Вы находитесь на странице: 1из 166

PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀÀæxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹ

ITY COLL
RS EG
VE
E
NI

MA
S PRE-U

VIKAS PRE-UNIVERSITY COLLEGE


NGALU R
KA
VI

U
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

¥Àj«r
01 zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À «¯Á¥À 05
02 C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 11
03 WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 15
04 CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 19
05 zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A 23
06 ºÀ®Ä©zÀ¼ï PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ 31
07 vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ 41
08 ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ eÁ£À¥ÀzÀ 45
09 CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ - PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ 51
10 JA¢UÉ - qÁ| ©.J¸ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄð 57
11 ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ 61
12 £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è 65
13 ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É 71
14 ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ - qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà 75
15 ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää - Dj¥sïgÁeÁ 79
16 zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð - ®PÀÆÌgÀÄ. ¹. D£ÀAzÀ 83
17 fêÀPÉ - EAzsÀ£À 87
18 UÁA¢ü - PÀ«: qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀ ºÀ½î gÁªÀÄtÚ 91
19 gÁV ªÀÄÄzÉÝ 97
20 eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇà CxÀðgÀ»vÀªÉÇà 103
21 ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 109
22 §ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ 115
23 ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ 119
24 ¤gÁPÀgÀuÉ 125
25 PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt 131
26 ZÀvÀÄgÀ£À ZÁvÀÄAiÀÄð 135
27 ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ - qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ, eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 139
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 4
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À «¯Á¥À
gˣ˧
1. £ÉvÀÛj£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ ««zsÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ, ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÉ vÀ£Àß ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß
EjAiÀÄÄwÛgÀ®Ä, PÁ®ÆgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ
ºÉtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄlÄÖvÁÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
2. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ£À ºÉUÀ®£ÀÄß DzsÀj¹PÉÆAqÀÄ D£ÉUÀ¼ÉA§ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀvÀÄÛvÁÛ gÀPÀÛzÀ
ºÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß zÁlÄvÁÛ, ¸ÉÆAr®ÄUÀ¼À PÀ¥ÁàzÀ §½îUÁqÀÄUÀ¼À°è ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛ EzÁªÀÅzÀ£ÀÆß
¯ÉQ̸ÀzÉ, Cw gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ ¨Át ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁzÀ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀªÀZÀªÀżÀî zÉÆæÃt£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ.
3. UÀÄgÀĪÀAiÀÄð! zsÀ£ÀÄ«ðzÁå P˱À®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹ ºÉÆÃgÁr UÉ®è®Ä ¸ÁPÁëvï ²ªÀ¤UÀÆ
C¸ÁzsÀåªÉAzÀ ªÉÄÃ¯É CdÄð£À£À ªÀiÁvÉ°è? CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ JµÀÖgÀªÀ£ÀÄ? F «ZÁgÀ £À£ÀUÉ
w½AiÀÄzÉÃ? »ÃVzÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ ±À¸ÀÛçvÁåUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÉêÀ® wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ £À£Àß
PÀªÀÄð¥sÀ®ªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁr¹vÉÆà £Á£ÀjAiÉÄ. CzÉÃ£É EgÀ°, ¤ªÀÄäAxÀªÀjUÀÆ
¤µÁÌgÀtªÁV EAvÀºÀ zÀĪÀÄðgÀtªÀÅ AiÀiÁPÁV GAmÁ¬ÄvÉÆÃ?
4. CgɪÀÄÄaÑzÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ, CgÀ½zÀ ªÀÄÄR, PÀvÀÛj¹zÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃqÀĪÀªÀjUÉ CvÀå¢üPÀ
¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÀaÑzÀ M¸ÀqÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ, ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¨ÁtUÀ½AzÀ
£ÀdÄÓUÀÄeÁÓzÀ zÉúÀªÀżÀî, £ÉvÀÛgÀ PÀqÀ®°è ªÀÄļÀÄV ©¢ÝgÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ «ÃgÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ
C©üªÀÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀ£ÀÄ.
5. zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¤«Äð¹zÀ ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀ먀 ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀªÀgÀÄ
CdÄð£À£ÀÆ, ¤Ã£ÀÆ ªÀiÁvÀæ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ EzÀÄ C¸ÁzsÀå. EzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è
C¸ÀASÁåvÀ ±ÀvÀÄægÁdgÀ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹zÀ CdÄð£À ¥ÀÅvÀæ£Éà AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¤£ÀUÉ ¸Àj¸ÁnAiÀiÁV
¤®ÄèªÀAvÀºÀ ¥ÀgÁPÀæ«ÄUÀ¼ÀÆ EzÁÝgÉAiÉÄÃ?
6. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¸ÁºÀ¹AiÉÄÃ! ¤£Àß «PÀæªÀĪÀÅ C£ÀåjUÉ°è? £Á£ÀÄ ¤£Àß°è ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢µÉÖÃ. ¤£Àß
¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ¸ÀzÀȱÀªÁzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÇ, ¤£Àß ªÀÄgÀtPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ªÀÄgÀtªÀÅ £À£ÀUÉ
®©ü¸ÀĪÀAvÁUÀ°.
7. ªÀÄUÀ£Éà ! vÀAzÉUÉ vÀ¥ÀðuÉÆÃzÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¤AiÀĪÀÄ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ FUÀ
£Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ w¯ÉÆÃzÀPÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÁ¬ÄvÉÃ! ¤Ã£ÉÃPÉ F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CzÀ®Ä §zÀ®Ä
ªÀiÁr©mÉÖ.
8. ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀªÀ£ÀÄ FUÀ®Æ §zÀÄQgÀĪÁUÀ, DvÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®èzÉ ©lÖ £Á£ÀÄ E£ÀÆß
fë¹zÉÝãÀ¯Áè! ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄðlÖ ¦æÃwUÀÆ, £Á£ÀÄ ¤£Àß°è vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®åPÀÆÌ
vÀPÀÌAvÉ £Á£ÀÄ ªÀwð¹zÉ£ÉÃ? ¸ÉÃrUÉ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¸ÀzÉ ºÉÆÃzÉ£À¯Áè! EzÀÄ £À£ÀßAxÀªÀ¤UÉ
GavÀªÉÃ? ¸ÀªÀðxÁ C®è.
9. ºÁ! vÀªÀÄä zÀıÁê¸À£Á! vÁ¬ÄAiÀÄ JzɺÁ®£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä GAqÀªÀ£ÀÄ £Á£À®èªÉÃ! §½PÀªÉà ¤Ã£ÀÄ
GAqÀzÀÄÝ? ¸ÉÆêÀÄgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄR ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ GAqÀªÉÄî®èªÉà ¤Ã£ÀÄ
GAqÀzÀÄÝ? ¨Á®å¢AzÀ¯Éà EµÉÆÖAzÀÄ «¤ÃvÀ£ÁVzÀÝ ¤Ã£ÀÄ MªÉÄäAiÀÄÆ C«zsÉÃAiÀÄ£ÁV
ªÀwð¹¢Ý®è. DzÀgÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÁªÀ£ÀߥÀÅöàªÀÅzÀPÉÌ £À£ÀVAvÀ ªÀÄÄAzÁzÉAiÀÄ®è! CzÉÃPÉ F MAzÀÄ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁgÀyAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÉ?

5
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
10. CAUÁ¢ügÁd! £Á£ÀÆ, zÀıÁå¸À£À£ÀÆ, ¤Ã£ÀÄ wæªÀÄÆwðUÀ¼ÀAwzÀݪÀgÀ®èªÉÃ? zÀıÁå¸À£À£À
¸Á«£À §½PÀ £Á«§âgÀ®èªÉà G½zÀªÀgÀÄ? FUÀ¯ÁzÀgÉÆà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß CUÀ° J°èUÉ
ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÉ?
11. CAUÁ¢ü¥Àw! ¤£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ F zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄß KPÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è? KPÉ
ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅ¢®è? KPÉ D®AV¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è? KPÉ C¥ÀàuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅ¢®è? KPÉ
¸Áé«Ä! zÉêÀ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅ¢®è? KPÉ EµÉÆÖAzÀÄ ªÀiË£À?
12. ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀÄvÀ£ÁzÀ PÀtð£ÉÃ! ¸ÀvÀå vÁåUÀ ¥ÀgÁPÀæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀÅgÀĵÀ£ÁzÀ ¤Ã¤zÀÝ zÉñÀzÀ°è
¸ÀļÀÄî, CvÁå¸É, CAfPÉUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀĪÀÅzÉÃ?
13. PÀtð£ÉÃ! ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉA§ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß §®èªÀgÀÄ PÀÄAw, ¸ÀÆAiÀÄð, ²æà PÀȵÀÚ, ¢ªÀåeÁÕ¤AiÀiÁzÀ
¸ÀºÀzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ. G½zÀªÀgÁjUÀÆ ¤£Àß d£Àä ªÀÈvÁÛAvÀ w½AiÀÄzÀÄ.
14. CAUÀgÁd ! ¤Ã¤zÀÝgÉ £À£ÀUÉ gÁdå, CgÀ¸ÉÆwÛUÉ, ±ÉéÃvÀbÀvÀæ, ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁzÀ ªÀA±À J®èªÀÇ
EzÉ. ¤Ã¤®èzÀ §½PÀ EªÉ®è £À£ÀUÉ°èªÉ?
15. ¸ÁPÁëvï EAzÀæ£Éà ªÀlĪÉõÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÊUÉ CAnPÉÆArzÀÝ ¸ÀºÀd PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß
PÉÊAiÉÆrØ ¨ÉÃqÀ®Ä »AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ ¸ÀévÀB PÀvÀÛj¹PÉÆmÉÖAiÀÄ®è. PÀȵÀÚ£À DeÉÕAiÀÄAvÉ
PÀÄAwAiÀÄÄ §AzÀÄ ¥ÀÅjUÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÁUÀ ºÉzÀgÀzÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆmÉÖAiÀÄ®è, ¤£ÀßAxÀ
zÁ£À±ÀÆgÀ£ÀÆ ¥ÀgÁPÀæ«ÄAiÀÄÆ ¨ÉÃgÁªÀ¤gÀĪÀ£ÀÄ ?
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. PÀÄgÀÄ¥Àw gÀtgÀAUÀzÀ°è K£À£ÀÄß ªÉÄnÖ £ÀqÉzÀ£ÀÄ?
PÀÄgÀÄ¥Àw gÀtgÀAUÀzÀ°è zÀrUÀªÉtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ £ÀqÉzÀ£ÀÄ.
2. gÀtgÀAUÀzÀ°è ¸ÁUÀĪÁUÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À AiÀiÁgÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀÝ£ÀÄ?
gÀtgÀAUÀzÀ°è ¸ÁUÀĪÁUÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ¸ÀAdAiÀÄ£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀÝ£ÀÄ.
3. ¦£ÁPÀ¥Át JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ?
¦£ÁPÀ¥Át JAzÀgÉ ²ªÀ.
4. ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀ£ÀÄ zÉÆÃæ uÁZÁAiÀÄð.
5. vÀAzÉUÉ d¯ÁAd°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ?
vÀAzÉUÉ d¯ÁAd°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
6. ¢ªÀåeÁÕ¤ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ ?
¢ªÀåeÁÕ¤ JAzÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ.
7. CAUÁ¢ü¥Àw AiÀiÁgÀÄ?
CAUÁ¢ü¥Àw PÀtð.
8. ºÀjAiÀÄÄ PÀtð¤AzÀ ¨ÉÃrzÉÝãÀÄ?
ºÀjAiÀÄÄ PÀtð¤AzÀ PÀªÀZÀ ¨ÉÃrzÀÝ£ÀÄ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. gÀtgÀAUÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ C©üªÀÄ£ÀÄå«£À PÀ¼ÉçgÀ AiÀiÁªÀ jÃw PÁtÄwÛvÀÄÛ ?
CgÉvÉgÉzÀÄ ªÀÄÄaÑzÀ gÉ¥ÉàUÀ¼ÀÄ, vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÝ PÉÊUÀ¼ÀÄ, PÀaÑzÀ PɼÀvÀÄn, ¨ÁtUÀ½AzÀ

www.vikascollege.com 6
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
ddðjvÀªÁV, gÀPÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è C¢ÝzÀAvÉ gÀtgÀAUÀzÀ°è C©üªÀÄ£ÀÄåªÀÅ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ.
2. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåxÉ¥ÀqÀÄvÁÛ£É?
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ vÀ¥Àðt ©qÀĪÀÅzÀÄ
PÀæªÀÄ. DzÀgÉ E°è £Á£Éà ¤£ÀUÉ vÀ¥Àðt ©qÀĪÀAvÁ¬ÄvÉ JAzÀÄ ªÀåxÉ ¥ÀqÀÄvÁÛ£É.
3. zÀıÁå¸À£À£ÀÄ CtÚ¤UÉ vÉÆÃjzÀÝ «£ÀAiÀIJîvÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
vÁ¬ÄAiÀÄ JzÉ ºÁ°gÀ°, ¸ÉÆêÀiÁªÀÄÈvÀ«gÀ°, ¢ªÀå ¨sÉÆÃd£À«gÀ° AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß CtÚ
¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ «£ÀAiÀIJîvÉ zÀıÁå¸À£À ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ.
4. PÀtð£À d£Àä gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CjwzÀÝgÀÄ ?
PÀtð£À d£Àä gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À, PÀÄAw, ²æÃPÀȵÀÚ, ¢ªÀåeÁÕ¤AiÀiÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ, ¸ÀÆAiÀÄð
CjwzÀÝgÀÄ.
5. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ PÀtð£À zÁ£ÀUÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥Àæ±ÀA¹zÁÝ£É?
EAzÀæ ¨ÉÃrzÁUÀ PÀtð PÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß (d£ÀäzÀvÀÛ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß) PÀvÀÛj¹ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß, PÀÄAwAiÀÄÄ
¨ÉÃrzÁUÀ ¢ªÁå¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ PÀtð£À zÁ£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß
¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄvÁÛ£É.
1 UÁAr«AiÀÄ®ÄÛ ¦£ÁPÀ ¥ÁtÂAiÀÄÄA £É¾õÉAiÀÄ£ï.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À' JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è vÀ£ÀߪÀgÀ£Éß®è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À AiÀÄÄzÀÞ
¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÁUÀ C°è zÉÆæÃtgÀ ±ÀªÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÁßqÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è vÀ£ÀߪÀgÀ£Éß®è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É.
¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä gÀtgÀAUÀªÀ£ÀÄß ºÁzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤UÉ zÉÆæÃtgÀ
ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. UÀÄgÀÄ zÉÆæÃtjUÉ MzÀVzÀ ¸ÁªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
gÉÆâ¸ÀÄvÁÛ£É. zÉÆæÃtgÀ ©®Äè «zÉåAiÀÄ ¥ÀjtwAiÀÄ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ, F ªÉÄð£ÀAvÉ
ºÉüÀÄvÁÛ£É.
2 ¤£ÉÆßgÉUÉ zÉÆgÉUÉ UÀAqÀgÀĪÉƼÀgÉà ?
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À' JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è vÀ£ÀߪÀgÀ£Éß®è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÀ
zÀÆAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ zÉÆæÃtgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ C©üªÀÄ£ÀÄå«£À PÀ¼ÉçgÀ
EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ, CªÀ£À ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : ¸ÀAdAiÀÄ£ÉÆqÀ£É AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄUÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À §gÀĪÁUÀ CdÄð£À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ
C©üªÀÄ£ÀÄå«£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. zÉÆæÃtgÀÄ gÀa¹zÀ ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹,
AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ gÁdgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ªÀĺÁ¥ÀgÁPÀæ«ÄAiÀiÁzÀ C©üªÀÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ£É. C©üªÀÄ£ÀÄå«£À ±ËgÀåªÀ£ÀÄß £É£À¦¹ PÉƼÀÄîvÁÛ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
C©üªÀÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸Àj¸ÁnAiÀiÁV ¤®ÄèªÀAvÀºÀ ¥ÀgÁPÀæ«ÄUÀ¼ÀÄ
EzÁÝgÉAiÉÄÃ? J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.

7
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3 ¤ÃA PÀæªÀÄ«¥ÀAiÀÄðA ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À'JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : gÀtgÀAUÀzÀ°è ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß zÁn §gÀÄwÛgÀĪÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀët
PÀĪÀiÁgÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ¥ÀðuÉÆÃzÀPÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃPÀgÀÆrü.
DzÀgÉ C°è F gÀtgÀAUÀzÀ°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À ªÀÄUÀ ®PÀët PÀĪÀiÁgÀ wÃjzÁÝ£É. ¥ÀÅvÀæ ¸ÉßúÀ
PÁvÀgÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÁV ®PÀët PÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆß
¨Á½ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀAzÉAiÀiÁzÀªÀ¤UÉ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ¥ÀðuÉÆÃzÀPÀªÀ£ÀÄß
PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄ. DzÀgÉ E°è vÀAzÉAiÉÄà ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¥ÀðtPÉÆqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ
¯ÉÆÃPÀzÀ°è EgÀĪÀAvÀºÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß §zÀ°¹¢ÝÃAiÀiÁ EzÀÄ ¸ÀjAiÉÄà JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À°è
PÉüÀÄvÁÛ£É.
4 d£À¤Ã¸ÀÛ£ÀåªÀÄ£ÀÄAqÉ£ÁA §¿ôPÉ ¤ÃA
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À' JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : F ªÀiÁvÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ gÀtgÀAUÀzÀ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÝ zÀıÁå¸À£À£À£ÀÄß GzÉÝò¹
ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : zÀıÁå¸À£À CtÚ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥Á°¹zÀªÀ£ÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢zÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß £É£ÉzÁUÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤UÉ ªÁvÀì®å GPÀÄÌvÀÛzÉ. JzÀÄjUÉ zÀıÁå¸À£À£À
±ÀªÀ«zÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À zÀıÁå¸À£À£À£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄä£ÁV ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀwÛgÀĪÀ
§UÉÎ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É. J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¤£ÀVAvÀ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ°è £Á£ÀÄ
ªÉÆzÀ°UÀ£ÁVzÉÝ. DzÀgÉ ¸Á«£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÉÆzÀ°UÀ£ÁzÉ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ F
ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
5 FUÀ¼ï ¤Ã£ÀĪÀÄUÀ¯ÉÝvÀÛªÉÇÃzÉAiÀÄAUÁ¢ü¥ÀwÃ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À'JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ gÀtgÀAUÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Áæt ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ PÀtð£À ±ÀªÀzÀ ªÀÄÄAzÉ
¤AvÀÄ zÀÄBT¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : PÀtð ªÀÄvÀÄÛ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ¥Áæt ¸ÉßûvÀgÀÄ. gÀtgÀAUÀzÀ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀĪÀ PÀtð£À£ÀÄß
£ÉÆÃrzÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤UÉ E£ÀßµÀÄÖ zÀÄBR GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, zÀıÁå¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ
ªÀÄƪÀgÀÄ C£ÉÆåãÀåvɬÄAzÀ EzÉݪÀÅ. CªÀ£ÀÄ £À¤ßAzÀ zÀÆgÀªÁzÀ §½PÀ £Á«§âgÀÄ G½zɪÀÅ.
DzÀgÉ FUÀ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃV¢ÝÃAiÀiÁ. £À£ÀߣÀÄß CUÀ° JvÀÛ ºÉÆÃzÉ JAzÀÄ
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À PÉüÀÄvÁÛ£É. E°è CªÀj§âgÀ UÁqsÀªÁzÀ ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
6 D£À¾ÂªÉA ¥ÀÈxÉAiÀľªÀ¼ï.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ±ÀQÛ PÀ« ‘gÀ£Àß’£ÀÄ gÀa¹zÀ ‘UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ'¢AzÀ DAiÀÄÝ ‘zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
«¯Á¥À' JA§ PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ©zÀÝ PÀtð£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À
ºÀÄnÖ£À §UÉÎ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: PÀtð£À ºÀÄnÖ£À §UÉÎ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, CªÀ£À ºÀÄnÖ£À gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß
w½¢gÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄ ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀæ . zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ, ¤£Àß d£Àä

www.vikascollege.com 8
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CjwzÉÝãÉ. PÀÄAwUÉ w½¢zÉ. gÁPÀë¸À ªÉÊjAiÀiÁzÀ PÀȵÀÚ¤UÉ UÉÆwÛzÉ.
¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ¤UÉ UÉÆwÛzÉ. ¢ªÀåeÁÕ¤AiÀiÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ¤UÉ ¤Ã£ÁgÉAzÀÄ UÉÆwÛzÉ J£ÀÄߪÁUÀ F
ªÀiÁvÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ±ÀªÀªÁV ©¢ÝgÀĪÀ PÀtð¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
LzÀÄ DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À gÀtgÀAUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É ?
PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞªÁzÀ §½PÀ J®ègÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À zÀÄBTvÀ£ÁV
AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ±ÀgÀ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°ègÀĪÀ ©üõÀägÀ£ÀÄß PÁt®Ä §gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAdAiÀÄ£ÉÆqÀ£É
gÀtgÀAUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D gÀt¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ®PÁëAvÀgÀ d£ÀgÀ
¥ÁætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ gÀPÀÛzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ C°è UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. D £ÉvÀÛj£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è
vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÝ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ DVAzÁUÀ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß EjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. C°è PÁ®ÆgÀĪÀÅzÀPÉÌ
D¸ÀàzÀ«®èzÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ D zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ºÉtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É.
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ D£ÉUÀ¼ÉA§ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß KgÀÄvÁÛ, gÀPÀÛzÀ ºÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß zÁlÄvÁÛ, PÀ¥ÁàzÀ §½îUÀ¼À
ºÁUÉ £É®zÀ°è ¨ÁaPÉÆArgÀĪÀ D£ÉUÀ¼À ¸ÉÆAr®ÄUÀ¼À°è ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛ£É. EzÁåªÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ
¸ÀAdAiÀÄ£À ºÉUÀ®£ÀÄß CªÀ®A©¹ Cw gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ
gÀtgÀAUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀiÁVzÉ.
2 zÉÆæÃt£À PÀ¼ÉçgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÉÃUÉ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ£É?
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ£À ºÉUÀ®£ÀÄß CªÀ®A©¹ ¨sÁj ºÉtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄÄAzÉ
§AzÁUÀ C°è ¨Át ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁzÀ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀZÀªÀżÀî
zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. ¸Àé¨sÁªÀvÀB zÀĵÀÖ£ÁzÀ zÀȵÀÖzÀÄåªÀÄߣÀ PÉÊUÉ ¹PÀÄÌ CªÀ¤AzÀ
vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä J¼ÉAiÀÄ®àlÄÖ ¸ÀwÛgÀĪÀ zÉÆæÃtgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É.
zsÀ£ÀÄ«ðzÉåAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß «ÄÃj ¤®è®Ä CdÄð£À¤UÀ®è ¸ÁPÁëvï ²ªÀ¤UÀÆ C¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ
P˱À®å ¤ªÀÄä°èvÀÄÛ. ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹ UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåzÀ ªÀiÁvÀÄ. ºÉÃVzÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ ±À¸ÀÛçvÁåUÀ
ªÀiÁrzÀÄÝ PÉêÀ® wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ £À£Àß PÀªÀÄð¥sÀ®ªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁr¹vÉÆÃ
£Á£ÀjAiÉÄÃ. ¤ªÀÄUÀÆ PÀÆqÀ F jÃwAiÀÄ CPÁ®ªÁzÀ ªÀÄÈvÀÄå AiÀiÁPÁV GAmÁ¬ÄvÉÆà JAzÀÄ
zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ£É.
3 C©üªÀÄ£ÀÄå«£À ±ËAiÀÄð ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÉÃUÉ ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ£É?
C©üªÀÄ£ÀÄå CgɪÀÄÄaÑzÀ PÀtÄÚ, CgÀ½zÀ ªÀÄÄR, PÀvÀÛj¹zÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ, PÀaÑzÀ M¸ÀqÀÄ, ±ÀvÀÄæUÀ¼À
¨Át¢AzÀ £ÀÄdÄÓUÀÄeÁÓzÀ zÉúÀ, £ÉvÀÛgÀ PÀqÀ®°è ªÀÄļÀÄV ©¢ÝzÁÝ£É. »ÃVgÀĪÀ C©üªÀÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ±ÀvÀÄæªÁzÀ CdÄð£À£À ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ w½zÀgÀÆ UÀÄtPÉÌ
ªÀÄvÀìgÀ«®è J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ£É.
zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¤«Äð¹zÀ ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀ먀 ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀªÀgÀÄ
CdÄð£À£ÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ EzÀÄ C¸ÁzsÀå. EzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæªÉò¹¢ÝÃAiÀiÁ.
AiÀÄÄzÀÞ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è C¸ÀASÁåvÀ ±ÀvÀÄægÁdgÀ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹zÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁV¢ÝÃAiÀiÁ. AiÀÄÄzÀÞzÀ°è
¤£ÀUÉ ¸Àj¸ÁnAiÀiÁV ¤®ÄèªÀ ¥ÀgÁPÀæ«ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è.
¤Ã£ÀÄ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¸ÁºÀ¹. ¤£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¤£Àß ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ
¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÇ, eÉÆvÉUÉ ¤£Àß ªÀÄgÀtPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ªÀÄgÀtªÀÇ £À£ÀUÉ
¹UÀĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ£É.’
E°è C©üªÀÄ£ÀÄå zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤VAvÀ ¥ÁæAiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ. C®èzÉ ±ÀvÀÄæ¥ÀÅvÀæ. »ÃVzÀÝgÀÆ
C©üªÀÄ£ÀÄå«£À ±ËAiÀÄð-¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÁr ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À ºÉZÀÄÑUÁjPÉ.

9
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
4 zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ zÀıÁå¸À£À£À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ?
ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è vÀ£ÀߪÀgÉ®ègÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è
±ÀgÀ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°èzÀÝ vÁvÀ ©üõÀägÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAdAiÀÄ£ÉÆqÀ£É §gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀĪÀ
UÀÄgÀÄ zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄð, CdÄð£À£À ªÀÄUÀ C©üªÀÄ£ÀÄå, ªÀÄUÀ ®PÀëtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ£É߯Áè £ÉÆÃr
zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ, vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀıÁå¸À£À£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. «¥ÀjÃvÀªÁzÀ zÀÄBR
ªÁ妹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
¨sÁævÀÈ ªÁvÀì®å¢AzÀ “¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀªÀ£ÀÄ FUÀ®Æ §zÀÄQgÀĪÁUÀ, DvÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®èzÉ
©lÖ £Á£ÀÄ E£ÀÆß fë¹zÉÝãÀ¯Áè!” JAzÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ vÁ£Éà £ÁaPÉ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¸ÉÃrUÉ
¸ÉÃqÀÄ wÃj¸ÀzÉ ºÉÆÃzÉ£À¯Áè. EzÀÄ vÀ£ÀßAxÀªÀ¤UÉ GavÀªÀ®è J£ÀÄßvÁÛ£É.
vÁ¬ÄAiÀÄ JzɺÁ®Ä PÀÄrzÀzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀiÁªÀÄÈvÀ ¢ªÀå ¨sÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä
¸Éë¹zÉÝãÉ. C£ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ. aPÀÌzÁV¤AzÀ J°èAiÀÄÆ F PÀæªÀÄ vÀ¥Àà°®è.
¸Á«£À®Æè »jAiÀĪÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÛ §½PÀ QjAiÀĪÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. E°è ªÀiÁvÀæ
¤Ã£ÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ¦à¢ÝÃAiÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÁV £ÉÆêÀ£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛ£É.
5 PÀtð£À GzÁvÀÛ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ºÉÃUÉ PÉÆAqÁrzÁÝ£É ?
zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÀÛ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ±ÀgÀ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ
©üõÀägÀ£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÀAdAiÀÄ£ÉÆqÀ£É §gÀÄvÁÛ£É. DUÀ gÀtgÀAUÀzÀ°è ºÉÆÃgÁr ¸ÁªÀ£À¦àzÀ
±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è vÀ£Àß ¥Áæt ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ PÀtð£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À
UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
PÀtð ¸ÀvÀå, vÁåUÀ, ¥ÀgÁPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆzÀ°UÀ£ÁV¢ÝÃAiÀÄ. ¤Ã¤gÀĪÀ°è ¸ÀļÀÄî, CvÁå¸É,
¨sÀAiÀÄ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¤Ã¤zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÉ gÁdå, CgÀ¸ÉÆwÛUÉ ±ÉéÃvÀbÀvÀæ ªÀA±À J®èªÀÇ.
¤Ã¤®èzÀ §½PÀ EªÉ®è £À£ÀUÉ°èªÉ? PÀtð£ÀAxÀ ¸ÉßûvÀ¤®èzÉ EªÉ®èªÀÇ CxÀð»Ã£À J£ÀÄßvÁÛ£É.
PÀtð£À zÁ£ÀUÀÄtªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À E°è UÀÄgÀÄw¹zÁÝ£É. EAzÀæ£ÀÄ §AzÀÄ PÀtð£À
d£ÀäzÀvÀÛªÁzÀ gÀPÁëPÀªÀZÀªÀ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV ¨ÉÃrzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉÆlÖ zÁ£À±ÀÆgÀ£ÁV¢ÝÃAiÀÄ.
C®èzÉ PÀÄAw §AzÀÄ PÉýzÁUÀ ¢ªÁå¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »AzÀÄ-ªÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ ¤Ãr¢ÝÃAiÀÄ.
¥ÀgÁPÀæªÀÄzÀ°è zÁ£ÀzÀ¯ÁèUÀ°Ã ¤£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âj®è JAzÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À
PÀtð£À£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ£É.
*******************

www.vikascollege.com 10
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ


¸ÁgÁA±À :
C®èªÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß §ArUÉ ºÉÆð¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ LzÀÄ d£À JA¢zÁÝ£É. ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄ«®è, ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀtÄÚ (¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß PÁtĪÀÅzÀÄ), Q« (£ÀªÀÄUÉ
»vÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä vÀªÀQ¸ÀĪÀÅzÀÄ), ªÀÄÆUÀÄ (¸ÀÄUÀAzsÀªÀ£ÀÄß DWÁæt¸ÀĪÀÅzÀÄ), £Á°UÉ
(gÀÄaAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸À« £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð (»vÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ð¸ÀĪÀÅzÀÄ) vÀªÀÄä
PÀªÀÄðUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À°è
PÉÃA¢ÃæPÀj¸À¢zÀÝgÉ F zÉúÀªÉA§ÄzÀÄ CZÀÄѪÀÄÄjzÀ §ArAiÀÄAvÉ DUÀĪÀÅzÀÄ JA¢zÁÝ£É.
ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀßzÀ UÀAl£ÀÄß PÀnÖzÀgÉ ºÀ¹ªÀÅ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÃ? ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀªÀ zsÀj¹zÀgÉ
zsÀj¹zÀªÀ ¨sÀPÀÛ£ÁUÀ§®è£É? ¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ PÀ®Äè °AUÀªÁUÀ§®ÄèzÉ? ¥ÉÇzÉ ¨sÀPÀÛ£ÁUÀ§®ÄèzÉÃ,
¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè EmÁÖvÀ UÀÄgÀĪÁUÀ§®è£É? F jÃwAiÀÄ ªÉõÀzsÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÁZÀÄªÉ JAzÀÄ
C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÀ¹ªÁzÁUÀ C£Àß w£ÀߨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀßzÀ UÀAl£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀnÖzÀgÉ
ºÀ¹ªÀÅ EAUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà ²ªÀ¨sÀQÛAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ °AUÀªÀ£ÀÄß
PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è. F jÃw °AUÀ zsÀj¹ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÛ£Éà JAzÀÆ,
°AUÀ¢ÃPÉë PÉÆqÀĪÀ UÀÄgÀÄ«UÀÆ ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀĪÉà JAzÀÄ, PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ°èUÀÆ EzÀÄ °AUÀªÉà JAzÀÄ
¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. ¨sÀQÛ ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ®è JA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E°è PÁtÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁgÀÄ ºÀ¹zÁUÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨ÁAiÀiÁjzÁUÀ ¨ÉÆUÀ¸É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀÄ zÉʪÀ
¸ÀªÀiÁ£À CxÀªÁ zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ £Á£ÀÄ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃgÀ£ÀÆß
¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£Éà zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ£ÁVzÀÝgÉ J£ÀߣÀÄß KPÉ ¸À®ºÀÄwÛ®è
JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹j :
1 §ArAiÀÄ ºÉÆqɪÀªÀgÉʪÀgÀÄ ªÀiÁ¤¸ÀgÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ªÀZÀ£ÀPÁgÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁV «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀtÉ : C®èªÀÄ£ÀÄ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£Éßà zÉúÀªÉA§ §ArAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝ£É.
¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
»rvÀzÀ°èlÄÖ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À°è PÉÃA¢æÃPÀj¸À¢zÀÝgÉ F zÉúÀªÉA§ÄzÀÄ CZÀÄѪÀÄÄjzÀ
§ArAiÀÄAvÉ DUÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
2 ªÉÄ¼É ¨sÀPÀÛ£É ? EmÁâvÀ UÀÄgÀÄªÉ ?
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄßC®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¨sÀQÛ ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ®è JAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀtÉ: ºÀ¹ªÁzÁUÀ C£Àßw£ÀߨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀßzÀ UÀAl£ÀÄß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖzÀgÉ ºÀ¹ªÀÅ
EAUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà ²ªÀ¨sÀQÛAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ °AUÀªÀ£ÀÄß
PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è. F jÃw °AUÀ zsÀj¹ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÛ£ÉÃ? JAzÀÆ,
°AUÀ¢ÃPÉë PÉÆqÀĪÀ UÀÄgÀÄ«UÀÆ ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀĪÉÃ? JAzÀÄ, PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ°èUÀÆ EzÀÄ °AUÀªÉÃ?
JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

11
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3 ¤Ã zÉêÀ£ÁzÀqÉ J£ÀߣÉÃPÉ ¸À®ºÉ?
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ªÀZÀ£ÀPÁgÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀtÉ : AiÀiÁgÀÄ ºÀ¹zÁUÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¨ÁAiÀiÁjzÁUÀ ¨ÉÆUÀ¸É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉÆÃ
CªÀgÀÄ zÉʪÀ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ CxÀªÁ zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £Á£ÀÄ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃgÀ£ÀÆß
¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£Éà zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ£ÁVzÀÝgÉ J£ÀߣÀÄß KPÉ
¸À®ºÀÄwÛ®è? JAzÀÄ zÉêÀgÀ£Éßà PÉüÀÄvÁÛ£É.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
UÀĺÉñÀégÁ JA§ÄzÀÄ C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ«£À CAQvÀªÁVzÉ.
2 PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ ?
PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß UÁ°UÉ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ.
3 zÉúÀªÉA§ÄzÀÄ K£ÀÄ ?
zÉúÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §Ar JAzÀÄ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ PÀgÉ¢zÁÝ£É.
4 PÀmÉÆÖÃUÀgÀzÀ ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß J°è PÀlÖ¯ÁVzÉ?
PÀmÉÆÖÃUÀgÀzÀ ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀlÖ¯ÁVzÉ.
5 ElÖ PÀ®Äè J°è ¹PÀÌgÉ °AUÀªÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É ?
ElÖPÀ®Äè ¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹PÀÌgÉ °AUÀªÉà JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.
6 ºÀ¹zÁUÀ K£À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C®èªÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É ?
ºÀ¹zÁUÀ MAzÀÄ vÀÄvÀÄÛ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C®èªÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ?
PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß UÁ°UÀÆ, zÉúÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §ArUÀÆ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ. F §ArAiÀÄ£ÀÄß
£ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ LzÀÄ d£À E°è zÉúÀzÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼Éà ZÁ®PÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß
CjvÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÉ §ArAiÀÄ CZÀÄÑ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÀÛzÉ JA¢zÁÝ£É.
2 AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ C®èªÀÄ £ÁZÀĪɣÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ?
²ªÀ£À ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ °AUÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹ zÀÈqsÀ¨sÀQÛ E®èzÉ DqÀA§gÀzÀ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ
¨sÀPÀÛ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C®àeÁÕ£ÀzÀ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ £ÁZÀĪɣÉAzÀÄ C®èªÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
3. C®èªÀÄ K£À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁzÉêÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É ?
ºÀ¹zÁUÀ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ, ¨ÁAiÀiÁjzÁUÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ £Á£Éà zÉêÀ£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ£ÉÃ
DVzÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß KvÀPÉÌ ¸À®ºÀÄwÛ® èJAzÀÄ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀgÀ£Éßà ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð
vÉÆÃjzÁÝ£É.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. zÉúÀªÉA§ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÉ?
C®èªÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß §ArUÉ ºÉÆð¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ LzÀÄ d£À JA¢zÁÝgÉ. F LzÀÄ d£À
AiÀiÁgÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è PÀtÄÚ PÁtĪÀ PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß,

www.vikascollege.com 12
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
Q« PÉüÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß, ªÀÄÆUÀÄ ¸ÀÄUÀAzsÀªÀ£ÀÄß DWÁæt¸ÀĪÀ, £Á°UÉ ¸À« £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ
ZÀªÀÄð »vÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀµÀÖPÉÌ ©lÖgÉ £ÀªÀÄä
zÉúÀªÉA§ §ArAiÀÄ CZÀÄÑ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ
ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À°è PÉÃA¢ÃæPÀj¸À ¨ÉÃPÀÄ, eÉÆvÉUÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA¢zÁÝgÉ.
2. DqÀA§gÀzÀ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß C®èªÀÄ ºÉÃUÉ RAr¸ÀÄvÁÛ£É?
C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ªÉõÀzsÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÉÆqÉ £ÁZÀÄªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÀ¹ªÁzÁUÀ C£Àß
w£ÀߨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀßzÀ UÀAl£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀnÖzÀgÉ ºÀ¹ªÀÅ EAUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄÃ
²ªÀ¨sÀQÛAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ °AUÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è.
F jÃw °AUÀ zsÀj¹ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÛ£Éà JAzÀÆ, °AUÀ ¢ÃPÉë PÉÆqÀĪÀ UÀÄgÀÄ«UÀÆ
¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀĪÉà JAzÀÄ, PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ°èUÀÆ EzÀÄ °AUÀªÉà JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. ¨sÀQÛ ªÀÄÄRåªÉÃ
ºÉÆgÀvÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ®è JA§ÄzÀÄ C®èªÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ.
3. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À D±ÀAiÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
C®èªÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß §ArUÉ ºÉÆð¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ LzÀÄ d£À JA¢zÁÝgÉ. ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ
MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄ«®è, ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀtÄÚ, Q«, ªÀÄÆUÀÄ, £Á°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð vÀªÀÄä
PÀªÀÄðUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À°è
PÉÃA¢ÃæPÀj¸À¢zÀÝgÉ F zÉúÀªÉA§ÄzÀÄ CZÀÄѪÀÄÄjzÀ §ArAiÀÄAvÉ DUÀĪÀÅzÀÄ JA¢zÁÝgÉ.
ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀßzÀ UÀAl£ÀÄß PÀnÖzÀgÉ ºÀ¹ªÀÅ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÃ? ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀªÀ
zsÀj¹zÀgÉ zsÀj¹zÀªÀ ¨sÀPÀÛ£ÁUÀ§®è£É? ¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖPÀ®Äè °AUÀªÁUÀ§®ÄèzÉ? ¥ÉÇzÉ
¨sÀPÀÛ£ÁUÀ§®ÄèzÉÃ, ¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè EmÁÖvÀ UÀÄgÀĪÁUÀ§®è£É? F jÃwAiÀÄ ªÉõÀzsÁjUÀ¼À£ÀÄß
PÀAqÀÄ £ÁZÀÄªÉ JAzÀÄ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÀ¹ªÁzÁUÀ C£Àß w£ÀߨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀßzÀ
UÀAl£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀnÖzÀgÉ ºÀ¹ªÀÅ EAUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà ²ªÀ¨sÀQÛAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ
ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ °AUÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è. F jÃw °AUÀ zsÀj¹
ªÉÄgÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÛ£Éà JAzÀÆ, °AUÀ ¢ÃPÉë PÉÆqÀĪÀ UÀÄgÀÄ«UÀÆ ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀĪÉà JAzÀÄ,
PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ°èUÀÆ EzÀÄ °AUÀªÉà JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. ¨sÀQÛ ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ®è
JA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E°è PÁtÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁgÀÄ ºÀ¹zÁUÀ C£ÀߪÀ£ÀÄßPÉÆlÄÖ, ¨ÁAiÀiÁjzÁUÀ ¨ÉÆUÀ¸É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀÄ
zÉʪÀ¸ÀªÀiÁ£À CxÀªÁ zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ £Á£ÀÄ C£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃgÀ£ÀÆß
¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£Éà zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀ£ÁVzÀÝgÉ J£ÀߣÀÄß KPÉ
¸À®ºÀÄwÛ®è JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.

************************

13
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 14
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ: (1160) ºÀ£ÉßgÀqÀ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀ. ªÀÄÄzÀÝtÚ JA§ÄzÀÄ EªÀ£À ¥ÀǪÀð£ÁªÀÄ.
²ªÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀvÀð£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁgÀĪÀ PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¥ÀnUÀ¼ÀÄ EªÀ£À
¸ÀzÁZÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¤d dAUÀªÀÄgÁzÀzÀÄÝ EªÀ£À ªÉʲµÀÖ÷å. MªÉÄä §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀĺÁªÀÄ£ÉUÉ
HlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dAUÀªÀÄgÀ£ÀÄßPÀAqÀÄ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£ÀÄ ‘§¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĸÀÄgÉ UÀrUÉUÉ
EªÀgÉà ªÀÄQëPÀUÀ¼ÀÄ’ J£Àß®Ä CªÀgÀÄ PÉÆÃ¥À¢AzÀ EªÀ£À EµÀÖ°AUÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀgÀÄ. DvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß
PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ PÀĺÀPÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÀÝ PÀ®ÄèUÀÄAqÉÆAzÀ£ÀÄß vÉÆÃj CzÉÆà C°èzÉ
¤£Àß EµÀÖ°AUÀ JAzÀÄ ºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀgÀÄ. DvÀ£ÀÄ CzÀ£Éßà EµÀÖ°AUÀªÉAzÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ
§¸ÀªÀtÚ£À ªÀĺÁªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉ¨ÁâV°£À°è PÀĽvÀÄ©lÖ£ÀÄ. ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ,
ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ §AzÀÄ D dAUÀªÀÄjUÉ DvÀ£À EµÀÖ°AUÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ
ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ ‘WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄåUÀ¼Éà ¤ªÀÄUÉ UÀÄgÀÄPÉÆlÖ °AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖzÀ F UÀÄAqÀÄ »ÃUÉ
JgÀqÀÄ °AUÀUÀ¼ÉÃ? ¤ªÀÄUÉ E§âgÀÄ UÀAqÀgÉÃ?’ JAzÀÄ ªÀåAUÀåªÁrzÀgÀÄ. DUÀ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå
EµÀÖ°AUÀzÉƼÉUÉ PÀ®ÄèUÀÄAqÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀ C®èªÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ
WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£ÀzÀÄ ¤dªÁzÀ £ÀqÉAiÉÄAzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄÛw¹zÀgÀÄ. C®èªÀÄ, §¸ÀªÀ, ¹zÀÞgÁªÀÄ, DzÀAiÀÄå
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ±ÀgÀtgÀÄ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À UÀnÖvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è PÉÆAqÁrzÁÝgÉ. ¹zÀÞgÁªÀÄ£ÀÄ
“¢üÃgÀ£ÁzÀqÉ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£ÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀAiÀÄå” JA¢zÁÝ£É. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ “PÁAiÀÄPÀªÀAZÀPÀ£À®è, fêÀ
ªÀAZÀPÀ£À®è, ¤gÀAvÀgÀ C¸ÀºÀd £ÉÆÃqÀAiÀiÁå ±ÀAPɬĮèzÀ ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ£ÀÄ PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀ£À
±ÀgÀt£ÀÄ¥ÀªÀiÁwÃvÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå”JAzÀÄ ºÉÆUÀ½zÀgÉ, “D±À£ÀPÀÌAf ªÉõÀªÀ£É ºÉÆvÀÄÛ zÉñÀªÀ
vÉƼÀ®ÄªÀ »jAiÀÄgÀ UÀAqÀ, PÁ®zÀUÀAqÀ, PÀªÀÄðzÀUÀAqÀ, °AUÀ«rzÀÄ ¸ÁªÀ »jAiÀÄgÀ UÀAqÀ,
UÀĺÉñÀégÀ” JAzÀÄ C®èªÀÄ ºÉÆUÀ½zÁÝ£É. EAvÀºÀ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå £ÀvÀð£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯ÉÃ
°AUÉÊPÀå£ÁzÀ.
¸ÁgÁA±À : PÉÆ®ÄèªÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½UÉ zÀAiÉÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆ£É EgÀĪÀÅzÉÃ? CAvÉAiÉÄà GUÀæ¸À¥ÀðzÀ
ºÀ°è£ÉƼÀUÉ CªÀÄÈvÀzÀ gÀÄa EgÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÉÆøÀÌgÀ dAUÀªÀÄgÀ ªÉõÀ zsÀj¹zÀªÀgÉ®è
²ªÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ CjAiÀÄĪÀgÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. EAvÀºÀ ªÉõÀzsÁjUÀ¼ÀÄ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ UÀÄA¦¤AzÀ
¨ÉÃgÉ. CAvÀºÀªÀjUÉ ²ªÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
CAvÉAiÉÄà zsÁå£À vÀ¥À¸ÀÄì, G¥ÀªÁ¸À, ªÀævÀ JA§ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì®èzÉAiÉÄà DZÀj¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ
vÀ¥À¸ÉìA§ÄzÉà §AzsÀ£ÀªÁVAiÀÄÆ ¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÁVAiÀÄÆ £ÀqÀvÉAiÉÄA§ÄzÀÄ
ªÉÄÊ°UÉAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁqÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼É®è £ÀUÉUÉ PÁgÀtªÁV, D £ÀUɬÄAzÀ PÉÆÃ¥À
zÉéõÀUÀ¼ÀÄ GAmÁV ²ªÀ C°è E®èzÀªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. zsÁå£À vÀ¥À¸ÀÄìUÀ¼É®è ªÀÄ£À¹ìlÄÖ DZÀj¸À¨ÉÃPÉÃ
ºÉÆgÀvÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
vÀ£Àß zÉúÀzÀ ªÉÄð£À ªÉÆúÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ, ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß vÀ£Àß
¤AiÀÄAvÀætzÀ°èlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ °AUÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj, zsÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ
(ºÀtªÀ£ÀÄß zÁ£ÀªÀiÁqÀ° JAzÀÄ) dAUÀªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ, M¼ÉîAiÀÄzÀ£Éß®è ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀĪÀ
¨sÁµÉ »Ã£ÀgÀÄ (ªÀiÁwUÉ vÀ¦àzÀªÀgÀ£ÀÄß) PÀAqÀÄ £ÁaPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
UÀÄgÀÄ, °AUÀ, dAUÀªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¸ÀÄR ¨sÉÆÃUÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÁZÀĪÀ
WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£ÀÄ qÁA©PÀ ¨sÀPÀÛgÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ£É. EAvÀºÀªÀgÀÄ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÁUÀ®Ä,
²ªÀ£À£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÁzsÀå«®è, JA§ÄzÀÄ FvÀ£À C©üªÀÄvÀ.

15
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹j :
1 ªÉõÀzsÁjUÀ¼É®è ¤ªÀÄäPÀÆlPÉÌ ºÉÆgÀUÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÀZÀ£ÀzÀ ¸Á®£ÀÄß WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: qÁA©üPÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀtÉ: ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉÆøÀÌgÀªÁV dAUÀªÀÄgÀ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ ªÉõÀªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ
CªÀgÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É. ²ªÀ±ÀgÀtgÀ UÀÄA¦£À°è EªÀgÀÄ
¸ÉÃgÀ®Ä CºÀðgÀ®èªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀZÀ£ÀPÁgÀ£À C©üªÀÄvÀ. »ÃUÉ ºÉüÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
2 ²Ã®ªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀÆvÀPÀ.
DAiÉÄÌ: F ªÀZÀ£ÀzÀ ¸Á®£ÀÄß WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £ÀqÉvÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ: zsÁå£ÀvÀ¥À¸ÀÄì, G¥ÀªÁ¸À, ªÀævÀ JA§ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì®èzÉAiÉÄà DZÀj¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ
vÀ¥À¸ÉìA§ÄzÉà §AzsÀ£ÀªÁVAiÀÄÆ ¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÁVAiÀÄÆ £ÀqÀvÉAiÉÄA§ÄzÀÄ
ªÉÄÊ°UÉAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁqÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼É®è £ÀUÉUÉ PÁgÀtªÁV, D £ÀUɬÄAzÀ
PÉÆÃ¥À zÉéõÀUÀ¼ÀÄ GAmÁV ²ªÀ C°è E®èzÀªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À C©üªÀÄvÀ.
3 ¨sÁµÉ»Ã£ÀgÀ PÀAqÀÄ £ÁaPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄÛ.
DAiÉÄÌ : F ªÀiÁvÀ£ÀÄß WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀµÀÖPÉÌ PÀrzÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ»Ã£ÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
«ªÀgÀtÉ : vÀ£ÀÄ-ªÀÄ£À-zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÉAzÀÄ UÀÄgÀÄ, °AUÀ, dAUÀªÀÄgÀ£ÀÄß vÉÆÃjzÀÝgÀÆ
M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ¥ÁrUÁV ªÀiÁwUÉ vÀ¦à NqÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ
£ÁaPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. zÀAiÉÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆ£É AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ EgÀĪÀÅ¢®è?
EjªÀ DAiÀÄÄzsÀPÉÌ zÀAiÉÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆ£É EgÀĪÀÅ¢®è.
2. vÀ¥ÀªÀ£ÀÄß WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É?
vÀ¥ÀªÀ£ÀÄß WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå §AzsÀ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É.
3. £ÀUÉUÉ FqÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
PÀnÖ£À ªÀævÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ £ÀUÉUÉ FqÁUÀĪÀÅzÀÄ.
4. ¨sÁµÉ »Ã£ÀgÀ PÀAqÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ?
¨sÁµÉ »Ã£ÀgÀ PÀAqÁUÀ £ÁaPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
5. WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ aPÀÌAiÀÄå¦æAiÀÄ ¹zÀÞ°AUÀ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. PÉÊzÀÄ, PÁ¼ÉÆÃgÀUÀUÀ½UÉ K£ÉãÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è?
EjªÀ PÉÊzÀÄ CxÀªÁ DAiÀÄÄzsÀPÉÌ zÀAiÉÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆ£É EgÀĪÀÅ¢®è. PÁ¼ÉÆÃgÀUÀUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À
PÉÆÃgÉ ºÀ°è£À°è CªÀÄÈvÀzÀ ¸ÀÄzsÉ EgÀĪÀÅ¢®è.

www.vikascollege.com 16
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
2. vÀUÀºÀÄ, ¸ÀÆvÀPÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ?
WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ¥ÀæPÁgÀ £ÉêÀĪÉA§ÄzÀÄ vÀUÀºÀÄ. ²Ã® CxÀªÁ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ
¸ÀÆvÀPÀªÁVzÉ.
3. vÀ£ÀÄ ªÀÄ£À zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä K£À£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ?
vÀ£ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß, ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä °AUÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä dAUÀªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå ªÉõÀzÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆl¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄ J£Àß®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?
PÉÆ®ÄèªÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½UÉ zÀAiÉÄ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆ£É EgÀĪÀÅ¢®è. GUÀæ¸À¥ÀðzÀ ºÀ°è£ÉƼÀUÉ
«µÀ«gÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÀÄ CªÀÄÈvÀ«gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. CAvÉAiÉÄà ªÉõÀzsÁj ¨sÀPÀÛgÀÄ
ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉÆøÀÌgÀ dAUÀªÀÄgÀ ªÉõÀzsÀj¹zÀªÀgÉ®è ²ªÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ CjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀÄ
FvÀ£À ¥Àæ±Éß. EAvÀºÀ ªÉõÀzsÁjUÀ¼ÀÄ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ UÀÄA¦¤AzÀ ¨ÉÃgÉ CAvÀºÀªÀjUÉ ²ªÀ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EªÀjUÉ aPÀÌAiÀÄå¦æAiÀĹzÀÞ°AUÀ M°AiÀÄĪÀÅ¢®è
J£ÀÄßvÁÛ£É.
2 ªÀævÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ¤®ÄªÉãÀÄ?
zsÁå£À, vÀ¥À¸ÀÄì, G¥ÀªÁ¸À, ªÀævÀ JA§ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì®èzÉAiÉÄà DZÀj¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ
vÀ¥À¸ÉìA§ÄzÉà §AzsÀ£ÀªÁVAiÀÄÆ ¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÁVAiÀÄÆ £ÀqÀvÉAiÉÄA§ÄzÀÄ
ªÉÄÊ°UÉAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁqÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼É®è £ÀUÉUÉ PÁgÀtªÁV, D £ÀUɬÄAzÀ
PÉÆÃ¥À zÉéõÀUÀ¼ÀÄ GAmÁV ²ªÀ C¯Éèà E®èzÀªÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. zsÁå£À-vÀ¥À¸ÀÄìUÀ¼É®è ªÀÄ£À¹ìlÄÖ
DZÀj¸À¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. FvÀ EµÀÖ°AUÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ
PÉÆlÖªÀ£ÀÄ.
3 WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À D±ÀAiÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¥ÁrUÉÆøÀÌgÀ dAUÀªÀÄgÀAvÉ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀAvÉ ªÉõÀzsÀj¹zÀ d£ÀgÀ£ÀÄß, ªÀÄ£À¹ì®èzÉAiÉÄÃ
£ÉêÀÄ, zsÁå£À, vÀ¥À¸ÀÄì, ªÀævÀ, G¥ÀªÁ¸ÀUÀ¼Éà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ, C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢zÀÄÝ £ÀUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ qÁA©üPÀvÀ£À¢AzÀ, §®ªÀAvÀ¢AzÀ
²ªÀ£À£ÀÄß M°¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀªÀgÀÄ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ UÀÄA¦¤AzÀ®Æ ºÉÆgÀUÉ
JA¢zÁÝ£É. vÀ£ÀÄ ªÀÄ£À zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÉAzÀÄ UÀÄgÀÄ, °AUÀ, dAUÀªÀÄgÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
UÀÄgÀÄ-°AUÀ-dAUÀªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgɪÀ ¨sÁµÁ»Ã£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÁZÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ WÀnÖªÁ¼ÀAiÀÄå
ºÉüÀÄvÁÛ£É.

************

17
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 18
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
¸ÁgÁA±À :
gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ CrØAiÀÄ®èªÉÃ? ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÆ §AzsÀ£ÀªÀ®èªÉÃ?
a£ÀßzÀ PÀwÛAiÀÄ°è vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉÃ? ¯ËQPÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀgÉ d£À£À
ªÀÄgÀtUÀ¼ÀÄ ©qÀĪÀªÉÃ? PÉêÀ® ¨ÁºÀå DZÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV ²ªÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀAvÀ
d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ¼É. gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÉßÃ
GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß §A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà a£ÀßzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ
ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀÅ vÀ¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ¯ËQPÀªÁzÀ fêÀ£ÀzÀ §UÉUÉ ¸ÀzÁ aAw¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß F
d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ¼ÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è C®èªÉà JAzÀÄ ²ªÀ¤UÉ ºÉýzÁݼÉ. ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄĪÀvÀÛ
fêÁvÀä aAw¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë D²¸ÀÄvÁÛ¼É.
¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ gÀ« (¸ÀÆAiÀÄð) ©ÃdªÁzÀAvÉ, EA¢æÃAiÀÄUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÆ®.
¯ÉÆÃPÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼É®èPÀÆÌ ¸ÀÆAiÀÄð£Éà ªÀÄÆ®. ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ dUÀwÛ£À ªÁå¥ÁgÀ
DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà EA¢ÃæAiÀÄUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UɯÁè ªÀÄ£À¸Éìà ªÀÄÆ®. £À£ÀVgÀĪÀ MAzÀÄ
ªÀÄ£ÀªÀÅ ¤ªÀÄUÉ C¦ðvÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ ºÀÄlÄÖ-¸ÁªÀÅUÀ¼ÉA§ªÀÅ EgÀĪÀÅ¢®è C®èªÉà JAzÀÄ
²ªÀ£À°è PÉüÀÄvÁÛ¼É.
UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁtĪÀÅzÉà PÀtÂÚUÉ C®APÁgÀ (¨sÀƵÀt), ¥ÀÅgÁvÀ£ÀgÀ ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÉÃ
Q«UÉ C®APÁgÀ. ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ C®APÁgÀªÁzÀgÉ. ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÀÅ
¸ÀA¨sÁµÉuÉUÉ C®APÁgÀ. CºÀðgÁzÀªÀjUÉ zÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ±ÀÈAUÁgÀ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ
¸ÀªÀÄƺÀzÉÆqÀ£É fë¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀPÉÌà C®APÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁtzÀ PÀtÄÚ, ¥ÀÅgÁvÀ£ÀgÀ (²ªÀ±ÀgÀtgÀ) ¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀzÀ Q«,
¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄzÀ £Á°UÉ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ
¸ÀªÀÄƺÀzÀ°è ¨Á¼ÀzÀ ¨Á¼ÀÄ, ¸ÀvÁàvÀæjUÉ zÁ£À ¤ÃrzÀ PÉÊ, EªÉ®è ªÀåxÀð.EAvÀºÀ fëAiÀÄ fêÀ£ÀªÀÅ
ªÀåxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ fêÀ£À KvÀPÁÌV JAzÀÄ ²ªÀ£À°è PÉüÀÄvÁÛ¼É.
¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹j :
1. ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀiÁzÀqÉ §AzsÀ£ÀªÀ®èªÉ?
DAiÉÄÌ : F ªÀZÀ£ÀzÀ ¸Á®£ÀÄß CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¯ËQPÀªÁzÀ fêÀ£ÀzÀ §UÉUÉ ¸ÀzÁ aAw¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀZÀ£ÀzÀ
¸Á°zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£Éßà GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀÄÆ
£ÀªÀÄä£ÀÄß §A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà a£ÀßzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁªÀÅ vÀ¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ¯ËQPÀªÁzÀ
fêÀ£ÀzÀ §UÉUÉ ¸ÀzÁ aAw¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß F d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ¼ÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è C®èªÉÃ
JAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ²ªÀ£À°è ¤ªÉâ¸ÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
2. J£ÀUÉ ¨sÀªÀªÀÅAmÉ?
DAiÉÄÌ : F ªÀZÀ£ÀzÀ ¸Á®£ÀÄß CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è °Ã£ÀªÁzÀgÉ ¨sÀªÀ-§AzsÀ£À«®èªÉ£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ
¸Á°zÀÄ.

19
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
«ªÀgÀuÉ : ¯ÉÆÃPÀzÀ d£À ¯ËQPÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÀªÀ¤ßlÄÖ d£À£À-ªÀÄgÀt ZÀPÀæzÀ ¸ÀĽAiÀÄ°è
¹®ÄQzÁÝgÉ. DzÀgÉ £À£ÀVgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀÅ ¤ªÀÄUÉ C¦ðvÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ ºÀÄlÄÖ-
¸ÁªÀÅUÀ¼ÉA§ÄzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è C®èªÉà J£ÀÄßvÁÛ ²ªÀ£À°è F ªÉÄð£ÀAvÉ CPÀÌ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É.
3. PÀgÀPÉÌ ±ÀÈAUÁgÀ ¸ÀvÁàvÀæQÌêÀÅzÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÀZÀ£ÀzÀ ¸Á®£ÀÄß CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀĪÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¸ÁxÀðPÀ §zÀÄQ£À ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ºÉüÀĪÀ ªÀZÀ£À ¸Á°zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁtĪÀÅzÉà PÀtÂÚUÉ C®APÁgÀ (¨sÀƵÀt), ¥ÀÅgÁvÀ£ÀgÀ
¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÉà Q«UÉ C®APÁgÀ, ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ
C®APÁgÀªÁzÀgÉ, ¸ÀzÀãPÀÛgÀ £ÀÄrgÁ² ¸ÀAªÁzÀPÉÌ ¨sÀƵÀt. CºÀðgÁzÀªÀjUÉ zÁ£À
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ±ÀÈAUÁgÀ, JAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. CPÀÌ£ÀÄ ºÉüÀĪÀ vÉÆqÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀÄÄ CPÀÌ£ÀÄ ºÉüÀĪÀ vÉÆqÀgÀÄ.
2. ¯ÉÆÃPÀzÀ ZÉõÉÖUÉ ©ÃdªÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¯ÉÆÃPÀzÀ ZÉõÉÖUÉ gÀ«AiÀÄÄ ©ÃdªÁVzÁÝ£É.
3. ¨sÀªÀ AiÀiÁªÁUÀ PÉqÀĪÀÅzÀÄ?
¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÁzÀ ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£À°è ªÀÄ£À ¹®ÄQzÁUÀ ¨sÀªÀPÉqÀĪÀÅzÀÄ.
4. ¸ÀvÀåªÀ £ÀÄrªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ±ÀÈAUÁgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
¸ÀvÀåªÀ £ÀÄrªÀÅzÀÄ ªÀZÀ£ÀzÀ ±ÀÈAUÁgÀ.
5. CPÀÌ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
CPÀÌ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. gÀvÀß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄÛ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ ?
gÀvÀߪÀÅ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀiÁzÀgÉ vÉÆqÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄvÀÄÛ §¯ÉAiÀiÁzÀgÉ §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
2. ¯ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ PÀgÀtUÀ¼À ZÉõÉÖUÉ ©Ãd AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
¯ÉÆÃPÀzÀ ZÉõÉÖUÉ ¨É¼ÀQ£À DPÀgÀªÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£Éà ©Ãd. PÀgÀtUÀ¼À ZÉõÉÖUÉ ªÀÄ£ÀªÉà ©Ãd.
3. PÀtÄÚ ºÁUÀÆ PÀtðUÀ½UÉ ±ÀÈAUÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ PÀtÂÚUÉ ±ÀÈAUÁgÀ. Q«UÉ CxÀªÁ PÀtðPÉÌ ¥ÀÅgÁvÀ£ÀzÀ
¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÉà ±ÀÈAUÁgÀªÁVzÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. ¯ÉÆÃPÀzÀ ¨sÀd£ÉAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀªÀjUÉ ªÀÄÄQ۬Įè JA§ÄzÀ£ÀÄß CPÀÌ ºÉÃUÉ ¤gÀƦ¹zÁÝ¼É ?
gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ CrØAiÀÄ®èªÉÃ? ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÆ
§AzsÀ£ÀªÀ®èªÉÃ? a£ÀßzÀ PÀwÛAiÀÄ°è vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉÃ? ¯ËQPÀªÁzÀ
«ZÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀgÉ d£À£À ªÀÄgÀtUÀ¼ÀÄ ©qÀĪÀªÉÃ? PÉêÀ® ¨ÁºÀå DZÁgÀ,
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV ²ªÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀAvÀºÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
gÀvÀßzÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£Éßà GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄwÛ£À §¯ÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß
§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà a£ÀßzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀÅ vÀ¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ¯ËQªÁzÀ fêÀ£ÀzÀ

www.vikascollege.com 20
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
§UÉUÉ ¸ÀzÁ aAw¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀÄ d£À£À ªÀÄgÀt JA§ ZÀPÀæ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀvÀÛ fêÁvÀä aAw¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ §AiÀÄPÉ.
2. ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀ£Àß ªÀZÀ£ÀzÀ°è «ªÀj¹zÁݼÉ?
¯ÉÆÃPÀzÀ ZÀnªÀnPÉUÀ¼É®èPÀÆÌ ¸ÀÆAiÀÄð£Éà ªÀÄÆ®. ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ dUÀwÛ£À ««zsÀ
fëUÀ¼À°è ªÁå¥ÁgÀ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà EA¢ÃæAiÀÄUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UɯÁè ªÀÄ£À¸ÉìÃ
ªÀÄÆ®. ºÁUÁV ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À°è ElÖ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ ºÀÄlÄÖ-¸ÁªÀÅUÀ¼ÉA§ §AzsÀ£À EgÀĪÀÅ¢®è.
EA¢æÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÀgÉ ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀÅUÀ¼À §AzsÀ£À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÉÄÃ
¹UÀĪÀÅ¢®è. DvÀä ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è MAzÁUÀ®Ä ¸ÀzÁ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è
°Ã£ÀªÁzÀgÉ ¨sÀªÀ-§AzsÀ£À«®èªÉ£ÀÄߪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ DvÀä CdgÁªÀÄgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
3. §zÀÄPÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀiÁªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ºÉüÀÄvÁÛ¼É ?
§zÀÄPÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁtĪÀ PÀtÄÚ, ¥ÀÅgÁvÀ£ÀgÀ
¸ÀAVÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ Q«, ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀiÁvÀÄ, ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ°è ¸ÀA¨sÁµÀuÉ,
CºÀðgÁzÀªÀjUÉ zÁ£À ¤ÃqÀĪÀ PÉÊ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ ¸ÀªÀÄƺÀzÉÆqÀ£É fë¸ÀĪÀAvÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½zÀÝgÉ
¸ÁPÀÄ E®è¢gÉ EªÉ®è ªÀåxÀð. EAvÀºÀ fëAiÀÄ fêÀ£ÀªÀÅ ªÀåxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ fêÀ£À
KvÀPÁÌV ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ºÉüÀÄvÁÛ¼É.

