Вы находитесь на странице: 1из 13

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ���������


������������ ����������������� ��������� ������������ ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
�������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� ������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������
���������������������������������� ������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������
���������������������������������������� �������������������� ����������������
2002 ¯ésìý Væü$fÆ>™Œþ AËÏÆæÿÏ MóüçÜ$ÌZþ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþMìü FÆæÿr ���������������������������������
ËÀ…_…¨. BÄæý$¯èþMæü$ ¯é¯éÐèþ† MæüÑ$çÙ¯Œþ MîüϯŒþ _sŒý C_a…¨. D AËÏÆæÿÏ™ø
Aç³µsìý Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ GýÐèþÇMîü çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° ™óþÍa ^ðþí³µ…¨. çœ$r¯èþ �������������������������������
fÇW¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ððþ*yîþ Væü$fÆ>™Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯é²Ææÿ$. ¯é¯éÐèþ†
6 MæüÑ$çÙ¯Œþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ º$«§æþÐéÆæÿ… Væü$fÆ>™Œþ AòÜ…½ÏMìü çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. 5 ��������������������

����� � ����� � � ���


�����
�� ��

����������������
�������
��������������
6
��
�����������������
������������������������������������ ���������������������������
����������� ���������������������������������������� ���������������
����������������������������������� �������������������� ����������������������������������
������������������������������������������� AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ðèþ$íßýâæýËMæü$ A…yæþV> Õ„>çÜ×G†ÌZ° òÜ„æü¯Œþ 354Mæü$ çÜÐèþÆæÿ×ýË$ ^óþíÜ Mö™èþ¢V>
����������������� ����������������������� Ðèþ$Æø ^èþÇ{™é™èþÃMæü ¼Ë$ÏMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… 354&D ^óþÇa…¨. D ^èþrt… §éÓÆ> A™éÅ^éÆ>°Mìü ´ë˵yìþ¯èþ
BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ ÐóþíÜ…¨. Ðèþ$íßýâæýËò³O A™éÅ^éÆ>ËMæü$ ´ë˵yìþ™óþ B«§éÆ>Ë$ E¯èþ²ç³šyæþ$ 21 ÆøkÌZÏ ¡Ææÿš ÐðþË$Ðèþyæþ¯èþ$…¨.
������ ���������������������������� �������� Ðèþ$Ææÿ×ýÕ„æü Ñ«¨…^óþÌê Hï³ {MìüÑ$¯èþÌŒý Ìê ^èþrt… (çÜÐèþÆæÿ×ý) ÐéÆæÿ… ÆøkÌZÏV> Ñ^éÆæÿ×ý ³æNÇ¢^óþíÜ ¸ë‹Üt {sêMŠü MøÆæÿ$t˯èþ$
��������������������������������������� 2019Mìü Móü¼¯ðþsŒý A¯èþ$Ðèþ$† ™ðþÍí³…¨. Hï³ ¨Ôèý Äæý*MæŠütV> D HÆ>µr$ ^óþíÜ Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>ÌZÏV> {rÄæý$ÌŒý ³æNÇ¢ ^óþíÜ Õ„æü ç³yóþÌê
^èþsêt°Mìü ¯éÐèþ$MæüÆæÿ×ý… ^óþÔéÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ¿êÆæÿ™èþ ^óþÄæý$yæþ… D ^èþrt… E§óþªÔèý…. ÆðÿyŠþ àÅ…yðþyŠþV> ������ ���

������������������������� �����������
������������������� ���������������� ������������� ������������ ������������������������
��������� ������������������������������������� ������������������������
������ ��������� ��������������� ������������������������������ ��������������������
������ �������������������������������� �������� �������������
���������������������������������������� �������������� ���
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������������� ���������� ������������
����������������������
�������� ������������������������������ ������������������
����������������� ���������������������������������� 6 12
�� ������������� ��

�� � ��� � ���

������������������������
��������� ��� � ��� �����������������������
�����������
���������������������������������� ����������������� �������
���������������������������������� 6
�� ����������������
��������������������������������
����������������������
������ ������������������
��������������������������������������
���������������� �������� ��������������������������������������
������������������������������� ������� �������������������������������
�������������������������� ������������ ����������������������
����������������������������������� 2
��������������������������� �������������������� ��7 ������������������������������ ��
ôV’≤<äsêu≤<é
{°&û|” ‘·ß&ç∫ô|≥ߺ≈£îì b˛‘·ß+~
>∑ßs¡ßyês¡+ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*Ææÿź*ÅÆø: ™èþÓÆæÿÌZ fÆæÿ$Væü»ZÄôý$ Ý린Mæü çÜ…çÜ¦Ë G°²MæüË {´ëgñýMæü$t¯èþ$ 6ÐóþË Mæü*ÅòÜMæü$PË ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ïÜG… fVæü¯Œþ ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tËMæü$ ¯éÅÄæý$…
12 &çôd+ãsY 2019 ™èþÆ>Ó™èþ sîýyîþï³ ™èþ$yìþ_ ò³r$tMæü$° ´ù™èþ$…§æþ° Æ>Äæý$§æþ$ÆæÿY… GÐðþ$ÃÌôýÅ M>³æ# fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. AÐèþ#Mæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Ææÿ°.. Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… A…§æþ$Mæü$ À¯èþ²…V>
Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz gZçÜÅ… ^ðþ´ëµÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý* ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿMæü$ ÌñýO°…VŠü ^óþÄæý$° M>Ææÿ×ý…V>.. ±sìý° ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ °ËÓ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ëgñýMæü$tËò³O ³æNÇ¢ °ÆæÿÏ„æüÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_…§æþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
´ëÆÿ$$…sŒý Ðèþ§æþª Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ^èþ…{§æþ»êº$ò³O B ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅËMóü ÑÔéÓçÜ… ^óþÄæý$ÌôýMæü ´ù™èþ$¯é²Ðèþ$° GÐðþ$ÃÌôýÅ ™ø³æ#§æþ$Ç¢ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. ™ðþË$Væü$Væü…Væü ÝëVæü$±sìý(CÇVóüçÙ¯Œþ) {´ëgñýMæü$tËò³O HÐèþ*{™èþ… _™èþ¢Ôèý$¨® Ìôý° sîýyîþï³Mìü {ç³fË$
Ìôý§æþ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. Æ>´ë¢yæþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ ™ø³æ#§æþ$Ç¢ {ç³M>‹Ù Æðÿyìþz M>Ë$ÐèþMæü$ Cç³µsìýMóü ïÜG… fVæü¯Œþ sñý…yæþÆæÿϯèþ$ BàÓ°…^éÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. AÌê¯óþ ™èþW¯èþ º$¨® ^ðþ´ëµÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. CÇVóüçÙ¯Œþ {´ëgñýMæü$tËò³O °³æ#×ý$Ë MæüÑ$sîý
2 Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {ç³çÜ$¢™èþ… 2ÐóþË Mæü*ÅòÜMŠü ±sìý ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… E¯èþ² çßý…{©±Ðé Væü…yìþMør ³æ#¯èþÆ>ÐéçÜ… ´ëÅMóüi° Mæü*yé ïÜG… íܧæþ®… ^óþÔéÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. °Ðóþ¨Mæü™ø sîýyîþï³ »êVø™éË$ ºÄæý$r ç³yæþ™éÄæý$° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.

b˛\es¡+ Ks¡ßÃqß
>∑CÒ«˝Ÿ≈£î eTVü≤s¡›X¯
>∑CÒ«˝Ÿ qß+#˚ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ+ Ä]úø£ e÷+<ä´+ sêÅcÕº˙ï |”&çk˛Ô+~ Ä<äs¡Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z+>±
yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#·+&ç
(¯èþ*ÅÉìþÎÏ ¯èþ$…_ ´÷ÍsìýMæüÌŒý
º*ÅÆø) : ´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMŠüt
MøçÜ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ^óþíܯèþ QÆæÿ$a¯èþ$
Ððþ…r¯óþ †ÇW ^ðþÍÏ…^éË°
>∑CÒ«˝Ÿqß r]Ã~<ë›* n_Ûeè~∆ô|’ >∑CÒ«˝Ÿ Á|üC≤Á|ü‹ì<Ûäß\‘√ ˇø£ s√»+‘ê #·]ÃkÕÔ ÐðþOïÜï³ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$ÅË$
BǦMæü Ðèþ$…{† °ÆæÿÃË
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü‹ ≈£î≥ß+u≤ìøÏ |üì ñ+&Ü* Ç\ߢ˝Òì ìs¡ßù|<ä ≈£î≥ß+ã+ ≈£L&Ü ñ+&Ésê<äß ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯èþ$P Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.
´ëÈt ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Ñ.ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz, ÌZMŠü çÜ¿æý 糄æü ¯óþ™èþ
ô|’s¡M\ß ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ø° &Éãß˝Ÿ u…&¥s¡÷y¥ß Çfi¯ó¢ ÇkÕÔ+ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ñ$£æþ$¯Œþ Æðÿyìþz B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐðþOïÜï³ G…ï³Ë$ º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÆæÿÏÐðþ$…sZÏ° BǦMæü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³fË BÆøVæüÅ çÜ*` (òß ÌŒý¢ Ý린Mæü çÜ…çÜ¦Ë {ç³gê{糆°«§æþ$Ë™ø Æøf…™é çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O VæügôýÓÌŒý AÀÐèþ–¨®ò³O Ðèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$…{† °ÆæÿÃË ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯ø¢ ¿ôýsîý AÄæý*ÅÆæÿ$. Móü…{§æþ…
{´÷òœOÌŒý) ™èþÄæý*ÈMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ïÜG… ^èþÇaÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ A¡™èþ…V> A°² ´ëÈtË {ç³gê{糆°«§æþ$Ë™ø ¯èþ$…_ A¯óþMæü 糧æþ$ªË Ææÿ*õ³×ê Æ>çÙ‰é°Mìü Æ>ÐèþËíܯèþ ºM>Æÿ$$˯èþ$ ™èþ„æü×ý…
MóüïÜBÆŠÿ ^ðþ´ëµÆæÿ$. VæügôýÓÌŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…^óþ §é°² {´ëÆæÿ…ÀÝë¢Ðèþ$° ^èþÇaÝë¢Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ððþ…Mæü{sêÑ$ Æðÿyìþz¯óþ VæügôýÓÌŒý GÐðþ$ÃÌôýÅV> Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° MøÆæÿ$™èþ* G…ï³Ë…§æþÆæÿ* çÜ…™èþM>Ë$ ^óþíܯèþ Ñgêq糯èþ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… VæügôýÓÌŒýÌZ ç³Ë$ AÀÐèþ–¨® ¿êÑ…_¯èþ BÄæý$¯èþ {糆´ë¨…_¯èþ AÀÐèþ–¨® 糯èþ$ËMæü$ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍõ³Ìê ç³{™é°² Ðèþ$…{†Mìü çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. ´ùËÐèþÆæÿ… {´ëgñýMŠüt °Æ>Ã×ý 糯èþ$Ë MøçÜ… Æ>çÙ‰
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ïÜG… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ç³rt×ý…ÌZ Ðèþ$çßý† ByìþsZÇÄæý$… Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$MøÐéË° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… ^èþÐèþ$™èþPÇ…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… 5,103 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ææÿ$×ý… ¡çÜ$Mæü$° QÆæÿ$a ^óþíÜ…¨. D
{´ëÆæÿ…À…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GMŠüÞÆóÿ B‹œ VæügôýÓÌŒý Ææÿ*´÷…¨…^èþ…yìþ ArÒÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Æ>ºsêtÆæÿ¯èþ² BÄæý$¯èþ, Ðèþ$Ëϯèþ²ÝëVæüÆŠÿ Ððþ$$™é¢°² Ððþ…r¯óþ †ÇW ^ðþÍÏ…^éÍ. AÌêVóü 55,548 MørÏ™ø ´ùËÐèþÆæÿ…
™ðþË…V>×ý Ýëíßý¡ ÝûÆæÿ¿æý… D Ðèþ$çßý† A° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糆 hÌêÏ Móü…{§æþ…, °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ° {糆 Mæü$r$…»ê°Mîü ç³° E…yéÍ. ÐéÇMìü E´ë«¨ ArÒ {´ë…™èþ… {ç³RêÅ™èþ ç³Æ>ÅrMæü Móü…{§æþ…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {´ëgñýMŠüt çÜÐèþÇ…_¯èþ A…^èþ¯é ÐèþÅÄæý$… {糆´ë§æþ¯èþ˯èþ$ Ððþ…r¯óþ BÐðþ*¨…^éÍ.
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ¯èþ* D ™èþÆæÿà ByìþsZÇÄæý$… °ÆæÿÓíßý…^óþ BÌZ^èþ¯èþ Mæü͵…^óþ Ñ«§æþ…V> M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý íܧæþ®… ^óþÝ뢅. VæügôýÓÌŒýÌZ CË$ÏÌôý° °Ææÿ$õ³§æþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {´ëÆæÿ…À…^é˯é²Ææÿ$. GMŠüÞÆóÿ B‹œ VæügôýÓÌŒý õ³Ææÿ$™ø HÄôý$ AÀÐèþ–¨® {´ëgñýMŠüt 糯èþ$Ë MøçÜ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ^óþõÜ QÆæÿ$a¯èþ$ 15 ÆøkË Væüyæþ$Ðèþ#ÌZV>
E…§æþ¯é²Ææÿ$. VæügôýÓÌŒý¯èþ$ B§æþÆæÿØ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…V> ¡Ça¨§æþ$ª™éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mæü$r$…º… E…yæþMæü*yæþ§æþ$. ò³OÆæÿÒË$, ´ëÈtË$ ÌôýMæü$…yé A…§æþÇMîü ¯éÅÄæý$… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêt˯óþ A…Ôèý…ò³O hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ Ððþ…Mæü{sêÑ$Æðÿyìþz §æþ–íÙt Móü…{§æþ… †ÇW ^ðþÍÏ…³æ#Ë$ fÇõ³Ìê JMæü ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ Äæý$…{™é…V>°²
f¯èþÐèþÇ _ÐèþÇ ¯ésìýMìü °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°Mìü M>âôýÔèýÓÆæÿ… ±âæý$Ï ÐèþÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. ^óþÝ뢅. CË$ÏÌôý° ÐéÇMîü yæþº$ÌŒý »ñýyŠþÆæÿ*… CË$Ï MæüsìýtÝ뢅. Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³fËMæü$ ÝëÇ…^é˯é²Ææÿ$. çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–§æþ® VæügôýÓÌŒý Ýë¦ç³¯èþMæü$ A…§æþÆæÿ* çÜçßýM>Ææÿ… Ææÿ*´÷…¨…^éË° B Ñgêq糯èþ ç³{™èþ…ÌZ G…ï³Ë$ MøÆ>Ææÿ$. Ñgêq糯èþ
AÀÐèþ–¨® A¯óþ¨ °Ææÿ…™èþÆ>Äæý$…V> Mö¯èþÝëV>ÍÞ¯èþ {ç³{MìüÄæý$ A°.. ^óþÄæý*ÍÞ…¨ òßýÌŒý¢ M>Ææÿ$z CÐéÓ˯óþ BÌZ^èþ¯èþ E…¨. òßýÌŒý¢ {´÷òœOÌŒý ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÝ뢅. VæügôýÓÌŒý A…¨…^éË°, A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜMæür$tV> ç³°^óþõÜ¢ Ý뫨…^èþÌôý°§æþ…r* ç³{™èþ…ÌZ° C™èþÆæÿ {糫§é¯èþ A…ÔéË$ CÌê E¯é²Æÿ$$... ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÌZr$ {V>…r$²
^éÌê E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… E…§æþ°.. Ðèþ$¯èþ Æ>Ú뉰² ¯èþ$…^óþ §é°² {´ëÆæÿ…À…^éË° ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿMæü$, E…yæþ§æþ¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yóþâæýÏÌZ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ° {V>Ðèþ*Ë Ðèþ$$Q_{™èþ… çÜÐèþÇ…^éÍ, B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø fÇí³¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
Mæü*yé A¨ ç³sìýt ï³yìþÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_çÜ$¢¯é²¯èþ° MóüïÜBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ Ðèþ*Æ>Ë° MóüïÜBÆŠÿ çÜ*_…^éÆæÿ$. 2014&15 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÌZr$ {V>…r$² çÜÐèþÇ…^èþyé°Mìü
Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…XMæüÇ…^éÆæÿ$.

|üeHé≈£î, Hê≈£î eT<Ûä´˝À n&ɶ+øÏ ñ+~


AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*Ææÿź*ÅÆø: f¯èþõܯèþ A«§æþÅ„æü$yæþ$
ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ýMìü, ™èþ¯èþMæü$ Ðèþ$«§æþÅÌZ Ayæþz…Mìü
E…§æþ° B ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅ Æ>´ëMæü Ðèþ{Ææÿç³Ý맊þ
™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Ðèþ$«§æþÅ Ayæþz…Mìü
™öË$Væü$™èþ$…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$t ^ðþ´ëµÆæÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý* ´ëÆÿ$$…sŒý Ðèþ§æþª
Æ>´ëMæü Ýë„ìü sîýÒ™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. {糿æý$™èþÓ
´ëuæÿÔéËÌZÏ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ÌôýMæü´ù™óþ E¯èþ²
Cº¾…§æþ$Ë ™èþ¯èþMæü$ ™ðþË$çܯèþ° A¯é²Ææÿ$. ^éÌê Ðèþ$…¨ §æþã™èþ$Ë$ ò³OÐóþr$
´ëuæÿÔéËÌZ ^èþ§æþÐèþÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. A…§æþ$Móü {糿æý$™èþÓ

<Ûäìø£ sêÁcºÕìøÏ @yÓTÆ+<äe÷à?! Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…, Æ>Ú뉰Mìü ¯éÅÄæý$…V> Æ>ÐéÍÞ¯èþ 糯èþ$²ÌZÏ Hsôýsê 糯èþ$²Ë
´ëuæÿÔéËÌZÏ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… {ç³ÐóþÔèýò³rtyé°² ™é¯èþ$ ÝëÓVæü†…^é¯èþ°
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. f¯èþõܯèþ ´ëÈtMìü ™èþ¯èþMæü$ Ðèþ$«§æþÅ M>çÜ¢ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ V>Å‹³ E…§æþ°..
§é°° çÜÇ^óþçÜ$Mæü$…sê¯èþ° Æ>´ëMæü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþÌêVóü ´ëÈtMìü çÜ…Ýë¦Væü™èþ
°Æ>Ã×ý… ^óþíÜ E…sôý f¯èþõܯèþ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ VðüÍ^óþÐéÆóÿÐðþ*¯èþ° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.
G°²MæüÌZÏ VðüË$³æ# MøçÜ… ™èþ¯èþ$ MæüÑ$sîýË$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²r$t ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>V>,
πø+Á<ä ì<Ûäß\ ø√dü+ Ä+<√fi¯q m+<äß≈£î?? Ðésê¯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ… ç³rÏ sîýBÆŠÿG‹Ü {糿æý$™èþÓ… ¡{Ðèþ AçÜ…™èþ–í³¢™ø Æ>´ëMæü ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ {ç³çÜ$¢™èþ… f¯èþõܯèþ ÐèþÆ>YÌZÏ ^èþÆæÿa±Äæý*…Ôèý…V>
ì»+>±H˚ ‘Ó\+>±D n|üŒó\ ≈£î|üŒ>± ÆæÿWÍ´ù™ø…¨. Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ A§æþ¯èþ…V> 糯èþ$²Ë Ðésê Æ>ÐéÍÞ E¯èþ²ç³µsìýMîü, Ðèþ*Æ>Æÿ$$.
D BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Væü™óþyé¨ Mæü…sôý 2.13% ™èþMæü$PÐèþ °«§æþ$˯èþ$ Móü…{§æþ…
e÷]+<ë? n_Ûeè~∆, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ MóüsêÆÿ$$…_¯èþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Væü™èþ Hyé¨Mæü…sôý A§æþ¯èþ…V> 6.2% u≤ãß yê´K´\qß rÁe+>± K+&çdüßÔHêï+
°«§æþ$Ë$ Æ>Ú뉰Mìü Æ>ÐéÍÞ E…yæþV>, ™èþMæü$PÐèþ MóüsêÆÿ$$…^èþyæþ… ç³rÏ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*Ææÿź*ÅÆø: ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³
ø=qkÕ–+#ê\+fÒ πø+Á<ä ì<Ûäß˝Ò X¯s¡D´e÷ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ¡{Ðèþ AçÜ…™èþ–í³¢° ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ*¢ D ¯ðþË 7¯èþ Móü…{§æþ GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðóþ$Ææÿ$Væü ¯éV>Ææÿ$j¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..
n+<äßπø n~Ûø±s¡ bÕغ m+|”\ ìs¡düHê? BǦMæüÐèþ$…{† °ÆæÿÃÌê ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯ŒþMæü$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. Æ>Ú뉰Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ M>Ðèþyæþ…™ø {ç³çÜ$¢™èþ… ç³NÇ¢V> Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ °«§æþ$Ëò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþr$ÏV> ïܵMæüÆŠÿò³O sîýyîþï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$
8.3% °«§æþ$˯èþ$ ™èþ„æü×ýÐóþ$ MóüsêÆÿ$$…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$¯é Móü…{§æþ çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…§æþ° Æ>fMîüÄæý$ç³ÇÖËMæü$Ë$ ÑÔóýÏíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÇ®MæüÐèþ*…«§éÅ°² ¯éÄæý$$yæþ$ ^óþíܯèþ ÐéÅRêÅͲ ¡{Ðèþ…V>
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ §óþÔèý…ÌZ¯óþ «§æþ°Mæü Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ý, Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… çܵ…¨…^èþMæü´ùÐèþyæþ…™ø A«¨M>Ææÿ´ëÈt G…ï³Ë$ , ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ ÝëMæü$V> ^èþ*ò³yæþ$™èþ* AÀÐèþ–¨® , çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ Mö™èþ ò³sôýt Q…yìþçÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. JMæüsìý ¯èþ$…_ BÆø
{糿æý$™èþÓ °«§æþ$Ëò³O B«§éÆæÿç³yìþ¯èþr$ÏV> ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý BÐèþÆæÿ×ýÌZ B…§øâæý¯èþ ¨Væüyæþ… B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý BÐèþÆæÿ×ýÌZ B…§øâæý¯èþ ¨W¯èþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. {ç³Äæý$™é²°² ^óþçÜ$¢…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ$ ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°²
Ñyæþ*zÆæÿ…V> E…§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ Ñ¿æýf¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Ðèþ$à™éÃV>…«© Ñ{Væüçßý… Ðèþ§æþª Æ>Ú뉰Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ §óþÔé°Mìü ÆøÌŒýÐðþ*yæþÌŒýV> E¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…, {ç³ÐóþÔèýò³sêtË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
Ñ$Væü$Ë$ ºyðþjsŒý™ø E¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…, D BÆðÿâæýÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Aç³šË °«§æþ$˯èþ$ MóüsêÆÿ$$…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢, ç³ÏM>Ææÿ$zË$ {糧æþÇØçÜ*¢ sîýBÆŠÿG‹Ü Æðÿ…yæþÐèþÝëÇ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ °«§æþ$ËÌôýÑ$ M>Ææÿ×ý…V> AÀÐèþ–¨®, fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$…sôý ^èþ…{§æþ»êº$
F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþr$Ï Ñ糄>Ë$ BÆøí³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ñ糄>Ë G…ï³Ë$ °ÆæÿçܯèþMæü$ ¨V>Ææÿ$. ò³…yìþ…VŠü °«§æþ$Ë$, iGïÜt ºM>Æÿ$$Ë$ Ððþ…r¯óþ çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ™èþyæþ»êr$ {糧æþÇØÝù¢…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. CMæü B§éÄæý$ ïܵMæüÆŠÿò³O ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ íÜVæü$Yç³yóþ Ñ«§æþ…V> E¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë
BÆøç³×ý˯èþ$ A«¨M>Ææÿ´ëÈt ™ðþÍÑV> †í³µMöyæþ$™èþ* , ¯øÆæÿ$ Ðèþ$*Æÿ$$çÜ*¢ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. MóüÐèþË… B…§øâæý¯èþ™ø¯óþ çÜÇò³rtMæü$…yé, Ðèþ*Æ>YËMæü$ §éÆæÿ$˱² Ðèþ$*çÜ$Mæü$´ùÐèþyæþ…™ø Móü…{§æþ… °«§æþ$Ë MøçÜ… ´ùÆ>sê°² çÜ…„óüÐèþ*°Mìü ™èþ*r$Ï ´÷yìþ_¯èþ ÐèþÅMìü¢ ^èþ…{§æþ»êº$ A° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³™óþÅMæü
ÐèþÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ Æ>çÙ‰ Qgê¯é Rêä AÆÿ$$…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°², ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý E¿æýÄæý$çÜ¿æýÌZÏ sîýBÆŠÿG‹Ü G…ï³Ë$ ÐéÆÿ$$§é ¡Æ>ïèþ… C^éaÆæÿ$. Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. Ñ糄>Ë$ ^ðþº$™èþ$¯èþ²r$ÏV> çßZ§éò³O Äæý$*rÆæÿŠ² ¡çÜ$Mæü$¯èþ² çœ$¯èþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$§óþ¯èþ° Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$.
BÐèþÆæÿ×ýÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü G…ï³Ë B…§øâæý¯èþ™ø ^ðþç³µMæü¯óþ ^ðþí³µ¯èþrÏÆÿ$$…¨. hÌêÏËMæü$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ °«§æþ$Ë$, BǦMæü çÜ…çœ$… ºM>Æÿ$$Ë$, {V>Ò$×êÀÐèþ–¨® Cç³µsìýMóü Ë„æüË MørÏ Ææÿ*.Ë Aç³šË F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ™ðþË…V>×ý ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ {糿æý$™èþÓ… Ðóþ$°òœÝùtÌZ ò³sìýt¯èþ 80 Ôé™èþ… àÒ$˯èþ$ AÐèþ$Ë$
AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔé˱² A糚Ë$ ^óþÔéÄæý$°, AÀÐèþ–¨® fÆæÿV>Ë…sôý °«§æþ$Ë$ ™èþ„æü×ýÐóþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. BǦMæüÐèþ*…§æþÅ… {糿æý$™èþÓ…, {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ^óþçÜ$¢…sôý ^èþ…{§æþ»êº$ KÆæÿÓÌôýMæü ´ù™èþ$¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AòÜ…½ÏÌZ
A糚Ë$ ™èþç³µÐèþ…r* C¯é²âæý*Ï ^ðþç³µMö_a¯èþ A«¨M>Ææÿ´ëÈt ¯óþ™èþË$, C糚yæþ$ {糿êÐèþ… §óþÔèý…ò³O Ìôý§æþ° ^ðþº$™èþ$¯èþ² Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ….. Æ>Ú뉰Mìü Mö¯èþÝëW…^èþyé°Mìü °«§æþ$Ë Ðóþr¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…§æþ°, §é°ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ^èþ…{§æþ»êº$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü$Äæý$$Mæü$¢Í² {ç³fË$ ^èþ*çÜ*¢¯óþ E¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Mö¯èþÝëW…ç³# MøçÜ… Móü…{§æþ °«§æþ$Ëò³O MóüsêÆÿ$$…^éÍÞ¯èþ °«§æþ$˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ çÜÇV>Y Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ Æ>ÐéÍÞ¯èþ °«§æþ$Ë$, ºM>Æÿ$$ °«§æþ$Ë MøçÜ… ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý
B«§éÆæÿç³yìþ¯èþr$Ï, B ´ëÈt G…ï³Ë B…§øâæý¯èþ §éÓÆ> çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. JMæü {ç³Õ²…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ «§æþ°Mæü Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ý Qgê¯é Rêä BÐèþÆæÿ×ýÌZ °Ææÿçܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü ¨W¯èþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$.
#·+Á<äu≤ãßqß düôdŒ+&¥ #˚j·÷*
ø±fi‚X¯«s¡+ n<äß“¤‘·+
‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À ÁbÕC…≈£îº ì]à+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ nôd’Hé¶ ø=qß>√fi¯ó¢ s¡<äß› AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*Ææÿź*ÅÆø: GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ
ѧéÅÆæÿ$¦Ë…™é E¯èþ²™èþ ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜ…^é˯óþ
E§óþªÔèý…™ø B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…
{ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ
<˚XÊìøÏ Ä<äs¡Ù+ ø±düß\|ü*¢ dü«#·Ã¤‘·˝À ô|<ä›|ü*¢øÏ <˚X¯+˝ÀH˚ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯ŒþÄæý*§æþÐŒþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
Á|ü<∏äeT kÕúq+ sêh >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡sê»Hé eTVæ≤fi¯\ß, ∫Hêïs¡ß\≈£î n+&É>± ø=‘·Ô _\ߢ ÄyÓ÷<ä+ ÄsY n+&¥ ;˝ÀøÏ Çø£ Äغd” ‘·ßì ø±|ü⁄ ñ<ä´eT+, AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéË ÑÆ>Ðèþ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Ò$yìþÄæý* ´ëÆÿ$$…sŒý
uÛÀ>±|ü⁄s¡+ uÛÑ÷ùdø£s¡D ñ<ä´eT πødüß\ m‹Ôy˚‘· yÓ’mkÕ‡sY ô|q¸Hé≈£î Ä<ëj·T |ü]$T‹ ô|+|ü⁄ e#˚à @&Ü~ qß+∫ Ðèþ§æþª Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$«§æþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°²
ˇø£{Ï qß+∫ Äs¡ß es¡≈£î Ç+^¢wüß MT&çj·T+ nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘Ó\ß>∑ß düu…®≈£îº ‘·|üŒì dü]#˚dü÷Ô ìs¡íj·T+ Á>±eT, sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÐèþņÆóÿMìü…^èþr… »ê«§æþMæüÆæÿÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ°
ïÜ™éÆ>… ½ïÜ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ M>ºsôýt sîýyîþï³ çÜ¿æý$ÅË$ ^ðþOÆŠÿ¯èþ$
yês¡ß¶ yê\+{°s¡ß¢, dü∫yê\j·÷\ |üs¡´y˚ø£åD\≈£î ø=‘·Ô XÊK |ü\ß ø°\ø£ ìs¡íj·÷\ß rdüßø=qï @|” πø_H˚{Ÿ AVúÆæÿÐèþç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ Äæý$†²…^éÆæÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. CÌê…sìý çœ$r¯èþË$
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ³æ#¯èþÆ>Ðèþ—G™èþ… M>Mæü$…yé E…yéË…sôý ^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$ çÜ¿æýÌZ ¯èþ$…_ çÜòܵ…yŠþ
¡çÜ$Mö¯èþ² Ðèþ$Æø °Ææÿ~Äæý*°² Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ*¢ Æ>çÙ‰ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Æ>çى鰲 Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Ðèþ$…{† Ðèþ$…yæþÍ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mö…¨. ïÜBÈzH ¡çÜ$MðüâêÏË° {ç³Äæý$†²çÜ$¢…sôý.. sîýyîþï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$MðüâôýÏ
ç³Ç«¨ÌZ° Æ>f«§é° AòÜO¯Œþz ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$yæþ… §éÆæÿ$×ý… A° A¯é²Ææÿ$. ½ïÜ, GïÜÞ, GïÜtË…sôý ^èþ…{§æþ»êº$
çÜ…º…«¨…_ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… {糿æý$™èþÓ… MîüËMæü G…§æþ$Mæü…™èþ ^èþ$ËMæü¯èþ ¿êÐèþÐèþ$° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. AòÜ…½ÏÌZ fÇW¯èþ
MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ & çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. Æ>f«§é° {´ë…™èþ…ÌZ çÜ…çœ$r¯èþ˯èþ$ Æ>çÙ‰ {ç³fË…™é ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
{糿æý$™èþÓ… °ÇÃ…_¯èþ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$t M>âôýÔèýÓÆæÿÐèþ$° Æ>çÙ‰ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ ÌêÅ…yŠþ ³æNÍ…Væü$P C_a¯èþ AòÜO¯Œþz
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ™èþÑ$ãòÜO Ýû…§æþÆæÿÅÆ>f¯Œþ A¯é²Ææÿ$. M>âôýÔèýÓÆæÿ… G†¢´ù™èþË ç³£æþMæü…ÌZ
¿êVæü…V> «§æþÆ>ÃÆæÿ… Ðèþ$…yæþË…ÌZ ´ëÅMóüi 6 Mìü…§æþ °ÇÃ…_¯èþ ¯èþ…¨Ðóþ$yéÆæÿ…
¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý, MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý ´ëÏrÏ
MóüsêÆÿ$$…³æ# Ææÿ§æþ$ªMæü$ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… BÐðþ*§æþ…
‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À
ç³…‹³çßogŒý¯èþ$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ §æþ…ç³™èþ$Ë$ º$«§æþÐéÆæÿ… ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. ¯èþ…¨Ðóþ$yéÆæÿ… ™ðþÍí³…¨. ©…™ø AçÜÌñýO¯èþ AòÜO¯Œþz §éÆæÿ$ËMæü$ {MìüÑ$¯èþÌŒý Ìê (çÜÐèþÆæÿ×ý) ^èþrt… 2019 ( Hï³ ¨Ôèý ´ùçÜ$tË HÆ>µr$Mæü$ Móü¼¯ðþsŒý A…XMæüÇ…_…¨.
ç³…‹³çßogŒýÌZ ¿êVæü…V> °ÇÃ…_¯èþ çÜÆæÿjç³NÌŒý, ç³…‹³çßogŒý 糯èþ$˯èþ$, ѧæþ$Å™Œþ
çÜ»ŒýõÜtçÙ¯Œþ 糯èþ$˯èþ$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. ¯èþ…¨ ç³…‹³çßogŒý ç³°¡Ææÿ$¯èþ$
{糿æý$™èþÓ °Ææÿ~Äæý$… ¿êÈ FÆæÿr°_a…¨. AçÜÌñýO¯èþ
AòÜO¯ézªÆæÿ$ËMæü$ °ÐéçÜ, Ðé×ìýfÅ ´ëÏr$Ï MóüsêÆÿ$$…
Äæý*MŠüt) Ðèþ$ÇÄæý$$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý òܵçÙÌŒý MøÆæÿ$t çœÆŠÿ
òܵíÜòœOyŠþ Aòœ¯ðþÞ‹Ü AVðüO°‹Üt ÑÐðþ$¯Œþ A…yŠþ _[Ët¯Œþ
BÈtïÜÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² AÐèþ#sŒý ÝùÇÞ…VŠü
E§øÅVæü$Ë õÜÐèþË Mö¯èþÝëVæü¯èþ$¯é²Æÿ$$. M>³æ#
H˚&ÉT Á>∑+<∏ë\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+
M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t DG¯ŒþíÜ ¯èþÌêÏ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz Äæý*MŠüt 2019Mìü Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… BÐðþ*¨…_…¨. E§æþÅÐèþ$… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@
¯èþ…¨Ðóþ$yéÆæÿ… ç³…‹³çßogŒýÌZ 7ç³…ç³#Ë$, Ððþ*sêÆæÿϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÝëÐèþ$°, A°² A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ Móü¼¯ðþsŒý °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z ÐéË…sîýÆæÿ$Ï, çÜ_ÐéËÄæý*Ëò³O çÜÒ$ Eç³…çÜçßýÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… °Ææÿ~Äæý$… ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ´ëÈt
ç³…ç³#Ë ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éÐèþ$°, ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> A°² ç³…ç³#Ë$ íœ{ºÐèþÇ 17,2016¯èþ iKG…G‹Ü 41 {ç³M>Ææÿ… „æü, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýËMæü$ ºÌZõ³™èþÐðþ$O¯èþ Äæý$…{™éVæü… ¡çÜ$Mæü$…¨. ™èþ$° çœ$r¯èþ çÜà M>³æ# E§æþÅÐèþ$… M>Æ>ÅËÄæý$… ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ
¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Äæý$°, {糆 Æøk 2 sìýG…ïÜË ±Ææÿ$ G†¢´ùõÜ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… ¯èþ…¨ ÌêÅ…yŠþ ³æNÍ…Væü$P C_a¯èþ AòÜO¯Œþz ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yé°Mìü Mö™èþ¢ ÔéQ HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ$…{† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$Ë Eç³çÜ…çßýÆæÿ×ýMæü$ ¯óþyæþ$ ´ëÈt {Væü…«§éËÄæý*°²
ç³…‹³çßogŒýMæü$ E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü$rtò³O VæüË ±sìý yðþÍÐèþÇíÜçÜt… Ðèþ§æþªMæü$ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý, MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý ´ëÏrÏ MóüsêÆÿ$$…³æ# Ææÿ§æþ$ª ÐèþÆæÿY… {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý C_a…¨.çÜM>Ë…ÌZ Ë„>Å˯èþ$ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³…¨. AÌêVóü ¿ZV>³æ#Ææÿ… sîýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü
^óþÆæÿ$Mæü$° Ðóþ$yéÆæÿ… ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿÌZMìü ±sìý ç³…í³…VŠü ^óþõÜ Ñ«§é¯é°² VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ^óþçÜ*¢ Hï³ AòÜO¯Œþz ÌêÅ…yŠþÞ ({´÷íßý¼çÙ¯Œþ B‹œ Ý뫨…^èþyé°Mìü C™èþÆæÿ ÔéQË™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ¿æý*õÜMæüÆæÿ×ý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$˯èþ$ A«§æþÅ„æü$Ë$ Mðü. ™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#
ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ {ç³fËMæü$, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ {sê¯èþ޹ƊÿÞ)1977 ¯ésìý ^èþsêt°² EËÏ…íœ$…^éÆæÿ¯èþ² ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþíÜ…¨. E§øÅVæü$˯èþ$ G†¢ÐóþÄæý*Ë° °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mö¯é²Ææÿ$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ¯óþyæþ$
ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$t ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³NÇ¢M>Ðèþyæþ… AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$Ðèþ$°, Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… AçÜÌñýO¯èþ AòÜO¯ézªÆæÿ$ËMæü$ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý, çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Ñ°Äñý*W…^èþ$ MøÐèþyæþ…™ø´ër$ ò³¯èþÛ¯Œþ M>¯èþ$Mæü Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>ËMæü$ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯èþ² D
{ç³fË MøçÜ… °ÇÃ…_¯èþ {´ëgñýMæü$t ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ* çÜ™èþ¹Í™éÍÐèþÓyæþ… MæüÐèþ$ÇÛÄæý$Ìêµr$Ï MóüsêÆÿ$$…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. ÐéÇÌZ Ë„>ÅËò³O çܵçÙt™èþ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…, ¿êVæüÝëÓ BÐðþ*§æþ…™ø ´ër$ Væü™èþ…ÌZ E¯èþ² Ðèþ*ÆæÿY {Væü…£éËÄæý$…ÌZ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$†
çÜ…™øçÙMæüÆæÿÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿçœÆ> MøçÜ… HÆ>µr$ ^óþíܯèþ V>Å‹Ü º$«§æþÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…{† Ðèþ$Å…§éÓÆ> Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Æ>ºrtyæþÐóþ$ §æþÆæÿØM>˯èþ$ çÜÐèþÇ…_¯èþ çÜÐèþÇ…_…¨. {V>Ò$×ý ´ùÆ>r…, {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™ðþË…V>×ýÌZ fÇW¯èþ AÀÐèþ–¨® Ðèþ…sìý
C¯èþ$ÞÌôýrÆŠÿ çÜ»Œý õÜtçÙ¯Œþ¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË ÐèþËÏ {ç³fË ÐèþÆæÿY… ç³Ë$ MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*ËMæü$ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ E§óþªÔèý…™ø Mö™èþ¢ ÔéQ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. {´ë…™éÌZÏ ¯ðþË B§éÄæý$… Ææÿ*.10ÐóþË ÌZ³æ#, ç³Ë$ A…ÔéË ò³O¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýëíßý™èþÅ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ D {Væü…£éËÄæý$…ÌZ
AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ±Ææÿ$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…§æþ°, ±sìý ÐèþËÏ ¿æý*VæüÆæÿ fÌêË$ í³…¨. Ðèþ$íßýâæýË$, _¯é²Ææÿ$ËMæü$ A…yæþV> ^èþÇ {糿æý$™èþÓ…ÌZ Hï³G‹Ü BÈtïÜ Ñίèþ… MöÆæÿMæü$ ç³¼ÏMŠü ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ Ææÿ*.12ÌZ³æ# B§éÄæý$… sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ¯èþ$¯èþ²§æþ¯é²Ææÿ$. ©…™ø´ër$ ™ðþË…V>×ý
Mæü*yé ò³Ææÿ$Væü$™éÄæý$° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÝëÆæÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ òÜ{MæürÈ {™é™èþÃMæü ¼Ë$ÏMæü$ Hï³ Móü¼¯ðþsŒý BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ {sê¯ø޵Ɗÿt yìþ´ëÆðÿtÃ…sŒý HÆ>µr$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†. E¯èþ²ÐéÇMìü ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ò³¯èþÛ¯Œþ M>¯èþ$Mæü ÐèþÇ¢…^èþ¯èþ$…¨. ¿æýÐèþ¯Œþ ¯èþ$…_ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$ËMæü$
çÜ$Æóÿ…{§æþ Ððþ*çßý¯Œþ, ò³§æþªç³ÍÏ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ }§óþÐèþõܯèþ, M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t ÐóþíÜ…¨. CsîýÐèþË ¨Ôèý çÜà Æ>çÙ‰…ÌZ ^ør$^óþ ÆæÿÐé×ê, Æøyæþ$Ï Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë$¿æýÐèþ¯éËÔéQÌZ¯óþ D Væü™èþ…ÌZ Mæü¯é² ¯ðþËÐéÈ B§éÄæý$ç³ÇÑ$† ò³…³æ#. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… MøçÜ… Mæü*yé D {Væü…«§éËÄæý*°² Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ
DG¯ŒþíÜ ¯èþÌêÏ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï, hÌêÏ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ¯èþgê§óþÑ, hÌêÏ C…béÇj çÜ$Mæü$¯èþ² çœ$r¯èþË ™èþÆ>Ó™èþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MîüËMæü Ñ¿êVæü… HÆ>µr$ Mæü¯èþ$…¨. Hï³G‹Ü BÈtïÜÌZ Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë ç³ËÏ… Ìôý§é, 10 GMæüÆ>ÌZϳæ# Ððþ$rt ÐðþçÜ$Ë$»êr$ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈt {Væü…£éËÄæý$ {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ… ™ø ´ër$
yìþBÆŠÿK ¯èþÆæÿíÜ…çßýÐèþ$*Ç¢, ò³§æþªç³ÍÏ BÆŠÿyìþK Eõ³…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, ´ùÎçÜ$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. (B…{«§ ÑÑ«§æþ MóürWÈÌZÏ E¯èþ² 51,488 Ðèþ$…¨ E§øÅVæü$Ë Ìôý§é Æðÿ…yæþ* MæüÍí³ 10 GMæüÆ>ÌZϳæ# E¯èþ²ÐéÇMìü ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ iÑ™èþ ½Ðèþ* ç³ÇàÆ>°² ¯óþyæþ$ ´ëÈt
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$, A«¨M>Ææÿ$Ë$, {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ E¯é²Ææÿ$. æþ{糧óþÔŒý ¨Ôèý Äæý*MŠüt õ³Ææÿ$™ø Mö™èþ¢ ^èþrt…)B…{«§æþ{糧óþÔŒý çÜ…QÅMæü$ ™èþW¯èþr$tV> ç³¼ÏMŠü {sê¯ø޵Ɗÿt yìþ´ëÆðÿtÃ…sZÏ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ò³¯èþÛ¯Œþ M>¯èþ$Mæü ÐèþÇ¢çÜ$¢…¨. M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü A«§æþÅ„æü$Ë$ MóüsîýBÆŠÿ A…¨Ýë¢Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$
düeT‘· πødüß $#ês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡ßº ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
ßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: çÜÐèþ$™èþ MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ {ç³™óþÅMæü MøÆæÿ$t §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæýò³O ÝëÐèþ$*íßýMæü…V> A™éÅ^éÆæÿ… ^óþíÜ çßý™èþÐèþ*Ça¯èþ çÜ…Væü† ^óþÔéÆæÿ$. çÜÐèþ$™èþ MóüçÜ$ÌZ Mæü*yé çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… A…§óþÌê ^èþÆæÿÅË$
HÆ>µsñýO…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ^óþíܯèþ {糆´ë§æþ¯èþMæü$ òßýOMøÆæÿ$t ™ðþÍíÜ…§óþ. çÜÐèþ$™èþ MóüçÜ$ÌZ {ç³™óþÅMæü MøÆæÿ$t HÆ>µr$ M>Ðèþyæþ…™ø ÆøkÐéÈ ¡çÜ$MøÐéË° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ B§óþÕ…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {{糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü 12 &çôd+ãsY 2019
º$«§æþÐéÆæÿ… BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³…¨. B¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏ ¯éÅÄæý$Ý릯鰲 {ç³™óþÅMæü 糧æþ®†ÌZ Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³, °…¨™èþ$ËMæü$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ Õ„æü ç³yóþÌê ^èþÆæÿÅË$ MøÆæÿ$t¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. §øçÙ$ËMæü$ Ððþ…r¯óþ Õ„æüË$ ç³yóþÌê,
MøÆæÿ$tV> HÆ>µr$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ¯éÅÄæý$ ÔéQ E[™èþ$¢ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ¯éÅÄæý$ÔéQ Ðèþ$…{† AÌZÏË C…{§æþMæüÆæÿ׊ý Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. »ê«¨™èþ$ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… fÇVóüÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{†
Aíܸë»ê§Šþ hÌêÏÌZ° GÌêÏç³sêÆŠÿÌZ Væü™èþ ¯ðþË 24¯èþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ ¨Ôèý çœ$r¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ {糿æý$™èþÓ… ÐóþVæü…V> çܵ…¨…_…§æþ° Ðèþ$…{† Væü$Ææÿ$¢ C…{§æþMæüÆæÿ׊ý Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
3
bÂs¡dü‘·« _\ߢqß e´‹πsøÏdüßÔHêï+
πød”ÄsY bÕ\q˝À sêh+ ~yêfi≤ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$ϯèþ$
ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° HIïÜïÜ M>ÆæÿŧæþÇØ, Ðèþ*i
GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ…Ö^èþ…§Šþ Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Ðèþ{MîüMæüÇçÜ*¢ AÑ$™Œþ Úë
M>…{Vðü‹Ü ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÄæý$sê°² Q…yìþçÜ$¢¯èþ²r$Ï
^ðþ´ëµÆæÿ$. Aº§é®Ë$ ^ðþº$™èþ* ¼gñýí³ A¯èþ$Mæü*Ë
Á|üuÛÑß‘·« ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Vü≤‘·´\ß, n‘ê´#êsê\ß ô|]–b˛j·÷sTT Ò$yìþÄæý* §éÓÆ> {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.
Æ>gêÅ…Væü çÜ*¹Ç¢ Mìü À¯èþ²…V> ™ðþ_a¯èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$ÏMìü ^èþrtº§æþª™èþ Æ>§æþ$ A°
ÁbÕC…≈£îº\ Ø&çC…’ì+>¥‘√ uÛ≤Ø <√|æ&û yÓ’<ä´ s¡+>∑+ |ü&Éπødæ+~ ¬s’‘·ß ã+<Ûäß ì<Ûäß\ $&ÉT<ä\ m|üŒó&ÉT? çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü Hyé¨ sîýBÆðÿ‹Ü {糿æý$™èþÓ ´ë˯èþ ´ë™éâæý…ÌZMìü
´ùÆÿ$$…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ñ$Væü$Ë$ ºyðþjsŒý Æ>Ú뉰² ¨Ðéâê ¡Æÿ$$…^éÆæÿ$.
&Éãß˝Ÿ u…&¥ s¡÷y¥ß Çfi¯¢ |ü+|æD° »]π>Hê? <ä[‘·ß\≈£î 3 mø£sê\ uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄ mø£ÿ&É? Á|üC≤ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ ^óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… ™èþç³µ D {糿æý$™èþÓ… HÑ$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$.
çÜ_ÐéËÄæý*°Mìü Æ>° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ. ÔéQË Ò$§æþ Ðèþ$…{™èþ$ËMæü$
e´‹πsø£ bÕ\qô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔ+ {°ÄsYmdt bÕ\qô|’ ì|üŒó\ß #Ó]–q eT\ߢ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ ç³r$tÌôý§æþ$. ¨Ôé çœ$r¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ {»ê…yŠþ CÐóþ$gŒý ¯èþ$ {¿æýçÙ$t
ç³sìýt…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éËò³O M>…{Vðü‹Ü ´ùÆ>sêËMæü$ íܧæþ®…V> E…§æþ°
QÐèþ$Ã…, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ sîýBÆŠÿG‹Ü {糿æý$™èþÓ ÐðþOçœÌêÅËò³O sìý M>…{Vðü‹Ü ÐèþÇP…VŠü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ò³ÆæÿVæüyé°Mìü çÜÆðÿO¯èþr$Ðèþ…sìý BÌZ^èþ¯èþ™ø {ç³×êãMæüË$ Ææÿ*´÷…¨…^èþMæü Ðèþ…Ö^èþ…§Šþ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
{ò³íÜyðþ…sŒý Ðèþ$Ë$Ï ¿æýsìýt Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP °ç³šË$ ^ðþÇV>Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… ´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ D ç³Çíܦ† §éç³#Ç…_…§æþ° ¿æýsìýt ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. D I§æþ$
QÐèþ$Ã…ÌZ BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ Æðÿ…yæþÐèþÝëÇ ÝëÇ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ MóüïÜBÆŠÿ ^óþíܯèþr$Ðèþ…sìý C¯ðþÓòÜtÃ…sŒý ™ø C糚yæþ$ B§éÄæý$…
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ M>Ë… ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$Móü Æ>Ú뉰² ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢íÜ Æðÿ…yæþ$ Ë„æüË Mør$Ï §ér$™èþ$…§æþ° Á|üC≤ e´‹πsø£+>± bÂs¡dü‘·« _\ߢ
{糿æý$™èþÓ ÐðþOçœÌêÅ˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… M>Ë…ÌZ ^ðþí³µ¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ºyðþjsŒý ° Ë„> ¯èþË¿ñýO Ðèþ$*yæþ$ MørÏMæü$ Mæü$¨…^éÆæÿ$. C¨ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ HIíÜíÜ í³Ë$ç³#
Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèý ò³sìýt…¨. MóüÐèþË… BÆæÿ$ ¯ðþËË MøçÜ… Ksꯌþ Mæü*yé A ÇÐðþOgŒýz C¯ðþÓòÜtÃ…sŒý Mìü…¨Mìü Ðèþ^óþaçÜÇMìü G…™èþ AÐèþ#™èþ$…§ø ^ðþç³µÌôý…. Ðóþ$ÆæÿMæü$ {ç³gê ÐèþņÆóÿMæü ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼ÌŒý Mìü
AMú…sŒý ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèý ò³rtyæþ….. §óþÔèý…ÌZ sìýBÆŠÿG‹Ü {糿æý$™èþÓ… JMæüsìý CÐèþ±² A…^èþ¯éË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ Qgê¯é¯èþ$ ¨Ðéâê ¡ÔéÆæÿ$. ç³NÇ¢V> ç³MæüP¯èþ ç³yóþÔéÆæÿ$. ÐðþO§æþÅ Ææÿ…Væü… ç³NÇ¢V> ^óþ™èþ$Ìñý™óþ¢íÜ…¨. Mö°² Ðèþ…§æþË, ÐèþņÆóÿMæü…V> °Ææÿçܯèþ Æ>ÅÎ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$°
Ðèþ*{™èþÐóþ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ BǦMæü ç³Çíܦ†, ´ë˯èþ Væü† ™èþ糚™èþ$…¨ A° ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ A…™é ™ðþË…V>×ý B…§øâæý¯èþV>, AVæüÐèþ$ÅVø^èþÆæÿ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ÐóþË Ðèþ$…¨ yðþ…Væü*Å Ìê…sìý ÑçÙ fÓÆ>Ë™ø Ñç³È™èþ…V> ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ$. Ðèþ*i G…ï³, {VóürÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý
^ðþç³µyé°Mìü Ððþ$$§æþsìý Ayæþ$Væü$ CMæüPyóþ ç³yìþ…¨. Ë„> G¯èþ¿ñýO Æðÿ…yæþ$ ÐóþË MørÏ™ø ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ Ë„æüË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ A糚 ™ðþ^éaÆæÿ$. C…M> A糚 Bçܵ{™èþ$ËÌZ Ððþ$rÏ Ò$§æþ, ^ðþrÏ Ò$§æþ, Mæü$ÈaË Ò$§æþ Mæü*Æøa»ñýsìýt {sîýsñýÃ…sŒý G….A…f¯Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ksꯌþ AMú…sŒý ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèý ò³sêtÆæÿ$. BÆæÿ$ ¯ðþËË ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$ÆøÝëÇ ºyðþjsŒý ¡çÜ$MöÝë¢Ðèþ$° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨ BǦMæü ç³Çíܦ† A…r* Ðèþ$ËÏ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ† Ðèþ_a…¨. JMøP »ñýyŠþ Ò$§æþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$, ¯èþË$Væü$Ææÿ$ ° ò³sìýt º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
{ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. Ë„> ¯èþË¿ñýO BÆæÿ$ ÐóþË MørÏ™ø. çÜçßýf…V> ºyðþjsŒý ò³Ææÿ$Væü$™èþ* °Ææÿ$§øÅVæü$Ë ç³Çíܦ† §éÆæÿ$×ý…V> E…¨. GÐèþÇMîü E§øÅV>Ë$ ÌôýÐèþ#. ^ðþí³µ¯èþ {sîýsñýÃ…sŒý ^óþõÜ ç³Çíܦ† Ðèþ_a…§æþ° ¿æýsìýt BÆøí³…^éÆæÿ$. AÌêVóü Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ D ¼ÌŒý Mö°² ÐèþÆ>YËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ´÷ÆŠÿt V>
E…r$…¨ ™èþç³µ ™èþVæüY§æþ$. Ksꯌþ AMú…sŒý ºyðþjsŒý ™èþÆ>Ó™èþ ò³sìýt¯èþ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ E§øÅV>Ë$ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÇMæüsñýÃ…sŒý fÆæÿVæüÌôý§æþ$. H JMæüP Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÐðþO‹Ü »êVæü$¯é²Æÿ$$ A¯èþ$Mæü$…sôý GMæüPyæþ ^èþ*íܯé çßý™èþÅË$, GMæüPyæþ ^èþ*íܯé Ðèþ#…¨. Ððþ*© , AÑ$™Œþ ÚëË$ {ç³fËò³O
ºyðþjsŒý Mìü 30 ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ™èþVæü$Y§æþË E¯èþ²¨. Cr$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ† bé¯èþÞÏÆŠÿ ÌôýÆæÿ$. °Ææÿ$§øÅVæü ¿æý–† CÝë¢ A¯é²Ææÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… AÆÿ$$´ù™èþ$…¨ §é° Ðèþ*¯èþ¿æý…V>Ë$, GMæüPyæþ ^èþ*íܯé Ðèþ$íßýâæýËò³O BMæü–™éÅË$ C¨ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ï, hGïÜt CÌê H§øMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿êÆæÿ… ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³gê
ÐèþçÜ$¢…§æþ° ^éÌê çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ^ðþº$™èþ* E…¨. BǦMæü FõÜ Ìôý§æþ$. Ðèþ$*yðþMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ Ìôý§æþ$. yæþºÌŒý »ñý{yæþ*ÐŒþ$ CË$Ï Ìôý§æþ$. Mæü±çÜ… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…V> Æ>çÙ‰…ÌZ ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ¯óþÆ>Ë$ Æ>çÙ‰…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÐèþņÆóÿMæü…V> ¼Ë$ϯèþ$ ´ë‹Ü ^óþÔéÆæÿ$. Ððþ*yìþ , AÑ$™Œþ Úë °Ææÿ~Äæý*Ë™ø §óþÔé°²
ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {MæüÐèþ$Õ„æü×ý Ìôý§æþ$. çÜÆðÿO¯èþr$Ðèþ…sìý BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Ç´ë˯èþ BÌZ^èþ¯èþ íÜ…WÌŒý »ñý{yæþ*ÐŒþ$ CË$Ï Mæü*yé ÌôýÐèþ#. BÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ D Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {¿æýçÙ$tç³sìýtçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… E…yæþ§æþ¯èþ² Ðé§æþ¯èþ ÐèþçÜ$¢…¨.
ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþMæü$ M>ÐèþËíܯèþ JMæüsìý Æðÿ…yæþ$ {´ëgñýMæü$t˯èþ$, JMæüP {V>Ðèþ$…ÌZ Mæü*yé CâæýÏ çܦÌêË$ õÜMæüÇ…_¯èþr$Ï ç³Çíܦ† Ìôý§æþ$. Væü™èþ Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë$ ò³…_ ´ùíÙ…_ JMæü FÇMìü »ñýË$tÚëç³#Ë$, ÐðþO¯Œþ Úëç³#Ë$ A…§æþ$Móü Ðóþ$Ðèþ$$ D ¼Ë$ϯèþ$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý… A…sôý
™é¯èþ$ Aѱ† ^óþÄæý$yé°Mìü »êV> BÝëPÆæÿ… E¯èþ²r$Ðèþ…sìý {´ëgñýMæü$tË$ {糿æý$™éÓË çßýÄæý*…ÌZ {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… CË$Ï Mæüyæþ$™èþ*¯óþ E…yóþÐéâæý$Ï. çܦÌêË$ ò³sìýt…_ AyæþzVøË$V> B§éÄæý*°² Ñç³È™èþ…V> ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ™éVæü…yìþ, òÜMæü$ÅËÆŠÿ §óþÔèý…. D ´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$Ï A°²ÐèþÆ>YË Mæü$ BÐðþ*§æþÄñý*V>Å…Væü
E§éçßýÆæÿ×ýMìü M>ÌôýÔèýÓÆæÿ… , Ñ$çÙ¯Œþ ¿æýXÆæÿ£æþ ÈyìþgñýO°…VŠü ^óþíܯèþr$Ðèþ…sìý õÜMæüÇçÜ*¢ E…yóþÐéâæý$å. {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… AòÜO¯ðþÃ…sŒý MæüÑ$sîý Ò$sìý…VŠü ò³sìýt ™éVæü…yìþ, ™éVæü…yìþ. ™éW Ðèþ$™èþ$¢ÌZ E…yæþ…yìþ. Ò$ÆóÿÑ$ BÌZ_…^óþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ E…yéÍ A° A…f¯Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ïÜ™éÆ>Ðèþ$ {´ëgñýMæü$t Cr$Ðèþ…sìý {´ëgñýMæü$tË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ¯èþ*™èþ¯èþ…V> ¿æý*ç³…í³×îý fÆæÿ$Væü$™èþ* E…yóþ¨. BÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…_ AòÜO¯ðþÃ…sŒý MæüÑ$sîý Æ>Mæü*yæþ§æþ$ B Ðèþ$™èþ$¢ÌZ E…sôý ¯é ç³° ¯óþ¯èþ$ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa° BÌZ^èþ¯èþË$
Ðèþ_a¯èþr$Ðèþ…sìý Æ>çÙ‰…ÌZ ºyðþjsŒý çÜÆŠÿ ç³Ï‹Ü ÌZ E…¨. E¯èþ²r$Ðèþ…sìý
B§éÄæý$…™ø A§æþ$™èþ…V> AÀÐèþ–¨® ^ð …§éÍ. Æ>Ú뉰² I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMìü
Ææÿ§æþ$ª ^óþÔéÆæÿ$. ¿æý*ç³…í³×îý Ìôý¯óþÌôý§æþ$. 57 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Mìü ò³¯èþÛ¯Œþ CÝë¢ A¯é²Ææÿ$.
§é°Mìü FõÜ Ìôý§æþ$. ÆðÿO™èþ$º…«§æþ$ ç³£æþM>°Mìü çÜ…º…«¨…_ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ yæþº$¾Ë$
Ñç³È™èþ…V> Ðèþ$§éÅ°² {´ù™èþÞíßýçÜ*¢ Æ>çÙ‰ {ç³f˯èþ$ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$Ç
^óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ Æ>çÙ‰ {ç³Væü† Ôèý*¯èþÅ… A° ¿æýsìýt ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ™èþç³µ°çÜÇV>
Äj·T÷wt Ädüß|üÁ‹
ç³NÇ¢V> ¨Ðéâê ¡Æÿ$$…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ MðüíÜBÆŠÿMóü §æþMæü$P™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. {糆 Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. MóüÐèþË… çßý$lÆŠÿ ¯èþVæüÆŠÿ Eç³ G°²MæüË$ fÇW¯èþ
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ^óþa Æ>ºyìþ™ø Æ>çÙ‰ AÀÐèþ–¨® MøçÜ… çÜÆðÿO¯èþr$Ðèþ…sìý {ç³×êãMæü™ø
C¯ðþÓ‹Üt ^óþõÜ¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ* E…yóþ¨. G糚yðþO™óþ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ò³ÆæÿVæüyé°Mìü Æ>çÙ‰ B§éÄæý$
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AMæüPyæþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. ´ù± C…MóüÐðþ$O¯é ç³Ç´ë˯èþ
çÜÇV> E…r$…¨ A…sôý {ç³fËMìü ç³°Mìü Ðèþ^óþarr$Ðèþ…sìý çÜ…„óüÐèþ$ Ææÿ…Væü…
MðüíÜBÆŠÿ ÐðþOçœÌêÅËò³O M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt 糄>¯èþ JMæü M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {ç³×êãMæü {ç³Mæüsìý…_
D Æ>Ú뉰² M>´ëyæþr… MøçÜ… M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþ$çÜ$¢…§æþ° ¿æýsìýt
Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP ^ðþ´ëµÆæÿ$
>∑&ÉTe⁄˝À>± ì]à+#ê*
ßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ÑM>Æ>»ê§Šþ ÌZ°
A¯èþ…™èþWÇ Ðèþ§æþª Äæý*¿ñýO ç³yæþMæüË™ø BÄæý$*‹Ù

