Вы находитесь на странице: 1из 80

20 октябряя́ 2019 гоя́ да. Недея́ ля 18 по Пятидесяя́ тнице. Муя́ чеников Сея́ ргия и Вая́ кха. Глас 1.

ВСЕНОО́ ЩНОЕ БДЕО́ НИЕ


ВЕЛИИ́КАЯ ВЕЧЕИ́ РНЯ
Диаа́ кон: Востая́ ните!
Хор: Благословия́ .
Иереа́ й: Слаа́ ва Святеа́ й, и Единосуа́ щней, и Животворяа́ щей, и Нераздеа́ льней Троа́ ице всегдаа́ , ныа́не и
приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Священнослужиа́ тели в алтареа́ :
Приидиа́ те, поклониа́ мся Цареа́ ви наа́ шему Боа́ гу.
Приидиа́ те, поклониа́ мся и припадеа́ м Христуа́ Цареа́ ви наа́ шему Боа́ гу.
Приидиа́ те, поклониа́ мся и припадеа́ м Самомуа́ Христуа́, Цареа́ ви и Боа́ гу наа́ шему.
Приидиа́ те, поклониа́ мся и припадеа́ м Емуа́.
ПСАЛОя́М 103, ПРЕДНАЧИНАя́ТЕЛЬНЫИЙ:
Хор: Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода./ Благословея́ н есия́ , Гоя́ споди./ Гоя́ споди, Боя́ же
моий , возвелия́ чился есия́ зелоя́ ./ Благословея́ н есия́ , Гоя́ споди./ Вся премуя́ дростию
сотвория́ л есия́ ./ Слая́ ва Ти, Гоя́ споди, сотвория́ вшему вся.
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху, и ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трии́ жды)
ВЕЛИя́КАЯ ЕКТЕНИЯя́:
Диаа́ кон: Мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: О Свыя́шнем мия́ ре и спасея́ нии душ ная́ ших, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О мия́ ре всегоя́ мия́ ра, благостояя́ нии Святыя́х Боя́ жиих Церквея́ий и соединея́нии всех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О святея́м храя́ ме сем и с вея́рою, благоговея́нием и страя́ хом Боя́ жиим входяя́ щих в онь, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кириа́ лле, и о Господия́ не ная́ шем,
Высокопреосвящея́ ннеий шем митрополия́ те (или: архиепия́ скопе, или: преосвящея́ ннеий шем епия́ скопе
имярек), честнея́ м пресвия́ терстве, вo Христея́ диая́ констве, о всем прия́ чте и люя́дех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве ея, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О грая́ де сем (или о вея́ си сеий ), всяя́ ком грая́ де, странея́ и вея́ рою живуя́ щих в них, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О благорастворея́нии воздуя́хов, о изобия́ лии плодоя́ в земныя́х и врея́менех мия́ рных, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О плая́вающих, путешея́ствующих, недуя́гующих, страя́ждущих, пленея́нных и о спасея́нии их. Гоя́споду помоя́ лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.
Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко подобаа́ ет Тебеа́ всяа́ кая слаа́ ва честь и поклонеа́ ние, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и
приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
БЛАЖЕя́Н МУЖ:
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Хор: Блажея́ н муж, ия́ же не ия́ де на совея́ т нечестия́ вых.


Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
ЯО́ ко весть Госпоя́ дь путь прая́ ведных, и путь нечестия́ вых погия́ бнет.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Рабоя́ таий те Гоя́ сподеви со страя́ хом и рая́ дуий теся Емуя́ с трея́ петом.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Блажея́ ни вси надея́ ющиися Нань.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Воскресния́ , Гоя́ споди, спасия́ мя, Боя́ же моий .
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Госпоя́ дне есть спасея́ ние, и на люя́дех Твоия́ х благословея́ ние Твоея́ .
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Духу.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же . (Трижды)
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твояа́ держаа́ ва, и Твоеа́ есть Цаа́ рство, и сиа́ ла, и слаа́ ва, Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не
и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ГОя́СПОДИ, ВОЗЗВАя́Х, ГЛАС 1:
Хор: Гоя́ споди, воззвая́ х к Тебея́ , услыя́ши мя./ Услыя́ши мя, Гоя́ споди./ Гоя́ споди,
воззвая́ х к Тебея́ , услыя́ши мя:/ вонмия́ глая́ су молея́ ния моегоя́ ,/ внегдая́ воззвая́ ти
ми к Тебея́ .// Услыя́ши мя, Гоя́ споди.
Да испрая́ вится молия́ тва мояя́ ,/ яя́ ко кадия́ ло пред Тобоя́ ю,/ воздеяя́ ние рукуя́
моея́ ю/ – жея́ ртва вечея́ рняя.// Услыя́ши мя, Гоя́ споди.
Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

posledovanie.ru 2 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

На 10. Стих: Изведиа́ из темниа́ цы дуа́ шу моюа́,// исповеа́ датися иа́ мени Твоемуа́.
Стихира: Вечея́ рния ная́ ша молия́ твы/ приимия́ , Святыя́ий Гоя́ споди,/ и подая́ ждь нам
оставлея́ ние грехоя́ в,/ яя́ ко Едия́ н есия́ // явлея́ ий в мия́ ре Воскресея́ ние.
Стих: Менеа́ ждут праа́ ведницы,// доа́ ндеже воздаа́ си мне.
Стихира: Обыдия́ те люя́дие Сиоя́ н,/ и обымия́ те Егоя́ ,/ и дадия́ те слая́ ву в нем
Воскрея́ сшему из мея́ ртвых:/ яя́ ко Тоий есть Бог наш,// Избавлея́ ий нас от
беззакоя́ ниий ная́ ших.
На 8. Стих: Из глубиныа́ воззваа́ х к Тебеа́ , Гоа́ споди,// Гоа́ споди, услыа́ши глас мой.
Стихира: Приидия́ те люя́дие,/ воспоия́ м, и поклония́ мся Христуя́ ,/ слая́ вяще Егоя́ из
мея́ ртвых Воскресея́ ние:/ яя́ ко Тоий есть Бог наш,// от прея́ лести врая́ жия
мир Избавлея́ ий .
Стих: Да буа́дут уа́ ши Твоиа́ // внеа́ млюще глаа́ су молеа́ ния моегоа́ .
Стихира: Веселия́ теся Небесая́ ,/ вострубия́ те основая́ ния землия́ ,/ возопия́ ий те гоя́ ры
весея́ лие:/ се бо Еммануя́ ил грехия́ ная́ ша на Крестея́ пригвоздия́ ,/ и живоя́ т даяя́ ий ,
смерть умертвия́ ,// Адая́ ма Воскресия́ выий , яя́ ко Человеколюя́бец.

На 6. Стих: АО́ ще беззакоа́ ния наа́ зриши, Гоа́ споди, Гоа́ споди, кто постоиа́ т?// ЯО́ ко у Тебеа́
очищеа́ ние еа́ сть.
Стихиа́ ра: Плоя́ тию воя́ лею Распея́ ншагося нас рая́ ди,/ Пострадая́ вша и Погребея́ нна,/ и
Воскрея́ сша из мея́ ртвых,/ воспоия́ м глагоя́ люще:/ утвердия́ правослая́ вием
Цея́ рковь Твоюя́, Христея́ ,/ и умирия́ жизнь ная́ шу,// яя́ ко Благ и Человеколюя́бец.
Стих: ИО́мене раа́ ди Твоегоа́ потерпеа́ х Тя, Гоа́ споди, потерпеа́ душаа́ мояа́ в слоа́ во
Твоеа́ ,// уповаа́ душаа́ мояа́ на Гоа́ спода.
Стихиа́ ра: Живоприея́ мному Твоемуя́ гроя́ бу/ предстояя́ ще, недостоя́ ий нии,/ славослоя́ вие
приноя́ сим/ неизречея́ нному Твоемуя́ благоутроя́ бию, Христея́ Боя́ же наш:/ яя́ ко
Крест и смерть прияя́ л есия́ , Безгрея́ шне,/ да мия́ рови дая́ руеши Воскресея́ ние,//
яя́ ко Человеколюя́бец.
Стихии́ ры муи́ чеников Сеи́ ргия и Ваи́ кха, глас 6, подои́ бен: «Все отлои́ жше…»:

На 4. Стих: От страа́ жи уа́ тренния до ноа́ щи, от страа́ жи уа́ тренния,// да уповаеа́ т
Израа́ иль на Гоа́ спода.
Стихиа́ ра: Все презрея́ вше земноя́ е могуя́ тство/ и плоя́ ть возненавия́ девше,/ Боя́ га Святая́ го
возлюбия́ сте,/ и, одеяя́ ние безчея́ стное ругая́ тельне носяя́ ще,/ с Небесея́ прияя́ сте
свея́ та одея́ жду/ и рия́ зу нерастерзая́ емую,/ с нея́ юже ликуя́ юще,/ венценоя́ сцы
пребогая́ тии,/ покроя́ в нам всем буя́ дите и одеяя́ ние,// жия́ зни обнажея́ нным
змиия́ ным прельщея́ нием.
posledovanie.ru 3 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Стих: ЯО́ ко у Гоа́ спода миа́ лость, и мноа́ гое у Негоа́ избавлеа́ ние,// и Той избаа́ вит
Израа́ иля от всех беззакоа́ ний eгоа́ .
Стихиа́ ра: Все презрея́ вше земноя́ е могуя́ тство/ и плоя́ ть возненавия́ девше,/ Боя́ га Святая́ го
возлюбия́ сте,/ и, одеяя́ ние безчея́ стное ругая́ тельне носяя́ ще,/ с Небесея́ прияя́ сте
свея́ та одея́ жду/ и рия́ зу нерастерзая́ емую,/ с нея́ юже ликуя́ юще,/ венценоя́ сцы
пребогая́ тии,/ покроя́ в нам всем буя́ дите и одеяя́ ние,// жия́ зни обнажея́ нным
змиия́ ным прельщея́ нием.
На 2. Стих: Хвалиа́ те Гоа́ спода вси языа́цы,// похвалиа́ те Егоа́ вси люа́дие.
Стихиа́ ра: Сея́ ргие преслая́ вныий / и прехвая́ льныий Вая́ кше,/ сосуя́ ди Дуя́ ха,/ потоя́ цы,
источая́ юще всем целея́ ния,/ ная́ ши храния́ телие,/ и крея́ пцыи побоя́ рницы
Цея́ ркве быя́вше,/ самовоя́ льныя жея́ ртвы и заколея́ ния честная́ я,/ светия́ льницы,
озаряя́ юще свея́ том благочея́ стия концыя́,/ разрешия́ те тьму належая́ щую душая́ м
ная́ шим// и мрак злоя́ бныий весь отжения́ те.
Стих: ЯО́ ко утвердиа́ ся миа́ лость Егоа́ на нас,// и иа́ стина Госпоа́ дня пребываа́ ет во век.
Стихиа́ ра: Незаходия́ мая селея́ ния,/ и разуя́ мное весея́ лие,/ и Свет Невечея́ рниий ,/ и жизнь
безпечая́ льную и негия́ блемую,/ от тлея́ ннаго телесея́ страдальцы слая́ внии
изшея́ дше, восприяя́ сте./ Но молия́ теся сих и нам улучия́ ти,/ страя́ сти
умертвия́ вшим и грехая́ уклоя́ ншимся,/ Сея́ ргие и Вая́ кше,/ предстая́ теле и
пристая́ нища вея́ рных,// со дерзновея́ нием моляя́ щеся о душая́ х ная́ ших.
Глас 4:
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Сея́ ргиий и Вакх, свея́ тлая муя́ чеников и сугуя́ бая заряя́ ,/ мучия́ телеий бо свирея́ пство
низложия́ сте,/ ия́ дольскую же лесть упраздния́ сте/ и Богоразуя́ мия совершея́ нную
таий ну,/ свея́ тлым глая́ сом высоковещая́ юще, проповея́ дасте;/ ия́ хже молия́ твами,
Христея́ , сих Законодая́ вче,/ Подвигополоя́ жниче же и Венцедая́ телю,/ и нас
сподоя́ би на невия́ димыя и лукая́ выя сия́ лы// держая́ вно увязтия́ ся.
Глас 1:

И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.


Догмаа́ тик: Всемия́ рную слая́ ву,/ от человея́ к Прозяя́ бшую,/ и Владыя́ку Роя́ ждшую,/
Небея́ сную Дверь,/ воспоия́ м Мария́ ю Дея́ ву,/ Безплоя́ тных песнь, и вея́ рных
удобрея́ ние:/ Сияя́ бо явия́ ся Нея́ бо, и Храм Божествая́ :/ Сияя́ преграждея́ ние
враждыя́ разрушия́ вши,/ мир введея́ , и Цая́ рствие отвея́ рзе./ Сиюя́ уя́ бо имуя́ ще вея́ ры
Утверждея́ ние,/ Побоя́ рника ия́ мамы из Неяя́ Роя́ ждшагося Гоя́ спода./ Дерзая́ ий те
уя́ бо, дерзая́ ий те люя́дие Боя́ жии:// ия́ бо Тоий победия́ т врагия́ , яя́ ко Всесия́ лен.

posledovanie.ru 4 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ВХОД С КАДИя́ЛОМ:
Диаа́ кон: Премуя́ дрость, проя́ сти.
СВЕя́ТЕ ТИХИя́ИЙ:
Хор: Свея́ те Тия́ хиий святыя́я слая́ вы Безсмея́ ртнаго Отцая́ Небея́ снаго, Святая́ го,
Блажея́ ннаго, Иисуя́ се Христея́ ! Пришея́ дше на зая́ пад соя́ лнца, вия́ девше свет
вечея́ рниий , поея́ м Отцая́ , Сыя́на и Святая́ го Дуя́ ха, Боя́ га. Достоя́ ин есия́ во вся временая́
пет быя́ти глая́ сы преподоя́ бными, Сыя́не Боя́ жиий , живоя́ т даяя́ ий ; тея́ мже мир Тя
слая́ вит.
Диаа́ кон: Воя́ нмем.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
ПРОКИя́МЕН ВОСКРЕя́СНЫИЙ:
Диаа́ кон: Премуя́ дрость воя́ нмем. Прокия́ мен, глас 6-й:
Госпоя́ дь воцария́ ся, в лея́ поту облечея́ ся.
Хор: Госпоя́ дь воцария́ ся, в лея́ поту облечея́ ся.
Диаа́ кон: Облечея́ ся Госпоя́ дь в сия́ лу, и препояя́ сася.
Хор: Госпоя́ дь воцария́ ся, в лея́ поту облечея́ ся. (На каждый стих)
Стих 2. ИО́бо утвердия́ вселея́ нную, яя́ же не подвия́ жится.
Стих 3. Доя́ му Твоемуя́ подобая́ ет святыя́ня, Гоя́ споди, в долготуя́ дниий .
Диаа́ кон: Госпоя́ дь воцария́ ся.
Хор: В лея́ поту облечея́ ся.
ЕКТЕНИЯя́ СУГУя́БАЯ:
Диаа́ кон: Рцея́ м вси от всеяя́ душия́ , и от всегоя́ помышлея́ ния ная́ шего рцем.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Гоя́ споди Вседержия́ телю, Боя́ же отея́ ц ная́ ших, моя́ лим Ти ся, услыя́ши и помия́ луий .
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Помия́ луий нас, Боя́ же, по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий, моя́ лим Ти ся, услыя́ши и помия́ луий .
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды, на каждое прошение)
Диаа́ кон: Ещея́ моя́ лимся о Велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кириа́ лле, и о Господия́ не
ная́ шем Высокопреосвящея́ ннеий шем митрополия́ те (или: архиепия́ скопе, или: преосвящея́ ннеий шем
епия́ скопе имяреи́к), и всеий во Христея́ брая́ тии ная́ шеий .
Ещея́ моя́ лимся о Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве еяя́ , да тия́ хое и безмоя́ лвное
житиея́ поживея́ м во всяя́ ком благочея́ стии и чистотея́ .
Ещея́ моя́ лимся о блажея́ нных и приснопая́ мятных создая́ телех святая́ го храя́ ма сегоя́ , и о всех
преждепочия́ вших отцея́ х и брая́ тиях, зде лежая́ щих и повсюя́ду, правослая́ вных.
Ещея́ моя́ лимся о мия́ лости, жия́ зни, мия́ ре, здрая́ вии, спасея́ нии, посещея́ нии, прощея́ нии и оставлея́ нии
грехоя́ в рабоя́ в Боя́ жиих настояя́ теля, брая́ тии и прихоя́ жан святая́ го храя́ ма сегоя́ .
Ещея́ моя́ лимся о плодоносяя́ щих и добродея́ ющих во святея́ м и всечестнея́ м храя́ ме сем,
труждая́ ющихся, поюя́щих и предстояя́ щих люя́дех, ожидая́ ющих от Тебея́ велия́ кия и богая́ тыя мия́ лости.
Иереа́ й: ЯО́ ко Миа́ лостив и Человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му
Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.

posledovanie.ru 5 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Хор: Амия́ нь.


СПОДОя́БИ, ГОя́СПОДИ:
Хор: Сподоя́ би, Гоя́ споди, в вея́ чер сеий без грехая́ сохрания́ тися нам. Благословея́ н есия́ ,
Гоя́ споди, Боя́ же отея́ ц ная́ ших, и хвая́ льно и прослая́ влено ия́ мя Твоея́ во вея́ ки.
Амия́ нь.
Буя́ ди, Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ на нас, яя́ коже уповая́ хом на Тя. Благословея́ н
есия́ , Гоя́ споди, научия́ мя оправдая́ нием Твоия́ м. Благословея́ н есия́ , Владыя́ко,
вразумия́ мя оправдая́ нием Твоия́ м. Благословея́ н есия́ , Святыя́ий , просветия́ мя
оправдая́ нии Твоия́ ми.
Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ во век, дел рукуя́ Твоея́ ю не прея́ зри. Тебея́ подобая́ ет
хвалая́ , Тебея́ подобая́ ет пея́ ние, Тебея́ слая́ ва подобая́ ет. Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му
Дуя́ ху, ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
ЕКТЕНИЯя́ ПРОСИя́ТЕЛЬНАЯ:
Диаа́ кон: Испоя́ лним вечея́ рнюю молия́ тву ная́ шу Гоя́ сподеви.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Вея́ чера всегоя́ совершея́ нна, свяя́ та, мия́ рна и безгрея́ шна у Гоя́ спода проя́ сим.
Хор: Подая́ ий , Гоя́ споди. (На каждое прошение)
Диаа́ кон: АО́ нгела мия́ рна, вея́ рна настая́ вника, храния́ теля душ и телея́ с ная́ ших, у Гоя́ спода проя́ сим.
Прощея́ ния и оставлея́ ния грехоя́ в и прегрешея́ ниий ная́ ших у Гоя́ спода проя́ сим.
Доя́ брых и полея́ зных душая́ м ная́ шим и мия́ ра мия́ рови у Гоя́ спода проя́ сим.
Проя́ чее врея́ мя животая́ ная́ шего в мия́ ре и покаяя́ нии скончая́ ти у Гоя́ спода проя́ сим.
Христиая́ нския кончия́ ны животая́ ная́ шего, безболея́ знены, непостыя́дны, мия́ рны и доя́ браго отвея́ та
на Страя́ шнем Судия́ щи Христоя́ ве проя́ сим.
Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ , и друя́ г друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Блаа́ г и Человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху,
ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Главыя́ ная́ ша Гоя́ сподеви приклоя́ ним.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Буа́ди держаа́ ва Цаа́ рствия Твоегоа́ благословеа́ на и препрослаа́ влена. Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го
Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.

posledovanie.ru 6 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ЛИТИЯя́:
Стихии́ ра храи́ ма1, затеи́ м:
Богорои́ дичные стихии́ ры Паи́ вла Аморреи́ йского, глас 1, подои́ бен: «Небеи́ сных чинои́ в…»:
Святея́ ийшая святыя́х всех сил,/ честнея́ ийшая всяя́ кия твая́ ри,/ Богороя́ дице
Владыя́чице мия́ ра,/ спасия́ нас, ЯИ́ же Спая́ са роя́ ждшая, от всех прегрешениий , и
болея́ знеий , и бед,/ молия́ твами Твоими.
ЯО́ же благоутроя́ бия двея́ ре,/ смирея́ нную моюя́ дуя́ шу да не прея́ зриши, вея́ рно
молюя́ Тя, Отроковия́ це,/ но ущея́ дри вскоя́ ре,/ и спасия́ ю из пучия́ ны согрешея́ ниий
моия́ х,// и обноя́ вльши благодая́ ть Твоюя́ на мне, просветия́ , Дея́ во Чия́ стая.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Духу, и ныа́не, и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Ты Боя́ га человея́ ком соединия́ ла есия́ , Владыя́чице,/ Ты мея́ ртвеное существоя́
возвелая́ есия́ едия́ на, к Божея́ ственному нетлея́ нию,/ Ты земныя́м спасея́ ние
источия́ ла есия́ ,/ Ты, Богороя́ дице,// свободия́ нас от всех мучениий .
Диаа́ кон: Спасия́ , Боя́ же, люя́ди Твояя́ и благословия́ достояя́ ние Твоея́, посетия́ мир Твоий мия́ лостию и щедроя́ тами, возвыя́си
рог христиая́ н правослая́ вных и низпослия́ на ны мия́ лости Твояя́ богая́ тыя, молия́ твами всепречия́ стыя Владыя́чицы
ная́ шея Богороя́ дицы и Приснодея́вы Мария́ и, сия́ лою Честная́ го и Животворяя́ щаго Крестая́ , предстая́тельствы
честныя́х Небея́сных Сия́ л безплоя́ тных, честная́ го, слая́ внаго пророя́ ка, Предтея́чи и Крестия́ теля Иоая́нна, святыя́х
слая́ вных и всехвая́льных Апоя́ стол, ия́ же во святыя́х отея́ц ная́ ших и вселея́нских велия́ ких учия́ телеий и святия́ телеий ,
Васия́ лия Велия́ каго, Григоя́ рия Богослоя́ ва и Иоая́ нна Златоуя́стаго, ия́ же во святыя́х отцая́ ная́ шего Николая́я,
архиепия́ скопа Мирликия́ ийскаго, чудотвоя́ рца, святыя́х равноапоя́ стольных Мефоя́ дия и Кирия́ лла, учия́ телеий
словея́нских, святыя́х равноапоя́ стольных велия́ каго княя́ зя Владия́ мира и велия́ кия княгия́ ни ОИ́ льги, ия́ же во святыя́х
отея́ц ная́ших: святия́ теля Михаия́ ла, пея́рвого митрополия́ та Кия́ евскаго, первосвятия́ телеий Москоя́ вских и всеяя́ Русия́ :
Петрая́ , Алексия́ я, Иоя́ ны, Макая́ рия, Филия́ ппа, ИИ́ова, Ермогея́на и Тия́ хона, митрополия́ тов Москоя́ вских Филарея́та,
Иннокея́нтия и Макая́рия. Святыя́х, слая́ вных и добропобея́дных муя́чеников, новомуя́чеников и исповея́дников
Цея́ркве Руя́сския: Владия́ мира, митрополия́ та Кия́ евскаго, Вениамия́ на, митрополия́ та Петрограя́дского, Петрая́ ,
митрополия́ та Крутия́ цкаго, Илариоя́ на, архиепия́ скопа Верея́ийскаго, святыя́х цая́ рственных страстотея́рпцев,
преподобномуя́чениц велия́ кия княгия́ ни Елисавея́ты и ия́ нокини Варвая́ ры, преподоя́ бных и богоноя́ сных отея́ц
ная́ ших, преподоя́ бных отея́ц стая́рцев ОИ́ птинских, святыя́х прая́ ведных Иоая́ нна Кронштая́дтскаго и Алексия́ я
Москоя́ вскаго, святыя́х блажея́нных Ксея́нии Петербуя́ржския и Матроя́ ны Москоя́ вския, святыя́х и прая́ ведных
богоотея́ц Иоакия́ ма и АИ́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыя́х. Моя́ лим
Тяя́ , многомия́ лостиве Гоя́ споди, услыя́ши нас, грея́шных, моляя́ щихся Тебея́, и помия́ луий нас.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (40 раз)

Диаа́ кон: Ещея́ моя́ лимся о Велия́ ком Господия́ не и отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кирилле, и о господия́ не
ная́ шем преосвящея́ ннеий шем митрополия́ те (или архиепия́ скопе, или епископе имярек) и о всем во
Христея́ брая́ тстве ная́ шем, и о всяя́ коий душия́ христиая́ нстеий , скорбяя́ щеий же и озлоя́ бленнеий , мия́ лости Боя́ жия
и поя́ мощи трея́ бующеий ; о покровея́ нии грая́ да сегоя́ , и живуя́ щих в нем, о мия́ ре, и состояя́ нии всегоя́ мира; о

1
Одна из стихир по указанию настоятеля — из числа вечерних литийных стихир храмового
святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том
случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может
быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

posledovanie.ru 7 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

благостояя́ нии святыя́х Боя́ жиих церквея́ ий; о спасея́ нии и поя́ мощи со тщая́ нием и страя́ хом Боя́ жиим
труждая́ ющихся и служая́ щих отея́ ц и брая́ тиий ная́ ших; о остая́ вльшихся и во отшея́ ствии суя́ щих; о исцелея́ нии
в нея́ мощех лежая́ щих; о успея́ нии, ослая́ бе, блажея́ ннеий пая́ мяти и о оставлея́ нии грехоя́ в всех
преждеотшея́ дших отея́ ц и брая́ тиий ная́ ших, зде лежая́ щих и повсюя́ду правослая́ вных; о избавлея́ нии
пленея́ нных, и о брая́ тиях ная́ ших во слуя́ жбах суя́ щих, и о всех служая́ щих и служия́ вших во святея́ м храя́ ме
сем рцем.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (50 раз)
Диаа́ кон: Ещея́ моя́ лимся о ея́ же сохрания́ тися грая́ ду семуя́, и святоя́ му храя́ му семуя́, и всяя́ кому грая́ ду и странея́ , от глая́ да,
губия́ тельства, труя́са, потоя́ па, огняя́ , мечая́ , нашея́ ствия иноплемея́ нников и междоусоя́ бныя брая́ ни; о ея́ же
мия́ лостиву и благоувея́ тливу быя́ти благоя́ му и человеколюбия́ вому Боя́ гу ная́ шему, отвратия́ ти всяя́ киий гнев на ны
двия́ жимыий , и избая́ вити ны от належая́ щаго и прая́ веднаго Своегоя́ прещея́ния и помия́ ловати ныя́.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Диаа́ кон: Ещея́ моя́ лимся и о ея́ же услыя́шати Гоя́ споду Боя́ гу глас молея́ ния нас, грея́ шных, и помия́ ловати нас.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)

Иереа́ й: Услыа́ши ны, Боа́ же, Спаа́ сителю наш, уповаа́ ние всех концеа́ в землиа́ и суа́ щих в моа́ ри далеа́ че, и
миа́ лостив, миа́ лостив буа́ди, Владыа́ко, о гресеа́х наа́ ших, и помиа́ луй ны. Миа́ лостив бо и человеколюа́бец
Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Главыя́ вая́ ша Гоя́ сподеви приклония́ те.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Владыа́ко многомиа́ лостиве, Гоа́ споди Иисуа́се Христеа́ , Боа́ же наш, молиа́ твами всепречиа́ стыя
Владыа́чицы наа́ шея Богороа́дицы и Приснодеа́ вы Мариа́ и, сиа́ лою Честнаа́ го и Животворяа́ щаго Крестаа́ ,
предстаа́ тельствы честныа́х Небеа́ сных Сиа́ л безплоа́ тных, честнаа́ го, слаа́ внаго пророа́ ка, Предтеа́ чи и
Крестиа́ теля Иоаа́ нна, святыа́х слаа́ вных и всехваа́ льных Апоа́ стол, иа́ же во святыа́х отеа́ ц наа́ ших и вселеа́ нских
велиа́ ких учиа́ телей и святиа́ телей, Васиа́ лия Велиа́ каго, Григоа́ рия Богослоа́ ва и Иоаа́ нна Златоуа́стаго, иа́ же
во святыа́х отцаа́ наа́ шего Николаа́ я, архиепиа́ скопа Мирликиа́ йскаго, чудотвоа́ рца, святыа́х
равноапоа́ стольных Мефоа́дия и Кириа́ лла, учиа́ телей словеа́ нских, святыа́х равноапоа́ стольных велиа́ каго
княа́ зя Владиа́ мира и велиа́ кия княгиа́ ни ОО́ льги, иа́ же во святыа́х отеа́ ц наа́ ших: святиа́ теля Михаиа́ ла, пеа́ рвого
митрополиа́ та Киа́ евскаго, первосвятиа́ телей Москоа́ вских и всеяа́ Русиа́ : Петраа́ , Алексиа́ я, Иоа́ ны, Макаа́ рия,
Филиа́ ппа, ИО́ ова, Ермогеа́ на и Тиа́ хона, митрополиа́ тов Москоа́ вских Филареа́ та, Иннокеа́ нтия и Макаа́ рия.
Святыа́х, слаа́ вных и добропобеа́ дных муа́ чеников, новомуа́ чеников и исповеа́ дников Цеа́ ркве Руа́сския:
Владиа́ мира, митрополиа́ та Киа́ евскаго, Вениамиа́ на, митрополиа́ та Петрограа́ дского, Петраа́ , митрополиа́ та
Крутиа́ цкаго, Илариоа́ на, архиепиа́ скопа Вереа́ йскаго, святыа́х цаа́ рственных страстотеа́ рпцев,
преподобномуа́ чениц велиа́ кия княгиа́ ни Елисавеа́ ты и иа́ нокини Варваа́ ры, преподоа́ бных и богоноа́ сных
отеа́ ц наа́ ших, преподоа́ бных отеа́ ц стаа́ рцев ОО́ птинских, святыа́х праа́ ведных Иоаа́ нна Кронштаа́ дтскаго и
Алексиа́ я Москоа́ вскаго, святыа́х блажеа́ нных Ксеа́ нии Петербуа́ ржския и Матроа́ ны Москоа́ вския, святыа́х и
праа́ ведных богоотеа́ ц Иоакиа́ ма и АО́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех
святыа́х. благоприяа́ тну сотвориа́ молиа́ тву наа́ шу, даа́ руй нам оставлеа́ ние прегрешеа́ ний наа́ ших, покрыа́й
нас кроа́ вом крилуа́ Твоеа́ ю, отжениа́ от нас всяа́ каго врагаа́ и супостаа́ та, умириа́ наа́ шу жизнь. Гоа́ споди,

posledovanie.ru 8 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

помиа́ луй нас и мир Твой, и спасиа́ дуа́ши наа́ ша, яа́ ко благ и человеколюа́бец.
Хор: Амия́ нь.
СТИХИя́РЫ НА СТИХОя́ВНЕ:
Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

Стихира: Страя́ стию Твоея́ ю, Христея́ ,/ от страстея́ ий свободия́ хомся,/ и воскресея́ нием
Твоия́ м из истлея́ ния избая́ вихомся,// Гоя́ споди, слая́ ва Тебея́ .
Стих: Госпоа́ дь воцариа́ ся,/ в леа́ поту облечеа́ ся.
Да рая́ дуется тварь, небесая́ да веселяя́ тся,/ рукая́ ми да восплея́ щут языя́цы с
весея́ лием:/ Христоя́ с бо Спас наш, на Крестея́ пригвоздия́ грехия́ ная́ ша:/ и смерть
умертвия́ в, живоя́ т нам даровая́ ,/ пая́ дшаго Адая́ ма всероя́ днаго Воскресия́ выий ,//
яя́ ко Человеколюя́бец.
Стих: ИО́бо утвердиа́ вселеа́ нную,/ яа́ же не подвиа́ жется.
Царь сыий небесея́ и землия́ непостижия́ ме,/ воя́ лею распяя́ лся есия́ за
человеколюя́бие./ Егоя́ же ад срет доя́ ле, огорчия́ ся,/ и прая́ ведных дуя́ ши
приея́ мша, возрая́ довашася:/ Адая́ м же, вия́ дев Тя, Зиждия́ теля в преиспоя́ дних,
воскрея́ се./ О чудесея́ ! Кая́ ко смея́ рти вкусия́ всех жизнь;/ но яя́ коже восхотея́ мир
просветия́ ти зовуя́ щиий и глагоя́ лющиий :// Воскресыя́ий из мея́ ртвых, Гоя́ споди,
слая́ ва Тебея́ .
Стих: Доа́ му Твоемуа́ подобаа́ ет святыа́ня,/ Гоа́ споди, в долготуа́ дний.
Женыя́ мироноя́ сицы, мия́ ра носяя́ ща,/ со тщая́ нием и рыдая́ нием гроя́ ба Твоегоя́
достигоя́ ша,/ и не обрея́ тша Пречия́ стаго Тея́ ла Твоегоя́ ,/ от АИ́ нгела же увея́ девша
ноя́ вое и преслая́ вное чуя́ до,/ Апоя́ столом глагоя́ лаху:/ воскрея́ се Госпоя́ дь,// подаяя́
мия́ рови вея́ лию мия́ лость.
Стихии́ ра муи́ чеников Сеи́ ргия и Ваи́ кха, глас 8:
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Укрепия́ ся Христоя́ вых муя́ ченик на врагия́ ополчея́ ние,/ в ния́ хже, яя́ ко
светия́ льницы мирстия́ и, свея́ тят,/ благослая́ внии и изряя́ днеий шии
страстотея́ рпцы, Сея́ ргиий и Вакх./ Сим обратия́ плещия́ лукая́ вое ополчея́ ние
дея́ монское./ Сим почудия́ шася мучия́ телие, и удивия́ шася АИ́ нгели,/ вия́ дяще
безплоя́ тнаго от плоя́ тных попирая́ ема./ Вея́ рных же Цея́ рковь,
всепрая́ зднственныий прая́ здник/ и мирскуя́ ю рая́ дость совершая́ ющи, вопиея́ т:/
ИИ́же нея́ мощию плотскоя́ ю Связая́ выий крея́ пкаго,// молия́ твами святыя́х Твоия́ х
спасия́ дуя́ ши ная́ ша.
Богорои́ дичен воскреи́ сный (по глаи́ су «Слаи́ вы:»), глас 8:
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.

