ^ , :0'r3t:'f9d d S ; jdr1;a, d f d o b d d d:?5, ded to/^d:, ^osid sicd^rriv^©
dqjd: dd-'6jdSr?i:3Jdd e d : rjcd.^nd2:^d. d " ^ ^ ' - d d r ? i ^ ; § 0 , , e p s
s q i ^ rjeodr3r::shdd d i d ^ i o . ^^5:006, gy,r;, d : i x ^ en^, d j ; d ^sjriyo
|cjDSdo^ri d d j s e d d r ? i ^ d d e xjo^ dpzssOrici:£Tt3s^^. "^5|,cdD doed
^ddD Aic4oiS (n, a., s^) d ^ d aocdrt^dd d;ddc:^'3 sidiAJo^oJ:©
(3, L) ~ d d g?:3.?od,Q S2.d^rt;3^d.

4;i5si) dsejsfdsirrfd rfo^d djadt^erod i i ? : - ad^oifio, dda


'dXti d3sa a d d died a6oi?iD^ fe^p^j, ricd d:3b diSj^-o, " d o d
Jb^iE^jrjOjidD ed^jS, ^ o & d o , ricv, djsd3S'd, ssto^'sesOrt^jj^ ed^ri
6jst^, a d o Sfd ^35,an=5cd do'se^ssjc di^ioi)© -^O^J,
Ab:3s^jS)03;ai1 rtcv ad^j?i, SDc&d: d:3b^ d d dsido ^3;^Qriy?iD^ dj2ddf&.

riysrqsscJ:- ^ d : dDd:|HyQf3r s c A E j C ^ h d . s ^ c i o c d dSo3x diood


dv-sod^Jdirod xlcd^r; ?loiccp*jd ?jCASjd:J ^rorididjdOcd ^ d i
|f;g,;5;cASjdd?jAb^d. f f d d o d d af=id3bd ^35?^. rids"d A3|d?3, dpedfl
CGjrL's dqir?!; arfcd 335^, d,3?d Ajoolsh a:^add adrjrl dert d^^ci
^jflosdd-'je ao:aojje AiOateA rt^^rqjsjj ?io?sdd?io^ d3?dQdd Aio,o3a?j
ssAoteriosdd:. ri^^r^jsjidodd TjdeS. a d i roa^cdo© a r i d f & .
O F

cp ^

hjtt II 0i025d53rfj3C ajDSjisb^ ZiziTa^Sitit cwS^rSScTO-

^sior ^Sw^e II i^dortalofsijo ^:^ro i^^oaosa ^Sd/ ll


?J05^0 , II

d^o^o ti^d^o d^dortod;se?i,;^d507t)c5j3fci^^o sro ji;^ar^o^


i J i o O s i a j * I d l t?or{oosjS§)io ^O^^^p^oTtio^Tij^o sojsesiro
fljAJsdfft) ;^d0^o S33 ^ rfj3_^rfo d:>^/rfj:^o ^oaoo
^oijsra? II 3{rfj3edoo5oerf ^dApsiwdOd^ II

al.i;fdD d5?Qd ?ic30 : : d : d d:r|dD a q : ; ^ edE^j+cxb duddessd

Gl'sedigsatord i i o <D".5?dri%t'; ^p-li^jSwri^js- ^ d d O s^dj^dOcu; ^d?d:,


edc"^dS ^©pi;e l.'5dej?hd. ijO z^jz^^^oij^mji ^ddC dc^rd
-:jc;:j?idod ? i d a t o ^ d O o d -qdo d . - s j d i S d i r n e i l d^.'so 4 d - t d d c i d .
ro^dS: n. AjsCes^Sdcd,. 3. d,ddfl)gdoo.. s.. and.';f|,^:^cd. dcd^.

n . AjjC-essSdod,:- ^dSj, e?i;AjOAb^r> djsedji Aicijopjjd


dd;rr(y?ijj^ o i L p o l - s e r t ^ A , ^j^^d^A d^ddessrb^d. edOod
^d?i5^ "w!?3d;^o^y ^odo Sdo3x3^d. "gss^oisss^dse^^o^jO"

3. d|ddel)S3oo,:- ^d?oo. "fcs435iriS;^o:^j" ^ c d i gdccbos^d.

djSlsJoaSjds 3jS;^dr35jS42ed^ 11 oiroddoro wsoj^oSjse ejroji l i


sJj^f&rorS isteirrl" ^ do3,d© dd/jOASd, dO;^df^, sodrv^?:;,
d,qB?jdj;ed2 di3b a gdirrt^nanoie d e ^ d ^ d e d gdDrriy?3i^ d j ? a d d
?s55rb;|d. d^gdedd© -Si do3,d?ji! aoheSo^jCDAd. ago^abw a:?;!,^
102 TioT^p ti^pSSOS

s5oe53o «3fio30 0sD3| i^ss^ d l f i ; s c ; ^ d o 5 j s c s 5:3;TOato;le

i^oloedord^c twdJyddssjOAjj^^ yods^ora? «33jrR)Oi>335 « % d c

Z^ji^^ SJjfOO 2:iOff3^ tJT^jCOiJSp Rdsi^ «:5f5o ^'S^o'^f

t;idc3^ n

CJ ^'

f^di^COcd ^ o d ^dDETls?© ^ d d u\)doiraer\de?l/s ^dos^oo. edOod


•0% :3o3,d &02b ^ssd^jsd ^ddflo^o edd,S^ ^ o .

AJsSerorosjpJjsfrt:- oiKd3?N?i) c^iddD Pdo wddo^Sdj^a, di)3,


vO^j 3 J s ^ o S B d i d p a , "si2dj3es33;^...^Oc3^f" cicdj AioSe),d33ddf&>.

rlrsfdooSjdfdaod sbiSoSEAdod d d f d d O did^osd doraojod •wissoj.


O d ^ o d edo;:p5; trcddacd dddfssssdssri JJSOO, 2^cdo w o r b o d s ^
w ; ^ d S d ; d <Dd,:add2 a o r b o Abii^o ^ d o d s^^ssgjcid Jioaodfis, djsddefc.
a o d d toodjsod: zoooia dajSoiij aorboiido33c£o;i). djsedjdfi^?iOAjOAj
^d4jo:3 i ^ i ^ ;^oaod?l©, d33d;^jdodi, Ajr^c33rt:o3ddi, did^^psrid©,
iiddrondDd ^ ;^oaod5d^ d^dd^fssssdw^h rlraedicxbaod d?<£jAjdf&.

a d i e d d S p d S iioUD, y\)dddO i)dd2, dadDdO ?3^ODJ, ^drdS


a ^ r aorbodE^ ?)oido^ d d p a o d sroddij 5B,ded d 3 3 d , d
(iiroeBic^ i^odD rtdab?lra^, a fidoio d d p dD::& ero^d ziErtdS asge
o\)dd, adSj ssrtd i:)ddD rldri^sijs^ ^ssrspdiosDwsn ii^dD as^ri^
dDqj,,d<S a o S d i d f dijsdo rtdri^jjjs^ A J ^ V O ^ O ! ^ <^^'^ «^ S ^ v o ^ w i j
dfsSri^ dDfd w ^ d | ^dodoo ^^lao, i^oaodKb^ ?ieo?)od ^ e s ^ ^
?}^c^ab?iD^ diiOdD, ar^^eoi a s / =b:^d3 dJ^ww^Addefe.
sSssbftjSteiaoj^o 75pSo3C33r^eois3^o azjsoi) il ciOelOjCddxoro

I I I I
siojs^ wl^jdordjscre 'sjdoo floe oioKsi»cwoiJ3So5in|f^ I!
I I ~ I I I ~
er|e W2;)0iOti;se(Do^3S^Si^0i033d33::iO3::loeKc33a II

t^is^rs^l t^jio II icxtor/lra^efS 3^:3eci 8r,;^o woior^rso II

"dOccj ijjxdD Ajoci^rrt%'*ojj_ iij2rjaoaGdf&.

33O,0JD0 ahjOi) al-sri ^ o p ^^0:5,0^^ 6coariySo^ ^alraocsD dj^-spcd


2jSo,oiooci adsb^ sox"J dodj ^caed erljeojD ad^?i©t^
"si02l(33fdsi>jSf:!3" "oisojl?" iioij dDo:a,r!ySD^ dee, a^3;ris;i?i3j sis*
Kws^o^, dxi?5' artub 2:so,o32?ajj <^ddo fjl^odojs enpSio 3?irl
dubosrtidoi (^i^Joad) "Lo ZjioZjiords aicdj de^^od ado rtdri'^
d;ee3 d,2.si|^?ide&i. S o d s^l^fi agl.'sedSd^ijj osd i:>uzk> sB|,riy?lra^
ioodDitraa^ d@,e§jSid tsy^r^rt^^tio, d a d iv^o!ood ro^ a^^a aAjOi?jo^
d,K,SA ^ert c?3p;s;de&).
104 7k>7^p
I I I I I

I ~ r i ~

TOS33^^ «:}l33drfO djaOCi?)^^ II 5j5i3^S33^a53)3iilefrao SidsSOf^C

5j,233dls ^^^J-SurjSole II e?^4^sj3«jf3e ^iaoloerts II Lo

z^i^r^t li '^sSjSsjpdoosjo srarSsjroio sii3o, dciosAb

o«±o5#frod5o)rfdo?^o ^-Scssdoiro^io '^^A^ s^^-^^A "

waessft^sro^jC o^iljscd^o tss^si^ a53;^oios5oe*c^jal^ II

4Sjeti,^«odf33a a i j d ^ sScftoddofra^ II z?3^p3ocrfcdo II

rooi^Ks II dsdido? ^sljOiJsreDsdJi^Ssiss ^rtjassaas II [^C3o3;3ej0c;]

sro:^dD:3dDub. d?^ doS e^j::^ ^ d d Sdri^cu; d o d a h p i o addis:sc±)Ld.

; | c a o d e " L o jjijstsisfds ^s" i:icdD ^dj^rt^sb^ u^^dOA e o t e Sd:E-|


rjdfrJ;Sjd eccte d s o j i a n p i f d , ('ad;;g ?:sd35?idDn^o' CIJOIO©, W dAid?;:^
df«) d?i^ dxotpsrtdS d,3ss<£;?jde&.

tifspj^pti iji^:- def€j3cdr^es 4^^3|dj^f33d?^^y rodfS^ II


^S3||?r»:;jsi0c3^^d j^isSacdf^o i i i S ^ n ? II "rf dcrsofss wf^o :^«3^"
aao?Jcd ahp±o t"o3,?js;:3rb4d0od derso dDSb ah^ '^^!:)z:Lrt d^d^
wsAd. d33ddo txQdDwarl aadS.'sydccbjji^ ah/^ d^tSj^iJosddD.
"d^ere a33Zji df^trrf rorS^ror^Jpsdstps II rf *>aSj3rd^dd5rfo
rf*5oterc|^Kc33acra" II d^ =bd, ^y/^diodo, 6,, d j s d , 2;:EO!IO, aexlrSrt
dDoo33d5:Srts?cd «?\cjj?ij^ yusdicsddD. "d3|&2ijorB ..." <::x)2J©od
?spfssgd,oi/3frl5 105

93jf5? Siaoioerts II L o ti3|S2i,0TO;^pijsc WA5^S33rac|c S)e«er

^da^aUjsc OAJ^ II i;:?3toc5j3e 4^e:S-®cdjacci(ael doaloe-

rfes^pc si>^/ tj^ljsSes! 11 AJdsoi^S^^isijOrt? ;EJdt3aSj|e

Qjl)«5jr*? II ijtf:5|7jcijSidrf? sioa^s^jerfs stoua^s II 3|a53o 3to

df/le 235^er rfc^ieo rosSoc ;|93o i l v^z^jdijt) aoi^jwo

si^sSorf^o sbjjio sbjdo II ilraesijdo ^ a r f o ssssSOj? p^^i^^p

2i j?3doi>?y II s5oc5i2djsz^c assszorfjs^e r^ds5fl©er doao^-

KSJS II d^dSjZ^tiysc diseSoSS^s AjsrazJrs AJdrssdods II

tjssjpsiooaasiroaerf Sido dja^p? SoosasJcis II [«^f^si>jsiro

^^^po Ajsrorepc^^nsoio^o II ^i^rfea^o a^liedrAj^o tazs-

si»foi3si>os;^o II ^ b a c d ^ f s r d ^ s i o siroo^sS^osf^^o 11 tisto?

^jC^O a^fSSTiO zi aidiji SiOT^O^jZ^O II t5A5j:^oioo Sb33-

sJjSjCs|o Ajc^ t3as|*5si:3dj3{o II ziij^tp zi^zir^^^A%t 53^

s33sSod^5?c II sjjAjrfjO TtoA^o ssoi^o Ajdsg^TisioJijiio II dijit zi

zi^^Ftp sssdayartf Ij^i^tSo II M:>JS^ ^t^^p

zi ^sdoiof^ ziiji^z^rz&j 11 ^doJOflocdodo ssssSoc

d^arfo ^jSfas^^o 11 IjsSoeasoo IjSssdo zi sSocsssdjsj^o sJd-

55^0 II ciiiz0jzt^zio ^sSs^o sJsarziidretsijaA^o " droozod-

ddo dcdo d^sSsaos^ie^&^o 11 d^tiodrfOssorto ts|C5s-

*jseU3dsi)42^o i l AJ|a33 i3 ziijit «33^cr rfcac ssisSoe i^^a

"£>sSo d j s ^ c aoissicJs" [eaj?3f|,... JbsSdcLsc J^JSS] O:)OJJ© ddfrt |


106 TioTJdp dSjd33as

tjisJeaf II £>zio tozs^^ sSDrfra dlop^^^ ;^sS333|o5oc^ ll

A j s i o j i i o e t ; j d II *bsj,l<a^ijs? j j i d l l jto^AJcSja^e t^jd 11 Ttoddrfjac

z^d II]

sofso 53o±)ro II ^ i f ^ d o II ^^^^si^fSof^i-^fi ioTitZjiZ^ZFsf)^

4^^dd;3e3o tssi^sSecis ^?i^^o cScsScz^lo^e soslp sSsorf? 4^^-

fief II 4^330 ^.s^o doDod5333|toz?cao^^ j^jd oiiwsi^sijssalo-

4 t , d e a i II

A5iiOd^Oi)ci33C33CdO II dcd33sjart3o3ziirsioc3|^fjo

^5d/ II o?3|2»icsrT5 t3c);^o3crf7js5oh^^:oz?|fi 4^«5^o

4^dlo us^drfcdie wtJ/rf II wf^CcJjscslS'' z i ^ & c tszl/rf II

w;^ 493?io II («?HjS5or^c4;a?si55 493«^d«die tido4*5^ff3

ziStr^ iihf^OZSSj^t li aijzpeizizoitt litizippts "^1


Siit^i) II
Seders ^s^tSj^siiftjO '^z^fiip^tti dod^o woisssisiof^o

rfcsssc?" adoslihjO s33oi»o sLooioro 4J3«>dlo tJjSss sssjoisb;^

dcdsa fcJtHjfrf 23333233^^dj3es3a»3or?53dro ijsssddoh^o

wf|,3jj;i^sSdjsfaof3 i^-.- A J ^ V I ^ E ? d i e d e?\o±i?ji^ wss2o^ ^zt>d


asrtjs ecjji^ z^odcaODood ^?ir|^cd3 X^i^ JL'scdjsoix^d S,di 5 A ) 0 U D . oosrt
d33ad:)d Aicdc^rd© cts?1 Ji^qSris? djfd ad;3f2o^d wApijii^
"4^sddj3caoE3" drodde&, ^^xldefe. o d d ^ d : ^ound. of\o3:?5D^
Aj|OfSJ3^d,oirafr(s 107

sbctoiirozl/fi CiV!5jf rfes33c#- *io*!3;SSers oio^/ 11 wort

roortcrf ^si>ri53 Airfjajf oiof^e II sJsSo^sss^aojleroo dds5of<ayj

5J,233«J1S Sj,s33gjl»rjaole wf3|^?i?j(aorfj3fs5oe Siaoioerts II

Lo z^Sjsz^rds ;SjS ?:|a53 II 4253d;^oio «^do rfsisdo II

W7^^oi5;^frod^ortoo5)85io;ie rfc^c sossaeo asisirodj^

aSo;^ dZjSrj? d s s o r t o o i D o i c dttt sjs^wspdo *5S;y^f5foi3s;^ II


553,133^0 SJJ'^CWS^O ttoedrtTOj ZiZ^Fl I OS33i33^Si»a«133^0d
s%rtre;S II ^zir^^Qtptsoijsitto^Q ziipaiQMptzo irs^p-

^QTiptso ^ ^ziTijOijstriz^MS^ II i c ti ziz^r waoi>;^Ajoa33^

^i^^TJS^o as> ti3|d^^3|d ctocdsJ S53 II i^iloesTl^edr*;-

rsiloc j3,ss3^frodfo enji^d;^^ s3333,a3dt33z?Jro sso^^sart-

mjf dsparcsai^^fifoiro;^ II wrt^ed^sarfi^s ^jdot^jra s;&<ai^ II

b - ^ ^ A ) d ?iix)qjrls.'ND^ |O3DS iuQz^ "^^^sSAoeao" iiozo doo|,d?jDj de?


& o d d © aqSss ;^oaod<S ?s<2jAd tsn^oi)© wj^ri^Ni^ AidDc^rxidefc.

adifd ioodjsrasses dofd ^dTlcxb^^ add d i e d coortjOrood


cSddD SaadD, rfesi333j5rt;353Z|Sro... d^&f wzJ^frf'
iiodD desf WOSB Sd:arori533A djsdod slsedad dipaNded;^, d d w d d ^
d23b adDSris? ?oo4^?3i^ des^dffe. lo^^ "^esSers '^do rfsissi)"
c D o a ^ de^ aXi^i:}^^^^ anpJD© wadjl I r a d d f i ) . a d d r a d S
d,qj3Nded;S ?j3pf2J3^6j d3s^ ?ioJOo?)Sjci ^ d d djsediris?© ^djd^ de^od

"'^d^t^a^rf" i i o d d ^tao^d d'^rob d r t d d^idD. o d : ^


d,53dS5r»ddf&. ?;si53dra rteraodd dx/sdo dxrad: dSjSrccb Siodori^jjij
dU;^ adidtjffe. oosrl 3dD^y, t? dxedwD^ toi^;fOS) 3 d : ^ drtdo;^
d3addf&. 3bQd:ot3o,jj3rl jyjws dxrado diJsdD dti^rri^Fd, ^rtdDlraod:
XiiOXj 3dD^d drtdod dj2;5cxbt3e&. 2ofr1 i o t ^ dx.'sd^sdj d2^rri?dz3f&.
Zoert d j s a c s r l dijadi ^ d j^cdDrt^d |^Ak:c?3?j dsiD. e r b d d . -ws dti^pjiod
108 AlosSjd dS^dssos

^ S j f l f ^ i d^icrTbjSJs 4f5e3c)K^53c)ijC <^93paorAc 2U)«jr^jc53t3tJe

2j?,c:3Jdd.d3sni s^TiCipdid =Do".^dol3o acji^is z^ccdD dD3% dii^rris^^ij^


'^^;r;jO^ cd"v^rri«cd ioZoroiS:^ d3sGl,';^'df&. (aas^bfli ^ r o s
wlorO:^^ d o i i d s i jJ^j^i) "sicio^toi)^^?..." d:d:0?i aLi:ed:d32C3jS5roc;d
"^^e c^lt?" ^ o c i uSfyde&. ^ r o d d i e d ";i3d5^_^553^^,lecroo...s|3S3

d.'SoSA" a,dSr335^dJ32A dj.-sdj ^io Tjfdi ladD^a^j |o5;od


dj^wdefe. a d i e d d3b oorbo oiL'sddoabd© dO;Hdf^ri"v?j;^ rogdeto.
4 Q d r d i S ^ iobdoujC^ <^dDd d^^rrt^ djQriv; t;^dd4d"Jj&. y^od,o
ddpdpd d".;;rriy dDQri^o d p d r d d d f f c . Hgjdr :d3b d S d ; dosdra
d " ^ r n v iwDdri^ doed ddra dO§3ra ^ d d f & . ^ d ; r ! v 3:Qr!%' g%>.prid6
y-o^^d dOSdra " d d f f c . dOSdra cra&d d-^rrt^ S c ^ c i o ~c^d,J oioij
jioidDDc. add.'s i:ao3jS Sado i j c d d ?33.0jdod z.i^ dQ?:3dD
d^o^rrt^i ^ddc-dj&.
losg anpii d d p a d / j © :ozi:3|;?igj3j yu:^dd© S32^riy?:b, ^diziJdS.^,
5;^odprid;d d::^rriy?i5^ d d a ^dde&). ^3^d3?a e n p i ^ss^ip
d/jcd dojsdo Aio SDSJJUS ?)edD icdxdsidfSD. yodd Q*.?3© ccs^jd d^^rrts?
dbfd $,du^r\ d j j d c o ioor1,oDDcd a d i e d c i d |o!ood iidaroO? s^jf^rSf
...ctocd d-iidn enjexoioo siazJdeoi) ddrl ssd,ri%^?d^ 6%-idxi)::3h
^ddj&. gfdo e s ^ d ^ d j d d-'sedis^dd d ^ f r - ^ b d ; drfeos-et43sd.;

53^^053^3, SoSoiMsS ^jd3:- "si)J3o si)^,sfe si3^^rf s i ^ d j s e


dssi^ o ^ f s o " Ai^iod^ns? d^jsw didD d^ql ^ d d d d diqi;:;srtd© S^ad:

dO&oti^w d3?dde&. ?330DJ a o r b o olrad".p5rtdS cxbixd© sn)dol'3fh5bd


As€)fs3S3j,oiffifrit 109

^ssj^o 42dcOo3| rtod^^s^P t»*^rf ao;yo5jsedorfc)dj3fwia(2^-

s r i o i j d i d dxtd33do wcrfci; =j'\)dd dx^do djOtS:riy?ij^ dl'socS: d^ra,


25dD d i d i ero:Sd a&;riy© soQcdisb 5:sgdf&. s a d i d S ^ c & d d;oa?d
i^nv^d diaoto yuddS-^i ^ d r ^ d d i d ^ 'cA:3^dd d:ca?i e "^ris:^ sg^drd

S0^dr3riV?l;'s^ ecortJJ d . ' ; d d S a:cF?io3:?l,'s^ d^cSde^. olt;fd;Aio5lo3io


d:22ric:b d - s d zi^z^d^^dti d d : acrto d.'Jdri do^dral^ddu^od;
de^GSAd. dOSdra SiS^d-'sedd 32,Gd5d d3JddJ5?rfcs5;.d:.

fc-d:5d 4^.?gf^fssdd?d^ drtdo aorsjd dssaiio^ add djfd


(ritipr^jcd) 223;dedd.d3^r9 t x ^ d i d i d , 3:Or;i?ov w d d ; d^^rod d2od;r!s??iD^
- d d ? & . add© a d p d Sfd-rd^ 3 : c i : d f & . ricv?gd did^ri^^Ss^ as^defe.
d:^riy acrfcd do3^ a?:r;Losj d d v o n ^ c d a ^ d d i dc^rri^Sj^
d f d dedcc&A t"odd4 doa ~ d i d c d i o G d : s s d o d e d D d ajd?d^ dxedD:^;^
ad.'^fdFi d E d d j & . iC'^si i i q , ssdriv?!'; acnsd^Atio,, ^vli?!.'?^ aa^jtio,
i i o d ? ! , ^ d i o t d i S y 4,Q.e&AjdfK. dg,egrfe3sd;CoD ^jfdSo^ gdjodo;i)S<S
co?gdf6odD g o d d a;:?'Ss.(dD.

io^g y,d|i3 aArt d d d r ^ eocd: d d p a*/:;© 5;X^dd| doo^dssa


?jod: a?iSs?A cc:sAjd de^rri^© do& a d A d ; d ^.cd^ d c ^ r o i j d , di^d^o
d:d^ a?:3^6nsod L a d : "KicS^s sJossiAiss" ^CDD d J ? jSjJxbd^ Q\A
^x;Di)df&. ?iodd |djs^dj " ' ^ d s i s ^ ... Aezssiio" =DcdD de?? =bdd.Qdo3D
110 7k)7isp dd^dssco

ttf Wja53^ o o K © i j i j 3 f adcgs" 11 L o tOjadvylWjrass^ i3j3o|jdrf


«2)d^;lc Wj3o?3i« oi023p Tiracs^soio II -^l a&3| II ;^:^c

a^o±) eA3;l(333zpdas :^33;^o ^^^o^^ rtod^^l^f^m,


»j3o|ij*55 « j , f ^ e ^ p j 3 l wjjtS;:^ II i^iloe Wjass^uos^so^s tjlot^Jorsis
zi^^M^ffjjMjs^i II eA)i|^s L o 4 f 3 o i > '^^p^zs5ei(ais$^ II n^ssr

daSye ^ j 3 | wcS^^drtjSrjOsiradofccs^ 11

;^;^8 4^/irt(C5 ^^csio sUjdro a^soio sjSjrtrtjC

od?i?iDj rSoqJ^sg^ari^ocj atSr^u! d j f d e d f i : Sjil.'sea^. " L o lo^aojil...

u j C t ^ o d d d i f d 4P=^^^i ^dodod (^dd: d;:^rris?^t^, d;d?)eo?icd


a ss)d,a3D?dj djod^, r(o;;i4)SE,5dri¥?j^t^, "i0;3o^...ro/x»" iiodb
6f^d.'ss^df&. JOjd^ dDod;gdaod "tjlozjiard... 4 ^ ^ ° " "^^^^ ^f^''
l/3odD d i d rty,(d33n " L o ^ r s o i j " i i o d : dfs?de&i. odDfd ol);i;dE?j?d
t; gj3d,oii?ij d?3^ i330!cab ddrt cj32oado oApS: y^)ddd(&cbd dCjJrriy
difOtio, odd dD?©d dlid^ri^jij^ dl.'scdD ded d::^rrl9od od?d
d)oddf&.

d.as^ o o d d abeggdDrdFd, dpa^bd t>d4si?d. ddpaSpSdod


i^-sdrogAsari^cd oicjdg^floiijjj^ d s d j ^ j d : c~,d^^ ^c?^. ;y,d|d ^jrtQdd,
"doiassiajsSrsSed ^353^' SDdd: ABrt,d2^rris?od d ^ a d '^odo %JiQ.c&^^
eod|i ASfjd© ^ d i o d i d : . o±i2l©fd^fd o d ^ Sd^cdex ^o^dd.'s AJ3&.
"o±)a Zij3ss^ 2sis5e;^ro ;^cd3s5s?si ^^^rffssrosSjO fssArosJi^sjo tie3|"
yjd|)ejpdd o±)Kd33?Jwi 33?je d,r5e3ss2d,oij?d, dxun^j ddrt d ^ J ^ a d d

20s?g oi'^oS) d | d j d © d"^rriy d : f d d.'2drd?i^t3o, o d d © d p d E - |


d2ad32a aDdd: ds^rrt^-ji^ " d d e & . "«r^o5De 3 | ..." c3cdD de^bd
?j3e;0j AJO dio.^ O4^od?d^ o d d © oisgdefc. "wf^eslsfsSjsys^o ..."
t

ASpfssSdjOiraerts ill

dcs^' ^j^ijz^ II

dj3fii5^ !Jja3i|3f5e aicic erooja^Dde si>o*j«3crf di^^daos!^


djadfrra ;^«3aaf?f sJo^fdi ?fc>cd3ar;^ II saoas
^sa^'S'safr cy)^5aJ,e iiijfejailjC w^idT^storfdaa/Di^siiosf-
djad^^o zbij^o iidoo dtJcs*" II

w c d i d f « ode 5e3 ^ex^ ^ d d f & ) . eo^g d::^s-m-<?aD^ odjOd d i e d


^t^, "iiT^oiit ... c ^ j c a s p i " "eft^eslraesiro ... ^ji^S^" wodo
r.forjcd 45ear^Xde&. (?se;o, Xid) dSr?3 dL'sedid© "<^ocra,f)^va^o ..."
wcdD lodS^j de^defe. d i e d oddrad© d d d deddoi ^JSrid© 'ded
gdirrt^Gsdd ocxte gdird dcp^w deddod dSd^d^ d e « ws::3rd asrU)
4g;?^E^riyS3( d K d d e S i . ssdjdio:d,g dL^edi^dd f)^rd dg,egpriyo
d5od,Ai!odSj3hoii^'s, Xdiod.g dj-sedi^dd, sadrs ^35.0 gdirrl^S
dJ^'fjJsA ?sejjj Ajej d32dde&.

o d i e d 2j?d;rty troddd© d,Ded:ri?^d t^sri^) d i e d ?iOidod 4 p d r 6 j


ddd3^a es^^jd gsBjr^Nd d : e d t'Jsx'SJ05;d?ijt^ diiAioaod d|jOlo d i j s d i
ZJSO fey, odjOiwi^ doteo^', od?3i^ d . ' j d r d © scsd 3^^^ diiossdidfd^
dridi ^^.odi oqi^js iiddi 233o.rivS ^edidijertdod t3srt,do!iiod d d ^ d
o^jj deo!iiAjde&.

^6 ^ O i ^ ?33ajj diic^ :;:;^d?le drtdil^cdi, od^a ddid?i^


deo!oAli4)di .^iZod^ridjl.'^ AidioS3??dl.'sea53^ odpji?j,e drtdiSjsodi
d3adi4)di ssa^rt sooQd.
112 AjOASjd u^pSiGS

de^ydrssdSoSrdaa^^ iea|a^s33;^jSi)0?5j^^ c|033dJ:5jarcoo|Cf33d-

doo4;Cr3 £i^2i0;:lo_jez555;le?i ^i^sssdo ^^jj(o erossfi-


s33fSi:^oi33or{odJ3cd*?i(a^53jps^o ;^o3j3edAJoA5)4i^j2ioe33z^_(: erodrt
r^jipp »jSi3!5jZ^p s33jrfc>^oi) i f sJ^ijC w a s
4aodc;^ II i j s ^ e o zijOrooio s|3o3 *j,oroo&fdo rfdosSo '^1

"^jAixldifd drtcd do^drsc:; dv-sorl t"JSdai?iO. sssd, ed;riy d i e d as:,


Sj5|.oi)?jt3o,, t^odi d v ^ c i 2bod?d^ t^co^j ad6^ dL-seOAjdegi. trocrtdd-j^
y\)dd ajddO dtjjrOd djCdirtvFd^ a d d © , oSgdegj. o§.?j= Odf dvQdScJ
sroocixd. d " ^ r o d Sicarjcd ddos^^dcd^ Siud e=i;,3jjd,ri d^jsdj ?io
Abdo. 3djh djseOAjdjgj. ad?d, dv'sdi siiAjdj | d^'s^oidegj. d o d d
5J3d,afc?d^ 6odri?od -vAldeg;. o 6odriv?d^ loari so^j
idv';%'oide&;.

a d i f d i i d d : d"^£"ri!??d^ °Jv^ddC)d,ri doart^dodod d d d i i d d : |riy


acrtod^ dDd^ O^SJJSS dd^irtsjcd t^-cdl/sod: s^rtdod i ^ a d : ad)ris?
dDq^ip^Fldwj^ djd,dS o a , " s i i i ^ r o ^ ^ ..." i)oao d:odd?d^ j.jcdj %<o
d f f , d i ^ d d j AJO d j ^ S ^ A dDdjd?:^ oil'sjaAjdj&. e dii^rrt^Fio^ ?"jfO?jod
4Q;e§Sj oh/^ Ajdo^rAidf^. "73,oi33oi5 ... rfsbsio" liod: df%' OtSjrS
deSodD g o d d d i d ^ d .
ASpfSJSgdoL'serts 113

jwjssapadj^i^ otodciosjScsSjapo sads^ l^s ^iosisjss^ was


43jf^i*bjSio as^sj^ wa^TOOT^ enjidi^s Ab;ri*ioxj)4jO R ^ a o i s eAjd^o
54^^533^^ i j d c d rfj^rjZioraoOO i|dc5iesi ^ods^^ii, ?b,S3ado;^dijac
fi^oio dzparrfas sa^ocossi wT^drfo^aodegs- n

iis sijio tidoo *bjc:ir<)a»eifc:a^ef3aj;iq7acdor eA3Cirton|Ai^


wrsa^jKjDJjaesijrdiCrf a e 3 | wssajrfA/aijac uSor^ ziaoi^dsteaad^
4)fidgj_^jpsi7aoi5r rf ssazpssTaoisr ^^s vipipt^oii ssasajOido
lissarcijsSjacdorj^jf fizjacdo II

ddc3df&. add dbjd eD:,33sd.^?Jti; ?b.^:3SQny XcdJ^Cirt SoASd


dS)wdegD.

dniidjl.'sccSj cDdCafl;'^ Z/^yri ah,ol; d^d d^^eO^j sso!DAjijf&. Ab,g,?i:,


i^rsi^ Xcpd^^ cic3rt,cl:© JuQd;' loar^abSdod dti^rrl^ djQo:ocd a d d
dDoi)d?d^ "tOueoaciDcd d p s r a c d s p d r d ddrt dijsdj X<^^ Xod33:ir?j
d33ddf&. dl^rrtv lOOdQcd Abdd ZJCZS.ZJ ^S^CjSrtdfdj a d d dJSOcOCd
dprars:33n dD.'sd: AJC 3i|de& adbed a d t Tjedjio^ dg;^i'-' "-2Sjd3sa
a::;^s3?dd t'\)ddd© t^\A 3srtdod ^ d d t g j . a d:^£"rt?cd ^ d f oe3
Ai^jdj^ Ajd33|;rSo3j?ijs d3?a ad?d^ xb,dd ero3dd£4^ d^rrl^fiD^ rjfOS)cd
djs^'dj a^rt^Fd^ a?\ol)<S a£jrAide&.
114 S0Ai3jCi ud,d330S

si)iiro5of3f 11 5is|arf '«!l lsJjf53o si?to^ijscsft^d>,«f

c|o5jsediirc3c woss^ote erosjZJStSc Siaoiocrts II L o ^isiatloc


I I I
dDrtrass t33;^s3cd§ II L o ao^oo rf^sss doQsslsjAr I Lo
I I ~ I ~
W^ei^SiOAra r{jr53rf§ II L O tJAra^O t3j3Cdp3S)^fl'Sf330 11
~ l I ~" [~ ~
Lo oiosra^ ^jro^cSt^sijci^stefSs 11 Lo wsio^ro doijsj^r
I ~ I I I ~
tl©c3o5ie2io II L o tssi^sSedoe oio^jac w*J3|Sodf2« l l L o ^jzssi-
I I ~ ~ I ~"
2?d7|^c tsdOj:^;^sioro^o II Lo odo^^^i^o sb^jie zssisSfrf-
I ~ I " ~ I I

£rod;se^si37^e^pd;^jfrfo II ^\tio sS^l^reo £>edsioio

jloesiooi^o cJcOoorf siic IS^A II ^Jpaosd^i^jfo^ rtod^srapjp-

030ioirfdOOO^,i, II ^iiolOfejAJSOi) II

d i q l d S ^ d r t Scidj a::j.d dipt z:hjFct dbfd ^lio, d^dL-spD^ e"4;^?3d

Xca^Qod djl'SjCdD acrtu dJSijdC,, ^Qds-Qd^cd d.-sdh,


"^S|fit5j3? dortrass..." C^OZJ d;oo.d?d^ de^t:^ tvodjscd: ddrsQcd
iocd.'scdo a i i S S rtcii? e g a d i d : 4)driv?dj ^ d : : ^ ahoS: Sidc^'s oicti:
Qfcjrt^Cod.'s odr?o d3?dde&. ^ ? i r i "oi);3^:|o..." ^CZJ 33:g,?d^ |
d-'sfQAjjo. yi)dAJ?jj d3?ddv&).

d^g d?i^ dfiri 3t)gdrj,t^ d^^d^ a^joso^j, |d.'3%'d:, ^c;3|i?d, | o d e


dl.'SjOd: a d d d i j s o , dDcp^ d : d ^ d : a o d o d:.i)d: S d a-^p^rad d ^ d d f & .
adfd^ dxQO, d:45,rty d^ql^prtdS |o:ocd ioQd^, " w o i i o i '5^^.."
AsOfsnjgdol/sfris 115

eoiooic sssstorfcsipe ssisSecss tih^ypf '^z^pd^t

S|as3 II t33isScrf;5ertjOio ^zio rf sbsSo II

iis *bjs3ef^»^ste)C33oi> wT^^eosoSoirfAj^ sssoiodj^jscra-


stodZjS^ WT^coij^jacrssJoiiroio sjjssssjioio si^rfra wiSff
a|aSfio^W3pi>r rf^doioJoerrssa^^oso wTOj£idp3!i^«w93o^3|
^fiosK^siroraoi) w7^eo3oi>irfAj^ ?3j3i)ijSjaef3i sossaedoioroio
iqSjd 3o03| aljffs^ zi II sbjsSfrsssi^oissraoi) wrt^oSoe s|j3oel
ort^fdoid gra^c^r 4ps5rz;rorte 3o03| 4 ) f i ^ » i P ^ f d j s o i o 3|3oel
wft^ d*,f3«:3^er i i , d o 4 r f c ^ e 3o03| II

-^dsSo^^cdjscstoZjTO^o) 'ijl lidot^rorizlojoo eroidAjOisjsiojpdO)^^


wsSnsrf^sSocrrs csoaoooisss^ II oiisio c33si>sSooi;* alocoSoe
cdsjjradjdio zidjscddjpsbdrs II sisSooi;^ ^ f s S o f i o rf
^zpsrUic ?33jpoi)2ird II

wzjjsdcrorfddors n A50;dcf3A50;t33^K^d30cyAeoior 4^si>


4J?3rfrffd33 tidoZjisrtdoj^s^dorJo^SjdrdJsijO id^erotpdo-

wozO' d;c3,d?^ d f 9 "s|as3" ^ c c d oA^rl o i r s d f g ; . "troisSecJi^ert^cdD..."

i:s?g Sj-ddS
^ ^
3D5Jd?ii
OJ K drldiSv'socS; Ajcai;d
^
^odd.dD^'sdcCocd
i,

ert^eab diJsdoSj ddrt "ejjarodioSif" ioccd d:?:^j?idf de^l.'scdD "7J|353"


;^odj rtycxteri de? did,^) vsosg^d^isn aeE?odod af\od<0 ^v|d d j f d
djifdjdJ3ddf&. dDdo«)dj, iEDrtoSjj cj,'.)ii;d,Qcd •diojjj. dio'sdod ddrt
d.'seiCAjdffe. d;.Ss ^ ^ d d S did,d?d drtdil.'scdD "wr^oSie s|353" iicdD
dfs? o h o d srodddS ^ p d r aa^Oo-s " ^ f s t o o i s S|a53" »Dodo dgpdJX's
dL'2e^Aidf&.

e d i e d ddissd.cxtiOdod d d i d ? d dji:ddrtd2 "'sdslJTloSoe" " ' ^ d


djf^fsiocdjsys^o" cbod: d4p d^do. t-^Jdd^^ cudd: :p)rt dpddffc.
ad^ed adujScog;dDacd O d c ^ ddcj dlSddegD. Cw^rt, 6vdO oj^dOdDOdd
d L - s e d i ^ d d d ^ dfddrtsJv'se "^part dssa ;g,drd:2ddfg:. xldDod.g
dL'sedjSjSdd S,drdp d e d ^:;Eridp d e d .
116 d3jd3303

S33 at3|jrfoi>?i^d dsro/- S33j|crrf 3o03| wrt^oio <^do ?i

stosSoel sljffs^ II 4fi» c^drdcbidaoSijjrorTOddcssoJo I Lo

s c r t d d s s c d d durt lon^jd troddt soa ^ d : d e o r t d , o?slo6 djSj


dDd.-djsri^'od (dDjhfdxdctocd) t"orbO?j ;gsr:j2rtdod ddjd?d^
drtdi^o'scdj edrd^ d^LrcxbS, ;rs5de&. z^^i dcbljrjcd dp^^4J=^rtd?d^
d,Qdr6, a a ^ d e c r t d dDCp,d33 a^^sicgrivcd ede OfS drtdo, d ^ r o d S
a:sgd5&. fc5d:ed 333dcd6 t^^o^d z^A.t d^rod- djfSc3od ddjd?d^
a^p^TJd d52ddj&. tsssSidns,^ dijiiro sss^jjrderssi^qSjd I
y3rtrdt33^dc33 S r o r s d o w s d l r f - ^ S s s i 11 ^ rL-seddddo dc"^d.^riyo.

Ato,i|s I 4 d d j ^ ? j ^ aieedse i s erossroortoCtp? *<.jio " " saradd^n^w:


dLi;eSi;Aj3d;^dd AIJ.S^ AbdrS^fi: dx&,c£ccd rtycxteh Juaodde^o.
dddAj^r!s?jdd oorod?? t5S"Jd d d ^ t n ^ c d daodde&.

ijo3j3? dwns,? djielrsss II sssol^e ^^.^i^^f reoSser dSjPie ^oAe


^dsl^ie I d^^ej33Urf53o3oerdo *>^ruc jJjs^Sf Zjid?;^" II
dj-sfdidsdod dDodr!^; dxtid: ^Dv^Ad. 1) dSjftes srji&iss dodo
d:xrrjr!%'?d^ di^ t'D^d dd%'jri<va. 2) Sooxes ^?i(aySfs jaBo^ enj^d
i J d ^ o r t ^ . 3) *U)^aes d o a o d iv^oDooiod |od?dj i:gc:sn djadj^do.
^ferues l.'se^od '^cooodcd. sso-ad d^sig Bjodrrtvrl doAe dood.
cuarL's dc,Sje dxd,iiy?d^ ddj ^"0"c55)U?33a ssodrri^'rl Ai.'sgoe goferUe
diod.rt%'?ij5^ a?dA;oAide&.
AS&333gdcl'^er>i 117

cSjsfdJsvsporfo rfsi)5Socl gijZSe®^ 11 SJOWSSSIC io dsssf-

4fidrs33^s±osjaeoi)r 4ddoso^iJ:T3rrt;t;3^cip3df^? ^^sssr-


dcssrfijsc j^ol©crfj3Ucs:3jpdo7toOj?ds5rooi> zS^fdssi-

wdio io ajdzpsp^oSsr II

oijdS/l Sodrsj^^erh^s Aj^^pl^lj-^s ^^arjdjacsSoe


(^aolocrts II L o oi>d^^i^dorf€j3eip?aiio oi)n|rfjaji(Doao35^do I
eft^^j "^5i*L^d^^f*" sio^io *djs?io sSoc II
wTi^oJoe Aj^iSjic Ajosooisooie jjdrsrajCdo&jsssoolCfSso rosiJSfSso
AjSiodfCCO^jf AJSrorrfjS 53SiJ3?3^ AldOCSfOi) Ai|353 <^i/T3jS|2I3rfrff^f
ciosoooiro:^ II AjS^'jjif^oio ' ^ d o rf d o d o II

" L o «r^o3oc s|3o3" ijcdo d e ? er^ol: d : v ; ¥ 2 r i d S a q i ^ d5do


"^rtd© dx:|ir;od d3sa d ^ r o i 2JSjjF".p?riOou; oSj^edjd53a "wri^oi)
"^do rfdDdo" iaccii cofVi3e&. 3i)K>i ^JZZJCKIZ^ ddiijfj d x c a j j ^ipsrtocd
ddidFii^ drtcdlrecido " L o wf\c^ed:3tp3^o a|3S3" "ef^^?d332:ro^
fciodo" S d:dD (^cciD alrsedidJaddeS:. ad3j^;4oS) a?j dEiS;d
djSC-dD^du "'^OtSS^/l^ySjP B|333" "'^OTO^/l^yS/iJdO rf d s d j " iiCClj
cues? dj3e<2josde&.

^ d-'sdex t5di:32w S.d;Ood drlublracdod, ddv;ri«?ji) ^?:;d2, dA^j,


doDdcd^ dr1cjjdy«;cdD, wdfd^ Cjij£*G3j©^ ode oe^oicod ii)udrjOd
d^^^rriOcdejj's dridjl.'sodD, sj3d.odS^ t.'U^didd e^ip^TJd d3?dd,
drido^cdd^ ddd: e:;i3p^d d3sa, "oi>d4, T^dirFi/st..." do^w^
djcdd?dj d e ? oApd ^ r o ? ! dj.'sdodS djse^Ajdeg:. "^^^i^^itT^oii
'^do rf d a d s " iDcdj ^.'^idp^Jde&i.
" o i ) i ; 4:ijOrfo i i j ziji d^Acirss I rtasro:3 ^ R s a t i o
dSo,s d3Z;S^o4ds n"
118 AiOJZp dSjd3303

ii;ses7^ed5idisA^ii:»dpodrfdc»^o s^tjt^ " d o r a / x b a|a53

donspi) 'sjcio rf siosSD" II w«5eA3g3;d^j2l^ II

asisdoc o533 efijS doA? srapSoSySsa^aojacsSoc ascd/serj? II


I I I I I

Lo wotes3r|jC*i^rf:?^Ac^jji/:x)^dooi33WA I woijsradoio-

raafjijscotoAJf^aod^siojaSosScoterfjscdfSot^cdsio a|3S3 II

woJ33«c7ljOio '^do rf siosi) II o li tj^jserfesss? 53?tj|e

doe^sl^rfersss nscdol^c I srapioSjssia^slocsSoc i i a o i o e r t s 11

Lo iiiji>tdtzs5^do^^tci:)tjsiS:i^j^rziiji^z I dpsssj

*5di?i3sL:?s a|a53 II desScj^^ <^do rf dosSo II 3 11 "^do iisSos

ffSFlOjC doczpsl^iJirdoTOroioljC I s^spio^^ssa^alocdoc

^iaoloerts II Lo '^zioSi^^rzlij^i^jtzpeidz^t ddo I

AiSiojaa^dojj^sjso^de a|353 11 . a ^ d <^do rf d o d o 11 a. i l

d_^7Jdo;Ss33^ao)3±)lec33o i:is|2ioi;adod^Zjidn|K42S3dioio

(?33©ril) iiodo 3«c±i aOpi? dj5f£iD;sjdf&. fedDdriviod ddsbd


ohpio sbsijsfjodrfo^ lf3d533?3ocd 3^o±)de&.

tsdofd srodddCdDd ^t;3|0CL;3wd2:iid?d^ ('^!;i|i?d^ gy,d dz^rod dri


d?d) dza "djnsAJo s|aB3" "dsnsjoio '^do rf d o d o " iiodD d f « t?dD>B
6j2ddfgD. ?i?o?)od |djss?o±idffe. adjed "woirororl,?" " w i j s c dcro"
"'^do oidOj" iioio dxodD dDod,r!y?iraj t^^s i^^t ;|s z^lotjiirds
fjso:^ zjs^M^Aq^ de^ a^o s^odSd tsd^^ri^rij^ dDd^aod Iraddefo.

rfodd gdr?irt d,d§^fSo±53h eoodD t5?\o±i Sosodd^


^od3 ^ wdDart^wD^ Irsddefe. "rf s i o d i " .^odj odadssfowf
?J|333 WT^OiO '^rfO dOSSo II V II LO tjSosiS AJ|3S5 SSiOJOd

'^do rf dosSo II II Lo ^1353 AJjsoi33ro3oedo rf dosio

II L II L o z^z^rd', ^? *j|353 sjjzssdiojo f^do rf sSosio II

?j«53t33^aoOlttioraooote;^ II ssj^o oiosid^srfjscsi, itooissrs*" 11

^:itpjtJ5t Wj3S^d siooi>:i«woiJ3rAJ3a aoioia^isie

Til li Wc33t33iSiol si>oiji|oiOAi^ Sodro/it^erh^drfosJo^sj^ I

I I I I
olocrt? II Lo Ofjsjroio oiorotssio oi>2^*jj ^ p j o i e ^ioqSo I

e^cicl?jji^oo5oijrfo ^sScJoijjpsi^rfo *j|ao3 II oSoasterf? II

iiOdD ?j0gO^j, AjD,daod djdjdwij drtub AJ2,JOO±© SOO^JS SOOd^ Wuid©,

2;o,SL)dX)id,ol)!D isd^^ ^oQdD, sseurt^Fji^ cojaoa^t^ N t y i ?io3o Ab^dd


3bao±)?|e ?jj3fd2S d^Ai^iSdwart "sJsicnsjdjSoior" <doa dDod,d?dj des?od
tijSd 53??ji^ d d , d dodjd ipsucio AJOSS^A des?odod djse^SjD^jde^.
"aitija^claa" iiod dDod,aod gessK^djijs^ djse-aiX*, sjOAis,dd?ij
120 75o?j3jd dd^drooa

wj^oSo ' g d o d o s i ) II L o ^dodAio^ioij3eoi>tSj|coi)23s 4)Cb«-

toS^tt II WT^CirfsJ^^OOijijTfO SoSScioioqSSi^TfO A3|a33 II

w?1jOJo "^cio rf d o s i ) II 0J033jS4;f^i%^*^3*f sre^oio^^ssa-


I I I I
SojscsSoc 5iao3jscrt? II L o oioss isSjdorfAJsatrfrfrej^ rf oi>z^*j-
I I I I

3±iio^fo5o233l*%as3 II WTloio "^cio rf d o d o I oiorfj3,c dero

wtpisjs dodoiado^sf II sSooijioi^iidoiJsrAJsafi^ioi^-

sra,o±>^33a,3lofs5oc ^iaoSjaeris II L o oi:>zLsjt rfesss w l r o i o t o a


I I I

pt33 z£ 4 o i o j 3 l e rfcdaoc^irfo II wrooloc era^wz^icioti^-

rooioierfj3^|j|5oiAj|i^^'eirf a|a53 II sJodod ^ "^do rf dosio II

dJSrf &io5j33c#' ^ O i O ^ S S p C f ^ *j33j Wrfj^^ d d o ZiZSa)^ II

iijse oioasterfs Ajdridor^^P^^^o z^zijZijdpso

43f^faoold53s!^erf aojseropo *5o^o^ II jjo^sSerssa^o

rtjSof3| MijZio ^jdozsoso ^^'^o^^ ^^S' 'jOjdsSojsz^rtsoo

az?3oi> 4)fi^^f^^o ^iPt, ^553rt,c ^*5od33^33t#" s^aoio

?5sS^553rlR!3 *IOj#"A5ojdsi>ja«3c dj3| dtp«3sric33 Ai0j5«'A>3jdo

25os3sl»dpi33 rtj2oC3| l ^ p J " AidossdaioaosaaJos sJOpSSsrlr

rf^djSjjS dpyf3|(33^ " TJdsons^djsiiorSi^effsd^iirAjj ^js^^j^

T^idjsc srododed ed&dOjSf woss^ artlc ^Srssraoo;^


.aaoSjacrts II "Mdx)z:5jCiJ5Sx>r ..." ai)^ no II si)z;bsi)oioi

Abjrlrtjffs si^two 3^33, w d ^ ' q d o rf dssSocl i s s ^ II Siti;3,c-


53 o o _e53 o

I I I I

II gJSjdciicsteroiros ?j3oie dodcsroi hhiSt sl^ort? d^;3e

^»|^e *j|a33 II 'qijSerf d iZjSjSrod^edo wrt^oio - ^ d o rf

dodo?l i^53^ II 2 i ^ e t ^ / d?dct;j^s a|aSfi sSorajdo 3o03| I

Si^az^p d c d c ^ ^ 'tjdo rf d o d o e l i^tJes^ 11

ii;^odoo^fS3?#" jj^JiodjsSrsii^osrfai ^ P j C ^ ^ e r t ^ djaodesT II

t?p>dt:J)^a3pccdoo a ^ r o r s j s i j w d c r f dssarrfo ^ o i r o r s ^ II

idj93 II s^*^^*'^^^^ 4P^f«^^6i^ri?fsf^ ioSor<ai

di^rasrorfcra a:?3oio i i ; rtorraa ^tzpQv, tpff dfp-

S33rS?ro i ^ j ^ f ? II ^ S f S f s i o A ^ ^ r s r o doe z^iraoiss? II s i o c ^ r e r -

doA s b ^ P f s ^ o *5oe z±ttQis5% II j j d a ^rf| j ^ c d r o s 11 s i d r d o A

jjdro doe Zjiraoiro? II w^^ldA djsdoef^^esss? II a«Sj3|

^ssT^^i 5ra,n3a d o t i a ^ a o o dooi^oiorzpsOorto AozSesf 11

ie 2i doo33;? «33;Z33^o QS) des33 3i)ljt2jse dssKroJoosso I

« d^ed sifsedifcodd ^bipjs aacijd adps^o, AS^J;?, ds^r


dx)033d4)r1«rt JSecirfi^ 45)f*r'' ^4)^!^?^ ^OP^'?, 2S3gde^.

od2^q5?Bfjlra/7|jd ^prarssljOii ?)fO?iod dsassrw dssddeeb.


djsdde ^prarrodjOtosb^ dxiozpsildO, d c i a d zoSoroii d i e d
122 •^oTzp dS^drocs

ziipTi^p S>h steass (Sjidoc steKroioosso II wsjenjsjiwjSi^ II

4<S«M36° '^^^ d^s^e stearoioosso I wacus^o

ass^w drfi^ioSjsc droarotoosso II y\j3!?|roi3so

as» a t o : ^ AiOdijds wjSsdlsiJsrKroijsso II '^i/^stojss^ ddfj'

sJj'Sa^o a 5 3 ^ ^2J3rl,^s ^ ^ ^ ^ droaroSoes^ II w s ^ c w a s j i i / i ^

cScd^sss asSadqjwf siasarcSf ijfioloert? II L oW c ^ e -


I I I
oasj^^d? stoo^oiooio cp'jicrf fioe sp^ji^s ^tio^ II 5i^o

SoSdjO 4daoolrfcacdoara^j jtouos^sia^^ II ^dsirods

t I t

oiol^o ti rfoSio si)o:o II oioc3|3osi):?dodj3jf^oioc3|^eew-

en^ssrfj^o II Ajo^ioss^rf w d LsSz^ioios sioio II ' ^ i / i j ? doossjoic

djatirrfo arj3| II cSo^rss^^^^^^jJoio o3jscsa3|^ ^ j f ^ oioo t i

doioo QjSi^o 3oa^ II ' ^ l a a i j r l r f e ^ e ^osjsrtj^dds aotSes^ 11

^03i3f±i. o d d doed :oe;rtod?i^t30j ricre d j s d c s d 4;r3^?iQriy AE^CJ^^)


^dO©d iiod: xi|)Ai)d " ^ s r s r s i s A " ^ d o o d d ^ ^ K^;Ajde&. de^rris?
doaojjcd, "«33,M3i3 aS)..." ^3s,£i io,Gdj3ode d3odd?d dj^os loodjsodj
Q%A rjfd?d^ ^odQAidego. d S p aa^rt a d d l e d | dx^oddefc. "w^Sf
wa3|:P" =::iod d:od,acd d?ij d : e d drosirw d p a g j s o d j , "doiiirss^"
cioij djod,dfd^ d f ^ ^ ^ ^ ^ S'^i^ Jiedjij^ d@je|i/idf&.

"cO^g 2^djd cdt:;d:s?jfj d^jOd ooeiOcdO syprarsJSdjCdedid


rjfd?d, "d333o0 4t330 ... " ^ozj dDcd,d?d^ odsJod d e ? ^ oqj^ss
de^od d|dD| dxiOdpa Abooddefc. ooK©od©dDd ?)ed;d^ d?j^
cdKd33?jn dDdi d a p d djed dg^fd^defe. odVo ?A)9d ?ifd?d^ toJorod
d i e d AbOodde&. oip£:s obsidBFirfe d ^ .c^drljOd d i e d toJ&rodFdj
tourtjorood dprar2Bd,odSdDd ?)ed?dj "stoaoo 4t23o" d o u diod^aod

t
?30f2sg2j,o3j2eris 123

sjsi^^o K o o i i L o sd333oo 42S30 cwDsatio otorfs XjotedSc-

«fi i Ajsioorfjcs^e RrfoSraa ?3o sjsz^c w&ej|Sel dooi^o

sSss,^ S33doiof#" ;y,oioo c3s twdfj^ sli^^osoo ci<a)ti, wossOsJ-

ae3jS «JB«33dcl®CCif33dfdro33|iO OionSterfO aj\iO li


^jtij^ II tfjl^e u2or& a<a)0i3e3f 11 o ^ s s s oiJKsterf

43fOfS33i;Sl53C53Oi0 SijSSoO 4253'2^iif3efi iKOO 4^^2S0^0

33 tssjs Ajsi>o4o rttiolcl «33r^^W(s3jra33|do sil^eo

li ^jzij^ II

ii? issrT^esssroio^rff^e ais «oJ33Kdcf5jse«Sl^ci II

i^JjSS II 4p rf '^•S tiiAjjFSSO 7?^S330iOt33 C3«>5:30i>f33

S33uoj;io? AJOZOOZ^JO? 2JO;iwoqioi:ir4»oqSo^^t33r aiodoios ll

t j f ^ d f r d s a 11 a j d n s ^U5i:f c^odi 11 wrto^^dAjsrfe i:>ao5j3erts i i

Lo wrt^«^o rfjse ooisioyv)i33;33S)S|p?2sJs33dd;s!|(§ sSslod?^-

dr*!ojjjroo253ji4;jdo^doidoodo2oon3s 1 tdjeitzSjtt^^j^i-
aosSdoodoas/loc w^oisis sidoAJS^ ll io3|^cia3|aeads

^d33,oio^rf2i33doagc sJaSt^s l i L o t i sSoc ;|d^55oc o S o z l ^ c d t i -

ifrfdo^ 11 oioic rfjsrfo i « ^ , i o v d oioieiaiSo i;S^, i f

rfdo? II WT^oSot rfsSoi Lo II ^croo s5oez?3o oio^?

«d:fd ^ i r r f : Bh^od roodd^ a d ^ i ^ J i o i o tn)d?33rf d3sdde&.


124 TicTzp ddprocs

423^0 ^ins^o looao ^oi>o woo li ooiosJ^o iea adjsert^o

rfeSo s3o« So^psaorf li

£iao3j3frt8 II Lo siJsrf^eSeifioi)? dro?] aoJJ^ drorfjsc

rl/sedo sirorfjs? o^edo ScOd? I ^ieosfsajloe bodjys^ijsesi-

p c a o r i i s l ^ i s Ajd;io3|3oS33c±)aoc l l ^ l A5o,doo«5)^Cfi eossaertsso

a e ^ l o l o rtjSoe3| l i L o ss^oioodo a d o d r ^ c S l ©(OTiSe II i'sipt^


33jpiood«::>ol Sod? II wrt;^/5^ ss^oiood^iol j s s t ^ 11 o3orfesrof33o

sSjCdoosi^Xil rfA^fssijOd? II i r f ^ «*5o s s ^ o i o d ^ i o l S33siozj,oz;Jc 11

TisirsijAio 2i33o5ood(2:ioi ^ d a 11 ^ c t J i j a s S s s f s s - i j s s i r o

P3dr32i035)^3o0? II ii§ wOi^dreSa Widf ^^AJJK^ W^^O

SjSAjSi>03o^ dQiSjli^ " ^ i S | f i r f " <^ijdroD03| rf3| t i 4»'i^^^'^°*A


fS^ded^o ssotojsoo li asSed^ II 20j3o|le oiod-jse^ dtf^°

d*^f532p35S? aoOi^CcwO ^^33^ AjScdrSip d3| 20j353Jp3S5c ^f^i^sd

as^od ^"L^ijsaodfjD^ drtublraodo, "SSJOSMSJO" ^ocd dioossn g.d:d,ssci


o c s y , god, Na::^, 20!Dr|:;i):ii, sDdrt,!id:r dido d d o d d i e d ^^l-sS vsdra
dKddegi.

edbed doi^drarS^jii^ tx^d.da*/i© "^oiif^Si dOAidx.'sd?3


dodij-gprt^od XoAjp^j, "iis|arf" iicd diod,Qod e^Jr^j, aoogOA
"wT^oSsf cJsi)j" tDczo diodjdwi^ de^id sypd d3SQ f^^^dj
33o"uX®£;3a?iy?d^ Otgjr^ ^^7^p d:sddegi.

djdgjri Sjuadijsd ddf^odrJjdi, d,d|iejoj3dd odsdfjsddjsto^


j;j3,d|3art, ddf^ ^odousdd oicedidrsQ y\)s?d did^djd^ 2odr^?2od
II ;rs,£)f2j3gsi.ol'ser! ?;;si3a3j ll
-DO

TioAci/", dido rijassj^iJitSedafronsdtjj^ assdoio rooo

rtjaos/l^^iiledaai doedsjSaosdniTO V^J^sSoc^d&jeal^dfo.

*io^«3^ 4fi° rfesiffsd^ '^Hfl^i '°

SjCiroste)?^ 4'^a33swc33a ^j3|c3|p3f3o ^ooSjsr:^ II

ris^fd, Ai^*j "si35i>" cDozoSod sjs^dc;:?^, "c^rf? 3io:?3Fio ^ed^e" ODC: ,0


ddert u u d o ^ Aiogs;, d3sdde&. rtoss-A^jded^d awQcd d.'sddjsc '.^
^oa?j ddrt, o o d d >^;|,edaod erooted d^-sed docrad^zsrtj^dd dxrat
dddDed,d<2j,edjqir:3sr\ o assod odcep^j, -m dded ddrt d d i
4podd 2.jodjsodj gjd,_^dod, O i ? ! ^ odS^ ZjdosD od^sdd rt-'Sfcodj^od
do-sddO Zoodjsod: d ^ c d f:sra,, o d d ocjir o d ^ s eaood ~?^df odd
oqjrddjCJSjddjs Cja?jd33d2dcjcdi ciedodddffc. ocdoie xidDodd
ddfrt djsfdrod ASodosa.ddSssAjjjdj'^edirt^b, ddrd^rardJS'jfdL.'Sfdi
rt^o, o4)rts?© Sj'udol's-ehAjjy^ddegad ijjd, d i d , d i i c a a d dd^rty?d o q j ^
odd g,odd?d^ l - ^ d i d w o d i ?ifdiddde±. ^oert AJO^S,^ od?ii dsa,
did.'sdi^dedsacrt^Sij SpSj i^pacdKii; r j d s a r r a d ^ a , y^iddeds '^Zf:>,ip,
dioossd^rt^fiij dpdo!o^ ' Q J K ' <Doto ohjOd?d^ d^ss^L^j os;^iv3?Jd?d
d53di4)di.
rtjoTO^rt^es 4)fjs xlovSwo 127

3j,K3dlo 4^Silo t33^ddes5ie w i , d;J?3fio ^jifsp

sJdsSrorfo *l*jd^o SJ;2532J1O W3tS/rf wcxbrste^^o ddofssft^o

e^SiS^O 4233SJ10 ti OTK^d^ffS MJ30i3$r*!S>SiiijtO tiiOS33rd-

^(dcrS ^«^*jia^3c>p MSAjdOjSSo^a 11

Ajoas^Dsa afj^i II i33,2l_(frf ASSO o3233?rosi)& doior^^^dreo 11

wh,s sjdotocSjse rffdss I TOcdoljf c^ods I j^rfSAJopsrf-

4^?J3K_^3^csSoc ^i?iolocrts II Lo wrlj aoJojso&ddAjtSAb-

sjpeKrSiodo tifis I adewsd^dotipo s|35S II WT^ofce

wddrosrooio ' ^ d o ?i dodo 11 Lo t9?l^3±»r;2j? dddrorfi rooJarfj

c^djaeSois II ii:>33do3oedo3osrtoioo AJ|353 II wrt,o5oe ... l l


~ I I I ~ I
Lo W7|cdd^;|g33 w^^dtirs ^(JicoSoro II d d d p D o o d o o D o -

iLdedljcj, 4'2.-f?pf 4 ^ ^ ^ OK^SJad, ol.'Sui^^fi djsd, Ucor,


qjasj^dN^icid sl-SAido '^c3df&. a:i;:icAS,dci ddert AiaCijsjsgcjS
deeded, ^ v ^ ^ N a^raddodrod d3DQ, dfc^ca djsfdidrodd dxod
128 SoTSjd dd^droco

43cdo S|a53 II WT^c&e ... i l ijSiJcctorsto dAiostojijscn^-

II 4)f^?Alo53rfsJ;^f3«>»6^^'^^ ^iaolofrts II Lo ijsJo


I I I I
oiorsdss jjSdA oio3!,aeroo ?ro5So;i|93dfto3o^o tDtj^-air 11 O O K O I
I ~ ~ I I ~ I
5X)ijO sbpio rf rtjaej^joiordodlc slsiorfss jf^rt/sc^ a|353 11

art^oio '^zio rf siodo 11 ^zsssjic Sodrs/^t^rs 4233s5l^do,sf 11

4)ci§5j0J?3rf4^c33... II L o gj,^«J^ff^ - 423«>«io50 ... II

wd SJ33^J 453p^coac5«' d l o s t J / r f j s f w A c o J o r ajCsrtssrfjse^

sSoi33sSic io ijdofcw^ ^ d r r a ^ r f t p ^ o i o r w o a O r a r f ^ p ^ o i o r

;|oi5si>od(a4, S i d 1^033^ w o a O o t^iuszpp zjlj^i II eoiordoreo

ddorso 4s5ifs^>S iTjjfSso srodorfesJpcoiordJsA^drdoc^?^?-

43«33h^c{rfodo^sf II r()353/l, ^rf?AjoJ?3rfo3a3oJSCs5oe iiiaolracris II

L o e o S s r d o f s o rfi d c d o ^f33^ w ^ d o o i o ^ i 11 AJ "^sirao des§pc

wojordrs I d;eij3fdooot33iocrodooiAJ|3o3 daidoossjoie

woaOdO(x>t3odolc wortoojrtedort»(Os33dos35^crrf dl^c

edjed daoio d^pl) djs^d zlrarixirt did, sJiOcd o d d © ciiddo


AiSj djsdu?dj c53gdf&. doziddc>ZMjTjtL:j'5 d i j s d j Ajj;> Cusgdfgi. djsddSid
djsdSrlQ il'sri^odSd dj-sdCrLt) oiip^rad djsQ, aodol.'acad d3pd
ooci©od?jjj sswD &i«id©odde d?jj |ri?od L a d : , "tjatordifso rfs"
dD0O3?h d:>o'sdD d:od,!iy?d, de^ dx/sdo AIS; d-'sriAjcd ddvort^ doaolood
o^j^^a dds^ort^ c:)dt:.:oo!Dod de^odod dL.i!d«?d^ aL'sedDdjaddego.
"AJ|3O3" eDod: de^d dDJd "tsoiordocT^oii <^do rf dods
dd3f^oi337l^oi>..." csarLo "^Sc^er^oi) '^do rf d s d s " d c d : de^de^.
odDed dv-sdd© SA)?d djsdCFd^ ^prars;?^ odd doaolood de^odod
d:?j;^j?j© d,;sad3od?d v%?j?bd zLtt^SsjX, " 4 : 2 3 d i o i i "^do rf d i d o "
Ap!>j]^i 4)Ss Xicz;:i^o 129

sjosoooSros*" 11 «oi)rs5o|rt,oi3 ^ d o rf sjosio ll Sidsisr^ea; II

Lo sSdoraorfo dedo itffro^ w?\siooi>^i II 35 «^d330 rfes|j3f

dctofas II d j f ^ ? dooo«3io ?33si)0i a|353 11 dcJorssT^oio "^do

rf d o d o II L o 4sdf3o rfo d c d o ^?33^ wft^dooio^i l l t "^d53o

ded? 5^533 I djcijse dooot33io dooi si|a53 II ^ p ^ e -

rtj05o '^do rf dodo II i i s ^dr*j3eFl{tradl)c33je#' lizssirtf

astssitf d l s dljC sros zp^p d^^^sdlo i^s^oi)?:^ cioaoooiro;^ II

d;233dioio ' ^ d o rf d o d o 11 i^stsscreo ^s^^^t^Ji, 11

I4f:f aloedoe ijit enjdiiss^a^o d l s i o r a o o o i r o a f II

erf? 42332iol tiizjjtsso ALooiisrssSil^e AJJSOSJS) ssSil;? I wns^

Krtie Qjlcote ijdo^woi^c djC wrfodo^j^P wft^4)f^«*'°^f'«'2i-

aSjscdof (^aoSjscrt? II L o wrfs 422<>o a r f o i o i o djtssdlDsa-


I I I

d*i3oio*idorf*^oiordo3 11 wdodororJOe? d l cSjseidJs^i^sJo-

rfjBczjJdQjddf jjo jialoddc a|353 11 sljsoirorAJS^iss^^ <^do rf

dodo II i::iddort;C<2j3sj<? II Lo is^jstdziiop^^^^p^'h^.