_dæ Vü‰düºfi¯¢ yÓTdt ãø±sTT\ß $&ÉT<ä\ #˚j·÷*


eTTìdæb˛˝Ÿ‡˝À _dæ\≈£î 33% ]»πs«wüHé neT\ß yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$ G°²MæüË$ fÆæÿVæü»ZÄôý$ 129 Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýËÌZ 43
Bçܵ{† HÆ>µr$ MøçÜ… 2016&17ÌZ
çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$
C_a…§æþ° G…ï³ Ææÿ…h™ŒþÆðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. yìþsñýOÌŒýz
{´ëgñýMæü$t Ç´ùÆæÿ$t MøçÜ… AÄæý$*‹Ù Ñ$çÙ¯Œþ Mìü…§æþ 2
MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë °«§æþ$Ͳ Mæü*yé
Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýË$, 10 Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþ$Ï, 4 M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþ$Ï ½ïÜËMæü$ MóüsêÆÿ$$…_…§æþ¯é²Ææÿ$. Bçܵ{† °Æ>Ã×ý… MøçÜ…
#˚j·÷* 14 _dæ dü+|òü÷\ düe÷y˚X¯+ &çe÷+&¥ MóüsêÆÿ$$…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï ™èþWYõÜ¢ ¼.íÜ Ðèþ$…{™èþ$Ë Ë ç³° 9MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$, Ðèþ$…§æþ$Ë MøçÜ… {糡 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 30 Ë„æüË$, íܺ¾…¨
ç³yæþ$™éÐèþ$° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. sìý.BÆŠÿ.G‹Ü {糿æý$™èþÓ… E§óþªÔèýç³NÆæÿÓMæü…V> ½ïÜ Ðóþ™èþ¯éË MøçÜ… 12 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ͳ Móü…{§æþ… Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*ÍÞ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ Æ>[çÙt…ÌZ° 700 ¼.íÜ àçÜtâæýÏMæü$ Væü™èþ I§æþ$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï ™èþWY…^óþ Mæü${rË$ ^óþçÜ$¢…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ç³MæüP Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. M>± C…™èþÐèþÆæÿMæü$ Mæü*yé yìþsñýOÌŒýz {´ëgñýMæü$t Ç´ùÆæÿ$t Mæü*yé ç³NÇ¢
¯ðþËË$V> Ððþ$‹Ü ¼Ë$ÏË$ ºyðþjsŒý CÐèþÓMæü´ùÐèþyæþ…™ø MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ºM>Æÿ$$Ë$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý&Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý ^óþÔéÆø Ìôý§ø ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° G…ï³ yéMæütÆŠÿ h. Ææÿ…h™Œþ Æðÿyìþz ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ ÌZ
õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄæý*Æÿ$$. àçÜtâæý$å Ðèþ$*íÜ ÐóþÝë¢Ðèþ$° ÐéÆðÿz¯èþ$Ï A…r$¯é²Ææÿ$. Ððþ…r¯óþ G°²MæüËÌZ ½ïÜËMæü$ 34 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï AÐèþ$Ë$ ^óþÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {ç³Õ²…^éÆæÿ$. 2016&17ÌZ BÄæý$*‹Ù Bçܵ{† HÆ>µr$ MøçÜ… A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$
ºyðþjsŒý Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° gê¡Äæý$ ½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$Ë$ BÆŠÿ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ™èþWY…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… HÐèþ$$…§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. 2010ÌZ ËÀ…^éÄæý$° ™ðþÍíÜ {ç³fË$ G…™ø çÜ…™øíÙ…^éÆæÿ°, ÐéÇ BÔèýͲ °f…
Mæü–çÙ~Äæý$Å yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ½ïÜ ¿æýÐèþ¯Œþ ÌZ 14 ½ïÜ çÜ…çœ*Ë C_a¯èþ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t ¡Ææÿš¯èþ$ Ayæþz… ò³r$tMö° ½ïÜË Vö…™èþ$ MøçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ°
çÜÐèþ*ÐóþÔèý… fÇW…¨. D çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü Æ>çÙ‰ ½ïÜ Äæý$$Ðèþf¯èþ çÜ…çœ$… ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ç³rt×êËÌZ ½ïÜ f¯é¿ê 50 Ôé™èþ…Mæü$ G…ï³ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÄæý$*‹Ù ÔéQ
A«§æþÅ„æü$Ë$ ±Ìê Ððþ…Mæüsôý‹Ù A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÑÑ«§æþ ½ïÜ ò³OV> E…¨, M>± A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ° Mæü–çÙ~Äæý$Å A¯é²Ææÿ$. 50 Ðèþ$…{† ™èþ„æü×ýÐóþ$ D ÑçÙÄæý$… ÌZ
çÜ…çœ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ½ïÜ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AËÏ…ç³ÍÏ Æ>ÐŒþ$ Møsìý, Mæü–çÙ~ Äæý*§æþÐŒþ, Ôé™èþ… ïÜÍ…VŠü Mæü$ M>Ë… ^ðþÍÏ…¨. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ÌZ ËMæü$ 10 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï gZMæüÅ… ^óþçÜ$Mæü$° Bçܵ{†
Ôèý…MæüÆŠÿ Væü$…yóþsìý, A¯èþ…™èþÄæý$Å, íÜ.Æ>gôý…§æþÆŠÿ, {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. ™öË$™èþ ¯ðþËË ¯èþ$…yìþ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. àçÜtÌŒý ÐéÆðÿz¯èþ$Ï ÐèþyîþzËMæü$ A糚Ë$ ò³sìýt 60 Ôé™èþ… Mæü$ VæüÇçÙt ç³ÇÑ$† ò³…^éÆæÿ$. Cç³µsìýMìü A¯óþMæü Æ>Úë‰ËÌZ 50 °Æ>Ã×ý… ç³NÇ¢ ^óþõÜÌê ^èþ*yéË°
BÆŠÿ.Mæü–çÙ~Äæý$Å {ç³çÜ…WçÜ*¢ ½ïÜ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë ç³rÏ, ½ïÜ àçÜtÌZÏ ç³rÏ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö_a àçÜtâæý$å ¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ A糚Ë$ ò³ÆæÿVæüyæþ… Ôé™èþ… §ésìý ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. G…ï³ Ææÿ…h™Œþ Æðÿyìþz MøÆ>Ææÿ$.
ÑÐèþ„æü & _¯èþ²^èþ*ç³# ^èþ*Ýù¢…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. M>Ìôýi àçÜtâæýå Ý÷…™èþ Ðèþ$*Ë…V> àçÜtÌŒý ¯èþyæþÐèþyæþ… MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç…¨. Ððþ…r¯óþ ºyðþjsŒý Ñyæþ$§æþË ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ 69 Ôé™èþ… Ðèþ$àÆ>[çÙt ÌZ 70 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï HÐèþ*{™èþ… çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ–£é
¿æýÐèþ¯éË$ °ÇÃ…^èþÌôý§æþ$. ÐèþÆæÿPÆæÿϯèþ$ ÐéÆðÿz¯Œþ ˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþÌôý§æþ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° ^óþÄæý$Mæü´ù™óþ àçÜtâæý$å Ðèþ$*íÜÐóþÝë¢Ðèþ$° A…r$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> §é§éç³# AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. AÌê…r糚yæþ$ CMæüPyæþ 50 Ôé™èþ… ïÜÍ…VŠü G…§æþ$Mæü° ^óþÄæý$Mæü$…yé ™èþ„æü×ýÐóþ$ yîþï³BÆŠÿ
271 ½ïÜ M>Ìôýi àçÜtâæý$å E…yæþV> JMæüP§é°Mìü Mæü*yé Ý÷…™èþ ¿æýÐèþ¯èþ… Ìôý§æþ$. CMæü 69 ´ëuæÿÔéË ½ïÜ àçÜtâæýåÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë çÜ…QÅ Ìôý§æþ¯óþ M>Ææÿ×ý…™ø {ç³Õ²…^éÆæÿ$. CsîýÐèþË fÇW¯èþ {V>Ðèþ$ ç³…^éÆÿ$$¡, G….ï³.sîý.ïÜ, fyîþµsîýïÜ, ç³NÇ¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ °ÇªçÙt
ÐéÆðÿz¯Œþ MöÆæÿ™èþ Væü$Ç…_ ^èþ*õÜ¢ JMöPMæüP ÐéÆðÿz¯Œþ Ðèþ$*yæþ$&¯éË$Væü$ àçÜtâæýÏMæü$ Ðèþ$*íÜÐóþÔéÆæÿ$. ´ëuæÿÔéË àçÜtâæýÏÌZ çÜ…QÅ ÌôýMæü´ù™óþ M>Ìôýi àçÜtÌŒý V> Ðèþ$…yæþË ç³ÇçÙ™Œþ, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ G°²MæüÌZÏ ½ïÜ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþϯèþ$ 34 Ôé™èþ… ¯èþ$…_ Væüyæþ$Ðèþ#ÌZV> Bçܵ{† °Æ>Ã×ý…
C¯éeÆŠÿj V> E…sñý ™èþËMæü$ Ñ$…_¯èþ ¿êÆæÿ… ç³yæþ$™èþ$…¨. AÌêVóü 200 Ðèþ$…¨ Ðèþ*Æ>aË° {糿æý$™èþÓ… iÐø gêÈ ^óþíÜ…¨. M>° .. AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° 22 Ôé™èþ… ™èþWY…c, ½ïÜ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… G§æþVæüMæü$…yé Mæü${rË$ ^óþÔéÆæÿ° ç³NÇ¢ ^óþíÜ {ç³fËMæü$ BÄæý$*‹Ù
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ E¯èþ² C§æþªÆæÿ$ ÐèþÆæÿPÆæÿÏ ç³° ^óþÄæý$ÌôýMæü ´ëÇ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ$‹Ü ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AÌêVóü ™èþÓÆæÿÌZ fÆæÿVæü»ZÄôý$ Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý G°²MæüËÌZ Væü™èþ…ÌZ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ¼.íÜË$ E§æþÅÑ$…^èþyé°Mìü íܧæþª… M>ÐéË° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> õÜÐèþͲ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$
¼Ë$ÏË$, MæüÆðÿ…r$ ¼Ë$ÏË$, A§ðþªË$, M>ÝùÃsìýMŠü béÈjË$, C™èþÆæÿ ^éÈjË$ Væü™èþ Mö°² Ðèþ*¨ÇV> ½ïÜËMæü$ 33Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý*Ë° BÆŠÿ Mæü–çÙ~Äæý$Å Mæü–çÙ~Äæý$Å í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. Æ>ÐéË° MøÆ>Ææÿ$.

Á^Hé #ê˝…+CŸ yÓTTø£ÿ\ß


Hê{Ïq düß˝≤Ôìj·÷ <˚oj·T Ä‘·às¡ø£åD ø£fi¯\≈£î >∑ß]Ô+|ü⁄ ‘˚yê* ¨¯ø™èþÞÐèþ… °ÆæÿÓíßý…^óþÌê Mæü–íÙ ^óþÔéÆæÿ°, A§óþ Ñ«§æþ…V> §óþÖÄæý$
u≤*ø£\ß ‘·eT Ä‘·às¡ø£åD¬ø’ •ø£åD B™èþÃÆæÿ„æü×ý MæüâæýËMæü$ òÜO™èþ… {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢ Væü$Ç¢…ç³# ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^óþa
bı+<ë* jÓ÷>±≈£î >∑ß]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãq ¨ÔèýÌZ Mæü–íÙ ^óþÄæý*Ë° VæüÐèÆæÿ²ÆŠÿ ™èþÑ$ã òÜO Ýû…§æþÆæÿ Æ>f¯Œþ
í³Ë$ç³# °^éaÆæÿ$. {糆 Byæþí³ËÏ B™èþÃÆæÿ„æü×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
|òüT‘·q Á|ü<Ûëì yÓ÷&ûπø <äøÏÿ+~ Õ„æü×ý ¡çÜ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ©…™ø GÌê…sìý {ç³Ðèþ*§æþ…
sêeT>∑ß+&É+ »&¥|æ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑es¡ïsY ¯èþ$…^èþÆÿ$$¯é ïÜÓÄæý$Ææÿ„æü×ý Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° A¯é²Ææÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ…ÌZ° hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ E¯èþ²™èþ ´ëuæÿÔéË
‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡sê»Hé yê´K´\ß {´ë…Væü×ý…ÌZ »êÍMæüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Mæüâê {糧æþÆæÿدèþ¯èþ$
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ§æþ…ç³™èþ$Ë$ †ËMìü…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ…, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*© Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* B™èþÃÆæÿ„æü×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ѧæþÅË$ ¯óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ…
Äñý*V>Mæü$ Væü$Ç¢…ç³# ™ðþçÜ*¢ l¯Œþ 21° {ç³ç³…^èþ Äñý*V> ÐèþËÏ iÑ™èþ…ÌZ Eç³Äñý*Væü ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé
Äæý$$Ðèþ™èþ$Ë$ ÔéÈÆæÿMæü…V>, Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> «§æþ–yæþ…V> E…yóþ…§æþ$Mæü$
CÑ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$. ò³§æþªç³ÍÏ hÌêÏÌZ 15ÐóþË B™èþÃÆæÿ„æü×ý Ææÿ…Væü…ÌZ çÜÓ§óþÖ MæüâæýË$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V>
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {X¯Œþ C…yìþÄæý* ^éÌñý…gŒý ÌZ ¿êVæü…V> IHG‹Ü Ðèþ$…¨ »êÍMæüËMæü$ çÜÓ§óþÖ B™èþÃÆæÿ„æü×ý Õ„æü×ý AÆÿ$$¯èþ E¯é²Äæý$°, ÒsìýMìü {´ë^èþ$ÆæÿÅ…Mæü͵…^óþ ¨ÔèýV> Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² yé.
A«¨M>Ç çÜ…©‹³ Mæü*Ðèþ*ÆŠÿ çÜ$ÌꢰÄæý* Ððþ$$MæüPË$ ¯ésêÆæÿ$. Æ>fÅçÜ¿æý MæüâæýÇÄæý$ç³r$tÌZ ¡È¹§æþ$ CçÜ$¢¯èþ² MæüÌñýMæütÆŠÿ §óþÐèþõܯèþ¯èþ$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ÕÐèþ¯èþ$ VæüÆæÿÐèþ²ÆŠÿ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$.B™èþÃÆæÿ„æü×ý MæüâæýË™ø ´ër$
çÜ¿æý$ÅË$ gZW°ç³ÍÏ çÜ…™ø‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ {X¯Œþ C…yìþÄæý* AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. »êÍMæüË$ {糿æý$™èþÓ… Mæü͵çÜ$¢¯èþ² ѧéÅÆæÿ$®Ë$ ¿Zf¯èþ AËÐérϯèþ$ òÜO™èþ…
béÌñý…gŒý ÌZ ¿êVæü…V> ïÜ°Äæý$ÆŠÿ IHG‹Ü A«¨M>Ç, òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ AÐèþM>Ôé°²çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$aMøÐé˯é²Ææÿ$. »êÍMæüËMæü$ B™èþÃÆæÿ„æü×ý MæüâæýË$
B§æþÆŠÿ íܯéá C_a¯èþ {X¯Œþ ^éÌñý…gŒý ¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_ º$«§æþÐéÆæÿ… ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ# ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ MæüâæýÇç³r$t A¿æýÅíÜ…^éË°, §é°° iÑ™èþ…ÌZ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ MóüÆæÿâæý ¯èþ$…_ 30 Ðèþ$…¨ Õ„æüMæü$˯èþ$
ÐðþrÆæÿ²È Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ çÜ…©‹³ Mæü*Ðèþ*ÆŠÿ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésêÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ Eç³Äñý*W…^éË° A¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏË$ HÆ>µr$^óþíÜ 45 ÆøkË ´ër$ {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý A…¨çÜ$¢¯èþ²
™èþÐèþ$ C…sìý Ðèþ§æþªE¯èþ² C™èþÆæÿ »êÍMæüËMæü$ òÜO™èþ… ©°° ¯óþǵ…^éË° MæüÌñýMæütÆŠÿ §óþÐèþõܯèþ$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±sêìï #˚|ü&É‘ê+ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ñfqí³¢^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆 »êÍMæüMæü$ B™èþÃÆæÿ„æü×ýMæü$
çÜ…º…«¨…_¯èþ Õ„æü×ý A…¨…^éË° ò³§æþªç³ÍÏ Æ>{Ú뉰Móü M>§æþ$,
MæüÌñýMæütÆŠÿ §óþÐèþõܯèþ™ø ´ër$, Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ… GÐðþ$ÃÌôýÅ MøÆæÿ$Mæü…sìý
^èþ…§æþÆŠÿ, hÌêÏ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ Ðèþ¯èþgê§óþÑ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: §óþÔé°Mìü Mæü*yé B§æþÆæÿØ…V> °Ë$çÜ$¢…§æþ° VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
™ðþË…V>×ýÌZ A«¨M>Æ>°Mìü
½gôýï³ §æþVæüYÆæÿV> E…§æþ° ½gôýï³
gê¡Äæý$

º$«§æþÐéÆæÿ…
M>ÆæÿŧæþÇØ
Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$.
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ BÄæý$¯èþ Ò$yìþ
´ëÈt
Ä‘·à>ös¡e uÛÑeHê\qß ‘·«]‘·>∑‹q ì]à+#ê*
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: B™èþÃVúÆæÿÐèþ ¿æýÐèþ¯éË ¿æýÐèþ¯é˯èþ$ A† ™èþÓÆæÿÌZ ç³NÇ¢^óþõÜ…§æþ$Mæü$ „óü{™èþ
Äæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$, °Æ>Ã×ý…™ø BÄæý* Mæü$ÌêËMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜ Ýë¦Æÿ$$ C…f±ÆæÿÏMæü$, M>…{sêMæütÆæÿÏMæü$ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ†
¯éË$VóüâæýÏÌZ §æþ„ìü×ê¨ Æ>fMîüÄæý*Ë$ ç³NÇ¢V> Ðèþ*Ææÿ»Z™èþ$ ¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆŠÿ {ç³™óþÅMæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$íßýâê, çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. f¯èþÐèþÇ 15Ðèþ ™óþ©ÌZç³# Òsìý° ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
s¡Vü≤<ës¡T\T eT]j·TT uÛÑeqeTT\ XÊK
§æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Væü™èþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü ´ë{™èþ¯èþ$ ½gôýï³ ´ùíÙ…^èþ»Z™ø…§æþ° ÕÔèý$çÜ…„óüÐèþ$ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ ç³NÇ¢^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… fÆæÿ$Væü$ ÇÁbı≈£L´sYyÓT+{Ÿ Á|üø£≥q
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ ½gôýï³Mìü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë çÜ…QÅ ^éÌê GMæü$PÐèþ A° A¯é²Ææÿ$. º…gêÆ>íßýÌŒýÞÌZ °Æ>Ã×ý…ÌZ E¯èþ² ™èþ$¯èþ² ò³O Mæü糚 °Æ>Ã×êË$, ïÜÍ…VŠü, GË[MìütMæüÌŒý, ì{Ÿ HÓ+. 22/TS/EE/R&B/KGM/2019`2020/976 ‘˚~: 06`12`2019
|üìù|s¡T : uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢˝À øÏ.MT. 0/0 qT+&ç 3/0 es¡≈£î
^ðþ´ëµÆæÿ$. §óþÔèý ÐéÅç³¢…V> M>…{Vðü‹Ü ç³™èþ¯èþÐðþ$O…¨... M>…{Vðü‹Ü MøË$Mæü$¯óþ ç³Çíܦ† º…gêÆ>¿æýÐèþ¯Œþ, MöÐèþ$Ææÿ…Á… ¿æýÐèþ¯ŒþË °Æ>Ã×ý ÐérÆŠÿçÜç³ÏÄŒý$, íÜÐðþ$…sŒý M>…{Mîür$ ¯é×ýÅ™èþ nXÊ«sêe⁄ù|≥`ã÷s¡Z+|üVü‰&é s√&é≈£î n‘·´edüs¡ eTs¡eTà‘·T\T (2e |æ\T|ü⁄). n+#·Hê yÓTT‘·Ô+:
s¡÷. 4.36 \ø£å\T. _&é &Ü≈£î´yÓT+≥¢ C≤Ø: 10`12`2019q ñˆˆ 11.00 >∑+.\ qT+&ç
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. MæüÆ>~rMæü Eç³ G°²MæüÌZÏ VðüË$ç³# ½gôýï³Mìü, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> ™èþ¯èþMæü$ ^éÌê {ç³Væü†° Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† º$«§æþÐéÆæÿ… ç³ÇÖ {ç³Ðèþ*×êËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> E…yéË° A¯é²Ææÿ$. 18`12`2019q eT. 2.00 >∑+.\ es¡≈£î. _&é <ëK\T≈£î ∫e] ‘˚~ eT]j·TT düeTj·T+:
18`12`2019q eT. 2.30 >∑+.‘Ós¡#·T ‘˚~: 18`12`2019q kÕˆˆ 4.00 >∑+.\T. ‘·<äT|ü]
MîüËMæüÐèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. §æþ„ìü×ê¨ÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþsê°Mìü MæüÆ>~rMæüÌZ Í…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ®™ø JMæü {ç³×êãM> {ç³M>Ææÿ… A°²ç³¯èþ$Ë$ ³æNÇ¢ $es¡eTT\qT Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ù|¢dt www.eprocurement.gov.in ˝À
dü+/` õ˝≤¢ (R&B) n~Ûø±], m–®≈£L´{Ïyé
A«¨M>Ææÿ… Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ° Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿ Æ>Ðèþ# ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. 40MørÏÆæÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÅÄæý$…™ø D Æðÿ…yæþ$ ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$. #·÷&Ée#·TÃqT. bò˛Hé q+. 08744`242779.
DIPR.RO.No.1934-DP/CL/Advt/1/2019-20, Dt : 11-12-2019 Ç+õ˙sY (R&B) ôdŒwü˝Ÿ &ç$»Hé, ø=‘·Ô&É÷&Ó+
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
A «¨M>Ææÿ, {糆糄æü ´ëÈtË ¡{Ðèþ Ðé§æþ{糆Ðé§éË Ðèþ$«§æþÅ ÑÐé§éçܵ§æþ
´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ï& 2019Mìü Æ>fÅçÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþ… ËÀ…^èþV>,
Ðèþ$ÆøÐðþOç³# D ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ïò³O DÔé¯èþÅÆ>[ÚëtËÌZ ¡{Ðèþ °ÆæÿçܯèË
C糚yæþ$ ™égêV> ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ï ^èþrt…V> Ææÿ*³æ#§éÍa™óþ º…V>ϯèþ$…_
A{MæüÐèþ$…V> Ðèþ_a¯èþ íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$, »o§æþ$®ËMæü$ A°² çßýMæü$PË$ ËÀ…^óþ
AÐèþM>ÔéË$…yæþr…™ø Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$ AÝù…Mæü$º…V>ϧóþÔŒý ¯èþ$…_
{ç³M>Ææÿ… AMæüPyìþMìü ÐðþâêÏË…sôý C™èþÆæÿ Æ>çÙ‰éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$Ðèþ$†
¡çÜ$MøÐéÍ. ©…™ø AçœY¯Œþ, ´ëMŠü, º…V>ϧóþÔŒýËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$$íÜÏÐóþ$™èþÆæÿ$Ë$ CMæüPyæþ
íܦÆæÿç³yóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü ´ùÐèþrÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý….
12 &çôd+ãsY 2019
¯èþyæþ$Ðèþ$ Art$yìþMìü ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$.C¯èþ²sìý ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ AËÐøMæüV> ¯ðþWY¯èþ D ¼ËÏ$ Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…§æþ¯èþ²¨ AÝù… çÜ…çœ*Ë B…§øâæý¯èþ Cç³µsìýMóü AÝù…ÌZ CMæü D ÑÐé§éçܵ§æþ ¼Ë$Ï.. ´ëMìüÝ뢯Œþ, º…V>ϧóþÔŒý, A¸ëY° Ý뢯ŒþËÌZ
ò³§æþªË çÜ¿æýÌZ Mö…™èþ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP¯óþÌê E…§æþ° A…™é ¿êÑ…_¯èþ Ksìý…VŠü AÝëÞÒ$ ¿êçÙ Ðèþ*sêÏyóþÐéÇ çÜ…QÅ ™èþVæü$Y™ø…¨. 1991ÌZ 58 Ôé™èþ… E…sôý Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ ¿êÆæÿ™èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… CÐèþÓlç³#™èþ$…yæþrÐóþ$ Ñ糄>Ë
4 fÇVóü çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ò³§æþªË çÜ¿æýÌZ Ððþ$$™èþ¢… 209 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ E…yæþV> ¼Ë$ÏMæü$ 2001Mæü$ B çÜ…QÅ 48 Ôé™é°Mìü ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. {ç³çÜ¢$™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ C¨ A¿æýÅÆ™èþÆæÿ… ^ðþç³#™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ J†¢âæýϯèþ$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$° ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ^óþa
A¯èþ$ Mæü*Ë…V> 125 Kr$Ï ç³yézÆÿ$$. ÐèþņÆóÿMæü…V> 105 Ðèþ*{™èþÐóþ$ §æþM>PÆÿ$$. ÐéÇMìü C¨ B{ÔèýÄæý$… Mæü͵çÜ$¢…§æþ° íßý…§æþ* gê¡Äæý$Ðé§æþ… ™èþËMðü™èþ¢$Mæü$¯èþ²
u≤*ø£qß y˚~ÛdüßÔqï Á|üãß<äß∆&çì |ü≥ߺ≈£îì A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ òÜËMŠüt MæüÑ$sîýMìü D ¼Ë$ϯèþ$ ç³…´ëÌê Ìôý§é A¯èþ² §é°ò³O fÇW¯èþ
Ksìý…VŠüMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> 99, ÐèþņÆóÿMæü…V> 124 Kr$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. ©…™ø ¼Ë$ϯèþ$
m≥ºπø\≈£î _\ߢ ÄyÓ÷<ä+ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt (½gôýï³) ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ° {糿æý$™èþÓ… Ñ糄>ËMæü$ ÑÐèþÇ…_…¨.
AÆÿ$$™óþ Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ A×ý_ÐóþõÜ ½gôýï³ Agñý…yéÌZ D ¼Ë$Ï JMæü ¿êVæüÐèþ$°
òÜËMŠüt MæüÑ$sîýMìü ç³…´ëÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé¯óþ ¼ËÏ$¯èþ$ BÐðþ*¨…_¯èþrtÆÿ$$Å…¨. Ðèþ$Ç…™èþV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$Æø ÐðþO³æ# »ñý…V>Î Ðèþ*sêÏyóþÐéÇ çÜ…QÅ ¿êÈV> ÑÐèþ$ÆæÿØMæü$Ë$ ^ðþç³#™èþ$…yæþr… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. M>V> BÆæÿ$ Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$O¯éÇsîý
q&ç s√&ÉT¶ô|’ ∫‘·ø£u≤~q eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãß˝Ÿ Ñ糄æü ™èþ–×ýÐèþ$*ÌŒý M>…{Vðü‹Ü ^óþíܯèþ Æðÿ…yæþ$ çÜÐèþÆæÿ×ýË$ Mæü*yé ÒW´ùÐèþr…™ø B ò³ÇW…¨. AÝù…ÌZ° »ñý…V>ÎË$ Ðèþ$™éËMæü$ A¡™èþ…V> JMæüPrÆÿ$$™óþ »ñý…V>Î çÜÐèþ$*àËMæü$ & íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$, íÜMæü$PË$, »o§æþ$®Ë$, gñýO¯èþ$Ë$, ´ëÈÞË$, {MðüOçÜ¢Ðèþ#ËMæü$
´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ çÜ¿æýÅ$Ë$ AÐéMæüPÄæý*ÅÆæÿ$. ¿êçÙ B«¨ç³™èþÅ… ^èþÌêÆÿ$$… ^èþÐèþ^èþa° AÝëÞÒ$Äæý$$Ë$ A¯èþ$Ðèþ*°çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ.. ÐéÆæÿ$ ´ëMìüÝ뢯Œþ, A¸ëƒ°Ý뢯Œþ, º…V>ϧóþÔŒý
»ê ÍMæü˯èþ$ Ðóþ«¨çÜ$¢¯èþ² K ÐèþÅMìü¢° ç³r$tMæü$¯èþ² Ðèþ$íßýâê
M>°õÜtº$ÌŒý ¯èþyìþ Æøyæþ$zò³O A™èþyìþ° _™èþMæü»ê¨¯èþ
ÒyìþÄñý* ™ðþVæü ÐðþOÆæÿÌŒý AÐèþ#™ø…¨. E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒýÌZ°
CMæü D ¼ËÏ$ò³O DÔé¯èþÅ Æ>Úë‰ËÌZ G…§æþ$Mæü$ A…™èþ B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…§ø
K ÝëÇ ^èþ*õÜ¢... ´ëMìüÝ뢯Œþ, º…V>ϧóþÔŒýË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþÐéÇMìü ´ûÆæÿçÜ™éÓ°²
D ¼Ë$ϯèþ$ J糚Mø»ZÐèþ$° °ÆæÿçܯèþËMæü$ ¨V>Ææÿ$. C§óþ ™èþÆæÿàÌZ Ðèþ$×ìýç³NÆŠÿ,
{†ç³#ÆæÿËÌZ fÇW…§æþ¯èþ²¨ ÒÇ Ðé§æþ¯èþ, D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ AÝù…, {†³æ#Ææÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ
§óþÔéËÌZ H§ø JMæü §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÇÐèþ$° °Ææÿ*í³…^èþ$MøVæüËV>Í. Ar$Ðèþ…sìý
ÐéÆæÿ$ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… ´÷…§æþsê°Mìü AÆæÿ$áË$ M>ÐéË…sôý MóüÐèþË… BÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë
Mæü͵…^èþyé°² DÔé¯èþÅ Æ>çÙ‰éË {ç³fË$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþËÝ÷_a¯èþÐéÇMìü B…§øâæý¯èþË$ E{¨Mæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³Çíܦ†° A§æþ$³æ#^óþõÜ…§æþ$Mæü$ òÜO¯éÅ°², ´ër$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ °ÐèþíÜ…^èþr… Ìôý§é ç³° ^óþíÜ E…sôý ^éË$.
M>¯èþ*µÆŠÿÌZ fÇW…© çœ$r¯èþ. ½™èþ*Ææÿ$ÌZ »êÍMæüË$ ´ûÆæÿçÜ™éÓ°² Mæü͵…^èþyé°² ÐéÆæÿ$ ™èþ糚 ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨ ™èþÐèþ$ AíÜ¢™éÓ°Mìü ´ëÆ>Ñ$ËrÈ ºËV>˯èþ$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨…ç³ÐèþËíÜÐèþ_a…¨. ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ ¼Ë$Ï {ç³ÐéçÜ ¿êÆæÿ™èþ ´ûÆæÿ$Ë$ (KÐèþÆŠÿïÜ‹Ü íÜsìýf¯Œþ B‹œ C…yìþÄæý* & KïÜI) M>Ææÿ$zË$
´ëuæÿÔéËMæü$ Ððþâæý$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÇ™ø K ÐèþÅMìü¢ ¿æý…Væü… MæüÍW…^óþ ^èþÆæÿÅV> ÐéÆæÿ$ ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢…yæþrÐóþ$. BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ B…§øâæý¯èþË$ íßý…Ýë™èþÃMæü Ææÿ*ç³… §éËayæþ…™ø VæüË ÐèþÅMæü$¢Ë$&¿êÆæÿ™èþ çÜ…™èþ†Mìü ^ðþ…¨¯èþ ѧóþÖ ´ûÆæÿ$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ
A¯èþ$_™èþ…V> {ç³ÐèþÇ¢…^éyæþ$. ©°° VæüÐèþ$°…_¯èþ Ðèþ$íßýâê AÝù…ÌZ Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ º…V>ϧóþÖÄæý$$Ë$ A{MæüÐèþ$…V> íܦÆæÿç³yézÆæÿ$. ©…™ø Ôé…†¿æý{§æþ™èþËò³O B…§øâæý¯èþ ¯ðþËMö…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ §é§é³æ# 5ÐóþË °ÆæÿÐèþ«¨Mæü…V> °ÐèþíÜ…^èþsê°Mìü Ìôý§é ç³° ^óþÄæý$sê°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†…^óþ ÐèþËçÜ çßZ§é
M>°õÜtº$ÌŒý ^èþ…^èþÌŒý ^úÆ>íÜÄæý* ¯èþyìþ Æøyæþ$zò³O A™èþyìþ° A¯óþMæü hÌêÏÌZÏ Ý린Mæü$Ë f¯é¿ê »êV> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ©°ò³O¯óþ 1980ÌZÏ AÝëÞ… ´ëÆ>Ñ$ËrÈ §æþâê˯èþ$ Móü…{§æþ… DÔé¯èþÅ Æ>çÙ‰éÌZÏ Ððþ*çßýÇ…_…¨. MæüÖÃÆŠÿ ¯èþ$…_ VæüË ÐèþÅMæü$¢Ë$.. _¯èþ², ò³§æþª ¯óþÆ>Ë™ø Ý린Mæü ^èþsêt˯èþ$ EËÏ…íœ$…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ÐéÇ
_™èþMæü»ê¨…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… ™èþ¯èþ M>Í º*r$ ¡íÜ 22 ѧéÅǦ çÜ…çœ*Ë ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ E§æþÅÐèþ$… fÇW…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… Móü…{§æþ…™ø fÇW¯èþ 20 Mæü…ò³±Ë Ñ$ËrÈ §æþâê˯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…_.. DÔé¯èþÅ Æ>çÙ‰éÌZÏ KïÜI çßZ§é¯èþ$ MøÌZµ™éÆæÿ° Mæü*yé ™égê çÜÐèþÆæÿ×ý ^ðþ´ù¢…¨. H¨ HÐðþ$O¯é
ÝëÆæÿÏMæü$ ò³OV> Ðèþ$$Q…ò³O Mösìýt…¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A™èþ°° ´ùÎ‹Ü Jç³µ…§æþ…ÌZ 1971 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ_a¯èþ ÐéÇ° †í³µç³…õ³Äæý*˯èþ² A…Ôé°² Ððþ*çßýÇ…^éÆæÿ$.C…§æþ$ÌZ ïÜBȵG‹œ,½G‹ÜG‹œ,G‹ÜG‹Ü½ ¿æý{§æþ™é §æþâêË$ Æ>fÅçÜ¿æý BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ D ¼ËÏ$ ^èþrt…V> Ðèþ*Ç, ™èþÓÆæÿÌZ f¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
õÜtçÙ¯ŒþMæü$ ™èþÆæÿÍ…_…¨. °…¨™èþ$yìþ° _™èþMæü»ê§æþ$™èþ$¯èþ² ^óþÆæÿayæþ…™ø B…§øâæý¯èþËMæü$ ™ðþÆæÿç³yìþ…¨. ©°ò³O gê¡Äæý$ ´ûÆæÿ ÇhçÜtÆŠÿ¯èþ$ CsîýÐèþÌôý E¯é²Æÿ$$. AÆæÿ$×ê^èþË{糧óþÔŒý, ¯éV>Ìê…yŠþ, Ñ$gZÆæÿ…,Ðèþ$×ìý³æNÆŠÿ Æ>çÙ‰éÌZÏ C¯èþ²ÆŠÿ Æ>»Z™ø…¨. ÐèþËçÜÐé§æþ$˯èþ$ ™èþÇÐóþ$Äæý$rÐóþ$ Ë„æüÅ…V> Ææÿ*´÷…¨¯èþ D ¼ËÏ$
ÒyìþÄñý* C糚yæþ$ ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ ÐðþOÆæÿÌŒý AÆÿ$$…¨. Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. 19 Ë„æüËÐèþ$…¨ A{MæüÐèþ$…V> E¯èþ²r$t ÌñýMæüP™óþÍa…¨. ÌñýO¯Œþ ç³ÇÃsŒý E…yæþr…™ø AMæüPyæþ GÌê…sìý ÐèþņÆóÿMæü™èþ Ìôý§æþ$. C¯èþ²ÆŠÿÌñýO¯Œþ ç³ÇÃsŒý G…™èþÐèþÆæÿMæü$ AÐèþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§ø ^èþ*yéÍ.

n‘ê´#êsê\ß: düe÷»+ eTT+<äßqï düyêfi¯ó¢!


