Вы находитесь на странице: 1из 12

THURSDAY, November 25, 2010 Vol. 4 No. 125 • 10 pages www.commuterexpress.

ph

AFP ‘READY’ FOR


KOREAN CONFLICT

11 27
8 8 1
31 20 17 25 5 33
P10.8 m+

MELO QUITS
COMELEC POST
PAGE 3

SC CLEARS IVLER
SISTER PROVINCES PACQUIAO IS PAGE 3
Laguna Gov. Jeorge “E.R” Ejercito Estregan (left) and Mr. Lu Hao (right), Secretary of
the Communist Party of China Gansu Provincial Committee proudly show off the THE NEW PAY- 171 JOURNALISTS
Memorandum of Agreement of Provincial Sisterhood between the two provinces
during its signing yesterday. Laguna is the first province in the Philippines that PER-VIEW KING KILLED SINCE ’86
entered a sisterhood agreement with China’s Gansu Province. REY VIVO PAGE 9 PAGE 7
2 Thursday, November 25, 2010

P.Noy pinabibilisan ang paglilitis ng Ampatuan case Good riddance


M S
ay isang taon na ang naka- na madaliin ang paglilitis sa pagdinig
igned on Nov.
lilipas nang maganap ang sa naturang kaso.
15 but released
madugong pagpatay sa 57 Bilang pagpapakita ng pakikidalamhati only yesterday,
katao na kinabibilangan ng mahigit sa 30 ay nagsuot ng itim na ribbon ang pangulo Executive Order No.
mamamahayag kung saan ay sinasabing at maging ang kanyang mga miyembro 13 has abolished the
ang utak sa naganap na massacre ay ang ng gabinete ay sumunod din sa ginawang Presidential Anti-
mga Ampatuan. aksiyon ni Presidente Aquino. Graft Commission
November 23, 2009 nang magulan- Umaasa ang mga naulila sa naganap (PAGC) as part of the
tang ang buong bansa sa pagputok ng nizations upang ipakita ang pagsuporta na Maguindanao Massacre na mabibig- Aquino government’s streamlining efforts. Regardless of
balita tungkol sa tinaguriang Maguin- sa mga naulila ng mga biktima. yan ng hustisya ang pagpatay sa kanilang the reasons behind the issuance of the order, I deem it
danao Massacre na ayon sa rekord ng Maging ang mga mismong pinagbau- mga kaanak nang sa gayon ay tuluyan most welcome.
pulisya ay ang pinakagrabeng naganap nan sa mga biktima sa Maguindanao ay nang matahimik ang kaluluwa ng mga I remember years ago when the PAGC was created and
na krimen na may kaugnayan sa politika pinuntahan din ng mga mamamahayag ito na hanggang sa kasalukuyan ay then headed by the very able Constancia De Guzman. It
sa kasaysayan ng Pilipinas. at ng kaanak ng mga nasawi upang sumisigaw pa rin ng katarungan. was a promising agency tasked to investigate, adjudicate
Mistulang huminto ang pag-inog ng magbigay ng maikling panalangin at Nagiging malinaw din sa mga and recommend sanctions for government officials and
ating mundo nang mabalitaan natin ang pag-alaala sa mga ito. kaanak ng mga biktima ang pagbibigay personnel involved in graft and corruption.
naganap na massacre sa Maguindanao Kasama sa mga nagtungo sa pinag- ng suporta ni Pangulong Aquino dahil I visited the agency at least twice to get facts for
dahil simula nang magkaroon ako ng baunan sa mga biktima ay si Depart- sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng some story I was assigned to write many years back.
There, I encountered a long list of cases being handled
buhay ay ito ang pinakagrabeng naba- ment of Justice (DOJ) Leila Delima na lakas ng loob ay lumalaki ang pag-asa
by PAGC. The agency was serious in going after grafters.
litaan ko na may kaugnayan sa politika nagsabing gagawin nila ang lahat upang ng mga naulila na makakamtam nila
So I thought.
ang pag-uusapan. mabigyan ng katarungan ang mga naging ang katarungang kanilang ipinagla- The problem came when its very creator, then President
Noong Martes ay ginunita ng ating biktima ng madugong pagpatay. laban. Arroyo, got entangled with a series of allegations of graft. As
mga kapatid na mamamahayag ang na- Kasabay nito, nagpaabot din ng *** the charges grew, PAGC began to lose its luster. Its powers
ganap na maduong pagpatay kung saan pakikidalamhati si Pangulong Benigno Sa mga kabarangay kong gustong were no match to those of the one holding the highest post
ay nagsagawa ng motorcade ang mga “Noynoy” Aquino III sa mga naulila ng makilahok sa pitak na ito, maari kay- in the land. Suddenly, PAGC was rendered inutile.
opisyal at miyembro ng National Press mga naging biktima sa Maguindanao ong mag-email sa barangayani_isko@ From the frontline in the fight against graft, it slowly
Club (NPC) at ng iba pang media orga- Massacre at inatasan pa nito ang DOJ yahoo.com. moved to the backseat until nothing was heard about it for
a long while. It became incognito. In fact, the only time I

Napakahalaga ng kindergarten heard of it again was yesterday, when the issuance of the EO
formalizing its abolition was announced by Malacanang.

