Вы находитесь на странице: 1из 461

PÉJ¥sï¹J¸ï¹ PÉʦr

PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ


¤AiÀÄ«ÄvÀ
(PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÁ¸ÀA¸ÉÜ)

£ÀA.16/1, «Ä®ègïì mÁåAPï ¨Éqï KjAiÀiÁ, «Ä®ègïì gÀ¸ÉÛ, ªÀ¸ÀAvÀ£ÀUg


À À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 052

www.kfcsc.com

1
PÉJ¥sï¹J¸ï¹ PÉʦr

UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À: ²æà JªÀiï.¹.²æäªÁ¸ÀAiÀÄå, ¥Àz
æ Á£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ

¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ: ²æà ºÉZï.f.ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀAiÀÄå, PÉ.J.J¸ï., G¥À ¥ÀæzÁ£ÀªåÀ ªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ(DqÀ½vÀ)

UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ¤ªÀðºÀuÉ:

1) ²æà PÉ.¹.zÉÆgɸÁé«Ä, G¥À¥æzÀ Á£ÀªåÀ ªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ(ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ)


2) ²æêÀÄw ¸ËªÀÄå f., f¯ÁèªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ(¦rJ¸ï)
3) ²æà JªÀiï.Dgï.ZÀAzÀæ±ÃÉ Rgï, f¯ÁèªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ(JªÀiï.J¸ï.¦)
4) ²æà J.JªÀiï.gÁd±ÉÃRgï, f¯ÁèªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ(DqÀ½vÀ)
5) ²æà Dgï.J¸ï.ºÀ®UÉÃj, ¸ÀºÁAiÀÄPÀªåÀ ªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀÄ(¥Àæ)(PÁ£ÀÆ£ÀÄ & ²¸ÀÄÛ)

PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ


¤AiÀÄ«ÄvÀ
(PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÁ¸ÀA¸ÉÜ)

£ÀA.16/1, «Ä®ègïì mÁåAPï ¨Éqï KjAiÀiÁ, «Ä®ègïì gÀ¸ÉÛ, ªÀ¸ÀAvÀ£ÀUg


À À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 052

www.kfcsc.com

2
Title: ‘KFCSC kypidi’ (kannada-English language)

Compiled with Guidance of: Sri.M.C,Srinivasaiah,General Manager

Compiled with coordination of: Sri. H.G.Chandrashekharaiah, KAS, Deputy General Manager(Admin)

Compiled By: Sri.K.C.Doreswamy, D.G.M.(Marketing), Smt.Sowmya G., D.M.(PDS),Sri.M.R.Chandrashekhar,


DM(MSP),Sri.A.M.Rajashekhar,DM(Admin),Sri.R.S.Halagerei,AM(i/c)(legal & discipline)

Published by: Karnataka Food and civil supplies Corporation Limited, No.16/I, Millers Tank Bed Area, Millers Road, Vasanthanagara,
Bangalore- 560052

Edition: 1st EDITION

Year: 2016

©All rights including copyrights reserved with the publishers. No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any
means (graphic, electronic or mechanical), or reproduced on any information storage device, without the written permission of the
publishers.

DISCLAIMER: Due care has been taken while publishing this book, but the Author, Publisher, and printers are not responsible in any
manner for any mistake that may have inadvertently crept in. The publication is made with the understanding that the editors and
publishers are not responsible for the result of any action taken on the basis of this work or for any error or omission, to any person. In
case of doubts the readers shall cross-check the contents with original government publications or notifications. Publisher shall not be
liable for any direct, consequential, or incidental damages arising out of the use of this book

3
Ph: 22200660, 22096655
Fax: 080-22266299, 22096688
22353423, 22872890, 2250835
e-mail: info@kfcsc.com
PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ,
£ÀA.16/L, «Ä®ègïì mÁåAPï ¨Éqï KjAiÀiÁ, ªÀ¸ÀAvÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-52
KARNATAKA FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION Ltd.,
(Government of Karnataka Undertaking)

ªÀÄÄ£ÀÄßr

PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀĪÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV
vÀ£ßÀ zÉà ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß gÀƦ¹PÉÆArzÀÝgÆ À , PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ
PɹJ¸ïDgï, £Àqv À É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, ¹¹J ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀAzsÀ¨ÉÆðavÀªÁV
C£Àé¬Ä¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà «±ÉõÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÁzÀ ¦.r.J¸ï, JA.J¸ï.¦ Rjâ, CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ
AiÉÆÃd£É DºÁgÀ zsÁ£Àå Rjâ, ¸ÀgÀ§gÁdÄ EvÁå¢ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. F ¸ÀA§AzsÀzÀ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤UÀªÀÄzÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð Cj«®èzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀPæ ÀgÀtUÀ¼À°è wêÀiÁð£À
PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «¼ÀA§ªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, CxÀªÁ PÀqÀvÀ «¯ÉêÁjUÉƼÀîzÉà ¥ÀvæÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ
EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼Àr PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß UÀªÀĤ¹, ¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÉÆ߸ÀUÉÆAqÀ ´ÀªÄÀ UÀæ PÉʦr µzÀÝ¥r À ´À­Ä wêÀiÁð¤µ, ‚PÉJ¥sïµJ´ïµ PÉʦr‛ JA§ F
PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæxª
À ÀÄ ¨ÁjUÉ ºÉÆgÀvg À ¯
À ÁVzÉ.
¤UÀªÄÀ zÀ J¯Áè C¢üPÁj/£ËPÀgg À ÄÀ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß vÀªÄÀ ä ¤vÀå DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀzÄÀ ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀgA
É zÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.06.2016

²æêÀÄw gÉÆût ¹AzsÀÆj, LJJ¸ï,


ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPg
À ÄÀ ,
PÀD£Á¸À¤¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

4
¥Àj«r

J)¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ

PÀæªÀÄ
«µÀAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå
¸ÀASÉå
01 ¤UÀªÄÀ zÀ PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»w
02 K.F.C.S.C. Ltd., Service Rules
03 ¤UÀªÄÀ zÀ°è ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÀÄAdÆgÁw ºÀÄzÉÝ «ªÀgÀ
04 Delegation of Powers to the Officers
05 ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa
06 K.F.C.S.C. Ltd., (Direct Recruitment by competitive
examinations and selection)(General) Rules, 2014
07 PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½
08 ¨sÁUÀ-II PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ(ªÀvÀð£É) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1966 ºÁUÀÆ
PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ(¹.¹.J.) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1957 PÉʦr
09 Karnataka Government Servant‟s (Medical Attendance) Rules
1963
10 ªÀiÁ»w ºÀPÄÀ Ì C¢ü¤AiÀĪÀÄ-2005

©)PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ –PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

PÀæªÄÀ ¸ÀASÉå «µÀAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå


1 ¦ÃpPÉ
2 ªÀÄAdÆgÁzÀ ¹§âA¢ §® ºÁUÀÆ Hierarchy Chart.
PÁ£ÀÆ£ÀÄ «¨sÁUÀ:-
3 a) ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ.
b) £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ ªÀQîgÀ «ªÀgÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ – PÉÃAzÀæ
PÀbÉÃj/f¯Áè PÀbÉÃj
c) PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
4 ²¸ÀÄÛ «¨sÁUÀ:-
a) ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
b) £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ «ZÁgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀg.À
c) PɹJ¸ï (¹¹J) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½- ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀ
d) PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (ªÀVÃðPÀgt
À , ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®Ä)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÄÀ , 1957
e) PÉJ¥sï¹J¸ï¹ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½
f) §ºÀĪÀÄÄRå ¸ÀPÁðj DzÉñÀ/¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ/ªÀÄAqÀ½ wêÀiÁð£ÀU¼
À ÀÄ.

5
¹)CPÀëgÀzÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
PÀæªÄÀ ¸ÀASÉå «µÀAiÀÄ ¸ÀÆa ¥ÀÄl ¸ÀASÉå
01 CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ
02 ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ «¨sÁUÀzÀ°è CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀiÁ»w. CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À «ªÀgÀ
03 CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÀ½UÉ DºÁgÀ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß
¤UÀªÀÄzÀ ªÀw¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀƪÀð¹zÀÝvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄ
PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
04 vÉÆUÀj¨ÉÃ¼É (¥sÀmÁÌ) (¸ÀªÁ), Dgï.©.r vÁ¼ÉJuÉÚ, ºÁUÀÆ qÀ§â¯ï
¥ÉÆÃnð¥sÉÊqï G¥ÀÄà EªÀÅUÀ¼À ¤UÀ¢üvÀ ¥ÁågÁ «ÄÃlgï «ªÀgÀ
05 DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀĪÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À «ªÀgÀ (Flow
Chart)
06 CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ
07 ªÀÄzsÁåºÀß G¥ÁºÁgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀ CQÌ ºÁUÀÆ UÉÆâ
«ªÀgÀ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 2014-15£Éà ¸Á°£À°è
Rjâ¹/«vÀj¸À¯ÁzÀ zÁ¸ÁÛ¤£À «ªÀgÀ.
08 ªÀiÁZïð-2016gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥Àæw
E-mÉAqÀgï ªÀÄÆ®PÀ Rjâ¸À¯ÁVgÀĪÀ vÉÆUÀj¨ÉÃ¼É (Phatka) ¥ÀæªÀiÁt, zÀgÀ
09 ªÀiÁZïð-2016gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥Àæw
E-mÉAqÀgï ªÀÄÆ®PÀ Rjâ¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀqÀ¯ÉPÁ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ zÀgÀ
10 ªÀiÁZïð-2016gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥Àæw
E-mÉAqÀgï ªÀÄÆ®PÀ Rjâ¸À¯ÁVgÀĪÀ Dgï.©.r.vÁ¼É JuÉÚAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
ºÁUÀÆ zÀgÀ
11 LIST OF APPROVED EMPANELLED SUPPLIERS
REGISTRATION/RENEWAL FOR TUR-DAL/CHANNAGRAM & RBD
PALMOLIEN OIL FOR THE YEAR 2015-16.
12 General Terms and Conditions of RBD Polmolein Oil under Akshara
Dasoha Scheme.
13 General Terms and Conditions of Turdal/Channagram-under
Akshara Dasoha Scheme.
14 Terms and Conditions of Double Fortified Salt Tender under
Akshara Dasoha Scheme.

r) ¦rJ¸ï PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

E) JªÀiï.J¸ï.¦. PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ



6
1)¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉU¼
À À ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀ
PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÄÀ ªÀÅ PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 1956gÀ CrAiÀÄ°è 07£Éà ¸É¥ÖÉA§gï
1973gÀ°è £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀÄvÀÛz.É ¤UÀªÄÀ zÀ ¸ÀA¸ÁÜ ¤ªÉÃzÀ£Á ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ (ªÉĪÉÆÃgÁåAqÀªÀiï
ºÁUÀÆ DnðPÀ¯ïì D¥sï C¸ÉÆöAiÉÄõÀ£ï) ¥ÀæPÁgÀ ¤UÀªÄÀ zÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÅÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À Rjâ,
¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÁUÁtÂPÉ ºÁUÀÆ «vÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¢£À¤vÀåzÀ a®ègÉ CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀiVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ
DVgÀÄvÀÛz.É ¤UÀªÀÄzÀ C¢üPÀÈvÀ µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÀÅ gÀÆ.6.00 PÉÆÃnUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀÆ.3.25 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ
¥ÁªÀw¹zÀ µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtð µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛz.É

¥Àæ¸ÀÄÛv:À ¤UÀªÄÀ zÀ°è 28 f¯Áè PÀbÃÉ jUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛz.É 882 ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÀvð
À ªÀå
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉ

PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÄÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÀÅ ¸ÀUÀlÄ £Á«Ä¤zÁgÀgÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ
«vÀgu
À Á ¥ÀzÝÀ wAiÀÄr ±ÉÃ.65 gÀµÀÄÖ ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɸÀÄwÛz.É DºÁgÀzsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ
¸ÀPÌÀ gÉ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¸ÀPÌÀ gÉ PÁSÁð£ÉU½
À AzÀ Rjâ¹, JvÀÄÛª½
À ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄr «vÀgÀuÉ
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¤UÀªÄÀ ªÀÅ gÁeÁåzÀåAvÀ 197 ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 164 a®ègÉ ªÀĽUÉU¼
À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ
ºÁUÀÆ 08 ¸ÀAZÁj £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄqÀØ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è
DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛz.É

DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð «vÀgÀuÉ C®èzÃÉ ¤UÀªÄÀ ªÀÅ PɼÀPA


À qÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï,
J¯ï.¦.f, DmÉÆà UÁå¸ï WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¹ÃªÉÄJuÉÚ

PÀæªÄÀ vÉÊ® PÀA¥À¤AiÀÄ


¸ÀܼÀ f¯Éè zÀeÉð
¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ
1 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ L.N.¹ -
2 PÁgÀªÁgÀ AiÀįÁè¥ÄÀ gÀ L.N.¹ -
3 PÁgÀªÁgÀ zÁAqÉð L.N.¹. -
4 PÉÆïÁgÀ PÉÆïÁgÀ L.N.¹ -
5 ªÀÄAqÀå ªÀÄAqÀå L.N.¹ -
6 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ L.N.¹ -
7 PÀ¢gÉãÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ L.N.¹ -

7
J¯ï¦f

vÉÊ®
PÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ CrUÉ C¤®
¸ÀܼÀ f¯Éè PÀA¥À¤AiÀÄ zÀeÉð
¸ÀASÉå ¢£ÁAPÀ UÁæºÀPg
À À ¸ÀASÉå
ºÉ¸ÀgÀÄ
1 AiÀıÀªA
À vÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (GvÀÛgÀ) 17.07.1991 L.N.¹ SÁAiÀÄA 23517
Cqï
2 °AUÀgÁd¥ÀÄgÀA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (GvÀÛgÀ) 19.11.1996 L.N.¹ 16356
ºÁPï
Cqï
3 ºÉ¨Áâ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (GvÀÛgÀ) 05.09.2000 L.N.¹ 18187
ºÁPï
4 ºÁ¸À£À ºÁ¸À£À 22.10.1988 ©.¦.¹ SÁAiÀÄA 11142
Cqï
5 PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR aPÀ̪ÄÀ UÀ¼ÀÆgÀÄ 16.07.1986 L.N.¹ 3794
ºÁPï
6 PÉÆ¥Àà¼À PÉÆ¥Àà¼À 13.02.2007 ©.¦.¹ SÁAiÀÄA 16249
7 ZÁªÀÄgÁd£ÀUgÀ À ZÁªÀÄgÁd£ÀUgÀ À 20.03.2010 ©.¦.¹ SÁAiÀÄA 1335

¥ÉmÉÆÃæ ¯ï / rÃ¸É¯ï §APïUÀ¼ÀÄ

vÉÊ®
¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ
PÀæ.¸ÀASÉå ¸ÀܼÀ f¯Éè PÀA¥À¤AiÀÄ zÀeÉð
¢£ÁAPÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ
1 §£À±ÀAPÀj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (zÀQët) 27.03.2003 L.N.¹ rîgﶥï
2 §AUÁgÀ¥ÃÉ mÉ PÉÆïÁgÀ 05.03.2002 L.N.¹ SÁAiÀÄA
3 PÉAZÀ£ÀºÀ½î avÀæzÄÀ UÀð 06.05.2011 ºÉZï.¦.¹ rîgﶥï

DmÉÆà UÁå¸ï

vÉÊ®
¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ
PÀæ.¸ÀASÉå ¸ÀܼÀ f¯Éè PÀA¥À¤AiÀÄ zÀeÉð
¢£ÁAPÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ
1 §£À±ÀAPÀj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (zÀQët) 27.08.2005 L.N.¹ °., rîgﶥï
2 PÀ¢gÉãÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (zÀQët) 15.02.2008 L.¦.¦.°., rîgﶥï

F ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀªÄÀ ªÀÅ vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉU¼


À À£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉÆArzÉ. EzÀ®èzÃÉ ¤UÀªÄÀ ªÀÅ ¸ÀP ÁðgÀªÀÅ
DVAzÁÝUÉå eÁjUÉ vÀgÄÀ ªÀ J¸ï.f.Dgï.ªÉÊ/CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV
¤ªÀð»¸ÀÄwÛz.É

8
CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£É

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ¥Ë¶×PÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è
¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ C£ÀÄzsÁ¤vÀ ±Á¯ÉU¼
À À°è MAzÀjAzÀ LzÀ£Éà vÀgÀUw
À AiÀĪÀgU
É É ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 6jAzÀ 10£Éà vÀgÀUw
À AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzsÁåºÀß ©¹AiÀÄÆl
¤ÃqÀĪÀÅzÀPÌÉ vÉÆUÀj¨ÉüÉ, SÁzsÀå vÉÊ® ºÁUÀÆ qÀ§â¯ï ¥sÁnð¥sÊÉ qï G¥Àà£ÄÀ ß J¯Áè f¯ÉèU¼
À À vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è
¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀªÄÀ PÉÌ ªÀ»¹zÉ. CAzÁdÄ 74 ®PÀëzÀ 9 ¸Á«gÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ F
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqA
É iÀÄÄwÛzÁÝgÉ.



9
2)KARNATAKA FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
SERVICE RULES

PART-I TITLE AND DEFINITIONS

SHORT TITLES:

01) These rules shall be known as „KARNATAKA FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION
LIMITED SERVICE RULES‟.

DATE OF COMMENCEMENT:

02) These rules shall come into force with effect from 01-12-1980.

APPLICATION OF RULES:
03) These rules will apply to and be binding on all the employees of the Corporation, other
than those on deputation and on contract. In the case of those on contract on Foreign
Service from the Department of the Government of Karnataka or Government of India or
public sector undertakings, these rules will be subject to specific term, if any, on which
the persons are appointed /lent on Foreign Service to the Corporation.
DEFINITIONS:
04) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context:-

(i) „APPOINTING AUTHORITY‟ means the authority empowered to make


appointments under these rules.
(ii) „CORPORATION‟ means the Karnataka Food and Civil Supplies Corporation
Limited.
(iii) „BOARD‟ means the Board Directors of the Corporation.
(iv) „MANAGING DIRECTOR‟ means the Managing Director of the Corporation.
(v) „GENERAL MANAGER‟ means the General Manager of the Corporation.
(vi) „EMPLOYEES‟ means any person who is appointed in accordance with these
rules and whose name is included in the Corporation‟s salary register.
(vii) „PROBATIONER‟ means an employee of the Corporation appointed on probation.
(viii) „PAY‟ means the amount drawn monthly by an employee as pay including special
pay , Personal pay or pay granted in view of his personal qualifications and any

10
other emoluments which may be specifically classed as pay by the Corporation
which has been sanctioned for a post held by him.
(ix) „SPECIAL PAY‟ means an addition, of the nature of pay, to the employments of a
post or of a Government Servant, granted in consideration of
a) The specially arduous nature of the duties,
OR
b) A Specific addition to the work or responsibility,
OR
c) The unhealthiness of the locality in which the work is performed.
05) The description of posts in the Corporation, sanctioned strength and the scale of pay
attached to such posts shall be as indicated in Annexure-I.

PART-II GENERAL CONDITION OF SERVICE.

06) The following general conditions shall apply to all appointments in the service of the
Corporation.
i) No person shall be eligible for initial appointments unless he has attained the age of 18
years.
ii) A candidate for appointment in the service of the Corporation shall be a citizen if India;
iii) No person shall be appointed unless he has been certified physically fit from a Medical
Officer of a Government Hospital not below the rank of Assistant surgeon Grade-I
Explanation: Unless the appointing authority otherwise directs, this provision is applicable only
to the appointments made by direct Recruitment by the Corporation.

iv) No person who has previously been dismissed or compulsory retired from the services of
the Corporation from a Department of a state or the Central Government or any public
sector or undertaking shall be eligible for appointment.
v) No person who has been convicted in a Court of Law or any offence including moral
turpitude shall be eligible for appointment.

11
07) (a) Regular appointments in the service of the Corporation shall be made against the posts
sanctioned-by the Board from time to time. The recruitment to the various categories of
posts shall be made as specified against each of the posts in the Appendix.
(b) Not withstanding anything contained in these regulations, appointments may be
made to the post of Assistant Managers and above.
(i) by deputation of suitable officers from Central or State Government.
(ii) on contract basis subject to the terms and conditions as may be decided by the
Board.
08) (a) The board of Directors shall from time to time determine the number of
posts of each description on the service of the Corporation.
(b) The Managing Director may create posts temporarily for a period not exceeding
one year in respect of posts below the rank of Assistant Managers.
09) The following procedure shall be followed in the case of direct recruitment of posts
sanctioned by the Board.
(a) All appointments to posts below the rank of District Managers will be made by the
Managing Director. The Managing Director may appoint Selection Committees to
advice him in drawing up panels.
(b) In respect of posts of the rank of District Managers and above, the appointments will
be made by a committee consisting of the Chairman, Managing Director and one other
Director to be nominated by the Board. The Committee may Co-opt members of
faculties of organizations like the Indian Institute of Management to assist in the
selections.
(c) The following posts are identified for Recruitment for Physically Disabled persons:
(i) Identification of Group C & D posts for physically disabled persons:
Low Leprosy Hearing Loco motor Mentally
Blind Mentally ill
Vision cured Impaired disability Retarded
1 2 3 4 5 6 7
Sr. Asst.,
Sr. Asst., Sr. Asst., Sr. Asst.,
Jr. Asst., Stenographer
Jr. Asst., Jr. Asst., Jr. Asst., Class-IV
Class-IV Class-IV
Class-IV Class-IV Class-IV (group-D)
(group-D) (group-D)
(group-D) (group-D) (group-D)
Driver

12
(ii) Identification of Group A & B posts for physically disabled persons:
Loco motor disability
Blind or low vision Hearing Impaired
Or cerebral palsy
Assistant Manager Assistant Manager Assistant Manager
(Group-B) (Group-B) (Group-B)

10) Promotions shall be made on the basis of Seniority-cum-Merit. Merit shall be decided on
the basis of the periodical assessment Reports.
"Provided that, for promotion to any post where the minimum qualifying servie
prescribed is more than 3 years if the employees/officers who have put in that prescribed
minimum qualifying service is not available, an officer who has put in three years of
service may be considered for promotion".
'[ ]' – Amended by 275th Board Meeting decision dated: 06-12-2014.

11) Service shall be deemed to have commenced from the working day on which an
employee reports for duty. However the seniority of employee interse will be governed
by the ranking assigned at the time of selection.
12) (a) Every person appointed to any post in the Corporation (excluding deputationists) shall
be required to be on probation for a Period of one year from the date of appointment.
(b) The appointing authority may, at its discretion, extend the period of probation for
further periods not exceeding one year.
(c) If the appointing authority feels that the service of the probationer during the period
of probation is not satisfactory, he Shall be liable to be discharged from service without
assigning any reason.
(d) An employee, who has satisfactorily completed his probation in any post shall be
confirmed and the fact will be intimated within six months from the date of completion of
probationary period.
13) All direct recruitees would be required to execute an agreement on a stamped paper of the
requisite value binding themselves to serve the Corporation for a minimum of three years
from the date of confirmation.
14) The employees of the Corporation may be sent on deputation to other organizations with
the prior approval of the Managing Director . The deputation of such employees shall be

13
governed by the terms to be mutually agreed upon by the Corporation and the borrowing
authority.
15) (a) The service of any employee who has been appointed to any post in the
Corporation and who has satisfactorily completed his period of probation may be
terminated by the appointing authority on giving such employee notice or pay in lieu
there and after following the procedure laid down under the Provisions of the Industrial
Disputes Act of 1947.
(b) The service of any employee appointed under these Rules may be terminated by
the appointing authority on giving him.
(i) 3 months notice or pay in lieu thereof in the case of an employee of the rank of
Assistant Manager and above.
(ii) 30 days notice or pay in lieu thereof in the case of an employee below the rank of
Assistant Manager .
(c) Nothing contained in these Regulations shall effect the right of the Appointing
Authority for dismissal, or removal from service of compulsory retirement of and
employee as a result of disciplinary proceedings or in pursuance of the provisions relating
to the retirement regulations of the Corporation.
16) (a) In case an employee intends to resign during the currency of the service
agreement, he will be governed by the terms and Conditions of the Agreement.
(b) Even on completion of the Agreement period, no employee shall resign from the
service of the Corporation except by giving,
(i) 3 months notice or pay in lieu thereof in the case of an employee of the
rank of Assistant Manager and above.
(ii) 30 days notice or pay in lieu thereof in the case of an employee below the
rank of Assistant Manager.
In the case of probationers, they can resign by giving 48 hours notice.
(c) Resignation may be accepted by the appointing authority with immediate effect or
at any time before the expiry of the period of notice; In the later case an employee shall be
paid pay in respect of the un-expired period of notice, where a shorter period of notice is
accepted by the Managing Director under special circumstances and at the request of an

14
employee, he shall be entitled to receive his pay and allowances only in respect of actual
period spent on duty in the Corporation.
(d) An employee leaving the service of the Corporation without giving proper notice
shall be liable for suitable civil action.
17) (a) every employee appointed to the service of the Corporation shall retire when he attains
the age of 60 years.
(b)Not withstanding anything contained in (a), the appointing authority shall, if it is of
the opinion that it is in the interest of the Corporation to do so, have the absolute right to
retire any employee, who has put to 20 years service, by giving him in writing a notice of
not less than 3 months or 3 months pay and allowances in lieu of such notice.
(c) An employee of the Corporation may, by giving a notice of not less than 3 months in
writing to the appointing authority, retire from the service of the Corporation after he has
attained the age of 50 years.
(d) Nothing contained in these Rules shall affect the right of the appointing authority to
retire an employee with due notice or pay in lieu thereof on his being certified by a
medical examiner to be nominated for the purpose by the appointing authority, as being
unfit for further service in any post in the Corporation.

(e) An employee may be permitted to retire at his own request by the appointing authority
being satisfied that such employee is incapacitated for a further period of continuous
service due to his sustained illness or accident.

(f) Provided that before acting under this Clause it shall be open to such authority to
require the employee to undergo a medical examination by such medical examiner as it
may nominate for this purpose.
18) The Corporation shall be competent to alter, add or to amend or cancel any of the above
rules from time to time and also give effect to them from such date as it may deem fit.
19) On all questions of interpretation of these Rules, the decision of the Managing Director
shall be final. For matters not specifically covered in the service rules, the Board may, as
its option, adopt the relevant rules or orders applicable to Government of Karnataka
Services.
*******

15
ANNEXURE-I
(Karnataka Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Service Rules)
Age limit
Qualification/ Qualification/ in case of
Sl. Scale of Method/Mode
Description of post Conditions for conditions Direct
No pay of Recruitment
Direct Recruitment For promotion Recruit-
ment
01 Chairman - - - - -
To be appointed
02 Managing Director - - - -
by Government
By deputation of
IAS (Jr.Scales)
03 General Manager - - -
/KAS Sr.Scale
Officer
Chartered
Accountant with 5
years experience in a
public sector
undertaking or
Either by
reputed large
56550- deputation or by
04 Finance Manager commercial - 40 Years
79800 Direct
organization for
recruitment
direct recruitment.
He should hold
equivalent post in
his parent Dept. If
on Deputation.
By promotion
after
completion of
Sr. Deputy General 40050-
05 - - two satisfactory
Manager 56550
as Deputy
General
Manager.
1) Degree of a
recognized
university
2) Associate/
Fellow Membership
of Company
Secretary of India
36300- Direct 3) Degree in Law
06 Company Secretary - 40 Years
53850 Recruitment desirable plus 5
years experirnce as a
Company Secretary
in a Public sector
undertaking or
reputed large
commercial
undertaking.
Either by 4 years of
Deputy General 36300-
07 promotion or by - satisfactory -
Manager 53850
Deputation service in the

16
cadre of D.M
from the date
of confirmation
2years of
satisfactory
service from
the date of
confirmation in
Either on the post of
28100-
08 District Manager Deputation or by - A.M's or -
50100
promotion equivalent
holding degree
of recognized
university.(235t
h
B.M held on
21-06-2006
1) Direct
Recruitment
(1/3rd).
2) Promotion
(2/3rd) out of
these
promotional
vacancies:
(i) 74% from
Office Manager
(ii) 26% from Graduate of a
3 years of
Office Manager recognised
satisfactory
(Accounts) university with
service as
(iii) if any minimum 50% of
office
person working marks with
Manager/Office
as 'Senior additional
Manager(Acco
Stenographer' as qualification of
22800- unts) in the
09 Assistant Manager on the day of M.B.A. from a -
43200 post of O.M or
approval of this recognised
7 years of
amendment, University
satisfactory
he/she shall be (Amendment made
service in the
entitled to be as per 275th Board
post of
promoted after Meeting held on 6th
Sr.Stenographe
completion of 7 December 2014).
r.
years .
satisfactory
service as
'Senior
Stenographer'.
(iv) However,
while
considering
promotion of
those office
Manager's

17
who were shifted
initially to 'Office
Manager(A/cs)'
post the sub
clause(i) and (ii)
shall not apply. But
they are entitled to
get promotion as
per their original
seniority in the
gradation list of
Office Manager
cadre to Assistant
Manager.
Should have
passed any
graduation with
Senior English
Typewriting,
Senior Kannada
Typewriting,
Junior English
By outsourcing to Short hand,
20000- private agencies as Senior English
10 Sr. Stenographer - -
36300 per KTPP Act Short hand and
(100%) proficiency in
using computer
for Data entry.
(Amendment
made as per
275th Board
Meeting held on
6th December
2014).
5 years
satisfactory
service by as
Senior
Assistant or
By promotion from
Quality
the cadre of (i)
20000- Inspector post.
11 Office Manager Senior Asst., (85%) - -
36300 (Amendment
(ii) Quality
made as per
Inspector (15%).
275th Board
Meeting held
on 6th
December
2014).
Must be put in
By promotion
service of not
Office Manager 20000- (100%) from the
12 - less than 3 in -
(Accounts) 36300 cadre of Senior
the cadre of
Asst., (Accounts).
Senior
18
Assistant
(Accounts).
(Amendment
made as per
275th Board
Meeting held
on 6th
December
2014).
50% by Direct
5 years
recruitment, and Bachelor's
satisfactory
14550- 50% by promotion Degree or
13 Senior Assistant service as 33 years
26700 from the cadre of equivalent
Jr.Asst/Sales.A
Jr.Asst/Sales.Asst/ qualification
sst/C.C.T
CCTs.
Must be holder of
a degree in
Commerce with
basic cource in
computer
obtained from an
By direct institution
Senior Assistant 14550-
14 Recruitment recognized by - -
(Accounts) 26700
(100%). Government.
(Amendment
made as per
275th Board
Meeting held on
6th December
2014).
Must be holder of
a degree in
Agricultural
Science with
specialization in
Co-
operation/Agricul
tural
By direct
14550- Marketing/Wareh
15 Quality Inspector Recruitment - -
26700 ousing from a
(100%).
recognized
university.
(Amendment
made as per
275th Board
Meeting held on
6th December
2014).
Should have
By outsourcing to
passed PUC with
14550- Private agencies as
16 Stenographer Sr. English - -
26700 per KTPP Act
Typewriting, Sr.
(100%)
Kannada

19
Typewriting,
Junior English
shorthand, Senior
English
shorthand.and
proficiency in
using computer
for Data entry.
(Amendment
made as per
275th Board
Meeting held on
6th December
2014).
50% Direct
Recruitment &
50% by promo-tion Pass in SSLC
from the cadre of with 4 years
Atten-ders/Shop satisfactory
PUC or
Junior Assistant/ 11600- Asst/ service as shop
17 equivalent 33 years
Clerk-cum-Typist 21000 Peons/Measurers/ Asst/Attenders/
qualification.
Watchman's of Watchman/Mea
Equivalent posts. surers/peon or
(as amended in equalent post.
183rd B.M held on
27-06-1997)
The Mode of
filling up was
by way of
promotions
Put in not less from the cadre
14550- than 10 years of or drivers who
18 Sr.Drivers By Promotion -
26700 satisfactory have put in 10
service as Driver. years
satisfactory
service as
Driver. 20% of
the
Through outsour-
cing private agen-
cies in accordance
with Karnataka
SSLC with ITI
14550- Transparancy in
19 Machine Operator certificate in - 33 years
26700 public procure-
Machinist trade.
ment act, 2000. (as
amended in 276th
B.M held on 17-12-
2014)
Through outsour- Pass in 7th Std, Promotion of
cing private agen- possessing light eligible class
11600-
20 Driver cies in accordance vehicle driving IV employee -
21000
with Karnataka licence HVL for with:-
Transparancy in truck Drivers 1) Must be

20
public procure- plus 3 years holder of
ment act, 2000. (as experience as current driving
amended in 276th drivers. license of
B.M held on 17-12- Motor vehicle.
2014) 2) Must
produce a
certificate
obtained from
the police
driving &
maintenance
school for
having passed
the test
conducted by
the School.
4 years
satisfactory
10400-
21 Attenders By Promotion - service as -
16400
Class-IV
equivalent post.
Through
outsourcing pri-
vate agen-cies in
accord-ance with
Karnataka
9600- Pass in 7th
22 Class-IV Transparancy in - 33 years
14550 Standard
public procure-
ment act, 2000. (as
amended in 276th
B.M held on 17-12-
2014)



21
3. ¤UÀªÀÄzÀ°è ««zsÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÀÄAdÆgÁw ºÀÄzÉÝ «ªÀgÀ

PÀæªÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ


ºÀÄzÉÝ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝ
¸ÀASÉå
01 ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+03
».¸À. 06
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 16
£Á.zÀ.£Ë 11
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 42
02 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(GvÀÛgÀ) f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+07
».¸À. 12
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 95
£Á.zÀ.£Ë 48
ZÁ®PÀgÀÄ 10
MlÄÖ 177
03 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(zÀQët) f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+03
».¸À. 06
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 50
£Á.zÀ.£Ë 24
ZÁ®PÀgÀÄ 03
MlÄÖ 91

22
04 ¨É¼ÀUÁA f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+04
».¸À. 05
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 20
£Á.zÀ.£Ë 12
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 46
05 §¼Áîj f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 11
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 15
£Á.zÀ.£Ë 13
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 47
06 ©ÃzÀgï f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+05
».¸À. 02
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 11
£Á.zÀ.£Ë 16
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 40
07 ©eÁ¥ÀÄgÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)
».¸À. 12
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 32
£Á.zÀ.£Ë 12
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 62

23
08 ZÁªÀÄgÁd£ÀUg
À À f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)
».¸À. 07
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 14
£Á.zÀ.£Ë 14
ZÁ®PÀgÀÄ 03
MlÄÖ 43
09 aPÀ̪ÄÀ UÀ¼ÀÆgÀÄ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+01
».¸À. 05
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 19
£Á.zÀ.£Ë 14
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 95
10 avÀæzÄÀ UÀð f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 04
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 17
£Á.zÀ.£Ë 11
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 39
11 aPÀ̧¼Áî¥ÄÀ gÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+04
».¸À. 02
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 09
£Á.zÀ.£Ë 04
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 24

24
12 zÁªÀtUÉgÉ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 10
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 15
£Á.zÀ.£Ë 14
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 47
13 zsÁgÀªÁqÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 07
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 16
£Á.zÀ.£Ë 09
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 40
14 UÀzÀUÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+01
».¸À. 07
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 12
£Á.zÀ.£Ë 08
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 33
15 UÀÄ®âUÁð f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+07
».¸À. 02
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 12
£Á.zÀ.£Ë 11
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 38

25
16 ºÁ¸À£À f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+07
».¸À. 09
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 22
£Á.zÀ.£Ë 15
ZÁ®PÀgÀÄ 02
MlÄÖ 60
17 ºÁªÉÃj f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+03
».¸À. 03
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 25
£Á.zÀ.£Ë 09
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 46
18 PÉÆïÁgÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+07
».¸À. 04
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 11
£Á.zÀ.£Ë 13
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 41
19 PÉÆ¥Àà¼À f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+06
».¸À. 04
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 13
£Á.zÀ.£Ë 06
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 34

26
20 PÁgÀªÁgÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+01
».¸À. 05
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 27
£Á.zÀ.£Ë 14
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 52
21 ªÀÄAqÀå f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 06
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 16
£Á.zÀ.£Ë 13
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 42
22 ªÉÄʸÀÆgÀÄ: f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+05
».¸À. 09
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 33
£Á.zÀ.£Ë 14
ZÁ®PÀgÀÄ 05
MlÄÖ 71
23 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+02
».¸À. 07
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 17
£Á.zÀ.£Ë 13
ZÁ®PÀgÀÄ 05
MlÄÖ 49

27
24 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+05
».¸À. 02
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 12
£Á.zÀ.£Ë 07
ZÁ®PÀgÀÄ 02
MlÄÖ 33
25 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+01
».¸À. 01
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 06
£Á.zÀ.£Ë 03
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 16
26 ²ªÀªÉÆUÀÎ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+03
».¸À. 08
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 19
£Á.zÀ.£Ë 10
ZÁ®PÀgÀÄ 01
MlÄÖ 46
27 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+05
».¸À. 06
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 18
£Á.zÀ.£Ë 10
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 44

28
28 AiÀiÁzÀVj f.ªÀå 01
¸À.ªÀå 01
PÀ.ªÀå. 01(¯ÉPÀÌ)+03
».¸À. -
».¸À(¯ÉPÀÌ) 01
UÀÄ.¤ 01
Q.¸À. 06
£Á.zÀ.£Ë 05
ZÁ®PÀgÀÄ -
MlÄÖ 19
29 PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ».G.¥Àæ 01
G.¥Àæ 02
G.¥Àæ. (DyðPÀ) 01
f.ªÀå 03
¸À.ªÀå 05
PÀ.ªÀå. 07(¯ÉPÀÌ)+10
».¸À. 14
».¸À(¯ÉPÀÌ) 05
UÀÄ.¤ 02
».²Ã.° 04
²Ã.° 04
AiÀÄAvÀæZÁ®PÀgÀÄ 01
Q.¸À. 27
£Á.zÀ.£Ë 34
ZÁ®PÀgÀÄ 14
MlÄÖ 132



29
4.DELEGATION OF POWERS TO THE OFFICERS
(Effective from 1ST APRIL 2000, As approved at the 202nd Meeting of the Board of Directors held on 21st
March 2000, In supersession of all the earlier orders in respect of Delegation of powers)

PA = Per Annum, PM = Per Month

Note: The officers in column No.5 will exercise those powers which
pertain to the subjects handled by them from time to time.

FM/SR.DGM/
Sl. Managing
Description of Power General Manager IAO/DGM/ District Manager
No. Director
CAO/CS
To sanction payment
of arrears claims on
account of contingent
1 charges (Including 3 Years 2 Years Nil Nil
supplies & services),
to non-officials for
attending meetings
To sanction refunds of
Upto Rs.1000/- in
revenue including fees, Rs.5000/- in Rs.1000/- in each
2 Nil each case
fines etc., admissible each case case
Rs.10000/- PA
under rules.
To declare stores as
obsolete or
unserviceable and
dispose them off
subject to fixing the
responsibility for the Rs.3000/- each
Rs.1000/- each
3 loss where they have time Nil Nil
time Rs.7000/- PA
become obsolete or Rs.30,000/- PA
unserviceable owing to
negligence or fraud
etc., on the part of
individual Corporation
employee
4 To sanction advance to
subordinate employees
as per rules.
(i) Cycle Advance Full Powers Full Powers Nil Full Powers
(ii) Two wheeler
Full Powers Nil Nil Nil
Advance
(iii) Four wheeler
Full Powers Nil Nil Nil
Advance
(iv) House Building
Full Powers Nil Nil Nil
Advance
(v) Festival Advance Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
(vi) Medical Advance
Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
upto one month‟s pay
Above one month‟s
pay under relaxation Full Powers Nil Nil Nil
Clause
30
(vii) Travelling
Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
Advance
(viii) Solar Advance Full Powers Nil Nil Nil
(ix) Computer
Full Powers Nil Nil Nil
Advance
(x) Other Advance Full Powers Nil Nil Nil
(xi) Imprest Advance Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
To prescribe in the
case of subordinate
staff security for the
custody of cash, stores
5 Full Powers Full Powers Nil Nil
& fix the amount
specific provisions in
the rules of the
Corporation
To sanction expendi-
ture on publication of
6 official advertisement Full Powers Full Powers Rs.15000/- PA Rs.10000/- PA
in news papers such as
tender notification etc.,
To sanction expendi-
ture on publication of
advertisement in news
7 Full Powers Nil Nil Nil
papers for commercial
purposes such as sou-
venirs, magazines etc.,
To sanction charges
8 for repairs to office Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
Bicycles
To sanction the pur-
chase of books of
reference including
periodicals like Rs.300/- PM Rs.300/- PM
9 Full Powers Full Powers
magazines, journals Rs.3600/- PA Rs.3600/- PA
and books for office
libraries and for
granting prizes

To purchase, if
absolutely necessary
for official purposes,
Government of India
10 publications and Full Powers Full Powers Nil Nil
copies of
administrative reports
and the like by State
Government.
To sanction the pur- Upto Rs.25000/- Rs.1500/- each
Upto Rs.1000/-
chase of calculators, each time per time not
11 Full Powers each time
duplicators, furnitures office, not exceeding
Rs.10000/- PA
& fixtures, fittings and exceeding Rs.15000/- PA
31
other office Rs.100000/- PA
equipments for unit per office
office/HO
To sanction charges
for Insurance on
special goods (food Upto 150 MTs at a
12 Full Powers Full Powers Nil
grains) when such time
insurance is a
condition of transport
To sanction the hiring
of building including
lands for the
Upto Rs.5000/-
13 Corporation in Full Nil Nil
PM in each case
consultation with
PWD/Chartered
engineers.
To sanction local
purchase of stationery Rs.1000/- each Upto Rs.500/- each
14 articles for offices Full Powers Full Powers case Rs.12000/- time and Rs.6000/-
after calling tender/ PA PA
quotations
To sanction charges
for shifting telephones
15 Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers
from one office
building to another
To sanction charges in
connection with the
publication of hand
16 Full Powers Full Powers Rs.5000/- PA Upto Rs.2500/- PA
books and leaflet and
printing of
advertisement posters
To sanction refund of
wrong or excess
credits of wholesale
17 Full Powers Full Powers Nil Nil
trade/retail trade
provided (i) each claim
is supported by office

Certificate of original
credit and its non
payment (ii) it is
clearly established that
it was case of
wrong/excess credit
(iii) the claim is
preferred within 3
years or original credit
To sanction repairs of Rs.1000/- each Upto Rs.250/- each
18 calculators, duplica- Full Powers Full Powers case Rs.12000/- time but not
tors, furniture‟s & PA exceeding
32
other articles of office Rs.1500/- PA
equipment
To order emergent
Upto Rs.500/- each
purchase of stores/ Upto Rs.3000/- Rs.250/- each time
19 Rs.10000/- case Rs.3000/-
stationery without each time Rs.2000/- PA
each time PA
calling for tenders
Repairs to vehicles
20
including overhauls:-
Rs.15000/- each
Upto Rs.25000/-
time for HMV
for HMV &
a) major repairs Full Powers and Rs.7500/- Nil
Rs.10000/- for
each time for
LMV, each time
LMV
Rs.1500/- each
time; upto
Rs.10000/- HMV Rs.3000/- HMV Rs.10000/- PA, for
b) Minor repairs Full Powers & Rs.6000/- Rs.2000/- LMV HMV Rs.1000/-
LMV, each time each time each time; upto
Rs.5000/- PA for
LMV
Rs.700 to 1200 for 200 ltr PM
100 ltrs PM and
Sanction of expendi- each vehicle PM petrol / diesel
21 Full Powers required oil &
ture on petrol and oil for ratification and and required oil
lubricant
self full powers. & lubricant
To sanction
expenditure on electri-
city, water, postage, Full Powers
22a telegram, taxes and Full Powers Full Powers Except Full Powers
insurance on vehicles, telephone bills
stamping charges on
weighing scale.
Rs.1500/- PM for
DM office/
To sanction
residence each and
22b expenditure on Full Powers Full Powers Nil
rental charges only
telephones
in respect of other
telephones(WP)

All other expenses


which are revenue in
nature and incidental Upto Rs.5000/-
22c Full Powers Rs.1000/- PM Rs.500/- PM
to the business of the PM
Corporation and not
covered elsewhere
To sanction
expenditure on
printing forms and
23 Full Powers Full Powers Rs.5000/- PA upto Rs.1000/- PA
letter heads and
visiting cards &
registers
To sanction Rs.25000/- PA & Upto Rs.500/-
Upto Rs.750/- PM
24 expenditure on Full Powers for sanction to PM & Rs.6000/-
and Rs.9000/- PA
entertainment to subordinate PA
33
Corporation guests officers Rs.5000/-
each case and upto
Rs.25000/- PA
Upto Rs.10000/-
To sanction contingent
in each case
25 expenditure (not Full Powers Rs.1200/- PA Nil
subject to max of
specified elsewhere)
Rs.100000/- PA
To write off
Rs.5000/- in
26 irrecoverable dues Rs.2000/- Nil Nil
each case
(except shortages)
To sanction purchase
of stores such as
tarpaulins, shelves,
godown equipment,
27 Full Powers Upto Rs.10000/- Nil Nil
matting/dunnage,
materials insecticides
and fumigation
equipments
Weighing machines
28 Full Powers Full Powers Nil Nil
for use in godowns
To sanction rent for
godowns hired for
storing foodgrains Upto Rs.2000/- Upto Rs.750/- PM
29 Full Powers Rs.5000/- PM
with reference to the PM in each case in each case
storage capacity of
godowns
To effect repairs to
30 Full Powers Full Powers Nil Upto Rs.1200/- PM
weighing machines
To pass all reasonable
shortages (other than
P.oil and PDS
Upto 0.5% of Upto 0.1% of
commodities) in
31 value of value of Nil Nil
storage/transit due to
commodity commodity
measurement,
transport, driage,
handling etc.,

To sanction medical
Upto a limit of
reimbursement bills of
32 Full Powers Full Powers Nil Rs.5000/- in each
the staff as per rules
case
framed in this behalf
To open current A/c,
cash credit A/c or
collection A/c in the
name of Corporation
in any of Nationalised
33 Full Powers Nil Nil Nil
Bank /Schedules
Bank/Co-operative
banks or in Treasury
and to authorize
Officers of the
34
corporation to operate
the same
1. For purchase of
Rice & Wheat,
Sugar & oither
items from Food
Corporation of
India.
i) The District
Managers are
authorized jointly
with concerned
DGM(F) up to
Assistant Managers
Rs.10/- lakhs
to sign account
individually &
payee cheques in
DGM(F) & GM
favour of Food
up to Rs.50/-
Corporation of
lakhs
India for purchase
of Rice, Wheat,
AO up to
Sugar & other
Rs.50000/- &
items from FCI
To operate cash credit Rs.5000/- self
upto unlimited
account/current, However, for
extent.
account/collection the purpose of
account and to sign payment of
ii) The District
cheques and other salary, arrears of
Upto Rs.25/- lakhs Managers and
negotiable instruments DA, earned
individually & Assistant Managers
& endorsement on leave
34 Full Powers GM & DGM(F) in the absence of
behalf of the encashment,
jointly up to either of them, are
Corporation including fixed medical
Rs.50/- lakhs authorized
transfer of funds from allowance AO
individually to sign
cash credit to current shall draw self
account payee
account / cash credit cheque upto
cheques in favour
account of district limit of Rs.10
of Food
offices of vice-versa lakhs per month
Corporation of
[with prior
India upto Rs.20
approval of
lakhs only at a time
DGM(F)]
for purchase of
Rice/ Wheat/Sugar
DGM(F) upto
other items from
Rs.50 lakhs in
Food Corporation
each case of
of India.
statutory
payment
II. Purchase of
Sugar
i) The District
Managers jointly
with the concerned
Assistant Managers
are authorized to
sign account payee
cheques upto
unlimited extent for

35
obtaining account
payee demand
draft/ transfer for
purchase of sugar
from various sugar
factories.

ii) The District


Managers and the
Assistant
Managers, in the
absence of either of
them, are
individually
authorized to sign
account payee
cheques for
purchase of
demand drafts/
transfer in favour
of different sugar
factories for
purchase of sugar
upto Rs.20 lakhs
only at a time.

III. Transfer of
funds
A) From one
account of the
Corporation to
another account of
the Corporation
within the District.

i) The District
Managers are
authorized jointly
with the concerned
Assistant Managers
to transfer amounts
from one account
of the Corporation
to another account
of the Corporation
within the District
upto unlimited
extent.

ii) The District


Managers and the
Assistant
Managers, in the

36
absence of either of
them, are
authorized
individually to sign
account payee
cheques for
transferring funds
from one account
of the Corporation
to another account
of the Corporation
within the District
with a ceiling limit
of Rs.20 lakhs only
at a time.

B) From District
office to Head
office/ Marketing
Section
i) The District
Managers are
authorized jointly
with the concerned
Assistant Managers
to sign account
payee cheques to
transfer funds from
the Corporations
account maintained
at District office to
either Head Office
account or
Marketing Section
Account upto
unlimited extent.

ii) The District


Managers and the
Assistant
Managers, in the
absence of either of
them, are
authorized
individually to sign
account payee
cheques to transfer
funds from the
Cororation account
maintained at
District office to
either Head Office
Account or

37
Marketing Section
account uptoa
ceiling of Rs.20
lakhs only at a
time.

C) From one
District office to
another District
office
i) The District
Managers are
authorized jointly
with the concerned
Assistant Managers
to sign account
payee cheque for
transfer of funds
from the
Corporations
account to another
account maintained
by other District
Managers of the
Corporation upto
unlimited extend
(However, this
transfer of fund
from one District
office to another
District office will
have to be done
only after taking
prior concurrence
of the Head
Office.)

ii) The District


Managers and the
Assistant Manager
in the absence of
either of them are
authorized
individually to sign
account payee
cheques for transfer
of funds from one
District office to
another District
office with a
ceiling limit of
Rs.20 lakhs only at
a time.(subject to

38
prior concurrence
of Head Office)

IV) For making all


other payments
i) The District
Managers are
authorized jointly
with the concerned
Assistant Managers
to sign account
payee cheques for
making all
payments other
than purchase of
Rice, Wheat, Sugar
and transfer of
funds, upto
unlimited extent.

ii) The District


Managers and the
Assistant
Managers, in the
absence of either of
them are authorized
individually to sign
account payee
cheques for making
all payments other
than purchase of
Rice, Wheat, Sugar
& transfer of funds,
with a ceiling limit
of Rs.5 lakhs only
in respect of all
payments to the
Government and
Rs.2 lakhs only in
other cases.
V. i) The District
Manager is
authorized to sign
self cheque upto
limit of Rs.5000/-
at a time.
ii) In the absence of
District Manager,
Assistant Manager
is authorized to
sign self cheque
upto a limit of

39
Rs.1000/- only at a
time.
a)Rs.50/-
Lakhs
b)in emergent
Purchase of non-
35 cases along Nil Nil Nil
controlled commodity
with
General
Manger
Signing cheques in and DGM
favor of State trading (F) may
Corporation or Effect
36 Full powers Nil Full powers Nil
Hindustan Vegetable purchase to
Oil Corporation for the extent
purchasing P.oil of Rs.One
Signing cheques in crore and
Favor of any other seek
ratification Up to of Rs.
party/expenses Up to Rs. One lakh
37 Full
frompower
Board Nil One lakh in each
connected with sachet in each case
case
unit. LPG/Kerosene
oil
To allow handling
losses of P.oil (loose)
at storage units of the
Nil
38 Corporations at Up to 0.05% Up to 0.03% Nil
execute contracts on
behalf of the
Corporation
Full Power in
respect of
a) Transport
To enter into
contract.
agreement and/or to
b) Lease agreement
39 execute contract on Full powers Nil Nil
c) Sub agent
behalf of the
agreement
Corporation
d)dealing in Non
controlled
commodities

To deal with any of


the money of company
upon such investment
as are authorized by
the Memorandum of
Association & in such
manner as he deems fit Up to Rs.50
40 Nil Nil Ni
& to vary or release Lakhs
such investment from
time to time subject to
condition that the
action taken taken by
him shall be reported
to the Board
40
Land &
To acquire by lease Building
land & building & to Rs.25000/-PM
41 Nil Nil Nil
acquire movable & movable
property by purchase. Rs.5lakhs in
each case.
To draw pay &
Full powers to
42 allowances & advance Nil Nil Nil
DGM(F)/AO1
of all employees.
I) Sr DGM
(Mkt) in respect
of Marketing
To disburse pay and
Section.
other allowances and
II) DGM(T) in
advance to employees
43 Nil Nil respect of Full Powers
and to recover & remit
Transport
to the concerned
section
authorities .
III) other
sections
DGM(F)/AO
I)Sr DGM(Mkt)
in respect of
Marketing
Section
II)DGM(T) in
To deduct taxes
respect of
including income tax
44 Nil Nil Transport Full power
source and to remit
section
the same.
III) III) other
sections
DGM(F)/AO-I
in respect of
other sections

To sanction
remuneration to any
employee of the
Rs.500 in each
45 corporation for special Nil Nil
case Nil
work of an occasional
and intermittent
character
To sanction extension
of joining time to
subordinate
46 Up to 30 days Up to 15 days Nil
Corporation employee Nil
including those on
deputation.
41
Delay within 1
To approve the Within 3 months
Within 3 months month from the
authorized Medical from the date of
47 Full power from the date of date of
Attendant in respect of commencement of
commencement commencement of
officers and staff. treatment
of treatment treatment
To invite and dispose
off tenders for Rs.25 lakhs in
48 Rs.100,000 Nil
supplies sales and each case Nil
services.
To sanction refund of
49 EMD/ Security Full power Rs.10,000 Rs.3000
Rs.5000
Deposit as per rules.
To condone delay in
50 Full power Full power Nil
respect of TA claims Up to 2 months
To counter sign the
51 Full Up to DGM Sr. DGM up to Up to AM
TA Bills
Dm
I. LEAVE
1 CASUAL LEAVE Full power Full power Full power Full power
SPECIAL CASUAL Full power Up to DGM Up to DM Nil
2
LEAVE
HALF Full power Up to 90days for 30days up to Full powers
PAY/COMMUTED/E DM‟s cadre-Full AM, OM and
3
RNERD LEAVE power for below below; fulled
DM‟s cadre powers
MATERNITY Full powers Full powers Up to Dm Up to OM
4
LEAVE
PATERNITY LEAVE Full powers Full powers Powers up to Powers up OM
5
DM
6 LEAVE NOT DUE Full powers Nil Nil Nil
7 DISABILITY LEAVE Full powers Up to 30 day Nil Nil
LEAVE WITHOUT Up to 1 year Up to 90days 60 days up to 30days up to Om
8 PAY EXTRA AM
ORDINARY LEAVE
SURRENDER Full powers Full powers up to Full power up to Up to Sr.Asst
LEAVE DM DM
9
ENCASHMENT
BENEFIT

II TOURS AND TRANING


Depute employee for Full powers
attending Nil Nil Nil
1 training/seminars/conf
erence/work shop
within India
Depute staff to Full power
undertake study of Nil Nil Nil
2 functioning of other
connected
organizations.
42
Depute the employee Full power
in connection with the Nil Nil Nil
3
business of the
corporations
Sanction of HTC as full powers Full powers up to Up to AM Up to Sr.Asst.
4
per Rules.
Sanction of LTC Full powerFull power up to Up to OM Nil
5
DM
III PAY FIXATION AND SANCTION OF INCREMENTS
Pay fixation on Full power Up to DM Up to OM
revision of pay-scale Nil
in Government after
1
fulfilling required
procedure and pay
anomaly
Pay fixation on Full power Up to DM Up to OM Nil
2
promotion
Releasing of Full power Up to DM Up to DM Up to OM
3
periodical increments
Sanction of time Full power Nil Nil Nil
4
bound Advancement.
Sanction of automatic Full power
grant of special Nil Nil Nil
5
promotion to Sr.scale
and pay anomaly
Incentive to employee Full power Full powers Up to AM Nil
6 for promoting small
family norms.
Sanction of handicap Full powers Full powers Full powers Nil
7
allowance
Sanction of cycle Full powers Full powers Full powers Full powers
orderly
8 allowance/Duplicating
/Xerox washing and
other allowances
Sanction of in-charge Up to GM Up to AM, for Up to OM for
allowance against maximum period maximum
9
vacant post. of 3 months period of Nil
2months

IV GENERAL ADMINISTRATIVE POWERS


Transfer and posting Full power Up to OM Nil Within the District
1
of employees up to Om
Exemption of
professional tax in
respect of-
2 a) physically Full powers Full powers Full powers
handicapped Nil
employees
b)those who are
43
having one child &
adopted for family
planning.

To sanction funeral Full power Full power Up to AM Up to AM


3 charge not exceeding
Rs.1000/-
To sanction the in- Up to AM for Up to OM for Up to OM for
charge arrangement of Up to GM maximum 3 period not period not
4 posts which are vacant months exceeding 2 exceeding one
or the incumbent of months month
which are absentees
To sanction livaries as
under:
a) Uniform cloth to
class IV including
drivers.
b) To sanction stiching Full powers Full powers Full powers Full powers
charge and shoe and
5 chapels.
c)wollenblanket and
torch to Night
watchman.
d) Sweaters and
umbrella to Drivers.
e) Rain coat to cycle
orderlies
To appoint, remove or Full power
suspend such officers, bellow the rank
officials, agents of General
&servant whether Manager
permanent temporary
or special as he may
consider necessary
from time to time in Nil Nil Nil
the interest of the
efficient working of
the Corporation
subject to the limit
6 imposed under Article
104(IV) & to fix the
salaries or emolument
of such employees or
agents in the scales of
pay sanctioned for the
post subject to the
condition that the
minimum of the time
scale of the post by
four increment & to
determine their powers
& duties.
7 to obtain the service Full powers

44
of officers of the state
or central
Governments or of Nil Nil Nil
any public sector
undertaking on
standard terms of
deputation & to
repatriate them to their
parent department
either upon expiry of
the period of
deputation or when
their services are no
longer required.
To lend the services of Full power
the employees of the
Corporation to the
State or Central
Government or of any Nil Nil Nil
public sector under-
8 taking on standard
terms of deputation &
to re-call their services
either upon expiry or
when period of depu-
tation or when their
services are required.

LEGAL POWERS
Power to empanel Full power Nil - -
1 advocates and
consultants
power to engage Full power Nil - -
2 consultants and advo-
cates from the panel
power to engage Full power Nil - -
consultants and
3
advocates who are no
in the panel.
To sanction fees to the Full power Up to Rs. 5000 in - -
4 Advocates each case
/consultants
to sanction benefit to
the Employees in the
event of attaining
Super
Annuation/Tendering
5
Resignations/to Legal
Heirs in case of Full powers Nil - -
deceased Employee. Full powers Full power - -
1. Encashment of EL Full powers Nil - -
2. Settlement of GIS Full powers Full power
45
3. Settlement of
gratuity. Full powers Nil
4. Any arrears of
claim
5. Providing
Employment to the
family members of the Full powers Full power Full powers Nil
deceased employee as
per G.O issued from
time to time.
6. Forwarding
P.F/Gratuity
claims/Group
insurance etc of
similar matter.
DISCIPLANARY
To institute inquires Below GM Up to AM and Sr.DGMs: up to Up to Sr. Asst.
against erring equivalent posts OM and exoect internal
employees of the equivalent lpost audit staff (IAO is
Corporation and to working under disciplinary
take disciplinary them Other authority)
1
action in pursuance officer up to
thereof Sr.Asst. or
Equivalent lpost
working under
them

To keep the Below GM Up to AM and Sr.DGMs up to Up to Sr. Asst.


employees under equivalent posts OM and equiva- expect internal
suspension and to lent post work- audit staff (IAO is
sanction subsistence ing under them disciplinary
2 Other officers authority)
up to Sr.Ass. or
Equivalent post
working under
them.
To impose penalties as
Up to DM in Sr. DGMs; up to Up to Sr.Asst.
per CCA Rules 1951 case of office Up to AM and Om and except internal
appointed by equivalent posts equivalent post audit staff (IAO is
a) Rule no 8(i) to the Board or working under disciplinary
8(iv)(a) (minor posted by them Other authority)
punishment) Govt., with officer up to Sr.
prior approval Asst or
of the equivalent post
3
Board/Govt., as working under
the case may be them.

b) Rule no 8(v) to Up to DM: in


8(vii) major case of officers
punishments appoinited by
the Board or Nil Nil Nil
posted by

46
Govt., with
prior approval
of the Board/.,
as the case may
be
Sr.DGMs; up to Up to Sr.Asst.
OM and except internal
To exercise powers of: Below GM Up o AM equivalent post audit staff (IAO is
4 a) Disciplinary Other officer: up disciplinary
authority to Sr.Asst., authority)
working under
them
OM & equivalent Sr.DGMs: up to
For AM and cadre for minor Sr.Asst, cadre
b) Appellate equivalent punishments and for minor
authority cadres for in respect of staff punishment in Nil
minor to whom officer in respect of staff
punishments column 5 are Working in
disciplinary district officer.
Authority Other officer:
Nill
Up to Sr. Asst and
c) Reviewing OM and equivalent cadres
authority equivalent for minor Nil Nil
cadre for minor punishments
punishments
NOTE:-
1. As Managing Director will be awarding major punishments 8(v) to 8 (viii) as per CCA Rules;
Board will be Appellate/reviewing Authority
2. Board in the Appellate Authority for officers in the cadre of DM and above.
3. The Board is the Reviewing Authority in respect of OM.
4. Powers delegated above shall be exercised by the concerned officer as per their allocation of work.
5. All power concerning administration and disciplinary matters in column No.5 shall be exercised
by Sr.DGM/DGM in charge of Administration at Head Office.
6. The above power delegated shall be in supersession of earlier order issued hitherto.
*****
Expenditure Towards the cost of Fuel and Repairs of vehicles.
(amended earlier decision/Inserted by 269th Board Meeting dated 26-12-2013)

FM/SR.DGM/
Managing General District
Sl. Description of IAO/DGM/
Director Manager Manager
No. Power CAO/CS

Up to Rs.25,000/-
Rs.50000/- each time for
Repairs to
for HMV HMV &
vehicle
& Rs.10,000/-
including Full
1 Rs.50000/- each time for Nill
overhauls: powers
for LMV LMV limited
a) major
each time to lRs.75,000/-
Repair‟s
limited to per annuam
Rs.1.00 for HMV &

47
lakh per LMV
annuam for
HMV &
LMV
Rs.1500/-
each time
Rs.10,000/-
Full up to
HMV &
powers Rs.10,000
Rs.6000/-
limited to /- PA, for
LMV each
b) Minor Full Rs. 1.00 HMV
2 time limited to
Repair‟s powers lakh per Rs.1000/-
Rs.50,000/-
annuam each time
per annuam
for HMV up to
for HMV
& LMV Rs.5000/-
&LMV
PA for
LMV
Rs.700/- to
Rs.1200/-
for each 200lrts PM 100 lrts
c) Sanction of vehicle PM Petrol/Diesel PM and
Full
3 Expenditure for and required required
powers
on petrol & oil ratification oil and oil and
and self lubricant lubricant.
full
powers.

Purchase of Weighing Scales, Repairs to Weighing scales, to sanction rent for Godowns & Emergency minor
repairs of Corporations Own Godowns (amended earlier decision/Inserted by 269th Board Meeting dated 26-12-
2013)
Requested
Delegation of
Managing General District
Sl. Description of powers to the
Director Manager Manager
No. Power Deputy
Commissioners
of all District
No.28) weighing
Full Full
1 Machines for Full powers
powers powers
use in Godowns
No.30) To effect
repairs to Full Full
2 Full power
Weighing powers powers
machines.
No.29) To
sanction rent for
godowns hired
for storing food Full Full
3 Full powers
grains with powers powers
reference to the
storage capacity
of godowns
To effect Not Not Up to Rs.5.00
4
emergency specified specified lakhs for each

48
minor repairs to time
the Godowns of
the Corporations
duly following
KTPP

The delegation of power with respect of Civil Works was approved with following conditions;
a) Administrative approval for original works and repair works ranging from Rs.500.00 lakhs to Rs.5.00 corers should
be obtained from board. However, Article 94(b) of the Article of Association imposes a limit of Rs. Lakhs for approval
by board for capital expenditure and hence needs to be altered. In this connections, formalities like calling Extraordinary
General Meeting To obtain approval of shareholders for amendment of Association to be followed Therefore, the
specific delegation of power from Rs.50.00 lakhs to Rz.5.00 corers may be brought before the Board for consideration
after the relevant.
b) As the Corporations has one Assistant Executive Engineering in its Technical Wing, the Board to get all the estimate
to be approved though the respective PWD Circle:
c) Action plan for all kinds of Civil works pertaining to a Financial year to be approved by the Board.
d)while deciding the tender for award of contract with respect to Civil works, Managing Director is authorized to
approve tender premiums up to 10% of the estimate; above this limit approval has to be sought from the Board.
During execution of any civil work, and also while finalizing the bill, any variations up to 10% can be approved by
Managing Director. While calculating 10% limit, al variations in different stages of work are to be cumulatively
considered. Any such variations above 10% of the estimate should be brought before the Board‟s approval.
The scrutiny and sanctioning of bills is to be taken up through the respective PWD Circle.
*****
Delegation of powers for taking up of civil constructional works in the
Corporation (amended earlier decision/Inserted by 269th Board Meeting dated 26-12-2013)
FM/SR.DGM/
Sl. MANAGING GENERAL DISTRIST
Description of Power BOARD IAO/DGM/
No. DIRECTOR MANAGER MANAGER
CAO/CS
1 2 3 4 5 6 7
To accord administrative
approval to works
Rs.50.00 to
Rs.50.00
Rs.500.00
Original works (other than lakhs each Nil Nil Nil
lakhs each
Residental buildings) which work
1 work
are covered by approval of
the Government/Board.
Note: I) Administrative approval can be accorded only in respect of works for which Budget provision to the
extent of 30% of the estimated cost exists.
II) Fresh administrative approval shall have to be obtained if the works are not taken up for execution within
two years.

Repairs work ordinary & Up to limits prescribed for according technical sanction to the
b) special detailed estimate for each work.
To accord technical sanction
to detailed estimates of works
2
(which are covered by
administrative sanction) or
parts of works sanctioned

49
duly obtaining the technical
scrutiny of the estimates by
the Competent Authorities
either from Public Works
Department or from other
Corporation who are having
established Civil Engineering Full powers Nil Nil Nil
A wing.

I)

Full powers
II) Nil Nil Nil

Full powers
Nil Nil Nil

Original estimate
of original works
Irrigation, road,
bridge and
buildings works.
Works of
electrical
installations of
Godown
building against
lump sum
III)
provision in the
sanctioned
estimate.
Component parts
of a project
against lump sum
provision in the
sanctioned
estimate for
specialized and
skilled works.
Estimate of
repair works
- Full powers Nil Nil nil
Ordinary and
special repairs of
buildings.


50
5. ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa
¸ÀASÉå:PÀD£Á¸À¤¤:DqÀ½vÀ:ªÀ.ªÀiÁ.¸ÀÆ:2014-15:1060, 29£Éà ªÉÄà 2014.
G¯ÉèÃR: 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 22 ¸ÉãˣÀ 2013,
¢£ÁAPÀ 07-06-2013.
2. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 29 ¸ÉãˣÀ 2014,
¢£ÁAPÀ 20-05-2014.
(1) G¯ÉèÃR(1) ºÁUÀÆ (2)gÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀggÀ À ªÀUÁðªÀuÉ PÀÄjvÁzÀAvÉ
«¸ÀÛøvÀªÁzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀ ÄÛ £ÁUÀjPÀ
¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À £ËPÀgj
À UÉ ¸Àzj À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉUÉ C£Àé¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
¸ÀÆPÀÛªÉA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀ¯ÁVzÉ.

(2) DzÀÝjAzÀ, PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÄÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸ÉêÉU¼À À £ËPÀgg
À À ªÀUÁðªÀuÉUÉ
F »AzÉ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉ/DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß gÀzÄÀ Ý¥r À ¹ G¯ÉèÃR(1) ºÁUÀÆ (2)gÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀjUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀĪÀAvÉ F PɼÀPÁt¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ¤§AzsÀ£ÉU¼ À À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀAvÉ
C£Àé¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DzÉò¸À¯ÁVgÀÄvÀÛz.É
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ CªÀ¢ü¥ÀƪÀð ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÁðªÀuÁ CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ
£ÀAvÀgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÁvÀäPÀ »vÀzÈÀ ¶Ö¬ÄAzÀ ¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀgÄÀ MAzÀÄ
¸ÀܼÀzÀ°èg§
À ºÀÄzÁzÀ CªÀ¢ü «¸ÀÛj¹ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPg
À ÀÄ,
ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥àÀzÃÉ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(©) ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉUÉ ¤AiÉÆÃf¸À®Ä ¸ÁPÀµÄÀ Ö ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀbÉÃj ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÄÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ®¨såÀ «®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉU½ À UÉ
¤AiÉÆÃf¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.