¯è þÐèþ…ºÆæÿ$ 27¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³Ôèý$ÐðþO§æþ$Å
Æ>Ë$ ¨Ôèýò³O ÝëÐèþ$*íßýMæü A™éÅ^éÆæÿ…,
çßý™èþÅ E§æþ…™èþ…ÌZ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ ¯èþË$Væü$Ææÿ$
ç³…ç³VæüËÆ> ? ¯óþÆ>Ë$ ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯óþ ÐéÆæÿ…™é ¿æýÄæý$…™ø E¯é²Ææÿ° ´ùÎçÜ$
A«¨M>Ç çÜfj¯éÆŠÿ ^ðþç³µVæüËÆ> ? ÌôýMæü´ù™óþ G…§æþ$Mæü$ A° çÜ…gêÆÿ$$ïÙ,
çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþç³µMæü´ùÆÿ$$¯é GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$ BÌZ_…^èþ$MøÐéÍÞ E…¨.
G¯úP…rÆŠÿ Mæü£æþ¯éËò³O çܵ…¨…^éÆæÿ$. ¯éÅÄæý$… A¯èþ²¨ G¯èþ²yæþ* ™èþ„æü×ý…
ËÀ…^óþ¨ M>§æþ$, A¨ {糡M>Ææÿ…V> Ðèþ*Ç™óþ §é° çÜÓ¿êÐé¯óþ² MøÌZµ™èþ$…¨, ¯óþÆæÿ
ÐèþÅÐèþàÆ>Ë MóüçÜ$Ë ç³rÏ AËçÜ™èþÓ…, ÐèþÅÐèþ«¨ ¡çÜ$MøÐèþr… Væü$Ç…_ ÐðþOQÇ°
°…¨™èþ$˯èþ$ yìþòÜ…ºÆæÿ$ BÆæÿ$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… G¯úP…rÆæÿÏ™ø §æþ$çÙt Ìôý§é ¯óþÆæÿ çÜÓ¿êÐèþ… E¯èþ²ÐéÇ° ¿æýÄæý$ò³sìýt A§æþ$³æ# ³æ#¯èþÆ>ÌZ_…^èþ$MøÐé˯é²Ææÿ$.
™ðþËÏÐéÆæÿ$ Ææÿn*Ðèþ$$¯èþ Ú맊þ¯èþVæüÆŠÿ çÜÒ$ç³…ÌZ° ^óþÄæý$VæüËÆ> ? ´ùÎçÜ$ËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† E¯èþ² ™èþ$´ëMæü$Ë$ E¯é²Æÿ$$ Mæü¯èþ$Mæü ¨Ôèý MøÆæÿ$tËÌZ Ñ^éÆæÿ×ý BËçÜÅ… M>Ðèþr… Ò$§æþ ´ûÆæÿ$ËÌZ AçÜ…™èþGí³¢
^èþsꯌþç³ÍÏ Ðèþ§æþª ´ùÎçÜ$Ë$ M>Ía ^èþ…´ëÆæÿ$. MóüçÜ$ÌZ °…¨™èþ$˯èþ$ M>Ía^èþ…í³ C™èþÆæÿ$˯èþ$ ¿æýÄæý$ò³sêtË° ^èþ*ÔéÆæÿ° ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. °ÆæÿÂÄæý$ E§æþ…™èþ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐðþËÏyðþO¯èþ °ÆæÿçܯèþË ³æNÆæÿÓÆæÿ…Væü…ÌZ
¨Ôèý¯èþ$ GMæüPyðþO™óþ çÜiÐèþ§æþçßý¯èþ… ^óþÔéÆø AMæüPyóþ, ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜÆóÿ A¯èþ$Mæü$…§é…. C¨ ¯é×ê°Mìü JMæüÐðþO³æ# Ðèþ*{™èþÐóþ$. Æðÿ…yø ¯éÅÄæý$… ÐóþVæü…V> fÇVóü…§æþ$Mæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÄæý*ÍÞ…¨V> çÜ${ï³… MøÆæÿ$t Ðèþ*i
H çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ B §æþ$…yæþV>°Mìü ´ë˵yézÆø A§óþ ÐðþO³æ# ¨Ôèý ™èþͧæþ…{yæþ$Ë$, Væü™èþ…ÌZ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ç³rÏ A¯èþ$_™èþ…V> {ç³ÐèþÇ¢…_¯èþ {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ gñýG‹Ü ÐèþÆæÿà B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ðèþ$Æø C§æþªÆæÿ$ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë$
çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ÐéÇ° çßý™èþÐèþ*Ça¯èþr$Ï ^ðþº$™èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ$ÆöMæü A¿êW° ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë ç³rÏ B Ñ«§æþ…V> {ç³ÐèþÇ¢…^èþMæü$…yé ÎÌê õÜ£Šþ, Vø´ëÌŒý çÜ${ºÐèþ$×ìýÄæý$Ðèþ$Ï™ø Mæü*yìþ¯èþ MæüÑ$sîý° 2012ÌZ HÆ>µr$
G… MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, ¯é²Ææÿ$. ¨Ôèý §éÆæÿ$×Z§æþ…™èþ…ò³O ÐðþËÏyðþO¯èþ ¡{Ðèþ ÐéÇÌZ ¿æýÄæý*°² ³æ#sìýt…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§é ? ÐéǯèþÌêVóü Ðèþ¨ÌôýÝë¢Æ> ? ^óþÔéÆæÿ$. EÇÕ„æü §éÓÆ> A™éÅ^éÆ>Ë °Æø«¨…^èþr… Ìôý§é ç³ÇÚëPÆæÿ… M>§æþ°
83310 13288 °Ææÿçܯèþ, ´ùÎçÜ$Ë$, {糿æý$™èþÓ ò³§æþªËò³O Ðèþ_a¯èþ §é°Mìü ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ Ìôý§é {糿æý$™èþÓ… ^óþíÜ…¨ HÑ$sìý ? çܵçÙt… ^óþçÜ*¢ AÌê…sìý ¯óþÆ>Ë$ °Æø«¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ÝëÐèþ*hMæü
Ðèþ†¢yìþ ç³NÆæÿÓÆæÿ…Væü…ÌZ CÌê…sìý§óþ§ø fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, ™èþÐèþ$ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ AÐðþ$ÇM>ÌZ H _¯èþ² ¯óþÆ>°Mìü ´ë˵yìþ¯é Ððþ…r¯óþ Ñ^éÆæÿ×ý, Õ„æüË$ ÐóþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿o†Mæü A…ÔéËMæü$ çÜ…º…«¨…_ A¨ Mö°² çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþíÜ…¨. BÆæÿ$
§æþ$Íí³ÐóþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ° ºÄæý$rMæü$ ^ðþç³µMæü´ùÆÿ$$¯é A¯óþMæü Ðèþ$…¨ Ðèþ$$…§óþ GMæüPyé Ìôý° Ñ«§æþ…V> f¯éË™ø gñýOâæýϯèþ$ °…í³ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é ¯óþÆ>Ë$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ Væüyìþ_¯é Ðésìý° AÐèþ$Ë$ fÆæÿç³r…ÌZ {糿æý$™éÓË$ ¡{Ðèþ °ÆæÿÏ„æüÅ…
Fíßý…^éÆæÿ$. §æþ$…yæþVæü$Ëò³O ™èþ„æü×ýÐóþ$ ^èþÆæÿÅ A…sôý M>ÍaÐóþÄæý*Ë° ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþõÜÐéÆðÿÐèþÆæÿ* ¿æýÄæý$ç³yæþr… Ìôý§æþ$. H ™ðþËÏ´ùÎçÜ$ H ¯èþËÏÐéyìþ° G糚yæþ$, Ðèþíßý…^éÆÿ$$.
ÑÑ«§æþ ™èþÆæÿVæü™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ ºíßýÆæÿ…Væü…V>¯óþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ѧéÅÐèþ…™èþ$Ë$ Mæü*yé E…yæþr… B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…. GÐèþÇMðüO¯é §óþ¯èþ²Æÿ$$¯é G…§æþ$Mæü$ M>Ía^èþ…³æ#™éyø ™ðþÍÄæý$§æþ$. ´ûÆæÿ$Ë ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ GÐèþyæþ$ D °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ çÜÐèþ$ǵ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Mìü…^èþç³Ç^óþ A¯óþMæü Ðèþ$…¨
MøÆæÿ$Mæü$¯èþ²r$ÏV>¯óþ fÆæÿVæür…™ø Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Úë‰ÌZÏ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Äæý$$Ðèþ™èþ, {ç³Õ²…^óþ çßýMæü$P E…¨, Ðésìý° MøÆæÿ$Mö¯óþ ÐéÇMìü »ê«§æþÅ™èþË$ Mæü*yé E…sêÄæý$° G糚yæþ$ ™èþ$´ëMìü ¡çÜ$Mö° Esìýt³æ#×êÅ°Mìü ™øsìý ÐéÇ° G…§æþ$Mæü$ ^èþ…³æ#™éyø Væü™èþ BÆæÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$, {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ BÄæý*ÅÆæÿ$.E™èþ¢Ææÿ
Ðèþ$íßýâæýË$ ç³…yæþ$Væü ^óþçÜ$Mæü$…r* ÑÑ«§æþ Ææÿ*´ëÌZÏ §é°² {糧æþÇØ…^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$¢ ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþÝù¢…¨. HMæü糄æü… A…sôý Mæü$§æþ$Ææÿ$™èþ$…§é ? Úë§æþ²VæüÆŠÿ ´ùÎçÜ$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ¯èþËÏÐéÇ° ^èþ…í³¯èþ ™ðþËÏ ´ùÎçÜ$Ë Ò$§æþ A™èþÅ«¨Mæü çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ {糧óþÔZÏ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt G…GÌŒýH JMæü A™éÅ^éÆæÿ MóüçÜ$ÌZ °…¨™èþ$yæþ$.M>ÖÃÆøÏ
´ùÎçÜ$Ë Ò$§æþ ç³NËÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆæÿ$, fÄæý$fÄæý$ «§éÓ¯éË$ ç³ÍM>Ææÿ$. ^èþÆæÿůèþ$ çÜÐèþ$Ç®…^óþÐéÆæÿ$ Mæü*yé Mö°² {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÍÞ E…¨. ^èþÆæÿÅË$…yæþÐèþ#, B™èþÃÆæÿ„æü×ý, A¯èþ$Ðèþ*¯èþ…™ø M>Ía^èþ…´ëÐèþ$° GÌê…sìý '¿æýÄæý$…' Aíܸë Ò$§æþ A™éÅ^éÆæÿ… ^óþíܯèþ °…¨™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> ¼gñýí³ Ðèþ$…{™èþ$Ë$,
´ëËMæü$˯èþ$ Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> ´÷Væüyæþ¢Ë™ø Ðèþ$$…^ðþ™é¢Ææÿ$. ¨Ôèý ™èþÍ™èþ…{yæþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ A§æþGÔèýÅ… Væü$Ç…_ íœÆ>ŧæþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÌôýMæü$…yé §æþÆ>jV> †Ææÿ$Væü$™èþ$…sêÆæÿ$. CMæü ™èþ$´ëMæü$Ë™ø ÝëÐèþ$*íßýMæü ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$ HMæü…V> {糧æþÆæÿدèþÌôý ^óþÔéÆæÿ$. ÐèþÆæÿÃMæüÑ$sîý ^óþíܯèþ íܸëÆæÿ$ÞËÌZ
C¨ ^ðþO™èþ¯èþÅÐèþ* ? §é°Mìü ÑÆæÿ$§æþªÐèþ* ? Ððþãϯèþ³æ#yæþ$ Ðèþ* õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ M>§æþ…r* ´ùÎçÜ$Ë$ †ÆæÿçÜPÇ…^éÆæÿ$. A…™èþsìý™ø çßý™éÅM>…yæþËMæü$ ´ë˵yìþ¯èþ E§æþ…™éËÌZ ´ùÎçÜ$Ë$ A™èþÅ«¨Mæü çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ðèþ$Ææÿ×ýÕ„æü Ìôý§æþ$. A™éÅ^éÆæÿ ¯óþÆæÿ…V>…yæþÏMæü$ iÑ™èþM>Ë Õ„æü Ñ«¨…^éË°
´ùÎçÜ$Ë$ ^èþsêt°² ™èþÐèþ$ ^óþ™èþ$ÌZÏMìü ¡çÜ$Mö° G¯ŒþMú…rÆŠÿ õ³Ææÿ$™ø FÆæÿ$MøÌôý§æþ$, Ò$ AÐèþ*ÃÆÿ$$Mìü GÐèþÇ™ø AÆÿ$$¯é {õ³Ðèþ$ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… E…§é, °…¨™èþ$˯èþ$ AMæüPyìþMæüMæüPyóþ M>Ía^èþ…³æ#™èþ$¯èþ²r$Ï Ðèþ^óþa ÐéÆæÿ¢Ë$ ™ðþÍíÜ…§óþ. A¨ õ³ÆöP¯èþ²¨. MóüçÜ$˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ †ÆæÿçÜPÇ…_¯èþ Ìôý§é §æþÆ>ųæ#¢¯èþ$
°…¨™èþ$˯èþ$ çßý™èþÐèþ*Æ>aÆæÿ$, C¨ ^èþrt EËÏ…çœ$¯èþ A° AÀ{´ëÄæý$ç³yìþ¯èþ GÐèþÇ™ø AÆÿ$$¯é Ìôý_´ùÆÿ$$…§æþ¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$¯é²Äæý* A° {ç³Õ²…_¯èþr$Ï ¿æýÄæý$… MæüÍW…^óþ§óþ AÆÿ$$¯é AÌê…sìý çœ$r¯èþË$ Æøl GMæüPyø AMæüPyæþ ±Ææÿ$V>Æóÿa…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…_¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¯óþÆæÿ… ^óþíܯèþr$ÏV> ¿êÑ…_
ÐéÇ° A¯óþMæüÐèþ$…¨ °…¨™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$§éÆæÿ$Ë$, A™éÅ^éÆ>˯èþ$ çÜÐèþ$Ǧ…^óþ ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. C¨ A™éÅ^éÆæÿ… Mæü…sôý Ðèþ$Ç…™èþ »ê«§éMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ, »ê«§æþÅ™é AÐðþ$ÇM>ÌZ G…§æþ$Mæü$ ³æ#¯èþÆ>ÐèþG™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Õ„>Ææÿ$á˯èþ$ ^óþÄæý*˯èþ²¨. G…™èþ Ðèþ$…¨° B Ñ«§æþ…V> Õ„ìü…^éÆæÿ$? Ñ^éÆæÿ×ý
ÐéÆæÿ$ A¯èþ²r$Ï Ôé糯éÆ>®Ë$ ò³sêtÆæÿ$. JMæüÐðþOç³# ^èþsêtËMæü$ A…§æþÆæÿ*, A°² Ææÿíßý™èþÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅ. ¼yæþz çÜ…Væü† §óþÐèþ#yðþÆæÿ$Væü$, A¯éVæüÇMæü…V> {ç³ÐèþÇ¢…^óþó ´ùÎ‹Ü Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ ¯óþÆ>ËÌZ MóüÐèþË… 46.48Ôé™èþ…(2016) Ðèþ$…¨Mìü A«¨M>Ææÿ$Ë…§æþÆæÿ* _™èþ¢ Ôèý$¨ª™ø¯óþ ç³° ^óþ ÔéÆæÿ° ^ðþç³µVæüËÆ> ? ¨Ôèý E§æþ…™èþ…
çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ ÌZºyóþ E…yéË° ^ðþº$™èþ*¯óþ, Mö…§æþÇò³O Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ õÜtçÙ¯èþ$P G…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÐèþ$$Æ> »êº* A° íœÆ>ŧæþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ððþãϯèþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Õ„æüË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰éË ÐéÈ ^èþ*õÜ¢ MóüÆæÿâæýÌZ 84Ôé™èþ… E…sôý Ðèþ* ç³Ç«¨ MóüçÜ$ M>§æþ° †ÆæÿçÜPÇ…_¯èþ ÐéÇò³O ^èþÆæÿÅÌôýÑ$sìý A¯èþ²¨ {ç³Ôèý².
^èþsêtË {ç³M>Ææÿ… ´ù™óþ Mæü$§æþÆæÿ§æþ$, çÜ™èþÓÆæÿ ¯éÅÄæý$… fÆæÿV>Ë…r* ^èþrt ÐèþņÆóÿMæü A¯èþ$MøÐéÍÞ¯èþ ç³Çíܪ™èþ$Ë$ ´ùÎçÜ$ ÐèþÅÐèþçÜ®ÌZ E¯é²Äæý$…sôý A†ÔèýÄñý*Mìü¢ M>§æþ$. ½àÆøÏ ç³¨Ôé™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$. A§óþ AÐðþ$ÇM>ÌZ 93, f´ë¯Œþ, Mðü¯èþyéËÌZ A§óþÑ«§æþ…V> A™éÅ^éÆ>°Mìü Væü$ÆðÿO¯èþ ÐéÇMìü fÇõ³ ÐðþO§æþÅ ç³È„æü˯èþ$ Ôéï܈Äæý$
^èþÆæÿÅËMæü$ ºíßýÆæÿ…Væü…V> Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³Ë$Mæü$™èþ* §æþÓ…§æþÓ çÜÓ¿êÐé°² ºÄæý$r AÌê…sìý ´ùÎçÜ$Ëò³O ^èþÆæÿÅMæü$ çÜ¿æýÅ çÜÐèþ*f… G…§æþ$Mæü$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. 99Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ E…r$¯é²Æÿ$$.Ðèþ$¯èþ Mæü…sôý ÐóþVæü…V> MóüçÜ$Ë §æþÆ>ųæ#¢, MøÆæÿ$t 糧æþª†ÌZ °ÆæÿÓíßý…^éË° õ³ÆöP¯èþ²¨. Æ>çÙ‰éËÌZ ¿æý{§æþ™èþ MæüÑ$çÙ¯èþϯèþ$ HÆ>µr$
ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. JMæü A¯éVæüÇMæü ^èþÆæÿÅMæü$ {糆{MìüÄæý$ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$ÆöMæü A¯éVæüÇMæü °…¨™èþ$˯èþ$ M>Ía^èþ…ç³V>¯óþ ´ùÎçÜ$Ë Ò$§æþ ³æNË$ ^èþËÏsê°² HÐèþ$¯éÍ, Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿ$Væü$™ø…¨ AÆÿ$$¯é JMæüÝëÇ MóüçÜ$ò³yìþ™óþ Õ„æü ™èþ糚§æþ$ A¯óþ ¿æýÄæý$… A¯èþ²¨ JMæü çÜ*^èþ¯èþ. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ G°² Æ>çÙ‰éË$ AÌê…sìý MæüÑ$çÙ¯èþϯèþ$ HÆ>µr$
{糆^èþÆæÿůèþ$ çÜÐèþ$Ǫ…^éÆæÿ$. D ç³Ç×êÐèþ*°² AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøÐéÍÞ…§óþ ™èþç³µ Ðèþ$¯èþÐóþ$… ^óþçÜ$¢¯é²Ððþ* A¯óþ ^ðþO™èþ¯èþÅ…ÌZ E…yóþ B ç³° ^óþÔéÆ> ? BÄæý* çÜÐèþ*gêËÌZ MæüËVæür… Ìôý§æþ$. ¯óþÆ>Ë$ ³æ#¯èþÆ>ÐèþG™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ^óþÔéÆÿ$$ ? Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë$, ¯óþÆæÿ$V> A…¨¯èþ íœÆ>ŧæþ$˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_ MøÆæÿ$tË$
A…XMæüÇ…^éÍÞ¯èþ «§øÆæÿ×ìý M>§æþ° ^ðþç³µMæü™èþç³µ§æþ$. E{§óþM>Ë ¯èþ$…_ ™èþWY ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþr…, çÜàÄæý$ ´ùÎçÜ$ ¸ù¯èþ$P çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ {糆 Ë„æüÐèþ$…¨ f¯é¿êMæü$ gñýOâæýÏÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ MóüÐèþË… 30 Ðèþ$…¨ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$MøÐèþ^èþa° MæüÑ$sîý õ³ÆöP¯èþ²¨. Æ>fMîüÄæý$ çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌZÏ ¿êVæü…V>
BÌZ_…^éÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$Ñ$¨. A…¨…^èþMæü$ ´ùÐèþr… ¨Ôèý§óþ ™èþ糚 A¯èþ²r$ÏV> Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$, Ðèþ*{™èþÐóþ$. A§óþ AÐðþ$ÇM>ÌZ 737 Ðèþ$…¨, ÆæÿÚëÅÌZ 615 Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. ¯óþÆæÿ^èþÇ{™èþ E¯èþ²ÐéÇ° {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$V> ¡çÜ$MøÐèþ§æþª°, Æ>fMîüÄæý*˯èþ$
¨Ôèý E§æþ…™èþ… A™èþÅ…™èþ MìüÆ>™èþMæüÐðþ$O¯èþ§æþ¯èþr…ÌZ GÌê…sìý çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. A«¨M>ÆæÿÄæý$…{™é…Væü…ò³O ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅÌôýÑ$sìý ? ¨Ôèýò³O A™éÅ^éÆ>°Mìü A…™èþÐèþ$…¨ gñýOË$ ´ëËÐèþ#™èþ$¯é² AMæüPyæþ ¿æýÄæý$… G…§æþ$Mæü$ E…yæþr… Ìôý§æþ$ ? ¯óþÆæÿ³æNÇ™èþ…V> Ðèþ*ÆæÿaÐèþ§æþª° Mæü*yé ÐèþÆæÿÃMæüÑ$sîý MøÇ…¨.G°² ´ëÈtË$ AÐèþ$Ë$
°…¨™èþ$˯èþ$ H JMæüPÆæÿ*, H JMæüP ´ëÈtÄôý$ M>§æþ$, _ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÇ Mæü$r$…º Ðèþ$$…§æþ$ B¨Ìê»ê§Šþ {´ë…™èþ…ÌZ sôýMæü$ ËMìü‡, A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý A…§æþ$Ðèþ˯èþ G¯úP…rÆæÿÏ §éÓÆ>, çÜ™èþÓÆæÿ Õ„æüË §éÓÆ> Mæü*yé ¿æýÄæý$… fÆæÿ$³æ#™èþ$¯é²Æÿ$$?
çÜ¿æý$ÅË$ Mæü*yé çÜÐèþ$Ç®…^èþÌôý§æþ$. §æþ$Ææÿ…™é°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> Ò«§æþ$ÌZÏMìü Ðèþ*¯èþçÜËò³O A™éÅ^éÆ>Ë$, çßý™èþÅË$ fÇV>Æÿ$$. D §æþ$Ææÿ…™é˯èþ$ Ò$yìþÄæý* MæüË$Væü$™èþ$…§æþ° ^ðþç³µÌôýÐèþ$$. Ðèþ$$…§æþ$çÜ$® BÌZ^èþ¯èþË$ Ìôý§é 糫§æþM>Ë™ø ÐèþÆæÿÃMæüÑ$sîý íܸëÆæÿ$ÞË$ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÅ ÐèþçÜ® ç³ÇíÜ®†
Æ>Ðèþsê°Mìü GÐèþÆæÿ* Ððþ¯èþ$M>yæþÌôý§æþ$. ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ¯óþÆ>°Mìü Ðèþ$Ææÿ×ýÕ„æü ç³yóþ…§æþ$Mæü$ G…§æþ$Mæü$ ÑçÜÃÇ…_…¨ ? ºËïßý¯èþÐèþÆ>YË$V> E¯èþ²ÐéÇ Ò$§æþ CÌê…sìýÑ çÜÆæÿÓ ¯óþÆ>ËMæü$ ´ë˵yóþÐéÆæÿ$ ™éÐèþ$$ ^èþrt…, çÜÐèþ*f… ¯èþ$…_ ™èþí³µ…^èþ$MøVæüËÐèþ$¯óþ HÑ$sZ ^èþ*§éª….2014ÌZ G°²MðüO¯èþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$ÅËÌZ ¯óþÆæÿ
Mæü*yé AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° °ÆæÿÂÄæý$ MóüçÜ$ Cç³µsìýMóü çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. Væü™èþ…ÌZ Ý뫧éÆæÿ×ýÐóþ$, Ðésìý° çÜ…^èþ˯é™èþÃMæü…V> A…¨õÜ¢ Æóÿsìý…Væü$, çÜÆæÿ$PÅÌôýçÙ¯èþÏ «©Ðèþ*™ø¯óþ ´ë˵yæþ™éÆæÿ$. ¨Ôèý E§æþ…™èþ…ò³O °Ææÿçܯèþ ™ðþÍí³ Æ>™èþ[Äôý$Å çÜÇMìü ^èþÇ{™èþMæüËÐéÆæÿ$ 26Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ E…sôý, 2019ÌZ 43Ôé™é°Mìü ò³ÇV>Ææÿ$.
™øº$r$tÐèþ#ÌñýO¯èþ X™é&çÜ…fÆæÿ$ Mìüy鲋³, çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ ¯óþÆæÿV>…yæþ$Ï Ææÿ…V>, ò³Ææÿ$Væü$§æþË E…yæþ§æþ° ÌñýMæüPË$ ÐóþçÜ$Mæü$…r$¯èþ²§é ? Ò$yìþÄæý*Mæü$ H¨ Ìê¿æýÝësìý ™èþç³µ™éW Væü…™èþ$Ë$ ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ òßýO§æþÆ>»ê§øÏ ç³º$P Ððþãϯèþ JMæü Ðèþ*i GyìþBÆŠÿ çÜ…çÜ® ÐðþËÏyìþ…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë {ç³M>Ææÿ… 539 Ðèþ$…¨ ÌZMŠü çÜ¿æý çÜ¿æý$ÅËÌZ
¼ÌêÏËMæü$ EÇÕ„æü¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ E§æþ…™èþ… ™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$¯é ´ùÎçÜ$Ë$, AÆÿ$$™óþ §é° Ò$§óþ Móü…{©MæüÇçÜ$¢…§æþ° çÜÇò³r$tMæü$…§é…, çÜ¿æýÅ çÜÐèþ*f… {ç³gê{糆°«¨ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ JMæü Äæý$$Ðèþ† ç³rÏ A¯èþ$_™èþ…V> {ç³ÐèþÇ¢…_¯èþ 233 Ðèþ$…¨ ¯óþÆæÿ ^èþÇ™èþ MæüÍW¯èþ ÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ$. ÒÇÌZ ¼gñýí³Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$
MøÆæÿ$tË Ò$§æþ ÑÔéÓçÜ… çܯèþ²WËÏr…, M>ËçßýÆæÿ×ý ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ Ððþ…r¯óþ çÜ…Væü† HÑ$sìý ? §é°MóüÐðþ$O…¨ ? ¨Ôèý E§æþ…™èþ…ò³O Ðèþ*¨Ç G…§æþ$Mæü$ E§æþ…™èþ…ò³O ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ A…¨¯èþ ÑçÙÄæý$ ™ðþÍíÜ…§óþ. AÌê…sìý ÐéÇ° 116, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>…{Vðü‹Ü 29,gñýyìþÄæý$$ 13, yìþG…Mðü 10,sìýG…íÜ ¯èþ$…_
°…¨™èþ$˯èþ$ M>Ía^èþ…´ë˯óþ yìþÐèþ*…yŠþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. çܵ…¨…^èþÌôý§ø GÐèþÆðÿO¯é ^ðþç³µVæüËÆ> ? A™éÅ^éÆæÿ… A¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ GÐèþÇ Ò$§æþ gñýOâæýÏ´ëË$ ^óþíÜ çÜÐèþ*gê°Mìü §æþ*Ææÿ…V> E…^èþr… ™èþç³µ çÜ™èþÓÆæÿ¯éÅÄæý$… õ³Ææÿ$™ø ™öÑ$è Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. CMæü ´ëÈtË ™èþÆæÿœæ#¯èþ ´ùsîý ^óþíܯèþ A¿æýÅÆæÿ$®Ëò³O E¯èþ²
çÜÐèþ*f…ÌZ çÜÆæÿÓM>Ë çÜÆ>ÓÐèþçܪËÌZ Ðèþ$¯ø¿êÐéË$ E…sêÆÿ$$. BÄæý* fÇW¯é A¨ §éÆæÿ$×ýÐóþ$, Mö…§æþÇ Ò$§æþ §éÆæÿ$×ê† §éÆæÿ$×ý…V> Ðèþ$ÇMö…§æþÇ A…™èþ… ^óþÄæý$sê°Mìü ¯éVæüÇMæü çÜÐèþ*f… A…XMæüÇ…^èþr… Ìôý§æþ$. G¯ø² MóüçÜ$ËÌZ Ðèþ$íßýâæýË Ò$§æþ A™éÅ^éÆ>Ë$, çßý™èþÅË$,Äæý$™é²Ë$, Mìüyé²ç³Ï Ðèþ…sìýÑ
E§æþ…™éË$, çÜ…§æþÆ>Â˯èþ$ ºsìýt AÑ ÐðþËÏyæþÄôý$Å Ææÿ*´ëË$ E…sêÆÿ$$. Væü™èþ Ò$§æþ çÜ$QÐèþ…™èþ…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$…§é? ¡{Ðèþ…V> Q…yìþ…^éÍÞ¯èþ E§æþ…™èþÐóþ$, A¯èþ$¿æýÐéË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² ^èþsêt˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÐèþ$° 29Ôé™èþ… E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$íßýâæýËò³O ¯óþÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ G…ï³, G…GÌŒýH
Mö…™èþM>Ë…V> Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$¯ø¿êÐéË$ ÐðþËÏyæþÐèþ#™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$, Mö°² A°²…sìý ç³rÏ G…§æþ$Mæü$ JMóü Ðèþ*¨Ç çܵ…¨…^èþr… Ìôý§æþ$? ¨Ôèý A…§æþÆæÿ* Væü$Ç¢…^èþr… AÐèþçÜÆæÿ…. AçÜË$ ¯óþÆ>Ë$…yæþ° çÜÐèþ*f… MøçÜ… MæüGíÙ A¿æýÅÆæÿ$®ËÌZ ¯óþÆæÿ ^èþÇ™èþ MæüÍW¯èþ ÐéÆæÿ$ ¼gñýí³ÌZ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ E…yæþV> Æðÿ…yæþÐèþ
A…ÔéËÌZ Æðÿ^èþaVöyæþ$™èþ$¯èþ² (°ÆæÿÂÄæý$, ¨Ôèý Ðèþ…sìý §éÆæÿ$×ê† §éÆæÿ$×ý ѧéÅÐèþ…™èþ$Æ>ÍV> {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü… ^óþçÜ*¢ Ñ«¨ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ^óþÄæý$r… ™èþç³µ Ðèþ$ÆöMæü §æþVæüYÆæÿ Ðèþ*ÆæÿY… HÐèþ$$…¨. AÆÿ$$™óþ A…§æþ$Mæü$ G…™èþM>Ë… Ý뮯èþ…ÌZ ¼Gíܵ E…§æþ° HyìþBÆŠÿ Ðèþ$ÆöMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ õ³ÆöP¯èþ²¨. CÌê…sìý
E§æþ…™éË ÑçÙÄæý$…ÌZ M>§æþ° Ðèþ$¯èþÑ) ¡Ææÿ$ ÑÐé§éçܵ§æþ… AÐèþ#™ø…¨. BÐèþ#, ºÄæý$rMæü$ ÐðþãÏ…¨. sôýMæü$ ËMìü‡ ѧéÅÐèþ…™èþ$Æ>Ë$ M>§æþ$ Væü¯èþ$Mæü {V>Ðèþ*ÌZÏ G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*yéÍ A¯èþ²¨ ™èþ„æü×ýÐóþ$ ÐðþË$Ðèþyóþ {ç³Ôèý². °ÆæÿÂÄæý$, ¨ÔèýËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÇ ^óþ†ÌZ ´ë˯èþ ò³yìþ™óþ fÇVóü§óþÑ$sZ çÜ¿æýÅçÜÐèþ*f… BÌZ_çÜ$¢¯èþ²§é ?
BËÄæý*Ë õ³Ææÿ$™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²Ñ A…§æþ$Mæü$ †Ææÿ$Væü$Ìôý° E§éçßýÆæÿ×ýË$. †Ææÿ$Væü$™èþ* º*ÆæÿË$, ³æNçÜË Ðèþ…sìý Ðésìý° AÐèþ$$ÃMæü$…r* Mæü$r$…º ´ùçÙ×ýMæü$ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ A¿êW¯èþ$Ë$ A™éÅ^éÆ>ËMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. AÆÿ$$¯é A¿æýÅÆæÿ$®Ë ¯óþÆæÿ ^èþÇ{™èþ Væü$Ç…_ AíœyæþÑrÏÌZ ÐéÆóÿ çÜÓÄæý$…V> CçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$¯ø¿êÐéË$, BÐóþÔèý, M>ÐóþÚëË$ Væü™èþ… Mæü…sôý ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$, A§óþ ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. B {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ BÐðþ$ §æþ$…yæþVæü$ËMæü$ ºÌñýO…¨. çܵ…¨…^èþsê°Mìü çÜÐèþ*f… C…™èþM>Ë… G…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþ«¨ ¡çÜ$Mæü$…¨, G…§æþ$Mæü$ Ðésìý° ÑÔóýÏíÙ…_ GyìþBÆŠÿ çÜ…çÜ® °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ ´ùÍ…Væü$P Ðèþ$$…§óþ
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {糆 §éÆæÿ$×ý…, A¯éÅÄæý$… ç³rÏ JMóü Ñ«§æþ…V> çܵ…§æþ¯èþ G…§æþ$Mæü$ ËMìü‡, Ðèþ*¯èþçÜ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$, ç³ÇÑ$™èþ…V>¯óþ AÆÿ$$¯é ÐéÇMìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ìôý§æþ$ A° {ç³Õ²…^èþ$Mæü$…sôý çÜÐèþ*«§é¯èþ… §öÆæÿMæüP´ù§æþ$. Ðèþ$¯èþ {ç³MæüsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é çÜ¿æýÅçÜÐèþ*f… AÌê…sìý ÐéÇ° G…§æþ$Mæü$
E…yæþr… Ìôý§æþ$ A¯èþ² {ç³Ôèý²Ë$ Mæü*yé Æøk ÆøkMæü* ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ¨Ôèý Ðèþ$§æþª™èþ$V> °Í_¯èþ ÐéÆæÿ$ °…¨™èþ$Ëò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$MøÐéË° Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜÐèþ*f… D íÜ®†Mìü Æ>Ðèþsê°Mìü Ë„æüË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³sìýt…¨. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü G¯èþ$²Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ? çÜ¿æýÅ çÜÐèþ*gê°Mìü »ê«§æþÅ™èþ Ìôý§é ?
§éÆæÿ$×ý…, A¯èþ…™èþÆæÿ… §é°Mìü ´ë˵yìþ AÆðÿçÜtÆÿ$$¯èþ °…¨™èþ$Ë M>ÍaÐóþ™èþ MøÆ>Ææÿ$. ¨Ôèý MóüçÜ$ °…¨™èþ$˯èþ$ M>ÍaÐóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™èþÐèþ$ ÐéÇ MóüçÜ$ÌZÏ JMæü C…sZϯóþ A…§æþÇ BÌZ^èþ¯èþË*, ^ðþO™èþ¯èþÅ Ýë®Æÿ$$ JMóü Ñ«§æþ…V> E…yæþr… ¨Ôèý °…¨™èþ$Ë M>ÍaÐóþ™èþ fÇW Mö°² Væü…rË$ Mæü*yé fÆæÿVæüMæü Ðèþ$$…§óþ
fÇW´ùÄæý*Æÿ$$. E{§óþM>Ë$ ^èþÌêÏÆ>Æÿ$$ Væü¯èþ$Mæü Òsìý ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯éË$, Ðèþ$Æø ¨Ôèý Mæü*yé °…¨™èþ$˯èþ$ M>ÍaÐóþÄæý*Ë° ÐéÆæÿ$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ìôý§æþ°, AÌê…r³æ#yæþ$ ^ðþO™èþ¯éÅ°² ÐóþWÆæÿ…V> MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ MæüGíÙ ^óþÄæý$r… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÕÐéÆæÿÏÌZ° çßýÄæý$™èþ²VæüÆŠÿ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ° {ç³Væü† ¯èþVæüÆøÏ
E§æþ…™èþ… fÆæÿVæüMæü$…yé ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ BÌZ_…^éÍ. G¯úP…rÆŠÿ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ òßýO§æþÆ>»ê§æþ$, ™ðþË…V>×ê Ìôý§é H Æ>çÙ‰…ÌZ AÆÿ$$¯é ™èþç³µ Ðèþ$ÆöMæü §æþVæüYÆæÿ§éÇ Ìôý§æþ¯èþ²¨ AÐèþVæü™èþ… AÐèþ#™èþ$…¨. ™èþ¯èþ ç³rÏ AçÜ¿æýÅ…V> {ç³ÐèþÇ¢…_¯èþr$Ï JMæü Ðèþ$íßýâæý ^óþíܯèþ íœÆ>ŧæþ$™ø JMæü
G¯úP…rÆŠÿ õ³Ææÿ$™ø ¨Ôèý MóüçÜ$ÌZ °…¨™èþ$Ë M>ÍaÐóþ™èþ ^èþrtÑÆæÿ$§æþª… A¯èþrÐóþ$ Byæþí³ËÏË$ °ÆæÿÂÄæý$…V> õÜÓ^èþaV> †ÇVóü AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° ¿êÑçÜ$¢¯é²Æ> ? {糡M>Ææÿ… ¡Ææÿ$aMøÐèþrÐóþ$ AÆÿ$$™óþ ¯éÅÄæý$… ™èþ¯èþ Ë„æü×ê°² MøÌZµ™èþ$…§æþ° Äæý$$ÐèþMæü$yìþ° ´ùÎçÜ$Ë$ A§æþ$³æ#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ° ÐéÆæÿ¢, ¿æýÄæý$… HÐðþ$O¯èþr$Ï ?
ò³§æþª ¯óþÆæÿ… A¯èþ²r$ÏV> A¯óþMæü {ç³Ôèý²Ë$ çÜ…«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ E¯èþ²™èþ ™èþÍ §æþ…{yæþ$Ë$ Ìôý§é çÜ…Ææÿ„æüMæü$Ë$ ¿æýÄæý$ç³yæþMæü$…yé ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ$¯èþ çÜ${ï³… MøÆæÿ$t {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ G‹ÜH »Z»ôýz ¨Ôèý MóüçÜ$ °…¨™èþ$Ë çÜ¿æýÅ çÜÐèþ*f… BÌZ_…^éÍ.

πs&çjÓ÷øÏ Ä ù|¬s˝≤ e∫Ã+<ä+fÒ... ªVü≤≈£îÿ\&ç–‘˚ ã‹πø Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ë?µ


A…rVæüsêtÆæÿ$. E§æþÅÐèþ*Ìôý Fí³ÇV> iÑ…_¯èþ
CçÙt…. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ¯èþË¿æýÄŒý$ Hâæýå çÜ$©Ææÿƒ ÆóÿyìþÄñý* A糚yæþ$ Ôéí܈V>ÇMæü…sôý Ðèþ$…_ Ðèþ*Ææÿ$PË™ø ÝëÆÿ$$»ê»ê D §óþÔèý…ÌZ° A™èþÅ…™èþ A×ýV>ǯèþ
{ç³Ý릯èþ…ÌZ ÆóÿyìþÄñý* Væü$Ç…_¯èþ Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿçÜÌZ G…í³Mæü AÆÿ$$¯èþÐéÇÌZ ÐèþÆ>YË MøçÜ…, B¨ÐéïÜË MøçÜ… ´ùÆ>r… ^óþÔéyæþ$.
G¯ø² gêqç³M>Ë$ BÄæý$¯èþ Ðèþ$¨ÌZ 糨˅V> «¨VæüY¯é«©Ææÿ$Ë$ Ðèþ#¯é²Ææÿ$. VöËÏç³Nyìþ ¯óþË, ±Ææÿ$, Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O çßýMæü$P {ç³f˧óþ¯èþ° °¯èþ¨…
E¯é²Æÿ$$. Ðèþ*Ææÿ$¡Æ>Ðèþ#, Ôèý…MæüÆæÿÐèþ$…_ çÜ™èþÅ… ^éyæþ$. A…§æþ$Móü {糿æý$™èþÓ… BÄæý$°² "Æ>f{§øíßý'V>
_¯èþ²ç³šyæþ$ BÄæý$¯èþ C…sZÏ ÆóÿyìþÄñý* E…yóþ¨ Ððþ$$§æþËÆÿ$$¯èþ Ðéâæý$å ÐéÆæÿ$. A…§æþÇMîü °Ææÿ¾…«¨…_…¨. 90 Ôé™èþ… ÑMæüÌê…Væü$yìþV> E…yìþ
M>§æþ$. Æóÿç³ÌñýÏÌZ° Ôèý…MæüÆŠÿ ÑÌê‹Ü M>ïœ çßZrÌZÏ° òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ ´ùíÜt…Væü$ C^éaÆæÿ$. Mæü*yé õÜÓ^èþe MøÌZµÆÿ$$¯èþ ÐéÇ ç³„>¯èþ MæüË…™ø,
ÆóÿyìþÄñý* JMæüsôý ¨Mæü$P. AMæüPyìþMìü ÐðþãÏ ÐéÆæÿ¢Ë$ CMæü B ÆøkÌZÏ òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ ÆóÿyìþÄñý* õÜtçÙ¯Œþ Ðèþ*¯èþíÜMæü ºË…™ø ´ùÆ>yæþr… Vöç³µ ÝëçßýçÜÐóþ$.
39 ¿æý…yéÆæ9849130595
ÿ$ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ#,
ѯéË…sôý M>ïœ sìý휯èþÏMæü$ _ËÏÆæÿ yæþº$¾Ë$ M>ÐéÍ.
A…§æþ$Mæü° ¯é¯èþ²V>Ç ÌêÎa gôýº$ÌZ ¯èþ$…_ _ËÏÆæÿ
MæüÑ ç³…yìþ™èþ º–…§æþ…™ø ÐðþÍW´ù™èþ* E…yóþ¨.
§óþÐèþ#Ëç³ÍÏ Mæü–çÙ~ Ôéí܈, Vøï³^èþ…§Šþ, º$_a»êº$,
ÐðþOMæüËÅ… A¯óþ¨ ÔèýÈÆ>°Mìü M>° Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ M>§æþ°
ÝëÆÿ$$»ê»ê Ðóþ$«§øÔèýMìü¢ {ç³™èþÅ„æü E§éçßýÆæÿ×ý. iÐèþ
MösôýtõÜ _ËÏÆæÿÐèþ$ËÏÆæÿ §ö…Væü™èþ¯éËMæü$ Mæü*yé Ðèþ$$°Ðèþ*×ìýMæüÅ… ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ#, Ý릯èþ… ç³Ç×êÐèþ$…ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³ç³…
^èþ…ÌZ çÜVæü… ¿æý*¿êV>°² ½WÌŒý ¯éÐèþ §éÓÆ> ^èþ$sôýt
D ÆóÿyìþÄñý* yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Mìü ÆóÿyìþÄñý* E§øÅVæü…
A…sôý ç³yæþ§æþr ......
ÐóþÐèþ$*Ç ÑÔèýӯ髧æþ Ôéí܈ A…sôý Ðéâæýå
Ððþ¯èþ$¡Äæý$Ìôý§æþ$. C…™é ^óþíÜ BÍ…yìþÄæý* ÆóÿyìþÄñý*
ÐéÆæÿ¢ÌZÏ Ðèþ^óþa gê¡Äæý$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…
ç³rÏ BÄæý$¯èþMæü$ BçÜMìü¢ Ðèþ#…yóþ¨ M>§æþ$. gZÍ´ëËÅ…
¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ#, ÆóÿyìþÄñý* A¯èþ²Äæý$Å ¯éÅÄæý$糆
Æ>çœ$ÐèþÆ>Ðèþ#, ÆóÿyìþÄñý* AMæüPÄæý$Å M>Ðóþ$ÔèýÓÇ,
Ðèþ$…^éË fVæü¯é²«§æþÆ>Ðèþ#, Ðèþ$ÌêϨ ¯èþÆæÿíÜ…çßý J Mæü Ðèþ$°íÙ Væü$Ç…_ Ðèþ*¯èþÐèþ™èþÓ…™ø BÌZ
_…^óþ Ýësìý Ðèþ$°íÙ AÆæÿ$§æþ$V> Mæü°µ…^óþ D
íܯèþ ^éÆðÿÏ‹Ü yéÇÓ¯Œþ Mæü…sôý & çÜÐèþ*f…ÌZ A×ý_Ðóþ
Äæý$ºyæþz ÐéÇ çßýMæü$PË MøçÜ… ™èþ¯èþ ÒÌŒý^ðþOÆŠÿ B«§é
Mæü$r$…º…ÌZ ™ðþË$çÜ$. Ò.Ò. Ôéí܈ A…sôý Ðèþ$…VæüÐèþ$à Ðèþ…sìý ¯èþ*Å‹Ü ÈyæþÆæÿ$Ï ÐéÆæÿ¢Ë$ ^èþ¨Ðóþ Ñ«§é¯èþ… A…sôý ^ðþÑ Ôéí܈ Ððþ$$§æþËÆÿ$$¯èþ ÐéÇ™ø ÆóÿyìþÄñý* {´ë…Væü×ý… ÑÆ>hË$Ï™èþ* E…yóþ¨. ÆøkÌZÏ {´÷òœçÜÆŠÿ h.G¯Œþ. ÝëÆÿ$$»ê»ê °…yðþO¯èþ Ææÿ…™ø ´ùÆ>yìþ¯èþ ÝëÆÿ$$»ê»ê °fÐðþ$O¯èþ ™öÍ´÷§æþ$ª.
ÆóÿyìþÄñý*ÌZ ç³°^óþõÜÐéÇMìü ™ðþËÐèþMæü$…yé ´ù§æþ$. MøçÜ$Mæü$¯óþÐéÆæÿr. C…sìýMìü Ððþãå¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé ÆóÿyìþÄñý* ¯èþ*Å‹Ü ÈyæþÆæÿÏ BÍ…yìþÄæý* ÆóÿyìþÄñý*Mìü B õ³Ææÿ$ GÌê Ðèþ_a…¨? D ÑçÙÄæý*°² Væü$Ç…_ Ôéí܈ ÐèþÅMìü¢™èþÓ… JMæü çÜiÐèþ §æþ–ÔèýÅ…. B çßýMæü$PË ´ùÆ>r fÌŒý & f…WÌŒý & fÒ$¯Œþò³O B¨ÐéïÜË ´ùÆ>sê˯èþ$
{´ù{V>… òÜOyæþ$ÌZ A† _¯èþ² Mìü…¨ Ððþ$r$t A…sôý Ðèþ*¨ÇV>¯óþ ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ A¯èþ$MæüÇçÜ*¢ ¼VæüYÆæÿV> ^èþ§æþÐèþyæþ… Ôéí܈V>Ç à½. V>Ææÿ$ ^ðþõ³µ¨ ѯèþÝ÷…ç³#V> E…¨. «©Ææÿ$×ìý~ Væü$Ç¢…_ ÑMæüÌê…Væü$yðþO¯èþ MæüÑ, Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ¯èþÌñýÏË {ç³™èþÅ„æü…V> ^èþ*íܯèþ B¨ÐéïÜ B™èþà º…«§æþ$Ðèþ#Ë$
yæþ*Åsîý BïœçÜÆŠÿ ({sꯌþÞ Ñ$çÙ¯Œþ GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ) GÐóþ$à ´ëçÜÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÆóÿyìþÄñý*ÌZ {sê°ÞÃçÙ¯Œþ GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ E§øÅVæü… 1935ÌZ »ñý…sŒý B‹œ Ððþ$O…yŠþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ËÄñý$$¯ðþÌŒý ïœÌñýz¯Œþ C…yìþÄæý*Mæü$ Æ>fÄæý$Å, ""´÷§æþ$Y †Ææÿ$Væü$yæþ$ Ðèþ$°íÙV>'' ç³#çÜ¢Mæü… ¯é²Ææÿ$. B¨ÐéïÜËò³O fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐèþÆæÿ$çÜ §éyæþ$Ë$,
¯èþ$…_ A§óþ õÜtçÙ¯ŒþMæü$ yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> G¨W¯èþ Ðèþ_a…¨. Aç³#µyæþ$ BÄæý$¯èþ™ø ´ër$ CÆæÿÐðþO Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$…¨ òÜËMŠüt AÆÿ$$™óþ Ðèþ^éaÆæÿ$. C…yìþÄæý$¯Œþ õÜtsŒý {»êyŠþ M>íÜt…VŠü çÜÈÓòÜ‹Ü A° Mö™èþ¢V> {´ëÆæÿ…À…_¯èþ Ææÿ*ç³… ^óþÔéyæþ$. ´÷§æþªçܲÐèþ*¯èþ… çÜ*Èyæþ$ ÐðþOç³# †Ææÿ$ Ððþ$O§é¯èþ ^öÆæÿ»êr$Ï, ¿æý* B{MæüÐèþ$×ýËò³O ¼Äæý*ÅË
A¯èþ$¿æýÐèþÔéÍ. òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ¯óþ M>§æþ$ ¿Z´ëÌŒý DÄæý$¯èþ MæüyæþÐèþ*QÇÌZ CÆæÿÐðþO Æðÿ…yøÐéÆæÿ$. ÉìþÎÏÌZ C…rÆæÿ*ÓÅ. B MæüÑ$sîýMìü çÜ…çܦMæü$ BÄæý$¯èþ Ððþ$$§æþsìý Mæü…{sZËÆŠÿ. Væü$™èþ* AÍíÜ´ùÆÿ$$¯èþ D ç³#Ðèþ#Ó `MæüsìýËMæü$ Mæü*yé f¯éÆæÿ®¯ŒþÆ>Ðèþ# Vö…™ðþ†¢¯èþ §æþÔèýÌZ¯óþ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý
Ðèþ…sìý ^ørÏ Mæü*yé ç³°^óþÝëÆæÿ$. ÆóÿyìþÄñý*° ÝëP_ B¯ésìý ÆóÿyìþÄñý* yîþi ¯éÆ>Äæý$׊ý Ò$¯èþ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ. BÄæý$¯èþMæü$ G…§æþ$Mø Ôéí܈ G…§æþ$Mø BÄæý$¯èþMæü$ B õ³Ææÿ$ ¯èþ^èþaÌôý§æþ$. H§ðþO¯é ^èþMæüPsìý õ³Ææÿ$ MøçÜ… AÄæý$¯èþ °{çÙPÑ$…^èþMæü, ™ðþÌêÏÇ ´÷§æþ$ª MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*yæþ E§æþÅÐèþ*°Mìü Fí³Ç´ùíܯèþ ÐéÇÌZ ÝëÆÿ$$»ê»ê
Ðèþyæþ»ZÔéÆæÿ$. _{™èþ… HÑ$r…sôý BÄæý$¯èþ V>Çç³rÏ Ðé™èþÞËÅ… MæüÍW…¨. çÜ…X™èþ, ¯èþ–™éÅË$ Væü$Ç…_ AyìþW¯èþ H ™èþ糯èþ ç³yézyæþ$. JMæüÆøk ÐðþO{ÝëÄŒý$ VúÆæÿÐéÆæÿ®… C_a¯èþ Ñ…§æþ$ÌZ ÌêÆŠÿz Mæü$…yé D çÜÐèþ*gê°² ï³yìþçÜ$¢¯èþ² §øí³yîþ, A¯éÅÄæý* E¯é²Ææÿ$. {´ëgñýMæü$tË ÐèþËÏ B¨ÐéïÜË$ A«¨Mæü °Æ>ÓíÜ
AÆæÿÐèþÄæý$ÅÐèþ §æþÔ麪…ÌZ ÆóÿyìþÄñý*ÌZ ^óþǯèþç³#µyæþ$, {ç³Ôèý²Mæü* BÄæý$¯èþ çÜÆæÿÆÿ$$¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… CÐèþÓÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. _ÐèþÇMìü B ͯŒþÍ™ŒþVø° MæüË$çÜ$Mæü$° D Ðèþ*r ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Mæü*yé M>çÜ¢ BÌZ_…_ ˯èþ$ bóþ¨…^èþ$Mæü$…r* M>Ææÿ$ `MæüsZϯèþ* ÑMæüíÜ…^óþ ™èþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ¯èþ$ ç³{†MæüÌZÏ ÐðþËÏyìþ…
CçÙt… Ìôý° ò³ãåMìü ™èþË Ðèþ…_ ™éã Mæüsìýt…^èþ$Mæü$¯èþ² A«¨M>Æóÿ Mæü͵…^èþ$Mæü$° ÉìþÎÏ ±Mæü$ Mö™é¢, HÐóþ$… ^èþ*ÔéÐèþ# CMæüPyæþ A…r* BÍ…yìþÄæý*..A° BW´ùÄæý*Ææÿ$. Ðèþ$äå BÄæý$¯óþ {»êyŠþ M>íÜt…VŠü º§æþ$Ë$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝù¢…¨. ´÷§æþ$ª †Ææÿ$Væü$yæþ$ Ìê…sìý ^éÆæÿ$. B¨ÐéïÜË B™èþú…«§æþ$Ðèþ#ÌñýO¯èþ G‹ÜBÆŠÿ
Ðèþ«§æþ$Ðèþ#Ìê, Ñ«¨ ÌôýMæü ^óþÆ>¯èþ° ^ðþº$™éÆæÿ$. GÐèþÆæÿ¯é² ^èþ¯èþ$Ðèþ#V> AyìþV>Ææÿ$. ÉìþÎÏÌZ ™é¯èþ$ ^èþ*íܯèþ çßý$Ðèþ*Äæý$$¯Œþ çÜÐèþ*«¨ Væü$Ç…_ ÆóÿyìþÄñý* A…sôý GÌê E…r$…§æþ° AyìþV>Ææÿ$. B Æðÿ…sìý± MæüÍí³™óþ BÍ…yìþÄæý* çßýMæü$PË ¨Ñsîý h.G¯Œþ. ÝëÆÿ$$»ê»ê JMæü {ç³MæüP ÐðþOMæü Ôèý…MæüÆæÿ¯Œþ, ¼yìþ ÔèýÆæÿÃ, »êËVø´ëÌŒý, »Ÿgêj ™éÆæÿMæü…
H§æþ¯é² A¯èþ»Z™óþ, ™èþ¯èþ Ðé§æþ¯èþMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> ½½ïÜ ^ðþ´ëµÆæÿ$. A¯óþMæü ÑçÙÄæý*Ë$ Væü$Ç…_ D Mæü${ÆæÿÐéyìþMìü AÐèþV>çßý¯èþ ÆóÿyìþÄñý*. B õ³Ææÿ$ ËÄñý$$¯ðþÌŒý ïœÌñýz¯Œþ V>ÇMìü ™ðþVæü ¯èþ_a…¨. A§óþ íܦÆæÿç³yìþ ÌêÅ°² G¨ÇçÜ*¢, Ðèþ$Æø {ç³MæüP ™èþ¯èþ {´ë×ê°² ÐèþÆæÿ$çÜÌZ ÝëÆÿ$$»ê»ê Mæü*yé ^óþÇ´ùÄæý*Ææÿ$.
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ A«¨M>Ç ËÄñý$$¯ðþÌŒý ïœÌñýz¯Œþ Æ>íܯèþ »ñý…sŒý ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý*Ë$ Væü$Ç…_ ç³Çç³NÆæÿ~ ç³Çgêq¯èþ… E…§æþ° ´ùÆÿ$$…¨ (r). §óþÔé°Mìü çÜÓ™èþ…{™èþ… Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÍ…yìþÄæý* ÆóÿyìþÄñý* °Ë»ñýr$tMøÌôý° °çÜÞàÄæý$ íܦ†ÌZ BÄæý$¯èþ$² Æ>fÅ ´ùÆæÿ$»êrÌZ AÍíÜ´ù™èþ$¯èþ² ÐéÇMìü ™øyæþ$MøçÜ…
B‹œ Ððþ$O…yŠþ ç³#çÜ¢M>°² E§æþçßýÇÝë¢Ææÿ$. C…Mø _{™èþ… BÄæý$¯èþ AÀ{´ëÄæý$ç³yæþzr$t Ôéí܈V>ÇMìü ™ø_…¨. çÜÆæÿÆÿ$$¯èþ fÐéº$Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ¿êçÙÌZÏ BM>ÔèýÐé×ìýV> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨ (™èþÑ$âê°² Ñ$¯èþàÆÿ$$õÜ¢). °Ææÿ¾…«§æþ… Ðóþ«¨…^èþyæþ… VæüÆæÿá±Äæý$…. 2014 Ðóþ$ 9¯èþ Ðèþ$–™èþ$Å…fÄæý$$yìþV> †ÇW Æ>ÐéÍ. A…§æþ$Mæü$
HÑ$r…sôý BÄæý$¯èþMæü$ ÆóÿyìþÄñý* E§øÅVæü… ç³yæþ§æþ$ ^ðþç³µÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é ^ðþí³µ¯èþ 糧æþ®† ¯èþ_a…§óþÐðþ* ™ðþÍÄæý$§æþ$. Ôéí܈V>Ç »ñý…sŒý ÝëÄæý$…{™éË$ ¡ÇV>Y Mæü*Ææÿ$a…sôý CÌêsìý Mæüº$Ææÿ$Ï ÑÔèýӯ髧æþ Ôéí܈ V>Ææÿ$ õ³ç³Ææÿ$Ï ¨§æþªyé°Mìü Äæý$*°ÐèþÇÞsîýMìü (ÉìþÎÏ) ÐðþãÏ {糿æý$™èþÓ… ç³#¯èþÆ>ÌZ^èþ¯èþ ^óþíÜ ÑMæüÌê…Væü$yðþO¯èþ
M>± ÆóÿyìþÄñý* A…sôý {´ë×ý…, A…§æþ$ÌZ B‹œ Ððþ$O…yŠþ ÆóÿyìþÄñý* ç³rÏ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é, Ôéí܈ V>Ç° Ðèþ*{™èþ… B E§øÅV>°Mìü AËÐøMæüV> »ZÌñýyæþ$ ^ðþº$™éÆæÿ$. †ÇVöçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ´ùÎçÜ$Ë$ °Ææÿ¾…«¨…^éÆæÿ$. ÝëÆÿ$$»ê»êò³O Ýë¯èþ$¿æý*† ^èþ*´ëÍ.
Ðèþ$$QÅ…V> ÆóÿyìþÄñý* ÐéÆæÿ¢Ë$ BÄæý$¯èþMæü$ Ðèþ$È Ðèþ$È òÜËMŠüt ^óþÔéÆæÿ$. ©¯óþ² yìþíÜt± A…sêÆæÿ$ Ôéí܈. (C…M> E…¨) Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$tË™ø çÜ…º…«§éË$¯é²Äæý$¯óþ ÝëMæü$¯èþ$ -Ææÿ$«¨Ææÿ} & ÝëÐèþ*hMæü ÑÔóýÏçÙMæü$yæþ$
ˇsêøÏ˝Ÿ uÀs¡ß¶˝ÀøÏ $XÊ˝Ÿ dæø±ÿ ôV’≤<äsêu≤<é
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ: C¯ø¹íÜ‹Ü Ðèþ*i ïÜDÐø ÑÔéÌŒý íÜM>P JÆ>MìüÌŒý »ZÆæÿŠzÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ Mæü—G{†Ðèþ$ Ðóþ$«§æþ, Ððþ$íÙ¯Œþ ÌñýDz…VŠü Ýë…Móü†Mæü {糆 ¯éË$Væü$ ò³§æþª MúÏyŠþ Mæü…ò³±ÌZÏ JMæüPsìý Ðèþ*{™èþÐóþ$ G…rÆŠÿ {ò³Of‹Ü Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ >∑ßs¡ßyês¡+
yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> ¯éÑ$¯óþsŒý AÄæý*ÅÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Cç³µsìýMóü Mæü—G{†Ðèþ$Ðóþ$«§æþ B«§éÆæÿ…V> °³æ#×ý$ÌZÏ ÑÔéÌŒý JMæüÆæÿ$. ÑÔéÌŒý Æ>Mæü™ø ¯óþ¯èþ$ ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> °Ææÿ~Äæý*Ë$ çÜ*sŒý, òÜMæü*ÅÆŠÿ C[¯é¹ Ýë…Móü†Mæü™èþË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> A…§æþgôýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 12 &çôd+ãsY 2019
ç³°^óþõÜ ÑÄæý$¯éÄŒý$ A¯óþ ÝëtÆæÿt‹³¯èþ$ Mæü*yé {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü G…™ø Eç³Äñý*Væüç³yæþr…™ø ´ër$.. Ðèþ* Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ JÆ>MìüÌŒýMæü$ Aí³ÏMóüçÙ¯ŒþÞ, C[¯é¹ÌZ {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… E…¨. C¨ Mæü…ò³±Mìü
52 HâæýÏ ÑÔéÌŒý íÜM>P {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ Mæü—G{†Ðèþ$ Ðóþ$«§æþ, Ððþ$íÙ¯Œþ çÜÆðÿO¯èþ ¨ÔèýÌZ ¯èþyìþí³…^èþVæüË… A° JÆ>MìüÌŒý bðþOÆæÿïŒþ, ïÜsîýÐø ÌêÈ GÍÏçܯŒþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çÜ–f¯é™èþÃMæü™èþ, Ðèþ—G¨®Mìü »êrË$ ç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. D
ÌñýDz…VŠü °³æ#×ý$ÌZÏ JMæüÆæÿ$. ÑÔéÌŒý Æ>Mæü™ø JÆ>MìüÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ ÑË$Ðèþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©°ò³O ÑÔéÌŒý íÜM>P çܵ…¨çÜ*¢ Mö¯óþ²âæý$ÏV> {ç³ç³…^èþ…ÌZ° {糆 ò³§æþª {ç³Äæý*×ý…ÌZ ¯óþ¯èþ$Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÑ$° AÆÿ$$¯èþ…§æþ$Mæü$ çÜ…™øíÙçÜ$¢¯é²¯èþ$ A°
ò³ÆæÿVæü$™èþ$…§æþ° Mæü…ò³± JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. çÜ…çܦËMæü$ Væü$…yðþ^èþ糚yæþ$V> JÆ>MìüÌŒý yóþsê»ôý‹Ü Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… A¯é²Ææÿ$. 5

qcÕº\ qß+∫ |ü⁄+E≈£îqï kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ


173 bÕsTT+≥ߢ ô|]–q ôdHÓ‡ø˘‡ 53 bÕsTT+≥ߢ ˝≤uÛÑ|ü&ɶ ì|ò”º çßý*Å…§éÄŒý$ Ððþ*sêÆŠÿÞ C…yìþÄæý* f¯èþÐèþÇ
2020 ¯èþ$…_ A°² Ððþ*yæþâæýÏò³O «§æþÆæÿ˯èþ$
15 XÊ‘êìøÏ ô|’>± qwüºb˛sTTq j·Tdt u≤´+ø˘ »qe] qß+∫ ò³…^èþ$™ø…¨. Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$Ë «§æþÆæÿ
11-12-2019 ... e÷¬sÿ{Ÿ düe÷#ês¡+ ô|s¡>∑qßqï VüA´+<ëjYT ø±s¡¢ <Ûäs¡\ß eTT&çdüs¡≈£î\ <Ûäs¡\ß ô|s¡>∑&Éy˚T ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$$
A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ôdHÓ‡ø˘‡ & ì|ò”º ø±s¡D+ m+‘· y˚Ts¡≈£î ô|s¡ß>∑ß<ä\ nqï~ >√|ü´+ »ñýOMŠüË «§æþÆæÿ˯èþ$ ò³…_¯èþ ïßýÆø Ððþ*sZM>ÆŠÿµ:
BÆæÿ…¿æý… 40,852.61 BÆæÿ…¿æý… 11,867.35 nìï yÓ÷&Éfi¯¢ô|’ ô|s¡ß>∑ß<ä\ ñ+≥ß+<äì Á|üø£≥q {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª çÜ…çܦ ¨Ó^èþ{Mæü Ðéçßý¯èþ
VæüÇçÙx… 40,885.03 VæüÇçÙx… 11,921.50 ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$ ïßýÆø Ððþ*sZM>ÆŠÿµ ™èþÐèþ$
Mæü°-çÙx… 40,554.04 Mæü°-çÙx… 11,833.00
u…’ø˘\ <Ûäs¡\qß ô|+∫q V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ÚëMŠü C_a…¨. Ðèþ^óþa
Ðèþ$$W…ç³# 40,412.57 Ðèþ$$W…ç³# 11,910.15 Ðèþ$$…ºÆÿ$$: §óþÖÄæý$ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPr$Ï (2.77%), KG±jïÜ (2.28%), sñýMŠü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… f¯èþÐèþÇ ¯èþ$…_ »ñýOMŠüË «§æþÆæÿ˯èþ$
Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) 172.69 Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) º$«§æþÐéÆæÿ… Ìê¿êÌZÏ Ðèþ$$WÔéÆÿ$$. E§æþÄæý$… Ðèþ$ïßý…{§é (1.97%), MörMŠü Ðèþ$ïßý…{§é ò³…^èþ$™èþ$¯èþ²r$Ï ïßýÆø Ððþ*sZM>ÆŠÿµ
53.35 ¯èþ$…_ Ìê¿êÌZϯóþ Mö¯èþÝëW¯èþ Ðèþ*ÆðÿPr$Ï (1.56%), sîýïÜG‹Ü (1.97%) ™èþ¨™èþÆæÿ
Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) 0.43 Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) {ç³Mæüsìý…_…¨. A°² Ððþ*yæþâæýÏ »ñýOMŠüËò³O ò³…_¯èþ
0.41 Ðèþ$«§éÅçßý²… Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ Væü…rË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü…ò³±Ë$…yæþV>, Äæý$‹Ü »êÅ…MŠü «§æþÆæÿË$ f¯èþÐèþÇ 1,2020 ¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü
¯èþÚëtÌZÏMìü gêÆæÿ$Mæü$¯é²Æÿ$$. M>õÜç³sZϯóþ Ðèþ$äÏ (&15.33%), Ðóþ§é…™èþ ÍÑ$sñýyŠþ M>ÆæÿÏ «§æþÆæÿË$: {ç³Ðèþ$$Q M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È çÜ…çܦ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐéÍÞ Ðèþ_a…§æþ° Mæü…ò³± ÐèþÝë¢Äæý$° Mæü…ò³± ™ðþÍí³…¨. GMŠüÞÚùÆæÿ*…
mHémdtá Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{Ÿ Á>±|òt ³æ#…kMæü$° ¿êÈV> ò³ÇV>Æÿ$$. {sôýyìþ…VŠü (&1.63%), ïßýÆø Ððþ*sZ M>ÆŠÿµ çßý*Å…§éÄŒý$ C…yìþÄæý* ™èþ¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë ™ðþÍí³…¨. AÆÿ$$™óþ, D «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$Væü$§æþË «§æþÆæÿ˯èþ$ Ææÿ*. 2000 ÐèþÆæÿMæü$ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ²r$Ï
Ðèþ$$WõÜ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü òܯðþÞMŠüÞ 173 ´ëÆÿ$$…rÏ (&1.44%), GÌŒý A…yŠþ sîý (&1.21%), «§æþÆæÿ˯èþ$ Ðèþ^óþa Hyé¨ f¯èþÐèþÇÌZ G…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ E…r$…§æþ¯èþ²¨ çܵçÙt… çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_
Ìê¿æý…™ø 40,413Mæü$ ^óþÇ…¨. °ïœt 53 ¿êÆæÿ† GÆÿ$$ÆŠÿ sñýÌŒý (&1.17%) ™èþ¨™èþÆæÿ ò³…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. M>ÆæÿÏ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mæü…ò³± {糆°«¨ »ñýOMŠüË «§æþÆæÿ˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ ò³…^éÍÞ
´ëÆÿ$$…r$Ï ³æ#…kMæü$° 11,910Mìü ò³ÇW…¨. Mæü…ò³±Ë$ ¯èþçÙt´ùÄæý*Æÿ$$. ™èþÄæý*ÈMìü M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë JMæü {ç³Mæür¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ ™öÍ Ðèþ_a…§æþ¯èþ² §é°ò³O ïßýÆø Ððþ*sZM>ÆŠÿµ
½G‹ÜD òܯðþÞMŠüÞ sꋳ VðüÆÿ$$¯èþÆŠÿÞV> G±tï³ïÜ f¯èþÐèþÇ ¯èþ$…_ ò³ÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² çßý*Å…§éÄŒý$ «§æþÆæÿË$ ò³ÆæÿVæür…™ø «§æþÆæÿË ò³…³æ#ò³O ÝëÃÆŠÿt Ððþ$$¼Ísîý Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒþÞ A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ² {ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$.