I I ~ r
dsJot^s ^doFJss «odt33rs 11 ^jcdsSjsderdssdss^jejrosiorfjse-
j^id^ddcsio tiioside a|a53 11 Lo ^d53o;|<iood;^;>j3:|§
I I I I
*io^33;0 ^z^TOO ^jK)0 II dssss^p ^^f'^^^^cdldoeffsdsio
I I ~ I I
a|353 II Lo «d33;t2C^Siodc t ^ d ^d33;t3e^^jS330 j;id I
I ~ I ~ ~
rff330da tdSSjtit Z^d ^d33;23C WOdcdjdOAJ|353 II ?5doo-
Ko.|i/j^ ?Jj3otora3<aije jjjsoirorsjs^ii^rfodo^sf 11 dpssjsSrfe

tJK^^edcre Sojdoissoarfc sss S i a o l o c r i ? II L o j J d o o K o i o ^ 4 ^ -

dc533s ;Ejdro43f Sojdojjsa rf^ II *5osi33iQs| Alo^ssssSdoode-


130 TioT^p dd^dTOCT

3o)doi33oafjo 533 ^oissrsf 11 d i ^ ^ t i d^ " *J3

ti ija,^co STOj^coiros^ II ^3o)dateoa?id|^c dss^^ W(SJ

ij3<j^co 3ojdoi33osirfo II wz33t2/?i oiodsySdorre

3^3| 'gdfe Ajci^aofroa *dorj?c5!o sidrodoSoea^ II wij ssSss II

3o3l?3oor3| osKSojaedjae t^Jdcaso II rt)a^4«5c2JRectojJao03|-

3 3 d ,doi33oafio I dSrifssafrozi i;03t33c33ddl;woi20 II

II ri,353/^es 4)f^° sioz?3rfo II

oicdfiodD oL-sedD d s a d dbed fcs?dj "a?is 4:330" ^VJ^.

diodjdjd^ de? ;gd§ dw-s^Ajdjd^ feaoddefc oq:;^ y-o^d djd,aod


ddodsoeijj djaddefc. d3odi djSjjsisft dj-sSd^d, sna^dwdjsddffo.
d?irl/3 da^rL^ ec^acd djdodsc;x=j d3addf&. ad^ed "oiodsJ^
T^dorrss" aiod; djsdcsA ^dg^o^ d^sedD, ^t^zjovwdtij^ djsed)
?j|Sessgd© de«d gdirri'v^d's^ dca dL-sedssaodrd^d^
dbohAjdefe.
-DO

11 e^qj Z^^^^^O^ 23S03§ M


It hjtt II dtioed^rf33fioido gjozistoaafSc zioziyss-
D3Z33^rfO^JSc5jJ ^Ziddt *bZi3^icd33 ^S5^piX>^t w S S «J3,t30^S

tssoaesssjcsa 253oio c33oio ^Boot:)cJo stooi^ioi;^.-

7Pd3odr5yiJi*df53roj233o5or*«±>r *j3| II iijse rtjao^rorfrfe^e-


Lo sSoSofcPpi j^loSioo ici*jf€jscido3jse^
i ^ d t^Sx>o t^^^^^ Ld^oSo? «odrfoi -^S rfjs^cfs^d^fo-
^ijCSotpdord/ idjvflocidi^y ^^^jdcSe doosa^d^ss^ u^h-
i;0ioo icrSjd ^sSoffs D3S)i;o3oe rfdsSoffso^sSoZjirt^o
5fc)O2:ii;O50Siro^(a^C<5^S doOSS^d^SS^ AJ3«jO50C3«' II

tsSoEicSedjStTOoA:- d a p d S d^jseddrs^^d sodded O j i d Sodd


dodjSaro^dSjseiDdDd Abdxdjsdrd© djdAjs^dTOd d>|oirad?j daod:
dpdrdioi)^:^^ go^dD, eddD^d S3a.f53cxtedi dedsao Al|5r3 f^sa^riywD^
droa "sSods.... ssoSo ^ad^e" dodo x>oip d s d d e & . adDed rirad*
4pd?i, ^f^p^zi^j, dPdjSadp^ri, jscae sjgjdris??^^ d ^ a , rtjf3Aicd?j^?lra,
d:od,dod,:^'2 e d e3t3aodr?jjd'5, d,d^?lra^ t i d , d.'seda d:oo33d4)rt^?1
sooiio, edo Otfj^^a ?33j;0j doca s)d4Kd?i/3^ ddradBdde&i. oddFiD^
rtogsgasari^cd dp^dAld^g;. s d s o d r s b e d d i w tfj3f5?cd3dorts??d^ J d s a
"oi5JSsJ33c33 ^asj^c" cDodD AiogS^j, " o i o d i j " aioio dood^acd d^?:a^jd
ris??dj ts©, t5S2acdrgdDrd?d^ d E d d e f e . eo^g difSod ^cesi a^jw©
132 AjCAJSid dddsaoa

s&e^crfd/sjf II ^ o g c 4 o d ^ 4 3 c ! f l e ^ i a o i o f r t s II L o
sjrt>Se
I I I I I
42iOd as^edoSosirorfsiooidoo 5c>i±)s|pert3©^*irff3c £>d;|i8 II
I I ^1 I ~
^AjdAjdijepsSoti^^doo? SjHj;|Derps5oSAodod;sfa*ra II sj,^?-
~ ^ I ~ I ~ ~ I I
dddjdo^coteisScdd? ao^coi>n|J33owt;j^d;d3y,jjO II
!• I ~ I ~ I I I
z^losiro^ O04d33otoaa3fio?roc-brfc533siorto artss^^oda^a II
~ I ~ I ~ ~ ~ i ~ I
a S i ^ c S j s c o i o i i f t ^ s l o ^ c d c d o r r f o i o s t o d ^ d o o a o i o S r 2^rfo?33 II
"1 I ~ ~ I I
^zmpdojjtjici^io-^^^a^c^t aodooiordeSd)dJ:5jsc?idj3edod3P II
~ I ~ I I I I
w2p3|aodJ3eS>2to(^rf^droid;3Cc33253;WdroS*5oio^cddf rfd§ 11
~ I ~ I ~ ~ ~ l I ~ I ~"
D32!edO±>Op|rfOJ0Aij(aj>jtPo5033333d0rtjOd433^rf^^ II ^Si>0
I ~ ~ I i
doe riorte oiodoocSe jJdi^sJoioajiSjses^o ?j zi ^ d d o s s ^ i l

W£)53j^dodoc|j9c2ii;rfo5j3s3er*co3oe sijfsosra^^bdjsedooijs l l o II
I ~ ~ I ~ T \
ijSSSjdoote^Jjidoo oiroidejy»j3§ 3j0Ai3|rd3joi33^e33^3S^ tl
~ I ~ I ~ T ~
aodJ3C^Z:ioiJ3rl;sedoSco5So,dooosSoe^33j^d^ooiJ3jpSe
I ~ I ~ I \ ~
oJoSe II Kbz3fi/fiedosi^cdoSo3|d&KjOio30A z^jdicdtssoa 11

"doSofrfsj' (^oto d;cd,Qcd e^lDOiFij^ dxyd rt^Jd


d6|^'3f:di^ "^nriyo s32rtoi;f ^ip^^i, " L d ^ o i o s " wo^wO djod.Qod
&id:d odjCd dDJSdD ca^rt^jd dj-sdSw idDdod sisaa ts^riy
d i e d " t ! ^o^cdo" c;)oto doodjOod dL'2Ai2sd, j ^ d o d d dijsdo todris??i^
AS=?;Aldf&.

"ejjAbd wdi" oiczodcd "...w2)i:)ora Zjjdoio" cbozo© ddrt


d:cd.rty?d^ de« godrt^© aed?d^ d;cdAjde&. "r{o^n|D3o" "oiro L d a e "
"LdqJoios Aio." ajcio d j c d / l ^ o d gdj^an rto^, ddprt^o d i d i og^drts^fd^
ais5de&.
ad didwe^Of 3303-: 133
I I I " I I

~l I I I I

~ I ~ I ~ I I I ~
aco s i r a d i s j s s ^ s i i ^ f ^ S j i T O d o d o s i j d o l l *b50o dqSo o^ooiMjIe
I r ~ ~ ~ I I ~
aoz;Jod^rfo scrfsssao «^idda|3^^^?^ 11 ^^Tf^^pihotizsaitit^ts
I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~

oi3ss Sjjdi <^:i^^ sssadjsc rfrf^s ^|Se II wzpsiDoi^r^e

(Sfioioerts II L o oiJ3s 4diJ3casiiyv)dsiyv)d?|lcdfiocJ552ioiJ3g II


I I ~ I ~ I I I
33 W«^_.0 SJ0i3ra<2jt|si33t33S ^S33ne,Jif d^5jn3ZjSdoiOwS33rrfrfj3J!

wb(j:on3jjdoio 11 ^ i o j d i S c r o c ^ o i o r II rto^c3|D3(^s ^a^<2j

I I ~l ~
4^3 II SiirfjrfOZOJ:iOjr53SS03o0^iop3Sto?i^cy2i II '^JS *isj=>r-

SJ^CS II L d ^ O i O S AiO. 0i)«33f3«' ipt^ II

iijse dodj^oe^Se oioc:i.^c2oSodJ3d^ortos3^si33^c±)0-

1233^ II TOoioijSj (jdootod^3idj3S33rd*j3eiotiod^-

2:)(^(:ido53;033iooacw2»r5)2!oao4<^f^^sioior^rtop3a7toro-

eed^A>eiwdrs33s:35tertrw03ddrf*idedi<5j;Oioorto7U)edj3si>-

(Sijeao^^id^doT^cp'jiddjdijScdyseioaid^.Sj

tjSrfjSioo/yffssss^a n|SjOdc5«'S)Z?3?i AjsrorrS oioz^JSAJoZjido

t,de^ II

ec'^g diqld g^ddS o d d , a4j, cb^o^, t^odD, 6orb, ro^d^g,


dddAijC>:riy?i^ rRod-|,e dDoS^acd S d j C i J d , d"^F, d^-sdr, 6cd;gd2e,
d c d g , d o , i)dj52;C3, Sjto'ijf, d L r , d ^ o d iidisg-cS, d33d0f, edriova,
?)rt)E"oGe, d i ' Q ?J2^jd, a s s d s r i r , dCTd, d o ^ b , eiedg, <£j,odorb.
134 AioTiSp dd^sdsseo

iiads ^o^edo S3oo93e),oo5as dje>s:!c)r; I w^

i^cs|pe 'ijs w ^ i j 3 ^ e r f o o u d d ^ t i ( a i r f j i ( S ; C ! ; J d o z i d o r o II ;3j3/f33-

ei3='*53a gjotid3|ja II Sodre^djssj '^1 Sodrs^o t i i^dea^ 11

isrsoxj^siooi)© sSjfsdo si)jre^a5D0 S33 o i s s s s a ^ s e i o «33i;i,oi)o

tiodfSsafS) w^jdoaa ^ c d r o r ; * ' 11

^;Si)o radrfo ^oiror^ II i i , siozjl^sfcc II rreoioss^ a s | 5 » i ; a ; C

rlfsep, zjJS, o | , d , djs^cb, ssssx), iod,, sjdgjd,, aeo^sdo, 604


So^a gidoag rtozss, detood, j^jd^sioi^BS -«:3OJO dijsdddca: SdqSrt^jji^
oqjss cir5dddd,?iD^ 353gde&. adD?d s±>jsdj3 godri^S "afs>oc3333,oc!3"
ci©dr, " e d j i c s j p f " ^ ^ ^ ^ Sciotod, .Lodoe, d3s4), - saci)
dwd, "jSja^tfrodpSic" a^, &did ^dDd d i d , ?iortd3, dic&,
ao^^^oid drttj d i r a i j , "oiJss^ORc" a a S , "jliod3|,a" toored, d ^ ,
ddprt, dado, "lodrejiod" t3?5j, "oM
i sss JJOSSSTO" gwdrts? god^
^ZX) oci5s33 to$i,, ^^ri^rfD^ sss* t50oSO?jt3?gD. dxrod: godris? d : e d
S3<2jAd gjSiicJo^, t3?j^, t3«, d3d3 ?Sot3?3; sssiD,, t3d tjqfes d s r ^ dx^db
oqj Zijid^fdOf 530^2 135

I I I I

I I I I

I r ~ I ~

5A5id^ojl©e«jS II <^ozij 3| ^i5|2ioi; '^odjSje TOoi).S;C II

'^onsjSsssocSe ^^aolocrts II L o '^odj^ppz^o doioo s b i e ^csSoe


I I ~ "~ ~

Sorodoaoc II AjsraZcdod^f wod*is 11 '^ozijd^^^ais$s^^


;5«>dr§crSiood, 4^si53o AjoradoSocs*" II i i ero^dooi^^do^^sSoera

rfed33i;0i)jj^ 530S3rfo?js5oo5oe?i dcssJirorfiOAjdooSocrf S33

djacdd/sedissdjS ^ P ^ o ^ o i r o r ^ II

iijac dodJitoot^Se tJtssoioer^'jao^do^j^i^o S33 n3oi5.%e

KBJS^ V*5-'3^O a d e s ^ II i i Si^s 9i>-lj^ d^p^oz^Sc dod,«js53?i

»dc3^ II oiojjro II

2^d?3fgOe, ^oqa^f did: ^od, dijsdi

de^d gjdDdod) droa do^j^dOdDd godd died ri?oda,edDoi,aod


!;i)d?3egood?iJ3; "-^onsiritstoxb" iiod diod^aod ddp ^c^dd
died '^oz^spa±)^^, "<^od, 3 | djdt^io" d o d d i c d . a o d y\)dd gudd
d i e d '^odjrfrfjs^ aw32os;de&. adied died des?d dxradi deddrt^
ded ded d i j s d i diod,rt?od ASdjjdssad g,didod dodjsodi deddrt
136 Tioxzp dd^sisOT

Lo ifdO;n3p±)4ts"ciJ5e£i3Sj35fe^4i«^°?^ " sJpftScsio^oi

doo^jrfc l i oiozsssrfjse wa^s ^di^erfjZ^^coiozpsrJsSe 11 oio^-

ij3C53o5odoaj03oo i l oioqro rfjae ^^JjSjCdtfOfiysc oiozpsdodjSj-

^ ' c i s II oSo^i^i^^AittocJTjs II 7_pd«^'so sSoe^slso do^o ausd

tScdKo II itio O3J3CS AjodOj^krosSosoc II oios 2io^ '^d

xLooiocrSodre^SiodcJjscJie II ^ j C ^ j ! rfesssroo S^AIOS II n II

25o rfs ^ d i ^ d r i e T b r t o sSoeasoiosSoedjj II rfjj^Sjs/Fssaj^Sjs^frtsSc 11

w%^edo^jOiodooadcSodi4r^/53o II si)So2J;J?bSicl)S3oo II

sirorfs AiSCsSodaws^JStd^sosioioecioaoodoi II orf 'sjorfjst


I ~ i ~ I I I i ~
TOjIcjsJK li oiro;Se 4^33 «*dOji^ sjdA|f psdorf^^isj^ 11
I "~ T ~
dojspsrfssjjroSjsesiosSerf ae^iodoSe ^ e d o s S e d ? II 3 II

•^stedonsjoioidsj '^i^trod^tirjJ^ 'y-'S**'^ ^oiJSjC do4

tsro^^rfsisirtijs/oJc c|c •S^o^Z;?^ » d c Siaolocrts II L o <^si33-

dora^oio II oic &ias sJozidsitirAi^ rtjijSSorfjsc

do^ado^sf Side ^iRoiocrt? II L o wie&i... 11 "^stedozsspio

adoed fc-z32o3jrNj doqid g«j>dd(0 oiioiiOAS^d aqj^ t^ioBD

?l.'5dD reod^e:add3aa S,eSjsgd?d^ 2i&Aidf&. eo^g "^dOjC33/5i)"


"'^ste)donra,oi5" "wif&iS" "'^drodorapi) x^d^c^fJc" dioosad

AL-^grl^Fd^ ti<£;Sde&. [^S ^s^rcteh IrsdOdod AL'sgrt^jii^ d e d d o d O

d.'sdc^nd.l
oqj "^dSe^oe 137

I I I
Sjd^jSf II a d e ^iaoJjscrts l i L o "^sSrodonsjOJoAd df|f3cftds-

|j4f«^'s5crfeS33oJo^J?3S5q<f H W«333S30i0Ajao'dJ3?330i0ded^'c£TO|^

930ioJsid33^jfi;seiorfs II ;J2»^o5oef3 ^sio^^^arf^? 33sJj3,tSjfrfa-

^Aj^tScJs 11 wdorfdo-Secbdrfj3edod^03rfiaj3s^ecL4225*5o^
I "~ ~ I I I
i^d l i o i 3 3 3 e a d o ^ d d ? 5 j ^ p d ; ^ Q ^ | i 5 r o i i d S d 8 A K S i ) f s ^ r f ? II

^ao4oi«;|(SjS35iJ:5cd223dJ3rf;Sjse*edoirfo5ocsio Beads ii

d33fL)edpedod,d53Sj'o3rodj3i'e z^iysdod^Ai'' Soe<?i?j^ il w

fjjse j ^ i a i o S o r ^ 23ed^o;ye oiojsoioo croi;|Aps Ainarfg ll o ll

as|pe O3t33rfo sssdorfesjpe t^rij^i:>jf a d e ^iaoloerts i i


I I I I
Lo wsJpeostssrfdo^dAj^dod/O al/sessdo AJi^aodised^^es II
"~ I ~ ~ I I ~ ~
tif\o c^DsieioDoijSjedtJssadfojlraddod^ej^jfso^o II idoodo^-

2oZ55=>dj3e^ecto4^d>^5f II a d e Siaoioerts 11 L o isJoodo^SooSos


I I I I ~
^dos *)d5|o5j3ea^i^oioSj^eda*J^ II oioerSj^^aoei^sdorf-

33oi5 dO;dp fisioe2prferddo;i>do dodsi^ 11 t^zieit^Sj^to

il)ug^jQ±id?bj a<£js;:5e^. "rfdsrorforo*" " d o rf '^oc33/|,c Aija^"dfirSj


:i<L?ide&. foodd godri^ d5dj::partd<S A s S e ^ g d O de^dod ;^cao
^jcsspart^-iFd^ d p a " d d d " oApdrii^ d3s?^;Ajdf£). a d d ^ s s ^ a d ^ ©
'rtaoo&t^dS, de^dod aoSsa doodj^^od ?id?\drlt-i^ as3aL?j,
jajseddjaedessdrlsjod dpeSAi, a d d -d^ss^^d© SiDdda^tiij a d d © ddbrsSrfjj
7—\

138 ^jOAlSjd d45d33G3


I I

I I I ~ I
fte:?ro3J?cdodjO aroddf^oSssdo^do*^ II WjaooidOj^sSoado

?tododo^siOjd7tosScsi5^(ac3cA33Al5 II ijpzoio s50j33;ddofisir-


~ I
adjacctodjs^esrfodo^sf ll ade laaoloerts II Lo i^^oioio
I I I
oi)t33do3of Atorto^o ^£ipT:^reiQ II erorordo^iiod»od?33?^

dOjijs^esSoor4jfo3odJ3Si5j333P II

eqiRI^3&»^rfciidA>oj^c Sissdssdj^jpe dodjO fss^Ajsis^ra-

?j|jf34pdriSo a«33^ II ?ido53cios5353?33do?^,cdodj3je doass-

<ao3i?~ II ade df^o^zris l l sJo rf '^ons/ije ASJS^O

adesf II ^0 rf «^on3;ft^eS doiiddiirAj^ ^^^i^ sSadJsc

Si^cdes33ado,«f II a d e iiaoijserts II

iis ifc(OJsid^ji>de^e i^oade dddcssdjsrfdo^o 4^-

^gd^ iaes3?32^o deoajS^* rfdr^sssaef^ iirf^i^osroao^

dj3ed^edt33djS ?jo4pa^ iaessro^o sra^rljS^ ^oj^o Ajorad^

ii, ddofodrosssao^ wft^iiJ3ddoe33ip|:?3rfo ^oijars^ II

id^zps II

4,oi33dJ3fle ?j7l,3odosodo4jd2t©ed^rrfrooS3ojaedoe dedss-


dDrta53dfdot3|^rfo ^8d/ 11 wAji^f^jSoienijixissp ti^^aic
tJt2/rfei_pidoo53^ rfdrt,353c^ dji/^dodoo^Ajosssjzps 3i<ao%-
os233^soost?s II wpdedss 4ipded33^ 4i^e^dodoo^-

ec3|j93rf:- "djoiosijsf^e... wfsipsrfo ^Sdjr" =:iodD ^iogO^


"wA|3^c3|Soier^" dozoSod " t i ^ & e «zJ/rf" cbozoS ddrt JBpessgdO
deeded yudOSj;rfdr!,«;rts;*<5d^SoSjsodgjSj "wdoo^" i i o d © o o c , i i G ,
oqiro Id ?ica^od AJiio^ ^% SDd,d Wod^rtyo iiod: de^lra^degci.
e o d o i ? a p d f d d d,d,9d?ddrt^rt 8 tscp^s 4 x;^:^, d^i, dodi dDd,d
OqJ Z^d^i^Q? SSO^g 139

c3cd33^ t?si»^AJoa33^33jps Sj^iO^CiJStSS^a^Stps II j^sicSc-

ssoioTrajsa^aoO^zpOorajT^CiaoocSjO zi 4^^c??o ostoo^ sioios^t?-

Siossp tdjsp ojo^^ '^^i.'Sjs gjQAjsSxoa^rfdO^dfSsa

c33^a^Z8J3TOoio ?tooi33r3^ II

ii;3« o i D K s t o c l o c d ^ p i w d S i ^ ^ wortdj^rarfdcdss wa^si^

Sisajji^ ' g d o 5i>dD si^zle^ II

ii? *J4jrTOt33oi5r? rfd7l;aoC2^^cs4j^33ro^ao2ii^a3,rf^ido-

?l0S33^53 ^j3353 t:9V5rS>7iSX)Z^i 3OSt33^3o0SC^ a^3|§dcd33

4itPdcd33 5ie33o&»roadoiid^c5#asdct4'ifl'?t6f^'^o^i'^ zsoafo-

ote;^ II Tlassfsso oSDrasP^ i r e r f j ^ j ^ ^ i ^ '^•S s i o ^ o s o i ) ? II

iijst JsiDdrfe^oSOjT nsoioss,^ dOdsd3?5t)3«>S32p'*/^p8 djasssrjp-

(3(7ci5doddij;dd3fii^SoM;dOc43^io ss) d^essraooSe^^ss^So^-

d,7i;3cd«'sd33ao0Sc? sreo&ssaooSf^ twa^oissaf ll oidSioonsr

f^codjolrac? 333,rto^ d o o s s j y s p ijdDcra idcd a^iii iJios^oiso

2 Ode tsaoj^rts^o. zi33df3ed,oede.Drt d,^olQod3 d,d^d 1008,108 o ^


28 od23ris?o, d,d^rt^o 1) d j s d r , 2) ii^o, ,Ji3g,d33ad rlroep, 3) 2J30d?j,
4) ^oc^e d:i3 ^od,drf2j eA3j|e2)a, 1 0 8 , 2 8 ojjSsa 8 d j s d o )
d e « d tsdj^rts^o. "tiAttzfip^ji...trij3^ ^i^f' =^ocd oSe«? do^odjjsdrf
doxdra dx)032n xi^Oem^d© aof^doi ^rarssijOiJif&dOddnrf
^dDfTi^rf^^ dsadzSeS). 2^drfe|0f tsaoissr^ 4dedirt^rf2j d^rfa^j© zp^^
odortodb 4-4 d»<|, adpiirfi^ irtat^ drfd ssOrf© tSeoDoa
35)ai);!id35cSi3e&. «z:yte^jddrfjSj d s s a d oisssSsrfrfD d f p d © ito^iD
" a s s ^ ^ '^do rf d j d a " <Dodi aSe^tSe*.
140 AlOASjd ud^d33C3

rf^i^drsi II

cdjsra iio^ed^o rtao^o^cd^o ti «3333jOide rtjSocsi


icrf i3^AjdojisjO|:|§ Aj*>2i2iQs3jrs d j ^ r f d d ^ o oioKSterfo dj^rf

edoed tvb^Jid AjLd w i s o d r s b ?jdr1,dri^rt =;iot3D?l/2do, ^d,dpt3D


iioii: ?ioalai), did^d© dj3eo!o,d ai^^ ^i^cjj; ii^o, djdj^ ^=~P
ediSrS^Fd^ Irst^Oj o p d f d d , d,dpdeddrt^rt, asisodgfSe dxossA sod;
do-sfg^oorl d.'sdCjj AiosSj^od gado ?io33.ojDod dj3fa:?idegD. rtdri^rl
cwodctoo odj3il%'^dd ^ddOrl rSOOj odj^art^cd^ d.'5di4;di Sodciscd
:3shd. i1,dr!%'?d o ^ s L ^ d dsod,n«?odde edD>B?ls??ijs^ Iraddefo. Zj^'i
;:^d?jedOod?ij^ u\)df2)^ rBoda,edDod,aod djs^idi, de?d sisrlra dDd^Qod
djse(dc^d dx^-sdo dijsdo d i s d r r l ^ loodjsodD gy^S z^odjsodo e d j ^ c d o d
(^oyjA^ad oqjs::^ iiob3o?irado, sisrtc&f ii^o, dd^jd rlraepcd dodo
jusodAid t;d33riy?lra^ Iraddefe. ctsrtc&e •^ocs;^? dodo ^od^orL-s d.'sd(txi
de^d diod^rl^od o d e FJSODJ zortod d^x.,?j <::)ot3DS>jsd:! odi^rl^fd^
l,'sdde&). j^dNedort (Doyjs^d: o d i ^ r l T O d d ^dort ^d^doia: odoarS^Fd^
S j ; d : d A;od,uSodI)d.

^ r a d dDed AjsSessgdO d e ^ d o d " o i s d ^ i : ^ " =;io::©od "txit^"


=;joejS. ddrt h^ijs^ d-^edo, s;3,od&33pd3i dxosDd^rt^!^ d B d d e f e .

iofg rt.dods;d€> " t s d w O r o r f o " wod 5e<?jr§od!£) -ado^jd d s s d


cd:xd32?i?d ^ouS,a Qg^^dD, ^jdrl^drt^o oojrtjs |ed,2se;dbrt«'rt aedrt^
Aid:ed ^"^od:, A^eo^id o?j^d?d^ t:€)l,'5dde&. o d d jjdrt.drt'^ to© od
tjqj eibdfofgo? jjso^s 141

«5ozi2i33 d^rsissc^s sidp^s sj,^^^ woije c|e titiiai:>j^

wjpde^c ^iaoiocrts II L o a ^ c S o s s s ... II r 11 oio

a^doioi rtja?isSj3c o s a i r a r t r a ' ^ o d eA)<jji|f 11 oio ^i<^^fi-


\ I I I I ~
ojoiedwodossroiorastodf II ^ r o r f j s e odj^slo^i'gorfjSjewort 11

^:?4rf° dfsSeS ^4^f4, wro/roo i,oij3?53sio?|^i?

tiiofssro £i^ccSes33 wzro^ TOOJOJJC I aj^cotorfosSo^sf I i i -

A:5J3JC TOoioi^s I ooi_^e c|c wrfo5Jo^::3«> II L o ^j2?«43s°

Ai<a... II ertJZ^Joioo sijfssitiiJc^ aijm:$Jtt z^rir '^ozSjtjt


I I I I I
lOjSoJe II wz^Soioo Sjrsdtirf'^ocSjSjCwsrorncfodtis II *j3s,24E)^si)
I I I ~ ~ ~
cp'os33:Sjaedo<2jcio5oepoiJ32iSi5^ortsS53f II i ^ a n s ^ i ^ j s c t j j d n i t i s -

TOAi '^od^jerfisto^s:^ II ^aro^djjls si)^^,idOjd-®edS)? II


1 I - - — ^ — — —

djdeodjj 4)^ uiiorfs «j3fdosraw::ioiooids II i^pzoio

"AJsiMTOjdjsiisr" ^33.d d;cdri$cd ^ras^rdiocdsi:^ S-'^dde*. ^^jd


dbed A3sSeiJ3gda " i i ^ _ p i ± ) o " iio"^©cd "^jiij^" ^oz:&pm de^d
g.dcaod' d^^fs^ijd.'seg d33ddf&.

odbfd "^d?3fd,oe dL^do^d gcdrt^Scdd osarL's Sdrtdtodrt^Opd


Tjed^d, ded 3S;d,odS drtdDl.'sodD, B4;rSs?(Dd dcddwdrt^o osrlra dt^r
dodD d.^drriy?d^ ;^eo^, d.^?idti, iijio^d oteesd^?5 dodo djsx x,ed
&)d,Ajriy?d^ L^QXjd add^dDof d 3 p l » odfj dd"^r!dO fended tvd|jKd
?iLd 'otsodrjd -d^ djocQS diod^n^^od B-^deS d33ddf&.
142 TioTSp ddjSiBC©

d&djajrdorfjSjes rfodo^sf II i^oti^o... II jsaisSedJie ^si^^e

tssisScra ef\^d5,gf II Lo tssisScdSc... II xJdoodjZ^^csss

'^S lii?5/530 dAS^ tSdAdO^Sf II Lo Sjd00d,tljJ553S II

sspSoossSio^ ^sijfsso jjddroio w^P^sciodq^sf II as^oiooss-

ao3o... li <^d33 «d ^*ijf530 coidcoio a4Pff*^««5d*^

Krti/iodo^t^? 11 '^djs ads ii dcd?j^;|fi/^^ideoJ05

Aj^iss^tjs ^ oiotios 11 wjpdeSc iiaolraerts II L o ded-


I I I I I ' ^ J,
*J^3|Al^ios dj^dc^tJjscwsrsoOJsJs^o ^pdjsc Soras^ro^doTle;^;-

ara*i;3oJor?a^dtir;weod;;S/oajo3oe?s3J?i)Oiro II i^i^ssssrfo

7l;3cido ^ssclrae art^e ii isijsrofio Krfis ... il i^dort^f-

dodjSjcrtjijdodjsesf^cirrt^e 11 ijSSoT^cdodjSjC WAJodjse doslrae-


I I ~ I I
ad^^o2i^jserd33doiodj|^^S)de 11 4p s33i^ddOf|o5rorA2io-

rtoio^^o 4ps!3 Si^is 5:3>Arfoii33 II idodo^Soz^S^dro^jCdod;*-

dOjSf II idodo^So... 11 j^dci?3/jiddOj232S|dodjAdo^sf ll

:siodfi*J/jido 11 oSjsJcdodjC^ ^si^^PcdodjS ;|TOd?io-


I I I
do^gf II oi53iedodjS)S33ifiradcj?j3CTO5rod532)ae 11 i o i j s r f ^ r f o -
I I ~ I
s33^oidocdJ3PiQ2io33tpi33i^cSo 11 oiosssjli df^so ^d-

*jo^odoo33;f^o eJ,^««'^6^f"f^^««^^«^ " oiotssjiijscdjsd-


I I I
dood,iod,doidoAiod?5, ^J^A-^ " djsdortdoo tljaf^ssso tljs.c^-

died odprsFsisA zodd d2od,rt%'S Sud?d^ ^ djsdoi ijeuioed


^s^rl^e d d o d c e h d . «4;riy?d^ ?lj3eal,'s^;de&i. dD033,?d .g^dor^^odwD^
esd "dodjjegoe sso^s 143

tSiio irf| sisfjs S)d3loiJosi>3to H o3ocfi^si33rre^sl!8j3esi>ac-

<airlffic cdc5t|c '^jf^O'^ Sicid««^ O f ^ s ol5d4(3drooi)4,&

doois 4t33TO0 i?5| n Oio|233jidOOitScij3Cdj'^35j55o-

^oioic irf|.... II oSoerfedo :^j3io e^iodrfo i p


I I I I I

I ~ ~ I
if3| II o±>a|f aiizis s j s s i o a b c i j a r f o A o±iA|:f ^^^ss-
I ~ T ~ ~ i

I I 1 ~ I I
if5| .... II ^sn!dOd2^adoiorf^ss_^?3^caeato£esJ?e2to:pprzSrf
i"" ~ I ~ ~
'^d II 3o)i£4p5od:5tfo ois^i^p i f 3 | . . . II <^od,3| dpz^o

I I I
doi50 Jtoic ^CoSoc aossss&soc 11 sisraSosSodJSj? WOZ;S*JS II

d:ed d e ^ d dDcd,ri^od ospdeS d j j a d d:e«3 "sisTOAJS^...." d x o s a d


d^'csr^g dDc3,rS9cd e^^des dssddesD. e^«5 godr!s?©d ?jecb crorl© ded
aeoaod dDdph As^wdjsa dcdS.?lvo didd^ri^^dj di^cxto
eoe;".;sndOd:dod enpd zo^odS &ed:6j'3%^de±). g ^ d d >^^rt%'?d^
t5isodr?i?i ^ d d e g o . " i i s ^ssrTl^e?" i)czoScd AEfie s s g d © deeded
^2^'53cp3dra ddhcd gd;£"r!s??dj d s a o d K d E S r d ozssodr djsdcedddod;
riov, 4)d,, d ^ , «oc52o30rl?'od d,Q;ie.Sj ej^scdrrjri riisesdd dSflcdwJS^
^jogjdort |dooj:s ddflodji.'Sj i/;dde&. odDed rtdsS^eddeddri^rlra,
z^dwedjOe deddri^rl/s dodjsedissdri^od 5A)dd4Qd dssa "atooio
dedriFss ..." i i c d j d e ^ £)?jjirAide£). azjsodrS |od© e?\odwDj 2.^41/^,
dpeix, "rid rtd" cijcdj aAjD5r?jde&. dDcC^iso^ djod,m'*jd ded g d
l.xdeA;hd. o d i e d wdrtdri^ 4;edi4i^^?^ dx.'sdo, oisrLra eiddwe^oSBra
diidtTi^ ^i^d^i^jf d c s dx.'sddod zc3,d|30rt i^jiraedw l/std, 32S>JS

lad.djsoQrt 5A)r3degD.
144 TioT^fi OSJSSBOS
I I I I

'^odjifo^ioiado «oio Ajstdzio aooi)r4)dos»5i 11 <5ji33sS)W^33-


I ~ I I I I
a!j(2jo II <^od,4f^fP33«33rfo oiozip ii^ezprferdfjps II ^ds

I ~ r " I I

iioro,^'^odds II d§«3|Kdc5e^io ;Sjsesi)£^o4ddcf3p II


~ I ~ I ~ ~
i d d o ^ s s ^ ' ^ o d d s 11

wtasoiroroio dff^o dd^rfso ti dro^s^ It iijse wrfjJ^,

sio^rlra^ ^CcS^cj:^^^ z^j^^itz^p tji/soisAco d*/53o dro^s^

II i i j s c rt;3o5jedded33?roo t;iodc5edjOi33rae?roo tSjscitis^Jsso

«jot3j3C5jt33d,s ^,33, ^djssj, "oijsoio dedrtfss" C^t.zi,

^izitiroSot:^ It iijac »j3o|53 dosssroo^o ddeoiooi II ra

oSoqro It w fSjsc j^ro, dssfroo riyscidjscossojsrirljse

ixi^edes33 tsc3c)| doti zJdpjs sjrti^s d^i/ aD3i?"rap ti

w^djsra^^s " fSjac (Sio^iijssaso^ dotssfsso

^ra^i,eol/3e .a^fdessa t»ra^4^d^,tjjs iijse c|e(i)d0jt;3s II

^0 rf '!}on3/^e&^ dotids3c33o dadjsc ^^^edftssadq^gf 11


o? 'pdfji^O? 5SC33 145

^35/530 33*j3j^j;rsa^jrfei2i5H3i^r^«Ojg?' II itipol/scsdooioos

2ij|erfcs33s ^|5e II AjsScrroo sso^sjsde ^^acSjaerts II

Lo WfJjsc j^rajS II o o II L o T^iifJ^t II ss II L o sio rf

'soro/^c II OS? II L o i^si>j3dos3323rfo II SL II L o i t i p olrae

03sijf5c II o II iijsc oiowsi:3clra« rfsirt3o<Si,eijqiro ^c?f

2:iodrf«^Seorajr5co4'2jj«io5oe ti 4^_i!^o ^fOACf^ t33,3o|«3f^

t:5j3eaoDo3| 'JO^O^ S33 ^iroj^djse ^j^oesi siosojdoj^jae

jjioozSci II

II ZsJodrfed^Sc roo^s II
^sissroie t i ^si>o so^erfdrodt^ei (Jiti^res II o II

Mjat^^ro dosostjTOns? ^^tssassr rtjSoaeawatos I

oioi, raoiorjto ^ ^ a ^ p i e dstooif i i , derfsss I

oioi^ssAjo rf ^sss^oic 5jS33r:^33;^a3s *,oiJ3s Us. II

sJoiodjSje jpsoioroijs t;i33r :;i33;r jpsoijar iq!jd zi I


oi)A|5^cd ^ d e ai^o isj$po i i , sS^ ^ j d o II v II

oisa So rf dyscziei 4 ^ ® ^ ° ^ 4djscdo5oe3^ I

ws^'l'Sfros^ 4)f^' ^0*!° rf 4diric II ss ll dorfo: II

srasJ^dsrafjio *oz3dp i A j i ^ djSi^ic I

rfjwic iAi^ 4)^/««^ sS^ijCdj^ zi rfdjSb II t II

40:53 Ajdoodcoirosao io3jse§ 4)ij3je& ssd^sis 11 2. II

iijsccwD33of ^stefy ste*jo z3j2gj33Se Aj&rs a^rts

*i<ajrs teoszps^o sodjs^edrfo JcSora^ dJSTjo t3j3o|^efSco ijOa^TOo

ijOsi33;^eiD33oc>oso cSsSesSoodeoironsji^j rada3azp^irs|A5^ |^^«>-

oSocoioo ziioj?e)/-o sSro^^o o^^dja^o cs^dro^o ziraedeoiosa^

4)ij53d2§ II sJosJojis II

A)op32cj sjgtijccterlJJo ^jrbQ^.ziessd ^vSrirt^o:- zooi3|jod

dpdctc^d ;:os?g gu^) ^vsjiri^sio^ O5bA;0?;df&. 11 n 11 diwodO


tl-ue^rt^-iod d^rbSdod y\)2;dD ^eodde z^^p> Aiod^Srl sadrarohrod.
147

^ dodd £;d^|;gdj3dTOncs^. h,? dodo ^ ^ d d © odsd "^fd^p


II 3 II odad do?3o±)© e q i ^ dfdd© ^eoddjd, nSdd ssrlra
e d d a o d ^rso5Tt:^djt? a © deddri^js siodjaedddosad. ^eoddjd,
afdd,4),(dood jJjsea a d d e ^ j j dssdiJSTt^djti e O , w d ^ d o t e d gdordp
sposaOo33srb4)Qo. 11 a. 11 dap!ood dao±u3 d^ctocd dapixQ dd;gd
<£j,ed^?dror1rl«od o t e d di?3odO sioddrohdossdjse a dD?3odi odssjsriojs
dooriwgd^hdidd. 11 %> ii dodaola r!od?ort ^odvsh '^opdd,
aXodDd,?32d adfjod ^a^Aa Sdj032N=^,<bod3ri«;3ddD. ii ss ll d a d ^ c d d o
d j ^ r r i ^ j d ^ d3addddj3, ?ic:3"o22dAlodS^dj3 anddefc. d d ^ d Krtvsdo
ddd.'s, sBdgd:rr!y?d^ drod^ddd-t andd acdd d.^edrS^o ddodd
ojocd d o ^ . dddBdort^ ddrt a d d Aiod^rUs cEsaodsb^otiodPdidd.
II t II acu3d, a;:53d, £iZ33d ^3;^ar!s?0 dod3ris?o olsd g,dDris??d^
aFdAiOAbsadj-se a d e gdorS^o, ^ - ^ d r i ^ o a d d d;S,^rLrs zododd. ll ^ ll

4)d,e^od?d, d s a a d doed d)did?d "wcdo ^ort^ sac y ^ d ^ D


odshdi, tijf\ dDsgdwj^ e3e=«^§.'5^de&. asrU) did,, ojdta dxossdo^)
ri^cd gj-sad dSc|jg, Tjs^i a333dd?d^ ;^egOAiD^ddefe. aodoie ^eodjs
:odZ330rfod3r>d3 d^rt cD^od?d^ 3*, d s M / s c d : , ^^/^^ dDdo £roa?i
dc33Cijrri«od gJ^ad aoisddfij^ ^eSO?ii^dde&. dodd dortAb d;:i:4dod3d
died y-L-o'-no-ni) ^a^m-e cdc^usdd.-scdi dida?idS 4)did?d
agoi'3d?3 Aio-^Jsen jidAJdeg;. cw.eacd d33d:ri«>od a6cd?d, didAj,
AiodjaedrU^s, a?drariaod s)dd:cs?i d^sadd a d O o d to^cd rbr3ri%b%^,

dxrshFi :oodo;^d© sgX; AJo-oS^d^rbSOi^ri ^eAiortdJsadd rtodi


AJo3s?idp, cDddoi^dO zj^trj2^j> ?jdrari dssadd dcco Aio3?Sdp
!irj7b4)di. iidd^ doc2,ris?© sgAiriS ^do^sri X o - ^ ^ e r l d s a d d ^^oT^ii
Aiod>Bcdo dDt3o,dd. a d O o d dcd^riyo ddorl dessd Aj052?jd?d^ ddodejo
^ ^dcdd?d^ rfN<2j?iet^ aodE ro^iriS ^d:^rt Aici^eridj^ddeSj.
"oOodDrtDpri diohcisri ^ d d o ^ d o . ' s , cijddortprt dii^hcisri ue^doc^do.^
sgAiriaodo ?idcd»^d. addiAsdodsd d^odo Alracdrddf?i droa
"Aij3odr?iod desi^j,od9d &)d3sd?d d?jr( K?iAj©" e:iod: pz^^^rs
•^"J^jde&. a o d d d,dc::sd droS^jg ^ d , ^ d d a d e Eposs^-L^otertdd.
rttpsrqssi ^.'udD^rorori dSd^^odOd^djs adjsertd^ssodronddefc.
148 %07^p 00^^3303

II r{2^rs35^o^,rac)N) II

djsc5!3jpcp^ijrtrj?rr53^ oioc O5JSC j^rorls 4&ed^ie II

AJ A! z^rii hSjzitMji^ ^'^^^^t, 4&f^ie II sbstojis II

rtj^rroid 53drsrt?b:- 04??3, ad^?3d, acradd'sed ^ssprt^od


r(".prrfod oSsd oted aorig, oisFjoterb^drae rtti^lrdCdid 2)d;^S a
a c r i | y-J3?i4)cyjitdS. a d O c d ri"^rs32d;3rbd Xicz^dpi ^ d . a d f Of-S
ri;:prr^o3» gorad.sdd ^£;Xriy?d^ dEcd^cd, djodojsd, ^^isirwcdjd^
dddaododjdo, rbdr(y?b^ jjdi^d:, d^dogd^ssd dzori^jd^ Se^i^dD,
di?d^/1 a ^ F s d d ' d j c y i d s d o d dcs^sFdrrt^do^ 6fyod)dD, ^-sed, a^.'soi!
d j i o s s d d2:;3srd?3riyo diFoSjc:;© y\icysrc4)dj-^4;ri?cdejj3 r i d r | zsq!;
«^xcyjA ridrssd^rbd Aioddiod. doj2d?!od 3cri"vS i o d ^ ^do6
orood Xc^c^-seildFd^ d4)^ded?fe. dj-sdo di.-sdD 3cri%^6 ri¥J"2J3d=srt)d
".;;od' d;5?f\d:d,d. ?3sc,Sod a d ^ sodded ^oriv ?icdd dj,qdSd?d^
?iGd,Qf3r;:3n d,:iAjdf&. a?:3dj^eri,d?dpiiod33dod aoi.'serv as3dd?i;^
n:;r!^cdo AjfiJAjdd a d o c d r i d r d d : e d ^ y dOfssdi y\)cy3ri, d x c d
5s;dS adxfrv6, oisSjccteriiodidD. a d O o d riiprr^eAfodi AS|g ccsrtji;
ds%g accjdd?^? focdiijdsosh ^egosdeg;. ci^^rizxt ^S^i^d^-^AddegD.
djdd^, Alc^^isad, ddjsedgsd, ^ d p ^ , doi' diooosd Sui?,driy?5^e
ccte^no-':) diw^?j© "o3o3?b3ddf&. ^dOod rid^^^ 5dodw died
AldOfssd; y\)oi33rbdd.

11 rfoj:jJc)j^f^S3e)dr3o II

3oo^ dj wsotfo Ttodo ^ o t s s i o zi siojsoio II

ierf ATO t33ccioic d o ^ ^ siOjidsSj j i ?33d*e II

^drero troo^o ^ j 3 | rfro^rfjscosAlsSDfijio 11

wrfo|aoO iJjsc dra^s^ d^djOiOAjSijasio il


149

dovn rjwotecd^did d:rbd?d^ ijtodd^o, n^^FTJSii dscddd^D


zocdoicrbs^^' ds3,d« ad^rl udt^d d:g,yi A3jo3i053c5. a 33?3g
dao::?d3r!df52de oajid htcd^j^ d.-sy.sxAiLd c33?idEddf&. d^siLd

II NiS33df3o II

'Si'
wadros^ zj3j3o|€jacc3|3Qcio, SoSdosidjdrso II

d>jid33jais Ajslpcr ^)§)di, a^eoioie 11

dssojl/ae doassdodj^J^ II

ddSrt d;d,sc3sS^rbd;Q5;. e d.'Sfd dosisd^ndessc^d dio::;?


d3d l i d d 3 ; d d f & . aqi^^s i::3dp?5o'sy,Sri -l)^ddj?ddf&. "dOdcd"
^rarad^dra d32dde&. tocdd?id?d^ d.'SfiiojaAbd d p n v ? l ^ d x d d f f c .
di'SsdidZodd ddfSe z.ododdsb, d c s d A r l c d y l ^ o d cdq:?i)Q dL-jc-d:
dxddefc.

II S ^ j ^ ^ ; ^ ^ N)£33df30 II

tjso^Se z i 4)^««J«>f dOjidijS ^sssoioic i

stoassdodJj^do t3,d 53do3oct|^ atoq^Six)^ 11

s»ao3otozi^ dsso^erf cirssssrstoa^do^^po II

djg^y^dj lisod 4)d2dS Ajod^odD adyjdj^djoc&e ?j3olodd.


d:a&3did,Kd osrL's odd droodd^ djsfoToAd d^^drris^
djsedjaod o djseddjd^ dOdOAidadd:.
150 7j37^p ddfiBOS

oSoedd? sicCJsi woaOfTO ssdojcl/sesosssi^ere sss aoo


ci Sjt^t^ I ote S3drss3i,cf3 aoo &2o^ iraj aodr?
rfaoa^jOieSe *)?iiOe4i;S d f l e r r f srafJc enjrf^i ' ^ j ^ I a j S c o i J s a d o
»i)iodo 4s33*3rtodd33ei3p^df333oiojsortjsed?52:i^rei&es303^-
djscaoreo d a r o S o c ^ I dOjre|)3oe wojo^c Jjij3d5«' S33 z^o^fi I
rt,3oFS3aa£oii^Ai3^fiS3jd3 floed*e dos^djsdo sa^cio io io
gj335^oiOiac3?fj d^bcdrfo ^oissrss^rfysi^Ajd^

9e)do3oc3^ I oido siOjSs^wsa a<Doi^Ai|jrf sra;533d<Jj II

Sido ^arfo a3| tiiodfea^a ^djoic I stotjSc arfe


do^jditoed2irrf4oi»53o ^rf*jscroo t^SodcSf^&cssso^o ai^sojo
rtzpsrzjSfio sscdoro I i i , ^^doaioioridorfo rtzpsr^rfc 55r)3|
rtjass/?^ TOoioro I Sg33;!jc33ft,(ai5,edc sss^oio^i^sdr^o ^rfs
Aj093fi5iOf33?^doo33d^ i i , ssoioro II

^^olod ddrt otedjifSj dxiUjgjsdd:: oz^ortss^N, sssrt, Jisfi, drttX)


? i d , o A ^ d r , doo3g:^dD, 4^odr djsdosd^rt^^ d d r S , ?5od dj?d
rtd iD^o±a4)dD-^3aprt^fi; dsSr^id?^. zlrartSctood, ssdD, oqisss g s j p d
sssd.cdood aedb fesodradd:. Sra s33d,o!Dod aed: &add^rt hd
dDrt?:srtD33?j. yurt:d3 drtdd 6^, wrtdDrt^o^ dDrtertosajS. ddosood
?)ed2 d j s d c s d 23s?ifodrts;*?3j^ fcsdd w r f ^ dirt?33rb:^?3. (OddfSod ?to
dxodwod ?to ^ 3 % a addDrocrort d ^ s i , rtoj? d^sdioaoio^dD, ssoijjso

d25r?ot3efe. d s r ^ ocjfess i i S p d 233d,od(S j3od died fe«?i: 0V313


d33dzje&. rtjdra, ts^^ti ^ s s p r i ^ o d XBJN dJsddessA zjodd, afOw<S,
d»s?oA ?33jf3ds)d2;33dd3. ded ssl^ocb© aedi d:o23A ss^o d3sa wi^odwj^
2aoal©^d fcjdf ioi3,oi)Nij c;50?oz3?&. ded u ^ , t;3o?isSjsddi.
•ws oea dxracb a?jri«fdD s s u ^ a b s b d p d jiodd djt;ja?jd©
cdd, ddj^eddrfSro/i dS?jl©?g siddfjegoe sao^odjd^ d ^ a rizpsrqjSFj
droddefc. djsdowod 5)ddo!n)UdO r1,tt:;5)5hp±) doedrt^cpsrcpajjdjsedids^a
ridiN ESBdde&. ehpdo ?3sd^hdu d;?a§Ajoqj3?j|j9o!ood 4)?JS ahpdsb^

«330Jorfs- Tizpr:ptij:si^tim^p>p tssisb ciod^^ I i o TOO

Qj^c d 3 | ^ o t o r i o o A J d r f o SJ^S I I

9ioio53075o wirdd^rt333^ dj3ed25D3i,o 2|coio§ w i , do?5o§ I I

aSoios A!|:jS)£:irf§ ^ersso osi^oios djscd^s ' ssradjsro^i

tii4*5o aoaijff3dS)C SJ^^SS I i,olraedS)C t i Tessas *5o^s ^ ^ i r a

ddosijoios II wi, tiiodfad:3j3e ade^fs^ ^^J^^fi^^


ij3e<2j d i r i e I izps t i doasstjrodijse*!- ss^sso tiio^rad^e

Dsi^j rttifQjti^njs I I ii?S3 sSodrfdi^c d f d s S j s e ^ g - i * r a ^ ^jD3i,o

t33oro£)eo 4&330 dSdaroJoes^ i l w^jXioSoss t i 4^oSoe3oa

tJsocroOc Sj^eoSoe t0;3ojrei*e I ij-SeoSoc dt3*c ^^^cro

tiioqScraofi dod^i 11 o i , oiod/j tiio^radjlrae ^jSoci^

zjro^j Ajdrzps dtlrac a d j i ^ tScoios I w d b ^ a f S e a S o 4^^^f'«"^

doarfcdo ^fTO^rro adsSoarffdo ridorfo ssoioro II i^iss

aocsteid^j 2ioai;se*s oi»TO|5o 4)33, tssoiooie Ao5j3csoiooro|>o

Cc)S,4o 11

ri;:;j2r4S?jAio?J3jd a r i d ^eodo rieprr^odadd adcsodwd) -d^ oe3


SJSjOd^ddSDj df^c3sd. riiipsrcpsw d s a d d t;?i^d Ajod^odo djsedotog
^jsrtodd. adssj^ t^^odi fiserajj d s s a , c;30Sjd rijjjr^j d3o±o s^o-^^t^
?jo?Sjddw^ d3sdde&.

rtzpar^JSfJdwDj DddossodiS disadde&i. dJirafddrNwsdoaaod


da?j3di awriy ddrt a d d s s s u d ^ p ^ ^ d i . -ds atssddO dDjdiDw azpsSjOd
Lend. dtl(seddr?j533doa?)od 16 arfrtss^o ^eodart addDgsoda^b^dj.
«ro«d ojdD, ro^rifi?j es ?jOASd6j ^ d i ^ r o h d . d^jd^jFj atpsg.o±idO ?o3c^od

adcTOzpsdddS ?JSO<5O±) QJJ T^izp d s s a d sicdd ^exldJsrtdD droddfSod)


df^d. d3d?jdd^dS dedud ddjddp «^,A;oLdodJ3 Lert efdgjss^)::^
232,a±)d?|f Iradidd. diJsdD a s r l ^ ddrt addidi^odo ;:53CL3?£)f
d::ij.ra3?rto32^. d j s d o Qfi zssocs?©? o:iodj3, cbddcjod d;dD. dx'sd?5o±)
a s o?dg.dD^n ZjpgFs^U, d:i*f, iiodjs de^'O^t^ od^o d:::.rd?i?bo35''.
?3o^cd a?j didprtD33S?. ?i^dro|.,rty?d^ dt3^ y u « d ce3,rty©
rtcdiAicdacdFd^ :ocdAbdd?d 4,6,8,10,12,14,16 ^ AidiDsart^cu-s d r s ^
Aiod3od?d^ :jcdAbdd?d 5 , 7 , 9 , 11, 13, 15 -ds addD ro^,rti>'C)j3, Af?icrt
dEddf&. ^dD d5d33a,odS do^?d d f ^ d tsips^od^j^Ad.

as3s sirfpfSc t|d iocdrorrf^^ciiorfo dj^( I sJSjCip d 3 |

li l i ^jCoSjst^cr rf i i cwdrsto II 2 i d o tiiorfrSic

titi^^j 3j093Jff3c3Cc&) ACrtdorfo rf 530±>r0 I C|jCS53a?33

9±>33sir{si>rfc rfjsedoteao dossids- ai)io*ra^330 i o oirac

z^oiroro Aj^^z^ rfjsedrttil I ^jserooiroo tjl^rsa^ss^oijso

duyge t33i, ?j02ioi>s II aSoiorodc ^.atdarfsjSj&^eaP

enjidosi^ rtdorfo racdoro I djscnsafss rtsiOtSSt^^ssSc

wrfjscSiS I cdoio ^:i033^D3?y3dcfloe^o s S j i ^ s%dprfc& rttiijsc

rf c l r a c d '^^ i i o djscdsi arfedo iaidffsosTjOjjJsiiiSjoioo II

sjsTtzlracd^rsroi^eo rfcoi33d3| sSiij^Js I siy^crssdcrs ^ i ^ ,

aiddaoAjpO:- ^ddd<dj3fgr(s?<D d,ec±i;^ sjocb^bddjd drto),


Kwps), s a d d s a d uj^rtrs sg^d^esirf d s a a d a j i , d d r a r f , dDrfd:,
adpsjs^,, d^aessd, erodssSiDd arf, ad^Dss, ddDdrae, ^^gjgg,,
?io4B^53£j- dx)033d4rts?(3 ^fAtort d33d;33ddD. d e d dsjosad ssdrart^od
n^^Fzps^Q ?JoASj03f52o Jjrsrods 153

ii, wraa(2ii33ds- rtZj^r^troa A5o33,dc izparf^ajs^drfe

2»^e? I rf i i , rtodojto53,;ydoo5iroraarfj3dr3o II ' ^ d o 4?Jd3

s i j i ' ' Tiz^rzpti^ttit I wrfj^ra rfj3e«j3c;5_fd I voip ti d^^fi-

wacissoarf^iOcsa oiroa ssoterrf iS^'dJsyxJorfrte arfe^c I rtod^

jjijrf^ ro^jji djSi^sterfc i c i ) ^ dotasortarfc^podc II Jii^rzpti

7iOM5p^7^oi:)t-^^^Cij5 ojozitiht tiio^er tiiodrSic ^d3i?:ioi5i;

So3| I Scarai sioyss sto^AdoSjse a«e*c sssos sJroosscdorAico

dot33f330 II rf^33jf5s- A3|i=> SoSerfoDspsoisso 6jsthomp

533d,s5ijo3oc I iOj^ide si>jrtS>fdcr d rtj^rorzjarfo stozpsdaoo II

sSxo«3c d a r o S o f S ^ d e d u c e do^o 11 a b a j * " Ktof^e t^sSeds^irs

i*s|ij:isis±>o ts^dts^ I i3s,di^o 4^o3ici is3|3eii,o±)o

ij^le;^ II ;yOH3jd*3?to!^t dz33/-A II

3i)3irood(0 ^ejiori d r o d a d d cL'sed^d =:)oc±) dfs?u3?d. -ds feodo


drodd?i^aodp, Lertocd de^CTAd. addDdDacdcd d-|oSo Sidsd^Ddo^
od^jsdw Xo;:^erid3sdadd 2;jJ5,r3d33^ djsed ddidd. sxbdiBsodO
S)(2jdps joodd diioQw osSjCd© Aiorldjsddefc. da^cxto draeh, d,J3^
oqjCT dDOS'^OrSotendd, addDSsodO ?jorS dsdaddja djsed^Lo.
si;dD5sos35Add s3,dd assjsdd^ dAeSori d5)add djsed^udodD
2):33g!jdiS des^i^y^d. tsdd ^ dssdo ?>ddD53£;d dS^sdo ajirS^S «
z^iodi a s di3o, £n)?d a S r t ^ © , OA;;o2iJddoc33dd djsd, ebcdo aoAfgOA;de&.
oddidjaoisarbd d^sdO) d3^f?jor1dD d s a d d dj3fdi}d iicdo d?s.''£sr\d.

3ddD530d csA/ls^fdj ::)t3o, ?ro«?d cssa, aqj^s drloo, aodc&e a ^ d ^


ssori^p, sddDCjSw droadd r\Zf,F ero^atosjat). z^cdi des? Tt^e Sod:
?io3SwJse;g,aoi53ddjs oodd ^tosarf^j didru, djseh, dDodd^a,
oa3,oio<ai, w4)o?ig ^sa^acxteAdsdd. edood ooi©er\aSr\s?S
154 SosSjd dd^steCT

;^5fc^^5 sJSoioSc A j w o A i e I ^csSjrs&rtijS «:3wjS SL-on-fe.-rtt;S)r

rty3rp3rfsi>03ojsir?)fsroi>:- rt;:p?r(:p??iC)oid a?jj3s,SNidsddn?o


XcAZpTi^A opgdTOAj, gpidsjA^, rtdo dog, e;^ ^32,0 draedri^q.

£)2od530Cj£) dBCSu) S3G33edS33td AlOSSddrd, dSfSSOSicJ, rbdi doSd


e^ElESSSO ^SJxOrt^djd ?jdO±id©^ dEoad, CoBd AjCAjSjdgj OSSd
Sgas^art^j ol-sfridoub de^osndol'se a asns^SoS:? dscadego. ri'^^BrqisS
AloAEjdSj - d^jf, ed.lxre, 4Qrfrds, odE^ASy dd^sifr, ddodrSe
^4)riyd2( iSt3o, 5A)«d ai^rSs?js; ;4f3fdD, rbdo, doS,, coid^^dri^js; AS,af,
dxs, ajdrotpa, uJSf&srSf, djdfss, d^^^» dd33d dx/sdD yudos -d^
Ngd/iyj3 dDz;j:33r\d. i33g„ ^^dFAD, 4)SL, t5a,?5e-di Sg^ri^o dDd^d.
2o?j|i*d, "^Of^e, dJu'SCT, dfda?, do^ra ^^jrt^o dsirrt^o. odad Sgd,d£;
rlc^FvSdf^ artidd-^f a Sgd^Qod d d S o d SgddiS^ So32cjJ3fd,aod2rijdd.
Kdood ^ dxudi NSd,ris?o dK.rdSXjd. ss^Di^Jd© d,ess S^d^dp
dK^rdodD d f ^ C T h d .

n-'y-£.-oo oosric&e a^lraerad© o o d d r-g? ^JSrort^O dog, r b d : , dido^


eoiv rt,dri^dde&. dod^wu ssrl© sjadrt^drivad dDort^, d^j, d?i dDdo^
CQdD ^4)^^^ SL-on-LSod ABSdOpsr! rizpsrcpsS dpadd ?idj033?j
satgjotertdd.
dasa zi zii,o II d o ^ ^ i o i j O II

AioAo^dd© 'rizjjrra' dczo dxlDcbd ijS?oJ: QorlrSoi) z3edj

II rtzprr^c ^ s ^ r §I I

rf jjira)|33S$)«3ii^e;r sSoijjeJjsfOJsasosado I
i^e^cc^csdTOa^o z i ^ r f ^ o 7jci^d;3e;doo II
*oaoo m^j^QiiQ z i ^esSj^^io^sgsaz^J^rto I

5l5ro0i)^e53?J,Z3*J3e*,0 aS33*i3,daS)A^I II

z^ra)j)TOdrfa3jZ4;sr£X)c5cs3rfo ^cctorfo *5ra II

al^zledsioortoo sssal^o rf z i gBsrapss z^jdcsf I

425;5d)Oi,C)50e33Zi^d33C3jtodcdro3f I
a^drtcao5i*j?R)n3rfj? ^ss^^a^patJj? I

3oOaa;^o^d30 zijd a o d j s d o ^z^oo iq^a II

tSc^sioas/iasoziJSOo sissortos^z^dfao ^z^o II

cd3c)33;0 £)d»roSoec^i^d3c)d3i3i^ »i^edi: II

rtjprrioio «rf3j5S3dz3cB3Ci a o i o s & r t ^ : - rtzprr^oissd ^foto aS,


gidd, ddrd, djs^rt ^sspris^rfj^ SodZjsddi. ^ a ^ D d soa^oiedD,
L d i ^ d j , TOQod© fc^d: djOSssradjado^d: daosads^rls^rfjj zacsZjffc.
zojsa ^dDd 7^, z,^i, z.ids?o ^^ri^ d j e d &?d:*ja^,Z5add2. aeorf©
d:)o^Dn ?3a^rfdsidZ3add3, Krfd^JaoSiOd d3?3odO, d s d d ds^d© fe*dj
156 ?ioASjd ddjdsa?

^-s^.icsdcJD. sirtv^coD^d, dj.dx)OCji S o s d33C3;s5)d), odjOo ^ c i cEsrLra


j:)^oiscj Occad 5J3?)ecki5r>y?i2^ i ^ j ^ A b ^ d i , So^ja^sae^riy© ecraddjii^
d l a ^ o ^ ' ^ ; eased, d : o d COD?, usrl.'s rtijolsd dC33qi?"r!s?SD^ aSOj^)*^
doo3sd4)rty?ii^ didi5e&. Aiozjl'jertdSSj dD^rSdeg:. iO'd^ cds^AiiiGsdub.
dgxcd e r l d c d i^^dddLAjdffc. drioo ?jtj, ra*. ::3?rid?^ ^ddclra gjsddo.
oojsa, 6c35,OTrtDdodxio32d4)ri«od Sejd d i e d iodod:3addD. ate^jartojs
Joddjjdjade^sdd:. odioriogd^jsd ^io,d5adjr1¥?d tJdz^sddD. d d j Srcd
ijjdd;. iv^,cd docogjSriycdj iodcaxs5)dj, AjDriciipd)^ ^ ^ ^ ^ ^ ^cv
dooo33d4)r!v?d dox^Sjsedo^d;, dodotendid diScd© :s5j?b4}dD,
CojSvdirrlvfd^ dsdjdjd-') o d . - d j i d o a d AjfddEdosjd-') dcooosd c^%'*,od-
Si;xnv?d, d53do|;dde&!. edijS, &o&dD, XiOdjsd, roort d : d ^ iifip:^*
?i?^?jdj3dDd;dj, ddvossd^js^Oj^)'^; 3a0cJjso?2edrj, ;=52;:^iiySp4)^,
"zpdrartvcd d«~did;d) ^ss^a 6s;?Jrivo to'ifpzj^fszii^ip. tsdfjod aori^;
Svd doed ?jd,d,cd?r3d?dj Ajo^prar^n dj^rsdefe.

aoc;io*js^rfo ciOjSistledo ddrfo djfis333orfo II

ddrfo sSOjjjfefio ^fZjirssjdj^eaciaSoed t i II

dciroSoes*" Aldotot33|i33S' rod adjaeaorao ijpa I

cdMcssa S33?5o^df3o rfas^c^Sij^irrfo I

tl^oo 2is33ci>risi)fio Sissssoo t i ^idtsroSocs^ I

dsodrfo <2jodrorfo ti djfi^dor t i jidrsS? 11

ti acd^ij^s *)cdJ3dprrSed^ded t i II

zood^rt^wD; a ? d : edj.riyso^ ^iocdan aods 52t;6j e^dh^ dpdorcAidegj.


nzprr^od tocd^n^fd^ -didfOAjodd, ditdd d:rb^rl iscri^pvpcizsn
ddidD t5if)oj3 rizjirde rjads^sddjs " r t i o d i d i . Ajdood, AJSTJ, dodsaodo
d:3r?ide&). ^ d , d j ^ N , aec^roXEd., ss^dc^tiejiN, w^ssoteS ^osprt^SD;

j±oo33id;d}ris='?d^ g^OAiDd;cd, dedd Xorid djserfc^di, ^jodcjaS, dedft.cd;


dxioosd^riyrd'Sj EdsdgjsddD.

II Aba:4^s|pesye)o5Ds II

sradxiid rtjad_^?Jjsi, 53.0. li.oL. sjjsij o . ^ e d ^ o ^ c s t o a d J s ^ -

Aioso4*5ds II

'^sS 11 s b j i o sSot ts2)f333odo jldo^o l i sSoooziio II o II


zp?33ojo f33:;idJ3?rooi> 3±>do3oc *icwdi4o3oc II stooirozpos^fTO
oioodo dj^o Ajoziiizsszi^s " -s 11 oijj^rosssis 4*1^^^^°
jj^ortoiol Ajdris II S i r a ie rttSfr oioaio ?id,io rfsSsteAjj
II a. II Oiop3S33ij3C OJOZjradciO OiopS AjdOOirfj SiK^S II 2iS35
ijO dsistesi^s AJSOSOSCSO aosoioorss II V II d2isij5AiSf:f
c;ij2!oiJ3?is ^sirodjsc sSosiS 11 a d j i o zScs^c zScdoss^
WP II SS II

?bso5j,sJdooijA>o, II Sododio^ide roj|er jJodro rodo


oJod^rSe I ira^? Aj^rastoijfra ^isfos^ rtzprrS? z^sSe;^ II L o ^eo
3|ao3 II 'ij-S' dooijCfo Jirasssrosfcidcfs ^ o i ^ o s i i o t^tjO
ozpsiioi^ dozJsscdooSoc;^ II ioziczsg^^ rtzjirdesj^^ 11 Aisio/"
dfcwc l)eej:i33oso4^sS§ II do^aozoolocs ij3«" iooaedojsoo
riii^oj^jO j^diJiedtSfKo t i AjsSotjTOrto doSo^cdorterf dcsio:)033,
icrf AjijdctSe o3./aeae5?Sje xidj 5jj*Jdi II

Al;s^53r()3oo fSjaioJe 53cdor^:ioS dAdjse*? II rfsssoo

Aij3^53TOdsS33oioo:^^ SiScsii? I dSo^fTO^odoffsosi^s ^tsr


158 ^Jo^j^jd dd^d330s

Aba24jEjsJp?«33oS5:- ric^irr^rt d;^ddeu)w ss,do2jJsjah dort


^d,s3?dd, dao±a AS^jdss d^d, ^^dO fc^idj d^^od©
S)fdDt53* a d d © dz^rrts^^yo, "SijSSof^" c^ozo AL©gd?d^ z^s^^
dz;3rris?od o ?ied?d^ rtzprc^od dDee3 ^gegsldeSD. oqj^ja "JosSidiciidc
... jy|a53" -ds diodjaod d j s d n d o o d oii^fiodjd, ciradi «q:;s3a AjsadAiu
ezpdDoaA a df|o±)?d^ rSzprr^rt &)ia?;de&). ^u, rtz;jr|
de^jSde£i. oodc&? tDDdb dDdD d e M djsrlsJ, do^^od dedo, ds?d(y
A d d ij(d, grshod Zjfzs ^d?d^ sidod^'sgd^ ^ d o o d s^aSSO, odpb
ii^,f|od?dj goA oirae?iri de^jsidego. -d^ y\)S3aodri«od Ab^Ddild
rorbdd. d^-^artd ?jj3ddp*jrt ^dde&). oddeD d^, siri^,
erooodod ?i?dD docdd djsd, z^SS, jifdD ^sapri^o ^ddeb.
dortjseOcdSJS, ccaddde&.