S
My only concern is for the people who make up the
ISYU 101
a pagsisimula ng pasukan sa Hunyo 2011 ay sisimulan
na ang implementasyon ng programa ng Department agency. I guess the Aquino administration has put in place
of Education (DepEd) na tinawag na K + 12 (Kinder + enough safety nets to cushion the impact of the abolition
Ni Nelson S. Badilla, M.P.A. on PAGC workers.
7 taon ang elementary at limang taon ang high school).
Linawin natin na ang tatamaan ng nasabing programa kaukulang atensiyon ng DepEd. Kailangan ang pagpapahalaga There are at least nine other agencies that are up for
ay ang mga mag-aaral na magsisimula pa lamang ng kin- rito ay katumbas ng ilalaang pagpapahalaga sa elementarya dissolution, including the equally inutile Presidential
dergarten. Hindi kasama ang mga mag-aaral na nag-aaral at high school. Anti-Smuggling Group whose former officials failed to
na ngayon sa elementary o high school. Halimbawa, ang Sa konkreto, dapat tiyakin ng DepEd na ang kindergarten curb the high incidence of smuggling but successfully
pangalawa kong anak na ngayon ay nasa grade 4 na ay hindi sa pampublikong sistema ng edukasyon ay mayroong sapat enriched themselves.
aabutin ang grade 7 o senior high school. Hanggang grade na bilang ng mga guro, magagaling na mga guro, mataas na Apart from PAGC and PASG, to be abolished are the
6 lang siya sa elementary at hanggang fourth year din lang sahod ng mga guro, kumpleto at makabago ang mga kag- following: Mindanao Development Council; Office of the
siya sa high school. amitan sa pagtuturo, sapat na bilang ng mga silid-aralan, North Luzon Quadrangle Area; Office of External Affairs;
Kaya kung ang mga magsisimula sa kinder ang tatamaan maayos at kaiga-igayang mga silid-aralan, at iba pang mga Minerals Development Council; Luzon Urban Beltway Super
ng K + 12, nangangahulugang napakahalaga ang kindergarten kailangan upang tiyak na matibay, matatag, malakas, mala- Region; Bicol River Basin Watershed Management Project;
sapagkat bilang unang bahagi ng pag-aaral ng mga bata ay lim, mahusay at matalas ang kalagayan ng kindergarten na Office of the Presidential Adviser on Global Warming and
magsisilbi itong pundasyon. Kung pundasyon, dapat matibay, iaalok ng DepEd. Climate Change, and Office of the Presidential Adviser on
matatag, malakas, malalim, mahusay, at matalas. Sa gayon, Kung hindi ganito ay siguradong malabnaw ang progra- New Government Centers.
magiging maganda ang resulta nito mula elementary hang- mang K + 12 sa pampublikong eskuwelahan. At ang magiging By abolition means the present administration find
gang kolehiyo. produkto nito pagkaraan ng 13 taon ay hindi siguradong 100% no use for these agencies which, according to critics, were
Dahil napakahalaga ng papel na gagampanan ng kinder- pasok sa kolehiyo. Ito’y dahil nga sa mahinang kindergarten— created by the previous administration to accommodate
garten sa programang K + 12, kailangang pagtuunan ito ng mahinang pundasyon! those whom it was indebted.
Walang problema sa pribadong sektor dahil ang mga kapi- Executive Secretary Paquito “Jojo” Ochoa said prior
talistang edukador ay bibigyan ito ng napakalaking atensiyon to the formal dissolution of these agencies, the Palace has
sa larangan ng mga guro, sa klase ng mga silid-aralan, at sa decided not to allocate even a single centavo for them.
mga kagamitan sa pagtuturo. Clearly, these “useless” agencies have no place in the
Ang mga kapitalistang edukador ay hindi manghihinayang Aquino government.
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN na mangapital ng malaki upang matiyak na matibay, matatag, Their redundant functions and powers are better off as-
Executive Editor Jonathan p. Vicente malakas, malalim, mahusay at matalas ang kanilang iaalok signed to just one office such as the Office of the President.
News Editor Joel sy egco
Overall Creative Director stephen salvatore na kindergarten kung malaking tubo ang kapalit nito. Hu- That way, P.Noy will have direct access and supervision
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO wag kalimutan na kaya malaki ang tubo dahil malaki ang over the doings of his people.
President and CEO VICTOR A. CALUAG
matrikula. His Tuwid na Landas is now working and we should
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON Subalit marami pa ring nag-eenrol kahit malaki ang give it a chance. If by any chance it failed, there will be
Accounting Manager Mario L. adelante matrikula sa pribadong eskuwelahan dahil alam nilang nobody else to blame but the President himself.
Credit & Collection Manager raul b. perez
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes
maraming matutunan ang kanilang mga anak kumpara sa
Production Manager edwin a. co pampublikong paaralan. Ang huling punto ay kahinaan ng Kapag hinarap ang nasabing hamon ay dapat ipakita ng
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic pampublikong paaralan. Ngunit hindi dapat negatibo ang pamunuan ng DepEd ang kahandaan na ipakita at patunayan
tingin dito. Dapat positibo. sa publiko na mas maganda ang kalidad ng edukasyon kabilang
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street, Ano ang ibig kong sabihin? na ang kindergarten na inaalok ng pamahalaan.
Salcedo Village, Makati City Ang ibig kong ipunto ay ituring ng DepEd na hamon ang Ipakita at patunayan ng DepEd na kaya nitong gawin at
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph negatibong tingin ng publiko sa pampublikong eskuwelahan patunayan sa publiko na binibigyan ng DepEd ng napakalak-
Website: www.commuterexpress.ph kung ikukumpara sa pribado. Hindi lang simpleng hamon ing halaga ang kindergarten na siyang magiging pundasyon
kundi malaking hamon na dapat harapin. ng programang K + 12.
Thursday, November 25, 2010 3
AFP ‘ready’ for Korean conflict
The Armed Forces of the Philippines (AFP) is will defend ourselves on the available resources of
prepared to deploy troops to help address the sim- your (AFP),” David stressed.
mering conflict between South and North Korea, Meanwhile, the Department of Foreign Affairs
said AFP chief Gen. Ricardo David. (DFA) has set aside P25 million as standby fund
“Matters that are happening to our neighbors are for any contingency as tension between South and
concerns of the Philippine Republic but these mat- North Korea led authorities to place the Philippine
ters are of the policy makers. As far as the (AFP), we embassy in Seoul on heightened alert.
are ready,” David told a press conference in Camp Following the deadly exchange of fire between the
Aguinaldo. two Koreas last Tuesday, the DFA and the embassy
Likewise, David said the AFP is prepared to de- in Seoul have been closely monitoring and contacting
fend the country in case of external aggression but the Filipino community while awaiting developments,
stressed that any action that would be undertaken said DFA spokesperson Eduardo Malaya.
by the AFP would depend on the decision of the “Embassies and consulates have contingency
President. plans (involving) civil disturbances and skirmishes,
“Your Armed Forces is prepared to help any na- and Ambassador Luis Cruz deemed it necessary to
tion, particularly under the United Nations flag to activate contingency plan Alert Level 1, or heightened
pour troops or any undertakings around our (coun- alertness,” Malaya told reporters.
try), particularly near our shores,” said David. This developed as President Aquino yesterday
During the Korean war in the 50’s, the Philip- ordered the DFA to ensure the safety of all 50,000
pines deployed Filipino soldiers under the Philippine Filipinos in South Korea.
Expeditionary Force to Korea. More than a hundred “I have tasked the relevant agencies to review
Filipino soldiers were killed and nearly 300 others their plans concerning the safety of our citizens
were wounded in that effort. there," the President said.
The AFP chief also assured that the country is On Tuesday, North Korean troops fired at the
prepared to respond to any threat arising from the South Korean island of Yeonpyeong, killing at least
rising conflict, especially since the “artillery of the two soldiers and wounding several others in what
neighbor could reach our shore.” was considered as the worst confrontation since the
“We have brave and courageous soldiers…we will two countries agreed on a ceasefire in 1953.
manage our tools, even if we are left with axe. We Ronnie Santos

DOF eyes cut Melo quits Comelec post


Commission on Elections (Comelec) chairman
in NFA subsidies Jose Melo has resigned four years before his term
officially ends, it was learned yesterday.
The Department of Finance (DOF) will slash
Comelec Comm. Gregorio Larrazabal confirmed
government subsidies to the National Food
the resignation, saying Melo submitted his resigna-
Authority (NFA) and divert the funds to the
tion letter to the poll body which was eventually
conditional cash transfer (CCT) program of the
accepted en banc. However, his resignation will be
Aquino administration. effective Jan. 31, 2011.
As of end-October, Finance Sec. Cesar Purisima Melo, a former Supreme Court magistrate, was
said the NFA received the bulk of government appointed by former President Arroyo as Comelec
subsidies to government-owned and controlled chairperson in 2008. His term of office was scheduled
corporations (GOCCs) at P7.7 billion. For the to end after seven years, or until 2015.
month of October alone, the agency got the largest Larrazabal said “the Comelec chairman’s main
share with P5.6 billion. focus was the May 2010 elections when he was ap-
Records showed that national government pointed to the post" but he gave no other reason for
subsidy reached nearly P16 billion from January Melo’s move.
to October. Melo oversaw the conduct of the Philippines’ first
The NFA subsidy was followed by the P3.44 ever nationwide automated elections last May 10.
billion extended to the National Housing Authority
(NHA), the P1.1 billion to the National Livelihood Aquino-signed peso bills out Friday SC clears Jason Ivler
Development Corporation (NLDC), and the P1 The Bangko Sentral P500 bill will include the
billion to the National Telecommunications ng Pilipinas (BSP) will image of former Presi- The Supreme Court (SC) has exonerated road rage suspect
Commission (NTC). release on tomorrow a dent Corazon Aquino Jason Ivler from any criminal liability in the death of a former
The NFA has perennially been the GOCC that new series of bank notes with her husband, Be- Palace official who was killed in an accident in 2004.
receives the largest subsidy due to government’s bearing the signature of nigno Aquino Jr., whose Citing the judicial principle of double jeopardy, the tribu-
decision to subsidize rice prices. President Aquino. image is currently being nal said Ivler could not be charged for reckless imprudence
But Purisima said they are now reviewing the BSP Gov. Armando used on the said note. resulting in homicide for the death of former Palace adviser
role of the NFA since the agency is not mandated to Tetangco said the new Monetary officials Nestor Ponce Jr. since Ivler was already convicted of a lesser
provide rice subsidy, which results to its ballooning bills will be presented to said the redesigned notes crime in connection with the same case.
deficit that presently stands at P171 billion. the President tomorrow. will feature prominent “We hold that prosecutions under Article 365 (of the
Purisima said they will work for the cut in The BSP, however, did not places in the country like the Revised Penal Code) should proceed from a single charge
subsidies for NFA but said this will not happen release any other information Mayon Volcano. They said it will regardless of the type or severity of the consequences,” the
about the new notes. also include improved security high court said in a 29-page decision written by Senior As-
this coming year since it will be a transition period
The new series will be separate features that would enable the sociate Justice Antonio Carpio.
for the new administration.
from the redesigned bank notes, public to easily determine real The SC pointed out that Ivler had already admitted
Instead of subsidies to NFA, the Finance chief
which it said would be released bills from counterfeits. responsibility and was convicted by a Pasig City court for
said the budget will be allocated for the CCT pro-
next month. The existing notes will still be reckless imprudence resulting in slight physical injuries
gram being implemented by the Department of Earlier, BSP Deputy Governor in circulation three years after the for the injuries that the accident caused to Ponce’s wife
Social Welfare and Development (DSWD). Armando Suratos said the new introduction of the new design. Evangeline.
4 Thursday, November 25, 2010 5
Sheena inspired sa set ng ‘Bantatay’
the game. nila sa pagalingan. Yung feeling ko lalo na nang
Ervic’s position will be iba, nilaro talaga nila magsimula nang matalo HOLLYWOOD TATTLE
as precarious, as he openly kaya nagkasakitan ng ang tribe namin noon.
made his alliance with damdamin. “Feeling ko, kung KAKAIBA ang ex- Abangan ang mga seeing each other.
Aubrey from the start of “Alam ko naman ga- nilaro ko rin ito tulad citement na mapupuna susunod na magaganap “I was fortunate
the game. And from his noon ang dapat mong nang ginawa nila, na sa mga mata ni Sheena sa Bantatay weeknights enough to get the chance
role as henchman, more gawin para manalo ka umasa agad sa isang Halili kapag nasa set na bago mag-24 Oras on na makilala ko si Bea
angry heads rolled. pero dapat isipin mo alliance, baka umabot ng “Bantatay.” GMA. beyond being an actress
Solenn, for her part, rin na pagkatapos nito— ako hanggang sa top Ano nga kaya ang *** at ako din nakilala nya...
dahilan? AFTER months of ang bait niya… but like
has to face two cast- paano na yung pag- four. Pero, masaya na
Si Sheena ay certified evading the issue, actor I said nag-decide kami
aways, Mico and Elma, kakaibigan natin?” rin ako na naglaro lang
pet lover at maganda ang Gerald Anderson, the na maging friends na
who trusted her as their Ahron Villena is still ako sa abot nang maka- lang,” he said.
close ally but were voted undecided on who to kaya ko." concept ng “Bantatay” other half of the “Kim-
erald” team-up, finally He also said he re-
sa mga taong mahilig
admitted that he and mains friends with Chiu,
magalaga ng pets.
And the Night Goes On and On actress Bea Alonzo went his on-screen partner of
Patuloy ang magan- 4 years.
out on dates.
dang takbo ng “Ban- In a report by abs- “We’re friends.
IF you think shopping for great bargains under a usual mall cost. tatay” ngayon, and very cbnnews.com, Ander- Nagpapasalamat ako
star-lit sky in the cool night breeze is one awesome Other great finds in the TNMN are the novelty gift happy ang kanilang cast son made this confir- kasi hanggang ngayon
experience, then prepare yourself and take a deep items and interesting trinkets perfect for gifting your
Christina Aguilera
not only to work every mation to ABS-CBN nandiyan pa rin siya, ”
breath for a major shopping craze brought to you by friends and loved ones this holiday season. day para sa mga viewers, News as rumors about he said.
the country’s only night-shopping mecca, Tutuban Mall But there's so much more to do in the Tutuban Mall but to share knowledge his break-up with long- He added that as far