(¹) ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß UÀjµÀ× MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ
¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉà M§â £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV UÀjµÀ× JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ
CªÀ¢üªÀgÉUÉ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ¤ªÁðºÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. D£ÀAvÀgÀ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢ü
f¯Áè PÀbÉÃj, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj CxÀªÁ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ Àg®
À èzÀ EvÀgÉ PÁAiÀÄð ¥Àæ¨Ás gÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ
¸ÁÜ£Àz°
À è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvPÀ ÀÌzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.

(r) a®ègÉ ªÀĽUÉU½ À UÉ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß UÀjµÀ× JgÀqÄÀ ªÀµÀðPÉÌ
¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. F PÀÄjvÀÄ ªÀĽUÉ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.

(E) 59 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß «ÄÃjzÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß 6


wAUÀ¼À ¤ªÀÈwÛ ¥ÀƪÀð ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁV CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀg£
À ÁßV ¤AiÉÆÃf¸À¨ÁgÀzÄÀ .

(J¥sï) ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÄÀ CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ CªÀ¢ü ªÀµÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è
¥ÀÆtðUÉÆAqÁUÀ®Æ ¸ÀºÀ CAvÀºÀ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ¤ªÁðºÀPg À À£ÀÄß ªÀiÁZïð PÉÆ£ÉAiÀĪÀgU
É É ªÀÄÄAzÀĪÀ gɹ
¨sËwPÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ K¦æ¯ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄà wAUÀ¼À°è CªÀ¢ü

51
¥ÀÆtðªÁUÀĪÀ ¥ÀæPÀgt
À UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ K¦æ¯ï ªÀiÁºÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¥Àj²Ã°¹ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ
J¯Áè §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄà ªÀiÁºÉAiÀÄ°èAiÉÄà eÁjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

(f) »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ(¯ÉPÀÌ) EªÀgÀ ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁvÀæ ¸ÀUl À Ä ªÀĽUÉAiÀÄ°è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, F PÀÄjvÀÄ ¯ÉPÌÀ ±ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢AiÀÄ
®¨såÀ vÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ À ¤zÉÃð±ÀPÀgÄÀ ¥Àj²Ã°¹ wêÀiÁð¤¸ÀĪÀÅzÀÄ.

(ºÉZï) (C) QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉU½À UÉ ©°èAUï UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÁßV £ÉëĸÀĪÁUÀ CxÀªÁ
a®ègÉ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV £ÉëĸÀĪÁUÀ ªÀĽUÉU¼ À À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÃÉ
EgÀĪÀªÀjUÉ DzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F PÀÄjvÀÄ ªÀĽUÉUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ
PÁAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀªÀjUÉ (ºÁ° PÀbÉÃj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À PÀbÉÃj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¹)
¥Á汸
À ÀÛöåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

(D) ¸ÀUl
À Ä ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPg
À ÁV £ÉëĸÀĪÁUÀ ªÀĽUÉU¼
À À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÃÉ EgÀĪÀ
¹§âA¢UÀ½UÉ CxÀªÁ PÀrªÉÄ CªÀ¢ü PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ¹§âA¢UÀ½UÉ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

(L) zÁ¸ÁÛ£ÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ, ºÀtPÁ¸ÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ PÀÄjvÀAvÉ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ CxÀªÁ


¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ «ZÁgÀuÉ CxÀªÁ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÝÀ ªÄÉ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ FUÁUÀ¯ÉÃ
EAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÉÆö JAzÀÄ ¸Á©ÃvÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgt À UÀ½UÉ ¸ÀA§Azs¥À ÀlÖ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁV ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ, CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ ªÀĽUÉ CxÀªÁ J¯ï.¦.f. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï CxÀªÁ
a®ègÉ ªÀĽUÉUÉ ¤AiÉÆÃf¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
(eÉ) G¯ÉèÃR-1gÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ PÀArPÉ-9(C)(VIII)gÀ°è UÀA©üÃgÀ CxÀªÁ ªÀiÁgÀPÀ
PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼À §UÉÎ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÁUÀ ®UÀvÄÀ Û Annexure-I gÀAvÉ EgÀĪÀ PÁ¬Ä¯ÉU½ À UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀ檣
À ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(PÉ) MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉÆÃjPÉ §AzÁUÀ, CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ
ªÀÈAzÀ §®zÀ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ «ÄwUÉƽ¹zÁUÀ EvÁå¢ ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ CAPÀU¼
À À£ÀÄß ¥Àæw
£ËPÀgÀgÀÆ CxÀªÁ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ C£ÀħAzsÀ-2gÀAvÉ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁr, Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀU½ À ¸ÀĪÀªÀg£ À ÀÄß
¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. MAzÉà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¸ÉêÁ »jvÀ£À ºÉÆA¢gÀĪÀªÀjUÉ DzsÀåvÉ
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

ªÉÄð£À 2(©) ¬ÄAzÀ 2(PÉ)ªÀgÉV£À G¥ÀPÀArPÉU¼ À À PÀÄjvÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ¤¨sÀAzs£ À ÉU¼
À À£ÀÄß
¸Àr®UÉƽ¸À¨ÃÉ PÁzÀ°è, ºÁUÉAiÉÄà ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa PÀÄjvÁzÀ ¸Àà¶×ÃPÀgÀt PÀÄjvÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ CzsåÀ PÀëgÀ UÀ ªÄÀ £ÀPÉÌ
vÀAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ wêÀiÁð£À CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛz.É
®UÀvÄÀ ÛU¼
À ÀÄ: C£ÀħAzsÀ-1, C£ÀħAzsÀ-2.

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÄÀ .
¥Àwæ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV:
1. J¯Áè «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ UÀ½UÉ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, PÀD£Á¸À¤¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
2. J¯Áè f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÄÀ UÀ½UÉ, PÀD£Á¸À¤¤.

52
ANNEXURE-1

(ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa DzÉñÀ ¸ÀA: PÀD£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/ªÀ.ªÀiÁ.¸ÀÆ:2014-15,¢£ÁAPÀ: 27-05-2014)


Type Of Diseases Prescribed As Valid For Transfer On Medical Grounds.

TYPE OF DISEASE

1. CANCER.
2. PARLAYTIC STROKE.
3. RENAL FAILURE.
4. CORONARY ARTERY DISEASE AS EXPLAINED BELOW.
5. THALASSAEMIA.
6. PARKINSONS‟ DISEASE.
7. MOTOR- NEURON DIESEAS.

The brief description of illness which will be considered as medical grounds for the purpose of
Transfer,in terms of transfer guidelines is as under. Medical terms referred will bear meaning as
given in the Butterworth‟s Medical Dictionary.

(i) CANCER
It is the presence on uncontrolled growth and spread of malignant cells. The definition of cancer
includes leukemia, lymphomas and Hodgkins‟ disease.

Exclusions:
This excludes non-invasive carcinoma(s) in situ, localized non-invasive tumour(s) revealing
early malignant changes and tumour(s) in presence of HIV; any skin cancer expecting malignant
melanoma(s) are also to be excluded.

(ii) PARALYTIC STROKE


(Cerebro-vascular accidents) Death of a portion of the brain due to vascular causes such as (s)
Hemorrhage (cerebral), (b) Thrombosis (Cerebral, (c) Embolism (Cerebral, causing total
permanent disability of two or more limbs persisting for 3 months after the illness.

Exclusions:
I) Transient/Ischamic attacts.
II) Stroke-like syndromes resulting from
a) Head Injury.

53
b) Intracranial space occupying lesions like abscess, traumatic hemorrhage and
tumour.
c) Tuberclosis meningitis, phogenic meningitis and meningococcal meningitis.

(iii) RENAL FAILURE


It is the final renal failure stage due to chronic irreversible failure of both the kidney. It must be
well documented. The teacher must produce evidence of undergoing regular haemodialysis and
other relevant laboratory investigations and doctor certification.

(iv) CORONARY ARTERY DISFASE


1. Cases involving surgery on the advice of a consultant cardiologist to correct narrowing or
blockage of one or more coronary arteries or value replacements/reconstruction shall be
considered MDG cases up to three years rom the date of actual open heart surgery and the
eligible employees shall be entitled for the points during this period.
2. Cases involving non surgical techniques eg. Angioplasty through the arterial system.
Such cases will be considered MDG Cases for a period of one year from the date of
procedure and the eligible employees shall be entitled for points during this period.

(v) THALASSAEMIA
It is inherited disorder and it is diagnosed on clinical and various laboratory parameters. Patient
with Thalassaemia who is anemic and is dependent upon regular blood transfusion for
maintaining the haemoglobin level. In addition he is on chelating agent and other supportive
care.

Inclusions:
a) Thalassaemia major:- History of blood transfusion/replacement at less than three
months interval. It must be well supported by all medical documents. The history
should include the periodicity/duration of blood transfusion required by the
patient/Chelation therapy.

Exclusions:
a) Patient may have Thalassaemia minor. His anemia may become severe because of
concurrent infection or stress. Anemia may become severe because of nutritional
deficienty or other associated factor.
b) Blood transfusion is not required and these patients do not require Chelation
therapy.

54
(vi) PARKINSONS‟ DISEASE
Slowly progressive degenerative disease of nervous system causing tremor, rigidity, slowness
and disturbance of balance.

Must be confirmed by a neurologist.

Inclusion:
Involuntary tremulous motion ith lessened muscular power, in parts not in action and even when
supported; with a propensity to bend the trunk forward and to pass a waling to a running pace,
the senses and intellects being uninjured.
Exclusion:
a) Patients who are stable with the support of medicine.
b) Detection of Parkinsons‟ disease within the duration of 5 years.
Requirement:
Date of detection of the disease, hospitalization extent of involvement, duration of treatment
along with discharge summary should be furnished. Mention should be made about the
progressiveness of the disease, and summary of inspection of the patient must be confirmed by
Neurologist.
(vii) MOTORO-NEURON DISEASE
Slowly progressive degeneration of motor neuron cells of brain and spinal cord causing
weakness, wasting and twitching in limbs and difficulty in speaking and swallowing.
Must be confirmed by neurologist.
Inclusion:
Irreversible/Progressive motor neuron disease with presence of weakness wasting and
fasciculation of limbs with/without brisk tendon jerks and extension painter response.
Exclusive:
Weakness of muscle due to other causes like infections, neuropathy traumation, idiopathic,
motor neuron disease involving less than 02 limbs and the muscle power is more than 3 grades.
Requirement:
It should be duly supported by MRI, EMG and nerve conduction test.
viii) “Any other disease with more than 50% mental disability or any other disease or
surgery which the managing director may think fit to consider under this category duly
examined by and recommended by the competent Medical Board with latest records/
reports (within three months)”
Sd/-
Managing Director.

55
C£ÀħAzsÀ-2
(ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa DK±À ¸ÀASÉå: PÀD£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/ªÀ.ªÀiÁ.¸ÀÆ:2015-14, ¢£ÁAPÀ 29-05-2014)
ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¸À®Ä CAPÀUÀ¼ÀÄ
PÀæªÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ
¸ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ
MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èg§ À ºÀÄzÁzÀ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹ ªÀUÁðªÀuÉUÉ
CºÀð¤gÀĪÀ ¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁUÀ®Ä 2 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ ¸ÉêÁ CªÀ¢ü
1
EzÀÄÝ CzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä PÉÆÃjzÀ°è -10 CAPÀªÀ£ÀÆß CxÀªÁ D £ËPÀgÀ
¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀPÁgÀt ¤Ãr ªÀUÁðªÀuÉ PÉÆÃjzÀ°è +10 CAPÀª£ À ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
M§â ¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ «±ÉõÀ vÁAwæPÀ «zÁåºÀðvÉ CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ,
CAvÀºÀ ¤¢ðµÀתÁzÀ ºÀÄzÉÝUÉ vÀPÀëtªÉà £ÉëĸÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ §zÀ° £ËPÀgg À ÄÀ
2
®¨såÀ «®èzÉà EzÀÄÝ, D ¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀg£ À ÀÄß CzÉà ¸ÁÜ£Àz° À è ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÁzÀ°è
-10 CAPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¥Àw - ¥ÀwßAiÀÄj§âgÀÆ ¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀgÁVzÀÄÝ, EªÀgÀ°è M§âgÄÀ ªÀUÁðªÀuÉUÆ É AqÀ°è,
3 DUÀ E£ÉÆߧâgÄÀ ºÁ°¬ÄgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀ¢zÀÝgÆ À D
¸ÀܼÀPÌÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁzÀ°è +10 CAPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¤UÀªÄÀ zÀ ªÀÄ»¼Á £ËPÀgÀgÄÀ «zsÀªÉ/C«ªÁ»vÉ/«ZÉÒÃzÀ£À ¥Àqz É À C«ªÁ»vÉAiÀiÁVzÀÄÝ
4 ªÀUÁðªÀuÉ PÉÆÃjzÀÝ°è +10 CAPÀªÀ£ÀÆß CxÀªÁ ºÁ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀg¸ É À®Ä
ªÉÆzÀ® ¨Áj PÉÆÃjzÀÝ°è -10 CAPÀª£ À ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀUÁðªÀuÉ PÉÆÃjgÀĪÀ £ËPÀgÀ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝ°è ( F PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
5 ¥ÀvæÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ) +10 CAPÀª£ À ÀÆß CxÀªÁ ºÁ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄÃ
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä ªÉÆzÀ® ¨Áj PÉÆÃjzÀÝ°è -10 CAPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¤UÀªÄÀ zÀ £ËPÀgÀ CxÀªÁ DvÀ£À /DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀĪÀÅzÉà UÀA©üÃgÀ CxÀªÁ ªÀiÁgÀPÀ
SÁ¬Ä¯ÉU½ À AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ°è (C£ÀħAzsÀ-1 gÀAvÉ); F PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ¸À°è¹ aQvÉì, ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀPÌÉ ªÀUÁðªÀuÉ
6
PÉÆÃjzÀ°è +10 CAPÀU¼ À À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܼÀz° À èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀg¸ É À®Ä ªÉÆzÀ® ¨Áj
PÉÆÃjzÀ°è -10 CAPÀU¼ À À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¥Àg¸ À ÀàgÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÉÆÃjzÀ°è (¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁvÀæ
7
¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ) +10 CAPÀU¼ À À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁV MAzÀÄ ªÀµÀðPÀÆÌ ºÉaÑ£À CªÀ¢ü PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÄÝ,
8
CzÉà ªÀĽUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀg¸ É À®Ä PÉÆÃjzÀ°è -10 CAPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

56
a®ègÉ ªÀĽUÉUÀ¼À ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðPÀÆÌ ºÉaÑ£À CªÀ¢ü
9 PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÄÝ, CzÉà ªÀĽUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä PÉÆÃjzÀ°è -10 CAPÀ
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
59 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjzÀÄÝ, ¸ÀUl À Ä ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ CxÀªÁ a®ègÉ
10 ªÀĽUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV ªÀUÁðªÀuÉ/¤AiÉÆÃd£É PÉÆÃjzÀ°è -10 CAPÀU¼ À À£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
ºÁ° PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÄÀ Ý ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÁV CxÀªÁ
¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ©°èAUï UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÁV CxÀªÁ a®ègÉ ªÀĽUÉ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV
11
PÉÆÃjzÁUÀ +10 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀbÉÃj PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ
¥ÀÆtðUÉÆAqÀ ¥Àæw ªÀµÀðPÉÌ +1 CAPÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
zÁ¸ÁÛ£ÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ ºÀtPÁ¸ÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ PÀÄjvÀÄ E¯ÁSÁ
«ZÁgÀuÉ CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt CxÀªÁ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ EvÁå¢
12 DgÉÆÃ¥À JzÀÄj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀªÀgÄÀ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ ÀgÁV CxÀªÁ a®ègÉ ªÀĽUÉ
ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁV CxÀªÁ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ©°èAUï UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÁV
ªÀUÁðªÀuÉ/¤AiÉÆÃd£É PÉÆÃjzÀ°è -20 CAPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀUÁðªÀuÉUÉ ¥ÀjUÀt¸ÄÀ ªÀ PÀÄjvÀÄ MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ



57
6)KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIS CORPORATION LIMITED
(direct recruitment by competitive examinations and selection)(General) Rules, 2014
(approved by 276th Board Meeting dated 17-12-2014)

01. Title, commencement and application:-


a) These rules may be called the Karnataka Food and Civil Supplies Corporation
Limited (Direct recruitment by competitive examinations and Selection) (General)
Rules, 2014.
b) It shall come into force on the date notified through an order by the corporation.
c) These rules shall apply to all posts in Group-A, Group-B, Group-C, and Group-D,
which are to be filled by direct recruitment.
02. Definitions: - 1) In these rules, unless the context otherwise requires.
a) “Appointing Authority” means:-
i) The managing director for all appointment to posts below the rank of district
manager.
ii) In respect of posts of the rank of District Manager and above, it is the committee
consisting of the chairman, managing director and one other director to be
nominated by the board.
b) “Corporation” means the Karnataka Food and Civil Supplies Corporation Limited
(KFCSC), Incorporated under companies‟ act 1956 (Reg. no: 2400, Dated:
07.09.1973 of registrar of companies, Bangalore).
c) “Qualifying Examination” means the examination or examinations prescribed, in
respect of any service or post as the minimum qualification for direct recruitment and
d) “Board” means the Board of Directors of the Karnataka Food and Civil Supplies
Corporation Limited.
2) Words and expressions used in these rules but not defined there in shall have the same
meaning as assigned to them in the Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules
1977.
03. Decision on Recruitment:- The appointing authority shall, from time to time
communicate to the Board the provisional number of direct recruitment vacancies to be
filled in Group-A, Group-B, Group-C, and Group-D considering the reservation of
appointment or posts. The Board will make a decision for Direct Recruitment of full/Part
of existing vacancies and authorize the appointing authority for recruitment.
04. Inviting Applications:-
(a) The KPSC or „[any recruitment agency entrusted like KPSC]‟ shall take necessary
steps to invite applications through web-enabled online mode by taking online
services assistance from the National In Centre(NIC) or any other suitable agency
from eligible candidates by advertising the vacancies in more than one widely
58
circulated news paper in the regional language and such other media of publication as
it may deem fit specifying the conditions of eligibility, method of selection applicable,
provisional number of vacancies to be filled and their classification according to
reservation policy of the state.
(b) The application fee shall be fixed by the appointing authority.
„[ ]‟ Inserted by the decision of 278th Board Meeting dated 16-04-2015.

05. Method of Selection: - The method of direct recruitment under these rules shall be on
the basis of average of total percentage of marks secured in the competitive examination
conducted by the corporation under rule 6(a) of these rules.
06. Selection of Candidates eligible for recruitment:-
a) The appointing authority shall prepare a list of names of candidates prima-facie
eligible for recruitment prepared on the basis of merit determined in the following
manner, namely:-
A) In respect of Assistant Manager post:-
The KPSC shall conduct a competitive examination. The question papers shall be
in the form of objective multiple choice consisting of two written papers as below,
the syllabus is shown in Annexure-A, carrying 200 marks each namely:-
Paper-I: - General Paper
Paper-II: - Specific paper
B) In respect of Senior Assistant post:-
The appointing authority shall conduct a competitive examination. The question
papers shall be in the form of objective multiple choice consisting of two written
papers as below with the syllabus shown in Annexure-B, carrying 150 marks each
namely:
Paper-I: - General English and General Kannada

Paper-II: - General Knowledge.

C) In respect of Senior Assistant(Accounts) post:-


The appointing authority shall conduct a competitive examination. The question
papers shall be in the form of objective multiple choice consisting of two written
papers as below, the syllabus is shown in Annexure-C, carrying 150 marks each
namely:-
Paper-I: - General Paper
Paper-II: - Specific paper.
D) In respect of Quality Inspector post:-
The appointing authority shall conduct a competitive examination. The question
papers shall be in the form of objective multiple choices consisting of two written
papers as below; the syllabus is shown in Annexure-D, carrying 200 marks each
namely:
59
Paper-I: - General Paper
Paper-II: - Specific paper.

E) In respect of Junior Assistant post:-


The appointing authority shall conduct a competitive examination. The question
papers shall be in the form of objective multiple choice consisting of two written
papers as below with the syllabus shown in Annexure-E, carrying 150 marks each
namely:-
Paper-I: - General English and General Kannada
Paper-II: - General Knowledge.
b) Provided that for all direct recruitment of posts mentioned in sub-Para (A), (B), (C),
(D) above, the appointing authority may entrust the job of conducting competitive
examination, evaluation of Answer scripts, preparation of merit list of candidates to
the Indian Institute of Management, Bangalore or the Karnataka Examination
Authority, Bangalore, or [KPSC] or any other suitable agency through agreement.
c) The papers shall be set in both Kannada and English language.
d) i) A list of candidates shall be prepared in the order of merit determined on the basis
of the percentage of total marks secured by the candidates in the above competitive
examination.
Provided that if two or more candidates secure equal marks in the competitive
examination, the order of merit of such candidates shall be fixed on the basis of their
age, the person older in age being placed higher in the order of the merit.

ii) Subject to reservation policy of the State from among the candidates whose names
are included in such list, such number of candidates as is equal two times the number
of vacancies notified, shall be called for verification of documents.

e) Notwithstanding anything contained in the above sub-rules, no candidate shall be


eligible for appointment unless he qualifies in a test in Kannada Language conducted
by KPSC, within one year of date of appointment to service of first language Kannada
at SSLC level.
Provided that the appointing authority may exempt a candidate from passing the
test in Kannada language, if the candidate has passed the Secondary School Leaving
Certificate Examination or any examination declared as equivalent thereto by the
State Government or any examination higher than the Secondary School Leaving
Certificate Examination, in which Kannada is the main language, or the second
language or an optional subject (but not one of the subjects in a composite paper) or in
which he has studied and passed in Kannada medium, or he has passed the Kannada
Language Test conducted by the KPSC. „[ ]‟ inserted by the decision of 278th KFCSC
Board Meeting dated 16-04-2015.

60
f) Notwithstanding anything contained in rule 8 no candidate shall be eligible for
appointment for which specific physical standards are prescribed in the rules of
recruitment specially made, unless such candidate satisfies the prescribed physical
standards.
g) The minimum educational Qualification for direct recruitment of Assistant Manager,
Senior Assistant, Senior Assistant (Accounts), Quality Inspector, Junior Assistant is
shown below:
Sl Post Minimum educational qualification
No
1 Assistant Manager For direct recruitment Graduate of a
recognized university with minimum 50% of
marks with additional qualification of M.B.A
with specialization in Finance or Marketing
or Human Resources (HR) from a
recognized university
2 Senior Assistant Bachelor‟s Degree or equivalent
qualification
3 Senior Assistant (Accounts) Must be holder of Degree in Commerce with
basic course in computer obtained from an
institution recognized by Government.
4 Quality Inspector Must be holder of degree in agricultural
science with specialization in co-operation/
agricultural marketing/ warehosing from a
recognized university
5 Junior Assistant PUC or equivalent Qualification

07. Final selection list of candidates:-


1) The corporation shall prepare a final selection list of candidates eligible for
appointment on the basis of merit determined on the basis of percentage of total marks
secured in the competitive examination and taking into consideration the reservation
policy of the State.
2) The final selection list prepared under sub-rule (1) shall be published in the
Corporation's official website and in such other media as the commission may deem
fit, the fact of selection shall be intimated to the candidates selected by the
commission.
3) The appointing authority shall in accordance with the provisions of sub-rule (1) or (2)
as the case may be, also prepare an Additional List of candidates not included in the
list prepared under sub-rule (1) or (2) in which the number of candidates to be

61
included shall as far as possible not exceeding fifty percent of the vacancies notified
by taking into consideration the policy of reservation in direct recruitment (both
vertical and horizontal reservation) and the same shall be inforce for a period of one
year from the date of publication.
08. Appointment of Candidates:-
01. The candidates, whose names are included in the select list under sub-rule (2) of
rule (7) may be appointed by the appointing authority in the order in which their
names appear in the select list, after satisfying itself about the suitability and
physical fitness of each such candidate in accordance with the provisions of the
Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.
02. The inclusion of the name of a candidate in any select list published under sub-
clause (2) of rule (7) shall not confer any right of appointment to the candidates.
03. The candidates whose names are included in the additional list prepared under
sub-rule (3) of rule (7) may be similarly appointed only in case and to the extent of
candidates whose names are included in the list prepared under sub-rule (1) or (2)
of rule (7) and to whom order of the appointment has been issued do not assume
charge of the post to which they are appointed by the appointing authority within
the joining time prescribed.
09. Recruitment to the posts of Drivers in Group-C and posts in Group-D:
Notwithstanding anything contained in these rules, or the rules of recruitment
specially made in respect of any service or post, the recruitment to the posts of
drivers/Senior drivers in Group-C and those attender, class-IV posts in Group-D shall be
made by the appointing authority through outsourcing to private agencies in accordance
with the Karnataka Transparency in public procurements act, 2000.
10. Application of other rules: - All the rules, for the time being in force for KFCSC
servants, and also those regulating the conditions of services of Karnataka Government
Servants, made deemed to have been made under the Karnataka State Civil Services Act,
1978 (Karnataka Act 14 of 1990) in so far as they are not inconsistent with the provisions
of these rules, shall apply to the persons appointed under these rules, except the following
Rules:
01. The Karnataka Government Servants (family pension) Rules, 2002.
02. The Karnataka Civil Services (appointment on compassionate grounds) Rules, 1996.

62
ANNEXURE-A

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Assistant
Manager

Paper-I: - General Paper


(a) General paper covering General Knowledge of topics relating to current events,
General Sciences, Indian History, Indian Geography, Social Science, matters of
every day observation, practical knowledge and general mantal ability as may be
expected of a person who has passed the prescribed qualifying examination.
Paper-II: - Specific Paper

The Syllabus for the Specific Paper will be framed and notified by the Appointing
authority.

ANNEXURE-B

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Senior Assistant

Paper-I: - General English and General Kannada


(a) The paper on General English or General Kannada will normally inform to the
minimum standard expected of a student who has passed the bachelors Degree
Examination of a University. It is intended to test candidates knowledge of
English/Kannada Grammar, Vocabulary, Spellings, Synonyms, Antonyms, his
power to understand comprehend the English/Kannada language and his ability to
discriminate between correct and incorrect usage etc.,
(b) The candidates may answer either the paper on general English or the paper on
general Kannada.

Paper-II: - General Knowledge.

(a) The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum
standard relating to general Knowledge expected of a student who has passed in
the Bachelor‟s Degree Examination of a University and will cover questions on
the constitution of India, Indian History and Culture, General and Economic
Geography of India current event, every day science and such matters of everyday
observation as may be expected of an educated person.
(b) The candidates may answer this entire paper either in English or Kannada but
they shall not answer some questions in English and some in Kannada. The
question in both the papers will be of objective Multiple Choice Type.
63
ANNEXURE-C

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Senior Assistant
(Accounts)

Paper-I: - General Paper


(a) General paper covering General Knowledge of topics relating to current
events, General Sciences, Indian History, Indian Geography, Social
Science, matters of every day observation, practical knowledge and general
mantal ability as may be expected of a person who has passed the
prescribed qualifying examination.

Paper-II: - Specific Paper

The Syllabus for the Specific Paper will be framed and notified by the Appointing
authority.

ANNEXURE-D

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Assistant
Manager

Paper-I: - General Paper


(a) General paper covering General Knowledge of topics relating to current events,
General Sciences, Indian History, Indian Geography, Social Science, matters of
every day observation, practical knowledge and general mantal ability as may be
expected of a person who has passed the prescribed qualifying examination.

Paper-II: - Specific Paper

The Syllabus for the Specific Paper will be framed and notified by the Appointing
authority.

64
ANNEXURE-E

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Junior Assistant

Paper-I: - General English and General Kannada

(a) The paper on General English or General Kannada will normally conform to the
minimum standard expected of a student who has passed the SSLC examination it is
intended to test candidates knowledge of English/Kannada, Grammar, Vocabulary,
Spellings, Synonyms, Antonyms, his power to understand comprehend the
English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect
usage etc.,
(b) The candidates may answer either the paper on General English or the paper on
General Kannada.

Paper-II: - General Knowledge.

(a) The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard
relating to general Knowledge expected of a student who has passed the SSLC
examination and will cover topics relating to the constitution of India, Indian History
and Culture, General and Economic Geography of India, current event, every day
science and such matters of everyday observation as may be expected of an educated
person.
(b) The candidates may answer this entire paper either in English or Kannada but they
shall not answer some questions in English and some in Kannada. The question in both
the papers will be of objective Multiple Choice Type”.

Hence, approval is sought from the Board for the rules for direct recruitment of vacant posts in
KFCSC services, and approval for the direct recruitment of all vacant posts.

Sd/- Sd/-
GENERAL MANAGER MANAGING DIRECTOR


65
Ph :22200600, 22096655
vÀAw: “PÁgï¥sÀÄqï” Fax : 080.22266299, 22096688
Grams: “KARFOOD” 22353423, 22872890, 22250835
e-mail :info@kfcsc.com
PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ,
£ÀA.16/L, «Ä®ègïì mÁåAPï ¨Éqï KjAiÀiÁ, ªÀ¸ÀAvÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-52
KARNATAKA FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION Ltd.,
(Government of Karnataka Undertaking)

¸ÀASÉå:PÀD£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/¹§âA¢/2014-15/ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2015.


C¢ü¸ÀÆZÀ£É
«µÀAiÀÄ:- PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ (¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ), UÀÄtªÀÄlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁw ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀwæPÉUÉ ºÁUÀÆ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁPÀëgÀvÁ
¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀoÀå ¸ÀÆa ¤UÀ¢UÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.
G¯ÉèÃR:- PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 2014 gÀ ¤AiÀĪÀÄ (6) £ÀÄß
N¢PÉÆArzÉ.
*-*-*-*-*
01. ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ (¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ), UÀÄtªÀÄlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤¢ðµÀÖ ¥ÀwæPÉ (Paper-2) ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß
£ÀqɸÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ G¯ÉèÃRzÀAwgÀĪÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°è ¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¹
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ G¯ÉèÃRzÀ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°è ««zsÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁw ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉë (Computer literacy test) £ÀÄß
£ÀqɸÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß, ¥ÀjÃPÉë CªÀ¢ü, MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
02. CzÀgÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß F
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹gÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-1 gÀAvÉ ¤UÀ¢üUÉƽ¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.
03. ºÁUÉÃAiÉÄ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ (¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ) ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀwæPÉAiÀÄ
¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹gÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-2 gÀAvÉ ¤UÀ¢üUÉƽ¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.
04. ºÁUÉÃAiÉÄ, UÀÄtªÀÄlÖ ¥Àj«ÃPÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß F
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹gÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-3 gÀAvÉ ¤UÀ¢üUÉƽ¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.
05. ºÁUÉÃAiÉÄ, UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉë (Computer literacy test) UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ
¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀoÀå¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹gÀĪÀ C£ÀħAzsÀ -4 gÀAvÉ ¤UÀ¢üUÉƽ¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

66
C£ÀħAzsÀ-1
(C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: PÀ£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/¹§âA¢ü/2014-15/ , ¢: 29-04-2015 )
Paper-II: - Specific Paper
SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT MANAGER THROUGH WRITTEN
EXAMINATION
Nature of Question paper containing 100 objective type questions for 150
examination marks. Each question contains 4 answers. Candidate has to choose
one correct answer. For each wrong answer 1/4th of a mark will be
deducted (negative marking).
Duration of 120 minutes
examination

a) FINANCIAL ACCOUNTING, MANAGEMENT AND ANALYSIS

01. Accounting Theory and Practices


02. Financial Management and Analysis
03. Personal Financial Planning
04. Advanced Management Accounting
05. Financial Strategies

b) PRINCIPLES OF MANAGEMENT, ORGANIZATION BEHAVIOR, TRAINING AND


DEVELOPMENT
01. Management Concepts and Theories.
02. Human Resource Management
03. Training and Development
04. Organization and Behavior
05. Marketing Management
06. Inventory Management and Analysis
07. Entrepreneurship Development and Project Management

c) CORPORATE FINANCE, BUSINESS ECONOMICS AND TAXATION


01. Corporate Finance
02. Business Management
03. Business Law and Practices
04. Business Economics

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

67
C£ÀħAzsÀ-2
(C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: PÀ£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/¹§âA¢ü/2014-15/ , ¢: 29-04-2015 )

SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF SENIOR ASSISTANT (ACCOUNTS) THROUGH


WRITTEN EXAMINATION (Paper-II: - Specific Paper)

Nature of Question paper containing 100 objective type questions for 150
examination marks. Each question contains 4 answers. Candidate has to choose
one correct answer. For each wrong answer 1/4th of a mark will be
deducted (negative marking).
Duration of 120 minutes
examination
topics

1) Accounting, 2) Journal and Ledger, 3) Recording of Cash Transactions, 4) Recording of


Non-Cash Transactions, 5) Bank Reconciliation Statement, 6) Trial Balance, 7) Final
Accounts, 8) Depreciation, 9) Receipts and Payments Accounts, 10) Costing,
11)Financial Accounting, 12) Income Tax

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

68
C£ÀħAzsÀ-3
(C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: PÀ£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/¹§âA¢ü/2014-15/ , ¢: 29-04-2015 )
SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF QUALITY INSPECTOR THROUGH WRITTEN
EXAMINATION (Paper-II: - Specific Paper)

Nature of Question paper containing 100 objective type questions for 150
examination marks. Each question contains 4 answers. Candidate has to choose
one correct answer. For each wrong answer 1/4th of a mark will be
deducted (negative marking).
Duration of 120 minutes
examination

1) Food grain production in the country – Background

2) Morphology of cereals (Wheat, Rice, Paddy, etc.), their constituents and milling
Procedures

3) Pulses, their important varieties constituents, milling procedures

4) General problems of storage of food grains at commercial / farm level

5) Food policy of India – A profile: a. Procurement, b. Storage, c. Distribution

6) Milling, processing, packaging of food grains and their finished products

7) Factors responsible for deterioration of food grains in storage:


a. Insects and mites, b. Rats, c. Fungi and micro organisms, d. Birds

8) Insect pests of stored grains and milled products, their identification, biology and
Nature of damage

9) Control methods of stored grains insect pests

10) Control of vertebrate pests – Rats, bandicoots, birds, etc.,

11) Toxic contaminants in food, their effects and prevention

12) Pesticide contaminants, tolerance limit of residues, antidotes, and precautions for
Safe handling of pesticides
13) Source and detection of insect infestation in stored grains

14) Principle of scientific godown construction

15) Metallic and non-metallic storage structures


69
16) Pesticide formulations, their physical, chemical and biological properties, method of
Handling, application and their efficacy

17) Role of moisture in godowns, its measurement in food grains

18) Godown management and code of storage practices

19) Principle of godown sanitation and hygiene

20) Fumigation of food grains by different fumigants and use of safety equipment

21) Handling and transportation of food grains

22) Inspection of food grains terminology, necessity and utility

23) Sampling techniques and grading of food grains

24) Grain quality during storage of food grains, i.e., categorization, classification and
Grain designation, etc.,

25) Uniform specifications of rice, paddy, maize, ragi, jowar, etc., at the time of
Procurement

26) Issuable and non – issuable stocks

27) Damaged food grains, their categorization and disposal procedures

28) Consumer Protection Act and its importance

29) Food Safety and Standard Act and its importance

30) Insecticide Act and its importance

31) Minimum Support Price and Central Issue Price, their importance

32) Issue of food grains to State Government and their agencies for TPDS and other
Welfare schemes

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

70
C£ÀħAzsÀ-4
(C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: PÀ£Á¸À¤¤/DqÀ½vÀ/¹§âA¢ü/2014-15/ , ¢: 29-04-2015 )

SYLLABUS FOR COMPUTER LITERACY TEST


Nature of PATTERN OF TESTING:-
examination 1. The test shall be multiple choice type
2. Total Questions shall be 80, Carrying 1 marks each
3. Indicative allocation of 80 marks based on Syllabus is as follows
a) Computer Fundamentals and Windows -
(Maximum 5 marks)
Word Processing MS-Word, -
(Maximum 20 marks)
b) Spread sheet and MS-Excel -
(Maximum 20 marks)
c) Computer communication, Internet, E-Mail -
(Maximum 20 marks)
d) Nudi Kannada software knowledge in word processing -
(Maximum 10 marks)
e) Power Point -
(Maximum 05 marks)

NUMBER OF PAPERS.
There shall be one paper combining both theory and practical
configuration questions.
The Question paper shall be in both English and Kannada. Candidate
can opt any One of the languages. Each question contains 4 answers.
Candidate has to choose one correct answer. For each wrong answer
1/4th of a mark will be deducted (negative marking).
Duration of 90 minutes
examination

Topics:
01. INTRODUCTION TO COMPUTER (5 Marks)
a) What is Computer.
b) Broad categories of Computers
c) Language of Computer
d) Basic applications of Computer
e) Components of Computer
- Central Processing Unit (CPU)
- Input and Output device

71
- Computer memory
- Concept of hardware and Software

f) Representation of data concepts of data processing


- Definition of data
- Basic data types
- Storage of data as files

02. INTRODUCTION TO WINDOWS AND WINDOWS CONCEPTS.


a) What is an Operating System and basics of Window
b) The user interface
- Using mouse and moving Icons on the screen
- The my computer Icon
- The Recycle Bin
- Status bar, Start and Menu
- Running an application
- Windows Explorer, Viewing of File, Folders and directories
- Creating and Renaming files and folders
- Opening and Closing different Windows.
c) Window setting.
- Control panels
- Wall paper and Screen Savers
- Setting the date and sound
- Concept of Menu using help
d) Advanced Windows.
- Using right button of the mouse
- Creating short cuts
- Basics of window setup
- Notepad
- Window Accessories
- Cut, Copy and Paste
03. WORD PROCESSING IN ENGLISH: MS WORD:- (Maximum 20 marks)
a) Word processing basic
- An introduction to MS WORD
- Opening MS WORD Package
- The Menu Bar
- Using the help
- Using Icons below Menu Bar

72
b) Opening and Closing documents
- Opening documents-Save and Save As
- Page set up
- Printing Documents
- Display/Hiding of Paragraph marks and inter word space

c) Moving around in a document


- Scrolling the document-Scrolling by link/Paragraph
- Fast Scrolling and Moving Pages
d) Using a Documents/Help Wizard
e) Text creation and Manipulation
- Paragraph and Tab setting
- Text Selection
- Cut, Copy and Paste
- Font and Size selection
- Bold, Italic and Underline
- Alignment of text-Center, Left, Right and Justify
f) Formatting text
- Changing Font, Size and Color
- Paragraph indenting
- Bullets and Numbering
- Use of Tab and Tab setting
- Changing Case
g) Handling Multiple documents
- Opening and Closing Multiple documents
- Cut, Copy and Paste across the documents
- Saving of clip boards
h) Table Manipulation:
- Concept of Table- Rows, Columns and Cells
- Draw table
- Changing cell width and height
- Alignment of text in cell
- Copying of Cell
- Delete/Inserting of row or columns
- Borders of table
i) Printing
- Printing
- Print preview
- Print selected page
- Mail Merge
73
04. SPREAD SHEET – MS EXCEL:- (Maximum 20 Marks)
a) Elements of Electronics Spread Sheet MS-EXCEL.
- Application / usage of Spread sheet
- Opening of MS EXCEL
- The Menu Bar
- Work Book and sheets
- Creation of cells and addressing
- Cell inputting
- Edit features
b) Manipulation of Cells.
- Enter text, numbers and dates
- Insertion of cells, rows and columns
- Formatting of cells, rows and columns
- Creation of Tables
- Cell height and widths
- Copying and Moving cells
c) Use of formulas
- Usage of basic formulas
- Functions- Financial, Statistical, Date and Time, math &Trg and Logical
d) Data manipulation
- Sorting
- Filter
- Sub-Total
e) Window
- Freeze pans
- Split
- Hide
f) Charts
- What is Chart and its usage
- Different types of chart Column, Bar, Line, Pie etc.
- Creation of Chart
- Customization
g) Spread sheet for small accounting
- Maintaining invoice/Budget
- Totaling of various transactions.
- Maintaining daily and monthly sales report
- Preparing monthly salary bills
- Preparing Statistical reports with charts

05. COMPUTER COMMUNICATION AND INTERNET (Maximum-10Marks)


a) Basic Computer network
- LAN
- Internet
- VAN
74
b) Internet
- Concept of Internet
- Application Internet

c) Service on Internet
- WWW and Websites
- Communication on Internet
d) Web browsing software
- Internet explorer
- Netscape Communicator
e) Surfing the Internet
- Giving URL address
- Search
- Moving around website
- Printing or Saving portion of web pages
- Down-loading
f) Chatting on Internet

06. E-MAIL (Maximum-10Marks)


a) Basic of Electronic Mail
- What is an Electronic Mail
- E-Mail addressing
- Mail box-Inbox and Outbox
b) Using E-mails
- Viewing
- Sending
- Saving
- Sending same and mail to various users
c) Document Handling
- Sending soft copy as attachment
- Enclosures to E-mail
- Send portion of Document as E-mail

07. POWER POINT:- (Maximum-05 Marks)


a) Basics
- Difference between Document and Presentation.
- Using PowerPoint
- Opening PowerPoint Presentation
- Using Wizard for Creating Presentation

75
b) Creation of Presentation
- Title
- Text Creation
- Font and Sizes
- Bullet and Indenting
- Moving to next Slide
c) Preparation of Slides
- Selection type slides
- Importing text from Documents
- Moving to next Slide
- The Slide Manager

d) Providing Aesthetics
- Slide Design
- Background and text Colors
- Marking your own Slide Format
- Foot Notes and Slide numbering
e) Slide manipulation and Slide show
f) Presentation of slide
- Using Slide Show
- Printing the Slides and Handouts
- Slide sorter
- Title Sorter

08. KNOWLEDGE OF KANNADA NUDI SOFTWARE IN (Maximum- 10 marks)


a) Word processing
b) Spread sheet
c) PowerPoint Presentation and
d) Internet and Communication

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ


76
7).PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½
(PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¤UÀªÀÄzÀ 231£Éà ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¢:23-6-2005gÀ ¸À¨ÉsAiÀÄ°è£À wêÀiÁð£ÀzA À vÉ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ UÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ wzÀÄÝ¥r À UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÀ ¤AiÀĪÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÉAiÀÄ £ËPÀgÀjUÉ C£À é¬Ä¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¤AiÀĪÀÄ(19)gÀAvÉ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀA iÀÄPÉÌ ¤¢ðµÀ× G¥À§AzsÀUÀ½®èzÀ
¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀª
Û ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ
CxÀªÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¤tðAiÀÄ CxÀªÁ C£Àé¬ÄPÉAiÀÄ §UÉÎ UÉÆAzÀ®ªÉÃ¥ÀðlÖ°è ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀÀ ¸Àà¶×ÃPÀgÀt
CAwªÀĪÁVgÀÄvÀz Û É)

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉêÁ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 12 jAzÀ 16 gÀªg


À U
É )É

ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 31 jAzÀ 70)

¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® (Joining Time) (¤AiÀĪÀÄ 76 jAzÀ 90)

gÀeÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ (Leave Rules ) (¤AiÀĪÀÄ 105 jAzÀ 206)

¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ (Pension Rules) (¤AiÀĪÀÄ 208 jAzÀ 383)

¥ÀA
æ iÀiÁt ¨sÀvåÉ (PÉ.¹.J¸ï.Dgï. ¤AiÀĪÀÄ 449 jAzÀ 577

77
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
(¤AiÀĪÀÄ 12 jAzÀ 16 gÀªÀgU
É É)
 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÃÉ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£À/ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀĨÉÃPÀÄ.
 DPÀ¹äPÀ gÀeA É iÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀª£
À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÀªÄÀ ä C¢üãÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ
PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ©qÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀÄð PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄà ªÁ¹¸À¨ÉÃPÀÄ.
 C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄļÀî ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÁ¹¸À¨ÉÃPÀÄ.
 C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û / PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£Àª£
À ÀÄß C¥ÀàuÉ E®èzÃÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ CªÀ¢üUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÃvÀ£À / ¨sÀvÉåUÉ
CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.
 C¢üPÁgÀ ¥Àæ¨Ás gÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄð PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.
 E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ , C¢üãÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ M¼ÀUÉ
ºÉÆÃUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 UÉeÉmÉqï £ËPÀgg À ÀÄ 15 ¢£ÀUÀ½UÉ «ÄÃjzÀ gÁdå ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqAÉ iÀĨÉÃPÀÄ. 15 ¢£ÀU¼ À À CªÀ¢ü M¼ÀVzÀÝ°è, E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 £Á£ï UÉem É Éqï £ËPÀgÀgÀÄ, gÁdå ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆÃUÀ®Ä E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqA
É iÀĨÉÃPÀÄ.

°Ã£ï (Lien) (¤AiÀĪÀÄ 17 jAzÀ 20)


 MAzÀÄ SÁAiÀÄA ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÀPÀÄÌ
 MAzÀÄ SÁAiÀÄA ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÀÄß SÁAiÀÄA ªÀiÁrzÀ°è, D ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀPÀÄÌ
CªÀ¤UÉ ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
 M§â ´ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÉà PÁ­zÀ®Éèà JgÀqÄÀ CxÀªÁ ¶ÉaÑ£À ¶ÀÄzÉÝU¸
À À ªÉÄÃ®É ‘¯Ã£ï’ ¶ÉÆA¢gÀ­Ä
¸ÁzsÀå«®è.
 E§âgÄÀ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ MAzÉà ¶ÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ®É ‘¯Ã£ï’ ¶ÉÆA¢gÀ­Ä ´ÁzsÀå«­è.
F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀPÀÌ£ÀÄß G½¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
- ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvðÀ ªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ.
- ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C£Àå ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÁUÀ.
- ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÀAUÁ«Ä ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ.
- ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è C¦ü²AiÉÄÃnAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ.
- ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ°ègÄÀ ªÁUÀ.
78
- gÀeÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÁUÀ.
- ¤®A§£ÀzÀ°ègÄÀ ªÁUÀ
F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è µÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ‚°Ã£ï‛ C£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¤®A§£É ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ
- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¸À¨ï¸ÁÖAnêï DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÁUÀ.
- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀÆuÁðªÀ¢ü ºÀÄzÉÝUÉ ¸À¨ï¸ÁÖAnêï DV £ÉêÀÄPÀUÆ É AqÁUÀ.

F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ‘°Ã£ï’ C£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¤®A§£ÉUÆ


É ½µÀ§·ÀÄzÀÄ.
- 3 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ PÀrªÉÄ E®èzA
À vÉ, gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÉ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥Àæw¤AiÉÆÃf¸À®àmÁÖU.À
- 3 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ PÀrªÉÄ E®èzA
À vÉ, C£Àå ¸ÉêÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®àmÁÖUÀ.
- 3 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ PÀrªÉÄ E®èzAÀ vÉ, C¦ü²AiÉÄÃnAUï DV ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®àlÖ°è.
GzÁ : - ‘J’ J£ÀÄߪÀ µÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ‘JPïì’ JA§ ·ÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ‘°Ã£ï’ ·ÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.
- ‘J’ 3 ªÀ²ÀðUÀ¹UÉ PÀrªÉÄ E­èzA À vÉ ‘ªÉÊ’ ¶ÀÄzÉÝUÉ ¥Àæw ¤AiÉÆÃfµzÁUÀ.
- ‘J’ AiÀÄ ‘JPïì’ ªÉÄï£À ¯Ã£ï C£ÀÄß ¤®A§£ÉUÉƽ¹zÁUÀ.
- F ‘JPïì’ ¶ÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ®É ‘©’ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ¸À¨ï¸ÁÖAnêï DV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ‘JPïì’ ªÉÄï£À
¯Ã£ï C£ÀÄß ‘©’ AiÀÄÄ ¥ÀqÉzÄÀ PÉƸÀÄîvÁÛ£É.
- ‘J’ C£ÀÄߪÀ£ÀÄ, ¥Àæw ¤AiÉÆÃfµzÀ ¶ÀÄzÉݬÄAzÀ ªÁ¥Á´ÀÄì §AzÀ¯è, CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ‘JPïì’ ¶ÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ®É ,
°Ã£ï C£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄÄvÁÛ£É.

 M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÉÆæ¨ÃÉ µÀ£ï CªÀ¢üAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, CªÀ£À »A¢£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ
ªÉÄð£À °Ã£ï C£ÀÄß ¤®A§£ÀUÆÉ ½¸À¨ÁgÀzÄÀ .
 ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£ï CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀȦÛPÀgª
À ÁV ¥ÀÆwðUÉƽ¹zÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ D ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ, 3 ªÀµð
À DzÀ
£ÀAvÀgÀ, CªÀ£À »A¢£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ °Ã£ï CzÀ£ÀÄß ¤®A§£ÀUÆÉ ½¸À§ºÀÄzÀÄ.

ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 17 J ¬ÄAzÀ 20)


 C¢üPÁgÀª£
À ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÁV¤AzÀ, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÀvåÉ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄÄvÁÛ£É.
 C¢üPÁgÀª£
À ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀߢAzÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ°è, ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢£À¢AzÀ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 C¢üPÁgÀª£
À ÀÄß ¥ÀƪÁðºÀߢAzÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ°è, ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß D ¢£À¢AzÀ¯Éèà ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀU®
À Ä 12 WÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀƪÁðºÀß JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.
 ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÃÉ PÁzÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV, ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀªÄÀ ÄPÀÛ£ÁUÀ¨ÃÉ PÁzÀ £ËPÀg¤
À UÉ ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ.
 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¥ÀÆuÁðªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉUÉAzÉà «ÄøÀ¯ÁVqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
 ¸ÀPëÀªÄÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀįÁèzg
À Æ
À ºÉaÑ£À ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÃÉ
G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. [ ¤.26 (J)].
 ¸ÀܽAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À ÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß C¥ÉÃQë¹zÁUÀ, CªÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀîzÃÉ ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀgÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ. [ ¤.26 (©)].
¦üøÀÄ (±ÀÄ®Ì)
 gÁdå ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ®èzÉ, ¨ÉÃgÉ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¦üøÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

79
 ¦üøÀÄ DªÀvÀðPÀ:C£ÁªÀvÀðPÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ ZÀÄåw ¨ÁgÀzA
À vÉ, ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¦üÃ¸ï ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
 ¦üÃ¸ï ¥ÀqA
É iÀÄ®Ä ¸ÀPëÀªÄÀ C¢üPÁj¬ÄAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀĨÉÃPÀÄ. [ ¤.28 (J)].

F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C£ÀĪÀÄw CUÀvÀå«®è.


- ¥Àæ§AzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÀAwPÉ.
- £ÁåAiÀiÁqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, M§â DgÉÆæAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ°è PÉÆqÀ¯ÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£À.
- AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆqÀ¯ÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.
- C¨ÁÌj DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.
- ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ/¸ÀܽÃAiÀÄ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉU,É ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁzÀ
¦üøÀÄUÀ¼ÀÄ. [¤.28 (¹)].
F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°,è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¦üøï C£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

- PÉÃAzÀæ / gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀt. [¤.28(¹)]


- £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è, vÁAwæPÀ ¸ÁPÀëöåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀ«ÄõÀ£Àgï DV £ÉêÀÄPÀUÆ É ArzÀÝ°è ¥ÀqÉ zÀ ºÀt.
- M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 250 gÀÆ. UÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üøÀ£ÀÄß ¥ÀqÉz° À è MlÄÖ ¦üù£À 1/3
¨sÁUÀzµÀ ÀÖ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀlÖ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è gÀÆ.250/-UÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üøÀ£ÀÄß
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. [¤. 29 (J)]
GzÁºÀgÀuÉ :
- MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è gÀÆ. 300/- UÀ¼À ¦üøÀ£ÀÄß ¥Àqz É À°è, 1/3 ¨sÁUÀ CAzÀgÉ gÀÆ. 100/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
PÀlÖ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ gÀÆ. 250/- UÀ¼ÀªÀgÉUÉ G½¹PÉƼÀÀÄzÁzÀjAzÀ gÀÆ. 50/-
UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁgÀPÌÉ PÀlÖ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛzÉ.
- AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ. 2500/-UÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ¦üÃ¸ï ¥Àqz É À°è D ¦üù£À Czsð
À ¨sÁUÀzµ À ÀÖ£ÄÀ ß
¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀlÖ¨ÃÉ PÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ gÀÆ. 1670/- UÀ¼À£ÀÄß
G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. [¤. 29 (J) (4)].

GzÁºÀgÀuÉ :

- MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è gÀÆ. 3000/- UÀ¼À ¦üøÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ°è 1/2 ¨sÁUÀ CAzÀgÉ gÀÆ. 1500/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ gÀÆ. 1670/- UÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÀzÁzÀÄzÀjAzÀ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÀÆ.
1330/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀlÖ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄïÁÌt¹zÀ µÀgv
À ÀÄÛU¼
À ÀÄ F PɼÀPA
À qÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s UÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀÆgÁ ¦üøï C£ÀÄß
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwð G½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.
- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÁV EgÀĪÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀ ¦üøï.
- ¥Àæw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀÆ. 500/- UÀ½VAvÀ ºÉZÀÑzA À vÉ, gÉÃrAiÉÆà ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ½AzÀ
§AzÀ ¦üøï.
- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥Àqz É À ºÀt.
- ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 50/- UÀ½UÉ «ÄÃgÀzA À vÉ SÁ¸ÀV / ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ CxÀªÁ «±Àé «zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è
¥Ámïð-mÉʪÀiï ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¦üøï.

80
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ / gÁdå ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ F ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÄÀ ªÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ
¥ÀqA
É iÀÄĪÀ ºÀt. [¤. 29 (J) (4)].

¸ÀA¨sÁªÀ£É :-
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÁAzÀ©ð
ü PÀªÁV ªÀiÁqÀĪÀ ºÉZÀÄѪj
À PÉ®¸ÀPÌÉ
¥Àæw¥sÀ®gÀÆ¥ÀªÁV ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀt.
 ¸ÀA¨sÁªÀ£É F PɼÀPA À qÀ ¤§Azs£ À ÉU½
À UÉ M¼À¥l À ÄÖ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
- ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀÅ «±ÉõÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
- PÉ®¸ÀªÀÅ ±ÀæªÄÀ ¸ÁzsÀå CxÀªÁ «±ÉõÀ AiÉÆÃUÀåvÉU¼ À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
- ¸ÀPëÀªÄÀ C¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÉÃ
¤zsð À j¸À¨ÃÉ PÀÄ.[¤. 28 (©)].
F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À «¢ü§zÀÞ £ËPÀj JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À.
- ¸ÁAzsÀ©üðPÀªÁV ªÀiÁqÀĪÀ ºÉZÀÄѪÀj PÉ®¸À.
- gÁdå ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄAqÀ½ / ¸À«ÄwUÀ¼À, «ÄÃnAUïUÀ½UÉ ºÁdgÁVzÀÝ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è.
 ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¨ÃÉ PÀÄ. [¤. 28 (©)].

-----*****-----

81
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
(¤AiÀĪÀÄ 31 jAzÀ 70)
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è, ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw
ªÀiÁºÉAiÀÄÆ ¤UÀ¢vÀ ªÉÃvÀ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ zÀgÀzÀ°è ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£z À ÉÆA¢UÉ ««zsÀ ¨sÀvåÉ UÀ¼À£ÀÄß
¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£À : ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄÆ®vÀB zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ, ¤UÀ¢vÀ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è , £ËPÀgÀ£À CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀzsÀ ¨sÀvåÉ UÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¥Àæw ªÀiÁºÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ªÉƧ®UÀÄ - ¤AiÀĪÀÄ 8 (32)
PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ t : PÀ¤µÀ× ºÀAvÀ¢AzÀ UÀjµÀ× ºÀAvÀzÀªg
À ÉUÉ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ
ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg¤ À UÉ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt - ¤AiÀĪÀÄ 8 (48J)
GzÁ: ¥Àx æ ÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ t : gÀÆ. 3850-100-4450-125-5700
150 7050 gÀ°è PÀ¤µÀ× gÀÆ. 3850/- jAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹, PÁ®PÁ®PÉÌ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀjµÀ×
gÀÆ. 7050/- PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ tÂAiÀÄ°è gÀÆ. 100, 125, 150
DAiÀiÁAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ zÀgÀ.
¸ÀPÁðgÀªÅÀ DVAzÁUÉÎ, ««zsÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹, DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ :
C) ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ : (¤AiÀĪÀÄ 51 jAzÀ 53)
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ
ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß ¶Éaѵ, ªÀÄÆ­ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ¥Àr´ÀĪÀÅzÉà ‘ªÁ´ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ’.
F ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄÄ £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ
ªÀÄgÀÄ¢£À¢AzÀ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ºÉƸÀzÁV PÉ®¸ÀPÌÉ ¸ÉÃjzÁUÀ
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉÃªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÁUÀÆå ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ DyðPÀ
¸Ë®¨sÀåªÀÅ ªÉÆzÀ® ¢£ÁAPÀ¢AzÀ¯Éà ¥Áæ¥ÛÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÉêÁªÀ»AiÀÄ°è zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ.
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ (¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
1974 ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¤§AzsÀ£ÉUÉƼÀ¥l
À ÄÖ ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ CºÀð ¸ÉÃªÉ : (¤AiÀĪÀÄ 53)

82
1. ‘PÀvðÀ ªÀå’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁzÀ CªÀ¢ü (¤AiÀĪÀÄ 8 (15))
2. zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvðÀ ªÀå ¤ªÀð»¹zÀ CªÀ¢ü.
3. ¸ÉÃjPÉ PÁ® (¤AiÀĪÀÄ 90)
4. vÀgÀ¨ÃÉ w CªÀ¢ü.
5. ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÉÆA¢UÉ ¤AiÉÆÃf¸À®àlÖ ºÉaÑ£À ªÁå¸ÀAUÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¥Àqz
É ÄÀ PÉÆAqÀ C¸ÁzsÁgÀt
gÀe.É
6. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ.
7. ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉåUÀ¼ÉÆA¢UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ ºÀQÌ£À gÀe.É
8. ºÀQÌ£À gÀeÉ CxÀªÁ PÀvð À ªÀåzÀ CªÀ¢ü JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀ ¤®A§£Á CªÀ¢ü.
9. ¤AiÀĪÀÄ 106J ªÀÄvÀÄÛ 162 gÀ£éÀAiÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ UÉÊgÀĺÁdj CªÀ¢üÃUÉ £ËPÀg£
À À ¯ÉPÀÌ¢AzÀ PÀ¼ÉzÀ CzsÀð
ªÉÃvÀ£À gÀe.É
10. C£Àå¸ÉêÁ CªÀ¢ü.
11. ¤AiÀÄÄPÀÛ DzÉñÀ ¤jÃPÀëuÁ CªÀ¢ü.
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ C£ÀºÀð ¸ÉêÉ.
1. ªÉÊzÀåQÃAiÀĪÀ®èzÀ EvÀgÃÉ PÁgÀtUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ C¸ÁzsÁgÀt gÀe.É
2. ¤®A§£Á CªÀ¢üAiÉÄAzÀÄ zÀÈrüÃPÀj¸À®àlÖ ¤®A§£Á CªÀ¢ü.
3. ¤AiÀĪÀÄ 106-J gÀ£ÀéAiÀÄ C£À¢Pü ÀÈvÀ UÉÊgÀĺÁdj CªÀ¢üUÉ C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àlÖ CªÀ¢ü.
4. CªÀ¢ü «ÄÃj G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ‘C£À¢üPÀÈvÀ UÉÊgÀÄ·Ádj’ JAzÀÄ DzÉò¹zÁUÀ ºÁUÀÆ
¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀ CªÀ¢ü.

ªÁ³ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ­©ü´ÀĪÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ‘PÀvÀðªÀåªÀ®z


è À CªÀ¢ü’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt´À­àlÖ CªÀ¢üAiÀÄ
¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ CªÀ¢üUÉ ¸ÉÃj¹ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ 01-01-2005 gÀAzÀÄ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥Àqz É À £ÀAvÀgÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850
7050 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-01-2005 gÀ°è ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 4050/- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqAÉ iÀÄÄwÛzÝÀ £ÀÄ.
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°,è £ËPÀgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2005 jAzÀ 30-10-2005 gÀªg À ÉUÉ
ªÉÊzÀåQÃAiÉÄÃvÀgÀ PÁgÀtUÀ½UÁV C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ §¼À¹PÉÆArzÀÝ°è CxÀªÁ C£À¢üPÀÈvÀ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÀ°è D
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀÄ 106 J C£ÀéAiÀÄ PÀvð
À ªÀåªÀ®èzÀ CªÀ¢üAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀgÉ,
ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAzÀ¨Àðs zÀ°è ®©ü¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 01-01-2006, ¢£ÁAPÀ 11-
09-2005 jAzÀ 30-10-2005 gÀªÀgÉ«UÀÆ MlÄÖ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ
§¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ, 1 wAUÀ¼ÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ CºÀðªÀ®èzÀ ¸ÉêÉAiÉÄAzÀÄ
¥ÀjUÀt¹, ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-02-2006 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-02-2006
gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ CºÀðgÁUÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¢£ÁAPÀ 01-02-2007.
£ËPÀgÀ£À zÀÄ£ÀðqÀvÉAiÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV, PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ (¹.¹.J) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀĸÁgÀ
«ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¤AiÀĪÀÄ 8 gÀ£ÀéAiÀÄ ®WÀÄ zÀAqÀ£É gÀÆ¥ÀzÀ°è ²¸ÀÄÛ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ °TvÀ zÀAqÀ£ÁzÉñÀ ºÉÆgÀr¹
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAavÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAavÀª® À èzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀAvÉ vÀq»É rAiÀħºÀÄzÀÄ.

83
PÀqÁØAiÀÄ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëU¼À À£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
vÀȦÛPÀgª
À ÁV ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÁÝ£ÉAzÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÁ®«ÄwAiÀÄ CªÀ¢ü «ÄÃj £ÀAvÀgÀ
¢£ÁAPÀzÀ¯Áèzg À É £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ PÁ®«ÄwAiÉƼÀUÁV SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð CªÀ¢ü
WÉÆö¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¹ PÁ®à¤PÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ 15-02-2000 gÀ°è 2 ªÀµÀð SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢üAiÉÆA¢UÉ ¸ÉêÉUÉ
£ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ gÀÆ. 3000-5450 gÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ zÀeð É ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÉƧâgÀ SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄÄ 15-02-2002gÀ £ÀAvÀgÀ «¸ÀÛgÀuÉUÉÆAqÀÄ 10-01-2005 gÀAzÀÄ vÀȦÛPÀgª
À ÁV
¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀĪÀgÉAzÀÄ WÉÆö¸À®àmÁÖUÀ £ËPÀgÀgÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢AiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ.

¤UÀ¢UÉƽ¹zÀ ªÉÃvÀ£À
¢£ÁAPÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. µÀgÁ
gÀÆ.
15-02-2000 3000-5450 3000 ¥ÁægÀA©üPÀ ªÉÃvÀ£À
01-02-2001 3000-5450 3075 ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ
01-02-2002 3000-5450 3150 ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ
01-02-2003 3000-5450 3225 PÁ®à¤PÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢
01-02-2004 3000-5450 3300 PÁ®à¤PÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢
01-02-2005 3000-5450 3300 PÁ®à¤PÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢

¢£ÁAPÀ 15-02-2002 jAzÀ 10-01-2005 gÀªÀgU É ÀÆ £ËPÀggÀ ÀÄ gÀÆ. 3150/- zÀgÀz° À èªÉÃvÀ£PÀ ÉÌ
CºÀðgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-01-2005 jAzÀ ªÀiÁvÀæ gÀÆ. 3300/-gÀ zÀgÀz° À è ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ CºÀðgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ
ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 01-02-2006 gÀAzÀÄ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw.
1974gÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ (¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ) ¥ÀjÃPÁë ¤AiÀĪÀÄ 3 (2 ©)
¤§Azs£ À ÉUÆ
É ¼À¥ÀlÄÖ, ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¢zÀÝ°è £ËPÀgÀjUÉ 45 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw
vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ «£Á¬Äw ¤Ãr, £ËPÀgÀjUÉ
ªÉÄð£À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ°è «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥ÁªÀw¹ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß PÁ®à¤PÀªÁV
¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ £ËPÀgj À UÉ 45 ªÀµð
À ªÀAiÀĸÀÄì vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
¥Áæ¥ÛÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀzÉÆãÀßw ºÉÆA¢zÁUÀ :
¤AiÀĪÀÄ 42 (©) C£ÀéAiÀÄ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è £ËPÀgÀgÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀzÆÉ Ã£Àßw ¥ÀƪÀð ªÉÃvÀ£À
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
(‘¥ÀzÉÆãÀßw ¶ÀÄzÉÝ JAzÀgÉ’ ¶ÉaÑ£À PÀvð À ªÀå ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¸À£ÀÄß ¶ÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ªÉÃvÀ£À °ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝ.)
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 01-02-2005 jAzÀ 3000 5450gÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt ºÉÆA¢gÀĪÀ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 4150/-ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÄÀ Ý ¢£ÁAPÀ 10-06-2005 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ gÀÆ.
3850 7050 gÀ ¥Àæxª À ÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝ UÉ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÉÆA¢zÁUÀ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è CªÀgÀ

84
ªÉÃvÀ£ÀªÅÀ ¢£ÁAPÀ : 01-02-2005 gÀÆ. 3000 5450 gÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è gÀÆ. 4150/- 10-06-2005 gÀÆ. 3850
7050 gÀÆ. 4250/- (gÀÆ. 4150/- gÀ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀ) ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ®©ü¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ :
01-02-2006.
ªÉÄð£À GzÁºÀgu À ÉAiÀÄ°è «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀzÉÆãÀßw ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄ
42(©)(1) gÀAvÉ ¥ÀzÉÆãÀßw ¥ÀƪÀð ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄÄA¢£À
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀzÉà »A¢£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ
¢£ÁAPÀªÃÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 42(©)(1) gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÃvÀ£Àª£À ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ ¥ÀzÉÆãÀßw ¥ÀƪÀð ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ
ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀªÀÅ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ PÀ¤µÀÖ ºÀAvÀQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝ°è ¥ÀzÉÆãÀßw
ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¤µÀÖ ºÀAvÀPÌÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ¯ÁèzÀ ºÉZÀѼÀªÅÀ MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ
zÀgÀQÌAvÀ ºÉZÁÑzÀ°è £ËPÀgÀ£À ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄÄ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ £À ¤UÀ¢UÉƽ¹zÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgz À À ¢£ÁAPÀz°À è ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.

GzÁ : ¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ ¢é ¸À.gÀÄ. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3000-545 gÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è gÀÆ.
3550/- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA
É iÀÄÄwÛzÄÀ Ý, ¢£ÁAPÀ 10-05-2005 gÀAzÀÄ ¥Àæ.zÀ.¸À ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀzÆÉ Ã£Àßw ºÉÆA¢zÀÝgÉ
»A¢£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¥ÀzÆÉ Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ t ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ t ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ
¢£ÁAPÀ gÀÆ. ªÉÃvÀ£À gÀÆ. ¢£ÁAPÀ gÀÆ ªÉÃvÀ£À
01-01-2004 3000-5450 3550 10-05-2004 3850-7050 3850
ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¢£ÁAPÀ : 01-05-2005
¤AiÀĪÀÄ 42 (©) (2) : ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ªÀÄgÀÄ ¤UÀ¢:
£ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgª À ÀÇ, ¥ÀzÆ
É Ã£Àßw ¥ÀƪÀð ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èAiÉÄà £ËPÀgÀ£À
DAiÉÄÌAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀg« É UÀÆ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¤UÀ¢ ¢£ÁAPÀzA À zÀÄ ®©ü¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÄÀ
¥ÀzÆ
É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : gÀÆ. 3850 – 7050 gÀ°è ¢£ÁAPÀ : 01-01-2004 jAzÀ gÀÆ. 5200/- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ £ËPÀgg
À À£ÀÄß
¢£ÁAPÀ : 10-09-2004 gÀAzÀÄ gÀÆ. 5200 – 125 – 5700 - 150 -7200 – 200 - 8800 – 260 –
9580gÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀzÉÆãÀßw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj £ËPÀgÀgÄÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 4150 – 100 - 4450 – 125 –
5700 – 150 7200 – 200 – 7800 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-10-2004 gÀAzÀÄ PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ : 15-10-2004 gÀªg À É«UÀÆ gÀÆ. 3850 – 7050gÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°èAiÉÄÃ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ DAiÉÄÌ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ¤AiÀĪÀÄ 42(©)(2) gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢UÉ C©üªÄÀ vÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
¥À.æ zÀ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ ¢£ÁAPÀ
3850 – 7050 4150 - 7800 5200 – 9580
01-01-2004 gÀÆ. 5200 - -
10-09-2004 - gÀÆ. 5325 -
10-09-2004 - - gÀÆ. 5450
ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2005

85
F PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÉÆA¢ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝU¼ À À£ÀÄß
zsÁgÀt ªÀiÁrzÁUÀÆå, ¥ÀzÉÆãÀßw ¥ÀƪÀð ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è£À ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ,
D ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ®©ü¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸À®Ä ¤AiÀĪÀÄ 42(©)(2) C£ÀéAiÀÄ
¥ÀzÆ
É Ã£Àßw ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ °TvÀ C©üªÄÀ vÀ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
1. PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛ ¸Ë®¨sÀåzÀ ¤jÃPÉë.
2. ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ »jAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂUÉ ªÀÄÄA§rÛ.
3. ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ.

PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛ ¸Ë®¨sÀå : (£ÀA. J¥sï.r. 105 J¸ï.Dgï.¦.(¹.J¹.) 82 ¢£ÁAPÀ : 08-06-


1983)
ªÉÆzÀ® 14 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ MAzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀ¤µÀ×
10 ªÀµÀðUÀ¼À vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ £ËPÀgÀjUÉ DAiÉÄÌPÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄ 42(©)
C£ÀéAiÀÄ ªÉÃvÀÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸À§ºÀzÁVzÉ.
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
1. ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëU¼ À À°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ.
2. ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAvÉ, ¸ÉêÁ eÉõÀ×vA
É iÀÄÄ zsÁgÀt ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 10 ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
3. vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
4. zsÁgÀt ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ®©ü¹gÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¥ÀzÆ É Ã£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹gÀ¨ÁgÀzÄÀ .
5. PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è MªÉĪÀÄ ªÀiÁvÀæ ®¨sÀå«gÀĪÀÅzÀÄ.
6. ªÀÄAdÆgÁw : £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁjAiÀÄÄ PÁ®«Äw ªÀÄÄA§rÛÛ ¸Ë®¨sÀ媣 À ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ »jAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂUÉ ªÀÄÄA§rÛ :


(¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå : J¥sïr 25 J¸ïDgï¦ 91 ¢£ÁAPÀ : 29-10-1991)
ªÉÆzÀ® 14 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂUÀ¼À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀ¤µÀ×
15 ªÀµÀðUÀ¼À vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ªÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ »jAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄ
42(©) C£ÀéAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£À ªÀÄÄA§rÛ ªÀÄAdÆgÁwUÉ «¢ü¸ÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛU¼ À ÀÄ, F ¸Ë®¨sÀå ªÀÄAdÆgÁwUÀÆ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ »jAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt ªÀÄÄA§rÛ ¸Ë®¨sÀåzÀ
ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁVgÀĪÀgÄÀ .
«±ÉõÀ ºÉZÀÄѪÀj ªÉÃvÀ£À §rÛ AiÉÆÃd£É :
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 20 ªÀµÀðUÀ¼À vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ
ªÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, MAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À§ºÀzÁVzÉ.
F ¸Ë®¨sÀåzÀ ªÀÄAdÆgÁwUÉ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è MAzÀÆ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÄÀ . C®èzÉ PÁ°«Äw
ªÀÄÄA§rÛ ¸Ë®¨sÀå ®©ü¸À®Ä ¤UÀ¢vÀ µÀgv À ÀÄÛU¼
À ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄAdÆgÁwUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÉêÀÄPÁw
C¢üPÁjAiÀÄÄ «±ÉõÀ ºÉZÀÄѪj
À ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀiÁVgÀĪÀgÄÀ .

¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ :

86
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£ÀªÀÅ zÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀjµÀ× ºÀAvÀ vÀ®Ä¦zÀ
£ËPÀgÀ¤UÉ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀȦÛPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ªÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, UÀjµÀ× ºÀAvÀ vÀ®Ä¥ÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁªÀw¹zÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ zÀgz À À°è ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. £ËPÀgÀ£À
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è UÀjµÀ× 5 ¸ÀÜVvÀ ªÀqv
sÀ À£À §rÛ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 01-01-2005 gÀ°è gÀÆ. 3850 – 7050gÀ ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 7050/- ºÉÆA¢gÀĪÀ
£ËPÀg¤
À UÉ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2006 gÀAzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß gÀÆ.
7050 + 150 (ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÃvÀ£À ) ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ, ªÉÃvÀ£z À À ºÉZÀ¼
Ñ Àª£
À ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÃvÀ£À JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀ gÉ
F ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß J®Áè GzÉÝðÀUÀ¹UÁV ‘ªÀÄÆ­ªÉÃvÀ£À’ JAzÉà ¥ÀjUÀt´À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
UÀÄA¥ÀÄ ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ C¢üPÁjUÀ¹UÉ £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁjAiÀÄÄ ´ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ ªÀÄAdÆgÁw
¥Áæ¢Pü ÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ‘µ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘r’ ªÀUð À zÀ £ËPÀgÀjUÉ, f®Áè ªÀÄlÖzÀ ‘J’ ªÀUÀðzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À
§rÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥Àqz É À £ÀAvÀgz
À À ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀzÆ
É Ã£Àßw ºÉÆA¢zÀÝ°è, ¥ÀzÉÆãÀßw
¢£ÁAPÀPÉÌ ¤AiÀĪÀÄ 42 (©) (1) CxÀªÁ 42 (©) (2) C£ÀĸÀj¹ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀzÉÆãÀßw ¥ÀƪÀð ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£ÀªÉAzÉà ¥ÀjUÀt¹ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ËPÀg¤ À UÉ ªÀÄÄA¢£À
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄÄ ¥ÀzÆ É Ã£Àßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¹zÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CºÀð ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ªÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ°è ¥Áæ¥ÛÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 01-01-2005 gÀ°è gÀÆ. 3850 – 7050 gÀ ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 7050/- ºÉÆA¢gÀĪÀ
£ËPÀgÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2016 gÀAzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀÆ. 7050
+ 150 (ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÃvÀ£À) ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 10-03-2006 gÀAzÀÄ £ËPÀgÀ¤UÉ gÀÆ. 5200 – 9580 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ
¥ÀzÆÉ Ã£Àßw ®©ü¹zÀgÉ ¥ÀzÉÆãÀßw ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£ ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀĪÀÄ 42 (©) C£ÀéAiÀÄ ¥ÀzÉÆãÀßw ¥ÀƪÀð
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£ÀªÅÀ gÀÆ. 7050 + 150 = 7200 JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÌÉ CAzÀgÉ gÀÆ. 7400gÀ ºÀAvÀPÉÌ
¤UÀ¢UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
£ËPÀgÀ¤UÉ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀjµÀ× ºÀAvÀ gÀÆ. 9580 vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀ Ä°è ¨ÁQ EgÀĪÀ G½zÀ
£Á®ÄÌ ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÀÄ.
zÀAqÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :
PÀ.£Á.¸ÉÃ. (ªÀ.¤. & ªÉÄÃ.) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1957, ¤AiÀĪÀÄ 8 gÀrAiÀÄ°è «¢ü¸ÀĪÀ zÀAqÀ£ÉUÀ¼À ¥ÉÊQ £ËPÀgÀgÀ
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ F PɼÀPA À qÀ zÀAqÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀzÁVzÉ.
1. ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£ À À §rÛUÀ¼À£ÀÄß vÀq»É rAiÀÄĪÀÅzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 8(3)).
2. PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂUÀ¼À°è PɼÀV£À ºÀAvÀPÉÌ E½¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤AiÀĪÀÄ (8 (4) J)
3. ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß PɼÀV£À PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂUÉ (PɼÀV£À ºÀÄzÉÝUÉ) E½¸ÀĪÀÅzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 8(5))
ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ :
zÀÄ£ÀðqÀvA
É iÀÄ PÁgÀt £ËPÀg£
À À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ zÀÄ£ÀðqÀvA
É iÀÄ DgÉÆÃ¥ÀU¼À ÀÄ ¸Á©ÃvÁzÁUÀ ²¸ÀÄÛ
¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ £ËPÀgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ®©ü¸ÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ£ÀÄß vÀq» É rAiÀįÁVzÉAiÉÄA§ zÀAqÀ£ÁzÉñÀ
87
ºÉÆgÀr¹zÁUÀ ¸ÀàµÖÀªÁV F DzÉñÀªÀÅ ¸ÀAavÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV (with cumulative effect) CxÀªÁ
¸ÀAavÀª® À èzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀAvÉ (without cumulative effect) eÁjUÉƽ¸À¯ÁVzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß
¤¢üðµÀÖUÆ É ½¸À¨ÃÉ PÀÄ. C®èzÉ F ¤AiÀĪÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ «¢ü¸ÀĪÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄÄ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛU½ À UÉ ªÀiÁvÀæ
C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌz®À èzÉ ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀÀ£À §rÛ, ºÉZÀÄѪjÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 02-01-2006gÀ DzÉñÀzÀ°è ²¸ÀÄÛ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ £ËPÀgÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À
§rÛAiÀÄ£ÀÄß vÀq» É rAiÀįÁVzÉ JA§ÄzÁV DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹ F zÀAqÀ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀAavÀª® À èzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
eÁjUÉƽ¹zÉ JA§ÄzÁV ¸ÀàµÖÀ¥Àr¹zÀÝ°è,
¢£ÁAPÀ : 01-01-2006 gÀAzÀÄ £ËPÀg£ À ÀÄ PÁ;°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 100 - 4450 – 125 –
5700 – 150 – 7050gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è gÀÆ. 5575/- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ gÉ, £ËPÀgÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2007
ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2008gÀ JgÀqÄÀ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ vÀq» É rAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAPÀ : 01-01-2006. gÀÆ. 3850 7050gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 5575/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2007. gÀÆ. 3850 7050gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 5575/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2008. gÀÆ. 3850 7050gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 5575/-
zÀAqÀ£ÁªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 01-01-2009 gÀAzÀÄ £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£ÀªÀÅ £ËPÀgÀ¤UÉ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
eÁjUÉƽ¸À¢zÀÝ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀzÁzÀ ºÀAvÀPÉÌ ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAzÀgÉ gÀÆ. 5575 +125 +150 + 150 =
gÀÆ. 6000/-
EzÉà zÀAqÀ£ÁzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAavÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉƽ¹zÉ JA§ÄzÁV ²¸ÀÄÛ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ
DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÝgÉ,
¢£ÁAPÀ : 01-01-2006. gÀÆ. 3850 7050gÀ gÀÆ. 5575/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2007. gÀÆ. 3850 7050gÀ gÀÆ. 5575/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2008. gÀÆ. 3850 7050gÀ gÀÆ. 5575/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2009. gÀÆ. 3850 – 7050 gÀÆ. 5700

PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀV£À ºÀAvÀPÌÉ E½¹zÁUÀ :

²¸ÀÄÛ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀiÁV «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¤AiÀĪÀÄ 8 (4) J gÀ£ÀéAiÀÄ D¥Á¢vÀ £ËPÀgÀ£À ªÉà vÀ£Àª£
À ÀÄß PÁ°PÀ
ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è PɼÀV£À ºÀAvÀPÌÉ E½¹zÉ JA§ÄzÁV zÀAqÀ£ÁzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÁUÀ PÀ.£Á.¸ÉÃ. ¤AiÀĪÀiÁªÀ½
¤AiÀĪÀÄ 59 gÀ£ÀéAiÀÄ F PɼÀPA
À qÀ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀàµÀÖvÉ EgÀ¨ÃÉ PÀÄ.
 DzÉñÀ eÁjUÉ §gÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
 zÀAqÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgUÉ ÀÆ eÁjUÉƽ¹zÉ (ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ wAUÀ¼À ªÀiÁ£ÀzA
À qÀzÀ°è
DzÉñÀª£À ÀÄß C¤¢üðµÁÖªÀ¢üUÉ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAw®è)
 ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ºÀAvÀPÉÌ E½¹zÉ
 zÀAqÀ£ÁzÉñÀz°À è £ËPÀg£À ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛUÉ CºÀð£É ? E®è¢zÀ°è ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄÄ
®©ü¸ÀĪÀÅ¢®èªA
É § ¸ÀàµÖÀ DzÉñÀ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 01-01-2006 gÀ°è £ËPÀgÀ£ÀÄ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 7050gÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
gÀÆ. 5700/- ºÀAvÀz° À è ªÉÃvÀ£À ¥ÀqAÉ iÀÄÄwzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 13-01-2006 gÀ°è ºÉÆgÀr¹zÀ zÀAqÀ£ÁzÉñÀz° À è
‚£ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ PɼÀV£À ·ÀAvÀPÉÌ E½µÀ®Ä‛ DzÉò¹zÉ. F DzÉñÀªÅÀ 2

88
ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ eÁjAiÀÄ°èzÄÀ Ý, F CªÀ¢üAiÀÄ°è £ËPÀgÀ£À ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁzÀPÀ
«gÀĪÀÅ¢®è.
¢£ÁAPÀ : 01-01-2006 PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 7050 gÀ°è gÀÆ. 5700.
¢£ÁAPÀ : 13-01-2006 jAzÀ (JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ) £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀ PɼÀV½¹,
gÀÆ.5325/- PÉÌ ¤UÀ¢UÉƽ¹zÉ.
¢£ÁAPÀ : 01-01-2007 ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀÆ. 5450/-
¢£ÁAPÀ : 01-01-2008 ªÁ¶ðPÀ ªÉÃvÀ£À §rÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀÆ. 5575/-
zÀAqÀ£ÁªÀ¢üAiÀÄÄ 2 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀg,À ¢£ÁAPÀ : 13-01-2008 gÀAzÀÄ £ËPÀgÀ£À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ËPÀgÀ¤UÉ
zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¢zÀÝgÉ, ¥ÀqA
É iÀħºÀzÁzÀ ºÀAvÀPÉÌ F PɼÀV£ÀAvÉ ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAPÀ : 01-01-2006 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 7050 gÀÆ. 5700
¢£ÁAPÀ : 13-01-2006 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 7050 gÀÆ. 5700
¢£ÁAPÀ : 13-01-2008 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 3850 – 7050 gÀÆ. 6000 (gÀÆ. 5700 + 150 + 150)

£ËPÀgÀgÀ£ÀÄß PɼÀV£À PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ E½¹zÁUÀ :


¤AiÀĪÀÄ 8(5) gÀ£ÀéAiÀÄ zÀAqÀ£ÁzÉñÀzÀ°è £ËPÀgÀ¤UÉ PɼÀV£À PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ E½¹zÉAiÉÄAzÀÄ
DzÉò¹zÀgÉ, zÀAqÀ£ÁªÀ¢üAiÀÄÄ eÁj¬ÄgÀĪÀ CªÀ¢ü £ËPÀgÀ¤UÉ PɼÀV£À PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ ºÀAvÀPÌÉ
ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢UÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÖÀªÁV w½¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.

¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉå : (¤AiÀĪÀÄ 32 ªÀÄvÀÄÛ 68 jAzÀ 70)


¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀªÀÅ ¥ÀzÆ É Ã£ÀßwUÉ CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ (eÉõÀ×vÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹) GzÉÆåÃVAiÀÄ£ÀÄß
SÁ° EgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÀévA À vÀæ ¥Àæ¨Ás gÀz°À èq§À ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 32)
1. eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖ E®è¢zÁÝUÀ / ¥ÀÆtðUÉƼÀî¢zÁÝUÀ
2. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁvÀæ ºÀÄzÉÝ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ
3. ¥ÀzÆ É Ã£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ vÀqÉ »rzÁUÀ
»ÃUÉ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨Ás gÀU¼ À À£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è CAvÀºÀ
GzÉÆåÃVUÉ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ PÀ¤µÀ× ºÀAvÀzÀ ±ÉÃ. 05 gÀ zÀgÀz° À è ¥Àæ¨Ás gÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 68 : ºÉZÀѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀ :


£ËPÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvð
À ªÀåzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ SÁ° ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvð
À ªÀåzÀ°è ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èq§
À ºÀÄzÀÄ.
¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉå ¥ÁªÀwUÉ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÀÄ :
¤AiÀĪÀÄ 68 n¥Ààt 3
1. ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀÄzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨Ás gÀzÀ
CªÀ¢üAiÀÄ°è GzÉÆåÃV gÀeÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ gÀeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ°è
¥Àæ¨sÁgÀzÀ JgÀqÄÀ CªÀ¢üU¼
À ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑUÀĪÀAwzÀÝg,É ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉå ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀ Ä.

¤AiÀĪÀÄ 68 n¥Ààt 3PÉÌ C¥ÀªÁzÀ

89
DzÀgÉ G¥À ReÁ£Á¢üPÁjAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ / ReÁ£É E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ 14 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü C¢üPÀ
¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èlÖ
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvåÉ ®¨såÀ ªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
2. PɼÀzÀeÉðAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ¤ªÀð»¹zÁUÀ ¥Àæ¨Ás gÀ ¨sÀvÉå zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.
3. M§â GzÉÆåÃVAiÀÄ£ÀÄß MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è C¢üPÀ ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¥Àæ¨Ás gÀÀ ¨sÀvåÉ ¥ÀqA
É iÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±Àªg
À ÄÀ vÀÛzÉ. (¥ÀvæÀzÀ ¸ÀASÉå J¥sïr 9654 / J¸ï.1-58
¢£ÁAPÀ : 29-01-1959)

¤AiÀĪÀÄ 70 :
4. MAzÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨Ás gÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ GzÉÆåÃVUÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨Ás gÀzÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄAdÆgÁVgÀĪÀ ¤²ÑvÀ
¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvåÉ , «±ÉõÀ ¨sÀvÉå EvÁå¢ ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ
vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄAdÆgÁVgÀĪÀ ¤²ÑvÀ ¥ÀA æ iÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 68 n¥Ààt 7gÀr :
¸ÀÆZÀ£É : GzÉÆåÃVAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÀÄzÉÝU¼ À À ºÉZÀÄѪÀj ZÁ°Û PÀvðÀ ªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ
AiÀiÁªÀzÁzÀgÆ À MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¥Àæ¨Ás gÀ ¨sÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.

DzÀgÉ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÀévÀAvÀæ ¥Àæ¨Ás gÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉëĹzÀ GzÉÆåÃVUÉ vÀvìÀªiÀ Á£ÀªÁzÀ G£ÀßvÀ ªÉÃvÀ£À
±ÉæÃtÂAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ZÁ°Û PÀvð
À ªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹ PÉÆlÖAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÀÄzÉÝUÀ¼Égq
À ÀPÆ
À Ì C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ
¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉå ¥ÁªÀwUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. (¥Àvæz À À ¸ÀASÉå : J¥sï.r. 611 / J¸ï 1/6 ¢£ÁAPÀ : 06-10-1961.)
¥À¨
æ sÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ : (ºÉZÀÄѪj
À ZÁ°Û PÀvð
À ªÀå) 6 wAUÀ½VAvÀ «ÄÃjzÁUÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 69 :

n¥Ààt : ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀvìÀªiÀ Á£À (same rate of pay) CxÀªÁ ºÉaÑ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
ºÉZÀÄѪÀj ZÁ°Û PÀvð À ªÀåzÀ ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èzÝÀ gÉ ªÀiÁvÀæ PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÁV ¥Àæ.zÀ.¸À. ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÝÀ ªÀgÄÀ
¢é.zÀ.¸À ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ZÁ°Û PÀvð À ªÀåzÀ ¥Àæ¨Ás gÀ ªÀ»¹zÀÝgÉ, CªÀ£ÀÄ (¥Àæ.zÀ.¸À. ¤UÉ) ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉåUÉ CºÀð£À®è.

GzÁ : gÀÆ. 5575- 10620 gÀÆ. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è gÀÆ. 6000/- ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ C¢üPÁjUÉ gÀÆ.
6000 – 11200 ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉZÀÄѪj
À ZÁ°Û PÀvð
À ªÀåUÀ¼À ¥Àæ¨Ás gÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 15-01-2000
jAzÀ 25-04-2000 ªÀgU É É ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. GzÉÆåÃVUÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÃÉ PÁzÀ ¥Àæ¨Ás gÀ ¨sÀvåÉ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß w½¹ ?

1. ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀzÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ : 15-01-2000 jAzÀ 25-04-2000


2. ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ PÀ¤µÀ× ºÀAvÀ gÀÆ. 6000/-

90
3. ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ zÀgÀ ±ÉÃ. 5 gÀµÀÄÖ (¤AiÀĪÀÄ 68) ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvåÉ zÀgÀ = 5/100 xÀ 6000 =
300
1. ¢£ÁAPÀ : 15-01-2000 jAzÀ 14-04-2000 gÀªg À ÉUÉ = 300 xÀ 3 = 900
2. ¢£ÁAPÀ : 15-04-2000 jAzÀ 25-04-2000 gÀªg À ÉUÉ 11 ¢£À = 300/30 x 11 = 110
DzÀÝjAzÀ MlÄÖ ¥Àæ¨Ás gÀ ¨sÀvÉå ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 900 + 110 = 1010

*****

¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® (Joining Time)


(¤AiÀĪÀÄ 76 jAzÀ 90)

1. ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ ºÉƸÀ ºÀÄzÉÝUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÉÃjPÉ PÁ®
¹UÀÄvÀÛz.É
2. «±ÉõÀ PÀvð À ªÀåPÁÌV ¸Àé®à PÁ®zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃgÉqÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ PÉêÀ® ªÁ¸ÀÛ «PÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß
C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
3. PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä
§gÀĪÀÅ¢®è. F ¢£ÀUÀ½UÁV gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ ¤AiÀĪÀÄ 85 gÀ°è
ºÉýzÀAvÉ ZÁeïð ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä vÀU® À ĪÀ ¢£ÀU¼À À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.
4. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / EvÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ / EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgj À UÉ
CªÀÅUÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ M¥ÀàAzÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀgÁgÀÄUÀ½zÀÝgÉ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É
5. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / EvÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀªÄÀ ä gÁdåPÉÌ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ CªÀjUÉ
PÀ.£Á.¸ÉÃ. ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛz.É
6. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV £ÉêÀÄPÀUÆ É AqÀ ºÀÄzÉÝUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É
7. gÁdåzÀ M¼ÀUÀqÉ CxÀªÁ ºÉÆgÀUÉ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV ¤AiÀÄÄQÛAiÀiÁzÀ CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ vÀgÀ¨ÃÉ w ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ
¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀgÉ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É
8. ¤®A§£ÉUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀ DeÉÕ zÉÆgÉvÀ ªÀÄgÀÄ¢£À¢AzÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀPÌÉ ºÁdgÁUÀ®Ä
ªÀiÁvÀæ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É ªÉÆzÀ°zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®àlÖgÉ ¸ÉÃjPÉ PÁ® ¹UÀĪÀÅ¢®è.

(¤AiÀĪÀÄ 78) ¸ÉÃjPÉ PÁ® JµÀÄÖ ¹UÀÄvÀÛzÉ ?


MAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀUÁðªÀuÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ
91
¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® E®è CAvÀgÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ CªÀ¢ü
¥ÀƪÁðºÀß ©qÀÄUÀqÉ C¥ÀgÁºÀß
1000 Q.«ÄÃ. ªÀgÉUÉ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ
C¥ÀgÁºÀß ©qÀÄUÀqÉ ¥ÀƪÁðºÀß 1000 Q.«Äà ¬ÄAzÀ 2000
12 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ Q.«ÄÃ. ªÀgUÉ É
MAzÉà ¸ÀܼÀ – CzÉà £ÀUÀgÀ ªÁå¦Û. CzÉà ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ 2000 Q.«ÄÃ.UÉ ªÉÄîàlÄÖ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ
ªÁå¦Û. «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁt¹zÁUÀ 12 ¢£ÀUÀ½UÉ
n¥Ààt : ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀU¼À À£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀ gÀÆ. 20025/- ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À
MAzÉà ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è §AzÀgÀÆ ¨ÉÃgÉ ¥ÀqA É iÀÄĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ PÁ®PÀÆÌ «ªÀiÁ£ÀzÀ
¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀU¼
À ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁt¸À§ºÀÄzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 79 : ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ°èzÁÝUÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ :


¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ°ègÄÀ ªÁUÀ JgÀq£ À Éà ªÀUÁðªÀuÁ DeÉÕ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ DzÀgÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÉÃjPÉ
PÁ®ªÀÅ ¸ÉÃj ªÀUÁðªÀuÉ DeÉÕ zÉÆgÉvÀ ªÀÄgÀÄ¢£À¢AzÀ ¤AiÀĪÀÄ 78 gÀAvÉ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÃjPÉ PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É JgÀqÀ£ÉÃ
¸ÉÃjPÉ PÁ®PÉÌ DeÉÕ PÉÊ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ¯É ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 80 ªÀÄvÀÄÛ 81 : vÀgÀ¨ÃÉ w CxÀªÁ ²PÀëtzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸Áw :


1. ºÉÆgÀ zÉñÀU¼À À°è G£ÀßvÀ ²PÀët CxÀªÁ vÀgÀ¨ÃÉ w ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÉêÁ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä UÀjµÀ× 7
¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ.
2. ºÉÆgÀ zÉñÀUÀ¼À°è ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É EzÀݪÀjUÀÆ UÀjµÀ× 7 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃjPÉ PÁ® ®¨såÀ «gÀÄvÀÛzÉ.

¤AiÀĪÀÄ 82 : ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ :


¸ÁªÀðwæPÁ gÀeÁ ¢£ÀU¼ À À£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è §¼À¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. F gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ
PÁ®ªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÄÀ vÀÛz.É DzÀgÉ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀU¼ À À£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.
¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeA É iÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÉÆA¢UÉ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ªÀUÁðªÀuÉ DzÁUÀ ¨ÉÃgÉ «zsÀzÀ
gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß PÉîªÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ¤ÃrzÀ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥Àvæz À À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
gÀeÉAiÀÄ CªÀ¢ü JµÉÖà EzÀÝgÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ¤ÃrzÀ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¨ÉÃPÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 83 : ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ eÉÆvÉUÉ ©qÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 84 :
¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ°è PÀrvÀ: DqÀ½vÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±Àå PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀÛªÁV ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ°è
PÀrvÀUÆ
É ½¸À§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¥ÀA
æ iÀiÁt PÁ®PÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 85 : ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä C¢üPÀ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ® :

92
F ¤AiÀĪÀÄzÀ Cr PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀzÀªÄÀ ÄPÀÛ C¢üPÁjUÉ (Relieving Officer) ªÀiÁvÀæ C¢üPÀ ¸ÉÃjPÉ
PÁ® ¹UÀÄvÀÛz.É
¤AiÀĪÀÄ 86 : ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ ºÉZÀѼÀ :
CwêÀȶÖ, £ÉgÉ ºÁªÀ½, C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄĵÀÌgÀ EAvÀºÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ E¯ÁSÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ UÀjµÀ× 15
¢£ÀUÀ¼Àªg
À ÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÀÆÌ ºÉaÑUÉ «¸ÀÛj¸À®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄAdÆjgÀ¨ÉÃPÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 87 : §¼À¸z
À À ¸ÉÃjPÉ PÁ® :
§¼À¸ÀzÀ ¸ÉÃjPÉ PÁ®ªÀ£ÀÄß UÀ½PÉ gÀeÉ SÁvÉUÉ dªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß UÀ½PÉ gÀeÉ JAzÀÄ
¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 88 :
¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ £ÀAvÀgÀªÇÀ ¸ÀPÀðj £ËPÀg£ À ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ°è ¤AiÀĪÀÄ 106J ¥ÀæPÁgÀ
C£À¢üÃPÀÈvÀ UÉÊgÀĺÁdj JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ºÁUÀÆ D CªÀ¢üAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉAiÀÄ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ
PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.

¤AiÀĪÀÄ 89 : ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ CªÀ¢üUÉ ªÉÃvÀ£À :


»A¢£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ¥ÀqAÉ iÀÄÄwÛzÝÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ zÀgz
À À°è ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ CªÀ¢üUÉ ªÉÃvÀ£À ¹UÀĪÀÅzÀÄ.
DzÀgÉ ¸ÉÃjPÉ PÁ®zÀ CªÀ¢üUÉ 1. ªÁºÀ£À ¨sÀvÉå, 2. «±ÉõÀ ¨sÀvåÉ , 3. AiÉÆÃd£Á ¨sÀvÉå, 4. SÁAiÀÄA ¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå
EªÀÅ ¹UÀĪÀÅ¢®è.
¤AiÀĪÀÄ : 90
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ ¹UÀvÀPÀÌ J¯Áè ¸ÉêÁ ¸Ë®¨sÀåUÀ½UÉ ¸ÉÃjPÉ PÁ®ªÀÅ PÀvð
À ªÀåzÀ CªÀ¢ü JAzÀÄ
¥ÀjUÀt¸À®àqÄÀ vÀÛzÉ.
---*****----

93
gÀeÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ (Leave Rules)
¤AiÀĪÀÄ 105 jAzÀ 206

¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¤§AzsÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÀeÁ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀ Ä.


 ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¥ÀƪÀð C£ÀĪÀÄw ¥ÀqA
É iÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü Áj JAzÀgÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁj.
 gÀeÉAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÀPÀÌ®è. (¤AiÀĪÀÄ 107)
 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÁ CUÀvÀåvÉAiÀÄ°è gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÉÆÃjgÀĪÀ gÀeÉAiÀÄ £ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ªÀÄAdÆgÁVzÀÝgÉ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 107)
 ¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½®è¢zÀÝ°è C£À¢üPÈÀ vÀ UÉÊgÀĺÁdj JAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ zÀÄ£ÀðqÀvÉUÉ
E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 106J)
 ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀÝ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 106©)
ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ £ËPÀgÀ£À ¯ÉPÀÌzÀ°ègÄÀ ªÀ (UÀ½PÉ gÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ªÉÃvÀ£À gÀeÉ)
J¯Áè gÀeA É iÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆïÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 4 wAUÀ½UÀÆ «ÄÃjzÀ C£À¢üPÈÀ vÀ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ £ËPÀg£
À À£ÀÄß PÉ.¹.J¸ï. (¹.¹.J) ¤AiÀĪÀÄ 1957gÀ jÃvÁå
«ZÁgÀuÉUÉƽ¹ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 108)
 MAzÀÄ gÀeA É iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀeÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DPÀ¹äPÀ gÀeA
É iÀÄ£ÀÄß
¸ÀAAiÉÆÃf¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è. (¤AiÀĪÀÄ 109)

««zsÀ §UÉAiÀÄ gÀeÉUÀ¼ÀÄ :


1. ¸ÁzÀ©üðPÀ gÀeÉ (DPÀ¹äPÀ gÀe)É – C£ÀħAzsÀ - ©
2. «±ÉõÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ – C£ÀħAzsÀ ©
3. UÀ½PÉ gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 112 - ©qÀĪÀÅ gÀ»vÀ E¯ÁSÉ
¤AiÀĪÀÄ 113 - ©qÀĪÀÅ ¸À»vÀ E¯ÁSÉ
94
4. CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ - 114
5. ¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 114
6. ºÀQÌ£À°è E®èzÀ gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 114
7. C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 117
8. ¥ÀjÃPÁë gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 130 jAzÀ 134J
9. ºÉjUÉ gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 135 ªÀÄvÀÄÛ 135J
10. ¦vÀÈvÀé gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 135 ©
11. «±ÉõÀ zÀħð®vÉ gÀeÉ - ¤AiÀĪÀÄ 136, 137 & 138

¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ :
 ¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À À ¸ÉêÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À PÀvð
À ªÀåzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ
¢£ÀzÀ gÀeÉ.
 D £ÀAvÀgÀ ¥Àæw PÁå¯ÉAqÀgï ªÀµÀðPÉÌ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV dªÉÄ. CwgÀvÀªÁV UÀjµÀ× 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ,
¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÁUÀ UÀjµÀ× 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
 r¸ÉA§gï CAvÀåzÉƼÀUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¢zÀÝ°è ªÀåAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 EvÀgÃÉ gÀeÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è. ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÉ / ¤§ðA¢üvÀ gÀeA
É iÉÆA¢UÉ
¸ÀAAiÉÆÃf¸À§ºÀÄzÀÄ.
 PÀbÉÃj ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁj.
UÀ½PÉ gÀeÉ : ©qÀĪÀÅ E®èzÀ £ËPÀgÀjUÉ :
 ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ PÀvð
À ªÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ gÀeÉ ¥Àæw PÁå¯ÉAqÀgï Czsð À ªÀµÀðzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ
¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¥Àæw d£Àªj
À 1 ªÀÄvÀÄÛ dįÉÊ 1 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ 15 ¢£ÀU¼
À ÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄ.
 ºÉƸÀzÁV PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁå¯ÉAqÀgï CzsÀð ªÀµÀðzÀ°è ¸ÉÃjzÁUÀ ¥Àæw ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ wAUÀ½UÉ 2
¢£ÀzÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À CzsÀð ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£À¢AzÀ »A¢£À ¢£Àzª À ÀgÉUÉ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
ªÀÄÄA¢£À CzsÀð ªÀµðÀ zÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 15 ¢£À ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà jÃw
ªÀÄgÀt / ¤ªÀÈwÛAiÀiÁUÀĪÀªÀgU
É ÀÆ 2 ¢£ÀzÀAvÉ ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
 PÀvð
À ªÀåªÀ®èzÀ CªÀ¢üAiÀÄ ¥Àæw 10 ¢£ÀU½
À UÉ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ gÀeÉ, ªÀÄÄA¢£À Czsð
À ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌPÉÌ
¤ÃqÀĪÁUÀ «ÄwUÉƽ¸À¨ÃÉ PÀÄ.
 ¯ÉPÀÌzÀ°è ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ UÀjµÀ× «Äw 240+15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 15 ¢£ÀU¼
À À£ÀÄß PÁå¯ÉAqÀgï CzsÀð ªÀµÀðzÀ
M¼ÀUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¢zÀÝgÉ ¯Áå¥ïì DUÀĪÀÅzÀÄ.
 CzsÀå¥ÀðuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀ¢üÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå.
 UÀ½PÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ Czsð
À ªÀµð
À ¢AzÀ ªÀÄÄA¢£À CzsÀð ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀgÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ
(26-06-2007 jAzÀ 10-07-2007 gÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ 26-12-2007 jAzÀ 09-01-2008 gÀªÀgÉUÉ
§¼À¹PÉÆAqÀgÉ) gÀeÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ Czsð À ªÀµð À PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ gÀeAÉ iÀÄ£ÀÄß £ËPÀgÀ£À

95
ºÀQÌ£À°ègÀĪÀ gÀeɬÄAzÀ PÀ¼ÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý ºÁUÀÆ 01-07-2007 CxÀªÁ 01-01-2008gÀ UÀ½PÉ gÀeÉ dªÉÄ
ªÀiÁr £ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ gÀeA É iÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ¢AzÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
GzÁ : 30-06-2007 UÀ½PÉ gÀeÉ 120 ¢£ÀU¼
À ÀÄ, 5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ UÀ½PÉ gÀeÉ (26-07-
2007 jAzÀ 30-06-2007), ¨ÁQ 120-5=115. 01-07-2007 gÀ°è ¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃrzÀ ¢£ÀU¼ À ÀÄ MlÄÖ ²®ÄÌ
115+15=130 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
¢£ÁAPÀ : 01-07-1995 jAzÀ UÀjµÀ× «Äw 240 CxÀªÁ 225 QÌAvÀ ºÉaÑ£À gÀeÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è CzsÀð
ªÀµÀðzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævåÉ ÃPÀªÁV dªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÄÀ Ý. D CzsÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀeÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ
240+15 gÀeAÉ iÀÄ£ÀÄß CzsÀð ªÀµÀðzÀ PÀqÉ ¢£À 240 ¢£ÀU½ À UÉ «ÄwUÉƽ¸À¨ÃÉ PÀÄ.
GzÁ : 30-06-2007gÀ CAvÀåPÉÌ 240 ¢£ÀU¼ À ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 01-07-2007 gÀAzÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄ 15 ¢£ÀU¼
À ÀÄ
240+15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 31-12-2007 gÀAzÀÄ DgÀA¨sÀ ²®ÄÌ 240 ¢£ÀUÀ½UÉ «ÄwUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ :
01-01-2008 gÀAzÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À gÀeÉ ¤ÃrPÉ £ÀAvÀgÀ 240+15 ¢£ÀU¼ À ÀÄ.
UÀ½PÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV dªÉÄ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ D CzsÀð ªÀµÀð CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÊgÀĺÁdj /
C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ §¼À¹zÀgÉ CzÀgÀ 1/10 ¨sÁUÀª£ À ÀÄß ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr UÀjµÀ× 15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ «ÄÃgÀzA
À vÉ ªÀÄÄA¢£À
CzsÀðªÀµÀðzÀ UÀ½PÉ gÀeÉ dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
GzÁ : 31-12-2006 gÀ CAvÀåPÉÌ ¯ÉPÀÌzÀ°ègÄÀ ªÀ UÀ½PÉ gÀeÉ, 122 ¢£ÀU¼ À ÀÄ, 01-01-2007 gÀAzÀÄ 15
¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃrPÉ (122+15) 137 ¢£ÀU¼ À ÀÄ, £ËPÀgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 01-04-2007 jAzÀ 30-04-2007 C¸ÁzsÁgÀt
gÀeÉ 30 ¢£ÀU¼
À ÀÄ 1/10 gÀAvÉ 3 ¢£ÀU¼À ÀÄ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß 01-07-2007 gÀAzÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ gÀeA É iÀÄ°è «ÄwUÉƽ¹
30 x 1/10= 3 15-3=12 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃrPÉ, ¯ÉPÀÌz° À ègÄÀ ªÀ gÀeA
É iÀÄ ²®ÄÌ 137+12=149 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
©qÀĪÀÅ E¯ÁSÉ £ËPÀgÀjUÉ :
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Cfð¹zÀ gÀeÉ :
 ¥Àæw Czsð
À ªÀµð
À zÀ ¥ÁægA
À ¨sÀzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀ 5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ dªÉÄ.
 Czsð
À ªÀµÀðzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ CxÀªÁ ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¥Àæw wAUÀ¼À PÀvÀðªÀåzÀ
CªÀ¢üUÉ 5/6 C£ÀÄ¥ÁvÀz°
À è ªÀÄÄA¢£À CzsÀð ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃqÀĪÁUÀ «ÄwUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 ¯ÉPÀÌzÀ°è ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ UÀjµÀ× «Äw 240+5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
 CzsÀå¥ÀðuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀ¢üÃPÀgÀtzÀ ¸Ë®¨sÀå ®¨sÀå«zÉ.
GzÁ : M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 05-03-2007 gÀAzÀÄ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀÝgÉ, ¢£ÁAPÀ : 01-04-
2007 jAzÀ 30-06-2007 gÀªÀgU É É 3 wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ ¸ÉêÉUÉ UÀ½PÉ gÀeÉ 3 x 5/6 = 2 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ
¤Ãr, ¢£ÁAPÀ : 01-07-2007 gÀAzÀÄ 5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ¤ÃrPÉ, MlÄÖ 5 + 3 = 8 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ UÀ½PÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÀÄ.
GzÁ : M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 31-10-2007 gÀAzÀÄ ªÀAiÉÆëÄw ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀÝ°è, 01-
07-2007 jAzÀ 31-10-2007 gÀªÀgÉUÉ 4 wAUÀ½UÉ 4 x 5/6 = 3.3 MlÄÖ 3 ¢£ÀU¼
À ÀÄ gÀeÉ dªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 118 : UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀUÀ¢üÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀå :
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥Àæw JgÀqÄÀ PÁå¯ÉAqÀgï ªÀµÀðUÀ¼À ¨ÁèPï CªÀ¢üAiÀÄ°è MªÉÄä UÀjµÀ× 30 ¢£ÀU¼
À À UÀ½PÉ
gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀå¦ð¸À®Ä C©üªÄÀ vÀ ¤Ãr gÀeÉ ¸ÀA§¼À £ÀU¢
À üÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀ Ä.

96
¥Àj«ÃPÀëuÁ CªÀ¢üAiÀÄ®Æè ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀªÄÀ ä ºÀQÌ£À°ègÀĪÀ UÀ½PÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀå¦ð¹ gÀeÉ
£ÀUÀ¢üÃPÀgÀt ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¯ÉPÀÌzÀ°è MlÄÖ 31 ¢£À CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ UÀ½PÉ gÀeÉ
Egˬ̃ Pˀ.

gÀeÉ ¸ÀA§¼À = ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£À CzsåÀ ¦ð¹zÀ UÀ½PÉ gÀeÉ

+ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ «±ÉõÀ ªÉÃvÀ£À x UÀjµÀ× 30 ¢£À


+ r.J. + ºÉZï.Dgï.J. + ¹.¹.J

¤ªÀÈwÛ ¥ÀƪÀð UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt : 118 J(1)


¤ªÀÈwÛ ªÀAiÀĸÀÄì vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ
C¢üPÁjAiÉÄà vÁ£ÉÃvÁ£ÁV (£ËPÀgÀ¤AzÀ Cfð ¨ÉÃPÁV®è) ¤ªÀÈwÛ ¢£ÁAPÀz° À è £ËPÀgÀ£À ¯ÉPÌÀ z°
À è ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀ½PÉ
gÀeÉAiÀÄ UÀjµÀ× «Äw 240 ¢£ÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÀeÉ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤AiÀĪÀÄ 118 J (1).
ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ
¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £ÀUg
À À ¥ÀjºÁgÀ ¨sÀvÉåAiÀÄÄ F gÀeÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
gÀeÉ ¸ÀA§¼À = (ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£À + r.J) (¤ªÀÈwÛ / ªÀÄgÀt ¢£ÁAPÀ ¯ÉPÀÌzÀ°ègÄÀ ªÀ UÀ½PÉ gÀeÉ UÀjµÀ× 240 ¢£À)
30
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ£À «gÀÄzÀÞ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ «ZÁgÀuÉUÁV ¤®A§£ÉAiÀÄ°èzÄÀ Ý CxÀªÁ
²¹Û£À «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ EvÀåxÀðªÁUÀzÃÉ ¨ÁQ G½¢zÀÄÝ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤AzÀ ¥ÀæPÀgÀt EvÀåxÀðªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
GAmÁzÀ DyðPÀ £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÁxÀðªÁV ºÀtzÀ ªÀ¸ÀƯÁwAiÀÄÄ CUÀvÀå«gÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½zÀħAzÀgÉ £ËPÀg¤ À UÉ
¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÁzÀ gÀeA É iÀÄ ¸ÀA§¼ÀzÀ ¥ÀÆtð ªÉƧ®UÀÄ CxÀªÁ ¨sÁUÁA±Àª£ À ÀÄß vÀq»
É rzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt EvÀåxÀðªÁzÀ
£ÀAvÀgÀ £ËPÀgÀ¤AzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁr G½zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw
ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. [¤AiÀĪÀÄ 118 J(2)]-

CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ :
 ¥Àæw PÁå¯ÉAqÀgï CzsÀðªÀµÀðzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 10 ¢£ÀUÀ¼À gÀeÉ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄ.
 CzsÀð ªÀµð À zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉêÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ / CAvÀåUÉÆAqÀgÉ ¥Àæw PÁå¯ÉAqÀgï wAUÀ¼À
¥ÀÆtð ¸ÉêÉUÉ 5/3 zÀgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÀeÉ dªÉÄ.
 PÀvð
À ªÀåªÀ®èzÀ ¥Àæw 18 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üUÉ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À CzsÀð ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è
¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃqÀĪÁUÀ PÀmÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 ¯ÉPÀÌzÀ°è ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ CªÀ¢üUÉ UÀjµÀ× «Äw¬ÄgÀĪÀÅ¢®è.
 CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeAÉ iÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ PÁå¯ÉAqÀgï ªÀµÀðzÀ°è JgÀqÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥Àæw d£ÀªÀj ºÁUÀÆ dįÉÊ
MAzÀgÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqª
À ÁV 10 ¢£ÀUÀ¼À gÀeA
É iÀÄ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 10-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ £ËPÀg¤ À UÉ ¢£ÁAPÀ : 10-03-2008 gÀªg
À ÉUÉ
¥ÀÆtðUÉÆAqÀ 3 wAUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ 3 x 5/3 = 5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃrPÉ.
GzÁ : ¢£ÁAPÀ : 30-09-2008 gÀAzÀÄ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ £ËPÀgÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ : 01-07-2008 jAzÀ
30-09-2008 g˻g
À ÉV£À CªÀ¢üUÉ 3 wAUÀ½UÉ 3 x 5/3 = 5 ¢£ÀU¼
À ÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¤ÃrPÉ.
¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉ :
97
 £ËPÀgÀ£À ¯ÉPÀÌzÀ°ègÄÀ ªÀ CzsÀðªÉÃvÀ£ÀzÀ gÀeA
É iÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtð ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉåUÉ ¥ÀjªÀvð
À £É.
 ¥ÀjªÀwð¹zÀ gÀeA
É iÀÄ JgÀqÀgµ
À ÀÖ£ÀÄß £ËPÀgÀ£À Czsð
À ªÉÃvÀ£ÀzÀ gÀeA
É iÀÄ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 ¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÉêÉUÉ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ°è ¥ÀÆtð CªÀ¢ü CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ JAzÀÄ
¥ÀjUÀt£É ºÉaÑ£À ªÉÃvÀ£À ¸ÀPÁðgÀPÌÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw.
 gÀeÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt CxÀªÁ C£ÁgÉÆÃUÀå PÁgÀt ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÉÃvÀ£À
PÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw.
GzÁ : 30-06-2007gÀ CAvÀåPÉÌ 228 CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ ¯ÉPÀÌz° À èzÉ. ¢£ÁAPÀ 01-03-2007 jAzÀ 20-
03-2007 gÀªÀgÉUÉ 20 ¢£ÀU¼ À ÀÄ ¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀgÉ 20 x 2 =40 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CzsÀðªÉÃvÀ£ÀzÀ
gÀeɬÄAzÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. G½PÉ 228-40=188 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.

UÀ½¸ÀzÀ gÀeÉ : (Leave not due)


 ºÀQÌ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÀeÉ ºÉÆA¢®è¢zÀÝgÉ, ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ UÀ½¸ÀĪÀ CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉUÉ RZÀÄð
ºÁPÀĪÀ µÀgÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÆgÁw.
 gÀeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÉêÉUÉ »A¢gÀÄUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ gÀeÉ, ¸ÉêÉAiÀÄ°è UÀ½¸ÀĪÀ ¨sÀgÀª¸ À É EgÀ¨ÃÉ PÀÄ.
 gÀeÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è Czsð À ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉå ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw.
 UÀjµÀ× ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è 360 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, KPÀPÁ®zÀ°è UÀjµÀ× 90 ¢£À.
 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ 180, SÁ¸ÀV PÁgÀt 180
 MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÉ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ :
o «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è, £ËPÀg£
À À ºÀQÌ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÀeÉ E®è¢zÁÝUÀ CxÀªÁ £ËPÀgÀ£À PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ F
gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ
o ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉå ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è.
o ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¥ÁªÀw ¤AiÀĪÀÄ 171 gÀ£ÀéAiÀÄ CªÀPÁ±À.
o PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀjµÀ× 3 wAUÀ¼ÀÄ, ¢üÃWÀð PÁ®zÀ SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ PÁgÀt UÀjµÀ× 180 ¢£ÀUÀ½AzÀ MAzÀĪÀgÉ
ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è UÀjµÀ× 5 ªÀµÀð.
¥ÀjÃPÁë gÀeÉ :
o ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ E¯ÁSÁ ¥ÀjÃPÉëU¼
À À ºÁdgÁwUÁV ¥ÀjÃPÉë gÀeÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
o JgÀqÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±À ®¨sÀå.
o ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ MzÀV¸À¨ÃÉ PÀÄ.
o ¸ÉêÁªÀ»AiÀÄ°è gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw «ªÀgÀ zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ.
ºÉjUÉ gÀeÉ :
o JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ fêÀAvÀ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÉ F ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.
o UÀjµÀ× 135 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
o §lªÁqÉ C¢üPÁj ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁj.

98
o 135 ¢£ÀU¼
À À C«gÀvª
À ÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀ.
o EvÀgÉ ºÀQÌ£À gÀeA
É iÉÆA¢UÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAAiÉÆÃf¹ §¼ÀP.É
o UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ DzsÀj¹ UÀjµÀ× 6 ªÁgÀUÀ¼À gÀe.É
¦vÀÈvÀé gÀeÉ:
o ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ ºÉjUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä UÀjµÀ× 15 ¢£ÀU¼
À À ¦vÀÈvÀé gÀeÉ ®¨sÀå.
o JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ fêÀAvÀ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÉ F ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.
«±ÉõÀ zÀħð®vÉ gÀeÉ :
o £ËPÀgÀ¤UÉ PÀvÀðªÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉUÁV WÀl£Á ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ DzsÀj¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
o UÀjµÀ× 24 wAUÀ¼À CªÀ¢ü.
o ªÉÆzÀ® 4 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀÆtð ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉå ¥ÁªÀw.
o 4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ CªÀ¢üUÉ CzsÀðªÉÃvÀ£À gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉå ®¨sÀå.
o ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁj - ¸ÀPÁðgÀ.
gÀeÉ §¼ÀPÉUÉ «Äw :
 ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
 UÀ½PÉ gÀeÉ – 120 ¢£ÀU¼
À ÀÄ, ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ «zÉñÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ 180 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ¥ÀƪÀðzÀ°è
240 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
 ¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉ – 120 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ gÀeÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÀgÉ 180 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
 UÀ½¸ÀzÀ gÀeÉ – 90 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É 180 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è 360
¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
 C¸ÁzsÁgÀt gÀeÉ – 90 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É 180 ¢£ÀU¼
À ÀÄ, ¢ÃWÀð CªÀ¢üAiÀÄ
±ÀıÀÆæµÉAiÀÄ gÉÆÃVUÀ½UÉ 18 wAUÀ¼ÀÄ.
 ºÉjUÉ gÀeÉ – 135 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
 «±ÉõÀ zÀħð®vÉ gÀeÉ – 24 wAUÀ¼ÀÄ.
gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¤AiÀĪÀÄ 192 (r) C£ÀéAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ tªÁgÀÄ
zsÁgÀt ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ C¢üPÁj / £ËPÀgÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
PÁAiÀÄð«zsÁ£À :
 gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj £ÀªÄÀ Æ£É 1 gÀ°è ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
 UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV ¢é¥æw
À AiÀÄ°è Cfð ¤ÃrPÉ.
 ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É gÀeÉ PÉÆÃjzÀ°è ¸ÀPëÀªÄÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ¸À°èPÉ.
¸ÀPëÀ ªÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj : ¤AiÀĪÀÄ 187.
o £ËPÀgÀ¤UÉ aQvÉì ¤ÃrzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÀìPÀ – ªÉÊzÀå, ºÀQêÀiï – UÀjµÀ× 15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
o ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Pˤì¯ï£À°è £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÄÀ – UÀjµÀ× 2 wAUÀ¼ÀÄ.

99
o CAVÃPÀÈvÀ ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢zÀ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üPÁj – UÀjµÀ× 6 wAUÀ¼ÀÄ.
o ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢Pü Áj CUÀvÀåªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀ°è 6 wAUÀ¼À CªÀ¢ü «ÄÃjzÀ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ ºÁd¥Àðr¹zÀ°è – f¯Áè ªÉÊzÁå¢üPÁj¬ÄAzÀ ªÉÄÃ®Ä ¸À» ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ.
o ¥ÀvÁæAQvÀgÀ®èzÀ ¹§âA¢UÉ ªÀÄAdÆgÁw ¥Áæ¢üPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ zÁR¯É ¥Àj²Ã°¹ gÀeÉ ®¨sÀåvÉAiÀÄ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr DzÉñÀ (¤AiÀĪÀÄ -195)
o ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjUÀ¼À gÀeÉ ªÀÄ£À«UÉ – C¢üPÁjAiÀÄ ºÀQÌ£À°è gÀeÉ ®¨sÀåvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀjAzÀ
gÀeÉ ®¨sÀåvÉ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvæÀ PÉÆÃj ¢é¥ÀæwAiÀÄ°è gÀeÉ Cfð gÀªÁ£É (¤AiÀĪÀÄ – 191)
o vÀÄvÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉ¤¹zÀÝ°è ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀjAzÀ gÀeÉ ®¨sÀåvÉ zÀÈrüÃPÀgÀt ¤jÃQë¹ ªÀÄAdÆgÁw
¥Áæ¢Pü Áj C¢üPÁjUÉ gÀeÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ – 190)
o ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀjAzÀ gÀeÉ ®¨sÀåvÉ zÀÈrüÃPÀgÀt ¹éÃPÀÈw £ÀAvÀgÀ ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ
ªÀÄAdÆgÁw(¤AiÀĪÀÄ – 192)
o ¥Àj«ÃPÀëuÁ CªÀ¢üAiÀÄ £ËPÀgÀgÄÀ vÁvÁÌ°PÀ gÀeÉ CºÀðgÀÄ (¤AiÀĪÀÄ – 145)
o CgÉPÁ°PÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À ÀÄ ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ EvÀgÉ gÀeÉUÉ CºÀðgÀ®è. (¤AiÀĪÀÄ – 147)
o zÀÄ£ÀðqÀvU É ÁV ²¸ÀÄÛ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ PÀpt zÀAqÀ£É M¼À¥Àr¸À®Ä ¤zsð À j¹gÀĪÀ £ËPÀgg À ÄÀ gÀeÉ
ªÀÄAdÆgÁwUÉ CºÀðgÀ®è. (¤AiÀĪÀÄ – 144)
o µÀgÀwÛUÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀeÁ ¢£ÀU¼ À ÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
o ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É gÀeÁ ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÀ £ËPÀgÀgÀÄ PÀvð À ªÀåPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÉÊzÀåQÃAiÀĪÁV
¸ÉÃªÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä CºÀðgÉAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ºÁdgÀàr¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. (¤AiÀĪÀÄ
160)
o gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÀÄ gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀvð À ªÀåPÉÌ
ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ PÀgÉ ¥ÀvæÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 161)
o ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ £ËPÀgÀgÀ ºÀQÌ£À°ègÄÀ ªÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀeÉ ¸ÀAAiÉÆÃf¹ ªÀÄAdÆgÁwUÉ
CºÀðgÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 165)
o ªÀÄAdÆgÁzÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀvð À ªÀåPÉÌ ºÁdgÁzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß EvÀgÀ gÀeÉUÉ
¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀAw®è. DzÀgÉ ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeA É iÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ PÀvð À ªÀåPÉÌ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ
(gÀeA
É iÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯ÉÃ) EvÀgÉ gÀeU
É É PÉÆÃjPÉÆAqÀgÉ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄAdÆgÁVgÀĪÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeA É iÀÄ£ÀÄß
ªÁ¥Á¸ÀÄì ¥Àqz É ÀÄ EvÀgÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAzÀ©üðPÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ¯Éà ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 165)
gÀeÉ ªÉÃvÀ£À :
 gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DAiÀiÁ ªÀiÁºÉAiÀÄ CAvÀåzÀ°è gÀeÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw. (¤AiÀĪÀÄ 197)
 ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÀeÁ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß, gÀeÉ ¥ÀÆuÁðªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ReÁ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀqAÉ iÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ.
 20 ¢£ÀU¼ À ÀÄ gÀeÉ «ÄÃjzÀ CªÀ¢üUÉ ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀjAzÀ gÀeÉ ªÉÃvÀÀ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ
ºÁdgÀàr¸À¨ÃÉ PÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 199)
gÀeÁ ªÀÄAdÆgÁw – «ªÉÃZÀ£ÁvÀäPÀ C¢üPÁgÀ : (¤AiÀĪÀÄ 143)

100
ºÉaÑ£À ¹§âA¢ gÀeÁ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ J¯Áè £ËPÀgÀgÀ ªÀÄ£À«
¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀ¢zÀÝ°è «ªÉÃZÀ£ÁvÀäPÀ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄîªÁUÀ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
 AiÀiÁªÀ £ËPÀgj À UÉ gÀeÁ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrPÉ.
 CfðzÁgÀjUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ gÀeÉ ¥ÀæªÀiÁt
 CfðzÁgÀgÄÀ ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀĪÀ ¸ÉêÁªÀ¢ü
 »AzÉ gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀvð À ªÀåPÉÌ PÀgÉ ¤Ãr, gÀeÉ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸À®àlÖ £ËPÀgÀgÄÀ
 »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ gÀeÉ wgÀ¸ÀÌj¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð.
* * * * *

¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ (Pension Rules)


(¤AiÀĪÀÄ 208 jAzÀ 383)
‘¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À’ JAzÀgÉ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¥Àæw¥s® À ªÁV ¤ªÀÈvÀÛ £ÀAvÀgÀ
fëvÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgU É ÀÆ ¸ÀPÁðgÀ ¥Àæw ªÀiÁºÉAiÀÄÆ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAavÀ ªÉƧ®UÀÄ.
‘¤ªÀÈwÛ CxÀªÁ ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£À’ JAzÀgÉ ´ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ¶ÉÆAzÀĪÀ £ËPÀgÀ¤UÉ CxÀªÁ
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀg£ À À £ÁªÀÄ ¤zÉÃð²vÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ¤¢ðµÀ× ªÉƧ®UÀÄ.
‘¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À’ JA§ÄzÁV ªÀåwgÉÃPÁxÀðzÀ°è §¼À¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àz° À è ‘¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À’
¸ÉÃjgÀÄvÀÛz.É CzÉà jÃw PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ°è ‘ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£À’ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛzÉ. (¤AiÀĪÀÄ-208)
¤ªÀÈwÛAiÀÄ ««zsÀ §UÉUÀ¼ÀÄ :
1. ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÈwÛ (¤AiÀĪÀÄ 259 jAzÀ 272) :
ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ :
o ºÀÄzÉÝ gÀ¢ÝAiÀiÁw PÁgÀt, vÀvìÀA§Azsª
À ÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀ¢zÀÝ°è F ¤ªÀÈwÛ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
o ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÈwÛUÆ
É ½¸ÀĪÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV £ËPÀgÀ¤UÉ £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
o 3 wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃqÀ¢zÀÝ°è 3 wAUÀ¼À G¥À®©ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤UÉ ¥ÀjºÁgÀ
gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ.
o ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÈwÛ £ÀAvÀgÀ, 6 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ §zÀ° £ÉêÀÄPÁwUÉ CªÀPÁ±À«zÀÝ°è EzÀ£ÀÄß
¥ÀÄ£Àgï ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.
2. C¸ÀªÄÀ xÀðvÁ ¤ªÀÈwÛ (¤AiÀĪÀÄ 273 jAzÀ 282) :
o zÉÊ»PÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ vÀ£Àß ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä
C¸ÀªÄÀ xÀð£ÁzÀ°è 55 ªÀµð
À «ÄÃjzÀÝg,É ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀvæÀ CUÀvÀå«®è.
o ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£É¤¹zÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀgÀ¢ ¥Àqz
É ÄÀ (55 ªÀµð
À
M¼ÀVzÀÝg)É
o ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ zÀıÀl
Ñ UÀ½AzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÀªÄÀ xÀð£ÁzÀ°è, ¤ªÀÈwÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ½UÉ CºÀð£À®è.
o ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV ¤ªÀÈwÛUÉ DzÉò¸À§ºÀÄzÀÄ.
3. ªÀAiÉÆëÄw ¤ªÀÈwÛ (¤AiÀĪÀÄ 283) :
¢£ÁAPÀ : 01-07-2008 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÀAiÉÆëÄw ¤ªÀÈwÛ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß 60
ªÀµÀðUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjµÀÌj¸À¯ÁVzÉ. (¤AiÀĪÀÄ 95(J))
101
£ËPÀgÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£ÁAPÀz° À è 60 ªÀµð À UÀ¼ÁzÀ°è (ªÉÆzÀ® ¢£ÁAPÀzA À zÀÄ d£Àä
¢£ÁAPÀªÁVzÀÝgÉ) D £ËPÀgÀg£ À ÀÄß »A¢£À ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ°èAiÀÄ C¥ÀgÁºÀßzÀAzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ
¤ªÀÈwÛUÆÉ ½¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ËPÀgÀ£À d£Àä ¢£ÁAPÀªÅÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ JgÀqÀ£Éà CxÀªÁ £ÀAvÀgz À À ¢£ÁAPÀU¼
À ÁzÀ°è, D
ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀqÉà PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÁAPÀzÀ C¥ÀgÁºÀßzÀAzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀÈwÛUÆ É ½¹, D ªÀiÁºÉAiÀÄ ¥ÀÆtð ªÉÃvÀ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà £ËPÀgÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ PÀqÁØAiÀÄ
¤ªÀÈwÛ ªÀAiÀĹì£À £ÀAvÀgÀ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ¤¢ðµÀתÁzÀ DzÉñÀ ¤ÃqÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è
ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀPÀÆqÀzÄÀ .

4. ¸Àé-EZÉÒ ¤ªÀÈwÛ ¤AiÀĪÀÄ :


1. PÀ¤µÀ× 15 ªÀµÀðUÀ¼À CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀÆgÉʹzÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸Àé-EZÉÒ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀ®Ä
EaÒ¹zÀ°è, 3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁjUÉ C£ÀĪÀÄw PÉÆÃj ªÀÄ£À« ¸À°è¸À®§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ
285(1)(J)
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
 £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ C£ÀĪÀÄw ¤Ãr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¤ªÀÈwÛ
eÁjUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 ¤ªÀÈwÛUÉ C£ÀĪÀÄw DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÄAavÀªÁV £ËPÀg£
À ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðzÀ PÁgÀt ¤Ãr,
ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
 E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉU¼
À À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸Àé-EZÁÒ ¤ªÀÈwÛUÉ C£ÀĪÀÄw
¤gÁPÀgÀuÉ.
 ªÀAiÉÆëÄw ¤ªÀÈwÛ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé-EZÁÒ ¤ªÀÈwÛ ¢£ÁAPÀPÉÌ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀzÀ CªÀ¢ü UÀjµÀ× 5
ªÀµÀðUÀ¼À «ÄwUÉƽ¹ ªÉÊmÉÃeï ¸Ë®¨sÀå, CºÀðvÁ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ.
3. PÀ¤µÀ× 50 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÉÆëÄw «ÄÃjzÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸Àé-EZÁÒ ¤ªÀÈwÛUÉ, £ÉêÀÄPÁw C¢üPÁj¬ÄAzÀ C£ÀĪÀÄw
PÉÆÃj, ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 285(1)(©).
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
 ¤AiÀĪÀÄ 285(1)J gÀ£ÀéAiÀÄ J¯Áè µÀgÀvÀÄÛU¼
À ÀÆ, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£Àé¬Ä¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÃÉ , ªÉÊmÉÃeï
¸Ë®¨sÀåªÀÅ ®©ü¸ÀĪÀÅ¢®è.
5. PÀqÁØAiÀÄ ¤ªÀÈwÛ (¤AiÀĪÀÄ 285(1)¹ :
20 ªÀµÀðUÀ¼À CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ 50 ªÀµð
À ªÀAiÉÆëÄw vÀ®Ä¦zÀ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÀÄß ¸ÉêɬÄAzÀ
PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀÈwÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.
µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
 PÀqÁØAiÀÄ ¤ªÀÈwÛUÉ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ¯Éà £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃrPÉ.
 £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃrPÉ 3 wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ CªÀ¢üUÉ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉå ¤ÃrPÉ.
 PÀqÁØAiÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÀÄÄAavÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀuÉ CUÀvåÀ «gÀĪÀÅ¢®è.
¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ¤UÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û :
¤AiÀĪÀÄ 214(J) ªÀÄvÀÄÛ (©)

102
AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀÄAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ËPÀgÀ£À zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ ¤®ðPÀëvÉ
C¥ÀgÁzsÀPÁÌV M¼À¥Àr¹zÀÝgÉ (¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ£ÉêÀÄPÁw CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÀÄÆ C£ÀéÀ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ), ¤ªÀÈwÛ ªÉà vÀ£À
ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjAiÀÄÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀÄ CxÀªÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¨sÁUÁA±Àª£ À ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄ®Ä
C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ. £ËPÀgÀ¤AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ C£Àå ¸ÉêÁ ¤AiÉÆÃdPÀ¤UÉ GAmÁzÀ ºÀtPÁ¹£À
£ÀµÖÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀzÁ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁäqÀĪÀ C¢üPÁgÀª£ À ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛz.É
F jÃw DyðPÀ £ÀµÖÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À CxÀªÁ G¥ÀzÀ£À¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁäqÄÀ ªÀ CAwªÀÄ DzÉñÀ
ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð ¸ÀªiÀ Á¯ÉÆÃZÀ£É £Àq¸ É À¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉà ¤ªÀÈwÛ
ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®V£À ¨sÁUÁA±ÀªÀ£ÀÄß vÀq» É rzÀ ¥ÀPëÀz°
À è ¤ªÀÈwÛ £ËPÀg¤
À UÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¤UÀ¢üAiÀiÁzÀ
PÀ¤µÀ× ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀrªÉÄ E®èzAÀ vÉ ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (¤. 214(©) (2).
EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÆqÀ¯ÁzÀ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ ¤ªÀÈwÛ UÉ ªÀÄÄ£Àß
EvÀåxÀðªÁUÀzÃÉ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÇÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÄÝ, «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀ®èzÉ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀÄÄ
ºÀÆrgÀĪÀÅzÁzÀgÉ, CAvÀºÀ ¥ÀæPÀgtÀ UÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MAzÀÄ «ªÀgª À ÁzÀ ªÀg¢
À AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÈwÛUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CxÀªÁ ªÀÄgÀÄ £ÉêÀÄPÁw CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁrgÀ¢zÀÝgÉ.

1. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqA É iÀÄzÉà «ZÁgÀuÉ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀAw®è.


2. «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ DgÉÆÃ¥À, PÀÈvÀåªÀÅ «ZÁgÀuÉ ºÀÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ UÀjµÀ× 4 ªÀµÀðUÀ¼À
ªÀÄÄAavÀªÁV £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀiÁVzÀ°è CAvÀºÀ DgÉÆÃ¥ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀzAÀ vÉ «ZÁgÀuÉUÉ
DzÉò¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
3. ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¤UÀ¢ü¥r À ¹zÀ C¢üPÁj¬ÄAzÀ, ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¸ÀÆa¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÄÀ ß
¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÁzÀ «¢ü «zsÁ£ÀU½ À UÀ£ÀĸÁgÀªÁV £Àq¸
É ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý,
(¤AiÀĪÀÄ 214 (2) (©).
AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ £ÀAvÀgÀ CxÀªÁ ªÀÄgÀÄ
£ÉêÀÄPÁw CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÁægA À ©ü¸À¢zÀÝ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ 4 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »A¢£À CªÀ¢üAiÀÄ°è
GAmÁzÀ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV ¥ÁægA À ©ü¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è. (¤AiÀĪÀÄ 214 (3).
vÁvÀÆàðwPÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À (Provisional Pension) ¤AiÀĪÀÄ (214 J)
¤AiÀĪÀÄ 214 (1) (J) ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄ 214 (©) gÀ£ÀéAiÀÄ, E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÀÆqÀ®Ä ¤zsð À j¹, ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ËPÀg¤ À UÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ EvÀåxÀðªÁUÀĪÀªÀgU É ÀÆ
vÀqÉ»rAiÀÄ®Ä ¤zsð À j¹zÀÝgÉ, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è, ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ EvÀåxÀðªÁUÀĪÀªÀgÉUÆ
À ¤ªÀÈwÛ
ªÉÃvÀ£ÀzÀ §zÀ°UÉ, E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ ¥ÀÆtðUÉƼÀÄ À ÀgU
É ÀÆ DvÀ£À CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ
¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ªÀÄAdÆgÁäqÄÀ ªÀ UÀjµÀ× ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®VUÉ «ÄÃgÀzA À vÉ vÁvÀÆàwðPÀ ¤ªÀÈwÛ
ªÉÃvÀ£Àª£À ÀÄß ªÀÄAdÆgÁäqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ EvÀåxÀðªÁUÀĪÀªg À ÉUÆ À
‘¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß’ ªÀÄAdÆgÁäq­ À Ä CªÀPÁ°À«gÀĪÀÅ¢­è.
«ZÁgÀuÉAiÀÄÄ EvÀåxÀðªÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀg¤ À UÉ ªÀÄAdÆgÁäqÄÀ ªÀ CAwªÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ°è
vÁvÀÆàwðPÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸À» ºÉÆA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ CAwªÀĪÁV ªÀÄAdÆgÁärzÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ
ªÉƧ®UÀÄ, vÁvÀÆàwðPÀªÁV ¤Ãr ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®VVAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß
vÁvÁÌ°PÀªÁV CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV vÀq» É rzÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀgÉ, vÁvÀÆàwðPÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀƯÁw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 214 J).
103
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ£À ¤ªÀÈwÛ £ÀAvÀgÀzÀ £ÀqÀvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÉ ¥Àj²Ã®£ÁºÀð (¤AiÀĪÀÄ 213)
¤ªÀÈwÛ £ËPÀg£À ÀÄ UÀA©üÃgÀ jÃwAiÀÄ zÀÄ£ÀðqÀvÉ, Qæ«Ä£À¯ï C¥ÀgÁzsÀPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ²PÀëvÀ£ÁzÀgÉ,
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjAiÀÄÄ °TvÀ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤UÉ ªÀÄAdÆgÁVzÀÝ ¤ªÀÈwÛ
ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¥ÀÆtð ªÉƧ®UÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¨sÁUÁA±ÀªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV vÀq» É rAiÀÄ®Ä DzÉñÀ
ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀz° À è ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄÆ®
C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ, ¥ÀjUÀt¹ ²PÉë «¢ü¹ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹, ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ £ËPÀg£ À ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ
ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ, ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤UÉ °TvÀ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ PÉý
£ÉÆÃn¸ÀÄ eÁj ªÀiÁr, °TvÀ ¸ÀªÄÀ eÁ¬Ä¶ ¥ÀjUÀt¹, DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÄÀ £ÀAvÀgÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÀÄ.
F ¤AiÀĪÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV vÀqÉ»rAiÀÄĪÀ
DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. C¦Ã®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß EvÀåxÀð¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀ£ÁðlPÀ
¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ.
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤AzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÁQ CxÀªÁ DyðPÀ £ÀµÀÖzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀ¸Æ
À ¯ÁäqÀĪÀ PÀæªÀÄ.
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤AzÀ, £ËPÀgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¤AiÀĪÀÄ 214 gÀ£ÀéAiÀÄ £Àq¹
É zÀ E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ
«ZÁgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DyðPÀªÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÀµÖÀªAÉ zÀÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¤zsðÀ j¹zÁUÀ, CAvÀºÀ £ÀµÖÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ¤AzÀ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀgÀ ªÀÄgÀt
G¥ÀzÁ£À¢AzÀ, ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ CxÀªÁ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀ£À PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ M¦àUɬĮèzÃÉ
PÀmÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀzÁ£À
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è, ¤AiÀĪÀÄ 332(J) ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ ªÀµð À zÀ
ªÀÄÄAavÀªÁV ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀª£ À ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹, £ËPÀgÀgÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqv
À Àª£
À ÀÄß ¤ªÀÈwÛ
¢£ÁAPÀPÉÌ PÀ¤µÀ× ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¤ªÁAiÀÄð
PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀPÁ®zÀ°è ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è ¹zÀÝ¥r À ¹ ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀjUÉ ¸À°è¸À®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è £Á£ï-UÉem É Éqï £ËPÀgÀjUÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ UÉeÉmÉqï £ËPÀgÀjUÉ
ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀgÀÄ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀzÁ£Àª£ À ÀÄß CªÀgÀ CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀjUÀt¹, F PɼÀPAÀ qÀ zÀgÀz°À è ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 341)
£ËPÀgÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ¥ÀƪÀð ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¨sÁUÁA±ÀªÀ£ÀÄß
CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄÄ MlÄÖ ªÀµð
À UÀ¼À°è
¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
1) ºÀvÄÀ Û ªÀµÀðUÀ½UÀÆ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ E®è
2) 10 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 10 ªÀµð À UÀ½VAvÀ®Æ ±ÉÃPÀqÀ 15
PÀrªÉÄ
3) 10 ªÀµð À ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 20 ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ ±ÉÃPÀqÀ 20
4) 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 25 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ PÀrªÉÄ ±ÉÃPÀqÀ 30
5) 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±ÉÃPÀqÀ 40

ªÀÄAdÆgÁärzÀ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ zÀgÀzÀ°è vÀÄnÖ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.


¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£Àª£ À ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðzÀ CºÀðvÁ ¸ÉêÉUÉ 1/2 ªÀiÁºÉAiÀÄ ªÉÃvÀ£ÀzÀ zÀgz À ÀAvÉ UÀjµÀ× 15
wAUÀ¼ÀÄ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁäq§ À ºÀÄzÀÄ. ¤jÃPÀëuÁ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ PÉ.n.¹ 46© £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è
104
(£Á£ï- UÉemÉ Éqï £ËPÀgj
À UÉ) ¥Àæw £ËPÀgÀjUÀÆ ¥ÀævåÉ ÃPÀ ©®Äè vÀAiÀiÁj¹ ReÁ£É¬ÄAzÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. F
ªÉƧ®UÀ£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ CxÀªÁ ¨ÁåAPï qÁæ¥ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĤÃAiÀiÁqÀðgï ªÀÄÆ®PÀ PÀ«ÄõÀ£ï ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸Á¢¯ÁégÀÄ
¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 214 gÀ£ÀéAiÀÄ E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉ EvÀåxÀðªÁUÀ¢zÀÄÝ, vÁvÀÆàwðPÀ ¤ªÀÈwÛ
ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁäq¢ À zÀÝ ¥ÀæPÀgt
À UÀ¼À°è ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀjUÉ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª£
À ÀÄß ªÀÄAdÆgÁäq§
À ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ
CAvÀºÀ ¥ÀæPÀgt
À zÀ°è ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁäq§ À ºÀÄzÀÄ.
¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA§Azsª
À ÁV ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ£À ¸ÉêÁ
¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è CUÀvÀåªÁzÀ zÁR¯É £ÀªÄÀ Æ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ CAwªÀĪÁV ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvª À À£ÀÄß
ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀA¨sÀðzÀ°è ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀjUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
ªÀÄvÀÄÛ ¤jÃPÀëuÁ G¥ÀzÁ£ÀzÀ «ªÀgÀU¼ À À£ÀÄß ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈvÀÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤jÃPÀëuÁ ¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀzÁ£À ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß UÉem É Éqï C¢üPÁjUÀ¼À
¥ÀæPÀgt
À zÀ°è ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®PÀgÀÄ ¤zsð À j¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, CAwªÀÄ ªÉÃvÀ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀ檣
À ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ
CUÀvåÀ «gÀĪÀÅ¢®è.
C£ÀÄPÀA¥À ¨sv
À Éå ¥ÁªÀw (217)
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß zÀÄ£ÀðqÀvÉ, CxÀªÁ EvÀgÃÉ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀgÉ
CxÀªÁ vÉUz É ÄÀ ºÁQzÀgÉ, CAvÀºÀ £ËPÀgÀjUÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÅÀ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CºÀðgɤ¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è
CAvÀºÀ £ËPÀgÀjUÉ CAUÀ«PÀ®vÉ ªÀÄvÀÄÛ «PÀ®vÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀjUÉ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ 2/3 gÀµÀÄÖ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÄÀ ªÀÄgÀt £ÀAvÀg,À PÀÄlÄA§zÀ
¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. C£ÀÄPÀA¥À ¨sÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÀºÀ CªÀPÁ±À
¤ÃqÀ§ºÀzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 217)
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ (¤AiÀĪÀÄ 219 jAzÀ 249)
1. ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¤AiÀĪÀÄ 8 (15) n¥Ààt 4
2. ¥Àj«ÃPÀëuÁ (CªÀ¢ü) (¥ÉÆæèÉõÀ£Àj ¦jAiÀÄqï) 8 (37)
3. µÀgÀvÀÄÛU½À UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÉʤPÀ ¸ÉêÁªÀ¢ü (3-9-1939) jAzÀ 31-3-1946) UÀjµÀ× 5
ªÀµÀð (¤AiÀĪÀÄ 219-(J) ªÀÄvÀÄÛ (©) C£ÀéAiÀÄ).
4. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ ¸ÉÃªÉ - ¤AiÀĪÀÄzÀ°è «¢ü¹gÀĪÀ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ (235)
5. ªÉÃvÀ£À ¸À»vÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀ J¯Áè gÀeÁ CªÀ¢ü (244)
6. C¸ÁzsÁgÀuÁ gÀeÉ CxÀªÁ ªÉÃvÀ£À gÀ»vÀ gÀeÉ UÀjµÀ× 3ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ «ÄwAiÉÆA¢UÉ (244 J)
7. vÀg¨À ÃÉ wAiÀÄ CªÀ¢ü (246)
8. ¢£ÀUÀÆ° CxÀªÁ ªÀĺÉAiÀiÁ£À ¤UÀ¢vÀ£À PÀÆ°AiÀiÁzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀPïð ZÁeï𠹧âA¢AiÀiÁV ¸ÉêÉ
¸À°è¹ D£ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¹§âA¢AiÀiÁV «°Ã£ÀUÉÆAqÀgÉ, ªÀPïð ZÁeïð
¹§âA¢AiÀÄ ±ÉÃ.25 CªÀ¢ü UÀjµÀ× 3 ªÀµÀðUÀ¼À «ÄwUÉƼÀ¥l À ÄÖ CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÀÄ.
9. ¤UÀ¢vÀ PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£Á ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÀPïð ZÁeï𠹧âA¢AiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ D £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è «°Ã£ÀUÉÆAqÁUÀ ªÀPïð ZÁeï𠹧âA¢AiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ
(C) ªÉÆzÀ® ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÉÃPÀqÀ 50 ¨sÁUÀ
(D) ºÀvÄÀ Û ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgz À À ¸ÀªÁªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀÆtð¨sÁUÀ (248 J)
105
10. ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÁVzÀÄÝ, ªÀiÁ¹PÀ ªÉÃvÀ£À £ËPÀgÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÀæªÀÄUÉÆAqÁUÀ ±ÉÃ.25 CxÀªÁ UÀjµÀ× 3
ªÀµðÀ .
11. ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÀeÉ ªÉÃvÀ£À ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£É ¥ÀqÉzÀ E¯ÁSÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¥ÁªÀw
ªÀiÁqÀĪÀ µÀgÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ C£Àå ¸ÉêÁªÀ¢ü.
12. C£ÀÄzÁ¤vÀ ±Á¯ÉU¼ À À°è ¸ÉêÉAiÀÄ ±ÉÃ.25 ¸ÉÃªÉ UÀjµÀ× 3 ªÀµÀð.
gÀeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉZÀÄѪj
À AiÀiÁV UÉÊgÀĺÁdj CªÀ¢ü, ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ ºÀZÀÄѪÀj G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¤®A§£É CªÀ¢ü,
C£À¢üPÀÈvÀ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄÄ ¤ªÀÈwÛ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀtzÀ ¢£ÁAPÀzª À ÀgU
É ÀÆ ¸ÀPæª
À ÀÄUÉƽ¸À°®èªÁzÀgÉ,
CAvÀºÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß C¸ÁzsÁgÀuÁ gÀeÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹, UÀjµÀ× 3 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü («ÄwUÉƼÀ¥ÀlÄÖ)
CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄ 244-J ¥ÀæPÁgÀ UÀt£ÉUÉ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÀÄzÀÄ.
(¸ÀPÁðj DzÉñÀ - £ÀA.J¥sïr («±ÉõÀ) 4¹¹¹ 84, ¢£ÁAPÀ :14-09-1984 ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É £ÀA. J¥sï.r
(«±ÉõÀ) 401 ¦EJ£ï 85, ¢£ÁAPÀ : 23-09-1985)

CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉêÉUÉ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÉêÁªÀ¢ü

1. ªÀQî ªÀÈwÛAiÀÄ°èzÄÀ Ý, 25 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ªÀAiÀĹì£À°è ªÀÄĤìÃ¥ï ºÀÄzÉÝUÉ, C®èzÉ £ÉÃgÀªÁV £ÉêÀÄPÁw
¥ÀqÉzÀ f¯Áè CxÀªÁ G¥À-£ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀÄ – UÀjµÀ× 5 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀĪÀÄzÀ°è «¢ü¹gÀĪÀ
µÀgÀvÄÀ ÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ºÀZÀÄѪj
À CºÀðvÁzÁAiÀÄ ¸ÉÃªÉ (247)
2. ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉUÉ 30 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ (ªÀAiÉÆëÄw) £ÉêÀÄPÀªÁVzÀÝ°è, £ÉêÀÄPÁw CªÀ¢üAiÀÄ°è£À
£ËPÀgÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ 30 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĹì£À ªÀåvÁå¸ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß UÀjµÀ× 4 ªÀµÀðUÀ¼À «ÄwUÉ
M¼À¥ÀlÄÖ CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉêÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ. (247-J) ¥ÀÆtð ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ (7060
J¸ï.Dgï.J¸ï.82 ¢£ÁAPÀ : 26-05-1983)
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV PɼÀPA À qÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
1. qÉʸï£Á£ï CªÀ¢ü : ¤­A§£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘¤­A§£É’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀtµgÀĪÀ CªÀ¢ü.
CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀð ªÀµÀðUÀ¼À AiÀÄƤmï£À°è ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 02-08-
1984gÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ CxÀªÁ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝ £ËPÀgÀgÀ CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄ 3 wAUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
ºÉaÑ£À ¨sÁUÁA±À«zÁÝU,À ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ MAzÀÄ CzsÀð ªÀµÀðzÀ ¸ÉêÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(¸ÀA : DzÉñÀ ¸ÀA.J¥sï.r 6 J¸ïDgïJ¸ï 85, ¢£ÁAPÀ : 15-04-1985, CeÁÕ. £ÀA.J¥sï.r 66
J¸ïDgïJ¸ï 89, ¢£ÁAPÀ : 13-02-1990)
¤ªÀÈwÛ £ÀAvÀgÀ DyðPÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀ PÀ¤µÀ× UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉêÉ.
¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀjUÉ :
¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À GzÉÝñÀPÉÌ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À GzÉÝñÀPÌÉ
PÀ¤µÀ× 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµðÀ UÀ¼ÀÄ
UÀjµÀ× 33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀjUÉ :
¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁzÀ CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À GzÉÝñÀPÉÌ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À GzÉÝñÀPÌÉ
PÀ¤µÀ× 01 ¢£À 01 ¢£À
106
UÀjµÀ× 33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
G¥À®§ÞUÀ¼ÀÄ (296-©) :
¢£ÁAPÀ 01-07-1980 jAzÀ eÁjUÉ §A¢gÀĪÀAvÉ, ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀzÁ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À®Ä
G¥À®§Þª£À ÀÄß ¤zsð
À j¸À®Ä PɼÀPA
À qÀ CA±ÀU¼
À À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUz
É ÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.
1. ¤ªÀÈwÛ ¥ÀÆtð CxÀªÁ ¸ÉêÁªÀ¢üÃAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À.
2. ¸ÀÜVvÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ
3. 2007gÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ 7(3)gÀ ¥ÀPæ ÁgÀ ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÃvÀ£À.

¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À -G¥À®©Þ x CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ CzsÀð ªÀµð
À UÀ¼À°è
2 66
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª£À ÀÄß ¥ÀÆtð gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¤UÀ¢UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 01-07-2005 jAzÀ
eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ PÀ¤µÀ× ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À gÀÆ. 2250-00 ªÀÄvÀÄÛ UÀjµÀ× ¤UÀ¢ ªÉÃvÀ£ÀªÅÀ gÀÆ. 19950-00 (DzÀgÉ
DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåªÀÅ ¢£ÁAPÀ : 01-04-2006 jAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ)
¢£ÁAPÀ : 01-07-1986 jAzÀ UÀjµÀ× ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À ªÉƧ®UÀÄ gÀÆ. 1.00 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ : 28-
11-1995 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¤ªÀÈwÛ G¥ÀzÁ£À UÀjµÀ× ªÉƧ®UÀÄ gÀÆ. 2.50 ®PÀë, ¢£ÁAPÀ : 01-04-2006
jAzÀ UÀjµÀ× gÀÆ. 3.00 ®PÀë.
ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£À 292
ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ CxÀªÁ ªÀÄgÀt ¥ÀƪÀð
¸À°è¹zÀ CºÀðvÁ ¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄgÀt ¥ÀƪÀðªÁV ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUz
É ÀÄPÉÆAqÀÄ F
PɼÀPA
À qÀ zÀgÀz°
À è ¤UÀ¢UÉƽ¹, ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ zÀÄ.
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸À°è¹zÀ
ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£À ªÉƧ®UÀÄ
CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉêÉ
1) MAzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ G¥À®©ÞAiÀÄ JgÀqÀgµ À ÀÄÖ
2) MAzÀÄ ªÀµÀð CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 5 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ G¥À®©ÞAiÀÄ DgÀgÀµÄÀ Ö
3) 5 ªÀµð À CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 20 ªÀµÀðPÉÌ PÀrªÉÄ G¥À®©ÞAiÀÄ 12 gÀµÀÄÖ
4) 20 ªÀµÀð CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ G¥À®©Þ x CºÀðvÁ ¸ÉÃªÉ (Czsð À
ªÀµÀðzÀ°è)
2
UÀjµÀ× 3 ®PÀë

¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¥ÀjªÀvð


À £É :
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ UÀjµÀ× 1/3 ¨sÁUÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀvð
À £ÉUÉƽ¹, ¥ÀjªÀvð À £Á ªÉƧ®UÀÄ EqÀÄUÀAn£À°è
¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
¢£ÁAPÀ : 01-09-1984gÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ UÀjµÀ× 1/3
¨sÁUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä EZÉÒ¥ÀlÖ°è ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå : J¥sï.r («±ÉõÀ) 63 ¹¦J¥sï 83 ¢£ÁAPÀ :

107
18-09-1984 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥Àæ¥ÀvæÀz°
À è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ CfðAiÉÆA¢UÉ,
ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀjUÉ gÀªÁ¤¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀjªÀvð À £ÉUÉ £ËPÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà °TvÀ
WÉÆõÀuÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤ÃrzÀÝ°è ªÀÄAdÆgÁw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀgÄÀ , ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀgÄÀ
¥ÀjªÀvðÀ £ÉUÉ CºÀðgÉAzÀÄ ReÁ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjªÀvð À £Á ªÉƧ®UÀÄ ªÀÄAdÆgÁw DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀgÄÀ .
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA
É iÀÄĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ MªÉÄä ¤ÃqÀĪÀ WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛz.É E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ
¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ, CAwªÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw £ÀAvÀgÀ ¥ÀjªÀvð À £ÉUÉ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÀÈwÛ
£ÀAvÀgÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀjªÀvð À £É ªÉƧ®UÀÄ ¥ÀqA É iÀÄĪÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄgÀt
¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ, ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÉƧ®UÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀjªÀvð
À £Á ªÉƧ®UÀÄ ¯ÉPÁÌZÁgÀ :
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¥ÀjªÀvÀð£Á ªÉƧ®UÀ£ÀÄß, ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀgÀ ªÀÄÄA¢£À d£Àä
¢£ÁAPÀzÀ°è CªÀgÀ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¤AiÀĪÀÄ 380 gÀ°è w½¹gÀĪÀ ¥ÀjªÀvð À £Á ªÀiË®åzÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV
PɼÀPA
À qÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¢ ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀjªÀvð
À £Á ªÉƧ®UÀÄ = ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À x 12 x ¤AiÀĪÀÄ 380 gÀ°è
3 w½¹gÀĪÀAvÉ
¥ÀjªÀvðÀ £Á ªÀiË®å
¥ÀjªÀvð
À £Á ªÉƧ®VUÉ UÀjµÀ× «Äw¬ÄgÀĪÀÅ¢®è.
¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀjªÀwð¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƽ¹zÀ
¢£ÁAPÀ¢AzÀ 15 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ¤UÉ ¥ÀÄ£Àgï ¸Áܦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2002
¥ÀjµÀÌøvÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 01-04-1998 CxÀªÁ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛUÆ É AqÀ
£ËPÀgÀgÀÄ / ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀjUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸Ë®¨sÀåzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈwÛ
£ÀAvÀgÀ PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÄÀ Ý ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀ ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀgÀ
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ -7)
1. ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
2. «PÀ®vÉà ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
3. ªÀAiÉÆëÄw ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
4. «±ÁæAvÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
5. C£ÀÄPÀA¥À ¨sÀvÉå
6. C¸ÁzsÁgÀt ¤ªÀÈw ªÉÃvÀ£À
¢£ÁAPÀ : 29-07-1981 gÀªÀgÉUÆ À PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄ®Ä CUÀvÀ嫨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× CºÀðvÁ
¸ÉÃªÉ MAzÀÄ ªÀµÀð DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 30-07-1981gÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðPÀÆÌ PÀrªÉÄ ¸ÉÃªÉ ¥ÀÆgÉʹzÀ £ËPÀgÀgÄÀ
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝ°è £ËPÀgÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁVzÉ.

108
PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ PɼÀPA
À qÀ ¸Àz¸
À ÀåjUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ PÀÄlÄA§
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è M§âjUÉà ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ -28)
PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ CªÀ¢ü
ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀ£À «zsÀªÉ / «zÀÄgÀ DPÉ / DvÀ£À ªÀÄgÀt ¢£ÁAPÀzª À ÀgÉUÆ
À CxÀªÁ ¥ÀÄ£Àgï
«ªÁºÀªÁUÀĪÀªÀgU É ÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgU É É
C¥Áæ¥ÀÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Àæw UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ 18 ªÀµÀð vÀ®Ä¥ÀĪÀªg À ÉUÆ
À
C¥Áæ¥ÀÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ 21 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÉUÆ À CxÀªÁ
«ªÁºÀªÁUÀĪÀªÀgU É ÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà D ¢£ÁAPÀ

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄPÀ̼À°è AiÀiÁgÀÄ »jAiÀÄgÉÆà CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
(ªÀÄUÀ CxÀªÁ ªÀÄUÀ¼ÀÄ)
UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ CxÀªÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄgÀÄqÀÄ CxÀªÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ z˧ð®å¢AzÀ ¸ÀévA À vÀæ
fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä C¸ÀªÄÀ xÀðgÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è CªÀjUÉ 18 CxÀªÁ 21 ªÀµÀð vÀ®Ä¦zÀ £ÀAvÀgÀªÅÀ PÀÄlÄA§
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ËPÀgÀgÄÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ £ÀAvÀgÀ «ªÁºÀªÁzÀgÉ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄÄ £ÀAvÀgÀ
ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¥ÀqÉzÄÀ , ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀgÀ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðlÄÖ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÀÆ PÉ®ªÀÅ µÀgw À ÛUÉ M¼À¥l
À ÄÖ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª À£ÀÄß
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «ZÉÒÃzs£ À É ¥ÀqÉzÀ ¥Àw CxÀªÁ ¥ÀwßUÉ PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ
CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. D zÀA¥ÀwUÀ½UÉ d¤¹zÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥Áæ¥ÛÀ ªÀAiÀĹì£Àªg À ÉUÀÆ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ zÀgÀ :
¢£ÁAPÀ : 01-07-2005 jAzÀ eÁjUÉ §AzÀAvÉ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ / ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ
CxÀªÁ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÝÀ G¥À®§ÞU¼ À À ±ÉÃPÀqÀ 30 gÀµÀÄÖ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ CºÀðvÉ, ¢£ÁAPÀ : 01-04-2006 jAzÀ)
PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀ¤µÀ× ªÉƧ®UÀÄ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À gÀÆ. 2250/- UÀjµÀ× ªÉƧ®UÀÄ gÀÆ. 11,970/-
¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ PÀ¤µÀ× 7 ªÀµÀðUÀ¼À CºÀðvÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀÝgÉ,
D £ËPÀgg À À PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ £ËPÀgÀgÄÀ ªÀÄgÀt ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ±ÉÃPÀqÀ 50 gÀµÀÄÖ CxÀªÁ
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ JgÀqÀgµ À ÀÄÖ ªÉƧ®UÀÄ (AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄAiÉÆÃ) £ËPÀgÀgÄÀ ªÀÄgÀtzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 7 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgU É ÀÆ CxÀªÁ £ËPÀgj À UÉ AiÀiÁªÀ
¢£ÁAPÀzÀ°è 67 ªÀµÀð ¥ÀÆtðUÉƼÀÄîwÛvÆ É ÛÃ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇÃ, D ¢£ÁAPÀzª À ÀgÉUÉ ¥ÁªÀw
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj (¤AiÀĪÀÄ 327)
UÀÄA¥ÀÄ ‘µ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘r’ £ËPÀgÀjUÉ ¶ÁUÀÆ ªÀĶÁ®ÉÃR¥Á­PÀjAzÀ ªÉÃvÀ£À aÃn ¤ÃqÀzÃÉ EgÀĪÀ UÀÄA¥ÀÄ
‘©’ £ËPÀgÀjUÉ PÀbÉÃj ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¸ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjUÀ¸ÁVgÀÄvÁÛg.É ¤ªÀÈwÛUÉ MAzÀÄ
ªÀµÀð«gÀĪÁUÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ËPÀgÀjAzÀ £ÀªÄÀ Æ£É 1-© AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjUÀ¼À dªÀ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛz.É £ÀªÀÄÆ£É 1-© AiÀÄ°è, UÀAqÀ, ºÉAqÀw dAn ¥sÆ É ÃmÉÆÃ, ªÀiÁzÀj
¸À»UÀ¼ÀÄ, UÀÄgÀÄvÀÄ aºÉß, SÁAiÀÄA «¼Á¸À, ReÁ£É ºÉ¸ÀgÀÄ, PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ PÀªÄÀ ÆåmÉõÀ£ï PÀÄjvÀ
WÉÆõÀuÉ EgÀÄvÀÛz.É ¤ªÀÈwÛUÉ 3 wAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÁUÀ £ÀªÄÀ Æ£É 7 £ÀÄß ¢é¥ÀæwUÀ¼À°è ¨sÀwð ªÀiÁr, 7-J £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
109
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ¸ÉêÁªÀ»AiÉÆA¢UÉ ªÀĺÁ¯ÉÃSÁ¥Á®PÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ
£ÀªÄÀ Æ£É 1-© AiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà ¸À°è¹gÀĪÀ ®UÀvÄÀ ÛUÀ¼À£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¯ÉPÁÌZÁgÀ
vÀBSÉÛ, £À¨ÁQ zÀÈrüÃPÀgt À ¥ÀvæÀ, E¯ÁSÁ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁAUÀ vÀ¤SÉ §UÉÎ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥Àvæ,À AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑUÉ
¥ÁªÀwAiÀiÁzÀgÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀvÀæ, vÁvÁÌ°PÀ ¦AZÀt / G¥ÀzÁ£À §gÀÄwÛ®èªA É § §UÉÎ WÉÆõÀuÉ
®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.
¤ªÀÈwÛ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ CAw ªÉÃvÀ£À ¥ÀvÀ檣 À ÀÄß ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ
¦.¦.N (¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸ÀAzÁAiÀÄ DzÉñÀ) ªÀ£ÀÄß ReÁ£É C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ£À
SÁAiÀÄA «¼Á¸ÀPÌÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀgÀÄ. ¤ªÀÈwÛ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ReÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¤ªÀÈwÛ £ÀA vÀgÀ 1
wAUÀ¼À M¼ÀUÉ UÀÄA¥ÀÄ «ªÉÄ, UÀ½PÉ gÀeÉ £ÀU¢ À üÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ. PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ EªÀÅUÀ½UÉ ªÀÄAdÆgÁw
C¢üPÁjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛg.É ¤ªÀÈwÛUÉ 6 wAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÁUÀ f.¦.J¥sï PÀqv À À ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ ¸À°è¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ReÁ£ÉAiÀÄ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀî®Ä ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jAzÀ §A¢gÀĪÀ ¸ÀAzÁAiÀiÁzÉñÀ
¥ÀvæÀª£À ÀÄß ReÁ£ÉUÉ ¸À°è¹ f¦J¥sï ºÀt ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ.
UÀÄA¥ÀÄ ‘J’ C¢üPÁjUÀ¸ÀÄ ¶ÁUÀÆ UÀÄA¥ÀÄ ‘©’ C¢üPÁjUÀ¸ÀÄ ¤ªÀÈwÛUÉ 1 ªÀ²Àð EgÀĪÁUÀ £ÉÃgÀªÁV
ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ £ÀªÄÀ Æ£É 1-© PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ F C¢üPÁjUÀ¼À ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ
vÀAiÀiÁjµ UÀÄA¥ÀÄ ‘J’ C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝgÉ ´ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¶ÁUÀÆ UÀÄA¥ÀÄ ‘©’ C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝgÉ E®ÁSÁ
ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw ¥Àqz É ÀÄ (£ÀªÄÀ Æ£É 7-J) ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À
¸ÀAzÁAiÀiÁzÉñÀ (¦¦N) PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ReÁ£É¬ÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ¸Ë®¨sÀå ºÀt ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
£À¨ÁQ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ‘J’ UÀÄA¦UÉ ´ÀPÁðgÀ, ‘©’ UÀÄA¦UÉ E®ÁSÁ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¸ÀÄ, ‘µ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘r’
UÀÄA¦UÉ PÀbÉÃj ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁVgÀÄvÀÛz.É £À¨ÁQ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ«®è¢zÀÝgÉ, ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ
30,000/- ºÀt »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 3 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ £À¨ÁQ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀ
dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛz.É
£ÁåAiÀiÁAUÀ, E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ ¨ÁQ EzÁÝUÀ 214 jÃvÁå ¥Áæ«d£À¯ï ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£PÀ ÉÌ PÀæªÄÀ
vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÁV ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ «£ÀAw¹ ¥ÀvæÀ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ zÀAqÀ£É gÀÆ¥ÀzÀ°è
DzÉñÀªÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß r.f.Dgï.f.AiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ ©qÀÄUÀqÉ
ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ ¨ÁQ EzÀÝgÀÆ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è
ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ, E¯ÁSÉ «ZÁgÀuÉ £ÀqA É iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ
«ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjUÀ¼À PÀvð À ªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤ªÀÈwÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀt«®èzÃÉ vÀqÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÄÀ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁrzÀgÉ ±ÉÃPÀqÀ 8 gÀ
§rØ ¸À»vÀ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛz.É
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀqÀ ªÀiÁqÀzÃÉ
£ÁªÀĤzÉÃð±À£À ªÀåQÛUÉ ¥ÀvæÀ §gÉzÀÄ (£ÀªÄÀ Æ£É -©) ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæ,À UÉem É Éqï C¢üPÁj zÀÈrüÃPÀj¹zÀ
¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvA É iÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁªÀavÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §gÀªt À ÂUÉAiÀÄ°è w½¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÁÌV ´ÀA§A¢üµzÀ £ÁªÀĤzÉÃð±vÀ ªÀåQÛ ´À¯è´À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ Cfð £ÀªÄÀ Æ£É ‘©’ AiÀÄ C£ÀħAzsÀª£ À ÀÄß
®UÀwÛ¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ ºÁUÀÆ Cfð ´À¯è´ÀĪÀAvÉ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÄÀ Æ£É ‘µ’ AiÀįè PÀÄlÄA§
¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgg À À ¸ÉêÁªÀ»AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁºÁ¯ÉÃR¥Á®jUÉ
PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. CAwªÀÄ ªÉÃvÀ£À ¥ÀvÀæ £À¨ÁQ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉ UÉ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ªÀåQÛAiÀÄ
zÀÈrüÃPÀÈvÀUÉÆAqÀ 3 ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁzÀj ¸À»UÀ¼ÀÄ, UÀÄgÀÄvÀÄ aºÉß, ReÁ£É ºÉ¸ÀgÀÄ, SÁAiÀÄA «¼Á¸À, UÀw¹zÀ
£ËPÀgÀ£À/¼À ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ®UÀwÛ¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ. ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®jAzÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¸ÀAzÁAiÀiÁzÉñÀ
£ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ªÀåQÛUÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÉãÀ ®©ü¹zÁUÀ ReÁ£ÉAiÀÄ°è ¸À°è¹ ºÀt ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄgÀt ¢£ÁAPÀ¢AzÀ
1 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ UÀw¹zÀ £ËPÀgÀ£À/¼À ºÀQÌ£À°ègÀĪÀ UÀ½PÉ gÀeÉUÉ £ÀUÀ¢üÃPÀgÀt ªÀiÁr £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ªÀåQÛUÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
(UÀjµÀ× 240 ¢£À) UÀÄA¥ÀÄ «ªÉÄAiÀÄ G½vÁAiÀÄ ¤¢ü + §rØ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ ¥ÀjºÁgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ReÁ£ÉUÉ ©®Äè
¸À°è¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ qÁæ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
110
* * * * *

¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå
(PÉ.¹.J¸ï.Dgï. ¤AiÀĪÀÄ 449 jAzÀ 577)

¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀU®
À ĪÀ ªÉZÀѪ£
À ÀÄß ¥ÀÆ gÉʸÀĪÀÅzÀPÁÌV
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨sÀvåÉ (¤AiÀĪÀÄ – 450)
£ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁAiÀÄA PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀ¢AzÀ 8 Q.«Äà ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è
¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. (¤AiÀĪÀÄ 513) DzÀgÉ CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
£ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀ®Ä ªÁ¸ÀÛªÀªÁV gÉÊ®Ä, §¸ÀÄì EvÁå¢ ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÝ°è
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¥ÀæAiÀiÁt zÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀAæ iÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


1. ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvåÉ AiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ DzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®ªÀ®è. (DyðPÀ ¸ÀA»vÉ C£ÀħAzsÀ 15)
2. ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£ÀÄß CUÀvÀåªÉ¤¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CUÀΪ¤ É ¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ Cw PÀrªÉÄ zÀÆgÀz° À è PÀæ«Ä¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è
PÉÊUÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.
3. ¸ÀPÁðgÀªÅÀ DVAzÁUÉÎ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ zÀgÀz° À è ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ªÁºÀ£À ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£À¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 451)
4. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¨sÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀƪÁð£ÀéAiÀĪÁV ªÉÃvÀ£ À À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ CxÀªÁ ªÉÃvÀ£ÀzÀ
¥ÀÄ£Àgï ¤UÀ¢üAiÀiÁzÀ°è ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. (¤AiÀĪÀÄ 461)
5. ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝ°è ªÉZÀѪ£ À ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (PÉ.J¥sï.¹ 22)
6. ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ªÀÄÄAUÀqÀ ¥Àqz É ÄÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝ°è (PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ) »AwgÀÄVzÀ wAUÀ½£À
ªÀÄgÀÄ wAUÀ¼À PÀqA É iÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ M¼ÀUÉ) ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (PÉ.J¥sï.¹ 22J)

¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä F PɼÀPÀAqÀ CA±ÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


1. £ËPÀgÀgÀ ªÀÄÆ®ªÉÃvÀ£À DzsÁj¹ £Á®ÄÌ ªÀUÀðUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ : (¤AiÀĪÀÄ -451)

111
ªÀUð
À ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À (Basic Pay)

I gÀÆ. 17250 ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ

II gÀÆ. 11100 jAzÀ 17249


gÀÆ. 8000 jAzÀ 11099
III
IV gÀÆ. 7999 gÀªÀgU
É É

2. ¥ÀAæ iÀiÁtzÀ C¢üPÀ ªÉZÀÑ :


¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvåÉ = [ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ PÁgÀÄ, §¸ÀÄì CxÀªÁ gÉ樀 CxÀªÁ «ªÀiÁ£À ZÁdÄð +
¢£À¨sÀvÉå + jPÁë ZÁdÄð]

3. PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÀ (¢£ÀU¼ À ÀÄ) CªÀ¢ü :


¥ÀæAiÀiÁtªÀÅ PÀvð À ªÀåzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, PÀvð À ªÀåzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀ¢AzÀ »A¢jVzÁUÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtªÀÅ £ËPÀgÀgÀ ¤ªÁ¸À¢AzÀ ¥ÁægA À ¨sÀªÁV
ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ºÉƸÀ¸ÀܼÀzÀ ¤ªÁ¸À PÉÃAzÀæPÉÌ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ -463)
¤AiÀĪÀÄ 451 gÀ°è ªÀVÃðPÀj¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ F PɼÀPA À qÀAvÉ gÉ樀 ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛg.É
PÀæ.¸ÀA ªÉÃvÀ£À (ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À) ºÀPÀÄÌ
I 1(J) gÀÆ. 20025 CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ±ÀvÁ©Þ JPïì¥æ¸ É ï£À°è JQìPÀÆånªï PÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ
ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÄÀ gÉÊ°£À°è ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ ¨ÉÆÃV 1£Éà zÀeÉð
1(©) gÀÆ. 17250 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÆ À Ì ±ÀvÁ©Þ JPïì¥æ¸ É ï£À°è J.¹. ZÉÃgïPÁgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ
ªÉÄîàlÄÖ gÉÊ°£À°è 1£Éà zÀeð É ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ lÆmÉÊgï ¹èÃ¥Àgï.
II gÀÆ. 11100 jAzÀ gÀÆ. 11249 gÀªÀgÉUÉ 1£Éà zÀeÉð ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ lÆmÉÊgï ¹èÃ¥Àgï
III 1£Éà zÀeðÉ ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ ZÉÃgïPÁgï / 1£Éà zÀeð É
gÀÆ. 8000 jAzÀ 11099 gÀªg À ÉUÉ J.¹. 3 lAiÀÄgï ±ÀvÁ©Ý ºÁUÀÆ gÁdzsÁ¤ JPïì¥æ¸ É ï£À°è
J.¹. ZÉÃgïPÁgï
IV gÀÆ. 8000 QÌAvÀ PÀrªÉÄ EvÀgÉ gÉÊ®ÄUÀ¼À°è 2£Éà zÀeÉð ¹èÃ¥Àgï.

MAzÀÄ ºÀÄzÉݬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ±ÉæÃuÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°ègÄÀ ªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ
JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è PÀrªÉÄ zÀeð
É UÉ ¤UÀ¢vÀ zÀgz
À À°è ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 453)
gÁdåzÀ M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÉÆgÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀAUÀÄ«PÉUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£À¨Àv
s ÉåAiÀÄ
«ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

gÁdåzÉƼÀV£À ¸ÀܼÀU¼
À À°è vÀAUÀÄ«PÉ gÁdå ºÉÆgÀV£À ¸ÀܼÀU¼ À À°è vÀAUÀÄ«PÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ CºÀªÀÄzÁ¨Ázï, ªÀÄÄA¨Á¬Ä, gÁdå ºÉÆgÀV£À
¸ÀPÁðj
¥Á°PÉUÀ½gÀĪÀ PÉÆ®ÌvÁÛ zɺÀ°, UÀfAiÀiÁ¨Ázï, EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ
£ËPÀgÀ£À
EvÀgÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, PÁ£ÀÄàgÀ, ®PÉÆßÃ,
ªÀUð
À
£ÀUÀgU À ¼
À ÀÄ £ÁUÀ¥ÀÄgÀ, ªÀÄzÁæ¸ï, ªÀĸÀÆìj,
¥ÀÄuÉ, ¹ªÀiÁè, ²æãÀUÀgÀ,

112
UÉÆêÁ, qÀAiÀÄÆå ªÀÄvÀÄÛ
qÁªÀÄ£ï
I gÀÆ. 225 gÀÆ. 190 gÀÆ. 150 gÀÆ. 270 gÀÆ. 225
II gÀÆ. 165 gÀÆ. 130 gÀÆ. 110 gÀÆ. 225 gÀÆ. 165
III gÀÆ. 130 gÀÆ. 110 gÀÆ. 90 gÀÆ. 190 gÀÆ. 110
IV gÀÆ. 90 gÀÆ. 85 gÀÆ. 75 gÀÆ. 130 gÀÆ. 90

gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÉ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀiÁtUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdå ¤AiÀÄAwævÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ CxÀªÁ
¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è, C¢ü¸ÀÆavÀ zÀgÀUÀ¼À°è ±ÀÄ®ÌU¼À À¤ß «¢ü¸ÀĪÀ Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß
MzÀV¸ÀĪÀ ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ¤ÃqÀĪÀ ¢£À¨Àv
s ÉåAiÀÄ «±ÉõÀ zÀg.À

G½zÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀܼÀ
¸ÀPÁðj
CºÀªÀÄzÁ¨Ázï, ªÀÄÄA¨Á¬Ä, PÀ®ÌvÁÛ, zɺÀ°,
£ËPÀgÀ£ÀÄ gÁdå ºÉÆgÀV£À
UÀfAiÀiÁ¨Ázï, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, PÁ£ÀÄàgÀ, ®PÉÆßÃ,
¸ÉÃjgÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÀܼÀU¼
À ÀÄ
£ÁUÀ¥ÀÄgÀ, ªÀÄzÁæ¸ï, ªÀĸÀÆìj, ¥ÀÄuÉ, ¹ªÀiÁè,
ªÀUð
À
²æãÀUÀg,À UÉÆêÁ, qÀAiÀÄÆå ªÀÄvÀÄÛ qÁªÀÄ£ï
I gÀÆ. 500-00 gÀÆ. 400-00
II gÀÆ. 400-00 gÀÆ. 300-00
III gÀÆ. 300-00 gÀÆ. 250-00
IV gÀÆ. 220-00 gÀÆ. 200-00

¤AiÀĪÀÄ 487 : «ªÀiÁ£À ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ CºÀðvÉ :


gÀÆ.20,025 CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ
¸ÀA§Azsz
À À°è ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀA
æ iÀiÁtªÀ£ÀÄß «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÊUÉƼÀî®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀĪÀgÄÀ .
gÀÆ. 17,250/- CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄĪÀ £ËPÀgg
À ÀÄ gÁdåzÉƼÀV£À ««zsÀ ¸Àܼ ÀU¼
À À
£ÀqÄÀ ªÉ ªÁAiÀÄÄzÀÆvÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀªÇÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ EArAiÀÄ£ï Kgï¯ÉÊ£ïì «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁt
ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÄÀ ̼ÀîªÀgÁVgÀĪÀgÄÀ .

gÀÆ. 17250/- CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄĪÀ £ËPÀgg


À ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ UÀÄ®âUÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÉà jÃw »AzÀPÉÌ ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ªÀÄÆ®PÀ
«ªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt PÉÊUÉƼÀî®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀgÄÀ .

¤AiÀĪÀÄ 532 : ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ «ªÀiÁ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAæ iÀiÁt :


gÀÆ. 20,025 CxÀªÁ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À ÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ ªÁAiÀÄÄzÀÆvÀ
«ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À ¸ÉÃjzÀAvÉ «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁt¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÁV MAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt zÀgÀ ºÁUÀÆ
PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå¤UÁV MAzÀÄ ºÉZÀÄѪj
À ¥ÀæAiÀiÁtzÀ PÉèêÀÄÄ ¥ÀqA
É iÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼À
À ÁVgÀÄvÁÛ£É .

113
¤AiÀĪÀÄ 532 : ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀ PÁgÀÄ CxÀªÁ ¨ÁrUÉ mÁåQìAiÀÄ°è
¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ªÉÄʯÉÃeï ¨sÀvÉå :
gÀÆ. 12,000 CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÈÀ ¶Ö¬ÄAzÀ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÀéAvÀ PÁj£À°è CxÀªÁ mÁåQìAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JµÉÖÃ
EgÀ° ¥Àæw Q.¯ÉÆÃ. «ÄÃljUÉ gÀÆ.3/-gÀ zÀgz À À°è MAzÀÄ PÀqÉ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ªÉÄʯÉÃeï ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (¤AiÀĪÀÄ 532).
¤AiÀĪÀÄ 532(3) : ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÀéAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ :
gÀÆ. 17,250/-CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqA É iÀÄĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ MAzÀÄ ¥ÀÆtð gÉʯÉé
ªÁåUÀ£ï£À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥rÀ ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÀ gÉʯÉé E¯ÁSÉ MzÀV¸ÀĪÀ PÀAmÉÊ£Àgï ¸ÉêÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀÀÄzÀÄ.
J) gÉʯÉé ªÁåUÀ£ï£À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥rÀ ¸À¯ÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ªÉZÀѪÀÅ CªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀ UÀjµÀ× ¥ÀæªÀiÁtzÀ
ªÀ¸ÀÄÛU¼
À À ¸ÁUÁtÂPÉ ¸ÀA§Azsz À À ªÉZÀѪÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀÝgÉ MAzÀÄ ªÁåUÀ£ï£ÀÄß PÀ¤µÀ× gÉʯÉé ZÁdÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ
¤ªÁ¸À ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§Azs¥ À ÀlÄÖ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV C£ÀĪÀÄw ¸À°è¸ÀĪÀ gÉʯÉé
ªÉÄʯÉÃeï£ÀÄß CxÀªÁ
©) PÀAmÉÊ£Àgï ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÀÝgÀ gÉʯÉé E¯ÁSÉ «¢ü¹zÀ PÀ¤µÀ× ZÁdÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁågÁ
(J) zÀ°è C£ÀĪÀÄw¸À®àqÄÀ ªÀ ªÉƧ®UÀÄ EvÀgÉ zÀgz À À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CzÀ£ÀÄß ¥ÀqAÉ iÀħºÀÄzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 532 : gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¸ÀéAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ樀 ¨sÀvÉå :
gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPð À «®èzÀ ¸ÀܼÀU½
À UÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ £ËPÀj¤UÉ C£ÀĪÀÄw¸À®àlÖ PÀ¤µÀ× ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ ¸ÀéAvÀ
ªÀ¸ÀÄÛU¼
À À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄʯÉÃeï ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F PɼÀPA
À qÀAvÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ zÀgÀ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÉ.

PÀæ.¸ÀA ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ ªÀUð


À ¥ÀjµÀÌøvÀ zÀgÀ ¥Àæw Q.«ÄÃ.UÀ½UÉ
1 I gÀÆ. 15
2 II gÀÆ. 10
3 III gÀÆ. 07-50
4 IV gÀÆ. 05-00

¤AiÀĪÀÄ 532 : gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAæ iÀiÁt – ªÉÄ樀 ¨sÀvÉå :


¸ÀéAvÀ / ¨ÁrUÉ / JgÀª® À Ä ªÁºÀ£ÀU¼ À À ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄ 451
gÀ ¥ÀæPÁgÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÉÄ樀 ¨sÀvÉåAiÀÄ ¥ÀjµÀÌøvÀ zÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

¥ÀAæ iÀiÁt ªÀiÁrzÀ jÃw


¸ÀPÁðj
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, ¥ÀÆtð mÁåQë / ¸ÀéAvÀ
£ËPÀgÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï
¸ÀÆÌlgï, mÁAUÁ, ¸ÉÊPÀ¯ï, PÁgÀÄ (zÀgÀ ¥Àæw jPÁë
¥Àª
æ U
À ð
À PÁ®ßrUÉ
jPÁë, D¼ÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀ jPÁë Q.«ÄÃlgïUÉ)
1 gÀÆ.¥ÉÊ gÀÆ.¥ÉÊ gÀÆ.¥ÉÊ gÀÆ.¥ÉÊ
0-30 1-00 3-00 2-00 gÀAvÉ ¥Àæw
Q.«ÄÃ.UÉ PÀ¤µÀ× 4-00
2 0-30 1-00 3-00 ------||-------
114
3 0-30 1-00 3-00 ------||-------

4 0-30 1-00 3-00 ------||-------

DmÉÆà ZÁeïð ¤ÃqÀĪÀ°è EwÛÃaUÉ §A¢gÀĪÀ DzÉñÀzÀAvÉ DAiÀiÁ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁj
¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ zÀgÀª£
À ÀÄß PÀ¤µÀ× «Äw UÀªÀĤ¹ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀUÁðªÀuÉ C£ÀÄzÁ£À :
PÁAiÀÄð¸ÁÜ£À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ E£ÉÆßßAzÀÄ ¸ÀܼÀPÌÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ
zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ C£ÀÄzÁ£À.

¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉÃjgÀĪÀ ªÀUð


À ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ C£ÀÄzÁ£À
f¯ÉèAiÉƼÀV£À ªÀUÁðªÀuÉ f¯Éè¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀUÁðªÀuÉ
I gÀÆ. 2500 gÀÆ. 4000
II gÀÆ. 2500 gÀÆ. 4000
III gÀÆ. 1000 gÀÆ. 2000
IV gÀÆ. 1000 gÀÆ. 2000

ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÀéAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉUÁV ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÉZÀÑ : (gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPÀð EgÀĪÀ ¸ÀܼÀU¼
À ÀÄ)
¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀܼÀPÌÉ ¸ÀéAvÀ
ªÀ¸ÀÄÛU¼
À À ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß F PɼÀPA À qÀAvÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÆA¢zÁUÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀģɬÄAzÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt –
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÀUÀð ªÉZÀÑ ¥ÁªÀwUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀéAvÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄ£É
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À UÀjµÀ× ¥Àª
æ ÀiÁt £ÀUg
À À ¥Á°PÉ ¸ÀܼÀ £ÀUg À À ¥Á°PÉ E®èzÀ ¸ÀܼÀ
I 5000 Q.UÁæA gÀÆ. 30 gÀÆ. 15
II 3000 Q.UÁæA gÀÆ. 30 gÀÆ. 15
III 2000 Q.UÁæA gÀÆ. 30 gÀÆ. 15
IV 2000 Q.UÁæA gÀÆ. 30 gÀÆ. 15

¢£À¨sÀvÉå : ¤AiÀĪÀÄ 98
¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvð
À ªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ËPÀgÀgÄÀ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£Àª£ À ÀÄß ©lÄÖ EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀAUÀĪÀ
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀĸÁgÀªÁV £ËPÀgÀ¤UÉ ¢£À¨Àv s ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ 514 gÀ£ÀéAiÀÄ vÀAUÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ C£ÀÄUÀÄtªÁV F PɼÀPA À qÀ ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ°è ¢£À¨sÀvÉå
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

1 6 UÀAmÉ CªÀ¢ü «ÄÃgÀzÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£À¢AzÁZÉ - AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£À¨sÀvÉå ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è.


ªÁ¸ÀÛªÀå«zÀÝgÉ

115
2 6 UÀAmÉ CªÀ¢ü «ÄÃj 12 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ - Czsð
À ¢£À¨sÀvÉå
ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÀÝgÉ

3 12 UÀAmÉ CªÀ¢ü «ÄÃj 24 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ - MAzÀÄ ¢£À¨sÀvÉå


ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÀÝgÉ
4 24 UÀAmÉ CªÀ¢ü «ÄÃjzÀ ªÁ¸ÀÛªÀå - ¥Àw
æ 24 UÀAmÉ CªÀ¢U ü É MAzÀÄ ¢£À¨sÀvÉå
G½zÀ CªÀ¢üUÉ ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀAvÉ
¢£À¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ 516gÀ ¥ÀæPÁgÀ E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £Á£ï UÉeÉmq É ï ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÉ 10 ¢£ÀUÀ½UÉ «ÄÃj
30 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgU É ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÉem É Éqï £ËPÀgÀjUÉ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÆ À ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üUÉ ¢£À¨Àv s Éå
ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
¸ÀPÁðj £ËPÀg¤ À UÉ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¸ÀÛªÀå ¸ÀAzÀ¨ÀsðzÀ°è GavÀªÁV ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
MzÀV¹zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CºÀð ¢£À¨Àv s ÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 25 gÀµÀÄÖ GavÀªÁV ªÀ¸Àw CxÀªÁ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁvÀæ
MzÀV¹zÀÝgÉ CºÀð ¢£À¨ÀsvåÉ AiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 50 gÀµÀÄÖ ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ°è ¢£À¨sÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 529)
¤AiÀĪÀÄ 540 : ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ËPÀgÀ£À ¥Àwß / ¥Àw / PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸åÀ jUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå :
ªÀÄgÀt ¥ÀƪÀð £ËPÀgÀgÄÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ £ËPÀgÀ£À PÀÄlÄA§ªÀÅ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw
¥ÀqAÉ iÀÄ®Ä EaѹzÀ ReÁ£É / ¨ÁåAQ£À ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛg.É
gÉ樀 ªÀÄÆ®PÀ : £ËPÀgÀ£À CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ zÀeÉðAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt zÀgÀ ¥Àæw ¸ÀzÀ¸Àå jUÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀgÀPÄÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÉZÀ.Ñ
gÀ¸ÉÛ : ¤AiÀĪÀÄ 451gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÉÄÊ®ÄzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÄÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÉZ.ÀÑ
PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸åÀ gÀÄ :
1. «zsÀªÉ
2. CªÀ®A©vÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
¤AiÀĪÀÄ 549 : ¸ÀéUÁæªÀÄ gÀeÉ ¥ÀAæ iÀiÁt jAiÀiÁ¬Äw ¸Ë®¨sÀå :
1958 – 59 ¥ÁægA À ¨sÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁèPï CªÀ¢üAiÀÄ°è £ËPÀgg À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÄÀ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è 2
ªÀµÀðPÉÆ̪ÄÉ ä WÉÆövÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¸Àé¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ¸ÀéUÁæªÄÀ ¥ÀæAiÀiÁt jAiÀiÁ¬Äw ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀéUÁæªÀÄ JAzÀgÉ : ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è zÁR¯É EgÀĪÀAvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ
»A¢gÀÄUÀĪÀ ¥ÀAæ iÀiÁt :
1. ¸ÀéUÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ºÉAqÀw.
2. ¸ÀéUÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°èzÄÀ Ý, £ËPÀgÀgÉÆA¢UÉ »A¢gÀÄUÀ®Ä (CªÀ®A©vÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ).
3. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjzÀ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ.
4. ¸ÀéUÁæªÀÄzÀ°è zÀvÄÀ Û ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ.
ªÁ¸ÀÛªÀ ¥ÀæAiÀiÁt zÀgÀ (gÉ樀 / §¸ÀÄì ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ
CxÀªÁ
¸ÀéAvÀ PÁgÀÄ / ¨ÁrUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ZÀ°¹zÁUÀÆå ªÁ¸ÀÛªÀ zÀgÀ
CxÀªÁ
gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀ (CºÀðvÉ EgÀĪÀ) £ËPÀgÀjUÉ :
116
¤AiÀĪÀÄ 451gÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ ªÉÄÊ®ÄzÀgÀ ¨sÀvÉå CxÀªÁ mÁQì ¨ÁrUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
(¸ÀéAvÀ PÁgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÉmÉÆæïï / r¸Éïï D¬Ä¯ï §¼À¹zÀ §UÉÎ NZÀgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀàr¸À¨ÉÃPÀÄ).
¤AiÀĪÀÄ 549 (5) PÀÄlÄA§ :
1. ¥Àw / ¥Àwß
2. CªÀ®A©vÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
3. ¥Àw / ¥Àwß E§âgÄÀ £ËPÀjAiÀÄ°èzÝÀ gÉ M§âjUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ CºÀðvɬÄgÀĪÀÅzÀÄ.

CºÀðvÉ : MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ PÀrªÉÄ E®èzA À vÉ ¸ÀvÀvÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ (ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtzÀ
gÀeÉ, UÀ½PÉ gÀeÉ, Czsð
À ªÉÃvÀ£À gÀe,É ¥ÀjªÀwðvÀ gÀe,É ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ, C¸ÁzsÁgÀuÉ gÀeÉAiÀÄ°èzÝÀ gÆ À ¸ÀºÀ) ªÀÄvÀÄÛ
©qÀĪÀÅ EgÀĪÀ E¯ÁSÁ £ËPÀgÀjUÉ ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è F ¸Ë®¨sÀåPÉÌ CºÀðvÉ EzÉ.

gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå : ¤AiÀĪÀÄ 550 :


1. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ zÉñÀzÀ M¼ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀPÌÉ gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
2. CºÀðvÉ :
 PÀ¤µÀ× 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀvÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 £ËPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ F ¸Ë®¨sÀå «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ
 ¥Àw / ¥Àwß
 CªÀ®A©vÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ (JgÀqÀPÉÌ «ÄwUÉƼÀ¥ÀlÄÖ)
¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß E§âgÆ
À ¸ÀPÁðj £ËPÀgg
À ÁVzÀÝ°è M§âgÀ ªÉÃvÀ£PÀ ÉÌ ªÀiÁvÀæ C£ÀÄUÀÄtªÁV F ¥ÀæAiÀiÁt
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
3. gÀeÁ CªÀ¢ü : PÀ¤µÀ× 15 ¢£ÀU¼ À ÀÄ ºÀQÌ£À gÀeÉ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
4. ¥ÀAæ iÀiÁt ¸Ë®¨sÀå : ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À¢AzÀ UÉÆvÀÄÛ¥r À ¹zÀ ¸ÀܼÀPÌÉ zÉñÀz°
À è gÉ樀 EvÀgÉ AiÀiÁªÀ ÅzÉÃ
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ¤UÀ¢vÀ zÀgÀ ¥ÀqÉzÄÀ ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸Ë®¨sÀåPÉÌ
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
5. ¸ÉêÉAiÀÄ°è MªÉÄä ªÀiÁvÀæ gÀeÉ jAiÀiÁ¬Äw ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ.
6. ¥ÀAæ iÀiÁtzÀ CºÀðvÉ :
gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ°è :
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ MAzÀÄ zÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧâ CºÀð PÀÄlÄA§zÀ ¸Àz¸À ÀåjUÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt
ªÀiÁrzÀAvÉ MAzÀÄ ºÉZÀÄѪjÀ zÀgÀ (®¨sÀå«gÀĪÀ zÀeðÉ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀ zÀeð É (AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄAiÉÆà D zÀgz
À À°è) ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÉÃvÀ£À gÉ樀 ¥ÀæAiÀiÁt ºÉÆA¢gÀĪÀ zÀeÉð gÀ¸ÉÛ ºÀqÀUÄÀ ¥ÀæAiÀiÁt
¥ÀæAiÀiÁt
1) gÀÆ. 20025 ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæxª
À ÀÄ zÀeÉð ºÀªÁ ¸ÀÆ¥Àgï rîPïì / rîPïì / ºÉZÀÄѪÀj zÀeÉð
ªÉÄîàlÄÖ ¤AiÀÄAwævÀ ZÉÃgï PÁgï, JPïì¥Éæ¸ï ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ
¥Àæxª
À ÀÄ zÀeÉð ºÀªÁ §¸ï ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹
¤AiÀÄAwævÀ 2 mÉÊgï ¹èÃ¥Àgï
2) gÀÆ. 8000 ªÉÄîàlÄÖ ¥ÀæxªÀ ÀÄ zÀeÉð ºÀªÁ rîPïì / JPïì¥Éæ¸ï JgÀqÀ£Éà zÀeðÉ /
20025 gÀÆ. UÀ¼À ¤AiÀÄAwævÀ 3 mÉÊgï (ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ §¸ï ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀeðÉ
M¼ÀUÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹)
3) gÀÆ. 8000 M¼À¥l À ÄÖ JgÀqÀ£Éà zÀeð É ¹èÃ¥Àgï ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀeðÉ AiÀÄ §¸ÀÄì ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀeð
É

117
4) «ªÀiÁ£À ¥ÀæAiÀiÁt : ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ ¥ÀæxÀªÄÀ zÀeð É §¸ï CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉð ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ 2 mÉÊgï ¹èÃ¥Àgï
CxÀªÁ ºÀªÁ ¤AiÀÄAwævÀ ¨ÉÆÃV ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
5) nPÉmï PÁ¬ÄÝj¸ÀĪÀ ªÉZÀѪ£ À ÀÄß zÀeðÉ AiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ £ËPÀgj À UÀÆ CºÀðvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
6) gÉ樀 ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÛÉ ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ËPÀgg À ÀÄ gÀ¸ÉÛ CxÀªÁ gÉÊ°£À°è ªÀiÁvÀæ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è
PÀæ«Ä¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼¸ É À¨ÉÃPÀÄ. gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæAiÀiÁt¸À§ºÀÄzÀÄ.

gÉ樀 ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ°è :


¸ÁªÀðd¤PÀªÁV NqÁqÀĪÀ §¹ì£À°è «¢ü¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt
ªÀiÁrzÀ ¥Àæw CºÀð PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ MAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj zÀgÀ CºÀð«gÀĪÀ zÀeð É CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV
¥ÀæAiÀiÁt¹zÀ zÀeÉðAiÀÄ zÀg.À (AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà D zÀgÀzÀ°è) CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

ºÀqÀUÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ°è :


¸ÀPÁðj £ËPÀg¤ À UÉ MAzÀÄ zÀgÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CºÀð«gÀĪÀ zÀeÉð
CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt¹zÀ zÀeÉðAiÀÄ zÀg.À (AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà D zÀgÀz° À è ¤UÀ¢vÀ zÀgÀ) CzÀ£ÀÄß
¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
3 jAzÀ 12 ªÀµÀðzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Czsð À zÀgÀ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀ zÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄAiÉÆà D zÀgz À À ªÉƧ®UÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÉZÀÑ, ¢£À¨sÀvÉå CxÀªÁ EvÀgÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À :


1) ¤UÀ¢vÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀu æ Á¢üPÁjUÉ PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. (PÀbÃÉ j
ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ)
2) ¥ÀæAiÀiÁt PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
3) ¤AiÀÄAvÀuæ Á¢üPÁjAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, £ËPÀg£ À ÀÄ gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ,
C£ÀÄzÁ£À ®¨sÀåvÉ ¥Àj²Ã°¹ C£ÀĪÀÄw DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÀÄ.
4) £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÁ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ §UÉÎ zÁR®Ä ªÀiÁr
¤AiÀÄAvÀuæ Á¢üPÁj zÀÈrüÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉà ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁj ¥ÀævåÉ ÃPÀ jf¸ÀÖj£À°è vÀ£Àß C¢üãÀ £ËPÀgÀjUÉ
gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀå ¤ÃrzÀ §UÉÎ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀåzÀ DyðPÀ ªÉƧ®UÀÄ, ªÀÄÄAUÀqÀ, CAwªÀÄ ©°è£À
ªÉƧ®UÀÄ, ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹zÀ «ªÀgÀU¼ À À£ÀÄß £ÀªÄÀ Æ¢¸À¨ÃÉ PÀÄ.
5) gÀeÁ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Ë®¨sÀåzÀ 4/5 ¨sÁUÀ (±ÉÃ. 80) ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀqÉzÀÄ 15
¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV ¥ÀæAiÀiÁt PÉÊUÉƼÀî¢zÀÝgÉ, ¥ÀÆtWÀxÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß MAzÉà PÀAw£À°è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
6) CAwªÀÄ ©®è£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁt ¥ÀÆgÉʹzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ¸À°è¸À¨ÃÉ PÀÄ. (¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üÃPÁjUÉ CUÀvÀå
zÀÈrüÃPÀgÀtzÉÆA¢UÉ, ¥ÀæAiÀiÁt nPÉmï £ÀA§gïUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ)
¤UÀ¢vÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå : (¤AiÀĪÀÄ 491 – 495)
zÉÊ£ÀA¢£À ¸ÀPÁðj PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉUÉ DVAzÁUÉÎ vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀªjÀ UÉ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀA
æ iÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤UÀ¢vÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉåUÉ CºÀðvÉ :

118
1) ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÁV PÀ¤µÀ× ¤UÀ¢ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt PÉÊUÉÆArgÀ¨ÃÉ PÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄÄAUÀqÀ ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¢£ÀZÀj MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ.
2) ¸ÁAzÀ©üðPÀ gÀeÉ ºÉÆgÀvÄÀ EvÀgÃÉ gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤UÀ¢vÀ ¥ÀA æ iÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÀqA É iÀÄ®Ä CºÀðvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
3) E®ÁSÁ ªÁ¶À£ÀzÀ¯è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀgÉ D ¢£ÀU¹ À UÉ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀA æ iÀiÁt ¨sÀvÉå PÀrªÉÄUÉƹ´À¨ÉÃPÀÄ.’
4) ¤UÀ¢vÀ ¥Àj«ÄwAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀĪÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ.
5) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁUÀ 2 ºÀÄzÉÝU¼ À À®Æè ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå
ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃrzÀÝgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå µÀgv À ÀÄÛU½
À UÉƼÀ¥lÀ ÄÖ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÄÀ JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ¼À
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀÝ°è ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
ªÁºÀ£À ¨sv
À Éå : ¤AiÀĪÀÄ 496 :
PÉ®ªÀÅ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÁV, PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÁV CxÀªÁ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À¢AzÀ PÀrªÉÄ
CAvÀgz À À ¸ÀܼÀUÀ½UÉ DVAzÁUÉÎ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvåÀ «zÀÄÝ, CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÀgz
À À°è ¥ÀæAiÀiÁt
¨sÀvÉå ®¨sÀå«®è¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À ¤UÀ¢vÀ zÀgz À À°è ªÁºÀ£À ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¤AiÀĪÀÄ 496) F ªÁºÀ£À ¨sÀvåÉ AiÀÄ£ÀÄß ªÀµÀðzÀ ¥ÀÆtð CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤UÀ¢vÀ zÀgÀz° À è
¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁVzÀÄÝ, ¸ÉÃgÀĪÀ PÁ®, UÀ½PÉ gÀeÉ, ¥ÀjªÀwðvÀ gÀeÉ CxÀªÁ ¤ªÀÈwÛ ¥ÀƪÀð gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è
¥ÀqA É iÀįÁUÀĪÀÅ¢®è.



119
8).PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀvÀð£É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1966gÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ
F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj PÁAiÀÄð ¸ÀA§AzsPÀ ÉÌ vÉÊ£Áw¸À®¥ÀàlÖ J¯Áè
£ËPÀgÀjUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ (¤AiÀĪÀÄ 1) DzÀgÉ F ªÀÄÄAzÉ PÁt¹zÀ ªÀUð
À PÉÌ ¸ÉÃjzÀ £ËPÀgÀjUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è.
C) CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
D) gÁdå¥Á®gÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀ C¢ü¸ÀÄZÀ£É ºÉÆgÀr¹ AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°
EgÀĪÀAvÀºÀªÀjUÉ F ¤AiÀĪÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½¹gÀĪÀ £ËPÀgÀgÄÀ .
J) OzÀå«ÄPÀ ¤AiÉÆÃd£É (¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ¼ÀÄ) ±Á¸À£À 1946 (1946gÀ PÉÃAzÀæ ±Á¸À£À ¸ÀASÉå 20)gÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊUÁjPÁ GzÀåªÀÄzÀ £ËPÀgÀgÄÀ .

CxÀð«ªÀgÀuÉ : (¤AiÀĪÀÄ 2)
(C) ¸ÀPÁðgÀ JAzÀgÉ : PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
(D) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ JAzÀgÉ :
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉUÉ ¸Àz¸ À Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀU½ À UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥l À Ö
ºÀÄzÉÝAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ªÀåQÛ. F £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤, ¤UÀªÄÀ , ¸ÀA¸ÉÜ, CxÀªÁ ¸À ܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À À
PÁAiÀÄð¤«ÄvÀÛ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÀÝgÉ, ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÉÃvÀ£Àª£ À ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛzÄÀ Ý ¸ÀAavÀ
¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀg£ À ÀÄß F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À ÉAzÀÄ
w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ.

(E) PÀÄlÄA§ :

(i) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À/¼À, ¥Àwß CxÀªÁ ¥Àw,


(£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À rQæ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀªg
À £
À ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹)

(ii) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CªÀ®A©vÀªÁVgÀĪÀ – ªÀÄUÀ CxÀªÁ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ® ªÀÄUÀ CxÀªÁ ªÀÄ®
ªÀÄUÀ¼ÀÄ, DzÀgÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CªÀ®A©vÀ£À®è¢gÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CxÀªÁ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ
(£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉñÀzÀ jÃvÀå) PÀÄlÄA§zÀ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀÅ¢®è.

(iii) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CªÀ®A©vÀ£ÁVgÀĪÀ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üU¼


À ÀÄ.
¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé gÁµÀÖçU¼ À À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðgÀªÉà DUÀ°Ã ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀg¨
À ÉÃPÁzÀg,É
C¢üPÁgÀzÀ°è G½AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ºÁUÀÆ d£À¦æAiÀĪÁUÀ¨ÃÉ PÁzÀg,É vÀ£Àß £ËPÀgÀgÀ ²¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀPÀëvÉ CªÀ±ÀåPÀ.
DzÀPÁgÀt £ËPÀgÀgÀ £Àqv À É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À GzÉÝñÀU¼À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛz.É ¤AiÀĪÀÄ 3gÀ°è PɼÀV£ÀAvÉ
£ÀªÄÀ Æ¢¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ J¯Áè ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è :


C) ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
D) PÀvð
À ªÀå ¤µÀ×gÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
E) C£ÀÄavÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÁgÀzÀÄ

120
¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀg£À ÀÄ SÁAiÀÄA ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ²PÉë «¢ü¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ CªÀjUÉ M¦à¹zÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¨ÁgÀPÉÌ ªÉÃvÀ£À
PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛz.É DzÀPÁgÀt ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÁæªÀiÁtÂPv À É, PÁAiÀÄðzÀPÀëvÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀ夵É×AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, gÁµÀÖçzÀ
¥ÀæUÀwUÉ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ.

ªÉÄðéZÁgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ F JgÀqÄÀ PÀvð À ªÀåUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀµÉÖà ¥Á°¹zÀgÉ ¸Á®zÀÄ. vÀªÀÄä


C¢üãÁ¢üPÁjUÀ¼À®Æè PÀÆqÀ F UÀÄtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ. C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀ £ËPÀgÀgÄÀ
£ÁåAiÀĸÀªÀÄävª
À ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °TvÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ.
PÉêÀ® ªÀiËTPÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀgÉ ¸Á®zÀÄ. ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀ jÃvÀå PÀvð À ªÀå ¥Á®£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV
§AzÀgÀÆ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ²ÃWÀæªÁV °TvÀ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.

C£ÀÄavÀ ªÀvð À £ÉAiÀÄ CxÀ𠧺ÀÄ «±Á®ªÁVzÉ. C«zsÃÉ AiÀÄvÉ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀqÉUÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ,
vÀ£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ UÀ¼ÀÄ C£ÀÄavÀ
ªÀvðÀ £ÉUÀ¼À ªÁåSÉåAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt ¥ÀæwAiÉƧªÀ§ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀ°è AiÉÆÃUÀå
jÃwAiÀÄ ªÀvÀð£É £Àqɹ vÀ£Àß ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À ºÁUÀÆ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.

C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÄÀ ä ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À ºÁUÀÆ C¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqG
É ªÀ ºÁUÀÆ
CªÀgÀ ¥Àæ¨Ás ªÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÆ vÀªÄÀ ä K½UÉUÁV zÀįÁð¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ
PɼÀV£À PÉ®ªÀÅ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉ.