****************

21
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 22
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A


ºÀjºÀgÀ
¸ÁgÁA±À:
1. ²ªÀ£À ¸ÀeÉÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÉ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÉÆüÀzÉñÀªÀÅ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ DªÁ¸À¸ÁÜ£À. CAvÀºÀ ZÉÆüÀ
zÉñÀzÀ°è PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀļÉ, ¨É¼É§AzÀÄ CzÀjAzÀ¯ÁV £ÉgÀ¼À vÀA¦¤AzÀ PÀÆr,
C®è°è ¸ÀÄAzÀgÀ GzÁå£ÀUÀ¼À ¸ÉƧUÀÄ ªÉÄüÉʹPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀÄR-¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ.
ZÉÆüÀ£Ár£À°è vÀÄA© ºÀjAiÀÄĪÀ PÁªÉÃj £À¢AiÀÄÄ, fëUÀ¼À ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ¸ÀPÀ®
¸À¸ÀågÁ²UÉ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÀgÀ£À ¨sÀQÛ gÀ¸ÀzÀAvÉ, ¨sÀÆ ¯ÉÆÃPÀzÀ CªÀÄÈvÀªÁj¢üAiÀÄAvÉ
ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄðAiÀÄÄPÀÛªÁV PÀjPÁ® ZÉÆüÀ£ÉA§ CgÀ¸À£ÀÄ
¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
2. ZÉÆüÀzÉñÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è ±À§Ý¢AzÀ ªÀtÂð¸À®Ä C¸ÁzsÀåªÉA§AvÉ ªÀiÁzÀgÀ
eÁwAiÀÄ ZÉ£ÀߣÉA§ ±ÀAPÀgÀ£À ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ£ÀÄ, ºÉ¸ÀjUÉ C£ÀéxÀðªÁV §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ£À®èzÉ
¥ÀgÀªÀĨsÀQÛ¬ÄAzÀ ²ªÀ£À£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛªÁV DgÁ¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV
CgÀ¸À£ÁzÀ PÀjPÁ® ZÉÆüÀ£À PÀÄzÀÄgÉUÉ C£ÀÄ¢£ÀªÀÇ ªÉÄêÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ vÀ¥ÀàzÉ ²ªÁZÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß Cw ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
3. CAvÀgÀAUÀzÀ°è »vÀPÀgÀªÁzÀ ¨sÀQÛAiÀĤßj¹, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è PÀÄ®zÀ PÀ¸Àħ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ
ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CAvÀgÀAUÀzÀ°è J®è §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ eÁwAiÀÄ
¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß ºÉÆA¢, J½î£À°è ¸ÉÃjPÉÆArgÀĪÀ JuÉÚAiÀÄAvÉ, PÀnÖUÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀĪÀ
¨ÉAQAiÀÄAvÉ, £É®zÉƼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ¤¢üAiÀÄAvÉ ºÉÆgÀ¥Àæ¥ÀAZÀ w½AiÀÄzÀ ºÁUÉ ZÉ£ÀߣÀÄ
°AUÁZÀð£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. C£ÀågÀÄ w½AiÀÄĪÀAvÉ §»gÀAUÀªÁV PÀÄ®PÉÆÌ¥ÀÄàªÀ
ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄzÀ PÁ®PÉÌ JzÀÄÝ CgÀtåªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹,
M®«¤AzÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ £À¢ wÃgÀzÀ ªÀÄgÀ¼À¢uÉÚ ªÉÄÃ¯É aUÀÄgÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß ºÁ¹ zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ²ªÀ£À PÀqÉUÉ ºÀj¹ ªÀÄAzÀĪÀjzÀÄ,
4. ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¦ÃoÀzÀ°è PÀĽîj¹, §ºÀÄAiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¥ÀjªÀļÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ
zÀÄAqÀĪÀÄ°èUÉ, ªÀÄ°èUÉ, §ºÀÄzÀÆgÀPÉÌ PÀA¥À£ÀÄß ¸ÀƸÀĪÀ ¸ÀA¥ÀUÉAiÀÄ ºÀÆ«AzÀ, ªÀÄgÀÄUÀ, zÀªÀ£À,
¥ÀZÉÑ, PÉAeÁf, ºÀÆUÀ½AzÀ, eÉÆvÉUÉ ¸ÀÄgÀV, ¸ÀÄgÀ ºÉÆ£Éß, PÉA¥ÀÄPÀtV¯É, ºÉÆAUÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ
ºÀÆUÀ½AzÀ C®APÀj¹ ±ÀÄzÀÞ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ °AUÁZÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. D §½PÀ §AzÀÄ
JA¢£ÀAvÉ ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ JwÛ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÃj CgÀ¸À£À PÀÄzÀÄgÉ ¯ÁAiÀÄzÉqÉUÉ
ºÉÆÃUÀĪÁUÀ®Æ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ²ªÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.
5. §AzÀÄ ZÉÆüÀ£À C±Àé¯ÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ EvÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀAvÉ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQ
§¼À° vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ²ªÀ°AUÀzÀqÉUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. DUÀ CªÀ£À
ºÉAqÀw EzÀÝ UÀAfAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀªÉAzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É. ZÉ£ÀߣÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. F jÃw
¨sÀƯÉÆÃPÀzÀ°è CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ²ªÀ ¥ÀÆeÉ UÀÄ¥ÀÛªÁV CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ®Ä,
6. ºÀgÀ£ÀÄ ZÉ£ÀߣÀ DgÁzsÀ£ÉUÉ ªÉÄaÑ, ªÀÄÄAzÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀ£Àß ¨sÀPÀÛ£ÉAzÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆAzÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛ ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀ®Ä MAzÀÄ ¢£À ZÉ£ÀߣÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß
ºÉÆPÀÄÌ, ²ªÀ°AUÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ªÀÄAzÀĪÀjzÀÄ, ºÀÄ®ÄèPÉÆAiÀÄÄÝ vÀ£Àß
JwÛ£ÀªÉÄÃ¯É ºÉÃjPÉÆAqÀÄ, CzÀjAzÀ ¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ£É £ÀqÉvÀgÀÄvÀÛ, PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß vÀA¢QÌ,

23
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ºÀgÀ£À ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁngÀ®Ä, ¸ÁPÁëvï ²ªÀ£Éà ZÉ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ£É. ZÉ£ÀߣÀÄ
²ªÀ£À£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄwÛgÀ®Ä, DvÀ£À ªÀÄqÀ¢ ªÉÄ®è£É CA§°AiÀÄ£ÀÄß vÀA¢ÃAiÀÄÄwÛgÀ®Ä,
7. ªÀiÁ«£À ºÀtÚ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðªÀżÀî CA§°AiÀÄÄ ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¸À®Ä, CzÀÄ
CªÀÄÈvÀzÀ PÀqÀÄ ¸À«AiÀÄ £ÀƪÀÄðr gÀÄaPÀgÀªÁVgÀ®Ä, ¸À«zÀÄ - ¸À«zÀÄ zÀtªÀjAiÀÄzÉ,
UÀÄgÀĪÀÄÆw𠲪À£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ; PÀtPÀtªÀ£ÀÆß ZÀ¥Ààj¹ ZÉ£ÀߣÀ eÉÆvÉAiÀiÁV
CA§°AiÀÄ£ÀÄßAqÀ£ÀÄ. ¸ÀéUÀð-¨sÀƯÉÆÃPÀUÀ¼À°è C¥ÀƪÀðªÉA§ vÉgÀ£ÁVgÀ®Ä ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ
¤vÁå£ÀĵÁ×£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ ²ªÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹; PÉʪÀÄÄVzÀÄ ¤AvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ²ªÀ¤UÉ
¢ªÀåªÁzÀ, zÉêÁ£ÀߪÀ£ÀÄß, CªÀÄÈvÁ£ÀߪÀ£ÀÄß Gt¯ÉAzÀÄ §r¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀvÀÌj¸ÀÄvÁÛ ¸Á®Ä¸Á¯ÁV
¸À«¬ÄAzÉÆqÀUÀÆrzÀ §UɧUÉAiÀÄ ªÀåAd£ÀªÀ£ÀÄß §r¸ÀÄvÁÛ£É.
8. ºÀ¥Àà¼À, PɣɪÁ® ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß, vÀÄ¥Àà, PÉ£ÉAiÀÄÄPÀÛ ªÉƸÀgÀÄ, ¸ÀPÀÌgÉ, EªÀÅUÀ¼À£Éß®è ¸Á¯ÁV §r¹lÄÖ
ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛ ºÀgÀ£ÀÄ GtÚ° JAzÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ, ²ªÀ£É ¹éÃPÀj¸ÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ
£ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. ²ªÀ£ÀÄ K£À£ÀÆß ¹éÃPÀj¸ÀzÉ, ªÀÄÄlÖzÉ, UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÆß £ÉÆÃqÀzÉ,
¯ÉPÀÌPÉÌ vÀgÀzÉ, ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄPÉÆArgÀ®Ä, PÀÆqÀ¯É ZÉÆüÀ£ÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä;
CAiÉÆåÃ! PÉqÀÄPÁ¬ÄvÀÄ J£À®Ä; ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ RqÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆgÀ¼À£Éßà ºÉÆqÉzÀÄ PÉqÀªÀ®Ä
vÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É.
9. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ; CAiÉÆåÃ! «ªÉÃZÀ£É¬Ä®èzÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ? ¤ªÀÄä
CgÀ¸ÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß°è ºÉÃgÀĪÀÅzÉ? £ÉÆÃqÀAiÀÄå ZÉÆüÀ; ¤£ÀUÉ ¸Àé®àªÀÇ vÁ¼Éä¬Ä®è, EAzÀÄ
D ZÉ£ÀߣÀ MqÀ£É GAqÉ£ÁzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀ¹«®è, D CA§°AiÀÄ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ
ºÉÆUÀ¼À°, CzÀÄ CgÀ¸ÀjUÀÆ zÀÄ®ð¨sÀ – J£ÀÄßvÀ ªÀÄgÀ½ ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÁÛ£É.
ZÉÆüÀ£ÀÄ «¸ÀäAiÀÄPÉÆ̼ÀUÁV, aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV, ¤Ã®PÀAoÀ£ÀÄ F vÉgÀ, ¸Àé®àªÀÇ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è
JqɬĮèzÀAvÉ GtÄÚªÀÅzÉ?– JAzÀÄ ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ¥ÀqÀÄvÁÛ£É.
10. ¸ÀªÀð±ÉæõÀ×£ÁzÀ ºÀgÀ¤UÉ Gt°vÀÛ ±ÀgÀt ±ÉæõÀ×£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ £Á£ÀªÀ£À
PÁgÀÄtåªÀ£ÀÄß zsÀj¹PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É – JAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ; £ÀqÉzÀÄ C¨sÁå¸ÀªÉà EgÀzÀ, ¸ÀÄRzÀ
¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄ°è EzÀÝ ZÉÆüÀ£ÀÄ JqÀ – §®zÀ°è QjÃl¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAwæ- ªÀiÁAqÀ°PÀgÉÆqÀ£É
£ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà §gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÀzÀ ªÁåPÀÄ®vÉAiÀÄ C¢üPÀå¢AzÀ; “¥ÀÄgÀºÀgÀ¤UÉ GtÄÚªÀÅzÀPÉÌ EQÌzÀ
ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃjj, UÀÄgÀÄ°AUÀzÉÆqÀ£É GAqÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃjj” – JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ,
¢PÀÄÌ¢PÀÄÌUÀ½UÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÀÄ ¨sÀlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛ, PÉÆ£ÉUÉ ZÉ£ÀߤgÀĪÀ UÀÄr¸À®
§½UÉ §gÀÄvÁÛ£É. ZÉ£ÀߣÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÁÝ£ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛ£É.
11. CgÀ¸À£À §gÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀßjvÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉ ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛ, K£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉAiÉÄAzÀÄ
CjAiÀÄzÉ ¨ÉøÀj¸ÀÄvÀÛ EgÀÄvÁÛ£É. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÀlgÀÄ AiÀiÁPÁV £À£ÀߣÀÄß CgÀ¸ÀÄvÀÛ §AzÀgÉÆÃ,
£À£Àß EgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÁV CgÀ¸À¤UÉ w¼ÀÄ»zÀgÉÆÃ, gÁd¨sÀlgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÁV
§AzÀgÉÆà – JAzÉ®è ªÀåy¸ÀÄvÁÛ£É. ¨sÀPÀÛ£ÉAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ w½AiÀÄ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV
§zÀÄPÀÄwÛzÉÝ, vÁ£ÀÄ ²ªÀ¨sÀPÀÛ£ÉAzÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉzÉ£ÉAzÁzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ §zÀÄPÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ?
J£ÀÄßvÀÛ aAw¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀvÀ夢üAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄåPï eÁÕ¤AiÀÄÆ DzÀ PÀjPÁ®ZÉÆüÀ£ÀÄ vÀ£Àß
¥ÀjªÁgÀzÉÆqÀUÀÆr ZÉ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæzÀQëuÉ §gÀÄvÀÛ, PÉʪÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ Cw¨sÀQÛ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
12 ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ ¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ£É £ÀqÉvÀAzÀÄ, UÀt¥ÀzÀ«UÉ CºÀð£ÁzÀ ZÉ£ÀߤUÉ ¥ÀæzÀQëuÉ §AzÀÄ
GzÀÝAqÀ £ÀªÀĸÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. PÀjPÁ®ZÉÆüÀ£À ¥sÀ¼À¥sÀ¼À£É ºÉƼÉAiÀÄĪÀ QjÃlzÀ
ªÀÄtÂPÁAwUÀ½AzÀ ZÉ£ÀߣÀ ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä PÀAUÉƽ¸ÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. ZÉÆüÀ£ÀÄ zÀtªÀÅ
GAmÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸Áj ZÉ£ÀߣÀ ¥ÁzÀzsÀƼÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀAUÀ½UÉÆvÀÄÛvÀÛ ¸ÀAvÉÆö¸ÀÄvÁÛ£É. ZÉ£ÀߣÀ
¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ, ©qÀzÉ ºÉtUÁqÀÄwÛgÀ®Ä ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ, “K£ÀAiÀÄå ZÉÆüÀgÁd,
¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ? £À£Àß PÀÄ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ £À£Àß°èUÉ §gÀ§ºÀÄzÉ? £À£Àß
www.vikascollege.com 24
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
eÁwAiÀÄ£ÀßjAiÀÄzÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ? – JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.
13. ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ »ÃUÉ£Àß®Ä; “zÉêÀzÉêÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÉÆ°zÀ£ÉÆà CªÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®, CvÀåAvÀ
GvÀÛªÀÄ PÀÄ®, WÀ£À ªÀÄ»ªÀiÁ ¥ÀÆtð£ÁzÀ ²ªÀ£À M®ÄªÉÄ ¥ÀqÉzÀªÀ£À eÁwAiÉÄ
¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀÄzÀÄ, ²ªÀ£ÉÆqÀ£É GAqÀ ¤ªÀÄä eÁwUÉ £Á£ÀÄ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£À£À®è, ¸ÀªÀðdÕ£ÁzÀ ¤£Àß
ZÀ¥Àà°UÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À£À®è, ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀ¯ÁgÉ, ¤ªÀÄä ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ £Á£ÀÄ ¨Á¼À¯ÁgÉ,
ªÀÄÈqÀ£À ¥ÀgÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÀgÀPÀzÀ°è §zÀÄPÀ¯ÁgÉ” J£ÀÄßvÀÛ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß JwÛ
D£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽîj¸ÀÄvÁÛ, ¥ÀÄgÀzÀ¯Éè®è zsÀédªÀ£ÉÃj¸À®Ä DeÁÕ¦¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀqÉvÀAzÀÄ
²ªÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, §ºÀÄ M®«¤AzÀ D£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ ¸ÁV,
14. D£É¬ÄAzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ªÉÄ®è£É DzsÀj¹ PɼÀQ̽¹, ªÉÄ®è£É §AzÀÄ zÁ£À¤¢üAiÀiÁzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß
ªÀÄÄA¢j¹, MqÀUÀÆr §AzÀÄ, ²ªÀ°AUÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É.
²ªÀ¤UÀ©üªÀÄÄRªÁV ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀߣÀÄ, ²ªÀ£À PÀÄjvÀAvÉ PÀqÀÄ PÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîvÀÛ, G£ÀßvÀ
ZÀjvÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ, £À£ÀߣÀÄß F vÉgÀ zÀÆgÀĪÀÅzÉ? ZÉÆüÀ¤AzÀ »rzÀÄvÀj¸À®àlÖ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ
vÀ¥ÁàzÀgÀÆ K£ÀÄ? ºÉüÀÄ, £Á£ÀÄ ¤£Àß°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÉ£É? CjAiÀÄzÉ £À£Àß°èzÀÝ
CA§°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖzÀPÉÌ »ÃUÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÉ? ZÀAzÀæzsÀgÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ F jÃw zÀÆgÀĪÀÅzÉ?
15. ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉè®è £À£Àß ¨sÀQÛ §AiÀįÁVgÀ®Ä §ºÀ¼À ªÀiÁvÉÃPÉ? F ¨sÀQÛ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£Éßà vÀAzÉÆrØvÀÄ,
E£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è §zÀÄPÀ¯ÁgÉ - JAzÀÄ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ZÉ£ÀߣÀÄ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ,
RqÀΪÀ£ÉßwÛ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÀ®Ä, ²ªÀ£ÀÄ ²ªÀ°AUÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀÄ, ZÉ£ÀߣÀ PÉÊ
»rzÀÄ; “«ªÉÃZÀ£É E®èzÉ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄ? w½AiÀÄzÉ vÁ£ÀÄ ZÉÆüÀgÁd¤UÉ
ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ, EµÀÄÖ PÉÆÃ¥ÀªÀ£ÉÃPÉ vÁ¼ÀĪÉ? £Á£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉ ºÉýzÉ. ZÉ£ÀߣÉ,
vÁ¼ÉäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆ ¤£ÀUÉ DvÀÄgÀªÉÃPÉ” JAzÀÄ ²ªÀ£ÀÄ ZÉ£ÀߤUÉ ¸ÉßúÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£Ár
ZÉÆüÀgÁd¤UÉ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃj F jÃwAiÀiÁV ºÉýzÀ£ÀÄ.
£ÉÆÃqÀAiÀÄå ZÉÆüÀ£É, qÁA©üPÀvÉ, DqÀA§gÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É C©üªÀiÁ£À¢AzÀ gÀºÀ¸ÀåªÁV
¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÀiˤ F ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÉAzÀÄ PÉÆAqÁqÀÄwÛgÀ®Ä ºÀƪÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ.
DPÁ±ÀzÀ°è zÀÄAzÀÄ©ü zsÀé¤AiÀÄÄ ªÉƼÀUÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. C°èUÉ §AzÀ ¥ÀĵÀàPÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ²ªÀ£ÀÄ
ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ PÉʯÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹, ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß Kj
vÀ£Àß ¥Àwß ¥ÁªÀðwUÉ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É. CµÀÖ®èzÉ ZÉ£ÀߤUÉ UÀt
¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ PÉÆlÄÖ ¸À¥Àð¨sÀƵÀt£ÁzÀ ²ªÀ£ÀÄ CT® AiÉÆÃUÀ¢AzÀ ±ÉÆéü¹zÀ£ÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð
1. PÁªÉÃj ¸ÉÆÃAQzÀgÀ ¥Á¥ÀªÀÄA ¸ÉÆêÉÃj.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ZÉÆüÀ£Ár£À°è ºÀjAiÀÄĪÀ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÀjºÀgÀ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ²ªÀ£À £É¯ÉAiÀÄAwgÀĪÀ ZÉÆüÀ zÉñÀzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjºÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CzÀÄ ²ªÀ ¨sÀPÀÛgÀ
DªÁ¸À ¸ÁÜ£À J£ÀÄßvÁÛ£É. CAvÀºÀ zÉñÀzÀ°è PÁªÉÃj £À¢AiÀÄÄ ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ºÀjºÀgÀ£À zÀȶÖAiÀÄ°è
PÁªÉÃj ¸ÀPÀ® ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÀªÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀ® ¸À¸ÁåªÀ½UÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß
JgÉAiÀÄĪÀAvÀªÀ¼ÀÄ. ZÉÆüÀ zÉñÀzÀ°è DPÉ ¨sÀQÛAiÀÄ gÀ¸ÀzÀAvÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
2. £É®zÀ ªÀľÂAiÉƼÀUÉ vÉƼÀUÀĪÀ ¤zsÁ£ÀzÀ vɾzÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§

25
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀ« ºÀjºÀgÀ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À UÀÄ¥ÀÛ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£Àß C¥Ààl ²ªÀ ¨sÀPÀÛ. CªÀ£À ¨sÀQÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà qÁA©üPÀvÀ£À EgÀ°®è.
ZÉÆüÀgÁd£À PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ FvÀ, PÁAiÀÄPÀzÀ eÉÆvÉUÉ ²ªÀ
¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ±ÀÄzÀÞªÁV PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÀÝ. CªÀ£À°è CqÀPÀªÁzÀ ¨sÀQÛAiÀÄÄ J½î£À M¼ÀUÉ
CqÀPÀªÁzÀ vÉÊ®zÀAvÉ, ªÀÄgÀzÀ M¼ÀUÉ CqÀPÀªÁzÀ ¨ÉAQAiÀÄAvÉ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ CqÀPÀªÁzÀ
¸ÀA¥ÀwÛ£ÀAvÉ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ jÃwAiÀÄ°è EvÀÄÛ JAzÀÄ PÀ« ºÀjºÀgÀ «ªÀj¸ÀĪÁUÀ F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
3. ¸ÉÆA¥Éÿ avÀÛeÁjAiÀÄ avÀÛªÀÄA ¸ÉÆÃAQ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« `ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ `zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀ« ºÀjºÀgÀ ªÀiÁzÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À°ègÀĪÀ- ²ªÀ£À PÀÄjvÁzÀ UÀÄ¥ÀÛ¨sÀQÛAiÀÄ
G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ ¨sÀQÛ CzÀÄ PÀ®ä±À gÀ»vÀªÁzÀAvÀzÀÄÝ. PÁrUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä
²ªÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr D £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß PÁAiÀÄPÀzÀ°è vÀ°èãÀ£ÁUÀÄwÛzÀÝ. »ÃVgÀ®Ä MAzÀÄ
¢£À ²ªÀ EªÀ£À ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¸ÁgÀĪÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É. ²ªÀ£À£ÀÄß
DgÁ¢ü¸ÀÄvÁÛ JA¢£ÀAvÉ ZÉ£ÀߣÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ JwÛ£À ªÉÄïÉ
ºÉÃj vÀAzÀÄ D ¢£À «±ÉõÀªÁV ºÀgÀ£À ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁngÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßvÁÛ PÀ« F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
4. GAqÀ£À¨sÀªÀA ¸ÀéUÀð ªÀÄvÀåðPÉÌ ¥ÉƸÀvÁV.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀ«AiÀÄÄ ²ªÀ£ÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À eÉÆvÉ CA§°AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
¸ÁégÀ¸Àå: MAzÀÄ ¢£À ZÉ£ÀߣÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ ²ªÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ vÀ£Àß JwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÃjPÉÆAqÀÄ DzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ
¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ£É £ÀqÉvÀgÀÄvÀÛ, PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß vÀA¢QÌ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ºÀgÀ£À ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß
£ÁngÀ®Ä, ¸ÁPÁëvï ²ªÀ£É ZÉ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ DvÀ£À ªÀÄqÀ¢AiÀÄÄ w£Àß®Ä
CA§°AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀ D CA§°AiÀÄ£ÀÄß ²ªÀ
D¸Á颸ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀ-¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌ ºÉƸÀvÁVvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ« F
ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
5. DºÀ ¤ªÀÄägÀ¸ÀÄvÀ£ÀªÉªÀÄä°è ªÀiÁ¼ÀàgÉÃ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ²ªÀ£ÀÄ ZÉÆüÀgÁd¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
¸ÁégÀ¸Àå: §UɧUÉAiÀÄ ¨sÀPÀëöåUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ vÀA¢qÀ®Ä, ²ªÀ CzÀ£ÀÄß
¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ wêÀæ DvÀAQvÀ£ÁzÀ gÁd »AzÀĪÀÄÄAzÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀzÉà vÀ£Àß
PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆgÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. DUÀ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²ªÀ gÁd£À°è-

www.vikascollege.com 26
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
CAiÉÆåà «ªÉÃZÀ£É E®èzÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è, ¤£Àß CgÀ¸ÀÄvÀ£ÀzÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß £À£Àß°è
ºÉÃgÀĪÀÅzÉà JAzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
6. ¤AzÀÄ ZÉÆüÀA PËvÀÄPÀ «ÄPÀÄÌ £ÉÆÃqÀÄvÀA.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ 'zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GAqÀ ²ªÀ£ÀÄ D ¸À«AiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
ZÉÆüÀgÁd¤UÉ GAmÁUÀĪÀ PËvÀÄPÀªÀ£ÀÄß PÀ« «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ZÉÆüÀgÁd£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÁÛ ²ªÀ ¤£ÀUÉ ¸Àé®àªÀÇ vÁ¼Éä E®è. EAzÀÄ £Á£ÀÄ
ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GAqÉ£ÁzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®àªÀÇ PÀÆqÀ ºÀ¹«®è.ZÉ£ÀߣÀÄ PÉÆlÖ D
CA§°AiÀÄ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ ºÉÆUÀ¼À°. CzÀÄ CgÀ¸ÀjUÀÆ zÀ®ð¨sÀ J£ÀÄßvÀÛ ªÀÄgÀ½
²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ZÉÆüÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ¢AzÀ «¸ÀäAiÀÄPÉÆ̼ÀUÁzÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÀ« F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
7. E½¦zÀA ¸ÀªÁðAUÀªÀÄA ZÉ£ÀߣÀAXæAiÉƼÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߤUÉ ZÉÆüÀgÁd ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ºÁQzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ UÀÄgÀÄ ¨sÀQÛAiÀÄÄ CjªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ, ZÉÆüÀ ¨sÀÆ¥Á®¤UÉ CªÀ£À£ÀÄß
PÁtĪÀ ºÀA§® wêÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÀÄAwæ ªÀiÁAqÀ°PÀgÉÆqÀ£É ZÉ£ÀߤUÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ,
ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ZÉ£ÀߣÀ UÀÄr¸À°UÉ §gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ gÁd¤UÉ CªÀ£À ªÉÄð£À ¨sÀQÛ
wêÀæªÁV vÀ£Àß ¸ÀªÁðAUÀUÀ¼À£ÀÄß DvÀ£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É E¼ÀĺÀÄvÁÛ£É. EzÀ£Éßà PÀ« ªÉÄð£ÀAvÉ
«ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
8. zÉêÀzÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉ ¸ÀvÀÌ®A.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
¸ÁégÀ¸Àå: «¸ÀäAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ZÉÆüÀgÁd £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÀߤUÁV ¥ÀjvÀ¦¹ DvÀ£ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ
zsÁ«¹ DvÀ¤UÉ GzÀÝAqÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ
ZÉ£ÀߣÀÄ K£ÀAiÀiÁå ZÉÆüÀgÁd ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ? £À£Àß PÀÄ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß°èUÉ
§gÀ§ºÀÄzÉÃ? £À£Àß eÁwAiÀÄ£ÀßjAiÀÄzÉà »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ? JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ZÉÆüÀ gÁd£ÀÄ
F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
9. ªÉÄâ¤UÉ ©Ã¢UÀ¾ÄªÁzÀÄzÉ£ÉßAiÀÄ ¨sÀQÛ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß gÀUÀ¼ÉPÀ« ‘ºÀjºÀgÀ' §gÉzÀ ‘zÉêÀ£ÉÆ°zÀ£À PÀÄ®ªÉà ¸ÀvÀÄÌ®A' JA§
PÁªÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ²ªÀ¤AzÀ vÀ£Àß UÀÄ¥ÀÛ ¨sÀQÛ §AiÀįÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ZÉÆüÀ gÁd D£É¬ÄAzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ªÉÄ®è£É DzsÀj¹ PɼÀQ̽¹, CªÀ£À£ÀÄß eÉÆvÉUÀÆr
²ªÀ°AUÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ²ªÀ¤UÉ JzÀÄgÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀ ZÉ£ÀߣÀÄ ²ªÀ£À
PÀÄjvÀAvÉ PÀqÀÄ PÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîvÁÛ G£ÀßvÀ ZÀjvÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß F vÀgÀºÀ zÀÆgÀĪÀÅzÉÃ

27
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ZÉÆüÀ¤AzÀ vÀj¸À®àlÖ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÁàzÀgÀÆ K£ÀÄ? £Á£ÀÄ ¤£Àß°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÉ£É?
w½AiÀÄzÉ £À£Àß°èzÀÝ CA§°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖzÀÝPÉÌ »ÃUÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÉ? ZÀAzÀæzsÀgÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ F
jÃw zÀÆgÀĪÀÅzÉ? J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. ZÉÆüÀ zÉñÀªÀÅ AiÀiÁjUÉ £É¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ?
ZÉÆüÀ zÉñÀªÀÅ ²æà ²ªÀ£À £É¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ.
2. ZÉÆüÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß D¼ÀÄwÛzÀÝ zÉÆgÉ AiÀiÁgÀÄ?
ZÉÆüÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß D¼ÀÄwÛzÀÝ zÉÆgÉ PÀjPÁ® ZÉÆüÀ.
3. ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁAiÀÄPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ZÉÆüÀ gÁd£À PÀÄzÀÄgÉUÉ ªÉÄë£À ºÀÄ®è£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ.
4. ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ?
ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß ªÉÄÊ®£À ªÉÄÃ¯É ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
5. ²ªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ Hl ªÀiÁrzÀ£ÀÄ?
²ªÀ£ÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À eÉÆvÉ Hl ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.
6. ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ?
ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ zÀÆvÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ.
7. ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÃUÉ PÀgÉvÀAzÀ£ÀÄ?
ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ªÀÄoÀzÀ D£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ²ªÁ®AiÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ.
8. PÉʯÁ¸ÀzÀ°è ZÉ£ÀßAiÀÄå¤UÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀ« ®©ü¹vÀÄ ?
PÉʯÁ¸ÀzÀ°è ZÉ£ÀßAiÀÄå¤UÉ UÀt ¥ÀzÀ« ®©ü¹vÀÄ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ ªÀÄ»ªÉÄ JAxÀºÀÄzÀÄ?
PÁªÉÃjAiÀÄÄ ¸ÀPÀ® ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¥Á¥À£Á²¤AiÀiÁVzÁݼÉ. ¸ÀPÀ® ¸À¸Áå½UÀ¼À£ÀÄß
¥ÉÇgÉAiÀÄĪÀªÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ CªÀÄÈvÀªÁj¢üAiÀÄAwºÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀ« ºÀjºÀgÀ PÁªÉÃjAiÀÄ
ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É.
2. ZÉ£ÀßAiÀÄå£À UÀÄ¥ÀÛ¨sÀQÛ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÀÄ?
ZÉ£ÀßAiÀÄå£À UÀÄ¥ÀÛ¨sÀQÛAiÀÄÄ J½î£À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ vÉÊ®zÀAvÉ. ªÀÄgÀzÉƼÀUÉ (PÀnÖUÉAiÉƼÀUÉ)
CqÀPÀªÁVgÀĪÀ CVßAiÀÄAvÉ. £É®zÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ¤zsÁ£ÀzÀAvÉ CUÉÆÃZÀgÀªÁzÀÄzÀÄ.
3. ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ºÀÆUÀ½AzÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå ¹AUÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ?
ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ¥ÀjªÀļÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ªÀÄ°èUÉUÀ½AzÀ «¸ÁÛgÀªÁzÀ PÀA¥À£ÀÄß §gÀĪÀ ¸ÀA¦UÉ, ªÀÄgÀÄUÀ
¥ÀqÀؽ ¸ÀÄgÀV ¸ÀgÀºÉÆ£Éß ZÀAUÀtÂV¯ÉUÀ½AzÀ ºÀÆUÀ½AzÀ ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¹AUÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
4. ZÉÆüÀgÁd ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÁUÀ CªÀ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ?
ZÉÆüÀgÁd ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÁUÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå K£ÀAiÀÄå ZÉÆüÀgÁd£Éà ¨sÁ£ÀÄPÀÄ®
zÀ¥Àðt£ÁzÀ¤Ã£ÀÄ »ÃUɪÀiÁqÀĪÀÅzÉ? £À£Àß eÁw AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀîzÉ
F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÉ JAzÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É.

www.vikascollege.com 28
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
5. ²ªÀ£À ªÉÄÃ¯É ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄĤ¹PÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
(²ªÀ£À) CjAiÀÄzÉ CA§°AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝPÁÌV ¤Ã£ÀÄ £À£Àß UÀÄ¥ÀÛ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ZÉÆüÀgÁd£À
ªÀÄÆ®PÀ §»gÀAUÀ ªÀiÁr F jÃwAiÀiÁV zÀÆgÀĪÀÅzÉà JAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ZÉ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ
ªÀÄĤ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É.
6. ²ªÀ£ÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀ£ÀÄ?
PÉÆgÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À JzÀÄgÀÄ CªÀ£ÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ
ªÀÄgÉvÀÄ ZÉÆüÀ¤UÉ ºÉýzÉ.CzÀPÁÌV F jÃwAiÀÄ PÁAiÀÄð ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß
¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.
LzÀÄ-DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. ZÉ£ÀßAiÀÄå vÀ£Àß PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ?
ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀÄ PÀjPÁ® ZÉÆüÀgÁd D¼ÀÄwÛzÀÝ gÁdåzÀ°è EgÀĪÀ M§â C¥Ààl ²ªÀ ¨sÀPÀÛ.FvÀ
ªÀiÁ¢UÀ J£ÀÄߪÀ PɼÀ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, ºÉ¸ÀjUÉ C£ÀéxÀðªÁV §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ.FvÀ gÁd£À
¯ÁAiÀÄzÀ°èzÀÝ PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. ZÉ£ÀߣÀÄ GzÀAiÀÄ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ JzÀÄÝ, PÁrUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄð®ªÁzÀ £À¢Ã wÃgÀPÉÌ ºÉÆQÌ £ÀÄtÚ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ½£À
¢uÉÚAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ ¥ÀvÉæUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹, ²ªÀ£À£ÀÄß zsÁ夸ÀÄvÁÛ PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß
vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «zsÀ«zsÀªÁzÀ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¹AUÀj¸ÀÄvÁÛ
¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥ÀÆf¹, £ÀAvÀgÀ PÀÄzÀÄgÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÝPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À ªÉÄïÉ
ºÉÃjPÉÆAqÀÄ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.ZÉ£ÀߣÀ F ¨sÀQÛ UÀÄ¥ÀÛªÁVvÀÄÛ.AiÀiÁjUÀÆ PÀÆqÀ FvÀ ²ªÀ£À ¥ÀgÀªÀÄ
¨sÀPÀÛ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä C¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. ¨sÀQÛAiÀÄ°è JµÀÄÖ ¤µÀ×£ÁVzÀÝ£ÉÆÃ,PÁAiÀÄPÀzÀ®Æè PÀÆqÁ CµÉÖÃ
¤µÀ×£ÁVzÀÝ£ÉÆÃ,PÁAiÀÄPÀzÀ®Æè PÀÆqÀ CµÉÖà ¤µÀ×£ÁVzÀÝ£ÀÄ.
2. ²ªÀ£ÀÄ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀÄ ²ªÀ£À zsÁå£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¤µÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ CªÀ£À ¨sÀQÛAiÀÄÄ §ºÀ¼À
UÀÄ¥ÀÛªÁV ¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉÆgÀV¤AzÀ JµÀÄÖ ¤µÀתÁV PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÉÆÃ. M¼ÀV¤AzÀ
CµÉÖà ¤µÀתÁV ²ªÀ£À ¨sÀQÛAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝ.
GzÀAiÀÄ PÁ®zÀ°èAiÉÄà PÁrUÉ ºÉÆÃV §UɧUÉAiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ °AUÀªÀ£ÀÄß ¹AUÀj¹
²ªÀ£À£ÀÄß zsÁ夹 ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÉÆüÀ£À PÀÄzÀÄgÉ ¯ÁAiÀÄPÉÌ
EvÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀAvÉ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQ, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ²ªÀ¤UÉ £ÉʪÉÃzÀåzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è
C¦ð¹zÀ CA§°AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F jÃw ¨sÀƯÉÆÃPÀzÀ°è CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®
EªÀ£À ²ªÀ ¥ÀÆeÉ UÀÄ¥ÀÛªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
CzÉÆAzÀÄ ¢£À ²ªÀ FvÀ£À ¨sÀQÛUÉ M°AiÀÄÄvÁÛ£É, »ÃVgÀ®Ä MAzÀÄ ¢£À ZÉ£ÀߣÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß
ºÉÆPÀÄÌ, ²ªÀ°AUÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr,¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ vÀ£Àß
JwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀÄzÀÄgÉ ¯ÁAiÀÄPÉÌ vÀA¢QÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ
DvÀ£À ªÀÄqÀ¢ DvÀ¤UÉ CA§°AiÀÄ£ÀÄß vÀA¢ÃAiÀÄÄvÁÛ¼É. ªÀiÁ«£À ºÀtÚ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ¸ÁézÀªÀżÀî
CA§°AiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸Àà±Àð¸À®Ä, CzÀÄ CªÀÄÈvÀzÀ PÀqÀÄ ¸À«AiÀÄ £ÀƪÀÄðrAiÀÄ
gÀÄaAiÀiÁVgÀ®Ä ²ªÀ£ÀÄ CzÀgÀ PÀtPÀtªÀ£ÀÄß zÀtªÀjAiÀÄzÉà ¸À«AiÀÄÄvÁÛ£É. CzÀÄ DvÀ¤UÉ
§ºÀ¼À gÀÄaPÀgÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀéUÀð¯ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƯÉÆÃPÀzÀ°è ºÉƸÀvÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ²ªÀ£ÀÄ
ZÀ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.
3. PÀjPÁ® ZÉÆüÀ ²ªÀ£À£ÀÄß Cað¸ÀÄwÛzÀÝ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¹.
ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ §ºÀ¼À UÀªÀð¢AzÀ DqÀA§gÀAiÀÄÄvÀªÁV ¥ÀÆeÉ

29
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀ£ÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ CA§°AiÀÄ£ÀÄß zÀtªÀjAiÀÄzÉ CzÁUÀ¯Éà ¸Éë¹zÀÝgÉ,
EvÀÛ PÀjPÁ® ZÉÆüÀgÁd ²ªÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ²ªÀ¤UÉ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÉʪÀÄÄVzÀÄ ¢ªÁå£Àß,
zÉêÁ£Àß, CªÀÄÈvÁ£ÀߪÀ£ÀÄß Gt¯ÉAzÀÄ §r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀA¢gÀĪÀ ºÀ¥Àà¼À, ªÀÄtÂÚ£À
PÀÄrPÉAiÀÄ°è PɣɺÁ®Ä, vÀÄ¥Àà, PÉ£ÉAiÀÄÄPÀÛ ªÉƸÀgÀÄ, ¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¯ÁV
§r¹lÄÖ ºÀgÀ£ÀÄ Gt° JAzÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ²ªÀ£Éà ¹éÃPÀj¸ÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ
£ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ PÀjPÁ® ZÉÆüÀ ²ªÀ£À£ÀÄß Cað¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
4. ZÉÆüÀgÁd ZÉ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀ §UÉ ºÉÃUÉ?
²ªÀ¤AzÀ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ ¨sÀQÛAiÀÄÄ C£ÁªÀgÀtªÁzÁUÀ ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ §ºÀ¼À PËvÀÄPÀ¢AzÀ
DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÁV wêÀæªÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ£É.
¸ÀªÀð±ÉæõÀ×£ÁzÀ ºÀgÀ¤UÉ Gt°vÀÛ ±ÀgÀt ±ÉæõÀÖ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ £Á£ÀªÀ£À
PÁgÀÄtåªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ £ÀqÉzÀÄ C¨sÁå¸À«gÀzÀ, ¸ÀÄRzÀ ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ
EzÀÝ ZÉÆüÀ£ÀÄ JqÀ§®zÀ°è QjÃl¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAwæ ªÀiÁAqÀ°PÀgÉÆqÀ£É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉÃ
§gÀÄvÁÛ£É. CwAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉÆêÁåPÀÄ®vɬÄAzÀ ¥ÀÄgÀºÀgÀ¤UÉ Gt°QÌzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃjj,
UÀÄgÀÄ°AUÀzÉÆqÀ£É GAqÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃjj, JAzÀÄ ¢PÀÄÌ ¢PÀÄÌUÀ¼ÀUÀÆ CªÀ£À£ÀÄß
ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÀÄ ¨sÀlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ, PÉÆ£ÉUÉ ZÉ£ÀߤgÀĪÀ UÀÄr¸À® §½UÉ §AzÀÄ ZÉ£ÀߣÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÁÝ£ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛ£É. »ÃUÉ ZÉÆüÀgÁd ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ£É.
5. ZÉ£ÀßAiÀÄå¤UÉ ²ªÀ£ÀÄ UÀt¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹.
ZÉÆüÀgÁd£ÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆ£ÉUÉ DvÀ ¹PÁÌUÀ ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ
ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ CªÀ£À£ÀÄß D£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽîj¹, ¥ÀÄgÀzÀ¯Éè®è zsÀédªÀ£ÀÄß Kj¸À®Ä
DeÁÕ¦¹, £ÀqÉvÀAzÀÄ D£É¬ÄAzÀ ªÉÄ®è£É ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß DzsÀj¹ PɼÀQ̼À¹, ªÉÄ®è£É §AzÀÄ
zÁ£À¤¢üAiÀiÁzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢j¹ MqÀUÀÆr §AzÀÄ ²ªÀ°AUÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ
¤AvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. DUÀ ZÉ£ÀߣÀÄ ²ªÀ£À PÀÄjvÀAvÉ PÉÆÃ¥ÀUÉƼÀÄîvÁÛ, G£ÀßvÀ ZÀjvÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ
£À£ÀߣÀÄß F vÀgÀºÀ zÀÆgÀĪÀÅzÉ? ZÉÆüÀ¤AzÀ »rzÀÄ vÀj¸À®àmÉÖ, £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÁàzÀgÀÆ
K£ÀÄ? £Á£ÀÄ ¤£Àß°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÉ£É? w½AiÀÄzÉ £À£Àß°èzÀÝ CA§°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖzÀPÉÌ »ÃUÉ
ªÀwð¸ÀĪÀÅzÉ? ZÀAzÀæzsÀgÀ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ F jÃw zÀÆgÀĪÀÅzÉ? JAzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉè®è £À£Àß ¨sÀQÛ
§AiÀįÁ¬ÄvÀÄ. F ¨sÀQÛ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£Éßà vÀAzÉÆrØvÀÄ JAzÀÄ £ÉÆAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ
PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆgÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¥ÀævÀåPÀë£ÁzÀ ²ªÀ CªÀ£À£ÀÄß
¸ÀªÀiÁzsÁ¤¸ÀÄvÁÛ ¥ÀjuÁªÀÄ CjAiÀÄzÉà ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðPÁÌV PÀëªÉĬÄgÀ° JAzÀÄ ZÉ£ÀߣÀ°è
ºÉüÀÄvÁÛ ºÀƪÀļÉ, zÀÄAzÀÄ©ü ªÉƼÀUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀĵÀàPÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è
PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ PÉʯÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ¥ÁªÀðwUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ZÉ£ÀߣÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ,
ZÉ£ÀߤUÉ UÀt¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ£É.

***************

www.vikascollege.com 30
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ºÀ®Ä©zÀ¼ï PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ


®QëäñÀ
¸ÁgÁA±À :
ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ²µÀå£ÁzÀ eÉʫĤ ªÀÄĤAiÀÄÄ d£ÀªÉÄÃdAiÀÄ gÁd¤UÉ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
1. J¯ÉÊ d£ÀªÉÄÃdAiÀÄ gÁd£Éà PÉüÀÄ, CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄAvÉ ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ
PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀxÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ¥ÀvÁPÉAiÀÄÄ gÀWÀĪÀgÀ£ÀÄ
vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¹ÃvÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ
CAiÉÆåÃ! J£ÀÄßvÁÛ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Áèr¹zÀ ºÁVvÀÄÛ. EzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄzÁgÀÄt PÁAiÀÄð JAzÀÄ
CAiÉÆÃzsÁå¥ÀÅgÀzÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°èAiÉÄà (UÀÄdÄUÀÄf¹) ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛgÀ®Ä, ®PÀë÷ät£ÀÄ
ªÁAiÀÄĪÉÃUÀ¢AzÀ gÀxÀªÀ£ÀÄß Nr¸ÀÄvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀl£ÀÄ.

2. ªÁAiÀÄĪÉÃUÀ¢AzÀ gÀxÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁ£À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¹zÀ ®PÀë÷ät,


¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁ£À¢UÉ (ªÀÄAzÁQ¤) £ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀzÀ°è
£Á«PÀgÉÆA¢UÉ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¹ UÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ¤ªÀÄð®ªÁzÀ wÃxÀðzÀ°è «ÄAzÀÄ
®PÀë÷ät£ÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É.¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß KPÁAVAiÀiÁV PÁr£À°è ©lÄÖºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ®è JAzÀÄ
aAw¸ÀÄvÁÛ£É.GUÀæ ªÀÄÈUÀ ¥ÀQë ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ UÀfð¸ÀĪÀ PÁqÀ£ÀÄß ºÉeÉÓ¬ÄqÀ®Æ PÀµÀÖªÉA§AvÀºÀ
D CgÀtå PÀpt ªÀiÁUÀð¢AzÀ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÁÛgÉ.

3. CgÀtåªÀÅ ºÉÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ MAzÉÆAzÀÄ PÀëtPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛvÀÄÛ.


gÁwæAiÀÄAvÉ, ºÀUÀ°£À ºÁUÉ, AiÀÄdÕzÀAvÉ, ¸ÀéUÀðzÀAvÉ, ºÁ°£À PÀqÀ°£ÀAvÉ, PÉʯÁ¸ÀVjAiÀÄAvÉ,
MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÁt¹vÀÄ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀægÀ ¥Àæ¨sÉAiÀÄAvÉ,
CVßAiÀÄAvÉ, EAzÀæ£ÀAvÉ, £À«°£ÀAvÉ, «µÀÄÚ«£ÀAvÉ, ²ªÀ£ÀAvÉ, ±ÀAPÀgÀ£ÀAvÉ, ªÀÄĽî£ÀAvÉ,
AiÀÄÄzÀÞzÀAvÉ, PÉƼÀzÀAvÉ, PÀqÀ®AvÉ, DPÁ±ÀzÀAvÉ, ºÀÄ°è£ÀAvÉ, ¨ÁtzÀAvÉ, ºÀÄ°AiÀÄAvÉ,
PÀªÀÄ®zÀAvÉ, ªÀÄgÀzÀAvÉ, ºÀªÀ¼ÀzÀAvÉ, PÀgÀrAiÀÄAvÉ, £ÀPÀëvÀæzÀAvÉ, D ªÀĺÁ CqÀ« eÁ£ÀQAiÀÄ
PÀtÂÚUÉ WÉÆÃgÀvÀgÀªÁV PÀArvÀÄ.

4. ªÀÄĤUÀ¼À ¥ÁªÀ£ÀzÀ D±ÀæªÀÄUÀ¼É°è? ¹zÀÞgÀ D±ÀæªÀĪÉA§ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀܼÀUÀ¼É°è? ºÀ«¸Àì£ÀÄß D±ÀæªÀÄzÀ°è


¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀĺÁAiÀiÁUÀUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ¥ÀjªÀļÀUÀ¼É°è?
ºÉÆêÀÄ-zsÀƪÀÄUÀ½®è. CVߺÉÆÃvÀæzÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛ®è J°èzÉ? ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛçzsÀé¤UÀ¼ÀÄ
PÉüÀÄwÛ®è. EªÉ®èªÀÇ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄåzÉà F Cw ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ F PÁrUÉ
£À£ÀߣÀÄß KPÉ PÀgÉ vÀA¢gÀĪÉ? JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀÄvÁÛ ¹ÃvÉAiÀÄÄ ®PÀë÷ät£À°è PÉüÀÄvÁÛ¼É.

5. ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ d£ÀªÉÄÃdAiÀÄ gÁd¤UÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.


£ÀgÀ£ÁxÀ PÉüÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ £ÀÄrzÀ ªÀiÁwUÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ
®PÀë÷ät §ºÀ¼ÀªÁV £ÉÆAzÀ£ÀÄ. ²æà gÁªÀÄ£ÀÄ DrzÀ Cw PÀµÀÖªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹ÃvÉUÉ ºÉÃUÉ
w½¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà zÀÄBT¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA±ÀzÀ°è d¤¹zÀ ²æÃgÁªÀÄ£À
ªÀÄqÀ¢AiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ? ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ
K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£ÉÆà J£ÀÄߪÀ aAvÉAiÀÄÆ EzÉ. ¹ÃvÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ ¤lÄÖ¹gÀÄ
©lÖ£ÀÄ.

31
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
6. ªÀÄÄAzÉ §ºÀ¼À PÀµÀÖ¢AzÀ ¹ÃvÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ PÀgÉvÀAzÀÄzÀgÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
¹ÃvÁzÉëAiÉÄà ¤£ÀߣÀÄß PÁrUÉ PÀgÉvÀAzÀÄzÀgÀ PÁgÀt ¤£ÀߣÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖºÉÆÃUÀ®Ä
gÀWÀÄPÀįÉÆÃzÀãªÀ£ÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÀÄ DeÉÕªÀiÁrzÁÝ£É. MAzÀÄ C¥ÀªÁzÀ §AzÀÄ DªÀj¸À®Ä
¸À»¸À¯ÁgÀzÉ PÁr£À°è ©lÄÖ ¨Á JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉëĹzÀ£ÀÄ.D gÁd£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ®Ä
DUÀzÉ, w½AiÀÄzÉ ¤£ÀߣÀÄß F ªÀĺÁ CgÀtåPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ£ÀÄ. E£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÉÄ®è ªÉÄ®è£É
J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ®PÀë÷ät£ÀÄ PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÀÄBR¨sÀjvÀ£ÁV
¤AvÀ£ÀÄ.
7. ®PÀë÷ät vÀ£ÀߣÀÄß PÁrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ GzÉÞñÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½zÁUÀ ¹ÃvÉ ©üÃPÀgÀ
©gÀÄUÁ½UÉ UÉƣɩlÖ ¨Á¼ÉVqÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ MgÀUÀĪÀAvÉ DzÀ¼ÀÄ. ®PÀë÷ät£À ªÀiÁvÀÄ
Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É (©zÀÝzÉà vÀqÀ) ©Ã¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÀݼÀÄ. £ÀqÀÄ£ÀqÀÄUÀÄvÁÛ
¨sÀÆ«ÄUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß CAUÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀ¼ÀÄ. DUÀ ®PÀë÷ät£ÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ
J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÉAiÀÄAvÉ »rzÀÄ £ÉgÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß GvÀÛjÃAiÀÄ (¸ÉgÉUÀÄ)¢AzÀ
UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹zÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£À ¸ÉêÉAiÀÄÄ F jÃw ¸ÀA¢vÉ ?JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀ£ÀÄ.
8. vÀ£Àß CAUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀ ¹ÃvÉAiÀÄÄ ®PÀë÷ät£À G¥ÀZÀj¸ÀÄ«PɬÄAzÀ JZÀÑgÀzÀ ¹ÜwUÉ
§AzÀ¼ÀÄ. gÀWÀĪÀA±À ±ÉæõÀ×£ÀÄ (²æÃgÁªÀÄ) £À£ÀߣÀÄß ©lÖ£É? CAiÀÄåAiÉÆåÃ, ªÀÄÄlÄÖªÀÅ¢®èªÉÇÃ,
FªÀgÉUÉ £À«Ää§âgÀ ¨Á¼Éé ¥Àæ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ, ±ÉæõÀתÁVvÀÄÛ. CzÀPÉÌ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÀAZÀPÁgÀªÀ£ÀÄß
PÉÆlÖ£É? J¯ÉÊ ¸ÀÄ«ÄvÉæAiÀÄ vÀ£ÀÄd£ÁzÀ ®PÀë÷ät£Éà ©üÃPÀgÀªÁzÀ PÁr£À°è £À£ÀߣÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ ¨Á
JAzÀÄ ¤£ÀUÉ DeÉÕ PÉÆlÖ£É? vÁ£É£Àß PÀtâmÉÖUÉlÖ£É. ªÀÄ£ÉÆêÀ®è¨sÀ£À£ÀÄß CUÀ° F zÀlÖªÁzÀ
PÁr£À°è ¦±ÁaAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃVgÀ°? CAiÉÆåà £Á£ÀÄ PÉmÉÖ£À¯Áè JAzÀÄ C¸ÁºÀAiÀÄPÀ
¹ÜwAiÀÄ°è MgÀ°zÀ¼ÀÄ.
9. »AzÉ ²æÃgÁªÀÄ£À MqÀ£ÁrAiÀiÁV, ¸ÀwAiÀiÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß
MªÉÄä £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. J¯Áè ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ, ²æÃgÁªÀÄ F
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EµÉÆÖAzÀÄ PÀpt KPÁzÀ ? JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ¼É. ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ «±Áé«ÄvÀæ
ªÀÄĤUÀ¼À eÉÆvÉUÉ «Äy¯Á¥ÀÅgÀPÉÌ §AzÀÄ d£ÀPÀgÁd£ÀÄ MrØzÀÝ ¥ÀtzÀ°è ²ªÀzsÀ£À¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ
£À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀA¢¤AzÀ÷¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉݪÀÅ. gÁªÀt£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß
C¥ÀºÀj¹zÁUÀ®Æ PÀ¦¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹, ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ
®APɬÄAzÀ gÀQë¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÁªÀt£À PÀqÉAiÀÄ zÉÊvÀågÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ gÀQë¹zÀÝ£ÀÄ.
£ÀAvÀgÀzÀ°è CVß ¥ÀjÃPÉëUÉ MrØ vÀ£Àß ¥Àwß ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¢zÀÝ£ÀÄ. FUÀ ¥ÀÅ£ÀB £À£Àß°è
AiÀiÁªÀ zÉÆõÀ PÀAqÀÄ F UÀwUÉ £À£ÀߣÀÄß UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ JAzÀÄ ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛ¼É.
10. ¹ÃvÉAiÀÄÄ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄUÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. ¤Ã£ÀÄ E°è vÀqÀ ªÀiÁrzÀgÉ
gÁªÀÄ£ÀÄ PÉÆæ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ E°è MAnAiÉÄA§ ¨sÀAiÀĨÉÃqÀ. £À£ÀUÁzÀgÉ F PÁr£À
GUÀæ dAvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. C°è ²æà gÁªÀÄ£ÉƧâ£Éà EgÀĪÀ£ÀÄ. ¯ÉÆÃPÀzÀ CgÀ¸À
F jÃw ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉüÀ°®èªÉà ? ¨sÀgÀvÀ ±ÀvÀÄæWÀßgÀÄ
F PÉ®¸ÀPÉÌ M¦àzÀgÉ? ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E¢ÝgÀĪÀ£ÉÆÃ? F jÃw ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ ºÉüÉAzÀ¼ÀÄ. C§¯ÉAiÀiÁzÀ
¹ÃvÉ zÀÄBR¢AzÀ £ÀÄrzÀ¼ÀÄ.
11. PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀ gÁWÀªÀ£ÀzÉãÀÆ vÀ¦à®è. ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÉuÁÚV ºÀÄnÖzÀÄÝ £À£Àß
vÀ¥ÀÅöà. D ¥Á¥ÀªÉà £À£ÀߣÀÄß EªÀvÀÄÛ F jÃw w£ÀÄßwÛzÉ. £Á£ÀÄ ºÉÃUÉÆà PÁr£À°è §zÀÄPÀÄvÉÛãÉ.
vÀqÀªÀiÁqÀzÉ ®PÀëät£É CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄUÀÄ. zÁjAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ ºÉeÉÓºÉeÉUÀÆ ¸ÀÄRªÁUÀ°
JAzÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ UÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÁgÉʹzÀ¼ÀÄ. ¹ÃvÉ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ£ÀÄß PÉý ®PÀë÷ät£ÀÄ D
PÁr£À C©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÉüÀÄvÁÛ£É.
12. ®PÀë÷ät£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©qÀ®Ä §gÀÄvÁÛ£É. ©lÄÖ

www.vikascollege.com 32
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §ºÀ¼À £ÉÆë¤AzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É. §½PÀ C°ègÀĪÀ J®è
CA±ÀUÀ¼À®Æè vÁ¬ÄAiÀÄ PÉëêÀÄzÀ §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£É. J¯É PÁr£À°ègÀĪÀ ªÀ£ÀzÉêÀvÉAiÉÄÃ,
ªÀÄgÀUÀ¼ÉÃ, ¥ÁætÂUÀ¼ÉÃ, Qæ«ÄQÃlUÀ¼ÉÃ, ¥ÀQëUÀ¼ÉÃ, ®vÉUÀ¼ÉÃ, ºÀÄ®Äè ¥ÉÇzÉUÀ¼É, ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼ÉÃ,
¢PÀÄÌUÀ¼ÉÃ, zsÀªÀÄðzÉêÀvÉAiÉÄÃ, dUÀvÀÛ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ eÁºÀß«AiÉÄÃ, (zÉêÀUÀAUÉAiÉÄÃ) ¤ÃªÉ®ègÀÆ
£À£Àß ªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥Ár. ¹ÃvÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¨sÀÆvÁ¬ÄAiÉÄà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉ E°èzÁݼÉ.
CªÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ®PÀë÷ät ºÉüÀÄvÁÛ PÉʪÀÄÄVzÀ£ÀÄ.
13. ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ d£ÀªÉÄÃdAiÀÄ gÁd¤UÉ PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CgÀ¸À
PÉüÀÄ C°ègÀĪÀ ¥ÀQë, ªÀÄÈUÀ, dAvÀÄUÀ¼É®èªÀÇ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ¤AvÀªÀÅ. zÉúÀªÀ£ÀÄß
PÀÄVιzÀªÀÅ. PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¹ vÀªÉÆä¼ÀV£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀªÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è£À
ºÀÄ®Äè, ªÉÄêÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀªÀÅ. PÉÆgÀVzÀªÀÅ. C°èzÀÝ ªÀÄgÀ, §½îUÀ¼ÀÄ ¨Ár ¸ÉÆgÀV
ºÉÆÃzÀĪÀAvÉ. CwAiÀiÁzÀ ±ÉÆÃPÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PÀgÀUÀÄwÛzÀݪÀÅ.“dUÀwÛ£À°è GvÀÛªÀÄgÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß
£ÉÆÃr ¸À»¸ÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è” J£ÀÄߪÀAvÉ PÀ« w½¹zÁÝ£É.
14. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è F jÃw CUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ.
ZÉÃvÀj¹PÉƼÀÄîvÀÛ £À£ÀV£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À zÁj AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ ¢PÀÄÌ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À
CAUÁAUÀªÉ®èªÀÇ ²y®ªÁzÀ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èvÀÄÛ. zsÀƽrzÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ©aÑzÀ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®£ÀÄß
¯ÉQ̸ÀzÉ ¹ÃvÉAiÀÄÄ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ «Äy¯ÉÃAzÀæ ªÀA±ÀzÀ°è d¤¹zÉÝãÉ. £ÀAvÀgÀ gÀWÀÄPÀÄ®
zÀ±ÀgÀxÀ gÁd£À ¸ÉƸÉAiÀiÁVzÉÝãÉ. F jÃw ±ÉæõÀ×vɬÄgÀĪÀ vÁ£ÀÄ F ©üÃPÀgÀªÁzÀ CgÀtåzÀ°è
ªÀåxÉ ¥ÀqÀĪÀAvÁAiÉÄà JAzÀÄ PÀ®Äè PÀÆqÀ PÀgÀUÀĪÀAvÉ ±ÉÆÃPÀUÉÊzÀ¼ÀÄ.
15. CzÉà ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄĤ±ÉæõÀ×gÁVzÀÝ ªÁ°äÃQAiÀÄÄ AiÀÄdÕPÉÌ AiÀÄÆ¥ÀªÀ£ÀÄß (AiÀÄdÕ ¥À±ÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ
PÀA§) CgÀ¸ÀÄvÁÛ D PÁrUÉ §AzÀgÀÄ. vÀ£Àß ²µÀågÉÆA¢UÉ ¥Àæ¹zÀÞ vÀ¥ÉÇêÀ£ÀgÁzÀ ªÁ°äÃQ
ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. PÁr£À°è M§â¼Éà KPÁAVAiÀiÁV,
¢PÀÄÌUÁtzÉ, zÀÄBR¢AzÀ ¢PÀÄÌvÉÆÃZÀzÉ ¹ÜwUÉlÄÖ VæõÀä IÄvÀÄ«£À°è §¸ÀªÀ½zÀÄ ©zÀÄÝ
gÉÆâü¸ÀĪÀ ªÀ£ÀzÉêÀvÉAiÀÄAvÉ, UÀAl®Ä ©VzÀÄ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀgÀÄ.
16. C¼ÀÄwÛzÀÝ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉʹzÀgÀÄ. “zÉë, C¼À¨ÉÃqÀ, zÀÄBRªÀ£ÀÄß ©qÀÄ,
¤£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä §UÉÎ ¸ÀAzÉúÀ ¨ÉÃqÀ. ¤£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ d£ÀPÀ¤UÉ
£ÁªÀÅ ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ®è. ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀæªÀÄPÉÌ ¨Á. C°è ¸ÀÄRªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C°è ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ
AiÀiÁªÀ §AiÀÄPÉUÀ¼ÀÄAmÉÆÃ, CªÉ®èªÀ£ÀÆß FqÉÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄRªÁV
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ gÀQë¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ gÁªÀt£À ªÉÊjAiÀiÁzÀ gÁªÀÄ£À
ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ°äÃQAiÀÄÄ vÀªÀÄä D±ÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð:
1 CºÀºÀAiÉÄAzÀrUÀrUÉ vÀ¯ÉUÉÆqÀºÀĪÀAwgÀ¯ï.
DAiÉÄÌ: G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ®PÀë÷ät£ÀÄ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄAvÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©qÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ: ®PÀë÷ät£ÀÄ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄAvÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ §gÀ®Ä gÀxÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß
PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. DUÀ ®PÀë÷äªÀÄt£À gÀxÀzÀ ªÉÄðzÀÝ ¥ÀvÁPÉ CwÛvÀÛ ºÉÆAiÀiÁÝqÀÄwÛvÀÄÛ.
CzÀÄ DZɬÄAzÀ FZÉUÉ FZɬÄAzÀ DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Áèr¹zÀAvÉ E¢ÝvÉAzÀÄ
PÀ« ºÉýzÁÝgÉ. gÀWÀĪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. CAiÀÄåAiÉÆåÃ
JAzÀÄ zÀÄBT¸ÀĪÀAvÉ, D ¨ÁªÀÅl PÀArvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ« ªÀtÂð¹zÁÝgÉ.

33
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
2 `E°èUÉÃPÉÊvÀAzÉ vÀAzÉ ¸Ë«Äwæ'.
DAiÉÄÌ: G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ §AzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉ ¹ÃvÉ F
jÃw ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
«ªÀgÀuÉ : gÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀåf¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¹ÃvÉUÉ w½¢gÀ°®è. ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀgÉvÀgÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀĪÀÇ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. zÀlÖªÁzÀ PÁqÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ
CªÀ¼À£ÀÄß E°èUÉÃPÉ PÀgÉvÀAzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ E°è D±ÀæªÀÄzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ
IĶªÀÄĤUÀ¼ÀÆ E®è. AiÀÄdÕPÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ E°è PÁtĪÀÅ¢®è. ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛçzsÀé¤UÀ½®è. ¤dªÁVAiÀÄÆ
£À£ÀߣÀÄß CAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀt EgÀĪÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ©lÄÖ F zÀlÖªÁzÀ
CgÀtåPÉÌ KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ JAzÀÄ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß ¹ÃvÉ F jÃw ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É.
3. ªÉÄ®è¤Ã «¦£ÀPÉÆqÀUÉÆAqÀÄ §AzÉA.
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : IĶªÀÄĤUÀ¼ÀÆ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄåzÉ £À£ÀߣÀÄß KPÉ F zÀlÖªÁzÀ PÁrUÉ
PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ J£ÀÄߪÀ ¹ÃvÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ®PÀë÷ät F jÃw GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjvÀåf¹zÀ gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ ©lÄÖ§gÀĪÀAvÉ ®PÀë÷ät£À°è
ºÉüÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄ ¹ÃvÉUÉ w½¢gÀĪÀÅ¢®è. DUÀ ¹ÃvÉ ®PÀë÷ät£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß
J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀÄ F zÀlÖªÁzÀ CgÀtåPÉÌ £À£ÀߣÀÄß KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ
J£ÀÄßvÁÛ¼É. DUÀ ®PÀë÷ät£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀÄ C¥ÀªÁzÀªÀÅ DªÀj¹zÀ ¤£ÀߣÀÄß
M¦àPÉƼÀîzÉ vÀåf¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¨Á JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉëĹzÀ. ºÁUÁV £Á£ÀÄ gÁd£À
DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ¯ÁgÀzÉà E°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ JAzÀ£ÀÄ. F ªÀiÁw£À ªÀÄÆ®PÀ ¹ÃvÉUÉ ¤d
w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.
4. gÁªÀÄ£À ¸ÉÃªÉ ¸ÀAzÀÄzÉà vÀ£ÀUÉ.
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : gÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀåf¹zÀ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ ¹ÃvÉ ¥ÀæeÉÕvÀ¦àzÁUÀ ®PÀë÷ät
gÉÆâ¹zÀ jÃw EzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ ©lÄÖ ¨Á J£ÀÄߪÀ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ D PÁAiÀÄðPÉÌ
ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. PÁqÀ£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀĪÁUÀ ¹ÃvÉUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¹ÃvÉ £À£ÀߣÀÄß J°èUÉ
PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÉ ? JAzÀÄ ®PÀë÷ät£À°è PÉýzÁUÀ ®PÀë÷ät£ÀÄ CtÚ£À wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß
w½¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¹ÃvÉ UÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¨Á¼ÉAiÀÄÄ ©gÀÄUÁ½UÉ ¹QÌ £É®PÉÌ
GgÀļÀĪÀ ºÁUÉ ¨sÀÆ«ÄUÉ ©Ã¼ÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ®PÀë÷ät PÀtÂÚÃgÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ J¯É¬ÄAzÀ PÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß
»rzÀÄ GvÀÛjÃAiÀÄ¢AzÀ DPÉUÉ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸ÀÄvÁÛ gÁªÀÄ£À ¸ÉÃªÉ F jÃw ¸ÀA¢vÉ ? J£ÀÄßvÁÛ£É.
5 ºÀgÀzsÀ£ÀĪÀ£ÀÄrzÉ£ÀßA ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀA
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : gÁªÀĹÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀåf¹zÀ F «ZÁgÀ ®PÀë÷ät¤AzÀ w½zÀ ¹ÃvÉ F jÃw AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ
®PÀë÷ät£À°è ºÉüÀÄvÁÛ¼É.

www.vikascollege.com 34
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
«ªÀgÀuÉ : ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¨Á JAzÀÄ ®PÀë÷ät£À°è ºÉüÀÄvÁÛ£É. zÀlÖªÁzÀ PÁrUÉ
¥ÀæªÉò¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ¹ÃvÉ ®PÀë÷ät£À°è £À£ÀߣÀÄß E°èUÉÃPÉ PÀgÉvÀAzÉ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É. DUÀ
vÀ£ÀߣÀÄß gÁªÀÄ vÀåf¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ®PÀë÷ät G¥ÀZÀj¹zÀ. £ÀAvÀgÀ
¹ÃvÉ »ÃUÉ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. CªÀ½UÉ »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. «±Áé«ÄvÀæ
ªÀÄĤUÀ¼ÉÆqÀ£É «Äy¯ÉUÉ §AzÀÄ ²ªÀzsÀ£À¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß
£É£ÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. DUÀ EzÀÝ ¦æÃw FUÀ J°è ºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ¼É.
6. ¯ÉÆÃPÀzÀgÀ¸ÉÃUÉÊzÉÆqÀA vÀ£Àß QAPÀgÀgï¨ÉÃPÀĨÉÃqÉAzÀÄ ¥ÉüÀgÉ!
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : gÁªÀÄ£À F ¤tðAiÀÄPÉÌ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀæwQæ¬Ä¸À°®èªÉà J£ÀÄߪÁUÀ ¹ÃvÉ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß
£ÀÄrAiÀÄÄvÁÛ¼É.
«ªÀgÀuÉ :¹ÃvÉ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æÃgÁªÀĤAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀjvÀåf¸À®ànÖzÉÝÃ£É J£ÀÄߪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß
«²èö¸ÀÄvÁÛ¼É. gÁªÀÄ vÁ£ÀÄ EZÉÒ¥ÀlÄÖ ºÀgÀzsÀ£ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. FUÀ
CzÉà gÁªÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÁrUÉ ©qÀÄ JA¢zÁÝ£É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁd£ÁzÀ gÁªÀÄ AiÉÆÃZÀ£É
ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ºÉÆÃUÀ° QAPÀgÀgÁzÀgÀÆ (¸ÉêÀPÀ) ¨ÉÃqÀ JAzÀÆ ºÉüÀ°®èªÉ ? F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
AiÀiÁgÀÆ ¥Àæ²ß¸À°®èªÉà ? J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
7 ¸À®Ä»PÉÆA§ÄzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁvÉAiÀÄA
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ §gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ®PÀë÷ät F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ¹ÃvÉ M§â¼À£Éßà PÁr£À°è ©lÄÖ ®PÀë÷ät£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛ£É. ®PÀë÷ät¤UÉ
AiÉÆÃZÀ£É¬ÄzÉ. D AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃvÉ PÉëêÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ J¯É ªÀ£ÀªÉÃ, ªÀÄgÀUÀ¼ÉÃ,
ªÀÄÈUÀ Qæ«ÄQÃlUÀ¼ÉÃ, ¥ÀQëUÀ¼ÉÃ, ®vÉUÀ¼ÉÃ, »ÃUÉ J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀÄvÁÛ. ºÀÄ®Äè¥ÉÇzÉ,
¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ, ¢QÌ£À zÉêÀvÉ »ÃUÉ J®ègÀ®Äè £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À®ºÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
PÉýPÉƼÀÄîªÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
8 dUÀzÉƼÀÄvÀÛgÀ ºÁ¤AiÀÄA PÀAqÀÄ ¸ÉÊj¸ÀĪÀgÀÄAmÉ.
DAiÉÄÌ :G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¹ÃvÉUÉ MzÀVzÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß (¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß) £ÉÆÃr PÁr£À°èzÀÝ ¥ÀQë, ªÀÄÈUÀ ºÉÃUÉ
¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ: ¹ÃvÉUÉ JzÀÄgÁzÀ F ¹Üw, gÁªÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð, ®PÀë÷ät DPÉAiÀÄ£ÀÄß
PÁr£À°è ©lÄÖºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¼ÀÄ ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÃzÀ£É, F J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ ¹ÃvÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÁݼÉ, ªÀÄgÀÄUÀÄwÛzÁݼÉ. ¹ÃvÉUÉ MzÀVzÀ PÀqÀÄ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß
£ÉÆÃr PÁr£À°èzÀÝ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ dAvÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr zÀÄBT¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀÄgÀVqÀ
§½îUÀ¼ÀÄ ¨ÁrzÀªÀÅ. ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆä¼ÀV£À ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ, DºÁgÀ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ªÀÄgÉvÀÄ, ¹ÃvÉAiÀÄ zÀÄBRzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀªÀÅ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ PÀ«AiÀÄÄ dUÀwÛ£À°è
GvÀÛªÀÄgÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÉÊj¹ (¸À»¹) PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉAiÉÄ? JA¢zÁÝgÉ.
9 “ºÀ®Ä©zÀ¼ï PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ”
DAiÉÄÌ :G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï

35
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¹ÃvÉAiÀÄÄ zÀÄBT¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀ« «ªÀj¸ÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : ¹ÃvÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ GAmÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ C¥ÁgÀªÁV ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛ¼É. £Á£ÀÄ d£ÀPÀ
ªÀĺÁgÀd£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §½PÀ gÀWÀĪÀA±ÀzÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ¸ÉƸÉ. EAvÀºÀ ±ÉæõÀ×vɬÄgÀĪÀ
£Á£ÀÄ F PÁr£À°è M§âAnAiÀiÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw §AzÉÆzÀVvÉ? JAzÀÄ PÀlÖqÀ«AiÀÄ°è ªÀåxÉ
¥ÀqÀÄvÁÛ¼É. zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ¼É. D zÀÄBR JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ EvÉÛAzÀgÉ PÀ®ÄèªÀÄgÀªÀÇ PÀÆqÀ PÀgÀUÀĪÀ ºÁUÉ
JAzÀÄ PÀ« ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ.
10. d£ÀPÀAUÉ £ÁªÀ£ÀågÀ®è
DAiÉÄÌ : G¥ÀªÀiÁ¯ÉÆî PÀ« ®Që÷äñÀ §gÉzÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ JA§ PÁªÀå¢AzÀ DAiÀÄÝ ºÀ®Ä©zÀ¼ï
PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ JA§ PÁªÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : gÁªÀÄ PÁrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÉÆêÀÅ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, KPÁAVAiÀiÁzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À
zÁj K£ÀÄ? JAzÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄÄ zÀÄBT¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÁ°äQ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁV F
ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
«ªÀgÀuÉ : ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄÄ AiÀÄÆ¥ÀªÀ£ÀÄß (AiÀÄdÕ¥À±ÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÀA§) CgÀ¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß
²µÀågÉÆA¢UÉ PÁrUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¢PÀÄÌ PÁtzÉ gÉÆâ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ.
DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉʹ, «ZÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¤£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ d£ÀPÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ®è.
ºÁUÁV ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £É¯É¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

I. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:


1. ¸Ë«ÄwæAiÀÄÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ?
¸Ë«ÄwæAiÀÄÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ WÉÆÃgÀªÁzÀ PÁrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.
2. gÁªÀÄ£À DeÉÕ K£ÀÄ?
gÁªÀÄ£À DeÉÕ ‘¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ §gÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ÄªÀÅzÀÄ DeÉÕAiÀiÁVvÀÄÛ.
3. ®PÀë÷ät£À ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀ ¹ÃvÉ ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÃUÉ ©zÀݼÀÄ?
®PÀë÷ät£À ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀ ¹ÃvÉ ©gÀÄUÁ½ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¹®ÄQzÀ ¥sÀ°vÀ ¨Á¼ÉVqÀ £É®PÉÌ ©Ã¼ÀĪÀ
ºÁUÉ ¨sÀÆ«ÄUÉ ©zÀݼÀÄ.
4. PÁr£À°è vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀ £ÉgÀªÀÅAmÉAzÀÄ ¹ÃvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É?
PÁr£À°è vÀ£ÀUÉ PÁr£À°è PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ¼À £ÉgÀªÀÅAlÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
5. ¹ÃvÉ AiÀiÁgÀ°è vÀ¦à®èªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É?
¹ÃvÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀ gÁªÀÄ£À°è vÀ¦à®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
6. ¹ÃvÉAiÀÄÄ ®PÀë÷ät¤UÉ K£ÉAzÀÄ ºÁgÉʹ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄvÁÛ¼É?
¹ÃvÉAiÀÄÄ ®PÀë÷ät¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉeÉÓ-ºÉeÉÓUÉ ¸ÀÄRªÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹ
©Ã¼ÉÆÌqÀÄvÁÛ¼É.
7. ¨sÀÆzÉëAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
¨sÀÆzÉëAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉ.
8. ªÁ°äÃQ K£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀ£ÀPÉÌ §AzÀ£ÀÄ?
ªÁ°äÃQ AiÀÄÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀ£ÀPÉÌ §AzÀ£ÀÄ.

www.vikascollege.com 36
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
9. gÁªÀuÁj JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ?
gÁªÀuÁjJAzÀgÉ gÁªÀÄ.
10. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß D±ÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß D±ÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀAzÀªÀgÀÄ ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ.

II. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:


1. ¹ÃvÉ ¥ÀæªÉò¹zÀ PÁqÀÄ ºÉÃVvÀÄÛ?
GUÀæªÁzÀ ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÝ D PÁqÀÄ VqÀªÀÄgÀUÀ¼À ¥ÉÇzɬÄAzÀ PÀÆr
¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ PÁr£À°è ºÉeÉÓ EqÀ®Ä PÀµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄ.
2. ®PÀë÷ät zÀÄBTvÀ£ÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
vÁ¬ÄAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß F WÉÆÃgÀªÁzÀ CgÀtåzÀ°è KPÁAVAiÀiÁV ©lÄÖ
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¯Áè JAzÀÄ ®PÀë÷ät zÀÄBTvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É.
3. ªÀÄÆcðvÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ®PÀë÷ät ºÉÃUÉ G¥ÀZÀj¹zÀ£ÀÄ?
ªÀÄÆcðvÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ®PÀë÷ät£ÀÄ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀ½UÉAzÀÄ »rzÀÄ
vÀ£Àß GvÀÛjÃAiÀÄ¢AzÀ UÁ½ ºÁPÀÄvÁÛ gÁªÀÄ£À ¸ÉÃªÉ F jÃwAiÀiÁV ¸ÀAzÀÄzÉà JAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß
G¥ÀZÀj¹zÀ£ÀÄ.
4. ¹ÃvÉAiÀÄÄ ¸Ë«ÄwæAiÀÄ£ÀÄß »AwgÀÄV ºÉÆÃUÉAzÀÄ KPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ?
²æ à gÁªÀ Ä £À Ä KPÁAVAiÀ i ÁVzÁÝ£É . ¤Ã£À Ä ºÉ Æ ÃUÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä vÀ q À ª À i ÁrzÀ g É DvÀ
PÉÆæ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. CgÀ¸À K£É ºÉüÀ° ¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
ºÉýzÀ¼ÀÄ.
5. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ G¥ÀZÀj¹zÀªÀÅ?
PÁr£À ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄgÀÄV vÀªÉÆä¼ÀV£À zÉéõÀ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ
DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ zÀÄBT¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ.CªÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ¤AvÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÁQzÀªÀÅ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 ¹ÃvÉ ®PÀë÷ätgÀÄ ªÀĺÁgÀtå ¥ÀæªÉò¹zÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j.
¹ÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀë÷ätgÀÄ CAiÉÆÃzsÉå¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ UÀAUÁ£À¢Ã wÃgÀzÀ°è gÀxÀ¢AzÀ
E½zÀgÀÄ.E§âgÀÆ ªÉÆzÀ°UÉ UÀAUÁ£À¢UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. UÀAUÉAiÀÄ°è «ÄAzÀÄ, £Á«PÀgÀ
£ÉgÀ«¤AzÀ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è UÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß zÁn WÉÆÃgÀ CgÀtåªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ.CgÀtåªÀÅ GUÀæ
ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ, CzÀgÀ £ÁzÀ¢AzÀ UÀfð¸ÀÄwÛzÉ.PÁ°qÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉA§
¥ÉÇzÉUÀ¼À PÀPÀð±ÀªÁzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÀÄ.D ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ CgÀtåªÀÅ
eÁ£ÀQUÉ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÀÄ.D±ÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À PÀtÂÚUÉ ©Ã¼À°®è. EzÀjAzÀ
PÀAUÁ¯ÁzÀ¼ÀÄ.F jÃw ¹ÃvÉ ®PÀë÷ätgÀÄ ªÀĺÁ CgÀtåªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ.
2 PÁr£À°è eÁ£ÀQ K£ÉãÀÄ PÁt®Ä §AiÀĹzÀ¼ÀÄ?
¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÁzÀ, zÀlÖªÁzÀ PÁrUÉ ¥ÀæªÉò¹zÀ eÁ£ÀQUÉ ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀ¢AzÀ zÁj PÁtzÁzÀ¼ÀÄ.
DPÉ CAzÀÄ PÉÆAqÀzÀÄÝ IĶªÀÄĤUÀ¼À D±ÀæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ.GvÀÛªÀĪÁzÀ ªÀÄĤUÀ¼À
¥À«vÀæªÁzÀ ªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¤jÃQë¹zÀݼÀÄ.¹zÀÞgÀ D±ÀæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀªÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß, ºÀ«¹ì£À
PÀA¥ÀÅ ©ÃgÀĪÀ ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄdÕ, AiÀiÁUÀ, ºÉÆêÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. IĶUÀ¼ÀÄ
ªÁ¸ÀªÀiÁqÀĪÀ PÀÄnÃgÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄäªÀ ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛç ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß eÁ£ÀQAiÀÄÄ
§AiÀĹzÀݼÀÄ. EzÁªÀÅzÀÆ E®èzÀ zÀlÖªÁzÀ CgÀtåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr eÁ£ÀQ ¤gÁ±À¼ÁzÀ¼ÀÄ.

37
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3 ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©qÀ®Ä §AzÀ ®PÀë÷ät£À ¨ÉÃUÀÄ¢ ºÉÃVvÀÄÛ ?
²æÃgÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ¯ÁgÀzÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀ ®PÀë÷ät¤UÉ
CwêÀ zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. D zÀÄBRªÀ£Éß®è DvÀ £ÀÄAVPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß
©qÀ¢zÀÝgÉ gÁªÀÄ£À DeÉÕ «ÄÃjzÀ ºÁUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ©lÖgÉ ¹ÃvÉUÉ £ÉÆêÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. J£ÀÄߪÀ
D¯ÉÆÃZÀ£É CªÀ£ÀzÀÄ. gÁªÀÄ£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÖ «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÉ ¹ÃvÉAiÀÄ ¹Üw
ºÉÃUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥ÉÃZÁqÀÄvÁÛ£É. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß
PÁr£À°è MAnAiÀiÁV ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ?CAvÀÆ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¹ÃvÉ ¥ÀæeÉÕ
vÀ¥ÀÅöàvÁÛ¼É. DUÀ ®PÀë÷ät C¼ÀÄvÀÛ¯Éà DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
Erà ¥Àj¸ÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂ, ¥ÀQë, vÀgÀÄ-®vÉ, ¢QÌ£À zÉêÀvÉ, ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀ, £É®vÁ¬Ä (¨sÀÆ«Ä
vÁ¬Ä)AiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É, FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƽîgÉAzÀÄ.
4 gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉUÉ ºÉÃUÉ w½¹zÀ ?
¹ÃvÉAiÀÄÄ IĶªÀÄĤUÀ¼À D±ÀæªÀÄ, CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ EZÉÒAiÀĪÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. DzÀgÉ ®PÀë÷ät
DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀzÀÄÝ zÀlÖªÁzÀ CgÀtåPÉÌ. DPÉ PÉüÀÄvÁÛ¼É; KPÁV £À£ÀߣÀÄß F
zÀlÖªÁzÀ CgÀtåPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝÃAiÀÄ. DUÀ ®PÀë÷ät£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£À EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß ¹ÃvÉUÉ
w½¸ÀÄvÁÛ£É. ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß MAzÀÄ C¥ÀªÁzÀªÀÅ DªÀj¹gÀ®Ä ¤£ÀߣÀÄß ¥ÀjvÀåf¹zÁÝ£É. CªÀ£À
DeÉÕAiÀÄAvÉ ¤£ÀߣÀÄß PÁrUÉ PÀgÉzÀÄvÀAzÀÄ ©nÖzÉÝãÉ. gÁd£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀzÉ £Á£ÀÄ F
PÁAiÀÄðPÉÌ ªÀÄÄAzÁzÉ J£ÀÄßvÁÛ£É. »ÃUÉ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉUÉ w½¹zÀ.

5. ¹ÃvÉ »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ¼É?


gÁªÀÄ£ÀÄ «±Áé«ÄvÀægÉÆqÀ£É «Äy¯Á¥ÀÅgÀPÉÌ §AzÀÄ C°è d£ÀPÀ£ÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ ¸ÀàzsÉðAiÀiÁzÀ
ºÀgÀzsÀ£À¸Àì£ÀÄß (²ªÀzsÀ£À¸ÀÄì) ªÀÄÄjzÀÄ, vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ. £ÀAvÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÀÄRªÁVzÉݪÀÅ.
gÁªÀt£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆvÉÆÛAiÀiÁÝUÀ, PÀ¦¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆlÄÖ, ®APÉUÉ ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀnÖ,
gÁPÀë¸ÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁr £À£ÀߣÀÄß PÁ¥ÁrzÀÝ. D £ÀAvÀgÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄß CVߥÀjÃPÉëUÉ MrØ
¥ÀjÃQë¹zÀÄÝ. »ÃUÉ F J®èªÀ£ÀÆß £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ªÉÆzÀ®Ä F jÃw EZÉÒ¥ÀlÄÖ £À£ÀߣÀÄß
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ, ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV £À£ÀߣÀÄß F
jÃw PÁqÀÄ¥Á®Ä zÀÆrzÀ£ÉAzÀÄ »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ¼É.
6 PÁr£À°è ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ®PÀë÷ät£ÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉÃUÉ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ£É?
gÁªÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀåf¹zÀ£ÉAzÀÄ w½zÀ ¹ÃvÉ, ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ ®PÀë÷ät£À°è CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄUÀÄ
J£ÀÄßvÁÛ¼É. DUÀ ®PÀë÷ät PÁr£À°ègÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. CgÀtåªÀ£ÀÄß, PÁr£À°ègÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À°è ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛ£É.
Qæ«ÄQÃlUÀ¼À°è, ¥ÀQëUÀ¼À°è, VqÀªÀÄgÀ§½îUÀ¼À°è, ¥Áæyð¹ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄßvÁÛ£É. ºÀÄ°è£À ¥ÉÇzÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À°è (DPÁ±À, ¨sÀÆ«Ä, ¤ÃgÀÄ,
UÁ½, CVß) ¨ÉÃqÀÄvÁÛ£É. ¢QÌ£À zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. zsÀªÀÄð zÉêÀvÉAiÀÄ£ÀÄß
¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. dUÀ£ï ªÀiÁvÉ J¤¹gÀĪÀ UÀAUÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹ÃvÉAiÀÄ vÁ¬Ä
¨sÀÆzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ eÁ£ÀQAiÀÄ£ÀÄß ¸À®ºÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßvÁÛ£É. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä
ªÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ£É.
7 ¹ÃvÉ PÀ®ägÀA PÀgÀUÀĪÀAvÉ zÀÄBT¹zÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹j.
®PÀë÷ät£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À®ºÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwUÉ ¥Áæyð¹ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. ¹ÃvÉ
KPÁAVAiÀiÁV PÁr£À°è zÀÄBT¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀÄÄA¢£À zÁj PÁtzÉ ¢PÉÌlÖªÀ¼ÁV ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛ¼É.
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ §½PÀ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀV£ÀÄß zÁjAiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ aAw¸ÀÄvÁÛ¼É.
£Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, JAzÀÄ ¢PÀÄÌ ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr, ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÁzÀ¼ÀÄ.
CªÀ¼À zÉúÀzÀ ¨sÁUÀªÉ®èªÀÇ ²y®ªÁVvÀÄÛ. ªÉÄÊ vÀÄA¨Á zsÀƼÀÄ ªÉÄwÛPÉÆArvÀÄÛ. vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä

www.vikascollege.com 38
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
©aÑzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ D «PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ gÉÆâ¸ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. «Äy¯ÉAiÀÄ
d£ÀPÀgÁd£À ªÀA±ÀzÀ°è ªÀÄUÀ¼ÁV d¤¹zÀªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ. F PÀvÉ gÀWÀĪÀA±ÀzÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ
ºÉAqÀwAiÀiÁV ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ. C°è£À ¸ÉÆ¸É F ±ÉæõÀ×vÉ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, D ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢AiÀÄÆ EAvÀºÀ zÀlÖ CqÀ«AiÀÄ°è ªÀåxÉ ¥ÀqÀĪÀAvÁ¬ÄvÉÃ?JAzÀÄ ºÀ®Ä§ÄvÁÛ¼É. F
zÀÄBRPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ºÁUÉ PÀ®Äè ªÀÄgÀªÀÇ PÀgÀUÀĪÀAvÉ ¹ÃvÉ zÀÄBT¹zÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀ«
ªÀtÂð¹zÁÝ£É.
8 ªÁ°äQ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉʸÀÄvÁÛ£É?
EvÀÛ ®PÀë÷ät£ÀÄ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁr£À°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. zÀÄBRzÀ°èzÀÝ
¹ÃvÉ KPÁAVAiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À zÁj PÁtzÉ PÀAUÉnÖgÀÄvÁÛ¼É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ vÀªÀÄä
²µÀågÉÆqÀUÀÆr §AzÀ ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ AiÀÄdÕPÉÌ
AiÀÄÆ¥ÀªÀ£ÀÄß (AiÀÄdÕ ¥À±ÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÀA§) CgÀ¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ. ¹ÃvÉAiÀÄÄ zÀÄBR¢AzÀ
¢PÀÄÌvÉÆÃZÀzÉ VæõÀäIÄvÀÄ«£À D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆA¢gÀĪÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉʸÀÄvÁÛgÉ. zÉë,
±ÉÆÃQ¸À¨ÉÃqÀ, ¤Ã£ÀÄ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÉ. E£ÀÄß ¸ÀAzÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À¨ÉÃqÀ.
£Á£ÀÄ d£ÀPÀ ªÀĺÁgÁd¤UÉ C£ÀågÀ®è ¥ÀjavÀgÀÄ. ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀÄRªÁVgÀÄ.
C°è ¤£Àß J®è §AiÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ gÀQë¸ÀÄvÉÛÃªÉ ºÉzÀgÀ¢gÀÄ
JAzÀÄ ¸ÀAvÉʹ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.
9. PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ gÁWÀªÀ£À°è vÀ¦à®è JA§ ¹ÃvÉAiÀÄ ¤®ÄªÀ£ÀÄß «±Éèö¹.
²æà gÁªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ C¥ÀªÁzÀPÉÌ ºÉzÀj ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ®PÀë÷ät¤AzÀ
w½zÀ ¹ÃvÉ ¸ÀÄzÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀAvÀºÀ gÁªÀÄ£À
vÀ¦à®è. PÀqÀÄ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ºÉuÁÚV d¤¹zÉÝà £À£Àß vÀ¥ÀÅöà. £À£ÀߣÀÄß CµÀÄÖ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ²æÃgÁªÀÄ
C¥ÀªÁzÀ §AzÁUÀ F PÉ®¸À ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ AiÀiÁªÀ vÀ¥Àà£ÀÄß J¸ÀVzÉÝ£ÉÆÃ. CzÀgÀ
¥sÀ®ªÁV F ¹Üw §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ E°è
ºÉuÁÚzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀ£À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¥ÀÅgÀĵÀ£À ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
§zÀ¯ÁV £À£Àß ¹ÜwAiÉÄà »ÃUÉ. ºÉuÁÚV ºÀÄnÖzÉÝà £À£Àß vÀ¥ÀÅöà J£ÀÄߪÀªÀgÉUÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ
gÁWÀªÀ£À°è vÀ¦à®è JA§ ¹ÃvÉAiÀÄ ¤®ÄªÀÅ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

****************

39
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 40
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀĪÀÄ£ÀªÉÃ


PÀ£ÀPÀzÁ¸À
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ (1509-1607) : ¥ÀæªÀÄÄR QÃvÀð£ÀPÁgÀgÀ°è M§âgÀÄ. ºÁªÉÃj f¯Éè ¨ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è
d¤¹zÀgÀÄ. PÁV£É¯É D¢PÉñÀªÀ EªÀgÀ DgÁzsÀåzÉʪÀ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥Á¼ÉÃUÁgÀgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ
ªÉÊgÁUÀå¢AzÀ C¢üPÁgÀ vÀåf¹ ¸ÀAvÀgÁzÀgÀÄ. QÃvÀð£É, GUÁ¨sÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄrUÉ, CµÀÖPÀUÀ¼ÀÄ,
gÁªÀÄzsÁ£ÀåZÀjvÉ, £À¼ÀZÀjvÉæ, ºÀj¨sÀQÛ¸ÁgÀ, ªÉÆúÀ£ÀvÀgÀAVt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.
¯ÉÆÃPÀzÀ dAdqÀUÀ½UÉ vÀ®ètUÉƼÀîzÉ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ, zÉʪÀ±ÀQÛAiÀÄÄ ¸ÀPÀ® fëUÀ¼À£ÀÄß
ºÉvÀÛvÁ¬ÄAiÀÄAvÉ ¸À®ºÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ w½¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÄRPÉÌ »UÀÄÎvÁÛ PÀµÀÖUÀ¼À°è PÀÄVÎ ºÉÆÃUÀĪÀ, ZÀAZÀ®UÉƼÀÄîªÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, zÁjPÁtzÉ vÀ®ètUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
»ÃUÉ vÀ®ètUÉÆAqÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁAvÁé£À F QÃvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ºÀÄnÖ§AzÀ §½PÀ
¯ÉÆÃPÀzÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ ºÉzÀgÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸À®ºÀĪÀAvÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ J®è fëUÀ¼À£ÀÄß
¸À®ºÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄnÖzÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÆ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¤ÃgÀÄ
ºÁ¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ CªÀÅ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁV ¨É¼É¢®èªÉÃ? PÁr£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ½UÉ
C®è°èAiÉÄà DºÁgÀ zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À®èzÉ ¨ÉÃgÁgÀÆ C®è. ºÀÄnÖ¹zÀ zÉêÀgÀÄ
vÁ£Éà ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁV J®ègÀ£ÀÄß ¸À®ÄºÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨ÉÃqÀ. £À«°UÉ ¸ÀÄAzÀgÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß
¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÀªÀ¼ÀPÉÌ PÉA¥ÀÅ §tÚ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? PÀ°è£ÉƼÀVgÀĪÀ PÀ¥ÉàUÀÆ C°èAiÉÄÃ
DºÁgÀ zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¨sÀUÀªÀAvÀ C®èªÉÃ? PÁV£É¯É D¢PÉñÀªÀ J®ègÀ£ÀÆß
¸À®ºÀÄvÁÛ£É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀ¢gÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹j:
1 “PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¤ÃgÉgÉzÀªÀgÀÄAiÀiÁgÉÆÔ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ“vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ” J£ÀÄߪÀ
QÃvÀð£É¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ºÀÄlÄÖ ¥ÀqÉzÀ ¥Àæw fëUÀÆ zÉêÀgÀ gÀPÀëuÉ EgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : zÉêÀgÀÄ ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ. DvÀ J®ègÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¯ÉÆÃPÀzÀ dAdqÀUÀ½UÉ
ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ®èt¸À ¨ÁgÀzÀÄ. ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ ªÀÈPÀëPÉÌ AiÀiÁgÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀgÀÄ?
AiÀiÁgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß JgÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ? J£ÀÄߪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨ÉÃqÀ. D ªÀÈPÀë fêÀAvÀªÁVzÉ CAzÀgÉ
CxÀð C°è ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀ鴃 EzÉ. ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀiÁzÀ D ¨sÀUÀªÀAvÀ£Éà J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ
ºÉÆuÉ ºÉÆwÛzÁÝgÉ. EzÀgÀAvÉAiÉÄà £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß zÉêÀgÀÄ PÁ¥ÁqÀÄvÁÛgÉ. J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ
C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ E®è.
2 “¥ÀªÀ¼ÀzÀ ®vÉUÉ PÉA¦lÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆÔ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ “vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ” J£ÀÄߪÀ
QÃvÀð£É¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ, ¸ÀȶÖAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß
PÀÄjvÁV ºÉüÀĪÁUÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ zsÀé¤vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
«ªÀgÀuÉ : ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀÄ ªÉÊavÀæ÷åUÀ¼À PÀÄjvÁV PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀ fëUÉ
AiÀiÁªÀ §tÚ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ avÀæ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉ®èªÀÇ zÉêÀgÀ EZÉÒ. ºÁUÉAiÉÄÃ

41
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
dUÀwÛ£À ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À »AzÉ zÉêÀgÀ PÉʪÁqÀ«zÉ. ºÀªÀ¼ÀzÀ PÉA¥ÀÅ §tÚªÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ
UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. J®ègÀÆ EµÀÖ¥ÀqÀĪÀ ºÀªÀ¼ÀPÉÌ D §tÚ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÀ
ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÁzÀ zÉêÀgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. CªÉ®èªÀÇ zÉêÀgÀ ¸À馅 JA¢zÁÝgÉ.
3. J®ègÀ£ÀÄ ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ EzÀPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ “vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ” J£ÀÄߪÀ
QÃvÀð£É¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : F ¸Á®Ä Erà QÃvÀð£ÉAiÀÄ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÉ. ºÁUÉ ¥Àæw ZÀgÀtzÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ J¯Áè ¸ÀA±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAwzÉ. «ªÀgÀuÉ : ¯ÉÆÃPÀzÀ°è
£ÀqÉAiÀÄĪÀ J¯Áè «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁV AiÉÆÃa¹zÀgÉ C°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.
£ÀªÀÄä£Éß®è gÀQë¸ÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ªÀåQÛAiÀiÁ¢AiÀiÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ fë MAzÀ®è MAzÀÄ
¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ°è ¹®ÄQzÁUÀ ºÀvÁ±À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ
ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ aAvÉ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è RArvÀ £ÀªÀÄä£É߯Áè gÀQë¸ÀĪÀ M§â¤zÁÝ£É. CªÀ£Éà PÁV£É¯ÉAiÀÄ
D¢PÉñÀªÀ JA¢zÁÝgÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. ªÀÈPÀëªÀÅ J°è ºÀÄnÖvÀÄÛ?
ªÀÈPÀëªÀÅ ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀÄnÖvÀÄÛ.
2. ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ J°è DqÀÄwÛzÀݪÀÅ?
ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ CqÀ«AiÉƼÀUÉ DqÀÄwÛzÀݪÀÅ.
3. AiÀiÁªÀ vÉgÀ¢ ¸Áé«Ä £ÀªÀÄä£ÀÄß ©qÀzÉ gÀQë¸ÀĪÀ£ÀÄ?
¥ÀqÉzÀ d£À¤AiÀÄ vÉgÀ¢ ¸Áé«Ä £ÀªÀÄä£ÀÄß ©qÀzÉ gÀQë¸ÀĪÀ£ÀÄ.
4. CgÀV½UÉ AiÀiÁªÀ §tÚªÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁVzÉ?
CgÀV½UÉ ºÀ¹gÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁVzÉ.
5. PÀ¥ÉàUÀ¼ÀÄ J°è ºÀÄnÖ PÀÆUÀÄvÀÛªÉ?
PÀ¥ÉàUÀ¼ÀÄ PÀ°è£À°è ºÀÄnÖ PÀÆUÀÄvÀÛªÉ.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß D¢PÉñÀªÀ ºÉÃUÉ ¸À®ºÀÄvÁÛ£É?
¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ ªÀÈPÀëPÉÌ D¢PÉñÀªÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß JgÉzÀÄ ¸À®ºÀÄvÁÛ£É.
2. ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ºÉÃUÉ gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É?
CqÀ«AiÉƼÀUÉ DqÀĪÀ ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëUÀ½UÉ ¸Áé«ÄAiÀÄÄ CrUÀrUÉ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, ºÉvÀÛvÁ¬ÄAiÀÄ
ºÁUÉ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 J®èªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß zÁ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ?
G: PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä QÃvÀð£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀ¼ÀªÀļÀUÉƼÀî¨ÉÃqÀ. zÉêÀgÀÄ J®ègÀ£ÀÆß
¸À®ºÀÄvÁÛ£É JA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ ªÀÈPÀëPÉÌ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß
PÀnÖ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¸À®ºÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß zÉêÀgÉà ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
CqÀ«AiÀÄ°è DqÀĪÀ ªÀÄÈUÀ¥ÀQëUÉ C®è°èAiÉÄà DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, ºÉvÀÛvÁ¬ÄAiÀÄ ºÁUÉ zÉêÀgÀÄ
ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà ¨ÉÃqÀ JA¢zÁÝgÉ. ¸ÀȶÖAiÀÄ°è £À«®Ä,
ºÀªÀ¼À, V½ F J®èªÀÅUÀ½UÉ CzÀgÀzÉà DzÀAvÀºÀ «²µÀÖ ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ zÉêÀgÉà J®ègÀ£ÀÆß

www.vikascollege.com 42
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸À®ºÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è.
PÀ°è£À°è ºÀÄnÖ PÀÆUÀĪÀ PÀ¥ÉàUÉ C°èAiÉÄà DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, CzÀÄ fë¸ÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D
¨sÀUÀªÀAvÀ. ºÁUÁV D ¨sÀUÀªÀAvÀ PÉêÀ® ¸ÀȶָÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀzÉ gÀPÀëuÉ PÁAiÀÄð
PÀÆqÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ºÁUÁV £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß zÉêÀgÀÄ gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ
¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ E®è. £ÀªÀÄä ºÀÄnÖUÉ PÁgÀtªÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸À®ºÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆwÛzÁÝ£É JAzÀÄ zÁ¸ÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ.
2 PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ‘vÀ®èt¸À¢gÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ'J£Àß®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?
vÀ®èt¸À¢gÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ JAzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ¼ÀªÀļÀUÉƼÀî¨ÉÃqÀ JA§ÄzÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄR §AzÁUÀ
»UÀÄΪÀÅzÀÄ, PÀµÀÖ §AzÁUÀ PÀÄUÀÄΪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀjAzÀ JµÉÖà ¨Áj £ÁªÀÅ zÁj PÁtzÁUÀÄvÉÛêÉ.
ºÀvÁ±À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÅvÉÛÃªÉ DzÀgÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ CAvÀºÀ ¹Üw vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁV®è. KPÉAzÀgÉ
zÁ¸ÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄgÀVqÀ, ¥Áæt ¥ÀQë, PÀ¥Éà EªÉ®èªÀÅUÀ½UÀÆ D zÉêÀgÀÄ gÀPÀëuÉ
¤ÃrgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÆß zÉêÀgÀÄ PÉÊ ©qÀĪÀÅ¢®è. zÉêÀgÀ£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. zÉêÀgÀ ªÉÆgÉ
ºÉÆÃzÁUÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ±ÀQÛ §gÀÄvÀÛzÉ. D PÀµÀÖ¢AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀgÉÃ
vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ vÀ®èt¸À¢gÀÄ ªÀÄ£ÀªÉ J®ègÀ£ÀÄß D ¨sÀUÀªÀAvÀ PÁ¥ÁqÀÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀ
¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁ¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ.

****************

43
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 44
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

²±ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ


eÁ£À¥ÀzÀ PÁªÀå
ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©®èAiÀÄågÀ ¨sÀQÛ
¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹, CzÀÄ ¤dªÁzÀ ¨sÀQÛ JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß F PÁªÀå¨sÁUÀªÀÅ
M¼ÀUÉÆArzÉ.
°AUÀ¸ÀégÀƦAiÀiÁzÀ ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ PÉʯÁ¸ÀªÁ¹AiÀiÁzÀ ²ªÀ£À E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥À. °AUÀzÀ
ªÀÄ»ªÉÄ CUÁzsÀªÁzÀzÀÄ. °AUÀ °AUÀ JAzÀÄ J®ègÀÆ J£ÀÄߪÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß CjvÀªÀgÀÄ
«gÀ¼À JAzÀÄ d£À¥ÀzÀ PÀ« ºÁqÀÄvÁÛ£É.
¥ÀǪÀð ¢QÌ£À°ègÀĪÀ ¨ÉlÖzÀ°è, AiÉÆÃUÀ ¤zÉÝAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ aAw¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ.
¤d¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß PÀtÚ£Éßà QvÀÄÛ zÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ zÀvÀÄÛ
ªÀÄUÀ£À£ÁßV ¥ÀqÉ¢zÉÝãÉ. CAvÉAiÉÄà ¸ÀvÀåªÀAvÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAPÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ
©®èAiÀÄågÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ zÀvÀÄÛ ¥ÀÅvÀægÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢gÀĪÉ. F ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀV
§AzÀgÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀgÀÄ JAzÀÄ CjwzÀÝgÀÆ ²ªÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀÇf¸À®Ä ºÀÆ vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀrغÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ£Àß ªÉÄðgÀĪÀ ¨sÀQÛ
ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ²ªÀ£ÀÄ D¯ÉÆÃa¹zÀ£ÀÄ.
ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ F ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉêÀvÉUÀ¼À MqÉAiÀÄ£ÁzÀ
zÉêÉÃAzÀæ£À §½UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ CªÀ¤UÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀ
²ªÀ£ÀÄ, ªÁAiÀÄÄzÉêÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ Erà dUÀvÀÄÛ §ÄUÀÄjAiÀÄAvÉ wgÀÄUÀĪÀ ºÁUÉ ©üÃPÀgÀªÁzÀ ¸ÀÄAlgÀ
UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄÄPÀÌtÚ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄ«gÁ? JAzÁUÀ
zÉêÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÉêÀj§âgÀÆ M¦àPÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÉêÀ, “¤«ÄäµÀÖzÀAvÉAiÉÄÔ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ
JAzÀgÀÄ. UÀÄqÀÄV£À MqÀwAiÀiÁzÀ UÀÄqÀÄUÁdªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “¤Ã£ÀÄ eÉÆÃgÁV UÀÄqÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ
ºÉýzÀ£ÀÄ. ¤£Àß ªÀÄUÀ ¨ÉƪÀÄägÁAiÀÄ£À£ÀÄß eÉÆvÉUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¹r®£ÀÄß
GAlĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DeÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ. ªÀiÁzÉêÀ£À DeÉÕAiÀÄAvÉ PÁUÀðvÀÛ¯ÉAiÀÄÄ DªÀj¹ eÉÆÃgÁzÀ
ªÀļÉAiÀÄÄ ¸ÀÄjAiÀįÁgÀA©ü¹vÀÄ. ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀļÉAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ºÀ¤AiÀÄÄ MAzÉÆAzÀÄ ZÉAr£À
UÁvÀæzÀ¶ÖvÀÄÛ. UÀAUÉAiÀÄÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¨sÀÆ«Ä DPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÁzÀªÀÅ. PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼É®è
¤Ãj£À°è vÉð ºÉÆÃzÀªÀÅ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀÄzÁÝ£ÉUÀ¼À »AqÀ£Éßà UÀAUÀªÀÄä vÁ¬Ä vÉð¹PÉÆAqÀÄ
ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ªÀļÉAiÉÆA¢UÉ ªÉƼÀVzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £Á®ÄÌ
¯ÉÆÃPÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÀÄV ºÉÆÃzÀªÀÅ. ºÀ¼ÀîzÀ°èzÀÝ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ vÀ¯ÉAiÉÄwÛ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. F
«zsÀzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß JAzÀÆ PÀArgÀzÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¨ÁgÀzÀ ªÀiÁjªÀÄ¼É EAzÉÃPÉ
§gÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀÄ aAw¹zÀ£ÀÄ. ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ D¢üPÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀ£ÀÄ F PÉlÖ UÀAUÉAiÀÄÄ
£ÀªÀÄä£ÀÆß PÀÆqÁ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©®èAiÀÄåjUÉ
K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉ zÀÄBT¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. §AzsÀÄ §¼ÀUÀ E®èzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃwAiÀÄ PÀµÀÖ
PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄà ? ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ¼É §AzÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà£ÁzÀ ²ªÀ£À UÀÄrAiÀÄÄ ªÀÄÄaÑ ºÉÆìÄvÀÄ.
J®ègÀ£ÀÆß PÁ¥ÁqÀĪÀ F vÀAzÉAiÉÄà ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Ä ªÀÄ£ÀÄdgÁzÀ £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ®Ä
¸ÁzsÀåªÉÃ? JA§ aAvÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÁrvÀÄ.
¸ÀvÀåªÀAvÀ£ÁzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä §rzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ, ¨ÉÃqÀgÀ UÀÄA¦UÉ M°zÀªÀ£ÉÃ,
¤£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ
¥ÁætªÀ£Éßà ©qÀĪɣÉAzÀ£ÀÄ. ¤Ãj£À C¯ÉUÀ¼À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ vÉð vÉð ©Ã¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß

45
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
£ÉÆÃrzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄBRvÀ¥ÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ. ¤Ãj£À ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ UÀgÀUÀgÀ£É
wgÀÄUÀÄwÛzÁÝ£É. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃrzÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀ£ÁzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ
²ªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ jÃwAiÀįÉèà £À£ÀߣÀÆß F UÀAUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃUÀĪÀ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §°PÀ®è£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV vÀ©âPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ£ÀÄ.
ªÀļÉAiÀÄ ©üÃPÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÁgÀAiÀÄå ©®èAiÀÄågÀÄ PÀtÂÚÃUÀðgÉzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ
¤Ã£ÀÄ UÀAUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉAiÀįÁè, ªÀiÁzÉêÀ JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ«UÉ ²µÀågÀÆ,
²µÀåjUÉ UÀÄgÀĪÀÇ E®èzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀ CªÀgÀÄ “£ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛgÀÆ
aAvɬĮè, £ÀªÀÄä¥Àà£ÁzÀ ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆ½î” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, F dUÀvÀÛ£Áß¼ÀĪÀ
UÀÄgÀÄzÉêÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ EªÀvÀÄÛ »rzÀÄ G½¸ÉÆÃt JAzÀÄ ¤±ÀѬĹzÀgÀÄ. “ºÁ®Ä ¨ÉuÉÚ
PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÁUÉ ¸À®»zÉ. £ÀªÀÄUÉ UÉqÉØUÉt¸ÀÄ PÉÆqÀĪÀªÀj®èzÁV
¤Ã£ÀÄ ºÁ®Ä vÀÄ¥Àà PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÉÇö¹zÉAiÀÄ®èªÉ? ¤£ÀߣÀÄß £ÁªÉA¢UÀÆ
ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è” ªÀÄPÀ̼ÀªÀiÁw£À°èzÀÝ PÀÈvÀdÕvÁ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²ªÀ¤UÉ CªÀgÀ ªÉÄïÉ
ªÀĪÀÄvÉ vÀÄA©§AvÀÄ.
PÀgÀÄuÁªÀÄÆwðAiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¨sÀQÛ, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß
JqÀ§®zÀ°è vÀ©âPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¦æÃwUÉ M°zÀ£ÀÄ. ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¦æÃwUÉ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ
M°zÀÄzÀjAzÀ DvÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁzÉêÀ£ÁzÀ. ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉUÉ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀ ²ªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß
ªÉÄïÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀAiÀÄå£À£ÀÄß PÀAqÀgÉ ²ªÀ¤UÉ PÀgÀÄuÉ GQÌ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ,
©®èAiÀÄå£À£ÀÄß PÀAqÁUÀ ¥ÉæêÀÄ vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ
ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄrUÉ §AzÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ £ÀA©zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è vÀÄA©
vÀļÀÄPÀĪÀ£ÉAzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ« ºÁrzÁÝ£É.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹j:
1 ªÀiÁAiÀiÁzÀ ªÀļÉAiÀÄ PÀ¼ÀÄUÀ¥Àà.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ ‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ
ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀiÁzÉñÀégÀ¤UÉ vÀ£Àß zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå, ºÁUÀÆ ©®èAiÀÄåjUÉ vÀ£Àß
ªÉÄðgÀĪÀ ¨sÀQÛ ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÉAzɤ¹vÀÄ. ºÀÆvÀgÀ®Ä PÀrØ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÀ£Àß
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ£ÀÄ.
zÉêÀvÉUÀ¼À MqÉAiÀÄ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£À §½ §AzÀÄ ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ PÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ C©üªÀåPÀÛUÉÆArzÉ.
2 ¤ÃªÉÇ¥ÀÅöàzÀAUÉ ªÀiÁqÀÄwë.
F ªÉÄð£À ¸Á®£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ
‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀiÁzÉêÀgÀÄ vÀ£Àß zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä
¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛ£É. zÉêÀvÉUÀ¼À MqÉAiÀÄ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£À §½ ºÉÆÃV ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ DeÉÕªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÁAiÀÄÄzÉêÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ Erà dUÀvÀÄÛ§ÄUÀÄjAiÀÄ ºÁUÉ
wgÀÄUÀĪÀAvÉ ©üÃPÀgÀªÁzÀ ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É. F PÉAqÀUÀtÚAiÀÄå£À
ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆqÀÄ«gÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ zÉêÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÉêÀj§âgÀÆ
M¦àPÉÆAqÀÄ ¤ÃªÉÇ¥ÀÅöàzÀAUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
3 M£ÉÆ£ï ZÀAqÀÄ£À UÁvÀæ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ.
F ªÉÄð£À ¸Á®£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ

www.vikascollege.com 46
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ£Àß ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw, ¨sÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë
ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉêÉÃAzÀæ¤UÉ ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀĪÀAvÉ DzÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É.
ªÁAiÀÄÄzÉêÀ¤UÉ, ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ©gÀÄUÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸ÀĪÀAvÉAiÀÄÆ, UÀÄqÀÄUÁdªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ
¨ÉƪÀÄägÁAiÀÄjUÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®ÄUÀ¼À£ÀÆß vÀgÀĪÀAvÉAiÀÄÆ DeÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ.PÁUÀðvÀÛ®Ä
eÉÆÃgÁV ¸ÀÄjAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ ªÀļÉAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ºÀ¤AiÀÄÆ ZÉAr£À UÁvÀæzÀ¶ÖvÉÛAzÀÄ PÀ«
ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É.F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AzÀ ªÀiÁvÀÄ ‘M£ÉÆ£ï ZÀAqÀÄ£À UÁvÀæ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ'.
4 ¤Ã¤AvÀ §AzsÁ£À PÉÆlå¥Àà.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ
‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļɬÄAzÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ
©®èAiÀÄågÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ.
ªÀiÁzÉñÀégÀ£À£ÀÄß ¥ÀÇf¸À®Ä ºÀÆ PÉÆAiÀÄå®Ä PÀrغÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå ©®èAiÀÄågÀÄ
ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÁºÀªÀÅ vÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. §AzsÀħ¼ÀUÀ E®èzÀ
vÀªÀÄUÉ ¤Ã¤AxÀ (§AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß) ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÉÆqÀاºÀÄzÉà JAzÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ£À°è PÉüÀĪÁUÀ
F ªÉÄð£À ªÁPÀå §A¢zÉ.
5. ¸ÀvÀåªÀżÀî ¨ÁåqÀæ PÀ£ÀßAiÀÄå
eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåªÁzÀ “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ”zÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀªÁzÀïæ’²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ
ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
²ªÀ£À DzÉñÀzÀAvÉ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ ¸ÀÄj¹zÀ ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ¹®ÄQzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ,
ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃzÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä §rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É.¸ÀvÀåªÀżÀî
¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ, ªÀiÁzÉñÀÑgÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¢zÀÝgÉ vÁ£ÀÄ ¥Áæt ©qÀĪɣÉAzÀÄ
ºÉüÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÀPÀÛ£ÁzÀAvÀºÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå¤UÉ ¸ÀvÀåªÀżÀî J£ÀÄߪÀ «±ÉõÀtªÀ£ÀÄß
¸ÉÃj¹ ºÉýzÀÄzÁVzÉ.
6 PÀtÚ°è ¤ÃgÀ PÉqÀÄVzÀgÀÄ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ ‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ
ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹®ÄQ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ ªÀÄļÀÄVzÁUÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀ£ÁzÀ ¨ÉÃqÀgÀ
PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä §rzÀÄPÉÆAqÀÄ ‘£À£Àß C¥Àà£Àß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAUÉ F UÀAUÉ £À£ÀߣÀÆß
J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÁÛ¼É J£ÀÄßvÁÛ£É. §jAiÀÄ PÀ®è£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤®ÄèvÁÛ£É. F
zÀæ±ÀåªÀ£ÀÄß PÁgÀAiÀÄå ©®èAiÀÄå £ÉÆÃr PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛgÉ.
7. ºÉvÀÛªÀÅöé£ÀAUÉ ¸À®»ÃzÉ
F ªÉÄð£À ¸Á®£ÀÄß “ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ
‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ'¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ
PÀ£ÀßAiÀÄå, PÁgÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ©®èAiÀÄågÀÄ CwêÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁ®Ä,
¨ÉuÉÚ PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ ªÀiÁzÉêÀ£À G¥ÀPÁgÀ CªÀgÀ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄAvÉ
vÀªÀÄä£ÀÄß ¸À®»zÀ ªÀiÁzÉêÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À ¸Á®Ä §A¢zÉ.

47
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
8. UÀÄrUÉ §AzÁgÀÄ ªÀiÁzÉêÀ
“ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁzÉñÀégÀ” eÁ£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ ‘²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉÆ°zÀ ªÀiÁzÉêÀ'
PÁªÀå¨sÁUÀ¢AzÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ CªÀjUÉ vÀ£Àß°ègÀĪÀ ¦æÃw,
¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À£Éß ªÀiÁr ªÉÄïÉÆÃPÀPÉÌ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ²ªÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ vÀ£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÀÄrUÉ
»A¢gÀÄVzÀ£ÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. ªÀiÁzÉêÀ J°è MgÀVzÁÝ£É?
ªÀiÁzÉêÀ ªÀÄÆqÀ® ªÀįÉAiÀÄ°è, AiÉÆÃUÀzÀ°è MgÀVzÁÝ£É.
2. AiÀiÁgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀiÁzÉêÀ zÀvÀÄÛªÁV ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ?
¸ÀvÀåªÀAvÉ ¸ÀAPÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀiÁzÉêÀ zÀvÀÄÛªÁV ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ.
3. ¹¸ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÆ vÀgÀ®Ä J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ?
¹¸ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÆ vÀgÀ®Ä PÀrØ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.
4. ªÀiÁzÉêÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀvÀå £ÉÆÃqÀ®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßvÁÛ£É?
ªÀiÁzÉêÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀvÀå £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁAiÀiÁzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¹ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀvÀå
£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßvÁÛ£É.
5. ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ£É?
ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ zÉêÉAzÀæ ¥ÀwAiÀÄ°è PÉüÀÄvÁÛ£É.
6. ªÁAiÀÄÄzÉêÀ£À£ÀÄß JAvÀºÀ ¸ÀÄAlgÀUÁ½ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ PÉüÀÄvÁÛ£É?
ªÁAiÀÄÄzÉêÀ£À£ÀÄß dUÀªÉ®è §ÄUÀjAiÀÄAvÉ UÀgÀUÀgÀ£Éà wgÀÄUÀĪÀAvÉ ¸ÀÄAlgÀUÁ½ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ
JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ PÉüÀÄvÁÛ£É.
7. PÁgÉA¨ÉÆ PÀvÀÛ®°è JAvÀºÀ ªÀÄ¼É §AvÀÄ?
PÁgÉA¨ÉÆ PÀvÀÛ®°è eÉÆÃgÉA§ ªÀÄ¼É §AvÀÄ.
8. UÀAUÉ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ K£ÉãÀÄ MAzÁzÀªÀÅ?
UÀAUÉ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À MAzÁzÀªÀÅ.
9. UÀAUÀªÀÄä K£À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ?
UÀAUÀªÀÄä D£É D£É ªÀÄzÁÝ£ÉAiÀÄ »AqÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ.
10. ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQzÀ ªÀiÁzÉêÀ ºÉÃUÉ wgÀÄVzÀ£ÀÄ?
¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹®ÄQzÀ ªÀiÁzÉêÀ UÀgÀUÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄVzÀ£ÀÄ.
11. ªÀiÁzÉêÀ ²µÀågÀ AiÀiÁªÀ UÀÄtPÉÌ M°zÀ£ÀÄ?
ªÀiÁzÉêÀ ²µÀågÀ ¥ÉæêÀÄPÉÌ M°zÀ£ÀÄ.
12. £ÀA©zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀiÁzÉêÀ ºÉÃVgÀÄvÁÛ£É?
£ÀA©zÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀiÁzÉêÀ vÀÄA© vÀļÀÄPÁqÀÄvÁÛ£É.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ªÀiÁzÉêÀ£À ²±ÀĪÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
ªÀiÁzÉêÀ£À ªÀÄÆgÀÄ ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀvÀÄÛªÁV ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀgÀ°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ
PÀ£ÀßAiÀÄå. E¤ß§âgÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÉ ¸ÀAPÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ©®èAiÀÄågÀÄ.

www.vikascollege.com 48
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
2. ¹r®Ä UÀÄqÀÄUÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛ£É ?
²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¨sÀQÛAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ªÀÄÄAzÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ£ÀÄ UÀÄqÀÄUÁdªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÀÆ
UÀÄqÀÄUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ªÀÄUÀ ¨ÉƪÀÄägÁAiÀÄ£À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁAiÀiÁzÀ ¹r®£ÀÄß
PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.
3. ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ£ÀßAiÀÄå vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ K£ÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É?
¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À MAzÁUÀĪÀ ºÁV£À ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå JAzÀÄ ¨ÁgÀ¢gÀĪÀ
ªÀiÁj ªÀÄ¼É EAzÀÄ §AzÀ PÁgÀt w½¢®è JAzÀÄ PÉƼÀÄîvÁÛ£É.
4. ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JPÉ ¨Á¬Ä¨Á¬Ä §rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ?
¨sÁj ªÀļÉUÉ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃzÀ ªÀiÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ²¸ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ; EAvÀ zÉÆqÀØ C¥Áà£É
ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ ¨Á¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà JAzÀÄ ¨Á¬Ä¨Á¬Ä §rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
5. §°AiÀÄ PÀ®è£ÀÄß PÀ£ÀßAiÀÄå §®ªÁV »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ KPÉ?
ªÀļÉAiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹®ÄQ ªÀiÁzÉêÀ UÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ, UÀAUÉAiÀÄÄ
£À£ÀߥÀà£À£ÀÄß J¼ÉzÀAvÉ £À£ÀߣÀÄ J¼ÉzÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÉAzÀÄ §°AiÀÄ PÀ®è£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ
PÉƼÀÄîvÁÛ£É.
6. ²±ÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛgÀÆ aAw®è J£Àß®Ä PÁgÀtªÉ£ÀÄ?
ªÀiÁzÉêÀ£À ªÀÄļÀÄUÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ ²±ÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ UÀÄgÀÄ«UÉ ²µÀåj®è ²µÀåjUÉ UÀÄgÀÄ«®è
J£ÀÄßvÁÛgÉ. UÀÄgÀÄ«®èzÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÀQÌAvÀ £ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛgÀÆ aAw®è JAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß
PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ.
7. ªÀiÁzÉêÀ vÀ£Àß ²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉ K£ÉãÀÄ ¤Ãr ¸À®»zÀ£ÀÄ?
ªÀiÁzÉêÀ vÀ£Àß ²±ÀĪÀÄPÀ̽UÉ UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀªÀj®èzÁUÀ ºÁ®Ä, vÀÄ¥Àà, ¨ÉuÉÚ PÉÆlÄÖ
ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄAvÉ ¸À®»zÀ£ÀÄ.
8. ²±ÀĪÀÄPÀ̼À ¥ÉæêÀÄPÉÌ ªÀiÁzÀ¥Àà ºÉÃUÉ §AzÀ£ÀÄ?
²±ÀĪÀÄPÀ̼À ¥ÉæêÀÄPÉÌ ªÀiÁzÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß JwÛ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ PÉÆAqÀÄ UÀÄrUÉ
PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 ªÀiÁzÀ¥Àà vÀ£Àß ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?
¥ÀǪÀð ¢QÌ£À°ègÀĪÀ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ¯É AiÉÆÃUÀ¤zÉÝAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ÀÄ aAw¸ÀÄvÁÛ
EzÀÝ£ÀÄ. ¤d¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£À PÀtÚ£Éßà QvÀÄÛ zÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ
zÀvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÁßV ¥ÀqÉ¢zÉÝãÉ. CAvÉAiÉÄà ¸ÀvÀåªÀAvÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAPÀªÀÄä£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ
©®èAiÀÄågÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ zÀvÀÄÛ ¥ÀÅvÀægÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢gÀĪÉ. F ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀV
§AzÀgÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀgÀÄ JAzÀÄ CjwzÀÝgÀÆ ²ªÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ
ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀÇf¸À®Ä ºÀÆ vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀrغÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ£Àß ªÉÄðgÀĪÀ
¨sÀQÛ ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ²ªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ.
2. ªÀiÁzÉêÀ vÀ£Àß ²±ÀĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä AiÀiÁgÁågÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ?
ªÀiÁAiÀiÁzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ F ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁzÉêÀ zÉêÀvÉUÀ¼À
MqÉAiÀÄ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£À §½UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ
zÉêÉÃAzÀæ¤UÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀ ²ªÀ£ÀÄ, ªÁAiÀÄÄzÉêÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ Erà dUÀvÀÄÛ §ÄUÀÄjAiÀÄAvÉ
wgÀÄUÀĪÀ ºÁUÉ ©üÃPÀgÀªÁzÀ ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.

49
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
CªÀj§âgÀÆ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÀÄ. UÀÄqÀÄV£À MqÀwAiÀiÁzÀ
UÀÄqÀÄUÁdªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “¤Ã£ÀÄ eÉÆÃgÁV UÀÄqÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄUÀ
¨ÉƪÀÄägÁAiÀÄ£À£ÀÄß eÉÆvÉUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¹r®£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
DeÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁzÉêÀ vÀ£Àß ²±ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä EªÀgÉ®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀ£ÀÄ.
3. ªÀÄ¼É GAlĪÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
ªÀiÁzÉêÀ£À CtwAiÀÄAvÉ PÁUÀðvÀÛ¯ÉAiÀÄÄ DªÀj¹ eÉÆÃgÁzÀ ªÀļÉAiÀÄÄ ¸ÀÄjAiÀįÁgÀA©ü¹vÀÄ.
¸ÀÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀļÉAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ºÀ¤AiÀÄÄ MAzÉÆAzÀÄ ZÉAr£À UÁvÀæzÀ¶ÖvÀÄÛ. UÀAUÉAiÀÄÄ
¸ÀÄjAiÀÄĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¨sÀÆ«Ä DPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÁzÀªÀÅ.PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è vÉð ºÉÆÃzÀªÀÅ.
zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀÄzÁÝ£ÉUÀ¼À »AqÀ£Éßà UÀAUÀªÀÄä vÁ¬Ä vÉð¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀ¼ÀÄ. UÀÄqÀÄUÀÄ
¹r°£À PÁgÀt¢AzÀ £Á®ÄÌ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÀÄVzÀªÀÅ.ªÀiÁzÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄÄ ªÀÄÄaѺÉÆìÄvÀÄ.
¸ÀévÀB ªÀiÁzÉêÀ£É ¤Ãj£À ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹QÌ UÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄUÀÄwÛzÁÝ£É. F jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß
ªÀÄ¼É GAlÄ ªÀiÁrvÀÄ.
4. ªÀļÉAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß ²µÀågÀÄ ºÉÃUÉ gÀQë¹zÀgÀÄ ?
ªÀļÉAiÀÄ ©üÃPÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÁgÀAiÀÄå ©®èAiÀÄågÀÄ PÀtÂÚÃUÀðgÉzÀÄ “£ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ ¤Ã£ÀÄ
UÀAUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉAiÀįÁè, ªÀiÁzÉêÀ” JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ«UÉ ²µÀågÀÆ, ²µÀåjUÉ
UÀÄgÀĪÀÇ E®èzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀgÀÄ. “£ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛgÀÆ aAvɬĮè.£ÀªÀÄä¥Àà£ÁzÀ
ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ EªÀvÀÄÛ »rzÀÄ G½¸ÉÆÃt” JAzÀÄ ¤±ÀѬĹzÀgÀÄ. F dUÀvÀÛ£ÀÄß D¼ÀĪÀ
UÀÄgÀÄzÉêÀ£À £Á£ÀÄ ºÉÆÃV EªÀvÀÄÛ »rAiÉÆÃt JAzÀgÀÄ. »ÃUÉ ªÀļÉAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ
ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ²µÀågÀÄ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ.
5. ªÀiÁzÉêÀ ²µÀågÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸À®Ä»zÀ£ÀÄ? «±Éèö¹.
ªÀiÁzÉêÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²µÀågÀÄ gÀQë¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. D ªÀiÁzÉêÀ
¨ÉÃqÀgÀ PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄß zÀvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁV ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. ¸ÀvÀåªÀAvÉ ¸ÀAPÀªÀé£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÁgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ
©®èAiÀÄågÀ£ÀÄß zÀvÀÄÛ ¥ÀÅvÀægÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. UÉqÉØ UÉt¸ÀÄ PÉÆqÀĪÀªÀj®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀvÀÄÛ
¥ÀÅvÀæjUÉ ºÁ®Ä vÀÄ¥ÀàPÉÆlÄÖ ¸À®»zÁÝ£É. JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè D zÀvÀÄÛ ¥ÀÅvÀægÀÄ ªÀiÁzÉêÀ£À£ÀÄß
©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. CAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²ªÀ£À ªÉÄ¯É ¨sÀQÛ, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ. D
PÁgÀtPÁÌV ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß JqÀ§®zÀ°è vÀ©âPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ (PÁgÀAiÀÄå, ©®èAiÀÄå)
M°zÀ£ÀÄ. ªÀiÁAiÀÄzÀ ªÀļÉUÉ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀ ²ªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÉÄïÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ.
PÁgÀAiÀÄå£À£ÀÄß PÀAqÀgÉ ²ªÀ¤UÉ PÀgÀÄuÉ GQÌ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. ©®èAiÀÄå£À£ÀÄß PÀAqÁUÀ ¥ÉæêÀÄ
vÀļÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÉêÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄrUÉ §AzÀ£ÀÄ. »ÃUÉ
ªÀiÁzÉêÀ ²µÀågÀ£ÀÄß ¸À®Ä»zÀ£ÀÄ.
****************

www.vikascollege.com 50
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ
PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ
¸ÁgÁA±À :
£ÀªÀÄäzÀÄ CRAqÀªÁzÀ gÁdå. EzÀÄ PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®è. ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ£ÀßrUÀ£À ªÀiÁwzÀÄ.
zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å vÀAzÀÄPÉÆlÖ ªÀĺÁvÀä£À D²ÃªÁðzÀ £ÀªÀÄä ªÉÄðzÉ. IĶªÀÄĤUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ £ÀªÀÄä
£ÁrVzÉ. PÀ£ÀßqÀvÀ£À KPÀvɬÄAzÀ ªÀÄÆr§AzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÁA¨É §AeÉAiÀÄ®è.
¨sÀƪÀÄAqÀ®ªÉà CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇf¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀÆgÀÄPÉÆÃn PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À zÉÆqÀØ PÀ£À¸ÀÄ D¸É
DPÁAPÉëAiÉÄà EzÁVzÉ, AiÀiÁgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ°è®è.
PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ JA§ÄzÀÄ §ÆmÁnPÉAiÀÄ £ÁlPÀªÀµÉÖà C®è. EAzÀÄ ¤«Äð¹ £Á¼É QvÀÄÛ ©¸ÁqÀĪÀAvÀºÀ
¸ÀPÁðgÀUÀ¼À®è. EzÀPÉÌ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ EzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ MAzÀÄ EwºÁ¸ÀªÉà EzÉ. E°è
£ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£Éà ZÀPÀæªÀwð, ¥ÀA¥À£Éà ªÀÄÄRåªÀÄAwæ, gÀ£Àß d£Àß÷ £ÁUÀªÀªÀÄð, gÁWÀªÁAPÀ, ºÀjºÀgÀ,
§¸ÀªÉñÀégÀ, £ÁgÀt¥Àà, ¸ÀªÀðdÕ, µÀqÀPÀëgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÉ®è ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÁÝgÉ.EzÀÄ
¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà gÀa¹zÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®. EzÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀdæ PÀtðPÀÄAqÀ® JAzÀÄ
ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ gÀavÀªÁzÀÄzÀÄ PÉêÀ® ºÉÆmÉÖ §mÉÖUÁV, eÁw ¥ÀPÀëUÀ¼À PÀ®ºÀPÁÌV C®è. ºÀªÀÄÄä-
©ªÀÄÄä CºÀAPÁgÀPÀÌ®è, §tÚzÀ amÉÖAiÀÄAvÉ ¨ÉqÀUÀÄ vÉÆÃgÀ°PÀÌ®è, ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉ C®è, CºÀAPÁgÀ
¸ÁéxÀðPÉÌ C®è. gÁdQÃAiÀÄ C¢üPÁgÀ JA§ÄzÀÄ PÁPÉÆðÃlPÀ «µÀzÀAvÉ. E°è ¸ÁéxÀðzÀ ªÉÄïÁlzÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ §zÀ¯ÁV PÀ£ÁðlPÀ EgÀĪÀÅzÀÄ K½UÉUÁV JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ CzÀgÀzÉ DzÀ EwºÁ¸À«zÉ. CvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ®Ä CzÀgÀ PÁAwAiÀÄ£ÀÄß
¨É¼ÀUÀ®Ä ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ZÀgÀtzÀ PÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ±ÀgÀtgÀÄ vÀªÀÄä G¹j£À°è ºÀwÛ¹zÀ ºÀtvÉ
PÀ£ÀßrUÀ£À JzÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÀ° CAzÀgÉ PÀ£ÀßrUÀ£À ¨Á¼ÉA§ ºÀtvÉ DgÀzÀAvÉ ¸ÀzÁ ¨É¼ÀUÀ°. EzÀÄ
¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀtÂÚUÀÆ ©Ã¼ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
PÉ®ªÉǪÉÄä C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄzÀzÀ°è EgÀĪÀªÀjUÉ zÀȶֻãÀvÉ PÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ §A¢zÉAiÉÆÃ
CxÀªÁ §Ä¢Þ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÉAiÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉãÁzÀgÀÆ ¸ÀAZÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉÃ? £ÉÆÃl ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ
¨ÉÃgÉ JA§ ªÉļÉîUÀtÚvÀ£À«zÉAiÉÆà w½AiÀÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. £ÁqÀÄ
£ÀÄrAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁéxÀðPÉÌ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ
M¥ÀÅöàªÀÅzÀÆ E®è. PÀ£ÁðlPÀ JA§ÄzÀÄ §jà MAzÀÄ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀzÀ CxÀªÁ ªÀÄtÂÚ£À ºÉ¸ÀgÀ®è.
PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Á°UÉ CzÀÄ ªÀÄAvÀæ, ±ÀQÛ, zÉë, ¨ÉAQ, ¹r®Ä J®èªÀÇ DVzÉ. M°zÀªÀjUÉ zÉëAiÀÄÆ,
PÉtQzÀªÀjUÉ PÁ½AiÀÄÆ DUÀÄvÁÛ¼É. EzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ PÀtÄÚ £ÀªÀÄäzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «gÉÆâüUÀ½UÉ
D¸ÉÆáÃlPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà gÀa¹zÀ CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ JAzÀÄ PÀ« ºÁrzÁÝgÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð:
1 C¯ÉÆÛ £ÀªÀÄä PÀÆUÁlzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« E°è CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀ C®è, CzÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ M¸ÀgÀÄ
JAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.

51
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÁégÀ¸Àå : ¥ÁæzÉòPÀªÁV PÀ£ÀßqÀ £ÁqÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁzÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À°®è. CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ®à£É PÉêÀ® gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À,
¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀ ¸ÁéxÀðPÉÆ̼ÀUÁV gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ
»£É߯ɬÄAzÀ gÁdåªÁV ¥ÀjUÀtÂvÀªÁzÀ £ÁqÀÄ, ¸ÀvÀå-zsÀªÀÄðUÀ¼À vÀ¼ÀºÀ¢¬ÄAzÀ ¥Àj¥ÀŵÀàªÁV
¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄļÀîzÁÝVzÉ. F CRAqÀvÉAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¸ÁéAiÀÄvÉÛ¬ÄAzÉÆqÀUÀÆrzÀ ¸ÀvÀÛ÷éAiÀÄÄvÀ
¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉêÀ® zÀĵÀÖgÁdQÃAiÀÄPÁÌV CRAqÀvÉAiÀÄ PÀ®à£É
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀ« DPÉÆæñÀ ¨sÀjvÀgÁV F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2 EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É ¸ÀAzÀÄ ºÉÆúÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®ªÀ®è, CzÀÄ
¹jUÀ£ÀßqÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀdæ PÀtðªÀÄAqÀ® JAzÀÄ PÀ« «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : CRAqÀªÁzÀ PÀ£ÁðlPÀªÉA§ £Ár£À PÀÄjvÀAvÉ PÀ«AiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ EzÁVzÉ.
¸ÀgÀPÁgÀªÉÇAzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üPÁgÀ
PÉÆ£ÉAiÀiÁzÉÆqÀ£É «¸Àfð¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀªÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÉÄA§ÄzÀÄ EµÀÖPÉÌ
ªÀÄÄVAiÀÄzÉ »A¢¤AzÀ¯Éà EzÀÄÝ E£ÀÆß G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀzÀÄÝ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß
PÀnÖPÉÆlÄÖ D¼ÀĪÀ CgÀ¸À-¸ÀaªÀgÀÄ ¥ÀArvÀgÀÆ «ªÉÃQUÀ¼ÀÆ DzÀ PÀ«ªÀgÉÃtågÀÄ – JAzÀÄ
PÀĪÉA¥ÀÅ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ¥ÀǪÀðPÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÀ«VgÀĪÀ UËgÀªÁzÀgÀUÀ¼ÀÄ E°è
ªÀåPÀÛUÉÆArzÉ.
3 £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£É ZÀPÀæªÀwð! ¥ÀA¥À£À°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæ!
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« E°è ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀiÁvÉ gÀa¹gÀĪÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®zÀ PÀÄjvÀÄ PÀ« «ªÀj¸ÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀªÀÅ CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀªÁzÀÄzÀÄ. PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÁgÀ¤UÉ
D±ÀæAiÀĪÀ¤ßvÀÛ CªÉÆÃWÀªÀµÀð £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ D¢ PÀ«AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÉãÁ¥ÀwAiÀÄÆ DVzÀÝ
¥ÀA¥À, EªÀgÉ®è ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ. ¸ÀàµÀÖ gÀÆ¥ÀÅgÉõÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ. F
»£É߯ɬÄAzÀ PÀ« ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¢UÀÎdgÀÄUÀ¼ÀÄ F £Ár£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¤ªÀiÁðtPÀvÀðgÀÄ
JAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÀÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
4 ¥ÀPÀë eÁw PÀ®ºÀPÀ¯ÉÆÛ
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ J£ÀÄߪÀ £ÁlPÀ gÀAUÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è,
¥ÀPÀëeÁw PÀ®ºÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è JAzÀÄ PÀ« «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ¨sÁµÉ, £ÁqÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÉÄA§ÄzÀÄ GzÁvÀÛªÁzÀ zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ G£ÀßvÀªÁzÀ
fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV EzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ PÀ®ºÀ, PÉÆïÁºÀ®UÀ½UÉ JqÉUÉÆlÄÖ
QvÁÛrPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ C®è JAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÀÛ PÀ« PÀ£ÁðlPÀzÀ¸ÀªÀÄUÀævÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß
w½¹zÁÝgÉ. DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ DZÀgÀuɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁVgÀĪÀ §UÉÎ PÀ«AiÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅ
E°è ¥ÀæPÀlUÉÆArzÉ.

www.vikascollege.com 52
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
5. ªÉÄgÉAiÀįÁvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈw
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ‘DvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ’ªÉAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : DvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈw JAzÀgÉ vÀ£ÀßzÁzÀ (¸ÀéAvÀ, zÉòÃAiÀÄ) ¸ÀA¸ÀÌöÈw, CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÉA§
PÀ®à£ÉAiÀÄÄ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À §ÆmÁnPÉUÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀÄzÀ®è, ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¹jAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀæPÀn¸À¯ÉAzÀÄ ¤«Äð¹zÀ gÀÆ¥ÀPÀ, DzsÁåwäPÀvÉ, fêÀ fêÀ PÁgÀÄtå, §zÀÄQUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ
eÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ-EªÀÅUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝzÁVzÉ-JAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ- £ÀÄrAiÀÄ
»jªÉÄ K£ÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ PÀ« E°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
6 ªÀÄAvÀæ PÀuÁ ! ±ÀQÛ PÀuÁ !
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “PÀĪÉA¥ÀÅ”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : PÀ£ÁðlPÀ JAzÀgÉãÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ C£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß
PÀAqÀÄPÉÆArgÀ¯ÁgÀgÀÄ. CzÀPÁÌV PÀ« PÀ£ÁðlPÀªÉAzÀgÉ §jAiÀÄ ªÀÄtÚ®è, §jAiÀÄ d£ÀgÀ®è,
§jAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ®è EªÉ®èªÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀ ªÀÄAvÀæ. ªÀÄ£ÀĵÁåwÃvÀªÁzÀ ±ÀQÛ-JAzÀÄ PÀ« CRAqÀ
PÀ£ÁðlPÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ¤ß°è «µÀzÀ¥Àr¹zÁÝgÉ. ‘CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ'ªÀÅ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, DzsÁåwäPÀ
»£À߯ÉAiÀÄļÀî MAzÀÄ ±ÀQÛAiÉÄA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÀiÁVzÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ‘PÀÆUÁlzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀ' JAzÀÄ ºÉýgÀĪÀ »£Éß¯É K£ÀÄ?
PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV £ÉÆÃqÀĪÀ
§AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ D¼ÀĪÀªÀgÀ E§âA¢vÀ£À¢AzÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ KPÀvÉUÉ zsÀPÉÌ
MzÀUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.
PÀ«vÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ‘C¯ÉÆÛà £ÀªÀÄä PÀÆUÁlzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀ J£ÀÄߪÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄä°è ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ LPÀåvÉ E®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛªÉ. EA¢£À gÁdQÃAiÀÄ §jà PÀÆUÁlzÀ
gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀ JA¢zÁÝgÉ. EA¢£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É
ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÁVzÁÝgÉ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ
¸ÁéxÀðzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ Erà ¥Àj¸ÀgÀªÀ£Éßà PÉƼÉvÀÄ £ÁgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. J®è d£ÀgÀÆ
C¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. J®ègÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV DAiÉÄÌUÉÆAqÀ d£À¥Àæw¤¢ü (gÁdPÁgÀtÂ)
vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®£ÁVzÁÝ£É. AiÀiÁgÉà C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀgÀÆ zÉñÀzÀ
¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁqÀzÉà ©qÀĪÀÅ¢®è. vÀ¤ßAzÀ DzÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÉÆÃaPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÀ«
F jÃwAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß «qÀA©¸ÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¸ÀaªÀ
ªÀÄAqÀ® ±ÉæõÀ× J£ÀÄßvÁÛgÉ.'
2 ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj.
PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ §ÆmÁlzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®è J£ÀÄßvÁÛgÉ.
PÀ£ÁðlPÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¨sÀªÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. E°è EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É ºÉÆÃUÀĪÀ
¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®«®è. E°è ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà MAzÀÄ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁݼÉ. CzÀÄ §ºÀ¼À
«²µÀÖªÁVgÀĪÀAvÀzÀÄÝ.