posledovanie.ru 9 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Безневея́ стная Дея́ во,/ ЯИ́ же Боя́ га неизречея́ нно зачея́ нши плоя́ тию,/ Мая́ ти Боя́ га
Выя́шняго,/ Твоия́ х рабоя́ в мольбыя́ приимия́ , Всенепороя́ чная,/ всем подаюя́щи
очищея́ ние прегрешея́ ниий :/ ныя́не ная́ ша молея́ ния приея́ млющи,// молия́
спастия́ ся всем нам.
МОЛИя́ТВА СВЯТОя́ГО СИМЕОя́НА БОГОПРИИя́МЦА:
Хор: Ныя́не отпущая́ еши рабая́ Твоегоя́ , Владыя́ко,/ по глагоя́ лу Твоемуя́, с мия́ ром;/
яя́ ко вия́ деста оя́ чи моия́ спасея́ ние Твоея́ ,/ ея́ же есия́ уготоя́ вал пред лицея́ м всех
людея́ ий,/ свет во откровея́ ние языя́ков,// и слая́ ву людея́ ий Твоия́ х Израя́ иля.
ТРИСВЯТОя́Е ПО ОИ́ ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́ пкиий , Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Пресвятая́ я Троя́ ице, помия́ луий нас; Гоя́ споди, очия́ сти грехия́ ная́ ша; Владыя́ко, простия́
беззакоя́ ния ная́ ша; Святыя́ий , посетия́ и исцелия́ нея́ мощи ная́ ша, ия́ мене Твоегоя́ рая́ ди.
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на Небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на Небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий дая́ ждь
нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем должникоя́ м ная́ шим;
и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство и сиа́ ла и слаа́ ва Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ха, ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ТРОПАя́РЬ, ГЛАС 4:
Хор: Богороя́ дице Дея́ во, рая́ дуий ся,/ Благодая́ тная Мария́ е, Госпоя́ дь с Тобоя́ ю:/
благословея́ на Ты в женая́ х/ и благословея́ н Плод чрея́ ва Твоегоя́ ,// яко Спая́ са
родилая́ еси душ ная́ ших. (Трижды)
БЛАГОСЛОВЕя́НИЕ ХЛЕя́БОВ:
Диаа́ кон: Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Иереа́ й: Гоа́ споди Иисуа́се Христеа́ Боа́ же наш, благословиа́ вый пять хлеа́ бов и пять тыа́сящ насыа́тивый, Сам
благословиа́ и хлеа́ бы сияа́ , пшениа́ цу, виноа́ и елеа́ й; и умноа́ жи сияа́ во граа́ де сем и во всем миа́ ре Твоеа́ м;
и вкушаа́ ющыя от них веа́ рныя освятиа́ . ЯО́ ко Ты есиа́ благословляа́ яй и освящаа́ яй всяа́ ческая,
Христеа́ Боа́ же наш, и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, со Безначаа́ льным Твоиа́ м Отцеа́ м, и Всесвятыа́м, и
Благиа́ м, и Животворяа́ щим Твоиа́ м Дуа́ хом, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь. Буя́ ди ИИ́мя Госпоя́ дне благословея́ но от ныя́не и до вея́ ка. (Трижды)
ПСАЛОя́М 33:
Хор: Благословлюя́ Гоя́ спода на всяя́ кое врея́ мя,/ выя́ну хвалая́ Егоя́ во устея́ х моия́ х./ О

posledovanie.ru 10 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Гоя́ споде похвая́ лится душая́ мояя́ ,/ да услыя́шат кроя́ тцыи, и возвеселяя́ тся./
Возвелия́ чите Гоя́ спода со мноя́ ю,/ и вознесея́ м ИИ́мя Егоя́ вкуя́ пе./ Взыская́ х Гоя́ спода, и
услыя́ша мя,/ и от всея́ х скорбея́ ий моия́ х избая́ ви мя./ Приступия́ те к Немуя́, и
просветия́ теся,/ и лия́ ца вая́ ша не постыдяя́ тся./ Сеий ния́ щиий воззвая́ , и Госпоя́ дь услыя́ша
и,/ и от всея́ х скорбея́ ий егоя́ спасея́ и./ Ополчия́ тся ая́ нгел Госпоя́ день оя́ крест бояя́ щихся
Егоя́ ,/ и избая́ вит их./ Вкусия́ те и вия́ дите, яя́ ко благ Госпоя́ дь:/ блажея́ н муж, ия́ же
уповая́ ет Нань./ Боя́ ийтеся Гоя́ спода, всия́ святия́ и Егоя́ ,/ яя́ ко несть лишея́ ния бояя́ щимся
Егоя́ ./ Богая́ тии обнищая́ ша и взалкая́ ша:/ взыская́ ющии же Гоя́ спода// не лишая́ тся
всяя́ каго блая́ га.
Иереа́ й: Благословеа́ ние Госпоа́ дне на вас, Тогоа́ благодаа́ тию и человеколюа́бием, всегдаа́ , ныа́не и
приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
УО́ ТРЕНЯ.
Хор: Слая́ ва в выя́шних Боя́ гу, и на землия́ мир, в человея́ цех благоволея́ ние. (Трии́ жды)
Гоя́ споди, устнея́ моия́ отвея́ рзеши, и устая́ мояя́ возвестяя́ т хвалуя́ Твоюя́. (Дваи́ жды)
Чтец: ПСАЛОМ 3:
Гоя́ споди, что ся умноя́ жиша стужая́ ющии мия́ ? Мноя́ зи востаюя́т на мя, мноя́ зи
глагоя́ лют душия́ моея́ ий: несть спасея́ ния eмуя́ в Боя́ зе eгоя́ . Ты же, Гоя́ споди,
Застуя́ пник моий есия́ , слая́ ва мояя́ и возносяя́ ий главуя́ моюя́. Глая́ сом моия́ м ко Гоя́ споду
воззвая́ х, и услыя́ша мя от горыя́ святыя́я Своеяя́ . Аз уснуя́ х, и спах, востая́ х, яя́ ко
Госпоя́ дь застуя́ пит мя. Не убоюя́ся от тем людея́ ий, оя́ крест напая́ дающих на мя.
Воскресния́ , Гоя́ споди, спасия́ мя, Боя́ же моий , яя́ ко Ты поразия́ л есия́ вся
враждуя́ ющыя ми всуя́ е: зуя́ бы грея́ шников сокрушия́ л есия́ . Госпоя́ дне есть
спасея́ ние, и на люя́дех Твоия́ х благословея́ ние Твоея́ .
Аз уснуя́ х, и спах, востая́ х, яя́ ко Госпоя́ дь застуя́ пит мя.
ПСАЛОМ 37:
Гоя́ споди, да не яя́ ростию Твоея́ ю обличия́ ши менея́ , нижея́ гнея́ вом Твоия́ м
накая́ жеши менея́ . ЯИ́ ко стрея́ лы Твояя́ унзоя́ ша во мне, и утвердия́ л есия́ на мне руя́ ку
Твоюя́. Несть исцелея́ ния в плоя́ ти моея́ ий от лицая́ гнея́ ва Твоегоя́ , несть мия́ ра в
костея́ х моия́ х от лицая́ грех моия́ х. ЯИ́ ко беззакоя́ ния мояя́ превзыдоя́ ша главуя́ моюя́,
яя́ ко брея́ мя тяя́ жкое отяготея́ ша на мне. Возсмердея́ ша и согния́ ша рая́ ны мояя́ от
лицая́ безуя́ мия моегоя́ . Пострадая́ х и слякоя́ хся до концая́ , весь день сея́ туя хождая́ х.
ЯИ́ ко ляя́ двия мояя́ напоя́ лнишася поругая́ ниий , и несть исцелея́ ния в плоя́ ти моея́ ий.
Озлоя́ блен бых и смирия́ хся до зелая́ , рыкая́ х от воздыхая́ ния сея́ рдца моегоя́ .
Гоя́ споди, пред Тобоя́ ю все желая́ ние моея́ и воздыхая́ ние моея́ от Тебея́ не утаия́ ся.
Сея́ рдце моея́ смятея́ ся, остая́ ви мя сия́ ла мояя́ , и свет оя́ чию моея́ ю, и тоий несть со

posledovanie.ru 11 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

мноя́ ю. Друя́ зи моия́ и ия́ скреннии моия́ пряя́ мо мне приблия́ жишася и стая́ ша, и
блия́ жнии моия́ отдалея́ че менея́ стая́ ша и нуждая́ хуся ия́ щущии дуя́ шу моюя́, и
ия́ щущии злая́ я мне глагоя́ лаху суя́ етная и льстия́ вным весь день поучая́ хуся. Аз
же яя́ ко глух не слыя́шах и яя́ ко нем не отверзая́ яий уст своия́ х. И бых яя́ ко человея́ к
не слыя́шаий и не имыя́ий во устея́ х своия́ х обличея́ ния. ЯИ́ ко на Тя, Гоя́ споди, уповая́ х,
Ты услыя́шиши, Гоя́ споди Боя́ же моий . ЯИ́ ко рех: да не когдая́ порая́ дуют ми ся вразия́
моия́ : и внегдая́ подвижая́ тися ногая́ м моия́ м, на мя велерея́ чеваша. ЯИ́ ко аз на рая́ ны
готоя́ в, и болея́ знь мояя́ предо мноя́ ю есть выя́ну. ЯИ́ ко беззакоя́ ние моея́ аз возвещуя́
и попекуя́ ся о гресея́ моея́ м. Вразия́ же моия́ живуя́ т и укрепия́ шася пая́ че менея́ , и
умноя́ жишася ненавия́ дящии мя без прая́ вды. Воздаюя́щии ми злая́ я возблагая́ я
оболгая́ ху мя, занея́ гоняя́ х благостыя́ню. Не остая́ ви менея́ , Гоя́ споди Боя́ же моий , не
отступия́ от Менея́ . Вонмия́ в поя́ мощь моюя́, Гоя́ споди спасея́ ния моегоя́ .
Не остая́ ви менея́ , Гоя́ споди Боя́ же моий , не отступия́ от Менея́ . Вонмия́ в поя́ мощь
моюя́, Гоя́ споди спасея́ ния моегоя́ .
ПСАЛОМ 62:
Боя́ же, Боя́ же моий , к Тебея́ уя́ тренюю, возжадая́ Тебея́ душая́ мояя́ , коль мноя́ жицею
Тебея́ плоть мояя́ , в землия́ пуя́ сте и непрохоя́ дне, и безвоя́ дне. Тая́ ко во святея́ м
явия́ хся Тебея́ , вия́ дети сия́ лу Твоюя́ и слая́ ву Твоюя́. ЯИ́ ко луя́ чши мия́ лость Твояя́ пая́ че
живоя́ т, устнея́ моия́ похвалия́ те Тя. Тая́ ко благословлюя́ Тя в животея́ моея́ м, о ия́ мени
Твоея́ м воздежуя́ руя́ це моия́ . ЯИ́ ко от туя́ ка и мая́ сти да испоя́ лнится душая́ мояя́ , и
устная́ ма рая́ дости восхвая́ лят Тя устая́ мояя́ . АИ́ ще поминая́ х Тя на постея́ ли моея́ ий, на
уя́ тренних поучая́ хся в Тя. ЯИ́ ко был есия́ Помоя́ щник моий , и в кроя́ ве крилуя́ Твоея́ ю
возрая́ дуюся. Прильпея́ душая́ мояя́ по Тебея́ , менея́ же прияя́ т десния́ ца Твояя́ . Тия́ и же
всуя́ е иская́ ша дуя́ шу моюя́, вния́ дут в преиспоя́ дняя землия́ , предадяя́ тся в руя́ ки
оруя́ жия, чая́ сти лия́ совом буя́дут. Царь же возвеселия́ тся о Боя́ зе, похвая́ лится всяк
кленыя́ий ся Им, яя́ ко заградия́ шася устая́ глагоя́ лющих непрая́ ведная.
На уя́ тренних поучая́ хся в Тя. ЯИ́ ко был есия́ Помоя́ щник моий , и в кроя́ ве крилуя́
Твоея́ ю возрая́ дуюся. Прильпея́ душая́ мояя́ по Тебея́ , менея́ же прияя́ т десния́ ца Твояя́ .
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
Гоя́ споди помия́ луий . (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ПСАЛОМ 87:
Гоя́ споди Боя́ же спасея́ ния моегоя́ , во дни воззвая́ х, и в нощия́ пред Тобоя́ ю. Да вния́ дет
пред Тя молия́ тва мояя́ : приклония́ уя́ хо Твоея́ к молея́ нию моемуя́, яя́ ко испоя́ лнися зол
душая́ мояя́ , и живоя́ т моий аду приблия́ жися. Привменея́ н бых с низходяя́ щими в ров,
posledovanie.ru 12 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

бых яя́ ко человея́ к без поя́ мощи, в мея́ ртвых свобоя́ дь, яя́ ко яя́ звеннии спяя́ щии во гроя́ бе,
ия́ хже не помянуя́ л есия́ ктомуя́, и тия́ и от рукия́ Твоеяя́ отриновея́ ни быя́ша. Положия́ ша
мя в роя́ ве преиспоя́ днем, в тея́ мных и сея́ ни смея́ ртнеий . На мне утвердия́ ся яя́ рость
Твояя́ , и вся воя́ лны Твояя́ навея́ л есия́ на мя. Удая́ лил есия́ зная́ емых моия́ х от Менея́ ,
положия́ ша мя мея́ рзость себея́ : прея́ дан бых и не исхождая́ х. ОИ́ чи моия́ изнемогоя́ сте от
нищетыя́, воззвая́ х к Тебея́ , Гоя́ споди, весь день, воздея́ х к Тебея́ руя́ це моия́ . Едая́
мея́ ртвыми твория́ ши чудесая́ ? Илия́ врая́ чеве воскресяя́ т, и исповея́ дятся Тебея́ ? Едая́
повея́ сть кто во гроя́ бе мия́ лость Твоюя́, и ия́ стину Твоюя́ в погия́ бели? Едая́ позная́ на
буя́дут во тьме чудесая́ Твояя́ , и прая́ вда Твояя́ в землия́ забвея́ ннеий ? И аз к Тебея́ ,
Гоя́ споди, воззвая́ х и уя́ тро молия́ тва мояя́ предвария́ т Тя. Вскуя́ ю, Гоя́ споди, отрея́ еши
дуя́ шу моюя́, отвращая́ еши лицея́ Твоея́ от Менея́ ? Нищ есмь аз, и в трудея́ х от юя́ности
моеяя́ ; вознея́ с же ся, смирия́ хся, и изнемогоя́ х. На мне преидоя́ ша гнея́ ви Твоия́ ,
устрашея́ ния Твояя́ возмутия́ ша мя, обыдоя́ ша мя яя́ ко водая́ , весь день одержая́ ша мя
вкуя́ пе. Удая́ лил есия́ от Менея́ друя́ га и ия́ скренняго, и зная́ емых моия́ х от страстея́ ий.
Гоя́ споди Боя́ же спасея́ ния моегоя́ , во дни воззвая́ х, и в нощия́ пред Тобоя́ ю. Да
вния́ дет пред Тя молия́ тва мояя́ : приклония́ уя́ хо Твоея́ к молея́ нию моемуя́.
ПСАЛОМ 102:
Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода, и вся внуя́ тренняя мояя́ ия́ мя свяя́ тое Егоя́ .
Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода, и не забывая́ ий всех воздаяя́ ниий Егоя́ , очищая́ ющаго
вся беззакоя́ ния твояя́ , исцеляя́ ющаго вся недуя́ ги твояя́ , избавляя́ ющаго от
истлея́ ния живоя́ т твоий , венчая́ ющаго тя мия́ лостию и щедроя́ тами, исполняя́ ющаго
во благия́ х желая́ ние твоея́ : обновия́ тся яя́ ко оя́ рля юя́ность твояя́ . Творяя́ ий мия́ лостыни
Госпоя́ дь, и судьбуя́ всем обия́ димым. Сказая́ путия́ Свояя́ Моисея́ ови, сыновоя́ м
Израя́ илевым хотея́ ния Свояя́ : Щедр и Мия́ лостив Госпоя́ дь, Долготерпелия́ в и
Многомия́ лостив. Не до концая́ прогнея́ вается, нижея́ во век враждуя́ ет, не по
беззакоя́ нием ная́ шым сотвория́ л есть нам, нижея́ по грехоя́ м ная́ шым воздая́ л есть
нам. ЯИ́ ко по высотея́ небея́ снеий от землия́ , утвердия́ л есть Госпоя́ дь мия́ лость Своюя́
на бояя́ щихся Егоя́ . Елия́ ко отстояя́ т востоя́ цы от зая́ пад, удая́ лил есть от нас
беззакоя́ ния ная́ ша. ЯИ́ коже щея́ дрит отея́ ц сыя́ны, ущея́ дри Госпоя́ дь бояя́ щихся Егоя́ .
ЯИ́ ко Тоий позная́ создая́ ние ная́ ше, помянуя́, яя́ ко персть есмыя́. Человея́ к, яя́ ко травая́
дния́ е eгоя́ , яя́ ко цвет сея́ льныий , тая́ ко оцветея́ т, яя́ ко дух проя́ ий де в нем, и не буя́дет, и
не позная́ ет ктомуя́ мея́ ста своегоя́ . Мия́ лость же Госпоя́ дня от вея́ ка и до вея́ ка на
бояя́ щихся Егоя́ , и прая́ вда Егоя́ на сынея́ х сыноя́ в, храняя́ щих завея́ т Егоя́ , и поя́ мнящих
зая́ поведи Егоя́ твория́ ти яя́ . Госпоя́ дь на Небесия́ уготоя́ ва Престоя́ л Своий , и Цая́ рство
Егоя́ всея́ ми обладая́ ет. Благословия́ те Гоя́ спода вси АИ́ нгели Егоя́ , сия́ льнии
крея́ постию, творяя́ щии слоя́ во Егоя́ , услыя́шати глас словея́ с Егоя́ . Благословия́ те
posledovanie.ru 13 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Гоя́ спода вся Сия́ лы Егоя́ , слугия́ Егоя́ , творяя́ щии воя́ лю Егоя́ . Благословия́ те Гоя́ спода
вся делая́ Егоя́ , на всяя́ ком мея́ сте владыя́чества Егоя́ , благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода.
На всяя́ ком мея́ сте владыя́чества Егоя́ , благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода.
ПСАЛОМ 142:
Гоя́ споди, услыя́ши молия́ тву моюя́, внушия́ молея́ ние моея́ во ия́ стине Твоея́ ий,
услыя́ши мя в прая́ вде Твоея́ ий и не вния́ ди в суд с рабоя́ м Твоия́ м, яя́ ко не оправдия́ тся
пред Тобоя́ ю всяк живыя́ий . ЯИ́ ко погная́ враг дуя́ шу моюя́, смирия́ л есть в зея́ млю живоя́ т
моий , посадия́ л мя есть в тея́ мных, яя́ ко мея́ ртвыя вея́ ка. И уныя́ во мне дух моий , во
мне смятея́ ся сея́ рдце моея́ . Помянуя́ х дни дрея́ вния, поучия́ хся во всех дея́ лех Твоия́ х, в
творея́ ниих рукуя́ Твоея́ ю поучая́ хся. Воздея́ х к Тебея́ руя́ це моия́ , душая́ мояя́ , яя́ ко земляя́
безвоя́ дная Тебея́ . Скоя́ ро услыя́ши мя, Гоя́ споди, исчезея́ дух моий , не отвратия́ лицая́
Твоегоя́ от Менея́ , и уподоя́ блюся низходяя́ щым в ров. Слыя́шану сотвория́ мне
зауя́ тра мия́ лость Твоюя́, яя́ ко на Тя уповая́ х. Скажия́ мне, Гоя́ споди, путь воя́ ньже
поий дуя́, яя́ ко к Тебея́ взях дуя́ шу моюя́. Измия́ мя от враг моия́ х, Гоя́ споди, к Тебея́
прибегоя́ х. Научия́ мя твория́ ти воя́ лю Твоюя́, яя́ ко Ты есия́ Бог моий . Дух Твоий Благия́ ий
настая́ вит мя на зея́ млю прая́ ву. ИИ́мене Твоегоя́ рая́ ди, Гоя́ споди, живия́ ши мя,
прая́ вдою Твоея́ ю изведея́ ши от печая́ ли дуя́ шу моюя́. И мия́ лостию Твоея́ ю потребия́ ши
врагия́ мояя́ и погубия́ ши вся стужая́ ющыя душия́ моея́ ий, яя́ ко аз раб Твоий есмь.
Услыя́ши мя, Гоя́ споди, в прая́ вде Твоея́ ий и не вния́ ди в суд с рабоя́ м Твоия́ м.
Услыя́ши мя, Гоя́ споди, в прая́ вде Твоея́ ий и не вния́ ди в суд с рабоя́ м Твоия́ м.
Дух Твоий Благия́ ий настая́ вит мя на зея́ млю прая́ ву.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)

ВЕЛИя́КАЯ ЕКТЕНИЯя́:
Диаа́ кон: Мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (На каждое прошение)
Диаа́ кон: О Свыя́шнем мия́ ре и спасея́ нии душ ная́ ших, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О мия́ ре всегоя́ мия́ ра, благостояя́ нии Святыя́х Боя́ жиих Церквея́ ий и соединея́ нии всех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О святея́м храя́ме сем и с вея́рою, благоговея́нием и страя́хом Боя́жиим входяя́щих в онь, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кириа́ лле, и о Господия́ не ная́ шем,
Высокопреосвящея́ ннеий шем митрополия́ те (или: архиепия́ скопе, или: преосвящея́ ннеий шем епия́ скопе
имяреи́к), честнея́ м пресвия́ терстве, вo Христея́ диая́ констве, о всем прия́ чте и люя́дех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве еяя́ , Гоя́ споду помоя́ лимся.
О грая́ де сем (или о вея́ си сеий ), всяя́ ком грая́ де, странея́ и вея́ рою живуя́ щих в них, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О благорастворея́нии воздуя́хов, о изобия́ лии плодоя́ в земныя́х и врея́менех мия́ рных, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О плая́вающих, путешея́ствующих, недуя́гующих, страя́ждущих, пленея́нных и о спасея́нии их. Гоя́ споду помоя́лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.

posledovanie.ru 14 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко подобаа́ ет Тебеа́ всяа́ кая слаа́ ва честь и поклонеа́ ние, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и
приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
БОГ ГОСПОя́ДЬ, ГЛАС 1:
Диаа́ кон: Бог Госпоя́ дь, и явия́ ся нам, благословея́ н Грядыя́ий во ИИ́мя Госпоя́ дне.
Стих 1: Исповея́ даий теся Гоя́ сподеви, яя́ ко благ, яя́ ко в век мия́ лость Егоя́ .
Хор: Бог Госпоя́ дь, и явия́ ся нам, благословея́ н Грядыя́ий во ИИ́мя Госпоя́ дне.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обышея́ дше обыдоя́ ша мя, и ИИ́менем Госпоя́ дним противляя́ хся им.
Стих 3: Не умруя́, но жив буя́ ду, и повея́ м делая́ Госпоя́ дня.
Стих 4: Кая́ мень, Егоя́ же небрегоя́ ша зия́ ждущии, Сеий быя́сть во главуя́ уя́ гла, от Гоя́ спода бысть Сеий , и есть
дия́ вен во очесея́ х ная́ ших.

ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:


Хор: Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/ слая́ ва
Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче. (Дваи́ жды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
БОГОРОя́ДИЧЕН ВОСКРЕя́СНЫИЙ (ПО ГЛАСУ «СЛАВЫ:»), ГЛАС 5:
Рая́ дуий ся, Двея́ ре Госпоя́ дня непроходия́ мая;/ рая́ дуий ся, стеноя́ и покроя́ ве
притекая́ ющим к Тебея́ ./ Рая́ дуий ся, необуревая́ емое пристая́ нище и
неискусобрая́ чная,/ роя́ ждшая плоя́ тию Творцая́ Твоегоя́ и Боя́ га./ Моляя́ щи не
оскудевая́ ий о воспевая́ ющих// и клая́ няющихся рождествуя́ Твоемуя́.
КАФИя́ЗМЫ:
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.

posledovanie.ru 15 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

КАФИя́ЗМА ВТОРАя́Я:
ПСАЛОа́М 9:
Исповея́ мся Тебея́ , Гоя́ споди, всем сея́ рдцем моия́ м, повея́ м вся чудесая́ Твояя́ . Возвеселюя́ся
и возрая́ дуюся о Тебея́ , поюя́ ия́ мени Твоемуя́, Выя́шниий . Внегдая́ возвратия́ тися врагуя́ моемуя́
вспять, изнемоя́ гут и погия́ бнут от лицая́ Твоегоя́ . ЯИ́ ко сотвория́ л eсия́ суд моий и прю моюя́,
сел eсия́ на Престоя́ ле, судяя́ ий прая́ вду. Запретия́ л eсия́ языя́ком, и погия́ бе нечестия́ выий , ия́ мя
eгоя́ потребия́ л eсия́ в век и в век вея́ ка. Врагуя́ оскудея́ ша oруя́ жия в конея́ ц, и грая́ ды
разрушия́ л eсия́ , погия́ бе пая́ мять eгоя́ с шуя́ мом. И Госпоя́ дь во век пребывая́ ет, уготоя́ ва на
суд Престоя́ л Своий , и Тоий судия́ ти ия́ мать вселея́ ннеий в прая́ вду, судия́ ти ия́ мать люя́дем в
правотея́ . И бысть Госпоя́ дь прибея́ жище убоя́ гому, помоя́ щник во благоврея́ мениих, в
скоя́ рбех. И да уповая́ ют на Тя зная́ ющии ия́ мя Твоея́ , яя́ ко не остая́ вил eсия́ взыская́ ющих Тя,
Гоя́ споди. Поя́ ийте Гоя́ сподеви, живуя́ щему в Сиоя́ не, возвестия́ те во языя́цех начиная́ ния Егоя́ ,
яя́ ко взыская́ яий кроя́ ви их помянуя́, не забыя́ звая́ ния убоя́ гих. Помия́ луий мя, Гоя́ споди, виждь
смирея́ ние моея́ от враг моия́ х, возносяя́ ий мя от врат смея́ ртных, ЯИ́ ко да возвещуя́ вся
хвалыя́ Твояя́ во вратея́ х дщея́ ре Сиоя́ ни, возрая́ дуемся о спасея́ нии Твоея́ м. Углебоя́ ша языя́цы
в пая́ губе, юя́же сотвория́ ша, в сея́ ти сеий , юя́же скрыя́ша, увязея́ ногая́ их. Зная́ емь eсть
Госпоя́ дь судьбыя́ творяя́ ий, в дея́ лех рукуя́ своeя́ ю увязея́ грея́ шник. Да возвратяя́ тся
грея́ шницы во ад, вси языя́цы забывая́ ющии Боя́ га. ЯИ́ ко не до концая́ забвея́ н буя́дет ния́ щиий ,
терпея́ ние убоя́ гих не погия́ бнет до концая́ . Воскресния́ , Гоя́ споди, да не крепия́ тся человея́ к,
да суя́дятся языя́цы пред Тобоя́ ю. Постая́ ви, Гоя́ споди, законоположия́ теля над ния́ ми, да
разумея́ ют языя́цы, яя́ ко человея́ цы суть. Вскуя́ ю, Гоя́ споди, отстояя́ далея́ че, презирая́ еши во
благоврея́ мениих, в скоя́ рбех? Внегдая́ гордия́ тися нечестия́ вому, возгарая́ ется ния́ щиий ,
увязая́ ют в совея́ тех, яя́ же помышляя́ ют. ЯИ́ ко хвалия́ мь eсть грея́ шныий в поя́ хотех душия́
своеяя́ , и обия́ дяий благословия́ мь eсть. Раздражия́ Гоя́ спода грея́ шныий , по мноя́ жеству гнея́ ва
своегоя́ не взыя́щет, несть Боя́ га пред ним. Оскверняя́ ются путиея́ eгоя́ на всяя́ ко врея́ мя,
отъея́ млются судьбыя́ Твояя́ от лицая́ eгоя́ , всея́ ми врагия́ своия́ ми обладая́ ет. Речея́ бо в сея́ рдце
своея́ м, не подвия́ жуся от роя́ да в род без зла, eгоя́ же кляя́ твы устая́ eгоя́ поя́ лна суть, и
гоя́ рести и льсти, под языя́ком eгоя́ труд и болея́ знь. Приседия́ т в ловия́ тельстве с
богая́ тыми в тая́ ийных, eя́ же убия́ ти неповия́ ннаго, oя́ чи eгоя́ на ния́ щаго призирая́ ете. Ловия́ т в
тая́ ийне яя́ ко лев во ограя́ де своея́ ий, ловия́ т eя́ же восхия́ тити ния́ щаго, восхия́ тити ния́ щаго,
внегдая́ привлещия́ ия́ в сея́ ти своея́ ий. Смирия́ т eгоя́ , преклоя́ нится и падея́ т, внегдая́ eмуя́
обладая́ ти убоя́ гими. Речея́ бо в сея́ рдце своея́ м: забыя́ Бог, отвратия́ лицея́ Своея́ , да не вия́ дит
до концая́ . Воскресния́ , Гоя́ споди Боя́ же моий , да вознесея́ тся рукая́ Твояя́ , не забуя́ди убоя́ гих
Твоия́ х до концая́ . Чесоя́ рая́ ди прогнея́ ва нечестия́ выий Боя́ га? Речея́ бо в сея́ рдце своея́ м: не
взыя́щет. Вия́ диши, яя́ ко Ты болея́ знь и яя́ рость смотряя́ еши, да прея́ дан буя́дет в руя́ це Твоия́ ,
Тебея́ остая́ влен eсть ния́ щиий , сия́ ру Ты буя́ди помоя́ щник. Сокрушия́ мыя́шцу грея́ шному и

posledovanie.ru 16 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

лукая́ вому, взыя́щется грех eгоя́ и не обряя́ щется. Госпоя́ дь Царь во век и в век вея́ ка,
погия́ бнете, языя́цы, от землия́ Егоя́ . Желая́ ние убоя́ гих услыя́шал eсия́ , Гоя́ споди, уготоя́ ванию
сея́ рдца их внят уя́ хо Твоея́ . Судия́ сия́ ру и смирея́ ну, да не приложия́ т ктомуя́ величая́ тися
человея́ к на землия́ .
ПСАЛОа́М 10:
На Гоя́ спода уповая́ х, кая́ ко речея́ те душия́ моея́ ий: превитая́ ий по горая́ м, яя́ ко птия́ ца?
ЯИ́ ко се, грея́ шницы налякоя́ ша лук, уготоя́ ваша стрея́ лы в туя́ле, состреляя́ ти во
мрая́ це прая́ выя сея́ рдцем. Занея́ яя́ же Ты совершия́ л eсия́ , oния́ разрушия́ ша, прая́ ведник
же что сотвория́ ? Госпоя́ дь во храя́ ме святея́ м Своея́ м. Госпоя́ дь, на Небесия́ Престоя́ л
Егоя́ , oя́ чи Егоя́ на ния́ щаго призирая́ ете, вея́ жди Егоя́ испытая́ ете сыя́ны человея́ чeския.
Госпоя́ дь испытая́ ет прая́ веднаго и нечестия́ ваго, любяя́ ий же непрая́ вду ненавия́ дит
своюя́ дуя́ шу. Одождия́ т на грея́ шники сея́ ти, oгнь и жуя́ пел, и дух буя́ рен часть чая́ ши
их. ЯИ́ ко прая́ веден Госпоя́ дь, и прая́ вды возлюбия́ , правотыя́ вия́ де лицея́ Егоя́ .
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Хор: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
ПСАЛОа́М 11:
Спасия́ мя, Гоя́ споди, яя́ ко оскудея́ преподоя́ бныий , яя́ ко умая́ лишася ия́ стины от сыноя́ в
человея́ ческих. Суя́ eтная глагоя́ ла кия́ ий ждо ко ия́ скреннему своемуя́, устнея́ льстия́ выя в
сея́ рдце, и в сея́ рдце глагоя́ лаша злая́ я. Потребия́ т Госпоя́ дь вся устныя́ льстия́ выя, языя́к
велерея́ чивыий , рея́ кшыя: языя́к наш возвелия́ чим, устныя́ ная́ ша при нас суть, кто нам
Госпоя́ дь eсть? Страя́ сти рая́ ди ния́ щих и воздыхая́ ния убоя́ гих ныя́не воскреснуя́,
глагоя́ лет Госпоя́ дь, положуя́ ся во спасея́ ние, не обинюя́ся о нем. Словесая́ Госпоя́ дня
словесая́ чия́ ста, среброя́ разжжея́ но, искушея́ но землия́ , очищея́ но седмерия́ цею. Ты,
Гоя́ споди, сохрания́ ши ны и соблюдея́ ши ны от роя́ да сегоя́ и во век. ОИ́ крест
нечестия́ вии хоя́ дят, по высотея́ Твоея́ ий умноя́ жил eсия́ сыя́ны человея́ чeския.
ПСАЛОа́М 12:
Докоя́ ле, Гоя́ споди, забуя́ деши мя до концая́ ? Докоя́ ле отвращая́ еши лицея́ Твоея́
от менeя́ ? Докоя́ ле положуя́ совея́ ты в душия́ моея́ ий , болея́ зни в сея́ рдце моея́ м день
и нощь? Докоя́ ле вознесея́ тся враг моий на мя? Прия́ зри, услыя́ши мя, Гоя́ споди
Боя́ же моий , просветия́ oя́ чи моия́ , да не когдая́ уснуя́ в смерть, да не когдая́ речея́ т
враг моий , укрепия́ хся на негоя́ . Стужая́ ющии ми возрая́ дуются, ая́ ще подвия́ жуся.
Аз же на мия́ лость Твоюя́ уповая́ х, возрая́ дуется сея́ рдце моея́ о спасея́ нии Твоея́ м,

posledovanie.ru 17 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

воспоюя́ Гоя́ сподеви благодея́ явшему мне и поюя́ ия́ мени Гоя́ спода Выя́шняго.
ПСАЛОа́М 13:
Речея́ безуя́ мен в сея́ рдце своея́ м: несть Бог. Растлея́ ша и омерзия́ шася в
начиная́ ниих, несть творяя́ ий благостыя́ню. Госпоя́ дь с Небесея́ приния́ че на сыя́ны
человея́ чeския, вия́ дети, ая́ ще eсть разумевая́ яий илия́ взыская́ яий Боя́ га. Вси
уклония́ шася, вкуя́ пе неключия́ ми быя́ша: несть творяя́ ий благостыя́ню, несть до
eдия́ наго. Ни лия́ уразумея́ ют вси дея́ лающии беззакоя́ ние, снедая́ ющии люя́ди мояя́
в снедь хлея́ ба? Гоя́ спода не призвая́ ша. Тая́ мо убояя́ шася страя́ ха, идея́ же не бе
страх, яя́ ко Госпоя́ дь в роя́ де прая́ ведных. Совея́ т ния́ щаго посрамия́ сте, Госпоя́ дь же
уповая́ ние eгоя́ eсть. Кто даст от Сиоя́ на спасея́ ние Израя́ илево? Внегдая́ возвратия́ т
Госпоя́ дь пленея́ ние людея́ ий Своия́ х, возрая́ дуется Иая́ ков, и возвеселия́ тся Израя́ иль.
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Хор: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Аминь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
ПСАЛОа́М 14:
Гоя́ споди, кто обитая́ ет в жилия́ щи Твоея́ м? Илия́ кто вселия́ тся во святуя́ ю гоя́ ру
Твоюя́? Ходяя́ ий непороя́ чен и дея́ лаяий прая́ вду, глагоя́ ляий ия́ стину в сея́ рдце своея́ м. ИИ́же
не ульстия́ языя́ком своия́ м и не сотвория́ ия́ скреннему своемуя́ зла, и поношея́ ния не
прияя́ т на блия́ жния свояя́ . Уничижея́ н eсть пред ним лукая́ внуяий , бояя́ щыя же ся
Гоя́ спода слая́ вит, кленыя́ий ся ия́ скреннему своея́ му и не отметая́ яся. Сребрая́ своегоя́ не
дадея́ в лия́ хву и мзды на неповия́ нных не прияя́ т. Творяя́ ий сияя́ не подвия́ жится во век.
ПСАЛОа́М 15:
Сохрания́ мя, Гоя́ споди, яя́ ко на Тя уповая́ х. Рех Гоя́ сподеви: Госпоя́ дь моий eсия́ Ты,
яя́ ко благия́ х моия́ х не трея́ буеши. Святыя́м, ия́ же суть на землия́ Егоя́ , удивия́ Госпоя́ дь
вся хотея́ ния Свояя́ в них. Умноя́ жишася нея́ мощи их, по сих ускория́ ша: не соберуя́
собоя́ ры их от кровея́ ий, ни помянуя́ же имея́ н их устная́ ма моия́ ма. Госпоя́ дь часть
достояя́ ния моегоя́ и чая́ ши моеяя́ , Ты eсия́ устрояя́ яий достояя́ ние моея́ мне. УИ́ жя
нападоя́ ша ми в держая́ вных моия́ х, ия́ бо достояя́ ние моея́ держая́ вно eсть мне.
Благословлюя́ Гоя́ спода, вразумия́ вшаго мя, eщея́ же и до ноя́ щи накая́ заша мя
утроя́ бы мояя́ . Предзрея́ х Гоя́ спода предо мноя́ ю выя́ну, яя́ ко одеснуя́ ю менeя́ eсть, да не
подвия́ жуся. Сегоя́ рая́ ди возвеселия́ ся сея́ рдце моея́ , и возрая́ довася языя́к моий , eщея́
же и плоть мояя́ вселия́ тся на уповая́ нии. ЯИ́ ко не остая́ виши дуя́ шу моюя́ во ая́ де,
нижея́ дая́ си преподоя́ бному Твоемуя́ вия́ дети истлея́ ния. Сказая́ л ми eсия́ путия́