talks about ‘Burlesque’


Night Market. Night Market. After a satisfying shopping indulgence, time on-screen partner as he knows all three of
on how to take care
The immensely popular Tutuban Mall Night Market, you can relax as it readily offers customers instant
of your pets as well sa Kim Chiu raged on. them are single.
an all-year-round affair has absolutely taken the shop- relief from shopping fatigue at its “Foodstreet” fair, a
dulo ng bawat episode The young actor Anderson decided
ping world by storm. Through this novel idea, Tutuban gallery of shops selling gastronomic delights to truly JUST Cher or just Christina Aguilera alone in a movie would be legendary
Mall provides customers the extra convenience of satisfy everyone’s hunger pangs. The variety of dishes ng “Bantatay.” quickly added that he to speak up in the hope
enough. Burlesque has both of them. Aguilera plays Ali, the small town hopeful SHEENA HALILI
extended shopping hours, especially during peak offered by "Foodstreet" vendors are truly one-of-a-kind and Alonzo have al- to end the controversy
out in the end by Solenn. who discovers a Burlesque club in Los Angeles. She spends half the movie try- “Si Pepper, nag-guest sakit, ako talaga yung ready stopped dating.
seasons like the long Christmas Holidays or pre-school and tasty, not to mention safe and clean despite being involving them.
Aira, a third former ing to impress the owner and star, Tess (Cher), and the second half of the movie na siya. Nag-Ka Blog nag-alaga at saka never
openings. The Tutuban Night Market indulges shoppers peddled on the thoroughfares at Tutuban Mall. delivering the goods. “We were seeing He also maintained
in novelty items and other exemplary merchandise at Through the all year-round Tutuban Mall Night tribe member back in na siya, nag-ano pa ko siyang pina-groom each other, but we de- that his love life is tak-
Aguilera brought her own little entourage to press interviews for the film, consist-
affordable prices up to the wee hours of the morning Market, budding entrepreneurs are also provided Sar Mayee, might also ing mainly of her dog Stinky. Stinky stared down journalists while Aguilera wrapped ba? Marami na siyang sa iba. Ako lang talaga. cided to stay friends na ing a backseat for now
all year round. Now, shopaholic professionals need not business opportunities– another “first” in Tutuban Mall's be quite cold to Solenn herself with a fluffy blanket, her platinum rock star hair still shining. Burlesque opens ginuestan," kuwento Ako lang naggugupit lang muna,” he said. so that he can focus on
worry about limited mall hours because they have all pioneering efforts. when voting comes. Nov. 24 for the Thanksgiving weekend. niya. “Pero pinaka-latest ng kuko niya, naglilinis He declined to give his career.
night to splurge and take pleasure in strolling around “We are glad that the concepts we introduced were It seems that only Aki Q: Why this role? I'm sure you've been offered the gamut of film opportuni- [guesting] ni Pepper [is] ng tenga niya, nagtu- details about their rela- He said he is happy
the scores of stalls surrounding the Tutuban Mall. embraced by shoppers. During the time we were com- will be spared from any ties. sa Love ni Mister, Love toothbrush sa kanya, at tionship and how they to be getting more of-
The all-year round Tutuban Mall Night Market offers ing up with these ideas, we were not really sure if they form of vengeance. But Christina Aguilera: Yeah. You know, I was taking my time with it. I really wanted ni Misis. Kasama ko sina saka every night, katabi parted ways. But he said fers like his upcom-
all the latest in fashion, accessories, textile, home fur- would really click and, honestly, it was a risk for us. the question remains: to make the right decision and I wanted to do something that I truly felt passion- Ate Jolina [Magdangal], ko talaga siya,” patuloy he got to know Alonzo ing project with Sarah
nishings and other desired goods. It's where shoppers However, judging from the way they flock to Tutuban ate about. Burlesque just happened to be the right fit for me. I was immediately deeply while they were Geronimo.
Will the jury let a non- At dahil isa sa mga pet mga pet lover din. Sina ni Sheena.
can buy trend-setting items at really low prices. Mall every day, we believe we did the right thing,” intrigued by the word. I collected burlesque books for years and years. I've just
Filipino win the very lovers sa cast si Sheena Jopay [Paguia], ayan.”
For the fashionistas at heart, the Tutuban Mall Night explains Tutuban Mall General Manager Bernardo always been intrigued with the beauty and the empowerment of the dance and
Market offers a good variety of choices for males and “Ding” Espiritu. Filipino counterpart- how it showcases women in a beautiful light. So I just really, really thought it was aminado siyang masaya Is there a possibility
females of all ages. You will be surprised and delighted With the Tutuban Mall Night Market teeming with a franchise of the most a perfect fit for me. Covering Etta James, my favorite, covering “I'm a Good Girl,” siya sa set ng show dahil in the near future na
to discover a variety of the latest fashion, sold at af- great range of tempting goods sold at bargain prices, successful reality show which I've loved since I saw it performed in Crazy Horse in Paris, I was just excited. sa kanyang mga cute na mag-guest din si Pepper
fordable prices. As for accessories, they also have an you can’t really resist visiting this major shopping in the world? All of it just seemed right. cute na castmates – ang kasama ni Sheena sa”
assortment of interesting finds made out of unique destination. You can find almost everything you need Will the jury vote Q: This is a story about someone who can sing and dance. It's great that you mga dogs! Bantatay?”
materials like silver, beads and fancy stones that are in the TMNM, from fashionable clothes to furniture, can do both, but is there room for people who maybe can just sing? “Excited ako sa Ban-
from the head and give “Si Pepper, buntis
perfect for sprucing up your daily outfit. tapestries to tasty treats, arts and crafts as well as all CA: Yeah. There are people that only do one or the other. I think it just really
the prize to who played matters what you excel at. I’m thankful that I could do both in this movie. I worked tatay kasi mahilig talaga siya ngayon, so hindi siya
For the home-makers, the Tutuban Mall Night kinds of trinkets and knickknacks.
Market is also a perfect spot for hunting for great So for a major shopping night-out, head now to the the game best? my tail off though. I mean, literally lost my rear end doing this movie because the ako sa aso. Alam mo ba puwedeng ma-stress,"
home furnishings and displays at a fraction of your all year-round Tutuban Mall Night Market! Or will they vote from schedule, I was working 17-18 hour days and wearing so many different hats. I was yung teaser ng Bantatay, sagot ni Sheena.
the heart and award it to writing for the movie but from Ali's perspective, writing the music, and then I was yung parang hinahabol Sa Bantatay, ang
recording the music, and then I was going into intense dance rehearsal. Then we ni Bantay si Jennica dun character ni Sheena na si
GMA’s survivor Philippines will be a showdown got into shooting the film, preparing for the acting, diving head first really vulnerably
and open heartedly for the acting. It was a lot on my plate.
Q: How did you prepare for the acting and what was the hardest or the biggest
sa ambulance? Naiyak
ako dun, promise!" saad
Ming-Ming ay tumutu-
long sa pet shop. Hindi
THE fans are asking: Vijandre. showing their “true col- The social connec- who they personally vote for, but he will Moi Bien will go for challenge in that? si Sheena sa panayam ng naman naging mahirap
Will it be a bitter jury in The jurors are Jon ors” posed a risk. Af- tions among three lead- want to see winning? choose “yung magaling the one “na magaling CA: In preparing for the acting, I started familiarizing myself with her, what gmanews.tv. sa kanya ang kanyang
the final Survivor Philip- Hall, Aira Bermudez, ter all, when the game ing castaways—Jon, Elma Muros is voting maglaro o yung malinis sa game.” makes her tick. I knew that her mom dies young and she grows up in a lot of foster “Parang feel ko na role na ito dahil sa kan-
pines Celebrity Show- Michelle Madrigal, Mico ends, they will have to his current girlfriend for someone “na less na maglaro.” The “palabang yaya” care homes. So she's had a tough one. She's had a rough life so far, which I think mag-eenjoy ako dun yang experience sa pag-
down tribal council? Aytona, Ahron Villena, return to the limelight Michelle, and his ex nakasakit ng damdamin The attractive young of Piolo Pascual explains compels and drives her into shooting for a goal and a dream for herself. She grows sa show kasi may pets. aalaga ng kanyang mga
up really young and early having to take care of her grandmother. So there were
The die is cast and Elma Muros, and Moi and the audience of the Aubrey—have made ng mga ibang players.” actor elaborates: “Kita by relating her experi- Alam mo yung hindi pets in real life.
things that I could relate to that I took from my own past. Even though we don't
the final four who have Bien. top-rating reality show the game even more The runner and high- niyo naman, ako lang ence: "Nung natang- have the same stories, I could definitely draw upon personal moments in my life to lang artista yung mga “Meron din akong
the chance to outwit, Their votes will be may remember them for volatile. jumper, who is also con- ang bukod tanging na- gal ako, inaamin ko na then put forth into Ali. But I approached her in the way that I approached the movie, kasama mo, mga pets, Shih-Tzu, ang pangalan
outlast, and outplay read live by host Richard the not-so-nice things Aubrey's chance to sidered a national trea- tanggal na walang sin- hurt ako, pero naisip ko really wide-eyed, open, vulnerable, honest, and meaning business. maaaliw ako. Ang dami niya, Star. Tapos meron
each other for bragging Gutierrez on Survivor's they did and said on the win this edition is now sure, explains her stand: abing masama sa natira. rin, aba umabot pa ako Q: Were Etta James and Ali’s background in the original script, or added after nga raw sa set, marami din akong Daschund,
rights to be called the final telecast next Fri- island. in the hands of the jury "Lahat naman kasi kami Lahat sila sinabihan ko hanggang sa huli! Dapat you came along? daw sila. Parang sa isang ang pangalan niya,
first Survivor Philip- day, December 3. Hateful posts from lead by Jon and Mi- nag-effort. Lahat nagka- ng good luck. pala talaga ginalingan CA: No, it was in the original script. I was actually drawn to the script because Giggles. Tapos meron
tent, sampung aso,” she
of Etta James and the idea of burlesque itself. I think in any story of inspiration
pines Celebrity Survivor The first celebrity social networking sites chelle. roon ng determination “Ako kasi, ang suw- ko pa. there's got to be the people that are the naysayers and the jealousy involved in added. din akong black na Po-
are actress/mother Au- edition brought in new like Twitter, Facebook, Aubrey is recognized na manalo. Three mil- erte ko, umabot pa ako “Kasi noong lima na the entertainment business alone, in life alone. So I think it's a story of life and it's Proud na proud na- meranian Spitz, ang
brey Miles, Brapanese scenarios not experi- and Pinoy Exchange— as the mastermind of lion pesos 'yan, e. sa top seven. Noong lang kami, may nangin- a story of inspiration. I think it's inspiring because a lot of people talk about doing man siyang magkuwen- pangalan niya, Coffee,”
model/actor Akihiro enced in the show's first every day while the show the most potent alliance “Iba-iba lang ang nagsisimula pa lang, gibabaw nang alliance things with their lives. They talk about goals and having dreams and aspirations to tungkol sa kanyang paglalahad niya.
Sato, model/singer/ two seasons where the is being aired—have formed in the island—an ginawa naming paraan sinasabi nila baka ako na hindi mo na puwe- for things but they never do it. I think what's great about Ali as a character, what's beloved pet na si Pepper, “Pero yung pinaka-
stylist/budding actress castaways were non- already goaded some alliance that got Jon para makaabot hang- ang isa sa mga unang deng labanan kung wala great about Cher, what's great about even Jack as a character, we all have these isang black Chihuahua, pet ko talaga, si Pepper,
Solenn Heussaff, and stars. of these celebrities to and Michelle among gang sa huli. matatanggal. kang immunity. things that we want to do, but we end up being fearless enough to overcome our kasi siya talaga yung
na hindi na bago sa
fears and do them.
athlete/model Ervic Being celebrities, defend themselves. the first booted out of “Yung iba, dinaan “Ako rin, ganoon ang GMANEWS.TV showbiz. baby talaga, baby, may-
4 Thursday, November 25, 2010 5
Sheena inspired sa set ng ‘Bantatay’
the game. nila sa pagalingan. Yung feeling ko lalo na nang
Ervic’s position will be iba, nilaro talaga nila magsimula nang matalo HOLLYWOOD TATTLE
as precarious, as he openly kaya nagkasakitan ng ang tribe namin noon.
made his alliance with damdamin. “Feeling ko, kung KAKAIBA ang ex- Abangan ang mga seeing each other.
Aubrey from the start of “Alam ko naman ga- nilaro ko rin ito tulad citement na mapupuna susunod na magaganap “I was fortunate
the game. And from his noon ang dapat mong nang ginawa nila, na sa mga mata ni Sheena sa Bantatay weeknights enough to get the chance
role as henchman, more gawin para manalo ka umasa agad sa isang Halili kapag nasa set na bago mag-24 Oras on na makilala ko si Bea
angry heads rolled. pero dapat isipin mo alliance, baka umabot ng “Bantatay.” GMA. beyond being an actress
Solenn, for her part, rin na pagkatapos nito— ako hanggang sa top Ano nga kaya ang *** at ako din nakilala nya...
dahilan? AFTER months of ang bait niya… but like
has to face two cast- paano na yung pag- four. Pero, masaya na
Si Sheena ay certified evading the issue, actor I said nag-decide kami
aways, Mico and Elma, kakaibigan natin?” rin ako na naglaro lang
pet lover at maganda ang Gerald Anderson, the na maging friends na
who trusted her as their Ahron Villena is still ako sa abot nang maka- lang,” he said.
close ally but were voted undecided on who to kaya ko." concept ng “Bantatay” other half of the “Kim-
erald” team-up, finally He also said he re-
sa mga taong mahilig
admitted that he and mains friends with Chiu,
magalaga ng pets.
And the Night Goes On and On actress Bea Alonzo went his on-screen partner of
Patuloy ang magan- 4 years.
out on dates.
dang takbo ng “Ban- In a report by abs- “We’re friends.
IF you think shopping for great bargains under a usual mall cost. tatay” ngayon, and very cbnnews.com, Ander- Nagpapasalamat ako
star-lit sky in the cool night breeze is one awesome Other great finds in the TNMN are the novelty gift happy ang kanilang cast son made this confir- kasi hanggang ngayon
experience, then prepare yourself and take a deep items and interesting trinkets perfect for gifting your
Christina Aguilera
not only to work every mation to ABS-CBN nandiyan pa rin siya, ”
breath for a major shopping craze brought to you by friends and loved ones this holiday season. day para sa mga viewers, News as rumors about he said.
the country’s only night-shopping mecca, Tutuban Mall But there's so much more to do in the Tutuban Mall but to share knowledge his break-up with long- He added that as far

talks about ‘Burlesque’