53
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
C°è CªÉÆÃWÀªÀµÀð £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£Éà ZÀPÀæªÀwðAiÀiÁVzÁÝ£É. D¢ PÀ« ¥ÀA¥À F ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®zÀ
ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÁÝ£É. E£ÀÄß PÀ« gÀvÀßvÀæAiÀÄgÀ°è M§â£ÁzÀ gÀ£Àß, d£Àß, £ÁUÀªÀªÀÄð, µÀlà¢
§æºÀä gÁWÀªÁAPÀ, gÀUÀ¼É PÀ« ºÀjºÀgÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ, UÀzÀÄV£À £ÁgÀt¥Àà (PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À), ¸ÀªÀðdÕ,
µÀqÀPÀëgÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. PÀ«UÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ F
¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ® «£Á±À«®èzÀÄÝ. E°è EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ºÀAV®èzÉ PÁAwAiÀÄÄvÀªÁV
ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ J£ÀÄßvÁ PÀ« ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
3. CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ §jà gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®è, KPÉ ?
gÁdQÃAiÀÄ §ÆmÁnPÉAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ PÀ« CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®è
JA¢zÁÝgÉ. CzÀÄ ¸ÁPÁëvï ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà gÀa¹zÀ gÁdQÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀªÀÅ
vÀ£ÀßzÉà DzÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. PÀ« EzÀ£Éßà ªÀÄgÉAiÀįÁvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈw JAzÀÄ
PÀgÉ¢zÁÝgÉ. EzÀgÀ°è ¸ÀzÁ fêÀ ¢Ã¢üw ¨É¼ÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ZÀgÀt ¢Ã¦Û ±ÀgÀt
ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆwÛ G¹gÀĹj£À ºÀtvÉAiÀÄÄ vÀtÚ£É GjAiÀÄÄwÛzÉ. EzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀtÂÚUÉ
PÁtĪÀ gÀ¸À¸ÀÆáwðAiÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁVzÉ.
PÀ£ÁðlPÀªÉA§ £ÁrgÀĪÀÅzÀÄ §jà ºÉÆmÉÖ §mÉÖUÀ®è, ¥ÀPÀë eÁw PÀ®ºÀPÀ®è, ºÀªÀÄÄä ©ªÀÄÄäUÀ½UÀ®è,
§tÚzÀ ¨Á½UÀ®è, C£ÀßzÀ ºÀAVUÁV C®è. zÀ¥ÀðPÁÌV, ¸ÁéxÀðPÁÌV, zÉéõÀPÁÌV EgÀĪÀ £ÁqÀ®è
EzÀÄ AiÀiÁgÀÆ MqÉAiÀįÁUÀzÀ £ÁqÀÄ JAzÀÄ PÀ« «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£ÁðlPÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÀÄ d¦¸ÀĪÀ ªÀÄAvÀæzÀ ºÁUÉ, ¸ÀÆáwðAiÀÄ ±ÀQÛ, vÁ¬ÄAiÀÄ gÀÆ¥À,
zÉëAiÀÄ CªÀvÁgÀ, CªÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀĵÀÄÖ ¥ÀæRgÀ, «gÉÆâüUÀ½UÉ ¹r°£À gÀÆ¥ÀzÀ°è JgÀUÀÄvÁÛ¼É.
PÁAiÀÄĪÀ, PÉÆ®ÄèªÀ, M®«£À, §®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ZÀ®zÀ ZÀArAiÀiÁVzÁݼÉ. JAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ
»jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ¸ÁgÀÄvÁÛgÉ.
4 gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛAiÉÄà ªÉÄüÉʸÀÄwÛgÀĪÀ EA¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁqÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ
C¹ÛvÀéªÁV PÀ°à¸À®Ä F PÀªÀ£À ºÉÃUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVzÉ?
PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁµÀÖçzÀ §zÀÄQ£À°è gÁdQÃAiÀÄ C¢üPÁgÀªÉà CAwªÀĪÀ®è,
¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀÅ £Ár£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀÄwÛzÉ. gÁdQÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀÅ £ÉÊwPÀ
CzsÀB¥ÀvÀ£ÀzÀvÀÛ ¸ÁVzÁUÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ±ÀQÛUÀ¼Éà £Ár£À CAvÀB¥ÀæeÉÕAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÁV
¥ÀæwgÉÆâü¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. £Ár£À DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÄß JwÛ »r¢ªÉ.
EAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ zÀªÀÄ£ÀPÁj ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛªÉ. D¼ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £Ár£À
¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛªÉ. ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CzsÀB¥ÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛªÉ.
PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ D¼ÀĪÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À CjªÀÅ CUÀvÀå
JA¢zÁÝgÉ. E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ CRAqÀ £ÁqÀÄ §j PÀ£À¸ÁVAiÉÄà G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
EAzÀÄ PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. ¥Àj¸ÀgÀ, ¸ÀºÀPÁgÀ, C©üªÀiÁ£À, ¦æÃw, ¨ÁAzsÀªÀå PÁtzÁVzÉ. §zÀ¯ÁV
C¢üPÁgÀzÁºÀ, eÁw¯ÉPÁÌZÁgÀ, zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ PÀÄgÀÄqÀÄ ªÁåªÉÆúÀ GAmÁVzÉ. PÀ« EAvÀºÀ
ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ DvÀäªÀ£ÀÄß PÁtĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ D¼ÀĪÀ ªÀUÀðPÉÌ
EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. PÀ«vÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®, DvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄÄ F J®è
¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ £ÁqÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ.
5 PÀ£ÁðlPÀ JA§ÄzÀÄ §jà ªÀÄtÂÚUÉ ºÉ¸ÀgÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ?
PÀ« PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß CRAqÀªÁV PÁtĪÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. F
PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà PÀ«vÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ ¤zÉÝAiÀÄ ªÀÄA¥Àj£À°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß
JZÀÑj¸ÀĪÀAwzÉ. PÀ«vÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ PÀ£ÁðlPÀzÀ CRAqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀ PÀ«
PÀ«vÉAiÀÄ PÉƣɪÀgÉUÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄjvÁzÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ£Éßà ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£ÁðlPÀ JAzÀgÉãÀÄ? ºÉ¸ÀgÉ §jAiÀÄ ªÀÄtÂÚUÉ JAzÀÄ PÀ«AiÉÄà ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉV£À

www.vikascollege.com 54
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
«±ÉõÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. PÀgÀÄ£ÁqÀÄ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §jà ªÀÄtÂÚ£À
PÁgÀt¢AzÀ §A¢®è. CzÀÄ d¦¸ÀĪÀ ªÀÄAvÀæzÀ ºÁUÉ, CzÀÄ ¸ÀÆáwðAiÀÄ ±ÀQÛ, vÁ¬ÄAiÀÄ
gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ ºÉÆA¢zÁݼÉ. DPÉ zÉëAiÀÄ CªÀvÁgÀ, DPÉ ¨ÉAQAiÀĵÀÄÖ ¥ÀæRgÀ¼ÀÄ,
«gÉÆâüUÀ½UÉ ¹r°£À gÀÆ¥ÀzÀ°è JgÀUÀÄvÁÛ¼É. ²µÀÖgÀ£ÀÄß (M¼ÉîAiÀĪÀgÀ£ÀÄß) PÁAiÀÄĪÀ, zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß
PÉÆ®ÄèªÀ, M®«£À, §®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ZÀ®zÀ ZÀArAiÀiÁVzÁݼÉ. «gÉÆâüUÀ½UÉ D¸ÉÆáÃlPÀ,
PÀ«AiÀÄ PÀtÂÚUÉ CRAqÀ zÉë ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀªÀ¼ÁVzÁÝ¼É »ÃUÉ PÀ« PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß
¸ÁgÀÄvÁÛgÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ zÉêÀUÁA¢ü.
2 EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ® EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
3 ¹jUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ?
¹jUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀdæ PÀtðPÀÄAqÀ®PÉÌ ºÉÆð¸À¯ÁVzÉ.
4 CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀPÀæªÀwð AiÀiÁgÀÄ?
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£É ZÀPÀæªÀwð.
5 CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀiÁgÀÄ?
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¥ÀA¥À£Éà ªÀÄÄRåªÀÄAwæ.
6 ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁݼÉ?
PÀ£ÁðlPÀzÀ DvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ¼ÀÄ.
7 PÀ£ÁðlPÀªÀÅ AiÀiÁgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆwÛgÀĪÀ ¢Ã¥ÀªÁVzÉ?
PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ±ÀgÀtgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆwÛgÀĪÀ ¢Ã¥ÀªÁVzÉ.
8 ZÀ®zÀ ZÀAr AiÀiÁgÀÄ?
PÀ£ÀßqÀzÉë ZÀ®zÀ ZÀArAiÀÄVzÁݼÉ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ §ÆmÁlzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®èªÉÃPÉ?
CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁlPÀªÀ®è. E°è PÉÆÃn PÉÆÃn »jAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¹£À «AzsÀå
PÀ®à£É¬ÄzÉ. EzÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà gÀa¹gÀĪÀ CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀªÁVzÉ. E°è EAzÀÄ §AzÀÄ £Á¼É
ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®«®è.
2. ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¸ÀaªÀ ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
£ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£Éà ZÀPÀæªÀwðAiÀiÁV, PÀ« ¥ÀA¥À ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁVzÁÝ£É. gÀ£Àß, d£Àß, £ÁUÀªÀªÀÄð,
gÁWÀªÁAPÀ, ºÀjºÀgÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ, £ÁgÀt¥Àà (PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À), ¸ÀªÀðdÕ, µÀqÀPÀëgÀ zÉêÀ,
ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¤vÀå ¸ÀaªÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¸Àéw gÀa¹zÁݼÉ.
3 ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ZÀgÀt¢Ã¦Û J°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ GjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛgÉ?
PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄÄ, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ZÀgÀtzÀ PÁAwAiÀÄÄ, ±ÀgÀtgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÀV,
¢Ã¥ÀªÁV GjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÀ« ºÉ¼ÀÄvÁÛgÉ.
4 ªÉļÉîUÀtÚ¤UÉ PÀ« PÉüÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
G: ¤£ÀUÉ ºÀÄlÄÖPÀÄgÀÄqÉÆÃ? ¤£Àß §Ä¢ÞUÉ §gÀªÉ? CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DzÀ
ºÀAaPÉ EzÉAiÉÄÃ? KPÉ F ªÉļÀîUÀtÄÚ? PÀ£ÁðlPÀ JA§ÄzÀÄ PÉêÀ® F ªÀÄtÂÚUÉ EgÀĪÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÉÃ? ¤£ÀUÉ PÀtÄÚ PÁtĪÀÅ¢®èªÉÃ? JAzɯÁè ¥Àæ²ß¹zÁÝgÉ.
************
55
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 56
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

JA¢UÉ
qÁ| ©.J¸ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄð
¸ÁgÁA±À :
£ÀªÀÄä £Ár£À £ÀÆgÀÄPÉÆÃn ºÉtÄÚUÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ CAnPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ avÀÛzÁ¸Àå.
zÁ¸Àå ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? UÀvÀªÉʨsÀªÀ »A¢£À PÁ®zÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ
«ZÁgÀUÀ¼À£Éßà £É£ÉAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀ«µÀåvÀÛ£ÀÄß §°PÉÆqÀÄwÛªÉAiÀįÁè! AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ
ªÉÄgÉzÀ UÀ½¹zÀ »jªÉÄ UÀjªÉÄUÀ¼À£Éß®è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ zÀªÀqÉ
¸ÀªÉ¢zÉ. DPÀ¼ÀÄ, ªÉÄÃPÉ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß wAzÀÄ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀAvÉ UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß
ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ EzÉÝÃªÉ JA§ ¨sÁªÀ, »ÃUÉ UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀ£Éß ªÉÄZÀÄѪÀ
d£ÀvÉAiÀÄÆ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ avÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ ºÉtzÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀĽvÀ d£À CzÀgÀ
»£Éß¯É »jªÉÄ-UÀjªÉÄ £É£ÉzÀÄ vÀ¯ÉzÀÆUÀÄwÛzÉ. ¥Àæw¤vÀå EzÀgÀ gÀÄzÀæ £ÀvÀð£À / ºÀÄZÀÄÑ PÀÄtÂvÀPÉÌ
vÁ¼ÀºÁPÀĪÀ d£À EzÁÝgÉ JA¢zÁÝgÉ.
AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ §®ªÉÇÃ, GUÀæ vÀ¥À¹ì£À ªÀÄ»ªÉÄAiÉÆà CAvÀÆ F zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å zÉÆgɬÄvÀÄ.
®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢ ¸ÀÄj¹zÀ gÀPÀÛzÀ §°zÁ£À¢AzÀ F ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£É߯Áè
ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà ¸ÁéxÀð zÀÄgÁ¸ÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ d£À C¢üPÁgÀPÉÌ §A¢zÁÝgÉ. »AzÉ
zÉêÁ¸ÀÄgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄxÀ£À ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä «µÀ §AvÀÄ CAvÉAiÉÄà ¸ÁévÀAvÀæ
ºÉÆÃgÁl¢AzÀ ªÉÆøÀ, ¸ÀļÀÄî, ®AZÀPÉÆÃgÀvÀ£À, ¨sÀæµÁÖZÁjUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArzÁÝgÉ EzÀPÉÌ vÀqÉ
E®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ CªÀÄÈvÀ E£ÀÆß KPÉ §gÀ°®è JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁévÀAvÀæ §AzÀÄ PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀ PÁl ¤AvÀgÀÆ C¢üPÁgÀ ªÀÄzÁAzsÀgÁzÀ MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ E£ÀÆß E¯ÉèÃ
EzÁÝgÉ. gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÀPÀ̸ÀjªÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ ªÉÄïÉ
CrUÀ®Äè ElÄÖ vÀªÀÄä ¨sÀªÀå ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. C¼ÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ
§AzÀÄ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀªÀgÀÄ. ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄ ¸ÀÄR¥ÀqÀĪÀ zÀĵÀÖgÀÄ F
£Ár£À°èzÁÝgÉ.
EAvÀºÀ £Ár£À°è zÀĵÀÖ DqÀ½vÀPÉÌ ¹PÀÄÌ £À®ÄUÀĪÀ d£À §ÆlÄ PÁ® KlÄ wAzÀÆ ¥Àæw¨sÀn¸ÀzÉ
EzÁÝgÀ¯Áè JA§ÄzÀ£Éßà PÀ« PÀ°è£ÉÃlÄ wAzÀ PÀĤߪÀÄjAiÀÄ PÀÆUÀÄ PÉüÀzÀ¯ÉÆèà WÀdð£É JA¢zÁÝgÉ.
dªÀÄzÀVßAiÀÄ ªÀÄUÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁrzÀ PÀëwæAiÀÄ PÀÄ®ªÀ£Éßà 21 ¨Áj
¨sÀƪÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ £Á±ÀªÀiÁrzÀAvÉ KPÉ PÉgÀ¼ÀÄwÛ®è. D ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀAvÉ PÉÆqÀ° »rzÀÄ
C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ zÀ¤ JvÀÄÛwÛ®èªÉÃPÉ? PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ GzÀgÀzÀ°è C£ÁåAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁzÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è
¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÉA¢UÉ? F d£ÀjUÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà §AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÁ¸Àå ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¸ÉêÀPÀ /
zÁ¸À JA§ ªÀÄ£À¸ÀÄ / ºÀÄnÖgÀĪÀÅzÉà ¸ÉêÀPÀ£ÁUÀ°PÉÌ JA§ ¨sÁªÀ£É C½AiÀÄĪÀÅzÀÄ JA¢UÉ? £Ár£À
d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è PÁæAw ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÆqÀĪÀÅzÉA¢UÉ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹j :
1 ºÀÄnÖUÀAn §AzÀ avÀÛzÁ¸Àå PÀ¼ÉªÀÅzÉA¢UÉ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß qÁ| ©.¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ JA¢UÉ JA§ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
£ÀªÀÄä £Ár£À d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è CqÀVgÀĪÀ ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉ CAnPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ
avÀÛzÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀ« F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀéAvÀ w¼ÀÄ«PÉ E®èzÉ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ, EvÀgÀ
DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀzÉ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ PÉÆÃn PÉÆÃn d£ÀgÀ°è F §UÉAiÀÄ avÀÛzÁ¸Àå EzÉ. EzÀÄ

57
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
JA¢UÉ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
2 C½zÀ ¹jAiÀÄ CtPÀªÁqÀÄ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É £ÀqÉ¢zÉ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß qÁ| ©.¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ JA¢UÉ JA§ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
£Ár£À UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£Éßà ¸ÀzÁ £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ, CzÉà «ZÁgÀªÀ£ÀÄß §tÚPÀnÖ ºÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀvÀÛªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÁV D¼ÀĪÀ jÃw EzÀÄ JAzÀÄ
ªÀåAUÀªÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ CAvÀå«®èªÉà JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼À£Éßà ªÉÄ®ÄPÀÄ
ºÁPÀÄvÁÛ FUÀ DUÀ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¨sÀ«µÀåvÀÛ£ÀÄß
aAw¸ÀĪÀ, ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ®èªÉà JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ.
3 CAvÀÄ §A¢vÀÄ §AzÉ §A¢vÀÄ JAxÁ JAxÁ ©qÀÄUÀqÉ
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß qÁ| ©.¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ JA¢UÉ JA§ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁgÀzÉÆà vÀ¥À¹£À ¥sÀ®, AiÀiÁgÀzÉÆà AiÉÆÃUÀzÀ §®, CªÀÄÈvÀPÁÌV QëÃgÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀqÉzÀAvÉ
¸ÁévÀAvÀæ÷åPÁÌV gÀPÀÛºÀj¹ §rzÁr PÀqÉUÀÆ ¸ÁévÀAvÀæUÀ½¹vÀÄ. DzÀgÉ CrØ DvÀAPÀ«®èzÉ ªÀiÁqÀĪÀ
ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É, ¸ÀļÀÄî ¸ÀÄ°UÉ EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å §A¢zÉ. EAvÀºÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¨ÉÃQvÉÛÃ?
EzÀPÁÌVAiÉÄà JµÉÆÖà fêÀ §°zÁ£ÀªÁUÀ¨ÉÃQvÉÛÃ. §AiÀĹzÀÄÝ JAvÀºÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åJAzÀÄ
ºÉüÀĪÀ¯Éè F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
4 MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ E£ÀÆß E¯Éèà EºÀgÉÆ
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß qÁ| ©.¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ JA¢UÉ JA§ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
©ænµÀgÀ D½éPÉ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀgÀÆ £Ár£À gÉÊvÀgÀ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸ÀÄ°zÀÄ CªÀgÀ C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À PÀlÄÖªÀ PÀÆægÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝ®èzÉ, ¸ÀÄqÀÄUÁr£À ¥ÀPÀÌzÀ¯ÉèÃ
¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉ ºÁ¹ ªÀÄ®UÀĪÀ d£À JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÁzÀ ©ænµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ
£ÀqÉzÀgÀÆ §qÀd£ÀgÀ ±ÉÆö¸ÀĪÀ MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ E£ÀÆß E°èAiÉÄà EzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
5. PÁæAw ¨sÁ£ÀÄ ºÉƼÉzÀÄ ºÉÆA¨É¼ÀPÀ ZÉ®ÄézÉA¢UÉ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß qÁ| ©.¹ gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄðgÀªÀgÀ JA¢UÉ JA§ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. ¤vÀå
zËdð£ÀåPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛ ¥ÉlÄÖ w£ÀÄßvÀÛ EgÀĪÀ d£À AiÀiÁªÁUÀ ¹AºÀWÀdð£É ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ?
AiÀiÁªÁUÀ d£ÀgÀ gÀPÀÛ»ÃgÀĪÀ gÁPÀë¸ÀUÀtzÀ ºÀvÉåUÉ eÁªÀÄzÀVßAiÀÄAvÉ UÀAqÀÄPÉÆqÀ° »rzÀÄ
¤®ÄèªÀgÀÄ? EAvÀºÀªÀgÀ ¨Á½£À°è PÀvÀÛ¯É PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ JA¢UÉ? £Ár£À
ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ¼À°è, ©Ã¢©Ã¢UÀ¼À°è PÁæAwAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÆr vÀ£Àß ºÉƤߣÀAvÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß
©ÃgÀĪÀÅzÀÄ JA¢UÉ? JAzÀÄ PÀ« ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
zËdð£Àå, ±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀ d£À JA¢UÉ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ JA¢UÉ
¹rzÉüÀÄvÁÛgÉ. PÁæAw ¸ÀÆAiÀÄð EªÀgÀ ¨Á½£À°è JA¢UÉ GzÀAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ PÀ¼ÀPÀ½Ã
ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉ CAn §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ ?
ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉ CAn §AzÀ avÀÛzÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ
2 zÀªÀqÉ KPÉ zÀt¢zÉ ?
UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQ zÀªÀqÉ zÀt¢zÉ.
3 £ÁqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ vÁ¼À ºÉÆqÉ¢zÉ ?
ºÀÈzÀAiÀÄgÀAUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ G£ÀävÀÛ £ÀÈvÀåPÁÌV £ÁqÀÄ vÁ¼À ºÉÆqÉ¢zÉ.

www.vikascollege.com 58
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
4 PÀqÀ®£ÀÄßPÀqÉzÁUÀ K£ÀÄ §AvÀÄ ?
PÀqÀ®£ÀÄß PÀqÉUÉÆðlÄÖ PÀqÉzÁUÀ «µÀ §AvÀÄ.
5 £ÁrUÉ AiÀiÁgÀ PÁl PÉÆ£ÉUÉÆArzÉ?
£ÁrUÉ PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀ PÁl PÉÆ£ÉUÉÆArzÉ.
6 PÁëvÀæ ªÀzsÉ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?
PÁëvÀæ ªÀzsÉ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ dªÀÄzÀVß ªÀÄUÀ eÁªÀÄzÀVß (¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ).
7 EgÀļÀ §¹gÀÄ §UÉzÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GzÀAiÀÄgÁUÀªÀÅ EgÀļÀ §¹gÀÄ §UÉzÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 avÀÛzÁ¸Àå PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁjUÉ?
£ÀªÀÄä £Ár£À £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ (ºÉtÄÚ, UÀAqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ)
ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉà CAnPÉÆArgÀĪÀ d£ÀjUÉ avÀÛzÁ¸Àå PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ.
2 £ÁqÀ ªÀÄA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §® ºÁUÀÆ ªÀÄ»ªÉĬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ ?
AiÀiÁgÀzÉÆà AiÉÆÃUÀ§®ªÉÇà CxÀªÁ GUÀæ vÀ¥À¹éUÀ¼À ªÀÄ»ªÉĬÄAzÀ¯ÉÆà F £Ár£À ªÀÄA¢UÉ
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ.
3 £Ár£À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ E®èªÁVªÉ ?
£Ár£À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ°è ªÉÆøÀ, ¸ÀĽîUÉ, ®AZÀ, ¸ÀÄ°UÉUÉ E®èªÉà E®è CqÉvÀqÉ.
4 £Ár£À ºÉÆgÀV£À ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀV£À PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
£ÁqÀ£ÀÄß vÀªÀÄä zÁ¸ÀåzÀ°è ElÄÖPÉÆArzÀÝAvÉ PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆgÀV£À PÀ¼ÀîgÁzÀgÉ (©ænµÀgÀÄ),
gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄR ¥ÀqÀĪÀ gÁPÀë¸ÀgÀÄ (gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ) £ÀªÀÄä
£ÀqÀĪÉAiÉÄà EzÁÝgÉ.
5 gÁPÀë¸ÀUÀt ºÀvÉåUÉ ºÉÃUÉ ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÀÄ?
PÁëvÀæ ªÀzsÉUÉ PÉgÀ½¤AvÀ eÁªÀÄzÀVßAiÀÄAvÉ UÀAqÀÄPÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹, ªÀÄÈUÀgÁd£ÀAvÉ WÀfð¹
¤®è¨ÉÃPÀÄ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 £ÁqÀd£ÀgÀ UÀvÀªÉʨsÀªÀzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ «qÀA©¹zÁÝgÉ? «ªÀj¹.
£Ár£À UÀvÀ ªÉʨsÀªÀªÀ£Éßà ¸ÀzÁ £É£ÉAiÀÄÄvÁÛ, CzÉà «ZÁgÀªÀ£ÀÄß §tÚPÀnÖ ºÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
PÀ«AiÀÄÄ ¸ÀvÀÛªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÁV C¼ÀĪÀ jÃw JAzÀÄ ªÀåAUÀªÁqÀÄvÁÛgÉ.
EzÀPÉÌ CAvÀå«®èªÉà JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼À£Éßà ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ FUÀ
DUÀ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¨sÀ«µÀåvÀÛ£ÀÄß aAw¸ÀĪÀ,
ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÀ®èªÉà JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ.
2 MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ £ÁqÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ?
©ænµÀgÀ D½éPÉ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀgÀÄ £Ár£À gÉÊvÀgÀ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸ÀÄ°zÀÄ CªÀgÀ
C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À PÀlÄÖªÀ PÀÆægÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝ®èzÉ
¸ÀÄqÀÄUÁr£À ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉ ºÁ¹ ªÀÄ®UÀĪÀ d£À JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ, PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÁzÀ ©ænµÀgÀÄ
¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ £ÀqÉzÀgÀÆ §qÀd£ÀgÀ ±ÉÆö¸ÀĪÀ MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ E£ÀÆß EzÁÝgÉ JAzÀÄ
ºÉüÀÄvÁÛgÉ. zÀ¯Áè½UÀ¼ÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÀÄ, zÀÄrªÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆö¸ÀÄvÁÛ §qÀªÀgÀ

59
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÀåªÁzÀ §AUÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀ¯ÉAzÀÄ §AzÀÄ
ªÀÄUÀĪÀ£Éßà PÉÆ®ÄèªÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ d£À, C¢üPÁgÀzÁ¸ÉUÁV ¨sÀgÀªÀ¸É, ºÀtzÁ¸É vÉÆÃj¹,
C¢üPÁgÀ VnÖ¹ ¸ÀÄ°UÉ DgÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ.
3 £ÁqÀd£ÀgÀ zÁ¸ÀåªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÁUÀÆ ¤¶ÌçAiÀÄvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ«AiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÉÄãÀÄ?
ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà zÁ¸ÀåzÀ ¨sÁªÀºÉÆvÀÄÛ §AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀ« «qÀA©¸ÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ £ÀÆgÀ
PÉÆÃn d£ÀgÀzÀÆÝ EzÉà ¥ÀæªÀÈwÛ. ¸ÀéAvÀ §Ä¢ÞAiÉÄ EgÀzÀ d£À. EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ
£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À°è ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ ªÉʨsÀªÀzÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ ªÀiÁvÀæ PÁtÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ avÀÛzÁ¸Àå,
¤¶ÌçAiÀÄvÉUÀ½AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ PÁæAw ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß KPÉ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ®è. EªÀgÀ
¨Á½£À°è ¨É¼ÀPÀÄ EzÉAiÉÄÃ? zÉñÀzÀ ºÉÆgÀV£À PÀqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ M¼ÀV£À
MqÀ®ÄUÀ¼ÀîgÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ CzÀgÀ CjªÉà E®èzÉ EzÁÝgÀ¯Áè JA¢UÉ, JA¢UÉ
EªÀjUÉ F CjªÀÅ §gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
4 ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ £ÁqÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ°è PÀ«AiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
§ÆlÄPÁ°£À°è MzÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ £Á¬ÄªÀÄjAiÀÄAvÉ PÀÄA¬ÄUÀÄqÀzÉ ¹AºÀzÀ ºÁUÉ WÀfð¹,
¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ PÀëwæAiÀÄgÀ ªÀzsÉ ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ gÀPÀÛ»ÃgÀĪÀ gÁPÀë¸ÀUÀÄtzÀ ºÀvÉåUÉ ªÀÄÄAzÁV JAzÀÄ
PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä£ÀÄß ±ÉÆö¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀAWÀnvÀgÁzÁUÀ PÁæAwAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ
©Ã¢©Ã¢UÉ, £Ár£À ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÉ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ. F jÃw PÀvÀÛ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ
AiÀiÁªÁUÀ ºÀÄnÖ£ÉÆA¢UÉ CAnPÉÆAqÀÄ §AzÀ avÀÛzÁ¸Àå PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ JAzÀÄ
¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ.

**************

www.vikascollege.com 60
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ


JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï
¸ÁgÁA±À :
¥À¸ÀÄÛvÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀtÄÚUÀ¼À «©ü£Àß §UÉAiÀÄ gÀÄa, ªÀiÁUÀÄ«PÉ, ®¨sÀåvÉ, ºÁUÀÆ
C¥ÀgÀÆ¥ÀvÉUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À «PÀ¸À£À UÀÄtUÀ¼ÁV ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ ªÀåQÛvÀé
¤ªÀiÁðtªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ¨Á½ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄUÀÄ J¼ÀªÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÉ ¸ÀªÀÄUÁvÀæzÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÁÛ ¥ÀPÀéUÉÆAqÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåQÛvÀéªÁV
¨É¼ÉzÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¸À¨ÉPÀÄ. G¥ÀPÁjAiÀiÁV J®èjUÀÆ zÀPÀÄ̪À ªÀåQÛAiÀiÁV
gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
DzsÀĤPÀ ¸ÀgÀPÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄUÀÄ ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄAvÉ DUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ GzÉÝñÀ.
ªÀÄUÀĪÀÅ ªÁå¥Áj UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀîzÉ d£À¥ÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTUÀÄt ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ E°èzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹j:
1 PÁ¬ÄAiÀįÉèà ¤£Àß PÉqÀªÀ¢gÀ°.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ' ‘ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ'
JA§ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄUÀÄ«£À §zÀÄQ£À §UÉUÉ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ« ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀtÂÚUÉ ºÉÆð¹zÁÝgÉ.
§UɧUÉAiÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À gÀÄaAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ C£Àé¬Ä¹zÁÝgÉ.
ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄAvÀºÀ ¹» §zÀÄPÀ£ÀÄß §AiÀĹgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¯Áj §AzÉgÀUÀĪÀ, PÀ°è£ÉÃlÄ
©Ã¼ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ JzÀÄgÁUÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ PÀ« D²¸ÀÄvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2 ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀiÁUÀÄ ¤Ã£ÀÆ£ÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ'
JA§ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀÄUÀĪÀÅ ¥ÀPÀévÉ ºÉÆA¢zÀ ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è DUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ
D±ÀAiÀÄ.
¸ÁégÀ¸Àå : ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ VgÀ« CAUÀr, UÀÄdÄj CAUÀr ªÀÄÄAvÁzÀ
CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, eÉÆvÉAiÀÄ°è zsÀƼÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄwÛzÉ.
CzÀgÀ°è d£À EµÀÖ¥ÀqÀĪÀAvÀºÀ ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. zsÀƽ£À £ÀqÀÄªÉ ºÀtÂÚ£ÀAUÀr EzÀÝgÀÆ
d£À EµÀÖ¥ÀlÄÖ C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ ªÀÄUÀĪÀÇ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÀåQÛvÀé¢AzÀ
DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
3 ¸ÀjUÁvÀæªÁV ¸ÀªÀĤ¸À° ¤£ÀßvÀ£À.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ'
JA§ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

61
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀÄUÀÄ ¸ÀjUÁvÀæzÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ D±ÀAiÀĪÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ªÀÄUÀÄ §°µÀתÁV ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À
ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÀiÁV¸ÀÄvÀÛªÉ.PÀµÀÖ §AzÁUÀ PÀÄUÀÎzÉ ; ¸ÀÄR §AzÁUÀ »UÀÎzÉ QvÀÛ¯É, ªÉÆøÀA©,
gÀ¸À¥ÀÇj ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ¸ÀjUÁvÀæªÁV ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
4 CAdÆgÀzÀAvÉ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁUÀÄ
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ'
JA§ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀé ºÉÃUÉ gÀÆ¥ÀÅ vÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : CAdÆgÀ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ºÀtÄÚ. vÀÄA¨Á ¥ÀŶÖPÀgÀªÀÇ, gÀÄaPÀgÀªÀÇ DzÀ ºÀtÄÚ.
EzÀÄ J¯Áè PÁ®zÀ®Æè zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÀzÀ®è. ºÁUÉ ªÀÄUÀĪÀÇ PÀÆqÀ ¨É¼ÉzÀÄ zÉÆqÀØzÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ
ºÀvÀÄÛ d£ÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©zÀÄÝ PÉlÖªÀ£ÀÄ J¤¹PÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr M¼ÉîAiÀĪÀ£ÀÄ
J¤¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
5 J®èjUÀÆ zÀPÀÄ̪À J®aAiÀiÁUÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« “JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï”gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ'
JA§ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : E°è PÀ« ªÀÄUÀÄ J®ègÀÆ EµÀÖ ¥ÀqÀĪÀ DPÀµÀðPÀ ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
§AiÀĸÀÄwÛzÁÝgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : J®a CxÀªÁ ¨ÉÆÃgɺÀtÄÚ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ EzÀ£ÀÄß EµÀÖ
¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸ÉÃ§Ä ºÀtÄÚ gÀÄaPÀgÀªÁVzÀÝgÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ gÁPÉlÄ ÖAiÀiÁ£ÀzÀ°è zÀĨÁjAiÀiÁV
¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ PÉÊUÉ zÉÆgÀPÀzÀAvÁVzÉ. EzÀ£Éßà PÀ« J®ègÀÆ EµÀÖ ¥ÀqÀĪÀ ¨ÉÆÃgÉ ºÀuÁÚV «²µÀÖ
ªÀåQÛvÀé ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.
1. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
ªÀÄUÀÄ PÀtÚ£ÀÄß J°è CgÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ?
ªÀÄUÀÄ PÀtÚ£ÀÄß ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CgÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ.
2. wgÀÄ«£À°è CªÀvÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
wgÀÄ«£À°è CªÀvÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À PÀ¥ÀÅöà¯Áj.
3. ªÀÄUÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ºÁUÉ ¨ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
ªÀÄUÀĪÀÅ ¥ÀPÀévÀ£À ©jzÀ ¨Á¼ÉºÀtÂÚ£ÀAvÉ ¨ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
4. AiÀiÁªÀ ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ªÀÄUÀÄ PÉƧâ¨ÁgÀzÀÄ?
ªÀÄUÀÄ ZÀPÉÆÃvÀzÀAvÉ PÉƧâ¨ÁgÀzÀÄ.
5. C£ÀågÀ PÀtÂÚUÉ AiÀiÁªÀ ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ªÀÄUÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
C£ÀågÀ PÀtÂÚUÉ CAdÆgÀzÀAvÉ ªÀÄUÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
6. DAiÀÄĵÀåzÀ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ªÀÄUÀÄ ºÉÃUÉ ºÀ©âPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?
DAiÀÄĵÀå ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ªÀÄUÀÄ zÁæQë §½îAiÀÄ ºÁUÉ ºÀ©âPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
7. ¨É¯ÉAiÀÄ gÁPÉlÄÖ AiÀiÁ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀl ºÀtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¨É¯ÉAiÀÄ gÁPÉlÄÖ AiÀiÁ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀl ºÀtÄÚ ¸ÉçÄ.
8. J®èjUÀÆ zÀPÀÄ̪À ºÀtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
J®èjUÀÆ zÀPÀÄ̪À ºÀtÄÚ J®a.

www.vikascollege.com 62
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
I. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ªÀÄUÀÄ §zÀÄQ£À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ?
ªÀÄUÀÄ §zÀÄQ£À°è xÀlÖ£É CªÀvÀj¹zÀ PÀ¥ÀÅöà¯ÁjAiÀÄAvÀºÀ QÃl¯É UÁ½UÀÆ, vÀÄAlgÀÄ J¸ÉAiÀÄĪÀ
PÀ°è£À ºÉÆqÀvÀPÉÆÌà M¼ÀUÁV PÁ¬ÄAiÀįÉèà £É®PÉÌ ©Ã¼À¨ÁgÀzÀÄ.
2. ªÀÄUÀÄ ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄAvÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ J°è?
VgÀ« CAUÀr, UÀÄdj CAUÀrUÀ¼À zsÀƼÀÄ ºÀ©âgÀĪÀ HgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄUÀÄ
ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
3. ªÀÄUÀÄ«£À°è ¸ÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
ªÀÄUÀÄ«£À°è ºÀĽ ¹» ¸ÀªÀĤ¹gÀĪÀ QvÀÛ¯É, ªÉÆøÀA© ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À UÀÄtUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4. CgÀ½¹zÀ zÁ½A¨É AiÀiÁªÀ jÃw PÁtÄvÀÛzÉ?
CgÀ½¹zÀ zÁ½A¨É xÀ¼ÀxÀ¼À PÉAqÀ §tÚ; ªÀÄtªÀÄtÂ, ºÀ¤ ºÀ¤ vÀ¤ gÀ¸ÀzÀ R¤AiÀÄAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 ªÀÄUÀÄ ºÀtÄÚUÀ½AzÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹.
ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ« ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è
ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀé »r¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ «²µÀÖªÁVzÉ. PÀ«vÉAiÀÄ°è §UÉ §UÉAiÀÄ
ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ gÀÆ¥ÀPÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁVªÉ. DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà PÀ« AiÀiÁªÀÅzÉà PÉlÖ
±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß J¼ÀªÉAiÀÄ°è PÉqÀªÀ¢gÀ° JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄUÀĪÀÅ ºÀtÂÚ£ÀAUÀrAiÀÄAvÁV
§UɧUÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀéUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA¢zÁÝgÉ. ªÀÄUÀÄ ¨Á¼ÉAiÀÄ
ºÀtÂÚ£ÀAvÉ PÉÆAZÀ ¨ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. ZÀPÉÆÃvÀ, ¤A¨ÉUÀ¼ÀAvÉ ºÀĽUÀaÑ G©â PÀÄUÀÎzÉ,
QvÀÛ¯É, ªÉÆøÀA©, gÀ¸À¥ÀÇj ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ºÀĽ-¹»UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄUÁvÀæzÀ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.
CAdÆgÀzÀAvÉ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ®èAUÀr ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ¨ÁrzÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ vÀA¥ÀÅ
¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÁ½A¨ÉAiÀÄ ºÁUÉ, vÀ¤gÀ¸ÀzÀ R¤AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. zÁæQë §½îAiÀÄ ºÁUÉ DAiÀÄĵÀåzÀ
ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ zÀlÖªÁV ºÀ©âPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÉçĺÀtÂÚ£À ºÁUÉ zÀĨÁjAiÀiÁUÀzÉ
J®èjUÀÆ ¹UÀĪÀ ¨ÉÆÃgÉ ºÀuÁÚUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ ªÀÄUÀÄ F jÃwAiÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼ÀAvÉ «²µÀÖ
ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ JA¢zÁÝgÉ.
2 ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀéPÀÆÌ ºÁUÀÆ ºÀtÄÚUÀ½UÀÆ PÀ« ºÉÃUÉ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹zÁÝ£É ? «ªÀj¹.
PÀ« E°è PÉ®ªÀÅ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆðPÉAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß
ºÀtÄÚUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À«ÄÃPÀj¹zÁÝgÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è PÀ« ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀiÁVzÀ ¨Á¼ÀºÀtÂÚ£ÀAvÉ
¨ÁUÀ¨ÉÃPÉA¢zÁÝgÉ. »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ vÀVÎ §VÎ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA¢zÁÝgÉ. »ÃUÉ QvÀÛ¯É, ªÉÆøÀA©,
gÀ¸À¥ÀÇj ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÀĽ-¹»AiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄUÁvÀæzÀ°è UÀªÀĤ¹gÀÄvÀÛªÉAiÉÆà ªÀÄUÀÄ
PÀÆqÀ fêÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtUÀ½AzÀ PÉlÖ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß UÉ®è¨ÉÃPÀÄ JA¢zÁÝgÉ. CAdÆgÀ
C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁV zÉÆgÀPÀĪÀ ºÀtÄÚ. DzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ¨ÉÃrPÉ eÁ¹Û. CAvÉAiÉÄà ªÀÄUÀĪÀÅ PÀÆqÀ ºÀvÀÄÛ
d£ÀgÀ PÀtÂÚUÉ PÉlÖªÀ£ÀÄ J¤¹PÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ «²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¨ÁrgÀĪÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ºÀtÄÚ ºÉÃUÉ vÀA¥À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉÆà CzÉÃ
jÃwAiÀÄ°è ªÀÄUÀĪÀÇ PÀÆqÀ vÀ£Àß «²µÀÖ UÀÄtUÀ½AzÀ EvÀgÀjUÉ vÀA¥À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÁæQë §½îAiÀÄ
ºÁUÉ ªÁ妸ÀÄvÁÛ, ªÀÄÄAzÉ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ EAzÉà ¸ÀÆPÀÛ vÀAiÀiÁj £Àqɹ ZÀ¥ÀàgÀzÀAvÀºÀ
DzsÁgÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÉÃ§Ä ºÀtÂÚ£À jÃwAiÀÄ°è zÀĨÁjAiÀiÁUÀzÉ J®è d£ÀgÀÆ EµÀÖ¥ÀqÀĪÀ
¨ÉÆÃgÉ ºÀtÂÚ£ÀAvÉ ªÀåQÛvÀé zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÀ«.

***************

63
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 64
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

£Á §j ¨sÀÆætªÀ®è
ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖ
¸ÁgÁA±À :
ºÉtÄÚ ¨sÀÆætªÉÇAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀÄä £Á£ÀÄ §j ¨sÀÆætªÀ®è ¤£Àß zÉúÀzÀ ªÉÆUÀÄÎ ¤£Àß
PÀ£À¹£À CgÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ OµÀ¢üUÀ¼É®è «µÀªÁV £À±É §j¸ÀÄvÁÛ £À£Àß G¹jUÉ ¥Á±ÀªÁVªÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ
£À£ÀߣÀÄß G½¸ÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. C®èzÉ £À£ÀߣÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä PÀjAiÀÄÄUÀÄgÀÄ
¨É£ÀÄßlÄÖwÛzÉAiÉÄãÉÆà JA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄA¢ EAvÀºÀªÀjAzÀ gÀQë¸ÀÄ.
DPÁ±ÀzÀ ¤Ã°AiÀÄ£ÉÆßà £É®zÀ ºÀ¹gÀ£ÉÆßà UÁ½AiÀÄ ªÀÄÈzÀÄ ¸ÀàµÀðªÀ£ÉÆßà PÁt¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®«zÉ.
£À£ÀߣÀÄß PÉÆ®è¨ÉÃqÀ! ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁV ºÀÄnÖ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß gÀPÀÛ CzÀÄ gÀPÀÛªÀ®è.
¦æÃwAiÀÄ gÀ¸À ! ¤¤ßAzÀ £À£Àß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÛAvÉAiÉÄà ! AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄr°£À°ègÀĪÀ
ªÀÄÄvÀÛ£ÀÄß ZÉ®è§AiÀĸÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ! £À£ÀUÉ d£Àä¤ÃqÀÄ ¤£Àß ¨Á½UÉ, ¨Á½£À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÉ £ÉªÀÄä¢ vÀgÀĪɣÀÄ
JAzÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è£À ¨sÀÆæt vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. CªÀé£À zÉúÀzÀ ªÀÄÄUÀļÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
CªÀé£À zÉúÀzÀ ªÀÄÄUÀļÀÄ CªÀé£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ.
2. ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ «µÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ «µÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ OµÀ¢ü.
3. ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÀjAiÀÄÄUÀÄgÀÄ.
4. MqÀ¯ÉƼÀV£À ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß gÀPÀÛªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ?
MqÀ¯ÉƼÀV£À ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ¦æÃwAiÀÄ gÀ¸À JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ.
5. vÀ£ÀߣÀÄß G½¹zÀgÉ vÁ¬ÄUÉ K£ÀÄ vÀgÀĪɣÉAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉüÀÄvÀÛzÉ?
vÀ£ÀߣÀÄß G½¹zÀgÉ vÁ¬ÄUÉ DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ºÀƪÀ£ÀÄß vÀgÀĪɣÉAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£Àß G¹jUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥Á±ÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ?
vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ vÀ£Àß CªÀé£À°è ¤Ã£ÀÄ ¸Éë¸ÀÄwÛgÀĪÀ OµÀ¢üAiÉÄ®è
«µÀªÁV, vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À®è £À±ÉAiÀiÁV £À£Àß G¹jUÉ ¥Á±ÀªÁVzÉ JAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ.
2. vÁ£ÀÄ §zÀÄQ£À°è E£ÀÆß PÁt¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ K£ÉAzÀÄ MqÀ¯ÉƼÀV£À ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉüÀÄvÀÛzÉ?
MqÀ¯ÉƼÀV£À ªÀÄUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ°è £Á£ÀÄ E£ÀÆß §zÀÄQ£À DPÁ±ÀzÀ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß, ºÀ¹gÀ £É®ªÀ£ÀÄß,
UÁ½AiÀÄ ªÀÄÈzÀÄ ¸Àà±ÀðªÀ£ÀÄß PÁt¨ÉÃQzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
3. ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ KPÉ UÁ§jUÉÆArzÉ?
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄUÀÄ UÁ§jUÉÆArzÉ. KPÉAzÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ JAzÀÄ ¤gÁPÀj¸ÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉÆà MvÀÛqÀPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¤gÁ¸É ºÉÆAzÀÄvÁÛ¼ÉÆà JAzÀÄ.
4. vÀ£ÀߣÀÄß KPÉ QvÀÄÛPÉƼÀî¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉüÀÄwÛzÉ?
ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß QvÀÄÛ PÉƼÀî¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉ. KPÉAzÀgÉ vÁ¬Ä

65
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
vÀ£ÀߣÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀgÉ ¸ÀÄAzÀgÀ §zÀÄQ£À PÀ£À¸À£ÀÄß ºÉÆvÀÛ £Á£ÀÄ £Á±ÀªÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ.
5. ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄwÛzÉ?
ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ°è ¨sÀÆætºÀvÉå ªÀiÁqÀzÀAvÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄwÛzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð¸À»vÀ «ªÀj¹.
1. ¤£Àß PÀ£À¹£À CgÀ¼ÀªÁé
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¨sÀÆæuÁªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀĪÀ D¥ÀÛ
¸ÀAªÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : PÀ«vÉAiÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄÄ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è. CAzÀgÉ vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÉƼÀVgÀĪÀ
ªÀÄUÀĪÀÅ £À£ÀUÀÆ fêÀ«zÉ. £Á£ÀÄ FUÀ §j ¨sÀÆætªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÄ ¤£Àß
ªÀÄUÀ¼ÁVzÉÝãÉ. ¤£Àß zÉúÀzÀ ªÉÆUÀÄÎ DvzÉÝãÉ. C®èzÉ ¤£ÀßPÀ£À¸É¯Áè £À£Àß°è CgÀ¼ÀÄUÀnÖzÉ.
ºÁUÁV £À£ÀߣÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ. ¤£Àß PÀ£À¸À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ fêÀ £Á£ÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F
ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
2. ¥Á±ÀªÁVzÉAiÀĪÀé £À£ÀÄß¹jUÉ
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¨sÀÆæuÁªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ D¥ÀÛ ¸ÀAªÁzÀ
ªÀiÁqÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.
«ªÀgÀuÉ : UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ vÁ¬Ä PÉ®ªÀÅ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸Éë¹zÀ D e˵À¢ü
E°ègÀĪÀ ¨sÀÆætPÉÌ «µÀªÁVzÉ. ªÀiÁvÉæUÀ¼É®èªÀÇ CªÀÄ®Ä ¥ÀzÁxÀðªÁVzÉ. ¨sÀÆætPÉÌ D
OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖzÀ ºÁVzÉ. G¹gÁqÀ®Ä PÀµÀÖªÁVzÉ. fêÀ G½¸À®Ä
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ OµÀ¢üAiÉÄà ¨sÀÆætPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.
3. PÀAr®è £À¤ß£ÀÆß §zÀÄQ£ÁUÀ¸ÀzÀ ¤Ã®
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : UÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ D¥ÀÛ ¸ÀAªÁzÀ
ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : UÀ¨sÀðzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀÆæt vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀ£ÀUÀÆ d¤¸ÀĪÀ D¸É¬ÄzÉ J£ÀÄßvÀÛzÉ.
EµÀÖgÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ UÀ¨sÀðzÉƼÀV£À ¥ÀÅlÖ dUÀvÀÄÛ. E£ÀÄß d¤¹zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀdUÀvÀÛ£ÀÄß
£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. DPÁ±ÀzÀ ¤Ã°, ºÀ¹gÀÄ £É®, UÁ½AiÀÄ ¸Àà±Àð EªÉ®èªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ. £À£Àß ¥Àæ¥ÀAZÀªÁzÀ UÀ¨sÀð¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ
£ÉÆÃqÀzÉà EgÀĪÀ §zÀÄPÉ£ÀÄߪÀ DUÀ¸ÀzÀ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀÆæt
ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.
4. AiÀiÁgÀzÁåPÀªÁé MvÁÛ¸É.
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.

www.vikascollege.com 66
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÀAzÀ¨sÀð : ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃqÀªÉ£ÀÄߪÀ d£ÀgÀ PÀÄjvÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ°è ¥Àæ±Éß PÉüÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : §zÀÄPÀ®Ä ªÀiÁvÀæªÀ®è ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è
vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÀæªÉà vÀ£ÀߣÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ J£ÀÄߪÀ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀÆæt ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀĪÁUÀ F
ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ. vÁ£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß
CªÀjªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀjªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£ÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÉUɹ ©qÀ¨ÉÃqÀ. £À£ÀUÀÆ
§zÀÄPÀĪÀ D¸É¬ÄzÉ J£ÀÄßvÁÛ ¨sÀÆæt F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
5. ¤£ÀߪÀé£ÁVAiÉÄ §gÀĪɣÉ
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : £À£ÀUÉ ºÀÄlÖ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ RArvÀ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ CªÀé£À ºÁVgÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄߪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : EAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÁÌV ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà £Á±À¥Àr¸À¨ÉÃqÀ.
MAzÀÄ ªÉÃ¼É £À£ÀߣÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀzÉ ºÀÄnÖUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ vÁ¬ÄAiÀiÁUÀĪÉ.
¤£ÀߣÀÄß ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è vÁ¬ÄAiÀÄAvÉ ¸À®ºÀÄvÉÛãÉ. ºÉuÁÚV ¤£Àß PÀµÀÖPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄߪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AzÀ ªÀiÁwzÀÄ.
6. ZÉ®è¨ÉÃPÉ GrAiÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : UÀ¨sÀð¢AzÀ ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt QvÀÄÛ MUÉzÀgÉ DUÀĪÀ £ÀµÀÖzÀ PÀÄjvÁV ºÉüÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : ªÀÄUÀĪÉAzÀgÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄÄwÛ£À ºÁUÉ. CzÀÄ ªÀÄr®°ègÀĪÀ ªÀÄÄvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÉüÉ
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄUÀĪÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÉøÀj¸ÀĪÀ d£ÀjzÁÝgÉ. vÉUɸÀĪÀAvÀºÀ d£ÀjzÁÝgÉ.
MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÉUɹzÉÝà DzÀgÉ GrAiÀÄ°è EgÀĪÀ ªÀÄÄvÀÛ£ÀÄß J¸ÉzÀ ºÁUÉ DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ F
PÁAiÀÄð¢AzÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄwÛ£ÀAxÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß J¸ÉAiÀĨÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ
PÀ¼ÀPÀ½ E°èzÉ.
7. ºÀÆ vÀgÀÄªÉ£É ¤£Àß ºÉ¸ÀjUÉ.
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ JA§ DPÀgÀ¢AzÀ
DAiÀÄÝ £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è JA§ ¥ÀzÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¨sÀÆæt vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ D¥ÀÛ¸ÀAªÁzÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ §AzÀ ªÀiÁwzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : £Á£ÀÄ FUÀ ¥ÀÅlÖzÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°èzÉÝãÉ. £À£ÀUÀÆ ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄߪÀ PÀÄvÀƺÀ®«zÉ. ºÁUÁV £À£ÀUÀÆ d£ÀäPÉÆqÀÄ. ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ d£ÀäPÉÆlÖgÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉzÀgÀĪÀ
CUÀvÀå«®è. KPÉAzÀgÉ ¤£Àß §zÀÄPÉ£ÀÄߪÀ ºÀ¹jUÉ ºÀƪÁV §gÀÄvÉÛãÉ. QÃwðAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛãÉ,
J£ÀÄßvÀÛzÉ D ¨sÀÆæt. »ÃUÁzÀgÀÆ vÁ£ÀÄ ºÀÄlÖ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ EZÉÒ ¨sÀÆætzÀÄÝ.
5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉ÷åAiÀÄ£ÀÄß F PÀ«vÉ ºÉÃUÉ «gÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ?
EAzÀÄ ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉåAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÁVzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ
ºÉtÄÚ JAzÀÄ SÁvÀjAiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß UÀ¨sÁðªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß E¤ß®èzÀAvÉ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀÄjvÀÄ F PÀ«vÉ zsÀé¤AiÉÄvÀÄÛwÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÉƼÀV£À

67
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ºÉ t ÄÚ ¨s À Æ æ t ªÀ Å ºÉ u ÁÚ V gÀ Ä ªÀ vÁ¬ÄAiÉ Æ qÀ £ É ¸À A ªÁ¢¸À Ä vÁÛ vÁ£À Ä §j
¨sÀÆætªÀ®è, £À£ÀUÀÆ D¸ÉUÀ½ªÉ. PÀ£À¸ÀÄUÀ½ªÉ §zÀÄPÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
PÉýPÉƼÀÄîwÛzÉ. ºÉtÂÚUÉ §zÀÄPÀĪÀ CªÀPÁ±ÀQÌAvÀ ºÀÄnÖUÁV ±ÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ
C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ«vÉ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄÆ M§â¼ÀÄ ºÉuÉÚÃ. ºÉuÁÚVgÀĪÀ
vÁ¬ÄAiÉÄ CªÀjªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉåUÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ
J£ÀÄßvÀÛzÉ.
2 £Á §j ¨sÀÆætªÀ®è'JAzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
CªÀiÁä £Á£ÀÄ §j ¨sÀÆætªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃqÀ. ºÉÆgÀ§AzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ F ¤£Àß
zÉúÀzÀ ªÉÆUÀÄÎ. CzÀÄ E£ÀÆß CgÀ¼À¨ÉÃQzÉ. ¤£Àß PÀ£À¹£À CgÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ
e˵À¢üAiÉÄ®è «µÀªÁUÀÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁvÉæAiÉÄ®è CªÀįÁVzÉ. CzÀÄ £À£Àß
G¹jUÉ £ÉÃt£À PÀÄtÂPÉAiÀiÁVzÉ. £Á£ÀÄ §jà ¨sÀÆætªÀ®è. £À£ÀUÀÆ fêÀ«zÉ.
£Á£ÀÄ ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dUÀvÀÄÛ ¥ÀÅlÖzÁVzÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄlÄÖªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ
E®èªÁV¸ÀĪÀ ¨sÀAiÀÄ £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ. D §UÉÎ £Á£ÀÄ aAw¹ PÉlÄÖºÉÆÃVzÉÝ.
£Á£ÀÄ £À£Àß F ¸ÀtÚ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀßµÉÖ £ÉÆÃrgÀĪÉ. E£ÀÆß PÀAr®è £Á£ÀÄ §zÀÄQ£À CUÀ¸ÀzÀ ¤Ã°.
¥ÀZÉÑAiÀÄAvÀºÀ £É®, UÁ½ÃAiÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ. ºÁUÁV £Á£ÀÄ CzÀ£Éß®è C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.
£À£ÀUÉ d£Àä ¤ÃqÀÄ.
AiÀiÁgÀzÉÆà MvÁ۸ɬÄAzÀ, ¤£Àß ¤gÁ¸É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁVzÉÝ. EvÀgÀgÀ MvÀÛqÀPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ,
ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÉAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ.
£À£Àß gÀPÀÛ PÉêÀ® gÀPÀÛªÀ®è. CzÀÄ ¦æÃwgÀ¸À. ¤£Àß ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß
vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ.EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ §j ¨sÀÆætªÀ®è JA¢zÉ.
¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ §zÀÄPÀÄvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉ. D jÃw £Á±ÀªÁzÀgÉ
GrAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛ£ÀÄß ZÀ°èzÀAvÉ. ºÁUÁV £À£ÀߣÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ.
£À£Àß ªÀÄĢݣÀ vÁ¬Ä ¤Ã£ÀÄ. £À£Àß G¹jUÉ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ £Á£ÀÄ
§zÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß, fêÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ RArvÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß
ºÉ¸ÀjUÉ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÀÛzÉ ¨sÀÆæt. F jÃwAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ
ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ
E°è£À ¨sÀÆæt ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.
3. ºÉtÂÚUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV §zÀÄPÀĪÀ ºÀQÌzÉ JA§ D±ÀAiÀĪÀÅ PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ zsÀé¤vÀªÁVzÉ?
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀĪÀ D¥ÀÛ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß F
PÀ«vÉ awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðªÀÅ vÀ£ÀUÉ CvÀåAvÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ vÁtªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ
vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£Éßà ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÀiÁrzÉ. §zÀÄPÀ®Ä
ªÀiÁvÀæªÀ®è, ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ F «µÀªÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è vÁ¬ÄUÉ
ªÀiÁvÀæªÉà vÀ£ÀߣÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£ÀߣÀÄß
PÁ¥ÁqÀĪÀ aAvÉ vÁ¬ÄAiÀÄ°è ¢Ã£ÀªÁV ªÉÆgɬÄqÀĪÀ avÀæt E°èzÉ.
CªÀiÁä £Á£ÀÄ §j ¨sÀÆætªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃqÀ. ºÉÆgÀ§AzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ F ¤£Àß
zÉúÀzÀ ªÉÆUÀÄÎ. CzÀÄ E£ÀÆß CgÀ¼À¨ÉÃQzÉ. ¤£Àß PÀ£À¹£À CgÀ¼ÀÆ £Á£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ
e˵À¢üAiÉÄ®è «µÀªÁUÀÄwÛzÉ. £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀiÁvÉæAiÉÄ®è CªÀįÁVzÉ. CzÀÄ £À£Àß
G¹jUÉ £ÉÃt£À PÀÄtÂPÉAiÀiÁVzÉ. £Á£ÀÄ §jà ¨sÀÆætªÀ®è. £À£ÀUÀÆ fêÀ«zÉ.
£Á£ÀÄ ¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dUÀvÀÄÛ ¥ÀÅlÖzÁVzÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄlÄÖªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ
E®èªÁV¸ÀĪÀ ¨sÀAiÀÄ £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ. D §UÉÎ £Á£ÀÄ aAw¹ PÉlÄÖºÉÆÃVzÉÝãÉ.
£Á£ÀÄ £À£Àß F ¸ÀtÚ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀßµÉÖ £ÉÆÃrgÀĪÉ. E£ÀÆß PÀAr®è £Á£ÀÄ §zÀÄQ£À CUÀ¸ÀzÀ ¤Ã°.

www.vikascollege.com 68
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¥ÀZÉÑAiÀÄAvÀºÀ £É®, UÁ½AiÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ. ºÁUÁV £Á£ÀÄ CzÀ£Éß®è C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.
£À£ÀUÉ d£Àä ¤ÃqÀÄ.
AiÀiÁgÀzÉÆà MvÁ۸ɬÄAzÀ, ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ¤gÁ¸É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁVzÉÝ. EvÀgÀgÀ MvÀÛqÀPÉÌ
ªÀÄtÂzÀÄ, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÉAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ.
£À£Àß gÀPÀÛ PÉêÀ® gÀPÀÛªÀ®è. CzÀÄ ¦æÃwgÀ¸À.¤£Àß ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß
vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ. EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ §j ¨sÀÆætªÀ®è JA¢zÉ.
¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ §zÀÄPÀÄvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉ. D jÃw £Á±ÀªÁzÀgÉ
GrAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛ£ÀÄß ZÀ°èzÀAvÉ. ºÁUÁV £À£ÀߣÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ.
£À£Àß ªÀÄĢݣÀ vÁ¬Ä ¤Ã£ÀÄ £À£Àß G¹jUÉ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ £Á£ÀÄ
§zÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß, fêÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ RArvÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß
ºÉ¸ÀjUÉ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÀÛzÉ ¨sÀÆæt. F jÃwAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ
ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ
E°è£À ¨sÀÆæt ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.
4. F PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É ºÉÃUÉ ªÀåPÀÛªÁVzÉ ?
²æêÀÄw ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘£Á §j ¨sÀÆætªÀ®è' J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄÄ ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt
¨sÀÆæuÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀAwzÉ. KPÉAzÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÉAzÀÄ
£Á±À¥Àr¸ÀĪÀ JµÉÆÖà ªÀÄA¢, CzÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ fêÀ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀĪÀÅ¢®è.
¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉtÄÚ ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆgÁgÀÄ jÃw CrØ DvÀAPÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ E°è
ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw ¨sÀÆætQÌzÉ. AiÀiÁgÁågÀzÉÆà MvÁ۸ɬÄAzÀ ºÉvÀÛªÀgÀÆ
PÀÆqÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨sÀÆætºÀvÉå EªÀwÛ£À ¢£ÀzÀ°èzÉ. E°è£À ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt
vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÉ. AiÀiÁgÀzÉÆà MvÁÛ¸ÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¤£Àß ¤gÁ¸É¬ÄAzÀ £À£ÀߣÀÄß
£Á±À¥Àr¸ÀĪÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ. £À£ÀUÀÆ §zÀÄPÀĪÀ D¸É¬ÄzÉ J£ÀÄßvÀÛzÉ. £À£ÀUÀÆ
F dUÀwÛ£À°ègÀĪÀ DUÀ¸À, £É®, UÁ½ EªÀ£Éß® èC£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ EZÉѬÄzÉ. ºÁUÁV §zÀÄPÀ®Ä
CªÀPÁ±À PÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ°è ¨ÉÃrPÉƼÀÄîwÛzÉ. MAzÀÄ ºÉtÂÚUÉ, ºÉtÂÚ£À PÀµÀÖ ¸ÀÄRPÉÌ
E£ÉÆßAzÀÄ ºÉtÄÚ ¸ÀàA¢¹zÁUÀ §ºÀıÀB C¹ÛvÀéPÉÌ zsÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è. ºÉtÚ£ÀÄß PÉêÀ® zÉúÀªÁV
¥Àj¨sÁ«¹zÉ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉÆêÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¨ÉPÀÄ. J°èAiÀÄÆ vÁgÀvÀªÀÄåPÉÌ
CªÀPÁ±À«gÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÀªÀ¬Äwæ. F J®èzÀgÀ®Æè ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

***************

69
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 70
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É


¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖ
¸ÁgÁA±À :
Cw D¸ÉUÉ M¼ÀUÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀªÀ£ÁßV¹PÉÆArzÁÝ£É. zÉêÀgÀÄ, zsÀªÀÄð,
ªÀÄvÁZÀgÀuÉ, ªÀÄvÀªÉʨsÀ«ÃPÀgÀtUÀ½AzÁV ¢PÀÄÌvÀ¦àzÁÝ£É. CgÁdPÀvÉ, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ, zÁgÀÄtvɬÄAzÀ
ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÁ±À£ÁVgÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀAqÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉà JA§AvÉ
ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ¨Á½£À°è M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ ºÉzÀgÀ¢j JAzÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ DUÀ¸À£ÀPÀmÉÖ vÀªÀÄä
PÀªÀ£ÀzÀ°è ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÁÝgÉ.
¸À¸Àå±ÁåªÀįÉAiÀiÁzÀ ªÀįɣÁr£À PÁqÀÄUÀ¼À ²æÃUÀAzsÀªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄdÕAiÀiÁUÁ¢UÀ½UÉ
§Æ¢AiÀiÁUÀÄwÛªÉ, PÀ¼Àî¸ÁUÀuÉzÁgÀgÀ §AzÀÆQ£À £À½UÉUÉ CgÀtåzÀ fëUÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄwÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À
£ÀgÀ½PÉ PÀtªÉUÀ¼À°è ¥ÀæwzsÀé¤UÉƼÀÄîwÛªÉ. PÁrUÉ, UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ PÀ«AiÀÄÄ aAw¸À¢j ¤ªÀÄä
¨Á½£À°èAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀPÀÄ §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ JA¢zÁÝgÉ.
¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlPÁÌV ±Àæ«Ä¹zÀ ®PÁëAvÀgÀ AiÉÆÃzsÀgÀÄ ©ænµÀgÀ ¸ÉgÉAiÀiÁ¼ÁV
CAqÀªÀiÁ¤£À eÉÊ®ÄUÀ¼À°è PÀj¤Ãj£À ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. C°è C£ÀĨsÀ«¹zÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è
£É£É¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. JuÉÚAiÀÄ UÁtzÀ £ÉÆUÀPÉÌ ºÉUÀ®ÄPÉÆlÄÖ ¢£ÀPÉÌ 30 ¥ËAqÀÄ JuÉÚ vÉUÉzÀgÉ
Hl. CA¢£À ±ÀæªÀÄ ªÀåxÀðªÁ¬ÄvÉAzÀÄ EAzÀÄ PÉ®ªÀjUÀAvÀÆ C¤ß¹zÉ. zÉñÀzÀ DqÀ½vÀ ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÀ
zÉÆÃtÂAiÀÄAvÁVzÉ. ¸ÁéxÀð, zÉéõÀ, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, ®AZÀUÀĽvÀ£ÀUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀ C¢üPÁj ªÀUÀð,
DqÀ½vÀªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ gÉÆùºÉÆÃzÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛjUÉ aAw¸À¢j ¤ªÀÄä ±ÀæªÀÄ ªÀåxÀðªÁV®è,
zÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä GvÀÛªÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÉà §gÀÄvÁÛgÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ zÉêÀgÀÄ, zsÀªÀÄð, ªÀÄvÁZÀgÀuÉ, ªÀÄvÁAzsÀvÉ, ªÀÄvÁAvÀgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ
CAzsÀ«±Áé¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¢PÀÄÌ vÀ¥ÀÅöàwÛzÁÝgÉ. J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄÆV£À £ÉÃgÀPÉÌ
£ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛ UÀAmÉ eÁUÀmÉUÀ¼À ¸À¢Ý£À°è PÀgÀVºÉÆÃVgÀĪÀ d£ÀgÉà ºÉÆgÀ§¤ß ¤ªÀÄä
¨Á¼À®Æè ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É JA¢zÁÝgÉ.
d£ÀgÀ ªÀÄÄUÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÉÇÃmï ¨ÁåAPï gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ
£Á£Á «zsÀªÁzÀ D«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ eÁw gÁdPÁgÀtzÀ°è vÉÆqÀV, ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ
¸À¸Àå¸ÀA¥ÀwÛUÉ ¥ÁxÉðäAiÀÄA£ÀAvÉ «µÀPÁjAiÀiÁV £Ár£À ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà CAzsÀPÁgÀ PÀÆ¥ÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ.
EzÀPÀÆÌ PÉÆ£ÉUÁ® §gÀ°zÉ JA¢zÁÝgÉ.
EAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÁzÀåAvÀ J¯ÉèqÉ J¼É ªÀÄPÀ̽AzÀ ªÀÈzÀÞgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ ±ÉÆõÀuÉUÉ
M¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝgÉ. J¼ÉAiÀÄ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À£ÉÆßÃ, GzÉÆåÃV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÉÆßÃ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ
MAn ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÉÆßà CvÁåZÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀÆægÀPÀÈvÀåPÉÌ §°PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÀzÀUÉnÖªÉ.
»ÃUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£ÀåªÀ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ “PÁ¤ðAiÀiÁ PÀ§½¸À §AzÀ £ÀRUÀ¼ÉÃ, PÀgÀļÀ§½îUÉ
vÉÆqÀjzÀ PÁå£Àìgï” ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ºÉüÀÄvÁÛ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è EzÀgÀ §UÉÎ J¢ÝgÀĪÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß ©r
EzÀ£Éß®è PÉÆ£ÉUÁt¸ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÁÛ£É JA¢zÁÝgÉ
I. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁ¯É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁ¯É ¸À¸Àå ±ÁåªÀįÉ.
2. ²æÃUÀAzsÀ vÀgÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀªÀÅ?
²æÃUÀAzsÀ vÀgÀÄUÀ¼ÀÄ avÁ¨sÀ¸ÀäªÁzÀªÀÅ.

71
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3. CtĨÁA§ÄUÀ½UÉ £É® K£ÁVzÉ?
CtĨÁA§ÄUÀ½UÉ £É® §AeÉUÉÆArzÉ.
4. £ÀRUÀ¼ÀÄ K£À£ÀÄß PÀ§½¸À®Ä §A¢ªÉ?
£ÀRUÀ¼ÀÄ PÁ¤ðAiÀiÁªÀ£ÀÄß PÀ§½¸À®Ä §A¢ªÉ.
5. PÀgÀļÀÄ §½îUÉ vÉÆqÀjzÀ ºÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
PÀgÀļÀÄ §½îUÉ vÉÆqÀjzÀ ºÀļÀÄ PÁå£Àìgï.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. avÁ¨sÀ¸ÀäªÁzÀ vÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J°è?
avÁ¨sÀ¸ÀäªÁzÀ vÀgÀÄ ²æÃUÀAzsÀ. EzÀÄ ºÉÆêÀÄ PÀÄAqÀzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¨ÉAzÀÄ §Æ¢AiÀiÁVzÉ.
2. CªÀiÁAiÀÄPÀjUÉ PÀ« ¤ÃqÀĪÀ D±Áé¸À£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
CªÀiÁAiÀÄPÀgÀÄ eÉÊ°£À°è «£ÁPÁgÀt §AzsÀ£ÀªÁVzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄvÉÛ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ
¨É¼ÀPÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É JA§ D±Áé¸À£É PÀ« ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ.
3. d£ÀgÀÄ vÀvÀÛj¹gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ?
d£ÀgÀÄ ¯ÁnAiÀÄ KnUÉ, §Æn£À vÀĽvÀPÉÌ M¼ÀUÁV vÀvÀÛj¹zÁÝgÉ.
4. ºÀQÌUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀAoÀUÀ½AzÀ K£ÉãÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀð¤¸ÀÄwÛªÉ?
ºÀQÌUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀAoÀUÀ½AzÀ PÁqÀÄ, PÀtªÉ, ¨ÉlÖUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É
JA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀð¤¸ÀÄwÛªÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð:
1. avÁ ¨sÀ¸ÀäªÁzÀ ²æÃUÀAzsÀ vÀgÀÄUÀ¼ÉÃ
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ `ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É'
J£ÀÄߪÀ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ºÉÆêÀÄPÁÌV §¼À¹ £Á±ÀªÁzÀ ²æÃUÀAzsÀ vÀgÀÄUÀ½UÉ PÀ« ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ : ªÀ£À ¸ÀA¥ÀwÛ£À°èAiÉÄà ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀªÁVzÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ
ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ avÁ¨sÀ¸ÀäªÁVªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÀÄgÁ¸ÉUÉ
§°AiÀiÁV ©üÃwUÉÆArªÉ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀ« CªÀÅUÀ¼À zÀÄBRPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ
ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÀ ºÀqÀUÀÄ ºÁ¬ÄAiÉÄÃ
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É'
J£ÀÄߪÀ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ºÀqÀUÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ, DzÀgÉ ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÀ ºÀqÀV£À ºÁ¬ÄUÉ PÀ« ¤ÃqÀĪÀ
¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ : ºÀqÀUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁV zÀqÀ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁ¬ÄAiÀÄ
¢PÀÆìaAiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉ E°è ºÁ¬ÄAiÉÄà ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÀqÀV£À
ºÁ¬ÄAiÀÄAvÉAiÉÄà §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj PÁtzÉ ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÀAvÁVzÁÝgÉ.
CAvÀºÀ d£ÀjUÀÆ PÀÆqÀ PÀ« ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.
3 UÀAmÉ eÁUÀmÉUÀ¼À ¸À¢Ý£À°è PÀgÀVzÀ ¸À¤ß¥ÁvÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÉÃ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É'
J£ÀÄߪÀ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

www.vikascollege.com 72
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« E°è PÀµÀÖ §AzÁUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀîzÉÃ
¸ÀĪÀÄä£É ¥ÀÇeÉ, d¥À, vÀ¥À, ºÀgÀPÉ, ºÉÆêÀÄ J£ÀÄßvÁÛ ªÀiËqsÀåzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß GzÉݲù
ºÉüÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ : ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ£ÀzÀ°è PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå. £À£ÀUÉ PÀµÀÖªÉà §gÀ¨ÁgÀzÀÄ
JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£À. §zÀÄQ£À°è JzÀÄgÁzÀ PÀµÀÖPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è
¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ©lÄÖ ªÀåxÀðªÁV d¥À, vÀ¥À, ºÀgÀPɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ
¥ÀjºÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV ªÀiËqsÀåvÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. EzÀ£Éßà GzÉÝò¹ ºÉüÀĪÁUÀ PÀ«AiÀÄ F
ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
4. PÀgÀļÀ §½îUÉ vÉÆqÀjzÀ PÁå£Àìgï ºÀļÀĪÉÃ
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É'
J£ÀÄߪÀ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¢£Éà ¢£Éà CxÀð PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ : §zÀÄPÀÄ EAzÀÄ ¸ÁéxÀð¥ÀgÀªÁVzÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ CxÀðgÀ»vÀªÁVzÉ.
vÁ¬Ä-ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¨ÁAzsÀåªÀåPÉÌ ¨É¯ÉPÉÆqÀzÉ KPÁAVAiÀÄ jÃwAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß
§AiÀĸÀÄwÛzÁÝgÉ. ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ PÁå£Àìgï gÉÆÃUÀªÀÅ ªÁ妹 ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §°vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ
E°è PÀgÀļÀ §½îUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀPÉÌ PÁå£Àìgï ºÀļÀĪÀÅ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ
ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ PÀ« F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
5. PÁqÀÄPÀt廃 ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀð¤¸À°.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¯ÉÆÃPÉñÀ CUÀ¸À£ÀPÀmÉÖAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ `ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É'
J£ÀÄߪÀ PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄ«PÉAiÀÄ ¤²ÑvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ: zÀÄBRUÉÆAqÀ fëUÀ½UÉ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÁAvÀé£À ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀ PÀ« ¥ÀzÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
PÉÆÃnPÉÆÃn PÀAoÀUÀ¼À°è ºÀQÌUÀ½UÉ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ DeÁÕ¦¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¨ÉlÖ,
UÀÄqÀØ, PÁqÀÄ PÀtªÉUÀ¼À°è ºÀQÌUÀ¼À zsÀé¤ ¥ÀæwzsÀ餹 ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀĪÀ
RavÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¸ÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 PÀ«AiÀÄ DvÀAPÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆrªÉ?
ªÀÄ£ÀĵÀå£À Cw D¸É §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀ ¸ÀzÀȱÀåªÁV¹zÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ
§zÀÄPÀÄ vÀĽvÀPÉÌ ¹®ÄQzÉ. EAzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÀÄ DvÀAPÀzÀ
¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. EzÀ£ÀÄß PÀ« »ÃUÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸À¸Àå ±ÁåªÀįÉAiÀÄÄ §jAiÀÄ
PÁAqÀªÁVzÁݼÉ. ²æÃUÀAzsÀzÀ vÀgÀÄUÀ¼É®è avÁ¨sÀ¸ÀäªÁVªÉ. ªÀ£À¹jAiÀiÁzÀ PÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀtªÉUÀ¼ÀÄ
XýqÀÄwÛªÉ. «±Á® ¸ÁUÀgÀzÀ ¤ÃgɯÁè PÀ®Ä¶vÀªÁVzÉ. ºÀqÀV£À ºÁ¬Ä ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÉ.
CªÀiÁAiÀÄPÀgÀÄ eÉÊ°£À°è §A¢üUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. ªÀÄÆPÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÉƼÀUÁUÀÄwÛªÉ. d£À
±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß DªÀj¹ªÉ. £É®UÀ¼ÀÄ
CtĨÁA§ÄUÀ½AzÀ §AeÉUÉÆArªÉ. C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥ÁxÉðäAiÀÄA ¸À¸Àå ±ÁåªÀįÉAiÀÄ
PÀvÀÛ£ÀÄß »¸ÀÄPÀÄwÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁVªÉ J£ÀÄßvÁÛ DvÀAQvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ PÀ«.
2 ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁ®zÉÆA¢UÉ F PÀ«vÉ ºÉÃUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ? «ªÀIJð¹.
ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É PÀ«vÉAiÀÄÄ ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. ªÀ£À¹jAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ
ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÁéxÀðPÁÌV §¼À¹ £Á±À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÀjAzÀ PÁqÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹zÀ PÁr£À

73
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÁVzÉ. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ
¨sÁjà AiÀÄAvÀæzÀ §¼ÀPÉ ºÉZÁÑV «µÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ £À¢UÉ ºÀjzÀÄ PÉlÄÖ ºÉÆÃV
gÉÆÃUÀUÀ¼À GUÀªÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. ¸ÁéyðUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ §qÀªÀ£À, ¸ÁªÀiÁ£Àå£À §zÀÄPÀÄ
eÉÊ°£À°è PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÁVzÉ. d£ÀgÀÄ ªÀiËqsÀåªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÁÝgÉ. CPÀæªÀÄtPÁj
ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ PÀÆægÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ ¨sÀÆ«Ä §gÀqÁVzÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ
¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ ¨É¯É PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. zÉúÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À D±ÀæAiÀÄ vÁtªÁVzÉ. »ÃUÉ
PÀ«vÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
3 `ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É.' PÀ«vÉAiÀÄ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ZÀað¹.
`ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É' PÀ«vÉAiÀÄÄ £ÉÆAzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ ¸ÁAvÀé£À ºÉüÀÄvÁÛ ºÉƸÀ
¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÉAiÀÄÄ §zÀÄQ£À ««zsÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÁÛ
J®èzÀPÀÆÌ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÁ® §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßwÛzÉ.
ªÀiÁ£ÀªÀ£À EA¢£À §zÀÄPÀÄ ¸ÁéxÀð¢AzÀPÀÆrzÉ. vÁ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ §zÀÄQzÀgÉ ¸ÁPÀÄ J£ÀÄߪÀ
¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝ£É. vÀ£Àß ¸ÁéxÀðPÁÌV PÁr£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß
¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß C£ÁxÀªÁV¹zÁÝ£É. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ
¨É¯ÉPÉÆqÀzÀªÀ£ÁVzÁÝ£É. G¼ÀîªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÉʨsÀªÀzÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ E®èzÀªÀgÀÄ
§zÀÄQ£À MAzÉÆAzÀÄ PÀëtªÀÇ PÀµÀÖzÀ°è PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÁVzÉ. CºÀAPÁgÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ vÀ£Àß
¸ÀÄvÀÛ°£ÀªÀgÀ §UÉÎ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÀgÀªÁzÀ aAvÀ£É PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É.
EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÁÝ£É. ¥ÀgÁªÀ®A©AiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£ÀßAvÉ
EgÀĪÀ EvÀgÀ fëUÀ¼À §zÀÄQUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÀªÀ£ÁVzÁÝ£É. EzÉ®èªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀ«
¸ÉÆÃvÀAvÀºÀ, £ÉÆAzÀAvÀºÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ PÁ®
§zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄßvÁÛ §zÀÄQUÉ ªÀÄÆ®ªÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßvÁÛ
ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

******************

www.vikascollege.com 74
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ
qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà
¸ÁgÁA±À :
ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ JµÉÖà §°µÀתÁV DzsÀĤPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÝgÀÆ
¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÀÄ ¤®è¯ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ J®èªÀ£ÀÆß PÀ§½¹ £ÁªÀiÁªÀ±ÉõÀªÀÇ G½AiÀÄzÀAvÉ
ªÀiÁqÀ§®ÄèzÀÄ. C®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¨É¼É¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀUÀ¼ÉA§ ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ
²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ d£ÀgÀAvÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ UÀæºÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C¯ÉAiÀÄÄvÁÛ ¨Á¼À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
MªÉÄä ¸ÀÄ£Á«Ä JA§ gÀPÀ̸À C¯ÉUÀ¼ÀÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀÄAUÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀÅzÀÄ, ªÉƸÀ¼É ¨Á¬Ä
vÉgÉzÀAvÉ fêÀeÁ®ªÀ£ÀÄß vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ CqÀV¹PÉƼÀÄîvÁÛ £ÀÄVÎ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d®¥Àæ¼ÀAiÀÄ JAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ, EzÀÄ ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄA©AzÀAvÀºÀ d®¥Àæ¼ÀAiÀÄ JA¢zÁÝgÉ. fëUÀ¼À ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ
vÀÄA©zÁUÀ¯Éà F J®è jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀªÀ¬ÄwæAiÀÄ D±ÀAiÀĪÁVzÉ.
PÀÄ¢ªÀ PÀqÀ®Ä vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ CqÀVzÀÝ J®è fêÀeÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀPÉÌ GVAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÄ®ªÀ£É߯Áè
£ÀÄAUÀÄwÛzÉ. PÀqÀ® MqÀ® M¼ÀUÉ ¸ÀvÀÛªÀgÀ ¸ÀvÉÛ ºÉÆgÀUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÉ. ºÀªÀ¼À ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀiÁðt
PÉÃAzÀæUÀ¼ÁUÀ°Ã F ªÀĺÁ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁAiÀĪÁVzÉ.
vÀAzÉ-vÁAiÀÄA¢gÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄPÀ̼À zsÀé¤, ºÀQÌUÀ¼À ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀ£À §¯É, §¯ÉUÉ
¹®ÄQzÀ «ÄãÀÄ ¤ÃgÀ°è £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ, ªÉÄïÉzÀÝ C¯ÉAiÀÄ C§âgÀzÀ JzÀÄgÀÄ zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ¨sÀAiÀÄ,
£ÉÆêÀÅ, «µÁzÀ, £À±ÀégÀvÉUÀ¼À ¥ÀævÀåPÀëzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.
zÀÆgÀzÀ¯Éè¯ÉÆèà ¨sÀÆ«Ä PÀA¦¹zÀgÉ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÉÄÃgÉ «ÄÃj WÀfð¹zÀgÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ EnÖUÉAiÀÄ ªÉÄïÉ
EnÖUÉ ElÄÖ PÀnÖzÀ eÁw, ªÀÄvÀ, ¥ÀAxÀUÀ¼À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀÄr ªÀĹâ, ZÀZÀÄðUÀ¼É¯Áè ¸ÁQë E®èzÀAvÉ
£Á±ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. (ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ ¤«ÄðvÀªÁzÀÄzɯÁè ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁUÀÄwÛzÉ) J®è £Á±ÀªÁzÀ ªÉÄïÉ
GvÀÍ£À£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ F J¯Áè CªÀ±ÉõÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ¦PÁ¹ »rzÀÄ J°èAzÀ DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
£ÀPÉë ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄvÉÛ G¼À®Ä, ©vÀÛ®Ä, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖ®Ä, C®èzÉ vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀ®Ä, ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀÄ£À £ÁªÉAiÉÆÃ,
mÉÊmÁ¤Pï£À CªÀ±ÉõÀªÉÇà PÁUÀzÀzÀ zÉÆÃtÂUÀ¼ÀAvÉ vÉîÄvÁÛ ªÀÄAUÀ¼À ±ÀÄPÀæUÀæºÀUÀ¼À°è £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è ¸ÀÄgÀPÀë
£É¯ÉUÁV ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ C¯ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀæ »ÃUÉ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
²¯ÁAiÀÄÄUÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ AiÀÄÄUÀPÉÌ PÀæ«Ä¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. ¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀV£À AiÀiÁªÀ vÉgÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ?
¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀV£À d®zÀvÉgÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄvÀÛzÉ.
2. d®zÀPÀtÄÚ vÉgÉzÁUÀ PÀĹAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
d®zÀPÀtÄÚ vÉgÉzÁUÀ ªÀÄtÚ¥ÀzÀgÀ PÀĹAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
3. dUÀ¥Àæ¼ÀAiÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ?
dUÀzÀ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄA©zÁUÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ.
4. ªÀiÁAiÀĪÁVgÀĪÀ ¢éÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀiÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÀªÀ¼ÀzÀ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ.
5. ¸ÁQë E®èzÀAvÉ ºÁj ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¸ÁQë E®èzÀAvÉ ºÁj ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀÄr, ZÀZÀÄð, ªÀĹâUÀ¼ÀÄ.