4}07jdrfO:- 4)*^f*" Jiraoioic Oi>A)3^ "^-S 4)°*^*^^^° " - ^ ^ i

f5ei,edJ3*i^Z5is33?\si:raA d?io<aj ^e^xrarfoSjse^Ade

4)OAidcliae53c5/dioije II w s ^ o i o r d r o f a d f j , ? oi>c33 4)ora


nzparqEfjaa Xo^psr^o Jirarods 159

4oidrf wrfdeSjsejjirf A?si>oijserf^o4>rf MOJ^spTi*^ c i r s r o i s .

s-'^owarbdcSjie acd 4)oXd?j. nzprd ;gd,:3Sjjo32co Sodd oidcai, fscoj,

JJOAEjddrjJ^ d33i3df&). Sgd.ri^'O dXiS^, coSS , d,df5a, ^P^^^^SpS;,

t;c33F, A|.3, d d r ^ , |35s, d.'seLr^e; ^ d r t ^ d , d ^ , dDori^,


rijdD; a^jri^e c, n%>, a.o d^ Ogai^rt^Sj^ dtipj yi)€'d a^^r!^© dodD.
rl^i^r^sdfssScdd s:jddSojj acj:;^ dx/sdSod acrt^; qJFiD, g?3s^,
^-sdSESriyo 3:3rL'2 Adcrt 4)oXdw§, ol'^frl.wacid). ^df 3a, asd,
^^ipri^o ewd(dj5fd?; Sjedod-'sfSoiS Sc^sdri^rL's ol'sfrt,wsnd. -d^
Aic?33,dr!?rt -l)deds3ah dogdSpidD dod,?d ^ d o d ^ g d r i ^ S ( | , d d o d ^ ddrt)
^ddf&). ^ifAiotig Sgd,rty£) KJJdSi d:iJ3r\ t^ootiidrodod ddcdus
^ \ d j d ? i c : ^ Sgdris?© Ab'sodrSod de:i;^?d^ s-TJotiDdBdod d^oix's ^ d : d d .
•Si ScA3ajdrtv?d( J j c d d s a c d t d e d32dd?53dpod ^d)rt^rt rt:di, doss^n,
^qirS,, diOd3SAj d . ' s d e a d d.'sedrt^o.

w r f d c i / a c j j j f i o : - rf wddyscZjSrfo wrfdsJvsez^irfo II rtjjJrAjora^-

rtjjjro 53o5oer II 4)0A!drff d ^ s ^ s s r i l idZjSsde rfedosas II


wrfddjscz^rfsjoraids i33|ji33t33sS2Cc;i diric rorfj^roo II

^jfstooijscci^oiirfo:- 5ifsi>oi«^ uv)rf^o±>rfo, wrodrfo


Afsi5oijserfjOi>rfo II ^ozi toz^oiit ^dA Sitjiros Aedoosss

ioiiiis 11 d o r f o i II

ai^io^cf" w4jSSoe s i ^ f dotisSoc 4:J3A S33 ^ i l o i o il


rfdsfcc si33A S33 ^ o i s s r s ^ 11 o i r o d d z ^ r ^ i s S j s e z i r f o Ae o i o n y s f j i -
Aedsoss 4sij3o3oei ifratirf II rtjleci^ssj Sipdss, i o
?5o7Kjdsio3orS 11

d d o d d i e O d D d d c d S o p r t " A t s t o o i " iiodD d^idD o d d uojipdS


Bodd djaeSdra ^ AioASjdd d,qjsS ^ozk-sj. ^edood^)
162 XiOTJSp dd^dssos

a&ct?i IS

cirfrfsso^ ^lasd:- K?jpe:>id(0 zpss., ^Vj'^' H-^^^sd, d o d ,


AAjsodrrtjcdra, AJOSSJOA, o d s s ^ ^ , slradoSod d,'»^ S3?7lra SjsSod t^idcd
d,dd, d d r , s g c ^ d A i , dpQdX, a S g p d , o d d i ^ ^ a o i r a e r t , dricdjauri,
dDjdi^ol'Sfrt, £)^c"4i djdo dK, ^ ^ r i ^ djsdoScd ^^^^rtriyo, rlod
3o3rtj2 o3riod ^4(1^ L / L ^^rtri^o, d o e d d e i ^ r , d.'ssjd ^ 5p*s?rtris?o,
S3^4?3dd r spi^rtr!s;*o, d d o ^ r o d ^, d^jdD r , e d j ^ o d n%>, C33,d2)0d
no, ddDdrSod s-s ^^rtrt^o, dod' "sssrlra era ^ d d t^^jpsX, Sgd,
ccarU) ^4\riy© ciS|3r>dd; do^Ts ^ ^ r i ^ ' d'sdowod Sijs
p^f\A^i, ded3od IraSod 3 p^AA^o, -rJs^ Sgd,d dx'sdSod ^ d ,
u\3drod dtidowod 2sd, -iissjosd ?33c^cd ddd:, d / 3 S , edess,
dxTiUs, g^d d d j d r b e a^rtocoaod (dodajjs, dcS^f, ddlus, dssdS)?,
d p r ^ r d P e q j ^ edjas^a?]?^ d,-Bdc:s3§cd AioQod 3 4?^r;ri«^o) ort^rlocsod
(gg£", ^ o d , djSS, 45?d, ijjsS, died -ds CTl^d AloQod t^cdo 4?^ri)
^d^??ri, ed^:sd^ c:i?j?j, dx-sdo ricdD dDg_jV2d doed ?:se^\?jcddb
df53rt)4)dj, dxrado draodiSjV^d d ; f d cj^sjjcScddj rlocssrti^d^, dooXcod
dit^^)*^- <^doed y'od.a, -ds oea tiS^Add oods ol^erld torl^
qidDr^od^cDSiO d e e d e d od^ap dFl/^odSod d^jddScd OS
ssoadsiSd d:f<d 4)d.di03jddFS dsddefe; dLradoo ^ddo.

II ^t3«)^AiOZJ3jd5iL3c)d? II

wsi>oi;*o 53oi33r? II (^roa^Ajo jSsSsoi;^? II w i s iroipiros

!ij3| SiSSSaoS 530±5rS II

gS^od AjOASjd^csd:- draodDgj^rLra essdSdoraod djsddjspdo


z ^ o d ddrt <^«; AiosjSjdrty?!©^ d o o d ^ d L d ^ A d35dde&. <Dsj3dSoASjdd?d(
d33d, dDod^oSod d3sdde&. -ds AjOAJSjdrt^fd^ AlssudO d E d a d d , dxiod
oiB^)'^^ AjOASjd drodD^rt, e ^ j ^ c^iwsd s?odO dpdrAioASjdrts?
s33,odS)d d3adde&.
Krf^ Siv^ciSt zj^ziSt S53 oi>^t33do aoioiarfe sss

Sj053,i^Ste)S33A33^ S3,dac3fdO rf 530i>r0 II aoioiffSde 4;0i)-

Ajdrzj^si, 43S33r3o| 4^^s 11

a33^s3jjds t i t335i)^si>r ^tjirfc cAjsertc 4^^e ^j^r" 11

TiraeaosssO^iSesto Soji^r tsodoSjsfsSersSe j^ssoSedo t i II

dMorf tJ5Q^, saoedzou, ^ d ^ , Aldop, Aic33".53d ^ s s p r l ^ i (:jep?jde&.


adro/ioif "c^ridodSSo, jpspAj apd^ssd dsiodDd Ajossd^ "wsdo^dra"
ciiodo df%'03ad. dAjd?i,dDd ;5Sd3s?j, Jicddo -d? d.53d^nd. d^loS a d c d d
ogd^) pp::)dtzF^f\625it). cd d d -di dr3rri%'© od24)c3addjsodi
d i ^ d ogd^ndde^. l;2Sod agdp) a e ^ r aqj^js SIXAFQCCJ ^-saddffe.
riododo^^s?rt dddo ?:s(i)Oj doocssn cdort^ agpri^dod d^idoilvv's,
drajdoSj^rt aodorl^ agdri^o^ dAidjrt^vj's d,dX,E32hd. ado"^d agd^)
io;^ds3hd:4)di d^oddw. o i B ^ ) ^ ' ^ ^ aqjsjs ddodgris? dAid?d,
^eodort ^decadd:.

doy^d nn, ni), nonSod aS a c p ^ dddSod ddrd djsdej


as ?3d3Sdr3dj3dde&. ade aS i^C3g„ dji^ae d^Sesssd, n,dra, Ajosaoa,
adBijSrgj., ESjdas dcoo33d od34'~^'^^^ djsedijdd ^jsddD. add
164 X>Q7J3p ddfi33TO

o9^d33Aj, rfccbdo^dj^d, ^ s s p r t ^ S ?33s±)idraDj cifsed.D5;. ?io±)ds33Cj

?j3dDSura AioAS.u6j sSjdtsse; lo^ecd. 4)^:J " ^ ^ J ' ^ ^ J eSDCsqS',


di,ri£)cs, d^e^s dxradi ?A)dp, -Si Sgo-rt^ja dd^i^j, XIOM, SOC:^>, d 5 u

ijOSjSedd^to 5#?33^05338 rf rf^ij<JiZ33dr«3 II

oiraertrocoorfo aoSo 3j|5oij h?is33ropAjSi)53c3? c33j3«'2)d*Jo


rf^;3co5oos II ^ j j ^ tJt33dsro;cwp ti wrfj:i;£j ^scdoro 11 acrsso
^z^rt/i;ro/l rfeoijsa II

dsrodrfo, ijs543©rfO '^dsojvd::- nc32n:nD-;.^ri :s?5^oc3So:o ajr^Q,


z^rppPo^A dCiHiibv'sdwOd aSdp oirafrt^hd. e add Sgd^dri^
dOrif^Aides3h% doz^iraodso^ d'seag.'sodd feoa^^ddod &(yded33
dpdcdfd^ dssa djorso^jd dDrbd?d^ dOu3;ari«^od ooogo^jd d.^y,£>
SS , ol,'3Jr1s3c!)0Ckted ^djdcd^ ps^cJAbd sacjocde diiossA Xidorlfdoddo
dJOAJideSj. ^fodQrl d;oi1eydd,?iySi, ojsddeSD.

II ?irsrsSez;^Ajo^^d II

tjsasi^ ^ ? ^ r a z ^ / : ^ II tlra^c^arwoz^c-

^fsrsSecSo ^sio^o-^ 4)S!3,iPi5i? V^irddroSDC II


165

^tZp^ iT^r & : ^ C 5335JC a o 5 3 3 e ^ ^ f « ^ ^ = | ' ^ '

sto^d^s sbZjis 4PJ«*-'^'^ a?S|i5335j3? a d ? ^ i ? II


j^cSjOSjao 5idOj^oi>?5e i r e r s S e ^ ^ c adaroSoes^ I
rf^sSoe n | r f ^ c sssSo^ d j s c d ^ e ^jarsSedc^o II

?33Sj3!/jd;rfj^c 7i;3cirojadl|s rtocJo^P^sso if)3| w o ^ ^ d r a o i i o ^raro

^OAJS 4sdro dipo ii2?/3^ s3sap|si>o II

^frsso 4ss5ro rosSao II

^ziji^ t3aoi5Ac AjjatJe «ao5asa^orfc»eja stosa II


^rardoqJjf dsSfsapto sjj^^ccljdfoSociz^a I
wfij^^a d^rrfc i?j^ ^ ^ d r ^ f ^ p f s s ^ c ^ o II

*iiiJ5iios$)Ci5:- sbsbjd AL'sdjd© "dDrtiDS dgfl ssartja ^iJJ^d^^d?d^


djadD4)dss/\ d.:jriy?3D^ d : d d f & ) " iiocd 3ofs?03nd. zlfa^e>B?)rdoqJdS-4)caj.,
tJodojb, dDdi Aiod3b d,ap±!arb4)dl©/7ijd tsdSod, ds?So±) oqjro
iioiiSoi) aort^© ^ o d e d d r ^^nari doz^J^sadd© dj3eo±s, ed,aj3,
d,o3jsed2)e, d o d ^ j s , dd,ara, ^pc^rdjs dxiosad S^rt^©, 4)SdE-?ti,
q3?i32a^, dijrtSoa, ^asa^, o|,ae, dxia, d,dfsa, w d p -ds Sgd,ris^<S
di^dgd© d<Did32^d XoTBjddSi^ d s d d e f e . 2iS|d3?j, z^jqa,, zsadDdssrxl
'^^rl^SD^ diJrTidffc. a S p s a o d sot^Sod, d?|dd?3od oqJss dafjSdScd
a s ^fardecjSdSo^ djsab^do d^ccbdi. 23ja/3ssa^d<^ d ? « d io^,o±) aS
^ j d ^ , dod,, y,35s^, Tlfsodr, dojd,, aga^w, wlj^ededdri^o, x;d;ga, rtjaes^,
zqs,dp, rbd: d:ao33ddd?dj 4p22A, t,i)2^d ?jaSdS^ adns d^iaod
rbdja^ rtodD dorbi)S dwd^odSjat, draid3rb<DS (ddd^DodSja^ djsdOD
zi)ddf&. glodort i:B;d£3, ^ppA d ^ , djad,Ort ^tSjcad AbasSodSO;
SA)d(djaeh;^de?b. ^rardozg^) ^ijaoirddra^) 3o3d:3ojafrbd=^ddf&>.

II ?5eJSJ3j2{rfSjOAJ3jdaf3ro53§ I I

W^oaoijrfrtja^^i;? « . o. soo. o t . sJja. o - v - 9 S : - sS^e


166 jioXBjd dd^d3SCQ

533;^ofcc^ il ta^jit ssacdrafJc w. no. SIJS tv. dfss^


;uoiSjrfsi>c^o s33,jio3oc;^ S o i o z i i i ai^s±)5idjscd33'ro^^A)^d^
yv)dxir<r:^oi333«' il sJpisi^i^y rtjaojscdAjrtcrz^Sjs/ d5|j^^ «3CJ3

VSsiol 11 W^JSJDC dsisSic zsspSt sss 5te>;8c ^ S f l f f 5ii,dc


S33 4o;Sj3e?i,SK;2Jrfo dozisi) sSdsi) rfdsi) sto;8csi» ^Cfsso 11
QjSfoiro z i a[jSco533 z i gjozii;^® s J d a j s iqss i i i,o5j3cdl)C zi
dsS^ g3a;^c3e sdo±)S ±)Z^s II z o o d ^ ^ ^ d o s s a T j c a s ^zpas 11
daziodsssd^ |z3^ 11 wbjficd;scSoficd3jr(4)cidr?j5 ^djs^eiosir
cd03o;dz333j*5|i^fi)O393^dr3z;iaa3 ^issdss dcdij stozps? II
zifi^^jO ^z^sx)^ itz3^ 11 Z;J!33;djdj'Sd^^c«sir{oddzi;^od
a?738 dzsa/-? II

wt^3S3^tJ7ioTO^df5fsroi>.- wdSoi) aort^iS w^s^dS drodzje&i.


^B?3^/^ 4)<^ateh Zo^d dortart a d S o d aori^O sSfrarsarbdi^
dzSSdS zodidd. djrt^) doeore^rohdd i i o t i : 04$^ z^^oz^idSod aori^©
«?i^2J3,dS djsdzoaddo.

wdSod, (DoiiNOd, ddfood djoiidSod aori^© o q j ^ ZoodD d d r


sgsrars^sd d:ed riodDdDrtartjs, ds?Sod z^oz^dSod aort^© draj
dorbartjs w?o^2B,dS dssdzodDdD. zsart, dart d o z d ^ , ?jd<Dj^, d d ^ j s ,
d,oif3?dg)?, a^rt^js, zdqj, rtds, dD^rodrl^js t??ijSqg,d?j6j diZiSsoahd.
d.D-;^fdos33drt^ja tJrtzoadidodD St^dd ozpss^cxbad. t?|Se, drofLr^f
d^rtSDs, 4)SdrAb, 44 dxredi trodro Sgd^rt^o, 3o?os, zasg,, ?J3,3,
Wwjraqjs, d,df53, c;iS)Si3, ddzpas d i ; % d?dae ?jgd;1s;*js diz^i, ZiS|3gd,4p
Zo^oddodj S£;ddD de^ossd. Z^L%, d^Sessd, rtod, oariod, d^,,
djsu, da?!* ^ cifsertrt^fi^ Z3dz3e^.

II w^Dsdoz^iarsroiDs II

gjoiieSse dder w^dcJesarodoz^i eroip3oi>?lc 55oi>rs i i


*>0Z:i3d^5 jjjsoiocr dap ii ^*d^8 ^z^i? 4P«^? *j3?r
s^oi^Sj^o £ie3d li Q,deo53s aE^dcote) dozifKsdsidd^esadlx-
n|d2>ei/3Sj3edSI^ ^«5338 11 «^ac5i5jn3n3;rs^cJdr753«g)g^ao;d-
£)?3sdo2^ d3sddf&). &oz;jra5cd6 ALraodF^^did !S3ud?d^ d:5r?ide&).
do^dg io^oddb. ^ d d g d SjsSod dDJsdi ^^ri^^^ slo^prar dddf&).
adii, dart, d o d ^ , dd^ira, drodSe, csgdSf, d,oi;aedae S>^r\^jz,
do^rtara, tsidgjr, ^ S d r x b , ^ d ^ , d ^ s , :33§„ AS,a, o^dro^E,
djdrss, vSiss, dd::?:s3, ded3e Sgd/^^js, didi d?i ds dddD
^drt^?d^ d ^ tro^d d o sadrt^js ogddeaissdosiJl sroddorond.

stoz^c sioosojsicr asS^si io osi^ ssoioro li '^zio ^stor

iC33 «%cdo^io ?r)3| 5303ijo±>a2ioio s©;0iolsiaojacsi30 d 2r|3|


tl^oaojscdos 53oi)rs 11 i r o a ^ z^rtroe^ 11
wdj;ro^93rfsi33zPoc)33,c3e^cic io s^siorfsso I
s33^ao)3S)^a^o AjOAjOAJjji^ 3o03| ^ s S o r c d o q r o ^ o l i f f s c d o r ^ i o l ^cds 11

tssi^stera ?jOJJ3j33s ;|53dc rf z^sSoS z 3 c ^ 1

iPosrfcSsrtf' s3,^acri sss^oiolsssrfrfoido 11

S»^cste>ri8 rl??r?53^o tioras^sSor rf 53do3oca^ 11

dojistotj^^ ass^rtjs^roio rt2pr?53^si5& s s d o S o c ^ 11

*ial©cdac33^ *5oS3^^^c^^ i r o zlraesSjac rf iicS^ic II sijrfai i l

wi, ajosararotos 1 dozj^c doosos^ ass l)S33 wtss^jj^


168 TkiT^p dd^droos

afjSi a d enjdoiorfcdicloeido bsro ^ s o i r o r 11

iiiddfjod, dxradSod oqSss sod^od d d r d © "S"V7k)7^p dsadde^.


srodSodS 53Od(0 KdodsAodjs djsddaddi. e r o d p o d r s d © , doSdgd©

2i;3/a§ro^d© 2of«d sbii^dioaojsdrd© drSoo ziSsj^dirdS^ d3Jddf&.


osa^odO dBdzrodd:. "XJZ^" d?jOS onpdSOj d,3^<£j;5idi?&. rS"o;Brc;E?:2Q
4pdrsjo;TO^dr!^o djsedssandd 3J3,oi|d Sojsedjsars^jd^ djsddtfe.
?io?S)jOdr?3 dodxbj SDda ddrr!?r>od iadooissndd ssctoodo
rizprrfodsnrorl ^ s;o;533jd dsdzroddj. sod: d d r gs?add, sactoodo
rtzprr^odsnddja 2is«d?d^ djsdtoaddj.

dodD 23oa6ol)?ijt3o,, odd &03i3sddS5j djsoalffiod;:,


djddJJoaS^odO o o d d s, d,ddr1vsdd, a., m ^§pir{^d>6 ss S^Sri^Jo^ddefc.
eradSodS 53(Dd© doqSd z^odo 2)53oi)?b^ djsd, v^^Xi ?A)«d4rty?d^
drtoddffe.

enjdciodorfo rods aissoiorAjajsdrfoiJtroortijsc TOoioio.,.-

^d53d«js^edrfo±>tio ^sssparfdjisssf*" I
idra^JSi ai^cd «:3*53^ ^ o i j s r a ^ ^ d o c i d s s II ^ r f ^ s 11
oissdss" djZ^ij^ rodrooSe Wjaojlraip Qjaji^ i a r I
Ttotfos 4 S r o d o i 3 ^ 5353c 4 ^ ) 1 ?jOO±>i8 II
33d^ 4Jil)S ^^6tj*^ &33t330±)r5 A! eAJJ^if II
d3S)33 t i iSi^ *!3a3;C QJSCOSDO Krf|i;3Cti^iC II 75^j3*I355c II
93d33r3cl^ ZijiO 0^dD33d0^ijc>C ^ 3 ^ ° I
Ajot^so i s i ^ 330 az33^d^djs^ec33d??t33oi>ie 11
enjssdatoS raass^, ra sSss^ raaosdoos II doctos II

erodrfo±)?i3iora,tfd;3C33e 553,ato2>io II tJdjSowddsr-

&3;S^|^3J07SO3«); II i c ^ d o z ^ / ^ d o r f o :^(»rfo £)e5e)a^£i$o dar-


OSDC;^ II w553,oie raassj^s 53c3c i^adjifo Wjao^cdoro
zjdeiis e/v)drfo:iorfd34^(d^;^^rrfdo:;:32^^d: li itssssnzi^o
333;0^ldio <xb^ d;d«^('^^( 9;^i3dcd ?jodijdo 4d«^d>do
;5oa3s^oiD 75odal,03e33^doSj3c wttodftess sb^? l i

Orfd^aS^jdCcSaiO i o g3elS^r3cidodc&)idO( i
^40 W3de*^^ S33do z4 srajO±»&io 4 * c x & ) t 3 ^ l i dorfos 11

d(^o S3V0 d o ^ s s$4o 5S3ip t s s d c ^ ^ o;$oi^is 1

sospioSiio di^o^fiO J^joL^ l i / s c s a rf a^^S? 11 oisstadq,^? 11

W(3«)d3|iedo d^(^^ ^^ap^ t S e d d c a ^ I

oioo 2>33Sj «3ja^|?s lojSjOioos 75 d ^ o r s ra^d^oiii 11

erodrfoSorfroo:- i i , e d o 7t,aSj3, w ^ d o c ddcr iss^aSpdMd


rfoSoc^ rtysr^jdoc dcA 11 izpa t i dorfo? 11
rttpsr^jdoctSc ^acri ws^a^p&ejrdfssoiorfo 1
rttpsrdessd^e i^t^; rttpsrt^ a | d ^ e a^s 11

aosaaf l^jOioTJ^ i i i o a r o s 3 : | j g y i S ^ 11 e i eAaz^ro d s i r a a ^ j s s


z^idoA 11 c5prf3drfo5oeai»f3sr93jdofccoi»rfroS33»o5oeoio5e^^
£irdaS(odo3! 11
Z3;a^^tir}ijss«&7;^ SdoJoro a s ^ , dotis&>( i
da^e i d ^rfssdoj;^ SiotpsSat^ xSddoc i i
w4d3e xSdFsadojS^ rfddoc ssoA^oti,*? i

djSoi( t39;a^pd3odrfo:>^i dss^a zl/^jsi^ dotidssras


razpsdro e38 z l * o ^ « 3 t 3 3 * » s riitocrics dsiosacsst^c l)2){iA,csro-
d<& nsjafd^ 11
170 X,o:^p d^sSsaos

Sit^t^t«ieioi:it^^ji :izi7^^t &i3s <SJ3C) I

eA3S30i>f5cp538e H3^ijas33r?,33s5c dd? dds II


EAjdrfoiorf^sard? ^ 5 i 3 3 D 3 ^ doioetSirro^ adfv^sss I

^ a s ^ ^ijT^jafgjfioJorfTj^ a d e ^ s s ^ II

^«Sozi?5dsi>c5e2iAijse zScds ^z^^jdi I


4izooi^e5Si 4)i,*j^ ^ro^oiss^ itTij^t II
»Sl^jd2isi33Q;^^§ 4paa533 sJoz^Jrfjsc riodo? I
z i i o ^ c r a o ^ s ^ * ^ ^ ^ c3|d2S;3jae sSo^^^ds II
r{:,33r4s5oes4jS5oe533t5c oiosj^ fssArtodjsctoroo I
iwjs^csjfJoiorfo 530Joro j|ji,e ajsrfrtie dd^ II
ci at330±)ro tooo i i , d^dc53rp*j3c oioa II

Tjot^JsSc dil®cs &iod& sScsSzooo adjsci^o II asisi»-


?,joirac^o4toodo<2j edsJjSo II £jio^j34toc:3J:33s5e dilocdesi
itdoo II
Kci|33 t33;ao|^e zleoSo? MOTSsp^^fZi inzi^t II
£)dj3|«3& a^ijO ^j!?t ^CSASO eroti^ic I
ar)^ijO±>0 lSj3Cdc5C33 ^jC?f ^'j^^jO^u dl30^dC3«' II

53oi)rs II *ct33«" n|d^A533oA,co a s S o ^ II

enjsjrfcdocSe sSeaazasd:-
asraaloesjrfoiorfe oi5j|e sScao A>o533ricdoiji? I
aSeao ac33 o5os3 Sojscdo; ^dor:,J;dj3^e:p2330Joie II
dijf33;^ erosSeJcdorfc sScas ssotor II i o * p o II
««30±>r?5^ drfjS d^s 4iio:?rd^S53 I
a^33 t i i s d r a , zi d i l i 3 ( « 3 c r a s ^djscc^ss I
533doc Ji^t^ sScas 733^;^ a553agesl®cdc33oioc8c II
vti^j zi II
171

533,^l)d:«io5:3o d d d u ^ o ^ s d in&tziaSssizissip zi

ado a?ra s2ja^c5ddi,aaor33 duos


2i33o5oo:,jrd^e^ dedc i l

oiodoo ai33c5:- tira^caarwojje.


a*AiS|)ddc t|j^s53sidc sioodde i ^i
*irdj3 doorloo ;|55jSjCV3;rij3jeoiordoo233ioliscs 11

A03j3Cdfi0±»rf0:-
^cJ^cdo roaeroo d5=>o:3c»odfiaos^ic 1
w^a^deio ^ deraroo ssa^edtiFio o5oz^ 11

erodrfoioeiTjOTOjdd a a s d d o i o areraSo:- w d = x l l u s d ^ SodS

oc^^o±iS33/> 6jsocL30ia a d D ^ d j . iifs:33^dDrd d d n S i i u ;5k5?J3idris??lr5j


dortart-diri^rt, d o d o i s d d S e dsaddei). w d S o d S 7k,7ispd^^ ^ e | , o d
j33d t5i330dr?d d3add?&. dec33qj^odS5s/\ dUDsS rbdD&oS^ tstssodrfj
dad slreerbd d d ^ f^d2ds% s s o Lfrte Sdodoad:. ^rt « d d a
^ w a d D ^ d O o d dodoissddSe ^ jjoToSjddSj^ dJsdDSsS. reo±)a,o:oods3e
dfcroqj^odSd wdo2^rorb4)dOod -ds siojJSjdS^ od^od d o d d ^ lodrond.

dod-33oDort9od (t;jp?bd a S p o d ^edu dsfd^doed^) scgdrortdd.


yudSodSaod "QjKdj^)" iiddSod KS|3e ozpp^dd. -ds
d?c3Sj;5^odS dssaxbd wzsaodrSu d o d , raod|,ed33:loi)e -ds ?lfsdS
d333s<£jdd d ^ o d © dsij^) d?j^ ^djaesp^apdSj^ TOpsJdffe. dod-saoDiri^
t5?jd ^ e ; d d^rt^) Sofrt ud^ioaddra? ooioi>e Oi^S^odS d3aa?i2d
tstaaodrdja^jf d o d , Soartja naoda,f dja<£jo±!3d 3ao:DO±) wd^oiiDud
dtSD^) «djaer^dod?3ar> zoda^oad. ac^Dod slo^^dodS naoiia,e&id
^sa^rt^Sj^ d d , d a d d ^ d3added?fe. d,aoifaedr d ^ o i ?od3rt,
2pa,De25edSdj3i? djs,£!?i)d ?io?ja^d4 '^csahdas^dOod «n)dSoiS4 wdjOd
«dd^^s:$3 oai^aodE-;^ « d ?5osia/iror>d.

en)dtJoS)tJxJorajds33riO:^d g s s p i j & i : - d o d soarlia 02^ ^dort


OT3irfoi)?te3andadd oddSs^ 2j^^d«r!^od3 a t o a d d ?iodilrdfS3^
J3d23efe. oddjadS z^jaeaS assaso dxosad siozjoi^irt^f^iodcij.
172 TjOXSSp ti^psssjs

(n. rtdosbdja^, 3. af^^ed, a . . a^^odS) adSA Sodd y\)dSo±)?j


d33dde&i. erodSodS arid? ^d^dort a d d : d o d A d d 3B,od^d dsdzoefe.
,ioodD da^r 530 <DjsOdd d o d 3ddD.D?j 333,odSd. a d ? eea t^od/aod
dddBOrt dodjsod ddrd ss,o±)|d dBddf&. dS: oics^qj^
d M o s s d d d : 5s,od|dd?d^ Z^QTb^riiXfi dds? ;sjao3?d2,l©3o±)NDj d-oeorod.
adddd oSjser^d, ASdqi^ ^sspri^^d^ draoa^jsod d,aoiradj?ira
233,01)^3 d s s a i / s ^ d d d .

cnjdfioJDcS jSo»3,dd areroii:- a s p o d a^s33 risijraod d o u S o d


ddr tssjdisart y u d S o d S d s a d d f i ) . ddiiS azpsqSjOidod »:iot3S(d
d d r d S jq3,3o£3?;)rt, dwJspdSod d d r d © g|,a±)firt, d ^ d d S o d ddrd©
djdprt srodSodS d e d d e ^ . ^ o d d J^ard^ssodO a J i s s o d r ssdran^od
yodSodS d33dui ssqj^rortadd, iro^diaart nL ddr, ga,o±)f)rt 33
d d r , djd^rt 3%- d d r d s s o s d p ^ d . -ds ad^odSjs^ a j s O d d a o ^ d j d
d3d?roh densqS^odSS^ aSpssoodsrbsaS. aoqSdSjsdS ^rossacxissh
oii24)df Ajozooqj ^diosdd. jo^^?ji;^?d^ ^2|^d zs^dpart s^Sod
ddrdexrs,, d,d^d?d^ ^2|j?i)dd?)rt t S o d ddrdex©,, ad^odSj^ ^z|^dd?irt
^.wod d d r d t x / s , ^d«j4)ris??d^ ^ J | ^ d d ; ) r t y S o d d d r d o j ^ , , jraoSodjd^
^si^ddSrt rSod ddrd(i)j3 eA)dScdfj dsaddefo. 2;B,d£3?irt
d?jodi>dd:^N<S yvjdSodS d s d ^ d ? n : d d . dissp^drasjaod 2£^?s|d33?od
ddrt sBcpadrasssn dsxirts^js 2;B,d|30rt (draerjjdod rtrtrdd-Sirrt^ci
atp3s,oddd33d.

erodrfo±>rf w^i'^a^^:- u\)dSol)S dsdex) dodoieddS?


d r s d o S o d ap53aai33AdD33?S. adjiwarort a s ^ , za^^, a r ^ , ?iS;oddd,
Srtj3?d0d, 2:g,odd© LOodfrohdDd odsdroddrazOj ^ev|,od z^^p.
wdSodS d s s d d d d di3:<Dnod dodA,S© d r a d d S ? aAdt3f&. dOoiSo
LOodart 5A)dSo±)?j d c d ^ d j d ^ .a^epsiosAd.

«ro3Jf5c3i)ci53od© 'qdiJcTOd rtodowo:- 3, 2., r oo ^

f33r>d2;^;3. o, a., L d d b ooSoi TOrfdSdsd ^iidod?l2^ s^zssart^'od


d3j;jd(d?i533f> djsdzodid. d;^ O3rfoj: :!q^rfd<Odod rtadj^
ddrr(s?i is?d 5±ed rbdDtos^dwij firoedd tsdd^^i ^ o . d i i o ^ S dodoi
rbdjdcj doSTiit 2^od,20£;ris?Sj^ Sjaed^cd to^odcd. erodSoiS dssdsddjd
dDJscb ^s^jrt^ 3J3,odSddSja^, diiD^) d x o d : ^z^ri^ 2s,od|gdSjs^
d33airoy,defe. £n)dSodS djsdd apgsd lodderedd, Zoodo ss^dd
d^ddD rB0da,e2id dBdde&. St^ddD d?5^dd:PEs^d rBod>|,fKd

deaododj' JbdErradBaoSD? djsedDdssddefe. dea ^od djsedD


dssaddd ^dirzp^d^^;^^?!. ?A)dSodS6j DaorAio^dDd d?acdo
etsscdrS BSCS o^dctood ado d 2 | u^d sssrLra edD d d wriwaddefc.

djs^ ?A)d sosrlra or(o ^ddf&. isdd lood: djs^d^^ddefo. deaoio


dD^od o:)d2isr(d(Oddf&. deaodo ^ p d r dadoSj wdD d d erod dido
ddflffifddSj 2DdD d2£ tsrioadd dtso^) dssoio^ wrbsaSodD
tl©/addd,d© d?s?asAd.

es5J*5i5*,^:- od^do^^rt' Zoodf a S Zood? dDoudd© d^crlc


ssodrdfd^ dsdzodadD.

Afoiid uv)Sjeioi)ti a i s s d : - s^drssodO Aeodorl© cn^dSodS,


deroj^^odS dado nacddDgddfdrt^ opeedad^. 2j^,s^as3d4) 20«^§od©d:)d
ddrt, aodd ^bdrodi d,.d. ^Se dddssSd ddrt ^eodortja y\)d?jOdS?jo?jSjd
Sdo±o3dD. Z33r32;jt3,?j ssdodOoixS ":3jSd|jj3i,cr3 sja^c^^irooiroo"
c^iodo AedrarS zododd. Sodd zjawprod ddaoio ssaort zoorart,
a^dp^OASjddf ?s6o20 zpsdSoSood ^eodort yudSodS d33d3d ^dD^)
?iododj3fo:od:. -dsrt 4)fj? a ^ j ^ a ^ d ^ ) d^dOdssdadOod draodo^^'^rtjs
w\)dSo±)S;^ojra^d d33di4)d: SA^z^dsshd.

y\)dSodN?ioTO/Jssd dsed 20,d|^aterd,dDd?dj d,dfS^ dt3o4)


a)gf3d?d^ ddoiderond. aro^zps/i dsdDs^art wd?d dersssad d,dd?dj
3j3(£)7i)d ?)oi)d2Z0dpAdz3efc. wdoodde ^ ?io?J3jdd?d^ " i S i t a o d " dodD
^dodo3sd. o d d -dsrt Sdodoadod erodSodSrt^© uv3i3, uvidzssd, ssod;^;,
174

SCSA 53|oiir oodJb ^^pr\^ d,d2JrSwsrb3c3o3Df olraddD ^

dj3prls??d^ d t ^ add^^^p, aqjr ^prar^p ahdid d,a^*,od2jp3r(ri*rt


2J3,d;^^d?jjdd, d3sad Sdar^) T^qJrSwsaedo.

II ?js^si;^rrf*jOAJS)jd?irsro5D§ I I

doos2^? 5308 i i iziR)i2j dJ3rtrS)eder asssaosSp^*^ dA^oio


c3e<Sj e^isi^ ii wro^jajs fi ^ ^ e i acSs5ot^si>& li
w^sSocfs a r o ^^f*" «33;0±i^4coi>ic Sc. AJS II ?io5e?ra^^ste
dies II Wc5/i3 stot^iatJc Ajotedircio ssoioraoss^aoos 11

ido l,c3i,sio^^e asssaSjaf ssoijri l i izi^iJrfjifsazpssSc i o rf


a:3«)Soe d j s c d s 11

jjsS33siirrf?jo?ra^dK>reroi):- deraqiodS^) d p r a r ^ d ZJ^S rtdias


ad^)d?d^ d d d : 'A;^?5' aodd ?id:3ddr?o d 3 s d d f & . (?id3^=4P'^^^^?
addE"S=?id)d?rorti4)dj). y,d|330cdD d?j^ aro^epa^AidSD^ ^prarrira?^ rbdD
Stsrtjs dod-3sc!or!^ a?ddD3o!Dod, dSri addjsdTOd ^??,od?dj ac&j
djaad died -ds AloASjdd?d( dssdcsrbdd. -dsri do^aodo aed udcshd.
djadCSod deosqj^ods Sdodosjao. ac33jProd3dd?d d,d?l?:shdo4)dj5
^ o . 5fodSodS^d d3?d zj^djasoodo ajdxio^idessd oSB4)de aoddidsbj
ssOxiaddjs, a JioddDri^ xidss^jAijszc^si^ad d^ xldsddrSAlo?:Sjdd?dj
d33dio3d. Ajdrdjse^fdssd^^d ^ rt,dAJ3d,did didd^dcd^, djsfi
odSJij daSAjjSS djPeSOAb^i^f Aiose^dd dDa,3Dj u'oded. dSSozSezjopSS^j
?iard,s33d d^odjadrdOoSDe Ald33ddE"Sd?lra, d33dde&. dssriraedr
dTOAjd© arodrorb4)csdd dgfssodSdesddjs ^idsaddrS dsdzosddD.
odsd adjdj^P dDdd-So z^^odf z..)0d2 a?is33ddj3 ^dzoadda iiozo
?)odd:ad.
dA©^? *b4)33;0 ;i):;in3o ^^rw II sjjsssjpdrt^e wsSsji^stoss^o 11
z^^p II afdTJjs? 433jf53sfocd ^sJaSjC II Soc 'qodj, '^stoo

i j d s s p s o d D j i i j O ? j o i i p t | j e d o waf33l»;^o wss^o « : 3 , 4 c t 0 ^ ° "


sSstijAjj^^S z^^p a r o a o C f i Z:roctor t^id^cS II aroaorfo rad^stor
cSSfSrt^aofsao^ II

aS333oJ^CC33S-
t33;3djS| d^d^!p)t33drs S3;23c)di^;y|53A5odS I

43dersi> tiiosbr ^sdrs ^pdrs d^:^? II eroidcdo


tnjidjseids sjsdtjeoirosf II roosoisfa d,553ds l l

tro^aospdo asros^cds l i i o s ^ e r c s s r f o ^ s d r ^ ? II
tq;3o|StirArf? ^ 3 3 ; 233CXfc)Oie bs^siodosss II
<^idedjdS)4ifd5 rfj^OArarfjiroarfi I
t33oi)oic doarrosScdo tq^a^^dorQjds stossi II

wa4„"^^^Mo3-®ff '^I'^iP AoiodoodjaSc^ I


OAJ(SJOC33 t i ote droiod*i7ij3C33; t i o t e &ios II
AJ3 4^733 ajt33^ec33o n s d s f d o r f S dOj^orfe I

c5j3edj3oC3^ ?f<SjO30 *f33^0 f33^530ftC0 rf dj3e?^f5fO II


f33d;3Ca0530 ?ra^d;3Cd530 rf e33t33i330 rf ^ 0 ^ 0 3 0 II

«:?d_jOn30flco ;3Sdopaj3^o a^oTSrodrsnsiaiaco II


irf2d;3cdo*c2id25froo do^djOftedoodjaoes^ Acdoo l l dorfo? II

ddo^fssa:-
^oo t i bcoo t i d 4 ) d r o i ) j J ^ ans^o ti a i o ti
AJrod^o ti I
176 7k>7J5p dd^dBCT

d53S30i^& sSsiOjraa 7l;scs53az;Jrf93rf^i8 I

(^ro|i3aJ9 7jOe)S5«)Ul^^S;^<s^^;;c>a t i l l
oioss^Tto rf t^sSc;^ ^3,33 rf t i " ats^oJoic <SJ33 I
rfjsedoiitSfio 330 S3jt^ ^Sj53qSsSorSo^o5:3 II i^^j^? II

tliS^eSS S3;5j3C^at33d:-
arfjjp t i acJjSCal^ t33CiaZ^e3303jSertO £iJ?33J^ 4^0
*!3a33^ erui dj3ip0 So 3Joioi33 dC33psi330 533 dSo? I
TjortjCtio^isSojs.sr <Sjs3p^i|8 iSj3| asssaoo ?jopo

dro^33o t J d t J e a r f c s i ; rf t^isScrfjscds 4f^^f^^*^» "


TloJjSjC^sSz^ijso^re sSScss^:- cSot^croSssa o ^ f S 3 a c S wd^^
(SJOSSC*" * J 3 | II aioisior^c ... rt^aosflcl II *je33;t|cdot,iaiois
xJTOjrf jSoeoi33;^ t^isSi^j t^ias^AcA ans^sf, rtjacs33^
ddosio^e s5ca 4)^^^^ to^a^jStirAjrf^ansArfjae ao^roaf xidrsio-
Sjf33( c S c d r o ^ 4 i a c tiiOSSl?^^ ad;*'?;^?^?®^^'?^^ ^J!3?53i-

II w^«:3oi>rf7<jaoj3Sj3i,o II

adod Ajot30j;J:-

siroios AJ5)33(^ t^Jftaco i i O j 3 3 0 t i a s i « r o 3 o c ; ^ I

Si^ipp^ti^hfito i i O j 3 3 0 t i asStsroSoe;^ II

itzi^ zip^^js$ <jjio8 AJSSO '^iojSc t2j:4t,33j3!)Sj33^^ j^Sftac


S i r o i j d j ^ i0O^3|3^ rf aS333o/33^3o0S II SJ^JI? 41

a533aodoi/3csi>oi33rn3:-
dotiao^c iijsc s J d c r ^stofss^Ocio stracd^c I
*isSo3|rtia«ai53r ^ tssacoSssio^eJjsc tpds*" II ibstoji II
wrfn,53 i o tjt^^ II rlisetportjaS^ sLraijC II
r(2^rc?sf33a AjosBjOSfsso ?)r3Fo±)S 177

WSS^OTOO^CO JySS&^roaJS^O Stoj^jO^^COZ^ SiOclOC^DSO U AJ^jlS 11

as3sao53o^n3 ^ itJ^coo irarf ae^X) it 11

tJjsj^jartoo^c rtrtn II

ACF530 rtodowoo tjt^Q 4)CtoaSf53o dsSeuroo I


ioJjsc^ocijWoo ^cs^aoS rtrterrs 2p3(Siio II

Messaged z i i o z ^ r s ^ n | d ^ ^ ( d O j S ^ d ; II

<s>33 <Sj33o&>ao^e 2,33;33 iitppi^ T^jsi^jdjst rbdo; I


dJ53c)d>3l(e); stoi3e3je)( arf^e t33oz;i»5Ss ^dJci:^ II
^ro^4ds 4P^^^^( ^^J<^^° I

afi|i^ijC aSip5i;8e titips$tt Jtoj^jo ij:lc3«' I


t2/6^estejR)jrfj<t,irji^ ^i^o dzifo Acdjs o<£j II

^i^olrae S53 io5j3e;di, ^p^pssts ^z^^jdt II

757i;3e33,a asssaSe ssspSob^io:-

oiia ^l33f t s ^ i r a o ^fra^sSsjaj^cdrJii^^ II


rtodoio^afss*' jfs^ II t^jiprmit II

sijioijziasssaocsto ssjCJc aSjacsSoctircJc a d e I


178 TioTZp dd^dSSGS

«di3e ?5j3i^o f i *i3zif33dt3c i o TJjsi^o II

553^de4jOi53 II »jaD|$)03K> II

rt)Socisi5d5«5*rAi^ oioasirofroti KSO^KS I

dssd^tJc d ^ i c ?i j^JsSeas a^jsios II

ofssdtSe aslocSj^Sro iSJ^^pdJ»^^^o^oj33af ^jio I

TOO d 3 | dotirtsro^bes i i s s^rf sJjsiic l l

tiracioctfjfio±>?Jjscc3|3o ^^^a^sirotidcs^ I

oSorfjd Aljsii#«%&s irfjS33t:iojioio4;Oiro II

arosod eroded:- adr^edcdS Lert des?c3: CD«5J dc?o, weSi aedrocj


4d;d?j,e d^l^Ab. d f ^ o d , TjeSi -d^ dcibdSo^ Ab4)d,d3o3D?j3f\oJXf2,
?oS;:p3ridaodf35f>o±ijs dBoSi. d f an^, ?ied d;5U,dod ?3d,o33?jSiou; ?js?d
aad,?j^Aiod-3ola^d?:sn ea?j^a^?J2^ sjoaododFio. -d^ dBdjrisJoci yudd
AjO33?jd?j0j ddoios^'^^ asscod d,v2^ tTodeddoiJodD ;g,djEo3rijdc5. 6edej
saddj&rcA d s c d d o^Aioz^fridSj^ ded^) ^jdepAbdd. a d d Xo'pn^Ap
SJSrfSdiiSjsd d.d3cxted;dOod d o d d r d apdsah aCTdd^sQlraodo
d?j^ ::p3oi)rod©, dio^D^^A ?id,odaod?ira^, gadjd^j^odS^ ddoto^do
dj-seddo. 'daj«' s s d f l f ' ^ot:, qisdo^^cd a s j ? d dzo dj2c£jdroAd.

asrosoz^Sedrt^'o:- dgid^, djd, wdr, 3s,e33dd^, a?bd, reopdr,


03d^ dido. sjjEsd iood ciotio a^jd a ^ d r i s j d . ^4'^^'$, dodo, c^oddo
do-'sdo, f^aojj, g^do^n djadco de^do, d e d ^ h d . Soddd ?j3Gjd©
^.do^n Sodd de^do J j d d ^ h d .

aros^d dor{«sb:- eo3,dd? djsdosd d-sdSS foaco, as33dri^(£)


cxte4;csddjsod?d^ apdsj;,^ dJsadO d?:i;^r!%'.i;, Xtos'z^ti ?iod^dj2 a d
do*^o doi30j33d. doocas ^ O i j d;S3drl'^ a^dris?od pdor^fs^n^js,
Sd32;::;4?3d4rl^js, dod^djs, eSdsoaart^js e d dog,s.t doi3o,33d.
dqtoarf oij3:- a^Sd yzo|330oiBd 4)dDd?i) xld33ddrS33d
doed y u d d i wgrart^od I r a a d dpodjd^ a^dsssridefe. dodalD
dgdO d^D sosrU) 3so!Dod dgd© sodo dddrodDri^ Alodop f^wd
:?jo^fS,d dcjieddci) ^ddefe. od^S zora, oorop^^ oq^ro Fls^Sd,
jjusdjseri, aadjsed: wqjsjs djsedDde ^oadoa^, CTZss^-^sap
djsfdrt^dDd gS^od?d^ ori^sosrizosdd:. ^ b o d d ^ d doed, ;^dD^s3d d^ido,
do?3 ecp^ aSododd Sart, fdrso^p zjirsoToddp wd ddlrad^o,
Tijoddrod dsjDrt^j sosrtjs l©fd:os33d ododdrts;*o^, d q i d S i j dOAidei).

ddrf o ^ f s : - ^ o , ' S f u , dOfd, dod?b,, ad^, Jd,d- dodo ?J?J3C;J^

•di d^'o ijzsitii^O ddoas &e;J)fGri9rt ofdd,'sd?:sd ddSd tsodo


l.'3^',de&. ooioii? -ds 6s;*r\N ddo djsedrisJdoddSfd odd iide
l^edodwsAddjs ?idrqB d^z:5xldf&i. 23s3"4d,, s s d o d , ^idS adjsep,
d o d g , djsm, d d ^ Z i B d 4 ^ , d , z^duo d s a s d , i)ddjser>, z^sopzjsoqid
oodd, dodod d^idf rlra^wdd ^oddjirt g?:s^CT?jd33add g^Sodjs
o q j d r o d s h ^sddj3odD33,s?.

ztrajr^Sss^ciO soc^ci aiasd:- t'\)dd Ltzspji^d, :ira/ad/)?i


djsfO^ ddjsddd Z32dgri^d^ doe*^de&. o4)ri^© ois^coaddjs
djiedris?dd o^rl^rt dgj 233,od|dd?d^ d s a d j s d o : dOcSOAlra^,df&.
dpzdzi^j zsadSrts? djaoc33f§Sodfd^ dsed^do od^od ZitSosssd
s s o d r ^ n d . a r o d s r o d d e d d d ^ d d d o Jb^ssoaod© zo3s?df&. o d o r ;
A;d,o33w^rtde&i. odood ushijtii, Ap^^^i^, rtradoa^, jssaez^ed
^3apri^?d( ^ w o ^ d w s h dsedde^. ^ad sDodd ^d,dD rbrarisraddjs
lraazoddf&.

sid®3j8{f,^:- dd^as ziS^>|,8i ^ C X J , zsadgsd^G^dwij d a e d c o


AEqj^sssrid Aiodz^rd© -d^ f^hSod dqlradoeg d s d z o d d . o. iodd
ds? zodod Zi^irad. 3. dSgt3o,d SA)«d dz^r X^z^ ^33pri^?d^
Zj?jsdd Ss?. ly. jiedD d O d d j s f r b d §d. s^. ZiJ2Z33dd X^-. L . ^sdrzi^jg
z^^S. ^. d^zosdd zoozsdoz^d. c . d | s S - d i d f | p o d doiao y\)cdrt^?dj
dsa, rbdDd 352* z^od df^od de©i^,
180 TioT^p !3:^d3S03

STOododfd^ i^airae' iiodo d e c r a r i «d=o*o ssadjsod «roodo±o ods^dodD


Sjsea. ^ ^s?hSod gdiwsn o d d s j i o d j d , 3!?odde&. n . p S i ? ? ^ ; ?iod?|.
3. ddjstoddo sro^d^o. a.. d e d s a ? ^ a radorid. X d r a p d ?jod3b^ds?o.
s^. sijaaiilfsedyo. L . d^zpzasorf. 2.. ra0d,^4^ds?o. d3od?3je
Sj3(t»dds;*o. -ds do?^(dood d c ^ iooqid^ozoDdS^j o o d : zo^i o6od?d^
do?jdf±i. ^dD L o a s s s G d z^odo ddaotendoisg.

a d s c ^ T j o i i o ^ : - d a d d slozoos;$3§^ dDdihoJDS^ ^zi^^ or(z;3sddi.


yuroddfgrt saoDood d o A o d dir(s;*o, z3^^S don ojijss dori^o, zii^
d o d a o d don, ods? dorisJi-^sspris;*:. "z£/sl©ezi33,3s ^id:? jjdDs" =::iozo
dssaSod orajd dod?1 Sd33S?33dd?jsnd24)dOod o d s d o d a o d donodo
zi^^|33ndo3a^. ooq5ds??lra( ^ dDdodoiBriz^sdd:. '

aroao*, oJjsfrt^ s33,oi5:- djdjSs^d dj&|05ood rtodo^rt ^d,d^di


ddr sisrvjs dr^rt d a s s d i d d r ss,od od doed a^isd droddefe.
orl ^zOjd doedd d^dr^rtoio TsSdj o n d ^zo^dja ?j:^o3awJ2fd,3rt
o d r r o n d o s s d . dssd^du o d o r t o ss.od^j z3?33fi a^ods?^ zooadodd.

z?fj,S3a2coi) asssso:- xidJsSdrsrd d^ddfd^ dOPdde&. drsrri^o


zog,d|3, g|,o±> djd^ dodo d j s d , iood: fsad/ ^ d . -ds sswdO ZJSjdpd©
333rlra ^ d d d r a r r ! ^ © Sjsrado oodOgd,z^fdris?o, zssari^o ^ d . z^ode
d r a r d deddfd zssacdddi d d o ^ d o ^ arodrorizoaddD.

asssad sioaojsir:- z^^od d x d j s d r d S ^ d'aea dsad


Aid^r^) J)SAlod?d5:33n dozp^todS^ Irsdodd. d d r , oqir, ssdo,
djsf^^O djo^ Ajdqjaorr^cjdjdj d o s b d aroddjd^, trodpodra do^dg
dDorSodjdCTd a p , Sgd,, oioeri, Sdra =^p.ar1^5dj ?lraea z^jsecto^id:
de?d doz^dxdj2drd(0 droddefe.

rb&MO 353rtJ3 d a z i o . - .Sjeodort rbdozou^p, 4)dodort dazoo^p


Jedrondidd. ^e^dodozOjOrlra ziod,zoo Sj^^psn^i:)^. a ^ d rood©
rbdD zsS^, dDJsdSod, d d S o d Sosrlra odfJod ^^aSdOdd zjd^asaoa
djsdcsd^jrt^od doz^jsadtortssS. NSGOJ, =:iotiD dodo d?5idd?5od
?j|cjdOdd dDjdD^53diS?3srt)33f3. .y\)^d AsSdOpart dozjiddSodD
a^o±)d?&.
181

s s i d o o d d o d , d j a d , 33o:Qoi) ^ d d dopori^o - e d g d o r o n j-zo^Sioprari

d^^eaj, e ^ ^ d : - t^P^i^, a s p s , 2iS|d3?id© diJ^S^dDE" d33dt33ddi.


23/3^ d33;^d<^ e3/3^ ^ d , ^ r t j a 2£^?3^ ^S^od ode^d? diortw^dordSD^
dsSrsldefc. dd?d 23^e2|?roncd 'd^DS^ ;:£^f^s?opdd dpDp)
2|e5^V2Ad^ d d S : zS^ea^Soadd t s d d a s s d ^ j 2£^?3| dsssi^) doj^od^.

7irt;3ci;as»aS 3ro,oi>&i:- cxteosddjs a^djs Airl/aed^arod


d33al(soac33dorodd, t?opd?d rbdido/idiSSj de^d 35,od5dd?d^
d s s a d d djsfddx>^?csrb33?5od: 7j^^jd^pr;533dd© de^rod.

aroaScJ© arftss^tiaiasd:- d , d , o d a , , arod, s g d ^ , djsedo,


4P2£, K d ^siSri^fd^ 2s,do2pAd d i u d dDp^dS ?l©dg s o o d d , t J d O o d o s h
tsdosp^d SdDrdfd^ a^AitEddD. ^dord tsdoz;^ =:ioiODd?d^ ^ oea
jiderSAagd. t3do2;5 3d>|i1jdr3aod; d,d dodo Aid/is? tsdoz^
Xo^is^pop a ^ s s d d Mdo2i3 ?3soa?2g,daod; adozji 3J3^4&fgraaod.
f)d|rl,dr3d© ad^KOrt odKd3a?j?d diqiid^rdSj^ 1 © ^ , d : e d tJdort
;5ij3dSd d j 3 f d a % Sdjsrdoz^jd djsdco ?ij3dg u o a d d , l®5SB|iddDod,
rt?od didjd djsfdDdsaa dodrid^raSd^add ;sL©d*o±o dic^rb33S.
tsdoed Eis^;^ y\)d?3odS, arod, dedd,ai| dDoossd ?idDrr!^SDj
d j s d z o d i d i . XjsdS sra^dpsd tsde a S d,a^2©,roa tssiJi^crocCoi gd:rri^?d^
182 jioAisp dd^discs

II ^ ^ E " ^ c ^ ^r3F"0±)§ II
t zi ddrdoioroio ^^stoAjo arf^qJ^ Bscdori I

sidserido sij^pp tiei^zp ersators I A^s|^j?c atoi,

43S33r I arf|to;j*i^ w^steTj^c ^d5to;8c sj^ssjtDjfsizpsrsirf

Ti^T^sSi^ *irs53^c330 4)0'^*^f'«'^ t§«>03oi?isij}ora^03?53o


(d/3(daai43!^»^o:^ddc5a>d!3|0c) l^e ddsSse^dcS^eay^ro aies^

sJoiSo ^ issjSo^tf j J o ^ p a ^ I " ^ d o ra^f aSjtijj zipiszijssips&pii-

jdo KS^P obdci) aSricdd KS|5gdjd oiisertad ad?i d3sdi3eifc).


i i d d a s ^ p aS|3gd,d oirseriadd, oireeriad adsj drodtSefc. opsss

eiiddi a S r i ^ e x f ^ , ^ o d o c s s d d ?loo5j3erdo±)535; s a ^ a j S e foSCOj q^'^rtri^Aod

o p ^ a d i d a s d f d ^ dl©j^t3f&. d y ^ d aoris?o o p g d s s ^ i r o n d d d , a d d r s ; S s

d2dd3s?jd<0 dpsrdSapodSD^ dssdiSefe.

s^osJsSsraa i3s«;30i 33ora/i«3jSf3jd 233pJo2>i:- t s j ^ S d3sa d a d ,


qSOA, 5ro;s3oS5sdidSjj d s s a "sSodrei!^ *)Si:3d7j^ wtiOs^f" obodo
jio!S<^ d33dz3ffc. trojd|3dSjj o t 3 r A , "'^do ra:;{r dMJft, jtSc"
(Dodo soe? rtzpsrroS eqtos ^oxJdSaod oiBd ?oo?33fl dssdd
r i " ^ r q 3 3 ? B a Tio^psr^o Jirarod? 183

daidj^p c33rocradortj3ci,cj^/ tssj^^tz^p craiodoao-

^8d/ 1 i 3 3 ; d 3 R a r ^ s s a d j^^ro rtred^^sarfo iQ^p I rtrsd^o

SJO^SK^ II ?opS03a^j3|j Siiif f33d33/1jO WJ^-^^Q^, I Wf3|jJ5®eiO

^o5j3r3«' 1 wAjJ,f:|Soie7^ «3is5cdAisi)/\aoz?|ci sJjMsd^o

4t33d^o i33q73ddedie tJzSjjrf wi; ^jcptio I ?5do33pdc*c^

wa^^ysTOoio I 4j?3fi3oJ3edso ^ o i r o r ; ^ II L o t,i®jjJords

lyjS A;|3S3 '^-S dooi;cre rfroaoo^o dro^s^ I Lo tjiss

S|353 11 O II L o Z^iodS 3|3o3 11 J 11 L O t^i H|333 II SL 11

Lo t:i©2si>fd§ :yjS H|as3 II v 11 soo t^iodrljOJoc dj^d^^ zi

doaoie *!|a53 11 s? l i L o ZjSos^pc s s s o i o d c z^soiSsSjCdo doaoie

Aj|aE3 11 £. II L o isbdosass^oSo ii ade zi doaoic A!|3O3 II

2. 11 L o z^z^Fdt jiod;do:wc zi rf^Jjf^d art doaoic

a|aEs ii c 11 L o 533Sorfjsc ad^Sc S|as3 11 r li Lo

sreSoeloe a^dcd;Sf ?3|a53 11 o o 11 Lo oiotsp sraSo

zir2C33gd2r6j opr ^j^dododjs odqsd* JjdoddjsQd d,dBrad<3


Z3S;d|30rt Iraddefe. s§Ss "iq^s ti WTJ^... gjsjoioljiaojscdoo ^Ss^c"

. a o u t5?\odwi^ d,ass3<2;X) w j ^ p s S d33dt3efe. "^cdffs %,4^ji...." iiodD


djadron 3oe9 s i s S e r o S d © Soe^idod W K ^ zpsnsodd ddAS z^dorri^Sij
m,

184 XlO?33jd d ^ d B O T

aysdSjse 11 n o 11 L.o ?5dro sssSo ^ i ^ i j s e A!|a53 II 0 3 II

Lo e^fidosssradir^ ^titiri^ '?as3oi»353 11 4)tJrfF? ssa^^s^osi?

H|a53 II osL 11 L o 75aodoi33/isSir*!|rt,c&f|;|93doiro II a ^ & j O t e A

a^i;«p 33|ass II o v II L o r^jszprsit ^§ B|as3 II 08? II alis

Aj^jijcsa aSjscsSo^cdo TSstodoJoe;^ II a t ^ i o A o d j 3 | wfj^o

Si03gpK030C3«' II

WtidO^ dai^fi? 53S;f53f330J05SO^ II Vdorf|53rt?53^-

sJioSoe .... II s b d o o a o ^ ^ i .... II sSosiroii^ *>stedjj^ t^ 53c5c

^irs33^?33o rtysrjjsfssa sosj^rooi tidtompsit^o oio^oc^^o-

s33;djjSro :3earti,irAj5i»c^s5jc5jseR»agrr«eei wosoioodrtlocr-

5ijan|03 V2j^*5oc^dij^eij?{ro rtysf^^e^s^o'^'^*'''^ wfJ^asa^iroo-


iTSora^Oc);^ AJSO i0i;(rs ^ 8 d j ! II i d O ^ Z ^ i O ^J^T^pi-
ssstitio dJsaEjSs^^arfo rooa(sa;do r^a^o^z^ zi ijds^e II

issjds aar^33Adj?{ro doassrtrads s^arfo ^Os^c I

dsa d , p s S a a ; s f d d 5 ^ Sddf&Tgdefe. " L o z^Jjst^rsis j | : . u i a r e " ^

A,dj^roa SoJSJdigfddSD^ d s s a d:oA?jde&).

rtzparpaeroa wci^3:3;drfd ddnrf TJora^drt^rf^ j j a d i o i ; a o d dosc&d


^40:- WZ^diS d33a d a d , p D A 233^0iS3d3 d33a "SS3SS337J^ *)Sted7j^....
c33oaca53;d^o z i ^Os^c" i i o d o ?ioiSt^ d j s d d e f e . " i s s ^ rtredAs^zstio
i e s ^ c " <DodD 3Qe«?, rirada 5^z5, ^ f s s ^ J s s z S S , dJsdjBss^KS, rooaesad,
ii3iipoaix>^zi:>ovizitp'g^ ^oucrosjfio «^qra^Sor<&ic S S d o o u r f ^ o -

steiess I dfpijscT^c a3^»«3pr{ijCrf ;fipscJc Acde w ^ j -

dcJc d d | ;|A*e sss a s ^ c s 3J;dsi353^WcJo II wT^cdjSsro^o

do7too4,(^dijd3tiiod;d, tiio; d<&^ddo Aierf dara-

doodo^drao II wd^^ai^d^ardro adds dsarfcrf doqioTS-

dcxtoo^ ^dde&. 4o?id?j6j d z ^ r , djadr, rtjsedood, d S d dja^Jd:,


z^^odj o d d , eiiddi w a s ss^o, d j s d r o i f d , a d S o , doz^ ^ ^ d © ,
giJ|d rioiiD, tSK^, d d : , i o d d : S3o!orv?dDd Sodoowdd ilraort j^^odD,
So^eoi^^od ^ p ^ , u L r , djsdr, ^ss^sSS d i o o s s d ^ j s p e s s i d ©
dfs?d dxbris?o-^4ri^?d^ ; | o a o a o d 4sdr2p3rtdiS d g r a a d ^ < 0 d i 3 f & . o d d
yuddz^jsrid© assbpOrch d e a oqj^ss dor^od doed riodaod osgds?
ddj^ ocp533 ;gA;,iJ5dpd?d^ zoddo, o d d d j j d a d o , d,>BdDodfd( orli^^ssdra
a p o : o o d ^ d d f & ) . o d , 3 d : o d sroddS^ d x o d d d d o oorbu zdi^^ssndDd
deaodjd^ ?)a:r^ odfd^ rlraedoodaod dDaeSOSj, o d d doed a«?
dortdOo^ood rooij OTCOj o o r b w d oigdjoao)^ s ^ ^ r i ^ S i ^ u d o d d e S D . o d d
STOddfj Z33did:rs3/i 2£efd dD3b dodfi^Sj^ ^ a d i srorU) d d ^dod
djdErsd© ddA :§2^rod d i e d ^t30j o d d © t j o n a d d ZaodD d?:bd?dj
^ d , o d f d , za?i^ oqis3 d^^od 3J3d,o±i© ' ^ d d e ^ i . ?33d:^dr35s/\ 2sd,od©
o*j o d d doed ^ o d e d s s 2;5§33di d j s d o s n ssscoj dxldori^So^
wdoi)de&. Ss^doro ?do?j3d6j zo^ccood d o i z i d dir^od died ^oro,a
(i^^v, niod,, ?ij3oiir, ss^iided d i : & rlriSdeddri^Sij wddadjrt
wrtdod ^ d d e t S i . d i r t i a r t d j s e o ? j © 6 p d i on^diJs3r, tdod^dijsar dido,
c^eSi &«d36j2^c;i &did ^aag^d^ s l o d r t d o a d d e f e . didoriS dg^rt
az^ija^, d3o:ro,g^ ^ i i o , o d d eA5dd| ?odpaS^ c s S o d d i e d <Dddi ^odrt^Sij
?3^<£JA, o d d d i e d z^t?^ d i d ^ rtf^dS d,3diris??dj orii^^sadraapoDiod,
odd d 3 d (Dddi zoOasad/is^iSja^ 4223a?jadiA,ris?fifSj ^ddefe.
186 AioAjSjd dd^dBos

oiPsJcJdqis'sSrfso zpzi^t II rosij^djar^ro ssoxj^gssijf i o d o -

steAjfsssi) ?ro^i;0 rods s33^sSa538io rosSoe^) II a ^ j d o f s a d f o

'^orajQ w^assospso tJoraj?Jrd*todcsir(rtf33f33o ojoqs3^j5i>o

&ei3cra«jf33 II w ? ^ t i o d j d « r f o d 2 i r r f o zi II «s|d;sc3of30 rtjassdjes

S»SSa533^^adCS530i> 4)dJSCd35SD3S ^ S K ^ d f O II 2 ) ^ f C t o d d C 2 i -

dffijdfo a:^^d3ro33,^335 I z^loic^rlrle^oiocs radro II

draa^o z i Ajosrad, II w d . c s s a ..... i l OJJ^ ^ d r o d * ! ,

?33d5idf3ciS^jd2f53;ijS33;2ie5c^ ?Jd 7iOZi3jD3f530 AJ3O ioJjCfS idor

^storo wd=> ;iJpaw3a ^dor ^ S d / l l ri/aedocdssOdc... I

i5oddrrf?33d33f^o gj^^^d^ I wZjSojdcCo^AjosSjDSfSso d3<ajj533|d-

rtdjs;^ d3<aj,*e3to zocddrrfrodjaft,©^ dziroaf I w?3|qrofio

^oissrs^ I doote) 4 ; 0 i ) dJSfSc rtZ::3rz?3s;c)a rfd2iora,D3f53o *i3o

^otjtts Sojscdoe dcdssdSrtaosdrdofTOjqrafio * D d j j 11 *jaoc|-

cd3d3c)C53o5o I wAji,c3|2ioie7?3 zssidcdTidoAjiaoqJ^rf 4^d5o


djjssdlo z a s q T s d d f d i f wsS/rf wi;d,<?5«^o ' sj,233d^o zidirss

adop dc3|ddroti;jfrf 4233dSo wszljfcJeS rtj^ronparfdcdsas I

4z33d^o tidodjd^cfcs 4o'^*^t'«'f>^*^'^f^f^^^^^' ' Qj^srssdo

QjTO530 ^rdop 423«>d^0 Z|3S)? ACdOOijSCcijOJOrf

d e d s a ; iiz£p?i I a d x ) zii3!d<3^s5«)do z i d o r l e s »£>d;?«>(^ded3c);

I wftjaood^o d,233dSo a5|c3P dcsssttf" »;a53|30 iSj338 Ksi^dor

dedss wzljffi I ^fS^^^ss a d rodo^dordedss wsJ^crf

jb^^ss a d Rg^j^^^^'^^ d;?3^^^'^^^d333 wf^aoodjO

4233dS0 aS|?f de55S(^ Z0;3o«)p0 z|j3S8 Wc3<>d(^d(d3e)


ajSssdsirozSjjfJ N Seders !ip^^ji5x>3S)p wdnsrfddssroio

4j?3rf aojsesiranl^ortz^ssa ^ d a a r r l ^joissrs^ I i i i Aj^ji^nsa

il deSjs(^c5jse^^e5sd§ 11

s5oc935§s II tP53e ti sSjizoo^c zi arosSe o±>z^-

jJdsrrS I z^rooijsr ciK;|c:53 oiojj^ gra,o±)^;^^ rf Sjscz^irfo II

c33oacs3;dja^cido dziiscrfjsede i a ^darBsssaffssjo-sUi^Sijscd-

i^oloes sbd^^^ TOO dcss^zlo^cdo^^dr^o I srajdc S d o r r f 2toas

A33pidA|i^ 25oci^5 II tjcst^e zSodooalrairsj^ dzlraerfjsedt zi

j5ortie I ^oioo TJOS^K^ iio/)S33r33rirt;a^redoortoo II

d ^ , d ^ djsdrod^ris^fd^ doadz3?fc. rfodd aojaedidrfo^ 3B,do2p?iz3e&i.


"wxi^ *5drodj(!^... i O d j r " cbodo XC^O/J, ?3s£)e3B^d<0 aoe^dod ^ o a o
;!aop®parts?Si^ d3SS 'zoodprrf' onpdrfi^ d,3^<£)A, doed aof^dod ioo
?oo?33jdrt?rLo Oalgpsrf d r o a d,3o3jsodi XcTjspzi d,oifsertd<0 de«dod
aojsedJsQrt^rfD^ ^ d j ^ c j a a d j a f d i d e d ^ d i r r t ^ r f i ^ d s s a diDr\?ide&.

dzljscdjsfdazssd: si^c;, erodrfodrf, a r o d , odss, - -d? tJdDrrls?©


Sood3o±o dzsigdotedd w ^dorrts^o diSiSdjdrorb^aiydodi doetps^p
o d d d i des^ossd. 533oQe2c,n^odd d l p i i d z s s g d o i s d d , TIIS^SS sosrtja
dzi;^do±) abartjae?^d aSjaedidroa rU)ei:33rf d33dz3e6odD ^ d a r j s r o o ^ r i s ; * ©
Sof^osnd. dzlraedjsed yuotasndj z3ed z^^od djosuradr^ ArtacgS
S,e;^zSoi)rf5^ d j s a a r o a s s a d i o r t o ssodrr(s;*rf5^ d J s d z S ? ^ .
188 %o?Jsp dd^dBOS

io5jscsirdsJ»n3,as3tipd(33d& dsodfio II raoadisso-^ootJe

i|ji,siK>ae io 4ijSjCn|sgj3C5)frocdoc5c I z^tusziprt^ * > a e r i


fiiorijOi»aoo»fio II si^zieitij da^s- Qj^cz^ScJo ije*r<)aoC(5j

f5c3^o ^1^0 io gjJ53fi,sSj?arf5jAto I wdS^^o ^ce^ifidooijS^pe sss

c:s|jdcd*53i33oiir at^Scdijsc sro II a^jscdd

f33ft(53o&)ripioo z^isSea? I zptl(3^crids5;!iJc)3«>t530 c3e^

ssssi^czojaca^ II zSjsjf^arzoode sssspiorfs-wzpti^siijdcd) ra^af

sJ5t?s3^P:- d?jj rliafdjd© sixraci) ^dodd ddert ateoaLjdjs


sdjj33ojt'oadd d3Sj3Gdod3 >B«odi5e&). ade Of3 "ddd"
aa332odssad ZodSe " ? i r i r d " i^p^^ dsdzosdd. sosrtcde dodS
(asjco) d s a c j wodd d o o d S (z^^o) d s c a i j s d d .

a^jscdd Ciusd:- z,.zOjS?e ssoDocd sgd, ddo 43,o±) AldcS


sjo^JSjddSo^ Zood ddrd© dsdzssddod, saoSo d e d o t e d d j i s S e d ^ u
d o d , 33cCo dz^^e o A d i ^ d O o d d z ^ 5y)djdS)rt Zoode a s d d d asrodri^o
S<&iddodj3 dfs/3S)rd)opd<D d,d^d de^rod.

t33dd:- 4d,S assjdd Sodd wdi 3or(^ ZoS^rt ^S^od asssd


d33dz33dd. ^ d , e q j j j s i S ^ d a r o d d S o d d ado -Sorts? ds?rt di^ozs?
zoopS d33dradd. d d r ^ ded wr>dadd dsad, ^ SsSepadDS^dod

raosdOc:- ^jso^s d33?jd© d r t S d d d d s s a d Sodd ddrs:^


z3?d w r b ^ d a o d z|d,d(0 drtS y\)dSodS dssSzodd. ^ 0 6 3orts?o
^s?oiz3egoao

Eiodfid^d.© dA^do:- dod? drfoiS ibdd dorioBsoiirrts^Si^


d33dz3sdd. dorod zo^d Zooz;5i3 aSrt^o S^d ded ddjaodSo,
53o3j3«r tSj^jS^ doSoijdjOioo I rfjii»rf^oi©f? 4)o;Sjsedj*cirf^« io

^rf^*c I rfjdo iirot3iion|aojse c5j^c53si»ocirfj|oi>o ll rfj*»rfjf io

^rfjr 4i,o3j3cdc?fsirf^o3j3C5 I rf 4^jcs|oios5oe?f;3^ 4cSz33^io.