Night Market. Night Market. After a satisfying shopping indulgence, time on-screen partner as he knows all three of
on how to take care
The immensely popular Tutuban Mall Night Market, you can relax as it readily offers customers instant
of your pets as well sa Kim Chiu raged on. them are single.
an all-year-round affair has absolutely taken the shop- relief from shopping fatigue at its “Foodstreet” fair, a
dulo ng bawat episode The young actor Anderson decided
ping world by storm. Through this novel idea, Tutuban gallery of shops selling gastronomic delights to truly JUST Cher or just Christina Aguilera alone in a movie would be legendary
Mall provides customers the extra convenience of satisfy everyone’s hunger pangs. The variety of dishes ng “Bantatay.” quickly added that he to speak up in the hope
enough. Burlesque has both of them. Aguilera plays Ali, the small town hopeful SHEENA HALILI
extended shopping hours, especially during peak offered by "Foodstreet" vendors are truly one-of-a-kind and Alonzo have al- to end the controversy
out in the end by Solenn. who discovers a Burlesque club in Los Angeles. She spends half the movie try- “Si Pepper, nag-guest sakit, ako talaga yung ready stopped dating.
seasons like the long Christmas Holidays or pre-school and tasty, not to mention safe and clean despite being involving them.
Aira, a third former ing to impress the owner and star, Tess (Cher), and the second half of the movie na siya. Nag-Ka Blog nag-alaga at saka never
openings. The Tutuban Night Market indulges shoppers peddled on the thoroughfares at Tutuban Mall. delivering the goods. “We were seeing He also maintained
in novelty items and other exemplary merchandise at Through the all year-round Tutuban Mall Night tribe member back in na siya, nag-ano pa ko siyang pina-groom each other, but we de- that his love life is tak-
Aguilera brought her own little entourage to press interviews for the film, consist-
affordable prices up to the wee hours of the morning Market, budding entrepreneurs are also provided Sar Mayee, might also ing mainly of her dog Stinky. Stinky stared down journalists while Aguilera wrapped ba? Marami na siyang sa iba. Ako lang talaga. cided to stay friends na ing a backseat for now
all year round. Now, shopaholic professionals need not business opportunities– another “first” in Tutuban Mall's be quite cold to Solenn herself with a fluffy blanket, her platinum rock star hair still shining. Burlesque opens ginuestan," kuwento Ako lang naggugupit lang muna,” he said. so that he can focus on
worry about limited mall hours because they have all pioneering efforts. when voting comes. Nov. 24 for the Thanksgiving weekend. niya. “Pero pinaka-latest ng kuko niya, naglilinis He declined to give his career.
night to splurge and take pleasure in strolling around “We are glad that the concepts we introduced were It seems that only Aki Q: Why this role? I'm sure you've been offered the gamut of film opportuni- [guesting] ni Pepper [is] ng tenga niya, nagtu- details about their rela- He said he is happy
the scores of stalls surrounding the Tutuban Mall. embraced by shoppers. During the time we were com- will be spared from any ties. sa Love ni Mister, Love toothbrush sa kanya, at tionship and how they to be getting more of-
The all-year round Tutuban Mall Night Market offers ing up with these ideas, we were not really sure if they form of vengeance. But Christina Aguilera: Yeah. You know, I was taking my time with it. I really wanted ni Misis. Kasama ko sina saka every night, katabi parted ways. But he said fers like his upcom-
all the latest in fashion, accessories, textile, home fur- would really click and, honestly, it was a risk for us. the question remains: to make the right decision and I wanted to do something that I truly felt passion- Ate Jolina [Magdangal], ko talaga siya,” patuloy he got to know Alonzo ing project with Sarah
nishings and other desired goods. It's where shoppers However, judging from the way they flock to Tutuban ate about. Burlesque just happened to be the right fit for me. I was immediately deeply while they were Geronimo.
Will the jury let a non- At dahil isa sa mga pet mga pet lover din. Sina ni Sheena.
can buy trend-setting items at really low prices. Mall every day, we believe we did the right thing,” intrigued by the word. I collected burlesque books for years and years. I've just
Filipino win the very lovers sa cast si Sheena Jopay [Paguia], ayan.”
For the fashionistas at heart, the Tutuban Mall Night explains Tutuban Mall General Manager Bernardo always been intrigued with the beauty and the empowerment of the dance and
Market offers a good variety of choices for males and “Ding” Espiritu. Filipino counterpart- how it showcases women in a beautiful light. So I just really, really thought it was aminado siyang masaya Is there a possibility
females of all ages. You will be surprised and delighted With the Tutuban Mall Night Market teeming with a franchise of the most a perfect fit for me. Covering Etta James, my favorite, covering “I'm a Good Girl,” siya sa set ng show dahil in the near future na
to discover a variety of the latest fashion, sold at af- great range of tempting goods sold at bargain prices, successful reality show which I've loved since I saw it performed in Crazy Horse in Paris, I was just excited. sa kanyang mga cute na mag-guest din si Pepper
fordable prices. As for accessories, they also have an you can’t really resist visiting this major shopping in the world? All of it just seemed right. cute na castmates – ang kasama ni Sheena sa”
assortment of interesting finds made out of unique destination. You can find almost everything you need Will the jury vote Q: This is a story about someone who can sing and dance. It's great that you mga dogs! Bantatay?”
materials like silver, beads and fancy stones that are in the TMNM, from fashionable clothes to furniture, can do both, but is there room for people who maybe can just sing? “Excited ako sa Ban-
from the head and give “Si Pepper, buntis
perfect for sprucing up your daily outfit. tapestries to tasty treats, arts and crafts as well as all CA: Yeah. There are people that only do one or the other. I think it just really
the prize to who played matters what you excel at. I’m thankful that I could do both in this movie. I worked tatay kasi mahilig talaga siya ngayon, so hindi siya
For the home-makers, the Tutuban Mall Night kinds of trinkets and knickknacks.
Market is also a perfect spot for hunting for great So for a major shopping night-out, head now to the the game best? my tail off though. I mean, literally lost my rear end doing this movie because the ako sa aso. Alam mo ba puwedeng ma-stress,"
home furnishings and displays at a fraction of your all year-round Tutuban Mall Night Market! Or will they vote from schedule, I was working 17-18 hour days and wearing so many different hats. I was yung teaser ng Bantatay, sagot ni Sheena.
the heart and award it to writing for the movie but from Ali's perspective, writing the music, and then I was yung parang hinahabol Sa Bantatay, ang
recording the music, and then I was going into intense dance rehearsal. Then we ni Bantay si Jennica dun character ni Sheena na si
GMA’s survivor Philippines will be a showdown got into shooting the film, preparing for the acting, diving head first really vulnerably
and open heartedly for the acting. It was a lot on my plate.
Q: How did you prepare for the acting and what was the hardest or the biggest
sa ambulance? Naiyak
ako dun, promise!" saad
Ming-Ming ay tumutu-
long sa pet shop. Hindi
THE fans are asking: Vijandre. showing their “true col- The social connec- who they personally vote for, but he will Moi Bien will go for challenge in that? si Sheena sa panayam ng naman naging mahirap
Will it be a bitter jury in The jurors are Jon ors” posed a risk. Af- tions among three lead- want to see winning? choose “yung magaling the one “na magaling CA: In preparing for the acting, I started familiarizing myself with her, what gmanews.tv. sa kanya ang kanyang
the final Survivor Philip- Hall, Aira Bermudez, ter all, when the game ing castaways—Jon, Elma Muros is voting maglaro o yung malinis sa game.” makes her tick. I knew that her mom dies young and she grows up in a lot of foster “Parang feel ko na role na ito dahil sa kan-
pines Celebrity Show- Michelle Madrigal, Mico ends, they will have to his current girlfriend for someone “na less na maglaro.” The “palabang yaya” care homes. So she's had a tough one. She's had a rough life so far, which I think mag-eenjoy ako dun yang experience sa pag-
down tribal council? Aytona, Ahron Villena, return to the limelight Michelle, and his ex nakasakit ng damdamin The attractive young of Piolo Pascual explains compels and drives her into shooting for a goal and a dream for herself. She grows sa show kasi may pets. aalaga ng kanyang mga
up really young and early having to take care of her grandmother. So there were
The die is cast and Elma Muros, and Moi and the audience of the Aubrey—have made ng mga ibang players.” actor elaborates: “Kita by relating her experi- Alam mo yung hindi pets in real life.
things that I could relate to that I took from my own past. Even though we don't
the final four who have Bien. top-rating reality show the game even more The runner and high- niyo naman, ako lang ence: "Nung natang- have the same stories, I could definitely draw upon personal moments in my life to lang artista yung mga “Meron din akong
the chance to outwit, Their votes will be may remember them for volatile. jumper, who is also con- ang bukod tanging na- gal ako, inaamin ko na then put forth into Ali. But I approached her in the way that I approached the movie, kasama mo, mga pets, Shih-Tzu, ang pangalan
outlast, and outplay read live by host Richard the not-so-nice things Aubrey's chance to sidered a national trea- tanggal na walang sin- hurt ako, pero naisip ko really wide-eyed, open, vulnerable, honest, and meaning business. maaaliw ako. Ang dami niya, Star. Tapos meron
each other for bragging Gutierrez on Survivor's they did and said on the win this edition is now sure, explains her stand: abing masama sa natira. rin, aba umabot pa ako Q: Were Etta James and Ali’s background in the original script, or added after nga raw sa set, marami din akong Daschund,
rights to be called the final telecast next Fri- island. in the hands of the jury "Lahat naman kasi kami Lahat sila sinabihan ko hanggang sa huli! Dapat you came along? daw sila. Parang sa isang ang pangalan niya,
first Survivor Philip- day, December 3. Hateful posts from lead by Jon and Mi- nag-effort. Lahat nagka- ng good luck. pala talaga ginalingan CA: No, it was in the original script. I was actually drawn to the script because Giggles. Tapos meron
tent, sampung aso,” she
of Etta James and the idea of burlesque itself. I think in any story of inspiration
pines Celebrity Survivor The first celebrity social networking sites chelle. roon ng determination “Ako kasi, ang suw- ko pa. there's got to be the people that are the naysayers and the jealousy involved in added. din akong black na Po-
are actress/mother Au- edition brought in new like Twitter, Facebook, Aubrey is recognized na manalo. Three mil- erte ko, umabot pa ako “Kasi noong lima na the entertainment business alone, in life alone. So I think it's a story of life and it's Proud na proud na- meranian Spitz, ang
brey Miles, Brapanese scenarios not experi- and Pinoy Exchange— as the mastermind of lion pesos 'yan, e. sa top seven. Noong lang kami, may nangin- a story of inspiration. I think it's inspiring because a lot of people talk about doing man siyang magkuwen- pangalan niya, Coffee,”
model/actor Akihiro enced in the show's first every day while the show the most potent alliance “Iba-iba lang ang nagsisimula pa lang, gibabaw nang alliance things with their lives. They talk about goals and having dreams and aspirations to tungkol sa kanyang paglalahad niya.
Sato, model/singer/ two seasons where the is being aired—have formed in the island—an ginawa naming paraan sinasabi nila baka ako na hindi mo na puwe- for things but they never do it. I think what's great about Ali as a character, what's beloved pet na si Pepper, “Pero yung pinaka-
stylist/budding actress castaways were non- already goaded some alliance that got Jon para makaabot hang- ang isa sa mga unang deng labanan kung wala great about Cher, what's great about even Jack as a character, we all have these isang black Chihuahua, pet ko talaga, si Pepper,
Solenn Heussaff, and stars. of these celebrities to and Michelle among gang sa huli. matatanggal. kang immunity. things that we want to do, but we end up being fearless enough to overcome our kasi siya talaga yung
na hindi na bago sa
fears and do them.
athlete/model Ervic Being celebrities, defend themselves. the first booted out of “Yung iba, dinaan “Ako rin, ganoon ang GMANEWS.TV showbiz. baby talaga, baby, may-
6 Thursday, November 25, 2010