posledovanie.ru 18 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

животая́ , испоя́ лниши мя весея́ лия с лицея́ м Твоия́ м, красотая́ в десния́ це Твоея́ ий в
конея́ ц.
ПСАЛОа́М 16:
Услыя́ши, Гоя́ споди, прая́ вду моюя́, вонмия́ молея́ нию моемуя́, внушия́ молия́ тву
моюя́ не во устная́ х льстия́ вых. От лицая́ Твоегоя́ судьбая́ мояя́ изыя́дет, oя́ чи моия́ да
вия́ дита правотыя́. Искусия́ л eсия́ сея́ рдце моея́ , посетия́ л eсия́ ноя́ щию, искусия́ л мя
eсия́ , и не обрея́ теся во мне непрая́ вда. ЯИ́ ко да не возглагоя́ лют устая́ мояя́ дел
человея́ ческих, за словесая́ устея́ н Твоия́ х аз сохрания́ х путия́ жея́ стоки. Совершия́
стопыя́ мояя́ во стезяя́ х Твоия́ х, да не подвия́ жутся стопыя́ мояя́ . Аз воззвая́ х, яя́ ко
услыя́шал мя eсия́ , Боя́ же, приклония́ уя́ хо Твоея́ мне и услыя́ши глагоя́ лы мояя́ . Удивия́
мия́ лости Твояя́ , спасая́ яий уповая́ ющыя на Тя от протия́ вящихся десния́ це Твоея́ ий.
Сохрания́ мя, Гоя́ споди, яя́ ко зея́ ницу oя́ ка, в кроя́ ве крилуя́ Твоeя́ ю покрыя́еши мя. От
лицая́ нечестия́ вых острая́ стших мя, вразия́ моия́ дуя́ шу моюя́ одержая́ ша. Тук своий
затвория́ ша, устая́ их глагоя́ лаша гордыя́ню. Изгоняя́ щии мя ныя́не обыдоя́ ша мя,
oя́ чи своия́ возложия́ ша уклония́ ти на зея́ млю. Объяя́ ша мя яя́ ко лев готоя́ в на лов и
яя́ ко ския́ мен обитая́ яий в тая́ ий ных. Воскресния́ , Гоя́ споди, предвария́ яя́ и запния́ им,
избая́ ви дуя́ шу моюя́ от нечестия́ ваго, oруя́ жие Твоея́ от враг рукия́ Твоеяя́ , Гоя́ споди,
от мая́ лых от землия́ , разделия́ яя́ в животея́ их, и сокровея́ нных Твоия́ х испоя́ лнися
чрея́ во их, насыя́тишася сыноя́ в, и остая́ виша остая́ нки младея́ нцeм своия́ м. Аз же
прая́ вдою явлюя́ся лицуя́ Твоемуя́, насыя́щуся, внегдая́ явия́ ти ми ся слая́ ве Твоея́ ий.
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху и ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твояа́ держаа́ ва и Твоеа́ есть Цаа́ рство, и сиа́ ла, и слаа́ ва, Отцаа́ , и Сыа́на, и Святаа́ го Дуа́ ха,
ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
СЕДАя́ЛЬНЫ ВОСКРЕя́СНЫЕ, ГЛАС 1:
Гроб Твоий , Спая́ се, воя́ ини стрегуя́ щии,/ мея́ ртвии от облистая́ ния яя́ вльшагося
ая́ нгела быя́ша,/ проповея́ дающа женая́ м воскресея́ ние./ Тебея́ слая́ вим тли
потребия́ теля,/ Тебея́ припая́ даем, Воскрея́ сшему из гроя́ ба,// и Едия́ ному Боя́ гу

posledovanie.ru 19 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ная́ шему.
Стих: Воскресниа́ Гоа́ споди Боа́ же мой, да вознесеа́ тся рукаа́ Твояа́ ,/ не забуа́ди
убоа́ гих Твоиа́ х до концаа́ .
Ко Крестуя́ пригвоя́ ждься воя́ лею, Щея́ дре,/ во гроя́ бе положея́ н быв яя́ ко мертв,
Животодая́ вче,/ держая́ ву стерл есия́ , Сия́ льне, смея́ ртию Твоея́ ю:/ Тебея́ бо вострепетая́ ша
врая́ тницы ая́ довы,/ Ты совоздвия́ гл есия́ от вея́ ка умея́ ршыя,// яя́ ко Едия́ н Человеколюя́бец.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Богородичен: Гавриия́ лу, вещая́ вшу Тебея́ , Дея́ во, рая́ дуий ся,/ со глая́ сом воплощая́ шеся всех
Владыя́ка,/ в Тебея́ , Святея́ м Кивоя́ те,/ яя́ коже речея́ прая́ ведныий Давия́ д;/ явия́ лася есия́
шия́ ршая небея́ с,/ поносия́ вши Зиждия́ теля Твоегоя́ ./ Слая́ ва Всея́ льшемуся в Тя,/
слая́ ва Прошея́ дшему из Тебея́ ,// слава Свободия́ вшему нас рождествоя́ м Твоия́ м.
Хор: Гоя́ споди, помя́илуий . (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
КАФИя́ЗМА ТРЕя́ТЬЯ:
ПСАЛОа́М 17:
Возлюблюя́ Тя, Гоя́ споди, крея́ посте мояя́ . Госпоя́ дь утверждея́ ние моея́ , и
прибея́ жище моея́ , и Избая́ витель Moий , Бог моий , Помоя́ щник моий , и уповая́ ю на Негоя́ ,
Защия́ титель моий , и рог спасея́ ния моегоя́ , и Застуя́ пник моий . Хваляя́ призовуя́
Гоя́ спода и от враг моия́ х спасуя́ ся. Одержая́ ша мя болея́ зни смея́ ртныя, и потоя́ цы
беззакоя́ ния смятоя́ ша мя, болея́ зни ая́ довы обыдоя́ ша мя, предвария́ ша мя сея́ ти
смея́ ртныя. И внегдая́ скорбея́ ти ми, призвая́ х Гоя́ спода, и к Боя́ гу моемуя́ воззвая́ х,
услыя́ша от храя́ ма Святая́ го Своегоя́ глас моий , и вопль моий пред Ним вния́ дет во
уя́ ши Егоя́ . И подвия́ жеся, и трея́ петна бысть земляя́ , и основая́ ния гор смятоя́ шася и
подвигоя́ шася, яя́ ко прогнея́ вася на ня Бог. Взыя́де дым гнея́ вом Егоя́ , и огнь от лицая́
Егоя́ восплая́ менится, уя́ глие возгорея́ ся от Негоя́ . И приклония́ небесая́ , и сния́ де, и
мрак под ногая́ ма Егоя́ . И взыя́де на Херувия́ мы, и летея́ , летея́ на крилуя́ вея́ треню. И
положия́ тму закроя́ в Своий , оя́ крест Егоя́ селея́ ние Егоя́ , темная́ водая́ во оя́ блацех
воздуя́ шных. От облистая́ ния пред Ним оя́ блацы проидоя́ ша, град и уя́ глие
оя́ гненное. И возгремея́ с Небесея́ Госпоя́ дь и Выя́шниий дадея́ глас Своий . Низпослая́
стрея́ лы и разгная́ яя́ , и моя́ лнии умноя́ жи и смятея́ яя́ . И явия́ шася истоя́ чницы водния́ и,
и открыя́шася основая́ ния вселея́ нныя, от запрещея́ ния Твоегоя́ , Гоя́ споди, от
дохновея́ ния дуя́ ха гнея́ ва Твоегоя́ . Низпослая́ с высотыя́, и прияя́ т мя, восприяя́ т мя от
вод мноя́ гих. Избая́ вит мя от врагоя́ в моия́ х сия́ льных и от ненавия́ дящих мя, яя́ ко
утвердия́ шася пая́ че менея́ . Предвария́ ша мя в день озлоблея́ ния моегоя́ , и бысть

posledovanie.ru 20 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Госпоя́ дь утвержея́ ние моея́ . И изведея́ мя на широтуя́, избая́ вит мя, яя́ ко восхотея́ мя. И
воздая́ ст ми Госпоя́ дь по прая́ вде моея́ ий и по чистотея́ рукуя́ моея́ ю воздая́ ст ми. ЯИ́ ко
сохрания́ х путия́ Госпоя́ дни и не нечея́ ствовах от Боя́ га моегоя́ . ЯИ́ ко вся судьбыя́ Егоя́
предо мноя́ ю и оправдая́ ния Егоя́ не отступия́ ша от менея́ . И буя́ду непороя́ чен с Ним,
и сохранюя́ся от беззакоя́ ния моегоя́ . И воздая́ ст ми Госпоя́ дь по прая́ вде моея́ ий и по
чистотея́ рукуя́ моея́ ю пред очия́ ма Егоя́ . С преподоя́ бным преподоя́ бен буя́деши, и с
муя́ жем неповия́ нным неповия́ нен буя́деши, и со избрая́ нным избрая́ н буя́деши, и со
строптия́ вым развратия́ шися. ЯИ́ ко Ты люя́ди смирея́ нныя спасея́ ши и оя́ чи гоя́ рдых
смирия́ ши. ЯИ́ ко Ты просветия́ ши светия́ льник моий , Гоя́ споди, Боя́ же моий ,
просветия́ ши тму моюя́. ЯИ́ ко Тобоя́ ю избая́ влюся от искушея́ ния и Богя́ ом моия́ м
преий дуя́ стея́ ну. Бог моий , непороя́ чен путь Егоя́ , словесая́ Госпоя́ дня разжжея́ на,
Защия́ титель есть всех уповая́ ющих на Негоя́ . ЯИ́ ко кто бог, рая́ зве Гоя́ спода? илия́ кто
бог, рая́ зве Боя́ га ная́ шего? Бог препоясуя́ яий мя сия́ лою, и положия́ непороя́ чен путь
моий . Совершая́ яий ноя́ зе моия́ , яя́ ко елея́ ни, и на высоя́ ких поставляя́ яий мя. Научая́ яий
руя́ це моия́ на брань, и положия́ л есия́ лук мея́ дян мыя́шца мояя́ . И дал ми есия́
защищея́ ние спасея́ ния, и десния́ ца Твояя́ восприяя́ т мя, и наказая́ ние Твоея́ испрая́ вит
мя в конея́ ц, и наказая́ ние Твоея́ то мя научия́ т. Уширия́ л есия́ стопыя́ мояя́ подо мноя́ ю,
и не изнемогоя́ сте плеснея́ моия́ . Поженуя́ врагия́ мояя́ , и постия́ гну яя́ , и не
возвращуя́ ся, доя́ ндеже скончая́ ются. Оскорблюя́ их, и не возмоя́ гут стая́ ти, падуя́ т под
ногая́ ма моия́ ма. И препояя́ сал мя есия́ сия́ лою на брань, спял есия́ вся востаюя́щыя на
мя под мя. И врагоя́ в моия́ х дал ми есия́ хребея́ т, и ненавия́ дящыя мя потребия́ л есия́ .
Воззвая́ ша, и не бе спасая́ яий : ко Гоя́ споду, и не услыя́ша их. И истнюя́ яя́ яя́ ко прах пред
лицея́ м вея́ тра, яя́ ко брея́ ние путея́ ий поглая́ жду яя́ . Избая́ виши мя от пререкая́ ния людея́ ий,
постая́ виши мя во главуя́ языя́ков. Люя́дие, ия́ хже не вея́ дех, рабоя́ таша ми. В слух уя́ ха
послуя́ шаша мя. Сыя́нове чуждия́ и солгая́ ша ми. Сыя́нове чуждия́ и обетшая́ ша и
охромоя́ ша от стезь своия́ х. Жив Госпоя́ дь, и благословея́ н Бог, и да вознесея́ тся Бог
спасея́ ния моегоя́ . Бог даяя́ ий отмщея́ ние мне и покория́ выий люя́ди под мя.
Избая́ витель моий от враг моия́ х гневлия́ вых, от востаюя́щих на мя вознесея́ ши мя,
от муя́ жа непрая́ ведна избая́ виши мя. Сегоя́ рая́ ди исповея́ мся Тебея́ во языя́цех,
Гоя́ споди, и ия́ мени Твоемуя́ поюя́: величая́ яий спасея́ ния царея́ ва, и творяя́ ий мия́ лость
христуя́ Своемуя́ Давия́ ду, и сея́ мени eгоя́ до вея́ ка.
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Хор: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)

posledovanie.ru 21 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.


Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
ПСАЛОа́М 18:
Небесая́ повея́ дают слая́ ву Боя́ жию, творея́ ние же рукуя́ Егоя́ возвещая́ ет твердь.
День дни отрыгая́ ет глагоя́ л, и нощь ноя́ щи возвещая́ ет рая́ зум. Не суть рея́ чи,
нижея́ словесая́ , ия́ хже не слыя́шатся глая́ си их. Во всю зея́ млю изыя́де вещая́ ние их и
в концыя́ вселея́ нныя глагоя́ лы их. В соя́ лнце положия́ селея́ ние Своея́ , и Тоий , яя́ ко
Жения́ х исходяя́ ий от чертоя́ га Своегоя́ , возрая́ дуется, яя́ ко Исполия́ н тещия́ путь. От
края́ я небесея́ исхоя́ д Егоя́ , и срея́ тение Егоя́ до края́ я небесея́ , и несть ия́ же укрыя́ется
теплотыя́ Егоя́ . Закоя́ н Госпоя́ день непороя́ чен, обращая́ яий дуя́ шы, свидея́ тельство
Госпоя́ дне вея́ рно, умудряя́ ющее младея́ нцы. Оправдая́ ния Госпоя́ дня прая́ ва,
веселяя́ щая сея́ рдце, зая́ поведь Госпоя́ дня светлая́ , просвещая́ ющая оя́ чи. Страх
Госпоя́ день чист, пребывая́ яий в век вея́ ка: судьбыя́ Госпоя́ дни ия́ стинны,
оправдая́ ны вкуя́ пе, вожделея́ нны пая́ че злая́ та и кая́ мене чея́ стна мноя́ га, и слая́ ждша
пая́ че мея́ да и соя́ та. ИИ́бо раб Твоий храния́ т яя́ , внегдая́ сохрания́ ти яя́ , воздаяя́ ние
мноя́ го. Грехопадея́ ния кто разумея́ ет? От тая́ ий ных моия́ х очия́ сти мя, и от чуждия́ х
пощадия́ рабая́ Твоегоя́ , ая́ ще не обладая́ ют мноя́ ю, тогдая́ непороя́ чен буя́ ду и
очия́ щуся от грехая́ велия́ ка. И буя́ дут во благоволея́ ние словесая́ уст моия́ х, и
поучея́ ние сея́ рдца моегоя́ пред Тобоя́ ю выя́ну, Гоя́ споди, Помоя́ щниче моий и
Избая́ вителю моий .
ПСАЛОа́М 19:
Услыя́шит тя Госпоя́ дь в день печая́ ли, защия́ тит тя ия́ мя Боя́ га Иая́ ковля. Поя́ слет ти
поя́ мощь от Святая́ го и от Сиоя́ на застуя́ пит тя. Помянея́ т всяя́ ку жея́ ртву твоюя́, и
всесожжея́ ние твоея́ туя́ чно буя́ди. Даст ти Госпоя́ дь по сея́ рдцу твоемуя́ и весь совея́ т
твоий испоя́ лнит. Возрая́ дуемся о спасея́ нии твоея́ м и во ия́ мя Гоя́ спода Боя́ га ная́ шего
возвелия́ чимся. Испоя́ лнит Госпоя́ дь вся прошея́ ния твояя́ . Ныя́не позная́ х, яя́ ко спасея́
Госпоя́ дь христая́ Своегоя́ , услыя́шит eгоя́ с Небесея́ Святая́ го Своегоя́ , в сия́ лах спасея́ ние
десния́ цы Егоя́ . Сия́ и на колесния́ цах, и сия́ и на коя́ нех, мы же во ия́ мя Гоя́ спода Боя́ га
ная́ шего призовея́ м. Тия́ и спяя́ ти быя́ша и падоя́ ша, мы же востая́ хом и испрая́ вихомся.
Гоя́ споди, спасия́ царяя́ и услыя́ши ны, воя́ ньже ая́ ще день призовея́ м Тя.
ПСАЛОа́М 20:
Гоя́ споди, сия́ лою Твоея́ ю возвеселия́ тся царь и о спасея́ нии Твоея́ м возрая́ дуется
зелоя́ . Желая́ ние сея́ рдца eгоя́ дал есия́ eмуя́, и хотея́ ния устнуя́ eгоя́ нея́ си лишия́ л eгоя́ .
ЯИ́ ко предвария́ л есия́ eгоя́ благословея́ нием благостыя́нным, положия́ л есия́ на
главея́ eгоя́ венея́ ц от кая́ мене чея́ стна. Животая́ просия́ л есть у Тебея́ , и дал есия́ eмуя́
долготуя́ дниий во век вея́ ка. Вея́ лия слая́ ва eгоя́ спасея́ нием Твоия́ м, слая́ ву и

posledovanie.ru 22 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

велелея́ пие возложия́ ши на негоя́ . ЯИ́ ко дая́ си eмуя́ благословея́ ние во век вея́ ка,
возвеселия́ ши eгоя́ рая́ достию с лицея́ м Твоия́ м. ЯИ́ ко царь уповая́ ет на Гоя́ спода, и
мия́ лостию Выя́шняго не подвия́ жится. Да обряя́ щется рукая́ Твояя́ всем врагоя́ м
Твоия́ м, десния́ ца Твояя́ да обряя́ щет вся ненавия́ дящыя Тебея́ . ЯИ́ ко положия́ ши их
яя́ ко пещь оя́ гненную во врея́ мя лицая́ Твоегоя́ , Госпоя́ дь гнея́ вом Своия́ м смятея́ т яя́ , и
снея́ сть их огнь. Плод их от землия́ погубия́ ши, и сея́ мя их от сыноя́ в
человея́ ческих. ЯИ́ ко уклония́ ша на Тя злая́ я, помыя́слиша совея́ ты, ия́ хже не
возмоя́ гут состая́ вити. ЯИ́ ко положия́ ши яя́ хребея́ т, во избыя́тцех Твоия́ х уготоя́ виши
лицея́ их. Вознесия́ ся, Гоя́ споди, сия́ лою Твоея́ ю, воспоея́ м и поея́ м сия́ лы Твояя́ .
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Хор: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху.
Чтец: И ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
ПСАЛОа́М 21:
Боя́ же, Боя́ же моий , вонмия́ ми, вскуя́ ю остая́ вил мя есия́ ? Далея́ че от спасея́ ния
моегоя́ словесая́ грехопадея́ ниий моия́ х. Боя́ же моий , воззовуя́ во дни, и не
услыя́шиши, и в нощия́ , и не в безуя́ мие мне. Ты же во Святея́ м живея́ ши, хвалоя́
Израя́ илева. На Тя уповая́ ша отцыя́ ная́ ши, уповая́ ша и избая́ вил есия́ яя́ . К Тебея́
воззвая́ ша, и спасоя́ шася, на Тя уповая́ ша, и не постыдея́ шася. Аз же есмь червь, а
не человея́ к, поношея́ ние человея́ ков и уничижея́ ние людея́ ий. Вси вия́ дящии мя
поругая́ ша ми ся, глагоя́ лаша устная́ ми, покивая́ ша главоя́ ю: уповая́ на Гоя́ спода, да
избая́ вит eгоя́ , да спасея́ т eгоя́ , яя́ ко хоя́ щет eгоя́ . ЯИ́ ко Ты есия́ истоя́ ргиий мя из чрея́ ва,
уповая́ ние моея́ от сосцуя́ мая́ тере моеяя́ . К Тебея́ привея́ ржен есмь от ложея́ сн, от
чрея́ ва мая́ тере моеяя́ Бог моий есия́ Ты. Да не отстуя́ пиши от менея́ , яя́ ко скорбь
близ, яя́ ко несть помогая́ яий ми. Обыдоя́ ша мя тельцыя́ мноя́ зи, юнцыя́ туя́ чнии
одержая́ ша мя. Отверзоя́ ша на мя устая́ свояя́ , яя́ ко лев восхищая́ яий и рыкая́ яий . ЯИ́ ко
водая́ излияя́ хся, и разсыя́пашася вся коя́ сти мояя́ , бысть сея́ рдце моея́ яя́ ко воск,
тая́ яий посредея́ чрея́ ва моегоя́ . ИИ́зсше яя́ ко скудея́ ль крея́ пость мояя́ , и языя́к моий
прильпея́ гортая́ ни моемуя́, и в персть смея́ рти свел мя есия́ . ЯИ́ ко обыдоя́ ша мя пси
мноя́ зи, сонм лукая́ вых одержая́ ша мя, ископая́ ша руя́ це моия́ и ноя́ зе моия́ .
Исчетоя́ ша вся коя́ сти мояя́ , тия́ и же смотрия́ ша и презрея́ ша мя. Разделия́ ша рия́ зы
мояя́ себея́ , и о одея́ жди моея́ ий метая́ ша жрея́ биий . Ты же, Гоя́ споди, не удалия́ поя́ мощь
Твоюя́ от менея́ , на заступлея́ ние моея́ вонмия́ . Избая́ ви от оруя́ жия дуя́ шу моюя́, и из

posledovanie.ru 23 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

рукия́ пея́ сии единороя́ дную моюя́. Спасия́ мя от уст львоя́ вых и от рог единороя́ жь
смирея́ ние моея́ . Повея́ м ия́ мя Твоея́ брая́ тии моея́ ий, посредея́ цея́ ркве воспоюя́ Тя.
Бояя́ щиися Гоя́ спода, восхвалия́ те Егоя́ , все сея́ мя Иая́ ковле, прослая́ вите Егоя́ , да
убоия́ тся же от Негоя́ все сея́ мя Израя́ илево. ЯИ́ ко не уничижия́ , нижея́ негодовая́
молия́ твы ния́ щаго, нижея́ отвратия́ лицея́ Своея́ от менея́ , и егдая́ воззвая́ х к Немуя́,
услыя́ша мя. От Тебея́ похвалая́ мояя́ , в цея́ ркви велия́ цеий исповея́ мся Тебея́ , молия́ твы
мояя́ воздая́ м пред бояя́ щимися Егоя́ . Ядяя́ т убоя́ зии и насыя́тятся, и восхвая́ лят
Гоя́ спода взыская́ ющии Егоя́ , живая́ буя́ дут сердцая́ их в век вея́ ка. Помянуя́ тся и
обратяя́ тся ко Гоя́ споду вси концыя́ землия́ , и поклоя́ нятся пред Ним вся
отея́ чествия языя́к. ЯИ́ ко Госпоя́ дне есть цая́ рствие, и Тоий обладая́ ет языя́ки. Ядоя́ ша
и поклония́ шася вси туя́ чнии землия́ , пред Ним припадуя́ т вси низходяя́ щии в
зея́ млю, и душая́ мояя́ Томуя́ живея́ т. И сея́ мя моея́ порабоя́ тает Емуя́, возвестия́ т
Гоя́ сподеви род грядуя́ щиий . И возвестяя́ т прая́ вду Егоя́ люя́дем роя́ ждшымся, яя́ же
сотвория́ Госпоя́ дь.
ПСАЛОа́М 22:
Госпоя́ дь пасея́ т мя, и ничтоя́ же мя лишия́ т. На мея́ сте злая́ чне, тая́ мо вселия́ мя, на
водея́ покоя́ ий не воспитая́ мя. Дуя́ шу моюя́ обратия́ , настая́ ви мя на стезия́ прая́ вды,
ия́ мене рая́ ди Своегоя́ . АИ́ ще бо и поий дуя́ посредея́ сея́ ни смея́ ртныя, не убоюя́ся зла,
яя́ ко Ты со мноя́ ю есия́ , жезл Твоий и пая́ лица Твояя́ , та мя утея́ шиста. Уготоя́ вал есия́
предо мноя́ ю трапея́ зу сопротия́ в стужая́ ющым мне, умая́ стил есия́ елея́ ом главуя́
моюя́, и чая́ ша Твояя́ упоявая́ ющи мя, яя́ ко держая́ вна. И мия́ лость Твояя́ поженея́ т мя
вся дни животая́ моегоя́ , и ея́ же вселия́ ти ми ся в дом Госпоя́ день, в долготуя́ дниий .
ПСАЛОа́М 23:
Госпоя́ дня земляя́ , и исполнея́ ние еяя́ , вселея́ нная и вси живуя́ щии на неий . Тоий на
моряя́ х основая́ л ю есть, и на рекая́ х уготоя́ вал ю есть. Кто взыя́дет на гоя́ ру Госпоя́ дню?
илия́ кто стая́ нет на мея́ сте святея́ м Егоя́ ? Неповия́ нен рукая́ ма и чист сея́ рдцем, ия́ же не
прияя́ т всуя́ е дуя́ шу своюя́, и не кляя́ тся лея́ стию ия́ скреннему своемуя́. Сеий приия́ мет
благословея́ ние от Гоя́ спода, и мия́ лостыню от Боя́ га, Спая́ са своегоя́ . Сеий род ия́ щущих
Гоя́ спода, ия́ щущих лицея́ Боя́ га Иая́ ковля. Возмия́ те вратая́ княя́ зи вая́ ша, и возмия́ теся вратая́
вея́ чная, и вния́ дет Царь слая́ вы. Кто есть сея́ ий Царь слая́ вы? Госпоя́ дь крея́ пок и сия́ лен,
Госпоя́ дь сия́ лен в брая́ ни. Возмия́ те вратая́ княя́ зи вая́ ша, и возмия́ теся вратая́ вея́ чная, и
вния́ дет Царь слая́ вы. Кто есть сея́ ий Царь слая́ вы? Госпоя́ дь сил, Тоий есть Царь слая́ вы.
Чтец: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху и ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трижды)
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.

posledovanie.ru 24 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .


Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Благ и Человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху,
ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
СЕДАя́ЛЬНЫ ВОСКРЕя́СНЫЕ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «КАя́МЕНИ ЗАПЕЧАя́ТАНУ…»:
Женыя́ ко гроя́ бу приидоя́ ша урая́ нша,/ и ая́ нгельское явлея́ ние вия́ девша,
трепетая́ ху:/ гроб облистая́ жизнь, чуя́ до удивляя́ ше яя́ :/ сегоя́ рая́ ди шея́ дша,
ученикоя́ м проповея́ даху востая́ ние:/ ад пления́ Христоя́ с, яя́ ко Едия́ н крея́ пок и
сия́ лен,/ и истлея́ вшыя вся совоздвия́ же,// осуждея́ ния страх разрушия́ в Крестоя́ м.
Стих: Исповеа́ мся Тебеа́ Гоа́ споди всем сеа́ рдцем моиа́ м,/ повеа́ м вся чудесаа́ Твояа́ .
На Крестея́ пригвоздия́ лся есия́ , Животея́ всех,/ и в мея́ ртвых вмения́ лся есия́ ,
Безсмея́ ртныий Гоя́ споди,/ воскрея́ сл есия́ триднея́ вен, Спая́ се,/ совоздвия́ г Адая́ ма от
тлея́ ния./ Сегоя́ рая́ ди сия́ лы небея́ сныя вопияя́ ху Тебея́ , Жизнодая́ вче Христея́ :/ слая́ ва
Воскресея́ нию Твоемуя́,/ слая́ ва снизхождея́ нию Твоемуя́,// Едия́ не Человеколюя́бче.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Богородичен: Мария́ е, честноя́ е Владыя́ки Прияя́ телище,/ воскресия́ ны пая́ дшыя в проя́ пасть
люя́таго отчая́ яния, и прегрешея́ ниий и скорбея́ ий,/ Ты бо есия́ грея́ шным Спасея́ ние и
поя́ мощь, и крея́ пкое Предстая́ тельство,// и спасая́ еши рабыя́ Твояя́ .
ПОЛИЕЛЕя́ИЙ:
Хор: Хвалия́ те ИИ́мя Госпоя́ дне, хвалия́ те, рабия́ Гоя́ спода.
Аллилуа́ иа, аллилуа́ иа, аллилуа́ иа.
Благословея́ н Госпоя́ дь от Сиоя́ на, живыя́ий во Иерусалия́ ме.
Аллилуа́ иа, аллилуа́ иа, аллилуа́ иа.
Исповея́ даий теся Гоя́ сподеви, яя́ ко Благ, яя́ ко в век мия́ лость Егоя́ .
Аллилуа́ иа, аллилуа́ иа, аллилуа́ иа.
Исповея́ даий теся Боя́ гу Небея́ сному, яя́ ко в век мия́ лость Егоя́ .
Аллилуа́ иа, аллилуа́ иа, аллилуа́ иа.
ТРОПАРИя́ ВОСКРЕя́СНЫЕ, ГЛАС 5:
Хор: Благословеа́ н есиа́ , Гоа́ споди,/ научиа́ мя оправдаа́ нием Твоиа́ м./
Ангельския́ ий собоя́ р удивия́ ся,/ зряя́ Тебея́ в мея́ ртвых вмения́ вшася,/ смея́ ртную же, Спая́ се,
крея́ пость разория́ ша,/ и с Собоя́ ю Адая́ ма воздвия́ гша,// и от ада вся свобождша.

posledovanie.ru 25 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Благословеа́ н есиа́ , Гоа́ споди,/ научиа́ мя оправдаа́ нием Твоиа́ м./


Почтоя́ мия́ ра с мия́ лостивными слезая́ ми,/ о учения́ цы растворяя́ ете?/
Блистая́ яий ся во гроя́ бе ая́ нгел/ мироноя́ сицам вещая́ ше:/ вия́ дите вы гроя́ б и
уразумея́ ийте,// Спас бо воскрея́ се от гроя́ ба.
Благословеа́ н есиа́ , Гоа́ споди,/ научиа́ мя оправдаа́ нием Твоиа́ м./
Зелоя́ рая́ но мироноя́ сицы течая́ ху/ ко гроя́ бу Твоемуя́ рыдая́ ющия,/ но предстая́ к
ним ая́ нгел, и речея́ :/ рыдая́ ния врея́ мя престая́ , не плая́ чите,// воскресея́ ние же
апоя́ столом рцыя́те.
Благословеа́ н есиа́ , Гоа́ споди,/ научиа́ мя оправдаа́ нием Твоиа́ м./
Мироноя́ сицы женыя́, с мия́ ры пришея́ дша/ ко гроя́ бу Твоемуя́, Спая́ се, рыдая́ ху,/
ая́ нгел же к ним речея́ , глагоя́ ля:/ что с мея́ ртвыми Живая́ го помышляя́ ете?// ЯИ́ ко
Бог бо воскрея́ се от гроя́ ба.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху./
Поклония́ мся Отцуя́,/ и Егоя́ Сыя́нови, и Святоя́ му Дуя́ ху,/ Святея́ ий Троя́ ице во
едия́ ном существея́ , с Серафия́ мы зовуя́ ще:/ Свят, Свят, Свят есия́ , Гоя́ споди.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь./
Жизнодая́ вца роя́ ждши,/ грехая́ , Дея́ во, Адая́ ма избая́ вила есия́ ,/ рая́ дость же ЕИ́ ве в
печая́ ли мея́ сто подалая́ есия́ ;/ пая́ дшия же от жия́ зни/ к сеий напрая́ ви,// из Тебея́
воплотия́ выий ся Бог и Человея́ к.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа,// слая́ ва Тебея́ , Боя́ же. (Трии́ жды)
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Благословиа́ ся ИО́мя Твоеа́ , и прослаа́ вися Цаа́ рство Твоеа́ , Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха
ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ИПАКОИя́, ГЛАС 1:
Чтец: Разбоя́ ий ничо покаяя́ ние раий окрая́ де,/ плачь же мироноя́ сиц рая́ дость
возвестия́ ,/ яя́ ко воскрея́ сл есия́ , Христея́ Боя́ же,// подаяя́ ий мия́ рови вея́ лию мия́ лость.
СТЕПЕя́ННА, ГЛАС 1:
1 АНТИФОя́Н:

posledovanie.ru 26 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Хор: Внегдая́ скорбея́ ти ми, услыя́ши мояя́ болея́ зни,// Гоя́ споди, Тебея́ зовуя́. (Дважды)
Пустыя́нным непрестая́ нное Божея́ ственное желая́ ние бывая́ ет,// мия́ ра суя́ щим
суя́ етнаго кромея́ . (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Святоя́ му Дуя́ ху честь и слая́ ва,/ яя́ коже Отцуя́ подобая́ ет, куя́ пно же и Сыя́ну,//
сегоя́ рая́ ди да поея́ м Троя́ ице Единодержая́ вие.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Святоя́ му Дуя́ ху честь и слая́ ва,/ яя́ коже Отцуя́ подобая́ ет, куя́ пно же и Сыя́ну,//
сегоя́ рая́ ди да поея́ м Троя́ ице Единодержая́ вие.
2 АНТИФОя́Н:
Хор: На гоя́ ры Твоия́ х вознея́ сл есия́ мя закоя́ нов,// добродея́ тельми просветия́ , Боя́ же,
да поюя́ Тя. (Дважды)

posledovanie.ru 27 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Десноя́ ю Твоея́ ю рукоя́ ю приия́ м Ты, Слоя́ ве,/ сохрания́ мя, соблюдия́ ,// да не
огнь менея́ опалия́ т грехоя́ вныий . (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Десноя́ ю Твоея́ ю рукоя́ ю приия́ м Ты, Слоя́ ве,/ сохрания́ мя, соблюдия́ ,// да не
огнь менея́ опалия́ т грехоя́ вныий .
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Десноя́ ю Твоея́ ю рукоя́ ю приия́ м Ты, Слоя́ ве,/ сохрания́ мя, соблюдия́ ,// да не
огнь менея́ опалия́ т грехоя́ вныий .
3 АНТИФОя́Н:
Хор: О рея́ кших мне, вния́ дем во дворыя́ Госпоя́ дни,// возвеселия́ ся моий дух,
срая́ дуется сея́ рдце. (Дважды)
В домуя́ Давия́ дове страх велия́ к:/ тая́ мо бо престоя́ лом постая́ вленным,//
суя́ дятся вся племеная́ земная́ я, и языя́цы. (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Святоя́ му Дуя́ ху, честь, поклонея́ ние, слая́ ву и держая́ ву,/ яя́ коже Отцуя́ достоя́ ит, и
Сыя́нови подобая́ ет приносия́ ти:// Едия́ ница бо есть Троя́ ица Естествоя́ м, но не Лия́ цы.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Святоя́ му Дуя́ ху, честь, поклонея́ ние, слая́ ву и держая́ ву,/ яя́ коже Отцуя́ достоя́ ит, и
Сыя́нови подобая́ ет приносия́ ти:// Едия́ ница бо есть Троя́ ица Естествоя́ м, но не Лия́ цы.
ПРОКИя́МЕН И ЧТЕя́НИЕ ЕВАя́НГЕЛИЯ:
Диаа́ кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас пеа́ рвый:
Ныя́не воскреснуя́, глагоя́ лет Госпоя́ дь,/ положуя́ ся во Спасея́ ние, не обинюя́ся о нем.
Хор: Ныя́не воскреснуя́, глагоя́ лет Госпоя́ дь,/ положуя́ся во Спасея́ ние, не обинюя́ся о нем.
Диаа́ кон: Словесая́ Госпоя́ дня, словесая́ чия́ ста.
Хор: Ныя́не воскреснуя́, глагоя́ лет Госпоя́ дь,/ положуя́ся во Спасея́ ние, не обинюя́ся о нем.
Диаа́ кон: Ныя́не воскреснуя́, глагоя́ лет Госпоя́ дь,/
Хор: Положуя́ ся во Спасея́ ние, не обинюя́ся о нем.
Диаа́ кон: Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Иереа́ й: ЯО́ ко Свят есиа́ Боа́ же наш, и во святыа́х почиваа́ еши, и Тебеа́ слаа́ ву воссылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и
Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Диаа́ кон: Всяя́ кое дыхая́ ние да хвая́ лит Гоя́ спода.
Хор: Всяя́ кое дыхая́ ние да хвая́ лит Гоя́ спода.
Диаа́ кон: Хвалия́ те Боя́ га во святыя́х Егоя́ , хвалия́ те Егоя́ во утвержея́ нии сия́ лы Егоя́ .
Хор: Всяя́ кое дыхая́ ние да хвая́ лит Гоя́ спода.

posledovanie.ru 28 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Диаа́ кон: Всяя́ кое дыхая́ ние.