<Û√r˝À H√u…˝Ÿ n+<äß≈£îqï Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·T Ä]úø£y˚‘·Ô k˛ºsY øÏ+>¥‘√ ôV≤#Y&çm|òtdæ u≤´+ø˘ ˇ|üŒ+<ä+
n_Ûõ‘Y u…qØ®, Äj·Tq uÛ≤s¡´ mùdÔsY\≈£î 2019 Ä]úø£
11,910.15 H√u…˝Ÿ Á|ü|ü+#· ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î |ü]XÀ<Ûäq\ß #˚dæq
»+≥ kÕºø˘ôVAy¥ß˝À n≥ºVü‰dü+>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+
ôdø√ºs¡˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\ß ÝëtMŠüçßZÐŒþ$: C…yø&AÐðþ$ÇMæü¯Œþ BǦMæüÐóþ™èþ¢ AÀh™Œþ ѯéÄæý$MŠü »ñý¯èþÈj,
Ç+&Óø˘‡ Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (bÕ) e÷s¡ßŒ (XÊ) BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿÅ GõܢƊÿ yæþ¸ùÏ™ø´ër$ çÜçßZ§øÅW Ððþ$ORôýÌŒý {MðüÐðþ$ÆŠÿ 2019
S&P BSE SENSEX 50 12,448.02 +55.35 +0.45 Hyé¨MìüV>¯èþ$ BǦMæü Ôéç܈ ¯ø»ñýÌŒý ºçßý$Ðèþ$†° A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ArtàçÜ…V>
S&P BSE SENSEX Next 5030,635.29 +123.57 +0.40 fÇW¯èþ ¯ø»ñýÌŒý ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ {糧é¯ø™èþÞÐé°Mìü AÀh™Œþ §æþ…ç³™èþ$Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$™èþ
S&P BSE 100 11,950.77 +52.50 +0.44 Esìýtç³yóþÌê çÜ…{糧éÄæý$ Ðèþç܈«§éÆæÿ×ýÌZ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ õ³§æþÇMæü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: {V>Ò$×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ »êÅ…Mìü…VŠü E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$
S&P BSE Bharat 22 Index 3,166.35 +15.72 +0.50 °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÑçÜ¢−–™èþÐðþ$O¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ A…§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÝùtÆŠÿMìü…VŠü™ø Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ²rt$ òßý^ŒþyîþG‹œïÜ
^óþíܯèþ…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ ÐéÇMìü ¯ø»ñýÌŒý AÐéÆæÿ$z ÐèþÇ…_…¨. ÐéÇ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ BǦMæü »êÅ…MŠü ÐðþËÏyìþ…_…¨. §óþÔèý…ÌZ° _¯èþ² ¯èþVæüÆ>Ë$, {V>Ðèþ*˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ…
n‘·´~Ûø£ ˝≤uÛ≤˝À¢... Ôéç܈ Ææÿ…V>°² ³æ#¯èþDzÆæÿÓ_…^óþÌê E…§æþ° ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^óþõÜ ç³…í³×îý ¯ðþsŒýÐèþÆæÿ$P MæüÍW¯èþ ÝùtÆŠÿMìü…VŠü CMæüò³O òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠüMæü$
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) M>ÆöµÆóÿsŒý ¼h¯ðþ‹Ü MæüÆæÿÝëµ…yðþ…sŒýV> õÜÐèþË…¨çÜ¢$…§æþ° òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠü
IPCALAB 1,140.55 +78.55 +7.40
hI¼ íÜÃ™é ¿æýVæü™Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ fÇW¯èþ K M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ D
Jç³µ…§éËò³O ÝùtÆŠÿMìü…VŠü çÜçßý&ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ïÜDK {Ö«§æþÆŠÿ
MANAPPURAM
GAIL
HDFCAMC
ZEEL
165.85
117.25
3,028.85
283.35
+8.90
+6.25
+137.95
+12.75
+5.67
+5.63
+4.77
+4.71
ø√s¡ßº˝À ˝≤j·TsY>± ∫<ä+ãs¡+ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$ M>V> IG¯ŒþGMŠüÞ Ò$yìþÄæý* MóüçÜ$ÌZ
Væü$…yæþÄæý$Å Ðèþ$ÇÄæý$$ òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠü D&M>Ðèþ$ÆŠÿÞ A…yŠþ ÝëtÆæÿt‹³Þ Mæü…{sîý
òßýyŠþ, hI¼, íÜG‹ÜíÜ íÜÃ™é ¿æýVæü™ŒþË$ çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. òßý^ŒþyìþG‹œíÜ
»êÅ…MŠü™ø D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ^éÌê {¤ÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ E™éÞà°² MæüÍWÝù¢…§æþ° D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> }«§æþÆŠÿ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$.
uÛ≤Ø qwüº+˝À... >∑èVü≤ Væ≤+dü πødüß˝À ø£¢sTT+{Ÿ ‘·s¡|òü⁄q AÆðÿçÜŠt AÆÿ$$Å ¡àÆŠÿ gñýOË$ÌZ 106 ÆøkËMæü$
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) yê<äq\ß n_Ûq+<äq\ß ‘Ó*|æq Væüyìþí³¯èþ BÄæý$¯èþMæü$ Væü™èþ ÐéÆæÿ… (yìþòÜ…ºÆŠÿ 4) j·÷Hê+˝À ◊m|òtd”◊ d”mdtÄsY ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ß
»ñýÆÿ$$ÌŒý ËÀ…_¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. §óþÔèý BǦMæü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: ™èþÐèþ$ M>ÆöµÆóÿsŒý
CGPOWER 11.11 -0.58 -4.96 d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äß\ß
RELCAPITAL 10.90 -0.55 -4.80
Ðèþ$…{†V>, çßZ… Ðèþ$…{†V> »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓÇ¢…_¯èþ ÝùçÙÌŒý ÆðÿÝëµ°Þ¼Ísîý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ
JISLJALEQS 8.32 -0.43 -4.91
◊mHémø˘‡ MT&çj·÷ πødüß˝À 106 Æ>fMîüÄæý$&BǦMæüÐóþ™èþ¢ _§æþ…ºÆæÿ…. ^ðþ¯ðþ•²ËÄñý*Ìê ¿êVæü…V> Äæý*Ðèþ*…ÌZ
DHFL 14.70 -0.75 -4.85 s√E\ C…’\ß J$‘·+ 4q ãj·T≥≈£î M>Ìôýi, Ðèþ${§é‹Ü ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…, ^ðþ¯ðþ•²Ìê A¯é£é{ÔèýÐèþ*°² °ÇÃ…_¯èþrt$
SREINFRA 7.35 -0.42 -5.41 M>ÌôýiÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² _§æþ…ºÆæÿ…Ðèþ—G†¢ç³Ææÿ…V> IG‹œïÜI ÐðþËÏyìþ…_…¨. D KÌŒýz HgŒý
e∫Ãq Ä]úø£ XÊK e÷J eT+Á‹ ¯éÅÄæý$Ðé¨. àÆæÿÓÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ çßZÐŒþ$ A¯óþMæü õÜÐèþ˯èþ$ §æþVæüYÆæÿ
{≤|t ≥s√ïesY ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ïÜ°Äæý$ÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ, Móü…{§æþ Ðèþ*i G…½Äôý$ Mæü*yé ³æNÇ¢ ^óþÔéÆæÿ$. çÜ${ï³…MøÆæÿ$t, ^óþÄæý$¯èþ$…§æþ°, ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ Hï³
ø£+ô|˙ (ø√&é) <Ûäs¡ (s¡÷) ≥s√ïesY yê\÷´yéT BǦMæüÐèþ$…{† ï³ _§æþ…ºÆæÿ… çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ Væü–çßýíßý…çÜ MóüçÜ$ÌZ ¯éÅÄæý$Ðé¨V> BÄæý$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ òßýOMøÆæÿ$tÌZϯèþ* BÄæý$¯èþ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² {ç³fËMæü$ JMæü Ððþ$$»ñýOÌŒý
YESBANK 42.80 195.18 43998321
ÌêÄæý$ÆŠÿV> §æþÆæÿدèþÑ$^éaÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ Mæü°í³…^éÆæÿ$. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÅÄæý$Ðé¨V> ç³°^óþÔéÆæÿ$. _§æþ…ºÆæÿ… ¿êÆæÿÅ ¯èþã° {rMæü$P §éÓÆ> °™èþÅÐèþ$* 1000 Ðèþ$…¨
RELIANCE 1562.60 96.31 615737
IG¯ŒþGMŠüÞÒ$yìþÄæý* MóüçÜ$ÌZ »ñýÆÿ$$ÌŒý ËÀ…_¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$, ´ëÈt çÜçßý^èþÆæÿ$Ë$, ™øsìý Mæü*yé ¯éÅÄæý$Ðé§óþ. Hyæþ$ÝëÆæÿ$Ï ÌZMŠüçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅyìþV> õ³§æþËMæü$ BàÆ>°² CMæüPyìþ ¯èþ$…_ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$° çÜ…çܦ ïÜG…yîþ
IBULHSGFIN 268.20 83.88 3158446 A¯èþ…™èþÆæÿ… ™èþ¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ Ðèþ–†¢ÌZ †ÇW Æ>fÅçÜ¿æý G…ï³Ë$ Mæüí³ÌŒý íܺ̌ý, AÀõÙMŠü Ðèþ$¯èþ$ ç³°^óþíܯèþ _§æþ…ºÆæÿ… {ç³çÜ$¢™èþ… M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt yéMæütÆŠÿ Ôèý…MæüÆæÿÆ>Ðèþ# ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ³æ#§æþ$^óþaÇ BÆøVæüÅ
SBIN 312.70 69.83 2236411 Mö¯èþÝëVæü¯èþ$¯é²Ææÿ$. º$§æþÐéÆæÿ… Ðèþ$$…»ñýOMìü ^ðþ…¨¯èþ íÜ…íœ$Ó™ø MæüÍíÜ BÄæý$¯èþ `‹œ fíÜt‹Ü MøÆæÿ$tMæü$ Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅyìþV> E¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Æ>ÅrMæü Ðèþ$…{† Ðèþ$ÌêÏyìþ Mæü–Úë~Æ>Ðèþ#, Äæý*¯é… KÌŒýz HgŒý çßZÐŒþ$
HDFC 2316.80 64.95 282234 ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü ^ðþOÆæÿïŒþ. IIyìþGÌŒý ÍÑ$sñýyŠþ G…yìþ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ¼ÝëÓi™Œþ
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ªMkÕ mÁMy˚sYµ Á|ü#ês¡+ ù|{°m+ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ düØ«ôddt &Ó’¬sø£ºsY |ü<ä$ qß+∫ »ñý¯èþÈj ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£|ü⁄ $\ße òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: ^ðþÍÏ…³æ#Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>Ðèþ$ÆŠÿÞ çÜ…º…«¨™èþ Æóÿç³sìý n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq\ô|’ $<ë´s¡ßú\ eT<Ûä´ b˛{°
ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te çÜÐéâæýå¯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ 휯ŒþsñýMŠüËMæü$ ÒË$ Mæü͵…^óþÌê
A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÒÝë °ÆæÿÓíßýçÜ¢$¯èþ² ÒÝë G{ÒÐóþÆŠÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…
‘·|üŒó≈£îqï $»jYTX‚KsY X¯s¡à òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: {ç³Ðèþ$$Q Ôéç܈Ðóþ™èþ¢
yéMæütÆŠÿ Ñ{MæüÐŒþ$ ÝëÆ>¿êÄŒý$ Ôèý™é¼ª
&Ü\sY 71.1620 j·T÷s√ 78.7189 òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ fÇW…¨. 30휯Œþ sñýMŠüÞ ©°ÌZ ´ëÌŸY¯é²Æÿ$$. ÒÝë ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: õ³sîýG… òœO¯é°ÛÄæý$ÌŒý çÜÈÓòÜ‹Ü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
j·THé 65.54 bÂ+&é 93.7455 ÑÝë¢ÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿPMæü$ §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt ^ðþÍÏ…³æ# 糧æþÑ ¯èþ$…_ B çÜ…çܦ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ ÑfÄŒý$ ÔóýQÆŠÿ E™èþÞÐéË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÑÔéQÌZ
ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþÐóþ$ Ë„æü Å…V> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÔèýÆæÿà ™èþ糚Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþ Æ>i¯éÐèþ* ÌôýQ¯èþ$ õ³sîýG… _¯é²Ææÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ"¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý A×ý$
òœO¯é°ÛÄæý$ÌŒý çÜÈÓòÜ‹Ü »ZÆæÿ$zMæü$ ç³…´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþò³O C™èþÆæÿ ѧæþ$Å™Œþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$ÇÄæý$$
>∑÷>∑ß˝Ÿ ôdsYÃ˝À ‹s¡ß>∑ß˝Òì n_Ûq+<äHé °ÆæÿÓíßý…_¯èþrt$ ÒÝë {Væü*‹³ Mæü…{sîý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ sìýBÆŠÿ Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{¯Œþ
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ yìþhrÌŒý ^ðþÍÏ…³æ#˯èþ$ A«¨Mæü… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ »ê«§æþÅ™èþË$ Mæü*yé E¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ™é¯èþ$ D A…™èþÇ„æü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZ Ñ{MæüÐŒþ$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: »êÌêMøsŒý çÜÇjMæüÌŒý {çÜtÆÿ$$MŠüÞ ç³§æþѯèþ$…_ ™èþ糚Mæü$…r$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ÌôýQÌZ ÝëÆ>¿êÄŒý$ ´ë{™èþ' A…Ôèý…ò³O
A¯èþ…™èþÆæÿ… fÇW¯èþ ÐðþOÐèþ*°Mæü §éyæþ$Ë™ø ¿êÆæÿ™èþ Ayæþz…MìüV> E¯èþ² AÐèþÆø«§é˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ D C°ÛÄôý$sìýÐŒþ ç³°
^óþçÜ¢$…§æþ¯é²Ææÿ$. C…yìþÄæý*ÌZ Æðÿ…yø A™èþÅ…™èþ yìþhrÌñýOgŒýz ¯èþVæüÆæÿ…V> E¯èþ² õ³ÆöP¯èþ²r$Ï K gê¡Äæý$ Ò$yìþÄæý* ™ðþÍí³…¨. D ¯ðþË 2¯èþ BÄæý$¯èþ D ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ° {yéÆÿ$$…VŠü ´ùsîý˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$.
ÐéÄæý$$õܯèþ Ñ…VŠü MæüÐèþ*…yæþÆŠÿ AÀ¯èþ…§æþ¯Œþ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ¯èþ*ÅMìüÏÄæý$ÆŠÿ ç³ÐèþÆŠÿ
ÐèþÆæÿ®Ðèþ*¯ŒþMæü$ gê¡Äæý$Ýë¦Æÿ$$ÌZ ïßýÆø CÐóþ$gŒý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ™èþ§æþ$ç³Ç 휯ŒþsñýMŠü çßý»ŒýV> Ðèþ*Ææÿ¯èþ$…§æþ° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. õ³ÆöP…¨. CsîýÐèþË ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÇfÆŠÿÓ »êÅ…MŠü ¡çÜ$Mö_a¯èþ °º…«§æþ¯èþË M>Ææÿ×ý…V>¯óþ
ÑfÄŒý$ ÔèýÆæÿà õ³sîýG… òœO¯é°ÛÄæý$ÌŒý çÜÈÓòÜ‹Ü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔéÆæÿ° M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ B‹œ C…yìþÄæý* D ´ùsîý˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþV>, VðüË$´÷…¨¯èþ
ËÀ…_…¨. ´ëMŠü Äæý$$§æþ® ÑÐèþ*¯é°² ÒÆø_™èþ…V> @&Ée m&çwüHéqß Á|üø£{Ï+∫q {Ïø˘{≤ø˘ ѧéÅÆæÿ¦$ËMæü$ ºçßý$Ðèþ$™èþ$˯èþ$ A…¨…^éÆæÿ$.
™èþÇÑ$Mösìýt¯èþ ÐèþÆæÿ®Ðèþ*¯Œþ B {MæüÐèþ$…ÌZ ´ëMŠü Mæü*yé {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ^ðþÍÏ…³æ#Ë »êÅ…MŠü bðþOÆæÿïŒþ G¯Œþ¼G‹œíÜÌZ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
ºËV>ËMæü$ §öÇMìü´ùÐèþyæþ…, ^ðþMæü$P^ðþ§æþÆæÿ° òÜ•¦ÆæÿÅ…™ø ¿êÆæÿ™èþ Ææÿ„æü×ý Ææÿ…Væü Ðèþ$$…»ñýO: sìýM>tMŠü-ÌZ G…™ø {ç³gê§æþÆæÿ×ý 糧æþÑ° ^óþç³rtyæþ…ò³O ÇfÆŠÿÓ »êÅ…MŠü °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_…¨. »êÅ…Mæü$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ &ÉTbÕ+{Ÿ, @JmHé◊◊ eT<Ûä´ uÛ≤>∑kÕ«eT´+
ÆæÿçßýÝëÅ˯èþ$ GMæüPyé ÐðþËÏyìþ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… AÀ¯èþ…§æþ¯Œþ ¯èþ$ K òÜË{¼sîýV> ´÷…¨¯èþ Ðèþ¯Œþü Ðèþ*yìþçÙ¯Œþ ™ðþË$Væü$ C糚yæþ$ çܼÞyæþÈV> õ³Ððþ$…sŒý çÜ…çܦ E…sôý¯óþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ 糧æþÑÌZ bðþOÆæÿïŒþ E…yéË° ™ðþÍí³…¨.
BàÆæÿ…, M>Ððþ$yîþ, ѧæþÅ Ðèþ…sìý {ç³íܧæþ® ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: BMìüÞËÆóÿsñýyŠþ {Vø™Œþ B‹œ ¯èþ*Å C…yìþÄæý*‹Ü C¯ø²ÐóþçÙ¯Œþ
Ðèþ*ÆóÿaÔéÆÿ$$. ™égêV>, Væü*Væü$ÌŒý D Hyé¨ A™èþÅ«¨Mæü…V> Ððþ¨Mìü¯èþ {ç³Ðèþ$$Q$Ë (HiG¯ŒþII)™ø ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Jç³µ…§é°² Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ²rt$ yæþ$´ë…sŒý
C†Ðèþ–™é¢Ëò³O ç Ü–f¯é™èþÃMæü ÒyìþÄñý*˯èþ$
gê¼™é Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$V>, A…§æþ$ÌZ AÀ¯èþ…§æþ¯Œþ Mæü$ {ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…
ËÀ…_…¨. K ïÜf¯ŒþÌZ AÀ¯èþ…§æþ¯Œþ õ³Ææÿ$ Ñç³È™èþ…V> {sñý…yŠþ AÆÿ$$…¨. D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ^óþÄæý$Ðèþ$° j·TeTVü‰ ã÷¢ ùdÿ«sY W{Ÿ˝…≥¢ß õ³ÆöP…¨. D Jç³µ…§æþ…ÌZ ¿êVæü…V>C…yìþÄæý*ÌZ° ÑÑ«§æþ Ñ¿êV>ÌZÏ Mö™èþ¢
ò³rt$ºyæþ$˯èþ$ ÐèþÝë¢Äæý$° yæþ$´ë…sŒý §æþ„ìü×êíÜÄæý* yðþOÆðÿMæütÆŠÿ JÐóþ$‹Ù V>Æ>Y K
Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë…§æþDZ í³Í^óþ ´ëÏsê¹ÆæÿÐŒþ$V> ^ðþ¯ðþOü²: ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ºÏ*
Ñ…VŠü MæüÐèþ*…yæþÆŠÿ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë$, ÒyìþÄñý*Ë$ òÜÆŠÿa ÇfËtÞ ÌZ õÜPÓÆŠÿ õ³Çr çÜÇMö™èþ¢ LsŒýÌñýrϯèþ$ {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ$$¼Ísîý, õÜïœt, GË{M>t°MŠüÞ, ÐérÆŠÿ, òßýÌŒý¢, ¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ
A«¨Mæü¿êV>°² B{MæüÑ$…^éÆÿ$$. CMæü Væü*Væü$ÌŒý C…yìþÄæý* Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ sꋳ Ðèþ*Ç…¨. yìþòÜ…ºÆŠÿ 9 ¯èþ$…yìþ yìþòÜ…ºÆŠÿ 22
ÐèþÆæÿMæü$, BàÆæÿ…, M>Ððþ$yîþ, ѧæþÅ™ø çÜà Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ$$QÅ Ñ¿êV>ËÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$° ™èþ¨™èþÆæÿ Ñ¿êV>ÌZÏ Ñ¯èþ*™èþ² E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ çÜ–íÙt…^óþ ÒË$ MæüË$Væü$™èþ$…§æþ°
òÜÆŠÿa gê¼™éÌZ AÀ¯èþ…§æþ¯Œþ ÐèþÆæÿ®Ðèþ*¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ V>¯èþMøMìüË C…yìþÄæý* Äæý$Ðèþ$à Ððþ*sêÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÈòÜÆŠÿa ÌêÅ»ŒýÞ, ÝëtÆæÿt‹³ Mæü…ò³±Ë$, AM>yæþÑ$MŠüÞ ™èþ¨™èþÆ>Ë™ø
Ë™é Ðèþ$…VóüçÙPÆŠÿ, yéíÙ…VŠü BÌŒý Æú…yæþÆŠÿ Äæý$$ÐèþÆ>gŒý íÜ…VŠü Ðèþ$*yø Ý릯èþ…ÌZ ÐéÇ çÜ–f¯é™èþÃMæü ç³Ææÿ…ç³ÆæÿÌZ ´ëÌŸY¯èþyé°Mìü, {糧æþÇØ…^èþyé°Mìü D
{ç³^éÆæÿ… Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ BàÓ°çÜ$¢…¨. Ðèþ$$¯èþ$ç³sìý {´ë…¡Äæý$ ÐðþËÏyìþ…_…¨. ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ çÜÒ$„ìü…_, ¿êÆæÿ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÝë¢Ðèþ$°
E¯é²Ææÿ$. M>¯ðþÞ‹³t™ø, yîþG¯ŒþH A¯èþ$¿æý*†° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
GyìþçÙ¯øÏ A«¨Mæü çܵ…§æþ¯èþ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, DÝëÇ Mæü*yé, ™èþÑ$âæý…,
ñ‘ê‡Vü≤+>± kÕ–q m\ÅøϺø˘ ø±]ïyê˝Ÿ ™ðþË$Væü$, Mæü¯èþ²yæþ Ðèþ$ËÄæý*âæý ¿êçÙËò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…_ A…¨çÜ¢*, ÝùµÆŠÿt A…yŠþ çÜtÆÿ$$ÌŒýV> eÁC≤\ HêD´‘·ô|’ J◊@ ôd$THêsY
{´ë…¡Æÿ$*MæüÇ…^èþºyìþ…¨. A™èþÅ…™èþ çÜ–f¯é™èþÃMæü ÒyìþÄñý*Ë$ {糆Æøl E…yóþÌê Òsìý° yìþgñýO¯Œþ ^óþÔéÐèþ$°
ç³×ýh: VøÐéÌZ° yðþÍt¯Œþ Æ>Äæý$ÌŒýÌZ çÜ…çܦ ^ðþOÆæÿïŒþ Ððþ*sZçœ#Ñ$ íÙ™éÆ> ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏMæü$ D çÜÇMö™èþ¢ ÝùtÆŠÿÞ
ÝëW¯èþ ¨ GË{MìütMŠü M>DzÐéÌŒý E™óþ¢fMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$ VðüË$^èþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý…V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ¯Œþ
Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ByìþçÙ¯Œþ ^éÌê Ðèþ$…¨ ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë iÑ™é˯èþ$ ¯èþ^èþa$™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$. 2020 _ÐèþÇÌZV> §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 100 º*Ï õÜPÓÆŠÿ
E™éÞçßý…V> ÝëW…¨. Ðèþ$*yæþ$ LsŒýÌñýrϯèþ$ {ç³™óþÅMæü…V> HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° Ë„æüÅ…V> ò³rt$Mæü$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D
ÆøkË´ër$ ÝëW¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ*ÇaÐóþíÜ…¨. BÆæÿÐèþ Ðèþ¯Œþ Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ByìþçÙ¯Œþ ¯èþ$…yìþ Ñgôý™èþËÌZ JMæüÆðÿO¯èþ
85 HâæýÏ Ðóþ$È gZòÜ‹œ Ðèþ*…í³ÍÏ ^éÌê Ðèþ$…¨ ç ßý–§æþÄæý*˯èþ$ LsŒýÌñýrÏÌZ º*Ï õÜPÓÆŠÿË™ø ´ër$ C™èþÆæÿ »ñýOMŠüË$ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÄæý$°
BrË$, çÜ…X™èþ…, ¯èþ–™éÅË™ø A¯é²Ææÿ$.
Bçßý*™èþ$˯èþ$ AËÇ…_…¨. VðüË$^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
»êÎÐèþ#yŠþ, sñýÍÑf¯Œþ Ææÿ…V>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 30 Ðèþ$…¨Mìüò³OV> òÜË{¼sîýË$
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. {´ë` §óþÔéÄŒý$, M>fÌŒý AVæüÆ>ÓÌŒý, ç³Ngê VøÆŠÿ, ^éçßý™Œþ Q¯é²,
§óþÐŒþ ¯óþW, hÄæý*¯Œþ CÐèþ*¯Œþ, ¯óþà çÜMóüÞ¯é ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ðèþ*…yæþÒ
¯èþ¨ÌZ °Íí³¯èþ yðþÍt¯Œþ Æ>Äæý$ÌŒý ËVæüjÈ íÙ‹³ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… fÇW…¨.
K‘êsY ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ n<∏ë]{°‘√ n<ë˙ &û˝Ÿ
Ðèþ$$…»ñýO: A§é± {Væü*³æ#¯èþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ…çܦ ÝûÆæÿ , ç³Ðèþ¯èþ ѧæþ$Å™Œþ ´ëÏ…rÏ ¯èþ$…yìþ
$düÔs¡D u≤≥˝À &ûÄsYmdt Q™éÆŠÿ ¯èþ$…_ ¿êÈ ò³r$tºyæþ$˯èþ$ Ý뫨…_…¨. ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ Q_a™èþÐðþ$O¯èþ Jç³µ…§æþ…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Ðèþ^óþa ѧéÅ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø M>Ņ糋ܯèþ$ A§é± {sê°ÞÃçÙ¯Œþ ÍÑ$sñýyŠþ (HsîýGÌŒý), A§é± Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ²r$t ™ðþÍí³…¨. D Jç³µ…§æþ…ò³O òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: Ðèþ{gê¿æýÆæÿ×êË ¯é×ýÅ™èþò³O {ç³fÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$
{´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… §éÓÆ> ѧéÅÆæÿ¦$Ë çÜ…Qůèþ$ 2 ÐóþËMæü$ ^óþÆ>aË° Ë„æüÅ…V> GË[MìütíÜsîý Ðèþ$$…»ñýO ÍÑ$sñýyŠþ (HDGÐŒþ$GÌŒý) ÌZ A§é± {Væü*‹³ ^ðþOÆæÿïŒþ Vú™èþÐŒþ$ A§é±, Mæü*ÅIH iIH {ç³™óþÅMæü òÜÑ$¯éÆŠÿ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. Ðèþ$Ë»êÆŠÿ VøÌŒýz A…yŠþ yðþOÐèþ$…yŠþÞ
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ²rt$ yîþBÆŠÿG‹Ü {Væü*‹³ ÐðþËÏyìþ…_…¨. {Væü*‹³ °ÆæÿÓíßýçÜ¢$¯èþ² yîþBÆŠÿG‹Ü 25.1 Ôé™èþ… Ðésê Q™éÆŠÿ C¯ðþÓçÜŠtÐðþ$…sŒý ïÜDÐø Ðèþ$¯èþ*ÞÆŠÿ AÌŒý&Ðèþ$çßýÐèþ$*§Šþ çÜ…™øçÙ… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ fÇW¯èþ D òÜÑ$¯éÆŠÿÌZ Ðèþ{gêË MæüËÆŠÿ, M>ÏÇsîý, MæüsŒý, M>ÅÆðÿsŒý
C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý çÜ*PÌŒýÌZ {ç³çÜ¢$™èþ… 1000 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ѧæþůèþ$ A¿æýÅíÜçÜ¢$¯é²Ææÿ° A£éÇsîý (Mæü*ÅIH)Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$¯èþ$…¨. ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Q™éÆŠÿ C¯ðþÓçÜŠtÐðþ$…sŒý A£éÇsîý™ø Ðèþ…sìýÑ ¯é×ýÅ™èþÌZ Gr$Ðèþ…sìý ´ë{™èþ¯èþ$ ´ùíÙÝë¢Äñý* iIH ÑÐèþÇ…_…¨.
™ðþÍí³¯èþ çÜ*PÌŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ A…f± Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ AVæüÆ>ÓÌŒý, Mö™èþ¢ M>Å…ç³‹Ü òÜO™èþ… C…™óþ ™èþ§éÓÆ> Ææÿ* .3200 Mør$Ï ò³r$tºyìþ ò³rtyé°Mìü D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… §éÓÆ> 3 Ñ$ÍÄæý$¯èþÏMæü$ ò³OV> yðþOÐèþ$…yŠþ {Vóüyìþ…VŠü Ç´ùÆæÿt$Ë {´ëÐèþ$$QÅ™èþ, AÐóþ$à çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯èþVæüË ™èþÄæý*È
Ððþ$$™èþ¢… ѧéÅÆæÿ¦$ËMæü$ »Z«§æþ¯é ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ §æþVæüYÆæÿ ^óþçÜ¢$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯èþ–™èþÅ…, Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ A§é± ™èþÐèþ$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ §éÆæÿ$ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ iIH C…yìþÄæý* G…yîþ °Ææÿ*´ë ¿æýsŒý ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D
{yéÐèþ*, V>¯èþ…, MæüâæýË$, Ðèþ$ÎtÒ$yìþÄæý*, {MîüyæþË$ ™èþ¨™èþÆæÿ Ææÿ…V>ÌZϯèþ* ѧéÅÆæÿ¦$ÌZÏ° {sꯌþÞÑ$çÙ¯Œþ ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ çÜÐèþ*^éÆæÿ…ÌZ {sê°ÞÃçÙ¯Œþ, Q™éÆŠÿ C¯ðþÓçÜŠtÐðþ$…sŒý 2023 ¯ésìýMìü õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÝë¢Ðèþ$° A§é± M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$Ë»êÆŠÿ çÜ…çܦ Èf¯èþÌŒý òßýyŠþ ï³Móü íÜÆ>gŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$
¯ðþOç³#×êÅ°² ÐðþÍMìü¡Äæý$yæþÐóþ$ ™èþÐèþ$ E§óþªÔèýÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþËÏyìþ…_…¨. D yîþÌŒý {ç³M>Ææÿ… A§é± HDGÐŒþ$GÌŒý çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ 30Ôé™èþ… ѧæþ$Å™èþ$¢¯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
���������
���������������������������������������������������������
Væü$Ðéçßýsìý : ÌZMŠü çÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ ^èþrt
����������� çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ïò³O Æ>fÅçÜ¿æýÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… ^èþÆæÿa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ���������������������������������������� ����������������������������
���������������� AÝù…ÌZ °Ææÿçܯèþ gêÓËË$ GVæüíÜç³yézÆÿ$$. A¯óþMæü hÌêÏÌZÏ °ÆæÿçܯèþË$
íßý…Ýë™èþÃMæü Ææÿ*ç³# §éÌêaÆÿ$$. ´ùÎçÜ$Ë$ B…§øâæý¯èþM>Ææÿ$Ëò³O
������������������������������������ �������������������������������
»êçÙµÐéÄæý$$ VøâêË$ {ç³Äñý*W…^éÆæÿ$. Væü$ÐéçßýsìýÌZ MæüÆæÿ*¹Å õÜÐèþË$ °Íí³ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_…¨. Mö°² ÝùçÙÌŒý ÐðþËÏyìþ…_…¨. Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ A§æþ$ç³# ™èþ糚™èþ$…yæþyæþ…™ø ¿æý{§æþ™é
6 Ñ«¨…^éÆæÿ$. 10 hÌêÏÌZÏ º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>[† 7 Væü…rË ¯èþ$…_ Ò$yìþÄæý* {Væü*ç³#Ë$ AËfyìþ ÆóÿMðü†¢…^óþ {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ayæþ$zMæürt ºËV>˯èþ$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨…^èþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿ ¯èþ$…_
C…rÆðÿ²sŒý õÜÐèþË$ °Íí³ÐóþÔéÆæÿ$. 24 Væü…rË ´ër$ C…rÆðÿ²sŒý ÐóþõÜ…§æþ$Móü D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï {糿æý$™èþÓ… B {ç³Mæür¯èþÌZ òÜO¯éÅ°² AÝù…Mæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

������������������������� ���������� ������������������������

�������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������
������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������������������������������
���������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������� ����������������������� ���������������������� ����� ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : C…yìþÄæý*ÌZ° Mö°²
Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ^óþçÜ$¢¯èþ²
��������������������������������������������������������� ������������������������������ ÐéÅQÅËMæü$, ´ëMìüÝ뢯Œþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$
^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÅQÅËMæü* ™óþyé ÌôýMæü$…yé
������������������������� ���������������� ��������������������������� ´ùÆÿ$$…§æþ° {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ
ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
ÐèþņÆóÿMæü…V> 105 Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³yézÆÿ$$. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ E§æþÄæý$… ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt
òÜËMŠüt MæüÑ$sîýMìü D ¼Ë$ϯèþ$ ç³…´ëÌê Ìôý§é A¯èþ² ÑçÙÄæý$Ððþ$O ¯óþ™èþË™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ Ððþ*yîþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$Ï Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$.
fÇW¯èþ Ðøsìý…VŠüMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> 99, ÐèþņÆóÿMæü…V> 124 D ¼Ë$Ï A° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… ÔèýÆæÿ×êÆæÿ$¦Ë$ A…§æþÇMîü ¿êÆæÿ™Œþ B{ÔèýÄæý$… Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ¼Ë$Ï {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ððþ*yîþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ¼Ë$Ï §óþÔèý
Ðør$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°™ø ¼Ë$ϯèþ$ òÜËMŠüt MæüÑ$sîýMìü Mæü͵…^èþgê˧æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mö°² §æþÔé»êªË$V> ÔèýÆæÿ×êÆæÿ$¦ËMæü$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ¿æýÑçÙÅ™ŒþMæü$ ¨Ôé °ÆóÿªÔèý…V> °Ë$çÜ$¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. D ¼Ë$Ï™ø ¯èþçÙt…
ç³…ç³ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. ™èþ–×ýÐèþ$*ÌŒý M>…{Vðü‹Ü A¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° AÑ$™Œþ Úë A¯é²Ææÿ$. D ¼Ë$Ï™ø ÐéÇMìü ¯éÅÄæý$… A«¨MæüÐèþ$° ´ëMìüÝ뢯Œþ ^ðþº$™ø…§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ*¢, ç³MæüP §óþÔéË ÐèþÅÐèþàÆ>Ëò³O
çÜ*_…_¯èþ Æðÿ…yæþ$ çÜÐèþÆæÿ×ýË$ Mæü*yé ÒW´ùÄæý*Æÿ$$. fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿ… HÑ$r° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ´ëMŠü ¯óþ™èþË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²r$ÏV>¯óþ,
´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$ϯèþ$ Æ>fÅçÜ¿æýÌZ Móü…{§æþ çßZÐŒþ$ C™èþÆæÿ §óþÔéË Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… CÐéÓÌê? :´ûÆæÿçÜ™èþÓ Mö°² ´ëÈtË$ M>Ððþ$…r$Ï ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° Ððþ*yîþ© A¯é²Ææÿ$. D ¼Ë$ϯèþ$
ÔéQ Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë º$«§æþÐéÆæÿ… {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. D çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ïò³O º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ^èþÆæÿa fÇW…¨. ¼Ë$ϯèþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ {ç³ÐóþÔèýò³sêt˯èþ²¨ ™èþÐèþ$ Ðóþ$°òœÝùtÌZ¯óþ E…§æþ°, C_a¯èþ àÒ$° C糚yæþ$
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ¿æýÌZ AÑ$™Œþ Úë Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, D ¼Ë$Ï çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ¿æýÌZ Móü…{§æþ çßZÐŒþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, AÐèþ$Ë$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$° ÐèþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
™èþÐèþ$ Ðóþ$°òœÝùtÌZ E…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. D ¼Ë$Ï Væü$Ç…_ ´÷Ææÿ$Væü$ §óþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ GÐèþÇMðüO¯é Ðèþ$¯èþ §óþÔèý ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… CÐéÓË° Mö…§æþÆæÿ$
¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°
A¯é²Ææÿ$. C¨ ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ {糿æý$™èþÓÐèþ$°. D {糿æý$™èþÓ…
Æ>gêÅ…V>°Mìü ÌZºyóþ ç³° ^óþçÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. º…V>ϧóþÔŒý, ´ëMìÝ뢯Œþ, B眃°Ý뢯Œþ Ðèþ$$íÜÏ…
Ððþ$gêÇsîý §óþÔéË°, ÐéÇ Æ>gêÅ…Væü…ÌZ¯óþ CÝëÏ… E…r$…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. D
¯óþç³£æþÅ…ÌZ, B §óþÔéÌZÏ° Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ C™èþÆæÿ Ðèþ$™èþçÜ$¦Ë Ðèþ*¨Ç GÌê…sìý Ðèþ$™èþ
�����������
Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ ç³NÇ¢ Ææÿ„æü×ý E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑÐèþ„æü¯èþ* G§æþ$ÆøPÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "Mö…§æþÆæÿ$ HÐèþ$…r$¯é²Ææÿ$? ÐéÆæÿ$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : A«¨M>Ææÿ, {糆糄æü çÜ¿æý$ÅË ¡{Ðèþ Ðé§æþ{糆Ðé§éË Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> ¼Ë$ϯèþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþr$Ï Mö°² ^ðþº$™èþ$¯èþ²r$ÏV> ´ëMìüÝ뢯Œþ, º…V>ϧóþÔŒý, B眃°Ý뢯Œþ Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ Mæü*yé Ðèþ$¯èþ… �������������������������������������������
ÑÐé§éçܵ§æþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ï& 2019Mìü Æ>fÅçÜ¿æýÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈtË$ ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$° AÑ$™Œþ Úë B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ´ûÆæÿçÜ™èþÓ… CÐéÓÌê? {ç³ç³…^èþ…ÌZ° Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ A…§æþDZ Ðèþ$¯èþ ´ûÆæÿ$Ë$V>
BÐðþ*§æþ… ËÀ…_…¨. Ðøsìý…VŠü fÇVóü çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ò³§æþªË çÜ¿æýÌZ Ððþ$$™èþ¢… 209 ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ GÐèþÆæÿ* ™èþç³µyæþ$ {ç³^éÆæÿ…™ø B…§øâæý¯èþMæü$ Væü$Ç M>Ðèþ§æþª° ^óþçÜ$Mæü$…§éÐèþ*? C¨ Ý뫧æþÅÐóþ$¯é? H §óþÔèýÐðþ$O¯é CÌê ^óþçÜ$¢…§é?' A° AÑ$™Œþ ���������������������� ���������������������
Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ E…yæþV> ¼Ë$ÏMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> 125 Ðør$Ï ç³yézÆÿ$$. MøÆ>Ææÿ$. ´ëMìüÝ뢯Œþ, º…V>ϧóþÔŒý, B眃°Ý뢯Œþ §óþÔéÌZÏ E¯èþ² Ððþ$O¯éÇsîýË MøçÜÐóþ$ Úë {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ������������������������ �����������������
�������������������������������
����������������������������������������������� ��������������������������������������������

íßý…§æþ$Ðèþ#Ë$ ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ$. ©…™ø, Ðèþ$™èþ


��������������������������������������� ������������������� çœ$ÆæÿÛ×ýË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D AËÏÆæÿÏÌZ
�������������������������� ����������������������������� ÐðþÆÿ$$Å Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ$. ÐéÇÌZ
A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$. D AËÏÆæÿÏò³O Ñ^éÆæÿ×ýMæü$
MæüÑ$çÙ¯Œþ¯èþ$ 2002ÌZ¯óþ Aç³µsìý Væü$fÆ>™Œþ ïÜG…
V>…«©¯èþVæüÆŠÿ : 2002 ¯ésìý Væü$fÆ>™Œþ AËÏÆæÿÏ çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Mìü™èþÐóþ$ Aç³µsìý ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ ÐóþÔéÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$
MóüçÜ$ÌZþ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþMìü FÆæÿr Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü D °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ¯é¯éÐèþ† MæüÑ$çÙ¯Œþ Mö¯èþÝëW¯èþ íßý…çܯèþ$ °Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ
ËÀ…_…¨. BÄæý$¯èþMæü$ ¯é¯éÐèþ† MæüÑ$çÙ¯Œþ MîüϯŒþ _sŒý çÜÐèþ$ǵ…_…¨. ÇsñýOÆŠÿt fíÜt‹ÜË$ ¯é¯éÐèþ†, A„æüÄŒý$ ´ùÎçÜ$Ë$ ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ° MæüÑ$çÙ¯Œþ ™èþ¯èþ
C_a…¨. D AËÏÆæÿÏ™ø Aç³µsìý Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ððþ$çßý™é D çœ$r¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ™èþ$¨ °Ðóþ¨MæüÌZ AÀ{´ëÄæý$ç³yìþ…¨. Mö°² {´ë…™éÌZÏ
GýÐèþÇMîü çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° ™óþÍa ^ðþí³µ…¨. çœ$r¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ 2014ÌZ Aç³µsìý B¯èþ…¨»ñý¯Œþ Væü$…ç³#˯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ Ayæþ$zMøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ°
fÇW¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ððþ*yîþ Væü$fÆ>™Œþ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. 2002 íœ{ºÐèþÇ ÐðþËÏyìþ…_…¨. AËÏÆæÿϯèþ$ °Äæý$…{†…^èþÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯é²Ææÿ$. ¯é¯éÐèþ† MæüÑ$çÙ¯Œþ 27¯èþ Vø{§éÌZ çܺÆæÿÆ GMŠüÞ{ò³‹Ü ÆðÿOË$Mæü$ Mö…§æþÆæÿ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý {´ë…Væü×ý…ÌZ° V>…«© Ñ{Væüçßý… Ðèþ§æþª ™ðþË…V>×ý
´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³, ^èþÆæÿÅË$ Æ>{çÙt çÜÑ$† G…ï³Ë$ °Ææÿçܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sêtÆæÿ$. ç³ÏM>Ææÿ$zË$ ç³r$tMæü$°
°Ðóþ¨Mæü¯èþ$ º$«§æþÐéÆæÿ… Væü$fÆ>™Œþ AòÜ…½ÏMìü §æþ$…yæþVæü$Ë$ °ç³µ…sìý…^èþyæþ…™ø 59 Ðèþ$…¨ ¡çÜ$MøÐéË° çÜ*_…_…¨. B…§øâæý¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰é°Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ iGïÜt ºM>Æÿ$$˯èþ$
Ððþ…r¯óþ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. {V>Ò$×êÀÐèþ–¨® °«§æþ$Ë$,
���������������� Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ hÌêÏËMæü$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ °«§æþ$Ë$, BǦMæü çÜ…çœ$… ºM>Æÿ$$˯èþ$
Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. C§óþ A…Ôé°Mìü çÜ…º…«¨…_

���������������������������������� ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý E¿æýÄæý$ çÜ¿æýÌZÏ sîýBÆŠÿG‹Ü G…ï³Ë$ ÐéÆÿ$$§é ¡Æ>ïèþ… C^éaÆæÿ$.


C§óþ A…Ôèý…ò³O D ¯ðþË 7¯èþ Móü…{§æþ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† °ÆæÿÃÌê ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯ŒþMæü$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Mðü ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Æ>Ðèþ#ÿ ÌôýQ Mæü*yé Æ>ÔéÆæÿ$. Æ>{Úët°Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ
ºM>Æÿ$$Ë$ A°²…sìý± Ððþ…r¯óþ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° ÌôýQÌZ MóüïÜBÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$.
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ������������������������ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, GÐðþ$ÃÎÞ ¯éÆ> ÌZMóü‹ÙMæü$ ™èþ—sìýÌZ
������������������������������������ ������������������������������������������������������� {ç³Ðèþ*§æþ… ™èþí³µ…¨. K {yø¯Œþ MðüÐðþ$Æ> ѧæþ$Å™Œþ ÐðþOÆæÿÏMæü$ ™èþWÍ ÌZMóü‹Ù Ðèþ$$…§æþ$
ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ÌZMóü‹Ù ºçÜ$Þ ¨Væü$™èþ$…yæþV> D çœ$r¯èþ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…¨.
�������������������������������������������������������������� ������� Bç³Æóÿsìý…VŠü ÌZç³… M>Ææÿ×ý…V>¯óþ {yø¯Œþ Mìü…§æþç³yìþ¯èþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. BÈtïÜ ^éÈjË
ò³…³æ#¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ Ðèþ$…VæüâæýWÇÌZ sîýyîþï³ ^óþç³sìýt¯èþ °Ææÿçܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
�������������������������������������� ������������������������������ ÌZMóü‹Ù ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ºçÜ$Þ ¯èþ$…_ ÌZMóü‹Ù Mìü…§æþMæü$ ¨W¯èþ
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {yø¯Œþ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ©…™ø A…§æþÆæÿ*
������������������������������������������ JMæüPÝëÇV> ÚëMŠüMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. JMæüP Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ç³yìþ¯é B {yø¯Œþ
}çßýÇMør : ¿êÆæÿ™èþ A…™èþÇ„æü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ çÜ…çܦ C{Ýù º$«§æþÐéÆæÿ… ï³G‹ÜGÎÓ ïÜ&48 {ç³Äñý*Væü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>Ðèþyæþ… çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ° BÄæý$¯èþ Ò$§æþ ç³yóþ¨. M>V>, sîýyîþï³ °Ææÿçܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {yø¯Œþ MðüÐðþ$Æ> §éÓÆ>
{ç³Äñý*W…_¯èþ ï³G‹ÜGÎÓ ïÜ&48 Æ>MðüsŒý °ç³šË$ _Ðèþ$$Ùèþ* °…WMðüVæüíÜ…¨. ¿êÆæÿ™èþ A…™èþÇ„æü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ çÜ…çܦ C{Ýù ^ðþOÆæÿïŒþ ÕÐèþ¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Bç³Æóÿsìý…VŠü ÌZç³… M>Ææÿ×ý…V> B {yø¯Œþ ѧæþ$Å™Œþ ÐðþOÆæÿÏMæü$ ™èþWÍ
¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ {ÖçßýÇMørÌZ° çÜ¡‹Ù «§éÐèþ¯Œþ A…™èþÇ„æü Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ {ç³Äñý*Væü… A¯èþ…™èþÆæÿ… Ò$yìþÄæý*™ø BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ï³G‹ÜGÎÓMìü Mìü…§æþ ç³yìþ´ùÆÿ$$…§æþ° ¿æý{§æþ™é íܺ¾…¨ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ï³G‹ÜGÎÓ °…WÌZMìü §æþ*çÜ$Mæü$ÐðþãÏ…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÈÔésŒý 2 ½BÆŠÿ çÜ…º…«¨…_ C¨ 50Ðèþ {ç³Äñý*Væü… A°, ÚëÆŠÿ ¯èþ$…_ AÆÿ$$™óþ 75Ðèþ {ç³Äñý*Væü…
1 Eç³{Væüçßý…™ø ´ër$ ѧóþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 9 Eç³{Væüà˯èþ$ D Æ>MðüsŒý °È~™èþ A° ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. 576 MìüÌZ Ò$rÆæÿÏ Mæü„æüÅÌZMìü ÈÔésŒý 2½BÆŠÿ1 Eç³{Væüà°² ����������������������������������������
Mæü„æüÅÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. ѧóþÖ Eç³{VæüàÌZÏ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ BÆæÿ$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆŠÿ.Ñ. ò³Ææÿ$Ðèþ*âŒý Mæüyæþç³, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ðèþ*i Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ÑÐóþM>¯èþ…§æþÆðÿyìþz çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ
Eç³{VæüàË$, CrÎ, C{gêÄñý$ÌŒý, f´ë¯ŒþËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMøP ÔésìýÌñýOsŒý E¯é²Æÿ$$. ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ D {ç³Äñý*Væü… °ÆæÿÓíßý…_¯èþr$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>V>, "ï³G‹ÜGÎÓ 50' õ³Ææÿ$™ø K ç³#çÜ¢M>°² ÕÐèþ¯Œþ Ñyæþ$§æþË ™èþ¯èþ ´ë{™èþ E…§æþ° °Ææÿ*í³õÜ¢ Væü$…yæþ$ Mösìýt…^èþ$Mæü$…sê¯èþ° Ðèþ*i Ðèþ$…{†, ½gôýï³
ï³G‹ÜGÎÓ ïÜÈ‹ÜÌZ C¨ 50Ðèþ {ç³Äñý*Væü… M>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. {ç³Äñý*Væü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… ^óþíܯèþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë º–…§é°Mìü AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. ¯óþ™èþ B¨¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz çÜÐéÌŒý ÑíÜÆ>Ææÿ$. ÑÐóþM> çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ Æóÿ³æ# íÜsŒý
Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ àfÆæÿÐèþ#™é¯èþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$ Agêq™èþ…ÌZMìü
Ððþâêϯèþ¯èþyæþ… ™èþVæü§æþ°, ™èþ¯èþMæü$ D Æøgôý íÜsŒý ¯øsîýçÜ$Ë$ A…§éÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$.

�������������
��������������������������������������� ÑÐóþM> çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ ™èþ¯èþ ´ë{™èþ Ìôý§æþ°, E…§æþ° GÐèþÆðÿO¯é °Ææÿ*í³õÜ¢ Væü$…yæþ$
������������������������������������� Mösìýt…^èþ$Mæü$…sê¯èþ°, BÆøç³×ýË$ ^óþõÜÐéÆæÿ$ °Ææÿ*í³…^èþÌôýMæü´ù™óþ Ðéâæý$Ï HÑ$
^óþçÜ$Mæü$…sêÆø Ò$yìþÄæý* Ðèþ$$Q…V> ^ðþ´ëµË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ÑÐóþM> çßý™èþÅ
����������������� ������������� MóüçÜ$ò³O Ðèþ$$…§æþ$V> ïܽI Ñ^éÆæÿ×ý MøÇ, C糚yæþ$ ÐéâæýÏ A¯èþ$Mæü*Ë… MøçÜÐóþ$ íÜsŒý
Ñ^éÆæÿ×ý A…r$¯é²Ææÿ° B¨¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$.
����������������������������� ������������� ������������������������
���������������������������� ������� �����������������������������������������
������������ �������������������������������
gê¡Äæý$ Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$PË MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜ¿æý$ÅË ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$$WíÜ…¨. CÐéâæý
�����������������
B«§éÆ>Ë$…sôý °…¨™èþ$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>ÌZÏV> EÇÕ„æü Ñ«¨…^èþyé°Mìü D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ çÜ${ï³… MøÆæÿ$tÌZ ¨Ôèý °…¨™èþ$Ë G¯Œþ Mú…rÆŠÿ ÝëÄæý$…{™èþ… 4 Væü…rËMæü$ MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜ¿æý$ÅË$ ¨ÎÏ ÐðþãÏ´ùÆÿ$$…¨. ¨Ôèý ^èþrt… §øçßý§æþ… ^óþçÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² ¯éË$Væü$ ¯ðþËË Ñ^éÆæÿ×ý çÜÐèþ$Äæý*°²
MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý fÇW…¨. D MóüçÜ$¯èþ$ çÜ${ï³… Ðèþ*i fyìþj™ø §æþÆ>Åç³#¢ °…¨™èþ$Ë G¯ŒþMú…rÆŠÿò³O °f °Æ>®Ææÿ×ýMæü$ ¨ÎÏ ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ çÜ¿æý$ÅË$ ¯éË$Væü$ 21 ÆøkËMæü$ Mæü$¨çÜ*¢ ¼Ë$Ï Ææÿ*´÷…¨…¨. A™éÅ^éÆæÿ…, ÝëÐèþ$*íßýMæü
^óþÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ A™èþ$ůèþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ý릯èþ… íܧæþ®Ððþ$O…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜ${ï³… ÆøkË ´ër$ ç³Ë$ A…ÔéËò³O ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. çÜ…çœ$r¯é çܦ˅™ø A™éÅ^éÆæÿ…, Äæý*íÜyŠþ §éyæþ$Ë$, Ðóþ«¨…³æ#Ë$, ÌñýO…WMæü Ðóþ«¨…³æ#Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ
Ðèþ*i fíÜt‹Ü ï³Ò Æðÿyìþz° çÜ…{糨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ BÄæý$¯èþ D MóüçÜ$¯èþ$ §æþÆ>Åç³#¢ ´ër$ Ðèþ$–™èþ§óþà˯èþ$ MæüÑ$sîý ç³ÇÖÍ…_…¨. Ðèþ$–™èþ$Ë ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë™ø ¯óþÆ>ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿÐóþ$ Ñ^éÆæÿ×ý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糆 hÌêÏÌZ¯èþ* {ç³™óþÅMæü MøÆæÿ$t¯èþ$
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ$$Q™èþ {糧æþÇØ…^éÆæÿ° çÜ${ï³… MøÆæÿ$t `‹œ fíÜt‹Ü G‹ÜH »Z»ôýz ´ër$, ¨Ôèý ™èþ…{yìþ, Ýù§æþÇ™ø¯èþ* MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$ Ðèþ*sêÏyìþ ÑÐèþÆ>Ë$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$…¨. ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Mìü…^èþç³Ç^óþÌê
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¨Ôèý °…¨™èþ$Ë G¯Œþ Mú…rÆŠÿ ¯èþ$ çÜ${ï³… Ðèþ*i fíÜt‹Ü ™ø §æþÆ>Åç³#¢ õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. G¯ŒþMú…rÆŠÿÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë ¯èþ$…_ MæüÑ$sîý ÑÐèþÆ>Ë$ ´ùíÜt…VŠüË$ ò³yìþ™óþ òÜ„æü¯Œþ 354&D Mìü…§æþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþÌê D ¼Ë$ϯèþ$
^óþÆÿ$$…^é˯èþ²¨ ™èþÐèþ$ {糆´ë§æþ¯èþ A° »Z»ôýz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ñ^éÆæÿ×ý õÜMæüÇ…_…¨. ç³…^èþ¯éÐèþ* °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ™èþçßýïÜÌêªÆæÿϯèþ* {ç³Õ²…_…¨. {糆´ë¨…^éÆæÿ$. CMæü, ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Mìü…^èþç³ÇõÜ¢ Mæüv¯èþ
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… ™èþÆæÿç³#¯èþ {ç³Ðèþ$$Q ¯éÅÄæý$Ðé¨ Ðèþ$$Mæü$ÌŒý ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$–™èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ yîþG¯ŒþH, ¸ùÆðÿ°ÞMŠü °Ðóþ¨Mæü C…M> ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mø¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Mìü…^èþç³Ææÿ$çÜ*¢ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ´ùçÜ$t ^óþõÜ¢
Æøà¡Y Ðé§æþ¯èþË$ Ñ°í³…^éÆæÿ$. Ðé§æþ¯èþË$ ѯèþ² í³Ðèþ$Ãr, §æþÆ>Åç³#¢ò³O Æ>Mæü´ùÐèþyæþ…™ø Ðésìý° ´ùçÜ$tÌZ ¨ÎÏMìü ç³…í³…^éË° òÜOºÆ>»ê§Šþ ´ùÎçÜ$ËMæü$ Æðÿ…yóþâæý$Ï, Æðÿ…yøÝëÇMæü*yé A§óþÑ«§æþ…V> ´ùçÜ$tË$ ^óþõÜ¢ ¯éË$Vóüâæý$Ï gñýOË$Õ„æü
çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËà˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë…r* ™ðþË…V>×ý çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$ çÜ${ï³… MæüÑ$sîý çÜ*_…_…¨. Hyæþ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË MæüÑ$sîýMìü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Gïܵ Ðèþ$…hÌŒý òÙO± Ñ«¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. _¯é²Ææÿ$Ëò³O ÌñýO…WMæü ¯óþÆ>ËMæü$ ´ë˵yìþ™óþ 354 (G‹œ) Mìü…§æþ
çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. Bò³O Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ Æóÿç³sìýMìü ÐéÆÿ$$§é ÐóþÔéÆæÿ$. ¨Ôèý °…¨™èþ$Ë ¯óþ™èþ–™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¨ÎÏ Ððþãϯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ Ðèþ*¯èþÐèþ AÆÿ$$§óþâæýÏ ¯èþ$…_ HyóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü* gñýOË$Õ„æü ç³yæþ¯èþ$…¨. ´ùMøÞ ^èþrt… Mìü…§æþ
G¯Œþ Mú…rÆŠÿ ò³O Cç³µsìýMóü A¯óþMæü í³sìýçÙ¯èþ$Ï §éQËÄæý*ÅÄæý$°, D çœ$r¯èþò³O ™égê çßýMæü$PË MæüÑ$çÙ¯ŒþMæü$ çÜÐèþ$ǵ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. JMæüÐóþâæý çÜ${ï³…MøÆæÿ$t B§óþÕõÜ¢. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$*yóþâæýÏ ¯èþ$…_ AÆÿ$$§óþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü* gñýOË$Õ„æü Ñ«¨çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$…
ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ °Õ™èþ…V> ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Ðèþ$° G‹ÜH »Z»ôýz ^ðþ´ëµÆæÿ$. ¨Ôèý çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. MæüÑ$sîý Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ E¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ý릯é°Mìü ™ðþÍíÜ…§óþ. B Õ„æü¯èþ$ ò³…^èþ$™èþ* D ¼Ë$ÏÌZ A…ÔéËMæü$ Hï³ Móü¼¯ðþsŒý BÐðþ*§æþ…
°…¨™èþ$Ë G¯Œþ Mú…rÆŠÿ Mæü$ çÜ…º…«¨…_ ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª ç³NÇ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ° Ðèþ$$Wíܯèþ G¯Œþòßý^ŒþBÈÞ ç³ÆæÿÅr¯èþ : ¨Ôèý °…¨™èþ$Ë G¯ŒþMú…rÆŠÿ çœ$r¯èþò³O çÜÐèþ$ǵ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþÍí³…¨.
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ç³íÜMæü…§æþ$ ¯èþ$…_ ç³…yæþ$ Ðèþ$$çÜËÐèþ$à ÐèþÆæÿMæü$
GMæüPyø AMæüPyæþ °™èþÅ… Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ºËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çßý™éÅ^éÆ>Ë™ø G…§æþÆø
ï܈Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë$ ¯óþË Æ>Í´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌñýO…WMæü §éyæþ$Ë™ø Mîü^èþMæü Ðèþ$*MæüË$
���������������� çÜÆæÿÓ{™é çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. A„æüÆ>Ìê C¨ ^éÇ{™é™èþÃMæü ^èþrtÐèþ$° ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ïÜï³
ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.
Ðèþ$íßýâæýË ™èþÆæÿ³æ#¯èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$ : Ðèþ$íßýâæýËò³O AÆ>^èþMæü™éÓ°Mìü Ðèþ$$W…³æ# ç³ËM>˯óþ
^ðþËÆóÿW´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ^èþsêtÌZÏ ÌŸçÜ$Væü$Ͳ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. çÜ™èþÓÆæÿ
���������������� �������������������������������� E§óþªÔèý…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz Ðèþ$íßýâê ¼Ë$ϯèþ$
����������������������������������� ���������
¯éÅÄæý$… fÆæÿVæüMæü »ê«¨™èþ$Ë$ ±Ææÿ$V>Ç´ù™èþ$…sôý ¯óþÆæÿçÜ$¢Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏË ™èþ…{yìþV>, Æ>çÙ‰ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ iљ酙èþ… �����������
õ³{sôýW´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×êÌZ ¨Ôèý ÑÚë§æþ… Äæý*Ðèþ§óþªÔé°² Mæü¨Í…_…¨. {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ… D ¼Ë$Ïò³O ^èþÆæÿa fÇí³, {糆糄æü… Væü$Ææÿ$¢…yìþ´ùÄôý$ ^èþsêt°² Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏËò³O fÇVóü òœ*Æ>˯èþ$ §æþ—
°…¨™èþ$ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿ Õ„æü ç³yé˯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ Fç³…§æþ$Mæü$…sZ…¨. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ����������������
çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ BàÓ°…_…¨. ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ ¼Ë$ϯèþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$…¨. GíÙtÌZ ò³r$tMö° §øçÙ$Ë$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ ÌôýMæü$…yé E…yóþÌê ™èþÄæý*Ææÿ$
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ^éÇ{™èþMæü °Ææÿ~Äæý$… ©° {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$íßýâæýË$, _¯é²Ææÿ$Ëò³O A™éÅ^éÆ>Ë$, Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ´ë˵yìþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨ Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ Ýë„>ÅË™ø 3ÐéÆ>ËÌZ Mæüv¯èþ Õ„æü ç³yóþÌê E…r$…¨.