British ambassador
Ni McJoe
Complete the grid so every row, column
PALAISIPAN Thelma Onego lauds PSE; optimistic
of stronger business links
and 3 x 3 box contains every digit 3. Nilait British Ambassador Stephen Lillie con-
from 1 to 9 inclusively. gratulated the Philippine Stock Exchange (PSE) at
4. Mistula
5. Pang-ukol the recent unveiling of the corporate governance
6. Tipo ng dugo guidelines for its listed companies, which moved
7. Isangga the local bourse a step closer to the creation of the
8. Umibis Maharlika Board, the special corporate governance
9. Tanong (CG) listing segment on the PSE.
10. Marami “The corporate governance guidelines are about
12. Likod ng tuhod providing a robust framework for foreign invest-
16. Tabas ment. South East Asia is a highly attractive, fast-
developing region of the world. As Ambassador,
20. Yamutin
I’m determined to help more British companies
21. Intindi
do business here and I’m very optimistic about the
22. Baba
prospects for greater trade and investment flows
23. Abrigo
between our two countries.
24. Bituka
Both countries are working to make the invest-
25. Tira
ment environment more attractive and competitive,”
26. Tatay
PAHALANG 22. Inililiko said Lillie. “We know that since the Maharlika Board
Previous puzzle solution 27. Otso project has been underway that the number of Brit-
29. Malaking 28. Singaw
1. Duyan tindahan ish funds looking at the Philippines has increased
7. Suman 30. Pampakinis – they’re very excited about the Maharlika Board
11. Itinatapon ng kahoy and the improved governance framework.”
13. Ina 31. Ibura Lillie added that practicing high corporate gov-
14. Ginaw 32. Maraming ernance standards will improve investor confidence
in the market and enable the Philippines to remain
15. Isip ginagawa
competitive with the rest of the region. Elevated
16. Urupil 33. Hilo
standards contribute to corporate efficiencies which
17. Biyak 34. Kopra
have a positive impact on profitability and growth.
18. Ukitan
According to the PSE, a recent econometric study
19. Pangalan PABABA
on corporate governance practices showed a positive
ng babae
relation between the companies’ CG scores and their
20. Intindi 1. Akala
firms’ valuations, thereby strengthening the case for
21. Bulong 2. Hintayin sagot sa nakaraan a growing number of companies to further improve
their governance practices.