75
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
6. £ÀPÁ±É ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
£ÀPÁ±É ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ GvÀÍ£À£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. PÀ«vÉAiÀÄ°è dUÀ¥Àæ¼ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ?
PÀ«vÉAiÀÄ°è dUÀ¥Àæ¼ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉƸÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á¬ÄvÉgÉzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè fêÀZÀgÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÀiÁ¢üAiÉƼÀUÉ eÁjzÀAvÉ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.
2. C§âgÀzÀ C¯ÉAiÉÄzÀÄgÀÄ zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
C§âgÀzÀ C¯ÉAiÉÄzÀÄgÀÄ PÀgɪÀ ªÀÄPÀ̼À PÉÆgÀ¼ÀÄ, ºÀQÌUÀ¼À ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀ£À §¯É,
§¯ÉAiÉƼÀV£À «ÄãÀÄ ¤Ãj£À°è £ÀgÀ½ zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ.
3. ¨sÀÆ«Ä PÀA¦¹zÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ?
¨sÀÆ«Ä PÀA¦¹zÁUÀ EnÖUÉ ªÉÄÃ¯É EnÖUÉ eÉÆÃr¹zÀ, UÀÄr ZÀZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâUÀ¼É®è ¸ÁQë
E®èzÀAvÉ ºÁjºÉÆÃzÀªÀÅ.
4. PÁUÀzÀzÀ zÉÆÃtÂUÀ¼ÁV vÉîÄwÛgÀĪÀŪÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
PÁUÀzÀzÀ zÉÆÃtÂUÀ¼ÁV vÉîÄwÛgÀĪÀŪÀÅ ªÁ¸ÉÆÌÃqÀUÁªÀÄ£À £ÁªÉ, mÉÊmÁ¤Pï£À CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ.\
5. ªÀÄAUÀ¼À, ±ÀÄPÀæ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ?
ªÀÄAUÀ¼À ±ÀÄPÀæ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß G¼À®Ä, GvÀÛ®Ä, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖ®Ä ªÀÄvÉÛ vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀ®Ä
ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ :
1. ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄA©zÀ dUÀ¥Àæ¼ÀAiÀÄ
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß `¯ÉÆúÀzÀPÀtÄÚ' J£ÀÄߪÀ DPÀgÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà §gÉzÀ
¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀĪÀAvÀºÀ d®zÀ vÉgÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛ, J®èªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉ £ÀÄAVPÉƼÀÄîvÀÛ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À J®èªÀ£ÀÆß PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸Àé®àªÀÅ
¸ÀÆZÀ£É EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ §gÀĪÀ ¸ÀÄ£Á«Ä ¨Á¬Ä vÉgÉzÀ ªÉƸÀ¼ÉAiÀÄAvÉ J®èªÀ£ÀÄß
vÀ£Àß M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÚ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß PÀĹAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. J®è
fëUÀ¼À£ÀÄß d®¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄA©zÁUÀ F jÃwAiÀÄ
¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ dUÀ¥Àæ¼ÀAiÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
2. ¸ÀvÀÛªÀgÀ J®è ¸ÀvÉÛ ºÉÆgÀ ©Ã¼ÀÄwÛzÉ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß `¯ÉÆúÀzÀPÀtÄÚ' J£ÀÄߪÀ DPÀgÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà §gÉzÀ
¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ wêÀæªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : ¸ÀÄ£Á«Ä JAzÀgÉ ¨sÁjà ¥ÀæªÁºÀ. ¸ÀÄ£Á«Ä §AzÁUÀ PÀqÀ®Ä PÀÄ¢AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÁUÉ
PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°ègÀĪÀ J®è fêÀZÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀPÉÌ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®ªÀ£ÀÄß
vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ¸É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀvÀÛªÀgÀ J®è ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ (¸ÀvÉÛ) ºÉÆgÀ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ. ErÃ
ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄ®zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÁUÀ F ¸Á®Ä §A¢zÉ.
3. UÀÄr, ZÀZÀÄð ªÀĹâUÀ¼É®è ºÁjºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß `¯ÉÆúÀzÀ PÀtÄÚ'J£ÀÄߪÀ DPÀgÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà §gÉzÀ
¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ PÀÄjvÁV ºÉüÀÄvÁÛ D ¥ÀjuÁªÀÄzÀ JzÀÄgÀÄ zsÀªÀÄðªÀÇ

www.vikascollege.com 76
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¤®ÄèªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ.
«ªÀgÀuÉ : PÀqÀ® C¯ÉUÀ¼À ±ÀQÛAiÉÄzÀÄgÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, UÀÄr, ZÀZÀÄð, ªÀĹâUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ
G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ZÀjvÉæAiÀÄÄ GgÀĽºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV
ªÀÄ£ÀĵÀå EgÀĪÁUÀ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÀªÀÄðzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄRåªÁV¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É.
vÀ£Àß zsÀªÀÄð, vÀ£ÀßeÁw, vÀ£Àß ªÀÄvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£Éßà ªÉÄgɬĸÀÄvÁÛ£É. MAzÉà ¨Áj ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ
¥ÀæªÁºÀzÀ JzÀÄgÀÄ eÁw, ªÀÄvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀnÖ¹zÀ UÀÄr, ZÀZÀÄð, ªÀĹâ, ¸ÁägÀPÀUÀ¼É®èªÀÇ
£Á±ÀªÁV CªÀÅ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀÄÆ E®èzÀAwgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÁUÀ F ¸Á®Ä §A¢zÉ.
4. J°èAzÀ CUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÀPÁ±É ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ.
DAiÉÄÌ : F ¸Á®£ÀÄß ‘¯ÉÆúÀzÀPÀtÄÚ'J£ÀÄߪÀ DPÀgÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà §gÉzÀ
¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ¸ÀÄ£Á«Ä¬ÄAzÀ £Á±ÀªÁzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀzÀ°è GvÀÍ£À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ
J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ : ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀAvÀªÁVgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ, vÀ£ÀßzÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃ¥ÀðlÖ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀÈwAiÉÄzÀÄgÀÄ F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉZÀÄÑ ¢£À £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. J¯ÉÆèÃ
zÀÆgÀzÀ°è ¨sÀÆ«Ä PÀA¦¹zÀgÉ, PÀqÀ°£À°è ¸ÀÄ£Á«Ä GAmÁzÀgÉ F jÃwAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀPÉÌ
PÀrªÁt ©zÀÝ ºÁUÉ. zsÀªÀÄðzÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼É®èªÀÇ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ £Á±ÀªÁzÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ
¸ÀÄvÀÛ ¥ÁæaãÀ CªÀ±ÉõÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀªÀgÀÄ, ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ J°èAzÀ CUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ
£ÀPÁ±É ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛgÉ.
5. CtÄAiÀÄÄUÀ¢AzÀ ²Ã¯ÁAiÀÄÄUÀPÉÌ
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß `¯ÉÆúÀzÀ PÀtÄÚ' J£ÀÄߪÀDPÀgÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ qÁ| JZï. J¯ï. ¥ÀŵÀà §gÉzÀ
¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀªÀ£À¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀæ ¸ÀÄvÀÛ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
«ªÀgÀuÉ : EªÀwÛ£À £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. dUÀvï ¥Àæ¼ÀAiÀÄPÉÌ
M¼ÀUÁzÀ dUÀvÀÄÛ J®è ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ £Á±ÀªÁzÀ CtÄAiÀÄÄUÀzÀ
£ÁUÀjPÀvÉUÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀÅ£ÀB ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ £ÁUÀjPÀvÉ ºÀÄnÖPÉƼÀÀÄzÀÄ. CtÄAiÀÄÄUÀPÉÌ »AzÉ
²¯ÁAiÀÄÄUÀ«vÀÄÛ. MªÉÄä £Á±ÀªÁzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀlÖ®Ä G¼À®Ä, ©vÀÛ®Ä, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖ®Ä »ÃUÉ
fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä UÀæºÀUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃw CtÄAiÀÄÄUÀ ªÀÄÄVzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB
²¯ÁAiÀÄÄUÀPÉÌ ²¯ÁAiÀÄÄUÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ AiÀÄÄUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F ¸Á®Ä §A¢zÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 d®¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ«vÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è «ªÀj¹.
ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ºÉƸÀPÁ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå JµÉÖà §°µÀÖªÁV
¤«Äð¹ DzsÀĤPÀUÉƽ¹zÀgÀÆ ¤¸ÀUÀðzÀ JzÀÄgÀÄ ¤®è®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄA©zÁUÀ
§gÀĪÀ d®¥Àæ¼ÀAiÀĪÀÅ J®èªÀ£ÀÆß £Á±À¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. fêÀZÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ¢ü
ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀÄ¢AiÀÄĪÀ PÀqÀ°£ÀAvÉ PÁtĪÀ F d®¥Àæ¼ÀAiÀÄ d®ZÀgÀUÀ¼À£É߯Áè
ºÉÆgÀPÉÌ J¸ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄ®ªÀ£Éßà M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ºÀªÀ¼À ¢éÃ¥À ªÀÄÄvÀÛ£ÀÄß
ªÀiÁAiÀĪÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀgɪÀ ªÀÄPÀ̼À PÉÆgÀ¼ÀÄ, ºÀQÌUÀ¼À ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀ£À §¯É,
§¯ÉAiÉƼÀV£À «ÄãÀÄ, ¤Ãj£À°è £ÀgÀ½PÉAiÀiÁV, C¯ÉAiÀħâgÀzÀ JzÀÄgÀÄ zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ.
¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ UÀÄr, ZÀZÀÄð, ªÀĹâUÀ¼É®èªÀÇ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁQë¬Ä®èzÀAvÉ ºÁj
ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. EµÉÖ¯Áè £Á±ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀÅ£ÀB £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ D¯ÉÆÃZÀ£É
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄAUÀ¼À, ±ÀÄPÀæ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ GvÀÄÛ, ©vÀÄÛ, ªÀÄ£ÉPÀnÖ ªÀÄvÉÛ £ÁUÀjPÀvÉ
DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ ¹ÜwUÉ ¥Àæ¼ÀAiÀĪÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀ®Ä¦¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀªÀ¬Äwæ EzÀ£ÀÄß

77
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
d®¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JA¢zÁÝgÉ.
2 ¸Á«£À°è J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁUÀĪÀ «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ ºÁqÀÄ ºÉÃUÉ zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ?
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ d®zÀ vÉgÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛ J®èªÀ£ÀÆß £ÀÄAUÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛzÉ. DUÀ d®zÀPÀtÄÚ ªÉƸÀ¼É
¨Á¬Ä vÉgÉzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå §zÀÄQgÀĪÁUÀ eÁw, zsÀªÀÄðªÉAzÀÄ ©ÃUÀÄvÁÛ£É. EgÀĪÁUÀ
ªÀÄ£ÀĵÀå UÀÄr, ZÀZÀÄð, ªÀĹâUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ZÀjvÉAiÀÄ£ÀÄß
¤«Äð¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀºÀ ZÀjvÉæAiÀÄÄ ¸ÀÄ£Á«Ä¬ÄAzÀ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ §AzÀAvÀºÀ ¸ÀÄ£Á«Ä
J®ègÀ£ÀÆß CªÀjªÀgÉ£ÀßzÉ vÀ£ÀßvÀÛ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄ®, ¥ÁætÂ, ¥ÀQë, «ÄãÀÄUÁgÀ §¯É,
§¯ÉAiÉƼÀV£À «ÄãÀÄ J®èªÀÇ C¯ÉAiÀÄ C§âgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVªÉ. J®èªÀÇ
zÀ¤ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á«UÉ ±ÀgÀuÁVªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå §zÀÄPÀĪÁUÀ ªÀiÁrzÀÝ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
CªÀ¤AzÀ zÀÆgÀªÁVªÉ. ¸Á«£À°è eÁw, ªÀÄvÀzÀ ¥Àæ±Éß E®è. J®èjUÀÆ MAzÉà J£ÀÄߪÀ CA±À
¸Á«£À°èzÉ. EzÀÄ ¸Á«£À°è J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁUÀĪÀ «¥ÀAiÀiÁð¸À.
3 ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀªÀð±ÀQÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼À «ÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀ«vÉ ºÉÃUÉ
¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄwÛzÉ?
¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÀð±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ wÃgÁ
zÀħð®. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ, vÀ£ÀßzÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÁéxÀð«gÀÄvÀÛzÉ. D
¸ÁéxÀð¢AzÀ vÀ£Àß zsÀªÀÄð, eÁwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÁÛ£É. EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀÄvÁÛ£É.
¥ÀæPÀÈwAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. J¯Áè PÉëÃvÀæzÀ®Æè C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ
ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. vÁ£Éà ±ÉæõÀ× JAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¥ÀæPÀÈw ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn
¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ EzÀÄ ¥ÁæPÀÈwPÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DUÀ
¥ÀæPÀÈw vÁ£Éà ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀÄ£Á«ÄAiÉÄà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «PÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß
vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¤AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀ UÀÄr, ªÀĹâ, ZÀZÀÄðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ CªÀ£À£ÀÆß F
«PÉÆÃ¥ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £Á±À¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå K£ÀÆ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ
JzÀÄgÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. F PÁgÀt¢AzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀªÀð±ÀQÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÀQÛ
¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼ÀÄ K£ÀÆ E®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ«vÉ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.

*************

www.vikascollege.com 78
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää


Dj¥sïgÁeÁ
¸ÁgÁA±À:
C«Ää ºÉÆ°UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄPÀ̽UÉ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ
§mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ PÀvÀÛj¹, ªÀÄvÉÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. ¯ÉÆÃPÀzÀ aA¢
ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À¯ÉAzÀÄ ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß, ¯ÉÆÃPÀzÀ «PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ ºÁPÀ¯ÉAzÀÄ PÀvÀÛjAiÀÄ£ÀÄß
PÉÊ° »r¢zÁݼÉ. dUÀwÛ£À zÁj ¸ÁUÀ®Ä UÀÄAqÁzÀ UÁ° EzÉ. PÁ°¤AzÀ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÉqÀ®Ä
vÀĽAiÀÄÄvÁÛ ZÀPÀæªÀ£ÀÄß wgÀÄV¹zÁUÀ¯É®è EwºÁ¸À MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvɬÄAzÀ
PÉÆAqÀÄ vÀAzÀ ¤gÁPÁgÀªÁzÀ §mÉÖUÉ C«Ää ºÉƸÀgÀÆ¥À ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É. DPÁ±ÀzÀAvÀºÀ PÀqÀ°£ÀAvÀºÀ
§mÉÖUÉ £Á£Á «zsÀªÁzÀ DPÁgÀ PÉÆqÀĪÀ C«Ää ¸ÀȶÖPÀvÉð. dUÀwÛUÉ §tÚ§tÚzÀ GqÀÄUÉ vÉÆr¸ÀĪÀ
EªÀ¼ÀÄ vÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁ®Ä §tÚzÀ ©½¹ÃgÉ.
C¥ÀÇtðªÁzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀjzÀ ZÀAzÀæ£ÀAvÉ JAzÀÆ, ¨Á½£À°è ¨É¼ÀPÉA§Ä¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß
vÀÆvÀÄ©zÀÝ £ÀPÀëvÀæ JA§ ªÀiÁw£À°èAiÀÄÆ, £É¯É¬Ä®èzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¢PÀÄÌzɸɬĮèzÉ C¯ÉªÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ
JA§ ªÀiÁw£À°è, PÀ« ºÉüÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÀÆ MAzÀÄ ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃqÀÄvÁÛgÉ.
EªÀ¼À ¥Á°UÉ £ÀªÀiÁeï JAzÀgÉ dĪÀiÁä ±ÀÄPÀæªÁgÀ, (Fzï) ºÀ§â (JAzÀgÉ ±Á«UÉ ¥ÁAiÀĸÀ)
zÀÆzïPÀĪÀiÁð. »ÃUÉ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÄAzÉ 25 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C«Ää vÀ£Àß DgÀÄ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉUÉ
UÀAqÀ£À£ÀÆß ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ ¸ÁQzÀ¼ÀÄ. ºÀUÀ®Ä gÁwægÁmÉ wgÀÄV¹ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀ C«Ää
ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¹UÀĪÀ NAiÀŸï£ÀAvÉ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÁݼÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹.
1. ¤gÁPÁgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆ°UÉ ºÁQ gÀÆ¥ÀÅ ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« `DjÃ¥sïgÁeÁ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää' J£ÀÄߪÀ
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄĪÀ C«ÄäAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ZÀvÀÄgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: C«Ää ¸ÀAvÉAiÀÄ°è DPÁgÀ gÀ»vÀªÁzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ
DPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀÆf¬ÄAzÀ ºÉÆ°AiÀÄÄvÁÛ¼É. DPÉ ¹ÛçÃAiÀiÁVzÀÄÝ ¤gÁPÁgÀPÉÌ DPÁgÀ PÉÆqÀĪÀ
ªÀÈwÛ £ÉÊ¥ÀÅtåvÉ ªÉÄZÀÄѪÀAvÀzÀÄÝ. DPÉAiÀÄ F UÀÄtªÀ£Éßà UÀªÀĤ¹ PÀ« ¸ÀȶÖPÀvÉð JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ
CªÀ¼À ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄ §zÀÄQ£À ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑvÁÛgÉ.
2. aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ¸ÀÆf EzÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« 'DjÃ¥sïgÁeÁ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää' J£ÀÄߪÀ
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: C«ÄäAiÀÄÄ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀÆfAiÀÄÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: C«ÄäAiÀÄÄ PÀvÀÛj¹zÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆfAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ¼É.
E°è ¸ÀÆfAiÀÄÄ ¸ÀºÀdªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ E°è DPÉ
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÀÆfAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÀ¸ÀÄÛªÁVgÀzÉ CzÀÄ aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£À PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ.DPÉAiÀÄ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæªÉò¹zÀ ¸ÀÆfAiÀÄÆ PÀÆqÀ
ZÀÄZÀÄѪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. EzÀÄ C«ÄäAiÀÄ «±ÉõÀvÉ
JA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVzÉ.

79
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3. C«Ää AiÀiÁªÁUÀ®Æ zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁ®Ä ©½ ¹ÃgÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« 'DjÃ¥sïgÁeÁ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ' ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää' J£ÀÄߪÀ
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : C«ÄäAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À §zÀÄQ£À avÀæt E°èzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: C«ÄäAiÀÄ §zÀÄPÀÄ «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ FPÉ ¢£ÀA¥Àæw PÁAiÀÄPÀzÀ°è
¤gÀvÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §tÚ §tÚzÀ §mÉÖ
ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀĪÀ C«Ää zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÁ®Ä §tÚzÀ ©½ ¹ÃgÉ. EzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À
§zÀÄQ£À ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ. CµÉÖà C®èzÉà CªÀ¼À §zÀÄQ£À §qÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀÆPÀë÷ävÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
EzÀ£Éßà PÀ« «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
4. £ÀªÀiÁeï JAzÀgÉ dĪÀiÁä Fzï JAzÀgÉ zÀÆzï RĪÀiÁð.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« `DjÃ¥sïgÁeÁ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää' J£ÀÄߪÀ
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: C«ÄäAiÀÄ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄzÀ §zÀÄQ£À°è DPÉAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ§âUÀ½UÀÆ
¥ÁæªÀÄÄRåvÉ E®è JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ªÀÄĹèA ¨ÁAzsÀªÀjUÉ ±ÀÄPÀæªÁgÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀ ªÁgÀ. Fzï «Ä¯Ázï JAzÀgÉ
¥À«vÀæªÁzÀ ºÀ§â.DzÀgÉ C«ÄäAiÀÄ ¥Á°UÉ EªÉgÀqÀÆ PÀÆqÀ ¸ÁzsÁgÀt JA§AwzÉ. KPÉAzÀgÉ
DPÉAiÀÄ ±ÀæªÀÄzÀ §zÀÄQ£À°è EªÀÅUÀ¼À PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À°PÉÌ DPÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. C®èzÉ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀA¨sÀæ«Ä¸À®Ä DPÉAiÀÄ §½ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀtªÀÇ E®è. ºÁUÁV DPÉUÉ ºÀ§âªÀÅ zÀÆzï
RĪÀiÁðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ« F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
5. PÀgÀļÀ PÀÄrUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀ£À¸ÀÄUÀtÄÚ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« 'DjÃ¥sïgÁeÁ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ' ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää' J£ÀÄߪÀ
PÀ«vɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ C«ÄäAiÀÄÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: C«ÄäAiÀÄzÀÄÝ PÀµÀÖzÀ fêÀ£À. gÀmÉÖ ©Ã¼ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ gÁmÉ wgÀÄV¹ PÉ®¸À
ªÀiÁr vÀ£Àß DgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß, eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj FPÉAiÀÄzÀÄÝ.
DzÀgÀÆ §zÀÄQ£À §UÉÎ vÁvÀìAiÀÄð E®è. DPÉUÉ zÀÄrªÉÄAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉAzÀgÉ ¥Áæt.
DPÉAiÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. EzÀ£Éßà «ªÀj¸ÀĪÁUÀ PÀ« F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.
1. C«Ää K£À£ÀÄß ¥Á®Ä ªÀiÁrzÀAvÉ §mÉÖ PÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛ¼É?
C«Ää gÉÆnÖ ¥Á®Ä ªÀiÁrzÀAvÉ §mÉÖ PÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛ¼É.
2. ZÀPÀæ wgÀÄV¹zÀAvÉ GgÀļÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ZÀPÀæ wgÀÄV¹zÀAvÉ EwºÁ¸À GgÀļÀĪÀÅzÀÄ.
3. C«Ää AiÀiÁªÁUÀ®Æ K£À£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ?
C«Ää AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÁ®Ä ©½¹ÃgÉ zsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ.
4. C«Ää AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁPÀ¯ÉAzÀÄ PÀvÀÛj »r¢zÁݼÉ?
C«Ää ¯ÉÆÃPÀ«PÁgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁPÀ¯ÉAzÀÄ PÀvÀÛj »r¢zÁݼÉ.
5. C«Ää dUÀwÛUÉ JAvÀºÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉÆr¸ÀĪÀ¼ÀÄ?
C«Ää dUÀwÛUÉ §tÚ§tÚzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉÆr¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

www.vikascollege.com 80
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
6. ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÁQzÀ¼ÀÄ?
ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸ÁQzÀ¼ÀÄ.
7. ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ C«Ää PÀ¼ÉzÀ PÁ®ªÉµÀÄÖ?
ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ C«Ää PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£À PÀ¼ÉzÀ¼ÀÄ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. PÀvÀÛj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆfUÀ¼À PÉ®¸À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
PÀvÀÛj ¯ÉÆÃPÀzÀ «PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß, ¸ÀÆfAiÀÄÄ aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.
2. C«ÄäAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶÖPÀvÉðAiÉÄAzÀÄ KPÉ PÀgÉAiÀįÁVzÉ?
¸ÀAvɬÄAzÀ PÉÆAqÀ ¤gÁPÁgÀªÁzÀ §mÉÖUÉ C«Ää ºÉÆ°UÉ ºÁQ £ÀªÀÄÆ£É £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ
PÉÆqÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶÖPÀvÉð JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ.
3. C«ÄäAiÀÄ §zÀÄQ£À°è ¤fðªÀ §mÉÖUÉ ¥ÀæªÉñÀ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ?
C«ÄäAiÀÄ PÀtÄÚ, ªÀÄÆUÀÄ, ºÀuÉ, gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ E½AiÀÄĪÀ G¥ÀÅöà ¤Ãj¤AzÀ¯Éà ¤UÀÆqsÀªÁzÀ
§zÀÄQ£ÉƼÀUÉ ¤fðêÀ §mÉÖUÉ ¥ÀæªÉñÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
4. ¢PÀÄÌ zɸɬĮèzÉ C¯ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀŪÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
ºÀjzÀ ZÀAzÀæ, vÀÆvÀÄ©zÀÝ £ÀPÀëvÀæ, AiÀiÁgÀzÉÆà ZÁn KnUÉ VgÀæ£É wgÀÄUÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ
G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ, zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¢PÀÄÌ zɸÉAiÀÄ°èzÉ C¯ÉªÀiÁjAiÀÄAvÉ C¯ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀŪÀÅ.
5. ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀĪÀAvÉ C«ÄäAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉ£ÀÄ?
ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÀ« C«ÄäAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ KPÉAzÀgÉ ¤zÉÝ ¨ÁgÀzÉ
MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀ G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ, zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀAvÀ C¯ÉªÀiÁjUÉ £É¯É zÉÆgÀQ¸À¨ÉÃQzÉ.
6. C«ÄäAiÀÄ ¥Á°UÉ £ÀªÀiÁeï ªÀÄvÀÄÛ Fzï JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
C«ÄäAiÀÄ ¥Á°UÉ £ÀªÀiÁeï JAzÀgÉ dĪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ Fzï JAzÀgÉ zÀÆzï RĪÀiÁð
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. C«ÄäAiÀÄ ºÉÆ°UÉ P˱À®åªÀÅ PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ C©üªÀåQÛUÉÆArzÉ?
PÀ« F PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ gÀÆ¥ÀPÀzÉÆA¢UÉ C«ÄäAiÀÄ ºÉÆ°UÉAiÀÄ P˱À®åªÀ£ÀÄß
C©üªÀåQÛ¹zÁÝgÉ. ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄPÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ C«ÄäUÉ F ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ
PÉêÀ® MAzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÀ¸ÀÄÛªÀ®è, CzÀÄ CPÉAiÀÄ §zÀÄPÀÆ PÀÆqÀ.E°è §gÀĪÀ C«Ää ±ÀæªÀÄzÀ
¥ÀæwÃPÀªÁVzÁݼÉ. ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ, PÀvÀÛj, ¸ÀÆfAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ C«Ää ¯ÉÆÃPÀPÉÌ
ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁݼÉ.
gÉÆnÖ ¥Á®Ä ªÀiÁrzÀAvÉ §mÉÖAiÀÄAUÀr PÉÆgÉzÀÄ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ C«Ää vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ¸ÉÃj¹ MAzÀÄ
ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. E°è DPÉ vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr PÀvÀÛj¸ÀĪÀ §mÉÖ PÉêÀ® §mÉÖAiÀiÁVgÀzÉ aA¢
aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVzÉ. C«Ää MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀvÀÛj »rzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ
PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÆf »r¢zÁݼÉ. PÀvÀÛjAiÀÄÄ PÉlÖ ªÀÄÄRªÁqÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrzÀgÉ,
¸ÀÆfAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀPÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvɬÄAzÀ PÉÆAqÀÄ vÀAzÀ ¤gÁPÁgÀªÀiÁ£À §mÉÖUÉ
ºÉÆ°UÉ ºÁQ £ÀªÀÄÆ£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀÅ ¤ÃqÀĪÀ C«ÄäAiÉÄà ¸ÀȶÖPÀvÉð J£ÀÄߪÀ PÀ«AiÀÄ
ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ C«ÄäAiÀÄ ºÉÆ°UÉAiÀÄ P˱À®å «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. C«ÄäAiÀÄÄ AiÀÄAvÀæzÀ ZÀPÀæ vÀĽzÀAvÉ®è
DPÉAiÀÄ §zÀÄQ£À £É£À¥ÀÅUÀ¼À EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀ ¥Àj DPÉAiÀÄ §zÀÄQ£À
¤gÀAvÀgÉvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVzÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §tÚ
§tÚzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É. EzÀÄ DPÉAiÀÄ ¤ªÀÄð® ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ P˱À®åvÉUÉ
¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.

81
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
2. ºÉÆ°UÉ PÁAiÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß C«Ää ºÉÃUÉ PÁ¥ÁrzÁݼÉ?
C«ÄäAiÀÄ ±ÀæªÀÄ E°è PÁªÀåªÁV gÀÆ¥ÀÅ vÀ¼É¢zÉ. C«Ää zÀÄrªÉÄAiÀÄ°è zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁtĪÀªÀ¼ÀÄ.
PÁAiÀÄPÀvÀvÀéPÉÌ §zÀÞ¼ÁzÀªÀ¼ÀÄ. C«ÄäAiÀÄ PÀtÄÚ, ªÀÄÆUÀÄ, ºÀuÉ, gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ E½AiÀÄĪÀ
G¥ÀÅöà¤ÃgÉà DPÉAiÀÄ ±ÀæªÀÄzÀ §zÀÄQ£À ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. DPÉ vÀ£Àß C«gÀvÀ zÀÄrªÉĬÄAzÀ¯Éà vÀ£Àß
UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß DgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀ¹ªÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §tÚ §tÚzÀ §mÉÖ ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀĪÀ C«ÄäAiÀÄzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ ¸ÀgÀ¼À §zÀÄPÀÄ. DPÉAiÀÄ
E°èAiÀÄ ±ÀæªÀÄzÀ fêÀ£À ¦. ®APÉñï CªÀgÀ ‘CªÀé' PÀªÀ£ÀzÀ°è §gÀĪÀ CªÀé£À ±ÀæªÀÄzÀ £É£À¥À£ÀÄß
vÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.
C«Ää ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀĪÀ §mÉÖ PÉêÀ® §mÉÖAiÀÄ®è, CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DPÉ aA¢ aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß
MlÄÖ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÀÆf¬ÄAzÀ ºÉÆ°zÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÁÛ¼É. E°è
DPÉAiÀÄ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæªÉò¹zÀ ¸ÀÆfAiÀÄÆ PÀÆqÀ ZÀÄZÀÄѪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ
PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ DPÉ ºÉÆ°UÉ PÁAiÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÁÛ¼É.
3. ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ C«ÄäAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?
PÀ«AiÀÄÄ PÀ«vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¬ÄAiÀÄ P˱À®, ±ÀQÛ, ¸ÁªÀÄxÀåð, ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ ¸ÀȶÖUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß
C«ÄäAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀnÖPÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ zsÀªÀiÁðAzsÀvÉ, CAzsÀ±ÀæzÉÝ ºÁUÀÆ ªÉʵÀªÀÄåUÀ½AzÀ
vÀvÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. E°è §gÀĪÀ aA¢
ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ zsÀªÀiÁðAzsÀvÉ, CAzsÀ±ÀæzÉÝUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ. C«ÄäAiÀÄÄ
¨ÉÃqÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ M½vÀ£ÀÄß G½¹ ¸ÀÆfAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆ°AiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ¼É.
EAzÀÄ ZÀAzÀæ, £ÀPÀëvÀæ, UÀæºÀUÀ¼ÀÄ VgÀæ£É wgÀÄUÀÄwÛªÉ. ¥Á«vÀævÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀ ZÀAzÀæ£ÀÄ ºÀjzÀÄ
ºÉÆÃVzÁÝ£É. £ÀPÀëvÀæ vÀÆvÀÄ ©zÀÄÝ «Ä£ÀÄUÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. UÀæºÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀzÉÆÃ
zÁ¼ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVªÉ. d£ÀvÉAiÀÄ°è ‘£ÀA©PÉUÉ ¨É¯É PÀrªÉÄAiÀiÁV ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ¨É¯É
eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ'. F ¨sÁªÀ£É vÀ£Àß CAzsÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý WÀµÀðuÉUÉ CªÀPÁ±À
MzÀV¹zÉ. DPÁ±À PÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ, zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ C¯ÉªÀiÁjAiÀÄ ºÁUÉ
¢PÀÄÌzɸɬĮèzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛªÉ. EzÀ£É߯Áè £ÉÆÃrzÀ PÀ«AiÀÄ ªÀÄ£À߸ÀÄì ¤zÉÝ ¨ÁgÀzÉ MzÁÝr
£ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C«ÄäAiÀÄ°è ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁÝgÉ.
4. C«ÄäAiÀÄ ªÀåQÛvÀé PÀ«vÉAiÀÄ°è MqÀªÀÄÆrzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
DjÃ¥sïgÁeÁgÀªÀgÀ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«Ää PÀ«vÉAiÀÄÄ vÁ¬ÄAiÉƧâ¼À ±ÀæªÀÄzÀ §zÀÄQ£À
C£ÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvɬÄAzÀ PÉÆAqÀÄ vÀAzÀ §mÉÖUÉ C«ÄäAiÀÄÄ ºÉÆ°UÉ ºÁQ
¤gÁPÁgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ DPÁgÀPÉÆqÀĪÀ DPÉAiÀÄ PÁAiÀÄPÀ ¸ÀȶÖPÀvÉðUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. C«ÄäAiÀÄ PÀtÄÚ,
ªÀÄÆUÀÄ, ºÀuÉ, gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ E½AiÀÄĪÀ G¥ÀÅöà ¤ÃgÉà DPÉAiÀÄ ±ÀæªÀÄzÀ §zÀÄQ£À
¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. §tÚ §tÚzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀĪÀ C«ÄäAiÀÄÄ GqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ
ºÁ®Ä ©½AiÀÄ ¹ÃgÉ. EzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À §zÀÄQUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. aA¢ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹
¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£À PÁ¥ÁqÀĪÀ DPÉAiÀÄ §zÀÄPÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀÄzÀÄ. gÀmÉÖ ©Ã¼ÀĪÀ
vÀ£ÀPÀgÁmÉ wgÀÄV¹ vÀ£Àß JqÉ©qÀzÀ §zÀÄQ£À°èAiÀÄÆ, C¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß, vÀ£Àß
¨sÀ«µÀåzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀ C«ÄäAiÀÄÄ ¥ÀÅgÀĵÀ¤VAvÀ vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ
PÀrªÉÄ E®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÆß, C®èzÉ ‘ºÉtÄÚ ¸ÀA¸ÁgÀzÀPÀtÄÚ' J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ¼É.
ºÉÆ°UÉAiÀÄ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ°èAiÉÄà PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ C«ÄäAiÀÄÄ
§zÀÄQ£À°è MªÉÄäAiÀÄÆ «ZÀ°vÀ¼ÁUÀ°®è. F J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀéPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.
*************************

www.vikascollege.com 82
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð
®PÀÆÌgÀÄ. ¹. D£ÀAzÀ
¸ÁgÁA±À :
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è eÁw JA§ ¦qÀÄUÀÄ EgÀĪÀÅzɵÀÄÖ ¸ÀºÀdªÉÇà CzÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä
ºÉÆÃgÁqÀĪÀªÀgÀÄ CµÉÖà ¸ÀºÀd, eÁw»Ã£ÀgÀ ¨Á¼ÀÄ JµÀÄÖ »Ã£ÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛ ¥ÀæzsÁ£À
¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà G½AiÀÄĪÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
PÀ«AiÀÄÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆë¤AzÀ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß Hj £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆÃ
PÀ«AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀÆV PÀgÉzÀgÉ §AzÀÆPÀÄ, ¨ÁA§Ä JAzÉÃ
PÉüÀÄvÀÛzÉ.
vÀ£ÀßzÀ®èzÀ, vÀ£Àß eÁwAiÀĪÀgÀzÀ®èzÀ, AiÀiÁgÀzÉÆà ¸ÀªÀiÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÈzÀĪÁV ¸ÀªÀgÀÄwÛzÀÝgÉ fêÀAvÀ
ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß §aÑlÄÖPÉÆAqÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÆß C¦àPÉƼÀÄîwÛªÉ. £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀªÀ
EªÀ£Éà JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ºÉüÀ®Ä PÉÊUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¦àPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀįÁ©AiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÄwÛqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ®Æ eÁw ªÀÄvÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ.
MA¢µÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÉƼÉÆîÃtªÉAzÀÄ ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, ZÀA¢gÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹
PÀÄrAiÉÆÃtªÉAzÀgÉ ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÉƼÀV£À ¤ÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ eÁjºÉÆÃV ZÀA¢gÀ£À ©A§ PÉÊUÉ
CAnPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁV J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃUÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjªÀgÀ GzÁ¹Ã£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ
fêÀ »AqÀÄvÀÛªÉ. J®èªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸Àä±Á£ÀzÀ CªÀÄÈvÀ²¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀgÉ CzÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄļÁîV
PÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV £À£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¹©qÀÄ zÉêÀgÉà EªÀgÀ£É߯Áè ªÀÄÄnÖ C¥À«vÀæªÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ EªÀgÀ£ÀÄß
ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÉAiÉÄà ¥À«vÀæ£ÁV G½AiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÉêÀjUÉ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ®PÀÆÌgÀÄ
D£ÀAzÀ §gÉ¢zÁÝgÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹ :
1. £À£Àß PÉÊ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¦àPÉƼÀÄîwÛzÉ.
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ®PÀÆÌgÀÄ D£ÀAzÀgÀ zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð JA§ PÀ«vɬÄAzÀ
Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¸ÀàöȱÀåvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß E°è ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ.
£ÀªÀÄäzÀ®èzÀ AiÀiÁgÀzÉÆà ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀgÀĪÁUÀ®Æ ªÉÄÊ°UÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀPÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ£ÀÆß
©qÀzÀÄ. ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀ, UÉÆÃqÉAiÀÄ »A¢£À zÀ¤UÀ¼ÀÄ PÀ«AiÀÄ PÉÊUÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
C¦àPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ°UÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. AiÀiÁªÀ PÀÄ®? AiÀiÁªÀ ªÀÄvÀ?
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ®PÀÆÌgÀÄ D£ÀAzÀgÀ zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð JA§ PÀ«vɬÄAzÀ
Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀgÀ®Ä ºÉÆÃV C¸ÀàöȱÀå J¤¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ§AzÀgÀÆ C¯Éèà PÀAqÀ UÀįÁ©UÉ
ªÀÄÄwÛqÀ ºÉÆÃzÀgÉ CzÀÄ PÀÆqÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ PÀÄ®? AiÀiÁªÀ eÁw? AiÀiÁªÀ ªÀÄvÀ? JA§
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà PÉüÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ eÁwAiÀÄ°è PɼÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÀ® ZÀgÁZÀgÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ
¢üPÀÌj¸ÀÄvÀÛªÉ. eÁw PÀÄ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀiÁr ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

83
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
3. £ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ PÉÊUÀAnPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É.
DAiÉÄÌ; F ¸Á®£ÀÄß ®PÀÆÌgÀÄ D£ÀAzÀgÀ zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð JA§ PÀ«vɬÄAzÀ
Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¸ÀªÀiÁ£ÀvɬÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ PÀqÉUÉ MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DUÀ¸ÀzÀ ZÀA¢gÀ£À£ÀÄß
PÉÊAiÉƼÀUÀt ¤ÃgÀ°è §A¢ü¹ PÀÄrAiÉÆÃtªÉAzÀÄ ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÉƼÀUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀgÉ ¤ÃgÀÄ
¨ÉgÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ ¸ÉÆÃj ºÉÆÃV £ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ PÉÊUÉ CAnPÉƼÀÄîvÁÛ£É J£ÀÄßvÁÛgÉ. JlPÀzÀÝ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ E°è ªÀåPÀÛªÁVzÉ.
4. ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÉ ¥À«vÀæ£ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆArzÉÝãÉ
DAiÉÄÌ: F ¸Á®£ÀÄß ®PÀÆÌgÀÄ D£ÀAzÀgÀ zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð JA§ PÀ«vɬÄAzÀ
Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
vÀ£ÀߣÀÄß eÁwAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV ¤gÁPÀj¸ÀĪÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß vÁ£ÀÄ wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀĪÀ PÀ«
ªÀÄÄnÖzÀgÉ CªÀÅ C¥À«vÀæªÁUÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÖzÉAiÉÄà vÁªÀÅ ¥À«vÀæªÁV G½zÀÄ
¸ÀévÀAvÀæ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁV zÉêÀjUÉ Cfð §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1 vÀ£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀĪÀAvÉ PÀ« AiÀiÁgÀ°è PÉüÀÄvÁÛ£É ?
vÀ£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀĪÀAvÉ PÀ« zÉêÀgÀ°è PÉüÀÄvÁÛ£É
2 ¸ÀªÀiÁ¢üUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß §aÑlÄÖPÉÆArªÉ ?
¸ÀªÀiÁ¢üUÀ¼ÀÄ fêÀAvÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß §aÑlÄÖPÉÆArªÉ.
3 ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä PÀ« §AiÀĹzÁÝ£É ?
¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è ZÀAzÀæ£À£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä PÀ« §AiÀĹzÁÝ£É.
4 PÀ«AiÀÄ UÀÄArUÉAiÀÄ£ÀÄß »AqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
CªÀjªÀgÀÄ ©lÖAvÀ ©¹AiÀÄĹgÀÄ PÀ«AiÀÄ UÀÄArUÉAiÀÄ£ÀÄß »AqÀÄwÛªÉ.
5 PÀ«AiÀÄ ¨É£ÀߣÀÄß ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÁV ZÀÄZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ ?
£ÀUÀĪÀ CªÀÄÈvÀ ²¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢üUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÁV ZÀÄZÀÄÑwÛªÉ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 zsÀgÉAiÀÄ ªÉÄð£À £ÀrUÉ ºÁUÀÆ PÀgÉAiÀÄĪÀ zsÀé¤ PÀ«UÉ ºÉÃUÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ?
zsÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß GjAiÀÄĪÀ ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß Hj £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ
£ÀqÉzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß PÀÆV PÀgÉzÁUÀ
§AzÀÆPÀÄ, ¨ÁA§Ä JAzÀÄ PÀgÉzÀAvÉ PÉý¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛ£É.
2 £ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ KPÉ PÉÊUÀAnPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É ?
J°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¹UÀzÉ, C¸ÀªÀiÁ£ÀvɬÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ PÀqÉUÉ MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
DUÀ¸ÀzÀ ZÀA¢gÀ£À£ÀÄß PÉÊAiÉƼÀUÀt ¤ÃgÀ°è §A¢ü¹ PÀÄrAiÉÆÃtªÉAzÀÄ ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÉƼÀUÉ ¤ÃgÀÄ
vÀÄA©PÉÆAqÀgÉ ¤ÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ ¸ÉÆÃj ºÉÆÃV £ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ PÉÊUÉ CAnPÉƼÀÄîvÁÛ£É
JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀ«AiÀÄ°è JlÄPÀzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀåPÀÛªÁVzÉ.
3 ¢PÀÄÌ §AzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀ PÀ«UÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ ?
AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ zÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt JAzÀÄ ¢PÀÄÌ §AzÀPÀqÉ £ÀqÉzÀgÉ CªÀjªÀgÀÄ ©lÖ
©¹AiÀÄĹgÀÄ, d£ÀgÀ GzÁ¹Ã£ÀvÉ PÀ«AiÀÄ fêÀ »AqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

www.vikascollege.com 84
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
4 PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ZÀÄZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? KPÉ ?
ªÀĸÀtzÀ¯Éè CªÀÄÈvÀ²¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀgÉ CªÀÄÈvÀ²¯ÉAiÀÄÆ ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÁV
¨É£ÀߣÀÄß ZÀÄZÀÄÑvÀÛzÉ. C¸ÀàöȱÀåvÉAiÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÁV ªÀÄļÁîVªÉ JAzÀÄ PÀ«AiÀÄ ¨sÁªÀ£É.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 dUÀvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß QüÁV PÀAqÀÄ ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ awæ¹zÁÝ£É?
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß Hj ¤®è®Äè ©qÀzÀAvÀ d£À. vÁ£ÀÄ £ÀqÉzÁrzÀgÉ vÀ£Àß
vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà £ÀqÉzÁrzÀAvÉ ¨sÁ«¸ÀĪÀ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀÆVzÀgÀÆ
§AzÀÆPÀÄ, ¨ÁA§Ä JA§ zÀ¤AiÉÄà PÉüÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀgÀ®Ä
ºÉÆÃzÁUÀ, UÀįÁ©AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄwÛqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ eÁw, ªÀÄvÀUÀ¼À ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. zÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀgÉ
CªÀjªÀgÀ GzÁ¹Ã£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ fêÀ »AqÀÄvÀÛzÉ. J®è ©lÄÖ ªÀĸÀtzÀ CªÀÄÈvÀ²¯ÉAiÀÄ
¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀgÉ CzÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄļÁîV PÁqÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ J®èªÀÇ eÁwAiÀÄ
PÁgÀtPÁÌV vÀ£ÀߣÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ« ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2 ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÉ ¥À«vÀæ£ÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀ«AiÀÄ ªÀiÁw£À CxÀðªÉãÀÄ? «ªÀj¹.
eÁwAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV wgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ PÀ« ªÀÄÄnÖzÀgÉ C¥À«vÀæ J£ÀÄߪÀªÀjAzÀ
ªÀÄÄnÖ¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà C¥À«vÀæªÁVgÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆ ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀîzÉ vÁ£ÀÄ
¥À«vÀæªÁV G½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ºÀÄnÖ¤AzÀ »ÃUÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÉÆ̼ÀUÁV FUÀ J®èªÀ£ÀÄß
wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¢lÖvÀ£À vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ JAzÀÄ zÉêÀjUÉ PÉüÀÄwÛzÁÝ£É. vÀ£Àß
zÁjAiÉÄà ¨ÉÃgÉ vÁ£Éà ¨ÉÃgÉ JAzÀÄ CºÀAPÁgÀªÀÇ E°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ.
3 zÉêÀjUÉÆAzÀÄ Cfð PÀ«vÉAiÀÄ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
eÁw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ J®ègÀ£ÀÆß PÁqÀÄwÛªÉ. §zÀ¯ÁzÀ EA¢£À
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè F ¸ÀªÀĸÉå PÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀªÉà ¸Àj. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è eÁw
JA§ ¦qÀÄUÀÄ EgÀĪÀÅzɵÀÄÖ ¸ÀºÀdªÉÇà CzÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃgÁqÀĪÀªÀgÀÄ CµÉÖà ¸ÀºÀd.
eÁw»Ã£ÀgÀ ¨Á¼ÀÄ JµÀÄÖ »Ã£ÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÁÛ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀzÉ
ºÁUÉAiÉÄà G½AiÀÄĪÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÀÄnÖ¤AzÀ »ÃUÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÉÆ̼ÀUÁV
FUÀ J®èªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¢lÖvÀ£À vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ JAzÀÄ zÉêÀjUÉ
PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.

***************

85
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 86
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

fêÀPÉ - EAzsÀ£À
§¸ÀªÀgÁd ªÀPÀÄÌAzÀ
¸ÁgÁA±À:
EAzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ §jzÁzÀgÉ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÉÃ
¢£Éà ªÀÄ£ÀĵÀå EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀĪÀ ¥Àj¹Üw ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ
EAzsÀ£À ªÀÄwÛvÀgÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀªÀÄä ªÉÄðgÀĪÀÅzÀÄ.
EAzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ §jzÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁzÀ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. ¸ÀPÀ®
fêÀeÁ®PÉÌ D¸ÀgÉAiÀiÁVgÀĪÀ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è fëUÀ¼À fëvÀPÉÌ Cw CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀ EAzsÀ£À
JAzÀgÉ UÁ½, ¤ÃgÀÄ, ¨É¼ÀPÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÁºÀ, fêÀ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ J®èªÀ£ÀÆß »Ãj
SÁ° ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ºÀtPÁÌV d£À PÀȶà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁjPÉƼÀÄîvÁÛ ²æêÀÄAvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PɼÀUÉ GAmÁUÀÄwÛgÀĪÀ
©gÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ PÀtÂÚ®è. C¥ÁAiÀÄzÀ UÀAmÁ£ÁzÀ EªÀgÀ Q«UÉ ©Ã¼ÀÄwÛ®è. JµÉÖà ºÀt«zÀÝgÀÆ
w£Àß®Ä C£ÀߨÉÃPÀ®èªÉÃ? a£ÀßzÀ ¸ÀÆf JAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÀtÚ£ÀÄß ZÀÄaÑPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. J®è fëUÀ½UÉ
DºÁgÀ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀȶ CUÀvÀå. ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÀ¹gÀ ºÉÆ¢PÉ ºÉÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀªÀÄvÉÆî£À
PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀªÉà ªÀÄÆ®zsÀ£À. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆ«Ä ºÀ¹gÁV ªÀÄvÉÛ
¸À¸Àå±ÁªÀÄ¯É ¨É¼ÀUÀÄvÁÛ¼É.
I. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. fêÀ J°è CgÀ½zÉ?
fêÀ ZÀgÁZÀgÀUÀ¼À°è CgÀ½zÉ.
2. fêÀzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
fêÀzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¼ÀîªÀgÀ D±ÉAiÀÄ ¨ÉAQ UÁ½UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀÄwªÉ.
3. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁjPÉÆAqÀgÀÄ?
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß zsÀ£ÀzsÀ£ÀªÉ£ÀÄߪÀ zsÀ£ÀzÀ zÁ»UÀ¼ÀÄ ªÀiÁjPÉÆAqÀgÀÄ.
4. F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÁAiÀĨÉÃPÀÄ?
F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÊ«PÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÀj¹gÀ£ÀÄß ºÉÆ¢¹ PÁAiÀĨÉÃPÀÄ.
5. fêÀ G½AiÀÄĪÀ zÁj AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
fêÀ G½AiÀÄĪÀ zÁj ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ.
6. JAzÀÆ PÀgÀUÀzÀ ªÀÄÆ®zsÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À JAzÀÆ PÀgÀUÀzÀ ªÀÄÆ®zsÀ£ÀªÁVzÉ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹
1. MqÀ¯ÉƼÀUÉ K£ÉãÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ?
PÀ« eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä MqÀ¯ÉƼÀUÉ UÁ½, ¤ÃgÀÄ, ¨ÉAQ (GµÀÚvÉ)
¸ÉÃjPÉÆArªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. G¼ÀîªÀgÀ D±ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
G¼ÀîªÀgÀ D±ÉAiÀÄ ¨ÉAQUÁ½UÀ¼ÀÄ fêÀzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛªÉ EzÀjAzÀ ¨sÀÆ«Ä §wÛ §gÀqÁV

87
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
MtV ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. CzÀÄ PÀgÀÄuÉAiÀÄ d®UÀ¼À£ÀÄß »ÃgÀÄwÛzÉ.
3. zsÀ£ÀzÁºÀ¢AzÀ GAmÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
zsÀ£ÀzÁºÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ zsÀ£ÀzÁ»UÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÁV ªÀiÁjPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.
J¯Éè®Æè ªÀĺÀ®ÄUÀ¼ÀÄ J¢ÝªÉ. CzÀgÀ §ÄqÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr ªÀiÁjAiÀÄ ¸ÀzÀÄÝ
PÉý§gÀÄwÛzÉ.
4. ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ fêÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ zÁj AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À, G½¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G½¸ÀĪÀ zsÁj, ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è
§zÀÄPÀĪÀÅzÉÆAzÉà fêÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ zÁj.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹ :
1. ¸ÀÄqÀÄwªÉ fêÀzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `§¸ÀªÀgÁd ªÀPÀÄÌAzÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `fêÀPÉ-EAzsÀ£À' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼É®èªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÀÄgÁ¸É¬ÄAzÀ §jzÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ«
E°è «ªÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: EAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå, CzÀgÀ®Æè ²æêÀÄAvÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÁÌV £ÉʸÀVðPÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ D¸É¬ÄAzÀ ¨ÉAQ, UÁ½UÀ¼ÀÄ
fêÀzÀ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛªÉ. ¨ÉAQ vÀ£Àß vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆArzÉ, UÁ½ «µÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.
EzÀÄ §zÀÄPÀĪÀ J®è fëUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ PÀ« F ªÀÄÆ®PÀ
«ªÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
2. PÉüÀgÀÄ ªÀiÁjAiÀÄ ¸ÀzÀÝ£ÀÄ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `§¸ÀªÀgÁd ªÀPÀÄÌAzÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `fêÀPÉ-EAzsÀ£À' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« ªÀÄÄAzÉ §gÀ°gÀĪÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀªÉA§ 'ªÀiÁj'AiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ªÀÄ£ÀĵÀå EAzÀÄ zsÀ£ÀzÁ»AiÀiÁVzÁÝ£É. vÀ£ÀUÉ D±ÀæAiÀÄPÉÆlÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà ºÀtzÀ
ªÁåªÉÆúÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝ£É. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV J¯Áè PÀqÉAiÀÄ®Æè C¸ÀARå
PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÉÄwÛªÉ. ¨sÀÆ«Ä §gÀqÁVzÉ. PÀnÖzÀ PÀlÖqÀUÀ¼À §ÄqÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ
PÁt¹PÉÆArªÉ. ¨sÀÆPÀA¥ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁjAiÀÄ ¸ÀzÀÄÝ PÉý §gÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß
ªÀiÁ£ÀªÀ PÉüÀzÀªÀ£ÁVzÁÝ£É J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀ« «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
3. zsÀ£À«zÀÝgÀÄ EAzsÀ£À ¨ÉÃPÀ®èªÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘§¸ÀªÀgÁd ªÀPÀÄÌAzÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ 'fêÀPÉ-EAzsÀ£À' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀ« E°è ºÀtzÀµÉÖà ªÀÄÄRå EAzsÀ£À JA¢zÁÝgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ºÀtªÉà J®èzÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ KPÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£À C®è. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À RaðUÁV
¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt«zÀÄÝ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV EAzsÀ£ÀªÉà ¹UÀ¢gÀĪÀ ¥Àj¹Üw §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀtzÀ
D¸ÉUÁV £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß «¥ÀjÃvÀªÁV zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ §zÀÄPÀÄ
£Á±ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
4. eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À fêÀPÉ EAzsÀ£À
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `§¸ÀªÀgÁd ªÀPÀÄÌAzÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `fêÀPÉ-EAzsÀ£À' JA§
PÀ«vɬÄAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
www.vikascollege.com 88
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÀAzÀ¨sÀð: PÀ« E°è eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: PÀ«AiÀÄÄ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀªÀÅ (§AiÉÆÃUÁå¸ï) EA¢£À d£ÀvÉUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, fëAiÀÄ ¢ÃWÀðPÁ®zÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ JA¢zÁÝgÉ. £ÉʸÀVðPÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä® §jzÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ
eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀªÉà §zÀÄQ£À E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁUÀðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 G¼ÀîªÀgÀ ¸ÁéxÀð ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ £Á±ÀUÉÊ¢zÉ? «ªÀj¹.
fêÀPÉ EAzsÀ£À J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ« eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß
«ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. EA¢£À ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀÄ zÀÄgÁ¸É¬ÄAzÀ PÀÆrzÉ. DvÀ£À PÉÊUÉ ¹QÌzÀ ¨ÉAQ
UÁ½UÀ¼ÀÄ fêÀzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛªÉ. £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼É®èªÀÇ §wÛ §gÀqÁV
MtV ºÉÆÃUÀÄwÛªÉ.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀ «Äw w½¢zÀÝgÀÆ G¼ÀîAvÀºÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. zsÀ£ÀzÀ ªÁåªÉÆúÀPÉÌ M¼ÀUÁV ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj
ªÀĺÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ºÀZÀÑ ºÀ¹gÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁr ¨sÀÆ«Ä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß
§AeÉUÉƽ¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. ¨sÀÆPÀA¥ÀzÀ ªÀiÁj §gÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß
¤®ðQë¹ ¸ÁéxÀð¥ÀgÀ£ÁVzÁÝ£É.
²æêÀÄAvÀ fêÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå, L±ÁgÁ«ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è zÀÄAzÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀÈw ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß PÉƼÉîºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É.
ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À zsÀ£À«zÀÝgÀÆ EAzsÀ£À ¹UÀzÀ ¥Àj¹Üw JzÀÄgÁUÀĪÀ ©üÃw ¥ÀzÀåzÀ°è
PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÉ. »ÃUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É.
2 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀ¹gÀ£ÀÄß G½¹ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À §¼À¸ÀĪÀ PÀ«AiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
PÀ«vÉAiÀÄ ªÀÄÄRå D±ÀAiÀĪÉà ‘eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
PÀ«vÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À §¼À¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G½¸ÀĪÀ zÁj’
J£ÀÄߪÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.
DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §ºÀÄ¥Á®Ä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ
¢£À EzÀÄ §jzÁV ºÀt EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ EAzsÀ£À zÉÆgÀPÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ
EAzsÀ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ D¸É.
eÉÊ«PÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÀ¹gÀ£ÀÄ ºÉÆ¢¹ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀ«,
eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À CzÀÄ JAzÀÄ £Á±À ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄÆ®zsÀ£À J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß EvÀgÀ
EAzsÀ£ÀUÀ¼À «Ä±ÀætªÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è §zÀÄPÀĪÀÅzÉÆAzÉà fêÀªÀ£ÀÄß G½PÉƼÀÄîªÀ zÁj
JAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.
****************

89
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 90
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

UÁA¢ü
PÀ«: qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀ ºÀ½î gÁªÀÄtÚ
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹ :
1. E°è £À£Àß ¤£Àß gÁUÀªÀ AiÀiÁgÀÄ PÉüÁgÀÄ ?
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
‘UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
«ªÀgÀuÉ: UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ, DvÀ£À vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä §¼ÀîPÉgÉ JA§ ºÀ½î¬ÄAzÀ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ
D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÝgÀÄ.gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ£ÁzÀ FvÀ£À zÀÄBRªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÀÆqÁ D°¸ÀÄwÛgÀ°®è.
PÀÆvÀÄ-PÀÆvÀÄ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀ FvÀ PÉÆ£ÉUÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀé
£ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ, £Àr ©¹®Ä eÁ¹Û DUÀÄvÁÛ EzÉ J£ÀÄßwÛzÀÝ. DUÀ vÁ¬Ä ¸Àé®à ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ
ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ §A¢zÉÝêÉ. ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt. £ÁªÀÅ
¥Àæw¨sÀn¹zÀgÉ E°è AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
2. EzÀÄÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdå D¼À¨ÉÃPÀÄ?
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¨ÉÃnªÀiÁr vÀ£Àß PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¹ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ
§AzÀ UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀ
UÁA¢,üvÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁ J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ vÁ¬Ä £ÁªÀÇ
ºÉÃUÀÆ §A¢zÉÝêÉ. vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt J£ÀÄßvÁÛ¼É. DUÀ ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä
vÀ£ÀUÉÆøÀÌgÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß, CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄ “£Á£ÀÄ
EzÀÝgɵÀÄÖ ¸ÀvÀÛgɵÀÄÖ £ÀrAiÀĪÀÄä ºÉÆÃUÀĪÀ” J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ vÁ¬Ä ªÀÄÄAzÉAzÀÆ ¸Á¬ÄÛä
J£ÀߨÉÃqÀ JAzÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
3. ªÉÆzÀ¯Éà vÀÆgÁrÛ ©zÀÄÝ VzÀÄÝ §ÄnÖPÀ£À¥Àà.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä ªÀÄUÀ UÁA¢üUÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
«ªÀgÀuÉ : UÁA¢üUÉ vÀ£Àß PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§®. DzÀgÉ D¸ÀàvÉæUÉ
§AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀ UÁA¢ü vÀ£Àß
vÁ¬ÄAiÀÄ°è “EzÀÄÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdå D¼À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À F ªÀiÁw¤AzÀ
vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£À PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛ¼É. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁ¼Éä PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ UÁA¢ü £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®£ÁVzÀÝgÀÆ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ C°èAzÀ JzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß PÁt®Ä
ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄUÀ£À D PÀëtzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ¬Ä F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
4. EªÀ£À£Àß ¸ÁPÁëvï UÁA¢ü CAvÉèà w¼ÉÆÌAqÀÄ ©læ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

91
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀð; F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÉÊzÁå¢üPÁj ¤AUÀªÀÄä¼À°è ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ: gÉÆÃUÀ¦ÃrvÀ£ÁzÀ UÁA¢ü PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ JzÀÄÝ C°èzÀÝ d£ÀgÀ UÀÄA¥À£ÀÄß ¹Ã½PÉÆAqÀÄ
ªÉÊzÀågÀ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ‘£À£ÀUÉ PÁ¬Ä¯É K£ÀÄ £ÉÆÃr ¸Á' JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß
£ÉÆÃrzÀ ªÉÊzÀå DvÀ£À Q«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁA¢üÃfAiÀÄ Q«AiÀÄ ºÁVzÉ JAzÀÄ C¥ÀºÁ¸Àå
ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¤AUÀªÀÄä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¤Ãr ¸Áé«Ä JAzÀÄ
¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ªÉÊzÁå¢üPÁj DPÉAiÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ EªÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£Éà EªÀ£À
ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? JAzÀÄ PÉüÀ®Ä DPÉ UÁA¢ü ¸Áé«Ä J£ÀÄßvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ GvÀÛgÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV
ªÉÊzÁå¢üPÁj F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
5. ¯ÉÆà ºÀÄqÀÄUÀ D ¥sÉÇÃmÉÆà AiÀiÁgÀzÀAiÀÄå.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð; F ªÀiÁvÀ£ÀÄß «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁj £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð UÁA¢üUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ; ªÉÊzÁå¢üPÁjUÉ UÁA¢ü J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ wÃgÁ D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ F
jÃwAiÀÄ C¤jÃQëvÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß FªÀgÉUÀÆ £ÉÆÃrgÀ°®è. EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀºÀzÉÆåÃVUÀ¼ÉÆA¢UÉ
¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. CzÀgÀ®Æè £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð J£ÀÄߪÀ PÀÄlÄA§
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁj vÁ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀAvÉ Q¸ÀPÀÌ£É £ÀUÀÄvÁÛ£É.
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÉ ¸Àé®à PÉÆÃ¥À PÉgÀ½ “¨ÉÃPÁzÉæ CªÀ£Éßà PÉý” J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð
ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¥sÉÇÃmÉÆà MAzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹
UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É.
6. NºÉÆà ! EªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀAvÉÃUËqÀ CAvÀ C¯Éé?
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð; F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß zÉÆqÁظÀàvÉæAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ; UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV zÉÆqÁظÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è£À UÀĪÀiÁ¸ÀÛ¤UÉ
ºÀ½îAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. UÀĪÀiÁ¸ÀÛ J®èªÀ£ÀÄß N¢
gÉÆÃVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj N¢ J£ÉÆà C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀªÀ£ÀAvÉ
PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÉÆÃPÉ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ
PÀj¹zÉÝÃUËqÀ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É. UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ F
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É.
7. E¯Éèà M¹ ¢£À EmÉÆÌAqÀÄ G½¹PÉÆr.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
`UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÀj¹zÉÝÃUËqÀ zÉÆqÁظÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ°è PÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ: ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀjUÉ C¼À¨ÉÃPÉÆÃ,
£ÀUÀ¨ÉÃPÉÆà JAzÀÄ vÉÆÃZÀzÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÆoÀrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr
PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ “£ÉÆÃqÀAiÀÄå, ¤£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆvÀæ ¦AqÀUÀ¼À
PÁ¬Ä¯É. e˵À¢üUÀ¼É¯Áè£ÀÆ §gÉzÀÄ PÉÆrÛë. vÀUÉÆÃ, ºÉÃUÉ ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ ºÉüÉÃÛªÉ.
ºÁUÉ PÉÆqÀÄ. ¸Àé®à ºÀĵÁgÁUÀÄvÀÛzÉ.” JAzÀgÀÄ. PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ F «µÀAiÀÄ PÉý CªÀ£À£ÀÄß
¤ÃjUÉ vÀ½îzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DvÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

www.vikascollege.com 92
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
8. ªÀÄ£ÀĵÀÄæ ¸ÁAiÉÄÝ PÀ®Äè ¸ÀvÀÛzÀ, ¸ÀÄ«ÄÌgÀÄ ªÀÄvÉÛ.
DAiÉÄÌ : F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘PÀtd' ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ
‘UÁA¢ü' JA§ UÀzÀå¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÀj¹zÉÝÃUËqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À°è ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : UÁA¢üAiÀÄ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ §UÉÎ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ
¸À®ÄªÁV ªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À N¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ §AzÀÄ VgÀ« EqÀ®Ä
¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ. AiÀiÁgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÁÝUÀ, ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. ¹UÀ¢zÁÝUÀ PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ºÀ®¹£À ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁj ºÀt¥ÀqÉzÀÄ
D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯É UÁA¢üAiÀÄ ¥Áæt ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¤AUÀªÀÄä C¼ÀÄvÀÛ
¤AwzÁݼÉ. DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄzsÁ£À¥Àr¸ÀÄvÁÛ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AzÀzÀÄÝ K£ÀÄ?
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßAvÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ
JA§ÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÁågÁUÀ¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥À¢AzÀ PÀÆrzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§
ªÀiÁvÀÄ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AvÀÄ.
2. ªÉÊzÁå¢üPÁj E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß PÀArgÀ°®è?
ªÉÊzÁå¢üPÁj E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ F jÃwAiÀÄ PÁPÀvÁ¼À £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß PÀArgÀ°®è.
3. PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£Á «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£Á «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð.
4. ªÉƪÀÄäUÀ£À CUÀ®ªÁzÀ Q«UÀ¼À PÀAqÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ?
ªÉƪÀÄäUÀ£À CUÀ®ªÁzÀ Q«UÀ¼À PÀAqÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ eÉÆìĸÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.
5. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ElÖªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü JA¨ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß eÉÆìĸÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ ElÖ£ÀÄ.
6. UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ?
UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ zÉÆqÁظÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.
7. ºÀ®¹£À ªÀÄgÀ ªÀiÁjzÀÝjAzÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ ¹PÀÌ ºÀtªÉµÀÄÖ?
ºÀ®¹£À ªÀÄgÀ ªÀiÁjzÀÝjAzÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ E£ÀÆßgÀ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌvÀÄ.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÉ ºÀÄqÀÄUÀ ºÉÃUÉ PÀAqÀ£ÀÄ?
ªÉÊzÁå¢üPÁjUÉ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JvÀÛgÀzÀ £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®, CUÀ® Q«UÀ¼À ºÉÆmÉÖ qÀħâtÚ, ªÀÄÄRzÀ°è
CªÀåPÀÛ £ÉÆë£À gÉÆõÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
2. ªÉÊzÁå¢üPÁj ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄß £ÉÆÃr K£ÉAzÀÄ PÀÄZÉõÉÖ ªÀiÁrzÀ?
ªÉÊzÁå¢üPÁj ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr “ªÀ¹ K£ÉÆà ZÉ£ÁßUÉà £ÉÆÃqÝÉ, ¤£Àß ºÉÆmÉÖ zÀ¥Àà. PÉÊPÁ®Ä
¸ÀtÚ, Q«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÁA¢ü Q«UÀ¼ÀÄ EzÁÝVªÉAiÀÄ¥Áà” JAzÀÄ PÀÄZÉõÉÖ ªÀiÁrzÀ.
3. ºÀÄqÀÄUÀ£À AiÀiÁªÀ ªÀiÁwUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¨É¥ÁàV ºÉÆÃzÀ?
£À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀgÀ ¸ÀvÀåªÁUÀÆè ¸Á ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü CAvÀ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À zÉÊAiÀÄðªÁzÀ zÀÈqs
¤®Ä«£À ªÀiÁw¤AzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁj ¨É¥ÁàV ºÉÆÃzÀ.
4. UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤AUÀªÀÄä¤UÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤AUÀªÀÄä¤UÉ £ÉÆÃqÀªÀÄä ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖð

93
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¤ÃgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArzÉ. eÉÆvÉUÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÆ H¢PÉÆArzÉ. EzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ
PÁ¬Ä¯É DUÀ¯Éà PÀ¥ÀÅöàöF°UÀÆ PÁ¬Ä¯É ºÀ©â CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ ¸ÁPÀÄ UÁA¢ü £ÉÆêÀÅ CAvÀ
§qÉÆÌÃvÁ£É JAzÀgÀÄ.
5. ¤AUÀªÀÄä£À UÀAqÀ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ?
¸ÉÃA¢ E½¸ÉÆà PÁAiÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¤AUÀªÀÄä£À UÀAqÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀÄæ vÁªÀÅ (§½) PÉ®¸ÀQÌzÀÝ. MAzÀÄ
¢£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ DAiÀÄ vÀ¦à ©zÀÄÝ ¥ÀPÀÌ£É ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ©lÖ.
6. UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
wêÀæªÁzÀ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ UÁA¢ü `CAiÀÄå £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÆÛÃzÉæ £À£Àß £ÀªÀÄä ºÀ®¹£À ªÀÄgÀzÀ
§ÄqÀzÀ¯Éèà ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É.
7. HjUÉ §AzÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ K£À£ÀÄß VgÀ« EqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ?
HjUÉ §AzÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À N¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ VgÀ« EqÀ®Ä
¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1 ªÉÊzÁå¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¹j.
§¼ÀîPÉgÉ JA§ ºÀ½î¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä §AzÀ UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß (¤AUÀªÀÄä) D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ
gÉÆõÀUÉÆAqÀ UÁA¢ü C°èAzÀ JzÀÄÝ d£ÀgÀ£ÀÄß ¹Ã½PÉÆAqÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ JzÀÄgÀÄ §AzÁUÀ
C°è DvÀ¤UÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃªÉ C®è; §zÀ¯ÁV CªÀªÀiÁ£À. ªÉÊzÀågÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¤£Àß ºÉÆmÉÖ
zÀ¥Àà, PÉÊ PÁ®Ä ¸ÀtÚ, Q«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÁA¢ü Q«UÀ¼ÀÄ EzÁÝVªÉ C¥Áà JAzÀÄ C¥ÀªÀiÁ¤¸ÀÄvÁÛgÉ.
DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÁA¢ü JAzÀÄ w½zÁUÀ CZÀÑjUÉÆAqÀ ªÉÊzÀågÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀºÀzÉÆåÃVUÀ¼ÉÆA¢UÉ
ºÀAaPÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ®Æè PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£Á «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁj
£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÉÄ£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀÅ¢®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ Q¸ÀPÀÌ£É £ÀUÀÄvÁÛ£É.
C®èzÉ ªÀĺÁvÀäUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ¥sÉÇÃmÉÆà vÉÆÃj¹ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. PÉÆ£ÉUÉ ºÉaÑ£À
aQvÉìUÁV zÉÆqÁظÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ C°èAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÀÄ PÀÆqÁ FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr
vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ, FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀAvÉÃUËqÀ CAwgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ£É. PÉÆ£ÉUÉ
C°è£À ªÉÊzÀågÀÆ PÀÆqÁ UÁA¢üAiÀÄ ¸ÀgÀ¢ §AzÁUÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀºÀUÀºÀ¹ £ÀUÀÄvÁÛgÉ.
«¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ UÁA¢ü JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀgÀÆ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ
ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄÆ ¹UÀĪÀÅ¢®è. ªÀiË®åUÀ¼À CzÀüB¥ÀvÀ£À UÁA¢ü ºÀÄqÀÄUÀ£À PÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.
2 PÀj¹zÉÝÃUËqÀ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ UÁA¢üAiÀÄ ºÉ¸ÀjqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?
UÁA¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ J®Æè E®èzÀ ¦æÃw. PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À fêÀ£ÀzÀ°è ºÀ¢£ÉÊzÀÄ
ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÀAeÉ ºÉÆ® GvÀÄÛ C½AiÀÄ §ÄPÉÌÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀj¹zÉÝÃUËqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉƪÀÄäUÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£À
CUÀ®ªÁzÀ Q«UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀA¢¹zÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ PÀÆqÀ¯É eÉÆìĸÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ
ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. eÉÆìĸÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ ¥Àæ±À¸ÀÛªÁzÀ WÀ½UÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÉ JAzÀÆ, ªÀÄUÀÄ«£À Q«
CUÀ®ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃV
ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃAiÀĪÀgÀ£ÀÄß RÄzÁÝV zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀªÀgÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°UÉ EªÀ£ÉƧâ£ÉÃ
DzÀÄzÀjAzÀ F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÁV eÉÆìĸÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀĺÁvÀäUÁA¢üAiÉÄAzÀÄ
ºÉ¸ÀjqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð£À ºÉýzÀgÀÄ. »ÃUÁV PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü
JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §AvÀÄ.

www.vikascollege.com 94
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
3 ªÉƪÀÄäUÀ£À ¥Áæt G½¹PÉƼÀî®Ä PÀj¹zÉÝÃUËqÀ ¥ÀlÖ ¥ÁqÉãÀÄ?
UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß zÉÆqÁظÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AUÀªÀÄä PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À°è ºÉýzÁUÀ DvÀ£À JzÉ
zsÀ¸ÀPÉÌ£ÀÄßvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À Erà ¸ÀA¸ÁgÀªÉà vÀªÀÄä §½ EzÀÝ ¥ÀÅrUÀAl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
§¹ì£À°è zÉÆqÁظÀàvÉæ EgÀĪÀ f¯Áè PÉÃAzÀæPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹vÀÄ. C°è CªÀ¤VgÀĪÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ
§UÉÎ ºÉýzÁUÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ PÀvÀÄÛ»rzÀÄ ¤ÃjUÉ CzÀÄ «ÄzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ
§½ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr EªÀ£À£ÀÄß G½¹ PÉÆr JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ªÉÊzÀågÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖ
OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀPÉÌ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À ¥ÀÅrUÀAlÄ PÀgÀV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.
E£ÀßµÀÄÖ zÀÄqÀØ£ÀÄß ºÉÆA¢¸À®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À Q«AiÀÄ N¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
VgÀ«VqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¸Á®
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. J®Æè MAzÀÄ ¥ÉÊ¸É PÀÆqÁ ¹UÀĪÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉUÉ EzÀÝAvÀºÀ ºÀ®¹£À
ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁj E£ÀÆßgÀ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À
¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÀj¹zÉÝÃUËqÀ EµÉÖ¯Áè¥ÁqÀÄ ¥ÀlÖÄ, ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ
UÁA¢ü ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. PÉÆ£ÉUÀÆ UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî¯ÁUÀ°®è.