7
¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$—GV>Ë Væü$…yðþÌZÏ Ðèþ×ý$Mæü$ ³æ#sìýt…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæüv¯èþ ^èþsêt°Mìü ÐéÇ° 21 ÆøkÌZÏ ^èþrt {ç³M>Ææÿ… EÇ ¡õÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$…{†V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü Ðèþ$íßýâæýË ™èþÆæÿ³æ#¯èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$.
Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ Ðèþ$íßýâê ¼Ë$ϯèþ$ A†ÐèþË Ææÿ„æü×ýMæü$ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ^èþsêt°Mìü Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþíܯèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °Ææÿ~Äæý$…ò³O ´ëÐèþ$$Ë ³æ#çÙµ{ÖÐé×ìý, Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ÔéQ Ðèþ$…{†

�����������������������������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : {糆 AM>yæþÒ$
����������������������������������������������������������������������
ÑçÙÄæý$… ÌZ¯èþ* §éÆæÿ$×ýÐðþ$O¯èþ Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ýMæü$ (D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
sîýyîþï³ ´ë˵yæþ$™ø…§æþ°, ^èþÇ{™èþÌZ C…™èþ ��������� ������������������������������������������������������ ���������� sîýyîþï³ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$G±tBÆŠÿ ¿êÆæÿÅ,
§éÆæÿ$×ý…V> Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ý ^óþõÜ ÐèþÅMæü$¢Ë$ sîýyîþï³ �������������������� ������������������������������������������� ^èþ…{§æþ»êº$V>Ç A™èþ¢V>Æóÿ. Ò$ A™èþ¢V>Æóÿ.. Ò$Ææÿ$
¯óþ™èþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ
Ððþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AyæþÓfÆÿ$$ÆŠÿ 糧æþÐèþ#Ë
���������������������� ������������������������������������������������� CÐèþÓÌôý§æþ$. Ðóþ$… C^éaÐèþ$° ^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$
E§óþªÕ…_ A¯é²Ææÿ$)
������������������������������������
�������������������������� (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : AÐèþ$Æ>Ðèþ†:
ÑçÙÄæý$Ððþ$O sîýyîþï³ ¯óþ™èþË Æ>§é®…™èþ…ò³O ïÜG… Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>Ðèþ#, ËMæü‡Ðèþ$à : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï, AòÜ…½ÏÌZÌôý° ™èþ¯èþò³O A«¨M>Ææÿ´ëÈt ¯óþ™èþË$
fVæü¯Œþ çÜ¿æýÌZ çÜÐèþ*«§é¯èþ… C^éaÆæÿ$. Ðèþ* Hï³ ™ðþË$Væü$ AM>yæþÒ$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é² ïܵMæüÆŠÿ HÐèþ*{™èþ… çܵ…¨…^èþyæþ…
{糿æý$™èþÓ… Ðèþ^éaMæü Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý Ôéçܯèþ çÜ¿æý ½ çÜ$«©ÆŠÿ {õ³ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ : Hï³ïÜI `‹œ òÜ{MæürÈ Ìôý§æþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† ÌZMóü‹Ù A¯é²Ææÿ$.
çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ÌZÏ GïÜÞ, fíÜt‹Ü DÔèýÓÆæÿÄæý$Å VúyŠþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ B ÐéÅQÅ˯èþ$ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$…_ ™öËW…^é˯é²Ææÿ$.
GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ çßýÄæý$ÅÆŠÿ Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ, Ðèþ$°rÇ…VŠü Æ>fÔóýQÆŠÿ ÆðÿyìþzV>ǯóþ ^èþ*Ôé….. fVæü¯øÃçßý¯Œþ
Mæü͵…^óþ Ôéçܯ鰲 ¡çÜ$Mö^éa…. §óþÔèý MæüÑ$çÙ¯Œþ ÆðÿyìþzV>Ææÿ$ Ðèþ*MöMæüÌñýM>P A° A¯é²Ææÿ$.
^èþÇ{™èþÌZ¯óþ CÌê…sìý ^èþrt… ™ðþ_a¯èþ HMðüOMæü Æ>çÙ‰… ¿êÆæÿYÐèþÆ>… : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ çßýÄæý$ÅÆŠÿ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ VðüË$³æ#, KrÑ$Ë$ çÜçßýfÐóþ$¯èþ°..
Ðèþ$¯èþ§óþ. ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糯èþ$ÌZϯèþ* GïÜÞ, GïÜt, Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ, Ðèþ$°rÇ…VŠü MæüÑ$çÙ¯Œþ C…§æþ$ÌZ »ê«§æþç³yæþyé°Mìü HÒ$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. 40 Ôé™èþ… Kr$Ï Ðèþ_a¯èþ ´ëÈt
½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>Ðèþ# : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Mæü±çÜ Ðóþ™èþ¯èþ GMæüPyìþMðüâæý$™èþ$…§æþ° ÌZMóü‹Ù {ç³Õ²…^éÆæÿ$. C糚yæþ$ C…M> MæüçÙtç³yæþ™éÐèþ$°,
Mæü͵…^é…. JMæü糚yæþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$z MæüÑ$sîý çÜ…çœ$… {ç³fÌZÏMìü Ððþâæý™éÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. fVæü¯Œþ Ðèþ§æþª ¿æýf¯Œþ (õ³sîýG…) »êÅ^Œþ E…§æþ°, ÌñýOMŠü
^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÐèþ#Ë$ Æ>fMîü Äæý$ ç³Ë$Mæü$ºyìþ E¯èþ² G…yîþ ¯úÐèþ$¯Œþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ EÆæÿ$ª AM>yæþÒ$ Möyìþ™óþ Ðèþ$*yæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ CÝë¢Ææÿ°, B »êÅ^óþ {ç³^éÆæÿ… »êV> ^óþçÜ$¢…§æþ°
KïÜ ÐèþÆ>Y°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ^óþaÑ. M>± D ^èþsêtË Aº$ªÌŒý Ææÿïßý… AçœÞÆŠÿ : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ EÆæÿ$ª ÌZMóü‹Ù G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ…Ö Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… HÒ$ Ìôý§æþ°,
ÐèþËÏ Mæü—GÚë~hÌêÏÌZ 19 Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆæÿŠz AM>yæþÒ$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ ´ëÈt ¯èþ$…_ çÜòܵ…yŠþ ^óþÔéÐèþ$° Ò$yìþÄæý* AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$
MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÐèþ#Ë$ E…sôý A…§æþ$ÌZ 糨 hÄæý*Ðèþ#©ª¯Œþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Ððþ$O¯éÇsîý MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ÌZMóü‹Ù ^ðþ´ëµÆæÿ$.
GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. º…yìþ AÆæÿ$j¯èþ Ðèþ$¯øgŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³
BËÄæý$ MæüÑ$sîý 糧æþÐèþ#ÌZÏ ¯èþ* GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ,
Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é….
hÌêÏ çÜçßýMæüÆ> »êÅ…Mæü$Ë$, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü
™éÐèþ$$ {ç³Õ²…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, M>±, B {ç³Ôèý²¯èþ$
{ç³Õ²…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, AyæþÓfÆÿ$$ÆæÿÏ ´ùçÜ$tÌZÏ
Mæü$Ë… {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° çܵçÙt…
AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$ ÏV> °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ° BÄæý$¯èþ
çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AÑ ÔéÔèýÓ™èþÐðþ$O¯èþ ´ùçÜ$tË$ M>Ðèþ°
™ðþÍ´ëÆæÿ$. GïÜÞ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÑ°
Ððþ$O¯éÇsîý MæüÑ$çܯŒþ
ÇsñýOÆæÿŠz IHG‹Ü A«¨M>Ç gôýïÜ ÔèýÆæÿÃ: ^ðþOÆæÿïŒþ, Ðèþ¯Œþ
Ðèþ*ůŒþ MæüÑ$çÙ¯Œþ (»ôýyæþ, º$yæþVæü fVæü… ÐèþÆ>YË
��������������������������
Ý÷òÜOsîýÌZϯèþ* 50 ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é…. ^óþÔéÆæÿ$. D Æ>çÙ‰…ÌZ çßZ…Ðèþ$…{†V> GïÜÞ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇV> Ðèþ$íßýâæýMæü$ C_a¯èþ çœ$¯èþ™èþ çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ… MøçÜ…) Mæüyæþç³. Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hï³ AòÜ…½ÏÌZ ™ðþË…V>×ý
òœO¯èþÌŒý ÍçÜŠt AòÜ…½ÏÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅 §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæý E…yæþr…, JMæü ѧéÅÐèþ$…{†V> ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ¨ A°, sñý…³æ#ÌŒý MæüÑ$sîý Ððþ$$§æþ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþÆ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ, ÆðÿÍÏ M>ÆæÿµÆóÿçÙ¯Œþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz
C…§æþ$ÌZ çÜV>°Mìüò³OV> 糧æþÐèþ#ÌZÏ ^ðþOÆæÿïèþ$Ï, Ðèþ*¨Væü ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çÜ$ÆóÿÔŒý Ë$Mö° Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$sîýË ÐèþÆæÿMæü$ {糆^øsê GïÜÞ, AÐèþ*Ãi, ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Ðèþ*Ë M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ àÅsêÞ‹œ ^ðþç³µyæþ… Ðèþ$…_§óþ¯èþ° M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ
^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï GïÜÞË$, GïÜtË$, ½ïÜË$, E…yæþr…, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ðèþ$…{†V> ½ïÜ ÐèþÆ>Y°Mìü GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MöÐèþ$*ÃÇ Mæü¯èþMæüÆ>Ðèþ#, Hï³ Ðèþ*¨Væü M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ™èþ$ËïÜÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
Ððþ$O¯éÇsîýË$ E¯é²Ææÿ°, AÆÿ$$¯é C¨ sîýyîþï³ ^ðþ…¨¯èþ çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü E…yæþr… VæüÆæÿÓ…V> Mæü͵…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ÌZϯèþ* ÐéíÜÆðÿyìþz 糧æþÃ, Hï³ Ðèþ$íßýâê MæüÑ$çÙ¯Œþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* fVæü¯Œþ _¯é²¯èþ²
ÐéâæýÏMæü$ Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ° ïÜG… fVæü¯Œþ A¯é² E…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é {糆 ÑçÙÄæý$…ÌZ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÑÐóþM>¯èþ…§æþÆðÿyìþz çßý™èþÅ MóüçÜ$, Møyìþ Mæü†¢ MóüçÜ$ò³O
Ææÿ$. C…M> 150Mæü$ò³OV> ^ðþOÆæÿïŒþ ´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢ Æ>fMîüÄæý*Ë$, Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ýMæü$ ´ë˵yóþ sîýyîþï³ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é Ðèþ$° ÑÐèþÇ… ^éÆæÿ$. Ñ^éÆæÿ×ý HÐðþ$O…§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$¯èþ
^óþÄæý*ÍÞ E…§æþ°, ÌZMæüÌŒý »êyîþ G°²MæüË ™èþÆ>Ó™èþ çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ððþ$OMŠü CÐèþÓyæþ… ´ëç³… Ìê…sìý§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$ ¯èþ² 75Ðèþ$…¨ Æ>çÙ‰…ÌZ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ç³MæüP Æ>çÙ‰… Væü$Ç…_
Ðésìý° °Äæý$Ñ$Ýë ¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D sîýyîþï³Mìü A¨ Ððþ¯èþ²™ø ò³sìýt¯èþ ѧæþÅ: Mæü¯èþ²»êº$ AyæþÓÆÿ$$fÆæÿÏÌZ A°² ÐèþÆ>YË ÐéÆæÿ$ E¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëµË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ´÷§æþ$ª´ùMæü, °{§æþÆ>Mæü AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéË$
°Äæý$Ðèþ$M>Ë$ Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ$¨ {糆 ÑçÙÄæý*°² Ðèþ{MîüMæüÇ…^èþyæþ… sîýyîþï³Mìü Ððþ¯èþ²™ø ™ðþÍ´ëÆæÿ$. GïÜÞË$, ½ïÜË$, Ððþ$O¯éÇsîýË$ Mæü*yé fÆæÿ$³æ#™èþ$¯èþ²r$tV> E…§æþ° ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$
gê¼™é¯èþ$ AòÜ…½ÏÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Ðèþ$°, D
gê¼™éÌZ Mæü_a™èþ…V> 50Ôé™èþ… 糧æþÐèþ#Ë$
ò³sìýt¯èþ ѧæþÅ A° Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Væü™èþ {糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ 24
AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$Ï V> E¯é²Ææÿ° ÑÐèþÇ… ^éÆæÿ$.
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ ÑÑ«§æþ
������������������������������������������
GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇrsîýËMæü$ yìþ´ëÆæÿŠtÐðþ$…rÏÌZ 264Ðèþ$…¨° Mæü¯èþÞÌñýt…sŒý 糧æþÐèþ#ËMæü$ fÇW¯èþ °Äæý*Ðèþ$M>Ë gê¼™é¯èþ$ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ JMóü
MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.CMæü, AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$Ï ´ùçÜ$tÌZÏ sîýyîþï³ °Äæý$Ñ$…_…§æþ°, º…«§æþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ çÜ¿æýÌZ ^èþ¨Ñ Ñ°í³…^éÆæÿ$. B ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… ^óþ™èþ$ÌZÏ ´ë˯èþ E…§æþ°
¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$tË$ M>Ðèþ°, MóüÐèþË… JMæüsìý, {ﳆ™ø ™èþÐèþ$Mæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ Ðéâæýϯèþ$, gê¼™é sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ º$^èþaÄæý$Å ^ú§æþÇ
Æðÿ…yóþâæý$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$. A¯èþ$Äæý*Æÿ$$˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü¯èþÞÌñý…rÏV> fíÜt‹Ü H Ôèý…MæüÆŠÿ¯éÆ>Äæý$×ý: ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý*
BÄæý* Ææÿ…V>ÌZÏ ¯ðþO³æ#×ýÅ… VæüË ÐéÇ° BÄæý* ò³r$tMæü$…§æþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ… ^éÆæÿ$. ÔéÔèýÓ™èþ ½ïÜ MæüÑ$çÙ¯Œþ ´ëÆÿ$$…sŒýÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MæüÐèþ$Ã
Ææÿ…V>Ë ÑË$Ðèþ¯èþ$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ AyæþÓÆÿ$$fÆæÿÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ sîýyîþï³ Mæü$ÌêË$, fMæüP…³æNyìþ Æ>gê : ^ðþOÆæÿïŒþ, M>³æ# M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 70 Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$
AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$ÏV> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ$™éË$ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ ™ðþ_a Æ>§é®…™èþ… {ÖÐèþ$† BÆóÿP Æøgê : ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ, Hï³IIïÜ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ´ùíÜt…VŠü CÐèþÓÌôý§æþ°, MæüÐèþ$Ã
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ò$ çßýÄæý*…ÌZ Ò$ ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜËà§éÆæÿ$ ˯èþ$ Mæü*Ìê°², {ç³Ðèþ$$Q yéMæütÆŠÿ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz: ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ gê†ÌZ ³æ#rtyæþÐóþ$ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ¯óþÆæÿÐèþ* A°
ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mæü$r$…»êÆ>Ðèþ#¯èþ$ Ðèþ$™é°² ^èþ*íÜ °Äæý$Ñ$…^èþ$MøÆæÿ°, BÄæý* õÜtsŒý Ððþ$yŠþ A…yŠþ C¯èþ¹[çÜtMæüaÆŠÿ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý GÐðþ$ÃÌôýÅ º$^èþaÄæý$Å ^ú§æþÇ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
AyæþÓÆÿ$$fÆŠÿV> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ°, M>± ©°° Ææÿ…V>ÌZÏ °³æ#×ý$Ë$, çÜÐèþ$Ææÿ$¦Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËMîü‡´ëÆæÿÓ† : ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ, Hï³ ™ðþË$Væü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ Mæü*yé °Ææÿçܯèþ ™ðþÍõ³ çßýMæü$P E…¨ M>± AòÜ…½ÏÌZ Ìôý§æþ°
VøÆæÿ…rÏ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë Mæü…sôý çÜËà§éÆæÿ$Ìôý ºËÐèþ…™èþ$Ë°,
Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ íÜPÌŒýÞ E…yæþÐèþ° ïÜG… ¿êÑçÜ$¢¯é²Æ> A° sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ
������������������������ AÔZMŠü çÜ…§óþçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. sîýsîýyîþ »ZÆæÿŠzÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… G…§æþ$Mæü$
´ësìý…^èþÌôý§æþ° Ðèþ$Æø sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÒÆ>…f¯óþÄæý$ÝëÓÑ$ {糿æý$™éÓ°²
{ç³Õ²…^éÆæÿ$.

������������������������ ��������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������� ������������������
����������������� ��������������������������������������
��������������������������� ��������������������
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø): fVæü¯Œþ Ðèþ*rË$
MørË$ §ér$™èþ$¯é²Äæý$°, ^óþ™èþË$ Ðèþ*{™èþ…
Væüyæþç³ §éryæþ…Ìôý§æþ° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$
BÆøí³…^éÆæÿ$. {´ëgñýMæü$t˱² Ðèþ*i ïÜG… ÐðþOG‹Ü
Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz çßýÄæý*…ÌZ Ðèþ^éaÄæý$° Vöç³µË$
^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ°, ÐðþOG‹Ü ^óþíܯèþ…™èþ {§øçßý…
Æ>çÙ‰é°Mìü GÐèþÆæÿ* ^óþÄæý$Ìôý§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : K E¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ BÔèýÄæý$…... çÜÐèþ*f
_™èþ*¢Ææÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ ±âæý$Ï ¡çÜ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ çœ$¯èþ™èþ íßý™èþÐóþ$ BM>…„æü... ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ôý «§óþÅÄæý$…... ç³^èþa§æþ¯èþ… M>´ëyóþ ò³§æþª
™èþÐèþ$§óþ¯èþ° BÄæý$¯èþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³Äæý$™èþ²…... A…§æþ$Mæü$ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý íܧæþª… AÆÿ$$Å…¨. C糚yæþ$ A…{«§æþ§óþÔèý
Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$Mæü$ ±ãÏÐéÓË° ™öÍÝëÇ Ðèþ$…™èþsê Ë„æüÌê¨ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésôý Ðèþ$çßZ«§æþÅÐèþ*°Mìü ¯é…¨ HÆæÿµyìþ…¨.
çÜ…Mæü͵…_…¨ Ðèþ*i ïÜG… G±tBÆóÿ¯èþ° M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý ¯óþ™èþ—G™èþÓ… Ðèþíßý…^èþ¯èþ$…¨.
Vö…™èþ$¯öMæü$P™èþ$¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ™öÍ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. C…§æþ$Mæü$ ½f… ÐóþíÜ…¨ Ðèþ$ÆðÿÐèþÆø
Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË$Væü$Væü…Væü, çßý…{¨±Ðé, BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýWÇÌZ° ´ëÈt M>§æþ$, çÜÓÄæý$…V> B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>gêÅ…V>«¨¯óþ™èþ, Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ*¯èþ±Äæý$ ¼ÔèýÓ
V>ÌôýÆæÿ$ ¯èþVæüÇMìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨ G±tBÆóÿ¯èþ°, M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* ¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ. Ðèþ—G„ø Ææÿ„ìü† Ææÿ„ìü™èþçßý A¯èþ² BÆøÅMìü¢ Ðèþ$¯èþ Mæü…§æþÇMîü
G±tBÆŠÿ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþõÜ¢ ™èþÐèþ$ çßýÄæý*…ÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* EÍÏ ™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ B¨ÔèýV> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² {ç³Äæý$™é²Ë$ BÕ…_¯èþ çœÍ™é°²
³æNÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mæü—GÚë~, Vø§éÐèþÇMìü çÜÐèþ$çÜÅò³O Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ M>Ðé˯óþ AòÜ…½ÏÌZ CÐèþÓr… Ìôý§æþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ çܵ…§æþ¯èþ Mæü¯èþºÇ^éÆæÿ$.
¿êÈV> ÐèþÆæÿ§æþÌŸ_a¯é {´ëgñýMæü$tË$ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓyæþ…Ìôý§æþ$. MìüÌZ EÍÏ MøçÜ… çÜÓÄæý$…V> Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çßZ§éÌZ ™é¯óþ A«§æþÅ„æü$°V> E¯èþ² ÆðÿyŠþ
°…ç³ÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ E…r$¯èþ² C…sìý° {ç³fË$ VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.. {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý° C…§æþ$Mæü$ íܧæþª… ^óþÝëÆæÿ$. ™öÍ {ç³Äæý$™èþ²… Aº$¾Ææÿ ç³Ç_…¨.
Ðèþ$$…^èþyæþ…ò³O ò³sìýt¯èþ {Ôèý§æþ®.. ÇfÆ>ÓÄæý$Ææÿϯèþ$ »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ Mæü*ÅÌZ Bà A°í³…_…¨. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë™ø ´ër$ {ç³™èþÅ„æü {ç³ÝëÆæÿ… §éÓÆ>
°…ç³yæþ…ò³O ò³yìþ™óþ »êVæü$…yóþ¨. {ÖÔðýOË… ¯èþ$…_ °Ë$a° {´ë×êË$ ´ùVör$tMæü$¯óþ ç³Çíܦ† Ò$yìþÄæý*ÌZ Ò„ìüçÜ$¢¯èþ² ÐéÇÌZ¯èþ* çÜ*µÇ¢° °…í³…¨. ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨
±sìý° JMæüPÝëÇV> Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. JMóüÝëÇ Ðèþ_a…¨. BÈtïÜ ºçÜ$Þ béÈjË$ §éÆæÿ$×ý…V> ѧéÅÆæÿ$®Ë$...Ë„æüÌê¨ Ððþ$$MæüPË$... ÑfÄæý$Ðéyæþ ËÄñý*Ìê MæüâêÔéË {´ë…Væü×ý…
±âæý$Ï Ðèþ§æþËyæþ…™ø Ë…Mæü {V>Ðèþ*˱² ò³…^óþÔéÆæÿ$. ç³ÌñýÏÐðþË$Væü$ ºçÜ$ÞÌZ Ææÿ*.5 E…yóþ çßýÇ™èþ àÆæÿÐóþ$ AÆÿ$$Å…¨. JMóü ÝëÇ Ë„æü Ððþ$$MæüPË$ , I§ðþM>Æ>ËMæü$ ò³OV>
Ðèþ$$°V>Æÿ$$. Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ¯óþ A¯óþMæü sìýMðüsŒý «§æþÆæÿ Ææÿ*.10Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. ºçÜ$ÞÌZÏ °™èþÅ… Ñï܈Ææÿ~…ÌZ MæüâæýMæüâæý ÌêyéÆÿ$$. Mæü¯èþ$Ñ…§æþ$ ^óþÝëÆÿ$$. º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Æ>çÙ‰
{´ëgñýMæü$tÌZÏ ±Ææÿ$ Ìôý§æþ$. ÐèþÆæÿ§æþË$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ 70Ë„æüË Ðèþ$…¨ {ç³Äæý*×ý… ^óþÝë¢Ææÿ$. BÈtïÜ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çÜÓÄæý$…V> ™öÍ Ððþ$$MæüP¯èþ$ ¯ésêÆæÿ$.
{´ëgñýMæü$t˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ °…ç³Ìôý§æþ$. D Hyæþ$ béÈjË ò³…³æ#ò³O çÜ¿æýÌZ ^èþÇa…^éË° MøÆ>…. Aç³µsìýMóü íܧæþª… ^óþíܯèþ Væü$…™èþËÌZ ÑÑ«§æþ MæüâêÔéËË ¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ ѧéÅÆæÿ$®Ë$
¯ðþËË M>Ë…ÌZ JMæüP {´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ë$ AÆÿ$$¯é ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ððþ$gêÇsîý E…§æþ° Ððþ$$MæüPË™ø Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ¯ésìý¯èþ Ððþ$$MæüP Ðèþ…Mæü Ðèþ$$Çò³…V>
^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ M>ËÓË$ ™èþÐèþÓºsôýt {´ëgñýMæü$tËMæü$ {ç³gêiÑ™é˯èþ$ AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢… ^óþÄæý$yæþ… çÜÇM>§æþ$. ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$, {糆 JMæüPÆæÿ* B Ððþ$$MæüP ™èþÐèþ$§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ Mæü¯èþºÇ
±âæý$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðóþ$… {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… Væü™èþ…ÌZ Ðóþ$… {糆糄>°Mìü GMæü$PÐèþ AÐèþM>ÔéË$ ^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糫§æþÐèþ$ ´ûÆæÿ$°™ø MæüÍíÜ ™éÐèþ$$ òÜO™èþ… ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ
Ææÿ*.70ÐóþË Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþÔé…. ±Ææÿ$&^ðþr$t C^éa…. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë… AÄæý*ÅÐèþ$¯èþ² B¯èþ…§æþ… ÐéÇÌZ Mæü¯èþºyìþ…¨. C¨ ÐéÇÌZ
Mìü…§æþ 10Ë„æüË ç³…rMæü$…rË$ ™èþÐéÓ…. E™óþ¢gê°² °…í³…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# Æ>gêÅ…V>«¨¯óþ™èþ Ðèþ*rË$ ÐéÇ° BÌZ_…ç³^óþ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ððþ$gêÈt E…§æþ¯èþ² VæüÆæÿÓ…™ø fVæü¯Œþ ÝëÆÿ$$. M>Æøůèþ$ÃQ$˯èþ$ ^óþÝëÆÿ$$. C糚yóþ M>§æþ$, Ðèþ$Æðÿ糚yðþO¯é, C…MðüMæüPyðþO¯é ...
VöËÏç³ÍÏÌZ ±Ææÿ$ °…ç³yæþ… ÐèþÌôýÏ MìüÄæý* {´ëgñýMæü$t HMæü糄æü…V> °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°
Ðèþ_a…¨ A° ^èþ…{§æþ»êº$ ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$ {ç³gê ™èþÐèþ$ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÆ>§æþ¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ ÐéÇÌZ íܪÆæÿ…V> ¯ér$Mæü$ ´ùÆÿ$$…¨.
Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. BÈtïÜ ^éÈjË$ ò³…_ {ç³fËò³O
çÜÐèþ$çÜÅËò³O {ç³Õ²çÜ$¢¯èþ² {糆糄>Ë ¿êÆæÿ… Ððþ*´ëÆæÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
����������������������������
���������������������������������������������� ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ðèþ$íßýâæýͲ AÐèþÐèþ*¯èþç³Æóÿa Ñ«§æþ…V> Ðèþ*sêÏyæþr…
Ðèþ$…_¨ M>§æþ°, Ðèþ$íßýâæýͲ Mìü…^èþç³ÇõÜ¢ Ðèþ$sìýtMör$tMæü$´ù™éÆæÿ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ º$§éª
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: BÆøVæüÅ{Ö ÑçÙ ç³° «§ðþOÆæÿÅ…V> ^óþÝë¢Ææÿ$. BÆøVæüÅ{Ö ÑçÙÄæý$…ÌZ Ððþ…Mæü¯èþ² òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ Ææÿ*.13,500 Mør$Ï A糚
Äæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °Ææÿ~Äæý*°Mìü àÅsêÞ‹œ. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °Ææÿ~ Äæý*°Mìü àÅsêÞ‹œ. ïÜG… ^óþíÜ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³ç³š, »ñýÌêÏË ç³…^óþÔéÆæÿ° Ðèþ*sêÏyæþr… §éÆæÿ$×ýÐèþ$¯é²Ææÿ$.
A° Ðèþ*i G…ï³, sîýyîþï³ ¯óþ™èþ gôýïÜ ¨ÐéMæüÆŠÿ Æðÿyìþz fVæü¯Œþ Mæü°í³õÜ¢ AÀ¯èþ…¨Ýë¢. D ÑçÙÄæý$…ÌZ G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ ÐéÅQÅË™ø {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$íßýâê ÐèþņÆóÿMæü {糿æý$™èþÓ… A°
{ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. gôýïÜ º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ… ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ HÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é² ™óþÍ´ùÆÿ$$…§æþ°, MæüçÙt…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ B§æþ$MøÐé˯óþ ^èþ…{§æþ»êº$
½Ï Ìê½ÌZ Ò$yìþÄæý*™ø _sŒý ^ésŒý ^óþçÜ*¢..ïÜG… çœÆ>ÓÌôý§æþ$. BÆøVæüÅ{Ö G…™øÐèþ$…¨ õ³§æþËMæü$ BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ° º$§éª Ððþ…Mæü¯èþ² ^ðþ´ëµÆæÿ$
fVæü¯Œþ VæüsŒýÞ E¯èþ² ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯èþ² Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨.
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ç³íÜMæü…§æþ$ ¯èþ$…_ ç³…yæþ$ Ðèþ$$çÜËÐèþ$à ÐèþÆæÿMæü$ çÜÆæÿÓ{™é çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. A„æüÆ>Ìê C¨ ^éÇ{™é™èþÃMæü ^èþrtÐèþ$° ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ïÜï³
GMæüPyø AMæüPyæþ °™èþÅ… Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ºËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çßý™éÅ^éÆ>Ë™ø G…§æþÆø
ï܈Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë$ ¯óþË Æ>Í´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ÌñýO…WMæü §éyæþ$Ë™ø Mîü^èþMæü Ðèþ$*MæüË$
n‹e\≈£î nuÛÑj·T+ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.
Ðèþ$íßýâæýË ™èþÆæÿ³æ#¯èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$ : Ðèþ$íßýâæýËò³O AÆ>^èþMæü™éÓ°Mìü Ðèþ$$W…³æ# ç³ËM>˯óþ
^ðþËÆóÿW´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ^èþsêtÌZÏ ÌŸçÜ$Væü$Ͳ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. çÜ™èþÓÆæÿ
21 s√E˝À¢ neT\ß #·]Á‘ê‘·àø£ _\ߢ≈£î s¡÷|üø£\Œq E§óþªÔèý…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz Ðèþ$íßýâê ¼Ë$ϯèþ$
d”m+ ìs¡íj·T+ô|’ myÓTà˝Ò´\ Vü≤s¡¸+ ôV’≤<äsêu≤<é
¯éÅÄæý$… fÆæÿVæüMæü »ê«¨™èþ$Ë$ ±Ææÿ$V>Ç´ù™èþ$…sôý ¯óþÆæÿçÜ$¢Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏË ™èþ…{yìþV>, Æ>çÙ‰ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ iљ酙èþ… >∑ßs¡ßyês¡+
õ³{sôýW´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×êÌZ ¨Ôèý ÑÚë§æþ… Äæý*Ðèþ§óþªÔé°² Mæü¨Í…_…¨. {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ… D ¼Ë$Ïò³O ^èþÆæÿa fÇí³, {糆糄æü… Væü$Ææÿ$¢…yìþ´ùÄôý$ ^èþsêt°² Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏËò³O fÇVóü òœ*Æ>˯èþ$ §æþ—
°…¨™èþ$ËMæü$ çÜ™èþÓÆæÿ Õ„æü ç³yé˯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ Fç³…§æþ$Mæü$…sZ…¨. D ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ 12 &çôd+ãsY 2019
çÜËàË$, çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ BàÓ°…_…¨. ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ ¼Ë$ϯèþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$…¨. GíÙtÌZ ò³r$tMö° §øçÙ$Ë$ ™èþí³µ…^èþ$Mæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ ÌôýMæü$…yé E…yóþÌê ™èþÄæý*Ææÿ$
B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ^éÇ{™èþMæü °Ææÿ~Äæý$… ©° {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$íßýâæýË$, _¯é²Ææÿ$Ëò³O A™éÅ^éÆ>Ë$, Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ´ë˵yìþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨ Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ Ýë„>ÅË™ø 3ÐéÆ>ËÌZ Mæüv¯èþ Õ„æü ç³yóþÌê E…r$…¨.
¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$—GV>Ë Væü$…yðþÌZÏ Ðèþ×ý$Mæü$ ³æ#sìýt…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæüv¯èþ ^èþsêt°Mìü ÐéÇ° 21 ÆøkÌZÏ ^èþrt {ç³M>Ææÿ… EÇ ¡õÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$…{†V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†Mìü Ðèþ$íßýâæýË ™èþÆæÿ³æ#¯èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$.
Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ Ðèþ$íßýâê ¼Ë$ϯèþ$ A†ÐèþË Ææÿ„æü×ýMæü$ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ^èþsêt°Mìü Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ ^óþíܯèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °Ææÿ~Äæý$…ò³O ´ëÐèþ$$Ë ³æ#çÙµ{ÖÐé×ìý, Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ÔéQ Ðèþ$…{†
7

AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : {糆 ÑçÙÄæý$… Hê$TH˚f…&¥ |üqß˝À¢q÷ md”‡, md”º, ;d”, Ë$Mö° Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$sîýË ÐèþÆæÿMæü$ {糆^øsê GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ,
ÌZ¯èþ* §éÆæÿ$×ýÐðþ$O¯èþ Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ýMæü$ sîýyîþï³ ´ë˵yæþ$™ø…§æþ°, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
^èþÇ{™èþÌZ C…™èþ §éÆæÿ$×ý…V> Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ý ^óþõÜ ÐèþÅMæü$¢Ë$ yÓTÆHê]{°\≈£î 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê+ ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ÌZϯèþ* GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$
sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Á|ü‹ $wüj·T+˝À sê»ø°j·÷\ß, eÁø°ø£s¡D≈£î 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é Ðèþ$° ÑÐèþÇ… ^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ…
Ððþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AyæþÓfÆÿ$$ÆŠÿ 糧æþÐèþ#Ë ÑçÙÄæý$Ððþ$O
sîýyîþï³ ¯óþ™èþË Æ>§é®…™èþ…ò³O ïÜG… fVæü¯Œþ çÜ¿æýÌZ çÜÐèþ*«§é¯èþ…
bÕ\Œ&˚ {°&û|” düuÛÑß´\≈£î yÓTÆø˘ Çe«&É+ bÕ|ü+ °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$ ¯èþ² 75Ðèþ$…¨ AyæþÓÆÿ$$fÆæÿÏÌZ A°² ÐèþÆ>YË
ÐéÆæÿ$ E¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. GïÜÞË$, ½ïÜË$, Ððþ$O¯éÇsîýË$
sê»X‚KsY¬s&ç¶H˚ #·÷XÊ+ »>∑Hé z ˝…ø±ÿ
{°&û|” düuÛÑß´\ rs¡ßô|’ d”m+ »>∑Hé eT+&çbÕ≥ß (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : AÐèþ$Æ>Ðèþ†:
C^éaÆæÿ$. Ðèþ* {糿æý$™èþÓ… Ðèþ^éaMæü Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý Ôéçܯèþ Mæü*yé AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$Ï V> E¯é²Ææÿ° ÑÐèþÇ… ^éÆæÿ$. AòÜ…½ÏÌZÌôý° ™èþ¯èþò³O A«¨M>Ææÿ´ëÈt ¯óþ™èþË$
çÜ¿æý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糧æþÐèþ#ÌZÏ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ç+ø± 150≈£îô|’>± #Ó’s¡àHé b˛düߺ\ß uÛÑØÔ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþçÜ$¢¯é² ïܵMæüÆŠÿ HÐèþ*{™èþ… çܵ…¨…^èþyæþ…
Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^óþ Ôéçܯ鰲 #˚j·÷*‡ ñ+~, ˝Àø£˝Ÿ u≤&û mìïø£\ ‘·s¡ßyê‘· ÑÑ«§æþ 糧æþÐèþ#ËMæü$ fÇW¯èþ °Äæý*Ðèþ$M>Ë Ìôý§æþ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† ÌZMóü‹Ù A¯é²Ææÿ$.
¡çÜ$Mö^éa…. §óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ CÌê…sìý ^èþrt… ™ðþ_a¯èþ gê¼™é¯èþ$ ïÜG… fVæü¯Œþ çÜ¿æýÌZ ^èþ¨Ñ B ÐéÅQÅ˯èþ$ ÇM>Ææÿ$z˯èþ$…_ ™öËW…^é˯é²Ææÿ$.
HMðüOMæü Æ>çÙ‰… Ðèþ$¯èþ§óþ. ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ 糯èþ$ÌZϯèþ* GïÜÞ, GïÜt, yê{Ïì ìj·T$TkÕÔ+ Ñ°í³…^éÆæÿ$. B gê¼™é Æ>fÔóýQÆŠÿ ÆðÿyìþzV>ǯóþ ^èþ*Ôé….. fVæü¯øÃçßý¯Œþ
½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é…. M>± ©°° ™éÐèþ$$ {ç³Õ²…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, M>±, B {ç³Ôèý²¯èþ$ fíÜt‹Ü H Ôèý…MæüÆŠÿ¯éÆ>Äæý$×ý: ^ðþOÆæÿïŒþ, ÆðÿyìþzV>Ææÿ$ Ðèþ*MöMæüÌñýM>P A° A¯é²Ææÿ$.
JMæü糚yæþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$z MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÐèþ#Ë$ Æ>fMîü {ç³Õ²…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, AyæþÓfÆÿ$$ÆæÿÏ ´ùçÜ$tÌZÏ Mæü$Ë… Hï³ ÔéÔèýÓ™èþ ½ïÜ MæüÑ$çÙ¯Œþ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ VðüË$³æ#, KrÑ$Ë$ çÜçßýfÐóþ$¯èþ°..
Äæý$ ç³Ë$Mæü$ºyìþ E¯èþ² KïÜ ÐèþÆ>Y°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ^óþaÑ. M>± {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. D fMæüP…³æNyìþ Æ>gê : ^ðþOÆæÿïŒþ, M>³æ# C…§æþ$ÌZ »ê«§æþç³yæþyé°Mìü HÒ$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. 40 Ôé™èþ… Kr$Ï Ðèþ_a¯èþ ´ëÈt
D ^èþsêtË ÐèþËÏ Mæü—GÚë~hÌêÏÌZ 19 Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*ÆæÿŠz Æ>çÙ‰…ÌZ çßZ…Ðèþ$…{†V> GïÜÞ §æþã™èþ Ðèþ$íßýâæý E…yæþr…, M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ GMæüPyìþMðüâæý$™èþ$…§æþ° ÌZMóü‹Ù {ç³Õ²…^éÆæÿ$. C糚yæþ$ C…M> MæüçÙtç³yæþ™éÐèþ$°,
MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÐèþ#Ë$ E…sôý A…§æþ$ÌZ 糨 GïÜÞ, GïÜt, JMæü ѧéÅÐèþ$…{†V> Ðèþ*¨Væü ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {ÖÐèþ$† BÆóÿP Æøgê : {ç³fÌZÏMìü Ððþâæý™éÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. fVæü¯Œþ Ðèþ§æþª ¿æýf¯Œþ (õ³sîýG…) »êÅ^Œþ E…§æþ°, ÌñýOMŠü
½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. BËÄæý$ MæüÑ$sîý 糧æþÐèþ#ÌZÏ çÜ$ÆóÿÔŒý E…yæþr…, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ðèþ$…{†V> ½ïÜ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ, Hï³IIïÜ Möyìþ™óþ Ðèþ$*yæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ CÝë¢Ææÿ°, B »êÅ^óþ {ç³^éÆæÿ… »êV> ^óþçÜ$¢…§æþ°
¯èþ* GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ 50Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü E…yæþr… VæüÆæÿÓ…V> E…§æþ° {ç³Ðèþ$$Q yéMæütÆŠÿ ÌZMóü‹Ù G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ…Ö Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… HÒ$ Ìôý§æþ°,
Mæü͵…^é…. hÌêÏ çÜçßýMæüÆ> »êÅ…Mæü$Ë$, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é {糆 ÑçÙÄæý$…ÌZ Æ>fMîüÄæý*Ë$, ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz: ^ðþOÆæÿïŒþ, BÄæý$¯èþ¯èþ$ ´ëÈt ¯èþ$…_ çÜòܵ…yŠþ ^óþÔéÐèþ$° Ò$yìþÄæý* AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$
Ý÷òÜOsîýÌZϯèþ* 50 ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Mæü͵…^é…. Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ýMæü$ ´ë˵yóþ sîýyîþï³ çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ððþ$OMŠü CÐèþÓyæþ… Hï³ õÜtsŒý Ððþ$yŠþ A…yŠþ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ÌZMóü‹Ù ^ðþ´ëµÆæÿ$.
òœO¯èþÌŒý ÍçÜŠt AòÜ…½ÏÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅 ´ëç³… Ìê…sìý§æþ¯é²Ææÿ$. C¯èþ¹[çÜtMæüaÆŠÿ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý
C…§æþ$ÌZ çÜV>°Mìüò³OV> 糧æþÐèþ#ÌZÏ ^ðþOÆæÿïèþ$Ï, ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï sîýyîþï³Mìü A¨ Ððþ¯èþ²™ø ò³sìýt¯èþ ѧæþÅ: Mæü¯èþ²»êº$ ËMîü‡´ëÆæÿÓ† : ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ,
GïÜÞË$, GïÜtË$, ½ïÜË$, Ððþ$O¯éÇsîýË$ E¯é²Ææÿ°, AÆÿ$$¯é
C¨ sîýyîþï³ ÐéâæýÏMæü$ Mæü°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ° ïÜG… fVæü¯Œþ A¯é²
{糆 ÑçÙÄæý*°² Ðèþ{MîüMæüÇ…^èþyæþ… sîýyîþï³Mìü Ððþ¯èþ²™ø ò³sìýt¯èþ
ѧæþÅ A° Ðèþ$…{† Mæü$ÆæÿÝëË Mæü¯èþ²»êº$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Væü™èþ
Hï³ ™ðþË$Væü$ AM>yæþÒ$
(D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïÜG… fVæü¯Œþ
Vü‰´{≤‡|òt #Ó|üŒ&É+ eT+∫<˚
Ææÿ$. C…M> 150Mæü$ò³OV> ^ðþOÆæÿïŒþ ´ùçÜ$tË$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* sîýyîþï³ Mæüyæþç³. Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Hï³ AòÜ…½ÏÌZ ™ðþË…V>×ý
{糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ 24 yìþ´ëÆæÿŠtÐðþ$…rÏÌZ 264Ðèþ$…¨° G…yîþ ¯úÐèþ$¯Œþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ EÆæÿ$ª AM>yæþÒ$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz
E…§æþ°, ÌZMæüÌŒý »êyîþ G°²MæüË ™èþÆ>Ó™èþ Ðésìý° °Äæý$Ñ$Ýë Mæü¯èþÞÌñýt…sŒý ´ùçÜ$tÌZÏ sîýyîþï³ °Äæý$Ñ$…_…§æþ°, º…«§æþ$ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$G±tBÆŠÿ ¿êÆæÿÅ, ^èþ…{§æþ»êº$V>Ç A™èþ¢V>Æóÿ.
¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D °Äæý$Ðèþ$M>Ë$ Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ$¨ Ò$ A™èþ¢V>Æóÿ.. Ò$Ææÿ$ CÐèþÓÌôý§æþ$. Ðóþ$… C^éaÐèþ$°Aº$ªÌŒý Ææÿïßý… AçœÞÆŠÿ : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ EÆæÿ$ª AM>yæþÒ$ àÅsêÞ‹œ ^ðþç³µyæþ… Ðèþ$…_§óþ¯èþ° M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ
{ﳆ™ø ™èþÐèþ$Mæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ Ðéâæýϯèþ$, A¯èþ$Äæý*Æÿ$$˯èþ$ hÄæý*Ðèþ#©ª¯Œþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Ððþ$O¯éÇsîý MæüÑ$çÙ¯Œþ ™èþ$ËïÜÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
gê¼™é¯èþ$ AòÜ…½ÏÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝë¢Ðèþ$°, D gê¼™éÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü¯èþÞÌñý…rÏV> ò³r$tMæü$…§æþ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ… ^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$ E§óþªÕ…_ A¯é²Ææÿ$)
Mæü_a™èþ…V> 50Ôé™èþ… 糧æþÐèþ#Ë$ GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, º…yìþ AÆæÿ$j¯èþ Ðèþ$¯øgŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Ððþ$O¯éÇsîý
Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>Ðèþ#, ËMæü‡Ðèþ$à : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï, Hï³ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* fVæü¯Œþ _¯é²¯èþ²
^éÆæÿ$. AyæþÓÆÿ$$fÆæÿÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ sîýyîþï³ Mæü$ÌêË$, Ðèþ$™éË$ MæüÑ$çܯŒþ ÑÐóþM>¯èþ…§æþÆðÿyìþz çßý™èþÅ MóüçÜ$, Møyìþ Mæü†¢ MóüçÜ$ò³O
Ððþ$O¯éÇrsîýËMæü$ MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.CMæü, AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$Ï {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ ™ðþ_a Æ>§é®…™èþ… ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜËà§éÆæÿ$ ™ðþË$Væü$ AM>yæþÒ$
¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$tË$ M>Ðèþ°, MóüÐèþË… JMæüsìý, Æðÿ…yóþâæý$Ï ½ çÜ$«©ÆŠÿ {õ³ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ : Hï³ïÜI `‹œ òÜ{MæürÈ ÇsñýOÆæÿŠz IHG‹Ü A«¨M>Ç gôýïÜ ÔèýÆæÿÃ: ^ðþOÆæÿïŒþ, Ðèþ¯Œþ Ðèþ*ůŒþ Ñ^éÆæÿ×ý HÐðþ$O…§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$¯èþ
˯èþ$ Mæü*Ìê°², Ðèþ$™é°² ^èþ*íÜ °Äæý$Ñ$…^èþ$MøÆæÿ°, BÄæý* MæüÑ$çÙ¯Œþ (»ôýyæþ, º$yæþVæü fVæü… ÐèþÆ>YË çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ… Æ>çÙ‰…ÌZ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ ç³MæüP Æ>çÙ‰… Væü$Ç…_
Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$. BÄæý* Ææÿ…V>ÌZÏ Ææÿ…V>ÌZÏ °³æ#×ý$Ë$, çÜÐèþ$Ææÿ$¦Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$ ÏV> fíÜt‹Ü DÔèýÓÆæÿÄæý$Å VúyŠþ : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ çßýÄæý$ÅÆŠÿ
¯ðþO³æ#×ýÅ… VæüË ÐéÇ° BÄæý* Ææÿ…V>Ë ÑË$Ðèþ¯èþ$ Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ, Ðèþ$°rÇ…VŠü MæüÑ$çÙ¯Œþ MøçÜ…) Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþÆ>Ðèþ#, ^ðþOÆæÿïŒþ, ÆðÿÍÏ M>ÆæÿµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþ´ëµË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ´÷§æþ$ª´ùMæü, °{§æþÆ>Mæü AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéË$
°Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ° BÄæý$¯èþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. AÑ AÐèþ*Ãi, ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Ðèþ*Ë M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ fÆæÿ$³æ#™èþ$¯èþ²r$tV> E…§æþ° ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$
ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ AyæþÓÆÿ$$fÆæÿ$ÏV> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ ÔéÔèýÓ™èþÐðþ$O¯èþ ´ùçÜ$tË$ M>Ðèþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. GïÜÞ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ¿êÆæÿYÐèþÆ>… : ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ çßýÄæý$ÅÆŠÿ Gyæþ$ÅMóüçÙ¯Œþ
ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ò$ çßýÄæý*…ÌZ Ò$ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>Y°Mìü ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ, Ðèþ$°rÇ…VŠü MæüÑ$çÙ¯Œþ MöÐèþ$*ÃÇ Mæü¯èþMæüÆ>Ðèþ#, Hï³ Ðèþ*¨Væü M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ
^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÑ° Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇV> Ðèþ$íßýâæýMæü$ C_a¯èþ ÐéíÜÆðÿyìþz 糧æþÃ, Hï³ Ðèþ$íßýâê MæüÑ$çÙ¯Œþ ø£eTà C≤‹˝À |ü⁄≥º&Éy˚T yês¡ß #˚dæq H˚s¡e÷
^ðþ…¨¯èþ Mæü$r$…»êÆ>Ðèþ#¯èþ$ AyæþÓÆÿ$$fÆŠÿV> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ°, çœ$¯èþ™èþ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ¨ A°, sñý…³æ#ÌŒý MæüÑ$sîý Ððþ$$§æþ Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>Ðèþ# : ^ðþOÆæÿïŒþ, Hï³ Mæü±çÜ Ðóþ™èþ¯èþ çÜ…çœ$…
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Æ>çÙ‰…ÌZ JMóü
ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… ^óþ™èþ$ÌZÏ ´ë˯èþ E…§æþ°

Ç+^¢wt MT&çj·T+ô|’ sê<ë∆+‘·+ e<äß› sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ º$^èþaÄæý$Å ^ú§æþÇ


ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý*
´ëÆÿ$$…sŒýÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MæüÐèþ$Ã
ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 70 Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$
A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ ´ùíÜt…VŠü CÐèþÓÌôý§æþ°, MæüÐèþ$Ã
sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äß C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ G…™ø M>°¹yðþ¯ŒþÞ CçÜ$¢…§æþ°, ©°ò³O Æ>§é®…™èþ… gê†ÌZ ³æ#rtyæþÐóþ$ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ¯óþÆæÿÐèþ* A°
Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþÄæý$Ðèþ§æþª° BÄæý$¯èþ MøÆ>Ææÿ$. C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ÐèþËÏ ™ðþË$Væü$Mæü$ GÐðþ$ÃÌôýÅ º$^èþaÄæý$Å ^ú§æþÇ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
Ç+^¢wt MT&çj·T+ô|’ düuÛÑ˝À eT+Á‹ düßπsXŸ ¯èþçÙt… fÆæÿVæü§æþ°, ™ðþË$Væü$ çÜ»ñýjMæŠüt¯èþ$ ™èþç³µ°çÜÇ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¿êçÙ Gç³µsìýÌêVóü ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ Mæü*yé °Ææÿçܯèþ ™ðþÍõ³ çßýMæü$P E…¨ M>± AòÜ…½ÏÌZ Ìôý§æþ°
me] |æ\¢\ß @ dü÷ÿ\ß˝À #·~yês√ n+<ä]ø° ‘Ó\ßdüß Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ò³O ^èþ§æþÐèþ#ÌZÏ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…yæþr… ÐèþËÏ VøÆæÿ…rÏ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë Mæü…sôý çÜËà§éÆæÿ$Ìôý ºËÐèþ…™èþ$Ë°,
düuÛÑ˝À #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± es¡Á|ükÕ<é, #Ó$¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ò³§æþª M>ÌôýiËMæü$ Ððþãϯèþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ B ¿êçÙ¯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÌôýMæü B™èþÅçßý™èþÅË$ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ íÜPÌŒýÞ E…yæþÐèþ° ïÜG… ¿êÑçÜ$¢¯é²Æ> A° sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ
^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ç³Çíܦ† E…§æþ°, C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ѧéÅÆæÿ$¦ÌZÏ M>°¹yðþ¯ŒþÞ AÔZMŠü çÜ…§óþçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. sîýsîýyîþ »ZÆæÿŠzÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… G…§æþ$Mæü$
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : JMæüsìý ¯èþ$…_ BÆø ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ A°² ÌñýÐèþÌŒýÞ ò³…^èþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ësìý…^èþÌôý§æþ° Ðèþ$Æø sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÒÆ>…f¯óþÄæý$ÝëÓÑ$ {糿æý$™éÓ°²
{糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° ѧéÅÔéQ ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅ ^ðþÑÆðÿyìþz ¿êçÜPÆŠÿÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË$Væü$ Ò$yìþÄæý$… ^èþ¨Ñ¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
Ðèþ$…{† B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$ÆóÿÔŒý º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ…½ÏÌZ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ ÐéÇMìü JMæüPÝëÇV> C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… Æ>§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. _¯èþ²ç³µsìý ¯èþ$…_
çÜ*âæýÏ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ »êVæü$ ^óþÝë¢Ðèþ$°, RêäV> E¯èþ² ´ùçÜ$t˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ¿æýÇ¢ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…ÌZ ^èþ¨Ñ…^èþyæþ… §éÓÆ> ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ B ¿êçÙ Ò$§æþ ç³r$t sêqßqï eT÷&˚fi¯¢˝À sêh+˝À ø√{Ï yÓTTø£ÿ\ß
^óþÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ ѧéÅ{ç³Ðèþ*×êË$ ò³…^èþ$™èþ$ ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ çßýÄæý*…ÌZ {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ
¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. í³ËÏËMæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ѧæþÅ A…§óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$t Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† {ç³fË$ ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ$ {ò³OÐóþr$ çÜ*PâæýÏMæü$ ç³…í³ C…WÏ‹Ù JMæüP^ør Mæü*yé C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ò³rtÌôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. GÐèþÇ í³ËÏË$ GMæüPyæþ
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY _X¯« uÛÑ÷wüDY Vü≤]#·+<äHé
çÜ¿æýMæü$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. GÆÿ$$yðþyŠþ, A¯ŒþGÆÿ$$yðþyŠþ ѧéÅçÜ…çܦËò³O ^éÌê íœÆ>ŧæþ$Ë$ Ò$yìþÄæý$…ÌZ ^èþ¨ÑçÜ$¢¯é²Ææÿ°, CMæü, {V>Ò$×ý {ç³fË$, °Ææÿ$õ³§æþË$ A糚Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æø A…§æþÇMîü ™ðþË$çÜ$¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ ™ðþË$Væü$ Ò$yìþÄæý$…
A…§éÄæý$Ë°, D íœÆ>ŧæþ$Ë Ò$§æþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^óþòÜO¯é ™èþÐèþ$ í³ËÏ˯èþ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ^èþ¨Ñ…^éË° BÔèý ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, D Ò$§æþ sîýyîþï³ Æ>§é®…™èþ… ^óþÝù¢…§æþ°, ™é¯èþ$ ï³òßý^Œþyîþ ^óþõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ{Ææÿç³Ý맊þ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…ò³O Æ>§é®…™èþ… ^óþçÜ*¢.. {MæüÐèþ$…ÌZ {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏ°²…sìýÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… {ç³ÐóþÔèýò³sêtË° ïÜG… {ï³&ï³òßý^Œþyîþ ç³È„æü¯èþ$ ™ðþË$Væü$ÌZ Æ>õÜ¢.. §é°ò³O ™ðþË$Væü$Äæý$$Ðèþ™èþ Ñ¿êVæü…
í³ËÏË ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢™ø ^ðþËV>r… ByæþÐèþ§æþª° {糆糄æü çÜ¿æý$Å˯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. C…WÏ‹Ù ¡çÜ$MøÐèþyæþ… çÜ…™øçÙ… MæüÍW…_…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. C…WÏ‹Ù ¿êçÙÌZ ^èþ¨Ñ Æ>§é®…™èþ… ^óþíÜ…§æþ°, ™èþ¯èþ¯èþ$ yìþ‹ÜM>ÓÍòœO ^óþÄæý$Ðèþ$° B¯éyæþ$ VöyæþÐèþMæü$ ¨W…§æþ°
Ò$yìþÄæý$…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë M>°¹yðþ¯ŒþÞ ÌñýÐèþÌŒýÞ ò³Ææÿ$Væü$™éÄæý$°, ´ùsîý{ç³ç³…^èþ…ÌZ E…yæþMæü´ù™óþ ™é¯èþ$ BȾI A«¨M>ÇV>, IHG‹Ü A«¨M>ÇV> AÄôý$ÅÐéyìþ° M>§æþ°, Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ ï³òßý^Œþyîþ ç³sêt CÐèþÓÐèþ§æþª° B…§øâæý¯èþ ^óþÄæý$yæþ…™ø ™é¯èþ$
¯ðþVæü$YMæü$Æ>VæüËÐèþ$¯èþ² «©Ðèþ* ÐéÇÌZ HÆæÿµyæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ç܅糯èþ$²Ë$, C…WÏ‹Ù ¿êçÙÌZ G¯ø² ç³È„æüË$ Æ>Ôé¯èþ° ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. òßýOMøÆæÿ$tMæü$ ÐðþâêÏÍÞ Ðèþ_a…§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.

#·+Á<äu≤ãßqß düôdŒ+&¥ #˚j·÷*‡+<˚ d”m+ »>∑Hé ìs¡íj·÷ìøÏ Vü‰´{≤‡|òt: CÒd” ~yêø£sY


u≤ãß rs¡ßô|’ yÓ’mkÕ‡sYd”|” myÓTà˝Ò´\ ÄÁ>∑Vü≤+
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: BÆøVæüÅ{Ö ÑçÙÄæý$…ÌZ ^óþÝë¢Ææÿ$. BÆøVæüÅ{Ö ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : K E¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ BÔèýÄæý$…... çÜÐèþ*f
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °Ææÿ~Äæý*°Mìü àÅsêÞ‹œ. A° Ðèþ*i °Ææÿ~Äæý*°Mìü àÅsêÞ‹œ. ïÜG… fVæü¯Œþ Mæü°í³õÜ¢ íßý™èþÐóþ$ BM>…„æü... ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ôý «§óþÅÄæý$…... ç³^èþa§æþ¯èþ… M>´ëyóþ ò³§æþª
G…ï³, sîýyîþï³ ¯óþ™èþ gôýïÜ ¨ÐéMæüÆŠÿ Æðÿyìþz {ç³Ôèý…çÜË$ AÀ¯èþ…¨Ýë¢. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ {ç³Äæý$™èþ²…... A…§æþ$Mæü$ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý íܧæþª… AÆÿ$$Å…¨. C糚yæþ$ A…{«§æþ§óþÔèý
Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. gôýïÜ º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ…½Ï Ìê½ÌZ HÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é² çœÆ>ÓÌôý§æþ$. BÆøVæüÅ{Ö G…™øÐèþ$…¨ Ðèþ$…™èþsê Ë„æüÌê¨ Ððþ$$MæüPË$ ¯ésôý Ðèþ$çßZ«§æþÅÐèþ*°Mìü ¯é…¨ HÆæÿµyìþ…¨.
Ò$yìþÄæý*™ø _sŒý ^ésŒý ^óþçÜ*¢..ïÜG… fVæü¯Œþ VæüsŒýÞ õ³§æþËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. ïÜG… fVæü¯Œþ BÆæÿ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÆðÿyŠþ {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý ¯óþ™èþ—G™èþÓ… Ðèþíßý…^èþ¯èþ$…¨.
E¯èþ² ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯èþ² ç³° «§ðþOÆæÿÅ…V> ¯ðþËË ´ë˯èþ ^éÌê »êVæü$…¨ A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™öÍ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. C…§æþ$Mæü$ ½f… ÐóþíÜ…¨ Ðèþ$ÆðÿÐèþÆø
M>§æþ$, çÜÓÄæý$…V> B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>gêÅ…V>«¨¯óþ™èþ, Æ>çÙ‰ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ Ðèþ*¯èþ±Äæý$ ¼ÔèýÓ
¿æý*çÙ׊ý çßýÇ^èþ…§æþ¯Œþ. Ðèþ—G„ø Ææÿ„ìü† Ææÿ„ìü™èþçßý A¯èþ² BÆøÅMìü¢ Ðèþ$¯èþ Mæü…§æþÇMîü
™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ B¨ÔèýV> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² {ç³Äæý$™é²Ë$ BÕ…_¯èþ çœÍ™é°²
d”eT≈£î yÓ’mdt #˚dæq+‘· Á<√Vü≤+ mes¡÷ #˚j·T˝Ò<äß CÐèþÓr… Ìôý§æþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ çܵ…§æþ¯èþ Mæü¯èþºÇ^éÆæÿ$.
çÜÓÄæý$…V> Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çßZ§éÌZ ™é¯óþ A«§æþÅ„æü$°V> E¯èþ² ÆðÿyŠþ
e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«&É+ ˝Ò<äß {M>‹Ü Ý÷òÜOsîý° C…§æþ$Mæü$ íܧæþª… ^óþÝëÆæÿ$. ™öÍ {ç³Äæý$™èþ²… Aº$¾Ææÿ ç³Ç_…¨.
Bà A°í³…_…¨. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë™ø ´ër$ {ç³™èþÅ„æü {ç³ÝëÆæÿ… §éÓÆ>
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ sîýyîþï³ çÜ¿æý$ÅË ¡Ææÿ$ò³O dü∫yê\j·T e´edüú‘√ me]øÏ Á|üjÓ÷»q+? Ò$yìþÄæý*ÌZ Ò„ìüçÜ$¢¯èþ² ÐéÇÌZ¯èþ* çÜ*µÇ¢° °…í³…¨. ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨
ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>… B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ïܵMæüÆŠÿ Ý릯鰲 {糆糄æü yÓTC≤]{° ñ+<äì Á|ü»\ e´edüú ndüÔe´düÔ+ ѧéÅÆæÿ$®Ë$...Ë„æüÌê¨ Ððþ$$MæüPË$... ÑfÄæý$Ðéyæþ ËÄñý*Ìê MæüâêÔéË {´ë…Væü×ý…
´ëÈt ¯óþ™èþË$ ÌñýMæüP^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° A¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$, C™èþÆæÿ sîýyîþï³ çÜ¿æý$ÅË$ Äغd” #êØ®\ ô|+|ü⁄ <ës¡ßD+ çßýÇ™èþ àÆæÿÐóþ$ AÆÿ$$Å…¨. JMóü ÝëÇ Ë„æü Ððþ$$MæüPË$ , I§ðþM>Æ>ËMæü$ ò³OV>
çÜ¿æýÌZ A¯èþ$_™èþ…V> ÐèþÅÐèþÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ïܵMæüÆŠÿ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ´ëuæÿÔéËÌZÏ Ñï܈Ææÿ~…ÌZ MæüâæýMæüâæý ÌêyéÆÿ$$. Mæü¯èþ$Ñ…§æþ$ ^óþÝëÆÿ$$. º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… Æ>çÙ‰
C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… A…Ôèý…ò³O ^èþÆæÿa çÜ…§æþÆæÿÂ…V> sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë ¡Ææÿ$¯èþ$ #·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ çÜÓÄæý$…V> ™öÍ Ððþ$$MæüP¯èþ$ ¯ésêÆæÿ$.
ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ™èþ糚ºsêtÆæÿ$. ¯èþË¿ñýO HâæýÏ A¯èþ$¿æýÐèþ… E…§æþ° (Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø): fVæü¯Œþ Ðèþ*rË$ MørË$ §ér$™èþ$¯é²Äæý$°, ^óþ™èþË$ Aç³µsìýMóü íܧæþª… ^óþíܯèþ Væü$…™èþËÌZ ÑÑ«§æþ MæüâêÔéËË ¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ ѧéÅÆæÿ$®Ë$
^ðþ糚Mæü$¯óþ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ çÜ¿ê Ðèþ$Æ>ŧæþË$ ™ðþÍÄæý$Ðèþ°, ïܵMæüÆŠÿò³O AÐèþ$Æ>ŧæþV> Ðèþ*{™èþ… Væüyæþç³ §éryæþ…Ìôý§æþ° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ BÆøí³…^éÆæÿ$. Ððþ$$MæüPË™ø Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ¯ésìý¯èþ Ððþ$$MæüP Ðèþ…Mæü Ðèþ$$Çò³…V>
Ðèþ*sêÏyæþr… H…r° ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ A…ºsìý Æ>…»êº$ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. {´ëgñýMæü$t˱² Ðèþ*i ïÜG… ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz çßýÄæý*…ÌZ Ðèþ^éaÄæý$° Vöç³µË$ ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. GÐèþÇMìü ÐéÆæÿ$, {糆 JMæüPÆæÿ* B Ððþ$$MæüP ™èþÐèþ$§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ Mæü¯èþºÇ
ïܵMæüÆŠÿ Ý릯鰲 {糆糄æü¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ AVúÆæÿÐèþ ç³Ç^éÆæÿ°, ïܵMæüÆŠÿ¯èþ$ ç³r$t ^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ°, ÐðþOG‹Ü ^óþíܯèþ…™èþ {§øçßý… Æ>çÙ‰é°Mìü GÐèþÆæÿ* ^óþÄæý$Ìôý§æþ° ^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糫§æþÐèþ$ ´ûÆæÿ$°™ø MæüÍíÜ ™éÐèþ$$ òÜO™èþ… ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ
Mö° Ðèþ$Æ>ŧæþ E…yæþ§æþ° A…sêÆ> A° °Ë©ÔéÆæÿ$. ïܵMæüÆŠÿò³O ^èþ…{§æþ»êº$ ÐéÅQÅ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë… AÄæý*ÅÐèþ$¯èþ² B¯èþ…§æþ… ÐéÇÌZ Mæü¯èþºyìþ…¨. C¨ ÐéÇÌZ
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. _™èþ*¢Ææÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ ±âæý$Ï ¡çÜ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ çœ$¯èþ™èþ ™èþÐèþ$§óþ¯èþ° çÜÐèþ$çÜÅËò³O {ç³Õ²çÜ$¢¯èþ² {糆糄>Ë Vö…™èþ$¯öMæü$P™èþ$¯é²Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ E™óþ¢gê°² °…í³…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# Æ>gêÅ…V>«¨¯óþ™èþ Ðèþ*rË$ ÐéÇ° BÌZ_…ç³^óþ
Ë$ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. 40 HâæýÏ A¯èþ$¿æýÐèþ… E…yìþ..14 Hâæý$Ï BÄæý$¯èþ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$Mæü$ ±ãÏÐéÓË° ™öÍÝëÇ çÜ…Mæü͵…_…¨ ¯éÄæý$$yæþ$ BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýWÇÌZ° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>µr$ ÝëÆÿ$$. M>Æøůèþ$ÃQ$˯èþ$ ^óþÝëÆÿ$$. C糚yóþ M>§æþ$, Ðèþ$Æðÿ糚yðþO¯é, C…MðüMæüPyðþO¯é ...
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ç³° ^óþíܯèþ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ çÜ¿ê Ðèþ$Æ>ŧæþË$ ™ðþÍÄæý$Ðé? A° Ðèþ*i ïÜG… G±tBÆóÿ¯èþ° Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË$Væü$Væü…Væü, çßý…{¨±Ðé, V>ÌôýÆæÿ$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* EÍÏ çÜÐèþ$çÜÅò³O ™èþÐèþ$ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÆ>§æþ¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ ÐéÇÌZ íܪÆæÿ…V> ¯ér$Mæü$ ´ùÆÿ$$…¨.
{ç³Õ²…^éÆæÿ$. »êº$ò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. ¯èþVæüÇMìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨ G±tBÆóÿ¯èþ°, G±tBÆŠÿ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþõÜ¢ ™èþÐèþ$ Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ M>Ðé˯óþ AòÜ…½ÏÌZ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓyæþ…Ìôý§æþ$. MìüÌZ EÍÏ MøçÜ…
çÜ¿æý ¯èþ$…_ çÜòܵ…yŠþ ^óþÄæý*Í : GÐðþ$ÃÌôýÅ gZW ÆæÿÐóþ$‹Ù çßýÄæý*…ÌZ ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mæü—GÚë~, Vø§éÐèþÇMìü ¿êÈV> {ç³fË$ VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.. »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Væü…rË ™èþÆæÿºyìþ Mæü*ÅÌZ
ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMìü¢ ïܵMæüÆŠÿ Ý릯èþ…ÌZ E…sôý ^èþ…{§æþ»êº$ ÐèþÆæÿ§æþÌŸ_a¯é {´ëgñýMæü$tË$ °…ç³ÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ E…r$¯èþ² C…sìý° °Ë$a° {´ë×êË$ ´ùVör$tMæü$¯óþ ç³Çíܦ† Ðèþ_a…¨. BÈtïÜ ºçÜ$Þ béÈjË$ eT{Ϻø=≥ߺ≈£îb˛‘ês¡ß : ãß<ë∆
KÆæÿÓÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ gZW ÆæÿÐóþ$‹Ù Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Ðèþ$$…^èþyæþ…ò³O ò³sìýt¯èþ {Ôèý§æþ®.. ÇfÆ>ÓÄæý$Ææÿϯèþ$ °…ç³yæþ…ò³O ò³yìþ™óþ »êVæü$…yóþ¨. §éÆæÿ$×ý…V> ò³…^óþÔéÆæÿ$. ç³ÌñýÏÐðþË$Væü$ ºçÜ$ÞÌZ Ææÿ*.5 E…yóþ sìýMðüsŒý «§æþÆæÿ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ðèþ$íßýâæýͲ AÐèþÐèþ*¯èþç³Æóÿa Ñ«§æþ…V> Ðèþ*sêÏyæþr…
ïܵMæüÆŠÿò³O ^èþ…{§æþ»êº$ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ˯èþ$ BÄæý$¯èþ Q…yìþ…^éÆæÿ$.ºËïßý¯èþ {ÖÔðýOË… ¯èþ$…_ ±sìý° JMæüPÝëÇV> Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. JMóüÝëÇ ±âæý$Ï Ðèþ§æþËyæþ…™ø Ææÿ*.10Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. ºçÜ$ÞÌZÏ °™èþÅ… 70Ë„æüË Ðèþ$…¨ {ç³Äæý*×ý… ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$…_¨ M>§æþ°, Ðèþ$íßýâæýͲ Mìü…^èþç³ÇõÜ¢ Ðèþ$sìýtMör$tMæü$´ù™éÆæÿ° sîýyîþï³ ¯óþ™èþ º$§éª
ÐèþÆ>Y˯èþ$ Mìü…^èþç³Ç_¯èþ ^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$ çÜòܵ…yŠþ ^óþÄæý*Í. çÜ*PâæýÏÌZ C…XÏ‹Ù Ë…Mæü {V>Ðèþ*˱² Ðèþ$$°V>Æÿ$$. Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ¯óþ A¯óþMæü {´ëgñýMæü$tÌZÏ ±Ææÿ$ Ìôý§æþ$. BÈtïÜ béÈjË ò³…³æ#ò³O çÜ¿æýÌZ ^èþÇa…^éË° MøÆ>…. AÆÿ$$¯é ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ððþ…Mæü¯èþ² òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ Ææÿ*.13,500 Mør$Ï A糚
Ò$yìþÄæý$… {ç³ÐóþÔèýò³yìþ™óþ Ò$Mæü$ Ðèþ^óþa ¯èþçÙt… H…sìý? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ÐèþÆæÿ§æþË$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ {´ëgñýMæü$t˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ °…ç³Ìôý§æþ$. D Hyæþ$ ¯ðþËË Ððþ$gêÇsîý E…§æþ° {ç³gêiÑ™é˯èþ$ AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢… ^óþÄæý$yæþ… çÜÇM>§æþ$. Væü™èþ…ÌZ ^óþíÜ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³ç³š, »ñýÌêÏË ç³…^óþÔéÆæÿ° Ðèþ*sêÏyæþr… §éÆæÿ$×ýÐèþ$¯é²Ææÿ$.
{ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² Q*± ^óþÔéÆæÿ$ : ^èþrtçÜ¿æýÌZ D Æøk ^èþ…{§æþ»êº$ A…»ôý§æþPÆŠÿ M>Ë…ÌZ JMæüP {´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ M>ËÓË$ ™èþÐèþÓºsôýt Ðóþ$… {糆糄>°Mìü GMæü$PÐèþ AÐèþM>ÔéË$ C^éa…. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ ÐéÅQÅË™ø {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$íßýâê ÐèþņÆóÿMæü {糿æý$™èþÓ… A°
Ææÿ_…_¯èþ {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² Q*± ^óþÔéÆæÿ° GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðóþ$Ææÿ$Væü ¯éV>Ææÿ$j¯èþ A¯é²Ææÿ$. {´ëgñýMæü$tËMæü$ ±âæý$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðóþ$… {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… Ææÿ*.70ÐóþË Mør$Ï QÆæÿ$a Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ððþ$gêÈt E…§æþ¯èþ² VæüÆæÿÓ…™ø fVæü¯Œþ HMæü糄æü…V> ™óþÍ´ùÆÿ$$…§æþ°, MæüçÙt…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ B§æþ$MøÐé˯óþ ^èþ…{§æþ»êº$
çÜ¿æýÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D Æøk Hï³ AòÜ…½ÏÌZ ÑË$ÐèþË$, ^óþÔé…. ±Ææÿ$&^ðþr$t Mìü…§æþ 10Ë„æüË ç³…rMæü$…rË$ ™èþÐéÓ…. VöËÏç³ÍÏÌZ ±Ææÿ$ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. BÈtïÜ ^éÈjË$ ò³…_ {ç³fËò³O BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ° º$§éª Ððþ…Mæü¯èþ² ^ðþ´ëµÆæÿ$
ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþMæü$ ^èþ…{§æþ»êº$ ´ë™èþÆæÿ ÐóþÔéÆæÿ$. °…ç³yæþ… ÐèþÌôýÏ MìüÄæý* {´ëgñýMæü$t Ðèþ_a…¨ A° ^èþ…{§æþ»êº$ ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$ {ç³gê ¿êÆæÿ… Ððþ*´ëÆæÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
^óþÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