¤AiÀĪÀÄ : 4
AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜU¼ À À°è vÀªÄÀ ä C¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ
¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è. CAxÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §AzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ C¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀàuÉ
¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ. ¸ÀA§A¢üPg
À ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆÉ AzÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CAxÀªÀgÄÀ UÀ½AzÀ
¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À À ¸ÀA§A¢üPg À ÀÄ, D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CAxÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÉÆqÀ£É UÀÄwÛUÉ ªÀåªÀºÁgÀª£
À ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. EAxÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ
C¢üPÁjUÀ¼À ¤tðAiÀÄ PÉÆÃj ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ : 5
£ËPÀgÀgÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ°è ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤µÉâ¸À®ànÖz.É MAzÀÄ ªÉüÉ
¸ÀA§A¢üPg À ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÝÀ gÉ ¸ÀPÁðgÀPPÉ À D §UÉÎ ªÀiÁ»w w½AiÀÄ¥Àr¸À¨ÃÉ PÀÄ. ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀgZ À ÁgÀ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CrØ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÁAiÀÄðzÀ°è vÀ£Àß C¢üPÁgÀ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤µÉâ¸À®ànÖª.É ZÀÄ£ÁªÀuÁ a£ÉíU¼ À À£ÀÄß vÀªÄÀ ä ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À ªÉÄïÉ, ¸ÀéAvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄïÉ
¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ C¢üPÁgÀzÀ ¥Àæ¨Ás gÀ ©ÃjzÀAvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÄÀ vÀÛz.É gÁµÀÖç «gÉÆâü ±ÀQÛU½ À UÉ ¨ÉA§®
¤ÃqÀÄ«PÉ, ¥ÀgÆ É ÃPÀë CxÀªÁ C¥ÀgÆ É ÃPÀëªÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀÄ«PÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ½AzÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ vÀ£Àß
¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ EqÀ¨ÃÉ PÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è¢zÀÝ°è «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ C¢üPÁjUÀ½UÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ.
DzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß
G®èAX¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è.

¤AiÀĪÀÄ : 6
gÁµÀÖç «gÉÆâü UÀÄtUÀ¼ÀļÀî ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÁgÀzÄÀ

121
¤AiÀĪÀÄ : 8
gÁµÀÖç «gÉÆâü UÀÄtUÀ¼ÀļÀî ±ÀQÛU¼
À À ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀæzÀ±ð
À £ÀU¼
À À£ÁßUÀ°Ã CxÀªÁ ºÀgv
À Á¼ÀU¼
À À¯ÁèU°
À Ã
¨sÁUÀª»
À ¸ÀPÆ
À qÀzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ : 9
DPÁ±ÀªÁt ºÁUÀÆ ¥ÀvæPÀ ÀvÀðgÉÆqÀ£É ¸ÀA§AzsÀ vÀ£Àß C¢üPÈÀ vÀ PÀvð
À ªÀå ¥Á®£ÉUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ : 9(©)
¸Á»vÀå ªÉÊeÁÕ¤PÀ CxÀªÁ PÀ¯ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ EvÀgÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À
¸ÀA¥ÁzÀPÀvéÀ ºÁUÀÆ ¸Á¥ÁÛ»PÀU¼
À À ¥ÀPæ ÀluÉUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁUÀª»
À ¸ÀPÀÆqÀzÄÀ .

¤AiÀĪÀÄ : 10
ªÀvð
À ªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CxÀªÁ jÃrAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ CzÀgÀ PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß
nÃQ¸ÀPÆ
À qÀzÄÀ .

¤AiÀĪÀÄ : 11
C¢üPÀÈvÀª®
À èzÀ SÁ¸ÀV ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀªÄÀ ÄäRzÀ°è ¸ÁQë PÉÆqÀPÀÆqÀzÀÄ, EAxÀ ¸ÁQëUÉ ¸ÀÆPÀÛ C¢üPÁjUÀ¼À C¥ÀàuÉ
CªÀ±ÀåPÀ.

¤AiÀĪÀÄ : 12
vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëªÁVAiÀiÁUÀ°Ã ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀiÁUÀ°Ã ¸ÀA§AzsÀ¥q
À ÀzÀ
ªÀåQÛU½
À UÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÝÀ ®è.

¤AiÀĪÀÄ : 13
¤¢ü ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀPÆ
À qÀzÄÀ . »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ« C¥ÀàuÉ CªÀ±åÀ PÀ.

¤AiÀĪÀÄ : 14
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ« C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉzÄÀ ¤¢ðµÀ× PÀlÖ¼ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ CxÀªÁ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ. ¥Áæ¸ÀAVPÀ Hl, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÁºÀ£À ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ CwxÀå EªÀÅ PÉÆqÀÄUÉ
CxÀªÁ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ
PÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÆvÀÛzÀ «ÄwUÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛ F «ÄwVAvÀ eÁ¹ÛAiÀiÁzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÄÀ £ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÃÉ PÀÄ.

¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ
 UÀÄA¥ÀÄ J ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ © C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - gÀÆ.5000/-
 UÀÄA¥ÀÄ ¹ £ËPÀgÀgÀÄ - gÀÆ.2500/-
 UÀÄA¥ÀÄ r £ËPÀgÀgÀÄ - gÀÆ.1250/-

122
¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÉßûvÀjAzÀ
 UÀÄA¥ÀÄ J ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ © C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - gÀÆ.2500/-
 UÀÄA¥ÀÄ ¹ £ËPÀgÀgÀÄ - gÀÆ.1000/-
 UÀÄA¥ÀÄ r £ËPÀgÀgÀÄ - gÀÆ. 500/-

EvÀgÀjAzÀ
 UÀÄA¥ÀÄ J ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ © C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ - gÀÆ.750/-
 UÀÄA¥ÀÄ ¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ r £ËPÀgÀgÀÄ - gÀÆ.250/-
F ªÉÄð£À «ÄwUÉƼÀ¥l À ÄÖ PÉÆqÀÄUÉ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛ F «ÄwVAvÀ eÁ¹ÛAiÀiÁzÀgÉ
¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqA
É iÀÄzÉà ¹éÃPÀj¸ÀĪÀAw®è.

¤AiÀĪÀÄ : 14 J
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUz
É ÀÄPÉƼÀÄîªÅÀ zÁUÀ°Ã, PÉÆqÀĪÀÅzÁUÀ°Ã CxÀªÁ CzÀPÌÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.

¤AiÀĪÀÄ : 15
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ vÀ£Àß UËgÀªÁxÀð K¥Àðr¹zÀ ©Ã¼ÉÆÌÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAzÀ£Á ¥ÀæzsÁ£À
ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀPÆ
À qÀzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ : 16
SÁ¸ÀV GzÉÆåÃUÀ CxÀªÁ PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ vÉÆqÀUPÀ ÀÆqÀzÄÀ , ¸ÀA§¼À«®èzÉ
¸ÁªÀiÁfPÀ CxÀªÁ ¥ÀgÆ É Ã¥ÀPÁgÀzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CxÀªÁ ¸Á»vÀå, ªÉÊeÁÕ¤PÀ, PÀ¯ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è
vÉÆqÀVzÀÝgÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÁzÀgÉ
EzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ EzÉ.

¤AiÀĪÀÄ : 17
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÀÆw UÀȺÀ, D¸ÀàvÉæ CxÀªÁ EAvÀºÀ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À À°è DyðPÀ C©ügÄÀ a
ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Àq¸
É ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è.

¤AiÀĪÀÄ : 18
AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÄÀ ß
§gÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvéÀ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÁUÀ°Ã ªÀiÁqÀPÆ À qÀzÀÄ.

¤AiÀĪÀÄ : 19
¸ÀéAvÀPÁÌV CxÀªÁ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÌÉ ¸ÀPÁðj C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀvÀPÌÀ zÀÝ®è.

¤AiÀĪÀÄ : 20
zÀgÀ PÉÆqÀzÉ AiÀiÁgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄĪÀÅzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ°Ã
ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÄÀ .

123
¤AiÀĪÀÄ : 21
¯ÉêÁzÉëAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ºÀt vÉÆqÀV¸ÀĪÀ GzÉÆåÃUÀz° À è vÉÆqÀUÀPÆ
À qÀzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå
¨ÁåAQAUï ªÀåªÀºÁgÀ ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹, EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀz° À è ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á® PÉÆqÀĪÀÅzÁUÀ°Ã, ºÀt ¸Á®
¥ÀqA
É iÀÄĪÀÅzÁUÀ°Ã, ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÃÉ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CxÀªÁ SÁ¸ÀV ¸ÉßûvÀjUÉ
wAUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀzÀµÀÄÖ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß §rØ gÀ»vÀ ºÀAUÁ«Ä ¸Á®ªÀ£ÁßV PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ CªÀjAzÀ ¸Á®ªÁV
¥ÀqA
É iÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.



124
PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (£ÀqÀvÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1966
(PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¤UÀªÀÄzÀ 231£Éà ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¢:23-6-2005gÀ ¸À¨ÉsAiÀÄ°è£À wêÀiÁð£ÀzA À vÉ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ wzÀÄÝ¥r À UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÀ ¤AiÀĪÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÉAiÀÄ £ËPÀgÀjUÉ C£À é¬Ä¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¤AiÀĪÀÄ(19)gÀAvÉ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¤¢ðµÀ× G¥À§AzsÀUÀ½®èzÀ
¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀª
Û ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ
CxÀªÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¤tðAiÀÄ CxÀªÁ C£Àé¬ÄPÉAiÀÄ §UÉÎ UÉÆAzÀ®ªÉÃ¥Àð lÖ°è ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀÀ ¸Àà¶×ÃPÀgÀt
CAwªÀĪÁVgÀÄvÀz Û É)
(PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 25, 2010, ¨sÁUÀ - IVJ, 139 jAzÀ 182 gÀ ªÀgV
É £À ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀnvÀªÁVzÉ)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À C£ÀÄPÀæªÄÀ tÂPÉ
1. ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ
2. ¥Àj¨sÁµÉU¼
À ÀÄ
3. ¸ÁªÀiÁ£Àå
4. ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¥ÉÆö¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÄÀ ªÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀ«Äð£À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
ºÀwÛgz
À À ¸ÀA§A¢üUÉ GzÉÆåÃUÀ
5. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ
6. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÅÀ zÀÄ.

7. [XXXX] ©qÀ¯ÁVzÉ
8. ¥Àæz±
À ð
À £À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĵÀÌgÀU¼
À ÀÄ
9. ¥ÀwæPÉ CxÀªÁ DPÁ±ÀªÁt eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ
10. ¸ÀPÁðgÀª£
À ÀÄß nÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ
11. ¸À«Äw CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÀëöå ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
12. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÄÀ
13. ªÀAwUÉ
14. zÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
14J. ªÀzÄsÀ / ªÀgz
À ÀQëuÉ
15. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À UËgÀªÁxÀð ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ
16. SÁ¸ÀV ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ GzÉÆåÃUÀ
17. ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÄÀ
18. ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¥ÀoåÀ ¥ÀĸÀÛPÀª£
À ÀÄß §gÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ
19. ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À AiÀÄÄPÀÛ §¼ÀPÉ
125
20. ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÉêÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ
21. §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ, ¸Á® ¤ÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® vÉUÉzÄÀ PÉƼÀÄî«PÉ
22. ¢ªÁ½vÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÀÆrüUÀvÀ IÄtUÀæ¸ÀÛvÉ

23. ZÀgÀ, ¹ÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÄÀ Û


23J. ¨sÁgÀvz
À À ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¹ÜgÀ ¸ÀévÛÀ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ «¯Éà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ
«zÉòAiÀÄgÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÆÉ A¢UÉ ªÀåªÀºÁgÀ £Àq¸ É ÀĪÀÅzÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤§ðAzsU À ¼
À ÀÄ
24. ¸ÀPÁðj £ËPÀgg
À À PÀÈvÀåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £Àqv
À A
É iÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£É
25. C¥Áæ¥ÛÀ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ¥Á®£É
26. ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ
27. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÄ
28. ¢é¥w
À ß «ªÁºÀ

28J. [XXX]
29. ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛU¼
À À ¸ÉêÀ£É
29J. ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£É
29©. ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¤µÀÉÃzsÀ
29¹. UÀAqÀ/ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®£É
30. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ
31. C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÀævÁåAiÉÆÃd£É
32. ¤gÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ
wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ

126
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
ªÀÄÄRå ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
(¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 10£Éà ªÉÄà 1966

fJ¸ïDgï 955.- PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 309£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ¥ÀgA À vÀÄPÀ¢AzÀ
¥ÀæzÀvÛÀªÁzÀ C¢üPÁgÀU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA§AzsÀz°
À è CªÀg£
À ÀÄß ±ÀPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ EvÀgÀ J¯Áè C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹,
F ªÀÄÆ®PÀ F ªÀÄÄA¢£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÁÛg,É JAzÀg:É -

PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (£ÀqÀvÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1966

1. ºÉ¸ÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægAÀ ¨sÀ.- (1) F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (£ÀqÀvÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1966
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(2) CªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß G½zÀÄ, ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ºÁUÀÆ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀU½ À UÉ ¸ÀA§Azs¥ À ÀlÖAvÉ ¤AiÀÄÄQÛUÆÉ ArgÀĪÀ J¯Áè ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgAÀ vÀÄ, F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°ègÄÀ ªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,-
(J) CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ,
(©) gÁdå¥Á®gÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀA§Azsz À À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ F
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÝÀ ®è JAzÀÄ WÉÆö¹gÀĪÀgÆ É Ã D AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀĪÀ,
(¹) PÉÊUÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÀiÁªÀ £ËPÀgÀ¤UÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ PÉÊUÁjPÁ ¤AiÉÆÃd£É (¸ÁܬÄÃ
DzÉñÀU¼ À ÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1946 (PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1946gÀ XX) gÀ G¥À§AzsÀU¼ À ÀÄ
C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉAiÉÆà D ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £ËPÀgÀ£ÁVgÀĪÀ
- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgj À UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è:
1*[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgA À vÀÄ, 9, 14, 16 ªÀÄvÀÄÛ 23£Éà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðPÁ°PÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°ègz À À
¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ¤UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è].

1. *C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 4 J¸ïDgï¹ 72 ¢£ÁAPÀ 26£Éà ªÉÄà 1971gÀ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


2. ¥Àj¨sÁµÀÉUÀ¼ÀÄ.- F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvåÀ ¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,-
(J) "¸ÀPÁðgÀ" JAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ;
(©) "¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ" JAzÀgÉ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀU½ À UÉ
¸ÀA§Azs¥ À ÀlÖ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ;

127
«ªÀgÀuÉ:- AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀA¥À¤UÉ, ¤UÀªÀÄPÉÌ, ¸ÀA¸ÉÜUÉ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ
¥Áæ¢Pü ÁgÀPÌÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÀÄß F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À GzÉÝñÀPÁÌV, DvÀ£À ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ
¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ºÉÆgÀvÁzÀ EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÝÀ gÆ
À , ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¸ÉêÉ
¸À°è¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý;

(¹) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥l À ÖAvÉ "PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ" JA§ÄzÀÄ:-


(i) ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À/ £ËPÀg¼ À À ºÉAqÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ UÀAqÀ£ÀÄ, ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£À/£ËPÀg¼ À À eÉÆvÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀ° CxÀªÁ E®è¢gÀ° CªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛz.É DzÀgÉ ¸ÀPëÀªÄÀ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ rQæAiÀÄ CxÀªÁ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤AzÀ/ £ËPÀgÀ½AzÀ
¨ÉÃ¥ÀðnÖgÄÀ ªÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.
(ii) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV DvÀ£À ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀ®A©¹gÀĪÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß CxÀªÁ
ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄ®-ªÀÄUÀ CxÀªÁ ªÀÄ®-ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛz.É DzÀgÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À
ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è CªÀ®A©¹gÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀÄ«£À CxÀªÁ ªÀÄ® ªÀÄUÀÄ«£À C©ügÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ
¤ÃqÀ¯ÁV®èªÉÇà D ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄ®-ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è;
(iii) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CxÀªÁ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À/£ËPÀg¼ À À ºÉAqÀwUÉ CxÀªÁ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛ ¸ÀA§AzsÀzÀ
CxÀªÁ «ªÁºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆtðªÁV ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀg£ À ÉßÃ
CªÀ®A©¹gÀĪÀ AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛz;É
(r) "¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ" JAzÀgÉ gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¸ÀA§Azsz À À°è DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¤¢ðµÀÖ¥r À ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀ.
3. ¸ÁªÀiÁ£Àå.- (1) ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, J®è PÁ®UÀ¼À°èAiÀÄÆ,-
(i) ¸ÀA¥ÀÆtð ¤Ãw ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÄÀ Ý,
(ii) PÀvð À ªÀå ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý; ªÀÄvÀÄÛ
(iii) ¸ÀPÁðj £ËPÀg¤ À UÉ vÀPÀÌzÝÀ ®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
(2) (i) ªÉÄðéZÁgÀuÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, vÀvÁÌ®zÀ°è vÀ£Àß
¤AiÀÄAvÀtæ PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀPÉÌ M¼À¥n À ÖgÀĪÀ J¯Áè ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¤Ãw ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvð À ªÀå ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀĤ²Ñv¥
À Àr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUz É ÄÀ PÉƼÀîvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(ii) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ¥À¢ÃAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ DvÀ¤UÉ
¥ÀæzÀvÛÀªÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ, vÀ£Àß ªÀj_Á×¢üPÁjAiÀÄ ¤zÉÃð±À£z À À ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£ÀÄ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ ºÉÆgÀvÁV vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀª® À èzÉ C£ÀåxÁ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ CAxÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ
PÁAiÀÄð¸ÁzsÀå«gÀĪÀ¯Éè¯Áè °TvÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ °TvÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqA É iÀÄ®Ä PÁAiÀÄð¸ÁzsÀå«®è¢gÀĪÁUÀ, DvÀ£ÀÄ D vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ£É ¤zÉÃð±À£ÀzÀ §UÉÎ
°TvÀzÀ°è ¹ÜjÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
«ªÀgÀuÉ.- (2)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ (ii)£Éà RAqÀz° À è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
ºÉÆuÉUÁjPÉU¼ À À ºÀAaPÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉU¼ À À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CUÀvåÀ «®è¢gÀĪÁUÀ, ªÀj µÀ× C¢üPÁj¬ÄAzÀ
CxÀªÁ ¥Áæ¢Pü ÁgÀ¢AzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉU¼ À À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀg/À CzÀgÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝjUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä CªÀ£À£ÀÄß ±ÀPÀÛUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÝÀ ®è.

128
4. *¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¥ÉÆö¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀ«Äð£À°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÀwÛgÀzÀ
¸ÀA§A¢üUÉ GzÉÆåÃUÀ.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà 1[PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀªÀiïð]£À°è vÀ£Àß
PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸ À Àå¤UÉ GzÉÆåÃUÀª£ À ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä ¥ÀævÀåPÀëªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÆ
É ÃPÀëªÁV vÀ£Àß ¸ÁÜ£Àª£
À ÀÄ ß
CxÀªÁ ¥Àæ¨Ás ªÀª£
À ÀÄß §¼À¹PÉƼÀîvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.

*1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 4 J¸ïDgï¹ 76, ¢£ÁAPÀ 2£Éà £ÀªÉA§gï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(2) (i) AiÀiÁgÉà I£Éà zÀeð É AiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÄÀ vÀ£Àß
ªÀÄUÀ¤UÉ, ªÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ EvÀgÀ CªÀ®A©vÀjUÉ, AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀ«Äð£À°è DvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj
ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà 1[PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀªÀiïð£À°è] CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÆ É A¢UÉ
¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ GzÀåªÀÄzÀ°è GzÉÆåÃUÀªÀ £ÀÄß M¦àPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw
¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgA À vÀÄ, GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀî®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV PÁAiÀÄ®Ä
¸ÁzsÀå«®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ vÀÄvÀÄð JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹gÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢
ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄwUÉ M¼À¥ÀlÄÖ, vÁvÁÌ°PÀªÁV GzÉÆåÃUÀª£ À ÀÄß M¦àPÉƼÀÀÄzÀÄ.
(ii) ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀªiÀ ïð£À°è
GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÁÝ£É JA§ÄzÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ, ºÁUÉ M¦àPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ ¢üPÁjUÉ
w½¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ D 1[PÀA¥À¤AiÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ¥sª À Àiïð] £ÉÆA¢UÉ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀ
ºÉÆA¢gÀĪÀ£Éà CxÀªÁ ºÉÆA¢zÀÝ£Éà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ w½¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý:
¥ÀgA À vÀÄ, I£Éà zÀeÉð C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, (i)£Éà RAqÀzÀ CrAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ
ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥Àq¢ É zÀÝgÉ, CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀPÌÉ ªÀgÀ¢ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÉ ºÁUÉ w½¸ÀĪÀ CUÀvÀå«gÀvÀPÀÌzÝÀ ®è.
(3) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß C¢üPÀÈvÀ PÀvð À ªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÀA¥À¤AiÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ¥s« À Äð£ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ CxÀªÁ CªÀÅUÀ½UÉ DvÀ£À
PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D 1[PÀA¥À¤AiÀÄ°è CxÀªÁ ¥sÀ«Äð£À°è] CxÀªÁ D ªÀåQÛAiÀÄ C¢üãÀzÀ°è
¤AiÉÆÃfvÀ£ÁVzÀÝgÉ DvÀ£ÀÄ CxÀªÁ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CAxÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ PÀgÁj£À°è
AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ jÃwAiÀÄ°è »vÁ¸ÀQÛ G¼À À ÁVzÀÝg,É D AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀåªÀºÀj¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAmÁæPÀÖ£ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ CAvÀºÀ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ CxÀªÁ PÀgÁj£À §UÉÎ vÀ£Àß ªÀjµÀ× C¢üPÁjUÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁj£À §UÉV£À D
«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß, AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ D §UÉÎ w½¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉU£ À ÀĸÁgÀªÁV D vÀgÀĪÁAiÀÄ
CzÀ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA. ¹D¸ÀÄE 4 J¸ïDgï¹ 26 ¢£ÁAPÀ 2£Éà £ÀªÉA§gï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

5. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ


gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ CxÀªÁ gÁdPÁgÀtzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è
CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÀåxÁ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ CxÀªÁ
ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è, CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀiÁxÀð ªÀAwUÉ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ CzÀPÌÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ
£ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.

(2) PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV


GgÀĽ¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀĪÀ CxÀªÁ GgÀĽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CxÀªÁ
ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸
À Àå£ÀÆ ¨sÁUÀª»
À ¸ÀzA
À vÉ, CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀiÁxÀð ªÀAwUÉ ¤ÃqÀzA À vÉ

129
CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUl À Ö®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
PÀvðÀ ªÀåªÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CxÀªÁ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ ¸Àz¸ À ÀågÀÄ
¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß, ªÀAwUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ jÃw¬ÄAzÀ £Égª À ÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqUÉ ÀlÖ®Ä ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÉ, CªÀ£ÀÄ D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(3) AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÉà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è
¨sÁUÀª» À ¸ÀÄwÛzA É iÉÄà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ CxÀªÁ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ (2)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ
§gÀÄvÀÛzÉAiÉÄà JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ßÉ GzÀ㫹zÁUÀ, D PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀªÃÉ CAwªÀĪÁVgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
(4) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£ÀªÄÀ AqÀ®zÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ
¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ C£ÀåxÁ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ D ¸ÀA§AzsÀz° À è vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß
©ÃgÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è CxÀªÁ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgA À vÀÄ,-
(i) CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄvÀª£ À ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CºÀð£ÁVgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀ
ºÁPÀ®Ä vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀ
ºÁPÀ®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ jÃw CxÀªÁ ªÀÄvÀ ºÁQzÀ jÃwAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
(ii) ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqA É iÀÄĪÁUÀ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À
ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É «¢ü¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀvð À ªÀåzÀ AiÀÄÄPÀÛ
¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è, DvÀ£ÀÄ £ÉgÀªÅÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£ÉA§ KPÉÊPÀ PÁgÀtPÁÌV F G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ
G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
«ªÀgÀuÉ:- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ, ªÁºÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¤ªÁ¸ÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ¥ÀæzÀ²ð¹zÀg,É CªÀ£ÀÄ, F G¥À-¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀðªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ£Àß
¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
6. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
GzÉÝñÀU¼ À ÀÄ CxÀªÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvA É iÀÄ CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ
¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CxÀªÁ £ÉÊwPÀvA É iÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÉ zsÀPÌÉ AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÉÇà D ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjPÉƼÀîvÀPÌÀ zÝÀ ®è CxÀªÁ
CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÝÀ ®è.
7. 1[xxx]
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 43 J¸ïJ¸ïDgï 67, ¢£ÁAPÀ 4£Éà K¦æ¯ï 1968gÀ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

8. ¥Àzæ À±ð
À £À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĵÀÌgÀUÀ¼ÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ,-
(i) ¨sÁgÀvz À À ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ, zÉñÀzÀ ¨sÀzæv À ÉAiÀÄ, «zÉò gÁµÀÖçU¼
À ÉÆA¢V£À ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ
¸ÀA§Azsz À À »vÀzÀȶÖU,É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ, ¸À¨sÀåvÉUÉ CxÀªÁ £ÉÊwPÀvÉUÉ zsPÀ ÉÌAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤AzÀ£ÉUÉ, ªÀiÁ£ÀºÁ¤UÉ CxÀªÁ C¥ÀgÁzsPÀ ÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀæzÀ±ð
À £Àz°À è vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ ¨sÁUÀª» À ¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.

1[ii] JµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÆ


É qÀ£É ¸ÉÃj AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÀÄĵÀÌgPÀ ÉÌ vÉÆqÀUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è CzÀPÌÉ ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ zÀÄ µÀÉàçÃgÀuÉ
ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è]1.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 96 J¸ïJ¸ïDgï 66, ¢£ÁAPÀ 15£Éà ¸É¥ÉÖA§gï 1966gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

130
2[«ªÀgÀuÉ.- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀU½ À UÁV "ªÀÄĵÀÀÌg"À JAzÀgÉ (PÀvÀðªÀå¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀ
UÉÊgÀĺÁdgÁUÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ MmÁÖV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ JµÀÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ MmÁÖV ¸ÉÃj CxÀªÁ vÀªÄÀ ä vÀªÄÀ ä¯Éèà ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ
PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CxÀð].
2. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 96 J¸ïJ¸ïDgï 66, ¢£ÁAPÀ 15£Éà ¸É¥ÉÖA§gï 1966gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

9. ¥ÀwæPÉ CxÀªÁ DPÁ±ÀªÁt eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ.- (i) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ
¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÄÀ , AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉ CxÀªÁ EvÀgÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀÆtð
CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÁAiÀÄð CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£Á
PÁAiÀÄðªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
1[(ii) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÄÀ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀvð À ªÀåUÀ¼À ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ºÉÆgÀvÄÀ ,-
(J) ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÄÀ ß vÁ£Éà CxÀªÁ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À
¸ÀAPÀ®£ÀPÌÉ ¯ÉÃR£Àª£ À ÀÄß §gÉzÄÀ PÉÆqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è;
(©) DPÁ±ÀªÁt ¥Àæ¸ÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉUÉ CxÀªÁ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÉ
vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À¯ÁèUÀ°Ã CxÀªÁ C£ÁªÀÄzsÃÉ AiÀĪÁVAiÀiÁUÀ°Ã CxÀªÁ UÀÄ¥ÀÛ£ÁªÀÄ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¨ÉÃgÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ
ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À à ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¥Àvæª À £
À ÀÄß §gÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgAÀ vÀÄ,-
(i) CAxÀ ¥ÀæPl À uÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DVzÀÝgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸Á»vÀåPÀ, PÀ¯ÁvÀäPÀ
CxÀªÁ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÁÝVzÀÝg;É CxÀªÁ
(ii) CAxÀ ¯ÉÃR£ÀªÀÅ CxÀªÁ ¥Àæ¸ÁgÀªÀÅ CxÀªÁ §gÀªt À ÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸Á»vÀåPÀ, PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ
ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÝgÉ
- CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄÄ CUÀvÀå«gÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è]1.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 34 J¸ïJ¸ïDgï 68, ¢£ÁAPÀ 19£Éà DUÀ¸ïÖ 1968gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

10. ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß nÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, DPÁ±ÀªÁt ¥Àæ¸ÁgÀz¯À ÁèU°


À CxÀªÁ CªÀ£À
ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ C£ÁªÀÄzsÃÉ AiÀĪÁV, UÀÄ¥ÀÛ£ÁªÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¨ÉÃgÉƧâ£À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
zÀ¸ÁÛªÃÉ f£À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÉUÉ §gÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvæÀzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉýPÉAiÀÄ°è,-
(i) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
CxÀªÁ EwÛÃa£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤ÃwAiÀÄ CxÀªÁ PÀæªÄÀ zÀ §UÉÎ ¥ÀæwPÀÆ® nÃPÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ:

1[¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgg À À PÁ«ÄðPÀ


¸ÀAWÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjAiÀiÁV CAxÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ ¹ÜwUÀw gÀQë¸ÀĪÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è
¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀU½
À UÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è;
CxÀªÁ]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 6 J¸ïJ¸ïDgï 73, ¢£ÁAPÀ 9£Éà CPÉÆÖçgï 1973 (PÉfr 23 CPÉÆÖçgï 1973)gÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(ii) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÄÀ «£À
¸ÀA§AzsU
À À¼À£ÀÄß EPÀÌnÖUÉ ¹®ÄQ¸ÀĪÀAxÀ; CxÀªÁ
131
(iii) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsU À ¼
À À£ÀÄß EPÀÌnÖUÉ
¹®ÄQ¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è
- AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAUÀwAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:
¥ÀgAÀ vÀÄ, F ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ¥À¢ÃAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°è CxÀªÁ
vÀ£ÀUÉ ªÀ»¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß «zsÀÄåPÀÛªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉýPÉUÉ CxÀªÁ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
11. ¸À«Äw CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÀëöå ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.- (1) (3)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è
G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß G½zÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÄÀ ,
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢Pü ÁgÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§Azsz À À°è ¸ÁPÀëöå
¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀ®è.
(2) (1)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃrgÀĪÁUÀ, CAxÀ ¸ÁPÀëöåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ
AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀz,À PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ
¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß nÃQ¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
(3) F ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,-
(J) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ , PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£ÀªÄÀ AqÀ®ªÀÅ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ
¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁPÀëöåPÉÌ; CxÀªÁ
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà £Áå¬ÄPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁPÀëöåPÉÌ; CxÀªÁ
(¹) PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀz À
C¢üãÀz° À ègÄÀ ªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ DzÉñÀ ªÀiÁrgÀĪÀ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁPÀëöåPÉÌ
- C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
12. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÈÀ vÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀ DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV CxÀªÁ DvÀ¤UÉ ªÀ»¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀvð À ªÀåUÀ¼À ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ
¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÄÀ , AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj zÀ¸ÁÛªÃÉ d£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CxÀªÁ CAxÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ d£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ªÀåQÛUÉ
¤ÃqÀ®Ä DvÀ¤UÉ C¢üPÁgÀ ¤Ãr®èªÇÉ Ã D AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ªÀåQÛUÉ ¥ÀævåÀ PÀëªÁVAiÀiÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀiÁUÀ°Ã
¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.

«ªÀgÀuÉ:- ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, (PÀZÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ CxÀªÁ E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ CxÀªÁ gÁdå¥Á®jUÉ
¤ÃqÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À«AiÀÄ°è) AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ C¢üPÁgÀ ¤Ãr®èªÇÉ Ã CxÀªÁ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ
C©ügPÀ ÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ GzÉÝñÀU½ À UÁV ElÄÖPÉƼÀî®Ä CªÀ¤UÉ C¢üPÁgÀ ¤Ãr®èªÉÇà D AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀvæÀª£
À ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÀZÉÃj eÁÕ¥À£ÀªÀ£ÀÄß GzÀÞj¹zÀgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvæÀ¢AzÀ,
¸ÀÄvÉÆÛïɬÄAzÀ CxÀªÁ PÀZÉÃj eÁÕ¥À£À¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀqÀvz À À°ègÄÀ ªÀ n¥ÀàtÂU½ À AzÀ GzÀÞj¹zÀgÉ, CzÀÄ
F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀðªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ C£À¢üPÈÀ vÀ ¤ÃrPÉ J¤¹PÉƼÀîvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
13. ªÀAwUÉ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ¥ÀƪÀð
ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV £ÀUÀzÁV CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛU¼ À À gÀÆ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀŪÉÃ
¤¢üUÀ½UÉ CxÀªÁ EvÀgÉ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÀ½UÉ ªÀAwUÉU¼ À À£ÀÄß PÉüÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è CxÀªÁ ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉÃ
¤¢üUÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛª°À è CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉU¼ À À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è C£ÀåxÁ ¸ÀévÀB ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
14. zÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.- (1) F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß½zÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ,
AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÁ£Àª£ À ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CxÀªÁ 1[CªÀ£À
¥ÀgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ]1 AiÀiÁªÀÅzÉà zÁ£Àª£ À ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä C£ÀĪÀÄw¸ÀvÀPÀÌzÝÀ ®è.

132
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 4 J¸ïDgï¹ 76 ¢£ÁAPÀ 2£Éà £ÀªA
É §gï 1976 (PÉfr 18£Éà £ÀªA
É §gï 1976)gÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

«ªÀgÀuÉ:- "zÁ£À" JA§ C©üªåÀ QÛAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÉÆqÀ£É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀ
ºÉÆA¢gÀzÀ ºÀwÛgz À À ¸ÀA§A¢üAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MzÀV¹zÀ GavÀ
¸ÁjUÉ, Hl, ªÀ¸Àw CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ºÀtPÁ¹£À C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛz.É
n¥Ààt I: ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ¤ÃqÀĪÀ Hl, ªÁºÀ£Àz° À è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ
DzÀgÁwxÀåªÀ£ÀÄß zÁ£ÀªA É zÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
n¥Ààt II: ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß eÉÆvÉ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÁUÀ° CxÀªÁ
PÉÊUÁjPÉAiÀÄ CxÀªÁ ªÁtÂdå ¥sÀ«Äð¤AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜU½ À AzÁUÀ° ªÉʨsÀªÀzÀ DwxÀåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀzÃÉ ¥ÀzÉÃ
DwxÀå ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀîvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(2) «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ, ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªU À ¼
À ÀÄ, GvÀÛgQÀ æAiÉÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è
D jÃwAiÀiÁV zÁ£ÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ zsÁ«ÄðPÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀÄUÀÄtªÁVzÀÝgÉ, ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§A¢üUÀ½AzÀ zÁ£Àª£ À ÀÄß ¹éÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
- DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ zÁ£ÀzÀ ªÀiË®åªÀÅ,-
1[(i) AiÀiÁªÀÅzÉà `J' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ CxÀªÁ `©' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 5000 gÀÆVAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝg;É
(ii) AiÀiÁªÀÅzÉà `¹' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è 2500 gÀÆ VAvÀ
ºÉZÁÑVzÀÝg;É ªÀÄvÀÄÛ
(iii) AiÀiÁªÀÅzÉà `r' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 1250 gÀÆ
VAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝg]É 1.
- CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÌÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 6 J¸ïDgï¹ 2004, ¢£ÁAPÀ 16£Éà £ÀªA
É §gï 2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(3) (2)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÀÖ¥Àr¹zÀ ¸ÀAzÀ¨ÀsðUÀ¼À°è, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ


jÃwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀU¼ À À£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀ D¥ÀÛ ¸ÉßûvÀ¤AzÀ zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ zÁ£ÀzÀ ªÀiË®åªÀÅ,-
1[(i) AiÀiÁªÀÅzÉà `J' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ CxÀªÁ `©' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 2500 gÀÆVAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝg;É
(ii) AiÀiÁªÀÅzÉà `¹' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨Àðs zÀ°è 1000 gÀÆ VAvÀ
ºÉZÁÑVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ;
(iii) AiÀiÁªÀÅzÉà `r' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 500 gÀÆ VAvÀ
ºÉZÁÑVzÀÝg]É 1
- CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÌÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 6 J¸ïDgï¹ 2004, ¢£ÁAPÀ 16£Éà £ÀªÉA§gï 2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(4) EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨Àð


s zÀ°è, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁ£Àª£
À ÀÄß
- CzÀgÀ ªÀiË®åªÀÅ,-

133
1[(i) AiÀiÁªÀÅzÉà `J' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ CxÀªÁ `©' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 750 gÀÆ VAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝg;É ªÀÄvÀÄÛ
(ii) AiÀiÁªÀÅzÉà `¹' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ CxÀªÁ `r' ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 250 gÀÆ. VAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝgÉ]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 6 J¸ïDgï¹ 2004 ¢£ÁAPÀ 16£Éà £ÀªÉA§gï, 2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

- ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA


É iÀÄzÉ ¹éÃPÀj¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è 1[CxÀªÁ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ
CxÀªÁ CªÀ£À ¥Àgª
À ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹éÃPÀj¸À®Ä]1 C£ÀĪÀÄw¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 4 J¸ïDgï¹ 76, ¢£ÁAPÀ 2£Éà £ÀªÉA§gï, 1976, PÉfr 18£Éà £ÀªÉA§gï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

1[14J. ªÀzÀÄs /ªÀgÀzÀQëuÉ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ,-


(i) ªÀzsÀÄ/ ªÀgÀzQÀ ëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ
vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî®Ä zÀĵÀÉÖçÃj¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è; CxÀªÁ
(ii) ªÀzÄsÀ «£À CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ ªÀgÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÉÆõÀÀPg À À£ÀÄß
ªÀzÄsÀ /ªÀgz
À ÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀævåÀ PÀëªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV MvÁÛAiÀÄ¥Àr¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
«ªÀgÀuÉ.- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀU½ À UÁV ªÀzsÀÄ/ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄÄ, ªÀzsÀÄ/ªÀgz
À ÀQëuÉ ¤µÀÉÃzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1961
(1961gÀ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 28)gÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ]1.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 4 J¸ïDgï¹ 76, ¢£ÁAPÀ 2£Éà £ÀªÉA§gï, 1976, PÉfr 18£Éà £ÀªÉA§gï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

15. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À UËgÀªÁxÀð ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ,
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁðªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz É À ºÉÆgÀvÄÀ , vÀ£Àß UËgÀªÁxÀð CxÀªÁ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
UËgÀªÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÉà UËgÀªÀ¥Æ À ªÀðPÀ CxÀªÁ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ©£ÀߪÀvÀÛ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥Àæ±¹
À Û ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ K¥Àðr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨ÉA s iÀÄ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è:
¥ÀgA
À vÀÄ, F ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,-
(i) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉ
ºÉÆA¢zÀ CxÀªÁ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ©lÄÖºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s UÀ¼À°è, CªÀ£À
UËgÀªÁxÀðªÁV K¥Àðr¹zÀAvÀºÀ ¥ÀæªÄÀ ÄRªÁV SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ©Ã¼ÉÆÌqÄÀ UÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ;
CxÀªÁ
(ii) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀU¼ À ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¹zÀ ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ zÀĨÁjAiÀÄ®èzÀ DzÁgÁwxÀåªÀ£ÀÄß
¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ
- C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
n¥ÀàtÂ:- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÀÄß, AiÀiÁªÀÅzÉà ©Ã¼ÉÆÌqÄÀ UÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, CzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV
SÁ¸ÀV CxÀªÁ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÁÝVzÀÝgÀÆ, ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ MvÀÛqÀ vÀgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
CxÀªÁ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ III CxÀªÁ IV £Éà ªÀUð À PÉÌ ¸ÉÃgÀzÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀvÁÌgPÀ ÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀUð À - III PÉÌ CxÀªÁ ªÀUð À - IV PÉÌ ¸ÉÃjzÀ £ËPÀgÀjAzÀ ªÀAwUÉ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÀÉâü¸À¯ÁVzÉ.
16. SÁ¸ÀV ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ GzÉÆåÃUÀ.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ
¥ÀƪÁðªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz É À ºÉÆgÀvÀÄ, ¥ÀævÀåPÀëªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÆ É ÃPÀëªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀz° À è
134
CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀz° À è vÉÆqÀUÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ 1[AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ GzÉÆåÃUÀPÁÌV ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ GzÉÆåÃUÀª£À ÀÄß PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 1 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975 PÉfr 23£Éà CPÉÆÖçgï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

1[¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ CAxÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ CxÀªÁ zsÀªiÀ ÁðxÀð
¸ÀégÆ
À ¥ÀzÀ UËgÀªÁxÀð PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸Á»vÀå, PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ PÉ®¸ÀU¼
À À£ÀÄß
F ªÀÄÄA¢£À µÀÀgv À ÄÀ ÛU½À UÉƼÀ¥ÀlÄÖ PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ, JAzÀg:É -
(i) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀU¼ À À£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CzÀgÀ
¸ÀA¥ÀÆt𠫪ÀgÀU¼ À À£ÀÄß ªÀg¢
À ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý;
(ii) CzÀjAzÀ DvÀ£À C¢üPÀÈvÀ PÀvð À ªÀåUÀ½UÉ vÉÆAzÀgA É iÀiÁUÀ¨ÁgÀzÄÀ ; ªÀÄvÀÄÛ
(iii) AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀg¸ É À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¤zÉÃð²¹zÀgÉ CªÀ£ÀÄ CAxÀ
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý:
ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgA À vÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÅÀ zÀgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÆ®PÀ vÀÄA§¨ÉÃPÁzÀ
¥ÀzÀª£À ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁw¬Ä®èzÉ CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àzz À À
ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àé¢üð¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.

«ªÀgÀuÉ I:- JgÀq£ À Éà ¥ÀgA


À vÀÄPÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÆ®PÀ vÀÄA§Ä¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀzPÀ ÁÌV
¸Àé¢üð¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ CxÀªÁ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ
G®èAWÀ£ÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
«ªÀgÀuÉ II:- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À
MqÉvÀ£Àz° À ègÀĪÀ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ªÀåªÀºÁgÀª£
À ÀÄß CxÀªÁ «ªÀiÁ KeɤìAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÀ«ÄõÀÀ£ï
KeɤìAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F G¥À ¤AiÀĪÀÄzÀ G®èAWÀ£ÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 13 J¸ïDgï¹ 73, ¢£ÁAPÀ 31£Éà r¸ÉA§gï 1973. PÉfr 14£Éà ¥sɧæªÀj 1974gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(2) ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀz° À è CxÀªÁ
ªÀåªÀºÁgÀz°
À è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CxÀªÁ «ªÀiÁ KeɤìAiÀÄ CxÀªÁ PÀ«ÄÃ_À£ï KeɤìAiÀÄ MqÉvÀ£À ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÝÀ gÉ D §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(3) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¢üPÀÈvÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ºÉÆgÀvÄÀ , PÀA¥À¤UÀ¼À
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1956gÀ (1956gÀ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1) CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvåÀ «gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÁåAPÀ£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ
ªÁtÂdå GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ, GvÉÛÃf¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀîvÀPÌÀ zÝÀ ®è:
¥ÀgAÀ vÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£À ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1959 (PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ
1959gÀ 11)gÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁzÀ CxÀªÁ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄRªÁV ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀU½ À UÁV ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1960
(PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1960gÀ 17)gÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁzÀ CxÀªÁ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ
¨sÁ«¸À¯ÁzÀ ¸Á»vÀåPÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ CxÀªÁ zsª À ÀiÁðxÀð ¸ÀAWÀª£ À ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ, GvÉÛÃf¸ÀĪÀ CxÀªÁ
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÀÄzÀÄ.

135
(4) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀÀ ªÀÄAdÆgÁw
¥ÀqA É iÀÄzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ CxÀªÁ AiÀiÁgÉà SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÉ ªÀiÁrPÉÆlÖ PÉ®¸ÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÀĮ̪£ À ÀÄß vÉUz
É ÀÄPÉƼÀîvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
17. ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ¸ÀV
£À¹ðAUï ºÉÆÃAC£ÀÄß, D¸ÀàvæA É iÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £Àq¸ É ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ
»vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è CxÀªÁ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ gÀÆrüUv À ÀªÁV vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, 24 UÀAmÉUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ElÄÖPÉƼÀîvÀPÌÀ zÀÝ®è. DzÁUÀÆå, CªÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV £À¹ðAUï ºÉÆÃA£À°è
gÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀgA À vÀÄ vÀ£Àß §½UÉ §gÀĪÀ gÉÆÃVUÀ¼À zÁR¯ÁwUÉÆøÀÌgª À Éà D £À¹ðAUï ºÉÆÃA
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ªÉÊzÀå ªÀÈwÛU£ À À gÉÆÃVUÀ¼À zÁR¯ÁwUÉ CzÀgÀ°è CªÀPÁ±À«gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
18. ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ.- ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀU¼ À À
¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀßuÉ ¥Àqz É À
±Á¯ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀU¼ À À£ÀÄß §gÉAiÀÄvÀPÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ ¸ÀA¥Á¢¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
19. ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À AiÀÄÄPÀÛ §¼ÀPÉ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ DvÀ¤UÉ MzÀV¹gÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀîvPÀ ÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ
CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ §¼À¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
20. ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÉêÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, AiÀiÁªÀ ¸ÉêÉUÉ CxÀªÁ
ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÉ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ zÀgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæªÃÉ ±À ±ÀĮ̪£ À ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÝÀ ®è.
21. §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ, ¸Á® ¤ÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî«PÉ.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁÖQ£À°è, µÀÉÃj£À°è CxÀªÁ EvÀgÀ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉAiÀÄ°è ¸ÀmÁÖ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
«ªÀgÀuÉ.- µÀÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÀzæv À Á ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉU¼ À À£ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄïÉ
Rjâ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÉgÀq£ À ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ
CxÀð ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ¸ÀmÁÖ ªÀåªÀºÁgÀªA É zÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
(2) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀPÁðj PÀvð À ªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÉÃaUÉ ¹®ÄQ¸ÀĪÀ
CxÀªÁ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è
CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ
AiÀiÁªÀÅzÉà §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
(3) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀªÅÀ (1)£Éà G¥À-¤AiÀĪÀÄzÀ°è CxÀªÁ (2)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è ºÉýgÀĪÀAxÀ
¸ÀégÆ
À ¥ÀzÉÝà JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ßÉ GzÀ㫹zÀg,É CzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁzÀÄzÀÄ
DVgÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(4) (i) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, 1[¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ]1 vÁ£ÉÃ
DUÀ° CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À CxÀªÁ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉÃ
ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ¨ÁåAQAUï ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £Àq¸ É À®Ä «zsÀÄåPÀÛªÁV C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀĸÁܦvÀªÁzÀ ¨ÁåAQ£À
CxÀªÁ ¥sÀ«Äð£À eÉÆvÉ ªÀåªÀºÁgÀ £Àq¸ É ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæªÀÄzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ:-
(J) vÀ£Àß C¢üPÁgÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àj«ÄwAiÉƼÀUÉ EgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ CxÀªÁ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ¬ÄAzÀ CxÀªÁ
vÁ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ C¢üPÈÀ vÀ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉAiÉÆÃ, D ªÀåQÛUÉ CxÀªÁ D ªÀåQÛ¬ÄAzÀ
AiÀÄdªÀiÁ£À£ÁV CxÀªÁ KeÉAl£ÁV ¸Á® ¤ÃqÀvÀPÀÌzÝÀ ®è CxÀªÁ ¸Á® ¥ÀqA É iÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¨ÁzsÀåvÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ®Æè M¼ÀUÁUÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è; CxÀªÁ
(©) §rØUÁV CxÀªÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è
PÉÆqÀĪÀAvÉ «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¸Á® ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è:

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 2 J¸ïDgï¹ 78, ¢£ÁAPÀ 28£Éà ¸É¥ÉÖA§gï, 1978 PÉfr 12£Éà CPÉÆÖçgï 1978gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
136
¥ÀgAÀ vÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ¤UÉ CxÀªÁ ¸ÀA§A¢üPÀ¤AzÀ CxÀªÁ D¥ÀÛ «ÄvÀæ¤UÉ CxÀªÁ
D¥ÀÛ «ÄvÀæ¤AzÀ 1[vÀ£Àß MlÄÖ wAUÀ¼À G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ªÉÆvÀÛª£ À ÀÄß]1 PÉêÀ® vÁvÁÌ°PÀ ¸Á®ªÁV §rØ
E®èzÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ªÁå¥ÁjAiÉƧâgÆ É qÀ£É ¸Á®zÀ ¯ÉPÀÌ
¥ÀvÀ檤
À ßlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß SÁ¸ÀV £ËPÀg¤ À UÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ¸ÀA§¼À PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 5 J¸ïDgï¹ 73 ¢£ÁAPÀ 18£Éà CPÉÆÖçgï, 1974 PÉfr 18£Éà CPÉÆÖçgï 1974gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(ii) AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀégÆÀ ¥ÀªÅÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, (2)£Éà G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ (4)£ÉÃ
G¥À¤AiÀĪÀÄzÀAiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀégÆ À ¥ÀzÀ ºÀÄzÉÝUÉ
CªÀ£ÀÄ£ÉêÀÄPÀUÉÆAqÁUÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÁUÀ, CªÀ£ÀÄ, CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀPÀëtªÉà ªÀg¢ À
ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
22. ¢ªÁ½vÀ£À ªÀÄvÀÄÛ gÀÆrüUÀvÀ IÄtUÀæ¸ÀÛvÉ.- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸Á® ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÀÆrü
ªÀiÁrPÉƼÀîzA À vÉ CxÀªÁ ¢ªÁ½AiÀiÁUÀzÀAvÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀVà ªÀåªÀºÁgÀU¼ À À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£À «gÀÄzÀÞ CªÀ¤AzÀ ¨ÁQ§gÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á®zÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁV CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß ¢ªÁ½ JAzÀÄ
£ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgu À ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ
vÀPÀëtªÉà D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¥ÀÆtð ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀg¢ À ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
n¥ÀàtÂ:- ¸ÁªÀiÁ£Àå JZÀÑjPÉ ªÀ»¹zÀgÀÆ ªÀÄÄAUÁt®Ä vÀ¤ßAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ CxÀªÁ vÀ£Àß ºÀvÆ É ÃnAiÀÄ£ÀÄß
«ÄÃjzÀAxÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÁ£ÀÄ ¸Á®UÁgÀ CxÀªÁ ¢ªÁ½ DUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÄAzÀÄ
ªÉZÀѪÀÅ CxÀªÁ PÉlÖ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ®èªÉAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ ¨sÁgÀªÅÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÄïÉ
EgÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
23. ZÀg,À ¹ÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ.- (1) ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÉ CxÀªÁ
ºÀÄzÉÝUÉ CªÀ£À ªÉÆzÀ® £ÉêÀÄPÀ DzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ 1[ªÀiÁZïð 31PÉÌ CAvÀåUÉƼÀÄîª]À ¥Àæw ºÀ£ÉßgÀqÀÄ
wAUÀ¼À CAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ D¹ÛU¼ À À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆuÉUÁjPÉU¼ À À «ªÀgÀ¥nÀ ÖPÉAiÀÄ£ÀÄß F
ªÀÄÄA¢£ÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀÆt𠫪ÀgÀU¼ À À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è
¸À°è¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ,-
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 11 J¸ïDgï¹ 92 ¢£ÁAPÀ 25/26 ªÀiÁZïð 1994, PÉfr 28£Éà ªÀiÁZïð 1994gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(J) vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ¦vÁæfðvÀªÁV §AzÀ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß
PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸ À Àå£ÀÄ MqÉvÀ£À ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À¯ÁèUÀ°Ã CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉÃ
¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À à CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸Àj£À¯ÁèU°
À à UÀÄwÛUÉ CxÀªÁ CqÀªiÀ Á£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß
CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ Dfð¹gÀĪÀ ¸ÀévÄÀ Û;
(©) vÀ£ÀUÉ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ¦vÁæfðvÀªÁV §AzÀ CxÀªÁ CzÉà jÃw vÁ£ÀÄ
CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MqÉvÀ£À ºÉÆA¢zÀ, Dfð¹zÀ CxÀªÁ ºÉÆA¢gÀĪÀ µÀÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ,
r¨ÉAZÀgÄÀ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï oÉêÀtÂUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÀUÀzÀÄ;
(¹) vÀ£ÀUÉ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸ À Àå¤UÉ ¦vÁæfðvÀªÁV §AzÀ CxÀªÁ CzÉà jÃw vÁ£ÀÄ
CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MqÉvÀ£À ºÉÆA¢zÀ, Dfð¹zÀ CxÀªÁ ºÉÆA¢gÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ZÀgÁ¹Û;
(r) ¥ÀævÀåPÀëªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ
¸Á® CxÀªÁ ºÉÆwÛgÄÀ ªÀ EvÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉU¼ À ÀÄ;

137
n¥Ààt I:-(1)£Éà G¥À¤AiÀĪÀĪÀÅ 1[r ¸ÀªÀÄƺÀz]À £ËPÀgÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÝÀ ®è,
¸ÀPÁðgÀªÅÀ CzÀÄ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ CxÀªÁ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÝÉ AzÀÄ
¤zÉÃð²¸À§ºÀÄzÀÄ.
n¥Ààt II:- J®è «ªÀgÀ¥ÀnÖPÉUÀ¼À®Æè 1[JgÀqÄÀ ¸Á«gÀ]1 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ ZÀgÀ ¨Á§ÄUÀ¼À
ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ MAzÉà ªÉÆvÀÛzÀ°è vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. §mÉÖUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ, ¦AUÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ
¥ÀĸÀÛPÀU¼
À ÀAxÀ ¢£À§¼ÀPA É iÀÄ ªÀ¸ÀÄÛU¼
À À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß CAxÀ «ªÀgÀ¥ÀnÖPÉU¼À À°è ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÁV®è.
n¥Ààt III:- F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÁægA À ¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ
CAxÀ ¥ÁægA À ¨sÀzÀ vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤¢ðµÀÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CxÀªÁ CzÀPÌÉ ªÉÆzÀ®Ä F
G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ªÀgÀ¥n À ÖPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 4 J¸ïDgï¹ 85 ¢£ÁAPÀ 30£Éà r¸ÉA§gï 1985 PÉfr 27£Éà ªÀiÁZïð 1986gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæwAiÉÆÃf¹zÉ.

(2) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸ À Àå£ÀÄ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀPÉÌ
ªÉÆzÀ¯Éà w½¹zÀ ºÉÆgÀvÄÀ , vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À à CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À Ã
UÀÄwÛUAÉ iÀÄ, CqÀªÀiÁ£ÀzÀ, RjâAiÀÄ, ªÀiÁgÁlzÀ, zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÜgÀ ¸ÀévÛÀ£ÀÄß
Dfð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ «¯Éà ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÝÀ ®è:
¥ÀgA
À vÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£À ÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß,-
(i) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÉÆA¢UÉ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ°è; CxÀ ªÁ
(ii) ¤AiÀÄvÀ CxÀªÁ SÁåvÀ ªÁå¥ÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀª® À èzÉ C£ÀåxÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ°è
- ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ:
1[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgA À vÀÄ F G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀzÃÉ /¼ÀzÃÉ ¤¢üUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DzÀ DvÀ£À/ DPÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¤¢üU½ À AzÀ (GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼ÀÄ,
¦vÁæfðvÀ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) DvÀ£À CxÀªÁ DPÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CxÀªÁ DPÉAiÀÄ
¸ÀéAvÀ ºÀQ̤AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 6 J¸ïDgï¹ 2004 ¢£ÁAPÀ 16.11.2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(3) ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À à CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À
ºÉ¸Àj£À¯ÁèU° À à vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MqÉv£ À À ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ
ZÀgÁ¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀz° À è ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀª£
À ÀÄß, AiÀiÁªÀÅzÉà 1[¸ÀªÄÀ ƺÀ -J CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ-©]1
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è CAxÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ 2*[ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£À Äß]
«ÄÃjzÀgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà 1[¸ÀªÀÄƺÀ ¹ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ-r] ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 2*[LzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß] «ÄÃjzÀg,É ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý:

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 4, J¸ïDgï¹ 85 ¢£ÁAPÀ 30£Éà r¸ÉA§gï 1985gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
2. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 6 J¸ïDgï¹ 2004 ¢£ÁAPÀ 16.11.2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀgA
À vÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À ÀÄ CAvÀºÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß,-
(i) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÉÆA¢UÉ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀª£À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ°è; CxÀªÁ
(ii) ¤AiÀÄvÀ CxÀªÁ SÁåvÀ ªÁå¥ÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀª® À èzÉ C£ÀåxÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀ°è
- ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀƪÀðªÀÄAdÆgÁw ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀîvÀPÌÀ zÄÀ Ý.

138
1[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgA
À vÀÄ F G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðj £ËPÀg£
À À PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀzÃÉ /¼ÀzÃÉ ¤¢üUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DzÀ DvÀ£À/ DPÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¤¢üU½ À AzÀ (GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼ÀÄ,
¦vÁæfðvÀ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) DvÀ£À CxÀªÁ DPÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CxÀªÁ DPÉAiÀÄ
¸ÀéAvÀ ºÀQ̤AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. r¦JDgï 48 J¸ïDgï¹ 2007 ¢£ÁAPÀ 25.9.2008gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

1[(3J) ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ, «ªÉÄ CxÀªÁ ¨sÀ« µÀÀ夢üAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀU¢ À UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß, AiÀiÁªÀÅzÉà 2[¸ÀªÀÄƺÀ-J CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ-©]2 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt
ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAxÀ £ÀUÀzÀÄ 3[10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß] «ÄÃjzÀÝgÉ CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà [¸ÀªÀÄƺÀ-¹ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ-r]2 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è
CAxÀ £ÀUz À ÀÄ 3[5,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß] «ÄÃjzÀÝgÉ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀg¢ À ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÄÀ Ý.]

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 14 J¸ïDgï¹ 71 ¢£ÁAPÀ 9.12.1971gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


2. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 4 J¸ïDgï¹ 85 ¢£ÁAPÀ 30.12.1985gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
3. C¢ü¸ÆÀ ZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 6 J¸ïDgï¹ 2004 ¢£ÁAPÀ 16.11.2006gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(4) ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è, ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀ
DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À£ÄÀ ß, D DzÉñÀz° À è ¤¢ðµÀÀÖ¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ vÁ£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß
PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸Àz¸ À Àå£ÀÄ CxÀªÁ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁV vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ºÉÆA¢zÀ CxÀ ªÁ
Dfð¹zÀ CAxÀ ZÀgÀ CxÀªÁ ¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀÆtð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ «ªÀgÀ ¥ÀnÖPÉAiÀÄ£ÀÄß D DzÉñÀz° À è
¤¢ðµÀÀÖ¥r
À ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ MzÀV¸ÀĪÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ «ªÀgÀ ¥ÀnÖPÉAiÀÄÄ, CAxÀ ¸ÀévÛÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ
jÃwAiÀÄ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ Dfð¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D «ªÀgÀU¼ À À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
CxÀªÁ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÅÀ CUÀvÀå¥Àr¹zÀgÉ D «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArvÀgPÀ ÀÌzÄÀ Ý.
(5) ¸ÀPÁðgÀªÅÀ (4)£Éà G¥À ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ 1*[¸ÀªÀÄƺÀ-¹ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ-r] UÉ ¸ÉÃjzÀ
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀUð
À ªÀ£ÀÄß F ¤AiÀĪÀÄzÀ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ½AzÀ «£Á¬ÄwUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 4 J¸ïDgï¹ 85 ¢£ÁAPÀ 30.12.1985gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

«ªÀgÀuÉ:- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀU½


À UÁV,-
1[(1) "UÀÄwÛU"É JAzÀgÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀU¼À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÄÀ PÉƼÀî¯ÁzÀÄzÀ£ÀÄß CxÀªÁ D ªÀåQÛUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹, ªÀ µÀð¢AzÀ ªÀµð
À PÉÌ
CxÀªÁ MAzÀÄ ªÀµÀð «ÄÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üUÉ CxÀªÁ ªÁ¶ðPÀ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀAwgÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛAiÀÄ UÀÄwÛUÉ
JAzÀÄ CxÀð]1.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 1 J¸ïDgï¹ 75 ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(2) "ZÀgÁ¹Û" JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ,-


(J) **MqÀªÉU¼À ÀÄ, 1[«ªÀiÁ ¥Á°¹UÀ¼ÀÄ, ¨sÀ«µÀå ¤¢,ü] µÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÀzÀævÁ ¥ÀvæÀU¼
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r¨ÉAZÀgÀÄUÀ¼ÀÄ;
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 5 J¸ïDgï¹ 73 ¢£ÁAPÀ 9£Éà £ÀªÉA§gï 1973gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
(©) CAxÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ ¨sÀzÀævÉ¥q
À ÉzÄÀ CxÀªÁ ¨sÀzæv
À É ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¤ÃrzÀ ¸Á®UÀ¼ÀÄ;
(¹) ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®ÄèU¼ À ÀÄ, PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁUÀuÉ
¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

139
(r) gɦf üæ gÉÃlgÀÄUÀ¼ÀÄ, gÉÃrAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ, gÉÃrAiÉÆÃUÁæAUÀ¼ÀÄ 1[zÀÆgÀz±
À Àð£À ¸ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ] mÉÃ¥ïgÉPÁqÀðgÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ mÁæ¤ì¸ÀÖgÀÄUÀ¼ÀÄ
- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÛÀz.É
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 1 J¸ïDgï¹ 75 ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(3) "¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ" JAzÀgÉ,-


(J) 1[(i) PÀ£ÁðlPÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ]1.
(ii) AiÀiÁªÀÅzÉà PɼÀ ¥Áæ¢üPÁgÀª£ À ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀªÁV ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ
ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÄÀ ƺÀ J ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è,
¸ÀPÁðgÀ;
(iii) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄƺÀ © ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è,
E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ ;
(iv) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄƺÀ ¹ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄƺÀ r ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÀZÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ
- JAzÀÄ CxÀð.
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA. fJr 12 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 1£Éà r¸ÉA§gï 1975 PÉfr 11£Éà r¸ÉA§gï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

(©) EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæw¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É C£Àå ¸ÉêÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À À
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÀÈ E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ PÉÃqÀgï£À°è CAxÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ EgÀĪÀ£ÉÆà D ªÀiÁvÀÈ E¯ÁSÉ
CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀ DqÀ½vÀ E¯ÁSÉUÉ D PÉÃqÀj£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DvÀ£ÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV C¢üãÀ£ÁVgÀĪÀ£ÉÆÃ
D DqÀ½vÀ E¯ÁSÉ.
1[23J. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¹ÜgÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ ªÀÄvÀÄÛ «¯Éà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÌÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÉòAiÀÄgÀÄ,
ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÁgÀU¼ À À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ.- 23£Éà ¤AiÀĪÀÄzÀ (2)£ÉÃ
G¥À¤AiÀĪÀÄzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÆ À , AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀƪÀð
ªÀÄAdÆgÁw ¥Àqz É À ºÉÆgÀvÄÀ ,-
(J) vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸Àj£À°è ¨sÁgÀvz À À ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÜgÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß RjâAiÀÄ, CqÀªÀiÁ£ÀzÀ, UÀÄwÛUÉAiÀÄ, zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ Dfð¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
(©) vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£À°è, vÁ£ÀÄ Dfð¹zÀ CxÀªÁ zsÁgÀt
ªÀiÁrzÀ, ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÜgÀ¸ÀévÛÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ, CqÀªÀiÁ£ÀzÀ, zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ
«¯Éà ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀz° À è AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄwÛUA
É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
(¹) (i) AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÜgÀ ¸ÀévÛÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£À°è
RjâAiÀÄ, CqÀªÀiÁ£ÀzÀ, zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ Dfð¸À®Ä;

(ii) vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÁ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸Àj£À°è Dfð¹zÀ CxÀªÁ zsÁgÀt
ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÜgÀ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ, CqÀªÀiÁ£Àz,À zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ «¯Éà ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ
CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄwÛUA É iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä
- AiÀiÁgÉà «zÉòÃAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ, «zÉòà ¸ÀPÁðgÀzÉÆA¢UÉ, «zÉòà ¸ÀAWÀl£ÉAiÉÆA¢UÉ CxÀªÁ
¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀª£ À ÀÄß £Àq¸ É ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
«ªÀgÀuÉ:- F ¤AiÀĪÀÄzÀ¯è `¤AiÀīĵzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ’ JA§ÄzÀÄ 23£Éà ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÄÀ ªÀAxÀ CxÀðªÀ£ÉßÃ
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛz.É ]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA. fJr 1 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975 PÉfr 23£Éà CPÉÆÖçgï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
140
24. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ PÀÈvÀåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£É.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀƪÀð
ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉzÀ ºÉÆgÀvÄÀ AiÀiÁªÀ C¢üPÀÈvÀ PÀÈvÀåªÀÅ ¥ÀæwPÀÆ® nÃPÉAiÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¤AzÀ£ÉAiÀÄ
ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÈÀ vÀ PÀÈvÀåzÀ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CxÀªÁ
¥ÀwæPÉUÉ ªÉÆgɺÉÆÃUÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
(2) F ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÄÀ ªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV ZÁjvÀæöåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ SÁ¸ÀV
ªÀåQÛAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÅÀ zÀ£ÀÄß ¤µÀÉâü¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ
DvÀ£À SÁ¸ÀV ZÁjvÀæöåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ SÁ¸ÀV ªÀåQÛAiÀiÁV DvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÅÀ zÀPÁÌV PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ CAxÀ PÀæªÄÀ PÀÄjvÀAvÉ ¤AiÀīĹzÀ
¥Áæ¢Pü ÁjUÉ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
25. C¥Á楪 ÀÛ ÀAiÀĸÀÌgÀ ¥Á®£É.- ¸ÀPÁðj £ËPÀg£ À ÀÄ, ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄAdÆgÁw
¥ÀqA É iÀÄzÉ, vÀ£Àß CªÀ®A©vÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ EvÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ£À ±ÀjÃgÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¥Á®PÀ£ÀAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è.
«ªÀgÀuÉ:- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ®A©vÀ JAzÀgÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄ®ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀg° À è CªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÉÄïÉ
¸ÀA¥ÀÆtðªÁV CªÀ®A©vÀgÁVgÀĪÀ, CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÄÀ , ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸ÀºÀ M¼ÀUÉƼÀÄîvÁÛg.É
26. ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥À¨ æ sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è
vÀ£Àß ¸ÉêÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «_ÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀz° À è CªÀ£À »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁgÉà ªÀj µÀÀ×
C¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Àæ¨Ás ªÀª£ À ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÝÀ ®è.
27. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÄ.- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß
ªÉÄî¢üPÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÁUÀ¯É¯Áè CzÀgÀ ªÀÄÄAUÀqÀ
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§Azs¥ À ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ, DzÀgÉ D E¯ÁSÉAiÀÄ
¥Àæ¨sÁgÀzÀ°ègÄÀ ªÀ ¸ÀaªÀjUÉ C®è:
1[¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ PɼÀV£À C¢üPÁjUÀ¼À UÀªÄÀ £À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä CxÀªÁ CªÀjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ
¥ÀqA É iÀÄ®Ä §¼À¹zÀ J®è CªÀPÁ±ÀU¼ À ÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV CªÀ£À ªÀÄ£À«UÉ GvÀÛgÀ
¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À«AiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥l À Ö ¸ÀaªÀjUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 4 J¸ïDgï¹ 75 ¢£ÁAPÀ 28£Éà CPÉÆÖçgï 1975gÀ PÉfr 6£Éà £ÀªA
É §gï 1975gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

28. ¢é¥Àwß «ªÁºÀ.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ FUÁUÀ¯Éà fêÀAvÀ ¥Àwß EgÀĪÁUÀ vÀvÁÌ®zÀ°è
CªÀ¤UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è JgÀqÀ£Éà «ªÁºÀªÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw EzÁÝUÀÆå, DvÀ£ÀÄ
ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄzÉ E£ÉÆßAzÀÄ «ªÁºÀª£
À ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÌÀ zÀÝ®è.
(2) AiÀiÁgÉà ªÀÄ»¼Á ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄzÉ fêÀAvÀ
¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
1[28J] XXX]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 21 J¸ïDgï¹ 76 ¢£ÁAPÀ 15-1-1977 gÀ ªÀÄÆ®PÀ 28J ¥ÀæPÀgt


À ªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ
ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 14 J¸ïDgï¹ 77, ¢£ÁAPÀ 8-11-1977gÀ ªÀÄÆ®PÀ 28J ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß
©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

29. ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÉêÀ£É.- ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ,-


141
(J) vÁ£ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ°è ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛU½ À UÉ
¸ÀA§Azs¥ À ÀlÖ eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀÄzÀ CxÀªÁ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛU¼ À À ¥Àæ¨Ás ªÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß
PÀvð
À ªÀåUÀ¼À ¥Á®£ÉUÉ zsPÀ ÉÌ GAmÁUÀĪÀÅ¢®èªÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.

1[(©©) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ª£


À ÀÄß ¸Éë¸ÀvÀPÌÀ zÝÀ ®è]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 1 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975 PÉfr 25£Éà CPÉÆÖçgï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

(¹) PÀÄrzÀÄ ªÀÄvÉÛÃjzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁt¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è;


(r) gÀÆrüUÀvª À ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzÀPÀ ¥ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛª£
À ÀÄß CwAiÀiÁV ¸ÉêÀ£É
ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÝÀ ®è.
1[«ªÀgu
À .É - F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀPÁÌV `¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀ', JAzÀgÉ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr CxÀªÁ
C£ÀåxÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ (ªÁºÀ£ÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ¥ÀæªÃÉ ±ÁªÀPÁ±À«gÀĪÀ CxÀªÁ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁVgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀ CxÀªÁ DªÀgt À UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð].

1 C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 1 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 6£Éà CPÉÆÖçgï 1975 PÉfr 25£Éà CPÉÆÖçgï 1976gÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

1[29J. ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£É.- (1) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ UÀȺÀ PÀÈvÀåzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV
ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµðÀ QÌAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÌÉ ElÄÖPÉƼÀîvPÀ ÀÌzÝÀ ®è;
(2) AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ (1)£Éà G¥À¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ
(ªÀVÃðPÀgÀt, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®Ä) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1957gÀ 8£Éà ¤AiÀĪÀÄzÀ (v) jAzÀ (viii)gÀ ªÀgV É £À
RAqÀU¼À À°è ¤¢ðxÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀAqÀ£ÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ J¤¹PÉƼÀÄîvÛÀz.É ]1
1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 3 J¸ïDgï¹ 97, ¢£ÁAPÀ 11£Éà £ÀªÉA§gï 1997 PÉfr 19£Éà £ÀªÉA§gï 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.
1[29©. ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¤µÀÉÃzsÀ.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀܼÀU¼
À À°è AiÀiÁgÉà ªÀÄ»¼Á ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀPÌÉ M¼À¥Àr¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.

