Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 11-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,681.60 12,568.64 12,644.03 100.60% 125,850.60
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 84,748.40 86,217.00 87,242.64 101.19% 784,452.34


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 317,472.95 328,462.50 346,067.84 105.36% 3,112,033.15
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 23,190.50 26,176.50 27,194.20 103.89% 222,129.11
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 12,896.57 14,254.00 14,846.04 104.15% 116,932.47
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 24,149.80 23,527.50 25,315.00 107.60% 237,435.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 1,994.19 2,909.60 506.26 17.40% 5,507.81
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 21,894.71 20,124.38 20,573.00 102.23% 244,764.55
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц 1,780.09 1,152.00 1,176.00 102.08% 24,052.05
ДҮН цах м.квтц 500,808.79 515,392.12 535,565.01 103.91% 4,873,157.08
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 29,064.00 28,912.00 32,016.00 110.74% 189,400.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 262,967.00 293,609.00 296,079.00 100.84% 1,852,865.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 390,617.00 424,156.00 437,170.00 103.07% 3,297,198.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 67,120.00 67,523.00 67,933.00 100.61% 454,225.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 65,867.00 68,421.00 72,722.00 106.29% 496,368.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 31,800.00 31,000.00 36,400.00 117.42% 248,300.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 6,433.24 6,348.50 9,235.31 145.47% 38,147.37
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 18,937.50 17,830.00 20,235.10 113.49% 130,989.54
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 12,712.18 12,894.00 12,575.00 97.53% 78,960.70
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 4,522.00 4,600.00 5,007.90 108.87% 31,900.00
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 9,720.00 11,350.00 10,442.34 92.00% 59,534.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 6,109.10 8,128.80 6,191.00 76.16% 35,972.50
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 103,831.00 113,729.00 113,651.00 99.93% 551,193.00
ДҮН дул Гкал 1,009,700.02 1,088,501.30 1,119,657.65 102.86% 7,465,053.11
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

261.99 300.00 51.14 17.05% 1,436.94


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 200.41 80.00 137.70 172.13% 772.61
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 30.88 20.00 22.80 114.00% 266.40
ДҮН цах м.квтц 493.28 400.00 211.64 52.91% 2,475.95
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 5,515.33 4,104.00 5,749.08 140.08% 42,920.75
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,381.38 2,160.00 3,622.08 167.69% 29,042.13
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 457.98
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - 387.00 - 0.00% 1,524.81
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 110.45 100.00 65.46 65.46% 1,350.05
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 88.08


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 116.90
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 26.04 26.00 33.45 128.65% 307.84
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 12,317.58 12,258.75 12,147.83 99.10% 128,040.51
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 12,608.20 13,640.58 12,586.90 92.28% 144,951.84
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,162.06 889.96 1,027.67 115.47% 16,304.62
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,277.26 931.28 1,090.33 117.08% 17,501.81
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,216.05 1,854.24 1,856.61 100.13% 23,611.10
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 9,157.57 13137.979 14510.232 110.44% 140,123.74
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,073.42 1,385.60 129.08% 17,596.38
16 "БӨХӨГ" НЦС цах м.квтц - 1,689.31 2,050.05 121.35% 25,150.05
ДҮН цах м.квтц 46,771.91 52,252.52 56,125.30 107.41% 589,088.59
дул Гкал 1,009,700.02 1,088,501.30 1,119,657.65 102.86% 7,465,053.11
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 548,073.99 568,044.64 591,901.94 104.20% 5,464,721.63

Вам также может понравиться