Вы находитесь на странице: 1из 2

Choo Choo Ch'Boogie

Electric Bass
bright Texas swing/blues q = 170 copped from Asleep At The Wheel

F F7 B 7 b
sim.
? 4 œ œ œ b œ
b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ’’’’ ‘
f
F G m7 C7 F F C7
7
?
b ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’ ’ ’ ’

F F7 B 7 b
13
? b .. VERSE
’’’’ ‘ ‘ ’’’’ ’’’’ ‘

F G m7 C7 F
19
?
b ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ‘

b
B 7 F B 7b C7 F
25 CHORUS
?
b ’’’’ ‘ ’’’’ ‘ ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’

F F7 b
B 7
33 somebody solo
?
b ’’’’ ‘ ‘ ’’’’ ’’’’ ‘

F G m7 C7 F
39 1. 2.
? ..
b ’ ’ ’’ ‘ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’’ ‘ ‘
David Rothstein Music, Inc.
Choo Choo Ch'Boogie/bass
F F7 B 7 b 2
46 open for solos
? ..
b ’’’’ ‘ ‘ ’’’’ ’’’’ ‘

F G m7 C7 F
52
? ..
b ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ‘

ON CUE, after solos


F b
B 7
58 œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
?b œ œ œ
nœ ’’’’ ‘

F G m7 C7 F
64
?
b ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ‘

b
B 7 F b
B 7 C7
70 CHORUS 3 3
? œœœœœœ œ Œ œ Œ
b ’’’’ ‘ ’’’’ ‘ ’’’’ ‘
> > > > > > fl fl

b
B 7 F G m7 C7 F6
78
? >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ̆ œ̆
b ’’’’ ‘ ’’’’ ‘ ’’’’ ’’’’ Œ Œ
3 3

F6
86 œ. >œ >œ
? œ œ œ n œ U ^
b Œ œ
œ œ œ