4 UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸Á«£À ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j.


UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä¼À eÉÆvÉ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ C°è£À
¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.DzÀgÉ C°è£À ¹§âA¢UÀ¼ÁgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ
PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ UÁA¢ü PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ JzÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ C°è EªÀ£À ±ÀjÃgÀ
ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV aÃnAiÀÄ°è
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ EªÀ£À£ÀÄß zÉÆqÁظÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ vÁ¬Ä
¤AUÀªÀÄä, CAiÀÄå PÀj¹zÉÝÃUËqÀ, vÀAV ¥ÀÀ¢Ý J®ègÀÆ zÉÆqÁظÀàvÉçUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.C°è EªÀ£À£ÀÄß
¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÊzÀågÀÄ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ£À §½ CªÀ¤UÉ EgÀĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄÆvÀæ¦AqÀUÀ¼À PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. JPïìgÉÃ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ¯ÉÃ, EzÀÝ ºÀt RZÁð¬ÄvÀÄ. ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¸À®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À
N¯ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ VgÀ«VqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ PÀj¹zÉÝÃUËqÀ¤UÉ D N¯ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ
PÉƼÀî°®è. £ÀAvÀgÀ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ J®Æè PÀÆqÁ MAzÀÄ ¥ÉʸÉAiÀÄÄ
¹UÀĪÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ºÀ®¹£À ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj E£ÀÆßgÀ LªÀvÀÄÛ
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ºÀÄqÀÄUÀ ¥Áæt ©nÖzÀÝ. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ aQvÉì ¤ÃrzÀÝgÉ D ºÀÄqÀÄUÀ §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ£ÉÆà J£ÉÆÃ? DzÀgÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ ¹PÀÌ
¥Àæw¥sÀ® DvÀ£À ¸ÁªÀÅ. EzÀÄ UÁA¢ü JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸Á«£À ¸ÀAzÀ¨sÀðªÁVzÉ.
********************

95
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 96
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

gÁV ªÀÄÄzÉÝ
qÁ. ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. UÁæªÀÄzÀ C¢üzÉêÀvÉ AiÀiÁgÀÄ?
UÁæªÀÄzÀ C¢üzÉêÀvÉ £ÁUÀªÀÄä.
2. PÀtÄÚUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸Á®ÄavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrPÉÆAqÀªÀÅ?
PÀtÄÚUÀ¼À°è ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À ¸Á®ÄavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrPÉÆAqÀªÀÅ.
3. ºÉÆÃmÉ°è£À°è PÀjAiÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ?
ºÉÆÃmÉ°è£À°è PÀjAiÀÄ PÀ¸ÀªÀÄĸÀÄgÉ §½AiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ.
4. Hj£À ¤ÃgÀÄ J°è £É¯É ¤AwvÀÄÛ?
Hj£À ¤ÃgÀÄ ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°è £É¯É ¤AwvÀÄÛ.
5. ¤ÃjUÁV PÀjAiÀÄ K£À£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÀÝ ?
¤ÃjUÁV PÀjAiÀÄ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¨Á¤AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÀÝ.
6. §qÀªÀÄPÀ̼À ¥Á°UÉ ZÁPÀ¯ÉÃmï AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
§qÀªÀÄPÀ̼À ¥Á°UÉ ZÁPÀ¯ÉÃmï ¹ÃPÀÄ.
7. gÁVUÉ JµÀÄÖ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«zÉ?
gÁVUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«zÉ.
8. gÁVAiÀÄ°è£À ¸Àé®à ¸Àé®àªÉà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
gÁVAiÀÄ°è£À ¸Àé®à ¸Àé®àªÉà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ CA±À PÁ¨ÉÆðúÉÊqÉæÃmï.
9. CQÌ UÉÆâüUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ gÁV JµÀÄÖ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥Ë¶ÖPÀªÁVzÉ?
CQÌ UÉÆâüUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ gÁV JAlÄ ºÀvÀÄÛ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥Ë¶ÖPÀªÁVzÉ.
10. qÁ.¹.ºÉZï. ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ºÉýPÉÆAqÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö gÁV ¸ÀÄj¬Äj JA§ÄzÀÄ
qÁ.¹.ºÉZï. ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É.
JgÀqÀÄ- ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀtÚ£À £Á®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÆgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ £ÁUÀªÀÄä£À zÉÃUÀÄ®zÀ CAUÀ¼ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝgÀÄ. C¯ÉèÃ
¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ±Àæ«ÄPÀgÀÄ §ÄwÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÀÛ, ¸Áj£À°è ºÉÆgÀ½¸ÀÄvÀÛ £ÀÄAUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
EzÀjAzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆjvÀÄ.
2. £ÀªÀÄäAiÀiÁªÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ gÁVAiÀÄ PÀtdUÀ¼ÁVªÉ?
PÀuÁðlPÀzÀ; ªÀÄAqÀå, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, PÉÆïÁgÀUÀ¼ÀÄ gÁVAiÀÄ PÀtdUÀ¼ÀÄ.
3. gÁV ©Ã¸ÀĪÀ PÀ®è£ÀÄß PÀÄjvÀ d£À¥ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀð£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
`PÀ®èªÀÄä ªÀiÁvÁ¬Ä ªÉÄ®èªÀÄägÁVÃAiÀÄ| d®èd®è£É GzÀÄgÀªÀÄä' – JA§ÄzÀÄ d£À¥ÀzÀ
ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀð£É.
4. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ P˱À®ªÉãÀÄ?
UÀAmÁUÀzÀAvÉ, ¥ÉqÀĸÁUÀzÀAvÉ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁqÀ®Ä ¥À¼ÀVzÀ PÉÊUÀ¼Éà ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¨ÉAiÀiÁqÀĪÀ

97
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ MzÉÝ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GAqÉUÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ P˱À® ¨ÉÃPÀÄ.
5. ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÀÄrAiÀÄĪÀ d£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ EgÀ¨ÉÃPÀÄ?
zÀÄrAiÀÄĪÀ d£ÀPÉÌ, UÉÆÃqÉUɸÉzÀgÉ ¥ÀÄnAiÀÄĪÀAvÀºÀ UÀnÖªÀÄÄzÉÝAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
6. AiÀiÁªÀ PÁgÀt¢AzÀ PÁåAnãï gÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À gÀAUÀ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ?
`gÁV¨Á¯ï'C£ÀÄß vÀmÉÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ vÀÄn§tÚ PÉqÀzÀAvÉ ZÀªÀÄZÀzÀ°è w£ÀÄߪÀ ZɮĪÉAiÀÄgÀÄ,
ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäUÉà JwÛPÉÆAqÀÄ w£ÀÄߪÀ ZɤßUÀgÀ zɸɬÄAzÀ PÁåAnãï gÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ
¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À gÀAUÀ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ.
7. gÁVAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ UÀÄt«zÉ?
gÁVAiÀÄÄ, gÀPÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ UÀÄtªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁV zÉúÀPÉÌ vÀA¥ÀÄ. gÁVAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¨ÉÃ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁå£Àìgï vÀqÉUÀlÄÖªÀ
UÀÄtUÀ½ªÉ.
8. ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆêÀįÁAVAiÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉzÀjPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
PÉÆêÀįÁAVAiÀÄjUÉ, ªÀÄÄzÉÝAiÀÄÄ ªÉÄʧtÚªÀ£ÀÄß PÀA¢¸ÀÄvÀÛzÉA§ ºÉzÀjPÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹.
1. CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ¥ÀævÀåPÀë!
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ gÁVªÀÄÄzÉÝAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ vÀªÀÄä «±ÉõÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÀAaPÉƼÀÄîvÁÛ ºÀ½îUÁr£À d£À ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀªÁzÀ gÁV ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÉÆUÀ¸ÁV
¸À«AiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ §¢AiÀÄ §ÈºÀvï ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ¼À°è vÀAzÀ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ vÀAzÀ
gÁVªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CzÀĪÀÄÄvÁÛ Erà ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß §lÖ°£ÁPÁgÀPÉÌ §zÀ°¹ ¸ÁgÀ£ÉÆßÃ
UÉÆdÓ£ÉÆßà §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÀÄAUÀĪÀ D PÀëtzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ SÁ°AiÀiÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ E£ÉÆßAzÀÄ
ªÀÄÄzÉÝ ¥ÀævÀåPÀë J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
2. JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV dVÎzÀgÀÆ aªÀÄÄäwÛzÀÄÝzÀÄ zÁgÀzÀµÉÖà zÀ¥ÀàzÀ ¤ÃgÀÄ.
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ. ºÀ. gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®åzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ PÀjAiÀÄ£À §UÉÎ
«ªÀj¸ÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ªÉÄ®ÄQ¸ÀĪÀ
ªÀiÁvÀÄ EzÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀð CªÀgÀ ¨Á®åzÀ
£É£À¦£À°è ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ ºÁUÉ EgÀĪÀ PÀjAiÀÄ£À §UÉÎ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. FvÀ ºÉÆÃmɯÉÆAzÀgÀ°è
PÀ¸ÀªÀÄĸÀÄgÉ §½AiÀÄÄwÛzÀÝ, EªÀ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ §tÚzÀ PÁgÀtPÁÌV PÀjAiÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢zÀÝ ºÁUÀÆ CµÉÖà §®©üêÀÄ£ÁzÀ FvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ ¤ÃjUÁV
§gÀÄwÛzÀÝ ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ £É¯É¤AvÀ HgÀÄ £ÀªÀÄäzÁVvÀÄÛ. §® ©üêÀÄ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ
¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£ÀÄß JµÉÖà dVÎzÀgÀÆ ¹UÀĪÀ ¤ÃgÀÄ §jà zÁgÀzÀµÀÄÖ zÀ¥Àà J£ÀÄߪÁUÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß
GzÁºÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
3. ¹ÃPÀ£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹zÀ gÀÄa E£ÀÆß £Á®UÉAiÀÄ°èzÉ.
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ E° ègÁVªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ G½AiÀÄĪÀ `¹ÃPÀÄ' CzÀÄ §ºÀ¼À gÀÄaPÀgÀ J£ÀÄߪÁUÀ
F ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÆr§A¢zÉ.
ºÀ½îAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è gÁVªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ CAn£À ¸ÀtÚzÉÆAzÀÄ

www.vikascollege.com 98
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
J¼É G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß `¹ÃPÀÄ ¨ÁPÀÄ' JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ §ºÀ¼À gÀÄaPÀgÀªÁVzÀÄÝ
MtVzÀ ¹ÃPÀÄ PÀÄgÀÄAPÀÄgÀÄA ºÀ¥Àà¼ÀzÀAvÉ ¸Á颵ÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨Á®åzÀ°è CªÀÄä ©r¹
M¯ÉUÀÄAr£À ªÉÄðlÖ ¹ÃPÀ£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹zÀ gÀÄa E£ÀÆß £Á®UÉAiÀÄ ªÉÄðzÉ. CzÀÄ §qÀªÀÄPÀ̼À
ZÁPÀ¯ÉÃlÄ J£ÀÄßvÁÛ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀĶÖÃPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
4. ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¥À¼ÀVzÀ PÉÊUÀ¼Éà DUÀ¨ÉÃPÀÄ.
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ gÁVªÀÄÄzÉÝAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÀ¯ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ PÀÄjvÁV ºÉüÀÄvÁÛ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è
¨ÉÃPÁzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ PÉÊAiÀÄ PÀÄjvÁV ºÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
gÁV ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ UÉÆüÁPÁgÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, EzÀgÀ »AzÉ §æºÁäAqÀzÀ vÀvÀé«zÉAiÀiÁ?
J£ÀÄߪÀÅzÁV ¥Àæ²ß¹zÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ K¤®è¢zÀÝgÉ MAzÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀvÉAiÀÄAvÀÆ EzÉÝà EzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ MzÉݪÀiÁrPÉÆAqÀÄ GAqÉUÀlÄÖªÀÅzÀPÀÆÌ PÀıÀ®vÉAiÀÄ CUÀvÀå«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
ºÉýzÁÝgÉ. UÀAmÁUÀzÀAvÉ, ¥ÉqÀĸÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀ®Ä ¥À¼ÀVzÀ PÉÊUÀ¼Éà DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ
«ªÀj¹zÁÝgÉ.
5. ¸ÀAzÀÄ ºÉÆÃzÀ fêÀ£À ±ÉÊ°AiÉÆAzÀgÀ ªÉÄ®ÄPÀÄ
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀ vÁvÀ£À PÁ®zÀ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ°è gÁVªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ PÀÄjvÁV ºÉüÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
gÁVªÀÄÄzÉÝ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ
PÉ®¸ÀªÀ®è. vÁvÀ£À zÉÆrØAiÀÄAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢UÉ zÉÆqÀØ ¨Á¤AiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝ
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. zÉúÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹
zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ J¸ÀgÀ£ÀÄß vÉƼÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ §®Ä PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. zÉúÀzÀ
±ÀQÛAiÀÄ£Éß®è ºÁQ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ PÉ®ªÉǪÉÄä ±ÀQÛ ºÉZÁÑVAiÉÆà ªÀÄqÀPÉ
ºÀ¼ÀvÁVAiÉÆà ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ J¸ÀgÀÄ. M¯ÉAiÀÄ ¥Á¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »lÖ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ PÉÆð£À°è ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £É£À¥À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß F ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ
ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¹zÁÝgÉ.
6. vÀÄn §tÚ PÉqÀzÀAvÉ ZÀªÀÄZÉAiÀÄ°è w£ÀÄߪÀ ZÀ®ÄªÉAiÀÄgÀÄ.
F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: gÁVªÀÄÄzÉÝAiÀÄ PÀÄjvÁV dªÀÄð¤AiÀÄ°è «±ÀéPÀ¥ï ¥sÀÄmï¨Á¯ï ¥ÀAzÁåªÀ½
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ.
2006£Éà E¸À«AiÀÄ°è dªÀÄð¤AiÀÄ°è «±ÀéPÀ¥ï ¥sÀÅmï¨Á¯ï ¥ÀAzÁåªÀ½ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D
ªÉüÉAiÀÄ°è PÀbÉÃj PÁåAnãï£À°è ªÁgÀPÉÌgÀqÀÄ ¢£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß eÁjUÉ
vÀA¢zÀÝgÀAvÉ C°è gÁV¨Á¯ï£À£ÀÄß vÀmÉÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ZÀªÀÄZÉAiÀÄ° èw£ÀÄߪÀ ZɮĪÉAiÀÄgÀÄ
vÀªÀÄä vÀÄnAiÀÄ §tÚ ºÁ¼ÁUÀzÀ ºÁUÉ w£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ZɤßUÀgÀÄ Erà ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÉßÃ
JwÛ PÀaÑ w£ÀÄߪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
7. CzÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¤®ÄPÀzÀ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

99
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀð: gÁVªÀÄÄzÉÝAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
gÁV ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸À«AiÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄzÉÝ ¸ÉƦà£À ¸Áj£À
eÉÆvÉ w£Àß®Ä gÀÄaPÀgÀªÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁjUÀÆ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀ UÀÄt ªÀÄÄzÉÝAiÀÄzÉAzÀÄ
¯ÉÃRPÀgÀÄ «ªÀj¹zÁÝgÉ. QªÀÅazÀ ¸ÁgÀÄ, PÉÆý¸ÁgÀÄ, ªÉƼÀPÉAiÉÆqÀzÀ ºÀÄgÀĽPÁ¼ÀÄ ¸ÁgÀÄ,
»vÀPÀªÀgÉ, UÉÆdÄÓ, ZÀnß J®èzÀgÉÆA¢UÉ C£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ
ªÀÄfÓUÉAiÉÆA¢UÉ PÀzÀj PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀÄR, G¥ÀÄà ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä UÉÆfÓ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß
ªÉÄ®ÄèªÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÉà §®ègÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
8. £À£Àß zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö gÁV ¸ÀÄj¬Äj.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘ZÀ.ºÀ.gÀWÀÄ£ÁxÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `gÁVªÀÄÄzÉÝ' JA§ ¯ÉÃR£À¢AzÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: gÁV ®PÀëöätAiÀÄå JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝ qÁ.¹.JZï.®PÀëöätAiÀÄå£ÀªÀgÀ gÁV
ªÉÆúÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ.
«ªÀgÀuÉ: gÁV ®PÀëöätAiÀÄå JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝ ¹.JZï.®PÀëöätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ vÀ½AiÀÄ gÁV
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè IÄvÀÄ«£À°è PÀrªÉÄ ¤Ãj£À°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß
C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ. gÉÊvÀgÀ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹zÀgÀÄ. EAvÀºÀ ªÀĺÁ£ïgÁV
¥ÉæëÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÁUÀ ºÉAqÀwAiÀÄ §½ “CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä
£À£Àß zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö gÁV ¸ÀÄj¬Äj”JAzÀÄ vÀªÀÄä PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ E°è £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j :
1. ºÀ½îAiÀÄ d£À PÉÊAiÀįÉèà ªÀÄÄzÉÝ w£ÀÄߪÀ avÀætªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
ºÉÆ®zÀ §¢AiÀÄ°è §ÈºÀvï ªÀÄgÀ. D ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ¼À°è ºÉÆ®zÀ MqÀw £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ
vÀAzÀ §ÄwÛ ©aÑzÁݼÉ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlPÉÌ UÀÄA¥ÀÄ UÀÆrzÀ M¨ÉÆâ§âgÀ PÉÊAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀÄ
gÁVªÀÄÄzÉÝ. ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CzÀĪÀÄÄvÁÛ, CzÀĪÀÄÄvÁÛ Erà ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£Éßà §lÖ°£ÁPÁgÀPÉÌ
§zÀ°¸ÀÄvÁÛgÉ. D ªÀÄÄzÉÝ UÀÄArAiÀÄ°è ¸ÁgÀ£ÉÆß UÉÆdÓ£ÉÆßà vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ, JqÀCAUÉÊ
UÀÄtÂAiÀÄ°è ¥ÀªÀr¹zÀ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ PÀgÀUÀĪÀ ªÉüÉUÁUÀ¯É CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ¥ÀævÀåPÀë.
EzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀ §zÀÄPÁVzÉ.
2. PÀjAiÀÄ£À fêÀ£À ºÉÃVvÀÄÛ? d£ÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÁtĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉÃUÉ «ªÀj¹zÁÝgÉ?
¯ÉÃRPÀjUÉ ¨Á®åzÀ £É£À¦£À°è CZÉÆÑwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÉÄAzÀgÉ PÀjAiÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ C¥Àà ªÉÄõÁÖçVzÀÝ
¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ Hj£À ºÉÆÃmɯÉÆAzÀgÀ°è PÀjAiÀÄ PÀ¸ÀªÀÄĸÀÄgÉ §½AiÀÄÄwÛzÀÝ. £ÉÆÃqÀ°PÉÌ
CªÀ£ÀÆ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ gÁV ªÀÄÄzÉÝAiÀÄAvÉAiÉÄà PÁtÄwÛzÀÝ. ¯ÉÃRPÀgÀ ¥Á°UÀªÀ£ÀÄ
D±ÀÑAiÀÄðzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ PÀ¥ÀàVzÀÄÝzÀjAzÀ PÀjAiÀÄ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. F
§®©üêÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ ¤ÃjUÁV §gÀÄwÛzÀÝ. ¤ÃgÀÄ ¥ÁvÁ¼ÀzÀ°è
£É¯É¤AvÀ HgÀzÀÄ. JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV dVÎzÀgÀÆ zÁgÀzÀµÉÖà ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. C°è£À d£ÀgÉ®è
¤ÃjUÁV ¥Áè¹ÖPï vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ¥Á£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀgÉ PÀjAiÀÄ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¨Á¤AiÀÄ£ÀÄß
vÀgÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£ÀÄß dVÎzÀgÉ CzÀÄ zÀqÀ§qÀ JAzÀÄ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ.
ªÀÄtÂÚ£À CgÀ« (¨Á¤) vÀÄA©zÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸À°Ã¸ÁV ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É Ej¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ
PÀjAiÀÄ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ UÀÄqÁtUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ
¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

www.vikascollege.com 100
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
3. gÁVªÀÄÄzÉÝ PÀÄjvÀÄ EgÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
CQÌ UÉÆâüUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ gÁV JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥Ë¶ÖPÀ, gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ.
gÀPÀÛzÀ°è£À ¸ÀPÀÌgÉ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄUÀÄt ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀgÁV w¤¸ÀÄ
zÉúÀPÉÌ vÀA¥ÀÅ. gÁVAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¨ÉÃ£É ºÁUÀÆ PÁå£Àìgï vÀqÉUÀlÖ§®è e˵À¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½ªÉ.
vɼÀîUÁUÀ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀªÀjUÉ gÁV ªÀÄÄzÉÝ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ Hl. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ zÉúÀzÀ ºÀ½îUÀgÉÃ
gÁVAiÀÄ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ ¸ÁgÀ§®è fêÀAvÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. gÁV ºÀ¸ÀļÉUÀ½UÉ ¥ÀŶÖPÀ
DºÁgÀ. gÁV »nÖ£À ¸ÀÆ¥ï »ÃgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉ£ÉßvÀÄA©PÉÆAqÀÄ £À¼À£À½¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁVAiÀÄ°è£À
C¢üPÀ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ PÁå°ìAiÀÄA ªÀÄPÀ̼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¤nÖ£À°è mÁ¤Pï£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
4. gÁVªÀÄÄzÉÝ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ ¸ÁgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj JAvÀºÀ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ?
«ªÀj¹.
gÁV ªÀÄÄzÉÝUÀÆ ¸ÉƦà£À ¸ÁjUÀÆ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ eÉÆvÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄÄzÉÝ AiÀiÁªÀ
J¸Àj£ÉÆA¢UÀÆ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀ UÀÄt«zÉ. QªÀÅazÀ ¸ÁgÀÄ, ¸ÉÆ¥ÀÅöà, ¸ÁgÀÄ, »vÀPÀªÀgÉ,
ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀ ºÀÄgÀĽPÁ¼ÀÄ ¸ÁgÀÄ »ÃUÉ J®ègÉÆA¢UÀÆ gÁV ªÀÄÄzÉÝ C£ÀÄgÀÆ¥À
eÉÆÃrAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄfÓUÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ. ªÀÄfÓUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀj
PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀÄR, G¥ÀÅöà ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä UÉÆfÓ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄ¢Ý ªÉÄ®ÄèªÀ
D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÉà §®ègÀÄ. CzÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¹®ÄPÀzÀ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ.
5. qÁ| ¹.ºÉZï. ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀ gÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ gÁV ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
qÁ| ¹.ºÉZï. ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ `gÁV ®PÀëöätAiÀÄå' JAzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. gÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉÆAqÀÄ `¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀzÀÞw' J£ÀÄߪÀ vÀªÀÄä £ÀÆvÀ£À
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ vÀ½UÀ¼À C£ÉéõÀuÉUÉ vÉÆqÀV ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À
vÀ½UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ CzÀÄãvÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀgÀÄ. CzÉà PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁV PÁæAw. ªÀµÀðzÀ
J®è CªÀ¢üAiÀÄ®Æè ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÀrªÉÄ CªÀ¢ü. PÀrªÉÄ ¤Ãj£À°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÉƸÀ
vÀ½UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ.
C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃrvÀªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÁV zsÁå£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄ°®è.
¸ÀÆPÀë÷äªÁzÀ ±À¸ÀÛçaQvÉìAiÉÆAzÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀjAzÀ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ
¥ÀÅ£ÀB gÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀAvÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ±À¸ÀÛçaQvÉìUÉ M¼À¥Àr¹ JAzÀÄ
ªÉÊzÀågÀ §½ ºÉýzÀÝgÀAvÉ. zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï CªÀgÀ ±À¸ÀÛçaQvÉì AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ°®è. `CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ
ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö gÁV ¸ÀÄj¬Äj' JAzÀÄ ®PÀë÷ätAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä
¥ÀwßAiÀÄ §½ ºÉýPÉÆArzÀÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸ÉAiÀiÁVvÀÄÛ.
************************

101
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 102
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇà CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ


qÁ. JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå
MAzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. eÉÆåÃwµÀåzÀ GUÀªÀĪÀÅ J°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ?
eÉÆåÃwµÀåzÀ GUÀªÀĪÀÅ RUÉÆüÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.
2. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ ¸ÀAUÀw?
ªÀÄ£ÀĵÀå£À J¯Áè UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß UÀæºÀUÀ½UÉ DgÉÆæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ ¸ÀAUÀw.
3. eÁvÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ?
eÁvÀPÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆåÃwµÀåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
4. eÉÆåÃw¶UÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÁt NzÀ®Ä ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ?
eÉÆåÃw¶UÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÁt NzÀ®Ä vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝ CqÀØUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥À ElÖAwgÀÄvÀÛzÉ.
5. d£À ¤gÁ±É, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À°èzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ?
d£À ¤gÁ±É, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À°èzÁÝUÀ eÉÆåÃwµÀåzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ.
6. eÉÆåÃwµÀå ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ±ÉÆö¸ÀÄvÀÛzÉ?
eÉÆåÃwµÀå ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄzÀ°èj¹ CªÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆö¸ÀÄvÀÛzÉ.
7. ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ JAxÀzÀÄÝ?
ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ½AzÀ ¸ÀévÀAvÀæ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ䫱Áé¸ÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
8. ªÁAiÀÄÄ, d® ªÀiÁ°£ÀåQÌAvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ C¥ÁAiÀÄPÁj?
ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄÄ ªÁAiÀÄÄ, d® ªÀiÁ°£ÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ C¥ÁAiÀÄPÁj.
JgÀqÀÄ- ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. «eÁÕ£ÀzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîvÀÛzÉ?
«eÁÕ£ÀzÀ J¯Áè ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è
gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.MAzÀÄ «µÀAiÀÄ «eÁÕ£ÀªÉ¤¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖvÉ, ¥ÀÅ£ÀgÁªÀÈwÛAiÀÄ
¸ÁªÀÄxÀðå, zÀÈqsÀvÉ, «±ÀéªÀiÁ£ÀåvÉ F J¯Áè jÃwAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀȦۥÀr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
2. eÉÆåÃwµÀåzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀæºÀUÀ¼ÉµÀÄÖ? CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
eÉÆåÃwµÀåzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ 9. CªÀÅ ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ ,ªÀÄAUÀ¼À, §ÄzsÀ, UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ ±À¤ gÁºÀÄ
PÉÃvÀÄ.
3. gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀPÁ®UÀ¼À §UÉÎ ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ?
eÉÆåÃwµÀåªÀÅ gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀPÁ® F ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß Cr¥ÁAiÀĪÁV
ºÉÆA¢zÉ. gÁºÀÄ PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀézÀ°èAiÉÄà E®è¢gÀĪÁUÀ gÁºÀÄPÁ® UÀĽPÀPÁ®UÀ½UÉ
¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÅ EgÀĪÀÅ¢®è.
4. §ÄzÀÞ£ÀÄ «£ÀAiÀÄ ¦ÃnPÁ UÀæAxÀzÀ°è AiÀiÁjAzÀ zÀÆgÀ«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ JZÀÑj¹zÁÝ£É?
§ÄzÀÞ£ÀÄ «£ÀAiÀÄ ¦ÃnPÁ UÀæAxÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀAvÀºÀ vÀAvÀæUÀ½AzÀ fêÀ£À
£ÀqɸÀÄvÁÛgÉÆà EªÀjAzÀ zÀÆgÀ«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ JZÀÑj¹zÁÝ£É.

103
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹ :
1. gÉ樀 ºÉÆgÀqÀ®Ä eÉÆåÃwµÀåzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢®è.
DAiÉÄÌ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ
CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ' JA§ ¥ÀoÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : E°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ eÉÆåÃwµÀåzÀ°è §gÀĪÀ gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀPÁ®
J£ÀÄߪÀ PÁ®UÀ¼ÀÄ CxÀð»Ã£À J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
«ªÀgÀuÉ : eÉÆåÃwµÀåªÀÅ gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀPÁ® J£ÀÄߪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
Cr¥ÁAiÀĪÁV ºÉÆA¢zÉ. F PÁ®UÀ¼ÀÆ C±ÀĨsÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£É CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀÄzÀÄ.
gÁºÀÄ, PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀézÀ°èAiÉÄà E®è¢gÀĪÁUÀ F ªÀÄÆgÀÄ PÁ®UÀ½UÉ AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ
EgÀĪÀÅ¢®è. F PÁ®zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt, ªÀÄzÀĪÉ, zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§
£ÀA©PÉ wÃgÁ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ, AiÀiÁPÉAzÀgÉ gÁºÀÄPÁ®zÀ°è ºÉÆgÀl «ªÀiÁ£À, gÉÊ®Ä,
§¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ gÁºÀÄPÁ®ªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß
ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. ±ÉÃ. 90PÉÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁvÀPÀ«®èzÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
DAiÉÄÌ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ
CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ' JA§ ¥ÀoÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : E°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ eÉÆåÃwµÀåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀavÀªÁUÀĪÀ eÁvÀPÀªÀÇ PÀÆqÀ
CxÀð»Ã£À J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
«ªÀgÀuÉ : ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀåQÛAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ J¯Áè WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß eÁvÀPÀUÀ¼ÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛªÉ JA§
£ÀA©PÉ EzÉ. CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¸ÀĪÁUÀ
eÁvÀPÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀgÉ CAvÀºÀ «ªÁºÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ £ÀA©PÉ. DzÀgÉ ºÉaÑ£À
¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è eÁvÀPÀ £ÉÆÃr ªÀiÁrzÀ «ªÁºÀUÀ¼Éà ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ. «ªÁºÀzÀ°è
ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄî«PÉ ªÀÄÄRå J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
3. CqÀØUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥À«lÖAvÉ
DAiÉÄÌ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ
CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ' JA§ ¥ÀoÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ w½¸ÀĪÀ ¨sÀ«µÀåªÁtÂAiÀÄ §UÉÎ w½¸ÀĪÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
«ªÀgÀuÉ: ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÁgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ¨sÀ«µÀåzÀ «ªÀgÀuÉ NzÀ®Ä
vÀÄA¨Á vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
¨sÀ«µÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À J¯Áè ªÁgÀUÀ¼À®Æè MAzÉà jÃwAiÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÄ
eÉÆåÃw¶UÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ EgÀ°, M§â£Éà eÉÆåÃw¶AiÀÄÄ ºÉüÀĪÀ
¨sÀ«µÀåzÀ°èAiÀÄÆ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ UÉÆAzÀ®UÀ½gÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÁV «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
4. eÉÆåÃwµÀå MAzÀÄ ªÁtÂdåªÁVzÉ.
DAiÉÄÌ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ
CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ' JA§ ¥ÀoÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: eÉÆåÃwµÀå ªÀåªÀºÁgÁvÀäPÀªÁzÀÄzÀÄ. CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀé E®è
J£ÀÄߪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
«ªÀgÀuÉ: eÉÆåÃw¶UÀ¼À §½UÉ J®ègÀÆ J¯Áè PÁ®zÀ®Æè ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¤gÁ±ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ,

www.vikascollege.com 104
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ°èzÁÝUÀ eÉÆåÃw¶UÀ¼À §½UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ
¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ÁAvÀé£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉUÉ CzÀPÁÌV RZÁðUÀĪÀ ºÉaÑ£À ºÀtzÀ
§UÉÎAiÀÄÆ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄzÀ°è Ej¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
DzÀgÉ EzÀjAzÀ PÉüÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV E£ÀßµÀÄÖ ºÀt
¥ÉÇïÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
5. ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ²PÀëtzÀ MAzÀÄ GzÉÝñÀ.
DAiÉÄÌ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á®£ÀÄß qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀ `eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ
CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ' JA§ ¥ÀoÀå¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ²PÀëtªÀÅ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ®¨sÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ
ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ: `²PÀëtªÀÅ ¨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ'. ºÁUÁV ²PÀëtzÀ ¥ÁvÀæ §ºÀ¼À
ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. CzsÁå¥ÀPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ
²PÀëtzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ²ß¸ÀzÉ, ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß M¦àPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.
CzÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, ¨Éʧ¯ï, PÀÄgÁ£ï PÀÆqÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ²PÀëtªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ
vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ D¢ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É GAlÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
qÁ| JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è eÉÆåÃwµÀå¢AzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß CªÀÄÆ®åªÁzÀ
¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåxÀðUÉƽ¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ÄzÁV w½¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ D¢AiÀÄ°è
CeÁÕ¤AiÀiÁVzÀÝ. CªÀ¤UÉ vÀ£Àß §zÀÄQ£À PÀÄjvÀAvÉ, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÀÄjvÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ
C¥ÀPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀ£À°ègÀĪÀ F CeÁÕ£À MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
¤®Ä«UÉ §gÀĪÀ°è C¸ÀªÀÄxÀð£À£ÁßV¹ÃvÀÄ.
EzÀ£Éßà ¯ÉÃRPÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, D¢ ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è EzÀÝAvÀ C«ªÉÃPÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À §UÉÎ
¨sÀAiÀÄ-¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrvÀÄ. D »£À߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà §ºÀÄ¥Á®Ä DvÀ£À ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ
«ªÉÃZÀ£Á gÀ»vÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß°è EgÀĪÀ C«ªÉÃPÀzÀ PÁgÀtªÁV «ÄAZÀÄ-
UÀÄqÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è UÀæºÀt £ÀqÉzÁUÀ
PÀvÀÛ®Ä ªÀÄĸÀÄQzÀÄÝ JAvÀºÀ zsÉÊAiÀÄð±Á°AiÀiÁzÀ D¢ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÀÆ £ÀqÀÄPÀªÀ£ÀÄßAlÄ
ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀÆPÀA¥ÀªÀÅ CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À°è PÁt¸ÀĪÀ
PÀ£À¸ÀÄ, gÉÆUÀ, ¸ÁªÀÅ EªÉ¯Áè CªÀ¤UÉ gÀºÀ¸ÀåªÁV PÀArgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV CªÀ£À°è
gÀƦvÀªÁVgÀĪÀ F ¨sÀAiÀÄzÀ ¨sÁªÀ£É EªÀvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀªÁV ªÁtÂdåªÁV ºÀ©âgÀĪÀ eÉÆåÃwµÀåPÉÌ
¸ÁQëAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÁV C©ü¥ÁæAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.
2. eÉÆåÃwµÀå KPÉ «eÁÕ£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ? «ªÀj¹.
«eÁÕ£À AiÀiÁªÀ PÁgÀt¢AzÀ «eÁÕ£ÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À®àqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ,
eÉÆåÃwµÀå KPÉ «eÁÕ£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
«eÁÕ£À vÀ£Àß ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. «eÁÕ£À
J¤¹PÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉ, ¥ÀÅ£ÀgÁªÀÈwÛAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀðå, zÀÈqsÀvÉ, «±ÀéªÀiÁ£ÀåvÉ. F J¯Áè
jÃwAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÈ¦Û ¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
DzÀgÉ eÉÆåÃwµÀå AiÀiÁªÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄA¢qÀĪÀÅ¢®è.
CzÀÄ ºÉüÀĪÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£ÀPÉÌ ©ü£ÀߪÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÆ. «eÁÕ£ÀªÀÅ JAlÄ UÀæºÀUÀ¼À
¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÖgÉ eÉÆåÃwµÀåªÀÅ MA§vÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ.
«eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ. C®èzÉ ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀægÀÄ UÀȺÀUÀ¼À®è

105
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
DzÀgÉ eÉÆåÃwµÀåªÀÅ ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀægÀ£ÀÄß UÀæºÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÁV ¤zsÀðj¹zÉ. C®èzÉ
eÉÆåÃwµÀzÀ°è §gÀĪÀ gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼À §UÉÎ «eÁÕ£ÀzÀ°è «ªÀgÀuÉUÀ¼Éà E®è. C®èzÉ
gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀ PÁ®UÀ¼À §UÉÎ EgÀĪÀ C±ÀĨsÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£É
¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀÄzÀ®è. ¨sÀƫĬÄAzÀ «Ä°AiÀÄ£ïUÀlÖ¯É ªÉÄÊ°UÀ¼À zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÆ
ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £ÀA§ÄªÀÅzÀÄ wÃgÁ
CªÁ¸ÀÛ«PÀªÁzÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ eÉÆåÃwµÀå
«eÁÕ£ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ.
3. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ eÉÆåÃwµÀåzÀ §UÉÎ vÁ½gÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ?
ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÀ«µÀåzÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ CªÀ£Éà PÁgÀt JAzÀÄ zÀÈqsÀªÁV £ÀA©zÀÝ ¸Áé«Ä
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ eÉÆåÃwµÀåzÀ §UÉÎ PÀlĪÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. "£ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ
£À£Àß ªÉÄÃ¯É DUÀĪÀÅzÁzÀzÀgÉ DUÀ°, CzÀÄ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀgÉ CzÀPÉÌ
AiÀiÁªÀ ¨É¯ÉAiÀÄÄ E®è. eÉÆåÃwµÀå ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÀħ𮠪ÀÄ£À¹ì£À
UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÄQ£À°è ¥ÁæªÀÄÄRå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß
PÀAqÀÄ GvÀÛªÀÄ DºÁgÀ «±ÁæAwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ" JA§ÄzÀÄ
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVzÉ.
4. ²PÀëtzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
CzsÁå¥ÀPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
²PÀëtzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ, ¥Àæ²ß¸ÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß
M¦àPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, ¨Éʧ¯ï CxÀªÁ PÀÄgÁ£ï DVgÀ° ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ
D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀët C«zÁåªÀAvÀ
ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄļÀîªÀ£À£ÀÄß «zÁåªÀAvÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄļÀîªÀ£À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ G£ÀßvÀ ²PÀët PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃwµÀå ºÀ¸ÀÛ¸ÁªÀÄÄ¢æPÀ,
¥ÀªÁqÀzÀAvÀºÀ ¥ÀæUÀw «gÉÆâü CA±ÀUÀ¼À ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß
ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
5. eÉÆåÃwµÀå CxÀð¥ÀÇtðªÉÇÃ? CxÀðgÀ»vÀªÉÇÃ? «ªÀj¹.
eÉÆåÃwµÀåªÀ£ÀÄß CxÀðgÀ»vÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ eÉÆåÃwµÀåzÀ°è
§gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ CzÀÄ CxÀðgÀ»vÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ.
eÉÆåÃwµÀåzÀ ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ MA§vÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÀgÀ®Æè ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀægÀ£ÀÄß
UÀæºÀUÀ¼ÉAzÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. JµÉÆÖà «Ä°AiÀÄ£ï ªÉÄÊ°UÀlÖ¯É JvÀÛgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀA©PÉUÉ CºÀðªÁzÀÄzÀ®è.
eÉÆåÃwµÀåzÀ°è §gÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ PÁ®UÀ¼ÀÄ gÁºÀÄPÁ®, UÀĽPÀPÁ®, AiÀĪÀÄUÀAqÀPÁ® C±ÀĨsÀ
J£ÀÄߪÀ ªÁzÀªÀÇ £ÀA§®¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÀÄ. PÁgÀt «eÁÕ£ÀzÀ°è gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ
UÀæºÀUÀ¼Éà E®è. F E®èzÉà EgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ EzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®UÀ¼ÀÄ C±ÀĨsÀ
J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà CxÀðªÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è.
eÉÆåÃw¶UÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É eÁvÀPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ eÁvÀPÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr
§gÀzÉà «ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £Á±À ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ
C¸ÀºÀdªÁzÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ ±ÉÃ. 10PÉÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁvÀPÀ«®èzÉ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ eÉÆÃwµÀå CxÀðgÀ»vÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.
¨sÀÆPÀA¥À, ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ C°è ¸ÀwÛgÀĪÀ
J®è ªÀåQÛUÀ¼À eÁvÀPÀzÀ®Æè CªÀgÀ ¸Á«£À ¢£À MAzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÆavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ
JA§ÄzÀÄ C¸ÀA§zÀÞªÁzÀÄzÁVzÉ.

www.vikascollege.com 106
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ¨sÀ«µÀåªÁtÂAiÀÄÄ CqÀØUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢Ã¥À«lÖ ºÁUÉ EgÀĪÀÅzÀÄ
MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ PÀÆqÀ eÉÆåÃwµÀå CxÀðgÀ»vÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß
¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.
eÉÆåÃwµÀå ªÀåªÀºÁgÁvÀäPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÀæUÁjPÉ
AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆåÃwµÀå PÉüÀĪÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÀPÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ
eÉÆåÃwµÀåzÀ mÉƼÀÄîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.
eÉÆåÃwµÀåªÀÅ G½zÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀévÀAvÀæ D¯ÉÆÃZÀ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ䫱Áé¸ÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄß
vÀgÀĪÀÅzÀÄ, F jÃwAiÀiÁV GAmÁUÀĪÀ ªÀiÁ°£Àå ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå, d® ªÀiÁ°£ÀåUÀ½VAvÀ
C¥ÁAiÀÄPÁj J£ÀÄߪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ eÉÆåÃwµÀå CxÀðgÀ»vÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.

*************

107
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 108
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ


qÁ. ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.
1. ¸ÉÃAUÁ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À ¢£ÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É JµÀÄÖ?
¸ÉÃAUÁ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À ¢£ÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É LªÀvÀÛjAzÀ CgÀªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä.
2. UÁr ±ÀºÁ¨Á¢UÉ §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ JµÁÖVvÀÄÛ?
UÁr ±ÀºÁ¨Á¢UÉ §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ DVvÀÄÛ.
3. ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ºÉAqÀw CA§ªÀé.
4. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ?
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¯ÁjUÉ ¹®ÄQ VdUÀļÀÄQAiÀiÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÄ.
5. ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ E£ÀÆß JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ EvÀÄÛ?
ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ EvÀÄÛ.
6. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gɹ ºÁQzÀ ¨ÉÆÃqÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ `C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀÄ' JAzÀÄ §gɹ ¨ÉÆÃqÀÄð ºÁQ¹zÀgÀÄ.
7. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ ²°à AiÀiÁgÀÄ?
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ ²°à ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ.
JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. vÁªÀÅ N¢zÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï £É£À¥ÀÅ §AzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ K£À¤¹vÀÄ?
vÁªÀÅ N¢zÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï £É£À¦UÉ §AzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ eÁUÀ«zÉ.
C¯Éè ªÀÄ®VzÀgÁ¬ÄvÀÄ. C°è ZÀ¥ÀgÁ¹ EgÀĪÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀ¼É «zÁåyðJAzÀgÉ ©qÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ
C¤¹vÀÄ.
2. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ NgÉ PÉÆÃgÉUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁågÀÄ?
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ NgÉ PÉÆÃgÉUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆr, ¯Á®, ±ÉnÖ, zÉñÀ¥ÁAqÉ.
3. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ vÀAzÉ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁjAzÀ CUÀ°¹ HjUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ?
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ vÀAzÉ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ §qÉzÀÄ CªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ zÀ£ÀUÀ½AzÀ, UɼÉAiÀÄjAzÀ
ºÉƼɺÀ¼Àî, VqÀªÀÄgÀ, UÀÄqÀبÉlÖ, ºÀtÄÚºÀA¥À®Ä, ¨ÉÆÃgÀÄí¼ÀUÀ½AzÀ CUÀ°¹ HjUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ.
4. ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É ¸ÉÃjzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß CA§ªÀé ºÉÃUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ?
¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É ¸ÉÃjzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß CA§ªÀé ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ¸ÀAeÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¹» ¹»
wArw¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß w¤¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀºÁ¨Á¢UÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä
ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆÃmÉî°è ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ w¤¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
5. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ±ÀªÀ AiÀiÁvÉæUÉ d£À ºÉÃUÉ §A¢vÀÄÛ?
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ±ÀªÀAiÀiÁvÉæUÉ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯É, ¨ÁeÁjUÉ ¨ÁeÁgÉ, HjUÉ-HgÉ D¸ÀàvÉæUÉ Nr
§A¢vÀÄÛ. CzÀÄ ±ÀªÀAiÀiÁvÉæAiÀiÁVgÀ°®è. zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ d£À ¸ÉÃjzÀAwvÀÄÛ.
6. CªÀ½ ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§ªÀé£À ¹Üw K£Á¬ÄvÀÄ?
CªÀ½ ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ºÀÄZÁÑV ºÉÆÃzÀgÀÄ.CªÀgÀ ¹ÜwAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄÄV®Ä

109
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ºÀjzÀÄ©zÀÝAvÉ. ¹r®Ä JgÀVzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CA§ªÀé ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Þ PÉý ºÀÈzÀAiÀÄ MqÉzÀÄ
¸ÀvÀÛ¼ÀÄ.
7. ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ Rjâ¹zÀÝgÀÄ?
¤ªÀÈwÛUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è EnÖzÀÝ fêÀ«ªÉÄ, ¨ÁåAQ£À
ºÀtªÀ£ÀÄß »AzÉvÉUÉzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ ¤ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ vÁªÀÅ ¨ÁrUÉVzÀÝ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹zÀÝgÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹ :
1. £Á£ÀÄ UÀqÀ§r¹ JzÀÄÝUÁr ºÀwÛzÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ CtÚ£À mÉ°UÁæA ¸À®ÄªÁV HjUÉ ºÉÆgÀl ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ
ªÁPÀå EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ CtÚ£À mÉ°UÁæA UÀªÀĤ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀºÀ¨Á¢UÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¸ÀeÁÓzÀgÀÄ. UÁr
§gÀ®Ä E£ÀÄß MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ ¨ÁQ EvÀÄÛ. DUÀ M§â ¸ÉÃAUÁPÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄvÁÛ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è
PÀĽvÀ. DvÀ ¨ÉÃgÁgÀÄ DVgÀzÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ¨Á®åzÀ UɼÉAiÀÄ£ÁVzÀÝ. DvÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß
w½¸ÀÄvÁÛ J®Æè PÉ®¸À ¹UÀzÁUÀ F zÀAzsÁ DgÀA©ü¸ÀÄgÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ£É. D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ Hj£À UÁr §AvÀÄ. DUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. £Á£ÀÄ ¸ÀªÉÆäúÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁzÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß`qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À« £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ±ÀºÀ¨Á¢UÉ §AzÁUÀ £ÀqÀÄgÁwæ ªÀÄ¼É zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
¤¯ÁÝtzÀ°è vÀAUÀ®Ä eÁUÀ E®èzÀ PÁgÀt ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ ±Á¯ÉAiÀÄ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ.
dªÁ£À£À C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è «±ÁæAwUÉ ªÀÄÄAzÁzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀܼÀªÀÅ
MAzÉÆAzÀÄ £É£À¥À£ÀÄß ªÉÄ®ÄQ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. D £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄQ¸ÀÄvÁÛ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ
¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±ÀvÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ.
3. £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀļÉAiÀÄAvÉ ¸ÀÄjAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀð ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ ¹»-PÀ»
£É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸Á®Ä EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ CªÀjUÉ »A¢£À £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ
PÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉâPÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ ºÀ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁzÀªÀÅ. CzÀgÀ®Æè vÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ
±ÀºÀ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ £É£À¥ÁzÁUÀ £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀļÉAiÀÄAvÉ
¸ÀÄjAiÀįÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ.
4. £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ ¤vÀå ºÀ§âªÁVgÀÄwvÀÄÛ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß'qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ CPÀÌ£ÀÆj£À°èzÁÝUÀ PÀ¼ÉzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.

www.vikascollege.com 110
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ¨Á®å DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ CªÀgÀ CPÀÌ£ÀÆj£À°è. D PÉÃjAiÀÄ J¯Áè
ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ PÀÆqÀ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlgÀÄ. ±Á¯ÉUÉ
ZÉPÀÌgï ºÉÆqÉzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ ºÀ¼Àî PÉƼÀî, ºÉÆ¼É PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄvÁÛ, ¨ÉÆÃgÀÄí¼À »rAiÀÄÄvÁÛ
«zsÀ «zsÀªÁzÀ DlUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄvÁÛ, zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉÆèà ©lÄÖ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÁUÀ zÀ£ÀªÁV,
¥ÀQëAiÀiÁV §gÀĪÀÅzÀÄ ºÀ§âzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVvÀÄÛ J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
5. £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À PÉÆÃmÉ §AzsÀ£ÀzÀ°è §A¢ü¹zÀgÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ, ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÀÆ UɼÀvÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F UɼÀvÀ£ÀzÀ
UÀÄgÀÄwUÁV CPÀÌ£ÀÆj£À°è zÀ£ÀPÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ±Á¯É PÀ°¸ÀĪÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ±Á¹Ûç
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ vÀAzÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ, CªÀgÀ ¦æÃw
¥ÁvÀæªÁzÀ ºÉƼÉ, ºÀ¼Àî, VqÀªÀÄgÀ, UÀÄqÀبÉlÖ, ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä, ¨ÉÆÃgÀÄí¼ÀUÀ½AzÀ CUÀ°¹
J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ vÀgÀÄvÁÛgÉ. E°è vÀ£ÀPÀ §AiÀÄ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ
¸ÀéZÀÑAzÀªÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÉÌ zsÀPÉÌ vÀAzÀAvÁ¬ÄvÀÄ
J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
6. CPÀëgÀ ªÀÄ¼É zsÁgÁPÁgÁV ¸ÀÄjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß`qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ, CªÀgÀ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
«ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ, DgÀA¨sÀzÀ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ
PÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀå, CA§ªÀé¼À DgÉÊPÉAiÀÄ°è ¤gÀÄ¥ÀPÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ
£É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁV CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¹vÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ CPÀëgÀ PÀ°AiÀÄ®Ä
ªÀÄÄAzÁzÁUÀ CPÀëgÀ ªÀÄ¼É zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ.
7. C°è C¼ÀzÀªÀgÉ ¥Á¦UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß`qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀĸÀtªÁzÀAvÉ DzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ
ªÁPÀå EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: MAzÀÄ ¢£À ±Á¯É ©mÁÖUÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ DlªÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ
§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀݪÀÅ. Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀ ¯Áj CªÀgÀ fêÀªÀ£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ.
F «ZÁgÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ºÉAqÀw CA§ªÀé½UÉ w½zÁUÀ DPÉ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¥Áæt ©lÖ¼ÀÄ. ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ
ºËºÁjzÀgÀÄ. F ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä HjUÉ HgÉà £ÉgÉ¢vÀÄÛ. J®ègÀÆ PÀÆqÀ C¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ
J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
8. £À£Àß »jêÀÄUÀ §AzÀ, £À£Àß »jêÀÄUÀ §AzÀ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß`qÁ| ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ'gÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ'
JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀDj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ

111
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ªÉÆzÀ°£À ±ÀºÀ¨ÁzÀ CzÁVgÀ°®è. ºÀ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ C°è DVzÀݪÀÅ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ
§gÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV ºÀÄqÀÄUÀgÉ®è J¢ÝzÀÝgÀÄ. PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ D J¥ÀàvÀÛgÀ ªÀAiÀĹì£À®Æè ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉ NzÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ §AzÀ
¸ÀÄ¢Ý PÉý ¥ÉÃ¥ÀgÉÆÃzÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ, PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛ JzÀÄÝ §AzÀÄ vÀ©âPÉÆAqÀÄ F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ §AiÀÄ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃVzÀݪÀÅ?
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ¨Á®åzÀ°è vÀ£Àß CPÀÌ£ÀÆj£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. N¢£À §UÉÎ AiÀiÁªÀ PÁ¼ÀfAiÀÄÆ
EgÀ°®è. D PÉÃjAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Àæw¤vÀå
mÉÆAPÀPÉÌ gÉÆnÖ, §ÄwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ. ºÀ¼Àî,
ºÉƼÉ, PÉgÉ, ¨Á«, VqÀ, ªÀÄgÀ, §½î, ¨ÉlÖUÀÄqÀØ, ºÀtÄÚ ºÀA¥À®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¨ÉÆÃgÀÄí¼ÀÄ »rAiÀÄÄvÀÛ
¦Ã¦ HzÀÄvÁÛ PÀȵÀÚ£ÀAvÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ eÉÆvÉ PÀuÁÚ ªÀÄÄZÁѯÉ, §½ ZÀPÀgÁl, PÉÆîA§UÀĽî,
¯ÉÆÃqÀ¯ÉÆÃqÀ wªÀÄäAiÀÄå Dl DqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ J°è®èzÀ »UÀÄÎ. zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä J¯ÉÆèÃ
©lÄÖ J¯ÉÆèà DqÀÄvÀÛ ¸ÀAeÉ DzÁUÀ ºÁqÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ zÀ£ÀªÁV, ¥ÀQëAiÀiÁV
§gÀĪÀzÉÆAzÀÄ ¤vÀå ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ¥Á°UÉ ºÀ§âªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. EAxÀ ªÀĺÁ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ
fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ zÀ£À PÁAiÀÄÄvÁÛ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ.
DzÀgÉ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ D±ÀæAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À PÉÆÃmÉ §AzsÀ£ÀPÉÌ
§AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁgÀÄ JµÉÖà ºÉýzÀgÀÆ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÉèÃn£À ªÉÄ¯É MAzÀPÀëgÀ
§gÉAiÀÄzÉ ¸ÀzÁ vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ §¼ÀUÀªÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀgÀÄ. DzÀgÉ ¢£ÀUÀ¼ÉzÀAvÉ ±Á¹Ûç
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ, CA§ªÀé¼À DgÉÊPÉ ªÀÄvÉÛ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. £ÀAvÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼À
ªÀļÉAiÉÄà ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ.
2. ªÀiÁ¸ÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CA§ªÀé ¦æÃw PÀqÀ®°è PÀvÉUÁgÀgÀ ¨Á®å ºÉÃUÉ PÀ¼É¬ÄvÀÄ?
§AiÀÄ® ±Á¯É¬ÄAzÀ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ
MAzÀPÀëgÀªÀ£ÀÆß PÀ°AiÀÄzÉ vÀ£Àß §AiÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ §¼ÀUÀªÀ£Éßà £É£ÉAiÀÄÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. ¢£ÀPÀ¼ÉzÀAvÉ
±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¥Àwß CA§ªÀé ¦æÃw¬ÄAzÀ ¹»wArUÀ¼À£ÀÄß CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß Gt§r¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀzÀ°è CPÀÌ£ÀÆj£À £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ C½¹ ºÉÆÃV CA§ªÀé -±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ
¦æÃwAiÀÄ PÀqÀ®°è «ÄAzÀÄ CPÀëgÀ ¦æÃw ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À°è CPÀëgÀ¨sÁå¸À
ªÀÄÄV¹ CzÉà ªÀµÀð MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁzÀgÀÄ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ zÀ£À PÁAiÀÄĪÁUÀ ºÀwÛzÀ
CqÀ«AiÀÄ gÀÄa ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄVvÀÄ. ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀAvÉ EzÀÝ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ,
ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è £ÉgÀªÁUÀÄvÁÛ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
3. CªÀ½ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ §zÀÄPÀ£Éßà §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ ºÉÃUÉ?
MAzÀÄ ¢£À ±Á¯É ¨ÉÃUÀ ©nÖzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÁªÉà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ DlªÁqÀÄvÁÛ
§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. wêÀæªÁzÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀ ¯ÁjAiÉÆAzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀÄ¢ÝzÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ
MAiÀÄÝgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀzÉ ¥Áæt ©lÖªÀÅ. CA§ªÀé ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ K¼À°®è. F
DWÁvÀªÀ£ÀÄß fÃtÂð¸À¯ÁUÀzÉ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÀÄZÁÑV ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹r®Ä §rzÀAvÉ CªÀgÀ
¹ÜwAiÀiÁVvÀÄÛ.
DgÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ ºÁ¹UÉ »rzÀªÀgÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV AiÉÆÃa¹ E£ÀÆß 10 ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ EzÀÝgÀÆ
¤ªÀÈwÛUÉ Cfð ºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ¸Á«¤AzÀ §ºÀ¼À zÀÄ:TvÀgÁzÀ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÉAqÀw,
ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è EnÖzÀÝ fêÀ«ªÉÄ, ¨ÁåAQ£À ºÀt, ¤ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §AzÀ ºÀt J®èªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹,
vÁ«zÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄð §gɹ ºÁQzÀgÀÄ. ±Á¯ÉUÉ NzÀ®Ä

www.vikascollege.com 112
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
§gÀĪÀ ¤UÀðwPÀ, §qÀªÀ, C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ Hl, ªÀ¸Àw, §mÉÖ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À
RZÀÄð £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
»ÃUÉ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ §zÀÄPÀÄ §zÀ¯ÁV ºÉÆìÄvÀÄ.
4. C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ?
±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÀÄZÁÑV ºÉÆÃzÀgÀÄ. CA§ªÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¸Á«¤AzÀ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ¹Üw
¹r®Ä §rzÀAvÁVvÀÄÛ. DgÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ ºÁ¹UÉ »rzÀªÀgÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV AiÉÆÃa¹ E£ÀÆß
10 ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ EzÀÝgÀÆ ¤ªÀÈwÛUÉ Cfð ºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ¸Á«¤AzÀ §ºÀ¼À zÀÄ:TvÀgÁzÀ ±Á¹Ûç
ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è EnÖzÀÝ fêÀ«ªÉÄ, ¨ÁåAQ£À ºÀt, ¤ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §AzÀ
ºÀt J®èªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹, vÁ«zÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ
C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄð §gɹ ºÁQzÀgÀÄ. ±Á¯ÉUÉ NzÀ®Ä §gÀĪÀ ¤UÀðwPÀ,
§qÀªÀ, C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ Hl, ªÀ¸Àw, §mÉÖ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À RZÀÄð
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
5. §zÀ¯ÁzÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ?
gÁwæ MAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÀ¨ÁzÀ vÀ®Ä¦zÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ. vÁªÀÅ N¢zÀÝ ºÉʸÀÆÌ®Ä £É£À¥ÁV
C°è ºÉÆÃV «±ÁæAw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ¨Á®PÀgÀ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄ PÀqÉUÉ
ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆzÀ°£À ±ÀºÀ¨ÁzÀ FUÀ EgÀ°®è. J¹¹ ¹ªÉÄAmï PÀA¥É¤¬ÄAzÀ, J.©.J¯ï.
PÀA¥É¤¬ÄAzÀ d£À vÀÄA© ºÉÆÃVvÀÄÛ. Hj£À £Á®ÄÌ ¢QÌUÀÆ HgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ªÉÄÊ°£ÀªÀgÉUÉ
¨É¼É¢vÀÄÛ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ºÉÆgÀlgÀÄ. ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ, ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ,
PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆgÀngÀĪÀ, HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ, PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ, ºÉÆÃmÉ®AUÀr
vÉgÉAiÀÄĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ £ÀqÉzÀgÀÄ.
6. ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹.
±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀåQÛvÀé §ºÀ¼À «²µÀÖªÁzÀzÀÄ. CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ,
E£ÉÆߧâgÀ K½UÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀªÀgÀÄ. `vÁ£ÀÄ ¨ÉAzÀgÀÆ w½ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß
¤ÃqÀĪÀ ¢Ã¥ÀzÀ' ºÁV£À ªÀåQÛvÀé CªÀgÀzÀÄÝ. zÀ£ÀUÁ»AiÀiÁzÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ CªÀgÀ
D±ÀæAiÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ «zÁåªÀAvÀ£À£ÁßV ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀgÉà ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ, ‘J¯ÉÆèà ©zÀÝ
PÀ®è£ÀÄß PÀqÉzÀÄ zÉÃUÀÄ®zÉƼÀUÉ ElÖAxÀªÀgÀÄ'. ªÀÄPÀ̽®èzÀ ±Á¹ÛçªÀiÁ¸ÀÛgÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ
¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀAvÉ §ºÀ¼À ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, DgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÁzÀgÀÆ ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®àªÀÇ ¦æÃw PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è.
ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ®Æ zÀÈwUÉqÀzÉ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ PÉÊUÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À
ºÉ¸Àj£À°è EnÖzÀÝ fêÀ «ªÉÄ, ¨ÁåAQ£À ºÀt vÉUÉzÀÄ, C®èzÉ ¤ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÆß
¸ÉÃj¹ vÁ¤zÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ Rjâ¹ ‘C£ÁxÀ ¨Á®PÀgÁ±ÀæªÀÄ' ªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹,
§qÀ, ¤UÀðwPÀ, C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À K¼ÉÎUÁV ±Àæ«Ä¹ vÀ£Àß £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ.
EAvÀºÀ ±Á¹Ûç ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ªÀåQÛvÀé C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ.

*************

113
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 114
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

§ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ
£ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹:
1. UËvÀªÀÄ d¤¹zÀÄÝ J°è?
UËvÀªÀÄ d¤¹zÀÄÝ £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ ®ÄA©¤AiÀÄ°è.
2. £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ «ªÀiÁ£À ºÉÃVvÀÄÛ?
£ÉÃ¥Á¼ÀzÀ «ªÀiÁ£ÀªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄlqÁgï ªÁå¤UÉ JgÀqÀÄ gÉPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ ºÁVvÀÄÛ.
3. §ÄzÀÞ¤UÉ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀ ¢£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
§ÄzÀÞ¤UÉ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀ ¢£À ªÉʱÁR ±ÀÄzÀÞ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄAzÀÄ.
4. ªÀiÁAiÀiÁzÉë zÉêÁ®AiÀÄ ºÉÃVvÀÄÛ?
ªÀiÁAiÀiÁzÉë zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ±ÉéÃvÀªÀtð¢AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ZËPÁPÁgÀªÁVzÉ.
5. C±ÉÆÃPÀ£À ¸ÀÛA¨sÀJ°èzÉ?
C±ÉÆÃPÀ£À ¸ÀÛA¨sÀ ¥ÀŵÀÌjtÂAiÀÄ GvÀÛgÀ §¢AiÀÄ°èzÉ.
6. AiÀiÁgÀ ¥ÀæªÁ¸Á£ÀĨsÀªÀzÀ°è ®ÄA©¤AiÀÄ §UÉUÉ «ªÀgÀUÀ½ªÉ?
aäà AiÀiÁwæPÀ ºÀÄAiÉÄ£ïvÁìAUï£À ¥ÀæªÁ¸Á£ÀĨsÀªÀzÀ°è ®ÄA©¤AiÀÄ §UÉUÉ «ªÀgÀUÀ½ªÉ.
7. PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À EA¢£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À EA¢£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¯ÁgïPÉÆÃmï.
8. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁqÀÄð ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ?
CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁqÀÄð ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß “PÁ¦üUÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉÆr” JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ.
9. ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è UÁqsÀªÁV CZÉÆÑwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è UÁqsÀªÁV CZÉÆÑwÛzÀÄÝ UËvÀªÀĤ®èzÀ CgÀªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÉà PÀnÖPÉÆAq
PÀ®à£ÉAiÀÄ CgÀªÀÄ£É ªÀiÁvÀæ.
JgÀqÀÄ- ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À zÀ±Àð£À CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼À zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ½AzÀ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. C®èzÉÃ
CªÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà £ÁªÀÅ CªÀgÀ §UÉÎ CgÀ½¹gÀĪÀ
C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ.
2. £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ ªÉʪÀiÁ¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃVzÉ?
£ÉÃ¥Á¼À ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀÅlÖ HgÀÄUÀ½UÉ®è ¥ÀÅlÖ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt ¤«Äð¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25
¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁgÀ®Ä ©nÖzÉ. F zÉñÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30PÀÆÌ
ºÉZÀÄÑ «ªÀiÁ£À ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ «ªÀiÁ£À zÀgÀ PÀÆqÀ ²æøÁªÀiÁ£Àå£À PÉÊUÉ
JlPÀĪÀAxÀzÀÄÝ.
3. UËvÀªÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆïÉÆPÀªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV zÀ»¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
§zÀÄPÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? gÉÆÃUÀ ªÀÄÄ¥ÀÅöà, ªÀÄgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ?
ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAPÀlUÀ¼À ªÀÄÆ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ UËvÀªÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆïÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß
¤gÀAvÀgÀªÁV zÀ»¹©nÖzÀݪÀÅ.