«ªÀgÀuÉ.- F ¤AiÀĪÀÄzÀ GzÉÝñÀPÁÌV "¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ" JA§ÄzÀÄ (£ÉÃgÀªÁzÀ CxÀªÁ ¸ÀÆZÀåªÁzÀ)


EµÀÀÖªÁUÀzÀ ¯ÉÊAVPÀ GzÉÝñÀªÅÀ ¼Àî £ÀqvÀ ÉAiÀÄ£ÀÄß, JAzÀgÉ,-
(J) ªÉÄʪÀÄÄlÄÖªÅÀ zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M°¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;
(©) ¯ÉÊAVPÀ C£ÀÄUÀæºÀPÁÌV MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîªÅÀ zÀ£ÀÄß;
(¹) ¯ÉÊAVPÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;
(r) C²èî ¸Á»vÀå, avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ;
(E) AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ E_ÀÖªÁUÀzÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÀ zÉÊ»PÀ, ªÀiËTPÀ CxÀªÁ DAVPÀ ªÀvð
À £ÉAiÀÄ£ÀÄß
- M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛz.É ]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 14 J¸ïDgï¹ 97, ¢£ÁAPÀ 17£Éà dÆ£ï 1998 PÉfr 26£Éà dÆ£ï 1998gÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

142
1[29¹. UÀAqÀ/ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®£É.- AiÀiÁgÉà ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ/¼ÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CxÀªÁ
CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À DºÁgÀ, §mÉÖ, ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀAxÀ ªÀÄÆ® CªÀ±ÀåPÀvÉU¼ À À §UÉÎ
PÁ¼Àf ªÀ»¸À®Ä ¤®ðQë¸ÀvÀPÌÀ zÀÝ®è.]1

1. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 6 J¸ïDgï¹ 2002 ¢£ÁAPÀ 5.2.2004gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

30. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ.-F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥l À ÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ßÉ GzÀ㫹zÀgÉ
CzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ G¯ÉèÃT¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý, D §UÉÎ CzÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
31. C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥Àvæ ÁåAiÉÆÃd£É.- ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ «±ÉõÀ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À
ªÉÄÃgÉUÉ vÁ£ÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÉà E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ Å (30£ÉÃ
¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉV£À C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹) DzÉñÀz° À è ¤¢ðµÀÖ¥r À ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ
µÀgÀvÄÀ ÛU¼
À ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, D DzÉñÀz° À è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¥Áæ¢Pü ÁgÀªÀÇ ¸ÀºÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ DVgÀvPÀ ÀÌzÝÉ AzÀÄ ¤zÉÃð²¸À§ºÀÄzÀÄ.
32. ¤gÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ G½¸ÀÄ«PÉU¼ À ÀÄ.- F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¤PÀl ¥ÀƪÀðzÀ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÝ F
¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ¤UÉ F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀŪÉÇà D ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ¤UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ D AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ:
¥ÀgAÀ vÀÄ, ºÁUÉ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀª£ À ÀÄß CxÀªÁ
PÉÊUÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¸ÀAªÁ¢ G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ
PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.
[¸ÀA.fJr 14 J¸ïJ¸ïDgï 66]
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è,
qÀ§Æèöå.J. ¹ävï,
C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð.

*********

143
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
ªÀÄÄRå ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ E¯ÁSÉ
C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À
PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (£ÀqÀv)É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1966 - ¨sÀÆ«Ä, ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À Rjâ
PÀÄjvÀAvÉ ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÌÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀªÄÀ Æ£É - ¤AiÀĪÀÄ 23.

G¯ÉèÃR: C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀA. fJr 7 J¸ïDgï¹ 73, ¢£ÁAPÀ 3£Éà CPÉÆÖçgï 1973

PÀZÉÃj eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå fJr 20 J¸ïDgï¹ 75, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,


¢£ÁAPÀ 22£Éà CPÉÆÖçgï 1975
ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ CzÀPÌÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ
C£ÀĪÀÄw ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV CzÀPÌÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ/ CfðAiÀÄ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðt
¥ÀÆtðUÉÆAqÀ vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ, PÀZÉÃj eÁÕ¥£ À À ¸ÀASÉå fJr 7 J¸ïDgï¹
73, ¢£ÁAPÀ 3£Éà CPÉÆÖçgï 1973 gÀ°è ¤AiÀīĹzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÉ. "ºÀtPÁ¹£À
ªÀÄÆ®" ªÀ£ÀÄß ¥ÀÆt𠫪ÀgÀU¼ À ÉÆA¢UÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MAzÀÄ CAPÀtªÀ£ÀÄß F £ÀªÄÀ Æ£ÉUÀ¼À°è ¸ÉÃj¸À®Ä
¤zsð
À j¸À¯ÁVzÉ. vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ PÀZÉÃj eÁÕ¥À£ÀzÀ°è ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ FVgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ½UÉ
§zÀ¯ÁV, F PÀZÉÃj eÁÕ¥À£ÀPÉÌ ®UÀwÛ¸À¯ÁzÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ £ÀªÄÀ Æ£É I ºÁUÀÆ £ÀªÄÀ Æ£É II£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ
§¼À¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.

J£ï. ¦. eÉÆö
¸ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¸ÁªÀiÁ£Àå DqÀ½vÀ E¯ÁSÉ (¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ).

****************

144
£ÀªÄÀ Æ£É I
ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðtPÁÌV CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwUÁV
¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢/ CfðAiÀÄ £ÀªÄÀ Æ£É
ªÀiÁ£ÀågÉÃ,
£Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä/ CzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¹zÉÝãÉAzÀÄ vÀªÄÀ UÉ w½¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðtPÁÌV/ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV £À£ÀUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
---------- gÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðtPÉÌ/ CzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV/ «¸ÀÛgÀuÉUÁV ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À CAzÁdÄ ªÉZÀѪ£ À ÀÄß F ªÀÄÄAzÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ:-
¨sÀÆ«Ä
1. ¸ÀܼÀ (¸ÀªÃÉ ð £ÀA. UÁæªÀÄ, f¯Éè, gÁdå)
2. «¹ÛÃtð
3. ªÉZÀÑ
PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EvÁå¢
1. EnÖUÉUÀ¼ÀÄ (zÀg/À ¥ÀjªÀiÁt/ªÉZÀ)Ñ
2. ¹ªÉÄAmï (zÀgÀ/¥ÀjªÀiÁt/ªÉZÀ)Ñ
3. PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ (zÀgÀ/ ¥ÀjªÀiÁt/ ªÉZ)ÀÑ
4. ªÀÄgÀªÄÀ ÄlÄÖ (zÀgÀ/¥ÀjªÀiÁt/ªÉZÀ)Ñ
5. £ÉʪÀÄð®å G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉU¼ À ÀÄ (ªÉZÀÑ)
6. «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPð À eÉÆÃqÀuÉU¼ À ÀÄ (ªÉZÀÑ)
7. AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «±ÉõÀ eÉÆÃqÀuÉUÀ¼ÀÄ (ªÉZÀÑ)
8. PÁ«ÄðPÀ ªÉZÀÑU¼ À ÀÄ
9. EvÀgÀ ªÉZÀÑU¼ À ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝg.É
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ MlÄÖ ªÉZÀÑ
2. PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß ¸ÀévBÀ £Á£Éà ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ/¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ---------
gÀªÀgÄÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛg.É £Á£ÀÄ PÀAmÁæPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀU¼ À À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAr®è CxÀªÁ
ElÄÖPÉÆArgÀ°®è.
£Á£ÀÄ PÀAmÁæPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ C¢üPÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÉÝãÉ/ ElÄÖPÉÆArzÉÝ. D ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À
¸ÀégÆ
À ¥À F PɼÀPA À qÀAwzÉ.
»AzÉ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ElÄÖPÉÆArzÀÝ C¢üPÈÀ vÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ EªÉ/ EzÀݪÀÅ
3. GzÉÝòvÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÉZÀѪ£ À ÀÄß F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¨sÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ:-
ªÉƧ®UÀÄ
i) ¸ÀéAvÀ G½vÁAiÀÄ
ii) ¸Á®UÀ¼ÀÄ/ ªÀÄÄAUÀqÀU¼ À ÀÄ, ¥ÀÆt𠫪ÀgÀU¼ À ÉÆA¢UÉ
iii) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ, «ªÀgU À ¼
À ÉÆA¢UÉ
vÀªÄÀ ä «±Áé¹

( )
----------------------------------------------------------------------
C£ÀéAiÀĪÁUÀzÝÀ £ÀÄß ºÉÆqÉzÄÀ ºÁQ.
PÀAmÁæPÀÖg£
À À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÀªÄÀ Æ¢¹.

145
£ÀªÄÀ Æ£É – II

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤AiÀīĹzÀ ¥Áæ¢Pü ÁjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀªÄÀ Æ£É

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,
£À£Àß ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ---------- ¢£ÁAPÀ ---------- gÀ°è, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä
GzÉÝò¹zÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÉÝ/ DzÉñÀ ¸ÀASÉå -------- ¢£ÁAPÀ ------ gÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV
£À£ÀUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ------------- *gÀªÀgÀÄ
AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ªÀiË®å¤zsÀðgÀuÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.
2. ®UÀwÛ¸À¯ÁzÀ ªÀiË®å¤zsÀðgÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ ¤ªÀiÁðt ªÉZPÀÑ ÉÌ F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ
ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ:-
ªÉƧ®UÀÄ

i) ¸ÀéAvÀ G½vÁAiÀÄ
ii) ¸Á®UÀ¼ÀÄ/ ªÀÄÄAUÀqÀU¼
À ÀÄ, ¥ÀÆt𠫪ÀgÀU¼ À ÉÆA¢UÉ
*(¹«¯ï EAf¤AiÀÄgïUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ CxÀªÁ SÁåvÀ ¹«¯ï EAf¤AiÀÄgï).
¸ÀÆZÀ£É:- ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖgÀĪÀ CAQUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÄÀ Æ£É 1gÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ CAQUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåvÁå¸ÀUÀ½zÀÝgÉ,
CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ.

¢£ÁAPÀ: ---------- vÀªÀÄä «±Áé¹,

( )

ªÀiË®å¤zsÀðgÀuÁ ªÀgÀ¢

²æÃ/ ²æêÀÄw/-------------- # gÀªÀgÀÄ ¤«Äð¹gÀĪÀ -----------@ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß


£Á£ÀÄ/ £ÁªÀÅ ¤zsð À gÀuÉ ªÀiÁrzÉÝãÉ/ªÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ/ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ. F
ªÀÄÄA¢£À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉZÀѪ£
À ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁr £Á£ÀÄ/ £ÁªÀÅ CzÀgÀ ªÀiË®å¤zsÀðgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ
¤ÃrzÉÝãÉ/ ªÉ.

²Ã¶ðPÉ ªÉZÀÑ
gÀÆ. ¥ÉÊ

1. EnÖUÉUÀ¼ÀÄ
2. ¹ªÉÄAmï
3. PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ
4. ªÀÄgÀªÄÀ ÄlÄÖ
5. £ÉʪÀÄð®å G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉU¼
À ÀÄ
6. «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPðÀ eÉÆÃqÀuÉU¼
À ÀÄ
146
7. EvÀgÀ J¯Áè «±ÉõÀ eÉÆÃqÀuÉU¼
À ÀÄ
8. PÁ«ÄðPÀ ªÉZÀÑU¼
À ÀÄ
9. J®è EvÀgÀ ªÉZÀUÑ À¼ÀÄ

PÀlÖqÀzÀ MlÄÖ ªÉZÀÑ

¢£ÁAPÀ -------------- (ªÀiË®å¤zsð


À gÀuÁ vÀdÕgÀ ¸À»)

------------------------------------------------------------------------
@ (E°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÄÀ Æ¢¹)
# (E°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÄÀ Æ¢¹)

************

£ÀªÄÀ Æ£É - I
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
20 ---------- £Éà ¸Á°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹ÜgÁ¹Û «ªÀgÀt¥ÀnÖ
(31.3.------ gÀAzÀÄ EzÀÝ ¹Üw)
1. C¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ (¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÁÝgÉ)
2. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝ
3. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÉÃvÀ£À
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£À ºÉÃUÉ Dfð¸À¯Á¬ÄvÀÄ,
¨sÀÆ«Ä, D¹Û/
D¹Û¬ÄgÀĪÀ ºÉ¸Àj£À°è®è¢zÀÝgÉ RjâAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÃÉ ,
ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ D¹Û¬ÄAzÀ
f¯Éè, G¥À FV£À AiÀiÁgÀ ºÉ¸Àj UÀÄwÛUA
É iÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ,
EvÀgÀ PÀlÖqÀzÀ §AzÀ
«¨sÁUÀ, ªÀiË®å £À°èzÉ ªÀÄvÀÄÛ CqÀªiÀ Á£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÃÉ ,
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ µÀgÁ
vÁ®ÆèPÀÄ, (CAzÁdÄ) ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ ¦vÁæfðvÀªÃÉ , zÁ£ÀzÀ
«ªÀgU À À¼ÀÄ, DzÁAiÀÄ
UÁæªÀÄzÀ £ÉÆA¢UÉ CªÀj ªÀÄÆ®PÀªÃÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ
¥ÁªÀw¹gÀĪÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ VgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ jÃwAiÀÄ°è Dfð¹zÉÝÃ?
¨É¯É
w½¹ Dfð¹zÀ ¢£ÁAPÀ
1 2 3 4 5 6 7

¸À»/-

147
ºÀÄzÉÝ

£ÀªÄÀ Æ£É - II
20------- PÉÌ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀgÁ¹Û «ªÀgÀt¥ÀnÖ
(31-3-20---- gÀAzÀÄ EzÀÝAvÉ)

1. ºÉ¸ÀgÀÄ
2. ¥Àz£ À ÁªÀÄ
3. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ FV£À ªÉÃvÀ£À
¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ/ CAZÉ
CAPÀt ¸ÀA. 2gÀ°è
PÀZÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆA¢gÀĪÀ
Rjâ/ ºÉýgÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
SÁvÉU¼ À ÀÄ/ ZÀgÁ¹ÛAiÀÄ
PÀæªÀÄ «¯ÉêÁjAiÀÄ ZÀgÁ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß Dfð¹zÀ §UÉÎ
¸ÁÖPÀÄUÀ¼ÀÄ/GÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ/ ªÀiË®å µÀgÁ
¸ÀASÉå ¢£ÁAPÀ Rjâ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀgÀ¢
r¨ÉAZÀgÄÀ UÀ¼ÀÆ
EzÀÝ DzÁAiÀÄzÀ ¸À°è¹zÀ ¢£ÁAPÀ
¸ÉÃjzÀAvÉ
ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
ZÀgÁ¹ÛU¼ À À «ªÀgU À À¼ÀÄ
1 2 3 4 5 6 7

¸À»/-
¥Àz£
À ÁªÀÄ

***************

148
¨sÁUÀ - I
¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
«µÀAiÀÄ:- D¹Û ªÀÄvÀÄÛ IÄt ¥ÀnÖUÀ¼À £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ªÀ µð
À ªÀ£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ.
G¯ÉèÃR:- EzÉà ¸ÀªÀÄ ¸ÀASÉå C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¢£ÁAPÀ 25/26£Éà ªÀiÁZïð 1994

C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À
¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 11 ¸Éä¹ 92, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26£Éà K¦æ¯ï 1994
G¯ÉèÃTvÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä, PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£Àqv
À É) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
1966 ¤AiÀĪÀÄ 23gÀ°è gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè £ËPÀgÀgÄÀ vÀªÄÀ ä D¹Û ªÀÄvÀÄÛ zÁ¬ÄvÀéU¼
À À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw
ªÀµÀðªÀÇ r¸ÉA§gï 31 CAvÀåPÉÌ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÉ.
2. ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄ 23PÉÌ EzÉà ¸ÀªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 26£Éà ªÀiÁZïð 1994gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è,
r¸ÉA§gï 31gÀ CAvÀåPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥Àæw ªÀµð
À ªÀÇ ªÀiÁZïð 31gÀ CAvÀåPÉÌ ¸À°è¸À®Ä wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28£Éà ªÀiÁZïð 1994jAzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ.
3. F »AzÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå fJr 20 J¸ïDgï¹ 75, ¢£ÁAPÀ 14£Éà r¸ÉA§gï 1975gÀ°è
¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÀÝ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ vÀªÄÀ ä D¹Û ªÀÄvÀÄÛ zÁ¬ÄvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è ¸À¯ÁUÀÄwÛzÄÀ Ý,
¸ÀzÀj £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁ¥Àðr¹zÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ J¯Áè gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ ªÀiÁ¥Àðr¸À¯ÁzÀ, F
C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀPÉÌ ®UÀwÛ¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ D¹Û ªÀÄvÀÄÛ zÁ¬ÄvÀéUÀ¼À
«ªÀgu
À ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛz.É
4. J¯Áè E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ F ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è vÀªÄÀ ä C¢üãÀz°
À ègÀĪÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ
UÀªÄÀ £ÀPÉÌ vÀgÄÀ ªÀAvÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ¥Àðr¹gÀĪÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è «ªÀgÀU¼
À À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉAiÀÄÆ ¸ÀÆa¹zÉ.

j£ï¸ÁAUÀ
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ.



149
9). Karnataka Government Servants' (Medical Attendance) Rules. 1963.
(PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¤UÀªÀÄzÀ 231£Éà ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¢:23-6-2005gÀ ¸À¨ÉsAiÀÄ°è£À wêÀiÁð£ÀzA À vÉ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ wzÀÄÝ¥r À UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÀ ¤AiÀĪÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÉAiÀÄ £ËPÀgÀjUÉ C£À é¬Ä¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¤AiÀĪÀÄ(19)gÀAvÉ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¤¢ðµÀ× G¥À§AzsÀUÀ½®èzÀ
¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀª
Û ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. F ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ
CxÀªÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¤tðAiÀÄ CxÀªÁ C£Àé¬ÄPÉAiÀÄ §UÉÎ UÉÆAzÀ®ªÉÃ¥ÀðlÖ°è ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀÀ ¸Àà¶×ÃPÀgÀt
CAwªÀĪÁVgÀÄvÀz Û É)

GOVERNMENT OF KARNATAKA

Department of Personnel and Administrative Reforms

KARNATAKA GOVERNMENT SERVANTS‟


(MEDICAL ATTENDANCE) RULES, 1963

(As provided by DPAR in their U.O. Note No. DPAR 250 SENIF 2006, dated:29.03.2006)

Notification No. GAD 7 OMR 63, dated 25th March 1963


In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the
Karnataka Government Servants' (Medical Attendance) Rules 1957, the Governor of Karnataka hereby makes the following
rules, namely:-

Preliminary

1. Title:- These Rules may be called the Karnataka Government Servants' (Medical Attendance) Rules.
1963.

1[2. Application:- (1) These Rules shall apply to the Government Servants including the
members of their family

Explanation:- For the purpose of this rules, "family" means,

(i) the wife or husband of the Government Servant,

(ii) the father and mother (including step-mother) if they ordinarily reside with the Government
Servant and their total monthly income does not exceed four thousand rupees; and

(iii) children including adopted children and step children, of a Government Servant who are
wholly dependent on such Government servant.] 1
nd
1 Substituted in Notification No. DPAR 2 SMR 2005 dated 2 September 2005
3. Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires:
(a) "authorised medical attendant" means:
2[(i) a medical officer who is a Gazetted Government servant working in a Government hospital
or Government Medical Institution] 2;
2 Substituted in Notification No.GAD 3 SMR 71 dated 15th July 1971
1[(ii) in the case of the following Government servants, the Government servant himself viz.-the
Director of 3[Health and Family Welfare Services]3 the Joint Directors, the Deputy Directors and the
Assistant Directors of Directorate of 3[Health and Family Welfare Services]3, the Superintendents of
150
major hospitals, 2[the District Surgeons, the Chemical Examiner]2, the District Health and Family
Welfare Officers and Medical Officers stationed in places where there are no other Medical Officers] 1;
th
1. Substituted in Notification No.GAD 4 SMR 74 dated 29 November 1974
th
2. Substituted in Notification No.GAD 2 SMR 76 dated 18 June 1976
3. Substituted in Notification No.DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983
4[(iii) in the case of Government servants working in or outside Taluk Headquarters, Medical
Officers, Gazetted or Non-Gazetted in charge of Local Fund Dispensaries and Primary Health Units of
Centres of the place where the Government Servant is working;
(iv) in the case of Government servants working in or outside Taluk Headquarters where no
Government Medical Officers are appointed, Medical Officers of the Local Fund Dispensaries in the
place run by Taluk Boards or Village Panchayats]4.
th
4 Substituted in Notification No.GAD 10 OMR 64 dated 5 September 1964
5[Note 1 to 4]5
th
5Omitted in Notification No.GAD 3 SMR 69, dated 9 February 1971
(v) in the case of Government servants suffering from Tuberculosis and receiving treatment at
the Karnataka Health Institute, Ghataprabha, the Chief Medical Officer of the said Institute.
6[(vi) in the case of Government servants working in the State Government offices located
outside the State, Medical Officers, Gazetted or Non-Gazetted in charge of the Government hospitals of
the places where such offices are located]6.
th
6Inserted in Notification No. GAD 2 SMR 73 dated 6 June 1974
7[(vii) in the case of Government servants availing themselves of medical attendance and/or
treatment under the 8[Ayurvedic, Unani or Homoeopathic] 8 system of medicine the medical officer in
charge of such "Government hospital or Dispensary] 7."
th
7 Inserted in Notification No. DPAR 4 SMR 77 dated 14 July 1977
st
8 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21 September 83
9[(viii) in case of the authorised hospitals or medical institutions specified in Schedule-I
registered medical attendant incharge of the respective wing and in case of Diagnostic centres the person
in charge of particular wing of the Diagnostic centre]9.
9[(aa) authorised Hospitals and medical institutions means the Hospitals and medical institutions
specified in Schedule-I]9.
nd
9 Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 2000 dated 22 January 2001
(b) "Controlling Officer" for the purposes of claims for reimbursement of expenditure incurred in
connection with Medical Attendance means:-
1[(i) in respect of government servants working in the Secretariat, such officer as may be designated by
the Chief Secretary and different officers may be designated for different classes of government
servants] 1;
th
1 Substituted in Notification No. DPAR 5 SMR 84 dated 11 June 1985
(ii) the Heads of Departments for the respective departments; and
(iii) the officers who are empowered to countersign T.A.Bills.
(c) "Form" means a form appended to these Rules.
2[(cc) 'Government hospital' or Government medical institution includes a Local Fund Hospital
or Dispensary, Primary Health Centre and a Medical Institution or hospital maintained by or 3[under the
control of the Central Government, a Corporation, a Municipality, a Taluk Board or a Panchayat]2 and
the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore]3, 4[Kidwai Memorial Institute
151
of Oncology, Bangalore]4, 6[Sanjay Gandhi Accidents and Rehabilitation Complex, Bangalore, Sri
Jayadeva Institute of Cardiolgy, Bangalore, 7[Indira Gandhi Institute of Child Health, South Hospital
Complex, DRC Post, Bangalore]7, 5[the Karnataka Cancer Therapy and Research Institute, Hubli and
the Kuduremukh Hospital, Kuduremukh, Chikmagalur]5, and other authorised Hospitals and medical
Institutions specified in Schedule-I] 6
2 Inserted in Notification No.GAD 3 SMR 71 dated 15th July 1971
th
3 Substituted in Notification No.GAD 1 SMR 75 dated 17 March 1975
th
4 Inserted in Notification No.DPAR 5 SMR 80 dated 24 September 1981
5 Substituted in Notification No.DPAR 3 SMR 83 dated 8th May 1984
6 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22nd January 2001
7 Inserted in Notification No.DPAR 6 SMR 2004 dated 14th July 2004
8[ Explanation-I:- For purposes of sub-rule (3) of rule 6 'Government Hospital' means a hospital
or a dispensary run by the Central Government or a State Government or a Corporation or other local
authority within whose jurisdiction the office is located] 8.
th
8 Inserted in Notification No. GAD 2 SMR 73 dated 6 June 1974 (Renumbered in
th
Notification No. DPAR 3 SMR 98 dated 8 March 2000)
1[Explanation-II:- In respect of Government servants working in the Karnataka Bhavan, at New
Delhi, the Medical Attendance received from the doctors or in the clinics and hospitals
specified below or in the private hospitals, diagnostic centres etc., recognised under the Central
Government Health Scheme, shall be deemed to be medical attendance received in a
Government Hospital for the purpose of sub-rule (3) of rule 6, namely:-
(1) Dr.P.N.Kochar, Physician & Authorised Medical Attendant, New Delhi.
(2) Part time Lady Medical Officer (at Karnataka Bhavan).
(3) South Delhi Pathological Clinic.
(4) General Williams Masonic Poly Clinic.
(5) Rama Krishna Mission Free Tuberculosis Clinic.
(6) Dr.Susheel Choudary, Eye Specialist, Cannaught Circus.
(7) M.M.Eyetech (P) Limited.
(8) Dr.Gandhi, Delhi Dental and Orthodentic Clinic.
(9) Dr.Prathima Venkateshwaran, Dental & Orthodentic Clinic.
(10) Sandhu Vasavani Charitable Hospital, Anand Niketan, New Delhi.
(11) Mata Channammadevi Charitable Hospital, Janakapuri, Delhi.
(12) Dr.Vijay Sharma, Dr(Mrs.)Arti Sharma, J-4, Jor Bagh Road, New Delhi.
(13) Sunil Memorial Nursing Home, S.M.Hospital (Approved by Government of Delhi) Rz-13-1/6,
Main Road, Palam Colony, New Delhi-110 045.
(14) Dr.Anitha Pal, Dr.Yogendra Pal, Pal Medicare Centre, M-52, Lajpath Nagar-II, New Delhi-2.
(15) Dr.Ashok Kaushik, 110-A, Kamalanagar, Old Delhi-7.

(16) Dr.Grewal, A/2, 179, Jeevan Nagar, Ashram, New Delhi-2


(17) Dr.Kapoor‟s Clinic & Diagnostic Pathology lab, A1, Ring Road, South
Dr.Ashok Kaushik, 110-A, Kamalanagar, Old Delhi-7] 1.
th
1 Inserted in Notification No. DPAR 3 SMR 98 dated 8 March 2000
152
2 [(18) Holy Family Hospital, New Delhi] 2.
th
2 Inserted in Notification No. DPAR 8 SMR 2001 dated 4 September 2002

(d) "Medical attendance" means:-


(i) in respect of a Government servant Specified in Sub-clause (a),attendance in hospital or at the
residence of the Government servant, including such pathological bacteriological, radiological or other
methods of examination for the purpose of diagnosis as are available in any Government hospital within
the State and are considered necessary by the authorised medical attendant and such consultation with a
Specialist in Government employ within the State or other Medical officer similarly in Government
employ within the State as the authorised medical attendant certifies to be necessary to such extent and
in such manner as the Specialist or Medical Officer may in consultation with the authorised medical
attendant, determine;
(ii) in respect of any other Government Servant, attendance at a Government hospital, or in the
case of illness which compels the patient to be confined to his residence, at the residence of the
Government servant including such methods of examination for purpose of diagnosis, as are available in
the nearest Government Hospital and such consultation with a Specialist or other Medical Officer
stationed in the district, as the authorised medical attendant certifies to be necessary to such extent and
in such manner as the specialist or Medical Officer may in consultation with the authorised medical
attendant determine;
(e) "Patient" means a Government servant to whom these rules apply and who has fallen ill;
1[(f) pay means the pay of a Government Servant as defined in rule 8(32) of the K.C.S.RS]1.
th
1 Substituted in Notification No.DPAR 1 SMR 82 dated 17 July 1982

2[(ff) “Schedule” means the Schedule appended to these rules, the State Government may by
notification add, remove or modify the items in the Schedule] 2.
nd
2 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22 January 2001

(g) "Station" means the town or place within the State in which the Government servant falls ill;
(h) "Treatment" means the use of all medical X-ray and surgical facilities available at the
Government Hospital in which a Government servant is treated and includes:-
(i) the employment of such pathological, bacteriological, radiological or other methods as are
considered necessary by the authorised medical attendant;
(ii) the supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substance as are ordinarily
available in the hospital;
(iii) the supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances as the authorised
medical attendant may certify in writing to be essential for the recovery, or for the prevention of serious
deterioration in the condition of the Government servant and which are not ordinarily available with the
authorised Medical attendant;
3[(iiia) the supply of such quantity of blood as the authorised medical attendant may certify in
writing to be essential for the recovery, or for the prevention of serious deterioration in the condition of
the Government servant] 3;
rd
3 Inserted in Notification No.GAD 18 OMR 63 dated 3 March 1965
Note:- Prescription of expensive drugs, tonics, laxatives or other elegant and proprietary
preparations for the use of Government servants and members of their families when drugs of equal
therapeutic value are available in the hospitals and dispensaries is prohibited.
153
(i) treatment of confinement cases of a Government servant;
(v) such class of accommodation in hospital or sanatoria as specified in column (3) of the
Table below, to the Government servant whose 4[pay]4 does not exceed the limit
specified in columns (1) and (2) thereof.
th
4 Substituted in Notification No.DPAR 1 SMR 82 dated 17 July 1982

1[TABLE Basic Pay as per the 1999 scales Class of accommodation in hospitals or
of pay Sanatoria (Rates applicable on per day basis)
1 2
1. All Government/Special Hospitals including Sanatoria.
General Wards or Rs.30 wards or Rs.50
wards in the case of Vanivilas Hospital,
(1) Not exceeding Rs.2925 Bangalore, Minto Hospital, Bangalore,
Cheluvamba Hospital, Mysore, Vijayanagar
Institute of Medical Science, Bellary.
Exceeding Rs.2925 but not exceeding Rs.30 wards or any wards upto and
(2)
Rs.4450 inclusive of Rs.50 wards.
Exceeding Rs.4450 but not exceeding Above Rs.50 wards or any wards upto and
(3)
Rs.7600 inclusive of Rs.75 wards.
Exceeding Rs.7600 but not exceeding Rs.100 wards or any wards just below
(4)
Rs.9060 Rs.150.
Exceeding Rs.9060 Rs.150 wards or any wards above Rs.150.]
(5)
1

nd
1 Substituted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22 January 2001

(vi) Such nursing as is ordinarily provided to inpatients by the hospital;

Provided that where special nursing becomes necessary, it should be considered on merits and a
refund admitted to the extent justified in each case with the special sanction of the Government in the
Finance Department.
2[(vii) the specialist consultation specified in clause (d) and diet charges at twenty percent of ward
charges are admissible under item (v) in the case of members of the nursing staff of the hospitals and in the
case of 3(Government Servants whose monthly pay does not exceed Rs.8200/- in accordance with the
K.C.S.(Revised Pay) Rules, 1999]2 ) 3.
th
2 Substituted in Notification No.DPAR 1 SMR 82 dated 17 July 1982
3 Revised as per KCS (Revised Pay) Rules, 1999
4[(viii) Operation for sterilisation and medical termination of pregnancy made in a hospital
established or maintained by Government or a place for the time being approved by the Government under
section 4 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (Central Act 34 of 1971)] 4.
4Inserted in Notification No. GAD 1 SMR 76 dated 7th August 1976.

154
1[3A; 3B:-] 1
1 Omitted in Notification No.GAD 6 SMR 70 dated 11th October 1971.

4. Determination of the Appropriate Medical Attendant:- (1) The authorised medical attendant
of a Government servant shall be determined with reference to the place at which he falls ill, whether at his
permanent residence or the place of casual stay or the place where he may be spending his leave.

2[(2) For purposes of these rules in medical institutions where there are Gazetted Medical Officers,
Honorary Specialists or Medical Officers, Part-time Specialists or Medical Officers and Medical Officers
belonging to Class III Service, shall not be treated as authorised medical attendants for any category of
Government servants]2.
2Substituted in Notification No.GAD 3 SMR 69 dated 9th February 1971

(3) For purposes of these rules the pay and status of a Government servant under suspension
shall be the pay he was drawing and the status he was holding immediately before the date of
suspension.
(4) In the case of re-employed: pensioners, the pay they are drawing after re-employment
including the pension shall be taken as the basis for purposes of medical attendance and treatment.
3[(5) in the case of Local Fund Medical Institutions and Medical Institutions run by the City of
Bangalore Municipal Corporation in Bangalore City or by the Municipalities in other places, the Medical
Officers of such Medical Institutions shall, irrespective of their rank be the authorised medical attendants
for all categories of Government servants who are treated in such institutions] 3.
3Inserted in Notification No.GAD 3 SMR 69, dated 9th February 1971

5. Special Nursing:- Special nurses shall be engaged only with the approval of the Medical
Superintendent of the Hospital concerned when their services are absolutely essential and for the
minimum period necessary. For claiming charges in respect of special nursing the Government servant
shall produce a Certificate in form 'A'.
*******

155
PART II
1[6. Treatment outside the state:-

(1) Any Government servant who is at a place outside the State but within the territory of India,
either on duty or on deputation may receive medical attendance under these rules in any Government
Hospital of the place where he falls ill or if there is no such Government Hospital in an/y other
institution recognised by Government from time to time and shall be entitled to recover the costs
incurred therefore calculated in accordance with these rules on the production of a certificate from the
Medical Officer in charge of such hospital or institution.
(2) Any Government servant who is at a place outside the State but within the territory of India
either on leave or during the course of a journey may, if he suddenly falls ill and has to receive urgent
medical attendance, get the same in accordance with these rules at the place he falls ill at a Government
Hospital or other institution recognised by Government from time to time.

Provided that such Government servant gets himself discharged as soon as he is certified fit to
travel and undertake to continue the treatment within the State; and Provided further that such Medical
attendance shall not include consultation of experts outside the State at Government cost for any particular
disease] 1.
th
1 Substituted in Notification No. GAD 5 OMR 63 dated 24 September 1963

2[(3) A Government servant working in the State Government Offices located outside the State may
receive medical attendance under these rules in Government hospitals in the places where such offices are
located and they shall be entitled to recover the costs incurred therefore on the production of a certificate
from the Authorised Medical Attendant] 2.
2 Inserted in Notification GAD 2 SMR 73 dated 6th June 1974

7. Free Medical Treatment:- A Government servant shall be entitled free of charge:- to


treatment :-
(i) (a) in such Government Hospital at or near the place where he falls ill, as can, in the opinion of the
authorised medical attendant, provide the necessary and suitable treatment, or

3[(b) x x x x x x ] 3

3 Omitted in Notification No.GAD 3 SMR 71 dated 15th July 1971.


(ii) to anti-rabic treatment at the nearest Government hospital providing such treatment.
8. Admission to and treatment in wards:- (1) The patients who under these rules, are eligible for
treatment in a particular class of paying or special ward, may get themselves treated in any higher class of
ward, by paying the difference in the rates for the two classes of wards.

(2) If at the time of admission there is no vacant bed in a ward of the class to which a patient is
entitled or if such a class of ward does not exist, he may be admitted to a ward of the next higher class
existing in the hospital, if vacant till such time as a ward of the class to which he is entitled falls vacant, and
he should be transferred to such ward at once. For the period that he has had to stay in the next higher class
ward, charges at the higher rate will be recovered provided that he will be entitled to a refund of the
difference on production of the necessary certificate from the authorised Medical Attendant that the patient
was admitted to the higher class of ward due to the non-availability of the class of ward he is entitled.

156
(3) In cases falling under sub-rule (2) when the ward of the next higher class happens to be ward of
the highest class available in the Hospital as for example, the ten rupee ward in the Bowring and Lady
Curzon Hospital, Bangalore, two Government servants admitted to that ward may if possible, be
accommodated in the room allotted normally for one patient in that ward.

1[Provided that notwithstanding anything contained in these rules the Government Servant and his
family shall be eligible for treatment in the wards of the authorized hospitals and medical institutions
specified in Schedule-I as per the rates specified in of the Table below:-
TABLE

Category of Maximum ward


Ward/class of charges/room rent
Range of pay
accommodations to to which entitled
which entitled

1 2 3

i) Upto Rs.4350 per month General Ward Rs.100/- per day

ii) Rs.4351 to Rs.11840 per month Semi Private Ward Rs.200/- per day

iii) Rs.11841 and above Private Ward Rs.500/- per day] 1

nd
1 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22 January 2001.
9. Production of certificate at the time of Admission:- (1) Government servants belonging
to Class III or Class IV of the State Civil Services, shall 2[produce before the Medical Officer a certificate in
Form AA signed by the Head of the Office]2 furnishing all particulars about appointment, pay, etc., which
are necessary for allocating a ward suitable to their status as well as for purposes of medical charges. In
such cases it shall not be necessary to collect 3[the Hospital fees including ward charges]3. When no such
certificate is produced, the Government servant should pay the ward charges in the first instance and claim
re-imbursement later.

2 Substituted in Notification No.GAD 3 SMR 71 dated 15th July 1971

3 Substituted in Notification No. GAD 23 OMR 64 dated 18th August 1965


(2) When such Government servant is not able to produce the certificate mentioned in sub-rule (1)
due to some emergent or unforeseen circumstances, he/she or a member, of his/her family may be
admitted to the ward he/she is entitled to on his/her giving a written statement signed by him/her giving
the necessary particulars regarding his/her pay, post and office or department. He/she should be required
to produce the necessary certificate from the Head of Office within three days of admission failing which
the ward charges shall be collected from him/her subject to reimbursement later.
(3) In the case of Government servants Class I and Class II seeking admission to the ward of
treatment they shall produce before the Medical Officer a declaration signed by themselves furnishing the
required particulars.
(4) The provisions of sub-rules (1) to (3) above shall apply to treatment in general hospitals as well
as in special hospitals including Sanatoria.

157
10. Charges for Medical Attendance:- (1) A Government servant shall be entitled free of
charges to medical attendance by the authorized medical attendant. Medical Officers shall not be allowed to
charge any fees.
for Government Servants for whom they are appointed medical attendant.
(2) If a Government servant stationed or travelling on duty, or on leave in any place in the territory of
India outside the State receives any medical attendance for himself or for the members of his family, any
reasonable amount paid by him on account of such treatment shall on production of a certificate in writing of
the medical attendant be reimbursed to him after obtaining sanction of Government in the Finance
Department.
(3) No Government servant will be entitled to any free services by Dentists or Opticians except for
eye diseases requiring medical treatment and prescription of glasses and for removal of teeth and supply of
dentures.
1[Save as provided in clause (i) and (1) of sub-rule (2) of rule 14, the Government will not bear the
cost of spectacles and new dentures] 1
1 Substituted in GAD 4 SMR 71 dated 21st May 1971.
2[xxxxx xxxxx] 2
2 Omitted in Notification No. DPAR 7 SMR 76 dated 16th July 1977
(4) When a Government servant on transfer to a station leaves his family at another or previous
station owing to inability to secure residential accommodation at the place to which he is transferred or
because his children are in school, members of his family will be eligible for free medical attendance in the
station from where the Government servant is transferred so long as his family has to remain there.
(5) No fee shall be charged or be paid by Government servants for the examination of the eyes for
prescription of glasses.
(6) No fee shall be charged for sterilisation of instruments used in connection with operations performed on
Government servants and their families.
11. Travelling Allowance:- (1) When the place at which the patient falls ill is not the headquarters of
the authorised medical attendant:-
(a) the patient shall be entitled to travelling allowance for the journey to and from such headquarters; or
(b) if the patient is too ill to travel, the authorised medical attendant shall be entitled to travelling allowance
for the journey to and from the place 1[where the patient is; or] 1
1Substituted in Notification No. GAD 14 OMR 63 dated 29th February 1964
2[(c) if the patient is unable to travel by himself and the authorised medical attendant certifies to this
effect, the person accompanying such patient shall be entitled for the journey to and from such headquarters;
(i) if such person is a Government servant, to draw travelling allowance as for a journey on tour; and
(ii) if such person is not a Government servant, to draw single railway fare of the class to which the
patient is entitled or the actual expenses whichever is less or the bus fare, as the case may be] 2.
2Inserted in Notification No. GAD 14 OMR 63 dated 29th February 1964.
(2) Applications for travelling allowance under sub rule (1) shall be accompanied by a certificate in
writing by the authorised medical attendant stating that medical attendance was necessary, and if the
application is under clause (b) of that sub rule, that the patient was too ill to travel.
3 [11-A. Conveyance Allowance.- Where a journey is undertaken within the same City, Town
or other area within the jurisdiction of a municipal body and the distance travelled is more than eight
kilometers each way, a Government servant and members of his family shall be entitled to conveyance
allowance as indicated below, if it is certified by the authorised medical attendant that it was necessary for
the Government servant or a member of his family to travel by a conveyance for purposes of treatment.

158
(i) if the patient is a Government servant actual conveyance charges limited to mileage allowance
without daily allowance as for a journey on tour, and
(ii) if the patient is a member of the family of Government servant, actual conveyance charges
limited to half the mileage allowance without daily allowance as for a journey on tour] 3.
3 Inserted in Notification No. GAD 4 SMR 66 dated 6th April 1967.
12. Special medical treatment in certain cases:- (1) If the authorised medical attendant is
of the opinion that the case of the patient is of such serious or special nature as to require medical attendance
by some persons other than himself or that the patient requires anti-rabic treatment he may with the approval
of the Director of 1[Health and Family Welfare Services]1 2[or the Director of Indian Systems of Medicine
and Homoeopathy, as the case may be] 2 which shall be obtained before and unless the delay involved entails
danger to the health of the patient:-
1 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983 2 Inserted in Notification No.
DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983
(a) send the patient to the nearest Specialist or the other Medical Officer as provided in clause (d) of
rule 3 by whom, in his opinion, medical attendance is required for the patient or in the case of anti-rabic
treatment, to the nearest place where such treatment is available : or
(b) if the patient is too ill to travel, summon such Specialist or other Medical Officer to attend upon the
patient.
(2) A patient sent under clause (a) of sub-rule (1) shall on production of a certificate in writing by the
authorised medical attendant in this behalf, be entitled to travelling allowance for these journeys and from
the Headquarters of the Specialist or other Medical Officer or the Place where he is sent for anti-rabic
treatment.
3[(2A) If the patient who takes special medical treatment under sub-rule (1) is unable to travel by himself
and the authorised medical attendant considers that it is unsafe for the patient to travel unattended, the person
accompanying such patient shall, on production of a certificate in writing from the authorised medical
attendant in this behalf, be entitled for the journey to and from the headquarters of the Specialist or other
Medical Officer to draw travelling allowance or the railway fare or the bus fare, as the case may be as
specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 11] 3
3 Inserted in Notification No.GAD 14 OMR 63 dated 29th February 1964.
(3) A Specialist or other Medical Officer summoned under sub-rule (1) shall, on production of a
certificate in writing by the authorised medical attendant, in this behalf be entitled to travelling allowance for
the journey to and from the place where the patient is and also daily allowance according to rules.
13. Application of K.C.S.R:- The travelling Allowance admissible under rules 11 and 12 shall
be subject to the provisions of Part VIII of the Karnataka Civil Services Rules, 1958.
14. Reimbursement of Medical Expenses:- (1) Where a Government servant is entitled
under rule, 7 free of charge to treatment in any hospital any amount paid by him on account of such
treatment shall on production of a certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf
be reimbursed to him by the Government. (2) (a) The refund of the cost of preparations which are not
medicines but are primarily foods, tonics toilet preparations or disinfectants is not admissible under these
rules.

1[(b) List of items for which refund is not admissible under these Rules shall be those published by the
Director General of Health Service, Government of India, from time to time] 1.
1
Substituted in Notification No.GAD 14 OMR 63 dated 29th February 1964.
Provided that the cost of any therapeutic substance included in such list, which is prescribed by the
authorised medical attendant as absolutely essential for the recovery of the patient shall be reimbursed by
Government, if the State Government after consultation with the Director of 2[Health and Family welfare

159
Services]2 is satisfied that such therapeutic substance was absolutely essential for the recovery of the patient
and makes an order to that effect.
st
2 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21 September 1983.
(c) Sales-tax paid by Government servants while purchasing special medicines from the market is
refundable under the rules. Packing and postage charges paid by Government servants for purchasing special
medicines from out stations are not refundable.
(d) If an ambulance is used to convey a patient to a place of treatment or to convey a patient from one
hospital to another hospital for purposes of certain/medical examinations, etc., the charges incurred by the
Government servant on that account are refundable.
(e) Charges for sterilisation of instruments used in connection with operation performed on
Government servants and their families are not payble by them, as it is the duty of the Hospital authorities to
keep all the surgical instruments sterilised and in order.
3[(f) In cases where, for lack of facilities at a Government hospital or in the laboratory attached to it,
skiagrams of ECG's are taken at a private laboratory or hospital, the charges incurred thereon shall be
refundable at the rates prevalent in Government hospitals]3.
3 Substituted in Notification No.GAD 1 SMR 74 dated 28th October 1974.
(g) Charges recovered for operations performed on Government servants, who get admitted to a ward
higher than that what they are entitled to are reimbursable to them.
4[(h) the cost of Ayurvedic, Unani and Homoeopathy medicines is also refundable. The lists of items
for which refund is admissible under these rules in respect of Ayurvedic, Unani and Homoeopathic
medicines shall be those published by the Director of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
Provided that the cost of any therapeutic substance not included in such list but is prescribed by the
authorised medical attendant as absolutely essential for the recovery of the patient shall also be reimbursed
by Government, if the State Government after consultation with the Director of Indian System of Medicine
and Homoeopathy is satisfied that such therapeutic substance was absolutely essential for the recovery of the
patient and makes an order to that effect] 4.
st
4Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21 September 1983.
(i) (A) Refund in respect of a full set of dentures where necessary shall be allowed upto a maximum of one
hundred rupees once during, the entire service of a Government servant;
(B) Refund in respect of replacement of teeth in cases other than those falling under sub-clause (A) shall be
allowed as and when necessary.
Provided that no refund under clauses A and (B) shall be allowed where the dentures of or teeth are
made of any material like Gold, Silver etc.
1[(C) Refund in respect of scaling and filling of the teeth or for any treatment taken for diseases
connected with teeth shall be allowed]1.
1 Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 81 dated 29th October 1981
(j) In the case of 2[Government servants whose monthly pay does not exceed Rs.8200/- in
accordance with the Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 1999]2expenses incurred for procuring
artificial appliances including travelling expenses and hospitalisation charges, if any, are reimbursable
provided that the officer-in-charge of the medical institution where the Government servant has undergone
the treatment certifies that such appliances were absolutely essential for the treatment of the Government
servant.
2 Revised as per KCS (Revised Pay) Rules, 1999
3[(k) the cost of blood purchased for being administered to the patient on the advise of the authorised
medical attendant shall be refundable on production of a certificate by the authorised medical attendant] 3
3Inserted in Notification No.GAD 18 OMR 63 dated 3rd March 1965

160
4[(1) Refund in respect of the cost of spectacles, where necessary, shall be allowed thrice during the
entire service of the Government servant, subject to the condition that the amount claimed in each case does
not exceed a maximum of three hundred rupees]4.
4Substituted in Notification No.GAD 2 SMR 75 dated 13th February 1976.
Explanations.- For the purpose of this clause 'artificial appliances' means"
(i) Prosthetic appliances of all kinds for the upper and lower limbs;
(ii) spinal braces or spinal supports including spinal belts;
(iii) cervical collars of all kinds, such as, of plastic, leather or stainless steel with leather coverings;
(iv) leather and metallic splints devised for correction of deformities and providing support for upper limbs;
(v) bracerage of all kinds including callipers, knee cage, knock knee and bow legs splints made of
metal and leather; and
(vi) orthopaedic shoes, boots and splints used for correction of deformities of feet and legs.
1[(m) Refund in respect of the cost of Polio boots shall be allowed only at intervals of not less than
three years and may be claimed only three times in respect of an individual. Refund in respect of machinery
appurtenances like crutches, limb supports etc., shall be allowed only if they are purchased from a Medical
College/Hospital (Rehabilitation Department), of from the Artificial body (Parts) Centre at Pune or from any
other Centre/Organisation recognised and approved by Central or State Government for such purposes. Both
in the cases of Polio boots and machinery appurtenances the refund is subject to their being certified by
concerned specialists as essential and is admissible only to those officers whose monthly pay does not exceed
Rs.8200/- if it is in accordance with the Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules 1999]1.
1Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 79, dated 16th July 1980.
*[(Artificial Limb Centres at Bangalore and Mangalore in respect of artificial limbs are recognised)]
*.
th
*G.O.No.DPAR 4 SMR 85 dated 8 January 1986.
2[(n) Refund in respect of purchase of hearing aid shall be allowed to the extent of rupees three
hundred once during the entire service of a Government Servants subject to the following conditions:
(i) The benefit of reimbursement of charges towards purchase of hearing aid will be admissible to the
Government servant only and not to the members of his family:
(ii) The reimbursement of charges will be admissible on the basis of the certificate issued by the
Head of the ENT Department in a Government Hospital. The certificate should specify that the Government
servant is required to use hearing aid for his right/left ear;
(iii) The Government servant should make use of the hearing in the course of the discharge of his
normal official duties] 2.
2 Inserted in Notification DPAR 4 SMR 80 dated 3rd March 1981.
3[(o) Refund in respect of purchase of pacemaker shall be allowed subject to the condition that the
officer incharge of Medical Institution where the Government servant has undergone treatment certifies that
implantation of pacemaker was absolutely essential for treatment of the Government Servant] 3.
3 Inserted in Notification No. DPAR 6 SMR 82 dated 20th September 1983.
4[(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the reimbursement of the Medical expenses in
respect of the treatment taken in the authorised hospitals and medical institutions specified in the Schedule-I
shall be subject to the ceiling limits specified in column 3 of Schedule-II and Schedule-III in respect of
treatment he availed specified in column 2 thereof respectively] 4.
nd
4Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 2000 dated 22 January 2001.
15. Claims for Reimbursement of Medical Charges:- (1) All claims for refund of
expenses incurred on account of the purchase of the special medicine should be accompanied by an
"essentiality certificate” from the authorised medical attendant; the certificate shall be in form 'B'.
(2) Claims on behalf of deceased Government servants in connection with medical charges preferred
by legal heirs are reimbursible in the same manner and under the same conditions relating to a Government

161
servant. Article 81 of the Karnataka Financial Code, being applicable to such claims, as it does to salary,
leave allowances. etc., due to a deceased Government servant.
(3) Claims for the reimbursement of the expenditure incurred in connection with the medical charges
shall be preferred in Form 'C' and shall be submitted to the controlling officer 1[three months, in accordance
with the provisions contained in Article 146-A of Karnataka Financial Code, 1958] 1. The expenditure
relating to medical charges being debitable under sub-Head 'Allowance -honoraria, etc.,- cost of medical
treatment.'
1 Substituted in Notification No.GAD 2 SMR 70 dated 14th April 1970.
2[Provided that the claims for the reimbursement of medical expenditure of the officers of the
Secretariat of and above the rank of Deputy Secretary may be sent direct to the Accounts Section for
th
payment] 2. 2Inserted in Notification No. DPAR 5 SMR 84 dated 11 June 1985.

(4) Claims by Government servants who are on duty, deputation, leave or travelling in any place
outside the State, but within the territory of India referred to in Rule 6, shall be supported by proper receipts
and vouchers countersigned by the authorised medical attendant to the effect that the treatment was
necessary and the charges are reasonable having regard to the circumstances of the case, and sanction of
Government obtained in the Finance Department.
3[(5) Claims by Government servants for refund in respect of spectacles shall be accompanied by a
certificate from the authorised Medical Attendant and a declaration in form D] 3.
3 Inserted in Notification No. GAD 4 SMR 71 dated 21st May 1971.
(6) Claims by Government servants for reimbursement in respect of dentures or teeth shall be
accompanied by an Essentiality Certificate from the Authorised Medical Attendant and in respect of a full set
of dentures, a declaration in Form `E'.
16. Scrutiny of claims by Controlling Officers:- (1) The Controlling Officer, shall scrutinise the
claims carefully before signing or countersigning them and shall satisfy himself that the claims are genuine,
are covered by the rules and orders and are supported by the necessary bills and receipts duly certified by the
authorised Medical Attendants or other competent medical authority, the verification in respect of cost of
medicines being made with reference to the lists of non-reimbursible items issued by the Director of 1[Health
and Family Welfare Services]1 in Karnataka , Bangalore 2[or with reference to lists of reimbursible items in
respect of Ayurvedic, Unani or Homoeopathic Systems of Medicines issued by the Director of Indian
Systems of Medicine and Homoeopathy]2 from time to time which are and should be maintained up-to-date
in all offices. Cases which are referred to the Secretariat Departments or emanate in the Secretariat itself
should also be verified by the respective departments in the same manner, only cases where genuine doubts
arise being referred to General Administration Department of the Karnataka Government Secretariat. Claims
not Conforming to these conditions shall be disallowed.
st
1 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21 September 83
st
2 Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21 September 83
(2) After the claims are duly signed or countersigned the amounts due to Gazetted officers on
account of reimbursement of medical expenses incurred, should be drawn by them on salary bills and those
due to non-Gazetted employees on Establishment pay bills and paid over to them.

17. Treatment at residence of Government Servants:- (1) If the authorised medical


attendant is of the opinion that owing to the absence or remoteness of a suitable hospital or to the severity
of the illness, a Government servant cannot be given treatment as provided in clause (i) of Rule 7, the
Government servant may receive treatment at his residence.

(2) A Government servant receiving treatment at his residence under sub-rule (1) shall be entitled
to receive towards the cost of such treatment incurred by him a sum equivalent to the cost of such

162
treatment, as he have been entitled, free of charge, to receive under these rules, if he had not been treated
at his residence.

(3) Claims for sums admissible under sub-rule (2) shall be accompanied by a certificate in writing by
the authorised medical attendant stating (a) his reasons for the opinion referred to in sub-rule (1) and (b)
the cost of similar treatment referred in sub-rule (2).

(4) Treatment referred to in sub-rules (1) to (3) means treatment as defined in clause (h) of rule 3,
and is distinct from "Medical Attendance" defined in sub-clause (d) of the said rule and does not include
the visiting fee of a private Medical Practitioner.

(5) Computation of the cost of the treatment shall be on the scale prevailing at a Government
hospital for treatment similar to that the Government servant receives at home.

(6) The Government servant shall consult the authorised medical attendant before receiving
treatment at his residence and the reimbursement of the charges is subject to the authorised medical
Attendant agreeing before hand about the need for treatment at the residence.

(7) The authorised Medical Attendant when he issues the certificate under sub-rule (3) shall certify
that he was consulted before the treatment began and agreed to such treatment being given, giving
reasons for not arranging for treatment at a Government hospital and shall also state the cost of similar
treatment at a Government hospital.

18. Determination of Medical Charges:- (1) Charges for service rendered in connection with,
but not included in medical attendance on, or treatment of patient entitled free of charges to medical
attendance or treatment under these rules, shall be determined by the authorised medical attendant and
paid by the patient.

(2) If any question arises as to whether any service is included in medical attendance or treatment,
it shall be referred to the Government and the decision of the Government shall be final.

19. Countersignature of T.A. Bills:- The controlling officer of a patient may require that any
certificate required by these rules to be given by the authorised medical attendant claiming travelling
allowance shall be counter signed :

(a) in the case of a certificate given by a Civil Surgeon, by the Director of 1[Health and Family
Welfare Services]1, and
1 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983

2[(aa) in the case of a certificate made by a medical officer of the Ayurvedic, Unani or
Homoeopathic system of Medicine, by the Director of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy] 2."
2 Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983

(b) in the case of a certificate given by any other Medical Officer, by the Civil Surgeon of the District.

Part III Facilities for T.B. Patients


20. Examination of Suspected Cases:- Government servants suspected to be suffering
fromTuberculosis should be sent for examination and opinion to the nearest Government T.B. Clinic or
Sanatorium or nearest District Headquarters Hospital where proper facilities including X-Ray, are available

163
for thorough examination. No charge shall be levied for X-Ray, skiagrams, examinations and laboratory
investigations in this behalf.

21. Report of Medical Attendant before expiry of leave and action thereon :- (1) If,
after such examination, the Government servant is found to be suffering from tuberculosis and the case is
an active one, the Government servant should be granted such leave as is recommended in his case by the
authorised medical attendant, until he has exhausted all the leave due to him under the leave rules
applicable to him. Before the expiry of the period of leave, the Government servant shall appear before the
authorised Medical Attendant for report whether he is fit to resume duty. If the authorised medical
attendant reports that the Government servant is not fit to resume duty and that further treatment is
necessary, the Government servant shall be granted extra-ordinary leave, as is admissible in the Karnataka
Civil Service Rules for the period recommended by him, subject to a maximum of two years. If the
authorised medical attendant reports that there is no likelihood of his returning to duty, the Government
servant shall be retired on grounds of invalidity.

(2) At places where there are no authorised medical attendants, the Civil Surgeon can with the
sanction of the Director of 1[Health and Family Welfare Services]1 arrange to examine Government
servants suffering from Tuberculosis with the help of two Medical Officers of the Institution where the
patient is receiving treatment.

1 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983

22. Examination by Medical Board before expiry of extraordinary leave:- (1) Before the
expiry of the maximum limit of extraordinary leave admissible under the rules, the Government servant
concerned should be examined by a Medical Board that may be constituted by the Director of 2[Health and
Family Welfare Services]2 from time to time to see whether he is fit to resume duty or should be
invalidated. If the Government servant is found to have considerably improved, but is found to be in need
of some more time say 1 to 3 months, to consolidate the progress and to become fit to resume duty further
leave as admissible under the K.C.S. Rules may be granted subject to the limit of 3 months, provided it is
certified that he is likely to resume duty by the end of that period.

2 Substituted in Notification No. DPAR 1 SMR 78 dated 21st September 1983

(2) All Heads of Departments or Offices, as the case may be shall, while sending the Government
servant suffering from Tuberculosis before a Medical Board invariably inform the Medical Board of the
period of extraordinary leave already taken by the Government servant concerned in pursuance of these
concessions, and the balance of leave admissible, so as to enable the Medical Board to Certify whether the
Government servant is likely to be fit to resume duty before the expiry of the full leave.
23. Place of treatment and expense of treatment and diet :- (1) While on leave, the
Government servant shall be required to undergo treatment in a Government Medical Institution. The
authorised medical attendants shall have discretion to decide whether a patient should be asked to stay in
a hospital or a Sanatorium or whether he should take treatment while staying outside such an institution
under such conditions as may be considered necessary.

(2) Reasonable facilities should also be provided, as far as possible, for admission of the
Government servants to Government Hospitals, provided they are deemed fit for treatment by the Medical
Officer in charge of the T.B. Clinic or Sanatoria. The expenses for the treatment of the Government servant
and for diet-normal, extra or special, shall be met wholly by Government in the case of 3[Government
164
servants whose monthly pay does not exceed Rs.8200/- in accordance with the Karnataka Civil Services
(Revised Pay) Rules, 1999]3. In the case of Government servants whose pay exceeds the aforesaid amount
charges for diet shall be borne by the Government Servants themselves.
3 Revised as per KCS (Revised Pay) Rules, 1999
(3) Treatment of Government servants suffering from Tuberculosis at the Karnataka Health Institute,
Ghataprabha, shall be deemed to be treatment in a Government Medical Hospital and the Government
servant in such a case shall be entitled be get refund of the ward charges and reimbursement of medical
expenses admissible under these rules.
24. Facilities for out-patients:- (1) Government servants undergoing treatment as out-patients
in Government Hospitals shall also be entitled to concessions admissible under rule 21.

(2) vouchers for the special medicines purchased by them for their treatment should be
produced and countersigned by the Authorised Medical Attendant.
25. Continuance in service about whom the case is declared as "arrested":- If after
careful examination by the Medical Board, the case is declared as "arrested" and the Government servant is
considered fit to resume his duties, he shall be allowed to continue in his appointment under the following
conditions :-

(a) that he remains under suitable medical supervision and treatment of the medical attendant who
should maintain a special register of the cases so that the patient is followed up regularly in his own
interest as well as that of public health;

(b) that the Government servant suspected of Tuberculosis or suffering from "arrested" Tuberculosis shall
undergo periodical re-examination by the proper Government Medical Officer and if necessary, by a
competent authority in Tuberculosis approved by Government. The re-examination should be done by the
Government Medical Officer free of charge.
26. Facilities in Office to a person declared fit for duty:- In the event of a Government
servant suffering from Tuberculosis being declared fit for duty, the Department concerned shall wherever
possible, give him light duty for another year or so, and also allow him some period for rest daily or
occasionally as advised by the authorised medical attendant.
27. Concessions to temporary Government servants:- Temporary Government servants
who are regularly recruited and have put in more than a year's continuous service shall be eligible for the
concessions other than monetary concessions sanctioned in these rules.
Explanation:- For the purpose of this rule, one year's service should be completed before the
commencement of leave for the treatment of Tuberculosis.
1[28. Stoppage of concessions on superannuation]1
1 Omitted in Notification No. GAD 2 SMR 72 dated 3rd March 1972
29. General:- The Head of the Department under whom the Government servant in need of
concessions is serving should be the authority to sanction these concessions.
30. General:- The rules in this Part are supplementary to the provisions contained in the
Karnataka Civil Services Rules, 1958 and shall have effect notwithstanding any particular provision there in
contrary to these rules.
1[31. Relaxation of Provisions:- Where the Government is satisfied that the operation of any of these
rules causes undue hardship in any particular case, it may by order dispense with or relax the requirements
of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with any
case in a just and equitable manner] 1.
1 Inserted in Notification No. GAD 23 OMR 64 dated 18th August 1965.

165
By Order and in the name of the Governor of Karnataka,
K. NARAYANASWAMY,
Chief Secretary to Government,
*******

166
1[SCHEDULE-I (see proviso to rule 8)
st
(1) Chinmaya Mission Hospital, 1 stage, Indiranagar, Bangalore-38.
(2) M.S.Ramaiah Medical Teaching Hospital, Gokula Extension, Bangalore-51.
(3) Church of South India Hospital, 2, Hazrath Kamal Bosh Road, Bangalore-51.
(4) K.I.M.S.Hospital & Research Centre, V.V.Puram, K.R.Road, Bangalore-4.
(5) Yellamma Dasappa Hospital, 27, Andree Road, Shanti Nagar, Bangalore-27.
(6) P.D.Hinduja Sindhu Hospital, Sampangiramanagar, Bangalore-26.
(7) Republic Hospital, Long Forde Garden, Bangalore-25.
(8) Bangalore Baptist Hospital, Bellary Road, Bangalore.
th
2{(9) Sevakshetra Hospital, 27 Cross, Sevakshetra Hospital Road, B.S.K. II Stage, Bangalore-560 070}2.
th
2 Corrected in Notification No.DPAR 6 SMR 2001 dated 5 September 2001.
(10) Mallige Medical Centre, 31/32, Crescent Road, Bangalore.
(11) St.John‟s Medical College Hospital, John nagar, Koramangala, Bangalore-34.
(12) Manipal Hospital, 98, Rustam Bagh, Airport Road, Bangalore.
(13) Wockhardt Hospital and Heart Institute, 14, Cunningham Road, Bangalore-52.
(14) Bangalore Hospital, Susruta Medical Aid and Research Home Ltd., 202, R.V.Road, Bangalore-1.
(15) St.Philomina‟s Hospital, No.1, Neelasandra Road, Bangalore-47.
(16) St.Marthas Hospital, Nrupathunga Road, Bangalore-560 001.
(17) Mallya Hospital, Nrupathunga Road, Bangalore-560 001.
(18) Karnataka Nephrology and Transplant Institute Lakeside Medical Centre & Hospital, 33/4, Meaneen
Avenue, Bangalore-560 042] 1.

1 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22nd January 2001.


3[(19) Narayana Hrudayalaya, No.258/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore-562
158]3.
nd
3 Inserted in Notification No.DPAR 9 SMR 2001 dated 22 December 2001.
4[(20) KLES Hospital and Medical Research Centre, Nehrunagar, Belgaum-590 010.
(21) R.L.Jalappa Hospital and Research Centre, Tamaka, Kolar-563 101.
(22) Dr.B.R.Ambedkar Medical College Hospital, Bangalore.
(23) Adichunchanagiri Institute of Medical Science Hospital, Balagangadhara Nagar, Mandya District,
Mandya.
(24) Kasturba Medical College Hospital, Manipal.
(25) Bapuji Hospital, Davanagere.
(26) K.S.Hegde Medical College Hospital, Mangalore.
(27) Father Muller Medical College Hospital, Mangalore] 4.
th
4 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2003 dated 14 May 2003.
5[(28) Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, “OPEC ASSISTED”, Raichur] 5.
th
5 Inserted in Notification No.DPAR 3 SMR 2003 dated 14 July 2003.
6[(29) Vikram Hospital, Mysore.
(30) Sagar Apollo Hospital, Bangalore.
(31) B.G.S.Apollo Hospital, Kuvempunagar, Mysore] 6.
6 Inserted in Notification No.DPAR 6 SMR 2003 dated 3rd September 2003.
7[(32) Narayana Nethralaya, Bangalore]7.
7 Inserted in Notification No.DPAR 11 SMR 2003 dated 29th September 2003.

167
8[(33) Shekar Nethralaya, J.P.Nagar, 3rd Phase, Bangalore-560 078] 8.
8 Inserted in Notification No.DPAR 12 SMR 2003 dated 9th October 2003.
9[(34) J.S.S.Medical College Hospital, Ramanuja Road, Mysore.
(35) Sri Siddhartha Medical College Hospital, Tumkur.
(36) P.V.S.Medical, Surgical and Cardiac Hospital, Chitradurga] 9.
9 Inserted in Notification No.DPAR 10 SMR 2003 dated 25th October 2003.
10[(37) Trinity Hospital and Heart Foundation, Basavanagudi, Bangalore-560 004]10.
10 Inserted in Notification No.DPAR 14 SMR 2003 dated 16th January 2004.
11[(38) Bhagwan Mahaveer Jain Hospital, Millers Road, Bangalore.
(39) Hi-tech Kidney Stones Hospitals, Bangalore.
(40) Hosmat Hospital, Magrath Road, Bangalore.
(41) Bangalore Childrens' Hospital, Bangalore.
(42) Rajasekar Hospital, J.P.Nagar, Bangalore.
(43) K.R.Hospital, 979,25th Main Road, BSK 1st Stage, 50 ft.Road, Bangalore-560 050.
(44) Bhagawan Mahaveer Jain Heart Centre, Millers Road, Bangalore.
(45) Vydehi Hospital, 82, EPIP Area, WhiteField, Banglaore-66.
(46) Bangalore Kidney Stone Hospital, Hudson Circle, Bangalore] 11.
11 Inserted in Notification No.DPAR 13 SMR 2003 dated 9th February 2004.
13[(47) Kerudi Hospital and Research Centre, Bagalkot.
(48) A.J. Hospital and Research Centre, Mangalore.
(49) Omega Hospital (P) Ltd., Mangalore.
(50) City Hospital Research and Diagnostic Centre, Kadri, Mangalore] 13.
13 Inserted in Notification No.DPAR 3 SMR 2004 dated 18th May 2004.
14 [(51) Gopala Gowda Shanthaveri Memorial Hospital, Nazarbad, Mysore-10.
(52) Basappa Memorial Hospital, 22/B, Vinoba Road, J.L.Puram, Mysore-12.
(53) Chetana Nursing Home, Mallandur Road, Chikmagalur-577 101.
(54) Poornima Hospital and Maternity Centre, Mulbagal, Kolar District.
(55) R.K.Nursing Home, Chintamani, Kolar District] 14.
14 Inserted in Notification No.DPAR 2 SMR 2004 dated 24th July 2004.
15 [(56) Mallikarjuna Nursing Home, Shimoga.
24{(57) Malnad Hospital and Institute of Oncology, Shimoga}24.
24 Corrected vide Corrigendum No.DPAR 17 SMR 2005 dated 26th November 2005.
(58) Nanjappa Hospital, Shimoga.
(59) Basaveshwara Hospital, Shimoga.
(60) Melagi Hospital, Thirthahalli, Shimoga District.
(61) Manjunatha Health Care Hospital, Kolar.
(62) New Kolar Nursing Home, Kolar.
(63) New Kamadhenu Nursing Home, Kolar.
(64) Srinivasa Nursing Home, M.B.Road, Kolar.
(65) Babu Nursing Home, Pandavapura, Mandya.
(66) New Pragathi Nursing Home, Mandya.
(67) Archana Nursing Home, Mandya.
(68) Annapurna Nursing Home, Gangavathi, Koppal District.
(69) Patil Nursing Home, Gangavathi, Koppal District.
(70) Al Ameen Medical College Hospital, Bijapur.
(71) B.L.D.E. Medical College Hospital, Bijapur.
(72) C.S.I. Redferna Hospital, Hassan.
(73) Mangala Nursing Home, Hassan.
(74) Bharathi Nursing Home, Hassan.
(75) Keshava Nethralaya, Hassan.