Muntinlupa City bans Hontiveros: Pacquiao can’t change people’s minds on RH


Boxing champ and Sarangani Rep. Em- him to be a true people’s champ, I am not RH bill and support it. The passage of the
sale of firecrackers manuel “Manny” Pacquiao might not win surprised if he will change his opinion on bill is an important undertaking geared
The Muntinlupa City government has his next fight. the matter and side with the people.” towards the completion of that responsi-
implemented the total ban on the sale and This seems to be the case concerning his Hontiveros said critics of the bill are bility. The church must recognize reality
distribution of firecrackers and other pyro- pronounced opposition to the controversial merely trying to mount a campaign to and heed the conscientious voice of the
technic devices in the city to protect the lives reproductive health bill filed before the project an image of a country divided over majority of its flock. I believe that too is
and properties of residents. House of Representatives. the issue. “Contrary to what the opponents moral responsibility.”
Mayor Aldrin San Pedro issued Executive Akbayan Spokesperson Risa Hontiveros are saying, the nation is not evenly divided Recently, Pope Benedict XVI says that
Order 14 which prohibits the sale and distribu- said Pacquiao couldn’t alter the people’s on the issue. Truth is, majority has already condom use is acceptable “in certain cases,”
tion of firecrackers within Muntinlupa. pulse on the issue. “We’ve received reports agreed to support the bill.” notably to reduce the risk of HIV infection.
Citing health data, Mayor San Pedro said that Manny has become the new champion According to a 2008 survey made by He said, “in certain cases, where the inten-
every year, thousands of people get injured of Catholic bishops in opposing the RH the Social Weather Station, about seven tion is to reduce the risk of infection, it can
from fireworks. bill. While we do respect his opinion on out of 10 Filipinos favor the passage of nevertheless be a first step on the way to
In addition, the use of fireworks is a fire the matter, we don’t think it will make the Reproductive Health Bill, mandating another, more humane sexuality.”
hazard which can destroy lives and proper- any substantial dent in the effort to junk the government to distribute contracep- The use of condoms and other con-
ties. the bill.” tives like condoms, IUDs and pills. Ap- traceptives has caused tensions between
“Every year, we conduct information It was reported that Pacquiao received proximately, seventy-six percent of adult opponents and advocates of the RH bill.
campaign to warn people of the hazards of praises from Catholic bishops notably from Filipinos want family planning education Last Saturday, Pro-Life Philippines drove
using firecrackers. However, people ignore retired Lingayen-Dagupan Archbishop in the public schools, according to the 3rd away pro-RH Catholics from the Manila
the warnings and end up getting seriously Oscar Cruz for remaining firm on his stand quarter survey of SWS. Cathedral and called them “Satan.”
injured. It’s time that we implement a total against artificial contraception. About 71 percent of surveyed Catholics Hontiveros called for sobriety while ask-
ban on the sale of firecrackers. This is for their “The debate is largely over. The people and 68 percent of non-Catholics favor its ing those who oppose the bill to be tolerant
own safety,” he said. have already spoken. So did the Pope. And passage. of state policies that are for the improvement
As part of the order, the city government the resounding voice is, faith and sound Hontiveros pointed out that even the of the public’s health. She asked them not
will no longer issue permits to sellers of
public health policies such as the RH bill are Pope is changing his position on the is- to succumb to prejudice.
firecrackers.
not irreconcilable ideas. Not even Pacquiao sue. She quoted the pope saying that the “The futile attempt to derail the passage
Any business establishment that will be
can change that,” Hontiveros said. use of condoms is a step towards “moral of the RH bill is nothing but a long act of
found guilty of selling firecrackers will be pe-
Hontiveros quipped that possibly it responsibility.” intolerance against sound and tested ideas
nalized by having its business permit revoked
is Paquiao who will be persuaded by the “If that is the case, then the church on public health policy, perpetuated by mis-
permanently.
majority supporting the RH bill. Knowing hierarchy must drop its opposition to the using the name of God. This must end.”
Thursday, November 25, 2010 7
171 journalists killed since ’86 – CHR OP takes
The Commission on Human
Rights (CHR) has recorded 171 cases of
”Despite the constitutional guaran-
tee on freedom of expression, killings
over PCSO
Filipino journalists or media workers of members of the media remained control
killed since the restoration of democ- unabated,” read Mamauag’s report. The Office of the
racy in 1986. He said most of the perpetrators President (OP) has taken
This was contained in a report from in media killings are members of the control of the Philippine
CHR Commissioner Jose Manuel Philippine National Police (PNP) and Charity Sweepstakes
Mamauag, which was shared by CHR the Armed Forces of the Philippines Office (PCSO) from the
Region 7 Director Alejandro Alonso (AFP), and most of those killed in the Department of Health
during a conference on the protection line of duty since 1986 were in the (DOH) by virtue of Ex-
of journalists in Cebu City. provinces. ecutive Order No. 14,
Mamauag said that of the 171 cases, Mamauag added that under the Mlaacanang said.
116 were work related and 78 percent powers and functions granted to the “In order to ensure
of which had occurred during the ad- CHR by the 1987 Constitution, the the effective implementa-
ministration of former president and agency’s role is limited to investigation, tion of the social agenda
now Rep. Gloria Arroyo. monitoring and recommendation. of the President as well
He said 2009 had the highest num- ”We are allowed by the Constitu-
as to effectively facilitate
ber of journalists killed as 32 of them tion to only investigate violations of
the health services and
were those massacred in Maguindanao human rights and not to adjudicate PAPER PLANES charity programs of OP
by members and supporters of the on them, and to monitor state compli- Members of the Anti-Visiting Forces Agreement (VFA) coalition stage a protest action in Manila
to encourage the government to scrap the VFA with the United States. The protesters use paper there is a need of placing
Ampatuan family. ance to its international human rights
planes to symbolize the US military planes that used to occupy former US naval base in Subic. back to OP the control
The Autonomous Region of Mus- obligations. Most cases of journalists MICHAEL SUPERALES and supervision over
lim Mindanao (ARMM), which was killed in the conflict areas especially
PCSO,” the EO states.
governed by Ampatuan’s son Zaldy
from 2005 to 2009, registered the
in ARMM, remain unresolved despite
our government’s accession to the
SUC budget Bishop dismisses The PCSO was origi-
most number of slain journalists since International Humanitarian Laws,” cut nixed ‘pro-RH survey’ as flawed nally under the control
1988 with 34. Mamauag said. A Catholic bishop has claimed that the survey and supervision of the
Senate minority
leader Alan Peter Cay- conducted by pollster Pulse Asia that showed majority OP as stated in Republic
PAGC officially abolished, 9 others in line etano voiced his formal of Filipinos are in favor of a reproductive health (RH) Act 1169. However, in
Malacanang has officially and inefficient,” Ochoa said. opposition to the billion- measure was “flawed” and that the Catholic Church 2004, its supervision
abolished the Presidential Anti-Graft Similarly, nine other agencies were peso cut on the budget can conduct its own survey to prove the opposite. was transferred to the
Commission (PAGC) with an execu- not allotted funds for next year since of state universities and Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. Department of Social
tive order signed by President Aquino these agencies, too, would be abolished. universities (SUC), saying said they can prove their critics wrong by claiming Welfare and Develop-
which transfers the powers and func- These are: Mindanao Development such would drastically that many people are against the RH bill now pend- ment and in 2005 to
tions of the agency directly under the Council; Office of the North Luzon increase the number of ing in congress. the DOH.
Office of the President (OP). Quadrangle Area; Office of Exter- college students who will “I see no problem with that. I myself tried that and The EO further states
Executive Secretary Paquito Ochoa nal Affairs; Minerals Development drop out. I found out that the opposition isn’t just 80 rather that "one of the main
Jr. said Executive Order No. 13, signed Council; Presidential Anti-Smuggling During last night’s de- objectives of the Office
100 percent,” Bacani said in an interview.
bates, Cayetano said he of the President is to en-
Nov. 15 but released only yesterday, Group; Luzon Urban Beltway Super The church survey, he said, could be done in
was against the cut on SUC
abolished the PAGC to enable the OP Region; Bicol River Basin Watershed different dioceses. hance the health services
subsidies because students
to directly investigate graft and corrupt Management Project; Office of the A Pulse Asia survey last October 2008 showed and charity programs to
may no longer afford to
cases of presidential appointees in the Presidential Adviser on Global Warm- pay their tuition fees. that 82 percent of the respondents claimed that the public as well as to
executive department, including heads ing and Climate Change; and Office “How can we reconcile the government should not only educate couples immediately respond
of government-owned and -controlled of the Presidential Adviser on New the policy of the President regarding modern methods of family planning but to calamities, disasters