115
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹ :
1. F ©¹¯Éà UËvÀªÀÄ£À£ÀÄß ¸À£Áå¸ÀPÉÌ zÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ `§ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ' JA§ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À¢AzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
®ÄA©¤AiÀÄ ©¹® gÀhÄļÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹» F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀjUÉ
ºÉýzÀ¼ÀÄ.
§ÄzÀÞ£À d£Àä¸ÀܼÀªÁzÀ ®ÄA©¤AiÀÄÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ ²RgÁUÀæzÀ°ègÀĪÀ vÀA¥À£ÉAiÀÄ UÁæªÀÄ JAzÀÄ
vÀ¥ÁàV ¨sÁ«¹zÀÝ®èzÉ, EAvÀºÀ vÀA¥ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è §ÄzÀÞ ¨É¼É¢AUÀ¼ÀAvÉ CªÀvÀj¹gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
w½¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ D ¥ÀæzÉñÀÀzÀ ©¹AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹»¥ÀÅnÖ F
©¹¯Éà UËvÀªÀÄ£À£ÀÄß ¸À£Áå¸ÀPÉÌ zÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. ¯ÉÃRPÀjUÉ ®ÄA©¤AiÀÄ ©¹®Ä
ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ ¤d J¤¸ÀĪÀAvÉ ºÉZÉÑà EvÀÄÛ.
2. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ C£ÀUÀvÀåªÁV PÉÆæ¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ `§ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ' JA§ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À¢AzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
UËvÀªÀÄ£À ºÀÄlÆÖgÀÄ ®ÄA©¤. C°è£À ªÀiÁAiÀiÁzÉë zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è
J®ègÀÆ zsÁå£À ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£À¸ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ
z˧ð®åªÀ£ÀÄß, zÀÄUÀðtªÀ£ÀÄß E°è ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÀÄ GavÀ. EzÀÄ UËvÀªÀÄ d¤¹zÀ ¥À«vÀæªÁzÀ
eÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁqÀÄ JAzÁUÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
3. UÀªÁQë¬ÄAzÀ ªÀÄUÀ£À£À£ÀÄßPÀÆVgÀ§ºÀÄzÀÄ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ `§ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ' JA§ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À¢AzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
®ÄA©¤¬ÄAzÀ E¥ÀàvÉÛüÀÄ Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°è PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ EzÉ. PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ
«±Á® GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÀÄzÉÆÞÃzÀ£À£À CgÀªÀÄ£É EvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. C°ègÀĪÀ
ªÀÄÄgÀÄPÀÄ EnÖUÉ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀĪÁUÀ §ºÀıÀB F ¸ÀܼÀzÀ°è
UËvÀªÀÄ DlªÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ, EzÀÄ UËvÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÉÆÃzsÀgÉAiÀÄ PÉÆÃuÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÀiÁAiÀiÁzÉë vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß F UÀªÁQë¬ÄAzÀ PÀÆV PÀgÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. JAzɯÁè HºÉ
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
4. §ÄzÀÞ£Éà E®èzÀ CgÀªÀÄ£É UÉƧâUÁqÀÄð !
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ `§ÄzÀÞ ©¹®Æj£ÀªÀ£ÀÄ' JA§ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À¢AzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ §ÄzÀÞ£À £ÉÊd CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹zÁUÀ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ EzÁVzÉ.
PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À CgÀªÀÄ£É EzÀÝ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°è£À ªÀÄÄgÀÄPÀÄ EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß
£ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀ®à£ÉAiÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ ¤µÀÌçªÀÄtzÁégÀªÀÅ ¥ÀǪÀðQÌzÉ. D
zÁégÀ¢AzÀ¯Éà UËvÀªÀÄ£ÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ¤UÀð«Ä¹zÀ£ÉAzÀÄ ¥ÀæwÃw. »ÃUÉ CgÀªÀÄ£É £ÉÆÃqÀÄvÁÛ
ºÉÆgÀ§AzÀgÉ C°èzÀÝ UÁqÀÄð PÁ¦üUÉãÁzÀÆæ PÉÆræà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ §AzÀ
¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

www.vikascollege.com 116
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. ®ÄA©¤ ¥ÀAiÀÄtzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉãÀÄ?
®ÄA©¤AiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä §ºÀÄzÀÆgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. UÀÄqÀØUÁqÀ£ÀÄß E½zÀÄ, §mÁ
§AiÀÄ®£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÁUÀ®Ä UÀAmÉUÀlÖ¯É ¸ÀªÀÄAiÀĨÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ CzÀÄ §jà ¨ÉlÖUÀ¼À vÀ¥Àà®Ä
£ÉÃ¥Á¼À ¸ÀPÁðgÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÉ. »ªÀÄ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À£ÀÄß, vÀA¥ÀÅUÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ
gÀt©¹°UÉ MrØPÉÆAqÁUÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄ ®ÄA©¤. ¨sÁgÀvÀzÀ UÀrAiÀÄvÀÛ EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀ. ®ÄA©¤AiÀÄ
²RgÁUÀæzÀ°è vÀA¥ÁzÀ HgÉAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. C°èUÉ vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄîµÉÖà §ÄzÀÞ
©¹®Æj£ÀªÀ£ÉAzÀÄ CjªÁ¬ÄvÀÄ.
2. UËvÀªÀÄ£À ªÀÄ£À¹ì£À Gj AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄzÉAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ H»¹zÁÝgÉ ?
§ÄzÀÞ ºÀÄnÖzÀÄÝ ªÉʱÁR ¥ÀÇtÂðªÉÄAiÀÄAzÀÄ, CªÀ¤UÉ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀÄzÀÄ ªÉʱÁR
¥ÀÇtÂðªÉÄAiÀÄAzÉÃ. ªÉʱÁR? JAzÉ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ±ÁRzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ¯Éè d¤¹zÀ §ÄzÀÞ£À
ªÀÄ£ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÝ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ E°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. §zÀÄPÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?
CzÀgÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? gÉÆÃUÀ, ªÀÄÄ¥ÀÅöà, ªÀÄgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAPÀlUÀ¼À
ªÀÄÆ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛzÀݪÀÅ. vÁ£ÀÄ gÁd£ÁzÀgÀÆ
EªÀÅUÀ½UÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ. ºÁUÁV §ÄzÀÞ KPÁAvÀzÀ ¸À£Áå¸ÀzÀ ºÁ¢
ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀ JAzÀÄ H»¹zÁÝgÉ.
3. ªÀiÁAiÀiÁzÉë zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ºÉÃVvÀÄÛ?
ªÀiÁAiÀiÁzÉë zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ±ÉéÃvÀªÀtð¢AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ZËPÁPÁgÀªÁVzÉ. C°è£À ¥Àj¸ÀgÀ
vÀÄA¨Á ±ÀĨsÀæªÁVzÀÄÝ C°è DgÁzsÀ£É, CZÀð£É DZÀgÀuÉUÀ¼À PÀAzÁZÁgÀ«gÀ°®è. EZÉÒ
EzÀݪÀgÀÄ vÀA¥ÀÅ ºÁ¹£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zsÁå£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. C¯Éèà UËvÀªÀÄ d¤¹zÀ ¸ÀܼÀªÉAzÀÄ
¸ÀÆa¸À®Ä ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥Áa PÀnÖzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. ZÀjvÉæ-¥ÀÅgÁtUÀ½UÉ D PÀ®Äè
¸ÁQë JA§AvÉ EvÀÄÛ. C±ÉÆÃPÀ F ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÝ JAzÀÄ C¯Éèà ¤°è¸À¯ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀÜA§
¸ÁgÀÄwÛvÀÄÛ.
4. PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è ¯ÉÃRPÀgÀ ¤gÁ¸ÉUÉ PÁgÀtªÉãÀÄ?
PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÆ
UÁqsÀªÁV ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è CZÉÆÑwÛzÀÄÝ UËvÀªÀÄ E®èzÀ CgÀªÀÄ£É. £ÁªÉà PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ
CgÀªÀÄ£É ªÀiÁvÀæ. ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðªÀÅ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVgÀĪÀ ®ÄA©¤AiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ÉÇÃn¬ÄAzÀ
CzÀÆÝjAiÀiÁzÀ ªÉÆ£Á¹ÖçUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ. DzÀgÉ PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è §ÄzÀÞ ¤®èzÀ
CgÀªÀÄ£É £ÀªÀÄä PÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀtð ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß PÀëtzÀ° èPÉqÀ« ºÁPÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ D ¤gÁ±ÉAiÀįÉèÃ
£ÀªÀÄäzÉà ¨sÁªÀ£ÉUÀ½AzÀ CªÀ£À ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqɪÀÅ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
5. EnÖUÉ PÀlÖqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÃRPÀgÀÄ K£ÉãÀÄ ZÀað¹zÀgÀÄ?
¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄqÀ¢ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃlÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀµÉÖà G½¢zÀÝ §ÄzÀÞ£À CgÀªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ
C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹zÀgÀÄ. F eÁUÀzÀ°è §ÄzÀÞ DlªÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è Hl
ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è CªÀ£À ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F eÁUÀªÀÅ UËvÀªÀÄ-AiÀıÉÆÃzsÀgÉAiÀÄgÀ
PÉÆÃuÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è gÁºÀÄ® UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ DlªÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁAiÀiÁzÉë vÀ£Àß
ªÀÄUÀ£À£ÀÄß F UÀªÁQëAiÀÄ°è PÀgÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÉà wgÀÄ«£À°è ºÀtÄÚ ºÀtÄÚgÉÆÃVAiÀÄ£ÉÆßÃ,
±ÀªÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÉÆßà PÀArgÀ§ºÀÄzÀÄ. E°èAzÀ¯Éà CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ
ºÉÆgÀºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀÄ ZÀað¹zÁÝgÉ.
6. PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ«£À GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹j.
PÀ¦®ªÀ¸ÀÄÛ FUÀ ¯ÁgïPÉÆÃmï JAzÉà ¥Àæ¹¢Þ. ¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ ºÀ½î
®ÄA©¤AiÀÄ°èzÀÝAvÉ E®Æè MAzÀÄ «±Á®ªÁzÀ GzÁå£ÀªÀ£À. F GzÁå£ÀªÀªÀ£ÀzÀ°è

117
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
±ÀÄzÉÆÞÃzÀ£À£À CgÀªÀÄ£É EvÉÛAzÀÄ ¥ÀæwÃw. CzÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ ¥ÀżÀQvÀgÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ EzÀÄ
UËvÀªÀÄ£ÀÄ ¨Á®å–AiÀi˪À£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ C¥ÀǪÀð eÁUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ. UËvÀªÀÄ §ÄzÀÞ£ÁUÀĪÀ
ªÉÆzÀ®Ä ¹¢ÞAiÀÄ CxÀðUÀ½¹¹zÁÞxÀð£ÁUÀĪÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ««zsÀ ¥ÁæAUÀtUÀ¼À£ÀÄß
H»¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ EnÖUÉAiÀÄ CgÀ§gÉ DPÀÈwUÀ¼ÀÄ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÀvÉ
ºÉüÀÄvÀÛªÉ. PÁ® CzɵÀÄÖ ¤UÀÄðt ªÀÄvÀÄÛ PÀÆægÀ M½vÀÄ PÉqÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÁV
¸ÀªÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉAiÀÄ®è JA¢zÁÝgÉ.

www.vikascollege.com 118
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ
ªÀÄÄUÀ¼ÀºÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ
MAzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. ±ÉÆövÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¨Á½£À°è £ÉÊwPÀ zsÉÊAiÀÄðzÀ £ÀAzÁ¢Ã¥À ºÀaÑzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
±ÉÆövÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¨Á½£À°è £ÉÊwPÀ zsÉÊAiÀÄðzÀ £ÀAzÁ¢Ã¥À ºÀaÑzÀªÀgÀÄ PÀÄzÀÄä¯ï
gÀAUÀgÁªï.
2. §qÀªÀgÀ ªÀQîgÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
§qÀªÀgÀ ªÀQîgÉAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ PÀÄzÀÄä¯ï gÀAUÀgÁªï.
3. gÀAUÀgÁªï ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
gÀAUÀgÁªï ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ r¥Éæ¸ïØ PÁè¸ï «ÄµÀ£ï.
4. gÀAUÀgÁªï PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É J°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ?
gÀAUÀgÁªï PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃrUÀÄqÉØAiÀÄ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ.
5 gÀAUÀgÁªï PÉÆÃmïð»¯ïì£À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ?
gÀAUÀgÁªï PÉÆÃmïð»¯ïì£À°è D¢ zÁæ«qÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ.
6. ¸ÀPÁðgÀ, gÀAUÀgÁªï CªÀjUÉ ¤ÃrzÀ ©gÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¸ÀPÁðgÀ, gÀAUÀgÁªï CªÀjUÉ ¤ÃrzÀ ©gÀÄzÀÄ gÁªï ¸ÁºÉèï.
2-3 ªÁPÀå
1. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
ªÀĺÁvÀä eÉÆåÃw ¨Á¥sÀůÉ, gÁºÀÄ ªÀĺÁgÁeï, £ÁgÁAiÀÄtUÀÄgÀÄ, £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï,
ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü, ¨Á¨Á ¸ÁºÉèï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ.
2. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè PÉÆÃmïð£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè PÉÆÃmïð£À°è ¨ÉAzÀÆgÀÄ ¨Á§Ä JA§ C¸ÀàöȱÀå ªÀåQÛ PÉÆÃnð£À°è ¥ÉÃzÉ
PÉ®¸ÀPÁÌV Cfð ºÁQzÀÝ. DvÀ£À£ÀÄß DV£À DAUÀè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ
ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. «µÀAiÀÄ w½zÀ PÉ®ªÀgÀÄ MmÁÖV ¥Àæw¨sÀn¹zÀgÀÄ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß §»µÀÌj¹
£ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.
3. gÀAUÀgÁªï ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ ºÉýPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
£À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀ zÀ°vÀ d£ÁAUÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «zÁåªÀAvÀgÁV, zÉÆqÀتÀgÁV ¸ÀPÁðj £ËPÀjUÉ
¸ÉÃj, £ÀªÀÄÆägÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁj£À° èNqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀƪÀ zsÀƼÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ
vÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ £À£Àß d£Àä ¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÉýPÉ EvÀÄÛ.
4. gÀAUÀgÁªï ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÁ¸ÉÖ¯ï¤AzÀ GAmÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ?
gÀAUÀgÁªï CªÀgÀÄ zÀ°vÀgÀ «ªÉÆÃZÀ£É DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä zÀ°vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ªÉÆÃZÀ£É
DUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß CjwzÀÝgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ zÀ°vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ ¤ÃrzÀgÀ®èzÉ,
zÀÆgÀzÀ ºÀ½îUÀ½AzÀ §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ±ÉÃrUÀÄqÉØAiÀÄ°è ºÁ¸ÉÖ¯ï vÉgÉzÀgÀÄ.
5. gÀAUÀgÁªï CAvÀeÁðw «ªÁºÀPÉÌ ¤ÃrzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ UÁA¢ü ªÉÄÃ¯É ¤ÃrzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ K£ÀÄ?
gÀAUÀgÁªï CAvÀeÁðw «ªÁºÀPÉÌ ¤ÃrzÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄ

119
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃjvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ gÁeÁfAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¸ÉƸÉAiÀiÁV vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ CAvÀeÁðw «ªÁºÀPÉÌ CªÀPÁ±À MzÀV¹zÀgÀÄ.
6. gÀAUÀgÁªï gÁdQÃAiÀÄ «ÄøÀ¯ÁwUÁV ºÉÃUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ?
¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ f¯Áè ¨ÉÆÃqïð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è zÀ°vÀd£ÁAUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÀPÁ±À
¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĸÀ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹ ºÉÆÃgÁlPÉÌ E½zÀgÀÄ. CªÀgÀ C£ÀªÀgÀvÀ
ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV CAUÀgÀ ªÀiÁ¸ÀÛgï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ ªÀiÁ¸ÀÛgï JA§ E§âgÀÄ zÀ°vÀgÀÄ
¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀgÀÄ.
7. r.¹.JA. ¸ÀA¸ÉÜUÉ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ?
r.¹.JA. ¸ÀA¸ÉÜUÉ UÀÄgÀÄzÉêÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgï, ¢Ã£À§AzsÀÄ ¹.J¸ï. DAqÀÆæ¸ï,
qÁ| C¤¨É¸ÉAmï, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UÉÆÃR¯É, ªÀÄvÀÄÛ f. PÉ zÉêÀzsÀgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgɯÁè F ¸ÀA¸ÉÜUÉ
¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ. gÀAUÀgÁªï CªÀgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀÄ, eÉÆvÉUÉ
CªÉÄÃjPÀzÀ SÁåvÀ GzÀå«Ä ºÉ¤æ¥ÉÇÃqïð, d¹ÖÃ¸ï «®âmïð, qÁ|PÁ£Áðmï »ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ
¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ D ¸ÀA¸ÉÜUÉ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.
8. gÀAUÀgÁªï vÀªÀÄä G¬Ä°£À°è K£ÀÄ §gÉ¢zÀÝgÀÄ?
C¸ÀàöȱÀå d£ÁAUÀzÀ¯Éèà CwAiÀiÁV »AzÀĽzÀªÀgɤ¹zÀ eÁqÀªÀiÁ°UÀ¼ÀÄ £À£Àß ¥ÁyðêÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ
±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÀ agÀ±ÁAw zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ §gÉ¢zÀÝgÀÄ.
9. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ gÀAUÀgÁªï §UÉÎ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ?
“¥ÀÇdågÀAUÀgÁªïjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÁ¤µÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¹PÉÆAqÉ. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ
MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÉÄîàAQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÉÆnÖzÁÝgÉ. C¸ÀàöȱÀå d£ÁAUÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÀÄzÁÞgÀ PÁAiÀÄðzÀ°è
ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀ gÀAUÀgÁªï £À£ÀUÉ ¸ÀÆàwð ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. C¸ÀàöȱÀåvÁ ¤ªÁgÀuÁ
PÁAiÀÄðzÀ°è PÀÄzÀÄä¯ïgÁªï ¤dªÁVAiÀÄÆ £À£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ.” JAzÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ gÀAUÀgÁªï
§UÉÎ ºÉýzÀgÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa¹ «ªÀj¹ :
1. ±ÉÆövÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¨Á½£À°è £ÉÊwPÀ zsÉÊAiÀÄðzÀ £ÀAzÁ¢Ã¥À.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ' CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀÄzÀÄä¯ïgÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ©A©¸ÀĪÀ ªÁPÀå EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è eÁwÃAiÀÄvÉ, C¸Ààç±ÀåvÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C¤µÀÖ
¦qÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ. F C¤µÀÖ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä eÉÆåÃw¨Á ¥sÀůÉ, ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü,
CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ ±ÀæªÀĪÀ»¹zÁÝgÉ.CAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ
PÀÄzÀä¯ïgÀAUÀgÁªï PÀÆqÀ M§âgÀÄ. EªÀgÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ C¸Ààç±ÀåvÉ, eÁwÃAiÀÄvÉ
«gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁr f¯ÉèAiÀÄ ±ÉÆövÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¨Á½£À°è ¨É¼ÀPÁzÀªÀgÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ
¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
2. ¥ÀæUÀwUÉ «zÉåAiÉÄà ªÀÄÆ®.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ‘qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ' CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀĺÁvÀägÀUÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : PÀÄzÀÄä¯ïgÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀÄ £ÀA©zÀÝ zsÉåÃAiÀÄ ªÁPÀå EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: PÀÄzÀÄä¯ïgÀAUÀgÁªï zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ zÀ°vÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ.
C®èzÉ CªÀgÀÄ UËvÀªÀÄ §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝgÀÄ.
gÀAUÀgÁªïgÀªÀjUÉ zÀ°vÀgÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ «zÉåAiÉÄà zÀ°vÀgÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À§®è

www.vikascollege.com 120
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
KPÉÊPÀ ªÀiÁUÀð JAzÀÄ C¤¹vÀÄ. `eÁÕ£ÀªÉà ¨É¼ÀPÀÄ' JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀ gÀAUÀgÁªï D
£É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV zÀ°vÀgÀ K¼ÉÎUÁV zÀÄrzÀgÀÄ.
3. fÃvÀzÀ PÉ®¸À AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ?
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ' CªÀgÀÄ §gÉzÀ `ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: zÀ°vÀgÀÄ CA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ
G¼ÀîAvÀ ªÀUÀð ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ¼ÀªÀ¼ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : `¥ÀæUÀwUÉ «zÉåAiÉÄà ªÀÄÆ®'JAzÀÄ £ÀA©zÀÝ gÀAUÀgÁªï zÀ°vÀgÀ£ÀÄß «zÁåªÀAvÀgÀ£ÁßV
ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ªÀiÁUÀðªÁVgÀ°®è. zÀ°vÀgÀ£ÀÄß
«zÁåªÀAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ CA¢£À PÁ®zÀ°è
¸ÀªÀiÁdzÀ £ÀA©PÉUÉ «gÉÆÃzsÀªÁVvÀÄÛ. zÀ°vÀgÀÄ «zÁåªÀAvÀgÁzÀgÉ, DyðPÀªÁV ¥ÀæUÀw
ºÉÆA¢zÀgÉ fÃvÀzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ CA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ §ºÀ¼À
ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVvÀÄÛ.
4. C£ÀågÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C£ÀßQÌAvÀ DvÀäUËgÀªÀzÀ UÀAf HlªÉà zÉÆqÀØzÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ' CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: zÀ°vÀgÀ£ÀÄß ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ §zÀÄQ£ÉqÉUÉ ¸ÁV¹zÀ gÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀ PÁAiÀÄð
ªÉÊRjAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå : gÀAUÀgÁªïzÀ°vÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÉÌ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ«vÀÛgÀÄ, zÀ°vÀjUÉ CªÀgÀ PÁ® ªÉįÉ
¤®ÄèªÀAvÁUÀ®Ä PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹, C°è §qÀV, £ÉÃAiÉÄÎ, vÉÆÃlUÁjPÉ,
PÀ¸ÀÆw, gÉõÉä ºÀļÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ EvÁå¢ ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß
zÀ°vÀjUÉ PÉÆr¹zÀgÀÄ. ¸ÁéªÀ®A© fêÀ£ÀPÉÌ zÁj ªÀiÁrzÀgÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ
§A¢zÉ.
5. gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ K¼ÀĪÀ zsÀƼÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ vÁUÀ¨ÉÃPÀÄ
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ’ CªÀgÀÄ §gÉzÀ `ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : EzÀÄ PÀÄzÀÄä¯ï gÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄ¯É §gÉzÀ ºÉýPÉAiÀiÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: zÀ°vÀgÀ §zÀÄQ£À §UÉÎ gÀAUÀgÁªï vÀÄA§ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ CªÀgÀ
¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ ºÉýPÉAiÉÄà ¸ÁQë. '£À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀ zÀ°vÀ d£ÁAUÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
«zÁåªÀAvÀgÁV, zÉÆqÀتÀgÁV, ¸ÀPÁðj £ËPÀjUÉ ¸ÉÃj, £ÀªÀÄÆägÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è PÁj£À°è
NqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀĪÀ zsÀƼÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ vÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ £À£Àß d£Àä
¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.' JA§ ºÉýPÉ gÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀ zÀÆgÀzÀȶÖUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.
6. gÀAUÀgÁªï CªÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÁ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¹PÉÆAqÉ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `qÁ| ªÀÄÄUÀ¼ÀªÀ½î PÉñÀªÀ zsÀgÀtÂ' CªÀgÀÄ §gÉzÀ `ªÀĺÁvÀägÀ UÀÄgÀÄ' JA§
¥ÁoÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : EzÀÄ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ.
¸ÁégÀ¸Àå : UÁA¢üÃf CªÀgÀÄ 1934 ¥sɧæªÀj 24gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÁUÀ r.¹.JA. ¸ÀA¸ÉÜUÉ
¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ. gÀAUÀgÁªï ªÀiÁrzÀ ¸ÉêÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ CvÀåAvÀ
¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ £ÀqÉzÀ §ÈºÀvï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÀAUÀgÁªï CªÀgÀÄ UÉÊzÀ
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß÷¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄvÁÛ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.

121
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
LzÀÄ-DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. gÀAUÀgÁªï C¸Ààç±ÀågÀ ²PÀëtPÁÌV ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄãÀÄ? «ªÀj¹.
EA¢UÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è C¸Ààç±ÀågÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¹,
ªÀÄPÀ̽UÁV ºÀvÁÛgÀÄ PÀqÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ, «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ.
gÀAUÀgÁªïCªÀgÀÄ r.¹.JA. (r¥Éæ¸ïØPÁè¸ï «ÄµÀ£ï) JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À
PÀAPÀ£Ár, ªÀÄÆ°Ì, ¨ÉÆüÀÆgÀÄ, GqÀĦ, §£ÀßAeÉ, £ÉeÁgÀÄ, CvÁÛªÀgÀ, ¨Á§ÄUÀÄqÉØ, zÀqÀدï
PÁqÀÄUÀ¼À°è GavÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀgÀÄ. F ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¤µÀ× CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ C¸Ààç±ÀåjUÉ «zÉå PÀ°¸À®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ PÉæöʸÀÛ
CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉÆAqÀgÀÄ.
zÀ°vÀjUÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ±ÉÃrUÀÄqÉØ JA§°è PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
vÀªÀÄUÉ §AzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ««zsÀ ªÀÈwÛUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß zÀ°vÀjUÉ
PÉÆr¹zÀgÀÄ.
zÀ°vÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ªÉÆÃZÀ£É DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀ gÀAUÀgÁªï zÀ°vÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À
«zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ «±ÉõÀ DzÀåvÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. zÀÆgÀzÀ ºÀ½îUÀ½AzÀ §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÀUÀgÀzÀ
±ÉÃrUÀÄqÉØAiÀÄ°è ºÁ¸ÉÖ¯ï vÉgÉzÀgÀÄ. C§¯ÉAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÉAiÀÄgÀ «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌVAiÀÄÆ
D±ÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÀÄ.
2. gÀAUÀgÁªï C¸Ààç±ÀågÀ£ÀÄß ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì UÉzÀÝ §UÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹.
gÀAUÀgÁªï C¸Ààç±ÀågÀ K½UÉUÁV vÀªÀÄä Erà fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄr¥ÁVj¹zÀgÀÄ. zÀ°vÀ ªÀÄPÀ̼À
²PÀëtzÀ ¸À®ÄªÁV ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉÃ
§gÀĪÀAvÉ ¥ÉÇæÃvÁ컸À®Ä ¢£ÀPÉÌ 2 ¥ÉÊ¸É £ÀUÀzÀÄ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ
¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
PÀÄzÀÄä¯ï gÀAUÀgÁªïgÀªÀgÀÄ C¸Ààç±ÀågÀ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÊ-PÉÊvÉƼÉzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ±ÀÄaUÉƽ¹zÀgÀÄ. zÀ°vÀgÀ
ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̼À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀj¹, CªÀgÀ eÉÆvÉ PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁrzÀgÀÄ. C¸Ààç±ÀågÀ
ºÀnÖUÀ¼À¯Éè ªÀÄ®V, ªÀÄ£À¸ÀÄì UÉzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À M°¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ
¥sÀ®ªÁVAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ §ºÀĸÀASÁåvÀ zÀ°vÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ, ¨É¼ÀQUÉ
§gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀzÀ°è CªÀPÁ±À ¹PÀÌgÉ vÁªÀÇ ºÉÃUÉ G£ÀßwUÉ KgÀ§¯ÉèªÀÅ
JA§ÄzÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ zÀ°vÀgÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
3. gÀAUÀgÁªï CªÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉãÀÄ ?
PÀÄzÀÄä¯ï gÀAUÀgÁªï CªÀgÀzÀÄÝ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁzÀ ªÀåQÛvÀé. gÁµÀÖç¦vÀ ªÀĺÁvÀä
UÁA¢üÃfÃAiÀĪÀgÉà EªÀgÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÁAiÀÄðUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝgÀÄ. CµÀÄÖ WÀ£À ªÀåQÛvÀé
EªÀgÀzÀÄÝ.
gÀAUÀgÁªï PÉÊUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÉAzÀgÉ : »AzÉAiÉÄà zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è
C¸Ààç±ÀågÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¹, ªÀÄPÀ̽UÁV ºÀvÁÛgÀÄ PÀqÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ, «zÁåyð
¤®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ.
gÀAUÀgÁªï CªÀgÀÄ r.¹.JA. (r¥Éæ¸ïØPÁè¸ï «ÄµÀ£ï) JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À
PÀAPÀ£Ár, ªÀÄÆ°Ì, ¨ÉÆüÀÆgÀÄ, GqÀĦ, §£ÀßAeÉ, £ÉÃeÁgÀÄ, CvÁÛªÀgÀ, ¨Á§ÄUÀÄqÉØ, zÀqÀدï
PÁqÀÄUÀ¼À°è GavÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀgÀÄ. F ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß `¥ÀAZÀªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ' JAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
zÀ°vÀjUÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ±ÉÃrUÀÄqÉØ JA§°è PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
fêÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ««zsÀ ªÀÈwÛUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß zÀ°vÀjUÉ PÉÆr¹zÀgÀÄ.

www.vikascollege.com 122
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
PÉÆgÀUÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ PÉÆÃmïðUÀÄqÉØ §½ ¸Á®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹, PÀÄ® PÀ¸ÀÄ©£À°è, UÀÄr
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀ®Ä £ÉgÀªÁzÀgÀÄ. zÀ°vÀgÀ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV, ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛ
¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV PÉÆÃmïð»¯ïì£À° è`D¢ zÁæ«qÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß' ¸Áܦ¹zÀgÀÄ.
eÁwÃAiÀÄvÉ ¦qÀÄUÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ¨sÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄzÁæ¹£À qÁ| ¸ÀĨÁæAiÀÄ£ïUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ¯Éèà CAvÀeÁðw «ªÁºÀPÉÌ
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÀÄ. C®èzÉ zÀ°vÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À
¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ.

***************

123
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 124
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

¤gÁPÀgÀuÉ
qÁ. «ÃuÁ±ÁAvÉñÀégÀ
MAzÀÄ ªÁPÀå
1. gÀPÁë PÀgÀAqÀPÀªÀÅ AiÀiÁgÀ PÉʬÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄ?
gÀPÁë PÀgÀAqÀPÀªÀÅ PÀĪÀiÁgÀ ¨sÀgÀvÀ£À PÉʬÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄ.
2. ¨sÀgÀvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
¨sÀgÀvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ zÀĵÀåAvÀ.
3. ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?
±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄãÀPÉ.
4. AiÀiÁgÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV ±ÀPÀÄAvÀ¯É CgÀªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁݼÉ?
¨sÀgÀvÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÁV ±ÀPÀÄAvÀ¯É CgÀªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁݼÉ.
5. ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ CAvÀB¥ÀÅgÀ¢AzÀ zÀĵÀåAvÀ ºÉÆgÀ £ÀqÉzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ?
±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ CAvÀB¥ÀÅgÀ¢AzÀ ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EqÀÄvÁÛ zÀĵÀåAvÀ ºÉÆgÀ £ÀqÉzÀ£ÀÄ.
2-3 ªÁPÀå.
1. DAiÀÄð¥ÀÅvÀæ §A¢zÁÝ£É JAzÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ?
DAiÀÄð¥ÀÅvÀæ£ÀÄ §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀTAiÀÄÄ ºÉýzÁUÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÁAiÀÄÄPÀÛ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯É
DvÀ¤UÁV PÁvÀj¹zÀ PÀët CzɵÉÆÖà ¸À® vÁ£ÀÄ F PÀëtªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄß
¸À»¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ¥ÀqÉzÀ¢Ý®è. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ EzÀÄ §j PÀ®à£ÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? JAzÀÄ
¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀ¼ÀÄ.
2. C¥ÀgÁfvÁ §½îAiÀÄ UÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
C¥ÀgÁfvÁ §½îAiÀÄÄ gÀPÁë PÀªÀZÀzÀAwzÉ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ «£ÀB ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ D
§½îAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ CzÀÄ CªÀjUÉ ºÁªÁV PÀZÀÄѪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
3. ±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£Àß §zÀÄPÀÄ K£ÁVzÉ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ¼É?
±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£Àß §zÀÄPÀÄ MAzÀÄ CVßPÀÄAqÀªÁVzÉ, ¨ÉAUÁqÁVzÉ, zÁªÁ£À®ªÁVzÉ, §wÛ ºÉÆÃzÀ
¸ÀªÀÄÄzÀæzÀAvÁVzÉ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ¼É.
4. ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄÄ PÀAa£À zsÀ餬ÄAzÀ zÀĵÀåAvÀ¤UÉ ºÉýzÉÝãÀÄ?
zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ E£ÀÆß K£ÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀÄªÉ zÉë? vÀ£ÉÆßqÀ£É
§gÀ§ºÀÄzÀ®èªÉà JAzÁUÀ, ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄÄ PÀAa£À zÀ餬ÄAzÀ zÀĵÀåAvÀ¤UÉ “¤®Äè ªÀĺÁgÁd”!
JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
5. CgÀªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV §A¢zÉÝ£ÉAzÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯É ºÉüÀÄvÁÛ¼É?
ªÀĺÁgÁd; £Á£ÀÄ F CgÀªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¨sÀgÀvÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÁV ªÀiÁvÀæ, DvÀ£À
«zÁå¨sÁå¸À, vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§®¢AzÀ ªÀiÁvÀæ £Á£ÀÄ §A¢gÀĪÉ
JAzÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
6. zÀĵÀåAvÀ gÁd£ÀÄ, ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ CAvÀB¥ÀÅgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ £ÀqÉzÁUÀ DvÀ£À ªÀÄ£À¹Üw ºÉÃVvÀÄÛ?
zÀĵÀåAvÀ gÁd£ÀÄ, ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ CAvÀB¥ÀÅgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÁUÀ DvÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì zÀÄBRªÉA§
PÀvÀÛ®Ä DªÀj¹vÀÄ. ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EqÀÄvÁÛ ¤gÁ±ÉAiÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢vÀÄÛ.

125
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹ :
1. vÁ£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ AiÀiÁvÀ£ÉUÉ JuÉAiÀÄÄAmÉ ?
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ. ±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É.
zÀĵÀåAvÀ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä D±ÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÁÝ£É
JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄ, §A¢gÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤dPÀÆÌ zÀĵÀåAvÀ£ÉÆà CxÀªÁ C®èªÉÇÃ? »AzÉ
gÁd¸À¨sÉAiÀÄ°è zÀĵÀåAvÀ¤AzÀ wgÀ¸ÀÌöÈvÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ ºÀUÀ®Ä-gÁwæUÀ¼É£ÀßzÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ
CVßPÀÄAqÀzÀ°è ¨ÉÃAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £Á£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ C£ÀĨsÀ«¹zÀ AiÀiÁvÀ£ÉUÉ JuÉAiÀÄÄAmÉ
JAzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É.
2. £Á£ÀÄ ¥À±ÁÑvÁ¥ÀzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¨ÉA¢gÀĪÉ.
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£ÉÆß¼ÀUÉà vÁ£ÀÄ, zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ
¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ¼É.
zÀĵÀåAvÀ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä D±ÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÁÝ£ÉA§
«ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄ, CAzÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CµÉÆÖAzÀÄ ¤µÀÄÖgÀªÁV vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆgÀUÀnÖzÀ F
ªÀÄ£ÀĵÀå EAzÀÄ £À£ÉßzÀÄgÀÄ «¤ÃvÀ£ÁV ªÉƼÀPÁ®Æj £Á£ÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ
§Ä¢ÞªÀiÁAzÀåPÉÆ̼ÀUÁV ¤£ÀߣÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÉ. £À£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ. £À£ÀßzÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÀgÁzsÀªÁ¬ÄvÀÄ.
£Á£ÀÄ ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¨ÉA¢gÀĪÉ. FUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ WÀ½UÉ §A¢zÉ
JAzÀÄ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
3. £ÀªÀÄVzÀÄ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ PÁ® ªÀĺÁ ¸ÀÄ¢£À.
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà zÀĵÀåAvÀ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÀ°à¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ¥À±ÁÑvÁÛ¥À¢AzÀ
zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ £À£Àß C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ zÉë, PÀĪÀiÁgÀ ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆÃ,
£ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ¥ÀÇdå ªÀiÁjÃZÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÉÆÃt JAzÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄÄ £À£Àß ¥ÀÇeÉ,
vÀ¥À¸ÀÄìUÀ¼À ¥sÀ® ¹QÌvÀÄ. ªÀĺÁgÁd §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀAvÉÆö¸À¯Éà CxÀªÁ CªÀgÀ »AzÉ
ºÉÆÃUÀ®Ä ®eÉÓ¥ÀqÀ¯Éà JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀĵÀåAvÀ K£ÀÄ £ÁaPÉAiÉÄÃ, £ÀªÀÄVAzÀÄ
C¨sÀÄåzÀAiÀÄ PÁ® ªÀĺÁ¸ÀÄ¢£À JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÉAzÀÄ PÀ°à¹PÉƼÀÄîvÁÛ¼É.
4. CªÀÄä, FvÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀĺÁgÁd zÀĵÀåAvÀ£Éà ! FvÀ£Éà £À£Àß vÀAzÉAiÉÄ ?
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨sÀgÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É. zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ
vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ PÀëªÉÄ PÉý ¨sÀgÀvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁjÃZÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÉÆÃt JAzÀÄ
PÉýzÁUÀ, ªÉÆzÀ®Ä £ÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß JVήèzÉ ºÉƸÀQ ºÁPÀĪÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ
PÀëªÉÄ PÉüÀĪÀ. DPÉ PÀë«Ä¹AiÉÄà PÀë«Ä¸ÀÄvÁÛ¼É JA§ RavÀ £ÀA©PÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ EAvÀºÀ UÀAqÀ¹UÉ
¢üPÁÌgÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ°è ºÉýPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄUÀ ¨sÀgÀvÀ£ÀÄ vÁ¬Ä ±ÀPÀÄAvÀ¯É §½ §AzÀÄ »ÃUÉ
PÉüÀÄvÁÛ£É.
5. £Á£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
www.vikascollege.com 126
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É.
D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ zÀĵÀåAvÀ£À eÉÆvÉUÉ CgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆÃ, ¨ÉÃqÀªÉÇà JA§
UÉÆAzÀ®zÀ°èzÀÝ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉUÉ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ zÀĵÀåAvÀ£À
ªÀA±ÉÆÃzÁÞgÀPÀ, ¥ÀÅgÀĪÀA±ÀzÀ GvÀÛgÁ¢üPÁj JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý FUÀ ºÉÃUÉ ªÀĺÁgÁd£À£ÀÄß
¢üPÀÌj¸À°, £Á£ÀÄ PÉêÀ® »AzÉ wgÀ¸ÀÌçvÀ¼ÁzÀ, FUÀ eÁUÀÈvÀ¼ÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀiÁvÀæªÀ®è vÁ¤ÃUÀ M§â
ªÀÄUÀ£À vÁ¬Ä. ªÀÄUÀ£À C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄà £À£Àß PÀvÀðªÀå. £À£Àß vÁ¬Ä £À£ÀߣÀÄß vÀåf¹ ªÀiÁrzÀ
PÀvÀðªÀå¯ÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ J¸ÀUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ¼É.
6. ¤Ã¤£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸À°®èªÉÃ.
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
zÀĵÀåAvÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
±ÀPÀÄAvÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÉÆqÀ£É zÉë EAzÀÄ £Á£ÀÄ
±ÁAvÀ£ÁVzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ¥ÀgÀªÀĸÀÄT JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ
±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÉƸÀQºÁQzÀÄÝ, D ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆr§gÀ¯ÁgÀªÀÅ.
±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ DvÀä ¸ÀªÀiÁä£ÀPÉÌ ªÀiÁ¸À¯ÁgÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ªÀÄvÉÛAzÀÄ DUÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ
JA§ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV PÀqÉUÉ gÁd£ÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÉÆßA¢UÉ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ
¨sÀgÀvÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÁV ªÀiÁvÀæ DvÀ£À «zÁå¨sÁå¸À, vÀgÀ¨ÉÃw, ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§
ºÀA§®¢AzÀ. CªÀ£À QÃwð J¯ÉèqÉ ºÀ§ÄâªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉ ¨É¼À¸ÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁvÀæ
E°èzÉÝÃ£É JAzÁUÀ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
7. ºÉuÁÚV £Á£ÀÄ DvÀä¸ÁQëUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀwð¸À¯ÁgÉ
F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß qÁ| «ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¤gÁPÀgÀuÉ JA§ PÀxɬÄAzÀ
Dj¸À¯ÁVzÉ.
ªÀÄĤUÀ¼À ±Á¥ÀzÀAvÀºÀ ¨ÁºÀå PÁgÀtUÀ½AzÀ, GAUÀÄgÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀĺÉÆìÄvÀÄ JA§ PÀÄë®èPÀ
PÁgÀt¢AzÀ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ D ¦æÃwUÉ CxÀð«®è. CAxÀªÀ£À
PÀÆqÀ®Ä £À£Àß DvÀä¸ÀªÀiÁä£À M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ºÉuÁÚV £Á£ÀÄ DvÀä¸ÁQëUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀwð¸À¯ÁgÉ
JAzÀÄ RArvÀªÁV ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
LzÀÄ-DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. ±ÀPÀÄAvÀ¯É vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß CxÉðʹPÉÆAqÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ ? w½¹.
zÀĵÀåAvÀ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ CAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß CgÀªÀģɬÄAzÀ
¤£ÀߣÀÄß ¤µÀÄÖgÀªÁV ºÉÆgÀUÀnÖzÉ. £À¤ßAzÀ ªÀĺÁ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÉ. £À£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ. £Á¤ÃUÀ
¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¨ÉA¢gÀĪɣÀÄ JAzÀÄ PÀëªÉÄAiÀiÁa¹zÀ ºÁUÉ ¨sÁ¸ÀªÁzÁUÀ C¥ÀgÁzsÀ,
¥À±ÁÑvÁÛ¥À, PÀëªÉÄ F ¥ÀzÀUÀ½UÉ £À£Àß zÀȶÖÖAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ G½¢®è. £ÀÆgÀÄ D¸É ºÉÆvÀÄÛ
¤£ÉßqÉ §A¢zÀÝ £À£ÀߣÀÄß ¤Ã£ÀÄ JAzÀÄ wgÀ¸ÀÌj¹zÉAiÉÆÃ, fêÀ£ÀzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ªÀÄzsÀÄgÀ
¨sÁªÀ£ÉUÀ¼É®è D ¢£ÀªÉà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀªÀÅ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV £À£Àß §zÀÄPÀÄ
CVßPÀÄAqÀªÁVzÉ. ¨ÉAUÁqÁVzÉ. zÁªÁ£À®ªÁVzÉ. §wÛºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÇ DVzÉ. EAvÀºÀ
£Á£ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀAvÉ K¤zÀÄ «¢üAiÀÄ PÀÆægÀ C¥ÀºÁ¸Àå JAzÀÄ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß
CxÉðʹPÉÆAqÀ¼ÀÄ.
2. zÀĵÀåAvÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ CAvÀB¥ÀÅgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CgÀªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ zÉë EAzÀÄ £Á£ÀÄ
¥ÀgÀªÀĸÀÄT, ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀ¦¹gÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ±ÁAvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉà JAzÁUÀ,
ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà E®è ªÀĺÁgÁd ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀ¦¹gÀĪÀ ¤£Àß ªÀÄ£À ±ÁAvÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

127
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£Éß®è ªÀÄgÉvÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀÄA§Ä GvÁìºÀ¢AzÀ ºÉƸÀ fêÀ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ
¤Ã£ÀÄ WÁ¹UÉƽ¹zÀ £À£Àß M¼ÀUÀÄ ªÀÄvÉÛ ZÉÃvÀj¸À¯ÁgÀzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉƸÀQ ºÁQzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ
aUÀÄgÀ¯ÁgÀªÀÅ JAzÀ aAw¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀPÀÄAvÀ¯É §½UÉ ªÀĺÁgÁd §AzÁUÀ `¤®Äè ªÀĺÁgÁd'
JAzÀÄ vÀqÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. £Á£ÀÄ ¤£ÉÆßqÀ£É CgÀªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÉÆøÀÌgÀ
DvÀ£À «zÁå¨sÁ¸À, vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§®¢AzÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
¤Ã¤£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸À°®èªÉà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
ªÀiÁvÀæ PÀëªÉÄUÉ CxÀð«zÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ PÀë«Ä¹zÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
ªÀĺÁgÁd£ÀÄ £À£Àß vÀ¦àUÁV ²PÉëPÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃAiÀiÁ CxÀªÁ EzÀÄ
¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÉÇà JAzÁUÀ, ¤£ÀUÉ ²PÉë PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ PÀpt ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ¼ÁUÀ° ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ
ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀtÚ ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ¼ÁUÀ° C®è. zÀAiÀÄ«lÄÖ «ªÀgÀuÉ PÉüÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ.
3. zÀĵÀåAvÀ£À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À®Ä ±ÀPÀÄAvÀ¯É PÉÆqÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?
zÀĵÀåAvÀ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ PÀté D±ÀæªÀÄzÀ°èzÀÝ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÁAzsÀªÀ𠫪ÁºÀªÁV £É£À¦£À
PÁtÂPÉAiÀiÁV GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ GAUÀÄgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ
±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁd¸À¨sɬÄAzÀ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ºÀvÁ±À¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯É
D±ÀæªÀÄPÉÌ vÉgÀ½ ¥ÀÇeÉ, vÀ¥À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß CjvÀ
zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯É EgÀĪÀ D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀĤ߸ÀÄ £À¤ßAzÀ ªÀĺÁ
C¥ÀgÁzsÀªÁVzÉ. PÀĪÀiÁgÀ ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÄß £À£Àß GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ
¨sÀgÀvÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆgÀvÀÄ ±Á¥ÀzÀAvÀºÀ ¨ÁºÀå PÁgÀtUÀ½AzÀ GAUÀÄgÀªÀÅ
PÀ¼ÉzÀĺÉÆìÄvÉA§ PÀÄë®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ D
¦æÃwUÉ CxÀð«®è. CAxÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä £À£Àß DvÀä¸ÀªÀiÁä£À M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ºÉuÁÚV DvÀä¸ÁQëUÉ
«gÀÄzÀÞªÁV ªÀwð¸À¯ÁgÉ JAzÀÄ zÀĵÀåAvÀ£À£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÀ¼ÀÄ.
4. ¤gÁPÀgÀuÉ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯É ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
¯ÉÃRQ ¹ÛçêÁ¢ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ºÉÃUÉ £ÉÃgÀªÁV vÀ£Àß ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢zÁÝ¼É JA§ÄzÀ£ÀÄß
§ºÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ ZÀjvÉæAiÀÄÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è §gÉzÀ
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ«vÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÁAzsÀªÀ𠫪ÁºÀ¢AzÀ zÀĵÀåAvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV
GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß £É£À¦£À PÁtÂPÉAiÀiÁV ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ DPÉ zÀĵÀåAvÀ¤AzÀ wgÀ¸ÀÌöÈvÀ¼ÁV PÀĦvÀUÉÆAqÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ½ UÁqsÀaAvÉAiÀÄ°è
ªÀÄļÀÄV, vÀ¥À¹é¤AiÀiÁUÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß CjvÀ zÀĵÀåAvÀ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À¢AzÀ PÀëªÉÄ AiÀiÁa¹
ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ ªÀÄUÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÁV
CgÀªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UÀAqÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. ±Á¥ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ
£Á£ÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ, CzÀjAzÁV wgÀ¸ÀÌj¹zÉ JA§ ¤ªÀÄä ªÀiÁwUÉ CxÀð«®è.
¤ªÀÄäAxÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è JAzÀ¼ÀÄ.
5. ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ ¤®ÄªÉãÀÄ?
¥ÀÅgÁt ¥ÀÅgÀĵÀ£ÁzÀ ¥ÀÅgÀÄPÀÄ®zÀ CgÀ¸À£ÁzÀ zÀĵÀåAvÀ£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÁAzsÀªÀð
«ªÁºÀªÁV PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è ±Á¥À¤«ÄvÀÛ ºÁUÀÆ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÁݼÉA§
PÁgÀtUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁd¸À¨sÉAiÀÄ°è wgÀ¸ÀÌj¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀ¦à£À CjªÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß,
vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß D¸ÁÜ£ÀPÉÌ DªÀÄAwæ¸ÀÄvÁÛ£É. ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀëªÉÄAiÀiÁa¸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯É
£Á£ÀÄ F CgÀªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä M¦àgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¨sÀgÀvÀ£À ±ÉæÃAiÀĹìUÁVAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÁÛªÀ
GzÉÝñÀ¢AzÀ®è. UÀAqÀ¸ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¦à¤AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
vÀ£Àß C£ÀÄavÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÉÆgÀ
§gÀÄvÁÛ£É. F ¥ÀÅgÀĵÀgÀ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdªÀÅ UÀA©üÃgÀªÁV ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è. D UÀArUÀÆ
CzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ J¤¸ÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄĤUÀ¼À ±Á¥À, GAUÀÄgÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ JA§ PÀÄë®èPÀ

www.vikascollege.com 128
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
£É¥À¢AzÀ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ D ¦æÃwUÉ CxÀð«®è.
CAxÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä £À£Àß DvÀä ¸ÀªÀiÁä£À M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. ºÉuÁÚV £Á£ÀÄ DvÀä¸ÁQëUÉ
«gÀÄzÀÞªÁV ªÀwð¸À¯ÁgÉ. JA§ zÀÈqsÀ ¤®ÄªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛ ¥ÀÅgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÉßÃ
«gÉÆâü¸ÀÄvÁÛ¼É.

********************

129
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 130
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt


¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ
MAzÀÄ ªÁPÀå
1. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ?
¯ÉÃRPÀgÀÄ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ zÀAUÉ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ.
2. gÉÊvÀgÀÄ AiÀiÁªÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ?
gÉÊvÀgÀÄ §gÀ §AzÀÄ ¨É¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ ºÀ¼É vÉjUÉ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ¨É¼É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
3. ©ænµï ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉ PÀlÖ¨ÁgÀzÉAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ?
©ænµï ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉ PÀlÖ¨ÁgÀzÉAzÀÄ UÁA¢üÃf ºÉýzÀgÀÄ.
4. gÉÊvÀgÀ §zÀ°UÉ ¸ÁévÀAvÀæåªÀÅ AiÀiÁgÀ PÉÊUÉ ¹QÌvÀÄ?
gÉÊvÀgÀ §zÀ°UÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀÅ §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼À PÉÊUÉ ¹QÌvÀÄ.
5. ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ²æêÀÄAvÀ gÉÊvÀgÀ GzÀAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ?
ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ²æêÀÄAvÀ gÉÊvÀgÀ GzÀAiÀÄPÉÌ ºÀ¹gÀÄPÁæAw ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ.
6. zÉñÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ?
zÉñÀUÀ¼À°è «ªÉÆÃZÀ£Á jÃwAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ.
7. dAPï¥sÀÅqï ºÉÆÃmÉïïUÀ¼ÉAzÀÄ »ÃAiÀiÁ½¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
dAPï¥sÀÅqï ºÉÆÃmÉïïUÀ¼ÉAzÀÄ »ÃAiÀiÁ½¹zÀªÀgÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ÀßgÀÄ.
2-3 ªÁPÀå.
1. gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ d«ÄãÁÝgÀgÀÄ, ¸ÁºÀÄPÁgÀgÀÄ. d«ÄãÁÝgÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî®Ä, ¸ÁºÀÄPÁgÀgÀÄ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ §rØAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß
±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
2. gÉÊvÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ J¯Éè°è £ÀqÉzÀªÀÅ?
gÉÊvÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÁUÉÆÃqÀÄ, zÁAqÉðAiÀÄ°è ºÀ½AiÀiÁ¼À, £ÀgÀUÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ
²ªÀªÉÆUÀÎUÀ¼À°è gÉÊvÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À°è £ÀqÉzÀªÀÅ.
3. ¸Á® PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ §qÀgÁµÀÖçUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «¢ü¹zÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
¸Á® PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ §qÀgÁµÀÖçUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÀ¯Áåt ²PÀët, DgÉÆÃUÀå,
¸ÀªÀiÁdPÀ¯ÁåtUÀ¼ÀAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÁV ºÀt ªÀå¬Ä¸À¨ÁgÀzÉ£ÀÄߪÀ ¤§ðAzsÀªÀ£ÀÄß «¢ü¹zÀªÀÅ.
4. PÀȶ d«ÄãÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ Rjâ¸ÀĪÀAw®è?
£ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ gÉÊvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀ PÀÆ°PÁgÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ
PÀȶ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀAw®è.
5. gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ?
gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ PÁå£Àìgï, ®ÄåPÉÆù£ï, ºÀA¢dégÀ EvÁå¢
gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ.

131
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹ :
1. ¨É¼ÉAiÀÄ° ¨É¼ÉAiÀÄ¢gÀ° vÉjUÉ PÀqÁØAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ?
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ' CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt' JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¯ÉÃRPÀgÀÄ 1857gÀ zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄ gÉÊvÀgÀ
zÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ¯ÉÃRPÀgÀÄ 1857gÀ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀzÀAUÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ KPÉAzÀgÉ D
zÀAUÉ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÁæAwPÁgÀPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ gÉÊvÀgÀÄ. ©ænµÀgÀÄ
gÉÊvÀjAzÀ vÉjUÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV AiÀiÁªÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¹PÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. §gÀ ©zÀÄÝ ¨É¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ vÉjUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸À ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ©ænµÀgÀÄ
vÀAzÀ ºÉƸÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀÄ ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉjUÉ
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
2. ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £Á¬Ä-£ÀjUÀ¼ÀÄ w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ.
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ' CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt' JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð : ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ §gÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðEzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ©ænµÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ «gÉÆâü ¤Ãw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀ ¥Àj¹Üw ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.
1500jAzÀ 1857gÀµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ «ÄPÀÌ §gÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀªÀÅ. gÉÊvÀgÀÄ
JgɪÀÄtÚ£ÀÄß wAzÀÄ ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉÆAqÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÆ ºÀgÀrzÀݪÀÅ. D PÁ®PÉÌ ºÀ¹«¤AzÀ
¸ÁAiÀÄĪÀ gÉÊvÀgÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåQæAiÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀAvÀ ¹Üw GAmÁVvÀÄÛ J£ÀÄßvÁÛ §gÀzÀ
wêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
3. ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÁÌV ¸Ét¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÊvÀgÀ §zÀÄPÀÄ zÀĸÀÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ' CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt' JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¸ÁévÀAvÀåPÁÌV ¥ÁætzÀ ºÀAUÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃgÁrzÀ gÉÊvÀ¤UÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¹UÀ°®è
J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: gÉÊvÀgÀ wêÀæ ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV 1947gÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ.
DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å gÉÊvÀgÀ PÉÊUÉ ¹UÀzÉ §AqÀªÁ¼À ±Á»UÀ¼À PÉÊUÉ ¹QÌvÀÄ. d«ÄãÁÝj ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄƯÉÆÃvÁàl£É ªÀiÁqÀzÉ ¥Á¼ÉUÁgÀgÀ£É߯Áè ºÁUÉà G½¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ
PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ vÀªÀÄä EAqÀ¹ÖçUÀ¼À PÀZÁѪÀiÁ°UÉ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®PÁëAvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß
®¥ÀmÁ¬Ä¹PÉÆAqÀgÀÄ. EzÀjAzÀ ¤dªÁzÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ¤UÉ ¹QÌzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ ¸ÉÆ£Éß
J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ªÉÄð£À ªÁPÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
4. gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛAiÉÄà EgÀ°®è.
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt' JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¸ÁªÀiÁædå±Á»ÃUÀ¼À ¸ÁéxÀð ¥ÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄQUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ
DºÁgÀªÀ£ÀÆß PÀÆqÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV¹vÀÄ JAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÁVzÉ.
¸ÁégÀ¸Àå: ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¢VédAiÀÄ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼ÀÆ ¸À¸ÀåºÁj
zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁA¸ÀºÁjUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹©lÖgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀ DºÁgÀ ¤Ãr PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¢rüÃgï ¨É¼ÀªÀtÂUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqɹzÀgÀÄ.

www.vikascollege.com 132
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
EªÀÅUÀ¼ÀÄ DPÁ°PÀªÁV ¨ÁvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ©â £ÉÆÃqÀ®Ä UÀƽUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀªÀÅ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ½UÉ
gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛAiÉÄà EgÀ°®è. «avÀæªÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁV ¸ÁAiÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ.
gÁ¸ÁAiÀĤPÀvÉAiÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄlÖzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ E°è «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
5. ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¦æAiÀÄgÀ wgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀݪÀÅ
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÁPÀåªÀ£ÀÄß `¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ' CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `PÀȶ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt' JA§ ¥ÁoÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ §AzÀ ¥Á±ÁÑvÀå SÁzÀå vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmɯïUÀ¼À£ÀÄß
PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
¸ÁégÀ¸Àå: eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ SÁzÀå vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ,
ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼ÀÄ zÁ½ ElÖªÀÅ. DzÀgÉ F ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ DzÁUÀ¯Éà «zÉñÀUÀ¼À°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁV
¸ÁªÁðd¤PÀgÀ nÃPÉUÉ M¼ÀUÁVzÀݪÀÅ. CzÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛ ¯ÉÃRPÀgÀÄ EªÀÅ DgÉÆÃUÀå
¦æAiÀÄgÀ wgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀݪÀÅ J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄð£ÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :
1. ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀgÀ zÀAUÉAiÉÄAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ KPÉ PÀgÉ¢zÁÝgÉ?
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è 1987gÀ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ gÉÊvÀgÀ zÀAUÉ JAzÉà PÀgÉ¢zÁÝgÉ.
¹¥Á¬Ä zÀAUÉ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÁæAwPÁgÀPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ ¸Àȶ֪ÀiÁrzÀÝgÀÄ ©ænõÀgÀÄ gÉÊvÀjAzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ
¥ÀæwAiÀiÁV AiÀiÁªÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÆß MzÀV¸ÀÄwÛgÀ°®è. PÉgÉ, ¨Á«UÀ¼À gÀPÀëuÉ, ¤ªÀiÁðt
PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ. gÉÊvÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀzÀÞw ¥ÀæPÁgÀ vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀÄA¨Á
PÀµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ° ¨É¼ÉAiÀiÁUÀ¢gÀ° vÉjUÉ PÀqÁØAiÀĪÁVvÀÄÛ. F jÃw ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ
ºÉÆÃgÁl ªÀiÁr vÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä gÉÊvÀgÀÄ ¸Á® ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
2. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ®ÄèAmÁzÀ §gÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
ºÀvÉÆÛA§£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ®ÄèAmÁzÀ §gÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ §gÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ. PÉ®
gÉÊvÀgÀÄ PÀȶ ªÀiÁqÀzÉ JgɪÀÄtÚ£ÀÄß wAzÀÄ ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ºÀ¹«¤AzÀ
¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁѬÄvÀÄ. gÉÊvÀgÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåQæAiÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀAvÀºÀ ¹Üw
GAmÁ¬ÄvÀÄ. ±ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £Á¬Ä-£ÀjUÀ¼ÀÄ w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ.
J°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ C¹Ü¥ÀAdgÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è qÉÆÃAV §gÀ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. ©ænõÀgÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ ¤ÃwUÀ¼À «gÀÄzÀÞ J¯Áè
PÀqÉ gÉÊvÀgÀÄ ¹rzÉzÀÝgÀÄ. gÉÊvÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¸À®Ä ¸ÉʤPÀjUÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¸ÉʤPÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÁV gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÉßúÀ
GAmÁ¬ÄvÀÄ.
3. gÉÊvÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À §UÉÎ §gɬÄj.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AqÀªÁ¼À ±Á»UÀ¼ÀÄ §qÀgÉÊvÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå,
±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ¸À»¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ gÉÊvÀgÀÄ J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è
¨sÀÄV¯ÉüÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄV¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÁUÉÆÃqÀÄ gÉÊvÀ ºÉÆÃgÁl
C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð £É¯ÉUÀlÖ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖvÀÄ. zÁAqÉðAiÀÄ°è ºÀ½AiÀiÁ¼À gÉÊvÀ ºÉÆÃgÁlªÀÅ
£ÀqɬÄvÀÄ. £ÀgÀUÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀªÉÆUÀÎ gÉÊvÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÆ £ÀqÉzÀªÀÅ. EzÉà jÃw ªÀ¸ÀºÁvÀÄ
zÉñÀUÀ¼À°è zÉòÃAiÀÄ «ªÉÆÃZÀ£Á ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ.
4. ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÉÄÝJAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ?
PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÁ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ gÉÊvÀPÀÆ°PÁgÀgÀ®èzÀªÀgÀÄ PÀȶ
d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀAw®è. DzÀgÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á®

133
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¯ÉêÁzÉëzÁgÀgÀÄ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ªÀAa¸À®Ä d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ vÀªÀÄä
ªÁå¥Áj ªÀÄÆ®¢AzÀ §AzÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÀȶ ªÀÄÆ®¢AzÀ §AzÀ DzÁAiÀĪÉAzÀÄ
vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ EªÉ. ¨sÀÆ«Ä gÉÊvÀ¤UÉ GvÁàzÀ£Á ¸ÁzsÀ£À ªÀiÁvÀæªÀ®è CªÀ£À §zÀÄPÀÆ
DVzÉ. gÉÊvÀ£À §zÀÄQ£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ zÁ½ EzÁVzÉ.
5 £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É «zÉò ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ zÁ½UÀ¼ÉãÀÄ?
eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ CAUÀªÁV £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ SÁzÀå vÀAiÀiÁjPÁ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ
zÁ½¬ÄlÖªÀÅ. «zÉñÀUÀ¼À°è F ºÉÆÃl¯ïUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ¦æAiÀÄgÀ wgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀݪÀÅ.
CªÉÄÃjPÁzÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ EAvÀºÀ ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ SÁzÀåUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀjÃQë¸À®Ä
¸À«ÄwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¹vÀÄ. F PÀA¥À¤UÀ¼ÀÆ SÁzÀå vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ PÀÄj, PÉÆýUÀ½UÉ
«±ÉõÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ DºÁgÀ w¤ß¹ ¨É¼É¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ CA±À ¨É¼ÀQUÉ §A¢vÀÄ. F jÃw ¨É¼É¸ÀĪÀ
¥ÁætÂUÀ¼À ªÀiÁA¸À ºÉZÀÄÑ gÀÄaPÀgÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢rüÃgï G©â ¨É¼ÉAiÀįÉAzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj
gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÉÖà ¨ÉìĹzÀgÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀzÀ°è G½AiÀÄÄwÛzÀÝ
gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ SÁzÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉúÀ ¸ÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß
w£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ PÀgÀĽ£À PÁå£Àìgï, ªÀÄPÀ̼À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÌgÀ°è ¯ÉÊAVPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ,
£À¥ÀÅA¸ÀPÀvÀé, ªÀÄPÀ̼À°è CPÁ°PÀ ºÀgÉAiÀÄ §gÀÄ«PÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀvÉÆqÀVvÀÄ.
vÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è vÁvÁìgÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝgÀÆ dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß
vÉUÉzÀÄ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛªÉ.