Хор: Да хвая́ лит Гоя́ спода.
Диаа́ кон: И о сподоя́ битися нам слыя́шанию Святая́ го Евая́ нгелия, Гоя́ спода Боя́ га моя́ лим.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Диаа́ кон: Премуя́ дрость, проя́ сти, услыя́шим Святая́ го Евая́ нгелия.
Иереа́ й Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Иереа́ й: От Иоаа́ нна Святаа́ го Еваа́ нгелия чтеа́ ние.
Хор: Слая́ ва, Тебея́ , Гоя́ споди, слая́ ва Тебея́ .
Диаа́ кон: Воя́ нмем.
(Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63:)
Иереа́ й: Во вреа́ мя оа́ но, во едиа́ ну от суббоа́ т, Мариа́ я Магдалиа́ на прииа́ де зауа́ тра, ещеа́ суа́ щи тме, на
гроб, и виа́ де каа́ мень взят от гроа́ ба. Течеа́ уа́ бо и прииа́ де к Сиа́ мону Петруа́, и к другоа́ му ученикуа́,
егоа́ же любляа́ ше Иисуа́ с, и глагоа́ ла иа́ ма: взяа́ ша Гоа́ спода от гроа́ ба, и не вем, где положиа́ ша Егоа́ .
Изыа́де же Петр и другиа́ й учениа́ к, и идяа́ ста ко гроа́ бу. Течаа́ ста же оа́ ба вкуа́ пе: и другиа́ й учениа́ к
течеа́ скореа́ е Петраа́ , и прииа́ де преа́ жде ко гроа́ бу. И приниа́ к виа́ де риа́ зы лежаа́ ща, обаа́ че не вниа́ де.
Прииа́ де же Сиа́ мон Петр в след егоа́ , и вниа́ де во гроб, и виа́ де риа́ зы едиа́ ны лежаа́ ща. И судаа́ рь,
иа́ же бе на главеа́ Егоа́ , не с риа́ зами лежаа́ щь, но осоа́ бь свит на едиа́ ном меа́ сте. Тогдаа́ уа́ бо вниа́ де и
другиа́ й учениа́ к, пришеа́ дый преа́ жде ко гроа́ бу, и виа́ де, и веа́ рова. Не у бо веа́ дяху Писаа́ ния, яа́ ко
подобаа́ ет Емуа́ из меа́ ртвых воскреа́ снути. Идоа́ ста же паа́ ки к себеа́ ученикаа́ .
Хор: Слая́ ва, Тебея́ , Гоя́ споди, слая́ ва Тебея́ .
ВОСКРЕя́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВАя́НГЕЛИИ, ГЛАС 6:
Воскресея́ ние Христоя́ во вия́ девше,/ поклония́ мся Святоя́ му Гоя́ споду Иисуя́ су,/
едия́ ному безгрея́ шному,/ Крестуя́ Твоемуя́ покланяя́ емся, Христея́ ,/ и святоя́ е
Воскресея́ ние Твоея́ поея́ м и слая́ вим:/ Ты бо есия́ Бог наш,/ рая́ зве Тебея́ иноя́ го не
зная́ ем,/ ия́ мя Твоея́ именуя́ ем./ Приидия́ те вси вея́ рнии,/ поклония́ мся Святоя́ му
Христоя́ ву Воскресея́ нию:/ се бо приия́ де Крестоя́ м рая́ дость всемуя́ мия́ ру./ Всегдая́
благословяя́ ще Гоя́ спода,/ поея́ м Воскресея́ ние Егоя́ :/ распяя́ тие бо претерпея́ в,//
смея́ ртию смерть разрушия́ .
ПСАЛОя́М 50:
Чтец: Помия́ луий мя, Боя́ же, по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий, и по мноя́ жеству щедроя́ т
Твоия́ х очия́ сти беззакоя́ ние моея́ . Наипая́ че омыя́ий мя от беззакоя́ ния моегоя́ , и от
грехая́ моегоя́ очия́ сти мя. ЯИ́ ко беззакоя́ ние моея́ аз зная́ ю и грех моий предо мноя́ ю
есть выя́ну. Тебея́ Едия́ ному согрешия́ х, и лукая́ вое пред Тобоя́ ю сотвория́ х, яя́ ко да
оправдия́ шися во словесея́ х Твоия́ х и победия́ ши, внегдая́ судия́ ти Ти. Се бо в
беззакоя́ ниих зачая́ т есмь, и во гресея́ х родия́ мя мая́ ти мояя́ . Се бо ия́ стину
возлюбия́ л есия́ , безвея́ стная и тая́ ийная премуя́ дрости Твоеяя́ явия́ л ми есия́ .
Окропия́ ши мя иссоя́ пом, и очия́ щуся, омыя́еши мя, и пая́ че снея́ га убелюя́ся. Слуя́ ху

posledovanie.ru 29 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

моемуя́ дая́ си рая́ дость и весея́ лие, возрая́ дуются коя́ сти смирея́ нныя. Отвратия́ лицея́
Твоея́ от грех моия́ х, и вся беззакоя́ ния мояя́ очия́ сти. Сея́ рдце чия́ сто созия́ жди во
мне, Боя́ же, и дух прав обновия́ во утроя́ бе моея́ ий. Не отвея́ ржи менея́ от лицая́
Твоегоя́ , и Дуя́ ха Твоегоя́ Святая́ го не отымия́ от менея́ . Воздая́ ждь ми рая́ дость
спасея́ ния Твоегоя́ , и Дуя́ хом Владыя́чним утвердия́ мя. Научуя́ беззакоя́ нныя путея́ м
Твоия́ м, и нечестия́ вии к Тебея́ обратяя́ тся. Избая́ ви мя от кровея́ ий, Боя́ же, Боя́ же
спасея́ ния моегоя́ , возрая́ дуется языя́к моий прая́ вде Твоея́ ий. Гоя́ споди, устнея́ моия́
отвея́ рзеши, и устая́ мояя́ возвестяя́ т хвалуя́ Твоюя́. ЯИ́ ко ая́ ще бы восхотея́ л есия́
жея́ ртвы, дал бых уя́ бо, всесожжея́ ния не благоволия́ ши. Жея́ ртва Боя́ гу дух
сокрушея́ н, сея́ рдце сокрушея́ нно и смирея́ нно Бог не уничижия́ т. Ублажия́ ,
Гоя́ споди, благоволея́ нием Твоия́ м Сиоя́ на, и да созия́ ждутся стея́ ны
Иерусалия́ мския, тогдая́ благоволия́ ши жея́ ртву прая́ вды, возношея́ ние и
всесожегая́ емая: тогдая́ возложая́ т на олтая́ рь Твоий тельцыя́.
Глас 6:

Хор: Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху./ Молия́ твами апоя́ столов,/ Мия́ лостиве,
очия́ сти// мноя́ жество согрешея́ ниий ная́ ших.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь./ Молия́ твами Богороя́ дицы,/
Мия́ лостиве, очия́ сти// мноя́ жество согрешея́ ниий ная́ ших.
Помия́ луий мя, Боя́ же,/ по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий,/ и по мноя́ жеству щедроя́ т
Твоия́ х// очия́ сти беззакоя́ ние моея́ .
СТИХИа́РА ВОСКРЕа́СНАЯ, ГЛАС 6:
Воскрея́ с Иисуя́ с от гроя́ ба,/ яя́ коже проречея́ ,/ дадея́ нам живоя́ т вея́ чныий // и
вея́ лию мия́ лость.
Диаа́ кон: Спасия́ , Боя́ же, люя́ди Твояя́ и благословия́ достояя́ ние Твоея́ , посетия́ мир Твоий мия́ лостию и щедроя́ тами,
возвыя́си рог христиая́ н правослая́ вных и низпослия́ на ны мия́ лости Твояя́ богая́ тыя, молия́ твами
всепречия́ стыя Владыя́чицы ная́ шея Богороя́ дицы и Приснодея́ вы Мария́ и, сия́ лою Честная́ го и Животворяя́ щаго
Крестая́ , предстая́ тельствы честныя́х Небея́ сных Сия́ л безплоя́ тных, честная́ го, слая́ внаго пророя́ ка, Предтея́ чи и
Крестия́ теля Иоая́ нна, святыя́х слая́ вных и всехвая́ льных Апоя́ стол, ия́ же во святыя́х отея́ ц ная́ ших и вселея́ нских
велия́ ких учия́ телеий и святия́ телеий , Васия́ лия Велия́ каго, Григоя́ рия Богослоя́ ва и Иоая́ нна Златоуя́ стаго, ия́ же во
святыя́х отцая́ ная́ шего Николая́ я, архиепия́ скопа Мирликия́ ий скаго, чудотвоя́ рца, святыя́х равноапоя́ стольных
Мефоя́ дия и Кирия́ лла, учия́ телеий словея́ нских, святыя́х равноапоя́ стольных велия́ каго княя́ зя Владия́ мира и
велия́ кия княгия́ ни ОИ́ льги, ия́ же во святыя́х отея́ ц ная́ ших: святия́ теля Михаия́ ла, пея́ рвого митрополия́ та
Кия́ евскаго, первосвятия́ телеий Москоя́ вских и всеяя́ Русия́ : Петрая́ , Алексия́ я, Иоя́ ны, Макая́ рия, Филия́ ппа, ИИ́ова,
Ермогея́ на и Тия́ хона, митрополия́ тов Москоя́ вских Филарея́ та, Иннокея́ нтия и Макая́ рия. Святыя́х, слая́ вных и
добропобея́ дных муя́ чеников, новомуя́ чеников и исповея́ дников Россия́ ий ских: Владия́ мира, митрополия́ та
Кия́ евскаго, Вениамия́ на, митрополия́ та Петрограя́ дского, Петрая́ , митрополия́ та Крутия́ цкаго, Илариоя́ на,
архиепия́ скопа Верея́ ийскаго, святыя́х цая́ рственных страстотея́ рпцев, преподобномуя́ чениц велия́ кия княгия́ ни
Елисавея́ ты и ия́ нокини Варвая́ ры, преподоя́ бных и богоноя́ сных отея́ ц ная́ ших, преподоя́ бных отея́ ц стая́ рцев
ОИ́ птинских, святыя́х прая́ ведных Иоая́ нна Кронштая́ дтскаго и Алексия́ я Москоя́ вскаго, святыя́х блажея́ нных

posledovanie.ru 30 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Ксея́ нии Петербуя́ ржския и Матроя́ ны Москоя́ вския, святыя́х и прая́ ведных богоотея́ ц Иоакия́ ма и АИ́ нны (и
святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыя́х. Моя́ лим Тяя́ , многомия́ лостиве
Гоя́ споди, услыя́ши нас, грея́ шных, моляя́ щихся Тебея́ , и помия́ луий нас.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (12 раз)
Иереа́ й: Миа́ лостию и щедроа́ тами и человеколюа́бием единороа́днаго Твоегоа́ Сыа́на, с Ниа́ мже благословеа́н
есиа́ , со Пресвятыа́м, и Благиа́ м, и Животворяа́ щим Твоиа́ м Дуа́хом, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КАНОа́Н:
ПЕСНЬ 1:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: Твояа́ победиа́ тельная десниа́ ца/ Боголеа́ пно в креа́ пости прослаа́ вися:/ та
бо, Безсмеа́ ртне,/ яа́ ко всемогуа́ щая, протиа́ вныя сотреа́ ,// Израа́ ильтяном
путь глубиныа́ новосодеа́ лавшая.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: ИО́ же рукая́ ма пречия́ стыма от пея́ рсти/ богодея́ тельне испея́ рва создая́ в мя,/ руя́це
распростея́ рл есия́ на крестея́ ,/ от землия́ взывая́ я тлея́ нное моея́ тея́ ло,// ея́ же от Дея́ вы прияя́ л
есия́ .
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Умерщвлея́ ние подъяя́ л есия́ менея́ рая́ ди,/ и дуя́ шу смея́ рти прея́ дал есия́ ,/ ИИ́же
вдохновея́ нием божея́ ственным дуя́ шу ми вложия́ выий ,/ и отрешия́ в вея́ чных уз, и
совоскресия́ в// нетлея́ нием прослая́ вил есия́ .

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Рая́ дуий ся, благодая́ ти истоя́ чниче,/ рая́ дуий ся лея́ ствице, и двея́ ре небея́ сная,/
рая́ дуий ся свея́ щнице, и руя́ чко златая́ я, и гороя́ несекоя́ мая,// ЯИ́ же Жизнодая́ вца
Христая́ мия́ рови роя́ ждшая.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Христоя́ с обожая́ ет мя, воплощая́ яся,/ Христоя́ с мя возноя́ сит, смиряя́ яся,/
Христоя́ с безстрая́ стна мя содея́ ловает,/ страждая́ Жизнодая́ вец естествоя́ м
плоя́ ти.// Тея́ мже воспевая́ ю благодая́ рственную песнь: яя́ ко прослая́ вися.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Христоя́ с возноя́ сит мя, распиная́ емь,/ Христоя́ с совоскрешая́ ет мя,
умерщвляя́ емь,/ Христоя́ с жизнь мне дая́ рует./ Тея́ мже с весея́ лием рукая́ ма
плещая́ я,// поюя́ Спасия́ телю побея́ дную песнь: яя́ ко прослая́ вися.

posledovanie.ru 31 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:


Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Куя́ ю Ти достоя́ ий ную песнь ная́ ше принесея́ т неможея́ ние?/ тоя́ чию
обрая́ довательную,/ ея́ ийже нас Гавриия́ л тая́ ийно научия́ л есть:// рая́ дуий ся,
Богороя́ дице Дея́ во, Мая́ ти Неневея́ стная.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Приснодея́ ве и Мая́ тери Царяя́ выя́шних сил,/ от чистея́ ийша сея́ рдца, вея́ рнии,
духоя́ вне возопиия́ м:// рая́ дуий ся, Богороя́ дице Дея́ во, Мая́ ти Неневея́ стная.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Сея́ ргие, угоя́ дниче Христоя́ в,/ смолея́ бника приия́ м и спомоя́ щника Вая́ кха
приснопая́ мятнаго,/ с ния́ мже страя́ сти Богомуя́ дренно совершия́ л есия́ ,// слоя́ во
мне муя́ дрости, вас поюя́щу, дая́ руий те. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: На недвия́ жимем Христоя́ вы кая́ мени вея́ ры,/ святия́ и муя́ ченицы, положия́ вше
основая́ ние,/ на твея́ рдем степея́ ни утверждея́ ни,// забрая́ ло и столпия́
благочея́ стия явия́ стеся.
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Глагоя́ лом вея́ ровавше Христоя́ вым и к Немуя́ неуклоя́ нно взирая́ юще,/ все
оплевая́ сте преходяя́ щее благослая́ вие, святия́ и,// слая́ вы же присносуя́ щныя
уяя́ звени быя́сте рачея́ нием.
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Роя́ да, и отея́ чества, и чея́ сти Христая́ рая́ ди обнажия́ вшеся, веселяя́ стеся;/ и, одея́ яни в
женолея́ пное одеяя́ ние,// мужемуя́дренно нетлея́ ния одея́ ждею свея́ тло облекоя́ стеся.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Мия́ лостива быя́ти вея́ рным и благоувея́ тлива,/ Богомая́ ти, умолия́ Слоя́ ва,/
Егоя́ же родилая́ есия́ телея́ сно, к нам пришея́ дшаго:// Тя бо Предстая́ тельницу и
спасея́ ние стяжая́ хом.
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Отвеа́ рзу устаа́ мояа́ ,/ и напоа́ лнятся Дуа́ ха,/ и слоа́ во отрыа́гну Цариа́ це
Маа́ тери,/ и явлюа́ся, свеа́ тло торжествуа́ я,// и воспоюа́, раа́ дуяся, Тояа́ чудесаа́ .
ПЕСНЬ 3:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: Едиа́ не веа́ дый человеа́ ческаго существаа́ неа́ мощь/ и миа́ лостивно в не

posledovanie.ru 32 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

вообраа́ жся,/ препояа́ ши мя с высотыа́ сиа́ лою,/ еа́ же вопиа́ ти Тебеа́ , Святыа́й,/
одушевлеа́ нный храа́ ме// неизречеа́ нныя слаа́ вы Твоеяа́ , Человеколюа́бче.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Бог Сыий мне, Блая́ же, пая́ дшаго ущея́ дрил есия́ ,/ и сния́ ти ко мне благоволия́ в,
вознея́ сл мя есия́ распяя́ тием,/ ея́ же вопия́ ти Тебея́ , Святыя́ий :// Храя́ ме
одушевлея́ нныий неизречея́ нныя Твоеяя́ слая́ вы, Человеколюя́бче.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Живоя́ т ипостая́ сныий Христея́ сыий ,/ в истлея́ вша мя, яя́ ко Милосея́ рдыий Бог,
обоя́ лкся,/ в персть смея́ ртную сошея́ д, Владыя́ко,/ смея́ ртную держая́ ву разрушия́ л
есия́ ,/ и мертв триднея́ вен воскрея́ с,// в нетлея́ ние мя облея́ кл есия́ .

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Боя́ га зачея́ нши во чрея́ ве, Дея́ во, Дуя́ хом Пресвятыя́м,/ пребылая́ есия́
неопалия́ ма,/ понея́ же Тя купиная́ законополоя́ жнику Моисея́ ю,/ палия́ мую
нежегоя́ мо, яя́ ве предвозвестия́ ,// огнь нестерпия́ мыий приея́ мшую.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: ИО́же на своея́ рая́ мо заблуждая́ емое овчая́ взея́ мшему,/ и низложия́ вшему дрея́ вом
егоя́ грех,/ Христуя́ Боя́ гу возопиия́ м:// воздвия́ гнувыий рог наш, свят есия́ , Гоя́ споди.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Возвея́дшему Пая́ стыря Велия́ каго из ая́да Христая́ ,/ и священноначая́ лием Егоя́ апоя́ столы
яя́ ве языя́ки упая́ сшему,// ия́ стиною и Божея́ственным вея́рнии Дуя́хом да послуя́жим.
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: ОО́ блак Тя лея́ гкиий нелоя́ жно, Дея́ во, именуя́ ем,/ пророя́ ческим возслея́ дующе
речея́ нием:/ приия́ де бо на Тебея́ Госпоя́ дь/ низложия́ ти егия́ петския прея́ лести
рукотворея́ ния,// и просветия́ ти сим служая́ щия.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Тя запечая́ танныий воия́ стинну лик пророя́ ческиий истоя́ чник,/ и заключея́ нную
дверь именовая́ , дея́ вства Твоегоя́ , Всепея́ тая,/ яя́ вственне зная́ мения нам
пия́ шуще:// ея́ же сохрания́ ла есия́ и по рождествея́ .
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Едия́ н вея́ дыий яя́ ко Бог вся прея́ жде бытияя́ ,/ к Немуя́ вая́ ша ныя́не вия́ дев
предложея́ ния,/ муя́ дрости слоя́ вом, и Божея́ ственнаго зная́ ния, и твея́ рдаго

posledovanie.ru 33 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

смыя́сла обия́ льно испоя́ лни,// яя́ ко Свояя́ воя́ ини, блажея́ ннии. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.

posledovanie.ru 34 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Тропарь: Закоя́ нно угоя́ дницы Христуя́ пострая́ дати извоя́ ливше,/ тлея́ ющую слая́ ву и
текуя́ щую, и мия́ ра всегоя́ , и миродея́ ржца/ поя́ мыслом Богомуя́ дрым
страстотея́ рпцы муя́ ченицы возненавия́ десте, любоя́ вию Зиждия́ теля. (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Пречия́ стыми умая́ приложея́ нии Гоя́ споду предстояя́ ще,/ и от тая́ мо суя́ щия зария́
исполняя́ еми,/ и неизречея́ ннаго блажея́ нства яя́ ве наслаждая́ ющеся,// вас
чтуя́ щия от напая́ стеий , страстотея́ рпцы, избая́ вите.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Смея́ ртию держия́ м пея́ рвее Адая́ м,/ ныя́не избая́ вися Твоия́ м Рождествоя́ м, Едия́ на
Богоневея́ сто:/ Жизнь бо ия́ стинно Ипостая́ сную, соединея́ ну плоя́ ти, Чия́ стая,//
по Ипостая́ си пая́ че естествая́ и слоя́ ва родилая́ есия́ .
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Твояа́ песнослоа́ вцы, Богороа́ дице,/ Живыа́й и Незавиа́ стный Истоа́ чниче,/
лик себеа́ совокуа́ пльшия, духоа́ вно утвердиа́ ,/ в Божеа́ ственней Твоеа́ й
слаа́ ве// венцеа́ в слаа́ вы сподоа́ би.
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Ты есиа́ Бог наш, и Тебеа́ слаа́ ву воссылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно
и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КОНДАя́К МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 2, ПОДОя́БЕН: «ВЫя́ШНИХ ИЩАя́…»:
Рая́ зум на врагия́ муя́ жески вооружия́ вше,/ всю тех лесть разрушия́ сте,/ и,
побея́ ду свыя́ше приия́ мше, муя́ ченицы всехвая́ льнии,/ единомыя́сленно
вопиюя́ще:// доброя́ и красноя́ ея́ же быя́ти с Боя́ гом.
ИИ́КОС:
На Небесея́ х, Христея́ , живуя́ ще Сея́ ргиий же и Вакх/ и Божея́ ственнаго Свея́ та от
Тебея́ исполняя́ еми,/ менея́ во тьме невея́ дения ходяя́ щаго, предвария́ скоя́ ро/ и
страстея́ ий исхития́ , Едия́ не Безсмея́ ртне,/ одея́ жду мне покаяя́ ния низпослая́ в,/ яя́ ко
да свея́ тлым умоя́ м светоноя́ сныий сих прая́ здник,/ воспоюя́ и возопиюя́,
веселяя́ ся:// доброя́ и красноя́ ея́ же быя́ти с Боя́ гом.

posledovanie.ru 35 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

СЕДАя́ЛЕН МУя́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 8, ПОДОя́БЕН: «ПРЕМУя́ДРОСТИЮ…»:


Мучениколюя́бцы, приидия́ те,/ разуя́ мныя бия́ серы Госпоя́ дни и
страстотея́ рпцы Сея́ ргия почтия́ м и Вая́ кха святыя́я,/ яя́ ко врая́ жию лесть муя́ жески
попрая́ вшия и ия́ дольскую всю крея́ пость разория́ вшия,/ тея́ мже достоя́ ий но с
Небесея́ венцыя́ побея́ ды приея́ мше, со АИ́ нгелы ликуя́ ют./ К ния́ мже вси
возопиия́ м:/ молия́ те Христая́ Боя́ га прегрешея́ ниий оставлея́ ние даровая́ ти//
чтуя́ щим любоя́ вию святуя́ ю пая́ мять вая́ шу. (Дваи́ жды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
БОГОРОя́ДИЧЕН ИЗ МИНЕя́И, ГЛАС 8:
В напая́ сти многоплетея́ нныя впад от враг вия́ димых и невия́ димых, буя́ рею
одержия́ м безчия́ сленных согрешея́ ниий моия́ х/ и, яя́ ко к тея́ плому заступлея́ нию и
покроя́ ву моемуя́, Чия́ стая,/ ко пристая́ нищу притекая́ ю Твоеяя́ блая́ гости./ Тея́ мже,
Пречия́ стая, из Тебея́ Воплощея́ нному безсея́ менно молия́ ся прилея́ жно о всех рабея́ х
Твоия́ х,/ непрестая́ нно моляя́ щихтися, Богороя́ дице Пречия́ стая, моляя́ щи Егоя́ прия́ сно
согрешея́ ниий оставлея́ ние даровая́ ти// воспевая́ ющим достоя́ ийно слая́ ву Твоюя́.
ПЕСНЬ 4:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: Гоа́ ру Тя благодаа́ тию Боа́ жиею приосенеа́ нную,/ прозорлиа́ выма
Аввакуа́ м/ усмотриа́ в очиа́ ма,/ из Тебеа́ изыа́ти Израа́ илеву провозглашаа́ ше
Святоа́ му,/ во Спасеа́ ние наа́ ше// и обновлеа́ ние.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Кто сеий Спас ия́ же из Едоя́ ма ия́ сходя, венея́ ц носяя́ терноя́ вен,/ очервлея́ нну рия́ зу имыя́ий ,
на дрея́ ве вия́ ся;/ Израя́ илев есть Сеий Святыя́ий ,// во Спасея́ ние ная́ ше и обновлея́ ние.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Вия́ дите люя́дие непокория́ вии, и устыдия́ теся:/ Егоя́ же бо яя́ ко злодея́ я вы
вознестия́ на крест у Пилая́ та испросия́ сте умоврея́ дне,// смея́ рти разрушия́ в сия́ лу,
боголея́ пно воскрея́ с из гроя́ ба.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Дрея́ во Тя, Дея́ во, жия́ зни вея́ мы:/ не бо снея́ ди плод смертоноя́ сныий человея́ ком
из Тебея́ прозябея́ ,/ но животая́ присносуя́ щнаго наслаждея́ ние,// во Спасея́ ние
нас поюя́щих Тя.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.

posledovanie.ru 36 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Тропарь: Кто Сеий красея́ н из Едоя́ ма,/ и Сегоя́ очервлея́ ние рия́ зное, от винограя́ да
восоя́ рска,/ красея́ н яя́ ко Бог,/ яя́ ко человея́ к же, кроя́ вию плоя́ ти рия́ зу очервлея́ ну
носяя́ ;/ Емуя́ же поея́ м вея́ рнии:// слая́ ва сия́ ле Твоея́ ий, Гоя́ споди.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Христоя́ с буя́ дущих благ яя́ влься Архиерея́ ий,/ грех наш разория́ л есть:/ и
показая́ в страя́ нен путь Своея́ ю кроя́ вию,/ в луя́ чшую и совершея́ ннеий шую вния́ де
ския́ нию,// Предтея́ ча наш во святая́ я.
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Слыя́ши чудея́ с нея́ бо, и внушая́ ий землея́ ,/ яя́ ко Дщи пея́ рстнаго уя́ бо пая́ дшаго
Адая́ ма, Боя́ гу наречея́ на бысть,/ и Своемуя́ Содея́ телю Родия́ тельница,// на
Спасея́ ние ная́ ше и обновлея́ ние.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Поея́ м велия́ кое и страя́ шное Твоея́ тая́ инство,/ премия́ рных бо утаия́ вся чиноначая́ лиий ,/
на Тя ИИ́ же сыий сния́ де яя́ ко дождь на руноя́ , Всепея́ тая,// на Спасея́ ние нас поюя́щих Тя.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Светия́ ла два от зая́ пада возсияя́ вша,/ протия́ вно зея́ млю тогдая́ держая́ щу
нечестия́ вому, творяя́ ща шея́ ствие,/ к Твоемуя́ же востоя́ ку приидоя́ ша
светоноя́ сному, Христея́ , и спасия́ тельному. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Ни огнь, ни мечь, ни гонея́ ния, нижея́ рая́ ны благочестия́ ваго рая́ зума о Боя́ зе
разлучия́ вас,/ жизнь бо преобия́ десте кончая́ емую, Егоя́ рая́ ди, достослая́ внии,// и
прияя́ сте блажея́ нную слая́ дость и негия́ блющую.
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Светия́ льницы ия́ стинно нелея́ стнии/ твердь Цея́ ркве Христоя́ вы озаряя́ ют свея́ том
Божея́ ственнаго сияя́ ния// и дуя́ ши благочестия́ вых возвеселяя́ ют, чудея́ с зария́
испущая́ юще.
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Вакх Божея́ ственныий и преизяя́ щныий Сея́ ргиий ,/ лея́ тным пременея́ нием
благочея́ стия рачия́ тели и мучениколюя́бцы духоя́ вно на пия́ ршество
призывая́ ют,// доя́ блести свояя́ предлагая́ юще.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Оруя́ жие, двея́ ри Едея́ мския храняя́ щее, уступая́ ет ныя́не вея́ рным/ и приея́ млет
свея́ тло Честноя́ ю Кроя́ вию из Твоегоя́ чрея́ ва Роя́ ждшагося, Всенепороя́ чная,//

posledovanie.ru 37 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

зная́ менаныя вия́ дящее и благодая́ тию.


КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Седяа́ й в Слаа́ ве/ на Престоа́ ле Божестваа́ / во оа́ блаце леа́ гце,/ прииа́ ди
Иисуа́ с Пребожеа́ ственный,/ Нетлеа́ нною Длаа́ нию/ и спасеа́ зовуа́ щия://
слаа́ ва, Христеа́ , сиа́ ле Твоеа́ й.
ПЕСНЬ 5:
Ирмос: Просветиа́ вый сияа́ нием пришеа́ ствия Твоегоа́ , Христеа́ ,/ и осветиа́ вый
Крестоа́ м Твоиа́ м/ миа́ ра концыа́,/ сердцаа́ просветиа́ / свеа́ том Твоегоа́
Богоразуа́ мия,// правослаа́ вно поюа́щих Тя.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Пая́ стыря овцая́ м велия́ каго и Гоя́ спода,/ иудея́ и дрея́ вом крея́ стным умертвия́ ша:/ но
Тоий яя́ ко оя́ вцы, мея́ ртвыя, во ая́ де погребея́ нныя,// держая́ вы смея́ ртныя избая́ ви.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Крестоя́ м Твоия́ м мир благовестия́ в,/ и проповея́ дав плея́ нным, Спая́ се моий ,
оставлея́ ние,/ держая́ ву имуя́ щаго посрамия́ л есия́ , Христея́ :// ная́ га, обнищая́ вша
показая́ выий Божея́ ственным востая́ нием Твоия́ м.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Прошея́ ния вея́ рно просяя́ щих, Всепея́ тая, не прея́ зри:/ но приимия́ , и сияя́
доношая́ ий Сыя́ну Твоемуя́, Пречия́ стая,/ Боя́ гу Едия́ ному Благодея́ телю,// Тебея́ бо
Предстая́ тельницу стяжая́ хом.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: О богая́ тство, и глубиноя́ премуя́ дрости Боя́ жия!/ Премуя́ дрыя объея́ мляий
Госпоя́ дь,/ от сих ковая́ рства избая́ вил есть нас:/ пострадая́ в бо воя́ лею нея́ мощию
плотскоя́ ю,/ Своея́ ю крея́ постию, животворяя́ ий мея́ ртвыя воскресия́ л есть.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Бог сыий соединяя́ ется плоя́ ти нас рая́ ди:/ и распиная́ ется, и умирая́ ет:
погребая́ ется, и пая́ ки воскресая́ ет,/ и восхоя́ дит свея́ тло с плоя́ тию Своея́ ю Христоя́ с
ко Отцуя́ :// с нея́ юже приия́ дет, и спасея́ т благочея́ стно Томуя́ служая́ щия.
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Веселяя́ тся небея́ сныя сия́ лы зряя́ ще Тя:/ рая́ дуются с ния́ ми человея́ ков
собрая́ ния:/ Рождествоя́ м бо Твоия́ м совокупия́ шася, Дея́ во Богороя́ дице,// ея́ же
достоя́ ий но слая́ вим.

posledovanie.ru 38 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Тропарь: Да двия́ жатся вси языя́цы человея́ честии и мыя́сли,/ к похвалея́ человея́ ческаго
воия́ стинну удобрея́ ния,/ Дея́ ва предстоия́ т яя́ ве слая́ вящи,// вея́ рою Тояя́ поюя́щих чудесая́ .
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Прогная́ вше лесть ия́ стины оруя́ жием, и мучия́ телеий рая́ ны крея́ пко
претерпея́ вше,/ и победия́ теле быя́сте, от Христая́ венчая́ вшеся,// и ныя́не
достоя́ ий но веселия́ теся. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Укрепляя́ еми непобедия́ мою сия́ лою и благодая́ тию Троя́ ицы,/ двоя́ ица муя́ ченик
низложия́ тьмы княя́ зя и томуя́ порабощея́ ныя,// тем чея́ стно ублажая́ ются. (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Терпея́ нием, и душея́ вным муя́ жеством, и крея́ постию поя́ мысла/ двоя́ ица муя́ ченик
слая́ вная превзыя́де всю гония́ телеий гоя́ рькую яя́ рость// и со АИ́ нгелы водворяя́ ется.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Возсияя́ ла есия́ , Богомая́ ти, яя́ ко уя́ тро,/ Соя́ лнце незаходия́ мое, соединея́ ное плоя́ тию
по Ипостая́ си,/ на рукуя́ носяя́ щи, ИИ́стинныя Прая́ вды:// тем Тя вси прославляя́ ем.
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Ужасоа́ шася всяа́ ческая/ о Божеа́ ственней слаа́ ве Твоеа́ й:/ Ты бо,
Неискусобраа́ чная Деа́ во,/ имеа́ ла есиа́ во утроа́ бе над всеа́ ми Боа́ га/ и родилаа́
есиа́ Безлеа́ тнаго Сыа́на,/ всем воспеваа́ ющим Тя// мир подаваа́ ющая.
ПЕСНЬ 6:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: Обыа́де нас послеа́ дняя беа́ здна,/ несть избавляа́ яй,/ вмениа́ хомся,/ яа́ ко
оа́ вцы заколеа́ ния,/ спасиа́ люа́ди Твояа́ , Боа́ же наш,// Ты бо креа́ пость
немощствуа́ ющих и исправлеа́ ние.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Согрешея́ нием первоздая́ ннаго, Гоя́ споди, люя́те уязвия́ хомся,/ рая́ ною же
исцелия́ хомся Твоея́ ю,/ ея́ юже за ны уязвия́ лся есия́ , Христея́ :// Ты бо крея́ пость
немощствуя́ ющих и исправлея́ ние.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Возвея́ л ны есия́ из ая́ да, Гоя́ споди,/ кия́ та убия́ в всеяя́ дца, Всесия́ льне,/ Твоея́ ю
держая́ вою низложия́ в тогоя́ сия́ лу:// Ты бо Живоя́ т, и Свет есия́ , и Воскресея́ ние.

posledovanie.ru 39 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Веселяя́ тся о Тебея́ , Дея́ во Пречия́ стая,/ роя́ да ная́ шего прая́ отцы, Едея́ м
восприея́ мше Тобоя́ ю,/ егоя́ же преступлея́ нием погубия́ ша:// Ты бо, Чия́ стая, и
прея́ жде Рождествая́ , и по Рождествея́ есия́ .
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Ум сыий безстрая́ стен и невещея́ ствен,/ примешая́ ется Христоя́ с Бог
человея́ ческому умуя́,/ ходая́ таий ствующему Божея́ ственным естествоя́ м, плоя́ ти же
дебельствоя́ м,/ и всемуя́ мне непрелоя́ жен весьмая́ соединия́ ся:// да Спасея́ ние
всемуя́ мне пая́ дшему подая́ ст распиная́ емь.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Пая́ дает прельстия́ вся Адая́ м, и запяя́ выий ся сокрушая́ ется,/ надея́ ждою обоя́ лган сыий
дрея́ вле обожея́ ния:/ но востаея́ т соединея́ нием Слоя́ ва обожая́ емь,/ и страя́ стию
безстрая́ стие приея́ млет,/ на престоя́ ле яя́ ко Сын слая́ вится,// седяя́ ий со Отцея́ м же и Дуя́ хом.
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Предстояя́ т раболея́ пне Рождествуя́ Твоемуя́ чия́ ни небея́ снии,/ дивяя́ щеся
достоя́ ий но Твоемуя́ безсея́ менному Рождествуя́, Приснодея́ во:// Ты бо, Чия́ стая, и
прея́ жде Рождествая́ , и по Рождествея́ есия́ .
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Воплотия́ ся прея́ жде сыий Безплоя́ тен, Слоя́ во из Тебея́ , Пречия́ стая,/ всяя́ ческая
воя́ лею творяя́ ий ,// безтелея́ сных воя́ инства приведыя́ий от небытияя́ , яя́ ко Всесия́ лен.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Исцелея́ ниий истоя́ чники муя́ ченик моя́ щи богая́ тно источая́ ют;/ почерпея́ м
усея́ рдно, уя́ бо вея́ рнии, и страстотея́ рпцы ублажия́ м,// слая́ внаго Сея́ ргия и Вая́ кха
приснословуя́ щаго. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Ненавия́ дяще беззакоя́ нных совселея́ ния и прея́ лесть упраздняя́ юще,/
Небея́ сное шея́ ствие благостояя́ нно Сея́ ргиий и Вакх шея́ ствоваху// и ко Христоя́ ву
достигоя́ ша пристая́ нищу невлая́ емому. (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Отверзая́ ются страстоноя́ сцем муя́ чеником вратая́ Небея́ сная,/ благоговея́ юще
страя́ сти честнея́ ий,// подоя́ бнеий Боя́ га ная́ шего благодая́ тнеий и прогоняя́ ющеий

posledovanie.ru 40 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

дея́ монския полкия́ .


И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: ИО́стинно Тя, Мая́ терь Боя́ жию, Пречия́ стая, муя́ дрствующе, возвещая́ ем:/
Безначая́ льнаго бо Сыя́на Единороя́ днаго, прея́ жде век возсияя́ вшаго из Отцая́ ,//
несказая́ нно, Дея́ во, родилая́ есия́ .
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Божеа́ ственное сиеа́ и всечестноа́ е/ совершаа́ юще праа́ зднество,/
Богомуа́дрии, Богомаа́ тере,/ приидиа́ те, рукаа́ ми восплеа́ щим,// от Неяа́
роа́ ждшагося Боа́ га слаа́ вим.
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Ты бо есиа́ Цаа́ рь миа́ ра и Спас душ наа́ ших, и Тебеа́ слаа́ ву воссылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му
Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИя́ДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
ИИ́КОС:
Воскрея́ сшаго триднея́ вно воспоия́ м яя́ ко Боя́ га Всесия́ льна,/ и вратая́ ая́ дова
стея́ ршаго,/ и яя́ же от вея́ ка из гроя́ ба воздвия́ гшаго,/ мироноя́ сицам яя́ вльшагося,
яя́ коже благоизвоя́ лил есть,/ прея́ жде сим ея́ же рая́ дуий теся, рекия́ ий :/ и апоя́ столом
рая́ дость возвещая́ я, яя́ ко Едия́ н Жизнодая́ вец./ Тея́ мже вея́ рою женыя́ ученикоя́ м
зная́ мения побея́ ды благовествуя́ ют,/ и ад стенея́ т, и смерть рыдая́ ет:/ мир же
веселия́ тся, и вси с ним рая́ дуются.// Ты бо поя́ дал есия́ , Христея́ , всем Воскресея́ ние.
ПЕСНЬ 7:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: Тебеа́ уа́ мную, Богороа́ дице, пещь/ разсмотряа́ ем, веа́ рнии,/ яа́ коже бо

posledovanie.ru 41 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

оа́ троки спасеа́ три Превозносиа́ мый,/ мир обновиа́ ,/ во чреа́ ве Твоеа́ м
всецеа́ л,// хваа́ льный отцеа́ в Бог и препрослаа́ влен.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Убояя́ ся земляя́ , сокрыя́ся соя́ лнце, и помея́ рче свет,/ раздрая́ ся церкоя́ вная
божея́ ственная завея́ са,/ кая́ мение же разсея́ деся:/ на крестея́ бо вия́ сит
Прая́ ведныий ,// Хвая́ льныий отцея́ в Бог, и препрослая́ влен.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Ты быв ая́ ки безпомоя́ щен,/ и уяя́ звен в мея́ ртвых воя́ лею нас рая́ ди/
превозносия́ мыий , вся свободия́ л есия́ ,/ и держая́ вною рукоя́ ю совоскресия́ л есия́ ,//
хвая́ льныий отцея́ в Бог, и препрослая́ влен.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Рая́ дуий ся, истоя́ чниче присноживыя́я водыя́./ Рая́ дуий ся, раюя́ пия́ щныий ./ Рая́ дуий ся,
стеноя́ вея́ рных./ Рая́ дуий ся, Неискусобрая́ чная./ Рая́ дуий ся, всемия́ рная Рая́ досте,/
ЕИ́ юже нам возсияя́ // Хвая́ льныий отцея́ в Бог, и препрослая́ влен.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Дрея́ вле уя́ бо проклятая́ бысть земляя́ / АИ́ велевою очервления́ вшися кроя́ вию,
братоубия́ ий ственною рукоя́ ю:/ боготоя́ чною же Твоея́ ю кроя́ вию благословия́ ся
окроплея́ на,/ и взыграя́ ющи вопиея́ т:// отцея́ в Боя́ же, благословея́ н есия́ .
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Да рыдая́ ют иудея́ ийстии богопротия́ внии люя́дие,/ дея́ рзости убиея́ ния
Христоя́ ва:/ языя́цы же да веселяя́ тся,/ и рукая́ ми да восплея́ щут, и вопиюя́т://
отцея́ в Боя́ же, благословея́ н есия́ .
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Тя, Богороя́ дице, лея́ ствицу Иая́ ков пророя́ чески разумевая́ ет:/ Тобоя́ ю бо
Превозносия́ мыий на землия́ явия́ ся,/ и с человея́ ки поживея́ , яя́ ко благоволия́ ,//
Хвая́ льныий отцея́ в Бог и Препрослая́ влен.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Рая́ дуий ся, Чия́ стая, из Тебея́ проя́ ий де Пая́ стырь,/ ИИ́же во Адая́ мову коя́ жу обоя́ лкся
воия́ стинну Превозносия́ мыий ,/ во всегоя́ мя человея́ ка, за благоутроя́ бие
непостия́ жное:// Хвая́ льныий отцея́ в Бог и Препрослая́ влен.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Рая́ дуий ся, двоя́ ице страстотея́ рпцев слая́ вная;/ рая́ дуий ся, победия́ вшая свея́ тло

posledovanie.ru 42 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

мучия́ тельская прещея́ ния;/ рая́ дуий ся, совершия́ вшая течея́ ние блажея́ нное;/
рая́ дуий ся, пия́ ще, всегдая́ внутрь пребывая́ ющая;// рая́ дуий ся, яя́ сне предстояя́ щая
Боя́ гу, Богоблажея́ нная. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Всесвея́ тлии на землия́ ходяя́ ще, дея́ монская очесая́ и лия́ ца гония́ телеий
муя́ ченицы омрачия́ сте свея́ том благодая́ ти и заряя́ ми страдая́ ния,// хвая́ льнаго
воспевая́ юще Боя́ га и преслая́ внаго. (Дважды)
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Храя́ ми Боя́ га быя́вше одушевлея́ ннии Живуя́ щаго/ и, живуя́ ще, страдая́ льцы,
сия́ лою Боя́ жиею укрепляя́ еми ия́ стинно,/ полкия́ победия́ сте врагоя́ в,
всеблажея́ ннии,// крея́ пкаго во бранея́ х Боя́ га пея́ сньми восхваляя́ юще.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Пречия́ стыий Ты храм былая́ еси и пресвятыя́ий кивоя́ т,/ приея́ мши Творцая́
неопия́ саннаго и непостижия́ маго,/ во утроя́ бе Твоея́ ий вместия́ вши,
Единороя́ днаго Бога Слоя́ ва,// Благословея́ нная Всечия́ стая Владыя́чице.
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Не послужиа́ ша тваа́ ри Богомуа́дрии/ паа́ че Создаа́ вшаго,/ но, оа́ гненное
прещеа́ ние муа́ жески попраа́ вше,/ раа́ довахуся, поюа́ще:// препеа́ тый отцеа́ в
Госпоа́ дь и Бог, благословеа́ н есиа́ .
ПЕСНЬ 8:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:
Ирмос: В пещиа́ оа́ троцы Израа́ илевы,/ яа́ коже в горниа́ ле,/ доброа́ тою
благочеа́ стия чистеа́ е злаа́ та блещаа́ хуся, глагоа́ люще:/ благословиа́ те, вся
делаа́ Госпоа́ дня, Гоа́ спода,// поа́ йте и превозносиа́ те во вся веа́ ки.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: ИО́же воя́ лею вся творяя́ ий , и претворяя́ яий ,/ обращая́ яий сень смея́ ртную в вея́ чную
жизнь,/ страя́ стию Твоея́ ю, Слоя́ ве Боя́ жиий ,/ Тебея́ непрестая́ нно вся делая́
Госпоя́ дня,// Гоя́ спода поия́ м, и превозноя́ сим во вся вея́ ки.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Ты разория́ л есия́ сокрушея́ ние, Христея́ , и окаяя́ нство,/ во вратея́ х и твердыя́нях
ая́ довых,/ воскрея́ с из гроя́ ба триднея́ вен./ Тебея́ непрестая́ нно вся делая́ , яя́ ко
Гоя́ спода, поюя́т,// и превозноя́ сят во вся вея́ ки.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


posledovanie.ru 43 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Богородичен: ЯО́ же без сея́ мене и преестея́ ственне от облистая́ ния Божея́ ственнаго/
Роя́ ждшую бия́ сера многоцея́ ннаго Христая́ , воспоия́ м глагоя́ люще:/ благословия́ те
вся делая́ Госпоя́ дня, Гоя́ спода,// поя́ ий те и превозносия́ те Егоя́ во вся вея́ ки.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Приидия́ те, люя́дие, поклония́ мся мея́ сту,/ на нея́ мже стояя́ сте пречия́ стеи ноя́ зе,/
и на дрея́ ве божея́ ственнеи Христоя́ ве длая́ ни животворяя́ щии простроя́ стеся,/ на
Спасея́ ние всех человея́ ков,/ и гроб живоя́ тныий обстояя́ ще, поия́ м:/ да
благословия́ т тварь всяя́ кая Гоя́ спода,// и превозноя́ сит во вся вея́ ки.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Обличия́ ся богоубия́ ий ц иудея́ ов пребеззакоя́ нное оклеветая́ ние:/ Егоя́ же бо лестцая́
нарекоя́ ша, востая́ , яя́ ко Сия́ лен,/ наругая́ вся безуя́ мным печая́ тем./ Тея́ мже рая́ дующеся,
воспоия́ м:/ да благословия́ т тварь всяя́ кая Гоя́ спода,// и превозноя́ сит во вся вея́ ки.
КАНОН БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Чертоя́ г световия́ дныий , из негоя́ же всех Владыя́ка,/ яя́ ко Жения́ х произыя́де Христоя́ с,/
воспоия́ м вси вопиюя́ще:/ вся делая́ Госпоя́дня, Гоя́ спода поя́ ийте,// и превозносия́ те во вся
вея́ки.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Рая́ дуий ся, Престоя́ ле слая́ вныий Боя́ жиий ,/ рая́ дуий ся, вея́ рных стеноя́ ,/ ЕИ́ юже суя́ щим
во тьме возсияя́ свет Христоя́ с,/ Тебея́ блажая́ щим, и вопиюя́щим:/ вся делая́
Госпоя́ дня, Гоя́ спода поя́ ий те,// и превозносия́ те во вся вея́ ки.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: ИО́же росоя́ ю дрея́ вле отрокоя́ м плая́ мень Прохладия́ выий ,/ стояя́ щия в поя́ двизех
укрепия́ Твояя́ муя́ ченики, поюя́щия:/ благословия́ те вся делая́ Госпоя́ дня
Гоя́ спода,// поя́ ий те и превозносия́ те во вся вея́ ки. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Ядовия́ тая и душеврея́ дная лаская́ ния мучия́ тельская уя́ мно страстотея́ рпцы
отразия́ ша,/ Христуя́ вопиюя́ще и глагоя́ люще:/ благословия́ те вся делая́ Госпоя́ дня
Гоя́ спода,// поя́ ий те и превозносия́ те во вся вея́ ки.
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Деий ствия́ тельны храния́ тели нам, Сея́ ргиа и Вая́ кха,/ ия́ стинно венея́ чники,
Христоя́ с показая́ , храняя́ щия и поюя́щия:/ благословия́ те вся делая́ Госпоя́ дня,
Гоя́ спода,// поя́ ий те и превозносия́ те во вся вея́ ки.

posledovanie.ru 44 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Благословиа́ м Отцаа́ , и Сыа́на, и Святаа́ го Дуа́ ха, Гоа́ спода.


Тропаа́ рь: Напрая́ ви моюя́, Владыя́ко Христея́ , молия́ твами муя́ ченик стезюя́ добродея́ телеий /
и удоя́ бно Тебея́ взывая́ ти сподоя́ би:/ благословия́ те вся делая́ Госпоя́ дня Гоя́ спода,//
поя́ ий те и превозносия́ те во вся вея́ ки.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: Блажуя́ Тя, ИИ́стинную Боя́ га ная́ шего Мая́ терь,/ рая́ дуий ся, со АИ́ нгелом приносяя́
Ти, Чия́ стая, Всенепороя́ чная Владыя́чице:/ Тя бо непрестая́ нно вся делая́
Госпоя́ дня поюя́т// и превозноя́ сят во вся вея́ ки.
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Хваа́ лим, благословиа́ м, покланяа́ емся Гоа́ сподеви, поюа́ще и
превозносяа́ ще во вся веа́ ки.
ОО́ троки благочестиа́ выя в пеа́ щи/ Рождествоа́ Богороа́ дичо спаслоа́ есть;/
тогдаа́ уа́ бо образуа́ емое,/ ныа́не же деа́ йствуемое,/ вселеа́ нную всю
воздвизаа́ ет пеа́ ти Тебеа́ :/ Гоа́ спода поа́ йте, делаа́ ,// и превозносиа́ те Егоа́ во вся
веа́ ки.
Диакон: Богороя́ дицу и Мая́ терь Свея́ та в пея́ снех возвелия́ чим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОя́ИЙ БОГОРОя́ДИЦЫ:


Хор: Велия́ чит душая́ Мояя́ Гоя́ спода,/ и возрая́ довася дух Моий о Боя́ зе Спая́ се Моея́ м.
Честнеа́ йшую Херувиа́ м/ и Слаа́ внейшую без сравнеа́ ния Серафиа́ м,/ без
истлеа́ ния Боа́ га Слоа́ ва роа́ ждшую,/ суа́ щую Богороа́ дицу, Тя величаа́ ем.
ЯО́ ко призрея́ на смирея́ ние рабыя́ Своеяя́ ,/ се бо от ныя́не ублажая́ т Мя вси роя́ ди.
Честнеа́ йшую...
ЯО́ ко сотвория́ Мне велия́ чие Сия́ льныий ,/ и свяя́ то ИИ́мя Егоя́ , и мия́ лость Егоя́ в
роя́ ды родоя́ в бояя́ щимся Егоя́ .
Честнеа́ йшую...
Сотвория́ держая́ ву мыя́шцею Своея́ ю,/ расточия́ гоя́ рдыя мыя́слию сея́ рдца их.
Честнеа́ йшую...
Низложия́ сия́ льныя со престоя́ л, и вознесея́ смирея́ нныя;/ ая́ лчущия испоя́ лни
благ, и богатяя́ щияся отпустия́ тщи.
Честнеа́ йшую...
Восприяя́ т Израя́ иля оя́ трока Своегоя́ , помянуя́ ти мия́ лости,/ яя́ коже глагоя́ ла ко
отцея́ м ная́ шим, Авраая́ му и сея́ мени егоя́ , дая́ же до вея́ ка.
Честнеа́ йшую...
ПЕСНЬ 9:
КАНОН ВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:

posledovanie.ru 45 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Хор:
Ирмос: ОО́ браз чиа́ стаго рождестваа́ Твоегоа́ ,/ огнепалиа́ мая купинаа́ / показаа́
неопаа́ льная;/ и ныа́не на нас/ напаа́ стей свиреа́ пеющую угасиа́ ти, моа́ лимся,
пещь,/ да Тя, Богороа́ дице,// непрестаа́ нно величаа́ ем.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: О кая́ ко, люя́дие беззакоя́ ннии и непокория́ вии,/ лукая́ вая совещая́ вше,/ гоя́ рдаго
и нечестия́ ваго оправдия́ ша:/ Прая́ веднаго же на дрея́ ве осудия́ ша Гоя́ спода
слая́ вы,// Егоя́ же достоя́ ий но величая́ ем!
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, святоа́ му Воскресеа́ нию Твоемуа́.
Тропарь: Спая́ се АИ́ гнче Непороя́ чне,/ ИИ́же мия́ ра грехия́ взея́ мыий ,/ Тебея́ слая́ вим
воскрея́ сшаго триднея́ вно,/ со Отцея́ м и Божея́ ственным Твоия́ м Дуя́ хом,/ и
Гоя́ спода слая́ вы:// Егоя́ же богослоя́ вяще, величая́ ем.

Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.


Богородичен: Спасия́ люя́ди Твояя́ , Гоя́ споди,/ ия́ хже стяжая́ л есия́ честноя́ ю Твоея́ ю кроя́ вию,/
цея́ рквам Твоия́ м подаяя́ мир, Человеколюя́бче,// Богороя́ дицы молия́ твами.
КАНОа́Н КРЕСТОВОСКРЕа́СНЫЙ, ГЛАС 1:
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Прослая́ вися неизречея́ нною сия́ лою Твоея́ ю/ крест Твоий , Гоя́ споди,/ немощноя́ е
бо Твоея́ пая́ че сия́ лы всем явия́ ся:/ ия́ мже сия́ льнии уя́ бо низложея́ ни быя́ша на
зея́ млю,// и ния́ щии к небесия́ возводия́ ми бывая́ ют.
Припев: Слаа́ ва, Гоа́ споди, Кресту Твоемуа́ Честноа́ му и Воскресеа́ нию.
Тропарь: Умертвия́ ся мея́ рзкая ная́ ша смерть, из мея́ ртвых Воскресея́ нием:/ Ты бо
явия́ вся суя́ щим во ая́ де Христея́ ,/ живоя́ т даровая́ л есия́ .// Тея́ мже Тя, яя́ ко жизнь и
воскресея́ ние и свет Ипостая́ сныий поюя́ще, величая́ ем.
КАНОа́Н БОГОРОа́ДИЦЫ, ГЛАС 1:
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Из коя́ рене Давия́ дова прозяблая́ есия́ пророя́ ческаго, Дея́ во, и богоотея́ ческаго:/
но и Давия́ да яя́ ко воия́ стинну Ты прослая́ вила есия́ ,/ яя́ ко роя́ ждши
пророя́ чествованнаго Гоя́ спода слая́ вы:// Егоя́ же достоя́ ий но величая́ ем.
Припев: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Тропарь: Всяк похвая́ льныий , Пречия́ стая, закоя́ н/ побеждая́ ется велия́ чеством слая́ вы
Твоеяя́ ./ Но о, Владыя́чице, от раб Твоия́ х недостоя́ ий ных,/ от любвея́ Тебея́
приносия́ мое приимия́ , Богороя́ дице,// со усея́ рдием пея́ ние похвая́ льное.
КАНОа́Н МУа́ЧЕНИКОВ СЕа́РГИЯ И ВАа́КХА, ГЛАС 1:

posledovanie.ru 46 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Всегоя́ Христая́ стяжая́ ли естея́ , мир бо весь Тогоя́ рая́ ди остая́ вили естея́ ,/ и ныя́не,
муя́ ченицы, в Небея́ сных водворяя́ етеся,// лия́ ки Выя́шних сил и мужея́ ий
блажея́ нных вия́ дяще свея́ тлости. (Дважды)
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.

posledovanie.ru 47 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Тропарь: Даея́ ши сопряжея́ ние всеизряя́ днеий шее похвалея́ ния любоя́ вию Тебея́
приносяя́ щим,/ благодая́ ть свыя́ше и прегрешея́ ниий оставлея́ ние,// моляя́ щи
Едия́ наго Милосея́ рдаго, к Немуя́ же тщая́ шеся, низорея́ вностных небреглия́ естея́ .
Припев: Святиа́ и муа́ ченицы Сеа́ ргие и Ваа́ кше, молиа́ те Боа́ га о нас.
Тропарь: Зарея́ ю Трисияя́ ннаго Божествая́ просвещея́ ни, непобедия́ мии муя́ ченицы,/
многобоя́ жное прелея́ стное безбоя́ жие и мучия́ телеий страх отрия́ нуша;// и ныя́не
нетлея́ нныя наслаждая́ ются слая́ дости рая́ ий ския.
Слаа́ ва Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху.
Тропаа́ рь: Течея́ ние доя́ брое совершия́ вше, благочестия́ ву же вея́ ру сохрания́ ти
потщая́ вшеся,/ недвия́ жимое прияя́ ти сподоя́ бистеся Цая́ рствие, преслая́ внии
муя́ ченицы,// венцея́ м доброя́ ты и благолея́ пия увязея́ ни.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в, амиа́ нь.
Богороа́дичен: О пая́ че умая́ чудея́ с Твоия́ х! Боя́ жие бо Слоя́ во, плоть быя́вшее,/ Едия́ на родилая́
есия́ преестея́ ственно, Мая́ ти Дея́ во,// всяя́ ческая Божея́ ственным хотея́ нием
содержая́ щаго муя́ дре и окормляя́ юща.
КАТАВАя́СИЯ, ГЛАС 4:
Хор: Всяк земнороа́дный/ да взыграа́ ется, Дуа́хом просвещаа́ емь,/ да торжествуа́ет же
Безплоа́ тных умоа́ в естествоа́ ,/ почитаа́ ющее свящеа́ нное торжествоа́ Богомаа́ тере,/ и
да вопиеа́ т:/ раа́ дуйся, Всеблажеа́ нная,// Богороа́дице, Чиа́ стая Приснодеа́ во.
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помилуий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помяя́ нувше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Тя хваа́ лят вся сиа́ лы небеа́ сныя, и Тебеа́ слаа́ ву воссылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху,
ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Диаа́ кон: Свят Госпоя́ дь Бог наш.
Хор: Свят Госпоя́ дь Бог наш
Диаа́ кон: ЯО́ ко Свят Госпоя́ дь Бог наш.
Хор: Свят Госпоя́ дь Бог наш.
Диаа́ кон: Над всея́ ми людьмия́ Бог наш.
Хор: Свят Госпоя́ дь Бог наш.

posledovanie.ru 48 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ЕКСАПОСТИЛАя́РИИЙ ВОСКРЕя́СНЫИЙ СЕДЬМОя́ИЙ:


ЯО́ ко взяя́ ша Гоя́ спода, Мария́ и рея́ кшеий ,/ на гроб течая́ ста, Сия́ мон Петр,/ и
другия́ ий таия́ нник Христоя́ в, егоя́ же любляя́ ше:/ течая́ ста же оя́ ба, и обретоя́ ста
плащания́ цы едия́ ны внутрь лежая́ ща,/ и главныя́ий же бе судая́ рь кромея́ их./
Тея́ мже пая́ ки умолчая́ ста,// доя́ ндеже Христая́ вия́ деста.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
СВЕТИя́ЛЕН МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ПОДОя́БЕН: «УЧЕНИКОя́М…»:
Светозая́ рную двоя́ ицу страстотея́ рпец, Сея́ ргия и Вая́ кха, похвая́ лим: ран бо
стремлея́ ния претерпея́ ша// и гордыя́ню низложия́ ша всезлоя́ бнаго мучия́ теля
Троя́ ическою сия́ лою.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
БОГОРОя́ДИЧЕН ВОСКРЕя́СНОГО ЕКСАПОСТИЛАя́РИЯ:
Вея́ лия и преслая́ вная менея́ рая́ ди содея́ ял есия́ ,/ Христея́ моий многомия́ лостиве:/
от Дея́ вы бо Отроковия́ цы родия́ лся есия́ несказая́ нно,/ и крест подъяя́ л есия́ , и
смерть претерпея́ в,/ воскрея́ сл есия́ во слая́ ве,/ и ная́ ше естествоя́ от смея́ рти
свободия́ л есия́ ./ Слая́ ва, Христея́ , слая́ ве Твоея́ ий,// слая́ ва сия́ ле Твоея́ ий.
ХВАЛИя́ТНЫ ПСАЛМЫя́, ГЛАС 1:
Хор: Всяя́ кое дыхая́ ние да хвая́ лит Гоя́ спода./ Хвалия́ те Гоя́ спода с небея́ с,/ хвалия́ те Егоя́
в выя́шних.// Тебея́ подобая́ ет песнь Боя́ гу.
Хвалия́ те Егоя́ вси ая́ нгели Егоя́ ,/ хвалия́ те Егоя́ вся сия́ лы Егоя́ .// Тебея́ подобая́ ет песнь Боя́ гу.
Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

На 8. Стих: Сотвориа́ ти в них суд напиа́ сан:/ слаа́ ва сияа́ буа́дет всем преподоа́ бным Егоа́ .
Стихира: Поея́ м Твоюя́, Христея́ , спасия́ тельную страсть,// и слая́ вим Твоея́ Воскресея́ ние.
Стих: Хвалиа́ те Боа́ га во святыа́х Егоа́ ,/ хвалиа́ те Егоа́ в утвержеа́ нии сиа́ лы Егоа́ .
Стихира: Крест претерпея́ выий , и смерть упраздния́ выий ,/ и воскресыя́ий из мея́ ртвых,/
умирия́ ная́ шу жизнь, Гоя́ споди,// яя́ ко едия́ н Всесия́ лен.
На 6. Стих: Хвалиа́ те Егоа́ на сиа́ лах Егоа́ ,/ хвалиа́ те Егоа́ по мноа́ жеству велиа́ чествия Егоа́ .
Стихира: АО́ да пления́ выий , и человея́ ка воскресия́ выий ,/ Воскресея́ нием Твоия́ м, Христея́ ,/
сподоя́ би нас чия́ стым сея́ рдцем// Тебея́ пея́ ти и слая́ вити.
Стих: Хвалиа́ те Егоа́ во глаа́ се труа́ бнем,/ хвалиа́ те Егоа́ во псалтиа́ ри и гуа́ слех.
Стихира: Боголея́ пное Твоея́ снисхождея́ ние слая́ вяще,/ поея́ м Тя, Христея́ ./ Родия́ лся есия́
от Дея́ вы,/ и не разлучея́ н был есия́ от Отцая́ ,/ пострадая́ л есия́ , яя́ ко человея́ к,/ и
воя́ лею претерпея́ л есия́ Крест,/ воскрея́ сл есия́ от гроя́ ба, яя́ ко от чертоя́ га
произшея́ д,/ да спасея́ ши мир,// Гоя́ споди слая́ ва Тебея́ .
Стихии́ ры муи́ чеников Сеи́ ргия и Ваи́ кха:

posledovanie.ru 49 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Глас 1, самоглаи́ сны:


На 4. Стих: Хвалиа́ те Егоа́ в тимпаа́ не и лиа́ це,/ хвалиа́ те Егоа́ во струа́ нах и оргаа́ не.
Стихира: Давия́ дски вопияя́ ху Сея́ ргиий и вакх мученицы:/ се ныя́не что доброя́ или что
красноя́ ,/ но ея́ же жия́ ти брая́ тии вкуя́ пе,/ не связуя́ еми естествая́ любоя́ вию, но вея́ ры
нрая́ вом./ Тея́ мже святия́ и врагая́ попрая́ ша,/ и, крест взея́ мше, Христуя́ послея́ доваша,/
и моя́ лятся Царюя́ и Боя́ гу// даровая́ ти душая́ м ная́ шим вея́ лию мия́ лость.
Глас 4:
Стих: Хвалиа́ те Егоа́ в кимваа́ лех доброглаа́ сных, хвалиа́ те Егоа́ в кимваа́ лех
восклицаа́ ния./ Всяа́ кое дыхаа́ ние да хваа́ лит Гоа́ спода.
Стихира: Пророя́ чески святыя́м, сошея́ дшеся, песнь возопиия́ м:/ се ныя́не что доброя́ илия́
что красноя́ ,/ но ея́ же пребывая́ ти брая́ тии вкуя́ пе,/ не сроя́ дства послея́ дством,/ но
вея́ ры совокуплея́ нием Святая́ го Дуя́ ха,/ тлея́ нная бо отвергоя́ ша вся,/ взея́ мше
крест на рая́ мена,/ и послея́ доваша Христуя́ Сея́ ргиий и Вакх, доя́ блии муя́ ченицы./
На Небесея́ х же дерзновея́ ние имуя́ щи,// моя́ лятся всегдая́ о нас даровая́ ти нам
вея́ лию мия́ лость.
Стих: Святыа́м, иа́ же суть на землиа́ Егоа́ ,/ удивиа́ Госпоа́ дь вся хотеа́ ния Свояа́ в них.
Стихира: Обуя́ выий ся Сея́ ргиий / во уготоя́ вание Евая́ нгельскаго мия́ ра гвоздея́ ий обувея́ ния,/
кроя́ вию от ног текуя́ щею,/ змия́ я, наблюдая́ ющаго пяя́ ту ная́ шу, ослепия́ / и
свидея́ тельства венея́ ц прияя́ ./ Тем молия́ твами их, Христея́ Боя́ же,// пригвоздия́
страя́ ху твоемуя́ плоя́ ти ная́ ша и помия́ луий нас.
Глас 3:
Стих: Предзреа́ х Гоа́ спода предо мноа́ ю выа́ну,/ яа́ ко одеснуа́ ю менеа́ есть, да не
подвиа́ жуся.
Стихира: Коль доброя́ и коль красноя́ ,/ самобрая́ тная мысль муя́ ченик Твоия́ х, Гоя́ споди,/
ия́ хже бо естествоя́ плотскоя́ е брая́ тиий не сотвория́ ,/ сияя́ вея́ ра братолюя́бная
муя́дрствовати до кроя́ ве сотвория́ .// Тех молия́ твами, Христея́ Боя́ же, помия́ луий нас.
Стихии́ ра еваи́ нгельская воскреи́ сная седьмаи́ я, глас 7:
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
Се тьма, и рая́ но, и что у гроя́ ба, Мария́ е, стоия́ ши,/ мноя́ гую тьму имея́ ющи в
рая́ зуме,/ в нея́ ийже, где положея́ н бысть вопрошая́ еши, Иисуя́ с?/ Но виждь
срия́ щущася ученикия́ ,/ кая́ ко плащания́ цами и сударея́ м воскресея́ ние обретоя́ ша,/
и помянуя́ ша яя́ же о сих Писая́ ния./ С ния́ миже и ия́ миже и мы вея́ ровавше,//
воспевая́ ем Тя жизнодая́ вца Христая́ .
Глас 2:
Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преблагословея́ нна есия́ , Богороя́ дице Дея́ во,/ Воплоя́ щшим бо ся из Тебея́ ад

posledovanie.ru 50 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

пления́ ся,/ Адая́ м воззвая́ ся,/ кляя́ тва потребия́ ся,/ ЕИ́ ва свободия́ ся,/ смея́ рть
умертвия́ ся, и мы ожия́ хом./ Тем воспевая́ юще вопиея́ м:/ благословея́ н Христоя́ с
Бог,// благоволия́ выий тая́ ко, слая́ ва Тебея́ .
Иереа́ й: Слаа́ ва Тебеа́ , показаа́ вшему нам свеа́ т.