^nstirf II 'tj^s II

oios ^f3c)^«3sorfo Zr)3| ^djsc^ a^oSoo oSoa I adcss

drfc3-'SC2:3crf *0O2?Cg3a^O AJ rtzi^^ II !^?33^SS0J3i;0 4}®^^° ^


z^^^ S33i4c I iSjao2?rfroS)is 53*^? o d : 3 5 i a o n 3 ; ^ i o d r 2 i II i d o i c

2;jfdd?d^ dros^jsod: ?jddfOx;de&. ado 3orts? ds?rt ;A)dja5ddd «n,s3odr,


t'OdSodcj, aa^ad dojado djadijaddo. sasadddo spSjs^fddd dDjsdo
o/\saodrr!s?S2^ ado 3oris?jas?rt d 3 a d " ^ d d o d ; de^osad. XoSt3 ssa^dpadd
:4(t!fddd Ald3aS Aiosa^ddds^ t>;ode ddrd© dsadddodod)
djs^f^ardodd© sa^aj^odSdi dfs^osad. asrt^o dsad, zp^j^wanddefc. toode
Oci dsaadd ZoZ^S fjads3arb;§do. ^eddd A)d3acoX)0?*5,ddcdj Zoode
dDot3dd© djadtjaddi. d j a / S S r i o o p d © ?3sdd:- dpDfjsp (d?3^ dort^jd^
^da^e^S dirtjjrtja ^?i/a^zJjS dori^?d^ djj^ dori^rU)) djadz^saddo. tjZjpA
^zjjd: ^3,oddfd( Irodioaddi. era-ddo^dprt t5g^-donodd?d^ Iradzoaddo.
2^dj?iodde : c S p ? d ^tjp a ^ a d d S ^ , zJSoaari^sb^ d o d f dsade^addo.
t^z^QozS yi^djSjOad ^y,do ^S^oddSo^ ^z^QA oqjss e^zo^jorie ^ . - s d ^ d d D .

^f33/iijOiodj3cd:- t5d3S© ^oo4 oqiwa pScjai^^oDjod odad


dododo d?jj dori^'d^ agoTcAbsa?!©? odd too'^fsja^ SdSd© acd
4,aD«ft3aart^od *do,t3o, g?5.od doodijad,ri^Sj^ ' ^ t r ^ d ^Ss zji/aaDod
dD?d diiiopari djsenodjs dsaoAiaiod diBdiddd© wrbsaS. OSdod
sped odsl; djdra, sy)d^, j^Sdr^i:, d^rt, dsa, dxooa, acdoaip
190 xloJTOjd d^droro

dSoipd a55c)(iSO II

^Qijsf «3oo sioozi sfcooti ^sSrodio II s^^s^ d ^ S ) ^ o

ti Ajodplracs I siosBSRl) Aios d ^ ^ora&s^adjsdrf I

c?oa ^ o a stoasst^oiro^ i ^j>o aodc ai^o ^ 4 l r

S)dj3c oosusnl^ortcwo d5|p ^ o t e r d j ^ a ^ 11 II


5j;05j3ertrad{-d^ d ^ sSoasarfed acoft^esS KUaqid I 7t3|*5o
xJSoijse d*^ dwoii siooti ^djsdio II w s i o o dooi^o
t^irawrdije aOs2^ iii;0 t^iotlc wQ^cotea^ II troodjscdrf-
sjSaoSDsdfo cdooijsijo^o sSooiussSe-sSd^si)^/ Soossd-

sSooi; dd^D3r3 aOso^ idSorfcraods^ djidsOioo aOao^

idjSod^cdoojdjddrtiodyOssScs^jfi dotl/scdtasd^s to^z:^

?jgd,rt^<0 ?ieod ^ ^ ^ i cojaen d p d si5sddf&). rbdo, dotss;^., e|d„ d^d,

wao^tirt ci,(5ijCL3esjS330dd d s a p p : - dorbart odadcjaddjs cj,^


3andd "s3355odes|pf... ^doo" CDOZO© ddns dv-se^ri^od e,jAi|j?d(
w"^dio3,A d d dfS dioosad ododdrl^ri d d d e ^ .

"d^ d^....." iioeo doodd?% d-'S2;^^^<^<S J-^^^d odsb; dDrbaS


djaf^rt gudfSod: d,oiBfr\?3sdd<£) de^d.

2:se;Sd as?o3dd odd dOcsad^^ djod'sa} rtoqJdS ^ gs^hS


odod,d?d( zodd; d:c;j^diS So^fo iiod djsd ogddSj^ addD, o d d Sdad
djrbas dAido dddD, o d : IraeSris?© " L o oo oo d s | aro" cDod
do3do3S53d& JJO^PK^, wotisSo? sijs^c droo533si>o«js5fS-

:^jsi^pt^7i6t II

43S33raoc Aj^Apdrfo ^j3| dosaoSjj^acTtodorfedajZSS?*'

oSocs^' aijdoroij^? II d#^rfo dTb^f dea isSra sidrrtio


do2;5c I wo±os 4d33f30 S5D<oo ^ 4 4 4 3oO<jjjo3oc I a u o s r a -
oi>od;y^*j^ o5oc ^ciJipdo^rfs I sSeassdjscrt/iicdo adrao
Aj|t3!3en) 33?^ II qroSfs^Scdz^irassfsso droi^^jdo^ssso^A I
^drodo sraSo djsijj o WjSoS^ i d r f o d o r f s s o 11 II iijsc

ddororis^SJS; d d ^ , a d d o d aL-scrt AlDd.'SX's ^s^dosDssAdod oqjrdoid,

:oae;ri,dsao3, ::3ae;rt,cuXL©ed, ^ssprt^fj^j sscSSdce^d s©o3d

dirtD^rf ;i;soi3^^ ciraoo^Bq^s^do doio fSod dDcd


fe«?,S7j2c$)d0:- 80CJWO3J 3ori«S© do2,:;aS ddD_ djcou'sdrrls^So^

asjAi j;lj5c2ei) d d D dradAB,dccSD ^ d d a a i3ae;g?irt t'^^dc3^ddS^


j^Iocxb d e d 3o^OAiz5e&.

sodSoi aorta's© do^dgcjd dra^-Ssss^cJ© d e ^ d dDZ^SAtpi ^ d ^ d


as ^jsrd Ai^ssdS d s a d o s d , d ^ e , rtdo, d e d d d D zjsppti^^
dpsJ^, wOdS^ rLraedDCdaod dae^rtjss?^, d o d o z o d d dorio^jad^c^Tj
oiraoarl 5dDd?dj "df^^rfo ..." dDoosad dod^rt^JSi^ d e ^ S o d d e d
gjsdol,'3^de&. Sodd Z33,dpd sypddEa a&esssrd d d d JieroesS
d'sdosd srodjdri^Sjj d s d d e f e .
192 TkiT^p ddjdaco

^otera^ II a d o ^drooiror II

iirf^jjoSoSS w. s? ASJ3. esL II d='i%^o 3o)d^d:3oioo4p


^tJdodacrasifio I *c2i2i|iOjrfi03acfroo ^irrfo Ajodjas^fio II
«f33|5=' 7jdod53A 4)"^*^^°^^ ^{^530 i o ic^^ai^oSoc II s s o j o r o
i33ado*eSsoodciaodo ^psror^ i^sdJs^oiotJc I waijrfjOiodiiS,-

sisiz^jjajdo^ijOijs^rijoSoe I ^ssssraSc stoe^isroAldt Koioarfe-


^4jdo,^d33dsiro3oe:^ II

tsoJDO^So^ dpr^b. t5odo;^?j3( sad dsdd s^rL© t^f^d, ^Jodd^.

5 3 2 S d . 20,d|j osbiico^SQ ^ d S d i e d ^ d © " - ^ d i sg,d^?3adj3eS?1s?


otjjrssnd.

3j^do*?d^irrf (#^d) firsroi):- dorbas dd*j5do?d^ ad^


aDdO^oDood drtd: ddrt SSodSj^ de<£j*jdd d d o d d d : r | zodod djsertrt^j
srootertD^ao. ^ d o o ds?odd zijsrtrts?.^ s^Ti^'odDs^ao. ddod
z^rtrt^rtja Aioodsn dgAiozssdsjsrtD-Scd d x c d adyo,d ^ d o o dUjSsAodjs
rt^atenodjs ^ d o d d . ^ d e x , djsed: dodo u\3rtodorts?fd( drtodo^dood
Aj^ododrd^rSoSBh Aiodjsed, wss^d asrt^-s JJO^D 5s,>Jjatertodd. wodod^,
sjsad,^ ^<%rts?o djOodartdd. rtododortoM gSd^dordSO; siSpSaod
Ajdoaort^ort^ojs drao dortaS ^d^dordjd^ addo 3ort^orts?Sodja
d33dde±). trodraodradO dozpjjsd, d p r a r ^ p dodo ^SdE-xb, ^ d ^ , a|,Se,
dOjrtSd, d,df53, tpcisa^ ddssdsa, d?J3, d s s , dodo AJ3,3 Sgd/ls?© oOddo
Z33drts?js^rt -di gdordSo^ dssddefc.
43| TJo^pa^ II «J3Soi>r? i d s r ?5o*(0 ^ sjSjrfesi^dfSsoio ^j3|.
dortdosjrf^oojTjic s3SJ3rf4d«S« si>Socc5«'^g «^33jai;)si>roi;^s

aaoiffifrts 11 L o Sodf3^sif53ro ... II o 11 L o z^Liti^rdi ;|s


V)50j rfdos bjoiostesssa^oiroao '533^S33^_ V *i-®*Cfi clraed-
^CdUSdjS 4P«o30f^ " 5^0ac5j3?«3c«je33d/\j4>Sa30iO ?rj3|
s j a o d j O i o d j s r o o i o ipSosirafle s>,f«^arfs3o^aoj3esSoe riedssda-
7t;as3dfao33p ti^&c O23j5ei^oisi>053^^ wi;493fio II ^oioo
bjCsLoicrf ^i^jiio S33oi>raao033^ Seders ^^Brjiaosspsjcy^ro-
TOoio ?f)3| 5j,z?3ei aSjsedos 11 oiojps Sodrs^dr^sraos doiidsiiirTij^

b,e4S5it33aS30S:- OdKdBSSD W d d S Sjad,t?3dr3 333,f530i33di

4?^t3oS33drfo d ^Qd^e" <Doci;s Xoip^Q, « i5drris??d( dscadefc.


«Z3sodrddra d s a , wzssobrd dodridpp j^l/saosygj^gfc)
dxo33ds^r(s?S2^ d e a d doed do&ied^^ ^ s s p dood,ri«od godssdjjsa
r!s??d^ droa ortOj^ssdra g^dodod o&^gio Ajodrard^adoodSOj ASJ^J^J, |,eAU)gd
djsdofjod odd^od S,fodfdj «s3aaoAj u\)«'d n^y 5v±)&/(«iod
djsfddjsedzssd ^sdodSj^ d3Sddf&.

jo^S ?ja<£)e233Sd<S de^dod ;^oaoAJo?J3pari^?d^ d3sa, "ipii^Tii


&;e3^»rfs30«52gj3edoe...." ioodo d f « o?3gp3S dssdzSejb. OK^zpsnsodd

8
194 SoSEjd ddjdBCT

aaoiocrts II Lo 2odf3^sif53ro ... 'qssja doiidS aSo?u


gj^i^jiidocffso rooiorasoo^o 3o03| II A j ^ j ^ j O s a slocsSoeScdo

wroSoidcdss? woiL®edi33c3j? Tjosjpa^ wissoiroroio rrao


dfj^rSSO d3|j (2jec5C33f33a OioqniS* i;05jSe S33

iii rasJfiac53i,*;doad;Se sjoiidoAidarfol/scsi Soiio


dc^acSe addoarfcusSoz^io II doodddedijsesscwfiwpSjsf^f

ddrt gdrrts^SD d j ? a bj^ns^ifj nz^ sdSi,rt?cd O K sj^cdJid ecdortsT'd^


g.'atso, dv^SsLaedidSo d r o d d g o . :o«g "M^p^^ zL-z^.dot^^dTi:^ dxh^j
godj2?dgacd a^A.j'sg^dfd, des? odii^OjsSSrt s"^dfS djsa dSjIrt^'d's^
^ddort ?Bgs^ dgr^odjl.'s, l - s b ^ " o i j ^ , sJ^jSa^--" ^odo ad;„Sdfiod?d,
d32a gsds- A j d s % d:3ddeg:'. ^ Sdord© ddo e q : ; ^ dojsdo docO
2;33drad Aioddrfi artdfgo.

doodddedirt«s' sAjssdrf:- -^dSj, d;odddfddrt^?d^ ppf.^Cid


a S Q o d doocd xdjQcdrts?© e q i ^ d^'Scd Q S d s d d f & . adScd a S
ii^:,^ addidSrte?© d3sd:3Sd: edo"^. ^ d d d^cl^frtdd^ a ^ d d g d r s d O
6j5da?rid. sj-^idSodfuaans?© "?A)drfc±i?33ori;|cfj .... ^ D d / " coodo
Ajogs^dSOj d3ad., d f d djsadoactod:.

X.^d,sjddD d;cddd,3d, s^f^d^dS, d3?d,53dpi;S, ?3soaes5d^


^^rt^ »^"od?<5jd?d^ dsao. ^z^ocpo rtcqissddo ^ d d a^^d a d d j ^
d j s a r a d . d,v3?j gdorSj erodssddodo ^ ^ r t ^ sicrtd d E S a s d . "sJsircrodf
slciioifS^e eqifo sJoais" ijcio dE^Sod acrt.'sesscrtssA
dvsSgdordfd^ d d d ? 5 s d Ajcd^^r d c d d ocrtjsessort gdordjd, dddf6?
dL^ddD d,q:sSgdDrd?d, ddtosddo.
T

rlzpsrgsjjsa sioropfsso SraroiDs 195

s^Kfio ^^fi^o^'^iifio l i *Dd/ I ttsio a s s s a o d ^ 11

11 ^ c 3 « ) 3 o A i O A % d c ^ r 3 r O ± ) § II

S=>fi*S:- <Sj335toaoS^d Sl5333 l|jS3 ^SSdsSoC I (Sjij^l


ACJj5iy3;33 J^iftaCMSaSSSSoSS II ^zpdij as5t5(^S 45!fj3O0
we^s Aj^jio II toikSt sisioftosjSjdc oissKdeJ^jfrf oSjaef^ro I

4dos3iAi5Sjoi>roic 4^^j3oo 3|7trac^^o I ^ s S f s s a r t f s ^ d j i q s s


doodfistooodcJ? II

:lra^e3s53^c3 d,^o!oou) aSga^cxi), feoiiseri, Ci?j|i3s?j, KSprt^,


Kw^dod, S553303j30d 53g,>Bl©q5 sloosacjjj) CTOdSOifj*^ dz^^F^hd.
n30d3,oi) m)5dCjfSg, ac33,OAj?33Cj d - s . f a a i O i o o w d o d j a d r d d DfiiroDoAi

sjajSas^-siiS 43it3334'aaiS doossd^^rts? edslSd ^ o . 2lra/3.airt jjOoSEn


dd;f lK;ddf&.

53o:c, <2jdd., ^ d r d % s a r l a djsdOS don. B r a , BasoaSododsd


Bi, don ^ddO olEDsddjs dodradjaoadd B d : a^ad^^ d , 3 ^ o d o d :
a^oddffc. Sogti (DddSod clrserldd Xiip ^ d i ^ d b ) 3^,ds3add,
a?330dSD2o3od?d d3aa dicriossodrdjdj djsddf^odD oi3s:^(i)j^dj
de^apd.
196 ?jO?J3jd d d ^ d B o s

s53«ac d s53jf3raf332,io3ocd5 li I 75si>o ates dq:3 oJscroo


i,o5je)( d, roi; AjoScdos II raooi!r|i ^ropasa d^^ds II
dSo^4do?^e-2iOj3| ifTO^djcrorfo l i (2jid? sSdissdoasss II a s i » 5 3 8
Ajdrsjsdci^Jjs^c »ja^|5jac^o 4 a o . s ie II

dA^s- djscdssd^^o ^o533ri|ion|rd;acdSj3Cjpio I


dooddo ij3cdt^oi»r^o i i , deao 4*oo3oc3^ 11
w^soi^o i o diio5oc35> s ^ o d d o sss a j d ^ d o II T j d & r d o i c - d o o r t
e5cdo l i Ajdrcdo doodle rtjaodjarfis I ssoior? djscdSsoSjse
S33 fira^rfa^Ayae d s s d ^ ? II d j d i s d o f S j s f a o d s - l i s s , as3533 S i -

;^rird?d( X,?Q deddri^od Ai;3AjO,do33?3. SJOS^UBS, a^doeqj, sja^radg^ -ds


dxradd Aid33c3s3sdidD. ddo^&od©^ gcSs^csSdcd^ d r o a d ijsdrcdcd^
Ses?d t^jd^rS^o saddaDgran 20,d|l©?gd?dj i^edo^adodD af\^rar3d(D
df^CThd.

as3c)3o^j AjQuoaAd d s o d d assrtjs d e a r t h firaroij:-

dAs^:- ddodd^S d d h S | «s?drt wd3^ (Drfj^sad. a o d d da^do


«d|^ erodrlwadDd d:ol3dd?d( Jiaor^ ad6j ^aeXj "c03n<yDr1^?i^L3o,
djsfdfssdrt^od ^ortoxldefc.

sid&rdoi:- diorloroodrri^© dDot3dd?d^ d?j^ daSod dsS^


coJsoa6oiBrt)d as^dod© d ^ d d e g : . ddo as/dhod jjrsrondzoaddD.
aodd dDotidd© deacdSD^ Jiaorsidegj.

djdjsdoejjscsoddsi:- 1333,, assays, dd33d5s, a|,?ie, d^fsss,


z^jdr^e, aqs^, ^SdrAb, adesss ^ ?jgd,ris??d^ atBo,
sst^hjii 7£p^p:iT€^ hsiz^T^s^oiio I So3| 4S;^o

^odfi doei oisrodio doodsSdOjClcadfSFss^sSoo I iijOtoo^

Tjsiooiis I ;ypj^Sio:?r5 A5OS5|^^O s s s d s j p s r t c io ;Ejd|i I *Jste)0


ijps t i i o a r ^ Aj3C333eJjd^Sjac2;)33o I s%rtod|df53dovi3o
«p2,5ja^ros5So53az?s I ado ajpssiisctodofjjfajiorfo ra^l^dcasso II
•^.S II SOAJSC d ^ i •I ;5j3C533rfo d^dois erodSz^^srtc
ero^d&d33?s3^fijO II

ero^d Sgd/ls?© ^ij, tp, deass d o o d a d a s s d f j xlozoopxjd gdDrris??d^


d33dd?fc.

agcdroapdoO ro^jJddrf:- a ^ d ^^0^ ^ o C T r ^ ^ c x t e r t d SgS,ri^O


as3sS6j ;5;odopA;d «!dd ddDrrts^Si^ dsddegD.

fssdddcaedsi:- daSod sssdazpsrtd© e^^od: d j s ^ <Ddc3 sari©


JJSIODJ djss? w d r i o a d o d dea^od Jidssrrs dJsddegD. od6j wsooj
zoari^^O Z33S?od godris??i^oij d ^ d a d S d3ti,cori^SD^ d3sadi3e^. zoa^od
djaedrs, do?5, n« dxiosad d^s?o dDoo33d ooossdrts^o^ o d?a6od
died ts^^dosA dpjsdddi d^sioeride&i. "JJSP^ dtaroo" iiod:
soe^dDs^dOod dc;l(2dddb oSrt jod:d djad<d? d,3ss2dw
d33add?^od2 ea/saoSdefe. ^© dcjiias | tJ^do33?d^ ^t30jl/s^de&.
ao?3^dd5 d j s ^ y\)drioadod d j o d d ^ ess^ d,dSdt>.
- D a

idortio5rod«> rtfSSjSe^SjrfO 4)^6^*'*'^^° sSSSijffS^SKrfO

42235SioJo "^do rfdosSo II lidofss aroaoo^So ao03| II

oiKdBfid adds ^s^oi!^d^1s?fd^ dsaa, dedssori^Sj^

TdoiOjdraddf&i, aod(de rirad^^sd, s^fss^dwadS, d53d,53^eiS,


?33oafS3,djts?5b^ d33ddei). w3oae53,dji© ^dDdg^ ^Jozlad a^ededdi.

adfd "233,t33di^...*a3^c" i d o d So^O^A ?33£)e3jsi5d© deeded


*3aosto?3aparts?S2^ d3aa, "dodoa^" <DO2J anpdfd^ d,35| d5sdijf&.
onps^fBart^wjj a^doijA <Ddd ;s>a2vrt<s*?d^ d 6 j 3 ^ d "ApiosSssrtc...
422333^0 233tljr?i" "ScsScre Aj3^jlji...3jdjs^c oi)t^c" <Do20© ddrt
neparcpaS TioTspt 199

493?J3Kt3»J»>es5oe aaoJjserts II Lo adoolocrao ^opio-


I I I I ~ I
ioijcaSj d i s s j s r e a o S i o II w A o i i i o sj,^sj.Sj?3r33 rtt^jro d z p s i o

ic II a s ^ d ' ^ d o rfsiodo II L o rtzjro ^eSoAResssO-


I I I i ~
liz^Fo dtlo *ld3|l I rtj^ro i e w^cS^ cScsss sss:;S330 ^ ^ d -

4t3«> *!|353 II as^sS <^rfo rfsiodo II L o S o d f a p t e wdficoioo


~ I I I
adoroqiijse w^ro I i o i c rtj^iro gossssSoaSe ciSsSoc djsa
~ I r ~ ~ ~
AiJSisSc *j|353 II a g ^ d <^zio rfsSosio II fSjWsSocde^ ^?J)?53o
ijSiSj a4)dfio43jef II rty3r93fisJ;9«>t'«'H, soJsesSoe a a -

olracrts II f S c K s S o c d s j o s d i
I - ^ -
JJO4)'-^« ^f^^*^'^ " '^^io
- ^—
ff3si33o50j rt^rdJs^cSo oioi ^^cf Aj|a53 II «^do

rfdooio II L o o j o ^ c o i o o s l j ^ a c dos^^^ssrortJrsiJscSdc I a d o
I ~ ~ ~ I I ~ ~
io rtj^JrdJSj^cSo dSdoe djsASjjsidc 3|a53 II a a ^ d ' ^ d o

cidodo II L o a d j s c S^e^Cfi djadef^sas^o rooijsro rtacjssp II


I ~ I ~ ~ I I ~
4dJc)o;E}o 4 ^ ^ ? ^ ^ dsJdoe d ^ A ^Liside 3|SDC) 11 a

•^do rfdodo II

djjssdic Jcdfsj^t^jrs sJ^Ksd^Ado^sf 11 rts^rsr^aroa^


I I
sojscdoc aaolracrls 11 L o sJ^^^adic rfi^essrf^rfjs^casiKsssa

tsdfd "4t23dio55c 3|..." =:io2oSod eisi^^naodd ddrt


?j|©e33agd© d f ^ d d,o3Drts??d^ d3as, odc3sSg;diaod ddidSj^ drtdol-acd:
"3i,233dio3ot...rfd5do" iDodD iid5a?iod dodo adD^obKb; l i s d d f f c .
dDiod " a d o p J j s f r f i . . . " dxosan Zuodjsode diod,d?dj srodOA z^odjsodj
200 xtoXBjrf d : | d 5 s a s
I I I I

gjJcsliac dcojsfsso S3|ak II 4 s 3 S j i o i 3 ' ^ d o fidssi) 11 ado

*5s3J33^ao05ca&r3| II wdrfs Sj3C2ioiidq:'aoi^4zirx5^

^ijajeh^nsroioSjC d s s ^ ^ s±u3j?3rj?do25r?3c aaoSjsfrt; II Lo

wdrfs SjscsLtid^sioj^esioSozps^doSoo 11 wdrfs SjseSotid^o 11

^l^^oiroJoTOiooissd^oiss J oiotss^aSc II wdrfs SJSC II

I ~ ~ i I I I
sijOioc^oa^, a ^ o ssapro^jiSwJsdoios II wdrfs SJSC ... II s^pioif

oi^e sLodolrac jsaoSoe si>SoSj,icdoioo II wdrf? SJSC II

Sj,aJocS/^c8 7ja^^*;seaSj3j3Coi>ol t^rfds II wdrfs SJSC ... II

ijO So a^ijsedooioaSjis dSi^isdA ll wdrfs Sjac ... 11

a^djaccl/ae aS^^jscdoos:^! roded sado^o II adrfs Sjat ... I I


I I I I

Ajrfs A o ^ o a o d r o d o i s s S d a s r J^«o3oe I I w d r f ? SjseSotid^^o I I

7ijs53oic 553;r{orio©cre?ijK»^crf Soiiycfi dsSj^ a i u s ^ s r r f d o : ? -

ziOjS!^ I I oi338 ?)OReSi^z!3j5idr?*;sc jpdrtjscddoJ-ocfSosSo^sf II

ude a^ioSjcxrt: II L o otos ... II asao u<S)3| I I

d o d , a o c 3 t ^ o d s o d a t a s ^ d a o i S S j g j s d d " a s ^ d "^do rfdodo" iiod


sidD.2jr/di3eg:. a d : asdaris^Sj^ ^ i ^ g d d e d , " L o 4 z 3 3 d i c fi^j
..." ^ dod,aod d,2333iBrt tood azsa^daotS^j Iraddefc. aded
"wdei? Sj3t!toiJd?#o" iiou (DOB: adfe/is^o^ d o d , d S j ^ d e ^ ssstid
j3ds?orts?o i d i 3 |oSood d a p d ddoirfj^ 5jl)r?jdefe. " o t e ? ^ O a c . . . " iiod
dod,dSi^ £i<S;?ade&). dood "d^crfdab,;.." ^ dod/i«?od
u \ ) d S 3 w d 3 3 d 4 d . "uv)at35|r" <DOU dod,r1^?b^ ao?? d 3 p d u w d x r a A S © ,
rizparpaS Tiojzpt 201

drajSc aaoioert? II Lo d^erfdsb^o 4So«3ioJo;|oi)? ar^-

rf;^c|f o s|oSOj II AsSAroJo^s^xjAJoj^erocr wrf^e

333Sofiji5ios33ilc li doiooic wrt, y p i ^ a r j ^ c d o dcdoo

^55^^ 3335i^«5Jd;Sjsct3c i i eS|do:>ooa^s33do tsxtc^s^^ a s | a c i r

a;se)?^ ;;^(!o 11 c^rajlsioTf,; c^z^do uod^a^TSs Al;^(l;c)e^;d^^?^-

11 doioo rfcsScdo sio^jis ra^doSsSorif^s Addo^crf

ssSo 11 a s | a r f j s c ... a. II w f t ^ a S ; d ^ s i o a o S djOJ-®edr7l;3oi)-

s^pc^drfosijjSf wrtq^^dTOjJc aaoiracrls 11 Lo wft^a^d;^-

siiooioaiq^assiseiooidoo 11 a i J a i r o sa^do^i^So 4)^° droszro-

Sod'c i i wf\jdrro£ xiiaoBsra^oiraeoioojpsrfps 11 vf^t^pti^-

^dosScsade^doaiiio 11 <^3l^^^!pdf^c:ioodS3o^ i i

en)a(^(rs djOloes 3L(3o533rraa.%( 7U)o5:;srraad;C

ara^ ^^dOjUoss/Sodo^ssf ii ysoteroiro dfproras^iScSjrto-

930S33 (dj3S33roiro S33) d3j;8ciirfc aaoloerts 11 L o ensac-

3S|rii dldSeso^e & roas|d;iioo rfdoraneipr&t^e i l tit:$Jx>zi^

&i,ddo4?30 TJ it :^7l;s«»rforoi4p^ 11 en3acs3|rSjsc

as|jdA;scrfsi>Scv35i>aSc3| 11 Wc33^ao2|jS3;^d/o o slosaoiroo d ; ^ ^

;^j»7]|35e) 11 o3ddo:p37l;3edaro^o533 z^o53aroJ^ d f p r o r a z a

«5cj|rto9sa dsSo A T O ^ i d p S e eroddo rtic 33 drousdooira^cde-

oj^^ 11 i i : ;y,^sr,o3a ^tsSstt^o tsisdsi^ 11


202 sioJSjd ddjdscis

AijaoJjacreloe adra.|j.S aiozitirt^ «js^*i^ li^s

zLoolracr TOoioS^t II AJjaol/scrdrajJc aaoiracrt? II Lo


I i l l I
7Sj30l®Crf5j3C asS3i3i5533ij3C «0iQff3^3S' II Wft^rfrs S 3 3 ^ r -

sSe^s II t S j s c ^ s i a i o i o r ^ d ^ i e sodi Sio AJSSSO oa^r^ II


I ~ i ~ 1 ~ ~ I I
gjsSoeSjseacSo^ig dioss^s II ti^fjj3cr ocds sSass ti^^rfr
~ I ~ ~ I I i"~ ~ I
eroidsiris I d^^srss ci^iorfs II tiito/Sjacr ^cSo li^dc
I I I I
zi*oprs3^^ei©j;5j II sio j J e d o a z i d S / s S o II ^^oc3ljSo3| dojoo
I I I

4^ dS^csio sLooJor 11 asJS^csSofijZi^i II wfScrf ?JSJ3,C^I

sLraoiordoosSraoJo i33;3o|53c#' j ^ c a o O o s i itj^j^s 3|^^o±>rf4psJr^

d r o b d / s c rtj5of3| z^ioozSei II •^raaco Sisra^ rf7j^od;|j^d ^ ^ ^ ^ r o a

sgjscsioSesJo Ajsirodoioo^ II

iijse o s i ^ j a S o i s ?js5ooij*j3c a^drtjC O i O i ? I irfpssjfJ"

ScsSodoij d d o ^ Sicssj II

iJjse t^jssr tii^jp aoiodzSrio sbsoi^drasscJjseda-

dooaio dooiS^sirodoso^ sss^rto^Sjscj^fJe sSooaoJsicr ^cdo-

dasojsc^ll uv)S)rtsi>c5c issoSoo ^;Si>s II Lo rtoddrsS^ as|-

•ss^jsesiooraodoa dooijere a l o c s l r a e ^ a i s s s p z p a r d o o l r s c r -

aaoS SjJjZPfJcrKaSofdcS .S^ZjjzpdortoOcjpolocradojpsSOjS^ II

330 4P^f^^A J^O^fSSa^C >S;dO^Sf KswC ao5j3frt? II L O


I I I I I I
3c)o4PMOz3^did33»3o(do^MjOJoj!3^oz:>eao dorfosos^ a. ddos II

o533fS eriodjseroSSc azJ/xL)*? oi)*4.dooSoi? ^a^rosjo-


rt'^rpsw XoT^pi 203

Stdo 11 o II oiisc Tit^rSMi^^ dAs^s dartl®/ nsoioS;? II


t I I
ad« a... II L o oloertj^irsSjsfsl^c roortrao^/loci^sirsso ll

d w r ^ s 4 } ^ * f ^ o I I 3 II waoortz^ir? djS^sssst*" 4 s 3 3 « i J 3 / z^irtr

•^oidjSjC 233 ^j5to,«f II K « c ^ ... II L o w3o0 rtjjrsSocS^Sclrac-


I I I I ~
dpc^s^o aSjCdo z^iodfSc^ois II oaoo 4ts3w«rfoi>o4^a33^^-
I ~ I ~
aooaazAja/ wdDcdo 4)33jff II a. II Sijttf siooss^cf a & 3 |

Aj^jCSodrttScaf II i i s 5ra,?lcit dcijscd^ssSo/raai^fiosra^re^ II oiozjjs

t:i©aod?l7<t,33r o i o ^ zS^pozSjttt) rtzprrSe II S33oioooi>r!5S3 asso

rtzjir ado ic rtz^Sro djpsdo^^as ^ea^jdoioo wzpsJojSsias-

sS0C;r II isiirfS SiO dS 533 t33j3o|53 z^izzs^. II

II rtysf^StS sSoasjds II

Xi^ipsQ cDjsfddeaidSDj sisaa doA?ii3f&. zo^g "SjsoiraerSjse..."


dodjrt^cd sijsoSjserdssS d c a i;s,2d|30rt z ^ e a S a a b w S e s s r d ddd
3 3 d ^ i s d B d d f i b . D33,33e;d dod^^od u u d r t d s a p . -ds d o d / I ^ S ^
d d S d s d , dssadd roSod 2)d^od,c33cd. d B o d Zoddod, Kodorl^od,
XDsD^jdraod S j s a d d o d d d e d d3pd?j^ d w A A , " r i o d d r t ^ as|55jsc",
"ad^pJjacrSio". "tJcasfccd" -ds dod/ls^d^ ^e^od d)j2dD 'dd^oris?od
o5jseS;g,dr d B d d f i : . "sso sgpdc^" "oSjsc rt:,ir" "wa^o rtt^ir"
ibod dojsdD dod/is??d^ a&A w d r i d S dBdde^:. wdfd "sra,?lc
d c i j s c " "oisjps :,i©ao" iiozo <ddd d o d / i y ? d , de^ d a p d s^dod^dr
d!3dd?fe. d a d a:^^ ddi d o a eS;d|sort s ^ e a S IradzSefc.

II r1:p3r433N So?J3jd ?jd53d 11


3^

addeds^s ^jidsortOA!|^rfoto dSSoSSSoidAjcdJSoo^jicdJS

w?!3^o d s d o j,S)oi33ro5:!«)0 enjiij^storf sSdrrtyarrsso i3j22ifTOJ?r^-

d5isi)?JsSd;sc2^fJo l i izin) stostosap j,:©ate»roi!ao rtyarzpdp^

dSdo^&bid5§d&jOi3ao4^|2si^iDa^A{rtfadjadRd75tSf^fd3 *i?io-

^ySysrtJirefiz^ijai si)3sao*j^|AjSi:as5cSfin|03 ^^rtj^iro tsca-

r<e,SrsJsi3ids|e5jaca»3orfaa?J5a.sSoi>n|oa l i ^ejioro^ddjado

&esi>oijae?i(CdOf3aiOjJjosja^do zi ioJ,cfa ^ & d / II idortioiro

rtrads^sarfo ^^m^z^zitio dsaijBaE^Krfo raoacsajdo li

'O^^s^t ^doera ^ o i s a r s ^ II [wj&ssaiitSc, aitaao

4)0?idc33rfdd;ac?,jrfacd3oija«fJjCdofi ^dorfsao ^rsa^aoo t^Jdoijae

too;do^5 w^^dsrj^jj ^Acs idrorrS aiad^osS'^sSidja^aoi II

c3aoacs3,dc ^iid^oza^ a^jCdcssas]

Sooas soasa^fj^aod z>.odf e o o u d j a a d , ssartja dorSoisjajS d a a


dja?id^dS5^ pOSi ooogjdvad 3J3pi>?i^ djS^ zoozparicj© i;ad:lia^
odadaSd wz^dDrf s s ^ o i s a d rfed sao ?iodfdr?33arls?5b^ d a a , "wrop
dodo t,:jacd:3ro33ao...c3aoacsa;do d iDd^c" ibodo ?togo,d3aa w^rt^Sj^
^ dradoi sofsfd d,5ad dsaa si»nxlde&. s^psa^Sossaj^Sd© "aicsaao
a^ojjdcsarfdeJjacj^ici Aedooijact^oJoeJiidorreao t^idoijac
ioq;doio enj^ifdor^j t^ j^Jdoija? ioq;doio iJdrorrI aiod^osso" '^od:
djsdoaA ^ zSd3rrt«rt SQjaoaSo33a?t)dod aSe^defe.

53aoaesa,dd(^ " ^ d ^ jfiozj^BS a^jCdcro" i i o d : soe^defc.


doortorosterfdoft^o d^ssdj *jO±)d35i^c ^ojisirorfsScJjset^irf-
AtsSooij3Cf^oi>fial©cs5oc c5cd33Sj8r<;353df5Soc3|93rfo ^ad^c II

zidof^ Qj^srssrfo QjCDssso «s,ardo^o djjssd^o isstl^rf


Scdfre ^sJj*^iao33jdoj53^ Oc3|93oi) d035s5oj3^rfsja;yd?53a-
4f5c33d;^oiot33sip 5:3;^?iioi,o i^j3| 4233siio3oe 3| &JO4J°

f i d r s j s a j s s l i i o d j s ? a,e2osi>o<SijCa^do4 s^Pjf^fSsdqTsssa » S o r &


ao&iDeiSJSdeSciOiO ^j3|j II

«33|idof|j0 z53oiD3 d^cdJ32j5oiAj©050 ^edf^dcScfTOacoio


lidorrao^ddesJ^ ioiJSc^ldw^ '^zjaj^srons^w^t^sirooio * j 3 | II

A3d33rfd©dd33jOiJ3 rtjscdrf^^ S33 t » f ^ f ^ a^iorio d § a4^d^

"idort-.^Sd/" oDoub ?iog<t)jd53a .AisOesBSd© cQfs?dod S o a o d d S


xloPSjOaari^fj^ daddefe. ^ dxrado AJosajdrt^fd^ ded dfdodsh
dsadisjjdsdd ^oXdS t;cidsi/«;?dSri^''rt S^J^AJc3^?^^ ddd3s?3snj coarL/s
d)j3d?ira^ i - j i ^ dBdDS^cBdd " d o o r t o " ^rodBf^cd?!©, d,>3533^&A;de&.
wdofd o?33jC?3N^i Tiidvri^SOj drtdDlood: "4jOi)da3rl{...^Od^?" aodja
"tsA|J,frojJoit7^^...3J,z33d^o i33il^tci" iiodj2 "^c^ers Aj4,^ji..." ijod:
^^rodan d e « o^^qsSdfd^ ^>3rrtjs??odeg:. ws?g dO?id:)jsdw
d c d o r g p djadCBA drfeoasj3d,ASdf3oli ddAS g,dDrts??dj d j s a "^zssd
ioJof 3|jSi3c4,o adrroao" a o d saooj d»4i, od^odfd^ diido
daosASdcjd d d n s g d : r dEdde^D.

20«g d?j^ zoo^srid© d^pd^^ dDosDadodod sroddgj dj3edDr!s?didod


ddardjd^ (ddcaA 6o4"^^od?d^ asxbsad) w d d d e d df3^
dDdo ^rspo d p ^ d raDodah w d d S dsaad d%od?d^ gddod
gjsd6jsf?5de&. ads? gd;g,dr dBSAj ^qs^saod d-adslaod
azr^iiparaod g d r r i ^ S j , ASpessgd© de^dod d s a dohsidegD.
206 jjOABjd d d j d s a s

<5JC3| u2eD3«3S35C3^ II 4)fJdcsSo Qj? S J ^ ^ S s S l i r f S ^ S i f * 0 SJSjSS^-


uisdo;^ II

II 4)°*'*^*^o "

d3p±o wdd |rSs?S5( djas?dD oa^ri^'Sj^ a a X i , essiS dsraraexiri^


di:;idOpA;i3e&. AidsaS asDda:^)^, Sdoadoqj dSd oqj^s ded dSd
cos£)?)od dodsOJjd d-sxidSij wds? JoortjOiiO ;|o, aBgde&. djaXOS
d i e d OoTO^/odo^ e*jS3S?jd^ d p d r 6 j d d ^ d : d o d ^ d d e ^ : . sa^iS d d d :
loaris?© d d r a d o d i i d d : srcas 5as?ori^?)iti^ "*o dod: dxad:
1335 d3odo ^e^usri " ^ o J i d r f o " i i o d : dx©dD loso des? d S p d : od?d,
& S o d d e & . ^de g d : a o d ^^jj^dd: toso &aodde&). wdd:?j d33dde&.
11 ^^^6js(^e^?oo 11

& o a e ^ j i ^ 2todd?j?330zi«3e siori^ao^ gjjSSisSroio^o zScd^ijAioK^^o l i

^ ^ u olit

3|orto«33rtjCn) cLosrordAjdroAotSja*" c d o j ^ e r f d s S o i o r o i o jizi^& II

ii; 5j;2S3dC33SD^o *i;3^o o ± ) ^ II Lo wic rtz^Sjscr-


OiracasSoodjiO 4)^^P '^sScSb^lO II tsadj3CZ33Cd0330 4)^"
^cdsisijajj^ll i d j s e i ^ i e SJS^tsssji^dJsrtj^SjaeroSjseasSoeio i e II
tsflrarfs 4Sf€jscr t33ato33si)Sj3er€j3e&S3iipeis l i 4*^°%
4i-%ff33Sf io 4^f^t^^'^^'2 i^usjti) Vitzzsff

vi:iaizp arfoiooio i e i i oijsa j,ic3S;r65:;:)cj33fi^ jd^sarfoSoo-a


rfs II i^^jjO 4)>^%°^^ oijtJsz^trTi:)^ z^^ II 53si>s
AjsiXjcysso sSo3o^do5io322isSocsi sSoc 11 oioo ssdoo 53doo5oc
ded io doe ^rooSjse AJdo^foio II jScd^i^ffs^iP
AJJS^O II of^djio d;ds5j3c dedssroo ^e>3^^d;^o doooiiio
dOjio^c33S33^ l i i d o i o o 03233 ddorlj3Cfiodofi^330 oiodeoioo ^ c -
d^ijdocp'o (i dj3cro3«" il 's?d33dof\^raoio33o TOSordi^s
d,233do^^^ rfoioio ae^rdroo^s 11 asJjaeira^fdra eSedio
d3333 d«>ijdJ3rfoddo2pd,^di53aooioo II d33 i e rt^cge a ^ -
cj^jscd eA)33^d?i^i;ijdO;di^s AJoaSoio II d r o i^o a^cSo^dd
od§«33^ j S c d d ^ c d^c3j3e*e aD3Kd2!p.Se 4^o Abdorf^j-
d33t33 11 ad,233AJ3,jjO ^^jO dO^iO^O S33c33|id0OiS33^O II
Bes^R 5o,waoa:§p«rfo|i^a^dd^5 dj^doootasao sraSo II d e d ^ ^ i o
t33,ao|30 ^Cd33ci0 ierf 3oa|)3j3eadd§ &S3l33?f II ^ « 3 3 -
djaedOjijs^?3i:;SD3f;:|ioi33ao aeap^rojoo^d zSedoio sj)^' "
aijdrsijpdoroij^s rfiwj; die wzasoiaooiro dss^^ iw^^jS
d;2S3di.ddododrofiddoer?53dn30Jo 11 Lo d;ts3dio3oe
208 TioT^p ddjdBOS

A!|aoeS ^53^333^10 SoS3| 11 ^^^SdiO^ ... II 0 ^ i (

aojdaJ33O02,if5c aaolrscrt? II aSiit *fc>2>«sfcc aojdo5oe^isi)ois

II wrfsSeJjsce^irfo II

WrfddjStZ^JeJO:- 2^20^ SJi^Sol) |o!)DOd ioOQd, d o d r o d S j ; ?J3fiS(0^

d3pd?d^ dpdrgj dosDdsa Sb^SS &f,o^, d 3 o d o d ^ JoodQoJD©


?)od d?j^ iidrtjCtood ods? dxsDdS^ deds zoodushS do^d©
"2j,z23dz33S2^" zSed^^^^ioz^ xL/3^r!s??d^ de^od dfo^ d o y\)orbdjd
dao!aod drassardAl^ dQt^jCd drarbdod 2oodi3e&. -ds dd
dod;rt^fd( erodOAbd dapd d j j s r i S © drasjard^idSDj dooddefe. od^o
tsddS dead d e d o d r o S ^ Q o d ddidsd^ d r l d d,223d3rt dod
tsdairat^ "oi)i<; 3i>2)ts35{" <Dod dod,d?d^ des? d S p d d,ddd?d^
dDo^defe.

II wrfdeSjsctjirf jjstod II
II ^e^o:^e?^o±)^o 11

MS;d(;^z3«)^s^S(aor3o3ci^3^ II cdo^ II z^^ziz:s)^z:5^«i

Aesi)oij3e?i,oi>rf4^c35W^aS73tsfcc aaoiraerts II L o ^ssdra-


I I I ~
ioraS5de*:3;i3eo2Ses33iodo*^33o II d o i o o rfcdsJpcsijSosbsio^o-
~ I ~ i ~ ~ - - —
SSStiaediS AJ|a53 II Zpij <^CiO SSodO II L o J?333425«lt33Si>0-

io3oio4iSe!?3iedo aS^o j^SoJrfo atsarf II qrosssTjiS^fdaiaoro-

jpJ4sf 93i, '^d^p ^jisiao^al/seiz5|as3 II j?3i, '^do

rf d o d o II 0353doaoao>sc|o5j3crt,rijSSodj3c TOSS a r i ^ c II a e d o o -

ijSCeJjOJOrf Sj,9«'t33»t3oJ3^*^^ aaoJjSCrtS II L O TOSSdOS^OSiO-


I I I I I ~ ~I

aoS530 SbdO^^C3oOS5cS!jflj3eiorf8 Ail^T^lijSitX^^iitp) II AC^ijd!

^U3_^jjjd^ storfoiJsdraioacdoSiraoiodoo^o o 3|a53 II

osssote ' q d o rfsiosSo II L o oiro^foaScASodoioisi sJodcSAjsc-


I I I ~ T ~ i
oto^drraarastodcsiAiJsa l l sseprfjscr wd^doroerosrartSo-
~ I ~ I I ~ ~
sSao^^SCwo Ab2:inedD3f53 *i|a53 II 0353oiJ3 "^do rfdodo II
rffadoedei ^MJ^O i^siSjadqrfrfodo^sf II a ? d o o i j 3 « ... II

Atsi)oij3Cfj,oi)rf sioro^d:- 43dr6j doaDdsa &)^d 5j3p±> |o±ifdj


;g,2irdi3a SJAOSX: (n) qsoadCjaSo, (3) v333 d,233?33o... (a.) rosadsoo
... (%>) ccte;^froge... (s^) Sezidesj ... (L) odn^eoio d,pae... (t) asl/^fs
210 7k>JS3p dS^dscs

Lo fScKsSoedcwoswi il '^do rfdosSo li Lo

oioz^eoioo sJj^ae II "^do rfdodo II Lo

a d j s c ? SjC^crf 11 a ^ d ' g d o rfdodo 11 dj^sssSie loritsj^z^rt

d,ts3d^Ado,«f II Acdooijse li Lo dzsadicrfidcss

.... *3|a53 II 4233dioio "^do rfdodo II addoajSjSSS^a^^c?

«q;dfr3 3o03| II d33(J d^J^iS «33;C3JOA5j?l^^^'^O^^r

cijidS^doowd^zo^djOioo ^jSosso So(£)eo ^^roojtodijoioo z|^4e-

^jio 553f5?ra r{j2oe3| iti©|5erf dss^^i ^fsioaaiioJjsc to^-

drodys^dojsdr djdessss? l l L o z^z^rdt ^djsco dDoi/rs

^jdioror djioji^oiorfo dooi;dJ3diro5o?3«" AcdooidoOfj^oJoca^ 11

Lo j^ioiiords dooi,i,oiojj^ dj^ssd^u/so^Sc A e d o o i ^p^(

aaol/serts II i i j s e oSo^^siasdo sJrisedJsdssdS^dootod ^o-

d33s::so ii^odc a^oio acfSSTO^rf^' Qjjl«> iSjscdoo ostsarfo

AiOTOoSoessao^ djedo3oc3^ II ^zi ll L o ;Sj3cdjsef5j3eD3^-

diodJSfiD;^)? d,^^>'>^43^53>J3'^>s*dooi;0 wraa.s rajSe rtortf

'^ssa A5aj3d?Jrfc33| Ajoiood p i o rods aardoi^ aerooiro

roo5oc330 11 radoTOf33d8t3^e dooi,d33i;0 ddcsso i l

iis ^dj^^roa SojaedoScdo jJdrod^ »ji>d2:io d^^f^so

idZ:rode Oci^:^^ adode W3;ao|53oi) d3| d^^^j^^-^^^*^/'

rapdoda^jO doortosirodo ssdoSocs^ II dj^AjOAra^do dSdd

^jC0ACc;f 633 i33,ao|S3f:f 2 ^ e a o 3 o « ; r 11 S ^ d i o 11

11 4)0*5dcrorfdd;3C2:5fiAC6i)oij3t?i^cdo?i 75033,03°. II
tided ^rodoozodd rlroodairi^o, d«?drad Afod3%'*d dxrad: d:»s?o,ri^o,
dd^wod d:oort assdd dxradD d:;jrr!^o ^^ri^jd^ l o d S aoSd: ads?
djddidood Joojjjsri ddrl " L o j^ioz^rsSs :|s" d o d dooddKb, d?s?:d
dxfsdj-joscoj ?to ^dofdj ;gd,dBddefc. adsed desazsaddod ods?
^d^© dS;5,3, SdDodda^oris? d3^£3od?d^ a s d daxiios; z;:5i,d|3d:
"A;3tsJj3f03S!3rfo" i)020 dDoddS^ cQZ!ddf&. a dDodjd© "w^w^" d o d O .
'rtons' oqSro ?oaj2dd(5dbd S a o d dAldS:^ Ag(jo;5ldie&. d » o d ^^ipsQ
i&jsedidfddSDj droa dx)m t35,dp?ort ^jd: dd^pl ^s^^^artsJ^i^do. XdjOxldefe.
d,3So?jajd^ Tsqiajdd ol/sdo, d d ; aqj^ dxrsdb dDoQ co3^|c)d S o d d r r f
d3Sddf&.

U Acsiioij3etijOi>tJjioTO,d jisSasd II
3Z.

II '^^^^^T^OJ^pl II

SJO^O^ iSj3| II ;^:fj3C (Ji^^otecSCti sSoz;fc>*j<Sjr6i)?

oi33sicisi^j3^^ dss^530AJ3j3y3af5c f i j ^ o i i II vii^t zizssSx/ii^

^:iao5jscrt? II Lo 4^cdc33(S;io sSoqiofSjaeaj^j;^*!^ sSecio TJ^isS;-

£ooa?j cctes^de AjOASjdd^b^ d j s d d z^u^dd doooaw AioAJSjddsbj dcdDsisri


oqjss <Ds3^3Qsaad© a5:§ri«rt s^oi^g^ dssddefe.

s^^Kwfj^jsd 2^d?3o3De ;3odato od?j d x ^ ^L'ses dj3s?cii loart

!iod?33Qrl^od a o o ^ o ^ i / s o d : , ?j3oe;3ed?jd d j s d o j ?lraejh3o±)?jD^


^i^ddD ote'djs dDD^adDd, disdroui &aoi:adDd, sjs^jjdj^a^d
&dEdfj?j5j 33o:oo±) dDao© ^drdoo^wSA dfEissorl^^SD^ X,p^i
"5±)Sio wsi^ ... iQt^^? II tzioTio ... ^StSj:" cDodo AJO^W, d s s a B^ri^?iD^
tss:^i^F?k>?^pt 213
I I I

s3c^^ddj3c«Jjsf5j'c wAi^" II siooJjCfs ifj^rf Sod?l^erf

aj?3oi> ttiipTiSiJS^i ;i|si»s:steacai) II sSoc^so;^ siiotj^^

ioxittjiz^Ft j55i33 A}d;|^^a^cro5i5tosS3,sf II ^siss^iriip^Htr

a«c (Sacsiiscrt? II Lo sSoc^so:!? dfsi? w'ass sSoci^so rfcac

zJd^Sc II ^c^o^c s33j;S33o ^^d:^;^

'^t^po a<a)3| II s^fij^a^dre^o sSsSjt * r l c r az?30±> oisssSoesJ

9i)iio a^ea? II tt% 11 L o wsssjsisi eit^z^rsiiottspi^jio

z^si II s5?sJ;scs5j5^;^crosi33A sS siesi sJdrfs S^o II si>o;3;Cfa

2)^«do;33 oi>ortsj:S:?si>)^c3f II '^od^cassR rt^i^^iod ^904-

^gjdBQ z^odi dDed «dd doed oosij^ o^^rts^jsoar^


^ed3do:g uonsddjto^ a^dffe. Bd?SD^ d ^ eqisss got3?j 3j3i,o±)0, 33sd
"4ic d r e S i s " iiosj d2o:g,aod ode iooredaod dirb^r^ ;&d, dsSo
lii^d,^^ &a?i23?&. wdDfd 5:5 zif^djjD^ :lras?di ed?i2( dort^?i
uod^oiD doeOt^ dDrtD?5 diDSid zo^rt zxt£oo±)^^ ?jO^,
"stoe^soic dcrfs" iiozo dDo|,d?jD^ »<£j?odf&). s^fii e ea^^dS^^
iidnDo±)©t30j ^d? d D o 3 , d ^ Kc£;?jdu&). d » o d (n) "wssjjisi..." (isou
dio^^f? d:rtl)?i iiddi driajris;*?^^ z^od? d:ot^defc. (3)
"•^od^^esasa..." (a.) "e;fi|4oi)0§..." ^ d2o;^ri«odojs corioi d»U|df&.
« dsed d j r t ^ r i d ^ di3b tsoiopcb, asps^a^oissrto: "eonsdons ..."

f^dsd 3 o ? j d ^ ?j|>^lo^23ffe. 33o:ooii d j s d o i f i ^ ijj)^d2 "'^dreo


todrod©?...." <Do20 d i o ^ d f i j 3of9 d j s d ^ o ? ^ ^ &ap!ji&&. j:B,d|30rt

d ^ o i ) ^ 3 b w a e r o r d ddaisdefc.
214 7k>xsp ti^pssas

A^^gf II S>j5vscdo3!S??si>2Jrt5c Siaoiisert? II t>o " ^ o ^ ^ e a s a -

^eioroo •5|n3|]o S33tiS ?Larf;|si)333(0 II O:S|53pi)0$2iS|ii3:ij

' s o 4 A ^ j 5 f II 2)^cdos3jpsS52irc5e aaoiracrt? II L o w ; 3 ^ 4 o J o o ^ -

5io^siti,jZ3c£ifijOrf^o5jst£^S53d^ziJ;3dV. U wa|^:io^d:i/3C ^csS-

^tzp v^lSitu^T^ifi^^t^ozijhiijf 11 si>o4^oi33oic wsp-

sio^rs II ttjsii d 5 | p i o o ^ c d : ? s i , c ^ j 5 S r o II L o woTOcSorpi^oi^isiA-


I I I I
sojrfoted^233o&«e II W33|5j^^jc33si33a sizScsi 25dds 2!;^o II

sijoi^jSioouspioF sioja^arrfo ^JTOZSC}?;?:^ II

ttt htjttt ^&^553Sf30 ?33si) tzip sijJesf II s t o i o -

zirfp^fio ^js$p^ 11 L o <^stoo iosissdjse aosoj^joio:^ a c ^ r -

stea-Joos 4tJesi;5e l i wjS^^fS® 4oi>oo233c3s woioosSrii/seroSo-

^ewoo II '^S sSoo^fre stoss; iostodo «330i)OSo3|

zssj^^zz^p ziij^o ciaf| w2)«irac r(jSo|oi333«" l i

aloesSoidresSf^c 4woc33si33fis&f^o 4^5!3«J^ t33;^*5i>r

aSjsesSof desisssJQrtaBs^riiossp ti^o^&c wt!jfc5ei^o^si»5s^

^^irj^aOSSp TJrfjS^C 0i>^^<^^^0^SiO53 ^ Mtt^O 3o03| ^Z^Tiiiri

«J30i)f33a S)±>c33Si>75|J??30^0 * j 3 | alOCSiS^Ce^O JjSijSSj^ ;dfi^o

cSs33j3f li ;^5iosiro;iiaoS «Soii:?03l)CS53rd? ii tzii^rotsa&

sioz35eZSio z^siziizSt^tsh^rcsii^jt. II Lo tsiodrato ti ^tiXi

sido^o ti asS? 2)io II sii^fzipiz asSe asSc li


C33gSdirP^0Ai3jdS 215

i ~ I ~ I ~ I ~ I ~

I I ~" "~ I ~

I I I

Ji33odcs5^o II ae^roJio^o ij^ttti II

11 s33;^^si>rsJoAra,ds 11

u«g sirsedDdJsa 22f?jo;&d,d ^Spd^iD^ fca^, d i r b ^ f j dSd?oD^


dJs?didedd?S5j dior>^ djsdojsco &a?jde&. ";^dodFoio..." C^JOW
djo^rt^od a5?w3rd d33ddf&.

II j33;^gdDr75o?33jd ?ld3sd 11
II hjtt II gSoiisSic l i aSc ^ 4 asS 533 3gpsir-
UStjt «Sj33;a03lisi>^ C5e^53«5«' ^^^^ ^^tjiTi^
«0i>iO35Jj3eTO^553<S)Z3|O3 j5^c:3Q^S30^o3oc ^c^tistoc^d-
&>jttprO a^^C^?Jj»cJ|33?330 ^<ayfdCS33^ t3e550S530i338

t^ ti s30S*L®^»S3s3j! ^sSsrrS «i33o±>rsidf30 aar^ss-


arf^^^ rtcsgj^^Kfjo l i ?fa35^{ i i 3 3 a * ) 3 | 11

i33S33ao^ ^ed^es3«3i5j5 djjji?? ^oiSjere ^»o5oc;^ II


^s^^dotio II u o t o & o ddde de^ do3o3sd£^ed £:)^0;;i( II
sfiips AJSS 133O0 S5DC d*^ i53rtd555Jjdc II ' s S II s!4;^jj0 jydr
d(e33?330 e2jc)eS3(330 &e^53&fd( II dj3;^l33rOa:>3d00 d ^ d33o36^iS^
fjdj3(;ibie II <*9^^3$i33O33Srtt)0 11 [ ^ c i 3 d ^ h^o s S o i ^ s o <2^lo
Tiot^o titiiAjsaissto ^pssio l i s^aoSofass^aosj] wiasolocrsfJ^eii
roo<^ j L ^ s s a 33d(o&»: II

S<SjCdc6ic3gp:2:- d^sidrod d i e d sadfSoii, w d S o i tjqSssa t8d?3o±)


a S d e 0 3 ^ ^od d j a d o s d d d : wiSdiw d s s a desJrouri^fij^ 7i|>^, "wji^
2)^ts...rtr3dA ^»tio li io^ir" .DodD ?ioiOjd3aa s3o.B?jj3^d?i2j
ci<£j;sico tscssoiirddrsd^is, djsddefc. ?)Sir5f?;33 rtrsd^B s^zSoijlfSj
d33dde&. wdjpi) C332)0i) d : e d KN|33df^, d^e de^, isedo^ro

t»{do.S»3o33j fjdss iioio f r o d i d i o ^ ^ o d ^ e d g j s e d i s s d


33o|,^ 3^2£oi:fij d33dde&: "woiroSo dddt dca" .... "iW^o
jJdrdcs»t330...." 3of« wro2o?S d D ; ^ wdissdris??^^ o^rsldefe.
gwddi 5 S 3 , ?oo2ii;53, sio:^, orfDsLtsoSB, ^d33 ^ddsSj^ sgptSxideSodi
02;)3:B,oi)dd333d. wsascxbr^ '^;^dja lood^rlisa ssoassadrt^wi^
d<S^df<Df^233 217

J33(»3c330 l i a ; 3 c d i l II RraOSOijrfc ;yjdjSdcrS 133550 sSoc d^

AJdrnci II i^t^jftsa^zAtz^p zssARc oJjsefiacdo l i II

stoicd d ^ 133O0 sSoc s|Sjdc «jfi,rte«D ti II 7^ae4)ijSjC

oiizp xijOds S»2io;|c d*^is 4)03 II ij?ra sSosJss^pioo «so§ ^&^t

di^ i« rfstos II iijsc a^f^^^ ssowjsoios^d^/Scja

dns^sf II i3rff33^iisi)Z?^c ^j^SsSosaoiidosS^d^doafScato cssrf?

4-S»l;aSe ti rf djacsJi II wrf^o i o fiiidp II wro^o C J S ^

issrtdreo ^ o i o o r s 11

II '^s d ^ e ^ ^ i s d II

"ooi3js«dd sSoaravsrt" i D o u O o d "da^*c d ^ rfstos" dow©

a3s4dc33q3r cjdfg ^33^ar!s^rf^ titid^ ?^osii3?&. iirfOT^idi:)ddj2


d j s d o S o d , cOdSoi), « d S o ± ) ' aosrLfs d d S o i Drfrt^O rorfdssc&^djs,
c33rfdrfDj ;^?t^o?t>i:§cl/s ^iiiipo. o d d , ofj^sdrfjj ^ e S o ^ ^ c i asyf9?jO,sJ,c3.
a Ds|, d«jdj3 233r(dfl d33di3efe.

II S^tSoSii ?od33d II
II hjti II OiJKSiJSrfS OliS±>^ «33;f^t3SOi5Si)^ dC2J53e55

S33tic3c 4)r53^ao;^j0i5siO53^ ^Q^siTOfso ?33si5 i i ; ^ J 5 i f o ; ^ s i o 5 3 ^

•^dsS^soiJsri stosiradAj^ frostoaoo iid^^xo^s (^gss^ficto-

f33si> dcao^o II ;^;i;sc arf^Ocrf draTjcJssi) II aij^^crfo^ijsc-

?joSOjd33d23e&. i^wsidwd© d a o d ^ d i d d?iOrt "frosSs,?" iiodD ^eoxj

"jdjA j^isi;^" cbod: a^,dpd?55j Se^'lo^^.de^i. ejg,d|3iji "iD^ss^dD^e

; ^ : : ^ d : ^ " cDodD dijsdD z:53Qo^ ^^S^ d e ^ d ?io:^d u^)^d

rooirdfio^ 5yprarrtJ3^?jde&. t5d)ed "'qdsJroateri...6idq535io" iiod:'

*oi3?o 53s|,o±)S tsSjOifjij d d l j o d d died ^J^p s a o T o o d "...wdso^


^odcdss t i j ^ " €)ozd d?jd?ji^ ;u)do3Ddefc. wdoed ai)io,d 3or(^rt

?ioiJopA)d dXd?j5j lodoideS). 2|33,aol33h o dsidirt^o 2cehd: o. ^ s s ,

3. Bwo:^, s.. otdi^S, l y . ::^d,e, tfi. d , & o d , L. Kwsdrjj, 2.. srodeo?^, u.

o i j ^ d o d , r . ra^bded, n o . d a , o n . oiceAes!, n j . s^odoessg^.


rosdSdra SoASjd? 219

233 c33SS3 i^e^^O 533 OiMTO|_fJo C|j^dO Sj,^55353*i)-

r<5^C33*!3rfj^si)gjC330^o ^oijsra^ ii ;^ij3edrfaoC33:i53,s3^-

ttlZp^t S3;3^C* ji53jctoA33d«re Krf|i5^:^jS33d4oi»53>^03a

f33SiO II ttJtt «33^SiaS38iO 5|f^0 f33S53C.S {33«±)ji;i3-

^OiOO li t33S^s5cd33t^/ fisSi S J O ^ K ^ ' 11

«5i>o«#f33ci33j;|si)si>a*jacA ;|d4p^si33^do;^ort;y*i^ Sid/se-

dr*p ^?€cr ^qjo:)03| i i^dsb i;;»33,ddoF53 ... rt)as3s5j5j;>s^^ ....

c335i:3, e5iX>iSc33d330i)0 JsSsSijSC «!?S33dodiJc '^^jjSS^ £)«33;cij?-

s33do55e3f 11 tzzi woi»s33|y ::Sd:|si>o^^si33r si " ^ i d r f c o i o ? l i

53Ud d d r t - ^ CoSd) ;^oc3-33oDDris?rt d32^ rlsadiSefc. trodSoiiNSsouiO


^ d?3saod »:p53sdN dBdodi &d3sd;)7l 3^?ode&. to^d dDJsdD
4dDds3"ccS oiiiS^ d f d 3 3 5 : s z 5 g co^jdirtyw^ d,33|cxb ^^'J, <^dd oiidca
tjgj, 20,33|jidr?b, deddd ?330DJ wgdrS^o^ S o P ^ d D r t ^ w ^ 20do±)z5e&. o ^ r l ^

2 B d d difOaod ooTodi f^ddffe. wdDfd ^iS^d^drodSj Sdart


2ood Zood: d?jd?ij^ ^ d d e ^ .
220 SoTJSjd d;^d330s

Waters*" II

II '^.S c33Si>*df3 TiOT^pt II

5ro2|p^ "^d?b 2i033;ddaR3..." "rtjasscSj " ^33^a si)o;g,ri^ND, sof^

i33,d|3di "t33sJ3 j j 5 4 3 J ^ ; i 5 i 3 j 5 5 " iioci) d f ^ d dDfd, o d » ^ d^lojiod


odDo^ d?oON ^:^?d :^dD£jD( o2?ssaxb33?5 =:)odD de? i:B,3o|90rl Sdj^JSjd
d33a3ddf&). iqg,dpdo "eoiMsroj^ e^id*) .... wdso^^djsrsss" c^od^
« 2 ) e d r a ? i d e & . zo^d ccbadjajijb rbdoJoOolDOrt, 2;5,dpor1 ?idD;i33jd d r o a
ccbcpssidj i r o ^ | 3 ;^o^drff dsa dd^fssarl^FiD^ l / s d d e & i .

dra»dDrb^rlra djasdsoi^^od ?:sdDSdraAio?3SjddrfDj dcddefe.

^dd:3^drt«L'0^ « o d d a., ^, L ogirt^o^ d?jd?ijddf&.

djsedDJiZo;^ sssdD^drasJoxjSjddfii^ d 3 3 d : ^ r a d d "ro^rd" <iio20


dAio?j o?\ab?j2j d,:^3i3<£;j!jdf&. t3a;^Sdbr?Jo?J3jdd© ^QXd, d,53d

o?33.g3f33a AlSu^dDrri^?Jj3^ d j s a , oo^^oii? d,t?3w azss^daarts^fij^ ^t3o,,

^ 2ood df^do:! fssdD^dra ds^a ^d,^raa djsedj^eddsb^ djaa


d:on?ide&.

II ?Bd5^dr3s3o?J3jd Jidjsd ii
d2iro3oc3«" II

«t^« ^iaoSjserts II L o ?Jjse SioSxrasscSo^roj^irls II ^pz-


I I ~ I ~ I

sip^Sdrfsirros II ^ A s ^ p a s w A b d j a t r f ^ j s ; ^ rf? II ^js^pssipsit-

Ajot3e^t33 II wcScrf Sj^sioo^sirodjscsj^ II w ^ s ^S3?i

'^1 ^jOJjsecisiiirAra^sjjJdzjSAi^ ^^^^I^ aorfjSjes ^.SdJji '^odjA-

dOjSf II tii&^cr u^ao:^.srfcrsi33^ 11 tj05jstzi^jiiai>^af II

^Sjsea3o3oos33^j?sJ)d ^^ro csw? Siaolracrti II L o w & s ^SSFSJSC

do'^saod© isl\, z^od, rLrse^?j d d r ? j d E a ? i d e & . o o d d j s d c e d d d o


dDrbdsij^ :lradab d^ed dc<vr\Xi " ^ A floe ^io^iross" c;ioeo dDo:^d?d^
de^deifc). adoed "MJJOI Sissttrae...." ^ou n a aife,ri^o¥i, xL/s^djifs

II ?lraaterdd/sf^?j AioASjd AJdJsd il

diDod des?od ?j5^djr9 xioA3jdd?ira^ JlreoJJsrddjse^N So^jSjdd ti^rt?


;So:^aod d B d i s s d .
222 Tk>-;^p d:|^d3sos

... Ki>?f nsL 11 Lo «;3Soi33;5cc33 ... 9±>ff^ 3 II ;i2^^0jdrA5|s

sLooJors^d ins.^ 11 *>5i3c>dssj333^s5c^fle £i»ol©cr{5 II Lo

tz^jitrzi... II '^.S sLsoSoro aoet^oSocs^ II TJjsoiissrsJdjae-

^fJAjOBSjds II "^rfo wr^c^rfo a^^doreo d *iao :^oJjC?^s5

^dro-S li

ii A5j3otersidj3e*ci jjora^d jjsiroaw l i


3 . 0

ii c ^ s ^ s ^ r s X)07^j5°o i i

i l hjV, 11 (TJjsoirorsSciraf^ci ;^o;i,cf3) tt^pi:^tr stoA

S3,;^s II sSisio "bSjciti aoix)S ^jf^a xXitziTiz^r^zixiZi^^tti-

^Sw/ II '^.s 'jojfq^ li tzioTitoiJS ^aroiicSSJ^iojrfcoo^Tlao-

rojtsspasso tioc33;^rroAbded rtjicTOfjso ti oiozsro ^;Si5o

;|jy^c±i?io roticOo3| II *raoi>o 33oqrop^o II ^zitift

ro^rf^o S»2too d J s ^ c S f f i 2^333;^ ro ro^oDosi^ Zjrooiror^^

CiZi_^ zs^^^p t33,Sw3oqid^do^C7Srodsjrr3c^r3r^o2ioio5^^c33j<f3

^d^0raj^33acddJ3O3^K(a3Kd50riorod^ci:?j3C6^ 11

Nis^dsfs sio333jd:- ?:^qpCi) 5oi1v© 04^:32 tsdwcSi -aoris,'© a g .

dj3c3df&. o d j f d "dods S>^fs ... iSdor 5iQ33^f" ^ c d : xogi;,djsa


^ d o ecris3?ri AJ^J^^C?:; adido^os n.dcxbessori^fi.'s, d E G , sd/cci: ro£jo3i
s i e d '^cd,, e r \ , d i d ; , Tj^ir^, dCora, ^ - c i j , & d f O , -wirajj, d p d r
dj'sdGsd a&^ri%'©, ac:ao3:e d o d , X.-soir, ^ x b d e d , rtriw ^^rt^^ji;^
dpei^j, zjsppXc:^^^^ d3sa, adOcd aae^rd d d d : , ASCCSJO
;^oqs,dod?j d s a , dirfcdwD^ e;:;!ijr3?l?cd KC^OSDAJ, dj'sdoo dEadddd
^rt adoijii Oh, d o d , dD3b rL'sea^rl'v d S r ^ dpQ^j, &dod o^qj^ ded
^ d w d d j f S ' d i d 5S;dsb, d : ? d uscooabi odork)SAide&. dod>S,
djrt, ra,d|3do, locvbri^o dxc3adddjsd?j E^sd^^^^.-sedaod ^--sa
"iSliSd—" dijCSSd djC3,r\^'*cJ5( df^03 d:cjO!CGd djidlOodD diOOd
df^od dDo;g,d?dj doxdego.
224 x!o?33jCi d^djsoa

Lo ifiipzi^^o aioB«" & Lo sijiijizii^i

aio^ 3 II L o « d d o ? 3 ^ aioif n II '9333 2i*>033a

;4)5i)Orto7Sj3^o Sidsf 7l)353diortr3| £ioo;^s5oe;isi>oacd

o5oc;^ II

iiocs3>roi;3car2)C253c330 as30 zi rlrtrf*!^ li II af^c-

ro^riiosioo da^iSc (ssiooo) 3|o d * p ^ Aj5irz33 II w^sioi^o

gJjSiO^O S53 aS530333,Si^& 533 II d ^ O ^ %ttO SJsScr dC533?

si^docrtsSros II 6i5io 2»^d^/53Z|iro rfcsssf*" *ios53,qif S i ^ ^ -

S)S330oioo5jsedrf^:^ddoj;io7ljaoo S33 7<3| desio Xjosioorto-

533Cl^^J3e^ ^^J3esJa5303a:ps ^^Wfi " 7ij3C5iOOi33dji)©w

zitit^jdfit z?3?33p R93oi) i>2JosSj37lo:)03| siooijcre

d53^o ^oiror;^ II sioo;^^ II 4ptiS:jitp^ siA^^e

5iOj;^^OKoi5^oto*j3e?So«o^sf II hAitt dsspteo ^iSoijscrts II

Lo So«>0KJ30Ais L o j^Sjsj^Sords Lo ^oto^o oio^sSoaSf

sJorto^o ....II Lo ^? z^i Lo sis cijso Lo "^i^esio djsdo

s±)j;^*io23cSiae5±>oi;0 asSe*' 2i25ij333^iS^JjS33r5ioj3^r 02:3i3e d

d53,0 ?Jj3| II

"aJoro;^roi©car2)CS3c330 =2020 dDoS^d?^ d f 9 dorb^s! Ogfi

Sdde535<yo±)d ^ejde otedSscjdjsso, woqii^Dji di?jr1 d j s f n o © dfddjjj,


dDor(us33^4^j3ed, ^ d , ?3jderapri«od s^sJxldefc.

odd died d:rtd?i2j &?,o^, "Lo sgSoajsojtis .... tjpio" c^ou

f^ejdf :^dod dDfd cssd dSpi^d^ gjsddejb.