168
(76) Kasturba Hospital, Tumkur.
(77) Sri Devi Hospital, Tumkur.
18{(78) Adarsha Nursing Home, Tumkur}18.
18 Corrected vide Corrigendum No.DPAR 1 SMR 2004 dated 4th March 2005 .
(79) Ashraya Hospital, Chikmagalur.
(80) Holy Cross Hospital, Chikmagalur.
(81) Balaji Nursing Home, Kadur, Chikmagalur District.
(82) Padma Nayanalaya, M.M.Joshi Eye Centre, Hubli.
(83) Shakuntala Memorial Hospital, Dharwad.
20{(84) Bharath Hospital and Institute of Oncology, Hebbal, Mysore}20.
20 Corrected vide Corrigendum No.DPAR 1 SMR 2004 dated 21st May 2005.
(85) City Central Hospital, Davanagere.
(86) Ravi Nursing Home, Davanagere.
(87) Shifa Hospital, Queen s Road, Bangalore.
(88) Curie Centre of Oncology, Koramangala, Bangalore.
(89) Bangalore West Lions Hospital, J.C. Road, Bangalore.
(90) Shri Krishna Sevashrama Hospital, Jayanagar, Bangalore.
28{(91) Bhagavan Mahaveer Jain Nethralaya, Seshadripuram, Bangalore.}28
28Corrected vide Corrigendum No.DPAR 17 SMR 2005 dated 10th January 2006.
22{(92) Nethradhama Super Speciality Eye Hospital, Jayanagar, Bangalore-82.}22
22Corrected vide Corrigendum No.DPAR 10 SMR 2005 dated 17th September 2005.
(93) NU Trust BKF Chand Nefro Urology Centre, Padmanabha Nagar, Bangalore.
(94) Bangalore Institute of Oncology, 44-45/2, 2nd Cross, Rajaram Mohan Roy Extension, Bangalore-560 027.
(95) City Hospital and Research Centre, Udupi.
(96) Vijaya Shree Accident and Orthocare, Udupi.
(97) Hitech Medicare Hospital and Research Centre, Udupi.
(98) Vinaya Hospital, Kundapur, Udupi District.
(99) City Nursing Home, Karkala, Udupi District]15.
15 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2004 dated 27th November 2004.
16[(100) Janatha Hospital and Research Centre, Hassan]16.
16 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2004 dated 9th December 2004.

17[(101) Nandini Nursing Home, No.1586, K.R.Road, Mandya.


(102) Latha Nursing Home, P.J.Extension, Davanagere]17.
17 Inserted in Notification No.DPAR 10 SMR 2004 dated 19th February 2005.
19[(103) Devi Eye Hospital, Koramangala, Bangalore.
(104) D.G.Hospital, Padmanabhanagar, Bangalore-560 073.
(105) Cauvery Nursing Home, Mandya.
(106) SSM Super Speciality Hospital, Hassan.
(107) Gandhi Hospital, Udupi.
(108) Bidari Ashwini Hospital, Bijapur.
(109) Bagalkot Medical College, Bagalkot.
(110) Kamakshi Hospital, Mysore.
(111) C.S.I. Holdworth Memorial Hospital, Mysore.
(112) Jayashree Nursing Home, Hassan.
(113) Dr.N.R.Acharya Memorial Hospital, Koteshwar, Udupi.
(114) Sri Navarathna Surgical and Maternity Nursing Home, Kolar.
(115) Vijaya Hospital, Tumkur.
(116) S.Nijalingappa Medical College and Hanagal Sri Kumareshwara Hospital and Research Centre,
Navanagar, Bagalkot.
(117) Sanjeevini Sahakari Hospital and Research Centre, Hassan.
169
(118) B.Sidrammanna Hospital, Tumkur] 19.
19 Inserted in Notification No.DPAR 4 SMR 2005 dated 8th April 2005.
21[(119) Athena Hospital, Mangalore.
(120) Aruna Hospital, Dr.Radhakrishna Road, Tumkur.
(121) Vinayaka Hospital, Ashoknagar, Tumkur.
(122) Bapuji Nursing Home, Someshwarapuram, Tumkur.
(123) Kadli Ningamma Memorial Hospital, M.C.C.B. Block, Davanagere.
(124) Gayathri Hospital, Vijayanagar, Bangalore-40.
22{(125) Acura Speciality Hospital, Koramangala, Bangalore-95}22.
22Corrected vide Corrigendum No.DPAR 10 SMR 2005 dated 17th September 2005.
(126) Vinayaka Hospital, Hanumanthanagar, Bangalore.
(127) Karthik Nethralaya, N.R.Colony, Ashoknagar, Bangalore-50.
(128) Manohar Saigowda Memorial Hospital and Laproscopic Training Centre, Mulbagal, Kolar District.
(129) Manasa Hospital, Gowribidanur, Kolar District.
(130) Prashanth Medical Services, Nehrunagar, Mandya.
(131) Suraksha Nursing Home, Mandya.
(132) Annapoorna Hospital, K.M.Road, Chickmagalur.
(133) Jayapriya Hospital, Bylappanavaranagar, Hubli.
(134) Patil Nursing Home, Gulbarga.
(135) Hemavathi Hospital, Hassan] 21
21 Inserted in Notification No.DPAR 10 SMR 2005 dated 30th July 2005.
23[(136) Chitra Hospital and Prasad Memorial Medical Centre, Irwin Road, Mysore.
(137) Daddenavar Hospital and Research Centre, Bagalkot.
(138) Khaja Bandenawaz Teaching and General Hospital, Gulbarga.
(139) Sampige Nursing Home, Hassan.
(140) Lakshmi Nursing Home, Hassan.
(141) Suguna Nursing Home, Kolar.
(142) Bharathi Hospital, K.R.Extension, Tumkur.
(143) Chaitanya Hospital, S.S.Puram, Tumkur.
29{(144) North Side Hospital and Diagnostic Centre, Sahakaranagar, Bangalore-92.}29
29Corrected vide Corrigendum No.DPAR 17 SMR 2005 dated 13th February 2006.
(145) Punya Hospital, Channapatna, Bangalore Rural District.
(146) Chinmaya Hospital, Kundapur, Udupi District.]23
23 Inserted in Notification No. DPAR 12 SMR 2005 dated 28th September 2005.
27[(147) Malnad Nursing Home, K.R.Puram, Hassan.
(148) Ashwini Nursing Home, P.J.Extension, Davangere-577 002.
(149) St.Theresa's Hospital, Rajajinagar, Bangalore-10.
(150) Mediscope Hospital Pvt. Ltd., Pillana Garden, Bangalore-45.
(151) Sri Venkateshwara Nursing Home, Srinivasapur- 563 135.
(152) Ashraya Hospital, MCC `A' Block, Davangere-577 004.
(153) City Medical Centre, MMC `B' Block, Davangere.] 27
27 Inserted in Notification No. DPAR 15 SMR 2005 dated 27th December 2005.
28[(154) Shilpasri Nursing Home, Nehru Nagar, Mandya.
(155) Pragathi Hospital, 1st Cross, S.S.Puram, Tumkur-572 102.
(156) Bapuji Child Health Institute & Research Centre, Davanagere-577 004.
(157) Smt. Savithramma & Sri Shanasappa Hospital & Research Centre, Municiple Circle, Hassan road,
Arsikere-573 103, Hassan District.
(158) E.T.C.M. Hospital, Kolar.
(159) Pristine Hospital, No. 877, Modi Hospital Road, West of Chord Road, II Stage Extn., Bangalore.
(160) Rajeev Hospital, Government Hospital Road, Hassan-573 201.
(161) Chandrakala Hospital & Institute of Medical Research, Kalidasa Road, Jayalakshmipuram, Mysore-12.
170
(162) Dr. N.K. Thammaiah Hospital, Belgumba Road, Kuvempunagar, Tumkur-572 103.
(163) Akshaya Nursing Home, 3rd Cross, Gowripet, Kolar-563 101.
(164) Sukshema Hospital, Shamanur Road, Davanagere.
(165) Doddamane Hospital, Tumkur.] 28
28 Inserted in Notification No. DPAR 1 SMR 2006 dated 25th April 2006.
29[(166) Jayashree Nursing Home, No.4, 4th Cross, 4th Block, Kumara Park West, Bangalore- 560 020.
(167) Belgaum Cancer Hospital, Ashok Nagar, Belgaum-590 016.
(168) M.V. Diabetes Clinic, No.33, II Main Road, Vyalikaval, Bangalore-3.
(169) Dr. Ramesh Hospital, No.6/63, 59th Cross, 4th Block, Rajajinagar, Bangalore-10.
(170) Prabha Eye Clinic & Research Centre, No.504, 40th Cross, 8th Block, Jayanagar, Bangalore-70.
(171) Benaka Health Centre, Main Road, Ujire-574 240, Dakshina Kannada District.]29
29 Inserted in Notification No. DPAR 5 SMR 2006 dated 3rd June 2006.
30[ (172) Dr.K.Narasimhaiah Hospital, 4th Cross, Gandhinagar, Tumkur-01.
(173) Pragathi Speciality Hospital, Main Road, Bolwar, Puttur-574 201, Dakshina Kannada District.
(174) Vittala International Institute of Ophthalmology, 2nd Cross, 2nd Main, Hosakerehalli, Banashankari
3rd Stage, Bangalore-560 085. ]30
30 Inserted in Notification No. DPAR 6 SMR 2006 dated 27th July 2006.

31(175) Mangala Nursing Home & Mangala Kidney Foundation, Vajra Hills, Kadri Road, Mangalore-575 003.
(176) Nalwad Multispeciality Hospital & Research Centre, Vikas Nagar, Hosur, Hubli-21.
(177) Shushrusha Nursing Home, Gangavathi, Koppal District.
(178) Basaveshwar Teaching and General Hospital, Sedam Road, Gulbarga.
(179) Dr.Lodaya Hospital, Ashwini Nagar, Haveri-581 110.
(180) Sri Satya Sai Hospital, N.H.206, Kadur-577548, Chikmagalur District.
(181) Retina Institute of Karnataka, # 122, 5th Main Road, Chamarajpet, Bangalore-560 018.
(182) Adarsha Hospital, Udupi-576 101.
(183) Sudharshana Nethralaya, No.452, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore-560 003. ]31
31 Inserted in Notification No. DPAR 7 SMR 2006 dated 11th October 2006.
1 [Diagnostic Centres
(1) Medinova Diagnostic Service Ltd., 55, Infantry Road, Bangalore-27.
(2) Anand Diagnostic Centre, No.11, Blue Cross Chambers, Infantry Road, Bangalore-1.
(3) Elbit Diagnostic Centre, No.6/1, Infantry Road, Bangalore-1] 1.
1 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22nd January 2001.
9 [(4) Kiran Diagnostic and Consultation Centre, Turuvanoor Road, Chitradurga] 9.
9 Inserted in Notification No.DPAR 10 SMR 2003 dated 25th October 2003.
11 [(5) Thatagath Heart Centre, Bangalore.
12 {(6) Kanva Diagnostic Services Pvt. Ltd., Rajajinagar, Bangalore-10.} 12
12 Corrected vide Corrigendum No.DPAR 13 SMR 2003 dated 19th February 2004.
(7) Padmashree Medicare Pvt. Ltd., Vijayanagar, Bangalore.
(8) R.V.Diagnostic Laboratory, Malleswaram, Bangalore] 11.
11 Inserted in Notification No.DPAR 13 SMR 2003 dated 9th February 2004.
15 [(9) Srinivasa Diagnostic Centre, Kolar.
(10) Mandya Diagnostic Centre, Mandya.
(11) Gururaja Diagnostic Lab, Gangavathi, Koppal District.
(12) Ambli Diagnostic Laboratory, Tumkur.
18 {(13) Hubli Scan Centre, Hubli} 18 ] 15 .
15 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2004 dated 27th November 2004.
18 Corrected vide Corrigendum No.DPAR 1 SMR 2004 dated 4th March 2005.
19 [(14) Baba House, HKMR Private Limited, Gulbarga] 19.
19 Inserted in Notification No.DPAR 4 SMR 2005 dated 8th April 2005.
21 [(15) Das Diagnostic Laboratory and Scanning Centre, Hassan] 21.
171
21 Inserted in Notification No.DPAR 10 SMR 2005 dated 30th July 2005.
27[(16) Bhagavan Pathology Laboratory, Srirampet, Mysore-570 001.
(17) Dr.Karigoudar Laboratory, Bijapur-586 101.
(18) Santosh Diagnostic & Scan Centre, St.John's Church Road, Bangalore-560 005.]27
27 Inserted in Notification No.DPAR 15 SMR 2005 dated 27th December 2005.
29[(19) N M R Scan Centre, Club Road, Hubli-580 020.
(20) Ragavs Diagnostic & Research Centre Pvt. Ltd., No.14, Sadguru Complex,
27th Cross, 4th Block West, Jayanagar, Bangalore-11.]29
29 Inserted in Notification No. DPAR 5 SMR 2006 dated 3rd June 2006.
31[(21) Dr. Jeevannavar's Laboratory Blood Bank, Gokul Road Cross, Hosur, Hubli-580 021.]31
31 Inserted in Notification No. DPAR 7 SMR 2006 dated 11th October 2006.

SCHEDULE-II
(See rule 14)
RATES APPLICABLE IN RESPECT OF THE HOSPITALS AND MEDICAL INSTITUTIONS SPECIFIED IN SCHEDULE-I.

SL.NO. NAME OF THE TREATMENT PROCEDURE/ INVESTIGATION RATES IN RUPEES


(1) (2) (3)
1 OUT PATIENT
1.1.1 FIRST VISIT 20.00
1.1.2 REVISITED OR EACH SUBSEQUENT VISITS 15.00
1.2 PRIVATE IF ANY -
1.2.1 FIRST VISIT 40.00
1.2.2 REVISITED OR EACH SUBSEQUENT VISITS 30.00
1.3 BY MEDICAL OFFICERS/RESIDENT DOCTORS -
1.3.1 FIRST VISIT 20.00
1.3.2 REVISIT OR EACH SUBSEQUENT VISIT 15.00
1.4 BY SPECIALISTS -
1.4.1 FIRST VISIT 40.00
1.4.2 REVISIT OR EACH SUBSEQUENT VISITS 30.00
1.5 OUT PATIENT PROCEDURES -
1.5.1 INJECTIONS - SC 10.00
IM 10.00
IV 10.00
(CHEMOTHERAPY) IV 50.00
1.5.2 DRESSINGS SMALL 20.00
MEDIUM 40.00
LARGE 80.00
1.5.3 SUTURING WITHOUT LOCAL 160.00
ANAESTHESIA/WITH LOCAL ANAESTHESIA 250.00

172
1.5.4 REMOVAL OF
1.5.4.1 FOREIGN BODY 250.00
1.5.4.2 CYST 450.00
1.5.4.3 BENIGN TUMOR 450.00
1.5.5 ASPIRATION ---
1.5.5.1 PLURAL EFFUSION ---
1.5.5.1.1 DIAGNOSTIC 125.00
1.5.5.1.2 THERAUPTIC 400.00
1.5.5.2 ABDOMINAL
1.5.5.2.1 DIAGNOSTIC 270.00
1.5.5.2.2 THERAUPTIC 550.00
1.5.5.3 PERICARDIAL 300.00
1.5.5.4 BONE MORROW 200.00
1.5.5.5 JOINTS 200.00
1.6 BIOPSY
1.6.1 SKIN EXCEPT HENSENS 125.00
1.6.2 LYMPHNODE 400.00
1.6.3 LIVER 400.00
1.7 STRAPPING 50.00
1.8 REMOVAL OF STICHES 30.00
1.9 VENESECTION 120.00
1.10 PHIMOSIS UNDER LA 600.00
1.11 LUMBER PUNCTURE 300.00
1.12 STERNAL PUNCTURE 200.00
1.13 INJECTION FOR
1.13.1 HAEMORRHOIDS 400.00
1.13.2 VARICOSE VEINS 550.00
1.14 CATHETERISATION 50.00
1.15 DILATATION OF URETHRA 330.00
1.16 INCISION & DRAINAGE 240.00
1.17 INTERCOSTAL DRAINAGE 400.00
1.18 LUNG FUNCTION TEST 200.00
1.19 E.C.G 70.00
1.20 E.E.G 300.00
1.21 INCUBATION(PER DAY) 250.00
1.22 STRESS TEST 550.00
1.23 PERITONEAL DIALYSIS 900.00

173
2 SKIN
2.1 SKIN BIOPSY 125.00
2.2 EXCISION ---
2.2.1 MOLES 250.00
2.2.2 WARTS 250.00
2.2.3 SELA CYSTS 250.00
2.2.4 MOLLUS CUM CONTRABIOSUM 250.00
2.2.5 VENERAL WARTS 250.00
2.2.6 CORNS 250.00
2.2.7 I/D INJECTION KELOID OF ACNE 125.00
2.2.8 CHEMICAL CAUTERY (PER SITTINGS) 50.00
3 E.N.T.
3.1 PURE TONE AUDIOGRAM 100.00
3.2 IMPEDENCE & OTHER TESTS 100.00
3.3 SISI, TONE DECAY & DIFFERENCE TIMES 90.00
3.4 MULTIPLE HEARING ASSESSMENT TEST FOR ADULTS 90.00
3.5 HEARING AID SELECTION 100.00
3.6 HEARING AID ANALYSIS 100.00
3.7 SPEECH DISCRIMINATION SCORE 50.00
3.8 SPEECH ASSESSMENT 80.00
3.9 SPEECH THERAPY PER SESSION OF 30-40 MINUTES 70.00
3.10 COLD COLORIE TEST FOR VESTIBULAR FUNCTION 100.00
3.11 REMOVAL OF FOREIGN BODY
3.11.1 FROM NOSE 150.00
3.11.2 FROM EAR 150.00
3.12 REPAIR OF EAR LOBE 450.00
3.13 SYRINGING 100.00
3.14 POLYP REMOVAL UNDER LA 600.00
3.15 PERITONSILLAR ABSCESS DRAINAGE UNDER LA 640.00
4 EYE
4.1 CAUTERISATION OF ULCER/SUBCONJUNCTIVAL INJECTION
4.1.1 ONE EYE 80.00
4.1.2 BOTH EYE 125.00
4.2 RETROBULAR INJECTION
4.2.1 ONE EYE 100.00
4.2.2 BOTH EYES 170.00
4.3 SYRINGING OF LACRIMAL SAC

174
4.3.1 FOR ONE 75.00
4.3.2 FOR BOTH 125.00
4.4 PARACENTESIS 200.00
4.5 FOREIGN BODY REMOVAL 125.00
4.6 REFRACTION/FUNDOSCOPY 50.00
4.7 OTTHOPTIC CHECK UP 50.00
4.8 ORTHOPTIC EXERCISES 75.00
4.9 PLEPOPTIC EXERCISES 50.00
4.10 PERIMETRY/FIELD TEST 150.00
4.11 CHALAZION OPERATION
4.11.1 ONE EYE 350.00
4.11.2 BOTH EYES 400.00
4.11.3 DRESSING 50.00
5 ORTHOPAEDIC AND PLASTER WORK
5.1 FINGERS(POST,SLAB) 120.00
5.2 FINGERS FULL PLASTER 120.00
5.3 COLLES FRACTURE
5.3.1 BELOW ELBOW 550.00
5.3.2 FULL PLASTER 900.00
5.4 COLLES FRACTURE ANT. OR POST. SLAB 300.00
5.5 ABOVE ELBOW FULL PLASTER 500.00
5.6 "POST - SLAB 320.00
5.7 BELOW KNEE FULL PLASTER 500.00
5.8 "POST- SLAB 320.00
5.9 TUBE PLASTER(OR PLASTER CYLINDER) 500.00
5.10 ABOVE KNEE FULL PLASTER 550.00
5.11 "FULL- SLAB 520.00
5.12 MINERVA JACKET 850.00
5.13 PLASTER JACKET 850.00
5.14 SHOULDER SPIKA 850.00
5.15 SINGLE HIP SPIKA 850.00
5.16 DOUBLE HIP SPIKA 1000.00
5.17 STRAPPING
5.17.1 FINGER 80.00
5.17.2 TOES 80.00
5.17.3 WRIST 150.00
5.17.4 ELBOW 150.00

175
5.17.5 KNEE 150.00
5.17.6 ANKLE 150.00
5.17.7 CHEST 175.00
5.17.8 SHOULDER 220.00
5.17.9 NASAL BONE FRACTURE 240.00
5.17.10 FIGURE OF 8 BANDAGE 240.00
5.17.11 COLAR AND CUFF SLING 90.00
5.17.12 BALL BANDAGE 225.00
6 PHYSIOTHERAPY
6.1 ELECTRO THERAPY
6.1.1 ULTRA-SONIC THERAPY 35.00
6.1.2 S.W.DIATHERMY 35.00
6.1.3 ELECTRICAL STUMULATION (THERAPEUTIC) 35.00
6.1.4 MUSCLE TESTING AND DIAGNOSTIC 35.00
6.1.5 INFRA RED 35.00
6.1.6 U.V THERAUPTIC DOSE 35.00
6.1.7 ELECTRIC VIBRATOR 35.00
6.1.8 VIBRATOR BELT MESSAGE 35.00
6.2 ELECTRIC /MECHANICAL TRACTION
6.2.1 INTRA LUMBAR TRACTION 35.00
6.2.2 INTERMITTENT CERVICAL TRACTION 35.00
6.2.3 COMBINED LUMBER AND CERVICAL 25.00
6.3 HYDRO THERAPY
6.3.1 WAX BATH 35.00
6.3.2 HOT PACK 35.00
6.3.3 WHIRL POOL BATH 35.00
6.4 MISCELLANEOUS
6.4.1 OBESITY EXERCISES 35.00
6.4.2 BREATHING EXERCISES & POSTURAL DRAINAGE 35.00
6.4.3 CEREBRAL PALSY - MESSAGE 35.00
6.4.4 POST - POLIO EXERCISE 35.00
7 DENTAL
7.1 EXTRACTION OF TOOTH INCLUDING LA 50.00
7.2 COMPLICATED EXT. PER TOOTH INCLUDING LA 150.00
7.3 FLAP OPERATION PER TOOTH 200.00
7.4 GINGIVECTOMY PER TOOTH 120.00
7.5.1 CYST UNDER LA(SMALL) 150.00

176
7.5.2 CYST UNDER LA (LARGE) 250.00
7.6 APISCECTOMY INCLUDING LA 320.00
7.7 IMPECTED MOLAR INCLUD.LA 320.00
7.8 FRACTURE WIRING INCLUDING LA 400.00
7.9 INTRA ORAL X-RAY 40.00
8 OTHERS
8.1 UPPER G.I ENDOSCOPY 630.00
8.2 UPPER WITH BIOPSY 700.00
8.3 ESOPHAGEAL SCIEROTHERAPY FOR VARICES
8.3.1 FIRST SITTING 1000.00
8.3.2 SUBSEQUENT SITTING 800.00
8.4 SIGMOIDOSCOPY(REGID) 450.00
8.4.1 SIGMOIDOSCOPY(FLEXIBLE) 600.00
8.5 OESOPHAGOSCOPY 540.00
8.6 COLONOSCOPY 900.00
8.7 FIBROPTIC BRONCHOSCOPY 700.00
9 X-RAY
9.1 FLUROSCOPY CHEST 80.00
9.2 DENTAL 40.00
9.3 OCCLUSAL 70.00
9.4 ABDOMEN AP OR ERECT(ONE FILM) 90.00
9.5 ABDOMEN LATERAL VIEW(ONE FILM) 90.00
9.6 ABDOMEN FOR PREGNANCY 90.00
9.7 CHEST PA VIEW(ONE FILM) 90.00
9.8 CHEST OBLIQUE OR LATERAL(ONE FILM) 90.00
9.9 MASTOIDS 9.00
9.10 EXTRIMITIES, BONES & JOINTS(ONE FILM) 90.00
9.11 PELVIS(ONE FILM) 90.00
9.12 PARANASAL SINUSES(ONE FILM) 90.00
9.13 T.M JOINTS(ONE FILM) 90.00
9.14 ABDOMEN & PELVIS FOR K.U.B 160.00
9.15 SKULL A.P & LATERAL 160.00
9.16 SPINE A.P & LATERAL 160.00
9.17 BARIUM SWALLOW 350.00
9.18 SINOGRAPHY/SIALOGRAPHY 400.00
9.19 CYSTOGRAPHY/UNRETHROGRAHY 600.00
9.20 HYSTO-SALPAINGOGRAPHY 500.00

177
9.21 ARTHROGRAPHY 450.00
9.22 RETROGRADE PYELOGRAPHY 500.00
9.23 ORAL OR I.V.CHOLECYSTOGRAPHY 500.00
9.24 BARIUM ENEMA 700.00
9.25 BARIUM MEAL UPPER OR LOWER 700.00
9.26 BRONCHOGRAPHY 700.00
9.27 I.V.UROGRAPHY 700.00
9.28 MYELOGRAPHY 800.00
9.29 PNEUMO ENCEPHALOGRAPHY 600.00
9.30 BARIUM MEAL COMPLETE 800.00
9.31 CEREBRAL/FEMORAL ANGIOGRAPHY 950.00
10 ULTRASOUND INVESTIGATIONS
10.1 OBSTETRIC
10.1.1 FIRST SCAN 150.00
10.1.2 FOLLOW UP(2ND VISIT) 150.00
10.2 UPPER ABDOMEN
10.2.1 FIRST SCAN 225.00
10.2.2 FOLLOW UP(2ND VISIT) 225.00
10.3 OTHERS -
10.3.1 QUICK LOOK CHECK-UP FOR IUCD & INFANTS 200.00
10.3.2 TOTAL ABDOMINAL SURVEY OR MULTIPLE STUDY 375.00
10.3.3 SPECIAL PROCEDURES & ASPIRATION ETC., 450.00
10.3.4 IMAGE INTENSIFIERS 450.00
10.3.5 STRESS TEST(TREDMILL) 550.00
11 CLINICAL PATHOLOGY
11.1 URINE ROUTINE 20.00
11.2 QUANTITATIVE ALALBUMIN / SUGAR 20.00
11.3 URINE BILE PIGMENT AND SALT 20.00
11.4 URINE UROBILINOGEN 20.00
11.5 URINE KETONES 20.00
11.6 URINE OCCULT BLOOD 20.00
11.7 URINE TOTAL PROTEINS 45.00
11.8 URINE SODIUM 45.00
11.9 URINE CHLORIDE 45.00
11.10 BENCE JONES PROTEIN 30.00
11.11 STOOL ROUTINE 20.00
11.12 STOOL OCCULT BLOOD 20.00
11.13 POST COITAL SMEAR EXAMINATION 35.00
178
11.14 SMEAR ANALYSIS 35.00
11.15 BODY FLUIDS-C.S.F/PLURAL /ASCITIC ETC.
11.15.1 CHEMISTRY,SUGAR,PROTEIN ETC. 100.00
11.15.2 MALIGNANT CELLS 80.00
12 HAEMATOLOGY
12.1 HAEMOGLOBIN(Hb) 15.00
12.2 TOTAL LEUCOCYTIC COUNT (TLC) 15.00
12.3 DIFFERENTIAL LEUCOCYTIC COUNT (DLC) 15.00
12.4 E.S.R 15.00
12.5 TOTAL RED CELL COUNT 20.00
12.6 PLATELET COUNT 20.00
12.7 RETICULOCYTE COUNT 25.00
12.8 ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT 20.00
12.9 PACKED CELL VOLUME(PCV) 20.00
12.10 HAEMOGLOBIN, TOTAL & DIFFERENTIAL LEUCOCYTIC COUNT (II b, 40.00
TLC,DEC)
12.11 PERIPHERAL SMEAR EXAMINATION 25.00
12.12 SMEAR FOR MALARIA PARASITE 20.00
12.13 BLEEDING & CLOTTING TIME 25.00
12.14 CLOT RETRACTION TIME 20.00
12.15 R.B.C FRAGILITY TEST 40.00
12.16 L.E. CELL 55.00
12.17 FOETAL HAEMOGLOBIN (IIb) 75.00
12.18 PROTHROMBIN TIME (P.T) 75.00
12.19 IIb,TLC,DLC,ESH 50.00
12.20 HAEMOGRAM 50.00
12.21 BONE MARROW SMEAR EXAMINATION 120.00
12.22 PARTIAL THROMBOFIASTIN 80.00
12.23 GLUCOSE PHOSPHATE DEHYDROGENASE (G.E.Pn) 125.00
13 BLOOD BANK
13.1 BLOOD GROUP & RHO TYPE 30.00
13.2 CROSS MATCH 25.00
13.3 PACKED CELL PREPARATION 150.00
13.4 COMB'S TEST
13.4.1 DIRECT 60.00
13.4.2 INDIRECT 60.00
13.5 AUSTRALIA ANTIGEN 80.00
13.6 RHO-ANTIBODY TITER 70.00
13.7 BLOOD BANK BAG AND SOLUTION 60.00
14 BIO-CHEMISTRY
14.1 GLUCOSE 25.00
14.2 BLOOD UREA NITROGEN 35.00
14.3 SERUM CREATININE 35.00
14.4 SERUM URIC ACID 40.00

179
14.5 SERUM BILIRUBIN TOTAL & DIRECT 60.00
14.6 SERUM IRON 100.00
14.7 SERUM CHOLESTEROL 45.00
14.8 TOTAL IRON BINDING CAPACITY 100.00
14.9 GLUCOSE(FASTING AND PP) 50.00
14.10 SERUM CALCIUM 40.00
14.11 SERUM PHOSPHORUS 40.00
14.12 TOTAL PROTEIN ALB/GLO.RATIO 50.00
14.13 S.G.P.T 45.00
14.14 S.G.O.T 45.00
14.15 SERUM AMYLASE 90.00
14.16 SERUM ELECTROLYTE 90.00
14.17 TRIGLYCERIDE 80.00
14.18 GLUCOSE TOLERANCE TEST(G.T.T) 125.00
14.19 C.P.K 100.00
14.20 L.D.H 80.00
14.21 L. D. - 1 75.00
14.22 L.D.H. & LD - 1 100.00
14.23 ALKALINE PHOSPHATASE 50.00
14.24 ACID PHOSPHATASE 60.00
14.25 CK MB 150.00
14.26 T3 T4 TSH 425.00
14.27 HDL CHOLESTOROL 70.00
14.28 L.H. 240.00
14.29 FSH 240.00
14.30 PHOLACTIN 250.00
15 HISTOPATHOLOGY
15.1 PAP SMEAR 75.00
15.2 SMEAR FOR MALIGNANT CELLS 75.00
15.3 HOSTOPATH 150.00
15.4 FROZEN SECTION & PARAFFIN SECTION 150.00
15.5 BLOOD GAS ANALYSIS 140.00
15.6 BLOOD GAS ANALYSIS WITH ELECTROTYPES 200.00
15.7 VAGI NAL CYTOLOGY FOR HORMONAL EVALUATION 100.00
16 BACTERIOLOGY & SEROLOGY
16.1 SMEAR GRAM-STRAIN EXAMINATION 30.00
16.2 SPUTUM SMEAR A.F.B. STAIN 30.00
16.3 VAGINAL SMEAR EXAMINATION 40.00
16.4 V.D.R.L. 50.00
16.5 WIDAL TEST 50.00
16.6 R.A.TEST 70.00
16.7 CULTURE & SENSITIVITY (OTHER SPECIMENS) 75.00
16.8 URINE PREGNANCY TEST 90.00
16.9 C.R.P. 70.00
180
16.10 ASO TITER 80.00
16.11 QUANTITATIVE H.C.G. 100.00
16.12 BLOOD CULTURE & SENSITIVITY 100.00
16.13 VIBRO CHOLERA CULTURE 75.00
17 CAT SCAN
17.1 HEAD 1000-1200
17.2 HEAD SCAN INVOLVING SPECIAL INVESTIGATION 1350-1700
17.3 CHEST 1500-1900
17.4 LOWER ABDOMEN 1500-1900
17.5 SPINE (FOR 3 LEVELS) 1500-1900
18 ICU/CCU CHARGES
SPECIAL CARE CASES
18.1 CORONARY CARE WITH CARDIAC MONITORING INCLUDING ECG & 750.00
DIET
18.2 RESPIRATOR & COMPRESSED AIR 650.00
18.3 RESPIRATOR WITH PIPED OXYGEN 650.00
18.4 INTERNAL PACE-MAKER
18.5 POST OPERATIVE CARE(ICU) WITH DIET 675.00
18.6 CHILD CARE IN CHILDREN 225.00
18.7 PAEDIATRIC CARE FOR NEW BORN (7 TO 12 DAYS) 275.00
18.8 GENERAL NURSERY CARE 90.00
18.9 INCUBATOR CHARGES(PER DAY) 220.00
18.10 INTENSIVE CARE IN NURSERY(PER DAY) 650.00
18.11 PHOTOTHERAPY 90.00
18.12 RESUSCITATION 150.00
18.13 RESUSCITATION WITH INCUBATOR ATTENDED BY SPECIALIST 350.00
18.14 EXCHANGE TRANSFUSION 500.00
18.15 O.T. CHARGES FOR EXCHANGE TRANSFUSION 250.00
18.16 PNEUPACK VENTILLATOR IN NURSERY(PER DAY) 300.00
19 OXYGEN CHARGES
19.1 OPERATION THEATRE (INCLUDING SUPPLY OF NITROUS OXIDE) 225.00
19.2 CASUALITY ICC 50.00
19.3 GENERAL WARD 60.00
19.4 SEMI-PRIVATE WARDS 60.00
20 BURN DRESSING
20.1 15% TO 30% IST DRESSING 200.00
20.2 SUBSEQUENT DRESSING 100.00
20.3 30% TO 50% 1ST DRESSING 250.00
20.4 SUBSEQUENT DRESSING 150.00
20.5 EXTENSIVE BURN ABOVE 50% 500.00
20.6 SUBSEQUENT DRESSING 200.00
21 0BSTETRIC CASES
21.1 NORMAL DELIVERY OR WITH EPISIOTOMY AND P.REPAIR 4000.00
21.2 LOW FORCEPS 4500.00

181
21.3 LOW MIDCAVITY FORCEPS 4500.00
21.4 CAESAREAN SECTION 7000.00
21.5 CAESAREAN HYSTERECTOMY 9000.00
21.6 RUPTURE UTERUS CLOSURE AND REPAIR WITH TUBAL LIGATION 9000.00
21.7 PERFORATION OF UTERUS ATER D/K LAPAROTOMY AND CLOSURE 7500.00
21.8 LAPAROTOMY FOR ECTOPIC RUPTUR 7500.00
21.9 LAPAROTOMY FOR ECTOPIC RUPTUR 6000.00
21.10 LAPAROTOMY -FAILED LAPAROTOMY TO DXPLORE 3000.00
21.11 SALPHINGECTOMY 5500.00
21.12 SALPHINGO-COPHRECTOMY 6500.00
21.13 OVAREAN CYSTFACTOMY 65OO.00
21.14 OPHERCTOMY 5500.00
21.15 BROAD LIGMENT HAEMOTOMA-DRAINAGE 4500.00
21.16 EXPLORATION OF PERINEAL HAEMATOMA 4250.00
AND RESUTURING OF EPISIOTORE
21.17 EXPLORATION OF ABDOMINAL HAEMATOMA 5500.00
(AFTER LAPAROTOMY+ THCS)
21.18 INTERNAL PODALIC VERSION AND EXTRACTI0N 4500.00
21.19 MANUAL REMOVAL OF PLACENTA 1500.00
21.20 3RD STAGE COMPLICATION MRP FOR.OUTSIDE DELIVERY ETC. 2500.00
21.21 EXAMINATION UNDER ANAESTHESIA 1200.00
21.22 BURST-ABDOMEN REPAIR 5500.00
21.23 GAPING PERINEAL WOUND SECONDARY SUTURING 1200.00
21.24 GAPING ABDOMINAL WOUND-SECONDARY SUTURING 1500.00
21.25 COMPLETE PERINEAL TEAR--REPAIR 1500,00
21.26 EXPLORATION OF PPH-TEAR REPAIR 2000.00
21.27 DESTRUCTIVE OPERATION 4500.00
21.28 -SUCTION EVACUATION VESICULAR MOLE,MISSED ABORTION D/E 2500.00
21.29 COPLOTOMY DRAINAGE P/V NEEDLING EUA 2000.00
21.30 REPAIR OF POST-COITAL TEAR PERINEAL INJURY 1700.00
21.31 EXCISION OF URETHRAL CARUNCLE 1500.00
21.32 LAPAR0SCOPY 2500.00
21.34 SHIRODHKAR, MC. DONALDS STITCH 1600.00
22 GENERAL SURGERY
22.1 DRAINAGE OF ABSECESS 700.00
22.2 DRESSING UNDER G.A 1000.00
22.3 ASPIRATION OF COLD ABSECESS OF LYMPHONODE 1200.00
22.4 ASPIRATION OF EMPYEMA 1000.00
22.5 ASPIRATION OF LIVER ABSCESS 1200.00
22.6 OPEN DRAINAGE OF LIVER ABSCESS 4500.00
22.7 DRAINAGE OF PELVIC ABSCESS 4500.00
22.8 DRAINAGE OF LSCHOIRECTAL ABSCESS 2500.00
22.9 OPEN DRAINAGE OF PERIGNEPHERIC ABSCESS 5000.00
22.10 5000.00

182
22.11 DRAINAGE OF PERIGASTRIC ABSCESS 4500.00
22.12 DRAINAGE OF PEROTID ABSCESS 2250.00
22.14 DRAINAGE OF PERITONSILLAR ABSCESS 2250.00
22.15 OPEN DRAINAGE OF PSOAS ABSCESS 2500.00
22.16 OPEN DRAINAGE OF PERIVERTEBRAL ABSCESS 4100.00
INJURY OF SUOERFICIAL SOFT TISSUES
22.18 SUTURING OF SMALL WOUND 120.00
22.19 DELAYED PRIMARY SUTURE 500.00
22.20 DEBBRIDEMENT OF WOUNDS 500.00
REMOVAL OF FOREIGN BODIES
REMOVAL OF F.B.SUPERFICIAL 500.00
22.22 REMOVAL OF F.B.DEEP 1200.00
BIOPSIES
22.23 CERVICAL LYMPH NODE 800.00
22.24 AUXILLARY LYMPH NODE 1000.00
22.25 LINGUINAL LYMPH NODE 1000.00
22.26 EXCISION/BIOPSY OF LARGE LYMPH NODES 1000.00
22.27 EXCISION BIOPSY OF ULCERS 1500.00
22.28 EXCISION BIOPSY OF SUPERFICIAL LUMPS 1500.00
22.29 INCISION BIOPSY OF GROWTHS/ULCERS 800.00
22.30 TRUCUT NEEDLE BIOPSY 800.00
22.31 PERCUTANEOUS LIVER BIOPSY 900.00
22.32 PERCUTANEOUS KIDNEY BIOPSY 900.00
22.33 SPLEEN ASPIRATION 900.00
22.34 MARROW ASPIRATION (NEEDLE) 900.00
22.35 MARROW BIOPSY(OPEN) 900.00
22.36 MUSCLE BIOPSY 900.00
22.37 SCALENE NODE BIOPSY EXCISION OF CYST/SMALL TUMOURS 700.00
22.38 EXCISION OF SEBACEOUS CYSTS 700.00
22.39 EXCISION OF SUPERFICIAL LIPOMA 1250.00
22.40 EXCISION OF SUPERFICIAL NEUROFIBROMA 1300.00
22.41 EXCISION OF DERMOID CYSTS 1200.00
22.42 EXCISION OF GANGLION 1200.00
22.43 HAEMORHOIDS 3500.00
22.44 KELOIDS 2200.00
22.45 SUPERFICIAL VARISCOSITY 2000.00
23 HEAD & NECK
23.1 EAR LOBE REPAIR ONE SIDE 250.00
23.2 EXCISION OF PINNA FOR GROWTHS (SQUAMOES/BASAL)INJURIES
23.2.1 SKIN ONLY 1500.00
23.2.2 SKIN AND CARTILAGE 2200.00
23.2.3 PARTIAL AMPUTATION 2400.00

183
23.2.4 TOTAL AMPUTATION 3000.00
23.2.5 TOTAL AMPUTATION & EXCISION OF EXTERNAL AUDITORY MATUS 5000.00
23.3 EXCISION OF CYSTIC HYGROMA
23.3.1 MINOR 2200.00
23.3.2 MAJOR 3500.00
23.3.3 EXTENSIVE 5400.00
23.4 EXCISION OF BRANCHIAL CYST 5000.00
23.5 EXCISION OF BRANCHIAL SINUS 4500.00
23.6 EXCISION OF PHARYNGEAL DIVERTICULUM 5000.00
23.7 EXCISION OF CAROTID BODY-TUMOURS 10300.00
23.8 OPERATIONS FOR CERVICAL RIB 7600.00
23.9 SCALENE NODE BIOPSY 1000.00
23.10 BLOCK DISSECTION OF CERVICAL LYMPH NODES 10000.00
23.11 PHARYNCECTOMY & RECONSTRUCTION 15500.00
23.12 OPERATION FOR CARCINOMA LTP --------------
23.12.1 WEDGE-EXCISION 4200.00
23.12.2 VERMILLTONECTOMY 4000.00
23.12.3 WEDGE EXCISION & VERMILLTONECTOMY 4500.00
23.12.4 HSTLANDERS OPERATION 4500.00
23.12.5 ABBE OPERATION 4500.00
23.12.6 CHECK ADVANCEMENT 5000.00
23.12.7 SUBCUTANEOUS PEDICLE FLAP 4500.00
23.13 EXCISION OF THEMAXILLA 9450.00
23.14 EXCISION OF THE MANDIBLE ----------
23.14.1 SEGMENTAL 7500.00
23.14.2 HEMIMANDIBULECTOMY 11200.00
23.15 GLOSSECTOMY ----------
23.15.1 PARTIAL 3000.00
23.15.2 HEMIGLOSSECTOMY 6000.00
23.15.3 TOTAL GLOSSECTOMY 11200.00
23.15.4 THE COMMONDO OPERATION 11200.00
23.16 PAROTIDECTOMY -----------
23.17.1 SUPERFICIAL 8000.00
23.17.2 CONSERVATIVE 8000.00
23.17.3 RADICAL TOTAL 11200.00
23.18 REPAIR OF PAROTID DUCT 7650.00
23.19 REMOVAL OF SUBMANDIBULAR SALIVARY GLAND 4500.00

184
23.20 EXCISION/ENUCLEATION OF DENTAL CYSTS 3300.00
23.21 THYROIDECTOMY ----------
23.21.1 HEMITHYROIDECTOMY 6000.00
23.21.2 PARTIAL THYROID ECTOMY 6000.00
23.21.3 SUBTOTAL THYROIDECTOMY(TOXIC GOITRE) 8600.00
23.21.4 TOTAL THYROIDECTOMY (CANCER) 9500.00
23.21.5 RESECTION ENUCLEATION OF ADENOMA 5500.00
23.21.6 ISTHMECTOMY 5500.00
23.21.7 TOTAL THYROIDECTOMY AND BLOCK DISSECTION 13500.00
23.22 EXCISION OF LINGUAL THYROID 10500.00
23.23 EXCISION TO THYROGLOSSAL CYST/FISTULA 5000.00
23.24 EXCISION OF PARATHYROID ADENOMA/CARCINOMA 11000.00
23.25 LARYNGECTOMY 15000.00
23.26 LARYNGO PHARYNGECTOMY 18500.00
24 BREAST
24.1 DRAINAGE OF ABSCESS 2500.00
24.2 EXCISION OF LUMPS 3000.00
24.3 LOCAL MASTECTOMY(SIMPLE) 4500.00
24.4 RADICAL MASTECTOMY (FORMAL OF MODIFIED] 10500.00
24.5 EXCISION OF MAMMARY FISTULA 4950.00
24.6 SEGMENT RESECTION OF BREAST 6500.00
24.7 -
25 CHEST
25.1 DIRECT LARYNGOSCOPY 2500.00
25.2 BRANCHOSCOPY 1000.00
25.3 SCALENE NODE BIOPSY 1000.00
25.4 MEDIASTIONOSCOPY 1200.00
25.5 ASPIRATION OF PLEURAL CAVITY 800.00
25.6 ASPIRATION OF PERICARDIAL CAVITY 800.00
25.7 PLEURAL BIOPSY 1500.00
25.8 THORACSCOPY 3500.00
25.9 TRACHEOSTOMY 1500.00
25.10 THORACOTOMY(PENETRATING WOUNDS) 8000.00
25.11 INTFRCOSTAL DRAINAGE OF EMPYEMA 3000.00
25.12 RIB RESECTION FOR EMPYEMA 6600.00
25.13 DECORTICATION (PLEURECTOMY) 12300.00
25.14 THORACOPLASTY 15000.00
25.15 PNEUMONECTOMY 14000.00
25.16 LOBECTOMY 14000.00

185
25.17 SEGMENTAL RESECTION 14000.00
25.18 HYDATID CYST 14000.00
25.19 THYMECTOMY 14000.00
26 ABDOMEN
26.1 GASTROSCOPY 750.00
26.2 GASTRIC DUODENAL BIOPSY [ENDOSCOPIC] 850.00
26.3 PYLERONYOTMY 4000.00
26.4 GASTROSTOMY 5200.00
26.5 SIMPLE CLOSURE OF PERFORATED PEPTIC LCER 5500.00
26.6 VAGETOMY PYLEROPLASTY/GASTRO JEJUNOSTOMY 9600.00
26.7 DUODENOJEJUNOSTOMY 8500.00
26.8 PARTIAL / SUBTOTAL GSTRECTOMY FOR CARCINOMA 11000.00
26.9 PARTIAL / SUBTOTAL GSERECTOMY FOR ULCER 10800.00
26.10.1 OPERATION FOR BLEEDING PEPTIC ULCER 9400.00
26.10 GASTROJEJUNOSTOMY AND VAGOTOMY 9400.00
26.11 OPERATION FOR GASTROJEJUNAL ULCER 9400.00
26.12 TOTAL GASTRECTOMY FOR CANCER 14000.00
26.13 HIGHLY SELECTIVE VAGOTOMY 9400.00
26.14 SELECTIVE VAGOTOMY AND DRAINAGE 9400.00
26.15 CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA 9000.00
26.16 HIATUS HERNIA REPAIR
26.16.1 ABDOMINAL 9000.00
26.16.2 TRANSTHORACIC 10500.00
26.17 EXPLORATORY LAPAROTOMY 6000.00
26.18 EPIGASTRIC HERNIA 5600.00
26.19 UMBILICAL HERNIA 5600.00
26.20 VENTRAL AND SCAR HERNIA 6500.00
26.21 INGUINAL HERNIA
26.21.1 HERNIORRAPHY 6400.00
26.21.2 HERNIOPLASTY 7000.00
26.22 FEMORAL HERNIA 6500.00
26.23 RARE HERNIAS (SPIGALION,OBTURATOR, LUNBAR, SCIATIC) 7500.00
26.24 SPLENECTOMY
26.24.1 FOR TRAUMA 9000.00
26.24.2. FOR HYPERSPLENISM 9000.00
26.25 SPLENORENAL ANASTOMOSIS 18000.00
26.26 PORTOCAVAL ANASTOMOSIS 18000.00
26.27 DIRECT OPERATION ON OESOPHAGUS FOR PORTAL HYPERTENSION 12500.00
26.28 MESENTERICOCAVAL ANASTOMOSIS 15000.00

186
26.29 WARREN SHUNT 15000.00
26.30 PANCERATO DUODENECTOMY 15000.00
26.31 BY PASS PROCEDURES FOR INOPERABLE CARCINOMA OF PANCREAS 12000.00
26.32 CYSTOJEJUNOSTOMY / OR CYSTOGASTROSTOMY 10000.00
26.33 CHOLECYSTECTOMY 7500.00
26.34 CHOLECYSTECTOMY AND ELORATION OF CBD 8100.00
26.35 REPAIR OF CBD 8100.00
26.36 OPERATION FOR HYDATID CYST OF LIVER 10000.00
26.37 CHOLECYSTOSTOMY 7200.00
26.38 HEPATIC RESECTIONS (LOBECTOMY HEPATECTOMY) 10500.00
26.39 OPERATION ON ADRENAL GLANDS
26.39.1 BILATERAL 15000.00
26.39.2 UNILATERAL FOR TUMOUR 13000.00
26.40 APPENDICECTOMY -----------
26.40.1 ACUTE 5600.00
26.40.2 CHRONIC / INTERNAL 5600.00
26.40.3 APPENDICULAR ABSCESS - DRAINAGE 5600.00
26.41 SUBPHERENIC ABSCESS - DRAINAGE 5600.00
26.42 MESENTRIC CYST - EXCISION 6000.00
26.43 PERITONIOSCOPY / LAPAROSCOPY 2500.00
26.44 JEJUNOSTOMY 6200.00
26.45 J J FOSTOMY 8955.00
26.46 CONGENITAL, ATRESIA AND STENOSIS OF SMALL INTESTINE 9400.00
26.47 MUCONIUM ITEUS 8200.00
26.48 MAI-ROTATION AND VOLVULUS OF THE MIDGUT 8200.00
26.49 RESECTION AND ANASTOMOSIS OF SMALL INTESTINE 8600.00
26.50 EXCISION OF MECKLE'S DEVERTICULUM 8600.00
26.51 INTUSUUSCEPTION 8670.00
26.52 DUODENAL DEVERTICULUM 9600.00
26.53 OPERATION FOR INTESTINAL OBSTRUCTION 8800.00
26.54 OPERATION FOR INTESTINAL PERFORATION 8800.00
26.55 BENIGN TUMOURS OF SMALL INTESTINE 8800.00
26.56 EXCISION OF SMALL INTESTINE FISTULA 8800.00
26.57 OPERATIONS FOR HAEMORRHAGE OF THE SMALL INTESTINES 10000.00
26.58 OPERATIONS OF THE DUPLICATION OF THE INTESTINES 10000.00
26.59 OPERATIONS FOR RECURRENT INTESTINAL OBSTRUCTION (NOBLE 11600.00
PLICATION AND OTHER OPERATIONS FOR THE ADHESIONS)
26.60. TIEOSIGMOIDOSTOMY 9000.00
26.61 TIEO TRANSVERSE COLOSTOMY 9000.00
26.62 SIGMOIDOSCOPY 720.00
26.63 CAECOSTOMY 3800.00
26.64 COLOSTOMY
26.64.1 LOOP COLOSTOMY TRANSVERSE SIGMOT 7000.00
26.64.2 TERMINAL COLOSTOMY 8800.00

187
26.65 CLOSURE OF COLOSTOMY 6500.00
26.66 RIGHT HEMI -COLECTOMY 8800.00
26.67 LEFT HEMI- COLECTOMY 8800.00
26.68 TOTAL COLECTOMY 8800.00
26.69 OPERATIONS FOR VOLVULUS OF LARGE BOWEL 10000.00
26.70 OPERATIONS FOR SIGMOID DIVERTICULITIS 9000.00
26.71 INJECTION OF HAEMORRHOIDS 700.00
26.72 FISSURE IN ANC ..
26.72.1 DILATATION 2500.00.
26.72.2 FISSURECTOMY 4000.00
26.73 RECTAL POLVYP- EXCISION 2250.00
26.74 OPERATION OF HAEMORRHOIDS
26.74.1 LORDS PROCEDURE 3000.00
26.74.2 LIGATURE AND EXCISION 3600.00
26.74.3 PARKSO OPERATIOOR 3600.00
26.75 FISTULA IN ANC
26.75.1 HIGH FISTULECTOMY 6800.00
26.75.2 LOW FISTULECTOMY 4500.00
26.76 IMPERFORMAT ANUS
26.76.1 COLOSTOMY 6500.00
26.76.2 CUT BACK 6300.00
26.76.3 PULL THROUGH OPERATION 8600.00
26.77 FROLAPSE RECTUM
26.77.1 THEIRCH WIRING 3500.00
26.77.2 REOTOFEXY 8000.00
26.77.3 GRAHAMS OPERATION 8000.00
26.78 OPERATIONS FOR HIRSCHSPRUNGS DISEASE 9000.00
26.79 EXCISION OF PILONIDAL SINUS 5000.00
26.80 ABDOMINO-PIRINEAL EXCISION OF RECTUM 10000.00
26.81 ANTERIOR RESECTION OF RECTUM 8500.00
26.82 PULL THROUGH ABDOMINAL RESECTION 9000.00
26.83 OPERATIONS FOR NEUROBLASTOMA 9400.00
26.84 COCCYGEAL TERATOMA EXCISION 9000.00
27 GENITOURINARY
27.1 NEPHRECTOMY 8000.00
27.2 PARTIAL NEPHRECTOMY 8000.00
27.3 NEPHROSTOMY 4500.00
27.4 NEPHROLITHOMY 9000.00
27.5 PYELOLITHOTOMY 9000.00
27.6 OPERATIONS FOR HYDRONEPHROSIS 9000.00
27.7 OPEN DRAINAGE OF PERINEPHRIC ABSCESS 5000.00

188
27.8 CONVERNOSTOMY 7000.00
27.9 OPERATIONS FOR CYST OF THE KIDNEY 6400.00
27.10 URETEROLITHOTOMY 6000.00
27.11 NEPHROURETERECTOMY 6000.00
27.12 OPERATIONS FOR URETER FOR
27.12.1 DOUBLE URETERS 8500.00
27.12.2 ECTOPIA OF SINGLE URETER 7500.00
27.13 OPERATIONS FOR VERSICOURETARIC REFLUX 8000.00
27.14 URETEROSTOMY
27.14.1 CUTANEOUS 7500.00
27.14.2 URETERO COLIC ANASTOMOSIS 8000.00
27.15 FORMATION OF AN IIEAL CONDUIT 8500.00
27.16 CYSTOSCOPY 1300.00
27.17 URETERIC CATHETERISATION 1500.00
27.18 DORMIA EXTRACTION OF CALCULUS 4500.00
27.19 BIOPSY OF BLADDER (CYSTOSCOPIC) 2000.00
27.20 CYSTOLITHOTOMY 5600.00
27.21 DIATHERMY DESTRUCTION OF BLADDER NEOPLASM 6000.00
27.22 LITHOLAPEXY 5200.00
27.23 OPERATIONS FOR INJURIES OF THE BLADDER 7500.00
27.24 SUPRAPUBIC DRAINAGE (CYSTOTSTOMY) 4500.00
27.25 PARTIAL CYSTECTOMY 8500.00
27.26 TOTAL CYSTECTOMY 12000.00
27.27 DIVERTICULAECTOMY 7500.00
27.28 OPEN RESECTION OF THE BLADDER NECK 7000.00
27.29 Y-V PLASTY OF THE BLADDER NECK 8500.00
27.30 REPAIR URINARY VAGINAL FISTULA 10500.00
27.31 CYSTOPLASTY 9000.OO
27.32 OPERATIONS FOR EXTROPHY OF THE BLADDER 10800.00
27.33 REPAIR OF URETEROCELE 6500.00
27.34 SUPRAPUBIC PROSTATECTOMY 9000.00
27.35 RETROPUBIC PROSTATECTOMY 9000.00
27.36 TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE 9000.00
27.37 UYRETHROSCOPY 1150.00
27.38 OPERATIONS FOR INJURY TO URETHRA 7500.00
27.39 URETHRAL DILATATION 500.00
27.40 INTERNAL URETHPOTOMY 4100.00
27.41 URETHRAL RECONSTRUCTION 9000.00
27.42 OPERATION FOR CONGENITAL VALVES OF URETHRA 4500.00
189
27.43 OPERATIONS FOR INCONTINENCE OF URINE
27.43.1 MALE 6000.00
27.43.2 FEMALE 6000.00
27.44 REDUCTION OF PARAPHIMOSIS 900.00
27.45 CIRCUMCISION 1000.00
27.46 MEATOTOMY 2500.00
27.47 MEATOPLASTY 2000.00
27.48 OPERATIONS FOR HYPOSPIDIAS
27.48.1 CHORDEE CORRECTION 5000.00
27.48.2 SECOND STAGE OR ONE STAGE REPAIR 9000.00
27.49 OPERATIONS FOR EPISPIDIAS 8500.00
27.50 PARTIAL AMPUTATION OF THE PENIS 3900.00
27.51 TOTAL AMPUTATION OF THE PENIS 7500.00
27.52 ORCHIDECTOMY 4500.00
27.53 EFIDIDYNECTOMY 4900.00
27.54 ORCHIDOPEXY 5500.00
27.55 ADRENECLECTOMY UNILATERAL / BILATED FOR TUMOUR / FOR 12000.00
CORCINOMA
27.56 OPERATIONS FOR HYDROCELE
27.56.1 UNILATERAL 2600.00
27.56.2 BILATERAL 3800.00
27.57 VASECTOMY SHOULD BE FREE
FOR FW
27.58 OPERATION FOR TORSION OF TESTUS 4500.00
27.59 VASOVASOSTOMY 5500.00
27.60 OPERATIONS FOR VARICOCELE 4500.00
27.61 BLOCK DISSECTION OF INGUINAL NODES ---------
27.61.1 ONE SIDE 7000.00
27.61.2 BOTH SIDE 10000.00
27.62 EXCISION OF FILARIAL SCROTUM 6400.00
28 OESOPHAGUS
28.1 OESOPHAGOSCOPY 500.00
28.2 ATRESIA OF OESOPHAGUS AND TRACHEO 6000.00
28.3 OPERATIONS FOR REPLACEMENT OF OESOPHAGUS BY COLON 15000.00
28.4 TRANSTHORACTIC REPAIR OF HAITUS HERNIA 10000.00
28.5 ABDOMINAL REPAIR OF HIATUS HERNIA 9000.00
28.6 OESOPHAGECTOMY FOR CARCINOMA EASOFAGES 16000.00
28.7 OESOPHAGEAL INTUBATION (MAUSSEAU BARBIN TUBE) 6000.00
28.8 ACHALASIA CARDIA ------------
28.8.1 TRANSTHORACIC 7000.00
28.8.2 ABDOMINAL 6300.00
29 PLASTIC SURGERY

190
29.1 PRIMARY SUTURE OF WOUNDS 750.00
29.2 EXCISION OF SMALL SCARS, MOLES, SMALL CYSTS 1500.00
29.3 INJUCTION OF KEYLODS --------
29.3.1. GANLION 1100.00
29.3.2 HAEMANGIOMA 3000.00
29.4 EXCISION OF MULTIPLE MOLES 3000.00
29.5 EXCISION OF MULTIPLE WARTS 3000.00
29.6 FREE GRAFTS --------
29.6.1 WOLFER GRAFTS 4000.00
29.6.2 THIRECH-SMALL AREA 5% 4000.00
LARGE AREA 10% 4500.00
VERY LARGE AREA 20% 6000.00
29.7 SKIN FLAPS --------
29.7.1 ROTATION FLAPS 4000.00
29.7.2 ADVANCEMENT FLAPS 4800.00
29.7.3 DIRECT-CROSS LEG FLAPS-CROSS ARM FLAP 6400.00
CROSS FINGER 2500.00
ABDOMINAL 2500.00
THOROCIC 2500.00
ARM ETC 2500.00
29.8 SUBCUTANEOUS PEDICLE FLAPS --------
29.8.1 RAISING 4000.00
29.8.2 DELAY 4000.00
29.8.3 TRANSFER 4000.00
29.9 CARTILLATE GRAFTING 4000.00
29.10 REDUCTION OF FACIAL FRACTURES OF NOSE 2500.00
29.11 REDUCTION OF FACIAL FRACTURES OF MAXILLA 6000.00
29.12 REDUCTION OF FRACTURES OF MANDIBLE AND MAXILLA ------
29.12.1 EYE LET SPLINTING 4000.00
29.12.2 CAST METAL SPLINTS 4000.00
29.12.3 GUMMING SPLINTS 4000.00
29.13 INTERNAL WIRE FIXATION OF MANDIBNE & MAXILLA 7000.00
29.14 CLEFT LIP 6500.00

29.15 CLEFT PALATE REPAIR SEVERE DEGREE 7500.00


29.16 PRIMARY BONE GRAFTING OF CLEFT LIP PALATE 6000.00
29.17 SECONDARY SURGERY FOR CLEFT LIP DEFORMITY 6000.00
29.18 SECONDARY SURGERY FOR CLEFT PALATE 6000.00
29.19 RECONSTRUCTION OF EYELID DEFECTS ---------

191
29.19.1 MINOR 4000.00
2.19.2 MAJOR 6000.00
29.20 PLASTIC SURGERY OF DIFFERENT REGIONS OF THE EAR
29.20.1 MINOR 3600.00
29.20.2 MAJOR 6000.00
29.21 PLASTIC SURGERY OF THE NOSE
29.21.1 MINOR 4000.00
29.21.2 MAJOR 6000.00
29.22 PLASTIC SURGERY FOR FACIAL PARALYSIS (SUPPORT WITH REANIMATION) 8000.00
29.22 MAMOPLASTY 8300.00
29.23 PENARMOUS BREAST -------
29.23.1 UNDERDEVELOPED BREAST 7200.00
29.23.2 AFTER MASTECTOMY (RECONSTRUCTION) 8000.00
29.23 SYNDACTYLEY REPAIR 6000.00
29.24 DERMOBRASTON FACE 4500.00
30 CARDIAC SURGERY
30.1 PATENT DUCTUS ARTERIOUSUS 35000.00
30.2 MITRAL VALVOTOMY (OPEN) 25000.00
(COST OF VALVE)
31 ORTHOPAEDIC SURGERY PROCEDURE
31.1 APPLICATION OF P.O.P CASTS FOR UPPER AND LOWER LIMBS 500.00
31.2 APPLICATION OF FUNCTIONAL CAST BRACE 700.00
31.3. APPLICATION OF SKIN TRACTION 500.00
31.4. APPLICATION OF SKELETAL TRACTIONS 2000.00
31.5 BANDAGE AND STRAPPINGS FOR FRACTURES 600.00
31.6 ASPIRATION AND INTRA ARTICULAR INJECTIONS 400.00
31.7 APPLICATION OF P.O.P SPICES AND JACKETS 1500.00
31.8 CLOSE REDUCTION OF FRACTURERS OF LIMB AND P.O.P 1500.00
31.9 REDUCTION OF COMPOUND FRACTURES 1800.00
31.10 OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF FINGERS AND TOES 3000.00
31.11 OPEN REDUCTION OF LONG BONES OF UPPER AND LOWER LIMB ----------
31.11.1 NAILING AND EXTERNAL FIXATION 6500.00
31.11.2 A.O. PROCEDURES 7500.00
31.12 TENTION BAND WIRINGS 4500.00
31.13 BONE GRAFTING 6000.00
31.14 EXCISION OF BONE TUMOURS ----------
31.14.1 SUPERFICIAL 7000.00
31.14.2 DEEP 8000.00

192
31.15 EXCISION GANGLIONS 2000.00
31.16 EXCISION OR OTHER OPERATIONS FOR STEROID FRACTURES 5200.00
31.17 STRUESTRECTOMY & SANOERIZATIONS ---------
31.17.1 SUPERFICIAL 5000.00
31.17.2 DEEP 6000.00
31.17.3 ARTEROTOMY 5000.00
31.18 S.P. FAILING FOR FRACTURE NECK FEMUR 9000.00
31.19 MULTIPLE PINNING FRACTURE NECK FEMUR 8500.00
31.20 NAIL PLATE FIXATIONS FOR FRACTURE FEMURE 9000.00
31.21 A.O. COMERESSION PROCEDURES FOR FRACTURE NECK FEMUR 8000.00
31.22 OPEN REDUCTION OF FRACTURE NECK FEMUR MUSCLE PEDICLE 12000.00
GRAFT AND INTERNAL FIXATIONS
31.23 CLOSE REDUCTION OF DISLOCATIONS 1500.00
31.24 OPEX REDUCTION OF DISLOCATIONS ---------
31.24.1 SUPERFICIAL 4000.00
31.24.2 DEEP 7000.00
31.25 OPEN REDUCTION OF FRACTURE DISLOCATION & INTERNAL 8000.00
FIXATION
31.26 NEUROSYSIS/NERVE SUTURE 5000.00
31.27 NERVE REPAIR WITH GRAFTING 8300.00
31.28 TENDON WITH TRANSPLANT OR GRAFTING 8300.00
31.29 TENDON LENGTHING/SUTERES 6000.00
31.30 TENDON TRANSFER 7000.00
31.31 LAMYNECTOMY, EXCISION DISC & TUMOUR 10000.00
31.32 SPINAL OSTECTOMY & INTERNAL FIXATIONS 15000.00
31.33 ANTEROLATERAL CLEARANCE FOR TUBERCULOSIS 12000.00
31.34 ANTEROLATER DECOMPRESSION AND SPINAL FUSION 15000.00
31.35 COSTO TRANSVERSECTOMY 9000.00
31.36 CORRECTIVE OSTROTOMY & INTERNAL FIXATION ---------
31.36.1 MINOR 6500.00
31.36.2 MAJOR 10000.00
31.37 ARTERODISIS OF
31.37.1 MINOR JOINTS 4000.00
31.37.2 MAJOR JOINTS 10000.00
31.38 SOFT TISSUE OPERATIONS FOR C.T.E.V. 7500.00
31.39 SOFT TISSUE OPERATIONS FOR POLIO 7500.00
31.40 PARTIAL HIP REPLACEMENT 10000.00
31.41 TOTAL JOINT REPLACEMENT See annexure II

193
31.42 OPERATION FOR BRACHIAL PLEXUS & CERVICAL RIB 12500.00
31.43 AMPUTATIONS ---------
31.43.1 BELOW KNEE 5000.00
31.43.2 BELOW ELBOW 5000.00
31.43.3 ABOVE KNEE 7000.00
31.43.4 ABOVE ELBOW 7000.00
31.43.5 FOREQUARTER 11000.00
31.43.6 HIND QUARTER AND HEMIPELVECTOMY 15000.00
31.44 DISARTICULATIONS ---------
31.44.1 MAJOR 8500.00
31.44.2 MINOR 6200.00
31.45 ARTHROGRAPHY& OSTEOMEDULLOGRAPHY 3000.00
31.46 ARTHROSCOPY --------
31.46.1 DIAGNOSTIC 4000.00
31.46.2 OPERATIVE 8000.00
31.47 SOFT TISSUE OPERATION ON KNEE 8000.00
31.50 MYOCUTANEOUS AND FASCIOCUTANEOUS FLAT PROCEDURES FOR 10500.00
LIMBS
31.52 REMOVAL OF NAILS, WIRES & SCREW 2800.00
31.53 REMOVAL OF PLATES 3600.00
32 NEURO-SURGERY
32.1 CRANIOTOMY AND EVACUATION OF HAEMATOMA ---------
31.1.1 SUBDURAL 12500.00
31.1.2 EXTRADURAL 12500.00
32.2 CRANIOPLASTY 14000.00
32.3 EVACUATION OF BRAIN ABSCESS 14000.00
32.4 EXCISION OF LOBE (FRONTAL, TEX ROAL, LEREBELIUM (ETC) 15400.00
32.5 EXCISION OF BRAIN TUMOURS ---------
32.5.1 SUPRATENTORJAL 22000.00
32.5.2 SUBTENFORIAL 22000.00
32.6 SURGERY OF CORD TUMOURS 20000.00
32.7 MEXINGOMYELOCELE 16000.00
32.8 VENTRICULOATRIAL SHUNT/VENTRICULOPERITONEAL 10000.00
32.9 EXCISION OF CERVICAL INTER-VERTEBRAL DISCS 13000.00
33 VASCULAR SURGERY
33.1 ARTERIAL EMBOLECTOMY 10000.00
33.2 PATCH GRAFT ANGIOPLASTY 12500.00
33.3 FEMOROPOPLITEAL BY PASS PROCEDURE 15000.00

194
33.4 THROMBENDARTERECTOMY 13500.00
33.5 SURGERY FOR ARTERIAL ANEURSYSM ----------
33.5.1 DISTAL ABDOMINAL AEORTA 18000.00
33.5.2 UPPER ABDOMINAL AEORTA 18000.00
33.5.3 SPLENIC ARTERY 17000.00
33.5.4 RENAL ARTERY 17000.00
33.5.5 CAROTID 17000.00
33.5.6 VERTEBRAL 17000.00
33.5.7 MAIN ARTERIES OF THE LIMBS 13800.00
33.6 INTRATHORACIC ANEURYSM ----------
33.6.1 ANEURYSM NOT REQUIRING BYPASS TECHNIQUES 15000.00
33.6.2 REQUIRING BYPASS TECHNIQUES 20000.00
33.7 DISSECTING ANEURYSMS 17000.0
33.8 OPERATIONS FOR ACQUIRED ARTERIOVENOUS FISTULA 18000.00
33.9 CONGENTIAL ARTERIOVENUS FISTULA 13000.00
33.10 OPERATIONS FOR STENOSIS OF RENTAL ARTERIER 15000.00
33.11 INJECTION OF VARICOSE VEINS 600.00
33.12 TRENDELENBURG OPERATION 6700.00
33.13 STRIPPING OF SHORT OR LONG SEPHENOUS VEINS 6700.00
33.14 LIGATION OF ANKLE PERFORATORS 5500.00
33.15 EXCISION AND SKIN GRAFT OF VENOUS ULCER 6500.00
33.16 VENOUS THROMOECTOMY 6500.00
33.17 SYMPATECTOMY ---------
33.17.1 LUMBAR 8500.00
33.17.2 CERVICAL 8500.00
33.18 LYMPHATICS EXCISION OF SULCERTATIONS TISSUES DYMPHOEDEMA 7000.00
34 PAEDIATRIC SURGERY
34.1 TRACHOSTOMY 4000.00
34.2 EXCISION OF BRANCHIAL CYST 4900.00
34.3 EXCISION OF BRANCHIAL SINUS 4900.00
34.4 EXCISION OF THYROGLOSSAL DUCT/CYST 4900.00
34.5 DIAPHRAGMATIC HERNIA REPAIR (THORACIC OR ABDOMINAL 9000.00
APPROACH)
34.6 TRACHEO OESOPHAGEAL FISTULA (CORRECTION SURGERY) 10000.00
34.7 COLON REPLACEMENT OF OESOPHAGUS 12000.00
34.8 OMPHALO MESENTERIC CYST EXCISION 7200.00
34.9 OMPHALO MESENTERIC DUCT-EXCISION 7200.00
34.10 MECKELS DIVERTICULECTOMY 6500.00

195
34.11 OMPHALOCELE 1ST STAGE (HERNIA REPAIR) 6500.00
34.12 OMPHALOCETE 2ND STAGE (HERNIA REPAIR) 7000.00
34.13 GASTROCHISIS REPAIR 7000.00
34.14 INGUINAL HERNIOTOMY 5500.00
34.15 CONGENITAL HYDROCELE 4000.00
34.16 HYDROCELE OF CORD 4000.00
34.17 UMBILICAL HERNIA REPAIR 4500.00
34.18 ORCHIPEXY 6000.00
34.19 TORSION TESTIS OPERATION 6000.00
34.20 GASTROSTOMY 5000.00
34.21 CONGENITAL PYLORIC STENOSTS-OPERATION 6000.00
34.22 DUODENAL-ATRESIA OPERATION 8000.00
34.23 PANCREATIC RING OPERATION 9300.00
34.24 MECONIUM LLEUS OPERATION 8000.00
34.25 MALROTATION OF INTESTINES OPERATION 8500.00
34.26 RECTAL BIOPSY (MEGACOLON) 1250.00
34.27 COLOSTOMY TRANSVERSE 5500.00
34.28 COLOSTOMY LEFT IIIAC 5500.00
34.29 ABDOMINAL PERINEAL PULL THROUGH (HIRSCHAPRUGIS DISEASE) 7500.00
34.30 IMPERFORATE ANUS LOW ANOMALY -------
34.30.1 CUT BACK OPERATION 4800.00
34.30.2 PERJNEAL ANOPLASTY 6000.00
34.31 INPERFORATE ANUS HIGH ANOTAMY ---------
34.31.1 TRANSVERSE COBOSTOMY 6300.00
34.31.2 SACROARDOMENO PURESA FLAS THROUGH 7500.00
34.31.3 OLOSURE OF COLOSTOMY 4500.00
34.32 INTUSUSSUSCEPTION OPERATION 7000.00
34.33 ATRESIA OF EXTRA HEPATIC BILLIARY DUCT ---------
34.33.1 CHOLEDOCHODUODENSTOMY 9000.00
34.33.2 CHOLEDOCHODUODENOSTOMY 9000.00
34.34 OPERATION OF CHOLEDOCHAL CYST 9000.00
34.35 NEPHRECTOMY FOR ---
34.35.1 PYONEPHROSIS 9000.00
34.35.2 HYDRONEPHROSIS 9000.00
34.35.3 WILMS TUMOUR 9000.00
34.35.4 PARAORTIC LYMPHADENOCTOMY WITH NEPHRECTOMY FOR WILMS TUMOURS 11000.00
34.37 NEUROBLASTOMA ----------

196
34.37.1 DEBLKING 8500.00
34.37.2 TOTAL EXCISION 10000.00
34.37.3 RHABDOMYOSARCOMA WIDE EXCISION 11500.00
35 GYNAE OPERATION CHARGES
35.1 ABDOMINAL HYSTERECTOMY 8000.00
35.2 VAGINAL HYSTERECTOMY 8000.00
35.3 MYOMECTOMY 7000.00
35.4 VAIGINOPLASTY 7800.00
35.5 LAPAROTOMY (ECTOPIC PREGNANCY) 7000.00
35.6 VULVECTOMY (SIMPLE//RADICAL) 8000.00
35.7 VVE/RVF 9500.00
35.8 OTHER MAJOR OPERATIONS 8000.00
35.9 MACHESTER OPERATIONS 6700.00
35.10 PERINEORRAPHY 5000.00
35.11 COLPORRAPHY 5200.00
35.12 OVARLECTOMY 7000.00
35.13 MODIFIED GILLIAM 7000.00
35.14 SHIRODKAR'S OPERATION 2500.00
35.15 DIAGNOSTIC CURETTAGE 1500.00
35.16 FRACTIONAL CURETTAGE 1500.00
35.17 D & E AND CERVICAL BIOPSY 1600.00
35.18 POLYPECTOMY 2000.00
35.19 OTHER-MINOR OPERATION 2000.00
35.20 EXCISION VAGINAL CYST/DURTHOLIN CYST 2500.00
35.21 EXCISION VAGINAL SEPTUM 2500.00
35.22 LAPAROSCOPY 2700.00

25 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22nd January 2001.