СЛАВОСЛОя́ВИЕ ВЕЛИя́КОЕ:
Хор: Слая́ ва в выя́шних Боя́ гу, и на землия́ мир, в человея́ цех благоволея́ ние. Хвая́ лим Тя,
благословия́ м Тя, клая́ няем Ти ся, славослоя́ вим Тя, благодария́ м Тя, велия́ кия рая́ ди
слая́ вы Твоеяя́ . Гоя́ споди Царюя́ Небея́ сныий , Боя́ же ОИ́ тче Вседержия́ телю, Гоя́ споди, Сыя́не
Единороя́ дныий , Иисуя́ се Христея́ , и Святыя́ий Дуя́ ше. Гоя́ споди Боя́ же, АИ́ гнче Боя́ жиий , Сыя́не
Отея́ чь, взея́ мляий грех мия́ ра, помия́ луий нас; взея́ мляий грехия́ мия́ ра, приимия́ молия́ тву
ная́ шу; седяя́ ий одеснуя́ ю Отцая́ , помия́ луий нас. ЯИ́ ко Ты есия́ едия́ н Свят, Ты есия́ едия́ н
Госпоя́ дь, Иисуя́ с Христоя́ с, в слая́ ву Боя́ га Отцая́ . Амия́ нь.
На всяк день благословлюя́ Тя, и восхвалюя́ ИИ́мя Твоея́ во вея́ ки, и в век вея́ ка.
Сподоя́ би, Гоя́ споди, в день сеий без грехая́ сохрания́ тися нам. Благословея́ н есия́ ,
Гоя́ споди, Боя́ же отея́ ц ная́ ших, и хвая́ льно и прослая́ влено ИИ́мя Твоея́ во вея́ ки. Амия́ нь.
Буя́ ди, Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ на нас, яя́ коже уповая́ хом на Тя.
Благословея́ н есия́ , Гоя́ споди, научия́ мя оправдая́ нием Твоия́ м. (Трижды)
Гоя́ споди, прибея́ жище был есия́ нам в род и род. Аз рех: Гоя́ споди, помия́ луий
мя, исцелия́ дуя́ шу моюя́, яя́ ко согрешия́ х Тебея́ . Гоя́ споди, к Тебея́ прибегоя́ х, научия́ мя
твория́ ти воя́ лю Твоюя́, яя́ ко Ты есия́ Бог моий : яя́ ко у Тебея́ истоя́ чник животая́ , во
свея́ те Твоея́ м уя́ зрим свет. Пробая́ ви мия́ лость Твоюя́ вея́ дущим Тя.
Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́ пкиий , Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху и ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас.
Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́пкиий , Святыя́ий Безсмея́ртныий , помия́ луий нас.
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Хор: Днесь Спасея́ ние мия́ ру бысть,/ поея́ м Воскрея́ сшему из гроя́ ба,/ и Начая́ льнику
жия́ зни ная́ шея:/ разрушия́ в бо смея́ ртию смерть,// побея́ ду дадея́ нам и вея́ лию
мия́ лость.
ЕКТЕНИЯя́ СУГУя́БАЯ:
Диаа́ кон: Помия́ луий нас, Боя́ же, по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий, моя́ лим Ти ся, услыя́ши и помия́ луий .
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды, на каждое прошение)
Ещея́ моя́ лимся о Велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кириа́ лле, и о
Господия́ не ная́ шем Высокопреосвящея́ ннеий шем митрополите (или: архиепия́ скопе, или:
преосвящея́ ннеий шем епия́ скопе имярек), и всеий во Христея́ брая́ тии ная́ шеий .
Ещея́ моя́ лимся о Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве еяя́ , да тия́ хое и безмоя́ лвное

posledovanie.ru 51 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

житиея́ поживея́ м во всяя́ ком благочея́ стии и чистотея́ .


Ещея́ моя́ лимся о блажея́ нных и приснопая́ мятных создая́ телех святая́ го храя́ ма сегоя́ , и о всех
преждепочия́ вших отцея́ х и брая́ тиях, зде лежая́ щих и повсюя́ду, правослая́ вных.
Ещея́ моя́ лимся о мия́ лости, жия́ зни, мире, здрая́ вии, спасея́ нии, посещея́ нии, прощея́ нии и оставлея́ нии
грехоя́ в рабоя́ в Боя́ жиих настояя́ теля, брая́ тии и прихоя́ жан святая́ го храя́ ма сегоя́ .
Ещея́ моя́ лимся о плодоносяя́ щих и добродея́ ющих во святея́ м и всечестнея́ м храя́ ме сем,
труждая́ ющихся, поюя́щих и предстояя́ щих люя́дех, ожидая́ ющих от Тебея́ велия́ кия и богая́ тыя мия́ лости.
Иереа́ й: ЯО́ ко Миа́ лостив и Человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му
Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ЕКТЕНИЯя́ ПРОСИя́ТЕЛЬНАЯ:
Диаа́ кон: Испоя́ лним уя́ тренюю молия́ тву ная́ шу Гоя́ сподеви.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Днея́ всегоя́ совершея́ нна, свяя́ та, мия́ рна и безгрея́ шна у Гоя́ спода проя́ сим.
Хор: Подая́ ий , Гоя́ споди. (На каждое прошение.)
Диаа́ кон: АО́ нгела мия́ рна, вея́ рна настая́ вника, храния́ теля душ и телея́ с ная́ ших, у Гоя́ спода проя́ сим.
Прощея́ ния и оставлея́ ния грехоя́ в и прегрешея́ ниий ная́ ших у Гоя́ спода проя́ сим.
Доя́ брых и полея́ зных душая́ м ная́ шим и мия́ ра мия́ рови у Гоя́ спода проя́ сим.
Проя́ чее врея́ мя животая́ ная́ шего в мия́ ре и покаяя́ нии скончая́ ти у Гоя́ спода проя́ сим.
Христиая́ нския кончия́ ны животая́ ная́ шего, безболея́ знены, непостыя́дны, мия́ рны и доя́ браго отвея́ та
на Страя́ шнем Судия́ щи Христоя́ ве проя́ сим.
Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ , и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Бог миа́ лости и щеа́ дрот и человеколюа́бия есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и
Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Главыя́ ная́ ша Гоя́ сподеви приклоя́ ним.
Хор: Тебея́ , Господи.
Иереа́ й: Твоеа́ бо еа́ сть, еа́ же миа́ ловати и спасаа́ ти ны, Боа́ же наш, и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну
и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.
Хор: Благословия́ .
Иереа́ й: Сый благословеа́ н Христоа́ с Бог наш, всегдаа́ , ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь. Утвердия́ , Боя́ же, святуя́ ю правослая́ вную вея́ ру, правослая́ вных

posledovanie.ru 52 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

христиая́ н во век вея́ ка.


Иереа́ й: Пресвятаа́ я Богороа́ дице, спасиа́ нас.
Хор: Честнея́ ийшую Херувия́ м и Слая́ внеий шую без сравнея́ ния Серафия́ м, без истлея́ ния
Боя́ га Слоя́ ва роя́ ждшую, суя́ щую Богороя́ дицу, Тя величая́ ем.
Иереа́ й: Слаа́ ва Тебеа́ , Христеа́ Боа́ же, Уповаа́ ние наа́ ше, слаа́ ва Тебеа́ .
Хор: Слая́ ва, и ныя́не. Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды) Благословия́ .
ОТПУя́СТ:
Иереа́ й: Воскресыя́ий из мея́ ртвых Христоя́ с, ИИ́стинныий Бог наш, молия́ твами Пречия́ стыя Своеяя́ Мая́ тере…
МНОГОЛЕТИЕ:
Хор: Велия́ каго Господия́ на и Отцая́ ная́ шего Кириа́ лла,/ Святея́ ийшаго Патрия́ арха
Москоя́ вского и всеяя́ Русия́ ,/ и Господия́ на ная́ шего (Высоко-) Преосвящея́ ннеий шаго
(имярек),/ (архи-)епия́ скопа (митрополита (титул)),/ богохрания́ мую странуя́ ная́ шу
Россия́ ий скую,/ настояя́ теля, брая́ тию и прихоя́ жан святая́ го храя́ ма сегоя́ / и вся
правослая́ вныя христия́ аны,// Гоя́ споди, сохрания́ их на мноя́ гая лея́ та.
ЧИТАИ́ ЕТСЯ ПЕИ́ РВЫИЙ ЧАС:
ПЕя́РВЫИЙ ЧАС:
Чтец: Приидия́ те, поклония́ мся Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Христуя́, Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Самомуя́ Христуя́, Царея́ ви и Боя́ гу ная́ шему.
ПСАЛОа́М 5:
Глагоя́ лы мояя́ внушия́ , Гоя́ споди, разумея́ ий звая́ ние моея́ . Вонмия́ глая́ су молея́ ния
моегоя́ , Царюя́ моий и Боя́ же моий , яя́ ко к Тебея́ помолюя́ся, Гоя́ споди. Зауя́ тра услыя́ши
глас моий , зауя́ тра предстая́ ну Ти, и уя́ зриши мя. ЯИ́ ко Бог не хотяя́ ий беззакоя́ ния, Ты
есия́ : не приселия́ тся к Тебея́ лукая́ внуяий , нижея́ пребуя́ дут беззакоя́ нницы пред
очия́ ма Твоия́ ма: возненавия́ дел есия́ вся дея́ лающыя беззакоя́ ние. Погубия́ ши вся
глагоя́ лющыя лжу: муя́ жа кровея́ ий и льстия́ ва гнушая́ ется Госпоя́ дь. Аз же
мноя́ жеством мия́ лости Твоеяя́ , вния́ ду в дом Твоий , поклонюя́ся ко храя́ му святоя́ му
Твоемуя́, в страя́ се Твоея́ м. Гоя́ споди, настая́ ви мя прая́ вдою Твоея́ ю, враг моия́ х рая́ ди
испрая́ ви пред Тобоя́ ю путь моий . ЯИ́ ко несть во устея́ х их ия́ стины, сея́ рдце их суя́ етно,
гроб отвея́ рст гортая́ нь их: языя́ки своия́ ми льщая́ ху. Судия́ им, Боя́ же, да отпадуя́ т от
мыя́слеий своия́ х, по мноя́ жеству нечея́ стия их изрия́ ни яя́ , яя́ ко преогорчия́ ша Тя,
Гоя́ споди. И да возвеселяя́ тся вси уповая́ ющии на Тя, во век возрая́ дуются, и
вселия́ шися в них, и похвая́ лятся о Тебея́ люя́бящии ия́ мя Твоея́ . ЯИ́ ко Ты
благословия́ ши прая́ ведника, Гоя́ споди: яя́ ко оруя́ жием благоволея́ ния венчая́ л есия́
нас.

posledovanie.ru 53 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ПСАЛОа́М 89:
Гоя́ споди, прибея́ жище был есия́ нам в род и род. Прея́ жде дая́ же горая́ м не быя́ти и
создая́ тися землия́ и вселея́ ннеий , и от вея́ ка и до вея́ ка Ты есия́ . Не отвратия́ человея́ ка во
смирея́ ние, и рекл есия́ : обратия́ теся, сыя́нове человея́ честии. ЯИ́ ко тыя́сяща лет пред
очия́ ма Твоия́ ма, Гоя́ споди, яя́ ко день вчерая́ шниий , ия́ же мимоия́ де, и страя́ жа нощная́ я.
Уничижея́ ния их лея́ та буя́дут. Утро яя́ ко травая́ мимоия́ дет, уя́ тро процветея́ т и прея́ ийдет: на
вея́ чер отпадея́ т ожестея́ ет и ия́ зсхнет. ЯИ́ ко исчея́ зохом гнея́ вом Твоия́ м, и яя́ ростию Твоея́ ю
смутия́ хомся. Положия́ л есия́ беззакоя́ ния ная́ ша пред Тобоя́ ю: век наш в просвещея́ ние
лицая́ Твоегоя́ . ЯИ́ ко вси дния́ е ная́ ши оскудея́ ша, и гнея́ вом Твоия́ м исчезоя́ хом, лея́ та ная́ ша
яя́ ко паучия́ на поучая́ хуся. Дния́ е лет ная́ ших, в ния́ хже сея́ дмьдесят лет, ая́ ще же в сия́ лах,
оя́ смьдесят лет, и мноя́ жае их труд и болея́ знь: яя́ ко приия́ де кроя́ тость на ны, и
накая́ жемся. Кто весть держая́ ву гнея́ ва Твоегоя́ , и от страя́ ха Твоегоя́ , яя́ рость Твоюя́
исчестия́ ? Десния́ цу Твоюя́ тая́ ко скажия́ ми, и оковая́ нныя сея́ рдцем в муя́дрости. Обратия́ ся,
Гоя́ споди, докоя́ ле? И умолея́ н буя́ди на рабыя́ Твояя́ . Испоя́ лнихомся зауя́ тра мия́ лости
Твоеяя́ , Гоя́ споди, и возрая́ довахомся, и возвеселия́ хомся, во вся дни ная́ ша
возвеселия́ хомся, за дни в няя́ же смирия́ л ны есия́ , лея́ та в няя́ же вия́ дехом злая́ я. И прия́ зри
на рабыя́ Твояя́ , и на делая́ Твояя́ , и настая́ ви сыя́ны их. И буя́ди свея́ тлость Гоя́ спода Боя́ га
ная́ шего на нас, и делая́ рук ная́ ших испрая́ ви на нас, и дея́ ло рук ная́ ших испрая́ ви.
ПСАЛОа́М 100:
Мия́ лость и суд воспоюя́ Тебея́ , Гоя́ споди. Поюя́ и разумея́ ю в путия́ непороя́ чне, когдая́
приия́ деши ко мне? Прехождая́ х в незлоя́ бии сея́ рдца моегоя́ посредея́ доя́ му моегоя́ . Не
предлагая́ х пред очия́ ма моия́ ма вещь законопрестуя́ пную: творяя́ щыя преступлея́ ние
возненавия́ дех. Не прильпея́ мне сея́ рдце строптия́ во, уклоняя́ ющагося от менея́ лукая́ ваго
не позная́ х. Оклеветая́ ющаго таий ия́ скренняго своегоя́ , сегоя́ изгоняя́ х: гоя́ рдым оя́ ком, и
несыя́тым сея́ рдцем, с сим не ядяя́ х. ОИ́ чи моия́ на вея́ рныя землия́ , посаждая́ ти яя́ со мноя́ ю:
ходяя́ ий по путия́ непороя́ чну, сеий ми служая́ ше. Не живяя́ ше посредея́ доя́ му моегоя́ творяя́ ий
гордыя́ню, глагоя́ ляий непрая́ ведная, не исправляя́ ше пред очия́ ма моия́ ма. Во уя́ трия избивая́ х
вся грея́ шныя землия́ , ея́ же потребия́ ти от грая́ да Госпоя́ дня вся дея́ лающыя беззакоя́ ние.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трии́ жды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды)
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/
слая́ ва Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче.

posledovanie.ru 54 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.


ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Что Тя наречея́ м, о Благодая́ тная? Нея́ бо, яя́ ко возсияя́ ла есия́ Соя́ лнце Прая́ вды.
Раий , яя́ ко прозяблая́ есия́ цвет нетлея́ ния Дея́ ву, яя́ ко пребылая́ есия́ нетлея́ нна.
Чия́ стую Мая́ терь, яя́ ко имея́ ла есия́ на святыя́х Твоия́ х объяя́ тиях Сыя́на, всех Боя́ га.
Тогоя́ молия́ спастия́ ся душая́ м ная́ шим.
Стопыя́ мояя́ напрая́ ви по словесия́ Твоемуя́ и да не обладая́ ет мноя́ ю всяя́ кое
беззакоя́ ние. Избая́ ви мя от клеветыя́ человея́ ческия, и сохранюя́ зая́ поведи Твояя́ .
Лицея́ Твоея́ просветия́ на рабая́ Твоегоя́ и науя́ чи мя оправдая́ нием Твоия́ м.
Да испоя́ лнятся устая́ мояя́ хвалея́ ния Твоегоя́ , Гоя́ споди, яя́ ко да воспоюя́ слая́ ву
Твоюя́, весь день великолея́ пие Твоея́ .
ТРИСВЯТОя́Е ПО ОИ́ ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́ пкиий , Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Пресвятая́ я Троя́ ице, помия́ луий нас; Гоя́ споди, очия́ сти грехия́ ная́ ша; Владыя́ко, простия́
беззакоя́ ния ная́ ша; Святыя́ий , посетия́ и исцелия́ нея́ мощи ная́ ша, ия́ мене Твоегоя́ рая́ ди.
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на Небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на Небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий дая́ ждь
нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем должникоя́ м ная́ шим;
и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство и сиа́ ла и слаа́ ва Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ха, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИя́ДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
Гоя́ споди, помия́ луий . (40 раз)

posledovanie.ru 55 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ИО́же на всяя́ кое врея́ мя и на всяя́ киий час, на Небесия́ и на землия́ , покланяя́ емыий
и слая́ вимыий , Христея́ Боя́ же, Долготерпелия́ ве, Многомия́ лостиве,
Многоблагоутроя́ бне, ИИ́же прая́ ведныя любяя́ ий и грея́ шныя мия́ луяий , ИИ́же вся
зовыя́ий ко спасея́ нию обещая́ ния рая́ ди буя́дущих благ. Сам, Гоя́ споди, приимия́ и
ная́ ша в час сеий молия́ твы и испрая́ ви живоя́ т наш к зая́ поведем Твоия́ м, дуя́ ши ная́ ша
освятия́ , телесая́ очия́ сти, помышлея́ ния испрая́ ви, мыя́сли очия́ сти и избая́ ви нас от
всяя́ кия скоя́ рби, зол и болея́ знеий , оградия́ нас святыя́ми Твоия́ ми АИ́ нгелы, да
ополчея́ нием их соблюдая́ еми и наставляя́ еми, достия́ гнем в соединея́ ние вея́ ры и в
рая́ зум непристуя́ пныя Твоеяя́ слая́ вы, яя́ ко благословея́ н есия́ во вея́ ки векоя́ в, амия́ нь.
Гоя́ споди помия́ луий . (Трии́ жды.)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Честнея́ ий шую Херувия́ м и слая́ внеий шую без сравнея́ ния Серафия́ м, без
истлея́ ния Боя́ га Слоя́ ва роя́ ждшую, суя́ щую Богороя́ дицу, Тя величая́ ем.
ИО́менем Госпоя́ дним благословия́ , оя́ тче.
Иереа́ й: Боа́ же, ущеа́ дри ны и благословиа́ ны, просветиа́ лицеа́ Твоеа́ на ны и помиа́ луй ны.
Чтец: Амия́ нь.
Иереа́ й: Христеа́ , Свеа́ те ИО́стинный, просвещаа́ яй и освящаа́ яй всяа́ каго человеа́ ка, грядуа́ щаго в мир, да
знаа́ менается на нас свет лицаа́ Твоегоа́ , да в нем уа́ зрим Свет Непристуа́ пный: и испраа́ ви стопыа́ наа́ ша
к деа́ ланию заа́ поведей Твоиа́ х, молиа́ твами Пречиа́ стыя Твоеяа́ Маа́ тере, и всех Твоиа́ х святыа́х, амиа́ нь.

КОНДАя́К, ГЛАС 8:
Взбрая́ нноий Воевоя́ де победия́ тельная,/ яя́ ко избая́ вльшеся от злыя́х,/
благодая́ рственная восписуя́ ем Тия́ рабия́ Твоия́ , Богороя́ дице;/ но яя́ ко имуя́ щая
держая́ ву непобедия́ мую,/ от всяя́ ких ная́ с бея́ д свободия́ , да зовея́ м Тия́ :// рая́ дуий ся,
Невея́ сто Неневея́ стная.
Иереа́ й: Слаа́ ва Тебеа́ , Христеа́ Боа́ же, уповаа́ ние наа́ ше, слаа́ ва Тебеа́ .
Хор: Слая́ ва Отцуя́ и Сыя́ну и Святоя́ му Дуя́ ху и ныя́не и прия́ сно и во вея́ ки векоя́ в. Амия́ нь.
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды.) Благословия́ .
ОТПУя́СТ.
Иереа́ й: Воскресыа́й из меа́ ртвых, Христоа́ с, иа́ стинный Бог наш, молиа́ твами пречиа́ стыя Своеяа́
Маа́ тере, преподоа́ бных и Богоноа́ сных отеа́ ц наа́ ших и всех святыа́х, помиа́ лует и спасеа́ т нас, яа́ ко
Благ и Человеколюа́бец.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды)

posledovanie.ru 56 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ТРЕя́ТИИЙ ЧАС:
Иереа́ й: Благословеа́ н Бог наш всегдаа́ , ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Чтец: Амия́ нь. Слая́ ва Тебея́ , Боя́ же наш, слая́ ва Тебея́ .
Царюя́ Небея́ сныий , Утея́ шителю, Дуя́ ше ия́ стины, ИИ́же вездея́ сыий и вся
исполняя́ яий , Сокроя́ вище благия́ х и жия́ зни Подая́ телю, приидия́ и вселия́ ся в ны, и
очия́ сти ны от всяя́ кия сквея́ рны, и спасия́ , Блая́ же, дуя́ ши ная́ ша.

ТРИСВЯТОя́Е ПО ОИ́ ТЧЕ НАШ:


Чтец: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́ пкиий , Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Пресвятая́ я Троя́ ице, помия́ луий нас; Гоя́ споди, очия́ сти грехия́ ная́ ша; Владыя́ко, простия́
беззакоя́ ния ная́ ша; Святыя́ий , посетия́ и исцелия́ нея́ мощи ная́ ша, ия́ мене Твоегоя́ рая́ ди.
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на Небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на Небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий дая́ ждь
нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем должникоя́ м ная́ шим;
и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство и сиа́ ла и слаа́ ва Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно и во
веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь. Гоя́ споди, помия́ луий . (12 раз)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Приидия́ те, поклония́ мся Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Христуя́, Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Самомуя́ Христуя́, Царея́ ви и Боя́ гу ная́ шему.
ПСАЛОа́М 16:
Услыя́ши, Гоя́ споди, прая́ вду моюя́, вонмия́ молея́ нию моемуя́, внушия́ молия́ тву
моюя́ не во устная́ х льстия́ вых. От лицая́ Твоегоя́ судьбая́ мояя́ изыя́дет, oя́ чи моия́ да
вия́ дита правотыя́. Искусия́ л eсия́ сея́ рдце моея́ , посетия́ л eсия́ ноя́ щию, искусия́ л мя
eсия́ , и не обрея́ теся во мне непрая́ вда. ЯИ́ ко да не возглагоя́ лют устая́ мояя́ дел
человея́ ческих, за словесая́ устея́ н Твоия́ х аз сохрания́ х путия́ жея́ стоки. Совершия́
стопыя́ мояя́ во стезяя́ х Твоия́ х, да не подвия́ жутся стопыя́ мояя́ . Аз воззвая́ х, яя́ ко
услыя́шал мя eсия́ , Боя́ же, приклония́ уя́ хо Твоея́ мне и услыя́ши глагоя́ лы мояя́ . Удивия́
мия́ лости Твояя́ , спасая́ яий уповая́ ющыя на Тя от протия́ вящихся десния́ це Твоея́ ий.
Сохрания́ мя, Гоя́ споди, яя́ ко зея́ ницу oя́ ка, в кроя́ ве крилуя́ Твоeя́ ю покрыя́еши мя. От
лицая́ нечестия́ вых острая́ стших мя, вразия́ моия́ дуя́ шу моюя́ одержая́ ша. Тук своий
затвория́ ша, устая́ их глагоя́ лаша гордыя́ню. Изгоняя́ щии мя ныя́не обыдоя́ ша мя,
posledovanie.ru 57 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

oя́ чи своия́ возложия́ ша уклония́ ти на зея́ млю. Объяя́ ша мя яя́ ко лев готоя́ в на лов и
яя́ ко ския́ мен обитая́ яий в тая́ ий ных. Воскресния́ , Гоя́ споди, предвария́ яя́ и запния́ им,
избая́ ви дуя́ шу моюя́ от нечестия́ ваго, oруя́ жие Твоея́ от враг рукия́ Твоеяя́ . Гоя́ споди,
от мая́ лых от землия́ , разделия́ яя́ в животея́ их, и сокровея́ нных Твоия́ х испоя́ лнися
чрея́ во их, насыя́тишася сыноя́ в, и остая́ виша остая́ нки младея́ нцeм своия́ м. Аз же
прая́ вдою явлюя́ся лицуя́ Твоемуя́, насыя́щуся, внегдая́ явия́ ти ми ся слая́ ве Твоея́ ий.
ПСАЛОа́М 24:
К Тебея́ , Гоя́ споди, воздвигоя́ х дуя́ шу моюя́, Боя́ же моий , на Тя уповая́ х, да не
постыжуя́ ся во век, нижея́ да посмеюя́т ми ся вразия́ моия́ , ия́ бо вси терпяя́ щии Тя не
постыдяя́ тся. Да постыдяя́ тся беззакоя́ ннующии вотщея́ . Путия́ Твояя́ , Гоя́ споди,
скажия́ ми, и стезяя́ м Твоия́ м научия́ мя. Настая́ ви мя на ия́ стину Твоюя́, и научия́ мя,
яя́ ко Ты есия́ Бог Спас моий , и Тебея́ терпея́ х весь день. Помяния́ щедроя́ ты Твояя́ ,
Гоя́ споди, и мия́ лости Твояя́ , яя́ ко от вея́ ка суть. Грех юя́ности моеяя́ , и невея́ дения
моегоя́ не помяния́ , по мия́ лости Твоея́ ий помяния́ мя Ты, рая́ ди блая́ гости Твоеяя́ ,
Гоя́ споди. Благ и прав Госпоя́ дь, сегоя́ рая́ ди законоположия́ т согрешая́ ющым на
путия́ . Настая́ вит кроя́ ткия на суд, научия́ т кроя́ ткия путея́ м Своия́ м. Вси путиея́
Госпоя́ дни мия́ лость и ия́ стина, взыская́ ющым завея́ та Егоя́ , и свидея́ ния Егоя́ . Рая́ ди
ия́ мене Твоегоя́ , Гоя́ споди, и очия́ сти грех моий , мног бо есть. Кто есть человея́ к
бояя́ ийся Гоя́ спода? Законоположия́ т eмуя́ на путия́ , eгоя́ же извоя́ ли. Душая́ eгоя́ во благия́ х
водвория́ тся, и сея́ мя eгоя́ наслея́ дит зея́ млю. Держая́ ва Госпоя́ дь бояя́ щихся Егоя́ , и
завея́ т Егоя́ явия́ т им. ОИ́ чи моия́ выя́ну ко Гоя́ споду, яя́ ко Тоий истоя́ ргнет от сея́ ти ноя́ зе
моия́ . Прия́ зри на мя и помия́ луий мя, яя́ ко единороя́ д и нищ есмь аз. Скоя́ рби сея́ рдца
моегоя́ умноя́ жишася, от нужд моия́ х изведия́ мя. Виждь смирея́ ние моея́ , и труд моий ,
и остая́ ви вся грехия́ мояя́ . Виждь врагия́ мояя́ , яя́ ко умноя́ жишася, и ненавидея́ нием
непрая́ ведным возненавия́ деша мя. Сохрания́ дуя́ шу моюя́, и избая́ ви мя, да не
постыжуя́ ся, яя́ ко уповая́ х на Тя. Незлоя́ бивии и прая́ вии прилепляя́ хуся мне, яя́ ко
потерпея́ х Тя, Гоя́ споди. Избая́ ви, Боя́ же, Израя́ иля от всех скорбея́ ий eгоя́ .
ПСАЛОа́М 50:
Помия́ луий мя, Боя́ же, по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий, и по мноя́ жеству щедроя́ т Твоия́ х
очия́ сти беззакоя́ ние моея́ . Наипая́ че омыя́ий мя от беззакоя́ ния моегоя́ , и от грехая́ моегоя́
очия́ сти мя; яя́ ко беззакоя́ ние моея́ аз зная́ ю, и грех моий предо мноя́ ю есть выя́ну. Тебея́
Едия́ ному согрешия́ х и лукая́ вое пред Тобоя́ ю сотвория́ х, яя́ ко да оправдия́ шися во
словесея́ х Твоия́ х, и победия́ ши внегдая́ судия́ ти Ти. Се бо, в беззакоя́ ниих зачая́ т есмь, и
во гресея́ х родия́ мя мая́ ти мояя́ . Се бо, ия́ стину возлюбия́ л есия́ ; безвея́ стная и тая́ ийная
премуя́дрости Твоеяя́ явия́ л ми есия́ . Окропия́ ши мя иссоя́ пом, и очия́ щуся; омыя́еши мя, и
пая́ че снея́ га убелюя́ся. Слуя́ ху моемуя́ дая́ си рая́ дость и весея́ лие; возрая́ дуются коя́ сти

posledovanie.ru 58 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

смирея́ нныя. Отвратия́ лицея́ Твоея́ от грех моия́ х и вся беззакоя́ ния мояя́ очия́ сти. Сея́ рдце
чия́ сто созия́ жди во мне, Боя́ же, и дух прав обновия́ во утроя́ бе моея́ ий. Не отвея́ ржи менея́
от лицая́ Твоегоя́ и Дуя́ ха Твоегоя́ Святая́ го не отымия́ от менея́ . Воздая́ ждь ми рая́ дость
спасея́ ния Твоегоя́ и Дуя́ хом Владыя́чним утвердия́ мя. Научуя́ беззакоя́ нныя путея́ м
Твоия́ м, и нечестия́ вии к Тебея́ обратяя́ тся. Избая́ ви мя от кровея́ ий, Боя́ же, Боя́ же спасея́ ния
моегоя́ ; возрая́ дуется языя́к моий прая́ вде Твоея́ ий. Гоя́ споди, устнея́ моия́ отвея́ рзеши, и устая́
мояя́ возвестяя́ т хвалуя́ Твоюя́. ЯИ́ ко ая́ ще бы восхотея́ л есия́ жея́ ртвы, дал бых уя́ бо:
всесожжея́ ния не благоволия́ ши. Жея́ ртва Боя́ гу дух сокрушея́ н; сея́ рдце сокрушея́ нно и
смирея́ нно Бог не уничижия́ т. Ублажия́ , Гоя́ споди, благоволея́ нием Твоия́ м Сиоя́ на, и да
созия́ ждутся стея́ ны Иерусалия́ мския. Тогдая́ благоволия́ ши жея́ ртву прая́ вды,
возношея́ ние и всесожегая́ емая; тогдая́ возложая́ т на oлтая́ рь Твоий тельцыя́.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трии́ жды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды)
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/
слая́ ва Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Богороя́ дице, Ты есия́ лозая́ ия́ стинная, возрастия́ вшая нам Плод животая́ , Тебея́
моя́ лимся: молия́ ся, Владыя́чице, со святыя́ми апоя́ столы помия́ ловати дуя́ ши ная́ ша.
Госпоя́ дь Бог благословея́ н, благословея́ н Госпоя́ дь день дне,/ поспешия́ т нам
Бог спасея́ ниий ная́ ших, Бог наш, Бог спасая́ ти.
ТРИСВЯТОя́Е ПО ОИ́ ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́пкиий , Святыя́ий Безсмея́ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Пресвятая́ я Троя́ ице, помия́ луий нас; Гоя́ споди, очия́ сти грехия́ ная́ ша; Владыя́ко, простия́
беззакоя́ ния ная́ ша; Святыя́ий , посетия́ и исцелия́ нея́ мощи ная́ ша, ия́ мене Твоегоя́ рая́ ди.
posledovanie.ru 59 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)


Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на Небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на Небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий дая́ ждь
нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем должникоя́ м ная́ шим;
и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство и сиа́ ла и слаа́ ва Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно и во
веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
Гоя́ споди, помия́ луий . (40 раз)
ИО́же на всяя́ кое врея́ мя и на всяя́ киий час, на Небесия́ и на землия́ , покланяя́ емыий
и слая́ вимыий , Христея́ Боя́ же, Долготерпелия́ ве, Многомия́ лостиве,
Многоблагоутроя́ бне, ИИ́же прая́ ведныя любяя́ ий и грея́ шныя мия́ луяий , ИИ́же вся
зовыя́ий ко спасея́ нию обещая́ ния рая́ ди буя́дущих благ. Сам, Гоя́ споди, приимия́ и
ная́ ша в час сеий молия́ твы и испрая́ ви живоя́ т наш к зая́ поведем Твоия́ м, дуя́ ши ная́ ша
освятия́ , телесая́ очия́ сти, помышлея́ ния испрая́ ви, мыя́сли очия́ сти и избая́ ви нас от
всяя́ кия скоя́ рби, зол и болея́ знеий , оградия́ нас святыя́ми Твоия́ ми АИ́ нгелы, да
ополчея́ нием их соблюдая́ еми и наставляя́ еми, достия́ гнем в соединея́ ние вея́ ры и в
рая́ зум непристуя́ пныя Твоеяя́ слая́ вы, яя́ ко благословея́ н есия́ во вея́ ки векоя́ в, амия́ нь.
Гоя́ споди помия́ луий . (Трии́ жды.)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Честнея́ ийшую Херувия́ м и слая́ внеий шую без сравнея́ ния Серафия́ м, без
истлея́ ния Боя́ га Слоя́ ва роя́ ждшую, суя́ щую Богороя́ дицу, Тя величая́ ем.
ИО́менем Госпоя́ дним благословия́ , оя́ тче.