Tiojspt 225

^d^cictor «^<S; c;^:^^»i:!3rio II ^tsListstj^^ssijii il

3oJ3cs±)5)f;f 2)^edoo*dF53rfo^do d^issftjO sij^sssisi^ xsst^ziir-

as ^jdos 11

II ss^^sSore 4o3jserts 11

od,g235pi slradoswsSri^'od z^lo^fS rifles ^dd 35pj£o±)jdj d3?a,

j^^,o±) -Soarl^^i^::^ dirbd?d^ ?go:i;seddaA, ts5fsrordrl^^ de^A,

dDTt^jiod dedort ^;d3;i]Sjd ossrUs dx/sdD dddflrt^Fd^ d ^ a ^ , d3sd

djsdrod ?j<Djsdd iooqSDri^ di?jr^ asbd^iij Iraodjsola djsd©?jo:l

C33?j y ^ d a s r a a r i C o d wd^b^ AloSjseddaXj d i j S r t !Ji3::SodD, ^ ^ d | ^ o c d

t s ^ f ^ r d dsaAj w zog^dporLra, Abro^JioijOrU) abq^si* dd^f§ab?iij

draodjrt^rlQ ^ d e ^.dodwo^ a?d?jOAidefc). ^ xloAJSjddO djsfd:d?i^

d53da;3;iodDdD, d B d a d O i s w d i d i . cl©?dD djsd^s^rodd

oe^osad d s a d ?3o^d " d ^ * ^ " o ? \ o l ) ? d ^ d , > B s 3 . £ j ^ , 2 3 3 ; ^ ^ d D r d O , des?doo

dj5fdD53o±)rd?i3^ d3sa on^, d o d , d j s d r a d d d dsirw droax, d:?5r;

toodD -^dj^raa olraediSfddfjj^ d j s a dxhpdzoefe.

II ci5^jSi(f3 MOJiSp i s t o d II

9
^3

il w 5 j ^ e 2 5 ? o ^ 9 i II

li woiMs 4si53reo aaioo ^ip\ aoS&jOfcc II

cidr3oAJ|t3!3frs 33Kf II zpsare/cwtjlrassroo siJs;^^^«±>^53ao^A II

^SSrodO 535So Si33;^3^^0 i0;353^ :^dctosi0fi^330 II '^^ II i^^e

^oi^rs*' II £isSo i o s l s s o t e r W<SJ II '^i^^dsSfsScio 11

II yv>cw53c25ci^i^s l i

dss^ drod, 2;!©.^, rtciDCjed, 2q5,dradw5^ ^ 2 S ^ , rlsedDCxtQccJ


l)^si5O0i^^^ ^tlracdassDsatpSs^dcdsssiot^j^ir II ttoptt

bdrafdci^ro^^cSc 5iao3j3C7<§ II Lo titiptttijipjtt z^t^psx:^-


I I I i ~
dji^Api II 44c5333do 33©^ y v s a r o ?5j3c^eSo aj«jrff

desissuri^Fjo^ xipA "sSosteTj^ S>d©es .... ^OsJjj" c:)oc±) Alo^<t^d»a ^ d d


oort^h rlrada^d, ;^::sd?Ba ^dorrS^jiDj d r o a dirbdfij^ ouoSOXi,
qd,c3ed:lo±)?ij add daod jooepsrtd© d^^oi d o a o S
4s:j3r2pdiD.5Ds33h dorbd?iD^ fe?,ox djsdt) a?jfq3,2i?j dssasidefc. dj^sdD,
df?i: dDS: ^d,d?d^ d d ^ d a?^dFd^ d?^d aqiro ^oza?^ 2J3|,ojj<St^
"oei,3S;So33c...." iioeo djo^djd^ de«i xbdrsrdjd^ J o a a d i d |o!ood
djsdujJod :^3?d^ u^^f^,^, a d o f d d^'si|,:&o2J 5A;3yd33ax;de&. lo^g
dDosD o j s ^ d i dDrt)d?jD^ ^vd d i e d &i^p^ o d d d D o o d d ^ s!^ Ey)^^,
dfsD?)?, i3?i^, d?„ gdffSdud ^ 3 d d?b dx)033dos§r(s??ijiio, "diZ)^
228 ?Jo?Bjd d;^d3303

133O0 2;Sjssi33S§)Sjs5e^^ ScST^f ^^Sj^^^da^abosp (Jiei^Si^

*J3^ J^OtSC^ II

II <^.s iifip5j^(i jyosre^ds II

clQediAjSo;^ d3?cS34radd " & i 3 " 0:^020 aiAio?j whpiFiOj

coJsedDssd dDfd is^ipsp^d^^ ^i^^iss doe^pi^lrs^ d3sdde&. wd^ed


^^ipsQ disedD^eddji^ d ^ a z s d i s o r t dd|^ar\«^?d^ gjt)t30j
wSjfrord d d d : jJoqtri^jsdN ?-a;3t3d33ddf&i.

n o?jjS3,g?jd,oijsert ?jdx)5rf 11
8r)3| d^sijqtosp'jssi^o S3S dj3S33r;^oi>o rt,2oC3| II ;^^o»i

SXit^^ sSA^jf si5,;^j3aoi5^ow*j3c?to^^5f II drasssr

aojscsJoc £iao3j3Crts II L o ao^osiJSOAj? I L o Zji/sz^iords ; | i il

Lo tpuiio oi)233doaoc Jtorto^o 4)<Sije^^'ffio II erprordo-

zio4i:si(f do^ijs/sSoorf^coiostosiDjSsa^ II Lo

tjiod? z^iras II L o Mi SJJ30 ag^ L o i i '^i^cJcrf sSooii^ero wwJSje-

d33a "sSssio iQ^f ^ocSi ?jo^o,d33a "uodqJrci" onpi^bj

d,3s3&A o?33jCfSfroa Sdjrri^joo^ ^JSpesB^d© ^a^^ziot s t e d d f * . dj^^di


jjdocj dxrad: Eixradi djsdrr!^ E>.ociQo<i) 5i3j?d^ :^oS330Xi " L o
ag^otiJBOijJ...." ";^^ow^o" iioso doo^aocj Sjsdiiotio asoD^ris;*?^:^

«oi)o4 ddDSoJsesidfjij dJsdiSjfe. " « o i ) o d : ? s i ) ^ ..." (OodD xlosiO^A


os^qrojosa aa^spsnso;^ ^dsrrt^fd^ d3sa d,:?3?j3ojafd3d?l2^ ^ dMoa?o
230 7k>xzp d;|si5sco

*>cd:s)r^ 11 sJsrapiDO ^ 5 II rfc^sseJ^ Aoittf «ai»d:p-

si>553,^ a s i c * " rfcsTOf*" cJ^S33do w ^ o ^cd^533rfo tssiesScd-

^ij3|tf^03a^^3fc)dr^ art^^j woJ^c z|c •S/Sto^t^J'' 11 s^sjper-

dc533 ZsSs^^sSsp^jOiis dcddcdss^? II ^e5ja,c o^*;3jCz;{r-

t3j©cr©07^c^dcd*;3e?|jdcdi^ II zssisJcdJj «^;^^^ dss&ctis

i^^t asaJdccss wf^^^gf 11 zJdersroo tidsslocdoc

^iaolracrl? II

wslscsssJwad? II rfcro*jacatopj5d5iod j^c w^fJ^ropioosSpe


1 * 1 I I I
d*^3sd;ae a d c asSe ?3|aB3 II dcs35?3So ^ropto^AwtortiJS

0^3c)0 d(S5«)c330 C3ddtPeSje)( N»d^r330 II deSSdcko ^Si^tO^'

;8easS3Sdoi>o dcrorf wcrfoo? ^ido*) ^cdss'e n|aB3 11 3 II


Sji?srdoj AjOAJSjds 231
I I I I

I ~ ~ r i ~
oi2?5,cJ3f S|a53 11 li ^clra^c S333j3esi>o3j3et;ios33;^:^c^ao

^^33 cjs^s 11 ^nSjSrores ;5jaesi)?to^esi5.

c5j3eJ:S5si^dbjc332ijfw;^o^^oioodo Aj|as3 11 v 11 i^^ijssscio


I ~ I I ~

~ i I I ~~ I ~ I ~ ~
93ded53«i3AjC|jt^Cd*j33g330i>0dd»S Jy^J^P^f S|3S3 i l 8^ II

ssjjjSj^jfr o&^jfSc^iio? ;yjAf5j3ei2j3o;iyldrj?3;^ 3|a53 II t II


~i I ~ ~ ~ I I I

~ I ~ I ~ i ~ I

~ r ~ ~ i

*j|ao3 i l 2. II z^zijO ^rlcrjps ^jfsootosisrfcro ZjidjOSj^/dro^-


I ~ I I I ~ ~ i

I ~ ~ ~ I ~ I
oi>£33oioos Aj|353 II « 11 ^i^^iOtJo^sidsi/se oosrfesroojo33/i2i-
I I ~ I ~ I ~ I
vsjatMOtciiSt^so II ^33,^coi3;^;^dj3e j;Jsio.ssi33el/scsi>93^-
i ~ ~ i ~ ~ I ~ ~ i
aeS^ssotoortroiloes A3|a53 11 r II oa.scf3/-daido;i8^si5a.s-

a^arailjO AJ|a33 i i n o 11 a ^ c t ^ j ; d f s S c ^ <^do FJsiosi) II


I I I I
Lo ^siooSjscd55ioaorics3:^55ed^edqJ5iodAjosioa6csJ33-
I ~ ~ ~ I ~ i ~ I
SSoacsioSro 11 ?^jSorf8 4si).Sdsi^0*id/^C^53jfSi3355S-
_ _ _ _ _ ^
sisssSoioo tsi Aj|as3 ii o il Lo oio\^ziss)OioziMf^i-m)Z^tp-
232 TkiXZp d^dBOS

sijsosrostedojjo t^ A3|as3 11 3 II Lo ^*csio;^si;i5£ioz;lo

^z;Soi53^oi);3^^erffss)^ijddo33^a^^o II tpss&^p tsd^ssff

alra^ o a^sSoASj^^c^sJ^jCsteerostesSoioo ^ d A!|as3 II a. II L o


I I ~ I I I

Zsio«>s5oc^^^jf3633d33ao(aeo<ai^ci3^oioo^i ddrfss ddrras

dojoo II z3ero^'ded;^do A^^o^$o3jc)cr{e;Ciidj;d:adrod3c)-

doioo tzi 3|a53 II v II L o a r o o Ttraesra w7jj:ido.s Koa{s|pc-

^d^piodo^ liJodjd^i:?? II i3^si,*f^sefodij3edos3st?7j-

/{csjaJ^cdroQasdrodoioo ^d Ai|as3 II K II L o ^do^cdoor-

do;^alrae3raA ^d/-? d;ro>Ara^c:^KrfosEi ^djscsL;^? II S i s ^ -

ian|o w^rtsspcd 4)^j{c^s3^cd33S«53d3sdoioo t^ *3|aB3

I I L II L o a ^ i J s &)4'Sc*? j5djt^d;ai3ci3^o£«?arold;3Cii;:Je II

osss^bjio^yscs wldedd^j{c3ja3/d33Srod33doioo t^

s|a53 II 2. II L o s ^ s j p e r d c o s s t i i d ; ^ A55f|;l;3c d ^ c s r a ^ o -

dJe)drod:<)dccbo ^ d ;Q|3oe) II o II L o d z ^ d o r ; ^ o ^ s c ^ d -
~ I I I "~ ~ I
d;s4^^ca5odjsdcrs»o3oeswoSs33*ci3d.S;rs? II wzjra(rfot33p±>-

:3c&>rto^zji/^csls3jrd3303a3d33doi)o lid ts^^ss II r II Lo

oiodoJooBSjs wdo3© d j a c Z e s s d ^ c r o J c i J s s s d j d t s i J ^ j j d i c d e d s II

uac^dc^cL)(^do^e^e3si{e7i^|;d33&5S3d%do±)0 ^d

II no II Lo fi4^t:^^^^^i sitAjLstzijs^sjsiiija^

dxisdjsed^^dsP II j55rto;^^es3d*c?A^/d^c:^jj7{ejSs3^«d33D-
dcjsrajS AjOASjd? 233

S335te)doi)o t^ Ai|a53 n n o U L o ^oS:>o^tj^^tz^pok-

ttzioisssso si)do33o aSc^jse wzio^s dOjVssJocSjsftjJjs^cOTio

siocj? ^rfd7{c7Js3^esto©333stosJoi>o ^ d Ai|as3 II n ^ 11 L o

d(e^(dero(3sdoA^ij3j( <^do^j3ed7SodrMjS(35&^At3sdod!^de 11

*i|as3 II na. II L o tit ^dp oiotjxizij ^tzi^iAistdss-

a^A/sfadScdOj^'oijJdos II d ^ s A d ^ d^^rao ti n3^^c7{e-

«53jtd3s&rod:3doi>o ; i d 7J|a5s II n v 11 L o oi5^^^;|o*to45i-

flscdraSjsccSSTpjd^sioa^c ^drssss II oSoo ^d;«f3^ds3-

t3ja(doJje)A4i3«)d350dz;ij!ci;$(A!5^do 7^^3S$ II ns^ II L o A^^-

^i\(iiF>i^Atpfin^ 333^ dsaoioos^^dea^d'ed II ^pi/s^faoifs^e-

dcto?l®ed3sdoa^o i^doass Aoj;to5 dj^iic eroSd^s jJiaes-

llnLlI <^7^o:io <^do ridosio II sSjaed^ 9&>^s .... a ^ 3 | II

Lo 23«)^ded;8e73o?irodo ... tjj)^t 7!^^ II 233^d(d;3e7^oJo ' q d o

(idodo II b^ijS s i d ^ o ^ d d o o i ^ d d n s c i z ^ l d o c m s^s^^ ;Lj3^erjS3a

3&<3(dojedo j!d3c)d^ II

ro^iodedo (i^;^ed3Sio tioz^o ;|c^l^ ddorso ti

^cdA;acdt3sdjd?sSjulf i | s 3 ^ i # d 3 o i ^ ^jierf ict^Sjajr o i o ^ -

2od7!S9p d3| dcdrt)dOt33j3^|3A>Oa^jd^O!;ioaeJ3^2330;|o3c>g^f3d-

oi»j;5A»cd^;^;2^s3o ^ j 3 | a9df33,oaes3;C^o t i ^js^ issj^^tf

!^c»oio3| &>?sidooalra3er rtozpsatpdwoalj^^ ^rtj^drs^sdro-


234 AlOASjd rf:^siB03

ssojoro II %52J3j^ d j ^ d d r o ;|o±)s5ofde.l II

II ' ^ ^ ^ p j ^ . s r s i ^ g II

dedooii dDo^-accj oitpss;^ edj^ri^'Fio djsc3:3f&. "rtjaooi3zs|'d©

dfddo, rbdDrSs?o, "W^cc;b;iya c o s r l r o 3?j( CTdS, Kod^v,

:^fd, e^3,rl^ dpc3d3sa; gdbdoo FsoaesgddFl/s^ d»a, c ^ d p x o s i d r f f

ds^asj, gb"^dxid.Q;^rd<0 rlo^Bart^od oe^oioiijloodD sroroa

;^dDor!©odOod ?ieD3Si?j d s a ^ wSjfrord d d d o d^jas^^dfi/Sj ^e^O^j


^dde&. CT^d© 4,o3:r(s;*fd^ S o d d^ftdij^iCj 2oOoi)Cb d33dd?fe.

35fJf droalra^defe.

II oio^ar ?id33d ii
dc?3rd?i ?jo?3SjCis 235

il atipj ^ 11 ddrdo±)ro^o 4sd333jo ;^;^s sJ;Sddro

*osi»croa&jc;io3Dc woiMd/rfoSoc t i rootofiracsaa drags'' l i


afi|fded33<Sj;Ci^^ii dzss^^ II d a s r o J c t i Atodj^c3|d^do!J-
deussTb djciedssa sjszip ti:poi:> tij^ttisiTs^psst ^ta-
53ss:3cd;^A3^33,t^/ d3| ^n3l)^c rtjSo^cotea^ 11 "^do
Tidro t3cdo.Scd33;ijS53d33^oi»dc *>otor^ 11 jy:^otdt
to i i rtflcsJo T t a s s a ^ d c d s s o d s s ^ r o d c o i j o t i ssa^jjSr-
o3o(^ 11 tadotiCb^e o±>2^ t^( t^^ro/::o ^zisa dxcSe 11
dodroFS'' Sitj:siot^p SsjOirooiw^^ TSdrra 11 d^sirodcoi)
?id3;8csb zJdicJspitSedcS il tidxm&djstj^jiizij^ro 4xcd-
t^7^d(i3|3e l i t3dot2(Ae ojoqsc) to dxc^ecroo 4»^d Q^a i l
^0 dxc^sad^ro djso t3dt3e£)rio 11 d ^ ^ r o d c o ^
dosostjircJTl ?udi^<sao;^ tSe^ris 11 <:so;ixc9d@(7^/iC^2;ird3sa^o
dddjcx t ^ d 11 ;^^s HJSOO r l o d T j ^ ^ d o o s o j i ^ i r ^ o ^ o d o & s 11
d33^rodcoi33:^do ows^j &«3d33^oi»5irdj;SFofce 11 ' s A xiso-
rtodd30Ko^?Jr&i5^o datos <Sjt3f^ 11 w^ssdro t30s»/';6jsc
s^rjjcidsao^ ^tpedras 11 ipt d d ^ o d d D ^ '^^o^^ &Jdz3e»^»is l i
3jd^33cJ^? ''^ff^^iO d:o^Fodcci>d3933^d30 II 85es5e:^siFiio
rortjO ?5drss)padt3r;i8 dtifssd^s^dssacf^ d»*ro-

^;gd ^dri^© ^ ^ a b ^ ^ d,rod aSes^ftd. djsdOcJoi) d d r


d ^ >Bor(«K*©oixo ^o;^d d3Srlr^^?35fid33a fed»C3sa ded;irt^552j sgptSA.
t:@ao|;30rt tA;seti?i d§fSr1tf^3^ rtraA^^oiDod Rerots?i d s Q A 3ojsxltoi3|
y^ji^ t;®3o|30rtja dii^s?rOs Wo3oarW?S5j tsoiosaSj^s^jQj^ rooJotoSrt^?!/?^
Sjadt3e&. dsSrd Sja^rt tsaoSod :*xis)eAd sgj^ddi s&J^ri^
^ o a r t s ^ ^ SoJS7itoi3^«od d » t ^ , rtod?l® d D ^ ^ todaicbd ?tiroAJ)otort
236 ?oO?J3jd d3(d33£©

AovsjOtt ^dsirojj Sid rooiiro II titpit II i i ^ e d s s a r o q i r

II '^.s d ^ s r s j r f a p ? II

^ dq33rd?ja?)o±)f5j^ sJodd33;sjdSc&e dssddei).

II dqjsrsjN^p xld33d 11
sijrapapJe ijcdc Aai\tit 333,230^ enjgSaSl^ ^ostedo d*p^

;|AS33ticJo t i a r | 3 | 11

rtjscsSooiecsjOdc rtJsctisSsreirostf ^*53c rfc^e

»^03dot^jio303,ds:- sod?3o±) ddE"d<^ ero:3roodr3d© ogpsdoz^


d3sddf&. &02i3ro2)0ii5i±)d xijsodrfowDj d s S r S d ? ^ . dogdSfj J^SJOSB,
3j3ecdB, d o d ^ , dd-^js, assd^e, c3|d2)f dD3i S^oSjaedSe, a^rl^o,
o|;)f, d^riaro, a q a ^ , ^ ^ d r x b , d^^ 4 d ^ iSsg,, t^S,, e^dracps,

ds5r;^de&.

AS^?J ?i3^gd3SE"ar!^wD^ d3sa a d z s d s ^ F d 2ot|, a s ^ d .Ledd doed


dod^oi/3d^ &dBd?j?jD^ ddpzpsrid© &^D?jde&. « d d D ? 5 d s a ,
d<D3, qjo^, ssy^oirado d33a, de5i53<yris;*fj^ "dsstejj^ ....
rtred^^cirfo t i iQ^f i i o d i AJOSO, djsddefe.
7l©fdDodQod jtodrlra^^d, rlrseddDrds^ ss^&p^d ^^d©,
djajrto±)Fl)^ u3!^de&). d r a s i d o d a o d dorajd^ arted deQod J i d ^ r r a d33a

add dDfd adjOd ro&oiO Jbdrar d , 3 d D r i s ? ^ i ^ a^rt^jiD^ d d p a o d

eA)3dSj S,d)S)A ?jd;g>Bf, o6^|, de^, r t e d ^ , ^ d D ^ d:33 ^)d^od


?Jja^5sdd?jD, awsioAJdegj. a^jro ^^P^ p^d:^^, d d p d © ^ d 2 j , yv)^ddS
od^^, d5s±)dO nrad>S, 5 $ p d E - d © 7ija3,3sddN0j aro2o7ide&.
238 ?JoxSjd d3,d:s(S3

adsp snj^de o^jjo li d^sSoc rtrssSSo «^s5fr wd^oa^i

^sSjoP wd^lsapsaorfo II gJsdiFsrfs *5d;wj.Sc.s stooijAi^ s i > ^ -

I I I

sroaofSc aaoiracrts li L o rodrorfi A5d;|£cs33zlfzppr23acs5Se 11

^KoddOjPoisisSjb? ii Lo jjiisz^Sords;!? tsSodrfste;^? 7id;|S

?5drs33s^d/sdcf53rt«[^ ^ 2 3 3 0 71)353^) A>5aw;?3?ro, s i d r o Jjjd ii

•^do iidosSocr^sAiardonsroSoSjC ii (aas^roa^rfc iiS-

oiraerts II Lo '^zio a d O b i r d o ^ ... II L o j^i/sjjSordi ;|s

5i^s5e cido? (^doo wsssaooisssio 11 jJ^5iode;i^?j^ »jao:dl-

or*^dfrd33 ^jdo^sf «;Jod8 l i oss^^^^roaofSe £i?icloer<s I


I I I I
Lo 7bi^5iod.s;^eA3c33^tioij3coio;^j^eTOdoci53ro2ido^^ il
I I ~ ~ ~ I ~ I
W33,JjS3S0i5? ?ia33/i 233rf^f Z^Jd^^O 0*^|arSo33pS332J li

Lo tjlrat^iord? "^fifci ^i^P wroaooijsi:^) l i dc^ieo

zssxis^^ doo4*5^ Sed3Sjp3r{rdaio<a)So33B^dc^:icded33 ^jdo^sf

c^odi II rfes33^S33Sot5e .aaoSjscr^? II Lo deiico ssstidoarf-


I I I
o±>o;^ derosrao 5i^dj3«ro§ d5Js|pt ddo.^ II HStSjacdoodjed-

dojsKro doa55f33J?«rfos33rrta3jiodAbdo^ij;L ii L o ZjiraSjSords

II rferf^^ ?idos dc^ieo wroa^oiro^io i l rt?53?roo 3 | ^rfijse

rlji^jdodjsc 7<K)d.SKrrt.se l i rJredss^sssaoSe ^iaoSjscrts 11 Lo

rt?55f330 3| II Lo z^ziSords ^? 11 rlrsd^oJoc rfdo?


OgpdoJ^jP^OASjdS 239

aSoAs i a ^ ^ s t e r d c s J s s ^do^^ c^ods II ^:i^^sters33aof3e

(SaoSjacrts 11 L o oio ' s s t e iS:is|JiioJt33a2»^c!)<a)aoJ3cr3srf/jf-

I r I ~ I ~ I

d^ssfi? l i 5J wS)rod;«ire<:iot|jsS3srf?4J!^si>t|jddD3o w^isSc^ II

Lo j^jjsj^rds 5i^^d:3rf3o «ss33oo5:s2io 11 s i o o i / s e j ^ -

S33r^ "^.S ziootjTi^ ^wdsSoAs siooijse rfedss .S^sSo^sf

:^QZit i l Ei)o533S3«)a^c5e .Daolraer^? II Lo dooiracz^ssariljae


I I I ~ I
wjpros^SAS^uvstir^^eajsesw^cosSsiosso il ^cd^^se^crsi-
I ~ I I

9fro^s &ioo:|d?j3o5o5jdjJecJo4si5j«5' II Lo Zjloj^jorsd II

dioiodoOfioSoc tido? 11 dooiodooao wrosooSja^io II L o aSorle-

raoio cSsios 3±>7|edo wssaaooSjaiio i l L o w^oaoio?rooi) ?ic±)s

ts^uaoiOfio assaaooteSio II Sjosaaaoio rfdos S)OS5aAio tsssaso

oija^io II <^3apc3a wsroso^ II

Lo i^rfjJopo.... rt)^*?) 4'^sa/jja^o ^|^S<a^:^^dooija

S5at33 ^otpp tTJsppp djacJ -^d dsijaooz^jiie rijasafSc-

o5jc33frotSr{2:iodlr{j33aSo sj^fsao »j,'^ro^4>^sa^ II ^OMj^i^t-

sijAjo II Ajd;|3apa^sro2o3{rfcd3az^/ fjsi>§ II 4f^sic^sSr-

iiti w^^rroro^tisioacoi>rto^^roj^;^^dafdroo±>Airtoc?^d?i-

aojaesioo ^aSror;^ II erfifsaiS ... WAS, h^j^r, w^.d

6 6 6 ^

d * * 6

2iodsi))na ^sac3a^ ... •^sap wfl^sjj.Ss:asjf3ao;^o ^j3| li

^{jjjrftsasijafidoh^o 4>^sasll^ 11 *5iiodj05osijac3aoi) wa|djc3|ooicr^


240 So?J3jd c!3^d330S

5id50 o*^|o dcaeo rtfssS^o a^isissrrao s&o&o 9i37|«do

930±) II *)OAisi>j33oc33533ja^Zsroreo;io ?rj3| II ^ s § p c r ^ wroaorf

II siroar?33o;le Z:iAj^ tscraoJi II r b t f o ^ p a r f o *>a533r;^ II

(ij\triotptt azasoiraer 5ra,zs»^ wAc;^ II rto^saro

AJO^WJ II oiozps^* siz^oo5303az?s sgpz3o:o3| II

dcsisso 9a.3,eo ossiao ztodoo z33,ao|^c*' sSssss&iids rfsiojijja!^

"Lo ^dTis jcb4S<!^;ic±)7b" i:)od3 ogirts??^:^ 353Szje&.


"Lo sirf^ssmsroSo;^ ... rfsSss" ^od) soe^o:^ slreed^esjessd igpd

alraelaA;ej?&. WSJSOSN s t e a d d:io^?od d,v3?o tszss^sdariyjd^


^^ifsSi d j s f d o g f d d ? d j droadioh^ j^Aipadra d»ad d^eeJ tsissodr
dpdod?jDj d X ) d d e & . oh^ob ta):^d2p3ridO s^drS^ d:o£)d33a t523aoi)r?ifdj

rioi:;j^d,dA^ari9od e)d?i?ii^ Bii£-^de&. dediricrt wdi^JjOS)

dijsdD d,ddfi dodD tszssoirDrt ^aror* dad:dx5:)w3h d^rbdsb^


Sv-s:^!©^, dxidj^Sr^^ xloodsn 'Lo'sadaod ado;:?^) o^rosiB^djtoj
dsa^jdeiD. adDfd «j33oi3r?)7i o!;)CTd?j dssa Wwsdjo d ^ s a d S,djaod
a^tioziixiojzpt 241

II "^.S w^ostfojjj ;5jo*i3,d? II

II «^03do:si7jOJJ3,d TJsteid II
II s ^ ^ ^ ^ r ^ o S j s e r i g 11

'q.S AJO^O^ 33fi i[r)3| II i P o ^ s i » r ^ : ^ r o ^oaosaiJdor iQ^p

^Sdjf II fcsA||,c33,^2«icre^i:i33p tJsjTSDsrotS^ecJcii^oi^dosss^ II


ijdftjO siddrorfo ^^SSSJ-^O tS^sss ^ ^ f ^ ^ S f s S s s wtS^cfi Seders

wT^edsdTOAefferdo dz^erda (Si^eSooioddrod^ltsSj?


dj^^ eip^ ^53o)?i cid SosrorS 2i3|& ^j^tH^ji^t
s33j5^oa3^f33_pdo32e:^ II dross 4^/{r^eTOAefi;j^ ^S^rdr*^-
ra^i ^jS|ae;^ 11 ^ssr dro^s ^dssa*' dssissT^e-

tiOC33^dDr3Jp3j3Crt:- Oiil^^aiEcord AJSjfodBaO ^otedricoi^

... fTOoaess^a iQ^f iiodD Aio5(y_,d»a e^ris;*?j5^ d s a d d ; f d ,

Ajoaodfd, d3aa i^ozo e^cd?d dSsscgj^ d ; e d d w d o ; !

B?j|c?3fjd?d^ d s a o & 33s;|,riy ^rarsjaS, AEdwOd idjfdFd^ dsaddefe.

20«^ wn^crfD w^d^^ d d a d ds^rri^-* doed ^eSo, o d d , yudj, doSo

sDs^^ri^dDd dDr|f3 5s|,r(^?d^ dpdFzixisd^n ^ d d e & . r1cd?j

eoowaodOdbd saorood d o a o O &d33bfJD i J 3 > B d d e & . a d ^ dDooiiparid©


^Bp %nv§ dD:% d^'sdS^ri^dod loOdD 3 B | , ^ d d ? & . u d | x ) ^d,;lrsodD
dz^rrl^ ioodD Soad: a d ^ zooioaodS ;jod?&i. :^odoi)f Jioodjs
arStodDdD. a dgdS siSu^s^is-djdj d e d oi»c©ddj3JOj?i) dRdde&i.
:i©C33*d2rd,o5jser;g 243

t33o*33r II

?rj3| II tjrt^ t5oi>jso<aje.s ^mj^o ^to sSj^oarfsra 9&idoi)? II

oft^s ddsiJStliae dcdsa II nsoisSj? s^odi II tiracsa^SsSar

sj^fSsa^aSjscdoc ^iaolocrts II L o wrt^ woSojao^ dd;jesb-

s|pear2i3doti?is II edet33c;5;|^tio^^o*i|a5S II o 11 W7l,o3oc

dd5iror33o3oedo cisiooio II ^d5io7ie<S; II L o tfp^siori^s dds^roris

SBotitsRIj ^d;3eSo;^i I ^iijsdosofsioaosrtoioo H|a53 II D II

ortjOSoe ddd33f33o5ocdo rfsSodo II L o wr^fdd;|;|sro-


I I I ~ I ~
«S|dtirs Abi^eoioro l l dj^d,o5oo sioo^^cdo 7J|3S3 II a. II

«rt^o5oc ... fidodo II djzssdic 2edre/{::5rs d,t33d^^do^gf II

zos?5 &dssd?j |diot3, asp^Odjsesdcj Sdordfij^ s t e a "WT^


a o i u s o A " ^ 3 3 ^ dxrsdo d)o3,ri^o dD;& "sj,J33die" .DOZO 5±io3/1s?od
es3^5d3ris?w5^ lraLS2of&. wdDed g,di;:sh ZOJJ di3b i i d ? ^ ^ © ^vkzb
diSo d^JieOw 2oadi ^ d B d w dadDzparld© ?io^ " L o ero^erf
.... c3?lo" #5 s:bo$,Sj?ij^ de^oS a iidd?!©^ d i s c e d 2J3:|,ol)(S, 2.^53^^
asSdffe. o d o o d ?)fd?d^ ;irtd:l©odo d f | oqJ533 g?3d^'3?jd?d^ dd.2j
d d B d w iidd-DoTDod ^Co'^^i d,ddr3sad:33h " L o . . . d i i r ; ^ ! " ODOU
dDo:gd^ de^o3 :^£3od?dj d i j s d i roo i o d dsaddefo. adoed
|ab©d:d ^ d , ^ o d D dz,jrr(^od dxsd?d^ i r l d i l r a o d i " L o L d ^ t ..."
wozo dDo3,d?dj de^o3 dadj^^ SDQ ^dodo:^ &dBd?5 zo(yd<Dod
zpartdSt^ " L o 3ij§ic ...." <^ozo dDoS, d f ? a d d d i e d ssdi^d ^|p±)?dj
•^ddefe.
244 7k)7sp d ^ d B o a

II 4 ^ ^ ^ o 5 o ' q d o cidodo II

oiosi)rf^a|f sraJjC ^tiz^p- Lo w^crf rooio erod*?ScSo

<^.S si>oi;ers o±>ort«;?ijfieo&) :^c5eirfeSo rtjSocsi rfdacScrf d p -

d,^ffi 553 (So^oDosi ^steidsi^ sssdojJrerdssdt^i^ sipipo Lo

waig ^cs3f:^dd3|deA3odo3to dziriif '^.S doo33;dj33^ bds

.Sjsssdo fcdoSoc;^ II zOjSoS^ 3otjiitj6S:i0^h ti^

&oaj3odoz^jf l,cri ^sS^josijaosropsoio II L o L d ^ e ss^oJo-

^po ^droocizpdooioo sihpssnsjti ziijit SeSZsrortc

aj?3oio II Lo dOjfJo SoOAcs '^.s i c d o ssdOjdooioo

Sojrfoaz^soio II Lo o3oet33dd;^^33*5jC5cre*jsc55o*i^^

" L o otocfradd^^iss..." ^ sdo^^dwij d e * Sjsdco S&>3 d2^rr!s??i3^


S30,2j ^ d s " ! ^dodo^ 2!Ix(sd3,ris?jsdN ;^fOAj ssoiDOd Iroddefe.
ods;*o os^rl^jd^ d p d r | :&ari9dodoo o:i^?5 ?5rir5o±)Oddefc. 2ofrt
oDddfSod d5Jsd?3od ^ s s p e^ecosdri^jijj djo^riVfd^ yudO?iD3 d3sdde&).

e^fd?id:oS, dB;|, dedodahd. (2) o3o{eiz?333 (3) oJofcij^oJos


(4) dDfSfi dijsdjs dDo^Tl^o. SDfri yD^dspartd ijzzisx<n^?ii^ dijsdjZoso
^oO?idefc. ?33q^od iroo I r e d d i . w d i f d "ojo^^y^dtr^" csozo d i o ^ d j d ;
df* zjodaod :3Dao±! ddri ^ d d ^^SOSD^J^ eroKde&i. ^og?ifd^
sSddi, djsdex) ^ g , d s a d Sf||do, d^;)edfdj od?o ip I r s t ^ i^Joodsn
s^d^dor ds)aAjdefe. &c!5"^d5^ S)a3od?iji^ d s d d e f c .

adied ?33^Nd33a^ eooSO^ fedrodw^d^, 33O:BO±) doau©


ilisroSsiirdjOiQfrts 245

*j3| ^035S;W£x©g5?lrctfc4c?r,3^^ siro^s cSns^iT 11 as

ti 3 3 S *i*?s3f33jjdoaoe TlraestoaSoc srs^rtrss^rf ad^s^s^ II S i d o

Qj^Scotea^edtJcdo iosi&osijsoajpsfssa Asiootjio ssoJoro 11

^ e d c i d D o ^ j C ^ £>Seds II L o o5oeci q^sss Uj3o;d;l(d7|^(&od;^t3c>-

oJoodcdd;^ II tt^t woioodcdroiiojJo^css^oio JSjS^pijc 11

aj.Sco3oc II L o o3o«rf :ji;soJo^D33|jptl;3^c^dTO^£sijsoi) 11

^(^^eo^de II '^^ i^jSeoJoe II ti:^^er to il

o3o??radd*" II o5oc?j 11 oSocrf z^aiott^

tjoijsiii doo33;S II Sizidot^itpt z^At&t az^sp ^jtti ^edcssri

iodssir^ 11 ; ^ Azirtiootpto^FO 11
I I I I i
ttt 11 L o oio;^^ocredo2iroi>33&>deSa3ds35ddA*es3f#' ii

^op biiocdroas^ciiooi^sSjse&es H d5035;f?5srt,;i w^VSt

edojsoo ^dj?303o Rdo^a^ css-sji^droaojsoio 2)e;ijaea||p-

to d^^aazjiro usdtSjsc?^^ fss&iicrf ^drdSe&;i l>cijscs3pt;>o-

jpcaajer^j^o itedjsdbdjse oio^ ^luauado ^O^Stsoo

633doto3| ^ d r o d o a^doDosi :^doD03| ^ d r d a f dss^do-

atjOrtc wsiasd^ 11

Aj^jBljCssa aSjscdoScdo 35d33d^ (S^faBsp^rersJosdti-

to^pioo c33&3soi> dns^;^ li t^ojoico dA^o d3|

«3;a^|«c?^^c d^jjosrojict^jf jA^««?io ti JJoicj^ i^dor-


246 7k)TSp dS^dBOS

2j3|;1^?dj ^Oi?irt €j3d25?&. 3o:^dDoa tqg^port 2^eK?i z^Qdifi


^sspri^J^Si o d o o d w ^ e r o r d ddoi)d?&. dra^dDrbcLrU)

odDo^^SjShoSif ^ (ixi), djsddf&i. djsedidfd^ d j s ^

d D o S j ^ d r g d33ddefe.

II ti(sc33^d:rd,oir5fr! ?od33d 11
li wsj^aJD?^s^s3SFor1^:^^o ii

'^s^rfcdsao rtororaco^ fisi>4i^6 rfcSffsd^ MOHtf

rtao^^s^eado zi iQ^p II ^drods dodo 73doz3«id53dorod-

53doj;i^f53a djacrodcJjscra^ro Br):|^^oi>553;0io2j^^o d^'^'^ji^o

w^ro d;.s^j2|^o ;i^3s^d33jOi>7t©eR^j^o:w32:i®;i5Sc53rdr3d&

uudtioisrfd aSpdrysiioiroh drodiicssd «rod53oi)?j

rt)!l52oOoi)d?lraj ?jd:?ijOSj d?cis3or(s?fd^ 7ipx> " d o d i .... iSOd^c" (^oc±)

A,oi^ dEdioefo. "*>d33d8 d3d3 .... wsddjsti&d^c" "s^driti


3doro,de5j3fdf .... waodssiiO^jf" c^odre xloio, s t e d d e S i . srodjiodS
opssd XiQrt dijsdi Sj"^As??d^ Sj5ddf& dosb 3o?jfJdDXB.Dd reoii^fKd

dxradb ^dj^ s5,od|_:^. ^s^dodd ?iid33di looda d w d ^ o d d sssxzpsri


f^od d^dccaddO dusdrfodSdid ss^^ jd,d^. rtzpsrcpsfrod 2...o2ii3b
AiosBjdrts^o tsriOdjS « ^ r i ^ 3SjOd5:^6j Zoodjsod: ?jo?Sjdg^ z^odjsoddo:^

"Lo jjijsZsJsr ..." d:o:^dod wtsa^di^S d23b d,3o3j3od3 AlosSjdgj


^2^, z^JwSj «c;JE" ^2^do:g djdjdfd^ l © d d e & .

£n)d?oodf3dj3oart j ^ o d ^ d s d D ^ r a d d « Xoivp^ de«^^


dffe. ^0 t3233d;)do:^ !^f| od^wrt^ d i f S d i d d a ^ o d ^ ^ j d ^ "ji^j^iod
...." i i o u d 3 o 3 , a o d dp25Aide&. a d j ^ d rted^^sdoDood d2oddded33
d,3s|od ddriw iio i^d^rrl^flrSj d33dde&. rt^odzi^Fdj adDfdoixrs

dBdJOdodi.
248 7k)7Sp ti^p^ius

oX)t S5S&ijZiiJsops>p3os>Q^zi;5ipii^ifi tidozissitiQ^p II «^^rtt

s3;^s^(D±)«jaa53dn|TO h^sjxi^t^ii&jitpo sij&Aojssipo L o

Z^Z^Foit AJ|Sgcij;^53Si33t33^ao0.S0 1^93 en)^3Cj0ra>,O3?S30

sjsd^jtJ^o ^os!3j:;{ra!jt|^o si^rodaljti^doz^Jr^jtl^oii ^|3s^si3|,oi>-

d;Slpe)(S(ri t93^droziSd^( II 33(i II

WAJ^ ^stodxi^ ajK^ro^^ sScns^I^oJoess^ffsdad j ^ r o


AJCJJS/ S33 erodrfoiocjo ^Sd^c II i^dortZsioiio rtrsdSc^afi-
g^sSr^o ;|Aa®iifio stoaljffs^arfo tssoacss^rfo doodd-
4^5330 (stoorfesSsssssgjrfo) ^parfo d iesSjr 11 erodcioijSeci
sJag iPoidradt^e sSoicSc *c:^ro3oc;^ II wss^uaosi^o

aoSro^^sss^o sioa5so4^|o jyo^6:i025c.s AJOS^PK^ ^oi^ere ti

a c a ar)3| 5i>od«5rfesi334^s53 reoSror II weio^do sss Tl^a^oioz^


jrsoiors II
^j^si>oal®ier utasoloer sJero^o srajzsojo enjsSazJ^ sSuoo

S3d4)d;gjdo) :|7j5iJ3s5siroacoi> ;^ei>^o ?5si>/le*j(;;^ II


!r)^?isi>Aj3/io zi to si|o*e *>5ier^ II wzpstasd:^? otoe oiozit^t^

tt^o Tipipt ensdsJesi^ ;^oad;scd«5cd533a ;!5dx>c^d-


e:s)Zis^f\pj&^pto ar)3| 11 s52ioc|oi)rooi> i^oiodssfle
wdfioiorfagjscdDC dedssdSriassziSrdocSi^Scio ^Sd^c II

enjdcjoiici iomp-.- ode ajS oqiro dDCba?5 ?i3^ d d 3 s r a r ; ^ ? d j


dxjAA ?j3fjd33a (£<^oip^ti ibd3sdji?dj saoTood d D Q w © &^0Xj
yu3Ud3aa?jdei). o d i e d desisaw ?j|$fid3aa "WXJ^ itodrodjj^ ... i S d j r "
o;iodi ?^o^©^, od;)rt dsaaxj, pcafSssad d i e d ao^d?)jdde±). odifd
2i©/.l4dfd^ odr^ oddD dj?d sbs^j dxidjs;Srd© odKdsasifd
^drdxisDroh diJidfd^ d^didioiOssah ? i © A ; d f & . ^s^d doz^p^
ooSsdydfd^ 2oad3 d:orioad,^d?b^ d e ^ d woSd od?j?d^ ;5j^d6j
d d d j a a od?S dwaDdSo^ siOoisaA ?3jseddefc. ?SdD?jajd d s a s d odji?d^
diQit;© fe^oxlzSedj. ort zjs^pri^ "o3oc oi5:3cti" "Wjadirfj^e 4q5d5o"
"SdJto 2i533j" "rtjarosJj" ^ 3 a p doo^s;*fd, d e ? o d d ;^dod d i e d
feofed3a^:iris??dj ^ i d e & .

o d i e d &d3ad53?S5^ i0O2i3ar(d<S fc^OA ;^oa2J?oo?3Sjdrl^fi5^ dsaa


"jjdMc^d" <aou So^iOfS of^odw2( d,3ss3^;A o?3|9aS d33dt3e&).
oa^osia^dd d d A ^ <DU Sdorrt^fd^ d s a a d io^d otsaodrjd oApd
250 7k)7sp rf3jd3ara

^pf\p dddrorfO 4^3^30 «323jrrf Seders ^4,^j3{<Ji033p«>^K-

?i0S3,O30^0 Br)3|j II

as^d^ ^s&erozjJro s^dji^o ffsrorsisLs^o sJissssswd^ S^'&erfo

dSj?3d^ II aJsodo dasr^e^^/^^ti^/aecp'ri^dssSiossjdds?!^

SjdOjgf II 553A;3ez?3dfle SiaoSjserts II L o oioodo da^ri&ed-

radas^eoioos^pedzJps^oJsJpes^AjTOrs 11 os33.sd^do4)33a-

£iSj3i>iefi2io3S,ddo?^sit3ej?e I '^j.s doo^jers sto^o rosSs ds-

!?3d^ e?j^ecj 53553oios33?jro ieeJjd dooi,ers ^Zjfjd s^S/Srod-

o5oe^ II li^^^j^ ti^O^jSj^ 533dodes5pess5rfo ^j^^af H

W23fij?3df*c a a o l o e r t ? II L o ^tpp^j$r<iitzo wOeoii^estise-

oioSAjC ;Spdo ?52iod^o 11 wcSsaoe^TJ^o dsirfo a O d o d s e d o roK^tSrfo

d^;! II 'sj^^tJfSo^craolosi II

oiotSj^ed^ie^zjsdrso:- ^^e rssoiossj^ dSij^eddoo^l;-

ssq^dodbie^o ^ e * ^ ^ zpsdoioe;^ II oiozij^3jS:iit^^ doo;^^

sj^dDi^rtcjS fe^^loocd di3Ddsbj sypdrfj dx)a:)d33a a O ^ , ^t^e?i

wdDfd ^^eSd^oDj ytia?ji3?&. "oioodo dsrarS" c:iojj dDo:g,dfoD^ de^


2b2^533rf a^zo^oJDjjij TOa?ji3e&). a d ? dDo3,Qod d D ; i ^ o d : tsssrooid^dfd^
y\);^Ofo±)do^ dj3a?ide&. " S i o ^ ^ t i ^ " iioso dDo;^d?d, ao?« ^ssssSoidfSi^

oioii/^edeiciidfj^j q5B3jOS$)d5:- d : ^ nsodl/is^fS^^ de^?, ojpdooa^d


?5oSd aeoaod s§5,edjS,, "oiotJj^ediiesSo dddso d ^ i i p . . . " isozo d3o3,djdj
de«^, 2ooJjafs??d^ d:fda od2£j^d<De3id?d^ :^a?idf&. ad:ed
UU2jKlo±)?3?5osBjds 251

cxiozij^3iSittzptiit SiaoJjsert? II Lo ojot£(^eg5£c^o

ddsSoo siSitjO 3i,t33a5ieojor^a^ao s^das;^ 11 woJoo^^rt^p

^.Ssioooii Soj^o o i ) ? ^ c 3 J £ c ; i o woJozb icKs II 'JJA sboi^o

s:3iio:>o3| dipwa^sSoons^oior «fod<ae;io ?J3do5o3| ttostod

dro^|5jacs7^eSy doz^^crf oio2^SE>;l©jc;^dv3rto rtsJoo5o35| 3$;^

apdcssiido^ II

fcd33d?j?d^ di3b £s?pi d:^^2i33rtOod sro;^d| ^ o c l © o ± o o<0 fc^o^

wtjsioei d^:- 1. S?2tooS3 ^353. 2. fTOrooSjTsaoi) ?3|ara


3. d33qJS3soJD ?jga53. dxffid) rodirl^^ de^ aeds feaTode^.
4. ?\;3e^oa3od ?Sd3?, wortpdfii^ ^ ^ o i o a ^ d j . 5. .^dde sidDS,
g^:i)i3oi)^ erocs^j^di. 6. di^Sjsdrood ?id3s, doeOfS &)yad^
yv)£i^s$)d2 7. | p ^ d 3 3 o d fSdjs, i^ddjs ;^iJrl^?d^ ^rozi^s^d:.
8. radi^sod ?Sd3s, |od© aedfd^ ; ^ ^ j O d : otpdDo^^s^dj. 9. |,f!;5raod
?fed;, «;idrtpd5d( ;^s?oSxi4dD. 10. s^cS^eSesaod ^ d i s , w o esojd^ d i o i ^
4di 11. dd|332p3od fidis, <Dd 530?5o^ d x j i ^ s ^ d i . 12. cBdJSfdosod

Sds?, S d o d d i e d aedwj; H ^ e ^ ^ d i . 13. Tioiidrfssod ?5dis, dds^orl^


*ao5iod dDe©f3 : & i 3 o d ? d ^ d i i i ^ s ^ d : . 14. ss?bdfS330d ?idis, diS^d^o
dD3b S a r a r t ^ o d zoodijsrlfd, diii30jS:§dD. 15. d^^dsspd fidis, eort)3^

;^arar!«'od e:3ddijcirifd^ d i i i ^ s ^ d : . 16. o?id:a^od SdiJ, oorts^


Bj33ii3^rt«od joortr^ d w t ^ d i . 17. 4didjse;^d33od ?5di§, oorb^

esB^^ri^od «:id d i i t ^ d i . 18. oqSjse^zssod ?5dis, oorb3|

iSfi^8rt9od d x t ^ d i . 1 9 . 5 B d X ) 0 3 5 3 o d fSdis, tsorbs| da<%Sr!^od

i i d 4^ d i i t i ^ d i . 20. W2ii^330i) ?5d:s, oorti3| Sa^^^ri^'od 5332p;^2ir,


21.2if33drf33od ?SdDs, |oS3 ;^s;iaod s^dod;g,25r. 22. yodeocCjOd Sdss,
|oSiod d f « o i ) ^ dMti^^dD. 23. 3odo3i? Sdis, zSds;* ^ Q r t ^ d d ^
2;i)»S,^r. 24. |,e^3S^o±i sSdii, d d ^ ;&art9od iid2idaS,25r.
252 xiosjSjd dS^dEOS

n30i>S;e«i3orf5 II efos3rfoi>rf49«'f3«'2i^3irac55oc aaoiracrl? 11 L o

wTjj woJojsoA vizit o ^ s ^ p c a r i i o d o z i f i s il «dcu3^;rijdo-

tfcpo 3|aB3 II W7<^o3oc 3jd5tec33o5ocdo rfsiosSo 11 L o

ai>FA? dsisterfs sssoJarf^s 4}d;seaL;^s i i i^AssstoaSesSoass-

rtoioo 7i|as3 11 «r^o3oc sSd5i33c33o3occJo... i i L o «7|CSJSS-

i5J3 w i ^ s s J r s jJoafoJoro 11 dz^l^oioo s i s o s o ^ c d o a^ass i i

wrJjOSocdddsSfSsoJocdo ... ii ^zsssJ^f Sodro/lz^rs d,^sj^-

^do^sf II enid5Joiocid,j?3c33a^aoJ3cdoe aaolraert? il Lo 4233-

d i ( r i ^ e 3 3 ^ ( l / 3 ^ e £ i 5 | ^ 3 3 a d & u 3 c ) : ; l ; 3 d 11 o±>3c)^d3c);Seaosoodo-

^?i(3(C wjto doioo ro^do d i J o i o c d o i J S f s s o s|j353 II 4 ^ S J ^ O J O

<^do (idddo 11

35jaoi33rde^?53a4,o5ro:- wzp323soi>r en)^dij3es7|,« s33;»o-

ao&^c:^ I ^drod;s5d/5|,^t3soioro5j3edorz?^efj rt3|233oi33r-

zpdooaoA^f^ " «z?3«3oiors ^d33d?3^ Soi3:|Ad^o5oc

3i93rfaSj3{do:- fcd3sdjifdj Bd? dJsdOfi g d s a o d Soocigj dddo


wozpsrtdS zbf,OA (1) "w/i, woiojsoA " (2) "efj,ai>r<a»..."
(3) "wrt^cddsdj..." (4) "djssdic" ?33e;o^ dio^^od ^iX)^

3traoi33rdc*p ^tinjszi 4p3ort^to:- «Z33o±)r?d tshpd wui^dd©

c330o:ood djsen odart '^aron asjdefe. tsrt tszsaodr^d,


erod?5ol)^A;o?J3jds 253

S3p3S|S ?52i3SciDd3^gf l i «5i5|^dflc aSolocrtS ii LO 3^4^-

;&si/r5e5i>agcdoioo rfcd^ ZjSjsfafio II S^c^p AjsSrz^s^'sSoo&do

*>sSroo30K©^si 53^do3oc^ 11

xraoTto^p rtjSoCoiro;^ II sSoo^i li Lo rfcsi4i^

4?is5f^?5jsct33raootj33^o s^djaeaoAratps^o 3o4o rtjasspo 11 o d o o *

SsSor?^ l i o^tii ^sirziziozii^tT^zipv^oiot:^ II Qj^ScoJoe

a^!^rtj3o?*e siooi^^iSeds 11 Lo ^^ss^e 3d;(si)7i,jpc3f II

esioo^Ssior?^ 11 t ^ f i d i ; ^zirzi^ 3^zia:xi3^zi^oior 11 Lo

wf^rat33crfor;yJ II w d o o ^ S d o r c ^ 11 ;^jlco5oc i i wjjrotssolocr

"^stodJj^ ... 5|^dn)o ^ a d j r " .^ocib AIO^^), djaa sbcfesad ?jfO?iod


d ^ . D ^ dj2r!xloS)?j2j i ^ o d 3ju^ 2irarS?5od?ira^ ^eojDod i&iod^^jsodD " L o
;S;^ii;&si/rJesi5a3f ..." o:iojo s d o ^ a o d t s ;jfd?d^ d t i D ^ ^ zlrsri;^^ s s *
»d?j sioaten s t d d E d d e f e . a d i f d 5d^|, XJQJ^ dUD^^o uo?1jOd?jD^
oort)d?o2oS :^?o^ ejortjOJocd " L o dcd3j^3| ..." <^o20 doo^d^d^ de^oS
SoSd: "wdoo^^dor?*'" ciodD Sdoddefc. cosrte ^?3^ddi d^ddefe.
iidd^od A3O " L o xi^issie ..." ssrlra dxrad^Sod AJO "wf^oswsoisr
..." iioeo dooi^dwi^ de^defe. wissodrfd 2J,d|320o±)?d^ d d l e o d : djsdri
djsen "Lo dcdjj^i^..." (Doio dooS, de?, 'wa^^pri d ^ d ^ dgf^rt
a^jrXiiffS' iiodD dos^w© sps^Sj dti^^jrt tsao^dsir?; djsas
de&). tsdDfd ^zOjCijs of\od sraSdzpsridO '^adDZoarah ao^,
254 Tio-^p d3jdS03

rtj3es33oi) sistesSDj;^ '^to^_^^ H Tjod^fsszjiro sS^d^ofce

4ss33rz;Srdr*j^ ^jdi^zitr^t votu5:^rzirt^ »:s)tiz^p diJjsc-


I I

ao/doissooj^cSf <aao3jsert? li Lo oioorosSorosras do^ie:^

«TO^eA)S;eoi33?:f t^id^s tssojodrorfs II aijiipzis^zit?--

fJcfi «ra,»o^siod*ra4_ II i^dosjol/sedodS ^srarSc a f 3 | II


I I I I

Lo to P?03?JS i d o i o eAjfi^oioo^s ^J^^ ^ do?i*ra d ? d -

oiooJs II s^stizpp dBoaojdoioo «jSea^ II tt

«33|idoft,oi33;^03 diJoo a c 3 | 4^j<!tcs i^oiodood^iS^ dfp;^?

grajsojoo ^si>oddesio3oe3f li

jO;3o^&K)? t??^53oioro:- ttjst di3odrt,« dOAjdojaaofi-

doioor^ffe 11 wrt^oSoc Ajiio^^io;^^?!^ Sodfo/^j^reh^wrj-

tS233oi)r?oi "i^^ i0j3o|33oi)rx ... d B d r o ^ i o " sliced d w &d3sd?i?d^


d33?j^Ss2n d,233d3rt A;do£jrxlde*5. z^^i " L o oioirosiosrora ..." =:iodi
oc;3r dooS,d?dj des? ddlfssssdwsh dtiodjd^ Sdo^A s^drda^DwSh
;S?j^ =:idd3 |ns?w^ od?j driwd^ed ^ t ^ , ";^o^eo3xi§ i:>ozd
u i i ^ d wiijjr dio3,d?d^ de^ |ri«od d U j i ) ^ djdoddfd^ ;g,£)E-?5defe. wdoed
3s?d o h p d d|d22?3rid(3 3^ joozoaod© dti2d?d^ 1;33:6J3^
d?&). ?jo3d so^dissoodo oh^raodrdfdj dssddefe. 25,3s, ?;scdo of^saodrd
^ d : d D ^ ^ddri^?dj d,;^/d:sh wdoijid© des/oshd. o d d o i djsdi^"^-
tTi3j?joii?jAiorajd§ 255

a^5c sliiozpsnstJe (^aoiraerti II L o WT^OSOC *5<aoz;{ste353dro-

:0j3oicj33^55eciSe II ^o535;|slo7^edj;lr;|?5ao^ »jS^|S3doioo-

A3|aS3 II W7|,0±) '^dO rfdodO II d A p O 533^0 5jj53p^ Wrf^

djssgj^ L o ;icK33siJ37jsi>tij3^ II '^^ doososiossss* N>si5)a^ II

53Sf^o Sido ^jja^rg II ^aSa^t^ 4fs.SsJooc33,o

*^3| II sioo:)os5oe^^^ dr^sp Sodfs/^tjjraiji&s ^P^Jerroo

^oJTOrsso isf\tozijAj(>oi35r rfedsss eroi^di^pdjsfsssioftjrfersiss i l

nsoio^e^ods 11 wrto^^^wasjJc .^aoSjsert? 11 L o s5o<ios5oe^o

dooDo 4^330 dooio/l^^ezljscdzps;^ II doo^osSocipso 5i>o2o42330

» 5 o o S J 3 o 4 <^oajo5oo zizpito i i doooo sSoc^o sioo:)o4233o dooDo

;lfso3j3er z^jdjsz dz?3;^ i l oioic OT^C ^eaSefsss^o ie«^c

j^otejJo It oio^e WT^C diirS??roaoO d t i r ^ j C t^lraoirosJo II

oioie «^r^f 3od;Scf333oo ^dA^f i^dJSiMO 11 <^«S drs|)3;^-

dfijdoodxBcdo II dJSei^ei '^j.s ^ija,e dori/SjC artsc

siJ3f5jsertj3csSo stefSjse wS^cslo Beads II aeosTOilrac dodj

ysiDoil/sedpeaori^d^;^? A3d2io3|aoS35do3oe 11 '9;^^fSeci z^7i^

araoi) oi)Ziroi33do II ssjOioodo asSodr^ea^S o o s i J c i i ^S^dzJ^

33jpi>odSio«s ^o^e II wrijj ssjOiood^X).! fs^zP II oSodcrafTOo

ssjpjoodao^ df^roisjjO^e II :^?S| eA5o33jpi>od£io.S rodo^o^e II

TldrdOAJo 2i33oi>od2io.s ^ d A ?;ij3| II c^fi? dasjdojsaofidoioor-

^rle ^j3| i*j33oa(OA3jf3f 11 L o iJdof;|dSdoc atoz^ediiie


256 Xo^p ti^pZGS

tJsisS l i oS3ic (iispo tt^t wdoisilesa^o tt^ii( ?isi>s II

«r^o3oe tJsSas i i L o ;|A 11 S^nsp sJoc^so oJoSs 35,23sp siira^o

100^0 bpioo w o o i i woSoo^p i f K wiioert^o deSo sSoc aodpsaoFJ

li 'ijat/ijSSoodsra^oi) i l

oirortpsSoosioc t^losi d4po tssjio? z^ti^t a^soio

sjsritps^o oiojps ^d^d^i^^ SJS^C^C JJO^JS^ d^ssrSost^

oiorsJ^ dAjpgJsdo ;|d4p3g%rf ;yd^o ti ^Jdja^iSfrf KSfto^tjiS

«53ddoioro^o ^j«3||^ ll odoo^TlocijSjf wdoo^Ssiror «aoo

wtprodoSoe 11 ^^jzprodoSoca^" II tstasoJocrra Moiooro|f

roiiljC enjdded:- dt3os$) wQ^oi) uu3u6j olraeri tsissodrarl ^ a r o h


?io3D dJsrsssojjD^ db?(Stio, d?j^ i i d - z o w 6^'19od <Cid-:o<y

e : ) d | o : o o c j a ; 5 djsrsssOaod s y s d d ddert diis^ wdD^SjCi d33ddf&.


rtjseSjS;? ... ^ d 3 S ) r wsoo ijJjs? wjprodoisc" sisocd des?de&. wzroodrjii
"tsoiooroi^ dtdd33sss"=;iot±) t5J)fd£"aAide&. a d a e d nsod^^ddesl

dSi^ zoodAbd Sd^jd Aea3,e^dod?ij3, rlraeoswdjlra^ d^ss, "ǤtSo


t^fs ... tojSjSo" iiodD t5Z330drf5ND^ 2 s , ? r ^ , iidrijOd doed

uoi1jOd?^t30j d25jds;*ort^?d^ j^>B2oadD 20,o53^KOdxid,od?d^ d s S odfd^ 3?0j


20£;:l©doi; difOtiOj oiasodrS d-Bd &^:S)l©^d?&. ozssodrfd
ooesSodfd^ odjo erosoeodaod d a d ip^od « »oK<£)oi?dj
aoSd^lraodD "^js^ii^.... ^i?io5jscrts" w o s s ^ de^ Lorod crarUi CT^d,3

djsddjsodi r B o d | , e d D o ^ d ? d ( z^^odjsodf d d W^JCT o^Sradd^o;^ ' ^ o d

dt33^r^ t n j d o x l U D B?dl;3£;w3rtdoo dx-sdo %o ?n)dde§)Slde&.


W3j?iCCb?3?jO?3SjdS 257

si>033ae^j3!^ d4p53Sf5o fipipti^t^ tozpoii graf5«jjS^Si)07toOO

««3oi33ro^itfd33AC3{ II w z p i w s o i i r w d o w O o ^ ^ Q ^ s a c o & r o j y T r a -

tjsd^ ;|«Brfy3^o ;^doaOo dS7l,3o^ i l ^radsJ^ ddWj3o|i)&s

dddross^ d c d s s d^ac reoij^S^e ^ o d s 11 ro^aojlctsso dddoe(S^e

sj,233«J'S? d;22«>Sj>^"jf3o'Sf ii TO0i533,^ (aS|<^^? MS^SS

nsoio^ajC ii enjdfJoiocSjseddcSc .Siaolocrti l i sjjfsdro^sojl-

^ i ^ r s s o maisSijto d t S j s j ^ r t i r S s s l r o r o oiszjroS* .s^rodo

3|oi)doo53^ ss3iio3oc3f 11 L . 0 J:5j3e:5ord? ;|? 11 L o ttfitozir

dcf^o j^Ttrscrdcd*!^ ^cdoSo i l ^oiraeoi/sfrf? vijzijstzioijsis^ 11

ttt dodo 4^ '^^^^ ^^sad^^sSSjg? II d i l r a f ^ ^ r d o S o e

mez?|ro7toi£)5i3r5az?3f5c ^iaoiocrts II L o d o s i ) 4 ^ c SojdoJoo

dj?3iSo dosi)U^dOftotJ^o ojJo II dodos3stidoc^4^f-

edoed "dodo4^e sojdoiso i^oso dDo3,d^b^ coe? dioDl)?o

t o d o d d ^ dds/ori^ 3jaoJD?b^ diee^i steQui 3?j^ | o : o o d dx3t3jde&.

dt3Dij?j dS|^ ousrL's sbajlrae^iu die,£id (d5So25e)od?d^

;4rsoy| dy^df&. "'9oi)o dodiro " dD^: "3S>;^j3jio?&e ..."


^ <DddD dio^,r!«L-*?d^ d f ^ i doe£)dGd?d^ A^JSO^^^ d : > j s d o Ab3^ ^iddo:^

Aba djdfdd© dijsdo rSoJoon^jb^ aisSdefe. a r l d i d ^ ssjd

dd?BjOrtrts?j3drLraad dDJ2Cb d e d r i ^ o d e d 3 ? 3 a d ? 3 o d ) 3 « o d d f & . « d : e d

«2330dr?d dtoD^N 4 j d D £ " d oiraerigedDlraj, aqSdDr^idj-BrvJs y\)dodj§o3d,

dtii^ji §es!r;s??d^ d x ^ i o d D r o d (osb^ ii:3c!^idDd) d o s S d o d d w ^

10
258 Tkixsp d3,siEG3

diiosojdoSoc a^oio II dffs^qiro ^zi^ro ti sSsesocroste)-

I
.^dOjSf II sSocase^swo^fSf 5iao3j3«r{§ II i-o '?oi>o d o d o s s ^
I I I ~ I ~
d5iro^drot33^.dordd;sqJo^ci.SeciwrRi^ II assj^v^St^six^Q » o -

~ ~l ~! T ~ 1
d d a e ^ . s c d ^ s jjs^djsro wos^Sf? II aSfis AjdooaidofisddeSot^jdjO^
~ ~i I 1 - _ _
ZjisardSc sSoesDdedJsQrodo l l doo^o S33jio0o3| docaocroo

^osd;^/- f33J?d,rff^f rlp^i^oioo ^oijars*" II i^ns disos

SjdaoTO^ortJJSo;^ dcdi^oSocfssdjijscso^iol d3t5/:i II

wusoiors II ^ddorAj^oirafrtf^cdJs^rdsj^idoradji^ofcc t i *e25*5

2io^o sroo32idodo dro^;^ II "^tp^ ^_^jtoSjs(.

(^^edcs33A;dijaf I dodcTOfJc ^^iaoSjscrts II L o i^afSjsc^ioiirossdo-


I I I ~ I ~
h^^z^T^i ^ ^ d t d p ^ s d r f d r r e s II iiy^A^^^'s w x b d j s c d j j s ; ^ tis

w^Ansps dp^icslotSci^fro I ' ^ l s5ooi,ef3 d o d o dra^s^ 11 i^ijse

diSj3e;^d^^3^flf dooi^s II tsnso^o ddoo:>03| droo drortcr

AjOHsdoiof:^ Mjoiio II d o d s ^dc A ; l o e oioT^tM^ziM, oJoSjse-

j^oioo II rotioJoc^ II

J0j3^jioior4ijsedrfc2i:- ;^;^s ^ d j s d s j ^ tstssddroaSes^ II

1. »jao|33oiorA II 2. w^essrf II tstidorfo jfedo II

dojs^Scrod^ S o d j i r i i o a y ^ i r s 11 3. 5#dor ?todo II sioj^^esK-

jjeroae^^iiijrg II 4. as33 dro?j|A),es II 5. wysoiror^Ctlocdeddo-

II asoioo «33,3{j?r*^cj?38 11 503;;^? ^sxiz^ drozJcSo li


«ro5jSjo±)?jSlo?JSjd§ 259

zitim^ II 8. *jSjZ?3?J)Je daroi) II 9. ^j^tio darob II

10. «A)gjOSai33^o daroia II 11. ^htozi rioj?3oaf35» daroio

II 12. «3l^o^o as^rfo JsSjscarfo SCTOJO sssrtdreo aoro cisez^i

SSJ3C3O tjioi) Sjac53c^ d a r o i o II 13. 4>^acio os^cs Sj25Si)oi33sfce

t5jsero?jroo5jscn3:^_^a3?i^;^^si53tid II 14. ^darj;^^o sSaroiD II

15. si>j;tosi330s5o daroia II 16. rtro^soxto^s^a oirorfo

siaroio II 17. wo;^i7TO;Si>ac33j5j3e533ci3oc^;^;Z?3df30 daroio II

18. ij(sro^prtsiidrro:i^d3|pS^^rocdo53j,ddciirf4535^^ siro

Acd^ II 19. tiitp oi>o53353d^ia53drof3^ (Sirfjs/roartSe ti

oio;^S33ff j^id II 20. AbSiedjse Sii^zpeiaje Mi^p ZjSd II

21. doe^oosrfod^drstjSj^j^iaSorAi^^o^rotlraed^jscdi^ssr^ w e p -

rora -^^o fi;^j:;iste)rs II

^oarjod 2j.cu|3SDateha, 2. dx©3, dDO^Aiar?? d s a a d d i e d ;^d,d


wddiw drodD. 3. Tkiqjspodfj anpoio^ d a o s s d ddDrr1s??dj :^d,d
dsadi. 4. drteo) ?jd dssdt^dd:. 5. r b d D M o p e S d O c d deraips^Aj

drodD, d«rt ;^od zpjsg^uS dssdj, tsh^ssodr d s d o . 6. d?j<ddi ddrrt^

53(y oqiCT deos^j^odS djadodsbj sao !J,d|3sOod3hdo. 7. OEjJdor

saodrrt^jd^'d) '^3d a^io raodrri^Oodjs rtdD^rt o ? i e ? j r o n d o . 8. XiH^

diSb ojoj;^ri^?dj dz^rxb. 9. ^exloridjd^ deSrsb. 10. rbdo2»sodOho;^


ttiSdd aAJwdKLrs^, dod^cdjds^ dCorAb. 11. iej3iDoa?jr(s??ir5^ Tdrlovaa

^TO?jedX3ri^?ia 3,tf,AlD. 12. t\Qii, ^d, cssridf^, ?jod, djses^i,


djsed, :;;od, dossD ^saprt^O e5.lod?j^ d d r ^ d . 13. O 3 | i 0 d Irafjod
ssadd© i i d ^ d,aawdp doocpsdjjaod djsddjspd: siie; SdDrri^?!©^
260 7k)7Sp d3jd3303

tti ^^pp$Si alraesSoScdo *5sirod^ wh^o s5oc^a?if33oio

oirosioSoe;^ II ^^siss II epss^gjai^steraoi) w d ^ sdas^^do

t:idS dro.|j.S, Z:JS33c#" S33 II &)ttio

II ^9.1 erodcioi>fi7jOAra,ds II

steed. 14. ffSrfdw5, dzSrAlD. 15. dDCo, - d B o ^ i r i ^ F x i , S^sSsij.