corporations (GOCCs). Government Centers. to have quality education also provide them with services and materials on relief and emerging ill-
“The PAGC is an example of the kind Ochoa explained the PAGC’s investi- in all levels but at the these methods. nesses.”
of redundancies we want to eliminate in gative, adjudicatory, recommendatory, same time cut the budget
government to allow us to better allocate
our limited resources. It doesn’t make
and other functions were transferred
to the Office of the Deputy Secretary
of Commission on Higher
Education by about 30
Senate to pass ‘intact’ CCT budget
sense to have two or more government for Legal Affairs (ODESLA), which is percent and also of the The Senate is not inclined to estimated to 2.3 million poor families
offices do the same thing. It’s wasteful under the OP. SUCs?” he asked. impose cuts on the controversial P21 a monthly stipend of up to P1,400.
billion budget for the Aquino admin- The program is part of the P29.2
Joint AFP-PNP fight against crime istration’s conditional cash transfer
(CCT) program, a senator said.
billion Pantawid Pamilyang Pilipino
Program (4Ps) of the Department
The Armed Forces of the Philippines (AFP) and organized and functioned, we can deal not only on
the Philippine National Police (PNP) have agreed addressing criminalities or terrorism but perhaps we “I think more or less it will remain of Social Welfare and Development
yesterday to establish a Joint Peace and Security can use this center in addressing crisis situations and intact," according to Sen. Edgardo (DSWD).
Coordinating Center in addressing threat groups and even disaster relief concerns,” said Bacalzo. Angara in an interview with report- This year, the CCT budget was
criminal elements throughout the country. Bacalzo hinted that the move was in line with ers. only P12 billion. The budget of the
AFP chief Gen. Ricardo David and PNP chief President Aquino’s directive to the Armed Forces Previously, Sens. Angara, Grego- DSWD was likewise increased by 123
Director General Raul Bacalzo, who signed the and to the PNP to establish a joint elite strike force rio Honasan and Francis Escudero percent — from P15.4 billion in 2010
Joint Letter Directive 07-2010 that established the to deal with crisis similar to the Aug. 23 hostage crisis sought to slash the CCT budget by at to P34.3 billion.
JPSCC, said the move will increase collaboration, at the Quirino grandstand in Manila that left eight least P6 billion but other lawmakers Last Tuesday, Senate finance
consultation and coordination among military and Hongkong tourists and the hostage-taker dead. intervened, asking them to give the committee chairman Sen. Franklin
police forces on the ground. “That has been the word used by the President to project a chance. Drilon said that they will propose
The JPSCC was established by the AFP and the the PNP and AFP – to be interoperable in all types of “If it’s proven that you cannot a special provision requiring the
PNP, taking the cue from the success of the Joint crisis situations, whether criminal or disaster relief,” spend P21 billion in one year, then Department of Budget and Man-
Security Control Centers which was established said Bacalzo, adding that the establishment of the we won’t authorize a similar amount agement (DBM) to release the
to oversee the conduct of the operations to ensure JPSCC will result in “full” coordination, cooperation, next year," he said. CCT money directly to government
peaceful presidential and local elections last May. consultation, collaboration down to the lowest level
The CCT program will give an depository banks.
“In the succeeding days that this center will be of command on the ground.”
8 Wednesday, November 24, 2010
Thursday, November 25, 2010 9
Pacquiao is the new pay-per-view king Mukhang masusulot pa si Parks
POUND-FOR-POUND king pay-per-view revenue. ment, generated 1.25 million buys
Manny Pacquiao has not only The number HBO reported in 2008. Pacquiao's 12th-round AYAN, kinukuha na si Bobby Ray
clinched the eighth title belt but is only an initial figure, with the knockout of Miguel Cotto in 2009 Parks sa isang kolehiyo sa US.
he also holds the record for the total likely to rise once the buys sold 1.2 million units. Malamang hindi na siya maglaro
pay-per-view world. are fully accounted for. “This is the third consecutive para sa NU.
Pacquiao matched former “We’re thrilled with the PPV year that a Manny Pacquiao mega- Siyempre, iba pa rin kung dun ka sa
heavyweight champ Mike Tyson performance,” said HBO senior fight has exceeded 1 million buys US NCAA maglalaro.
as the only fighter in pay-per-view vice president Mark Taffet, who and he has generated 5.1 million Mas magandang daan iyan patungo
history to generate at least 1 mil- runs HBO PPV. “With the breadth buys over his last five fights -- true sa NBA.
lion buys for a fight in three con- of interest from sports, entertain- measures of his PPV superstar Iyan naman ang pangarap ng tatay niyang si Bobby Parks.
secutive years. HBO announced ment and news media following status,” Taffet said. ***
Tuesday that Pacquiao's one-sided Manny and the fight, boxing has Pacquiao’s other 2010 fight, a Patungo na sa Final Four ang PCCL.
battering of Antonio Margarito on tremendous momentum as we lopsided decision against Joshua Malalaman na natin kung sino ang tunay na magaling sa mga colleges
Nov. 13 at Cowboys Stadium to finish 2010 and head into a very Clottey at Cowboys Stadium in and universities sa buong Pilipinas.
win a vacant junior middleweight exciting 2011.” March, generated 700,000 buys. ***
title – his record-extending eighth Pacquiao’s lopsided eighth- That fight was made on short Hindi naglaro si Calvin Abueva noong hinarap ng SSC ang Adamson
– generated at least 1.15 million round destruction of Oscar De La notice and Clottey was a virtual sa PCCL.
buys and $64 million domestic Hoya, which sent him into retire- unknown. Sabi, nagpo-focus daw sa pagaaral nila.
Baka totoo na ang tsismis na lilipat na nga siya ng eskwela.
Hobe Bihon downs Wang’s to capture title ***
Binigyan ng parangal sa Congress si Manny Pacquiao.
HOBE Bihon capped another memorable season against the outstretched arms of Jonathan Aldave to Dapat lang.
yesterday by beating Wang’s Ballclub, 101-89, in their give Hobe a five-point cushion, 91-86, after Wang’s Sobrang taas ng imahe ngayon ng Kongreso dahil sa mga tagumpay ni
winner-take-all showdown to capture the title in the threatened at 86-88 on a similar three-pointer by Pacman.
2010 Manila Basketball League (MBL) Invitational ex-pro Biboy Simon. ***
Basketball championship before a big crowd at the Ismael Junio added 14 points, Jeffrey Sanders Happy, happy birthday sa aking kapatid na si Alex Gutierrez who turned
Lyceum gym in Intramuros, Manila. contributed 13 points, Leimar Navarro had 11 and a year older yesterday, Nov. 24. Ganoon din kay Chito Victolero. Maligayang
Former PBA players Nino Marquez scored 12 of his Braulio Lim had 10 for Hobe, which finished with kaarawan sa inyo.
team-high 20 points in the fourth quarter, including a 9-1 overall record in this nine-team tournament
a pair of back-breaking three-point shots from top of supported by Smart Communications, Dickies Un- Dagupan to host national rapid chess tourney
the key to power Hobe of coach Junnel Mendiola and derwear, WG Diner and PRC Courier Services. DAGUPAN, the “bangus” capital formal opening ceremony of the pres-
managers Bobby Co and James Café to victory. Navarro, a 6-3 recruit from Philippine Chris- of the Philippines, will host the much- tigious team tournament.
Marquez, who saw action for Air21 in the PBA, tian University, was later named as Most Valuable awaited 2010 National Intercities Pichay is expected to make the
hit the last of his four triples in the final two minutes Player. and Municipalities rapid chess team ceremonial moves along with Dagupan
championship set Dec. 18-19 at the City Mayor Benjamin S. Lim and city
line ads Our Daily Bread People’s Astrodome.
A joint undertaking of the National
administrator Vladimir Mata.
“This is another major chess com-
A poet once wrote:“As a rule, man’s a fool. When Chess Federation of the Philippines petition in the NCFP calendar in the
For sale. Kassel Condo
loans Rem. 601 / 31sqm it’s hot, he wants it cool. And when it’s cool, he wants (NCFP) in cooperation with the the year about to end,” said Pichay,
www.premierecarloan.com unfurnished. Pasay Taft,
Call 415-7553 or 774-1099
it hot. Always wanting what is not.” Dagupan City government, the two- who tapped NCFP executive/events
Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
6% P.A. Bnew/Used cars 896-4656 / 8964875 What an insightful observation on human na- day competition is expected to attract director Willie Abalos to coordinate
Car Loan / car Lateral 0917-5252876 ture! So when we read in Philippians 4:11, “I have the country's top players representing the preparations for the prestigious
0917-5770302 * (02)577-0469 opportunities learned in whatever state I am, to be content” we select cities and municipalities. event.
0921-6774142 CHARLIE
JOB OPENING!
wonder, Can this be possible? NCFP president/chairman Prospero ”It will also be a good opportunity for
services <PASAY BASED>
0910-4197883 / 0907-1285391 For Paul it was. Philippians 4:12-13 describes “Butch” Pichay and NCFP secretary- Manila-based players to come and visit
Nissan Urvan for Rent! general and Tagaytay City Mayor Dagupan, which is known as the regional
240-3530 / 0932-6235026 Manicurists / Spa therapists Paul’s response to life:“I know what it is to be in need,
with training 0915-3621221
and I know what it is to have plenty. I have learned Abraham “Bambol” Tolentino have market center of the entire province of
health products been invited to personally attend the Pangasinan,” added Pichay.
No. 1 Diet Products. Hiring Field Sales Agent the secret of being content in any and every situa-
Safe & proven 0927-3727537 For Metro Manila Area
Call: Mr. Cunanan 4922339
tion, whether well fed or hungry, whether living in Rotary golf event tees off Friday
buy & sell Email: jeg316@yahoo.com plenty or in want. I can do everything through Him
THE Rotary Club of Makati Ayala Project for disabled people, Stepping