Иереа́ й: Молиа́ твами святыа́х отеа́ ц наа́ ших, Гоа́ споди Иисуа́се Христеа́ , Боа́ же наш, помиа́ луй нас.
Чтец: Амия́ нь. Владыя́ко Боя́ же ОИ́ тче Вседержия́ телю, Гоя́ споди Сыя́не Единороя́ дныий
Иисуя́ се Христея́ , и Святыя́ий Дуя́ ше, Едия́ но Божея́ ство, Едия́ на Сия́ ла, помия́ луий мя,
грея́ шнаго, и ия́ миже вея́ си судьбая́ ми, спасия́ мя, недостоя́ ийнаго рабая́ Твоегоя́ , яя́ ко
благословея́ н есия́ во вея́ ки векоя́ в, амия́ нь.

posledovanie.ru 60 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ШЕСТОя́ИЙ ЧАС:
Чтец: Приидия́ те, поклония́ мся Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Христуя́, Царея́ ви ная́ шему Боя́ гу.
Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м Самомуя́ Христуя́, Царея́ ви и Боя́ гу ная́ шему.
ПСАЛОа́М 53:
Боя́ же, во ия́ мя Твоея́ спасия́ мя, и в сия́ ле Твоея́ ий судия́ ми. Боя́ же, услыя́ши молия́ тву
моюя́, внушия́ глагоя́ лы уст моия́ х. ЯИ́ ко чуя́ ждии востая́ ша на мя и крея́ пцыи взыская́ ша
дуя́ шу моюя́, и не предложия́ ша Боя́ га пред собоя́ ю. Се бо Бог помогая́ ет ми, и Госпоя́ дь
Застуя́ пник душия́ моея́ ий. Отвратия́ т злая́ я врагоя́ м моия́ м, ия́ стиною Твоея́ ю потребия́ их.
Воя́ лею пожруя́ Тебея́ , исповея́ мся ия́ мени Твоемуя́, Гоя́ споди, яя́ ко блая́ го, яя́ ко от всяя́ кия
печая́ ли избая́ вил мя есия́ , и на врагия́ мояя́ воззрея́ оя́ ко моея́ .
ПСАЛОа́М 54:
Внушия́ , Боя́ же, молия́ тву моюя́ и не прея́ зри молея́ ния моегоя́ . Вонмия́ ми и
услыя́ши мя: возскорбея́ х печая́ лию моея́ ю и смятоя́ хся. От глая́ са врая́ жия и от
стужея́ ния грея́ шнича, яя́ ко уклония́ ша на мя беззакоя́ ние и во гнея́ ве враждовая́ ху
ми. Сея́ рдце моея́ смятея́ ся во мне и бояя́ знь смея́ рти нападея́ на мя. Страх и трея́ пет
приия́ де на мя и покрыя́ мя тьма. И рех: кто даст ми крилея́ , яя́ ко голубинея́ , и
полещуя́, и почия́ ю? Се удалия́ хся бея́ гая и водвория́ хся в пустыя́ни. Чая́ ях Боя́ га,
спасая́ ющаго мя от малодуя́ шия и от буя́ ри. Потопия́ , Гоя́ споди, и разделия́ языя́ки
их: яя́ ко вия́ дех беззакоя́ ние и пререкая́ ние во грая́ де. Днем и ноя́ щию обыя́дет ия́ по
стеная́ м eгоя́ . Беззакоя́ ние и труд посредея́ eгоя́ и непрая́ вда. И не оскудея́ от стогн
eгоя́ лия́ хва и лесть. ЯИ́ ко ая́ ще бы враг поносия́ л ми, претерпея́ л бых уя́ бо, и ая́ ще бы
ненавия́ дяий мя на мя велерея́ чевал, укрыя́л бых ся от негоя́ . Ты же, человея́ че
равнодуя́ шне, владыя́ко моий и зная́ емыий моий , ия́ же куя́ пно наслаждая́ лся есия́ со
мноя́ ю брая́ шен, в домуя́ Боя́ жии ходия́ хом единомышлея́ нием. Да приия́ дет же
смерть на ня, и да сния́ дут во ад жия́ ви, яя́ ко лукая́ вство в жилия́ щах их, посредея́
их. Аз к Боя́ гу воззвая́ х, и Госпоя́ дь услыя́ша мя. Вея́ чер и зауя́ тра, и полуя́ дне повея́ м,
и возвещуя́, и услыя́шит глас моий . Избая́ вит мия́ ром дуя́ шу моюя́ от
приближая́ ющихся мне, яя́ ко во мноя́ зе бяя́ ху со мноя́ ю. Услыя́шит Бог и смирия́ т яя́ ,
Сыий прея́ жде век. Несть бо им изменея́ ния, яя́ ко не убояя́ шася Боя́ га. Прострея́
руя́ ку своюя́ на воздаяя́ ние, оскверния́ ша завея́ т Егоя́ . Разделия́ шася от гнея́ ва лицая́
Егоя́ , и приблия́ жишася сердцая́ их, умяя́ кнуша словесая́ их пая́ че елея́ а, и та суть
стрея́ лы. Возвея́ рзи на Гоя́ спода печая́ ль твоюя́, и Тоий тя препитая́ ет, не даст в век
молвыя́ прая́ веднику. Ты же, Боя́ же, низведея́ ши их во студенея́ ц истлея́ ния, муя́ жие
кровея́ ий и льсти не преполовяя́ т днеий своия́ х. Аз же, Гоя́ споди, уповая́ ю на Тя.

posledovanie.ru 61 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ПСАЛОа́М 90:
Живыя́ий в поя́ мощи Выя́шняго, в кроя́ ве Боя́ га Небея́ снаго водвория́ тся. Речея́ т
Гоя́ сподеви: Застуя́ пник моий есия́ и Прибея́ жище моея́ , Бог моий , и уповая́ ю на Негоя́ .
ЯИ́ ко Тоий избая́ вит тя от сея́ ти лоя́ вчи и от словесея́ мятея́ жна, плещмая́ Своия́ ма
осения́ т тя, и под крилея́ Егоя́ надея́ ешися: оруя́ жием обыя́дет тя ия́ стина Егоя́ . Не
убоия́ шися от страя́ ха нощная́ го, от стрелыя́ летяя́ щия во дни, от вея́ щи во тме
преходяя́ щия, от сряя́ ща и бея́ са полуя́деннаго. Падея́ т от страныя́ твоеяя́ тыя́сяща, и
тма одеснуя́ ю тебея́ , к тебея́ же не приблия́ жится, обая́ че очия́ ма твоия́ ма смоя́ триши,
и воздаяя́ ние грея́ шников уя́ зриши. ЯИ́ ко Ты, Гоя́ споди, уповая́ ние моея́ , Выя́шняго
положия́ л есия́ прибея́ жище твоея́ . Не приия́ дет к тебея́ зло и рая́ на не приблия́ жится
телесия́ твоемуя́, яя́ ко АИ́ нгелом Своия́ м заповея́ сть о тебея́ , сохрания́ ти тя во всех
путея́ х твоия́ х. На рукая́ х воя́ змут тя, да не когдая́ преткнея́ ши о кая́ мень ноя́ гу твоюя́,
на ая́ спида и василия́ ска настуя́ пиши, и поперея́ ши льва и змия́ я. ЯИ́ ко на Мя уповая́ и
избая́ влю ия́ , покрыя́ю ия́ , яя́ ко позная́ ия́ мя Моея́ . Воззовея́ т ко Мне и услыя́шу eгоя́ , с
ним есмь в скоя́ рби, измуя́ eгоя́ и прослая́ влю eгоя́ , долготоя́ ю дниий испоя́ лню eгоя́ и
явлюя́ eмуя́ спасея́ ние Моея́ .
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, слая́ ва Тебея́ Боя́ же. (Трии́ жды)
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды)
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/
слая́ ва Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ЯО́ ко не ия́ мамы дерзновея́ ния за премноя́ гия грехия́ ная́ ша, Ты ия́ же от Тебея́
Роя́ ждшагося молия́ , Богороя́ дице Дея́ во, мноя́ го бо моя́ жет молея́ ние Мая́ тернее ко
благосея́ рдию Владыя́ки. Не прея́ зри грея́ шных мольбыя́, Всечия́ стая, яя́ ко
мия́ лостив есть и спастия́ могия́ ий , ИИ́же и страдая́ ти о нас извоя́ ливыий .

posledovanie.ru 62 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Скоя́ ро да предваряя́ т ны щедроя́ ты Твояя́ , Гоя́ споди, яя́ ко обнищая́ хом зелоя́ ;
помозия́ нам, Боя́ же, Спая́ се наш, слая́ вы рая́ ди ИИ́мене Твоегоя́ , Гоя́ споди, избая́ ви нас
и очия́ сти грехия́ ная́ ша, ИИ́мене рая́ ди Твоегоя́ .
ТРИСВЯТОя́Е ПО ОИ́ ТЧЕ НАШ:
Чтец: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́пкиий , Святыя́ий Безсмея́ртныий , помия́ луий нас. (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Пресвятая́ я Троя́ ице, помия́ луий нас; Гоя́ споди, очия́ сти грехия́ ная́ ша; Владыя́ко, простия́
беззакоя́ ния ная́ ша; Святыя́ий , посетия́ и исцелия́ нея́ мощи ная́ ша, ия́ мене Твоегоя́ рая́ ди.
Гоя́ споди, помия́ луий . (Трижды)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, и ныа́не и приа́ сно и во веа́ки векоа́ в. Амиа́ нь.
ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на Небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на Небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий дая́ ждь
нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем должникоя́ м ная́ шим;
и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство и сиа́ ла и слаа́ ва Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно и во
веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
Гоя́ споди, помия́ луий . (40 раз)
ИО́же на всяя́ кое врея́ мя и на всяя́ киий час, на Небесия́ и на землия́ , покланяя́ емыий
и слая́ вимыий , Христея́ Боя́ же, Долготерпелия́ ве, Многомия́ лостиве,
Многоблагоутроя́ бне, ИИ́же прая́ ведныя любяя́ ий и грея́ шныя мия́ луяий , ИИ́же вся
зовыя́ий ко спасея́ нию обещая́ ния рая́ ди буя́дущих благ. Сам, Гоя́ споди, приимия́ и
ная́ ша в час сеий молия́ твы и испрая́ ви живоя́ т наш к зая́ поведем Твоия́ м, дуя́ ши ная́ ша
освятия́ , телесая́ очия́ сти, помышлея́ ния испрая́ ви, мыя́сли очия́ сти и избая́ ви нас от
всяя́ кия скоя́ рби, зол и болея́ знеий , оградия́ нас святыя́ми Твоия́ ми АИ́ нгелы, да
ополчея́ нием их соблюдая́ еми и наставляя́ еми, достия́ гнем в соединея́ ние вея́ ры и в
рая́ зум непристуя́ пныя Твоеяя́ слая́ вы, яя́ ко благословея́ н есия́ во вея́ ки векоя́ в, амия́ нь.
Гоя́ споди помия́ луий . (Трии́ жды.)
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Честнея́ ийшую Херувия́ м и слая́ внеий шую без сравнея́ ния Серафия́ м, без истлея́ ния
Боя́ га Слоя́ ва роя́ ждшую, суя́ щую Богороя́ дицу, Тя величая́ ем.
posledovanie.ru 63 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ИО́менем Госпоя́ дним благословия́ , оя́ тче.


Иереа́ й: Молиа́ твами святыа́х отеа́ ц наа́ ших, Гоа́ споди Иисуа́се Христеа́ , Боа́ же наш, помиа́ луй нас.
Чтец: Амия́ нь. Боя́ же и Гоя́ споди сил и всеяя́ твая́ ри Содея́ телю, ИИ́же за милосея́ рдие
безприклая́ дныя мия́ лости Твоеяя́ Единороя́ днаго Сыя́на Твоегоя́ , Гоя́ спода ная́ шего
Иисуя́ са Христая́ , низпослая́ выий на спасея́ ние роя́ да ная́ шего, и честныя́м Егоя́
Крестоя́ м рукописая́ ние грех ная́ ших растерзая́ выий , и победия́ выий тем начая́ ла и
влая́ сти тьмы. Сам, Владыя́ко Человеколюя́бче, приимия́ и нас, грея́ шных,
благодая́ рственныя сияя́ и молея́ бныя молия́ твы и избая́ ви нас от всяя́ каго
всегубия́ тельнаго и мрая́ чнаго прегрешея́ ния и всех озлоя́ бити нас ия́ щущих
вия́ димых и невия́ димых враг. Пригвоздия́ страя́ ху Твоемуя́ плоя́ ти ная́ ша и не
уклония́ сердея́ ц ная́ ших в словесая́ илия́ помышлея́ ния лукая́ вствия, но любоя́ вию
Твоея́ ю уязвия́ дуя́ ши ная́ ша, да, к Тебея́ всегдая́ взирая́ юще и ея́ же от Тебея́ свея́ том
наставляя́ еми, Тебея́ , непристуя́ пнаго и присносуя́ щнаго зряя́ ще Свея́ та,
непрестая́ нное Тебея́ исповея́ дание и благодарея́ ние возсылая́ ем, Безначая́ льному
Отцуя́ со Единороя́ дным Твоия́ м Сыя́ном и Всесвятыя́м, и Благия́ м, и
Животворяя́ щим Твоия́ м Дуя́ хом ныя́не, и прия́ сно, и во вея́ ки векоя́ в, амия́ нь.

БОЖЕа́СТВЕННАЯ ЛИТУРГИа́Я:
Диаа́ кон: Благословия́ , владыя́ко.
Иереа́ й: Благословеа́ но Цаа́ рство Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Аминь.
ВЕЛИя́КАЯ ЕКТЕНИЯя́:
Диаа́ кон: Мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: О Свыя́шнем мия́ ре и спасея́ нии душ ная́ ших, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О мия́ ре всегоя́ мия́ ра, благостояя́нии Святыя́х Боя́жиих Церквея́ий и соединея́нии всех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О святея́м храя́ме сем и с вея́рою, благоговея́нием и страя́хом Боя́жиим входяя́щих во_нь, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́шем Святея́ийшем Патриая́рхе Кириа́ лле, и о Господия́ не ная́шем,
Высокопреосвящея́ннеий шем митрополия́ те (или: архиепия́ скопе, или: преосвящея́ннеий шем епия́ скопе имярек),
честнея́м пресвия́ терстве, вo Христея́ диая́констве, о всем прия́ чте и люя́дех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве ея, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О грая́де сем (или о вея́си сеий ), всяя́ком грая́де, странея́ и вея́рою живуя́щих в них, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О благорастворея́нии воздуя́хов, о изобия́ лии плодоя́ в земныя́х и врея́менех мия́ рных, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О плая́ вающих, путешея́ ствующих, недуя́ гующих, страя́ ждущих, пленея́ нных и о спасея́ нии их.
Гоя́ споду помоя́ лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.
Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Пресвятуя́ю, Пречия́ стую, Преблагословея́нную, Слая́вную Владыя́чицу ная́шу Богороя́дицу и Приснодея́ву
Мария́ ю, со всея́ми святыя́ми помянуя́вше, сая́ми себея́ и друг друя́га, и весь живоя́т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.

posledovanie.ru 64 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Иереа́ й: ЯО́ ко подобаа́ ет Тебеа́ всяа́ кая слаа́ ва честь и поклонеа́ ние, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и
приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ПЕя́РВЫИЙ АНТИФОя́Н, ПСАЛОя́М 1022:
Хор: Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода,/ благословея́ н есия́ Гоя́ споди./
Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода,/ и вся внуя́ тренняя мояя́ / ия́ мя свяя́ тое Егоя́ ./
Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода,/ и не забывая́ ий всех воздаяя́ ниий Егоя́ ,/ очищая́ ющаго
вся беззакоя́ ния твояя́ ,/ исцеляя́ ющаго вся недуя́ ги твояя́ ,/ избавляя́ ющаго от истлея́ ния
живоя́ т твоий ,/ венчая́ ющаго тя мия́ лостию и щедроя́ тами,/ исполняя́ ющаго во благия́ х
желая́ ние твоея́ :/ обновия́ тся яя́ ко оя́ рля юя́ность твояя́ ./ Творяя́ ий мия́ лостыни Госпоя́ дь,/ и
судьбуя́ всем обия́ димым./ Сказая́ путия́ Свояя́ Моисея́ ови,/ сыновоя́ м Израя́ илевым
хотея́ ния Свояя́ :/ Щедр и Мия́ лостив Госпоя́ дь,/ Долготерпелия́ в и Многомия́ лостив./ Не
до концая́ прогнея́ вается,/ нижея́ во век враждуя́ ет,/ не по беззакоя́ нием ная́ шим
сотвория́ л есть нам,/ нижея́ по грехоя́ м ная́ шим воздая́ л есть нам./ ЯИ́ ко по высотея́
небея́ снеий от землия́ ,/ утвердия́ л есть Госпоя́ дь мия́ лость Своюя́ на бояя́ щихся Егоя́ ./ Елия́ ко
отстояя́ т востоя́ цы от зая́ пад,/ удая́ лил есть от нас беззакоя́ ния ная́ ша./ ЯИ́ коже щея́ дрит
отея́ ц сыя́ны,/ ущея́ дри Госпоя́ дь бояя́ щихся Егоя́ ./ ЯИ́ ко Тоий позная́ создая́ ние ная́ ше,/
помянуя́, яя́ ко персть есмыя́./ Человея́ к, яя́ ко травая́ дния́ е eгоя́ ,/ яя́ ко цвет сея́ льныий , тая́ ко
оцветея́ т,/ яя́ ко дух проя́ ийде в нем,/ и не буя́дет, и не позная́ ет ктомуя́ мея́ ста своегоя́ ./
Мия́ лость же Госпоя́ дня от вея́ ка и до вея́ ка на бояя́ щихся Егоя́ ,/ и прая́ вда Егоя́ на сынея́ х
сыноя́ в, храняя́ щих завея́ т Егоя́ , и поя́ мнящих зая́ поведи Егоя́ твория́ ти яя́ ./ Госпоя́ дь на
Небесия́ уготоя́ ва Престоя́ л Своий ,/ и Цая́ рство Егоя́ всея́ ми обладая́ ет./ Благословия́ те
Гоя́ спода вси АИ́ нгели Егоя́ ,/ сия́ льнии крея́ постию, творяя́ щии слоя́ во Егоя́ , услыя́шати глас
словея́ с Егоя́ ./ Благословия́ те Гоя́ спода вся Сия́ лы Егоя́ ,/ слугия́ Егоя́ , творяя́ щии воя́ лю Егоя́ ./
Благословия́ те Гоя́ спода вся делая́ Егоя́ , на всяя́ ком мея́ сте владыя́чества Егоя́ ./
Благословия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода,/ и вся внуя́ тренняя мояя́ / ия́ мя свяя́ тое Егоя́ .//
Благословея́ н есия́ , Гоя́ споди.
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.

Чаще всего поется в сокращении.

posledovanie.ru 65 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Иереа́ й: ЯО́ ко Твояа́ держаа́ ва, и Твоеа́ есть Цаа́ рство, и сиа́ ла, и слаа́ ва, Отцаа́ и Сыа́на и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не
и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ВТОРОя́ИЙ АНТИФОя́Н, ПСАЛОя́М 145:
Хор: Хвалия́ , душея́ мояя́ , Гоя́ спода./ Восхвалюя́ Гоя́ спода в животея́ моея́ м,/ поюя́ Боя́ гу
моемуя́, доя́ ндеже есмь./ Не надея́ ийтеся на княя́ зи, на сыя́ны человея́ ческия,/ в
ния́ хже несть спасея́ ния./ Изыя́дет дух eгоя́ / и возвратия́ тся в зея́ млю своюя́./ В тоий
день погия́ бнут вся помышлея́ ния eгоя́ ./ Блажея́ н, eмуя́ же Бог Иая́ ковль Помоя́ щник
егоя́ ,/ уповая́ ние eгоя́ на Гоя́ спода Боя́ га своегоя́ ,/ сотвоя́ ршаго нея́ бо и зея́ млю,/ моя́ ре и
вся, яя́ же в них,/ храняя́ щаго ия́ стину в век,/ творяя́ щаго суд обия́ димым,/
даюя́щаго пия́ щу ая́ лчущим./ Госпоя́ дь решия́ т оковая́ нныя./ Госпоя́ дь умудряя́ ет
слепцыя́./ Госпоя́ дь возвоя́ дит низвея́ рженныя./ Госпоя́ дь люя́бит прая́ ведники./
Госпоя́ дь храния́ т пришея́ льцы,/ сия́ ра и вдовуя́ приия́ мет/ и путь грея́ шных
погубия́ т./ Воцария́ тся Госпоя́ дь во век,// Бог твоий , Сиоя́ не, в род и род.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь3.
ЕДИНОРОя́ДНЫИЙ СЫя́НЕ:
Единороя́ дныий Сыя́не и Слоя́ ве Боя́ жиий , Безсмея́ ртен Сыий / и извоя́ ливыий
спасея́ ния ная́ шего рая́ ди/ воплотия́ тися от Святыя́я Богороя́ дицы и Приснодея́ вы
Мария́ и,/ непрелоя́ жно вочеловея́ чивыий ся,/ распныя́ий ся же, Христея́ Боя́ же,
смея́ ртию смерть попрая́ выий ,/ Едия́ н Сыий Святыя́я Троя́ ицы,// спрославляя́ емыий
Отцуя́ и Святоя́ му Дуя́ ху, спасия́ нас.
ЕКТЕНИЯя́ МАя́ЛАЯ:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко благ и человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху,
ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ТРЕя́ТИИЙ АНТИФОя́Н, БЛАЖЕя́ННЫ:
Хор: Во Цаа́ рствии Твоеа́м помяниа́ нас, Гоа́ споди, егдаа́ прииа́ деши, во Цаа́ рствии Твоеа́м.
На 12: Блажеа́ ни ниа́ щии дуа́ хом, яа́ ко тех есть Цаа́ рство Небеа́ сное.
Блажеа́ ни плаа́ чущии, яа́ ко тиа́ и утеа́ шатся.

3
Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…

posledovanie.ru 66 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

На 10: Блажеа́ ни кроа́ тции, яа́ ко тиа́ и наслеа́ дят зеа́ млю.
Воскреи́ сные, глас 1:
Тропаа́ рь: Снея́ дию изведея́ из раяя́ враг Адая́ ма:/ Крестоя́ м же разбоя́ ий ника введея́ Христоя́ с
вонь,/ помяния́ мя, зовуя́ ща,// егдая́ приия́ деши во Цая́ рствии Твоея́ м.
Блажеа́ ни аа́ лчущии и жаа́ ждущии праа́ вды, яа́ ко тиа́ и насыа́тятся.
Тропаа́ рь: Покланяя́ юся страстея́ м Твоия́ м,/ славослоя́ влю и Воскресея́ ние со Адая́ мом и
разбоя́ ий ником,/ со глая́ сом свея́ тлым вопиюя́ Ти:/ помяния́ мя Гоя́ споди,// егдая́
приия́ деши во Цая́ рствии Твоея́ м.
На 8: Блажеа́ ни миа́ лостивии, яа́ ко тиа́ и помиа́ ловани буа́дут.
Тропаа́ рь: Распяя́ лся есия́ , безгрея́ шне,/ и во гроя́ бе положия́ лся есия́ воя́ лею,/ но воскрея́ сл
есия́ , яя́ ко Бог,/ совоздвия́ гнувыий Себея́ Адая́ ма,/ помяния́ мя, зовуя́ ща,// егдая́
приия́ деши во Цая́ рствии Твоея́ м.
Блажеа́ ни чиа́ стии сеа́ рдцем, яа́ ко тиа́ и Боа́ га уа́ зрят.
Тропаа́ рь: Храм Твоий телея́ сныий триднея́ вным Воскресия́ выий погребея́ нием,/ со Адая́ мом,
и ия́ же от Адая́ ма, воскресия́ л есия́ , Христея́ Боя́ же:/ помяния́ нас, зовуя́ щих,// егдая́
приия́ деши во Цая́ рствии Твоея́ м.
На 6 Блажеа́ ни миротвоа́ рцы, яа́ ко тиа́ и сыа́нове Боа́ жии нарекуа́ тся.
Тропаа́ рь: Мироноя́ сицы приидоя́ ша, плая́ чуща,/ на гроб Твоий Христея́ Боя́ же, зелоя́ рая́ но:/
и в бея́ лых рия́ зах обретоя́ ша АИ́ нгела седяя́ ща,/ что ия́ щете; зовуя́ ща.// Воскрея́ се
Христоя́ с, не рыдая́ ий те проя́ чее.
Блажеа́ ни изгнаа́ ни праа́ вды раа́ ди, яа́ ко тех есть Цаа́ рство Небеа́ сное.
Тропарь: Апостоя́ ли Твоия́ , Гоя́ споди/ на гоя́ ру, ая́ може повелея́ л есия́ им, пришея́ дше Спая́ се,/ и Тя
вия́ девше, поклония́ шася.// ИИ́ хже и послая́ л есия́ во языя́ки учия́ ти и крестия́ ти яя́ .
На 4: Блажеа́ ни естеа́ , егдаа́ поноа́ сят вам, и изженуа́ т, и рекуа́ т всяк зол глагоа́ л на
вы, лжуа́ ще Менеа́ раа́ ди.
Муи́ чеников Сеи́ ргия и Ваи́ кха, глас 1:
Тропарь: Едия́ н вея́ дыий яя́ ко Бог вся прея́ жде бытияя́ ,/ к Немуя́ вая́ ша ныя́не вия́ дев
предложея́ ния,/ муя́ дрости слоя́ вом, и Божея́ ственнаго зная́ ния, и твея́ рдаго
смыя́сла обия́ льно испоя́ лни,// яя́ ко Свояя́ воя́ ини, блажея́ ннии.
Раа́ дуйтеся и веселиа́ теся, яа́ ко мзда ваа́ ша мноа́ га на Небесеа́ х.
Тропарь: Закоя́ нно угоя́ дницы Христуя́ пострая́ дати извоя́ ливше,/ тлея́ ющую слая́ ву и
текуя́ щую, и мия́ ра всегоя́ , и миродея́ ржца// поя́ мыслом Богомуя́ дрым
страстотея́ рпцы муя́ ченицы возненавия́ десте, любоя́ вию Зиждия́ теля.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.

posledovanie.ru 67 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Тропаа́ рь: Пречия́ стыми умая́ приложея́ нии Гоя́ споду предстояя́ ще,/ и от тая́ мо суя́ щия зария́
исполняя́ еми,/ и неизречея́ ннаго блажея́ нства яя́ ве наслаждая́ ющеся,// вас
чтуя́ щия от напая́ стеий , страстотея́ рпцы, избая́ вите.
И ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Богороа́дичен: Смея́ ртию держия́ м пея́ рвее Адая́ м,/ ныя́не избая́ вися Твоия́ м Рождествоя́ м, Едия́ на
Богоневея́ сто:/ Жизнь бо ия́ стинно Ипостая́ сную, соединея́ ну плоя́ ти, Чия́ стая,//
по Ипостая́ си пая́ че естествая́ и слоя́ ва родилая́ есия́ .
МАя́ЛЫИЙ ВХОД (С ЕВАя́НГЕЛИЕМ):
Диаа́ кон: Премуя́ дрость, проя́ сти.

Хор: Приидия́ те, поклония́ мся и припадея́ м ко Христуя́. Спасия́ ны, Сыя́не Боя́ жиий ,
Воскресыий из мея́ ртвых, поюя́щия Ти: аллилуя́ иа.
ТРОПАРИа́ И КОНДАКИа́ ПО ВХОа́ДЕ:
В ХРАя́МЕ ГОСПОя́ДСКОМ:
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Хор: Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/ слая́ ва
Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
КОНДАя́К МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 2:
Рая́ зум на врагия́ муя́ жески вооружия́ вше,/ всю тех лесть разрушия́ сте,/ и,
побея́ ду свыя́ше приия́ мше, муя́ ченицы всехвая́ льнии,/ единомыя́сленно
вопиюя́ще:// доброя́ и красноя́ ея́ же быя́ти с Боя́ гом.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.

posledovanie.ru 68 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

В ХРАя́МЕ БОГОРОя́ДИЦЫ:
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Хор: Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/ слая́ ва
Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче
ТРОПАя́РЬ ХРАМА.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
КОНДАя́К МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 2:
Рая́ зум на врагия́ муя́ жески вооружия́ вше,/ всю тех лесть разрушия́ сте,/ и,
побея́ ду свыя́ше приия́ мше, муя́ ченицы всехвая́ льнии,/ единомыя́сленно
вопиюя́ще:// доброя́ и красноя́ ея́ же быя́ти с Боя́ гом.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КОНДАя́К ХРАя́МА.

posledovanie.ru 69 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

В ХРАя́МЕ СВЯТОя́ГО:
ТРОПАя́РЬ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Хор: Кая́ мени запечая́ тану от иудея́ ий/ и воя́ ином стрегуя́ щим Пречия́ стое Тея́ ло Твоея́ ,/
воскрея́ сл есия́ триднея́ вныий , Спая́ се,/ дая́ руяий мия́ рови жизнь./ Сегоя́ рая́ ди Сия́ лы
Небея́ сныя вопияя́ ху Ти, Жизнодая́ вче:/ слая́ ва Воскресея́ нию Твоемуя́, Христея́ ,/ слая́ ва
Цая́ рствию Твоемуя́,// слая́ ва смотрея́ нию Твоемуя́, едия́ не Человеколюя́бче
ТРОПАя́РЬ ХРАМА.
ТРОПАя́РЬ МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 5:
Удобрея́ ние Христоя́ вых страстотея́ рпец/ и оя́ чи Христоя́ вы Цея́ ркве,/ оя́ чи
просветия́ те душ ная́ ших,/ Сея́ ргие многострадая́ льне и Вая́ кше преслая́ вне:/
молия́ теся ко Гоя́ споду,/ яя́ ко да убежия́ м тьмы грехоя́ вныя/ и Свея́ та явия́ мся
оя́ бщницы невечея́ рняго// молия́ твами вая́ шими, святия́ и.
КОНДАя́К ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1, ПОДОя́БЕН: «ЕГДАя́ ПРИИДЕШИ…»:
Воскрея́ сл есия́ , яя́ ко Бог, из гроя́ ба во слая́ ве,/ и мир совоскресия́ л есия́ ;/ и
естествоя́ человея́ ческое яя́ ко Боя́ га воспевая́ ет Тя, и смерть исчезея́ ;/ Адая́ м же
ликуя́ ет, Владыя́ко;/ ЕИ́ ва ныя́не от уз избавляя́ ема рая́ дуется, зовуя́ щи:// Ты есия́ ,
ИИ́же всем подаяя́ , Христея́ , воскресея́ ние.
КОНДАя́К ХРАя́МА.
Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ ху.
КОНДАя́К МУя́ЧЕНИКОВ СЕя́РГИЯ И ВАя́КХА, ГЛАС 2:
Рая́ зум на врагия́ муя́ жески вооружия́ вше,/ всю тех лесть разрушия́ сте,/ и,
побея́ ду свыя́ше приия́ мше, муя́ ченицы всехвая́ льнии,/ единомыя́сленно
вопиюя́ще:// доброя́ и красноя́ ея́ же быя́ти с Боя́ гом.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
КОНДAя́К БОГОРОя́ДИЦЫ, ГЛAС 6:
Предстая́ тельство христиая́ н непостыя́дное,/ ходая́ таий ство ко Творцуя́
непрелоя́ жное,/ не прея́ зри грея́ шных молея́ ниий глая́ сы,/ но предвария́ , яя́ ко
Благая́ я,/ на поя́ мощь нас, вея́ рно зовуя́ щих Ти;/ ускория́ на молия́ тву и потщия́ ся
на умолея́ ние,// предстая́ тельствующи прия́ сно, Богороя́ дице, чтуя́ щих Тя.
Диаа́ кон: Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Иереа́ й: ЯО́ ко Свята́ есиа́ , Боа́ же наш, и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху, ныа́не и приа́ сно.
Диаа́ кон: Гоя́ споди, спасия́ благочестия́ выя.
Хор: Гоя́ споди, спасия́ благочестия́ выя.

posledovanie.ru 70 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Диаа́ кон: И услыя́ши ны.


Хор: И услыя́ши ны.
Диаа́ кон: И во вея́ ки векоя́ в.
Хор: Амия́ нь.
ТРИСВЯТОя́Е:
Хор: Святыя́ий Боя́ же, Святыя́ий Крея́ пкиий , Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас. (Трии́ жды)

Слаа́ ва Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му Дуа́ху и ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в. Амиа́ нь.
Святыя́ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас.
Святыя́ ий Боя́ же, Святыя́ ий Крея́ пкиий , Святыя́ ий Безсмея́ ртныий , помия́ луий нас.
Диаа́ кон: Воя́ нмем.
Иереа́ й: Мир всем.
Чтец: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.

ПРОКИя́МЕН ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:


Чтец: Прокия́ мен, глас пея́ рвыий :
Буя́ ди, Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ на нас,/ яя́ коже уповая́ хом на Тя.
Хор: Буя́ ди, Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ на нас,/ яя́ коже уповая́ хом на Тя.
Чтец: Рая́ дуий теся, прая́ веднии, о Гоя́ споде, прая́ вым подобая́ ет похвалая́ .
Хор: Буя́ ди, Гоя́ споди, мия́ лость Твояя́ на нас,/ яя́ коже уповая́ хом на Тя.
ПРОКИя́МЕН МУя́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4:
Чтец: Глас четвея́ ртыий :
Святыя́м, ия́ же суть на землия́ Егоя́ , удивия́ Госпоя́ дь вся хотея́ ния Свояя́ в них.
Хор: Святыя́м, ия́ же суть на землия́ Егоя́ , удивия́ Госпоя́ дь вся хотея́ ния Свояя́ в них.
ЧТЕя́НИЕ АПОя́СТОЛА:
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.
Чтец: К Кория́ нфяном послая́ ния святая́ го апоя́ стола Пая́ вла чтея́ ние.
Диаа́ кон: Воя́ нмем.
(Воскресное: 2Кор., зач. 188, гл.9, стт.6-11):
Чтец: Брая́ тие, сея́яий скуя́достию, скуя́достию и поя́ жнет, а сея́яий о благословея́нии, о
благословея́нии и поя́ жнет. Коя́ ждо яя́ коже изволея́ние ия́ мать сея́рдцем, не от скоя́ рби, ни от
нуя́жды: доброхоя́ тна бо дая́ теля люя́бит Бог. Сия́ лен же Бог всяя́ ку благодая́ ть изобия́ ловати в
вас, да о всем всегдая́ всяя́ ко довоя́ льство имуя́ще, избыя́точествуете во всяя́ ко дея́ло блая́ го,
яя́ коже есть пия́ сано: расточия́ , дадея́ убоя́ гим, прая́ вда егоя́ пребывая́ ет во вея́ки. Даяя́ ий же сея́мя
сея́ющему и хлеб в снедь, да подая́ ст и умноя́ жит сея́мя вая́ ше, и да возрастия́ т жия́ та прая́ вды
вая́ шея, да о всем богатяя́ щеся во всяя́ ку простотуя́, яя́ же содевая́ ет ная́ ми благодарея́ние Боя́ гу.

posledovanie.ru 71 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

(Муи́ чеников: Евр., зач. 330, гл.11, ст.33 – гл.12, ст.2):


Брая́ тие, святия́ и вси вея́ рою победия́ ша цая́ рствия, содея́ яша прая́ вду, получия́ ша
обетовая́ ния, заградия́ ша устая́ львов, угасия́ ша сия́ лу оя́ гненную, избегоя́ ша оя́ стрея
мечая́ , возмогоя́ ша от нея́ мощи, быя́ша крея́ пцы во бранея́ х, обратия́ ша в бея́ гство полкия́
чужия́ х. Прияя́ ша женыя́ от воскресея́ ния мея́ ртвыя свояя́ ; иния́ и же избиея́ ни быя́ша, не
приея́ мше избавлея́ ния, да луя́ чшее воскресея́ ние улучая́ т; друзия́ и же ругая́ нием и
рая́ нами искушея́ ние прияя́ ша, ещея́ же и уз, и темния́ ц. Кая́ мением побиея́ ни быя́ша,
претрея́ ни быя́ша, искушея́ ни быя́ша, убия́ ий ством мечая́ умроя́ ша, проидоя́ ша в мия́ лотех,
и в коя́ зиях коя́ жах, лишея́ ни, скорбяя́ ще, озлоя́ блени. ИИ́хже не бе достоя́ ин весь мир, в
пустыя́нях скитая́ ющеся, и в горая́ х, и в вертея́ пах, и в проя́ пастех земныя́х. И сия́ и вси
послуя́ шествовани быя́вше вея́ рою, не прияя́ ша обетовая́ ния, Боя́ гу луя́ чшее что о нас
предзрея́ вшу, да не без нас совершея́ нство приия́ мут. Тея́ мже уя́ бо и мы, толия́ к имуя́ ще
облежая́ щь нас оя́ блак свидея́ телеий , гоя́ рдость всяя́ ку отлоя́ жше, и удоя́ бь
обстояя́ тельныий грех, терпея́ нием да течея́ м на предлежая́ щиий нам поя́ двиг,
взирая́ юще на начая́ льника вея́ ры и совершия́ теля Иисуя́ са.
Иереа́ й: Мир ти.
Чтец: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.
АЛЛИЛУАя́РИИЙ ВОСКРЕя́СНЫИЙ, ГЛАС 1:
Чтец: Глас пея́ рвыий : Аллилуя́ ия, аллилуя́ ия, аллилуя́ ия.
Хор: Аллилуя́ ия, аллилуя́ ия, аллилуя́ ия.
Чтец: Бог даяя́ ий отмщея́ ние мне, и покория́ выий люя́ди под мя.
Хор: Аллилуя́ ия, аллилуя́ ия, аллилуя́ ия.
АЛЛИЛУАя́РИИЙ МУя́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 2:
Чтец: Глас вторыя́ий : Се ныя́не, что доброя́ , илия́ что красноя́ , но ея́ же жия́ ти брая́ тии вкуя́ пе.
Хор: Аллилуя́ ия, аллилуя́ ия, аллилуя́ ия.
Диаа́ кон: Благословия́ , владыя́ко, благовестия́ теля святая́ го Апоя́ стола и Евангелия́ ста Лукия́ . 4
Иереа́ й: Бог, молиа́ твами святаа́ го, слаа́ внаго, всехваа́ льнаго Апоа́ стола и Евангелиа́ ста Лукиа́ , да даа́ ст
тебеа́ глагоа́ л благовествуа́ ющему сиа́ лою мноа́ гою, во исполнеа́ ние Еваа́ нгелия возлюа́бленнаго
Сыа́на Своегоа́ , Гоа́ спода наа́ шего Иисуа́ са Христаа́ .
Диаа́ кон: Аминь.
Второа́й диаа́кон: Премуя́ дрость, проя́ сти, услыя́шим святая́ го Евая́ нгелия.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.