ôV’≤<äsêu≤<é
yê]øÏ ñ<√´>±\ß Ç#˚à $wüj·T+ |ü]o*kÕÔ+ Ðèþ$…{™èþ$Ë MæüÑ$sîý° °Äæý$Ñ$…^é… : GÆÿ$$yðþyŠþ M>ÌôýiÌZÏç³°^óþõÜ A«§éÅç³Mæü$Ë
i™éË$ ò³…^éË° {糿æý$™èþÓ Ñ‹³ ÝëÑ$¯óþ° E§æþÄæý$¿ê¯èþ$ A¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü Mæü±çÜ…
Ææÿ*.20 ÐóþË i™èþ… CÐéÓË° {糿æý$™éÓ°² MøÆ>Ææÿ$. A«§éÅç³Mæü$˯èþ$ ÆðÿVæü$ÅËÆðÿOgŒý ^óþõÜ
>∑ßs¡ßyês¡+ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : AòÜ…½Ï Ö™éM>Ë çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ ¿êVæü…V> Hï³ $<äß´‘Y XÊK eT+Á‹ u≤*H˚ì lìyêdt¬s&ç¶ ÑçÙÄæý$Ððþ$O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$…{™èþ$Ë MæüÑ$sîý° °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ° ѧéÅÔéQ Ðèþ$…{†
12 &çôd+ãsY 2019 ÔéçܯèþçÜ¿æý Ðèþ$*yøÆøk {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. {ç³ÔZ²™èþ¢Æ>Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜ*tyðþ…sŒýÞ, sîý^èþÆŠÿÞ °çÙµ†¢ M>Ææÿ×ý…V> ¯é×ýÅ™é
GÐðþ$ÃÌôýÅË$ M>rÝë° Æ>Ñ$Æðÿyìþz, {糿æý$™èþÓ Ñ‹³ ÝëÑ$¯óþ° E§æþÄæý$¿ê¯èþ$ AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Ë ÝùÌêÆŠÿ ´ëÆæÿŠP MøçÜ… ¿æý*õÜMæüÆæÿ×ý ³æNÆæÿ¢Æÿ$$…§æþ° ѧæþ$Å™Œþ ÔéQ Ðèþ$…{† »êͯóþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³Ðèþ*×êË$ ™èþVæü$Y™èþ$¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Òr°²…sìý° ç³ÇÖÍ…_ ™èþVæü$
Mæü$ çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ »êͯóþ° {Ö°Ðé‹ÜÆðÿyìþz, B¨Ðèþ$*˳æ# çÜ$Æóÿ‹Ù çÜÐèþ*«§é¯èþ MîüÏ°…VŠüMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ E§øÅV>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ
Ñ$^éaÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ ÝùÌêÆŠÿ ç³ÐèþÆŠÿ ´ëÏ…sŒý™ø ¿æý*Ðèþ$$Ë$ MøÌZµÆÿ$$¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ C_a¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë í³ËÏËMæü$ E§øÅV>Ë$ C^óþa ÑçÙÄæý*°² ç³ÇÖÍÝë¢Ðèþ$° D E´ë«§éÅÄæý$$Ë íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$° Ðèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$. RêäV> E¯èþ²
8 ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý*Ë° GÐðþ$ÃÌôýÅ M>rÝë° MøÆæÿV> MæüÆæÿ$²Ë$ hÌêÏÌZ° ÔèýMæü$¯éË {V>Ðèþ$…ÌZ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ D ÑçÙÄæý$…ò³O ^èþÇa…_ A…§æþÇMîü ¯éÅÄæý$… ´ùçÜ$t˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

Hê\ß>∑ß HÓ\˝À¢H˚ ¬s’‘·ß≈£î düVü‰j·T+>± nÁ–˝≤´uŸ‡


AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ÐðþOGÝëÞÆŠÿ A{WÌêÅ»ŒýÞ
(ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³È„> Móü…{§éË$) HÆ>µr$Mæü$

4\ø£å\ ñ<√´>±\ß
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨: A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏõ³
A„æüÆ>Ë ¯éË$Væü$ Ë„æüË E§øÅV>Ë$ Mæü͵…^èþyæþ… A¯èþ²¨ §óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ GMæüPyé
yê\+{°s¡ß¢, dü∫yê\j·÷\ e´edüú $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq e÷s¡ßŒ
A¯èþ$Ðèþ$†°çÜ*¢ {糿æý$™èþÓ… º$«§æþÐéÆæÿ…
E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ^óþíÜ…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ ç³È„æüË$,
Ñ™èþ¢¯éË$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿMæü
Ðèþ$…§æþ$ÌZÏ° ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$
Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Òsìý° HÆ>µr$ ^óþÝù¢…¨.
A{WÌêÅ»ŒýÞ HÆ>µr$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨.
hÌêÏÝë¦Æÿ$$ÌZ 13 A{WÌêÅ»ŒýÞ™ø ´ër$
Ìôý§æþ°, Ar$Ðèþ…sìý Ðèþ$à™èþ¢ÆæÿÐðþ$O¯èþ çœ$rt… B…{«§æþ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ fÇW…§æþ° dü∫yê\j·÷\ <ë«sê 500 s¡ø±\≈£îô|’>± ùde\ß ÑÔéQç³r²…, HË*Ææÿ$, Væü$…r*Ææÿ$, †Ææÿ$糆ËÌZ ¯éË$Væü$ A{WÌêÅ»Œý
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$ E§øÅV>Ë dü∫yê\j·÷˝À¢ 82.5 XÊ‘·+ ñ<√´>±\ß md”‡, md”º, ;d”, ¯èþÐðþ*§æþ$^óþçÜ$MøÐéÌZ Mæü*yé ç³MæüP¯óþ ™ðþÍÄæý$gôýõÜÑ«§æþ…V> ´ùçÜtÆæÿ$Ï A†MìüÝ뢅. {´ë…¡Äæý$ Møyìþ…VŠü Móü…{§é˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ÐðþËÏyìþ…_…¨.
§éÓÆ> A„æüÆ>Ë Ë„> 28ÐóþË 858 Ðèþ$…¨Mìü A´ëÆÿ$$…sŒýÐðþ$…sŒý ÌñýrÆæÿ$Ï ©°ÐèþËÏ AÆæÿá™èþ E¯èþ² {糆 JMæüPÇMîü ˼® ^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…¨. A§óþÑ«§æþ…V> A¯èþÆæÿ$áË$ A{WÌêÅ»ŒýÞÌZ ç³È„ìü…_¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ³æ#Ææÿ$Væü$Ðèþ$…§æþ$Ë$, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$
C^éaÐèþ$°, ÐéâæýÏ…™é {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý*ÌZÏ D Æøk ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, C¨
yÓTÆHê]{°\≈£î nôd+;¢˝À eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ GÐèþÆðÿO¯é ˼®´÷…¨¯é ™ðþÍíÜ´ù™èþ$…¨. ÐéÇ° {V>Ðèþ$çÜ¿æýË$, ÝùçÙÌŒý ByìþsŒý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^éË° {糿æý$™èþÓ… çܵçÙt… ^óþíÜ…¨.
G…™ø çÜ…™øçÙ… MæüÍW…^óþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. G…™ø Ñç³ÏÐé™èþÃMæü ^èþÆæÿÅ. ÒsìýMìü A¯èþ$º…«§æþ…V> Æðÿ…yæþ$Ë„æüË 65ÐóþËMæü$ §éÓÆ> ™öËWÝ뢅. D Æðÿ…yæþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ç³Çïðþ…sŒý ÝùçÙÌŒý ByìþsŒý E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë$, çÜÆæÿçœÆ>§éÆæÿ$Ë$ {糿æý$™èþÓ A{WÌêÅ»ŒýÞ §éÓÆ> C^óþa §æþ—
{V>Ðèþ$çÜ_ÐéËÄæý*Ë A…Ôèý…ò³O º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ…½ÏÌZ fÇW¯èþ ^èþÆæÿaÌZ ïÜG… ò³O_Ë$Mæü$ {V>Ðèþ$ÐéË…sîýÆæÿϯèþ$ °Äæý$Ñ$…^é…. {糆 50 CâæýÏMæü$ JMæü Ððþ$M>°gê°² {V>Ðèþ$ òÜMæü{sôýÇÄæý$rÏÌZ A…™èþÆ>ÂVæü… ^óþçÜ$¢¯é²…. §é§é³æ#V> 500 GÐèþç³{™é°² ™èþç³µ°çÜÇV> ¡çÜ$MøÐéË° B§óþÕ…_…¨. ¯èþMìüÎ Ñ™èþ¢¯éË$,
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÐéË…sîýÆæÿ$Ï, çÜ_ÐéËÄæý*Ë ÐèþÅÐèþçܦ Ìê…sìý {V>Ðèþ$ÐéË…sîýÆŠÿ °Äæý*Ðèþ$M>°² ^óþç³sêt…. ÐéÇMìü ¯ðþ˯ðþÌê Ææÿ*. 5ÐóþË i™èþ… ÆæÿM>Ë õÜÐèþ˯èþ$ {V>Ðèþ$òÜ{MæüsôýÇÄæý$r$Ï A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Æÿ$$. HÄôý$ õÜÐèþË$ G¯ðþ²°² GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿMæü Ðèþ$…§æþ$˯èþ$ AÇMæürtyæþÐóþ$ Ë„æüÅ…V> A{WÌêÅ»ŒýË$
C…´ëÆðÿt…sŒý çÜ»ñýjMæŠüt Ò$§æþ ^èþÆæÿaÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ ´ëÌŸY…sêÆæÿ° ^éÌê BÔèýV> CçÜ$¢¯é²…. GMæüPyðþO¯é GÐèþÆðÿO¯é ÑÐèþ„æü ^èþ*í³¯é, Ë…^éË$ ¡çÜ$Mæü$¯é², Aѱ†Mìü ÆøkÌZÏ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$¯óþ¨ Mæü*yé çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$gôýõÜÑ«§æþ…V> yìþ‹Üõ³Ï ç³°^óþÄæý$¯èþ$ ¯é²Æÿ$$. ¯é»êÆæÿ$z BǦMæü ÝëÄæý$…™ø HÆ>µr$ M>¯èþ$¯èþ²
G§æþ$Ææÿ$^èþ*Ôé¯èþ°, M>° ™èþ¯èþ «§øÆæÿ×ìý Ðèþ*Ææÿ§æþ¯èþ²r$tV>¯óþ ^èþ…{§æþ»êº$ Æ>Ìôý§æþ° ´ë˵yìþ¯é ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü Mæü¯ðþMæŠüt AÄôý$ÅÌê JMæü sZÌŒý {ïœ E…r$…¨. ÐéÆ>°Mìü JMæü Æøk çܵ…§æþ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… §éÓÆ> {ç³fË$ çÜÐèþ$çÜÅË$ A{WÌêÅ»Œý˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, ´ùÎ‹Ü çßoíÜ…VŠü ÔéQË$ °ÇÃÝë¢Æÿ$$.
ïÜG… fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §é§é³æ# 11ÐóþËMæü$ò³OV> {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý*Ë$, ¯ðþ…ºÆŠÿ C^éa…. Aѱ†Mìü çÜ…º…«¨…_ D sZÌŒý {ïœ ¯èþ…ºÆŠÿMìü GÐèþÆðÿO¯é ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ…
Ðèþ$*yæþ$ÐóþË ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$z òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒýË$.. Ððþ$$™èþ¢… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 15ÐóþË {V>Ðèþ$, ¸ù¯Œþ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ E§øÅV>Ë ¯èþ$…_ ™öËW…^óþÝ뢅. {糆 50 CâæýÏMæü$ JMæü çܵ…§æþ¯èþÌZ Ðèþ_a¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË$, Ðésìý ç³ÇÚëPÆæÿ… A…Ôé°² Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ¯óþ¯èþ$ Ç+^¢wtô|’ u≤ãß~ <ës¡ßDyÓTÆq $<Ûëq+
ÐéÆæÿ$z òÜ{MæüsôýÇÄæý$rÏÌZ Ë„> 28ÐóþË 858 Ðèþ$…¨ Mö™èþ¢V> E§øÅV>ÌZÏ ^óþÆ>Ææÿ$. {V>Ðèþ$ÐéË…sîýÆŠÿ¯èþ$ °Äæý$Ñ$…_ {糿æý$™èþÓ çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> yøÆŠÿ ¯óþÆæÿ$V> çÜÒ$„ìüçÜ$¢¯é²¯èþ$. {V>Ðèþ$ òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒýÌZ fÇVóü çܵ…§æþ¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : õ³§æþ
§é§é³æ#V> 20 Ë„æüËÐèþ$…¨ G°Ñ$¨ ÆøkË´ër$ {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$ yðþÍÐèþÈ ^óþõÜÑ«§æþ…V> D ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^é…. {糆 Æðÿ…yæþ$ÐóþË f¯é»êMæü$ §éÓÆ> ³æNÇ¢V> AÀÐèþ—G¨®™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³Ç´ë˯èþ Ðèþ$$Q_{™èþ… Ðéâæý$Ï C…WÏ‹Ù ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ {糆
ç³È„æüËMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. G…™ø ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V>, A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ HÐèþ*{™èþ… JMæü {V>Ðèþ$ òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒý E…r$…¨. {V>Ðèþ$ÐéË…sîýÆæÿ$Ï, {V>Ðèþ$ òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒý Ðèþ*Ç´ù™ø»Z™èþ$…¨. C¨ Ñç³ÏÐé™èþÃMæü Ðèþ*ÆæÿšË$ ¡çÜ$MöçÜ$¢…¨. D ^èþÆæÿaÌZ 糄æü ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ §éÆæÿ$×ýÐðþ$O¯èþ
AÝûMæüÆæÿÅ… MæüË$VæüMæü$…yé, GÌê…sìý AÐé…™éÆ>Ë$ ÌôýMæü$…yé A«¨M>Ææÿ$Ë$ D Æðÿ…yæþ* MæüÍí³ B Æðÿ…yæþ$ÐóþË f¯é¿êMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A°² A…Ôé˯èþ$ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ Mæü*yé ´ëÌŸY° E…sôý »êVæü$…yóþ¨. Ðéâæý$Ï {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ Ñ«§é¯é°² AÐèþË…¼çÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ç³È„æü˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. H JMæüPÆæÿ* Mæü*yé ÐóþÌñý†¢ ^èþ*õ³ AÐèþM>Ôèý… ^èþ*yæþrÐóþ$ M>Mæü$…yé {糆 {糿æý$™èþÓ õÜÐèþ¯èþ$ yøÆŠÿ yðþÍÐèþÈ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Æÿ$$. D f¯èþÿæý*Ñ$ MæüÑ$sîýË$ GÌê òœÆÿ$$ËÄæý*ÅÆÿ$$.. {V>Ðèþ$ òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒýË$ ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ™èþ糚ºsêtÆæÿ$.
CÐèþÓMæü$…yé A™èþÅ…™èþ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ…§æþ$Mæü$ ç³£æþMæü…ÌZ ¿êVæü…V> {糆 ˼®§éÆæÿ$yìþMìü Ðèþ$…_ fÇVóüÌê ^èþ*yæþr…. AÆæÿ$áËMæü$ HÑ«§æþ…V> çÜMðüÞ‹Ü AÐèþ#™èþ$¯é²Äñý* çÜ¿æýÌZ ^èþÆæÿa BÄæý$¯èþMæü$ ™ðþÍõÜÌê E…yóþ¨ A° B¯éyóþ {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…
A«¨M>Ææÿ$Ë$, ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý ÔéQ Ðèþ$…{†° AÀ¯èþ…¨çÜ$¢¯é²¯èþ$. çÜ_ÐéËÄæý$ A¯éÅÄæý$… fÆæÿVæüMæü$…yé {糿æý$™èþÓ ç³£æþMæü…, B ç³£æþMæü…ÌZ° ˼®§éÆæÿ$Ë ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. çÜ¿æýMæü$ Æ>ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>°² ¡çÜ$Mö^éaÐèþ$° ^èþ…{§æþ»êº$ Vöç³µË$
E§øÅV>Ë$ ´÷…¨¯èþ ÐéÇÌZ 82.5Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ GïÜÞ, GïÜÞ, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîýË$ ÑÐèþÆ>Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ gê¼™é¯èþ$ {V>Ðèþ$ òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒý ºÄæý$r A†Mìü…^óþ Ñ«§é¯èþ… ^èþ…{§æþ»êº$ sîýÒÌZ ^èþ*çÜ*¢ ¯éÌñýyæŠþj ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ° BÄæý$¯èþ bèþÌZMìü¢ ^ðþ³æ#¢¯é²Ææÿ°, M>± ^èþ…{§æþ»êº$ çßýÄæý*…ÌZ
E¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ JMæüP ½ïÜÌôý 51.9Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢… ¡çÜ$MöçÜ$¢¯é²…. B ç³£æþM>°Mìü E¯èþ² AÆæÿá™èþ HÑ$sìý A¯èþ²¨ Mæü*yé gê¼™é¯óþ ÑíÜÆ>Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜ¿æý¯èþ$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 9 Væü…rËMæü$ ïܵMæüÆŠÿ 65Ôé™èþ… {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ ™ðþË$Væü$
82.5Ôé™èþ… GïÜÞ, GïÜÞ, ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîý ÐèþÆ>YË ÐéÇMìü E§øÅV>Ë$ Æ>Ðèþyæþ… ç³MæüP¯óþ A†MìüÝ뢅. GÐèþÆðÿO¯é AÆæÿ$áÌñýO¯èþ A¼®§éÆæÿ$ËMæü$ Ñ$‹Ü AÆÿ$$™óþ.. ÐéÆæÿ$ GÌê ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>… ÐéÆÿ$$§é ÐóþÔéÆæÿ$. Ò$yìþÄæý$… E…sôý MóüÐèþË… 35Ôé™èþ… {糿æý$™èþÓ
ºâæýÏÌZ¯óþ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… E…§æþ° Væü$Ææÿ$¢
MTs¡ß ndü\ß Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&˚Hê? ^óþÔéÆæÿ$. A§óþ ™èþ¯èþ Móü¼¯ðþsŒýÌZ Ðèþ$…{†V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¯éÆ>Äæý$×ý §éÓÆ> A„æüÆ>Ë
#·+Á<äu≤ãßô|’ XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY rÁe ÄÁ>∑Vü≤+
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ
{糫§é¯èþ {糆°«¨ : ïܵMæüÆŠÿ
u≤ãßqß #·÷ùdÔ uÛÑj·T+>± ñ+~ Mæü*yé ^èþ…{§æþ»êº$ Æ>Ìôý§æþ$. »êº$¨ JMæü Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐéÅ«¨. Ðèþ$$…§æþ$V>
94Ôé™èþ… {ò³OÐóþr$ çÜ*PâæýÏÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… ò³sìýt {糿æý$™èþÓ ºâæýϯèþ$ °ÈÓÆæÿÅ…
^óþÔéÆæÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. C¨ ^èþ…{§æþ»êº$ Ñ«§é¯èþÐèþ$° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ
çÜ*PâæýÏÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*… A…Ôèý…ò³O º$«§æþÐéÆæÿ… AòÜ…½ÏÌZ fÇW¯èþ
çÜÓ˵M>ÍMæü ^èþÆæÿaÌZ ïÜG… fVæü¯Œþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ çÜ*Pâæý$Ï Mæü*yé {ò³OÐóþr$
Ý릯èþ…ò³O A¯èþ$_™èþ ÐéÅQÅË$ BÄæý$¯èþMæü$ ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^éÍ. fº$¾ ¯èþÄæý$… AÄæý*ÅMæü AòÜ…½ÏÌZMìü ´ëuæÿÔéËËMæü$ ´ùsîýç³yóþ ç³Çíܦ† Æ>ÐéË°, C…WÏ‹Ù¯èþ$ {糆 JMæüPÆæÿ* çßýMæü$PV>
^óþíܯèþ {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéÍ. ™èþ¯èþ¨ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ 40 HâæýÏ A¯èþ$¿æýÐèþ… A° »êº$ A¯é²Ææÿ$. ¯óþÆæÿ$aMøÐéË°, {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sôýt
^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yìþò³O BÄæý$¯èþ õÜÐèþË$ ^éË$. CMæü ÆðÿçÜ$t ¡çÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ðèþ$ÆöMæü BÆæÿ$ ¯ðþËÌZÏ ^éÌê Ñç³ÏÐé™èþÃMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… H… ^óþíܯé
ÔéçܯèþçÜ¿æý ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ° ^èþ*Ýë¢Ææÿ° ^èþ…{§æþ»êº$ »ñý¨Ç…^éÆæÿ$. »êº$ Ðèþ*rË$ Ñ…r$…sôý ¿æýÄæý$…V> ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ Æ>fMîüÄæý$Ðóþ$ Mæü°í³Ýù¢…§æþ°, Ðèþ{MîüMæüÆæÿ×ôý Mæü°í³Ýù¢…§æþ° Ðèþ$…yì
ïÜ™éÆ>… ¡{Ðèþ B{Væüçßý… E…¨. Ððþ$$¯èþ² ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýMæü$ Ððþãϯèþ糚yæþ$ Ðèþ…W E¯é²Ææÿ$. °¯èþ² AÐèþ$Æ>Ðèþ† ÐðþãÏ þç³yézÆæÿ$. Ýë„ìüÌZ Ðèþ_a¯èþ K Mæü£æþ¯é°² ç³r$tMö° Æ>§é®…™èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° §æþ$Äæý$Å
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ´ëuæÿÔéËÌZÏ ºsêtÆæÿ$. Ò$Ææÿ$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… Væü$Ç…_ °Ææÿ~Äæý$…
C…XÏçÙ$ Ò$yìþÄæý$…ò³O ^èþÆæÿa ç³yæþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AòÜ…½Ï çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ §æþ…yæþ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ¯èþ$ ^èþ*õÜ¢
¿æýÄæý$…V> E…¨. yéMæütÆŠÿMæü$ ^ðþí³µ BÄæý$¯èþMæü$ E¯èþ² ÐéÅ«¨° ¯èþÄæý$… ^óþÄæý*Í. Ðèþ* ¡çÜ$Mæü$…sôý.. G…§æþ$Mæü$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$…
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ^èþ…{§æþ»êº$ ¡{Ðèþ ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ Ððþ$OMŠü CÐèþÓMæü´ùÐèþyæþ…™ø
Ðèþ$Æ>ŧæþV> E…yæþ§æþ…r* ^èþ…{§æþ»êº$ ÐéÅRêÅ°…^èþyæþ…™ø ïܵMæüÆŠÿ B{Væüçßý… ^ðþ…§éÆæÿ$. FÇ ¯éÄæý$Mæü$yìþ ç³rÏ A¯èþ$_™èþ…V> Ðèþ*sêÏyìþ™óþ FÆæÿ$Mø…A° A¯é²Ææÿ$. ÑçÙÄæý$…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ ¨Mæü$PÐèþ*ͯèþ BÌZ^èþ¯èþË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
D ÐéÅQÅ˯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$MøÐéË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ G…™ø „æüÐèþ*ç³×ý ^ðþ¼™óþ VúÆæÿ…V> E…r$…¨ : Ðèþ$…{† «§æþÆ>ïèþ Mæü—çÙ~§é‹Ü {糿æý$™èþÓ çÜ*PâæýÏÌZ C…WÏ‹Ù Ò$yìþÄæý$… A…Ôèý…ò³O Æóÿ³æ# (Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…) çÜ$©Ææÿƒ…V>
A¯èþ$¿æýÐèþ… E…§æþ° ^ðþ糚Mæü$…r$¯èþ² ^èþ…{§æþ»êº$ çÜ¿æýÌZ AÐèþ$Æ>ŧæþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþ {糆糄æü ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ çÜ¿æýMæü$ „æüÐèþ*ç³×ý ^ðþ¼™óþ VúÆæÿÐèþ…V> E…r$…§æþ° çÜ¿æýÌZ ^èþÇa…^èþ$Mæü$…§éÐèþ$° ïÜG… fVæü¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
yé°² ïܵMæüÆŠÿ ¡{Ðèþ…V> VæüÇá…^éÆæÿ$. GÐèþÇMìü Ðèþ$Æ>ŧæþ E…yæþ§æþ$? Ò$Ææÿ$ ^óþíܯèþ Ðèþ$…{† «§æþÆ>ïèþ Mæü—GçÙ~§é‹Ü A¯é²Ææÿ$. CÐéâæý çÜ¿æýÌZ {糆糄æü ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$
ÐéÅQÅ˯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mø…yìþ. Ðèþ$Æ>ŧæþ ÌôýMæü$…yé Ò$Mæü$ H… ¼õßýÐŒþ ^óþÔé…? Ò$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ^èþ…{§æþ»êº$ ¡Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢…sôý ¿æýÄæý$…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ ¡Ææÿ$ §éÆæÿ$×ý…V> E…§æþ° B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ½ïÜ nôd+;¢ ˝≤;˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ dü+uÛ≤wüD
A¯èþ$¿æýÐèþ… GÐèþÇMìü M>ÐéË…yîþ? Ò$Ææÿ* çÜ¿æýÅ™èþ, Ðèþ$Æ>ŧæþV> E…yéÌê. BVæü…yìþ ÝëÆŠÿ E…§æþ° ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ïÜ¨Ç Aç³µËÆ>k A¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþMæü$ ÐðþO§æþÅ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMìü¢ çÜ¿æýMæü$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_ çÜ¿æý¯èþ$ ^èþMæüPV>
BVæü…yìþ. çÜ…Äæý$Ðèþ$¯èþ… ´ësìý…^èþ…yìþ. G糚yæþ$ ç³yìþ™óþ A糚yæþ$ GÐèþÇ Ò$§æþ ç³yìþ™óþ ÐéÇ
Ò$§æþ CçÙtÐðþ$$_a¯èþr$t ¯øÆæÿ$ ´ëÆóÿçÜ$MøMæü…yìþ. H… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$ Ò$Ææÿ$? H…
ç³È„æüË$ ^óþÆÿ$$…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ïܵMæüÆŠÿò³O ^èþ…{§æþ»êº$ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ˯èþ$
GÐðþ$ÃÌôýÅ ¡{Ðèþ…V> Q…yìþ…^éÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ õÜÐèþË$ ^éË°, CMæü BÄæý$¯èþ ÆðÿçÜ$t
¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ^óþíܯèþ ^èþ…{§æþ»êº$
ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ ¡Ææÿ$ A¿æýÅ…™èþÆæÿMæüÆæÿ…. çÜ¿æýÌZ fÇW¯èþ ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ Äæý*Ðèþ™Œþ
{°&û|” H˚‘·\≈£î u§‘·‡ øö+≥sY
¡çÜ$Mæü$…sôý »êVæü$…r$…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ Aç³µËÆ>k AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
糧æþ®™èþ¨? Ò$Ææÿ$ AçÜË$ {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$yóþ¯é? CÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… MæüÆðÿMæŠüt M>§æþ$. {ç³fË$ VæüÐèþ$°çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^èþrtçÜ¿æýÌZ H… ¯óþÆæÿ$aMæü$…r$¯é²…. ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ {糆°«¨ : AòÜ…½Ï Ìê½ÌZÏ
ïܵMæüÆŠÿ Ý릯é°Mìü Mæü*yé VúÆæÿÐèþ… C^èþ$aMø° ç³Çíܦ†ÌZ Ò$Ææÿ$ E¯é²Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ °Æ>Ôèý, Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D çÜ¿æýÌZ Ðóþ$… l°Äæý$ÆŠÿÞ. ^éÌê ¯óþÆæÿ$aMøÐéÍÞ E…¨. ïܵMæüÆŠÿ Æ>çى鰲 {ç³Væü†ç³£æþ…ÌZ ¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$à¯óþ™èþ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ MæüË˯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆóÿa
°çܵ—GçßýÌZÏ E¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ˯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$MøÐéÍ ç³rÏ ^èþ…{§æþ»êº$ AÐèþÐèþ*¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ïܵMæüÆŠÿ V>Ǩ Ðèþ* FÆæÿ$. Ðèþ$…{† »Ÿ™èþÞ
AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…¨. A…§æþÆæÿ… Ðèþ$Æ>ŧæþV> ¯èþyæþ$^èþ$MøÐéÍ. {糆糄æü ¯óþ™èþ ç Ü ™è þ Å ¯éÆ>Äæ ý $ ×ý & sî ý y î þ ï ³
Ìôý§æþ…r¯óþ ¯óþ¯óþ ÇM>Ææÿ$zË ¯èþ$…_ ™öËWÝë¢ A° çÜ¿ê糆 ïÜ™éÆ>… A¯é²Ææÿ$. Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ïܵMæüÆŠÿ 糧æþÑ CÐèþÓyæþ…™ø ^ðþOÆŠÿÌZ Mæü*Æøa»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ Cç³µsìýMðüO¯é ™èþ¯èþ ¡Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…sôý »êVæü$…r$…¨A° çÜ*_…^éÆæÿ$. GÐðþ$ÃÎÞË Ðèþ$«§æþÅ BçÜMìü¢MæüÆæÿ
çÜ…¿êçÙ×ý fÇW…¨.
ÔéçܯèþÐèþ$…yæþ Í° çÜ¢…À…ç³

ã#êe‘Y rs¡ßŒ ns¡ú+ø±πø {°&û|” sê<ë∆+‘·+ ^óþÄæý$yæþ… çÜÇM>§æþ° »Ÿ™èþÞ


íßý™èþÐèþ#ç³ÍM>Ææÿ$. ÔéçܯèþçÜ¿æý ÌZ ^èþÇa…^èþÆæÿ$ M>±.. Ðèþ$…yæþÍÌZ Ðèþ*{™èþ… {糡
A…Ôé°² ^èþÇa…^éË° ç³r$tºyæþ$™èþ$ ¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. ÇÐðþ*sŒý Ðèþ$…yæþÍÌZ E…¨.
ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ sîýÒ E…¨. A…§æþ$Móü sîýyîþï³ CÌê ÐèþÅÐèþçßýÇÝù¢…§æþ° Ðèþ$…{†
G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. ÌZMóü‹Ù ÇÐðþ*sŒýÌê ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ M>ºsôýt.. Aç³µsZÏ
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Mæü—GÚë~ fÌêËMæü$ Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ A…§æþ$ÌZ¯èþ* °gê°Mìü ÐèþÅÐèþçܦ˱² c¯é²À¯èþ²… AÄæý*ÅÄæý$° Ðèþ$…{† òÜsñýOÆŠÿ ÐóþÔéÆæÿ$. C¨Ìê E…sôý
çÜ…º…«¨…_ º^éÐèþ™Œþ {sìýº$ůèþÌŒý C_a¯èþ ¡Ææÿš AÆæÿ¦… #·+Á<äu≤ãß bÕ\q˝À @Hê&É÷ kÕ>∑ß˙{Ï Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz {糿æý$™èþÓÐóþ$ 2004&09 Ðèþ$«§æþÅ B {´ëgñýMæü$t BÈtïÜ béÈjË$ ò³…^èþÐèþ$° ^ðþí³µ¯èþ fVæü¯Œþ.. C糚yæþ$ ÑÆæÿ$§æþ®…V>
M>Mæü´ùÐèþyæþ…™ø¯óþ sîýyîþï³ Æ>§é®…™èþ… ^óþÝù¢…§æþ° Æ>çÙ‰ BǦMæü ÁbÕC…≈£îº\qß |ü{Ϻ+#·ßø√˝Ò<äß Ëò³O ^éÌê QÆæÿ$a ^óþíÜ…¨. Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÎÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Æ>k °Ë© ÔéÆæÿ$. ™éÐèþ$$
Ðèþ$…{† º$VæüY¯èþ Æ>gôý…§æþ{¯é£Šþ A¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ 9 Hâæý$Ï sêh Ä]úø£ eT+Á‹ ãß>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é ™èþÆ>Ó™èþ Aç³µsìý {糿æý$™èþÓ… B {´ëgñýMæü$tËò³O JMæüÐóþâæý §æþ—GíÙt Ðóþ$°òœÝùtÌZ D ÑçÙÄæý*°² {ç³Ýë¢Ñ…^èþÌôý§æþ°, JMæüÐóþâæý E…sôý ^èþ*í³…^éË°
ïÜG…V> E¯èþ² ^èþ…{§æþ»êº$ ™èþ¯èþ ´ë˯èþÌZ H¯éyæþ* ò³sìýt E…sôý, MóüÐèþË… JMæü Hyé¨ÌZ¯óþ AÑ ³æNÆæÿ¢Æÿ$$ E…yóþÑ »Ÿ™èþÞ MøÆ>Ææÿ$. ©°ò³O çܵ…¨…_¯èþ GÐðþ$ÃÎÞ Æ>gôý…§æþ{ç³{Ý맊þ A…sôý Ñ$Wͯèþ
ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$t˯èþ$ ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. b˛‹¬s&ç¶bÕ&ÉT $düÔs¡D |üqß\ß #˚|ü{Ϻ+~ yÓ’mkÕ‡πs A° º$VæüY¯èþ Æ>gôý…§æþ{¯é£Šþ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. béÈjË$ Mæü*yé ò³…^èþ$™éÆ>?, D ÑçÙÄæý*˱² çÜ¿æýÌZ ^ðþ´ëµË¯é², Ðóþ$Ðèþ$…™é
AòÜ…½ÏÌZ D A…Ôèý…ò³O º$VæüY¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* sêj·T\d”eT ÁbÕC…≈£îº\ >∑ß]+∫ {°&û|” H˚‘·\ ^èþ…{§æþ»ê»ôý çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÍ : Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ëgñýMæü$tË Ñ¯éË¯é² A° Ðèþ$…{†° AyìþV>Ææÿ$. çÜ¿æýÌZ ^ðþ´÷µ^èþ$a M>± çÜ¿æý
HÐèþ$¯é²Ææÿ…sôý.. sîýyîþï³ çÜ¿æý$ÅË$ {糆ÝëÇ C…rÆŠÿ Á|üX¯ï\≈£î #·+Á<äu≤uÒ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ* Væü$Ç…_ sîýyîþï³ ¯óþ™èþË {ç³Ôèý²ËMæü$ ^èþ…{§æþ»ê»ôý çÜÐèþ*«§é¯èþ… fÆæÿVæü°ÐèþÓMæü$…sôý GÌê A° »Ÿ™èþÞ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ$…yæþÍÌZ D ™èþÆæÿàÌZ
ÌŸMóürÈ Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ (IH) Ðóþíܯèþ §é¯óþ² {ç³Ýë¢ÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^ðþ´ëµË° Ððþ$O§æþ$Mæü*Ææÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ Ææÿçœ$$Æ>Ñ$Æðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. VöyæþÐèþË$ ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ^èþ*çÜ$¢¯é²¯èþ° Ðèþ$…{† Ðé´ùÄæý*Ææÿ$.
Ðèþ$¯èþMæü$ Mæü—GÚë~ fÌêË {sìýº$ůèþÌŒý (Móüyæþº*ÏÅsîý&1) yÓTÆ<äß≈£Ls¡ß myÓTà˝Ò´ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ Væü…yìþMør {´ëgñýMæü$tÌZ ±Ææÿ$ G…§æþ$Mæü$ °…ç³Ìôý§æþ° {ç³fË$ çÜçßýf…V> VöyæþÐèþ AòÜ…½ÏÌZ Ððþ$$§æþÌñýO Ðèþ$…yæþÍÌZ Ðèþ$$Væü$çÜ$¢…¨. M>±
º^éÐèþ™Œþ AÐéÆæÿ$zÌZ ¯èþ© fÌê˯èþ$ 2,130 sîýG…ïÜË$V> ©…™ø A糚yæþ$ {糿æý$™èþÓ… C…rÆŠÿ ÌŸMóürÈ Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ Ayæþ$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ°, I§óþâæýÏ ^èþ…{§æþ»êº$ ´ë˯èþÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… ©°Mìü ÇÐèþÆŠÿÞÌZ fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…{†V> G…ï³V> ç³° ^óþÔé¯èþ$
°Æ>®Ç…_.. Hï³Mìü 800Mæü$ò³OV> sîýG…ïÜË$, MæüÆ>~rMæüMæü$ (IH) ÐóþíÜ…¨. ™èþÐèþ$Mæü$ Ñ$Væü$Ë$ fÌêËò³O çßýMæü$P Ìôý§æþ°, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ëgñýMæü$tË M>Ë$ÐèþËMæü$ Mæü±çÜ… M>± D Ñ«§é¯èþ… GMæüPyé ^èþ*yæþÌôý§æþ…r* »Ÿ™èþÞ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
700Mæü$ò³OV> sîýG…ïÜË$, Ðèþ$àÆ>[çÙtMæü$ 500Mæü$ò³OV> B ÑçÙÄæý$… A…XMæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü 5 Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë$ Mæü*yé ^óþÄæý$Ìôý§æþ°, A…§æþ$Móü D ç³Çíܦ†
sîýG…ïÜË ±sìý° MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. A…™èþMæü$Ñ$…_ Ðèþ^óþa {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ê°Mìü A¯èþ$Ðèþ$† CÐéÓË° MøÆæÿ$™èþ* Ðèþ_a…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ çßýÄæý*…ÌZ Áô|’y˚≥ß uÛÑÁ<ä‘· @C…˙‡ #·{≤ºìøÏ e÷s¡ßŒ\ß
Ñ$Væü$Ë$ fÌêËMæü$ çÜ…º…«¨…_, {´ëgñýMæü$tË$ Mæür$tMæü$…sôý C…rÆŠÿ ÌZMóürÈ Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþíÜ…¨. ÐðþÍVö…yæþ, {´ëgñýMæü$tËMæü$ ¿æý*õÜMæüÆæÿ×ý ^óþíÜ. BÆŠÿ A…yŠþ BÆŠÿ ´ëÅMóüi
ÐésìýMìü çßýMæü$P Æ>§æþ° º^éÐèþ™Œþ AÐéÆæÿ$zÌZ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. çßý…{©±Ðé çÜ$fË {çÜÐèþ…†, V>ÌôýÆæÿ$ ¯èþVæüÇ çÜ$fË C_a E…sôý ±Ææÿ$ °ËÓ E…yóþÐéâæýÏÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
B ™èþÆ>Ó™èþ {¼gôý‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ {sìýº$ůèþÌŒý Ðèþ_a…¨. A§óþ {çÜÐèþ…† Ðèþ…sìý I§æþ$ {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ê°Mìü A¯èþ$Ðèþ$† çÜ$fË {çÜÐèþ…† (òßý^ŒþG¯ŒþG‹ÜG‹Ü) {´ëgñýMæü$t A…^èþ¯é ^èþ…{§æþ»êº$ ïÜG…V> E¯èþ²ç³šyæþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ BÄæý$¯èþ¯èþ$
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ sîýyîþï³ {糿æý$™èþÓ… ™öÑ$çóþâæý$Ï H© CÐéÓË° {糿æý$™èþÓ… MøÇ…¨. B {´ëgñýMæü$tËMæü$ MøÆæÿ$t, ÐèþÅÄæý$… §é§é³æ# Ææÿ*.5 ÐóþË Mør$Ï M>V>, 9 HâæýÏ ´ë˯èþÌZ MæüÍõÜ…§æþ$Mæü$ Ððþãϯé ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ°, AÆðÿçÜ$tË$ ^óþÆÿ$$…_
ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. ¨Ðèþ…Væü™èþ ¯óþ™èþ ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz {sìýº$ůèþÌŒý Ayæþ$zç³yæþMæü$…yé E…yéË…r*, º^éÐèþ™Œþ sîýyîþï³ {糿æý$™èþÓ… QÆæÿ$a ^óþíÜ…¨ MóüÐèþË… Ææÿ*.13 Mør$Ï MóüçÜ$Ë$ ò³sìýt…^éÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. A…§æþ$Móü AòÜ…½Ï
ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tËMæü$ A™èþÅ«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… C_a, B {sìýº$ůèþÌŒý C_a¯èþ ¡Ææÿš¯èþ$ MøsŒý ^óþçÜ*¢, §é¯óþ² ^èþ*³æ#™èþ*, Ðèþ*{™èþÐóþ$. A§óþ {´ëgñýMæü$tò³O ¨Ðèþ…Væü™èþ ¯óþ™èþ Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz G°²MæüÌZÏ sîýyîþï³Mìü Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ Ðèþ$*yæþ$ ïÜsôýÏ C_a
糯èþ$Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³rtyæþ…™ø Ðèþ$àÆ>[çÙt, MæüÆ>~rMæü B ^èþrt… ç³Ç«¨ÌZ¯óþ A糚yæþ$ ÐðþOGÝëÞÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… C…rÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.3 ÐóþËMørÏMæü$ò³OV> QÆæÿ$a ^óþíÜ…¨. C…M> {ç³fË$ º$¨® ^ðþ´ëµÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. ´÷†¢Æðÿyìþz´ëyæþ$ ÑçÜ¢Ææÿ×ý
{糿æý$™éÓË$ MøÆæÿ$t™ø´ër$, {sìýº$ůèþÌŒý¯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$… ÌŸMóürÈ Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþíÜ…¨ A° º$VæüY¯èþ V>ÌôýÆæÿ$ ¯èþVæüÇ çÜ$fË {çÜÐèþ…† (iG¯ŒþG‹ÜG‹Ü) {´ëgñýMæü$tò³O 糯èþ$Ë$ ^óþç³sìýt…¨ ÐðþOGÝëÞÆóÿ¯èþ° Mö°Äæý*yéÆæÿ$.
^éÆÿ$$. Ñ$Væü$Ë$ fÌêËò³O GÌê…sìý çßýMæü$P Ìôý¯èþ糚yæþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. CMæü Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ê°Mìü 2004 ¯èþ$…_ 2014 ÐèþÆæÿMæü$ ^óþíܯèþ QÆæÿ$a Ææÿ*.5036 Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$¯èþ$ A°²ÆæÿM>Ë$V> B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ sîýyîþï³ B
{´ëgñýMæü$tË$ GÌê ^óþç³yæþ™éÆæÿ° B Æ>çÙ‰éË$ {ç³Õ²…^éÆÿ$$. çÜ…º…«¨…_ sîýyîþï³ ^óþíܯèþ 糯èþ$Ë$ ^èþ*õÜ¢ çßý…{©±Ðé Mør$Ï ^óþÄæý$V>, òßý^ŒþG¯ŒþG‹ÜG‹Ü {´ëgñýMæü$tò³O Ææÿ*.6593 Æøk °{§æþ´ùÆÿ$$…§æþ° A¯é²Ææÿ$.

AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ {ò³OÐóþr$ ¿æý{§æþ™é


Wqß Hê ø±fi¯ó¢ ≈£L&Ü eDß≈£î‘·ßHêïsTT >±+BÛJ ø£\\qß d”m+ »>∑Hé kÕø±s¡+ #˚XÊs¡ß Hgñý±ÞË °Äæý$…{™èþ×ê ^èþrt…&2005Mæü$ Mö™èþ¢Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ*¢
º$«§æþÐéÆæÿ… ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ gêÈ AÆÿ$$…¨. Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ çÜ*^èþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$
Á>±eT dü∫yê\j·T e´edüú <˚XÊìøÏ Ä<äs¡Ù+ çÜ_ÐéËÄæý*Ë §éÓÆ> {ç³fË Ðèþ§æþªMóü ´ë˯èþ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$.Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… {ò³OÐóþr$ ¿æý{§æþ™é Hgñý±ÞË$, ¯èþVæü§æþ$ ÆæÿÐé×ê °º…«§æþ¯èþËò³O Ðèþ*ÆæÿšË$
Hêsê ˝ÀπøXŸô|’ myÓTà˝Ò´ s√C≤ e´+>±´ÅkÕÔ\ß MæüâêM>Ææÿ$ËMæü$ A¯éÅÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÐðþ$ ™èþ糚º ^èþ…{§æþ»êº$ {糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ {V>Ðèþ*Ë AÀÐèþ—¨®
sêtÆæÿ$. {ÖM>Mæü$âæý… {´ëgñýMæü$tË Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþMæü$…yé nôd+;¢˝À >∑ß&çyê&É neTsYHê<∏é, #Ó$¬s&ç¶, ø√s¡ßeTT≥¢ ^óþíÜ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰ C…sñýÍgñý¯ŒþÞ Ñ¿êVæü… íܸëÆæÿ$ÞË™ø {ò³OÐóþr$ ¿æý{§æþ™é
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ Mæü$…r$ç³yìþ…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ý린Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ Hgñý±ÞË$, ¯èþVæü§æþ$ ÆæÿÐé×ê °º…«§æþ¯èþËò³O Mö™èþ¢ ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ¯èþ$ gêÈ ^óþíÜ ç³Ë$
¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ ¯éÆ> ÌZMóüÔŒýò³O Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ëgñýMæü$tË Væü$Ç…_ A^ðþa¯é² Äæý$$yæþ$ AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü E…yìþ {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË°²…sìý± {V>Ðèþ$çÜ_ÐéËÄæý*Ë$
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Ý÷…™èþ ´ëÈt {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþíÜ…¨. ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍ…³æ# ^óþõÜ {ò³OÐóþr$ ¿æý{§æþ™é Hgñý±ÞË$
¯èþVæüÇ GÐðþ$ÃÌôýÅ, Hï³IIïÜ ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ BÆóÿP Æøgê fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ¡çÜ$Mö_a¯èþ {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$°, D ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> Ðèþ$à™éà V>…«© MæüËË$ Mæü¯èþ² {糿æý$™èþÓ… Ðèþ§æþª ™èþÐèþ$ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$MøÐéË° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨.
ÐèþÅ…V>Åç܈éË$ çÜ…«¨…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ E§æþÄæý*¯óþ² GÐðþ$ÃÌôýÅÌôý G§óþªÐé ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÐðþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØÐèþ$° A¯èþM>ç³ÍÏ GÐðþ$ÃÌôýÅ Væü$yìþÐéyæþ AÐèþ$ÆŠÿ¯é£Šþ {V>Ðèþ$çÜÓÆ>gêÅ°² ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ÝëM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ°
Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ÆðÿOÌôýÓMøyæþ*ÆŠÿ GÐðþ$ÃÌôýÅ MøÆæÿ$Ðèþ$$rÏ {Ö°ÐéçÜ$Ë$ {ò³OÐóþr$, {糿æý$™èþÓ »êÅ…Mæü$Ë$ ¿æý{§æþ™é Hgñý±ÞË °Äæý*Ðèþ$M>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ
Ìôý_ ¯éÆ> ÌZMóüÔŒý™ø {ò³‹ÜÒ$sŒý ò³sìýt…^éÆæÿ$. Mö°Äæý*yéÆæÿ$. {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦò³O º$«§æþÐéÆæÿ…
AòÜ…½ÏÌZ fÇW¯èþ ^èþÆæÿaò³O BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ yéÆæÿ$. Ý린Mæü…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ çÜÆ>PÆŠÿ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý ÑÐèþÆ>˯èþ$ {糿æý$™éÓ°Mìü çÜÐèþ$ǵ…^éË° õ³ÆøP…¨. {ò³OÐóþr$ ¿æý{§æþ™é Hgñý±ÞË$
BÄæý$¯èþ {ò³‹ÜÒ$sŒý ^èþ*õÜ¢ Ðèþ$…{™èþ$Ë M>âæý$Ï Ææÿ*. 10 Ë„æüËMæü$ Ñ$…_ ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍõÜ¢.. C§æþªÆæÿ$ ÝëÄæý$$«§æþ V>Ææÿ$zË$, °ÆóÿªÕ™èþ
Ðèþ×ý$Mæü$™èþ$¯é²Äæý$…r$ ¯é²Ææÿ$. L¯èþ$ ¯é M>âæý$Ï Mæü*yé {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ ¡Æóÿa…§æþ$Móü {V>Ðèþ$çÜ_ ÐéËÄæý*˯èþ$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ³æNÇ¢V> °ÈÓÆæÿÅ… ^óþíÜ…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ$
{糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö_a…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ_ÐéË Äæý$ ÐèþÅÐèþçܦ çÜ_ÐéËÄæý*Ë §éÓÆ> {ç³fËMæü$ 34 ÆæÿM>Ë õÜÐèþË$ {ç³Ðèþ*×êË™ø Mæü*yìþ¯èþ ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍ…³æ# Ðéçßý¯èþ… E…yéË° {糿æý$™èþÓ…
Ðèþ×ý$Mæü$™èþ$¯é²Æÿ$$ A…r* BÐðþ$ G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. A…™óþM>Mæü ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍ…³æ# Ðéçßý¯éËMæü$ iï³G‹Ü
AòÜ…½ÏÌZ° Ò$yìþÄæý* Ìê½ Ðèþ§æþª º$«§æþÐéÆæÿ… BÐðþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…™ø {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ÌZ¯óþ {ç³fË A…§æþ$™èþ$¯é²Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿïÜï³ G°²MæüË
çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ËÀçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ_ÐéËÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ Ðóþ$°òœÝùtÌZ C_a¯èþ {糆 àÒ$° {糿æý$™èþÓ… ¯ðþÆæÿÐóþÝù¢…§æþ° ™èþç³µ°çÜÇ ^óþçÜ*¢ {糿æý$™èþÓ… B§óþÕ…_…¨. ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ Æ>™èþ[ 9 Væü…rË
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø _sŒý^ésŒý ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$…Væü âæýWÇ A° ™èþÆ>Ó™èþ, {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ 6 Væü…rË ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍ…^óþ…§æþ$Mæü$
§éÓÆ> 14ÔéQË A«¨M>Ææÿ$Ë$ {V>Ò$×ý {ç³fËMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… ^óþíܯèþ ™èþ糚˯èþ$ Mæü*yé çÜǨ§æþ$ª™èþ*
ç³ËMæüyé°Mìü ¯éÆ> ÌZMóüÔŒý r*ÅçÙ¯Œþ ò³sìýt…^èþ$ Mæü$¯é²Ææÿ° Ðèþ$$…§æþ$Mðüâæý$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Mæü$ËÐèþ$™éËMæü$ A¡™èþ…V> ÒÌôýϧæþ° {糿æý$™èþÓ… D Ðóþ$ÆæÿMæü$ E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. CMæü Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t
A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆæÿ°, G糚yæþ* H çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ_a¯é
BÐðþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AòÜ…½ÏÌZ sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ »êËMæü— {ç³fË$ ÐéÇMìü ѯèþ²Ñ…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþ…{§æþWÇ {ç³fË…¨ÇMîü çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>˯èþ$ A…¨çÜ$¢¯èþ²r$t MøÆæÿ$Ðèþ$$rÏ {糿êÑ™èþ {´ë…™éÌZÏ E§æþÄæý$… 9 ¯èþ$…_ ÝëÄæý$…{™èþ… 4 Væü…rËÌZ³æ#
GçÙ~¯èþ$ Ðèþ*sêÏyæþ°ÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ°, ^èþ…{§æþ »êº$¯éÄæý$$yæþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ ^ðþÑÆðÿyìþz ¿êçÜPÆŠÿÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {V>Ðèþ$ {Ö°ÐéçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯èþVæü§æþ$ ™èþÆæÿÍ…³æ# ^óþç³sêtË° çÜ*_…_…¨.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
12 &çôd+ãsY 2019

features@suryaa.com
9

n»jYT $TÁXÊ, k˛y˚Twt ≈£îe÷sY eT<Û˚´ ô|<ä› b˛{°


eTVæ≤fi¯\˝À |ü⁄cÕŒ düßÁãVü≤àD≤´ìøÏ neø±X¯+
{糿æ$ý ™èþÓ ç³Ç´ë˯èþ ç³NÇ¢V> ïÜG‹Ü ¯éÄæ$ý Mæü™èþÓ…ÌZ ÝëVæü$™èþ$…¨. ç³Ç´ë˯èþ Móü…{§æþÐðþ$¯O èþ òÜ{MæüsôýñÇÄæý$sŒý Móü…{§æþ…V>
{糿æ$ý ™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßý×ý ^óþÝë¢Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Ðèþ…sìý Mö™èþ¢ Æ>çÙ‰…ÌZ, Æ>çÙ‰ °Æ>Ã×ý…ÌZ ´ëË$
ç³…^èþ$MøÐéË° {糆 IHG‹Ü A«¨M>Ç A¯èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. D ¯ðþÌêRÆæÿ$ÌZ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ
{糆 ïÜ°Äæý$ÆŠÿ IHG‹Ü A«¨M>È ™èþ¯èþ çÜÈÓÝùÏ JMæüPÝëÆðÿO¯é ïÜG‹Ü V> E…yéË° ™èþí³Ýë¢Ææÿ$. ©…™ø ïÜG‹Ü 糧æþÑ MøçÜ… B«¨M>Ææÿ$Ë$
ÔðýOÌôý…{§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ gZí٠糧æþÒ M>Ë… Ðèþ$$Væü$çÜ$¢…yæþr…™ø E§øÅVæü ÑÆæÿÐèþ$×ý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. Mö™èþ¢ ïÜG‹Ü GÐèþÆæÿ¯óþ
A°² {ç³Äæý*™é²Ë* ^óþÝë¢Ææÿ$. ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ C^óþa VúÆæÿÐèþ…™ø´ër$, °™èþÅ… IHG‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÒ$„æüË$ A…Ôèý…ò³O A…§æþÇ §æþ–íÙt Móü…{©Mæü–™èþÐèþ$Æÿ$$Å…¨ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ïÜG‹Ü GÐèþÆæÿ¯èþ² çÜòܵ¯ŒþÞ Mö…™èþM>Ë…V> Mæü…sìý¯èþ*Å
°ÆæÿÓíßý…^èþyé°², VúÐèþÆæÿ…V> ¿êÑÝë¢Ææÿ$ IHGçÜ$Ï. ïÜG… Ìê…sìý ÐéÆæÿ$ °™èþÅ… ™èþÐèþ$™ø çÜÒ$„æüË$ ^ðþÄæý$Åyæþ…™ø ™ðþË…V>×ý IHG‹Ü
A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜ…™øçÙ…V> ïœÌŒý AÐèþ#™èþ$…sêÆæÿ$. ©…™ø çÜçßýf…V>¯óþ ™éÐèþ$$ ïÜG…Mæü$ Ðèþ$Ç…™èþ §æþVæüYÆæÿ M>ÐéË° AÐèþ#™ø…¨. ©…™ø Mö™èþ¢ ïÜG‹ÜV> GÐèþÆæÿ$ 糧æþÒ »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^èþ»Z™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ¨ IHG‹ÜË™ø ´ër$
MøÆæÿ$…sêÆæÿ$.C糚yæþ$ ïÜG‹Ü 糧æþÑ MøçÜ… ïÜG… ^èþ$r*t §é§é³æ# 15 Ðèþ$…¨ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ^èþMæüPÆæÿ$Ï Möyæþ$™èþ$¯èþ²r$t òÜ{MæüsôýÇÄæý$sŒý ÐèþÆ>YÌZÏ E™èþP…uæÿ MæüÍWÝù¢…¨. §é§éç³# 14 Ðèþ$…¨ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ IHG‹ÜË õ³Ææÿϯèþ$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*{™èþ… §é§é³æ# 14Ðèþ$…¨ õ³Ææÿϯèþ$ ç³ÇÖÍÝù¢…¨. ÒÇÌZ AfÄŒý$ Ñ${Ôé, ¼¯éÄŒý$
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ½ï³ B^éÆæÿÅ, ³æ#çÙµ çÜ${ºÐèþ$×ýÅ…, çÜ$Æóÿ‹Ù ^èþ…§é, _{™é Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ, ïßýÆ>ÌêÌŒý çÜÐèþ$ÇÄæý* E¯é²Ææÿ$. ÒÇ™ø ´ër$ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ²r$t ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÒÇÌZ C§æþǪ õ³Ææÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³Ðèþ$$Q…V> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…™èþMîü GÐèþÆ>
Æ>gôýÔèýÓÇ †ÐéÇ, ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, çÜ$±ÌŒý ÔèýÆæÿÃË$ òÜO™èþ… E¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ BïœçÜÆæÿ$ÏV> ç³° ^óþíܯèþ
A¯èþ$¿æýÐèþ…™ø ´ër$ Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢ ç³£æþM>Ë$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…ÌZ Ðéâæýå ´ë{™èþ E…yæþyæþ…™ø, ÐéÇ õ³Ææÿϯèþ$ Ðèþyæþ»ZÝù¢…¨ MóüïÜBÆŠÿ C§æþƪ æÿ$? B C§æþǪ ÌZ ïÜG‹Ü GÐèþÆæÿ$ AÄô$ý Å AÐèþM>ÔèÐý èþ$$…§æþ¯èþ²¨ çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$¯èþç³µsìýMîü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$Ë$
{糿æý$™èþÓ…. ïÜG‹Ü G…í³MæüMæü$ ¯ðþÌêQÆæÿ$ ÐèþÆæÿMæü$ AÐèþM>Ôèý… E¯é², íÜG… MóüïÜBÆŠÿ B¨ ¯èþ$…` B_™èþ*_ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$™èþÐèþ$ {ç³Äæý$™é²ÌZÏ ™éÐèþ$$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ç³§æþÑ GÐèþÇ° ÐèþÇ…^èþ»Z™ø…§æþ¯èþ²¨
AfÄŒý$ Ñ${Ôé, ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ë Ðèþ$«§æþÅ AçÜÌñýO¯èþ ´ùsîý E…§æþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ðèþ$*yø ÐéÆæÿ…ÌZ çܵçÙt™èþ Ðèþ^óþa ÒË$…¨
C糚yæþ$ ™ðþË…V>×ý ¯ér fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ^èþÆæÿa.
AfÄŒ$ý Ñ${Ôé ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
AfÄŒý$ Ñ${Ôé 1984 »êÅ^èþ$P ^ðþ…¨¯èþ A«¨M>Ç. 1989 »êÅ^ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÝùÐóþ$ÔŒý Mæü$Ðèþ*Ææÿ$P 2023 yìþòÜ…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ çÜÈÓ‹Ü E…¨. ÝùÐóþ$‹Ù
DÄæý$¯èþ 2020 kÌñýO ÐèþÆæÿMæü* 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ#…¨. Mæü$Ðèþ*ÆæÿÏÌZ, Ðèþ$$…§æþ$V> AfÄŒý$ Ñ${Ôé¯èþ$ ™èþÆ>Ó™èþ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü*Ðèþ*ÆŠÿMæü$ b鯌þÞ CÐöÓ^èþa¯èþ²
984 IHG‹Ü »êÅ^Œþ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ñ${Ôé, 1960 lÌñýO AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯Œþ ÐèþÆ>YË$ A…r$¯é²Æÿ$$. Ñ¿æýf¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÝùÐóþ$ÔŒý
16 ¯èþ f°Ã…^èþr…™ø BÄæý$¯èþ Ñ${Ôé ™ðþË…V>×ý Mæü$Ðèþ*Ææÿ$² B…{«§æþ{糧óþÔŒý Mìü MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. M>±, BÄæý$¯èþ MøÆæÿ$tMæü$ ÐðþãÏ õÜt ™ðþ^èþ$aMæü$° CMæüPyóþ
Æ>çÙ‰é°Mìü {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> °Äæý*Ðèþ$Mæü… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü Æ>çÙ‰ MóüyæþÆŠÿ A«¨M>Ç Ðèþ$Æø Æ>çÙ‰é°Mìü ïÜG‹Ü V> °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$¯óþ
AÆÿ$$™óþ 2020 lÌñýO ÐèþÆæÿMæü$ »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓÇ¢Ýë¢Ææÿ$. ÐðþË$çÜ$»êr$ E…¨. B ÌñýMæüP¯èþ DÄæý$¯èþMìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† b鯌þÞ C^óþa AÐèþM>Ôèý… E…¨.
{ç³çÜ$¢™èþ… BÄæý$¯èþ C…«§æþ¯èþ ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ iòßý^ŒþG…ïÜ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿV> ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZòßýO{§é»ê§Šþ ïÜG…V> BÄæý$¯
§æþÇØV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AfÄŒý$ Ñ${Ôé¯èþ$ ïÜG‹Ü V> èþMæü$ °MŠü ¯óþÐŒþ$ E…¨.òßýO{§é»ê§ŠþÌZ Ææÿ*. 5ËMóü ¿Zf¯èþ… ç³£æþM>°² ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…
°Äæý$Ñ$õÜ¢ BÄæý$¯èþ MóüÐèþË… 7 ¯ðþËÌôý B 糧æþÑÌZ Mö¯èþ ^éÆæÿ$. .™ðþË…V>×ý ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Mæü$ A™èþÅ…™èþ §æþVæüYÆæÿV> õ³Ææÿ$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$ÌZÏ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
ÝëVóü AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨.MóüïÜBÆæÿ$P A™èþÅ…™èþ çÜ°²íß õ³Ææÿ$ {ç³Ðèþ$$Q…V> Ñ°µÝù¢…¨. GMðü•ÞgŒý MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý sêMŠüÞ ÔéQ sêÆðÿYrϯèþ$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…ÌZ
ý™èþ$yðþO¯èþ {糿æý$™èþÓ {糫§é¯èþ çÜËçßý§éÆæÿ$Ë$ Æ>iÐŒþ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ AÐèþË…À…_¯èþ Ñ«§é¯éË$ {ç³Ôèý…çÜË$ ´÷…§éÆÿ$$. {糿æý$™èþÓ… iGïÜt°
ÔèýÆæÿÃMæü$ çÜ°²íßý™èþ$yæþ$V> E¯èþ² AfÄŒý$ Ñ${Ôé. AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Æ>çÙ‰é°Mìü Æðÿѯèþ*Å ™èþVæüYMæü$…yé BÄæý$¯èþ MîüËMæü…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$.
ïÜG‹ÜV> °Äæý$Ñ$…^éË° MóüïÜBÆŠÿ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² A…™óþM>§æþ$ ©ÆæÿƒM>Ë…V> ò³…yìþ…VŠü ÌZ E¯èþ² ºM>Æÿ$$˯èþ$ Mæü*yæþ BÄæý$¯èþ Æ>ºsêtÆæÿ$.
^èþÆæÿa fÆæÿ$ Væü$™ø…¨. AfÄŒý$ Ñ${ÔéMæü$ {糿æý$™èþÓ…™ø ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ çÜ$«©Ææÿƒ M>Ë…V> ç³°^óþíܯèþ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ H¯éyæþ* Mæü*yæþ ÑÐé§éÌZÏ
GÌê…sìý ÑÐé§éÌôýÏÐèþ#. ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Mæü*yé CÆæÿ$MøPÌôý§æþ$. Mö™èþ¢ Æðÿѯèþ*Å ^èþrt… AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mæü$ MóüïÜBÆŠÿ
BÄæý$¯èþÐðþOõ³ Ððþ$$Væü$Y ^èþ*õ³ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Aç³µW…^óþ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV>
A…r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, BÄæý$¯èþMæü$ Ðèþ$Æø Hyæþ$ ¯ðþËË$ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ. Æðÿѯèþ*ÅÔéQÌZ E¯èþ² Aѱ†° Ææÿ*³æ#Ðèþ*õ³…§æþ$Mæü$ MóüïÜ
Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜÈÓ‹Ü E…yæþsê°² ç³ÇVæü×ìý…_ BÆŠÿ Mö™èþ¢ ^èþsêt°² ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÝùÐóþ$‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ B¨ÔèýV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ç糚yæþ$.
ç³MæüP¯èþò³yæþ™éÆ> A¯óþ AÀ{´ëÄæý$… E…¨.

¼í³ B^éÆæÿÅ ïÜ°Äæý*Çsîý {ç³M>Ææÿ… ç³#Úëµ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…


Ðèþ$íßýâæýËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ… CÐéÓË° MóüïÜBÆŠÿ ¿êÑõÜ¢
™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ M>ÅyæþÆæÿ$P ^ðþ…¨¯èþ IHG‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë ïÜ°Äæý*Çsîý° ½ï³ B^éÆæÿÅ (1983 IHG‹Ü »êÅ^Œþ), ¼¯èþÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™ðþË…V>×êMæü$ MóüsêÆÿ$$…_¯èþ ³æ#Úëµ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…
ç³ÇÖÍõÜ¢ ¼º$ {ç³Ý맊þ B^éÆæÿÅ (½ï³ B^éÆæÿÅ) {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ (1983), AfÄŒý$ Ñ${Ôé (1984), ³æ#Úëµ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…, Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Æ>Ðèþ^èþa° ™ðþË$Ýù¢…¨. DÐðþ$ {ç³çÜ$¢
E¯é²Ææÿ$. JyìþÔé Æ>çÙ‰é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ B^éÆæÿÅ {ç³çÜ$™èþ¢… yéMæütÆŠÿ çÜ$Æóÿ‹Ù ^èþ…§é, _{™é Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ, ïßýÆ>ÌêÌŒý çÜÐèþ*ÇÄæý* ™èþ… Móü…{§æþ çÜÈÓçÜ$ËÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ${º
G…ïÜBÆðÿá^ŒþBÈz yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌêY ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. gZíÙ Mæü¯é² Ðèþ$$…§óþ (ÒÆæÿ…™é 1985 »êÅ^Œþ), Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ †ÐéÇ (1986), Æ>iÐŒþ Ðèþ$×ýÅ… 1985 »êÅ^èþ$P ^ðþ…¨¯èþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý (C糚
BÄæý$¯èþMæü$ ïÜG‹Ü 糧æþÑ ËÀ…^éÍÞ E…¨. AÆÿ$$™óþ gZíÙ Mæü…sôý B^éÆæÿÅ Ææÿ…f¯Œþ Ñ${Ôé, ÐèþçÜ$«§æþ Ñ${Ôé (1987), ÔéÍ° Ñ${Ôé yæþ$ ™ðþË…V>×ý) MóüyæþÆŠÿ C…yìþÄæý$¯Œþ Ayìþð[õÜtsìýÐŒþ
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü Væü™èþ…ÌZ A™èþ° ç³MæüP¯èþ ò³sêtÆæÿ$ MóüïÜBÆŠÿ. gZíÙ° (1988), A£æþÆŠÿ íܯéá(1988), ÝùÐóþ$ÔŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ôé…† çÜÈÓ‹Ü (IGG‹Ü). ç³°ÌZ ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ A«¨M>Ç×ìýV>
ïÜG‹Ü V> °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. ½ï³ B^éÆæÿÅMæü$ MóüçÜ$Ë çÜÐèþ$çÜÅ E…¨. ©…™ø E°Mìü° ^ér$Mæü$¯èþ² ³æ#Úëµ çÜ${ºÐèþ$×ýÅ… Væü™èþ…ÌZ
Mæü$Ðèþ*Ç (1989)Ë$ ™èþÆ>Ó† Ý릯éÌZÏ E¯é²Ææÿ$. sñýMðü•ÞtÌŒýÞ A§æþ¯èþ³æ# M>ÆæÿŧæþÇØ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ M>ÆæÿŧæþÇØV>, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A§óþ Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ
DÝëÆðÿO¯èþ B^éÆæÿÅMæü$ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵Ýë¢Æ> ÌôýMæü ç³MæüP¯èþò³yæþ™éÆæÿ A¯èþ²¨
BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. {ç³™óþÅMæü M>ÆæÿŧæþÇØV> ç³°^óþÝëÆæÿ$. ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éË ç³†¢ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþÌê BÐðþ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²
糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ýMó gZíÙ üÐðþ$$VæüY$ ÑÑ«§æþ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ÆðÿO™èþ$ËÌZçÙ AÐðþ$Mæü$ K {ç³™óþÅMæü Ðèþ$${§æþ ÐóþíÜ…§æþ¯óþ ^ðþ´ëµÍ.
¬ ´÷ÍsìýMæüÌŒý òÜO¯ŒþÞ ´ù‹Üt {V>yæþ$ÅÄôý$sŒý ¯èþ$…_ IGG‹Ü AÆÿ$$¯èþ BÐðþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ ÑÑ«§æþ E¯èþ²™èþ
_{™é Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ 2014 Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ ™èþÆ>Ó™èþ ™öÍ ïÜG‹ÜV> Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿïèþ$ °Äæý$ Ý릯éÌZÏ ç³°^óþÝëÆæÿ$.
Ñ$…^éÆæÿ$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™öÍ ïÜG‹Ü
_{™é Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ¯èþ$ Ðèþ$Æø 16 ¯ðþËË$ çÜÈÓ‹Ü E…¨, {ç³çÜ$¢™èþ… V> Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿà °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ {糩‹³ ^èþ…{§æþ
™ðþË… V>×ý Væü–çßý °Æ>Ã×ýÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> E¯èþ² ïÜG‹Ü V> Ðèþ^éaÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ MóüÐèþË… ¯ðþË ÆøkË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ †ÐéÈ
_{™é Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A™èþÅ…™èþ {糆ÚëtMæüÆæÿ…V> §æþÇØV> ç³° ^óþÔéÆæÿ$ Æ>iÐŒþ ÔèýÆæÿïèþ$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$QÅçÜËà§éÆæÿ$V> ™ðþË…V>×ý ArÒ ÔéQÌZ {ç³™óþÅMæü {糿æý$™èþÓ
^óþç³sìýt¯èþ yæþºÌñý¾yŠþ Ææÿ*… CâæýÏ° ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ* ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë°, ™èþ¯èþ °Äæý$ Ñ$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$ MóüïÜBÆŠÿ. B ™èþÆ>Ó™èþ Gïܵ íÜ…VŠ ™èþ§æþ$ç³Ç {ç³çÜ$¢™èþ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ †ÐéÈ
çßýÄæý*…ÌZ¯óþ AÑ {´ëÆæÿ…¿æý… M>ÐéË° °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ïÜG‹Ü G‹Ü.Mðü gZíÙ 2018 f¯èþÐèþÇ 31¯èþ ™ðþË…V>×ý ïÜG‹Ü V> 糧æþÒ Mæü*yé ïÜ°Äæý$ÆŠÿ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü BÄæý$¯èþ
ÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$.CâæýÏ °Æ>Ùèþ×ê°² °ÆóÿªÕ™èþ Ë„>ÅË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ »ê«§æþÅ™èþË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. gZí٠糧æþÒ M>Ë… D¯ðþË 31™ø ³æNÇ¢ M>¯èþ$… Ðèþ$ÆøÐèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ ÇsñýOÆŠÿz AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$ ©…™ø
¡çÜ$MðüâêÏË° A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþçÜ*¢, D ¨. {ç³çÜ$¢ ™èþ… BÄæý$¯èþ 糧æþÒ M>Ìê°² C…Mö¯é²âæý$Ï ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ õ³Ææÿ$¯èþ$ G…™èþÐèþÆæÿMæü$ VæüÐèþ$¯èþ…ÌZMìü
Hyé¨ 60ÐóþË yæþº$ÌŒý »ñý{yæþ*… CâæýÏ °Æ>Ã×ý… ³æNÇ¢ ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… íܧæþ®…V> E…¨. B AÐèþM>Ôèý… E¯é² Mæü*yé gZíÙ ò³§æþªV> BçÜMìü¢ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ¯èþ²¨ ^èþ*yéÍ.
^èþ*ç³yæþ… Ìôý§æþ±, 糧æþÒ ÑÐèþ$Ææÿ×ýMóü Ððþ$$Væü$Y^èþ*³æ#™èþ$¯é²Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ….
cinema@suryaa.com
e÷eT‘√ m+C≤jYTyÓT+{Ÿ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
12 &çôd+ãsY 2019

10
e÷eT÷\ß>± ñ+&É<äß
ÑMæütÈ Ððþ…Mæüsôý‹Ù, ¯éVæü ^ðþO™èþ¯èþÅ ïßýÆøË$V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$
»ê½ ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ _{™èþ… Ððþ…Mîü Ðèþ*Ðèþ$.
bÕÁ‘·˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q |æ<ä|ü
Æ>Õ Q¯é², ´ëÄæý$ÌŒý Æ>gŒý ³æ#™Œþ
ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþÞV> ¯èþsìýçÜ$¢…yæþV> çÜ$Æó‹Ù
{´÷yæþ„æü¯ŒþÞ Ðèþ$ÇÄæý$$ ï³³æ#ÌŒýÞ Ò$yìþÄæý*

Hê>∑XÖs¡´ Çy˚TCŸ HÓø˘º‡ ˝…yÓ˝ŸøÏ ¸ëÅMæütÈ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ…^éÆÿ$$.


D ¯ðþË 13¯èþ {V>…yŠþV> Ððþ…Mîü
Ðèþ*Ðèþ$ Ñyæþ$§æþË M>¯èþ$…¨. D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ïßýÆø
¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ Ò$yìþÄæý*™ø
ÝëÐèþM>Ôè…ý V>
Ðèþ$$^èþasìý…^éÆæÿ$!!

Hê>∑ #Ó’‘·q´ G…gêÄŒý$ ^óþÝë¢Ææÿ$. D _{™èþ…™ø Æ>Õ


CÐóþ$gŒý Ðèþ$Ç…™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨.
^éÌê ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$ Ðèþ$Ît ÝëtÆæÿÆŠÿ A¯èþÌôý¯èþ$
ÐèþÅMìü¢V>, ¯èþr$yìþV> Ððþ…MîüÐèþ*Ðèþ$ §æþVæüYÆæÿ ©°° Ðèþ$Ît ÝëtÆæÿÆŠÿ A¯èþÌôý¯èþ$..,
^éÌê ÑçÙÄæý*Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$. Ððþ…Mæüsôý‹ÙV>Ç ç³MæüP¯èþ ¯óþ¯èþ$ K ´ë{™èþ
òÜsŒýÞÌZ BÄæý$¯èþ {ç³Ôé…™èþ…V> ^óþÔé¯èþ$ A¯èþyé°Mìü CçÙtç³yæþ™é¯èþ$.
E…sêÆæÿ$. AÌêVóü ¯èþr¯èþ ç³Ææÿ…V> JMæüÇò³O JMæüÇMìü AÑ$™èþÐðþ$O¯èþ {õ³Ðèþ$
M>Ððþ$yîþ sñýOÑ$…VŠü, GÐðþ*çÙ¯ŒþÞ AÀÐèþ*¯èþ… MæüÍW¯èþ Ðèþ*Ðèþ$ AË$Ïâæýå
ÑçÙÄæý$…ÌZ BÄæý$°² ç³ÇÖÍ…_ Mö™èþ¢ Ðèþ$«§æþÅ ¯èþyìþ^óþ 眯Œþ, GÐðþ*çÙ¯ŒþÞ Ôé{MìüòœO‹Ü
ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²¯èþ$. A¯óþ¨ D Ðèþ$*ÒMìü òßýOÌñýsŒý. A…§æþÇMîü
™ésêMæü$ Ðèþ$…rÌê…sìý Møç³Ðèþ$¨ Mæü¯ðþMŠüt IÄôý$Å M>¯ðþÞ‹³t™ø Ððþ…Mîü Ðèþ*Ðèþ$
™ðþÆæÿMðüMìüP…¨.
Äæý$* ™Œþ ïßýÆø ¯éVæü ÔoÆæÿÅ, º½Ï º*Åsîý
Ððþ$çßýǯŒþ f…rV> IÆ> {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ
Ðèþ*çÜtÆŠÿÞ ™ðþË$Væü$ÌZ Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> ¯éVæüÔoÆæÿÅ
íÜ°Ðèþ*Mìü Äæý*„æü¯Œþ MöÇÄñý*{Væüíœ ^óþçÜ$¢…yæþr…
çÜ$Æóÿ‹Ù V>Ææÿ$ AÌêVóü Ððþ…Mæüsôý‹Ù V>Ææÿ$
JMöPMæüPÝëÇ çÜyæþ¯Œþ V> ïÜÇÄæý$‹Ü 糧óþâæýÏÌZ G¯ø² ´ëu>Ë$
AÐèþ#™éÆæÿ$. A¯èþ$Mö¯èþ² çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ç³° ^éÌê ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$. Ðèþ$$QÅ…V>
ç³™éMæü… ò³O Ôèý…MæüÆŠÿ {ç³Ý맊þ Ðèþ$$Ë*µÇ ÑÔóýçÙ…. D Ðèþ$*Ò ÇÎgŒýyóþsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ _{™èþ
çÜÐèþ$Ææÿµ×ýÌZ EÚë Ðèþ$$Ë*µÇ °Æ>ÙèþË$V> Äæý$*°sŒý çÜ¿æý$ÅË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> fÆæÿVæüMæü´ù™óþ ÐéÇMìü AÌê Møç³… òœÆÿ$$Ë*ÅÆŠÿ ¯èþ$…yìþ ^éÌê ÑçÙÄæý*Ë$
{´÷yæþ„æü¯Œþ ¯ðþ… 3 Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† °Æ>Ùèþ EçÙ Ðèþ$*Ë*µÇ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.... IÆ> ÐèþçÜ$¢…¨. Ðèþ$äå Ððþ…r¯óþ Mæü*ÌŒý ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$. òœÆÿ$$Ë*ÅÆŠÿ A¯óþ¨ ´ëÆŠÿt
™ðþÍíÜ…§óþ. ¯èþ*™èþ¯èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÆæÿÐèþ$×ý ™óþf D {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ¯ðþ…ºÆŠÿ 3 AÔèýÓ§é®Ðèþ$ AÆÿ$$´ù™éÆæÿ$. ™ésêMæü$ Ðèþ$…rÌê. A‹œ ¨ ÌñýO‹œ. AÌêVóü ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ
íÜ°Ðèþ*™ø ™ðþË$Væü$ ™ðþÆæÿMæü$ ç³Ç^èþÄæý$… çÙ*sìý…VŠü ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mö° ´ù‹Üt {´÷yæþ„æü¯Œþ ÐèþÆŠÿPÞ A§óþ AçÜË$ sìýÓ‹Üt ^éÌê ¯ðþVðüsìýÐŒþ M>Ððþ$…sŒýÞ ò³yæþ$™èþ*
AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ar$ M>Ï‹Ü Cr$ Ðèþ*‹Ü ByìþÄñý$¯ŒþÞ° fÆæÿ$³æ#Mæü$…r$…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
AËÇ…^é˯óþ E§óþªÔèý…™ø D íÜ°Ðèþ*ÌZ M>çÜ¢ Mö°² ÐéçÜ¢Ðèþ çÜ…çœ$r¯èþË$ B«§éÆæÿ…V> D íÜ°Ðèþ* ^èþ§æþ$Ðèþ# MøçÜ… íÜsîý ÐðþãÏ AMæüPyóþ ò³ÇW , E…sêÆæÿ$. Ðésìý° Äæý*MæüÞ‹³t ^óþÄæý*Í.
àÍyóþ‹ÜMìü ç³ÌñýÏr*ÇMìü Ðèþ_a¯èþ Ðésìý° ¯èþ$…yìþ Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ…
GMæüPÐèþV>¯óþ Äæý*„æü¯Œþ çÜ°²ÐóþÔéͲ Mæü£é…Ôèý… E…yæþ»Z™ö…¨. ¯éVæü ÔoÆæÿÅ Ðèþ$…_ Mæü£æþ Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéÍ.
_{¡MæüÇçÜ$¢¯èþ²r$ÏV> Äæý$*°sŒý çÜ¿æý$ÅË$ Æ>Ôéyæþ$, §é°² yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ™ðþÆæÿÒ$§æþ »êV> A»ê¾Æÿ$$V> ¯óþ¯èþ$ Mæü°í³Ý뢯èþ$. ¯óþ¯èþ$
BÈÃÌZ G…§æþ$Mæü$ gêÆÿ$$¯Œþ ¯é¯èþ² Ðèþ*Ðèþ$ C§æþªÆæÿ* C§æþªÆóÿ òÜ•tÍ‹Ù
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëůŒþ C…yìþÄæý* íßýsŒýV> °Í_¯èþ ^èþ*í³…^éyæþ$. íÜ°Ðèþ* A°² ÐèþÆ>YË {õ³„æüMæü$ËMæü$ AÐéÓÍÞÐèþ_a…¨ A¯óþ¨ Ðèþ$*ÒÌZ° ÝëtÆŠÿ AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ ïßýÆøV>, Ðèþ*rË Ðèþ*…{†Mæü$yæþ$,
MóüiG‹œMìü òœOsŒýÞ Mæü…´ùgŒý ^óþíܯèþ A¯èþ$¾ AÇÐèþ# ¯èþ^óþa Ñ«§æþ…V> E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$!! H§ðþO¯é °Ææÿ~Äæý*°² Ððþ…r¯óþ çÜ${ç³íܧæþ® íܱ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ {†Ñ{MæüÐŒþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ²
AçÜË$ sìýÓ‹Üt. ¡õÜçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ™é™èþÄæý$Å HG¯ŒþBÆŠÿ, íÜ°Ðèþ* "AË ÐðþOMæü$…uæÿ³æ#Ææÿ…ÌZ'. D _{™èþ… sîýfÆŠÿ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…ÌZ
Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$V>ÇÌZ Mæü*yé CÐóþ Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. sîýfÆŠÿ Ñyæþ$§æþË AÆÿ$$¯èþ Hyæþ$ °Ñ$ÚëÌZϯóþ 1 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ÐèþNÅ‹Ü Æ>Ðèþyæþ…
çÜ$ÆóÿÙ‹ Ðèþ*Ðèþ$ MøÇMæü Ë„æü×êË$ ^èþ*Ôé¯èþ$. CMæü íÜ°Ðèþ*Ë ÑÔóýçÙ…. ™ðþË$Væü$ÌZ C¨ Ððþ$$§æþsìýÝëÆæÿ° ^ðþ³æ#µMøÐèþ^èþ$a. òÜ•tÍ‹Ù ÝëtÆŠÿ ¸ëůŒþÞMæü$ D sîýfÆŠÿ,
Ms¡XÊdüÔ nj·T´|üŒ ø£{≤ø£å+≈£î çÜ$Æóÿ‹Ù Ðèþ*Ðèþ$ Gç³µsìý ¯èþ$…yø ¯éMæü$
ËÐŒþ, Äæý$*™Œþ œæ#ÌŒý G…rÆðÿ•t¯èþÆŠÿÞMìü
çÜ…º…«¨…_¯èþ G¯ø² {íÜP‹³tÞ
ç³Ææÿ…V> C§æþªÆæÿ$ ³æNÇ¢V> ÑÆæÿ$§æþ®….
ÒǧæþªÆæÿ* ^óþíܯèþ íÜ°Ðèþ*Ë gZ¯èþÆŠÿÞ
^èþ*õÜ¢ A¨ ™ðþË$çÜ$¢…¨.
Mæü*ÅsŒý A…yŠþ ïÜÓsŒý
ÐéÇ B¯èþ…§é°Mìü BM>ÔèýÐóþ$ çßý§æþ$ª AÆÿ$$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ D sîýfÆŠÿÌZ
""¯èþ$Ðèþ#Ó C³æ#µyóþ M>ÆŠÿ ¨V>ÐŒþ, ¯óþ¯èþ$ C³æ#µyóþ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿ GM>P'' A° ^ðþõ³µ yðþOÌêVŠü
ByìþÄæý$¯ŒþÞ¯èþ$ AÑ$™èþ…V> BMæür$tMæü$…sZ…¨..D _{™èþ… çÜ…{M>…†
M>¯èþ$MæüV> f¯èþÐèþÇ 12¯èþ Ñyæþ$§æþË AÐèþ#™ø…¨!!
ç³…í³…^éÆæÿ$. A¯èþ$Mø° M>Ææÿ×êË Ðèþ˯èþ

Ç~ ‘=* $»j·T+ AÐóþÑ M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³… §éËaÌôý§æþ$. Cç³µsìýMìü ÔóýQÆŠÿ MæüÐèþ$$ÃËV>Ç™ø ^óþçÜ$¢¯èþ² _{™èþ…
Ððþ…Mîü Ðèþ*Ðèþ$ _{™èþ…™ø Mæü$¨Ç…¨.
MðüÑ$[ïÜt Mæü$¨Ç…¨
JMæü º*Åsîýœæ#ÌŒýËÐŒþ ÝùtÈ. §é§é³æ# 40
Ôé™èþ… ³æNÆæÿ¢Æÿ$$…¨. sñýOsìýÌŒý C…M>
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþÌôý§æþ$.
Ðèþ$¯èþ… íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯é™ø BÐðþ$ Æðÿ…yæþ$
°Ñ$ÚëË °yìþÑVæüË _¯èþ² çÜ°²ÐóþÔèý…ÌZ

BÐðþ$ÌZ ^éÌê Ðèþ*Ææÿ$µË$ Ðèþ^éaÆÿ$$.


¯éMæü$ ^éÌê CçÙt…. D Ðèþ$*ÒÌZ Ðèþ*
¯é¯èþ²™ø Ðèþ$äÏ ¯èþsìýÝë¢
¯èþsìý…^éÆæÿ$. C¯óþ²âæýåÌZ ¯èþr¯èþ ç³Ææÿ…V> º…V>{Æ>k Ðèþ$*Ò {íÜP‹³t ÑçÙÄæý$…ÌZ
¯é¯èþ²V>Ææÿ$ çÜ…™èþ–í³¢ ^ðþ…§æþÌôý§æþ$, ©°™ø
BÐðþ$ ¯èþsìý…_¯èþ ™öÍ{õ³Ðèþ$ _{™èþ… A…sôý §æþÆæÿØMæü$yæþ$ {íÜP‹³t Æðÿyîþ ^óþõÜ ç³°ÌZ
E¯é²Ææÿ$. JMæüÐóþâæý {íÜP‹³t ³æNÆæÿ¢Æÿ$$™óþ B
yÓ÷wüHé b˛düºsY Ä$wüÿ]+∫q Vü≤Øwtsêe⁄
Ðè$…{†
MðüÑ$[ïÜt ^éÌê »êVæü$…r$…¨. A…§æþÆæÿ* Ðèþ$*ÒÌZ MæüÍíÜ ^óþÝ뢅!! çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ#
^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V>
´ùçÜtÆŠÿ íÜ°Ðèþ*
Ððþ*çÙ¯Œþ ´ùçÜtÆŠÿ
Ñyæþ$§æþÌñýO…¨.
{Ö ÝëÆÿ$$ ³æ#Úëµ
{MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ
»êůèþÆŠÿò³O
sìýÄæý$…BÆŠÿ.

100 {MøÆŠÿÞ AM>yæþÒ$, ÐèþÆ>…W Ðèþ$*Ò‹Ü


ç³™éMæü…ò³O Ææÿ${§é¿æýrÏ Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý
(BÆŠÿ.Ñ.h) §æþÆæÿØMæü™èþ…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q B«§éņÃMæüÐóþ™èþ¢
Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý ™ø´ër$, D _{™èþ…ÌZ çÜ$Ðèþ$¯ŒþMìü
f…rV> ¯èþsìý…_¯èþ gZņ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ñ.G‹Ü.í³
™ðþ¯óþ²sìý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË {ç³Ôèý…çÜË$
§æþÆæÿØMæü$yìþV>,
ÑfÄŒý$ «§æþÆæÿ¯Œþ,
Æ>Õ íÜ…VŠü,
Ñ.G‹Ü.í³.™ðþ¯óþ²sìý&sìý.G‹Ü.º{¨‹Ù Æ>ÐŒþ$ ´÷…§æþyæþ… Ðèþ* ™öÍ ÑfÄæý$…V> ¿êÑçÜ$¢¯é²…. A„ìü™èþ Ýù¯éÐèþ¯óþ
çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "ÒÆæÿÔéçÜ¢ {õ³„æüMæü$Ë ¯èþ$…_ Mæü*yé CÌê…sìý {ç³Ôèý…çÜÌôý ïßýÆø
AÄæý$Åç³µ Mæüsê„æü…'. çÜ$Ðèþ$¯Œþ ™ðþË$Væü$ÌZ ïßýÆøV> A…§æþ$™éÄæý$° ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨.. A¯é²Ææÿ$. ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþË$V>
¯èþsìý…_¯èþ D _{™é°Mìü Ñ.G‹Ü.í³ ™ðþ¯óþ²sìý Mæü£æþ, ™ðþ¯óþ²sìýV>Ç Ðèþ*ÆæÿY §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ, AÄæý$Åç³µ ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² ´ùçÜtÆŠÿ íÜ°Ðèþ* Ððþ*çÙ¯Œþ ´ùçÜtÆŠÿ¯èþ$ Ðèþ$…{† çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ# Ñyæþ$§æþË ^óþÝëÆæÿ$.
Ðèþ*rË$, ´ërË$, {ïÜP¯Œþ õ³Ï çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆæÿ$. BÖçÜ$ÞË™ø A§æþ$™èþ…V> Ææÿ*´÷…¨¯èþ D _{™èþ… A¯èþ…™èþÆæÿ… çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""íÜ°Ðèþ* C…yæþ[ïÜt AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éË…sôý A°²
Ñ.G‹Ü.GÌŒý fÄæý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜ…X™èþ ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨çÜ$¢…¨. A…§æþ$ÌZ HÐèþ*{™èþ… íÜ°Ðèþ*Ë$ íßýr$t AÐéÓÍ. D ´ùçÜtÆŠÿ A¯óþ íÜ°Ðèþ* Mæü*yé íßýsŒý AÐéÓË° D íÜ°Ðèþ* sîýÐŒþ$
Ææÿ*´÷…¨¯èþ D _{™é°Mìü Ôèý…MæüÆŠÿ Ðèþ$çßý§óþÐèþ¯Œþ, çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$.. A° _{™èþ §æþÆæÿØMæü$Ë$ Ææÿ${§é¿æýrÏ çÜ¿æý$ÅËMæü$ ¯é Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþË$³æ#™èþ$¯é²¯èþ$'' A° A¯é²Ææÿ$!!
G‹Ü.í³.»êËçÜ${ºçßýÃ×ýÅ…, Ðèþ$¯ø Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. gZņ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*..
V>{™èþÐèþ$…¨…^éÆæÿ$. òܯéÞÆŠÿ ³æNÇ¢ {ç³çÜ$¢™èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ {糆 JMæüPÆæÿ* ^èþ*íÜ ¡Æ>ÍÞ¯èþ
^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø´ër$.. òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË
{ç³Ôèý…çÜË$ §æþ…yìþV> ´÷…¨¯èþ D ¿æýMìü¢ÆæÿçÜ {糫§é¯èþ
_{™èþ… D¯ðþË 13¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Æ>¯èþ$…¨.
íÜ°Ðèþ* C¨. C…™èþ Ðèþ$…_ _{™èþ…ÌZ ¯èþsìý…^óþ
AÐèþM>Ôèý… Æ>Ðèþyæþ… A§æþ–çÙt…V> ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$..
A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü Mæü£æþ, Ðèþ*rË$, ´ërË$,
{ïÜP¯Œþ õ³Ï: Ñ.G‹Ü.í³ ™ðþ¯óþ²sìý, çÜ…X™èþ…:
bÕ¢dæºø˘ e\¢ Á|ü|ü+#êìøÏ »s¡ß>∑ß‘·ßqï ô|qß Á|üe÷<ä+ô|’
D çÜ…§æþÆ>°² ³æ#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° çÜ…çܦ
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý*
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ñ.G‹Ü.í³ ™ðþ¯óþ²sìý, Ææÿ${§é¿æýrÏ
Ñ.G‹Ü.GÌŒý.fÄæý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, °Æ>ÙèþË$: Ñ.G‹Ü.í³
™ðþ¯óþ²sìý&sìý.G‹Ü.º{¨‹Ù Æ>ÐŒþ$, §æþÆæÿØMæü™èþÓ…:
Ææÿ${§é¿æýrÏ Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý (BÆŠÿ.Ñ.h)!!
ne>±Vü≤q ø£*–+#˚ \|òüT ∫Á‘ê\ b˛{° Á|üø£≥q
Ðèþ$ §æþÅ…, «§æþ*Ðèþ$´ë¯èþ… AÑ
õÜÑ…^óþÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ à°

∫+‘ê >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ ∫Á‘·+ ^óþÝë¢Æÿ$$. M>± ´ëÏíÜtMŠü Ðèþ*{™èþ… Äæý*Ðèþ™Œþ


Ðèþ*¯èþÐéã ´ëÍr ò³¯èþ$ Ôéç³…V>
Ðèþ*Ç…¨. D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ° ™èþÇÑ$
Mösôýt…§æþ$Mæü$ MóüïÜÄæý*ÆŠÿ {糿æý$™èþÓ… Mæü…Mæü×ý…
Mæür$tMæü$…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>..
{ç³ Ðèþ$$Q ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢,
´ëÅçÙ¯óþsŒý íœÍ… Ðóþ$MæüÆŠÿ
_…™é Vø´ëËMæü Úë~Æðÿyìþz °Æ>ÙèþV>
Mæü$…¿æýÐóþ$âê ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A…™èþ ¿êÈV> fÇVóü
"Ðóþ$yéÆæÿ… gê™èþÆæÿ¯èþ$ ´ëÏíÜtMŠü Ææÿíßý™èþ…V>
°ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. íÜ.Æÿ$$.K ¯èþVóü‹Ù Møyæþ*ÆŠÿ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. 3 ¯èþ$…_ 5
{Ö^èþ{M>‹Ü G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒýÞ DÐóþ$ÆæÿMæü$ {ç³fÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$
»êůèþÆŠÿò³O {´÷yæþ„æü¯Œþ ¯ðþ….3V> K °Ñ$ÚëË °yìþÑ™ø ´ëÏíÜtMŠü ÐèþËÏ {ç³ç³…^é°Mìü
Ëçœ$$ _{™éË ´ùsîý° ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² A¯èþÆæÿ®… ™ðþÍõ³Ìê Ëçœ$$ _{™éË$
ÆöÐèþ*…sìýMŠü G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. C…§æþ$MøçÜ… {ç³Ðèþ$$Q §æþÆæÿØMæü$Ë$ E…yéË°, CÑ ™ðþË$Væü$ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¡Äæý*Ë°,
Ææÿ*´÷…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Äæý$$Ðèþ ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ A«§æþÅ„æü$Ë$V> HÆ>µrÆÿ$$¯èþ MæüÑ$sîýÌZ f¯èþÐèþÇ 10 ÐèþÆæÿMæü$ ©°Mìü Væüyæþ$Ðèþ° ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ïßýÆø Æ>çßý$ÌŒý ÑfÄŒý$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ _{™èþ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ çÜ¿æý$ÅË$V> E¯é²Ææÿ$. {糫§æþÐèþ$, ¨Ó¡Äæý$, ™èþ–¡Äæý$ ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$V> 75,
Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ³æNÇ¢ ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍõ³…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ 50, 25 ÐóþË$ A…¨Ýë¢Ðèþ$°, Mæü¯øÞÌôýçÙ¯Œþ
{ç³Ðèþ$$Q ïÜ°Äæý$ÆŠÿ çÜt…sŒý MöÇÄñý*{V>çœÆŠÿ ÑfÄŒý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$¯èþ² Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {ïÜP°…VŠü MæüÑ$sîý ^ðþOÆæÿïŒþ
D Mö™èþ¢ _{™èþ… f¯èþÐèþÇ 26¯èþ Ìê…bèþ¯èþ…V> ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$V> {ç³Ôèý…Ýëç³{™èþ…™ø´ër$ gêqí³Mæü
Ðèþ*çÜtÆŠÿ ™èþ¯èþÄæý$$yìþV> íܱ Ææÿ…Væü {ç³ÐóþÔèý… ^óþíÜ ™èþ¯èþ ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ, çÜ¿æý$ÅË$, {ç³Ðèþ$$Q §æþÆæÿØMæü$Ë$ A…¨Ýë¢Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç°² ÑÐèþÆ>ËMæü$
¯èþr¯èþ™ø ïßýÆøV> Væü$Ç¢…³æ# çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$ {´ëÆæÿ…¿æý… M>¯èþ$…¨. f¯èþÐèþÇ 27 ¯èþ$…yìþ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ ÕÐèþ¯éVóüÔèýÓÆ>Ðèþ#, {sñýOºÌŒý ÐðþÌôý¹ÆŠÿ yìþ³æNÅsîý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
çÙ*sìý…VŠü {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨!! www.innovativeads.co.in
Æ>çßý$ÌŒý ÑfÄŒý$. yðþº*Å yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ½Ò çÜ*ÆæÿÅ yìþ.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýË™ø´ër$.. C¯ö²Ðóþsìý Äæý*yŠþÞ çÜ…{糨…^éË° MøÆ>Ææÿ$!! quÛ≤ qfÒwt
Ç∫Ãq Vü‰MT Á|üø±s¡+ ñ|ü mìïø£ $CÒ‘·\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\ß ÇkÕÔ+ ôV’≤<äsêu≤<é
»ñý…Væüâæý*Ææÿ$ : MæüÆ>²rMæü Eç³ G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþíÜ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ Eç³ G°²MæüÌZÏ VðüÍõÜ¢ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ CÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C^éaÐèþ$°, Ç{°e\ »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ 12 kÕúHê˝À¢ ;CÒ|” >∑ßs¡ßyês¡+, 12
GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ C_a¯èþ àÒ$ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ CÝë¢Ðèþ$° MæüÆ>²rMæü C糚yæþ$ §é°° ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÝ뢯èþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. D ¯ðþË 5¯èþ &çôd+ãsY 2019
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¼G‹Ü Äæý$yìþÄæý$*Ææÿç³µ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ÉìþÎÏ ÐðþãÏ {糫§é° MæüÆ>²rMæüÌZ fÇW¯èþ Eç³ G°²MæüÌZÏ 12 Ðèþ$…¨ ½gôýï³ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ÑfÄæý$… ¬>\ß|ü⁄ z&çq nuÛÑ´s¡ßú\≈£L eT+Á‹ |ü<äe⁄\ß &Ûç©¢
ç³Æóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ, çßZÐŒþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë˯èþ$ MæüËíÜ D ÑçÙÄæý$Ððþ$O Ý뫨…^éÆæÿ$. Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþ C§æþªÆæÿ$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ Hòßý^Œþ ÑÔèýӯ飊þ, G…½sîý
^èþÇa…^èþ¯èþ$¯èþ²r$t ^ðþ´ëµÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$…{†ÐèþÆ>Y°² ÑçÜ¢ÇÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¯éVæüÆ>kËMæü$ Mæü*yé GÐðþ$ÃÎÞ MøsêÌZ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ C^óþa AÐèþM>Ôèý… yÓ[¢ yÓ÷&û, n$T‘Y cÕ\qß ø£\eqßqï d”m+
糧æþÐèþ#ËMæü$ Æ>i¯éÐèþ* ^óþíÜ M>…{Vðü‹Ü, gôýyîþG‹Ü ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ E¯èþ²r$t ™ðþË$Ýù¢…¨. 11
n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕ>∑&É+ ø√düy˚T
áXÊq´ C≤‘·ß\qß ‘·ß&ç∫ô|fÒº Á|üj·T‘·ï+
yÓ÷&û düsêÿs¡ßô|’ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ $eTs¡Ù\ß bÂs¡dü‘·« _\ߢô|’ yÓ’ø√ rÁe yê´K´\ß bÂs¡dü‘·« _\ߢô|’ e÷≈£î ¼Ë$ϯèþ$ º…V>âêRê™èþ…ÌZ MæüÍò³Äæý*ÅÍ' A…r* ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ ç³yézÆæÿ$. ´ûÆæÿçÜ™èþÓ
d”m+ ìrXŸ ≈£îe÷sY sêJ |ü&ܶs¡ß
´ësê² : ÌZMŠü çÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþ…
´÷…¨¯èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$ÏMæü$
çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$ϯèþ$ E§óþªÕ…_ BÄæý$¯èþ ¡{Ðèþ 糧æþgêË…™ø çܵ…¨…^éÆæÿ$. "D ¼Ë$Ï ½àÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† °¡ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
ø=ìï dü+<˚Vü‰\ß ñHêïsTT dü¬s’q düe÷<ÛëHê\ß sêø£b˛‘˚ _\ߢqß e´‹πsøÏkÕÔ+ dü+#·\q yê´K´\ß #˚dæq AçÜçßýÅMæüÆæÿ…. A{ç³gêÝëÓÑ$Mæü…. AçÜÐèþ$…fçÜ…. „æüÑ$…^èþÆ>°¨. A¯éÅÄæý$Ððþ$O ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° gôýyîþÄæý$* ´ëÈt Ðèþ$§æþª™èþ$
¯èþ¨. Æ>gêÅ…Væü ÑÆæÿ$§æþ®Ððþ$O¯èþ¨. CÌê…sìý ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… ´÷…¨™óþ GVæü$Ðèþ çÜ¿æý ^èþ ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°ò³O
dü+»jYT sö‘Y uÛ≤s¡‘Y nH˚ uÛ≤eqô|’ ne>±Vü≤q˝Òì yês¡ß <˚XÊìï ø±bÕ&É˝Òs¡ß : dæã˝Ÿ Ç{™èþÌZ Mæü*yé C¨ `Mæüsìý A«§éÅÄæý$…V> Ñ$WÍ´ù™èþ$…¨' A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. BÆóÿjyîþ ¯óþ™èþ ™óþfïÜÓ Äæý*§æþÐŒþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ïò³O M>…{Vðü‹Ü Ðèþ*i A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ÐèþņÆóÿMìü…^óþ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$ :´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$ÏMæü$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý
°Õ™èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÔéÆæÿ$. "DÔé¯èþÅ {´ë…™éÌZÏ° gê™èþ$˯èþ$ ™èþ$yìþ_ò³sôýt ÌZMŠü çÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ ç³yìþ¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. º$«§æþÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… ¼Ë$ÏMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> BÄæý$¯èþ ½àÆŠÿ
{ç³Äæý$™èþ²… C¨' A° BÄæý$¯èþ {糿æý$™éÓ°² ™èþ糚 ç³sêtÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>fÅçÜ¿æýÌZ D ¼Ë$ϯèþ$ Móü…{§æþ çßZÐŒþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úë {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. Æ>f«§é° ´ësê²ÌZ ™èþÐèþ$ ´ëÈt ¯óþ™èþË™ø
Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ¼Ë$Ï {ç³ÐóþÔèýò³sìýt, ^èþÆ>a¯èþ…™èþÆæÿ… Ðøsìý…VŠü ^óþç³rt¯èþ$…yæþyæþ…™ø Ðèþ$Æø ÐðþOç³#, ÌZMŠü çÜ¿æýÌZ D ¼Ë$ÏMæü$ ÕÐèþõܯèþ Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³ÍMìü…¨. AÆÿ$$™óþ, Æ>fÅ MæüËíÜ °ÆæÿçܯèþMæü$ ¨V>Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ™óþfïÜÓ Äæý*§æþÐŒþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, "D
©°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ Æ>çßý$ÌŒý D Ðóþ$ÆæÿMæü$ K sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. "DÔé¯èþÅ…ÌZ° çÜ¿æýÌZ Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐèþÓÐèþ^èþ$a Ìôý§é CÐèþÓMæü´ùÐèþ^èþa° B ´ëÈt çÜ…^èþ˯èþ ÐéÅQÅË$ ¼Ë$Ï ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… ò³§æþª {yéÐèþ*. ©°Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³¯èþ °¡ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿMæü$
gê™èþ$˯èþ$ ™èþ$yæþ_ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Ððþ*yîþ& Úë {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Äæý$™èþ²Ðóþ$ ^óþíÜ…¨. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý$ {´ë…Væü×ý…ÌZ ÕÐèþõܯèþ MîüËMæü ¯óþ™èþ, G…ï³ çÜ…fÄŒý$ Æú™Œþ ÐèþņÆóÿMæü…V> Væüâæý… Ñõ³µ «§ðþOÆæÿÅ… gôýyîþÄæý$*ÌZ GÐèþÇMîü Ìôý§æþ$. A«¨M>Ææÿ…ÌZ
´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ï (M>Å»Œý). DÔé¯èþÅ…ò³O¯èþ, AMæüPyìþ {ç³fË iÐèþ¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, "D ¼Ë$Ïò³O Ðèþ*Mæü$ Mö°² çÜ…§óþàË$ E¯é²Æÿ$$. AÑ MìüÏÄæý$ÆŠÿ M> Mö¯èþÝëVæüyæþ… MøçÜÐóþ$ °¡ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æ>i ç³yìþ, D ¼Ë$ÏMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$'
Ñ«§é¯èþ…ò³O¯èþ, IyìþÄæý* B‹œ C…yìþÄæý*ò³O¯èþ fÆæÿ$ç³#™èþ$¯èþ² {MìüÑ$¯èþÌŒý §éyìþ C¨' A° ÐéÍÞ E…¨. Ðèþ* {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*«§é¯éË$ Æ>° 糄æü…ÌZ ÌZMŠü A° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. B ¼Ë$Ï Æ>gêÅ…Væü ÑÆæÿ$§æþ®Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. ½àÆŠÿÌZ
Æ>çßý$ÌŒý B sîýÓsŒýÌZ çœ*r$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÔéÆæÿ$. DÔé¯èþÅ Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ ™é¯èþ$ çÜ¿æýÌZ Ðóþ$Ðèþ$$ ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ ¡Ææÿ$Mæü$ À¯èþ²…V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝ뢅' A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt Ðèþ$§æþª™èþ$™ø gôýyîþÄæý$* A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ÑçÙÄæý$…
çÜ…ïœ$¿êÐèþ… ™ðþË$ç³#™èþ$¯é²¯èþ°, ÐéÇMìü A…yæþV> °Ë$Ý뢯èþ° A¯é²Ææÿ$. M>V>, Ðèþ$Æø ÐðþOç³#, ÕÐèþõܯèþ Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐèþÓMæü´ùÆÿ$$¯é C™èþÆæÿ ´ëÈtË A…yæþ™ø ¼Ë$ϯèþ$ ™ðþÍíÜ…§óþ. M>V>, D ¼Ë$ÏMæü$ °¡ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐèþÓyæþ…ò³O gôýyîþÄæý$*
´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$Ï Væü™èþ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþ… ´÷…§æþyæþ…ò³O {í³Äæý*…Mæü VæüsñýtMìüP…^èþ$Mæü$¯óþ çÜ…RêÅ ºË… ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈtMìü E…yæþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. ´ëÈtÌZ AçÜÐèþ$Æ ^ðþËÆóÿW¯èþr$Ï {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨.
V>…«© òÜO™èþ… ÑÐèþ$ÆæÿØË$ GMæü$Pò³sêtÆæÿ$. AçÜçßý¯èþ…, çÜ…Mæü$_™èþ Ðèþ$¯èþçÜ¢™èþÓ… VæüË ¿êÆæÿ™Œþ A¯óþ ¿êÐèþ¯èþò³O AÐèþV>çßý¯èþÌôý° ÐéÆæÿ$ §óþÔé°² M>´ëyæþÌôýÆæÿ$: ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþ
ÐéÇ™ø ¿êÆæÿ™Œþ Æ>i ç³yìþ…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý$… {«§æþ$Ðèþç³yìþ…§æþ° BÐðþ$ Aþ¯é²Ææÿ$. ´ùÆ>yìþ Ææÿ×ý ¼Ë$Ïò³O º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>fÅçÜ¿æýÌZ ÐéyìþV> þÐóþyìV>þ ^èþÆæÿa ÝëW…¨. D ¼Ë$Ï nyÓT]ø±˝À eT∞¢ >∑]®+∫q ‘·ßbÕøÏ
Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² ÝëÓ™èþ…[™èþÅ… §éÓÆ> çÜÐèþ*¯èþ™èþÓ çßýMæü$P¯èþ$, Ðèþ$¯èþMæü$ CçÙtÐðþ$O¯èþ Æ>fÅ…Væü ÑÆæÿ$«§æþ®Ðèþ$…r* ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË$ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü
Ðèþ$™é°² B^èþÇ…^óþ çßýMæü$P¯èþ$ Mæü*yé ´÷…§éÐèþ$° BÐðþ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔé°² Ñ¿æýh…_…§æþ…r* AÑ$™Œþ Úë ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Mæüí³ÌŒý
Æ>gêÅ…Væü…, Ðèþ$¯èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ…, ºËÐðþ$O¯èþ, çÜÐðþ$OMæüÅ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^é˯èþ² íܺ̌ý Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. AÑ$™Œþ Úë H ^èþÇ{™èþ ç³#çÜ¢M>Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æø AÆæÿ¦… M>
MæüË Ðèþ$¯èþ A…§æþǧæþ° K sîýÓsŒýÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° íܺ̌ý G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. "Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË íܧ鮅™é°² M>…{Vðü‹Ü G糚
´ûÆæÿçÜ™èþÓ ¼Ë$Ïò³O ÐðþOMø ¡{Ðèþ ÐéÅQÅË$: Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… {糆Úëx™èþÃMæü…V> yæþ* çÜÐèþ$Ǧ…^èþÌôý§æþ$. AÑ$™Œþ Úë H ç³#çÜ¢M>Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æø AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ…
¿êÑçÜ$¢¯èþ² ÑÐé§éçܵ§æþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ¼Ë$Ïò³O ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ìôý§æþ$. ÝëÐèþÆæÿPÆóÿ D íܧ鮅™é°² Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ^éaÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü G糚yæþ$ JMóü §óþ
G…yîþG…Móü G…ï³ ÐðþOMø ¡{Ðèþ A¿æýÅ…™èþÆ>Ë$ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… º$«§æþÐéÆæÿ… ò³§æþªË çÜ¿æýÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¼Ë$Ïò³O ^èþÆæÿa Ôèý… Væü$Ç…_ ç³° ^óþíÜ…¨. ¿êÆæÿ™Œþ A…sôý HÑ$sZ ™ðþÍÄæý$° ÐéÆæÿ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔé°²
´÷…¨™óþ ¿êÆæÿ™èþ ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ JMæü `Mæüsìý A«§éÅÄæý$…V> Ñ$WÍ´ù™èþ$…§æþ° BÄæý$¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐðþOMø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, "Æ>gêÅ…Væü ÑÆæÿ$§æþ®Ððþ$O¯èþ D ¼Ë$Ï BÐðþ*§æþ… GÌê Ææÿ„ìü…^èþVæüËÆæÿ$' A° BÄæý$¯èþ Æ>fÅçÜ¿æýÌZ BÄæý$¯èþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. AÑ$™Œþ
A¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ D ¼Ë$ϯèþ$ Móü…{§æþ… ´÷…¨™óþ ¿êÆæÿ™èþ ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ C¨ JMæü `Mæüsìý A«§éÅÄæý$…V> Ñ$WÍ´ù™èþ$…¨. D Úë ™èþ¯èþ ÐéÅQÅ˯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$MøÐéË° íܺ̌ý MøÆ>Ææÿ$.