16. c:):i), fedid, 2^013 dD:)03J)d S3Sd?oate:a,od?j:i, dzSrSo. 17. re,d:d©

AlodaAb^rt S2dd6^ dD3o £;Jo,r1s>'Fd^ s r o d o l ' S f n A j d e d . 18. c:if|a3& A^a^S,

d i d r w , d 2 « , 53ad, 5,0)^^, ^s^^art^jd^ o a o t e h xled^ided 19. ^:^s33d

t5o5ad£iS3dri«d5, w^i-dp Ijd^od© OAi^roAdj. 20. eroSdD rbraSd^icxto^

dpiv-a, <Dj32ps&odj3 xle^j^flra oAdo. 21. dje3:)d!, d o d , 2?f^, on^ssodr,

ozp^jadjj ^3a,ari^?d :3dd d E d : . a d : e d ^dg,usa yT)?d djsedj

saodrdfdj dioA^, « ohpd?d^ dievStiSwd ddrt yi^^Aldefe. ode wAjCdS

Asodo 2J3,5:df\53cdr d s d d e f e . e d j f d o?dd,ddaeod dL's^edo ctsrlQ

iog,d|32;loeK?i| A s s a r b d ^ KdjOd^d^ 2p§p!ood d d o d d e ^ . d.'sdex

3so!actood 'Vd.a... deoo" aqj^a "jjsrSjP ... dcro;^" giiod: de^^, "^f^
d d d "uj^g otsriode ;^cdodod "x^^tf... d r o ^ " iiodD d f « , d d d

io^S; dd^d:^, AldjsedO dxjosaddoodtxra d d c d d e d . ' ^ o ' iiodj

aoadOAbdddjdj de^l.QddD. 2^6^ 'j*,f3fj?i «23aodr?Drt 2^<2j;5idf^. sL^d;

zqgjdport 2^f2;i?j l o d d e f e .
II ^?±)^^2^^eo±) sS^Qe^g II

4djiaeoioalracsi)o ^fS^e II *5o^o^^ II «ft^o z?3^33j II

aiQ7ij^4^sx>^p5^u5zss>'dptpttix>ws^_^ II "

7jdAi;d>So ji^issdo »i><&ieoS zidodjSSjjfs It Seders

;ira;S^eo di&dS^djse si>o<s^e?i^doal^ II l i ^ d ^ / l i s^^sS,-

dfssnSj^daojsesiroo^o ^^sSj e:?drofiz;Js53errs tididodnsoio 11

*jd*J?lli:>o^^73^ 3f3f€j|e doez^ss^s Sjd*j;^lTOroi5.|;e II Wfto-

^dziaeoi) sJi^^rftidiSojaedoc ^iaolraerts II L o A j d * i ^ -


I I I r
doz^So^o SijOioSxiozijM^rodo^oII TJaodoez^sdooiJSAdo a|333 II

rfedssw ?i|3r^ri^?jD^ s i c a "eAidcJoJOtssor^ ... ^Sd^e" iioc±) ?iod(S^ of\o±)


HE^wstea SjSddo:^ ON3,4E?O droddefe. dxiod ^r3r3J3:g,^dDd(Ddi3hS
Sdirri^Sjo^ d j s a zpfpd wdpood dDJsdD dedort^rt fEOJj ?ECOJ d^D^

odjPd?d WEpsddjsedDd ddr^ d s ) a , "25d3j;S.S..." ";i;|,*i;i>...."


d::& "3i5A)Z4?" cbodD dijscb ddil)?j adD3ris??i^;^ ^ ^ t ^ ^ i en)^d

djsedDssodrdfd; dx)h^ diSis^essji^ oqjss ^ : 2 d oj^aod tiB^dport


J^JKN Iraddefe. w roa, J O , d | 3 3 D o d o sros^^, icsd ^ o d yvsudjaa
fjod© dDOhdde&.
262 A;oAi3jd 64f!Js<DS

oJjsfrt? li Lo xs^ass) i i 75^;^ ' ^ d o rfsiosio i l vb&t^^o

Ai|as3 11 aSo^ait^^ '^zSo rfdosio l i "^.S jisrors&.S:^/:)ioo ao03|

^j^jafjOsa SojscsSoSedo sietegll^ 3oi:is Sede?53c3^Ceis33c3^cp5 ^jitf

tpU5ef S33 W3;ao|53?:f t ^ c a o S o c : ^ 11

11 '?3ljjogj,dtifieoio sSjscdos l i

11 ttjst 2o,3o^Qe wBipsosSfsstofiiD Z:io53,^ w^sSows;^ II


II hjV. II ii;^z?Srasi;Sc eissoiracr lip sossrf ansrtf

533^f33o±isSo^ rfedSJ'd'' AJOAC:^/- siostesj^ !tosi53d?i^ w d f i a t o r f

3y?iro sSoe^ssirftSssa^o ^dar iQ^p II ^ s s j d s sSoczpsddrosijrf

S33^jCd*eRi Sedrfo ^ d r s s diJOTO .S^s^^^Apo ffsdatofy s±>o^o

S33&jofot3^ II Lo ^Hjsis AJO^SSS cdi^R) ^0 sJo^sSs

sb^ro wpy^cdo slroo xb^sis :5='S,5SJJO ^do II oiozira

?BO^0±) ON Oi)KwX)^?d d:?3oi) -^SSJJ^ <2)d^© Wq^SS y^)2JN0±)?d


djsad T^dO^ 03 oortv cDAjera^ssd dxrado diii,a3r(^cbd d i r f j j
deaodjd^ ?i(^r^ o d d diCjSpO drbddfl^o^, d«:Q2ld l©odod?d^ zoDdSaoS
63b 3 o d i dz;jrod?dj wdiSefc. odD?^ 20,d|330o3jsoart oddDw
ss^odsd: dedBso 6e3rw d^sQ, "dodrosJ^ ... ^^sso xi
isodi ?iodo, dKdde&).

deaod© NU, d o s S d Iraodod© "E53CZ?3O30J rfsSoi" <aow doo^aod


o:33d?33a d j 3 f d ^ f d 2 3 3 d i § 3 d o d ? d j d33ddf&i. dtspj djsed^rt^od ^ a d
264 TkiTJSp d^jSisseo

SiSjjK^ ^pdrz^SjiisssziAe r b d d c d 3 | d a c ^ d o a o p o a xLo^o

slides S53dcCi3| II

iij^ d o e ^ d o a e p o s MJS^O II Lo doe!;!«ido^dooA-

d;5j3c docj^soxJddroioc ddos II docj?35iood;S|f^Sdoez?3o

9335 dcssiSo doc II doez?30 dcloftrae osjas ^ « ? s o dcae

*id;3s-5c H doez?30 sisc rfcrasro^lsao 3^)45^4233 i l

oi33 doe!?3 wsSjiJstoj rto^Jdcrdo t i oioSl|i? 11 d^ac ote

dTOrJo&e doc^ a3dJ3d3c>^Sse)ad33o II O^^(SJC)(^O ^d';do-

33oS^'eo^oo^dcSotoO;d'( 11 as3s^^?^s3do^doo0od,^o TiSi^j-

3cdo2;t©o53a^o2q;a^|p?3or{docdo!o ii Sacdo sSoc SiiA^o


I ~ I I ~ ~r
55323* sSoc doqJododoass I e d j C ^ a ^ d o ; ? ^ ^ l o o i o c r t3;a^-
T^titTit SOj^O doc 5S33 43S3AC? 11 d0C!?3Odc5iCO dorfTOtJc-

d33QAid?fe. w d i e d s 3 | , o d ^ s b c t o d a e d ^ ^Doaiisocd " L o Tb^ds..."


<^ot: 5±)o^d?d^ tjodjsodD d,d§|^rt loodjsocb ^ I r o d o J 20,ao|330od
233oD:oDDod 33?!?^ afddato33 dx/sdi df3*fi d3sa?jdf&. tsd^ed
t)^|330odo ujSfidJsa zood: ?n)dwOd?5d© dssado:! dDo^i^drSnsn
dj3?j odtl^d^ie;^, t^^'^, ^^£>^, dodrt^cd^ e^OTJzSefc. d ^ 3 ? d ^ d o s s i d
txiddiS ,:isi25rside&. 2lra?J20ii|ri^w5^ ;ijat3o, d ^ 3 ^ rtdi^rt t5<Lr^,
t r o ^ p o o d "dseqssdojj^..." cxiu ?i;3ddjd, aoe«?i23?i). "doc^sda^^o..."
d^JsESiS^odjOloieris 265
I I I I

dDs^^o hjoLo dddoeq^Si^e jJ^oJ^rosSdouoauOdo, 11 sSdM^dS-


~i ~i ~ I ~ i~ ~
dodoj^o Sijf^sxioziyi^ sado^o U itj^o doez^dDO^TOAdo l l ojoao

dic^so dcdrt?53s £j^dSjscss>*lsc II lioiro d r o docz^SoJjs doc

d D c p ^ i r f o *>cto II d5«93d^ A aoo J b d s r o s Ttosj^ic^s S j o s -


I ~ I I" ~ T ~ i
d2?3c)8 ttpi^i Mosed: II do35c)(^s«)^do:»do| d;»^s3:^-

d3| 33sf t^cKcC03| ?55i>S|jj33^2)djac rljSt^eoiJs:^ I I

jfdorre? ^?53^a^o t^idoijse loojdo;^ ^Hipssxitio

^oiror;^ II

II docz^saucicsao^ en^dcjo^cj d ; 0 ^ ( ^ » II

"e;j/Jd3Fr38 s^fgs^aoo z^Jdoioe i»;do*)" <;:io<:ii ^fsa^rotiS


d33di3e&).

II d2ej?3aif5?id,o3jseri ?id3ad ll
^ 0

tiadjf II w^S53 S^'watisisroa s5sir20,ao^oioraoi2si«^s5j3?3j-

SSjStiad/ '^^ S33 *5o*o^ II

3oj3cs5ic c5csS33dS7^a53JjirsS353|9e)rfo iadj; <^33p ti^&e

waat^o a d o doassoiio tJod,sSox5o ?S*^33;fi aSjscdoaesosfo wft^o


SiSjdedAJo aysdxloo Si^^j^o ajSS3ddo?j^o w?|^o rooiooo

d32Sd dD?«3, "dodo ... fsssodrotiOd/" iiocd oqjsja "dsds


S^iiastidJeJso ipj ijoiodrotj&d/" isoosrlO ;^oSo, stedtoffe.

d;93t^o" «bou<3od "Seders AJ4*)^O" i^ou© ddert de^

iixssp^M^^^ Sj3i30j So;^d ?l;sec33f5, A i d ^ awdjsedD oqSss ooi^AJS^d


n30d3,e2id Tigris?© 2,..od?jD^ d33dzje&. td^i ^ipsQ oSjsedD^eddjd^
d3sad»nAi23e&.
jLiaatoro 423333^0 zSjijiai^ ezss^a^ss^ Sfdcrs Aj4*)i^^-

isioQ 2 i d 3 | ^^ZrjDsa alisce^Sedo MdrodoSoe^ 11

tSciiraprsSscsJ i^a^ U L o ;^os|pe^oJ33 3ld5i5oi334)D3233si>cid-


I I I ~I ~ I

SJSCSSJSC w^d^raorfjC II "^.5 II

sSoassroste^p 4^^5JSC55SJ^C vi^pio TOoiossj^ S^sio-

353jii0S.Ssi0d5^S3323a^aoD.SC ao03| II ClijSO 5Srj2|^0 2 i 0 3 | 7t)d55c

d*/53o d 3 | ;idfi>23^? sJdrodi^rfio ^ o i s s r s ' ' il

ii 20;3o|3sO4^(^edss3/:)±)b^^sj;05jse7^; 11

z^QZ±, oqSsa o?3?S d,;^rt^ cioed en^oirohdid d ^ d © , adi^gs^d©


"iOSjpf^OiSS..." <D020 d30|,d5l3j 20^|3SDOdO 2)S33C;0dd(D , 2|^d337jd(S
2..od3e;^ wsi^a siddssdtSe^ozj 2s,oi)|gDpod?S3^ d f ^ C T A d .

d5S53^iiraj d a o s s d d,:gri^ d;seds33nd<S toodjsods d,;^6j3ed^


108, 28 esqtaa 8 ts^piS>r{^^^ (rBod3,?d3o^od) e..od;3odi
3 s , o t | g d ^ % rbctoart d*|^ Irat^ o d d o?j32£pdo^ ;!jd33d;^rfj Tio^p

II 2J^|330d^cXraed3ro,od^^ xldssd 11
i^cSortJ^Sjs^o rtfod^S^P^f^o 4)^^630*531^^0 ste>a!j5343K?io ?33oac
S3;dO d ^Sd/ JyO^O ^ f330acS53;raO^O iSrj3| 3J5ioz;Ssioo5jS
aj?30i0 ^OSd;SC«3eS3f33a ?5j30±)rt33Ste?|j4^S3«je330;^0 *j3|
^ ? j r f c r S 5 3 c P a a r s i , AjOiostofIc ^jstodi^rrfal/scsSoc rffdsssSO-
?ta53^r^:>o33p3j7so3S3S22jff3c;^^o:isSoo53 ^ II •^'^^o 4*^-

2iS|e? rferoiff dS;!32ioaj5 Seders !ippjisx>^p ^rsrs©;^-


^^0^0 ^j3|j 11

enjdrtT^eosaef^erdo dt^Serdo £i,c5ooiodd53d.S53jS d^qi-


^jspsss ii3|& Sossssrl ^doCf|j*j^S§ 533;^OAJ3|33/]3do3oe;^ II
^osa Ajoe^osoS wr^ecto:^^;^ wssdoSoc;^ II d;^/1r|^eo3Acrf;y^
^;iordr4p^f drosa s33,»oja3^A«^ II sJasj ^rf;ijscT^«s
dssde^A|#' Sosdc S^xradrsarrf^ddAi?^ orfdosoo rtjsedooioo
i337J3do3oc;^ II zijss^ S i ^ i i o S S i ^S(2joaj35roa d^Sflrac
stei^-drfpi^A^esr II Z0;3o|33&e aap^osoi^o 'i^s^ II

oiEdD de2i53e)?jode:^r?iri^^ dJsQ "dodo rtjaoxra ... t33oa?S3;C|o l i

d3sa O?3|93N d33dt3e&. "jiraoior"OTsSss^oiwD^d,a3s<£;Jd25e&. Seders

tshpi) «ro;^cid(0. sosAd dJ^rr^^ dsed ^e2o, o d d , erodD d j S : cb^o,


;&odAd 5330)^ 333|;1^^di2efc. SosrtoSjf ^ d d d a , dx.a?dD, :^f|ed5.
Ajd33d3rfSS;OA53jdS 269

goJScsSse i;iao5jserls ll Lo wrt, w o i o j s o * j^ass i l

W7^o3oe s5dstef33o3oedo rfsijsSo l i L o wft^KSorA? ... A3|a53 l i

wr^oSoc ...... 11 L o t?7|^ewsi;yj ...... A!|S53 II WT^OSOC il

Lo sijzss^ttei ... 5|a33 11 ^^^ssji^oio 'sjdo rfdosSo II

d?|, djSAido ^ssprss??!©^ ^ ^ o d d O d d e f c . ofpJD dSdi6j ib«3 dS^r^fj

20;d|i5 fjOdO, ^d,:l©ocd ds^jfri^o^ Ajjsaodfd^ 2oado ^soTood d § p |

^jtjdffc. tj^d y,d^Dod:i t54?3D3o3 djsed: dxhXi, "wrf^

«oiuso<5i..." dij03Dh dxscb dio3,ri^i dD3o "sijisssi^ii..." ^ dDoS,

Ji^oS 'wtipj ecss^d^ari^'Fdi d„'?;^ d o e d y ^ d ^ Sr^ecb d5j?j?cdri^?d^

I c ^ d s a d f f oq35o3 SNdjSAldFd^ ;^eo^ "Lo oa-Ss SS^JTS" cooeo

dDo^^'^od dUD.Dfa i i d ^ ; ^ o d o d edospx d^ddpssadssn dxracb 1330

<Djs;^ris??d^ 2^dd3Sdde&. odbed d^w-sid) d2^rris??d^ diioij^j eow

^ ; ^ o d u ^ o d © dSdDdj 2bar1s?dodo^ SoQaddefe. art d t i o ^ "Lo

Ldi^f ... 11" ^d?b^ ci&Ajdf&. 2J,d|b w d'^£Tl^?d^ dSOAidefe. art

diiosiS " L o ^^it. ... 2»oxcs" cOodD tic2jAide&. ssrtode " L o oSoefro
sid ..." aiozo dDo:|,dfira^ jidAidedo. :o,dgb <^;^ AIZOO d e ^ r r i e ; * ? ^ ^

d;^o^ ^ d r S j 3bC) ^ i d d o o ^Sxft iidri^jsdw ;^fO^ sscdood

ij\ l - ^ d d e d i . a d ^ o a d ? d ^ CD^N i^rlf^odSddeSi. 2oeri dDJsdo AIO

d33dde&. tDddwod d o ^ diJt:d?jod raof^ "o3oeci!?333" doSo "oJoCfi

j^lraoios" ciiozj djo;^ris??lB^ ?j30^od 23sort ^ dxedjs dio;g,r(^?ira^

df«idf&.
270 xbTBjd d:|^d33a3

acierf d§4d,e?j 533 £)iS;0i33| Siil0C55Sr5i5S|to;4rf«^Si53-

dt^^ eipipo U L o ea.S5 S|U)f^ ds33|^eroocio*) d J r ^ c II

Si)033jdj33^ .SjS33d0 S ^ f f / s S *fdoD03| *>S&oc5J3o;^o5o-

d r o r e o i o ziiAjsitzirip^pOjt^T^t d b s i r o r t o adqra^af II ^ r a Wjass^

icdo ifos3o*>rfcdo Jto^do aci??3^:^ II tas Wja^|33Sc II L o

Tiptt stesteSoo&cs II Lo o3oec33sigS;^33*o^dcf3Sjscdo^-


~ I I I ~ ~ ~ i ~
D32iracddof3?jpn|c#' n ttci io,333|locsisj;lc cido MOiOO-

sfsi^'Kdd^oiorqrojIo II side3f^ II zojass^ S j ^ o , -

steles 5^de dro^af II t i 33?33?Sdoaoc rliScsiooSoe R d -

53^3^ II S i d o II t^fdcSdooijeSiSed? 11 L o o3oc?5:?333-


I I I I
w^ao;y;lcd7^eOod;Hi^o5oodedd3? II i c ^ d o tjoioode droSio^-
~ I ~ I ~ ~ I ~
Sj3,C53^0iO 4j«030C II '^^ ajStoJof II L o oSocrf tjSjSOiOSiy D33\0

tijsifJdropo sljsojoro 11 ilcrfdo eoioode II " ^ l

;^j.Sco5oe II lii^z^er:^ II o3ofc33dd;^35 ... 11 o5of?i-

^3333 ... II oSoerfj^oii? ... II ;^oiffie<2) doo33;S M

msAc&)? yu:^d2p3r;d ^Air\V^^ d;^oxide&. ?so^^od zjsq d e d .


"Lo oi)3^ *>f3tro..." dioojdjd^ de? ^ d d S3od?b^ sjoddod 3baad
ddrl STOKdedi. zo^d ^odS^d^ dddD «d^ djsdSw d^JiedD

;^r|edo?1^?^;3D 5Ai:^dSj dxa)CTndDdoo iodOdoSood ^ d d B d o d : de^,


eA)«d tsoddjd^ od^jod s^dd:3a5jdjD^,dedD No:ad ddozsdezsd ^^^jod
a*, dD,:i;3^d: Aa?od3sdd?fe.
?jd33d:3r?o ?oOAi3jdS 271

I I I
o5oo3^dcSrosSro5idAs5|5jSjt* II sSoo^bdjscsioo^ d r e d o woioos

45irae<a)« II <^tjijt ntz^pojsoo iopz^u^ (^^Pt> "

e33<Sj;^5i333oj3oio licijscrojpd^dw^ro ^sror?l©e*/^?f

^2i£)e iSeSS|tojd;3es5orf533ttojd^o*33p ^£ir.S 4yd?55?5os3Sj^ a!o

a^fr^j:^^ .*eSS|50;c5j3esi>rfi05ci)p^o*33a C335JO5O3| ^doatDca<aj

4ffi ;^2iQedsi>odj;S/- ^ c ^ C c ^ d o r f ^ j i A33,3| i l

ajDstisSo^ ^rfdrt^fdo^io r l 3 | d^s^oioo z?3do3oc3^ ii

;^;^sSoo;^s II oioodo ziM^tt^p^tS>t^}rtzis5 ^;>o33,ddot€«'.s^-

do^5f 11 53335j3C!?sdflf ^iN)o3jscrts II " L o oioooSo d ; ^ f 5 ..." 11

^iO d^O AjdOO^O ojQZpoiO oi5033,Sij33^ ^^^6*^°

rojsijroooijs;^ ll ttjsit a,D3tisio^ rorSrooajisirorooio il L o

adDfd ciucSD A^e; addDS s t e a e/\o±> AJ^SJ ZOOCJD, "oioosio


si;Qr5" iiozo ^000,^^5^ t^idcajAJo d,:s^ed:33h d e ^ z^ocd eos3,o±i?jDj wiiOj
^jira^odSi^ sn):^OfoJ2 cesdiSedD. ^?JS cDddDAJe; tsddojj d s Q l o d O

ssart tijzfz^ "t92J|is" -ds dDo^d^oDj c:)dc& AOO d e ^ e:)dcd draori^rt

s^afi co;|25f&. oErte ..." (SJSJC^O) dDoo,d?jD^ Q:id!:d sio

WtTOssr" :^drt 3&)d; " L o dtsrofrao" zEjsecd; " L o a d s " cjjg,; " L o
dcfso" d o d "tsoioodj' AlraSdS^ &3rtodS dDr^odjds^

tjjoxldefe.
272 TioTsp d;^siB<S3

^s55c?53053^ II Lo wS|i;8c2t©ca tjt>jt.tji sSoe sssSo II


ziipo a^ziro dsra^d^o sSooss^djijs^css^ ^oduSe ^j3| *>o^-
Sii3d^fio0d533f5:^^o dooiosa Sjsssronsei^rfoOw;^ *t33 SJj^lPi, II
Lo Wf3333rAj^?roij3craoo tjiooteAjo '^i^^fSCfi bdA Ajao II
Lo rfes33c33o 4^^e75| AjsSrijsc sijs roi^o <^;^^SK)tJa53-
S33doao^ II L o a d S j C s s ^ <^.s s5ooi,cra i^t,o z;I)3| II L o sScrsoda
S33rf^^/A AidrJjse ste ssSo dpzio dodo r{)2»c3| II
iiaSx)^sx>^ tj^ijei j j o d f o r d o r f o *ode »^cote3f II

srodQ aSoSso tf33;rt>5S0 *55ioqio rtjSoC3| "


doo33,?530 Sj;t3s>d^ai>r<ais ef^dcrdss i^s^ti^ozit II
sJHiozpsracSe iiaoSjscrl? II L o t^^to xi do? wsJ^j^o t i doc
^rf^ enjZsioJo^^^o II a o r o t i doe waoj33 t i doc (^fi^ u v ) ~ n r u
^ira^ t i doc w2ic33^ t i doc tci^ .... II S;croti doc w^ns, t i
doc ^fj^ uv) .... II 4233, t i doc 04233, 2^ s5oc ^rf^ ero ... II
'^^p t i doc wa^o t i doc w ... II d ^ o t i doc wd;^o
ti doc tti^ ero .... II w^ci^o ti doc isti^tto ti
doc tci^ yv) .... II i^to t i doc a^^to ti doc ^rf^ en:
II Aj^^o ti doc ^M^p ti doc tti^ ero ... i l ^jio ti
doc eSo;^o t i doc tei^ ... 11 4^0 t i doc azijto t i doc tti^

... II oJodT^cScodjAj^ Ai4t33d^*?j^ ^jsio&^jj^ ?5ai)<a) ostiSI/j^


Ai&aljOst5fi^*j^ ;jd5fiod^;ji^ sjdofioe^ ostSti^Aj^ srassS^jj^ ro^Scrosisi^
AJSeiraffssisi^ ?i4^c532iAi^ ?3rfcddofiod/j^ jyrtoz;Ssrord,ci?5/3^ ASSSS
dfl^^Sd2iot?TO;rdo^^S oiofi^ t533|i w;^|i;;^o Ajdr4:^-
^:>oddoaodo7^c A 5 d r 4 ^ c t^sss^io s|3S3 wrt,o5o <^do rfdodo 11

s s d e d d,dd|^53d333n ;3e3rt dx>oc33Ab dts^, 53©rt SEdd 2sdddr!s>-*?iDj


ds?d djsdOD de^d, d:ee3 ^ t j , Aj^c^odfdj : i i r a j O d D jjoSolraod:
" L o sJ^ji^o t i doc..." =Dou d3o^d?d^ sypSr des? "sciass" i i o d i d j s e d i
d33dde&. lo^d £)?3blood3 d3b AjdDc;;3r!^?i^ "d3d33r|,c d i i r s . . . " <DOJO
d;^ 3d&)jris??d^ de^o;^ addjrlraoddo3; ohpd© asd "3|ao3" iiodD
df^defc.
sJsted^^rfj ?Jo?J3jdg 273

oSoesf II siosteT^e dsJiir^S^ ^^f-

rfesro rfcsSss &j^jf:fiozii woss^ Krt.Sc II ?j5ioz?3C33f5c

iiaoiocrt? II Lo doJro7|,cdji;3criS3odc4?32sioi>oijCO!?3?ro-

;dc|o4)«e5So II sioaJ^o rfsSoosso ^^SsJ^'isjOto^fi'lffs^)^'-

c33ao3ocsSo S|353 II ^iS^ct^^c dcdctjS^ '^rfo tJdodo II o II


I I I I
c;iddo7i,c& litrtj 11 L o dododcsss^iaodc sJo;^ * ! d r -^odjSio-

Jj3cdodoij3c (aslodhjS II dod33o:^8^doodody3c^dOAjodoaop-

r ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ I

c33:^s ddssossdoc Hiass II 3 II L o dooso dcrod;^


radrooioKosso docdro>crf?5o docoo d c d aoJ3.Ss II d.ro^gjsc-
I I

33d;acdt&do;i4P55«raa3jS*!3^do^c:|^^CD3s a|3S3 11 &. l l L o

do^£^^jxJoc5o;^dodooiJ3aaoS33j^j3l? ^ss^dofi^c doc w?5o II

^cJjaedroansoi^^do^paoo SiSjidzzsstjst o^s§pcti33?is

*j|ao3 II V II L o d c i i c s d^o^icrdodorfs i/ijstt (^^cdcro*!

'qao (^cdoioz^o II drosroAjJoSjjWoiro dss^cirajpdrord^sdo-

Si_^it ^ c d o D S K f y s|353 I I 8^ 11 L o wr{c ^fto_p d ' p . s ^ d -


I I I ~" I ~
cjdcsjsdodilracrtjscsss da«raSo?i;^^o II ^^^otLscoioo^
JiTtoi^s 4f^5;yc a. dOj^o Ui^o ajjZX>z?SiQ *j|353
I I i ~ I
II fe. II L o 9333J?33l)f53o 2;JodfiA!^oio^^dcrdo33;33ddo??d33-
~ I I I
SS!33oO II 0i025,d0Bj?5j3CJ^WjC^:^.ldcrS33S 3330^ OiOK-
~ I ~ I
dJSfiotJj^sr^ Aj|a5«) II 2. II L o ypdod^wsclraedoJcd? S d o r -
274 Xo?33jd :i^p35<D5

d5j^05DC0Ji;d33f5jSC&«0djSfd33dO3raS A3|353 II o II Lo
~ l ~ ~ ~ I I
o3oc?S? Aid33j«dJc25ido^on3;/^p^si>d«3?!S)do^e33cy II d*!-
~ ~ I 7 ~ I I

s^erfons, w a s s ^ e r o d S ^ j S o djscrtoiJcssddo^TOado?^?*' *3|353

II r il Lo w533roii5iood,si>s^^«aoS53doa6coioe7i;3e-

t3d^rft3dS,s5d^8 11 '^doocLsc ojoap^!)^dct!ioda|*i^!iod^


S|pedOCarf03| AJ|3S3 II OO II

1^;^? A j S ^ i ^ r o a sojscdoSedo sidrodoJoes^ 11 tti 7i5piJ5t

^po^io £i?33 eiio rfrtjS ii ro^srapo cirra^o ^oioo ^iip^^iipj

dOj^ro;^ ddrs qroiisss/io d^^o frodratss^po s^jsdo

froddj3C5F|;^pO fi tSS^Zpip rfaCO I^OSISpO SSSjISTjOSioiOO ?33y3-

d^ij! '^Jjfd xioiooSoesf II ^Sitii doeaooso ti

Si*|)2le;^ i i (;5d33d^rfrorfo;^do ^sdrdo^ssfroo ^justp^S^iio)

11 "^.s Ajdrod^rjisJoaSjds i l

jo^d ^^djDsa djsfda^eddfdj w 3 ? a dxh^ ^ d^hwo;^ d,az£.


£tedde&:- 1. jSj^ad ddor toJ5d3b ^ 3 d Alocie^Srris?© roa^^
?j3^?jsiECaD5^ao. 2. ?jrtpAcd Ajs^wsdscd^aw. 3. dD.qjD?j alrad:i) ^:Sd
Ajodz^Srcj©, fjrtjVsd ^eodjoD^ F i r a e c a D ^ a o . 4. dDsJodO L c s j ^ a o . 5. sdd
cd3b^ao. 6. toD^ii ^^'odo^ao. 7. |ris?ocj d^'s^ us^^ao.
8. sB,f53233o3D^dod o53sd §£;?jdfjjs^ d s s c d ^ a o . K^Ded 53defod?iJij

II ?jdBd:3r?jXlo?J3jd AiiiBd 11
wd^j ro s3;2i;ys5croi 4^O?^J2?I sioortoftciiilraoSa^rS jySo

lOco S3O053O30 *bs5eroo ^ro^doodsScS^ ;^d:8e ^osso-

'iJ.S tJJ3;0±)0? II

w3ri3^~~dpi;3frid?d^ d f ^ o s r b s d . t5djCood?j7i,e&?iJs;^ 042^33 rt^d^ d 0 2 ) d ,

dO des?d ^9 ^ d D . 5233ji33dd(S i^^eodDs^dOcd ^ded^ odsi^roh

d33ddede&.

djs^eas^cij de^d-2bj;jdx)dj2ord©, d d ^ o d o q j ^ dd?i ;^odcCood

d^oao?io,u, ?33a5j o q j w s iiold d i o d syjdoddo 5ro:^d:s33d S A ) d i d ? d ^ qiOXi

dx:|^dodOoda;2 d:ort<^53sd^^j2edaodaj3 z-^drlaaddDsh d^z^dd^

rS^-*?dj F i r a e d i ; ^ d?3s^rtjd| e o d d f & . o © zot3, s s S j d a S S d d ^ e d (3t)oip^h

sypdrdj dDo£)d33a dw^od j p o 330i,^O3Qr!^?i^:^ o d s ? : ^ o d

^zSiJtiddti ?idiDjDdO dxrado o q j s s s d d D d X ) a : ) C T r \ do«;& rSrada

«rt i^pd^pi d\ d j : ^ ' ^ : ^ d e o o q d r i s ; * o ? d d : a o i ? d j d d d : "djrfecgo

=Dodo d e ^ d f f e . ^f3^dd:xlo crortodf iiddi ddodddjs df^dedo. dN3^<£j:|^

"4c33rapi" <^od3 rty^ccten dDJSd: Aje; d f s ? d f & ) . ed^ed dd?3 :sodo3of

djsdosdddo f,oqs'6p d;^drt^od dqbdjd^ ^:5?jde&.


276 TkiTSp d : ^ d S ) C 3

ttZ ^?roj3333 «3S;2SO^S ^c33p3Si)^ CAjd^iSl^ WlisiS^ rfC2iiK)(55«>

«rod5i2l^ rtoj^issosojscroaro^PKoJoeir m zi n s s s d o II

4«3333;Oirodoo^d333,oirod>o^4)^o^»^*f'=>oSOjC dosoij wdooi-

4dD3?^3radod2o^7l;3e;l©je^f33,dsdio^4d3.Sjedod3o^d^

dodo 4)'^f»^»^^f'='2^(Siod33o ^c33^o 2i;s/.s^irroa4if

A5odoo3oJ3;ier S33233 jjod^zirfe '^-S t^jsero^ II wdjortes-

d.sies4^et3e dSdjsed^id^rJe 11 -^djso ^css^o ^zjsaspo-

do«:& od5±>Sd33a dedg^Gsari^wo^ ^Jp^j, "^ad^dssrs... ^sacJo


^Sd^e" ^OL±) AiodO^ rir33j3^d crarl/s "dsSocd^/' dxosscj dDo^^od
ScjsiaypdodEira^ d33a ddw sjgfj d:o3D^;^N?j2j SSWD fe^o ^ ^ d © fc^O^j,
o3fd ad?j dxod d c d d a ^ ^ s A do?';ai, adfirfj^ rto^^sigjari^od
^SoAided. esdfd i:33:^d?l/s^ dpdAide&i. e d i f d g?j3^c33?j d3sdDdd?d

E^odD odAj?j 2bodD d D : ^ ado ^ae »a6ri^?l,'3^ riocpsgs^art^od et;odo,Sj


olj-SjOdD " « s d » ^ d ; S i o 3 .... roz33 xiosjddc" iDodD de? "wd^ortc ...
Titijp" iiodD d e « , ddw ;aodod d ^ d © o s g r l ^ j d j co^dded. ios?d ";^dAb"
iDoJo d o o o , a o d d,32S3d?j rioid dy, o riot3?d^ d o d ^ a o d owodOAidfdj.

?Jo;^d ddw isododD 2o3i1ade »d,2j?j SoodD d32b aadriyfd^ o^jspd:


"(iziX)iAisi^j..pziQtd" c:)Ol±, de^ US:3J^N zod^od© oiSdioedD.
^ r B ? j d,oi©frig 277

nstp^^&jott 41?333S ^ o 5 3 3 r ^ II

4^ SiSi^ II ;!5 l i II S33133 d 3 3 ;|oiJe> ^c33^ 433j!5irO AjC^jSa

dooiss II d o s d d y s c i f c i a ^ ab^i^irf^o AbaDe t j i d i l '^.S rassdo

4^ d d e ; ^ i l i^ro^ss^d^ a^c^i^ra yssjtpro 5x>^j^rSx>^pjz)poi

53oi)r? 11 ;i*;ae i33,aS|?®s 11 S)S33 a d s * ! o ^ 11 ^ d o f j s i -

dosto 11 tJ^sJo issSsJjO II accpirdssoioosSjCoios roo^Ss

ws±)f23 d5J3,RON' d B o d d d ? ^ "rows d s s ... xb^De J^id" iDocd


d d S :^odoi3fiOj d:a;±i des?z3e&i. d d S S o d o i o "S33i33 d s s 4pi^ -
sbiOc ZjJsi" <^oci) d,addSdwD( 2of^i3f&. orajojse oqisss oisaaddjs
dfS^odw^ l ( s d : d , ^ f d O * d ;^od2iirdO "i^jipro" "^:s5pro" <Dodj
djsdron dessdo:^ o^da^lro^23e&. wdoed zqs^iado ads
xio*) .... 2i;ic5,s J 5 ; i / b i b " i^ozo© ddrt des^defc. w«d "xJdroaed
..." "4jbrt|>33 ..." iiozo cbdd: dDo^rt^fds^ des;*df&i.

20«'d djsSjns:^^^ loodi 2J3|,od(5 D35 ssad d d a d tjdpd usboi)


dsed s5i3odfdj oro2oA ^edSjsedtssdri^od s^iSxidefe. ifjfix)
"dcdcora^fS ... dcSo do?" i i o d i 2id?d?£iod^ SE,9r?^de±).
Aeodd: doortysda dxosad 2l32;$dd2rrSs??d^ djssd d:ue3
rioqJssoiJjsosart^Gd oi5rsi(^i3, e;E^|3dD dx)oa?J aS>erord d3o^s?fd^
d©?gdefc.
278 TkiJJSp d:|jd3S03

A555ja53*j.5 II Lo 4Atort|>339o±)S3cj4f^^^drdcjpsiro30 w:?do

4 A c r f ^ s i i wro^5ioo4«A)2:ioJooKos2jscdloio^fsio^^o?l SJSCZOO

Jjsez;^^ 11 d o o ^ o ddeoioos 11

ro^^Asiaiodoo^oile S U c d r o r o ^ , djscdSjeX-
dissdjS 4P2io3oc330 li ^fJ^ti'^^ s^SjjjSroSoc^ II rfcsSco-
zssjti rfsioTtoi^p rffs5cod;<2jpiojsroi;ioa II .asssaoo t^r^pssiijsxTip
^tjOSiz^o l i rffSo sSoe i l '^^ i i ^^s 4)do^jCi?s s c o s a e s s a
SSroortO^O TOOiorO il 5i«33;S rtoj^SssoiojscJsacSS ^^cJss?
Wl)?Sior033;c*" d d f o i o o ! II

tt li II Lo &30^f|.Scsi^osSs^csi3cLf33o d i ^ i i p ^ ^

dorfroijro/ssaf II cSosssSo^ys^o doioc w^coioo asd^rsso-

d o s ^ i c ;33jjjTOoio 11 L o ?ji>o:^^S;oJo5tefo? ^ t i a s n * " iOjao|iB|?5jsc

wado sbiicdo li adcwsi|isio^oi33:;Ssi33eien3ii^oi);| sSoa^sc

;33iJTOoio II Lo zi^Att S^Jcf ^f5iiL)ca^£ao4sie^S3-

Sidoioodoaocsio 11 oioo3|^oioo^^£;^c»sirorf?si;rfc33oSosio^:ic
I I I I

Px^Tisaio I Lo '9ociodcrs53ro)Si»3J^ao^d33aSOf:f;^a^493d?3S5i-

^(oioroo^ II cijipMrorloe ocioz;sc)do43drdorte^ozJpdo^ie

Pxjmoio li Lo aAjpio^do^s ^ttpozijAjc)tA>^<itiS5^'

I" x|jAZ53«iOfia«)drodoJOA!|o33riiecl>3eded;lc M^I^TISOJO 11

^ doeOsS B2)es33rd 5S)o:grts??t( aSe^ djS^oi) ;^do±» dsesJ o g l r t ^ ^


4o3j3?r!s 279

Lo ^jSadofioordo sSoz^iosio^draro :^?joKoioo^dofooz?3d-

o^aSOj M atof3!S,d33^d?lo3oS?fjf|ra;i®?ao s t e o sioaoie ^ j j -

TOoio II ;53:^n30io d r a o s s s d i s ^ 11 L o ^dsSopossj ... II

'siS doo^s *f33^2)d*!3j^^41f«F5o)2)cn3rfSo itfooioors «i3s-

osdot^ sioSioo^ rtjaBSty riji^coioos i l

11 ronsji djoJ-iscTls 11
II hjd II s55ij3&33 d d & 3 3 l i asssagafss^ s^sStrcto^s

3r)33?5J^ortH|f5jsc Jp[j^d33ort0^s5cd? afj^edcJcdfidortsSssOic


«33,ortf€c d a s i ^ a i ? SsJsSSJjfJc s33,2so^ yudSisl^ ^-li*®
;^d4/lc ?3oa3jOiord»ddc2i^ w i i d s ^ s:3,?s3f33oi)d3^ 'sis^dcdsso
rtororacoS ?id5;y^;i^ zit^vsxsP jioittf

ic33jro33:- (s^drxSoTO/icSjacdc *)) wd5o*psd33^^8 dsdroaa^s


^ti^oissit 2S3^id5re3sd3*d«*U)oi53rdd;3c*tias^d5fl®cddeS-
c33fSj33;Sfiir>o?jozi5>jTO?53o d;scdKfi^43iF®oi>d5aB3D3!|Jro 4 ' ^ -
TjoaSjdo sssdafjii^jO 35|,oi>s^^o itracss^sijrrf wz;Sr?r)ii^o t:^^
d33,oi> rtj3cS4j0^2^^ 0i)JiS3S*da;in3c3c?33addJ3ii8djf II

53oi33? iji33jr sSao J?d5r4ii;3c33dfj7<j3^^ dartja^ ^ d 3 3 r i i d f l c s |

drsaoe^t;!®;^ ^dor42i'c>(33d(iaaz3|Oe)

dqbiDfS ;^od d : ; ^ d d S :^oc3 . D r o d d aooQ?j a S eq5s:53 Bdfa?S s ^ r o r c ^


ds|o3jadj3 d3;% ;!oo?33jOdr?3j2d53 d2orio;^?33?5d33a djortwdfssldfd^ L?ia^
ios|jCo3^d «?j?jd died s ^ d r d x i ^ D ^ h zjoiodod© dapdsijs^, wds;*
zoospsrid© ?jo?33jOdrS?lra^ fe«,OA wddifroarl^jdj d3sa, ^d|ded:l, rbtd,
djsdosdddjij^ fid:?^OA-

ddrf i o d o J M : - "dSfttejjj ... a ^ n | 0 3 " <Dod;3 aSe*? ' V d d d i c ^ d


^^d,3pdFipf 281

5idortJst®;^5i3dl^ rtred^Ss^arfo ;|A5$)?53^agS33zirfo s t o ^ ^ s s ^ S K f i o

35XJ3dciO e ^ a r i O ^ O d / i l ijO3^&Z3Sj^ro^S;(0 Zi ^titXXi^p

II ^ros^4^drjrj3>p II

toocirsocd ^toTOjdgj saoi dj2^ tsqSro ?\;3e^N d,oi)Sj A s s s r t d ^ d^oi

3K,oi)Sg,; rt2p3rc?3?i Aedjo:^rlTOriacJc3 iro^oiS;^ j^Jodi^dS ws^r!^?!©^

SeOA8j5^zo?dD. " i d o r t t i l o j i s i i c i ^ .... s ^ a c t o ^ c " isod: Sodi^ d j s a

y\)d?Soi)w d x o 3 3 d ?jo?3sprt^ s^drzpadioSjsn d s s a d o i r t e d ^ s ^ a j i

d » 0 3 3 d <o?^ ddirrts??!;^ ds)dde&.


'^.S AIOI^O^ rt?lcS ddore 45Kt5c i j 3 | D S ^ C ^oioo ...

11 ' ^ S A t d r o o ^ ^ P s s s II

do53^ra:|s§ dd?o dDfor^ cu/seh wddofo 3B^o±BdD di:o33Cj5:5)r(s;*?dj

d3sa "^Od^sJssra ... ^ad^c" iiocd ?jod©j^ rir^eji! ddirsjo ^ d

d33a " w A | f D3«|(! ^0530 . . . " aiOSO diO^dfd^ 3of%?o:^ aoOdaobi c;)dd

[^dD S^ssoris^^d oJ)w3odrddDrdodj do?1r^?ii^dadD^dOod

Wwfddo ^ d j d ^ d3sd2E^so, d E d a d d j s djaed^jo.]


li s^d^j^ ^z^ripDTi'^^o il

*L©^s5dcigjdji33;rs^||? ^do^czps ^srer ^osicidrre ^?33^


s^;a3ji^33acddroo3Z^KC3^jdorortof»c^:irao5DjrSy slad dqijart^aoo

S33,tsi^ enjdoiSc^ II

II dd75^ d ^ r t ) 3 ^ r t d s ? j o 11

wsdcd). djsxissd, i o d : ^ t^rtd d^iosgcdjo^ji^ (oozdrS^'Cbd zSfdcxbdcd


tjio^jQidd) d o ^ o d j d ^ eAi^^oeodssn s s d 3 ? o f d ^ d?33f> ^ortoSj^jsodD,
d33dodfdj 2o3*lrsodi ^ d , d f d ^ o d ? d S j :^od ^disj^Li SoOoddfiraj doa,2j
o d o o d o j d d s a d d d : , :^?5r^ »?dlf30<Ddo^ d^dod dxiosan odss^raddja
533d?5d4?0 d^lrodcdjdj 2oad:l;sod:, zSf^sfi S^JO?JO,UJ
zooc;i5Z330(^ddjsdj3 " ^ a ^ i ^ d t ^ d o " dDoo3sd dxioris; ALrsdris??^^ de^od
Z 3 3 ^ | a d j 3 d 5 3 , ^srardioz^, d j ^ a , s^d^ od^:l, a e d , d s d , z^zi, ods^o
dM03sd djoriodjdjr^^fdj ZoadD d a J j 3 o d d f ^ s ? r l o o d : dDoriwrod^

q^jaedaod d ^ ^ f i do^rt zoodD d j a d c ^ d d O 5^s33r2pd:aaDS33A S)Odffe.


o<0 saprarttoozjj t 5 d 3 ^ s a p r l ^ o d dxj^s^dodds ^arlrsrods odfSjd^
d D N o i j s s ; * ^ dddjsod dsed oorl^d© ^ C T d d o o U d d i^A d ^ § 3 3 d ;|^d<0

SoAdj dz^rt^?^^ aosAd ?33a)j 53o:r(s?o^ z;jd,533d £5?j?id d i e d

II DQJJSRTJDRTDDN A;d33d l l
li ii

^i^i^f ^HP dda^Sc diS3^;r II sS^Ab 11 waoo sSw|r

OHp^;?, djoi^cctofesd dDJ2dD w d d i N sosrlra oiobd wddDwrt^Tch wsoa


sjs^,ri^cij3(, dodoj ss^cd©^ dDt;±iddrd?lroj i i d i o a r t c d O d B a d f ^ d Ss?6j
3barl«did ^d^o^d; dti^rris? £)d,d («Ai?j)d?ds, xiorljio^ wddD?d
sjg^^odsdBdrt^fd^ d33ddedD. djSAJdo d : : ^ de?j?d^ ZoodorL^aijdd
djvDddrs33rtod.

^^aissrtjst siiz^bsj^rsb dbsios" II ^ d d <DO ddris^Sodjs 6jt>didd?d


s ^ d r S j dX)3DE^^d?lr3, ^lrajS;io,dd^ dD:52Da:5)^d?ira whdDSSw.
a d d d?33^t33?jdO ^ego?bdd?d sypdrdj d:oaD4^d?d3, l r a d : d d ? d sro;§j6j
doosDdEaddfira anddesb. dDdoddrdO Irad^ddjd d^dod
d3o£id3sadd?& "^fjsprfje r^aoartssoij ... ^Qdjr" i;)odo xlodo,
d3sddf&. dd^rt iiddwod d^did o:>oc33dd 's|j;i53oi»' iioeoidjd^
d d d f & i . "Si^d;se ..." i i o d i d:j3di rao d e « 2ood des?d djsdrdfd^
ddfj |rt i Q d d f f e . d d f d "wsoosidi" ... " <DO20 d i o ^ a ^ d r d w ^ ^ i ^
:±iar1«dbd a d d d i e d &«;&lr3^ded:. w^d a d r d j d "arocy: ..." .DodD
dxrsdi j s o de^ dod^od: i ) d d SieoSiod ddfj too-iid 33a3rts??d^
;lf3^oddefc.
Edi^josjdrs 285
I I I

Lo waoo s3«r*jz3333c330 .adossSiosJ slje)oior§ 11 <^do

^dopjsgspooSjsc dro*s3pn3*i.S it '5;^drl7lc Si^p erod-

liSc3«' i i Sis^do dooi^cra dzss^dro^jdopsAcs*" i i ;^ij3ciir««rf

a3d_p sjsd^o S53dp5.5 .^ardea^o rod^o ddjse rt^aocotos^ II

^ij3cdr^Scf5j3cd*efi d^s^edj^^dcci ddxJ^ :S*p*5d^ srad^ d,53p-

o3oc3r l i ttj dooss^s i l

D3^e ^oiodrodcSoirodojlrac dcSie? sj;^ds3-

dro^ds d*pos33ddodf5c a:leA|f DB^ -^oapioo d^Sio II

*5d^ssddodc5e as^cAj^' <^oa;Oioo d ^ r o i r o S i o II ^ ^ d r -

dorfjdodddorf^o sraraddfSc atSc 11 dcro D3«|J!J^ ztosss^

wj^jdro^ddod^^ 11 wds roraddjSeKSeajrdoi^o adrsoo;^

doc II ttj!>t ddjae ds^^jscdSfcroddo^ o^Z-do^Z-do^/

SX)^ 4 3 d r d 3 ^ .SjKirdcsi^o rlo^droo^^ooioo^do^/dooaOcSs

4'Srtj3o^ aiidoaeoiod33iidoaeoiodroiidoacoioSio.s .^ardeai^o

«ra:^o t ^ l s d J ^ a:?3oio tt^^dt^o rt)2ee3| ti L o odo^il/sed;^-

D3^f ..." -w? dDo^ri^fis^ " t i d r s o o ^ doe" iiozoO ddrt


sj3d^d33dos33rt co?^dedj. s E t l d lo^g Socijd ABstefi tsioaod eddoS
d33dtje&. g?E,=gj:3?j: " w s t f o . . . " =:jcidD sdjsdD ij30 de? S^-su, riod d s c ,
4JO ^ s s p r l ^ o d l / a S d osp^rdwj^ ootsSod© ,^egOAlde&. ios?g " e t i d s
ato±)0 ..." iiodD djj5dD Zo30 de^ Irato,, jjeOFi 5js|jOd?d^ wSJd dDeOtd,,
«dOod JoedwD, Mdd, "edSjtijse.... 3|3o3" =;icdD feadD a d d ^ N
dBQ g?j;i^j;3fd djood ioad d3i:?:dgrd?d^ " L o ^;^JXJ^ ... dj^cf^e"
t^odi ?lrafdde&. t ? d : f d "dsj^tod^jscr..." i2odb dojztio losQ de? 6^
lrai3, do:^d^^d>^s^^ "dcdAi^3|..." cDcdD d i o ^ d e « ooKfiod© dad:
"d5z;ios5333... tjSdo^fc cis" tDoto dDo^djd^ de?' ^ioodsh ?l©eddffc.
286 TioJiSp t^p^XJS

d^ro dds II L o Sio;^75^ 3 | liifo^ro 4>Set? " '^^s'^^ls "

d5^d*j3cr doj;{od*Jscr doe^iod^r -^S Sjardca^o


I I I I

sis^d^ro II Lo dedxi^ 3 | siSi^? dj^de^Sjscpraoot^^o

^dj3|a^H3|^^o djl/ljaBsSio II '^i^^oaCjro dj'^rtjao^ W O K O J ^ -

doed II d o ^ 5 3 S 3 3 ^%jc^o Dssirartfljsc rtjsc^djsc .a^c-

d«s33 TOoio^Sj? 11 d o i ^ d s s r a r d e ^ F l c S i a o i o c r t ! 11 L o do^-


1 I I I ~
sro333i>33oio:ic do^^do^S Stoz^sii I d r o ^ e r r f s ^o;l/|ed^cs II
I I ~ I

do^ei^dxi:l®cdAdoz;5odo33j^rdo da? II do:;iod«>_^ds5otjs

&)33 II do^d55f5ja^cdcJ;yjSdor!;iod33 WJ5O sLsoior? II d r o ^ c -

TOfs^pe tjido^^ (it II <^;^^dc^^ 11

iss^o ^j^*'^ tjor4odvra<!d*a(a^53y3^o

doz^Sod^ro d,^*psi3se5jaed^ eortoOrt^o doi^d*rc5cdo II

Lo dxJdss^ TOoioi^cfo ^odas jjJ^ccJooi^ll ^J^'^f^s^j

zl?;^ II Lo don3,33^ i^^dOjZjSerf {^JodTO z^S^oioo^ II '^^

zSipti II L o w a s s ^ s s ^ t33rt;ieci c^Jodss jji^oiooio II -^S

dro^ II L o ^i^esi rfcro ofiodo^z^esi cjJodro j^^oioo;^ 11

dD^SiddrcJ SS|,OS)?JDJ cDd?^o±)0 2oaL±) oorbd d : ; ^ O?j3iio53

1) "dxSdxjs^..." 2) "dora^is^ ..." 3) "wass^ra^ ..." 4) "^iSje3|...."


^ wscoj dDo;g,rt^?d^ y\)dOAb:^ ^dr, d d p , d|dD, £n);^d d&jrt?'?^

? j o d S A l d ? & i . [ z o o d D ?JO dd^on?'?^ oot3d?d^ dB;g, NSODJ zjso Sjoda?odede

d^'sd:^) 4FJS d i q d d d r d © ^ d:o^Dh?iZosdd3. d x o d d^jsd: ZosO


dDi?b2jgr§ 287

'^tipdi SsSOja^ 11 Zstra^c^ss^ z^ttz^^_^^ z^tti^^_^_^ II ' ^ S

sis^sjs*' *oiJ3^ 4ot33«" 7t)2of3| ijdoz^ro *^«53^ do^-

dirsro:^ j;iosS53 a^soio doz;tod^r^dcSo ^Socsi II L.o

Soe3| II Lo sioo:)o elraeaos dns^oSOj Siosas '^.S S33;S^

^sdrdraiisi)^ II sSo^sd^rScdsioodrtosSSirojOio w3jS^|53oio

II d;sc^<Dqj43|d4}^ ro t^dcs^" II ^sdrasSca-

sstidoRcoSOjicScsSo II L o wsi))33<5j93?ido& II 'SJS aje3| e534-

^jscd^ffi «ds5o^ tJjidoacoioaoSesjO TSdro T^JSOCSI II Lo

Titp oiosis IjjCdoro^o SJJCS TijOio^a II '^.S rojS^ d^^^jserf

itii ajD3i33s5oc;^ II i ^ t j s f rass; T^Tl^rrf^rSS .s^arsScrasso

TOO a4,jOioo ro II s t e s s cSorojf535io;^^:!j^ zpsrirslpc asiodft^-

j^rAdo^sf Tlraedo^arfSe aaoSjserts II Lo siro33don3,f4o


I I I I I " ~ I
cio2»33 dAiJsroo i^Araass^crosSosiOj^Sjpjp? 11 ^f^^s^Pf^io

|odO ;3l/3j0dD "Lo SirotLsc ..." iiodo diacd addD?i dssddedo.

s2rtode d a o d "Lo ^uszL/st ...oii" "Lo dooOo ..." =:iod: de« &adi
«dd:?j dEddedo. ?.i)«d doc;dd5s"d?d^ lodrt adj^iS d ^ S ra.dp^irt
l/sdded. a d d s^rt l;3dD4\di djsfdsidj^dwdpod ^eDfoS diSdddfdo.
djadtx) d e ^ d addj^eod K o a o d ortdD "«si>j33...A" <DodD d a d D

edd:?i dsa ?;'\)«'d fiedjdSj "Lo Ji;^^o ..." isodi des? d a d D

oiiddD AIO «ddD?j dBddefc.

w 20«g d?jii^j;^?i) "rf>rt3rr?«>r" =:)odD dijsdo rao d ? ? lod^jd

dAb wqjsiE oddj zod£:©h Irabj djd^dwj, "sirossdora^raso ..." iiozo


!
288 7k)7:sp d^sSKCT

S^Mpt^ 11 ;^;|jac rasa rtoj^Jsisso^si^oioortjscgiaf^oiooTOZ^dro

atpoiorjpsaz^do sSdo ^paoSocsP i^ilra? dcJcro sJasartsSfy

:^doz;{jsfi<S; ^paoJofs*" II

II "^s d o i ^ d i r s II

II di^dddr Aj^ted II
II V? II ?#J33^ S3j33 sSeSossaoSidAra rtjS530;^l

9«)?rapAdo5oc rt^SfaocP ^pacoodjr <^orojf5?o zi ;^;i^S33-

dcsSeo4<2^oJozp35i5S il Siro^o zpsrtprodiscrljo ^^'^^^^^ ^ i

^^z^ 11

II T^Qea^d 4 P 2 3 3 l i

g^^oio AJ3^fod3sa sbdoted t^kSp^^^ ^oxi dD?jod z^^rl rfedd


djsef^od© oqiro d d j j ^ d ded ?is?dO d d i 5 srarLra r b o d o t o r l ^ dDfd

od^wdod 23;^ zoddo r^Qi^^j^ 4 3 d dssddedo. "w^izjfi, .... iO^f


(iod) ;^odo, d3sa e*jOd osJicd d^ed ^oqg/^cdflra^ dpzS^
"dcsJforajfS... dfSo d o ? " i^^odD s^(?irxide&.

11
II ^c;i/3^do3jse§ ^ t i p ^ o ^ i p o 11

II hjti II wz|i w3;3o|53s M_po^^tt s5c2!|> sbdoortofic;^-

D3O0 Siassoio 4,^/^0 sj^J^^^^o^Ai^odocSjjflrrobc ijs^

ddcoijos II 4)'^°'^J6'^ si>oriafte.Ss ^oix>n II siz;tj3sid='

4-S%:^^^f Airfj3/o;^i«jt2doodrt5lAraoior ^fss^droz^^o dd^d-

ZoSdrado, djcrtohfo szEclsj^xed di;o2sda:Jri^'*j Noaodoado^ri, d p d r

xioccterbdoo i^a d a o j i d e & j . d p d r d ddod uiboiD doed d^didj d o o ^

d j s a dd?j?l;';, dasdcj raSoi) d^ed d p d r d j d i i i O d j s a d v D d ? l ; s ^ a d d

|od(S d o d : 3 i eSeOiiabjd^ iDd^dJsal/siip, ?i£)?jde&. tosdpdo

"xii^ft3j3?;^jp33" ijQZO Ai/55d?ij^, djo:a. doddo doorSo ne:»ri^Fd3^ des?


dfd. d^l/sdddo o d i ^ - ^ d , d e d i c d ? d ^ qsa^AbS arort,d3rohdde&.
dd^cd?j^e ?jt3, d j ^ o d c d ?lraedo-|.ddfd. wood d-'s^eadvd: djoriced,*
^33p!ls;*?d^ de^ 33^:^. sLDd^d AbdxdjaSrssos^; tioorarl ";^rfed ort,"
i)odD de?" "sbsioosojs^rdosb Lo 4>^ai3" iiodj de^rari t5o3sdtid?d^
'jo3da*,rt A;OAided). art d c d s d d d j dd^^^ |cdScbd ad33art'v?d^ ddx,d
ZoZ.^srtjsa^do o d o d doed asddf& dD3o ^djdjs dd;gjd d » ^ d ? d ^

flreeddefe.
dqlradrfoi/ses 3S6Xp?)Q(fpo 291

^!33 dds II L o t?z^j4.{^co dd0f53«j.54^co Z0j3o^;le II '^iss,-

I I I I
II Lo w??jscdzi^dsjJ^/^ ^rodsbz^s ^sSojrog
I ~ i ~ i ~ ~
^dzjsrs II SiedA5jsrfcrsi53siJ3^jfe332iof5j3fZ:Jd ajSldcSo

zi^sjrfe II 2i<S)3| cjz^rrtjffo ^ss^ z^SOjSlpesiorj^S^o Lo

z^SjsZjSorsig ; | B . S SJSSSOJK^ dZjiro adzi^ t?deA35);yjSc;^ II

rodo sjoziS33do sro sSd^rfdo 2)dA vioips "^ddortje .... -^ssp

aood53353^oic d : ; t ; 3 4 s s i r ^ s i ) * j p d j 3 e d r o o ssdrSeoioo II

II d^sSdoSjses ddi^da&e^foo II

"?ji^ff5j3e:^zp33 ..." Alrad cssrlra "doortos^i^" ^ssprls??^ z3eu

do! iradCThrf. o d j f d ddfoD " L o wzp^alj^^co...." <Doc±) :sdAb:2 dS^odFJo^


firaec3zoe&. ?jo3d "oajJjstdzi^..." ciozo sdo^djiD^ de^ dzproi-

^DSodod dji^dod cdzoj/^^ doiip^spsrid?^^ " L o z^ijsz^iorsSi ;Sj?" iiodD


des?j:3 Zod.2j d z ^ r o d ? d j d A b i d | i j 3 S ? a d d e d . ?jo3d "aio^ro '^ddoric
..." ^3rap a)ods33d5r(y?d^ des^oS dxQdo OCJJSE sod: Z3so dtjd
djsdeiraod: odsadjsedra d33dde&).
^ 0

II ^^^ra^j ^oSjseris II
11 hjtt II tti Lo ^41'^^^^° MOi^do^oJoezps

AjsisolocoioolfSjseddeoioo II AjsLoiorstosJoz^STiyscclrBeaacoiJS-
r I ~ ~

3(,ojs3;:y3l^o^oiodod575o^ li ddo 533,»ojoo siz;!®©!^

^jtpopto 3r)3| cross :^d*p^s *jSj.3^cis w d z s o j o erodaS^

tJiisSo^ e33;f53trooiosi)^ dcSssds *io4c;^/- wsiooi ^jsius^^tjstt-

sSoo^TlraeSjSjCSioo^ Ssiroraoo dodo iydo^^al/sso ad^sSoioss-

rfodiOja^|i;3C5ss335rop sJcro^rorfiidjaci^ ^jcrosrodoSoc wtSfei

ddcf^ss^o ^pTO^oirodoossdoDodjjdrorojyo^ss. n^jdrodosj^

ssdosoSy ^jdOtfTOc^ d S i S ; e * ; ^ r d r o ; ^ | i S Vo*^|froD3oiofo&;e;^o5oe

i33,3o^sro3oPf33 ^fTOjoSfidoaoO ^ S d / '^.S ^s3^;^cdoo;iKdfti

AJO^O^ II

ttj aoSodj^Sro ddoro^P^roo uxidsszpdoo^rso l i

*5d/ i l a^rtTOjciodrtnajf*" sro dz^rorfroAeoior i e d o ao^pror-

"Ofij^Dsaiiad?...." iiocj dDo3,d?d^ dcifi?cb^ ^ d r |

a d d cjSp"^r!d(S ads±i?i ro.i^cotedEuiri^'^b^ d s a "wdoo^^dos


... ^tropstidoaoo ^Sd^e" aicdo d t ^ r d:3o o g a r i ^ o d I r a a d ?jeoj)od

Kosb^lrajA^d " a o ^ d ^ q J r o .... iSSd^e" cDodi AiodO^ dijsdo


oqJS33 zodrb ddjrt f^did de^rris??d, ms^, d i e d 2.jodD d o d

Ajsdw d x ) a ; 2;Jo, rL-aes ^3ixdriy?d^ sssd, ricqj^sagg^ssdri^cd ooodO^

djsdr d i ; ^ d o d r t ^ o d o d d dxisDdfd, o d o ^ , KOAlozjope dDo3,riS?od

o;pdDo3,Sdefc. o d d © ddora^i^io^ sypsSAldedoiJ assgjZssd-lid.


i^psTS d,oiraerl? 293

ddofso 6 ^ a o 5 o e a . S bro^tasd; II

;^;^s uvjssato erodtso^ S i d tJro^o AJO^^JSO^ 11


^{33^0 ^rf*xiodt3|o 5jfi532jidfljOi>5r33o il ross^i;:^ a^dc
toz^p 20;3o|3jac^z3ftfdoiJ3 11 aS^oj^idi Aidrz:!®:^? *J3tP?
?Jdrdcd33s li ^^djao tfess^o 4^213^0 SjtjFsso ssdfssoio
li 11 "^^^^ss^ ;|d*p^^iiroo533rd:^43=^^'*^^2309303d3ai|^froj0
fJd53o*I^roij3jfdaj;jj:ii?ro^oaoo^da^dcrooa<Od4paoS^ *^d?#"
ddfi^ II ^f33^ 33doi)^ II 4r3j3 dz^Srsso II S)S33
wds ; 5 o ; ^ 11 iS^sJofjjj^sijjSo II ^j^i^o lasa^^o i333b 11 a c ^ r -
d33o5x>? S;eo±>5 530SS 4 ) ^ i / * ^ " ^ ^ * ^ " o±iz|^eo±>^d5jO II
oi533do ^l^^aoi^dosb 11 j^rss^a^o ijidoilrat ioo;do;^ li
jjido^c iMjdo;^ i i 3±)ao z^idoijs? 20040^ II V^^^<S
j^jdo^e ioo;do;^ II wd»*4*^03t^33doo^7U)cij3jedooi2i-
d33r^o dodo ?jdo;Sc33ja ijjttaiot '^tpt dooffs^ 11 wdoo^
4*^03 ?ij33doo?#rtj3cij3je;^p33^otedoot^4^33j0irodoo^d«>^
^433j0i33doo^2isi)rf€c hjt4t^£itit *c33pr?3e drooio II
wdoo^4si'3>'3f«wC33doo*7l;3e;l/3/;^?rojdodoo^4^'^fsi^
siosSooiSdorrlrac dos5o 4)'^f*^*^^'3«'^^° ^f'^'^P V^'^f^fo
423335^z5jd33^o 4^f3izi?33qiro ^ijj^doaoo 2Jo4zidc ?i
dodo i l ii^p aij&Ti^^to z^s^if 11 '^^ dda^^c Ajifes3*i^»oo
A^dtjf 4a3d.Ss &jCoio33iioA dorfas sJ^cs^ II S i d o 4)ci? ^t33^
33do^43>3ja a s 11
si t> si

z^9i da^oifsdrS ^cb ao&) utiSdS^ dx)a)d3sa, dw^oi) drioo d i i i J ,


"^f33^o rfrfff .. 33df53ojo l i " iDodD 3of^de&. woSd looepsrid©
Doacbd d>|od:, djsdO) ax^doo^ ^ s i , d o ^ e d d d ? d j ^acEssdssh,
dodsj sl©?j U53|£i?j dD?d SoSadDd djo^od OOK©, a d d dieOdod dd?j
B o a O , a d d d i e d 2 o a a d : d df33^<£i:^?5 oosi£>od© de^jdo:!, a aedb
ddS aoiiSod loort, died de^idoi xbooddefc. art dfsapaisi)
"^e33j»5doioi3.... loo/doio" .^odi de?" "wdoo^ 4S5D3 ... waSo, dodo
294 TioT^p ^^p^iXi

I I I
dOjg!^ U Lo ^ 'SdO WZ5333jdOS 53d030555nS33^s5jS?C33-
I ~ I ~ ~ I I ~ I ~

~ I l" I I I

£053s50j;^ied,<Sj,dAd3sj3_^cic33^ 4^ T^^^to n :;Sdor-

4233Acij^ro ^jTO^o aij^T^^assj^^ d d e ^ U ^ijse ross 11

rt^a?o ?ff33pod33o oioZi53S4pZ:irs<ai33o 11 .... rijac33,oio ....

S d o r r i f afc)z4o d s s o 5 i 4 sJdroSjOio i l ^jjjf dostert,ij3c Zsirao^ss?

^cS^e doc dca sss^roioes I ifcS^c doc 4)4^c j^Sjsoiro?