********************

www.vikascollege.com 134
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ZÀvÀÄgÀ£À ZÁvÀÄAiÀÄð
AiÀiÁzÀªÀ PÀ«
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :
1. ºÀÄ° PÁr£À°è AiÀiÁjUÉ JzÀÄgÁV §A¢vÀÄ?
ºÀÄ° PÁr£À°è £Á¦vÀ¤UÉ JzÀÄgÁV §A¢vÀÄ.
2. ªÀĺÉÃAzÀæ£ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÝ£ÀÄ?
ªÀĺÉÃAzÀæ£ÀÄ ªÁåWÀæ AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÝ£ÀÄ.
3 ºÀÄ° PÀ£ÀßrAiÀÄ°è PÀArzÉÝãÀÄ ?
ºÀÄ°AiÀÄÄ PÀ£ÀßrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥Àæw©A§ªÀ£ÀÄß PÀArvÀÄ.
4 ºÀÄ°AiÀÄÄ £Á¦vÀ¤UÉ K£À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛãÉA¢vÀÄ?
ºÀÄ°AiÀÄÄ £Á¦vÀ¤UÉ gÀvÀß, ¨sÀƵÀt, zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JA¢vÀÄ.
5 £Á¦vÀ£ÀÄ vÀAzÀ zÀæªÀåzÀ°è «¥Àæ¤UÉ JµÀÄÖ PÉÆlÖ£ÀÄ?
£Á¦vÀ£ÀÄ vÀAzÀ zÀæªÀåzÀ°è CzsÀð¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «¥Àæ¤UÉ PÉÆlÖ£ÀÄ.
6 ºÀÄ°AiÀÄ »AqÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉzÀjzÀ £Á¦vÀ ªÀÄvÀÄÛ «¥Àæ J°è CqÀVPÉÆAqÀgÀÄ?
ºÀÄ°AiÀÄ »AqÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉzÀjzÀ £Á¦vÀ ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀægÀÄ ªÀĺÁªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß Kj CqÀVPÉÆAqÀgÀÄ.
7 «¥Àæ£ÀÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ J°èUÉ ©zÀÝ£ÀÄ?
«¥Àæ£ÀÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÁåWÀæUÀ¼À ªÀÄzsÉå ©zÀÝ£ÀÄ.
8 £ÀjUÉ KPÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ?
J¯Áè ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉzÀj¸ÀĪÀ ºÀÄ°AiÉÄà ºÉzÀj NqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀjUÉ
D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ.
9 CgÀtå dAvÀÄUÀ¼À°è §Ä¢Þ±Á°AiÀiÁzÀ ¥Áæt AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
CgÀtå dAvÀÄUÀ¼À°è §Ä¢Þ±Á°AiÀiÁzÀ ¥Áæt £Àj.
10 £Àj AiÀiÁªÀ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¥Áæt ©nÖvÀÄ?
£Àj £Á¦vÀ£ÀÄ J¸ÉzÀ PÀ°è£À ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¥Áæt©nÖvÀÄ.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1 ªÀĺÁzÉêÀ£À GvÀìªÀPÉÌ £Á¦vÀ£ÀÄ vÉgÀ½zÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ?
ªÁ®UÀ HzÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀjtÂvÀ£ÁzÀ £Á¦vÀ£ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ d£À ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀĺÁzÉêÀ£À
GvÀìªÀzÀ°è zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ, ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁvÉæUÉ
vÉgÀ½zÀ£ÀÄ.
2 ºÀÄ°AiÀÄ UÀĺÉAiÀÄ°è £Á¦vÀ£ÀÄ K£À£ÀÄß PÀAqÀ£ÀÄ ?
ºÀÄ°AiÀÄ UÀĺÉAiÀÄ°è gÁ²gÁ²AiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ C¹Ü¥ÀAdgÀ ºÁUÀÆ vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛ, gÀvÀßUÀ¼À D¨sÀgÀtUÀ¼À gÁ²UÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀ£ÀÄ.
D UÀĺÉAiÀÄÄ gÀPÀÛzÀ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ C¸ÀºÀåPÀgÀªÁVvÀÄÛ.
3 JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨Áj ªÀĺÁzÉêÀ£À GvÀìªÀPÉÌ £Á¦vÀ vÉgÀ½zÉÝÃPÉ?
»A¢£À ªÀµÀð ªÁzÀå £ÀÄr¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ §gÀĪÀ GzÉÝñÀªÀÅ FqÉÃgÀzÉÃ

135
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
EzÀÄÝzÀjAzÀ F ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ£À zÀ±Àð£À
¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ JgÀqÀ£Éà ¨Áj ºÉÆgÀl£ÀÄ.
4 PÁr£À°è ºÀÄ°UÀ¼É¯Áè ¢PÁÌ¥Á¯ÁV KPÉ NrzÀªÀÅ?
F ªÉÆzÀ¯Éà ºÀÄ°AiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß »rAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉý CAzÀÄ fêÀ G½¢zÀÝPÉÌ
¨sÉÆÃd£À PÀÆlPÉÌAzÀÄ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉ¢vÀÄÛ. CzÉà ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄzsÉå zsÀĪÀÄÄQzÀªÀ UÀAzsÀªÀð
vÀªÀÄä£Éß®è »rzÀÄ ªÁåWÀæ AiÀÄdÕzÀ°è §° PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ NrzÀªÀÅ.
5 £ÀjAiÉÆqÀ£É §gÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ £Á¦vÀ£ÀÄ K£ÉAzÀÄ PÉÆAqÀ£ÀÄ?
CgÀtåzÀ dAvÀÄUÀ¼À¯Éè¯Áè ªÀĺÁ §Ä¢ÞªÀAvÀ dAvÀÄ £Àj. Cw ºÉZÀÄÑ ±ÀQÛªÀAvÀ£ÁzÀ ºÀÄ°AiÉÆA¢UÉ
§gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ EªÉgÀqÀÆ ¸ÉÃjzÀgÉ £ÁªÀÅ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ²ªÀ ²ªÀ
JAzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ.
6 £ÀjAiÀÄ£ÀÄß £Á¦vÀ ºÉÃUÉ UÀzÀjzÀ£ÀÄ?
J®ªÉÇà gÀAqÁ¥ÀÅvÀæ zÀÄdðAvÀĪÉÃ, ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV LzÀÄ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ
M¦à¸ÀĪÀÅzÁV ±À¥ÀxÀªÀiÁr ºÉÆÃVzÀݪÀ£ÀÄ, FUÀ LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÉà ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß
»rzÀÄ vÀA¢gÀĪÉAiÀiÁ? JAzÀÄ UÀzÀj PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAzÀ£ÀÄ.
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹j:
1 ¥Àwß ¥ÀÅvÀægÀ£ÁxÀgÁzÀªÀjV£ÉßãÀÄUÀw.
DAiÉÄÌ:F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀPÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£ÀZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £Á¦vÀ¤UÉ ºÀÄ° JzÀÄgÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: £Á¦vÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ£À GvÀìªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁr£À zÁjAiÀÄ°è ªÀĺÁ
ªÁåWÀæªÉÇAzÀÄ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß w£ÀßzÉ ©qÀzÀÄ E£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ
C£ÁxÀgÁUÀĪÀgÀÄ. CªÀgÀUÀw K£ÀÄ JAzÀÄ ºÉzÀj, EzÀjAzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ G¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß
PÀÆqÀ¯É AiÉÆÃa¹zÀ.
2. E£ÀÄß ªÀÄÆgÉÆAzÀÄ zÉÆgÉAiÉÄ vÁ PÀÈvÀPÀævÀå£ÉAzÀÄ
DAiÉÄÌ:F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀ PÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£ÀZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £Á¦vÀ£ÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: zÉêÉÃAzÀæ£À ªÁåWÀæAiÀÄdÕPÉÌ FUÁUÀ¯Éà vÉÆA¨sÀvÁß®ÄÌ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »r¢zÉÝãÉ. ¤£Éß
MAzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß »r¢zÉÝãÉ. FUÀ ¤Ã£ÀÆ ¸ÉÃjzÀgÉ vÉÆA¨sÀvÁÛgÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß PÉêÀ® £Á®ÄÌ
ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ©lÖgÉ £ÀÆgÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß £ÀA©¸À®Ä ªÀiÁrzÀ
¥ÀæAiÀÄvÀß EzÁVzÉ. EªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ° £ÀA©vÀÄ.
3. d£À¤AiÀÄÄzÀgÀ¢A §AzɤAzÀÄ d£ÀzÉƼÀ°èAvÉgÀ½
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀ PÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£ÀZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £Á¦vÀ£ÀÄ ºÀÄ°¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁvÀÄ.
£Á¦vÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý FvÀ ¤dPÀÆÌ UÀAzsÀªÀð£Éà JAzÀÄ ºÉzÀjzÀ ºÀÄ° CªÀ¤UÉ
gÀvÁߨsÀgÀtUÀ¼À gÁ²AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjvÀÄ. £Á¦vÀ£ÀÄ UÀAzsÀªÀðgÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼À¨ÉÃqÀ E£ÁßzÀgÀÆ
zsÀªÀÄð¢AzÀ fë¸ÀÄ JAzÀÄ ºÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä vÁAiÀÄUÀ¨sÀð¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ
JAzÀÄ C°èAzÀ PÁ¯ÉÛUÉzÀ£ÀÄ.
4. ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀUÀAwvÀÛ EªÀ£ÉAvÀÄ vÀAzÀ£ÉÆÃ
DAiÉÄÌ:F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀ PÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£À ZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: «¥Àæ£ÀÄ ªÀÄ£ÀzÉƼÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ aAw¹zÀ£ÀÄ.

www.vikascollege.com 136
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
«ªÀgÀuÉ: £Á¦vÀ£ÀÄ PÁr¤AzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ gÀvÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CzÀgÀ°è CzsÀð¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
«¥Àæ¤UÉ EvÀÛ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð ªÀĺÁzÉêÀ£À GvÀìªÀPÉÌ vÉgÀ¼À®Ä ªÀĺÀÆvÀð PÉüÀ®Ä
§AzÁUÀ »AzÉ CµÉÆÖAzÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ vÀA¢wÛzÁÝ£É. FUÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀAzÀ JAzÀÄ
¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ vÉgÀ¼À®Ä ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛ£É.
5. J®èªÉÇà UÀAzsÀªÀð, ¤Ã zsÀĪÀÄÄQzÀÄzÀÄ ¯ÉøÁAiÀÄÄÛ
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀ PÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£À ZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: «¥Àæ£À£ÀÄß GzÉÝò¹ £Á¦vÀ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: ºÀÄ°UÀ¼À WÀdð£ÉUÉ ºÉzÀj £ÀqÀÄUÀÄvÁÛ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ°UÀ¼À ªÀÄzsÀåPÉÌ zsÀĪÀÄÄQzÀ
«¥Àæ£À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J®ªÉÇà UÀAzsÀªÀð ¤Ã£ÀÄ zsÀĪÀÄÄQzÀÄzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉà DAiÀÄÄÛ. D
UÀqÀØzÀ »jAiÀÄ£À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä »r JAzÀÄ PÀÆVPÀÆV ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À PÀÆVUÉ ºÀÄ°UÀ¼É®è
ºÉzÀj ¢PÁÌ¥Á¯ÁV NrzÀªÀÅ.
6. EªÉgÀqÉÆAzÁV £ÀqÉ vÀAzÀ §½PÀ vÁªÀÅ G½AiÀÄĪÀÅzÉAvÀÄ.
DAiÉÄÌ: F ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀªÀ PÀ«AiÀÄ ZÀvÀÄgÀ£À ZÁvÀÄAiÀÄð JA§ PÀxɬÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £Á¦vÀ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: £Á¦vÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß £ÀjAiÀÄÄ vÀqÉzÀÄ zsÉÊAiÀÄð ºÉý ªÀÄvÉÛ
£Á¦vÀ¤gÀĪÉqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÁZÀÄvÁÛ §Ä¢ÞªÀAvÀ dAvÀÄ
£Àj, CzÀgÉÆA¢UÉ ±ÀQÛªÀAvÀ ºÀÄ° ¸ÉÃjzÀgÉ EAzÀÄ £À£Àß fêÀ G½AiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ
JAzÀÄ aAw¹ EªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ G¥ÁAiÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ£ÀÄ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹:
1 ºÀÄ°¬ÄAzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä £Á¦vÀ PÀ°à¹zÀ PÀvÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀĺÁzÉêÀ£À GvÀìªÀzÀ°è ¸Àé®à ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É eÉÆvÉUÉ zÉêÀgÀzÀ±Àð£À ªÀiÁr §gÀĪÀ
AiÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ GvÀìªÀPÉÌ ºÉÆgÀl £Á¦vÀ¤UÉ PÁr£À zÁjAiÀÄ°è ºÀÄ°AiÉÆAzÀÄ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ.
E£ÉßãÀÄ vÀ£Àß PÀvÉ ªÀÄÄVzÀAvÉAiÉÄÃ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ C£ÁxÀgÁzÀAvÉAiÉÄà JAzÀÄ w½zÀ
£Á¦vÀ£ÀÄ. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr EzÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹, vÀ£ÉÆß½zÀÝ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀªÀ£ÀAvÉ £Àn¸ÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. zÀµÀÖ¥ÀŵÀÖ£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ
zÉÆgÉvÀzÀÄÝ zÉêÀgÀ PÀÈ¥ÉAiÉÄà ¸Àj JAzÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß CzÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÀlÄÖªÀAvÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ£ÀÄ.
vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÆ ºÉzÀgÀzÀ £Á¦vÀ£À §UÉÎ ºÀÄ°UÉ CZÀÑjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß
¥Àæ²ß¹zÁUÀ, ¯ÉÆÃPÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ ªÁåWÀæ AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÁV vÀ£ÀߣÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ LzÀÄ d£À UÀAzsÀªÀðgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÀÆgÀÄ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ M¦à¹
JA¢zÁÝ£É. £Á£ÀÄ vÉÆA¨sÀvÁß®ÄÌ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ M¦à¹zÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÆ M§â£ÁzÉ. «ÄPÀÌ
£Á®ÄÌ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ©lÖgÉ PÉ®¸À ¥ÀÇwðAiÀiÁzÀAvÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¤£Éß »rzÀ
ºÀÄ° E¯Éèà EzÉ JAzÀÄ vÀ£ÉÆß½zÀÝ PÀ£ÀßrAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀ£ÀÄ.. vÀ£ÀßzÉà ¥Àæw©A§ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ
DvÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÉ®è ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ £ÀA©zÀ ºÀÄ° fêÀ G½¹zÀgÉ L±ÀéAiÀÄð ¤ÃqÀĪÀÅzÁV
ºÉývÀÄ. »ÃUÉ £Á¦vÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ G½¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.
2 ºÀÄ°AiÀÄÄ £Á¦vÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
¯ÉÆÃPÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ ªÁåWÀæ AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÁV vÀ£ÀߣÀÄß ªÉÆzÀ¯ÁV
LzÀÄ d£À UÀAzsÀªÀðgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÀÆgÀÄ £ÀÆgÀÄ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ M¦à¹ JA¢zÁÝ£É.
£Á£ÀÄ vÉÆA¨sÀvÁß®ÄÌ ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ M¦à¹zÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÆ M§â£ÁzÉ. «ÄPÀÌ £Á®ÄÌ
ºÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ©lÖgÉ PÉ®¸À ¥ÀÇwðAiÀiÁzÀAvÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ £É£Éß »rzÀ ºÀÄ° E¯ÉèÃ
EzÉ JAzÀÄ vÀ£ÉÆß½zÀÝ PÀ£ÀßrAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀ£ÀÄ. vÀ£ÀßzÉà ¥Àæw©A§ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ
ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÉ®è ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ £ÀA©zÀ ºÀÄ° fêÀ G½¹zÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆAzÀÄ wAzÀ d£ÀgÀ

137
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
D¨sÀgÀtUÀ¼À£Éß®è UÀĺÉAiÀÄ°ènÖzÉÝÃ£É CªÀÅUÀ¼À£Éß®è ¤£ÀUÉ ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉývÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß w£ÀÄߪÀ D¸É¬ÄAzÀ F UÀAzsÀªÀð£À §½ ¹®ÄQzÉ.
D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr vÀ¦à¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹vÀÄÛ.
3 ªÁåWÀæUÀ¼À ªÀÄzsÉå ©zÀÝ «¥Àæ£À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä £Á¦vÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ G¥ÁAiÀĪÉãÀÄ?
ºÀÄ°AiÀÄÄ £Á¦vÀ¤AzÀ ¥ÁgÁV MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼É¢vÀÄÛ. DzÀgÉ D £É£À¦UÉ ºÀÄ°UÀ½UÉ
OvÀtPÀÆl K¥Àðr¹vÀÄÛ. ºÀÄ°UÀ¼É®è JzÀÄgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà PÀAqÀ £Á¦vÀ
ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀæJ vÀÛgÀªÁzÀ ªÀĺÁªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß Kj PÀĽvÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÀAiÉÄà J¯Áè
ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁªÀÈPÀëzÀ CrAiÀįÉèà C£ÉÃPÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQë¹
¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ WÀfð¹zÁUÀ ºÉzÀjzÀ «¥Àæ£À PÉÊ ¸Àr®ªÁV ºÀÄ°UÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÉÄà ©zÀÝ£ÀÄ.
PÀÆqÀ¯É £Á¦vÀ£ÀÄ J®ªÉÇà UÀAzsÀªÀð ¤Ã£ÀÄ zsÀĪÀÄÄQzÀÄÝ M¼ÉîAiÀÄzÉà D¬ÄvÀÄ. J®èjVAvÀ
ªÉÆzÀ®Ä UÀqÀØzÀ »jAiÀÄ£À£ÀÄß »r JAzÀÄ QgÀÄazÀ PÀÆqÀ¯É ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß UÀAzsÀªÀð£ÀÄ
»rAiÀÄĪÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ NrºÉÆÃzÀªÀÅ. »ÃUÉ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀ.
4 ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß £Àj ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ »AzÀPÉÌ PÀgÉ vÀA¢vÀÄ?
ºÀÄ° ºÉzÀj NqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀjAiÀÄÄ ¸ÀªÀĸÀÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ºÉzÀj Nr
ºÉÆÃUÀĪÀgÀÄ. CAxÀzÀÝgÀ°è ¤Ã£Éà »ÃUÉ NqÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? JAzÀÄ »jAiÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß
PÉýzÁUÀ CzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉývÀÄ. CzÀPÉÌ £ÀjAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À
ZÀªÀÄvÁÌgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀļÀÄî ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. CAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ
ºÉzÀjPɬÄAzÀ NqÀ§ºÀÄzÉÃ? ¤¤ßAzÀ D ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß PÉÆ°è¸ÀĪɣÀÄ D ¸ÀܼÀ J°ègÀĪÀÅzÀÄ
JAzÀÄ £À£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrvÀÄ. ºÀÄ°UÉ zsÉÊAiÀÄð ºÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ¤Ã£ÀÄ »AzÉ ¨Á JAzÀÄ £Á¦vÀ£À §½UÉ »A¢gÀÄVvÀÄ.
5 ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃzÀ «¥Àæ£À£ÀÄß £Á¦vÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉʹzÀ£ÀÄ ?
£Á¦vÀ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýAiÉÄà ºÀÄ°UÀ¼É¯Áè C°èAzÀ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀUÉÊzÀ ªÉÄÃ¯É £Á¦vÀ£ÀÄ ªÀÄgÀzÀ
ªÉÄðAzÀ PɼÀV½zÀÄ, ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀÝ «¥Àæ£À£ÀÄß JZÀÑgÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀAvÉʸÀÄvÁÛ
ªÉÆzÀ¯Éà F zÁj M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃr JAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß G¥ÉÃPÉë ªÀiÁr GvÁìºÀ¢AzÀ
E°èUÉ §A¢j. EzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÆ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄzÉÃ
G½AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀÅtå E£ÀÄß zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸ÁPÀÄ HgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÉÆÃt JAzÀÄ
£ÀÄrzÀÄ «¥Àæ£ÉÆqÀ£É Hj£À PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÀÄ.
********************

www.vikascollege.com 138
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ
qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ, eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ
MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j.
1. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À HgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À HgÀÄ ²ªÁ¥ÀÅgÀ.
2. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚ CwÛUÉAiÀÄjUÉ GAmÁzÀ D¸É AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚ CwÛUÉAiÀÄjUÉ JvÀÛgÀªÁzÀ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀPÉÌ £ÉUÉAiÀÄĪÀ D¸É
GAmÁ¬ÄvÀÄ.
3. ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛªÉ?
¦±ÁaUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß CªÀgÀ z˧ð®åUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛªÉ.
4. `§zÀÄQ£À §UÉÎ CªÀ¤UÉ MAzÀÆ vÀPÀgÁj®è' JAzÀÄ ¦±ÁaAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ §UÉÎ ºÉüÀÄvÀÛzÉ?
`§zÀÄQ£À §UÉÎ CªÀ¤UÉ MAzÀÆ vÀPÀgÁj®è' JAzÀÄ ¦±ÁaAiÀÄÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À §UÉÎ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
5. ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÀgÉ ºÉzÀgÀÄvÀÛªÉ?
¦±ÁaUÀ¼ÀÄ ²ªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÀgÉ ºÉzÀgÀÄvÀÛªÉ.
6. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¦±Áa 1 PÉÆlÖ ¨ÉÃj¤AzÀ ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.
7. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ J°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À CwÛUÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À CwÛUÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
8. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÀÄ QvÀÄÛ PÉƼÀî®Ä ¦±Áa AiÀiÁªÀ ªÉõÀzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÀÄ QvÀÄÛ PÉƼÀî®Ä ¦±ÁaAiÀÄÄ ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ ªÉõÀzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ.
9. gÁdPÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
gÁdPÀĪÀiÁjUÉ ¦±Áa »r¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À gÉÆÃUÀ §A¢vÀÄ.
10. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ºÁrUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV K£À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ£ÀÄ?
ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ºÁrUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ a£ÀßzÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV PÉÆlÖ£ÀÄ.
11. ¸ÉʤPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ dAiÀĪÁUÀ° JAzÀÄ ºÁrzÀgÀÄ?
¸ÉʤPÀgÀÄ PÉÆëUÉ dAiÀĪÁUÀ° JAzÀÄ ºÁrzÀgÀÄ.
12. PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ¤d d£ÀPÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ¤d d£ÀPÀ ¸ÉÊvÁ£À.
13. CtÚA¢jUÉ AiÀiÁªÀ gÉÆÃUÀ »r¢zÉ JAzÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É?
CtÚA¢jUÉ CwAiÀiÁ¸ÉAiÀÄ gÉÆÃUÀ »r¢zÉ JAzÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.
1. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄð£À zÉêÀvÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚ CwÛUÉ0iÀÄjUÉ ºÉÃUÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ?
¨ÉlÖzÀ ªÉÄð£À zÉêÀvÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚ CwÛUÉAiÀÄjUÉ PÉʪÀiÁr PÀgÉzÀAvÉ, zÀÄAqÀUÉ
GjAiÀÄĪÀ PÀtÄÚ, ºÉƼÉAiÉÆà ºÀ®Äè, JwÛ£À ºÁUÉ PÉÆA§Ä ºÉÆA¢zÀAvÉ PÁt¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

139
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
2. ¸ÁªÁÌgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÀAazÀ?
¸ÁªÁÌgÀtÚ zÀÄrØgÀĪÀ ¥ÉnÖUÉ - D¨sÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß §½AiÀįÉèà ElÄÖPÉÆAqÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ UÀzÉÝ
vÉÆÃl ºÉÆ®ªÀ£É߯Áè ¸ÀgÀzÁgÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ, £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÀ®Äè ªÀÄgÀr ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ºÀAazÀ£ÀÄ.
3. ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¦±ÁaUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ KPÀÉ?
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ; ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚA¢gÀ°è «gÀ¸À ºÀÄnÖ¹, ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ
vÀgÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ ¦±ÁaUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ.
4. PÉÆÃqÀAVAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉάÄAzÀ K£ÉãÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É?
PÉÆÃqÀAVAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉάÄAzÀ ºÀ¢£ÉAlÄ gÉÆnÖ wAzÉ, JAlÄ ªÀÄÄzÉÝ £ÀÄAVzÉ, ¸ÉÆ®V
C£Àß GAqÉ, MAzÀÄ UÀrUÉ CA§° PÀÄrzÉ, UÀqÀzÁÝV ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉ ¤zÉÝ ªÀiÁrzÉ JAzÀÄ
ºÉýzÀ£ÀÄ.
5. gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ K£ÉãÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À PÉÆqÀĪÀÅzÁV
qÀAUÀÄgÀ ¸Áj¸ÀÄvÁÛgÉ?
gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ£ÀÄß JAvÉAvÀºÀ ªÉÊzÀågÀÆ ªÁ¹ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà EzÁÝUÀ gÁd£ÀÄ,
gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÁ¹ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ Erà gÁdåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ
gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ£ÀÆß «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV qÀAUÀÄgÀ ¸Áj¹zÀ£ÀÄ.
6. ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ £Átå ªÀÄvÀÄÛ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ zsÁ£ÀåUÀ½AzÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß, ºÀÄ°è¤AzÀ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ £Átå ªÀiÁqÀĪÀ, ¹¥Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆnÖzÀÝ®èzÉ
ªÉÆzÀ°£À ¹ÜwUÉ vÀgÀĪÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÆß ºÉýPÉÆqÀÄvÀÛªÉ.
7. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ a£Àß PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¸ÁªÁÌgÀtÚ£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ a£Àß PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¸ÁªÁÌgÀtÚ£ÀÄ JAxÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ? ºÀÄrUÉÃjUÉ
DqÉÆà ªÀÄPÀ̽UÉ a£ÀßzÀ £Átå PÉÆmÉÖAiÀÄAvÀ®è, £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀ¢vÉÛ? £À£ÀUÉ vÀĸÀÄ ºÀt ¹QÌzÀÝgÉ,
ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ°è a£ÀßzÀ ªÉÆmÉÖ¬ÄqÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁrÛzÉÝ
J£ÀÄßvÁÛ£É.
8. ¸ÉÊvÁ£À£À DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀªÀvÀ ºÉÃUÉ w½¹zÁÝ£É?
¸ÉÊvÁ£À£À DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁUÀªÀvÀ »ÃUÉ w½¸ÀÄvÁÛ£É; ¸ÀªÀð PÉqÀÄQ£À MqÉAiÀÄ §AzÀ£ÀÄ, a£ÀßzÀ
ºÀ®Äè ¹rªÀAvÉ CqÀV¹ £ÀUÀÄvÀ, avÀÛzÀ°è £ÀgÀPÀUÀ¼À ¸Àȶֹ, fêÀgÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §wÛ¸ÀÄvÀÛ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ¤d
d£ÀPÀ §AzÀ£ÀÄ.
9. ¸ÉÊvÁ£À¤UÉ ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ Hl ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ KPÀÉ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À gÁdåzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ°è Hl. ºÁUÁV
ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ°è HlPÉÌ PÀĽwzÀÝ ¸ÉÊvÁ£À£À PÉÊ ¥ÀjÃQë¹ AiÀiÁgÀ PÉÊ PÉ®¸À ªÀiÁr dqÀÄØ
UÀnÖ®èªÉÇà CªÀgÀ Hl DªÉÄÃ¯É JAzÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ HlªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ.
10. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ K£ÉAzÀÄ qÀAUÀÄgÀ ¸Áj¸ÀÄvÁÛ£É?
‘£ÀªÀÄä gÁdåPÉÌ M§â zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀĵÀå §A¢zÁÝ£É, vÀ¯É¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀ£Àß PÀ°¹PÉÆqÁÛ£É,
d£À J®ègÀÆ HgÁZÉ JvÀÛgÀªÁzÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ EzÉAiÀįÁè C°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ
qÀAUÀÄgÀ ¸Áj¸ÀÄvÁÛ£É.

www.vikascollege.com 140
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÀAzÀ¨sÀð ¸À»vÀ «ªÀj¹:
1. “¨ÁåAQ£À°è PÀÆr¹lÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉAqÀwUÉ PÉÆrÛä”.
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀªÀgÀÄ' §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀAV ¨sÁUÀªÀvÀ£À°è ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ: PÉÆÃqÀAVAiÀÄÄ vÀ£Àß AiÀÄdªÀiÁ£À ¨É¥ÀÛPÀÌr ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀQÌzÁÝUÀ, §AzÀ
¸ÀA§¼ÀzÀ §UÉÎ ¨sÁUÀªÀvÀ PÉýzÁUÀ, ¢£ÀPÉÌ PÉ£Éß ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÛÃlÄ JAzÀ£ÀÄ. DUÀ ¨sÁUÀªÀvÀ ¢£ÀPÉÌ
ºÀvÁÛzÀgÉ, ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀzÀ DgÀÄ £ÀÆgÉÃmÁAiÀÄÄÛ. EµÀÄÖ ¸ÀA§¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ
ªÀiÁrÛAiÀiÁ JAzÁUÀ PÉÆÃqÀAVAiÀÄÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
2. “EªÀ¤UÉãÀÄ ºÉAqÀwãÉ? ªÀÄPÀ̼É?”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀªÀgÀÄ' §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¸ÀgÀzÁgÀ£À ºÉAqÀw D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
«ªÀgÀuÉ: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À
CwÛUÉAiÀÄA¢gÀÄ »AdjAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À eÉÆvÉVgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁr
J®ègÀÆ ºÀAaPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ fë¸ÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ J£ÀÄߪÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ
¸ÀgÀzÁgÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÉA§AvÉ, ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À°è D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀĨsÁUÀ ªÀiÁr MAzÀÄ
¨sÁUÀ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆà JAzÁUÀ, C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀgÀzÁgÀ£À ºÉAqÀw F ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É.
3. “PÉƼÉvÀ §¯É ºÁQ J¼ÉzÀgÀÆ §gÀĪÀAxÀªÀgÀÄ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¦±Áa 1 ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚA¢gÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.
«ªÀgÀuÉ: ¸ÉÊvÁ£À zÉÆgÉAiÀÄÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚA¢gÀ°è «gÀ¸À ºÀÄnÖ¹ ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß
£ÀgÀPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ vÀ¤ß JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¦±ÁaUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, MAzÀ£ÉÃ
¦±ÁaAiÀÄÄ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÆ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¸ÉÆîĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CªÀ£À CtÚA¢gÀÄ
vÀPÀëtªÉà G½zÀ ¦±ÁaUÀ¼À §ÄnÖUÉ ©zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ©¢Ý®è JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ,
F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
4. “MAzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ gÉÆnÖ w£ÀߢzÀÝgÉ £Á£ÉãÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®è”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ¦±ÁaAiÀÄÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ, CªÀ£À CtÚA¢gÀ eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ£É
CAzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ ºÁUÁUÀzÉÃ-CtÚA¢gÀÄ PÉýzÀÝ£Éß®è CªÀ£ÀÄ PÉÆlÄÖ©qÀÄvÁÛ£É. DUÀ CzÀÄ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß J£ÀÄߪÀAvÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£À°èlÖ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¢AiÀÄ®Ä
ªÀÄÄAzÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¹zÀÄ §AzÀÄ gÉÆnÖ AiÀiÁgÀÄ PÀzÀÝgÀÄ CAvÀ ªÁZÁªÀÄUÉÆÃZÀgÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ£É,
CµÁÖzÀgÉ CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CzÉà ªÀiÁUÀðªÁV ¥ÀæªÉò¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ºÀ¹zÀÄ §AzÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÁtzÁUÀ, F
ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

141
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
5. “£Á£ÉãÁzÀgÀÆ gÁd£ÁzÀgÉ ¤ªÀÄäAxÀ ¸ÉÆÃA¨ÉÃjUÀ½UÉ Hl ºÁPÉÆÃzÉà E®è”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¦±Áa 1 gÀ°è ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ DPÉÆæñÀ¢AzÀ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ: ¦±Áa 1 ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À eÉÆvÉ Dl DqÉÆÃt JAzÀÄ, JgÀqÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj
LzÁUÀĪÀ Dl DqÀĪÀ J£ÀÄßvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ CzÀgÀ ªÀiÁwUÉ M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV
¤Ã£ÉãÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrÛÃAiÀÄ JAzÀÄ ¦±ÁaUÉ PÉüÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦±Áa PÉ®¸À AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?
J£ÀÄßvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÉAiÉÆà Dl DqÉÆÃt JAzÀÄ ¦±Áa ºÉýzÁUÀ, £ÉÆÃqÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ºÀvÀÄÛ
gÀÆ¥Á¬Ä EzÉ. LzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆlÖgÉ JµÀÄÖ½vÀÄ ºÉüÀÄ JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÀvÀÄÛ,
ºÉÃUÉAzÀgÉ ¤£ÀUÉ LzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è JAzÁUÀ ¦±Áa ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ
PÀ¢Ãwä, PÀzÀÝgÉ PÉÊ ªÀÄÄjwä, K£ÀAzÉ? E°èAzÀ vÉÆ®UÀ¢zÀÝgÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjÃwä J£ÀÄߪÁUÀ,
ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
6. “ºÉtÂÚzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Ë¨sÁUÀåªÉà ¨ÉÃgÉ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ vÀ£Àß CwÛUÉAiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ
EzÁVzÉ.
«ªÀgÀuÉ: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ Hl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÁUÀ, CªÀ£À eÉÆvÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ£À
CwÛUÉAiÀÄgÀÄ »AdjAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ UÀAqÀA¢gÀ£ÀÄß PÀÆqÀ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ©qÀĪÀÅ¢®è.
DUÀ §AzÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ EAvÀºÀ ¸ÀÄ¢£À §gÉÆÃzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥À, §¤ß CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ MnÖUÉ
Hl ªÀiÁqÉÆÃt J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
7. “ºÀ¹gÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ £ÀªÀÄæ ¥ÀæeÉ PÁtAiÀÄå £Á£ÀÄ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ PÉÆÃqÀAVUÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÀ¹gÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹, ºÀ¹gÀ£ÀÄß ¦æÃw¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ
¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁ¢Ý®è. CAvÀBPÀgÀt vÉgÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. CzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛzÉ.
M¼ÀV£À PÉÆ¼É vÉƼÉzÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ PÉƼÀzÀ xÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CAiÀiÁå
PÉÆÃqÀAV, ºÀ¹gÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ £ÀªÀÄæ ¥ÀæeÉ PÁtAiÀÄå £Á£ÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÉÄð£ÀAvÉ
ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. zÀÄrªÉÄUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÉÆzÀ® ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å ¤ÃrzÀÝ JA§ÄzÀÄ E°è ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.
8. “gÁdPÀĪÀiÁjUÉ §A¢gÉÆÃzÀÄ, gÁdgÉÆÃUÀ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄÄAwæAiÀÄÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ: gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ gÁd£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀÄ°è
ªÉÊzÀågÀÄ ¹PÀÌ°®èªÉà JAzÁUÀ, ªÀÄAwæ E®è ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼Éà AiÀiÁªÀ ªÉÊzÀågÀ ªÀÄzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ°®è.
DUÀ gÁd gÉÆÃUÀ ªÁ¹ ªÀiÁrzÀªÀjUÉ Erà gÁdå ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉ
ªÀiÁr¸ÀÄwÛä JAzÀÄ qÀAUÀÄgÀ ¸Áj¸À®Ä ºÉýzÁUÀ, ªÀÄAwæ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¸ÉêÀPÀ£ÀÄ §AzÀÄ
¨É¥ÀÛPÀÌr ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ¢ÝzÉAiÀÄAvÉ J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ ªÀÄAwæAiÀÄÄ F ªÉÄð£À
ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.

www.vikascollege.com 142
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
9. “gÁdgÁtÂAiÀÄjAzÀ »rzÀÄ J®ègÀÆ zÀÄrAiÀÄÄvÁÛgÉ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ : ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ OµÀ¢ü¬ÄAzÀ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ
UÀÄtªÁ¬ÄvÉAzÀÄ, ªÀÄAwæAiÀÄÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À£ÀÄß gÁd£ÁV ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. DUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ EzÀÄ KPÀ ¥ÀQëÃAiÀÄ ¤zsÁðgÀ, £À£ÀßzÉÃ
DzÀ PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. £Á£ÀÄ gÁd£ÁzÀgÉ ¸ÉÊ£Àå EgÀĪÀÅ¢®è, vÉjUÉ, £ÁtåUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.
gÁdgÁtÂAiÀÄjAzÀ »rzÀÄ J®ègÀÆ zÀÄrÃvÁgÉ JAzÀÄ vÀ£Àß ¤®ÄªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÁUÀ F
ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
10. “zÁjvÀ¦àzÀªÀjUÉ UÁzÉ §®èªÀgÀÄ §Ä¢Þ ºÉüÀÄvÁÛgÉ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ' gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄAwæAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÁÛ£É.
«ªÀgÀuÉ: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀÄ°è, vÁ£ÀÄ gÁd£ÁzÀgÉ J®ègÀÆ zÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ, ¸ÉÊ£Àå
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÁUÀ, ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ ¸ÉÊ£Àå ¨ÉÃqÀªÉà JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ »ÃUÉ
ºÉüÀÄvÁÛ£É. §AzÀªÀgÀÄ K£ÀÄ PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÁtåUÀ¼Éà E®è JAzÀgÉ K£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À
ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀPÀëuÉ JAzÀÄ ªÀÄAwæ ºÉýzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛ F
ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É.
11. “a£Àß wAzÀÄ §zÀÄPÀ¯ÁUÀÄvÀÛ !
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ qÀ§Äâ«UÉ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
«ªÀgÀuÉ: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ a£ÀßzÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß qÀ§ÄâUÉ PÉÆmÁÖUÀ CªÀ¤UÉ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÁV
¤dªÁzÀ a£ÀߪÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ F a£ÀߪÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ zsÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯É
JAzÁUÀ qÀ§Äâ ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ, a£Àß ¸ÁPÀ£ÉÆßÃzÀÄAmÉ? JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ F ªÉÄð£À
ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
12. “d£À J°è ¸ÉÃjzÀgÉ C¯Éèà zÀ¨ÁðgÀÄ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CtÚA¢gÀÄ §gÀĪÀgÀÄ. E§âgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ EzÉãÀÄ vÀªÀÄä
¤Ã£ÀÄ gÁd£ÁVzÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ PÉý §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ
DgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JAzÁUÀ ¸ÁªÁÌgÀ EzÉà K£À¥Àà ¤£Àß zÀ¨ÁðgÀÄ? JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ
F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
13. “£ÁªÀÅ dUÀ¼ÁzÀ ¨sÁµÉ DrzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ÉßúÀzÀ ¨sÁµÉ DqÀÄvÁÛgÉ”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞªÀiÁr JAzÁUÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄߪÀgÀÄ.
143
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
KPÉAzÀgÉ Hj£À°è ¸ÉʤPÀgÉà E®è. d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛgÉ
JAzÁUÀ ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ EªÀÅ ¸ÉʤPÀ£ÁqÀĪÀ, ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? PÉÊAiÀÄ°è §AzÀÆPÀ EzÀÝgÀÆ MAzÀÄ
PÀÄëzÀæ dUÀ¼À PÀÆqÀ Dr §gÀzÀªÀ£ÀÄ ¸ÉʤPÀ£ÉÃ? JAzÁUÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß
ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
14. “PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼À Hl”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¸ÉÊvÁ£À£À°è ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
zÀÄrzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ DºÁgÀ ªÉÆzÀ®Ä J£ÀÄߪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ gÁtÂAiÀÄÄ w½¢zÀݼÀÄ. PÉÆÃqÀAV
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ HlPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ CªÀjUÉ HlzÀ ¥ÀAQÛAiÀÄ°è
PÀÆgÀ®Ä ºÉýzÁUÀ gÁdPÀĪÀiÁj CAiÀiÁå ¤£Àß PÉÊ vÉÆÃj¸ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÁUÀ ¸ÉÊvÁ£À£À PÉÊ
£ÉÆÃr vÀ¥ÀÅöà w½Ã¨ÉÃqÀ¥Àà ¸Àé®à ¤zsÁ¤¹ D ªÉÄð£À ¥ÀAQÛAiÀÄ°è PÀÆqÀÄ. F d£À Hl ªÀiÁrzÀ
ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ¸ÀgÀ¢ JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ AiÀiÁgÀ PÉÊ PÉ®¸À ªÀiÁr fqÀÄØUÀnÖ®èªÉÇà CªÀgÀ Hl
DªÉÄÃ¯É J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
15. “vÀ¯É¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÉýPÉÆqÀÄvÉÛãɔ
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: ¸ÉÊvÁ£À ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ¤£Àß gÁdåzÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ?
§Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ UÉÆvÁÛ, JAzÁUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ £ÁªÀÅ
¨É¥ÀÛPÀÌrUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÉ®è PÉÊUÀ½AzÀ, ¨É¤ß¤AzÀ JAzÁUÀ
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨É¥ÀÛPÀÌrUÀ¼ÁVgÉÆÃzÉà CzÀPÉÌ PÁgÀt JAzÁUÀ F ªÉÄð£À ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
16. “§AzsÀÄUÀ¼Éà ZÀjvÉæ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ »AzÉ »AzÀ®è”
DAiÉÄÌ: F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ‘qÁ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ’ gÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ‘¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ'
JA§ £ÁlPÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAzÀ¨sÀð: £ÁlPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÊvÁ£À d£ÀgÀ°è ºÉüÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ.
JvÀÛgÀªÁzÀUÉÆÃ¥ÀÅgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. ¨É¥ÀÛPÀÌr §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ
£À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýj. ¤ÃªÀÅ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄRUÀ½AzÀ ªÀAavÀgÁV¢ÝÃj, ¤ÃªÀÅ MªÉÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ¨É¯É
w½¢gÁzÀgÉ ¸ÀéUÀðzÀ ¸ÀÄRUÀ¼À£Àß ¸ÀÆgÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹n PÀlÖ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÄRUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ
zÁºÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£À¢£ÀPÉÌ ºÉaѸÀĪÀ ¹n PÀlÖ§ºÀÄzÀÄ. ±ÀæªÀĪÀ£Éßà «¤AiÉÆÃV¸ÉÆÃzÀÄ CAzÀgÉ
£ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß D¢ªÀÄ ¹ÜwUÉ MAiÉÆåÃzÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ.
LzÁgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j.
1. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚA¢gÀ£ÀÄß ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚA¢gÀÄ ²ªÁ¥ÀÅgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. zÉÆqÀتÀ£ÀÄ ¸ÀgÀzÁgÀ
¸ÉÆêÀÄtÚ. D¼ÉÆÃzÀPÉÌ ºÀÄnÖzÀªÀ£ÀÄ PÀÄj, PÉÆý PÉÆAzÀªÀ£ÀÄ. CªÀÅ ¹UÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß PÉƮ觮èªÀ£ÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÁÌgÀ PÁªÀÄtÚ, ºÉÆmÉÖ
ªÀÄd§ÆvÀtÚ. CzÀPÉÌ CªÀ£À G¥sïð £ÁªÀÄ qÀ§âtÚ, Jt¸ÉÆÃzÀgÀ°è eÁt ºÀ¸ÀÄ Jt¸ÀÄvÁÛ£É,
ºÀt Jt¸ÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁgÁågÀ d«ÄãÀÄ JµÉÖPÀgÉ EzÉ JAzÀgÉ vÀPÀët CAQ CA±À¢AzÀ
ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. E£ÀÆß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É¥ÀÛPÀÌr ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ, CªÀ¤UÉ CªÀ£ÁAiÀÄÄÛ ¨sÀÆ«Ä

www.vikascollege.com 144
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¹ÃªÉÄ DAiÀÄÄÛ, ªÀÄ¼É ¨É¼É DAiÀÄÄÛ, MAzÀÄ £ÉÆt £ÉÆìĹzÀªÀ£À®è. ªÀÄ¼É §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MAzÀÄ
ªÁgÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉãÉà ºÉüÀ§®è, ¤AvÀ ¤ÃjUÉ ºÀjAiÉÆÃzÀPÉÌ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃqÀ§®è. ºÀQÌà ºÁr£À
CxÀð ºÉüÀ§®è, ºÀÆ«UÉ ©Ã¼ÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ ºÉüÀ§®è, E£ÉßãÀ¥Àà CAzÀgÉ PÉÊ ¨ÉgÀ½®èzÉ
Jt¸ÉÆÃzÀPÉÌ §gÉÆâ®è JAzÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚA¢gÀ£ÀÄß ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ
¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ.
2. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚA¢gÉà ªÁ¹ JAzÀÄ ¦±Áa ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¦±ÁaUÀ¼À£ÀÄß, ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÛªÀ£À CtÚA¢gÀ°è «gÀ¸À ºÀÄnÖ¹
ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß £ÀgÀPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ vÀ¤ß JAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦±Áa1 ¨sÀƯÉÆÃPÀPÉÌ §AzÀÄ,
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À CtÚA¢gÉà ªÁ¹ J£ÀÄßvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀÄ PÉƼÉvÀ §¯ÉºÁQ J¼ÉzÀgÀÆ
§gÀĪÀAxÀªÀgÀÄ. ¦±ÁaAiÀÄ1 ºÉüÀĪÀAvÉ, CtÚA¢gÀÄ vÀ¯É vÀÄj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ¯Éà EªÀgÀÄ
ªÀ±ÀªÁVzÀÝgÀÄ. £À£Àß CtÚA¢gÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ¤®èªÀÅzÀµÉÖ vÀqÀ, CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ¨ÉlÖzÀ
vÀÄ¢¬ÄAzÀ £ÉUÉzÀÄ ©Ã¼ÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÃUÉ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ zÀqÀØ£ÀAvÉ
PÁt¹zÀgÀÄ ªÀĺÁ ªÉÄÃzsÁ«, DzÀÝjAzÀ ¦±ÁaAiÀÄÄ ¨ÉÆüɱÀAPÀgÀ£À CtÚA¢gÉà ªÁ¹
J£ÀÄßvÀÛzÉ.
3. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ £Átå ºÁUÀÆ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
¦±Áa 2, ¦±Áa 3 PÉÌ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §¯ÉUÉ ©Ã¼ÀĪÀªÀ£À®è JAzÀÄ w½¢vÀÄÛ.
ºÁUÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÀÛªÉ. D AiÉÆÃd£É
K£ÉAzÀgÉ gÁdPÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ£ÀÄß ¨sÀj¹, DPÉAiÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄß ±ÀªÀÄ£ÀUÉƽ¸À®Ä
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, vÀ£ÀÆä®PÀªÁV DvÀ¤AzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÁ¹ªÀiÁqÀ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁr D ªÀÄÆ®PÀ DvÀ£À PÀvÀÛ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ.
CzÀgÀAvÉ ¦±Áa 2 ªÀÄÄzÀÄQ ªÉõÀzÀ°è, ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À £ÁlPÀªÁr ¨ÉÆüɱÀAPÀgÀ£À JzÀÄgÀÄ
PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ²ªÀ ¤£ÀUÉ M¼ÉîÃzÀÄ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ vÀ£Àß §½¬ÄzÀÝ
¨ÉÃgÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ²ªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯É CzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆ® gÀÆ¥ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ
DvÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ
ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ CzÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ zsÁ£Àå¢AzÀ a£ÀßzÀ £Átå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
²ªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É.
EvÀÛ gÁdPÀĪÀiÁj «¥ÀjÃvÀªÁzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ £ÉÆë£À
wêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÁd£ÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÁ¹ªÀiÁrzÀªÀjUÉ Erà gÁdå
ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀÅzÁV qÀAUÀÄgÀ ¸ÁgÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
CµÀÖgÀ°è ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ §AzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀÄÝ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ£É.
gÁd£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DPÉUÉ D ¨ÉÃgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ²ªÀ ¤ªÀÄUÉ M¼ÉîÃzÀÄ ªÀiÁqÀ° J£ÀÄßvÁÛ£É.
²ªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ ¦±Áa ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV ¤®ÄèvÀÛzÉ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤AzÀ
vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ K£ÀÄ
ªÀiÁqÀ§¯Éè JAzÁUÀ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§¯Éè J£ÀÄßvÀÛzÉ. ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀj¸ÀĪÀAvÉ
ºÉý ªÀÄAvÀæ¢AzÀ ¹¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ DAiÀÄÄÛ
ºÉÆgÀqÀÄ JAzÀÄ ºÉý, ²ªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É »ÃUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ
£Átå ªÀÄvÀÄÛ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É.
4. gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¥Àæ¸ÀAUÀ¢AzÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ gÁd£ÁzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹.
¦±Áa3 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ¸ÉÃjzÀÝjAzÀ DPÉUÉ wêÀæªÁzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ
PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ £ÉÆë£À wêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ«Ä¤¹zÀ gÁd£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ
AiÀiÁgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀŪÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀgÉÆà CªÀjUÉ Erà gÁdå ºÁUÀÆ
gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ qÀAUÀÄgÀ ¸ÁgÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è

145
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÉêÀPÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨É¥ÀÛPÀÌr ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ §AzÀªÀ£É CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ¢ÝzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
ªÀÄAwæ CzÀPÉÌ M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è. DzÀgÉ gÁd£ÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À°è ªÀÄzÀÄÝ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.
PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÃgÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉý dVzÀÄ
£ÀÄAUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛ, ²ªÀ ¤ªÀÄUÉ M¼ÉîÃzÀÄ ªÀiÁqÀ° J£ÀÄßvÁÛ£É. DUÀ CqÀVPÉÆArzÀÝ ¦±ÁaAiÀÄÄ
ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ CzÀ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ gÁdPÀĪÀiÁjUÉ PÁt¹PÉÆAqÀ
ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÁ¹AiÀiÁV ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ gÁd vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ£É.
5. vÀ£Àß PÀ£À¸À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄAwæUÉ ºÉýzÉÝãÀÄ?
gÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£À §½UÉ
PÀ¼ÀĹPÉÆqÀÄvÁÛ£É. DUÀ ªÀÄAwæ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁd vÀ£ÀߣÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ
PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ vÀ£Àß ¤®Ä«£À PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ
KPÀ¥ÀQëÃAiÀÄ ¤zsÁðgÀ EzÀPÉÌ £À£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄÆ ¨ÉÃPÀ®èªÉ? ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢AiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸À®Ä
¸ÁzsÀå«®è. §A¢ü¹zÀgÉ ¤ÃjUÉ CzÀgÀzÉà DzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ.DUÀ ªÀÄAwæAiÀÄÆ D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀŪÀÅ JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÉÆÃ? JAzÁUÀ, ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛ, vÁ£ÀÄ
gÁd£ÁzÀgÉ ¸ÉÊ£Àå EgÀĪÀÅ¢®è, vÉjUÉ, £ÁtåUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, gÁd gÁtÂAiÀÄjAzÀ »rzÀÄ
J®ègÀÆ zÀÄrzÀÄ w£ÀߨÉÃPÀÄ. zÀÄrAiÀÄzÉà wAzÀÄ §zÀÄPÀĪÀªÀjUÉ E°è CªÀPÁ±ÀUÀ¼Éà E®è.
CzÉäzÀÝgÀÆ zÀÄrzÀªÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ GAqÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆêÀiÁjUÀ½UÉ Hl.
C£ÀågÀ zÁ½UÀ½AzÀ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ gÀPÀëuÉ ¨ÉÃqÀªÉ? J£ÀÄߪÀ ªÀÄAwæAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ
§AzÀªÀgÀÄ K£ÀÄ PÉƼÉîºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀAUÀ滹zÀÝgÀ®èªÉ? «¤ªÀÄAiÀÄ
PÉ®¸À¢AzÁzÀgÉ £ÁtåzÀ CUÀvÀå«®è. £Átå E®è JAzÁzÀgÉ ¸ÀAUÀæºÀ ¨ÉÃQ®è. PÁ£ÀÆ£ÀÄ CzÀgÀ
gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀ ªÀÄAwæAiÀi ¥Àæ±ÉßUÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ zÁjvÀ¦àzÀªÀjUÉ UÁzÉ §®èªÀgÀÄ
§Ä¢Þ ºÉüÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ vÀ£Àß PÀ£À¹£À §UÉÎ w½¸ÀÄvÁÛ£É.
6. ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÁrzÀ ¹n ºÁr£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀÄ?
¸ÉʤPÀgÀÄ ºÁrzÀ ¹n ºÁr£À ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¹nAiÀÄ°è£À PÁSÁð£ÉUÀ¼À ºÉÆUÉ ¨Á¤£À°è
vÀÄA©PÉÆArzÉ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÉÊgÀ¤ß£À ±À§Þ Q«UÀ¼À vÀÄA§ vÀÄA©zÉ. ¹nAiÀÄ PÉƼÉUÉÃjAiÀÄ
PÉÆZÉÑAiÀÄ°è vÉïÁrzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, D®zÀ J¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÁå¯ÉAqÀgïUÀ¼À°è, PÀȵÀÚgÀ ¥ÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ,
vÀA¨É®j£À vÀÄA¨Á ¥ÉmÉÆæð£À ªÁ¸À£É, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ°è ºÉƸÀ vÀgÀºÀzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, ºÀÆ«£À
PÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÁàVªÉ, ¯Á¯ï¨ÁUï£À vÀgÀÄ®vÉAiÀÄ°è CgÀ½gÀĪÀŪÀÅ £ÉÆêÀÅ.
7. ¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉ ºÁUÀÆ §AzÀAxÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½¹.
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ ¨sÁUÀªÀvÀ¤UÉ CAiÀiÁå G«ðAiÀÄ°è ¸ÀªÀðjVUÉ §®ÄUÀªÀð PÉÆlÄÖ CªÀjUÉ
zÀĪÀðå¸À£ÀªÀAn¹ ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ¸ÀȶÖAiÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr vÀĶÖAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀAvÀ, ¸ÀļÉÎ ºÀ¼À§,
¸ÀvÀåPÉÌ ºÉƸÀ§£ÁVgÀĪÀAxÀ §UɧUÉAiÀÄ ¨sÀæªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀļÀÄîUÀ¼À ¸ÁUÀgÀzÀ°è
ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß CzÀÄÞvÀ CªÀgÀ £Á±ÀªÀ£Éß fêÀ£ÁzsÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀAxÀ ¢üêÀÄAvÀ £Á£ÀÄ
JAzˣˀ.
²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ¨É¥ÀÛPÀÌr ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÉå «gÀ¸À vÀAzÀÄ, bÀ®¢AzÀ
PÀ®ºÀªÁr, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CªÀUÀr¹, CªÀªÀiÁ¤¹, Q«, ªÀÄÆUÀÄ, PÀtÄÚ, ºÀ®ÄèUÀ¼À QvÀÄÛ, DvÀäUÀ¼À
PÉƼÉAiÀiÁV¹ ¸Á¬Ä¸À¯ÉAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¦±ÁaUÀ½UÉ DeÉÕ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝãÉ. DzÀgÉ K£ÀÆ ¸ÀÄ¢Þ
w½AiÀÄ°®è. DzÀÝjAzÀ £Á£Éà §A¢zÉÝÃ£É JAzÀÄ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ.
8. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ vÀ£Àß CtÚA¢jUÉ ¹¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä KPÉ
¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛ£É?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ vÀ£Àß CtÚA¢jUÉ ¹¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
KPÉAzÀgÉ CtÚA¢gÀgÀ zËdð£ÀåªÉà PÁgÀt. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀzÁgÀ¤UÉ ªÀiÁrPÉÆlÖ

www.vikascollege.com 146
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1
¸ÉʤPÀgÀÄ ºÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¯ÁV PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¢zÀÝ. DzÀgÉ, ¸ÀgÀzÁgÀ£À ¸ÉʤPÀgÀÄ
¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛzÀÝgÀÄ. DvÀ£À ¸ÉʤPÀjAzÁV JµÉÆÖÃd£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÀÄ,
C£ÁxÀgÁVzÀÝgÀÄ. E£ÀÆß ¸ÁªÁÌgÀ qÀ§Äâ«£À vÉjUÉzÁgÀ ¸À»¸ÀzÉ d£À vÀ£Àß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj
vÉjUÉ PÀnÖ, ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À gÁdåPÉÌ ªÀ®¸É §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁSÁð£ÉUÀ¼À ºÉÆUÉ £ÀÄAUÀ¯ÁgÀzÉ d£À
Nr§gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F PÁgÀtPÁÌV ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ vÀ£Àß CtÚA¢jUÉ ¹¥Á¬Ä, £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛ£É.
9. AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉʤPÀgÀÄ KPÉ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ?
AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁPÉAzÀgÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À gÁdåzÀ°è ¸ÉʤPÀgÉ E®è.
d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ£É. ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÁÛgÉ. Hl wAr
PÉÆqÁÛgÉ, »AzÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ¤ÃªÀ®èªÉà CAvÀ UÀÄgÀÄvÀÄ
»rAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ dUÀ¼ÀzÀ ¨sÁµÉ DrzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ÉßúÀzÀ ¨sÁµÉ DqÀÄvÁÛgÉ. EgÀĪÉUÉ ¹lÄÖ
§gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ D d£ÀjUÉ ¹nÖ®è. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÊvÁ£À£À ¸ÉʤPÀgÀÄ
¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ.
10. ¸ÉʤPÀgÀÄ K£ÉãÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrzÀgÀÄ JAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ?
¸ÉʤPÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ £Á±À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ PÀrzÀÄ
ZÉ®ÄèwÛzÁÝgÉ, J¼À¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, KPÉ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ
CªÀgÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÉ ºÉüÀÄwÛgÀ°®èªÉãÀAiÀiÁå JAzÀÄ ºÉý ²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ°è £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
d£ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
11. a£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£Àß PÉÆr JAzÀ ¸ÉÊvÁ£À¤UÉ ²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ?
a£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£Àß PÉÆr JAzÀ ¸ÉÊvÁ£À¤UÉ ²ªÀ¥ÀÅgÀzÀ d£ÀgÀÄ »ÃUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ. a£Àß
vÀUÉÆAqÀÄ C£Àß PÉÆÃqÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ ¸ÁzsÀå? vÉÆÃj¹ £ÉÆÃqÉÆÃt, £ÀªÀÄä gÁdgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÉ DUÁUÀ zsÁ£Àå¢AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÀ®è CªÉà C®èªÉà EªÀÅ? ºËzÀÄ, £À£Àß
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dr©lÖ £ÁtåUÀ¼Éà ¨ÉÆUÀ¸É vÀÄA¨Á EªÉ. EªÀ£Àß EmÉÆÌAqÀÄ DqÉÆÃzÀPÉÌ
£À£ÀUÉ ¸ÀtäPÀÌ¼É E®è. £À£Àß ºÀwÛgÀ EAvÀºÀ £Átå ªÀÄÆjªÉ JAzÉ®è Hj£À d£ÀgÀÄ ¸ÉÊvÁ£À¤UÉ
¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ.
12. vÀ¯É¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÉÊvÁ£À£À ¨sÁµÀtzÀ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹j.
¸ÉÊvÁ£À£ÀÄ, ¨É¥ÀÛPÀÌr §AzsÀÄUÀ¼Éà ¤ÃªÀÅ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄRUÀ½AzÀ ¸ÀÆgÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹nAiÀÄ
PÀlÖ§ºÀÄzÀÄ. ±ÀæªÀÄ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ CAzÀgÉ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß D¢ªÀÄ ¹ÜwUÉ MAiÉÆåÃzÀÄ.
§AzsÀÄUÀ¼Éà ZÀjvÉæ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ »AzÀ®è ¤ªÀÄä gÁd¤UÉ vÀ¯É
E®èªÁzÀÄzÀjAzÀ EªÉ®è ªÀiÁvÀÄ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ eÁtgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ.
13. ±ÀæªÀÄfêÀ£À ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ¼À §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀªÀjUÉ ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀªÀÅ
JA§ÄzÀÄ £ÁlPÀzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆr§A¢zÉ?
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ ¸ÉÊvÁ£À£À §¯ÉUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ CtÚA¢gÀgÀÄ ©Ã¼ÀĪÀgÀÄ PÁgÀt CªÀjUÉ
zsÀ£ÀzÀ, gÁdåzÀ ªÉÆúÀ«vÀÄÛ. DzÀgÉ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ¤¸Áéyð, ±ÀæªÀÄfë, £ÉÃgÀ
£ÀÄrAiÀÄĪÀªÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ DPÀæ«Ä¹PÉƼÀîvÀÛzÉ. DzÀgÉ
¸ÀzÁ ±ÀæªÀÄfëUÀ½UÉ z˧ð®å UÀ½®è¢gÀĪÀ d£ÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è
JA§ÄzÀÄ F £ÁlPÀzÀ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.
14. ºÀ¹gÉ G¹gÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ ºÉÃUÉ
¸ÀéµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ? «ªÀIJð¹.
¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ ¤¸Áéyð, ±ÀæªÀÄfë, £ÉÃgÀ£ÀqÉAiÀĪÀ£ÀÄ. ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£ÀÄ PÉÆÃqÀAVUÉ
ºÀ¹gÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹, ºÀ¹gÀ£ÀÄß ¦æÃw¹¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è

147
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV®è. CAvÀBPÀgÀt vÉgÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. CzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, M¼ÀV£À PÉƼÉ
vÉƼÉzÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj±ÀÄzÀÞ, ¸ÀéZÀÒªÁzÀ PÉƼÀzÀ xÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CAiÀiÁå PÉÆÃqÀAV, ºÀ¹gÀÄ
¸ÁªÀiÁædåzÀ £ÀªÀÄæ ¥ÀæeÉ PÁtAiÀÄå £Á£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÆüÉñÀAPÀgÀ£À ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ
£ÁlPÀPÁgÀgÀÄ ¸ÀéµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ.

********************

www.vikascollege.com 148
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ:
¢égÀÄQÛUÀ¼ÀÄ:
1. CPÀlPÀl: ©üêÀÄ£ÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À°è £À£ÀUÉ ºÉzÀj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÉAiÀÄ CPÀlPÀl JAzÀ£ÀÄ.
2. CrUÀrUÉ: zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ gÀtgÀAUÀzÀ°è CrUÀrUÉ ºÉtUÀ¼À£ÀÄß vÀĽAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ
¸ÁVzÀ£ÀÄ.
3. E®èE®è: PÉ®ªÀgÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÆÛ £ÀªÀÄä°è J£ÀÆ E®èE®è J£ÀÄߪÀgÀÄ.
4. HjUÉHgÉÃ: ©üÃPÀgÀªÁzÀ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä HjUÉHgÉà ¸ÉÃjvÀÄÛ.
5. HgÀÆgÀÄ: ©üPÀÄëPÀgÀÄ ©üPÉëUÁV HgÀÆgÀÄ C¯ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
6. M¼ÀUÉƼÀUÉ: vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ§gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì M¼ÀUÉƼÀUÉ ªÀÄgÀÄUÀÄwvÀÄÛ.
7. NgÉÆêÀðgÀÄ: nPÉl£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ £ÁªÀÅ MgÉÆêÀðgÁV ¸ÀgÀ¢ ¸Á°£À°è ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ.
8. PÉÆÃnPÉÆÃn: ¸Àa£À vÉAqÀÄ®Ìgï «±ÀézÀ PÉÆÃnPÉÆÃn C©üªÀiÁ¤UÀ¼À DgÁzsÀPÀ£ÁVzÁÝ£É.
9. UÀÄdÄUÀÄf¸ÀÄ: ¸ÀÆPÀë÷äªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ UÀÄdÄUÀÄf¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.
10: vÀÄAqÀÄvÀÄAqÀÄ: AiÉÆÃzsÀgÀÄ JzÀÄgÁ½UÀ¼À£ÀÄß vÀÄAqÀÄvÀÄAqÁV PÀvÀÛj¹zÀgÀÄ.
11. vÀAqÀvÀAqÀ: ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÉÃPÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀÄtÂvÀUÁgÀgÀÄ
vÀAqÀvÀAqÀªÁV §A¢zÀÝgÀÄ.
12. zÀ¼ÀzÀ¼À: zÁ¸ÀªÁ¼À ºÀÆ«£À zÀ¼ÀzÀ¼ÀªÀÇ PÉA¥ÁVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
13. zÁAnzÁAn: zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ºÉtUÀ¼À£ÀÄß zÁAnzÁAn ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀ£ÀÄ.
14. zÁgÀÄzÁgÀÄt: MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ LªÀgÀÄ ¸ÀvÀÛ zÀȱÀå £ÉÆÃqÀ®Ä zÁgÀÄzÁgÀÄtªÁVvÀÄÛ.
15. zÉñÀzÉñÀ: zÉñÀzÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä ¨ÁAzsÀªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ.]
16. £ÀqÀÄ£ÀqÀÄUÀÄ: HnAiÀÄ ZÀ½AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÊ £ÀqÀÄ£ÀqÀÄUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ.
17. £ÀªÀÄÆ£ÀªÀÄÆ£É: dªÀ½ CAUÀrAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹gÀÄvÁÛgÉ.
18. £ÀÆgÀÄ£ÀÆgÀÄ: ¨sÁgÀvÀ zÉñÀ vÀ£ÀßzÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀÆgÀÄ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃn ¥ÀæeÉUÀ¼À C©üªÀÄvÀªÁVzÉ.
19. ¦r¦r: £Á¦vÀ£ÀÄ «¥Àæ£À°è UÀqÀØzÀ ºÉUÀÎrAiÀÄ£ÀÄß ¦r¦r JAzÀ£ÀÄ.
20. §UɧUÉ: GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è §UɧUÉAiÀÄ ºÀƪÀÅ PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ.
21. §tÚ§tÚ:PÁªÀÄ£À©®Äè §tÚ§tÚUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
22. ¹»¹»: ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¹»¹» C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ.
23. ¹°Ì¹°Ì: ¥ÁAqÀªÀgÀÄ ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ°è PÀµÀÖUÀ½UÉ ¹°Ì¹°Ì MzÁÝrzÀgÀÄ.
24. ªÀÄƯɪÀÄƯÉ: ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è d£À zÉñÀzÀ ªÀÄƯɪÀÄƯɬÄAzÀ §AzÀÄ
¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ.
25. ªÀÄtªÀÄtÂ:ªÀÄÄwÛ£À ºÁgÀzÀ ªÀÄtªÀÄtÂAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
26. ªÉÄ®èªÉÄ®è£É:K¸ÀĪÀ£ÀÄß ²®Ä¨ÉUÉÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÉgÉ¢zÀÝ d£ÀgÀÄ zÀÄ:R¢AzÀ ªÉÄ®èªÉÄ®è£É ªÀÄ£É
¸ÉÃjzÀgÀÄ.
27. AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀ: «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁjzÀ PÀĪÉA¥ÀÅgÀªÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼À
zÀ±Àð£ÀªÉ¤¹zÉ.

149
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ
28. AiÉÆÃa¹AiÉÆÃa¹: ¹UÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ£ÀĵÀå ºÉZÀÄÑ AiÉÆÃa¹AiÉÆÃa¹ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀð
ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.
29. gÁ²gÁ²: gÁdgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è a£ÀߪÀÅ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è gÁ²gÁ²AiÀiÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
30. ºÀ¤ºÀ¤: ºÀ¤ºÀ¤ eÉãÀÄ ¸À«AiÀÄ®Ä §®Ä gÀÄa.

www.vikascollege.com 150
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ
1. ClÖ¨ÉlÖ:ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ClÖ¨ÉlÖPÉÌ ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ
2. CªÀ½dªÀ½: CªÀ½dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV MAzÉà jÃwAiÀÄ zÉÊ»PÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.
3. JqÀ§®: gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À JqÀ§®zÀ°è ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉAiÀĪÀgÀÄ gÀPÀëuÉUÁV EgÀÄvÁÛgÉ.
4. M®ªÀ§®ªÀ: PÀ£ÀßqÁA¨ÉAiÀÄÄ M®ªÀ§®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ZÀ®zÀ ZÀArAiÀiÁVzÁݼÉ.
5. PÀ¸ÀªÀÄĸÀÄgÉ: »AzÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀ¸ÀªÀÄĸÀÄgÉ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.
6. PÀļÀÄîPÀnÖUÉ: ¯ÉÆûvÁ±Àé£ÀÄ PÀļÀÄîPÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä PÁrUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.
7. PÁ¬Ä¥À®å: PÁ¬Ä¥À®å «Ä²ævÀªÁzÀ w¤¸ÀÄ w£Àß®Ä gÀÄaPÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8. VqÀªÀÄgÀ: VqÀªÀÄgÀzÀ°è §½îUÀ¼ÀÄ ºÀ©â DzsÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.
9. UÀÄqÀÄUÀÄ«ÄAZÀÄ: ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀÄÄ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAaUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
10. UÉqÉØUÉt¸ÀÄ: ºÀ¼É ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ.
11. wArw¤¸ÀÄ: gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è zÉÆgÀPÀĪÀ wArw¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÉîzÀ®è.
12. ¢PÀÄÌzɸÉ: ®PÀë÷ät£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÉ ©mÁÖUÀ ¹ÃvÉUÉ ¢PÀÄÌzÉ¸É PÁtzÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
13. £ÀÆgÁgÀÄ: UÉÆ®è£ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
14. ¨ÉlÖUÀÄqÀØ: ªÀįɣÁqÀÄ C£ÉÃPÀ ¨ÉlÖUÀÄqÀØUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ.
15. ¨ÉÊUÀĨɼÀUÀÄ: ¨ÉÊUÀĨɼÀUÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀdªÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ.
16. ¨sÀAiÀĨsÀQÛ: £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¨sÀAiÀĨsÀQÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
17. ªÉÄÊPÉÊ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV dégÀ §AzÁUÀ ªÉÄÊPÉÊ ¸ÀÄqÀÄvÀÛzÉ.
18. ªÀzsÀĪÀgÀ: «ªÁºÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è ªÀzsÀĪÀgÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ.
19. ¸Á«gÁgÀÄ: CªÉÄÃjPÁzÀ DPÀæªÀÄtPÁj zÁ½¬ÄAzÀ d¥Á¤£À ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀgÀÄ.
20. ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅ: §ÄzÀÝ£ÀÄ ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À£Áå¸ÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ.
21. ¹ÃPÀĨÁPÀÄ: gÁVªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ G½AiÀÄĪÀ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ ¹ÃPÀĨÁPÀÄ w£Àß®Ä §®Ä gÀÄa.
22. ºÀtÄÚºÀA¥À®Ä: ºÀtÄÚºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
23. ºÀvÁÛgÀÄ: ¤AvÀ PÉƼÀZÉ ¤Ãj¤AzÀ ºÀvÁÛgÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÀgÀqÀÄvÀÛªÉ.
24. ºÀªÀÄÄ䩪ÀÄÄä:ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ºÀªÀÄÄ䩪ÀÄÄä EzÀÝgÉ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀ.
25. ºÀ¼ÀîPÉƼÀî: gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §AzÀ ªÀļÉAiÀÄÄ ºÀ¼ÀîPÉƼÀîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹vÀÄ.
26. ºÁ®ÄvÀÄ¥Àà: ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁ®ÄvÀÄ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÉ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ.
27. ºÉÆmÉÖ§mÉÖ: §qÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆmÉÖ§mÉÖ PÀnÖ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß N¢¸ÀÄvÁÛgÉ.
28. ºÉƼɺÀ¼Àî: ºÉƼɺÀ¼ÀîUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwvÀÄÛ.
29. ºÉÆÃmÉ®AUÀr: EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è Hl wArUÁV ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ®AUÀrAiÀÄ£ÀÄß
CªÀ®A©¹gÀÄvÁÛgÉ.

151
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

C£ÀÄPÀgÀtªÁaUÀ¼ÀÄ
1. Q¸ÀPÀÌ£É: vÀªÀiÁµÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ Q¸ÀPÀÌ£É £ÀUÀĪÀ£ÀÄß vÀj¹vÀÄ.
2. PÀÄgÀÄAPÀÄgÀÄA: PÀÄgÀÄAPÀÄgÀÄA J£ÀÄߪÀ wArUÀ¼ÀÄ w£Àß®Ä §®Ä gÀÄa.
3. UÀqÀUÀqÀ£É: ZÀ½UÁ®zÀ ZÀ½AiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÀqÀUÀqÀ£É £ÀqÀÄV¸ÀÄvÀÛzÉ.
4. UÀgÀUÀgÀ: ¤Ãj£À ¸ÀĽUÉ ¹QÌzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ UÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ.
5. UÀºÀUÀ»¸ÀÄ: ºÁ¸ÀåUÁgÀ£À ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÉýzÀ d£ÀgÀÄ UÀºÀUÀ»¹ £ÀPÀÌgÀÄ.
6. UÀ¼ÀUÀ¼À£É: ¯ÉÆûvÁ±Àé£ÀÄ ºÀÄvÀÛzÀ ªÉÄð£À ºÀÄ®è£ÀÄß UÀ¼ÀUÀ¼À£É PÉÆAiÀÄÝ£ÀÄ.
7. VgÀæ£É: §ÄUÀÄjAiÀÄÄ wgÀÄV¹zÁUÀ VgÀæ£É wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.
8. vÉƼÀvÉƽ¸ÀÄ: ªÀiÁzÀgÀ ZÉ£ÀߣÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ²ªÀ°AUÀ vÉƼÀvÉƽ¸ÀÄwÛvÀÄÛ.
9. xÀ¼ÀxÀ¼À: ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ xÀ¼ÀxÀ¼À£É ºÉƼÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
10. zÀ¼ÀzÀ¼À: ¹ÃvÉAiÀÄ PÀtÂÚ¤AzÀ ¤ÃgÀÄ zÀ¼ÀzÀ¼À£É E½¬ÄvÀÄ.
11. zsÀqÀPÀÌ£É: ¨Á®PÀ Nr§AzÀÄ zsÀqÀPÀÌ£É ©zÀÝ£ÀÄ.
12. zsÉÆÃzsÉÆÃ: ªÀļÉAiÀÄÄ zsÉÆÃzsÉÆà JAzÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
13. ¦¼À¦¼À£É: ªÀÄUÀĪÀÅ ¦¼À¦¼À£É £ÉÆÃqÀÄwÛvÀÄÛ.
14. gÀUÀgÀUÀ£É: ¨ÉAQAiÀÄÄ gÀUÀgÀUÀ£É GjAiÀÄÄvÀÛzÉ.
15. ®ªÀ®«¸ÀÄ: ªÀÄvÉÛ ¸ÀÆAiÀÄð §gÀÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ºÉƸÀvÀ£À ®ªÀ®«¸ÀÄwÛvÀÄÛ.
16. ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É: ºÁªÀÅ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ.
17. ºÀ¤ºÀ¤: ºÀ¤ºÀ¤ eÉãÀÄ ¸À«AiÀÄ®Ä §®Ä gÀÄa.

www.vikascollege.com 152
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

£ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ
1. CdUÀeÁAvÀgÀ: »gÀtå PÀ±Àå¥À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÀÛ ¥ÀæºÀ¯ÁèzÀ£À UÀÄtzÀ°è CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå¸À«vÀÄÛ.
2. Cr¥ÁAiÀÄ: PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÁUÀ Cr¥ÁAiÀÄ ¨sÀzÀæªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
3. PÀgÀļÀPÀÄr: ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀļÀ PÀÄrAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
4. PÀ£À¸ÀÄUÀtÄÚ: C«ÄäUÉ CªÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀuÁÚVzÀݪÀÅ.
5. PÉÊUÀAnPÉƼÀÄî: PÉÊUÀAnPÉÆAqÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è.
6. PÉÆîĪÀÄÄj: £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÉÆîĪÀÄÄjAiÀÄĪÀ ºÁUÉ PÀvÀÛj¹ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ.
7. ZÁnAiÉÄÃlÄ: ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£À ºÀjvÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ
ZÁnAiÉÄÃn£ÀAwzÀݪÀÅ.
8. vÉÆnÖ®ÄvÀÆUÀÄ: ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ZÀÆn vÉÆnÖ®Ä vÀÆUÀĪÀÅzÀÄ Cwà PÉl֧ĢÞ.
9. ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ: vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¦¸ÀĪÀiÁvÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀ£À vÁ¼ÉäAiÀÄ£ÀÄß PÉr¹vÀÄ.
10. ªÉÆgɺÉÆÃUÀÄ: £ÁªÀÅ PÀµÀÖ §AzÁUÀ zÉêÀgÀ ªÉÆgɺÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ.
11. ªÀÄÄRªÁqÀ: Cwà £ÀAiÀÄ «£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉ PÉlÖvÀ£ÀzÀ ªÀÄÆRªÁqÀªÀ£ÀÄß
zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
12. ªÀÄÄV®Ä ºÀjzÀÄ ©Ã¼ÀÄ: ªÀļÉAiÀÄÄ ªÀÄÄV®Ä ºÀjzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ºÁUÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
13. ªÉÆgɬÄqÀÄ: »AzÉ ²µÀågÀÄ «zÉå PÀ°AiÀÄ®Ä UÀÄgÀÄ«UÉ ªÉÆgɬÄqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
14. ªÀÄÄV©Ã¼ÀÄ: a£ÀßzÀ ¨É¯É MAzÉà ¨ÁjUÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ d£ÀgÀÄ a£ÀßzÀAUÀrUÉ ªÀÄÄV©Ã¼ÀÄvÁÛgÉ.
15. ºÀĽUÀlÄÖ: DwäÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÀĽUÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ.

153
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 154
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

155
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 156
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

157
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 158
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

159
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 160
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

161
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 162
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

163
«PÁ¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ

www.vikascollege.com 164
PÀ£ÀßqÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ - ¨sÁUÀ 1

165
SUCCESS GUARANTEED
ONLY AT
VIKAS

ITY COLL
RS

VIKAS PRE-UNIVERSITY COLLEGE


EG
VE
E
NI

MA
S PRE-U

NGALU R

Vikas Group of Institutions Campus, Airport Road,


Ph: 0824 - 2210300/301, 6888123
KA

Maryhill, Mangaluru - 575 008, Karnataka, INDIA.


VI

Fax: 0824 - 2210302, E-mail: puc@vikascollege.com Web: www.vikascollege.com