ñHêïy√ n‘ê´#ês¡ πødüß˝À 16q ‘·ß~ rs¡ßŒ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒýÌZ° E¯é²Ðø
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP : AÐðþ$ÇM>ÌZ ™èþ$´ëMìü Ðèþ$ÆøÐèþ*Ææÿ$ VæüÇj…_…¨. ¯èþ*ÅgñýÈÞÌZ°
gñýÈÞ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ fÇW¯èþ M>Ë$µÌZÏ BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ {´ë×êË$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. ÐéÇÌZ
Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ´ûÆæÿ$Ë$, C§æþªÆæÿ$ A¯èþ$Ðèþ*°™èþ °…¨™èþ$Ë$, K ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨M>Ç
;CÒ|” myÓTà˝Ò´ uÛÑ$‘·e´+ @$T{À? ñHêïy√ E¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç C§æþªÆæÿ$ ´ùÎçÜ$Ë$, ´ûÆæÿ$yæþ$ V>Äæý$ç³yézÆæÿ$. ´ùÎçÜ$Ë Mæü£æþ¯èþ…
A™éÅ^éÆæÿ… MóüçÜ$ÌZ D ¯ðþË 16¯èþ ™èþ$¨ ¡Ææÿ$µ {ç³M>Ææÿ…, Ðèþ$…VæüâæýÐé Ææÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… {rMæü$PÌZ çœ$r¯èþ çܦÌê°Mìü Ðèþ_a¯èþ
ÐðþË$Ðèþyæþ$¯èþ²¨. ÉìþÎÏ MøÆæÿ$t ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ «§æþÆóÿÃÔŒý n‘ê´#ês¡+ πødüß˝À Äs√|üD\ß m<äßs=ÿ+≥ßqï ;CÒ|” §æþ$…yæþVæü$Ë$ JMæüPÝëÇV> M>Ë$µË$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$Mæü$¯èþ²
ÔèýÆæÿà D ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2017ÌZ Ððþ…r¯óþ AMæüPyìþMìü ^óþÆæÿ$Mæü$ ¯èþ² ´ùÎçÜ$Ëò³OMìü §æþ$…yæþVæü$Ë$ M>Ë$µË$ fÇ´ëÆæÿ$.
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅ Mæü$Ϊ‹³ íÜ…VŠü myÓTà˝Ò´ 2017˝À u≤*ø£qß øÏ&Üï|t #˚dæ ©…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ G§æþ$Ææÿ$ M>Ë$µË$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ´ùÎçÜ$ËMæü$,
òÜ…V>ÆŠÿ K »êÍMæü¯èþ$ Mìüy鲋³ ^óþíÜ ÝëÐèþ$*íßýMæü kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ düßÁ|”+ CÀø£´+‘√ j·T÷|” §æþ$…yæþVæü$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ÁMæüÆæÿ M>Ë$µË$ fÇV>Æÿ$$. Ðèþ…§æþË Æú…yæþÏ M>Ë$µË$
A™éÅ^éÆ>°Mìü ´ë˵yìþ¯èþr$t BÆøç³×ýË$ fÇí³¯èþr$t ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çœ$r ¯èþò³O AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ ¡{Ðèþ
E¯é²Æÿ$$. °…¨™èþ$yìþò³O ´ùMøÞ çÜà ç³Ë$ òÜ„æü¯èþÏ qß+∫ &Ûç©¢ ø√s¡ßº≈£î e÷]q πødüß ¨[V>Â…† ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$–™èþ$Ë Mæü$r$…»êË Mæü$ ™èþ¯èþ {ç³V>Éæþ Ýë¯èþ$¿æý*†
Mìü…§æþ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. çÜ${ï³… MøÆæÿ$t B§óþÔéË™ø ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>V>, Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþ ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ç Væü™èþ…ÌZ ™èþ$´ëMìü ÑçÙ
MóüçÜ$ Äæý$*ï³ ¯èþ$…_ ÉìþÎÏ, ¡‹Ü çßýgêÇ òÜçÙ¯ŒþÞ V>Äæý$ç³yæþV> »ê«¨™èþ$Æ>Í A™èþ¢, Ðèþ$Æø º…«§æþ$Ðèþ# Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. ¡{Ðèþ…V> çÜ…çÜP−–† °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý$yæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
MøÆæÿ$tMæü$ Ðèþ*Ç…¨. MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý Vøç³Å…V> V>Äæý$ç³yìþ¯èþ »ê«¨™èþ$Æ>Ë$ ÉìþÎÏ GÆÿ$$ÐŒþ$ÞÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…¨ MøË$Mæü$…¨.
fÆæÿVæüV>, ¡Ææÿ$µ¯èþ$ MøÆæÿ$t 16Mæü$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BÐðþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü ÉìþÎÏ Ðèþ$íßýâê MæüÑ$çÙ¯Œþ B{ÔèýÄæý$… C_a…¨. ñ*¢bÕj·T\ß #√Ø #˚dæq <=+>∑\ß
M>V>, lÌñýO 28¯èþ »ê«¨™èþ$Æ>Ë$ {ç³Äæý*×ìýçÜ$¢¯èþ² ÉìþÎÏÌZ¯óþ E¯èþ² BÐðþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü çÜ${ï³… MøÆæÿ$t B§óþÔéË™ø ïÜBÆŠÿï³G‹œ
M>Ææÿ$¯èþ$ K {rMæü$P ÉîþMösìýt…¨. D çœ$r¯èþÌZ ºËV>Ë™ø Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^éÆæÿ$. M>V>, 16¯èþ MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$µ™ø ½gôýï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ
»ê«¨™èþ$Æ>Ë$, BÐðþ$ ™èþÆæÿçœ# ÌêÄæý$ÆŠÿ ¡{Ðèþ…V> ¿æýÑ™èþÐèþÅ… HÑ$sZ ™óþÍ´ù¯èþ$¯èþ²¨.

;CÒ|”‘√ e÷ $TÁ‘·‘·«+ eTT–dæb˛˝Ò<äß: eTH√Vü≤sY CÀwæ


á $wüj·T+˝À ñ<ä∆yé dü¬s’q düeTj·T+˝À ìs¡íj·T+ HÆ>µr$ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÕÐèþõܯèþ, ½gôýï³ Ðèþ$«§æþÅ
Æ>fMîüÄæý$ Äæý$$§æþ®Ðóþ$ fÇW…¨. CÆæÿ$ ÐèþÆ>YË$ Ðèþ*rË
rdüß≈£î+{≤s¡ß bÕغ\ eT<Ûä´ ∫qï ∫qï yÓ’s¡ß<Ûë´\ß ™èþ*sêË$ õ³Ë$aMæü$¯é²Æÿ$$. ÕÐèþõܯèþ Ðèþ*r ™èþí³µ
Ððþ*çÜ… ^óþíÜ…§æþ° ½gôýï³ BÆøí³õÜ¢, ½gôýï³ Ñ${™èþ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : §óþÔèýÐéÅç³¢…V> EÍÏ «§æþÆæÿË$ ò³Oò³OMìü Ððþâæý$™èþ$…yæþyæþ…™ø ÝëÐèþ*¯èþ$ÅË$
düVü≤»+ eTVü‰sêÅwüº˝À n~Ûø±s¡+˝À ªeTVü‰ $ø±dt «§æþÆæÿÃ… ´ësìý…^èþyé°Mìü J糚MøÌôý§æþ° ÕÐèþõܯèþ ©r$V> ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ §ö…VæüË
n|òü÷&ûµ Á|üuÛÑß‘·«+ fÐéº$ C_a…¨. ©°™ø Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË Ðèþ$«§æþÅ §æþ–íÙt EÍÏ´ëÄæý$Ëò³O ç³yìþ…¨. Câæý$Ï, §æþ$M>×êÌZÏMìü ^öÆæÿºyìþ §ö…VæüË$
çÜÄñý*«§æþÅ CMæü Ñ$«§óþÅ A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ º…V>Æ>°² §ø^èþ$MøÐèþyæþ… Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþ… ѯ鲅. C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : ™ðþËÏÐéÇ™óþ Ðèþ$àÆ>[çÙt Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ H§ø JMæü çÜ…^èþ˯èþ…, Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ gZíÙ ÐéÅQÅË$ BçÜMìü¢ ÆóÿMðü†¢çÜ$¢¯é²Æÿ$$. EÍÏ´ëÄæý$˯èþ$ ^øÈ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$àÆ>[çÙt Æ>f«§é° Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ° yö…{X
^èþÆæÿaMæü$ ™ðþÆ æÿÌôý^óþ A…Ôèý… E…yæþ¯óþ E…sZ…¨. CsîýÐèþË Ðèþ$àÆ>[çÙt Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ "C糚yæþ$ Ñyìþ´ùÆÿ$$¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ ÕÐèþ õܯèþ {´ë…™èþ…ÌZ CsîýÐèþË C§æþªÆæÿ$ §ö…VæüË$ EÍÏ´ëÄæý$Ë$ ^øÈ ^óþíÜ, AMæüPyìþ ïÜïÜ
ç³Ë$ ¯érMîüÄæý$ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ, H ´ëÈtMîü ½gôýï³™ø Gç³µsìýMîü MæüËÐèþ§æþ° AÆæÿ¦… M>§æþ$. Æðÿ…yæþ$ MðüÐðþ$Æ>Mæü$ _M>PÆæÿ$. B §æþ–ÔéÅË B«§éÆæÿ…V> ´ùÎçÜ$Ë$ §æþÆ>Åç³#¢ ^óþç³sìýt _ÐèþÆæÿMæü$
Ððþ$gêÇsîý Æ>° ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Mæü*yìþMæüË$ ¡íÜÐóþ™èþË$, íœÆ>Æÿ$$…ç³#Ë$... CÌê ç³Ë$ ´ëÈtË$ MæüËíÜ ç³° ^óþõÜ¢¯óþ CÆæÿ$ ÐèþÆ>YËMæü$ Ðóþ$Ë$ ÐéÇ° ç³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. C§æþªÆæÿ$ °…¨™èþ$˯èþ$ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ ´ùÎçÜ$Ë$ ÐéÇ
çÜ…^èþ˯éË A¯èþ…™èþÆæÿ… GrtMóüËMæü$ ÕÐèþõܯèþ, G±Þï³, M>…{Vðü‹Ü º$$Ðèþ$à ÑM>‹Ü MæüË$Væü$™èþ$…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ E§æþ®ÐŒþ £éMæüÆóÿ çÜÆðÿO¯èþ ¯èþ$…_ Ææÿ*. 21160 ÑË$Ðèþ ^óþõÜ EÍÏ´ëÄæý$˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B
Açœ*yîþ' Mæü*rÑ$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… HÆæÿµyìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÕÐèþõܯèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. _¯èþ² _¯èþ² §ö…VæüË$ §æþ$M>×ý…ÌZMìü EÍÏ´ëÄæý$Ë MøçÜ… ^öÆæÿºyìþ¯èþ ÒyìþÄñý* Ò$yìþÄæý*Mæü$
A«¨¯óþ™èþ E§æþ®ÐŒþ £éMæüÆóÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† AÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY ÑçÜ¢Ææÿ×ý Mæü*yé çÜÐèþ$çÜÅËò³O Ñ¿ôý¨…^èþ$Mæü$¯óþ Mæü…sôý çÜÆæÿ$ªMæü$´ùÐèþyæþ… Ë¿æýÅÐðþ$O…¨.
fÆæÿVæüÌôý§æþ$. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ™égêV> "¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt™ø ÕÐèþõܯèþ Ðèþ$…_¨. MîüËMæü çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ Ðèþ$¯èþ AÀ{´ëÄæý*°²
Ñ${™èþ™èþÓ… Ðèþ$$WíÜ´ùÌôý§æþ$' A…r* B ´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐèþÅMæü¢ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ ™èþ糚 Ìôý§æþ$' A° Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ gZíÙ j·T÷|” n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ nõ‘Y <√u≤˝Ÿ Á|üX¯+dü\ß
Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ gZíÙ »ê…º$ õ³ÌêaÆæÿ$. D BçÜMìü¢MæüÆæÿ ÐéÅQÅË$ C糚yæþ$ Ðèþ$àÆ>[çÙt ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$Ç D ÐéÅQÅË Ððþ¯èþ$Mæü Ðèþ$ÆæÿÃ… ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt A«¨
Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÆ>YÌZÏ àsŒý sêí³MŠüÌê Ðèþ*Æ>Æÿ$$. Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ {糿æý$™èþÓ… HÑ$sZ ™èþÓÆæÿÌZ ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$…§óþÐðþ* ^èþ*yéÍ. M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ A«¨
M>Ææÿ Äæý$…{™é…V>°² gê¡Äæý$ ¿æý{§æþ™é
njÓ÷<Ûä´ rs¡ßŒ : ]eP´ |æ{Ïwüq¢ô|’ uÛ≤y√<˚«>±\qß ¬s#·Ã>={Ϻ \_∆ bı+<ä&É+˝À çÜËà§éÆæÿ$ Ah™Œþ §ø»êÌŒý {ç³Ôèý…íÜ…
^éÆæÿ$. AÄñý*«§æþÅÌZ Æ>Ðèþ$ f¯èþÿæý*Ñ$&
»ê{½ Ðèþ$ïܧæþ$ ÑÐé§æþ…ò³O çÜ${ï³… MøÆæÿ$t
qπs+Á<ä yÓ÷&û ~≥º : sê»kÕúHé d”m+ ¬>Vü‰¢{Ÿ ¡Ææÿ$µ A¯èþ…™èþÆæÿ… Äæý$*ï³ÌZ Ôé…†
‘˚\Ãqßqï düßÁ|”+ ¬>\e&É+ Äj·Tq≈£î eTTK´+... n+<äß ø√dü+ @ e÷s¡ZyÓTÆHê nqßdü]kÕÔs¡ß >∑ß»sê‘Y
¿æý{§æþ™èþ˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþ…ÌZ A«¨M>Ææÿ
Äæý$…{™é…Væü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… AÆÿ$$…§æþ
° Ah™Œþ §ø»êÌŒý ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÄñý*«§æþÅ ¡Ææÿ$µ A¯èþ…™èþÆæÿ… Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ
mìïø£˝À¢ Äj·Tq #˚dæq~ Ç<˚ sêqßqï mìïø£˝À¢ M≥ìï{Ïø° Á|ü»\ß #Óø˘ #Óãß‘ês¡ß Ë$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø Ôé…† ¿æý{§æþ™èþ˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^éÄæý$° Ah™Œþ §ø»êÌŒý Äæý$*ï³
gñýOç³NÆŠÿ : ¿êÐø§óþÓV>Ë$ Æðÿ^èþaVösìýt A«¨M>Ææÿ Äæý$…{™é…V>°² AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. Äæý$*ï³ A«¨M>Ææÿ$Ë$, ´ùÎçÜ$Ë$
˼® ´÷…§æþyæþ…ÌZ {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø Ðèþ$™èþ ÝëÐèþ$ÆæÿÝëÅ°² M>´ëyìþ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþ˯èþ$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^éÆæÿ°
Ððþ*yîþ ¨rt A°, A°² G°²MæüÌZÏ Ah™Œþ §ø»êÌŒý {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. D Ðóþ$Ææÿ gê¡Äæý$ ¿æý{§æþ™é çÜËà§éÆæÿ$ Äæý$*ï³
BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯èþ… `‹œ òÜ{MæürÈ Æ>gôý…§æþÆŠÿ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿMæü$ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. A°² {糿æý$™èþÓ Ñ¿êV>Ë
C§óþ¯èþ° Æ>fÝ릯Œþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A«¨M>Ææÿ$Ë$ »êV> ç³° ^óþíÜ Äæý$*ï³ÌZ JMæüP çÜ…çœ$r¯èþ Mæü*yé fÆæÿVæüMæü$…yé
AÔZMŠü VðüàÏsŒý ¡{Ðèþ…V> °ÐéÇ…^éÆæÿ° Ah™Œþ §ø»êÌŒý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. "Ððþ*yîþMìü VðüËÐèþyæþ…
Ðèþ$$QÅ…. A…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ H yêwæ+>¥ yÓTw”Hé˝À qøÏÿ nyÓT]ø±≈£î #Ó’Hê yêdüß\ Á|üj·÷D+
Ðèþ*ÆæÿYÐðþ$O¯é A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$' A° M>͸ùDzÄæý* : A{Væü Æ>fÅ… AÐðþ$ÇM>¯èþ$ H§øÌê ^óþÆæÿ$MøÐéÍ... AMæüPyæþ E§øÅ
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. "JMæüP Ððþ*yîþÄôý$ V>°² çÜ…´ë¨…^èþ$MøÐéÍ... º™èþ$Mæü$™ðþÆæÿ$Ðèþ# HÆæÿµÆæÿ^èþ$MøÐéÍ... ¯éË$Væü$ y
M>§æþ$ ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ A…§æþÇ Ðèþ*ÆæÿY… æþº$¾Ë$ Ððþ¯èþMóüçÜ$MøÐéÍ... A¯èþ² BM>…„æü™ø {´ë×êËMæü$ ™ðþW…_ Mö…§æþÆæÿ$ A{Mæü
C§óþ. AçÜ™éÅË$ {ç³^éÆæÿ… ^óþíÜ Ðèþ$ ÐèþËçÜËMæü$ {ÖM>Ææÿ… ^èþ$yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Mö…§æþÆæÿ$ {´ë×êË$ Mæü*
{ç³f˯èþ$ AÄñý*Ðèþ$Äæý$…ÌZMìü yé MøÌZµ™èþ$¯é²Ææÿ$. ™égêV> K Mæü…sñýO¯èþÆŠÿ¯èþ$ AÐðþ$ÇM> A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþ°T ^óþ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : AÄñý*«§æþÅ MóüçÜ$ÌZ ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ ¡Ææÿšò³O ÇÐèþNÅ í³ ÐèþÆæÿMæü$ Hyæþ$ í³sìýçÙ¯ŒþË$ çÜÆøÓ¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ý뮯èþ… ¯ðþsôýtÄæý$yæþ… ÐéÇMìü AËÐér$' A° Äæý$V> A…§æþ$ÌZ° ç³Ë$ Væü–òßý*ç³MæüÆæÿ×êÌZÏ §éMæü$P° {ç³Äæý*×ìýçÜ*¢ AÐðþ$ÇM>ÌZ
sìýçÙ¯èþϯèþ$ ºíßýÆæÿ…Væü ¯éÅÄæý$Ý릯èþ…ÌZ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ ^óþç³sêt Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. AÄñý*«§æþÅ ¡Ææÿ$µ¯èþ$ çÜÐéÌŒý ^óþçÜ*¢ BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü Ðèþ*i Mìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþ 11 Ðèþ$…¨ ^ðþO±Äæý$$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*Ææÿ$.
Ìê Ìôý§é A¯óþ A…Ôèý…ò³O AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë™ø ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… 40 Ðèþ$…¨ ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ òÜO™èþ… ¯óþ™èþ Ðèþ$×ìýÔèý…MæüÆŠÿ AÄæý$ÅÆŠÿ ^óþíܯèþ ÑÐèþÆ>ÌZÏMìü Ððþã™óþ... CsîýÐèþË Ððþ$MìüÞMø ¯èþ$…_ Væü–çßZç³MæüÆæÿ×êË™ø K Mæü…sñýO¯èþÆŠÿ
Mæü*yìþ¯èþ çÜÆøÓ¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ý뮯èþ… Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… A…™èþÆæÿY™èþ ÇÐèþNÅ í³sìýçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$Æø ÐðþOç³# AÄñý*«§æþÅÌZ ÐéÅQÅ˯èþ$ Væü$fÆ>™Œþ G°²MæüÌZÏ ÐèþÝù¢…¨. M>͸ùDzÄæý* MæüçÜtÐŒþ$Þ A…yŠþ »ZÆæÿzÆŠÿ {´÷sñý„æü¯Œþ íܺ¾…¨ çÜÇçßý§æþ$ªÌZ
Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³rt¯èþ$¯èþ²¨. ºíßýÆæÿ…Væü Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ çÜ${ï³… Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ Ðèþ$ïܧæþ$ °Æ>Ã×ý… MøçÜ… I§æþ$ GMæüÆ>Ë$ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyé°² D Ðéçßý¯é°² °Íí³ ™èþ°T ^óþÔéÆæÿ$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ A{MæüÐèþ$ ÆæÿÐé×ê
MøÆæÿ$t Ððþ$$Væü$Y ^èþ*í³™óþ A°² ÇÐèþNÅ í³sìýçÙ¯ŒþË$ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ MóüsêÆÿ$$…^éË° çÜ${ï³… MøÆæÿ$t §éQË$ ^óþíܯèþ E™èþ¢Ææÿ$Ó˯èþ$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…yæþyæþ…, {rMæü$P {yðþOÐèþÆŠÿ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ A¯èþ$Ðèþ*¯éçܵ§æþ…V> E…yæþyæþ…™ø
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…yæþV>, Ðésìý° {´ù™èþÞíßý…^èþÆ>§æþ° çÜÐéÌŒý ^óþçÜ*¢ íßý…§æþ* Ðèþ$àçÜ¿æý í³sìýçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþíÜ…¨. ÐéÅQÅË° G°²MæüË {ç³^éÆæÿ…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… Mæü…sñýO¯èþÆŠÿ A…™é „æü$×ý~…V> ™èþ°T ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ë$ Væü–òßý*ç³MæüÆæÿ×êÌZÏ
°Ææÿ~Æÿ$$õÜ¢ ÇÐèþNÅ í³sìýçÙ¯Œþ˯èþ$ MøÆæÿ$t ™øíÜç³#^èþa¯èþ$¯èþ²¨. AÄñý*«§æþÅÌZ° ÑÐé§éçܵ§æþ çܦ˅ÌZ Æ>Ðèþ$ Ðèþ$…¨Ææÿ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° {ç³f˯èþ$ Æðÿ^èþaVösêtÆæÿ°, ÑfÄæý*°² ¯éÄæý$Mæü$Ë WÑ$ÃMæü$PËMæü$ ^èþÆæÿÐèþ$ X™èþ… ´ëyæþyæþ… §éMæü$P° ^ðþO¯é §óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 11 Ðèþ$…¨ AÐðþ$ÇM>ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþr$Ï
Æ>Ðèþ$ f¯èþÿæý*Ñ$& »ê[½ Ðèþ$ïܧæþ$ ¿æý* ÑÐé§æþ… MóüçÜ$ÌZ °Æ>Ã×ê°Mìü Ðèþ*ÆæÿY… çÜ$VæüÐèþ$… ^óþçÜ*¢ Væü™èþ ¯ðþËÌZ çÜ${ï³… §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. {ç³fË$ C糚yìþ糚yóþ RêÄæý$Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. Ððþ*yîþ, AÑ$™Œþ ÚëËMæü$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. K ÐèþÅMìü¢ HMæü…V> ÐéíÙ…VŠü Ððþ$íÙ¯ŒþÌZ §éMæü$P° {ç³Äæý*×ìýçÜ$¢…yæþyæþ…
¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 9¯èþ çÜ${ï³… MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$µ¯èþ$ çÜÐéÌŒý ^óþçÜ*¢ Cç³µsìý MøÆæÿ$t ^éÇ{™èþMæü ¡Ææÿ$µ ÐðþË$ÐèþÇ…_¯èþ çÜ…Væü† Ѩ™èþÐóþ$. ÐéçÜ¢ÐéË$ {VæüíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ°, Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüË ¯ésìýMìü ½gôýï³ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… Æ>çßý$ÌŒý V>…«©Äôý$¯èþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ^èþ*íÜ ÑçÜ$¢´ùÄæý*Ææÿ$. {rMæü$P {yðþOÐèþÆŠÿ¯èþ$ A§æþ$ç³#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$° {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý MøïßýÏ °Í^éyæþ$. D Ðèþ*Å^ŒþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Kò³¯èþÆŠÿ Æøíßý™Œþ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+ 12
Ñ…yîþ‹Ü™ø fÇVóü Ðèþ$*yø sîý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZ Ðèþ$ÆöMæü Mö™èþ¢
ÇM>Ææÿ$z ¯ðþËMöÌêýµyæþ$. çÜÓ§óþÔèý…ÌZ ´÷sìýt ¸ëÆ>ÃsŒýÌZ
ÐðþÆÿ$$Å ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ç³NÇ¢ ^óþíܯèþ ¿êÆæÿ™èþ ™öÍ {MìüMðürÆŠÿV>
$sê{Ÿ ø√V”≤¢ eTs√ ]ø±s¡ß¶ ÔèýÆæÿÃ.. MøïßýÏ Mæü¯é² Ðèþ$*yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë Ðèþ$$…§æþ$
E¯é²yæþ$. Æøíßý™Œþ (15) çÜÓ˵ ÝùPÆæÿ$Móü
Ððþ¯èþ$†ÆæÿVæüyæþ…™ø MøïßýÏ A™èþyìþ° A«¨VæüÑ$…_ ™öÍ
&çôd+ãsY 2019 °Í^éyæþ$. Ðèþ$$…ºÆÿ$$ Ðèþ*Å^ŒþÌZ 70 ç³Ææÿ$Væü$Ë ÝùPÆŠÿ™ø gê¼™éÌZ ™öÍ Æðÿ…yæþ$ Ý릯éÌZÏ °Í^éÆæÿ$. C¨ CÌê E…yæþV> Ý릯鰲 MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Æøíßý™Œþ C糚yæþ$
AgôýÄæý$…V> °Ë_¯èþ MøïßýÏ D ¸ëÆ>ÃsŒýÌZ 1064 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ B¨ÐéÆæÿ… †Ææÿ$Ðèþ¯èþ…™èþç³#Ææÿ…ÌZ fÇW¯èþ Æðÿ…yø sîý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZ 2562 ç³Ææÿ$Væü$Ë™ø Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$. M>V>, CÆæÿ$ fr$Ï
¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéyæþ$. CMæü {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ^èþ*õÜ¢ ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ sîýÑ$…yìþÄæý* Mðüò³t¯Œþ (19) ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ LsŒý M>V> ´÷sìýt ^ðþÆø sîý20 Ðèþ*Å^Œþ VðüËÐèþyæþ…™ø ïÜÈ‹Ü 1&1™ø çÜÐèþ$Ððþ$O…¨.
12 BrV>âæý$Ï Ðèþ*Çt¯Œþ Væüí³¢ÌŒý (1430), MöͯŒþ Ðèþ${¯ø (1000) D ¸ëÆ>ÃsŒýÌZ A™èþÅ«¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë$ 2563 ^óþíܯèþ BrV>yìþV> ©°™ø Ðèþ$$…ºÆÿ$$ òœO¯èþÌŒý Ðèþ*Å^Œþ °Ææÿ~Äæý*™èþÃMæü…V> Ðèþ*Ç…¨.

nø£ÿ kÕìj·÷ MTsê®qß <ë{Ïq Äqy¥ß ÁπøCŸ


s√Væ≤‘Y $X¯«s¡÷|ü+ - sêVüQ˝Ÿ Ms√∫‘·+ - ø√Vü≤¢ $»è+uÛÑD+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : sñý°²‹Ü ÝëtÆŠÿ Ýë°Äæý*
Ò$Æ>j¯èþ$ ™èþ˧æþ¯óþ² {MóügŒý BÐðþ$ ^ðþÌñýÏË$
B¯èþÐŒþ$ Ò$Æ>jMæü$ Mæü°í³Ýù¢…¨. AMæüP ´ë
ç³#ÅÌêÇsîý ÐèþÌZÏ, ^óþçÜ$Mø»ZÄôý$ Ðéyæþ$
{MìüMðürÆŠÿ AfçßýÆæÿ$©ª¯Œþ Möyæþ$Mæü$ M>Ðèþyæþ…
ÐèþÌZÏ V>° ò³ãÏ Ðèþ$$…§æþ$ fÇW¯èþ BÐðþ$

d”Ødt eTq<˚
� {≤dt ¬>*∫ |ò”*¶+>¥ m+#·ß≈£îqï yÓdæº+&ûdt � #Ó\πs– Ä&çq {°$T+&çj·÷ zô|qs¡ß¢
� 20 zes¡¢˝À 240 |üs¡ß>∑ß\ uÛ≤Ø k˛ÿs¡ß � s√Væ≤‘Y, sêVüQ˝Ÿ, ø√Vü≤¢ ns¡∆ ôd+#·Ø\ß \
� yê+U…&˚˝À b˛{≤b˛{°>± dæø£‡s¡ß¢ u≤~q {°$T+&çj·÷ u≤´{Ÿ‡yÓTHé � e÷´#Y˝À 16 dæø£‡s¡¢
Ððþ$çßý…© ¸ùsZËMæü$ ¯ðþsìýf¯èþ$Ï ™ðþVæü
ÌñýOMŠüË$ MösôýtçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AfçßýÆæÿ$©ª¯Œþ
™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ Ðèþ$çßýçŠþ Açܧæþ$©ª¯Œþ,
Ýë°Äæý* Ò$Æ>j ^ðþÌñýÏË$ B¯èþÐŒþ$ Ò$Æ>j
{õ³Ñ$…^èþ$Mæü$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ÐéÇ ÑÐéçßý… º$«§æþÐéÆæÿ… fÇW…¨.
ÇòÜç³Û¯Œþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ²¨. ÑÐéçßý…ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Æ>[†
B¯èþÐŒþ$ C…r VøÇ…sêMæü$ ç³…yæþVæü (Ððþ$çßý…©) fÇW…¨. D 眅„æü¯ŒþÌZ ±Ë…
Ææÿ…Væü$ Ë…V> Ðø×îý™ø B¯èþÐŒþ$ Ò$Æ>j A§æþÆæÿVösìýt…¨. AÌêVóü Ýë°Äæý* Ò$Æ>j
^èþ…sìý¼yæþz™ø¯èþ$, BÐðþ$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ D 眅„æü¯ŒþÌZ {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ýV>
°Í^éÆæÿ$. D 眅„æü¯Œþ ¸ùsZ˯èþ$ Ýë°Äæý* Ò$Æ>j ™èþ¯èþ C¯ŒþÝët{V>ÐŒþ$ÌZ ò³yìþ™óþ
Cç³µsìýMóü ÌñýOMŠü Mösìýt¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ Ë„æü §ésôýÄæý$yæþ… ÑÔóýçÙ….

qyÓ÷<äß � ìsêX¯|üs¡∫q |ü+‘Y � 178 |üs¡ß>∑ß\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq yÓdæº+&ûdt � 67 |üs¡ß>∑ß\ j·TTe $¬ø{Ÿø°|üsY dü+E XÊ+düHé≈£î
‘˚&Ü‘√ uÛ≤s¡‘Y $»j·T+ eTs√kÕ] yÓTT+&ç#˚sTT
Ðèþ$$…ºÆÿ$$: Ðé…Rñýyóþ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ sîýÑ$…yìþÄæý*™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² _ÐèþÇ 138 ç³Ææÿ$Væü$Ë$. Ðèþ$Æø Kò³¯èþÆŠÿ MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý Mæü*yé 43 º…™èþ$ÌZÏ 68 ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèýÐéä {MìüMðüsŒýÌZ
sìý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZ ¿êÆæÿ™Œþ çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ÐðþíÜt…yîþ‹Ü¯èþ$ 67 ç³Ææÿ$Væü$Ë ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ {ç³çÜ$¢™èþ… {MîükÌZ E¯é²yæþ$. Æ>çßý$ÌŒý 8 ¸ùÆæÿ$Ï 2 íÜMŠüÞ Ë$ Cç³µsìýMìü糚yæþ$ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ ¸ëÐŒþ$ÌZ
™óþyé™ø Kyìþ…_ ïÜȋܯèþ$ 2&1 ™óþyé™ø MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$…¨. D Ðèþ*Å^ŒþÌZ sê‹Ü »ê§éyæþ$. AÆÿ$$™óþ, G¯ø² A…^èþ¯éË ¯èþyæþ$Ðèþ$ ºÇÌZ ¨W¯èþ ÑMðüsŒý Mîüç³ÆŠÿ ÇçÙ»Œý E¯èþ² BrV>yæþ$ GÐèþÆæÿ…sôý MóüÆæÿâæý Äæý$$Ðèþ
VðüÍ_¯èþ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü frt$ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ »êÅsìý…VŠüMæü$ BàÓ°…_…¨. »êÅsìý…VŠüMæü$ ç³…™Œþ çÜ$¯é² ç³Ææÿ$Væü$ËMóü Ððþ¯èþ$¨ÇV>yæþ$. ´÷ÌêÆŠÿz »oÍ…VŠü ÌZ ¿êÈ ÚësŒý Mæü$ ÑMðüsŒýMîüç³ÆŠÿ çÜ…l Ôé…çܯŒþ õ³Æóÿ
ç³NÇ¢V> çÜçßýMæüÇçÜ¢$¯èþ² í³^Œþò³O ¿êÆæÿ™èþ BrV>âæýÏ$ BM>ÔèýÐóþ$ çßý§æþª$V> Äæý$†²…_ Ìê…V>‹œ ÌZ çßZËzÆŠÿ ^óþ†Mìü _M>Pyæþ$. §é…™ø ¿êÆæÿ™Œþ Æðÿ…yø ÑMðüsŒý Ñ°í³çÜ$¢…¨. M>± D çÜ…^èþ˯èþ
^ðþËÆóÿW´ùÄæý*Ææÿ$. ©…™ø sîýÑ$…yìþÄæý* Mæüâæý$Ï^ðþ¨Æóÿ ¿êÈ ÝùPÆæÿ$ Ý뫨…_…¨. MøÌZµÆÿ$$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… {MîükÌZ MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý Mæü$ ™øyæþ$V> Mðüò³t¯Œþ ÑÆ>sŒý BrV>yìþMìü sîýÑ$…yìþÄæý* ™èþ$¨ fr$tÌZ
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ Ðé…Rñýyóþ Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ sê´ëÆæÿzÆŠÿ »êÅsŒýÞ Ððþ$¯Œþ íÜMæüÞÆæÿÏ ÐèþÆæÿÛ… MøïßýÏ Ðèþ_a ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ÚërÏ$ Byìþ ÝùPÆŠÿ »ZÆæÿz$¯èþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ìñý†¢…^éyæþ$. Ðèþ*{™èþ… Ý릯èþ… §æþMæüPyæþ… Ìôý§æþ$.
Mæü$Çí³…^èþyæþ…™ø ¿êÆæÿ™èþ fr$t °È~™èþ 20 KÐèþÆæÿÏÌZ 3 ÑMðürÏ ¯èþÚët°Mìü 240 sîýÑ$…yìþÄæý* C°²…VŠüÞ ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 16 íÜMæüÞÆæÿ$Ï E…yæþV>, ÐésìýÌZ MøïßýÏ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü™ø ïÜÈ‹Ü MøçÜ… gê¡Äæý$
ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ…¨. Mösìýt¯èþÐóþ 7 íÜMæü$ÞË$¯é²Æÿ$$. Æøíßý™Œþ 5 íÜMŠüÞ Ë$, Æ>çßý$ÌŒý 4 íÜMŠüÞ Ë$ fr$tMæü$ G…í³MðüO¯é, Cç³µsìýMîü ÇfÆŠÿÓ
Æøíßý™Œþ ÔèýÆæÿà Ý÷…™èþVæüyæþzò³O gZÆæÿ$ {糧æþÇØçÜ*¢ 34 º…™èþ$ÌZϯóþ 6 ¸ùÆæÿ$Ï 5 çÜ…«¨…^éÆæÿ$.D Ðèþ*Å^Œþ ÌZ MøïßýÏ Br¡Æóÿ òßýOÌñýOsŒý. A™èþÅ«¨Mæü KÐèþÆæÿ$Ï Ðèþ$$Wíܯèþ BrV>yìþV>¯óþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²yæþ$. ™öÍ
íÜMŠüÞ Ë ÝëÄæý$…™ø 71 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÔéyæþ$. ¿êÈ ÚësŒý Mösôýt Äæý$™èþ²…ÌZ M>Å^Œþ ™èþÆ>Ó™èþ ºÇÌZ ¨W¯é Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ §æþ*Mæü$yæþ$™ø MóüÐèþË… 29 º…™èþ$ÌZϯóþ 70 Æðÿ…yæþ$ sîý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ çÜ…l Ôé…çܯŒþ¯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³ýsìýt¯èþ sîýÑ$…yìþÄæý*
C_a AÐèþ#rÄæý*Åyæþ$. Aç³µsìýMìü fr$t ÝùPÆæÿ$ 11.4 KÐèþÆæÿÏÌZ ÑMðüsŒý ¯èþÚët°Mìü ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ AgôýÄæý$…V> °Í^éyæþ$. Æ>çßý$ÌŒý òÜO™èþ… Ñ«§æþÓ…çÜMæü C°²…VŠüÞ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý Ðèþ$*yø sîý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZ Mæü*yé D MóüÆæÿâæý BrV>yìþMìü AÐèþM>Ôèý…
Byéyæþ$. Æ>çßý$ÌŒý 56 º…™èþ$ÌZÏ 91 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÔéyæþ$. CÐèþÓÌôý§æþ$ . ™égêV> Ðèþ¯óþz fr$tMæü$ òÜO™èþ… Ôé…çܯŒþ¯èþ$ òÜÌñýMæütÆæÿ$Ï ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$.
Bò³O 241 ç³Ææÿ$Væü$Ë ¿êÈ Ë„æüÅ…™ø ºÇÌZMìü ¨W¯èþ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü B¨ÌZ¯óþ ÐéçÜ¢Ðé°Mìü Ñ…yîþ‹Ü™ø fÇVóü Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ¯óþz Ðèþ*Å^ŒþË ïÜÈ‹ÜMæü$ Mö°² ÆøkË
MæüÚëtÌZÏ ç³yìþ…¨. ¿êÈ Ë„æüÅbóþ§æþ¯èþÌZ Ñ…yîþ‹Ü 17 ç³Ææÿ$Væü$ËMóü 3 MîüËMæüÐðþ$O¯èþ {Mìü™èþÐóþ$ fr$t¯èþ$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. A糚yæþ$ Ôé…çܯŒþ¯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$Ìôý§æþ$.
ÑMðür$Ï MøÌZµÆÿ$$…¨. Kò³¯èþÆæÿ$Ï {»ê…yæþ¯Œþ Mìü…VŠü (5), Ìñý…yìþÌŒý íÜÐèþ$ïŒþÞ (7)™ø AÆÿ$$™óþ, V>Äæý$ç³yìþ¯èþ ÕQÆŠÿ «§éÐèþ¯Œþ Cç³µsìýMîü MøË$MøMæü´ùÐèþyæþ…™ø A™èþyìþ
Ý릯èþ…ÌZ Ôé…çܯŒþ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ° ¿êÑ…_¯é, òÜÌñýMæütÆæÿ$Ï Ðèþ$Äæý*…MŠü
´ër$ °MøÌê‹Ü ³æNÆæÿ¯Œþ (0) çÜÓ˵ ÝùPÆæÿÏMóü AÐèþ#rÄæý*ÅÆæÿ$. Bò³O çßZËzÆŠÿ 8 AVæüÆ>ÓÌŒý ÐðþOç³# Ððþ$$V>YÆæÿ$. sñýçÜ$tÌZÏ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ÐðþË$ÏÐðþ†¢çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Äæý*…MŠü¯èþ$
ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþíÜ AÐèþ#sŒý AÄæý*Åyæþ$. §é…™ø fr$t¯èþ$ B§æþ$Mæü$¯óþ «§éÐèþ¯Œþ õ³Ï‹ÜÌZ Kò³°…VŠü ^óþÆÿ$$…^óþ AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Æÿ$$. Ððþ$$™é¢°Mìü Ðèþ$ÆøÝëÇ
»ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Mðüò³t¯Œþ MîüÆæÿ¯Œþ ´÷ÌêÆŠÿzò³O ç³yìþ…¨. 39 º…™èþ$ÌZϯóþ 68 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ çÜ…l Ôé…çܯŒþMæü$ ¡{Ðèþ °Æ>Ôèý ™èþç³µÌôý§æþ$.
§æþ*Mæü$yæþ$ Ò$§æþ$¯èþ² ´÷ÌêÆŠÿz¯èþ$ ¿æý$Ðèþ¯óþÔèýÓÆŠÿ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ò³ÒÍÄæý$¯Œþ §éÇ
ç³sìýt…^èþyæþ…™ø ¿êÆæÿ™èþ VðüË$ç³# Ìê…bèþ¯èþÐðþ$O…¨. Bò³O ÐéÌŒýÛ¯èþ$ Ðèþ$çßýÐèþ$çŠþ çÙÒ$ nsTTHê {°«{Ÿ #˚ùdÔ.. Äj·Tq≈£î dæ>∑ßZ ˝ÒqfÒº..!!
AÐèþ#sŒý ^óþÔéyæþ$. _ÐèþÇÌZ Ë„æüÅ… Mö…yæþ¯èþ$ §ésìý ç³ÆæÿÓ™é°Mìü ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…™ø
Ñ…yîþ‹Ü BrV>âæýÏ$ Ðèþ*Å^Œþò³O BÔèý˯èþ$ Ðèþ¨ÌôýçÜ$MøÐéÍÞ Ðèþ_a…¨. 20 KÐèþÆæÿÏÌZ
B frt$ 8 ÑMðürÏ ¯èþÚët°Mìü 173 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþíÜ…¨. ¿êÆæÿ™èþ »oËÆæÿÏÌZ
^éàÆŠÿ, çÙÒ$, ¿æý$Ðèþ¯óþÔèýÓÆŠÿ, Mæü$ÌŒý©‹³ËMæü$ ™èþÌZ Æðÿ…yæþ$ ÑMðürÏ$ §æþM>PÆÿ$$.

Ø m+Á{° u≤<Ûä\ß <ë<ë≈£î ‘Ó\ßdüß: eTTs¡∞ $»jYT


Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : È G…[sîý ^óþÄæý*˯èþ$
Mæü$…r$¯èþ² {MìüMðürÆæÿÏMæü$ ÝûÆæÿÐŒþ Væü…Væü*Î >∑+>∑÷©ô|’ qeTàø£+ ñ+<äqï eTTs¡∞ $»jYT
¯éÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ° sîýÑ$…yìþÄæý* {MìüMðürÆŠÿ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨Ýë¢Ææÿ° ¯é ¯èþÐèþ$ÃMæü…' A° Ðèþ$$Ææÿä ^ðþ´ëµyæþ$. gê¡Äæý$
Ðèþ$$Ææÿä ÑfÄŒý$ A¯é²yæþ$. ™éÐèþ$$ HÑ$ fr$tÌZ ^ør$ MøÌZµÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿êÆæÿ™Œþ&H, §æþ$΋³ {sZïœMìü òÜO™èþ… G…í³Mæü
MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ððþ* JMæü BrV>yìþV> ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…™ø A™èþyæþ$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. "A§óþ ¯óþ¯èþ$
BÄæý$¯èþ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ° «©Ðèþ* ^ðþç³µ§æþË^èþ$Mæü$…¨. ¯é JMæüPyìþ Væü$Ç…^óþ Ðèþ*sêÏyæþyæþ… Ìôý§æþ$. ç³MæüPMæü$ ò³sôýtíܯèþ,
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$$Ææÿä ç³#¯èþÆ>VæüÐèþ$¯èþ… ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$…r$¯èþ² {MìüMðürÆæÿ$Ï A…§æþÇ Væü$Ç…_ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$$…»Æÿ$$ : CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ™èþÆæÿ^èþ* ¯ðþsìýf¯èþÏ Mø´ë°Mìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ²
™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ™èþÆæçœ#¯èþ Ææÿ…i {MìüMðüsŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é². BrV>âæýϯèþ$ J…rÇÐéâæýϯèþ$ ^óþÄæý$Ðèþ§æþ$ª. A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$…V> M>Ððþ$…sôýrÆŠÿ çÜ…fÄŒý$ Ðèþ$…{gôýMæüÆŠÿ Ðèþ$ÆøÝëÇ {sZÍ…VŠüMæü$ ºËÄæý*Åyæþ$.
Byæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. "A™èþ$ůèþ²™èþ ByæþVæüÍVóü çÜ™é¢ E…yîþ ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Byæþyæþ… ^óþ§æþ$ Væü$ãMæü Ðèþ…sìý¨. À¯èþ² ÐðþíÜt…yîþ‹Ü fr$t™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*Å^ŒþÌ sîý20 çÜÈ‹ÜÌZ ™öÍ
Ý릯èþ…ÌZ ÝûÆæÿÐŒþ E…yæþyæþ…™ø ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ¸ëÆ>ÃrÏÌZ ¯óþ¯èþ$ Ñ$yìþÌêÆæÿzÆŠÿÌZ Byæþ™é¯èþ° òÜËMæütÆæÿÏMæü$ C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*Å^ŒþÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ sîýÑ$…yìþÄæý* Æðÿ…yø Ðèþ*Å^ŒþÌZ òœ*Ææÿ
Ðèþ*Ææÿ$µ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ$Mæü$…r$¯é². MðüÈÆŠÿÌZ ^ðþ´ëµ¯èþ$. ¿êÆæÿ™èþ fr$tMæü$ HâæýÏ ™èþÆæÿºyìþ õÜÐèþ ^óþÔé¯èþ$. Mæü±çÜ… ¯éMæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> ç³Æ>fÄæý$… ´ëÌñýO¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©…™ø sîýÑ$…yìþÄæý* sîý20 Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ
BÄæý$¯é CÌê…sìý §æþÔèý¯èþ$ A¯èþ$¿æýÑ…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ… CÐèþÓMæü$…yé¯óþ BrV>âæýÏ M>…{sêMæü$tË ¯èþ$…_ ™èþí³µ…^éÆæÿ$' A° Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ M>ÐéË…sôý Ñ…yîþ‹Ü™ø Ðèþ$Ç°² sîý20 ïÜÈ‹ÜË$ ByéË°
çœ$¯èþ…V> ç³#¯èþÆ>VæüÐèþ$¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. B ÑfÄŒý$ õ³ÆöP¯é²yæþ$. "¿êÆæÿ™èþ §óþÔèýÐéä {MìüMðüsŒýMæü$ ¯óþ¯èþ$ Vöç³µ AÀÐèþ*°°. M>± Ðèþ$…{gôýMæüÆŠÿ sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> çÜ*_…^éyæþ$. C§óþ sîýÑ$…yìþÄæý* AÀÐèþ*¯èþ$Ë
ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² {MìüMðürÆæÿÏ ©° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ HÑ$sìý? ç³#¯èþÆ>VæüÐèþ$¯èþ… ^óþÄæý$Væü˯èþ° ¯óþ¯èþ$ MæüËË$ Mæü…r*¯óþ Mø´ë°Mìü M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. _¯èþ² fr$t A¸ëY°Ý뢯Œþ™ø ^óþ†ÌZ sîý20 ïÜÈ‹Ü
MøÇMæüË$, ¿êÐø§óþÓV>Ë$ BÄæý$¯èþMæü$ E…yéÌê? Ìôý§é A¨ Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Å…§æþ$Mæü$ H§ðþO¯é ÐèþÅÐèþçܦ E…§é? ¿êÆæÿ™èþ MøÌZµÆÿ$$¯èþ Ñ…yîþ‹Ü Væü$Ç…_ Vöç³µV> Ðèþ*sêÏyéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… HÑ$ E…§æþ°
™ðþË$çÜ$. Væü…Væü*Î BrV>âæýÏ Ðèþ$°íÙ. gê¡Äæý$ fr$t¯èþ$ Æðÿ…yæþ$V> Ñ¿æýhõÜ¢ »êVæü$…r$…§æþ° ¯é ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀ{´ëÄæý$…. ÐéÆæÿ$ {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæüP Ðèþ*Å^ŒþÌZ ™óþyé ÐèþõÜ¢ sîýÑ$…yìþÄæý* Br ¡Ææÿ$¯èþ$
BÄæý$¯èþ¨ ºËÐðþ$O¯èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…. {MìüMðürÆæÿ$Ï MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ïÜÈ‹ÜËMæü$ {糫§é¯èþ fr$t, Ñ$Væü™é ïÜÈ‹ÜËMæü$ Æðÿ…yø fr$t ByéÍ' A° ™èþMæü$PÐèþ ^óþíÜ Ðèþ*sêÏyæþ™éÐé A° ÐéÆæÿ$ Ðèþ$…yìþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³Ðèþ$$Q {MìüMðüsŒý
»êV> Byóþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ H§ø JMæü Ðèþ$$Ææÿä K BÌZ^èþ¯èþ¯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. M>Ððþ$…sôýrÆŠÿ çßýÆ>Û ¿ZVóüÏò³O Ðèþ$…{gôýMæüÆŠÿ ÐéÅQÅ˯èþ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ*¢, "¯èþ$ÐŒþ çßýÆ>Û™ø
Ðèþ$Ç°² M>Ððþ$…rÈË$ ^óþõÜ¢ »êVæü$…r$…¨. A糚yæþ$ V>±...' A° K
AÀ¯ðþsìýf¯Œþ Çò³•Ï C^éayæþ$. ç³°MìüÆ>° çÜËàË$ CçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$…{gôýMæüÆŠÿ BÄæý$¯èþ

yÓTÆ<ëq+˝À Vü‰ø° ø£ÁsÑ\‘√ ø=≥ߺ≈£îqï Ä≥>±fi¯ó¢ sîýÓrÏMæü$ Ðèþ_a¯èþ Çò³•ÏË$ ^èþ¨Ñ Mæü*yé Ðèþ$äÏ sîýÓsŒý ^óþÄæý*Ë° ^èþ*õÜ¢ BÄæý$¯èþMæü$
íÜVæü$Y Ìôý¯èþsôýÏ' A° Ðèþ$Æø ¯ðþsìýf¯Œþ õ³ÆöP¯é²yæþ$.

11 eT+~ Ä≥>±fi¯¢ô|’ y˚≥ß AÐèþ$Ë$ÌZ Ðèþ_a…¨.


ç³…g껌ý ÝëÄæý$$«§æþ
56e HÓÁVüA ø£|t Vü‰ø° ô|ò’q˝Ÿ˝À >=&Ée ´ùÎçÜ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
C§æþªÇ° 18 ¯ðþËË$,
rÁe+>± |ü]>∑DÏ+∫q Vü‰ø° Ç+&çj·÷ I§æþ$Væü$Ç° 12 ¯ðþËË
Äs¡ß HÓ\\ qß+∫ 18 HÓ\\ bÕ≥ß düôdŒq¸Hé ´ër$ çÜòܵ…yŠþ
^óþíÜ…¨. ´ùÎçÜ$ fr$t
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ ™èþËç³yæþ$™èþ$¯èþ² Æðÿ…yæþ$ frÏ BrV>âæýÏ Ðèþ$«§æþÅ ÑÐé§æþ… Ðóþ$¯óþfÆŠÿ ºÍÓ…§æþÆŠÿ
™èþÌñý™èþ¢yæþ…™ø àMîü Mæü{ÆæÿË™ø Ñ^èþ„æü×êÆæÿíßý™èþ…V> Mör$tMæü$¯èþ² 11 Ðèþ$…¨ àMîü íÜ…VŠüò³O 18 ¯ðþËË
{MîüyéM>Ææÿ$˯èþ$ àMîü C…yìþÄæý* çÜòܵ…yŠþ ^óþíÜ…¨. CsîýÐèþË fÇW¯èþ 56Ðèþ ¯ðþ{çßý* Ðóþr$ ç³yìþ…¨.
Mæü‹³ àMîü òœO¯èþÌŒýÌZ ç³…g껌ý ÝëÄæý$$«§æþ ´ùÎçÜ$Ë$, ç³…g껌ý »êÅ…Mæü$ fr$Ï ç³…g껌ý »êÅ…Mæü$
™èþËç³yézÆÿ$$. Ðèþ*Å^Œþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…yæþV> ™èþÌñý†¢¯èþ _¯èþ² ÑÐé§æþ… ò³§æþª§ðþO…¨. ©°™ø BrV>âæýÏÌZ Ðèþ$$Væü$YÇMìü
Br Ðèþ*¯óþíÜ JMæüÇò³O JMæüÆæÿ$ í³yìþVæü$§æþ$ªË$ Mæü$Çí³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. àMîü Mæü{ÆæÿË™ø 12 ¯ðþËË$, JMæüÇMìü
Ððþ$O§é¯èþ…ÌZ »êà»êïßýMìü ¨V>Ææÿ$. àMîü íÜtMŠüÞ™ø CÚët¯èþ$ÝëÆæÿ… §éyìþ BÆæÿ$ ¯ðþËË$, Ðóþ$¯óþfÆŠÿ
^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D çœ$r¯èþ¯èþ$ ¡{Ðèþ…V> ç³ÇVæü×ìý…_¯èþ àMîü C…yìþÄæý* °Ðóþ¨Mæü çÜ$ÖÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
MøÇ…¨. °Ðóþ¨MæüË$, ÒyìþÄñý* Ýë„>Å˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ àMîü C…yìþÄæý* Æðÿ…yæþ$ §æþ*»ôý¯èþ$ BÆæÿ$ ¯ðþËË
frÏMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ 11 Ðèþ$…¨ BrV>âæýÏò³O ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ¯óþÆ>°² ºsìýt 12&18 ´ër$ çÜòܵ…yŠþ ^óþçÜ*¢
¯ðþËË$, 6&12 ¯ðþËË ´ër$ çÜòܵ…yŠþ ^óþíÜ…¨. º$«§æþÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ Õ„æü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨.

s¡HÍ{Ÿ #˚j·T≈£î+&Ü Áø°&Üdü÷Œ¤]Ô #ê{Ïq ñ&Üq


Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : {ÖË…Mæü õ³çÜÆŠÿ CçÜ$Ææÿ$ Eyé¯èþ {Mîüyé çÜ*¹Ç¢ ^ésêyæþ$. V>Äæý$ç³yæþz Mæü$¯Œþ ¿êÈ {òÜtÆÿ$$sŒý {yðþOÐŒþ Byéyæþ$. Aç³µsìýMóü ¯é¯Œþ[òÜ•tMæüÆŠÿ G…yŠþÌZ {Mîük §ésìý Ððþ$^èþ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. ¯ðþsìýf¯èþ$Ï A™èþyìþ çÜ*¹Ç¢Mìü 휧é AÄæý*ÅÆæÿ$. ©°Mìü
{ç³™èþÅǦ BrV>yìþ° Ææÿ¯úsŒý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ °Æ>MæüÇ…^éyæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… A…§æþÇ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*ÆøP Ðèþ$Æ>Æÿ$$‹ÜMæü$ B º…† ºË…V> ™èþWÍ…¨. ¯öí³µ™ø çÜ…º…«¨…_¯èþ ÒyìþÄñý*¯èþ$ ÐðþOÆæÿÌŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$¯èþ²¯èþË$ A…§æþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. §æþ„ìü×ê{íœM>ÌZ gê±Þ çÜ*ç³ÆŠÿ ÎVŠü A™èþyæþ$ ÑËÑÌêÏyæþ$. Ðð¯èþ$MæüMæü$ ç³Ææÿ$Vðü™èþ¢ÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$. ç³MæüP¯óþ ç³yæþz º…†° {Mîüyé çÜ*¹Ç¢ ÐèþÇ®ÍÏ…¨ A° G…G‹ÜGÌŒý sîýÓsŒý ^óþíÜ…¨. CçÜ$Ææÿ$ Eyé¯èþ ¯èþ$…_
(G…G‹ÜGÌŒý) fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ¯ðþËÞ¯Œþ Ðèþ$…yóþÌê »ôý gñýÆÿ$$…sŒýÞ, ´ëÆŠÿÏ Æ>MŠü fr$Ï A…§æþ$Mæü$¯èþ² Eyé¯èþ ÑMðürÏ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a¯é {ç³™èþÅǦ ç³Çíܦ† ^èþ*íÜ ^èþÍ…^éyæþ$. Vöç³µ {ç³Äæý$™èþ²… A° Ñgñýz¯Œþ õ³ÆöP…¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ §æþ„ìü×ê{íœM> {MìüMðürÆŠÿ
™èþËç³yézÆÿ$$. _ÐèþÇ G°Ñ$¨ º…™èþ$ÌZÏ »ôý gñýÆÿ$$…sŒýÞ ÑfÄæý*°Mìü 24 AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²ç³µsìýMîü ÑMðürϯèþ$ WÆ>sôýÄæý$Ìôý§æþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$Æ>Æÿ$$‹Ü ™èþ{»ñýOgŒý Ôèý…ïÙ K ÑMðüsŒý ¡íܯèþ糚yæþ$ C§óþ ÎVŠüÌZ C…{§æþgêË… ^óþíÜ BMæür$tMæü$¯èþ² Iï³H ¯óþçÙ¯èþÌŒý Kò³¯Œþ ^é…í³Äæý$¯Œþ íÙ‹³ {sZïœ&2019¯èþ$
ç³Ææÿ$Væü$Ë$ AÐèþçÜÆæÿ…. D §æþÔèýÌZ ´ëÆŠÿÏ Æ>MŠü õ³çÜÆŠÿ Eyé¯èþ Ðóþíܯèþ º…†° ïßý¯ø {MîükÌZMìü Ðèþ^éayæþ$. Eyé¯èþ ^èþ*í³¯èþ {Mîüyé çÜ*¹Ç¢° A…§æþÆæÿ* çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. A…§æþ$Mæü$…r$¯èþ² çÜàÆ> ÐéÇÄæý$ÆŠÿÞ sîýÐŒþ$
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.