;|n|pfJj3^^dro4)^ol!30 li siodo doS ^eJc issss ro^Dss

d3!)054^o i i ^240 S i 4 dooirodara ^^jd^i^d^rac l i ?Jdocr


23c)J^Cr 2i 5SdOC zi ?ro.S2iaSS53^ l^oJoCOJOO 11 dds II t33S2i03aJ3.S

ddc;r 11 ttj^i C3333 EAJdSia!^ iji^Tj^ ^fsspsfisj^ ^Ssro-

?5oAd ^jjSrSiodo ^odrardof^djdiio di/ss^crf ato^dosoo

... <s^io3oc" <C)oclf3 "wdooi^^siost^ssoio ... jSodddc


rfdssSs" dfs?23f&. "*e33j3 ... x^z^Scf" iioub de« dd?i 6jOi)© did wg^
d i ^ a?dfji^ d d d e d i . ^ofrtoSi? ^ ^ d c d xio djsddedi. tj^d dd?d "Lo
iiocd d ? « dj5^o5i zoo drtofd^ diiSJ,, '^do ^ro^ ..." iiojo
d i o ^ d f ^ ";;5d5r35,223....7t,a53po" i i o d i d?s?25edi. ?Jo;^d C33:^?d "T^SCO
*c33jO ... ^o5ocoi)o" i i o d i de^rori d d j d "cSsSiicoSio" ciodi d,3i^:^d
IrsdeSedi. w d i f d d?33^£j3?d di^?;^ "ipi^ icsspsfjji^ ... z5od,ddc" i i o d i
de? piidraru^SN I r o i ^ d d f d " L o t^' (Dod d i e d aeOfS rof,, C ^ C K N
jJsdiA,, d?oi ijdi^, didid, t J ^ , ash, roX, 2ijjs<:d, s s d s i , wz^fcira
diio33d4rts?joi^ o±iqj3?33qi^ xJodO^ dd^rt Sjsddedi.

rtjacBspio .... S d o r i ^ c " . ^ d i ^ rtjse^ d i ^ i dSdsSi^ SeOA


des?23fdi.
i^ps^ doirafrts 295

ddc^ II dds tiO 11 ^;loe cross woz^»?iz^cKcS-

43dr*o dosoi) dra,^;^ II

wzjJdds II oio^^ffsroojjodtirfo SiSjCdcsro wsbdo^sf II

dqij35fc>^pdo2irf3e ^iaoleerts II L o oio^^i^esroo^odrffio ^ijs/


I I I ~ ~ I ~
tjoftdroejjde^ II ilcrffSjscdp^edesros 5jo<2j;0iroo?jdo25e»cd5#' 11

'^tptti d:;l;sd*p^4^doj?dOjSc;^ 11

wzji 4)*^f938 4P*'3rjpdoo.|;^!roSKoo ffsojj^ssi/C

MAii^ II wcTOZ^jc^jSio;^^;^^ s r o d o d c d a^c Wj3o.Se 11 erodssz?-

doo;^rle SiaoJjserts 11 L o wcro^ijc^jdow^froz^ljd^odcrorodjsc-

I I r I ~ I

t!j3c«2pSAa33s M wrfg)S^o iiArasJaldoodrteasoAj^cdrozpss 11

'^^p^dojpdoo;^^ ?j2odro^d2i;^oiro TS^sSdjssrordadairo S d o o

woSror4ro5ro ssaooiro dj;Sj3dD3d:;iaoi3?^ l l ttj doo3S;S ll

«fis d,233<J^.S ;jj3cdrora3iS.Sjf AJj30irorAra£i.%f Krt.Sc 11

« So3d ddfd "oi)3l^4/roojjodcitio ... " iioio si)o;g,acd dqdS)?j


uoal©d|Od?dj ;g£<F?idf&. edied ^djsfdSwD djadoo «"^dioa/jd
Sodj3eddd?d^ godji 2J3|,od© xbadi "tJcro^Jj^jO ..." =bojo d j o ^ d o d

od?d^ ospdioa^, 2odrc)^dd:|, djsdr d«dr1«?od djsad


y\)doo:odd d ^ iirsortodod dqirodddjd^ Ucis^zsso (4) sidood,
jJ^CcHS (4) M^CSosSSdO .... (3) dcd*J^3| ... -ws d D o ^ ^ o d

e'^dfgd33dde&. ospdedd So;^d cssSiS)© edd iiidd^ d^c^dd^d^

dqijsddd dod cSsrOs diSd^dedd© •Ssss^.dod ^ d A sodD e^jro NSODJ

?i)3i d,ddp3S3dw3A "dQ3|ftdr?ij3c" ^'ssp dDoS/l^od SDodefe.


296 AjoxSjd d3^d33eo

ajScoiro &j^^sf tio$p i|c (ifk>3iojP «jpdc*c

oilsert: II L o c^ri's^ss^o Urio^^ 423c)gl<S03u droo^tAjJo

ii ^ ^ d o i o r s t e II w d o d o r o r t O e s «j.Sc3jscisi33£)S2itLs^czsi«^ ^ ^ ^ ^

So ti^drfe II Lo w^jacbd^ II L o '^zissiot^-

Sxiozij II Lo ?3ste;25eSjSodct;jsS II ?asioo423(Cro^

litAj^o siA^, wdado^sf II w2;)«c5Sc Siaoiocrts ll Lo

sjsixrfjtl^ero^ .... II w ^ P f S o ^ f S 3?j)FS30 eoioOcds &oz;{oQjes5

a^c TOoio^e II w t ? d c * c SiRoSjacrls II L o w^eSoro-

doolrae II L o rfcd?5^3|j j J a ^ s II i^ZjiorsS? ;|?

wsi>ja®:?dc*j3c ws5o II

doTOjScfi a^foSo^jJjaJjCfs dodleioGJrfcSc

sSes^oSoe^ 4 ) d ; s c 9 3 Sii^sSoroi;^ II L o d S 3 | h s S r ? l « c .... II

;^:^3 ^oddeS^o sijcii^^do^e aro^j^ ^o^dro;^do^mr-

ccJoo^o ti i^asi ilcfi agOn3;aoodo ton^^^ ^:|j^53ssSoao;d,-

ddj3( uQ^(o53e)^ 11 Lo ^(o^doto tjds

a died doddedd© s b ^ d jSjaofd, Ss^spsrtdj tssQXj ; l r t d : adS^


dJofedidSi^ de^>A), addraoart sn^f^odsdrs^ ^^Qh a d d © adXisSd ^Dod^d,
ii^ "aeoi3j3cSo;io ..." ciozo d D o : ^ o d ddfd adfd^ d^b^iw iidrtpd

dDf3rtot3?5© d6^de&. oosrtoie p ^ o i s d spsrtd© ?ii3d fdsojd^ difoS^


:^7teb djsd©^)o;i ;^od30X) oc3e d s o ^ o d dqbs^ ddsi toortpd©
iTizps^ d,oirafrii 297
I I I I

II ^r3«yroci ^oi'serts II
djscdrso ^ojjsrsso II ttt ijWJjroi^e rt^*^cdc ^^i^droA^

«!333;0^def^4^^^^^^^^^^ dds 4^'-^^^^° 4^*^^^'


dz^oacjs tfdsj^j^^o ao;^c|o533ort)Ot?ajrdidacator ^jSrodo
;^odo«roc5jsc^ J c f i afqJjd Q j d j p ^ d o S o c s ^ 11 ^;lrac d o s o K o s d -
d/ddscd ra3S;c5/fi 4^^^^ °333 ;^dowdiSj!8 sbdwro
a ^ c d o dD3ow£)o ^FropKoo^dS sj?30i> ?Jcro^ ssdoio*} 11 d4/53s
roo;^ II uaoodcoioo lassSo II c^rs^o dJ^Srsso 11 ssols
4)A*b<aj32533tb II .s^^dfsdojaairaSrfiijjiijAjoddAb II '^^^wspior
dz^ijsdxissdj ^oi530si©AJ3fi^33?3S' t^rtjsc doc ssdos
*id3j!;i^33o II dddojs!;jrc33^d>®fdo5oc3s- n

;^ij3c dds ^oziOM^jf oiotljae doc ssdos 7jdO)Z;S^33o


•^s d ^ ^ d A t>^c^ II Side 4)«^ajrs l l ttj ajScoJoc bjolrae
doe 53dos 35d5jqi^33o '^.S d q t s s II j;Sdj3cr doc ?f3dos jJdOj-
z^^o <^.a dds II ;^j^co3oc aijZS!) doc ssdos sSdOj^jsao II
dj;ij38 II oioSjsc doc ssdos MZi:ip^Q II '^Sdds II ;^^s ^ro^
do30»d3 QjdodAcoior QjjiodocrofSjscd^ ajdj?q?3do3oc3f II
^Jj3C ro3S;«5jCrf ro s^'^^^^^/'^joKsroro^po^e rass
^psifd^dfo^o aj?3oio icss^owoo dDsosic?^ a^soio ^P*^^*^-

20s?d dd?d 3?j^ =:)dcd dd^ort^od iidds ?io dqi)S)?3 oo£i©odO

ssoo:&d,d dod^fsdob^ Sddded:. -^^do Xi<v BSjOdjb^ osddfdj. s^sis iidd;

?JO ^d,r3dfd^ Ajdddefc. usss Wq3^ ^FJSjCoddjs 2oertode ddfi

aojifiiod© d33ddetfc). to^d C33d?d ^zj^d zirort^rl^iojs xbdrardjDitiOj

d?K,oa©od djed draoKOodJiid, "iSfro^ ssdoioSo TjoddJb" c b o d : d ? ^

dqbdsbj obtj^defc. wd^o "tjirtjac doc ... z^^sso" i i o d : d f s ? o : ^ ddS

:^dod d j f d t5d^^od?b^ asaddedi.


299

sSoc ssdDs jjd3,z;;J^33o 11 d?t;3 to ^^7^JSt doe ssdss AjdOj^I^ssso


U Sido ^(^a^r: 11 tt) aj.seo3oe ^^djser sSoe ssdos MSio^-
dd? II bjolee doe ssdos Aid0j:;!j530 '^.l dz^Jjs? II
aijSeoSoe oioSjse s5oe 53do8 sJdOj^ysao dd? II 4 t s s doe
93sSo8 SjdOjZpyscJO zii:^t il ddjse dz^ouOo ^zir
diro^soior TOjOaOdoeJ^eji 43doD03| enjtjSs dz^ijs^sdrio
ifd^jilecssrod^ ;3erf ifss^ocsiSe Soio ioais&r^ i i
;|l)di 4)s5eK> t4ji ddowsiSc S w ^ o arj3| i i 4)ddroc:30
ddi^ode ad^s^aP d d j a e ^ ieraj^ode l i

doortoTljsi^wo^fjo:- ^^e ddd^*iOS53&t5jS d ^ d d ^


g:3,tsoj03S$)dde53ji33dga3,do w^j^^s^ejyOKjrO d^z^jOioo AJ^O-
zio^o ijs^tiAj5tpix>to d ^ ^ ?JsSod/- ssdoe^o d&z;raz5^ « d d -
dooi^eeoioo ^ o i r o r ; ^ i i i^l/se sit:itj&jtjo i i d33ortoj^o;^?roc5e?j
Z;j^r,dedei3ge;^(33 11 ^ode tizp^Sx> Moz^rte roiled Sdd?
8i^o 11 dooiSjetle^dcdsso Aptf zi^js^oiSt wQ^eoiss;^ 11
j ^ d ? * j ^ woiood^o d t i r z J p o . s ?ij3*o ddf*" z^lradoJoe?*' i i ttjzt

dd?jo |o±)OdDd Bg^orls?fi2^ "oiod^^e doe ..." sDodj


t^doii d : ? d 3o3dt3e&i. 2oert ^?jidcd sio od^sadisedra stedzoefe. .^ddjSoi)
wCjbs^ "S/Oi/se" isodjs d d f d " ^ d j a e r ..." aoodjs dijadfSoi 7to
^ " d j » 3 " d d "oi3d©c" »:iod2 de^de&. « d i ? d dj2d(£)?3oi djS^odo
dd?j B o a S o i j d S j , d?3^Dd aoziSodjd^ ded odsroddjazo^^ ;^odAj, dfS^od
BozsOodfS^i, dd?j BozsOod d2e£>t^ "^c33^ s s d o i o ; ^ " ^sspri^fd^ de^
ddfd 1) ZjJTioe doc ... 2) & p i o c s5oe ... 3) 4z5s doe ... iiodjs
des?zjefc. ^o;^d doSjadi^ d d f d dj3d£)f3o;i dqd^^jo Bosi£)odfdj SiozD^,
BozsOodjd, f^;^dOod SbozSA ^zo^dja d i o | , D o d B g a r t ^ ^ S53dz3ed3.
djsdo) di^i), tsd^ed d d . zo^d d d S ) 3^3^ 3 d o d dseSod Zoodjs d j a
;irtdD 333£)N<S B Q B d O o d d ^ t ^ j i dPirt >B<t)d^dz3e&. ^ r t o i e di^bs^
d33a ddfi d3S53 osaddeda. d d ^ d q d ^ S io^% d r o d ssaSzSedo.
300

gjjZ5JrtJi,eo5ro^ II ^tfj3ej?3s acocJjacSo^SiiS stoo^^ra

o^j^o sSfQo sijo^jsedera rtzi^csso II

II '^^ w^ssdistdreo Ajdrodo II

s g p d r l dDisDstea &^0SJ, dqii^rt wsgsga^e AJogeSd iscsd: ^edrts^slra^,

djJdAldf&i. tsdDfd dO?d "siroortoji^oistro ... !!;io" iiodD df^


^djded:^od?d^ dqdii?j d:3rtrt du^dedi. "aoioo^p sStirxi^o ..."

"rtf53c3303|...." iiOJJ dD03,O0d WdXfJ :&OdO, SDdD BQd d:3ii OSdD


dDoo33do5:§ris??ijitd, d j s f d ^ e d z s s d r l ^ o d rirsda 5^dod?d^ d ^ a djado:
de^d dDo:g/1^od oo^fS, oaS ^sspris^fdj dodarls? ;s3dh53 3bart
rtoiddUjdefe. t5d:'?d 4dJ3f&33!?d "RcejdratJoio..." iioej d D o : ^ ^ de^
63 ^dr\?3 sbarl^fdj z^odo d3sa dsijdfd:. tsd^ed daijAidDeSfrod as^p}
doSo djdjd, d a o j:3odcb, 20oj;d2so;;5ddi tsaeCTrdsgpdrd ac^d^;^rt^?dj
cosddedD. (-^O ^Ajozfj dD:& d,oi©frtd:4d d,53d dDSoSoa^i, ssdrae
s)e3fdi3033ddd?d^ 5l©fd^ed23sdrt«od ^^ISA; di^isi^ xbssXi^odort
S30d?icj3jiris??j^ iQdtSedodi de^d.) 20«'d dqjjsddd: dd;g,d ^ 2oadD
d2o^?^edf§oiiaoart dea6od zj^rt dj2eride&.
II ^ r o S o S o J S e ^ g II

hjtt II dd/ac sScro^o erodSiS^ :^ziiptjtt

rfcSrods jjoAeai/' ^•^rtjSoessciJsdoro^o d9|o ysoiror;!-


AdoJoc rtjas3ftjAdc553c zi Sisssaoaojsesioo ^sd^c II i^dort

da yod^^Pf^^o ^ozjio az^sato dodjd&^soi) rto!;S^d^^-


doo^j;^^ yodrtT^cs «33j^o^^o Sjd;^odooo3S>etiod?io^ *i5io:|c±>-
si33rooio *,o±)d33flc Siroaoaojsedoe dcdssdarl^aasqirSiosa-
ro^^D3S5S2£j;?i II w;^ d^^Sf^o ^jifsp dddrorfo xl^jdf^o
d;233«J-S0 MSsS^Crf WOi>rd53ftjO ddOfSSf^O ^P^^o 422«>SJS0
zi osadj^jJfs Seders !^^ppCMS5p di;f ro35;Arad?:3o^o
^j3|j 533^d^doSj3C C33aSj3drd33H3d^ tJ23SpSjdJ?50^0 8rj3|j

dS333o a l o e d s : - dd?d dj3fdDdfQ03j zo^od© ; y p d r s ± o 5 D s j 3 n


dtjb^fL'Sdw &«3i W d d D F S a r i ^ f i D j d B Q , "4Srt,Sof330Jj30 .... iiod^f"
iiodD Sodo, droa, ;|oa(D?jo?sparis??35j "oJjsess*"
Br!jd,a3j3dro^drdstea Bf\oJi 3j|dirfO a r i w r o d z ^ o c d doj, d33b
Zood: rbocddt», -^srawpa^S « 6 p a a ± ) d:ed Jjfid 3Doz3d 6j3dd?)jtdj
r i o c j j ^ i s g d r i ^ o d oooSO.?; d o d r i ^ o d o d d z ^ c C o d 3 D Z | , tsAjCd sA):^daS/j©

o d j O d roari^wD^ JidorAi, " * , o i > d j 3 f l f " <aodD djsdCTh w j j g q B f j


d B d d e d . "w;^ sd^qsarfo" =DodD d ^ q a f j d-'2fdDdfi©^ d f « deders
,^d,|ddodD djsdeirapd: wdD sEi^ri^dDd ss33;:sd?jd ddn?j
ddorzpsridjd^ ASpesjsddO d e ^ d o o d3sa; a s3D|,ri^ d d D Z ^ r i d ©
»d^o:feodd djsdrd?iit3g, azi^o7j3jroari^?dj ^ d d o ^ ad«?l©oart
«zs^d?lra^ dijsdD dodrh^ddradsa, ezlfajeSjdfodjdSj d s s a od^?d^
d i j s d : AIO dqi)^^ dd?j d;^d?d^ d M i ^ ^ d o i zo&srod?d^
dddDdOod ^^-(j^idoLid^A d s d d e d : . ad^ed ^ dx3oa?3 d D o ^ ^ o d
302 TioTJSp a^psx^

aaoi/scrts II Lo tjoiusoai ... ?j|a53 II WT^JOSOC

«)SJsirof3«>o3oerio ti siodo ll Lo oft^aior^? ... 33|as«) II w7<,o5oc

ci dssSo II Lo wr^c *3|a53 II W7<^o5oe

.... (i siodo II i^dooiorsiro sJAjosSo^iiisePHAsJo^gf 11 s:iS35ao493t332--


I I I
agjscsSoeSiaoiracrts II Lo ;|s5o(^rsio3z^o:SAoio;^/ieroo fJssSo-
I I ~ I ~ ~ ~ I
^zjssScJTtoso^oWijJ&r li wosio.S£>o^o *Jo^^tijrtj3cz?oiordosjle

Ajsiorfro^jfloe^ *i|3S3 ort^oio '^do ?J d o d o II sj^issd;!?

Sodro^rtz^ri sj,233«5'SAdo^sf II (So33a^42?«>f33 -

42S3«J^fti ." *!|355 II cw,233g5^0JO "^dO dodO II Sido

dot33Z3S^SoO.Seaoor3| II sssr^rt^so? II srajso^jii/sed^isss^otes

"wrl, Moioj30(ai ..." <OGio©od "4233d;^? " ODO^JO ddrl sodo


a23aodari^'?jDj d j s e d i d r o a d doed diJsdjdDo<2:)s:EA dD^id d | ^ o d dxod
ddDdjo<sDs33n rjo;±) "r{jV3|:)o i f ..." CDOZO doo3,aod a d ^ dDeoi^D
soahcbd 20«rtjOd?dj d i ^ j U ^ o Ajd3 oji^ d b e o o ^ D ^ d |o!ood daoddedo.

?jo3d d.'2d£)d©r! eoodD da^odw^ iidjcO©^ a d ^ S^S^'S'^do zlfsrlAidEa


add© ?to,daod as^^radds^a ad^ sldjsedd aqi^ ^3d
odscroddja20,?)od d j s d r d c d iiddD Xtv z^odjsodD d^^, ad^^
cS3dAjde&). 33Sb d o d d , d d d d ? j 3 d d dijsdo Aie; a3&Aide&. a o K © o d © d D d
ad^?ij3^, dj3dE"d<SdDH5)d?d's^ aspired dss.
;D:33aJ djaesds 303

I I I ~ I
^:sirt3|oioao^o siootesjsspdd^aj^oiorjiJSJjs II ZsiTiracocrforstesj-
~ I ~ I T ~
^3S4)d0§Si0ra^03|d0TOr3orSj33^0J0rfcS33S li SJOO^jCfO

tsTOoteroiro eA)33fio roorto^p d i p s r a r i d o o s s c S c r f ziip So^cci

rJjSocoiro;^ 11

osaaojsesio:- sjSrooiorfo-ass^jsea^S 11 ;^ijse di:;l;3-

SSoOSSd tdSS) irS^ SS.OO^OSS, WOKOO SSdODOSS, 233,S0i03,S ;^*J3,

wotid^ dds AiOjdefssapoodAeoior dj^SjsySjSS; ^3«" roaco5oc?i

<5j^jd^4)^^^ ^ ^^33 Sjsdrsj^" o3t33^ doosiSj^ Q j d j s c 4

^oioo doi33d.Sf zit^ ^sroddjscd^ SjadrArafizp^oior W O K O -

7rarf<3b *i!Jjd:?cp^oior 11

tsoiordsfoo fjo srododes|peoiordJ3?^d?3odo^sy II (^sroso-


I
4J?3fi533SiaoJ3cdoc (^aoiocrts II L o w o i o r d o r s o cio dcdoiSro^-

tjf^siooio^;^ II t <^d33od?4Pf«*<^f 5^33 4?^f5Soooi33±»?rodoo;^-


~ I ~

AJ|3o3 II dooi^o ddf:f .as^cJ' .ss^oss^ ^jSsosiO

doaopi3,ed?t33or<oo7l,dorto£)5roS,crf3 sss SBsdoSoes^ II d d s 11

"woJordsfoo rfs" s:)oeo d2o3,d?j5^ de^oo dd?d ?JO:±) djaocd,


?io3cbd di:;b^N OO2:;(SO±)?SD^ d a d D e d ^ d d ^ sbari^od CTSsadD^odo
o n p d O dfsJodoo d s a , "tsoiordoe ... cJdDsSo" ^odo du^-*de&. tj«d
ohpd Z08? SOJTI'VWD^ d i d , oh^ uud&ot? ^3?j.sri?rt 33?d dDood
djsfrbS dqdd) dddf^ zododo:^ d E d ^ S " L o wdj3eaodoA,...Sdd§ ^to"
i i o i j dDo3,d?d^ KcSjAjdeifc). ad^ed " L o '^dodossiJo <iDozo doo^djdj
dfs?o3 dt?2d?i5^ i i d d j s sscori^o dSji dD?edodo;3 a d d d:ed d3co
df^dffc.
304 x;oAi3jd dS^steos

sixzOioz^ssss^jii zi d ^ o 4d4/so dSrsoi>?f ^atodsrtjC

Tizi^ ades^ II Lo wdjscaodo\ :|o ro;|do?J^^dj3caoo

dSjdaoo dj^ac ^0 rodssaodOj^^o ssdcsoadassdaSj U sijisso

4 a r f o ± © d a | sJo&jOJJS d r a e u d j a , Atodorf^stefJ^ d c d e d Sddi

S^o 11 siz^o s33;2sojOco n|::ro^do& ssnsys^o 11 d^ddo

«^dodos3|io s33do dcs§pc d^d?iodo^sf II wss^eaoflc

^:i?ioi®crl? II L o '!?dodo253|Sd33djsc353S|d :|o A^os t^id II

ziao;|dj^f33o±)Sj3e9.S4d,;^rfj^s II 'ij.S dooijCBsdiSfa^oSoc^^ II

a^rfs 43*^^*^^o23oo^d;ycJ?53a i^s^^ II ddoroofio rododes^e

dboF53?^dfiodo^«y 11 ^iroao^^Sf^^'ssiaoJsedoc S i R o l o e r t i 11
I I I

Lo ddofoocio dcdoi?33^wf^dooi)^;i II si <^droodes§pcddof08

djC^c doooi3s^?K)doo;^?3|33s II ^drdrodo:>o3|

ddOfSsr^oJo "^do f i d o d o l l 4)'^^'^f3»*^^^'^ ^^^^f^^ii^DrfeoJo

<^dodo53|iSio;^^s3|idJ3d©c3oo5oc3f li ^fis s^drddoaoo^d-

^dfssa ii 4P>^^° radodcdi ^P'^^'^f^^ii*^ Siroao-

djji^rofieroaaSjscdoc Siaoiracrts il Lo ^^dreofio dtdo ^fss^

25j3riSo±i«D sosSA, o2;)apsd d s a a , " L o ddoroofSo..." <^ozj doo^d>^^


cof^, wo2:iOo!Dod a d o a d s a s j , "ddorasr^ojo c:)oc±) dee?
djsd£)?joi doo:|/1s>-*?dj des;*o3 dd*ff-wro^edra dxossddjd,
dEQAldedD.
diJsdSod AJO "2^dfoo tio " iioeo djogjdfd^ d e ? , ad^iw
d r o d cgj3?s±)s 305

^f)piOioip II SJ ^Siroo dcd? 43S3djCt^CdM0«3*)c35d»^-

s|3S3 II 45drdn3dcoo3| ll ^ ^ ^ ^ f ' l c ^ "^^o sisdo II

43drdddj3caodoA|33pI^S3^cagK)0 t i II :^;ij3c ddoc wd2)-

rojOerot33f3333jpd00S3O SjSdr^JSCflCcJ 5i03o00i33^ II d,2S3-

di^ofcc 'ijs Ai^j3| S!|a53 '9^^z3|pi)r 4s3d^oS) 'qdo

dodo II iitj dOrooioros3|Jj3cao?lc ;y? II

sJddac:- wzpsrt^edoaciss^o sSd ^odooosbcsP dbjio^e

dj?! diprodcci dd? ^docfSSZsSo^sSjjSiooSoe;^ dooi^? II

Lo <^d S i i d a c j ^ d II s3d33docSosS,3© Zj^d II 4 ) ! ^ ? ^ Siorad3|

toaoJ3o;5es5o;ioc;dd4,oio? II d^^doo II enstler a^da? j^jd

<^33p aj^coioo II Dsoio^casoio .S^aetjid <^33p al^Seoioo II

d33ol©c Z;Ss33^oio d^dac j^id ' ^ s s p t i ; ^ J i i r o II dj^ss^^?

d o t i d a c t^d <^33p dotidoo l l aio;^^? dis^ae z^id II <^33p

de^o II mS35 s i d d a c z^Jd " ^ s s p siddoo mho II t^idcssjdc?

Ajdrssjciodorl? II

ddfd d j a d r d S sros?Lj <DO o d ^ ? i % « d j s s j r d ? ^ ^ ^^ssdj^od 3?jj iidd/s

|ri?od ^ a r o h d a d o " 4 s 3 d i o 3 o c " wodD dofi^wde "s|a53"


aiodi riy,oteh d f ^ adDalratd, "4ts3d;ioio '^do jjdodo" <^odi
df^ij<f&), ^ «d23od3d died d,d*|f osspjsedrail^'o.
siddat:- ohjOd sroddzisrid© ad^od St^:) ushri^^^s^^ dEddedo.
osi^rty ddiJiJsrIdO ^drSj doosDdssa d^bd^d^ 33?d ^acoh
?io3o; djsdOD loOTOOjdj i i 3 ^dDdo:a "<^d d ^ d a e . . . " d a o s s h
diodjris.'ijjD^ d f ^ i 3 d,dD533h z^odjsode csaod doed Sd^Sjsodi zodded:.
d.'sdOw d i o d , d © d o : J , d,3 dDo3,l©j "*J3drodorfo433 ... wdds^oiis"
sbod: ^eo^ de^de&.
306 AjOXBjd dSjSiBTO

253o^dA^33p dotidS si)o;i;^d2pA^ B|A5c3e erodSisi^ wsS^erf

Aj^aljroa soJsedsSedo sJdrod^ 43drwdjsc;^Sco533o;f3 tjsi^o

SiTijM^ II ^jS53doo^.Se Ajd&r ojp^^tif dj?| ?5ao ci)^^^ II

s5edd.%e djsso Siodcoio II <^.S d!?|S33tio5oc3f II ;^Jjse

dj;Jjas332s* aoiodoo s:)Mpt^ II a?J Sisssaoc rooioo 7iozppx>»:s>M^

Ds^Siroaoe rooSoo sJoz^s^docioroS^^d ^iO;road2ircio II Sii^roa

asroassf^o df^ess' II

II '^^ SiS333o SlrafdOS II

esjpde^ z^jS33d2oz;JSe jjdArd^r?J:- adoed djsdex Jisjj^d,


gUddfjO^ CiED3LjdjScO,rJ?j2^ g<3cd oO,Sj, dOcoD Odf S)o3i6j50Ld 3?j, doSo
d ^ b d ^ 3dol3?jo^ Zoodl/SjOCi) 32?lDdc:a tl.'sfa^j "ssoldsto" sl-sdei/sccd
coa?jjC±) dDo3.ri??fjD^ oof^o3 3drt^-* doeeJ a^^jded d c a ^ aSod iJodD

,^d,|c33a cilrafdDdfddjdj dssQ doo3,5jccj d33?jE3sn djsdoo dd;g,o


ds^lraod SA)30eodri^ riotsjd^ dd, d^bijfl/acQrt qd^d adioc^a
AjdtfiFdDodo dioossdodFd^ bedded. "tSedd^jf ... (>iodeoi)" iiodD
dc^jDiJco tcscOocuiod de^A(df&. art dqbsi) djsdoo drtjscd d3=^fjdj3dfd(
S^dSded. drtoo dodododsdd ?j3odo?joc?:i_dod?j dsad doed
qdjaSdddFro d E d d f d . usS, d s E d ^ d d AscdoxlovsdodrJ d B d d c d ?

^ ddraidwD^ d 3 3 d d f d . 4h .Ds3SctSf\cxto a o d j ' 3 f r t d o : a d x c d dd^Sjsod:


;u3ddfd.

II & j ^ d djsfdD Aidsd II


II hjti II dds rfcSffsd^ A5O*C;^/- dodo arosssT^cTljr-

3o^^an|03 ^dddot^d <Sj;e;^j5Jro rljSo^dcsiacaioaojscdDO

^sdj! II ^^oaoidf^sd^d^^aso^o ^j3| II

SjStodrijagc Siro3o^fd53?io^dd5csS,;^3!,dflc WTI^CS AJ3<Si^3|3S'

sjoiodro^o *j3|j II sSj^/^Jlfs ^IfiipdtSt a3V)j;tsi>d5odQ-

55j3cd5^d33?id33oo jidJsrAeoior ^A||^dDoddc2i^ ;^oi33f3|dug

*p5od33?lc rtjaodjdcsafoioaojscdoc dcdssdDrJjSoSjjJrSo-

ssp ziti^iit iizip^ttptzix)^^_^ il *ljsoi33ra3Si.Sjeo

ti;^c33rdd33t2jf?i Seders ^^pJisx>^p d33^^f3|d:3 ts2i^J:ro-

TOo;^o II wrfs d,235i2^S tii^TjjrSso s5j3ater*ra(2:i.S;e

sLraoiJsrAJSSi^e wra^ csrtle aj^Seoiro ^jsii^sf woi/ !:|e

wftodOjt^ 11 rtjSoSj^eSaecjio dj53f332ii3»J3«»5oe ^:>ao3jaerts li

Lo «pis42330 •••• t i ^ d d e S|3S3 II *5dr;^ sLraotor sraSiss^

'^do dodo II L o^jaedti^ .... Aj|as3 i i sLraoter II

Lo <^sJ33o:|Sioo4 .... AJ|S53 II sljsoiror ...II L o jjd33;tSe ...

ddwD cjed53or;^?d( AoO^ "dodo...^Od/" wocd AJOSO, s t e s , ^oao


;CcAi3jroQ?1s;*?dj dca ((Dsssdsojaedi ed ^.^deJe d3sdDs:^usdd
oh^d,as5spri^o djsddj ohdo^dOod 4^° d^dDd ert^^o.) o/^pd
dSdDdO 3?j^ loozp^ridO s^iajd d d o r d doed d 3 p d ? d j IraSo 1©?^
(i^cp^ d E d d e & . AE©esBdd© de«do:l a:s^:;ErE)o:^d ddrt d s s a "efjs
4s33o..." d»o3?h fsoij diog,ri«od ?33a3j t5t3s^do3ri^?dj Icddete.
308 So?33jd ti^pssas

?3|aB3 II SyJSOiror .... II tAt^j WtSS^SoD^C So03| II TiziiOtiO^tp^

Siaoiocrt? 11 L o TjsSooKoi^aSjCrfcros sJsto^pe ^pdjsifi^ II

5joste£8s|?io^33 Ajdoodc^^cd^aiio fS^ II Lo ^th^^

wtJ^erf vi^^Pl aojdoirooarfo s s o i o r o II ^ i j s c ao;do ^ I P i ,

dOSj^C aj233^«J3f rtj2oC3| SiOOa^ .S^fSSO II

II r^3o3j;s3eSci{oi33oJ3esios II

wo3d "jlsiooao;^..." aio"^ djo3,aou) diraedodEa asipod 3^


dDSD dapd djdcd| ooa^ dddefe. ?io:^d |:lra^dD ,|,d,g,ueu)
djaedi^eddfd^ d^a, JjeraKjEari^'jd^ dsa^j dod3rts?o i^g^drsd
aaesjsrd d d o d d f & .

II ridddedjifod djsedi Tidsd ii


II ^ ^ ^ z ^ ^ ^ E - ^ ^ ^ : ^ p II

AjOz^isSc arf Sid c33 ?ff33p333 Ajt^TOoijscr d c S s s d ^ «o*c;^^r

otefsso zi oioc^a?sido diSjducdoijsods^ajps 43»-

oSocs*" ttj3t ddij33 ^f33^o c^KoSoe:^ II wj?d^?.S diSjdo-

^jsosa d3| woioodpos sLo^cfi Abdrssroossosa oiro?^©-

fieSS c^c^droeroa d3| 11 Lo sSodoortOeaoiood^Sdroo-

Ajdoe^dsy^ II S3jp3rt^doS^^3|o533!|53^o ^ i d d W r f II Aedooie

A o d j s d o ai^d^ II d33orto^;io;io?ro?5e?j tjSaijrzScdfSsoc;^?^ II ^ode

w^Sio ASotjirtc radcd sidds 2i;^o II *odf dooriosljsi^jO

toQjCotoss' II

^;^s ^f33/j33 soSfle^sarfo sfooijsr;^ II w d ^ ^z^^p

dodo yv)d33doaoc^d&je.an|03 iropsrf^iojjo^SfsfsssssdoSoe

^CTooCTd fjodd seOfSoJi D 3 3 , o d © , ZpCE^a ci©?dri^dp driSfiO

eDodD ;:iodo, d33a ddart od?i d3333^j:|rt^rt ^;^d jooqiri^rt odJpSAgsqj^


d?J3ari=sifdj djsuo, sJ^OP^dedD. so^d dd?j ;^ododo d?3^od?dj H^25?idedo.

"ejpd^..." cDoio dio^aod di|,od x^ed, "woJood^o..." ?ijsdaod

e2;3dra!l^3, "oisss^Ctif..." iioso doo^aod i^^^Qri^^^


"jbdoortOeOotoo " <^oto d3o^ de« dr^od© fcofcdDdJi^ddedj.

"d33orto^ioioc33..." aoodj d?« dd?d feartod© dior(o?ljs;g,d?d^


310 So^oSjd dSjSieoa

^&«^c II soSfS ;|5i)aste)rfciae sisaocSjsc P»8t33Sj.S5 II w^sSjjO


^SKCOsssspo saOfSto TJsdrsssijnso 11 s i d r a o t i sSacsroo t i
Sjad^r? dj3cdSt?oi>or33o II s i d s i s s i ; ? 4^233^0 iropsrfsi-
adofcc II A i o ^ o , II

fTOjOJo, S33 s5o4cidc dssfcfi^jra^ ddsiroa!j3o;8c aoo


Aotlc^ II doSsrai^o rf3| sioo^jf ddcsP l l doSjscdoS^ds
S;«dj3js sioSjse doSsJsiodds II «c5c?i sioSc53cJe?i to^^
wSoa^o sJdjac;^ s5oc II doSs53;^£odo 4)^6° sSoStsa^josSM-
c^do II zio^e^sziootpoo usieio (itt^o^o sijoiozi^ doe II
doSross^rS sSrorr^ doo5j3 ;do«:cia33a d, II erodro7303e)oio
dssa dodo 7l;ac33;t?djC^o3oe II zio^zip^to nsrfo ;?3tp3TOj-
aAjdop^^o II d^c?53tro^a;io ^prl^oaScdo^jdof^i^o li sidr-
srad^oioido f33f33d,d^^?5o4pS;^o li oafrafssdooi^doo cssfS-

dO^S 330.^0 4<^2i^ II ' ^ ^ II ^e^^O Zit&tpSStOj-


;^orto5j3e? djZjiTtoddcS^ 4)^*^ «53;Z|iro3oc^ 11 ^tsrzi-
rorSjOdoo ^(33^ ^;^d33p3«) doodro 11 <^roiaeo ^ d 5^33;0jo d s s
^S^eaoCfS S33OJ530 li ;5Stp5n3pdjdo3oc tJ3;ac!|SJ>os35Aact^^c
sssoioroa d 3 | t r o ^ | l c t ^ ^ « o±>jp3S4 t^lrooioAJo dijBsso t i d 3 |

?jo3d "wd_j SotjJ^qJS ....^Od^f" iiocd p^od<^ dssa d533^^):^?ti


soOf^es^doJowDj d33di3f&. "eoSr* ;|jdoodrodcoic ....^t33jn3cJjJ^c|o5oc"

fSoi^d dJs?d^e3j23sdrl«od wstedDEoe^ddwjj s^tSXi, "'^do

soSzTs^^^o zio:is:5tjo ...dddss;^; (<^a^ ro(33dc33,o3^ j l o ^ d d c " ^zi)


o o e ^ dd?j 33o!X)o3: |oi) d : f d a ? d : adtSefc. tsdDfd a a Q j j « ^3^|,od^SD^
l o i d , "dojSjsc doS^ds ...sSpiotij doc 11" i i o u ^ d d r t de^t3e&. « t o ^ d
Sjj^odjd^ toed tSedoJjan dd^ ;^od dD3b 33o:Dod d^so©
i l s s b l ® ^ odotOjdSodjs "3g(3r3rds»r4jOi)0...3roo^33o" soods ss^rA
l(a^df&. So^d pgSspsrop oj^bpodlo/is^d t^^p^tosssAaodOrt
^sa2od3:qjra?jdjd^o 311

II '^.S SiiS^^zitor^rQiiijip II

d33d23ed2.
II sJqiiSAj^ri^SQ^rfe^g of^l^sti^jo II

rtjSoe3| II Lo 'ija^ <2jp±)o 4Ko5roic7jSiOj5l^33sioA|f rtjaSc-


I ~ ~ ~ i ~ I r ~i
TOaordSSpdO JSSrtjSo 11 Sic3«>5333jic|0 n Jioj5j«R|93a6i,ea
I _ _ -
d^5stesins!|5r8 11 "^.S dooi,cre rtjS^o 4*^^^ esSeSf

S33,»0|035^SjS:iS^8 II tt% tzipJtijtt SSdS Wtido^ S33^c33Oi0d0^

rfeSssd® 5So*c3!/- wfjoiro rfs^pcqjoJos 75ag ^j:^ rtjai-

^sSessortt^lo^o rtrsds^SKci^pdrio :|A3^?53^aoS33Jirfo

*j3| »30*ijS35i,c iittozk)'!3S)if sS^Eisoior ^forSos^oiro

^od(d3c) cSddO t^^p 5i3|(^ 73^da(0^0 t33dO li SiOSO^

i^djSo... rt^assdj... '^ssptp? a^sssd^ II Lo cssslros

S^^;^(biS|:pnertprd(Sioaoe II 'qoQdjtpaiSciSsssa^j! II

t^tjisfsis cssdro^asjlj^^ doasso*^^ cido 'Q.a

^s33ao3s?3d dqti^iwjsoart, 2;:BiSo|3?JC) " ^ a i ^ s y j o d o . . . " dx)03sd dssortOd


d2o:^^fS2^ aoe^oac^o;^ dc3?i) d5or(o;33d^Sjae3Sidj3oQrt dqb-DjS
6j!oad3lraoci) " L o 'qa^Apioo...." ,^oto d s o ^ ^ sSes^o;^ dsSodfJo^
d^S)?jt35S). d^^s3sd £5?teSd dsed d q d ^ i ^ o a r t aateisi
2s;s2oi»dD desiaso 6e:^rs33art«S2^ dsaa, riid^dessortod rtrad3
q2^<^j2rp^ pg:o!:2efi352(SQ "c^ifspecp ?iK2(J2f3 cpel^g'S:^ p j c p r a -cgsgspecp
pfe: f^QjQj'^iro yo^ffseol: y ^ y g p ^ p p e ^ o c c p J?pyf?2 f^j^zftcj ?es2
cpoc ..•••jg{tef=e'c2Vf'CU3„ pjcpa -c^jpiv^^jeJpB yais^/gi'p ^^y«:pjp
rac^ g o p ? i G ? ' p ^ e c p 'oj^ofv cpoc? ..JVQ? fJsliyosoeessc?,, eecp
^!:iyQe!^3c:j?Gies!2jp cpeffoes^fe j^cp^sn cg&cg j £ p a ^ % p " © p p p o c p
11 isjcpjjs'ea isrzof 'spqjasrjsracfOKoc^^c^ps oaw^jwdee'^^
II ijcpoes s ^ j ^ t S p ^ z ^ sergf: n jEjecyoc? opjp2£2^|: 'ffc^iccfs
-jer^o'j^im'i: ?^02S?20C?2 0£:i5q''££?2^J?J W^t:? ffej II 3J2J«p£C?
I _ I _ J I _ I
I_ I I I I
-^ocpf^jpjEpsefoE'wlsf'cus 01 II Isccotter^fsoE'':^'"' oftf$''^
I I
S22J23P tJ^% II ' O ? 0 ! 2 ffcj s'wQ^ p opjp2£:oE'e£i(^ op3n(il^
-ffae^v ojiop^ opjwlnjel^pocss ojjfalsccpecjefi^sjp^f/ea
-f23|:^oe2ees2c? ll j'^J^ops epeagsp 'cjscfoeijeas'effi 'cjspo
'l2C?pcu3 ^s'ffspf s^oaspocjs jpea^cus J2£^ II u*^ II
II ^o^fvfe^d^pocp we£^ergp^p II
1^
ygeloe'Srs ?&c^ -c^jjz^c? ..cpced:?,, cpeljefe 'ye^'S'-S'^'Ss cpoc?
II 0pJwl£23(iI^P0C?2 ffcj II
II ^3S20CJ^
3erpoc??c^pf: Igso?'^ s e ' ^ ' S e a ^ ' a d ^ o f * ^ciesj^ j e r g ^ n iccpo'er«
f^'qfedz^ j f : 11 ^ s c f o j j i z ' e s ^ s a ' b ffc* c ^ o j s ^ 3erf:o?2f^
je£? s^g II ^ j e f f o c ? ft o?2C? i i jespja oefoe'en fSf'pMeQ
3'erj2^f3g2f3*|cjX5 OpJCfo'^lf Ojppf ^^g3'g3g2?3fJf3'g2 O'l
^0J3?jcort,3o^^?2iS 313

tTOSSS 533tiOD53| 5iS3S,S)«JSt rtjSoCSIttZ^^ XiiJ^SO ZiZSS^ 11

II si^r(jS^4s5c^? II

woiAici oo;^d5Jj2^ udcb ";idjJ3" "r^arasS," stoosaco sj^o^/^^od

jjdd ^ d © So?jdbrt^f33^ La 2;B^|aOod tsSiessrd dcSd: adort


d§p3arts?fSji *jsdE3e&.

II dqSjaTl^sS^si 3teS3s^ 11
Massrs d(d33o
Mjt^io Mjt^oitjzpcoo^ II Lo erol^p;aop:^ierfEdoi)oJ-
S^cdssoc II enjddjoJoo;^ dodoJs^rofid'^od'^srajSJjsJrro-
I ~ I r ~ I ~" I

*jt33 II Lo wysjrfi^ioddjoJjsca&^o ^^jdcdoz;Jo II wd;^*!-


^isSarfSe II s^^^^, z^irtdsspcfroo doodssoi^s ;lj035::Jl^ortj3c-
c^i^rflrac^jsed^Ara^rfe^dr^o ^arfo 2i^oi> II sSe^jrfAjjsi^j-
doOfio|i^ ;|AS33iirfo ^cirors^ II aj2|djp«we^? ssoiors II
;^33;zp^e53oie ^djsczjs^t^sssa dosiroi^e azpsojo ;^dOcwS
44^«332?a3e^aoo 5j^i3oowoi)SJd33?iS>da ioz^^ HSjdotoes^ li

dDoddd© dajOlradw wi3dD?j sja^ssoissdD de2i5su*eor?33ar(^?Sjj


d33a "<Siro353or{^eci ...ti sfssjjf" s:)od3 ^io^tt), droa d,3a5jdo;5 i i u
dedort^wJSj d,:|^f^roh ^2S?j25e±). adoecJ "uo^4j0j3op;idie..." .^liod:
Bg^ ^xi^F^i s^jrid^e d » o 3 3 d dediris?r1 :|G3'4ori a^?ieo?i ^JS^n
d»o33d:§ri^^ droaxj ^tSds^a, Ab^^iSy^d ?lQiy?ji^ tDiS ^^jsidw

a dsjdrosSri^fo^ t^odD tsaof^ 533|,o3D©t^ add dDed aspsaf^a^^djji^


?bOo±iijefe. oo3rt *0d ?)fdsbjfeiaooeo?Jd3e:^?j3habtidssNfa :^53oi3
dDed "^f^jStS..." <:)oeo d2^wd3o:^d?o2^ dDJsdD 2:3so Soe^ ^oda^ieoe^.
D3rtz|jScS i33jao|t>o ai^t:^ II slido &j ^oijsrs^ II ;^;^s ^3sr

T^oziit II

II 5ioodc^cn|7i?io II

iiodj 2s,^rA;rort, 2;^3opcb "liqissxJs" d?3;t3efc. tJ«^ 2;K,co|30rt

II diodigpfropifo ?ids)d ll
sssji^j ^zps l i swSijsc ejisSe®^ II n II ^s&rrS clraf si^jsc

oi;Je^p3 H i ) II t^ziJiT^^ijti ^sSjscr e33dAi:?3^;^do ;^s5? II

t33siAj^^4J^o sstSo c33sii^^:^do si,:^o II (rtjaojssodo) w^jlzFsd? II

So 5J0*0 l33c3|ao*e rtjSo? II SiOci) W. LSL II rt,ao530-

a^Ss II wRi/to zioei^t d^c ^sijsolracr^yciaojaesiosSo H i ) II

^e5?dw3doa?iod riJco^f^^ SedjidSOj drodiSefe. rt^sssnpliNi^ uDde2>^


?33ci)os3,;^oiraerdDri^ i^poijwD^ l / s d r a h d .

<DCTds3e;d(3 i^pij difSoJo© ^sosdslroedD dsad No:^d ri,d


djdfEid A;dDO±)| r1jdd,^e2iS)fcxto sSjsed^djiraj d^sa dif23

^CTdaoJsedDd ?jor!dde r1jdd,desi?oeo3Ddflr3^ dssa danxbssd. ^d:


?jOoio. « n p ± ?jd53d©ed d s a l r a o d o dj?3r^ eood ^e£3 ^?js?jog3?j
i)9o!ttod «f\o±i?i; ^ctetea rt,aod,df2i?)eoi aojaedDd?l;3^ jjsaboss,:^^^
?!^ppo ijtio l i ;^;^o II '^^ AC3|o:^^ca3dc II sjSjrfe^-

oi33:;ip&^ IIrtjsc.rtj.A5J3. SJO li

afs^p ^jf^jO oijiijsc ^sSjsez^ JTOASS I oio;lraeoi|orfo


fJj^jO oioiloc ijJAi^ ^ds I oisi^s zijZiptjst zihoj ttiopo

?iood z^^ocuD ^r^Srfis' arsfii)^^ at3,ci;sdub. an^cctfij^ aqSsjs

«d?dqi^ (dDN0S;©d:d iioiJ dAiOd. odSq^i^ed^orood siio


vdirgdDrri^'FjD; dsQdd §,,fol)Ab,, ud^ftisb,, d33w, A^JO, S2|oir,
, dj2e^,, ^33,Qri%-*o 02pAjo;^d.

t5rbs:JdD Bqjs^ rl^sss*' (d-|o!ood) ^Tt^ZM ci^cdD s^iddo oe3o±)


t?i4Sr^rt:3d. T^d ^ c d d d2w dioo d3!f i:)o:j ciiddjs tstjjrri^^. "rf

d33:&ri«od rijd .^oddrtj^orfe=DodD «qjrw^rb:ad.


djjs^s dj<ai,o!ood wjseadd sisedDaod ?>Tiotsd ^oio^^iod
^33ddf3d died dOfssdi^^oish di?d3|,w tsdroert., «o±oajDj,
318 7k>7:isp d^dsscjs

2^.^,01) dOfssdD tshc&f t5rti;^d. addjo;^ de^sn wsoto s i o d u s ^ sbdjssA

dj^a^j^jp a?i|dd: ^le; oiraedDd?JD^ siBc3de:5f&i. oiDZScJO olraeiJDAiDd

AiodfcS JodcBddD. NdD^2s,i3e?J aiias dDo^ri^rt ^ ^ z s s d ^ ^«a3b


adOodde addD HsBAjjjaa ^dDrris;*?i), dsddedeSoub ^a^cad.
CO H Q
3jo:3d;aso±)2iri«rt dDco;^_d ?j3?0"ados5)dOod r5,d;^?jai:Jd?jD o^rl^-FiD^
^;grf dEddeSoio <D0 ^ d . wdd -ws s s o d © ^^JTI^fSd^ otedjs dssdo^ao.
^de De>B SBd£"f9 AsOfro^, 5Ss33S?j oL^edo djoossdsjri^"^^ d^o3:r;:i.
AjOASjdri^d rlrafj d s a c s s d . <Droci3r\ccb dDedoSie i i o rt^.^dorri^^'Sj,
doid dD353oie^, eA)3JS^dj3e£-;^Kr?j, ^ajdPQ, Aidrssdopp ^ss^ari^fi/s^
d33dde&. ^^e aartoiw:^ Aidrt)Cu3/\o3Dd:edc&f d33dde&.

r{)3oj53S#oi5iO:- ^ ^ : ^ ? \ o ± o ^d|j3d ajide aeo±)o SssAifjdfjjs^


dDdDa?j 3Jg,:3dSi3^?j?id?l©^, ^doaod d^'sdoo A^cxbo d3:a
s3g,od=>5SAjod?oo^ wdozpAjdeSodo d e ^ u c d . cood^o!ood :3?ort £)?j3ddj3
:iisodd ^dd, ods?rlQ dK;graa djsedri^dd, d^rij^od ^ o d e dDri^o,
ajoucO^, 2)d^ diDo33ddOode3ddj3 SssAlwdwo^ d32aAidede&.

dd?jaod S3o±)o^ sbdsjsh draeraart^o ?33ds:sd eroraddf^ri^d.


obd, ^eio, rlraep, ^,ol)ort) sii3b ds^o,. dj2do3d rS^ dAbrls,'i?jDj

^^oiraodD acoi^oi djdErc)ijddf&. Aj^qiS :l,'3eBod^r\ccbj3 z^odD


ris,?odd^ ^dde&.
3oJ3e5i33f^o±3 ^d®33:- ^^rt ^d© d^, d-.'sd ^dO, diJ3rt),
2S3,d ^d(D SfcO, zjjAljidO :3d, d25.£)Abd ^d© d:oa), -wi oe.S
^d.:)5rjdOcd yi)Oo±od tsgd (dDosD) ^dodf>*? ado^r\^?'5D^ l.'sddefe.

d:>j3dD y));^D3 ^^rl^O d,4jdi Bra^^c?3?od?j2^do"OAlde&. s^fd: BSU


^odd djsdoo Lo z^iraijjDrds AJ^OOS coodi ^ood^ ado^ l.Qi^
djS'fdo d33dde&i.
ddwdjdd 2405oQod ad;3fr^djaptorb^dOod ded d?d 3±):^ri%'©
asj\r1s? d j ^ ^ "^ripsf^:i:i^^. dd?jd,d^d) <y ^i:;j^hdj:3d. n. ^^i^ssd^
dtjsqir:- ood,, sisoo, drao, ^33^a. 3. ^^draqir:- e£e?jo, rL-sfp, CJ?-!^
^3:^a. a.. dj2eri?:sd^:- dx):aori, m:aU3zii, e|,:|^ Sd^oiod, d.-ssSr, ds^r
^33p. <y. Abrioc;j5sd^:- g?ijso, geAid, arido, |f3;i3od?j
jjdsjj^sojsesio:- e:iddD !B2J3Ai?j d33dOD aAS^^^dd,
JJSO3JO53U i-jode AIO "33oi)0653;^d3roAJrf...^a^j!" dodD AIO^O, d3sa
£)3:3o^,aod dBddeSi.
320 AJosj3jd d;|^5iece

&rfdc^e wiQtss^ «oi>^?io sioSoo sss astoroi>

(0/0^ 53cS337iO SJ^OO SJS^rtrtjO a^SOJO tJOiOl^rfO irf^OaOO S33 wotoo

ci^rsJ^rsrstoji sraOero^:- Tp:s,/)^Qnsrs ddrASpesjaS dD3b

sSjSrayS^Oro£)C533ff32p3^0Oi)*j^^f" iiodj SgO^O, d33Q SS£)f2Bgd,05j3e?1d?jD^

^pctood Bd?iD^ dddo SSJSAJFJ dpddffe. odd© tscss^d:)^ ossssd^a


ddoiBotijo ^33p ^^ddjsedid :So:g,Dd. dSpi ooK(£)o!X)oddf
retid.'seda drodD^Jcsddjs wdD.Bat?iD^ 3;i?Se l©ddf^. ^:^d :ooc;l)rts?od
SjsQAiSosddD.
«oi>;irf 3ios3,d:- Ssjs;^ djsedDfj SsbsIfjfeodo^radOdes?do;^
dDwcdD ^53fj,. QfcjO diiJolBd dedd© &oddwj ji^rAldefc. So:^d
ad?jD^ Aispesjs^dO cof^doJ riraedioteart^'od dodrtjss?5j, rSocp^arl^'od
BOo^OA, x;^iDJ?o!)DodrtdtD^obos^d: ^33^ d,o3jr;s??5jj dsddftSo.

Aij3oi©erdolB?jo:^d no ^ji^rtoji ddrt, dxjQ, gsejdcdo ?jo;^d rrSradods

«Aj?jd?5D, d33aSj5^df&. dzpr, £rof| d:;^ dodri^e ^d^rtra


£)oadD^dOod doedd ad55:|p2ao^ djsdrt djserbs^Do. sdjsdhFJdi
dOfd^^ zodo^^ao. BdOod erossXw dssdarori ^c3d dn^r, eroff, dDd
woioo o5j3ca?Jjr^o5jsc oioijse^ijae wd'jaeti^i II :^o
~ \ ~ r I

533fifij7| wAccroipSfSjae rfqiroteftds II w?5cf5,s33^3W2io:;So


433«33_/^d33d;3eao0 ttj jpssSoSoc^ II oion| II oiro ie
wr^f oi)23,^ ;^?tra^o5oea5c)j3j3ea5333^|Jo II wtsi^dsLofi
8^ir|fi^£| rfoJjsr s^djsf^ II (^sljse oiotts^Acdss^^o
oSjBcao II 233:^dcrloe z^SosS aissoJosSjsrfs ^ij^ ^lo II
stooijCfs «rarff 433^, t5:^|i AjstodjacsjoSoes^- n r^zio Ajdro-

djsfsifoo n|d2io3;^o±oro^«Sofd ^ooijsr;^ II

€iCZj dD03d?x), coeS? BJi^iu; Aj<DDqjOi:?b, toodc^ AJSDJSSJ ^oQdj SJOji^j

iioij dDo:^d?j5^ cue? o?j^ iidoSj |ri'v?l,'3^ e?\a±) doed ioacd saolo^,
322 XcTZp ti^ps^ios

0S33TOD3dftjSi333O)^^ SjOAj^if ^08c3c ^^^^d^ II Lo 44F^'3j3Cao

t33;^s5ccis t^rf;^^orfcsSfiiiS^esoSlp Jaorf? 53,j33cic#' 11 swjzaso

si>o:i;Cn) sso aj2X)^o ad^^;^ II ist^zis^^^aiziij sJsir-

s&)0M|,^Ajd;3«cr3 sj,^^*^^«3oel sisoijcra d^AssT?^ ?izizp)^ II

d^sjjsSesis 4^s5d« 3lj^o3oc ^t^aijcii Sjotido^c^iro-

sSj^jif^ I wste)jJo53jO^(as33jZ5=> «rajSj53de<Sj frotidf;^ II

(33^ II

«r\dd djg,,?a,(dD?j diwcijcd Sod eApiDjiD^ ^oaud died as=2;^,

sreoolodoo d33dde&. ojS^d AidBdjsed dsad d^d© w Qw A;e|e;


sSj3^ p)co?i s5j2535dc ^^is ' rtos3sr-

dfswo I rf 133:^ 3i>*p rf ^^rfr oloerU)? rf srodsioroja


(ai33cif5ec±>o II

4«S5i33aeps I *j3| OT^o daos sjS533!jrfj3^en|aoe^ t335ic3e II

rfsisiz;io r^aos^isSedrf firsrois:- doci), c^dcSj, dijsdi, fj^oij, SDub,


ad) Qcorts?©, coddc;l/srtjCod,dfd»^do^j. djCi^ d^dd diSid.BSd
JjSjasiQod adi, i:)ot3D aqjs::s dojooS) a?j sr:;3dD. ^d6j ded dxislraor
FiffifCodfsahij^. add d^^Se^so, ^oi^i?,rt^dra,4 ^ 3 , adsa^a^, ^io^dira,
J^JCJS, dx)032d a-SsL'sd ol.'j-frlri^dd ijzz^uij. Sdd^^'s rtdddedS-'^,
d,aj3jgdj5ed^o.
aosrtsiirf (^i33d:- iood: Jio d^rtdi oJjseh did? udod
^J5ad-d33sp^ sp£)i?j dj5s£] ^cri^ori^O, di^dgdS^, rt)didiS3,a a;^ris?wj^
23130, a,ror!di?j^ ^d;^. di^rt^os, dojscb eroiSpa, 5y)cjdr^, ^d^, drae&ir5e,
a?ijro93, a|rje, 2|ess3, dAS, AS,3e, dd?^, dossdss, iJsg, ^ wg^^riyo
dOA). dD'^^tp, died, ^hp oaaab aL'scxSjE", disg,arls;* m)do3i, riidi
o'ODip tSodj^drl^o dj"^. ^w3dwah nL a?jr(s?.'3^rt "uidi^^radd
AjdiO?jri%-*S aqj^i^a nowoi) a?j dd:^. ^d^ l>9, ^ d w^^aarS^Kb^
ZjSjsr^o ?j &oioti II ?lraoi^rdofS73oc33dc-2iS33ao3;^dr-
53de ti li0d,33D3UC3f^Jc I (^iSTOSoJaC^C ti 330 S^TO^O ^OOt^frf
?j3o t3j3erf^aoC3«' II ^o^sirooojfji^o rfcsoo i^oiracdcsso^
sSooade II

fe)S33aoi^33r &33)a« ?fTO^sSj^^3odO ^0J;J&iS33ao0 !#Q«Jf


"^-1 ^0^^ ' c330acS3^0;^0 55rj3| s±)2oCCjSjS33^a ^OZ^i
AJ3«jf33o^c sidofssjj^steJoSroo sidorso sJo^a^ ^4 ^o^-
dO^^C ^«0|Wj^Steoi530 ^is«Op «JSeci^eSjt33d^5 aj0c^»^
»%!$rc&ii^ II sidof53ort:|dj35:3oio t3esit33c330 3JsiJ3s!;Oio I
«j^o tScdoii 5?pro^oiJ3^jio «^;^5j05io ^do IrfeSo^isSjae sSdo
rfed ^c33^o sraooi) zioss3;^s I I ;^ij3f 2iSwodj3&rlc ^02^3-
o5oeci53o ic33^o "bjZ^Sitito Ajsi5«wroiJ3£i33^ sisio^r 11
:|je33ps±)oij^i wj^SsradosSa ti ^ot^o ifss^o ti si)033,si)33^
«w9cS?4ii ' ^0^0 Ni§33oior ti5:32io3of ^^a^, II siod-
tiderf zjsSx>ci;tl^f^e33pdoo:l^s sSotisiosSjS iSf33_,s±)2;)<5jt4
2iS53,t^ Z^SjSCaoSoca^ ^00t^(^S333ot II dOJ3lrC33rfSi)<Sj l^ij^
S§pe^0-tro;^|30 A33qi0dj3Si>0;^ SJO^K^ 5i^i2?33orr|jS !
dn3j^^?3erf Sicwjsfdijsr^ro ii;^t;iort330 II

Oi-'Sfri-IjCjd, Fjifdj oOCIjCj d-'Sd, aZiSap dvSdj


dDiC33Ljd;rlS?v'3i3c5 djSdCa diCdSj d3?Q wOou ddcaJSOQil wjubd

dEosdf^odj d333roc3foi ^C5?r3u)£iuj. "tdOcui ^.Si^rjjscd ci/sed

douio AlogsD, dBQ ?3SoafES,rou)ri^-<?i dsQ "doJotd^..." dDoosad


*f33^ dC2i53d«> tOiitf sSjZ^^SodO b^f ^:id35J;^S±i3-

3oesi)?ii^r33o (^sjodj^siroo tisJoZjtorsJso saoioo^o d^icrf

i^osi^sirao ti dc33_^3«' I «^t33o;lc rfcdo S J ^ S S S ^ siioi^ers

droa*" I oijrfoto «33;OtJ aftoiS) s^oss, d-ssjsijsrtsijo I

• Ii • • 6 !i

^?Joo I ;5«'df^ero a^rsso siro^ ±)Z;J^o sJo^cirfe Q^ts II 11

rffs^ II c:iddo*to II tijtt ^zijZ^ttiiio 11

sjQo5fa>)^s!3533^ sSSj^ijjcioiror^o ^sspdsassosoio

C3|03 v«J^*5ifj|d&jC3l^Jiiro woiioi^AiOio^tirorK^aoJsesijo

(Dct/Sc?' ero^^530i30;^?jOS33^:?^S33rt33^3o0^jp§ ^etSefo Aj^-


^JjiiSiossp 4>^c5jSS^o tjs^o adosjj ^^P^^li ^ ss/Sssidc

d:od/1?od ^cSA:cd?j, duorad,ad:aii(D, duDradp::£ f^33,ar1^'?j^^'5do:oXi


godd2c;^dO ^sbdJdiobO ^dD.d^ d,Q;J«j "sSd5f53ort..!i>rio^s" =^ozij
326 SosSjd ^^f!ssas

ziootj€o7i doTOroJOj wrt^oSo? Si^de ti rf sSosSoeS tpi^ II

rfcdsss ^ods tis33ra^ alracsfc? .aaoSjserls II


erfosssffssljSS^ oijtjiio alracdos II 4^si)0 ii;^d^^
eiQzi^3o^jMOsopjii^tziot I ;^;^s lii^dp^sSoiiAia^sSja^alocsij
<^t^tziziiaiyit aloesiss I slracsij^c^o xSstod^ zi^s^^jf

t;5j3cao3oca^ I w^s33 i^jJ^iaro^aopsi^ assss^o ^oijsra^ II

Siort;^c-4si5n3si)j^s33?5o3arfs ^rfdDn|^<a§5irdA5^ I

"s5jZ;S^s^do...*Sd^f" docb XoiVj d33S; toOCS:, aqjr »Cf5533 roexi


5dad,d33r3aod a^r^jd, «i33o±)r?SD orb^^sadra |,dDaod ?to?ip^id,
^eddj3fdi3Ddr(?od s^aSSjd asb^adiccbfoo^ "oSsrf^ii© .... jSo^ddc
Q^a" oiodD sSj^rX), j,33^|a)cirt nsfS d3sdde&. d^-i^fSd^
fediDd.'se:^^ dsad. ?iogd ddff SjsiiOj "wrf^^aSsSsA^' iiocS: dxodi So

zpacxter^ djsed 5A)otorb:^d. add dosssdSj dxrsdj CBjZsad;^^ dD;^


dDJsd: zsaoc^oiraris^^b^ drodtSefe. d^;^ ds;^ ds,;^ spsoissroioeri^dd
f^^ri^Ni^ dxffidD dxfsdj «dj.Boiiod dj;!© dssddefc. "sijjitpsoissr^...
alecsiDo iO^e" ciiodi AtoSo, dsss ssdfroQrt^rf^^ d^a "cbnarfj,...
icdcfs %j^«fji..." dodD Bfcgjpsrf d33dtjf^. rfo:^d d3o:^dSo;^ron
d^oi©od3 c3ed;^rt JjSOJj ^io z^djdrfj^ arord drodz^efc. "«3is3ed<e"
djo^pod sjjsdexi sodDSJS^idd wSODj zfcsrdD^rts^rfja^ rfo:^d oc3?

aSjsfd3^3Sdrf2( doDAA i^BjS^s^earf d3saslije& esqJss z^z^ e^s^Srt


rfsl^^^fd rf sjorffairac rtrtrsJ^ dtirfo o±>^ II -^S II

ji3toj|S3ra £iS53a53qJro a!)S?o5oc^ro j55i»i|3oC3? II

II 'bjti II dci^clra^crorde ao3^i|j|;r rorf^i^stotjiarf?