2.2.5 MRI NASOPHARYNX 4500 6000


AND PNS
2.2.6 MRI NECK -- 4500
2.2.7 4500 -- MRI SHOULDER SINGLE JOINT

197
SCHEDULE-III
RATES APPLICABLE IN RESPECT OF THE HOSPITALS AND MEDICAL
INSTITUTIONS SPECIFIED IN SCHEDULE-I.
ITEM CODE NAME OF THE INVESTIGATION/TREATMENT PROCEDURE RATES IN RUPEES
(1) (2) (3)
2.1 CAT SCAN
Without With
contrast contrast

2.1.1. a) HEAD 1000 1200


2.1.1 b) HEAD SCAN INVOLV. SPL. INVESTIGATIONS 1350 1700
2.1.2 CHEST 1500 1900
2.1.3 LOWER ABDOMEN 1500 1900
2.1.4 SPINE (FOR 3 LEVEL) 1500 1900
2.1.5 C.T. 3D RECONSTRUCTION ONLY ------ ------
2.1.6 C.T. GUIDED BIOPSY 1100
2.1.7 C.T. GUIDED PERCUTANFOURS CATH DRAINAGE 1350 -------
2.1.8 C.T. MYLOGRAM (CERVICAL SPINE) 1600 1900
2.1.9 C.T. MYELOGRAM (LUMBER SPINE OR D/S) 1300 2000
2.1.10 C.T. SCAN BRAIN 1000 1200
2.1.11 C.T.SCAN CHEST 1500 1900
2.1.12 C.T. SCAN UPPER ABDOMEN 1500 1900
2.1.13 C.T.SCAN LOWER ABDOMEN 15000 1900
2.1.14 C.T.SCAN WHOLE ABDOMEN 2500 3500
2.1.15 C.T.SCAN SPINE PER REGION 1250 --
2.1.16 C.T.SCAN NECK (THROID Soft Tissue) 1250 1850
2.1.17 C.T.SCAN ORBITS EYE 1250 --
2.1.18 C.T.SCAN ORBITS WITH CONTRAST -- 1500
2.1.19 C.T.SCAN LIMBS 1500 --
2.1.20 C.T.SCAN WHOLE BODY 2000 3000
2.1.21 C.T.SCAN THORAX 1500 2000
2.1.22 C.T.SCAN OF PARA NASAL SINUS 1250 1500
2.2.3 MRI HEAD 4500 6000
2.2.4 MRI ORBITS 4500 6000
2.2.5 MRI NASOPHARYNX AND PNS 4500 6000
2.2.6 MRI NECK 4500 --
2.2.7 MRI SHOULDER SINGLE JOINT 4500

198
2.2.8 MRI SHOULDER BOTH JOINTS -- 7500
2.2.9 MRI WRIST SINGLE JOINT 4500 --
2.2.10 MRI WRIST BOTH JOINTS 7500
2.2.11 MRI KNEE SINGLE JOINTS 4500
2.2.12 MRI KNEE BOTH JOINTS 7500 2.2.12
2.2.13 MRI ANKLE SINGLE 4500 --
2.2.14 MRI ANKLE BOTH 7500 --
2.2.15 MRI HIP 4500 --
2.2.16 MRI PELVIS 4500 --
2.2.17 MRI EXTREMITIES 4500 --
2.2.18 MRI TEMPOROMANDIBULAR SINGLE JOINT -- 4500
2.2.19 MRI TEMPOROMANDIBULAR DOUBLE JOINTS 7500 --
2.2.20 MRI ABDOMEN 4500 6000
2.2.21 MRI BREAST 4500 7500
2.2.22 MRI SPINE SCREENING 3000 --
2.2.23 MRI CHEST 4500 --
2.2.24 MRI CERVICAL SPINE 4500 --
2.2.25 MRI LUMBAR SPINE 4500 --
2.2.26 MRI THORAX 4500 --
2.2.27 MRI SCREENING 4500 --
2.3.2 E.C.G 70 --
2.3.3. 2D ECHO WITH COLOUR DOPPLER 500 --
2.3.4 TRANS OESOPHAEDRAL ECHO (TEE) 1000 --
2.3.5 TREADMILL TEST (TMT) 550 --
HOLTER ANALYSIS 800 --
2.3.7 CATHERISATION (CORONARY AGIOGRAPHY) 12000 --
2.3.8 FLUOROSCOPIC SCREENING 100 --
2.3.9 HOLTER REPORT (WITH PRD.SPECIFICATION) 800 --
2.3.10 TEST OF PACEMAKER 300 --
2.3.11 OXYGEN SATURATION 90 --
2.3.12 PKG CHARGES FOR CARDIOVASCULAR INVESTIGATION 1800 --
2.3.13 CORONARY ANGIOGRAPHY 12000 --
2.3.14 CARDIAC CATH ANGIOGRAPHY (W/O CORONARY ANGIO) 6500 --
2.3.15 AORTOGRAM 4500 --
2.3.16 PULMONARY FUNCTION TEST -
2.3.16.1 TEST OF PACEMAKER 170 --
2.3.16.2 OXYGEN SATURATION 170 --
2.3.16.3 PACKAGE CHARGES FOR
2.3.16.4 CARDIOVASCULAR INVESTIGATION 170
2.3.17 FIBROPTIC BRONCHOSCOPY 600
2.3.18 FIBROPTIC BRONCHOSCOPY WITH 600
WASHING/BIOPSY

199
2.4.1 UROFLOW STUDY (MICTUROMATRY) 250
2.4.2 URODYNAMIC STUDY (CYSTOMETRY) 550
2.5 CYSTOSCOPY WITH RETROGRADE CATHETER --
2.5.1 UNILATERAL 2000
2.5.2 BILATERAL 2500 --
2.5.3 CYSTOSCOPY DIAGNOSTIC 1050
2.5.4 CYSTOSCOPY WITH BLADDER BIOPSY 1250
2.6 DIAGNOSTIC LAPROSCOPY 3500
2.7.1. T-3 140
2.7.2 T-4 140
2.7.3 TSH 140
2.7.4 CORTISOL 215
2.7.5 PROLACTIN 215
2.7.6 FSH 215
2.7.7 LH 215
2.7.8 VOIDING-CYSTO-URETHROGRAM 550
2.7.9 RENAL TRANSPLANT EVALUTION 800
2.7.10 WHOLE BODY BONE SCAN 750
2.7.11 SPECT BONE SCAN --
2.7.12 BONE MARROW SCAN 1200
2.7.13 SCAN (SPECT) --
2.7.14 STRESS THALLIUM 4000
2.7.15 MUGA (RESTING) 700
2.7.16 NUGA (STRESS) 800
2.7.17 UPPER ABDOMEN --
2.7.18 LOWER ABDOMEN --
3.4 A.V.FISTULA 1800
3.5 CORONARY BYPASS SURGERY 99000
3.6 CORONARY BYPASS SURGERYPOST ANGIOPLASTY 99000
3.7 CORONARY BALLON ANGIOPLASTY 70000
3.8 BALLON ANGIOPLASTUS WITH VALVOTOMY 45000
3.9 OPEN HEART PROCEDURES 85000
3.10 PATENT DUCTUS ARTERIOSUS 50000
3.11 TOTAL CORRECT OF TETRALOGY OF FALLOT 85000
3.12 RSUV CORRECTION 67925
3.13 TAPVC CORRECTION 67925
3.14 OPEN ASD VSD 67925
3.15 OPEN PULMONARY VALVOTOMY 67925
3.16 OPEN AORTIC VALVOTOMY 67925
3.17 COARRACTATION OF AEORTA 65000
3.18 BLALOCK TAUSSING OPERATION 55000

200
3.19 MITRAL VALVOTOMY 25000
+ COST OF
VALVE
3.20 OPEN MITRAL VALVOTOMY 67925
3.21 MITRAL VALVE REPLACEMENT 72000
3.22 AORTIC VALVE REPLACEMENT 85000
3.23 DOUBLE VALVE REPLACEMENT 85000
3.24 CLOSED VALVOTOMY 50000
3.25 COARCTATION AOERTA REP. OF BLK TAUSSING SHUNT 50000
3.26 B.T.SHUNT 25000
3.27 PERICARDIOSTOMY 132000
3.28 PERICARDIECTOMY 132000
3.29 PERICARDIO CENTOSIS 1000
3.30 PERMANENT PACEMAKER IMPLANTATION 7500
(Plus cost of
pace maker)
3.31 TEMPORARY PACEMAKER IMPLANTATION 3105
(plus cost of
pace maker)
3.32 TESTS OF PACEMAKER 650
3.33 EMBOLECTOMY 9000
3.34 ANEURYSM RESECTION & GRAFTING 25000
3.35 THORACO CENTESIS 975
3.36 THORACHOSTOMY 6100
3.37 EXPLORATORY THOROCOTOMY 18000
3.38 AEORTA-FEMORAL BYPASS 25000
3.39 NODE BIOPSY 900
3.40 PLEURAL BIOPSY 1350
3.41 OPEN LUNG BIOPSY 6600
3.42 REMOVAL OF F.B.-TRACHEA OF OESOPHAGES 2000
3.43 RIB RESECTION & DRAINAGE 5000
3.44 THORACO PLASTY 11500
3.45 PULMONARY FUNCTION TEST BMR 300
3.46 PNEUMO NECTOMY 10000
3.47 LOBECTOMY 20000
3.48 SEGMENTAL RESECTION 20000
3.49 MEDIASTINAL TUMUOR 20000
3.50 THYMECTOMY 20000
3.51 PARTIAL PERICARDECTOMY 9000
3.52 REMOVAL TUMUORS OF CHEST WALL 9000
3.53 OESOPHAGO GATECTOMY FOR MID 1/3 LESION 13000
3.54 HIATUS HENIA REPAIR 11500
3.55 HELLER'S OPERATION 11500

201
3.56 COLONINTER POSITION OR REPL. OF OESOPHAGUS 11500
3.57 OESOPHAGO GASTRECTOMY-LWR CORRINGERS PROCD. 11500
4.1 VASCULAR PROCEDURE-MAJOR 17000
4.2 VASCULAR PROCEDURE-MINOR 7600
4.3 ARTERIAL EMBOLECTOMY 9000
4.4 PTCH GRAFT ANGIOPLASTY 13500
4.5 FEMORO-POPLITEAL BYPASS PROCEDURE 15000
4.6 THROMBO-ENDARTERECTOMY 13000
4.7 SURGERY FOR ARTERIAL ANEURYSM
4.7.1 DISTAL ABDOMINAL AEORTA 20000
4.7.2 UPPER ABDOMINAL AEORTA 20000
4.7.3 SPLEEN ARTERY 12500
4.7.4 RENAL ARTERY 12500
4.7.5 CAROTID 12500
4.7.6 VERTEBRAL 12500
4.7.7 MAIN ARTERIES OF THE LIMB 12500
4.8 INTRA-THORACIC ANEURYSM 14000
4.9 ANEURYSM NOT REQUIRING BYPASS TECRY. 14000
4.10 REQUIRING BYPASS TECHNIQUES 18000
4.11 DISSECTING ANEURYSM 24500
4.12 OPERATIONS FOR AQR. ARTERIOVENOUS FISTULA 15000
4.13 CONGENITAL ARTERIO VENOUS FISTULA 10000
4.14 OPERATIONS FOR STENOSTS OF RENAL ARTERIES 17000
4.15 INJECTION OF VARICOSE VEINS 900
4.16 TRENDELENBURG OPERATIONS 6350
4.17 STRIPPING OF SHORT/LONG SEPHANEOUS VEINS 7000
4.18 EXCISION & SKIN GRAFT OF VENOUS ULCER 7700
4.19 VENOUS THROMBECTOMY 8500
4.20 SYMPATHETECTOMY --
4.20.1 LUMBAR 7000
4.20.2 CERVICAL 8000
5.2.1 EMERGENCY DIALYSIS 1500
5.2.2 FEMORAL PUNCTURE 750
5.2.3 SUBCLAVIAN PUNCTURE 850
5.2.4 PERITONEAL DIALYSIS 1200
5.2.5 KIDNEY BIOPSY 1500

202
5.2.6 FISTULA/SHUNT 3000
5.2.7 DIALYSIS REMORAL CATHER.BILATERAL 1600
5.2.8 HAEMO DIALYSIS 725
5.2.8.1 INTRA-THORACIC ANEURYSM
5.2.9 DOUBLE LUMEN SUB CLAVIAN CATHETER 2000
5.2.10 CONTINOUS ARTERIO VENUS DIALYSIS (CAVD) 8000
5.2.11 SUBCLAVIAN ACCESS 750
5.2.12 FEMORAL ACCESS 750
5.2.13 PLASMA EXCHANGE 500
5.3.1 DONOR NEPHRECTOMY 10000
5.3.2 TRANSPLANTATION 67500
5.3.3 PERFUSION
5.3.4 URETERIC REIMPLANT
5.3.5 LYMPHOCOEL 6500
5.3.6 TRANSPLANT NEPHRECTOMY 10000
5.3.7 BILATERAL NEPHROUNRECTOMY (NATIVE) 10000
5.3.8 EXCISION AND SKIN GRAFT OF VASCULAR PROSTHETIC GRAFT 8000
5.3.9 C.A.P.D.
7.1 PCNL
7.1.1 UNILATERAL 10000
7.1.2 BILATERAL 15000
7.2 MEATOTOMY 1800
7.3 MEATOPLASTY 3100
7.4.1 PALOMO'S UNILATERAL 3100
7.4.2 PALOMO'S BILATERAL 6000
7.5 ENDOSCOPIC TEFLON INJECT 2500
7.6 TESTICULAR BIOPSY 1800
7.7 GIL-VERNER'S EXTENDED PYELOLITHOTOMY 10000
7.8 PARTIAL NEPHRECTOMY OR NEPHROLITHOTOMY 9000
7.9 NEPHRECTOMY COMPL. TUMOUR OR ADHESIONS 12000
7.10 SIMPLE NEPHRECTOMY 10000
7.11 ANDERSON HYNES PYELOPLASTY 10000
7.12 UNILATERAL IMPLANTATION BILATERAL 10000
7.13 TOTAL CYSTECTOMY 15000
7.14 VASICO VAGINAL FISTULA 9500
7.15 URETHROPLASTIC ONE STAGE PROCEDURE 10000
7.16 RADICAL CYSTECTOMY 12000

203
7.17 EPISPADIAS/EXTROPLY REPAIR 12000
7.18 CAECO CYSTOPLASTY 12000
7.19 PYELOLITHOTOMY 8000
7.20 NEPHRECTOMY SIMPLE 10000
7.21 NEPHROSTOMY 4500
7.21 URETERIC REIMPLANT
7.22 URETHRAL TRANSPLANTATION 10000
7.23 PARTIAL CYSTECTOMY 10700
7.24 TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE (TURP) 8000
7.25.1 TRUP & TUR BLADDER TUMOUR 10000
7.25.2 TURP CYSTOLITHO TRIPSY 10000
7.26 OPEN PROSTECTOMY 8600
7.27 CLOSURE OF URETHAL FISTIULA 5600
7.28.1 ORCHIDOPEXY UNILATERAL 5200
7.28.2 ORCHIDOPEXY BILATERAL 6200
7.29 CYSTOLITHOTOMY SUPRAPUBIC 5100
7.30 ENDOSCOPIC REMOVAL OF STONE IN BLADDER 5100
7.31 RESECTION BLADDER NECK ENDOSCOPIC 5175
7.32 URETEROSCOPIC REMOVAL 9620
7.33 CYSTOSCOPIC BASKETING OF URETHRA 7600
7.34 URETHROPLASTY 1ST STAGE 6500
7.35 OPTICAL URETHOROTOMY 7000
7.36 EXPLORATORY SCROTOTOMY 6900
7.37 PERINEAL URETHROSTOMY 7900
7.38 DILATATION OF STRICTURE URETHRA UNDER G.A. 1680
7.39 DILITATION OF STRUCTURE URETHRA W/O ANESTH 1000
8.3 CHOLECYSTECTOMY LAPAROSCOPIC SURGERY 10800
8.4 APPENDDICECTOMY LAPAROSCOPIC SURGERY 9000
8.5 HERNIA REPAIR LAPAROSCOPIC SURGERY 9000
8.6 DIAGNOSTIC LAPROSCOPY SURGERY 3600
9.6.1 LIVER TRANSPLANTATION RECEIPIENT
9.6.2 LIVER TRANSPLANTATION DONOR
10.5 IOL IMPLEMENTATION 5000
PLUS COST OF
LENS)
12.6.1 TOTAL HIP REPLACEMENT 35000
12.6.2 TOTAL ANKLE JOINT REPLACEMENT 120000
12.6.3 TOTAL KNEE JOINT REPLACEMENT 58000
12.6.4 TOTAL SHOULDER JOINT REPLACEMENT 100000
12.6.5. TOTAL ELBOW JOINT REPLACEMENT 75000
12.6.6. TOTAL WRIST JOINT REPLACEMENT 75000
13.3 CAARNIOTOMY AND EVACUATION OF HAEMATOMA
13.3.1 SUBDURAL 12500

204
13.3.2 EXTRADURAL 12500
13.4 CRANIOPLASTY 15000
13.5 EVACUATION OF BRAIN ABSCESS 15000
13.6 EXCISION – LOBE 14750
(FRONTAL,TEMP.CEREBELLUM ETC.)
13.7 EXCISION OF BRAIN TUMUORS
13.7.1 SUPRATENTORIAL 20650
13.7.2 SUBTENTORIAL 22600
13.8 SURGERY OF CORD TUMOURS 18250
13.8 ORCHIDOPEXY UNILATERAL --
13.9 MENINGOMYELOCELE 15000
13.10 VENTRICULOATRIAL SHUNT/VENTRICULO PERITONEAL 14000
13.11 EXCISION OF CERVICAL INTERVERTEBRAL DISCS 13500
13.12 TWIST DRILL CRANIOSTOMY 6700
13.13 SUBDURAL TAPPING 8800
13.14 VENTRICULAR TAPPING 6000
13.15 ABSCESS TAPPING 8000
13.16 PLACEMENT OF ICP MONITOR 2500
13.17 UROKINASE THERAPY FOR ICH 4750
13.18 SKULL TRACTION APPLICATION 4000
13.19 LUMBER PRESSURE MONITORING 2000
13.20 VASCULAR MLFORMATIONS 20670
13.21 PERITONREAL SHUNT 14000
13.22 ATRIAL SHUNT 14000
13.23 MENINGO ENCEPHALOCOEL 10350
13.24 MENINGOMYELOCOEL 12000
13.25 C.S.F. PHINORRHAEA 16000
13.26 CRANIOPLASTY 20000
13.27 POSTERIOR CERVICAL DISSECTOMY 18000
13.28 ANTERIOR CERVICAL DISSECTOMY 14000
13.29 BRANCHIAL PLEXUS EXPLORATION MICROSUTURING 14000
13.30 MEDIAN NERVE DECOMPRESSION 9775
13.31 PERIPHERAL NEURECTOMY (TIRGEMINAL) 9775
13.32 CRANIECTOMY 19000
13.33 TRIGEMINAL PHIOTOMT 16000
13.34 CRANIAL NERVE ANASTOMOSIS 14195
13.35 MENINGOCOELE EXCISION 11300
13.36 PERIPHERAL NERVE SURGERY-MAJOR 11000
13.36 MINOR 5000
13.37 VENTRICULO-ATRIAL SHUNT(EXCLUD.COST OF VALUE ) 12000
13.38 NERVE BIOPSY OR BRAIN BIOPSY 2500/7000
13.39 AMTERIOR CERVICAL SPINE SURGERY WITH FUSION 16000
13.40 ANTERO LATERAL DECOMPRESSION 16000

205
13.41 BRAIN MAPPING 2000
13.42 CERVICAL OR DORSAL LAMINECTOMY 16000
13.43 COMBD TRANS-ORAL SURGERY & CV JUNCT.FUSION 30000
13.44 C.V. JUNCTION FUSION 18000
13.45 DEPRESSED FRACTURE 14000
13.46 DISSECTOMY 13350
13.47 ENDARTERECTOMY 14750
13.48 ENDOSCOPIC SURGERY 25000
13.49 R.F.LESION FOR TRIGEMINAL NEURALGIA 2000
13.50 SHUNT PROCEDURES (VA/VP/TP/SHUNT) 15800
13.51 SKULL BASE SURGERY 34250
13.52 SPASTICITY SURGERY 20000
13.53 SPINAL FUSION PROCIDURE 19000
13.54 SPINAL INTRA MEDULLARY TUMOURS 25500
13.55 SPINAL TUMOURS OTHERS 18300
13.56 SPINAL BIFIDA SURGERY MAJOR 18100
13.57 SPINA BIFIDA SURGERY MINOR 14000
13.58 STEREOTAXIC OROCEDURES 25000
13.59 TRANS SPHENOIDAL SURGERY 25000
13.60 TRANS ORAL SURGERY 25000
13.61 TRANS CRANIAL DOPPLER 2000
14.6 RADIATION SOURCE CHARGES PER FRACTION 135
14.7 CONSUL.FEE PER FRACTION PHYS.CHRG.& OTH.CHRGS. 150"

By order and in the name of the Governor of Karnataka,

K.L. JAYARAM
Under Secretary to Government-2
Department of Personnel and Administrative Reforms
(Service Rules).

26 Inserted in Notification No.DPAR 1 SMR 2000 dated 22nd January 2001.

********

206
FORM 'A'
(Vide Rule 5)
Certificates

I certify that, Shri/Smt.......................................employed in the ..................... . . . . . . .


. . . has been under treatment for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . disease at the
.........................................hospital and that the services of the special nurses, for which an
expenditure of Rs........... was incurred, vide bills and receipts attached were essential for
the recovery/prevention of serious deterioration in the condition of the patient.

............
Signature of the Medical Officer
in charge of the case of the Hospital.

Countersigned
Medical Superintendent,
.................……. Hospital

207
1[FORM 'AA'
(Vide Rule 9(1))

Form of certificate to be produced by a Government servant under rule 9 (1) of the


Karnataka Government Servants ' (Medical Attendance) Rules 1963.
CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Smt ............................... who is working as a


........................... in the office of .................................................is a Government servant to
whom the Karnataka Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1963, apply and
therefore he/she and members of his/her family are entitled to free medical attendance
and treatment.

His/Her total emoluments are Rs......P.M., the details of which are as follows :

Pay .. Rs. P.M


Dearness Allowances .. Rs. P.M.
House Rent Allowance .. Rs. P.M.
Any other allowance .. Rs. P.M

Signature and Designation of the


Head of Office or any other Gazetted
Officer belonging to that Office.

Declaration of Government servant regarding a dependent receiving medical attendance


and treatment.

I hereby declare that Shri/Smt................................. is a member of my family as


defined under the Karnataka Government Servants' (Medical Attendance) Rules and is
wholly Dependant upon me. He/She is my.............. (here mention the relationship).

Signed before me: Signature and Designation of the


Government servant.

Head of Office or any other


Gazetted Officer belonging to
the Office with designation.] 1
1
Inserted in Notification No.GAD 3 SMR 71 dated 15th July 1971
208
FORM 'B'
[Vide Rule 15 (1)]
Essentiality Certificate

I certify that, Shri/Smt....................................... wife/son/daughter of


shri.............................. employed in the ....................................... has been under my
treatment for .....................1Disease from ............. to ........... at the
...............................Hospital/my consulting room and that the undermentioned medicines
prescribed by me in this connection were essential for the recovery/prevention of serious
deterioration in the condition of patient. The medicines are not stocked in the ..................
Hospital for supply to private patients and do not include proprietary preparations for
which cheaper substance of equal therapeutic value are available nor preparations which
are primarily foods, toilets or disinfectants.

Names of Medicines Price

Signature and Designation


of Authorised Medical Attendant

Signature of the Medical Officer


in-charge of case at the Hospital.

Date…………….

1 In the case of Confinement the words 'during pregnancy' or 'child birth' may, as the case
may be, substituted for the word "disease".

209
FORM 'C'
[Vide Rule 15(3)] Application Form for Claiming Refund of Medical
Expenses

1. Name and designation of the Government servant (in block letters )..
_______________________________________________________
2. Office in which employed ..
________________________________________________________________
3. Salary .. .. __________________________________________________________
4. Place of duty
________________________________________________________________
5. Full residential address ..
_______________________________________________________________
6. Name of the Patient and his/her
relationship to the Government servants/ ..
Note :- In the case of children,
state age also.
__________________________________________________________
7. Place at which the patient fell ill
________________________________________________________________
8. Nature of illness and its duration
___________________________________________________________
9. Details for the amounts/claimed
____________________________________________________________
10. Total amount claimed
___________________________________________________________
11. List of enclosures
________________________________________________________
1[12. Countersignature by the controlling officer] 1
_____________________________________________________________________
th
1Inserted in Notification No.DPAR 5 SMR 84 dated 11 June 1985

210
Declaration to be signed by the Government
Servant

1[(1)
I hereby declare that the statement in this Application are true to the best of
my knowledge and belief and that the person for whom medical expenses were incurred is
a member of my family as detailed under the Karnataka Government Servants' (Medical
Attendance) Rules, 1963 and is wholly dependant upon me] 1.

1[(2) I also declare that:

my wife/husband is not an employee of any State/Central Government or of an


undertaking or body wholly or partly financed by Government.

OR

my wife/husband is employed in ................ and this claim for reimbursement has not
been and will not be preferred by my wife/ husband] 1.
1 Numbered in Notification No.DPAR 5 SMR 77 dated 29th July 1977.
1 Inserted in Notification No.DPAR 5 SMR 77 dated 29th July 1977.

Signature of the
Govt. Servant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:- Separate form should be used for each patient.

211
1
[FORM 'D'
[See rule 15(5)]

I hereby declare that this is the first/second/third time that I have claimed refund in
respect of spectacles for me/my* ..........……...…….. Sri/Smt.**................................................
who is a member of my family".
*Here write the relationship.
** The name of the member of the family.

1
Signature of Government servant] .
______________________________________________________________________
1 Substituted in Notification No. GAD 2 SMR 75 dated 13th February 1976.

FORM 'E'
[See Rule 15(6)]

Declaration to be signed by the Government Servant

I hereby declare that I have not at any time during my entire service claimed refund
in respect of full set of dentures for me/my* ................................
Sri/Smt.**...........….............................. who is a member of my family.

* Here write the relationship.


** The name of the member of the family.

Signature of the Government Servant.


-----------------------------------------------------------------------------------------------



212
10).ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 2005

CzsÁåAiÀÄ - I
¥ÁægÀA©üPÀ
1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægA À ¨s.À - (1) F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÄÀ ß ªÀiÁ»w ºÀPÄÀ Ì C¢ü¤AiÀĪÀÄ,
2005 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(2) EzÀÄ dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ Erà ¨sÁgÀvÀPÌÉ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(3) F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀPæ g À t
À zÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀt, 5£Éà ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ (1) ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà G¥À
¥ÀPæ ÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 12, 13, 15, 16, 24, 27 ªÀÄvÀÄÛ 28£Éà ¥æÀPg À t
À UÀ¼À G¥À§AzÀsUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀvÀPÌÀ zÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÄÀ ß C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÉƽ¹zÀ MAzÀÄ£ÀÆgÀ E¥ÀàvÛÀ£Éà ¢£À¢AzÀ eÁjUÉ
§gÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
2. ¥Àj¨sÁµÉU¼ À ÀÄ.- F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,-
(J) ``¸ÀªÄÀ ÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ'' JAzÀgÉ ¸ÀPÁðjà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CxÀªÁ
PÉÃAzÁæq½ À vÀ ¥Àz æ ÉñÀzÀ DqÀ½vÀ¢AzÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ, gÀavÀªÁzÀ, CzÀgÀ MqÉv£ À ÀPÌÉ , ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥l À Ö
CxÀªÁ PÉÃAzæÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ PÉÃAzÁæq½ À vÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ DqÀ½vÀªÅÀ £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV,-
(i) PÉÃAzæÀ ¸ÀPÁðgÀ, MzÀV¹gÀĪÀ ¤¢üUÀ½AzÀ UÀt¤ÃAiÀÄ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ
¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ;
(ii) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ MzÀV¹gÀĪÀ ¤¢üUÀ½AzÀ UÀt¤ÃAiÀÄ DyðPÀ £ÉgÀªÅÀ ¥Àq¢ É gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ
¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è, gÁdå ¸ÀPÁðgÀ;
(©) ``PÉÃAzæÀ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ'' JAzÀgÉ 12£Éà ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ
PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ;
(¹) ``PÉÃAzæÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj'' JAzÀgÉ, 5£Éà ¥æPÀ ÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è
ºÁUÉ ºÉ¸j À ¸À¯ÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ (2)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è
ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;
(r) ``ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ'' ªÀÄvÀÄÛ ``ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ'' JAzÀgÉ 12£Éà ¥ÀæPg À tÀ zÀ (3)£ÉÃ
G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÀUÆ É AqÀ ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ.
(E) ``¸ÀPëÀªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ'' JAzÀgÉ,-
(i) ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ CxÀªÁ CAvÀºÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ
PÉÃAzÁæq½ À vÀ ¥Àz æ ÉñÀzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¸À¨sÁzsåÀ PÀë ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸À¨sÉ CxÀªÁ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À
¥ÀjµÀvÀÄÛU¼ À À ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¸À¨sÁ¥Àw;
(ii) ¸ÀªÇÉ ÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwð;
(iii) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwð;
(iv) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ CxÀªÁ gÀavÀªÁzÀ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼ À À
¸ÀAzÀ¨Àð s zÀ°è gÁµÀÖç¥Àw CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå¥Á®;
(v) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 239£Éà C£ÀÄZÉÒÃzsÀzÀ CrAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÀUÆ É AqÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj;
(J¥sï) ``ªÀiÁ»w'' JAzÀgÉ, vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ
¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼ÀÄ, ªÉĪÉÆÃUÀ¼ÀÄ, E-ªÉÄïïUÀ¼ÀÄ,
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸À®ºÉU¼ À ÀÄ, ¥ÀwæPÁ ºÉýPÉU¼ À ÀÄ, ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀU¼ À ÀÄ, ¯ÁUï ¥ÀĸÀÛPÀU¼ À ÀÄ, PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ,
213
ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, PÁUÀz¥ À v
À ÀU
æ ¼À ÀÄ, £ÀªÄÀ Æ£ÉU¼ À ÀÄ, ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥Àz° À è ºÉÆA¢gÀĪÀ
zÀvÁÛA±À ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ¸ÀV ¤PÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
ªÀiÁ»w M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ;
(f) ``UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀÄzÀÄ'' JAzÀgÉ, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀÄzÀÄ;
(ºÉZï) ``¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ'' JAzÀgÉ,-
(J) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ CrAiÀÄ°è;
(©) ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ;
(¹) gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®¢AzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ;
(r) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÉñÀzÀ
ªÀÄÆ®PÀ
- ¸ÁܦvÀªÁzÀ CxÀªÁ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢Pü ÁgÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀéAiÀÄA
DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ,-
(i) ¸ÀªÄÀ ÄavÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ MqÉvÀ£PÀ ÉÌ, ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥l À Ö CxÀªÁ CAxÀ ¸ÀPÁðgÀ MzÀV¹zÀ
¤¢üUÀ½AzÀ £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÆÉ ÃPÀëªÁV UÀt¤ÃAiÀÄ ¥æªÀ ÀiÁtzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¤PÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß;
(ii) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ MzÀV¹zÀ ¤¢üU½ À AzÀ £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV UÀt¤ÃAiÀÄ
¥Àª
æ ÀiÁtzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
- M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
(L) ``zÁR¯É''AiÀÄÄ,-
(J) AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ, ºÀ¸ÀÛ¥æÀw ªÀÄvÀÄÛ PÀqv À Àª£À ÀÄß;
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃf£À ªÉÄÊPÉÆææü®A, ªÉÄÊPÉÆææüµï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß;
(¹) CAvÀºÀ ªÉÄÊPÉÆææü®A£À°è (UÁvÀ檣 À ÀÄß «¸ÀÛj¹gÀ° CxÀªÁ «¸ÀÛj¸À¢gÀ°)
¸ÁPÁgÀUÉƽ¹gÀĪÀ ¥ÀæwgÀÆ¥À (EªÉÄÃeï) CxÀªÁ ¥æw À gÀÆ¥ÀU¼ À À ªÀÄgÀÄ ¥Àæw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß; ªÀÄvÀÄÛ
(r) UÀtPÀAiÀÄAvæÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ¸ÁzsÀ£z À À ªÀÄÆ®PÀ ¹zÀÞ¥r À ¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
EvÀgÀ «µÀAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß,
- M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
(eÉ) ``ªÀiÁ»wUÁV ºÀPÀÄÌ'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ
CzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ºÀPÄÀ Ì
ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è,-
(i) PÉ®¸ÀzÀ, zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À, zÁR¯ÉUÀ¼À, ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ;
(ii) zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À CxÀªÁ zÁR¯ÉUÀ¼À n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß, GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀU¼ À À£ÄÀ ß CxÀªÁ
¥Àª
æ ÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÄÀ ß vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîªÀ;
(iii) «µÀAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ ¥Àª æ ÀiÁtÂÃPÀÈvÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÄÀ ß ¥Àqz É ÀÄPÉƼÀÄîªÀ;
(iv) r¸ÉÌmïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¦üU¼ À ÀÄ, mÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, «rAiÉÆà PÁå¸ÉmïUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
EvÀgÀ «zÀÄå£Áä£À «zsÁ£Àz° À è CxÀªÁ CAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAUÀ» æ ¹nÖzÀÝgÉ CzÀgÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥æÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w

214
¥ÀqA É iÀÄĪÀ ºÀPÄÀ Ì M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
(PÉ) ``gÁdå ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ'' JAzÀgÉ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À¥æPÀ g À t À zÀ CrAiÀÄ°è
gÀavÀªÁzÀ gÁdå ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ;
(J¯ï) ``gÁdå ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ'' ªÀÄvÀÄÛ ``gÁdå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ'' JAzÀgÉ, 15£ÉÃ
¥ÀPæ ÀgÀtzÀ (3)£Éà G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÀUÆ É ArgÀĪÀ gÁdå ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ
ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ;
(JA) ``gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj'' JAzÀgÉ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀæPg À t
À zÀ
CrAiÀÄ°è ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ
CrAiÀÄ°è ºÁUÉ ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ gÁdå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß
M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;
(J£ï) ``ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÀPÀëPÁgÀ'' JAzÀgÉ, ªÀiÁ»wUÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀ £ÁUÀjPÀ££ À ÀÄß
ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÄÀ ß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
CzsÁåAiÀÄ - II
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À ºÉÆuÉUÁjPÉ
3. ªÀiÁ»w ºÀPÄÀ Ì.- F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥l À ÄÖ, J®è £ÁUÀjPÀgÀÄ ªÀiÁ»w
ºÀPÌÀ £ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀU¼ À À ºÉÆuÉUÁjPÉ.- (1) ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ,-
(J) F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ºÀQÌUÁV C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ
£ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è PæÀªÀħzÀÞ ¸ÀÆa¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆaÃPÀgt À UÉÆAqÀ CzÀgÀ J¯Áè zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÉƼÀUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£Æ À ä®UÀ¼À ®¨såÀ vÉUÆ É ¼À¥ÀlÄÖ,
UÀtQÃPÀgt À PÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ J®è zÁR¯ÉUÀ¼À£ÄÀ ß UÀtQÃPÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀÄ®¨sª À ÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ zÉñÁzÀåAvÀ ««zsÀ ¹¸ÀÖAUÀ¼À°è ¸ÀA¥ÀPð À eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀPð À
PÀ°à¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ;
(©) F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÄÀ ß C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÉƽ¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ£ÀÆgÀ E¥ÀàvÀÄÛ
¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV,-
(i) CzÀgÀ gÀZ£ À É, PÁgÀåU¼
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvð À ªÀåU¼
À À «ªÀgÀU¼ À À£ÄÀ ß;
(ii) CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ PÀvð À ªÀåUÀ¼À£ÄÀ ß;
(iii) ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ wÃgÁä£À vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîªÀ
¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁgÀå«zsÁ£Àª£ À ÀÄß;
(iv) CzÀgÀ PÁgÀåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ CzÀÄ gÀƦ¹gÀĪÀ ¸ÀÆvÀU æ ¼
À À£ÄÀ ß;
(v) CzÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÄÀ ß £ÉgÀªÃÉ j¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ
¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
C£ÀĸÀÆaUÀ¼ÀÄ, PÉʦrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÄÀ ß;
(vi) CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÄÀ ªÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥æªÀ ÀUÀðUÀ¼À
«ªÀg¥ À ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß;
(vii) CzÀgÀ PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ gÀZ£ À É CxÀªÁ CzÀgÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É ¸ÀªiÀ Á¯ÉÆÃa¸À®Ä CxÀªÁ CªÀgÀ ¥Áæw¤zsÀå«gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä EgÀĪÀAxÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «ªÀgU À ¼À À£ÄÀ ß;
215
(viii) ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjµÀvÀÄÛU¼ À ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ
¨sÁUÀªÁV CxÀªÁ CzÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV gÀavÀªÁzÀ E§âgÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ
ªÀåQÛUÀ¼À£ÆÉ ß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À, ¥ÀjµÀvÀÄÛU¼ À À, ¸À«ÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼À ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄà CxÀªÁ CAvÀºÀ ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ
zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉAiÉÄà JA§ÄzÀgÀ «ªÀgÀ¥n À ÖPÉAiÀÄ£ÀÄß;
(ix) CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¤zÉÃð²PÉAiÀÄ£ÀÄß;
(x) CzÀgÀ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ CzÀgÀ
¥Àw
æ AiÉƧâ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ wAUÀ¼À UËgÀªz À £ sÀ Àª£ À ÀÄß;
(xi) J®è AiÉÆÃd£ÉU¼ À À «ªÀgU À ¼ À À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ, ¥À¸ æ ÁÛÛ«vÀ ªÉZU ÀÑ ¼ À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
§lªÁqÉUÀ¼À ªÀg¢ À AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹; CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ KeɤìUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ
DAiÀĪÀåAiÀĪÀ£ÄÀ ß,
(xii) ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄzs£ À À PÁgÀåPÀª æ ÀÄUÀ¼À eÁjAiÀÄ
«zsÁ£Àª£ À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ PÁgÀåPÀª æ ÀÄUÀ¼À ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß;
(xiii) CzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÄÀ ß, C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ C¢üPÁgÀ¥v À æÀUÀ¼À£ÄÀ ß
¥ÀqA É iÀÄĪÀªÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß;
(xiv) CzÀgÀ §½ ®¨sÀå«gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹gÀĪÀ,
ªÀiÁ»wUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgU À ¼ À À£ÄÀ ß;
(xv) ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÄÀ ß CxÀªÁ ªÁZÀ£Á®AiÀĪÀ£ÄÀ ß
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ°è CzÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÄÀ AiÀĪÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ
®¨såÀ «gÀĪÀ ¸Ë®¨såÀ UÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÄÀ ß;
(xvi) ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÄÀ ß;
¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ EvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPn À ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥Àw æ ªÀµð À
F ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÄÀ ß CA¢£ÀªÀgÉUÉ ¥ÀjµÀÌj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(¹) ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀå¤ÃwUÀ¼À£ÄÀ ß gÀƦ¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ¤zsÁðgÀU¼ À À£ÄÀ ß
WÉÆö¸ÀĪÁUÀ J®è ¸ÀĸÀAUÀvÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPæ n À ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ;
(r) DqÀ½vÁvÀäPÀ CxÀªÁ CgÉ£Áå¬ÄPÀ ¸ÀégÆ À ¥ÀzÀ ¤tðAiÀÄUÀ½AzÀ ¨Á¢üvÀgÁzÀ ªÀåQÛU½ À UÉ CzÀgÀ
PÁgÀtUÀ¼À£ÄÀ ß MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(2) ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀª£ À ÀÄß PÀ¤µÀ× ¥Àª æ ÀiÁtzÀ°è
CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CAvÀeÁð®ªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ, CAxÀ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ ¸ÀA¥ÀPð À ¸Ázs£ À ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄzsåÀ AvÀgz À À°è (1)£ÉÃ
G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ°è (©) RAqÀzÀ CUÀvåÀ UÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w
zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä PæÀªÀÄ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CzÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVgÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(3) (1)£Éà G¥À¥PÀæ g À t
À zÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ
¸ÀÄ®¨sª À ÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÀºÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£Àz° À è ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥À¸ æ ÁgÀ
ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(4) ªÉZÑÀzÀ ¥ÀæªiÀ ÁtªÀ£ÄÀ ß, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àz æ ÉñÀz° À è£À ¸ÀA¥ÀPð À zÀ
CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj «zsÁ£À EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß UÀªÄÀ £ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¥Àæ¸ÁgÀ
ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀiÁ»wAiÀÄÄ, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ CxÀªÁ
216
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ §½ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖªÀÄnÖUÉ «zÀÄå£Áä£À
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄ®¨sª À ÁV, GavÀªÁV CxÀªÁ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ ªÉZz ÀÑ À
CxÀªÁ ªÀÄÄzÀætPÉÌ vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÑÀzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀAwgÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
«ªÀgu À É:- (3) ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtUÀ¼À GzÉÝñÀU½ À UÁV ``¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ'' JAzÀgÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀZÉÃjUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPU É ¼
À ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPl À uÉU¼ À ÀÄ, ªÀiÁzsåÀ ªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¥À¸
æ ÁgÀUÀ¼ÀÄ, CAvÀeÁð® CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ
w½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.
5. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À ¥Àz£ À Á«ÄÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.- (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ
¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÄÀ ß C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÉƽ¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ £ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV,
F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ªÀiÁ»wUÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ªÀiÁ»w MzÀV¸À®Ä,
CzÀgÀ C¢üãÀz° À ègÀĪÀ J®è DqÀ½vÀ WÀlPÀU¼ À ÀÄ CxÀªÁ PÀZÃÉ jUÀ¼À°è CªÀ±åÀ ªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÄÀ Ö
¸ÀASÉåAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÄÀ ß PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À£ÁßV CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À£ÁßV ¥Àz£ À Á«ÄÃPÀj¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(2) (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ¨ÁzsPÀ ÀªÁUÀzÀAvÉ, ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ
¥Áæ¢üPÁgÀªÀÇ F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÄÀ ß C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÉƽ¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ £ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV
¥Àw
æ AiÉÆAzÀÄ G¥À «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖz° À è CxÀªÁ EvÀgÀ G¥À f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è F
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ªÀiÁ»wUÁV CfðUÀ¼À£ÄÀ ß CxÀªÁ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸À®Ä,
CªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, 19£Éà ¥ÀPæ g À tÀ zÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀæPg À tÀ zÀ CrAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ¥r À ¹gÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀPÉÌ CxÀªÁ gÁdå
ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀÆqÀ¯Éà PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä M§â C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ£ÁßV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄ£ÁßV ¥ÀzÀ£Á«ÄÃPÀj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgAÀ vÀÄ, ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸¯ À ÁzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ C¦Ã®£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÉ ¤ÃrzÀÝ°è, 7£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ
GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÁUÀ CzÀPÌÉ LzÀÄ ¢£ÀU¼ À À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(3) ¥ÀæwAiÉƧâ PÉÃAzæÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁ»w PÉÆÃgÀĪÀ ªÀåQÛU½ À AzÀ §gÀĪÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À §UÉÎ
ªÀåªÀºjÀ ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ªÀiÁ»w PÉÆÃgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ £ÉgÀªÅÀ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(4) PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ, vÀ£ßÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸À®Ä CªÀ±ÀåPÀªA É zÀÄ DvÀ£ÄÀ CxÀªÁ
DPÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAvÀºÀ AiÀiÁgÉà EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À £Égª À ÀÅ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
(5) (4)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ £ÉgÀªÀ£ÄÀ ß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D C¢üPÁjAiÀÄÄ,
DvÀ£À CxÀªÁ DPÉAiÀÄ £ÉgÀªÀ£ÄÀ ß PÉÆÃjgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÉ J¯Áè £ÉgÀª£ À ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà G®èAWÀ£A É iÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV, CAvÀºÀ EvÀgÀ
C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå

217
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(6.) ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV PÉÆÃjPÉ.- (1) F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ°aÒ¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ °TvÀz° À è CxÀªÁ «zÀÄå£Áä£À ¸Ázs£ À ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
EAVèµï CxÀªÁ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ ¸À°è¸¯ À ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀAxÀ C¢üPÈÀ vÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è
CfðAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£ÄÀ CxÀªÁ DPÉAiÀÄÄ PÉÆÃjgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹,
¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ F ªÀÄÄA¢£Àªj À UÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ,-
(J) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj;
(©) PÉÃAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj:
¥ÀgÀAvÀÄ, CAvÀºÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß °TvÀz° À è ¸À°è¸À®Ä ¸ÁzsåÀ «®è¢gÄÀ ªÀ ¥ÀPëÀzÀ°è, PÉÃAzÀæ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiËTPÀªÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀUÀ ªÀåQÛUÉ CzÀ£ÄÀ ß §gÀªt À ÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÌÉ
vÀg® À Ä J¯Áè ¸ÀÆPÀÛ £ÉgÀª£ À ÀÄß ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(2) ªÀiÁ»wUÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀ CfðzÁgÀ££ À ÀÄß, CªÀ£À£ÄÀ ß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ
«ªÀgU À ¼
À À£ÄÀ ß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ ªÀiÁ»w PÉÆÃjPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtªÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀĪÀAvÉ CUÀvåÀ ¥Àr¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
(3) M§â CfðzÁgÀ£ÄÀ ,-
(i) ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ ªÀiÁ»wUÁV; CxÀªÁ
(ii) ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀĪÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ ¤PÀlªÁV
¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wUÁV,
- ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÉ, AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ Cfð ¸À°¸ è À¯ÁVzÉAiÉÆà D
¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CfðAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀªÄÀ ÄavÀª¤ É ¸À§ºÀÄzÁzÀ CzÀgÀ
¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß D ªÀÄvÉÆA Û zÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀÆqÀ¯Éà CfðzÁgÀ¤UÉ w½¸ÀvÀPÌÀ zÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, F G¥À¥Pæ À Àgt À zÀ C£ÀĸÁgÀªÁV CfðAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁzÀµÄÀ Ö
¨ÉÃUÀ£É ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ Cfð ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CzÀÄ
LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÄÀ ß «ÄÃgÀvÀPÌÀ zÀÝ®è.
7. PÉÆÃjPÉAiÀÄ «¯É.- (1) 5£Éà ¥æÀPg À t À zÀ (2)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀPÌÉ CxÀªÁ 6£ÉÃ
¥ÀPæ ÀgtÀ zÀ (3)£Éà G¥À¥æPÀ g À t
À zÀ ¥ÀgA À vÀÄPÀPÌÉ M¼À¥ÀlÄÖ, PÉÃAzæÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ 6£Éà ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è
PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉÆÃjPÉ ¹éÃPÀj¹zÀ
ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV, ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ±ÀĮ̪À£ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄïÉ
ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ 8 ªÀÄvÀÄÛ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉÃ
PÁgÀtUÀ½UÁV PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, PÉÆÃjgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ fêÀ CxÀªÁ ¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ°è
D ªÀiÁ»wAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £À®ªÀvÉÛAlÄ UÀAmÉUÀ¼ÉƼÀUÁV MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(2) PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ (1)£Éà G¥À¥æPÀ g À tÀ zÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ CªÀ¢A ü iÉƼÀUÁV

218
ªÀiÁ»wUÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀiÁð£À vÉUz É ÀÄPÉƼÀî®Ä «¥sÀ®£ÁzÀ°è, PÉÃAzÀæ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÁÝ£A É zÀÄ ¨sÁ«¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(3) ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀ ªÉZª ÀÑ À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ£À ±ÀĮ̪À£ÄÀ ß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ»w MzÀV¸À¨ÉÃPÉA§ wêÀiÁð£À vÉUÉzÄÀ PÉÆArzÀÝ°è, PÉÃAzÀæ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ PÉÆÃjPÉ ¸À°¹ è gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ F ªÀÄÄA¢£À «ªÀgU À ¼ À À£ÄÀ ß w½¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ,-
(J) (1)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ±ÀÄ®ÌzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß
¤zsð À j¸À®Ä ªÀiÁrzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÉÆA¢UÉ CªÀ£ÄÀ ¤zsÀðj¹gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ»w MzÀV¸À®Ä
vÀU®À ĪÀ ªÉZª ÀÑ À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ºÉaÑ£À ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ±ÀĮ̪À£ÄÀ ß oÉêÀt EqÀĪÀAvÉ
CªÀ£À£ÄÀ ß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ gÀªÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ £ÀqÄÀ «£À
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß D G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ ªÀÄƪÀvÄÀ Û ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ
ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV UÀt£ÉUÉ vÉUz É ÀÄPÉƼÀîvÀPÌÀ zÀÝ®è;
(©) C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÁ®«Äw, PÁAiÀÄð «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ
£ÀªÄÀ Æ£ÉU¼ À À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ «¢ü¸À¯ÁzÀ ±ÀÄ®Ì CxÀªÁ MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»w
¥ÀqA É iÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ §UÉV£À wêÀiÁð£ÀªÀ£ÄÀ ß ¥ÀÄ£Àgï ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è CªÀ¤UÉ CxÀªÁ CªÀ½UÉ EgÀĪÀ ºÀQÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»w.
(4) F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è zÁR¯É CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀª£ À ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À
PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvåÀ ªÁVgÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÉ D CªÀPÁ±À PÀ°à¸¨ À ÃÉ PÁVzÉAiÉÆà D ªÀåQÛAiÀÄ
EA¢æAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
¸ÀÆPÀÛªÁzÀAvÀºÀ £ÉgÀªÀ£ÄÀ ß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀqA É iÀÄ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÀºÀ £Égª À À£ÀÆß MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(5) ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄ®Ä MzÀV¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÅ ªÀÄÄzÀæt CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÀÄå£Áä£À
£ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ°è CfðzÁgÀ£ÄÀ (6)£Éà G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ
¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ±ÀĮ̪À£ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ:
¥ÀgAÀ vÀÄ, 6£Éà ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1) ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉÃ
G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ±ÀĮ̪ÀÅ AiÀÄÄPÀÛªÁVgÀvÀPÌÀ zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ ÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
¤zsð À j¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ §qÀv£ À À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ CAvÀºÀ ±ÀĮ̪À£ÄÀ ß «¢ü¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
(6) (5)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÅÀ (1)£Éà G¥À¥æPÀ g À t
À zÀ°è
¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ PÁ®«ÄwUÀ¼À£ÄÀ ß ¥Á°¸À®Ä «¥sÀ®ªÁzÀ°è ªÀiÁ»wUÁV PÉÆÃjPÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀ
ªÀåQÛUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß, ±ÀĮ̫®èzÉ MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(7) (1)£Éà G¥À ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà wÃgÁä£À vÉUÉzÄÀ PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä PÉÃAzÀæ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ 11£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀPÁgÀ£ÄÀ ¸À°è¹zÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ
vÉUzÉ ÀÄPÉƼÀîvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(8) PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß (1)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤gÁPÀj¹zÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ PÉÆÃjPÉ
¸À°è¸ÄÀ ªÀ ªÀåQÛU,É -

219
(i) CAxÀ ¤gÁPÀgÀuÉUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÄÀ ß;
(ii) CAxÀ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ C¦Ã®Ä ¸À°è¸® À Ä EgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ
(iii) C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ «ªÀgU À ¼À À£ÄÀ ß w½¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
(9) ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£Æ À ä®UÀ¼ÀÄ Cw ºÉaÑ£À ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ°è
§¼ÀPA É iÀiÁUÀĪÀAwzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, CxÀªÁ ¥Àæ²ßvÀªÁVgÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¸ÀÄgÀPëÀvÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀAgÀPëÀuÉUÉ
ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀĪÀAwzÀÝ ºÉÆgÀvÄÀ , ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CzÀ£ÄÀ ß PÉÆÃjzÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
8. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw.- (1) F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è K£ÉÃ
EzÀÝgÀÆ, AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ¤UÉ F ªÀÄÄA¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
PÀqÁØAiÀĪÁVgÀvÀPÌÀzÝÀ ®è; JAzÀgÉ,-
(J) AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ
KPÀvÉ, gÁµÀÖçzÀ ¨sÀzæÀv,É PÁAiÀÄð vÀAvÀæ gÁdåzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ CxÀªÁ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛU¼ À ÀÄ,
«zÉñÀzÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉÆà CxÀªÁ MAzÀÄ
C¥ÀgÁzsPÀ ÉÌ ¥æÉÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉÆà CAxÀ ªÀiÁ»w;
(©) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»w
¥ÀPæ ÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÖÀªÁV ¤µÉâü¹zÉAiÉÆà CxÀªÁ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
§»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤AzÀ£A É iÀiÁUÀ§ºÀÄzÉÆà CAxÀ ªÀiÁ»w;
(¹) AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£À
ªÀÄAqÀ®zÀ ºÀPÀÄÌZÀÄåw GAmÁUÀĪÀÅzÉÆà CAxÀ ªÀiÁ»w;
(r) AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀzÁgÀ£À
¸ÀàzÁs ðvÀäPv À ÉUÉ vÉÆAzÀgAÉ iÀÄÄAmÁUÀÄvÀÛzÉÆà CAxÀ ªÁtÂdå gÀº¸ À Àå, ªÁå¥ÁgÀ UË¥ÀåvÉU¼ À ÀÄ CxÀªÁ
¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ»w, CAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀÄ
§ºÀĸÀASÉåAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÈÀ ¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvÀåªÉAzÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÉ ªÀÄ£Àzm À ÁÖzÀ
ºÉÆgÀvÀÄ;
(E) vÀ£ßÀ £ÀA©PÉAiÀÄ «±Áé¸ÀzÀ ¸ÀA§Azsz À À°è M§â ªÀåQÛUÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ªÀiÁ»w, CAxÀ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÈÀ ¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvåÀ ªÉAzÀÄ
¸ÀPëÀªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÉ ªÀÄ£Àzm À ÁÖzÀ ºÉÆgÀvÀÄ;
(J¥sï) «zÉò ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ gÀº¸ À ÀåªÁV ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»w;
(f) AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ fêÀ CxÀªÁ
zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPëÀvÉUÉ C¥ÁAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉÆà CAxÀ ªÀiÁ»w CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ CxÀªÁ
¨szÀ vÀæ ÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÀº¸ À ÀåªÁV ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÄÀ ß
UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ»w;
(ºÉZï) vÀ¤SÁ PæÀªÄÀ PÉÌ CxÀªÁ C¥ÀgÁ¢üU¼ À À zÀ¸ÀÛVjUÉ CxÀªÁ ¥Áæ¹PÀÆåµÀ£ï
PÁAiÀÄðPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAxÀ ªÀiÁ»w;
(L) ªÀÄAwæ ¥ÀjµÀwÛ£À, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À ZÀZð É UÀ¼À
zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ;
¥ÀgÀAvÀÄ, ªÀÄAwæ ¥ÀjµÀwÛ£À ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ, D ¤tðAiÀÄUÀ½UÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
vÉUz É ÀÄPÉÆAqÀ ¤tðAiÀÄUÀ½UÉ DzsÀj¹zÀ «µÀAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß, ¤tðAiÀĪÀ£ÄÀ ß
vÉUz É ÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ D «µÀAiÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ CxÀªÁ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ:
220
ªÀÄvÀÆÛ ªÀÄvÀÆÛ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥r À ¹zÀ «£Á¬ÄwUÀ¼À CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAxÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
(eÉ) ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ gÁdå
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
§»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀ JAzÀÄ
ªÀÄ£Àzm À ÁÖzÀ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀÄ«PÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ
ZÀlĪÀnPÉ CxÀªÁ »vÁ¸ÀQÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÄÀ ªÀÅ¢®èªÉÇà CxÀªÁ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
§»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀåQÛUÀvÀ UË¥ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀUv À ÀåªÁV CwPÀ«æ ĹzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CAxÀ
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»wUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»w:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÄÀ Û CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¤gÁPÀj¸À¯ÁUÀzA À xÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ ¤gÁPÀj¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.
(2) ¸ÀPÁðj gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1923 (1923gÀ 19) gÀ°è K£Éà EzÀÝgÆ À CxÀªÁ
(1)£Éà G¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÉãÉà EzÀÝgÀÆ,
§»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAgÀQëvÀ »vÁ¸ÀQÛU½ À UÉ GAmÁUÀĪÀ D¥ÁAiÀÄQÌAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ
»vÁ¸ÀQÛAiÉÄà ¥Àª æ ÀÄÄRªÁVzÀÝgÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ D ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqA É iÀÄ®Ä
C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(3) 6£Éà ¥ÀæPg À t
À zÀ CrAiÀÄ°è PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀ ¢£ÁAPÀPÌÉ E¥ÀàvÄÀ Û ªÀµð À UÀ¼ÀµÄÀ Ö »AzÉ
£Àq¢ É gÀĪÀ, GAmÁVgÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£É, ¸ÀAUÀw CxÀªÁ «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß D ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀAxÀ AiÀiÁgÉÃ
ªÀåQÛUÉ (1)£Éà G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ (J) (¹) ªÀÄvÀÄÛ (L) RAqÀU¼ À À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ
MzÀV¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµð À UÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¯ÉPÌÀ ºÁPÀ¨ÃÉ PÀÄ
JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀ°è, F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ
M¼À¥l À ÄÖ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
9. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀzÀ ¤gÁPÀgu À ÉUÉ DzsÁgÀU¼ À ÀÄ.- 8£ÉÃ
¥ÀPæ ÀgÀtzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ¨ÁzsPÀ ÀªÁUÀzÀAvÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ, CAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdåªÀ£ÄÀ ß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ
G®èAWÀ£A É iÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ªÀiÁrzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
10. ¥ÀævåÉ ÃQ¸ÀÄ«PÉ.- (1) ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¸À°è¹zÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß, PÉÆÃjgÀĪÀ
ªÀiÁ»wAiÀÄÄ §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬ÄwUÉƽ¹gÀĪÀAxÀ ªÀiÁ»wUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVzÉ
JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ½î ºÁQzÁUÀ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, F
C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬ÄwUÉƽ¹gÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀzA À xÀ ºÁUÀÆ «£Á¬ÄwUÉƽ¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀ¢AzÀ CzÀ£ÄÀ ß AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀævÉåÃQ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ zÁR¯ÉAiÀÄ D ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß
¥ÀqA É iÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) G¥À¥PæÀ ÀgÀt (1)gÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR¯ÉAiÀÄ D ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß ¥ÀqA É iÀÄĪÀ CªÀPÁ±Àª£ À ÀÄß
¤ÃrzÁUÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ
ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ,-

221
(J) §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬ÄwUÉƽ¸À¯ÁVgÀĪÀAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævåÉ ÃQ¹zÀ £ÀAvÀgÀ, PÉÆÃgÀ¯ÁVgÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß ªÀiÁvÀæ
MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹;
(©) ¤tðAiÀÄUÀ¸ÀÄ AiÀiÁªÀ «²AAiAA ´ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß DzsÀjµªÉAiÉÆà D «²AAiAA
¸ÁªÀÄVæAiÀÄ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀAUÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå ¥æ±À ÉßAiÀÄ
ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ;
(¹) ¤tðAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ;
(r) DvÀ£ÀÄ CxÀªÁ DPÉAiÀÄÄ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfðzÁgÀ£ÄÀ oÉêÀtÂ
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®ÌzÀ ªÉƧ®UÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ
(E) ªÀiÁ»wAiÀÄ ¨sÁUÀª£ À ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÄÀ ß
¥ÀÄ£Àgï ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ DvÀ¤UÉ CxÀªÁ DPÉUÉ EgÀĪÀ ºÀPÄÀ ÌU¼ À ÀÄ, «¢ü¸À¯ÁzÀ
±ÀÄ®ÌzÀ ªÉƧ®UÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀzÀ jÃw ºÁUÀÆ 19£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ (1)£ÉÃ
G¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ »jAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w
DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀzÀ «ªÀgU À ¼
À ÀÄ PÁ®¥Àj«Äw,
¥ÀQæ æAiÉÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w ¥ÀqA É iÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ jÃw EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß w½¹ CfðzÁgÀ¤UÉ
MAzÀÄ £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
11. ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀzÁgÀ£À ªÀiÁ»w.- (1) PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
¸À°è¹gÀĪÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀPÁgÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ DvÀ ¥ÀÆgÉʹzÀAxÀ
ºÁUÀÆ D ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀPÁgÀ£ÄÀ gÀº¸ À Àå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
CxÀªÁ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß §»gÀAUÀ¥r À ¸À®Ä GzÉÝò¹zÀ°è, PÉÃAzæÀ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁjAiÀÄÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀU¼ À ÉƼÀUÉ, D PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀAxÀ
ªÀÄÆgÀ£É ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß
§»gÀAUÀ¥r À ¸À®Ä PÉÃAzæÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ GzÉÝò¹zÁÝ£É JA§ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹ °TvÀ
£ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÉ JA§ §UÉÎ °TvÀ CxÀªÁ
ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀPÁgÀ££ À ÀÄß PÉÆÃgÀvÀPÌÀ zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀ£É
¥ÀPëÀPÁgÀ£ÄÀ ¸À°è¹zÀ CAxÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß, ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀ §UÉÎ wêÀiÁð£À
vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîvÀPÌÀ zÀÄÝ:
¥ÀgÀAvÀÄ, PÁ£ÀƤ¤AzÀ gÀPëÀuÉ MzÀV¹gÀĪÀAxÀ ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå gÀº¸ À ÀåUÀ¼À
«µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ, §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄÄ CAxÀ ªÀÄÆgÀ£ÃÉ
¥ÀPëÀPÁgÀ£À »vÁ¸ÀQÛUÉ GAmÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¨sÁªÀå ºÁ¤ CxÀªÁ PÀëwVAvÀ ¥ÀæªÄÀ ÄRªÉ¤¹zÀ
¥ÀPëÀzÀ°è §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
(2) PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w CxÀªÁ zÁR¯É CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀzÀ
¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£A É iÀÄ ¥ÀPëÀPÁgÀ¤UÉ G¥À¥æÀPg À tÀ (1)gÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÆÃnøÀ£ÄÀ ß eÁj
ªÀiÁrgÀĪÀ°è, CAxÀ £ÉÆÃnøÀ£ÄÀ ß ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ GzÉÝòvÀ
§»gÀAUÀ¥r À ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ªÀÄÆgÀ£A É iÀÄ ¥ÀPëÀPÁgÀ¤UÉ CªÀPÁ±À

222
¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(3) 7£Éà ¥æÀPÀgÀtzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, PÉÃAzÀæ ¸ÁªÀðd¤PÀÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ
CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ, gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄÄ, (2)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ
CrAiÀÄ°è ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸® À Ä ªÀÄÆgÀ£A É iÀÄ ¥ÀPëPÀ ÁgÀ¤UÉ CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀÝgÉ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ
CrAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ £À®ªÀvÄÀ Û ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
CxÀªÁ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÄÀ ß §»gÀAUÀ¥r À ¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ CxÀªÁ
§»gÀAUÀ¥r À ¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ vÀ£ßÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÄÀ ß
w½¹gÀĪÀ °TvÀ £ÉÆÃnøÀ£ÄÀ ß ªÀÄÆgÀ£A É iÀÄ ¥ÀPëÀPÁgÀ¤UÉ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ.
(4) (3)£Éà G¥À¥PÀæ ÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ £ÉÆÃnù£À°è AiÀiÁjUÉ £ÉÆÃn¸À£ÄÀ ß
¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà CAxÀ ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¥ÀPëÀPÁgÀ£ÄÀ D ¤tðAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ 19£Éà ¥ÀPæ ÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
C¦Ã®Ä ¸À°è¸® À Ä ºÀPÄÀ ̼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JA§ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀPÌÀ zÀÄÝ.