1.1M
(Mark-09284500617). who gives me strength” (NIV). Paul’s relationship
1BR Condo (RCMA), in cooperation with Mega- Stone Learning Center for special
6k+/mo. No D/P with God superseded whatever he did or did not
nr. MRT
Job Hiring- open to all courses world Corporation and media partner children of poor families, and Han-
0921-4158747 Ms. Veronica-0918- have. His contentment was not based on his circum- GMANews.TV, is set to hold the 14th nibal School Foundation for children
4882656/0915-6880510 stances, but on his relationship with Christ.
LA VERTI CONDO Paul Harris Cup tomorrow at the scavengers.
9K A MONTH CP 0922-8206021 Company Nurse (RN) Paul reminds us that contentment doesn’t Alabang Country Club. Also in the list are Chameleon
NEAR LA SALLE contact: Michelle 0939-8050913
happen overnight. It’s something that we learn. As Registration and tee-off start at 6 Foundation home for abused women
14 hectares farmland, COMPANY HIRING
P12M with irrigation our relationship with God develops over time and a.m. The awards ceremony and raffle and children in Passi, Iloilo, medical
Ms. Morgan -0999-435-6152
with mango tree fruit bearing through experiences, we learn to trust God more
with piggery 5 houses
0915-688-0510 will be held after the 6 p.m. dinner. and dental missions in remote and
contact: Marietta 0917-5824770 Job Opening [Pasay Based] and ourselves less. Paul knew that Christ would An estimated 80 to 100 golfers disaster-stricken areas of the country,
House & Lot in Country Mr. Bryx 0999-422-4457 give him the strength to persevere in whatever from various sectors are expected to Rotary Community Corp and Rotaract
Homes Tagaytay. P2.5M
330sq.m. 3 bedrooms
Work from Home!!! situation he encountered (v.13). participate in the 18-hole tournament, Clubs for vocational, youth and com-
Part/full time: 10-30k/month in honor of Rotary founder Paul Harris.
http://ramilisrael.sulit.com.ph No matter what you’re facing today, through munity service, and RCMA’s financial
0922-8758396 www.peaklifestyle.com/eagles.
Text 0908-1952711 prayer you can receive the strength to be con- The tournament aims to raise funds for assistance program.
Affordable townhouse
in QC 2.48M, H&L in Hotel Training for abroad. Room tent. RCMA’s numerous social, charitable With the Rotary’s motto of “Service
Antipolo 1.45M Attendant, F/B, Front Desk The world is filled with so much good That brings and humanitarian projects. Above Self," organizers are expecting
Francis 0918-4700130 091-84830973 or 994-2731
us joy and pleasure, But true fulfillment only comes Among this year’s beneficiaries this year to be a banner event and shall
FOR SALE!!! Liteace, 1992 model Affordable Houses in QC
newly repainted, newly Francis 0918-4700130 when Christ we love and treasure. —Sper are the Gawad Kalinga in San Andres inspire them to make it an even bigger
installed aircon. 0922-4789691 www.francismec.sulit.com.ph Bukid and Lipa City, Artificial Limb tournament in 2011.