^4^ooi>o:^o M^ro e^r^csspsssdo wissoisro d)3|
d^r<oj?3a:^<aj^c c3f^53d«> ^J^^ slj^eoissdrorf^caje
aroaoarf^djseddaassosZiSro ^j^cobds^r^irosoo ^D«w^e 11
ausoi^ro d j 3 | craoaesjs^zrooi^o ^oirorgs- u cross dsz^is-

^d;^s II ^j'^jst^zssiitf ^sjs^ :i:soi>oi33 a I S o ^ c dsSe I


3;j.Seoi/scc3|3oCio clraesio asssdoto sbioo ^do II s^j^S/- ll
i?5oij5oix>to d^isi>*cr i;rort^3|tDp7|jdip&^ dsraatposarj^e-

diZji. sidDddrd©^ dcadd tsdD dioauSo3jS^rb:|i:j-ajodD SortddS,


de^oand. dxfsd?3o5i ^eoi)?d^ l;S3ads:33rbs5)di Jj&ic^^jshd. 6fdj;
d3Abs:i53/\ dxradwOSi ^Sr^wDj dididotert^ddodD d » : ^ d < 0 cSe^rad.
djsed t s q j ^ t s s s ^ a o d dij3dwo±>d«i?oij dDdiwotedd aoi^dsb ^wsd
airaodioSfS dodD rirtrS di^fj^d. ?jor^dd<0-diJsd?;atds;*?ij dodid
otedd a d ^ o .JicjjdoiErtss^od: ^es^iCTAd. dx.'sdjjoli ^^sdd?iij
eiSfdjsoaii d3?a^odD joso^obdwo^ d^ddefe.

w^r&irosd ^oijstrts:- g^rs^\ d^ acfSsjs djirod tsi^ioa f^^^d


a?j is^J^ dfd di'^Qfid© d j s ^ sscOori^dDd B ^ r h d d A j ^ d djseA
65^,ro?j d3sd2d a:330±)r?j?jD^ dOSj d§:5od?roarl?od !ijj3,^:3?3ah
dedssuris^Kbj ?A)i50Sj, "sSssto 3!,Stoi)ctorf5&t...^833j;" dodo aJoSo,
dsadioefc. ?jodd a z s s o i r S dojso^ ^oQ?^%pspA^^^ droaAide^. 03:^^5
dovidiSr, oi);:£j^dSie:^, d^, r1oi;j, ^sg,ar(?od ddKi dpzSoijjo^
328 XiOT^p dOjSlEOS

c3e^ ziootjttz xJo^K^ ^fs^si^e slysijeretassScsJ,^ rtocPdrfo

d^:^ II '^^^^ro aijciijitijt^ II rfdsiSc siiorteSe cScSi rfsSss

rtss I o^r tp «jao|^ tJ^s^s Ajdrss^r^Sossoi) l i I sJjJfs^-

srasjo dSji^^o t332to s^e^s^oio II ^ooijsr;^ II

oo;^s5!i3z?3df53a ^frapsfiajotori^o ^i^o afj^i ^533-


ross uaa!/!^ sjjSj^^jeo, siii^)? sP^jfo w^rsi^ ^^jco 532i^«5

ES3?Ca:3f&. fioocJ B^rAdcj dDoccj ?jo5b, "^«3jse^s33Acy...^d3" dodo

d^'jii^, "oD?u^ d53b w^-sOrjod dedjS d ^ a sjaoix; ^jZiuifjfjf>FXi


ssodv-^cdji^ l . ' s d d f & . "dDsis <Sj,c^^d3..." dood, df%-*od d,d*|^
droa "rfsi);3f sijortsJ?" <DodD de^od Ab3b uddefe.
to?g aodsdycjjsdfaaod S^^c^swd ddh?j gd:rr(s??j5j dssa,

reo±).S,f diod^aod air^fS^ dDSb d d r f ^ jlfsOSiod dfd,?o ds^a, a


^o^ra d3sa "z3)ag33|Si3..." dDod,aod a d j i j d4jD dd?)rt gu,de&i.
o^rd^d wsoij aSjjrt^S frooDj ^odri^?i|t^ d^oirsodD S o d d doed
NSdidio^aod ^jd^^irt siroeddjsfdessd dp2£ dsaddefc. a^rd^fj
5n::|dS^ dd?oD &?3b d.|r^ to^^dr dssdD^ "wra^s aSsSs^*'....^©^/"
dod: ?jo^o, dsaa ?B<£)?2j3gd© oSe^doo aSjaedo^dirris^Ni^ d33di5e&i.
t^d;g^ do3b oA^rt t5di.Br(^w^ 33^o|3r1?od jjaooj
Wacb>Sri^wJ?^ Irst^ ooJsedDsidJS^ dsadtSefc. "dsoiroarjio..." i i o d : spjCj^rw
d33a s3o3?lj8§1^5% d©A), tisssoirart d d d i rtjafraw Iratigp
jjrtdcfs II 'ij^ sisoijcre w^rddoioc? ioitzo »9|^r*J^
^^ar^ ^ot^Jfwo 5i^frod5doo4;cr3 ^ed^edwsdjS

AiO^K^ II o^r«j3/*3f w^rd3|j^f3|d:^jj 'dds wss^?


sidsj^ j;rooi33r;|acJ^^ziiro srarirlaoaojsedao ^O^j; I w^d-

djjssd^o t33ajrf;d/f3 ^c^crs kpj^^to I w^osoiio I

?j07^fjpQ3!/rajof^d;5j3c Wjaoiw-SA^^gf tJCi^alocsSoc aacsiracrts II


I I I I I

Lo ?Jorl;ae:pD3o^d^e rf^djsrlrac i^irt <^s5cdoi>rdDreo


Jifssoi) I afs'e i^oijajC dodSe wrf* tOjaJ«ie sssaoiss-
sijsoOrojJs jrasos I io,aoAj;^oio '^do rf dodo II oi);3^,4,el
S33dodes|pef^dOj«f I oio;3^3|?F3do53dJ3aio doioo tizijsp-

S3d03o? I l^dOAjJ^J^O 53d00 d 3 | ^ C d O ^ 0 ^jtO A!|aS3 I

WT^oi) <^do ...II ttj5i d^^*id2^s33^a^jlj?3oor3| a l o c d o ^ c w o

sidjsd^ II doo5j3 afj^^^^do *dor Tradde^s K03oi»j?3 I

W53rd33^a rfjsc dcSo i^^dro |p;^si>3orA I «53,^/-

S3oS«33S3o:ic rtj3coi>ort|te»t3aoiroroi) d3| ^^jj^dssrS rtoddc

d 3 | ^tssji ^doSoe;^ II d^ i^oloe sss £)«33; j^etss^s

i;30A)d w^rt^fl©^ Ifsiig, 3oai oqiro diJsdD dooa e^^port s^earf


II A k ) o i ) ^ s j 3 X ) ? j s k ) e ^ § II

wzisto^ ssjfssfssoiosi)^ rfesJssosc^uaoJor II w^do&c


2>,e5)ds5oc^d&;e^j:5Jro ssoSosSJ^g^ssjfialocsiso II
aJo^o^ II ti3|a2l)0TO rf^sJsloe S33s53dcs|pcf^5bj5f

si>J3^rqraj^e5c (Siaoi/serts Lo ii3|S^jOnc);^o5jse wjj^ 5racroc|c

dasojse des|pe si>3c)/-o wijsSesi II aijtipssfsp II

wr^caesssaco asJstod^^ SjacdSerf «rarl?ro jjdooss;^ sjjdl^reo

rtjCDdjdfdJifoSD djsfdi sdsa soiwoiS eA^oiiwD^ dJssD(£jijd wo


dj^oSjs!^ rljd;^?!© So;^ diSo d?rt 35g,cj JiSJSAjfi djsedidsb, d33Cat5e&.
?J30±)0g3e;d ?2233Siwd?jD^ AjjsoSBrSui wodd r ^..s?^vJS
. SJ2,ddS2s?i?id?jj^ SjsoiraercjolBFjodd no ^-^firi^ Zo^rifs dsdde&i.

enp±i 3jSd:aSj?S(0 3ypd£-| dioaDdJsa &?3ott23dj?js33,f53oSBdD ded

"zi3|&s!j0n3..." oioow s±)o3, cSf? Bn^oi)?jD; c??,?)^, -^ssfj^ ad^od «do2psj


di^tidD to30 ?ied?i^ ^ftr' ^^"^ |o!Dod ssooj a&^ris^iSabjs
cSO?sdo dj^rri^od decgsra co3gdf&. 25?35fi ;lro^d, z^dodshdid
»doifd(, Aj^cjj di:% 202orr(s?j3cart Bh^ab sjXiddspsridOiio, yoooiod
d"^roSD dioaacd dojsdo dso a^^Sj « diod^bj wf^idD© ccaS |Sj3^d5
ahpi dSdidO ds^rrt^jd^ cosa odd doed ?ji)3voi)?l/Sj d^)^?!©^
"oisiarf..." dou dDodjQod doy: a^/i^S o?Xo±)rfj^ asirA
?jsoi2d3S3JS?ifjsoJ3ed>s 331

gjoiwr*^^ li ^js^stt:s>zijrfitto:iia5ef sjs^f a*),^, 11


tssjijO tsx>:p u2er^ ti tjSo iii\ttotptJtt a^o^ 0^033

xSaS a^aarqssato li Si^ei SSj/sssiss^colrae dsb^jijsc-


f\^jf djOloecJTli^tireJe eoss^oiro enjgjsstJe £iao3jscrts II
Lo as|ael®c II »rooKi£>rfrsi5A|j^3!j il d4po

V$tf ZitOt ^<%£03c)c^ S3c) toUOOiitf ZiipSotjtZSZSSOiO

wzlojSjajSjO ato5| ^ssdicda '^do rf djds '•^to^s^ s^drd-

g3^rfd33d!3efc. zo^iS wo ^5J^rc)ssorfJ^rfo^ssrbdo;^ ^^iio, « saic^oSsrf:^

aojsrt ^«^d Sodri^ sied rfjarorbds^ tjqto a^igssosj tsrbds^


ed^oris?rfjj jJO^oiiO ilf^pdo s^drtpdorf^j iidoi dseOt^ "wt^oSoc
3a|a»" iiod3 aojae2i3?j23?&. "«r^oi> «^do..." ciiodo sSe^ dcidfjoi
tsaij^nsfi T^ei soosgpoije odpirfD^ ilopdD "3i,?s3a)io3oc" dcci diji^de
jpsiix, "3a|ara" dod:rt4|oiB?^soj? oaJse-DsA "^jtsssitoii '^do..."
dodj aSe? ijjad€)rfoi sjOOJssft &?db, dD?jdraris?rf2, ^artdo d2:l©s\
aed) t3d»45) tjnpi) xbdsx^ &adroa a^oi sosotod^ ^odi
332 A)oAE.d ddjdBTO

i^ozii II wrto^^SjTOcSe ^ifiolraeris II L o wrt^ woix;30<a)....ll


9i)^ a. II wTf^e ^0 rf litTif^o r^sraoioro d^wpoiofss

wftjrferdss Qj5)03 i2:)DeiS3f e^Jods ll wTto^^^Ararff .DRol/serts II


I I I I
Lo wr^e;|rfjs^c oo;^si> ^t ss^ss ^ ^ P ^ j^iroddjszii^s II d * b -
T ~ I I 1 ~i
d?^drAU4rowt3|jrf*jrfo^do^sioodo:>oon3s 11 AirfjsetSjscp^^c
~ I I ~ I I

Sod si>odoc53jlj3c w^oio;^? AjsiSAJS^ 11 ^03|Sj3fzJc^ae


ads AjodJs^oJorfjsrfArodo^CAJsDt^s II djzssdie 2»dra/{t;irs
4233«w-^Ado^«f 11 gj,t33d;^Sjjrarfc ^iaoSjserts II L o sjj^ss-

dic II ^o;^o ;^t|c^ rfesss w?i^arri.se 11 wrto^^dsrarfc


I I I I

^iaolraerJs II L o i^oi^o t^^ef ttitjtt z^rfodo^^^tlra^e^d^ s

d^ ^o533 ^j33??' II tjrfoopo do5o;^ tlracrlorodo^e-


dorfoe^jrdarfoiro rf^^o arfo II hs^tzjiz^r '^t^^ Sodrs/^ZjJrs
5j;M3«)'SA«0,«f II 423«>d;^s53J3rfc 2iNio3j3C7lS II L o SodfS-
I I I I I
rlj^Jr? AjsSsd^rssT^jC t^t^^ zsstt d^d«i tsAe®^ II *!i33z;rad-
~ ~ ~ I ~ i~ I

4^aeo asipoott djso rfcrooio ^^isro £;)z^edo II en^d-

a253^t33s3oe3«' II ti/nptQ^j^js^Fo ^isSosijJreo afj3| II


djStoro^ itodrsso idor gj^j^dcss^dcsto oio;r 11 Tipm-
^JsabdjSsjsSScoJsedis 333

;y0Js33do30C3«' II

II '^^ S3ai5dP«:3A5?i3oj3ed5i II

;irfjttf'..." "Sodn/lJiJr..." -Ss dico,rt?od art^^AiSN aiEwdf*. foood


&?oo fedrsso..." cioocb ":j3)jS^fg droa "wrferf
writes g53;rf3^jdf3o ?r)3| wtisi)^ sss^^ssfssoiosSo^ dcsJssissdo-

^Sw/ II ^<^^^^ " aliafsSossdc ^drd:^ II TiSxiz^o

tjs^o W7?3 az?3oio II L o jjjaotoroio Ai|353 Aijsotoroio


<^do II Lo 4^«J^o5oe aJ|353 ^js^aitaio '^zio II

sJS^drao doixraraotSjac^rlc ^oirors*" II Sc^?3S" II

eA3«j*33jic±)033;S II *lj3olocr clrae asSsra^:^/!^ zit>} Ajjsoijser


TOoio.|,e II A5^o5j3crdA33?5c SiS... II Lo sSjaoSjacr fSjsc
I I I I
adsraj^sssijsc oo:^S53^3f 11 tsfi^rfrs wJS^rsSeZji^s II v^iziotp

53f|s 4*lf%s 5Jj3o5j3cr Hsoio^c II 75j3o5j3er«j*J3f5f II


I I I
Lo v^ziotp 2S3;^s5ed*jo dfsSo dsoo^ *c;^di II tijit-
I ~ I ~
Sis|oio7j;3oioro II z3t,o rfcs33?rosi!3o?ldAjs AjjsoiorA-
I
aiojf II TLool/serwAJSrfe (SiS II Lo tJtjO rfcro^dood-
I I I ~ ~ I

~ I~ ~ I I ~ ~

sLraoioer arl^e II A>j3o3j3ersj?ra?5c ^ia .... II Lo rfsirae


I I I
SiotjM^ d d o r e ^ ti^;3c do^edcs33oio:^ci)^o*isjro5o^ II djsde-
I I I I
dj^c dcd233330±) itt^t adAbsSjOi) ;^oiJ3roi> sJoaS;^ II
2s,3!535n3;5i?j2oJ3fs±)§ 335

33c^ II hstitzjiz^n sJstosi^rss II z^psp ^^ssd^o


tlracwjAJSofc) II Loj^sSoc ;^d^ s$oc... II s^^i^alracrsfce ^i^c^s

II S53;;^c?3s33*jrfal®csi)s II

ol'SfdidjiD^ d»dde&). aJoSWjLoO "sss^^cJSrojEJtiaSjscsiso ^O^^t" dodjs


edD.Bo±i(0 "?lj3otoroJD J3|353 jjjsctorcsis '^do " ^czijs 'SO^J^
dooo,ris?e AijsodrAiodopotecj "slooiotr clrac..." dxo3sA jecQ;
d:o3,rt^oolra, ^ d,23Ar(s??dj?d: do gd:rris;ifjo^ AJacdidJ^sssAiw
djsedidooc&f d3sddffe.

II 2js,3d2s3a?j?jcoj2fd3 AidBd 11
^vB^^ra^Fo) 2^ II

oio*!^ r t a l o c ojocss rfosi^s sJ ^saoSociT I


oiii^crf
Z0jao|lj^o ddjsc d;^s ^ z S s s c^KODod^:^ II

II 7^3o3f5c)0 e33S^fi II

sSjsoisrs ^eslrac stoSoe^)-^' iSjsesto^ijSjf to^SoJlSs I

IIrt;S^oi>Ksici>,sijsdiiessd wddjii II
rtdris;* dp??, doa-di^vdocd raod^, djser!, dote?:;, ^^R^on??
a^sdf^oten siodoo Jb^:) ladroo^ri^o dj2eodD3d. do^^ d ^ , c?a4
d,a^, eoiodv, ad©er!. dxcsads^ri^'O d9r?bod. ^o^OTZ^lsarbdd.
f33d^rb;|d. (^^^^ zi^jprpoz^ e^dsO d i d ^ S c i d C d i d r t d d
ecjj^ adj§,edoe i)od.©edoe dssgdbd© oSssd odad dod^rtdri^ d d
5J3,dphdo5j3e Kods rtdd^^ tid, djsedD djsduad^^ri^od ^ q ' ^ a ,
?io3D,^rL-5«?^dd ad: dsd^do d:"^$wd?l©, Iradodd.
odaSodd : : ; d , djaedjaan^od odadi ?id2|Jo^ do"^Si32d.©e a d d ^Jgej
Aio^un^?!^^ dodo^j acqjdort diipsfiori^'fd^ ^dor^AidegodD
^Qdrsaod© y,d|b wdrtdrl^il ddd?ij^ gx^cssri. C3s:xi?33dd?i)
o^:::sodrE33A ^ rtdri^-* dp;:3aarS<^jd^ d E d d f d e f e . ^ a e ro:sd a:^!!;©
=DO 4"J,m B2pda^ assrL© d3?Jrts?o, a^d^c^,, a ? s d % , -^-S^wjsi:; d b o s a d ^
rtdri^j^e d.'soadDdd. roK?3add?d Xusssodp rldris??d^ d ^ d a ^ S j s o a d d
d ^ Aid:^ rax^d dD2b d.driy gfdodjd^ A^pi^^odid:.
rtdO±i232djlS33 Tp5S^0 337

II r1^3osJDJ3s^er^df3453^§ ll

lij^tt ^{33oi3dj;{dja? dsa^s ^ci^^^^rss I

rtrasrarfQjrtJss^^^ ?S;^rs|p^e d d d s 25^c li

d^droo3^owdz^d§ siisSjsortcjsj^Jds I

li^tiortloe doedrtdjae ddd? ArazSossb:^? 11


^jf^djscs^owd^d? ^r^rrodiJjdodo^s? I

^d^tidorrtrasrsris Aoso^f dddjsc wj;i§ II

8. DJcd. 9. 65di.

'^ov-Abdr3F; rtuo-Abdrar; Ebg,-d9; drj-SOvp; rodj-^esi; 6edo - Sodo

7l,3Br('^ dojsJrri?':):- l . AijscxSor:- ssddoi baIn, |oij(S 3sdd,

Sjd^rortd ZJV^ wddO cddu! d ^ , cDvO gjC5id7lS?0^, dqjd difd


dioaSju!;:. 2. d c d ; - g f o d r s r , :2?"o0^, "L:? az^Jdram'O, ddo. &cjodris?o^,
dqi, =:ocSj |ri'vo, | o ± S r i d , d d d d;^. 3. &t;-6od; djsrl? d c d ,
6ojy) d d , d 4 , dl.'so, r i d , Kcdoiyri^o, rJ3Co fi^^-') g i O ^ d c j , dddd;^.
4. do^j:- odXiS ^ ' 1 ^ sy)djd!3d, ed^jsi Zjr^zj d ^ Srfrssd d;d,dcdd
dDed53oJ., a)d^ :5dor, r i d , eodovrl^j, ^cdssdw, dddd^. 5. rtido:-
i^jeddrard syjd, Edsd, (ed^si) d ^ , ?33O0 |r!^o, d o d , Sdocdex,
338 TioT^^j d3^d3SCT

rfesSd.i^rbd© ^d,Se;^^e:^ zitoiioriS^ I

Aider *0ci3cjs ssoter t^^oS cSjse^SoSsdaQs I


M$0Tt6t^ti3 jS5t AjsScr sii^dScMjSjCi^do aJcto li

u^tpttz Ttodoo ^irajdoz;Jo ^^slpcri^dcK) 11


^psJerra jj^rtrdo i:iC33^ijaj?dD0 d ^ / s s ^ d r ^ e I
d^jSoe ti 25ao 5iroj33j3ooo d ^ d o d f / l e li
dbdjsei^d^s *e;&o assja, d, sto^ i^odsd,? I
;^df|rs33r di3c c3es33^ rto^dorodoScdo II

ogdssd, dddCoAj. 6. dig,:- deddrsr, d,eddEe3, d^eddAi, jjsim 6,ri^o,


idow gdoodoo, ag^dsd, d d d d ; ^ 7. drj:- ^cd^jeodrar, .|,dJ50, iDo^
dido zsra KOtoqi, d d d c u ^ , Soad^j dradcd.. 8. rood:- Jieodrgr,
Sirod^Q, gjSjddp tscj dxi5D, 5 D d , t3dor, ad^-so aatoid, tSAJw ^oojaAjfd,
d d d d : ^ . 9. 6edD:- cojsrtoJDoo gija^cj lora, iidiSo ^ s a d z s d doo^i,
«AJw draddo^, d d d d ^ 2ofrt a|3ri^o^, ?idri^d d3diri^?ijj dsaddefe.
djsegSoddjJD^ A^^Abd ^ wdrtdri^rlo eoet3rt?udf&. ioodjsodD
dj^doodo's ioodjsodi eorbo dd3arad©dde&.

II 7<^rt«^rfi^ d,s«33&?5Dd atto.rt?';) ll

aoda zofad dcr1d©od doodod doeci, oqjSja aoda drsraod


losijOd doed lad, d d d ) -ds dx)od de^dod tsods a s ^ ^ S rt,d?1s??d^
oiozpsdrero gj^^fotea ossssoa jtoAbstea t i M
rtoj;i^ dooiaS^d :;to^e rfeoio^ rtortooo? I

II ti^Ti^ijj^^pF^J^^Zip II

dyseSoSsato ^Si^pji zoozpsoij f^td^^Sj^io II


d^jsjfdrfo rtodjscdrro^tio^53;052 z i ^j;f«>drfo I
2:>ib>o ^osi33«j^^ cSjSScdp:^ sJcS^^de II

rbdD-°,"03ij; Ebg,-4Qdr: SSj-dad);rai3i)-j5j3dd.;gfsb-^KOdd.

II Tij^Ti^ 20f3rt«Sb II

ode drard ricqj, s^d/ls^-wi^ sidD^jrAidegj. dortdri^rLrarfcrb^'d


v^d ojseOAide&i. d^d^eg d^d^gsj^n do (tdrt^rt© z5d:£)N eoSri^-fd^
djsdde&.

II cidrta^rt«?rt &;cxtos33d fSjSSeci^ 11

Xjsodr-do i^eoSjd o?j^; dodj-^jjossodAi; dDcr>%"i-d<Ds:icl;


"uX)c;j-Alr3djOd cEsoossodAl; rtdD-djs?jdo Soijd Ofj^; dig,-d:d, go*jd o?i;
si?)-cDS?o, diS) u\)d3 dd^d oji^; O3do-ded?j3? o*jCd ssod'?;; ^eoo-"^^?^.
^ d,53d ri,dri?ri w,ded^ ?idodrf^ djaddefo. ^odd £)5d, fSjdedj
340 TicT^p ddjSSssco

2^dn^j^';<',dc-&). ^de oe.Ecd ^5aar!^'?jo Sadso^ "jjsidrsori


d^!^Qri^?i,3D odOcd aaes3?rd ddcddf&.
h.0

II 7i,^0±)Z6°o II

i l hjV, II ^3rar arji^a^^-SjoSjac a^rotisi)^ dii^jSssfSs S33,r53t33-

CTOjDs sro V«jds5of^d&jc;^^j?Sro rtaooioap ifSw^? II

wt33o±)rddf30 tioissr^ II ttjsi rl;a^4^stet33o orto^^ssdre-

II w:38)oi5rs^df3o II

rl,3ooiot35p7St:l(s;^o tstssojjsraddrso ti iSw/ II

?taoo±»t^s3/ ^siorrS tst33oi>ro 3|o d/lc II sij3|


«%qiro5DC3^ II wt33oi5r*b oi>^ ^ r t e r si53;aec330 t3)^;^.S5 I
^0 s i s s i j oi5t|esa|ro^t33o5jscr t^Sd s b ^ i i II «J5^ ctorJxi^

II Tla^oisti, II

2g3t5Aj, " e 5 i » ^ ^jSiU5ei^ij3t ...3| s i ^ t " doti) "wtssoisrjb ....


Si^s^sSr^o" docii 3^i?iE-7it3e&). o i s j o d r s b "sSjijs«s\ ...iOsss^Jia"
342 T^iDTSp udjdSOS

sSoiiroioc;^ II wzasojors d j i j 3 e s \ oio^^sts^iSs idar ^Sro-


S^js^ ddc;^ II Ofioi^do WjSBsp aii^jss?? W7ifirtoz?3do^s5-
t33dj5 oijqKisJoj^sio ^tioSmf II wjjrausoijrs wzisis^ w<a:^o

oiitsssS^ ^oiorti sijijseaosississoiiridsr ^©^^c II "^A


AJO^O^ M •s l ^ ^oi53 z;!lj33 d;3C53...oiD«,*si>r73sS33dz^c II
<^33^?i2i^0 4)d0tSJ3ijfS^f33^A50 a d o ^ j 3 | Sid0rtf33/50 2il?30i) II
^o^si^ sfc>oa3e aidoj ...II ^oSo s^»o:»3| II wdoi;^?
dailrajC 533 ....II ;^;^s II o±>d;^j jioA^^o x^to asfjstobj^^
Ajdr^s II ssrfo ^ j f f s ^ ^ a J ^ d r o ojo;^^o wdssjdoo^
jji/333?i <SJS3Z33? A j d r i j s e a ^ o II jjdersjsd^^id/scz^erf oiotssfdor
AJdjsdz^e II 7?3dd«drs3?#" aicotor II dotirSd^docorfo
?r)3| j;i©2ioo ^jC^oSoeaf II

Tiozit^t sod/l s50j33jddof5drA^j;d3d3;^^5lqjSf II


«?|j82to2Jsi,^;^do c|o3j3CD30?\d^c ^idjs^ef^reroio^jC II
^tjtitipzijS:xi^ .aAj^dsjoftdsjadSsc '^odjsjcrfs^^sf ll doii-

ddra d33a addjS^o odcpsJiozpsj d ^ dd|^ ^35.art?od otSrAjdegD.

t5dsodr?d addow dsaa d P d , spO^, ss^rssoiadD dfdsso


?ioded£-?33ar1^?d^ ^ d c o o ^ "oi>»dro?3cei .... ^ d s r ia:3^?" ciiodo Tioii^
d3adde&. rfodd "dj^^oiro ...jjdrodz^c" dodo asJw^jpaSDjd^ d s s a
^d:d?ijsgw3^;5j, a d , ddort?j^^^15i?NJ^^ d3ss " i f o ^ j J / i o a J t " ijozoodfd^
c6e? g o d ^ s S d33S " w d i i ^ . . . " dod: d o ^szssd^^rls^slfS; dj^rfjs^
dgged^^lra^zoefc. zo?g "oi>di, ?Jo;tjio..jjd3sdt^c" d o d i e3« sB^dodrfj^
?i3doja j3ot3f&. « sSodd doi^ri^drfOj ^^odsOA " * ) t 3 e « ^ « aSsss^..."
dow doo^rl^od 2ji®,DiOi)wbj 5^e^z3efe.
rtdodl^ 343

stozJtroosSozJo SotJjscdo^^do siozjt^s II Ktoicrf Ai;^_^dO);i^S)-


I I ~ I ~
«0i)c#'^l3Kc33^S2bti0i0S«33d«F3l II (ihj :^l3SijttziOi SioU-
iSrsj,? ^t3s II sbucdjacti^waoj;^? II tr\i:ii\t ^zioioMp-
~ I ~ ~i I ~ ~
^^ji^jZiot 4Htit II ^dtljs^^eos^tircdos II £>tjsteipzijO-
~ I 1 ~ I ~ I ~

;yS33sio sJodo ^dCfi sssijij II S33ro:ijj?|OAJo^c|-

«bcs33r?jj±i;^ II <^oOj sSo^^erf wrtSostoc^ssioropdjsS:?! II


storfjsfdoDoo arodoi) siodc Jodoa ^esSoj I '^oi, siodjscSo
I I I I
cSjscdoDoo ±icl©c dss^a nssSo^c II ^djsf^ssjfS sSq^iiSe storfjsc-
I - _ _ _
»33KOAC5375A II dOtirtsS^Crf Z^CX)^ji^O II
esj^i^s cw(:iij3;e jjsssrdAi^o rtJjscaj sss II oios
*Jj5e;^odScsr3^o A! usara^^pi^ds siotJs II ' ^ i ^^edScrf
:i;3^:x)0 4Sj^o5oc3«" II ttt 5Sj330K©^UA5|t3^ II Lo
I I I
oiorfo 33^^rc±)S^jc5e^ioosi53oci/3;^o sssoiozjo dcdsstsso II
~ ~ i i ~ I ~
iit0t^JX)0ZijMSO0 7is5o^Wj3od!^^Ct33SSi2:iOS33doao?S±> II wo-
I I ~ l ~ l ~ I ~
^cs±>oiid33oftd^orto±)o l i AjjSrajSjCoijo sSsrfasiiss^^ro 11
4o±>;^«:3rfs sidrso djslrf^c ^jASjop^e^zJjciootSjscosb II
dfS33 woteo;^ II ois5to:^tSS) wdoteo;^ II Si^^f dcsSoi>-
Wtio d^ 11 t^JjssiJ^ s%de^o ^joijsr;^ 11

dDodjrt^Sjj^ Soe« Sja?3rt wod siied oort^ deir?jfris?fi^ 13325 ^t30j


2S/:3fddBdd?±i.
344 %07Sp dd^dBTO
il « r t a , 3 5 d f s o 11

dafrrfo e^jd^ II ^ i d o cw83| A i o : ^ ; ^ K 0 ^ 0 3 0 ^oissrs^ II wft^g

Tid^iol AjsSiirAj, sLra??*!^


^ c U ^ j s c sS,S3,?SdAsto,a^ wTti.sstfrIc
I I I
Sifiolracrts II L o AJ&osssaoZjidodro^^icdo^i^^o ^dsraesso l i
I I I ~i I ~~ I ~ I
dj3cdAC(atid:^dooKcrojSco£icd^o4^^dopo II waj^Tis^^iodAb^-

^ d j s r l II ^;^^o a d i i ? ^rlrsirosssrfjs eadd^wiJjsjiiJo II w i j O -


~ I " " i f I I
^dorenjdo^do^rf/sSoc^o 4 » o ^ * i ) ^ ^ o II rodji^^fso ^ l e d d c s s -
~ I I I I I
aio&o oi)8AjaoA33;75rfj3e^ II a ^ i ^ ^ d j s i ^ s s r f i^rodroa^iyijSS-
4)do33j II eA>*^3±»rdoi/sc ^ia|o±>oie rfdjscoi335i)aw3^33*!s li
1 I I I ~ T 1 1
dolrac wo;^&*j^cgj;^o;^§ ^aoH^sjOcdrojSTtraefsso II ( a s J ^ ^ i e d J s r f o -

Acoirordofio^crfsoo^e^izsasss II TOo^'i>icro sS^^j^^


~ I ~ I ~ I I I ~

~ I I ~ I ~ i
sijvSo II SKjSS K833dooioia^si)2oCi,»^ra5i33oioK;i| II

II wrto^^ssdrs II

cSfdraori^FJDj A i ^ ^ , "wro^s ^^drooSjss ^S^^?" dodo


Ajogo, d33S "wf|j8 Jj& d o d ?ixgd?j^ 'wf^' d d dSod e^^odi xio,
o?^^ddAi^od dod: T^ID coe? d,.BdDrS^ doed aeorf qssdodjd^
rt,3oOS)2^ 345

I I

I ~ I I ~

I I I I I

fSsrOco £ed?to|p s^do^o 11 W7|^cds|^s ^ i i o d s b z^zssjspor-

SodjscdAc «i)s5c^ II wf^deJo 25j3fdoio^iSi>^J^d,r33,f^

doioie s^djsf^ II wf^^rayoKd;^? irerstosssft^dz^ja^eadd^a^-


I ~ I ~ ~i ~ ~ ~
tjsx^o II wf^d.S,o^d3reA3d5^^do^d/^rf/d5e^o4wo533AjjK^o 11
I ~ ~ i ~ ~ i~" I ~
tif\ps>rzijSittio ii?ds5cs3 ahpiior&iO oJojTSasssjS/Slclracs II wft^-
arii^d^droiJssror^e^ssrstoaoiijjjSs^doss, II ^f\zix>ijxior-
~ I ~ I I I
doirac^ia^oiooJc^o rfdoeotos&aiss^ssjjs wf^o doioc
«0^S*jC SS^'oilraCft^ j5a^»3,3!lao533^rtj3«e3SO II W?^0

slssfSsAcoissr w^^^osiosLslsc rfa^^ciiwssss II wfi^nsroz^l^iero

d!^^d0j^»3j^frtrs§p^Sq^jra{ wRalss II WT^OJOC tijal^ vioz^d^

tiopfsp d3a53d3»^(U3d3c>:ii>o^,^o l i »7^e eos^siaassdoo^-

^od3e)r^ i i

li s s 9 ; n s ^ 4 "
"wro^o 4>5lJ3oi:3o..." <Dod3 ?io*^ s i s a "WJS^ douOod
"acdedo i d d : i i o " <i;x)20<^ ddrt 4 S d : o i i a|do±dc% dM5J,l©odD
^^z3efc. ^ri^rt ao23 rfeSjg,ea|orf d3sdt3e&.
346 T^iOTisp dd^dsos

a±)da5os II ai)rt^aoAra,ste>ziJS33rr5 c^o^a II *jOi33si>o5osi^s

»S5J^SJS>^rfCSiSSII wo ZSeSSO II SojCO 2i4s II ^ 0 II *co^o II

Sj;^sirooi530 gjSjfS^'^rosjfSe ^iaoiraerts il ^^sSrooisso


Sop ^j^c3^ I t-o a o Sq;eo ^o wo oioo do oo do sio *5o
3^0 ^0 o ? wsra^o 4'^dJ3o5530 «33;f53A^p;^ 11 ^ci% ao

So;co ^ 0 w^ra^o «j,^ste)oi330 AjdcroajOterl ^ j C ^ -

;|^?fo_^t3rso|^r3ro53rS«:3d«raoix®dAraa "^aojSssrt;^^ *bs30 tJdo


I I I
^s|o;&) Ai|353 II Lo WA5oac;ICt^rfdAra^oii^O;^s ^rfs ^jfs-
I I i ~ ~ I 1 1
^^^tz^thoz^tiio II 2lra^e^^j!dojSj3oiordooi|do;^dorfodo3e-
dOj^'oijsrfs IIrtj^r^roadozJd^AjTJSjdAd^!?Sro dotidsi^fs-
~ t i l l

srodjSes 11 Lo ;^2^^derd2o;^02b^;dooi|d;^ II d^jedo

2idd? ^to zSed'eds sidds sii^o 11 dedAis^j^^erf c3c;l%ca|OfJo

?^j3| dotLsedtasd^pwrfo ^oijsr;^ II

3o4si5333;ddo i^oaoo AJOA^^^ wn^5j;^s33dc33o;^o ^ d o r -

II rt,aodec5c)^o d ^ c w^^doo d d ^ r^o^saroSrjSi II

djradjj^ ddi3j3oj>&)(&s dddjsss^ dcdss rfj,SieTOoi>^je e^Jod? II

rlsoATOdrf:- Ajspessgcj© soe?dod ;^oao 7k,-^p oh^-

duQd?d^ dEQ o d d does? dxjod cof^doo sijsodrSe dxo3sh


?jdr1^ri^wD^ accfe d:od,d?dj oof^od oods a % j © d,as3.£j?J3:§d:. "4redJj^
dd»j3o^..iieioi©erts" <
D o
dD wdosjidiS des?de&.
rtdod;:^ 347

sLraoioro d^t^assj^i^s II w^j%rf Sodrs/jjsws siass

^jdOjSf II ?U)oiJ3rsro3of5e ^iRoiracrJs II Lo tjafj^erfdK-

^sdi^rsSjSfJjscasSesJodOfi^oiSji^o sSo^^ro zi II SodrspSocfi #5(2:^33-

dj^cfrocScs^pc o J j 3 J Z;5oJc33ad2i^t?' II L o Zjiraz^iorsJs ^Oort-

*5j30i33roio _ .rfsios AJjsoiorsijssroaooijSi^^ sijaoioro ssd-

oSocs*" II n II wr|^co3jc zitottji t i ^ ^ i r o r o o r t o d e 431230^0

^edoo ^e;^^s33j^ijS ll tjgjsjoio^ rlisci^sio? ^CSSJSC

TOOJo^je II ;§j3csiJ3S333oc3c ^iaolocrts II L o W233^oio«j 2isSoc^


I I I

se o:i^;^s AysesSo d j ^ ^ o II jjirorociAysiortJ^e II L o z^z^rzit

oiodoofss^cdjscdd Mijeoi)*l?lrae;^j «j3edoc353rtj|ca^

SS^SJOSOC;^ II II ttjti ziijit Jj^jscrle ^j^orbdc siooddf

ziij^-!^zix>soo zpzioo tip)^^^j I tsh^sixrarzjsr S i d j s ^ e o -

TOd^jsf TOoio^je I yoTOdffsroaorfc (^aol/serts 11 Lo wfl^-

dojsr^r a d s ^^;^^s dj^sss^ woioo II wsraodessoa 22f|^ II

Lo d;32sJord8 odo^dc^jscdd jj^dniaAirl/se;^ 2s?3doe-

353r<z|^eao^^e^ s3do3oc;^ II si ll tt sos3?ra^o trorssrade

ii^dortode dooddc wdaojoo too^o (£)c;^4)«'i'lcfj» " erodo^-

,0 looz^cwoz^S^dOjof II Z3o:?3«333oc3c ^iaolracTls II Lo


348 TkiTJSp d3jd3S03
I I . I I
inziop^o TizioeiTit tsjsoioi sJstoft^oioo^o wadds ^jftevas II

dpssjsijft, sSsodJio zi rfcac5i5orajd^csS^faa|o^«s^8 II

Lo ZjijsZjSorsSs ziiT^z^zitSjsizi^ ntjtoioTiT^Jiiitj tMJ^cass-

rt2|(f3o^^«^ AJScwoSoe^ II V il ;^3{ v)itpt ae^rti

^d^c s&oddc «A3dtso|oo ti^3oM^o Sitt^vssi^j II »jao;d;le

7t,;^si>cSj3c tSjaowiadOjgf l i ajao^as^roaofJe ^iRoSjsjT^s II Lo


I I I t
MijSo^ie w^oiodoleer
_ _
t^^rziopo^ps)^
_ ^ _ _
^i^sSoc^edo II

oioQtzic^z^TiviotsijssttziTJS^ozijitzo z^tho zStjO li Lo

z^JSt^rzit t^t Ao^rfcdi3eds330P»d*jri;3e:^ "jSo^yJ? "^ass-

rtz|jCao l^e>S ssdoSsf;^ II II 3i;^s s^sScr s3oti*J3c?le

rf533ortoc3c sSooddc «!3;t30joo ^^0 2So^c^aa®*;^;ljS II Jto^s

5j032ids ^*JS;C aj«jro£iTOiy II 2to53^3oc5c iJifioSvseT^i II


I I I

Lo & ^ 5 ^ ^ 5 | EAjcSjse ti tssds 5w5:3;!3^iJ3t3eas|(Serfti;3^.Ss II

Lo t^z^rzis t^zziiai d(Sjsezip z^TirzitTi^etj ^ijt-

353rt2|jfao^4?^ *ra^sjo3oc3^ 11 £. 11 tts «j^s5ocqirfoD35sde

cij^orfode doodd? 4^^t3o^o slao afjc^ 4)«53jl^s ll ^ziofsp-

5oj3Ss dfido<2^9^ II ^fss^srosotSc ^iSolraerts II L o sJsSoft^dn^jps


I 1 I I ~ ~

iziziji^to Aijejoior? II ^os33;ijsc ro^^^rowda^j^Js II Lo

z^z^rzit %j ^u^zlptSjcitzizi w^^pAiztt, sirfj^deass-

rtjI^eso-S^e^ 2J3jwo3oc3«' II 2. II ttjst cSjSiori^e sjjssjisrssdc

n|dS3orto«3e dooddc ziij^z;i^soo ossooo II

tfoirofSjseS335iirfes|pc D33^TOroio.SjC D335|S533OC5C (^aolraert? i l


I I I I I
Lo ^dssiti'bpj iiz^zizLis^tTizssizipttsjs II ^oijs ^iJ^ois-
(SdoSDZi? 349

osaSjse '5?as3rtz|j;ao sradoSocsf ll a il

s33oi)sS/ ^23353de ddortode sSoodeJc d|^f53:?d»s30 *c;^o

^s50;4)553jS^JjS II iitoo ipjf zioz^zipast iitomraio^jt li

^e3|S533o?5e iSaoSjscrts II L o ittooip^tt^t^tdjstvioois^r-

wwcsss'e 11 Ajd»«ad233oioj5:c)S II L o z^z^rzit ^8 w o i ^ s S e r a -

jJoi>odd t2j2iDSAi?i;sc4 Seijac -^Sosrtzljfao^sil^ II ssd-

o3oe3P il oJojjLsc^ ^^yodo^odoosyssSc oiozjrausz^JsisosjSjcS^^s

^75osio;^ori>d8 HsdoSoe;^ II

cJonSjsroa^rfc ^iaoJjscj^s II Lo tjipzoio ojozsssiosgc sbno^o


I I I I ~
^^pz^Ftio II yysssrdoi^iod i3o^f33?f dOjliS^cdoor^jeoio-
~ I - - - —

si53s30)33;^ II L o z^z^rzit ^8 *i;3oi)rcif^f3«ra^cr

353rtz|,faol^, II o II 7^0«<^rsiJ3oio a c ^ r ^ s S r o erosiroart^c II

efod33S333oeJe ^:i?io5jser{8 11 L o 7p'&fi)orsSj3oi5AJ©c:3a;^|^ijj*-


I I I ~" I
dae ajW^ac S3 t i ; ^ d a c i l wro^dac rfdsJae ujslras^&c
I ~ ~ I ~ ~
jjaoAJ3;^03Sjds5ocs^j!siof? il Lo z^z^rzit ^s eAjsSocsoS-

rtz|jeao.s^c^ ^edodfpsra^cr enjsteo II i) II o5od-

iijOdjaeaccp'r^stes si^ods .Sjdo^sf II sJ^oraroaorff ^i^aoJjserts l i

^edj?j ddpdS. 3. AjjOd-eoredg?j 4. fjsraodra-ditjis. 5. Was^oo-


;^3o±i. 6. ^od,-dog,?j 7. odd:-d?3jdd?j d^pdO. S.gao-rodDdjj dSpd©.
9. 23d/td-6ed2^f3 ddradC.
350 %07isp u^p^isd
I " I I
Lo oiorfi^ods ^^t^doo ts3oioste)fio ^zipt^poozssjciitz^-
I ~i I I I ~ I I

wdrf?" II L o ZjiraZjSorsis *5,orfea53rtt|c3oS^e^ j^S^sijrfd^fs-

ro^cr j^do ....11 a. 11 ^i^jserfor^o acep'r;^dJ3 fjsosoiors-


I
AdOjSf II e3303oioc^s33aotJc ^iaoi/3crts II Lo 5i^^ffior??o

acoJjsrrS 4^^^^° «33^rsro a^idodofdtrooA II O5J3CS-


"~ I ~ I ~ I I

WAj^ysoJodoi^do AJ^^^o (^ii^dJ3f3^e:;Sj3fdoTOoi)s II Lo

z^z^rzii 7ij f33D3OJ0r€e353r<2|(f3^1c^e^ iooqid4/3533^cr

t33D3oi>n)o II V li q;a^|it33fio rodsdcs^e tq^ass-

^siXjSf II t0j353|333oc5{ (^iKiol/scrts II Lo tSjaJ^WSS^O


I I I I ~ I
sJjZsidoo 4)^*J^^*f*^^° AjodozloesSerfswds II ^itsoq^s^^
I ~ ~ ~ I T

eroddro WAipssss Aji^sioiracadOAii^si^idi II Lo tloiiords 4s

Z0j3oji,353rtz|je3^ ^ ^ e ^ "jSo^'^ d4^ps:^^e^ zojssspo II II

"^odjO s|pc doz;io^oro '^odjs/ TOoio^/ II '^OCTO;-


I I
s33aoc5e ^iciolocrts II Lo -^odjO s|pe '^^^'^P aosssdosoc
I I I

KfScylj I OATO^dOAb i?cdos II Lo tjijaZjSordi '?odjC-

353rtz|^cad^^e^ sto^ddpss^cr <^od;0 11 oiidjsoio

d5z;5odo:^dofl oiodjac oiodjserfodOjSf oiodrorosorfe ^ia-

olrafrts il Lo oi)d33oiodo^do;^OD32lf^d^oj!i03oJ3e;^ci II
I I
<^do ti^i^S4Z^°, 4pdrt2czjJ^? 43dcrj4? si^^jd^s H Lo

::i/aZ;Jords ^8 oiodoe333rtz|c3o ^^e^ sSjJj^jidipsra^cr

ododoo .... II z. II d d o d O i i l o i e S ^ A Ajo^l)*jsc530Ado,«f II


rtcoOiiKS 351

assTltijes^ ^^fS O3a^d*p«33^erff3oo.... II s 11 eroawjaesroao

^^j/lj^^rtD^t tOjSo^e II t3^rb«33S533oc3e Siaol/scrt? II Lo


eA3S5j3CS33WOSodO ^JoSo\ Jj3,esi33fi>c3cae3e II :iff33d3oAi0^jSj3e
r ~ I ~

«^D30 eA3«jo3oc3|rtjfso^ sia^ojos II Lo t^iozjiords ^§


i3tjT\o^j^Tizi^t^^^f^& iitoziips:sS_(tr ui^rtodo .... II

«^o d/si^o s5oc93l^dft^n3roi3^jC II ans^^sss^tSc ^iaoloer^s 11

Lo wftjOcSj3^o4r^csi)agcaojsc33do .a^sSedJio II wsJ^oiiK,

T^^ijtoo II Lo i^i^TZii w7^eao3rtj|jf3o^c%s TLooior


S33si>s33^cr wJ\o II n II w^^sSof^s^^os^ffiosiSjgf II

«U3S33aof5c ^iaolracrt? II Lo e^sSoe^cslrafwWj^icdoi^^r-


s|a::Je5j233 II w^oii^^^ot^iorfstesj^^^j^cdJSes II Lo

««5s II 3 II aj3^?t33 sSoc^cj^^i^lrarSionsroio^jC z^lodro^ssssorSc


iifioSjscrts Lo A;c)/{33s|)^^ic jjirorf^^DsasSesiaf II oiojJ|^s-
I I " ~ ~

loorf *J3&xd rt^rt?* »idzp3rtrt«^^ ^ r o h : - 1. of\, 2.


3. '^©dD, 4. ddi^, 5. '^od,, 6. ^oc33,r3e, 7. dcsada, 8. ^jdrri^o,
352 XcT^fi dd^dECS

e^S^siosssdosK^cr z^Sxio .... II a. II <^do ^idosSicr^s^^-

arcwororoio^c II ^iss^sroaocSc ^iaolocrts II Lo '^zio

(SidoprJ^c ^ej?3fiJ^c ddo II *Js5oja3o,dOAj^g330*bc5e II

Lo z^z^rzii ^i^jse '^333rti|^c3o ^^c^ twj^sssdosra^cr

^ido^o II V II '^odjgcsKS T^j^^dod ^odjAdo,«f 11

'gorojSssaofSe i^aolraertg II Lo <^od;^jCS!3adji)f53aj?c§o i3^o


I I~ ~ I I ~
d^^ A>oz^Ti4p>t^ II s^tdodoDjSfisdDS^o ^rfjSfSso
I I I " ~
^zss^o rotis sbarfi^doro^o 11 Lo j^iraz^Sord? ;|s <^odjeao3-
r{i|cao t3j3o^.S S33dos33^er '^odjO II II

<^oro,rie dj«33^<2jOon3;r£c do*s II 'ijorojrss^ssssofSe ^ia-


I I 1

oSjsfrts II Lo <^orojreedj3A3o?33Sdo*bJ:JTOdo3odoji,do li

rf^^Ais^ wddozirfcid^dodicd^^ir^sppodj eroJd? II Lo

z^z^rzit ^% -^oro^rlcaoartzl^eso ^^e^ do^jrodosss^cr

^oc33jrieo .... II L ll ^sssdic oodrsj^z^irs d,233d^ado^cjf II

djtrodss^roaocSe ^iaoircjerts II Lo d^tssdicrfi^essfijSjs^e-


I I I ~ I ~
^^isi^ssadSsstiZjirad II oio33jd53^c Ko^do;rft5j3jC tj^io
r ~ I

doioo Ara^d3d:^oloedoDJ3f53o II Lo z^ioj^rds ^^^sdie

'?3o3r{z|jC3o ^^f^ 2ias33d5«ro^erd,233d^o II 2. II ooioort^s

33drD323e Ajsror TOcdo^e II Ajsssrsro^rfe ^iaoiraerts II L o


i l l I

tsoioorf^s djb^d^^d5jdro^do4)ds l i ^i^dotidjOioftf" II

Lo z^Sjsz^iords wajsr '^3o3r<e|^ie3o^s^^5io-S osaoosssdo-

sra^er Tisrar??" II « 11 i0j3o|53 tOj3o^)ioot3e3l/5^


ri,dol)K^ 353

SiS^Siotjajt tO;333^ ^jsiy^af II 20j353|333o55e (^fiol/sert? II Lo


I I I I
iZjSo^it iij^|>i»t33oi>rfg^age>eA5a33o±J3Si^ste)rf asio II A d o d ^ o
I I ~ I~ I ~
^53£ioon3,^Ss^f^ 4233rf?f£>a|o yotwoijs^ ^CSSDO II Lo

A!3do5oe;^ 11

I I I
5iao5j3CrtS II L o rtf53?330 33, 7<r3c«^0 SoSTOSioaoC ^5iO^(Sie?33-
I I I I
si>odsio^;^doo II tS/^psao J0;3o|530 Uj3op;^;^w?iss!)r|-
I I ~ ~ ~
fl©^.St?s Aerfjjsdrfo II L o t^iraj^rsSs Titzsiti "^asartzl^eao

^c^e^ D33l©?do;^d#jse rtrssS^o II o II t^tdtzStt

i^ppx doTOr^jSSOjSf II doTOrs333of5e ^iaoi/serts Lo 233^-

^idtt Abrfrodo 33j3edosSoD3.Sco5oJjseacS353^sSeds II s l r f s s i d r -


I I I
d>acioTOrr32:iS|cras5crf Aoqioo cioSss^j^? II L o tjSjsj^iords ;|s

dorter «^a53rtj|je3o ^a^e^ sifSedoi^djse dorssro .... II J II

aid S3C>O5J3C zi^j. sssoiwreroio^je II s33oiJ|S33aof5e


I I
^iaoi/serts II L o :^dE33oiodj:^;:yie;|dqjt33rdJ3:^ddoj^ II «roo-

io?g d? olrs d)3b ogart^od rirada sl-sdsah socd dfdJ


ri^fjj^:- 1. rtradiS-racd^Fj trooudS. 2. cdrer-daol) t^oddd©, 3.
w3c±o-ij"l)od SA^oddO. 4. a5?d-o3d:^?i ddrad©. 5. BSi?ie d e d i r ! ^ : -
Sedo^w d^pd© d,^sjsdx;df&. eqj^a ^?3sodgSe d-^duah sodo
ded:3ri^?d^ tT)oddde ASd?idd:dD. d»od de^od ded^ari^Fd^
?j3tf;Xdf&. yoddd© 6fd,s30Sflis, ^A*j3fd,scd?d© e^2«?jde^odD ^oddo
t5".p33;0dddD3Sij.
354 tiOT^p rfo^sdsce

dsSfdo^bilrae ss)0±oo II SL II wac|;^ tsss^c TOoisSjf II


M53S!3533aof3e 5iRoi/3Crt8 II Lo HQ^jiptttJSifdJS^t^^pp^-

sssTjdo II ddjsfoioa^yic a*33 l l Lo z^z^rzit ass^cass-

rtjjijao ^c^cS Dsalocdrijic tssssio II v II wsssi


«w,Ai/ij|c^e3=' TOoio^c li «s|^sro3oc3e ^aoijscrts II Lo 2i5wjse
I I I ~

yV)S33 W4PS33/S^:|^^^05J3 ad§ II ^«Cc33SiO^?33W^3oaJS' II

O^rfS II 8^ II 050S33, ^i?330i053aCc3^ viOZi tTOttitt ABSJ-

o5oc^ II I^IIJSC rl;3o Acdrtss d^^sijsrecSesisss AradoSocs*' il

yvi^df tj^j^oj^o s33^?d^o t33roaoo5oca^ iii^c II ijtj-

Ai^c«>S?33 533d0rfed§ f_^C;^jSra£5jSe?S:>s50jSf II f,C^jS3S03S333oc5c


I I I
^iaoSjserts II Lo f^ei^Ajjy^rodoioo^ieeSesiKoiJsdoA II
I I ~ I
redo^o ^eS)^:^S35Aj?l/3esi5)«<?3^edj^c II Lo z^z^rzit ;|s
f^e:^jS3353c3o3rtj|^c3o .Scwe^ fj^cs^jsraoo II L II ro;§j3?di?
dAcwJSC sro;Sjsccw.Sijdo,sf 11 ss3^csi33,ros^rfe ^aoiracrts 11
I I I I I

Lo s33;^edie4<^233ac3o^AJ3|f33^sSe^c arf^s^P^ t^^rorfs II

oioilesio^csjj^^^f^^^sJoclraf tid a^drfesJo zistodrfc II Lo


z^z^rzit S33^Cswjle '^a53r{z|e3o ^^e^ :^do:^6e

sroiSjsesj^o AJSwoSoes^ II
;^;^§ «ra;TOadc©rtj?«o <^oro;ad;3c^s:303f#" ^^^^^^^

«±oi03f33»333oo5oe3f 11 1^;^ si5033;!J^ II '^ozijO 2iS3jtSe;icodj3;?-


r1,cD0d2ss 355

(iSiiSipef tpX)Zij\ li MOhtit i l d^cs^siJod^ecroosssjLroo

XJ4SO dlo ii L o -i^z^Ftii j|s '?odje353rlj|^eao ^ ^ e ^

^drds*' II n II i ; i d d o o * i 3 3 j & 11 wft^orfjs^o sSoez^sS^df^-

TOroi>Sjf II wrs3,^o33So?5c aaoi/serl? l i L o afi^odrai^o ii

Lo z^z^rzit ^8 ortjC .... l i wr^oSoc ?Jsi>8 w?^o wsrosooiJSoio

II 3 11 oiod33oi> Aiscsiso oJbsSjse oiosSjacrfodo^sf II

oiodro .... l i L o ojostoois Sjscstoo ^Otiot oiosijsoi^ jsosoo-

ss^iis 11 oi)«±io 3^ <^tl/^cAt|j:^^ 2 l © i j 3 c odos^ji^s II L o

z^z^r oiosSocsoS II tii^t o5odoo tsssssosteiSX)

II a 11 s l s c d r e s 5ff«j|e aa±)r.sn3roiDSje II aaiorss^sss .... i i

Lo ssjscabreg sjoadDsaaSsr^cioraorfSsd^cs^ 11 gJac^-

t^^6s5 ^3o 11 Lo z^z^r ?i3±>r;ica53 .... i i ; i 3 | -

oteSio&^ci^^e^e ddora^da^sf 11 sSdofsssss .... L o ; ^ 3 | -


I I I I I

otoao ii;ao^dorfsterf3rf|C5S2S3^c oi>wsi33f5jse SoSijprs 11


wa6c^si33f5j3csSdo?fcaot5jsez;So^doj^o Ajsijsrf wcdoos ^ d j a e & c s II

Lo t^iotjior ... sSdofleaBS .... II tzi sssoioe sJ^^f

S330iOOTOroi55jC 11 SS)053|S33 II L o 3{sSs5soi> .... i i

1. f^oid,, 2. oAj, 3. o i s d , 4. 5. dd)fc) 6. wsojii, 7. ;^fd2,

rt;a535S,..." d o d 5i)od,rt«'oui d,a3S3<£jA, esois c3fd;ioi d:od, acfiro


"jjjsojjsrois rfstos" '^^ap ?33d3s±)o^rt«od ^ed^?3J23ad 4 2 : 3
356 AjOSSjd d3jd3303

Lo j^iist^r .... sssoloe .... II ;5JSCS1©C ^cftoo TliSCsJsSos

;3jscsi>^dqj«f II ^cdrosss .... II Lo ^cdjscz^cctoo

;Sjscdj3c wdro:^sto2bo ;Sj3esL)e^cdo jfsior^p droS II

ssrfrf^o ^idjjJp ^z^coioo Sitpjsitzo oirae rfra^d;?^^ II

Lo z^z^r iSjaesSoeass II i^^issssfSo riofisis

^sSflise ssrj^c ii ^rorosss ... II Lo ts^L>(io tirit^MO-


_j ip
I I I

«4So^oioo^f|sSosi;5e aojsdosoedodoo II ^^Aj3taio:^^tzi-

^ziok^z^thi^^oioozizizzitTl^Mj^t ii Lo Zjlrazjior -^ss-

e3C353 .... a:iSi^iJ3S3e33033 rfcsSSS WS333o^ II Lo 1^^750^033,-

ddor?® .... l i rtjasscSj .... il ojj&ssipp^tittjiptjj wass^oi)

rfSiO <^33p c33d05iOOi^S33r ^Cd^CswlSSdjS T J O ^ K ^ II

^o^ssdrfo ^j3| ;^rfo5w& ;^3|oi532iJ3^ s±>o;i;Cr3 ddoreo

Tio^ti^ ttj ^oSt 7izix>zijit55ps>^tio ^ o t e r ; ^ 11 «s5cr

rtjOori^Foj, Aigd^d deaod -d^jjafj^ "sisSoeds^s" dxcssd


dDod,ri?od d0d,5ad god sjsdwdsss, ddirawjd^ S^JSAJ, T^^usp tssjadS
droa, "^O^JEJ^ SSMSJC" dodi gOESjpdDodjradJsa god^jgjqjrwodsb^
"dfdc33fisi .... j^Jd s i d r r a " iiodD dssddeg:. tsdoed wessodrfd
"sljsoioro Aocdoo" dod©od "zirora^Si?^" oOodtD ddrt d,93?j
3oj3ed:d?d^ ^ e ^ l r a o d : (i^z^is^S d33dde&. aes^AloASjdd jiodd, ddodjd^
^oaodde deo:)DAb5:§c3Sdd, 'jLsoi^srois' '^Sjsjdrooio' ^ssp
wdrt^drt^rlra, ^dd dfd;^ri?rt "dcdet^jr cio^jO" dod: 4-4 dx);^
tsd^odfd^ ^sTtoddefc. rt,dri?rt 8-8 Wcd^riTOdd, o p d e d ^ d,dpdfd;lr!?rt
4-4 oosrlra r1r3d33pr1?rt 2-2 t5d2aris?5d^ l ( s d d f & . ;^oaodde t3foiD?iDd
d d o o dD?3od<S dj:^^eg5j3rio±>js dfo:oA ddDdjd^ doiBO;Eidcddo. o o d d
rtdodesi 357

zioQtipio^tiw^t II ^orozpsiooi^jrso II io^Ti^ si>os3«-


^sjoQssp II ;^;^s ^osJsss^^rfra II rfedrarfd jJosssde sSo^S-

4,oi)0 II ^^foSof TJdr^eqrorS d?S33s slsSfr ^oDo A^sss II

4oi)0 i^docroA .JisloTj^o t i sis^Ssw-Ss II a a s s , siTlsSQe doosj

clros II ;|,iA:3ro)ad50 oioao i S ^ r ^ s o c K i d o c d d II j r a a d p


^odo dfdeji SJJAJCSJS,? Z:id Ajdrro 11

tt wj33o3j3erf3|^?Jo ^ooirors? II ttj oi^tiittF^t

TOSoOo^ei^o tiaras 4z?3f^ded33s w^^e^dsi^dosro^^iosi^-


AJos:3^532p«33r O53ra2;3leoio w^cro^lzps ssd^czp^sssrao^-

'^ozijO o±)si>o 53O0 tJ^rSodo iihp wds z^^o ^dop


^^od^o <^orojr5eo d,2S3«5^o sirorfj^ tq^sospo ^iss dcdsss
^aS5po^^7iosjsip>7;i^rtzss>^^i;)i rtrsdsSo dsnsro srooio-
d335325o tj^fjs ^e:^jsrooo sss^e^^o ^odjdsf^o oiodoo
aaijrJo ddofso sssoisoo ^cds^ijssscio Cisst d c d s s s wa^j
zi;^s33r Aj05:3^532ps Aj^z?3ao0^zpTOS33^3&)^:;)^ II !?c«er3 Aj«i-
^j^iSiossp II

ii;^dj3f dxi%?ci^dod^^do ^cdssoio doortosoio^cssp

ddjw?d ed-c5jsoart doSjrhgdra dECodeSo. d l i e r , sbd djscjasddrts?

233gd© deeded d;Ojorts??d^ d32ddefe. d^^ d j s d C D d aods (1,drt?ri


d,o^eS^r\ de?d Aidjqjrt^-^^ A.dda^, Aidovrla^o ddi dDSb aiii^d
edD3ri%-<?d Kj33,c;:s?idS de?dod tsods So^^ris;*© 6jt)dd?gi. "Tleateroi)
J!|3o3 .... jujaoiroroi) '^do rf dsds" djodj2,ed3dfi droa
edi3rS^'fiD^ loddefc.
358

S53 3oJSfsi>s II w£!/rf AJSO rtja^Ac^jijAJ^ t i dcdorf^^dreo II

rf«d33?;5ja^c& :i^53^ £ido ssj^c alj^c Aj^rnsiasolscr wssraxJ-

2ioa±>ote3S' II ;^;^5 AjS^afjasa sjSjOii^^^ss alracsijo ^ j o t o r s * ' II

li i:)0<:3c)c^o II

affspsajjjj Ajaedste)d2:5^20(£)j5o5ifoo oisKdJsrfnijOa 53d-

II ;^dj5S3 II «TOj^aJD;ifi7j^ Tidiossa^ d33dt:i*-

nCtff aSSdet^JJ dZ33^3f II

tS tO?g ;^Hggja3S coJ3fdDd?dwf52j d33S dX!h?jt5ego.

SSdsotods 255^33 djssssr ^ss^ rfdjp? ^^droaf 11

«*j3^erf ... dstjtcf a|353' oiootoiron d,.So3jsoid2 diod,d?l©j L o s s d a o d


rS,a30±i2Ss 359
^jssitsx)0zij0 7i7ir<^ozij^sio^«f ^ozijSijttptr aoO-

Tioaosio^dSioorfjO 11 ^aissSxi ^ijo ^to^tsxtozijs s^jAtLsc

5i>^53S934jOci;S II <^ocra,oio asonsoio Aj«ses33osoio raoioo-

93oio si2J453oi) i : i d stedtj^^aiOrfrsissSo II '^oci, asJo-

wOo z^Soo^^ siosio oi>asi33?i*i^ Aj*)iSoo»Aj^ wojoos^ssr-

^«si5?#33r ssos^ssr ^(aj^^ssr z^JsJc^ ^SSSJ^SSKCI^SS ^sssr-

i;izix>io7ij£t^ II o II wft^o tlffi^o sSoe^sS^d^^TOroJo^je w?^^-

eijiiptr zoOcssfSe £iS II Lo ofi^o rfj3;^o II

erl^oJst TOOTOOJo .... II 3 II oiodssoio A;sesi>o oiosJjac

oiosSjserfodOjgf II ojosio&jci^ji^cr II Lo oiodrooio

SjafsJoo .... II oiostoois ssoTOoii .... II a. II slocetores

if!l©jC aaior^TOroJo^jC II R»ai>r5 5^e;^ji^cr .... II Lo

ftjjsfdors? sSosdos .... II aaiir^oJoe Ajsorooi) .... II v II

i^piss)Sx>^pttt^t sidore^dOj^ 11 ddofs&^cay^cr .... II

Lo ts^oissSX) .... II d d o r s s o ^ A;307BO±> ... II K II a i d

s^soloc si^^c S3c>oi>oTOroi>S;e II sssojss SijttpiF .... II

obsidrojosi) d^oSjsdjS wgloifsosrt aed: wSrorfd slogo,

^^ifi d,d^?gs3r( IradzSefe. ^^odjaod d j s d d j s o c d "33,3sd5ioo4o


sittC33A tsois asgjOgd dDod/l^fd^ 3oe«? "roonsoi) sSsSSsssosoij ....
s^jjj^ssr :^si" dodO ddrt d,.SsiJJ5:S3 soe^tS^gi. ^ s d r a o d :lodr»
^TOjoj d o i r o d d o U : a f c / i ^ O =:)ot3: dooa a ^ o o r t d£)C33rf d3sdi3efc.
360 %omp b^dEC©

L.0 ;^Si533Oi0dj3!«jlC .... II S530i)S5c SiSOTOOiO .... II L II

Aisidjtt ^ctioo rlisei^di? tj^tzio^jf II «j3cd5<5j;C^^!:^er.... II

Lo igjscsSjscz^ectoo ... II iSjsedrooio ssoreoio .... II II

;^iaj3S3rfo 7l/3?;^si) ^sjsfSjaccirt^c II ^ssrfdtjjeayiiSfr .... II

Lo ;^^iJ3S5rfo .... II ^sscTOois sraoTOoio ... II « II

:^^e rl,3^woo3jse rfeotes ttj ^pdcr II

oodfs^TJiSSjS 4ii33 «|;S>OjS:^ II 2i;so±>r(Sj,e3Jj^cr II L o

M!Sr,c^erf dKsra .... II aass^oio ssoTOoio AjSwDroosoJo

^^D3?|jdjss©^rfcsS33 4^pdf=^^*i2o33o5oedoo Ajaedsirosj

t:J^W(Oo AjrfodroiJsSio 4}5S30KOO i^i^ II z^^c wa;^^

'ijdoo toOo rt^aoSfs d o d o oioadJ3?3?5^ ... j^id II o II w s r o -

o±>^ rtjsei^dos ^cdjseTOoio.Sjf II ^t^Sjjttptr .... II

Lo wsro^oio^ .... II iSjsedJsoio ssoTOoio .... eAjdJSJOJSj-

gjs^dcdss d;^pdfs^33 *J2C33O5O .... II i) II w f ^ d o j a r j ^ r -

"u}?g ?jd(1,oorts?rt joSnsFJ I r a d d f g i . - 1. ALtodr - agde?j dDod^aod.


2. ^ e d D - as3?,aS:;g. 3. ooredg - eh^woxrqjsr. 4. loo^i - S;T)cij,id^cg,o.
5. ;u,d?i,de. 6. sbg, - 2bg.?ab2b55,o. 7. d?) - ddiAdAds 8. rood - gotesiad.
9. Sfdo - 6edio gra,?3^ d,3o3jsoci) rtdd opcjed;^ dj^pdeddri^fj^ ;^eo^j
de^'de&. |fdj2J30S)rvj2 zo©od?d^ I r a ^ d doed. " l i O o 7\,3^o4jd30 ....
stosrsdsras" dozo© ddn?i diod/1s?sb^ de? s3j4JrSod?i3^ Ai©Alde&.
dj3d,?i?iD^ gddi « d©r(s??3iy a S o d i^r^di doxddwi^ dodrLra?^ "roosa
d j ^ i i c .... ssoSs" d o d j z^'5^a±>^^ ^ f t r * ' oiizadro^?!© wc^otrrfjs
^aooi!!^ 361

oid©«^coTOd*j3c TOoii^c z^zioSijttptr .... II L o wft^-

sixori^sr .... II tsS^steoio raoTOcdo .... AjjOdz^Jjs^iocJjss^s^-

d?si33 sdiS'Pdcdss TjSossoio .... 11 a. II mzizppp

»o^cjoo^Aa*5j«f II vx)Z$£jjtpir .... II L o tntioppp .... II

iooz?3oio AisoTOOJo f3303oi)f3 ^^dodjasspdcdss


4;^pdcd33 Aj2o33oio .... II v II L o vi^soTitt rt^i^ie .... II

WjS^^i^oSoe sraoTOoio ... iO;3o|o4 d j s d w^dcdss «j,^pdfd3s

AjSo330J0 .... II 8? II s5D32id? ^*J3jC ^aiZSS i i O S i ^ II

2to^<Sj;C3yi?Scr .... II L o ^&5|0 .... II 2to53;0i0 AJSOTOOiO

... ' ^ o d j c o n s j r i c d i s s s s p d c d s s ^ i ^ p d e d s a siSoSsoi) ... II t II

sSdoft^asotDSs 2iRdo<s^^ II 2ia&jc;^^z^er .... II Lo

^sSofj^dftjjp? .... II 2if5j^03oi5 Araon3o5o .... oiodo ^^^sdl

doro^dedse) ^^pdcdsa A!!>O33O5O... II 2. II ^ocljaeloe

s53siodes§pe osa^nsroio^e u5^A>j(tptr .... II Lo

^ctorf^y^ II Dsaode asoTOoio ssoTisSrdsss^dcdss

4^pded33 M2O3«)0^ .... II «s II j t ^ o ^jf|c3^ doqjozi^oros

*?^rEiroi>Sjf ittoSijitptT .... II Lo * e ; ^ o ipji^ .... II

i$(^d( A3c)07Te)0±) .... 13:^4, U;So5^d(d3<) 4^pd(d3«)

AjSosaoSo .... M r II

ttt 11 rt?53c3303| 7l,;^si>djsc rtresd^Krrtsc II rtrsgj^-

iijttptr »€)J33c5e a a o l o c r t i II L o rtfssjsso 3 | II rtfStgJ^oSoc


362 ?Jo7J3jd dd^d3S<S3

Aisonsoi) AidasssDSicio siiatMasiJossoSocssa ll n ll

233^dcd;5f ^^^^c ci>TOrSjSi>jSf II zior^riij^tptr .... II

Lo t33;^s5ed;3c ... II doTOro50j SSOTOCSOJ jySjQsssDsoJOj

SJ30i»93030j 7J^453050j "^sioo sSjssdiiJ^uiSo il

dorter dodo oioKdsarfsJ^ Mo±>os*Sjcr ^(Sj^^Ajcr ^<Si,!fc»scr

aSoajiSjfr Zjid ll 3 l l ; ^ d sssoirac d/j^^c sssoioonsrojo^jc II

S330i»&je^^^cr II Lo i^dsrooisdji^ II sssoiode

BSOTOOiO II SL II ^Qtpjtji^ d^ W53^C TOOioSjC II

tssa^&jCi^ji^er II Lo wa^^d,;^^ dc^^e II

w53S3oi3 RsoTOoio II V II SieSjac eross? 4'y/*J?sf^f3«'

TOoio^jC II (^\Sjjttptr II L o aidjsc eroas w ^ p s s s / - .... II

w^ysjo raoTOJ^^o sidasssoatps^o aaojoo^aya^o 7J^*532::S^O

«^doo zissi3iZ^ipOo II w^rf"' w d M O uCo rtjSoc^o II

dosio oioKdrorfxi^ woi>os ^sard^ f^cdo^sard^ ::Jd^o II II

ssa^cdie d&^jf S5a;5jae3^s^d0j5f II zsstAisj^^^iijitptF .... II

Lo sroAjaedic II s3aA;st33^^o3oc aaonaoio II L II

tij3t ijtjs:s)QVi€it II istj^i, ssadorffdi fj^ijSsaeJjac-

cSodOjgf II ijtja:5oijjttptr II Lo ijt,^p^t:s) II

sSdrtjirasapsjaoio fjtsa^pd^oSoc sa*ae ssa*a« ?s^^35,f^"

&sai3aa dasrod7iSo3aoi> 'sdoo loOo ?5dodroi:a5» II

*jC^;S5ao <^doo »€)o i j * ^ aA^ac d^ sioda oioadrorfTi^ ssa

woix« ^icraap II 2. 11 toCo rtja^o^dao dcssa wasa^


rt,aiO±)^ 363

s5c33C33 olofhrf^s 4p;^?ros S>533? 11 KjOZjiffss adr<oz;{sror roro


oiroi^z^SosrfTOs 11 a53053jsc?*srao3^ oSoeii 5iq:^2ifrooi353s 11

li sSoe S33SJO ste *Jo^ dssjo^rfs li M^zijs^ z^^oti aJjSrojj^


!;l/3:^4(3c); Abiosdsoci; il '^S dooss;??^ dde;^ li tti ^s^acsa
i^ciprfoiofSc afjiic 11 ssoss sij^Sic S)Sisi>o;^Q^o cP^rfjscr
rf^^t^ioioo clrac esb II b r o as5s 4^2! eroqjS^c rf w^P?
2ici),^s sJ&srao;^ 2i^;^s II sso^i sso^s roo^s 11 tiodo
^jC^^ TioJoKsiJsrf Mirooiors ^ssp^sror^rod wisso;^? II

II c ^ r ^ r S o O ^ g II

II oi>cisirorfs II A5s5r^si)r44P^^f° z^zijZippsto c^rssr-

^rfd^^eisoo tiip^ ^jssiAji i o ^ ^ ^ o a^oi> «^grar^fro

rtj2oC3| Ajdorod 3±>Ci0530±»8 *b;S33rlrf^;^nI)(ajjS 4*5f31t33^ "

"?jsir^si3r3jj4sdrieo slraero^^" iiocd AJC^O. AJodcoS,

Aiidd?ji woeco^D^Atso, ao?S dDo'Jdod g^-^abo^lJSjahiii, XDdd didot©


r!c4i-^s3,gar1^''?iiL^ ijdrtjCOood AJO^S^ dodo sJodd 20odri%"?d^ dcdirL^a^j
riy.oteh JoQdi tjor1,od?d doaDdxdod t5g,3odS JuQdi ssx^ri^o, doed
fotifidDdod ;jodjl;'sod: d%od?d^ %dd dodrt gecaego^j d/i?j^iad?33n
"jdsSwroA'Sdar " =0020 djl-s^od: S)d&jri%?'iD^ de^oss tjidd 53??J3^
redd dDd,d qjsdodo oh^rt de^od ^dodod dj3Ji):A;oaddf&.
364 SoASd ddjdEe:®

I I I
Lo sJsiooa3,dj3£iorsior:;fc) droo yurodcSoroo^fTOAJsijdOjSJ^-
I ~ T ~ T
sterfas" II ^ji^^pdo rto^^ooiorfA^asi^crorododOj:^^-

cralps 11 o II doioo^!^^si>sj,W;S5^si:^sj#J:^73^/J|f o i o s l c z p s d o t e -

sirorfdjscj?? II in^^j^ppzizi^pjtitio zi^s^^onjaesi2io!;f

rp>d c^i^;^ Hi) II ii3|D^jOTO4oi/se w^s^sro c|e ^e^er^d-

sills/ aLsSe^ II a. II ^^^^odrslprtorso^sltorfortLrferaAjac-

^z^i^ti^^t^j II V II ^33 ^^ro^^f^s^jixizssjt^^jssQ-

sioqi^tssao II m II sisio^s^ 4»^o<l sJQsjsf rf9Cc:3 eoi^a^/ro

dOciTra ^^o^siTOfTOS 11 ^tt odroi^^siorolrac sp'j^si^ do^TO-

t ~ I r ~ I
<^d*j,dfi;3fSe5iSi53f53S II II A0?^eSs:ic33;Z^c5c Sij3«p'?33^C
I ~