4
По служебнику (при иерейском служении) этот диалог произносится не во всеуслышание в
алтаре во время пения Аллилуария, но также распространена практика произнесения этого диалога
возгласно после Аллилуария.

posledovanie.ru 72 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Диаа́ кон: От Лукия́ святая́ го Евая́ нгелия чтея́ ние.


Хор: Слая́ ва Тебея́ , Гоя́ споди, слая́ ва Тебея́ .
Второа́й диаа́кон: Воя́ нмем.
ЧТЕя́НИЕ ЕВАя́НГЕЛИЯ:
(Воскресное: Лк., зач.30, гл.7, стт.11-16):
Диаа́ кон: Во врея́ мя оя́ но, идяя́ ше Иисуя́ с во град, нарицая́ емыий Наия́ н, и с Ним идяя́ ху ученицыя́ Егоя́ мноя́ зи и
нароя́ д мног. ЯИ́ коже приблия́ жися ко вратоя́ м грая́ да, и се изношая́ ху умея́ рша, сыя́на единороя́ дна мая́ тери
своея́ ий, и та бе вдовая́ , и нароя́ д от грая́ да мног с нея́ ю. И вия́ дев юя́ Госпоя́ дь, милосея́ рдова о неий , и речея́
еий : не плая́ чи. И пристуя́ пль коснуя́ ся во одр, носяя́ щии же стая́ ша. И речея́ : юя́ноше, тебея́ глагоя́ лю,
востая́ ни. И сея́ де мея́ ртвыий , и начая́ т глагоя́ лати, и дадея́ егоя́ мая́ тери егоя́ . Прияя́ т же страх вся, и
слая́ вляху Боя́ га, глагоя́ люще: яя́ ко пророя́ к вея́ лиий востая́ в нас, и яя́ ко посетия́ Бог людея́ ий Своия́ х.
(Муи́ чеников: Лк., зач.106, гл.21, стт.12-19):
Диаа́ кон: Речея́ Госпоя́ дь Своия́ м ученикоя́ м: внемлия́ те от человея́ к, возложая́ т на вы руя́ ки свояя́ и ижденуя́ т,
предаюя́ще на соя́ нмища и темния́ цы, ведоя́ мы к царея́ м и владыя́кам, ия́ мене Моегоя́ рая́ ди, прилучия́ тся
же вам во свидея́ тельство. Положия́ те уя́ бо на сердцая́ х вая́ ших, не прея́ жде поучая́ тися отвещавая́ ти. Аз
бо дам вам устая́ и премуя́ дрость, ея́ ийже не возмоя́ гут протия́ витися илия́ отвещая́ ти вси
противляя́ ющиися вам. Прея́ дани же буя́ дете и родия́ тели и брая́ тиею и роя́ дом и друя́ ги, и умертвяя́ т от
вас. И буя́ дете ненавия́ дими от всех ия́ мене Моегоя́ рая́ ди. И влас главыя́ вая́ шея не погия́ бнет. В терпея́ нии
вая́ шем стяжия́ те дуя́ шы вая́ ша.
Хор: Слая́ ва Тебея́ , Гоя́ споди, слая́ ва Тебея́ .
ЕКТЕНИЯя́ СУГУя́БАЯ:
Диаа́ кон: Рцея́ м вси от всеяя́ душия́ , и от всегоя́ помышлея́ ния ная́ шего рцем.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Гоя́ споди Вседержия́ телю, Боя́ же отея́ ц ная́ ших, моя́ лим Ти ся, услыя́ши и помия́ луий .
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Помия́ луий нас, Боя́ же, по велия́ цеий мия́ лости Твоея́ ий, моя́ лим Ти ся, услыя́ши и помия́ луий .
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды, на каждое прошение)
Диаа́ кон: Ещея́ моя́ лимся о Велия́ ком Господия́ не и Отцея́ ная́ шем Святея́ ийшем Патриая́ рхе Кириа́ лле, и о Господия́ не
ная́ шем Высокопреосвящея́ ннеий шем митрополия́ те (или: архиепия́ скопе, или: преосвящея́ ннеий шем
епия́ скопе имяреи́к), и всеий во Христея́ брая́ тии ная́ шеий .
Ещея́ моя́ лимся о Богохрания́ меий странея́ ная́ шеий , властея́ х и воя́ инстве еяя́ , да тия́ хое и безмоя́ лвное
житиея́ поживея́ м во всяя́ ком благочея́ стии и чистотея́ .
Ещея́ моя́ лимся о брая́ тиях ная́ ших, свящея́ нницех, священномоная́ сех, и всем во Христея́ брая́ тстве ная́ шем.
Ещея́ моя́ лимся о блажея́ нных и приснопая́ мятных создая́ телех святая́ го храя́ ма сегоя́ , и о всех
преждепочия́ вших отцея́ х и брая́ тиях, зде лежая́ щих и повсюя́ду, правослая́ вных.
Ещея́ моя́ лимся о мия́ лости, жия́ зни, мия́ ре, здрая́ вии, спасея́ нии, посещея́ нии, прощея́ нии и оставлея́ нии
грехоя́ в рабоя́ в Боя́ жиих настояя́ теля, брая́ тии и прихоя́ жан святая́ го храя́ ма сегоя́ .
Ещея́ моя́ лимся о плодоносяя́ щих и добродея́ ющих во святея́ м и всечестнея́ м храя́ ме сем,
труждая́ ющихся, поюя́щих и предстояя́ щих люя́дех, ожидая́ ющих от Тебея́ велия́ кия и богая́ тыя мия́ лости.
Иереа́ й: ЯО́ ко Миа́ лостив и Человеколюа́бец Бог есиа́ , и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́ и Сыа́ну и Святоа́ му
Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.

posledovanie.ru 73 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ЕКТЕНИЯя́ ОБ ОГЛАШЕя́ННЫХ:
Диаа́ кон: Помолия́ теся, оглашея́ ннии, Гоя́ сподеви.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (На каждое прошение)
Диаа́ кон: Вея́ рнии, о оглашея́ нных помоя́ лимся, да Госпоя́ дь помия́ лует их.
Огласия́ т их слоя́ вом ия́ стины.
Открыя́ет им Евая́ нгелие прая́ вды.
Соединия́ т их святея́ ий Своея́ ий собоя́ рнеий и апоя́ стольстеий Цея́ ркви.
Спасия́ , помия́ луий , заступия́ и сохрания́ их, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Оглашея́ ннии, главы вая́ ша Гоя́ сподеви приклония́ те.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Да и тиа́ и с наа́ ми слаа́ вят пречестноа́ е и великолеа́ пое иа́ мя Твоеа́ , Отцаа́ , и Сыа́на, и Святаа́ го Дуа́ ха,
ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ЕКТЕНИЯя́ ВЕя́РНЫХ, ПЕя́РВАЯ:
Диаа́ кон: Елия́ цы оглашея́ ннии, изыдия́ те, оглашея́ ннии, изыдия́ те, елия́ цы оглашея́ ннии, изыдия́ те, да никто от
оглашея́ нных, елия́ цы вея́ рнии, пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.
Иереа́ й: ЯО́ ко подобаа́ ет Тебеа́ всяа́ кая слаа́ ва, честь и поклонеа́ ние, Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не
и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ЕКТЕНИЯя́ ВЕя́РНЫХ, ВТОРАя́Я:
Диаа́ кон: Пая́ ки и пая́ ки, мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (На каи́ ждое прошеи́ ние)
Диаа́ кон: О свыя́шнем мия́ ре и спасея́ нии душ ная́ ших, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О мия́ ре всегоя́ мира, благостояя́ нии святыя́х Боя́ жиих церквея́ ий и соединея́ нии всех, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О святея́м храя́ме сем и с вея́рою, благоговея́нием и страя́хом Боя́жиим входяя́щих в онь, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.
Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Премуя́ дрость.
Иереа́ й: ЯО́ ко да под держаа́ вою Твоеа́ ю всегдаа́ храниа́ ми, Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и
Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
ХЕРУВИя́МСКАЯ ПЕСНЬ:
Хор: ИО́же Херувия́ мы тая́ ий но образуя́ юще и животворяя́ щеий Троя́ ице Трисвятуя́ ю
песнь припевая́ юще, всяя́ кое ныя́не житея́ ийское отложия́ м попечея́ ние.

posledovanie.ru 74 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ВЕЛИя́КИИЙ ВХОД:
Диаа́ кон: Велия́ каго господия́ на и отцая́ ная́ шего Кириа́ лла, Святея́ ийшаго Патриая́ рха Москоя́ вскаго и всеяя́ Руя́ си,
и господия́ на ная́ шего (Высои́ ко-) Преосвящея́ ннеий шаго (имярек), (архи-)епия́ скопа (митрополита
(титул)), да помянея́ т Госпоя́ дь Бог во Цая́ рствии Своея́ м всегдая́ , ныя́не и прия́ сно, и во вея́ ки векоя́ в.
Иереа́ й: Преосвящеа́ нныя митрополиа́ ты, архиепиа́ скопы и епиа́ скопы, и весь свящеа́ ннический и
монаа́ шеский чин, и приа́ чет церкоа́ вный, браа́ тию святаа́ го храа́ ма сегоа́ , всех вас, правослаа́ вных
христиаа́ н, да помянеа́ т Госпоа́ дь Бог во Цаа́ рствии Своеа́ м, всегдаа́ , ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.

Хор: Амия́ нь. ЯО́ ко да Царяя́ всех подыя́мем, ая́ нгельскими невия́ димо дориносия́ ма
чия́ нми. Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
ЕКТЕНИЯя́ ПРОСИя́ТЕЛЬНАЯ:
Диаа́ кон: Испоя́ лним молия́ тву ная́ шу Гоя́ сподеви.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (На каждое прошение)
Диаа́ кон: О предложея́ нных Честныя́х Дарея́ х, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О святея́м храя́ме сем, и с вея́рою, благоговея́нием и страя́хом Боя́жиим входяя́щих в онь, Гоя́ споду помоя́ лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.
Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Дне всегоя́ совершея́ нна, свяя́ та, мия́ рна и безгрея́ шна у Гоя́ спода проя́ сим.
Хор: Подая́ ий , Гоя́ споди. (На каждое прошение)
Диаа́ кон: АО́ нгела мия́ рна, вея́ рна настая́ вника, храния́ теля душ и телея́ с ная́ ших, у Гоя́ спода проя́ сим.
Прощея́ ния и оставлея́ ния грехоя́ в и прегрешея́ ниий ная́ ших у Гоя́ спода проя́ сим.
Доя́ брых и полея́ зных душая́ м ная́ шим и мия́ ра мия́ рови у Гоя́ спода проя́ сим.
Проя́ чее врея́ мя животая́ ная́ шего в мия́ ре и покаяя́ нии скончая́ ти у Гоя́ спода проя́ сим.
Христиая́ нския кончия́ ны животая́ ная́ шего, безболея́ знены, непостыя́дны, мия́ рны и доя́ браго отвея́ та
на Страя́ шнем Судия́ щи Христоя́ ве проя́ сим.
Пресвятуя́ ю, Пречия́ стую, Преблагословея́ нную, Слая́ вную Владыя́чицу ная́ шу Богороя́ дицу и Приснодея́ ву
Мария́ ю, со всея́ ми святыя́ми помянуя́ вше, сая́ ми себея́ , и друя́ г друя́ га, и весь живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Щедроа́ тами Единороа́ днаго Сыа́на Твоегоа́ , с Ниа́ мже благословеа́ н есиа́ , со Пресвятыа́м и Благиа́ м и
Животворяа́ щим Твоиа́ м Дуа́ хом, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Возлюя́бим друг друя́ га, да единомыя́слием исповея́ мы.
Хор: Отцая́ , и Сыя́на, и Святая́ го Дуя́ ха, Троя́ ицу единосуя́ щную и нераздея́ льную.
Диаа́ кон: Двея́ ри, двея́ ри, премуя́ дростию воя́ нмем.

СИя́МВОЛ ВЕя́РЫ:
Люа́ди: Вея́ рую во едия́ наго Боя́ га Отцая́ Вседержия́ теля, Творцая́ нея́ бу и землия́ , вия́ димым же
всем и невия́ димым. И во едия́ наго Гоя́ спода Иисуя́ са Христая́ , Сыя́на Боя́ жия,
Единороя́ днаго, ИИ́же от Отцая́ рождея́ ннаго прея́ жде всех век. Свея́ та от Свея́ та, Боя́ га

posledovanie.ru 75 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ия́ стинна от Боя́ га ия́ стинна, рождея́ нна, несотворея́ нна, единосуя́ щна Отцуя́, ИИ́мже вся
быя́ша. Нас рая́ ди человея́ к и ная́ шего рая́ ди спасея́ ния сшея́ дшаго с небея́ с и
воплотия́ вшагося от Дуя́ ха Свяя́ та и Мария́ и Дея́ вы и вочеловея́ чшася. Распяя́ таго же за
ны при Понтия́ ий стем Пилая́ те, и страдая́ вша, и погребея́ нна. И воскрея́ сшаго в трея́ тиий
день по Писая́ нием. И возшея́ дшаго на небесая́ , и седяя́ ща одеснуя́ ю Отцая́ . И пая́ ки
грядуя́ щаго со слая́ вою судия́ ти живыя́м и мея́ ртвым, Егоя́ же Цая́ рствию не буя́дет концая́ .
И в Дуя́ ха Святая́ го, Гоя́ спода, Животворяя́ щаго, ИИ́же от Отцая́ исходяя́ щаго, ИИ́же со
Отцея́ м и Сыя́ном спокланяя́ ема и сслая́ вима, глагоя́ лавшаго пророя́ ки. Во едия́ ну
Святуя́ ю, Собоя́ рную и Апоя́ стольскую Цея́ рковь. Исповея́ дую едия́ но крещея́ ние во
оставлея́ ние грехоя́ в. Чая́ ю воскресея́ ния мея́ ртвых, и жия́ зни буя́дущаго вея́ ка. Амия́ нь.
ЕВХАРИСТИя́ЧЕСКИИЙ КАНОя́Н:
Диаа́ кон: Стая́ нем доя́ бре, стая́ нем со страя́ хом, воя́ нмем, святоя́ е возношея́ ние в мия́ ре приносия́ ти.
Хор: Мия́ лость мия́ ра, жея́ ртву хвалея́ ния.
Иереа́ й: Благодаа́ ть Гоа́ спода наа́ шего Иисуа́ са Христаа́ , и любыа́ Боа́ га и Отцаа́ , и причаа́ стие Святаа́ го Дуа́ ха,
буа́ди со всеа́ ми ваа́ ми.
Хор: И со дуя́ хом твоия́ м.
Иереа́ й: Гореа́ 5 имеа́ им сердцаа́ .
Хор: ИО́мамы ко Гоя́ споду.
Иереа́ й: Благодариа́ м Гоа́ спода.
Хор: Достоя́ ий но и прая́ ведно есть покланяя́ тися Отцуя́ и Сыя́ну, и Святоя́ му Дуя́ ху,
Троя́ ице единосуя́ щнеий и нераздея́ льнеий .
Иереа́ й: Побеа́ дную песнь поюа́ще, вопиюа́ще, взываа́ юще и глагоа́ люще.
Хор: Свят, свят, свят Госпоя́ дь Саваоя́ ф, испоя́ лнь нея́ бо и земляя́ слая́ вы Твоеяя́ ;
осая́ нна в выя́шних, благословея́ н Грядыя́ий во ия́ мя Госпоя́ дне, осая́ нна в выя́шних.
Иереа́ й: Приимиа́ те, ядиа́ те, сиеа́ есть Теа́ ло Моеа́ , еа́ же за вы ломиа́ мое во оставлеа́ ние грехоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Пиа́ йте от неяа́ вси, сияа́ есть Кровь Мояа́ Ноа́ ваго Завеа́ та, яа́ же за вы и за мноа́ гия изливаа́ емая,
во оставлеа́ ние грехоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Твояа́ от Твоиа́ х Тебеа́ приносяа́ ще, о всех и за вся.
Хор: Тебея́ поея́м, Тебея́ благословия́ м, Тебея́ благодария́ м, Гоя́ споди, и моя́ лим Ти ся, Боя́ же наш.
Иереа́ й: Изряа́ дно о Пресвятеа́ й, Пречиа́ стей, Преблагословеа́ нней, Слаа́ вней Владыа́чице наа́ шей
Богороа́ дице и Приснодеа́ ве Мариа́ и.

Гореи́ = к Гои́ рнему, духои́ вному, ввысь

posledovanie.ru 76 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

ДОСТОя́ИЙНО:
Достоя́ ий но есть яя́ ко воия́ стинну блажия́ ти Тя, Богороя́ дицу, Присноблажея́ нную
и Пренепороя́ чную и Мая́ терь Боя́ га ная́ шего. Честнея́ ийшую Херувия́ м и
славнея́ ийшую без сравнея́ ния Серафия́ м, без истлея́ ния Боя́ га Слоя́ ва роя́ ждшую,
суя́ щую Богороя́ дицу Тя величая́ ем.
Иереа́ й: В пеа́ рвых помяниа́ , Гоа́ споди, велиа́ каго господиа́ на и отцаа́ наа́ шего имярек, Святеа́ йшаго
Патриаа́ рха Москоа́ вскаго и всеяа́ Русиа́ , и господиа́ на наа́ шего (Высои́ ко-) Преосвящеа́ ннейшаго
(имярек), (архи-)епиа́ скопа (митрополита (титул)), иа́ хже даа́ руй святыа́м Твоиа́ м цеа́ рквам, в миа́ ре,
цеа́ лых, честныа́х, здраа́ вых, долгодеа́ нствующих, праа́ во праа́ вящих слоа́ во Твоеяа́ иа́ стины.
Хор: И всех, и вся.
Иереа́ й: И даждь нам едиа́ неми устыа́ и едиа́ нем сеа́ рдцем слаа́ вити и воспеваа́ ти пречестноа́ е и
великолеа́ пое иа́ мя Твоеа́ , Отцаа́ , и Сыа́на, и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: И да буа́дут миа́ лости велиа́ каго Боа́ га и Спаа́ са наа́ шего Иисуа́са Христаа́ со всеа́ ми ваа́ ми.
Хор: И со дуя́ хом твоия́ м.
ЕКТЕНИЯя́ ПРОСИя́ТЕЛЬНАЯ:
Диаа́ кон: Вся святыя́я помянуя́ вше, пая́ ки и пая́ ки мия́ ром Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий . (На каждое прошение)
Диаа́ кон: О принесея́ нных и освящея́ нных Честныя́х Дарея́ х, Гоя́ споду помоя́ лимся.
ЯО́ ко да человеколюя́бец Бог наш, приея́м яя́ во святыя́ий и пренебея́ сныий и мыя́сленныий Своий жея́ ртвенник, в
вонюя́ благоухая́ ния духоя́ внаго, возниспоя́ слет нам Божея́ ственную благодая́ ть и дар Святая́ го Дуя́ ха, помоя́ лимся.
О избая́ витися нам от всяя́ кия скоя́ рби, гнея́ ва и нуя́ жды, Гоя́ споду помоя́ лимся.
Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Дне всегоя́ совершея́ нна, свяя́ та, мия́ рна и безгрея́ шна у Гоя́ спода проя́ сим.
Хор: Подая́ ий , Гоя́ споди. (На каждое прошение)
Диаа́ кон: АО́ нгела мия́ рна, вея́ рна настая́ вника, храния́ теля душ и телея́ с ная́ ших, у Гоя́ спода проя́ сим.
Прощея́ ния и оставлея́ ния грехоя́ в и прегрешея́ ниий ная́ ших у Гоя́ спода проя́ сим.
Доя́ брых и полея́ зных душая́ м ная́ шим и мия́ ра мия́ рови у Гоя́ спода проя́ сим.
Проя́ чее врея́ мя животая́ ная́ шего в мия́ ре и покаяя́ нии скончая́ ти у Гоя́ спода проя́ сим.
Христиая́ нския кончия́ ны животая́ ная́ шего, безболея́ знены, непостыя́дны, мия́ рны и доя́ браго отвея́ та
на Страя́ шнем Судия́ щи Христоя́ ве проя́ сим.
Соединея́ ние вея́ ры и причая́ стие Святая́ го Дуя́ ха испросия́ вше, сая́ ми себея́ , и друг друя́ га, и весь живоя́ т
наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: И сподоа́ би нас, Владыа́ко, со дерзновеа́ нием, неосуждеа́ нно смеа́ ти призываа́ ти Тебеа́ ,
Небеа́ снаго Боа́ га Отцаа́ , и глагоа́ лати:

posledovanie.ru 77 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

МОЛИя́ТВА ГОСПОя́ДНЯ:
Люа́ди: ОО́ тче наш, ИИ́же есия́ на небесея́ х, да святия́ тся ия́ мя Твоея́ , да приия́ дет Цая́ рствие
Твоея́ , да буя́ дет воя́ ля Твояя́ , яя́ ко на небесия́ и на землия́ . Хлеб наш насуя́ щныий
дая́ ждь нам днесь; и остая́ ви нам доя́ лги ная́ ша, яя́ коже и мы оставляя́ ем
должникоя́ м ная́ шим; и не введия́ нас во искушея́ ние, но избая́ ви нас от лукая́ ваго.
Иереа́ й: ЯО́ ко Твоеа́ есть Цаа́ рство, и сиа́ ла, и слаа́ ва, Отцаа́ , и Сыа́на, и Святаа́ го Дуа́ ха, ныа́не и приа́ сно, и во
веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Мир всем.
Хор: И дуя́ хови твоемуя́.
Диаа́ кон: Главыя́ вая́ ша Гоя́ сподеви приклония́ те.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: Благодаа́ тию, и щедроа́ тами, и человеколюа́бием Единороа́днаго Сыа́на Твоегоа́ , с Ниа́ мже благословеа́ н
есиа́ , со Пресвятыа́м и Благиа́ м и Животворяа́ щим Твоиа́ м Дуа́ хом, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Диаа́ кон: Воя́ нмем.
Иереа́ й: Святаа́ я святыа́м.
Хор: Едия́ н свят,/ едия́ н Госпоя́ дь,/ Иисуя́ с Христоя́ с,/ во слая́ ву Боя́ га Отцая́ ./ Амия́ нь.
ПРИЧАя́СТЕН ВОСКРЕя́СНЫИЙ:
Хвалия́ те Гоя́ спода с небея́ с, хвалия́ те Его в выя́шних.
ПРИЧАя́СТЕН МУя́ЧЕНИКОВ:
Рая́ дуий теся, праведнии, о Гоя́ споде, прая́ вым подобая́ ет похвалая́ . Аллилуя́ ия. (Трижды)

ПРИЧАя́СТИЕ:
Диаа́ кон: Со страя́ хом Боя́ жиим и вея́ рою приступия́ те.
Хор: Благословея́ н Грядыя́ий во ия́ мя Госпоя́ дне, Бог Госпоя́ дь и явия́ ся нам.
Иереа́ й: Веа́ рую, Гоа́ споди, и исповеа́ дую, яа́ ко Ты есиа́ воиа́ стинну Христоа́ с, Сын Боа́ га живаа́ го,
пришеа́ дый в мир греа́ шныя спастиа́ , от ниа́ хже пеа́ рвый есмь аз. Ещеа́ веа́ рую, яа́ ко сиеа́ есть саа́ мое
пречиа́ стое Теа́ ло Твоеа́ , и сияа́ есть саа́ мая честнаа́ я Кровь Твояа́ . Молюа́ся уа́ бо Тебеа́ : помиа́ луй мя и
простиа́ ми прегрешеа́ ния мояа́ , воа́ льная и невоа́ льная, яа́ же слоа́ вом, яа́ же деа́ лом, яа́ же веа́ дением и
невеа́ дением, и сподоа́ би мя неосуждеа́ нно причаститиа́ ся пречиа́ стых Твоиа́ х Таа́ инств, во
оставлеа́ ние грехоа́ в и в жизнь веа́ чную. Амиа́ нь.
Веа́ чери Твоеяа́ таа́ йныя днесь, Сыа́не Боа́ жий, причаа́ стника мя приимиа́ ; не бо врагоа́ м Твоиа́ м
таа́ йну повеа́ м, ни лобзаа́ ния Ти дам, яа́ ко Иуа́да, но яа́ ко разбоа́ йник исповеа́ даю Тя: помяниа́ мя,
Гоа́ споди, во Цаа́ рствии Твоеа́ м.
Да не в суд илиа́ во осуждеа́ ние буа́дет мне причащеа́ ние Святыа́х Твоиа́ х Таа́ ин, Гоа́ споди, но во
исцелеа́ ние душиа́ и теа́ ла.
Во время Причащения людей:
Хор: Тея́ ло Христоя́ во приимия́ те, Источника безсмея́ ртнаго вкусите.
posledovanie.ru 78 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

После Причащения людей:


Хор: Аллилуя́ ия, аллилуя́ ия, аллилуя́ ия.
Иереа́ й: Спасиа́ , Боа́ же, люа́ди Твояа́ , и благословиа́ достояа́ ние Твоеа́ .
Хор: Вия́ дехом свет ия́ стинныий ,/ прияя́ хом Дуя́ ха Небея́ снаго,/ обретоя́ хом вея́ ру
ия́ стинную,/ нераздея́ льнеий Троя́ ице покланяя́ емся,// Та бо нас спаслая́ есть.
Иереа́ й: Всегдаа́ , ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь. Да испоя́ лнятся устая́ ная́ ша/ хвалея́ ния Твоегоя́ Гоя́ споди,/ яя́ ко да поея́ м
слая́ ву Твоюя́,/ яя́ ко сподоя́ бил есия́ нас причастия́ тися/ Святыя́м Твоия́ м,
Божея́ ственным, безсмея́ ртным и животворяя́ щим Тая́ ийнам,/ соблюдия́ нас во Твоея́ ий
святыя́ни/ весь день поучая́ тися прая́ вде Твоея́ ий.// Аллилуя́ иа, аллилуя́ иа, аллилуя́ иа.
ЕКТЕНИЯя́ ЗАКЛЮЧИя́ТЕЛЬНАЯ:
Диаа́ кон: Проя́ сти приия́ мше Божея́ ственных, святыя́х, пречия́ стых, безсмея́ ртных, небея́ сных и животворяя́ щих,
страя́ шных Христоя́ вых Тая́ ин, достоя́ ий но благодария́ м Гоя́ спода.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: Заступия́ , спасия́ , помия́ луий и сохрания́ нас, Боя́ же, Твоея́ ю благодая́ тию.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
Диаа́ кон: День весь совершея́ н, свят, мия́ рен и безгрея́ шен испросия́ вше, сая́ ми себея́ и друг друя́ га, и весь
живоя́ т наш Христуя́ Боя́ гу предадия́ м.
Хор: Тебея́ , Гоя́ споди.
Иереа́ й: ЯО́ ко Ты есиа́ освящеа́ ние наа́ ше, и Тебеа́ слаа́ ву возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не
и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: С миа́ ром изыа́дем.
Хор: О ия́ мени Госпоя́ дни.
Диаа́ кон: Гоя́ споду помоя́ лимся.
Хор: Гоя́ споди, помия́ луий .
ЗААМВОя́ННАЯ МОЛИя́ТВА:
Иереа́ й: Благословляа́ яй благословяа́ щия Тя, Гоа́ споди, и освящаа́ яй на Тя уповаа́ ющия, спасиа́ люа́ди
Твояа́ и благословиа́ достояа́ ние Твоеа́ , исполнеа́ ние Цеа́ ркве Твоеяа́ сохраниа́ , освятиа́ люа́бящия
благолеа́ пие доа́ му Твоегоа́ : Ты тех возпрослаа́ ви Божеа́ ственною Твоеа́ ю сиа́ лою, и не остаа́ ви нас,
уповаа́ ющих на Тя. Мир мирови Твоемуа́ даа́ руй, цеа́ рквам Твоиа́ м, свящеа́ нником, воа́ инству и
всем люа́дем Твоиа́ м. ЯО́ ко всяа́ кое даяа́ ние блаа́ го, и всяк дар совершеа́ н свыа́ше есть, сходяа́ й от
Тебеа́ Отцаа́ свеа́ тов, и Тебеа́ слаа́ ву, и благодареа́ ние, и поклонеа́ ние возсылаа́ ем, Отцуа́, и Сыа́ну, и
Святоа́ му Дуа́ ху, ныа́не и приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь. Буя́ ди ИИ́мя Госпоя́ дне благословея́ но от ныя́не и до вея́ ка. (Трии́ жды)
ПСАЛОя́М 33:
Хор: Благословлюя́ Гоя́ спода на всяя́ кое врея́ мя,/ выя́ну хвалая́ Егоя́ во устея́ х моия́ х./ О
Гоя́ споде похвая́ лится душая́ мояя́ ,/ да услыя́шат кроя́ тцыи, и возвеселяя́ тся./

posledovanie.ru 79 последование.рф
20 октябряа́ 2019 гоа́ да. Недеа́ ля 18 по Пятидесяа́ тнице. Муа́ чеников Сеа́ ргия и Ваа́ кха. Глас 1.

Возвелия́ чите Гоя́ спода со мноя́ ю,/ и вознесея́ м ИИ́мя Егоя́ вкуя́ пе./ Взыская́ х Гоя́ спода, и
услыя́ша мя,/ и от всея́ х скорбея́ ий моия́ х избая́ ви мя./ Приступия́ те к Немуя́, и
просветия́ теся,/ и лия́ ца вая́ ша не постыдяя́ тся./ Сеий ния́ щиий воззвая́ , и Госпоя́ дь
услыя́ша и,/ и от всея́ х скорбея́ ий егоя́ спасея́ и./ Ополчия́ тся ая́ нгел Госпоя́ день оя́ крест
бояя́ щихся Егоя́ ,/ и избая́ вит их./ Вкусия́ те и вия́ дите, яя́ ко благ Госпоя́ дь:/ блажея́ н
муж, ия́ же уповая́ ет Нань./ Боя́ ийтеся Гоя́ спода, всия́ святия́ и Егоя́ ,/ яя́ ко несть лишея́ ния
бояя́ щимся Егоя́ ./ Богая́ тии обнищая́ ша и взалкая́ ша:/ взыская́ ющии же Гоя́ спода не
лишая́ тся всяя́ каго блая́ га./ Приидия́ те, чая́ да, послуя́ шаий те менея́ ,/ страя́ ху Госпоя́ дню
научуя́ вас./ Ктоя́ есть человея́ к хотяя́ ий живоя́ т,/ любяя́ ий дни вия́ дети блая́ ги?/ Удержия́
языя́к твоий от зла,/ и устнея́ твоия́ , ея́ же не глагоя́ лати льсти./ Уклония́ ся от зла и
сотвория́ блая́ го./ Взыщия́ мия́ ра, и пожения́ ия́ ./ ОИ́ чи Госпоя́ дни на прая́ ведныя,/ и уя́ ши
Егоя́ в молия́ тву их./ Лицея́ же Госпоя́ дне на творяя́ щия злая́ я,/ ея́ же потребия́ ти от
землия́ пая́ мять их./ Воззвая́ ша прая́ веднии, и Госпоя́ дь услыя́ша их,/ и от всех
скорбея́ ий их избая́ ви их./ Близ Госпоя́ дь сокрушея́ нных сея́ рдцем,/ и смирея́ нныя
дуя́ хом спасея́ т./ Мноя́ ги скоя́ рби прая́ ведным,/ и от всех их избая́ вит яя́ Госпоя́ дь./
Храния́ т Госпоя́ дь вся коя́ сти их,/ ни едия́ на от них сокрушия́ тся./ Смерть
грея́ шников лютая́ ,/ и ненавия́ дящии прая́ веднаго прегрея́ шат./ Избая́ вит Госпоя́ дь
дуя́ шы раб Своия́ х,/ и не прегрешая́ т// вси, уповая́ ющии на Негоя́ .
Иереа́ й: Благословеа́ ние Госпоа́ дне на ваа́ с, Тогоа́ благодаа́ тию и человеколюа́бием, всегдаа́ , ныа́не и
приа́ сно, и во веа́ ки векоа́ в.
Хор: Амия́ нь.
Иереа́ й: Слаа́ ва Тебеа́ , Христеа́ Боа́ же, уповаа́ ние наа́ ше, слаа́ ва Тебеа́ .
Хор: Слаа́ ва, и ныа́не. Гоя́ споди, помия́ луий . (Трии́ жды) Благословия́ .
ОТПУя́СТ:
Иереа́ й: Воскресыа́й из меа́ ртвых, Христоа́ с, иа́ стинный Бог наш, молиа́ твами пречиа́ стыя Своеяа́
Маа́ тере, иа́ же во святыа́х …

МНОГОЛЕя́ТИЕ:
Хор: Велия́ каго Господия́ на и Отцая́ ная́ шего Кириа́ лла,/ Святея́ ийшаго Патрия́ арха
Москоя́ вского и всеяя́ Русия́ ,/ и Господия́ на ная́ шего (Высоко-) Преосвящея́ ннеий шаго
(имярек),/ (архи-)епия́ скопа (митрополита (титул)),/ богохрания́ мую странуя́ ная́ шу
Россия́ ий скую,/ настояя́ теля, брая́ тию и прихоя́ жан святая́ го храя́ ма сегоя́ / и вся
правослая́ вныя христия́ аны,// Гоя́ споди, сохрания́ их на мноя́ гая лея́ та.

posledovanie.ru 80 последование.рф